You are on page 1of 18

ser{ S)I 'dueduror are^,l+Jos pqo13 Surpeal e aruoJaq ser{ SJI IpuI ur luarudolar rap dSolouqral uo4erurolur yo sa8elue^pe

aq+ Sursn 'rano5 pup-I pue rcn8el parrnbre lr uar{'r plJon aql uI sJaJnJJetnueur alJn{a^ IerJJaruuroJ arrrl do1 aq} Jo auo aru Jaq srolotr tr elel 'sruo) parrnbce lI ra+Ie plrollr aq+ uI raTeru 1aa1s lsa8rel qlx ls aqt arueJaq Iaols eleJ '(<=sZygZ)g;Zdl=pl+ras;xdse'xapu1 /apyrrppolr,elel/uoJ'etpl'M^irm / / d++q> 'ggg7 raqualoN gZ parvtarrr) Sn arp ur leJrurar{) I rauaD pue )ro1!\+aN Ieqol3 ordl pue larode8urg ur Iaa+SleN 1ea;o; r{lnos ur salrn{a1 lerf,raruuroJ oo^ aEC 1)n aq} ur JaAoU pue'I pue ren8e{'snro3 'puol4 Jeuunrg'dal+eJ :are suorlrsrnbce asagt Su oury 'uoIIIq gI$Sn 3u1gep1 suoqrsrnbre aperu seq e+el 'steaf,.;o aldnor trsed aql rar rg 'dnor3 e+eJ ar{l dq parwolloJ ua+Jo sar8ale4s ssoursnq roleur aql Jo auo sr uo4rsrnbry 'suortrerado laql SursquuoqeuJa+ur uaaq dlluarar aneq dnor3 elel aql ;o sarueduror roleu eq1 ' (axapur-qn s / srynoqe /ruoJ' lel'A,rml,r> '9002 raqrualoN II parwarn) suor+errunururo3 elEI pue 'qa1o11 uerpul 'ea1 e1e; 'qerrurag3 e1e1 'raanocl e+eJ '(SfD saJrAJaS druetrlnsuo3 e1e1 'srolo4 leJ '1aatrg e1e; :apnlrur dno.r8 ar{} uI sarueduror ro[eur ar{I 'uoqptu Z'0 Jo aseq raploqar qs e seq duedruoc aqJ 'uoqpq 09$Sn +noqe Jo uoqesrplrder pryeru paurgruor e ser{ pue'saqrdrolua palsq dpllqnd LZSeq-dno.rS elel aq1 'sl JruaqJ pue s+Jnpord ratunsu or 'd8raua 'saJrlJas 'qepaleur urraaur8ua 'dSolouqJa+ uoqeurJoFur pue suorl JrumuruoJ :sJolJas ssaulsnq ualas ssedurorua dlluar.rnr dnorS eleJ aql yo suo4erado ssaurs nq ar{I '(<xapur-qns f sn4noqe ftll.oJ'ele+'zvrmm> '9002 raquraloN II pamar^ 'algord due duro3) sJFDa ssaulsnq pue sanlel Buorls ol aJualar{pe s+r Jo llnsal e se sread 0?I ra^o rot rpul ur palradsar lla,vr uoaq seq aureu elel aqJ 'oprmplrom aldoad 000'09 dlaleurrxord de sdoldrua dnor8 ar{I 'suoqerado puor+euralw s+r ruoq auec (.7"19) rotruq S'Sg$Sn qJlq/vr yo 'uolgrq g'29$Sn te pal ur4sa aJe 80-1097 ur s8uru.rea s,duedruoJ aqJ 's saJJns str pulqaq sarro; Surnrrp aql ser\'slryord aroJaq aydoad 8uq1nd o+ luarulrunuor s,dueduror aql rfiIrvr raqlaSol 'raptmo; aq+ Jo uoIsIA prrnauardar+ua aql '898I t4 e1u1 rft asruu{ dq paqqlqelsa sem 'asrrdralua ssaursnq JruoJI uerpul ue 'e1e1 'suorlerado puoqeu Jalur alqeJaprsuoJ seq leql erpul ur paseq asrrdralua Fuor+euqlnu SurrvtorS dprder e s r elel AralAJaAo {uedurof repurnfnW ulmv lnl,uzeN I uulv tnrruun[ {q

aluraruolSuof uulpul uE tuoJJ uolluJldsu! uv :ouuN ulul luaura8uuew pue ssaursns u! sasu3 .

f:H.r1 9697 odxg olnv ar{l le rer rurur radns slr parra^un duedruor "u.ree lsor-1sa^"t:3. e Burtrea' rn InJSSaJJns uaaq s q eleJ 'sorloprod ssaursnq Fuo4eu4lnur plmq o1 dno.rr"g uoqeruroFul B uneu +Iparf. arlr ... o1 aruer8alle qr Suuvroqs q pue uoJI uerpuJ ue se-a8erul y". lrou q dnor3 eleJ a qJ^'au aq o+ $ vcrqn 'ouep erer arn . srolotr tr e+pr aFu^ .rap-dlsnoua8ypu..rpJ.""r..p.rd a8e'reru ral+aq a^eq ppo.$T.t apet.Xliffi"Jj"$.) Jo rau^o ssaursnq ilerus e 'uag pu'rp .ruag .proC d..r pue sar8010uqJal uo Sulsnro.806I uI Errraruv uI p1p proC I lapo1 tr aq+ se lsnf ?rpu1 't l-{re.vr uerpul Sunod e + rD SurnSre uaaq per{ aq se uolsuarurp prr3010qrdsd pue Ierros e p 'r{uo4rsod s.f""^fi.E+.rnr.ropn. +sjIJ r.rer lsadear{r s.auo s.vroqr ipa ..ilr:H"f3]rT#":]t:jr"Jffi tfrfr '886r uI -erlpuJ aql -rer padola.rd aqr iler{lsoJ llrlr lI 'sselJ alppFu uelpul Suo'4s uoqFu-O0 dlreau aql roJ reJ ruearp aql sI oueNaqroueN eleJ aql -.) plt epul jo..e +pJ ueleU'prog a1r1 'uorUseJ alqblreuar e ur sassaursnq uaam+aq sdlqsuouelar urer{J dlddnspue alnpn4s lsoJ aql pa8ueqJ pue 'uo4euodsue4 Jo sJnuouoJa aql pasruoBnlo^ alI Iapotr tr s..il.r1 .''olne ra8uassed lsa8iel s.r Burn -BJe se.ry'rrq qlra.snlers s.#.roul pue d301 0uqra1 aq+ pue elpuJ uI qutorS JrurouoJa luaJal ar{r 'sJo}Jas palas ur sassaursnq ssplr -plJo^ Jo sarJas e punq ol uorle^our.iuedruor drpfi"nyr.' aFqouolne aql uo pedur le4per e a^eq llrlr rur oueN e ro.la1aaq. .ord par{sqqe+sa seq d4tmoc aqr }eql arn+rn4se4rn eSpalrr.plro^^au+ padoi azr"p .II.o ralq8nep aql qllr\ sjcadso.r o.rnltl-"qi Surgoddns p.Ivr .ntpt./v r-JnoJ e p'q aq p lpuuy luanuJe_'e.elpul dnor3 EleJ a[L uotlnlo^or ouuN aql slr ro qs-a'aluT aq+ Bu'uepq arup arues "r. pue alrqo..r5 "r* "W'-roJ aseq pqos apvr.iili:.nq . "jlnffirilJir1o"T:ffii aq+ o+ul uo4rpdruoJ Jo IaAaI nau e paJnpoJ+ur dnora E+ r aq+ Jo ueruJreqf.iHil.o1 Surprorov '00g r+nretrAJ-D{nzns arn ?Ipul ur rotripduror JsaJEau s1r 1o arr.aqJ 'uodn u^rop parool aJe sarrqJoloru Jo s^eqsrrJ Sulsl aldoad arurs .leruJrN 1uo4n1ozra.n_ aIJrqaA lelrJaunuof. 8etr acrrd (3397saqroc'009'z$sn) 000'00rsu aq+ '(TSIuf.

sn aql ur sa4uar d.plroM. . "rror.'eTpul ur sarr+snpur lera^as paraauord dno.saruedtuo] a^r}e^ouuJ }sotr tr s.o.uoqFqt'rr$sn re pueJq ureJ aq+ panp^ dlluarer . .arueurg pueJg 'sJolJas d'4snpur snorJ A ut uoEruSoJaJ leuoTleuJelur paurcB osln seq dnorS '3s67 raqrua^oN rr pazraarzr) srarrreJ .dnor3 leJ.1 n"*". aq} Jo auo aql se d norS aq1pa+srr TaaM ssau*ng 'plro^ aq+ q spuerq 00t do+ "ql 1"s""*e wrg rl paruer pue . 1rrjr .ur rry dcuellnsuoJ paseq-)n e . .raauord s."""rr..r8 aqJ :(8002 Vivb . ar{l se dnor3r eleJ aqt paler osle Sn aqr uI aln+Fsul uo4elnday aqJ .xued.*r1g p"r'i"ol*^ *"r.ryo.1rr"rg'dre'un11).Ije1e1 'da1p1 &erprsqns paseq-)n qr q8norql plrom aql uI dueduroc ear papue rq trsa3rel puoJas aql q eal eluLsroJJas pal Iar-uou olur sarlrlrlru s1r Surdyrr"rrip L.plroM. i.nffitr1?ffHlJ11o. "*..Japotu d'ra.razrrlap ouuNulEI-lroldnql leJ aqr .1#."r.I.d.erpul . d'ra'r uaaq sr lJ 'eursJ pue dunSnr' .rr1ap Fuorleurarur aql paraa-uo1a 53j. +srrJ s.(g002 VJVJ) q+xls lI pa{uer pue . suo4eJrununuoJ EleJ 'qs epos Jo Ja'rryJ Jnueur lsa8rel puoJas s.4snpur aul]rle aql pue X11H1ar".s. aql'saunt luoJar aJoru uI .rartod Jaals$upnpu.plJolyr" n {.sacnragdouelpzuo) EIEJ a1u sarueduror rq paseJmoqs uaag s eq lrnds Bur.

