You are on page 1of 18

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

wigni 16

gamomcemloba palitra L 2011

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

`kviris palitris~ biblioTeka

wigni 16

redaqtori elene salariZe koreqtorebi: mari gunTaiSvili xaTuna CimakaZe marina inaniSvili kompiuteruli uzrunvelyofa giorgi asaTiani ydis dizaini eTer gziriSvili proeqtis menejeri TinaTin asaTiani

gamomcemloba palitra L, 2011 misamarTi: iosebiZis q. 49, tel.: 38-38-71 E-mail: book@palitra.ge www.50.kvirispalitra.ge

UDC (uak) 82-93:821.111(73)-311.3 t-542

`50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar~ es proeqti msoflios araerT qveyanaSia popularuli. sxvadasxva gamokiTxvis saSualebiT, mkiTxveli irCevs 50 saukeTeso wigns msoflio literaturis saganZuridan. saqarTveloSi `kviris palitris~ am proeqts mravali aTasi adamiani gamoexmaura. swored maTi dadgenilia im rCeuli wignebis nusxa, romelic `palitramediam~ realur biblioTekad aqcia. es wigni msoflio literaturis am unikaluri biblioTekis nawilia.

gamomcemloba palitra L, 2011


yvela saavtoro ufleba daculia.

ISSN 1987-9628 ISBN 978-9941-422-66-9

mark tveni

tom soieris Tavgadasavali


grigol yifSiZis Targmani

Tavi pirveli _ tom! pasuxi ar aris! _ tom! pasuxi ar aris! _ ra daemarTa im biWs? tom! moxucma cxvirze Camoiwia saTvale da saTvalis zemodan moaTvaliera mTeli oTaxi, mere Sublze aiwia da axla saTvalis qvemodan miixed-moixeda. saTvaleSi TiTqmis arasodes iyureboda, roca eZebda iseT pawawkintela nivTs, rogoric, magaliTad, erTi cicqna biWia. es saTvale misi siamaye iyo da ufro silamazisTvis ikeTebda; iqidan danaxva iseve SeiZleboda, rogorc qoTnis sarqvlidan. erT wams moxuci daibna, Semdeg ki arcTu gajavrebiT, magram imdenad xmamaRla, rom oTaxSi avejs mainc gaegona, Tqva: _ Camivardebi erTi xelSi da... sityva ver daasrula, daixara da sawolqveS gulmodgined dauwyo cocxiT raRacas Zebna, Tanac cocxis yovel mosmaze Cerdeboda sulis mosaTqmelad, magram iqidan katis meti veraferi gamoaTria. _ saZageli biWi! Cems dReSi misi msgavsi aravin minaxavs!
5

mivida gaRebul karTan, SeCerda da baRSi dauwyo Tvaliereba pamidvris kvlebsa da balaxebSi. tomi arsad Canda. maSin ki xmas auwia da SesZaxa: _ tom! zurgs ukan raRacam gaifaCuna. miixeda da patara biWs mklavSi swored maSin swvda, roca is gaparvas apirebda. _ erTi amas damixedeT, sul damaviwyda, sakuWnaoSi Semexeda! ras akeTebdi iq? _ arafers. _ arafers? daixede xelebze, Sexede Sens tuCebs! ase riT moiTxupne? _ ar vici, deida! _ maS, me vici! murabiT! ai, riT! aTasjer miTqvams, Tu xeli gixlia, gagwkeplav-meTqi. momawode wkepla! wkeplam haerSi gaiSxuila. gansacdeli gardauvali iyo. _ o, deida, miixedeT, Tqven ukan ra aris! moxuci mitrialda, Tan SiSiT kabis kalTa aiwia, biWma ki mokurcxla, Tvalis daxamxamebaSi xis maRal mesers gadaevlo da Tavs uSvela. deida poli jer gons ver movida gakvirvebisgan, mere ki Cumad Caecina: _ ai, Se saZagelo! nuTu aqamde veRar SeveCvie? gana cota oini uqnia! tyuilad ki ar aris naTqvami: `beberi suleli yvela sulelze tutucia~ da `beber ZaRls axals veRarafers Seaswavlio~. magram, magas oinebs ra gamoulevs; orjer erTsa da imaves arasdros gaimeorebs, _ gana miuxvdebi, ras apirebs?! gegonebaT icis, ramden xans unda mawvalos, rom moTminebidan ar gamovide. sakmarisia, wamiT sxva rameze gadaitanos Cemi yuradReba an gamacinos, rom mTelma risxvam gamiaros da TiTic veRar davakaro. ...RmerTmani, pirnaTlad ver vixdi Cems movaleobas! saRvTo sjulSi xom weria: vinc wkeplas ar xmarobs, ymawvils ryvniso. me ki, codvili, rogor vanebivreb. amisTvis orives pasuxi mogveTxoveba. vici, vici, rom Tavi sisuleliT aqvs gamotenili, magram ra vqna? is xom Cemi cxonebuli dis Svilia, sacodavis. da mec Zala ara myofnis, erTi kargad gavSolto.
6

yovelTvis, rogorc ki sasjelisgan gasxltomis saSualebas mivcem, sindisi mqenjnis, davsji da moxucebuli guli mikvdeba misi codviT. marTali uTqvamT, RmerTs adamianisTvis erTi sicocxle miucia, sadardebeli ki aTasio! dRes skolaSi ar wasula; saRamoze yalTabandobas moundeba, me ki movale var, davsajo. Sevasruleb kidec Cems movaleobas, xval mTeli dRe vamuSaveb. sisastikea SabaT dRes muSaoba, roca yvela biWisTvis uqmea, magram ras vizam... muSaoba WiriviT ejavreba. amjerad mainc ver vapatieb, Torem mTlianad davRupav. toms im dRes skolaSi arc ki Seuxedavs da dro Cinebulad gaatara. Zlivs moaswro Sin dabruneba vaxSmobamde, raTa mixmareboda jims, zang biWunas, xvalisTvis saWiro SeSis daxerxvasa da dapobaSi. yovel SemTxvevaSi, moaswro, eambna Tavisi Tavgadasavali, sanam jimi samuSaos sam meoTxeds Seasrulebda. tomis umcros Zmas, sids (dediT Zmebi iyvnen), ukve gaeTavebina Tavisi saqme. mis movaleobas Seadgenda nafotebis Segroveba. sidi wynari da morCili iyo, arasodes celqobda. vidre tomi vaxSams Seeqceoda da yvela SemTxvevas iyenebda Saqris natexebis mosaparavad, deida poli mas metad cbier kiTxvebs aZlevda, _ iqneb rame wamoscdeso. rogorc gulwrfel adamianebs sCveviaT, deidasac swamda, rom dajildoebuli iyo unariT, Caswvdomoda yovelgvar saidumlos da Tavisi yvelaze gulubryvilo fandebi saswaulebriv eSmakobad miaCnda. man ikiTxa: _ dRes skolaSi Zalian cxeloda, tom? _ ara, deida. _ iqneb Zalian cxeloda? _ diax. deida. _ banaoba ar moginda, tom? tomi SeiSmuSna; gulSi arasasiamovno eWvma gaurbina. gamomcdeli TvaliT Sexeda deida polis, magram misma saxem araferi uTxra da upasuxa: _ ara, deida, arc imdenad. moxucma xeli Seaxo tomis perangs da Tqva: _ yovel SemTxvevaSi, sruliad ar gaoflianebulxar. moxucs Tavi moswonda, rom ase moxerxebulad gamoikiTxa
7

perangis ambavi da azrs veravin miuxvda; magram tomma kargad icoda, qari saiT uberavda, amitom Tavidan aicila momdevno kiTxva. _ Cveni biWebi onkans uSverdnen Tavs gasagrileblad. naxeT, Tma axlac ki sveli maqvs. deida poli gulnatkeni darCa, mxedvelobidan rogor gamorCa aseTi mniSvnelovani sabuTi. magram uceb brwyinvale azrma gaurbina. _ tom, mere, Cemi mikerebuli sayelo xom ar moarRvie perangs, roca Tavi wyals SeuSvire? aba, gaixseni qurTuki! toms dardi gadaeyara, Rilebi gaixsna. perangis sayelo magrad iyo mikerebuli. _ aba, axla ki damekarge! megona, skolidan sabanaod gaipare. amjerad gapatieb, mgoni, ukeTesi unda iyo, vidre Canxar. deida poli nawyenic darCa, rom gamWriaxobam umtyuna, Tanac uxaroda, tomma erTxel mainc gamoiCina morCilebao. magram sidma Tqva: _ me ase maxsovs, TiTqos Tqven sayelo TeTri ZafiT miakereT, aq ki Savia... _ diaxac, TeTri ZafiT mivakere!.. tom!.. magram tomma aRar daucada gagrZelebas, eca kars da daiZaxa: _ sid, me Sen giCveneb seirs! saimedo adgilas rom miimala, tomma gasinja ori didi Zafgadaxveuli nemsi, romlebic qurTukis sayeloSi SigniTa mxares hqonda dabneuli. erTze TeTri Zafi iyo agebuli, meoreze _ Savi. _ is xom verc SeamCnevda, sidi rom ar yofiliyo. xaTabalaa, deida xan Sav Zafs xmarobs, xan TeTrs. sad davixsomo! erTiT mainc keros! sids ki amis gulisTvis magrad mivbegvav! sindiss vficav, Wkuas vaswavli! or wuTsac ar gaevlo, rom tomma gulidan gadaiyara dardi. imitom ki ara, rom igi naklebad mZime da mtkivneuli iyo, vidre mozrdili adamianebis dardi. ara, mTel mis arsebas daeufla sruliad axali miswrafeba, romelmac yvela danarCeni daimorCila. swored ase aviwydebaT didebsac TavianTi Wir8

