You are on page 1of 43

STPM/S912

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(STPM)

BAHASA TAMIL
Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan bagi peperiksaan rahun 2000 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

MAJLIS PEPERIKSAAN MALA YSIA

ISBN %7-997~-!!-6

© Majlil Peperiksaan

Malaysia

1999

I [11kcipta terpelihara. Tidak dibenarkan rnengeluar ulang mana-mana bahagian isi kandungan buku ini dalam ape-ape bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sarna ada secara elekttonik, fotokopl, mekanik, rakaman, atau cara-cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Setiausaha Agung, Majlis Peperlksaan Malaysia

Ditaip set dan dicetak oleh:

PERCE! AKA.N WARNl SDN BHD No 46-& 48, Lorong Perusahaan 4 K impal Industria \ Park 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan Tel 03-61882666 (4 hoes) Fax 03-61841402

RM4.(KJ

FALSAFAH

PENDIDIKAN

NEGARA

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seirnbang dan harrnonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrarnpilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab. dan berkeupayaan rnencapai kesejahteraan

diri serta rnernberikan
kernakrnuran celuarga,

surnbangan
rnasyarakat

terhadap
dan negara."

keharrnonian

dan

PENDAHULUAN
Sukatan pelajaran 91: Bahasa Tamil yang digunakan xcjak STPM 1982 telah digubal oleh Universrtv of Cambridv» I.oca! Exammation Syndicate Pada STPM 1fJ86, Majlis Peperiksaan Malaysia hanva rnengga.iti can leks kajian b~gi Kcrtas 2. Mernandangk an bahawa terdapatnya perkernbangan baru dalarn h.dang peudidikan bahasa Tamil dan kesusastcraan Tamil pada pcrinaka! sel.oiah rnenengah dan universiti, maka sukatan pelajaran Bahasa Tamil STPM memerlukan pcngubahsuaian dan pengemaskinian supaya sejajar dengan pcrkembangan semasa dan peraEann>a sebagai jambatan ilmu antara pcndidikan menengah dan pendidikan di peringkat yang lebih ringg]. Sehubungan itu, satu jawatankuasa tclah ditubuhkan unluk menggubal sernula sukatan pelajaran Bahasa Tamil STPM Sukatan pelajaran yang baru ini masih lagi rncmpunyai dua kornponen, iaitu bahasa Tamil dan kesusastcraan Tamil. Dengan mengikuu sukatan pelajaran ini, dinarapkan pelajar akan dapat rnenguasar kecekapan berbahasa setaraf dengan inte lek pelajar pada peringkat prauniversiti, dan mernupuk daya pcngcmbangan berbahasa untuk kepentingan pendidikan tinggi dan pckcrjaan Di sarnping itu, pengetahuan pelajar tentang kesusasteraan Tamil akan dapat dipertingkatkan melalui pemelajaran bahasa, tcort, kritikan, dan genre sastera. Sernentara itu, pertumbuhan dan perkembangan rohan: pelajar aka 11 dapat disuburkan menerusi pcnghayatan karya-karya pilihan yang berfungsi sebagai cerminan kehalusan seni, budi, pemikiran, intelek, penyataan rasa, dan budaya Tamil.

tajuk

Bagj n.emenuhi hasrat yang di alas, sukatan pelajaran ini telah mcmpcrincikan bidang atau yang oerlu ditar gani, scpcrt: tatabahasa (morfofonemik dar: morfologr), kebolehan

berbahasa rpenul.san karangan. bacaan dan ',efahaman, rurnusan. can alih bahasa), pcnghayatan puisi Tarnil {zamal klas ik. pertenzahun. dan rr.oden ). clan penghayatan prosa Tamil moden (esei, novel din cerper.) 1)1 ;arn?ing ItU. .eks kajian telah dipilin dengan teliti supaya mewakili genre dan za.uan ;.ang berIainar; serta rnengandu.rgi nilai-nilai murni dan estetika Sukatan pelajaran ini akan diperkenalkan mulai tahun 1999 dan pcpcriksaannya pada tahun 2000. Kandungan, huraian, bentuk pepcriksaan, dan so alan contoh bagi sukatan pelajaran ini terdapat dalarn buku ini. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Sukatan Pclajaran Bahasa Tamil STPM yang dipengerusikan oleh Prof Madya Dr P Halasubramaniam dan dianggotai oleh beberapa orang pensyarah universiti, dan wakil dari Pusat Perkembangan Kurikulum, Kcmcntcrian Pendidikan Malaysia. Ucapan terima kasih juga kepada mereka yang turut memberikan sumbangan dalam penggubalan sukatan pelajaran ini. Semoga sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlarnatnya.

HJ TERMUZI BIN HJ ABD AZIZ Setiausaha Agung
Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN

Sukatan Pclajarau 912 Bahasa Tamil

Halaman
Matlamat Objektif Kandungan Bentuk Peperiksaan Bentuk Pepenksaan (Versi Bahasa Melayu) (Versi Bahasa Tamil) (Versi Bahasa Melayu) (Versi Bahasa Tamil)

1-14
15 - 16 17 - IS

Teks Kajian dan Senarai Rujukan Teks Kajian dan Senarai Rujukan

19 -21 22 -24

Scalar. Contoh Bahasa Tamil (912) STPM
25 - 32 Bahasa Tamil Kertas 2 33 - 38

912 BAHASA

TAMIL

Matlamat

Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk
(a)

membolehkan pelajar menguasai peringkat praunivcrsiti; mernupuk daya pengcmbangan

kecekapan

berbahasa

setaraf dengan peringkat

intelek pelajar pada

(b) (c)

bcrbahasa pelajar

untuk kepentingan tentang

pendidikan Tamil

tinggi dan pckcrjaan; melalui pemelajaran teori,

mempertingkatkan pengetahuan kritikan, dan genre sastera; dan

kesusasteraan

(d)

monyuburkan pertumbuhan dan pcrkcrnbangan rohani pelajar rnenerusi penghayatan karya-karya pilihan yang berfungsi sebagai cenninan kehalusan seni, budi, pernikiran, intelek, penyataan rasa, dan budaya Tamil.

Objektif Objektif (zr) (b) sukatan pelajaran ini adalah untuk tatabahasa, kosa kata, dan retorik bahasa Tamil; tulisan yang beraneka jenis, gaya, dan corak tentang

meningkatkan

pengetahuan

membina kebolehan memahami berbagai-bagai perkara;

bahan

(e)

membina kcbolehan mengungkapkan fikiran dan menghasilkan menggunakan bahasa yang betul dan kernas; mernbina menguasai kebolehan mengalih

penulisan

esci yang bcrmutu

dcngan

(d)

bahasa sesuatu tulisan dengan mengekalkan seni dan gaya bahasa sastera; pelbagai jenis

butiran penting;

(e)
(j)

dan mcnghayati

kcindahan

rnengcnali, mcndalarni, yang berlainan; dan

dan menghargai

dan sifat kesusasteraan

Tamil

dari zaman

(g)

menganalis is dan merumuskan

hasil kesusasteraan

secara kritis.

Kandungan Sukatan pelajaran ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian bahasa dan bahagian kesusasteraan,

@LJL.lJcJl<Ol.j, G:'!'CrGl.1 .-rC!:9~(]QJIfI) .31liJ-UUOOlL-:b ,:r,uI1(p @~8;6>= ~[!5IQj ~U!l)lQJOOl;"l (]~rro!i;ffiwrr~8:. ~ffirrGli!rr@<ilT~~_ $~8;6>IT@lllo QJOll6>ffi.... UU . uGiuaGl.J!l)l '.; __ t,tfi; Lj61~~~6>ITI;\rroGiu. \ii~8;If>=4>@.V G1f>rnrula;<ilT GIhLIhUU@Lo. @®

(i) (i i) (iii) (Iv) I . 2 ~8m\)row<;\)

46ffl';j#fiI 46m';j.#fii 40YTlj.#fi! 1iliIfi!8idr ;2_LUJU@bJIfJW (iJJ<i!5lw('!jUJ, uSl8ifT !iJLdJa;dr

~viJ""Jflu

'.J""rb/f)/~wu

g~8;<Ii".murnQJ
Gl.J ....

QUllrnlD

;'!iu5l!pIJ~'flTo;'u

(i) (i i) (i i i) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)

<Ii<liOOlOrTU LJr51~~ QUUJgd(;}$'fTW IiliImmdC/'FfT.iJ (;}uUJ[TmL OJf1.w01ffUJmL

~a;fTI;'tiG1JG'u:

(iJJWOVmL {2}m~uulfriT 0Jf1/lJU4~tRlifflilii ~#(!JJ8i~filliffofil ~m!'pu48;filfi1Tru orWO;@j[Tw fiI,;rrru

'@(l) lh(rIj4J .... !f>j!, Q!f>Cr[i;~;'!i{i;l:j;~ ~blTli;(lljmlhlL~clJ 61Lul, !fl[i;ib .... rn

~)
~)

~Jll

1Ii .... Gl)uLjBi.;r "'ffirr@8;<liUu(j)lLo.
u..mUIT@,
1h~~HiU,

(LjJ61&,s-!il, ~u51ruIT:bID<fu, ~uIT®i>!f>L1 ~Hlwm"l l51cr@uro4a; Qrumr(b\lo. umruITL~.ffi .-r@If,~l!i""L ~uIT(I!j~;'!iLllrra;"llo ~6IJIDmiD aLJIT~ ~""tnW a;®~£!ila;rn cYl@Crif!illlJlo a6IJmrG\tiJ. <Y'Q,!lmLllwIT8'''''llo Il'n_!l)la;rn, ~Hlw""6lJ ufPi:1LllrrH5la;rn, a:r51WITffi<ljLn

",LllITWl, ~t:!:Pl);lo, ~LULj8;B;fTWU t'ilcrlFB' .... <iM1f>o1r -3,J,HlwmOilJ IfLoU\b;'!iUULL !f>mGl)Uylh~fT'" @®8.@jlb.

@:1®uuG""fT® QQJ~UU®QJ'!1>rrffi

i:1tnITfI5lu'i16\l uUJ.mu®:j;~lo

@)

a,,(rGlj 6TQ!'.i!jJ(]QJIT(r ;!briila;G1T~ u®ofua;rnmli;

~~8;ffiLllrra;Gl.llil @®41J, ~QJID""!!lS@'rju:1J~61u uml~J;8> GQJ.m(b\lb 6IJITffiHluI ~.mllu4, @j[!5luj®&rn, ~~!i;&l1lIT= 6TQ!'\'t®Gl)8;&6'mlo,

IhL®mcr,
-3-1!OIIi;...,<Ii, i!L~~!J, ~mli;IJ,lo, <Ii®~.i!jJ""IJj!,{f>roi! ~ofuGl)~ QJrr®-:5;'!iGU ~Qw

u~® ~mUluLj. QLllITWlujffi uwmurr{i;l, ~rnL ~!ilUJ6lf!QJ QQJ.m®lo.

'!1>riil(llj;'!i LWID!D .... B'lj1wrrlf> ~""LllLU

"'-~®Ih.rr
~~uu(r.

(lp.ulo

2.2 QJIT!fl!!;i!iS.1lt'n ~iJ~~\'!JS.1It'n

(;1lhIT@.tffil:IIJ®t'n u@)!b\mw \Y'Q!";~UlWrTIhU LI61$.@(;1""rToTT<llli]\'!irT(B\, UQJGG'lI.Q)J G!'lITIi;lhl!iJlh'5ffiffirT""'$ ffi®~~ fi1di~~m l.-rmr=t'n ~IRWQJ!D61IlO:> ~ml __WrT"ITt'n ffirT~\'!iQJ. QJrTEiluyu u@i!b\uSlQJ @)[!)utSlLL__ 9® QlffTW or$\'!iU Qurr®b1I'Iw uw6irru(B\~j!iuuL_(B\wrn.@ ormU61Ilj!i !L6mlJ I]QlOO@Cc. <§><!9 QJrrffi.$iw~®6irr~urr®mrn ~(l5I$ffiJ (;1B;fTWQJGj!ifT@ ~i!i~ (_LflI'irWJw ,joo@lCc ~mlJl(ii~~rn Qlrrffi!iillUJ5Jffil]611Tf@ lL~rn !;\jbrTLtrtSl""".WTll.jtD ~~jb"" r]QJoW(5lLn.

Jj) I

.!LoiT!DrTL..LiI-~Lo (;1GlJ61Il\!lfTL._ll\-~Ln (;1GlJ,,1I\WfTm

~,
1f~..!>&I611lif" !DfTb1l\;:fikP GUfTrn!D

~

GT@8;if,UU@Co U®Ib\8;<i1IlG"IT(f, G;:firjGlJ "1C!:!l~(]0ll1T(r ULil-Ib§JU IlrJI$~(;)ffirr6iro;-rr GGllmr(ij)Co.

~) ®!!'iluLl!L..L ai!i~611WfTlffi ffi(llj~~I1i""'ffi GOllOO@Co. V"® a\!irr4;<J,~!bIibffilTffi~ LDID.!!JlLn Gjb(W]611w!DiD C;GlJ.!!Jlu@.;b~ill ~!Dm

(pjb6'5rOWllCllLJrrro 1h®i'i>.@""''''''1ilT (y}&!iilW§:,~GlILn ®m!Dj)~ 6]lm05rW 8;(Ilj~~B;61IlGlS1®$~ GOll!DIU®;i.~Ln ~o:>6irr §I®I!;j!iQJ G611m-(B\w. ffi®(i;m~Il.jCo aGlJ.!DlU(B\:t~lo fildi$!i(mm-61IlWll.jlo ®!Dm GGllm-[1'.Co.

(;1a;rr@$if,UU@Lo GlJrrfi1uyu U@j®lUrrm~ ~!!'il6U1lLJiu, (;1urr®~w6..l If,mG\.J, UOOU rrQ;\, QL.Orrf.j5l, IiQJ!i;!ilWLo, 1ft'JlIf.<illIwiu, !!iLlJYU tS1!!dclfmIiNIf,W LD!blOlLo
Qurr(~~\'!:.roll;

if,('lj?tiUU®t'n UfTLUU@j®(mW 6llfT!f1(i;~u y61(1i~ (;1lf>fTGlrGlJI];'!ifT(_9~Wll1lrroofl$IfiGljCo Q~!flw Crurnr@Co. (;1QJO!I1UU(mLlUfT1I;QjLn, l1l(miD(b§JLo 6o®g;~lf,mOlT o;urr8'i~§J 1L000iJ aOlloo@ill. 2.3 G1\'!JrT®~.<!)I 6TQ:!' 9)1 ~ iii\) .!L6ir6lT

1'iI!D

~~c0i¥o

QU!DUu®W.

(y}&1ilw iIi®Ib.@1f>1iID1ilT ~<i1IlLwfTo;rrLil ffifToWUGj!ifT@ ~Gll!b""'!D.1 ffi<!9ffi!iil GTC':!'i!iQjlo 1hQ!)~~<i1!l!!!i;IJ;GljLn (;1jbrj1w aruoo@ill. UfTLU U@j!iJi<i1!lW £llfTEilI!;~U 4rJi(i;!!lJ (,lffirr~G'lJGi!ifT® ~@llIlfTooflB;Ifi<\'J.ICo "I!i!flw a Ollooffil ill. Qjlj!im61llLDB; ffi®~mi!i ! 8'i$$!im6UTmUJ (_LflB;iilw~~Olllo ®m!D$!bGlJ!b(l5lro6l®(b§J (]QJ.Q)JU@~j!i COllmr@lo. "£llb1l'luU<i1IlLWrrB;GljLn LDm!D$~I!:llW6lT a;<!9~.<!)I1I;mrn <illI6lTJ5J!il~ "i561Qj (;\IfJiJW (]GlJmr®Co. (_Lflli;!ilw 1j;®~~ffim61TlLJlo (;1ulTQ!)Glra;Q!Jb'fHl.jill JjmLWrTOlTLn GG'l.Jmr®Co.
3

300 (y}?>w blo!frr!DlhGir
G'lJOoIliJuSlfilJllEiM

350

ffifTb"m

'5l® U@j!b\Oo!lUJj, GIb(r611 6TC':!'~G<;lJfT(r bljbrr®~~ bT(~§lLDIl.!!Jl C;S;I~_®8; QIf>IIGir6lTUU®GlHJ. Q8;IT®<hIhUU@lO U@j~IIJIT06I.@ 1F@II>6U1witJ, !;\urr®G1lIww, ~!!€F1wofu, QjLUYU tJllJl1lf"" .....a;Gir i]urrm!D '@""f!)II>i]<i'lTfTQ;\ 1ft 'ou:blbLu..:....t...._mG'lJUJITIf, @®$@jLo.

a;(l1jI'f,~In=""" ~/frT(iJ9.i ~6O'lLiJSIiu @r:rruu@.;!;i\. .s>(l1j8;ffiUlrTffi ~.~liTiu Q/f(!'jl6>lrT<!; 6T~~h'bio.

lllrTib!Di.

6)JrT!fIlJLjU u®i\uSl6ilr QUrT(II)<5lr ijlm~WrTUlru 1h(l1j;'!;~ffi=61TILjLo ifl[i;!!'>mrnffi<illl61TIlILD Qll'rT!'5S!> (D<ilIlLu51iu U6O'lL1b!bG\). t;1111rTWl ..4)J<ilIllllULj, 6T(l!l4>®W8>I1>Gm'LD, (B501tdG\lnrn, u4;® ..4)JmllluLj ~BlIUGlJ!Dm!D (ylm!DwrTlfou ulU6ilru(5iib~ib<O\l. 2 . 4 blUlrTWl QUllJrj4>S!>iu (;lffirrG\<l;lfouuLL ffi®4>~1fo6lll<iTT4> "'(l!l~~ru . ffi®4;~"'=W6 U®~~~GIJ. ':1UI1®~5f;lllrT= ullJ6ilruG4;~~o'u· u®®u51~w<OTT !buSlW(;lulfTy51uS1iu

~uu®!i5\=W ~m-(!51io \'jlQl) U®~WrT8'.4> (;1~rT®4>~ qQ9~l.£irT!lI Q;r,L®';; bln.rT<5lr61TUU(5iGlliJ.

(;1/frT$!b

!'i=uwio

[bllJio

100 (yl!bru I 50 bl8'rT!DlfOrn 6lImr,rullGIJrTm LOGlJmiJ bllllrTy51u51SlJ<5lr<iTTtil® u®§1=lLJ4', !buSli:Pliu blLCrry5)(;1ullJrj';!;~ "'(l!l~l.£ifT!lI JIfOL(1'Io!i;
bld'.rTGfrOfl'uuffii6lJ(r (;\""'fT@d;/fOuuffiiLil .

QlllrTy51 !'ilffiL6O'lIlJU

/f61WI1DM :1LOrTtPl Jlml.£iU<i3)uIlILD @ruli;lfO=4>=~IlIW UlLJ6ilru@~!!Jl!bio. 8'r,r<ilTlllrTrn bllLlrT!p(f>lffiLmWILjLD Q8'rTiDbI/f(!'il=GlIll1lo ulLJmuC9i>!!Jlibio.

U®§1WrTffi~ JI:Yl "",o;&wG\; , QUfT®~UJo'u ~r,riflllJG\;, \IlLl.JLju LSir:r51f= =/h.;;Tr aUfTm!D ~=!D1f>a61l'rT@ IflnU(B5f;UULL6O'l6lllLJrT
~QI)8;@)Lo •

11>

4

1 8'15J"'1D
U>Q!;Q'ilDJ

- 1f15J"'1D "'ITQ)& (ii) <ilJiffia.: (~) ~d>tb
(~) Y!QLn

1Ii-nl Qil\'!i 8; OOIIU,IT fLlU!i>~_tr\'!irolJ

UiffiLUyli; d>rrG\Ju,: Sl.(lp. 200 (lfl;:n<iu Sl.tSl. 200 QJOflr)'

1.1 fD&#9mOMr ( 4 d>roiffi\'!iIliGrrI, 19, 88, 94)

.gIjS;4;~mom8;

(]ffirrLurrLLq-Qrr -'I~(yIlJ,tb . !!irrL-$4; Ib oil Q LOrTWl uSl6i!r U161r 61ITrn'i1 . (i i i) LDrrdli6!Ta.oir ffffiJd>IIiIT<Il b1UlITWlmUJu ~Lq-uumL

uib!D1w
~(I51<Ol.j .

.fL<Om1j6!AlLJID d>!DWIF ~~!IlJID uG\J~$!iffiJa;.m1o;\J QJ.rr;;~L~

uUJrnu®4;~w
UL..(5\GrrwmUl. (v) QU!T®1irr -'I!!51~.ru Q8'n!bQUfT®@JiLn ~®Qla;u
QU!T®@Jiw.

(Vi)QLDrT~ (!)iffiLu..j11l <iU1$!i<!:pw: ILtiiUmUl

umuf.®Lo

~rn'i1QJmIliIliGlSl61T

-

ILliJib~ij~!l$!lG'u·

D....(II)QJ/hLo ~o'o!!51G1SlIimGllUJ ~(II)QJiJ;;~.ru ILUJ!Tilj ILUJ!l®~~UJ!T1Ii

1.2 4!DfDrTi!1fT!J)J
(7 1liQ]1~~!f.oir-

-

LOiffi!D®(l'ilu4

\fi~!D~

(i)

<!:PlT.m

I]LOfTmm 6T~ma; !AiffiiDU4iDLo

87, 88, 89, 90, 94, 95, 101)

®rn=

4!D :ti'o;m QI1IT 8;
G6>lTLUITL..Lq-6i!r ~!Dl<!::pllilo

(ii) ~erm.ml: (-'I) LDermm $!iIill<ilJwrn)

.&1~lIilLlrrGlSlmIl.jLo

(UrTL@rnL~ f @UJ!b(!'jltU611!l

(~)

U1TI4IlJQJ!l
5

§)61Tm6!JUJrTGISll)'llfl1l u!il!!51UJ ~!!51<!Jl!f.Lo,

(iii)uGmLUL.j: ~05T1~lLlrr~ urTLUULLGll1j" i">oM~!f>~1h -

&_GlJ~LO

1.3 fiJ(l§.i,I!f>IDofr (50 ®i!JrnlJ>6'rr ~\lj\lhff[Jlo : II, 14, 30. 40, 79) -

!L®"'lhlo

>LWD"6li

',bro!b!i1

lLl"riliD®(!5:uLj (!JlO."O'o1

Ihrr~w: Sr6JIhLo Ihrro;;uw

lLl®mUJ

®!6lUULL roQJr;rffiJlh61r ~U.!l)IQJIb1~i.l 1I1fJl1\I"o. (iii)u~LuLj
~<F!iJILj6\r

\JiGmL

((Il)i!J6\r) !l)JTG6lm
"L'_t'i1cfiGlj/j;6\r rurrkP8;mlh8;
IJn. gJJ

1h6\r u!ba5hu

~!6IGl.JmlJ
tL.o;;ulh.-rrrrrolU ',br~wu51Gi.l

6T<!f.lhrrw4>\lj\!D®lo
Glurr(llj4>~UJ'T1h

~""'lLl~~ffiG'IT~. (v) ~l.Dl,ijil\!>crnL:

-

Cs,Jl)Jfflw "'llI-QJu,
:D_6l.lrnLn

(1h(l!jB;IhLo)

-

"--(!5QJlhlo (YlfJ.m

I 4u,,;;mfiGh.LUMi~"'): LJIT$W!JW QLJ(iJfl) 8;fToWIjb
(74 GlJr)1/j;rn:

(i) ~(DI\Y'/j;lo

- @1U!h;DlJUL...L

if,rrovw

{ii(f!)8;®:'IJ(f!J8;@jU

L.J1~~UJ If,rrGULo (ii) ~ff)r)1UJ& @4>5b• .,w#srr4>:'b6mTrJ

73 - 146)

I u!b!61w
6

~!61lYlffiln

(~)
(~)

mfiVuufi/9irrrru,
WrwmOWlhOlf)O!)

(@) floueEmif;fbfrwomfli (FF) @mrLwGe;1iI
(g,_) w.,mifTlllfrufi!

liIovuu@a>rrrr4;G$'>rr(Jjl
1L."UiTi

~$'>rrLIJLj

(v)

~wrr~
-

;nmL:
Ui~L

a;rT&I1w

1L®~a;w
~.o.(I5l~<im'66>W

l!....UJ[r!f;im~llJrr<!l>

1L(!9G1J5l.4;Ib;fu
wmiD(II)(!51uLj 2 i1-L.j;&ITQ}6.
&~_:,!>~fiII)W

fLi.J;;~_!T~Ql
2.1@(!!jIilJ@we;

Gf!rrL..LrrfiNW, ~uurj Of!jlilJrr[Tl1J, liA!§<!:pf#dJ{lJ 4

@UJ!V!DUULL <!I>[Hi1lW: 5 (!P$'>w 12~UJ ~!b!Drr6ffiGl GIlm!J ~uum!Ju

u!b(!5lUJ

~(!5l(lJl<!l>w:
IA!DULjLJ L'IlGirrn<Ol!ll\1, G:lflffili'lJ, uli;® \ii ~i\JIf, ffilw 4;!b' ;fu ~0lJ!J 9Jl Ur5J(II)W (lJl1h5l.W;i. 9JlGIJ (!P W . ~G'IJ!J ~ "UIlJIj. @uuSI<!I>W
UrTLUUI.:'.L\bmIf>rT

lJ=4;m;'fJ ~!Dl!i;~Q.g;lTsirOTlQ): djmLwrr.,..Lll

QUrT(l»lffiOTI 8)ITGHTQ}; 6LDUJ

a....m-mwffim;;;r ~(fil\b;fu;

<!I>..!!luuG!w

Qlflu!b'mw
.lLUJib_,'ljJrnf[r\bQ) .

(iii)u.m-Lj

mlfQJ
~~GTId;

1A4;;'fJrr!i;\b
IfWIlj

Jll4-uumL~w

I!;Ioi1ilirL(fil$!jQ}: ffiLOljW

Jlmrn

!tm1!itljw
bT~~ln

I!;L\b$'>QJ[r

.lLloi1ilirmwE1!lllJ .IL rnTCr i!i W_

7

g:;~Q)U4
2.2 JlairuJjJ)e;u
ULWW,
UfTliIJ

~~';;'~ID (i) a.rrroliJ5; ,g;m~

®(61u4
"'rrroliJ~®m ,g;m~8o ,g;®5;ffijtm~ ~(!5l~<O\J; ""1~~llJrrliJ~®m a;""'\'bmw roGU~LDrrlh ~\Dl~<O\J

~rrd1rLw~
,,"WU

!JfT ioa tuessno

( i i) 1h"'\'bLDrr~!!itru

umLuLj

<!p~mml.llffi

~~
.i!;lI.~4iim'

Ii;

~~

~mLWrr~ln

8trr~ru; ""m!!iuJ)<O\J ~orutrIMlT~ uffilmlM·IW U~a;..,W1.l.ILo
~~;[>Stl.

(iii)lhm~uQurr®rn

,g;m~u ~urr®"'6lT .l5I~"'IhLDrr,g; ~o-rrli.Jl".u;
~1i;e>"01J<f

lLp$5rrwu l'ilo-80 am m,g;(].mrrffi! ~ffirr.m@6i1,;rr ~\'brrLJjL5imm ~!6I\'b6\J.
If

(iv)umLj

IM.!!)UULL <!flllW, rnmQm¢1u uoiorylhmw ~mLliJrrWW ~rT~W; @)(5lu,u GUITIPIi;Q) tiu511i'u 1 ~oruib[6l<iilr (yl<f,ffilwjt~QJ~Q)\'b :IL=Jj!!iIi'u;
63)QJ~QJ

fi'lsf,\'DIT~\'Do$~L'-M ~,g;rr.-dlrr@6i1w QIDrrLrj'rnu ~!6I!!i6\J.

B

\'!iWiiDQJUy
2. 3 ffjJ(!!jf§rrroorru(JufTQJfTff

~101T';;&Lo

®!!Slu4
~~6'Iwrj' u!b(!5\w ~1[6I(1,fln.Lo; !!irrwrnwrTlJ 6TGiir!D S1(DuLju biuwm!)"H. bln.rrooLOJJ!Ilf>.n'ii4T umrylf>rn; 17(1,fl1>rrllli-~!b@)Lo I7lD III i- !f;\!iH!l)Lo -mQl!In.rn ~ib!DI1ll bi~rr..m@. y~iTom1i>§\rn Qurr(l1j""m If>m~u "",m\'Drnw ~!DI~.u; GIIlQJlJlDrrlf> -m(61\'D.u.

(il ~§:IcflwrJ

j5mu=rrJf

Quf!1li4fTfTfiIfIfT!.iJ

-

(ii) "'rn~uQurr®rn

(iil)~!bg)JLo

urf.J®

8'lDW mJomrj'5!f1uS1Q) ~ITIllGiirL1lf1rj'",.;;'rr ~!D(6111J Ul5JiiilmfWT QJ<OI5Iltl.(l)J~\'Dofu; <FlDlU~m~U Ulmu!D ,!pJI]QJrri]~rrr® ~QJrj'"",w Q""rr"m-L Q$!)iTLljmu ~(151:!5.u; Ulf.~ ®<Ol)Ii;!r:lI1J1>@.u @m!!l6IJ@lIIf.®Lil fLu5lrjs;~.!f.®LD @mLGlI1J fLrnorr bl\'DrrLrytSlmrnu y6'l!il~bls;rrw<>IT6o. @m!!)illmrn G>llPIu®U:. !!irrrn@) QJlPI<!:pm!Dlf>m~ ~mLl1Jrr~LD
6)rr~rifu;

(iv) QJlPIu®Lb

(lJlm!!)

GlQJJ!)Iurr@ Y!D.,r,(]i!j lDL®!5l'brrrn fLo;tT~ 6TGiiruml'b fL<Omry:56o . (v) CZurrjl)mm
<F(Yll'brrl1J.,r,®!b®

6lJWI5Jlf>uu(9u.

[!j.mQIWTo5Ilf>mm lilio;tTl5J@<ii blIfiIlWG1!6o; @m!D !!iLDtSl<iima-. uib!6ll1J ®If.@)m Q!!ilf>fTlJfI l]e;rrLUfTI..: ....lI-rnIWT l 1!....<Om!1(il~ QJ6l5I1LJ,r!)lj,~I'b6\).

9

3 :!,j)~ITQ)~

!f,LIil!jls
"'~iiI):!,"'_m lLiJ~~QIII"!T:!'Q)
~) 8ifT6di

_

~)a;(l!ju~ufT®oir , "'mibuQUfT(l!joir ~iflLU6lJ!D!!5Jrn ~LJt-uUG11LuSlQ]
"'~G11'!1">a;mG1T::i;

r£!.vw

UfT,,"®lUfTI] (24 GlJrjla;w) ~)
-

~~

~-=~ ~(I5llbitJ.
~)"'~m$5IhW C~!f>flm(l5l1lJ &fTGU ~LJt-uu"-'LuS1itJ ~GIJ!DmiD ~[!.\1IbQ)· @)~!p9mOllIi;@)

4!JL-!i)J; (171~GIJ~ GlJ01J)rr)

a;m
GlJrj"l

UfTlJ@'!1">IT8'Qrr

@) ~Ifl/lim
QJ(!!jOlJ.tP
IlifTfFTGIilJ

?

(ijfTLD8;S;,fu ""fTUlG6lriil,,,w LSloirm6lT (40 6lJrjla;w)
rr )

"'!DtD ~IJ>, YtD @m.;u",..-.m
@"-'6m(i;~
,,_liJt~6m"(r$<fu·

Wl(!!jL.. aciSJa; eit - GlJfTo6I (57 6lJifl"'w)

lL) 8iWl~ym !H.GGlJ~IfTuIl (32 6lJ61"'w)
:!!ill)

f!juSJIP

a;fTmlJ.9iifl!,JlT!J (24 6lJ61a;oir)

3< I ~!!i@~'D"'\JuSl~\) "__UJ-:!>~6m(r~<OiJ.

(i) "'®U~UfT®~LLl ffiQl")lbuQUfT(TJ)~LLl UlmiDQufl(i!)GiT ~GlJ~lIluU<>llLuQUfT®rn "'''11ibuGUfT ffi®

-

~IfUJfb1
fF1diIbQl")@

!!i®uQUfT(liGiT • !!iG11g;uQUfT®W, ~!h~m@, Q<fW@, uGliny, tSimrn=l1 -21j,!ilLUQJ!DiilfI!D 61I1G1T8;@i~<OiJ.

(ii) uGliny:
UJ~~l"o

(i ii)

tSi6in,,",~: @LW /f.lTOIlW I ~kP@m.;u /flY' Ib n w Ln

10

iii m!blllrr$1brnl)lLjLD iii ,;~)blll i

,

• • •

uli!® a;miblilrT~SbCrU U~LUy: a;m~ IilrT$~61rn L5irn=.mIlLjtlJ GlJI)<i\)rT.(!;lILo ;;."iOUWlUUOffiLU uooy Iilm(D~e.u u..my

fT\iJblJU i uOffiLurnUlLjlD ~.~LlUrT.-rrtlJ a;rTom6U.

·

· ·
·
·

t!_GlJ~1il ~(56Ua;tlJ ~oatI~;2l6ilfmlil '§'uymlil !]lilrTmm iT~me., 8'~~tlJ

(vi) lL~@om&"'l

·

..,roU1~.or

I uomLUUrTonm

3.2

Lwsi>~mrrJ

Y!D@movuS!<i\l ib<i\l·

tSlmmmil, ulfu&W1uy,
(ylffi~lU~~QlliJ ~B'lUJoru!bm!D GlJGUiujj!)J~!f>1ifu
( j i)

.

il'(LpibfTlUlf 81~ib61uy GlJrTwffima; · 1f(yl~fTlUtlJ • Ul oatIibtlJ

umL8;ffiUUL..L ffirT<>UU

L5irnmoou5]iih (;1~fTLlJY· i!I'>~m\'l>!J'>6iT /fQJl!f>ITIU~§\!D®
~!b!j)JLo

(iii)ulUiih

· ·
·

u\l\u~m<i1IT @G\Jg,!il1U6 e.-mQJ
8'c!:p!bITW ~@Lni6Ja;cir

ulfu®.

~&WrQ6m't6I

I 8'lOlUln 1il6"m(yltlJ Ul.mo;ffi1rn

(iv) Ulbilrmo;ffi1lLjtlJ I Iiloilrr.mloi>r · fL(!!lOUrTIf,IIiLo
· 8'(yl!brTWLo

Lllm:i®m
L5i1J§\u..sJuy lIi.m1rn1ba;i].-rrrrG Q!brTL!'rymLIU tSllD ~!!5lIilj6.
1!i\.!j)Jllicir .

· ·
·

·

8'lillUtlJ QJI)OIJrT.(!;lI L1l oafI;2llD 8'(ylibfTIULo

(vi) "(bJlibrTWU u-my: • aUrT!b!DIf,Sbffi;r, I ~lIirT'"

uoilrrye..m

(Vji)U~LU4: umL/i;(1I.JlD (ylm(D S,Q]1mib (ylmiD a;mm." ~mLuSlrn !boatlsi>."birr"l\J) (]UrT0IJ6 ;;."i/fWib6U (LE1uSl8;!3l61)
QibrTml II

lIi.m1rn!f>a;m61T ~lU~~L_iih GUrT~~!f>oiJ.

4 2.>i>~TTQ)§;

~oD1lP

fL-!J!tiil)L_U
fLLr§;~_(T!!iQJ

(~L_@-!J) !f;l6lil<UlJ: ~[ll'rLJ;i 4~2 ~~~GO'I6I)u51iO\) !!L1iJ1!;~=Ij--;5iO\) (i)

~oill6'5llll umLut.Slm ffiQ!juQurr®w, ffim~Uaurr8;®, !i1d;~0lI1.-.r, QIHU!ii\, uomy, t.Slmmmfi ~!ilW6>f!Drn!D ~<i1Td;®~iO\).

I!>@jU::!LIIT®6'rr: !!l6lil[l"UIT®~, ~<1lJ.rrluumLu~ufl®6'rr 8;m~uG:urr8;@i - QlI'wSi I ~~~mm

(ii)

uomLJ' l1ldl~Lo 1J'~~til !!ioillQ..-rl!9 t.S1oillmmfl: t.S1mmmfl, Ur6Jffi.IT.ULj,
Q~ITmn-(£i,

4.3 Y!D~m6Du51GlJ @_tiJ!b~omljp.u

(i)

-

~~rfhJ.JlJ

(lJlB;~lUi.~6IJtD ~§'lw6IJ!Dm!D 6JJ®I~.!')l:i'>~iO\). lLl..mmflm lLl=i.@oirr t.S1!J@uG151uLj. UOlllL8;S;UULL ffiIT<OUU t.S1oill.... .rnlu51oirr "'~fTLI'rLj. ffiLQ;imrr 1J(lll~ITw1!;6J!b@i ~!D!llLD uf!iJ@j.

Qlrr!p,j;rn~ 13'~I!>Ln
Ul.m1>lo

(iii)uwoirr: -

ulll-ut.S16lil6n @<UlJ8;Slwli' <9i6lilQl 1J'(Yl-;5rrw ru@L!lr6JffiGTr !'5oirrQ6lITl!9

QI!J6I.lfl!')J l1l~~til 1l'~~rrIULD (v) 1f(!:Jl~fTlUU
-

umrrLJ: I ;l>8>flf> 6n.@IfiW.

~L(j)ImlJinCli6lTm}i\ QtpITL!jy .... LW

CliufTiJID~~8;,g;

t.Sl1D .5ll!9Qj8; 1fn.!')JIhGTr.

12

5 ~tJ";rTQ,):i;

~)a:!bm6lJ8;@i

~uSlW

IL_!J!!)~L_U
a;.... l§!!iI_!i"g;..u

OJn:>u ~If.. y!D !f;i6>!l0lJd'.<i">l6'fT
~mom$.@

(llirTQ)$!ILn iI!!lI &QfJ g;... u.)

p__Jjj(b~~I)":,!,><iu

.

-dl!I, )!f1.f1)1<J;QIl{!>5.QIlGfT Ii;

d'o(ll) ~lJf-uumL-uSi<iU \'1i6llTl:t@Ln Qjl>rr®$@Ln cilwd;(II}j!>w. !f;iQllOll: 5.2 ~<'h!f;i~ruuS]Gu .lLW~~~~{!>Gu (i)

!fl!DLJl..j(b:'!'>eirrml.1l
6iQ!) ,

<'h(~,:

-

lL>~!DCiurr®oirr, ';;"1QJ6111Uu<OmLuQurr®oirr I);.mibu(}urrd;@) QiJ"W~ I !f1d;l'bm=

6im$!jLJ']urrffi®, !fl$1bmm, Q8'wj, u.m-4, UlmmmOl ~!ilUJQJ!9<Om!D G>'l6'fT.9;®l'bw.

(ii) umrl.j:
LD~-;bW

-

9'(LJl :!bITUJLn
(6 ..~Q""9~

(iji)L5Im~mI1: @L-Ln

(iv) IFom:,!,>LJlrrif,{!>(!9LD d'oli1>{!>LDrr$\'1il)"u umL-U4LD: uffiJ® IFoQll{!>Lllrr!f,jl>I)"U u/OWL-U4: t.Sirn~MIl..JLn Wr:r~urT!!)JLn Q.ru6ff!uumLu umr4 lDmIDQ:Plhu urnry

6>m~l!lrl\ilj!>""()"~II"n ""m~Ulrr\il:!b,j"u umLu4
Cl:PQIliDQIlUJll..Jw ~QIlLUJIT6'fTLD IFoITomW.

5.3 Li!!l!fi1rnruuS]W .lLW,f,~~1)" ibG\)

t.Sirn6iITmOl, UffiJlFo6111u4, QPffi~UJ$~QJt.D ~!ilUJ6lJ~QIl!D ou.rol'4!lll$91<iu

.

ourrfp8>~1J> 9'iYld'oW lL>~~Lo

U<OmL8;6iUULLII\rrOl}u t'ilrn<iM~uSlrn CilbrrL~4·

13

:'!lQlQJU4

~ri1I"8;""U,

®!6lu4
(Ilrr6lJ~lo !l'I!')llhm\'lilljlo ll'(lJ>~rrw4>~!b@) ~ib.'!lllo urfu@). L1l6ffi(ylw Ul,,'ffimTI6l.r Ul<>mj,®m L.S1!J~uG\Sluy (Ilrr"lHiu, !f1!Q1"'~I!SGWfT@ bljt>fTLrJ4mL UJ L.S1;o ~iJ'ilQj8; Ifn..'!ll&.rr. U60JLUY .-uG\SlILj.'.'JI4>~Ln B'Q?~ITI1JU u· .... YIn@9If.@)lO (Il'IDL(_Lp"'!DU U~LJffil!i'yi;@)Ln I!Lrnrn G1!JjITL'J4'

(iii)uwui>T: - uLq-uLSimm "'Q:P\'lirrw <Ol51Q9L1lffiJ8'.Glr !!iui>Tb1m~

-

(iv) L51mommTll1.Jlo Il'cYJ~rrwLo

I

L1l~OOm

(v)

~~6l1S;1!n..'!lllhrn: 6lJJGI)TT.!!)J L1lO>fl;!>ln Il'~lhlc

(vi) 1f(yl;!>fTWU u~y: aUIT!D!D4>~S;8'.

/

~lhrr~

1!n..'.'JI1n.rr

14

Bentuk

Peperlksaan im tcrdiri darrpada dua kertas, iaitu Kertas I (bahasa) dan Kertas 2

Pepenksaan bagi mata pelajaran (kesusasreraan) .

Kertas 1 (3 jam)
Calon dikehendaki menjawab serria bahag-an dalarn kertas ini.

Sahagian

A: Karangan

(40 markah)

Enam tajuk akan dikemukakan. Calon dikehendaki menulis sebuah karangan dalam hentuk esei, laporan, pidato, ulasan, perbincangan atau perbahasan yang panjangnya antara 450 hingga 500 patah kala.

Bahagian B: Kefabaman

(15 markah)

Sebuah pctikan daripada leks kcsusastcraan, majalah, jurnal, sura! khabar, atau sumber-surnber lain yang rnerupakan bahan terbitan ternpatan atau luar negara akan dikernukakan. Calon d.kehendak; memberikan ulasan dan pernlaian tentang perkara-perkara yang disentuh dalam petikan.

Bahagian C: Tatabahasa
Calon dikehcndaki Bahagian rnenjawab

(15 markah)
soalan-soalan ten tang aspckaspek tatabahasa.

D: Rurnusan

(15 markah)

Sebuah petikan leks yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah kata akan diberikan. Calon dikehendaki merumuskan petikan tcrscbut kepada 113 daripada jumlah patah kata petikan yang diben. Bahagian E: Alih Bahasa (is markab) antara 100 hingga 150 patah kata akan ke dalam bahasa Tamil.

Sebuah petikan leks bahasa Melayu moden yang panjangnya dibenkan. Cal on dikehendaki mcnterjemahkan petikan tersebut

15

Kert as 2 (3 jam)
Kertas ini tcrdin daripada luna bahagian, iaitu Bahagian A. B, C, D. dan E. dikemukakan berdasarkan teks kajian tcrpilih bagi setrap bahagian. Calon dikchendaki menja wab lima soalan, iairu satu soalan daripada senap banagian. Soalan-soalan ya:,;

Bahaglan Dua soalan

A: Penghayatan lentang

Puisi Tamil

Klasik

(20 rnarkah) atau tanpa rujukan kepada konteks aka:-:

rangkap-rangkap

PUIS!

Tamil klasik dengan

dikemukakan.

Bahagian B: Penghayatan

Puisi Tamil Zaman

Pertengahan

(20 markah) dengan atau tanpa rujukan kepacz

Dua so alan tentang rangkap-rurigkap konteks akan dikcrnukakan.

puisi Tamil zaman pcrtcngahan

Bahagian

C: Penghayatao

Puisi Tamil Moden

iSajak)

(20 markah) dengan atau tanpa rujukan kepac;

Dua soalan tentang rangkap-rangkap konteks akan dikernukakan.

puis: Tamil zaman pertengahan

Bahagian

D; Penghayatan

Pro sa Tamil Moden

(Esei)

(20 markab) danpada 10 tajuk yang telah ditetapkan.

Tiga soalan daripada

tajuk-tajuk

eset akan dikemukakan

Sahagian E: Penghayatan Prosa Tamil Moden (Novel dan Cerpen) (20 markab)
Om soalan daripada novel dan dua soalan daripada antologi cerpen akan d.kemukakan.

16

@uurrL;t,®!b~IT<m G~IjGl.j @!J6"Ii!rr::b1 CJ,~irr6ll4'>~fTilrlf,~6'(TS; :;1~fTmL~fT@iLc. :"lJl~WfT6lJ§J ~:rGiT (QWfTySI), @!J.mLrr6lJ~ ~IlGiT C@WI.i;@WLD) GTGirU~QJLUIT®tb.

~<m6lJ

~!!)J ~=~uya;rn "lfrr!bif,@8;®in"

:;1a;rr(5\li;<'huu®tb. ~Oll!b.[!)lGiT GJ.;5iTOll§J 'if® ~~wut.51rai; 450 \Yl~..u 500 a;L(i)i.mrr GlJ=!JW GGlJG1ilrr@lll. IhL'_@=!J, ~!!'i1B;631ffi, ~_631!J, ffi(!1);!;.!?)l<$ Uj1L!HTjpl~.u, 0ll1T~~~.u ~iJ'J1U 6J~rr6lJ",!biT® Ollt.q..ru.u

(,l~IjIG1lI~.;!J.u, ffi(f9<$§JU ~~LD~GU GGlJ.m(ij\t.b.

~w

~Glr[.!ifTL_t.q..iD ~rai;rOlJ~ :;!6lJ6'l7[.!ifTL..ut-GU QGlJ61TllUfHilIT~.GillIi;iJ'JIUt.b, /f~§:I~If" [.!ifTsIT1.;!JkJ,l !]urrGir!D ·QQJ,.rr)Il1(i)i/liotfofJ(rfJ[5~ .-r(Be;a;uu(i)iLD §l(f9 u®!i1~~rr@8;lhuu@tb. ~uu@i®u51itl <ma;WlTrnUuL@GiTw (,ld'W@9'>GiT @')':J51~.§J LllfT6imQIIJIJ.Glr .;!J:tl/liffi,@ a;®(t=.;!J!]wrr rulwB;a;4'>=.;!JGLUfT ~61lI~?J1iIl !JGlJI>O'oTWLc.

@Wd;lJ.mTa. aQJ~(ij\t'n.

s",.!!)ld.rn

Q1firTLrTy.mLIU

!]a;@~If,~8;@i

LDrrsmQJljlhGlr

u§\itl

~sIT1<$i!>.u

300 ~~rio 350 ,;;jIfIT!DIhGlr GlJrnlJ QffirrmrL §l® u®§\ 55!Juu@tb. LDfTmTGlJljlJ.W (,llhrr@I.i;/liUULL ~uu®®GS>UJ ~rn(l51rio ~® U@)@WlTffi<$ Qi!>IT@)<$~ OTCL:9,@i!>.u GlJ.m@t'n. G

100 (I::Jl.;!JroU 150 (,l/fIT!DffiW GlJ<m1J '.1a;rr.rnL ~UU@)®=lU~ ~t.EI\pG\.J QLllrr~QuwrJ<$,@

LllrOlJrTWQLlliTySlUU@)® ~1Juu®t'n. OTCI:f~;'f;.u I]GlJ.-m@w.

LllfTGl!1IT<Ol.lrJlf,W

17

--,
@!1.... "LITQI~
:!!>IT~

(3 lDgQJ)

@sb~rTGiT A, B, C, D, E ~SlIlJ til{i;.@ tJllfl~<f,mlO1T8; Q<f,rrcOffiL:5rr@jLo. ~GiJQQJrr(19 lJilflro~Co G§Ij'd>bI§G8;S.UULL urrLU u®@s.4>1T'\ro ~l4-UU~L~ru GffiW611lffi<i'rr GffiLffiuuffillo 9i1J(;1Gllrr® lJilflroGl51®$.@lo 5'(19 Qs.<;;'ffG'lSl Gl7§lo, LllrT6mQJIj's.rn u!!>1ru GT (~'@-!f>ru QQJoo(1\w. (;1WrT ~-!f>w

&ldi~

Qg,GiT.;:&a;(§.9;@)

A U161QJ:

aooiJ.!I;W
(20

- aooiJ5W

LD(11jQilU

S.ITQ)8;

s.~fiI)~a;fiI)QJ

=Z_Ji.J4>~alII'!I~Qj

l'l~wi!a;w) (;',ffirrffila;ffiuu(1\w.

IFllilffilo - lFf1ilffilo Lll(l9GlllUJ ffirT~8; B>Q'il~-!f>ffiirT (;1S!lrTLIj'UrTB>@(19 ro6Mrrffill>w ffiL(5\m!J I>lI'Irnrr &rnWlo, @L.LD Q:5lTrn!D rolO1T8;@)LDdllWIT

§'ro.!DlLD :5CTuuffilw.

@~L8;S.fT<ov8; §'iillww @Llll

S;Glll<Ol1l;'fiffiGiT (;1:5ITL!jurrs. G.;flrrrnro GlSl~8;®w

@(!9 rul~rr8;IJ.GiT (;1g,rr(1\a;s;uuffi\w_ &roWLD ~lJuuGw.

S;L@@i')CT rornrr

roljwrr

S!l!blJ,rT~ffi a;ruG51§s.1>iT "~rrLlj'urr s; @(Ilj romrT 8;ffiGiT (;1a;rr(bl6;s;uuffi\W. §!ffi!OJLo \i)LLo Q~rrrn!D G'lSl101T8;@jLD rulrn:r §!rn.!DlLo :5lJuu(5\w.

S;L..._(B'G5IIJ rul6~ rr

[5l1j'.;;m~Ii;S;UUL..._L .;fl1J1JUffi\Co.

10 IJ.L®=IJ

~ \flrn<ovul.js;.m..s1(19$~

(IJ1rn.!Dl \5.... Gl.luys;W16lJ rul~rr 8;S;G1r

E U1!jlQJ: \'lij)a;ITQ) ~fiI)!J~_L_fiI)U (20 4w-wi!a;w-)
~rrQJro1~(I9$@ ~!Juu®w-

~"'!!;~oOIIIII'Jj~r.D

(~'H'11~W

~!!lIa;fiI)9>lqlb)

@(Ilj

rulmrT8;ffi~W,

ilwa;m:51b

bI~fT@jut.51ro1®$.@

rnlillfT8;a;<e!Jw

is

TeksKajian Bahagian Pengbayatan
L Parime1alakar

Puisi Tamil Klasik
Chennai: Tirumagal Mulamum Vilasa Nilayam, Chennai.

Urai, 1964, Thirukkural.

2. 3.
4.

Saminathaiyar, U.Ve., 1956. Manimekalai

Uraiyum.

Saminathaiyar, U.Ve., 1956. Purananuru Mulamum Uraiyum. Chennai,
Vengadaraman,

M., 1989. Narrinai Mulamum

Uraiyum.

Chennai.

Bahagian Penghayatan
l, 2.

Puisi Tamil Zaman Pertengahan
Tarumapura Athina Veliyidu.

Appar Thevaram, Nankam Tirumurai, 1954. Tarumapurarn:
Cckkilar, 1991. Periyapuranam. Tiruppanantal:

Sri Kasi Madam. Nulnilaiya Veliyidu.

3.

Kambaramayanam, BalaKandam, 1951. Chennai: D.Ve. Saminathaiyar Puisi Tamil Moden (Sajak)

Rahagian Penghayatan
I. 2. 3. 4. Bharatidasan, Bharatiyar, Karaikkilar, Ulaganathan, Associ ates,

1974. Bharatidasan Kavitaikal. Tiruchi: Centamil Nilayam, 1986. Mahakavi Bharatiyar Kavitaikal. Chennai: Vanathi 1980. Puccaram. Kuala Lumpur: Tamil Nesan Sdn Bhd. 1988. Namakkal Kavinyar Patalkal. Chennai: Lifco Vanathi Patipakam. Tamil Putakalayarn. Patipakarn.

Tanikai (Penyunting),

5.
6.

Vali, 1982. Poikkal Kutiraikal,
Velusamy, S. (Kavitaipittan),

Chennai:

1968. Kavitaipittan Kavitaikal. Chennai:

Bahagian Penghayatan Prosa Tamil Moden [Ese i)
1. Arurnuga Mudaliyar, Palaniappa Brothers, S., 1958. "Tamilar rn.s. 133-145. Tirumanamuraikal" Ilakkiya Oviyankal. Chennai:

2.
3.

Baskara Tondaiman,
Southern Languages Maraimalaiyatikal, m.s.126-132.

T.M. 1960. "Kallal IlaittaKaviyarn" Book Trust, m.s, 16-24.
1979. "Arivunul

Kallum Collato Kavi. Chennai:

Kalvi" Arivuraik Kottu. Chennai: Pari Nilayam.

4. 5.
6.

Parantharnanar, A.K., 1966. "Tandarnil Illakkiyattil Piravum. Chennai: J\lliNilayam, m.s. 24-38. Peruncittiranar,

Tenrnaturai" Varalarruk Katturaikalum
Paintamil

1995. "Panbaturn N akarikamum" llama; Vitiyal. Chennai: M. 1956. "Natanak Kalai" Tamilar Valvu. Karaikkudi:

Pasarai,

m.s. 133-140.
Rasamanickkanar, m.s.71-78, Palaniappa Selvi Patippakam,

7. 8.
9. 10.

Sethuppillai, R.P. 1987. "Kalatti Vetanum Kangai Vetanum" Tamil Inbam. Chennai:
Brothers, m.s. 215-225. Katturaikal.

Suppurcddiar, N. 1960. "Terintu Telital" Thirukkural
Company, m.s. 96-106. X.S. 1966. "Cambodia" Thaninayagam,

Chennai: Sree Magal
Pari Nilayam, m.s. 19-27.

Onre Ulakkam. Chcnnai: Valarcci"

Vijayabarathi, S.1969. "Tamil Urainatai Palaniappa Brothers, m.s. 96-108.

Munnor Valarta Tamil.Chennai:

Bahagian Novel Varadarajan, Cerpen I.

Penghayatan

Prnsa Tamil Moden

(Novel dan Cerpen}

M. 1993. Alli. Chennai:

Pari Nilayam.

Anbananthan, S.A. 1974. "Odum Pillai" Pavun Paricuk Kathaika!. Ncsan (M) Sdn Bhd, rn.s, 102-111. Anbuchelvan, M. 1994. "Y avarkkumam" Antologi Bahasa Tamil Universiti Malaya, m.s. 2-8.

Kuala Lumpur: Tamil

2.

Cerpen Ke- 9. Kuala Lumpur: Persatuan

3.

I1anchelvan, M.A. 1974. "Therup Puluthi" Pavun Paricuk Kathaikal, Nesan (M) Sdn Bhd, m.s, 65-75. Ilavalagu, Persatuan Kartigesu, m.s.20-29.

Kuala Lumpur: Tamil

4.

L 1993. "Ciriyatai Oru Piralayam" Antologi Cerpen yang Ke-8. Kuala Lumpur: Bahasa Tamil Universiti Malaya, m.s, 1-S. R. 1974. "Pillaiyar Pantu" Puthia Thodakkankal. Chennai: Tamil Puthakalayam,

5.

6.

Palaniandy, A. 1995. "Om Manavan P .O.L. Patikkap Pokiran" Antologi Kuala Lumpur: Persatuan Bahasa Tamil Universiti Malaya, m.s. 41-50. Pavai, 1997. "Antirna Tavankal" Antologi Tamil Universiti Malaya, m.s, 1-12.

Cerpen Ke-10,

7.

Cerpen Ke-12. Kuala Lumpur: Persatuan

Bahasa

8.

Ramaiyah, M. 1989. "Kurukkuc Cuvarkal" Antologi Bahasa Tamil Universiti Malaya, m.s. 7-16. Shanrnugam, R. 1986. "Palmarak Kulantaikal"

Cerpen Ke-4. Kuala Lumpur: Persatuan

9.

Antologi

Cerpen Pertama.

Kuala Lumpur:

Persatuan Bahasa Tamil Universiti Malaya, m .s. 19-37.
10. Theivanai, E. 1993. "Mannukkul Oru Jeevan" Antoiogi Cerpen Ke-8, Kuala Lumpur: Persatuan Bahasa Tamil Universiti Malaya, m.s. 67-70. Vadivel, S. 1970. "Muthusamik m.s.2-18. Kilavan" Irunta Ulakam. Seremban: Bharathi Press,

II.

12.

Veerasingarn, Irama. 1974. "Satu Ringgit" Pavun Paricuk Kathaikal, Nesan (M) Sdn Bhd, rn.s, 32-44.

Kuala Lumpur: Tamil

20

Senarai Rujukan

Bahagian Babasa
I. Balasubramaniarn, P. 1995. Tamil=A Foundation Course, University of Malaya Press, Kuala

Lumpur. 2. 3. 4.
5. 6.

Dewall Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Dewan Siswa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Jurnal Pengajian

India, Jabatan Pengajian India.

Paranthamanar, A.K. 1957. Nalla Tamil Elutha Vendumaa/; Madras. Pelita Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Surat khabar Berbahasa Melayu

7.
8.

9.

Tamilk Kovai. lahatan Pengajian India, Universiti Malaya.

10. Tamil Oli. Pcrsaruan Bahasa Tamil, d/a Jabatan Pengajian India, Universiti Malaya.
Babagian Kesusasteraan

1. 2. 3.

Dhandayudharn, R. 1975. Naval Valam. Chennai: Tamil Putakalayam. Dhandayudham, R. 1973. Tamil Cirukatai Munnotikal. Chennai: Tamil Putakalayam,
Bala Kandam.

Gopala Krishnamachariyar, V.M. 1955. Kambaramayanam.
GopaJa Krishnarnachariyar Company.

Chennai: Y.M.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ramalingam, M. 1973. Irupatam Nurrantut Tamil Ilakkiyam. Chennai: Tam il Putakalayam. Rasamanikkanar, M. 1960. Periyapurana Araycci. Chennai: Palaniappa Brothers. SathasivaChettiar, 1976. Agattiyar Thevarat Tirattu. Chennai: Kalaka Yeliyidu. Suppureddiar, N. 1988. Pattuttiran, Chennai: Star Piracuram.

Thuraisamipillai, Avvai Su, 1957. Manimekalai Araycci. Chennai: Salva Siddhanta Kalakam. Varadarajan, M. 1968.llakkiya Marapu. Chennai: Pari Nilayarn.

10. Varadarajan, M. 1986. Tamil Ilakkiya Varalaru. New Delhi: Sahitya Academy.

21

I. 2. 3. 4.

UIjK~LOIOlJ!Jll!'.rJL.;mIJ, 1964. @@,#;(!5[!J~. ""H~mrn: ~C.l1jLOIhIiiTrulOlJfTlf (6ImIillUJLD. 8'1TLl,l!!JlTm~UJrJ. L. G<ru 1956. UJ.vrm(]UHMIMV ('!POIJ(!fJw .fLti"5J[TlLfw. .• G)B'Girrmm. B'1TLl,l!!JlTm~UJrJ, fLo G<ru., 1956. L[fJ)rgfT!!JlT.ff)Jl!;P1iJ)(!fJw .fL~!TlLfw. ;;]B'GirrGb"lG1l1". G)6lIr5JI!'.LlJTlLOGirr, snn., 1989. fDJiJpj7tia'JmT('!PfiV(!fJW .!L1rn[Tfllw. QB'Girr~6n.

1. 2. 3.

~uurJ a~<OlJITIJLo; jDfTm&fTw jjI@(lpWfl), 1954. ~®lllYIJIil: ~(!)jLOLjIJ ~$m G)QI~idffii· Q!f.!i;9il!JlITO", 1991. QUtfillIL[!TfTmTW. j&i®UUG1I1"d>~lTw: ~ I!'.IT~ LOLlo. I!'.LDUIJITLOITUJ=LD, UfTGI) &fT(;im_w, 1951. QB'Girr4mrn: L.(]QJ. B'iTLl,l!JjITm~QJIj" ~<i'o(6lmlillUJ QQJmlid(1'L

1. 2.

3.
4. 5. 6.

ulTi)"~-l6rr!fGirr. 1974. ufTr:r$lfDIT.'Tm o;rutia'Jt!ia;w. ®®Ii"81: Q<fd>~Ll,l!9 ~G>oIlG\lUJLD. ulTlJ~UJrrrJ, 1986. wa;rro;W/ urrr:rifJUJfT!T &W/",~&oTr. G1<fGirrmrn: <OlJfTrn® U®UUI!'.Lo. ffirrmlJ.!i;9il!Jlrrtr, 1980. !,J#.'Tr:rw. i]6;fTIOlJITIOlJLo!d,tr: l6u51!9 G(ljIfGirr G1QJ~I.d(B\. .!L1iIl6;!liIT\'ZiGirr,,:b~m6;, 1988, jDfTUJ,#;o;6i; &ci7IB!T UfTL6VQioTr. QIfGirr~rn: <O£!u,oo(]6;rr u!bIuLj. G1JIT<O£!, 1982. (JUfTtiJ.#;a;rr6V @@~[Ta;G"1r. G1IfGirrm6"5T:Qlrrm® U!jjIUU6;Lo. QG1J~<flTu5I, ~. (l!'.~m~C,llji>~Girr), 1968. <J;WI~t!iud;i;f5m o;tiJ5l~fD&'"' Qa:Girr4mm: \'Ziu51~u Lji>~I!'.IT<i"lJUJtil.

1,
2.

~.!DI(y)1J>

iJclI/l.Jr5Ja;~.

3. 4.

5.
6, 7.

8. 9.

(!p-:n~UJfTO", mro .. 1958, "-:nLl,l!Jlr] ®®LO=(!pro!DI!'.OO" [i)ov,#,fi}/l.J Qd'mmm: u~~UJUUfT t5i1J55rJlliu, UIf;. 133-145. uITGiua;1) Q-l6fTmn-roLl.OITGirr, G)-l6rr. (!p. 1960. "1LG\JlOlJrrw ~ro!Jl~-l6 a;rrruILlLD" a;6iJ:ww (J.lFiTWOIJfT(](!jfT a;WI. Qd'Girr<rn6"5T:1F~.m <i"lJrri5J®QQj~J'rGiu Lj.$ l!J.-r:rGiuL, u.$. 16-24. LOro(OLOmIillUJlIl-ILOO, 1979. "~(6i~~w lL<i'omJ" ..?JfrdQf=r:r'#' (J<J;fT$/!jI. Qlfwmiilf: UITIjl @mIillLUw, u.$, 126-132. UIJlJ;-l6lTlLlmlTlj",~. !fl., 1966. "t5,.mLLJ5l(P @<i"lJIf;!j,lUJ~®W G155mlll.§IjJoOlfIl)" fiJJ[TWfTrO.!J)J.ii<'hL._@W[T&@W L'iJf!)6l{w. Q8'rnmm: ~wrn ~mQ)UJLo, U.9;. 24-38, QUQ1)®~41lblr:r6"5TITJ'r, 1995. "U.m-UIT(5"ilo !!Jrr6.rjllL(Ylw" @"",lmUJ Wll4-/UGV. Q.g:6irrmm: mutilt5u51~u urra:Iilfl!D. U.9;. 133-140. @1J1T<!fLOTT<mTI.9;lLmmj", lLlTT. 1956. "[IlLm.9; diGb"lIill" fffju51!prf 6lIfTIPGl{. ILlTm9"8;®IJI-: G1<!fwG£iu~uug,Co, U.9;, 71-78, QIJ~uLSlGiT~w, IJrT, t.Sl. 1987. "g;fTW~j;I QG1JLWlLD I!'.rSJmg, i]QJL@lW" ~!p i@muw. G1IJGirr<rnom: uWdlUJuufT t5ii)",:bI]Glu, U.9;. 215-225. lliu4G1~L.lIl-llJrrl],~, 1960. "Q~rjld>~ Q-l6b1'il-l6GU"@@9;(§f!)6Yr a;L..(jlIm!Ta;6Yr ~<!fm<ilflm: ~ l1Jdi6lr ffiLD~Urn1, U.9;. 96-106. ~~(ljITUJILLo, ad'. 6TGiu., 1966. "5.LDGUfT~IUIT" omGfJ) .fLW&w. ~If.mmm: urrrjl ~m~LULo, u.$. 19-27.
22

10.

ro~llJUfTlJ®, 6TGiu. 1969. "~uSlW !!....6Il1J!1)6IlL 6lJGIT(rMFl"(yJoirGfflmj {5uSllP' ~.g:mmm: u!Jlro1llJuufT L5i1J;5i)"Giu, Ud;, 96-108.

6lJlifTIj${5

~jJ5lfQ)~

~L.6l!p

a.....-!T!!ifilllL.._ ...

(!!ilfQlQ,

& tjl95fil11~)

a.....u~~_®w

l.llijlQf .

I. 2.

~rnufTmdl~m, srr. ~., 1974, "~@ID L51wmlilT" u~tiir urfta;ti; a;wf!j8ibiT. Glf.fTrufTtrulDld,!T: ~uSl!P G(!)<'Hill \;lmJ.muJ'@, U8;, 102-111. ~m~61;1.g:~QJm, (!p. 1994, "UJfTOlJIj"b.@)l.[)fTlD" fi/.!f)I&ii5J{5$ b/{5fT(!fjUL{ - 9, i]lf.fTrurrtrulDld,!T: ;!>uSl!P~l1lrr~d; &!j)lIilo, l1lrurmJfTU UIO\JIf.mru8;IJ;!;p8'>W,ub.,

2-8.
3, @w~Qll'uUQJm, Glf.rTrufTrulold,(r: snn. OJ., 1974, "Q~®u~c!:y®" u~fiir ;'!)uSl(pG(!)ll'm ~6lJcl'IujG\, Ud;, 65~75. urftarti; 8i<ilfJt!)aibiT.

4.

@wmJlP®'~' 1993. "~~llJ\'!lrTliJ til® L5IIJWllJlD" !FI.f!)1ai<ilf}{!jj; Qt!)fT@uL{ - 8, Glf.fTrurrrulold,!i": i">uSlwt;;1l1lrr~8; 1J;\:;plJ;lo,LDrurTllJrTUulO\Jlf.mrub.a;wa;lo, U8;.

1-8.
5, 6, IJ;rr(r4;if;iG",,~. (;'\1], 1974 "L5IwmlilTllJrT(r u!ii~"
L{@IU Q;'bfTL<i;air5iai6ir,

~.g:mm~:
- 1.

\'!luSlWu 44;~lJ;fTrullJlo, u8;. 20-29. If.m-<!;pd'>lo, ~!1. 1986. "UrruULDIJb. ®!:Pdim~If.~" !FI!f)fa;<iJ1{!j$ Q;'bfT('!)uL{ GllifTrurTrulo!d.(r: ~uSlwt;;1l1lrr~8; 1f,!Jllf.lo, IIlrufTllJrrU uws;mrud;&!J)lf>lo, U8;, 19-37. "LDmrWJd;@)W 9® mQJ6lr" fiI,!f)I"'<iIf}t!)$ ~uSl!pQl1lfTy)1d; 6>!Jl6>lo, l1l<il.lrrllJfTu uuUe>mru6.8>lJ)lf,lo, ub.. 67-70. Q~wQJrrm61I,
Q{5fT('!)UL{ - 8, G""rrtrurr<il.lwb!(r:

7.

@. 1993.

8.

u\:;pmllJrr.mrrllj-,~.
iiI.f!)18iaJ{bj,

1995. "9®

l1lrrGm'6lJm· t51.~.6TuU. ullj-b.If,U

GUfT@!Drnm"

Q;'bfT(!fjuL{

- 10, G6>fTourr<il.lLold,!1: ~uSl(pQumy)18; 1f.!j)8>lo, LllOUfTllJrTU

9.

10,

UuUa;6Ilru8;""!';pIf,Lo, U8;. 41-50. UfTmQJ, 1997. "~MbILD ;5.1.115JIf,~" !FI.f!)18iffl{Dj, Q{DfT(!fjUL{ - 12. G6>fTrufTrulold,(r: ~uSl!PQl1lfTy)1$ dilP<£w, uisurnurn'r UIO\J6>mru1i;6>!';pIf,W, U8;. 1-12. [TfTmwllJrr, WIT. 1989. "@lWd;®S ffi;;lJij"If,W" fiI!f)f<!E6/D{5{b rJ{bfT@uL{ - 4, (]BOfTGllrTGlllob!(r:;5uSl\pb!l.[)fT~a-, IhWll'.lo, l.[)GllfTllJrTUUIO\J6>6IlGlllhdiWdilo,

UIh. 7-16. II. 12.
QJI4-GQJuU,!j). 1970 "(!p~~.g:rru5lIi;@W6lJm" [j)@6HrL !LGVaiw. ~l]loUfTrn: UfTrr@ u@uua;lo, Ud;, 2-18. .5IJJJl5Jlf,lo, @[TfTw., 1974, "1f4;~ 6lr5J@L...", UQ{ffl urfi.!Tr9; a;1i!J)~<!EbiT, Ga;rrrufTruln\d.!T: ~uSlW Gl,!)ifEill C1G1J.midGl, 8;. 32-44. U

23

L
2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.
9.

fijrt@1LJ ~1i.i61f/~!p, ®lh€illJ ~ti..trol1JGi! 9)I~!D, l.D<ourrl1Jrru uW~~Hius;~!J>~lo. f!juS/iP 9rnfl, SfiJil~QLilrIkJ$lS; ~W~U:l, @1>!bI11J ~ti..t~I1JW §J1iO)[f), Lil101JlTl1JrTU uw~m<ou8".~!J>~lo. f!j1J9fiJ8;a8>fT~iilJ, @di®1lJ ~1iJ4iII11lJ.;\J ~m!D, 1.D<OUITI1JrTLt .;\JIJ,<rn<ou.9;IJ;WIJ;Co. u G~GlJfT6ff !il6iv6l/fT, O:,!">';lJrTm u!!lIDrT8=1T LlTm l..j6Yu:,!">lTlJ;rr, OB>rr<OUlToO\JU:lb!Cr. Gf!jGlJfTW ufMJfTfFrr, O~Q1rTm U~IT8=1T LlTrn l..jG1u~rTg,IT, (]ffirTorulT<OUloid.Cr. Gf!j611fTtm-UJ61!pfT[TfT.i;a;fTL..., (]~QIlTrn u~rrlfrr LrroM yG1u:,!">rrB>rT, (]ffilTorurT<OUCoi.!,Cr. UlJdi~ITLilmrTCr, ~. ~., 1957, fB.ru~ fl5u5J!p "'(lfl~ G6l/,;ffl-{jlUJfT, Q8=mOll6lIT. UrT<OUffiUt..Sl!JI.D~I1JU:l, l.iu. 1995. $!iu5JiP - er .~UQI,;ffl-aLIil1'tmGa;fTV6iv, lllQ)fTlUlTU Ui\Jffi1iO)Q)$S,!J>B> ~!f,ffffilo, aB>lTorurT<OUwkd,Cr. Quf/:tfl5fT U~fT8If, O\!)QJlToM lll<il.lfTti..tQl.DfT~ !!i1T..m~w~ro. U!ill!lrTlfrT Lrrm ylihJ~ITIJ;IT, I]ffilToO\JrroO\Jwkd,Cr.

10.

1. 2.
3. 4.

@!JrT,ffLilIT~g,lJ;mrTCr, iorr. 1960. QUrfllU L{f)fTfim" ~!7fTiiJ.i1i1. (,laommm: u\p.roJI1JUUIT tSllJ~Ij"6Yu. @!JITllllilSli5JlJ;lo, LOrI. 1973. @(I1jU{!ifTW JPTJiJflJfTWr@:t $!iti9!p @ov.i;@lLJw. l.iaommrn: ~tBwu Y4i~.g;IT<OUl1Jlo. (]s;rrurrGU 9l®oi!JoGmLilrrlftFrr61l1JrIlj", ~'ilJ. (yl. 1955. e;wu[TfTUJfTlLJ6mW, UIT<iI.l q,rr,.m-LtiJ. Qll'olrmrn: mGll. (yl. l].g;rrufT6\J ~®oi!JoGmLOmf!frr61lUrrCr B>Co(;1u.roJ. <F\!)rTa'l6ll (;1tFLilI-1lJrr(T, 1976. Jj8ifi;f)JlLJv G$!i6lffTf):t @t;J"L_I$I. (;1,ffrnmrn: 8;!J)ffi

(;)1iIl<i6lldffij. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
If.ul..jblIJLLq.JUITrj",~. 1988. um:...@~j}i(!)m.b1grn65>GliT; GloLfTJj" t..Sl!Jffi!Jlo. ~rnrLrrlLJ~Co, @l)fT. 1973. fl5ti9iP# !ilJl)f8ifin$!i (yJDMGfiYfTl'/-8i6'ir, ,,,,,,olrGTl.m: ~uSlfpu l..j~~ffirrGUlUtiJ. ;'brnrLrIlLJ~Co, @IJIT. 1975. [9fT61f6V GlJ6"lTW,l.iaommrn: ~uSlwu l..j4>~lf>rr<il.llUlo. ~..mlJ'glTt£lut..SlDirmOfT. §'WGTlQl 6.. 1957. U)~GllNJ;~~ ~[TTTIiJ#!iI. b1aommm; bDlfQl BJ~~rrdi~$ ffil;Pffilo. OlIt;r;'b!JfTll'olr. (Lp. 1968. /iJov.i;&i1LJ UJf)L{. (;1lFoMmm: UfTtj1 (b1rn<ouUJCo. OlIt;r;'br:rfTlFolr, (Lp. 1986. {litJ9JjJ ~UV.j;&i1U ~.g;rr~lB. Q/[TUVfTJl)f. l..j§J q..wlil5I: Il'rr~~iill1J

24

SOALAN CONTOH

91211

STPM

BAHASA TAMIL KERTAS 1
(Tiga jam)

MAJLlS PEPERIKSAAN

MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN

MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

~L£1w,

QP~6\)ITQ.J~

(3 w;;wfl)

~rrrn

6TQ)01lrra;

<:a;ill~&re;&C!ilo

i!iL51~Q)

OlSl~L

6T@§Iffi.

6TQ)Q)rru

t5t61c:\jffi(§.$(:!5U:J

6lS]""L

6T~~4

(A,

S, C, D & E.)

r;yGiJQGlJrr® ~a;..n~!i;ffirrmr

QlDrri>~u

4rn~ffiQr

~6.rn~ffi.mlQjr

@W1:£1u51o'u

Kertas soalan tnl terdiri daripada 8 halaman bercetak Majlis Peperiksaan Malaysia.

®

STPM 912/1
25

[Lihat sebelah]

~6NQJ0.!lln i!)=!iUU41h~1ilI If.LG1~1J 1OlJ~1J1J>,

"}Gi!)WJln 9~filII!DU

u!b!!9 450 (!f>5!>Q)500 b1lJ'fT~8;®Ii;®Glr §!C!9 [ 40 1

~ln @~<ifleljg,<i1i1mL..alU ~ffirrmG\l, (;1g,rr.m~<;1T, lOlJ~uu(!5l, ®GiL(ji\, ffi!bU~ULj. ~l4-\'lll4-, Gurr~~u~urr®@r 6ll1[6lGlUfTlf.ln (]urr~[O UGl.l<aUl5!>8; (D!D6 (;1lJ'lU~$W ® ~®$l.l)fTffi;i; $fT~uu(}l1fil6'~qD6If. @;!!i!O® ~® B'rrrynO' \'llul1!J;l6 91~LDfTmGll (!f>8;Ei'lW $fT!TGffllnrra;1i; (II)!!51ut5l®~m!D'illT&- l1l!bbl!Drr® iFrrlJrrlj ffI~LDrr wLG1w~ro\JrTlnlO\J, ~mll.CfTaOlJrrG1 <1er:P$, QUfT®<iflrr~rrlJ8; e;fTlJmr~ffiWfT~W @mGll ~mLb1uW@~!D6If tUT6Jf8; 1Jn.!DI!E1~!Dmrj. @~ u!b!Dlw f!_r5JIJ>W~ g,®~~e;m<;1T4; b1;!!ifT®4;~6; -IDIIf>.

2

~rr(}l1 ~!b(]urr ~ If.(}l1mLOlUrrm Qurr®<;1TfT~rr!Ju tSlIJ6IFGlOrnii1llw Gf!bl0'G!!>fT li;@ilJro1rW~. IIDUt5llJlfif=6'5TuSllOl5"®!ii~ Lfiw IJjfT(}l1UGlJ 1OlJ~1f.6ITl~ (yllUrn!DI 1OlJ®~!D~. @®~ QUfT~W6;IJ><OITIm urSJ@) 6'T.mm ..-r61Tum:'b Ol5IG1T~alGf@~a;.

3

~rrL_l4-Q) ~tUmI_[]Ii;Ga;(i)i uib(15lu u!JGlJGlJfTe;u GUlfuu@fil!D~. ipfTLl4-ro'IJ ~ro\JGljln .@TtUmw8;(]IJ>® e;rowlUuuL GGllmr14-lU §lm-.!l)J. ~i!i.@TliJrmLD8;Ge;®8'.irr WfT~Gll? ~1OlJd:lm!D ..-r6'.JGlJ=d;8'.~-m~ If.m<ifllUrurrCo 6jQ-rw;ru!bG3J!D Gilll<m8;~ §<® ffiL.(i)imlJ GllG3JIJ8'..

4

l!_G\l8'.lo tUT~<wrri> ~m!D8'.6lTi~tD (ylffiG<ill!iil @®u~@ICo, uro'IJG6IJW @UJibG'rl8'.U Gu!TlL!J8'.@ln lLl6'llfl;,!)Girr Q'i1~Wcil8;®lo uruGl'il~u Ll1lJiflFG3l<ill<'li@lLn i!_!iU@)8;@J uSlr:rc..L6l.JJTa; !Lirrrnm. ~i>~me;lU GuOlL(r8'.@)ln Ul!TlfifGlOmffi@ln WfTm6'lJ ..-rrnum;'5 ru.;rrli;a:.! tUT@~8'._

5

Q;'!)JTySlilJ ~6O)!D Gll6lT!'rMi'1 UlL@Gw §lo® !DJTLmL Gl1llnUm_GlOL!U6 @1i;8'.®4;®mm ~LI4-GUJrr QG:lJLl4-lJUJrr 9® 8'.L®mr:r 0IJG3l!J11>.

QlFtUlljln.

6

~!D8'.rrU48;8'.~GlJ @uQUfT~$l G1'i1~<;1TUJrrL®u (]UITLI4-8'.6'1il~ 9® c!:p5.@UJ ~J!iJa;wrr8'. aLD!bQl1>rrW61TUU®fil!D~_ Ii'I~Girr e;1T!JmTwJTIf.U U6\J ;!5!Dlfirru45. 1f.6O)<O))8'.ro1r ~11iJa;JTffiJGffi ffi!Dl.5lli;a;uw®~Girr!D<ill. @(ii~::i; ili!ba;rru41i; IfiGlOIi\)6O)WUuu]1~QJilifT~ 6J!i>wG1w IJjmmw !bmLDffiGlO<if! ~r:rrrtU8'._

26

fI.I9Gll(lljln !LmlJ\1i~LU U@j®rnlU :J)olrfDrr.$u ULq..~~U -Mt.q..uS'ioOi.J b1w,rr(b18;w,UUL®itrw Glllmrr&<'h(58;@) GlllrnL

urr(J,2;$!jt.Slolr, iiTQ9Jbldi.

b1;'brrLtfl'-I~~m!D .I1.iIILdi:-6.J.$GiT~rj1~ Gllrnrj"6~ 8;..m®itrrn @&8'.rrGU~®<OU !f>8'.Gll<OU8;ifr ~® rornlJQ]lQ) u61UlrTi!51i.f. ~.$rTo1r6lTUu~ailm!Dm. uQ)<OI)IluS1lJ"ln ailG4ilJIT LliLLrj".$@9i.f.I1>uurroOi.J [5mL~UJDlln ~o!I;~6ljl1>rnrn Gl'rLLq..<ifu @®[ii!f> Gllm-r.;mGUl -M(I51ILjWGll6@.g;ifr (.lU(I5@ILjG1rorrm. 8'.G\Jroib~GIl!!)USl~Lo Q'!bfTl---~ib~m!D ~<'hr!iJdiGiT ~®<f> ~6lTruGU UlUolrU@~;'I">uu®@m!Dm. GT..m€m!D!D y~uy~ib ~diGll<o\J<f>GiT 9ci.t~6tlrT® (lilT(5lo ~mL1i1f> ;;um-rGmGw !Lm6lTm. @..-iJQJfT!J)I rj1!f> Gll..-mj6iHuGllL!!>Jbl ~ Gll®Lo (!lIhGll<UU 1Lj1h4>®<o\JQU!Duu(5lw ;'bu,;;uiu.$.ml.m !!)J.bU<'Ji~i'f>m_I08'.GIl6illLjln '"J!DLjmLGIlI..OGIllUlLIln ~!JlTIiJd>!f>WIU6ljLn ijl(ijm!!juS1iu U®1U6 ~6Ii.JIU<Oliill ~(I51Gllrr!D!D6Il<Ol) Gll6lTIJ"1f>~4; ;]lJ;rT~TI.IT6ljill ~dl;2>mm:5 @!Dmu,6i"T (Thinking Skills) uSldiG\jlo ~Glli1IUUlIT@jLo. o!I;!D!DoUm~u~ w.m1i'f>rn L51fD:is;'b~".61®\ii~ @iD8;(l!jU. orumlJuS'iGU [!imL~u!l)lu. ti'® Q;'brrLrj" (!jLGllllj-8;rn8'. IDI.mU(!lfTGU, ~8;ffi!D!Dmi\)~ ~!DuLj!D GlD!i>Qo$rrrn'iIT §l..-iJQGllrr® UlfT$;'b@lLn !brrolT QJ..-iJGllrr.!!)J!blI.f.@!DrrolT QJmum;'bIl..jLn milGllrr!91 i1['5®I.f..$ GGllm-r(11ln ~ ;;rrnUm;'bILjLiJ ~(I51['5®®MU uuSl!i>!!)lGl'iI.f.u.Uu@Q1 ~ ~Glli1LlJUlrr @)In. .g)JGlJGllrThl!!)olT!Drriu @1f>!D® (ylolTLj Ln.m11f>rn !f1di!blI.f.@jLiJ ®!Dmmu Qu!i>(I51C~jii;a;aa<o\JmIl'Ol) 6"Tmu Qurr(l5rnULIT~. JlGlJm ~$~6,®Lo ~!D[DmIO\JU Qu!b(I51IJITrOlSh ..q_.oOi.J uSlo$6 ~[Dd>;'b @4ilJ1.f.@lUffiIlJ;~ill ~r61Q]llUoOi.Jffi..m0t.Sl"l-ULjIh~LiJ (];2>rTrn(!5iuS'i®l.f.di Gll:nuut.SliuGUrrlDiu (]urruS1@j<i;®Co. 6IJrr661 lD.m1!f>mlrn e_Iflmrn ~6tlrn t.Sl!D['5!f>~ <!:P;'f>(]w !fI['5®I.f.@jLiJ ~(i)[lJmwu (,lu!D(!5I®uum!!i :')wLnrr<ifu ~iIi1lU <!:P"I-@!D~. ~8ci1di,'bG"6Hffi ~iD!DGtl ~GlJrn1rn Gll\i1frj"~!fl!i;iJdi!DU ullj-uuLq..UJrrlfo QJGlTrj"6!fl'lJmL~!D~. @~ JlWlUQJ~\'f>IToOi.J 6J!Dul$lw Gll6lTrj"~!f1 GTm6, 5n.(&mrriu ~~ uSlmlJ,LlJrTffiIT~ @GiJGllrru51®I.f.a;, '"JolT UJdl!f>WJI.f.@js @\ii@6,(l!jw @!lJ~.m6, 8;iDIDJ4;~1J GGllm-r(51LiJ? l.D.ml~ t!:Pmrn ~urn:rI'J'.i.i't GIJfTli.JdI~~· §lQlQQHT(I_9 Ulffi1~rn1rn ~m~uSl~ln @$!b -="1UITIJIf~® @IUGtlUrrdi(]QJ e....Gir6lTJ9l. @GlJGllrT!D!Dm'Ol) (;lGll~UU®~~Lo (yl1ON!DuS1mm ~mmGllC0ln ~(61~®(I_9li;ffi~I<O'uGIDG\l. :!L'OI)@iu G~rTolT!J)Iln ~~rnlOl.l(I_9ln G1J6i"T@GllmHIh(]QJIT, ®~GffirTGll"l-ffiG1lTTIfoGGllrr. ~[!5lmlUiu iJlDm~ ~..roLmrre;(]lOl.Irr (Albert Einstein) ~Gll~Q)mG\l. ~mrrG\J. ~O"lnU @1ONG\luSlGG\lGIU l.Ildl\'f>6"filrn ~$1f>mm-$ ®!Dmmg "lflna1IOUU(1l~j;\ .nlLLrTQ) ~6,ffiS;D"l.Drrm y~uLj~1.f. ffi®~J9lffi4i1flrn cl.m<O'lT@G\llDrre; JlGllffi1.m @~m~ !!i'ffikPGllm,J fb!m-r6lillTlDrr®lo. ~rrm !f:[ii®4;~ (ylGll!!>uSlG1i}6N~ ,'brTGm ill.m(5iln !f1~@i!i~u urr&i!i~ (Metaeognitive) lD1b\UL1(5"1 QIJIiJIU6ljln ~!D!DmG\1u QU!i:J[6®uurrrn. JI..-iJGllrr[Drrm ~!DrnlJ,6&)<O'IT6, mdiGllO"u (;1u(b(&®ut5!rn !f>rrrn fl'(5iu~w ®!D1Ut.SlL..L ~m!DuS1G\J !JI!DuLj!D!l)I roroIi.J@j 0lJ~!b@j Glly51 Gll@jl.f.@jln. (ltlm[DllJ:rm QLnmJ1~e;!D!DoU ffi!Dt5l~~b.5lrn OlJrIuSl'Ol)rra; l.IlrI6lilITGllrj"6i@I.f.@je: ~di~mm~®!lJrndiGir ffi!bt5l6,lfouuLGGll.m(5"lLo. Ifowl>1l1uSl6irr !bmliOl1JrTlU G!JjrT6,<f>ln l.Oml$f>.mlrn !JI(il1f>mmLlJrr!D!DG"lI)IiOG1J6'fTUuG1-$~GllG;'bWrT®ln. l.Ilrnl~m ~m YG\lrnlh6"1i1m @..IlP1 ~u51di~Gll!Dmro tEm-r(5"lLo 5n.IDJGll;'brriu ~wlO\J~ §>uy~uuf'">m.\.J ~rnWJmLI1J @mmlOl.lrr!bromG\1 QGll6"1i1uu®~~@!DrrGm 1U ~di;'!>m.Q[ ~!D!DmG\l (,1Gll~,\1uu(51~",Q]l<o\JmliO iiTrnum!f> ~rTLo [!im@j6lillT1J" GGlJoo(£lln. uoomLI.f.a;iuOl'i1

5

10

15

20

25

30

35

&1P1

YJmIl[DuSl,g))jlo Sf>!D(,lurr@~ GIDffil1Jrrrnuu(5iLiJ ffi!D!DciJ 1li!bt5l4>",ciJ <!;pm!DIh6"1i1~w Jlfb!ffiUHIh ~mmOlJIT!D!DmW~ iJlfrI~I.f.@jLo !5LGllLq...l.f.mlfoffim6TTiJUJ ffirT;;m Q:f>l4Jjl!D~. @4;:'fi® Ij1mliO Sf>e;;;uiuffiGir UJro1(il~ €iLI.f.®lo @6,8;rrliOi!i§'l!b@j 6J!DymLI1JSf>rn IDJ. JI[!5ld>Sf> Sf>diGIJiul!>6J")w iiTGlJrul;'!> wrT!b!DQ;PuSlm[!5l ~uuLq...(]LlJ 'Yuyrouu~
27

40

uiJSlib!FiUJ..mIi;d'>ljULL_ IffT,:bfTlJlim U!D~@jILlITom- m..mlUrTiJ,llln G'lifli.JLU C!:JllJj-[i'>\'f> ..m1U ~ QIJU..JG\.\i'T@'>ln. ~fTm ~!!9~Gll!Drn!DU U~(]<ilJ!Ol @%l<OD1w ULUffiu@~\'f>Gljlo GlJfT!pli;~ffiu5\dIJ ~!DU@lo u~(]QJ!1)J !Fili;ffiWffi..mr..UI®\5~ roG\UL.'j >R!D$\'f> (IJl4-6I.jIh~<i1T 6T@$ffiGljlo ~(r~~~do !Filj)\'f>m~ (Higher Order Thinking Abil ities) ~!D!D~~u "1U!Dc61(15uu~ ~GlJ!FiUJLOfT@ilo. @oiJGlJfT!DrT~ 2._UJ(r~~1i1J5 !FiIj)SblWlom-llJfT!D!D~Ii1JU QU!b!O®8;@jLD §>(I5Gll61Ll.61(15lj)a~ Jilffiq !Fi!DIB\'f> LOfT!b[l.lr5Jffi@l)$@ilo Gll<i1T(rIi'!Fi5,@ilo 6lJ\Pl6">J@j8;@j.lo 1h(l5;b.@1h1Oil 1.S1(!l8;@jln. @UU~UULL 1h®4>~ffia<i1T 1f<!:p~rTUJ lOIDllO~(r6!Fi8;@ilo GlOlnUrrLU!-!D@iln ~~\'f>rTa; ~~lOIl..fLD m~u!f;1roiJ ~UJL1ilroiJ~rou. tSl!D(r 1f11j)®6;ffifT~ G1Jm9iiJSlGlJ !Fidi®~~$ ffi®1!>~lJ;m..-u QGlJlD1i1iJSl@OlJa~ IJ;roiJ~uSlm JilS;q 9'1(!ldi\'f> UUJom-fT@jL1. @\'f>m~GIlJ ~fTLo blLOfT~ 8">!D!DroiJ ">!bI.S11!>\'f>..&dIJ 8 G1JGU1IliIDl4>~ GGllmr(b1ln. (~lOrou!j" 1995/97)

45

50

g~8;ffirT~ln GlllmrTffilh~Ii;@i1i' 8i(l55.IhLDfT8"> !L.r5JffilOil bld'rTdi\'f> lJjmLu5lroiJ romL 6fTQ!l~ffi. f,ioiJQG1JrT(15...s1mLILjW (lJl~ QlfTB;mllJLClfTffiGGlJrT rurT5.mUJr5.Jffi<i1TrTffi(]GllIT~~w\'f>roiJ GlQJ6ffl@L1. QffifT(11li;a;uuLL 2L.mlJ\liGDLU U@)!bliJSlGlJ @roiJ~rT\'f> blJli.Jjbl<9i611<i1T .!Lr5Js;1OiI @1mLu5l~ LJ@)~\'f>~fTffifT~.

7

[!ltD <!:p6ira~rr(r

~(!51d>~
8

!Fidi®5.@_)w ~ib(!l~wU G'l9ifTG1rmwrTw?

Qu!b!lil®Ij)§~(r

IDTmu<01f)~ lDT\'f>rn t:':fl~ti:J

[3]
IJ;!DIDl:t §®QJ~

w~\'f>WJffi@i6 !Fidi!blffi@,>w ~!D<01f)mB; uroum Il>mwuG'lu!D ~ ~QJrru5\®"'@:lw? LnfTGim QJ 6ir 9(15
QJ

9

rn

.!LllJrJ@m~6

!FiIB~<01f)~lUrr!D!DmIO\)U

!;)uib!!9(1ljuu~

~Gll!FiUJl.ClIT!JJ6isr!D§l?

[3J

Glrn

10

u.m-mL5. UILffillilffi.rn ~9'1rjlUJ(r

ffiGlJIil'i1(Lpm!DIl..ILD ~!DQUfTQ9~ 6lII1l>1UrT6ITl.JU(ElLo C!:JlGb"lfl)Il..fLo. Q\'f>fTL_~~~mro ~611l Glll>lTlj6!Fi 1.f,6ffl@.rnm @5.l.f,fTG\l4>.@B;@i ~!D4<01f)LIU~WG\l 6T1ffi 8"n.(DB; Il>rTlJGm"Ln 6T6i!r~? [3 J I G'lJfT!bQrofTLlJIJ;~Ii;® aL.O!blJ;fT~Lo QUfT®~IOiI6lT LmO"j!)mLu u@)jb\uS1GlJ ~G\'f> Q<FrT!bG'l!DfTLlj"

11

t5i6isrruQ!)w!;)d'fTGlJ @L~®6i.l \'f>Q!)a;:

UIlJ~~~5.II"nll-UJ

~a~

GG1J!PlG'lffiTW ~w~§l

(i)
(ii) (iii)

~wua;15~QroDlTlLO ~UfTlJ8'8;i1 Qd't.bmLOuu@~®

mLuTw

l3J

28

[15]

13

$!J;ld;a;mrrL ~~rn $lLq._1f>61I)G1TU:;)UIlJ!T6:;)II'IT!i>If>6lTITIJ; l1lIT!i>o5'iU L5ilill .!lIjQl!D61I)!Ddo (;1/fIT$$fJ Qlf1&'@IlJr5J&61Tiw .!lIj~llli!;~5; If>f1L{blIJ;. ~.
~~If

~. @. ~.
lL.

~61I)L. ~®
Ih.;;l.)

®61Ti

i.
II.

iii.

iv,
v.

lllITL,;QlL @C!9d;8; @C!98;8; 0lJ1J lllITLJ]L.Iffi .-r~€iiI!D~. iilJl)JOlJIffi (!iITIi.J8;@iLI4-~IlJ~ $fJL.GU18; ;;''''IT®\'5\,!>f1lill. IhITQl6l.l1T6'IfI ~m-WJLn OlJr5JSiluSlm- 8;~~6lI~ ®!D8;&ru1G'u~.;;l.). ~~~~ @)w\ii61l)~61I)IlJU urJ,:J4;~8; :;)a;ITmrrLrTw. @~ roJ llllT~.;;l.) ~ITlil 6nful]lD\JrT®lil JLmITGIj IJITUL5iL.lD\JlTllllT?

~=

29

15

$~OlJ®Lo .!LrnlJ[liG5J'-W U®!blG5J1U !Jjofl!Dfrai GlIfT1Fl4;:f> Lllm ILW~ @Jrr8;~llJffiJaiGftlGU, tLJlmcr)1iu §l® U@i~lUfTq,;'b ~~rr®4;~ 6TQ9~a;_

Gl5fTd>~
(IS]

;9>LElW @,;u8;S':IIU;'b ~rrLiJIi;@j4; ~mr.iUwt51~m61TlUrrUJ (;I1ErrI_iJ\ii~ ~rTUJ,g;®s ru6'1T!j-!ii~, ~rrG5J1U OlllL® ~®Ln ~!!lWLJLo q,GlJirn~. GCfrJ8.@iLD ~;:i;~~a;UJ

!L%1t~,

~rrt&m @®$~,

QJ61T!Jif1FlGlUrr® ~'TWJLil ~:'f>r;rGlJ (!iG'tJ~, ~U!D!D Olll6'1TfIil~6lJ(§LO ~!p@i:}5rJ8;®LD GUWJIil

~fIils;fTL1lG'tJ/tn._d}ru (;1UT!!)lULJ~61T lFl!Dw!3rn

@i!P\iiG5J~lUrrtiJ ~tpail!D@)

(;1U(fl)~LOIlj~'-IU~

a;rrr;r6m"LOrrl1>, ..,')J8;®!Jl$m~uSlrn

@Jli!-GlJWGOIIJ;8;liL4-&;lhrTWU~!DS;fT06I I .,g)JGffilGlJ6"5lIhd>65161TIljLo~rjGlJ4">~Lrn ..,')Jrnurja;itr. rum~rn!DIf>GiT ~GffilQjms,d>itr ~m-u&a;irr U61~L..WlCo s;rum$f>1i; !,d,Lli!-W ~rolJOlJ'T IDJ ~QJrJa;rn "~..m1u5lGl)8;e;=Iil" ~rnLJL..@JLD Gurr!b!DIu LJ~uLJff)l1i; urr ~ffirT;:i;~

GlJ!j$\GlJmq,.s;61!l61TIljLO ~~rn Ih.mL!61di~

r.le;rr®4;~rTry-s;1>Tr @ruffirrllu4">:f>fTuSirn ~!p5n.LC~11il u~YLWJIil ~~ffimillu
~~If

l1>6lllm:f>d; @itp(o<OSl~8;@j GlJtpriuBillU Ql4-rulil ..rrn@Jl1l Q~rT®ULJ6Tr ~LrtJaiI.m.

"UJrTuLll6\J8;s,6m"lil" <OTmWlLo r.I~rr@5ULJ.rr .,g)JLfIilSJowr; ~!Jl@i8;® !JjG'tlbl6\Joomr;'b..@L..wlil GlJ!,prtJ~UJ u61!i1rullim61Tu y~GU:f>WrT6H GQI.m(EtLo 1iJ®(ii~

@rDUMi~lU4; -!!irTu5Im

Gl.I!i>~fT:Jffi.rr a;6lllm:f>1i; ~1i;@j!Jl\iirn~8;®u e;fTGm ~uGurTQ~rfufil.)rrCo

@5!pdi61!l:f>u5irn ~rnU!j-ffiitr. <OTmWIil ~~GlUrT®

@i!Jl(i;Glil~uS'lrn ~rnu(Jq,~8;@j, GT!,p;:i;::l>fHiM (;)8'UJ:'f>~.

GiJ>rTr.iUfIila;Gftlru ~~m<m"1i;

..,')JQ]6lJuGUrT ~ ~~G5JlUsalfrjo$~1i;

Lj~

bltnfTOOLrTry-S;;;'rr; ru4-6lIUl GUWJLo

OlJrnfJU-ltrn!D8'.m6'1T~4-UU651LUJrTa; aL1l!DQa;rr~L.rr!J.g;G\r. uSi::l>uS18SlIU IJLC_b)wurr@ ~61TGIJ!b!D @;'b~iffi8'.1U aGl.l~(i)lw; QI!:P'QI!j$\IUITIi.J4; ;].;!irTLrj(6~ ulJ!i>~, QJ]!fl(6~, bI;'!i<Offi(6~Will !i1w;]!Jj!Dl(!FGliliDffil>Tr, ffiru6i!l;'!iIii@j

rn6lJo$.!!)I1i; G1aifTOO® ru§lliitnuuC_b)w QlO1Tlj-slfi8;@jlD s;L®uurr@

Sl!DJSlIDJ wfT!DiD:-6.r6im61TlLjw 6lll6lGlJa;mwlL.jlo n._rnrl_fT6W~.

@QJGlJfT.r!)Ja;@l651:'f>uSio'n !JjrDUwffiffirre; ILrnrL..rrli;a;UULL 8'.LC_b)uurr@S;1>Tr <OTmWlD e;®;'b~ (lllm-G<m"!b!D~~g,®lo ~Ii;ffi~m;'!ili; ;'!iGlilL..wrrs;

~6i!lLOdi~6lll®llIQjr.iUGl.IrT?

;]8'.(11Ii;@)U:J <o»m.!))l lL=rJ!iI::l>rT~Lo t1)!DlGl.l::l>rD®Uu~®Ii;®1il §®6l.J(l!jIi;® ~fpl'5~, ~a;m-!1)I,

,;u®w ffiL@UUfTG\a;~iilT 5n.~GlilLOWrTrn ~(l5I1il.j

~6"ffi16d'.ru iJ!bU®6l.J~.ruiffifil.).

Jl)l6"ffi1Slfiffir.iUU OU.r!)Jru~!b®,

(]lilJooG\tD;

~m-rnLot..Sll'i;iffi8'.lL.jlD l.£lrnGlj!1)l®1lj1il ~iffiroW

..rm:'f>lljtD .;!ifTr5J®1il @l'f>lUlil GQJ<Olffi-@Co. ~Q]ro~ ~61lU QU6IlU u.mLjIf>61T1rn ~!b!Drr.mli!-ffi L61!l!D,.aLLDfTa;, GUfT!D!!luuG\1il Gurr!b(!5lffirrj. ffiS1)d;~lJ GUfTrn!D U6\J (]61ILiffilh, Li®lU

~t..61i:P

rI\ITL4-rn

OTLLlULjlJ4>!b1Qj, gur!b!DfT<Olffi-~m-

u~r.I~fTrnu::l>rTlD

@.'Dl~u51rfu Gl.I!i>~®4;;:bIillry-~fTCo ~(l!ju~rTlil ~G~aurriiU G1u.m

LOa;rT8'.ruJ bTffi.(DJ ~iffim,;ur:rrr~r.D UWWl<D1r6'1Ttpr5JQa;rrwms;a;m61TW u G;'!i61!l<ouUULL.. 1fL1l~~QI(YlLo ~oF8'tBrn(!5lu !JjfTc....G\uu!b,(!)J, (lllm-GOlT!D!D(!Fr.D

lJi-ut51r;rL1l6"ffi11lJ fTlJ!b1WfTlJ. urrlJibllUfTryU f,!}rrLt_q.Jj)®IilIf(lll~rrlU$~!b®lD GlS1G\~m~, r.lurnrmlllu5lrn a;®4;.@a;mWlLjlD a;®i!>~8'.m6'1T ~s.a;a;lJl.£lrr<m"

UrTli!-ffirrry-, &®~Jl)l<'JiGftliiU lilfT!bro;'biffiS1)ffi a;<Olffi-L..~GurrrDUaQl.

::iGIJW1u5lL Qlll!-ffirTr.iUrrUJ ~mLDrb:'f> L1l!!.llW<D\.lIJoFlfili; a;ru8Jrrs; ruiffi~S!lfT!'r ~

s;Q]JQlS1)&b'IT1rn QJLll-Qlli.JffiGftlSlJLo Wi\) LJ.@iffiLOS>6i!liilTlljLo llIr;r;'b®!bs;rrffi 6lIl4>m~lL.jLo

;liWr5Jtniill61T1lj1iliffil1>lUfTOOL.rTrj umJ!b1WfTI.J. r.llLlfT41~4>®rfu :f>u51fp9;a;68Glil~ rulJwrr!br,6lQJ (lll:'f>iu 1Illl61Tr5J@1U UrTlJ®u.JrTGI] Lj.@,ta;OlllmSfi Gl.Id'm~m¢m-

G1Jij51. w!!)Jl.OIi\JIjmi'lli; q,rum~
30

~wli;s;o$®6irr

(lllm-GmTl14-wrra;

6)]lwffiJ:§LD

UTJ€ JLL

~Li411\fu

;:urr!!JJ~~6lJrnr:r, u'fIJ!bIuSlffi

@ffi~!DUJ

y~8;IJ>Q)lrn~

@UJ8;IJ>:t®ffi
g)J !Lrnr:rUi~L8;

IY'<D

LLm ~ TT ;!,;GljLc
ssr.

.umtJ@l8',)prrCr.

GlJifron",GU1rn~lJ.",", ~Q]ru GU1:t~

",ru01l;lSBiorTcTI
';;iq:LUTTLL

J~T[J0)3LD

l..j~oi;lJ>~l>rl~

@!lHi;If,:t®~

6Tffi»JJ

Ifn.jpl@!Dmj- ~.

oil.

J;',oiJ.. n!Pl
urri)~UJrT61~ U16irr~rrrn G~rr(DIDI~:t;'6 Q~rrLr.iJ~IU~".

l..j~8;a;GlSl~~uSI~ l1liilf)!D6l18;@)U GlJIf~IJ>GlSl~~ 6lJif~lJ>miilf)~

(!p6irrGomITl+UJITlo t516irr, 6J!D~~rr!;pu

G'lJif~lf,rul>rllbmUJ U~~U U®iilf)~[f,~

~!61(l1la;uuGI:t!f;iUJ ~<>ffiQilIf,(§8;®U "UfTI;r® ._?)16ll1Ij"Q'ilL4;

oOTC!:9~Lo QpUJ(Dffl Lii.mQilLo (l1l1U!i:J~ t.S16irr~:j' 1930<h6ll1m l{)momm ~liIJrrrJ".

alfl!i:JQs;rrffiwuuLL~. t.5l(Du®®uSlQ]~rrm

"~.!l)Is;~~

LJ~<OlIlI.L)Ln.5l,t~rn 1fr(l1j,'lils;1i; lrn.(6lrn,

urrr;rj5lU.HT(I1j8;@jU

t51ffi

l..j~8;IJ;Q'i]rn~uSI~Hin,t l..j~8;s;mm~ffi@) 1rn.!D(]GlJ..m($1Lil.

~~rrLCr~;!56l.11j"

urrr:rg,UJfTC!!.ISi@)u t51ffi

.!LuSI{CIjLllj-UJQJIj"S;W Ln.mlSiQs;m.q...Si ®<!9GlSl~rJ or6irrW §)L®QLnrrt>~LnITIJi8;

(320 Q6rr(bu,w)
LnGGlJfflUJ,t,

~uS1~ffi

a;mm~8;

s;®4;~!Jr5JS;

lIlGlJr],

1988

31

Tanggal 9 September mencatat peristiwa pahit daiarn kehidupan seorang wanita. Dia dirogol secara bergilir-gilir oleh empatorang Lelah Segalanya berpunca daripadakemalangankecil yang rnenimpa keretanyadi Jalan Pantai.gara-gara dilanggaroleh scbuah keretayang mernbawa empatlelaki berkenaan Lantaran tidak mahu rnernberi wang, wan ita ini diheret mereka ke tempat sunyi di Sungai Buloh, Selangor. Di situlah dia diperkosa. Tidak cukup dengan itu, perj alanannya ke hospital juga terpaksa melalui pelbagai halangan. Sangkanyaapabila sudahrnembuat laporan polis di Sungai Buloh, dia boleh terus dibawa ke hospital, tetapi apa yang berlaku adalah scbaliknya. Dari Sungai Buloh, dia dibawaketempatkejadian, kernudian ke balai polisPantai; dari situ dia terpaksa pergi ke balai polisPetalingJayapula untuk mcrekodkan laporannya. Setelah melalui tigabalai polis ini barulah dia dibawa ke Hospital Universiti, Wanita ini sepatutnya mendapat perhatian dan tindakan yang segera daripada pihak hospital tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dia terpaksa menunggu selarna duajam sebelum diperiksa,

(Dipetikdan diubahsuaikandaripadaMru-sa, Sept. 1995)

32

SOALAN CONTOH

91212

STPM

BAHASA TAMIL KERTAS 2
(Tiga jam)

MAJLlS PEPERIKSAAN

MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

slJIL llNGGI

PERSEKOLAHAN

MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

~L£lW' @IJGOurLlTblJ§I S!ilTm
(3 If)~)

,"""Q)rT& (A,

a<o~ci1a;@1&®Lfl

~illl~ru

ci1!IDL

6f@~a;.

6fQ.l6l)rTU LS1!jlQ.j.%<5.$@JLfl blSl..,.,L '"(!9lPl.%

B, C, D & E.)

"Q.jQQ.JrT®

(].%~blSl!i,lIirTGlf QLOrT~~U yoirGlTl.%oir (].$~~<o~<ifr

@w@u5lQj

Kertas scalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak @)Majlis Peperiksaan Malaysia. STPM 912/2
33

[Lihat sebelah]

[20]

~.

")!>rrLDG1IIfJ";t W~Lrr 8'rr~®rn Q~rr(1l$-!!i

~i LEJi1m56 ~~a$brn Gurrw"

~.

"Gs.~G1J Q'il0:P80(,l8'~6lJLO s.G\.J~ 9®6lJ1D® LDrrLGUIOtlLD(bm{D UJG1II6lJ"

~.

"@)~ut5l!!>U u!P1.9;@iLiJmlQ9uurfu Qs.rr6iJ~tiJ t.Sl~$l'b s.6iJmlu QU(!5LiJym~ mlQlfLLO"

34

B 15hjllOlJ

[20]

~®\!ifHw)ffiU (]UITQJITO- ®Gll~.;;D Qsrn.(9.J @~!DQJGOiITIT® 8i.;;D~,!!,>GlJIJG\lfT!D6lfJ!D ru16'IT;(~ffi. 8

~.

"_!D!DfTuS1rn l;1,g;fTQli~LDUW

QJfT!DI Qi1G\lIi;8i.'il~1j" Qd'Ii.J~rn \!iITrn ~r6'i(]\lJrn"

~.

"~oirr

mlliGlJOO6m"lo

ffiITGll QJ.iN=Li:l

~~®Ii> ffi..m(]Lm @,liJ®d; 8i~GL.m"

®.

<'Yluyr51~m

"@ut5I(Dru1 GUITuJ~rfu8i

(;16\lrj]tll!61116lfJL LDITIj"U®L,;1r (I}lrnrn~=QJITuJ"

~~w6'.l

35

[20]

~.

WlhlT

&~

UITIJ!f;mJITrJ 61~~di.

UIJIT 1f1i;!f;1!6iL_lD

ClQJG<i1rr(5i OljgrQJ!bGifl!D~

~'!brr®~~

@.

LOO'iJ~MinI01TUU!b(l5l8; diOlSl<BrJ GlJrr...5l e;"IDlGlJrnGlJ(brn!D~ (;1~rr@i~~ 61(1,9~ffi.

~.

"diIT010lO1Trrw @;01LUrn ~rr6irnLlGiflroQJ ~G<i1rrCk_rT? IMi~!D<f ClIf!b!DIT~ :,!)ITLO<iIDlJuSlm GlJrrlflo Clurr'_]LOIT"

~.

"$1[iiGifl1;5U tge[l}mIJu iblmgrQ)l~ln GlJ[ii!iS1u Gum.n-Mm;'l) QJrr~'(lQJlTln

GUlflTLLlW

b1&ffi\->!>W b1IFLiJLUITlll.u
IJ,IJ;l1)fTIiJ

GlJGm'rfu~®aQJrrLo; QJITWd;~®aGlJrrLil"

@.

"LUrr[i' a;®LiJ

-Mllj-ImLLlLUoDr.ilJm

- a;cil~rn

LUITGljtD ~GlJdJllil.Jj-mw;

umj'a;@j1Oir ~QJrn

urTrjClurrw

G'1u®rol1I - GU!FillJ-oD OlSIrjllLjl1lLrr"

36

[20]

7

~6~Tl_~Q[!)!!S1UJrHfu ~UJr'r"'lQu!b!D ffiL.@G'n1J 6T@.§Jffi.

~® QQJLU"IbG'nGITU utb!!S1 9®

8

~1b4>~~1f Q<fLoG'nLDlUrT8;@)t.O umrurr® Q<fLo~LDUJrT,oj;®Lo Il>rT8;!:fjlnLc @j!l5l;;~Lc

®(!5l.;i;~Lc Lj!D~m~~ Gl'i161T8;@.j"'"

g

~!!51"'l~!i:> d;G\)Gll1uS1~ ij1!DuLjlnW ®o51~.'bI Lll~!DLDmQ)llJLq-.lnW Ifn_WQJmQJ!bm!D~ ;;1~fT@j;t~d; &!!l.l!t;.

37

[20J

11

~~1061

!!irT01JG'6l~ Un_!!)ub1u!!lJtb @E'D)Iillr§O-';;<J;Il6JT
1OT@~g;.

<J;C!9~~g;m"ff

mrnlf.@


12

8>L(5lmlJ

IUIlQl(rffi@)LDfTln
~~il.I

iiTWJtb 1A1Olg;;m~u5lG'tl
g;(!94>~a;li~HilTII..JLo

llL.;;mIj"4;~Li:l

<iill(!9L1l <J;m~:B1<J;~If!j:]g;mlilTlyLi:l rulilT8;!El §!® a;L._GlmlJ 1OTQ!'~.g;.

13

LDrr-.-Q/Ar tSI.~ .IOT~. U~.8;5U (Jull!iilJ)rroiir <iill(l!jlo WfTlii1!liT<iill61r(lJl4i~, ~uSl!:pIl!flO1l1JrJ ~!f.laUJrT6I.m row8;@ &® <J;L._@m<ry- 6T@~di.

I>TWtb ~g)J8>m~u51o;\J
u~Yl!lGl)rn.g;mlilT

38