Програма за кандидатстудентски изпит по биология в МУ- София през

2011 г.
8. клас
1. Тъкани
2. Опорно-двигателна система. Устройство на костите и ставите. Череп
3. Опорно-двигателна система. Кости и стави на гръбначния стълб, гръдния
кош и крайниците
4. Мускули - устройство, видове и основни физиологични свойства
5. Вътрешна течна среда. Свойства на кръвната плазма, кръвообращение и
лимфообращение
6. Кръвни клетки
7. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност
8. Дихателна система. Устройство и функции на дихателните органи
9. Хранене и храносмилане. Храносмилане в устната кухина
10. Хранене и храносмилане. Храносмилане в стомаха и червата
11. Отделителна система - устройство, функции, здравни познания и хигиена на
отделителната система
12. Кожа
13. Възпроизводство и развитие на човека. Мъжка полова система
14. Женска полова система. Здравни познания за половата система
15. Нервна система. Гръбначен мозък
16. Главен мозък
17. Нервна система. Вегетативна нервна система
18. Ендокринна система
19. Обща сетивност. Вкус и обоняние
20. Зрителна сетивна система
21. Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и движение
9. клас
1. Дезоксирибонуклеинови киселини
2. Рибонуклеинови киселини
3. Белтъци - състав, структура, свойства и функции
4. Равнища на организация на белтъчните молекули. Биологични катализатори
с белтъчна природа - ензими
5. Действие на ензимите и фактори, от които зависи ензимната активност
6. Вируси - на границата между живото и неживото
7. Вируси - причинители на заболявания
8. Прокариотни клетки
9. Плазмена мембрана - структура и транспорт на веществата през плазмената
мембрана
10. Мембранни органели: ендоплазмена мрежа, комплекс на Голджи и
лизозоми. Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката
11. Клетъчно ядро. Структура на хромозомите и хромозомен набор
12. Жизнен път на клетката и митоза
13. Клетъчно делене - митоза и мейоза
14. Гликолиза. Цикъл на Кребс
15. Осигуряване на клетката с енергия. Биологично окисление
16. Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в енергетиката на клетката.
Окислително фосфорилиране

Мутационна изменчивост – класификация на мутациите 8. Монохибридно кръстосване 2. Дразнимост и реакции при животните . Хомеостаза 20. Рибозоми. клас 1. Палеонтологична история на човека 16. численост и свойства 21. Популации . Модификационна изменчивост. състав. Микроеволюция. Репликация 18. Индивидуално развитие при животните и човека 12. Функция на белтък-синтезиращия апарат. Палеонтологични доказателства за еволюцията 19. Основни насоки и пътища на еволюцията 15. Имунологични механизми на хомеостазата 21. Транслация 20. продуктивност. хромозомни и геномни мутации 9. Закони на Мендел 3. сравнителноембриологични и молекулярни доказателства за еволюцията 18. Антропогенеза. Гаметогенеза и оплождане 11. Елементарни еволюционни събития и сили 13. морфологична структура и взаимодействие между популациите в биоценозите 22. Дихибридно и полихибридно кръстосване. Биоценози . видове. структура. Взаимодействия между алели на различни гени 5. Транскрипция 19. кръговрат на веществата. Сравнителноанатомични.17.видове. Човешки раси 17.същност. Мутационна изменчивост – генни. Макроеволюция 14. Свързано унаследяване и кросинговър 7. Взаимодействия на алели на един ген 4. Взаимодействия между гените. Равнища на организация при животинските организми. сравнителнофизиологични. Наследствени болести при човека 10.структура. изменчивост и развитие на екосистемите 10. състав. Генетика на пола 6. Екосистеми .

. б).Пренасяне на вещества през плазмената мембрана: ю а) през хидрофилни белтъчни канали б) през двойния липиден слой в) с помощта на белтък преносител г) с помощта на белтък преносител и енергия.54. Броят на стрелките съответства на броя на отделните реакции.Схема на тРНК – разгънатата молекула има характерната форма на “детелина”. № 3.42 – Верига от три последователни реакции (обменна верига).Разположение на белтъците в двойния фосфолипиден слой на мембраната № 3.68. с участието на лизозоми № 4. . Задължителни фигури и таблици от учебника за 9. погълнати чрез ендоцитоза. от тематичната единица "Хранене" от учебника за 8 кл. клас на О.57. необходими за организма. Обобщена схема на гликолиза и цикъл на Кребс. Със стрелки са означени отделните биохимични реакции. № 4. При увеличаване на концентрацията на субстрата отначало скоростта на а) и б) расте.Цикъл на възпроизвеждане на фагите № 3. Схема на структурата на: . 80. както и тяхната опсока.Обща схема на вирус № 3. № 3. След тази стойност тя остава постоянна.50А.15. . на Овчаров и съавтори са задължителни. Схема на вътреклетъчно смилане на частици (фагоцитоза). а скоростта на б) нараства до достигането на някаква максимална скорост. Схема на двете фази на гликолизата № 4.Уточения: Таблиците 1 и 2 относно някои химични елементи и витамини. Крайният продукт на веригата инхибира първият ензим (А) в нея.71.39 – Влияние на концентрацията на реагиращите веществе при некатализирана (а) и ензимно катализирана ракция (б). Аденозинтрифосфат (АТФ) № 4. При понататъчно нарастване на концентрацията на субстрата скороста на а) продължава да се увеличава. . 24.5.13. Димитров и съавтори: Фигури: № 3. . № 3. а). в) – пасивен мембранен транспорт г) – активен мембранен транспорт № 3. катализирана от ри ензима – А. . Б и В.

№ 1.2.8. Унаследяване оцветяването на оперението на кокошките в резултат от епистатично взаимодействие.3.Разпределение на наследствеите фактори при монохибридно кръстосване № 1.2.2. № 4. В – Удължаване на хромозомата. Схема за унаследяване на белезите цвят и форма на семената при граховите растения. Някои заболявание причинявани от вируси № 3.30.2. Полов процес .25А. ( опит на Мендел при дихибридно кръстосване) № 1. Начало на транслацията. който съдържа рибоза и се използва като източник на енергия за повечето анаболитни процеси. б) дезокси-АТФ. Структурни изменения на хромозомите: А – нормална хромозомна двойка.2. Схема на клетъчен жизнен цикъл № 5. Някои заболявания причинявани от бактерии № 3.2.2. № 4. Д – размяна на участъци между нехомоложни хромозоми. Принципно различие меду мейоза и митоза при човек Таблици: № 3. Различия между ДНК и РНК Задължителни фигури и таблици от учебника за 10.а) АТФ. клас на П.29. Определяне и унаследяване на формата на гребена при раззлични породи кокошки в резултат на комплементарно взаимодействие между алелите на два гена.10. . Попов и съавтори: Фигури: № 1. Анализиращо кръстосване: А – Анализираният индивид е хомозиготен по доминантните алели. № 1.2. който е едновременно един от изходните градивни нуклеотиди за изграждане на ДНК и източник на енергията за репликацията. Б – Скъсяване на хромозомата. Б – Анализираният индивид е хетерозиготен.5. Схема на репиликацията.3.4.16. Със  е показана посоката на репикацията.5. Следсинтетични промени в РНК при еукариоти. № 4. № 1.1. Г – завъртане на участък от хромозомата.4. № 1. № 4. При прокариотите синтезата на белъци започва още преди да е завършила транскрипцията.2.31. № 5.

хомозиготни по рецесивните алели. – Информационен поток (поток от импулси) в нервната система. № 2. -Анализиращо кръстосване при Дрозофила на хибриди от F1 с индивиди. .22.Определяне на кръвните групи при човека Таблица №2. Комбиниране на половите хромозоми при оплождане № 2.2009 г. – Произход на органите от трите зародишни пласта при гръбначните животни Задължителни фигури от учебника за 10.Таблици: Таблица №1. . Димитров и съавтори (издания 2006 г.21.17Б.. . клас на О.) Фигури: № 2.35.Унаследяване на хемофилия № 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful