รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

โรงเรียนบ้ านโพนแพง ปี การศึกษา 2552

์ตm
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o
o

r
เผ w.k
w
w
โดย

นายวิระชัย เบญจมาศ
ครู คศ. 1

โรงเรียนบ้ านโพนแพง
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารเผยแพร่ 1/2553
งานวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา
2552 ฉบับนี้ ได้รับความร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากคณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ในการ
ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ปี การศึกษา 2552 โดยได้รับการอนุเคราะห์แนะนา
จากนายวีระ พินานิช ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ในการให้ความช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกในการจัดการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุ ปรายงาน การแนะนาช่วยเหลือในการ
สื บค้นข้อมูล และการเขียนรายงาน ทาให้รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนัก เรี ยนโรงเรี ยน
บ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 ฉบับนี้ สมบูรณ์และสาเร็ จลุล่วง ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณอย่าง
สู งไว้ ณ โอกาสนี้
คุณค่าของรายงานฉบับนี้ หากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูท้ ี่ศึกษาค้นคว้า ต้องขอมอบ
ความดีแด่ผมู ้ ีพระคุณที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานทางการศึกษ า คณะครู นักเรี ยน และชุมชน ที่จะ
ทาให้โรงเรี ยนสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และ
ประสิ ทธิ ผล เกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรี ยน ครู และชุมชน

์ตm
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o
o

r
เผ w.k
w
w
วิระชัย เบญจมาศ
ครู คศ. 1โรงเรี ยนบ้านโพนแพง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

ชื่อเรื่อง
ผู้รายงาน
หน่ วยงานทีส่ ั งกัด
ปี ทีร่ ายงาน

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง
ปี การศึกษา 2552
นายวิระชัย เบญจมาศ
โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ตาบลโพนแพง อาเภอรัตนวาปี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
2553

บทคัดย่ อ

์ตm
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o
o

r
เผ w.k
w
w

การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา
2552 มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง เพื่อนาผลจาก
การทดสอบไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ประชากรที่ใช้รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 จานวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยครู ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละสมรรถภาพ โดยใช้เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ วิธีปฏิบตั ิ แจกแจงความถี่ หาร้อยละ โดยจาแนกเป็ นรายด้านและ
ภาพรวม พบว่า สมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 อยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลาง ดังนี้
1. นักเรี ยนที่ได้รับการทดสอบสัดส่ วนของร่ างกาย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
มีสัดส่ วนของร่ างกายสมส่ วน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.67 มีสัดส่ วนของร่ างกายผอม
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 มีสั ดส่ วนของร่ างกายอ้วน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.33
2. นักเรี ยนอายุ 4 – 6 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.89 มี
สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11
3. นักเรี ยนอายุ 7 – 15 ปี เข้ารับ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 51 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 มี
สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.25 มีสมรรถภาพทางกายอยู่
ในระดับปานกลาง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.10 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับ ต่า
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.92

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ

์ต

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ในมาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ที่ดี ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีน้ าหนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2549:3) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้กาหนดมาตรฐาน ตัวชี้วดั และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.2549 :20) มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตที่ดี ตัวบ่ง ชี้ที่ 2.2 ผูเ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู งและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ โดยใช้
เกณฑ์การเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.
2543)
โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง มีภารกิ จในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนทุกด้าน โดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี โดยการจัด
กิจกรรมตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ โครงการพัฒนาปรับปรุ ง
อาคารสถานที่และสิ่ งแ วดล้อม และโครงการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการที่สมบูรณ์
ทุกด้าน กาหนดการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเ้ รี ยน
ปี การศึกษา 255 2
มอบหมายให้ครู ผสู ้ อนรับผิดชอบในการประเมินและทดสอบ ร่ วมกันสรุ ปผล และรายงานผลการ
ดาเนินการเพื่อเป็ นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนในกา รพัฒนาปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้นm
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o
o

r
เผ w.k
w
w

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552
2.เพื่อนาผลจากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

ขอบเขตของการรายงาน
การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา
2552 กาหนดขอบเขตการรายงาน ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ ในการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
โพนแพง ปี การศึกษา 2552 จานวน 60 คน
2. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมการประเมินสัดส่ วนร่ างกายนักเรี ยน อายุ 4-15 ปี ประกอบด้วย การชัง่
น้ าหนัก และการวัดส่ วนสู ง
2.2 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ
4-6 ปี (อนุบาล )
ประกอบด้วย งอตัวข้างหน้า, ยืนเขย่งปลายเท้า, ยืนกระโดดไกล และวิง่ เร็ ว 20 เมตร
2.3 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 7-9 ปี (ประถมศึกษา )
ประกอบด้วย งอตัวข้างหน้า, ยืนกระโดดไกล, ลุก-นัง่ 30 วินาที, วิง่ เก็บของ และวิง่ เร็ ว 50 เมตร
2.4 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 10-15 ปี (ประถมศึกษา )
ประกอบด้วย วิง่ เร็ ว 50 เมตร, ยืนกระโดดไกล , ลุก-นัง่ 30 วินาที , ดึงข้อราวเดี่ยว , งอแขนห้อยตัว ,
วิง่ เก็บของ วิง่ ทางไกล 600 เมตร และงอตัวข้างหน้า

์ตm
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o
o

r
เผ w.k
w
w

นิยามศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ อง

1. โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง หมายถึง โรงเรี ยน ขนาดเล็กที่ทาการสอนตั้งแต่ช้ นั อนุบาล 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ตั้งอยูบ่ า้ นโพนแพง
ตาบลโพนแพง อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552
หมายถึง กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย ประเมินสัดส่ วนร่ างกายนักเรี ยน
อายุ 4-15 ปี การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี (อนุบาล) การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายนักเรี ยนอายุ 7-9 ปี (ประถมศึกษา ) การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 10-15 ปี
(ประถมศึกษา)
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโพนแพง
4. ข้าราชการครู หมายถึง ข้าราชการครู สายผูส้ อนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง

2543) ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.ศ.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.k w w 1. นักเรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน ทราบระดับสมรรถภาพทางกาย ของตนเอง 2.5. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที่กาลังเรี ยนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 6. โรงเรี ยนได้ขอ้ มูลสารสนเทศด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน ใช้เป็ นข้อมูลใน การพัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมาย . เกณฑ์การประเมิน หมายถึง เกณฑ์การเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.

สมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2. สมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) คือ ความสามารถของร่ างกายในการประกอบ กิจกรรมทางด้านการออกกาลังกายหรื อประกอบกิจวัตรประจาวันได้เป็ นเวลานาน Hippocrateo บิดาแห่งวงการแพทย์กล่าวว่า “การมีสมรรถภาพ และมีสุขภาพดีของร่ างกายจะเป็ นสิ่ งป้ องกันตัว สาหรับบุคคลที่สาคัญยิง่ และการใช้ส่วนต่างๆ ของร่ างกายอยูเ่ สมอจะทาให้ร่างกายมีสุขภาพดี และ มีพฒั นาการขึ้น Aristotle นักปรัชญา กล่าวว่า “สมรรถภาพและสุ ขภาพทางกายมีผลโดยตรงต่อ สุ ขภาพการทางานของจิตใจ ” ซึ่ งสอดคล้องกับ John Lock “จิตใจที่ผอ่ งใสย่อมอยูใ่ นกายอัน สมบูรณ์” a sound mind in at sound body สมรรถภาพทางกายเป็ นลักษณะภาพรวมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไว้หลายอย่าง ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างการแบ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายตามคณะกรรมการนานาชาติ เพื่อ วัดมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Internation Committeefor the Standardization of Physical Fitness Test ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายไว้ 7 องค์ประกอบ คือ 1. จุดประสงค์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w 1. พลังกล้ามเนื้อ (musele power) ความสามารถของกล้ามเนื้อที่สร้างกาลัง โดยการหดตัว ในระยะเวลาสั้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ร่างกายหรื อวัตถุเคลื่อนที่ออกไปให้ได้ระยะทางมากที่สุด . ความเร็ ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่ างกายจากจุดหนึ่งไป ยังจุดหนึ่งภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น วิง่ 50 เมตร 100 เมตร 2.บทที่ 2 แนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ในบทนี้ผรู ้ ายงานขอนาเสนอขอบข่ายกรอบแนวคิดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย 1. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 4. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.

การทดสอบความแข็งแรง 1. วัดแรงเหยียดขา . การทดสอบความเร็ ว วิง่ 50 เมตร -สนามวิง่ . วัดแรงบีบมือ .k w w 2. aerobic capacity) ความสามารถของทาง ร่ างกาย ในการประกอบกิจกรรมที่มีคว ามหนักในระดับปานกลางได้นาน โดยไม่เกิดความเมื่อยล้า และมีความเหนื่อยช้า ์ต ซ ไ m ็เวบ k. การทดสอบพลังกล้ามเนื้อ การยืนกระโดดไกล -แผ่นยางกระโดดไกล 3. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (musele endurance) ความสามารถของกล้ามเนื้อในการ ประกอบกิจกรรมนั้น ๆ ได้เป็ นระยะเวลานานๆ 5. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (musele strength) ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออก แรงเพื่อกระทาต่อวัตถุ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาหรื อการต่อต้านวัตถุที่มีน้ าหนักเพียงครั้งเดียว โดยไม่ จากัดเวลา 4.Hand qrip Dynamometer ของกล้ามเนื้อ 2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็ นการทดสอบในแต่ละส่ วนขององค์ประกอบ สมรรถภาพทางกายทั้งนี้ผลการทดสอบจะเป็ นตัวชี้ถึง ระดับสมรรถภาพทางกายที่เป็ นอยูใ่ น ปั จจุบนั การทดสอบสมรรถภาพของร่ างกายในแต่ละส่ วนประกอบ สามารถวัดได้ โดยใช้วธิ ีปฏิบตั ิ และเครื่ องมือในการทดสอบดังตารางต่อไปนี้ ตารางที่ 1 วิธีปฏิบัติและเครื่องมือในการทดสอบ การทดสอบ รายการทดสอบ อุปกรณ์ 1. วัดแรงเหยียดหลัง . ความคล่องตัว (agility) ความสามารถของร่ างก ายในในการควบคุมการเปลี่ยนทิศทาง ในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ ว 6.3.Back and legs Dynamometer 3.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. ความอ่อนตัว (flexibility) ต่อความสามารถในการยืดหยุน่ ตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ในการเคลื่อนไหว เพื่อทาให้เกิดมุมในการเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติ 7. ความอดทนทัว่ ไป (general endurance.Back and legs Dynamometer 2.

วิง่ เก็บของ -สนามวิง่ ว่องไว 2. วัดความจุปอด ระบบหายใจ 2. การวัดความอ่อนตัว นัง่ . การวัดความคล่องแคล่ว 1.นัง่ 30 วินาที -เบาะนอน ของกล้ามเนื้อ 2. การทดสอบความอดทน วิง่ ระยะไกล ทัว่ ไปของร่ างกาย (ชาย 1.เหยียดตัว -กล่องวัดความอ่อนตัว 6.การทดสอบ รายการทดสอบ 4. ก้าวเต้น 20 วินาที -พื้นวิง่ สี่ เหลี่ยมจตุรัส 7.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. งอแขนห้อยตัว (หญิงทุกอายุ และ ชายอายุต่ากว่า 12 ปี ) ที่มา : กรมพลศึกษา . วัดสมรรถภาพการ ซ ไ m ็เวบ k.k w w หายใจสู งสุ ด -Spirometer -จักรยาน วัดงาน 8. ลุก .000 เมตร หญิง 800 เมตร) อุปกรณ์ -สนามวิง่ ์ต 5. ดึงข้อ (ชาย 12 ปี -บาร์เดี่ยว ขึ้นไป) -บาร์เดี่ยว 3. การทดสอบความอดทน 1. การวัดสมรรถภาพของ 1.

ให้ผรู้ ับการทดสอบยืนบนที่วางเท้าของเครื่ องมือทดสอบ 2. ให้ออกแรงกามือให้เต็มที่ โดยทา 2 ครั้งเอาค่าที่มากกว่า 4. วัดแรงบีบมือ เครื่ องมือ แฮนด์กริ ฟ ไดนาโมมิเตอร์ วิธีปฏิบัติ 1. จับที่ดึงในท่ามือคว่า จัดระดับสายดึงให้เหมาะสม 4. ปรับระดับที่จบั ของเครื่ องมือให้เหมาะกับมือผูร้ ับการทดสอบ (มือข้างถนัด) 2.นาค่าที่ได้หารด้วยน้ าหนักตัวผูท้ ดสอบแล้วเทียบกับเกณฑ์ 2. ย่อเข่าลงและแยกขาออก หลังและแขนตรง เข่างอประมาณ 90 องศา 3. ให้ผรู้ ับการทดสอบยืนบนที่วางเท้าของเครื่ องมือทดสอบ 2. ให้ผรู ้ ับการทดสอบยืนบนจุดเริ่ มของแผ่นยางยืนกระโดดไกล 2. วัดแรงเหยียดขา เครื่ องมือ แบ็คแอนด์เล็กไดนาโมมิเตอร์ วิธีปฏิบัติ 1.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. วัดแรงเหยียดหลัง เครื่ องมือ แบ็คแอนด์เล็กไดนาโมมิเตอร์ วิธีปฏิบัติ 1. ยืนกระโดดไกล เครื่ องมือ แผ่นยางวัดระยะความยาว 3. นาค่าที่ได้หารน้ าหนักตัวของผูท้ ดสอบแล้วเทียบเกณฑ์ 4.ให้ผทู ้ ดสอบปล่อยแขนตามสบายข้างลาตัว มือกาที่จบั ของเครื่ องมือ ห้ามแนบ ลาตัวและห้ามเหวีย่ ง 3. มือจับที่ดึงในท่ามือคว่าระหว่างเข่าทั้งสองจัดสายให้พอเหมาะ 4.50 เมตร วิธีปฏิบัติ 1. ออกแรงดึงให้เต็มที่โดยเหยียดหลังขึ้นทา 2 ครั้ง เอาค่าที่มากว่า 5.k w w . นาค่าที่ได้หารน้ าหนักตัวของผูท้ ดสอบแล้วเทียบเกณฑ์ 3. ก้มตัวลง ขาเหยียดตึง แขนตรงปลายนิ้วอยูป่ ระมาณระดับเข่า 3. แยกเท้าให้พอเหมาะ โยกตัวแล้วกระโดดออกไปให้ได้ระยะทางมากที่สุด 3.1. ออกแรงเหยียดขาให้เต็มที่ ทา 2 ครั้งเอาค่าที่มากกว่า 5. วัดระยะจากเส้นเริ่ มถึงเส้นเท้าหลัง ทา 2 ครั้ง เอาค่าที่มากกว่า ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

การวัดความอ่อนตัว เครื่ องมือ ม้าตั้งวัดระยะ วิธีปฏิบัติ 1.4. ผูร้ ับการทดสอบหายใจให้เต็มที่และเป่ าลมเข้าไปในหลอดให้มากที่สุดเท่าที่จะทา ได้ (ห้ามงอตัวหรื อใช้แขนบีบหน้าอก) 4. 2 วง วิธีปฏิบัติ 1. นาค่าที่ได้หารด้วยความสู ง แล้วเทียบเกณฑ์ 5. 2 ท่อน ระยะทางบน พื้นเรี ยบยาว 10 เมตร วงกลมผ่า ศูนย์กลาง50 ซม. ให้ผรู ้ ับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ ม เมื่อให้สัญญาณออกวิง่ ให้ผรู ้ ับการทดสอบ ออกวิง่ อย่างรวดเร็ วไปเก็บท่อนไม้ 1 ท่อน มาวางในวงกลมแล้ววิง่ กลับไปเก็บอีก 1 ท่อน มาไว้ใน วงกลมอย่างเร็ วที่สุด 3. นาค่าที่ได้เทียบกับเกณฑ์ 7. ตั้งระดับเข็มบนสเกลให้อยูท่ ี่ศูนย์ (0) 2. การทดสอบการหายใจ เครื่ องมือ สไปโรมิเตอร์ วิธีปฏิบัติ 1. ห้ามโยกตัวหรื องอตัวอย่างแรง เพราะอาจ จะเป็ นอันตรายแก่กระดูกสันหลังได้ และ ขณะก้มตัวเข่าต้องตึง 4. นาค่าที่ได้หารน้ าหนักตัวแล้วเทียบเกณฑ์ 6. เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยก้มตัว ไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด และให้คงท่า มือ ทั้งสองที่ยดื ไปนั้น 3. ทา 2 ครั้ง เอาค่าที่ดีที่สุด ห้ามโยนไม้หรื อวางออกนอกวงกลม ์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w . ให้ผรู้ ับการทดสอบนัง่ เหยียดขาตรง ฝ่ าเท้าตั้งฉากกับพื้นยันที่ก้ นั เท้าชิดกัน 2. คิดคะแนนจากระยะทางจากปลายนิ้วมือถึงปลายนิ้วเท้า ถ้าเลยนิ้วเท้าไป คิด คะแนน เป็ นบวก ถ้าไม่ถึงนิ้วเท้าคิดคะแนนเป็ นลบ 5. ให้ผรู้ ับการทดสอบยืนตัวตรงหน้าเครื่ อง จับหลอดเป่ าให้อยูใ่ นระดับปาก 3. ทา 2 ครั้ง เอาค่าที่มากกว่า 5. วางไม้ท้ งั 2 ท่อนไว้ในวงกลมห่างจากจุดเริ่ มต้น 10 เมตร 2. วิง่ เก็บของ เครื่ องมือ ไม้ขนาด 5 x 5 x 5 ซม.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.

ก้าวเท้าซ้ายลงช่องสี่ เหลี่ยมมุมซ้ายด้านบนก้าวเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย 5. ปฏิบตั ิ ข้อ 1-5 10 วินาที และให้ปฏิบตั ิสวนทางตามข้อ 1-5 อีก 10 วินาที 7. เก้าเท้าขวา ขึ้นลงช่องสี่ เหลี่ยมมุมขวาบนก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา 4. ช่วยลดความดันโลหิ ตสู ง ลดไขมันเลือด 6. ก้าวเท้าซ้ายลงช่องสี่ เหลี่ยมด้านซ้ายล่างก้าวเท้าขวาชิดเท้าซ้าย 6. ช่วยควบคุมมิให้น้ าหนักเกิน หรื อควบคุมไขมันในร่ างกาย 5. ก้าวเท้าขวาลงช่องสี่ เหลี่ยมมุมขวาด้านล่างก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา 3. ก้าวเต้ น 20 วินาที เครื่ องมือ ตารางสี่ เหลี่ยมจัตุรัส 120 x 120 ซม.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.ลดอัตราการเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ 2. (สาหรับชาย)แบ่งภายในด้วยเส้นขนาดเป็ น9 ช่อง เท่า ๆ กัน วิธีปฏิบัติ 1. เพิม่ ความคล่องตัว เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ์ต ซ ไ m ็เวบ k. ทาให้รูปร่ าง และสัดส่ วนของร่ างกายดีข้ ึน 4. ให้ผรู ้ ับการทดสอบยืนในช่องสี่ เหลี่ยมมุมซ้าย 2. นับจานวนช่องที่ทาได้เทียบกับเกณฑ์ เป็ นที่ยอมรับกันว่าปั จจัยอย่างหนึ่งในการดารงชีวติ ของมนุษย์ คือ สุ ขภาพ และความ แข็งแรงของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายซึ่ งเป็ นรากฐาน เบื้องต้นของการประกอบกิจกรรมต่างๆ ใน ชีวติ ประจาวัน ผูท้ ี่มีความเจริ ญเติบโตสมส่ วนและมีการพัฒนาทางด้านร่ างกายดีแล้ว บุคคลผูน้ ้ ี จะ กลายเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทางด้านร่ างกายดีดว้ ย สมรรถภาพทางกายตามทรรศนะทางการแพทย์หรื อทางสรี รวิทยา หมายถึง ความสามารถของร่ างกายในการปรับตัวเพื่อพื้นสภาพจาก การทางานหนักติดต่อกัน มาหลาย ช่วงหนึ่งให้กลับคืน สู่ สภาพปกติโดยใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดนักพลศึกษา และนักการศึกษาหลาย ท่าน ได้ให้ความหมายของคาว่า “ สมรรถภาพทางกาย ” และสมรรถภาพทางกลไก ไว้ดงั นี้ สมรรถภาพทางกายมีความสาคัญต่อการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ เป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ มนุษย์สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลการเป็ นผูท้ ี่มีประสิ ทธิภาพทางกายที่ดี คือ 1.k w w . เพิม่ พูนประสิ ท ธิ ภาพของระบบต่างๆ ในร่ างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิ ต ระบบ การหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ 3.8. (สาหรับหญิง ) ขนาด 150 x 150 ซม.

พลังงานของกล้ามเนือ้ (Muscular Power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ หด ตัวได้ อย่างแรงฉับพลันทันที (Explosive) ในเวลาอันสั้นที่สุดซึ่ งทาให้วตั ถุหรื อร่ างกายเคลื่อนที่ ออกไปเป็ น ระยะทางมากที่สุด เช่น การยืนกระโดดไกล 4.k w w .ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวให้ได้มุมของการ เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ของข้อต่อแต่ ละข้อต่อ วัดได้เป็ นองศา ซึ่งเป็ นความสามารถในการยืดของ เนื้อเยือ่ (Tissue) เอ็น (Ligament) และกล้ามเนื้อ (Muscle) โดยโครงสร้างทางสรี รวิทยาของข้อต่อ ช่วยให้เรา สามารถกาหนดองศาของระดับการยืดหยุน่ ได้ (Mathew 1973 : 5 – 6) 5.ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Muscular strength) หมายถึง ความสามารถสู งสุ ดที่เกิด จาก การหดตัวครั้งหนึ่งของกล้ามเนื้อ (Contraction) เพื่อเคลื่อนน้ าหนักหรื อต้านน้ าหนักเพียงครั้ง เดียวโดย ไม่จากัดเวลา เช่น การดึงข้อ แรงบีบมือ 2.3.ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ (Cardio – Respiratory Endurance) หมายถึง ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการทางานของระบบไหวเวียนโลหิต และระบบ หายใจที่สามารถทาให้ ร่ างกายปฏิบตั ิงานขนาดปานกลางติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน เช่น การวิง่ 12 นาที วิง่ 100 เมตร 6.ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ของร่ างกาย จากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ ว เช่น การวิง่ เร็ ว 50 เมตร ์ต ซ ไ m ็เวบ k. องค์ ประกอบของสมรรถภาพทางกาย จากความหมายของคาว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ผูท้ ี่มีสมรรถภาพทางกาย ที่ดี ควรจะมีองค์ประกอบ คือ สามารถออกาลังกายอย่างหนักได้ มีความแข็งแรงและความทนทาน ของกล้ามเนื้อสู งสุ ด มีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสู งสุ ด มีความสามารถต่อการไม่ใช้ ออกซิเจน เพื่อการออกกาลังกายได้นาน มีความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท และระบบ กล้ามเนื้อเป็ นอย่างดี จากองค์ประกอบดังกล่าวทาให้สรุ ปได้วา่ “องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย ” ประกอบ ด้วย (เพิม่ ศักดิ์ สุ ริยจันทร์ 2536 : 59 – 60) 1.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.ความทนทานของกล้ามเนือ้ (Muscular Endurance) หมายถึง ความสามารถของ กล้ามเนื้อ ที่สามารถทางานซึ่งมีความหนักพอประมาณ ได้ติดต่อกันเป็ นเวลานานโดยไม่เสื่ อม ประสิ ทธิภาพ เช่น การลุกนัง่ 30 วินาที 3.

ให้งดอาหาร บุหรี่ สุ ราหรื อกาแฟก่อนทดสอบ อย่างน้อยที่สุด 3 ชัว่ โมง .7.สวมใส่ เสื้ อผ้าที่สบาย หลวม และเหมาะสมกับการทดสอบ . ก่อนที่จะให้บริ การทดสอบสมรรถภาพต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม ดังนี้ .ให้ผทู ้ ดสอบกรอกแบบสอบถามประเมินความพร้อมก่อนการออกกาลังกาย 2.เพื่อกระตุน้ ให้ผทู ้ ดสอบ ตั้งเป้ าหมายระดับสมรรถภาพทางกายที่ตอ้ งการบรรลุ การเตรียมผู้ทดสอบ 1.อธิ บายรายละเอียดการทดสอบประเภทต่าง ๆ ให้ผทู ้ ดสอบได้รับทราบก่อน ผู้ทดสอบควรได้ รับคาแนะนาให้ ปฏิบัติดังนี้ .k w w 4.การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมท่าทางของร่ างกายให้อยู่ ใน ลักษณะที่ตอ้ งการได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นขณะเคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่ เช่น การทรงตัวบนราวทรงตัว ของ นักกีฬายิมนาสติก 9.ในวันที่ทาการทดสอบให้งดการออกกาลังกาย หรื อการเคลื่อนไหวที่ทาให้ เหน็ดเหนื่อยมาก .เพื่อให้การศึกษาแก่ผทู ้ ดสอบ ถึงระดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยเปรี ยบเทียบ กับ ค่ามาตรฐานทางสุ ขภาพ ที่จาแนกตามอายุและเพศ 2.ในคืนก่อนการทดสอบ นอนหลับให้พอเพียง (ประมาณ 6-8 ชัว่ โมง) ลาดับการทดสอบ 1.แบบฟอร์ มต่างๆ .ทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการแนะนาการออกกาลังกายในทุกด้านของ สมรรถภาพ 3.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. จุดประสงค์ ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1.ตลอดช่วง 1 วันก่อนการทดสอบ ให้ดื่มน้ าให้พอเพียง .ทาให้สามารถติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของผูท้ ดสอบ 4.การทางานประสานกันระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนือ้ (Co-ordination) หมายถึง การ ควบคุมให้ร่างกายทางานตอบสนองการสัง่ งานของระบบประสาทไปยังกล้ามเนื้ออย่างมี ประสิ ทธิภาพ เช่น การโยนลูกบอล 3 ลูก 2 มือ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถของร่ างกายในการควบคุม เปลี่ยน ทิศทางหรื อท่าทาง (Chang Direction or Position) ของการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ วและ ตรงเป้ าหมาย โดยใช้ความเร็ วเต็มที่ เช่น การวิง่ ซิ กแซก วิง่ เก็บของ 10 เมตร 8.

กล้ามเนื้อหัวใจตาย (ภายใน 2 วัน) หรื อภาวะผิดปกติเฉียบพลันของหัวใจ 2. เครื่ องมือมาตรฐานมีความพร้ อม 4.) 2. ภาวะลิ้นหัวใจ Aortic ตีบอย่างรุ นแรง 5.วัดส่ วนสู งและชัง่ น้ าหนัก . จักรยานวัดงาน ที่วดั ไขมันใต้ผวิ หนัง .จัดเรี ยงเครื่ องมือตามลาดับการทดสอบ .. มีที่นงั่ สบาย และโต๊ะสาหรับการวัดความดันโลหิ ตและชีพจร 3.ทดสอบความยืดหยุน่ การทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด โดยเฉพาะการทดสอบแบบ Submaximal จะ มีความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าทาภายหลังการทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ เพราะการ ทดสอบสมรรถภาพของกล้ามเนื้อทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจสู งขึ้นแล้ว และเช่นเดียวกัน การวัด ไขมันหลังการทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด ก็จะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากร่ างกายมี การสู ญเสี ยน้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก ารวัดโดยใช้กระแสไฟฟ้ า (BIA) และการที่มีเหงื่อออกมากจะทา ให้ผวิ หนังบวมน้ าและลื่น ทาให้การวัดไขมัน โดยใช้ calipers มีความคลาดเคลื่อน สภาพแวดล้อมการทดสอบ 1. การทดสอบต้องไม่เร่ งรี บ และทุกขั้นตอนผูท้ ดสอบได้รับการอธิ บายโดยละเอียด ผู้ทมี่ ีภาวะหรือโรคต่ อไปนี้ ห้ ามทดสอบสมรรถภาพด้ วยการออกกาลังกายอย่างเด็ดขาด 1. ต้องเงียบและเป็ นส่ วนตัว 2. ภาวะเส้นเลือดปอดถูกอุดกั้นอย่างเฉี ยบพลันหรื อเนื้อปอดตาย ์ต ซ ไ m ็เวบ k.ปรับอุณหภูมิหอ้ งให้อยูใ่ นระดับ 21-23 องศาเซลเซียส (70-800 F. ภาวะหัวใจวายที่ควบคุมไม่ได้ 6.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.วัดชีพจร หรื อฟังหัวใจเต้น วัดความดันโลหิต ขณะพัก . มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจที่บ่งบอกว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือด. มีอาการเจ็บหัวใจ (เจ็บแน่นหน้าอก) แบบไม่คงที่ 3.ตรวจวัดไขมัน .ปรับหรื อตั้งเครื่ องมือให้ได้มาตรฐาน : เครื่ องเคาะจังหวะ.ทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ .ทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด ระบบหายใจ . ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนมีอาการแสดง 4. ถ้าต้องทดสอบสมรรถภาพหลายประเภทควรเรี ยงลาดับการทดสอบ ดังนี้ .k w w .

สงสัยหรื อมีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพอง 9. สับสน. อัตราการเต้นหัวใจไม่เพิ่มขึ้น ตามความแรงหรื อความหนักของการออกกาลังกาย 6. เครื่ องมือทดสอบมีปัญหา ที่มา : American College of Sports Medicine.7.ปรอท 4. อาการเซ . ร่ างกายหรื อเสี ยงของผูท้ ดสอบ แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าอย่างที่สุด 9.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. จังหวะการเต้นของหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ ชัดเจน 7. เริ่ มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 2. มีอาการของเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เช่น รู ้สึกจะเป็ นลมหน้ามืด. ผูท้ ดสอบร้องขอหยุดการทดสอบ 8. ความดันเลือด Systolic สู งเกินไป คือมากกว่า 260 มม. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription ์ต ซ ไ m ็เวบ k. เขียว คลื่นไส้ หรื อผิวหนังเย็นชืด 5. กล้ามเนื้อหัวใจหรื อเยือ่ หุ ม้ หัวใจอักเสบเฉี ยบพลัน 8. ความดันเลือด Systolic ลดลงมากกว่า 20 มม.ปรอท หรื อ Diastolic มากกว่า 115 มม. ภาวะติดเชื้ออย่างเฉี ยบพลัน ข้ อบ่ งชี้ในการหยุดทดสอบสมรรถภาพด้ วยการออกกาลังกายสาหรับผู้ใหญ่ ทมี่ ีความเสี่ ยงต่า 1. หน้าซีด.k w w โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมุง่ หวังให้ผเู ้ รี ยน เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีความสุ ข มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและ จิตใจ การทดสอบสมรรถภาพ ทางกายผูเ้ รี ยน เป็ น วิธีปฏิบตั ิ ที่จะให้โรงเรี ยนทราบถึงพัฒนาการ ความพร้อม ความแข็งแรงและ การเจริ ญเติบโตของผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนบริ หารจัดการศึกษาให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนด .ปรอท หรื อความดัน Systolic ไม่ เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความหนักหรื อความแรงของการออกกาลังกาย 3.

การประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรี ยน ตามคาสั่งโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ที่ 28/255 3 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบ . ขั้นตอนการดาเนินงาน 3.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน 5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน 4. เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ซ ไ m ็เวบ k.k w w 1.บทที่ 3 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ์ต การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 คณะกรรมการฝ่ ายประเมิน สรุ ป และรายงานผลการประเมิน ได้ดาเนินการทดสอบ สมรรถภาพทางกายนักเรี ยน และสรุ ปรายงานตามลาดับ ดังนี้ 1. ขั้นตอนการดาเนินงาน 2. เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 2.1 กระบวนการวางแผนการดาเนินงาน (Plan) โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ดาเนินการในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ปี การศึกษา 2552 โดยดาเนินการ ดังนี้ 1. เพื่อนาผลจากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น 2. วัตถุประสงค์ 1. วัตถุประสงค์ 2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน 6.

ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) ประถมศึกษา .1 นายวีระ พินานิช ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโพนแพง ประธานกรรมการ 1.วิง่ เก็บของ (วินาที) ประถมศึกษา .งอแขนห้อยตัว (ชายต่ากว่า 12 ปี /หญิง/วินาที) ประถมศึกษา 2.1 นายประยงค์ สุ วรรณเกษี ครู ชานาญการพิเศษ ประธาน 3.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. คณะกรรมการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพ มีหน้าที่ดูแล กากับ ควบคุม การทดสอบ ดังนี้ 2.วิง่ เร็ ว 20 เมตร (นาที/วินาที) อนุบาล .1 กรรมการและเลขานุการ 2.งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) อนุบาล .วิง่ เร็ ว 50 เมตร (วินาที) ประถมศึกษา .1 .2 นายประยงค์ สุ วรรณเกษี ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ 1.k w w .3 นายวิระชัย เบญจมาศ ครู คศ.งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) ประถมศึกษา .2 นายประยงค์ สุ วรรณเกษี ครู ชานาญการพิเศษ .สมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 โดย มอบหมายให้ครู รับผิดชอบ ดังนี้ 1.2 นางสมร ภูสมศรี ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) อนุบาล 2.1 นางสมร ภูสมศรี ครู ชานาญการพิเศษ .1 . คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ดูแล เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพ เช่น ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลา กล่องที่วดั การงอตัว ไม้วดั ส่ วนสู ง ที่ชงั่ น้ าหนัก และปูนขาว ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการสรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จากการทดสอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่ าย วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปรายงาน เป็ นรู ปเล่มสมบูรณ์ รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา และเผยแพร่ ต่อสาธารณะ ประกอบด้วย 3.ยืนเขย่งปลายเท้า (นาที/วินาที) อนุบาล .ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง อนุบาล / ประถมศึกษา 3.4 นายวิระชัย เบญจมาศ ครู คศ.ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) ประถมศึกษา .3 นายถาวร พิมพ์นนท์ ครู คศ.วิง่ ทางไกล (600 เมตรชาย/หญิง อายุต่ากว่า 12 ปี /นาที) ประถมศึกษา 2.

คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผล นาผลจากการสรุ ปและตัด สิ นตามเกณฑ์การประเมิน และทดสอบสมรรถภาพ มาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 แนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน บทที่ 3 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล บทที่ 5 สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ซ ไ m ็เวบ k.3 นายถาวร พิมพ์นนท์ ครู คศ.2 ปูนขาวโรยสนาม เชือก นาฬิกาจับเวลา 1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละกิจกรรม กาหนดจุดในการทดสอบ รับเอกสารรายชื่อนักเรี ยนที่ แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามกลุ่มอายุเรี ยบร้อยแล้ว เข้าทาการทดสอบสมรรถภาพจนครบทุกฐาน ทุกกลุ่ม บันทึกผลการทดสอบ สรุ ปประมวลผล ตัดสิ นผลการทดสอบ ส่ งรายละเอียดให้กบั เลขานุการฝ่ าย ประเมินผล นาไปรวบรวมสรุ ปรายงาน 4.2 ขั้นตอนการดาเนินการ (Do) 1.4 นายวิระชัย เบญจมาศ ครู คศ.k w w .1 เครื่ องชัง่ น้ าหนัก และ เครื่ องวัดส่ วนสู ง 1.00 น.00 – 15.1 กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของผูเ้ รี ยนให้แล้วเสร็ จใน วันที่ 5 มีนาคม พ.3 เทปวัดระยะทาง 1.1 กรรมการ 3. คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง ประชุมเตรี ยมการในวันที่ 2 มีนาคม 2553 เพื่อจัดเตรี ยมเอกสารแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย จัดเตรี ยมสถานที่ในการทดสอบ ประกอบด้วย 1.ศ. โดยนักเรี ยนแต่งกายชุดกีฬา รับประทานอาหารเช้ามาให้เรี ยบร้อย เข้ารับการทดสอบตามฐานการทดสอบ 3.5 กล้องถ่ายรู ป 2.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.3.4 ตารางบันทึกผลการทดสอบ เกณฑ์การตัดสิ น 1.2553 สรุ ปผลการดาเนินรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้คณะกรรมการรายงานผลต่อไป ์ต 2. นัดหมายนักเรี ยนทุก คนเตรี ยมตัวในการเข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.

