You are on page 1of 11

SekhetaBrosCo.

2011 -

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

1Page

SekhetaBrosCo.,

-1
:

:

.

:

.

:
.1 :


.

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

2Page

SekhetaBrosCo.,

.2 :.3 :
.

:
) (

.

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

3Page

SekhetaBrosCo.,

-2

, :

:
.1

,

:
.2

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

4Page

SekhetaBrosCo.,

:
.3


1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

5Page

SekhetaBrosCo.,

-3
:
.1.2 :


.3 :

,

) (


1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

6Page

SekhetaBrosCo.,

:
:

.1
.
.2 .
.3 ,
.4 .

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

7Page

SekhetaBrosCo.,

-4.

- :

- :
) (


.


,


1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

8Page

SekhetaBrosCo.,


,


) (
)
(
- :
..
- ) ( :
,

,
- :

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

9Page

SekhetaBrosCo.,

,

.
- :

.1


.
.2 .

.3
.

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

10Page

SekhetaBrosCo.,


.4
.
.5 .

.6

1
sekheta@gmail.com
+963212685231 :
+963944364053 :

11Page