varami, roca raime axali wamowyebis xalisi SeipyrobT. saqme is iyo, rom tomma erTi zangisgan ucnauri stvena iswavla da didi xania ocnebobda Tavisuflad evarjiSa. zangi Citebis WikWiks hbaZavda, risTvisac drogamoSvebiT enas sasas abjenda. Tu bavSvobaSi gamogicdiaT, albaT, gagaxsendaT, rogor axerxeben ase stvenas. gulisyurisa da muyaiTobis SemweobiT tomi male mixvda am saidumloebas da axla mxiarulad miabijebda quCaSi. misi bage musikas afrqvevda, suli ki madlierebis grZnobiT avseboda. im varskvlavTmricxvels mogagonebdaT, romelmac axali mnaTobi aRmoaCina, mxolod im gansxvavebiT, rom tomis sixaruli ufro gulwrfeli da Zlieri iyo. zafxulis saRamoebi grZelia; jer ar dabnelebuliyo. uceb tomma stvena Sewyvita. mis win ucxo biWi idga, odnav masze maRali. ucxo piris gamoCena patara qalaq sanqt-peterburgSi1, bunebrivia, gakvirvebas gamoiwvevda. miT umetes, rom biWs kargad ecva, isic samuSao dRes! Tavze koxta qudi exura; yvela Rilze Sekruli lurji maudis sufTa da axalTaxali qurTuki da Sarvali kargad adga tanze; fexsacmelic ecva, Tumca uqme dRe ar iyo; Ria feris yelsaxvevic Seeba. saerTod, ucxo ymawvils qalaquri Sexeduleba hqonda da es toms Seuracxyofda. rac ufro TvalebdaWyetili uyurebda ucxo ymawvils, miT ufro cxvirs ubzuebda da amiT agrZnobinebda, ver vitan gamowkepil biWebso. erTmaneTisTvis xma ar gauciaT, magram rogorc ki erTi gadadgamda nabijs, meorec mihyveboda. erTmaneTis pirispir idgnen da Tvali TvalSi gaeyaraT; bolos tomma dailaparaka: _ me SemiZlia, kargad migbegvo. _ aba, erTi scade! _ migbegvav kidec! _ ver SeZleb! _ SevZleb! _ ver SeZleb!
amerikelebi TavianT qalaqebs xSirad arqmeven msoflios didi qalaqebis saxelwodebebs.
1

uxerxuli dumili Camovarda. isev tomma daiwyo: _ ra gqvia? _ Seni saqme ar aris! _ aba, xma, Torem, giCveneb seirs! _ mereda, ra giSlis xels? _ aba, gabede kidev ramis Tqma... _ gavbede, gavbede! aha! _ didi vinme ggonia Seni Tavi, ai! Tu movindomeb, cali xeliT SemiZlia migbegvo. _ mere raRa giSlis xels? xom ambob, SemiZliao! _ SemiZlia! Tu sisuleles Tavs ar daanebeb, marTla gcem! _ minaxavs SenisTanebic! _ mkvexara! ggonia, didi vinme brZandebi! erTi amis quds damixede! _ aba, iqneb kidevac scado da momxado, maSin naxav seirs! _ crupentela! _ Sen TviTona xar! _ matyuara da mSiSara! _ kargi, gaiare, gaiare! _ ei, Sen Tu bevrs ilaparakeb, aviReb qvas da Tavs gagixeTqav! _ tyuilia! _ ara, gagixeTqav! _ raRas eli? Sen mxolod imuqrebi, ratom xels ar anZrev, iqneb geSinia? _ arc mifiqria! _ ara, geSinia! _ ara, ar meSinia! _ geSinia! isev dumili. mopirdapireni erTmaneTs isev gars uvlian, isev Tvals TvalSi uyrian. bolos erTmaneTs miuaxlovdnen, mxari mxars miades. _ daikarge aqedan! _ SesZaxa tomma. _ Sen TviTon daikarge! _ ar minda! _ arc me minda!
10

