You are on page 1of 1

2.1.

C0NTUL DE PROFIT Sl PIERDERE (CONTUL DEREZULTATE)
Sintetizand, pentru o perioada de activitate data (de obicei un exercitiu financiar), ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri (ca surse de Tmbogatjre) si cheltuieli (ca surse de saracire), contul de profit si pierdere arata cum s-a ajuns de la starea patrimoniala inijiala la cea finala, reflectate in bilan-turile de la Tnceputul si sfarsitul exercijiului (realizeaza legatura dintre bilanjul initial si eel final). Cheltuielile cuprind totalitatea elementelor de costuri, suportate de Tntreprindere in cursul exercitjului, sub forma sumelor sau valorilor platite sau de platit pentru : -consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza Tntreprinderea; -cheltuielile cu personalul (salarii, asigurari si protecjie sociala); -executarea unor obligatji contractuale sau legale de catre Tntreprindere; -cheltuieli exceptjonale privind opera|iile de gestiune (despagubiri, amenzi, perisabilitatj si lipsuri la inventar, donatji si subvenjii acor-date, inclusiv prelevarile si donape in scopuri umanitare precum si pentru sprijinirea activitatjlor sociale, culturale si sportive, pierderi din debitori diversi) sau cele privind operable de capital (valoarea con-tabila neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau finan-ciare cedate, distruse sau disparute, denumita si sau valoarea net contabila a cesiunilor). In cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exercijiului, se cuprind, de asemenea, amortizarile si provizioanele constituite (calculate), grupate in functje de natura cheltuielilor (de exploatare, financiare, exceptional). Cheltuielile cu amortizarile cuprind amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale. Cheltuielile cu provizioanele includ: provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; provizioanele privind deprecierea imobilizarilor; provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productjei in curs de executje; provizioanele pentru deprecierea creanfelor si provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasa-ment; amortizarea primelor de rambursare a obligatjunilor; provizioanele reglementate. Principalele elemente care formeaza veniturile unitatji patrimoniale sunt sumele sau valorile Tncasate sau de Tncasat din: -livrarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarile de servicii si din avantajele pe care unitatea a consimjit sa le primeasca; -executarea unor obligajii legale sau contractuale din partea terjilor; -venituri exceptjonale, care nu sunt legate de activitatea curenta si se refera fie la operatii de gestiune (despagubiri si amenzi incasate, dona{ii, salarii neridicate prescrise si alte venituri), fie la operatii de capital (cotele-partj din subventiile pentru investijii virate asupra rezultatului exercitjului, pretul de vanzare sau cesiune al activelor imobilizate cedate, exclusiv TVA etc).