You are on page 1of 2

Veleuilite u Karlovcu Odjel lovstva i zatite prirode Akademska godina : 2003/04.

Student : Slavko Struna

PEDOLOKA JAMA U UMI REIKI LUGOVI

PSEUDOGLEJ : - sklop profila A-Eg-Bg-C Pseudoglej spada u hidromorfna tla koja karakterizira prekomjerno vlaenje u dijelu profila ili u itavom tlu , a kojom prilikom dolazi do oglejavanja kad atmosferilije nailaze na nepropusni sloj . Pseudoglej je vezan za ravniarske i terene s blagim nagibima ,a karakterizira ga izmjena suhog i vlanog razdoblja u tri faze : 1.mokra (sve pore ispunjene vodom) , 2. vlana (vlanost izmeu poljskog vodnog kapaciteta i toke venjenja) , 3. suha (vlanost ispod toke venjenja) . Horizonti : Aoh- blijedi , isprani , humusno akumulativni sloj pod umskom vegetacijom ,gornji povrinski sloj je prekriven listincem , a donji je razloeni organski pomijean sa mineralima .Dubina se kree od pet do osam centimetara , horizont je prakasta ilovaa s vie od 40 % praha i dobro je propustan za vodu . Eg- eluvijalni horizont, glejni kojeg karakteriziraju redukcijski procesi, alterniranje vlanog i suhog razdoblja . Svijetliji je od oba horizonta sa kojima granii , a specifina je mramoriranost i tvorba Fe i Mn konkrecija .Dubine je do dvadeset centimetara .Nalazi se ispod A horizonta . Bg- iluvijalni horizont u kojem se poveava sadraj jedne ili vie komponenti (gline, humusa , seskvioksida) ispranih iz viih slojeva (A ,Eg) . Karakteristine mazotine eljeza su tipine oznake B horizonta , tlo je teeg mehanikog sastava glinasta ilovaa do teka glina . Dubina je do dvadeset centimetara , prilikom oglejavanja prisutna redukcija . Kod suficitnog vlaenja Bg horizont nabubri . C rastresiti dio matinog supstrata koji ne pokazuje nikakve znakove izmjena pod utjecajem pedogenetskih procesa karakteristinih za gornje horizonte . Nepropustan je za vodu ,oraast, glinast , plaviaste boje , a ako su prisutna bijela zrnca to je rastresiti dio kalcijevog karbonata . Kiselost pH 4,5 (u pseudogleju gotovo uvijek pH ispod 5 , jer je tlo siromano bazama i lako dolazi do acidifikacije . Tip ume Quercus robur et Carpinus betulus-Genisto elatae (zajednica hrasta lunjaka i bijelog graba sa velikom utilovkom ) .

Terenska istraivanja raena 04.06. 2004.godine u umi Reiki lugovi na pseudogleju na zaravni na prijelazu prema eugleju kojom prilikom su raena sondiranja tla : -sa malom sondom3x10 cm (do 30 cm dubine) , uzima se deset do dvanaest uzoraka koji se pomijeaju i napravi se jedan homogeni uzorak .Ti uzorci se uzimaju za prouavanje humusa . -istraivanje pomou velike sonde (Holandsko svrdlo) koja takoer na sebi ima oznake dubine . Svaki put kad vadimo uzorak potrebno je pored napisati oznaku dubine , naroito do dubine od jednog metra zbog boje , strukture i teksture uzoraka po kojima odreujemo horizonte tla (npr.gore prakast-ilovaa + oznaka dubine u cm, glinasta ilovaa + oznaka u cm, glina + oznaka cm) . Pomona pedoloka jama 60x60 cm i pedoloka jama 100x100 cm su raene zbog odreivanja profila tla i uzimanja uzoraka . Uzorci tla se uzimaju odozdo prema gore zbog toga da se ne bi pomijeali , a vade se grebanjem noem ili drugim otrim predmetom sa bone strane pedoloke jame .