ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÈÍ, ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀËÛÍ ÑÀÉÄ

,
ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÑÀÉÄÛÍ ÕÀÌÒÀÐÑÀÍ ÒÓØÀÀË

2009 îíû 03 ñàðûí
09 ºäºð

¹ 51/75

Óëààíáààòàð õîò

Äýãëýì áàòëàõ òóõàé
“Уснû тухàй хуулü”-èéí 31 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 31.4 äýõ õýñãèéã ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:
1.
“Уснû сàн бүхий гàзрûн онцгой болон ýнгийн хàмгààлàлтûн бүс, ус
хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүсийн дýглýм”-ийг хàвсрàлт Āсоор бàтàлсугàй.
2.
Дýглýмийг хýрýгжүүлýх àжлûг зохион бàйгуулàхûг àймàг, нийслýл, сум,
дүүргийн иргýдийн төлөөлөгчдийн хурàл, Зàсàг дàргà нàрт зөвлөж, биелýлтýнд нü хÿнàлт
тàвüж àжиллàхûг Бàйгàлü орчин, àÿлàл жуулчлàлûн ÿàмнû Хүрýýлýн буй орчин,
бàйгàлийн нөөцийн гàзàр, Эрүүл мýндийн ÿàмнû Бодлого төлөвлөлтийн гàзàрт
дààлгàсугàй.
3.
Энý тушààл бàтлàгдсàнтàй холбогдуулàн “Дýглýм, журàм бàтлàх тухàй”
Бàйгàлü орчнû сàйд, Дýд бүтцийн хөгжлийн сàйд, Эрүүл мýндийн сàйдûн хàмтàрсàн 1995
онû 12 дугààр сàрûн 27-нû өдрийн 167/335/à171 дүгýýр тушààлûн нýгдүгýýр хàвсрàлтûг
хүчингүй болсонд тооцсугàй.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД
Л.ГАНСҮХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЙД
С.ЛАМБАА

хур тунàдàснû усààр тýжýýгдýх нутàг дýвсгýрийг.4.-д зààснààр.7.9. бохирдохоос хàмгààлàх.-д зààснààр. “Усàн сàн” гýж Уснû тухàй хуулийн 3. Нийтлэг үндэслэл 1. “Уснû бàрилгà бàйгуулàмж” гýж Уснû тухàй хуулийн 3.Бàйгàлü орчин. нөөцийг хомсдох. сууринû ус хàнгàмж . ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүсийн зààг.1.4. суурин ус хàнгàмж. “Уснû сàн бүхий гàзàр” гýж Уснû тухàй хуулийн 3. Эрүүл мýндийн сàйдûн 2009 онû 03 дугààр сàрûн 09 өдрийн 51/75 дугààр хàмтàрсàн тушààлûн 1-р хàвсрàлт УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС. хувààрилàх. Хүнсний тухàй. “Эх үүсвýрийн тýжýýгдлийн муж” гýж ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи ýх үүсвýрийн уснû орд нü гàдàргûн болон гàзрûн доорхи зýргýлдýýх уст үеийн ус. УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМ Нэг.-д зààснààр. голдирлûн дàгуух нàмàг.2. 4.12.8.5.1. 4.4. àриутгàх тàтуургûн àшиглàлтûн тухàй. “Шугàм сүлжýý” гýж цýвýр ус дàмжуулàх. 4. 4.8.1. ундàргà. Ариун цýврийн тухàй. сууринû ус хàнгàмж. Энý дýглýмийн зорилт нü уснû ýх. “Уснû сàв гàзàр” гýж Уснû тухàй хуулийн 3.1. “Голûн тàтàм” гýж голûн уснû түвшин ихсýх үед усàнд àвтдàг. 4. хýрýглýгчид хүргýх бàйгуулàмжийг.-д зààснààр. 4. 4. àÿлàл жуулчлàлûн сàйд. Хот. “Төвлөрсөн бүс ус хàнгàмж” гýж Хот.7.-д зààснààр. Рàшààн.-д зààснààр. Тусгàй хàмгààлàлттàй гàзàр нутгийн тухàй. 3.6. 4. Гàзрûн тухàй хуулиуд болон тýдгýýртýй нийцүүлýн гàргàсàн хуулü тогтоомжийн бусàд àктûг үндýслýнý.1. “Эрүүл àхуйн бүс” гýж Уснû тухàй хуулийн 3.5. 4. бүсийн дýглýмийг тогтооход оршино. Энý дýглýмд хýрýглýсýн дàрààхü нýр томъĀог дор дурдсàн утгààр ойлгоно: 4. “Төвлөрсөн ус хàнгàмж” гýж Хот. хүн àмûг үер уснû гàмшгààс сýргийлýх зорилгоор уснû сàн бүхий гàзрûн онцгой болон ýнгийн хàмгààлàлтûн бүс. 4. “Онцгой болон ýнгийн хàмгààлàлтûн бүс” гýж Уснû тухàй хуулийн 3. àриутгàх тàтуургûн àшиглàлтûн тухàй хуулийн 3. сууринû ус хàнгàмж. àриутгàх тàтуургûн àшиглàлтûн тухàй хуулийн 3.1.1. 4. 2. Энý дýглýм нü Монгол Улсûн Бàйгàлü орчнûг хàмгààлàх тухàй. ширýг зүлýг бүхий хөндийн Āроолûн хýсгийг.1.1. Уснû тухàй.2.-д зààснààр. àриутгàх тàтуургûн àшиглàлтûн тухàй хуулийн 3.-д зààснààр.2. рàшààн ордûн àриун цýврийн болон хàмгààлàлтûн бүсийн дýглýмийг Рàшààнû тухàй хуулиàр зохицуулнà.3.10. . “Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýр” гýж Хот.1.1. 4.3. түүний орчнûг хàмгààлàх.-д зààснààр.11.

Уснû сàн бүхий гàзрûн онцгой болон ýнгийн хàмгààлàлтûн бүс. àймàг. шàндûн ýхийн ýргýн тойронд болон ýхýýс доош урсàх хýсгийн 2 тàлûн ýргýýс 50 метрýýс доошгүй зàйд. зурàг төсөл зохиох.5. уснû ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүс болон ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи уснû ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүс болон ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи уснû ýх үүсвýрийн тýжýýгдлийн мужийн зààгийг уснû àсуудàл ýрхýлсýн Зàсгийн гàзрûн ýрх бүхий бàйгууллàгà /цààшид “уснû гàзàр” гýх/-ûн дүгнýлтийг үндýслýн àймàг. сум. Уснû тухàй хуулü болон тýдгýýртýй нийцүүлýн гàргàсàн хуулü тогтоомж. түүний хàмгààлàлтûн дàлàнгààс 30 метр хүртýлх зàйд. хàмгààлàлт хийх. дүүргийн Иргýдийн Төлөөлөгчдийн Хурàл тогтоож. Хот суурин гàзрûн нутàг дýвсгýр дýх уснû сàн бүхий гàзрûн ýргýýс 200 метрýýс доошгүй. ундàргà. 10.2. сум. Үерийн хàмгààлàлтûн сувàг.4. Дýглýмийн хýрýгжилтýд гол. нийслýлийн бàйгàлü орчнû àлбà.-д зààснààр. Усны сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс ба түүний дэглэм 9. усàн сàнгийн ýргýýс 100 метрýýс доошгүй зàйд.1. 11.13. Хàмгààлàлтûн болон ýрүүл àхуйн бүсийн дýглýмийг зөрчсөн ýтгýýдýд Бàйгàлü орчнûг хàмгààлàх тухàй хуулü. ýрүүгийн хуулийн дàгуу хàриуцлàгà хүлýýлгýнý. Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн хориглолтûн бүсýд. Хоёр. бүсийн дýглýмийг мөрдүүлýх àжлûг гүйцýтгýнý. сууринû ус хàнгàмж. . хààлт. 11. 11. бохирдохоос хàмгààлàх зорилгоор уснû сàн бүхий гàзàрт хàмгààлàлтûн бүс тогтооно. үйл àжиллàгàà ÿвуулж бàйгàà àж àхуйн нýгж. гол мөрөн дýýр бàйгуулсàн усàн сàнгийн хувüд түүний ýргýýс тухàйн гол мөрний онцгой хàмгààлàлтûн бүсийн өргөнтýй тýнцүү хýмжýýний зàйд. ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийг сонгоход үндýслýл болгоно.6. нөөцийг хомсдох. 11.1. Онцгой хàмгààлàлтûн бүсийг дàрààхü гàзàрт тогтооно. Үүнд: 11. бàйгууллàгà дàгàж мөрдөх бөгөөд мөн бàрилгà бàйгуулàмжийн бàйршил тогтоох. 11. Нуур. дүүргийн Зàсàг дàргà зààгийг тýмдýгжүүлýх. мөрний сàв гàзрûн зөвлөл. үерийн хàмгààлàлтûн дàлàнгààс 100 метрýýс доошгүй зàйд.4. ундàргà буþу голûн ýх хýсýгт түүнýýс уснû хàгàлбàрûн хил хүртýлх зàйд болон голûн уртûн дàгуудàà нийт тàтàмд1*. Энý дýглýмийг тус улсûн нутàг дýвсгýрт түр болон бàйнгà оршин суугàà иргýн.3. Гол мөрний ýх. Уснû сàн бүхий гàзрûн хàмгààлàлтûн бүсийг дотор нü онцгой хàмгààлàлтûн бүс бà ýнгийн хàмгààлàлтûн бүс гýж хоĀр àнгилнà. Уснû ýх.6. àймàг. àриутгàх тàтуургûн àшиглàлтûн тухàй хуулийн 3. Онцгой хамгаалалтын бүс ба түүний дэглэм 11. 8. “Ус түгýýгүүрийн гол түгýýх шугàм” гýж Хот. нийслýл. 7. 6. 5. мýргýжлийн хÿнàлтûн ýрх бүхий бàйцààгч хÿнàлт тàвинà. нийслýл. Булàг.

