STPM/S911

PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(STPM)

BAHASA CINA
Sukatan Pelajaran
dan Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan bagi peperiksaan tahun 2000 dan tahun-tahun
seterusnya sehingga diberitahu.

MAJLIS PEPERIKSAAN MALA YSIA

ISBN

967-9975-87-~

Majlis Peperiksaan Malaysia 1999

Hak cipta
bahagian
apa-apa
Fakaman,
.

terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana
isi kandungan buku ini dalam apa-apa bentuk dan dengan
cara pun, sarna ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
atau cara-cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Setiausaha Agung, Majlis Peperiksaan Malaysia.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN

WARNI SDN. BHD.

No. 38, 46 & 48, Lorong Perusahaan 4,
Kimpal Industrial Park,
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-6882666 (4 Talian)
Faks: 03-6841402

RM4.00

FALSAFAH

PENDIDlKAN

NEGARA

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan
insan yang seimbang dan
harmon is dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercaxaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab,
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

PENDAHULUAN
Sukatan pelajaran 911 Bahasa Cina yang digunakan sejak STPM 1982 telalrI digubal oleh
University of Cambridge Local Examination Syndicate. Pada STPM' 1987, Majlis
Peperiksaan Malaysia hanya menggantikan teks kajian bagi Kertas 2. Memandangkan
bahawa terdapatnya perkembangan baru dalam bidang pendidikan bahasa Cina dan
kesusasteraan Cina pada peringkat sekolah menengah dan universiti, maka sukatan
peJajaran Bahasa Cina STPM memerlukan pengubahsuaian dan pengemaskinian supaya
seJaJar dengan perkembangan semasa dan peranannya sebagai jambatan ilmu an tara
pendidikan menengah dan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi.
Justeru itu, satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk menggubal semula sukatan
pelajaran Bahasa Cina STPM. Sukatan pelajaran yang baru ini masih lagi mempunyai
dua komponen, iaitu bahasa Cina dan kesusasteraan Cina. Oengan mengikuti sukatan
pelajaran ini, diharapkan pelajar akan dapat menguasai kecekapan berbahasa setaraf
dengan intelek pelajar pada peringkat prauniversiti, dan memupuk daya pengembangan
berbahasa untuk kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan.
Oi sam ping itu,
pengetahuan pelajar tentang kesusasteraan Cina akan dapat dipertingkatkan melalui
pemelajaran bahasa, teori, kritikan, dan genre sastera. Sementara itu, pertumbuhan dan
perkembangan rohani pelajar akan dapat disuburkan menerusi penghayatan karya-karya
pilihan yang berfungsi sebagai cerminan kehalusan seni, budi, pemikiran, intelek,
penyataan rasa, dan budaya Cina.
Bagi memenuhi hasrat yang di atas, sukatan pelajaran ini telah memperincikan
bidang atau tajuk yang perlu ditangani, seperti pengetahuan bahasa (sistem bunyi, sistem
tulisan, tatabahasa, retorik, dan tanda baca), kebolehan berbahasa (penulisan, kefahaman,
dan alih bahasa), sejarah kesusasteraan Cina (klasik dan moden), dan penghayatan
kesusasteraan Cina (klasik dan moden). Oi samping itu, teks kajian telah dipilih dengan
teliti supaya mewakili genre dan zaman yang berlainan serta mengandungi nilai-nilai
murni dan estetika.
Sukatan pelajaran ini akan diperkenalkan mulai tahun 1999 dan peperiksaannya pada
tahun 2000. Kandungan, huraian, bentuk peperiksaan, dan soalan contoh bagi sukatan
pelajaran ini terdapat dalam buku ini.
Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih
serta setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Sukatan Pelajaran Bahasa Cina
STPM yang dipengerusikan oleh Prof Madya Dr Yang Ching Leng dan dianggotai oleh
beberapa orang pensyarah universiti dan maktab perguruan, dan wakil dari Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ucapan terima kasih juga
kepada mereka yang turut memberikan sumbangan dalam penggubalan sukatan pelajaran
ini. Semoga sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

HJ TERMUZI BIN HJ ABO AZIZ
Setiausaha Agung
Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN

Sukatan Pelajaran 911 Bahasa Cina

Halaman
Matlamat
Objektif
Kandungan

1 -6

Bentuk Peperiksaan (Versi Bahasa Melayu)

7-8

Bentuk Peperiksaan (Versi Bahasa Cina)

9

Teks Kajian Terpilih dan Senarai Rujukan
(Versi Bahasa Melayu)

10 - 12

Teks Kajian Terpilih dan Senarai Rujukan
(Versi Bahasa Cina)

13 - 15

Soalan Contoh Bahasa Cina (911) STPM
Bahasa Cina Kertas 1

16 - 19

Bahasa Cina Kertas 2

20 - 22

911

BAHASA ClNA

Matlamat

Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk
(a)

membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar
pada peringkat prauniversiti;

(b)

memupuk daya pengembangan berbahasa untuk kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan;

(c)

mempertingkatkan
pengetahuan pelajar tentang
sejarah, teori, kritikan, dan genre sastera; dan

(d)

menyuburkan pertumbuhan dan perkembangan rohani pelajar menerusi penghayatan karyakarya pilihan yang berfungsi sebagai cerminan kehalusan seni, budi, pemikiran, intelek,
penyataan, dan budaya Cina.

kesusasteraan Cina melalui pemelajaran

Objektif
(a)

meningkatkan pengetahuan sistem bunyi, tatabahasa, kosa kata, dan retorik bahasa Cina;

(b)

membina kebolehan memaharni bahan tulisasn yang beraneka jenis, gaya dan corak tentang
berbagai-bagai perkara;

(c)

membina kebolehan mengungkapkan fikiran dan menghasilkan penulisan esei yang bermutu
dengan menggunakan bahasa yang betul dan kemas;

(d)

membina kebolehan mengalih bahasa dan genre sesuatu tulisan dengan mengekalkan butiran
penting;

(e)

menguasai dan menghayati keindahan seni sastera;

(j)

mengenali, mendalarni dan menghargai pelbagai jenis dan sifat kesusasteraan Cina dari zaman
yang berlainan; dan

(g)

menganalisis dan merumuskan basil kesusasteraan secara kritis.

Kandungan

Sukatan pelajaran ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian bahasa dan bahagian kesusasteraan.

-------------------------------------_

_-~"~.~_.~
..•.....-.-.-

.....

*:t.jpiR
-Iii!
-li-t
~~ 'iEi

~~

it~

*

4-ii
-lit1,t)ii-x.
Ii ~i! #9lJ1)..
~-Bt 9lJ#iV1)!
1)..
-i?- Ei.
i€ JfJ
ix.~
3t:ii
9lJ
-t 119lJ
~~ ~ffl
~~Jl
1,t)

#-~
'l!1~
~1,t)i!
JUtlJ
ix.
J..@-IJ-Bt
~ 9lJ't-i,tJ
9lJ1Jl
{t
••1:."
~tiI181
9lJ't
i! 1,t)
j.1J-Bt
-tit
¥.@t:-t1819lJ't1,t)
-t-iiJ
#J-iiJ
-fA
J!.
i6)~~9lJg!lj
----"-"
:it~
#J
.i.~
!Ix.
~i6)
Jilii
i6)
1;-1ij
jlJ
181
~i6)
"~"
~' Jh"fi"
i6).5l
~A181
.j;).~
'i1:;1-t--iiJ
.181
iftt181
ii-t9lJ~~
~-t;tij:t
:it
J.....
-tltii-t
' 1t-1iJ
1iJ
i6)9lJ~~
181
~1i
1.1

2

.~

'lQ
{~iil
~
,~,rf~
1Jtdb
ax.
~~
12.5t~
~~tt
~tt
#~J.
f~
1tfl<.
~
~I
-iilOJ
lJiJ..
:it.#.
I&*-£-ii
1:k.ii
£iJf~
~1i
--~!!«~~~~
-rnIOJ
-frl-ii
~IOJ
4t.vr
~
1Hi
~-ii
-JX.:k
-tt~J.
~t~~
lJfft
*4l
it-it
~12.5t
~
~#-1IJ
~f£iJf
-~~~JJfiE~~
~
~.:rag~~
~.:r{/')A~

- ~*

i!~
ili!
+~
-~t.ili!
'*~~
- t.~

tt"t
~~

i-i.i{~1i1lF}
~ ,~, rf lJ..
-t -iYag~lJ..~-iYrn
~

its.n
~ 1,1]

t
I
I

I

t
I

3

~

rn

.~

•.

stili:

it&)!
~if;
3:..-ft
tf~~
;f.f.*
11JI
2.
1i~:
frii
~ '1ft
illth
~A
~~~:
JJj~
-113:..
B-t.
4e*~it;i9E1if;~
it.
~'l3:..
693:..
t\.~2i!:!i ~69ii1"fp.
;t:f69
Jii\..:
*~a3:..
1.
{ftl.:r
~13
:69?J~c::
'~#-il~
...•..-it-~ #- Jp ~A
3. 1tffl
~-t~*.l.Jt3:..:f:6?#
J&
~~Ull3t
m
1S~
jf~i&.tf:l%tt~~-11:l
~~~~69JI.
~A!L-l1t~;t
(v) 4. 4k-t
~I-t
.:ii'
'l3--t
iji-t
1S.;t
it4i-t
Iii]
~-t
-t
m,
~br-t
3:..69
~
~J&
.~-t
4e#*?i.~~"~;
~~
il
6l]
.fE4e~
1;t
?i.
2i..,Ii
~~ ;;:J}fp
3:..
~~
~ A!L#1titJI
ItJI
~~:
}i)
if
jJ2.1
t\.~3:..,**-l~
•~A1:
1" il1iJ ffl
~ 6?"IJlH1 fp

-#~

ie.

r 1.

4

-f'
:f.-*-

;f;

it
tt
$.:
t.~"
+~"
:t
~:*-r"~4"~a"
*#
' ~~
'
·ti~ "
r

~t

'fiR
ilt.s}J
9i4SEl
4-ii.J.tf\:t.:f.t.
-;!rf\:t.:f.t.
-;!r~:t.~
tllx.
.:tr
"ix.:t.:f.
1:l{t~;f:-m.6lJft.:t.
~.t-6lJ:t.:f.1.~
7't.
~f\:t.:f.
i'i'''
.•
tiJ
;f;t
:t.:f.
6lJ
th.J.t
iJ6"
~IT#
6lJ
:t.~
if;
iIT-1-it6lJ1f-!h
iIT#6lJ;f:Jil~Jl
~.IJJj~~i&
~JtJi.f\:t.:f.
;tf\:t.:f.
:t.:f.-'-.
thw
10
:It.fJJ
:t.~
JJ...
7't.
.•(xvi)
:t.:f.
JIJ
:t.:f.
sA
~ .IJ6lJ
~
f\:t.:f.
.•.
6•.•.
lJf~~
t.:t.
JJ... 7't.
.• ih
JIJ
1.
f.I.
\AlitA!
11~~
;:!~Jj\.~
~(v);
{1.:1,tf;' ffi~::t4SEl:
Alit1.A!
'"-J.tf\
~;0/111'~,$~
~fr:
' ~J.t-t
~1Z9~.
1976.
(0/~
~:t.:f.
~::t~
(a)
.f-~~.
(i)
.I.
1978.
(v);
~J.tf\
:t.:f.t.>f-itt3E4SAJthll&.
(i)
(c)
t.>ilTjpJ;ti!t'1'f.4SAJthll&.
(b)
(iv).I.
(vi)
.I.
(x)
JJ...(a)(b)(c)E..
JJ...(
a(xi)
)(b
)(
.I.
c)
E..
(ill);
111
111
{£:it

:it
fr:
~i!t£f.}
~:i£
J,t
,?-.jJt~tIt.,-tRtsA"t
*J.
~
'
at"t
'
.w
~
'
~
:
*J.A.'
4.
2.
~lJT
~
3.
1}&)
~lJT-ii:t.6lJ
0/
~;:!
'~,$
~
~
~
ffi-{t
rn
'
~
~.ft
f(c)
Al't~~~1..t-·~lt
~A.~6lJ
6lJ~j
r:
Jj\.~
~*
5.*~
f*~k6lJ.!.J.t;jt~,
RJMJt
~;f;t~~
"iJL
(vi).I.
(viii)
(xii)
(xvi)
(xv)
A.
-61ft.:t.6lJ
~.IJif;ih~.IJ*i'jfr:
~.t~1lJL
6lJfr:~
~'
(v) 6. #
(xi)
(xiv)
-1-it~j
(xiii)
-:ft.~1.
2.1

~i~

tt

5

*

i'

•.

Jfifi
it~
.•~~
it-it
]l4S8
J.l1\113:.
i(;-fJi.~~#;
11~~
~it.~.Rtt$it ~i..4:F; 11=
"'f''::.~
~-t
' ~
1.
' ~
t<. ' ~
:.kJ~1*~{1~89~,¥--;tf.,'f"J.X.l*~1i~89
~,¥--At~t•..
~
{~#
~,~
'
+~
'
411
'
Ji..
BA"It
'
-iil*J...•
'
at"lt
'
4'f
11
'
~
:
*J.A.'
~
,¥-~:~"'~4'-.la,
•..~11=:t-89~~~,*,
7. ~.iJf
~
it
11=
~
~
.Jt.~J
Jt.~J11=
11=
l
a
it
t
1\
1\
89
8.
2.
1J1,t)
it
1ti}ttt.Rtt$1ti}ttt.Rt.
11=
11.fp9lJ
'
f.,::
~
9lJ:.fJ:
.~~~~1i~
:.fJ:~Jh~
~JJJ
~
10.
~-it11=~'f89~1.i.~.!1:.fJ:
S}J
~
#!f;
.
ft17
5.
11.
4.
6:
*,*Jf
3.
~'t~~~i..-t.~-;t
~it11=.fp'f89~1i~~:.fJ:
*,~ii:t.
1J1,t)f::
I¥}
.iJf
~
1t11
1t
it.
~#:F;
f't:
~
:t
9lJ"~
9lJ
1.
11=
~
f"
4
-Jrn
t
J7
'
:t
@.~
x.~
6.
'I9.
4'f-ii1"
~{t
l.
9lJ~j{1.Rtt$.Rtt$-l.
,
'f~{tl.89:.kJt.ft17'
A.~89 flJ ~ ·tit$:tx.~
6. *'*
1J1,t)11=~9lJ1f-J-'
4. 4 'Iii 1".Rtt$-l.
~.{ft.
JI/!..{ft.

6

Bentuk Peperiksaan
Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas, iaitu Kertas 1 (bahasa) dan Kertas 2
(kesusasteraan).

Kertas 1 (3 jam)

~.-

(

-=--J'

B;f )

Calon dikehendaki menjawab semua bahagian dalam kertas ini.

Dabagian A: Karangan

'ft :t.

Lapan tajuk akan dikemukakan. Tajuk-tajuk yang diberikan meliputi masyarakat, ekonomi, politik,
agama, budaya, falsafah, sejarah, pendidikan, dan isu semasa. Calon dikehendaki menulis sebuab
karangan yang panjangnya lebih kurang 1000 patah kata.

Dabagian D: Kefahaman

J.I."

Peitkan-petikan prosa klasik bukan teks kajian terpilih akan dikemukakan.
memberikan ulasan dan penilaian mengenainya.

Dahagian C: Pengetabuan Dahasa

Calon dikehendaki

11:t. •• iR

Bahagian ini terdiri daripada beberapa soalan yang merangkumi aspek-aspek tatabahasa Cina, retorik
bahasa Cinak, sebutan dan tulisan Cina baku, dan sebagainya.

Dabagian D: Alib Dahasa

it~

Bahagian ini terdiri daripada dua soalan, iaitu soalan mengalih genre dan soalan rumusan.
dikehendaki menjawab satu soalan sah8:ia.

Calon

Bagi soalan mengalih genre, satu petikan pendek yang berbentuk prosa, puisi, dialog, atau bahasa
khusus (seperti bahasa iklan dan yang lain-lain) akan dikemukakan untuk dialih ke dalam genre yang
ditetapkan. Bagi soalan runiusan, calon dikehendaki merumus dan mengulas fakta-fakta dan idea-idea
dalam petikan.

Kertas ini terdiri daripada empat bahagian.
terpilih bagi setiap bahagian.

Soalan-soalan yang dikemukakan berdasarkan teks kajian

Calon dikehendaki menjawab empat soalan, iaitu satu soalan daripada setiap bahagian.

Dabagian A: Sejarah Kesusasteraan Cina K1asik

7;".ff.

:t. • .t.

Bahagian ini terdiri daripada enam soalan yang berdasarkan Guo Sihai
Wenxueshi r:f iiiJt #: it.. Singapore: The World Book Co. (Pte) Ltd.
JI..ff. :t. •

Dahagian D: Sejarah Kesusasteraan Cina Moden

1976. Zhongguo

!f: 4 ~.

1978. Zhongguo

.t.

Bahagian ini terdiri daripada enam soalan yang berdasarkan Li Huiying
X iandai Wenx ueshi r:f /lJJ1!. f{ Jt #: it.. Hong Kong: Dongya Shuju.

7

eg ~ .

tIS

Bahaeian C: Penehayatan Kesusasteraan Cina Klasik

-t; •.

j: •

Bahagian ini terdiri daripada empat soalan yang berdasarkan teks kajian terpilih bagi prosa klasik.
puisi klasik. novel klasik. dan drama klasik.

Bahaeian D: Penehayatan Kesusasteraan eina Moden

Jf..fI(.

j: •

Bahagian ini terdiri daripada empat soalan yang berdasarkan teks kajian terpilih bagi prosa mOOen,
puisi moden, novel moden, dan drama moden.

8

~~.~
*~&~~~&-(~~)~~&~(~.)
~.-

( ;.,J..8;f

0

)

*~&~~~~tto~±~a~tto/~~~~.~r:
tp j!l. :

it;

+-~'

~t!l. : :i-~~~ '
~t!l. : :i-~11+'

Ttt:it~-4o
".:

ft: x-..

*tt~.A4048~5~.~*,~~,_~·~.'~~'
=t±,~JME;-.-+*£.~a?j:-t
0

•• '~~'.t~~'o

l,.: ••

~±~~~.**#-.~-~#a~~~~.~o
Jlj.: iix-...iR
*tt~4~~~~~~~~~~'~:~~~~*'~*'~~'~~~&*~~~~0/~
9'1S)J

~

~

1i!!.

il :t.1;id~ 0

T.: ~~
*tt~.~4'-~~-t~.&~,-~~.~~o~±~~~~-~o

.*~.4~,~±~.a~~.~4~~4~~~.(~:~.)~&~Aa~~~.o
.~~*~~'.±M~.~~~~~~~~~.A*~~~~o

~.~(;'+8;f)
*~.~~~G.o~tt~~~.~a~~*4~

•• ~o=t±~~~~G~,~

•• it~

-~o

'f'.:

;t .f(,

x-.. 4'= ~

*tt~,,',
~ 0A! 8~.~~ Gilt
< 0/
lil~.~)

(f1T~.tt:

1!t1f.
~Aj , 1976) *A~).~0

z:,.: •.~x-..4'=~

* *4
t.ll ~

".:

4 8~.~ •• ~

< 0/

lill! fl(, ~

~)

(if

$:

;f-

jE ~

NJ'

"'Ax-..4'=

*.~G~
T":

0

0 ~

8~~• .tf4i~~*~ft3:·

i!J~' ·l·iJt~~.Ibtd~).~0

".fI(. x-.. 4'=

*tt~G4 04 8

~.~a~~Jtfl(,ft3: ' tt~ . 'l·it~~.Il

9

~d~).~0

1978)

*A~).~

0

Teks Kajian Terpilih
Kertas 1:
NOTA: Tidak ada teks kajian untuk Kertas 1.
Kertas 2:
Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Cina Klasik
Guo Sihai
(Pte) Ltd.

1976. Zhongguo Wenxueshi

~l!9~.

-#;.p{.

t!iJx.!!ftlt. . Singapore:

Bahagian B: Sejarah Kesusasteraan Cina Moden
Li Huiying ~
Shuju.

JI. ~

Prosa Klasik

-#; •

It

The World Book Co.

i:• ~

4 ~ . 1978. Zhongguo Xiandai Wenxueshi t!iJ

Bahagian C: Penghayatan Kesusasteraan Cina Klasik

1.
2.
3.
4.
5.

i:• ~

J1.1-t"

-#;.

X. !!fti:. . Hong Kong: Dongya

i:.

i:

Zhuang Zi: Yang Sheng Zhu Ii..:r < ~ 1.. 1:.}
Sima Qian: Xiangyu Ben}i .;J ~ if: < ~)jj] *ie.}
HanYu: SongMengDongyeXu
#~ <:i!~~JfJf}
SuShi: LiuHouLun
$~ <fDi~i~}
Li Zhi: TongXinShuo
~~ (-t,,:dt)

Puisi Klasik

-#; •

I)

i:

(i) Shi i<1'
1. Li Bai: Gufeng - Wushijiu (ke-39)
~
< 7;- ~}
.Ji.. -t fL
-t fL )
2. Du Fu: Ge Ye ~J.;fl (~~)
3. Bai Juyi: Fang Yan - Wu Shou (ke-3)
Ik Jh
.Ji..
(Jt.;')
4. Huang Tingjian: Ji Huang Jifu .• It ~
JL 1.)
5. Lu You: Shu Fen Mr~ < .:jS./t}
(ii) Ci ii]
1. Li Yu: PoZhenZi
~;t! (~f.f-..:r) (e9-t-+*~m)
2. Li Qingzhao: Yi Jian Mei ~~t!R(
-t-~.li"'~ )
3. XinQiji: QingYuAn
*Jf.~ <*.li~} (~~-rla;;:t+~)
(iii) Qu db
1. Bai Pu: Chen Zui Dong Feng a:4'1- (~Jt.~~ ~ . i~;k)
2. GuanHanqing: BiYuXiao
*i3t~
(~*4~)
3. Zheng Guangzu: Zhe Gui Ling' Meng Zhong Zuo ~~itA.ft. <.tJ1-ft+ • .,.

a

it (~;.

a

(t-.•

(a"t) it

(-II *) (~.
(It.lil')

Novel Klasik

-#; ••

11:}

J'i.t

1. Li Gongzuo: Xie Xiao'e Zhuan ~~1£
2. Pu Songling: Cuzhi ~
(it~)

t~~

Drama Klasik

<f

-#;.~.J

< iti

'J,·~.tt}

1;~)

1. MaZhiyuan: HangongQiu(ke-2)
~ftii& (i3t
(~..::..tJ1-)
2. Tang Xianzu: Mudan ring· Gui Shu ~~£~.ft. (~l:.*'". II)~}

10

1

l

j

Ii

T":

Sahagian D: Penghayatan Kesusasteraan Cina Moden
Prosa Moden
l.
2.
3.
4.
5.

ft. X-

FengZikai: Jian -+.:r'~ (M)
He Qifang: Laoren 10r Jt.
(::t A-.)
t,.:r (-t~)
Han Zi: Kan Xi
Zi Min: Jintian He Mingtian
.:r •. (4- k~12sA k)
Yang Shuo: Xue Langhua ~h9iJl (1" ~~)

*

Puisi Moden
1.
2.
3.
4.
5.

JI. -Pt

JI.-Ptx-f:

#*

JI..p(,

Zang Kejia: You De Ren
~ ~ ~ (;ff lr9A-.)
Dai Wangshu: YuXiang
~~~
(f:f!i~)
Yu Guangzhong: Deng Ni, Zai Yuzhong
~jt
Zheng Chouyu: Cuowu
(iiH*)
Bai Hua: Chuan a;#« (~)

~~-t

Novel Moden

'f (",it- ' .t£ J$i 'f)

JI..p("j-;,t

1. Nie Xinsen: Toushang Shi Y ipian Ningjing De Lantian
2. LuYan: XiaoxiaoDeXin
t-A (/J"J'lr9/~)

Drama Moden

A A-A

(* 1:.:Jt -

J4 'T #' lr9

i. ~)

JI..p(,~"J

1. TianHan: KifeidianDeYiye
2. GuoMoruo: CaiWen;i(ke-4.3)

IlU5t (~~~~lr9~~)

~i*-~(~:t..)

(~t!.9~~-=-Jh)

Senarai Ruj ukan
Kertas 1
1. Li Yude. 1995. Xiandai Hanyu Shiyong Y ~fa. Be~iing: Jiaoyu Kexue.
4: ~
1995. J£ f-f: ix.. 19:j; /lh"l Ii-. :II:.
aft 1f
2. Beijing Daxue Zhongwenxi Xiandai Hanyu Jiaoyanshi. 1997. Xiandai Hanyu. Beijing: Shangwu.
:II:.
:k.
'f :t. ". ,it 1'\ i5t aft.iff 1: ~. 1997. J1!, it:ix.. 1"1. :II:.
1r.
3. Lin Xiangmei dU. 1991. Xiandai Hanyu. Beijing: Yuwen.
#.#t.ii .i.~. 1991. J1!, if:iX. il. :II:. i!:t..

it.

*:

* *

# *.

*:~

i!

*:

Kertas 2

~.t.-=-

Sahagian A: Sejarah Kesusasteraan Cina K1asik

-I;;.p(, X-

f: .t.

*~

1. Liu Dajie. 1982. Zhongguo Wenxue Fazhan Shi . Shanghai: Guji.
jJJ :k..~. 1982. rp @:i:.
fA i'. . J:.. ilj:: ;5- 11.
2. Ye Qingbing. 1980. Zhongguo Wenxueshi. Taiwan: Hongdao Wenhua Shiye.
"t
~~.
1980. rp 1iJ:i:. i'. .
3. Jin Ling. 1971. Zhongguo Wenxueshi. Singapore: Huawen Zhongxue Jiaoshihui.
~ It. 1971. rp IiJ :i:. i'. . iIT i1u JJt: if;:t. 'f
aft ~~

# f;;~:,hi! :t.1t.~.

*

#

*.

Sahagian B: Sejarah Kesusasteraan Cina Moden

JI.

-fI{.

X-

f: .t.

1. Tang Too. 1984. Xiandai Zhongguo Wenxueshi Jianhian. Beijing: Renmin.
'* 1984. J1!, if. rp 1iJ:i:. i'. l,ff ~ .:11:. A-.~.
2. Shao Bozhou. 1986. Jianming Zhongguo Xiandai Wenxueshi . Tianjin: Renmin.
?l~ is ]iJ. 1986.
HJj rp IiJ J1!, if.:i:.
i'.. kit: A-. ~ .

#

~t.

/1JJ

*:

#

11

Bahagian C: Penghayatan Kesusasteraan eina Klasik

-Ii.~•

Prosa Klasik

-Ii ••. ~
l. Wu Gongzheng. 1987. Guwen Jianshang Cidian. Jiangsu: Wenyi
~;fj].J:E. 1987. #.i:.# '1if:A-. ~.!.$: ~ Z .
2. Xu Zongyu. 1989. Guwen Jianshang Do Cidian . Zhejiang: Jiaoyu .

.ti:*.I:.. 1989. #.i:.#'1:kif:A-.

*~:'<1tt.

Puisi Klasik -l; A • j:,
1. Xiao Difei dU. 1984. TangShi Daguan. Hong Kong: Shangwu.
~;td~". 1984. /I#:k 1£. :t-;1.:
2. Miao Vue dU. 1988. Mingjio Jianshang Song Shi Daguan. Hong Kong: Shangwu.
~~ l-.1988 . .$~#'1$ii:kl£
.. t-;1.: jj~.
3. Tang Guizhang dU. 1988. Tang Song Ci Jianshang Cidian. Shanghai: Cishu.
Jt:!:Jt ". 1988. /I-$1'iJ#'1i1:A-: J:.i": is.
4. He Xinhui dU. 1988. Yuan Qu Jianshang Cidian . Beijing: Zhongguo Funu.
i1T ~
".
1988. 7t diJ
iI:A-. ~l:.:t-#: ~ ~

jj ~.

#

f

# 'I

Novel Klasik

-As7

'* .

-l;. 'J~if.

l. Jingyi Wenli Xueyuan Zhongguo Gudian Xiaoshuo Yanjiu Zhongxin. 1991. Zhongguo Gudian
Xiaoshuo Yanjiu Zhuanji. Taipei: Lianjing.

*j:~J!.~I't~ ~*~+it.5Jt1l.~/':;

tA. 1991. rflO#~-F1JtJJfJt-v~. if~l:.:

¥-if.

2. Lu Xun. 1959. Tang Song Chuanqi Ji . Hong Kong: Datong.

t-~

~~.1959.

IJA..ft.,f~. 4f~: kit.

3. TangrenXiaoshuoXuan.

1978. Hong Kong: Shanghai.

IJA..-J'1Jtit.1978. 4f~: J:.iIt.
Drama Klasik -l; • «.tJ
1. Mingzuo Xinshang Bianjibu. 1985. GudianXiaoshuoXijuMingzuo
-t11~'ftA~~.
1985. #~-J'1lt~;~:HJ--&ft'l#.In§: A.~.
Bahagian D: Penghayatan Kesusasteraan eina Moden

Shangxi. Shanxi: Renmin.

31.f(. X. •

Prosa Moden 31.f(." X.
1. Zhou Hongxin. 1986. Xiandai Sanwen Mingpian X uandu. Beijing: Zuojia.
~ ir- i1f. 1986. .1£ ff.1t..i:.--&
A it ~l:.:t-:11 ~ .
2. Zhou Xianghai dU. 1988. Dangdai Sanwen Mingpian Shangx i. Fujian: Haixia Wenyi.
JiU~iIt l-. 1988. #iff.It.i:.--&S'I#. :f,f,Jt: iIt"*~ Z.
3. Ba Ping. 1990. Zhongguo Sanwen Jianshang Wenku. Tianjin: Baihua Wenyi.
A-t i.tA. 1990. rf /lllt.i:.#- '1.i:./J.
Ei
Z.

it.

~*: «.~

*

Puisi Moden 31.f(.1t
1. Lin Mingde dU. 1981. Zhongguo Xin Shi Shangxi. Taipei: Chang'an.
#.f1}Ht l-. 1981. rf 1041#
if ~l:.:*4;- .
2. Wu Benx.ing. 1988. Zhongguo Xin Shi Jianshang Do Cidian . Jiangsu: Wenyi.
~~J... 1988. rf/il-it#;''1:kI1~.
~$: ~Z.
3. Zhang Hanliang dU. 1979. Xiandai Shi Daodu. Taipei: Guxiang.
~ i5t Jl ~. 1979. J1!
ff. if-!/- iK. if ~l:.: -At ~ .

'1#.

Novel Moden 31.f(. 'J~1l.
1. Goo Quanzhi. 1976. Dangdai ZhongguoXiaoshuo Ping/un. Taiwan: Youshi Wenhua.
;ij~Z. 1976. #iff.rf/il-J'1Jt1"fi8-.if;~: !/h~~1t.
2. -t11.~'ftA~~.1985.
J1!ff.-J'1lt--&lt'l#. In§: A.~.
3. .1..1£. 1986. -Fit#- '1.i:./J . J1!ff.4. Jl~: A.~.

12

~.;..:

".: *-R.~.~
fISe9 ~.

1976.

~.:

JI.~~.~

••

tf' III ~

:!/~ .

I1f ~

JJt:

-'IS

Ai

-'IS

*.~.

~.

1978.

P9.:

tf' /lIJL.

{t:~:!/ ~ .• $.: ~ ~

Ai .

-'IS

Ai .

*Att~

1. Il-r (.1.1.>

2.

aJ

g,

it (~-ilJ *R.>
(i!:li.~JfJ.t.>

3.•••

4. ~~ (fI~~1e>
5.•

'1'

('i.~iit.>

*Aex
(i)
1.

.a

-it

(i"}.(\.>

2. ~ift
3.

Ji.+it.-t (Jt..=..+it.)

(Iil-rl.>
a /i; II
1"> Ji. 1" (Jt..=..)

(a

(:fitfLIJ

4.•. Jt~
5. I\tr~ (-'lSit>
(ii)
1.

2 .•

11)

.:.tt (.~-r> (~+"'*-~Ii1)
~t"" (-;fl.> (~•• ~.£ .•.~)

3.

-t!Hl (.•..£ _> (t

(iii)

db

1.

a fr

2.
3.

~~~

~ix.~

*A·J ..it
1.
2.

.~~

i~~

(OC ••• ~}.(\. •

(M .£1'>

}.(\.-rl.a~-+~)

~.i*>

(fk!"llJ!)

(.vrf!+. f'if11>
(i.ti+iA#->

(~~>

*A«.
1.

2.

J9ft:i& (ix.'tfK.>
i~ j[;fJ. (4.J:.". ••.•

(~;...vr)
Jj] ~ >

13

T":JJ.~:t..
JJ.~.:t.
1. *"-f-'~ <~)
2. {ifJt.~ <:tA)

<.~)

3. ~-f4. -f-4l < 4'-:k~ 1l}J:k)
5. ~h~Jl <1"~~~)

JJ.~1+.
I. ¥!~~ <~6!lA)
2.
3.
4.
5.

_:tiT <~~)

~:1\:. ~ < -fit-

a*

JJ.f{.

riIij~)

<-AG-)

'J'it

1. A ••
2.

'~

~~~-t <.l~)
<~J:.;t-X

t-A

'T*6!l:i:k)

<+'J'89'-:;)

JJ.~~.J
1.
2.

<~

ix..

\1J

lIJft:

J6

6!l-

:fJS*-:l- <f.:t..jf)

.Jl )

(M ~ •.

J;'Jh )

~..=t.:fSfJ

I.
2.
3.~

.~1t.

1f#*.

1995. J1! If.IX·il1;/1Jil-f.i .;~ 1{:: ~
~t1{: :k j:, ,~,J{ f<. ix..1i~.ijf 1: tA. 1997. J£J+:
#- f.G 1. ijj. 1991. .J.l ff.;x. 11. ~~1{:: 11 j:,.

*~

IX

~ • .=.

", •. : "kf{.:t. • .t.
1. jrj :k~. 1982. rf' IN:i:. #~'*-~ . J:..;l-: ";-,fi.
2. ""~:lili. 1980. rf'/lI:i:.#~ .f;i~: q/.ilj:,{t.~.
3. *1t.1971.
rf'1lI:i:.#~.IIi':bo~: 1fi:t.~*~~~.
z:, •.

:

JJ. f{. :t. •

.t.

#~

1. Jt~. 1984. J£ If. rf' 1lI:i:.
PI M .~~1{::A~.
2. «JS {s )i]. 1986. pq '!IJ rf' IN J1!, If. :i:.
:k i*: A ~.

#~.

14

il. ~t1{:: illi ~.

~.:

*A:t.4t

*Att:t.
1. ~ J)) JE. 1987.
2 . .ft;f;.I... 1989.

i;~ -E "II~. ~.r.;q:: j: "t.
i;1:. #- ,. ~ II ~. ibr~: •. t'.

*AtJ:t.
1984.
:!-$: illi~.
1.
".1988 .
illi~.
2.
J:.i/j:-: #-=/s.
3. Jf:f;~ ". 1988.1I~1'iJ#-"#I~.

IIlI ~4!.

~bldf".

!J~

4. 1fi1f~~.

..g~#"~iI~4!.

1988.ltrJIJ-E"#I~.

"$:
~~*:
tf m~*.

*A-l'·iIt.
1.

it li: j:l.! ~ J't tf

2 .•

m -t ~ 'J'iJt.~ ~
1959.IIA..ft"'~.

1& ~~.

3. IIA.. -Fiitit. 1978.

"$: J:.i/j:-.

tf .,:.' fA. 1991. cP fi/

"$: :kit.

-# If

-J' iit-*Jf

*A~.IJ
1.

.-titlitffA44--ilS.

1985.

-#~-J,iJ{,4·4J.-&{t'l/lf. ~l!§: A.~.

JI.~:t.4t
JI.~tt:t.
TjB,:

1.
2.
3.

}iJ~i1f. 1986. J£lf.Ii~.-&Nit-iG.~~~:it~.
}iJ

~i1~

".

1988.

A-t l..tA. 1990.

;§ If. Ii 1:..-& N ,. /If. lIr Jt: i$:"*:t. "t.
rp fi/Ii~-E" ~J./.. kit: if:m:t."t.

JI.~it*
1.
2.
3.

*~.t,"t.

#,S}Ht ~. 1981. rp fi/iNI 1"/If. f; ~~:
~~J..1988.
rpfi/iJtil#-"~II~.
~;q::
~~x.~ ~. 1979. J£ ft:ll.$-t'A. f; ~~:

it ~.

JI.~IJ'if.
1.
2.
3.

;t;1:-~.1976.

;§{.l(rpfi/-J,iJ{,1¥-jt.~~:

.t it frX. f fA ~f!S.
.I,.J£. 1986.

~~j:{t.

-Fiit.-&
It,./If. Jll!§: A.~.
-Fiit#"~J./. . J£lf.4. ~l!§: A.~.
1985. J£ If.

15

Jt

*~.~~~:
~tf.

SOALAN CONTOH
il:MH*

STPM

911/1
BAHASA CINA
KERTASI
(Tigajam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINA nONS

COUNCIL)

SUIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA IDGHER SCHOOL CERTIFICATE)

-t~1l~
~4JS.f..»i f). If

:t 11~

0

*~~~~~tto~±»i~~ttlf~~~~.~r:
'tt:

~tt:

~tt:

itt:

i&~-l!'
~4JS11~'
~4JS~~'

i&~-~o

Kertal ••••••• ini terdiri daripada

© Majlis Peperiksaan
STPM 911/1

4.

hala •••

bercetak.

Malaysia

[LU.st sebelab

16

r:rF>\.4' U:;it-4' ft.i:.-I'

IIf:rIfJ.i:.1"Jll,El1S'
*lfy;(/Ooo*£:/zJl;;/t

~ "-~fJt-,fi. , -~lJt.iK"
~.~.p~.ilo

1
2

0

~!

i~ it ifdt ;t ,{: i~ ~ Jl ag.i.-'dl

4

5

0

~.Ei.~ag-tJ!~,Qt.i€.o
11.{t fH:11 ";,Jf iRA±. ~" ag.it ;fI fJt .f~h~69fij

tt

6

~~,±.~'tit~ ,~~,*$

7

8

funK T ftl.i:.

*'

~

°

°

"iJt1t~IIJ"ag~A.-.

*IJl#-=-~ ' jJf1:-#ft~

[40]

0

if it ":t'~ ~1:.~" z.f\ l.

3

0

0

0

[30]

,flU&-IW ~ 1~7;J 0

~zk*~'~~kA~(l)

o~~~~~~~~~,~~,~~~~~~

~'~~'~~~~~~~~'~~'~~MoLro~~o~~~~~'A$

A'~~r~~~o~mZ~~~'~±~~"~*n'ft(3)1~'#~(4)

;t$~
' ~~fA ".~~'~~'~~3Ao
° ;t$ a:
"* r 1L~
Jiij*rZ~o'
-t,{:L~1t1t.f~-;tig~~:

! " ~ fltrsR-ta: "~~+a:

".j-~A~~

ll~ft1'*~f1

0"

.~
0

o*r

tp

Jiij~~+ ' ~

~f1±.t.~JJ...£.$.!Jt

a: "~~~!'!J' ~tp::r-:~f$~ 0" -t,{:*r~~.,ft{t
(5) ° ~i"' ~~~.f~*;f!f.a
:
:f-L l. ° "
#J ' ?t ~ i(..$ (6) ° 1t A. ~ iti: " ..t .• ~ ~ ~
"1r )f z ± ~ If ' 1t

* r~

YA ~

Jj~ALm k J{:.~~l!liif-fm~-t!!.
° ~ ~ ~ f1 '
1f'~
.i.-tn-, a:iif3m~e.~!"
"p! + ' ~.•.
~~
.•.~~
:t~z! .:tJ:l~-=-~'§
~ ..W
*~'*)L~.1f
° ~R-.tl~ o/J-t °
~

°

0 "

;If. If. 0

0 ~

0

ii.ff :

( 1) ~ - ~Jt

° .t}~k.AlftA~Jt
( 2 ) ~ - .3i~L 0
(3)
ft °
(4) .f~~ - -!d.1AIIl.Jfj °

0

*~

( 5)
(6)

# W,ft{t

~~i(..$ -

~$11

J969~

it ' ,It,1tJt!!.{t~

0

JIi-~.l.3?#i~*' {;{./t.$~~~*-L~lL

0

9

a~"~~&~~~~~~~~~~~~'fJt~~69~~~~::r-:~Z~?

10

1~1).. ~

11

ii(,~
(a)
(b)
( c)

*,{:-

)i) ::IE

1-- ,~~ .•. 69 A. -#1

r ~ 0/Jiij~~+,
6] if ~ 11'* :
~Jiij*ri{l

? ii(,

it~z

0

91J ~

0

1r.Z±~R-'-itYA~~l.O
* )L~.1f ' J{:.~IIJ iif-f m ~ -t!!.°

.:t li ..j![1~ '

17

[15]

12

YAr~tt~~iiJ6lJtk~~J6J?

( a)

ilbh"

.WJ~

[1]

;t.~

-t~

(d)

;ti~

r~~~~"~"*'~+~4iiJ?

(a)
(c)
( d)
J!p

it-

[1]

J1J'1ii0
~111~~ ~f1:t"*:.im:t.J1J0
~JtRlSA.;Jest.EJIJ~~#nl:*j

"if

(b)

14

ill:t

4.t

(b)
(c)

U

,it.IF-

-1-.f: ~-f li1 flJ

JJ

it 1t- ·ti: , 1t- -t!!.& ~.tdl
Jp it·/'i:

'

j j If- ~;it ~
~
lii].~

0

-t:.- 0

-J+t-

JJ;j"

1t- -I!!. & ~.tdl ~ fI;j"fS].~

[1]

0

0

~~~~~~"Jp~"~iiJ~'.*~*~?

15

( a)

i1J

iiJ

,ill iiJ

( b)
( c)
(d )

:it -fa]
:it 1iJ
,ilJ iiJ

:it iiJ
,ilJ iiJ
:it iiJ

i>\4e

r

1'1 ~

iib2

YAI~

~

(a) ~111lf-4!A.
(e)

[8]

:

(b)

~ftlf-4!A.

( f)

k~-it-ie
il:4 il:-/A.

( c)
( g)

.l. oF 4J8 .tr

(d)

~ iiii .tf~!l

(h)

~lf-~P~

it~flfr

•••••

M..AJJ

.(A.iE.~1I

#J~~ii
.i.3~ 1.D.ii
J6J~1.D.-ii
:l-ii1.D.-ii
~ :f~1.D.1I

:it~ 1.D.ii

16

r

~~r1'J-3-~Ht*ffl69.#-ta;:
(a)
(b)
(c)

3 )114 El

If- A.*-

~itEl ~~itJf.J'

"Jp-*4t'

;'jlJ ' ~ 13(.. {.fi k~
i!;{::f.ati£t"at

JJt~+lf-.:fS

.!.~~1+ .u:./$~ j

[4]
0

0

0

~) •• 'S~~~.~o*A.t, «~.*1.:f..'•• ~~1-#o"

18

y~

T~~ ' f:Eit-~

0

17 iJ::..te.y;/,r~i*?t~Aft~

[15]
0

"1:t-~ 1--.Jf
.JfatJ1:~ A ~t~!l# ' " X.Rdt, "1:t.t- 3ttit-#!.1n

"J-'

0 "

~~J!...fJmJJ'"
~it, "1tfJJi:H~.JhatJ~-t
0"
"~1t, 1tfJ1t<ifA~
' " #!.it, "~-+j,'
tit?hl1. ' ~*a+*~'

:itJi:*_
~-~i*oA~atJA.,,~~~.'.~
••• ~'~.~ft~Ao"
..~ ~ie.ft 690 "
"it-~lJL~ ' -1---1-- titf1 ' y;/,Ja- ~ tp ~ fa r ~J!l1:t-~~ ~ ' ~f11t~,fi IF..0
~it ' ~flJ-=-1-)L.:r~ Ii::k 1: 1. ' tp:it~it~ titatJiti*
fH:t-~l-=-JL
~~ ~ ~ j ,
~ it JJ it-11l4~ :ji] :l..ft. - dO'*~ 0 i1: ~ ?t ~ B!~ ' ~ 69-=-1-)L.:r' ~ Ii:1: ± 0 ~-f.
~ it
li:4b~~~x.~j"~ ?"
".'~-~4.~~,~~.~-#a+*~,~~!~•• ~o"
"#! ~.t:"Jf1:t-~~-f.ito"

t-

I~

18

0

i!

~

iJ::.~~r;'J~~' ~tluL1--~,F..' #-:btry;/,-it~
0
JJj~m~~~~.~4~'~~ro.~~~.~~~~.:r.~~R»u,:btrg
*~~~~~atJ~~&~~~~'~&~~~~~:k~f~mA#~:k~~ffl69~~~
Ie.. 0

4~.+-+~JJ
..
~~-+"~~#.atJ.~'J!....~m~~~~~~-~*~,
m~.~*~~~~*~?t.'~~~~~MA~1.~~.·~~~*~
~,~~z'~~~~~1.~~~~~~~~o~~*~'~~4~~~~~~~-~

A*Ja-'~r*~*~~~A~~~~it-,:it~~iti~~&1.~~~o~~~~~~
~'RJJ~&~~~Ji:#~1.P·~~f'li:41.PatJffJJ,~~a~A~*~~Ji:*

~~a.atJ'o~~.~~.it-~RJJ~&~M~1.PfJatJ~1.~~:btr'm~~~&

~'L~~~~atJ.f.~'.R~3ttA.~~~z~'.~~~*f~lrn.***
~JatJ#~ ' ~y;/,{t~mA~EL0
(~~

19

1998-+1}J 15 a

<J..~ a 41) ~l:.~)

SOALAN CONTOH
-ut:M#*-

STPM

911/2
BAHASA CINA
KERTAS2
(Tiga jam)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALA YSIAN EXAMINA nONS

COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN
(MALAYSIA illGHER

MALAYSIA

SCHOOL CERTIFICATE)

::t±~tsr
"*-J.l!!1*!''fe.~TtB.~jJ-J.-*!o

Kertas sGalan ini terdiri daripada 3 haJamaa bercetak.

© MajIis Peperiksaan
STPM 91112

Malaysia
[Lihat sebelah

20

."-.11

[25]

1

~*~~(#~)~*~~~~~~,~#*~~~?

2

~a{~~)~{~.)~«A'.~~.~'~~~~~~~o

3

~i!Jt~*~~#1~~a

4

~,j<.-jjJ~~~1f1t~#"@'?

0

S ~"i!it.~,1J*~~J.f. ~ 0
6

~i!~a*~~{~#~~).~~~~~~o

."-.11

[25]

7

~~~~.~#1~~1f~~~~~~~~~?~~i!~o

8

.~~~~~~~ff~.~1f~~*?~.~~R~o

9

.A.a~.#.'~-.~#~4~~~1f~#"@'?4R~~X1f~~A?

10

~JIr~-=-ilS+iJt.

(*7;1() , (#14&) ~ (i!>Jt) ~~~

~~~Bt~ f'f:1f~#"?

(fi)

,Po_

11 ~#.~{m~)~~~~~~~~A.4t?4~~+~~1f~#"~~~?
12 o/~~~Bt~~~~~~~a~1f~~~~M~?*.i!~~~R~o

21

0

l!-=-ilS;J-iJt.~A.4t,~J.

.4--.

[25]

U ••4(*~«)ft~~:*f~A.±~M~~.*~~~~".~~~'~~~

~~~~~~~~."
,~.~*~«~o

14

.:m. (1Jt$.:r)

(6+ ..•.•~Iil)

~ 69~ -fl/!.~ Iil. 69~''';fPI~~ If)j Ai~~ '*" ' -iJ(.lf"t

~o

15

.~it (~~)4A.4t.jtJ:.~{ifJtt@.?

16

~ Iti& (i3t ~~)

.::..vy.-iofiir •.•.

:&"

If;;f Jt~ f! a,t It. ~;RiX.. ?

i&4--.
17

[25]

"*--T,t!69

($f) ~- • .i.-tt.i.'It~-i1" , -iJ(.1f1"~ 0

18

A:2~~#4"Jt-t>i-J:."'JJ] "at'*" 0 Jt. (1f.j~)
~~~"~"~~~M."~&t,*l*~?

19

-iJ(.«~ (/J"J~69'~) l!./J'«69.i..4/!,~

W

f

"#.;,b~"~#A."

0

{if~.(.A.)f~16+.A.;~+~~4~,-+~~.~o-iJ(.~~~6+u.

A."

69~filtf.~,It.~,~~

0

22

" "ii~

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.