cal fexze dabjenilni ekveTnen erTmaneTs, rac Zali da Rone hqondaT, erTmaneTisadmi siZulviliT anTebulni, magram verc erTma ver moacvlevina fexi mopirdapires. rodesac orive moiqanca da erTianad gawiTlda, nel-nela ukan daixies. tomma ganacxada: _ Sen finiasaviT mSiSara xar! moicade, Cems ufros Zmas vetyvi. erTi TiTiT daganarcxebs miwaze. ai, naxe, Tu amas ar vizam! _ Zalian ki SemaSine Seni ufrosi ZmiT! me TviTon myavs Senze didi Zma. mas SeuZlia Seni Zma burTiviT gadaagdos ai, im meserze (es Zmebi maTi fantaziis nayofi iyo). _ raki Sen ityvi, ara?! tomma fexis ceriT miwaze xazi gaavlo da uTxra: _ gikrZalav am xazze gadmobijebas! Tu ar daiSli, ise mogaqcev, fexze veRar dadge. aba, erTi gabede! ucnobi biWi saCqarod dadga gavlebul xazze: _ aba, vnaxoT, rogor mcem. _ Tavi damanebe, girCev! _ xom daitrabaxe, gcemo, ratom ar asruleb? _ gcem, ggonia, ar gcem?! or centad gcem! ucnobma jibidan amoiRo Savi fuli da dacinviT gauwoda toms. tomma xeli dahkra da miwaze daagdebina. imave wuTs oriveni talaxSi goraobdnen, TokiviT gadagrexilni. erTmaneTs TmiT iTrevdnen, tanisamoss aglejdnen, saxes hkawravdnen, muStebs urtyamdnen, mtverSi agoravebdnen. brZolis korianteli gaifanta da tomi gamoCnda. mxedariviT Sesjdomoda mowinaaRmdeges, muStebiT zelda da eubneboda: _ iTxove patieba! biWi gaTavisuflebas cdilobda, sibrazis cremlebi axrCobda. _ iTxove patieba! _ da tomma muStebi aamuSava. bolos ucnobma biWma Zlivs wamoiluRluRa: `mapatie~. tomma Tavi daaneba da uTxra: _ Wkuas iswavli, sxva dros gecodineba, visTan daiWiro saqme. ucnobma biWma Tavisi gziT gaswia, Tan mtvers ibertyavda
11

tanisamosidan, Tanac sul slukunebda da xvneSoda. xandaxan moixedavda ukan, Tavs dauqnevda da daemuqreboda: _ gadagixdi, Tu xelSi Camivardio... toms ecineboda da Sinisken gaxarebuli midioda, magram rogorc ki zurgi Seaqcia, ucxo biWma qva sTxliSa beWebSi da ise mokurcxla, rogorc antilopam. tomi gaekida verag mowinaaRmdeges, saxlamde sdia da gaigo, sadac cxovrobda. mcire xans WiSkarTan moucada da mters gareT iwvevda sabrZolvelad; magram igi fanjridan eRrijeboda, gamosvla ki ar moisurva. bolos, mtris deda gamovida, toms quCis biWi, saZageli da uzrdeli uwoda da gaagdo. tomi gatrialda, magram daemuqra, brali magisi, Tu xelSi Camivardao. tomi gvian dabrunda Sin. frTxilad gadaZvra fanjaraSi, cdilobda, ar exmaura; magram fanjarasTan deida Casafreboda. roca deidam dainaxa, ra mdgomareobaSi iyo misi tanisamosi, gulSi ufro mtkiced gadawyvita, mZime samuSao mieca misTvis uqme dRes.

12

seriis wina wignebi

wigni 1 onore de balzaki Sagrenis tyavi

wigni 2 jek londoni martin ideni

wigni 3 SoTa rusTaveli vefxistyaosani

wigni 4 aleqsandre diuma sami muSketeri or tomad

wigni 5 uiliam Seqspiri hamleti

wigni 6 Jiul verni 80 000 kilometri wyalqveS

wigni 7 mixail bulgakovi ostati da margarita

wigni 8 oskar uaildi dorian greis portreti

wigni 9 Carlz dikensi devid koperfildi

wigni 10 erix maria remarki triumfaluri TaRi

wigni 11 frederik begbederi 99 franki

wigni 12 edgar po moTxrobebi

wigni 13 homerosi odisea

wigni 14 main ridi uTavo mxedari

Tomas mani budenbrokebi or tomad

seriis momdevno wignebi

migel de servantesi don kixoti or tomad