rn"Jotttg +uarrnJ pulqaq sread rnol o1 dn a're qJlqm -spJepuels s uolssnua 111oirg dluo slaau fr".elpul passed seq dpearp ou N aql ln g :srror1ep.tto JaAo aleqap aql pus lo dlWqnIIeA aJnfnJ aql lnoq suJoJuoJ 'sarlrd 1o4ad uI saseaJJ ul ol ancl 'luarJrJJa-Ia"i pon +soJ-1vrol 'lerus $ lI 'pueurap pqo13 oler{ IIIM rer slt{I '(SOOZ dremqag Lz'4aaMssautsng) aut8ua runruFunle ue s q pue dpoq aql ur alqrssod araqm 1aa1s lq8razvqqS{ sasn lI s slapour alqeruduror ueq} .o duouoca Iary salanlr oueN_aql'dnor5 J"f "it ol Surprocry'(r"p.-Jarnp Jnu ur ralnduror .r"^o11.n'.41dc-t1^l *n-t-rrle )rEZg 'ra^nn'odasrog-7g e) au ua su8 rear sr oueN aql'slloq pue le1atu 1o aeeld ur pasn ar sallsar{pu pue srrlseld e qlyv\ alrJp-Jear . aprcu1 'lua puodsarro3 nlp"t aplslno s+aTreru rol s8eqrre ppe o1 sueld ra^rasqoolnv 'ITs^ta"rttty l"N .(ggg7 drenue{ g'r1pi1lo sawtT)n8rlnt arrrd arues aql urq}Ilvr reJ ll tus lpe uay-[efeg n 1o-q"rr"n1 Eurpuadul aq+ paJunouue a^eq 'aldurexa ro1 'erpu1 Jo +In uau-EJptmrel N lrrolo"a.e ou ser{ fI aIIqM 'slsa} qs rJ pedurr-aprs pue }asJJo IeuoquuJalrr .nfng :lgmT Ile8noorr.JeJ paJrrd-la8pnq e a{etu ol Suruueld osle sI -s4auax lsor. .{3U qrrr--orln t1 o.nq d.rer aql yo sped oinlr"" uI 'aleJnJJe ".rro. dro*n uaas Suaq osle are salour c a1er1s 3uo4s 'arolaraql p* oirry f..]a{reu aql .ro1r"rrrrfrro" urlraford JeJ lle.3".r) salrrqan uol111ur lz."1.1rs e uo Supporvr sr 'sapdoJolotu Surrleru roJ u/v\ou{ 'epuoH ora11.1 n {r '(sOoZ raqura^oN II pa^tar^ 'aur.rer rcg6g u Surdolanap sI pFzns-!rueNdueduor uelpeuPJ e qll^il .s3eq."i o.rnd*o) arp 1""* ol pau$rsap sI pue slsal r{serJ uo-}uo4 s.1n 1nq arrrsuadxa ssal sr r{Jrql\ ' 'ralauropaads anSopue ue qlIM /v\oilorl parnpord uaaq ser{ oueN arfi uo U t{s Iaar{^ Suuaals aq1 .o+ %0t dq asrr ilra srer Ileurs roJ pueuap aqr I0z dq ler{l pa} tu4sa q lI 'aslr o1 papadxa sI sr J IIeuIs roJ pueulap agl 'suolsslura uoqr J .\ol alqfl\ .Sdru gg lnoqe.

nn'-rnoJ e leql q e4uetrAtr sselr alpprur luatuaSeuEw puu ssoulsn8 u! saseJ . at{l uI sa rurouoJa Surmor8 lsalseJ aql Jo auo ol rer s.d.aldoad aql Jo uolpnpo. "rn'1"rrnd fpo pue SquolllpuoJ JI ou'srvropur.rrorroo"'B.d]IUqIxalJ pue slsoJ rnoqel Jo $ura] ut saSeltrerrPe o] ancl 'd4snpur apqoruolne aqt uI $Irorvqau uoqnql4slp ra8rel o+ pue slDlr ur pqo13 ol ssaJre slr as ar1r pue slaTr ru x\au JoJ saJnleal ppe dplornb u J oueN aql sarnleal asaql qfIM '+ JaI urorJ laaqM Suuaals aql qJ+I.(g002 qrrn4 g'adnm7 smzN aaqoutoryy) paunos dlecol are deaqr sI rer arp "rrnrnq sUed sli lo %L6ler{l sI pIJoM aq} uI rer lsadeaqr arp q oueN ar{+ suosear rn ur aq l to auo ' (SOOZ drenue{ g1'sawt7 ua4snpury1) la{Jeu 3u raua ue uI pnpord poo8 alqeproJJ ue paraJJo sEr{ srolotrAl e1e.orloprod'"lnrodr-ttl of dcuapduror pappe seq ren8uf pue ra^ou q]uvr aJu IIF l I /puv .ur saur u puerq 8yq aql q1rlvr SuIFap 1o alqeder dgunba sr srolotr tr elel l rn Surl e4suourap .su reru qql sToolralo pu slrlbrd .oslv ./v\s o+ Jals a pue radeaqJ +I a{etu ol preoqqs p arD o+ 1q8r.o loqruds +soJ-M ol rtln ue fl lI .rninU ."i:t.snl +s pue qlleam yo loqtuds u'ralaaq. "ql luarun4sul aql pue rapuropaads ar{I 'radrr* plan{spuuvt arp Jo arluar aq+ u.rror3".lrdo1"""p ^aau in"r yo lou -qdurnrrl.'dreururns u1 .4ul aql pur-qaq sul rq a r{+ sI }eI . e sI ref.uerpul sselJ alppFu arD roJ uorl Aolrur 1ear3 u SI oueN '(gooz le3no qc6) e ruog Sur8rarua dqdosop-qd SurraaulSua e Jo lnq'uo4ualut . oueN ar{I '}a{Jetu pqo13 drnluar 5ff. JrJrJ d-ersv arD ol asolJ sI +I se alIS uo4rnpord urcul sll se IpuI .sJolotrAtr asn llrll srolol^i e]el .poo$ sr. sasrurorduroJ l rl+ a84sard.nn-rar*od ou urraals rarvrod ou'olper ou s r{ lI """ .

"q"norddeu8rsap -rvrau Surlaas dq uope^ouur pa8ernorua p. o+ saJnseaur {oo} sJo}otr tr e1e.rda4ua snorrel nq1 B.plJo^^ orD uI azr.sluerJe^ axnlap orvq pw pJe puels auo Surpnprlr 'suorsla^ luaJaJJrp ur saluoJ JeJ aqrJorJalxa Jalletus %g ue pue a ceds JorJalur arc'or %rz seq oueN aql '009 rlnJew arfi 'IeAu +sasolJ sll r{}Io.drlpnb .dpJl .rnallllal s Jo {ro^'l+au e pllnq o1 sueld osle sro}otr tr e}eJ 'srnauarda4ua pr ol dq paJrlJospue palnqrrlsrp 'palquassp aq uer qJrq^^ slpl 14 plos aq o+ q lI .rry".rer rllnq pue pau8rsap.S*r*1.pq$IJrr olne palaaqa-rnoJ aldrurs e lou fl alJrqa^ arn leql papoddr nrprrl lo saurr aqJ Jo qlun da1 .e1A1 .\^ srn auarda4ua a.ilX .red aql alarqJe ol JapJo rrJ '(gooz lsn8ny 17'apu1{-o sary1).ramo_d ou lnq uruo4rpuoJ Jre seq uorsJa^ axnlap aqJ . dlasolc paTroa d".r1.e llyvr srolow ele1'tt&a1e4s sF{} .d8alertrs u8rsap rulnpo.1rrqlr.o luarudola^ap aql .'ssacord u8rsap slr Jo sra}arue.qrpd ruor aq o1 papaau duedruor aql / rpul ur arr4rladruoJ aq ol'luql rtarn E {ool atq.' e paMoIIoJ srolol tr p+eJ.firajo rd e.{f .o-dlauezr.r1s ouuN oql 'sJaruolsnJ 4aql JoJ drlunor aql Jo sged luaragrp ur sJeJ aql pIFq ueJ oq. ".'ples al q o+ pagoder q uerurrerlJ ar{r'.r".#Tff:H9. .rd InpIo I nql .\ pare druor uaqM 'sradrlt uaaJJSpuLVr o4q Jo auo Jo uorlEunuqa se qJns saSueqr ure+JaJSyHeru ueru rrer{J aqr qll^ -(gooz lsn8ny 17'apu1lo srwlD srallddns -ory . srrorlerol .ll -JooJ ou ro sure+rnJ erlseld q+r ^r reJ e lou sr lI. .tueur dq uoqeroqellor a^Bearr pu' luauqnuruor. .managi4u1) .(9002 i"qopg g) IaatL ssau'ng o1 Burprocry '(sooze1eJ) read rad slpn 000.r.n "r""Jid Burrnlcelr. .{qps 1a8rel uo'rnpo.sro low eler .rn r.(3e1u.r!rr!ni1 dq suouer"do i1q *".092 sr srolotr J eqe7.finoot .rnpnil .1B uorsl^rp IJrul aql pa4nbce srolotr e+eI'V002 uI '1alreru uerpul Surrtor$ ar{} ur aruasard tr la{Jeru Jlaql papuedxa saruedruor u8raroy se demdue a8eluezr.-d-oc 10 sragddnspu sluaulredap luegodun 11e qlllll.(SOO? f.raqtr B urro+ruour pue suoperado dlqurasse ur srnaua.Lrorsnr.rur IuaJ e s.o pnpord aql uaaq sEr{ rer oueN aq}.pe uerpul s}r asol uoosplnolv\ sJolow e1e1 luauruoJr^ua durouota uado ue uJ .req dgeryf.. e le palqruasse pue paddrus aq ueJ leq+ qred qluur pa+rn4suoJ sr ouE N aq.o dlaq aql qriM .

g ap1) .rer lsadeaqJ s.pue qqldls palool osle rIJrrIm r r alqelrotruoJ a>Ieru or paltrpn urEar aql .dlpeJ elPJ aql .n1"fq"r.pn pua\gssautsng) sread 'rno1 rot r r aql uo parrolv\ sraau ua 669 .(9002 . pnpord ouENelel-lraldn.p.n^ S.{rcnue11i.preoq aql ssorre slsor qsels ol asnoq-u aurSua aql padopnap tu al sIr{J .l ped drarra pue . p.uearp alqe^an{J un ue SrnrrarqJe spremo} ruua+ aql Surprn8 'rcaiord q1t^-lu"iallolur "q} Jo Ia^aI r{3tq e parnettneru el J ueley .\OOZ a'reurJ ooqel) . ?JnlrEJ Jo JeaJ lno qlr^ ryo.rrry-. a8rel e paurJoJ srolotr J elel . u8.etre1 ueleuuerurrerlJ /sJo+otr J e+el rapun 002 uI paJuaruruor paford oueN aql uo TroM .oueN. palaaq^ -rnoJ Jo pealsr4 palaaqn-oM1 Sulr\r..sap puu tdaf.* o} pueq aa'ry e per{ pue unod arp puu patuarradxa arp Jo aJn+xnu e se^r ruea+ arLL .plJo^ aql a+earJ ol parurc oqrt .' rueal Fuorlr.(gooz^ r(ny{ .lt .aseqotaz e uo. suearu . rn" dn"q" ag+ 8uru8rsap Jo Tsq aq+ qll.rnq+ nro1a1 .onlaa.pauo4r"rrb .remdn pau8rsap sea.rp erpul ur sarrweJ Jo raqumu aSnq-aql '3ur3pn{ Jaue turq ol aureJ apr aq.Ilerus.r.r-.o a8en8uel a^rleu aql 'nerfno uI .r rurdi""g'dlrnua8ur Jo +unorue Surzeute ue padeldsrp-u al ar{r.L.uof. pue {aaJD ur JJu.

roy pue1 pue . uI Pue sr r{rrs^a .1..rnxnl ar{+ qrlt{.18"iinq 1o d8a]er+s prolv\ s pa3pa -o^{+ e q8noryt la{reu alrqouo}ne arfi al ulrllop o} sro}ol^[ ]eI Jo d8ale4s aq1 "ranoarolAi '(SOOZ r um) ry ueqsag) da1+al..en8ef-ra. ptt "t{ai'd r{JnruaruasardpqolSBa^alr{Jel\.'puerq eat )n aql Surlnbr raue sPu:q Surseueur ur drualaduor sll pa^ord seq dnor3 el I aql p"po'd Buqsrxa dpearp ue o+ ssaJre s}r Jo asn raq ra}seJ puy 'l8o1ouqo"..sJef."*3"' pt'"-pt* ol -lrol aql ]4 dpreur aJe r{rn{1v\ aruos uI pue erpul pue sTJnq ." J" 1n orrn1."r'o arfi l .t8"1nrls oueN aql'auo alp Aourr 1nq d1s' "q1 'nrrtro.za s+aTJeru Surdola'rap uT lal ol uolslJap ..""" lsalseJ aql q rer d. Jo dn-aur1 sll olut spueJq oln drnxnl a1el8a1ur ol aJlsap s'dnor3 el I aw '(aooz r urn) zP ueqsag) d4tmoe aql uI luau8as Sqrtor8 ia[1uar 'rad gg Jo al r e 1e Surruror8 .rpn p1* dq sapqoruolne Arnxnl JoJ laTreru "ql 1o pua 'raddn aql SuuaSrel l parul sI Ja^ou pue wn}e[q+r6 arueqp sP]e+'rr"1""q^ o^a] sallrp dleraua8 r{rlqm elpul Jo pTretu "r8"lnrt. .sal4unosueJIJaruVq} rlprre ur parrnbar suoqeJlJlJads luaragtp aq} }Ins + I ol anq 'uo4do d>1srr q .IouueJsJo}otr^lel I..rt .sJolotr tr -sasnq '.la{reur r.. . *'"i ninr l" 3rr*orlrsodar aq} s oo leap rcn'e{-ra'rou pue 'I ar* raqlouv 'saparral4l puu 1plY'MIN a111 sluef lsup8e Surpdtuor yo a3elue. iiili r'l sselr alppnu o1 p"rrslr"p-r.

"b pqo13 i'ottt dq paroldxaun se^a qrrqM }aTreur aql 'pe1u1 pap8r4 uaaq ^aou '-lISIUf.a uelpul aq} Jo rprvror8 prder aql Suunq .H# 1o 1". drua8e 3q1e'r o18urp'rorcu o/o99dq 1aryeur rer-uelpq aql puedxa plnor r{runel . .:..manaaa4a7)1goldaq1do1S ila/v\seslrodxasllpaseaJ3ul panordur uagl sJolol^tr e}el 'seasJa^o ssaulsnq .manav ap7) f..ourare. 'sdes (gooz) sa.. ureS ol sraruolsnr pue sraleap o+ pa{Pl pue la{reur aql aJV ool\aeo "ur..rv "q13rr1ro1t Jnueu ..srolol^l e1e1 'razrazvroq'sem 11 qlut Buop srJnr .rnir'*nin1..il.(sooz[e1A1.(gOOZ .eal sJolotrAtr l I ar{I'saqrunfroddo puoJ IeJnJ pue demqSr-q arfi'lanoalo141 'SurseaDur uaaq oEe aln Jo sruer8ord lJo*&" p r{ salJrqa^ IerrrarutuoJ Jot pueruap aq}'durouof.lr rr-.r"1"ii1..uouorfl aq.0q2 arr4J Jnu ru ol dlpedm s1r papuedxa uaLI} }I'elpq uI saruouoJa u qJn pu lernJrrn"*"q-qoTaqlJoS"'p"e1s'apunpoo8epeqdueduroraqlsV'uoqeuqsap lxau sll JoJ $IJnr1 ra8rc1 oluo pal p{osuoJ aq PInoJ }I aJaqm sulv\ol o1 sa8egr'r ruor.."* arrau dn pauado os* peq luaurura'ro8 uelpul parpqs . snq ur n4nlr n pa'nbre srotolN eler seasra^o alqlv\ueatr^{ ..roa3rnoq at{t pue }aTr tu rnoqq uelpul deaqc a ql pasn sJolol4tr l I'Jef. lur-ur aql arnpord o1 dr-qsrapeal el I arp pal leql pueurap S rmuooq ur ssaJJns .o."3'oueds4l 'read salrn{a^ 000.rsv qlnos 'eJrty a{IJ s}a{Jeul-Ieuoq uJa}ul rr* li+nw dernt e qcns ur auop sI r J ar' 1o u3rsap aq'ou N aq+'(Q ol palalle dpsea "q *'{ J". '1"aford oueN alr]e^ouul aq1 dn ps o1 aldoa.wedutoJ ueluzerg e qlIA uoll roqefloJ uI sasnq a{ ul ol e>le} ur ) sI srolotrAl e+el'ItzetgJo olocl orr trAl IDIlir uol] Ioq Ilor ul updg u1 1ue1d e Surppnq ^.. acnpord Surrq o1 salrlqa^ o8'rer ipurs io1 ptn*"p /v\au arp o1 asuodsar : 1:-T-] ""t1-r-uFu 1n1rr..

oo^"nfo 3u1op Jo lre arD ur al11 padlaq .oo^ra q 'duedruo3 I IJJauuoJ oo1v\aeo palqnoJl spalo) Jo ruauaseuew puu sseulsnB u! sosu] .sarnl1nr luara JJrp qlrrnt Buo'o.srolotr [ e1e1 'podxa roJ lerlua]od Suoqs e p q os* ]erp tl togn'"do alJrqa^ p'"'"tt'*o" a1rc1e slololAtr e1e1 ane8 la{reu uearo) padolanap 9'D lSalens uoqrsrnbre qq1 'dqrl1b paqqer8 lliew srolotrAl e]er o] d]run]roddo u para JJo -"1"tq"n srsrJJ IerJu uIJ s."ro*d luaruaSeueur pue sa8en8ue1 '.pue aJ r{s }a>IJeur Jr}sauop ".^A uI aruariedxa .

r.rd uaaq-rcd .g-ora dreuortrnlo^al uo Bup Fom dlsnonuquoJ sI sJo+otrAtr e1e.r"fv'xq "q o1 aurladrd aql uI sr qJrqa .lr t{Jrrl.3* qqp1 r"*oJr^uaaruos 'ou N aq+ Surdola"rap aql Surrnp dsrarro4uor paf. uo Iaued l luaururalo8raiul aql Jo u rurrer{J aql .uJaJuoJ passardxa seq.lad plueruuoJtnua ue tuoJJ se8uel..tt luaurSas arues aql LrI Jer e aJnporluro1 Stmrueld $ uessrN-llneuau-olnv fefe[ 'oueg aql sp a.rn" .1p8noqc141 ur pa+rJ 'uneqce4) sarJlunoJ ueadorng qlrm paredruoJ sla^al uorln10d Sur'Iorruo" uI 3u.r. rpu1 dq apeur aq ol papaford sr r{rlqm durl erel nql :3.t8 spafoJd JeJ uaaJ8 auros uo Buryroru.radng elaJo aql .rn1x"trso1... 3e1 sI elpuJ aJuIS +uauruoJl^ua aq+ uopu' dlarcos uo slsoJ a^rsseru asodurr .uqJal "1rr110dlp^ qJns lnoq+r/v' pue 'suorssrura Jo Ia^aI FpIl4 slr urclureru o1 d3010uqra1 xaldru oc aq+ $IJ r 'rer deaqr e se 'oue5 aq1 '3urLcr"re. aJe oq.M sarueduor raqlo ruory rr . 'sdnorS le+uauruoJr".\ JEJdeaqr-radns e acnpord o+ oJEJ aql leql Burdus.(gooz {Jo'ivr+aN s^^aN l luauruonrrug) p1."i. . osp sr sJo]o6 e]eJ 'oueN aur8ua 1o4ad ar{l ruo4 gedy 'sa^rler}ru dlpuar.rrsuadxaur sBJeJe Bu1rryoey nueur ur sJo+ow EleJ Jo sda1s100. rauuun azrrd laqoN 1ulo[ e pue a8ueq) a]uurllf.*1 .eup{) rprlt uor}erJosse ur p uoqtruJaluJereJ s.o.ods. .uq3 '(SOOZ.repund11 's.sawt1a41) oueS arl} roJlearg alqeraprsuoJ e a+nfllsuoJ llrlr duedruo3 re) rr4ralfl e^au aq] dq p"rqrnlnu urq pue larreu aLIl uo dpearp sr qrn{l r v^ild aq} pue'd"-c pirrrpord "l.ro1otr41 IerauaD 'lelc 'a'I -sIEArr rarpo 'araq^asra paluasa.erurny s.r"iq pessa. 1' .eJ osre seq srorot r tr eleJ on4f.rdxa suJaJuoJ aql ssaJppe oJ '(3OOZ ." -.raqro .rn" o.rdIIIA +nq 0092$ Sn dlaleurrxordde lsoc 11l.r. aqr uI 3urrvro110.trenue{ 11.r pqo13 pue uoBnilod ut q""y1" as ra^pet{+I^' 'elpul w uorle^srroJoru sseru o} peal plnoJ oueN arn 1nq1 ".rn eqre4 'salJrqa^ raqlo ueql raq8ry sarun aArJ ro rnoJ Jo al r n 1n .r.o ad'Qolord og 'aa11/ur{0t yo_ drua'uya IanJ d"n rrpionilxa ue rDr^r raruolsnr aq1 aprzr..eru ss IJ alppnu aql 1a8re+ o1 luaur8as arues-ar n ur JeJ e Surppnq ur lsaJalur rraql passardxa oqe aleq -rolotr tr prod pue rolol tr elod o.

dq paualea'rqtr aq deur r{+rvtorS .re slrJauaqaql 'suorlerado qs4rrg JIaLD pue suorlerado erpuJ Jrarp JoJ aseq .oy B./v\ srolot J eleJ aJurs 'proc r.sJo}ow ele..ss Ir al ppl.orl4id-o.r:r 'g 'fuedruo3 proc aql roy sra{ddns dpearp are of.r1 "q1 -008 Ilnrel tr arll '009 IlrueIN aql 'pzrrr lsasolJ slr sI oueN eter aql o] rolB aduor urEtu ar{J slr roJ quauoduror re1qg.nrm aceld ur slrerluor dlddns urral_8uo1 3sl e are araql pue'galeM ur sra4ddns slr o+ pailF^uoJ sr ren8e{'ra^ou puer pue re.uoruI pu' truaurdolarrap pue qJJeasal ur rar4red rr8ale4s'luepodui ue aruoJaq IFo. 8el jo ""**rolrnd pue dlrrunb'suoplp 4 ar{l q}Ir\ srsoJ ur sas arJul asar{} aJuereq ot q srorotrAl eleJ ro J a8ualpqc lsalear8 aq.releJ +ng 'unr uoqs aql q luaredde aq +oY IIL\ aleJs pue sarSrauds ruory Sur sr. a11ddns ale. aprrrord or la^ou pue./vrrvrlr> '9667 raqrua^oN 9 pa^ ar^ 'ssar8uo3 ru3 uearg) ur8reru 4eJ e .rd"lt et" raq8rq -aq1qlrM Ieap ol a^er{ III*I lI 'drtrunoc atuor{ rraq} w ralou puel puerensel. uo4cnpo.ll .vr pue snro] Jrror3 n1n1 rapun "r1ri "q.r qlra {ltffiffiH ?r:"jfft}t.redas E a^eq IIr.o Surrnlrelnueru oueNulul-llnildn.. saruedruor 'aldruexa rog 'saruedruoJ alrqoruo+ne Jaqlo .aldoad pr F .rrnlrnyrril-lrrarro d. rqry aql uI '(qruoJ'ssaJ3uo"rn"rr" "r3.{q rct lsadeaqraql s 009 lrruetr tr aql paladruor+no seq srolotr J eleJ Jo dr{od Su'rrd aqJ .ruerpul aq+ .{q rer ua^rrp-dluounuoc }sour aq+ sr -prpul Jo reJ s.n o o. 'adorng ur sacrrd Ierraleru Bursrr ar{l p.

luelrodur sr drqsrnauarda.rd JnuouoJa a8nq aql alarqJe o1 plrder 1enlJallalur Jo lJo+s +sel slrp as rlrluaJur puu al Ar+otu dlalenbape o1 dressaJau q 1r 'ranarvroq lrau.lI uo 8ul{ro1vr q e}el (trele$ adoq 1 'uolsral JrrlJala s.rdde aql ur oEe lnq suolln+rtsul leuoqernpa Jo qreordde aq+ q dpo pu a8ueqe e sarrnba. :pale}s 'godsuerl pue d8raug JoJ I JauaD Jopalrcl s.{aq1 leql aleJ+suoruap ol a^eq rpul pue euF{) 'suo4 Aouur IeJruIJal premrol qsnd dpuapuadapq o+ pue ldepe ol d+IIIq alqolr urar u^ror{s aneq uede{ pu earo) 'parrnbar ssar8o.ONVN VIVI aql Jo uoronpord pue Suru8rsap aq+ pulqaq alor Ierrlrrr e padeld qrlr{^a dnor9 VJVJ aql Jo sro+reJ luaura8eueur pue r a1e4s aq1 asdpue pue dyrruapl .lv\ 1aB ppor r{rlqr\a -de3 l8olouqcal Sur8raura aLI} 8u plrq ur aro) pue uede{ se alqed ec se aJe .r ssarSo.4ua r a1e4s )tuFll nod op fqM 'v 'dnor8 VIVI aql Jo sa4rpnb drqsrapeal aqr lpruapl ' .ror aql Jo qreo.oueN aler{ o + olqesrz'pe aq plnom 1r 'luauluorrlua uo apxorp uoqJeJ yo pedun asJalp aql prmrr ur Surdaal ln{ 'ouEN Jo qJunEI l rJJauruoJ aql 8u4r i{e dpa8ea osIE sr adorng aJl}ua 'suoEeu Jaqlo a{{ leql des u J I.{l aJuEunuop sll spulJ sn ar{] se asJo.'ONVN VIVJ urory salduexa Surnr8 ssnJsrc essausnq ro.r d qcng 'paualeaJr.uorssl tulrro] ueedorng aql /oFnU seF{l+entr 'sar4unor ueadorng ruorl uoddns Jqsersrufiua d.Z EONYI\ VJVJ aq] u8rsap o1 dnor8 VJVI aql paruanl+n srolreJ Ieluauruorrlua ler-L11 suotlsonb 'alr1ulorrur pue Suuaauord aq ol oueN aq+ rDr1vr Jlaslr uarrord s r{ pue teql dypexa Surop uaaq ser{ sro}otrAtr e}el pue'trr rrds Surraauord dp4 e ur pa8ernoJua aq ol spaau C?tU 'ro+Jas alerod.odueur pafipls Jo aJuep unqe u a^ q euF{) pue erpul qlog 'salJrr{arr deeqc luarJrJJa-IanJ roJ pueurap aSnq e a+u arr IIrM sarurouoJa ueJrJaruv qle'I pue ueJrJfV'uetsy raq+o dueru ur p4ualod qlrvto.reu ruqard Surnrarar pauels dpearp ser{ sro}otr tr elel 'par{Je11e qaued r los aleq IIVv\ reJ sIqJ .r8 8u r aura eql pue sarrlunor asar{} ur aurorul elrder rad yo qlrvror8 paurqruor aql '(p697 prdy LI'aul1 ssaursng) arnlnJ aql uI dtuouora plrom aql q sarroJ +ueururop aql auoJaq IIrM sar4unor (nrl IJ pue erpul 'erssng '11zetg) l15g aql leql pa+rrpard serl sr{Jes ueurploD '(SOOZ lsn8ny 17'sautluaqsnputpi arn+n1 reau aql ur oueN aql Jo uorsral plrqdr{ qrunel o1 Stmrueld osle $ srototrAtr +eI '(8002 pr8nylT'ar yu1 {o sautT).

'oueN-E s umouT aq ll1rvt qJITIA 'oueg aql Jo uorsral rrJ+JaIa aql SuDIetu uo 8tn )rozvr pa+rets dpearp oqu seq srolotrAtr eleJ '(8002 uug) ssauar rlte rarrrnsuoJ pue drrr od rrlqnd Sunuangrrr sr srrorssrura uoqJeJ aJnpal ol arroq uo aleqap aJaqa +aTJ ru puoBeuJal ur aql uI osle lnq laTreru Jllsaurop aq+ q dluo 1ou -saps uI asrr daals e aleraua8 plnor oueN eleJ ar{+ 'a8etue.druoc leql dSolouqratr dolanap ol (IO1t{) Ieuo4eura}u1 lua rudolarraq rnalotrAtr rurlJ r{Juarc qtF.rpe pcrSolouqral sF{} qrIM '(SOOz lsn8ny 17'smauuay g) IanJ e o+ur rru sassa.r. aJuerlle ue paruroJ dpearp seq duedruoJ aq} /puo }eq} oI luo[uoSuuew puB ssaursng u! sasu] .

taony pua.8a[ lo ...m/ /:d1ru.ir"wir"l.ssalguoJJEJuaarg.#tffi:$.ss67 aun{ Ts.8002 nearngJg 'qtuoJ'uua'zv\zv\zvl> B00Z raqlua^oN l0 paMal^ ..**r#::.8002 raqualdas gz istrlor lpa mau s p+al .933#H.Lllr +sor mq frtu st uaa tg moH .P1ff3rt3 B0 'TaaM ssauxsng'1ue14 ouep s.8002 aunl 6T.ggg7 dueduoJ rolo lnl prod ' <uroJ' saur4 Jrurouo Ja. .'.g002 raaM ssaursng ''Tti"t:3i::X*ro.-'iigz .g[(Jz>I aaM . .""rs.#ffii.nr tptal L sy .*of. pa^ar^ 'ggg7 Lren'rqag 77'umntg fi1aa u40[ pua pgag "ao1 E'-"*lanraxa wa.33#1ru:il "_ -eorgoozq8 / gggTlto/1ua1uot/zrqleqole/uror2aa^ssaursnq .B00zu .raw.aMn! suossal lua todtu fiun nt 00g'zg ar4q lo suuryanuu! ailL ouaN sppl wot{ gututaaj..uuc.r. nnn / /:d1ru.naoy pua. ]er sra3 lnrnlna se sullvr rpotr r :erpul .rt^\M> g00Z Jaqua^oN 90 palvrar^ .MMM> B00z raqrua^oN l0 pa^^al^ 'B}az raqolro I0 .tilil.ggg7 aun{ Tg. p4.B11ZuuE '<uro}saqroJ. &r^/\/v\> B00z '90 raqura^oN paMar^ .stoqo17g uW J oJ naorl pual nn&n[ rps oJ ryawaatgy sacunouuy frurrtiq ."u*rrrriT]irff]I'r##:i.?.ilii_r. /eoozqal/+ualuoc/alezrouur/urornaalrssaulsnq .<ruoJ.s6s7 r'enue Is'.t"r"o e0 pa^ar^ .Bn[ {o . r"nrg'<ruo}proJ'lv\lv\lvr> g00Z raqrue^oN 90 paMar^ /B002 r{rr I^tr 97.ffit."rrrrrr.pl^ecl raqrua^oN e0 pa^^ar^ .Ytr.'rn3 .a+uqap dn saat alpq i.g002 detr zr lnr tr rsor mq a4ln prtnq or AI utoJ uasstN-ilnaua>I pua oflv [ata.^n^.. 90 parrar^ .

#r' rn '<ruoJ's^ropeqsrilr^aJuep'rr^M> '3gg7 raqura^oN g0 pa^ar^ '6002 f.rq"rsaursng /gsg7 raqua^oN 80 pa^rar^ .rqcunl ao dn nntyi ..fgg7 ". "".gss7 .t? 31rr". '8002 'aqolro r0 o"^"^'Tffit'uil.ftenue{ 11 .xapur/srolorue1e1/ruor.""ili".rruffinw:::.o.qre3 01ny fefeg rualuor-uor=uo4do2dqd.".:]Tlir"ililr"un pa^rar^ .rrrr.1l.gggz V .r) rerolnv saf.MMM>.H3#17u=T" " '8002 r{JJEI tr 90 pe'Ial^ 'ounN aruJ qlw 3lq urm suuadatnz'.?1"=I.renuef 11'pnpua6 ssauxsng dlpqy .Y#rlrffT.sua*o1s .p. :erpurJeJolne tuory '9002 raqtua^oN palv\arA 'nruay11 oual\I .reqregeqg .n{aq}. < / Zt / VO / tOg/tuo..ff1i13r1r15.p.plroM .uolnv ' <uro J' erpurJe Jo+ne z\Au\AzV\.uaJaJau ouuNelul-lra\dnql .9667 rreruq as 47 .g002 prppuel.taqsaJotd nhutg.t33.r.'enuef 11.9002 raqwa^oN l0 pa^4.arl 'ggg7 .frW-:.araq fi rec lsadeaqr s.r8 poo8 e qcns .a^rr\> g00Zraqolro 9I pamar^ 'sqtodat fiou:tow a.fio1s qlrvro.ssarnsng d.sua&o1s asmt .oua..aqlssousnqnpu..gooz adorng sl\aN a ^rlor.(.1. .. t'q!.ro1'ffi"]Ifr#:.tr .^-* 'atuoJufpulJosarurl..ed.Wil".I i {M .