ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားအၾကားျပႆနာျဖစ္ပြားေနျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုထိန္လင္းတို႔သားအမိ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအားလပ္ရက္ အျဖစ္
ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးဘုရားဖူးခရီးစဥ္အတြင္း အလိုက္မသိေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္
မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း မႏၱေလး NLD ပါတီမွ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ
ေျပာပါတယ္။
မေန႔က ပုဂံဟိုတယ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေရာက္လာတဲ့အခါ သတင္း ေထာက္ ေတြ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အခန္း၀သို႔

ေရာက္ရိွလာၿပီး

သတင္း

ရယူမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနတုံး

သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ ကေန ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥတစ္ခုအား
ေမးျမန္းတဲ့အတြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

မ်က္ႏွာပ်က္သြားၿပီး အခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္

သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လိုက္ပါလာေသာ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕မွ
သတင္းေထာက္မ်ားအား ဖယ္ရွားလိုက္တယ္လို႕ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေဒါက္တာ
ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ သတင္းမီဒီယာႏွင့္သတင္းေထာက္မ်ား “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခိုင္းသည္ဟု
ေျပာဆိုၿပီး

ပုဂံခရီးစဥ္

ကိုယ္တာခရီးစဥ္
ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္

မတိုင္မီကပင္

တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း
ပုဂံကို

ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအားမေမးရန္
မပတ္သတ္သည့္

ဒီခရီးသည္
သူႏွင့္

ဘုရားဖူးသက္သက္

ႏိုင္ငံေရးကိစၥႏွင့္မပတ္သက္ဘဲ
သူမ၏သားငယ္

ကိုထိန္လင္းတို႔

သေဘာျဖင့္သာ

ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားေမးျမန္းသျဖင့္

ကိုယ္ေရး
ဗုဒၥ

သြားေရာက္မွာျဖစ္လို႕
ယခုကဲ့သို႔

စိတ္က်ဥ္းၾကပ္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
သားအမိ

ႏွစ္ဦးသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘုရားဖူးခ်င္ေၾကာင္း ” ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ရွင္းျပပါတယ္။

မႏၱေလး အေျခစိုက္ ျပည္တင
ြ ္း သတင္း
မီဒီယာ တစ္ခုမွ သတင္းသမားတစ္ဦးက “ အဲဒီ
သတင္းေထာက္ရဲ႕ ေမးခြန္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ေမးျမန္းတယ္ဆိုတာေျပာလို႕မရပါဘူး။ စည္း႐ံုးေရး
ခရီးစဥ္

ထြက္မယ္ဆိုၿပီး

ထြက္လာတဲ့

မိသားစု

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို

ဘုရားဖူး

ေမးလိုက္တာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖဲြ႕ထဲမွာ BBC ၊ VOA ၊ RFA
စသည့္

သတင္းမီဒီယာႀကီးေတြက

သတင္း

ေထာက္ေတြ မပါလို႔ အေမစုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမေတြ႕ခ်င္ဘူးျဖစ္ေနတယ္ထင္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ ေျပာေျပာေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခင
ြ ့္မရိွဘူး သတင္းေထာက္ေတြက
သတင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ယူခြင့္မရိွဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမ့သြားၿပီလားလို႔
ေမးခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ပ အစည္းအေ၀းေတြမွာ Video ဖိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အစိုးရ မသိေအာင္ ပို႕တာကိုမွ
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္လို႕

ထင္ေနတာလား

မသိပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလို

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥတစ္ခု ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းမိသလို ျဖစ္ရင္လည္း သတင္းေထာက္ေတြ ကိုယ္စား
ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟု ျပန္ေျဖရွင္းပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူ
ခရီးစဥ္ဟာ

ေဒသခံလူတစ္ေယာက္ကလည္း

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသြားလာတဲ့

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

ခရီးစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။

အစိုးရဘက္ကလည္း

လံုၿခံဳေရးနဲ႔သာြ းေရးလာေရး အစဥ္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးထားတာေတြ႕ရတယ္။ ယခုလို မီဒီယာသမား
ေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တာလည္း မီဒီယာသမားေတြဘက္က သတင္းရယူလိုစိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ရင္းႏွီးေစခ်င္လို႔

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔မပတ္သက္ဘဲ

သာမန္ျပည္သူ

ႀကိဳတင္ေျပာထားလ်က္နဲ႔

တစ္ေယာက္လို

သတင္းမီဒီယာ

ဌာနေတြက

သူ႕သားငယ္ကို

ဗုဒၥရဲ႕အေမြအႏွစ္ေတြ

လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္လာျခင္းျဖစ္တယ္လို႔
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

လႊတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို တမင္လိုက္ေႏွာင့္ယွက္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ”သူ႕အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။
မေန႔ကျပသနာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ယေန႔ေတြ႕ဆံုမည့္
အစီအစဥ္အား

ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး

ျပည္တင
ြ ္းသတင္းမီဒီယာေတြအေပၚ

ေနတယ္လို႔ သတင္းေထာက္ အခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။

စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful