Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer.

Budapest: L’Harmattan

3.3.4 Internetes kapcsolatvizsgálat: a Psychogalaxy-módszer Kivonat az alábbi könyvből: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan Áttekintés A Psychogalaxy kutatást Dr. Sváb Péter és Dr. Vass Zoltán indította el 2008. március 31én, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, valamint a Károli Református Egyetem Pszichológiai Intézetének együttműködésével, Bagdy Emőke és Vargha András professzorok részvételével, Tekler Vilmos matematikus, Wetzl Márta szociológus, Dr. Mirnics Zsuzsanna pszichológus és számos hallgató önkéntes kutatói közreműködésével, hat év előkészítő munka és számos pszichometriai előteszt után (Vass, 2009d, 2009f; Vass és Sváb, 2011). A kutatás publikált célja, hogy elegendő adat összegyűjtése után, tudományos módszerekkel keresse Magyarország pszichológiai karakterét. Mivel a Psychogalaxy angol nyelven is működik, így más nemzetekkel is összehasonlítható a magyar nemzeti karakter. A kutatási adatbázis internetes tesztekre (rajztesztek, színtesztek, szimbólumtesztek, kérdőívek) épül, amelyeket önkéntes jelentkezők töltenek ki. A projekt hosszú távon egy jelentős méretű, kutatható adatbázist vár a Psychogalaxy-vizsgálattól, amely (a névtelenség megőrzése mellett) rendkívül részletes adatokkal rendelkezik a kitöltők személyiségéről. A www.psychogalaxy.hu oldal több mint 250 tesztjével az ország legnagyobb, internetes tesztkitöltő és tanácsadó oldalává vált. Különlegessége, hogy nemcsak kérdőíveket töltenek ki a látogatók, hanem rajzos teszteket is, amelyeket a rendszer pszichológiai szempontból értékel. A kiértékelés nem egyszerűen pontszámok összeadását jelenti, hanem egy mesterséges intelligencia-program számítja ki az összefüggések alapján az eredményt. A Psychogalaxy arról a „bolygótérképről” kapta a nevét, ami a felhasználó pszichológiai rokonait mutatja meg. A tesztek kitöltője áll az „univerzum” középpontjában, körülötte pedig más „bolygók” keringenek. Távolságukat egy intelligens algoritmus határozza meg, amihez a tesztkitöltők összes adatát egybeveti, és kiszámítja pszichológiai összeillésük mértékét. Az összeillés nem egyszerűen a hasonlóságra épül, hiszen minden tulajdonságnál különbözik, hogy a „hasonló a hasonlót vonzza” vagy „az ellentétek kiegészítik egymást” alapelv lesz-e érvényes rá. A Psychogalaxy célkitűzései A kutatás segítő céllal irányul az emberi kapcsolatok tanulmányozására. Azon az elgondoláson alapul, hogy az emberi élet minőségét és az elégedettséget (a „boldogság” alapvető érzését) alapvetően meghatározza az emberi kapcsolatok minősége. A kutatás szeretne segíteni abban, hogy az emberek olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, melyekkel elégedettek és amelyek jobbá teszik életük egészét. Ezt a pozitív célt a Psychogalaxy többféle módon kívánja megvalósítani: (1) a pszichológiai önismeret fejlesztésével, (2) a meglévő kapcsolatok minőségének javításával, (3) a látogatók valódi igényeinek megfelelő, új kapcsolatok kialakításával. Az önismeretet olyan pszichológiai tesztekkel fejleszti, amelyeket a látogatók interneten keresztül töltenek ki. A javuló önismeret javítja az életminőséget is, mert segíti a valódi szükségleteknek megfelelő célok, életmód, baráti és párkapcsolatok, értékrend, identitás, foglalkozás, időbeosztás megtalálását. Az online kitöltött önismereti tesztek eredményeit a rendszer önállóan kiszámítja, majd a már meglévő normákhoz, sztenderdekhez

Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan

viszonyítva értelmezi. A tesztek pszichológiai eredményeit a Psychogalaxy szöveges szakvélemény formájában adja vissza a tesztet kitöltő látogatóknak. A vélemények nemcsak jellemzést tartalmaznak, hanem tanácsokat és olyan észrevételeket is, melyeket a látogatók továbbgondolhatnak. A már meglévő kapcsolatok minőségét olyan tesztekkel javítja, amelyek a baráti és a párkapcsolatok egyedi sajátosságait vizsgálják. Ezek között a tesztek között szerepelnek egyénileg kitöltendő kérdőívek és olyan feladatok is, melyeket mindkét fél elvégez. Az egyéni tesztek a kapcsolati profilt, a kötődési stílust és a párkapcsolatok erősségeit, esetleges veszélyforrásait elemzik. A páros tesztek a két fél kapcsolódási profiljának összeillését, a hasonlóságokat és az ellentéteket, a komplementer igényeket mérik fel általánosabb értelemben és a mindennapi élet legfontosabb területein. Az új kapcsolatok kialakításának algoritmusait szakértői rendszer kezeli. Az összes teszt eredménye bekerül egy központi modulba, amely pszichológiai ismeretekre építve hozza összefüggésbe az adatokat. A folyamat kiterjed a rendszer összes felhasználójára. Ez lehetővé teszi a kapcsolati „térkép” kialakítását (amelyről a Psychogalaxy nevét kapta). A rendszer kiszámítja az összes ismert adat alapján, minden egyes felhasználó között a pozitív kapcsolatok valószínűségét. Ebben a számítási folyamatban figyelembe veszi a pszichológiai tesztek eredményeit, a regisztráció során megadott adatokat és azokat a kutatási eredményeket, amelyek a Psychogalaxy kifejlesztését előzték meg. A Psychogalaxy hátterét képező kutatás részét képezi egy nagyobb, átfogó kutatássorozatnak is, amely a Károli Egyetemen belül a projektív teszthelyzet számítógépes elemzésére, a projektív pszichodiagnosztika rendszerelméleti megközelítésére, a mesterséges intelligencia pszichológiai alkalmazására, illetve a többszemélyes interakciódinamika vizsgálati metodikájára irányul. Pszichológiai produkciós felület A Psychogalaxy a pszichológiai mérés többféle típusát használja: leíró adatokat (például demográfiai mutatók), projektív teszteket (például emberrajzok), viselkedéses mérést (például a közös rajzvizsgálat tesztviselkedésének in statu nascendi rögzítését), zárt és nyitott kérdéseket, illetve kérdőíveket. A háttéradatok között a Psychogalaxy olyan mutatókat gyűjt, mint például az életkor (születési időpont), a foglalkozás (lista alapján felsorolva), kedvenc időtöltések, érdeklődési területek, humán-reál érdeklődés, a lakóhely (város szintjén, nem címmel), a családi állapot (házas, egyedülálló, elvált, özvegy), a gyerekek (vannak-e, vele élnek-e), a magasság, a testalkati típus (vékony, átlagos, atletikus, molett), a végzettség, a családi értékek, az életstílus (étrend, dohányzás, alkohol) és más jellemzők. A tesztkitöltők a rögzített kategóriák mellett szabadon is írnak magukról (személyiségükről, hosszú távú terveikről, partnerrel kapcsolatos elvárásaikról, családi hátterükről). A projektív tesztek között szerepel a Psychogalaxy-firkateszt (3.4.3. fejezet), a színkulcsteszt egy része (3.4.1. fejezet), az emberpár-rajz (3.3.3. fejezet), egy tetszőleges szép kép és a lehető legcsúnyább kép címmel ellátott színes festménye, páros rajzok (3.3.1. fejezet), a Hatvan Másodperces Rajzteszt (3.2.3. fejezet), a színpreferencia vizsgálata, az élettér-teszt (3.2.1. fejezet), egy értékrend-teszt, illetve a Metamorfózis-teszt (Szőnyi, 1988) speciális, a párkapcsolat értékelésére átalakított változata. A kérdőívek személyiségdimenziókat és kapcsolati (főként baráti és párkapcsolati) jellemzőket mérnek. A Psychogalaxy minden kérdőíve szabad felhasználású vagy saját fejlesztésű, pszichometriailag ellenőrzött kérdőív. A több mint 200 kérdőív közül ezen a helyen csak az IPIP (International Personality Item Pool) teszteket említjük. Az IPIP
További szakirodalom, ESPD számítógépes program rajzelemzéshez, tanfolyamok: www.rajzelemzes.hu

Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan

összesen 2413 itemének teljes magyar fordítása, tematikus strukturálása, szöveges kiértékelése és a magyar standardok elkészítése a Psychogalaxy tudományos érdeme. Az IPIP-kérdőívek fő csoportjai1 a Psychogalaxy által kidolgozott struktúrában a következők: (1) aktivitás: energia, aktivitás; élménykeresés; (2) intelligencia, kreativitás: tudásvágy, ismeretigény; gyors felfogás; intellektuális hatékonyság; komplex gondolkodás; rálátás képessége; döntés, kockázatvállalás; kreativitás; valóságérzék; (3) érzelem: szorongás; optimizmus, humor; depresszió; agressziókezelés, asszertivitás; érzelmi kontroll; érzelmi intelligencia; érzelemkifejezés; (4) attitűdök: társas hatások; társas attitűdök; motiváció; (5) társas kapcsolatok: vonzalom, szeretetképesség; önértékelés; társas kívánatosság; altruizmus és megbocsátás; bizalom másokban; empátia; érzékenység, fogékonyság; társas függőség, önállóság; (6) vezetés: vezetői társas készségek; ambíció, teljesítmény; dominancia, (7) csapatmunka: alaposság; kooperáció; értékrend; szabálykövetés; rendhez való viszony. A Psychogalaxy mint módszer jellemzői A Psychogalaxy mint tudományos kutatási módszer meghatározói a következők: 1. A módszer a tudományos adatgyűjtés internetes formájára épül, mindig ellenőrizve a hagyományos, papír-ceruza típusú vizsgálatokkal. Önmagukban az internetes, számítógéppel készült (például egérrel rajzolt) tesztadatok tudományos szempontból nem lennének általánosíthatók, ezért a Psychogalaxy-kutatás mindig hagyományos módszerekkel ellenőrzi az internetes eredményeket. 2. A tesztek kitöltése önkéntes és anonim. A tesztkérdésekre adott válaszok (alapadatok), a kiértékelt skálapontszámok, a rajzok, a regisztrációnál megadott demográfiai és egyéb adatok anonim módon tárolódnak, a tesztkitöltők személye ezért nem azonosítható. 3. A tesztekért a felhasználónak nem kell fizetnie, az oldal használata ingyenes; a Psychogalaxy-módszer nonprofit célú kutatást jelent. 4. A módszer azzal motiválja a vizsgált személyeket, hogy visszajelzést, pszichológiai kiértékelést kapnak a kitöltött vagy megrajzolt tesztekről. Mivel ezt manuálisan nem lehetne elvégezni, informatikai módszerrel történik a tesztek kiértékelése. A metódus előnye, hogy a rendszer azonnal kiszámolja az eredményt a fent ismertetett, számítógépes szakértői rendszer alapján, elvileg tetszőleges számú elemzést végezhet egyszerre, és objektív: mindig ugyanúgy számol. A metódus problémája a vélemények egyediségének kérdése, amely korlátokba ütközik. A Psychogalaxy megoldása erre az, hogy a felhasználót is bevonja az eredmények értelmezésébe. Nagy figyelmet fordít az etikai irányelvekre is, és a szakértői rendszer által adott véleményt pszichológus, pszichoterapeuta szakemberek készítik és ellenőrzik, akik a „primum nil nocere” elvét tartják szem előtt. 5. A Psychogalaxy-módszer nagy elemszámú minta (több tízezer vizsgált személy) adatainak kezeléséhez készült. A nagy elemszám olyan matematikai statisztikai és hálózatelemzési kiértékelést tesz lehetővé, amire a pszichológiában ritkán van lehetőség, valamint normák, standardok létrehozására is alkalmas. 6. A Psychogalaxy-módszer szerint kiemelt feladat az adatok összekapcsolása és összefüggések keresése, például a rajztesztek eredményeinek validálása

1

Terjedelmi okból csak a kérdőívek megnevezését tüntetjük fel, a kérdőíveken belüli skálák kihagyásával.
További szakirodalom, ESPD számítógépes program rajzelemzéshez, tanfolyamok: www.rajzelemzes.hu

Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan

kérdőívekkel, különböző kérdőívek összehasonlítása és hálózatelemzési módszerek használata. 7. Az adatok kiértékelése kizárólag tudományos módszerrel, matematikai, statisztikai, pszichometriai és hálózatelemzési módszerekkel történik. 8. A Psychogalaxy-módszer folyománya, hogy a kutatás folyamatos tesztfejlesztéssel jár együtt. A hagyományos teszteket át kell alakítani, újrastrukturálni, objektív mérési definíciókat kell létrehozni, új mutatókat kell operacionalizálni. Ez a folyamat a régebbi tesztek átalakításával, továbbfejlesztésével jár, amelynek jelentős pszichológiai hozama van. A tesztfejlesztés során figyelembe kell venni, hogy az internetes és a hagyományos tesztelés nem azonos, ezért minden változtatást ellenőrizni kell hagyományos tesztfelvételi metódussal. Összefoglalva a Psychogalaxy mint módszer lényegét, a tudományos adatgyűjtés interneten történik, de minden mérést hagyományos módon kell ellenőrizni. A tesztkitöltés önkéntes, anonim és ingyenes. A vizsgált személyek motivációja, hogy pszichológiai jellemzést kapnak. A módszer nagy elemszámú mintához készült, normatív értékek gyűjtését és összefüggések keresését célozza tudományos módszerrel.

További szakirodalom, ESPD számítógépes program rajzelemzéshez, tanfolyamok: www.rajzelemzes.hu