хÿнàлт шинжилгýý ÿвуулàх.7. Түгýýмýл тàрхàлттàй àшигт мàлтмàл хàйх. цýвýр уснû шугàм сүлжýý.1-11. Ариутгàх тàтуургûн бàйгуулàмжààс бусàд иргýний болон дýд бүтцийн бàрилгà бàйгуулàмж /гүүр.5. 14. Энгийн хàмгààлàлтûн бүсýд дàрààхü үйл àжиллàгàà ÿвуулàхûг хориглоно. хог хàÿгдлûн цýг бàйршуулàх. Гàзрûн тоснû бүтýýгдýхүүн. мàшин техник угààх. 12. химийн бодис болон цàцрàг идýвхит бодис хàдгàлàх. голüфоос бусàд спорт тоглоомûн тàлбàй бàйгуулàх. àгуулàх. . Хàÿгдàл бохир усûг цýвýршүүлýх бàйгуулàмжгүй буþу àриутгàх тàтуургàд холбогдоогүй бàрилгà бàйгуулàмж бàрüж àшиглàх. Мод бут огтлох 14. олборлох. пестицид хýрýглýх 14. Уснû сàн бүхий гàзрûн ýргýýс 200 метрýýс доошгүй зàйд. ýрх бүхий бàйгууллàгààс зөвшөөрсөн уснû бàрилгà бàйгуулàмж /үерийн хàмгààлàлт. Зөвхөн 11.12. 14.1.3.9. Гàдàргûн усûг ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрт àшиглàх тохиолдолд гàдàргûн усûг цýвýршүүлýх бàйгуулàмж бàрих. Үүнд: 12. Бүх төрлийн бордоо. 12. цàхилгààн дàмжуулàх шугàм/ бàрих.2. мод бут сөөг тàрих.6. Шàтàхуун түгýýх стàнц бàйршуулàх. Энгийн хàмгààлàлтûн бүсийг дàрààхü гàзàрт тогтооно. суурüшлûн бүс бàйгуулàхûг хориглоно. Хүн àмûн унд àхуйн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн бàйгуулàмж бàрüж àшиглàх. Улсûн болон àймгийн зýрýглýлтýй хот сууринû нутàг дýвсгýр дýх уснû сàн бүхий гàзрûн ýргýýс 1000 метр хүртýлх зàйд. усàн цàхилгààн стàнц/ бàрих.7. бие зàсàх гàзàр бàрüж àшиглàх.3. зуслàн. 14. 15.5.8. Нийтийн ýзýмшлийн ногоон бàйгуулàмж. бохирдуулàх бодис хàÿх. Стàндàртûн шààрдлàгà хàнгààгүй бохир уснû цооног.3-д зààсàн гàзàрт мàл бýлчýýх. усàн зогсоол. 12. Мàл угààх.1.1. 12. àшиглàх технологи зýргийг хàргàлзàн бàйгàлü орчинд нөлөөлөх бàйдлûн үнýлгýýний дүгнýлтийг үндýслýн тусгàйлàн шийдвýрлýнý. хөдөө àж àхуйн бүтýýгдýхүүн үйлдвýрлýх цýг бàйгуулàх 14.2. Энгийн хàмгààлàлтûн бүсýд түгýýмýл бус тàрхàцтàй àшигт мàлтмàл àшиглàх àсуудлûг тухàйн уснû сàн бүхий гàзрûн уснû нөөц. Зурàг төсөл нü бàтлàгдàж. зàм. горим. Хог хàÿгдàл.2.4. 14.6. 14. Үүнд: 14. 12. тохируулгûн бàйгуулàмж. Үүнд: 13. 12. Энгийн хамгаалалтын бүс ба түүний дэглэм 13.4. гидрогеологийн онцлог нөхцөл. Онцгой хàмгààлàлтûн бүсýд дор дурдсàнààс бусàд бүх төрлийн үйл àжиллàгàà ÿвуулàх. 13. Хÿнàлт-шинжилгýýний цооног гàргàх. 14.

18. Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүс болон түүний тýжýýгдлийн мужид уснû нөөцийн өөрчлөлт. цооног дàхü àшиглàлтûн үеийн ундàргà. 23. шүүрýлтийн коýффициент. нүх сүвшилийн коýффициент. Улсûн нýгдсýн хÿнàлт-шинжилгýýний сүлжýýнýýс гàднà томоохон хот. Ус хàнгàмжийн гàдàргûн уснû ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүсийг тогтоохдоо тухàйн уснû объектûн ус хурàх тàлбàйн хөрс. Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн хориглолтûн бүсийн ýргýн тойрнûг хàшиж хàмгààлàн бàйнгûн хàруул хàмгààлàлттàй бàйлгàх бөгөөд худàг. Эрүүл àхуйн бүс тогтоогоогүй. 23. түвшний буурàлт. ýвдýх боломжгүй болгоно.1. 22. Эрүүл àхуйн хориглолтûн бүсýд гàдàргуугийн урсàцûг тус бүсýýс зàйлуулàх сувàг бàйгуулнà. Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүсýд дàрààхü дýглýмийг мөрдөнө: 23. Ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи уснû ýх үүсвýрт ýрүүл àхуйн бүсýýс гàднà тухàйн ýх үүсвýрийн тýжýýгдлийн мужийг тогтоож өгнө. ýрүүл àхуйн хÿнàлтûн бàйгууллàгûн бàтàлсàн зурàг төслийн дàгуу хийж гүйцýтгýнý. 19. 17.3. тогтоох нөхцөл боломж хàнгàгдààгүй болон бүсийн дýглýм зөрчигдөж бàйгàà уснû ýх үүсвýрийг хүн àмûн ус хàнгàмжийн зориулàлтààр àшиглàхûг хориглоно. чàнàрûн тàлààрхи мýдýý гàргàн àвàх зорилгоор бàйнгûн хÿнàлт-шинжилгýý хийнý. судàлгààнû àжлûн үед нàрийвчлàн тогтооно. ус дàмжуулàх чàдвàр. горим. Ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи уснû ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг гàзрûн доорхи уснû тухàйн ордûн нөөц тогтоох гидрогеологийн хàйгуул. уснû урсгàлûн чиглýл. чулуулгийн тогтолцоо. 23. Ус хàнгàмжийн бàрилгà бàйгуулàмжид өргөтгөх. Уснû ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүс нü ýрүүл àхуйн хориглолтûн бà ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсýýс тогтоно. Усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс ба түүний дэглэм 16. 23. бие зàсàх гàзрûг бүсийн гàднà бàйгуулнà. Энý судàлгààгààр тогтоох гàзрûн доорхи уст үеийн зузààн. чàнàр. бохирдохоос хàмгààлàх зорилгоор төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрт ýрүүл àхуйн бүс тогтооно. усàн сàнгийн тàг. Ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи уснû ýх үүсвýрийн тýжýýгдлийн мужийг тогтоохдоо тухàйн ýх үүсвýрийн уснû орд гàзрûн уснû хуримтлàлûг бий болгож бàйгàà сàв гàзрûг бүхýлд нü хàмруулàх буþу уснû хàгàлбàрûн хилýýр хÿзгààрлàнà. зàсвàрлàх àжил хийхдýý бàйгàлü орчин. 20. сууринû ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн àшиглàлтûн /ус хàнгàгч/ бàйгууллàгà нü тухàйн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн бүс болон түүний тýжýýгдлийн мужид хÿнàлт-шинжилгýý хийж дүнг Уснû гàзàрт тогтоосон хугàцààнд ирүүлнý. Хүн àмûн унд àхуйн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийг хомсдох. уснû горим. хурд зýрýг үзүүлýлтийг үндýслýн бүсийн зààгийг гидродинàмикийн àргààр тооцоолж зурàглàнà. Хýрýв боломжгүй бол бохир уснû цооног. Мýргýжлийн бàйгууллàгûн хийсýн уг судàлгààнû дүнг үндýслýн Уснû гàзàр дүгнýлт гàргàнà. Эх үүсвýрийг àшиглàх зориулàлттàй бàрилгà бàйгуулàмжийг àриутгàх тàтуургûн системд холбоно.2.4. . урсàцûг хàргàлзàн Уснû гàзрààс гàргàсàн дүгнýлтийг үндýслýнý.Гурав. 21. сàлхивчийг битүүмжлýн хÿлбàр нýýх.

25. 24. Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн хориглолтûн бà хÿзгààрлàлтûн бүсýд дàрààхü үйл àжиллàгàà ÿвуулàхûг хориглоно: 24. мàл àж àхуй болон туслàх àж àхуй ýрхлýх. Шàтàхуун түгýýх стàнц бàйршуулàх. пестицид хýрýглýх.11. Уснû ýх үүсвýрийн гидрогеологийн нөхцлөөс шàлтгààлàн ýрүүл àхуйн бүсýд 24. химийн бодис болон цàцрàг идýвхит бодис. Ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн хориглолтûн бүсýд онцгой хàмгààлàлтûн бүсийн дýглýмийг мөрдөхөөс гàднà 23 дугààр зүйлд зààсàн болон нýмж дàрààхü үйл àжиллàгààг хориглоно: 25. үйлдвýр. хàлдвàрт өвчин тàрààж болзошгүй зүйлс бàйрлуулàх. Орон сууц. Гàднû хүн орох. Төвлөрсөн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрýýс 100 метрýýс доошгүй зàйд ýрүүл àхуйн хориглолтûн бүсийг тогтооно. хөрсний уснààс хàмгààлàгдсàн уст үеýс ус àвч àшиглàвàл 200 метрýýс доошгүй зàйд ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг тогтооно. Мàл àмüтнû гàрàлтàй түүхий ýд боловсруулàх.6. Унд. хàÿгдлûн сàн бàйршуулàх. 24. . цооног өрөмдөх. мàшин техник угààх. Гàзрûн тоснû бүтýýгдýхүүн. 26. 24.4.3. Төвлөрсөн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýр. үйлчилгýýний зориулàлттàй бàрилгà бàйгуулàмж бàрüж àшиглàх 25. шугàм сүлжýýтýй гàзàр унд àхуйн зориулàлтààр àшиглàх худàг. 23. ýлс хàйргà чулуу àвàх. àгуулàх. түүнийг àгуулсàн àшигт мàлтмàл хàдгàлàх. Бүх төрлийн бордоо.10. ус түгýýх цýгт ýрүүл àхуйн бүс тогтооно. хөнөөлт шàвж мýрýгчийн устгàлûг мýргýжлийн бàйгууллàгààр мехàник àргààр хийлгýнý. Төвлөрсөн ус хàнгàмжийн бàрилгà бàйгуулàмж.2. Мàл бýлчýýх. 25. Бүсийн тàлбàйг тогтмол цýвýрлýж. àхуйн бус зориулàлтààр àшиглàх худàг.1. ус түгýýх шугàм. 24. Цýвýршүүлýýгүй хàÿгдàл бохир ус болон хог хàÿгдàл хàÿх. Ус хàнгàмжийн гàзрûн доорхи уснû ýх үүсвýрийн тýжýýгдлийн мужид цàцрàг идýвхт бодис болон химийн хорт бодис үйлдвýрлýх.1.23. хàдгàлàх 24. мод бут огтлох.5.3. Гàзрûн өнгөн хөрсийг ýвдрýл ýлýгдýлд оруулàх.5.9. 24. Ашиглàлтààс гàрсàн цооногийг техникийн болон бусàд зорилгоор нөөцөд бàйлгàх 24. Уст үеийн дýýд тàлтàй зàлгàà үеийн чулуулàгт нөлөөлөх àливàà àжиллàгàà ÿвуулàх. 24. цооног өрөмдөх 24.2. 24. 28. тýдгýýрийг àшиглàн àливàà үйл àжиллàгàà ÿвуулàхûг хориглоно. хог хàÿгдлûг зàйлуулж. Автотýýврийн болон зөөврийн бусàд хýрýгсýл бàйрлуулàх. ногоо тàрих.8. Төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс 27.7. 29. Төвлөрсөн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрт хөрсний ус нýвтрýх болон урсгàл уснààс шууд тýжýýгдýх уст үеýс ус àвч àшиглàвàл ýх үүсвýрýýс 500 метрýýс доошгүй зàйд.6.

30. урсгàл уснû хувüд дýýд тàлд 50 км-ýýс доошгүй. Төгсөв. Хот суурин гàзрûн төвлөрсөн бус ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрýýс 50 метрýýс доошгүй зàйд ýрүүл àхуйн хориглолтûн бүс. нуурûн ус хурàх тàлбàйг хàмруулàн тогтоож болно. Төвлөрсөн ус хàнгàмжийн ус түгýýх төв шугàм хоолойн тýнхлýгýýс хоĀр тийш 5 метрт ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг тогтооно. . Төвлөрсөн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрт гàдàргûн усûг àшиглàвàл түүний ýргýýс 200 метрýýс доошгүй зàйд. Нийт урт нü 40 км-ýýс бàгà урсгàл усûг ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрт àшиглàвàл ус хурàх тàлбàйг бүхýлд нü хàмààруулàн ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг тогтооно. Улсûн болон àймгийн зýрýглýлтýй хотûн ус хàнгàмжийн ýх үүсвýрийн ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг тухàйн уснû ýх үүсвýрийн тýжýýгдлийн бүс болон түүнтýй гидрàвлик холбоотой гол. доод тàлд 500 метрýýс доошгүй зàйд ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг тогтооно. Төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс 33. 32. 200 метрýýс доошгүй зàйд ýрүүл àхуйн хÿзгààрлàлтûн бүсийг тогтооно. 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful