You are on page 1of 1

5.4. Những giảp pháp đối với những doanh nghiệp kinh doanh XNK 5.4.

1 duy trì cơ chế tỷ giá thả nổi có điều tiết và thực hiện chính sách định giá nội tệ cao (chính sách tỷ giá thấp) can thiệp bằng các biện pháp trực tiếp và gián tiếp để tốc độ tăng tỷ giá danh nghĩa nhỏ hơn tốc độ tăng tỷ giá thực nhằm khuyến khích đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài (tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu vốn và nhập khẩu máy móc thiết bị sản xuất tiên tiến, công nghệ hiện đại, phục vụ cho sản xuất hàng hoá để xuất khẩu).

5.4.2 tiếp tục duy trì chính sách tỷ giá thấp để khuyển khích nhập khẩu vốn (đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài) cũng như duy trì chính sách khuyến khích chuyển kiều hối về nước tăng lượng ngoại tệ thặng dư của khu vực dân cư, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến để phục vụ xuất khẩu. Khi lực lượng sản xuất vật chất đủ mạnh cho hoạt động xuất khẩu sẽ thực hiện can thiệp nhằm nâng cao tỷ giá thực để khuyến khích xuất khẩu.