You are on page 1of 214

ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔ.

ΚΑΡΑΛΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1943 - 1949

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον
Η ίδρυσις του ΕΑΜ και οι ιδρυταί του
Η πείνα, η τρομοκρατία και η εξαθλίωσις στο Μωρηά το έτος 1942
Η ηθική κρίσις της πολιτικής ηγεσίας κατά την περίοδον της κατοχής
Το ΕΑΜ ακολουθεί την πολιτικήν της ευκαμψίας
Aι οδηγίαι της Κομιντέρν προς τα Κομμουν. Κόμματα Ευρώπης
Αι οδηγίαι τής 9ης Μαΐου 1941 της Κομιντέρν
Συγκρότησις και εξοπλισμός του ΕΛΑΣ
Στρατολογία ανδρών και αξιωματικών του ΕΛΑΣ
Πολιτικοί Επίτροποι, Καπεταναίοι άγρυπνοι φρουροί του ΕΛΑΣ
Συγκρότησις της Κ. Ε. και του Γενικού Στρατηγείου
Βρετανοί σύνδεσμοι αξιωματικοί στα Μοραΐτικα βουνά
Οργάνωσις παρά τω συμ. στρατηγείω Εκτελεστική Επιτροπή ανατρεπτικών
επιχειρήσεων
Η ηγεσία του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου υπάγεται υπό τας αμέσους διαταγάς
του συμ. Στρατηγείου Μέσης Ανατολής
Ο ΕΛΑΣ λαμβάνει εχθρικήν στάσιν κατά των Άγγλων αξιωμ.
Ο Ταξίαρχος Έντυ πίπτει στη Γκιώνα και κρατείται υπό του ΕΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
Η επανάστασις αρχίζει στο Μωρηά. Ο υπίλαρχος Κ. Κανελλόπουλος
επιτίθεται κατά Ιταλικού αποσπάσματος
Η υπό τον Καπετάν Γιάννον πρώτη εθν. ομάς αντιστάσεως Αχαΐας
Πάνος Πετρόπουλος ή Καπετάν Καραλής και η ανταρτική ομάς του
Συγκρότησις και εξοπλισμός στο Μωρηά των πρώτων εθνικ. ομάδων
Ο Ταγματάρχης Piντ και ο Λοχαγός Πήτερ στα Πλατάνια Τριφιλίας
Aι υπό τους Λοχαγούς Γ. Καραχάλιον και Γ. Θεοχαρόπουλον πρώται ομάδες
αντιστάσεως
Επίθεσις εντός της Αραχώβης των Π. Λεβεντάκη - Γ. Κονταλώνη
Γεώργιος Κονταλώνης.
Αγης Μενούτης Μπαξεβανάκης οργανώνουν το ΕΑΜ στη Λακωνία
Εθνικές ομάδες Ταϋγέτου Συνταγματάρχης Αθαν. Γιαννακόπουλος
Συκοφαντικά κηρύγματα του ΕΑΜ κατά του Ε. Σ.
Πτώσις στον Ταΰγετο των αξιωματικών Κουρκουλά - Κόκκινου
Πτώσις Ελλήνων αξιωματικών στο Γούμερο Ηλείας
Ομάς Τηλ. Βρεττάκου στη Βασιλική Ταϋγέτου
Αμερόληπτος εξιστόρησις του δράματος της Πελοποννήσου στηριζομένη εις τα
πραγματικά γεγονότα κατά τα έτη 1943 — 1949

7
11
13
19
22
23
27
28
33
36
38
40
42
43
46
50
52
55
57
58
60
62
66
68
69
72
74
75
76

ΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΛΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1943 - 1949

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον
Οι Α. Μπλάνας και I. Φράγκος επιβάλουν την δυναμικήν πολιτικήν
Ο Ταΰγετος και αι ένοπλαι εθνικαί ομάδες αντιστάσεως
Η έκρυθμος κατάστασις εις την ορεινήν Τριφυλίαν
Δολοφονική ενέδρα του ΕΛΑΣ κατά της ομάδος Κωνστ. Καφήρη
Η Μάχη της Γάρδιτσας (6 Αύγουστου 1943)
Η παρά την Νίβιτσαν εξόντωσις εθνικ. ομάδος Γ. Θεοχαροπούλου
Προκήρυξις συνταγματάρχου Αθανασίου Γιαννακοπούλου
Ο ταγματάρχης Χάρικτον απαιτεί την ανάκλησιν της προκηρύξεως
Η παρά τα Πηγάδια-Αλτομυρά σύγκρουσις τμημάτων ΕΛΑΣ και ΕΣ
Το σύμφωνο Ντομένικο - Παπαδόγκωνα (20 Ιουλίου 1943)
Επίθεσις του ΕΛΑΣ κατά Τηλ. Βρεττάκου στη Βασιλική Ταϋγέτου
Η μάχη της Αρτεμισίας στον Ταΰγετο
Τελεσιγραφική αξίωσις Άγγλων προς κατάπαυσιν των συγκρούσεων
Αι υπό τον Γιαννακόπουλον δυνάμεις συνθηκολογούν στο Δυρράχι
Το υπογραφέν σύμφωνον των αρχηγών του ΕΛΑΣ και του ΕΣ
Ο Λαός της Πελ)νήσου πλαισιώνει αθρόως το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ
Η αυτοδιάλυσις της ενόπλου ομάδος Σεβαστάκη στα περίχωρα Αχαίας
Συγκρότησις εις Αχαΐαν ενόπλου ομάδος υπό τον λοχ. Δροσόπουλον
Επίθεσις του ΕΛΑΣ κατά της ομάδος Δροσοπούλου και η διάλυσίς της
Η εις θάνατον καταδίκη των αξιωματικών Δροσοπούλου-Σκαρτσίλα και
Νιγιάννη
Γεώργιος Αρετάκης ή Σφακιανός.
Συγκρότησις και εξοπλισμός της ομάδος Χρ. Καραχάλιου
Ο Χρ. Καραχάλιος και οι περί αυτόν αξιωματικοί κινούνται εν Ηλεία
Συγκέντρωσις του τάγματος Χρ. Καραχάλιου στη Κάπελη Γορτυνίας
Η δολοφονία του υπολοχαγού Γεωργίου Φλούδα.
Συνάντησις Γερμανών αξιωματικών και Καραχάλιου
Γερμανικόν τμήμα επιτίθεται κατά του Καραχάλιου
Η επίθεσις τμημάτων του ΕΛΑΣ κατά του Καραχάλιου στή Πετρίνα.
Η σύλληψις του ταγματάρχου Χρ. Καραχάλιου.
H εκτέλεσις των αξιωματ. Γ. Θαναπούλου και Ν. Αναγνωστοπούλου
Η εκτέλεσις του αξιωματικού Ιω. Μουτζούρη στο Γαρζενίκο
Διαφωνία Ιλάρχου Βρεττάκου και Χρ. Καραχάλιου
Η απελευθέρωσις - νέα συλληψις Χρ. Καραχάλιου και η εκτέλεσίς του
Η μάχη της Παληόχωρας και η εξόντωσις του Τηλέμαχου Βρεττάκου
Ο ΕΛΑΣ διαλύει στην Κορινθία την ομάδα Βαζαίου - Ηλιοπούλου
Ο Ωρίων (Ιωάννης Μιχαλόπουλος).
Ο Σμήναρχος Δημ. Μίχας (Καπετάν Μαχαίρας)
O Παπούας (Νικόλαος Διένης).
Η πρώτη επίθεσις του ΕΛΑΣ κατά των Μολάων
Δευτέρα κατά των Μολάων επίθεσις του ΕΛΑΣ εκπόρθησίς των
Το απυθμενον Βάραθρον του Πάρνωνος (Τρύπα του Ταράτσα)
Ο Λάτσης ή Καπετάν Καλόγερος.
Η τραγωδία του Μονοδενδρίου.
Η εκτέλεσις 118 Σπαρτιατών στο Μονοδένδρι υπό Γερμανών
Η σφαγή των Καλαβρύτων - Ρωγών - Μεγ. Σπηλαίου - Αγίας Λαύρας
Εξόντωσις Γερμ. Στρατηγού μετά του Επιτελείου του υπό ΕΛΑΣ

Αμερόληπτος εξιστόρησις του δράματος της Πελοποννήσου στηριζομένη εις τα
πραγματικά γεγονότα κατά τα έτη 1943 — 1949

79
81
83
85
87
90
91
92
95
97
101
103
105
107
109
112
114
117
123
125
127
129
131
132
137
139
141
144
146
148
149
150
153
155
158
162
164
167
171
175
179
180
182
184
187
210