co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.k w w โรงเรี ยนได้นาผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ปี การศึกษา 2552 เป็ น ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน ในด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้เป็ นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ การกาหนดแผนงานโครง การในการพัฒนาคุณภาพ ผูเ้ รี ยนใน ปี การศึกษา 2553 เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการกีฬาภายใน และโครงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ สมรรถภาพทางกาย แก่ผเู ้ รี ยน มีการกากับติดตาม ประเมินผล และสรุ ปรายงานผลการดาเนินการ อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ .67 ผอม จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 15. ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุ งและนาผลการประเมินไปใช้ (Action) จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 พบว่า 1. สมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 7-15 ปี (ประถมศึกษา) ดังนี้ ดีมาก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 2. สัดส่ วนร่ างกายของนักเรี ยน อายุ 4-15 ปี ดังนี้ สมส่ วน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.4.09 ดี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.92 ์ต ซ ไ m ็เวบ k. สมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี (อนุบาล) ดังนี้ ดีมาก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 อ้วน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2.25 ปานกลาง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.10 ต่า จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 การนิเทศติดตาม (Check) คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ ตรวจเยีย่ มความเรี ยบร้อย ความถูกต้องในการทดสอบของ แต่ละฐานการทดสอบ ให้คาแนะนา กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ เที่ยงตรง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนต่อไป 2.73 ดี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.91 3.

แบบรายงานที่ 2 แบบทดสอบสมรรถภาพทา งกายนักเรี ยน อายุ 4-6 ปี (อนุบาล ) ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มอายุของนักเรี ยน เป็ น 4 ปี . ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการประเมิน ประชากรที่ใช้ ในการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพน แพง ปี การศึกษา 2552 ประกอบด้วย ตารางที่ 2 แสดงกลุ่มประชากรทีใ่ ช้ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ์ต กลุ่มประชากร ชาย หญิง อนุบาล 1 3 1 อนุบาล 2 3 4 ประถมศึกษาปี ที่ 1 4 3 ประถมศึกษาปี ที่ 2 8 7 ประถมศึกษาปี ที่ 3 5 2 ประถมศึกษาปี ที่ 4 1 4 ประถมศึกษาปี ที่ 5 8 1 ประถมศึกษาปี ที่ 6 3 3 รวม 35 25 ที่มา : สถิตินกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 รวม 4 7 7 15 7 5 9 6 60 ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.k w w 4. 5 ปี และ 6 ปี สรุ ปผลและตัดสิ นเป็ น 5 . เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมิน การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 255 2 คณะกรรมการฝ่ ายประเมิน สรุ ป และรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยน ใช้ เครื่ องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน จานวน 3 ชุด 1.3. แบบรายงานที่ 1 สัดส่ วนร่ างกายนักเรี ยนอายุ 4-15 ปี ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มอายุ ของนักเรี ยน ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วิเคราะห์ผลตัดสิ นเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผอม สมส่ วน และอ้วน โดยใช้เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี 2543 2.

ค่าเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 152)   ใช้สูตร (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . 12 ปี . แบบรายงานที่ 3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน อายุ 7-15 ปี (ประถมศึกษา) ประกอบด้วยการแบ่ งกลุ่มอายุของนักเรี ยน เป็ น 7 ปี . 11 ปี . การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการประเมินโครงการ ในการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผลได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ 1. 8 ปี . 14 ปี และ 15 ปี สรุ ปผลและตัดสิ นเป็ น 5 กลุ่ม คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า และต่ามาก โดยใช้เกณฑ์ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2543 4. 10 ปี .2549:153) เมื่อ X  100 N ร้อยละ (%) = X N จานวนข้อมูลที่ตอ้ งการนามาหาค่าร้อยละ จานวนข้อมูลทั้งหมด คือ คือ 2. 13 ปี . แบบบั นทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรี ยน ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล นักเรี ยน เพศ อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง สัดส่ วนของร่ างกาย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ ละรายการ และสรุ ประดับสมรรถภาพทางกาย ์ต ซ ไ m ็เวบ k.กลุ่ม คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า และต่ามาก โดยใช้เกณฑ์ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2543 3. ค่าร้อยละ (Percentage) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % ใช้สูตร (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ .k w w 5.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. 2549: X N เมื่อ  X N คือ คือ คือ ค่าเฉลี่ย ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด จานวนข้อมูลประชากร . 9 ปี .

k w w .co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.6. เกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ใช้เกณฑ์การ ตัดสิ น ของกร มอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามภาคผนวก ก เกณฑ์การเจริ ญเติบโต และเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ นักเรี ยน ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

k w w ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสั ดส่ วนร่ างกายของนักเรียน ประกอบด้ วย ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลสัดส่ วนร่ างกายนักเรี ยน อายุ 4-15 ปี โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ประกอบด้ วย ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี (อนุบาล) โรงเรี ยน บ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 7-15 ปี (ประถมศึกษา ) .บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ์ต ในบทนี้ผรู ้ ายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 จะได้นาผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน ที่ได้ดาเนินการ ทดสอบสมรรถภาพ และบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน นามาอภิปรายเป็ นรายด้าน และในภาพรวมของทดสอบสมรร ถภาพทางกาย นักเรี ยน ตามลาดับ ดังนี้ ตอนที่ 1 จานวนของผู้ทไี่ ด้ รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จาแนกเป็ นอายุ และเพศ ประกอบด้ วย ตารางที่ 4 แสดงกลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจาแนกเป็ นอายุ และเพศ ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.

33 1.ตอนที่ 1 จานวนของผู้ทไี่ ด้ รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จาแนกเป็ นอายุ และเพศ ตารางที่ 3 แสดงกลุ่มประชากรทีใ่ ช้ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจาแนกเป็ นอายุ และเพศ ชั้น อบ.67 จาแนกตามกลุ่มอายุ ได้ดงั นี้ อายุ (ปี ) จานวน (คน) คิดเป็ นร้ อยละ 5 4 6.00 8 9 13 10 21.33 7 9 15.4 ป.67 6 5 8.33 เป็ นนักเรี ยนหญิง จานวน 25 คน คิดเป็ น ร้อยละ 41.2 ป.1 อบ.67 10 11 12 7 11 1 11.2 ป.3 ป.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.6 รวม 4 5 4 6 7 4 1 3 6 5 9 อายุ (ปี ) เพศ 8 9 10 11 12 13 14 15 ชาย หญิง 3 1 3 4 4 3 13 2 8 7 7 5 2 1 4 1 4 3 6 8 1 5 1 3 3 13 10 7 11 1 35 25 ์ต รวม ซ ไ m ็เวบ k.5 ป.1 ป.67 .k w w 4 4 7 7 15 7 5 9 6 60 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทั้งสิ้ น 60 คน แยกเป็ นนักเรี ยนชาย 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.67 16.67 18.

31 70.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสั ดส่ วนร่ างกายนักเรียน ตารางที่ 4 แสดงข้ อมูลสั ดส่ วนร่ างกายนักเรียน อายุ 4-15 ปี โรงเรียนบ้ านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 ์ต แบบรายงาน1 สัดส่ วนร่ างกายนักเรี ยนอายุ 4 .71 100 100 60 49 81.00 1 10.69 20.k w w สัดส่ วนของร่ างกายนักเรี ยน อายุ นักเรี ยน สมส่ วน ผอม อ้วน (ปี ) ทั้งหมด จานวน จานวน จานวน (คน) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ (คน) (คน) (คน) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 4 5 9 13 10 7 11 1 3 3 6 12 7 6 11 1 75.00 1 25.67 92.33 .67 2 3 1 2 1 40.00 14.29 9 15.00 2 3.15 ปี ตามนโยบายส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการสร้าง และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านโพนแพง เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปงจานนคร อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ซ ไ m ็เวบ k.33 7.00 60.00 33.00 85.00 66.

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการทดสอบสัดส่ วนของร่ างกาย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีสัดส่ วนของร่ างกายสมส่ วน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.67 มีสัดส่ วนร่ างกายผอม จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.k w w .00 อายุ 12 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 1 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.29 อายุ 11 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 11 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.31 มีสัดส่ วนร่ างกายผอม จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.71 มีสัดส่ วนร่ างกายผอม จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.33 แยกเป็ นช่วงอายุ ดังนี้ อายุ 5 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 4 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 อายุ 7 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 9 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.00 มีสัดส่ วนร่ างกายผอม จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.69 อายุ 9 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 10 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 มีสัดส่ วนร่ างกายอ้วน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.67 มีสัดส่ วน ของร่ างกายผอม จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 มีสัดส่ วนร่ างกายอ้วน จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 อายุ 10 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 7 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.33 อายุ 8 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 13 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.00 อายุ 6 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบ จานวน 5 คน มีสัดส่ วนร่ างกายสมส่ วน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีสัดส่ วนของร่ างกายอ้วน จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 มีสัดส่ วนร่ างกาย ผอม จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.

11 จากตารางที่ 5 พบว่า มีนกั เรี ยนอายุ 4 – 6 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อย ละ 88.ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ตารางที่ 5 แสดงข้ อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 4-6 ปี (อนุบาล) โรงเรียน บ้ านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 แบบรายงาน 2 สมรรถภาพทางกายนักเรี ยนอายุ 4 .6 ปี (อนุบาล) ตามนโยบายส่ งเสริ มการจัด กิจกรรมการสร้าง และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง เครื อข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อาเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหนองคาย เขต 2 ์ต ซ ไ m ็เวบ k.00 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ น ระดับปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 88.11 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นกลุ่มอายุ ได้ดงั นี้ อายุ 5 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 4 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 อายุ 6 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 5 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.k w w กลุ่ม จานวน อายุ นักเรี ยน (ปี ) ทั้งหมด (คน) 4 5 4 6 5 รวม 9 ระดับสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ดีมาก ดี ปานกลาง จานวน (คน) ร้อยละ จานวน (คน) ร้อยละ 4 4 8 100 80.89 จานวน (คน) ร้อยละ 1 1 20.00 11.89 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 .co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.

92 เมื่อแยกพิจารณาเป็ นกลุ่มอายุ ได้ดงั นี้ .11 15.25 23 45.10 2 3.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.57 81.ตารางที่ 6 แสดงข้ อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ โรงเรียนบ้ านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 7-15 ปี (ประถมศึกษา ) แบบรายงาน 3 สมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนอายุ 7 .10 ต่า จานวน (คน) ร้อย ละ 1 1 14.77 30.85 30.82 100 19 37.73 ระดับสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ดี ปานกลาง จานวน (คน) ร้อย ละ จานวน (คน) ร้อยละ 4 7 3 4 1 44.10 4 4 3 2 9 1 44.44 53.00 28.15 ปี (ประถมศึกษา) ตามนโยบาย ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการสร้าง และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน โพนแพง เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อาเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคาย สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ์ต ซ ไ m ็เวบ k.00 57.10 มีสมรรถภาพทาง กายอยูใ่ นระดับต่า จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.38 40.29 9.00 51 7 13.k w w กลุ่ม จานวน อายุ นักเรี ยน (ปี ) ทั้งหมด (คน) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม ดีมาก จานวน (คน) ร้อยละ 9 13 10 7 11 1 1 2 4 11.25 มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.92 จากตารางที่ 6 พบว่า มีนกั เรี ยนอายุ 7 – 15 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 7 คน คิดเป็ น ร้อยละ 13.14 9.44 30.73 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.

00 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.85 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับ ปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.10 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ น ระดับปานกลาง จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00 อายุ 10 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 7 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.29 อายุ 11 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 11 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.82 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ น ระดับ ต่า จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.อายุ 7 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 9 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11 มีสมรรถภาพทางกาย อยูใ่ นระดับดี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.k w w .14 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ น ระดับปานกลาง จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.44 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.38 มีสมรรถภาพทางกาย อยูใ่ นระดับ ดี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.57 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับ ต่า จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.44 อายุ 8 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกา ย จานวน 13 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.10 อายุ 12 ปี มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 1 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ์ต ซ ไ m ็เวบ k.00 มีสมรรถภาพทางกาย อยูใ่ นระดับดี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.77 อายุ 9 ปี มีนกั เรี ยนได้รั บการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 10 คน มี สมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.

วัตถุประสงค์ 1. ข้อเสนอแนะ ซ ไ m ็เวบ k.k w w 1. สรุปผลการทดสอบสั ดส่ วนของร่ างกายของนักเรียน จากการดา เนินการทดสอบสัดส่ วน นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 นักเรี ยนที่ไ ด้รับการทดสอบสั ดส่ วนร่ างกาย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีสัดส่ วนร่ างกาย สมส่ วน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 81. อภิปรายผลการดาเนินงาน 6. วัตถุประสงค์ 2.บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ ์ต ในบทนี้จะได้นาผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 นามาสรุ ปผลการดาเนินการและรายงานตามลาดับ ดังนี้ 1. เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 2. สรุ ปผลการทดสอบสัดส่ วนของร่ างกายนักเรี ยน 4. เพื่อนาผลจากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดกิจก รรมการเรี ยนการ สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น 2. สรุ ปจานวนของผูท้ ี่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3. สรุ ปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนระดับอนุบาลและระดับ ประถมศึกษา 5.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.00 มีสัดส่ วนร่ างกายอ้วน จานวน 2 คิดเป็ นร้อยละ 3.67 มีสัดส่ วนร่ างกายผอม จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 15. สรุปจานวนของผู้ทไี่ ด้ รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 มีนกั เรี ยนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 3.33 .

11 มีนกั เรี ยนอายุ 7 – 15 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 51 คน คิด เป็ นร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.92 ์ต ซ ไ m ็เวบ k.4.k w w 5.89 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.73 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถม ศึกษา จากการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนระดับอนุบาล และระดับประถม ศึกษา โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 มีนกั เรี ยนอายุ 4 – 6 ปี เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จานวน 9 คน คิดเป็ น ร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับดี จานวน 8 คน คิดเป็ น ร้อยละ 88.10 มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับ ต่า จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25 มีสมรรถภาพทางกายอยู่ ในระดับปานกลาง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. อภิปรายผลการดาเนินงาน จากการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนระดับอนุบาล และระดับประถม ศึกษา โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพนแพง มีสัดส่ วนร่ างกาย ส่ วนใหญ่สมส่ วน เนื่องจากนักเรี ยนได้รับการเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องของโภชนาการจาก ครอบครัว ได้รับประทานอาหาร ที่มีคุณภาพครบถ้วนทุกหมู่ และได้ดื่มนมครบถ้วนทุกคน มีการ ออกกาลังกายเหมาะสมกับวัย จากกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดให้ มีสมรรถภาพทางกายอยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมตามโครงการส่ งเสริ มคุณภาพ ผูเ้ รี ยน ได้ แก่ โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โครงการอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬา ภายใน ซึ่ งโรงเรี ยนต้องให้ความสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ างกายของผูเ้ รี ยน โดยการจัดสรร งบประมาณในการส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ างกายและสุ ขภาพจิตให้กบั นักเรี ยน เพราะนักเรี ยนที่มีสุขภาพ กายและสุ ขภาพจิตที่ดี ย่อมส่ งผลที่ดีต่อสติปัญญาของนักเรี ยน จะส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยน .

โรงเรี ยนต้องกาหนดระยะเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนไว้ใน แผนปฏิบตั ิการหรื อปฏิทินปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนให้ชดั เจน 2.ควรมีการประเมินเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนข้างเคียง เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของ นักเรี ยนและมีการเผยแพร่ ผลงานให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. โรงเรี ยนต้องอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครู ผสู ้ อนในการประเมินและ ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน โดยการจัดสรรงบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3.ข้ อเสนอแนะ จากการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนระดับอนุบาล และระดับประถม ศึกษา โรงเรี ยนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 มีสิ่งที่จะเสนอแนะเพื่อการนาผลจากการทดสอบ สมรรถภาพนักเรี ยนไปใช้ในการวางแผน จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ข้อเสนอแนะในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนในครั้งต่อไป ดังนี้ 6.6.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลจากการทดสอบสมรรถภาพนั กเรียนไปใช้ โรงเรี ยนควรนาผลที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยน ไปใช้เป็ นข้อมูล สารสนเทศในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาให้สูงขึ้น โดยการประสานขอความร่ วมมือจากทุก ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการศึกษา และมีการกากับติดตาม สรุ ป รายงานผลการดาเนินงาน อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ 6.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.2 ข้ อเสนอแนะในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนในครั้งต่ อไป 1.k w w .

์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w ภาคผนวก .co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.

co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.เกณฑ์ การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน ์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w .

co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w .

k w w .์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.

k w w ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w. 2542 .์ต ซ ไ m ็เวบ k.ศ.

79 13.10.74-14.5 (-0.97 ขึ้นไป .18 ขึ้นไป 5.41-12.0-1.26 11. วิง่ เก็บของ (วินาที) 13. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 9.03 ลงมา 10. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 10.96 14.58 14.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.68-13.40 10.0 0.28 ลงมา 9.) 119 ขึ้นไป 106-118 81-105 69-80 68 ลงมา 3.33-16.50-17. ยืนกระโดดไกล (ซม.1 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.5 ขึ้นไป 4.0 2.73 13.65-14.0 2. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 19 ขึ้นไป 16-18 9-15 6-8 5 ลงมา 4. งอตัวข้างหน้า (ซม.04-11.49 16.0-4.5 ขึ้นไป 4.0-4.67 12.80 ขึ้นไป ซ ไ m ็เวบ k. งอตัวข้างหน้า (ซม.17 16.32 15.1 รายการ ์ต ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.61 13.43 17.) 6.5) ลงมา 2.) 6.0 0.64 ลงมา 13.5) ลงมา 2.76 ลงมา 12.5-6. ยืนกระโดดไกล (ซม.27-13.44 ขึ้นไป 5.29.k w w ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง อายุ 7 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.77-13. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 17 ขึ้นไป 14-16 7-13 4-6 3 ลงมา 4.59-16.5 (-0.เกณฑ์ ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชายอายุ 7 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป. วิง่ เก็บของ (วินาที) 12.62-15.0-1.5-6.) 129 ขึ้นไป 118-128 98-117 88-97 87 ลงมา 3.

84-12.13 15.49 ขึ้นไป 5.03-15.0 1.) 130 ขึ้นไป 120-129 98-119 88-97 87 ลงมา 3.2 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.02 14. วิง่ เก็บของ (วินาที) 13. ยืนกระโดดไกล (ซม.5 ขึ้นไป 5.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.0 2.13-14.12 13.22-14.0 0.0 2.21 ลงมา 13.) 6.66 15.5-6.46 ลงมา 12.0-1. งอตัวข้างหน้า (ซม. ยืนกระโดดไกล (ซม.19 ขึ้นไป .34 ลงมา 8.11 ลงมา 8.47-13.51-11.0-5.5 ลงมา 2.5 ขึ้นไป 5.83 11. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8. วิง่ เก็บของ (วินาที) 12.46 14.5-6.2 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.50 9.42 13.) 6.35-9.14 ขึ้นไป 5. งอตัวข้างหน้า (ซม.47-15.0-1. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 21 ขึ้นไป 18-20 12-17 9-11 8 ลงมา ์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w 4.5 0.43-15.) 147 ขึ้นไป 133-146 108-132 95-107 94 ลงมา 3.88-13.12-9.67-16.00 ขึ้นไป ตารางที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง อายุ 8 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.5) ลงมา 2.5 (-0.0-5.18 15.87 9.ตารางที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย อายุ 8 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.99 13. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 18 ขึ้นไป 14-17 9-13 6-8 5 ลงมา 4.48 16.

วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8.20 13. ยืนกระโดดไกล (ซม.89 9.21-15.11 12.79-9.5 ลงมา 2.) 154 ขึ้นไป 143-153 121-142 110-120 109 ลงมา 3.81 ขึ้นไป ตารางที่ 6 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง อายุ 9 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.18 ลงมา 10.77 15.) 6.46-11.02 11. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8.26 ขึ้นไป .03-11.0 2.78 ขึ้นไป 5.27 15.57-15.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.78 ลงมา 8.3 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 23 ขึ้นไป 20-22 14-19 11-13 10 ลงมา ์ต ซ ไ m ็เวบ k.18 ลงมา 12.90-12.14 12.67 ลงมา 8.k w w 4.56 14.0-1.5 ขึ้นไป 5.12-14.25 13.80 11.5 ขึ้นไป 5.5 ลงมา 2.5-6. งอตัวข้างหน้า (ซม.0-1.45 9. วิง่ เก็บของ (วินาที) 12.0-5.) 6.5-6.5 0. วิง่ เก็บของ (วินาที) 10.0 2.15-13.19-13.29 16.) 148 ขึ้นไป 134-147 103-133 89-102 88 ลงมา 3.0 1.30 ขึ้นไป 5.ตารางที่ 5 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย อายุ 9 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป. งอตัวข้างหน้า (ซม.68-9.0 1.0-5.19-12. ยืนกระโดดไกล (ซม.3 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.28-16. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 19 ขึ้นไป 16-18 10-15 7-9 6 ลงมา 4.5 0.

76 8. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8.07 3.3-10.81-14.2 ลงมา 4.24 ขึ้นไป 2.4 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.44 ลงมา .0-21.21-3.41 ขึ้นไป ์ต ซ ไ m ็เวบ k.46-4. งอตัวข้างหน้า (ซม.80 12.22-12.5 (-1.51-7.0)-0.0 1.15-11.5 ขึ้นไป 6.77-10.60 14.49 0.4 7.9 7.1 10.) 164 ขึ้นไป 149-163 116-148 101-115 100 ลงมา 3.08-8.50 0 6.61 ขึ้นไป 7.1 7. งอแขนห้อยตัว (วินาที) 10. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 23 ขึ้นไป 20-22 13-19 10-12 9 ลงมา 5.0 (-1.2-17.2 11.41-3.8 ลงมา 4. วิง่ 600 เมตร(นาที:วินาที) 2.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.72-13.5-9. แรงบีบมือที่ถนัด (กก.50-16.ตารางที่ 7 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย อายุ 10 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.85 ขึ้นไป 2.06 0. ยืนกระโดดไกล (ซม.5-8.40 3.45-3.2 ขึ้นไป 17.64 13.21 11. แรงบีบมือที่ถนัด (กก.36 ขึ้นไป 7.23 12. วิง่ 600 เมตร(นาที:วินาที) 2. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8.15 10.18 ขึ้นไป 8.9-11. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 19 ขึ้นไป 16-18 10-15 7-9 6 ลงมา 5. งอแขนห้อยตัว (วินาที) 21.07-21.25 14.20 ลงมา ตารางที่ 8 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง อายุ 10 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.22 ลงมา 6.33 5.3 ขึ้นไป 18.20 3.) 8.14 9.) 9.08 ลงมา 12.41 0.13-9.) 20.42-10.0)-0.5 ขึ้นไป 6.) 21. งอตัวข้างหน้า (ซม.45 3.34 ขึ้นไป 16.23-5. วิง่ เก็บของ (วินาที) 10.5 (-1.17 4.5-16.09-12.97 14.k w w 8.08-3.5) ลงมา 2.9 7.98 ขึ้นไป 7.65-14.71 11.40 2.) 173 ขึ้นไป 159-172 130-158 116-129 115 ลงมา 3.0-20.0 (-1.75 ลงมา 10.0-6.01-1.5) ลงมา 2.76-11.07 ลงมา 8.21-2.26-14. ยืนกระโดดไกล (ซม.0 1. วิง่ เก็บของ (วินาที) 12.12 ลงมา 8.35 1.84 10.0-6.4 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.16-10.

35-2.17 8.5) 2.3-19.23 11.5 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.50-8.46-4.2 10.17-2.36-5.76 ขึ้นไป 7.0-7.15 0 6.0 (-0.24-15.8 13.) 185 ขึ้นไป 169-184 136-168 120-135 119 ลงมา 3. วิง่ เก็บของ (วินาที) 10.7-19.29-11.37-3.3 ขึ้นไป 19. งอแขนห้อยตัว (วินาที) 22.09 4.) 173 ขึ้นไป 157-172 124-156 109-123 108 ลงมา 3.92 0.59-17.35 ลงมา 6.5 (-1. งอตัวข้างหน้า (ซม.0)-1.0 2.0 10.10 ขึ้นไป .16 ลงมา ตารางที่ 10 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง อายุ 11 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.1-21.5 ขึ้นไป 9.58-3.0-10.57 2.69 8.06 ลงมา 9.33 13.k w w 8.30 12.09-10.) 9. วิง่ 600 เมตร(นาที:วินาที) 2.28 10.87 0.4 10.) 10.7 ลงมา 4.32 11.08 0.49 ลงมา 7.38 ขึ้นไป 7. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 25 ขึ้นไป 22-24 16-21 13-15 12 ลงมา 5.4-13. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 7.5-22.07-11.18-3.) 21.93-22.33 ขึ้นไป 2. ยืนกระโดดไกล (ซม.16-7.10 11. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 7. งอแขนห้อยตัว (วินาที) 10.5)-1.37 3.17 3.11-12. ยืนกระโดดไกล (ซม.14-8.0 2.3 ลงมา 4.21-11.6 10.20 ลงมา 10.9 ขึ้นไป 19.01-1. แรงบีบมือที่ถนัด (กก.5-9. แรงบีบมือที่ถนัด (กก.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.75 17.88-16.44 5.0 (-1.45 ขึ้นไป 16.31 ขึ้นไป 2.70-11.8-13.04 1.0-8. วิง่ 600 เมตร(นาที:วินาที) 2.34-14.) 22.58 15. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 20 ขึ้นไป 17-19 11-16 8-10 7 ลงมา 5. งอตัวข้างหน้า (ซม.37 14.36 2.5 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.ตารางที่ 9 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย อายุ 11 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.0) ลงมา 8.05 ขึ้นไป 7.24 11.13 ลงมา 7.38 ขึ้นไป ์ต ซ ไ m ็เวบ k.2 13.18-10.34 ลงมา 2.5 (-1.45 3.5 ขึ้นไป 7.25-13. วิง่ เก็บของ (วินาที) 9.

co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.10 ขึ้นไป 6.5 (-1. งอตัวข้างหน้า (ซม.46 ขึ้นไป ที่มา: สานักพัฒนาการพลศึกษา สุ ขภาพ และนันทนาการ.32 5.64-13.00 9. ยืนกระโดดไกล (ซม.42-13. กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.) 25. แรงบีบมือที่ถนัด (กก.41 12.7-22.) 11.78-12.77 ลงมา 11.06 10.65-11.0 16.) 11.03 ขึ้นไป ์ต ซ ไ m ็เวบ k.15-9.14 8.63 10.51 ลงมา 7.ตารางที่ 11 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย อายุ 12 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 8. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 27 ขึ้นไป 24-26 17-23 14-16 13 ลงมา 5.29 13.) 178 ขึ้นไป 162-177 128-161 111-127 110 ลงมา 3.63 12.5 ขึ้นไป 8.64 ลงมา 10.44-10.1-16.5-11. วิง่ 50 เมตร (วินาที) 7.52-8.000 เมตร (นาที:วินาที) 4.0 1.0 (-1.5 ลงมา 8.3-25.0 ลงมา 4.31 4.) 198 ขึ้นไป 181-197 147-180 130-146 129 ลงมา 3. งอแขนห้อยตัว (วินาที) 9.02 6.15-5.8 14.5 14.20 ลงมา 8.01-1.2 14.0)-1.32-5.02-4.0-8.52-9.44 ลงมา 3.34 0 6.k w w ตารางที่ 12 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง อายุ 12 ปี รวมทัว่ ประเทศ ป.21-9.01-10.6 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.5) ลงมา 8.71-14.30 11.6-25.07 ขึ้นไป 2. วิง่ 800 เมตร(นาที:วินาที) 3.51 0.09 1.1 ขึ้นไป 22.0-2. วิง่ 1.0 2.31-12. ลุก-นัง่ 30 วินาที (ครั้ง) 21 ขึ้นไป 18-20 12-17 10-11 9 ลงมา 5.4 ขึ้นไป 22.15 5.) 25. แรงบีบมือที่ถนัด (กก.44 ขึ้นไป 2.9-22. 2543 .35-6.01 ลงมา 4. งอตัวข้างหน้า (ซม.5 ขึ้นไป 9.0-9.33-6.0-16.9 ลงมา 4.64-11. วิง่ เก็บของ (วินาที) 10.3 16. ยืนกระโดดไกล (ซม.43 11.45 5.35 ขึ้นไป 7.34 14.5-11.70 13.45-4.6 รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก 1.6 13.5 0. ดึงข้อราวเดี่ยว (ครั้ง) 6 ขึ้นไป 4-5 1-3 0 - 6.14 4.16-5. วิง่ เก็บของ (วินาที) 11.43 9.30 ขึ้นไป 7.0 3.

k w w วิง่ 50 เมตร เมื่อให้สัญญานเข้าที่ ให้นกั เรี ยนยืนให้ปลายเท้าข้างหนึ่ง อยูช่ ิดเส้นเริ่ ม เมื่อได้ยนิ สัญญาณปล่อยตัว ให้วงิ่ ด้วย ความเร็ วเต็มที่ รายการที่ 2 ยืนกระโดดไกล ยืนกระโดดไกล นักเรี ยนยืนที่เส้นเริ่ มให้ปลายเท้าทั้งสองอยูช่ ิดเส้น เริ่ ม เหวีย่ งแขนทั้งสองไปข้างหลังพร้อมกับย่อเข่า และก้มตัว เมื่อได้จงั หวะ ให้เหวีย่ งแขนไปข้างอย่างแรงพร้อมกับกระโดดด้วยเท้าทัง้ สอง ข้างไปข้างหน้าให้ไกลทีส ่ ด ุ ใช้ไม้วดั ทาบตัง้ ฉากกับขีดบอก ระยะ หากมีการเสียหลักหงายหลังหรือมือแตะพื้นให้ทาใหม่ จนผ่าน .co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.รายการการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการที่ 1 วิง่ 50 เมตร ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

รายการที่ 3 ลุก .co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.นั่ง ลุกนั่ง จัดนักเรี ยนเป็ นคู่ ให้นกั เรี ยนคนแรกนอนหงายบน เบาะยืดหยุน่ เข่างอเป็ นมุมฉาก ปลายเท้าแยกห่าง กัน ประสานมือที่ทา้ ยทอย ์ต ซ ไ m ็เวบ k.k w w รายการที่ 4 งอแขนห้ อยตัว ดึงข้ อ (สาหรับนักเรียนชาย) งอแขนห้ อยตัว (สาหรับนักเรียนหญิง ) ดึงข้ อ/งอแขนห้ อยตัว การดึงข้อสาหรับนักเรี ยนชายโดยจัดระดับราวเดี่ยวให้มีความสู งพอที่จะให้ นักเรี ยนห้อยตัวจนสุ ดแล้วเท้าไม่ถึงพื้น ให้นกั เรี ยนยืนบนม้ารอง จับราวในท่าคว่ามือ มือห่างกันประมาณเท่ากับช่วงไหล่ เอาม้ารองออกให้นกั เรี ยนปล่อยตัวจน แขนลาตัวและขาเหยียดตรงเป็ นท่าเริ่ มต้นเกร็ งแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยูเ่ หนือราวแล้วกลับเข้าสู่ ท่าเริ่ มต้น ทาติดต่อกันไปให้ ได้จานวนครั้งมากที่สุดห้ามแกว่งเท้าหรื อเตะขา ถ้าหยุดพักระหว่างครั้ง(ขึ้น-ลง) นานเกินกว่า 2 หรื อ 3 วินาทีข้ ึนไป หรื อไม่สามารถดึงขึ้นให้คางพ้นราวได้ 2 ครั้งติดกันให้ยตุ ิการทดสอบ การงอแขนห้อยตัวจัดม้ารองเท้าใกล้ราวเดี่ยวให้สูงพอที่เมื่อนักเรี ยนยืนตรง บนม้าแล้วคางจะอยูเ่ หนือราวเล็กน้อย .

co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.รายการที่ 5 วิง่ เก็บของ ์ต วิง่ เก็บของ วางไม้ท้ งั สองท่อนกลางวงกลมที่อยูต่ รงข้ามกับ เส้นเริ่ ม นักเรี ยนยืนให้ปลายเท้าข้างหนึ่งอยูช่ ิดเส้น เริ่ ม เมื่อได้รับคาสั่งว่า ไป ซ ไ m ็เวบ k.k w w รายการที่ 6 การงอตัวข้ างหน้ า การงอตัวข้ างหน้ า การงอตัวข้างหน้าให้นกั เรี ยนที่รับการทดสอบยืนบนโต๊ะหรื อเก้าอี้ ปลายเท้าทั้งสองอยูช่ ิดขอบโต๊ะหรื อเก้าอี้ ขาทั้งสองเหยียดตรง เอานิ้วหัว แม่มือทั้งสองเกี่ยวกันค่อยๆ ก้มตัวลงข้างหน้า เหยียดแขนทั้งสองข้างเลื่อน ลงไปตามแนวไม้บรรทัดจนไม่สามารถก้มตัวต่อไปได้ ห้ามงอเข่าหรื อเอียง ตัวไปข้างใดข้างหนึ่งหรื อก้มตัวแรง ๆ .

k w w การวิง่ ระยะไกล 1.000 เมตร (สาหรับนักเรียนชาย) 800 เมตร (สาหรับนักเรียนหญิง) เมื่อให้สัญญาณ “เข้าที่ ” นักเรี ยนที่รับการทดสอบยืนให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่ มเมื่อ พร้อมแล้วให้สัญญาณ “ไป” ให้นกั เรี ยนวิง่ ไปตามเส้นทางที่กาหนดพยายามใช้เวลาน้อยที่สุด ควร รักษาความเร็ วให้คงที่ถา้ วิง่ ไม่ไหวอาจหยุดเดินแล้ววิง่ ต่อ หรื อเดินต่อไปจนครบระยะทาง นักเรี ยน ที่จบั เวลาจะขานเวลาผูท้ ี่วงิ่ ถึงเส้นชัยทีละคนให้บนั ทึกเวลาไว้ตามลาดับเป็ นนาทีและวินาที ที่มา : กรมพลศึกษา .รายการที่ 7 การวิง่ ระยะไกล 1.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.000 เมตร (สาหรับนักเรียนชาย) 800 เมตร (สาหรับนักเรียนหญิง) ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

k w w 90 81.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.33 0 สัดส่ วนของร่ างกายนักเรียน อายุ 4-15 ปี .กราฟแสดงสั ดส่ วนของร่ างกายนักเรียนโรงเรียนบ้ านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองคาย เขต 2 ์ต ซ ไ m ็เวบ k.67 80 70 60 สมส่ วน ผอม อ้ วน 50 40 30 20 10 15 3.

k w w 60 45.กราฟแสดงระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้ านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหนองคาย เขต 2 90 88.25 50 40 30 20 10 0 11.co น o ่รบ ann พ b แ o o ย r เผ w.1 37.89 80 70 ์ต ซ ไ m ็เวบ k.92 0 อนุบาล อายุ 4-6 ปี ประถมศึกษา อายุ 7-15 ปี ดีมาก ดี ปานกลาง ต่า ต่ามาก .11 0 0 0 13.73 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful