H

jjujfiji

';','..;''.

'

ftfflfnl

bwvIbC

:'.

:;!>;'.

.'.;•':.'

'

••:.•• nffi

M

.

V
_JHH
li

..'.•:/•:

.•'

'-•''

:•.-:

jH
/•'''•;'""•'
•''. '.'.'•

^•''

;

;•'::••

11

:.••.:••;.

M
!••>:«

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/patrologiaecursu208mign

PATROLOGIiE
CURSUS GOMPLETUS
SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OINIOI

SS. PATRIIIH,

UOCTORIM SCRIN 0R0IQ0K ECCLESIASTICORCM
QUI

AB MVO APOSTOLICO AD INNOCENTII IHJTEMPORA
FLORUERUNT
|

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUM QVM EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICE TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA ECCLESLE SiECULA,
INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COI.LATAS, PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA DISSERTATIONIBUS, COM MENTARIIS, LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QU.E TRIBUS NOVISSIMIS S^ECULIS DEBENTUR ABSOLUTAS DETECTIS, AUCTA; INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, SINGULdS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTl SUBSEQUENTIBUS, DONATA CAPITULIS INTHA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPEHIOREM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA OPEHIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD THAOITIONEM

JUXTA

EDITIONES ACCURATISSIMAS,

;

;

;

J

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA DUOBUS INDICIBIIS GENERALIBUS LOCUPLETATA ALTERO SCILICET RERUM, QUO GONSULTO, QUIDQUID UNUSQUISQUE PATHUM IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT UNO INTUITU CONSPICIATUR ALTERO SCRIPTUR^E SACH/E, ex quo lectori comperire sit obvium quinam patres et in quibus operum suorum locis singulos singulohum librorum scriptur^e textus commentati sint. editio accuratissima, c.eterisque omnibus facile anteponenda, si perpeniiantiih characterum nitiditas, chart>e qualitas, integritas textus, perfectio correctionis, operum recusorum tum varietas tum numerus, forma voluminum perquam commoda sibique in toto operis decursu constanter similis, pretii exiguitas, pr.esehtimque ista collectio, una, methodica et chhonologica, sexcentorum fragmentorum opusculorumque hactenus hic illic sparsorum, primum autem in nostra bibliotheoa, ex operibus ad omnes .etates, locos, linguas formasque pertinentibus, coadunatorum.
;
:

;

:

SERIES
IN

SECUNDA,
E

QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESLE LATIN A GREGORIO MAGNO Al) [NNOCENTIUM III.

ACCURANTK
CURSUUM COMPLETORUM
IN

J.-P.

MIGNE,
'

Bibliothecse cleri universw,
SIVE

SINGULOS SCIENTI/E ECCLESIASTM

1

RAMOS EDITORE.

PATROLOGIA BINA EDITIONE TYIMS MANDATA EST, U.IA NEMPE LATINA, ILIA ORiBCO-LATINA. VENEUNT MIIM II TRECENTIS FRANCIS SEXAGINTA ET DUCENTA VOLUMINA EDITIONIS l\ll\.E; OCTINGENTIS ET M rRECENTA 01 I.ATIN^B. MERE LATINA UNIVERSOS AUCTORES HM OCCIDENTALES, rUM ORIENTALES EQUIDEM M Pl m WllM IN EA, SOLA VERSIONE LATINA DONANTUR.
1

1

1

l

\

i

.

:

i

l

l

i

l;

:

PATROLOOLL TOMUS
S.

CCVIII.

MARTINIS

LEGIONENSIS

PRESBYTER

EXCUDEBATUK ET VENIT APUD
IN VIA

J.-P.

DICTA FAMBOISE,

PROPE PORTAM

LUTKTIjE PARISIORUM

MIGNE EDITOREM, VULGO FENFER NOMINATAM,

SEU PETTT-MOHTROUGE

1855

IHE 1NSTITUTE CF AOIAEVAL STUOIES

TORONTO

5,

LACE CANADA.

DEC -7

1331

S^ECULUM

XIII

SANCTI MARTINI
LEGIONENSIS
PRESBYTERl ET CANONICI RECULARIS
ORDINIS SANCTI AUGUSTINI

m

regio i;u:\ouio legionensi d. isiooiio uispalensi sacro.

OPERA OMNIA,
SEGOVI/E PRIMUM

EXEMPLAR

IN LUCEM EDITA TYPIS D. ANTONII ESPINOSA, ANNO DOMINI 1782, JUXTA AUTOGRAPHO TRANSCIUPTUM JUSSU EXCELLENTISSIMI DOMINI D. FRANCISCl antonii LORENZANA, etc, etc, etc

EX

ACGURANTE
Itlltl

J.-P.

MIGNE,
I

IO

1

III

<

I

CLERI IM\I KS
SIVE

CURSUUM COMPLETORUM

IN

SINGULOS SCIENTLE KCCI.KSIVSIIC.K RAMOS. EDITORE.

— —
VENIT

TOMUS UNICUS.
i—

>ub;i

7 FRANCIS GALLICIS.

IN VIA DIGTA

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM WAMBOISE, PROPE PORTAM LITKTLK PARISIORl M VULGO WENl NOMINATAM seu pettt-montrougi
,

I

R

1856

ELENCHUS
41
4
I

Oltl

II

ET OPERUM

Olll

IIV

HO€

TOMO

« C

¥111

COIVTINENTUR.

S.

MARTINUS LEGIONENSIS PRESBYTER.
Col.

27-1332

Ex Typis

L.

MIGNE, au Petit-Montrouge.

TYPOGRAPHUS LECTORI.
Opera S. Martini presbyleri, alque sub Regula S. Augustini canonici in regio coznobio Legionensi D. Isidoro nuncupato, nunc primum in lucem pruferunlur nempe post sex ferme swcutotum spatium ab corum lucubralione decursum. Et sune dudum est cum viri de republica Cliristiana oplitne mcriti hujus opcris in publicum evuigandi desiderio lenebantur. Prw coeteris vero canonici regulares, qui S. hidori cosnobium incolebant, id pracipue in volis habnerunt, ut sodalis et collegai sui Martini monumenla in vulgus cderentnr. Sed incassum Martinianam edilionem conati sunt: nam res bonain\auslis, ul aiunl avibus uuspicolu ad opiatum exilum non pervenit. Nos aulem, cum horum opcrum absolutum haberemus excmptum. non ignobilibus notis adomalum, jussu excellentissimi D. D. Francisci Anlonii archiprccsuiis Tolelani, el cx ipso\onlc sumtna, si quic unquam, ftde ac diligentia exaratum, firmiter, incunctanlerque decrevimus tit quamprimum ex officina noslra txjpographica prodirel. Nec in ejusmodi dctiberalione capessenda immatura ceteritate ct arbitratu nostro laulummodo ducti sumus, sed hominum eruditione prceslanlium consilio atqne opinionc c.rspectalis; Qui, postquam vola nostra commendassent, ne ab inceplis abiremus qua horlamentis, qiiu rationibus validis animum impulerunt. Quod volenti dictum est. Habes itaque, tector bemvole, opera S. Marlini sub prelo nostro diligenler excusa; ex quorum assidua lectione uberrimos virtutis frticttts exhaurire valeas. Hic elenim purioris elhices fundatnenlu jaciuutur; hic Christiame philosophioe dignilas, velut in tulo posita vertlatis radios undequaque diffundil. Vnde nil ad catholicce religionis normam non exaclum, nil qnod rnorum sanclimoniam non redoleat, o/fendcs. Nec mirnm: usus est enim auctor in propriis libris condendis, ut atios missos faciamus, SS. Gregorii, el Isidori doclrina, insuper ct Mug. Scntent. Summa Theologiea ex quorutn uberrimo campo optinia qucrque scile admodum el prudenler sclegit. Si quando latnen mutila qtuvdam, e suis sedibus quwdam deturbala deprehendas, id amauuensium inscitio? ascribendum censemus, nisi si Marlinus noster non tam iltornm Dl). vcrba quam sensum excerpsisse videatur. Ut ul sit, omnia ad proprii aucioris mentem consenlanea reperimus : quocirca
, , , ;

duximus aliquid immulare. Sed ex Scriplurce sacrce penu uberiorem sibi erudilionis copiam vendicavit Martinus in cujus penetralia scrulaudo, seu accurate enodando lotus est. Ulriusque legis arcana ditigenter exponit; proplielaruin valicinia in apertum producil: Judceorum evzntus, velul totidem D. N. Jesu thrisli fujaras, juxta sensum allegoricum edisserit, ejusdemque divinitatem tot Synagogce Patrum faclis untiquilus prasignatam adversus Jureligioni
,

argumenlis kinc inde pelitis staluil et firmat. Qutv cum ita sint, hinc fore confidu ex hujus libri editiotie capiendam. genus dicendi quod attinet, illud Ctjpriani effalumusurvarenon pigel'. » In judiciis in concionc pro roslris opuleuta (acundia votubili ambitione jaclelur, cum de Donnno Deo vox esl, vocispura sinceritas non eloquemiw viribus ulititr ad fttlei argumenla, scd rebus.... Accipe non diserta sed forlia nec ad auciicnliai popularis illecebram culto sermone fucata, sed ad divinam indulgentiam prccdicandam rudi verilate simpticia. t[Pra!terea, nolum habent bonarum artium cultores, quanlum humance littcrcv Marlini aiate languerent, ul pruinde cum primis Ecctesice Palribus in oralionis prwstantia eum confcrre non ausim. Id mirum essc non poterit obscuri illius temporis ralionem habenli, in quo non scientiamm tranquillilas, sed armorum motus et [ragor Hispanice noslrce tractus vicos frcquenliores quoque urbes occupabat. Prwtens volumen quaiuor tantum sermonibus absotvilur : ultimum, qui secunctus de Nalaii Domini inscriplus csl, seclicnibus distincturn damus prceeunte signo §. Ad sec.tioncm quamque summa prwmitlitur, breviler ibi contenta exprimens. Quw quia in aliquibus desiderabalur, nunc adjecta fuit m utilitatem legenlis. Qui Mariini gesla, studia, peregrinationes demum retigioais ergo susceplas scire dcsidcrat,ipsius \ilam per Lucam Tudenscm ejusdem instituii canonicum exaralam evolvere potest, qttum in hujus operis limine apponi curavimus, quceque instar prologi absolutissimi essc queat. Vate igilur, et laborem nostrum aqui bonique consute.
daicas expostulaliones
, ,

mu$ non modicam frugem

Ad

,

,

,

,

VITA SANCTI MARTINI,
SCRIPTA

A

Luca diacono legionensi, postea Tudensi episcopo , dura esset canomcus regularis Sancti Auguslini in regio coenobio Legionensi, sancto Isidoro nuncupato ; atque ex opere quod inscribitur : l)e miraculis S. Isidori, desumpta.

CAPITULUM PRIMUM.
Qualiter B.
Ii.

A

htdorus mtrabtltier dedit sapteniiam Maritno canontco stn monastertt, mcdtantc
vitae

parvo ttbro.quem tpsnm devorarc compulit.

Martimts presquem paulo anle superius memoravi, inlellcclu Scripturarum
byter, canonicus ejusdcia, monasicrii,
(I)

Eodem tempore vcnerabiHs

interno fere idiola, sed virtulum opcribus sapientissime fl >rebat iusiguis. Hic, quamvis esset eccle* siaslu is ofliciis doclus, et ut diclum cst, inlernum Scripturarum non eaperel inlcllecluin, tanqoam ille qui grammalicorum soholas unquam minimc frequeniaverat, lamen inhierat (1) ei intelligendi sacras Scripturas siimmum desiderium, et oralionibus et jejuniis insistebat, serviens Domino dic ac

Sic codex pro inerat

Patrol. CCVIII.

&Q

1

;

H
nocte
jii

S.

MARTINI LEGIONENSIS

42
;

spirilu veriiatis (Luc u). Sed dum norte quadam pervigil orationi insisteret, apparuit ei bealus doclor Isidurus ferens parvulum tibrum in

A

minis promptum faciens prcemunivi!

mi, « Accipe hunc, dileete inanibus, et dixil illi comede et dabit tibi Dominus sacrarutn scicnquia fidelis et juslus inventus tiam Sefiplurarum, •es in domu ejus- (Malth. xxv). Oblimii etiam a Domino Jesu Chrisio ut accipias quidquid a Deo petieris (Joan. xvi); et eris consocius miraculoruin, qnacDomirnis pcr me in hac Ecclcsia operatur. Ego sum Isidoi us hujus loci patronus, el ea quae le Spiritus sanctus docuerit, studebis in gloriam Christi
:

ct

;

nlute palicntia, obedientia el humilitate dilavil, el in senectutc ac scnio sapicnlix el iniellectus spiritu illuslravil, atque in omni xloie hunc verilatis testem cl athletam forlissiinum roboravit, ut veie cunclis dclur inlelligi, quod in salulem multarum gentium divina gratia hunc vitx fruclum ex bona terra produxit.
in juv.

CAPITULUM
De

III.

laudabililer (2) vila B. Marlini apuernia sua; de qualiter ejus paler post morlem uxoris suscepit ha-

nominis propinare. i Martinus aulem, ut erat columbrnae simplicitatis, verebalur comedere librum, ne forte tali cibo regulare jejunium solveretur. Tunc sanctus confessor accipiens mcntum ejus, librum eum compulit devorare, et ila iuflammatus est totus, ut sibi viderctur quod esset quasi ferrum candens in igne. Quo peraclo, sanctus qui ei loquebalur, disparuit. Ab il!a igitur die ita sanclarum Scripturarum ftoruit intelleclu, ut quosque magistros tbeologos superaret, cum eis de sacris quxstioniuus conferendo. Judaei quoque ct haerclici non poleranl resistere sapientia;
ejus et spiritui qui loquebatur (Act. vi). Mirabanlur omncs super doctrina ejus (Mailh. xxn), cum praedicans inter sapientes diserla latinitate verbis positis proponeret verbum Dei. Stupebant cuncti qui quoniam ultimo fraclo senio data noverant eum fuerat lanta scientia Scripturarum. Dala est eliam iili gratia curalionum (7 Cor. xu), el spiritu prophetico quaedam fuiura sublililer praevidere. Praeterea duo nimiae magnitudinis volumrna edidit quae Cuncoidia nominantur, eo quod in eis concordenl aucloritales Novi et Velcris Teslamenti, et sanctorum Patrum sentenliae compilentur. In his voluminibusobscura Scriplurae sacrae clarius reserantur, fides catholica roboratur, Judaeorumperlidia confutalur, singiilatim omnes haereses expugnanlur, et quidquid honestatis est, Scriplurae testimoniis suadetur, declaratur et suavitate benignissima adeo u( inter doctores Ecclesiae Cbristi merilo hic Martinus debeat computari. Cujus iita, sanclitas et miracula ui pateant fidelibus manifeste, ad glo~ riam nominis Christi et confessoris ejus Isidori laudem aliquam prosequamur, ab ipsius exordio narrationis ordinem assumentes.
, ,
,

bitum in monasterio Sancli Marcetli

Hic cum essel puemlus, sacris datus est erudicndus lilteris a parenlibus, qui marilalcm sancte ac honesle viiam ducentes, si supcrstite uuo ailer coruin debilum exsoiveret omnis carnis, causa caslitatis servandx liberius, el abrenuntiandi *xcuio se voto astrinxeraiil, atque lilium non lantuiu

R

lemporahum eorum,quanlum conversaiionis sanctae orationibus crebris flagilabaitl hxrcdem. Docebatur quidem puer exlerius a magislro, sed iiuus irradiabatur Spiritu sanclo nulia cral mota in di:

C

sccndo, liabito respeclu ad ejuscxlerds consodales, cui divina gratia aderat doctrix. Matre vero ejusuniversx carnis viam ingrcssa, patei ac si fugiens tempestatem, majori parte rerum suarum pauperibus erogata, cum aliis omnibus qux possidebat et filio ecclesix Sancli Marcelli martyris, qui in urbe sita est Legionis sub beati Augustini Regula se Dco contulit serviturum, lilio tamen propter pueiiles annos permanente in habitu saeculari. Verumtamen diligebant omncs puerum propter religionem patris, et maxime quia fulurorum operum in eo praefulgebat imago; hilaritas continua, mansuetudo juctmda, senilis prudcntia ; quidquid est puerile moribus abdicabat in eo, ei utrobique spintu consilii senioribus obediens seregebat. Operabatur jam Dominus in aetate tencra ser vi sui laudabile ac mirabiie quoddam, adeo ut inler caeteros clericos fortes robore et proveclos sctate in nocturnis temporibus el diurnis primus surgerel ad divina mysteria peragenda, et cuuctis se pra^bens ofliciosum, oralionibus pervigil, corpus jejtiniis macerabat. Revocabal saepius ad memoriam Jesu D.mrini passionem et in se delinquenlibus ignoscendo, et compatiendo miseriis aliorum, pietalis spiritu frue;

CAPITULUM
dem nomimun

batur.
II.

fieorlu, geuere B. Marlini canonici Sancli Jsidori, etde nominibus patris et matris ipsius, el eorumsigni/icalione.

CAPITULLM

IV.

Fuit igitur bic venerabilis doctor Eeclesiae Christi Marlinus nobilibus ortusnaialibus, a parentibuscatholicis pvocreatus, quorum nobilitas morum nobihtatetn getieris virlutum iloribus decorabat. Ctijus nominis causa renim testante satictarum divino praesagio hic videtur vocaii Martinus, qui lestis Graece, sive ad Martem nalus inlerpretatur Laline. Parenles ejus ex territorio Legionensi, paler Joannes et maler Eugenia vocabaittur. Convenienter, qui tantse soboiis fructum gignere meruerunt, talibus censentur nominibus; quia Joannes Dei gratiu, et Eugenia bona terra, vel bona facies inlerpretatur. Dei gratia ex bona lerra tcsietn verissimum prot.ilit
sive ad

Qualiler B. Marlinus post palris nbitnm ad subdiaconatus ordinem promolus, ad illicilos molus carnis comprimcndos scipsum pluribussanctis peregrinalionibus jortiler maceravit.

Cum itaque psalmis, hymnis, canlicis spiritualihus Gregoriano giaduali, antiphonario essct pleiuus erudilus, et Deo voce clara alque sonora dulciter in ofliciis ecclesiasticis iubilaret, puenlibus annis
D
tiansactis, Ecclesiae procurante praeposito in

sub-

diaconum ordinatus esl, honoris ecclesiasiici gradum. Qui ex ordinc suscepto magis Dco se asne forte calore carnis fervenle susceptum ordinem macularet, ad frangenda desideria carnis, ad aictiora spirilum roborabat. Cogebai carnem servirc spirilui, el irrucntes iascivos nu)lus carnis ad pelram quje Chrislus est (/ Cor. x),
truens debiiorem
;

nium

ct

Martem natum Marlinum, cum facior omrecreator fidelitim Deus bunc famulum

lotis viribus allidehat.

iideiissimiim gratia sua in puerilibus annis ditavit, el prae caeteris coaetaneis ejus illius faciem, id esl conscientiam ejus atque mores, honestatis et mansueludinis spiritu decoravcrit, mentem ejus ad

suum

inspiceret, ut circa finem adolcscentiae niolus contra se violenter surgere consideians sanclae peregrinationis exercilio su-

Cumque

consuevit,

camis

supcrna dcsideranda erexil, et in adolcscenlia conira niiilliformem inimicum diabolum, contra illicilos molus carnis, et contra diversos casus mundi eum spirilu forliludinis ad Marteui specialis cerla(2) Stippl. actu.

perba lubricae carnis alteri, sanctorum oralionibus el suffragiis spiritum roborari, indulgenliam el Dei gratiam promereri cum pater ejtis morle preiiosa in Domino quievissct (Psal. cxv), cuncla quae habere videbalur, sluduil pauperibus elargiri.et per:

13
cgre profeclus, nostri

VITA.

U
CAPITULLM
VII. rediret, in
,

Salvaloris in Asluriarum parlibus, el in Galletia beali Jacobi apostoli limina visilavil. Deinde Genilricis Dei et sanctorum expetiturus auxilia, per c;cteras sanclorum ecclcsias, maximc ubi eorum sacratissima corpnra quiescehant, alacri pergebat discursu, sanctorum merilis et precibus Dei misericordiam implorando : et fusis frequenter rivulis lacrymarum, abluebat peccala si

Qualiler B. Martinus
civiiate

dum

ad propria

quadam

fuit

caplus

lanquam plunelam

prwdictam furatus

esset.

qua coimniscrat

vel delicta,

CAPITULUM
De maxima

V.

abslinentia B. Martini dum Roma existeret peregrinus ; et qualiler oblinuil gratiam coram ocutis summi pontificis, et custodienlium ccclesiam Saticti Petri.

Taudem pervenit ad sanctam urbcm Romam, ubi, Doniino iargiente, sanctum Quadragesimse percgit lempus in cmereatque cilicio, in panc arcto et aqua
brevi; et hebdomada qualibet bis triduanum jejuniuin peragebat ; Dominico die, tertia feria, quinta et Sabbato tantummodo semel sumendo eibuin, et singulas staiiones sanctorum in psalmis^et orationibus pedibus quolidic perlustrando. Dedit ei Dominus gratiam in octilis custodnm templi Beatissimi Petri apostolorum principis, ct anle illius sactum altare vigilando, psallendo, orando lere totam noclem ducebat insomnem. Peracto itaque quadragesimali sancto jejunio, et florido Paschse cunctis fidelibtts pleno gaudio adveniente die, post percepiionem coiporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi pedes gloriosi Patris Urbani papae meruit osculari, et ab eo bencdici specialius caileris qui aderant peregrinis. lloc quidem pcr omnia vir catholicus niultoiies asserebat, quod ad praesens ineslimabilem sui laboris credehat fore mercedem, si vicarii Douiini nostri Jesu Chrisli, scilicet Romani Pontilicis, fimbrias tangere, atquc ab eo bencdici, et indulgentiam accipere mcreretur ; eo quod Doriiinus ligandi atque solvendi prge cunctis pra>iatis plenariam ilh contulerit potestalem ct excellentioris gralisc dignitatem.

B

Cumque reverterelur, pro tot consummatis laboribus Deo gralias agens, et sanclorum cnrpoi a, scilicet beati Dionysii marlyris gloriosi Hartini episcopi in Galliis, preliosissimi martyris Thomje in Anglia, et sancti Palricii itt Hibernia frngranti studio visilarel, sanetos qtioque jEgidium, Satuminum cl Antonittm cupiens visitare, prsediclum pallium sacerdotalc secttm fercbal, et iu civitale Yeteiensi eustodes civitatis capicntes eum , el quasi de lutlo planetse obstinate redargnenles, in carcereui posuerunt. Sed divina clementia, qu;e in se speranles non deserit (^lJan. xm), virnni Dei exaudivit ad se chmanlem. Nam cum orarel irt eareere positus, venit ad eum quaedam mulicr haeretica Jabe infecta, el ccepit vehcinenter insislcre nt sibi pra^beret assensum, fidem calholicam dcnegando, el eum a carcere liberaret. Servtis aulcm Dci , cum videret quod eum vellel in erroris pnecipilium mergete. molus amaritudine fellis dixit ei < Discede a ine, malamtilier; quia malo, si fieri potest, mill sies mori quam cceno tuae haeresis inquinari. > Ad hasc mulier irata dedit illi alapam et abrepta statim a daemonio acrius vexabalur. Cucurrerttnt cives, et perquirentes, de faclo mirabantur valde, alii dicentes eum esse sanctum, alii vero maguum maleu,
:

,

cum

:

et

schisma erat inter eos.

CAPITULUM

VIII.

Qualiter B. Martino in carcere existenle , venit ad ipsum angelus Dei ad ipsius custodiatn deputaius, et eripuit eum, pracipiens ei ut Legionem rediret.

smim,

q

Cum hsc agerentur, misit Dominus angelum et eripuit eum de manibiiR iniquorum {Psal. xxx). Ltenim veniens quidam vullu decoro, habilu
honcsto,
cor-pit in

esset lalis
pritis

ingressu eivitatis perquirere, ubi peregrinus Dei servus, lormam eius et

CAPITULUM

VI.

Quuliter B. Martinus ab urbe Boma sccessit in diversas alias sanctas peregrinationes ; et Conslanlinopolim veniens, ptanetam pulchram tmit in partes suas deferendaui.

habitum exprimendo. Cum audisset a diccnlibus hujusmodi virum in carcere delineri, venitad judicem civitatis, et conqucrebatttr de illis, qui injuste male traclavernnl virum Dci. Videns lanti
honoris hominem judcx, assurrexil ci. el humililer quserebat ab eo, quid nossel de peregrino, dc quo Qui respondens, dixilei « A puerilia, inquit, novi euni vivere juste ac tinioratc, et patrem ejuset matrem in timore Domiui conversatos; peregrinationis causa eiogatis pro majori parte omnibus quse habebat pauperibiis, ivil Jerosolymani. Post ha c eliam orandi gratia perrexit Consiantinopolim , ibique, me praesente, plonetam emit de qtia vcrsatur quaestio, ct scio quoniam bic bomo sanctus et justus est. » Tunc judex lidem adhibens lanto lesli festinns pcrrexit ad carcerem. ,Ctim invenisset ttirbain altercantcm stipcr dicla mulierc qu;c a d(emonio vexabalur, el didicisset quod factuni lucrat, provolutus genibus coram servo Dei Marlino, pro i;ini<» commisso scelcre veniam precabaiur, et extrahens eum a carcere, olferebal ei pecuniam, alque in satisfactionem tanii contmissi, ut acciperel, instanlfa qua poterat, exorabat. Vir aulem Dci Martinus indulsil illi, ct pccuniam accipere recusavit. Sed vusupradictus duccns eum exlra civilatcm, dixii ci t Ueverlere in tcrram nalivilalis tnae, ct in quicle mentis et corporis ordinom diacnnatus oi presbyte ralus sus<inie!is, iiidunicnlis sacris graiuni Dio slude sacriticium iiinnolare. » Interrogatus autem a Marlino tjuis csset qtti lanlam sibi gratiam miset ricordiler exhibuerat, dixit ci Angelus Dci cgo siim libi ad cuslodiam deputatns, el tn Offlnibu" quae agis, mc atixilialoreni oblincre a Domino rno
talia loquebatttr.
:
i

Tantis igitur vir Dei onustus laboribus, imo ut
vcrius loquar, valde nlleviatus, negolii capti non immcmor ad memoriam sancti Michaelis archangeli

de monie Gargano, et sanctissiinttm corpus Nicolai de Barinlo orationis graiia pioperavit. Inde prospero navigio vectus, Jerosolymam adiil, el in locis sanctae Nativilatis et passionum Domini nostri Jesu Christi dicbus muitis vacans obsecralionibus, et jejuniis {Luc. n), crucifigens seipsum cum viliis et coiicupisccnliis (Galat. v), cordis conlriti et humiliali Domino sacrificia immolabat, et sacra loca
lacrymai titii fonte snepius irrigabat- Post ha±c sancto Jerosolymilano hospitali tanla humililale ac gratia prcedilus biennio deservivil, ut in oinniuin mcntibus lnflucns, tenerrime ab omnibus amaretur. Quibus

,

p.

omnibus

feliciter peractis, visitatis sanclis ereniitis
,

perrcxit Conqui erant in Antiochenis montibus slantinopolim , et beatorum apostolorum martyrum, confcssorum et virginum rcliquias inibi quiesccntiutn devotissime adoravil , misericordiam Domini sanctorurn suffiagiis implorando. Mansil ibi per dies aliquot Dei servus, et inter cajlera venaha platielam sacerdotalem olosericam vidil, quain, dato pretio, aocepit ab inslitoribus, eam ecclesia: Snncti Marcelli Legionensis pro munere cupiens deporlare. ConsjMciebal enim jam in sc refri^escere calorem corpoiis fatigati, ct quasi seciirus de pugna contra tenlaliones carnis divino froius auxilio victoriam se posse obtinere gaudebat, et in nalali solo cnpiebal Domino de caelero inilitarc.
,

.

:

» Quibus dictis, rcsplenduit fticies tjut ut sol (Maitli. xvn), et ex oculis cerncnlis evaiicii.

ruisti.

,

,

13

S.

MARTINl LFGIONENSIS

16

CAPITULUM

IX.

Qualiler B. Martinus slutim veniens Legionem, diaconatus el prcsbyt<rutus ordincs suscepit, et ii. Auguttwi habiium in Sancti Marcetli monatterio recepil, ibtqtte honestissime el luudabiliter vivebat.

partc remoliori, in qua ad honorem crucis nostrse redemptionis altare contruxit (4), ubi dicbus ac noctibus psalmis, et hymnis, ct orationibos insislobat (Luc. n).

CAPITULUM
De maxima
ac de

XI.

Servus aulcni Domini Marlinus slupore plenus, quasi exanimis estf effectus. Tandcm ad scrcversus, cum fletu magno Dpo gratias egit, qui per angclum
suiim lueri illum uignatus est in omnibus iribulationibus et angustiis suis. Et ut jussa 'perficeret angcli, acuelerabat redirc Legionem. Quo cum venissel, a cunctis cum gaudio magno reccplus, et per manus reverendi Patris Manrici episcopi (5) diaconatus primo, et deinde presbyleralus ordinem estadeptus. Suscepit etiam secundum beati Augustmi Kcgulam religionis habitum in ecclesia Sancti Harcelli martyris, et se recepit in quadam parva cellula intra clauslrum, ut quantnessel semotus ab aliis, lanto magis posset contemplaiioni el oralioni insistere , omnique poslposito strepilu saeculari tantummodo divinis obscquiis frueretur. Ubi dum esset, illud quotidie clerici et ecclesiae custodes cxperiebantur mirabile, quod, cum cssel ecclesia clausa, diun surgerent ad matulinuui oiltcium peragendum qualibet noctc, ipsum ante majus altare inveniebant orantem.

Sanai

vitw asperilute et abslinentia B. Mariini, sancta ipsius conversatione, dum in dicto lsidori monaslerio viveret.

Taniae quidem erat abslinenliae, ot non possct credi.quod lemporibus nostrae fragilitalis quis-

quam posset vivere, qui corpus suum laliler fatigaret. Nunquam utebalur carnibus nec piscibus; vinum pro debilitate stomachi raro somebat, adeo
lymphatuin, ut vix sapore
set discerni
;

in

ventu inlerdum

cum

vel colore ab aqua pospraecipuis solemnilatibtis in confratribus comedebat, ct jure
:

camium,
pelliceo
r,

ovis et caseo utebatur
,

exceplo super-

cilicio

non induebatur lineis sed asperrimo era^ circa carnem indutus, et pro iecto in solo
paleis slernebalur, in

sibi parum de membra sonino

quihus fessa

aliijuando refovebat,

poslquam es-

sent vigiliarum nimiis laboribus fatigala. Erat ei

CAPITULUM

X.

Qualiter Legionensis episcopus extraxil canonicos regutares ab ecclesia Sancti Marcelli , et immisit
clericos

sludium fralres in suis aegritudinibus visitare, eisque maxime de nocle assistere, eo quod tunc magis segriludine gravabantur. Leniebat eos obsequiis, blandis consolabatur verbis, invilabat ad confessionem peccatorum faciendam, et perceptionem sacramentorum explendam; suadebat omnia qua3 sunt sanclilalis, et menles eorum ad coelestia
erigebat. Ipse
ln

sajculares

:

et

B.

Martinus
et

se

traustulit

manu

propria

extremae

unctionis

ad ecclesiam Sancti Sanctum Marcellum, rumjussu ipsius.

poslea rediit ad finaliler ad Sanclum lsido~
Isidori,

prsebebat omnibus

sacramentum,

et virlus divina

Accidit tunc temporis ut praedictus episcoptis canonicos regulares ab ipsa ecclesia rcmoveret, viro Dei cum uno tantum suo clientuifl Pctro no-

sacramenlo sensibililer apparebat, quiaaeger slatim se habere melius iatebatur. Quoscunque in congregatione perpenderet dissidentes, summo studio ad concordiam revocabat. Quidquid mveniebat incompositiim statim corrigere satagebat. Cunctis occurrebat laetus et humilis, prout unicuique com,

mine

noviler inducti fuerant , remanente.. Sed oonsiderans tutius esse cum viris honeslioribus habitare,se ad nionastcrium Sahcti Isidori confessoris cum illo suo clientulo transtulit, ut canonicam valeret securius ducerevitain. Qui benigne receplus a fratribus , cum abstinentiae gralia noliet uti vino vel carnibus, quibusdam molesle ferenlibus quod non ul caeleri fratres rigorem ordinis temperaret, et in scandalum cederet aliorum, ad ecclesiam Sancti Marceili redire coactus est, ubi per dies aliquol mausit. Deatus aulcm confessor Isidorus quibusdam apparuit monasteiii sui fralribus , et terribiliter dixit eis i Quo expulislis servum Dei Martinum? Studeant eum prior et conventus cum honore citius revocare : quod nisi fecerint, maxima pericula se noverint ineursuros. Non cnim debent fratres scandalizari, sed polius congaudcre, cum ad arctiorem vitam viderint lidelem socium evolare. » Haec cuui nunliata fuissent priori et conventui, miserunl ad eum de senioribus domus roganles, ut ad eorum monasterium dignarelur rcverti, et ibi suam expleret omnimode voluntatem. Vir aulem Domini cum acquiescere noluisset, abbas qui vocabatur Facundus, qui prseerat monasterio, venit ad eum pedibus nudis cum fratribus senioribus , et precabaiur precibus lacrymosis ul redire ad eorum inonasterium dignarelui. Qui «d ipsorum lacrymas victus, ut cral aflluens viscerious pietatis, fediit cum eis, ct in quadam ipsius monaslerii se conlulit
:

inter sseculares clericos, qui

^

petere videbatur, ct plenus gratia omnibus dcsiderabilis intluebat. Quicunque ad eum veniebat tristis vel turbulentus, affabilitale consolationis ejus l^etus, et hilaris abscedebat. Divulgabatur fama honestatis ejns sempcr accrescens in mclius, ct quotidie suavius redolebat.

CAPITULUM
Qualiter B. Marlinus
licet

XII.

et infirmns inctzpit opus magnum librorvm suorum, etreges atque tnagnates ipsum nimis vcnerabanlur, et, eo vivenle daimones ipsius sanctilalem fatebantur.

senex

"

Cum aulem in eo virlulum opera augmento mequotidie puliularent , et esset jam vencrando senio fessus, atque Scripttiras, non ut oplahat, intelligebat, ut supcrius scriptum est, el pcr bealum confessorem Isidorum optatam accepisset a Domino intelligentiam Scriplurarum, atquc Concordice volumina vellet conlicere cum in scribendo manutim et brachiorum suorum pondus sustinere non posset, fecit ad quantdani trabem in sttblimi coiligari funes, quos per scapulas el hrachia ducens quodammodo suspensus iinbecillis corporis pondus levius tolerabat, et sic in iabulis caeratis scribcns, tradebat scriptoribus, qui ab eo diclala vcl copillata scribebant, transferentes in pergamena. Hoc etiam cral valde mirabile, quod dolore capilis nimio laborabat, el a tanto sttidio nullatcnus desistebat, Coepit etiam signis et miraculis coruscare, quae silenlio praelercunda ex tolo nullatenus judicamus,
liori
: ,

et obiit 14 (5) Electus est Manricus anno 1181 Februaiii 1205. et maxima (4) Ob hujus altaris construclionem qna erga crucem Martinus afliciebatur religione, Marlinum Sanclce crucis eum vocat pervelus Necrologium. Tempus quo B. Martinus ad coenobium S. Isidori se transtulit, necesse est ut non preecesserit annum 1181, qui fuit electionis,s;culi diximus,
, ,

Manrici episcopi ac proinde plurimum erravit Fr. Josephus Manzano in Vita S. Isidori, cum annum designaveril 1168, et abbas Facundus supersles adbuc erat in altero contra chronologiam ejusdcm
;

auctoris, qui eum obiisse statuit praefalo an. 1168. Sed postea patebit Facundum etiam vivere anno 1197 circa fincin.

17
licet

VITA.
plura

18

CAPITLLUM XIV. propter legenlis faslidium taceamus. y\ Quibus visis miraculis, rex Adefonsus in tanla eum quce B Qnaliter minor vurs ordinarice vonionis babebat reverentia, ut frequenter saneti viri praeMartino, proul aliis canonicis aabatur, suf/iciesenliam visitaret, et contra ipsum flexis genibus bat quolidie septem clericis suis , sempcrque reliveniebat. (Jxor quoque ejus regina Be.rengaria (5) quuv ipsius portionis supereranl. Dei famuli sanctitatem suppliciter adorabat. FpiHabebat igitur secum clericos septem quolidie ad scopi quoque et barones regni eum nintio venerasua volumina coiiscribenda , ct divinum officium bantur affectu, et ejus sacns monitis et praeceplis peragendum. Et cuin leneat consiietudo monasterii, sedevotissime submittebanl.Omnes habebant ipsum quibusdam certis diebus carnes edere in conventu , magislrum confessionis peccalorum suorum , et viro Dei suam dabant carnium porlionem, quae uni cuncti asserebant, quod si qua peccata vellent tepossei fratrum sufficere, et tamcn unus posset ad gcre, aut tradidissent oblivioni eis vir Dei ad ni<;boramtotam consutnere. Deferebatur dicla carnium moriam reducebat. Lt autem in co Dominus virtuportio viro Dei, ct ipse manu propria maximani tum miraculorum etgratiara curationum detegeret pariem ejus duobus dabat calis quos nutiiebat manifeste, et miraculorum quae fiebant per bealum Ali.tm vero partem signo crucis benedicebat, et confessorem lsidorum, efliceret socium arreplitii seplum snis clericis, ut in nomine Domini nostri qui jacebant ante altare bealissimi confessoris, Jesu Chrisli coinederent, tribuebat. Ille qui de quinposcentes remedia sanitatis, vel daemoncs in ipsis, que panibus et duohus piscibus quinque miliia hoclamabant, dicentes: « Martine, serve Dei, incendunt (Marc. vi), augebal quolidie carnes nos oraliones luae amodo non possumus liic ma- » minum satiavit B illas, ita utipsadie esuscarum dictos clericos satianere, quia Isidorus conlra nos te sibi ocium agret.eteliainin diem alteram earunt reliquiaeremanegrcgavit. » Et baec dicentes, cnrabantur qui laesi rcnt. Unde faclum est, ul quod cx ipsis carnibus erant tam gravissima passione, Unde jam inultis quadam quinla feria superfuerat, dum esser.t clea*gritudinil)us laborantes accedebant ail ipsum,et rici in prandio sun sequenli Sabhato quidam pucr obtincbant remedia saniialis. nomine Adefonsus, qui nunc artium libeialiiim et CAPIIULUM XIII. juris magistrali nomine decoratur, eiim dictis cleQuuliter B. Murtinus peiiit UeeiUiam a suo abbate hic carnes ricis ad comedcndum saepitts veniebat recipiendi eleemosynas ad opera sua perficienda quae de quinta feria remanserant, ut reperit, comeet scribenda necessarias, eique revetavit qualiler debat. Ut autcni supervenit vir Dei, et vidil subito beatus Isidorus dederai sibi sapientiam, mediante qttod fiebai, putans quod sui clerici carnes comeparvo libro , quem compulil devorare : et qualiter derent, dixit eis « Quare, miseri, judaizalis? Forfecit opera jam dir.ta el insuper ecclesiam Sanctistassis in sexla feria prarparaslis nobis, ut in Sabsimrc Trinilalis. balo comederelis? Nonne debct esse dislinctio ittter Chrislianos et Judaeos, inler filios Dei et filios Sed quoniam cst de subslantia Begulce beati Audiaboli? > Haec dicens expulit cos a consortio suo. guslini isectindun: quam , auclore Deo, famulus Clerici autem de facto ntmiiim condolenles, innoChristi Martinus Domino militabat) regulares cano tuerunt quibusdam fratribus, t|iiid accidcril illis. nicos non solum proprium non habere, verum eliam Qui venienles ad virum Dei, vix obtinueruiit ut absque praelatorura licentia nihil dare vel accipere; pauper Ciiiisli, qui uiiiit de mundi divitiis possi- C clericis induigeret; ita lamen ut prius proniitlerenl in manibusejus de caetero dic Sabbali, nisi necesdebat, nec poterat absque aliorum subsidio libros silale urgente, nullatcnus comcderent carnes. Sed coniponere suprafatos, dum non solum praesentitransactis aliquantis dicbus , cum didicisset a clebus, sed ctiani fuluris dc accepla gratia sluderet ricis omniiio eventum rei, nimium doluit qtiia lali prodesse divinae tnunere largitatis, abbatem Facundum (li) humiliter supplicabal, quatenus sibi daret casu fuerat hoc rairaculum propalatum. Praeccpit tamcn eis ne super hac re de reliquo cxcilareut rttlioentiam habendi scriptores, cum
,

,

,

:

:

:

,

quibus sanct33

compilalioais conficcrel libros, et accipiendi elccsibi misericorditer conferrenlur. Abbas ut audivit, mirahalur quod etiam eum in lantum Spiriliis sanctus roboraverat ut aegriludine capitis ac scnio fessus tanii laboris opus arripere

mores.

mosynas qu;c

CAPITULLM XV.
Qualiler B. Marlinus curavit decunum Legionensem quartana febre, dum ipsi insimul de sucra paijma
decerlarcnt.

,

,

nileretur.

Tamen

in prajsenlia

quorumdam fratrum

seniorum inlerrogans etiam in virtute obedientiae exigebat ab eo, ut sibi diceret, qualiter lanta gratia
pervenirel
ci
sibi.

Ad

hx<c filius obedienliae

narravit

quomodo beatus confessor Isidorus sibi apparuerat, ct ei contulerat intelligentiam Scripturarunt

Dccanus Legionensis notninc Pelrus, vir lilteraadmodum ethonestus, qui assumplus in archiepiscopum, nunc strenue Jacobiiain rogit Ecclesiam (8). eo tcmpore febrc quarlana graviter labotus

eo

modo

<|tio

snpra

praenotatum

est.

Tunc abbas

eleemosynas a

gratias agens, dedit ei licentiam hahcndi librarios, volumina conscribendi, ct accipicndi fidolibus, unde posset perlicere quidquid sibi meliiis videretur. Regina vero Bercngaria (7), ut comperit desiderium sancli viri, suliieientes expensas praebuijt, ex quibus vir satictus sua peregit volumina, atque in ipso claustro ad
et quae vellet

D

hoitorem Deiiicae Trinitatis ecclesiam constrnxit, ibique multorum sanctorum reliquiis aggregatis, fecit eam per itianus reverendi Patris Joannis Ovelensis episcopi consccrari.
(S) Berengaria nuptajam crat Alphonso, si credimtis Henrico Florcz, tom 1 Reginar. calliolicar., pag. 552, die 17 Dccembris anni 1 107. Uoe ergo anno vel paulo ante Mariiims scribere ea;pit.
((!)

rabat. Hic qUadam die summo ntane venit ad virum Dei, et cum eo ni sacris Scii|»tuiis usque a<J vesperum conferebat. Cum autem se videret Dei servum non posse in aliquo superare sophistieis syltogismis, ccepit proponei"e contra ipsuin. Ad b»: ipiia dccane, desiste < Dcsiste , vir Dei dixil ei falsitas angulos qurcril. » Incipicbai jam fcbrilis rigor decanum arripere; ei proslfalus ad pedesDei < Serve Dei, per Dominuin nof.iniiili, dixlt ei struin Jesum te deprecor, ne dcspicias me, quia
:
;
:

elapsi sunl, ex quo affligoi assi ut prefcbre. Ora pro me Dominuui cibus tuis restituar sanitali. » Sedvir IVi, ne iabe

oelo

jam menscs

due quartana

,

En quomodo Facun.Ius adhuc ccenobio pra>
lcm-

crat eirca finem anni 1197, nt antea dixi. (7) Eigo, uldictumest, B. Martinus circa

pus Berengariae ad scribendum scsc accinxit. (8) Henrictis Florez. tom. N\!l Bispan. sacrta, pag, \i\ im|tiit, hunc Petrum jam anno 1208 Compostellanam regere Ecclesiam, vitamqu pro sc ad usque annum li"2i.Si ergo ?era esi h.v<chronologia, uno cx his sexdecim annis caput islud scribcbat Lucas.

19
:

S.

MARTIM LECIONENSIS
A

2U

vanae glorue foedaretur, ait ci < Hoc non est meuin, quia Iioiiio peccalor sum (Luc. v). > Decano autem cuui lacrymis insistenie, Dei famulus inotus pictate ait illi < Deprecemur ambo Deura, ut tibi quod petis. dignetur iribuere. » Proslravit se decainus ad orationeni corara altare Sanctaj crucis, ct Martinus venit ad quamdam fcucStrara, unde altarc beati Isidori prospiciens, precum suarum incensum Domino consueverat adolcre. Et cum orasset diulius, venitad decanum, et interrogaviteum dearticulis fidei, ut de credulitate sua fldem faceret coram Deo.Qui cum oninia quse sunt de lidc catholica se credere fateretur, servus Doiuini dixit ei < lu noniiue Domini nostri Jesu Christi, precibus beati confessoris Isidori eonservclur in le fidcs calliolica quam fateris, elcsto sanus. » Qui, protinus sanitate recepta, glorificabat Deum et confessorem ejus Isidorum : et sic viro Dei Martino deinceps se pnebuit obsequcntciu , ac si essct uuus dc famulis ejns. Comedit ipsa nocte
. : :

pcsset s.ibi medicorum rcmcdio subveniri, a pra.*dicio Garsia, qui cuin riidimciilis liiteralibus edocebat, ad virum Dei Mailinutn dedtictus esl. Hic ciini pracdiclo puero cecidit ad pedcs ejus, el cuni lacrymis precabalur puero saiu-tu» medela; gialiaui exhiberi. Vir autem Dei fccit sigiiura crucis snpcr gutlur pueri, et slatim cum sanguine evotuit aposlcma. Vivit adbuc di< ttts Munnio presbylcr et canonicus ct ctim pluribus aliis bujus miraculi
,

lcslis exislil.

CAPITULUM XIX
Qualiter B. Marlinus comitissam aetolam suatn partns doloribus morti propinquum u morte ipsa
tiberavil.

cum eopauperculam coenamejus, quodetiam niulti episcoporum niultoties facere se gaudebant. Edidit pneterca dictus decanus rbetoricis coloribus pr«claram bomiliam, inquaChristi confessorem Isidorum
laude celebri extulit gloriose.

g

CAPITULUM

XVI.

Qualiter B. Martinus mulierem nobilem a mamiltce dolore curavit.

Quacdam muller nobilissima Santia, qiuc sanclum virinn dcvolissimo vcnerabattir aflectu, dum esset praegnans, et appropinquante pai tu, doioribus nimis urgeretur, misit ad virum Dei suppticando, ut pro ea Duiuino preces fundere digBarelur. Ipse vero nunliis bcnigne promisit annucrc poslulala. Sed cnm nox supervenisset, et famuli ad lectum fere morientis dominse circumstelissent, ipsa coepit clamare, dicens : < Parale sedes, cl recipile sancttim Dci Marliniiin. > Quod cttm audisseiil omnes qui circumslabant , pulabant eam loqui quasi esset posila exlra scnsura. Ipsa vero inlelll»
gens quod nou videbant alii, quod sibi videre dabalur, dixit cis : « Egredimini oinnes, et mccum remancant solunimodo mulieres. » Qtii cum fuisscnt cgressi, illa de lecto descendil, et quasi oralura procidens, filium masculuni

Q-.uedam etiam nobilis mulier, quai dolore mamillie gravissimc torquebatur, veniens pelebat a viro Dei Mattino sme aegritudini subvcniri. El cum signum crucis vir Dei fecisset superturgentem mainillam ejus, deposita inllatione illico sana efTecta cst. Hujus mulieris nomen excidit sed qui lioc viderunt mihi duopresbyleri Domini lestimonio retu:

lerunt.

CAPITULUM
Quatiter B. Martinus

P nucrat filium quem baptizandum ducens ad visuum concanonicum acerrimo ^ rum Dci, Ramirus inter inajores rcgni Legioneusis
;

XVII.

iucolumem statim peperit, et ipsa redditaest sapostea asserebal , sanclum Dci ad nitati. Quae se venisse Martinum, et cum de lecto descendeus adorarct eum, ipse facto siguo crucis super eani sanclus discessil, el illa slatim peperit. Erat pradicta Santia uxor Froylae comitis, a quo hunc ge-

dentium dvlore curavil.
rii

fretus potentia militari. (Phrusis manca.)

Ycnerabilis vir Garsias abbas ejusdem monastetestatur, qui adhjuc superest, prae debilitate
:

CAPITULUM XX.
Qualiler consitio
nensis
civitas se
el

tamennimiaregendi dignilaie dimissa hic, inquam, saepius tcstatur cum lacrymis, qnod ipse in tanliirn
dentiura affligebatur dolorp, ut nec aquam bibere posset, eo quod videbatur sibi quod dentesejus sla,

Aragonum, gui eam obsessam

revelalione B. Martini Legiodefendil a regibus Castelta; et Itabebant.

Adefonsus rcx Castellae ctim manu magna excrpras nimio dolore caderent dum vel parum cituum habcns in auxilium sui Pelrum regeiu Araaquaj mitleret iu os suum. Sed veniens ad Dci fagonum, cepit quod obsederat castrum Judajorum. inulum Martiuum, procidit ad pcdes ejus, dicens quod fcrc per untim miiliare distat ab urbe Le« Succurre mibi, domine Pater, quia jam sex dics gionensi. Post haec urbem Legionensem coepit cutn fluxcrunt, ex quo nihil manducavi nec bibi. » Qui suis cxcrcitibus oppugnare. Cives aulem ui videprotinus misericordia motus, iiitcrrogaviteum, sicrunt lantorum poleiitiam reguin, adtnodum liut aegris oinnibus ad se vcnientibus facere consuemuerunt. Sed accedentes ad famulum Dei Martiverat. dicens : < Credis inDctim Patrem, el Filium, nttra supplicabant certilicari ab eo, si lantis exerSpiritum sanctum? » El cuin respondisset et citibus resisterc possint. Qui respondens, dixit < Credo; » fecit signum crucis super faciem ejus, eis < Constanles estole, ne formidetis ; pro cerlo et dixit ei < In nomine Domini noslri Jesu Chi isti _ scientes, quoniam haic civitas ab his regibus non recede sanus. » Et ita contiuuo ctiratus est, quod 1 capiciur, qttoniam Dotninus protegil eain precibus de e&tero dum vixit, licct esset senio lessus , nulbeati Isidori confcssoris. Sciiote etiam quoniam iu lum dentiiim sensit dolorem. brevi rex Caslclhc rccipiet nuntium, quod rcx LeErat ipse Garsias tunc temporis simplex canogionis cum exercilu magno invadit regnum ejus nicus, ct staliiu venii prandere cuin caeleris ct recedens ab obsidione istius urbis parabit obfratribus ad cefectorium. At ubi viderunt eum cseviam ei. scd nullits erit inler eos armorum conteri fralres hilariter comedenlem et bibentem, quem fiictus.i Ul vir Dci praedixit. sic omuino accidit. cl in brevi inorilurum credebani , et didicissent quamanifcstatusesldare jclare?] in eo spirilus propbeHter sanus efiectus esset, glorificabant Deum, qui t;e. Jani pluribus aliis pnelcrmissis miraculis, quac cis per servum suum Martinum dignalus est sua omnipolens Deus pcr ipsum dignatus est operari, clementia providere. adejus sacralissimum obitum veniamus.
tim
:

:

:

:

;

GAPITULUM

XVIII

CAPITULUM
diem, cumdemque
Sanvti Isidori,
fratritus

XXI.

Quaiiler B. Martinus puenun quemdam in Snncli lsidori monasterio existeutem a morbo squinanlioo liberavit.

Qualilcr B. Martinus lonae ante
ct aliis

prmcivU
priori
e.t

sni obitus

si:is

canonicis

rcvelavit.

iu ipso

Cuin quidam nobilis puer, nomine Muniiio, qni monasterio inler regulares nutriebatur pueros, squiiutntico ipostematj laborarct, et nullo

Ciiin igitur bis el aliis doctor Eeelesiae Cliristi Martinus presbyter llorcret virtuiibus etmiraculis, sui obitus lerapus veldietn pluribus antc diebus

21

VITA.

29

cmpit quibusdam fralribus revelare, atque de sua dulcissima laetos praesentia fecil trisles, diem sui
obilus praedicendo.

A

Quidam clienlulus ejus Pellagius, cum delatum fuisset ei quod pater suus discesserit, peliit licentiam a sanclo viro ut irct ad

beati isidori prec bus committV at. Quis pcsset credere tani in brevi bomincin moriturum, qui tanta spirilus lortitudiiie pervigebat? Erat enim boc consolatio qualis-

ciebat allare, et

suum exitum

•iinqiie
.

fratribtis

piilantibus,

quod Dominus

nii-

suos, ordinaturus de rebus, quar sibi proveniebant de rebus patris. Vir autem Domini benedixit illi, Deo, et scilo quia me de « Vade, fili, cum dicens caelero non videbis. > Non plenc advertit clientulus quse dixerat illi, et recessit ab eo. Alii vero qui aslabaiu intelligentes, dolore tacti cordis, imminerc morti.s illius diem plangebant. Ab ipso tempore vir Dei, proetennisso studio Iectionis, die ac nocte oralionibus insistebat (Luc. n), vigilabat, et orabat, ut cum veniret Dominus ei pulsaret, in Jiora mortis inveniret eum vigilantcm (Luc. xn). Quibuscunqne poterat modis, plus solito se ab bumanis confabulationibus subtiahebat, et tola sollicitudine gestiebat menlis lliahinum perornare, ut reverlentem a nuptiis Dominum digne posset recipere. Quadam vero sexta feria, quam ociava dies ejiis felicissimi transitus secuta cst, curu esset prior cum fralribus in capitulo, petiit Dei famulus omnes alios, si qui deerant. convocari, et tam aflluenti exhortatione in capilulo verbuin Dei proferebat, ut facnnda et snavi praedicatione videreiur jam consistere in consortio angclorum. Non videbantur esse vcrba hominis, quia revtia Christus loquebalur in servo suo quaedam inserebat veibis ipsius proedicalionis, ex quibus omnes manifesie intelligebant, illum octavum diem primo venturam terminum sui transitus assignare.
:

ertus eis, longiorem iili conccsserit vilam. Sed um sequentis sexiae feriae sol elauderetur, vcnit ad eum Pelrus custos turrium regis, qui nunc car onicus ejusdem monasterii est. cl virum Dei coram allare orantem invenit ; erat enim familiaris cjus et exspeciabat benedici ab eo. Ad quem conversus vir Dei benedixit illi, ct dixil : « Vade, fili, ad custodiam lurriuin tibi coinmissam ; et cum aue

|{

bac nocte primo hujus monasterii campanas Dominicam, pro nie Doininum deprecare. » Qui Ilens, dixit ei < Adest bora migrationis, Paler et domine? » Qui respondens, ait ei « Revera, fili, adesl, el hac nocte sum de corpore egressurus. > Quo discedcnle, reclinavit vir Dei in suo panpcrculo lecto, quem de
dieiis

pulsari, dicens oraiionem

:

:

tantoris (sic) paleis et bcrbis, suadentibus fralribus, super lincis tolumnolis secundum pairia; morem erexerat, et jussit convocari fratrcs, ut sibi exIremae unclionis peificerent sacramenlum.

CAPITULUM XXIV.
De
prelioso fine et glorioso transitu B. nolabili doclrina quam nobis reliqitit

Marlini, et

quoad san-

ctissimum vialicum sacramenlum.

:

CAPITULUM
Qualiter B.

XXII.
lioc

Mariims antequam de

graret, tradidit priori suo claves, et
dici.

omnia

swculo mitjuce de

ipsius licentia administrabat, et petiit ab eo bene-

Post hasc

eodem
in

lapideje

ecclesiae Sanctae Trinitatis quam in claustro ipse fecerat fabricari, et cujusdam domus quap est in turre ip-.ius monasterii,

C.

qua quorumdam

magnalorum seivabalur pecu-

Petrus vidclicet et Fernandns, quibusineratscienlia Scriplurarum, cum lacrymis et singultu amarissiino dixerunt ei « Pater sancte, relinque nobis verilalis exemplum. Pcr Christum ad quem vadis, Krior ilti benedicere recusabat, eo quod volebat enedici ab eo, qui magis sanctitale appropinquare te deprccamur, ne de corpore exeas donec fatto ad Dominum credebatur. Perseveranler vero instinobis ostendas, quid de sacramento allaris sit fatit servus Dei, et omnes illi cum iacrymis indulseciendum. » Tunc vir sanctus cunctis qui cderaut runl, el benedici oblinuit a suo priore, id est praeaudientibus, cum sono vocis ex intimoducens susposito. Tunc inslanler roganle priore, el in virtute pirium, ad se reversus dixit fratribus « Peferatnr obedieutiae praccipienie, illi et fratribus benedixit, cito corpus Christi, quia non dccet Christianum dicens « Benedical vos Dominus ex Sion, et scmsine hoc sanclissimo viatico mori. » Interrogavit pervideatis quae bona sunt in Jerusalem (Psal. eum ditlus Fernandus, si aliquid a sinislrn parltj cxxvn). » Et lus diciis, rediit ad ecelesiam Sanclae vidisset. Respondens, dixit ei « Inimicumvidi, sed Crucis, cunttis euiu seqtientibus plorando fratribus, " confusus recessit. »Cum autem deferretur corpus qui de illius obilu nimium trislabanlur. Omncs Chrisli, descendens de leclo suppliciler adoravil. cnim dolebant se in hujus miserae vitae peregrinaet cum summa devolinne acccpil. IVindc cuntlii lione solatiiim lanli Palris amitlere quia merilo pelentibus benediclionem, verbis quibus COllSiiecunctorum fralrum cordis intima dolor vehemens < verat, benedixil eis, dicens Bcnedicat vos Doeonstringebat. niinus ex Sion. et videalis scmpcr qua? bona snnl in Jerusalem (Psal. cxxvn). ComroeivJu %os Dco, CAPITULUM XXIII. quiaego vado ad Dcum qui votat me. » Quibus Qualiter B. Martinus certus de transitu suo ad glodiclis, spirilum Domino tradidit. Cuni autClil corriam, ud id se totis viribus praparubat. puscjus ex more ablueretur, ila splendiduui et niQuibus peraclis, dum famulus Dei miscrum huliduin inventuni est, ut iam fuluram glorificaliomanae condilionis sustineret adventum, ct beatisnem prxtendere viderelur. Nihil deforme in pusiniiim sui laboris bravium exspectaret, sequeuti dendis apparebat ineniliris, eo quodscplennis pueri lertia feria febre corrcptus cst, tt destitutus pauiiiiiiidiliaiu videreiitur lesiari. Scquenti vero die latiii! corpoiis viribus, ajgrotavit. Quolidie lainen, cum iii^oiuiii per civiialcui Dei faunilum Marliuuui ui a priinordio sui sacerdotii consueveral, celeinigrasse dc corpore, repleta csi uivilas inuriuure, Drabat missam, et ante aliare Sanclae crucis proet unusquisque Patreiu pium plangebat. Conveslraius oraiionibus incumbebat. Accedehat eliam niunt jiopuli. cereos accensos hahi ntes in niamad feneslrain, unde beati cunfessoris Isidori aspibus, plusad fcstivitalem Martini quain ad funeia
: ,
:

priori tradidit, ne quidalterius pauper Chrisli moriens possideret. Deinde cuni lacrymis supplicabat sibi ab oinnibus indulgeii, si quid commiserat vcl deliquerat, fralrum aliquem contrislando. Petebat eliaiu flexis genibus, ut benedicerelur a priore. Sed

nia commendata, claves

quam suo nomine

vel

Concurrentes vero fralres audierunt adesse bomortis, magis ut ejus sacralissimum viderent cxitum, quam ut ei suis orationibus subvenirent, a quo sperabant suorum peccaminum veniam promereri, invenerunt eum in exlremis fere jam laboranlem. Sed cum ei sanctaeunclionis ininisteriuin peregissent, accepit crucem, et frequenier osculabatur eam, et super pectus suum ponebat. u niebat etiam se dcxlera manu signo crucis, et si nislram coutra parlem aiteram opponebat, qua videbat sibi malignum spiritum advcrsantem. Orabal lacite, et nihil respondebat, cum frequentcr interrogaretur a fralribus. Et quia ipsa die celebraverat missam, visum estaliquibusfialrum.quodposl unclionem non deberet sibrdavi corporis Dominici

ram

sacramcnlum. Quod cum vidisscnt duo canonici,

:

:

;

:

,

;

sa
confluentes. Ploranl
alii,

S.

MAHTINi LEGIONENSIS

i>\

au praescns aoiiltere; gaudent alii,se creJentes novum pa ronum habere
se

in coelis. In lanto bivio positi p.um erat flcreMarlinum, et piissimum congaudere Martino.

NONNULLORUM ELOGIA
DE
h.

MARTINO

CANONICO REGLLAKI, PRESBYTEHO, LEGIONE IN HISPANIA.

diem 11 Februarii i. Joinnos Boilandus ad iirlis ost Uispani<c, rcgni cognomiuis ca« Logir put vuigo Leon. Hic ins.ignis ost canonicoriim re:

A

monacbus, parle n

Historia?

Leqionensis, sive

De

giilariuni abbatia, S. Isidori uuncupata, quod ad eam S. Isidori episcopi Uispalensis translatae reliAssorvaiitur iUic reliquise quoque B. q;ii:c sint.

Marlini presbyleri, qui in eodern ccenobio canonicusregularis fuit. Deeo Lucas Tudensis, auctor co.ovus, in Prcefalione ad Chronicon mundi ita meQnidde venerubili Martino Legioncnsi presininit bijtero senliendum, qui tanlam a Domino precibus
:

magnitudine civilatis, et Ecclesiw Lcgioncn., cap. 32, Marlinum vocat Specutum virlutis, splendorem virginitalis, exemplum obedieuliw, thesaurum sapieutiw, regutam religtouis, propugnaculum fidei, fragraniia.n sanctiiaiis, honorem bonorum morum. Addil Viiam ejus scriptam a Luca Tudensi episeopo, in insigni monaslerio S. Isidori Legione canonico, ubi et ipse S. Martinus canonictis fuil : exstare eatn in tibro, quem idem auclor edidit de S. Isidori translatione, eumque librum, Ujpis procusum, esseinma:

in

divinis Sctiplutis

prwrugalivam oblinuil,

ul in

nibus.
4. Brevius aliquanlo Vitam eamdem Laline edidit Truxillo, lom. H Thesauri concionatorum, parte n, ubi isla babet Celcbralvr autem feslum ejus incivitate Legionensi, et in teclionibus, quw ibi teguntur in ejtis officio, vila narralur, sicut hic a nobis descripta fuit,quw habelur in Brcviario antiqno illius Ecclesiw. Exsial quoque Viia ejus Hispanice scripta a Joanne Marieia, lib. vi De SS. Hispanis, cap. 5, ubi eadem de cuitu et officio, de sacello tituloque ; de reliquiis et pictis miraculis tradit. Hispanice quoque eanidem Vitam scripsit Alphonsus Viliegas, tom. I Floris SS., fol. 490. Honoriliccejus nieminii Alplionsus Venerus in Enchiridio temporum. 5. Heferl euiri in Natalib. SS. canonicorum Constantinus Ghinius 11 Februarii bis vcrbis Legione in Hispania.... Nataie S. Martini canonia regularis et presbijleri. Pbilippus Ferrarius eodom die : Legione in Hispania S. Marlini presbijlcri. Eademantequoque8 Februariihabet. Falelur taiuen in Noiis consignari ab aliis ejus Natalcm 11 Februarii. Lobera, errore, ut opinor, librarii, ait 11 Januarii coli ; Villcgas 12 Februarii; cseteri 11. Gabriel Ponnotus, lib. n Hisloriw canonicor. regutarium, cap. 31, num. 5, ait abbatem fuisse monaslerii S. lsidori, quod ii, quos jam citavimus, non tradunt (9). Thomas de Truxillo in Thcsauro concionator., tom. II, 11 Februarii « Ex illuslri quidem familia originem duxit bio. gloriosus Chrisli confessov ot doctor Martinus in civiialc Lcgioncnsi. A priina autcm relale se lotum cxercuit in sanclis operibns, ut viruin Clnislianum decet. Vocabantur vcro parentes ejus Joannes et Eugcnia. Talis porro cjus

expositione Scriptnrarutn sanctissimis pritnis ductoribus tnerilo vuteui adwquari? Meniinit el Joannes Maiiana, lib. u, cap. 10, ubide rebus sub annum Uarlinns pre^bgier, inquit, per 1188 geslis agit liwc tempcra lilteris et vila clarus, Leyione mullis tibris couscribendis cperam •dabal ; ex rudi atque lsidoro, iilitterato repenle (acius doctissimus, ab
:

Tbomas de

:

cujus in monasterio vivebat, oblato in somnis Iibro quem comederet. Eorum tibrorum pars nulla ad nosirus manus vcuii : Cunonici cjus lemp.i magna
retigione servunl prwclarutn.
rei

B

geslw tnonumcnlum posleritati

2. Ambrosius Morales Clironic. general. Ilispan. libro xii, cap. 21, vidisse se libros illos testalitr, et publicos Marlino lionores exiiiberi ; ita ergo scribil ; Ante onnos CCCvixiiin S. lsidori monasterio canonicus, Martinus" mmine, rudi admodum in-

:

geuio, sed

vilw sunctilate,.et ob lianc in sutnma apud populum veneratione. Discruciabat ejus animum, quod, quantumvis magno labore nultam assequi tilterarum scientiam possel. JSocte quadam in

magna

somnis ei S. Isidorus apparuit, librumque pnvbuil, el ut comederet manduvit. Simut scientia illi perampla infusa est. Plura exinde opera Laline scripsit, verbis stytoque sat cutlo. Exslant ea penes ca~ nonicos, el quwdam ego ex iis tegi. ln urbe tolaque
provincia sanctus hubetur ; et quanquam nondum solemni apolheosi decreti ei sint cwlesies ab Ecclesia honores, ereclum lamen in eo monusterio sacellum esi, opposilo lilulo S. Murtini, atque in ara locatum atque ejus sucrum corpus, thecte affabre cwlatw tnuuratm inclusum: in tabula atiaris depicta sunt ejusdem bcati miracula. ln claustro canobii S.
altari

C

:

Mariai de la Vega Saimanlicw vuitur in quodam idem depictum in tabula miracutum, tanlo arul

vita fuit, ut

onmibus exemplum

reliqucrit

magna;

tifici),

haud

facile eleganiior lola

Hispania

pi-

cturu reperiatur. Ha Morales.
5.

Albanasius de Lobora ordinis

Cistercicnsis

autem Komam ad visitandum reliquias sanclorum apostolorum, acccpit ctiam benediclionem ab Urbano papa, atque ita revcrsus est
sanctitalis. Ivit

quos citat, dum (9) Erravit Bollandus, el omnes naiale S. Marlini assignarunl ad diem 11 Januarii, Fcbruarii, ut cxteri. Martinus obiit nl Lobera, vel die 12 Januarii a:mi 1203, ct ejus festum celebralur ab suis canonicis die 14 ejusdem niensis. Vetuslissimum Necrologium quod prxfali canonici asservant, qiiodipie scriptum fuit anle medium
sajculi xin, ut

Januarii obiit Martinus sanctoe crucis bonw memoriw,
cera M.CC.XLl. Nec etiain abbas fuit

Martinus

ccenobii S. lsialii

dori, ut Ponnotus, Nicolaus Antonius et

existi-

recognovimus salis prolixe nos uiorleni sancti annuntiat his verbis Secundo Idus
:

marunl; scd simplex dunlaxat canonicus perperain confiisiis ab bis aucloribus cum Martinis abbatiprafuerunt btis, qui tcmpore sancti monasterio suox quibus uniis obiit, ut cc.nstat ex Necrologio pic 31 Augustl 1182; alter27 Marlii 1209.
prafato,

,

23
in

ELOGJA
a
clesiae,

U
dum
viveref,

patriam suam. Ordinattir postmodum sacerdos, et babilum susccpit canonicoruiu regularium, ct
volavit ejus fama lum relisancti sacerdotis per omnes religiosos ejusdem professionis. Non autem sacrae dederal operam Scriplurae, sed tenebatur et diincredibili quodam desiderio eam sciendi scendi. Inlra eliam domcslicos parictes ad Domi-

brevi
giosi

quidem tempore
perfecti,

mm

ctiam

nuni preces fundebat pro
qtienda, atque,

tali

cognitione

consein

qnanium

in

sc erat, conabatur

eam

cognuVionem alque studium incumbere quamvis nec magislruni baberet qui ipsum insirucrcl, neque ejus intellcctus salis esset ad eam rem praestandam accommodalus. Cum aulem quadam nocte pro bujusmodi re Dominum orarel, apparuit ei beatus lsidorus librum inanibus suis < Accipe volumen istud, el gestans, qui dixil ci t comede iliud, atque dabit tibi Dominus scientiam < Scriplurae sacrae.i Excusabatautem sa virsanclus qtiod jejunarel, et propterea librum comedere non posset ; dixilergoad eum Isidorus « Non aufere< lur idciico tibi jejunii mcritum ; cgoenimhaec libi nunlio ex parle Dei> etsiim lsidorus palronus hu< jus loci. i Aceepit ergo.Martinus voliimen, et comedit illud. Isidoro crgo rccedente, postquam librum Marlinus comederal, plenus faclus cst, et inflammalus in divina scientia, adeo ut facile omnes theologos suae aelatis superaverit, nemoque cum eo coinparari potuerit. Disputaliones autem multas cl concertationes babuit cum haereticis, quos facillime superabat. Habuit praelerea graliam curando: :

canonicus, idemque nunc in coelis proicctor: qui et abbas fuit insignis ccenobii cauonicorum regularium Sancto Isidoro Hispalensi in ea urbe sacri. Fama estex rudi atque illiterato repente doctissimum facf um ab eodem nuper memorato Isidoro, ut Joannis Marianae verbis utai '11 obluto in somnis libro qnem comederet. Exiude intentus doctrime suae cudendis ad posteroruin ulilitatem sacris monumentis, non minus sanctissiuie vivendi norma .vqualibus, quam doclissimoi um operum formalione quandocunque fuiuris, proficuus esse voluit. Asservantur apud canonicos jaiu dicke Eeclesiae Sancti Isidori non niudo sacrae ejus exuviae manusque integra, scribendi adbuc gestum iuiilala; sed et libri plures eliain nunc inedili, et anliquissimo bnjus, quo visit, cevi charactere
,

scripti.

Nempe:

B

J n Apocahjpsin commenlariu», cujus meminit Ludovicus Alcazar in suis ad eumdein hunc librum Notatione 26 procemiali, sect. 3. /„ Epistolas SS. Jacobi, Peiri el Joannis aposto)orum. Conciones ab Adventu usque ad feslum Trinilalis. Singularesque alise nis lilulis iuscriplae. Quod fratres non hubeant proprium. De prcetalis Ecclesiiv juxta curam suorum subdilorum.
i

De De

obedientia.
disciplina ecclesiasiica.

rum infirmorum, habuit

spiritum quoque propheticum, qui etiam libros duos scripsit qui dicuntur Concordia. Tandcm igitur vir sanctus febre correptus, mortuus cst multis clarus miraculis, praenuntiato prius ab ipso moitem suam futuram II Februarii. Celebralur aulcm feslum ejus in civilate Legionensi, el leclionibus quse ibi leguntur in ejus oflicio, vila narratur sicut bic a nobis dc-

Qualiier juvenes ab olio fugianl Qualiter senes ac jnvenes Deo servire dcbeunl. Ne monachi et cunomci regis curiam frequenlare

prwsumant. Pie monachi

m

scripla fuit, qurchabetunnBreviariisantiquisiliius Ecclesiae (10) Nicolaus Antonius, Tom. II Diblioth., liisp. Vet., pag. 19: < Sub Alphonso ailero (IX) Lcgionis rege, el Ferdinando ejus genilore, vixit sanclilale praeclarus, doclrinaque non quidem acquisita, sed infusa mirabilis, Martinus presbyler, Legionensis Ec(10) Hodienor. ;elebralur festum Martini in dicecesi Legtonensi nisi in monasterio Sancti Isidori,

q

et canonici secreta principum scire appelant. De iranslatione sancti lsidori. De Spirilu sancto. De sanclo Joanne Baptisla. De Ascensione Dominica, cl plures ali;e conciones aliorum Ecclesia: icslorum. Haec omnia ex iEgidio Gundisalvi Davila in Theaho Ecclesite Le

gionensis.

Alphonsus Yenerus Enchiridii auctor adjungil insignem, ut ail, libruni sic nuncupalum. Concordiui Yeleris et JSovi leslamenti (12)

ofliciumque nihil

cuntur de

Communi

habet proprium, sed omnia diconlessoris non pontificis.

(12) Liber Concordiue idcm est ac traclaUis sive conciones quas «ommemoral Jvgidins Gundisalvus Davtla, nisi quod multo plures compleclitur, ut palel in cditione

quam

dainus.

(11) Lib. xi, cap. 26, in line.

EXTRACTOS
De papclcs
originales dcl Real convento dcSanlsidoro de Leon,]perteneeientes a Santo Mnrlino

Marzo del anno mil quinienUodrigo Fncrtes, obispo de Malronia o Matroni (13), a peticion del prior y canonigos de San Isidro, hizo la exhiimacion dc los huesos de sanlo Marlino, y los traslado al sitio en qtic abora estan, cncerrados en una arca dorada. Aunquc al abrir el sepuicro se encontro forniado el ouerpo, sin embargo !a carne, cuero y nervios, estaba todo liccho polvo, por lo que se separaron faciltnente los huesos. Solo la mano dcrccba fuc

En

el

dia

treee dc

D

hallada sana

tos trecc.Don

y cnlera con su ruero. ufias j el de el eorazon cn la fonna que suelen tenerse cuando escnbimos. leslimonin aulentico.dado por Consta lo dicho por Juau dc Riba deGil,) Alvaro de Villagomez, escribanos de esta ciudau de Leon, dicho dia, mes, y anno; el cual sr conserva en el ardiivo del referido convento, y liemos vislo y leido /)ara este ex,.os; y los dedos pulgar, indice,
tracto.

En
dicc,
v

cl

dia

docede Enero

dol

ano dc mil quinieiH

(13) \,\ canonigo Aller en el liliro queescribio de las cosas de cstc convonto, dice, que <•! seflor obispo Fuerles cra legado dc Espana. Bolando

que uo sabc (iuc obispado es el dc Uatroui, yo lampoco hc podido averiguarlo.

27
tos

S.

MARTINl LEGIONENSIS

23

setenla y seis (en cuyo lia muiio santo Martres) se extrajo la tino, afio de mil doscientos niano derecha del santo del arca que dijimos. y se coloco separada en una caja de plata sobredorada, cn donde aliora csla, por Don Juan de Olivares, prior de San Isidro, vacanle la abadia por muerte de Don Gregorio de Miranda. Pnes aunque habiados ailos que cstaba electo Don Pedro Nnnez de Zuniga y Avellaneda, no profeso hasla cuatru de Marzo de diclio anno de mil quinientos sctenla y seis. Consta dicha traslacion por una pomposa y pueril relacion Latina dc un tal Santacruz de Villafane, y dc Quiros, canonigo secretario del misino convento, que se conserva en el archivo, y hemos tenido presente; el cual dice, que la santa inano ieuia todos sus nervios, huesos, arliculos y ligamentos, quatnor dunlaxat avulsis minoribus ungulis. Hay una escrilura original hecha en Salamanca a > cinte de Enero de mil quinienlos treinta y quatro, ante Cosme Gonzalez, nolario publico, enlre el bachilier Benavides, prior de San Isidro, a su nombre, y en el del convenlo, y el maestro Juan Fernandez Navarrete, que chntiene lo siguiente: Habia concertado el maestro Navarrele, con Juan de Robles, vicario (ahora llaman rector) del monasterio de la Ve.ga, cn que por cuarenta ducados coIiiaria y daria a luz las obras de santo Martino. )ebiendo de parecerle al maestro poca remuneracion de su trabajo, le suspendio sin duda, quando ya tenia rccibidos catorce ducados y dos reales, pues la escritura que cxlractamos, dice que, para que la obra se acabe, el prior Benavides en nombre

A

del convento dc n Navarrete cinquenta ducados liquidos sin lo que tiene recibido, por cuyacanlidad

B

maestro debia de concluir la copia para San Juan del mismo ano, y cuidar despues dentro de otro, de su edicion, segun se habia obligadoen la priniera Escrilura con Juan de ftoblcs, volviendo anles al convcnto dc San Isidro los originales. Si en ellermino fijado no sc pudiese hacer la impresion, habia de traerse tambien la topia al mismo convento de San Isidro, sin quedar en poder de pcrsona algnna, pena dc trescientos ducados a que seobligo Navarrete, ningun trasunto de la obra. Esto diceen suslancia laescritura, y se verifico en la parte de traer a San Isidro la copia quc hizo Navarrete, pues se conserva en )a biblioleca dcl convento con el original de dondc pudo sacarse, aunque con algunas varianles. La edicion no se llevaria adelante por falta de caudales, porquc se necesilan bastanles para ella. El prior Denavides promelio el hacer diligencia con el Abad, el convento, y las mas personas que pudiere de buscarlos pero no losballaria, cuandoel asuntose quedo
cl
;

sin perficionar.

Pero ya que entonces no pudo Uevarse al cabo Ia edicion de eslas obras; y desde entonces aca, esto es, desde los anos mil quinientos treinta o quarenta, nadie ha habido que la emprenda abora por la gran generosidad del excelentisimo senor Don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo do Tolcdo, etc. etc, sehace al publico este beneficio, queriendo su excelencia dar mas a conocer el particular merito de cste santo su paysauo, elc. etc.
;

S.

MARTINI LEGIONENSIS
SERMONUM LIBER

1NCIPIT

PR^FATIO AUCTORIS.

Ciipientes aliquid de penuria ac lenuitale nostra cum paupernula vidua in gazophylacium Domini mlttere (14), ardua ascendere, opus ultra vires nostras agere prsesumpsimus ; consummationis tamen fiduciani laboiistjue mercedem in Sanuritano, id cst in Jesu Christo Dei virginisque filio statnenles, qni duobus in seniivivi curationem datis denariis supereroganti cuncla reddere professus est. Cogil nos , imo delectat cbantas pollicentis ; sed lerrel immensitas bboi is. Ad hoc opus nos desiderium provocat perficiendi, sed dissuadei inlirmitas deficiendi. In hoc autem opere non soiuin pium lectorem, sed eliaui liberuiii correctoreni desidero, maxime ubi nrofunda versatur veritalis qua^slio. Notandum, quod hic liber Veteris ac Novi Testamenti Concordia vocalur ; ideo vidcliccl quia sibi inviin eo Velus et Novum Testamentum concordant. Ul autem quod quieiitur quibus singulorum Sermonuni capitula distinguuntur, prxmisimus.

cem

facilius occurrat, tilutor.

Hic auctor capilula Sermonutn collocat.

(i*);Ex Magist. Sent. in Praefatione.

;

; :

59

SERMONES.

PROLOGUS.

INCIPIT

PROLOGUS

IN LIBRO

SERMONUM,
homo,
;

Auclorc Dco, fratres charissimi, divlaara assidue
lectiotiem libenter debetis audire, auditarn avido et
sitienti

A

tur dapibus, ita interior

id est

anima, spiricorpus mo-

tualibus vegetatur alimentis
ritur sine

et, sicut

corde percipere; atlentius memoria? com-

carnalibus cibis, ila anima sine p.ibulo

meudarc, eamque pro viribus opere implere. « Strenuus leclor, > ut ait B. Isidorus(14 ), cpotius ad

evangelicae institutionis.
ctioni sine

Sludium ergo

sacrae lc-

impleudum bona, quae
quae nescit, est

legit,

quam

ad discendum,

inlermissione impendile, ut in ea quid cavere, quidve opot teat vos agerc, possilis agnoscere (19). Orationibusapeccatisimiridamur.Ieaior.ibus vero

paratus.

Sicut enim legendo ea

quac nescimus scire concupiscimus, sic recta, quae

ad bene operandum instruimur

:

magna

jam didicimus, opera implere debemus. Quare
Quia videlicet divina
nain. Praemiuna,
si

?

quippe

utililas servis Dei

lectio

praemium babet

et po3-

oritur. Quae

enim

ex leclionect medilatione nescimus, leclione discimus
meditationibus

eam bene vivendo implemus;
»

quae autem didicinuis,

conserva-

poenam, si(15) eam male vivendo contemnimus.
Si audire vel legere

eam contemnimus

(i6)

,

audidi-

mus. Lectio ostcndit quid caveamus, vel qnid sequamur: unde David inDomino exsullans., dicebat
Lucerna pedibus meis verbum tuum,
meis (Psal. cxvm).
et

tum
citur

a nobis divinae majeslatis avertimus.
:

Unde

lumen semitis

Qui

averlit

aurem suam, ne audiat legem
(Prov. xxviii). Et B.
el

Gcminum
;

confert

donum

lectio

oralio ejus crit

exsecrabilis

B sanclarum Scripturarum

sive

quia intellectum

Jacobus

:

Scienli, inquit,
est
illi

bonum,

non facienti (17)
culpae

mentis erudit; seu quod a niund-t vanitatibus abs-

peccatum

(Jac. iv).

cumulum

perlinet,

Ad majorisergo quemquam scire, quod
recedit";

traclum hominem ad amorem Dei perducit (20).
Excitati

sequi

enim

sajpe

illius

scrmoiie sublrahiinur a

debeal, et nolle sequi quod sciverit. Quisquis male

desiderio vilae hiimanac, atque acccnsi in amorifj
sapicnliae tanlo
vilescit,

vivendo a Dei

pracceptis

quolies

eadem
re-

vana spes moilalilalis hujus nobis
viruerit.

pra:ccpta legendo sive audiencio ad

memoriam

quanto amplius spcs x-lerna

Sa-

ducit, a seipso interius reprehensus erubescit; quia

cram
ut ex

igilur lectionem prae oculis

semper habete,
facilius

Lona, quae didicit,

operc implere negligit.
:

Undc

omni parte circumspecti inimici dolos
cavere.

Psalmisla precalur, dicens

Tunc non confundar,
,

valeatis
sia, in

Unde sponsa,

id esl

sancta Eccle-

cum

perspexera

in

omnibus mandalis
:

luis (Psal.

cantico spiritualis

amoris suum sponsum,

cxviii).

Ac

si

diceret

Concede

milii,

Domine,

in
in

scilicet

Chrislum, laudans, inter caelcra Ioquitur,
resideut juxta fluenta

hac praesenti vita sic innocenter vivere, ut
lege

cum

dicens: Oculi ejus sicul columbar sttper rivulos aqua-

mandalorum tuorum pcrspexero, non confunr>

rum
viri

qua: lacle sunt

lola,',

et

dar de n;ca aclione. Nullus sanctarum Scriptura-

plenissima (Canl. v)(2l). Oculi sponsi,id esl Christi,
ecclcsiastici sunt,
,

rum sensum
ctioni
cris

intelligere poterit, nisi frequenler le-

qui scilicet in simplicitate
viain

itudium dederil(18). Quanlo quisque in saeloquiis magis assiduus fuerit, tanlo ex eis

vivunt

et

aliis

verbo et cxemplo

reclam

oslendunl. Super rivulos

aquarum esse perhibcn-

uberiorem inteliigenliam capil; sicul tcrra auanlo amplius cxcolitur, lanlo uberiores fructus proferl.
Igitur, cbarissimi, diligile
ait
:

sanctarum Scripturarum conveisanlur. Lactc sunt loti, quia graiia
tur, quia seinper in refectioue

sapientiam, et sicut

crcatiicis Sapientiae,
tis

tanquam lactemalris

a pecca-

quidam sapiens Exullabit vos : glorificabimini cb ea, cum eam fuerilis amplexati (Prov. iv). Tempor;i!is vitae

per baptismuin sunt inundati. Quid enim per

fluenia plenissima juxta quae residenl inielligimus,
nisi sacrse

curas omitlile, spiritualia inlernae dul;

Scripturar profunda et arcaua, quae dc-

cedinis concupiscilc
tiani

quianullatenus plene sapicn-

cerpimus,

quibus rellcimur,

dum

ea legendo, vel

Dei potcslis eognosceie, nisi piius vos ipsos

audiendo baurimus. Ad hoc enim juxta fluenta coluinbae

a saecularium

rerum
cl

slrepitu

perfecte

siudueiiiis

residere

solcnl, ut volantis accipilris

um-

absirahere.
in

Unde scriptum
oiii,

csl:

Sapicntiam tcribe
acttt, ipse percipit

bram
aviuni

in

aqua videant, super quam se projicientes
sic

lempore

qui minoratur

ungues rapacium

eflugjant.

Sic sancti

illmn (Eccl. xxxvim). Libros ergo sanclarum Scri-

D

viri

in Scriptura
ct

sacra fr;iudes daemonuin prospi-

ptuiaruin sludioselegile.negotia saecularis

vitae

om-

ciunt,

ex descriplione, quamvident, quasi ei
:

nino fugitc: divina enim Scriptura
esl

vilae spirilualis

umbra hoslcm cognoscunt
Scriplurae

cumque

se

consiliit

mcnsa. ISam, sicul corpus corporalibus
Lib uiSenl., cap. 8, unde plura
liic
f

relici-

ex

loto commitlunt, ut videlictl nibii

(14*)

rans-

ferunlur.
(15) lu iii partc itlam. (1U) Ibidem nolitmus.
1.17)

diti viri

18) Isidor., ihid., cap. 9, ct videsis iiotam pereruGarsiic de Loavsa in euui locum.

(19) Isid., ibid.,cap."8 (20) Isidor., ibid.
(21) Greg., in

Al.

m s.

le^it hic facere.

bunc locum,

,

,

z\
ogaiii, nisi

S.

MARTIM LEGIONENSIS
A
stilio, id est

32
idolorum servitus (Ephes.
v), deletur
;

quod ei rcsponso

illius

audiunt, quasi

in

aquam

se projicienles hosti illudunt.

Qux

lluenla

hxrelicorum pravilas detegilur alque dcstruilur
pliilosophorum dogina contemnitur
licatur; diabolus condeinrialur ptio ct
calliditas confunditur
;

;

plenisMma esse dicuntur; quia dequibuscnnque
BCrupulig in Scripturis consilium quxrilur,
Diinoratione de omnibus ad plcnum iuvenitur.
sine

;

Christus glori-

;

anlichristi

prxsumin

;

generalis omnitim
line

Legitoeliam, cbarissimi, intcr cxteras sanctarum

resurrectio prxdicalur

judicium futurum

Scripturarum paginasad erudilionem vestram bune
librum, non quasi a

niundi praeoslcnditur; sponsa, id estsancla Ecclesia
glorificata Jesu Christo

me edilum

;

sed quasi floribus

sponso suo

in

scmpiteriium

Novi

et Veteris

Teslamenii compositum. Non ego

adherere,
felicitalis

et

cum

eo regnum perpetux claritalis ac
ingredi asseritur.

illum diclavi, scd sanctorum Patrum in eo dicta

omnino

compilavi. Longo cnim lcmpore capitis inflrmitate
Jaboravi
;

Prxlerea.dilcclissimi.si hunc libellum frequenter
Jegere studuertlis
;

ct

quia niillum quodlibel aliud opus agere

si
;

in
si

illo

tanquam

in speculo

poteram, opportunitate reperta, ci a domino abbate
liccntia accepta,
<-t

6ludiose inspexeritis

Deique

mc prxvenicntc, subsequentc

babuerilis, et lecla ad

eum prx manibus assidue memoriam reduxeritis ibi
;

comitaute gratin, sub sanciorum Patrum mensa

invenietis qualiler vos oporteat vivere

et alios

do-

ad vestram, ac posterorum utilitatem, atquc erudilionem micas collegi, quas vobis, et si non ut debui, saltem ut potui, charitate exigentc, in hoc libello

cerc

,

supcrfiuas a corde cogitationcscxpeilere, car-

jiem domare,

stomachum ab

alimentis

temperare

spirilum roborare, linguam ab oliosis sermonibus
refrenare
;

prxscntavi.

Completum

ilaque video per Dei gra
:

detractiones el susurrationes et scurriiia

tiam in mc fuisse, quod B. Paulus ait de se Cum enim infirmor, tunc (ortior sutu (II Cor. xu). Hunc ergo librum coram se vestra sanetitas legi faciat

verba vilare; oculos ne vanitatem videant, avcrtere; aures ne
sepire
;

illicita

audiant, spinis

limoris

Dei

opporlunis horis orationi incumbcre, leclioni

eumque

studiose percurrat, ut in eo, quasi in spe-

insistere, conteinplalioni divinx vacarc.viliavitaie,

culo dcprcliendere possit quid in se eoelesti sponso

virtutes
in

Jesu Chrislo placeat, vel quid displiccat. Saiictarum

enim Scriplurarum, utprxdiximus.floribusestornalus, et venerabifium Patrum dictis autlienlicus. In
eo quippe ab ecclesiastici6 doctoribus patriarcha-

bono tanquam vosmetipsos amare, Deum nibus, imo super omnia diligere.

cumDci juvaminc sectari;proximosvestros in om-

Habuit hoc opus initium xra mccxxiii (anno 1485).

Yos eliam deprecor, charissimi,
clementiam pro

ut

apud divinam

rum

figurx et aenigmata elucidantur
fidei

sccundum
;

re-

me

indigno prcces fundere digne-

gulara verae

Icge
;

intcrpretata

hisloriarum

r

mini, qualenus peccatorum vinculis absolulus vobi-

obscuritas declaralur

prophctarum

vaticinia expla-

sc.um pcrlingere
Dei.

valcam ad societatem electorum
Expticit prologut.

nantur; apostolorum

et cvangelislaruin

prxconia
;

Amen.

exponunlur; calholicx Ecciesix

fides

roboratur

Judxorum

pcrfidia redarguitur

;

paganorum super-

SERMO PRIMUS.
1N

ADYENTU DOMINL
,

Jeremias a Spiritu sancto edoctus prwvidens Ckristi adventum ostendit qualiter in primo adventu per In • carnationem vettil nobis Christus, ul agnus mansuetus ; et in secundo adventu ad judicium, ut fortisdmus rex. Et quomodo ad eum nos proeparari debeamus admonetcum peccatorum confusione.

Jeremias propheta, fratres charissimi, ex sacerdotali progenic dcsccndens,

D

Hic ergo vir tanlx sanctilatis tempus Inimanx
restaurationis inluens,

priusquam
quic

in ulero for-

adventumque

Fili

Dei Spirilti

nuiretur, a

Domino, qui vocat ca

non sunt, lan;

sancto edoclus prxvidens, ad eonsolalioncm humani
generis Deo sibi prxdicentc loqtiitur, dicens
dies vcniunt, dicit
:

quam

ea qua> sunt (Rom. iv), est cognitus

anlequam

Ecce

de ventre proi-ederct sanetifkatus;

el ut virgo per-

Domimis,
in tcrra

et

suscilabo

David gcr-

maneret

cst

adinonitus,alquead propheiandum non
sod ct gentibus deslinattis. Exslilit
in

men justum

;

el

regnabit rex,
:

et ct

sapiens erit cl faciet

golum

Jtid;i;is,

judicium cljusliliam

Iwc esl nomen, quod

cnim

in

prophelando veridicus,

eshorlando Julugendo peccala
in

vocabunt eum, Dominus justus noster (Jer. xxui).

da^os ad peenilentiam severus. in

Gcrmen juslum Verbum

est

Deo Patri scmper coCongrue

populi pius, in prxvidendo futura inala aiulus,

xtemum;

iu

lemporc aulem ex Virgine Maria, qux

adversa tolerando paticnset rigidus,
tribulos conversando mansuctus.

et inter

con»

de radice David descendit, caro faclum.

eliam germen justum dicitur, de justitia cujus Pro-

,

.

33

SERMONES.
aquitatem

SERM.
di-

I,

IN

ADVENTU

DOMINI.

31

pheta sic loquitur; Juslus Dominus,
lexit;

el justitias

\

vidit vultus ejus j(Psa/. x).

De hoc

autem polestates sseculi, reges videlicel et principes populidemonstrantur.Ieo Graece, rex interpietaiur
Laline
est
:

eliam rcge ejusque nomine et de ejus juslilia Joannes evangelisia loquilur, dicens in Apocalypsi sua
Vidi
:

congrue

scilicet

;

quh,
leo

sicut rex polentior

omnihus populis,
et sicut

ita

forlior est

onintbus
iia

calum aperlum,

et ecce eijuus

albus, el qui seel

bestiis;

universi populi

regem liment,
ita ut

debat super eum, vocabalur Fidelis
ijain judicat, el

Verax,

et jusli-

ut pr*cepla illius praeterire
versae besliae

non audeant,

sic uni-

pugnat ; nomen vero ejus vocabatur \erbum Dei : habebat autem in vestimento et in femoresuo scriptum: Rexregum, et Dominus dominanlinm (Apoc. x) (22). Equum, quemdicit alhum, corptts
Chrisli est ex virginali utero sine peccato

leonem formidanl;

signuni quod

ipse caudafccerit.transgredi nullalenuspraesumant.

assum-

Ovissignifical humilem populum ac simplieem Deoque devotum. Rccte ergo dicitur Vitulus et leo etovis simul morabunlnr ; quia et Ecclesiae rectores
:

plum. El

(jui

sedehat super eum, Dominusmajeslatis

saeculique polestates atque universae

fidelium ple-

est, scilicet Dci Patris
lis el

Verax

:

de

illo

Verbum. Et, vocabalur Fideenim dicilur Deus fidelis, in
:

bes in Ecclesia simul bei praccepta audiunt; ejusque

sacramenta, videlicet baptismum, po3nitcnliam et
corpus Christi in

quo non
dicat, et

est iniquitas (Deul.

xxxn). Et,justitiamju:

commune

suscipiunt.

Etpuer parid est

pugnat:de

illo

namque scriptumest
patiens (Psat. vii).

Deus » vulus minabit
reget
eos,

eos. llle ulique

puer minahit,
ait
:

judex justus fotth

et

Pugnat
:

de quo idem (23) Isaias
et filius

Farvulus

enimad Iiherandum nos ab
est

inimicisnostris

paliens

natus est nobis,

dalus

est

nobis (Isai. \x)

enim suslinendo ea, quae in ipso peccavimus. Ilabebat aulem in vestimenlo et in femore suo scrip:

Jpse nihilominiis, qui pro nobis parvulus nasci di-

gnalus cst

in tcrra,

ipse ut

bonus pastor gregem
delectabilur infans ab
x\).

Dominus dominantium. Veslis Christicorpuscst quod assumpsit. In femoreautem
et

tum

Rex regum,

suiim minai ad pascua semper virentia.

Leo
sicut

ut bos comedet paleas

,

propago gcnerationis
persona ex divina
tia.

intelligitur

;

illius

namque

ubere suver foramine aspidis (Isai.

Per leonem,

consisfcit

atque

In veslimento igitur et in
in

humana substanfemore nomcn scrip-

jam superius diclum

est,

regcs el principes

saeculi

figuranlur. Ibi ergo, hoc est intra sanctam

tum legimus, quia
divinitatem et

sacramento corporis Christi humanitatem cognoscimus. Omnes
filii

Ecclesiam leo ut bos paleas comedit,
Pienla percipiunt verae
paleis; quia in

dum

reges et

principes populi sicut et reclores Ecclesiae sacrafidei.

ergo qui per (idem Chrisli

Dei nuncupantur

Leo

ul bos

vcscitur
plcbis

hunc esse Regem regum
assidua
isle, et

et

Dominum dominantium
Regnabit ergo rex

sancla Ecclesia principes

confessione lestantur.

r

communem
mine aspidis
(ibid.). lste

habent ordinem

cum

subjectis.

Eliam

sapiens erit, el faciel judicium el justitiam in justtt
;

subditur: Et delectabitur
;

ans inft

ab ubere super fora-

terra (Jer. xxni)

quia in judicio non despiciet per-

et in

caverna reguli

manum suam tniltet
Clirislus est,

sonam
Eccli.

pauperis,

nec honorabit vulluin potenlis
iste

infans

Dominus Jesus

qnem

non secundum visionem oculorum judicabit, neque secundum auditam aurium
.

xxxv)

Rex

semper Virgo Maria genuil, suisque sacratissimis ubcribus infantem laclavit. Aspis vocatur, eo quod

arguel,

sed judicabit in juslitia pauperes, el arguet

in wquitale pro mansuetis terrce.

Quare? qmsijustitia
cinctorium reel

morsu vcnena immittal, et occidal. Per aspidem ergo venenosum scilicet scrpentem gcntiles dcsiynantur, qui, praedicanlibus apostol
s,

cst cingulum

lumborum

ejus

,

et fides

contra Chri-

num

ejus. Habitabil

lupus

cum

agno,

pardus cum

slum vcnenosa,

id esl sacrilega

verba loquebantur.
crrore

hado accubabil

(Isai. xi).

Per lupum raptores, pcr

Nunc autem

genlilcs ah idolorum

convcrsi

agnum vero innocentes

intclligimus.

Lupus ergo ciun
el impii a

gratanter gloriam praedicant parvuli Jesu Christi.
Delcctatur crgo
infans,
sciliccl

agno habitat, quando raptores quique
niunt ad Ecclesiam Christi.
tal

sua

Doninus Jcsus

pravitate conversi cuin innocenlibus in

unum conveLupus cum agno habiab Ecclesia pracdam

Christus,siiperforamirteaspidis,idestsuperpraodica-

tioncmgcntiliuin.dummodocumlibontissimclaudaiil,

cum

pcrversi,

qui prius
in

D

(

l

u

'

ilhim anlc conversionem blasphemare solehanl.
:

rapere solcbant, nunc
nioribus,

melioribus

commutati

Sequilur

El

in

caverna rcguli, qui oblactatus fuerit,

cum mansuelis

alque liumilibus in Eccle-

manvm tuam
mcn

mittet (ibid.)($A). Basiliscus Grrece, rr:

sia Cbrisli

simul habitant. Sequilur: Etparduscum

gulus intcrprclaliir Lalinc

rcgiiliisdiiiiinutivuin
si

no-

Uwdo

accubabit. Pardus quia in sc colores liahet va-

cst a rcgc, et dicitur regulus ac
:

dicatur.rei

rios, significat

subdolos

el

in fide Christi

impcrfe-

parvalus
maculis,

cst

cnim scrpens

parviilus linialus albis

ctos. Hasdus vero, quia

lascivum est animal, insivitia appelentes.
;

nuat peccatoresct libentcr
igiiur

Pardus
ct

cum

haulo

accubat

quia

peccatores

videlicet babcns dimidiam partcm pcdis. El ideo basiliSCUS intorprctatur n:r/«/«s;quia, sicul leo rcx cst omniuin bestia-

longitudine

semipedis,

suhdoli simul in Kcclesia Christi sunt permisti.

riim,

ita

basilisCUS

rox ost

omninm

sei ponlium.

ltcrum suhjungit, dicens

:

Vitulus, et leo, et ovis

C.-elcri

vero scrpciitcs a faoie

illius fiigiunt;

quia
illos

simulmorabuntur,etpuerparvulns minabilcos(ibid.).
ln

slatim ut cos videril. solo visu atquc olfactU
OCCidit
(23)
:

vitulo Ecclesiae sacerdotes

figurantur
in

;

iu leone

nam

ct

homincm

si

aspiciat, slalim

iHum

(22) Videsis conunentaria S. Beali pag. 523, 524.

Apocal.,

Ms. isdem.
Isidor ., lib. xii Elymol., cap. i.

58
:

S.

MARTINI LEGIONENSIS

56
nccessc esl, ut dc secundo ejus ad-

nulla siquidcm avis volans cjus aspectum n?cat illaesatransit;scd quamvis proculsit.ejus ore atque

A »«nc autem

vcntu aliquid dicamus. In primo advenlu Doiuinus
noster Jesus Christus vcnit

combusta mortua cadil; lamen basiliscus a niiistellis vincitdr, quas illic homines in caver.-.nhelitu

humilis;

in

secundo

quippe
quasi

vcniet

terribilis.

Yenit in primo adventu,
(Jer. xi)
;

nis projiciunt, ubt ipso delitescit alque versatnr.
ln
lioc
:

agnus mansuelus
veniet, quasi

in

secundo auxx).

loco basiliscus, id est regulus diabolum

lem

rcx forlissimus (Dan.

ln

signifiiat

caverna qnippereguli corda sunt

infidelis

populi,

in

quibus

ille

lortuosus
initio

serpens, scilicet
In caverna

primo adventu mundum visilavil in multa mansuetudine in secundo vcro mundum judicaturus ve;

diabolus quiescebat

ab

saecuii.

niet in

magna
(Mattli.

severiiate. In

primo adventu

exivit a

ergo reguli qui ablactattis fuerit, scilicet Dominus noster Jesus Christus, qui ut infans est ablactatus,

Palre, et venit in

suum

hunc mundum seminare semen xm); veniet in secundo etigere a
sicut

manum
in

suain misit, quando diabolum de cordibus
;

nobis sui scminis fruetum centuplum (Luc. vm).
In primo

iniidelium captivum extraxit

eumquein inferno.ne

advcntu

homo

peregre proficiscens

monte sancto ejus, qui est Ecclesia, noceret, religalum damnavit sicut eidem Jesu Christo Psal;

nobis servis suis tradidit
in

bona sua (Maith. xxv);
ut

secundo auiem veniet exquirere a nobis lalen-

mista adventum ipsius prsevidens, dixit -.Superaspidetn et basiliscum
it

B

l

° rum

suorum geminaia lucra.et
torpentes atque

bene operantes

ambulabis,
xc).

et

conculcabis leonetn

proapportato lucro remuneret, servosautem a bono
opere
negligentes damnet(ifcid.)
in ejus terribiii
illius

druconem (Psal.

Omnia
aptata
est,
:

isla

uomina congruenler diabolo snnt
serpens aspis

Quid ergo, fratres dilectissimi,
adventu
el

ipse quippe vencnatissimus

dicturi

sumus, qui de manu
aut

tanla
in-

dum

occulle percutit; basiliscus

estcum palam

tam innumerabiiia bona percepimus, dum ea
?

vcnenadilTundil; leo est.dum persequiturhumanura
genus, ci rapit
;

digne expendimus
districli

quam excusalionem

in die

draco

cst,

dum

negligenies impie
haec

exarainis iilius pretendere vaiebimus, qui

atque insaliabiliter deglutit.

Verum

omnia sub
Isaias,

de

talenlis

ab eo acceptis non solum lucra non re

pcdibus Domini nostri Jesu Christi in ejus advenlu
prosirata fuerunt acdestructa.

portamus, sed eliam, quod est gravius, ea in lerra

Adhucetiam

abscondimus (23)? Taienta
dona

in terra est abscondere,

quod secundum carnem ex semine David natus
Christus, sic
Jesse,
qtii

est

Dei, videlicet, visum, auditum,

gusluin, odo-

ait in

consequentibus: /n dieilla radix

ratum, et taclum in lerrenis actibus implicare.

stat in

signum populorum, ipsum gentesdesepulcrum ejus gloriosum(Isai.
xi).

Nonnc talentum
in
iiis

in terra abscondimus,

quando ocu-

prccabuntar

et erit

ios a sacrae Scripturx ieclione

suspendimus, et eos

In signum siat radix Jesse populorum, quia Chri-

quse contraria sunt animabus nostris, defietiara

stus qui de radice Jesse descendit,

in

frontibus

gimus? An
terra,

non abscondimus taientum

in

corum signum
cabuntur
.

crucis imposuit. Ipsum gentes deprefuisse

cum auditum

avertimus, ne audiamus Dei

quod jam cernimus lotum

cum-

preccpla, et libenter audimus turpia ac noxia ver-

pletum. Sepulcrum aulem ejus in tantum est gloliosum, ulexceplo quod per morlem ejus redempti

ba

?

Aut non talentum

in

subierraneo specu occul-

tamus, dum, despectis cibis communibus, delicatiores atque accuralius praeparatos cibos eligimus?

gloriam

illi

exbibemus

;

eliam locus ipse coruscans

miraculis gloriae suae causa ad se

omnem

perlrahat

mundum.
Ilem rursus, Isaia lestantc ore prophetico, de
Mo'ab leslimonium pcrhibelur, nascente Chrislo
i :

Talentum ctiam in terra operimus, cum suavilalera el dulcedinem divina? conlcmplationis vilipendimus,
et

odoramenla transeuntium rcrum

delectabililer

exquirimus. Eliam Domini pccuniam abscondimus
in lerra,

Ponam, iquit.... super his, qui fugerunt de Moab leonem, et rcliquiis terra?(lsai.x\).El ilerum
:

quando manus

noslrae, quae

dehuerant ope-

rari

bona ac Deo

placita, polluuntur

langendo mol-

Emille agnum, Dumine, domiuatorem
aeterli

lerrai,

de petra

lia et

suavia, et, quod esl gravius, nefanda.
igilur in die illa

ad montem

filice

Sion (Isai.xw). De hac enim

D

Quid
talentis

potcrimus respondere,
duplicata lucra

cum
de

genle Moabitarum egressus est Agnus immaculalus,
<iui tollit

Dominus nobiscum rationem
nobis tradilis
(Matth.

cccperit ponere, el

peccata

mundi

(Joan.

i)

,

qui ct dominaSignificat

exigere?

tur in

universo

orbe lerrarutn.

Ruth

petra deserli, quai destiluta morlcmarili

genuit

Obcd
i).

;

Obed genuit Jesse

;

suideBooz Jesse genuit Da-

sumus, qui
quze

xvm.) Nos miseri quid in die illa dicturi in primo gradu innocenliam amisimus,

virginilatem perdidimus, castitatem polluimus, vota

vid rcgem; et de stirpc David natus esi Chrislus

Deo vovimus nunquain plenc reddidimus, ordiservavimus,
lites e(

(Matlh.
ter

Montem aulem liliae ipsam urbem Jerosolymam

Sion, aut historialidicit; aut juxla tro-

nem non

odia adversus fratres
et

nostros concitavimus,

murmura
spirituaiia

scandala ama-

pologiam, Ecclesiain in speculo, id esl in virlutum
sublimitate collocatam.

vimus, otiosas alque inutiies fabulas dilexiinus, carnalia desideravimus,

negleximus? Si

Hucusque,

fratres

charissimi

,

prophelias

de

enim

in die

illa

vix salvabitur justus, nos indigni,

priino adventu Christi ad
(25.)

memoriam reduximus;
:

qut lam

perverse ct lam inordinate viximus, ubi

Gregor.,
esi

hom.9in Evang.

u 'scondere,

Talentuminlerra acceptum ingenium terrenis actibus

implicare, lucrum spiritale non quarere ; cor a (errenis coqitationibus nunqvam levare*

S7
apparebimus
illa
?

SERMONES.
aut

-

SERM.

II,

IN

ADVENTU DOMINI
tribuatur
remissio
(Offic.

53
in

quomodo poterimus

esse in die

A peccatorum
morl.).
in

Exxeq.

securi, ubi etiam de otiosis vcrbis rationem su-

Nos ergo, fralreset domini

uiei,

dum adhuc
et vilia

mus

reddiluri? (Mallh. xn.) aut

qualiter

vulium

corpore vivimus
;

(H

Cor.

v),

peccala

tanli judici-s ferre poterimus in die illa, anle cujus

conspeclum ignis prjecedet,
tempestas discurrel valida
Igitur,
dicii
?

et in circuilu

ejus lem-

abluamus mores vita? noslne in melius corrigamus proximis noslris veram charitatem
lacryiuis
;

(Psat. xlix.)

cxhibeanuis;
dies ju-

vola nostra Deo sinc fraude persol-

fralres dileclissimi,
,

anlequani

wre sludeamus,

antequam mors nos praeveniat, antequam tenebrae nos involvanl, antequam lartara nos rapiant, antequam nos tenebrosus turbo possiappareat
deat, priusquam
ille

alque ad ipsum Dei Filium, qui iu primo adventu nos redemit, et in secundo judieem

omnium bominum exspectamus, eorda noslracum
gemituerigamus, ut in illo terribili atque gloriosissimo adventu suo non permittat nos perire tuin
peccaloribus, sed ut ill3m dulcissimam vocem
eleclis

justissimus atque ternbilis juin confessione, in jejuniis,

dex adveniat, faciem ejus
in
vigiliis,

cum

in oralionibus

praeveniamus, et

cum
di-

mereanmr audire cx oreejus

:

Veniie, bcnevobis

omni devotione ploremus
xciv), trementesque

in conspectu ejus (Psat.

dicli Patris mei, possidete

praparatum

cum Prophela clamemus,
cum
servis luis,

a

eonstilutione

mundi (Malth. xx\).

regnum Quod ipse

centes

:

Non

intresin judicium

Do-

pnestare dignelur, qui
sancto
in Trinilate

cum eodem

Patre, et Spiritu

tnine; qttoniam in conspectu luo nullus per se jusli-

perfecla vivit, ct regnal Deus

ficabilur h:>mo(Psal. cxlii)

;

nisiper

te iltis

omnium

per omnia saeeula saeculorum.

Amcn.

SERMO SECUNDUS.
LN
Intendit

ADVENTU DOMINT

II.

in hoc sermone qvomodo disposuit liberare genus humanum de jugo serrilulis hostis anliqui per Chrhli advenlum, quem [per propltetas proedixerat; et si slerilis tempore aliquo Ecclesia exisleret, nunc cum Judceorum confusione convocans omnes gentes ad cultum suae divinitatis; quia per Mrginem Ueus natus in carne apparuit hominibus, utviam satutis aperirel fidclibus

vero fecunda

Volo,

fratres charissimi,

vosscire, quia Deus,
et sapiens

C

a die nalivilalis corum usque in diem sepulturw illo-

sicut naturaliter est omnipotens, ita naluraliter est

rum
ram.

in

malrem omnium

(Eccli. xl.), id est

in ler-

bcnignus

et

clemens; stimme

forlis

est in suis operibus, el in

misericordia copiosus.
el

De hoc iterum jugo durissimo tcmpns bumanae
reparationis (29) propheta intuens aiebat congratu

Omnia gubernal,

regit, et tonlinet solus;

mi-

serationes ejus super

omnia operaejus (Psal. cxliv).

lando
Oleos

:

Compuirescet jugum a facie

olei (Isai.

x).
:

Deus igitur bcnignus et clemens diulurnam fiumani gencris servitulem, qua ab antiquo hoslf
crudeliter
'

Graece, misericordia interpretalur Laline
id est misericordise

a

iacie igitur olei,

Rcdemptoris

premcbatur,
libeiare

inluens,

eumque
:

miseri-

nostri

jngum

nostraj caplivilatis compulruil; quia

corditcr

disponens

per

prophctam

ad

miscricorditer humanilatem nostram stiseepit, q a

consolationcm illiusloquitur, dicens

Conforlamini,

antiquiim hostcm proslravit, et nodosa peccatorura
lora, qiiibus astricti
etiain

manus
venit

faligalce, et
(-26)

geuua debitia roborate. Qui pumenle convalescite
;

tenebamur, disrupit. Jeremias
divinspque
subjici

sillanima

estis

quia ecce

humanum

gcnus de hostis antiqui impewo
,

Deus

ipse captivitatis veslrm (Isai.

xxxv)

;

ju-

quando(|ue
pr<evidebat,

liberari

serviluti
:

cum, jubcnte Domino, proclamab.it felicitatis, quo cum sibi subdiderat antiquus bostis " Ei erit m die illa, aii Domiuus exerciluum : con eram ejus jugum de collo, el vinculum illius disrvmper culpam primi bominis (27). Tam crudcliler pam, et non dominabuntur amplius ci uliciu ted enim ille tolius malignilatis aclor (28) humanum geserviet Domino suo, et Datid regi sim (Jcr. x\\). nus per quinque sxcnli aetales afflixit, ut i.eqiie
videlicet dirae servilulis,

gum

jugum

miseriae et in-

;

oblatio,

nequc iiiceusum, neque sacrificium, ncque

id csl Christo.

David quippe jam crat morliius,

acrt
si
-

liolocaustum alicujus patriarcha» vel propheUe

eum

de stirpe ipsius Cbrislus eral nasciturus. David

de manuinferni liberare poluerit. Undelsai.is quse1

quidem interprclatur manu
fuil in pncliis (/ Reg.
bilis in slirpe sci-Hcet

fortis,

quia fortissim

is

imoniam facicndo

ail

:

Omncsjustiliiv nostra: quasi
sttnt

xvn). Ipse ctiam desi-liv.iexslitit, illum praifigurnis,

pannus menstruatie mulieris

(hai. lxiv). Qui-

sua

dam

eliam sapiens
:

ait

de hoc crudelissimo jugo
filios

de quo propbeta cecinit,

cum

ait: Veniel

de iidc-

quasi condolendo

Grave jugum super

Adant

rutus cur.ctis geniibus (Agg. 11); Dci videlicet Filius,

(26) Alt.
(-11)

ms. Qu pusillanimi estis^convalescite. Idem, s-:blalurus.

(28) ld. auctor.
(29) Ati. ms. Idem.

!

50
t|ui

S.

HARTINl LEGIONENSIS
fueral

|0
ii

patribus

vcleris tcstamcuti in spiritu

A

fuissct

Iransfiguraltis,

duo, Moyscs scilicet et

pi aeoslensus.

Congruc

igiUir in

hoc loco David ChriPalris ad singulare

Elias

cum

co

visi

sunt ab apostolis ipsius (Matth.

s;iim

signilical, qui voltintale

expugitalo, vasa
<|iiilnis

certamen conlra antiquum hostcin descendit; quo illius, corda scilicel hominum, in
antea
lit,

habitavcrat, diripuit, ad se videlicct
catenis igneis in

Quod vero Abraham trcs videns, unum adoravit, Doniinum Salvalorcm oslcndit, cujus adventnm vidcrcdesidcravit juxta quod ipse Dominus in Evangelio ait : Abraham exsuttavii, ut viderel diem
xvu).
,

convci

eumque
iilic

profundum

in-

meum

:

vidil, ct

gavisus esl (Joan.
fuluri

vm).
adoravit

ferni religavil, inas,

praedamque

ipsius, idestsanclas ani-

Tunc procul dubio
aspexit,
et

mysicrium sacramenti

qu«

ab eo caplivae dclinebantur, secum
per prophelas ad-

quando

tres vidit, ct
lavit

unum

:

unde

ad ccelos reportavit.

pcdes eorum

(Joan. xui), ut lavacri puri-

Quamvis Dcus vcntum Filii sui
rit,

ab. initio saeculi

ficationem demonslrarel futuramin exlremo,
suis fidclibus largiturus crat Chrisliis in

quam
;

praedixerit, per oracula intimavc;

baplismo

per verissimos testcs Ormaverit

tamen Judaica
Judaei

pedes enim novissima significant. Siquidcm praeparat et (35) convivium
,

gens nec iilorum tcslimonia suscipit, nec prophe-

vitulum

scilicet

sagina-

tarum verbis
qui voa
bse,

fidem

tribuit.

infelices
incredtili

tum

(Luc.

w).

Iste

autem vilulus tcncr
est corpus,

sa<;iiialiis,

quousquc de advcntu Christi
filios

pcrmanctis,

Domini Jesu Christi
convivii

qui

in

Evangelio

Abraha? esse diciiis? Nonncct Abra-

occidilur pro pcccatoribus. In apparatu etiani liujus

ex cujus fcmorc genus vestrum processit, se-

butyrum

et lac apposuit

cum

carne

viluli.

denti in convallc
Filius
ct

Mambre

in oslio tabernaculi,

Dci

Eac quippe figuramhabuisse

priscae legis Apostolus

adve tum sui praeostendit, quando
sianles juxta
:

tres vidil,

nosler annuntians, dicit quibusdam discipulis ad-

uinim adoravit? Cumque elevasset oculos suos,
ci

huc

in fide teneris

:

Lac vobis polum dedi, non es-

apparuerunt

ires viri

eum
si

:

quos

cum

vidissel... adoravil... et ait

Uomine,

inveni

cam.nondum quidem potcratis, sed nec nunc quidem poteslis (lCor.m). Tradideralenim lcgis mandatum quasi
expressum,
iac de

graCiam
quiescite

in oculis

luis...

lavenlur pedes vestri,el re-

uberibus duarum labularum
tidei

sub arbore hac... Et abiit Abraham... ad

hoc est

tcstimonium;

necdum

Saram
cere...

(50), ct jussil

eam... subcinericios panes faillis

cnim poterat

infaniia illorum sensnsaccipcrc soli-

quos apposuit

cum

vilulo,
:

quem paraveautem slabat

dam

rat; similiter el lac et

butyrum
Ai
:

ipse

jv.xlaejs sub arbore.

Cumque comedissent, dixerunt:
?
ille
:

Lbi

est

Sara vxor tua
est.

Ecce, inquit, in tate

r

et robustam escam evangelicac doctrinae. Butyrum autem uberrinium et pinguissimum est Evangeliorum teslimonium, quod vituli oleum fidelibus datur in signum sed proinde Abraham eden:

bernaculo

Cui dixit
habebil

Reverlens veniam ad

dum

apposuit vitulum

cum butyro

et lacte (Gen.

nporc

isto, et

Sara fitium. Quo audito,

xviii);

quia nec corpus Domini quod est vitulus,
id

Sara

risit

(Cen. xviu).
qtiippe

sine legis lacte; nec lac legis.sine butyro,

est

(51)

Notandum
in
reiicta
;

quod Abraham triplicem

sine Evangelii lestimonio potesl esse. Tria
sata,

aulem

liabeat figuram

semetipso.

Primam
Patris,

Saivatoris,

unde subcinericios pancs
est onine

fecit

Sara (Ibid.),

quando,

congregalione (52) sua, venit in

trium filiorum Noe irnaginem indicarunt, ex quibus

huno inundum
boc loco
est,

secundam Dei

quandc im-

natum

genus humanum, qui divinae creel in
illa

molavit unicum filium

suum

;

tcrtiam vero, quae in

dentes Trinitali, exqua baplismatis.pcrEcclesiain,

figuram geslavit sanctorum, qui ad-

cujus imago erat Sara, essent conspcrgendi

,

ventum Christi cum gaudio snsceperunt. Tabernaculum autcm illud Abrah.c ipsa Jerusalem habuit,
ubipro temporalibus prophels
runt; ubi et
tibus
ct aposloli habitave-

unopane corporis
tria sata, quae

Christi redigendi. Haec sunt
in

mulicrem novimus

Evangelio fer(Malth. xio).
vi-

mentasse secundum Domini
delicet frumenti, ad

vcrba

primum Dominus advcniens,
viris,

a crcden-

Quia vero Dominicus sermo satum, mensuram

exceptus,

ab incredulis vcro in ligno est
qui venerunt ad

memoriam
latius

reduxit; vestrae di-

suspcnsus. ln tribus autem
illum,

D

leclioni

charitas

me

de mensuris frugum,

lus

;

Domini Jcsu Christi praenuntiabatur advencin;i quo duo angeli coniitabanlur, quos ple-

vini el olei scribere coegit.

rique
legis

Hoysem

ct

Eliam accipiunt

:

unum
firie

,

priscae

Mensura (34) proprie vocala mensurentur atquc frumcnlum.
sicca,
ut

,

id cst

quod ea fruges humida et

latorem, qui per

eamdem legem advenlum
in

modii,

urnae et amphorae.

Mensurarum

Domini indicavit; alium, qui
luriis,

mundi
et

est

venturus, et sccundumChristi advenium denunlia-

atque ejus

Evangelium Judaeis
et

gentibus

praedicaturus.

Unde

in

monte dum Dominus

parsminima cochlear, quod est dimidiapars drachmae appcndens seliquas novem quod triplicatum, concuiam facit. Concula drachma una et dimidia adimplctur. Cyathi pondus decem drachmis apncn;

Sarram, sarra. (30) Ms. hic et infra (3V> Isido; Quwsl. inGen., cap. 14.
:
.

[Cognalione] Sic S. Isidor. tpxius ejusque ^ltegonam aptius. i5) Alt ms. ad.
'32)

et

ad lillcram

(54) Haec omnia de mensuris transcripta sunt ex D. lsidoro, lib. xvi Etymotog., cap. 26. Sed consulanlur notaliones in eum locum doclissimorum virorum, qui libros illos regiae edilioni vir^a

censoria coaplarunt.

;

«I

SEllMONES.


cst

SERM,
habens

II,

IN

ADYENTU
Tcmpore
illo

DOMLNI.

13

ditur. AcetaLuIttm quarla pars eminac

duode- A

virum hahere videhattir Synagogs,

cim drachraas appendens. Cotula emina
cyalhos scx. Emina aulem librain

csi

unam

appendel,

quae geminala sexlaiium reddel. Scxlarius

duarum
hili-

filiis fecunda; sancta veroEcclesia usque ad adventum Clnisli permansit quasi infecuuda el a viro desliluta. In advenlu quippc Hed inploris

cratquein

lihrarum
bris.

est, qui

his

assumptus, noniinatur
Graeco noinine

nostri infirmattest

Synagoga;
;

ct

in filiis

sancia

Assumptus

quater

conix.
facil

Ecclcsia fccunda cst eflecta

quia propter incredu-

Quinquics complicatus quinarem, sive goinor
adjicere sext-.nn, regium reddit.

litatem et duritiam cordis a viro suo, scilicct Jesu

Nam congium
\

scx

Chrislo, est separata, et ab co sancta Ecctesia

I

c-

meiitur ©exlariis; a quo et sexiarii no
runt.
cl

cn dededicunl,

nignissime susccpta
rupfco utero

:

cui et

filios

gign re ex iucor<

Mclrum enim inensuram liquidorum

non

ccssat, quia in fide viigo
esl illtid
:

1

casla
pluri-

inde appcllata metreta. Dicitur et urna, cl

am;

perscverat.

Unde

Sterilis
ftlius,

peperit

hujusmodi oomina mcnsurariim tanen a denarii uumeri peiTectione nomen accepil. Meirum ad omnem mensuram pertinet metrmn
r/hora, et reliqua
:

mos

:

et qucv
11).

niultos

habebai

infirmata est

(llieg.

Stenlispeperit plurimos, scilicet sancta

Ecclesia;<?i quee multos habebat filios % infirniola est,
videlicet

mensura dicitur Latine. Modius ilictns, ab eo quod fit suo modo perfectus. Est auiem mensura tihrarum quadraginta quatuor, sextarioenirn Grscce,

Synagoga, cui rursus Isaias propheta
tui,

:

Diiala locum tentorii

et

pelles

tabernaculorum

tuorumextende, neparcas

(lsa. liv).

Ac

si

dicerc!:

Tum

viginti

dtiorum. Satum,

gcnus est mensurse

juxta niorem Pataestinse provincioe,
,

unum

et

dimi-

Diiala tocum tenlorii tui, non in Judsea lar.lum, sed per universuin mundum; cl pellcs rubricatas, scilieet

dinmmodiu.ii capiens cujus noiuen ex Hebraco sermone tractum est. Esi el aliud salum mcnsura
sexlaiiorum viginli duorum capax, quasi inodius. Datus mensura est capiens quinqiiaginta sextar.a.

marlvres,

et

hyacintMnas extende

,\,ne

parccs,
ct

id csl praedicatores ccelestia

conlemplantes,
inquil, fac
;

Ec-

clesiam protcgentes. Longos,
luos, praecepla

funicutos

divina custodiens

et

claws tucs

Urna raensura
cunt.
tres.

est,

quam

quida.ni

quartarium

di-

consolida (ibid.), rationem vidclicet ct intctlcctum,
«juibus praecepla consislunt. Iterum addidil, dicens:

Cadus Graeca amphora
triginta

est conlinens

urnas

Gomor quindccim modiorum onus
modiis
adimpiclur.

appcnditur.
,

Addexteram

el

ad latvam penetrabis,ct semcn lunin

Corus

Idcirco bas

fjentes hcvrcdilabii (ibid.).

Quasi dicerel

:

slerilis

dileclissimi,
lius cinn

mensuras descripsimus vobis,

ut faci-

Ecclcsia, ad dcxleiam pcnctrabis, hona operando;
el

cas in sacris invenerilis Scripturis cujus

ad lajvam, mala cavendo

:

et

qnalitatis, qmnliiatls et
valcatis. Scrjuitur.

pondcris sinl cognoscere

r

haereditabit, scili(el sancti aposloli,

scmeu lutim gcntes deqnihus dSrcliquisset
;

cilur

:

Nisi Dominus excrciluum
(Isa.
1),

nob!s
ciri-

Azymi autem pancs dicuntur fuisse qnos Ahraham apposuit, co quod sine fervore pcrversae
(53)

semen
/«<(?'
;

vidclicel sancli Evangelii

et

g.::!tessci!icctvel ecclcsias a
inlta' itavil

Dco prius

dercii-

doctrinac unitatcm credcnlium
a-.item

oporieat csse. Ideo

ctas,

(Isa.

i.iv)
:

pcr gratiam

Chrisli.

fuerunt

subcinericii,

ut pcr

poenitenlinm

Ileiuni subjungit, diccns

Noli timere erubesccncrn-

praetcrilorum delictorum Spiritus saucti vaporcderocli, velut esca bcneplacita Oco, acceptahiles cili-

tiam, quia non coufttnderis sicul atttea; neque
besces;

non enim

te

pudebit, quia

confusionis adp-

ciantur liJclcs populi. Stib arborc autem

se isse,

lescenlice luce, in acdilicalionc
biiiis,

scilicct turris D:.by-

signum crat passionis Dominicrc, cujus ipsiMoyscs
seilicet
ct

oblivisceris; ct

opprobrii vtduiialis tua?,

prr

Elias sunt pracdicatores ct
sterili

prophelae.

Quod aulcm
significal de

Sarae

filium

promitlit

Dcms,

fidcm viro tuo sociatam, non recordaberis amplius; quia don.inabiltir lui, qui fccit le (ibid.); non idoh,
qtue ad lui
crificiis.

reniam, inquit, circa islud tempus (Gen. xvm), non

damnalionem

illicitis

venerala cst sa-

lemporibus, sed de qualilate sui adI*

ventus, quando perFilium repromissum fidclis crat

popuius

nasciturus.

Sara enim eanctae Eccleslac

Cnm lurris Babylonise, Dabcl mr gentilitas, quam Dcus sibi
Ne-c ct
liliis

scilicet, aedifiCare-

dcsponsaverat

in

gerebat personam, cni sieait

Dominuspcr propbcparis,

fjus, quasi iu adolescentia

fornicans a
:

Um

:

Lcctarc, stcrilis, qua- non

erumpe
fitii

et

Domino
tnta.

relicla

usque ad tempus incarnationis
illa

clama, quw non parturis; quoniam mulli
zcricc,

de;

Judaica plebselecta; ct ideo

vidua, ista mari-

magis quam cjus, qucv habet virum (Isa. liv
haec
,

Undeest Htud
:

:

Par$ autem
dicitur

Domini popul**
(Deul. x\\:t\
tirgat:
et Hl

Galat. iv). Stciilis
filios

genliiitas

erat, quaj

Deo

ejns

Jacob funicului lucrcditatis
:

ejtts

non parichal
;

quia nec legcm nec prophelas

Undeper Zachariam
e.jus

Asiumpsidvas

babohat

nunc aulem plures quam Synagoga ge-

ttuam voeavi decortin, gentes scilicet in Noe

neral, quae sc
clcsia,

Dcum babcre
Judacis
filios ei

viruin pulal; vel
;

Ec-

quae in

descrta erat

quia, adveut

nicnte

Domino,

non pariebat
Jtuheis,

:

referamus
ex
gcnii-

haec ad Ecclesiam,

lam ex

qaam

\aUeram funiculum (Zaek. xi), videlicel Jud«t 9* qnoselegit sibi Dominns in confusione linguarum, poid est in famitia Heber, a qtm llebraci vocanlur ruttu puli Jmheoruni. Unde ibi dicitur Vt tuccidi a
:

hus congregalam, quse

steritis

permancbat.
in Gcn-.

iilitm tneo virgam qita- dicitvr decus, ct ndltibui

<;'-*

J

'

f3S) Isidor., ubi supra,

Quasi.

Pvrnoi..

CCVIIL

; ,

43

S.

MAP.TINI LEGIONENSIS

14

vocalur futiieutus{Zach.xi). Itcrum Isaias ad consolaliononi
ciluunt
\u

A

libus et occullam,

Sermo quippc
;

lcgis liabct

glo-

Ecclesi:c loquilur, dicons

:

Dominus exer~

riam scientire secreiam in sanctis

habet etiam lcx

nomcn

ejus,et liedemptor luus sanctus lsrael,

duoium tcslamcnlorum cornua,
sitatis

quibtis conlra fal-

sanguine videlicet Passionis sanciificans fuleles. Deus oninis terrw vocabitur , non Juda?x lantum,
qitia ut

dogmata
velamen

incedit ariuala.
est

Cum enim

Moyscs

legiiur,

posilum super cor eorum; el

mulierem derelictam,

scilicet a

Deo,

et

moe-

manifeste

dum

legenles scripturam proplietarum,

rent-nn spiritu, id est, loto corde

post (36)

poeni-

pcr nimiam stoliditatem cordis tarnaliter attipiunl

tentem vocavit

te

Dominus

{Isa. l:v),

te videlicet a

mysticos

sensus prseceptorum, lota facies Moysi
le^ilur velamine, ita ut

se avcrsain. Multer

cvgo derclicta

genlilitas fuit,

quodam
scd
si

non
nec

possint

lo:

quae prius

cum

idolis fornicala, a

Dominorecessii

quentis gloriam legis inlelligere,
conversi non fuerint ad

sustinere

postea vcro misericordiler ab eo vocata de prxtentis culpis pccnilenliam agens, ad
ccssil. Potest

Deum, non auferelit-

etiam haec ct ad

eum devole acanimam peccalricem

tur velamcn

de cordibus eorum, et occidens

tcra morieliir, spirilus vero vivificans suscilabitur.

referri, quac abjecta a

Deo

dispensaiione; ut pressa
tatur ad virum

sit, non ex odio, sed ex malorum pondere rever;

Deus enim spiiitus
lis cst

est (// Cor.
et

111),

et lex

spirita:

(fiow. vii).

Unde
et

David orabal in Psalmo

pristinum

el perdita

subslantia, R Iievela oculos meos,
tua {Psal. cxvin).

considerabo mirabilia de leqe

virtutum
qui
filio

scilicet,

non dcsperet de patris clementia,

revcrlenli

annulum,

stolam,

osculumqne

Dominus ergo,
gcneri
decrevil,

sicut

jam

stipcrius

diclum

est,

porrigil

cum

misericordia.

qui voluntate Palris periclitanti subvenirc

bumano
mullis

Ilticusque, dileclissimi, de sterilitale et
lalc

fecundi-

ejusdem

sui

a Ivenlus

sanclx Ecclesix locuti sumus

:

ileium necessc

modis figuras

et signa certissima eideir. populo, cx,

cst ut ad historiam

Abrahx redeamus.de quapaulo
ait,

cujus seruine nastittirus erat, prxostendit.
ilhim Dci Filium in bunc

Nonne

longius recesseramus. Sara, ul Sciiptura

risit

mundum

venturum, Jesus

quando
nien

ei

Dominus

filium

promisit (37).Risus ta-

Nave dux populi
Isle

Israel prxfigurabat,

cum

ad explo-

non dubilatio, sed est propheiia xsliinandus. Qui risus duplicem habet significationem,
illius

randam Jcricbo civitatem duos

viros mitlebat (39)?

Jesus miltit duos exploralores ad Jerieho ur-

*ive

quod risus fulurus incredulis foret Chrislus, sive quod omnes iniuiicos suos in judicio suo essel
dcrisurus.

Unde
;

el

ipse,

qui de Sara est natus,

bem, qui 3pud Rahab, muiierem videlicet merelricem, acceperunt mansionem. Jesus ille dux populi in semetipso Dominum Jesum Christum venturum

vocalur risus
lum,
stultilia

quia Dei Filius Juda-is est scanda{1

c

racl0

slgniflcabat, et

vocabulo ostendcbat. Jericho
islum
osiendit,

vero gendbus

Cor.

i).

Isaac

enim
ei

autem

civitas

mundum

ad quent

ex Helraa lingua in Lalinuro sernionem interprelalur risus; quia videlicet risit Sara,

Dominus Jesns Chrislusad scrulandos mores bomi-

quando
el

a

nmn

dtio

lestamenla dircxit

:

nam

ut in

bocmundo

Domir.o

ftiit

promissus. Rursus ideni Isaac prornitgenteni
ait,

pienius comprobarel lideni credentium aut pervica-

titur filius

in

magnam

fulurus
lerrcc
iill

:

benedi-

ciam rebeiiium. quasi duos exploralores destinavit
aritcjiiditii sui

centur in eo,

omnes genles
historialiter

{€en. xxn).

advenluin, legem scilicel et Evan-

Quibus verbis duo

promissa sunt
et

gelium; Raliab vcro lypum tenet Ecclesix in acli-

gens videlicet Judxorum secundum carnem,

om-

bus sus, quoe deextraneis genlibus congrcgala est
alque alienigenis,
cainis

nesgenles secundum fidem. Procul dubio in semine ejus, hoc est in Christo, bcnedictx sunt omnes
gentes lerrx
;

qux
:

el

antea vivens in dcsideriis

fornicabaltir in idolis {Judic.

vm). De

la!i-

qttxcunque anle sxcula

a

Deo Patre

Lns

ait

Dominus

Qitia publicani et merelricespiw-

ad xternam vilam sunt in ipso prxdestinalx.

cedunl vos in regnum Dei {Matth. xxi), ut Matthxus
vidclicet ct Maria,

Taceant ergo Jud:ei, erubescant
pcrseveranlcs

haeretici,

obniu-

praedicalionem

scilicct

devote

tescant blaspliemi, qui in sua usque liodic malitia

suscipieudo,

et

sceunduin Joannis prxdicalioneiu

negant

in

carnem

venisse Frliwm

D dignos
Hos

pcenitcnliae fruclus facicndo.
igitur dtios exploratorcs

Dei pro salute nmndi. Sed

quomodo nobis prxdicredere

Domini,

sciiicet

duo

canlibus
piierunt,

veritalem
qui
iliius

incarnationis Chrisli

lestamenta, sola apud se suscepil el fideliter conscrvat Ecclesia
;

palriarchas et propbelas suos

ad-

suminopcre studuit ul

venlum

prxnuntianles audire conlemnunl?

proderet, ipsa potius periclilari optans,
illaesos

ilios non dunimo 'o

gislator designabat,

Hanc cxcilatein Judxorum pessimam Moyses iequando velata facie de monle
senioribus

ac salvos salvaret. Mulier

illa, soilicet

Rahab,

civitalem casuram prxsciebat; sancta vero Ecclesia

descendebat, et
l.at (38).

verba Domini narra-

miindum casurum

(irmiter credit,

nec dubitat;

Qtiod vero dcsccndens Moyses denuo faties

ejus glorificala videtur, sed tamen velamine legitur; boc significavit, ut ostenderet

eamdem icgem mystico esse velamine coopertam, tectamquc infule(36) Alt

suorum omnium salute pactum cum exploraloribus, id eslcum tcslamentis Domini fecil; el in domo sua coccum, hoc est in
sancta Ecclesia pro se ac

scmctipsa

signtim

passionis

et

sanguinis Christi

ms. per pocnitentiam.

(38) Id., Qtia^st. in
(5!)j ld.,

(37) Isidor., ubi supra.

Exod., cap. 33, Quasst iu Josue, cap. 2.

1

45

SEKMONES.

-

SF.RM.

II.

1N

ADVENTU
sibi

DOMINI.

W
Deum
defendenles»

revercnler ac fidelitcr imposuit. Extra banc san-

A

bescant

peculiaritcr

ctam Ecclcsiam quisquis invenlns fuerit, ruinam sacculi aique incendium nulla ratione vitabit. Hic
crgo fidcs calholicae Ecclcsiaeconfirmalur,
soluni

dum

dum non

audiunt, jurabil omnis lingua in Domino; et non tanlum jam Hebraeorum populus, sed et omnis gentium multiludo. Adhuc Isaias idem ut vir nobilis et
Eeelesiae

Christus in Veleri Testamento nascilurus
illius

prjenunlialur, sed eliam

vocabulum gloriointerpretaliir
:

urbanae eleganiiaj praenuntiavit, dicens de Jaudibus Creavi fruclum labiorum, pacem ei, qui
:

stim (Deut. xxvui), scilicct Jesns, manileslissime
praedicalur. Jesus Hcbraice
I.atine;

Sahaior

de quo novimus prophetam dixisse

Clama^-

bunt «d

Dominum
et

(Isa. lvii). Uoc exponit Apostolus, ubi dicil pro Ecclcsia ex circumcisione et praepulio venientc Evangelizavit pacem his, qui
:

longe est, et ei qni prope

a facie tribulantis, et mittel eis
qui
(iberet

longe, et

Salvatorem
(!sa. xix).

propHgnalorem,

eos

Et
ibi

A

facie, inquit, tribulanlis,

ij est anti-

Item Osec : locum ubi dictum est, non ptebs mea vos> vocabuntur filii Dei viti (Osee i). Sinc dubio omcrit in

pacem

his qui prope (Ephes. n).

qui boslis

mittet eis Salvaturem el propugnato; et rem, scilicet Filium Dci et hominis, qui salvet et
libcret eo5

manu redemit, et sacro baplismate ac prelibsissimi unda sanguinis
sui ab originalis peccati nexibus absolvit, in
filios

nes, quos Dei Filius de inimici

de

manu ejusdem

crudelissimi hostis,

sive raptoris.

Procul dubio Dominus Jesus Chri-

B

sibi

eos

adoplavit.
:

Unde Joannes

evangelisla ait
eis

stus in adventn suo captivatorem

humani generis

inter caelera

Quotquol receperunt eum, dedit

po-

cxpUgnavit,
sure
in

eumque

igneis vinculis religavit, et ad

lestalem

filios
i).

Dei
Ibi

fieri, his,

qui credunt in nomiue

cullum divinitatis omnes gentes vocavit. Quod
David piOpheta, sic
ail
:

ejus (Joan.

ergo, hoc est in

sancta Ecclesia

spirilu praevidens
el

Re-

vocanlur

filii

Dei; quia, qui prius adorando idola

niiniscentur

convertentur ad

Dominum

universi
:

eranl abjecti
nis

fines terra>(Psal.

xxi).*Uerum suhjungitj dicens

Et

unum

el

el a Deo alieni, nunc in tritus persoverum Deum veneranles» non per na-

crdorabunt in conspectu ejus universcc familioe gpn-

luram, sed per gratiam vocanlur,
Haec in Sophonia
:

et

sunt

filii

Dei.

tium (ibid.); el rursum

:

Canlate Domino canticum

novum

;

quia mirabiliu

fecit.

Nolum

fecit

Dominus

Sahttare suum; ante conspeclum
justitiam

gentium reveiavil
pluritatem vel

Tunc reddam populis labium electum, ul invocent nomen Domim, et serviant ei humcro uno (Sephon.m). Et post haec Adorabunt eunt
:

suam

(Psal. xcvu).
ila

Quam

viri in loco suo,

omnes

insula;

gentium (Sophon.

li).

diversilaleni

gentium

declarat adunari ad Dei

Quo

in

loco et vocatio genlium prophelalur,

dum
in lo-

cullum

:

Jn conveniendo, inquil, poputos in

vnum;
uli-

ubiquc locns oralionis monstratur; nec jam

et reges ut serviant

Domino

[Psal. ci). In

unum

que, hoc est in

unum gregem;

ut qni diversorum

simulacroruni ritu
tur; in
et

mu'ta rogna et populi diceban-

p cum orationis unum, in quo carnalis populus Deum adorare d?beat, sed per omnem inundum lo* cum esse oralionis demonstral, dum dicit Adoru:

unam conveniendo fidem, unus populus Dei unum regnum vocctur. Hujus populi ongregalio
in

bunt

eum

viri

de loco suo.
gcr.lrs
ita
:

Isaias

quoque propheta congregari omhes
ut fidei diebus prorparatus

ex gentibus ipsa esl Ecclesia, cui
Uir voce prophelica
:

psalmis dici-

praenunliat,

disciplinam percipiant,

Audi, filia,el videet inclina

Et

crit in novissimis

mons domui

aurem tuam;
putris
lui;

et obtiviscere
qitia

populum luum
rex

el

domum
tuain

Domini inverlice montium,
et jluenl
el

ct elevalitur supcrcolles,

concupivit

speciem

(Psal. xliv). Provocat

enim Propheta plebem gcnid cst infidclium cccscilicet» qune
tidei

ad eum omnes genles. El ibunl populi mulii, dicent : Venile, asccndamus ad montem Domini et

tium oblivisci populumsuum,

ad

domum

Dci Jacob, et docebit nos vias suas, et
in

tum;

et

doinum

patris sui,

Babyloniam
vclil

ambulubimus
lcx, cl

semitis ejtts; quia de

Sion exibil
t

conjiu est et domus diaboli, ut
conjugio copulari;
dicens
ijui
:

Christo

verbum Domini de Jerusalem
dies, in

(Isa. n). Hi su;

Ad cujus populos
el venite, et
:

Isaias clamat,

novissimi
fules
;

quibus

Salvaloris

resplenduit

Congregnmini,

accedile simul,

praeparalus

nulem
quia
est.

naons
ipse

supcr vcrlicem
caput nposlo!ovcro

salvali estis

ex gemibus

nesciernnt enim

qui

cotebant sculptura: suoe signum, et rogabant non sal-

D montiuin Chrislus esl; rum ot prophelarum
Christi
C9t

Donuis

Domini,
ad
1

vuntem deum
salvali,

(Isa. xlv).

Qui sunt

isti

cx genlibus

Eccicsia super

cumdem
cxiit, ct

stabilita,

nisi qui

crediderunt cx eis Jesu Christo
dicit
:

quain gentium congregatur divcrsilas
concordia. Lex aulem dc Sion

in

lide

Filio Dei?

Quod vero
gloriaii-.

Accedite simul, et

gvegamiui, oilendit genles in
iicm

unam
ipse
:

fidei

cncommunio-

verbum

D.>-

mini de Jerusalem, sive ut veniret
lictis

in gentibns,

ndi-

debere
ci

Hem

Convertimini nd
;

ob ineredulitatein Judaris, sive quia
gentes, baptizantes eos in

in eadedH
:

me,
el

salvi eiitis oinnes
est

fmes terrx

quiacgo Deus,

plebe posilus, Jesus dixit diseipulis suis
cete

//<*,

non

alius

pr&ter me.

In memetipso juravi,

omncs

nomine Putris
Itcm, sic

cgredielur justtior vcrbum de ore
tur; qui milii curvabunt

meo

ei

nvn reverte-

et Filii ct Spiritus sancti

(Uatlli. xxvin).

omnia genu : jurabil omnis
in

dicit

Zacbarais prophcia de congregatarum gen:

lingua in

Hoc

jain

Domiuo (ibid.)> conluemur fuisse impletum quando
finibus

lium Eccle&ia
venium,
et

Laudaei
in

larlare, Filia
tr.i,

Sion;quia tcc»

habitabo

medio

dicit

Dominus. Et
in die ilta t

omnibtis lerr?c

Dei

dilaialnr

Ecclesia, et
Jud;ei eru-

applicabunlur gcntes multa: ad
e:

Dominum

ciescit fidcs iredcnlium.

Qna prophctia

erunt milii in poputum,

tt Itabitabo in \nedi9 tu'i

f

47
et scies,

S.

MAHTINI LEGIONEKSIS
me ad
ic

48 pnedictam
tolle
:

quia Dominut exercituum

misit

A Ezechielem qum humiles

ita fuit

Ila-c dicit
:

Dominus
t,

i/ach. m).

Dewi: Aufer cidarim,
aulictioncm

coronam

nonne ha'c e

Dei Filius adventus sui diem appropinquare viicns,
ct

sublevavit et sublimes humiliavit 1 Ini-

sanclsc

Ecclesi;e

sublevare

quilatem, biiquilatem, iniquilutem,

ponam eam

:

et

volens, ad consolationem illius, per

Zachariam proet

hoc non faclum
et

est,

donec vcniat, cujus estjudiciur.;,

phetani

lo<]uitur,
si

ilicens

:

Lauda
lc

Iwlare

fitia

tradam

ei

(Ezech. xxi). Aufer cidarim, tolle coroest

Sion, clc, ac

diceret

:

Quia

obligatam con-

nam. Cidaris
Deus Sedeeke
bis
:

sacerdotis, coronn

regis

:

ac

si

spicio vinculis peccatorum, cgo ut ic

redimam, de
malis te cri-

regi dicerct per
tolle

prophetaui his ver,

sinu Palris venio in Imnc

mundum, cum hominibus
d«:

Aufer cidurim,

coronam

qtiia

proptcr

conversari non refugiam, ut
piain, et ad societatem

ranlis

peccata tua periit saceidotium el regnum Jndscoruui

siipcrnorum civitun perdu-

^tque gloria, ISoune hcec esl
ct

qua humiles
:

sublevati!,

cam. Lauda ergo medullis cordis, lauda voce jubilationis,
scis.

subltmcs humitiavil? Quasi dicerct

Ilacc coronft,

dum

in

medio
:

tui Deinti

habilarc coguo-

haic cidaris, vcl haec persona
et

humilem
:

sublcvavit,

Iicrum dicit

Et applicabuntur gentes mullce

sublimem humiliavit sine causa
;

uibil

cnim judi-

ad Dominum

in die itla,
ail

secundum
:

illud,

quod ex
el

cio faciebat

sed, sicut rex Baby!on:s,quos volcbat,
ct

persona Patris
iibi

Psalmista
t

Poslula a me,
etc.

dabo

buiniliabat

;

qcos votebat, sublevabat. Iniqvitainiquitatem

genies
:

hmredualem luam

(Psal. n).

Sequi;

tenii iniijuiiatem,
iiiius

pcnam iam

;

quia ad

lur
<t

Et

eruv.t

mihiin populum, videlicct pcculiarcin
el scies

condemnationem loqucns, non scmcl, non
perpcluuni
si-

h.bitabo in medio lui;
te.

quia Dominus exer:

Lis, sed tertio iniquilalem posuil, in

iiuum misil me ad

Unde

dicitur

Ecce ego vo-

gnificavit.
illitd,

Pulchre Symmachus ncquc hoc, ne<j««
scilicct
vel

•scam sum omnibus diebus, usque ad ccnsummatio-

sacerdolium

rcgnum, eessavit

tm

swculi (Malth. xxvin). Quis esl igilur istc Do-

iiiinus a

Deo exerciluum missus,

nisi

Domiuus nomisil

ulrumque. Unde qui poslca fueruiit usque ad Christum rcges, pariter et sacerdotcs fuerunt ; quoruni
Hircanus pontifex
(// Jf uchab.

ster Jesus Chrislus,

quem Deus Palcr
sibi

ad

diadcma

capiti
sibi
ei

suo

impcsuit
illud

tibcrandum
tatis jugo,

humanum genus dedurissimc
qio eum
lsaias

intelici-

m), qui frustra
cuin

et

hoc, el

subdideral

hostis

anli-

viiiiiicare voluit,

regnum
fuit.

non deberelur post
anle saecula

quus?

Iteru.n

propheta
:

de
crit

magniludine
extensio ala-

Sedeciam, sed
a

ei,

scilicet Christo, cui

Christi et gloria loqui ur ila

Et

Deo Patre rcpositum
:

rum
(Isa.

ejus, imp.ens latiludinem lerra; tiuv,

Emmanuet
se exlendet

Malachias dicit

De quibus Indignis Vos sacerdotes coutaminatis nomen
Et paulo post
:

vm). Ac

si

diceret

:

Usque adeo

^ meum (Malac.
mea
veslris (ibid.).
et offerlur
fit

i).

Non

est

volunias

principiuin vel principalus ejus implens latitudincm
lerrjE luae, scilicet Jtidaese, ui exccdat

in vobis, et victimas

non suscipiam de manibus
In omni loco sanctificatur,

nos tuos magniludo
in

illius.

omnes termiEmmanuel ex Hebrsco

El ilcrum

:

nomini meo oblalio munda (ilid), quod

Lalinum

signifieat in

nobiscum Dcus; qula pcr Vircarne apparuit bominibus, ut

in advcntu, sciliccl Ghrisli,

quando venil dcsidcfaclum
ei

fciuc-M!

Deus naius,

ratus

cunctis

gentibus {Agg. n) niissus ab arce
:

viam
His

salutis aperirct fidelibus,

qua ad coclum pererubescanl Judaei,

s&nma. Scquilur

Et

hoc

non

est,

doncc

venire, el angelicis posscnt admisceri ccelibus.

venirel, cujus est judicium, et

trcdam

(E~ech. xxi).
;

ergo

tantis

testimoniis

DeChristo loquiiur, cujus esl judicium
(Joan. x). Etiam subjungit, diccns

quia Puter

gentiumque conversarum semulatores tar.dem convicli

non judicat quemquam, sed omne judiclum dedit Filio
:

cognoscant atque audiant
:

in

Dculcronomio

Ei tradam

ci.

Dominuui proclamanlem
Manifestum quippe
lcs et incredulos

Erilis

gentes ad caput,

Pater tradidit Chrislo reguuin et sacerdctium a'^ve
uiiiversam

populus autem incrcdulus ad caudam (Deut. xxvm).
est Judasos

EccJesiam
:

de

gentibus

congreg; iaui.

sempcr

fuissc rebel(jua

LV.tJc dicitur

Tu

es sacerdos in

anernnm secundum
iteruiu
:

advcrsus pr;ecepta Dei a die,
iniseticordiler

ordinem Melchiscdech (Psat.

cix). El

Deus
regis

cos

polentcr

ac

eduxit

dc

tcrra fJjudicium ittum reyi

da

,

et

justitiam
:

tuam

filio

.Egypli.

(Psat. lxxi). Et J.cob palriarcba
q.iil,

Non

deficiet, \a-

el

Hucusque, fraires cnarissimi, ad confirmandum roborandum nostrae fiJet fundameiilum prophede primo advenlu Domini ad memoriam redu;

tceptrum de Juda,

el

dux de femore

ejus,

donec
gen-

veniat, qui

miltendm
stal
:

est, et ipse erit exspectalio
:

lias

tium (Gcn. xlix). Unde Isaias

Stal ad judicaudum
(Isa. in).

ximus nunc itcruin ne< csse csl ut dc secundo ejus adventu ad vestram crudilionem aliqna de saeris

Dominus,

el

ud judicandos populos

Ac

si

dicerei

J-.m qu.isi iralus non scdel Dominus,

Ao\i ac Vetcris Tesl.menti libris proferamus. Sieul igitur de pi imo adventu Domini gaudemus, ii quo de polestale iuimici redempli suinus; ita de -e cundo solliciti esse debemus, ne repenle sicut fur
in nocte veniens [IThess.v), occupei nos in uoslris,

qtiia

unicuiquc juxla opera sua redderc e«t paralus
;

(Matth. xvi)
judiccl
;

\cl

non seJet adbuc,

ul in praescnti

scd slal considerans et discernens

omnium

opcra, quasi adhr.c locum pceniientia: et spatium
reservat. Sed

tandem Dominus ad judicinm novis-

quod
de
cl

absit

coclis

dormicntes iniquilalibus. Quod autem Chrislum judicein exspectamus venlurum,
!

simi cxaminis vcniet

cum

scnibus populi sui, pa-

triarchis videSicel et propheli». Ijiule est illud Sa-

quod

ei

Paler

omne

dedit judicium (Joan. v), per

lomonis

:

Cum

sedcril cuin senatcribus terroe (Prot.

;

: :

ID
iixi); sequitur: El

SERMONES.
cum prineipibm
dicebat
ejus

SEKM.
111).

II.

IX

ADVENTC DOMINI.
non ventus, sed Pci
ventilelur
,

50
cst

(Isa.

A

Teiiipeslas in boc loco,

Principcs popsilisaiiclos aposlolos appcllal.de quo-

potenlia

ut

ejus

scnlenlia

area

:

qua>

nim
oicil
:

eleclione

I'salmisla

:

Coustihtes

eos

judicalio dicitur lcmpcslas, quia veniet improvisa,
cl

principes super

omnem

lerram (Psal. xliv). Iterum
et sicut
si

c leriler

inipics

rapiet ad inferna.
;

Tempestas
ipso
justi

Dominits sicut fortis egredtetur,

tir

valida in circuitu ejus eril

quia

cum

proclialor suscitabit

xelum (Isa.

xlii).

Ac

dicerel:
debilis,

scdcnlcs ut judicent, prius
cabil
;

omnes communiler
arsuram palea
hac vita
:

vo-

Dominus, qui
in

in

primo advenlu videbatur

lunc vcro

til-

discemat. vocabit. In tanli ergo
,

secundo egredietur sicnt

fortis, el sicut vir pr;c-

jtrdicis praisenlia limebit se

homi-

lialor conlra inimicos suos, scilicel Judaeos, suscilabit

nt s videlicet inipii, qui

in

positi Christi

zclmn
et

ultionis.

El

iteriiiu

:

Vociferabitur

et

conleinpscrunt mandala. Scquitur

Advocabit ccelum

clamabit;

super inimicos suos conforlabilur(ibid.).
:

desnper, et lerram discernere populum svfim (ibid.).

Lnde

esl illud
..

Ipsi

me provocaverunt
illos

in eo qui

non

Advocabit

ccelum

desuper, scilicet

venientes
a Palre

;

vel

era( Deus

et

ego provocabo eos in eo, qui non est
(Deut. xxxn).
:

ipse veniens ad judicium
bit

dcsursum

advoca-

poputus, et in gcixte stulta irritabo

coclum, id est oir.nes perfeclos secuin judicalu-

Aliler vociferaLilur contra Judaeos, dicens

Vos ex

rcs, et

sursum sessuros. Advocabit

et

lerram, id

patre di tbolo estis
vuttis (Joan. viii).

;

et

desideria palris

vestri facere
:

est
dccii

peccatorcs, ul ab ipso prolalam terribilcm ju-

ltcrum subjungit, dicens

Tacui,

audianl senlentiam.

semper

silui, patiens fui, sicut

pariens loquar; dissiinqiiil,

Iu

primo adv^p.lu Dei
illo

Filius

commislos
;

a solis

pabo
lilni

el

absorbebo simul (ha. xlii). Semper,
;

o:tu usque ad occasum populos vocavil

nunc au-

moics vcstros dissimulans
veslram exspeclans
;

paliens fui, poeni-

lem eoelum, cum
scernii,

terram, id esl peccatores di-

lentiani

Sicul pariens lcquar;

dum

subtili

examinatione corum peccala
:

dissipabo, et

absorbcbo simul.

Ac

si

dicatur: Sicut

exquirit. Iterum dicit

Congregate

illi

sanctos ejus,
).

pariens lcquur, id cst
in

partmn
cl

consilii

mci profcram
proieram discogilaverim.

qui ordinant leslamentum ejus super sacrifuia (ibid

luce:n

;

sicul mulier infanlem, sic

Prophela fulura quasi pr;csenlia videns, bortalur
angclos, congregantes admonel, dicens
illi
:

sinmlalum dolorem,
vos oninino delebo.

aperiain, quae
et

Congrcgate

Dissipabo consitia veslra,

absorbebo simul, scilicet

sanclos ejus.

Ac

si

diceret

:

vos mcssores ancoeli

geli,

congregale sanclos e>is a qualuor vcnlis
cogitant de promissis Domini snper

Hoc
non

(40) ad

spcundum .idvcnlum
;

altinet, in

quo

qui ordinant tesiamentum ejus super
esl qui

sacrifcia, id
illa,

liumilis, ut judicetur
;

sed, ut
in

forlis judicet,

egredietur

neque

lacebit,

quod

fccit.aut paliens eril, sicut in

primo advcnlu r quae operanlur, quse sunt sacrificia Deo cceli. Alipassione carnis fuil tcr Qui ordinanl teslamenlum novum supcr velus;
:

sed judicans lerribilitcr

voccm

dabit,
;

unde dicilur:
date gloriam
et

vel qui dicunt

:

IVon sunl condigncc passiones hujus gloriam, qiue revelubitur
in

Ecce dabit voci suce vocem

virtutis

temporis ad futuram
nobis (Aont.Ylii)
;

Deo super lsrael
in

;

magniftcentia ejns

,

virtus ejus
testi-

vel post

laborem sequi denarium

nubibus (Psat. Lxvn). Hoc eliam Psalmisla?
ita

vel qui pluris habenl opera tharitatis,
ficia

quam
in

sacri-

monio

docetur, ubi iu psalino ioquilur
et

:

Deus

pecudum.
manibus,
in sinu in d;e judicii
in sinu

manifeste veniet; Deus nostcr
xlix). Ulique, quia
si

non

sitebit

(Psal

Mcssores angeli quosdam porlabunt

in

primo advenlu bumililatis

qcosdam

;

enim con-

suae judicalus tacuit; in secundo,

dum

nianifeslus

leniplalivos, el in nianibus aclivos,quasi pcr

bonam
tinum

venerit

ut

judieet,

non

taccbit, scd

clamabit, ut

voliinlatem el operalionem salvos.
I)e

De malis
;

dicitur
et

reddat unicuique prout in corporc sive

bonum
Ignis
ut

sive

quo non imptebit nianum suam qui mclil
colligit (Psal.

maliim

gessil
(41)

(// Cor. v).

Sequitur
;

:

ante
ligna,

snum,qui manipulos
lur
:

cxxvin). Sctpii(42),

ipsum

prwcedet

(Psal. xlix)

quia

Et annuntiabunt cali justitiam ejus populo

3lipulam,fenum consumplurus esl opera dclinquentiuin
;

qui nascelur (Psal. xlix).

Ac

si

dicerct: Dci Filius
ct judicabil
;

ct

sicut

liosos, gesla

probiUurus csl juslorun
:

aurum, argcnlum, lapidcsque prc- D veniel manifeslus in die novissimo, banc juslitiam cjus aiinunliabunt (/ Cor. m),
Transivimus pei ignem
el

et

codi,

doclorcs
quoniuin

qui dicturi sunt
et eduxisti

aqnam:
materia-

scilicet

ct

sancli

aposloli

toti

mumlo:

nos in refrigerium (Psal. lxv). Ignii in
;

Deus jutlex
scerncndo
;

est (Eccti.

xxxv), qui non

fallitur di-

conspectu ejus cxardescci
lis,

ignis

videlicel

scd esl

omnino

justissiimis bonos

a

vcl

m;:Iae

eonscicnti;e

torquebit

impios,

cum

malis separando {Maiih. xin), nnicuiqtic jnxta opcra
s;;a

j;idicantcs conspexerint,

Cbrislum

sciiicet el ?an< tos

tribuendo (Mallh. xvi).
jus'.idi

«postolos

;

et

in circuitu

ejus discurr.l

tempeslas

Jain ipse Dei Filius annunliavil nobis hanc
liain

lalida (Psal. XLix),ar.gcli vidcbcel separaloies, qui

suam, quoniam quidani eninl ponendi ad

x-

Bcparabunl bonos
(40)

a malis in die illa.
siinl Isidori lib.
i

tcram, quidam vero ad sinislram (Miitth. \\\
conlra Judtros,
seijuittir. S.

Non

Verba

Ii.tc

stiui

;

nam

ca-terae

oinncs in hoc loco Vulgatar po-

cap. 01, nisi

quod auclor

r.osler

non

tius lavi-nl.

doclorem in vitiosa leclione , sicut pariens toquar, de qua videas ibi pcverudiliun virum Joannem de Manana in subjccta adnolalionc. (41) Consoaat hsec lcelio leciini lantuni Aug.n-

vcrba, populo qui natcetur, non ad Psal. stui cx \Lix,qiiciii hic auctor cxponit, aUinent 54, in liiui.' locum Lranslata sunt.
(12) ll.cc
;

m,

Bl
erit

S.

MAKTI.M LEGIONENSIS

it
specialiler

tunc palea

cum

granis pcrmisla, quia Deus est

A

triarchae

ad Christum
illo ait
;

pcrlinere
ini|iiit,

;

slc

justus judex, qui novit separare trilicum a zizania
in area

enim de
dine Gal

ipse

:

Benediclus,

i» tatituel

sua (Maiih. xm). Unde etiain Isaias
faciet

aii

:

quasi lea requievit, cepilque brachium,

Auditam, inquit,
et

Dominus

$uce vocisgloriam,

Vf.rlicem, et vidit

principalum suum (Deut. xxxm).

lerrorem brachii sui ostendet in comminatione fu-

Agnoscal ilaque jam perfida gens Judaeoruiu, quis
requieveril sicnl leo, nisi Christus in sepulcro suo;
qitis

roris et
el

flamma

ignis devoranlis; allidet in turbine

in lapide grandini» (Isa. xxx).

Urachinm enim
De cujus iterum
sicut in die-

confregil verticcm,

brachiumquc potentium,
vidil

Dci Christus est, qui in flamma el terrore tcmpestalis

nisi

Redemptor

noster, qui huniiliavil vcrticera ct

ad judicanduin venturus
:

est.

hrachium excel&orum; quis
nisi ilte cui tradila

principaium suuin,

judicio idein prophela dicil

Consurge

sunt a Deo Palre principatus,

bus antiquis, in generaliunibus sorculorum. Nunquid

hojior et imperittm per infinita ssecula saeculorum
(45).

nca

tu percussisti

superbum, vulnerasli draconem

?

De cujus judicio Michaeas

prop'>ela sic loqui:

(Isa. li.)

Hic sccundus Christi adventus praedica-

tur, dicens quasi
les

cum

terrore

magno

Audite ccl
terrw,
Is-

lur, ut ca viiiule

consurgal in judicium ad separastir-

judicium Domini,

et fortxa fui.idamenla

tiouem honorum atque malorum, qua virtute
rexil
in

quia judicium Domini
raele disceplavit dicens

cum pvpulo
:

suo, et

cum

generalionibus

saeculorum, hoc esl,

in

Popule meus, quid

feci tibi,

principio,

quando percussit superhum,

id est dia-

aul qttid moleslus fui? Responde mihi (Mich. vi).
iXain plerique ihi

holum, separando
suo sicut

cum

a consortio
in

angelorum.

asscrunt futurum judicium, ubi
:

Consurgel eliain Dei Filius
in

secundo adyenlu

passus est Dominus, Isaia dievnle

Consummatio•

diebus acternitatis, quando percussit
spiritu

nem
li.o

et

abbreciationem Dominus Deus exercituum fa

superbum, ut
(/sa.
xi
),

scilicet

impium Antichristum, cujus adventum
oris
sui inlerficiat

ciet in

medio orbis

terrce (Isa. x).

Quae

consummanisi futuri

et abhreviatio

processura potest esse,

Jacob patriarcha in spiritu praevidebal, ips.umque
vcrbis

judicii? Sed ubi mediuni tcrrac sit, illud fidelc tes-

prophelicis
filio
:

praeostendebal,
:

cnm

figurate

titnonium David de passione ostendit, quod dicit

:

Gat

(43)

suo diccbat

Qat aceinclus prceliabitur

Deus rex noster ante swcula operalus
medio
lerrce (Psul. lxxiu).

est

salulem

in\
:

antc ipsum
Iste

Et

ipse accingetur retrorsum.

Tale esl ac

si

dicatur

Gat accinctus. personam Domini expriinit,

Rex

noster, scilicet nostra?.

assumptor naturae, opeNulla enim alia

qti in prinio adventu humilitatis suae antc adventimi Antichristi praeliaturus occurrit accinclus gla-

ralus est salutem ante saecula, suhauditur praedesii-

nalam

a

Deo Patre,

medio

terrce.

dio oris sui circa femur potentissime (Psal. uiv),

q

cst salus noslra,

nis.i

rcdemplio Domini nostri ct
i.n

quo inimicos divisit, quo filium a palre, filiam a matre, nurum a socru separavil (Malth. x). Unde
ipse in Evangelio dixit
:

Salvatoris ac Judicis, quae

roedio terrae est orla.

Ac

si

sanclus David dicerel ex

Judxorum persona

:

Non

veni

pacem

mittere,

Dcus rex noster anle

saecula, quasi

nos duhitaba-.

sed gladium (ibid.)

Quod autem

ait, ipse

accingelur

mus Christum

fore fulurum,

Deus aulem rex no-

retrorsum, claritas Domini nostri Jesu Christi in
coelesti

ster, ante saecula scilicet esislens, operalus cst in

regno osienditur, in qua ab omnibus eleclis
;

\idebilur
fineui

quia

cum

venerit Antichristus circa
id esl post

mcdio terrae salutem, firmam videlicet fidem sui iti medio gentium, quae usque modo quasi lerra inculta fuerint, el nos quasi coelum.

mundi, item occunet retrorsum,

Nunc

aulem.

vestigia ejus progrediens Cbristus adventu celeri
interficiet

genles coelum sunl» et nos lerra

;

ipsae vigilant,

eum

gladio oris sui (Isa. xi).
;

Unde bcne

quia salutem receperunt, credentes venisse Chri-

idem Gat latrunculus interprelalur
rior, id est secus

eo quod poste-

stum

;

nos sletiimus, quia adhuc dubilamus, illum
tencnt omnia ista
legunl cunillis si-

pe

!es

quasi lalrunculus rapido
Anti-

venisse in hunc munduin.

atque
christi

improviso adveniu contra aperlam

Haebrseorum
cta, sed

libri

oppugnalionem
Hinc est quod

exsiliat, ul

eum

subito de-

non

intelligunt, quia
:

omnia sunl
libri

slruat.

in

Evangelio percunclantibns ^ gnata, lestante prophela
:

Et erunt, inqu't,

«eriiiff-

discipulis

Dominus dicebat

Sicut fulgur exit ab

nes libri hujus, sicut sermones
si

signati,
et
el

quem
:

Qtienle, et paret usque
•jentus Fitii

in occidentem; ila erit

ad-

quis

homini nescienli Htteras dederit,
ille

dicat

hominis (Matth. xxiv).

Lege;

respondeat
scienti
:

:

Nescio

litteras

: :

rursum
ille

liari

Christus ergo et ante ct retro scribitur (44) praecontra Antichristum, sicut jain superius bre-

sidetur

alteri

lilteras, el dicat

Lege;

vero respondeat
ber (Isa. xxix).

Non possum,

signalus esl enim

/t-

viter est

comprehensum. Antc cum na.-nque

in oc-

Haec sunt signacula vctcris Testr.haeres signavililluminans ocu-

ciiho humilitalis; relro, celeri videlicet et improviso

menli, quae
los cordis

filius e\

adventu, ut illum subito interficiat spiritu sui oris, quod propheta praenuniiat his verbis Spiiitu la:

nostri.

Unde

scripluni est

:

Liga

testiviil).

monium, signa legem
Quare? Ne cam
haerelicus
,

in discipulis

meis (Isa.

biorum suorum
monstrat aperte

interficiet

et

impium (Isa. xi). DeMoyses prophetiam hujus pa10.

videlicet aut Judaeus intelligal, aut

qui non

est Chrisli discipulus

:

hahe-

(43) Text. habet : Gad. Gen. Lxi: Quevsl. yt Gen. h cap.

lsidor.,

$K

(44) Alt. ms. dicitur. (4.N) isidor. lib. i contra

Judwos,

c. 61.

: ;

;

5J
ii.ns

SKHMONES.

SEHM.
!e-

II.

1N

ADVENTU

DOMINI.

54

enim ad intelligendum Christum, ducem

A

g;m, testcs prophelas, ex quibus divinilatcm ejus,

nomcn, gentem, genus, palriam,
tutes,

nativilateni, vir-

Hoc jam tiuic significabat Dominus, quando popnlum Israelilicum prxcedcbat per noclein in colnnma ignis, et per diem in columna nubis, dut
faclus

curaliones,

coniprehcnsiones,
fellis, aceli

palmas,

fla-

eorum

ilineris (49).

Nubes

isia

prsecedens est

gella, spula,

suspensionem,

polalionem,

Christus; idem etiaiu columna, quia ereclus, et infirmilali

mortem,

lanceam,

sepulluram, ad

infernum de-

nostra; est

fulgens el fiiinus, quasi per

scensionem, corpoiis inrorruptionem, carnis resur* rectionem, atqneejus in co^lis ascensionem, judi-

noclem lucens
fidelibus.
ct

fidelibus, et per

diem non lucens
ix).

irt-

Unde
,

est illud

:

Qui non vident videant,
Prajostendehal
Filii

cium

et

regnuin declaravimus.'

qni vident

cccci pZant

(ioan.

Joannes etiam evangelisla, qui veraciler de Christo tcstimonium
perhibiiit
ait
:

eliam hsec columna

ignis

secundum
nube,
id est

D.iad-

in his

qiuecunque

vidit,

ventum de
bilis

ceelis, in
;

quo quasi
in

igne, id esl leni-

de ejus advenlu sic
oculus,

Ecce vcniel

in uubibus,

injustis

et quasi

mitis appa-

Dei videhcel el hominis Filius,
el

et videbil

eum omnis

rcbil juslis.

lnjudicio apparebit tanquam in terrore nocluriio quieum pupugerunt (Xpoc. 1). Qui primo visihilis, quia tunc eril magna tribulalio s<ccuU (46) homine vcnit occullus, postpaululuni in majestale el gloria veniet ad judicandum B lanqiiam ignis et exuret reprobos, et luccbit justis. Sed inter ha>c nolandum cst, fratres charissimi, manifestus. Manifeslissimum Joanncs in Apocaquia nonduni apparuil judicium sed lamen jam lypsi Chrislo perhibcl leslinionium, qnod in eadem
in suscepto
,

carnc qna passus
Latine. In secundo

el sepultus

est,

veniet judicare

factuin

est judicium.

Qui

male

vivit,

nisi

vilam
in
ftt-

sajculum- Apocalypsis Graecc revelalio iitlerpretatur
igitur

suam per legitimam pcenitenliam emmendavcr.it,
futurojudicio peribit. Qui autem bene vivk, in

advenlu Dei Filius

in di-

vina vcniel potesale lerribilis; non sicul

pritis in

liiroexaminenon

peribil, sed

mox

ab ipso cxitu cor-

humililale despicabiiis, qui tamcn pro teslimonio
veri hominis
nis matris,

poris anima cjus in refrigerio erit, cl in perpotuum

quem assumpsil de
praebebit

subslantia Virgi-

videndum se

non solum

justis,

electorum Dei consortiuin habebit. Undc Paulus : Sinosmelipsos judicaremus, non ulique judicaremur
(1 Cor. xi).

scd eliam impiis.

Unde

(47) et

nunc dicitur
;

videbit

eum omnis
(ititd.).

oculus, ei qui

eum pupugerunl
tribus terrce
:

ei

gent se super

eum omues

:

etiam.

pUmAmen
vere.

in

Ac siaperlius dicerel Si nosmetipsos bac proesenti vita judicavcrimus bona operandc,
:

virtules seclando, vitia

contemncndo, non utique

Sic

Amen
;

inlerprelatur

Fideliler,
:

in futuro judicabimur, id cst

cum
,

impiis

non con;

Huic simile est quod Zacharias

ail

Videbunt in
qvasi

demnabimur. Qui male

vivil

Iticem odit

el tcne-

quem
dolcri

Iransfixerunt

el

plangent

eum planclu

^

super unigenilum,
in

et

dolebunl super eum, sicut solet

morte primogenili (Zach. xu). Dolebmit
majeslate regnanlem. Quod in

Unde DoniinusinEvangclioail: Hoc est judicium, quia lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis lenebrus, quam lucem (Joan. m)
bras
diligil.

enim euma se crucifixum, cum viderint uidicanleni
et in Palris ac sua

Nihil alkid esl judicium, id est jeterna damnatio,
nisi

non cognoscere

et

non credere

in Filium Dei;

majestale el poteslaie magnaDei Filius ad judiciuni
in nubibus venlurus sit, ipse lestalur in Evangelio,

sicul nihil esl aliud

bealitudo et vila, nisi cogno-

scere et credere in Filiuro
est vita a:terna,

Dei.Unde
te

dicilur
et

:

11 ae

ubi ait

:

Tunc videbunt Filium homiuii,

scilicet Vir-

ut

cognoscanl

verum

solum

ginis, vcnienlem in nubibus coeli

cum

poteslate

ma-

gnu

el

majestale (Malth. xxiv.)

In poteslate
in humiliiale

magna

et

majeslate visuri sunl,
et cujus

qnem
vcrba

Deum, etquem misisli JesumChristum (Joan. xvu). Curqui non credit judicatur, nisi quia lux venil in mundurn, qu;c excitat, et admonet homincs cognoscere sua mala, inquibus

positum despexerunt,
Iri

omnes

sunt.

ei

Dco agunt

audire

renuerunt. (48)
in

illa

die reprobi
csl,

lniinani-

conlraria. Sed
ftigant,

lalem Christi,

qua judicaturus,

vidchunt

oderunt ad monenlem lucem, ct nc arguanlur eoruin mala qtiac diliguul ;
alii

divinitatem vero ejus,

ne gaudeunl non vidcbunt

U

alii

autem admonili per lucem sua
est laccre

niaja

accusant

quibus enim divinitas ostendilu.r, gaudium iitiquc deinotislralur. Pro diversilate conscienliarum, et
mitis apparebit in judicio Christus clectis, el lerribilis

quod

vcrilatem

;

cl slc

iMuininanlur, ut

bona facianl et inala tavcanL Er.anl, inquil, eorum mala opera, id csl intpielas cl incredublas cl odium.
lucis
ceternae,

reprobis

:

nam qualem quisque
illis

ibi

conscien-

el

ool'c

cam

aspicere, sed vcllo in

liam

atliileiil,

lalem judicem habebit,

tit

manente
tcrrihilis

lenehris percatorum

remanerc.

Qmnit enim

qui

in sua

tranquillilatc Christo,

solis

male

agil, qui est scilicel in

intentione niali.cl qui
videlicct, qiii

appareal, quos in inalis conscienl.a accusat.

malum

placet, odit lucem

Chrislum

five

pbrasim usiirpant praeslanliores EcclePatres ul Augustinut», Ambrosius, Hilarius el et universi llispania: noslnc in conciliis Tolelanis iv cl Vl, can 1. Nihilomiiius posferiores thcologi, praeeunle D. Thoma, m, part. qtiaesl. 4, art. 3, in respons. ad p;-imum hanc locutionem non esse velut propriam exlcndcndam, 8«d pie txponendam aftianani ut dicamus hominem
(46) llanc

Hieronvmus,

qtiia ejus natina esi assumpta etqtim assiunplio lerminai i csi ud hoc, ut Filius Dci sit ln»mo. Videsis adnolaiiouem Benedictinturiim in cap. 24, hb. ii De Gen. conlta Manich. D, A»;

assvmptum,

gustioi, toiu.

1.

,

(17) Alt. ms. suhdil ibid. (48) Isidor., lih. fSent., c. 27.

;

(49) ld.| Quast. in Exod., cap. 13.

;

:

6.1

S.

UARTIM
tenebrarum
ad Chrividelicct,

I.EGIONENSIS
voris, scd

56
quae videignis.

illuminat

omnem homincm
i),
:

vcnicnleui

n

huncmun- A

quadam admiralione conun,
diabolum
milli in

dum

(Joan.

illuminat ct abscondita
venil

rinl, seilicet

stagnum
oi

Undc

(/ Cor. iv)

Et non

ad lucem,
ejus,

iJ est

Job

:

Columnaj cali puvebunt

adtentum ejus (Job
luna eciipsim

smm
ijtisc

ut

non arguantur opera

mala

xxvi).

Ante diem vcro
Joel
ct

judicii sol

Quiautem bona opera qux Deus jubet ,
agitetdiligil.

facit veritalem, id csl

palientur, sicut
lelur in

teslatur. Sol, inquil, converin

rcnil

ad lucem, ul diliicem, ut

tenebras

luna

sanguinem, anlequam
el

secrnat

lucem

a

tcnebris, ct diligat

vcnittl dies

Domini magnus

horribilis (Joel. n).

mauifeslentur
(Joan. m).
Jlle

ejtts

opera,

quia in

Deo sunl facia
et

Dies judicii idcirco dicitur magnus, quia
tcrrihilia in

magnaet
crlt

eo faclurus est Deus. Cuai auleni fue-

procul dubio veritalem

facil,

ad lucem

rit

ccelum factum novuni el lcrra nova, lunc
:

venil, cui displicent niala sua.ct accusat qua» fecil;

lux luna* sicut lux solis, testantc Isaia (51)
stlis,

Et lux

non

sibi ignoscit,

non

sibi parcit. id csl

Vonil ad Iucem,
luce qui accusat
;

inquit,

seplempliciter crit, id
(Isa.

est sicnt lux
luxit in

incipit agere

cum Deo,
scilicel

cum

seplem dierum

xxx)

;

quia,

quantum

mala; quia initium
opera ejus, haee
sunl

boni esl accusalio mali

ut

prima conditionc scptem dierum ante primihominis
peccalum, tanlum lucehit post judicium
:

quod se accusat, sicul Doo accusat, manifeslentur, quia in Deo, id cst in luce
facta
:

minorata

enim

fuit

lux solis cl lunse aliorunique
;

siderum

nisi

enim lux

sibi

luceret,

sibi

ipsi

pcr primi hominis peccatum

sed landem recipiet

iion displicerel.

mercedem
ct

sui laboris, quia scptemplicilcr lucebit;
lis

Christum in poleslale ct majcstate magna judicantempjacatum habere quaerimus, tenebras, id cst prava opera fugiamus; el lucem, ea scilicel quajDeosunt placita, diligamus, (50) De loco autem judicii in diversis diversa
legi.

lgitur,

dileclissimi, si

tunc diei.et uo!

vicissitudo non crit, sed tan-

tuui dies continiia permaucbil. Uivlc Zacharias ait

El

eril, inquil,

dics
:

una qua; nota
el in

esl

Domino, non
erit

dies,

'neqne nox
xiv), quia

lempore

vesperi
crii

htx

(Zacli.

videlicet

non

tunc varielas

ilhim dicunt in eo loco s»cujudicaturum esse, ubi ipse judieari voluil pio tulius mundi sahile, Joei propbeta teslaole. Exluiu
sur/juut, inquil,

Quidam tamcn

dioi el nottis,

qux modo

est; sed lux conlinua ct

dies.

Isaias
sol
ita
:

tamcn ditcrc

vidclur,

quod tuncnoiiluccat

omnes

genlcs, el descendanl invatle

neque luna congregalionis sanctorum, loqucns

Josapkal, quia

ibi

scdebo, ut judicem ontties

gcntes

Non

cril libi

amplius sol ad lucendum per diem,
le

in circuitu (Jocl

m). Quidam pueriliter inteiligunl

necsple.idor lunce illuminabil

per noclem

;

scd erit

expositionem hujuscapituli, quod videlicclDominus descensurus sit ad judicium in vallem, quae est in
latere

c

t

Dominus in lucem sempiternam (Isa. lx). Sed hisverbis non negal solem ct lunam tunc lucere;
\bi

montis Oliveti.

Hoc frivolum

esl, quia

non
et,

sed signilicat bis qui eriinl in aeterna beatiludinc,

in terra,

sed in spalio hujus aeris

conlia locum
:

montis
autc

Oliveli sedebit,

undo. ccelum ascendit
«

usum lucis nullum prreslare nms super eumdem locuin,
atquc
lunae

quia, ut
cccli

ail

Hieronysolis

terroeque,
et crit

sicut ail

Joannes Chrysostomus,
signttm saneLe crucis,

angeli deferenl
ipse desccn-

cessabit

nobis officium,

ipse

eum

cum
>

Dominus Iumen
cunt,
(jiiia

suis in

perpetuum. Potcst etiam
ratione, ut

derit judicarc
in Evangelio
:

humanum

Undeail Verilas Tune apparebit signum Filii hominis
genus.
xxiv), elc.
:

inlelligi isUid Isairc

eadem

quidam

di-

sol et

luna non lunc babebunt ortum et

vi coelo (Maiih.

Josapbal intcrprelalur

occasum, sieut nunc. Undc Hispaniarum doctor
(52) Isidorus illud Isaiai quasi exponens, ait
:

fudicium Domini

in vallem

ergo Josaphst,

id est

Posl

injudicium Domini congregabuntur omnes impii justi vcro non desccndent in vallem judicii, id est
damnationis, sed in nubibus
elevabuntur Cbristo
in

judicium
propbeta

sol laboris sui
:

raereedem percipiet. Unde
:

Sol lucebil scple.npiiciler (Isa. xxx)

et

obviam,
inanib

poitantes

bonorum operum lampades

s suis.

D

non vcniet ad occasum, ncc luna, scd slabunt in quo creati sunl ordine, ne impii in tormentis sub terra posili fruantiir ecrum luce. Unde Habacuc
:

Venicnte autem ad judicium Domino in fortitudine et potestate magna , dicitur obscurari sol et
luna
(ibid.),

Sol

el

luna stcterunl in ordine suo (Habac. in), Ecce

apcrte dicil, solem ct lunam tunc lucerc, sed slabililer

non

sui luminis

privalione,

sed su-

permanere. Ubi

eliain

signifieat

infernum sub

pervenienlc majorisbiminis clarilate. Virtutesquoque coelorum, id estangeli dicuntur moveri (ibid.),

terra esse.
(53)

Diem

judicii Cbrislus novil

;

sed in Evangelio

uon meiu

dainnationis vel aliqua perturbatione pa-

dicere et scire discipulos

noluil.

Nam cum
,

dicat

(50) Haec omnia contexla sunt ex Clossa et gistro Sent., lib. iv, dist. 48, § Putant quidam.
:

Ma-

(51) Hic forsitan apponendum Et eril lux lunv sicut lux solis ; nam verba lextusqune citantur non
praedictis, sed iis qua*. posl dicuntur. Verum auctor presse sequitur Magistrum loco citato.

congruunt antea

opera non inveniatur, id tcxuit Magister cx eapite 5 lib. Dc ordine cremurar. qui an felus sit Isidori, recte dubilaberis. Veriim ibi dunlaxat legitur hiec senlentia Cum... savcti prn mercedc sui laboris... fulscrint sicul soljustitias... tunc et ipsi corporco huic soii pro mcrccdc sui ministerii... in septuplum fulgoris rutilulio reslilue*
ejits
:

cum apud gcninna

(52) Haec, ut diximus, desumuntur ex Magistro, qui fmjusmodi eipositioncm iribuit Isidoro. S<-d

tur.

(53)

Isit!.,

lib.

\Sc>it.,c. 27,

,

,

57

SEUM0NE3.
:

SERM.

II.

IN

ADYilNTU DOMLNL
illi

53
conlrario or-

idem Dominus por prophetam
6,9

Dies ullionis

m

cor-

A

jttdicanlur el regnant, opponiiur
dini, in

mco

(

Isa.

i.xii
:

nolle judicare
est, incipit

indieat se non ncscire, sed De domo Domini sicut scriplum
)

,

Duplex daninatorum
ruin et

quo sunl illi, qui non judicanturel pereunt. poeiia est in gchcrnia, quo-

jndicium [1 Petr.
liic

iv)

;

cum
suiil.

elecli, id est

mcnlem

trislitia

uril, et

corpus flamina.

domus
illuc

Dei

pcr flngclla judicantur,

impii vero
el se-

Justa vicissitudine, ut qni lnente traclaverunt

ma-

ad ilainnationcm judicandi
:

Unde

lum, quod pcrficerent opere, simul
nianlur
et

et

animo pualiquid

(juilur

Si autem

primum

a nobis

quis fniis

eorum

corpore. Ignem
et

gehenn» ad

ertl qui

non crediderunl

? {ibid.)

Ad

dislrkli exa-

lumen habere,

ad aliquid legimus non habere,

men
Deo

judicis nec justitia jusli secura es!, nisi pictale

hoc cst habere lumen ad da.vinationeni, ut videaut
impii unde doleanl et non habere ad cousolationem,

divina etiam ipsa juslitia. qna quisque juslus est,
juslificante, juslilicelur.

Alioquin apud

Deum

ne videant undegaudeanl.Apla filconiparalio de ca-

el ipsa peccalu.n esl. Inde est

quod

ait

Jub: lnno-

centem

et

impium

ipse

consumil (Job ni). Consu-

mitur quippe a Deo innocens quando ipsa innocentia
liquidius

requisita
,

divinaeque
nisi

innoceniise

mino trium puerorum ad exeniplum gchennae ignis nam sicut ignis ille non arsil ad liium puerorum suppliciuin, el arsil ad comburenda ligamina vinculorum (Dan. m); ita ignis geheniue ct luci-bil
:

coroparala
pietate

nihil efliciiur

et

in misericordiac

miseiis ad augmcnluin pcenarum, ut vidcant unde
doleai;t;et non lucebit ad
coiisolaiioncm, ne vi-

homo
,

justilicclur.

Consumitsir
divini

ilerum

a

Deo

iinpius

quando examinis

sublilitaie

deant unde gaudeant.
Inler hujus vilcc el ftilurae infelicitalis miseriam

rcquiiilur, ejusque detecta impielas judicala

dam-

natur. Coiisumunlur innoccns et impius simul fine

grandis discrelio cst.

Illuc

enim
,

et

miseria est

non pcena damnationis. Doclus pariler et indoclus moriiuitur, sed morle carnis, noh pocna
carnis,

propter dolorum crucialionem
lucis aversionem,

el lenebrae in
;

propler

quorum unum
non
cst

hac

vita, scilicet

Omnia autem pergunt ad unum locum, dum morte corporali in terram justus et impius revcrluntur retributio aulem erit dissimilis sicut pcr eumdem Salomonem dicitur Quid
damnationis.
;
:

niiseria, esi; aliud vero

in infcrno

auicm

ulrumqueest.Sicul facisculi lignorum adcombustio-

nem de

similibus colligantur

;

ila in judicii

die siniMis

culpa? reos suis similihus jungere, ulcx aequo pocna

plus habet sapiens ab stullo... nisi quod illuc perail,

conslringat quasi in fasciculum, quos aclio simdes
fecit in

ubi vita esl? (Eccle. vi.)

Ergo omnes

in terram

pa-

malum. Sicul unusquisquesanclus
impius

in

fuluro
,

rilcrredeunt; namubivila cst, non pariler pergunt.

judicio pro quanlilate virlutiim

glorificabilur

ita

Gemina punitur
pro
suis
,

senleniia impius,

dum

aut hic

C unusquisque

pro
deerit

quantiiaie
in

scelerum
futurtis

menlis

caecitaie percutilur,

ne venialem
ul debilas

condcmnabiltir.

Nec

supplicio

videal

aut

dum
iiic

in

fine

damnabiliir
est

damnationis ordo, sed juxla qualiiaiein criminuiii
discretio erit

pcenas exsolval.

Geminum

divinum judiciuin;

poenarum

,

Proplieta Grmanle

:

Tibi,

unum, quo
allcrum
,

judicantur homines, cl in futuro

Dcmine, misericordia, quia
opera sua
{

tu reddes unicuique jttxta

judicentur
pvoficit

quo proplerea hic judicantur, nc illuc ideoque quihusdam ad ptirgationem
:

Psat. lxi).

tcmporalis

poena

;

quorumdam vero
hominum

hie

inchoat damnatio.et illuc a?lcrna spcraiur perditio.

De charorum quoque suornin suppliciis additur eliani poena defunctis, sicut apud inferos diviti scrmo praedicat evangclicus, sie pro augendoJudaa
supplicio dicit eliam Psalmus:
fdii

Duae sunl differenlise vel ordines
cio,

iu judi-

Commoti amoveatuur

hoc cst eleclorum

cl

reproboruin, qui lamcn

ejus ct

mendicem (Psal. cviu). Impii cx hoc
bcatiludincm meruis-

dividuntur in quatuor. Perfeclorum ordo unus o^t
qui

durius in judicio puniendi sunt mcnlis dolore, ex
qi:o visuri siml juslos gloriiC
se.

cum Domino

judicat. Est ct alius

minus per-

lamen ciim Christo regnabunt. Simililcr ordo reproborum parlilnr in
fcctus qui judicatur. Ulrique

Cunclis videniibus praeripilandus esi <liabohis K

quando sub aspectu omniuin bonorura angelorum

duobus,

dum

hi,

qui intra Ecclesiam sunt mali,
;

D

cl

hominum cum

eis, qui

de parlc cjus erunl,

iii

judicandi sunl, et damnandi
clesiain
tanliiin

qui vcro exlra Ec-

ignem aeternum
timebunl

cst niiiiendus.
:

De quo Domiuus

;ia

inveniendi sunt

,

non sunt judicandi, sed
qui

beaium Job loquilur, dicens
ar.yeli et territi

Cum

subtatus (ucrii,

damnandi.
igitur

purgabuntur (Jo» xli).
ita

Primus

ordo corum
illi

judicantur

el

•7

(54)

Scriplura

sacra

nonnunquaro lempus
ui

percunt, opponitur

ordini

bonornui qui judi-

praeterilum

futurumque permisocl,

aliquandu

'cantur et regnant. Secundus ordo eorunt qui
judicanliir et pcreunt, opponilur
illi

non

ordini pcrfec-

fuiiirum (53) pro practerito , aliquaudo vcro mulel (50) praeteritum pro fuluro. Uoc ergo loco, duiu
dkiliir

quo sunt hi, qui ncn j.idicanlur cl reguaril. Tcrlius ordo eorum qui judii anlitrcl regnant, illi ordini est conlrarius, de quo siinl qui jnditorum,
in

cum

sublalus
ct

jucrit

,

SCiliccl

Lcviathan

timebunt angeii

terrili

purgabuntur, Bub fuluri
(~t~)

lemporis moduin perlerrila
rcclae inlelligenliac sensuin

dcscribuntur. Nec
^i

cantur ct pereunt. Quartus ordo conun, qui non

amillimts,

Le\iatbdn

(54) Greg., lib. xxxiv Woral., i.uni. (55) Edit., (uturo,

L

(56) Ibid., utatur pralerito. (S7J ll'i'1 ., lUCliUS i'(Hi:U(i.

;

59
ab aree beatitudlnis cadente,
in
;

S

MARTIM
istos (58)

LEGIONE.NSIS
A calione
solet

CO
poni. In

ejus ruina etiam
ut

bona significalione ponitur,
Ecclesia, per
ftlicc

electos angelos timuisse credimus

cum

ubi Spirilus sanctus in Canlicis de sponsa, scilicet

ex illoruin

numero superbiae rebustius ad slandum timor
subdilur,
et

lapsus ejiceret, illos
ipse solidarct.

de anima, vel sancta
loriuiliir
:

Salomonem

sic

Unde

Adjuro vos,

Jerusalem, per capreas

et

lerriti

purgabuntur.

Quasi eniin

cervosquc

camporum
et

,

ne suscitetis, neque evigitare
velit

lerriti angeli

purgati sunl, quia nimirum isto

cum

facialis dilectam,

donec ipsa
cor

(Cant. n). El itevigilat

reprobis legionibus ruenle (59) soli in coelestibus
(CO)

rum
In

:

Ego durmio,

meum

(Cant. v).

qui beate in aeternum viverenl, remanscrunt.
(61) eos et tcrruit et purga-

hoc quippe loco

in

mala ponitur significatione,

Hujus ilaque casus
vit.

Terruit
;

,

ne Condilorem suum
ul

snperbiendo
reproin

ubi nos Paulus admonet de somno surgere. Si enim somnus aliquando culpain non siguificaret,

despicerenl
bis

purgavit, quia ruenlibus (62)
,

nequaquam
late justi,

Paultis alibi discipnlis diceret
nolite peccare
(I Cor.
:

:

Evigi-

aclum

cst

in

gralia Condiloris elecli

et

xv).

Ijndo ad

coelo remanerent.

Sed quia sa?pe Scriplura sacra

atiditorem
et

suum admonet, dicens
mortvis
et
,

Sttrge,qui dormis,
te

pnedicalores Ecclesiae, pro eo quod gloriam annunliant cceleslis palrioe, angelorum solet designari
noininc; possumus hoc loco angelos eliam sanctos
praulieatores accipcre. Si ergohoc quod dicilur
:

exsurge a
\).
:

et

illuminabil

Cltristus

(Ephes.

dicens
igitur

Salomon peccanlem increpat, Vsquequo, piger, dcrmis? (Prov. vi) Tanlo
.

Unde

Cum

quisque sollkilius ad

juslitia?

vigiiias debet

sublatus fuerit limebunt angAi,elterriti purgabun-

excitari,

quanto amplius seipsum vitiortun somno
:

ad futurum tempusrererlur (63) Levialhan damnatio deaignalur.INam
tur,

;

ullima hujus
dislrictus

conspicil gravari. Dicalur ergo

cum

de somno surgere. Ac
scientes, ex

si

diceret

:

Iloc

Hora esljam nos tempus gratiae
et

judex, scilicet Chrislus ad judicium vcnerit, vidcntibus cunctis, illum in

quo

solidati

sumus
,

in Dei id est
:

proximi

stugnum

ignis prxcipilabit.
praeeipitabilur,

radice charitatis. Est hora

opporlunilas
csl igno-

Tanto enim pondere terroris
eliam angelorum,
id est

ut

bene operandi, sed tamen brevis
ranlia vcl ncgligentia.

somnus

sanctorum pra?dicalorum,
inquil,

Nunc enim

propior est nostrz

qui adhuc in corporibus vivi invcniendi sunt, (orlitudo turbitur. Et lcrriti
,

salus, videlicelseiema, id est magis dcbita per

bcna
,

purgabunlur
vilia,

opera
esl
si

quia,

si

aliqua

in eis

venialia

remanserunt
in

quam cum credidimus tantum in Chrisium id cum nccdum aliqtia operati fueramus bona. Ac
:

hace pavore excoquentur. ldeo diabolus

sacris

diceret

Quiacredidimus
,

cl

bona operati sumus,
Aliter
:

eloquiis,Levialhan, id est serpens de aquis dicilur,
qitia

titrpius

eit

nisi

surrexerimus.

Nostra

m liujus

saeculi

mare

volubili aslulia versnlur.

C

setcrna salus est propior, id cst morli vicinior.

Bene

C^nsidercmus ergo, dileclissimi, quantum tunc
iuiquorum houiinumconscienliaconculietur, quan-

operans vicinus est
profecil ad veniam,

vila?

a?lerna?

;

quia baptismus

bona auiem

vita ad

coronam.

do

etiain

juslorum
tii

vila

tanto pavore turbabitur.
si

Sequitur

:

Sox

prarcessil., dtes

autem appropinquavit.

Quul facienl
ttrrorem
seunt(6-l)
cii,
t

qui adventum judicis oderunl,

Nox

pra.'cessit,

ignerantia? scilicet et inlidelilatis, id
est,

nli judicii

eliam qui diligunt expavein die judi-

est fuil;

sedmodo non
peccala
;

eujus memoria monet,

?

Mullos posse perire ex eis

ut cavealis. Dies sclernae bcatiludinis appropinquavit,

qui nunc elecli esse videntur et
:

sancli.

Unde
et

dum

remissa
est

,

dum

via jusliiia?
in

est

piophela

Yocabit Dominus judieium ad ignem,
,

monslrala

vel

nox

velushomo, qui
de

baptismo

devoravit abijssvtn niultam

el

cnmedet partem do-

praeteriil; dies vero sol juslitiac, Dei scilicel Filius,

mus (Anws.
qnia
illos

vn). Pars quippe

domns

devorabitur,
in

qui ut nos illuminaret,

sinu Palris descendil

j

cliam infernus absorbcbit, qui nunc

cujus luce veritatem fideles quid agenduin
sit, vel

didicerunt,

ut sciant
sil.

praeoeplis cceleslibus gloriantur.

De quibus
:

et

Do-

quid respuendum

Abji-

ininus dicit

:

Multi dicenl

milti in illa die

Domine,
ejeciillis

ciamus ergo opera tenebrarum propler supra dictas
causas, quae ex tenebris ignorantia? venerunt, vel

nonne

in

nominc tuo prophclavimus,
multas fecimus
:

dammia

mus,

virlutcs

?

Tunc ecn/itebor

"

tencbras amant, et ad lenebras ducunl perpetnas.
Seqtiittir
:

Quia nunquam novi eos
iniquitalis
;

disccdile a

me, operarii

Et induamur ut ornamenlum, arma
quas exigil lides; sicut

lucis,

nescio qui eslis (Mntlh. vu).

id esl virlutes

et in dic lic,

Interea, fralres,

dignum

esl, ut

beatum Paiilum
so-

neste

ambulemus, videlicet acceptis viriulibus

ul

Ecclesiarum doctorem ad memoriam reducamii9, et
quid ad nostram utilitatem admonendo dicat
lerter
,

in aclu

earum exerceamur,

sicut decel in die fidei

crcdenles.

Non

in comessationibus et ebrietalibus id
;

audiamus
surgere.

:

Scientes quia

liora cst

jam nos de
somni
signifi-

esl in hixuriosis conviviis
pndicitiis, videlicet

non in cubilibus

et

im-

somno

Nunc enim

propior est nostra salus,
xin). Appellatio
in

pigrilia?

dormiendi, el tuxuria?,

quam cum crcdidimus (Rom.

qu# in

aliquando in bona, aliquando vero
(58) Edil., recle, isluin. (59) Edil., exeunte. (60) lbid., postverbum. bu$.
(CIj lbi.l., Inpsus^

mala

cibo et potu nimio solet evenire niale viventibus et sequenlib.us dcsidcria carnis.' iVoa in

calesiibns

,

add

t

sedi-

(62) Ibid., exeimtibus. (G3) Edit., piulo aliler : advenienle distrido judice extrema Itic istius Leviatltan, elc. Posleaque carplim deeerpiliir locus Grcgorii. (6i) Ihc imipil dcnuo Isidorus ubi supra,

;

Cl
contentione, inquit,
et

SEilMONES.

-

StRM.

II.

IN

ADVENTlj DOMIM.
flammarum,
lacryma oculorum,

62
sitis sine

wmulatione, utquidam solent

A

ardor

sese inviceiu pra?ferre, et in quo minores majoribus

exstinclu, fletus sine consolatione, slridor dcntium,
tenebras exleriores sine luce, pccna inexlerminabilis

appctunl invidere, quae proccdit ex conlenlione
%ed induimini
i'l

esi

Dominum J esum Christum (Rom. xm), formam Clirisli, quem induli non cogamini
est igitur, dileclissimi, ut

sipe cessatione, ubicontinuus dolor etgemilus, ubi

mors optatur,

el

non dalur ubinon
;

est lionor regis

servire carni, scd soirilui.

nec reverenlia senioris. Non est

ibi

dominus super
cxhibet

Necesse
stoli
t

secundum ApocQnsurgamus,
ad

servum, nec ailquis proximo impendit solalium,
nec
filia

consilium de somno viliorum

matri obsequium

,

nec

fllius palri

oculos mentis

ad

vigilandum,
;

id est,

bcne

servilium. Ibi omnis indignalio et fetor et amariludo, et

operandum aperiamus ne torpore inertix depressi, et bonorum operum fructu privaliad aream Domini, quod absil vacui pcrveniamus. Novit enim Dei Filins in area sua Iriticunj , novit el pa!

omne malum abundat sinetermino.
intermissione
el in

(66) Haec, fralres charissiiiii, sine

mcdilemur, haec

animo

firmiler
si

teneamus,

ca-

veamus ab omni peccalo,
nire.

iram evade.re,

el gra-

leam. Per triticum, forles
studiosos
debilcs, et

in

fide

et

Dei servilio
fide

liam Jesu Christi quaerimus in diem judicii inve-

inlelligimus:

pcr paleam vero, in

bonorum operum

fruclu inanes ac va-

^

operibus (Galat.

Ergodum tempus habemus, bonis insislamus \i), et cum Dei adjulorio indcsiet

cuos

accipimus.

Qui ergo ad Domini aream non
,

nenter vigilemus.ne subilo praioccupati die mortis,

bonis operibus properanl onusti, sed vacui

non

in

quaeramus spatium pocnitentia?,

invenire

uon

autem referli fi uclu bonorum operum ad Domini aream pergunl, id est ad judicium non in paleara repu;

trilicmn, sed in paleam sunt reputandi. Qui

possimus. Seminare nos oportet, dumiiiboc

mundo
in

sumus
sive in

:

tempore enim suo
judicii

,

id

est

post

mortem,
vila

diem

metemus

(ibid.),

quod

tabuntur, sed in triticum;

et

congregabuntur

in

seterna habere
(67) Ideo

debemus.
vigilet

horreum

id esl in ccelcsle

regnum. Unde Joannes
Ipse vos purgabil in
id

nunc, quaeso,

unusquisque noet in-

Baptista aiebat,

cum de

potestate Chrisli turbis ad
:

strum, ne apud

eum

diabolus in dicm judicii suos sordes peccatorum
,
;

se concurrenlibus prsedicabat
Soiritu sancto et igni (Joan.

inveniat pannos, id est
cipiat

i),

esl purgalione

semper reus delineri

qucm

Chrislus

sua

sanctificalionis, et probalione tribulationis.

Purga-

volnit gralia iiberari.

Nec

sibi

male blandianlur,
peccato no-

bitvos igni, videlicet

inexslinguibili

quia neque

qui post acceptam gratiam corrigi de

exslinguelur, neque cruciaios exslinguet, sed wlerualiter punicl.

lunt, atque rursus ad illas suas pristinas voluutales

Sequitur
scilicel

:

Cujv.s

ventilabrum in
;

redcunt. Aderit
'

in

diem

judicii Dei

Filius,

judex

manu

ejus, jusli

examinis discretio
el

quia

scilicet sequissimus, qui nullius

polentis

personam

judicium dedit Paler Filio,
id est prsescutem

purgabit aream suam,
in

accipiet, ncc teslibus indigct.

Aslabunl omnes aniut referat una-

Ecclesiam

hujus

mundi

ler-

ma3, videlicel

omnium hominum,
illud,

niino;

et
111),

congregabit

triticum in horreum
videlicel a

suum

quseque secundum
sive

quod

in

corpore gcssit,

(Matth.

immobilcs

spe aelernorum

bouum
erit, et

sivc

malum
;

(// Cor. v). Piaeslo enini

bonorum, qui nunc iltumsequuntur corde perfeclo, Purgat Dei Filius aream suam, dum vel in praesenti ob manifesta peccata perversi de Ecclesia
cjiciunlur
;

tunc

adversarius, inimicus scilicet
et

omnium

bonorum diabolus

recitabuntur

verba profcs-

sionis noslrx, et objiciel nobis iu faciem quidquid

vel posl

mortem damnanlur.

Abjiciavidelicct,

fccimus, et in qua die peccavimus, et in quoloco,
et

mus ergo opera lenebrarum, superbiam

quid boni operis tunc lemporis facerc
:

debcrepiis-.

inYidiam,detraclionem etodium; et induamus ar-

mus

et si lales invenii

fuerimus in conspcclu
ille

ma

lucis,

charitatem scilicet, paticnliam, humilita;

simi judicis, cxsultabit

advcrsarius, declamans

tem, sobrielalem
nistris

quibusmuniii a dextris
iiiipugnalioues

ct

a si-

se esse superiorem, agens
talero

hujusmodi causam apud

possimus vinccrc
(65) studio

anliqui

judicem

:

habet enimlunc dicere ipse diabo-

hostis, et evadere

iram juslissimi judicis.

D

lus

:i

iEquissimejudex, islum judica

meum

csse

oh

Sumino
nius,
in

summaque

vigilanlia curare

culpam, qui luus noluit esse per graliain. Tuus csl
per naturam, et

debemus, ul a Christo

:n diem judicii non audiaquod peccatorcs audiluri sunl sciiicet Ue ignem wternum, qui pwparalus est diabolo et
, :

meus pcr miscriam, Tuus
exstilit.

est pcr

passioncm, meus vero ob suasionem. Tibi
dicns
fuit,

inobc-

mihi obcdiens

A

le accepil

im-

enim diabolo praeparata csl gehenna, el non bominibus si diaboli renuutiant operibus. Qui autcm iilum in pravis ac,

angelis ejn* (Malth. xxv).\'cre

me hanc pannosam, qua indulus cst, lunicam luam vestcin auiisil, run mea huc venit. Quid apud eum impudicilia fatiel.u,
mortalitatis slolam, a
;

tionibus iniitanlur, sine line in

eodem igne crucia

quid supcrbia, quid luxuria, quid cupidilas, quid
ca:lera vilia
?

bunlur. Va3 his quibus praeparatur dolor vcrmium,
(65) II;cc, quae desumit auclor cx lib. De salntarious docum., occasionem nobis pra-slanl animadveitere, fetumesse hunc librum Paulini AquiJeicn6is ut cuiquc p:il,bit cx novissima ejus opcruni

Dimisit te,

confugium

fccit

ad me,

editioncpnccipue vero cx \vvend. Augustin.

»n

lom.

VI, ubi eruditi revisores Paulino libruni rcsliluc runl, quem noslcr amtor, siculi alii plnriini , po<.lcrum nominc Augusli s.cpc cii.iL.il. (66)Cap. 51. (07) Cap. 62.

m

,

63

S.

MARTINI LEGIONENSIS
comitari

01
cl

Mcas sorores
illum vidco
:

,

pravas

scilicet acliones,

A

spectalio judicii

ignis xmulalio,

qux consumDc
cujtis
erit

qnia enim

cum

superbia disputabat,

plura est advcrsarios judUaute, Chrislo.

cum

irafurcbat, et cactera mala faciebat, iramsibi

adventu quidam sapicus

ail

:

<

Existimo quod

in die irae tbesaurizabat.
justitia
e(

Judex jiisiissime

!

Quia

judicium pracparalio scdis
,

tuoe, idcirco

tcmpus advcnlusChrisli, quando tanla manifestatio futiira csl illius divinilalis, ul non solum ullus juslorum, scd nec aliquis pcccatoruin Chrislum ignorcl
:

judUa illum mecum ire et mecum damnandum esse. Mons esse voluil, elmeaesse cognosco omnia,

quando

et

pcccalores in conspcctu suo delR-la
et jusli

qux buc
prelio

altulit; ct quia
;

ntea

concupivit,

mecum

sua cognoscent,

manifestc srmitas

justiiiae

debet puniri

quoniam quem tudignalus es lanto liberare, ipse milii postmodum se voluil li»

suce videbunt, ad

qualcm eos fmem perduxcrint. Et
:

benier obligare.

Heulheu!
,

fratres
ibi

charissmi,
invcnietur,

hoc cst quod diclum cst Congregabuntur ante eum omnes gentes (Malth. xxv). »

potciiine talis aperire os
ul jusle (68)

qui talis
?
,

Nec

in

uno loeo

Filius Dei

apparebit, cuni in

cum

diabolo deputelur

gloria sua venerit, et in altero
ct

Vidcamus crgo quid agimus
possimus,

ab

illo

qua-

non apparebil, sieut ipse secundum comparalioncm fulguris cxcuntis

Jiter libcrari

dum

adluic vivimus. Vidca-

advcnlum suum

voluit dcmonslrari, ubi ait
cl

:

Sicut

iims et caveamus, ne in

vacuum gratiam

Dci susce-

"

fulgur egrcdilur ab orienle,

apparel us \ue in ce-

pissemus (09) (// Cor. vi); scd inlegro corde perfectaque fidc renunlienius alqiic aspernamus lam

cidentem,

sic

erit

udvenlus

Filii

hominis {Matlh.

xxtv). Sicut ergo fulgur egredicns

ab orienlc, proin ocei-

damnosain diaboli bseredilatem
percs rcmaneamus.
Rccilelur
beali Panli aposloli lerribilis
prolala, quse simul

,

ne
in

pupilli

cl pau-

pler

quod omnia impleat, apparet usqtie
sic in gloria

medio noslrum

denlem;

sua

cum
,

vcncril Christus,
ct

scntcntia lerribiliter

propler qtiod ubique est fulurus

omnes ubique
ei

contrcmisccrc facial corda et

erunt in conspeclu

illius, et sic

conslituentur ante

coipoia nostra. Voluntarie, ihquit, peccantibus nobis,

scdcm

glorioe ejus,

hoc cst anlc regnum cjus

po-

post acceplam noliliam veritutis,

qnitur hoslia pro pecculis (Ilebr. x).

jam non rclinAc si aperlius

ttjslalcm dominalionis cjus.

Scdes aulcm cjus, au»

diccret, volunlarie nobis peccantibus post acceptam

notitiam veritaiis, cbaritasest lcncnda el ccssandum
a malis
;

quidam sanctorum dicunlur perfecliores, c!e Quoniam illic sederunt sedes injudicio (Psal. cxxi); aul qusclum angelicse vircerle

quibus scriptum esl

:

alioquin

jam non
lcge

relinquilur

liostia

pro
of-

lules,

de quihus dicilur
i).

peccatis, sicut in vctcri
ferri bostias

dalum
:

cst ssepius

tiones (Colos.

pro peocalo Judseis

stus ilerum pro peccstisest

immolandus; quod

non enim Chri- „ qui in jusmodi sedcm sc-

Sivc throni, sive domina Ergo rex ssecutorum Dcus Verbum, forma faclus esl hominis, seilcV.it super bu:

gloriae suae, et

congregabuntur an!e

mel factum csl secundo non est opus; sed magis opus est mancre in fulc ct veritate illius notiliam
habenlibus. Aliter
:

eum omncs

gcntes (Matth. xxv).
in

Non

facict

futurum cor miseruni juslontm

Volunturie peccantibus

,

id est

condolendi affeclio ex compassione datnnalorum,
nbi lanlum cril

nobis in volimtale pcccandi mancnlibus non prodest Cliristus qui hoslia pro
prscscnli; per

gaudium sanclorum de Dei coatrislilia.\

peccalis,

jam

in lioc

tcmplationc, ut nullus tribualur inlroilus

quod conslat, quod ncque

in fuluro

Sicut comparatus color candidus nigro colori pul-

post acceptam notiliam veriiaiis, id est

quanquam

chrior

fit,

ila et

sanctorum requies comparata ma;

ad fidem
curi, quasi

venissemus,

pro qtia quidam sunt sc-

lortim damnationi gloriosior erit
stiliae,

sic juslilia inju-

nunquam

perituri.

Nolandum quia non
est
assidtuts,

sic virtus vilio

lit.

Crescit ergo sanclorum
re-

dixit nobis volentibus, scd voluiitarie peccanlibus;

gloria,

dum

debila

damuantur impii poena. Post

quia volunlariiis est qui in

aliijuo

surrectioncm sanctis in carnc promissa cst ooe!o-

volcns

qtti

ad lempus.
:

rum
autem

ascensio, dieenle ad Pelrum Cbrislo
rt ipsi sint

:

Volo ul

Sequilur

Terribilis

quwdam

exspectatio
est

ubi su.n ego,

mecum
cl

(Jcan. xvn). Si eniin
in se et

judicii, et ignis cemulatio,

qua conuntptura

ad~

P membra

oapilis

sumns,

unus

in nobis

versarios (ibid.), Quasi dicerel: Terribilis in fulttro

esl Chrislus; utique ubi ipse ascendil, ct

nos as-

relinquilur vcl

manct qusedam exspectalio

judicii
,

censuri sumiis.

qusejani intcrius
ignis annulatio,

mentcm

afficit

in

prsesenli

et

Non solum

ergo. dilectissimi

,

mala quse repro,

id esl

infcstalioquae consumplura

bis dehcnlur, pro viribus

debemus fugere
pramaravit
,

sed cl

cst adversariosChrisli. Nisi crgo in fidc et verilale

bona qine Deus

eleciis

suis

suinmo
lotis

Christi

iliud per

manserimus, jr.dicium nos cxspectat, nisi poenitentiam rcmoverimus. ln -boc quod
dicit,

sludio appctere, eoruntque desiderio indesinciUer

lacrymas fmtdere, atqtie ad cocleslem palriam

lcrribilem jmlicii cxspeftalionera

non pceni-

virihus dc virlute in virlutem proficiendo suspirarc.

lcntiam, sed
dicit,

secundum baplismum
i;l

excludit.

Non

Ad qiiam nos
veritas
c.t

Dci Filtus pcr scipsum, qui esl tia,
,

non

csi ullra poenilentia vel remissio neccsesl

vita (Joan. xiv) ct

dignclnr perducere, qui
S|>iritu

saria, sed boslia,

crux secunda, quia

sufficil

cnni

eodem Dco Palrc

sanclo in Trini-

una, volens ne cxspcc!emtis ulira,
miis sine mora.Terribilis autem
(GS)

scd ut pmnilcaest

tate perfecta vivil et regnal Detis per

omnia sxcula

qimlam

ex-

sxciilorum.
(60)

Amcn.
t.vs.

Cap. 63.

AU.

recipiemus.

;

G;>

SERMONES.

SEHM.

III.

IN

NATALE DOMINI.

G<2

SERMO TERTIUS.
DE NATALE DOMINL
r u;n Chrisli gratiam Puulus prw A
atiis seminnverit, eum adducit ad noslramet totius Ecclcsiw erudilionem, qucd non modo Deus locutus esl nobis in Filiu, liabens ab angelis nomen differens, cnjus appellatio anlea pradicla, Fi-ius a Dco Valre ineffabilitet genilus ante sa'cula, etsi nullus eum anlea cognoverit. Cum euim eeicrnu Sapienlia aliler viam, et alilcr locum habel, Christtis a Patrc emicuit, sic quod vel oporteat Filium Dei crcdcre, aut prcphetas mendaces putare : qui elsi Filius el angetus nominatur, nulla creatura ei assimilari valet. Adducitur quampulchrc Cedeonis mysteriumad Cltristi nativituiem ; ila cl lsaias ad ditas Christi nulivitates et ad ejus alribula. ISohns Deus liumanuin genus perire tcnebras ignoranpaulaliin eum perducens ad snw diviuilalis cognili.nem, aperiens sute voluulaiis secrela : titv. cxpulil, quod Paulus tub (igurn purviili cujnsdbel hominis filii ostcndil. Inlroducilur Joanv.es ad cjus aternitatem simul cum Isaia, conctudens fidem nosirum cum fidei virtutc el effcctus ; el cum lioc itla sola liominem salvari uon posse, sicul bonis opcribus sine <'.'.'«. Subjuugil quai sunl vere Ckrisliano prm oculis
,

meditauda.

Patilus qui

scendit

:

sursum r.iplus terlium ccclum con- A non solum xtcrna, quae minus nota sunt, sed cliam temporalia. Qui cum sil splendor gloricc (ibid.), demersus deorsuin nocie el die in profun-

dum

maris, scilicet in allo mari detenlus tenipcsui
:

secundum divinam cssenliam;

slalibus

quiqne sccundo post asccnsioncm
apostolnltis

Domini

anno baptizalus dignilatem

meruit, atque phis omnibus laborans, inulto lalius
inter caeteros

cl idem cum eo, lumen de lumine; quia Patcr est gloria, idcm et Filius cum eo, ct cum nctificans bomo factus, tanquam radius solem. Inde esl illud Palcr, maui:

Verbi graliam seminavit, atquc do-

festnvi nonten

tuum liominibus (Jcan. xvn),
;

et

ca>
est,

ctrinam evongelicam sua praedicatione implcvil, ad
erudilionem lolius Ecclesi;e sic
ail
:

lera. Splendor glorice

co;cternus Patri

Filius

ut coaevus igni splendor, cx

quo

cst,

ejusdem na-

Multifarie, id cst mtillis loetnionibus,

multisque

turac cst

;

sic

non ininor Dcus ex Deo, ut honto ex
Sequilur,
et

modis,

nmllis sciiicel qualiialibus,

ul

cerliorem

homine

est.

figura

subslantias

cjus,

fidem rei lol

modis

iiilellecUe

facerct; clim Deus
i),

plena scilicet oslcnsio csscn.hu Patris. Eccc aliter

loquens Palribus iu propltciis (Hebr.
vis per scrvos

id csl ser-

persouaHter, ut figura ab eo cujus cst figura; sed
acqualis, qnia

prophetandimi

ftiil,

ut

non

su! ito

nce parum dissimilis. Portaus inquit
iia

vcniens orirJur, scd credilus exspectarclur.
tifariam
,

Mul

_

omnia; quia sicul ab co creata,
vanlur omnia,
creando. Yerbo virluth suiv,

ab co conscr-

inqtiit, id est

mulloties Abraha\ Isaac et

dum non «l minnr gubcrnando quam
id

Jacob, et cacteris,
dis,

et

eis

!cm sa-pe

:

nmllisque mo-

est, solo

Imperio.

qula

modo

pcr somnia ut Danieli,

modo

apcrla

Iterum subjungit, dicens
faciens
(tlebr.
lis,

:

Purgationem peccatorum
majestatis in
excelsis

voce ut Moysi,
vid.

modo Quod loqucns cl

inleriori inspiratione ut

Da-

sedet
1)
'.

ad

dexterum

locutus praesens de praeterito,
posuit; significat idem se
est

nos scilicet cleihcnler purgans a pcccaest per humar.italem; quiescit et
;

prselerilum dc pracsenli
loqui per Filiuni,
nisi

qui lalis

re-

quod locnlus

pcr prophelas,

gnat sublimalus ad Patris sequalilatem

r,on

unde

quod

in

propliclis
in

occulla veritas el adluic
et

Adani cecidit, scd supcr omnia cxallalus
Itcrum
effeclus
dicil,
,

in arlis.

complcnda;

Fitio

autem apcrta

compleia.

tanto

melior, id
seciiinluin

csi

dignior angelia
facins
lio-

Quod aulcm ait, olim loculus esl nobis in Filio, quia videlicct codem modo quod olim; nobis, filiis illorum palrum, ne de aliis putetur nobis locutus, qnam illis, quod potcral videri, si alise loqncrcliir
gcnli. Sequilur
:

cvidenler

liominom

quanlo

difjnrciitius

prtv

itlis

nomcii

litvrcditavil,
el

norificcntiam vidclicet, quando surrcxit
ascendit.

ccclum

Novissime diebus
line

islis

loculus csl
;

Duni

ntlhtic csset mortalis, diflcrcns

homen
ci

liahuil
1

nobis

in Filio,

in

vidclicet

teiiiporum
alia

quia

C

pr;o angclis. quia angeli

minislrabanl

ah ipsa,

l

post banc

lociitioncm non
ail,

scqiiitur

locutio.

creJimus, h'.raconceplionis. Poslquam vero perrosurrcetionem eflecluseslinimorlalis,maghi diflVrcns.
Et
(jiiia lioc

Qttod aulem

dicbus

istis

loatlus est nobis in Fi-

/10; quasi diccret,
el viderunt.

adbuc supeisunl, qui aiidicruut
est,
:

possei. et

non

prae

iliis

addidit pra'

illts.

LoculUS
prophelis
;

inquit, nolis in Filio, qui

Procul dubio Dci Kilius prae angelis nomen Iwrcditavit diflerenlins, cui leveienler ficcluulur

niajor

esl

qucm

conslituit

b;credem

gcnua

uiiivcrsorum
id cst

jam

seilicel

iinmulabilom hacrcdcm,
;

a crcaturis omnibus.

possessorem nmnis creatune
COUimcndal. Pcr qne.n

unde
ct

ct

cum

Appellaiio nomtnis Jesu

prima

in

fignra

Domini
:

secundiiin r.liairquo naluram, divinam

scilicet ct

nostri Jesu Cbrisli invcniiur antea pracdicla

naui
Je-

liUinanam,

fecil

sacula,

quidatn

N.ivx"

Filins

;i

Mojm'

cognominatiii

ai

S.

MARTINI LEGIONENSIS

88

sus (70). Hie enim post obilum Moysi dux effeclus, Domino sibi tradenle atque jiibeiilc, principalum
oblinuil, et lerram

A

Nota Ec*'c"iam non incongrue per lumim designari, quia sicul luna a sole illiiminalur, sic Ecclesia

sorle

divisit.

promissx haeredilalis filiis Israel Mutalio nominis quid significabat,
Moyse,
id esl

non habel lumen,
illuminctur.
:

nisi

a vero Sole, a

Domino
id csl

vidclicct,

llcrum Psalmisla addidit,

nisi quia, derunclo

defuncta lege, el

alque
ante

ait

Anle solem permanet nomen ejus,

legati praecepto cessanle,

dux nobis Dominus Jesus
ad coeleslis repro-

omnem temporalem

dispositionem, ct in ipso

Christus erat

futurus, nosque

missionis terram per Jordanis fluenla, id est per

nomine bencdicentur omnes tribus terra;, quia omncs magnificabunt cum (Psal. lxxi). Unde dicilur Bc:

baptismi graliam sanclificalos perducturus, omni-

nedictus

Dominus Deus

lsrael, qui facit
,

mirabilia

bus viliorum expulsis boslibus, vel angelorum malorum effugalis impugnationibus. Ipsum enim sibi aequalcm Deus Pater anle saecula genuil, et in fme

solus per se el per stios

et

benediclum nomen ma*

jestalis ejus, id est cognitio divinilatis illius mulli-

plicelur

apud homines
in priori

;

quol

et

futurum
:

est,

quia

lemporum ex incorrupla virgine bumani generis salute carnem suseipere voluit, in qua pro peccatis nostris mortem perlulit, eldie tertia surrexit. B Ipse enim Dei Filius, sicul jam supra diximus
ineffabilitcr a

replebilur majestate ejus omnis terra
liplicatio

fiat haec

mul-

populo

ftal (ibid.) cl

in poste-

riori, id esl in Christiano.

Quod

Filius a

Deo Patre anle

saecula gcnilus sit

Deo Palre

est genitus, sicut

de eo in

ipsum verbum,

virlus, sapieniia, manifesle ostendit,
:

veteiilnis libris

scriptum invenimus. De quo multo
ait

cum
tes

de sua nativitate confirmans, dicit
et

Necdum

antea in persona Patris

Micheas prophcla
es in millibus

:


;

eranl abyssi

ego

jam

concepta eram

;

necdum (onadliuc ter-

Beihlehem Ephrala parvuia
te

Juda

ex

aquarum eruperanl, needum montes gravi mole
;

egredietur dominator Israel, et eyressus ejus sicut

constilerant

ante colles ego parturiebar

,

a principio a dicbus wtemitatis
apertius dicerel
;

{Mich. v). Ac

si

Bethlehem, id cst domus panis>

ram non fecerat et (lumina el cardines orbis lerrm... et cum eo eram cuncla componens (Prov. vm). (72) Tali
igitur fuisse

quse vocaris Ephrata, id est videns furorem Herodianae caidis; sed compararis urbibus Juda, in qui-

aucloritate declaralum est

Filium a Patre

genitum ante omnia saecula, quando a Patre

bus sunt
qui et si

tot millia.

Parvus

est vicus, sed

tamen ex

per ilium noscunlur cuncta esse creata. IUud denuo
quaeritur,

te egredietnr

dominalor

Isvael, scilicel, Clirislus,

quomodo idem

genitus

sit,

dum

sacra

secundum carnem David

est filius,

a Deo Patrc anle saecula est nalus, et

tamen lemporum
r
'

nativilatis ejus arcana nec Apostolus didicit,

nec

prophela comperit, ncc angelus

scivit,
:

nec creatura
Generationem
(Isa. liii)?

Conditor tempore non

tenetur coanguslatus, sed

cognovit, Isaia teslante, qui dicit
ejus,
scilicet

egrcssus ejus a principio a diebus wteruilatis; quia
iti

Chrisli,

quis

enarrabit
ralione

principio erat

Verbum apud Deum,
1).

el

Deus erat
quae

divinam

vidciicet,

quam nemo
si

humana comnon
5n

Yerbum (Joan.
(71)

prehendit. Idcirco

ejus nalivilalem propheta
profilebitur

Bcthlchem
vocata
ibi

Juda

civilas

David

fuit,

potuit narrare, quis

nosse,

quomodo
illud

snundi Conditorem genuil, a Jaebuseis comliia fertur, ct

Filius generari potuit a Patre?
libro

Hinc est

primum Ephrala

exstitil.

Quamlo

Job

:

Sapienliam Dei Palris unde

invenies*
et volucri*

aulem

Jacob pecora sua pavit, cidem loco Be-

Latei enim ab oculis

omnium hominum,
id
:

quodam valicinio fuluri imposuit (Gen. propler xxxv), quod domus panis interpielaliir cum panem, qui ibi de ccelo dcscendit; de xlerniPermanebit cum talc cnjus David prophela sic ait
Ihlchein
, :

bus

coeli

est

abscondila (Job xxvm),

esl

cliam

ipsis angelis incognita.
pienlice
Filii

Uem
?
(

alibi (73)
i. )

Radix sascilicet

cui revelnta esl

Eccli.

origo

Dei. Ideoque

quod

etiam

super angelorum

sole el

ante lunam,

in generatione el generalionem
,

scientiam alque intelligcnliam est, quis

hominum

(Psal. lxxi),
est sine

Ac si dicalur permanebit cum sole, Sedes lua, Deus fine. Unde est iiltid
:

id tn
r>

narrare potesl? So!us ergo Deus Palcr
ejus, et ipse novit

in'elligit viuin

,

locum

illius (ibid.)
,

sceculmn swculi (Psal. xliv), el ne putaremus

eum
ante

(74)Sed inlerhxc, fratrescharissimi

scire op^rlet,
ali»

antctempus non
tunam
:

fuisse,

subjungil, dicens,

et

quia coxterna Deo sapientia aliter viam, atquc
ter

Quasi dicat

omne lcmpus
ut
:

praecessit. Quali-

locum habet. Locum vcro

si

quis inlelligal, r.on

ter velit ante

lunam
,

intelligere, suiijungil generatio-

localem,

nam

teneri corporaliler

non potest Deus;

nes generalionum
Bcntenliae,

islud sil expositio

prioris
id

sed, sicut dictum cst,

non

localis intelliqalur locus,

vel

sic

permanebit

cum
;

sole,

est

quia ipse ubiquc esl totus. Locus ergo sapienliae

cum

paterna clarilate vel sequalitate

et ,fuit ante

Paler cst

;

locus vero Palris sapientia est.

Unde
:

lunam, id est ante Ecclesiam dignilate vera, quia

ipsa de se teslalur sapienlia iu Evangelio, dicens

Immunis
lina
:

a peccalo

conccptus est
;

in

humana

na-

Ego
ergo

in

Patre,

el

Pater in

me

esl

(Joan xiv) 4 Aliter
aliter
;

vel

anie lunam
,

quia Ecclesia sua aetemitate

sapicnlia habet

viam, alque

locum.

pnccessit
nebit,

et in generationes

generationum perma-

Habet viam per humilitalis transilum
pcr divinitalis suae statum.

habet locum
sapienlia Dei

Undeergo

(70) Isidor., lib.

tonlra Judatos, c. 0. (7l)Id»ib. xv Eiym., cap. 40. (72) Isidor., lib. l con>ra Jud-eos, cap. 2«
i

(75)

ms. minus reclc
lib,

ihi.

(H) Ex Greg.,

x Moral., num. 5.

69 xlerna
est, inde

SERMONES.
non

SERM.
unde

III.

IN

NATALE DOMINI
el in Daniele objicilur,

70

transit; sed indclransit,

A

tamus. Sed

quod

islc Filius

propter nos temporalis apparuit. Recte ergo dicitur
:

Dei angelus nominatur.

Deus

intelligil
;

viatn ejus,

et ipse

novil

locum

Vere Filius Dei angelus
pheta loquitur
:

dicitur, sicut de illo pro-

illius

(Job xxvlu)
est,

quia solius Patris scire manifegenuerit
;

Veniet ad

templum sanclum suum
et

stum

quomodo Filium

et solius Filii,

dominator, quem vos quceritis,

angetus testamenti
si

qualiter a Paire genilus
tilii

sit.

Siquidem
Jilius

et gignendi

quem

vos vultis (Malach.
fidelibus

m). Ac

Deus Pater per
ad (em-

ratio quaeritur, eo
:

quod

nonnisi ex duo-

Prophetam

populis Cbrislumque desidc:

bus nascatur

liabet

enim

sibi

hujtismodi generis
;

rantibus his loquerelur verbis

Ecce

veniel

orlum eondilio caduca morjtalium

sed Christus ita

plum sanctum suum,
ad

id est

ad Ecclesiam
Salvator,
a

sttatn vel

cmicuit ex Palre, ut splendor de lumine, ul \er-

unumquemque credcntium
qui vere esl

quem

cuni

btim ab orc, ut sapienlia cx corde.

omni devotione exspectalis,
tis,

quo

salvari dcsideiaet

Sed impii Judxi nefaria incredulitale Christnm
abneganles Filium Dei, duri
r«re et ncgare

omnium Condilor

causa saluiis.

cordis proplietis vete-

Ipsc est et angclus teslamenli, id esl magni consilii
;

ribus increduli, nobis autem obslrusi, maliml igno-

qui jtiste judicat, et

personam non

aceipil, quia

non secundum faciem, sed secundum cor bominis u discernil. Ecce ego mitlo angelum meum (ibid.), ex quem enim venturuin accipiunt, jam venisse acci-

quam

credere advenlum

Chrisli

:

pcre nolunt. Sed ideo isla non intelligere fingunt,
quia suo sacrilegio hsec impleta non cognoscunt.

persona Patris Dei

inlellige

dictum,

et

slatim veniet

ad lemplum sanctum suum, Chrislus
nalor

scilicel Doini-

Ad quoriim ergo

perfidiam destruendam qusedam ex

omnium,

cui

Joannes praeparavit viam

in

Veteri Teslamenlo aggregavimus teslimonia, qui-

cordibus credentium. ln quibus non poterat Deus
prius

bus CbrJsium ab omnipolenti Palre genitum proba-

ambulare propter pravilalem
venit, dicit

el incieduliia-

mus

ratione verissima.

lem ipsorum. Ecce

Dominus exerciluum.
qtti

(75)
inisla
:

Hoc idem Deus Patcr
Tecumprincipium

Ac
lestaiur, dicenle Psal-

si

dicalur

:

Ecce venit angelus lestamenti,
cui

juste judicabit,
in die virtulis

omne judicium Palcr
diem adventus

dedit

luw

in splente

doribus sanctorum; ex ulero anle luciferum genui
(Psal. cix); ex ulero ilaqu^, id
esl ex
illa

(Joan. v). Iterum de eo quasi admirandodicit (70),
et

quis poterit cogilare

ejus ? Nullus

intima

quippe cogilare
et incomprehensibili subsiantia, sive ex illo divino

polerat

bumanus

sensus, quando

atque immenso paterni pectoris arcano, quo Paler de corde

Dei Filius vcnturus, vel qualis eral futurus. Sequi-*
tur, et qufs slabit

bonum

ad videndum eum? Si ergo quod
polesl pro majestalis polenla
;

eructat verbum, sicut

ipse ait in
(Psal.
:

Psalmo; Eructavit cor
FHius meus
David non

meum verbum bonum

P verum

est,

nemo

dieoi advenlus iHius cogilare

quis

eum

polcrit !ip-

xnv),etc. Ilcm ineodem libro Pater loquitur Filio
es tu, ego hodie genui te (Psal. n).

pienlibus oculis in sua majeslate vel claritale conspicere, quiest verus Sol jusiitia;? Ipse est, inquit,

Quod
:

fuit

diclum, nec
:

nam

ibi

additur

scquentium regum Pete a me, el dabo tibi gentes luvnlli

quasi ignis conflans,

el

quasi herba [ullonum [ibid.) m

Rcvera Dominusest

ignis,

lignum, fcnuni, slipulam

reditalem tuam,
(ib-d.).

ct

possessionem luam lerminos terroe
genti

Quod nec David neque
esl
nisi

consumens
lniit, est

(/

Cor. ln), gravia scilicet peccaia gia-

Judaeorum
cujtis

vilcr puniens. His ctiam qui parva et levia coiumit-

coneessiiin

lanlunimodo Cbrislo,

berba fullonuin, ut
sordes filiaruni Sequitur
et
:

lolis

munditiam
id

resti-

nonien cst per onmes gentes; cui gsntes serviunt
et

tuat,

et

Sion,

est

animaruni
et

obcdiunt reges, sicut de eo Scriplura loquitur,
:

dicens

Adorabunt eum omnes reges terrw ; omnes
ei

ablual.

Et

sedebit

conflans,

emUtt*
eoi

dans argentum,
quasi.

purgabil

filios Levi,
i

cl cotabit
i)

gentes servient

(Psal. lxxi).
(70),

aurum

et

argenlum (ilalach,

In

hoc loco

Item

Salomon

dum nomen

Patris

myste-

per levilas sacerdotalis intelligitur dignilas. Si ergo
sacerdoles colandi sunl et purgandi, qliid de cxtc-

riumquc
vellet

nalivitalis

Cbrisli

secundum

Deitalem
:

agnoscere, bis verbis inionat in Proverbiis
in

D

ris

dicendum
et in

est,

cum jmlicium

ihcipiat

a

domo
C6t

Quis ascendil
gavit

ccelum

et

descendit? (77) Quis colti?

Dei? Quid (80) igilur in auro, id csl in scnsu noslro
;

aquas quasi in
lerroc?

vcstimento

Qnis suscilaiit
esl ejus[l&),

argcnto, id est cloqtlio

eommisuim

emnes terminos
quod nomen
Dei

Quod nomeu
in

aut

»re, stagno, plumbo, camino Dei e\coqu lur, ut

Fitii ejns? (Prov. xxx.) Si ncscis
qtiis
:

hunc

piirum

renianeal

auriiin

et

argeiitum, ne aliqua
erunt, inquil, Dopiino

Filium

sil,

Daniele rex

ille

iinpius

coi.tagionc

obscureltir. Et

aspiciens, dixit
tos

Ecce ego video quatuor

viros solu-

offerenles sucrificia in justiiia (ibid.\ quia ciun sa-»

ambulantes in medio

ignis... et species quarli si-

cerdoles sancla?. «cclesise pitrgati nierinl ab omni

milit esl Filio Dei (Dan.

m)

:

quem

tideliter

Domi-

sorde viliorum, tunc acceptabiles Deo erunt hosliar

ntun Salvalorem fuisse credimus, nec omnino dubi(75) Isid., lib. i contra i/u</<ro«,cap. {. (70) Ambiguum esl an pcr Salnmoncm,

ipsorum.
ritum in manibut suit
?

Aghtir

filiuin

Jache Spiritus

sanctus
:

ha-c

an per vcrba

(78) Alt. ins. ei. (79) All. nis. scquitur.
(8
')

proluleril.
(77) Stipl. bic ut in alio

Rcclias cuni Glossa

qnidqvid.

ms.

Quis continuit spi-

5.

MARTINl LECIONENSIS

72

Christus 'gilur, sicut supra diximus, in eo quocl

\ Patrcm

suuiu

Dcum
;

,

vcl

Joseph

pi.tativc

,

ct

\m); in eo vero, quod s;ope a Palrc niissus ad annuntiandum Palribus legilur, angelus nominatur. De quo ctiani ipse Pater ad legislatorem (81) ita testalir Eccc, inquil, milto angetum meum, qui prcvcca Patre geiiilus est, Filius
Dei dicilur (Act.
:

matrcm suam Mariam auferctur forlilndo Damasci a Teclatpltalasar. Ac si dieerel Necdumnatus pucr islc populum sutim liberabit sola invocalione.
:

lluicsapienlissimo atque oninipolenlisswuo puero
ideai (82) propheta

loquitur, quasi congralulando:
el

dil

lc, et

custodiat in via,

ct

introducat ad locum

,

Jufjum oneris ejus,
ptrttm

virtjam Itumeri ejus, et sce-

qnem paravi. Observa igitur et audi voceni ejus, ue contemneudum pules; quia non dimillet te atm peccaveris, ei est nomen meum in iilo (Exod. xxm).
Quis
cst

exactoris ejns superttsti, :icut in die

Madian

(Isa. ix).

Quasi diccret

:

Jugum

oueris ejus, id est

dominalionem diaboli;
licet

et

virgam numeri ejus, sci*
id

ergo

isle

angelus, cui
si

polestalcin suain el

potestalem;

et

scepirum,

est

impcrium,
suave;

nomen
nnlla

dc»lit

Deus? Quod

dicitur, aliqua pnteslas
;

exacloris cjus, sciliccl dialoli, superasli sicut in d.c

angclica est, hoc crcderc vcl dicere nefas est

quia

Madian.
diabolus
llabet

Habet Cbristus jugum,
habet

scd

ct

crcatura Dei
:

Filio assimilari

potesl.

Unde

jugum

,

sal

iiupoilabili

onere
iu

Pealmisla

Quis

in

nuoibus aquabitur Domiuo, aut
in filiis

Christus

prineipalum super humerum,
et

quis eril similis

Deo

Dei? (Psul. lxxxviii.) B quo cruccm porlavil; habet
intelli-

diabolusin liumero
ejus

Per nubes, sanclae Ecclesiae praedicatores
imbribus.
eliaiu

virgam
perasti, in
cli

,

gimus, qui menles hominurn spiriiualibus irriganl
I!li
lilii

sicul

qua superabii. Virgam, inquit, in die Madian. Diem dicil
et

su-

Madian,

Dei vocantur, qui per Dei

quo

facilc

sine

sanguine a Gedcone vivn),
in

gratiam

in filios

adoptantur.
sanetae

sunt MadiauiUe

(Judic.

quo eliam
:

Quamvis ergo

Ecclesiae praedicatores in

Christi victoriam

dcmonstral

figuralc. Sequilur

praedicalione clari sint, ct in

miraculis

tcrribiles,

Et sceptrum
licct diaboli

exacioris ejus

superasti; ipsius

sei-

Jesu Christo tamen non possunt esse similes, quia

cxigcntis

quolidie

nunimum

peccali

non ex

se, sed

ab ipso aecepcrunt
roodo inler

has bene opeDci non po-

qtiem

primo hoiuini commisit,

et a posteris

cum
ir.i-

rand-t virlutcs. Siuiili

lilios

usura

puenarum

evigit.

Quare
et

hoc? Qnia omnis
veslimentum
et

tuil
cti

babere aequalem Jesus Cbristus, quoniam sanper graliam,
est
ille

viotenla praidalio

cum lumullu,
in
:

vero per naluram est
ait,

filius.

slnm sanguine
(ib.d.).

erit

combuslione,

cibus

ignis

Ycrum

crgo quod Psalmisla
erit,

qnia

nemo
filios

in

Ac

si

diccret

nubibus Clnislo aequalis
tura,
esl

ncc inter

Dei

bolus depraedatus eral, auferet
ter, id esl potcnter, et

Genus humanum, quod diaei Dominus violen-

aliquis sitnilisessc polerit. Qui ei

non aequalur na- r
vel polentia
:

non potest sequari nomine,
Filius, qui

ipse

num
et

rclrudet. Ende,
:

ipsuincum tumullu in infortam de ipso, quara de me.i -

cnim

frequenter a Palre missus in
visibiliter

bris ejus dicilur

Periil

memoria eorum cum

soniiu;

veteri ct

novo lestamento

apparebat bo-

Dominus

in

wternum permanet (Psal.
:

ix).
,

El
qui

minibus.

Quia igilurad annunliandam Patris, ac

vestimeutum mislum sanguine

diabolus scilicet

sui voluntatem

bominibus mitlilur, rcclc angelus
Deo Palre genitum
:

plenus prophetarum et apostolorum sanguine, qu a

nominatur.
Isaias

homicida fuitab
a

inilio (Joun. vin).

Doniino in Evan-

autem apertiusFiliiun
ila

gciio teslante;

vel

homines, quibus diabolus tanplenae
cibus iguis

confirmans,
dentis

annunlial, dicens

Vox Domini rcd-

quam

veste

circumdatur, quorum manus
et

retribulionem
qtti

inimicis suis (Isa. lxvi), ipsis
el

sunt sanguine, erunt in combustioue,
ovlerni ab ira furoris Dei.

videlicel,

non credidenint ci.Judaeis;
,

qui

Quibus omnibus teslimoFilium credere;

6anciorum prophelarum
Doinini sanguinein
caiionis (/ Macliab.

apostolorum,

ct

ipsius

niis
islis

cogendus
;

est inlidclis, ut eligat sibi dc duobusscilicet, Dei

effuderunl
i).

in circuilu sant:fi:

aut Christum

Iterum subjungit, dicens
:

aul prophetas, quod ncfas est,

mendaces pulare,
1

Aniequam
diceret

parlitrirel, peperit

el

antequam
(Isa.

venirei

qui isla, Spiritu sancto edocti, cccinerc.

parius ejus,
:

peperit

maseulum
parturiret

lxvi).
in

Ac

si rj

Hos vero propbetas
miiii

et patviarcbas verissimos Do-

Anlcquam

Maria

lempore
coaeler-

praconcs,

el nostrse fidei asserlores scicnles,

Christum, pcpcrit

sibi Dctis

Palcr

Verbum

at(|iteea quaeChrislinativitale,

passioncresurrectio-

num. Et antequam veniret partus Marise, Deus Pater sine lempore gcmuit masculum, id cst fortem
Filium, pev qttcm onmia facta sunl ct subsislunt.

ne,

acsecundoejusadventu Spirilusanctoilluminali ad destruendam firmiter credentes praedixerunt
, ,

Judaeorum perfidiam,

el

nostram fidem roborandain,

Idem ipse Anlequam sciat puer vocare palrem suum vet matrem, auferetur forlitudo Damasci et spolia Samaria: coram rege Assuriorum (hu. vm). Quod aulem dixit , priusquam sciat, id est priusquam co:

dc illorum plebe Gcdeoncm, fortissimum scilicct viruin Dciqttc gratia roboratum, ad medium dedu-

camus;el qu;e ab co, angelo monenle,
dicta lypice

facta vel

de nativilate Christi cognoverimus,

guoscere faciat diviniiale se Dettin babere Palrein
et

nobis

in

auxilium assumamus.
Praevidit ergo

carnissusceplionc Virginem malrem. Vel
sciat puer

aliler:

(85)
forlis

myslerium Gedeon,

el

licet

Anlequam

secundum humanilalcm vocarc
:

et

fidtts,

plcniorr.

lamcn adhuc de Domino
c.

(81) Alt. tns bic addil 'J2) Mss. isdem.

Moysen,

183) Isid.,

Quasi

Judtc,

4.

;

75
falnrae

SERMONES.
documcnla
vielorifje

— SERM.
lantumsicci-

111.

1N

NATALE DOMINl.
operibus gcrminarc
fccit.

74

qua3rebat, ut una nocle

A

gavit, et in bonis

Unde

in area poneret lanae vellus, el supcr illud

esl iliud

Filius Dci non venil

unimas pcrdere, sed

modo

ros descenderet, et super totam

terram

salvare (Luc. lx).

tas esset; et rursus similiter vellus ponerct, et su-

Yellus ergo, sicul jam diximus, prius irrigatum
significal
luni. Ibi

pcr tolam terram ros veniret, et in vellere siccilas
essct {Judic. vi). Quaarat

videalur
fuerat
;

quasi

ulrum incredulas, qui frequentibus jam
fortasse
aliquis,
!

Judaicum populum divinoverbo complucnim Dominus malrem in qua formam
,

servi
voluit

acciperel,
:

ct

Iiominibus appareret, habcre

indiciis

informalus? Absit

Nonenimam-

ibi

discipulos, quos ad praidicandum mit-

b guus erat, sed nimirum fulura myslcria praevidebat; quae ctiam providus diligentissime explorabat,
ut ampiius crederet

teret, elegit;

quibus

el dixil

o.bierilis (Mattlt. x), etc.

In viam genlium ne Sed quia populus ille in sui
:

myslerium,

dum

iutellexisset
et

duritia cordis permanens,

oraculum. Quid ergo compiulum vellus
sicca; ct posLea
iiisi

area

quium, faclum

est

divinum non reecpit cloquod significabatur per aream

sicco vellere, et area compluta,

complutam,

et vellus siccum.

Nam

per nativitalem

quod primo una gens Hebrax>runi mysterium
babebat, et totus orhis
in nalivitate

Christi, ejusque passionem ac resurreetionem divi-

gratiae

vacuus erat?

Cum
totus
'

num eloquium ablatum
genlium populis;
sicca gata.
et
sic

est Judaeis, ct
est area

divulgalum

autem
v.icua

et prscdicalione Clirisli

ccmplula, quia
irri-

orbis coeleslis gratiae rorcm accepil.gcns Judacorum
aruit.

genlium corda rore divini eloquii sunl

Denique quando lolus orbis infraiilc

Sic crgo silenter in uterum inlcmcralne Vir-

ctuosocultu genlilis supersiitionis arebat, lunc
ros
ccelesiis

ginis dcscendit Dei Filius, sicut pluvia in vellus.

visilalionis

in

vellere
Israel

crat.

Poslea

Quareigilur, Judaei, incroiluli permanelis, cl nutiviiatcm Cbrisli

vero

quam

(84) oves
vclleris
vivoe,

domus

perierunt, quae
et oves
illae

jam vobis lam

ccrtis ostensain

do-

sub Pgura

dcmonstrabaulur,

cumentis, omni dubielatc posiposita non credilis?

fontem aqua?

Christum

scilicet,

negaverunt,

Qiiousque prophelarum verbis, qui in nomine Do-

ros fidei in p-.-ctorihus Judseoruin exaruit, gratiam-

mini loculi sunt, fidem non pncbetis,
Chrisli, qua^ per eos vobis

ei

sacramcnla

quc suamiml)cr
rivavit.

ille

divinus in corda gentilium dc-

sunl ministrata, sisnla

lnde cst quod

nunc

fidei

rore lolus bu-

aure et cacca mente audire contcmnilis? Scd quia

veslrac damnalionis augmentum sanctis palribus, mirum si subeunl sicpatriarchis vidcliccl et prophetis, non vultis crccilali perfidia", qucs Dominus propbetici imbris dere sallem Deo Patri crcdile, qui per Isaiam proprivavil ubertate, ipso terribiliter tiujusmodi com- C phetam de eodem Jesu Christo Filio suo loquitur

mescit orbis; Judyei vero carucrunt proplielis et

ad

(liarismatibus cunctis. Nec

;

minantc.
plttant
illa

super

Uandabo, inquit, tiubibus desttper, ne cam imbrem (Isa. v). Idcirco aulem
auctoritale
doctrinai, sicut ovis vel-

hiijusmodi aperle

:

Ecce, inquit, servus meus,
sibi

sus-

cipiam eum... complacuil

iu tllo

anima mea
buinlilsiFilii

gens significatur velleris nomine; vel quia spovel quia in obauditu

(ha.

xi.

u).

Cum cnim

Dci Filium sccundum

iianda esset
Icie;

maniiatem servum vocari audis, quicunque es
dclis,

eanidem pluviam

deti-

in

hcc non scandalizcris. Audi beatum

ncbat,

quam

sihi

proposito piaedica:i

nolebal, id

dorum
Ne

veritatis

pr#conem vtrissimum
sit,
si

(85)

:

«

cst incircumcisis genlibus revelari cavebat.

Dei pcrfecla nalivilas, nec cssc coepil. ncc dcsiil.
prselerila
fit
;

David eliam prophela veridicusin spiritu adven-

ergo

dcsiit; ct

imperfccla,

si

tum

Chrisli pracvidcns, de eo sic est loeulus
i.xxi).

:

Des-

adhuc

sitselerna, sit perfccla, qualcnus in ca
seternitas et

cendel sicul pluviain icllus (Psal.

Cum enim

nativitate

pcrfcctio

habealur.
:

Dtias
vi-

Christum, sicut pluvia

in

vcllus dicil descendere,

crgo in Cbrislo confilemur nalivitates
delicet,

unam
saccula

supradicUe Gcdeonis historiae videtur concordare.

qua cum Deus Patcr

:;ntc

omnia

ex

Concordanl
filios

sibi

pnecones

verilatis, ct

convincunt

se ipso gcnuii; alleram vcro, qua
in

eum Virgo Maris

incredulilutis.

Descendcl. inquit, sicut pluria

Gne lemporum pcpcrit. Ex utero igitur Virginis
Chrislus

in vellus.

Spirilu

sanclo illuininatus Propheta de-

ininor diciliir Patre Christus, videlicct juxla hunia-

scribil qualilcr

Dominus pro rcslauralione nostra
strcpilu,
el sine

nam assumplionem, non juxiadivinitatcm.
el in

dc

sinii

Patrisin ulerum Virginis matris descemlit;

forma scrvi servus.
In (ornia

et in

forma scrvi non ser-

quia, sicut pluvia sine
vellus descendil, et
ila

scnsu in
;

vus.

ipsum

vellus

non corrumpii

forma

scrvi,

quippe scrvi, Doinini servusjel in omiiium Doniinus. Cbrislus in forma

Verbum
,

Palris

in uterr.m Virginis sine

sensu

servi propler conceptionis exeellenliam

Dominus

cst

carnali

ct

sine corruptione

Virginis descendit

omnium

;

quia elsi carnem susccpil, non tamen cx

quia

ipsa ejus

mater omnino virum nescivit. Kt
ferram
(jfcirf.),
;

carnis libidinosa conlagionc. sed sola sancti Spintus operalionc, Cl virtulis Allissimi obumbralione

sicut slillicidia stillantia super

-ipsani
ita

lerram non urunl, sed germinare faciunt
Filius

Dei

Virgo illum genuit (Luc.
<

l).

dc coelo descendeus

humanum gcnus non
suflicienler irri-

Mcdialor Dci atque

hominum homo

Chrislus

consumpsit,

sed coclesti doctrina

Jesus ncqiiaquam aller in humanilaic, cl allcr in

(84) Alt.

ms. quanno.

(85) Lib.

i

Settt.,

cap. 14.

Patbol. CCVIH.

;

75
Deilaie esl
:

S.

MARTINI LEGIONENSIS

7G

scd in utraquc nalura idem unus cst.
est,

A

ted tua ftal (Luc.ww). Ilcrum subjungit, dieens: Dettl
apirilum

Nec purus homo conceptus

nec punis liomo

meum supcrenm (hn.

xlii), scilicel in con-

edilus, ncc postea meritum, ut Dcus essot, acccpit;

ceptione, sicut archangclus prsedixit snroper virgini

sei Deus Verbura manens incommutabili cssenlia,
quse
psit
bilis
illi

Mariac

:

Spiritut tanctut tuperveniet in
;il>i

tc,

ct

virins

cum

Patie

ct Spiritu cst coacicrna,

assum-

Attissimi obnmbrabit

(I.uc.

i).

Hoc

cl

in

hapeo di-

carnem pro salute humana,
pali, et

in

qua

ct

impassiai.ie sse-

lismo claruit,

cum

Spirilus in spccie columbae su-

immorlalis mori, el selcmus

per ipsum reqnicvit (Matth. in).
cil
tis
:

Rursum de
xi.n).

cula lemporaliler possit occidi.
f

Judicium gentibus profert (Isa.
pro culpa pcrfidiac Judacis,

Excreca-

Medialor Dei elbomiiuim iioino Cliristus Jcsus,

Dei Filius jiidicium
;

quamvis alius sit ev Palre, alius cx Yirgine; non tamen aliud cst ex Patre, et aliud ex Yirgine sed
;

gentibus, qurc crediderunt, protidil

qnia eis nova

praeccpta, quaeante nescicbant, pev aposlolos scr-

ipsc sclcrnus ex

Patic, ipse lemporalis cx Matre
factus cst
:

;

vare pr.Teepil.
ovis, mitis et

Non

clamabit, inquit

,

quia, sicut

ipse qui fecil, ipse qui

ipsc de Patre

hine Matrc, ipscde Malre
ris

dus (ha. si:ie Patre ; ipse Conditoneque audietur foris vox ejus, snbaudis, in judieio templum, ipscCondilor tcmpli ipse actor opeB aJudaea; quamvis in confinio Tyii, ct Sidonis, et vis, ipsc opus acloris. Mancns unus dc ulroque, et Caesareae Philippi fucrit, cas lamen non iniravit. in ulraque natura; nec naturarum copulatione con;

mansuctus ad occisioncm crat ducenNeque accipiet personam, videlicet 1.111).

,

fusus, nec

nalurarum dislinctione geminalus.
illo
:

>

Di-

Servus

igilur, sed

cx susceptionc (87) hominis Chri,

cal ergo Deus Paler de

Ecce servus meus, sus-

slus, qui

quoniam prius ad Judaeos veniens
;

non

cipiameum
(80) stra
t

:

complucuil
si

sibi in illo

anima mea.

est receptus

judicium, scilicet

evangelica prae-

Nec niirum

Dci Filius visibilibus iu no-

cepta, protulit gentibus. Quale judicium, nisi ut ex
fide juslifiearentiir popnli

carne significalionibus figurelur, qui usquc ad
seu carnis contumelias des-

credenlium

?

Cujus vox
Judxis
pecca-

nostrarum passionum

non audietur

foris, in hacrcsibus

scilicet et
:

cendisse cognoscilur. Qui

dum

sit

Deo Patri co;e-

extra Dei Ecclesiam positis.

Scquitur

Calam^i
est

ternus anle siecula Filius, postquam venit pleiiiludo
tcinpcris (Calat. iv), proptcr

quassatum non contcret; quia nusericors
toribus,

nostram salulem foret

eosquead seconvcrtet. Catamum quassatum
Scrihas videlicel et Pharisaeos exlra
;

inam servi accepit

(Phitip.

ji),

faclus est

bomi-

non conlerel;

quod quaedam in Scripturis secundum formam Dei, qusedam vcro
nis, id csl Virginis fdius. Inde csl

nitidos, intus varuos

qni idola non colebant, unde

nitctanl

;

sed

fidem

non babebant, unde vacui

secundum formam dicuntur

scrvi.
:

Sccundum
scrvi ail

for-

r

erant.
trivit,

Hos ergo Dei
sed
igilur

Filius in advenlu suo

noneon-

mam
ter

enini Dei de sc ipso dicil

Ecjo et Patcr

umm
:

misericorditer ad pocnitentiam vocavit.

tumm

[Joan. x).

Secundum formam

Pa-

Calamura
ditil

major me

cst

(Joan. xiv). Sic aulem Dei Filio

quassatmn

;

secundum quia jam

islos

regnum Judaeorum
:

alien gena,

Hcrodes

vi-

conjunclaest bumana na.tura, utex duabus substanliis

delicet, oblinebat

principalum. Linum fumigans non
scilicet

una

ficrel

persom.

»

Ecce servus meus, id esl Filius

Unde et nunc dicitur secundum humanita:

exstinguet, saccrdotium

jam pene
fit

exslir.-

clum

:

de lino enim
dicit
:

sacerdotale

veslimentum.
;

tem; suscipiam eum, in die videlicet ascensionis;
electus meus, ex millibus scilicet, ad

Iterum

In veritale educct judicium
et

quia non

redcmplionem

metuens Scribas
juxtaopus stium

Pharisaeos, unicuique reddet

mundi.

Rcvera Dei Filius ex omni bumani generis

in die,

qua venerit judieare saecuneque turbulentus

massa

est electus,

qucm Deus

Pater ad liberationem

lum (Mattk.
I/onec

xvi).

Non

erit Iristis

nostram miltere
cuil sibi in illo

Comptaanima mea. Huic simile est, quod
est dignatus.

Sequitur

:

quia omni lemporeconservabit aequalitalem vitltus.

ponam,

inquit, inlerra judiciutn, id est in ho-

supcr
in

eumdem

Filium Dei vox patcrna sonuit, cutn
es, inquit, Eilius

Jordane baplismum accepit. Tu
dilectus, inte complacuit milii
:

minibus tcrrcna seclanlibus examen fitturum. Unde est illud : In judicium cgo in hunc mundum veni

meus

(Marc.

i).

Recte

D

(Joan. ix). Sequitur
ctabunl.

:

Et legem ejus insutw exspe-

ergo dicitur

Complacuit

sibi in illo
et

anima mea;

quia ipse Dci virtus est,
Isaias

Dei s^pientia.

Undc

et

Lex Chrisli ejus
iilo

est

Evangelium, quod lempore
scilicct tribulalio-

non tam prophcta vocandus esl quam cvangelisla, qui tam aperle futura Clnisti praedixil sacramenta.

cxspectabant insul.c, genles

nibus undique pcn ussac. Magr.a quippe anteadvcn-

tum

Christi tribulatio insulas, id

cst

gcntes

nffii-

Notandum, quia apostoli vcrmis Jacob, Israel, et scmen Abrahac appclbntur, quibus postea quasi
servis
el

gebat; quando caecitas ignorantiae

earum menlcs

occupabat, et anliquus hostis pcr idolorum cultu-

hominibtis dieilur
sive

:

Noti limerc,
xli),

serve
elc.

ram cas
et

possidehat. Scd omnipotens Deus, cleineris
peiire

mcus Jacob,
cilur, quia in

vermis

Jacob (Isa.

pius nolens

liumanum

genus, ab ejus

Cbristus auteai non Jacoh vel Israel, sed scrvus diprobatur. Unde est illud

oculis tenebras ignorantiae expulit, eique paulatim

forma servi Deo Palri obedicns fuisse Pater, non mea volunlas,
:

prius pcr patriarchas, deinde per legem et prophetas,

consequenter vero pcr dilectissimum Filium Videas nolalioncm ad
23.

(86) ldem., ex

lib.

vu Etymolog., cap.

2.

(87)

fol.

.

, ;

11

SZRMONES. - SERM.
sui apcruit (SS).ldco igiturDei

III,

IN

NATALE DOMINI.
obtinercnt,
alioqttin

78

stmm cognitionem

A

hacreditatem

exhxrcdarentur.
cognitiooe

Fiiins voluntate Patris in

homincm
sibi

vonit, quia per
potuil.

Jta et nos cutn essemus parvuli,
scilicet ctviribus, sub

Dei

seipsum ab hominiDus cognosci non

Scd

elementismundi hujus,

id cst

unde nobis consuluit, inde
quia infirmitalem,

despcetioncm

intulit;

sublege.quaeeslprimainstilirtioadfidemeljubliiiar.-

supcrbus despexit.
cJeg-it,

quam pro nobis sttscepit, bomo Ob boc infirma el sttilta mumli
i).

quia lex noncoelcslia, sed lcrrcna promittebat, vel
transitoria, ut

mundus. Eranms,

inquit, servientes,

ut fortiora el sapientiora, per quae

gnoscebattir, confunderel (/ Cor.

non coSicut cibum
nisi

tumlerriti minis, tttm blandiliis capti. Jn eletnentis,

ncomcnias,
cat,

id esl

lunares dics clSabbatum signifi;

fortem invalidus infans capere non potest,

a

non

quoc! in elementis spcrarent, ut pagnni

sed

matre prins editum
tatur, ut

[forte esus] in lactis sttccum ver-

in

hisDeum

venerarentiir(89)
:

quo

in cibo

tur in lactc pcr
fiVmi ad

non potuit tili, sugcndo potccarnem ila et nos, dum essemtis in;

Neomenia apud nos Kalendx apud Hehrxos autem (quia secundum lunarem ctirsum mcnses supptttantur)etGraece»nfne[menic]!unaappellatui;iii(Jo

conspicicndam Verbi aeternitatem, factttm

est
fori

ipsum Vcrbum caro, ut enutriti per carncm,
ioresque effecti, cibum solidum, id est

neomenia,
ipsi dics

id cst

nova luna. Eranl apud Hebraeos
instilttlionc

verum

Kalendarum cxlegali

solemnes,

Deum cum
angeli
filii

Patre sempilernum contemplando, ut
Sicttt

" dequibusinPsaltcrio
Sequiltir:

dlctiar. Buccinate in 1S

satiemur.

sapiens ergo ac pius pater

luba, in imigni die solemnilalis vestrw (Psal.LXxx).

sui vitia ab infantia resecans,

mores

in

mclius
nulrit,

At ubi

venit pleniludo temporis, id cst
;

coitiponcns paulatim per aelatum

momcnta

alquc ad perfecliora provehit

;

ita

omnipotens Deus

postquam tcmpus pracedens complelum cst vel quia plenc in co dona Spiritus sancti danlur. Sciebat
Dei Filius qttando venire deberct, vel eiiam paii et
caelera
:

humani generis
nitatis

iniquilates casltgans,

mores
stiae

in-

struens, tenebras illustrans, patilalim ad

divi-

non

cst
;

enim bora ejus vcl nostra
el
:

,

nisi

cogniiionem

illud pcrduxil.

eique suae volun-

voluntas ejus

ante lamen longa seric praeccnum

Jatis sccrela nperuit.

pnemittenda erant
ut prudens et sapiens vir, sub
filii

praenunlianda lanti advenlus
Misit Deus Filium suum,

Quod bene Paulus,
figttra

tcslimonia. Sequitur

via

parvuli, cujtislibet hominis

ostendit, ubi
nihil differt
iv), etc.

sibilem hominibus

;

faclum exmuliere, qui eral

ait

:

Quanto tempore hares parvulus
sit

est,

sua divinitate increatus. Usus Hebraeae locuiionis
mttiieres dicil,
inqtiit,

a servo, cum
si

dominus omnium (Galat.
a servo,

Ac

feminas non corruptas. Fuctum

,

diceret

:

Quanto tempore

heeres parvulus est, aclate
id est nul-

sub legc, id esl sub onere legis, sicut sub

St ilicet et

scientia, nihit differl
;

«

aliis pocnis;

non ut ab ea expiaretur, sedut ab oa
sicut

cum sit, id esl quamvis futurus sit domw.us omnium ; sedsub tutoribus et acloribus est, qni cortra hostes eum defendant, quiquc
larn

habet potestatem

liberaret

eos,

a popnis, et ut eos rcdiweret.
et rei.

qui sub tege erant prcssi
filiorum

Et ut adoptionem

reciperemus,

id cst
filii.

pro eo causas agant ; moribus inslruant ; usque ad prwfmilum tempus a Patre, id est determinalum, in quo libertas sui et suorum datur sibi poslquam
:

danlur, pcr qnac

sumus

bona quae per gialiam Sicutnostram naturam

parlicipat, ila nos ad stiam adoptat.

Facium,

ait,

sub

lege, ut

circumcistis apparcal
in qtio

enim adultusfuerit, libertatem
alioquin jurc exhaeredarettir.

sui el

suorum habet,

quasi Abrahac

filius,

cui

promissus fueral;

irnpleta cst promissio, cl ideo signtim circumcisio-

Lex
d«eis,

fuit

paedagogus. quia limore comprcssit, et

nis

jam

ccssat (Rom. iv). Crcdidit

cnim Abralinm,

pracceptis Dei scrvirc coegit. Fuit tulor et actor Ju-

6C haberc filium, in qtto bcnediceTentur
tes (Gc».xx;i):

omnes gcn-

quos Dcus haercdes

instiltiit,

dum

parvuli,

quod jam facium esse credimus, nec
et

cognilione Dei, et viribus peccato rcsistendi.

Quo
nee

omnino

dtibitamtis.

lempore legalibus poenis mali
hus
mini
incitati,

lerriti,

promissiontvitia,

Revcra Jesus Christus Dei

hominis est Fdins,

nec sui dominabantur, sed

qui ab inilio imindi patribus, patriarchis videlicot

suortim, id cst lueredilalis,
a

cum horum
lex

essent doloco,

d

el prophctis, fuitpromissiis; nobis vero in finc lem-

Deo

instituti. Ilis fuit

tutoris

porum

a

Dco Patrc donatus
in

;

de cujus aetcmiialc

a

t

dum
el

conlra malignorum spirittium impugnationes

Joannes cvangelista
Graiia, inquit, vobis
el

Apocalypsi sua, ctim dc
quae sunl

illo
:

gentilium persuasioues, qui ad idololatriam traillos,

scplcm Ecclesiis Ioquerelur,
el

in Asia

hcrcnl

dele.tdebat

admonendo, increpando,
;

pax ab
i).

eo, qui cst, et qui erut,

aliqtiando punicndo (II Tim. iv)

aeterna bona

illis

qui venturtts est (Apoc.

Gratia dicilur grnlis

conservavit,
vit

quando ex
egit,

illis

multos Cbrislus libcraquia catisam cortim

d:<ta,

ab inferno. Fuit

et actor,

non merccsreddila, sed venia collata. Graiia, inquit, vobis, etc. Ut (90) entm nomen suum Scripllirae litulo

apud Deum
nilum,

dum
et

per sacrificia et expiationes

oslendil

tibi ail

:

Joannes septcm

F.c-

Deuin eis placavit,

boc usque ad tempus pncfiad advenlum Cbrisli;
in

clesiis,

id cst usqtie

quo
et

duic sc
dixil
:

quasUHt in Astn; ila in verborum siiuiltitesse Joannem manifeslissinic declaravit.c um
ernt, et qui venturusest. Dioatur

constitttit

Dcus,

ul

pcriecli

el

liberi

fierent,

Qui est,clqui
fero

(88) Isidor, lib. i Sent. c, 14. (89) Isid., lib. vi Elhym., cap. 18.
(90.)

eadem
inclusire,
Cl

in cxposilione Apooalvp^s beati Licbnncnsis ediia a lleniico Floie^, pag. r.J

repories

Hinc

tisque

ai)

luiiium

sumpsit,

scqq.

;

7J
trgo
:

S.

MARTINl LEGIONEiNSlS

8'J

Cratia vobis
venturus
est.

el

pax ab

eo, qui ett, et qui erat,
Ciiri-

A

esl; per incircumscriplam

substanliam,

qua cmn

ct qui

Dcus Palcr dedit Christo,

Patre

est,

ubique est

;

et juxta

h«c omnia, quac susanctu

slus Joanni, Joanncs
Ecclesiis,
illis

aulem

principaliler

septem
con-

pra dicta sunt.cum Palre

cl Spirilu

nusquam

videlieet quaruin magistcr erat

deesl? In quo ergo diciiur venire? In hoc videliccl,
in

stitutus.

quo formam

servi accepil, el

scmctipsum exinaab
invisibili-

Per septem Ecclesias unam calholicam

irlelligi-

nivit (Philip. u). Exinanire ejusest,
talis suae divinilale visibilem se

mus

Ecclesiam,

id est

universalem septiformi

S*pi-

hominem demonet

ritu plenam. Gralia vobis et pax, idestremissio pcc-

sirare.

Bone ergo
;

dicit

:

Quiesl,

qui erat, et qui

catorum,

el quies

;

ab eo, qui

est, scilicet

a Cliristo
cl ini-

venturus est

quia permanet eterat; quia

olim corruptibilis (91), jam vero glorificatus
tmitaliilis
;

tre ornnia fecil,

cum Panon de Yirgine initium sumpsit.

ei
;

qui erat,
et qui
:

aelcrnaliler,

quamvis nalus

Haec esl igitur, dileclissimi, fides nostra, ut cre-

ex tempore
talis

venturus est talis,elsi
in

modo

(92)

damus
sine

Dei Filium ante

non apparet
et

unde

Deo enim semper esse est ad Moysem dicilur Ego sum qui sum (Exod.
:

esse ^enitum, et in fine
virili

omnia saecula a Deo Patre temporum de Virgine malre semine pro noslra salute natum; et ut

ui). El ipse

Joannes aposlolus

in

Evangelio
erat apud
in

ait

:

In

nos a tentationibus eriperet, tenlatum ;et ut nobis
vcstigia illius sequendi,et pro ipsius amore, ac fra-

principio eral
et

Verbum,

et

Verbum

Deum,
apud

Deus erat Verbum. IIoc erat
(Joan.
i).

principio

truin salute patiendi

exemplum

daret,

passum
vitiis et

:

et

Deum

Inhocquoddicit,m principio eralVrr-

ut

carnem noslram cruciiigamus cum
vetitse,
fclle

con-

bum, significat illudexcessisscomneprincipium (93). non habere principium, illud Declarat etiam quia erat apud Deutn ; nec recipere finem, quia Deus
eral
cipio

cupiscenliis, crucifixum; et ut a nobis suavilalem

excluderet arboris

potatum; et ut nos
;

livore sui corporis sanaret, lancea perforalum

et

Verbum ;manere semper, quiahoc erat in prinapud Deum; eunulemque hic venturum dicit,
recessit. Ipse

ut pcccala nostra misericordilcr portaret, in cruce

mortuum
et

;

et ut ex toto

moriamur carne, nuindo,
;

unde nunquam
coeli circuivi
:

namque

ait

:

Coelumet
:

Deo

spiritu

vivamus, sepultum

et ut

pcccaiis

tcrramego impleo (Jer.wm). Ilerum dicit
sola (Eccli. xxiv).

Gtjrum

mortui, justitiwvivamus (I Petr. n;,etquae in

mundo

Rursus de ejus Spi-

sunt despicienles, quae sursum in coelo sunt, quse;

rilu dicitur Spiritus

ramus (Coloss. iu), resuscilatum et ul nobis cceDomini reptevit orbem terrarum leslis vitae januam aperirel; et suam ac Patris viquod alibi dicit Coclum milii sionem perciiniter concedeiet, in Palris dcxlera sedes^st, terra aulem scabellum pedum meorum (Isa. lxvi Act. vu). Rursumque de eo scriptum est q glorificatuin et ad doclrinam atrjue consolalioncm nostram Spiritum sanctum a se el a Patre proceCoclummetiturpalmo,el terram concludit pugillo (Isa, denlcm, missum indeque in fine mundi, ut reddat xt). Sedesquippe.cui Deusprxsidel inleriuset cxte(Sap.
i).

Hinc

est

:

;

:

;

;

rius manet. Coeluni palmo metiens, et terram pugillo

unicuique juxla opcra sua (Matth.

xvi),

ventu-

concludens, oslenditur, quod ipse
cunclis rebus quas creavil,

sit

circumquaque
:

rum.
et opcribus pra;signaverunl.

exlerior

id

namque

quod
terius

interius concluditur, a eoncludente exlerius

cor.tinetur.

Per sedem ergo cui praesidet, esse in-

supraque ostenditur; pugillo, quoconlinet, exlerius sublerque signatur. Quia enim ipse manet
intra omnia, extra omnia, super omnia, infra omnia;
et

verbs Hanc sub legc veridici propbelae praedixerunt. Hanc sancti aposloli per Hniversum mundum praedicaverunt eamque veram
Itoc esl fides,
palriarchae ante legem
;

quam

asserentes, usque ad

proprii effusioneni sanguinis

decerlarunt. Pro hac

omnis martyrum exercitus

superiorestperpotentiam, el inferiorper suslen-

multis

corpora sua crucialibus atque innumeris

tationem; etexterior per magnittidinem, etinteiior persubtilitatem;suisum regcns, deorsumconlinens,
exlra circumdans, interiuspenetrans;nec aliaparte
supcrior, alia inferior, autalia parte cxlerior, alque
alia

marlyiii gcneribtis tradiderunt. Pro hac non solum
viri,

sed etinm feminae, teneraeque virgines, acpucri
;

sanguinem suum efiudeiun!

cosque ferrum, vinverilalis,

^

cula, ignes, carccres coelestis regis miinimine seplos,

manet

interior;

sedunus idemque

lolus ubique

vincere non potuerunt.

Hanc praecones

praesidendo sustinens.sustinendo praesidens; circum-

sancti videlicet confessores Vetus ac

dando penetrans, penetrando circumdans; unde superius praesidens, inde inferius suslinens el unde
,

mentum

explanantes, corda

Novum Teslahominum velut nubcs

fulminibus praedicalionum ferientes, el pluvia cccleslis docliinae irrigantes,

exterius ambiens, indeinteriusreplens

;

sine inquie-

latissime ampliaverunl.

tudine superius regens, sine labore inferius susli-

Per hanc sancti
nis vestigia

apostoli,

eorumque verbo

et

opere

nens; interius sine exlenualione penetrans, cxterius sine extensione circumdans Estilaque inferior
et superior

doclrinam tenentes, ac refigiosissime conversatiosequentes, mortuos suscitaverunt,
le-

sine loco-, est amplus sine latitudine,

prosos mundaverunt, caecos illuminaverunt, surdis

esl subtilis sine extenuatione, Ubi ergo dicitur venire, qui

dum

per

molem

corporis in dextera Patris

resliluerunt, claudis
(92) Inferius legit,

mulis officia loquendi auditum reintegraverunt gressum solidaverunt, dxmo,

„(91) Forsan, corruplibili , jam vero glorificato et immutabili : nam hic minus recte positus apparet casus aominativi qui apud Glossam congruens est.
,

(93\ Greg., lib.

mundo. n Moral., n.20.

;

SERMONES.

— SEUM.
A

III,

1N

NATALE

DOMINI.,
a

ra
angeius,

nia ab obsessis corporibus expulerunt, paralylicos

cluni, ignorabat, ei
infidelis fructuin
et ut

Domino

ne quasi
niillilur
;

curaverunt, variis languoribus infinnos prislinae sanitati reddiderunt,

eleemosynarum perdat,
verae

ignem diviniius

exstinxertint,

nunlius ad Pelrum dirigat, sibique euni

ac

fluuiina

sicco vestigio transierunt, serpentiuni ac

ccrsiri faciat,

atqne ab eo

fidt-.i

doctrinam
optis
ei

bcstiarum audaciam represserunt, venas aquarnm ex abysso orando ad utilitalem fidelium produxerunt;

percipial, jttbelur (Act. ix). Si

enim

boiiuni

ad acternam
angeluin

salulem sine
qui

lide

sufficerel,

Dcus

montem, secundum

Doinini promissionem

,

sutim ad acccrsiendum
i!li

Simouem nequaascensionis,

de loco ad locum alium transtulerunl; ininiicos
pacis, parlim resislenJo, parlim pcrferendo supe-

quam

niillerct,

sacramenla inearnationis,

nalivitalis,

passionis,

resnrreclionis,

raverunt; Deo

adjuvartte,

omnia ad

profeclum

nec nun et sancti Spiritus adventum praedicaret
ipsutnqne, et

sanctse Ecelesiae prospera oUinueiunt, et ab ea pt o

omnes Dei veibum audienles
Trinitalis

in

noilli

viribus advcrsa ezpulerunt.
liaec
fider.

mine sanetai
nutrit,

baplizaret.

Duin ergo

in aniina virtutes
et

ab ea

vitia

Deus angelum suuin

misit, ab

enore illum

iufideli-

repellit,

pacem

concordiam

gignit, Iites dissolvit,

tatis misericorditer iiberavit; cl

ne bona sua

in te-

inimicos ad pacem reducit, in bonis operibus per-

nebris ignoranlise, sed in luce

fidei ageret, oslendii.

severantiam tribuit; mala odit, bona
abjicit, spirilualibus inliaercre facit,

diiigit,

carnalia

Sicut ergo stipra dicium est, nec
fidei luce,

bonum opus

sinc

piospera mundi
vili-

nec

fides sine

boni operis aciione potest

contemnit, adversa paii non refugit, transitoria
pcndit, seterna appetil, adversus
piyp.valebit, viain

bominem ad

cceleste regnttm perducere. Ceritim est

cam

infernus non

igitur ad a-lerna illtim gaudia

pcrlinere, qui bona,

usque ad ccclum

dirigit,

bominem

qu;e potesi, opciattir

cum

recla fide.

Deo proximum

facil, ct

ad angeloruni

societatem

Vos ilaque monco,
fideles,

fialres cbarissimi,
lidelcs Cbristi, ut,

non

ul in-

perduelt, alque ad sui Creaioris visionem, bona ope-

sed ut verc

dum

luceni

impossibiie omnino esl, Dco quempiam sinefide placere (Flebr. xi). Tamen, dilectissimi, nolo vos lalere, Iiominem vi-

rando, inlromittit

:

babclis, bona

non negligalis operari (Joan. xu). In

uniusciijusqtte vestrum

menle

sil

fides recta, el in
in corde, veri-

opete

jusliiia.

Conservelur mundiiia

dclieet sola

lide

salvari

non posse. Novimus enini
:

tas in ore, el discretio in operatione. Dci Filium

aposlolum Jacobum boc idem dixisse
sine

Sicut corpus

ante ©mnia saecula ineffabilitrr
crediie,
et

a

Deo Palre genitum

auima morluum

est, ita fides siue

operibus tnor-

amorc

iilius

bonis operibus insislile.

tua est (Jac. n).
salvari,

Nunquid ergo
et

soia

fide
?

polerimus

Eumdem

eliam et in

fine

teinporum de Yirgine
et

anl selerna gaudia promereri

Nunquid. ^ matre natum esse ne dubitetis;

ad tanti corroboservitio

quia Jesum Chrislum Dei

bominis filium credi-

randam myslerii
Filio

fidein,

in

ejus

moribus

mus,

nisi

bona opera

fidei

conjunxerimus.ad anemai

perseveratc dignis. Spiritum vero sanctutn Patri et

beatitttdinis pramiia pervenire poterimus? Nequaquam.Sic enim inEvangelio, Pominumdixisselegi-

coaeternum

el

consubstaniialem essc, ab eis-

que

aelernaliler proceiJere, atque

omnium

in

eo re—
affe-

inus

:

Non omnis

qui dicil

mihi, Domine, Domine,
facit

missionem peccaioriim conslare, loto mentis
Igilur,
dileclissinii

intrabil in

regnum ccelorum, sed qui
est (Maitli.

volunta-

ctu credite, et devolis publice prseconiis asserite.
,

tem Patrismei,quiincoelis
dicil illum

vu), etc.

Non
in-

omnipolenli Deo
persolvile,

acliones
et

lantum, qui verbis confitetur Dci Filium
iv),

graliarttm

sine inlerniissione

tanla

venisse in carne (/ Joan.
trare, sed qui

regnum ccelorum

tamque immensa
indesinenter erigite

Dei

beneficia

obbvioni

traderfl

bona operando voluntalem Patris pro-

nolilo. Desidcria cordis vestri ad cceleslem
;

patriam

batur implere.

ipsumqtie Dei et liomiuis Fi-

Yolo itertim, cbarissimi, vos scirc quia bonum

lium

in

opus sine
dticere.

fide

ad crelum non potest liominem perinsistal,

mentis conspicile
silis

dexleram Pairis regnantcm oculis pur* et ut post inorlem ad ipsum pos
• ; ,

Quamvis quisque bonis operibus lamen si illum vera tiiles non confirmat,
quoc onincs colligit fideles et consociat, in
Ecclesia?

pervenire

cjusque
videro,

faciem percnniter cuin
impraeterinisse lacrymas

charilas,

D

sanctis

omnibus

membris
et

fundile, ipso pncstaulc qui
el SpiritU sancto,

cum

eodcin Dco Palre

eum non computat. Undc
scilicet, et

el

Cornelio cenveruin

in Trinitale perfecta vivit et ressectilo s.Tculoruin.

lutioni, qui

multas elccmosynas faciebnt,

gnal Detis per omnia

Am>n.

Deum, Patrem

Fiiium, et Spiritum san-

;

83

S.

MUtTiNl LEGIONENSIS

U

SERMO QUARTUS
IN

NATALE DOMIM

II.

§

I.

— Cum cwteri

evangclisttt

temporalem Chrisli

A

gnovil, ac nobis cognoscendain scribendo tradidit,

nenerationem declarenl, insinnat, quomndo Joanttes evangelisla pvtentiam divinilalis , per qnam omnia facla sunt, coguovit, el ud eam cotjnoscendam tradidit nobis consilium. Exponit Joannis Evangelium declarans quonam modo Joannes ev.tngelista nobis dicat de Christo, ante Virginis
,

diccns

:

In

principio cral

Verbum

(Joan.),
in ipso

ctc.

Vcrbum

substanliale intelSigiltir,

quod

hoin-

rnine Cbristo
lciligilur,

manct intus

;

quod de sono vocis
in

non

ipse sonus qui transit. Refer

animum,

partum quis

erut, qualis

erat, cl

quando

erat, et
cl

qitid agcbal, el ubi

veuit, el qualiter veuit,

qva

Vcrbum quod hahes lanquam consilium uatum in menle
o hoino, ad illud tua paviat cousilium, et
sil

corde tuo,

tua> ut inens

causa veneril? Elenim descendit, ut sibi fralres ccquireret, eum rccipiendo, nec dubilare quis debei se /ilium Uei (ten posse, cum Verbum cnro faclum
i) suq eni\n nativitale collurium fecil, quo lergenles cordis cculos, cum vidcre possimus : etsi gralia accepit Vcrbum inearnalnm, incarnatiuitis causa volunlaria fuil : ex charilate angelmn
:

consilium quasi proles

mcnlis

Inoe,

quasi

/ilius

cordis tui. Prius enim cor
:

cst (Joan.

genci at consilium, ul aliquam fabricani construas

jam nalum
miratur,

est

consilium, ct opus

nondum
:

est

complelum, vides tu quod faclurus
nisi

sis, et alius

non

Peccatum jusiificationem nostram impediebat, quod fuit primi parentis inobcel
fecit.

hominem

cum

fcceris

opus

illud

atlendunt

homines fabricam tuam,
brlcanlis, slupcnt

et inirantur et

consilium fa-

dientia ; ida debet liomo aciem mentis erigerc colligendo, quantum debel suoCrealori, el considerare, dun wgrotus exsiiteril, quali modo suitm Creatorem cognosccre debet cum infirmilatis remcdiis , quibus nativilas spiritualis Christiani non nimis nativitati Chrisli dissimilis. Explicat simctificatiowan malris,ul versulus confulelvr htereticus: et sic Deus homo [actus, ut per id quod habct simile, conciliarct, ct per id quod cum Palrc wquale sublimaret. Quwril primo : Quare Filius ei non Paier, ncc Spiritus sanclus esl incarnalus? ct un

quod vidcnl,

amant quod non
Dei est

vident. Si auteni ex

aliqua fabrica laudatur consi-

Hum huuunum,

vis viderc quale consitiuni

lotam naluram assumpsil cum suis propriaatibus? Secundo, an prius animam quam corpus assumpsit ? an prius concepta quam assumpta? et utrum taro priusquam concipcretur, obliyuta fuit peccalo, el sic assumpla a Verbo? Teriio, quomodo Levi dccimatus in Abraham, el non Chrislus? Quarto,
et

Dominus Jesus Chiistus, id esl Verbum Dei?Adverle fabricam mundi vide qua: sunt facta per Yerbuin, etlunc scies quale sit Vcrbum. Nec sola f;.brica nuindi facla esl per Verbum, sed eliam invisibilia. Quamvis autein mutabilia par Verbum facla sunt, ipsum tamcn Verbum immutaLile est. Unde In principio erat Vcrbum (Joau. i). aii evangelista Id ipsum est; eodem modo sempcr est. Principium dicitur Deus Paler, quia cx illo omnia ut essent, piincipium acceperunt. Verbum quippe
; :

undc Incarnatio Spiritui sancto altribuilur? Quinto,

dupliccin

hahet significationem

:

aliquando cnim,

cum
lus

nos Salvatorcm natum profiiemur, cur Aposlodicat ? Sexlo, cum sil Dei el Itomittis Filius, an bis genitus dici debel ? Septimc, an et anima cadem curn Vcrbo deoeanl Clirisli curo cdorari adoraiione? Octavo, si Christus secvndum quod homo, sil Filius Dei adoptivus? Lllimo, an Chrisius, secundum hominis naluram, sapientia ct gralia potuit proficere ?

eum faclum

tcmporales motus, secundum analogiam aliorum

q verborum,
cujusque
rali

declarat

;

aliquando subslantiam unius-

rci,

de qua priedicalur, sine ullo lempc-

motu designat, ideo etiam subslantivuin vocalur.
:

Tale est quod dicitur
Qtiasi diceret
:

In principio erat Verbttm.
:

In patre subsislil Filius

non

eniin

Dealus Joannes apostoltis et evangelista, qui singulare caslilatis privilegium mcruit, csetcris evangelistis divinilalem Filii

pro tempore, sed pro substantia ponuur,

eral. Dicat

itaque apertius b atus Joannes evangelista de Chri-

Dei allius inlellexit, et ad
evidentius arcana pa-

totius Ecelcsiae sruditionem
lefeeit.

Ncque enim
Filii

frustra in coena supra

ejusdem

parlum Virginis quis erat, el qualis erat, quando eral, et quid agebat, el ubi venit, et qualiter venit, et qua causa venerit.
slo anle
et

Dei el Yirginis

pettus

renibuisse perbibetur

In principio, inquit, eral Verbum. Filius Veibun»
vocatur, quia per
vel

(Joan. xxi); sed per hoc typicc doeelur, quia coele-

eum Dcus Pater mundo
enim

innotuit,

haustum sapientiae aelci-is excellentius de sanctissimo ejusdem pectoris fonte potaverit. Lnde et nicrito in figtira quatuor animalium aquihs volanii
siis

quia ipsuiu dicendo, id cst generando, Paler
creavit
;

omnia senno

ipse

esl diclio et Veibuin, et
;

Pati

is.

Pater est principium, cx quo omnia

<3omparalur. Cunctis quippe avibus, ut ait Yenerabilis

D

Filius principium, per quein omnia.
Alii cvangelista?

Rcda, celsius aquila volare consuevit; cunctis
clarius
solis

Christum nalum describunt ex
in principio

aniuiantibus

radiis

obtuttim

tlefig.it.

(empore

;

Joannes aulem affirmal euin
est
in Patre, qui

CaHeri ergo evangelistae tempornlem Christi ger.erationem et

luisse, id

erat

principium.
qtiia

Nou
non

tempoialia

illi.is

facla

exponunl

finitur tcnipore,
fuit

nec pracvenitur principio,

Joanues vero divinitaiis ejus potcnliam, per quam

Pater antc Filium. Est crgo Paler principium,
;

omnia facta sunt, sublimius inenie speculando co-

non de principio

Filius

auicm principium, sed

d«j

;

.

-

85

SERMONES.
in
:

SERM.
oninium

IV, IN

NATALE DOMINl.
:

8G
;

prindpio. Vcl, Verbum crat

principio,

A

rantur

quod faclum
non

est. transil

quod

in sapienlia

creaturarum sive lemporum
crat

quidquid cnim creaessef,

cst, transire

potest.

Quod

si aliquis

non polesl
a

turarum quodcunque principium habuit, ui
tunc pcr

caperc, qua ratione omnia qiue pcr Vcrhuui facla
sunt, uniformiter vixcrunt et vivunt in arlifice
;

Verbum
;

Dei, pcr

quem

facta

sunt

omnia. Omnino quater ponit suhstantivum Yerbum,
eral, erat, erat, erat
ut intelligeres

Christo lactefaclo pcr

camem
ad

nulriat cor, ut ad

omnia tempora

solidum

cibum

,

id

est

pncvenisse coaeternum Deo Patri Filium.

Verbum

Patre anlc omnia scceula natum vcrum
veniat.

eumdem Christum a Deum pcrhominum.
Illa vita, id

dicitur, vel sonus, qui de ore loquentis emittitur,
et auditur
;

vel

ipse intellcctus, qui in

corde auprofertur.

Sequitur

:

Et

vila eral lux
,

dientisper auditum,

sonum generat.cum

est illa Dci sapienlia

per

quam

facta sunt

omnia,

Hxc

vox (94), Deus Patris, intelligimus

quamdam
;

quce in natura suse divinitalis super omnia crat incognita, per

subslantiam ineffabilcm, incommutabiiem, incogitaLiiem, qufe non trans.t

assumptioncm naturse
ipsa ergo vila
facti

in

qua videri
iiomi-

cum

prolata voce

hoc Yeresscnlia?.

posset, in cognitioue angelicce cl

Iiumanx naturae
quia ca-

bum
nulla

est

Oco Palri co.*eternttm,et ejusdem
credatur
incsse,

descendit.

Ex

non pecora, scd
illuminanlur
;

Et ne quis dubitaret Filitim in Palre susiinere, ut
differenlia

ncs ad imaginem Dei

subjungit,
:

el

Verbum
sislit in

crat

apud Deutn. Quosi diccrct
evangelista?

Filius sub-

paces ralionis si mundi sunl a viliis, posounl comprehendere cognilionem divinae Sapientine. Vita au-

Palre in unitate essenliae, et personali diAlii

tem
dit

bomines subito appartiisse Dei Filium dicunt. Joannes, apud Dcum
screlione.
inter

illa lux mentium et supra menles esl, et exceomnes mentes scd slulti qui prop!er peccata
;

tencbrai appellantur, illam lucem quasi absentem

semper

esl Filius

Et verbum erat apud Denm, id apud Patrem. Alii verum bominem Joannes ipsum verum Deum aflirmal, dicens, et Deus
fuisse, dicit.
;

cogilant essc

;

quia non percipit horno animalis, ^mot

sunt Spirilus Dci (1 Cor. n).

Unde

et subdil,

dicens

:

El (ux

in

tenebris

tucet, et

tenebrw

eam non comChristus corda
Iicct ipsc

erat

Verbum,

id est Filius

ipse eral Deus. Alii hc-

prehenderunt. Sicul csecus in sole prresenlem babet

minem eum apud homines
;
:

temporaliter convcrsa-

solcm, scd absens csl ipse

soli, sic

tum Joannes vero in principio apud Detrm manentcm oslendit, dicens Hoc eral in principio apud Dcum. Ita aptid Patrem eral unum cum ipso Palre,

impiorum hominum manifeste cognoscii,
ab
illis

ignorct:ir

;

quia pcr vitia

v.b

biimanaB con-

ditionis

honorc recesscrunt. Comparabiles jumentis
rect.r:

omne principium crealurarum sua quomodo miracula praeiret. Alii dicunt
ut
,

esscntia
fecit

insipicnlibus (Psal. xi.viu)

volunlatis

luce

in

privantur. Et lamen

istis

divina ntisericordia conacl

miindo

;

iste
:

cum

ait

omnia per ipsum facta esse Omnia per ipsum facta sunt, el
omnis
cst.
scilie<?t

leslalur,

suluil, ut possent pervcnire
cl fierent
(ilii

illam

veram luccm

;

sine tpso

lucis, qui eranl

filii

lcnebrarum; quia

factum

est niliil,
;

creatura visibilis.et

qui apparuil ul homo, in boniine latebal secundum

invisibilis

ct

sine

ipso nihil crealurarum suLisi-

Dcitatcm. Missus
cui

fuil

6tentium factum

nomen

eral Jcannes.

quidam niagnus honio a Deo, Ad quid? Ad hoc vulelicel,
Virginis

Patet ergo quia ipse crealura non esl, pcr

quem

ut

teslimonium

perhiberet Fi!io Dci et

oinnis crcatura facla est, et sine quo nihit factum
est,

Jesu Cbrislo. Iste siquidem

homo

rectc potcrat lo-

subaudis,
et

earum rerum
et
;

quae subsistunt:

malum

qui dc Deo, quia erat missus a Dco. Honio crat non

enim

peccatum

idolum per ipsum facta non
nulla

angclus, ut hacrclici volunt. De Deo eigo loeulurus,
a

sunt, quia nibil sunt
sislunl
;

enim nalura sua sub-

Dco prscmitlitur homo,

ut per ejus* lestimonium

cuncta quippe, quac pondus, mensuram ct

iiunierum habere possunt, pcr

Yerbum
in

facla sunt

plusquam homo. Fuit, inquit, homo missus a Dco, cui nomen eral Joanncs, id esl Dci
niiniiarctur
gratia, vel in

omnis forma, omnis compago, omnis
parlium, Deus omnia
vil.

concordia

quo

cst gralia, qui

gratiam novi le-

fecit, et

gradibus colloca-

slamcnti, id cst Christum suo teslimonio

primum
ei

Et

cum

aliquis audiat.mutabilem creaturam per

D mundo
iintum

innoluit. Vel
cst
;

Joannes inlerprelatur cui dopr?ccurrere, sed etiam

Filium faclam non

credat, volunlatem ejus esse

quia

pcr gratiam Dei donatum esl

mtilabilcm, quasi subilo vellet facere aliquid, quod

Regem regum non solum
baptizaro

ab relerno non
ipso vila crat.

feccrit.
:

Iterum subjungit, dicens

Ac

si

diceret

:

Quod factum Quod factum
\i\it.

est,

in

Hic niissus a Deo vcnit per libcrtatem
in

arbilrii
I « t

esl

in

testimonium, ut lestimonium perhiberct de

tempore sive vivum sive carcns
factore

vita, in spiriluali

mine. Joannes testimonium pcrliibuit de Cbristo,

idem semper

vivit et

Faber facicns
illatn fa-

Cum

ait

:

F.ccc
i).

Agnus

Dei,
:

eccc.

qui

totlit

peceata

arcam, primo habct in arte arcam, deinde.
bricando profert. Potest arca putrescere,

mundi (Joan.
vic aulcin

El itcruin
nt).

Illum oportct crescere,
Ideo Joanncs
perliiluiit
;

ct

iterum
in

minui [Joan.

ex

illa

qure

esl

in artc, aliam
;

fabricari.

Arca

lcslimonium, ut omnes crederenl per ipsum
ij»sc

quia
ul

operc non est vila

aroa in arte vita cst, qtiia vivil
ista

Joannes non cral Dcus, scd ut per ipsum,
per tcsiimonium
ipsius
tegi

in aniina artificis, ubi

sunt antequam profe*

cst

crederent in
oportct
:

lucem,

Deus

(94) lia mss. ; scd fortc, cum profcrlur lncc vox, Patris, intclligiinus, ctc.

Deus Patris, ctc Scu potius

Hac vocc,

R7 quara

S.

MAIITIM LLGIONENSI

83

nondum
isle

videre noverant, id est Chrislum,

\ hominc

adunata. Tolius creatunc quinque partio

Ego sum lux mundi (Joan. \m). homo, qui prior initlilur, et testimoniuni perhibuil. Mirari possumus istum, sed tanqui de seipso ait:

esl divisio.

Aul enim

est
;

tanlum corporea,
aut

ul lapis

;

Magnus

aulvitalis, ut herbac

aut sensibilis, ut pecora;
;

aul ralionalis, ut
golus
el
:

homo
,

intellectualis, ut an-

qtiam nionlem
vesiiatur luce
ut
;

:

mons autem in tencbris esl, sed mons isle ad hoc creatus
excipiat, el oculis sanctis

nisi
est,

cl haec

omnia

in

homine cunt eongregata,
,

prior

radios

lucem

rnenlum,

oinnem mtindaiuim ut diciml conficiunt ornaid cst hominem. Isle roundus, id est homo,
co^novit
,

nuntiet.

Unde sequilur, non

erat

itlc

lux ; sed mis-

suum Creatorcm non
tanien

quia tenebrce lucem
in

sus est, ui testimonium perhiberet de lumine. Quare
Iioc? ut omncs lidelicel credcrent pcr illum. Sancli

non comprehenderunt. El quia erat

mundo.et

mundus non

cognovit, venit per assumplio-

lux vocantur

;

sed

magna

differenlia cst inter

lucem

nem

bumanitatis in sua propria, quae per ipsum

id esl homines ab ipso creati, eum non receperunt. Venit, ut velsic cognosceretur; quo lumine Joannes leslimonium perhibet? de illo sed nec sic esl ab hominc cognitus quem in poErat lux vera. Lrat et Jovidelicet de quo dicitur lentia Deitatis cuncta creantem et regnantcm non anncs lux, sed non vera quia, nisi illuminaretur, mebrae cssent. Chnstus autem lux est illnminans, B cognoverunt ipsum in carnis infirmitate miraculic coruscantem recipere noiuerunt. Vel in propria velux substantialis, qua? in omnibus lueet et ad omnia nit, id est in gentem Jucbvorum, quam pracunclis accedit nullis sordibus corrumpitur nullis lene-

quae illuminat, et

luccm qux illuminatur. Et de

facta sunt; ct sui,

:

:

;

;

;

;

biis obscuratur

:

Joannes vcro non erat
et

talis lux,

gentibus clegerat

,

et

suus peculiaris populus

eum

sed eral lucerna ardens
fide et dileclione,
lis

lucens (Joan.\). ardens

lucens yerbo ct operatione. Qua-

aulcm

erat isla lux, el quid agebat, et ubi eral?

Ergo supervacuc Chrislus incarnalus esl? Miniiuc. Unde et addidit Quotquot autemreceperunl eum, dedit eis polestalem filios Dei fteri.

non

recepit.

:

Erat lux vera, uua: illuminat

omnem hominem

ve-

Oineffabilis pielas! Unicus ex Palie natus est, el
noluit

vicntem in hunc mundum. Non quod omnes illumisentur, quia nmlti in tcnebris sunt ; sed quicunque
iiluminanlur, per hanc lucem illuminantur
:

remanere unus

;

sed descendil ut acquireret

sibi fralrcs,

quibus Palris sui regnuin distrihuerct.
et

et

si

omnom
et

venientem

in

hunc niuudum

illuir.inat,

tunc

Deus ex Deo natus est, manere; sed factus est
in Dei

noiuit

tantum Dei

Filius

filius

hominis, ul bomines

ipsum Joannem ipse iltuminabat

a

quo demon-

lihos transferret, et gioria; suae cohaercde*

slrari volebat.

Onmem hominem

illuminat, sive na-

faceret; ul

quod

ipse habebat per naturam,

illi

lm-

lurali ingenio, ut
tia spiritali,

gentium philosophos; sive snpienut homines Dei notitiam habentes.Sica seipso est, ila

borent per gratiam.

C

ut
fst
a

enim nemo
;

nemo

a se sapiens

homo

conditus in
cst

magna
:

claritale,

recedendo

Sequitur Quoiquol receperunt eum. ISon est personarum acceplor Deus; sed in omui genlc, qui timet eum, cl operalur juslitiam, acceplus esl itli
:

Deo obtenebratus
nati,

uundo

onmes in omnes tcnehrosi ad hanc veram lucem,
oporlcl c?go, ut
;

(Act.

x).
;

Kccipientibus sc dedit

polestatem

filios

Dei

fieri

non reeipieiilibus autem dal spaliuni re-

quoe Christus est, accedant ipsamque aspiciant si non sunl idonci ut ipsain vidcanj, in Joanne
illustiato

vel

cipiendi.

jam

iiiius, ut dicilur

Homincs, Deo possidente, sun! hsereditas Dabo tibi gentes hrreditatem tuam
:

aciem

ligaiil,,el

per ipsiim ad Christum

naturam utramque, et divinam scilicet, qua semper ubique toius manet, et humanam qua temporc natus, loco inclusus apparuil, consequcnter evangelista describit, dicens
erat.
:

veniant. Cujus

In mundo

eorum haeredilas, Ego sttm hatredilas eorum (Ezeclt. xliv). Ipse nos possidet ul servos nos eum, ul nosiram saluleni, et ut xlernam lucem. Quid vero sit recipere Filium Dei, evangelisla con-*
(Psal. u). El ipse vicissim est
ait
:

undeipse Dominus

;

Quid ergo

?

si

huc
,

venit,

ubi

eral? ubique
;

sequenter exponit, dicens
tnine ejus; qui

:

Ilis

qui credunt in ne~

rrat per divinitalem

huc venit per carnem mundo erat per humanilatem, quem fecerat per
vinitatem. Yel aliter
:

lu
;

sali

creatura subsistebal
facit,

ct verum homi„ nem firmissime credunt, et recipiunt. Magna cst mundo, id est in univervirtus fidei, qua Deus recipilur et homo deificalur. quia non extrinsecus est Unde scriplum est Justus ex fidc vivil (tlebr. n). in

eum verum Deum,

di-

:

ad illud quod

sed

.

infusus

nnmdo
et

prsesenlia

Quoaulem ordine
gnat
,

filii

Dci possunt

lieri, ct

quantuni

quod facit. Continet prajsenlia sua quod facit.
majestatis, facit

gubernat

hajc generatio a carnali

generaiione distet, desi-

cum

ait

:

Qui non ex suuguinibus, nequc ex
,

Sequitur

enim

in

El mundus per ipsum factus est. Non alienis opeiibus Conditor universitalis har

valuntaie carnis, neque ex voluntate viri
nati sunl. Physicalis ralio docet, in

scd ex

Deo

tempora conce-

bitat; sed in suis, quae fecit.

cognovit.

Et mundus eum non Omnis crealura cognovit Creatorem, ele-

ptionis duos sanguines, masculi videlicet et feinin«c,

commisceri. Carnis nominc femineus sexus desi-

menta

videlicel et angeli nascenli, morienti et re-

gnatur; nomine

viri
:

masculinus sexus

inlelligilur.

surgentt Ghrislo le&iiinonium obsequiumque prscSlitcrunt; sed muiido adhaercntes, mundum corde inhabilantes non eum cognoverunl ; vel homo dicitur

Adam dicit de Eva Caro de carne mea Cum orgo carnalis goneratio singulorum
et feminae

(Gen. n).

ex maris

complcxu ducat originem,
;

et ibi carnalis

mundus, quia

olliciua

est

tolius

creatune

in

volunlas utriusque expleatur

generalio spirilualis,

;

89
qtiae

SERMONES.
per graliam sancli
;

SEllM. IV, 1N
di
esl

NATALE DOMINI.
quippe iucarnalttm
,

90

Spiritus ministralur,

A

gratia; refertur

ad hunianitatem, plenitudo vcritalis
Dei

slinguilur

quia quod natum esl ex carne, caro

ad divinitatem. Verbum
sciticet et

sed quod natum esl ex spirilu, spirilus est (Joan.
Hl).

Sed ne quis dubitet se filium Dei cobaeredemque
Chrisli posse
fieri,

secundum humanitatem graliam actepit, cui singulari munere prse aliis dalum esl, ut ex quo tempore in ulero Virgins
Virginis Filius,

quia ut homines nascerenlur ex
Si

homo
eililll

concipi inciperet,

essel
,

etiain
ila el

Deus. Sieut

Deo, primo ex eis nattrs esl Dcus.

pneeessit

quod majui
Si

est, quis dubitet fieri,

quod minusesl?

Ycrbum acccpit carnem Verbum poleslatem divinilalis
Deus.

ipsac:uo per

accepit, ct hoc jure

Verbum caro faclum esl, si Filius Dei faclus est liomo quid mirum, si bomo < rcdens iti Filium Dei, Dei filius fulurus sil? Verbum destendil iu carnem, ul caro ascenderet in Yetbuni. Ne mireris ergo
,

gratia vocaltir,
eflicilur

quia nullis praecedentibus ineritis
et gloriosa,

Unde

imo

et

gloriosis-

sima Virgo non solum hominis sed
trix appellalur et creditur.

et

Dei Geniid

Plenus eral verilale,

lanlam graliatn Domini; nc quasi incredulus exliorrescas
;

esl ipsa Verbi divinilate, quae

hoinincm illum sinfierel
:

redJat

le seciiruin tu.-e spiritualis rege-

eulariter ciegil, ciiin

quo una persona

in

noraiionis liumana

in Clirislo

genen.tio.

Verbum

ipso enim, ul ait Apostolus, habilal omnis pleniiudo
divinitat
liae, s corporaliter (Coloss. n). Yel plenum grasecundum velus teslameutum, in quo proniiltilur, quod in novo implelur; vel plcnum gratia, id

caro faclum
ter

est

:

Filius Dei faclus esl liomo, et inni).

bomines conversalus (Baruck.

Carnis no-

ct

mine tola bumana nalura sigiiilicaliir, id est caro anima juxla illud Vidcbit omnis caro id est
:

,

esl ipso Spiritu sanclo, qui spirilus graliae di<ilur,

oirinis

homo,
auima,

Salulare Dei (Luc. m). Sicut
ila

homo

quia dislributor esl

omnium

spiritualium charismaClirisli,

ex carne et anima constat,
tate, et
el

Chrislus ex divini-

tum, cujus septiformis gralia humanilalem
sicul
Isaias

carne (95) conslat; Deus ab selerno
ho.i iiiem

leslalur, iinplevit.

liequiescet,
,

inquit,
spirilus

in

aelcrnum exislens vcrus ut erat,
in

ex

super

cum

spiritus sapienlive el inteilcctus
,

lcmpore assumeiis

unitatem persona;, queni non

cousilii et (orliiudinis
et replebil

spinlus scientiw

et pielalis,

habucrat. Cuiii credimus

animam incorpoream

cor-

eum

spiritus litnoris

Domini

(Isa. xi).

poii jungi, ul ex his duobus
lius

fiat unus homo, facipossumus crederc divinam substatitiam incorpoream animac incorporese conjungi in unione per

Notandttm imerea, fratres charissimi, quia principalis causa

quaro Dei Filius fuclus est homo sola

ipsius volunlas est,

sonae, ila ut

Verbum

in carncin

non

sit

conversum,
in

omnia disponit ab aeterno

secundum quam ipsc cum Palre sccundum quam omnia
;

nec caro in Verbuin confusa,

cum nec corpus

q

qua-cunque voluit

fecit (Psal.

ain); quia,

sicut

oam

animam, nec anima
ejus.

in

corpus convertalur.
:

nulla cogit necessitas, sic nulla retardat impossibi
litas.

flerum subjungit, dicens

Et vidimus gloriam
r.obis sit collatum,

Quod aulem

sic

velle

dignatns esl, cliaritas
sictil

Quid perhanc nalivilalem

hocfecit, et gralia; quia,
lale,

pleuus erat cbari-

insinuat. Caeci

eramus,

et

Deuni videre non potefecit.

plcnus voluit csse, ut

supra dictuin est, ct

viimus

;

sed sua nalivilate collyiiuni
:

unde

ler-

gerenius oculos cordis noslri
riaiu ejtts, qui aspieicntcs

et sic

vidimus glo-

minem,

humanitatcin miraculis

Ex charitate quippe feceral angelum el lioul essent quos diligcret, el a quibus ililigerelur, el qui sua secum fruerentur bealiludine.
gralia.

coriiscanlein, iiile!Iexiinus divinitalem intus laten-

Ex ejusdem ergo
in

charitaiis gralia voluil hoino

fieri,

tem. Viderunl inuili gloriam Christi
illi

,

sed

manime

qui Chrislo

in
;

monic transfiguralo claritatem
qui resurgentem a morluis, et

ejtis

perspexerunt

ad sejanuis ciausis inlroeunlem, et ccelos ascendenleni viderunt
;

qui manifesle cognoverunt quod

hujusmodi gloria non esset ctulibct sanctorum, sed
illi

quo suae gratiae pleniludinem oslendit, cuni hominem, qui graliie ingralus exslilerat et suain ipsius imaginem in se dcformaverat, reforiuiTC vodicit luil per graliam. De hac plenitudine graliae Unigc« B. Augustinus in libro De videndo Deum nitus Dei cttm csset Filuis per naturam ul essct
,
,

:

,

soli, qtti

esset in divinilalc unigcnitus a Palre

:

D

plenus gratia, facius cst
tiam.
>

lilius

liominis
:

per gra-

cuin veniret, hanc
nisi carnis

gloriam nullus possct videre,

Unde superius
,

ait

cvangelista

Vidimtu
/>/<-

humanitalc sanarelur. Pulvis incral ho,

gloriam ejus

gloriam quahi

Lnigeniti a Palre

mini in octilum

qui ettm
(il

sauciaverat, nc viderct
,

num

gratia

et verilaUs.

El per Cabrielcm ardiailgC-

lucem
ltun.

;

collyrium

de terra
cst

el mitlilitr in et

ocu-

lum ad bcalissimam
Maria, gralia plena
adjecit
:

virg.nein
:

Mariam
iccuni

dii ilur

:

.liv,

Verbum caro faclum
;

,

vidimus luceni.

Jlomiints

(Luc.

i).

El

Caro cxcsecaveral animani
consentientem

carnalilitis affeclionibus

imenisli

graliam apud
:

Dominum
cl

(thid.).

Verbum caro faelum
vitia

sanal te, o

lindc ait Aposlolus

Apparuil benitjnilns
;

Itumaluslitiat

homo,

et de

carne carnis
occidit, nt
.•

exstinguil; ct de
:

nitas Salvaloris noslri Dci

non ex openbus

morle mortem
unis yloriam

jam possis dicere

Vidi'

qum

fecimut

rtot,

ted

ejus

ad quani gloriam perducta csl

salvos nos fccit (Tit. m). El

secuudum suam miurkordiaw Dmii miuens ilcrum
:

acies hominis curaia per carnem.

Filium suum

in

simiiiiudtuem caruis ftccati

,

de

Sequitur

:

Ptenum

graliai el veritalis. Plcniludo

peccato damnavii peccatum in came, ui i» npbis jM#-

(95) Ila? sunt tie3 Christi subatanlia:. quas

Pa-

pturarum
pngnarunt.

ei

Pairum testimoniorum congeiie pro«

tresnostri in synodo Toletuna xv lam iuira Scri-

91
tificationem adimpleret, qui

S.

MARTIM LLGIONKNSIS
\
lionis sapieniia et viflusConditoris emicuit
;

92

non secundum caruem

percepisse cognosecrel. Fn beneficio primx condiin be-

ambulamus, sed secundum spiritum (llom. vili). His vcrbis dcsignat Aposlolus Deuin ad hoc misisse Filiuin ul

dc peccato datnnarel peccatum, cl justificain

tionem

nobis adimpleret.
,

aulcm rcconcibationis quo adversos et male mcritos rcvocavit »d sc, v poenas remisil, pr*mia repromisil quanlui^, quod condidit, amarel,
neficio
,
:

Unde, dilectissimi fralrcs

necessarium arbilrafuerit

evidenlcr oslcndit
xcrat,

;

et sic

i.n

eis,

quos piius

dile-

mur

videre,

qnod

et

quanlnm

peccalum
,

illud,

ignem

sui

amoiis acccudit.

quod justificalionem nostrain impediebal et ad quod damnandum missus cst Dei Filius, ac si damnari uon possct pcr alium. Notandum, quia illud pcccatum fuil primi bominis iuobedienlia. Posuerat namque eum Crcalor
suus
ad

Agnovil enima'grotus mcdicum suae salulis valdc

anccluosum
dilexit

el

perilum; miratu^ est sapientium,

sanilalem. Agnovit

quam

"prtliosum esset

anlidolum quodconfccerat suus medicus ad sanan-

dum morbuin lam acutum, tamque
et iileo ingratus essc

in\ctcratum

,

caulclam bumilitalis, et ad

custodiam

non

poluit, qui lol beneficia

subjeclionis, ut suo Crealore se cognosccrel infe-

de sui Redemptoris
quippe agnovit
;

manu

acccpil.

Huuiilitalcm
infir-

riorem

;

ne per lantam quam avceperat dignilalem
;

quia ipse medicus nosler in

superbiendo, ruenlem sequerelur Luciferum

cum B

mitatc nosirae carnis tanquam in leclo decubuil in-

ad hoc polius conditus csset, ut

in Dei

laudcm per-

•irmanlium, ut experiretur quid sanandis suis infirmis essetnecessarium. Sapienliam

scverando per obedienlhc mcritum illuc ascenderet, unde superbns ilte corruerai. Lcve quippe el par-

quoquehujus
per

medici
cinae, in

i.ovil

aegrolus; quia, juxta rationein medicoiilulit aegrolis

non fuit, quod ei inditum esl praeceplum enim pra»ceptum est ei ut aiiquid agendo faligaresed tanlummodo ut a tur, vel operando lassarctur

vum

:

quibusdam sanilalem
in

similia;

quibusdam vero morbos sauavil pcr

,

contraria. Per similia quidem, qui nalus esi, passibilia

fructu

unius arboris

abstinerct.
:

Facillime illud

noslnc mortalitalis perferendo, ul nos ab
passibililale

possel observarc,
gisstinus in

si vellet

sed, sicut dicil R.
,

Au-

omni

sanaremur

;

crucifixus cst, ne

libro

De

correctione et gratia

«

acce-

nos crucialibus aelernis subjiceremur; niorluusesl

pcrat posse quae veliet, scd non habuil vcllc quae
po6sol; nulla urgebaiur ncccssilate
arbilrio snggeslioni mulieris
:

proprio itaque

consensit, et diaboli
ait

dominio
«fci

se subjugavit.

»

Sed quia, ut

Apostolus,

sccundum bumanitalem lcmporaliter, nc nos iu aelernutn moreremur suscilatus est de morlc, ut nos ei consuscitaremur ascendit, ut per suam iu Dei Palris dexlera sessioncm, secum clevaret de; ;

abumiavil iniquitas, superabundavil gratia (Rom.
Dei
Filius

c

voli gregis liumilitalem. Si vero

quibus conlrariis.

misericordilcr dignalus esl

homo
li;

conlrarios morbos curavcrit, allendatur, videmus,

fieii

ut hoininem redimerct de

manu

inimici.

quia per

formam
per

scrvi noslranl

rcparavit liberla-

Ad

divinae igilur miseralionis

magnitudinem

lem; per suam humililatem antiqui hoslis dejecit
superbiam
;

bcl, fratres dtilcissimi,

aciem nicntis crigerc

et

suam obedientiam noslram
el

sanavit

quantum
ri (90),

rationalis

homo

suo debeat Redemptoesset, mirabiliter

inobedientiam. Haee omnia et verbo docuit,

excm-

ex benelicioium commemoralione colligere.

p!o probavil, ul qua? imitanda proposuit, obedicndo

Primo quod homincm, cum non
de lerra plasmavit
lius rcformavil. In
;

implercmus
Quanlura
dicens

;

quae speranda promisit, sine haesita-»

dcinde

cum

astulia serpentis

tione speraremus.

et fallacia seductae mulieris perditus esset, inirabi-

cnim prelium pro nobis redimendis
corrtiplibilibus auro, vel argcnto

plasmando mira

polestas,

in

solvcrit iste medicus, R. Pelrus aposlolus insinuat,
:

reformando mirabilior Ornnipolentis apparuil hu-

Non enim
eslis

primo stalu conditionis homo desipiens, quia tumuil potestate (97), non dilexit majeslatem;
mililas. ln

redempti

de vana vestra conversalione palcma>

traditionis; sed pretioso sanguine Agni immaculati
et

appelivit libcilalem, et incurrit servitulcm

:

ct qui

incontaminati Jesu Chrhli (I Pelr.

l).

Huic con-

per obedienliam potuit deificari.cx se hoc ambicns, q cordal doolor genlium Paulus a Sole juslilia; illuslralus. Empli eslis, ail, prelio magno; qlorificale vanilati meruit subjugari. Renignus crgo Condilor

nolens perire
vis apparuit,

quem

creaverat. iu habilu servi ser-

et porlate

Deum

in corpore vestro
ille

(ICor.

vi).

Agnus

ut familiari colloquio

suam

eis

ma-

iste

iinmaculatus nou est

qui in veteri sacrifl»

jcslaiein insinuaret,
rct.

eosque ad chaiilalem excilaFaclo itaque, ut jam supradictum est, collvrio de tcrra et ex saliva, caeci uaii oculos aperuii
(Joan. ix)
,

cio requirchaiur

absque maculae varielate de peco-

ribus naius, sed verus et innocens de immaculato
Yirginis ulcro nalus.

Non

ille,

cujus sanguine po-

quia Dei Sapientia

m

unilalc personae

6tes tingebanlur, sed in cujus fide fronles fidelium

noslrae nalurae conjuncla in

a prima origine, intelleeluiu
rct, et

humano gencre coscato quo Deum cognoseediligeret, reforniavit,

crucis impiessionc signantur;

guis sacerdoium

non ille, cujus sanmanibus fundebatur, sed qui a
hostia

aniorem quo agnitum

seipso sacerdolc vero pro salule nostra oflfercndus
praefiguiabatur.

ut

jam omnia
(90)

multipliei bencficio obligatuin,
diligeret,
.4/.

eum

super

Neque enim digna

aequc

cujus lam mulla bcneficia iu se

munda

poterit inveniri, quae pro nobis

emundandis

fiutivit.

iws. ail Creatori. Ivo Carnot., Serm. De Domini apud HiUorpium, pag. 439.

(97) Edil., limuitpoteslalem.

93
offerrelur;
d:;s

SERMONES.

SERM.

IV, IN
»t

NATALE DOMIM.
:

04

neque sacerdos seque dignus, aeque muna quo tam digna hoslia offerrelur. Ipsc enim
ait
:

A

de scipso sic

Nemo

tollet

a

mc animatn meatn;
x).

sed ego pono eam, el ilerum
Iste

sumo cam (Jcan.
sibi

Agnus sine niacula
id est

et

ruga Yirginem

sponsibi

homines rcnascerentur dii in hac Deus Vcrbum uterum Virginis ingredilur, ul humaiiilas sublimarclur. Deus Dei Filius tanquam fortis adjulor ad sublcvanduiii humanuui genus, quasi bumerum supposuit; ct iuter taniam dissimilitudinem humanai natunc,
vinae
el incomniulabilis

sam,

sanctam Ecclesiam sociavil, sicut
esl Christus,

subslantiae

di-

niatrem Virginem anlea consecravit. Unde nativilas,

personam suam

utriusquc. nalune pariicipera
id

qua tcmporalitcr nalus
est nativitati
S,cttt

non

dissiuiilis

mcdialricem posuit, quae per
simile reconciliaret;

quod nobis habel

qua

spiritualiler nascilurChrislianus.

pcr id vcro quod

cum

Palro

enim Christum mater virgo concepit, virgo peperil, et postpartum virgo permansit sic sancta
;

habet jequale sublevaret; et tanquam lineanienia
carnis lippientibus
oculis,
ct

solem nonnisi sub
luminis jubar eflu-

mater Ecclesia Christi sponsa, lavacro aquae, verbo
vr; ilalis (98), et sanctiftcatione sancti Spirilus con-

nube vidcre valcnlibus,
Miser clenim

aelerni

dit, et ignorantiae nostra?

lenebras illustravit.
Dei condilus,

secrate (99), Christianos popuios quolidie gcnerat,
ct vir^o in
fide pernianet. In

homo ad imaginem

Maria carnis inlegri-

c.um in honore essct, non inteltexii; comparaius est

tas, in sancta Ecclesia fidei purilas commendatur. Audiamus 13. Paulura amicum ccclestis sponsi casto amore zelanlem sponsam, non sibi sed sponso Eccltsiae

C

juinenlisinsipicntibus,ei simitis [actus est illis(Psal.

xtvni).

Ac

si

aperliusdicerel:

Homocum
faclus,

inhoaore

esset, id esl ad

imaginem Dei

non quidetn
patcnter di-

Corinthiorura sic dicenlem: JEmulor enim

corpore, sed ralionis intellectu.
cat
:

Ac

si

tcs Dei amulalione. Despondi enim xws uni riro vir-

Sludet hoiuo vanis rebus, et ideo uon cst acin

caslam exhibere Cluislo (II Cvr. xi). Sancla quipp^ Ecclesia pignore sancli Spirilus subarrliala
ginein
iu integrilate
fidei,

cusandus Deus; sed homo, quia cum
sct, id est

honore

es-

ad imaginem Dei faclus,
scilicct

non

intellexit

in

morum
;

honcsiaie virgo cst
ut ibi plena
,

suain dignitalem,

quia inlelleclu praeest

dc spe ad speciem perducenda
dilale, in

jucun-

jiimemis, non viribus. Quasi dicerel:
genler egit, sed comparatus est,
junicntis insipientibus,

Non

intelli-

pleno

sponsi

arrbas,

conlempla

amorc gaudcat cujus omnis serpentis seduclionc,

amissa ratione,

non

in alia re, sed in insiillis

conservat.

pientia. Et mcrito, quia similis factus cst

vitio
faali-

Quomodo autem

Dci Filius

matrcm carnis

suai

suo, non natura. Ideo eliam panis atigelorum

sanctificaverit, dcinceps audiamus,. ut inde Iacletur

ctusest fenum rationabilium animalium, id est

Cathoiicus, vcrsulus confutetur haerelicus.

r menlum
lns,
rile

simplicium
forli

:

ut inde iac suggcrerel

parvu-

Oa.nc quippe vilium tam originalis quam actualis
culpa? in ea
delcvit
;

quo

cibo reficilur angelus. Sicque in viluelis

sicque carnem de carne ejus

robur cducalus, per alimoitiam
ct

quando<li-

assumens, eamdein
formavit.
ignis

in

Etcnini sic

divinam munditiam transait Scriplura Deus nostcr
:

que perlingat ad internum
vinse majestatis,
id

aeternum guslum

est per id

quod Verbum caro
(Joau.
i),

consumens

est (Deut. iv).

Sicut ergo ignis
in

ma-

faclum

est, ct habiiavit in nobis

Verbum
cuiii

terialis

omne quod absumit mundans

sc con-

Domini
angelis,

in principio

apud Dcum contempletur
speculum
el

camis nostrce, quod divinus 'gnis assumpsit, ab omni labe peccali purgavil. Priina elenim humani generis parens, quia serpcnvcrlil, sic malcriale
tiinc

interim

per

in amigniale,
:

postca vero in flne manifeste (/ Cor. xin)
ut in via, ibi sicut in patria

hic sic

(Hucusque

Ivo).

pcrsuasionis virus excepit, duplici maledicto

(lOO)Hic diligenler est adnolantlum quare Filius,

succubuil;
rercl.ct
ciperet,

cum viro morlem incurut Pilios, quos cum carne deleclatiouis concum dolere parluriret. Hujus maledictionis
videlicet,

ut

non Paler, ncc Spiritus sanclus
lus iianH|tic Filius

est iucarnatus. So:

homincm assumpsit
in

quod

uti-

quc ordine congruo atquc
consilio, ut

alto sapientia Dei fccit

omncs
filios

fllias

Evoc haeredes

successcrunl,

et

omnes

Deus qni

sapientia

sua

mundum
sapicuiia

sub neccssarinc morlis condemnatione genuc-

D

comliderat
f"-ur, fecisli,

runt. Sola haic mater,
angeli

quxnon

sibilo serpentis, scd

sccundum ilhid: Omnia in n„„r,.,,- (Psni. Clil), cadcm qu;e Domiac lP<nl rm\. c:<i!cm <iu»
in lcrris
1

nuntiantis verbis credidit, bcnediclioncm,

sunt ct quae

reslaurare .. Haec cst mulier

qu;c

utrumquc malediclum excluderet, audire proi)
;

tneruit. Benedicta lu in mulieribus (Luc.
videlicet, nec per

quia

cvangelica, scilicct Dei sapienlia, quseaccendit lucernam, ct draclimam de< imara, quse perdita fuerat, reperit

concupiscenliam carnis concipies,
el

(Lue. xv). Sapienlia igitur Dei Patris

nec Filium iu dolorc paries:
rcntris lui (ibid.); ipsc scilicct

benedictus [rttctus

tcstam huiuaiue inflrmilalis lumiue suse divinitatia
acccndit, perditumque
rcgis et

Christus, qui
voluptate viri

Deusct homo Jcsus non ex voluntalc carnis, neque ex natus (Joan. i), non necessitate, sed

hominem

reparavil r.oroine

imagiue insignitum. Idco igitur Filius missus est et non Pater; qu'u congruentius niiiti debebai,
;i

volunlate temporaliter mortein subiit, et ab rcterna

qtii >'st

abalio,

quam
;\

qui est a nullo. Filiua

moi te nos

liberavit.

Palre est; Palcr vero

nulln.
>

Umle ailB. AuguPaler non habet,
t.\
«lo

In hac igilur nativitatc

Deus

et

homo natus

csl,

siinus in libro

De

Triniiuic:
>H
i,

(98) In cdita desuni: vcritatis, el S. Spiritus consecrate.

sanclificalionc

(99) Forte consecrala, (IUO) Lib. iii St«t., «Iii

consccrai
{

bitigenttr.

; ,

95

5.
sil.
»

MARTINI LEGIONENSIS

9C

quo

oicut ergo Pater genuit el Filius genitus

A

scenusait
vit

:

i

Omnia, qux

in nostra natura planla-

esl, ita

Ab

illo

jus cst

congrue Patcr misit ct Filius ruissus est. enim convcnienlcr miltitur Dei Verbum, cuVerbum ab illo mittitur, de quo natum est:
;

Deus, Verbum assumpsit; corpus sciliccl et animain intelleclualem et horum idiomata. » Tolumcnim lotus assumpsil, ut loli mihi salulem g-ralificet.
<

miltitur

Verbum, quod genilum
:

est

;

Patcr vero

Quod enim inassumplibile
et

est, incurabile csl.

qui misit, a nullo esl
est,

ideoque Patcr missus non
solo Patrc

Assumpsil

igitur Dei Filius, ul ait

Joanncs

I>a-

nc

si

mitterelur, ab alio esse pntaretur.
,

mascenus, carn*m
diante anima
intellecluin
lis,
:

Missus est ergo primo Filius
esl
;

qui a

animam, sed carnem, meunilum esl enim carni pcr medium
Dei.

deindc eliam Spirilus sanctus, qui csl a Pa-

Verbum

Tant«,

inquit, subtilila-

tre cl Filio.

Scd

Filius solus incarnari

missus
;

esl;

atque simplicitalis est divina essenlia, ut cor-

non Spiritus sanctus,
humanilalc
(ieret filius

sicut nec Paler

quod idco
Filius, in

pori de limo terrae formalo uniri non congruit (3),
nisi

facliun esl ul qui erat in divinitate Dei

mediante rationali cssentia.
,

»

llla

autcm unio

hominis. Non Pater vel Spiinduit, uc

inexplicabilis esl adeo
sanctilicatus, se

ut etiam Joannes ab utero

ritus sanctus

carnem
si

alius in divinilale
;

non esse dignum faleatur solverc
Jesu (Joan.,
i)
;

cssct Filius, alius in humanitale

cl

ne idern esset

corrigiam calceamenti
licel illius

quia vide-

Pater
tur.

el Filius,

Uude
,

in

Deus Paler de homine nasceieecclesiasticis dogmalibus legilur
:

unionis

modum

investigarc, aliisque ex«

plicare,

ncn eral
13.

sufliciens.

Non sunt

igitur au,

non Patcr carnem assumpsit, neque Spiritus sanclus

diendi, ul ait

Auguslinus De agone Chrisliauo

sed Filius tantum, ul

qui erat in

divinilale

Dei Filius, ipse Ceret in homine hominis filius; ne
lilii

noincn ad

allerum

transiret

,

qui non csset

scterna nalivitatc Filius.

Dci ergo Filius, homiais

faclus est

filius,

nalus sccundum vet italem naturae
nalurae

verum homincm Filium Dei suscepisse dicunt, nequc de feinina natum, sed falsam carncm et imaginem corporis simulaiain ostcndisse videnlibus. » In quem errorem idcirco prorumpunl; quia liinent quod fieri non potcst scilicel ne huqui non
,

ex Dco Dci Filius, etsecundum veritaiem ex hoinine bominis
filius; ut verilas gcnili
,

mana carne

veritas et sulstantia

Dei inquinelur;

non adverus

et tanien prsedicant

islum visibilem

solem

radios
et

optione, non appellatione
lale

sed

in
,

ulraque nativiet esset

suos per omncs faeces spargcre, et eos mundos
sinceros servare. Si ergo visibilia

nomen
et

iiiii

nasccndo haleret

munda
ei

visibihiu-

Dcus,

verus

fiomo unus Filius.

Chrislos, neque duos lilios; sed
:

Non ergo duos Deum et hominem

bus immundis conlingi possunl,

inde non

quinari, quanto magis incommutabiiis, et invisibiel

unum Fiiium quem propterea Unigenituin dici- £ lis verilas, per spirilum animam, mus manentcm in duabtis substanliis, sicut ei nacorpus suscipiens, totum hominem
turje veritas contulit
iuiinislis, sicut
tis.
;

per ar.imam

sine sui conla-

non confusis naturis, neque
Filius,

minalione assumpsit, et ab omnibus inlirmitalibus
liberavit?

Timoliani volunt, sed societale nni-

Ecce hic

dicit Dei

sapienliam per Spiri-

Ecce habes quare

non Pater, nec Spinalura vitio

tum assumpsisse animam,
simililudine
cet

ct per

animam corpus.

ritus sanclus
(-1)

carnem assuinpscrit.

Spirilus enim, scilicet pars animae superior, majori

Et quia in hoinine lota huniana

corrupta erat, lotam assumpsil,

carnem, ul tolam curaret et tem humanac naltira?, sive humanilatis vocabulo, anima el caro inlelligi debeat aperle docet Hiero;

animam et sanctificaret. Quod auid est

nymus
ut

in

exposilione eatholicae
in

fulei,

dicens

:

<

Sic

Deo propinqualur quam anima, scilieadem secuudum infeiiorem partein el anima magis quam corpus, et ideo non incongrue anima dicilur assumpla per spiritum el corpus per animam. Si aulcm quaerilur utrum Yerbum carrem simul
ipsa
; ,

confilemur

Christo

unam

Filii

esse

personam,
quae ex

et

dicamus duas pcrfectas,
t

et

intcgras esse sub-

carnem,
illa

animain assumpseril? El an prius animam quam vel carnem quam animam ? Et tilrum caro
prius fuerit in utero Virginis concepla, et posl-

6tantias,

id cst Deilatis et humanitatis,
et corporc.

anima continetur
liuinanitalis

Ecce aperle ostendit,
et

D

ea assumpta?vcrissime et absque uila ambiguitate
dicitur
;

noininc

animam

corpus

inlclligi

quia

ex

quo hominem Deus assumpsit,
sibi
tinivit

quae

duo assumpsissc Dei Filius intelligitur, ubi hoininem sive humanitalem vel humanam naluram accepisse legitur. Tolam quippe hominis naturam,
,

loium assumpsit, simulque

anituam el
;

id esl

anin:am

et

carncm,

et

horum
:

pioprietaies

sed in carnem. Nec (4) caro piius fuil concepla conceplionc assumpla,et in assumplione concepla. Unde B. Augttstintis in libro De (ide ad Petrum
.

sive accidentia assumpsit Deus

non carnem sinc
(2)
,

<

Firmissime lene

,

et nullaienus dubitcs,

carnem

anima, nec animam
volnerunt
;

sine

carne

ut

haeretici

Christi non sinc divinitale
ginis,

conceptam
a

in

ulcroVir-

sed eliam carnem et

sibus suis, praeter

animam cum senpeccatum. Unde Joannes Dama^

priusqnam susciperelur

Verbo; sed ipsum

Verbum Deum

suae carnis acceptione

conceptum

,

(1) Ibid., disi. 2.
(2)

Uag., ralione.

(3) Recle n<m congruit ; netjuaquam vero, non poiuit. Mcdianle cniui quaiibet csscnlia, quautum-

ctinque indecens videalur, divina essentia potuit corpori uniri, ut Patres passim et theologi agnoscunt. (4) Auclor, hccc.

97

SERMONES.

-

SERM.

IV, IN

NATALE
,

DOJIINl.

98

in ulero Yirginls celebrarelur conceptus ipsamque carnem Verbi incarnatione conceplam.} A pienlis Dei et hominis (8). Illa enim caro, quam Deus ex Idem in libro De Trinitale : i Non esset Dei hominumque mediator, nisi esset idem Deus, idem bo- Virgine sibi unire dignalusesl, sine vilio concepta.

mu,

in

utroque unus et verus

:

quam
>

servilem for-

et sine peccato nata est.
coclestis,

Hanc lamcn carnem non
ailerius cujusquain putcs

mam
esl

a solo Filio susceptam
et operatio,

tota
fecil.

Trinitas,

cujus
in

non

aerese,

non

una volunlas

Non anlc

esse natura, sed ejus, cujus esl oninium
caro.

bominum

ulero Yirginis prius caro suscepta est, et postmo-

dum bum

divinilas venit

in

carnem

;

sed

mox

ul Ver-

venit in uterum, servata veiitale (5) propriae
est caro et pcrfeclus bonio, id est
et

nalura factum
in verilale

Quod autem sacra Virgo cxiunc ab omni peccalo immunis cxslilerit, Angustinus evidenter osiendit in libro be nalura et gratia, ila inquiens « Ex:

carnis

animae natus

est.
ail
,
:

etiam Gregorius dootor in Moralibus
gelo nunliante et Spirilu

De hoc « An-

cepta

sancla virgine Maria, de qua propter bono-

rem
bus

Domini nullam prorsus, cum
(9) agilur,
ei

adveniente

bum
ctum.
(6)

in utero,
>

mox

inlra uleruin

mox VerVerbum caro faprius

de peccatorihabere volo quaeslionem. Inde cni ;i
plus
graliae sit

scimus, quod

collatum ad vin-

cendum ex omni
de carne Verbi, an

paile peccatum, quod concipere

Qua?ritur etiam

B ac parerc
peccatum.
nes sancti

meruit,
>

quem

constat nullum habuisse

quans conciperelur, obligata fueril pcccato.
talis

Et an

Ilac

ergo Viigine
congregari

exccpta,

si

om-

Verbo? Sane d ci potest, et crcdi oporlet, juxla sanctorum attestationis conassumpta
sit

a

et sanclae

possent

,

el quae-

reretur ab eis, an

peccalum haberent, quid reait
:

venieuliam, ipsam prius peccato
sicut reliqua-Yirginis caro
;

ftiisse

obnoxiam

,

sponderent, nisi quod B. Joannes

Si dixerimus,

sed Spiritus sancli opc-

quia peccatum non habemus, nosmetipsos seducimus,
et verilas

ratione ita tnundatam, ul ab

omni peccato originaX immunis uniretur Verbo, pcena lamen (non necesassumenlis)

in nobis
ait

non est?

(1

Joan.

i.) < Illa

Virgo, ut

B.

Augustinus

in iibro

aulcm De Fide ad
ini-

silate sed volunlate

lemancnle.
in

Ma-

Petrum,

singtilari gralia

praveula est alquc replcla,

riam quoque lolam Spirilus sanclus
veniens a peccato prorsus
peccati eliam liberavit
:

eam praa

ut ipsum haberet ventris sui fructum,
tio habuit univetsilalis

quem ab

purgavit,

et

fomite

Dominum
priini

:

ut iilud,

quod

vel

fomitem ipsum penitus
:

nascebalurex progenie Ctim atttem

hominis tantunimodo
>

evacuando, ut quibusdam placel
et

vel sic debiHlando

originem duccret generis, et non criminis.
illa

extenuando, ut

ei

poslmodum peccandi

occasio

caro, cujus excellenlia singtiiaris

iiullatenus exsliteril"; potenliam

absque
quens,

viri

semine Virgini praparavit.
,

quoque generandi Ita enim
le, et vir-

vcrbis explicari non valet,

anieqttam essei Vci bo
in
;

unila.obnoxia fueril pcccalo

Maria, el in aKis a

verba Evangelii docent
ait
:

ubi angelus Virginem a!lo-

quibus propagatio Iraductaest
potest, in

non immerilo

videri

Spiritus sanctus superveniel in

Abraham peccalo

snbjacuisse, cujus uni-

tus Allissimi
te

obumbrabit

tibi.

Et quod

nascetur ex
i).

versa peccato caro subjaccbat. fndc quaeri solel,

Sanctum, vocabitur Filius Dei (Luc.
:

Cui sacra

quare Levi decimatus dicatur in Abraham,
Chrislus,

el

non

Virgo respondlt

Ecce ancilla Domini,
(ibid.).
:

fial milii se-

cum
,

in lur.ibis Abraha: uierque fuerit se,

cundum verbum tuum
nes Damascenus,
ait

Qttod exponens Joan(7)

cttndum malerialem ralionem
decimatus est

quando Aliraham
Mclchiscdcch?
dicit in

<

Post concessum

aulem

id est decin as dedit

sanctae Virginis Spiritus

sanclus pravenit ipsam

Tunc cnim

aposloltis Levi

decimalum

Abia-

secundttm verbum Domini, quod dixit angelus purgans ipsam, ct potenliam
divini

ham

tanqtiaiii in malcriali catisa

(llcbr.

vn); quia

Verbi receptivam

ea dccimalione, sicul

Abraham minor

Melchisedci h
,

praparans, simul aulem et generativam; et lunc

oslendiuir, cui pcrsonalitcr decimas solvil
lcvilictts

ila et

obumbravit eam Dei Allissimi per se sapienlia
virttts existens, id est

et

ordo, qui in

Abraham secundum
Chrislus aulem non
fuerit

ratio-

Dei Filius Patri homousios,
sicut divinum semen,
et

nem seminalem
d
1

erat, et ex

eo per conctipisccncsi tle

id est

consubstantialis,
sibi
ipsi

^ ^ carnis dcsccndil.
cimatus;quia
licct
ibi

copttlavil

ex sanctissimis

et purgatissi-

secundum carnem,
sicnt
I

mis ipsius Virginis sanguinibus nostra antiqua<

non lamcn inde desccndil secunduiit lcgem com-

carnem animatam anima ralionali et inlellecliva; non seminans, sed pcr Spiiitum sanctum creans. » Ex his perspicuum fit, quod anle diximus, carncm scilicet Verbi, simul conccplam et assumptam eamdemque imo totam Virginem,
conspersionis
;

muncm,

scilicet

per

carnis libidincm

;

in

Adam omnes
caiite,

pcccavcrunl, scd non Christu».
: t

ndc
pcc;

B. Auguslinus Supcr Geneiim

Sicnt

Adam
illitis

qui in ejus himbis erani, pccravcrunt
qui in lumhis

sic

Abraham dante dccimas,
decimati sunt.
licet in
>

ci:u:t,

Spiritu

sancto pravenientc, ab omni labc pcccati
;

Scd hoc non sequitur
cl

in

ChrUtO,

castificalam

ctti

collata

est

potentia novo

more

lumbis

Adx

Abrahae

fticril,

qnia non sc

cjenerandi, ut sine coitu viri,
(5) Auclor. virainitate. {6) Ihid. dist. 5.

sine libidine conci-

ciindum coiicupisccntiam carnis inde desccndit.
cap. (8) FulRcnliiis, de fide ad Petrum, epera Augustini, toni. III, nunc in App., t. Aug., De Peccatis. (9)

%
tj.

inter

(7)

Mag.

,

consensum. Lib.

II

De

fide Orihodoxa,

cap. 2.

.

99

S.

MARTINI LFGIONENSIS
A
ficata,

iCO
scpnrata
fttit,

Cum

ergo Lcvi

ct

Chrislns secundum carncm es-

ct a rcliqua
tit

sent in

quando de-cimalns cst; sunt, quia secundum aliquem modum nou erat Chrislus, quo crat ibi Lcvi. Secundiim rationem quippe illam scminalem ibi fuit Levi. qua ralione per concubitum vcnlurus secundiim quam ralioncm non erat in matrem
Iumbis Abrahro,
ideo pariier decimali

anima unirctur,
lius

pcrfcctus ct
;

Verbo Dei cum verus Deus css.' t,

non

perfcctus et vcrus

homo

sed

quia

mcmbrorum
in ipso

il-

Dominici corporis distinclio

mon.euo

conceptionis ct unionis Dei cl hominis adeo lenuifi
erat ct parva, ut

humano

visui vix possel subjici

;

dicbns autem

illis,

quos mcmorat B. Augustinus,
lotum

erat ibi Christi caro,

quamvis secundum ipsam
fuit in

ibi
lile

pprfcctaest et nolabilis facta.Incarnalum csl igilur

fueral bcalissimre scmper virginis Maria: caro.

Vcrbum Dei
bus ergo
et

Palris, cl lottim csl in Palre,

in

eigo decimalus est in Abrabam, qni

lumbis

Yirgine, totum incircumscriplum ubiquc. In onu.i-

Abrahae, sicut iile fuit in lumbis patris sui, id cst qui sic nalus est de patre Abraham, sicui Levi de
palre suo natus cst, scilicet per legem
invisibilem conciipiscenliam.

super omnia erat,

cl in utero sanctis-

simse Genilricis cxislebat; scd in ipsa actu incarnalionis, ubique vero potcnlia divinilatis.
(II)

camis

et

Cum
el

vero incarnatio Yerbi, sicut in supcsit

Quocirca primiliam noslr» massse rccte assumpsisse dicilur Christus, quia

rioribus tractalum cst, operatio vrrc

Patris, ct

non carnem
ait

pcccali,

"

Filii,

Spirilus sancli

;

investigatione

dignum

vi-

sed

siinilitudmem

carnis peccaii accepit.

Misit

delur, quare in Scriplura Spirilui sancto hoc opus
saepius

enim Deus Filium s«*m, ut
liludinem
caruis
peccaii

Aposlolus, in simiviu).

tribuatur, et dc ipso Christus conceptus el

(Jiom.

Assumpsit

natus memoretur?

Non enim

ideo operatio lncar-

enim Yerbum carncm peccatrici similem in pcena, el non inculpa; et ideo non peccalricem. Unde Ca-tcra hominum omnis caro ait B. Augustinus peccati esl; soia illius non est caro peccati, quia
:

nationis Spirilui sanclo sjcpins tribuitur,

quod eam

ipse solus sine Palreac Filio fcccril; sed quia Spiritus sanctus est charitas ct
et incflabili De; charitatc
cst, et inaeslimabili Dei

«

donum Palris et Filii, Yerbum Dci caro faclum
sibi univit

pit.

non eum maier concupiscenlia, sed gralia conceHabet tamcn simililudinem camis peccati »
per passibililatem et mortalitalem, quia esurivit, sitivil, et iiujusmodi. Licet crgo eadcm caro sit,
quaj et nosira
sicut
,

dono Filius Dei

formam

scrvi.

Non

igitur

frequens denominatio

Spiritus sancti ab
cludit, sed potius

illo opcre Patrem vel Filium scuno nominato tres intelliguntur,

non lamen

ita

facla

cst in utero

sicut

fit

saepe in

aliis

operibus.

Unde
in

B. Augnsti-

noslra.

Est enim sanctificata in
;

ulcro, ct

nus super hoc niovens quxslioncm,
in

hunc moinquicns
:

nata sine pectalo
vit.

nec ipse in

ilia

unquam pecca- « dum eam delcrminat
non qualitate
i

Enchiridio.

ita

In poena ergo similis noslra: cst,

Cum

illam creaturam,

quam

Yirgo ooneepit et
Filii

peccati;

quia pollutionem quao ex conrupiscenliae
csl

peperit,

quamvis ad solam personam
fecerit,
:

perti-

moiu conccpta

omnino non habuit, nec ex carnata est. Venit ergo ad corpus

nentem, tota Trinitas
bilia

nali delectatione

sunt opera

Trinitalis

neque enim s'ep.iracur in ca factenda

immaeuialum, quod praeter libidinis concupiscentiam fuit coneeplum, ncc illud in se l.abuit vitium quod in aliis est eafisa peccati ; nec tamen in eo
peccavit, ideoque vere dicilur. Verbi caro

Spiritus sanctus nominalus est?

An

eliam qitando

unus trium

in

aiiquo

opcre nominalur, universa

operari Trinitas intelligilur ? Vere ila est, et

exem-

non

fuisse

p!o doceri poiest. Audistis propositam quaestioiicm,

peccaio in Christo obligala.

ejusdemque solulionem
Illud enirn

vel expositionem.
est Christus

aulem sententiaj qua supra dictum cst, cafneui Yerbi non fuisse ante concepiam, quam assumpiam, videtur obviare, quod B. Auguslinus ait
IIU

movet quomodo dictus

natus de Spiritu sanclo,
Spirilus sancli
?

cum
est

fiiius

nullo

modo

sit

saper Joannem, ubi legitur
*i
«

:

Solviie illud

templum h»c,
(10)

in ttibus diebus
llic, inquit,

excilabo

(Joan. n).

concedendum, qtiidquid de alia re nascitur, continuo cjusdem rei filium nuncupandum. Certe, ut ait B. Augustinus,

Sed non

numerus

perfectioni

Dominici cor-

D

qui nascunlur ex aqua ct Spirilu sanclo, non aquse
fllios
filii

poris convenit, quia, ul dicunt physici, lol dielms

eos rile dixerit quispiam

;

scd dicunttir Dci

forma humani corporis
minici corporis

pcrficiiur.

>

liorum occa-

Patris, et

mairis Ecclesiae. Sic ergo de Spirifilius est

sioue verborum quidam dicere pracsumpscrtmt Do-

tti

sanclo natns esl Christus, ncc lamen
;

formam
el

lot

diebus ad

modum

alio-

Spiritus sancti

sicut
filii,

e

converso non omnes qui

ruci corporum perfeclam et mcmbrortiin lincamentis

dicunlur alicujus

consequens esl ul de
ut
illi

illo

dislinctam

;

et

animam

:

el

mox Verbum sibi unisse carnem hoc modo dicunt illum numcrum
convenire. Sed alia
intelli-

eliam nati dicantur esse,

qui

adoplanttir.
illa

Dicuntur etiam
aliquid, ut

filii

gehennae non cx

nati, scd

perfectioni Dominici corporis
lalio illius dicli exstat, ex

ad illam prseparali.

Cum

ilaque de aliquo nascatur

qua sana orilur

dictum

est, et

non

ita

ut sit cjus Glius

;

gcnlia verbi.

Nori

enim
iila

illud dixit B.

Auguslinus,

•ncc ruisus omnis qui dicilur
lits,

filius,

de

illo sil

na-

quin mox ut caro

opere sancti Spiritus sancti-

cujtis dicilur

filius

;

profccto

modus

iste, qtio

(10)
dari
:

Addendunt ex Magislro. Dixerunt crgo J«et

temptum,

et (u

tribus diebus excitabis illud f

Quadragiuta

srx aunis wdificatiim esl

hcc

(II) Dist. 4.

:

101

SEItMONES,- SERM.
filius, cl

IV, IN

NATALE DOMINI.

IG2

nalus est Cfcrislus dcMaria sicul
riln

de Spi-

A

conficitur seminis commislione. Jdco

autcm cuin

sanclo non sicut

filius,

insinuat nobis graliam

factum diceret Apostolus, addidit ex seinine David;
quia elsi non interccssit semcn hominis in ccnccptione Virginis; lamen, ut ait B. Augustinus in
libro
l)e

Dei,

qua homo

hullis praccedenlibus mcrilis in ipso

csordio naiurae suae, quo csse ccepit, Ycrbo Dei
copularetur in tantam pcrsonac unilalem
,

ut

idem

Trinitate

:

i

essct Dei filius qui filius hominis, ct filius hominis

forniatiis est, qttae constat cx

Quia cx ea carne Cbristus semine David, sciiicct
>

qui

filius

Dei

;

ctsic in naturac humanae susceptione
ipsa gratia
illi

Virginis, recte dicitur quia faclus cst.

fierct
lis,

quodammodo

homini naltira:

(IP)Q'iaeri eliam solet
bisgeniltis,
tit

utnim debeat Cbristusdici

gratia

qua lmllum possit admillerc peccatttm qttae ideo per Spiriltim sanclum cst signilicata,
ut sil eliaui Dci

quia ipse proprie sic cst Deus,

donum. Pcr ho« crgo quod de
nativitas
Cliristi

Spirilu sancto csse
ait

Dei et hominis Filius ? Ad Chrislum b!s natum esse, duasquenaturas habuisse. Unde ail B. Augustinus in libro De fide ad Pelrum : < Paler de sua substan-

dicilur

qnod

dici potesl,

djcitur,

ut

B. Augustinus,

lia

genuit Filium

Deum

sibi

coaequalcm

et coaclcr-

quid aliud qtiam ipsa gratia d<»monstrarelur, qua
mirabili et inelTabili

num. Idem quoque Unigenitus Deus secundo natus
est,

homo semel ex Patre, scmel ex Malre. Natus cst junctus alque concrclus, et divina gralia corpora- U enim dePatre Dcus Verbum: naius est de Malrc
est adliler replctus.

modo Verbo Dei

Verbum caro factum. Lnus
secundum hominem
In

igitur atque

idem Dei
sacculo;

Potest ctiam Christus dici
ideo natus dc Spiritu
in Enchiridio
,

Filius nalus
et

cst anle saecula, et

nalus in

sancto, ul ail B. Augiistinus
fecit.

ulraque nalivitas unius esl

Filii

Dei, divina sci-

quia

ettni

quantum enim
Apostolus. Conesse dici-

licet et

humana.
ait
:

>

homo
tur,

est, et ipse faclus est, ut ait

cemis

i

Duas Christi

De boc, ctiam Joannes Damasnativitatcs veneramur
su-

cepttts ergo, et natus de Spiritu sanclo

unam

videlicet ex Palre ante s:ccula, quae est

non quod Spirilus sanctus fuerit Virgini pro semine. Non enim, ut ait B. Uicronymus in expo»
sitionc catholicae lidei, de substantia Spirilus sancli
sctiicn

per causam et rationem, ct

tempus

ct

naturam
Pro-

humanam

;

et aliam, quae

in ultimis

tcinporibus

propter nos, cl secundum nos,
pter nos, quia proptcr nosli

et stiper nos.
;

partus accepit

;

scd quia pcr graliam Dci ct

operationem Spiritus sancti de carne Virginis est

nos, quia nalus

cst

am salutem secundtim homo ex muliere, et lcmnovem mensium
Spiritu
>
;

assumptum, qtiod Verbo
gclio
ria,

est iinilum

:

et in

secundum hanc intelligcnliam legilur quod inventa est habens t» utero de
(Matlli.
i).

Evandc MaSpiriitt

pore conccptionis,

scilicct

supcr

nos, quia non cx semine, sed
sancta Virgine supra

sancto, ct

legem conccptionis.

Ex

his

sancto

Cujus
in
i

dicli

rationem

Sauctus

manifesle apparet Christi duas

esse nativitntes,

Ambrosius insinuans
sancto, ait (cap. S)
:

secundo libro Ik Spiritu
;

cumdemque
(12)

bis

nalum

fore.

Qtiod cx aliquo cst

aut ex

Prxtcrca investigare oportet

tilrum

caro

subslantia, aut ex poleslate cjus est.
tia, sicut Filius

Ex

stibsian-

Chrisli et

anima una cadcmque cum Vcrbo deheant
illa (iu:e

qui a Palre gcnitus est, et Spiri:

adoratione adorari, sciicet
Si

latria dicitur ?
Iatria,

tus sanctus qui a Patre, Filioque precedit
feslale aulera, siculex

cx po-

enim animae

vel

cami

Christi exliibelur
soli

Deo omnia. Quomodo ergo
? Si

quae intelligittir serviius, sive culttis

Creatori

habuit Maria in utero ex Spiritu sancto

quasi

debitus
ttim
sit

;

cuni anima Christi vel caro crealura lancreafiirae cxhibetur,

ex substantia

:

ergo Spirilus sanctus

et ossa conversits cst,
ci

quod

tiliquc

carnem verum non est
in
:

;

quod

soii

Creatori

debelur, qtiod faclum

in

idololatriam depulatur.

vero quasi ex operationc el polesiate ejus Virgo
;

Ideo qtiibitsdam videlur, non Mla
latria cst,

adoralione, quae

conccpit

quis ncget Spiritum sanctum dominicae
?
i

animam
illa

Chrisli vel

incarnalionis auctorem

randam, sed

qn;e esl dulia,

carncm csse adocnjus duas spu n-s

Sed quaeri potest, cum nos Salvatorcm natum vel modos csse dictint. Estcnim ciijusdani modi dulia, qu9C crealurse WolUeamur, cur Apostolus eum factum dicat cx D scminc David (Rom. 1), el alio loco facttnn cx mucuilibet cxhilieri potest ct est quaedara soli hu;

iiere;

cum

aliud sil

fieri, ct

aliud

nasci? Aliquid

matiilali

Clnisti

cxliibcnda,

now

alii

creatunc;

ergo significavit hoc diclo. Qnia enim non

humano

qnia Chrisli
est

hiimanitas super
et

omncm

crcaturam
adeo nt
reve-

semine crcata
nec corpus
sancii;

est caro

Domini

in

utcro Virginis,

veneranda

diligenda; non
dcbiltts et

lamen

eflccia,

sed cflcctu ct virtute Spiritus

Cuitus divinitali
in

exliibcaliir.

Qui cultus

ideo dicil Aposlolus facliini,

non natum.

diledionc ct
;

sacrificii exhibitinne

atqtie

Aliud cst eniin scminc admisto, ct sangttine coagulato gencrare; aliud

renlia consislit

qui I.alinc

dicilur pietas, Gr.i\s
cuscbia,
i.J

non permistione, sed virlute
lilios,

aulcm
Aliis

thcoscbia, id cst, Dei cullus, ct

procrcare. Possunt ulique honiincs gcncrare

cst l.oniis ciillus.

sed non facere. Ecce quaredixit Apostolus, factum
et

non naium; ne cjus

scilice*.

nalivitas,

qtiac
,

ftiit

ratione
se, sed

autcm placct Christi humanilatem una adocum Verbo esse adorandam, uon proptrr
propler iilmn Ctljusscahelluttl
csl, cui

sinc viri semine,

noslrae

similis

piitarcltir

qurc

ui.iu

(I!*) Dist. 8. uti.

(!2iDist. 9.

;

102
est.

S.

MARTINI LECIONENSIS

104
sinc

Nee ipsa bnmanilas sola

vel

nuda, sed
sc, sed

cum A

esl

;

et

dc carne Mariae carncm accepil. Ha;c

Verbocui juncla
illud esl

esl; ncc proptcr

propler

impiclalc, a Verbo Dci assunipta, adoratura nobis;

adoranda. Nec qui hoc

facit,

rcus judioari
;

quia
ret
:

nemo carnem
sed qui
polius
>

ejus nianilucat; nisi prius ado-

potest, quia nec soli crcatur.-c,

necpropler ipsam

adoral, non

terram

inluetur, scd

sed Crcatori
servit.

cum

hunianitatc, et in humanitale sua
:

illum
adoral.

cujus

scabellum est proptcr

quem

Duae Unde Joaimes Damasccnus ail (15) nalurae Chrisii ratione et modo diffcrcnliic, uhilae vcro sccunduin hyposlasim, id est secundum persouam. Unus igitur Christus cst, Deus perfeclus, cl homo perfeclus, quem adoramus cum Paire ct
<

His auclorilatibus, praemissae qu&siiouis

absolulio cxplicatur.
(14) Si

autem

qtiaerilur

an Christus

sit

adoplivus

Eilius,

secundum

(|nod

hnmoest,

sive alio

modo

?

Spjritu sancto

cjus

carne,

una adoratione cum inconlaminala non inadorubilcm cainem dicentcs.
id est

respondemus Christum non esse adoptivum filium aliquo modo, sed tanlum naluralem; quia natura
lilius est,

Adoratur enim in una Yerbi hyposlasi,
veneralionem prxbentes. Non enim ul

per-

lilius

non

est, quia

non adoplionis gralia. Adoptivus aulcm non prius fuit, el postmodum

sona, quae hyposlasis gcnerata cst, non crealuije

adoplatus est in filium, sicul nos dicimur adoplivi
filii,

nem adoramus,
poslasim,
id est

sed

nudam carB unitam Deilaliin unam liyre-

cum
non

nali fuerimus filiiira; (Eplies. n),per gra-

liani lacti
fuit

sumus
;

filiiDei.

Chrislus vero

nunquam
filius,

pcrsonam Dci Vcrbi, duabus
ligno.

filius

et

ideo non est adoptivus

duclis naluris.

Timeo carbonern tangere propter
Adoro
igilur Chrisli
:

quia non per adoplionem, sed per unionem
Virginis esse dicitur. Filius enim Virginis

(ilius

ignem copulatum

mei

dicitur,

simul ulraquc propier unitam Deitatcm

non enim
sed

eo quod in Virgine

hominem

accepil in

unitate
su-

quartam personam appono

in Trinitate,

unam

personoe; et hoc fuil grati;e, non natura^.
per

Unde

personam confiteorVcrbi ct.carnisejus. » His verbis Joannis Damasccni insinuari videtur.Chrislibumanilalem una adoralione cum Verbo esse ?dorandam. De hoc ctiam B. Augustinus ait ex sermone Domini, ubi dicit
:

Joannem

B. Auguslinus ait

:

<

Quod Unigeuinaturac.

lus est sequalis Pairi,

non

esl gratide, sed

Quod

aulein in unitate pcrsonae Unigenili

assumsed

plus est bomo, gralise est, non

nalurae. Chrislus
filitis,

ISon

lurbelnr

cor vcstrum, ueque
in

ergo nccDei, nec hominisesl adoptivus
Dci
naluraliter, cl
>

formidet. Creditis in Deum,'el

me

credile \Joan.

hotninis naturaliler, el

gralia

xiv). llocloco dicunt haerelici, Filium

esse
est,

Quod vero naluraliter sil hominis filius, filius. non nalura Augustinus ostendit in libro De ftde ad Pelrutn. Deum, sed creatum. Quibus respondendum quia si Filius non est Dcus natura, sed crea- c Hle, scilicet Deus faclus cst naluralilcr honiinis
;

lura

randus, dicente Apcstolo
potius creaturw

nec colen dus cst oiunino, ncc ul Dcus adoColneruvt et servierunt
:

filius,

qui est

naluralitcr
sit

Filins

unigenilus

Dci

Palris.

Quod autem non
filius,

adoplivus

fiiius, el la-

quam

Creatori
:

(Rom

i).

Sed

illi

ad

men

gralia sit

ex subditis

probatur

tcsli-

hoc respondentes dicunl Quid cst quod carnem ejus, quam creaturam essc non ncgas, siraul cum
divinitate adoras.el ei

moniis. Hieronyinus super Epislolam ad
sic ait
jter
:

Epliesios
qui.i

i

non minus quam divinilali scrv':s? Ego, inquam, Dominicani carnem, imo perfcctam in Chrislo humanilatem, idco adoro, quia adivinilale suscepta et Dcitali unila est, ut non
alium
el alium, sed

cum Palre

De ChristoJesu scriplum est, fuit, et nunquam cum, ut
ille

semvo

essel,

lncttas
est.
fuit,

paterna prseoessit. IHc quidcin nalura
;

filius

nos vero adoplione

nunquam

filius

non

nos ai.lequam essemus, praedcstinati sumus

unum eumdemque Deum

et

el

tunc spirilum adoptionis accepimus, quaiulo iu
>
<

hominem Filium Dei csse confiteor. Dcnique si hominem separaveris a Deo, illi nunquam crcdo,
nec servio. Velut
si

Filiimi Dei credidimus.
lcrtio

De

Trinitate, ait

:

quoque in lihro Dominus dicens in EvanHilarius

quis purpuram vel diadema
inuulus, periculum rege adorare con-

gelio, 1'alcrclarifica

Filium ttium (Joan. xvn), non

rcgale jacens inveniat, nunquid ea conabitur ado-

rare?Cum vcro ea rex
morlis incurrit,
si

fuerit

D

ea quis

cum

lemnit. lta etiam in Christo

non solam
licet
si

vcl

Domino humanilaiem nudam, sed divinitalem unilain, scict

nomine conleslatus est se csse Filium, scd ct proprielale. Nos filii Dei sumus, sed non talis est bic filius. Ric cnim vertis et proprius filius csl origine, non adoplione veritate, non nuucupalione;
solo
;

unum FiliumDei verum,

hominem verum,
morie-

quis adorare conlcmpseril, aeternaliler

lur. His verbis B.

nitatem Chrisli

cum Verbo

Auguslinus aperte docet, humaesse adorandam. Idcm

etiam super psalmum ubi diciinr: Adorate scabel~ lum peau.r. cjus,-quoriiam sanctum est (Psal. xcviii),

non crcatione. > Auguslinus eliam super Joannem, sic ait < Nos sumus filii gratia, non nalura Unigenilus autem nattira, non gratia. An hoc etiam in ipso lilio ad homincm refcrendum est ? primo libio Ve Ila sane. > Ambrosius qnoque in per ado< Chrislus Filius est non Trinitate, ail ptionem, sed per naiuram per adoplionem nos
nativitatc,
:

;

:

;

Augustinus

sic ait

:

«

Scicndum quia

in

Christo
:

fiiii

Dei

dicimur,
>

ille

vero pcr verilalcm

nalursc

terra est, id cst caro, quai sine impielate adoralur

est lilius.

Ex

his evidenter

ostenditur quod Chri-

suscepit enim de terra terram, quia caro dc teira
(13) Lib.

stus

non

sit filius

gralia adoplionis.

iii.

Orllud.

fid., c. 8.

(14) Dist. 10, % Si vero.

;

103
(15) Post hac? qu.uilur

SERMONES.
si

SERM.

IV, 1N

NATALE DOMIM.
proficienle aelatc, palefacicbal boniinibus

IC8

Cliristus

secundum A tum,

dona

liominis naluram in sapicnlia et gralia proficere poluil vel profecil? [Sapicntia

graliae ci

sapicnti?c, quae sibi incranl, lanliim eos
;

ergo Dei, quac dicitur
in

ad laudcm Dei excitabal

Unigcnilus Filius, homine susceplo
litero Virginis,

ulero el dc

dem
tia

et

ct sic Dco Palri ad lauhominibus proficiebal ad salutem. Unus in
ille

libcralioncm hominisindicavil (10).]

codcm Evangelio puer

plcnus sapicnlia ct gra-

Pratcrea sciendum cst Cliristum secundum honii-

peihibelur (Luc. n).» Sic crgodicitur profccisso

ncm &b
cl in

ipsa conccptione graliae plcniludincm

rc;

sapicnlia cl gratia, ut aliquis rcctor ecclcsiaslicus
dicilur proficcre in cura sibi crcdita,

cepisse, cui spiritus esl datus, uon ad

mensuram

dum

pcr cjus

quo pleniludo

divinilatis corporaliter

habital

industriam

alii

profi iunl.

(Colos. n). Ilavero habilat, ut ail B. Auguslinus ad

Dardanum, quod omni
eiiiin

gralia plenus

csl
:

:

aliter

§ H.

habilal in Christo, aliter
babilal,

in sanclis

in

san-

ctis

ut

in

noslro

corpore

inest

scnsus
;

tesiimonia, cl prcplietarum perftdiam pertinaciler ttcgantem Cltristinn Filium Det cssc. Primo imroducit David de Chrisli unctiouc loquentem. $:lcgis

Adducit

vaticinia conlra

Judworum

menibris singulis, s^d non quanlum

in capite

ibi

cundo

,

Isaiam

prophctam

,

vocanlem

Christum

enim visus
laclus, in

cst, ct

auditus, olfaclus, cl guslus, et
aulcni

cacleris

solus esl

D
lactus. Ita et

Tertio, Genesis testimoniutn, nullo geuitus, unum Yerbum de scipso gcnuii, pcr auod omtiiu crcavil cx niliilo

Dtum cl Dominum. cnm Dcus Vuler a

in Christo habilal

omnis plcniludo

divinilalis, quia
;

illccsl caput, in
clis

quo sunt

omnes sensus
est,

in

san-

veroquasi solus taclus

quibus dalus est

mcnsuram, cum de iliius plcniludine acccperunt. De illius aulem plenitudine acccperunt, non sccundum csscntiam, sed secunduin similituspiiilus ad

Yerbo, quod Deus Pater r.on fccit, : in quo atcrnalilcr de sna subslantia genuii, faciamus hominem ad iinagincni et siinililudinem nosiram (Cen. i), dixil; insiuuans qnonam vioio
scd

dincm, quia nunquam illam
sed

eamdcm

csscnlialiter,
ille

similem acccperunt graliam. Puer ergo
fuit
;

plenus sapienlia cl gratia

ab ipsa conceplione.
[aciet

ad Dei imagiucm factus est homo, non sccundum corpns, sed secundum mentem liumanam. Introducit quarlo David, qui nobis osteudil, cum semel Deus loculus cst, unicum Yerhvm genuisse, per quod omnia fecit : quod Vcrbum pastores viderunt. Fa si duo testelur se audissc, scilicet poteslalem ct misericordiam, pro nobis jaclus verus
est plenus

Unde
sttper

recle

Jeremias

ait

Novum

Dominus

homo ;

et

quomodo uuus

ct

idem Dcus

Dei Filius ualus
stttula
;

tenam,

scilicet,

triulier

circumdabit virum

el

aule sivtnla, ct natus est in tandem dc ulraque Filii Dei nativilaie
cst

suum

(Jcr. xxxi); quia

in ulero Virginis perfectus
et

disserit.

vir cxstilil;

non solum propter animam
ct

carnem,
Volo, ut rcspondealis, o Judaei, qui patrum ve-

scd cliam propter sapicnliam
plcnus crat.

graliam, qnibus

slrorum caccitatcm secuti, usque
sentcitliae vidclur
:

lioilie

pertinacitcr

Huic aulcm

obvi.-.rc

,

quod

in

ncgatis Filium Dei. Pro salute igilur vcslra cx Icge
ct propbciis,

Lueae Evangebo legitur
atalc,
cl

Jcsus proficicbat sapicnlia,
et

copiosa ac verissima vobis objiciam
vcr tatc, ipsum

gratia apud

Dcum

Iwmincs (Luc. n). Si

lcstimonia, ufcwrdiuin vcslrorum propulsa incrcdulitalc,
ct

eznni proficiebal sapicnlia ct gralia,

non videtur

a

catholicae fidci agnita

conccplionc habuisse plenitudinem gnlae siuc mcnStira.

Dei et Virginis Filium

Ad quod sane

diei potcst

ipsum, sccundnm
et

«ancto

unum

et

vcrurn

cum Deo Patrc el Spintu Dcum poss.tis crcdcrc, cumsui dcxtera

hoiiiinem,

lanlam sapicnliam acccpisse
ci

gratiae

que

in

cjusdem Dei Patris
fidcli'er

rcgnanicm

plenitudincm, ut Dcus
lucrit. El
ct grati.i,

plcnius confcrre non po-

nobiscum

adorarc. Qui ergo usque in ho-

lamcn vcre dicitur, profecissc sapicntia non quod iu sc, scd quod in aliis, qui
ct

diernum dicm Chiistum pertinacitcr negalis csse
Filium Dei, ad inlcrrogata tcspondetc mibi. Si Cliristus Deus non est, cui dixit David rcx et
propbcla
sccculi
t)
;

dc ejus sapienlia
snpicriiae ct

gratia

proficiebant,

dum

eis

graliac mr.ncra, sccundiim p ocesstun magis ac magis palcfacicbat. Unde esimius doclor Grcgorius in quadam homilia ail « Juxla
aclatis
:

in

psalmo

:

Sedcs lua, Dcus, in saculum

virga dircctionis vtrga regni lui [Psal xliv)?
:

Et itcrum

Dilexisti juslitiam, ct od t sli iuiquilatem
te

hominis naturam Jrsus proficiclat sapienlia, non quod ipsc csset sapicnlior cx tempore. qui a prima
conccplior.is bora Spiritu sapicntiae
nclial
;

prcptcrea unxil

Dcus Deus tuus oteo
Quis csl igilur

lalilia: prtv istc

consorlibtts tuis (ibid.)?

Deus a

plcnus perma-

Deo

ur.clns (17)? Nolo, ut vos ipsos
;

sub

maliliac cl

sed cair.dcm, qua plcnus crat sapicitliam,

ncquilia) silcnlio abscondatis
,

scd

si

potcstis,

lam

eanciis cx temporc

pauhuim demonstrabal. Juxla
actate,

vcrissinio prophclx lcsliinonio
dcatis.

compcndiosc

rcfipon-

juvcnlulem

naluram proficiebat grntia, non ipse quod non halebal pcr accessum temporis accipiendo, se.d pandcndo donum graliae quod habcbal, apud Dcuin ct homincs ; quia, quan(IK)Dist. 13. <IG) Qua; uncis ineludimus, Torlasse minus rertc fncie hic inirusa, c.iim ad propositam quacstinncm uihil agant. Vcrba sunl ctiam Magistri, § ult.,

homiuis nalurani proficiebat juxla hominis ;

dc

infanli.i

ad

Sed quia tam cvidcnli oh>ctioni minime

conlrapotcstis rcsponderc, ncc Psalmislac diclis qualiicr dicerc, cgo vobis, Dco donantc, cxponam,
supradii ta dcbcatis inKlligcre.
(18)

Quis cst igilur Dcus

a

Dco unctus?

lllc

uli-

disl. 12.

(17) Isid., lib. (18) Isid., lib.

i

Contra Jud., cnp.
Atifinolag
.,

3.

vii

cap. i.

TATnoi. CCVIII,

101

S.
est,

MAKTINI LEGIONENSlS
:

10S
Pe.r-

que

qui per Isaiam proplielam sic loquitur

A

dcvotione amplectimur, sub persona Cyri rcgis

Spiritus

Domini super me, eo quod unxerit me, ad
misii me, ut mederer conel

annuntiandum mansuetis
tntos corde,
et

sarum per Isaiam prophetam Dcus Paler Dsum et Dominum esse tcstatur, dicens Chrislo mco Cgro,
:

pra'dicarem caplivis indutgcniiam.

cujus apprchendi dcxleram, ul subjiciam ante
ejus gentes,
el

fuckm

clausis opertiotiem (Isa. lxi).

Ipsa ilaque unclionc

dorsa regum vertam,
et portoj

el

aperiam co-

Christus denionstratur,

Cum

cniui

cum Deus Deum unclum, o Judcfi,

unctus dicilur.
a

ram

eo januas,
et

non claudentur. Ego ante
humitiabo; porlas wrcai
confringam. Et dabo
tibi

Dco

audilis,

te ibo,

gloriosos

lerrce

Chrislum verum Dei et Virginis Filium inteliigcre debelis. Chrislus enim a chrisinate diclus esl, id
est ab unctione. Prscceplum fuerat Juti;eis, ut sa-

conteram,
thesauros

et vectes (erreos

abtconditos,

et

arcana secretornm reseet

rabo, ul scianl qui ab oriu solis,

qui uh occidente,

crum

conficerenl unguentum, quo perungi posscnt

quia cgo invoco
(Isa.

nomen tuum, Domtne Deus lsnnl
Chrislo enim
regn:t
;

hi, qui

vocabantur ad sacerdolium vel ad regnum.

\lv).

His versibus sub persona regis Cyri
:

Et, sicul

nunc regibus indumcnlum
regise dignitatis,
sic
illis

purpsirse insi-

Chrislusesl prophetalus

subjtcit
legi-

gne

cst

unctio sacri un:

Deus Pater

in fule

genles

1

1

non enim

guenti noinen ac poleslatcm regiam conferebat

et
:

nnis in regno Israel aliquem

Cyrum nomine
Quod
si

fuisse.

inde dicti Chrisli a chrismate, quod est unctio

B

Haec prophelia idco ante Natalc Domini
quia de ipso dicta fuisse credilur.
Judaei,

lcgilur,
fortc,

nam

chrisma Groece, Latine unctio inlerpretatur.

o

Quac etiam Domino Jesu Christo nomen accommodavit facta spirilalis; quia Spirilu sanclo unctus
est a

de Cyro rege Persarum Credideritis fuisse prophelatum, absurdum esset (20) et profanum, ul

Deo Patre,
:

sicut in Aclibus apostolorum di-

homo
Deus

impius, el idololatriae deditus, Christus ei
et

citur

Collecti sunt

enim

in

hac

civitate

adversus
:

Dominus nunciiparelur. Cnde

et in trans-

non sanctum Filittm luum, quetn unxisli (Act. iv) utique oleo visibili, sed dono spiiitalis graliae, quod
visibili significatur

latione Sepluaginla Inlerpretum,
Cijro, scd Christo
cialiter in

non Christo meo

meo Domino habetur; quod spe-

unguento. Deus igitur

et

homo
et

persona Domini nostri Jesu Chrisli ac-

Jesus Christus

spiritali

unctione est unctuS,

su-

cip.tur.

per omnia

manuum

Dei Patris (19) constitutus. Di-

Credite igilur, o infelices Judaei, de Chrislo di-

lexit ulique justitiam, et odio habuit iniquitatem;

ctum
est

fuisse,

non de Cyro Persarum regc. Christus
el

quia virga directionis est virga regni ejus. Kex est ilaque et sacerdos, et a Deo Palre Spiritu sancto
et virtute unctus, el super

enim Deus

Dominus,

et

cum

Palre ct Spiritu

sancto unus verus naluraliter Deus. Ipsius dexte^,

constitutus.

Hunc
et

itaque

omne quod creatum est, verum regem, quem Deus
et

ram Deus Paler

apprehendit,
el

persequentium liberavit,
dorsa regum

cum cum de manibus die tertia de momiillius

Pater gloria

honore coronavit,

sub cujus pe-

inenlo resuscitavit. Ante faciem
cit, et

gentes subje-

dibus omnia subjecit (Psal. vin), o Judaei, nisi fidcliter adoraveritis, absque dubio in aelernum peribilis.

vertil

;

quia non solum pronii-

scuas plebes

infcriorem

locum tenentes

,

verutn

etiam reges earum et principes jugo verae
vos, o Judaei, in initio nostrae dispulatio-

fidei

prr

Moneo

Evangelium cjusdcm
subdidit.

dileclissimi Filii sui potenler

nis ui legis et prophelarum verissimis praeconiis

Coram

eo januas aperit, et porta? cluuscs

conlradicere non praesumatis, sed libenier cordis

non fnerunl; quia moli corporis Jesu Christi, quo
divinilas latebat, clausae jauuae, uhi erant apostoli

aures pracbeatis.

Non
et

est vobis utile,

imo valde pe-

riculosum legis
traire
;

prophetarum testimoniis conquia qui veritati resisiil, Deo contradicit.
auxilio adjutus vestris vos armis,

congrcgati, non obslleiunt (Joan. xx); atque ipso

ascendente poriae

coeli ullro se
ivit;

illi

aperuerunt. Ante
ionge antea pcr

Ego aulem Dei
legis scilicet et

ipsum Deus Paler

quia

eum

prophetarum oraculis, vos vincere
vincitur,

prophetas Spiriiu sancto edoclos nasciturum praedixit. Gloriosos terro?

volo,

quia

nunquam adversanus melius

coram eo humiliavit ; quia

ela-

quam cum
dite

suis propriis jaculis expugnatur. Audite
legis lestimonia;

D lionem superborum, gloriam
lem lyrannorum
Christi Filii
stravit,
in

divitum, et ferociia-

igitur, rebelies et increduli,

au-

adventu ejusdem Domini Jesu
praedicationem

prophetarum valicinia

;

audile sancti Spirilus

sui

pcr evangelicam

verba, Jesu Christo Dei ct Virginis Filio, quod ve-

rus Deus et verus
bentia. JJunc

homo

sil,

leslimonium perhinegalis,

eosque Ecclesiae sacramenlis devotos atque humilcs exhibuil. Porlas arreas conlrivil, el vecles
confregit
;

Jesum Christum, quem vos
fidei el dileclionis
,

ferreos

quia

vires

diaboli, et clauslra
illuc

nos vero brachiis

summa cum

inferni

ante

faciem

Christi

ad liberandum

(19) Deest opera.
(20) Majus absurdum et nefas esset, dc Christo Domino verba sequentium versuuin inteliigere
:

le, et non cognovisli me..., accinxi te, et non cognovisli me (Isa. xlv). Quapropler D. Hieronymus in hunc locum vehementer errarc dicit eos, qui priora verba capitis ad Christum Dominiim in sensu litteiali, non ad Cyrum referunt. Nihilominus nonnulU velerum quemadmodum an-

Assimilavi

Toletanus Elipandus in epislola conlra Migetium Chrislo meo Domino cnm perantiqua versione Septuaginta legeiunt, ut videre passim est apud expositorcs in hunc locum. Sed Alapide asserit in hac vcrsione crrorem irrepsissc; et certe reeenlior consonat Vulgalae. Yidcsis Joannem Marianam ad cap. 3, lib. i D. Isidori conira Jtidwos, cx quo Marlistes

tinus hacc translulk.

J09

SERMONES.
absconditos,
si

SERM.
tibi

IV, IN

NATALE DOMINL
scd

110
liccl rr.cns
;

clcctos suos desccndentis dcstrnxit.
tliesauros
et

El dabo

A

est,
sit

mens humai.a. Et
mclitis
est, ibi

lnimnna ncn

arcana sccretorum rese-

ejus nalura, cnjus Peus est
nihil

rabo.

Ac

apertius Dcus Palcr Jcsu Chrislo Filio

quo

«niceiendaet

imago lamen Dei, imenicnda

sno secundum quod de Virgine nasciiurus erat, Ioi|iierctur, dicens Cura venerilplenitudolemporis,
:

est, ubi

natura nostra nihil haliet melius, id esl in

mente. Eo enim ipso imago Dei cst mens, quo ca-

ef de Spiritu sancto in ulero Yirginis conceplus fueris,

pax ejus
polesl.

est,

scilicet
in

Dei,

ejusque csse parliccps

dabo

libi

thesauros absconditos,

omnem videlicct
le, et

Jam ergo

ea Trinitalem quae Deus est,

sapienliam et scientiam

meam

elTundam iu

srcana secretorum,
quac omnibus
fere

id

est evangelica sacramcnla,

morlalibus ignola sunl, per le
ut scias quia ego

cunclis genlibus Hinc reserabo;

mens meminit se, intelliHoc si ccrnimus, cernimus Trinilalem; non lamen ipsum Deum, sed imaginem Dei. Hicenim qttoedam apparet Trinitas, mcmoriae sciiiiqwiramus. Ecce igitur
git se, diligit se. licet, inlelligeiUiae
aii

sutn Dominus, qui invoco, id est invocari facio, no-

el

amoris. Hsec

igitur

tria, ul

men

luutn pcr

universum orbcm, ut

in tuo

nomine

B. Aiigusiinus,
tres

non suntlres
sed una
et

vitse,

sed una vita

cmne gcnu
Sed
cere
forle,

flectalur coeleslium, terrestrium et inu).
si

non
'

mcnies,

mens

el

una essentia.

fernorum (Philipp.
dicitis,

jEqualia cnim

stint,

sese invicem capiunt. Ca-

o Jud«i,

adhuc

isla

vobis non

sufti-

piunlur

cnim

ct

a

singulis singula, et a singtilii

ad veslram

perfidiam ac mcntis cceci-

4innia Memini enim

me habcre memoriam,
;

inlclli-

latem multiplicis erroris plenam omnino confutandam, et ad noslrse fidei verilalem confirmandam,

gentiam cl voluntatem
et velle
latis

et intelligo

mc

inlelligcre,

atque meminisse. Ecce
Dei,

illius

summai unilicet

ex lege
corde,

et

prophelis copiosa atque idonea inlroduSi

atquc Trinitalis

ubi una est essenlia ct

cemus lestimonia.
adhuc ausi

ergo polluto orc

et infido

estis

impudenler dicere, quod

Hes person.-e, imago est humanamens, Mens atitem pro animo ipso accipitur,
imago

impar.
illa

ubi esl

Chrislus non eslDcus, necverus DeiFilius, dicile:

Trinitatis. Proprie vero niens dicitur, ul ait

€ui locutus eslDeus in Genesi, cum diecret Faet similitudinem ciamus hominem ad imaginem noslram (Gen. 1) ? El ilerum Fecil Deus hominem,
:

B. Augtistinus,'non anima ipsa, sed quod in ea cst
excellciitius.

,

In

mente naturaliter divinitus

insti-

:

tula qtiisquis vivaciter prospicit, et
sit
;

quam magnum
conctipisci.

adimaginem Dei creavil iilum (ibid.)? Bealus ilaque Fulgenlius cpiscopus, sapienlia cl sanclilate
praeclarus, in exponendis

in

ea lantum polest etiam sempilerna, incom-

mutabilisqtie

natura recoli, conspici,

Seripiurarum sentenliis

Rcminiscitur Deus per memoriam, inluetur pcr in-

valde cautus accedal,
mysterii
Dic,
tibi
lioc

et

hane proplictiam

tanli

C

telligenlinrn, ampleclilur per dileclionem. Profcclo

plenam a Moyse prolatam vobis exponat.
(21),

invenit

mens

illins

secundum sapicntiam a Deo coliatam, qualiter intelligere debcamus quod Deus dixit Faciamus hominem adimagisancle Fulgenti
:

Verum tamen
Trinilate, qtise

caveat ne

sumni* Trinitalis imaginem. hancimaginem abeadem
comparet,

Detis est, factam, ita ci
;

nemet simililudinem nostram? < Cum enim, inquit, singulari numero Deus imaginem dixil, ostendit

olomnino existimel similcm sed polius in qualicunqne ista similitudine magnam quoque dissimilitudinem cernat. Quod breviler ostendi potest.

unam

nalurara esse.ad cujtrs imaginem homofieret.

Homounus

pcrilla tria meminit, intclligit et diligit;

Cum

vero dicit pluialiler nostram, oslendit Detim

qui tamen nec
dileclio, sed
i|ui

memoria

est.
iria.

nec intelligentia, nec

ad cujus imaginem

homo
illa

fiebat,

non unam esse
Filii,

habct luec
;

Unusergo homo

csi,
tria.

personam. Si cnimuna
et Spiritus sancti,

essentia Palris, ci
;

habct haec tria

nec tamcn ipse cst hcec

una cssel pcrsona

non

dicercl,

In illius vero
est,

summas

simplicitale nalura? qu?e Detis

ad imaginem nostram, sed ad imaginem
dixissel
,

meam;

nee

quamvis unus
Alitid

sit

Deus, tres tamcn pcrsona»
sanctus, cl hoe Ires

faciamus, sed faciam. Si vero in

illis tri-

sunl Pater

el Filius el Spiritus

bus personis tres essent intclligendae vel credend?c substantiie, non diceret, ad imaginem nostram, scd
ad imagincs nostras

unus Deus.
in

itaque Trinilas (25) esl res ipsa

re alia, aliud

imago
qno
:

Trinitalis,
liunl

proplcr

quam
di-

una enim imago trium naturarum inaqualium esse non posset. »
:

iinaginem

et illud in

ha?.c tria,

imago

ciltir, scilicet

liomo

sicut
;

Siergo ad cognitionem verae
lingere vuhis,

fidei,

o Juda-i.per-

et piclura,

qu*

esl in ea

imago dicilur et tabtila sed labula nomine iinain ea.

nccesse est ut ad intelligenda san-

ginis

appell'ilur

proplcr picturam, quae e 3 t

ctarum Scriplurarum verba, cordis aures solerlcr
aperialis (22).

Itaquc in ista imagine Tiinitalis non sunl hsnc tria

Primo itaque

volo,

vos scire atque

docere, qualiler ad imagincm Dci faclns cst

homo

:

Trinilatc

unus homo, sed unius hominis sunt. In illi rci"0 summa, cujus h?cc imago est, non unius
Dei sunt
illa

non enim corpus hominis ad imaginem Dei factum
(21) Mira rcs et notatu digna, Anlea snepenosler auetor tribuit Auguslino librum S. Fulgenlii De fide ad Petrum cum lionnullis veterum, quamvis minus rectc, ut bodie consial: hic vero ascribit Fulgenlio, eliamsi Pelms Lombardus, qucm presse

tria,

sed imus Dcus, ct ties suiil
2, iib.

illa-,

§ Proponamus, stinum scrihat.

fiist.

i

auclorem

lil-ri

Allgtl-

(22) Senl.

i,

d.

."..

sequi videlur, hoc leslimonium Gcneseos explicans,

(23) Sensus involutus, qni clarlor vcditur c\ Magistro Ahud est itaqite Triiiittis, rtl ips*, alihd imitgo Trinitatis in re atin.
:

;

tit
iion

6.

MAKTINl LEG10NENS13

m
solam unam

uua pcrsona.

Illa

cnim

Iria noil

sunt homo, sed

A vinam
cilis,

esscntiam,

personam csse
:

di-

hominis sunt,
ct

vel in

hominc. Sed Dunqilid possu,

Dcum

habcre
:

Filium negalis

el,

sicut ait

inus dieerc Triivitatcm sic csse Deo
sit,

ul aliquid Dci
!

Joannes evangelista

Qui Filium negal, nec Patreia
negalis

non ipsa
el

sit

Deus? nbsil ut hoc credanius
csse,

habel (1 Joan. n). Pro cerlo igilur sciatis, quia co-

dlcamus ergo scd exiguam
Trinilalis ila

in nicntc

nostra iinngincm T-rinitatis,

xtcrnum Dco
Dciiih

Patri

Filiuin,

iicquaqwam

qualemcunquc

gerit

simililudinem,

qux summx ut cx maxima
quod bxe
tri-

Patreni haLere polerilis

propiliuin.

Sed

si

forte odio Christiani

nominis mihi non credilis, salad erudi-

parte

sit

dissimilis.

Sciendum

vcro,

tem

prophelarum scnlcnliis fidcm accommodare
Diligcnler itaque auscullale,
et

nitas nmntis, ut ait B.

Augustii.us, non proplcrea

debclis.
lionciii

Dei est tantutn imago,
intelligil, acdiligil

quia sui mcminit mcns, cl
potcsl etiam meilluni

vestram audila memoriler relinele, ut cre-

se; sed quia
ct

denles

unum Deum

iu Trinilale, ad

ipsius

amorem

minisse, ct
ost.

iitlclligere,

amare

a

quo
li;vc

faela
tria,

possitis pcrtingere.

Mens itaque
sc

rationalis considcrans

Dical igilur Dnvid propheta ad

erudilioncm noII.

el illam

uiiam essenliam in qua

isla sunt, et

ex-

Stram

:

Semel locutus
ail
:

esl

Deus.

Quod

Augustinus
,

lendit

ad contemplalioncm Crcaloris,

el

videt

cxponens,

«

Semel locutus cst

Deus

quia

unitalein in Trinilate, cl Trinilatem in ttnilalc. Inlell.git

enim unum essc Dcum, unam cssenliam,
principium
idco
;

unicum Verbum genuil, per quod omnia fecit. Alia ethm duo qua: Piophela audivit, sunt poteslas et
misericordia, de qtiibus oinr.es Scriplura',
pler
el

unum

cl vidct

quia absijue sapientia

pro»

noii sit, cl

inlelligil

cum habere sapiemiam,
esse

qux

Iex el prop'.ela: sunl,

propter <jux eliam

qn:e ah ipso

genita est. El quia sapicntiam stiam

ipse Christus a

Deo Palre ad redcmplioncm mundinec pro miscricordla
locutus esl Deus
in

diligil, inlelligil

eiiam

ibi

amorem,

icl

esl Spi-

niissus csl, et sancti aposloli. Potest.is crgo limea-

ritum sanctum.

tur
sil

,

misericordia amelur

;

Eccedescripsimus vohis, o Judxi, qux
Dei,
seilicet

imago

polestas contemnatur; nec pro potestate de miscri-

mcmoria,

intellcctus

et

dilectio; et

cordia desperclur.
Pattr, id csl

>

Semel

igilur

quiacorpus honiinis non csl ad imaginem Dci facluin, scd anima ctquid sit hahere in se imaginem
;

Verhum

xternalitcr genuil,

quo

omnia

fecit

atque disposuit. Hoc cst illud Veibum,
ut verius di-

Dei, videlicet reministi, intelligeie, el diligere

factorem.
satis

suum Jam superius B Fulgentio exponenle,
est

o Judaei, de quo paslorcs vcslri (imo

cam

,

pcr

fidem nostri

fuerunl) qui

cuslolien-

osiensnm

vohis, quia
:

idcirco

in

prima

les vigilias noctis
:

supra gregcm

suum ad invicem

creationc dixit Deus

ginem

el

simil ludinem nostram, quia tiinus

personis, et unus in

Faciamus hominem ad ima- q dixermit Transeamus usque Bclhlehem, el videamns cst in hoc Vcrbum, quod faclum est, quod Dominus osleuMonco vos, o Judxi, ut quod essentia. Deus igilur Paler de dit nobis (Luc. h).
gennil de scipso,
isti

Lullo gcnitus Deo,

unum Verbum

paslores fecerint, qualiler credideiiut,
,

Deumque
iu-

per quod omiiia creavil ex nihilo. Natus cst enim

glorilicaverint

studiose

audiatis.
;

Venerunl,

de Patre sine

inilio

Deus Yerbuni,

et

eadem, qua

quit evangelisla, feslinantes
et

et

invenerunl
scilicet

Mariam,

ipse naturaliter xiernus cst, divinitale coxlernum.

Joseph,
Palri

et

infaniem,

eumdem
factuni.

Verbum

*n ipsn igitur Verbo

quod Deus Pater non
et

fecit,

Dco

coxlcrnum pro
lcnipore

lileratione

sed aeternaliler ex sua suhstanlia genuit, Faciamus
fomine.ni ad
xit.

neris in

caro
,

humani gcVidenles autcm
erat
?
illis

imaginem

similitudinem nostram ditara

cognoverunl de verbo

quod

dictvm

de

Ad confirmandum etiam
sullicienter

idoneum
;

lesli-

puero hoc.
sunt

Scd

qttid
et

fecerunt pastores
laudantes
,

Ikversi

monium, tamque

cxposilum

et

ne am-

glorijicantes

Deum
diclum

in
est

omnibus,

plius indeduhiletis, o Judxi, David proplietam

ad

quw

audieranl el vidcrant

sicut

ad

illos

inedium deducamus,
loculione,
dixcrit, revei enler

el

de hac selerna Palris Dei
nihilo,

(ibid.).

qua omnia oreavit ex
audiamus.

quid nobis

Hortim itaque vestigia, o Judxi, bonorum opcrum

D
Domine, misericordia
i.xi).

gressihus sequimini.

Semel, inquit, loculus est Deus, duo hacaudivi;
qnia poteslas Dei
a>.:ia

rum Deum

et

est, el tibi,

el diicfiionis

Horum exemplo Christum vcverum hominem hrachiis verx fidei amplectimini. Dorumimitalione Chri-

lu reddes unicuique

juxta operu sua (Psal.
et

Contrarium videlurDeum semel loqui,
ftuid esl eliam

duo audivi.
:

quod

legitur in Aposloio

Multifa-

sltim naturaliler cum Deo Palre et Spiritu sancto unum verum Deum esse credile. Simili dcvotioue ipsum verum Deum in personis trinum, et in essenlia

tiam, muliisque modis olim Deus
in prophetis (Hebr.i)!

loquens patribus

untim, in operihiig suis laudale et glorificale in

Scd inler homines multis

perpetuum. Hoc Yerbum quod ante omnia sxcula
a

apud se autem semel, quia unicum Verbum genuit, per quod omnia fecit, et in quo simnl omnia disposuit. Nolo vos ohiivioni Iradere, oJudaei, quia haec esl oppositio mea, quod Deusomnipoteiis trinusesl in personis, ct unus in modis loquitur Deus
;

Deo Palre gcnitura

esl, et in

utcro Yirginis caro
etiam,
:

faclum, non lantum inefiahile esi, vcrum
ail

i:t

Magisler Petrus super illum locuni psalmi
est

Se-

mcl locuius

Deus,

nomen

ejus cst ineflabile,

esscntia; vos aulein dicitis quia Deus sicut est una
esscntia, ila el una persona. In hoc

quod scrihebatur in lamina aurca sumni pontificis, id est qualuor lilterarum, et crat Tetragrammaton
,

crgo quod di-

qux sunt

:

joth, ue, vau, betu, id cst principium


113
passionis vitae
eonstat, ul
islae.

SERMONES.
Nomen aulem ex cum
,

SERM.
Siis

IV, 1N

NATALE
homo

DOMINI.

fU
In co verus,
;

litteris

A

bis est

factus verus el plenus.
ille

quidam traduut. Esl

ja, ja, je, je,

dicilur incffabile; et quia,

caetera

quod nomina Do-

quia veram habet
vero plenus, quia

mini rem ineffabilem significent hoc incffabiliorcm rem designal juxta litlerarum interprelationes. Ac si dioerel Isle, cujus est hoc nomcn, est principium vitae per Adam amissa;, ot hoc perhumililalem
:

humanam naluram in eo carnem luimanam susccpit, ct animam raiionalem. Idem lamen unigcnilus Deus
et

secundo nalus est,
btim caro facturn.

seniel
;

ex matre. Natus cst enim
nalus est de niatie Vcrigitur
cst,
,

de Palre Deus Verbuni

Unus

aique

idein

passionis. Qiud aulcni mirabilius
lientlo,

,

quain quod paDicilur

Deus Dei
culo
;

Filius r.alus anle sxoula

el nalus iu sacFilii

moriendo nos a morte

lil.cravit ?

el

utraque nalivitas, unius est

Dei

:

di-

autein incffabile

nomen,

ul alt B. Isidoius (24),
finiri
;

non
quia

vina, securiduin

quam

Creator in fornia Dci coac-

quia dici non

pjilest,

sed quia

sensu et inlclidcirco,

lernus Patri

Deusest; humana, seeundum quara
accipiens
in

lettu huniano nullalenus polest

et

scmclipsuni cxinanicns ct formain servi
(Phiiipp. n),

de eo nibildigne

dici potcst

,

ineffabile esi. Lneffa-

bilisesl ergo Veibi generatio, cujus
ineffabiie esi.
Iste

eliam

nomen
dicit
:

nonsolum semelipsum, dum homo

conceplu malerni ulcri

ficret,
,

eadcm

servilis

for-

maj suscepiione formavit
Deus, id cst aeternaliter

verutn etiani

de codcm

tamen Propheta aliquid inde capiens,
ett

Semel locutus
gcnui!, in

Vcrbum
Pro-

quo omnia disposuit. Hoc
ait C.

vidil iste

phela,
tt

tit

Augusiinus, clevatus supcr omnia,
,

Iranscendens angdos

et

ad

liquidum
qtiae

perve-

niens, ubi

umis iinum genuit. Inter

omnia duo
:

h.cc audivit in allo,

quo

transilivit.

Quasi diccret

Ndu

a nic

hccdico, sed audivi raptus ad Verbum
Quae
?

" malris ulero idem Dcus factus homo exivil, et in cruce idem Detts homo fat/lus pependil ct in sepulero idem Deus homo factus jactiit, el ab inferis idem Deus homo facitis dieteriia resurrex.il; sed iu sepulcro secundiimsolam carncm idem Deus jacuit, ct in infernum sectuidum solam animam descendil qua de inleris ad carnem die leilia revertente^ idem secundum carnem qua in septtlcro jacuit, de
,
:

Dei Patris unigeniliim.
pntcstas Dei est,
nis
fllii.

Hoc

scili«:et,

quia

sepulcro resurrexit, cl quadragesimo post

resur-

id

esl

unigcnili
se

Dei

et

homihabct,
:

rcclionis dic idem Der.s hoino fattus in coelum as-

qui non lantum in
aliis

polesialeni

ccndens;

in

dcxtera Dei Palris scdct (Coloss. Hl),
saeculi

verum cliam

confert, quia, ul ait Aposlolus

indein flnem

ad judicandum

vivos cl mor-

Mon

eslpolestas cuisque, nist ajuslo

Deo(Rom.
super

xui).

luos est venlurus.
§ III .

Ipsum enim constiiuit Deus

Palcr

omnia
David rex
cl
\

opera maniium suaruui. Unde ipse

et

prophcia
perhibet

,

ail in

Evangeiio: _
et

num, lestimonium
Dcus,
tre, et

,

Spiritus sancli orgaquod Christus verus

Data
cjrdia

est

mihi omnis polestas in coclo
:

in terra

irginis filiuscst sine inilio de

Deo Pa-

(iiatth. xxvin). Scquilur
;

Et

libi,

Domine, miserijuxla
opera sua
et

quia lu reddes

unicuique

in sivculo de \ irgine matre. Ex Genesi* teslimonio, Uomiuus a Domino , scilicit Filius a Patre ; ex Zacharia, Dominus missus ad gcnles

{Psal. lxi). \ptid

Chrislum ergo est polcslas,

niissricordia, quia >psi Detis Pater oninc
coir.niisit.

judicium
quia

pro sutv divinitatis gloria; elsi consiHum, id esl ejus adveutum contempseriut Isaia teslante, euv.i
.

Timci.da cst ergo haer polestas;

verum Deum,

et

verum hominem

in fine

temporum.

potcsl salvarc pios et

damnare impios. Diabolus

quaedam polestas

plerumque vult nocere, cl tanlum enim itnpelht paiieleni tnclinalum, quantum accipit polestaleni; quoniam
est, et
:

lamen non polesl
qui dal tenlatori
tnisericordiam.

Consideral ullerius, quid de illius sex nominibus ac dc divinitate, qua eidcm Dco Patri cowlernus est, idem propheta dicai. David intrcducitur ad Christi atcrnam et ineffubilem cjus nalivilalem.
lsaia. ul, relicta supcrstitioneJudaica, catliolicam fidem devole suscipianl, cnm secundum eum septem mulieres eum apprehcndcrunt. Tcsti-

Admuuei ex

potestaiem, ipse praebet
esl potestas

lenialo

Non enim

nisi a

Deo

;

mouio Davidis subjungil (clernam nalivitalcm, qua
Christus esl sibi aternus. Quam pulchre conclndit, cur prorsus nutla lingua de immensa isla gene>atione nec

ipse cnirn esl in omnibtts et sttper omnia. Noli diccrc quare Deus dat tanlaui poteslalcm diabolo,

perfecle dicerc potcsl,

ncc

sufftcienler

ut non dcl econtra potcslatem (25) ? Dens qui dat [ poiestatcm, habet aequilalem. Noli ergo limcre ini-

aliquid loqtti. Tcslimonium inducil ad Christi tempoiulem uativitatem ex C/iru/t/era Virghu ex co-

dem

propheta.
;

inicum: lantuni enim facil
slatis.

quanlum
quia

accipit pote-

Audite igilur, o Jud.xi, qunc dico
Jtidaei,

audite

qua

Ecce audislis, o

scmel

loctilus est

pro salulc
claiiiiialionc

vestra

monco.
ct in

Si

libcrari

ab ttterna

Detii, aciernaliler soilieol genuil

Verbuin cx seipso,

ctipilis,

neeessc

cst ut

Chrislum sinc

per qnocl oinnia creavil ex nihilo. Pei ipsum Dcus et regit; per ipP.tlcromnia coritinct, guhemat
,

inilio

de Deo Palrc,

saculo de Virginc malrc
;

nalum

csse fidelner credalis

si

illum

in

prssenU

stim ab selerna damnatione

hnmanum genus
ciun
sit

redca-tor-

viia negaveriiis,

aiternamdamnaiionein ncqnaquam

mit (26). Scd idem Dei Filius,

Dcus

nusct verus, et cum Patre scciindtnn diviuitalem naturaliter unus Deus, secundum quod ipsc dicit Ego et Pater unnm sumus (Joan. x) idcni pro no:

evaderc poleriiis. Ipse cniin.ulsupra dicltim c-i.mvos et moriuos judicabit, et incredulos condetnna
bit.

Unde

ipse aii in Evangelio.

Qni
et

m.' ctmftstms

;

fuerit

coram homimbus, confitcbor

cgo

cum coram

(24) Lib. vn FAymolog., cap. 1. \2!>) Foile, miscricurdiam.

(20) F.i Fulgent.,

D$

fide

ad P,tr.. cap. 2.

,

Hrf
Palre meo, qui
nte
e$l in corlis;
et

S.

MARTINI LECIONKNSIS

ftG
qui in divina csscntia

quicunque negaveril
angclis Dei
,

A

(27)' Dicile, infclices Judj;i,

coram hominibus, denegabitur coram
,

trcs personas essc negalis, qnis
a Doiuino in

Dominus
in
et

pluit igneiyj
*

(Luc. xn). Pro ccrto ilaque scitotc
si

o Judaei

quia

Sodomi6?sic cnim

Ccncsi legitur

illum in pracsenli sacculo

sancto

unum

ct

cum Patrc, et Spirilu verum Deum csse non credideritis,
in lu-

Et pluit Domiuus snper
sulphur
ct

Sodomum

Gomorrham
qua scn-

ignem a Domino (Cen.

xix). In

judicium ejus ncquaquam cvadcre poleritis
turo. Si illius graliam in pracsenti vita
fueritis, cjus
bitis.

lcniia, o iniseri Judsci, et quasi infidelitalis duril.a

adepli

non

lapidei,

non dubitclisCbrislutr. scciindam essc perin Trinitatc.
nisi

iiam nullatenus

in fuluia fugere valc-

souam

Nam

quis

csl ille

Doininus a
ii»

An

foi tc

snpradictis lestimoniis ex lolo non

Domino,

procul dubio Filius a Palre, qui
est

est incredulilas

Sed

si

fortc

adhuc expulsa a cordibus veslris ? patrum vestrorum caecilate pnepediti,
Filius sil, dubialios

hunc mundtim ub eodem Paltc
slimonio Deitas
habct,
Filii,

missus? Quo te-

quam

naluralitcra DeoPatre

adbuc de Chrislo, quod verus Dei
tatis,

oslcnditur, el distinclio
si

personartun dare

ad vestran» perfidiam superandam

ex

dcmonslraiur. Item
dicite,

Cbrislus DnmiBH» non est,
ille

genle veslra lestes introduccmus. Si igiiur adbuc
aliis tcsiibus indigelis,

o Judiei, quis est

Dominus exerciluum,
:

David gentis vestrae rex

et

^ qui

a Doniino
:

exerciluum millitur, ipsodiccnle Zadicit

propbela, qui vere organum sancti Spirilus exslitil,

cbaria
vtisit

Ha-c

Dominus exerciluum

Pro gloria
quienim
Quia eccc
liia

accedat, et Cbristo quod verus Dei et Yirginis
sit,

me ad

gentes, quo? exspcliaverunl ros:

Fdius

teslimonium pcrbibeat.

teligerit vos,

tanget pupillam oculi ejus.

Dixit Dominus

Domino meo,

inquil, Sede a dexlris

ego levo manuni

meam
me

super eos

et

erunt prwda;

meis; donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum

qui serviebant sibi; et ccgnoscetis quia

Dominus cxlia?c

tvorum (Psal.
quis estisle

cix).

Dicit ergo, o infclices Judaei

erciluum misit

(Zach, n). Ctijus est ergo

Dominus David,cui Dominus dixil, sede a dextris meis ? Procut dubio Dominus Paler dixit Domino Filio, qui vere esl cum eo unus Deus et Dominus, ut a dextris ejus sederet, donec inimicos illius scabellum pcdum ejus poneret. More nostro
loquilur Prophela,
:

vox, o Judaei, nisi Jesu Cbrisli Salvatoris mundi? Cuni

ergoomnipolens Deusabomnipotenti Deose missun»
esse denunliat, Dei Patris se absquedubio Filium
essc demonslral. Missus est autem ad gentes
gloria divinilatis,

pro

quam aboeterno habuitapud Pa-

cum ait Dixit Dominus Domino trem, quia seipsum exinanivit formam serri accimeo : Sede a dextris meis, scilicet, ut homo inslruapiens, faclus obediens usque ad morlein (Philipp. tur non enim ore protulit, sed dixit re, id est gcn). Et ut sciaiis, o Judaji, quia vera suot quae dineratione. Ac si apeitius Propheta diccret Dixil C cunlur, ipse eliam Dei Filins ad consolalionem Ec:

:

Dominus,

id esl

Deus Paler

aeternaliter disposuit,

clesia^

suae,

quam

proprio sanguine redeniplurus
ita

Domino meo, id est Filio qui Dominus est, et cum Deo Patre unus verus Deus. In hoc quod dicit, Dominus Domino idem nomen repelcndo, personas
disceniil, ct

erat, in

consequentibus

ioquilur, dicens
et

:

Lauda

et laitare, filia

Sion; quia ccce ego venio,

habilabo

in medio tui. Et

appticabunlur gentes multw, pcr

unam naluram
quod
ail,

ac potenliam persona-

lidem videlicet, ad

Deum

in die

illa,
;

el

erunt mt/i

rum
tis

ostendit. Ilem
esl.

indieium

Dum

Damino meo, boc Deitavero ait, sede, duo nolat,
el
id

inpopulum,

el

habitabo in medio tui
misit

et scies

quia

Dominus exercitunm
a

me ad

te

(Zuch. n).

Ac

si

scilicet

cum

post

laborem passionis quiesccrc
:

apertins ad consolationem

Ecclesice

sux
:

Dci Filius

conregnare. Ac sf diceret

Sede a dexlris meis,

Deo Patre missus
illtid,

loqtieretur, dicens

Lauda
;

el

est conregna sequalis mihi, ut per dexteram acti-

la:tare, filia Sion, id cst filia speculationis

quiaccce

piatur aequalitas

quam habct

Christus

cum

Palre.

ego venio, juxla

exivi a Patre, et veni in

mundum
Dominus

Donecponam
.1 est

inimicos tuos,scabel(umpedum luorum,
tuae divinitati

(JoflH.xvi) ;et habitabo in mediotui, dicit

donec subjeclos

faciam

illos

:

(Zach. n.jUndcestillud: Post hcecinlerrisvii>uscsl,el

per quod subjeclio plena nolatur. Hoc aulem quolidie et

cumhominibns conversatusest (Baruch. iii); et applicabuntur gcntes multw, per Evangelium

paulatim agilur et perficilur in convcrsis.
iuquit, inlmicos luos, volentes vel nolentes,

meum

,

ad

Ponam,

Dominum,
et

id cst

ad Patrein,

in

dic

illa; el

lunc
;
:

scabellum pedum tuortim, idesttibi subjectos voluntate, vel necessitate.

erunt mihi in populum peculiarem, sicnt et Patri

Deberenl

ista

suiTiccrc vobis, o Judxi, ut, reliclo

crrore diulurnae infulelilatis et suscepta vcritate
Christianae
retfgionis,
si

nnde in Evangclio legitur Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummalionem swculi (Matth. xxvin). Et ex boc
habilubo in medio tui
:

possetis; sed
lis.nec Dei

adhuc

isia

sanctam Ecclesiam inlrarc vobis non suBlcere dicivultis,

scies,

o Ecclesia, quia Domimis exercituum, id csl
misit

Palcr

me Filium suum

iu

htinc

mundum

Filiumcum Patreet Spirilusanclo unum
ad veslram pcr-

ad

te.

verum Deum esse crcdere

Supradiclis teslimoniis, o Judci,nullomodocontradicere potcslis, nec debetis
Virginis Filium ad
;

fidiam confuiandam, et ad nostrae fidci veritatem

et idcirco

Dei et

cumulandam, cx Vctei is Testamenti
alia

libris alia

alquc

redcmptionem bumani gencris

introducemus lestimonia
i

jam olim venisse
5.

in

hunc mundum, non dubitaic,

(27) 'siJor., lib.

Conlra Judtvos, cap.

,

, .

*S7

SEJIMONES.

SERM.

IV, IN

NATALE DOMINI.
et

Itf

sed prompta Toiuntale credere debetis. Sed vos, o miscriel infelices, semper contra Dominumconten-

A

qai eripial,

averlal impietates ab Jacc-b (Isa. lix).

Sufficiunt vobis isla, o Juda;i, an

adbucadvestraiu

locum sanclnm el genlem perdidistis.acperuniversummundumveluthomicidae
liose cgistis,
et

idcirco

perfidiam convincendam, et catholicse fidei verita-

lem roborandam, plures atque idoneos ex Iege ct
prophelis introducemus testes? Facilius cnim sol
acctimbit,

ctroprobi dispersi esiis.

Unde vos

salis

competcnter
:

David propheta in psalmis increpat, dicens
Irepidaverunt limore, uti non eral timor (Psal.
id est

Jllic
xiii),

quam noslestium
non
sil

copia dcseret.Si igilur

nefanda conspiratione adhuc prxsnmitis dicere.
qtiod Clirislus

niuislis

dainnum temporalium renim trepidaslis. Tienim p^rdere regnun: terrenum, ubi non
;

verus Dci

Fili .s, Isaias

proct

pheta

urbanx
in
finc

cleganliae

informatus

accedal;

non timuistis perdcre ccelum, ubi erat limendtim. Dixislis enim Si dimittimus Christum sic, omnes credent in eum, et venient Iiomani
erat
ct
:

limendum

Christo quod vcrus Deus anlc omnia sa^cula, et verus

homo
nium

lemporum de Virgine nalus

sit,

vobis contribulibus suis audicntibus, nobisteslimo
dicat.
inqtiit,

et tolient

noslrum tocum

el

gentem (Joan.

xi).

Tunc

orgn, o miseri, consilium
xiii), litiniilem sciliccl

inopk confudistis (Psal,

Parvulus,

natus est nobis,

et filius

datus

adventumClirisli contempsi-

est nobis (ibid.).

Dic ctiam nobis, o Isaia propheta,
et gloria,

stis ;.el

idco cunclis sub ccelo nationibus in captivi-

deejus virtute,
principalus supcr

etnomine,
ejus
et

si,

revelante

tatc tradili cslis.

Spirilu sancto, aliquid nosli? Et (actus est, inquit

Advontus
solo Deo

Cliristi

ideo

consilium dicilur, quia
sed
in

humerum

;

vocabilur

nomen

quos vocabat, non ut

in praesenti soeculo,

cjus, admirabtlis, consiliarius, Deusfortis, paler fuluri snculi,

spem suam ponerent, admonebal. Undeet

princeps pacis. Multiplicabilur cjus im-

Isaias consiliarium vocat

eumdem

Dei et Virginis

perium,

el

pacis non eril ftnis. lstc itaque parvulus
al>

Filinm, dicens
consiliarius,

:

Vocabilur nomen ejus admirabilis,
(ortis, paler (uluri swcuii
,

Chrislus est,qui ut nos redimerel
et

omni

iniquitate,

Deus

prin-

mundaret

sibi

popnlum acceptubilem, sectatorcm
(Til. n),

ceps pacis

(Isa. ix).

Consilium ilaque

secundum
id est reciilli

bonorum operum
nalus estnobis

natus csl nobis. Patvulus

bumanitatem

inopis, scilicct pauperis Chrisli, qui

in sa^culo

deVirgine niatre;

et filius

ad vos liberandos veneral, confudisiis,

datus est nobis, inefiabiliter anle omnia saecula genitus a Deo Palre. Parvulus nalus cst nobis, in sa>
culo,
nobis,

pere noluistis; imo, quod cst infelicius,

mala

pro bonis reddidistis,
aflixistis:etunde

dum eum
illi

cruci sine causa

homo
Deus
et

scilicet
scilicct

verus ex lenu.a. Filius dutuscsi
verus cxDeoPatre genitusantc
Filius dalus csl nobis

majorem

reverenliam exbibere

debueratis,

inde

eum

amplius- contempsistis. Et

£ omnia
Paire,

saecula,

Deus

a

Deo

quid dicam vobis, o gens prava atque perversa?Nullatenus intra

a seipso, videliccl, ut nos redimeret de

numerum

reliquiarum Israel, quae sal-

durissimo diaboii imperio. Parviilus natus est nobis

vand?e sunl, computari poterilis, nisi per

eumdem

secundum carncm, quicontra antiquum hoslem
ldcirco Jesus Chrislus secunduni
esl nobis, qtti secun-

Dei el Virginis Filium, cujus consilium confudistis,
kJ est

pugnavit pro nobis salvandis; Filius Doi sola gratia
daltis est nobis.

in humilitate

positum conlempsistis. Procul

dubio

nisi illum in verilate confessi ftieritis, nisi ei

humanitalem parvulus natus

veram fidcm cxhibuerilis,nisi ipsumcum Deo Palre el Spiritu sancto unum Deu-m verum esse crcdideritis.ad societalcm electorum ejuspertinere
poterilis. Dicite, o infclices,

dum suam

divinilalem in sinu Patris

magnus eslet

laudabilis nimis(28) quia per scipsum, id cst in sua

minime

divina essenlia bominibus non polerat agnosci, et

Quis dabit ex Sion sa-

lulare

Jsrael

(Psal.
;

Christi confudislis

xm.)? Vos quippe consilium sed tamcn Deus Pater dabit

unde nobisconsuluit, inde despectionem lulil; qtiia iiifirmilaleni, quam ;ironobis sttscepil, homosuperbusdespexit.

Ob hoc

ergo infirma

et slulia
et

mundi

salularc Israel.id est Chi islum ex progenie Jndacorum

ul ail Paulus, elegit Deus, ut (orliora

sapicniiou;,

liquias Israel,

per qua; non cognoscebatnr, confundercl (J Cor. il. secundum carncmdescendentem, qitia salvabit reJudxos videlicet inse credentes ipse D Sicut cibum forteni invalidus infans capere non j»»;

quippe indaritate

et

majeslale ventiirus cstad judi-

lest, nisi

prius a niatrc cdiluin (-20-30) inlactis suc-

cium.Isteergo in fuluro fideles snos salvabit, istecaptivitatem plebis suae in secundo advcnlu suo convertct.

cum

vertatur, ut quod in cibo non poluit uti, suin lactc

gendo potetur

pcr carnem;

ita et

nos cuni

diabolo, qin popnhimejits e;tp:ivavcrat, in profuninferni retruso.Tunr

essemus
Verbi, per
est

inflrmi

ad

concupiscendara Kternilalem

dum

exsultabit Jacob,etla'lal)iliir Israelin

utiquecum filiis Kcelesisc Domino, in no-

mine sanel;eTrinitatis
et quia
nisi in

Christi baptismale stisceplo.
;

factum cst ipsumVerbum caro, ul enulriti camem, Ibrtioresque effecli cibum solidum, id Verbum Domini cum Patrc sempiternura coaEl factus
cst

Et utcredatis, oJudaei, vera csse qtuedicunlur

lcmplando, el angeli satiarcrour.
Soquilur
:

non

est nnbis in alio aliquo salus (\ct. iv),

piincipatus snper

humc*

eodcm Jcsu Christo Dei el Virginis Filio, Isaiae prophetae, cui omnino conlradicerc non poleslis, probamus testimonio. Venlcl, inquil, tX Sivn,
(28) Isid.,lib.
i

rum
illius

rjus.

Ideo print i.patus ejus stiper hiimeriun
qtiia

dicitur;
cl

rruccm propriis humeris

sibi

purtavit;

quia litulum tcgni

super liunuros, cl

Sent., c. 14.

(49-30) Fortc,<ym

; ,

4(9
super eoput ejus Pilatus
ipsit.

S.

MARTIN! LEGIONENSIS
ipsc
,

120
alieui posterior

Sic enim

A dicam
Ego
et

libi
tii

mecum, ne

quamvis
rex

gcnlilis

ait

:

Ilic

est

Jesus Nazarenns

unum

principium siunits

mc ^idearis. omnium quod
;

Judworum (Joan. x). Igittir principatus illius supcr humeros cjuscrux esl, propter quam cxaltaet dedit vit eum Deus sccundum quoJ liomo est, illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine Jesu omnc genu flectatur cmleslium, terrestrium el infernorum (Philipp. n).Cum ciiimducerelur ad passionem, porlavil sibi cruceni, in qua, secundum
quod homo
est,

non hic

videt, cl lidebitur; in die rirlutis

luw in
,

tpleiidoribns

sanctorum,

id cst

in aeleniit.tte
aliis, scd a

ubi

virtus divina conspicitur,
clis,

non ah

san-

quando

in

resurrectione ertint splcndidi ut an:

geli Dei.

Vcl ita loquitur Deus Pa.ler
Fili,

Jam

donii-

naris,

o Christe

sed in die

spiiitalis

virtutis

tuw, scilicet in futuro, tecum erit niihi principium:

meruit principatum,
infernorum.
o Judiei, quale

ccelestium

hoc etiam semper
olira

csi, sed

non videlui

;

tunc aulem

videlicet, lerrestrium et

videbitur, ut ait B. Augustinns,

cmn

Christus, qni

Jam
qi:o

audistis,

testimonium de

visus esi in
in

formaservi, videbilur a mtindis
Dei, a qtro visti tolleBur iinpius,

Clnisti humanitatc, et divinitate, ejusqueprincipatii,

cordibus

forma

eum Deus

Paler,

secundum quod de Virgine

ne vidcat gloriam Dei. Dico,
licelin splendoribus
cti

iu dic virltitis tuse sei,

rialus est,

super omnia opera

manuum

suanitn con-

sanctnrum

id csl

quandn sansol in

stituit, Isaias

prophela Spiritu sancto edoctusproiilitis

erunt

in

splcndore fulgentes, sicul
ait

rcgno

tulerit.

Qiiidetiam de

sex

noraiuibiis, ac

de

Palris (Malth. xin); tunc, ut

B.Augustinus,

cum

divinitate,
cat,

qua eidem Deo Palri coailernus

est, di-

eoeril prinripium,

ct

modo principium
lunc simires
ci

est, scilicel

vos moneo, ut diligenter audiatis. Yotabitur,

Pater

inquit,

nomen

ejus,

admirab

lis,

consiliarius,

Deus
apcr-

pium

est

cum Filio, cum eo,
Joan.
:

sctl

tunc videbilur qualiier prineividebunl eum,

qtiia

fortis, pater fuluri savuli, princeps pacis,

Ac

si

scilicet

immortales

ct

inipassibiles videbunt

eum
non
au-

•iiusdiceret
est

Vocabitur nomen ejus, admirabilis, id
;

sieuli esl (/

111).

Videral Philippus secuudnm

scilicet

Deus ethomo, quod csl iiiaiiditum magni consilii angelus; Deus,
;

cons liarins,

formam
agnosc

servi
ret

etohjurgaliis, eo

quod

in Filio

id est

Crcalor
;

Patrem,

qiiein quarrebat vidcrc,
et suffich

diccns:
,

omnium

fortis,

cui

nemo

potcsl resisterc
fine
;

pater

Domine, ostende nobis Patrem,
dit
:

nobis

futuri scrculi,

permancns sine

princeps pacis,

Qui

me

ridel (Joan. xtv),

non tantutn formam
meniibus,
et

qui fecit utraque unutn, et rcconciliavit nos Deo et
angelis. Sequilur
el pacis
:

servi,

sed qualem

me

absconditis

Muttiplkabilur ejus imperium,

non

erit finis.

Ac

si

diccret

:

Per prxdica-

qualem me videndum perficio sperautibtis, videl ti Patrem. lloc autem modo credenditni est, ut luoc

tionem apostolorum eorumqu2 successorum multiplicabitur ejus
videlieet

Q

videattir.

Unde
et

ct

Philippo dicitur

:

Non

credis quia
•.

impcrium

intra

sanctam Ecclesiam,
ct

ego iu Patre,

Paleriu me

esl (ibid) ?

Quasi dicerel

multitudo fidelium;

pacis sanclortam

Quem
cum
est.

vi :ere

iiondum poles, crede ut videre me-

cjus, licet ad
lenlur, taraen
sr.^er

modieum pro
non
erit fmis.

fidei

defensione tribuet

rearis Filium

cum

Palre, ct in Patre, qualitcr Paler

Super solium David,
conlirmct

eo principium cst. Ihcc autem visio vita xterna

regnum ejus

sedcbit, ut

illud, ct
:

Unde
te,

et ipsc Dei etYirginis Filius
:

Paui loquitur
misisti

corroboret in judicio et justitia.Quasi diccret

Po-

in Evangclio

Ilwc

est

aulem

vita arterna ut cognoet

puium quem David suo temporali
rcgnum
illudque
confirinabit ut

rexit

imperio,
transferet

scant

solum Deum verum,

quem
:

Jcskm
anlz

ipse Dei ac Virginis Filius ad xternura
,

Cinistum (Joan. xvn). Sequilur
lucifcrum genui
te.

Ex

utero

amplius peccare
et

Ac

si

Dcus Paler

alloqticreiur,

noii possit; et

super illud

amodo

usque

in

sem-

dicens
sianlia

:

Ex

utero, id cst cx oceulta et secreta suble ineflaUiiiier, et

piternum,
Stifllciunt

id

est in saecula

saeculorum rcgnavit.

mca, gemti
est

hoc ante tuci-

vohis tanti lesies, o Judsei, de Christo
Filius
sit,

fcrtim, id

anie

omnia tempora. Lucifer, qui
15.

quod verus Dei
au etiam
Slris
vtillis,

et

verus

filius

Virginis

nuntial diem saeculo, eminens stella, ul ait
;

Ausido
el

ut ad rcpellendam de cordibus vc,

gustinus, ponilur bic pro

omnibus

stcllis

et

oranem ambiguitalem

alios

introducamus

?

D

ribus,

tanquam pars protolo; per quac sidcra
in signis et
:

Credite mihi, o gens

perfida, nec dubitctis,

quia,

tempora inleUiguntur, quia

lemporibus

chaiitate cogente, libenter sustineo hunc laborem

posita suut, sicut legilur in Gtmesi

Fiant, inquit
dividanl

Deo annuente, pcrducere possim commonendo ad veram fidem. Si igitur adbuc in mente
ut vos,

Beus, tuminaria iu firmmnenio cwli,
a nocte,
el sint

el

dkm

insigna,

et

te:npora, ct dies, et annos p
coeli el

vestra dubietas residet, nec integre creditis

;

el

an

ul luceaut

in

firmamcnlc

illuniineat

terram

Chrislus ante partum Virginis fucrit, dubitatis David testis fidelis accedat el de aeterna ineffabili-

(Gen.

i).

Ecce audistis, o

Judx'?,

quod Dominus noster
ct

que ejus

nativitale, quid

Deus Pater

in

psalmis

Jesus Christus ante omnia tempora ex Dei Pattis
relerna essenlia ineffabiliter natus sit
:

dixerit, nobis audire cupientibus, expo-iat.

quod
:

ei-

Tecum principium,
tt

inquit, in die virtutis tucc, in

dein Deo Patri

coaeiernus cst et
el

coaequafis
inilio,

reter-

splendoribus wnclorum, ex utero ante tuciferum genui

nus

est

cnim,

sine nasccndi

quia pcr

(Ps

./.

cix).

Ac

si

Deus Paler apcrtius
:

Filio sibi

coJBlcrno, et coaequali diceret

Tu

es filius

meus
:

ipsum Deus Paier omnia creavit ex nihilo. Iterum, iterumque vos monco, o Judxi, ut incrcdulilate
radicitus expul>adecordi'.vs v?stris, de iliius otiam

per natuiam, quia tccum cst mihi p^incipium

non

121
teiiiporali nativitate,

SKRMONES.
qna dc Virgine
qtiiil

SERM.

IV, IN

NATALE DOMINl
iJ est

fM
;

sir.e

peecato A lndo virorum,
nisi pcr

nobiliias gencris

quia ncnio

natus est,
dialis.

vobislsaias dixerit, diligcnter au-

Chiislum iram Dei effugere

polcrit.

IJco in
illa,

hoc loco dona sancli Spiritus inttncrcs

In die

inquit, erit

germen Domini
de

in

magnifiessuliv).

dicunliir, quia
ritinn

nemo Deo

gcneralur, nisi

pcr Spi-

cenlia el gloria, et fructui terrte sublimis, et
tatio
his,

sanctum. El non dicitur una mulier, sed pluRccle cigo
apprehendenl septem
n'n<ni
tn ('ic

qui salvati fuerinl
liis

Israel (Isa.

raliler mulicrcs dicuniur, quia do.nasancti Spiiitus

Propliela quippe

verbis veslram pruedicat con-

plura

stint.

di< 'ititr,

vcrsionem, ut, reVicta Judaiei populi superstitione,
devoia
ineiile suscipiatis
:

mutieres, id esl scpiem

dona snncti Spirilus,
illa,

eatliolicam (idcm.
illa, id est
,

apcrlius diccrcl
ncrit

/« die

Ac si poslquam veIsrael
salvae

vunm,

seilicet
;

Clirislum, in die

id cst

novaj graliae
divinilatis

quia in ipso habitat
11).

omnis plenitudo

plenitmio

temporis

reliquiae

corporaliler (Coloss.
:

De quo Joaimi
Spiritum dein

fienl {Ilotn. ix).

Quarc? Quiaerit,
in

vidclicel,

germen

Raptislx dicitur
scendentem,
rilu
el

Super quem

xidcris

Domiui

in

muijnificcnlia et
,

gloria.

Et fructus

manenlem, hicest qui baptizul
1).
II :e

Spi-

terra? sublimis
Iiitur

Dei scilicet et Virginis Filius elevaid est

sancto (Joan.

supradictac

scplem virsunt,ct

super collcs,

supcr omncs sanclos. el
et

tutes,

septem
:

octtli

sunt, de quibns in Zacharia sic

super omucs

ange'orum ordines,
i.irabile est

supcr

omnc

lcglur
in

Super lapidem

unnm scptem

oculi

quod crealuni cst, juxta Dominus nosler, quam ad
vuiversa lerra (Psat.
ttis

iliud Psalniislae:

Domine nomen lnum in

uno ccndelabro aureo lucernec septcm. etiuffnsoria
111).

septem (Zach.

Sequilur:
nostris

Panem ncstrum comeopcriemur

vm). El ab eo
id

eril exsultatio

demus,

et

veslimeutis

(ha.

iv);

qui salvati fuerint,

cst

qui crediderint, de

quod

csl Spiritum sanctuin a-qttalit-r

cum

P;ilrc ct

lsrael (Isa. tv). Et tuncerit, omnis quirelictus fuerit
in Sion, id est

Filio posstderc

omnia,

ct

nibiio indigere.

Tantumnos,

inEcclesia quse

Deum

eonlempiatur,

modo,
rent:

iiiqiiiiml,

invocetur

nomon tuum super

et pacis visione fruilur, e t res:duus in

Jerusalem

;

per

acsi septcm virlules Spiritus sancli Chrislo dicc-

Evangclium

seilicel
ct

Clirisli

reliquixlsraelad

Deum

A

le

nomincntiir Chiistiani qui

noslra babi-

convertentur,

per baplismum pristino errore de-

lalione cupiunt perfrui. Aufer opprobrium nostrnm,

posilo a peecatis piirgabnntur.
id est Chrislianits a

Sanclus vocabitur,

ne amplius videlicet fclore vitiorum cxpulsa? a cor-

Christo, omnis qui scriptus est

dibus hoininiim saepc oogamur mulare hospilium.
Idcirco ad vos,
Jttdxi, lolies reverlor ioqitcndo.

in vita, id esl in libro vilse in coelcsti Jcrusalcin.

Scilote

itaque, o

Juda3i,

quod nullo modo, ut
lsrael, qnae S3lne;:

quia

vestrae
a

infelicilati

nimium condolco. Volo
dcposila
infidclilalis

sxpe lesiatus sum, cum
olesi;e aggregari, nisi

reliquiis

r lamen

vobis scire ulrum

vandac sunt, polerilis salvari,

omnino

filiis

Ec-

niortifera obslinationc Cbi islnm

per ipsuni Dci ci Virginis Fi-

Spiritu sanclo uiiuin
lis?

cum Dco Patrc ct naluraliler Deum cssc credinequitiae

liimi,

quem

audislis in magnificentia cl gloiia subli-

an forle maliliae de
illius

cl

vcneno crapulnti
dubitalis?
convioti
,

malum,id esta Deo Patrecoronatuin.cl superomnia epera mantium suarum constitnlum. Ipse plcnus est
gratia el verilale (Joan.
i);

adliuc

aetcrna

nalivilalc

Jam
lo:

procul dubio
verissimis

lol

idoneis

lestibus
,

in ipso sunf

omnes thesauri
:

ralionibus instrucli

perfidiom

vestri

sapienliic et scientiw Dei abscondili (Cotoss. n)

ipse

antiqui erroris relinquere, et

esl

enim
n.
:

inler

omnes homines
cst,

solus vir perfcclus,
et

quia

n

homo purus

sed verus horuo,

verus

vcram fulcm dcvola menle debueratis suscipere. Scd si itcritm dc ejus aelcrna nativitate, qua Deo Palri coaaternus, cl ooasubstantialis esl, lestimonium quxritis, David san-

Deus
in

sine pec< alo

enim conceptus

est et nalus, ct

mundo intcr homines conversatus (Baruch. m), nec unquam in ore illitis dolus esl inventus (Isai.
1.111).

clus accedat, cl ea quac sub ejusdem

Filii

Dei per-

sona Spiritu sancto edodus in psalmis prompsit,
vobis dubitaiitibus, nobis vcro firmiler orcdentibns,

De quo Salonion Ecclesiam
ISobilis in portis rir ejus,

figurate laudans,
sederit, scilicet

ail

:

cum

ac dcvole attdire ciipientibtis dicat

:

Domians
(c

diiit

injudicio, cunt senatoribus terrw (Prov. xxxi),
patriarchis
vidclicct et

cum

ad me
11).

:

Filius
si

mcus

es

tn,

ego hcdic geuui

[Ptml.

prophetis, et

aposlolis ct

Ac

Deus Patcr eidem coxlerno, sibiquc 00apeilius
diccrel
:

ctim cactoris Ecrlesiac doctoribus. De hoc etiamviro

aeqttali

Filio

Tu

es

lilins

mcu»

Zachariam prophctam dixisse credimus
oniENS nomen
Isaias propheta

:

Eccr vir
viro

pcr nattiram,
et

et cousulistantialis incffabli id esl

gcnitura,

ejus

(Zach.

vi).

Dc hoc cliam
:

vere; quia cgo coxtcrntis hudie,
le.

setemali-

tvpicc loquens, ait

Apprehendent
illa, dicentes
:

ler genui

Quasi diccrel

:

Nou

csl nova ista

gCMct

septcm mulieres yirum unutn tn die

ratin, sed

xiema.

llodie pra-scnlein

signilic.it,

Panem nostrum comedemus
dicerct
:

(lsa.w).

Ac

si
,

aperlius
id

quod actcrnum
iutlla

esl, scnipt>r csl.

Appreliendent

septem

mulieres

esl

lnterea, volo vos

soirc,

Judtti

,

quia de Deo

scptem dona sancti Spiritus, videlicet, spirilus sapientiae, el iniellcctus, spiriltis consilii, ct

forliluti-

prorsus lingua perfecle loqui polest, nec sufficicnteraliquid diccrc. Evccdit cniin divina csscnua
el

dinis, spiritus scienlia;, el

pietatis,

ct spiriltis

omnemsermonem,
oinnem
gue ac

omnemsuperal sensum,
non solum
Q:iitl

aitque

moris Domini
Stiim,

(Isa. xi),

tiirum

unum,

seilicel

Cbri-

vincit inlellcoliiin.

lionuiiiim,

qui solus inter homincs sine peccato appascilicct

scd etiani angelorum.

rtnt; in die illa f

qnando incurvabitur

alti-

snfRcieiitcr diccre potorit, qui se

enim bomo de Deo diipinm int.^-

;

1*3
grc non cognoscil?
nilitur, quis

S.

MAUTINI LEGIONENSIS
Cliristi occisores ad citur denique David

dc

Cum ergo homo loqui tlc Dco A quo? Homo dc Deo, mortalis de

m

invisibili, mulabilis dc imopus de opifice, crealura de Creatore, factura de iaciore, parvus de immenso , lcmporalis dc aHerno, liumilis de a!lissimo, p':ismatus e limo

immorlali, visibilis de

inulabili,

de

iJlo

qui creavit

veraciler ila
lalis

sit, videlicel

omnia ex quod

veram pccnilcnliam ; inlroduad veram Chrisli divinilatcm et humanilalem oslendendam; ita el Nathan proviitlens Davidi germen juslum. Adduatur Isaias cum Jeremia attestante, quod quem Deus Palcr ex se ipso genuit, ex immacnlata Viryine cariiem suscepil; in qua eum Dcus Pa:er snpra omne quod per seipsum creavil, regem couslituit; et exCnbrielis tesiimonio Dominus tiosler Jesus Chrislus declaralur Altissimi Filius, et anle omnia sojcula wternttm regnnlnrus. Prosequitur semper virginis Maricc humitilatem cum ejusdem inter* rogatione ad Atujelicam satutalionem ; quia, etti fieri posse credidit, quomodo fial, quwril; et ccete~ stis nuntii responsionem declarans, Chrisli conceptionem, ac bealissimce Virginis obumbraliouem
genittts, in

nihilo.

aliquis

Et quamvis adhuc mor-

de Deo suflicienler

nihil dicere possit,

tamcn

utcunque de seterna Christi naiivitate, qua illuin Deus Pater antc omnia tcmpora sibi coxternum el
consubsianlia!em genuit, plura ac salis idonea ex lege et cx gente veslra vobis protulimustestimonia
ita ul

explicat.

cognita verilale

qu*

Christus est, nihil ultra

quoerere, nec amplins rcpugnare, nec asserlioni rcsislere deb^alis.

lam evidenti

Audistis itaque, o Judaei, Virginis Filium secundum.

B humanitalem paulo minus ab
audislis illum gloria

angclis

minoralum

;

de ejus lemporali nativitate, qua de Virgine naius, el a Deo Patre, qui illum voluit incarnari pro nobis, secundum humanilaiem minor
si

Sed

fortc

rcsurrcclionis, cl in ccclum

ascensionis a Deo Palre coronatum, et supcr
nia

om-

mamium

cjus conslitutum

;

gloriam videlicct,
Patrc habuit,

esi,
ct

teslimonium

qujcrilis,

David prophcta accedal,
illo

«juam Dei Filius aUernnliter

cum Deo

quid Doo Palri loquens de

in

psalmis anle

hanc idein homo dc Virginc nalus temporalilcr a

roulta

tempora

gralulanter

cccinit,

ad nostram
,

fiJein cl

gloriam magis magisque cumulandam
perfidiam

el

slum

Deo Palre accepit. Credite igitur, o Juda;i, Chrihumani generis Redemptorem naturalcm
,

eslram
aluria
et

omnino dcstruendam, ilerum

atque ailcrnam de Deo Patre hahere divinitalem, ct

dicat. Minuisli

eum, inquit, paulo mhius ab angetis; honore coronasti eum, el conslituisti eum stiper opera mamtum tuarum (Psal. viu). Ac si patcnter Psalmista Deo Palri ioqueietur, dicens
:

naturalem de Yirgine matre camis habere subslantiam.
*

Faclus esl itaquc mediator Dei

ct

hominum

homo
est
:

Christus Jesus non alter in humanitate et

alter in Deilate, scd in ulraque natura

idem unus
libro

Prohumani genem redcmptione minuisli eum, qni cst caput omnium fidelium; minus ab angelis, quia C
mortaUs; sedpaulo, quia in aliis supcral angclos, quibus imperat. Dico, minuisli eum, o sanctissime Pater, paulo; sed postea coronasti eum
passibilis,

nec purushomo conceptus

est,

ncc purushomo

esl nalus; nec P os,ca » ul ail

B

-

Isidorus in

Senteniiarum (cap. 13), meritum ut Deus csset accepit.
»

Moneo

vos, o Judsei, qui

usque

in

prxsens

tempus Filium Dei negatis, ut ea quaede
nilale alque

illius divi-

gtoria, id est corporis corruptibilis claritate; el ho-

humanitate dicuntur, non surda aure,

rare, ut

omnibus

sit

vencrabilis. El bene ait, coro-

sed sollicita intcnlioncaudiatis. Deus

Verbum ma-

nasli, quia

circulus

mundi, qui

cst quasi corona?
id esl

nens

in immulabili essentia, quae

illi

cum

Patre ct

similis,

ad lidem ejus venil. Et constituisti,

Spirilu sancto coaHerna est, assumpsit
salute

carnem pro
<

stabilisti,

cum
est

super cpera

manuum. tuarum. Quia
Dei, et super eos

humana,

in

qua

,

ut ait D. Isidorus,

im-

ergo angeli sunt opera
constitutus

manuum

passibilis pali, et immortalis mori, el seternus anle

Unigenitus Dei

Filius; sequilur,

omnia
ait

saecula (31) lemporalis possit oslendi. Media-

omnia

subjecisli sub pedibus ejus, id est

subdominio

tor Dei igilur el homintim
1$.

homo
sit

Chrislus Jesus, ut
cx Palre, aliud cx
et alius ex

et poteslate ipsius.

Isidorus,

quamvis aliud

non pigri, sed sollicili el pervigiles silis ad audiendum leslimonia de divinitate el incarnationc Christi. Qua; quidem tcslinionia vos non sohim libenter, imo libentisJud:ei, ut

Inlcrea

moneo

vos,

o

malte; non tamen alius est ex Patre,
Virgine; sed
ip.se

jclcrnuscx Palre, ipse lemporars
fecit, ipse

ex matre; ipse qui

qui faclus cst. Ipse

de Patre

in coelo sinc
;

matre, ipse de malre in lerra

sime deheretis audire, quoe, charilalecogente,

me
fidei

sine palre

ipse Condilori

templum, ipsc condilor
;

non
iu

piget vobis exponere.

Magniun certe gaudium

tcmpli

;

ipse aclor operis, ipse op:;s actoris
et in

manens

Doaiino vo!>iscum babere potcro,
fiiiis

cum

vos

unus de utraque

ulraquc natura, nec naliira-

ct charitatis vinculo Ecclesiac

inscparabililer

rum

coptilaiione confusus, ncc
>

naturarum distincl genle vcslia

conjunc!os
§ IV.
el

vitlcro.

ctione geminatus.

Post admonitinnem qua admonet Christum humani generis licdempiorem Itabentem naturalem alcrnam a Deo PaUe divinitatem, cl ex Virgine maire nntuialem substatiliam ; ex Danielis diclis oslendii Christnm jam venisse ; imo el tcmpus advenlus, et annos ejus enttmcral. Convocat

Sufficiunl vobis, o Judsci,
tol lestimonia

ex lcge

tamquc idonca,

ut stiscipientes fidem,

Jesum Christum cum Deo Palre ct Spitilu sanclo unuin el verum crcdaiis cssc Deum? an adh:ic

mcntcm vcstram

auliqmc

incicdulilalis

duritia-

(31) Supra, legit aiKtor

:

F.i

wtcrnus

ank

stccula lemporatitcr possil occidi.

;

m
occupat? Sed
si

SEKMONES.

SERH.

IV, IN

NATALE DOMINI.
:

12G

qno A Hebdomada narnque in sacris eloquiis septcm annis liaec omnia prophciurum praesagia cecincninl, nonlcrminalur, dicenle Doinino ad Moj sen Numerabis dumvenit, sed itlum exspectatis, ul veniat, Danielem septcm hebdomadas annorum, id est seplies seplem, prophelain in mcdium iutroducam, qui non soluin qitw simul faciunt annos auadrugiuta novem (Levit.
foile di< ilis, quia Christus, de Ciiristtim venluruin

pnedical,
,

quod omnibus pro-

\\\).

A lcmpore itaque

Danielis prophetae usquc ad

pheiis

tommunc
signa

est

sed eliatn lempus advcntus

Cluisti nalivilatem plus

quam

scpluaginla hebdo-

c;us apeile ostendit, el annos numeral, et manifesie itlius

mades sunt.
llaque, o infelices Judxi,

pronuiUiai. Dic,

sancte Danicl,

jam nalus

est Christus,

uobis jam pcr Dei graliam fidelibus, et Juda*is adhuc
dubitantib.is; dic (eslimonium

quem dudtim
te,

prxnuntiavit sermo propheticus. Forideo illum vcnisse crcdere non vullis,

de

Christo, nc in

o misei

i,

sua malitia perseveraiiles,cum Anticbrislo pereant,

quia vos etim sine causa cruci

quem pro
abangelo
lalum;
in
et

Clnisto circa

finem

mundi venluriim
libi

affixisiis. Ipse quippe vos de ,£gypi.iaca servitute potenter ac misericor-

exspeclant. Die, Daniel, vir desidcrioruni, quid
in visione

diler liheravit
ire fecit; per

;

mare Rubruni

siccis

pedibus trans-

de Christi advenlu fuerii reve-

tuo vcrissimo praesagio convince Judajos
inciedulitate perseveranies, sicut

diem cnlumna nubis, pcr noclem vero coluinna ignis deserti ignotum vobis iler oslendil

sua diuturna

" nianna

pluentibus nubibus sine lahore inanuum ve;

convicisli seniores impudicos, falsa adversus inno-

strarum sufficienler pavit
pngnavll
;

conlra hosles
et

pro vobis
melle

cen.tem Siisannam objicienles,
nitenles (Dan. xin).

eamquc

nioiti liaderc

lerram proinissionis lacle

ma-

Ecce, inquit,

rir

Gabriel... volans

lempcre

sacrificii vesperlini

(Dan.

ix).

teli Jt me in Non enim viri

nanlcm vobis in possessionem tradidit ad uhinium vero ipsum a Deo Patre vobis dc coelis specialiler

missum, ad hoc
veritalis
idolis

videlicet, ul vos qui

jam diu
el

a via

sunt angeli, sed in specie virorum apparenl hominibus, sicul Abrahae ad

servicndo recesseralis, ad culluin
ipsc est nalnraliler
Filius,

sunt

visi,

qui ulique viri
ait
:

quercum Mamhrc tres viri non erant de quibus
:

veri Dei, cujus

cum

quo

in unitate Spiritus sancli est

unus verus Deus,

Scriplura

Tres vidit,

et

unum
:

adoravit.

Unde
exsul-

prxdicando, excos illuminando, morlucs suscilan-

ct Salvalor loquitur in Evangelio
tavit, nt

Abraham
e.t

viderel

aiem

meum

:

vidit,

govisus est

(Joan.

viii).

Augelus Gnece, Latine nuniius inler-

non solum audire conlempsistis, sed quod cst iiiiilto gravius, multoque infelicius lurpissiuuc morli tradidido, ct cxtera miracula facicndo revocarct,
stis,
,,

pretatur. Vir ergo, Gabriel nomine, volans, cl p:o-

ejusque ori mellifluo

fel

ct

acclum porrexistis.

phctae fulura prxnuntians,
liins.

Gabriel quippe in

angelum fuisse credilinguam nostram venilur

Salis ergo slulle egistis, quia cui in

omnibus obe-

dienles csse dehucralis, non solum rcbellcs exslilislis,

forliludo

cral

vel robuslus Dei. Unde eo tempore quo Dominus nascilurus et induclurus bcllum dxmonibus el de mundo Iriumphattirus, angelus Ga-

alquc convicia

vernm eliam pro immensis beneliciis opprobria inltilisiis. Unde ipsc per Prophetam
conqucrilur,

de vobis

diccns

:

Iielribuebant mihi

briel

nanliavit

Mariae

illius

nativilatem.

Recte
ad

mala pro bonis;
xxxiv).

slerilitatcm

aniinw

mea: {Psal.
ipsc est, sine
niorli

igitur Gabriel,

id est forlitudo Dei dicitur, qtii

El

quia veram

vilam,
estis,

qux

prxdicandum lcmpus advenlus
t«lur.

Chrisli

prophelx

causa morti traderc conati
ipsos doslinatis
:

xtprnx

vos

oranti, ct Dei sccrela scire cupienli a

Domino milforlissimum
vcnlii-

se ipsuin oicidit, qui vilaniexslin-

Congrue siquidem angelus

fortis

guere niolitur.

Christum ad redemptionem humani generis

Scd quamvis tam gravissimum sacrilegium commiserilis,

rum prxnuntiat,
tus

qui Cbrislus ab initio crealionis
et in

tamen

si

veracitcr prrnitucrilis,
si ci

si

illum

dialolum dc coelo projccit,

humanilale posiexpugnavil,
:

in veritate confessi fueritis,

verain

fidein

exla-

eunidem

fortiter ac
in

rationabililer

hibuerilis,

si

iiliim in loto

corde eliam oborlis

cl ad

ullimum
potens

profunduin infcrni prxcipitavit
ait
:

crymis dcprccati
ij

fueritis,

plenam ab eo procul dupolerilis
:

dc quo gratulabundus Psalmista
tis

Dominns
prcclio

for-

bio
csl

indulgenliatn

conse(|ui

misericors

el

:

Dominus potens

in

(Psal.

enim

ct

benignus, ct vere poenitenlibus ad par-

XXllt).

Sed jam quid angelus Gabriel Danieli dicat audiaDaniet, inquil, nunc egressus sum, ul docemus.

cendtim paratus. Ipse quippc vos misericordilcr ad paenilenliam invitat, dtcens Convertimini ad me et
:

salvicritis(Isa. xi.v).

1'nde eliam ipsc per K/nlucin

rcm
liije

le.

Tu

ergo animadverte sermoncm, el intel-

lem prophetam non solos vos, scd etiam omnei
sc spcrantes consolalur diccns
:

visi.uem.

Sepluaginla
el

liebdoinades

abbreviniw

Kon

csl

volunhtti*

sunt super populum tuutn,

super civitaiem sanciam
el

metv mors impii, sed ul converttitur,

et vivat

(Euch.

tuam, ul consutnalur pra'varicalio,
pcccatum, eldeleutur iniquilas,
sempi.erna, id csl Chrislus,
et ct

jiuem accipial
justitiu
cl

adduca ur

xvm). Ideo ulique in sc speranlcs salvare polest, quia vcrus Deus ct verus bomo est. Verus quippe

hnpleatur visio

pro-

Dcus

cst,

quia a Dco Patrc cxivit

;

verus

honto,
cor-

phelia, et ungatur Sanctus sanctoriim (Dan.
s-cilicct

i\).Qux

quia cx progenie David sine pcecato

humanum

seplua^inla hebdomades,

si

a

lcmporc Da-

pus ncccpil. Sed
si

si

adluic

uiilii

crcdcre non vullis,

nielis eintnicrenlur,

procul dubio Sanctns sanclo-

itun, qui cst Christus,

olim venisso cognoscllur.

mcis monilis nonduni lidcui accommo«lalis, si meis jubtis cxhortationibus assensum non piwbftiUi

:

127
si

S.

HARTINI LEGIONENSIS
si

m
te,

me

odio nominis Chrisli audire conlenmitis,

A men tuumpost
rcgnum
mihi

quod

erit filins

luus f

et

staoitiatn

in vesira pcrfidia pcrsevcrarc disponiiis ct de codcin

ejns usque in sempiternum.
ct

Ipse

adiftcabit

Jesu Cluislo Doniino nostro, quod naluralitcr verus
Dei Filius
sil

domum,
ero
ilti

cgo firmabo solium eju* in cclcrnum.
et ipse erit

ad vestrani confusioncm dubitalis, vos
illius diviiiilalc

Ego
ab

in

palrem,

mihi in filium

:

nionco, ut ea quie David propliela de

misericordiam autem
illo

meam non auferam
Et
stabiliam
in

ab eo, sftuf
in
:

atquo liunianilale anlc inulla tempora cecinit, placata aure audiatis.
Dic, sancte David,
divinitale,

qui ante

te fuil.

eum

domo
thro-

mea ;
Ilaec

et in

rcgno meo vsque

sempiternum

et

dic lestimonium

dc Christi

nus ejus

erit

firmissimus inperpetuum (1 Parat.xwt).
quisqtiis
in

ram

fidein possis converlcre.

Sion dlcet

quo incrcdulam Judacorum genlcni ad vcAil eniin Nunqnid : llonw et homo natus est in ea; el ipse
:

omnia

Salomone putat esse com-

plela, errat.

Nam

qualiter intelligi polest in Saloesl
:

inone,
tuis
eril

quod diclum
filiis luis, et

Postquam cum patribus
ie,

futidaviteamAllissimus(Psal. txxxvi). Quasidiceret:
Gloriosa dicta sunt de
et iioc
te (ibid),

dormieris, stiuitabo semen tuum post

quvd

id est

de

illa

civilale;

de

slabiliam regnum ejus

?

Nunquid

etiam miraculum accidit in ca, scilicet quod
esl in ea; el ipse fundavit
esl.

homonalus

eam, qui verc
ul ait niagislcr

hoc de Salomone crcdilur proplietatum? Minime. Ulecnim, patre viventc, regnareccepit nam hic di:

Djusaltissimus

Nolandumquod,

B

citur
ris

:

quia

cum

completi fuerint dies tui, et dormietibi

Petrus, Sion carnalis est Synagoga, Sion spirilalis

cum

palribus tuis t suscitabo

semen. Ex quoqtii

cslsancta Ecclesia. Ilomo itaque natus est in Sion,
id est in

inlclligitur,

alium cssc promissum,

non ante
Hcx,

Synagoga, hoc

cst,

in gento Judaica, cl in

niortcm David, scd posl mortem ejus praenunlialus
fuoial suscilandus. Christus
cst ilaque verus

civiiaic

buniillimus,

Jerosolyma paliendo, idcm homo factus est et idem ipse fundavil cam, qnia est
illius,

qui de scmine David
proplietalur;
scilicet

fundamenlum
Quid ad
qttid

qui vere esl

cum Doo

Patrc, cl

secundum carnem iiascitun;squi etiam Deo Patri aedificavil donnmv
sanguinia

Spiri;u sancto ailissimus Dcus.
haec, o infcliccs,

sanctam Ecclesiam, quam ipse de anliqui
servitule sanclissimi corporis ct

imo

iiifelicissimi
?

Judai,

hostis

ad hxc dicilis? quid objicilis

quid rcspomle-

sui prctio misericordiler redemit, et in

qua per suos

tis?

Procul dubio

vicli estis in lanluin, ut

amplius
conlra-

conformes
biles pro

sibi minislros,

cidem Deo Patri acceplasalule hostias,

non repugnare, nec lam manifeslie
dicere dcbcatis. Natus csl ergo

vcrilali

humani gcncris

secundum

sus Chrislus ante omnia sseeula

Dominus noster Jeincffabililer ex Dco
matrc. Scd

quod Ponlilcx facius
die non desistit.

est in aileriium

offcne quoli-

Palre

:

natus est

in

Sion cx Virgine

Ne ergo
hcrlor vos,

dubitciis, ita cssc

ut

dicitur,

o Jud:ei,

unde omnia lisec supradicla probarc potcs, o sanclc David? Exhocvidelicel, quia ide:n Dominus narravit in scripluris

ul soliicitc audialis

quam

aperte hoc

poputorum

el

piincipum(ibid.), idcst

nunlial, diccns

ipsum Deus Pater per Jcremiam propbelain pra> Ecce dies veniunt, dicit Dominus :
:

in Scripluiis qtise direcl;e

stiiil

populis fidclibus, ct

etsuscitabo David germen justum,
sapiens erit
et
;

et

regnabit rcx, et

editx

a

principibus, scilicet

a

Moyse

cl

prophetis

el facict

judiaum
xxm).

etjustiliam in lerra...
sciii-

alque apostolis. Dicilc igilur, o gens prava alque
pcrversa, qnae niinirum siue rationali consilio estis,
ct sine
spirilali

hoc est nomen, qitod vocabunl eum, Dominus
Isle esl igitur

cet justus noster(Jer.

gcrmen,

prudcntia, dicile quid vcrius, quid

clarius, quidve aperlius dc Christi divinitale simul
tt

humanitale audire potcslis? Nalus csl
excelsus,

in

Sion vir

quod David, cum dormierit cum palribus suis, a Deo Palre promillitur. Estcigo germen justum Deo Patri Vcrbum semper eoailernum, in tcniporc aulem
ex Maria virgine, qine de semine David origincm
duxit, sine peccato carofaclum.
Inler hsec
isilenlione
p,

perfectus, el idcin cxcclsus Doniinus. Vir, quia houio esl nalus;

quia supcr oiunes angelo-

rum choros in dexlera videlicct Dei Patris est exallaUis, cum quo naluralilcr secundum divinilalem
est

autem monco vos, o
vos ipsos prapareiis

Judaei, ut sollicita

ad audicnda tam
Patre el Spi-

unus Deus; Doniinus, quia omnis crealura,
volendo,

quae-

verissima de Christo, quod
rilu

cum Deo
sil,

dam

quxdam
hoc

nollcndo, sub pcdibus cjus

sancto iiuus et vertis Dctis

prophctarunv

subjecla cst.

oracula. Ait enim Isaias prophela, vir sciliccl uresl,

Quia vos

gralis,

nullo eogenlc, o Judaci,

bauaj cleganliac, pr.T.ditus simctitate, verax in ser-

ad splernum interilum pciincredulilalispryecipilitim

monc, cui omnino non
dielur virga

potcslis conlradicere

:

Eqreejtts

lendere video, vestris condolens miseriis,

idcirco

de

radice Jessc, et flos de radice

ut vos corrigerc possim, copiosa, ac vcrissima ex
lege et ,rophelis vobis tesliinonia objicio, mihi qui-

ascendel. Et requiescet super
spirilus sapientiw
et

eum

Spirilus
spiritus

Domini
consilii et
el

inleHecttts,

dem

non pigrum, vobis atttem valde esl necessariuin. Vos igitur pro salule vestra ilcrum moneo, ut non surda,sed palula aureatidiacharitalc

cogente

forliludinis, spirilus scienlia: et pietatis,

rcplebit

eum

spirilus timoris

Domini

(Isa. xi).

IIa.'C

virga de

radicc Jesse egressa, Yirgo esl Maria de radicc cjus
exorta, quac gcnuil florem, Dominiiin videliccl Sal-

l's,
;»J

qua; Deus Palcr pcr Nalhan pruphetam loquilur

David

de Chrislo.
:

Vade, inquil,
:

el

dk David

valorcm. Unde et ipse in Canlico spirilalis amoris

tcrvo
rl%

mco

H(cc dicii ffominus

Cumqtte comptevetuoSj suscitabo se^

dc sc ipso

ait

:

Ego

flos

campi,

et

lilium

comallium
n\ti

dleitucs, nt vadas

ad patrrs

(Cant. u). Betic florcm sc ChristUH

noiuiual,

1*9
dnin spinas
S3c,
stiaj

SERMONES.
id esl sanclie aniiiKC,

SERM.

IV, IN
esl,

NATALE

DOMINI.

no
praenitntiavil, dicens
:
:

pcccalorum eradicat, mentem spon- A
cl pulchriludine juslilia:

o Judaei, quod Gahriel angelus scmper virginl

Marhe de codem aitcrno Roge
Ave, Maria,
gralia plena
;

exornat,

ct

naribus cordis

dum

cocleste desi-

Dominus tecum
l).

Rcne-

deritun applicat, intcriora anima: quasi odore reficit
el rc.'c;cillat.

dicta tu inter mulieres (Luc.

El adjoc

l

:

Ne

ti:

meas Maria,
Jttd.ei,

invenisti

enim gralian apud Dominum

Ileium, o

ea quae

superius Jeremias in

ecce

concipies in utero, el paries Filiuir,,et vocabis
ejus

sermonc Domini

dixil,

ad memoriam rediicamus;
fides roborclur, cl vos,

nomen
(Matllt.
tio, in

Jesum
:

(ibid.).

Jcsus Salvalor sivo salufnc.el popui.un

ut cx ozimi parte cati.oiica

laris dicilur
1),

Ipseenim satvum

suum

qui usque hodie Clnislum negalis, in

omnibus

vi-

sive ex circumcisione, sivc ex
ovili

prxpn-

clos csse oslcndamus.

liegnabit,

inquit, rex,

Dci

uno
Hic

sub uno pastore;

stth se ipso vide-

scilicet et Virginis Filius, elsapiens erit (Jer, x\<). llic rcx in

licet,

qui cst vcrus paslor
erit

omnium
Filitts

lidciiitm. Seqtti-

Apocalypsi secimdum Joannem cvangeli-

lur

:

magnus,et

Altissimi vocabitur

slam
tXex

liahel in veslimeiilocl in

femore suo

scripiiiiu

:

Dominus domiuanlium (Apoc. xix). IMon soliim itaquc rex est, sed eliam Rex rcgum et Dominus dominanlium. Unde ipse in lihro ProverPcr mc reges biorum Salomonis loquitur, diccns
requm
et
:

i). Nolandum, quia Joanncs Daptista fuit maguus coram Domino; hic atilein, scilicct Doi Fi-

(Luc.

lius,

fuit

magnus esl, ul Deus ct Dci Filius Joanncs magnus merilo aLslincnti*, quia vinum et si:

ccram non
mundavil.

hihil (ibid.); hic vero inagniis potcalia,
ct a peccalis

rtgnant,

ct

tegum conditores jusla decermuit. Per me

quia ctim pcccaloribus comcdit,

eos

piincipes imperant, el potenles juslitiam decernunt

(Prov. vin). Nullus procul dubio unquam sine ipso legnum acquisivil quia sicut pcr ipsum Deus Paler omnia creavit, ila eliam per ipsum omnia
;

lt mihi videlur, o
Judsei,
qtiaj
litia

infoliccs,

imo

infolicissimi

corda vcslra

lapidum duriliam imilantur,

nec logis testimoniis a sua; incredulitnlis ma-

qtue

in

ccclis,

in

lerris, in

mari, et in omnibtis

temperanlur, nec prophetarum auclorilatihus

abyssis sunt, gubernat, conlinel et regit.

Quod eliam

ad suscipiendam

vcram fidcm

einolliuntur.

Non

secundum quod de Virgine nalus
ipse in psalmo

est,
:

vere Rcx sit;

ergo ut homines rationis capaccs ad veram vilam,
sed, amissa rationc, ut hruta animalia ad selernam

hoc

asseril, ubi ait

Ego uuten con~

Mitutus

sam Rex ab eo, videlicet a Deo Patre, supcr Sion montem sanctum ejus (Psal. n) id est super
;

morlem
Virginis

tenditis;

dum
sit,

nec legis

et propliclariun lol

vciissimis teslimoniis, Chrislo quod vcrus
Filius

Du
illius

et

sanctam Ecclesiam, quain ipse suo prctiosissimo
sanguine de

lesliinonium

pcrhibcntibus,
crucis
a

manu

inimici

redemit

:

pradicans

q

fidcm

acommodalis; nec scandalum

praceplum ejus

(ibid.), id est

sanctum Evangelium.
ac inisciicordiler pcr

cordihus vestris expcllere vullis. Scd quia, ut dixi,

Ipse quippe polenler illam

nunc usque ad damnationem vcslram
rilalis irrcvcrcntcr rcsislere

praecouiis vc;

pissimam passionem
sibi

et

sauclam cruccm suam a
ct

prxsumpsistis

ir.oneo

damnalione perpetua eripuit; ipse per se
minislros sine
regit.

devotos

vos, ut ea quac Gabriel angelus de ejusdcm
ptoiis noslri nativiiale, ejusquc \irlutibus
virgini

R demsomper

inlermissione

diligeiilissimc

eam

Mariae gcnilrici

illius

siiperius nunliavit,

Inlerea

moneo

vos, o JmKri, ut

Volcris ac Novi
fidctn

humiiiler ac solciler audialis.

Nam

clsi

baclenus

Testainenli aucloritalcs, quas ad calliolicam

prophctarum
geli

diclis credcrc renuislis, Gabriclis an-

jonfirniandam, et vcslram insanani dispuialionem

oraculo conlradicere omnino non potcstis.
:

supcrandam proferiinus, non negligenler, sed prudcnler audiatis. Gratanler quippe, imo gratanlissiiuc sanclaruni
et

Ail eniin
vocabis

Ecce concipies
ejus

in ulero, et paries
llic crit

Filium,
et

nomen

Jesum.

magnus,

Ecclesiarum feslimouia dohclis auIlcriim de

Fiiius Allissimi vocabitur. Advcrtile, o miseri, quia

dire, qtix pro calholicae ituei defcnsionc et vcstra

Gabriel angoius his verlis manifeslissimc

Dmuinum

correctione

ncs cognoscitis

proferre.

Jesum,

id

esl

Salvalorcm nostrum

cl

verum Dci
Filium.
vo-

alerno rcge Jcsu Christo, quid Deus Palcr per Jcrcmiain prophctam supcrius dixcrit, cxponendo pro

"

Pairis, et

vcrum hominis Malris
vi

F.Iiuin praedicat.

Eccc, inquit, concipies

ulero, ct paries

sequamur, ui

vcrum Dctim illum ex cosetcrna cjus-

Agnoscilc, o Judxi, Chrislnm

verum homiiicm
e:

dem

Dei Palris sui divinitalis nalura, et vcruin ho-

ram de carnc
carnis. Seqitiltir

Virginis
:

assumpsissc

sttlisiauiiain

inincm cx Virginis matris carnis suhslantia, vohis

llic erit

magnus,

Filius Attis-

adhuc

duhitaiilihiis, veraciler

dcmonslrarcmus. Rc-

simi vocabilur. Revcra niagnus, de qtto

Proplicla
t,

gnabit, inquil, rcx,et sapiens erit (Jer. \xv).
atilcni

Quod
jam

graliilahundus praedixil in psalmo

:

Magnus, inqu
inlci rogo,

dc

futitro

lcmpore dicilur, regnabit, secuncst. Ipso, ut

Vominus,
von

et

taulabitis nimis;
xlvii).

et

magnitudiuis cjus
o

dttm humanitatem inlelligendum
sa?pe

est /inis (Psat.

Ad

ca qiue

dictum

est,

qucm Deus
cx Yirginis

Palor

aitte

onincm

Jiuhci, vo!o ut
qttia

respondeatis miui,

Eece audi&tih,
llfl

crcaturam ex sc ipso gonuit; ipso pro humani genotis
sinc
redcniplioiie

secundum

l.tiinauilatcm, naluraloiii

V rgine

maliis subslanlia

matre assuinpsit substanliaiu caruis. Dicite ergo,
quiscslille Allissiiiiiis.ciijiishuniani gcncris Rcdcni-

peccato

humanUatem nostram lempoialiter
etisn

snscopil, in

qua

Dous Palcrsttpra omnc,
constiluil.
lluic

qttod

plor vocilandus dicitur filiusV Ipscest proculdubto

pcr ipsum crcavil, regcm

sunile

qucm

prophcta gratulabundus, ac

lolis

visccribus

T51
exsultar.s laudal in psalmo, dicens
:

S.

MAATIKI LEGIONRNSIS
A
i*ant.

132
si

Confitcbor Do-

Iterum

placcli o Judaei, supr.

dictum angeli

mino secundum justitiam ejui : ct psaltum uomini Bouum bomini AUissimi [Psal. vu). Et ilerum
:

dc Chrislo tcstimonium ad
ut duritia

mcmorir.m reducatur,
Dore-

cordium vestrorum ad suscipicndam veilli
:

estconftlcri Doviino, el

psatlerc
:

nomini tuo, Allis-

rain fidcm aliqt.atcnus emollialur. Et dubit

Tn Dominus Altissimns snpe.r omnem tcrram : nimis exaltutus cs supcr cmues deos (Psal. xcvt). Est ilaquc Dominus noster
sime (Psnl. \ci). Et
alilti

minus Deus, inquil, scdem David palris cjus
guubil in

et

lesus

Cliristus,

teslimonio Gubrielis

angcli,

Dei

domo Jucob in aternnm, et regni ejus non eril finis. Sedem David, ut supradictum esl. regnum Isrueliticce plebis appcllat, <|iiod suo tempoic
David, jubenie
pariter
et

Palris Altissimi Filius ab
ssecula genitus.

eodem Palrc anlc omnia
Judiei,

jubente Doinino,

lideli

Ipsum crgo, o

quem usque

devolione gubernavil. Dedit crgo Deus Patcr Do-

hodie pollulo ore el obstinalo cordc negalis, Dciun

mino nostro Jesu Cbristo scdem David
dispisuit, ul populiim,

patris ejus,

verum esse credile dc Dco vcro, cl aelerno Patri Fiiium seinper esse coaelernum. Quod auleni in fuluro lemporc dicilur
:

quando hunc de genere David incamari pro nobis

quem David

tcmporali

impro-

Hic

eril

magnus,

el

Fiiius

perio rexit, ipse gra'.ia spiriluali ad setcrnuiu
:

Qui eru.t veheret regnum. Dc quo Aposlolus ait Altissimi vocabitur, non ila intcHigendtim putelis, quod Dominus noster Jesus Christus ante parlum " nos de potestale tenebrarum, el (ransiulil in regnnv.i Filii cltnrilalis sua (Coloss. 1). Hinc csl etiam, quod semper virginis Hariae non fuerit sed ila hoc poidem Judaicus populus divino admonilus instinclu, tius clkium inlelligile, ut ail vencrabilis presbyter
;

Reda, quia polentiam divinae majestalis,
Filius lulernaliter habuit, hanc

quam

Dei

cum

ille

Dei Yirginisquc Filius pro tolius

humani
BeueJsrael

idem homonatusex

gencris salule passurus, Jerosolymam propcn.rel,
in ejus

tempore accepit,
Ileruin, o

ut

nna

in

duabus naturis pcrsona

esset mediatoris ac redemptoris noslri.
J;id;ei,

diclus
viclos osse

qui

laudem gaudens dccaiitab.it, dicens venil in nomiue Domini, Rex
Scquitur
el
:

:

ut in

omnibus vos

(Joan.
in

xti).

Et regnabit

in

dumo Jacub
i).

cognoscatis, moneo, ut qusc Gabriel angelus de eo-

aternum,

reguiejus non eril ftnis (Luc.

R^-

dcm aierno
strant,

rcge Jesu Christo ad erudilioiiem
tolius

no-

gnat quippe Rcde:uptor

noster Jesus Chrisius in

imo
:

Ecelesi*,
illi

subjungit,

patienter

domo
slirpc

Jacob, ut supia diciuin est, id csl in sancla
in
illis

Dominus Deus sedem David putris ejus : el regnabit in domoJacob in aternum; et regni ejus non erit ftnis (Luc. i). Ac si aperlius
audialis

Et dabit

Ecclcsia;

\idelicel, qui

dc palriarcliarum
il.is

carnis origincm duxcrunt, sive in

qui

de
r.

aiiis

nationibus carnaliler cdili, spirilali lavacro
:

diceret

:

Regnabit

in praesenii, ut vera vita
ci

suorum
nt

sunt in Citrislo renali

in

qua domo,

id esl

i:i

sanitt-

corda per gratiam inhabilans;

regnabil in futuro

cla Ecclesia rcgnabil in seicrnum. Et rcgniejus,

de exsilio
ait Isaias
:

fideles

suos ad gloriam vocans. Et
crit
:

quit angelus, non erii finis. Ptegnat quipjjc Deus ct

Pacis regni ejus non

fmis

(Isa. ix).

homo
senii

Jesus Chrislus in doino Jacob,
Ecciesia,

id csl in praj-

Unde Psalmisla exsultans, dieebat Beati,gui habitant in domo tua, Domine : in sacula saculorum
luttuabunt
le

cum

elcctorum cor.ia pcr fidcm ct
regit,

dileclioium

suam

inliabiians

atque ad per-

(Psal.

Lxxxnrt.

Hu,*c

procul dubio

eipienJa supcrnae retributionis dona diviua proleclione gubernal. Regnabit in fuluro, cuni
finito
cos.lciii

Cabrielis angeli verba super mclel favumsnnt fidelibus dulciora; ideoque ad mentoriam
sa;piiis

rc-

staiu ic;tporaiis exsil.i ad

hab.lationem paesl
in

ducenda. Dab.t
tris ejus, id est
filii

illi

Domiuus Deus scdem David pa~
(t

trise coelcsiis

inlroducit. In

qua doino, hoc

Israclilicam plebein, cui David

coelcsii patria, ejtts praesenli visione scinper
nili,

admo-

ejus lemporalis regni gubcrnacula praituerunt.
spiriiuale

nil

aliud agere,

quam

ejus vacarc laudibus

Hoc regiium

datum

est Christo,

quaudo

gaudent.
Interea

csl disposiluin a

Deo Patre,
in

ut

de seniine David

moneo

vos, oJudbei, ul diligenler ac sua-

incarnarclur, qui illam gentem in pcrpetiium vocarel

viter audialis vetba, qu;e beatissima

scmpcr Yirgo
dixi

rognum. El non solum
in

iiRam genlem Judieoin

D Maria
sentper

nuntianti

sibi

angclo rcspondil. Ideo

rum, sed eliam regnabil

domo Jacob

alernum,

virgo, qttia

anle partuni, el in parlu, et

hoc est in lota Ecciesia, quae pcr fidetn ct confessionem cjusdem Doniini noslri Jesu Chrisli ad patriarcharum pertinct sorlem; sive in illis qui de
patriarcharum progcnie
nati,

posl parlum virgo pcrmansil.

Nam

ct

vos idcirco
vcneralione

eam summo

afiectu

diligere,

summa

honorare debcretis, quia ex progenic Abraliae descendit, cl Dei

sive in

iiis

qui

de

omnipotenlis Filium gcnuit, atquc
si

oleastro excisi, id est de gentilitate

gencrati

et in

post parlum inviolata pcrntansit. lloc
intelligilis,

beiie et pio

bonam olivam
angeli verba

insiti, id est in

adopiionem filiorum

apcrtc cognoscctis, qua posl Cbristiini

Dei per graliam suscepli. Haec uiniirum Gabriclis

decus esl
cul dubio

et

honor

tolius veslri

ge;:cris.

Hanc pro
ge-

non sunt oblivioni tradenda, sed affeclu spiritualis dileclionis amplcctenda. lsta quippe
dulcissima, ac
ccelcslis

rosam Dcus Paicr de

slirpc David clcgit,

ex

<|tta

di!eclissimutn Filium

suum pro humani

nunlii verissima
ct

oracula
ac

neris salute

carnem suscipcre
lantcn

voluil. Quainvis h;cc

audienlium menles
nta^is ad

laiifieant,

dum magis

sanclissiina Virgo ex rcgali prosapia originem duxerit
,

mcmoriam reducuntur, niajorem

in cor-

summum

huniililalis ct

irntoceiiiiac

dibus lidclium aelcrnx sapicnliaj dulccdincm gene-

eradum

R oribr.s tcnuit, ideoque indu! itanter supcr

133

SERMONES.
nuilieres
stiblimari

— SERM.

IV,

m NATALE
tis, et

DOMINl.

i51

omncs
hx«c

meruit. Sed

jam quid A

filium gcneraret, et post

paftum virgo pcrmancret,
r

sanclissima Virgo, qure omni vita sua in vir-

quid ccelcslis mintius respondit, rcverenl

audia-

ginilale perseverare propostier.it, angelo sibi filium

deinccps per omnia viclos vos csse cogno-

nascilurum de Spiritu sancto conoephun evangclizanle respondit, o Jud;m, in comniune audiamus.

sca:is,

nec tam perspicuoe verilali ultra resistcre

prresumalis.
Spiritus sanclus, inquit, supervenicl inte, et virtus

Quomodo,
sco (ibid.)

inquit,
?

fiel

istud,

quoniam virum non cogno risit, et

Cum

Sara de promissione Dei

Altissimi obumbrabit

libi.

Notandum quia
qtise

Spirilus
inspi-

Maria angelo
fiel

islud,

quomodo quoniam virum non cognosco, cur non
sibi filium promilienti, diicit,

sanclus

nomrn
et

cst

omnis gratia\
illius a

a

Deo

ratur. Superveniens

ergo Spirilus sanclus in Virsorde vitiorum castifica-

ftunl

mutae sicul Zacharias? Ideo videlicct, quia
el

ginem,

menlem

Maria non dubilant faciendum quod promillilur, scd rcquirunl quomodo fiai. Zacharias vero, qui negat se scirc, negat se credere, el alium

Sara

vil, ul ccclcsli

digna essct parlu, ct in ulero cjus
nostri Redemptoris,

sanctum ac venerabile corpus
venienti altaclu

sui so!a opcratione crcavit, id est millo virili inter-

auctorcm
accepit
;

lidci surc

qmcrit, el ideo signum lacendi
fidelibus sed

carnem de carne

Virginis, sacro-

sanctam dc inlemerala formavit. Gbumbrahil aulem daiilur. Liqiiet ergo quod bealissima virgo Maria p bealae Marirc scmpcr virgini virlus Allissiir.i, quia Spirittis sanctus cor iilius cum implevil, ab omni faciendinn credidit, quae, quomodo fiat, quserit. odsIu concupisccnliae carnalis temperavit. EmunQuomodo fiel istud, quoniam virum non cognosco ?
quia signa non
infidelibus

Ac

si

apertius diccret
in

:

Quomodo

fiet

ut concipiam,
?
:

davil eliam illam a desidcriis lemporalibus, ac donis cceleslibus

qiuc

virginilale

pcrmanere disposui
oportebat,

Legerat
sciebat

mentem, simul
:

illius

consecravit ct

enim, nec dubilabal virgincm parituram
etiam, quod compleri
prsenunliabatur, sed
rat,

quod ab angelo
fierct

corpus. Sequilur Ideoque et quod nascelur ex te sar.ctum, vocabilur Filius Dei. (Luc. i) Ac si ccelestis nur.tius apcrlius diccret, quia de sancli Spiritus sancti-

quiaquomodo

non lfgeab-

nec ab angelo audierat, quo
;

ordine impleri
sajctilis

ficatione

concipies, o

virgo

Maria, sanclum

erit

debeat, requirit

quia hoc myslcrium a

quod
nos

parics, el virginitatem

non amittes. Omnes
et in dellctis

scondilum, a prophelis non pra?.dictum, angelo est

in iniquitatibus

concipimur,

na-

rcservatum

;

quia Isaias

prophela, qui hoc pracin

dixit, videlicet

quod virgo

utero concipercl, et
expressit,

scimur.Quotquolaulem.donanteDeo, ad vilampncordinali sumus aelernam, ex aqna ct Spiritu sanclo
renascimur. Solus vero Redemplor nosler pro nobis
incarnari

filium pareret, aperlius
fieret.

non

quo ordine
non

dignalus,

mox

sanctus natus est, quia

Hoc

loco altenlius

moneo

vos, o Juda:i, ut

C

sine iniquitate conceptus cst.

pigeat vos,

imo placeat vobis audire ea quae Gabriel

Possumus sane
tissimi
altius de

in

eo quod dicitur,
tibi,

et virtus

Al-

angelus respoadil semper virgini Mariae de Chrisli
nativitate.

obumbrabit

venerabili

Beda docente,

Nunc usque

legis ct

prophclarum

testi-

monia audire
auscultale

respuisiis, ct

idcirco vos

Dco

et lcgi

inlelligere.

sacramentoDominicse incarnalioiiis aliquid Obumbrari enim nobis dicimus, cum

reos exhibuistis.Testimonium ergo angeli diligenter
,

fervenle meridiano so!e arborem

mediam
vel

vel aliud

et de Chrislo

quod verus

Detts ct vcrus
elsi

qnodlibel umbraculi genus inler nos el soleni oppo-

homo

sit,

deinceps nolite dubilare. Cerle

san-

nimus, quo ardorem ejus nobis
immerito
et
solis luce vel

luccm lolera-

clorum prophelarum testimoniis conlradiccre ad danuiaiionem vestram haclenus prrcsumpsistis, Cabrielis aageli

biliorem reddamus. Redemplor igitur noster non

ardore designatur, qui nos

lcslimonio conlradicere
ct

nequaquam
quia

scientia

vcrilatis illuslrat, ct

amorc

sj»; dulce:

polestis.

insipientcs

maligni

!

nescilis

dinis

inflammat. Unde ipse pcr prophetam dixit

juita Salomonis voccm, nott csl sapieutia, non cst
scientia,

Vobis

aulcm

timentibus
iv).

nomen mcum

orietur Sol
solis

non

est prudentia,

non

est

consilium contra
et

juslitia:

(Malach.

Cujus videlicel

radios

Deum (Prov.xw)? Quid
(Eccli. x) ?

ergo svperbit terra

cinis

U

Qui enim

cslis vos, qui
ori

veneno

utaliliaj

palrum veslrorum
dicilis,

Domini conlracjusque consilium, quod firmilcr anlc omnia
crapulaii,

quando Dominum concepit. Scd idcin Sol, id cst divinilas Rcdemptolis nostri, tcgmine se humanae naturae, quasi uiubraculo quodam obtexil, qua mediante, Virginis
bcatissiina Virgo Mariasuscepil,

saecula et absque ulla rctractione staluit perficien-

eum
eam

visccra

ferrc poluissent, sicquc virlus ei AI-

dum

(quod minime facere potcslis) dissiparc consuperbe rcpugna-

lissimi cibumhraliil,

dnm

divina Chrisli polentia ct
illa

lenditis?Quia igitur Dcoqui vocat ea qiuv non sunt,

pr;esenlialilcr implevit.el ul capi ah

possot,

lanquam ca qnic sunt (Rom.
tis;

iv)

,

substantia se noslrse fragiiilatis opcruit.

ejusque Spirilui sanclo, qui pcr os sanciortim
Filii

Dcdit ergo Dcus Pater, o

Jttdsei,

Domino nosiro
in

pr iphctarum a sajculis et generalionibus hanc
Dei ct hominis Jesu Christi
praedixit,

Jcsu Chrislo scdem David patris cjus, et regnat

nalivilatcm futuram
;

domo
Ctum

Jacob,
csl,

itl

est in sancta Ecclcsia, quac, ul dict

austt

pcrvcrso resistitis

ahsque dubio

pcr fidem cjusdem Dci

hominis

Jesil

non ad vilam, scd ad a:lernam daiiiiialioncm properalis.

Chrisli
cis, qui

ad pairiarcharum pertinet sorlem, sive in

Tandem monco

vos ul bealissimae virgini
virili

dc iisdcm patriarcbis carnc origincm duie-

Marix inlcrroganti, quo ordinc sinc

amplcxu

runl, sivc in nobis, qui de aliis nfltionibus carnaii-

:

|C3

S.

MAUTIM LEGIONKNSIS
A
esse el vcrimi liomlm

156

ler cditi, spiriiali lavacro sunjus ia Cluisto renati.

m

Clirutiim credenles,

nim

In aternum,

id csl in pracseilti cxs.lio sivc in crclo.

Ecclcsix
sor cin.

flliis

ad clcdoriiin mercaniini DCilincro

Vcruin ergo, imo vcrissimura cst lestimonium, nuod supcrius Detts Paler per Jcrcmiani proplieiam Jc
eodeni dileclissimo Filio suo icstatns
Hcgnabit llcx
cl

Iicr.im ergo supradicttim Dci Patris tcstimoniiun,

cst,

dicens

:

qtiod

deJesu Christo
ul vos per
:

Filio

sapiens crit

;

cl

faciet

judicium

el

pliclam supcrius perhibuil, ad

SUO pcr Jcrcmiam promcmoriam rcducasapiens erit (Jer.

jusliliam in lerra {Jer. xxiii).
§ V. Christus rex Virginis filius, non solnmsapiens, sed el quod gloriosius est, vera esl sapicnlia, quain

mus,

omnia, o Judaci, violos cssc ostcnet

danius

Hegnabit, itiquit, liex,

xxiu.) Rcvcra

Rcx

isie,

rcx sapiens, imo sapicntis-

Deus Paler cx se ipso genuit ante omnia sacula, per qtiam creavit, c ntinet ct rcgil universa. Elsi
sapientia, Filitts, e< nan Fitia, nominandHf. Adducitur Jounnis et puicltrum Fulgeniii tesliinonium, Non creulus sed genilus asserit Salomon. David
pulcltre tcstatur,

siinus cst, qiiia ipse csl Sapicnlia Dci Palris, quae

dc se loquilnr in Proverbiis Salomonis
Altissimi
prodivi

:

Ego ex

orc

primogenita ante omnein crcatu).

ram
iu

(

Eccli.

xxiv
el

Ego, inquit, Sapienlia

habito

Chrislum verum Deum

et

verum

ex qttibus conchtdit Jwlaos /«/sitalis filios. Ver Osee propltetam de eis conqueriiur, memorans a:tcriii Patris et Chrisli erga Judtcos cleinenliain. Adducit Denteronomii scntcntiam ad eoram reprehensioncm. Declarat ex Sapienliai libro eorum venenosas cogiluliones, ac sacrileijas vperationes, qttas malitiose adversus Chnsium adinvenerunt. Commendat Sapienliae libriim. Cousulil, prardecessares in infentum demersi etsi eorutn sint, luborare, ul aternam vilam adipisci possint, ut non sine honore sit eorum seneclus.

consilio

erttdiiis
el

iniersum cogilalionibus.

hjminem

essc

;

Ileitm cst

consilium
fortitudo.
et

wquitas,

mea
est

est prudentia,
et

g mca
Kitro

est

Mecu
ct

sunt divilia:

gloria,

opes supcrbai
el

justitia.

Melior

fructus

meus

lapide

pretioso,

gcnimina mea argenlo
in
et

electo. In viis justilice

ambulo,

mcdio semiiarum
thesauros eurum

jndicii,

ul ditem

diligentcs

mc,

repleam. Dominus possedit

me

in initio

viarum sua-

rum, antequam quidquam
w.erno ordinala sum,
fieret.
ct

faceret a

principio.

Ab

Yolo scirc, o Judaci, qui vos Teslamenti Veteris libros scirc dicilis, quid dc liujus Jelcmi Reg.s sapientia
in eisdein
iiicdiuiii

ex antiqnis anlcquam lcrra

Necditm
;

erant abgssi
fontcs

intelligitis.

neo, in

proferre

Ne cnibescatis, moquod in eisdein libris dc
ipsum

eram

necdum

el ego jam concepta aquarum eruperanl ; nccditm
;

montes gravi mole cor.siitcrant
turiebar
;

ante colles ego par-

illo legistis,

ut agnita veritale quae ipsc cst,

adltuc (crram
terra.'.

non

feccrat, et flumina et
caclos

cum Deo
ct

Palre et Spirilu sancto nobiscum
fidelilcr

unum
Vcteris

cardines orbis

Quando praparabal
lecje

ade-

vcrum Detim
oportet

mcreamini adorare. Prins
,

ram, qtando cerla

el

gijro

vallabat abijssos
el

laincn

vos

scire

quia

sacrae

quando

mlliera firmabat
:

sursum,

tibrabat fonles

Testamenti scriplurje non ad
tualiter sunl
inlelligendaj.

litlerain,

sed spirioccidit,

C aquarum
et

quando circumdabat mari termiuumsuvm,
transircnl fines svos
terra',
:

Lillcra

enim
)

legem ponebat aquis, ne

spirilus aule.ii vivifical

(II

Cor.

m

Prxterea vos

quando appcndebat fundamenla
cttncla
:

cum

eo

eram

scirc
valis,

opoilcl quia

,

dtim legem carnalitcr obscr-

nequaquam
Yelus

illam spiritaliler inteligerc ps-

iudens

compoucus et delcctabar pcr singulos dies, corum co omni tempore. Ludens, dico, in orbe
;

testis. Miiltuin etiain vobis

ad iiilclligendum spiri-

lerrarum

el delicice inecc csse

cum

filiis

honiinuin

taliter

Tuslamcntuin nocct, qnod meutciu
cl

(Prov. vm).
Si

.'cslram

maliliae

nequitiae

pravitas possidct.

diligenlcr

itaquc, o Judxi,
,

ad ca
al

qtiae prae-

Kam quomodo
Undc cliam animam non

poteslis

bona
(52)

loqui, ciiin sitis niali?
ail
,
:

dicta

sunt cor apponitis

apcrlc cl

sque

ulla

Saiomon
intrcibil

ln

malevolam

anibigtiilale cognoscitis, quia rex istc, Dei scilicet
et Virginis Filius,

sapientia

neque habilabh in
).

corporc subdito

peccatis

(Sup

i

Pio certo ilaque
pcr saeri

gloriosius, ipse es»

non solum sapicns, sedquod cst vcra Sapienlia, quam Dcus

habeatis qnia nisi prius lapideam a cordibus veslris
incrcdulilalis
Ibnlis

Pater cx se ipso gcntiit anle otnnia sivcula, cl pcr

duritiam expulcritis,

ct

qtiam creavil
lis,

,

rontincl ct rcgit universa.

De angcest S/i-

ulcrum reuovali sanctam Trinitalein, Putrcin
ct

ul ail B.

Isidorus in priino libro Scnlcntiarum,
:

videlicet

Filiiun ct

Spiiituni

saiiclum,

unuin

(cap. 10) dictum cst
pienlia (Eccli.
i).

Prior omnium creata

cssc iialuralcni ct

verum Dcuin

crcdideritis,

ncquaintelli-

Sapienlia aulera Dci Palris, quae

quain spiritalitcr Veleris Teslamenli libros

Cbrislus cst, non est crcata, sed ineflabililcr ante

gcro potcritis. S;-d quia partim imperitia, partim
inalitia,

mundi conslilulionem ex Dco Palrc genita
quain ipsc Condilor ct rector

;

pcr

parlim incrcdtililatis pcrtinacia,

spirilalis

omnium

saeculorum

intclligcntiac

cognitionem non habclis, imo v'quod est

cx nibilo crcavit omnia. De bac aelerno Sapienlia,
quae non cst creala, sed aelernaliter genita, quae
Cliiisluscsl, Jcsus filius Sirach Jcrosolymita nepos

gravius) cxigenlibus ciilpis illam amisistis, cgo, Dci
graiia

mc

praeveniente, subscqucnle cl comitanlc,

sanctaruin Vcteris acNovi Tcstamenli scripturarum

Jesu Saccrdolis magni in capitc
Ecclesiaslicum

libri

sui,

qucra

sensus juxta auctoritalcm
licla Judaicac supcrslitionis

Catbolicorum virorum

qualicunque modulo vobis libcuter exponam, ul re
perfldia,

vocamus, sicail: Omnis sapienlia a Domino Dco cst, et cum illo fuit scmper, et esl
anle

verum Dcum

avum

(Eccli. i). Et dosI

nauca. Sapietitiam

(52)

Passim nolant inlcrpretes librum

Sapiciifiir insigniluro esse a

plurimis nominc Salomonis.

;

137

SERMONES.
Radix sapientiw cui revetata
nec
in coelo ange.lus

SERM.
Et

IV

,

IN

NATALE DOMINI.
perfidiam supcrandam, o ludaei,

433
ite-

Dei proecedentem omnia quis investujavit
iteruin
illius
:

? (ibid.).

\ adamantinam
Allissimi
tura:n.

est, et astulius

runi iterumque sunt replicanda. Ego, inquit, ex ore
prodivi

quis agnovil? (ibid.). Quia, videlicet nec honto

primogenita

ante

omnem

crea-

in lerra,
test,

ad plenum scire poprajcedcns oninia,
saecula ex l)eo Paire

Diligenler attendiio,

o Judaei,

ut ab

hac

qualiler radix

sapienlise

sanclissiina acprofundissinia leclione

non rece.atis

quae Chiislus est, ante
sit

omnia

vacui. In hoc ergo

quod Dei Sapientia quae Chris-

genita.

Oinnia

cnitn

cum Deo

Palre et SpiEst
Vn),

tus esl, dicit, se ex ore Allissimi prodire, ostendit,

riiu

sancto penetrat,

continel et gubernat.
legilur (cap.

se naturaliter unius ejusdentque substanti* csse

eitiiu in illa (ut in libro Sapientice

cum

Patre. In hoc vero quod subjungit, primoge-

spiriltis

intelligentiae,

sanctiis, unicus, nmltiplex,

nita ante

sublilis, mobtlis, discrelus, incoinquinatus, certus,

omnem creaturam, deutonslrat se ab aeicrno cum Deo Palre fuisse, et non creatam, sed crcainitio

suavis,

amaiis boiiuin, aculus, qui nihil inhibet

triccm esse. Hoc etiani B. Joannes evangelista in

bene

fieri,

humaniis, benignus, stabilis, securus,

hujus sermonis de Christo, qui vere SapienafGrmat, dicens
erat
:

oiuncin habens virlulem, omnia prospiciens, el qui
capil onincs spirilus, intelligibilis, inundus. Oiiiui-

lia Dei esl,

Jn principio cral
et

\'er-

bum,
I>

et

Verbum
i).

apud Deum,
si

Deus erat Yer:

bus eniin ruobilibus mobilior est sapientia
git aulein

;

atlin-

bum. (Joann.

Ac

apertius diceret

Chrislus

ubique propter suam munditiam. Vapor
virltitis

Dei Filius in principio, id est in Deo Patre, qui cst

cst

cnim

Dei,

et

emanatio quajdam est
uiliil

principium sine principio, erat

Yerbum;

el illud

clarit:>lis

omnipoleiilis Dci sincera; et ideo
in

inquinatum

iliam

incuriit.

Candor
Et

cst eiiim

apud eumdem Deum Palrem suum, qui eum genuit ex se ipso; et Deus erat Yerbum:

Verbum

erat

lucis a-lernae, et speculiim
lulis,

sine itiacula Dei majcsillius.

et

ulerque,

scilicet
dii,

Deus Pater

et

Deus Verbiun,

et

imago bonitatis
;

cum

sil

una,

r<on erant

duo

sed naturaliter unus et verus

omnia

polest

el

permaneits in se, omnia innovat;

et per nationes in

animas sanctas se iransfetens,
o Juda3i?Quidad supradicta
teslibus

Deus. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso faclum est nihil.
Manifeslissiiue palet, o Judaei, hoc
in principio erat, et
el per

amicos Dei
respondetis

ei proplietas conslituit. dicitis,

Quid ad haec
?

apud Deum
fecit

Toi

sibi verissimis
;

indubi-

quod Deus Pater

Verbum, quod Deus crat, omnia, et gine quo
crat, et

lanter concordaniibus
teris ac
lol sibi

lot

sibi aucloriiatibus

Ve-

factum estnihil, non esse creaturam, ul vos iirevercnter dicitis, sed Cieatorem. Diligenter itaque audite,

Novi Teslamenti veraciter conveiiie.tltbus

aposlolorum et evangelistarum praeconiis,
et

o

Jiidxi, veritatis verba

,

ul

Chrislum, qni
et Spiritu

quod Chrislus verus Deus
pulsa a cordibus vestris
lun.'ae
?

verus

homo

est

,

fir-

vcrarissima veiilas esl,

miler asserentibus, est ne incredulitas oniiiino ex-

sanctounum

naluialiler

cum Deo Paire Dcum cicdentes,

ad aelerna

an adhuc
,

cascilale diuverilati
,

possitis peiiingere gaudia. Certissime ergo crcdilc

malitiae

vestrae

praepediti

quae
?

quia Deus Pater hoc
sed

Verbum non

creavit nec fecit,

Chrislus esl,

resistere

coiituinaciler
tol verissiinis
i

disponitis

ex sua naluraliler essenlia genuit, per quod

Cer.e diu esl, quodjani

dispulalioni-

orcoia ex nihilocreavit.

Ncquaquam peripsuni Deus
crealura esset
.

bus superati,

tol aulhenticis

alionibus convicli, suqtiae

Pater oinnia creassel,

si

Sed

si

forle

perstitionem Judaicae observationis,

olint

iit

meis

saliitarilius nionitis

non

vullis praebere asssn-

Chrisio linem accepisse
veslris

cognovislis,

a

coidibus

sum, saltcm D FulgenUum audite episcopum, virum
scilicet sapienlia et sanctilatepra?clarum.

debuer&tis expellere, et Christum veiuni

excmplar

verum hominem credere, sine quo ad Deuni Patrem nullalenus polestis pertingere. Nn!o vos, o Juda3i, tam facile oblivioni liadere, qtne iste
esse Deuin el

bonorurn operum, in
et

Clti isli

Ecclesia constilulum,
est,

de Verbi celernitate, quod Christus

non pro-

lerva.sed benigna inenleilliussuscipitetestimoiiiuin.
«

uapiemissinius rex, Dei scilicet et Virginis Filius, superius in Proverbiis Salonionis de se
ore Allissimi prodivi primogenila ante
ait
:

Est, inquit,

hoc Verbum, quod Deus Patcr ab

Ego ex
crealu-

f>

aelerno genuit ex seipso,

non quod

dcsit prolatum,

omnem

sed quod permanet natunt.

Non

transilorium, sed

ram

(ib>d.).

Christus eigo naluraliter Dei Patris

aelcrnum; non factum ab acterno Palre, sed gcnitum;

est Sapientia, et ex ore
sui prodivit

ejusdcm allissimi Palris

primogenitus ante

omnem

crealtirant,

per

quem

ipse

Dcus Paler ex nihilocreavit oninia.
;

non solum geniltim, sed eliam unigeniluin. Lnuni qnippe Verbum Dcus Pater, ut dictunt est, genuit de seipso, pcr qtiod omiiia creavit ex nihilo. In hoc
igitur

Forte dicitis, o Judaei
esl,

si

Christus Dei Sapientia
et

quod Dcus Pater per

illud

Verbum omnia

fe-

quare vocatur Fdius,

non

filia ?

Ad quod

cil, osiendiiiir

nos respondemus, quod duabus ex causis Filius
vocatur et non
bilius cst
ftlia.

Priina videlicet, quia honoia-

nomen

Filii,

quam

lili;c.

Secunda, quia
Filii

non

in

persona

filiae,

sed in pcrsona

dignatus

Verbum, sed gentiit. Illud ergo Vcrbuin de Deo Deus esl, deCreatore Crcalor est unde in se naluraliter habel esse. quod Pater est. Nalns est ilaque de Palre Deo Filius Dcus, alter in persona, uon alitis in natura. Est
quia ipsc non
fecil
:

est nasci
Fl;ec

de Virgine.
verissima ac duleissima
Filii

ilaquc Filius seniper

cum

Patrc, seinper de Patre,

ilaque

Dei

seniper in
illi

Palre; semper apud

Patrem, cunt quo

ferba ad noslram fidem eonfirmandam,

el

vestram

una

esl natural s

immcns.tas; semper

cum

Patre

Patkol. CCVIII

5

;

{-,<>

S.

MA.I.TINI LF.GIONENSIS

KO

r un

una esl naluralis aHernilas; sempcr de A iitiiniur, in e.sth in Pioverbiis lcslatur, dicens : Quando Deus appendebal fundmncnla terra>. Cum Paire, de qno illi est naturaliter aHerna nalivitas

quo

illi

scmper

rn

Patre,

cum quo
>

iili

esi

una naturaliler

eo

eram cuucta componens,

et

deleclabar per singulos

acquaiis divinitas.

dies, ludens

coram co omni lonpore(Prov. vm).
qua; Christus est,

Cum
dicit

Interea vos nionco, o Judaei, nt Iioc vcrissimum

enim Dei Sapienlia,
crcala, sed anie

non

facla nec

de
}).

Cliristi felernilatc

ac divinitate

tesiinioniuni

a

Omnem

crealuram genita, se

Fulgentio prolatum, non dormilando in menlis

ctim Deo Palre cunela componere, id est crcare ct

malilia ncgligenler vel pigre audiatis, sed vigilando,

ordinare, ct coram eo

ludere oinni lempore, patei

credcndo

et

amando, attentius

illud

pro salule ve-

procul duhio ipsam non creari, sed

cum Deo

Pat.e

slra aiiiuio reeondalis. Esl ilaque, ut supra
est. seniper in

dictum

cuncta creasse.

Paire Filius, in Deo Deus. Est alter Paler esl, aller, qui Filius est.
el

Tcslimonium ciiam Dci
in

Patris, o infelices Judaji,

quidcin

illc,

qui

oppositione veslra mentiios vos esse comprobat,

Neuier lamcu allcr Dous, quia
iiuiis e.sl

Paier et Fiiius

duni Christum,
rain asseriiis,

Deus. Quapropier quando de Palre Deo, et

quem non Creatorem, sed creatuverum Deum et verum hominem per
dicens
:

Fiiio

Dco naseilur scrmo, digne dicinius alterum
et

Psalniislam
[i

laudat,

Eructavit cor

meum
xliv).

r*se Pair.m,
tligue
(,'iiiii

allerum

Filiuni

,

et

nihilominus

verbum bonum, dico ego opera mealiegi (Psal.
Ilis verbis,

dicimus

unum Deum

esse Palrem et Filiuni.
et

enim diciinus alterum esse Palrem

alicrum

Fiiiuin, discretas

personas Gcnitoris Genitique mon-

slramus; cum vero dicimus uniim
Irem
el Filitim,

Deum

csse Pa-

Deus Pater commendat Christum secundum ulramque naluram, et prius secundum divinam, dicens Cor meum eructavit verbum bonum, ne pularemus Deum Patrem indiguisse conjugio in ge:

ipsam unam naturam indiscrelse dt-

neralione

Filii

sui

,

oslendit

nohis

generaiioncm
sic

vinitalis

ostcndimus. Altera esl ergopersona Genito;

ipsam non ab

alio,

sed a se factam,

dicens
et

:

riset Geniti

sed una est natura Genitoris et Genili?

Cor meum,

id cst

intima suhslantia
id

mea

omne

Nolo, o Judaei, ut ca quae B. Fulgentio
aeternitate
et

deChnsli
,

sccrclum meum, eructavil,

est genuit.
et

Yerbum

divinilale
;

docente

,

audistis

facile

bonum

,

soilicet

mihi

sequale

consubslantiaie.

oblivioni

tradatis

sed meinoriler ad erudilionem
:

Eructavit, inquit, cor
diocrel,

veslram semper teneatis. Ait eniin

i

Unumquippe
per quod
lllud
est.
:

meum verbum bonum. Qoasi non de extrinseco conjugio gcnui illud, seJ
sil

Verbum Deus Paler genuil cx
omnia
creavil ex niliilo.
esl,
i

seipso,
<

de corde, sicut liomo general consilium de corde,

Et adjecit

Ver-

anlequam

quod faclurusest, consrlium
Filius
est,

est.

Con-

bum

de Deo Deus

de Creatore Creator

Na-

sMium vero Patris
eructavit

quem

ante
:

lus est

itaque de Patre

Deo

Filius Deus, aller in

creaturam ex se genuit. Et est sensus

omnem Cor meum
mea
et

persona, non alius in natura.
:.pud

Est eliain
»

semper
B.

verbum
essenlia

,

soilicet

ex plenitudine

Patrem, semper cum Patre.

Hoc etiam
:

secreta
dicitur

genui Verbuin, id est Filium qui
est

J.iannes evangelista teslatur,
eral

dicens

In principio
et

Verbum, quia per eum Pater notus

Verbum,

et

Yerbam
1).

crat

apud Dcum,

Deus

mutido. Hoc cliam
Filius in natura

Verbum

dicilur

bcnum, quia Dei
Palre
el

erat

Ycrbum (Joan.

sua solus

cum

Spirilu
:

Quid ad

ha>c dicitis?

quid rcspondctis, o Judici

?

sancto bonusest.

Unde

ipse ait in Evangelio

quid objicitis? Ecce
sibi lesies verilalis.

quam veraciler conveniunt Ecce quam efiicaciler convinfidem corroborant, ct

bonus, nisi solus JJeus (Luc. xvm), Est eliam

Nemo bonum
Iiegi.

hoc Verbum, quia per etim omnia bona facta sunt,
et nihil mali.

cunl lalsa argumenta veslrae dispulalionis, verissiinis testimoniis

Sequilur: Dico ego opcra n:ea

catbolicam

Ac

si

apertius diceret, dico, id est
dicit hic

Verbum

profero.

vestrse niiant.
libris

objeGlionis

assertionem

fruslratam

insi-

Idem
dicit.

quod prius dixerat, sed
evangelista

addit, opera

Vcrisiima ex Veleris ac Novi Teslamcnli
testimonia proferunt, quibus vos indtibilan-

«ii.7 Iicgi,

ubi in ipso Yerljo omnia opera Dei esse
ail,

Unde Joannes

quod factum
(Joan.
i),

ter filios falsitatis essc oslendunt, Catholica? Eccle

D

est,

sciiicet in

tempore,

in ipso vila erat

sis

fidem omnimodis confirmant, ct superstitionis

ut nihil sit in opere,
silio.

quod non prius
:

fucril in

con-

vestraj perfidiain, o Jud*i,

cx tolo evacuanl. Vos

pollulo oie et infido corde dicitis, o infelices Juda;i,

quia Christus non est a Deo Palre genitus, scd
crcaius.
Ille

Ac si apevle dical Dico ego opera mea liegi, Verbum ajternaliler gigno, cuin quo el in quo omnia dispono, antequam sint in opere. Idem etiain
id osl

aulem, qui veraciier Dei Patris Sapientia
:

Verbum

Dctis Paler vocat linguam, dicens

:

Lingua

esl, de seipso leslalur, dicens

Ego ex orc Aliissimi
.

prudhi primogenita anle omnemcrealuram(Eccli
Nolate diligenter, quia non dixit
Y>rimGgemla ante

xiv).

prirr.o creata,

sed

mea calamus scribw velociter scribenlis (Psat. xliv). Quasi diceret Non solum dispono omnia cum eo, sed ctiam per eum loquor, quia ipsc est lingua mea,
:

omvcm

creaturam. Manifesle

itaqite

ipse esi eiiain calamus.

Ut enim scriba

nihil sine
sic

npparel quia Sapiemia,
alia

quam Deus Paier non ex

oalamo, nee calamus sine scriba operalur,
peiantur Pater et Filius.
qui transit, comparal

coo-

materia nec in.er ca3ter?s creaturas creavil,

Et nota quia non sono,

sed

ex
est

se

ipso

anie

omnem

creaturant

genuit,

non

creata, sed creatrix.

Quod

ipse Dei Filius,

manel,

ut

oslondat Filium
dico,

uui verc est haic Sapientia Dei Patris, de qua lo-

Pa;ri. Scribw,

Verbum, sed scripto, quod coaeternum esse Deo velociter scribentis, quia non

m
unuiii posl alind,

SERMONES.
sed

SERM.

IV, IN

NATALE DOMINl
Judaii, qtios de

«S
iEgypto eduxisti, etin terra
promisisti, ad servieuduui

onmia simul

in

uno aeterno A bunlur

Vcrbo Deus Pater disposuit.
Ecce quam apcrte
tot Yerissimis

quam
sanclarum Scriel

patribus

eorum
?

nomini tuo collocasti
runt a

Ideo vide'.icet quia recesseet

pturarum aucloriiatibus vos, o miseri
Jtidaci,

miserandi

me

idola colendo,

prxvaricali sunt in me,

in veslra objectione victos esse, ac

pcrom-

vitulos aureos et argenteos

adorando,
(33)

et

nieum pafaciciis

nia

menlitos cwmprobamus, qui dixislis Christnm

clum transgrediendo, quo
si

dixi

:

Non

non ex Deo Patre ante omnia sa;cula fuisse genitum, sed ex temporc creatum. Concordant ilaque
sibi, Spirilu

vobis deos alienos, nec adorabtlis eos {Exod. xx).

Ac
:

Deus

et

homo

Jesus Cl.ristus apertius diceret
el liberavi

sanclo docenle, lestes veritatis,

et,

ut

Revera ego redemi eos ex jEgyplo,

de

supra diximus, indubitanter comprobant vos
esse falsitatis. Recte quippevos
filios falsitatis

filios

manibus fortissimorum regum, qui
lerant. ct de mullis tribulalionibus

eis in via rcsti;

dici-

et

adduxi in

mus, quia vos pcr omnia

falsos esse

probamus.

terram opliaiam,
dacia, dicenles
:

et ipsi

contra

me

locuti

suntmen-

Qnoinodo non
obscrvalis, nec

estis

filii

falsilalis,

qui lcgem non

JSon habemut regem nisi
:

Casarem

Evangclium recipitis? Miror etiam

(Joan. xix). Et.iterum
perhibes
:

Tu de

le ipso

teslimonium

q.;are vos esse filios Abrahae jactatis,

cum ab
Qua

ipso

leslimonium luum
:

non

est
,

verum (Jopu.
per Moysen

patriarcha sanclissimo degeneres

sitis.

fronle

^

vim). Sequitur
scilicel et

Et ego erudivi eos

vos
iis,

illius Glios

esse dicitis, qui fidem ejus non teneil-

Aaron.et percaeteios
uie

veritalis prophetas

imo, quod est damnabilius, blasphemando

Spiritu sanclo cdoctos, ul
Spiritu sanclo

cum Dco

Palre et

lam negatis? Ipse quidcm sanctse

Trinitalis, ut ail

unum

et

vcrum

naluialiter Deuin csse

B. Isidorus, primiis cullor cxslilit; quapropler iilum

credcrent, limerent atque diligerent, bona facercnt
a malo recederenljquse sibi
quac sibi nollent aliis
fiei
i

Deus Patrcai inultarum gentium per fidem consliluit.

vellcnt aliis facercnt,
:

Si ergo, o insipienles et maligni Judaei, veraiilii

non inferrent

el

cum

ple-

citer

Ahrahae vullis esse, fidem Abrahae lenete,

nitudo lemporis

venirel,

mc

pro

humani gencris
niunli
retlcni-

ut per hanc vitam in sinu illius

mereamini rcquie-

salute de Virgine nasciturum, pro

scere. (Jnusquisquc illius dic.tur esse filius, cujus

plione in cruce morilurum, ad liberandum juslos,
qui in posnis crant, ad inferos descensurtiin, ct die
lertia

doctrinam sequilur. Vos igilur qui sanelae Trinitatis

fidem, quani

Abraham
diaboli
qtii

lenuil,
eslis.

Abrahae, scd

iilii

non tenetis, non Quoiuodo non ex
quas Atra-

resurreclurum, coclum asceiisurum, in Dei

Patris dextera sessurum, et in fine

mundi ad judilegeui et

patre diabolo eslis,

tres personas,

candum

vivos el mortuos inde venturmn in-lubitan-

ham

fide et

operibus confessus esl, vos divinam es-

r

ter sperarent. Hacc

omnia supradkta pcr
brachia

scnliam blasphcmando csse negalis?Palet nimirum
qula ad seternam

prophctas eos docui. Conforlavi etiam pcr Evan-

morlem

sine ulla

momenii

intcr-

gelium

meum

illorum

,

promittens

illis

posilione tenditis, qui Christum, qui
Spiritu sancto vera vila est, uegatis.

cum
Unde

Palre et
ipsc per
fidei, et

ajterna gaudia, angelorutn socielatem, ct Dei onini-

potentis Patris mei,

qni in

coelis

esf,

visioncm

;

prophetam Osee nobis, qui eum brachiis
charitatis atdenlissimo
bis juste conqueritur, dicens

quae eis per legem et prophelas

ampleclimur amore, de vo:

missa.
Christe
!

lolius

bonitalis

ct

non fuerant proinnocentiae amator
erga Judapos pie

Vw,

inquit, eis, quia

Dum

tot beneficia, qnse

recesserunt a tne
in me.

;

vastabunlur, quia prwvaricali sunt
eos
;

Eyo redemi
et ipsi in

et ipsi locuti

suut contra

me

mendacium.... Ego erudivi eos,
brachia
tunt, ul
:

et

confortavi

eorum

memoras, Dei Palris et tuam clemenliam laudas, eorumquc futuram ac nisi poenitenliain egerini. justam damnationem
ac misericordiler exhibuisli,
,

me

cogitaverunl malitiam. Iieversi
facti tunt

denuntias, el nos per hoc in tua fide ct dilrciione
fortius confirmas.

essem absque jugo;

quasi arcus

dolosus (Ose. vil).
Nisi ergo, o Judaei, fidem,

Imperalor,
quaj
est in

auctor

Sed inter haec, o stimme regnm pacis et amator, servorum
Clirisle
,

Christo

luorum largissime remuneralor

si

lus
te-

Jesu, devota mente susccperilis, eritvobis in pnesenti saeculo
vce, id

D

sanctissimae placet
qualiter Judaei

bcnignitati

,

audirc

volumus,

cst multiplex tribulatio

et in

post lot beneficia
vel

Deum Patrem
cgerunt,

futuro aelerna

damnatio. Itaquc, qui

ab co idola

que^lorificaverunt,
retiilcrunt.

quas gratiarum aeliones
gralias
sctl
iti

adorando
liler

in

rccessistis, moneo vos, ut ad ipsuui fideeum credendo accedatis. Non videlis, o

Nullas,

inquit,

(qtiod estgravius sibique damnabilius), nia'itiam

niiseri,

quia jam completum

tus cst vobis?

Nonne jam
expulsi

a

minarege usqtie ad mendiest,

quod

ipse

me

cogitaverunt qua stiniulante Pilato clamaverunt
:

diccnles
mittis,

Tolle, tolle, crucifiye
es

eum,

qitia

sihunc di-

cum

vastati estis, el

cum magno dcdccore
imo
cliatn

de pro-

non

amicus Ca>saris (Joan.

\\\). Qtiibus

missionis

terra

alquc omnibus, quae sub

apte*illud convenil,

quod

inulto

antea in Psalmis
et

coelo sunt, regionibus dispersi,

(quod cst

David praedixit
nequitiam
:

:

Cogitaverunt, inqtiil,

Lcuti

sutit

gravius),
addicli?

cunctis

per orbem nalionilms s^rvituti
ait

iniquilatem in excctso locuti sunt (P>'ii.

Sicenim

vobis ipse justissimus Judex

:

Vasiabuntur. Quare,

Domine Jesu

Christe, vasla-

lxxm). Iterum de eisdcm mendacissimis Judaris pcr cumdcm propbctam, Dei el Virginis Filitjs subjua-

[11) Alt. ui9., quibut.

! t ;

»

145
git,
{ctcti

S.

MaJUIM LEGIONENSIS
:

141

dicens

:

lieversi

$unl,

ut cssent absque jugo

A

strum
per

dcreliquistis, cuni

ipsum Regem angelorum,
terra
et injurias

sunl, ut arcus tlolosus (Ose. vit).

Ac

si

aper-

qucm Dcus

Pater cuncta in coelo et in
illi

tiusDeusel

homo Jesus

Chrislus de eis conquerendo
:

gubernat elregit, vilipendendo
;

innu-

ftobis suis fidelibus
in ine

dicerct

Non

suflecit eis

quod
sunt

meras inferendo, negastis «t Cacsarem, hominem
videlicet

mala cogilaverunt,

el a Pilaio ut mecrucifi-

idololatn*

deditum, regem vos puhlice
infelices,

gerel instantcr

pelierunl; sed eliam reversi

habere professi estis? Revera
cissimi estis,

imo

infeli-

ad
el

id

quod prius fuerant, anlequain eos vocarem

qni coaeternum et consubstantialem
ut

erudirem, ut essent absque jugo cognilionis et

Deo Patri Filium,
veslrorum,
scilicel

Deum

et

dilectionis meae.

dicebam
a

:

De quo in Evangelio frequenter Tollile juyum nteutn supervos, et discite

Abiaham, Isaac

Dominum patrum et Jacobsummo

honore

et reverenlia recipere noluislis; sed falsos

me

quia mitis

sum

et

humilis corde,
xi)

ct invenietis
:

testes adbibentes, et

procacibus Ulum vocibus ac-

rcquiem animabusveslris (Matth.

Et iterum (34)

cusantes, sine causa
nastis, et

reum

esse,

morli condem-

Jugum menm
(34).

suave

est, el

omis

meum

leve (ibid.).

bominem

idolis

culluram exbibentem vo-

Quasi diccret:Post pnedicationem tneam re-

bis in

regem

elegistis

versi sunl ul canis ad

vomitum, ad piislinam pra-

Nolo vos ignorare, o Judaei,quia arUiqua malitia,

vitalcm suam, ut essenl sine jugo
facti sunt ut

mex

notUiae, e

C

qtise

ad persequendum Cbrislum patrum vestrorum
incitavit, ipsa

crcus dolosus.

Notandiim quia arcus

animos

bodie ad contemplandam veesl,

dolosus 6ese lenentem, et ex se sagittas dirigentem
vulnerat. Sicergo Judaei, quasi arcus dolosus, me,
qtii

rUatem, quae Christus
claudit. Impietatem,

mentis veslrce oculos
instiganlc invidia adver-

quam

eos redemi, erudivi, eorumque brachia confor-

sus Christum cogitaverunt,
cerunt.

pravis operibus perfecogitaliones,
et dolosas

tavi,

linguarum suarum
:

sagittis vulneraverunt, diet

Quorum venenosas

centes Pilalo

Sanguisejus super nos,
:

super filios

machinaliones, atque sacrilegas qperationes, quas

nostros (Mallh. xxvu). Et iterum

Si non esset hic

mahiiose adversus

Dominum

et

adversus Christum

malefaclor, non

tibi

tradidissemus

eum

(Joan. xvm).

ejus adinvenerunl (Psal. n), liber Sapientias in per-

gens Judaica, gens cseca, o gens praya, alque
perversa
!

sona eorum loquens, apertissime declarat, dicens

:

hceccine reddis
pricslitit?

Domino proomnibusbonis
popule
stulte el insipiens

Circumveniamus justum, id est

Christum injusle,

qus

tibi

o

quoniam
nostri^

inulilis est nobis, et contrarius est operibus
et

(DfJLt.

xxxn). Nunquid non ipse est patcr tuus spi-

imprcperal

nobis peccata lcjis, et diffa-

ritualis, qui

ab

initio

possedh

te,

fecit

ex nihilo, et

mat

in

nos peccata disciptincc nostrai.
et

Promillit se

ct nullis tuis meritis prxiedenlibus,

proplerboni-

scientiam Dei habere,

Filium Dei se nominat. Fa-

tatem suam

fecit, et creavit te?

o gens perfida,

me- u

clus est nobis in contrudiclionem cogitationum nostrc-

tnento dierum antiquorum
tiones singulas, et apn-te

palrum, cogita generaquia ipse est

rum. Gravis
ejus.

est

nobis etiam ad videndum, quoniam

cognosces,

dissiniilis esl atiis vila iUius, et

naturaliler Dei
dictas ct

et

Virginis

Filius, cui lu

supia-

Tanquam nugaces
Sic

aestimali

immutatx sunt via sumus abillo (Sap.

multas

alias intuJisti iujunas.

Interroga

u).

ergo patrem tuum, et annuutiabit
esse, qui

tibi (ibid.),

ipsum
et

est.

Abraham

eduxit de

Ur Chaldseurum,

ait R. Isidorus (55UIebraeum nomen enim boc nomenexposUuminvenirnus, ubi per Soplioniam prophelam ait Dominus. Nugas,

Nugas, ut

genus

illius eripuit

de servilute ./Egyptiorum,

et

qui a lege recesserant, ego congregabo (Sophon. in).

collocavit intei feelis hoslibtis in terra

Chananacorum.
illum, o

Per hoc scire possumus, linguam Hebraicam
^nsc loquilur.
nostris

ma
viis

Quarc ergo Deum factorem tuum

dereliquisli, et a
ii.fcli-

trcm esse omnium linguarum, quia aperte expnnil
Sequitur
:

Deo

salutari tuo recessisti

?

Quai\{

c

Et abslinet

se

a

cissima gens

omnium

grnliutn, in

diis alienis

exa-

tanquam ab immunditiis,
et gloriatur

el praefert novis-

cerbasti, et in multis

abominalionibus ad iracunipsi
j.

sima juslorum,

patrem.se habere

Deum.

diam provocasli? Immolasli damioniis, etnon
diis videiicet, el

quos ignorasti, imo quos luo consilio
fecisli.

industria
perfida,

Deum

ergo qui

te

geuuit, o

gens

et quod negare non Domini Crealoris tui dum ipsum Dei Virginisque Filium, per quein DeusPateromnia creavit, et sine qtio fartum est nihil, in manibus

dereliquisli;

Videamus ergo si sermones illius veri suut, et tentemus quse ventura sunt illi, et sciemus qu* eruut uovissima illius. Si enim est vertts Filius Dei, sur scipiel illum, nl liberabit cuni de manibus conlrariorum.

potes, oblila es

,

Conlumcliis

et

tormenlo
iilius
,

interrogemus
et

eum, lum

ut sciamus reverentiam

probemus
illius.
»

patienliam ejus. Morte turpissima condemnemusil;

genlium ad crttcifigendum
citis,

tradidisti. Qtiotuodo di-

crit

enitn respectus ex

sermontbus

o iulelices Judaei, quo J non eslis obhli Domini

Attenlius audite, o genimina viperarum, quid liber
Sapientia: de transgressoribus legis atque homicidis

Crcaloris vestri,

cum
,

ejus dilectissimum Filiuinad
quce
perierant

eongregandas oves

domus Jsrael (Matth. x), specialiter ab eo missuin, non solum illtus prxdicationera audire contempsistis, verum
rtiam persuasione vestra et logatu
uiorli tradidistis?

palribus vestris dicat.

«

Hajc supradicta,
»

inquit,

cogitaverunt et erraverunt.

Quare?

i

Quia videlicet

exca?cavit illos malitia ipsorum, et nescierunt sa-

crudelissime
factoretn ve-

cramcnta Dei, neque mercedem speraverunt
lise,

justi-

Quomodo non Deum

nec judicaverunt honorem animarum sanctaruni. Eiymolog. sublittera
N.

tZi)

AlL ms. Sequitur

(35) Lib. x

,

, ,

U3
Volo vos scire, o

SfcKMONES
Jtidaei.

SERM.

IV

IN

NATALE DOMINI.

UC

6upradiclus A glexerunt justum , scilicet Dei et Virginis Filium , qui peccatum non fecit. nec inventus est doltts in liber ideo Sapienlice nominatur, quia in eo Christi ore ejus ( /5«»'. lui) : et a Doir.ino recesserunt, id advenlus, qui est Sapientia Dei Patris, pronuntiaest , a cttltu lolius Trinilalis. Filii aulem adullerolur et ejus passio evidenter e.xprimiiiir. Inteiea

quod

liic

vos moneo, o Judaei, «t supradictum

libri Sapientice
;

rum

illorum, vidclicet

,

qtti a

Deo Palre

et Spiritu

testimonium diligenter perlractelis
telligere possitis,

quatenus

in-

sancto recesserunt, ct idolis servicrunt, in

cm-

quid cavere, quidvc sequi debeaiis.

summatione erunt
exterminabilur.

,

et

ab iniquo eorum turo semen
vilce

Ail ergo superius de insipienlibus pairibus veslris r

Et siquidem longw

erunt, ei

qui Christo mala pro bonis reddiderunt, cruci
videlicet sine causa aflixerunt
:

eum
et

lamen
erit

in

nihilum compulabvntur,

el

sine
111 ).

honore

Hcec cogitaverunt

novissima seneclus illorum (Sap.
Castitas in

erraverunl, exccccavit enim illos malilia
u). Quae

eorum (Sap.

§

Y'-—

Scvo Teslamento laudalur, quv

cogitando erraverunt? Nunquid bona co-

gilando?Nequaquam. lmo quia Chrislum, quivere
est

in inlemerata Yirgine iuilium sttmpsh : tic enim alnuc nialris Ecclesiai cum Jesu Cbrisli sponsi sui

Rex coclorum ac

lerrac,

negaverunt, dicentes

:

Non

Itabemus regem, nisi Cccsarem (Joan. xix), ideo
quae Christus est, erraverunt, el

R

a via verilatis,

charitate pulchra esl et casla generalio. Monet ut Chrislus Dei Patris Sapienlia absque utla dubitalione credatur, qnia semper ad Dei cullum eos pie vocat. Et Salomonis iestimonio ejus acquisitio-

aeternara

damnalionem incurrerunl.
ilios

Quare?Quia

cxcaecavit

malitia

eorum. Revera non polest
quia igi-

oculus rnenlis lumen veritatis, quod Christus est,
conspicere,
l-.ir

nem ejvsdem assertivnibus summe commendat chjus cognilio vila celerna. Clterius inquirit , quart Snpientia; Salomcnis librum a propheticis voluminibus recidsrint.
Haec supradicla (37), o Judaei
,

quem

pulvis claudit malitiae

:

in libro Sapientics

maliliam iu cordibus suis adversus

Christum

de

illis

praedicla fuerunt

,

qui Justum neglexerunt

cogilaverunl, idcirco lumen sapienliae, quod Cbrislusest, amiserunt.

id esl
et

Chrislum Dei

el Virginis

Filium dcspexerunt,

ab eodem qui

cum Deo

Patre et Spiritu sanclo

Quid inler baec animadvertitis, o Judaei?

Niifti-

rum

si
,

patres vestros

,

qui publice Christum nega,

verunl

imilari volueritis

ad aeternae

vitae

gaudia

nunquam pervenire
veslrorum vestigia

polerilis. Si lorluosa
fuerilis secuti,

parentum lumen veritaiis

et sapienliae, quae Christus est, nullatenus valebitis

«nus naluraiis et verus Dcus est, ipsum negando, blasnhemando injurias illi innumeras inferendo, maie vivendo recesserunt. Audite etiam, Judaei, quid in eodem libro Sapienlice de illis qui Cltristum dcvota et fuleli mente susceperunt, dicaiur. Bonorum enim laborum gloriosus esl fructus, et que
,
,

conlemplari. Si cacus carco ducatum prwbeat

,

ambo C

11011

concidat radix sapienliai (Sap.

111).

Et iteruin

:

in foveam cadunt (Matth. xs). Oportet igitur vos

quam

pulchra
esl

est

casta generatio

cum
,

charilate.

omnibus inodis, o Juda>i, foveam
tionis viiare, in

aelernae

damna-

Immorlalitas

enim memoria
,

illius

quoniam
(

et

quam

cernilis incredulos anleces-

sores veslros cecidisse. Illorum itaque aeterna
natio,

dam-

apud Deum nola est et apud homines Sap. iv ). Haec nimirum de Ecclesiae filiis dicla sttnl. Non enim
in Veleri sed in

quam

per increduliiatiserrorem incunerunt,

NovoTestamentocaslitas laudatur.

vcslra sil emendatio. iEterna illorum poena relraliat

Nam
filios

in Veieri

Testamento

steriles mulieres
,

,

quae

vos a morlifera vesirae increduiitalis perfidia.
sit

babere non poterant

sc esse infelices dice-

Perpetua illorum confusio salulis veslrac

caulio.

banl.

Unde
).

in

Genesi Rachelem legimus dixissa
:

Hoc

est ergo consilium

meum

,

ul sicut infelices

Jacob viro suo
(Gen. xxx

Da

mihi

ftlios

,

alioquin

moriar

parentes veslri pcr incredulilalis errorem descen-

derunt in infernum, vos per fidem sanlissimae Trinitalis, Patris videlicet el Filii et Spirilus sancli

Anna eliam maler Samuelis Heli sacerdoti conquesia esl, eo quod non baberet filiura, dicens Domine mi mulicr infetix nimis ego sum
: ,

elaborclis

bona operando asccndere
Psal. n)

in

co3lum.

(III Reg.

1).

Elisabelh etiam

maler S. Joannis
slerilis

Apprehendite igitur disciplinam, ut de via justa non
pereatis
(

D

Baplislue, qtue usqtte

ad senectulem

perma-

cum
el

homicidis et sacrilegis pa-

nebat
in

,

cum

se concepisse cognosceret, btijusmodi
,
:

liibus veslris. Si disciplinam ecclesiasiicae religionis

suscepcritis

,

Sapientiam Dci Palris

,

quac

Domino exsullavit dicens Quia sic mihi fecit Dominus in diebus quibus respexit auferre cppro,

Cliristits est, fidcliler

credendo

dilexerilis, Si

remisaulent

brium
sancla

meum

inter

homines (Luc.
slerilis

1).

Haec ilaque
,

sionem peccatorum conseqtti
iu

poteritis.
,

femina quae diu

vixeral

dc dono

vesira malitia persislere volueritis
vestrae saluiis

et discipii-

prolis id<irco gaudcbal, quia slcrililatis opprobtio

nam
iiam

non

receperilis

,

absqtte dubio
:

carebat.

Patet crgo, ut supra

diximus, quia
in

in

peribitis.
el

Unde

iii

libro Sapienlice legitttr
,

Sapien*
el

vctcri teslamcnlo

opprobrium erat
in

mulieribus

disciplinam qui abjieil infeitx est

vaata

non babcre
nibus
.

filios

,

novo aulem

gloria esl virgt-

spes illvrum, et labores siue fructu, et inutilia (36)

ct

preplcr

Deum
stinl

sese in casliiate continen-

opera illorum

sunt.

Jmpii autem secundum mala
:

tibus. Filii

quippe

proemia nuptiarum, proptcr

qna: cogilaverunt,

correptionem habebunl

qui ne-

quae ipsae nr.ptia: ccicbi antur. Pulcbra ergo et caata

iW) 37)

Ms. inhabitnbilic.
Alt.,

ms. luc inlcrserit verba

in

sermone proccedenti.

: :

, ,

U7
generalio
vati
iii i.
,

S.
fllii

MAKTIM LLCIONENSIS
et auitrix
:

148
ipsa
,

EcclesiiE sunt per

baptismum reno- A virginum regina
pitis
,

maler nostri easponsus

a peccatis abluti cuin charitate Dei et proxi*
et easla gcneralio dicuntur,

qui esl Virginis

filius

ct virginuni

Qui jurc pulcbra
pt-r sacri fontis

Inde agtnina virorum

ac pucllarum

sanclarum
corpore

quia

utcrum dealbati
,

el in sanclac

inde sectalores et seclatrices perpetnai conlinentM

Trinitatis ftde roborati
iioii

in eharilate sui Condiloris

puellarum

,

catificantt s se
,

non solum

in

solum

casti

,

sed cliam virgincs inveniuntur.

sed eliam in ipsa mcnle
castranles
,

coneupiscentiae radicem

inde est quod sancta maler Ecclesia casla dicilur
et virgo, quia videlicet

coelcstem

alque angclicam vitam in

non fornicatur cum

idolis,

lerrena mortalitale mcdilanles, et in caine corruptibili

neccumdiisalieuis, sedpcrcharitatem.incorruplam
el intemeralain

incorruplionem perpeluam relincnlcs. Quibus

fidem servat Jesu Christo sponso
(

cedit

omnis fecundilas carnis, omnisque pudicilia

suo. Itaque, ut ait B. Auguslinus
tetnp.
) ,

Serm. xu

,

De
sit

conjugalis.
sit

Nam cum

ipsa universa Ecclesia virgo
(

ubi

non

cst

caro a concubitu integra

,

desponsata uni viro, sicut dixit Apostolus

II

in fide Christi virgo conscientia. El ne dubilelis,

o

Cor. xi): quanto digniora sunt

membra
,

ejus qui
lola cu-

Judaei,qitod dicimus
Christi

ita

esse,

quid in persona

boc cuslodiunl etiam
stodit in lide?

in ipsa

carne

quod

Salomon

iu

Canlico spiriiualis amoris de

Scd tamen

sic virginilas laudetur,
,

eadem pulchra
dicat, audite
:

el casla sanctae Ecclesiae generatione

ne uuplix condemnentur. Oporlel ergo
Isidorus (58)
licel
,

ut ait
est
,

B.
sci-

Tola pulchra es, amica mea,
te
(

et

ma-

non danmare quod bonuni

cula non ett in

Cant. iv

).
,

nuplias, sed suadere quod melius est, vide-

Volo vos scire, o Judcei

quod sancla Ecclesia
et

licet

continentiam sive virginitatem.
,

cum omnibus
corpus
;

liliis

suis

una Ecclcsia est,
illius est.

unum

Audistis superius

o Judxi

,

leste libro Sapienticc,
,

Chrislus autem capul

Quid ergo

quia qui Christum negaverunt

eumqiie super se

<le illius

ptilcbriiudine et caslitale Jesus Cbrislus

regnare noluerunt,
sinc

in

nihilum computabuniur,

coelestis

sponsus dicat

,

audiamus. Tota inquit,
est in te.
,

honore crunl novissima senectulis illorum.
lihri Sapientia:

putchra

es,

amica mea, et.macula non
:

Cum

Audistis eliam ex lectione ejusdem

scriptum

sit

nemo

vivit

siue peccato

nec infans
xiv, juxt.

eujus vila est unius diei super lerram (Job

quam pulchra sit clesia^ cum Jesu
convicli
,

casta generalio sanclx matris EcChristi sponsi sui charitale. To»

LXX)
tur,

;

quid est quod sponsa tolapulchra esse dici-

verissimis itaque teslimoniis in veslra objeclione
tot Yeteris
,

in

scriplum esl

qua raacula non habetur? Alibi quippe Stella; non sunt munda in conspeclu
:

ac Novi Testamenti auclori,

tatibus superati

quid aliud reslat

nisi ut Chri-

Dei (Job xxv

).

El

alibi

:

In multis enim

offendi-

mus omnes
ipsos

(Jac.

m).
et
:

Et Joannes apostolus ait

C slum cum Dco Patre et rum naluraliter Deum
silium

Spiritu sancto

unum

el ve-

credentes, cjus
?

baplismo

Si dixcrtmus, quia peccalum non habemus, nosmet-

quantocius purificari studeatis

Si humiliier

con-

seducimus,

veritas

in

nobis

non

est

(I

meum

susceperilis

,

graliam Dei omnino,

Joan. i). ltem ipse
vimus
,

Si dixerimus quia non pecca-

tentis Palris recuperarc poteritis

quam

ejus dileitaqt:2

menlimur,

el

non (acimns veritatem (ibid.).
in

ctissimum Filium negando, amisislis. Hortor
vos

Sed dum sancta Eeclesia
tidie

suis

ftliis

a peccatis

cum omni

diligenlia, el

quolidianis se per pocnitcutiam

mundat, dum quo-

ut ipsum Dei et Virginis

moneo omni instantia, Filium verum Deum et na-

peccata vcnialia

cum
;

lacrymis abluit,et a

turalcm Dei Patris Sapienliam esse credalis, sine

criminalibus se relrahil
cet
,

quamvis frequenter pecper assiduam tamen pccnitenliam munditiam
assidue consenat. Hinc enim in Apocalypsi
:

quo ad animaruin vestraruin salutem pertingere
ininime poteslis. Ipsa quippe Dei Palris vera sapieniia, qiue Chrislus est
,

suam

semper vos ad cullum
in

episcoporum ordini dicitur

Beatus qui cuslodit
,

Dci vocavit

,

sed prius in veleri leslamcnto pcr le-

vestimenta sua, ne nudus ambulet

et

appareat con-

gem

ct

prophetas quasi in occulto, nunc atilem
gratiae

fusio nuditalis illius (Apoc. xvi).

Unde etiam Sael

hoc tempore
iuvilat,

per aposlolos

,

ct

episcopos ct

lomon

in lihro,

quem

Ecclesiasten appeliamus, ait

caeleros Ecclcsia^ praedicalorcs vos ad

veram fidem

Qmni tempore
rtus

sint vestimenta tua
deficiat
(

candida

,

oleum
:

non jam occulte sed
Proverbiorum libro

publice.
:

Unde Salosuam,

de capite tuo non
auletn
).

Eccle. ix). Et illud
;

Ju;

mon
in

in

ait

Sapienlia, id est

meus ex fide vivit (Hebr. u Rom. i Quamvis ergo mox ul peccet, a jusliiia dovict, tamen dum semper credit in eum qui justiGal. in
ficat

Christus, foris prccdicat, in plateis dat vocem
capite

turbarum clamitat
,

,

in
:

foribus portarnm

urbis

profert verba sua

dicens

Vsqueqno parvuH
quia

impios, et assidue sub ejus
,

fide

peccata sua

diligitis

infantiam

?

(

Prov.

vm.) Notandum
,

deflet

per assiduas lacrymas ct cxtera bona opera

parvuli aliquando dicunlur pro infantia

aliquando
,

jtistiliam

suam

retinet.
lisec

vero pro parva inlelligentia. Hebixa utique plebs
pulchritudo, scilicet caslilas

Noiandttm quia

anlequam
infaus erat

in
,

terram promissionis inlrarel
,

,

quasi

el virginitas generationis sanctae Ecclesia», in novo testamento, a beatissima semper Yirgine Maria,

quia nec lcgalibus prseceptis

nec pro-

phelarum oraculis instructa fucrat, cui Moyses
ait
:

quae est caput virginum
(38)

,

initium accepit. Ipsa est
offic.,

Portabit te Dominut Dent tuut usque ad locim

L

b.

u

De Eccles.

cap 18, ex quo

Iktc

onmia translata sunt.

,,

uo
i,tutn,
{

SERMONES.
sicut

SERM.

IV, 1N

NATALE DOMIM.
,

m
Quamtc
esse

portare soiet

muiier infanlem suum

A

eis

qui (idem habeiH in illum (Sap. 1).
,

Deut. 1). Lex enim Judaeis quasi infaniulis paedafuit.

ergo illum

o Judaci

,

ut ail

Salomon

,

in simpliei-

gogus

Sed quid Sapieniia Dei Pairis dicat audiamus. Lsquequo, parvuli diligitis infantiam?
,

tate cordis, et credile illum naluraliter

FiHum

Dei Patris

,

ut

Hlum

possilis invenire ac propilium
eis qui

Ac

si

Deus

et

homo
:

Jesus Chrislus, in quo vere

hahere in die necessitalis. Apparet, inquit,

sunt omnes Ihesauri sapientiae et scientise Dei Pairis, aperlius diceret estis parvuli
scilicel
,

Jndsii

,

qui cognilione mei

fidem habenl in ittnm. Revera Dei et Yirginis filius apparet in praesenii vita veraciler in se credenlibus,

usqaequo

diligitis
,

iufanliam

?

Legis
,

seque ex loto cerde diligcniibus, per
parebit in futuro per speciem.
,

fidera

;

et

ap-

carnalem observantiam
,

quam

vos

dudum

Moneo vos itaque,

quse Christus est, o Judsei, ut hanc sapientiam eralis infantuli in Dei videlicet amore summopere quaeratis, el inventam fidelher dilieremo docui, et in advenlu meo fidem qualenus ipsius magistcrio instructi , cum hahere volui ? Lex enim et prophetoe usque ad Joangatis nem prophetaverunt (ilatlh. xi). Ego autem novus Eccleske filiis bealificari possilis. !n cujus laudibus homo veni in niundum , et in adventu meo omnes sic ail Salomon in Proverbiis : liealus homo qui inet qui veteris legis carna'es caeremonias mutavi venit sapientiam, videlicel qua: Christus esl et nova pnecepla niundo edidi. Quare ergo, o slulli Judsi B afluit prudenlia. Melior esl acquisitio ejus negoliu-

cum adhuc
pusilli, in

,

,

,

,

jeterna gaudia, quae recle in

me credendo
;

vobis fo-

tione

argenti

et

auri

,

primi

el

purissimi fructus
:

rent utilia

,

uon desideratis

et

lerrena ac trans-

ejus

:

preliosior esl

cunclis

opibus

el

omnia qwa
divitia: setnilie

itoiia, quaft vobis sunl noxia, concupiscilis?

Cur, o

desiderantur huic non valent comparari. Longiludo

imprudenies

,

qui in lege et prophelis nie venlurum

dierum

in dextra ejus

,

el

in sinislra
,

iltius

essc legistis,

ne jam

venisse non solum recipere

cl gloria,'.

Viw

ejus

viir.

pulchrce

et

omnes

non
qiiae

vullis, sed cliam odio scientiam

meam

habead

tis? Itcrum ipsa

naluralis
,

Dei

Patris sapicnlia,
,

Chrislus cst

vos niisericordiler, o Judiei
sui, in
:

Lignum vita: est his qui apprehendeeam ; el qui tenuerit eam eril bealus. Domhius, scilicet Deus Pater hac sapienlia quae Christus o^!
iliius parificce.

rint

,

,

,

ihlem atque

amorem
,

eodem

liDro

Prover-

fundavit lerram
est
tia

,

slabilivil coelos prudentia

:

Chrislus

biorum horlalur, dicens

Converlimiui ad correclio-

enim sapientia
ergo
illius
(

et

prudenlia Dei Patris. Sapie»~
,

nem meam
ceret

et

proferam vobis spiritum
1

meum

,

ct
''i-

eruperunt abyssi
111 ).

et

nubes

tore

con-

ostendam verba mea (Prov.
:

).

Ac

si

apertius

crescunl

Prov.

Quia prius vocavi vos,

scilicet

adventum

Vos

scitis,

o Judaei, quia qui

odit

sapientian»,

meiimpronuntiaviperlegemet perprophetas,deii.dc
pcr Lvaiigelium

c

meum

,

et renuislis

ad

me

fidelilcr

accedere,
cula
,

el

exlendi

manus meas ad facienda miraet

animam suam, et qui diligit illam, diligil lam. Vnde ipsa Dei Pulris Sapientia, quae Christus est, loquilur in Proverbiis : Omnes, qui me odio haodii
bent, diligunl
in

et eiiam iu

cruce expandi eas pro veslra ac

morlem (Ptov.

vill).

El iterum

:

Qui

totius

mundi rcdeniptione,
scilicel in

non

fuil qui aspiceret,
,

me

peccaverit, Ur.det

animam

su<*m (ibid.). Aurict

praeleiea despexislis

omne consilium meum
filios

(juo co-

bus itaque audile discipiinam,

operihus appreillan».

gilaveram ut vos

et filias

adopla,

henditeearo.et nolite superba mcnte abjiccre

rem,

autem superbiendo biasphemando discipulos meos injuriis affectos llagcllis caesos de
*,os
,

Quid etiam ipsa Dei Patris Sapienlia ad eiudilio-

nem omnium noslrum de
meas
riel

se ipsa dicat,

audiamus

:

finibus

vcstris

ejecistis
filios

,

et

increpationes

meas

Beatus homo, qni audil mc,

et qui vigilal

ad fores

quihus vos ut pater
care voleham
,

ad viam vevilalis rcvo-

quolidie, et observat ad postes oslii mei (ibid.).
:

neglexislis, sed saltem vel jain

nunc

Et iterum

Qni me

invenerit, invenict vilam, et
(ibid.).

hau-

quamvis sero convertimini ad saluberrimam correclionem ineam et profcram vobis spiritum meum
, ,

salutcm a Domino

Quam

inisericordiler,

ct

quam

pleno charitatis affectu ipsa Dei Palris Sa-

f>])iritum videliceL intelligenliae et pielatis; et

etiam

pientia, qua3 Cluistus est,

verba mea, quae sinc dubio sunl spirilus et vita [Joan. vi ) , vobis osiendam.
Audistis, o infeliccs Judaei
,

D ctionem sui invitet rum libro oslendit,
clamilat,
et

quam
,

pie vos Dei

omncs ad fidcm ct diloSalomonin codem Proverbiodicens Nunquidnon sapientia prudentia dat vocem suam ? In sumiuis
; :

Patris sapientia, quae Clirislus csl
illtim

ad se vocat, ut

excelsisque rcrticibus super viam in

mediis semitis

cum eodem Pairc et Spiritu sanclo unum naturalem Deum esse credaiis, Quani modeste vos
increpat
ut de transaclis malis quantocius pceni-

stans juxta portas civitatis in ipsis foribus loquitur,
dicens
:

viri,

ad vis datnilo,

el vo.%

mea ud

filios

hominum(ibid.).0 Judaei transire fortasse per
ramiis,
id est in
lis,

viani

tenliam agalis,

quamque
in

misericordiler vos sibi in

tcmporalem cum bujus Sapienii» ignorantia potcsi

liios adoptare volens, Spirilum
miliit,

quo illuminali

sanctum vohis procognilione ol amorc perfe,

hasc

cadem Sapicnlia
viis slctissc

in
;

scmitae angulis,

abscondito, constitissct
in

scd non in angu-

ctius crescatis. Ipse

cnim omnes homines salvos fieri
tenire
el in

ut

ait

B.

Paulus, vult

sod

mediis

perhibetur. Investi-

ct

ad aguUiouem verUatis
illo

gandti quippe haec Dei

Patris

Sapientia fuerat,

si

(IJim. n).
ut>

Senlite igitur de

in bonilate,

occulla essc voluisset
snae
latis

;

sed postquam Incarnalionis
;

simplicitate cordis quterite iltum,
his, qui

quoniam

in-

mysioria publicc oslendit

postquam fnunUi-

vcniiur

non

tentan!, c um,

:

apunrei aute.nx

eyempUim superbientibus

praibuitj scmctipsa

; ;

:

«3«
vol»is.

S MAUTINI
qnasi traiiscuntibiis, in mediis seinilis
illam ridelicet quaerere nolumus, in
lixil

LEGIONENSS
A
suticto

1-2
in civitate habitationis tuw, Bcilicet

tuo, ct

ul

si

eam no-

Hierusalcm,

et altare,

similitudinem, scilicet, taberinilio

lenies

impingamus;

et

quam

videre negleximus,'

naculi tui, quod

prwvarasti ab

(Sap.

ix).

El

oslendenles langamus. Scd quidhaec DeiPatrisSapienlia, quae Christus est, dicat,
pite disciplinam

llerum: Sapienlia deducet me
brie, et custodiet

in

opoibus meis so-

audiamns

:

Acci-

mein sua

polenlia, elerunt accepla
et

meam, et non pecuniam ; doctrinam magis quam aurum eligile (ibid.). Ac si aperle diin

opera mea,

el

disponam popvtum tuum jvste,
(ibid.).
llis

ero

dignns sedium patris mei

testimoniis

cat: Accipile disciplinam nieani, qurc docel Deuin

apeile datur inlelligi quod Salomon scripsit libniiu
Sapienliw. IIunc

omnibus

et

snper omnia diligere,

proximum

Sapientiw librum, ut quidam sa-

tanqnam seipsum amare,
Sequitur:
eligite.

pecuniam coritemnere,
auruin

piens meininil, FJehr.ei inter canonicas Suripinras
recipiebant. Sed poslquam comprehendentes CliriStum intcrfecenint, memorantes in eodem libro lam apertissima deChristo leslimonia, quibus dicilur: Dixerunt intra se impii
iujuste,
est
:

ccclestia quaerere, peceaia viiare, virtules acquirere.

Doctrinam
dicerel

meam magh quam
:

Quasi

Evangelicam
eligile
;

doctrinam

nieam magks quain aurum

quia per ipsam,

Comprehendamus ju-

cognilionem atque amorem Conditoris vestri postum testis acquirere. Unde eliam Salomon ail in Pro- " rius
rerbiis

quoniam
et

iuutilis est nobis, et contra-

opcribus noslris, et promiltit, se scienliam

Posside sapientiam, qnia anro meiiorest: acquire prudenliam, quia preliosior cst argeuto(Prov.
:

Dei haberc,
iufra
rabit
:

Filium Dei se nominat (Sap. n). El
et tibt-

Sienimest Filius Dei, suscipietillum,

XVI).

eum de manibus contrariorum (ibid.) Ac dcinde
illius,

De hac eliam increata Sapicntia, quac Christus
est, audite,

Vi sciamus, inquiunt, reverentiam

et

probe-

o Judaei, quid in libro Sapientice legitur
;

:

Optavi
in

et

datus est mihi sensus
sapientiw
;

et invocavi et venil
el

me spiritus
et

et

prwposui illam regnis

mus palientiam ejus ; morte turpisstma condemnemus eum(ibid.) Hac de causa collatione facla, nenoslri eos pro lam aperlo sacrilegio derogarcnl, a pro
pheticis voluminibus

s»dibus,
illius
;

divilias

nihil esse
illi

duxi in romparalione
lapidem pretiosum
illius

eumdem

libruni

reciderunt,

nec comparavi

omnem

legcndumquc
Sapienliw,

suis prohihuerunl.

qnoniam omne aurum
est exigua, ct

in

comparalione

arena

Audislis, o Judaei,

quia parentes

veslri

librum

lanquam lutum wslimabitur argenlum

quem

anle advenlum Cbrisli

irtler

cano-

fn conspeclu illius. Super salulem el speciem et

omlu-

nicas Scripturas recipiebant, posl passionem vero
ejus a prophelicis

nem

pulchritudinem dilexi
;

illam, et

proposui pro
est

eum voluminibns

reciderunt, le-

iuce habere illam

quoniam mexstinguibile

inen illius (Sap.wi). Ipsam ilaque Sapientiam Dei
Palris,

C gendumqiie suis prohibuerunt. Cur boc fecerunl? Quare librum Dei sapientia ct provideniia conscriptum, de canone sanclorum librorum secanlcs, rcpudiaveninl? Nunquid causa amoris et dilectionis
nominis Chrisli hoc fccerunl? lino odio
lcntia
et

quoe Chrislus est, in

comparatione cujus
diligile, et

vilcscunt omnia, super

omnia

Palre et Spiritu sancto
credite,
si

unum
ct

et

cum Deo verum Deum esse
Trinitatis

malevo-

ad

seternam vilam vultis perlingere.
individiue

hoc egerunl. Sienim Clirislum veraciler diqui

Ognitio quippe summae
vila aeterna est, sine

ligerent, iibrum Sapienliw,

passionem,

quam

qua nullus

in aeternum vivere

dndum

ipsi in

eum

cxerciieranl, aperte praedicabat,

pnlest.

Unde ipse Deus et homo Jesus Christus Deo Palri loquitur, dicens: Hwc est vita wlerna :
te solum verum Deum, el quem miJesum Christum (Joan. xvn). Ipsam ilaque

de divinarum catalogo Scripturaium
rent, sed

non abjicc-

ul cognoscanl
tisti

summa reverenlia haberent. Si Clnisluni \enim Deum et verum hominem essc credercnt,
nequaquam Scripturam sacram,
cciehralam
evidenter
quae

adventum
eis

Dci Patris Sapienliam, quae Chrislus est, pro luce

ipsius longe ante praedixerat. et passionem ah

habere

fideli

devotione proponite, ut expulsis in-

oslendeh

.1

,

de

anliquointcr
2iit

credulitalis tenebris, ad «lcrnae clarilalis palriam,

rum

libroruni

numero

reciderent.

Qjiid
dicilis,

ipsa duce, pnssilis pertingere. Ipsa in hac peregri-

^

haec

animadverlilis,

o Judaei?

quid

natione sanclam Ecclcsiam cvangelicis documenlis
illustrat;

quid respondelis? Nonne

cum

liber Sapientiw ad-

ipsa

in

scessit,

aelernaliter

ccclo iiluminat.

a quo nuiiqiiam dimanens, sanctos angelos in Librum Sapienliw, in quo lam evi-

Deo Palre,

ve.ntum Chrisli apcrle prsedicahat, ejusque passio-

nem

evidenler a Judsis ilh.tam ostendebal, Christo

tcstimonium perhibebat?
parentcs veslri

Nam

el

cum

ipsi infelices

denUssima de Cbrisli advenlu teslimonia inveniunlur, Salomon (39) scripsisse probatur testimoniis
illis,

eumdem

Sapienliw iibrum, eo quod

Christi passitfnem manifcsle osleiuleret,de

numcro

quibus

ibi legilur:
et

Tu, inquil,

me

elegisti
et filia-

regem popnlo tuo t

judicem filiorum tuorum

divinorum librorum resecarent, procul dtibio tesliquia passionem, monium Christo perhibebant
,

rum

:

et dixisti

mihi ut wdificarem templum in monte

quam

a

seipsis palratam sciebant, sciri et a po-

(39) Liber Sapientiw apud Gnecos hunc prac se ferl lilulnm : Sapientia Salomonis, proplcr verba huc addticta. Apud Latinos, ut jam praenotavimus
fol.

eilium

119 eodem litnlo insignitus Roinanuin sub Gelasin

fuit

vel

usque ad consub Hormisda

Salomonis credilus est, qnod cjus sentcnlias. non verba cl conipositionem conlillujus iibri styncal. Imo inquil Hicronymus tus Cracam eloqucntiam rtdolel.
p,vpa. Eatentis esse
;

153
stcris
legi

SERMONZS.

SERM.

IV, IN

NATALE

DOMINI.

iSi

A nino ultra repugnare debealis. Dominum Jinquo Scripturarum canone librum Sapientioe Judaei reciJesum Christum, quem hactenus negaslis dicendo, derunl, ne nostri eos, ul dictum est, pro lam aperlo non anle omnia saecula aDcoPatre genilum fuisse,
dolebant. IJcirco itaque de sanctarum
sacrilegio

derogarent.

Sed quanta

est malitia

ho-

sed ex Maria,

illius

Genitrice,

temporalilei exor-

minum

conlra benignilatem et omnipotenliam Dei?

Qnia igilur librum Sapientiw,

quem Deus

Paler

Spiritu sancto, sicut et cccteras sanclas Scripturas

dium sumpsisse, cumPatreet Spirilu sancto unum et verum Deum esse credite omnia coniinentem, omnia regentem, et per infinila sxculorum saecula
;

ad landem et gloriam nominis sui dictavit, et in quo dilectissimi Filii sni adventum ejusque passio-

regnantem.

.

Ipsum quippe

(39*)

Deus Palcr anle omnia

saecula
est,

nem
(

evidenter praoslendit, ipsi malitiose de san-

ex se ipsogenuil; ipsum, ut jam saepe dictum
Virginis Mariae uleruni misericorditer misit.

lorum numero librorum delere conali sunl, con-

ad redemptionem humani generis per intemeratye
Haec

tra

animarum suarum salulem
loco vos

peslilenier ege-

runt.

omnia ab
convenio, o Judaei, ut dicalis milri

iniiio

mundi per

figuras innotuit, per ora-

Hoc

cu!a inlimavit, per legis doclorcs docuit, per pro-

qua de cansa tam superbeconlraire praesumpsistis
d.spositioni

pbetas praedixit, ad extremum vero per evangelislas

alque ordinalioni omnipolenlis Dei?
consilium dissipare eslis ausi, lii;rum

et

apostolos aperlius lolo orbi manifestavit. Hos
,

Quare

illius

qnoqiie Testamenti Novi doclores

qui Testamenli

videlicet Sapientiw,

quem

ipse,

qui vocal ea

qitae

Veierisoccultasallegoriarum caligines aperte explanaluri, el in luce praedicando perducturi eranl;

non sunt, lanquam ea quse sunt, ad erudiiionem
Eoclcsiae
snse

scribere jnssil, vos canonc sancto-

B. Job in spirilu praevidens de

Domino dicebat

:

rum librorum

recidere praesumpsistis? Qttae etiam

vos insania compulil? quae

malignilas incitavit?

Profunda quoque fluviorum scrulalus est, el abscoudi'.a perduxil in lucem [Job xxviu).Quod B. Gicgorius exponens, ait (40)
:

qnac superbia adversus Detim et Crealorem veslrum

«

Quid namqne hic aliud
dicia

armavit in

decretum ab eo firmiter nntc omnia saecula slaluliim immulare, et omnino
ut

tantum,

flumina, nisi anliquorum

Palrum
,

nuncupan-

tur? Qu!s enim pensare sufliciet
fluvius,

quam veheinens

occullare voluislis,
plerelur,

ita ut, si fieri

posset, ne

com-

modis oninibus elaborastis? Dei

et Virgi-

pil?

dum legem conderet, ex peclore MoysieruQuam veliemens fluvius ex David corde dequania vero (41) Salomonis opere atque

nis Filium

pro salule humani generis a Deo Palre
sine causa cruci afilxistis
Spirito sancto
;

fluxil?

dc

coclis

missum

insu-

per et ea quae,

diclanle, de ipso

omnium prophclarum fluminum flucnta manarunl? C Sed borum fluminum, o infclices Judiei, vos speciem lenclis,

scripta erant, obliterare conati estis? In hoc dalur
intelligi,

dnm

superficiem

lilterae

servando,

quia semper contra
et

Dominum

contentiose
perdidistis.

egistis,

idcirco

locum ac gentem
dixi vobis,
est scienlia,

L;>nge superius

jam
non

o infelices, quia

non
uon

est prudentia,
est cotisitium

non

est sapientia,

contra

Deum

(Prov. xxi).

Non

eorum profunda ignoralis. Nos vero, qui vcnientc id est iu in carnc Domino in eisdem fltiminibus sanclorum Palrnm Veteris Teslameiiti Scripluris, inlerna spirilualia quaerimus, eorum profuuda ac myslita riniamur. Quod ipse Dominus faterc dici,

ergo ad vitam, sed ad a»iernam damnalioncm lendil,

lur, quia id

nos agere, ipso donante, praevalemus.

qui Dei consilium dissipare conlendil. Qui di-

Per nos ergo, qui non liltcram quacoccidit, sedspiriluin qui vivifical (// Cor.

vinae dispensalioni
coelilus

repugnat, ejiisdcrn

divinitalis
ln se

m), sequimur,
cl

et

pro-

advcrsum se iracundiam provocal.
vadit
in in

funda fluviorum Doiuinus scriitalnr,
in

abscondila

vadit, c.um
in

Deum

;

ccelum pulsans, cadit

lucem pciducil; quia dicta
liistoria

legis, quac caliginosa

profundum;

d.le ilaqtie,

allum lendcns, ruil abalto. Reo infelices Judaci, ad cor et divin;e
;

nimis

obscurat,
et

nunc exposilio spnilalis
in parabolis

illuniinal.

Unde

loqucns

pcr Evan:

dispensaiioni diulius contraire nolite.

Non

est vo-

gelium Verilas discipuiis praecipit, diccns

Quod
in

bis ulile Dei opus, eliamsi possetis, facere irritum,

D

dico vobis in tenebris, dicile

in

lumine

;

el

quod

quod ipse anle omnia saecula pro huniani generis salute suo lemporc firmiter statuit complenduiii. Qiid potest dicere lutum contra ligulum? (ha.
xlv.) Aul

aure auditis, pradicate super tecla (Mattli.

x).

Aperle

namquedicta exponentium fccenint nobis lam conspicuas senteitlias anliqiioriim Pairiim. Unde Isaias
propbcia plana sanci;e Ecclesite exposilionis verba
consplciens, el non allegoriarum lcncbris obscuia,

quomodo

potest dicere

figtilo

vas

fitlilc,

non

me

fecisli

bene? Libenter ergo
et divinae

utile

consilium

ineum suscipile,
nolile contraire.

dispensationi ulterius

exclamavil
et

,

dicens

:

Locus fluviorum

rivi latissimi

patentes (Isa.

x\xm).
o Judrei,
«

citis? quid

Quid inter haec animadvertitis, o Judaei? quid diad supradicta respondelis ? Puto jam

Hoc loco

intelligite,

Quia Teslamcnli

Vctcris dicla, quasi angusli cl clausi rivi fiiettint,

vicli eslis inlanliim, utcontra Dei Sapientiam, qu;e Chrislus est, niinquam amplius mussitare, ncc om-

qui iiiimensas

BCicnlUe suae

senlcnlias co'lettione

obscurissima conslrinxcninl. Al contra, doclrina

(39*) Alt.

ms. Hic
:

incipit

sermonem oclavum de
cuiii

ordinem

POiniiii Nativitaie

deniens verba coimoxionis

9'iprrioribus

Ifisum qifipp*; veriim mis sequimur

nnslri, (10) Lil». xmii Fxposit. mor., c;ip (il,i lidit., a St.iojn nis vre.

%\,

,

155
sancta» Ecclesiae rivi et
laii

S.

MARTINI LEGIONENSIS
;

156

el patenlcs sunl

quia A mecum.

Ad

id vero

quod dixerat,

nescit

homo predabitur
i.n

ejus dicta, et invenientibus multa sunt, el quaercn-

tium ejus, nec invenitur in terra suaviter vivenlium,
inferiorem versum reddidit, diceus
:

tibusplana.Ait crgoB. Job (cap. xxvin)
fluviorum scrutalus est Deus,
in
et

:

Profunda

Non

ab$condita produxit

aurum obrizum pro
commulatione
pientiae
ejus.

ea, nec appendetur

argenlum

lueem; quia,

dum

ecclesiasticis exposiloribus in-

Ad

ulraqtie ergo respondit, sed

lclligenliae

spiritum infudit, anliquas prophetarum
aperuit.

augendo quod objecerat, non solvcndo. Cuin sa-

obscuritates

Et hoc jam sancla Ecclesia

namque locum
abyssus

quaereret, et deinde infcrius
dicit
:

per Spirilum sanctum agnoscit; quod vos, o Judaei,

responderct,

Non

est

in

me; non
auvel

per litteram intelligere
est,

omnino non
:

potestis.

»

Hoc
si

ubi csset, sed ubi

non

esset, indicavit. Cunctis

quod vobis Isaias
intelligetis,

praedixit

Si non credideritis,

lem

liquet

,

quod ncque hscc l.umana sapientia

non

nec permanebitis
:

(ha. vu). Ac

tencri loco, vel

emi

diviliis potest

;

sed virsanctiis

aperlius

diceret

Si non credideriiis ea quae de

myslicis sensibus plenus ad
transmittit, ut

alia
,

nos inlelligenda

Chrisio vobis nunliata sunt,

nequaquam

Scripttiras

non crealam

sed creantem Sapien-

inlelligeie spirilaliler poterilis, qnia dur.lia incredulilatis obnubilat oculos vestrae mentis.

liam, quae Cbristus

est, reqtiit

amus. Nani

nisi

in

Nec

per-

verbis islis allegoriarum secrela rimemur, ea uti-

mattebiiis,

inquit,

in

fide

videlicet

et

dileclione

B que,
si

quae sequuntur,

omnino sunt digna despectui,
:

Christi.
iufelices

Hanc procul dubio
Judaei
,

caecilatem veslram, o

ex sola historka narralione pensciiliir
:

nam cum

Moyses legislalor praesignabal
;

paulo po-t dicit
t

cum

Israelitico

populo loquens faciem velabai

ul

iVcn adirtjiiabilur

ei

aurum,

vel vitrum.

Et

videlicet per

boc designaret, quod vos, qui, eodem

sicul

novimus vitium longe atque
;

dissimililer auro

Moyse teslante, sempcr contra Doniinuni murmurastis (Exod. xv), seniper

sil vilitis

curpost auri nomen, melalli utiquepre,

eum ad iracundiam
fuislis;

pro-

tiosi,

pro hnmensa laude

vilrum quoque dixil salitterae dilicultalc

vocastis,

sempcr

ori ejus increduli

vcrba

picntiae

non aequari? Ipsa ergo
itt

legis cognoscerelis, et

lamen ejusdem clarilatem
veslrum, et
a
in crrore ve-

compellimur,

ad

sententias

horum verborum
Patilus

Lgis omnimodo non videietis. Unde et per D. Pauluin, contribulein scilicet

mysticas vigilemus.

Yir ilaque santtus, qiiam sa-

picntiam conlemplalur, nisi

eam de qua
el

stro

non relictum, scd
:

Domino
est

misericovditer

apostolus dicit, Cltristum Dei vhluiem

Dei sapien:

clcclum, recte dicilur

Vsqtie in

hodiernum diem,
positum supcr cor

tiam (I Cor.

l); et

de qua Psalmista

ait

Omnio

iu

cum

legitur Moijses,
111),

velamen
id est

sapicniia fecisti? (Psal. ciu).

Hujus

iiimiruin

Sa-

eorum (// Cor.
fidem
,

Judaeorum. Hanc igitur
,

q

picnliac

bomo pretium
illius

ncscil,

quia nibil dignuin
aulcni lioc sapien.esciri
;

ut supra

dicimn est

omnipolens Deus ab
inti-

aestimalionc
li.e

invenit.

Non
i

initio inundi,

per figuras innotuit, pcr oracula

prelium

et esse diciiur cl

sed

idcirco

niavit, per praeeedenlia promisit, per

subseqnenlia

nesciri quia deest, eo scilicel Ioquemli gencre,
in angustiis

quo

implevit.
saectila

Hoc scilicet, quod Dei Filius anle omnia ex Deo Patre sit genilus, el quod idem Deus
sit

quisque deprehensus,

cum remedium

stibveniionis
ciat, nescit.
c

non

invenil, faleri solel, quia quid fa-

iu fine

temporuin ex Virgine malrc

bomo

faclus.

Yeibum enim caro facium
habitavit in nobis [Joan.

est, ul ait evangelisla, el

IIujus crgo
is

Sapientiae prclium nescire, esl diillani percipial,

i).

gni opci
iliius

nierilum, qtto

non inve-

Sed

si

adbuc, o Judaei, de

aetcrna nalivilale
in

nirc.

Ad boc namqtie

pretiutn

damus,

ut ejus vice

dubitalis; si
vestris;
si

adbuc dubietas rcsidet
sufficere
dicitis;

mcntibus

rcm, qtiam appclimus, posstdere debcamus. Quid

sancloruiu Palruin tol testimonia vobis

aulcm nos dedimus, ut banc
redempii sumus.
,

Sapienliam,

quaj

adbuc non
lerna

quid de eadem roa>
quasi
ila.n in-

Chrislus est, perciperc mereremur? Graiia quippe
Ilia

D:o Palri Sapieulia

H. Job,
:

namque opcra

sola male \i-

vestigai.do dical, awiialis

Sapienlia ubi iuvenitur,

etquis esl locus inielligentiw ?

vendo dedimus qtiibus si jttsla rclribulio servareNescit homo prclium D tur, non Christus, scd supplicia rcdderentur. Sed
aliud

ejus, nec invenitur in lerra suaviler viveniium. Abtjs-

homo

per jiisliliam meruil, aliud pergraliaui

sus dicil

Non esl in me; elmare loquilur : Non est mecum. Non dulur aurum obrizum pro ea nec ap:
,

accepit.

Tcstatur Patilus, priusquam
graluilae verilatis,

mens
s

illius

scmen acciperet
mus,
el

quibus

nlibus

pcudeiuraryentum

in

commutatione ejus iJob

xxviil).
enlice ct

premebalur erroris.

Qtti prius, inquit, fui
;

blasphe-

R. Gregoiius (i2), qiieiu

Deus u.agnae sap

persecutor, el contumeliosus

sed misericvr-

saiutilalis
dilatis

dono

ditavit, accedal; el tanlae

profuui

diam conseculus sum, quia ignorans
litate

feci in

iucredu-

versiculos nobis

diguanter exponal.

No-

(i

Tim.

i).

Teslelur (45) etiam pro qualihus

landuin, inquit, prius esi, quod dito sibi proposuit,
et

Cbristus mori

dignalus est.
,

Cum
Qtii

adhuc,

inqiiit,

duo subdidit respondendo. Ad

id

namque quod

peccalores essemus
impiis mortuus

secundum lempus Christus pro
(Rom.
v).

superius dixit, sapientia vero
est tocus inteltigenliecl isto

uH

invenilur, et quis

est

ergo

,

vcniciila

versu respondil i Abys-

Sapientia, iiupii inventi suraus,

quid boni operis

fus dicit;

Non

est in

me;

et

mare loquilur ; Non

est

dedimus quo accipcre eamdem Sapienliam mercrc(io) B.

(li) Vbi tupra, cap. 24.

Gregor. lestatur.

: ;

157

bEHMO.NES.

SERM.
nescil,

IV, 1N

N.VTALE DOMIM.

138

niiir? Hujtis itaque Sapientiae

homo preiinm
suis meritis

A

luptates existimantes diei deliciat, coinquinationis et

quia quisquis a hrulis (44) animalibus ralionis inlellectu discn-tus esl,

macutce (II Pelr. u).

quoniam
it.

non

sil

Sequitur

:

Abyssus

dicit

:

salvalus, iulelligit; nihil se uVdisse boni operis, ut

hoc loco abyssum,
lenebrosa

nisi

corda

Non est in tne. Quid hominum vocal, qua?
non esse
in se

ad finem veniret, agnos

Quasi enim ad perci
est,

-

per lapstim fluida, et per duplicitalis caliginemsimt
?

piendam sapientiam pretium dare
esse
Imjiis

ad cognoscen-

Qua» nimirum abyssus,
;

dtim Deuin actionis suic roercede pervenire.
Sap'enliae,

Non
re~
:

hanc Sapientiam,prolitetur
talfa ostendit.

quia iniqua

mens
,

duiii

quae Chrislus est, pretium
illi, el

esse sapiens carnaliter appelit, stultam se ad spiri-

cognoverat, qui dicehat; Quis prior dedil

Nam

quia,
est

tesle

Paulo
(I
f

sapientia

tr.buetur ei (Rom. xi). Hinc iterum scriplum est

hujus mundi stultilia

upud

Deum

Cor.

m)

Cratia satvi facli

estis
est,

per fidem, et hoc non ex vobis:

tanlo quisque amplius intus stullus
naturexteritis sapiens videri.
inalitiam legit
in

fit

quanlo co-

bei enim donum

non ex operibus , ul ne quis

Dum

ctiam quisque

glorietur (Ephes. n).

Hinc etiam de semetipso idem
:

corde,

ore autem

blandimenia

Apostoltts loquilur, dieens

Gratia

Deisumidquod
in

exhibet

sum
liue,

(I

Cor. xv). Ex cujus nimirum aspiratione gra-

quia virtutum opera protiiius

corde gene-

dum cogilationes suas duplicitate obntibilat; dum purilatis verba, quasi faluilatem devilat dum vias simplicis innocenliae declinal, quasi
;
;

ranlur, ut ex
aclio, cui post

lihero qitoque arbitrio subseqtialur

Jeat, illico adjecil
fuit (ibid.).
biiis

hanc vitam retribulio aeterna responEt gratia ejus in me vacua non
:

abyssus habere se Dei Patris Sapientiam recusal. Et quia huic mundo mentes deditae, prasseiitis viue
curis, et solliciludinibus perlurbantur
;

et

idcirco

Sed sunt nonnulli, qui se sanclos

(45)

viribus exsullant, suisquc praecedentibus

me-

ritis

redemptos se esse glorianlur; quorum pro;

ejusdem sapienlicetranquillilate perfrui nequaquam possunt, recte subjiingittir Et mare loquiiur : Non est mecum. Quid enim maris nomine signalur , nisi
:

feclo asserlio invenitur sibimetipsis contraria

quia,

sa?cularium mentium amara inquieludo, quaj,
se vicissim inimiciiiis impelunt,

dum

dum
ipsum

innocenles
in se

se

asserunl

,

et

redemptos, hoc

quasi adversanles

redcmplionis nomen evacuanl. Omnis
,

se tinda? collidunt. Becle etenim

mare

vita saecula-

namque
demplus
fcapX

qui redimilur

ex aliqua procul
quilibct

dubio
re-

rium dicilur
slabililale
tia,
^,

;

quia,

dum

procellosis actionum

mo-

captivitate liberalur.
est, si prius

Unde ergo
non
fuit

isle

t:bus concitatur,

sub culpa caplivus?
quisquis haec

ab inlernae sapientise quicle alque disjungitur. Bene ergo de eadem Sapienquia abyssus dicit
est

Liquet itaque, quia mullum desipit,
»

quae Cliristus esl, dicitur;
in

Nonest

me

;

et

mare toquitur: Kon
:

mecum

Hujus

ilaquc

perfectissimae
,

sapienliae

,

qns

Ac

si

aperlius dicerelur
,

Pertiubaiae mentes saecu-

Christus est, o Judaei
nihil honi operis

nos prelium nescimus, quia

larinm eo ipso clamant
longc divisae
stint,

quoniam

a vcra sapientia

dedimus, ut ad fidem veniremus,
gratia
salvali

quo

quiela;

non sunt. Quia vero
saecula,

sed

sola

ipsitis

sumus. Non enim
nos descendil,
«

h;cc Dei Sapientia,

manens cum Palre ante
ut ad

nostiis praecedentibus meritis ad

incamanda
juslos
visionis

erat in fine saeculorum,
,

redimen-

6ed sola gratuila bonilale sua nos redemil.

Ho-

dum genus humanum

minis quippc interittim
i

»

ut ait B. Gregoritis (46),
;

non sanclos angelos, non homines miiterel sed in nianifeslalioue
,

superna gratia non
facit.

ut veniat invenit

sed posl-

per scmclipsam

veniret

,

recte subjun-

qiiam venerit

Ad indignam mentem
et

veniens

gitur

:

Dcus, dignain sibi exhibel veniendo,

facit in ea

Nunqtiid dabV.ur aurum obrizum

pro ea ? Qtiid

meritum, quod remuneret, qui hoc solum invencrat,

namque

quod puniret.

>

aurum obrizum, nisi sancli angeli designanlur? Qui recte aurum vocanlur, et obrizum
per
:

Sed quid adliuc B. Job de hac Sapienlia, quae
Chrislus est, stihjungal audiamus.
inquil, in terra suaviler viventium.
lcrrae

aiirum, qtiia

fulgcnt

claritale justiliae;

obrizum,

Non

invenitur,
in loco

quia nullum habueruiit unqiiain

contagiuin culpoe.

Quid hoc

D llomines

verojusli quandiu iu haccarne corruplihili
,

signalur

nomine,
ail
:

nisi

anima

humana, de

moitalilcr vivunt

auriini

quidcm csse possunl,
:

qua Psalmisla
iibi

Anima mea

sicut terra sine aq-.a

obrizum omnino non possunt
inhabilaliu

Corpus enim quod
et

(Psal. cxlii). Ha»c itaque Sapienlia Dei Patris,

corrumpitur aggraval animam,

deprimil terrena
ix).

niae Christusesi, invcniri in lerra suaviter viven-

sensum mntla cogitanlem (Sap.

NttS!

tium non

valel,

quia qtiisquis adhuc hujus

vila?

quauivis in hac vila ex

magna

juslili;c clarilatercs-

voluptalibus pascitur, abaeternae sapienliae intellcelu separatur. Inveniri ergo Sapienlia,
csl, in

plendeant; nequaqiiani lamen ad

quac Dcus

rum sordibus

carent.
;

purum peccaloAurum crgo obrizum rci lc
quia in ca qua
suiil COndili
jiiblili.r,

eorum

terra

non

potest, qui snavitcr vivunt;

angeli nuncupanlur

quia lanlo verius stulti simt, quanto majora perdenles, in minimis laetantur. Hinc

innocentia perduranles, el fulgentclarilalc
ct nullis

B Pelrus eam.

maculanlur sordibus

culpae.

Sed quia pro
nul u» an

dein pravorum slultiliam rcprehcndit, dicens

Yo-

hac ajlerna Sapienlia, quac Chtisttis ibisvvra.

csl,

(44) Mss. obruti». (45) B. Gregor. 5^/105
ve.

(4r.;

:

IS9

b.

MA1TINI LEGlONEINSiS

iot»

gelorum ad redimendum hunianum gcnus mittendus
fttil
;

A

quse Chrislus est, de prredicationc
pttra

pulchra «sl, el

ne<|tiisspcm suam

in ipsis

anglis, quos

in

ventaleconspicta. Nccaliud se per fallaciam
;

adjutorio

hominnm
dictum esl
si

sappius
:

apparuisse didicimus,
dabitur
:

praetendil exlerius, ei aliud se servat inlerius

ne-

ponerel

;

Non

pro ea. Ac

aperte dicerelur

aurum obrizum Per semetipsam Dci

que in suis dictis pulchra videri appelit nitore sermonis sed integritate veritatis. In manda,

Palris Sapicnlia, quae Cliristus est, manifeslabitur,
ul

lis

igitur

suis

Dei
,

sapientia
qtiia

non conferlur

lin-

humanum genus

a culpa rcdimalur. Nullus vice

ctis Indiae

coloribus

dttm fucala eloqtientias
vestis sine linctura

ejus angelus mittetur, quia per Creatorem necesse
est ut creatura iiberelur.

ornameula non habel, quasi
plaoet.

Unde

et in Evan^elio ipse
:

Deus

ct

homo

Jesus Christus dicit
liberi
eritis

Si vos Filius

Sequilur

:

Non

conferlur etiam lapidi &ardonycko

tiberaverit,

vere

(Joan. vm).

Adhuc

preliosissimo, vel sapphiro.
rsE

Sardonychus quippe
lenel;

ler-

eliam de eadem Dei Patris Sapicnlia, quse Christus
esl,

rubrae

similitudincm

sapphirus

vero

congruc subinfcrlur.

appendetur argentum in commutatione ejus. Qnia ergo argenlo saepe divina eloquia signantur,

Non

seream specieni habet. Possuntergo in sardonycho per lerram rubram homines, in sapphiro autem
per aerearn visionem angeli designari.
terrae rubrae

Nam

cuin

possunt argenli vocabulo eliam ejusdem eloquii B
scriptores intclligi, quorum vita inler turbas hominuin resplenduit luce virtutum. Sed quia lex pec-

speciem lapis

sardonychus habeat
;

cata indicare potnit, non aufcrre; non quisquam vcteium Patriun, non legislator Moyses humani

gencris redemplor exstilit. Argentutn ergo in

muiaiionc hiijus Sapienliae, quae Chiistus
appcnditur
;

esr,

comnon
graFilii

non immerito hominem designat quia et Adam, primus est condiltis, Latino sermone terra rubia nominatttr. Quid est ergo quod dicitur Quia haec sapienlia lapidi sardonycbo vel sapphiro non confei tur, nisi quod is qui est Dei virlus, et Dei
qtti

Sapientia

,

mediator

scilicet
,

Dei
tanla

el

hominum homo
magniiudijie ex,

quia quilibet sancti esse per Dei
sed in comparalione unigenili

Christus Jesus [1 Tim. n)
ccllat

liani poluerunt,

omnia, ut

ei

nec in terra primi homines

pa-

Dei, per

quem Deus Pater omnia

ex nihilo crcavit,

triarchae videlicet et prophelae, ncc in ccelo angeti

et universum

nmndum

de poteslale diaboli eripuit,
nisi

comparentur? Unde et per Psalmistam
erit

dicilur

:

buIUus mcriti fuisse pensantur. Qui
pienliae,

hujus Sa-

Quis in nubibus wquabitur Domino, aut quis simitis

quae Deus est

,

servos se cognoscerent,

Dco

inter filios Dei ? (Psal. lxxxvih.)

Possunt
ex-

sancti niillalenus fuissent. Quia ergo

certum

eral,

autem per
primi

sardonychum

lapidem palres veterii

quod pcr accessum temporis

,

deOcienlis

sajruli r>

testamenti per sapphirum vero praedicalores
testamenti novi.
llli

lauguorcs excresccrenl; aclum est ut seterna Dei
Sapientia in One sxculorum per senielipsam veni-

quippc,

scilicet patres

veleris tcstamenti,

quamvismagnam justitiae vitam

hunc et nimise infirmitalis a?grolum, id esl per totum mundtim jacens languidum gentts huiuanum ut, transmissis prius peccatorirct ad

graudciu

;

tamen propagini serviebant. Quia igilur constat, quod quaedam lerrena agerent, non iiumerito per sardonychum lapidem qui, ut pracdilenerenl, carnali

bus quasi quibitsdam visilaloribus, tanlo postmo-

ximus,

lerrac

rubrx tcnct speciem, designanlur.
1

dum

major veiiirelpolenlia medici,

quanlo magis

Per sapphirum vero,

qui aerei est coloris,

tcsla-

morhus

crevisset aegroti. Quia ergo nullus vice ejus
:

ad salvau los nos mittilur, dicatur recte
Qttanivis vita

Nec apsi

menli novi congrue praedicalores accipimus , qui carnalis propaginis desideria poslponentes, cceleatia sola sectati sunl.

pendetur argentum in commutatione ejus. Ac
tius dicer.
I
:

aper-

De quibus

Isaias prophcta ait:
,

juslorum praedicantium
;

Qui sunt

isti

qui

ttt

nubes volant

et

quasi columbat
:

quaulalihct sanclilatis iuce polleal

advenlum

ta-

men

nobis supernae Sapientiae per

suam

orasentiani

ad (enestras tuas ? (Isa. lx.) Ac si aperle dicat Nos per lerrara gradimur, qui adhuc conjugiis implicamur, ct propagandae soboli opera camis im-

non conuniitat.
Ilerttm de

eadem Dei Patris Sapientia
conferetur
tinctis

siibjungil,

D pcndimus;

isli
;

vero in terra non ambulant

,

sed ut

diccns

:

Non

Indicc

coloribus.

niibcs volant

quidum

ccelcstia appctunt,

de ler:

Quid enim per Indiaai, qua; nigruin poptilum nutr.t, nisi

renis desideriis nihil tangunt.

Dicat ergo B. Job

hic mundits accipitur, in

qtto vila

homi-

Dei Sapientia sardonycho vcl sapphiro lapide non
conferttir.

nuiu per culpam obscura generalur? Tincti
colores

auicm
qtti

Ac

si

aperle insinuel, dicens: Ei qui
cerniltir,

sunt

ludiac,

hujus mundi sapicntes;

homo

inler

homines

nec in anliquis quis;

«juamvis per infidclitalem, et plerumque per acl.o-

quam, nec
taie liabet,

in novis patribus aequatur

quia ex Dei-

nem
tri

foedi sunt,

anle

humanos oculos superdfctae

honcstatis colore fuscantur. Sed coaeterna Deo PaSapienlia, quae Christus esl, linclis Indix colo;

quod in humanilalequemquam siinilem nonhabet. Lndcet adhuc subditur Non adcrquabimr ei aurum vel vilrum. Attri namquemelallu n
:
'

ribus noii confertur
inlelligit,

quia quisqttis hanc vcracilcr

novimtis potiori metallis omnibus claritate fulgere.
Vilii vero natura est,

ab his hominibtts, quos mundtts sapientes
ejtis

ut extrinsecus

visum, pura

roluit,

qiiam longe distat agnoscit. Ipsaque verba

inlrinsccus perspicuilalc

perluceat. In alio metallo
;

mandatorum

ab hujtis mundi sapienlibus

quidquid

inlrinsecus

continelur, abscendilur

in

inultum dilfcruni. Dottiina qttippe hujusSapienlue,

vitro vero quiiibet Iiquor qualis

continetor inte-

:

m
ritis, lalis

SCRMONES.

SERM.

IV, IN

NATALE

DOV.INI.

46»
con.pa-

exterius demonstratur, atque,

ut ita di-

A

dialori Dei et

hominnm aliquem sanctorum
:

xerim, oninis iiquor in vilreo vasculo claustis pattt.

rare niiniinepncsumpsit.

Quid ergo aiiud

in

auro vel vitro accipimus,
,

Unde

el subditur
et

I\'on

commulabuntur pro

a

nisi illam

supernam patriam

illam

bealorum
invicem
,

ci-

vasa auri excelsu

eminentia.

vium societatcm, quorum corda
clarilale fulgent, et puritale

sibi

et

vas auri Elias exstitit;

Excelsum qtiippe excelsum vas auri Jere-

translucent?
,

Quam
;

mias; excelsa atque eminentia auri vasa priorcs
palies fuerunt. Sed biec Dei Palris sapienlia, quaj
Clirislus est,

Joannes

in Apocalypsi

conspexerat

cum

dicebat
ipsa

El erutstructnra muri ejuszex lapide jaspide
vero civitas

ut

a perpctua nos damnalione redi-

auruin

mundum

,

simile

vilro

mundo
in ea

meret, et a carnali conversatione abstralierct, apparuit in carne. Et qui illam veraciler non agnovil

(Apoc. xxi). Quia enini

omnes

sancti

summa

bealiludine claritate fulgebunt, in struclura
dicitur. El quoniain ipsa
sibi in alterius

aurum

mediatorem Dei

et

bominum homincm Chri-

corum

claritas

vicissim

cordibus patet, et

cum

uniuscujus-

que vultus aitendilur, siinul et conscientia penetralur; hoc ipsum aurum vitro mundo simile esse

slum Jesum essc unum ex prophelis pulavil, quem electorum oculi fide tenuerunt Deum, cum vidercnt hominem. Unde ab eo sanclis disciptilis dicilur
:

Quem
alii

dicunt humines esse Fitium hominis
:

'

Cui cnni

memoratur.
dit,

Ibi

quippe uniuscujusque meulem ab B protinus responderenl
corpulentia non absconoculis

alii

Joannem Bapiistam,

allerius cculis

membrorum
:

aulem Eliam,

alii

vero Jeremiam, aul
:

unum ex
Vos auDci

sed patebit animus

patebit corporeis

prophetis; de suo

mox sensu requiruntur
dicilis ?
ait
:

ipsa cliam corporis harmonia. Sicque unusquisque

tem quem me esse
siae

Cui Pelrus lolius Eccle-

tunc

ei it

conspicabilis

alleri
sibi.

,

sicut

non

potest

voce respondens,

Tu

es Cliristus Fitius

nunc conspicabilisesse
stra

quandiu

in

hac vita

Nunc autem corda nosumus quia ab allero in
,
,

vivi

(Matth. xvi). Quia igilur juxla Pauli vocem,
ct

Chrislum novimus Dei virtutem
tiam
et
;

Dei
i

Sapienexcelsa
illa,

alterum videri non possunt

non

inlra

vitrea, sed

Pelrus pro hac Sapienlia vasa aui

intra lutea vasculaconcluduulur. Illa itaquecivilas,

eminentia commutare noluit, qui de

non

quae sua vicissim singulis

corda

manifestat

,

ex

aliud

quam
est,

erat,

intellexil.

Magnum

quippe, ut

auro dicitur simili vilro mundo, ut designetur auro
clara, vitro perspicua.

diclum

vas auri Joannes, inagnum vas auri

Sed quamvis

in ea

sancti

Elias vel Jeremias fuit; sed quisquis

eumdem Dovas auri

omnes

tanla clarilale
ei

fulgeant, tanla perspicuitale
Sapientiae, de cujus imagine

roinum quemlibet corum esse excclsum
et

crcdidil,

transluceant,

tamen

eminens pro Sapienlia commutavit.
,

habenl omne quod sunt, aequari non possunt. Bene
ergo in laude hujus seternse Sapientiae, quae Christus est, dicit

q

Ecclesia
est,

vero pro hac Sapienlia

qtuc

Christus

vasa auri excelsa et eminentia non conunutat;

trum.

Non adwquabitar ei aurum vel wAd hoc enim sancli omnes ad illa gaudia
: :

quia Chrislum Dei Eilium non

tarum, sed

unum essc propheunum prophelarum Doniiniim credit
se

perveniunt, ut esse Deo similes possint, sicut scri-

Ipsam quippe Dei Palris ad
videns, noluil se in
illis

venisse Sapientiani

plnm

esl

Cum

apparuerit,

similes ei erimus, quo-

aureis vasis figere, sed in

niam videbimus eum,

sicuti est (I

Joan. m). Et la-

eam
ffne

studuit fide cenissima perlransire. Dical ita-

men scriplum
vn).Etiterum
milis
nisi

esl: Domine, quis similis tibi ? (Mich.
:

B. Job de aeterna Dei Pairis Sapientia,
:

qu%

Quis simitis

erit

Deo

inler filios

Dei?
si-

Cbrislus est

Non commutabuntur

pro ea vasa auri

(PsaL lxxxviii). Uitde ergo
;

similis, el

unde non

excelsa el eminentia, quia electi quique sanctorum

quia huic Sapienlia'. et similes erunt
et

vilam veneranlur ex sublimiiale, et lamcn non suscipiunt ad errorero.
sciunt,

ad imaginem,
litatem
?

tamen uon crunt similes ad sequafit

Aspiciendo quippe aHernilalem Dei,
;

eis

Deo homini,
et

id

Quos enim puros homincg est Christo, oinnino non

ut seterni sint

et

dum

visionis ejus

donum

perci-

conferunt.

piunt, ex perceplione beatiludinis imitantur
vitlent,

quod

Unde

adhuc subditur

:

Mon commemorabuutur.
eniin

Et similes ergo sunt, quia beati sunt; el
,

D

supradicta scilicet vasa auri excelsa el cminentia,

tamcn Creatori similes non sunt quia crealura sunt. Ethabent itaque quamdam Dei simililudinem,
quia non habcnt
Eiiii

comparaticne ejus.
electi, sancli

Omnes

supernae patriae
;

qiiidcm cl jusli sunt

sed participa-

fmcm

;

et

lamen incircumscripti
cir-

lione ejusdem Sapientia;, quae Cbristus est,

non

Dci aequalilalem

non habcnt, quia habent
ada-quabitur
ei

cum&criplionem. Dicatur igitur recteinlaude hujus
seternss Sapienlise
:

comparatione. Quid enim sunt homines Deo comparati? Sapientia autem lumcn vocalur, ct Sapientire

Non

aurum

vel

servi,

lumcn vocari solent; sed Sapienlia

cst

vilrum; quia videliccl quanlalihel

sancti

claritatc
el

vel perspicuitalefulgeant; aliudesse (47)

homines

lumen illuminans; servi vero Sapientiae lumen 11« luminatum. Unde scriptum est Eral iux vera qua
:

sapicntes in Deo, alque aliud
tcl

csse

homincm

(scili-

illumimt

omnem
i).

homiiiem venienlem

in

hunc
:

iuuii*
estit

Christum) Sapienliam Dei Patris.

Quam

profeine-

dum
lux

(Joan.

Istis

autem recte dicitur
v).

Vos

clo Sapientiam B. Job veracilcr agnovit, qui

mundi (Malth.
in

Juslitia

quiilem Sapientia

(47) Aptius D. Greg.
i>«ii.

Aliud

esl

Itomincs

esse

sapientes

Deo, atqur allud homviem este Sapeniinm

;

:, ;

4f.3

6.
justitia et servi
:

MARTINI LEGIONENSIS
el

IG4
sanctitaiis

est

;

hujus Sapientiae, quat Clirislus A tantumque
sed
illa justitia

tribuercnt, quanluin

de

esl, nttncupanltir
isli

esl justifieans

sanclis caeteris, ejus vidclicct famulis agnuvisscnt.

sunt juslitia

justificata.

De

ipsa

quoque Saipse justus

Quos B. Job

propheliac spirilu

afilalus
:

scnlciili*

pienlia, qtiae
et jusiificans

Pcus

est, dicilur:
isti

Ut

sit

suae dillinilione redarguit, dicens

(llom. 111);

vero, qui hujus Sa-

Non adwquabitur
&thiopiam
,

ei

topazion de AZtltiopia. QuiJ

picnlia: servi sunl, dicunl, ut nos cfliciamur juslilia

nisi

praesenlcm

mundum

accipiinns

Dei in ipso (11 Cor.
csl

v).

Aliler ergo

venerandum

quac coloris nigredine designat peccatoreiu

popu-

lumen illuminans,

alitcr

lumen illuminalum.

Aliter juslitia justificans, aliter juslilia juslificata.

lum fcedilate nierilorum? Aliquando vero /Elhiopi.-c nomine specialiter genlililas designari solet inlidelilatis

Sapienlia vcro est et sapit, nec hahet aliud esse,
ct

prius nigra peccaiis.

iJnde David proplicta

aliud

sapere; servi autem Sapienliae esse qui-

videns quod ad Judacam rediinendam venturus csset

•lem sapienles possunl, nec
«,uod

tamen hoc hahent esse

Domimts, sed ante
ejus

gentilitas crederel, et
:

posi-

sapere

:

nam

ct

esse pnssunl, et sapienlcs

modum
manus

Judica sequerctur, ail

AZtltiopiu praveniet

non esse; Sapienlia vero Dei Palris, quae Christus
est,

Deo (Psal.

lxvii)

;

id est

priusquam Jn-

hahet essentiam, hahet vilam, sed hoc quod
est.

daea credat,

salvandam sc
ct

offert

omnipntenti Dco

hahet, ipsa
qilia

Proinde incommutahililer
Palre et

vivit,

B

peccatis nigra genliliias. Topazion vero pretiosus
lap's

non ex accidenli dono, sed

essentialiter vivil.

esi

:

quia Grarca lingua new

omne

dicitur

Sola crgo
est,

cum

Spiritu

sancto veracitcr

pro eo quod omni colore resplendet, topazion quasi
topatus vocatur.
tilitas

cujus essentiae comparatum esse noslrum, non
si

Dum

vcro in

Deum
ita

conversa gen-

esse est. Huic Sapientise, quse Chrislus est,

con-

credidit,

ex ea multi

sunt dono sancti

juugimur, suuius, vivimus,

et sapimus (Act. xvn). comparamur, nec sapimus, nec vivimus, nec omnino sumus. Ilinc est quod sancli omnes

Spiritus locupletali, ut quasi multis coloribi.s, sic

Huic

si

multis virlutibus luceant.

Sed ne acceplis quis:

quanio

in Dci

visione proGciunt, tanto magis divi-

quam viriutibus exlollalur, a B. Job recte dicitur Non adaequabitur ei topazion de Jitltiopia. Ac si
apertius diceretur
:

nitatis interna conspiciunt, tanlo sublilius se nihil

Nullus sanclorum quil.uslibet

csse cognoscunt. Ut ergo in comparatione

illius

virlutibus plenus, ex ista
coiieclus,

lamen nigredine mundi

summse
lur,

essentiae aliquid

simus, cognoscamus nosdiciejus,

Sapienlix Dei Patris,

qux Christus
dictum est
:

est,

inetipsos,

sumus. Bene itaque quod non commemorabuntur comparalione
nihil

quod pene

arquari polcst,

de quo per angelum Gabrielem semillius

per Virgini Mariae Genitrici
nascetur ex
le

Quod

scilicel Sapienliie, vasa auri

excelsa et eminenlia;

sanclum, vocabitur Filius Dei (Luc.

qnia, quamvis ex parlicipalione ejusdem Sapientia»,

quae Christus est, aliquid sunt

;

comparalione

illius

i). Nos quippe etsi sancli per Dei graliam ellicimur, non lamen sancti nascimur; quia ipsa naturaecor-

inemoranda non sunt. Quia vero haec Sapienlia humanis cordibus lalenler infundilur, sicut de sanclo
qttuque Spirilu dictum esl
ei
:

ruptibilis

conditione constringimur, ut
:

cum

Proini-

pheta unusquisquenostrum dicat

Ecceenimin

Spiritus ubi vult spirat
scis

quilatibus conceptus sum, et in peccatis concepit

me

vocetn ejus audis, sed

non

unde venial, aut
:

mater mea (Psul.

l). Ille

autcm solus veraciler sancommis.ionc carnalis cu-

quo vadat (Joan.

111); idcirco

apte subjungilur

ctus nalus est, qui ut ipsam conditionem natur.e
corruptibilis vinceret, ex

Traltiturenim Sapientia de occultis(Job xxviii).

De
sit

occultis quippe Sapientia trahitur, quia

cum
Quae

pulae conceptus

non

est.

invisibilis, nonnisi invisibililer invenilur.

Iterum, o Judaei, charitale cogenle, ad vos re
verlor conloquendo, scire volens, utrum, jam dcposita
incredulilalis morlifera perfidia,

rectfi

quoquc
itt

trahi dicitur; quia,
sic

sicul flatum tra-

bimus,

corpus vivat,

ab inlimis Sapienliae

Christum

Spiritus ducitur, ul ad vitam

anima
:

subsislat.

Unde

ipsa Sapienlia per Psalmistam ait
rui elaltraxi spiritum (Psal.

Os meum ape-

cum Deo Patre et Spirilu sancto iinum naturalilcr Deum esse credatis an adhuc csecitale paterni er;

cxvm). Quae nimirum p roris contenebrali de illius Deo Palri coaeterna divinitate duhitclis? Si illum cum Dco Patre el SpiDei Palris Sapienlia humana carne cuin anima rationabili suscepta,

dum ab

inlimis apparuissel, in

rilu

sancto

unum

vcrtim

Dcum

esse negatis, aeterna

prompto mundus
i:on

euai

suum videre potuit; queni visibilem conspexit hominem, quoque et invisihilem agnovit Deum. Conversa
hic,

qui auctorem

beatiludine et felicilale privali eslis. Quia igitur in
vestra adliuc malilia perseveranles, illum non Dei
Palris naturalem, sed

adoplivum

,

sicut caeteros

est ah infideliialis suae lencbris superba prius sua

«anclos, per gratiam esse filium dicitis;

eliam a

aversione genlililas; ostcnpis signis alque prodigiis
crevit fides
;

Deo Patre
gelistae

receditis.

Quia secundum Joannis evan;

propagala autem
Ecclesiae

iide, in

venerationc
:

teslimonium
u).

Qui Filium negat, nec Patrem

onmium
cihii

sanctje

culmen emicuit

cui

habet (1 Joan.

dersseni

afierli

adversarii, lenlari

ccepil a

suis.

Ex qua

re actura est, ut in

eadem sancta Ec-

quod Chrislum verum Deumesse ncfanda conspiratione negatis; a Dco, qui vere est unus in essentia, el in personis
In hoc itaque,
triniis,

tlcsia

nuiiiiulli

prodirent, qui medialorem Dei et

vos ipsos adienos

facilis.

gens prava atque
quia Dettm Patrem

hoininuin

hominem

Chrisliim Jcsum

purum homi-

perversa! Cur non

intclligis,

ncm

el

crealum dicercnt, sed c\ gratia deificalum

inhonoras, cuui cjus naturalcm Filium, cx sua vi-

:

103
d.licel csscntia, ante

SEKMONES
omnia
;

SERM.

-

IV, IN

NATALE DOMINI.
est nt creatura lihcretur.
justiliae Judaci,

Io6

saecula genilum,

Denm A

lus vice ejus de ccelo

angclus niittetur, quia pcr

csse ncgas

non Creatorem, sed creaturam, ut uomines sunt, affirmas ? Quare non consideralis, o infclices Judaei, quia magnam Deo Patri inlertis injuriam, cum Jesum Clirislum, quem ipse sibi aequalem gcnttii Filium, non verum Deum,
et

Creatorem necesse

Aperte

oaeleri snncli

eigo ostendilur, o inimici

quia cuiu

humanum genus non

per creaturam, quae est an-

gelus, sed per Chrislum, qui est Creator, liberatur,

Chrislus non esl creatura, sed Creator.
lit

purum? Dicitis etiam, quod idem Redemptor humani generis Dominus
sed

hominem

creditis esse

etiam B. Job anliquos Palres divini eloquii

tractatorcs,

Moysen

scilicet,

Josue, David, Salo-

nosler Jesus Ciiristus non fuerit cx Spirilu sanrto

monem,

et caeteros

Testamcnti velcris doctores, in:

conceplus, sed ex semine Joseph procrealus. Blas-

feriorcs Chrislo csse Oatenderet, adjunxit, dicens

phemiaruin vestrarum
licissimi Judaei,
ltiit,

fetor, o infelices,

imo

infe-

Non
letjis

appendelur

argentum

in

commutatione

ejus.

non solum audientium aurcs po!-

Per argenlum cnim, ut dictum
intclliguntur.

est, doclores veteris

scd etiam ipsum aerem commaculat. II.ec vc-

Quia ergo lex peccala indicirc

stra ncfandissima vcrba falsilate et

mendacio snnt
*

poluil,
bi;s

p!ena. Hic mendatissimus sermo a sanctis prophcl

non eurare, nullus ex priseae legis doclorihumani gencris redcmptor exslilit. Hoc loco

s

disscntit.

et

Deo omnipolenti injuriam

facit.

adveilile, o Judu»i, quia Chrislus Jcsus

non

est, ut

IJaec

vestra assertio falsa, a sanciorum Patrr.m di-

vos

ilicitis,

Lomo purus;

sed verus hoino est et

ctis

probatur dissona, et divinae disposilioni

om-

vcrus Deus, qui de potestate tenebrarum redimere
pctuil

nino contraria, Hanc procul dubio veslram oppositionem, qu;e rcvera
legi el

humanum

genus. Salis iiaque aperie B. Job

prophelis esl conlraria,
destruit,

oppos.llonem vesiram falsam esse ostendit,

dum

B. Job iu supradicla sentenlia

cum

ait
si

Kcdcmplori omnium Jesu Chrislo nullus hominum,

I\on adwquabitur

ei

tvpazion de

ASthiopia.

Ac

apcrtius diceret
tibus
sil

:

Nitllus

hominum quamvis
virili

virluesl

quamvis sanctus, aequari posse dicit. Ut eliam sapietiliam philosophorum hujus mundi huic SapicnIia3

plenus, lanien quia cx
Cl.risto,

scmine

Dei

Palris,

quse Chrislus est, longe

subes e
linctis

ptocreatus, Jesu

qui

de Spiritu sancto

monstraret,

inlulit,

dicens

:

Nec conferetur

conceptus,
et in

et

ex virginali utcro sine peccato nalus,
cu.lpa

lndiiu coloribus.

Per Indiam, ut supra dictum
mitlil, hic

<s»,

nuindo absque

conversatus

esl,

ad-

quae nigrtim
in

pcpulum

mundus

acc.pilur,

rcquari potcrit. In veslra ilaque objeciione vos me?.t.los esse, asserit,

quo

vita

hominum

per culpam obscuram gene-

cum

topazion de JEthiopia Chridicit.

ratur. Sapienles vero lr.ijus saeculi, id cst pagar.i

sto

adxquari non posse

infelices!

non

in-

r

philosophi, quasi colorcs lincli fuerunt
vis honestalis colore vcstiti

;

quia,

quamp. r

lelligiiis,

ncque

aitendilis, qnia aliud est ex carnali

(oris viderenlur,

concubitu natos homines gratiam adoptionis percipere, aliud unuin

iufldelilaiem

lanicn

et

pravam actionem

nigri et

Dominum Jesum Christum
Deum, ex

sin-

obscuri eranl. Sapientia euim liujus rnundi inimica
esl

guiariler per divinilatis polenliam

ipso

Deo (Jac.
est,

iv);

sed

Sapientia Dei Patiis, qu;e
liiict.s

(onceptu prodiisse; nec aequari potest gloria Unigeniti habita per naturam, accepta gloria aliorum
pcr graliam
?

Chrislus

coloribus

non confertur; quia
dislat,

qui veraciler hanc aeternam sapienliam cognosc.t,

Meuiator quippe Dei

et

hominum homo

ab hujus mundi philosophis quanlum
scit.

aguo-

Christus Jesus,

non
in

sicut vos,

o infelices Judaei,
et alter in Deilale

Omni ergo ambiguilale remola
quod
v*.ra

agnoscilc,

meniimini, aller
cst
;

humanitate,

Judari,

Sapienlia, quae Chrislus est, suvidelicet

nec sicut purus homo conccplus atque editus, posl per merilum, ut Deus esset, accepil;sed,
nuntianle angelo eladveniente Spirilu sancto,

per onincs

homines cst; quia

nullus
sit,

mox

homo, quamvis sanctus, quamvis sapiens quari ei minime potesl.
Saptcnlia, quaeChrislusest,
et ccelcsles in

a>

Yerbum
quae
ei

in utero,

mox

intra

uterum Verbum caro

Iterum B. Job prudenter intelligens,quod aeterna

factnm esl; el manente incommulabili cssentia,
esl

omnes sanctos

in tcrra.

assumpsit

cum Patre et sancto Spiritu coaeterna, D humanam naturam inlra virginea viscera.
iterum, o insipientes et maligni Judaci,

cado virtutes sanctitute
,

et potestate

superal, subjungit

dicens

:

Non

ionftretur lapidi

Ad hoc

sardonycho pretiosissimo,
diceret
:

vcl sapphiro.

supradicla B. Job verba breviter replicare volumus
nt, relicta incredulilatis perfidia,

Haec Sapientia Dei Palris

l.ipidi
is

Ac si aperlius sardonycho
qui Dei est
et

de Chrisli divini-

vel sapphiro

non confeilur; quia
,

late vos certos
nieiite in

reddamus. Si vero adhuc obstinata

virlus et

Dei sapientia
Christus

mediator scilicel Dei

veslra maliiia perseverare volueritis, vos

hominum homo
magnitudine
sancli

Jesus, (I Tim. u), tania
,

por omnia in veslra disputatione nicntitos esse prohcinus. Ait ergo istc vir sanclus in supradicta sua
sentenlia de coaclerna

exccllil

omnia

ut ci neque in lerra
videlicei ct prophetae,

homines, patriarchae

Deo

Palri, quae Chrislus esl,
ea.

neque

in coelo angeli coniparentur.
,

Constal itaque.
,

Sapientia

:

Non

dabitur

aurum obrizum pro

Pcr

o infelices Jud;ri
quae Clirislus cst

quia lucc Dei Palris Sapienlia

aiirum obrizum, ul diclum est, angeli designantur, Dicatur itaque aperlins Per scmelipsam Sapienlia
:

,

non

est creala
;

,

ul vos blasphc-

inandodicitis, scd crealrix

cui ne6 tcneslris crea-

Dci

Pairis,

quae Ciiristus csl,

manifcslabilur, ut

lura aequari potcst. ncc etiam roclestis.
l;oc

Vi cliari

bumaitum genus ab

originali culpa rcdimatur. Nul-

sanclus

vii

in

iiia

quoque

superna civitaie

KT
Uierusalcm
ntillitm

S.

MARTINI LEGiO.NENSis

H,%
gral!"pi
,

posse pervcnire ad aequalilatcm
,

A

in

se

virlulum

quam

accepcrunt. Ilinc
dici-

Unigcnili Dei et "Virginis dciuonslrarel

addidit:
si

est

enim quod sponsi voce de samla Ecclesia
:

Non

adarquabilur
:

ei

aurum,
in

vel
illa

vitrum.

Ac
ac

aper-

tur

Quw
Qeia

esl ista, quce ascendit

deatbafa ? (Cant.
vilara

tius dicerel

Qtiamvis

snmma

coelcsli

viii.)

enim sancla Ecclesia coelestem
non

civilale saneli oinnes lanta olarilale fulgeanl, lanta

nattiralilcr

habel, sed, supervenienle Spiritu

pcrspicuilale iransluceant
csl CiirisLo,

;

illi

tamcn Sapientise

id

saiu lo, ptilchritudine spii ilualium

dc cujus imaginc habenl

omnc quod
in

nilur;

sunl, aequari ininiinc

possunl. Advertile igilur, o
,

donorum componon alba, scd deaibata memoralttr. Et nolandum, quod superius cum dixisset Non
:

inimici verilatts Judaei, quia Chrislus

quo omel

conjeretur

tinctis

nes thesauri sapientiae et scientiae Dei Paliis snnl
{Coloss. n), cui nullus

non

intulit

Jndiw coloribus, eosdem colores niundos ; hoc vero in loco , ut tinctuilla

sanclorum potentia
,

ma-

ram veracium virlutum ab

philosophorum fuca-

gniludine aequari
diciiis,

polest

non temporalis, ul vos

tione dislingueret, lincluras addidil mundissiinas.

sed aelernus est. Ipse enim,
poteslis, nec
,

quod oninino
omnia. Quani

Tinclurae enim mundissimae recte noniinanlur

l;i,

q»ii

negarenon

debelis.coxiernaDeoPatri
stinl

priuspcr pravaopera

foedi fuerant,

supervenientcla-

cst Sapicntia

per qucin facla
11.
,

iuenSpirilu sanclo,niloregraliae vesliunlur, ullonge

profecto sapienliam

Job, ut vir pius elmyslicis

B

alitid

appareant csse
,

quam

eranl.

Unde eliam bapaqua
fide

sermonibus plenus

stibtililer

agnovil qui etdem

lisma

id est

Itnctio, dicilur ipsa nostra in
,

Jesu Christo aliqtiem sancloruin comparare neqnaqnain pr.esumpsil. De quo eliam sulijungit, dicens
:

tescensio. Tingimur quippe
cori

quia qui prius inde-

eramus deformitale
lincturae

viliorum, accepta

Mon commutabuntur
nenlia.

pro eavasa auri excelsa elemi:

reddimur pulchri

gratia et

ornamenlo virlulum.
filii

Quasi diceret
,

Sancta Ecclesia pro hac

Quamvis ergo

mundissimae

Ecclesiae

Sapienlia
eniinenlia

quae Christus esl, vasa auri excelsa et

ex genlililale venientes opponantur.
talis gratiae repleantur, et

scilicet spiri-

non commulal, quia Ciiristum Dci Vir-

sacro baptismale a pechaec a

ginisque Filium, non

unum ex
,

prophclis, sed Do-

calis purgentur;
tipsis

lamen quia omnino
aeternae Dei

seme-

minuin esse prophelarum
Elecli quique
,

induhitanter affirmat.

non habent,

Palris

Sapientiae,

ut dicluin est

sanctorum Palrtim
et

quae Christus cst, coacquari non possunl.
Audistis, o Judaei.docente B.Job, quia nec in ccelo
aliquis angelorum,

vitam venerantur cxsnblimilate virtulum;

tamen

non cam ad errorem suscipiunt. Quare?Quia videlicet quos homincsptirossciunt, quamvis virlulibus emineanl, Deo tamen homini, id est Chrislo Dei et Virginis Filiooinninononconferunt. Hoc loco altenditc, o Judaei, quia haec Dei Patris Sapientia, quae

necantelegem aliquispatriarcha-

rum.nec sublege quisquampiophelarum veldoclorumnecinnovoiestamento,quamvis sanctus.quanivis virtulibus plenus, coaelernae

Deo Patri

Sapientiae,

qtxe Chrisius est, aliquispurificari poluil. Mcutitos

Chrislusest.cui doctores veteris Testamcnti aequari

vos ilaque in vestra oppositione esse, legis

ct

pro-

ncqnaquam possunl
inenlimini
,

,

non
;

cst lemporalis

,

ut vos

sed aelerna

nec humana, sed divina,

phetarum verissimis testimoniis salis evidenler comprobamus, qui dicitis Cbristum non verumDei
Filiiwn, sed sicul

per

quam ex

nihilo facla sunl omnia.
illis,

alium quemlibet sanctorum per
et a

Nec etiam ex
'f rinilatis lidcin

qui ex genlililate ad sanclae
sui.t,

gratiam fuisse adoptatum,

Deo

vii

tutibus dilaveritalis

in

novo tcslamenlo conversi

lum. Palcnter daiur
Judsei, quia
esset,
si

intolligi,

o inimici

eidetn Dei Patris Sapicnlia?,quae Chrislus est,acquari
aliquis posset, vir sanctus sul.jungit, dicens: A'o»

Chrislus, ul vos dicitis,

homo purus
in coelo

nec

in terra

sanctos

homines, nec
,

adwquabilur
dicercl:

ei

lopazion de JEthicpia.

Ac

si

apertitis

angelicas polestales, ul ail B. Job
excelleret.

propria virtute

Nullus sanclorum quibuslibet
isla

vuluiibus

Sed quia non homo purus, sed vcrus Dei
;

plcnus ex

nigredine genlililatis collectus Sa-

Fiiius esl

idcirco nec
,

homo

in

terra,
ei

quamvis

pienliaeDei Palris, quaeClirisltis est, aequari polest.

sasictus sit

ncc

in

ccdo angelus

aequari potest.

Ac

si

patenler insinuat, dicens
id est

:

Hi, qui ex peccati

D

Est ergo
livits,

Dominus nosier Jesus Chrislus non adop-

nigrediue,

ex genlilitale ad conversionem

scd naturaliler unus et verus Deus
I

veniunt

,

sequari

Deo homini

,

id esl Chrislo

non

et Spirilii sanclo, per
vil

cum Palre quem Deus Paieromnia crca;
;

possunl

;

quamvis multis colortim virlulibus res-

cx nihito. Hoc idcm legis testimonia asserunt

plendere videaiilur. De quibus apte subdilur, nee
tinclurce

hoc ipsum propbelarum vaticinia lestanlur

hoc

mundissimce componentur. Tinclurae enim
I

sanctarum

Scriplurarum veritas declarat

;

hoc

mtmdissimae vocanlurhi, qui veraciter sunt
lcs ct

umi

sancli veleris et novi Teslamenti docloresaffirmant;

veraciler sancli, qui sciunt quidem, quia ex

hoc sancta Ecclesia praedicat. Christus

esl itaque

scme:ipsis virlutum speciem non habent, sed hanc

Dei Palris Sapienlia, pcr quetn lacla sunt omnia.
(48)

cx dono gratiae supervenientis lenent. Tincti cnim

Moneo

vos,

o Judaei,

itl

de hac Sapientia,

nou cssent,
snnt

ul ait

B.

Gregorius

,

si

sanclilatem

qtiae Chrisltis csl,

quid etiam B. Job dicat, incom-

naturaliter habuissent.
,

Sed

mundiss'mac tinclurac

mune

audiamtis. Ait cnim subquadamrcquisitione:
sapientia vemet, el quis esl loctis intelii-

quia huniililer cuslodinnt
incipit hic

supervcnicnicm

inde evgo

(4S) Ait. ms.

alium serrr.onem

;

scd congrucr.tior cst ordo nostri.

: :

:

169

SERMONES.
omnium

-

SERM
re-

IV, IN

NATALE DOMIM.
cur se
petebat videre,

170

genlice? Abscondita esl ab cculis

viventium.

A

ciem loquebatur,

quem
,

Pensandujn magnopere est quod
quiritur,
ail

a santlo viro

videbal? Sed ex hac ejus pelilione colligilur

quia

unde sapienlia veniet. Ab eo et venit, ut B. Gregorius, a quo orla est. Sed quia ab invicoaelerno Patre nascitur, ejus
et

eum

siliebat per incircumseriplae nalurae suae clari-

tatem

cernere,

quem jam

cceperat

per quasdam

sibili ei

via occulta

esl.

Unde

per prophetam dicitur
?

:

Generalionem
intelii-

illiusquis enarrabil
gentioe ejus est

(Isa. liw.)

Locus vero
facit.

superna essentia mentis oculis adesset, qualenus*ei ad teteinilalis visionem nulla imago creala lemporaliter interesset.
Viderunt ergo Patres testamcnti

imagines videre; ut sic

humana mens, quam
sanclam
el

baec Dei Sa-

pientia

dum

repleverit,

Quia ergo

num
vidit
tia,

;

et invisibilis est

de quo prcdiit,

iucertum nobis

veteiis Domitamen juxta Joannis vocem Dcum nemo unquam ; et juxla B. Job sentenliam Sapienet
: :

esl in cujus

mente

intellecta requiescit, recle

nunc

qua3 Deus est, abscondita est ab oculis

omnium

dicitur

:

Cndeergo sapientia

veniet, vel quis est locus
est,

intelligentipe?

Sed hoc valde mirum

quod pro-

viventium ; quia in hac mortali carne consislentibus, et videri potuit in veteri teslamento per quas-

tinus subinferlur: Abscondita est ab oculis

omnium
si

dam

circumscriptas imagincs,
:

et in

viventium. Sapientia quippe, qu:e Christus est,
oculis

sumptam humanitatem

et videri

novo pcr asnon potuit per

omnium

viventium occultaesset, hanc pro-

B

cul dubio sanctorum

nemo

vidisset.

Sed ecce huic

quibusdam potest
viventibus, et

incircumscriptum lumen aternitatis. Sin \ero a in hac adhuc corvuptibili carne

sententis Joanuem audio concordantem, qui ait

tamen

inaeslimabili virlute cresccn-

Dsum nemo vidil unquam (I Joan. iv). Rursumque eum testamenti veteris Patres inlueor, multos horum, lcste ipsa sacra leclionis hisloria, Deum vidisse rognosco. Vidit quippe Jacob Doininum, qui
ait:
cst

libus

quodam conlemplationis
videri,

acuroine a?lerna Dei

claritas

hoc quoque sententia B. Job non
:

abhorret, quae ait

Vidi

Dominum

facie

ad faciem,

el

salva facla

anima mea(Gen. xxxn). Vidu Moyses Dominum,
:

Abscondita est ab oculis omnium viventium; quoniam quisquis Sapientiam, qux Deus est, videl, huic vitae funditus moritur, ne jam ejus amore leneatur. Nullusquippe eam videt, qui

Loquebalur Dominus ad quo scriplum est Moysen facie ad faciein, sicut loqui solet homo ad amicum suum (Exod. xxxin). Vidit etiam Job Dominum, quidicit: Auditu atiris audivi le ; uunc autem
de
oculus

adhuc carnaliler

vivit

;

quia

nemo

polest

amplecti Deuni simul et saeculum. Qui cnim Deum videt, eo ipso moritur, quo vcl inlentione cordis
vel (49) effectu operis

meus

videt le (Job xlii). Vidil Isaias
:

DomiOzias,
et
J

ab hujus vilae deleclationibus tota mente separatur. Unde ct ad euindem

num, qui
vidi

ait

Anno quo mortuus
vi).

est rex

quoque Moysen dicitur
et vivet (ibid.).

:

Non enim

videbit
:

me homo
car-

Dominnm sedenlem
Vidit
:

super sotium excelsum

Ac

si

aperte diceretur

Nullus un-

elevalum (Isai.
dicit
et

Michseas

Dominum
ei

,

qui

quam Deum
naliter vivil.

(50) specialiter videt, ct

mundo

Vidi

Dominum seden'em
cceli

super solium suum,

Unde Paulus quoque

apostolus, qui

omnem

exerciinm

assistentem

adextris

et

adhuc Dei
cognoverat

invisibilia, sicut ipse leslalur,
;

ex parte

asinisiris (111 Reg. xxu).

Quid est ergo qtiod

tot lcstamenti veteris Patres
;

Deum

se vidisse tcstali sunl

el

lamen de hac Sadicilur
;

jam huic mundo totum se mortuum esse perhibehat, dicens Mihi mundus cruciftxus est et ego mundo (Galat. vi). Sicul enim jam longe
:

pienlia, quae

Deus

est,

scilieet Christus,

(50*

)

superius diximus non suflecii, ul
crucifixus

diceret

Abscondita cst ab oculis

omnium

viventium

elJoan-

Mundo

sum,

nisi

eliam

pramitteret,

nes

dicil

:

Deum nemo

vidit

unquam,

nisi hoc,

quod

paienler datur intelligi; quin, quandiu hic mortaliter vivilur, videri

milti mundus crucifixus est, ut non solum se mundo mortuum, sed etiam mundum sibi mortuum esse

per

quasdam imagines Dcus
specicm noi

testarelur

;

qualenus nec ipse mundum.nee ipsutn
in
sit

potesl, sed

per ipsam naturae suae

potesl: ut anima gratia sancti Spirilus afllata per
liguras

jam mundus appeleret. Si cnim duo foi tasse uno loco sint, quorum unus vivus alter vero
v

quasdam Deum

videat, scd ad ipsam
esl

vim

rj

esscntiae ejus

non pertingat? Hinc

Jacob, qui

Deum

se vidisse teslatur,

enim quod hunc nonnisi

moriuus, ctsi mortuus viventem non vidct, vivus lamen mortuum vid^t. Pra»dicaior aulem Dei ut
osicnderct,quia per abjectionem qua se humiliando

in angelo vidit.

Hincest quod Moyses, qui
loquitur, sicut

facie ad

faciem

loqui

cum Deo solet homo
ostende

jam factus essct, ut nec ipse muridum, nec ipsum mundusconspicercl, nonsolum ait
dejccerat, talis

cum amico
tttihi

suo, ei in ipsa suae

loculionis verba

se

mundo cruciCxum,
sibi asseruit

dicit: Si inveni

graliam in conspeclu luo,

appeteret,

ut ipse mundi gloriam CUU) lanquam mortuus non viderel sed etiam
;

teipsum manifesie, ut videamtc (Exod. xxxin).
si

mundum
ad

crucifixum, in qtio tanta se
ipsc

Certe enim,

Deus non erat cum quo loquebatur,
diceret, ct

humililate dejecerat, ut ei

mundus tanquam
aitnie

oslende mihi

Deum

non ostendc temetfacic

ipsum.

Si

aulem Deus efat cum quo

ad fa-

Dumilem despecium jam viderc nequaquam posset.
Pauli verba
:

eum

essel mortuus, paululuni

(49) Mss minus rei te, affectu. ; (50) D. Gregor., spirituaUter.. (50*) Gregorius Magnus pcrquam

sitad ea, quaelib. v

recte sese miMoral., cap, 3. super hscc

dixerat verum cum Martinus noster ea cxplicaverit, non adeo recte ita presse senienliam beatissimi ponlificis huc trannullibi anlea
scripsit.

Patrol. CCVIH.

:

171

S.
est

MARTINl LEGIONENSIS
et

i7i
illuminamini (Psal. xixiu).

Sciendum vero

quod fuere nonnulli, qui A Aecediie ad Deum,
illa

Deum

dicerent etiam in

rcgionc beatitudinis.in

quidem sua conspici, sed in natura minime \ideri. Quos mmirum minor inquisitionis
claritate
sublililas fefcllit.

Quomodo crgo accedendo iliumiuamur, si ipsam lucem qua illuminari possumus, nou videmus ? Si vero accedcndo ad eum, ipsam qua iliuminaniur,
luccin

Nequeenim
ei

illi

siuiplici

et in-

commutabili essentiae aliud cst claritas, et aliud
nalura
;

bibetur

videmus; quomodo inaccessibilem esse per? Qua in re pensandum, quod inaccessibiscd

sed ipsa

nalura sua claritas,

et

ipsa

lem

dixil,

bomini

humana

sapienti.

Sacra
hu-

claritas natura

est.

Quia enim

suis dilectoribus

quippe Scriptura omnes carnalium
lus qtiibusdam discordantilius dicit
inler vos zetus ct contenlio,

sectaiores

haec Dei Patris Sapienlia, quse Christus est, sese in

manitatis nomine notare solet. Unde idem Aposto:

futuro ostenderet,
diligit

in

se

pollicctur,
:

dicens

:

Qui

Cum

tnim

sit

me,
et

diligelur a
ei

Palre meo

et

ego ditigam
xiv).

nonne curnutes

eslis, et

eum,

manifestabo
:

meipsum (Joan.

Ac

si

patenter dicat

Qui in vestra ine natura nunc cer-

secundum homincm ambulalis? (/ Cor. m.) Quibus paulo posl subjecit Nonne hominet estis? (Ibid.) tt
:

nitis, restat ut

me
:

in

Hinc rursus

ait

Beati

mea in fuiura vita videalis. mundo corde, quoniam ipsi
etiam Paulus
in oenigmale
;

nnde

alias

leslimonium prctulii quod oculus non
,

vidit,

nec auris

uudivii,

nec in cor hominis a&cendii,

Deum videbunt (Mattk. v). Hinc Nunc videmus per specutum et
aulem
facie

ait

B

pro?paravit Deus diligentibus se(I Cor. n).

qua Etcum hoc
:

tunc

absconditum hominibus dixisset,
bis

mox subdidit Nolibid.).

ad faciem. Nunc

cognosco ex

parte;

autem

revelavit

Deus per Spirilum suum ab

tunc cognoscam sicut et cognilus

sum

(I Cor. xin).

Ipsum

videiicet se

hominibus vocalione discer-

Sed quia de Deo per primum Ecclesiae praedicato-

nens, qui raptus supra
bat. Ita cliam
bile

hominem

divina jam sapie-

rem

dicilur

:

/n quem desiderant angeti prospicerc

hoc loco cum iumen Dei inaccessiut

(J Petr. i);

sunt nonnulli, qui nequaquara

Deum

perhiberei.
vidit

ostenderet quibus, subdidit

:

•videre

vcl angelos suspicantur, et

per Yeritatis seutentiam
coelis

scimus

:

tamen dictuin Angeli evrum in
in
coelis

Quem
(I

nullus

hominum, sed nec

videre

polest

semper videnl faciem Patris mei, qui

Tim vi). More suo homines vocans, oranes

scilicet

bu-

esl (Matih. xvin).

Nunquid ergo aliud
si

veritas, aliud

mana

sapicntes, quia qui divina sapiunt, supra hoigitur Deuui, ut ait B. Gre-

prsedicator insonat veritatis?Sed

senlenlia utradiscordet, co-

mines sunt. Yidebimus
gorius,
si

que conleratur, quia
desideranl;
ut
ail

sibi

nequaquam

pcr coelestem conversalionem supra hoila

gnoscitur. Deuin quippe angcli

et vident et

videre

mines esse mereamur. Nec tamen

videbimus

intuentur et

intueri siliunt. Si cnim,

eum,
'

sicut videl ipse

seipsum. Longe quippe dis-

B. Grcgorius, angeli
desiderii

videre desiderant, ul

pariiiter Crcalor se vid*t,

effectu sui

minime perfruantur, deside;

rium

sinefruclu

anxietatem babet

et

anxietas

quam videt creatura ipsum Crealorem. Nam quantum ad immensitalem Dei, quidam nobis modus figilur contempialionis
;

poenam. B. vero angeli ab omni pcena anxielalis longe sunl, quia nunquam simul pcena et beatitudo sibi conveniunt. Rursum cum dicimus, eos Dei
visione satiari, quia Psalmisla ait manifestabitur gtoria
:

quia eo ipso pondere
lura

circumscribimur, quo crea-

sumus.
in

Sic profeclo

non
;

ita

conspicimus
ita requie-

Deum,
scimus

sicut ipseconspicil se

sicut

non

Satiabor,

dum

Deo, sicut ipse requiescit

in se.

Nam

visio

tua (Psal.

xvi), consideran-

flostravel requies erit

utcunque

similis visioni, vel

dumnobisest, quoniam satietatem
subsequi. Ut ergo recie sibi
dicat Yeritas, quia

solet

fastidium

requiei illius, sed a?qualis

non

erit.

Ne enim

lucea-

utraque conveniant,

mus
lique

nobis, contemplationis penna nos sublevabit,
;

egregius,

scilicet

semper vident; dical prsedicator Pelrus apostolus, quia sempcr

atque a nobis ad illum erigemur intuendum
intenlione

rap-

cordis
a

et

dulcedine contempla-

videre desiderant.
las, desiderantes

Ne enim
;

sit in

desiderio anxiesit in satie-

tionis,

aliquomodo
in

nobis in

xicrna beatiludine
ire

satiantur

ne autem

ibimus

ipsum. Etiam hocipsum

noslrura
ire,

ini-

tate fastidium, satiati desiderant. Desiderant igitur

D nusest

requiescere, etlamen sic in

Deum

per-

tine labore, quia desiderium satietas comitalur

;

et

fecle est requiescere. Et perfecta ergo requies esl,

satianlur sine faslidio, quia ipsa satietas ex

desi-

quia Deus cernilur; et lamen nostra requies
est aequanda requiei illius, quia Dei

non

derio semper accenditur. Sic quoque nos

erimus,

requies non a

quando ad ipsum fontem
Sed longe

vitae

venerimus. Erit nobis
atque
satielas.

se in alium transit ut quiescat. Est ilaque rcquies,
ul ita dicam, similis

delectabiliter impressa sitis simul

atque dissimilis; quia
;

erit a siti necessitas, longeasaiietatefassitie-

Dei requics est, hoc nostra requies imitatur

quod nam-

tidium, quia et sitientes saliabimur, el satiali

que ut beati atque

seterni

simus, xlernuiii imitaaeternitas

mus. Yidebimus

igitur

Deum, ipseque
post

crit

pra>
hujus

mur, acternum
est
;

scilicet

Deum, qui vera

mium

laboris

nostri, ut

morlalitatis

et

tenebras, accessa ejus luce gaudeamus. Sed
ejus lucem dicimus accessam, obsistit animo,

cum
quod
polest
ait
:

latis.

magna nobis est aelernitas imitatio ;ctemiNec exsortes sumus ejus qtiern imilari pos;

sumus

quia et

videutes participamus, et

parli-

Paulus

dicit

:

Qui lucem

habilat

inaccessibilem:
videre

cipantcs imiiamur. Qua: nimirum visio nunc flde in-

qtiem vidil
(/

nullus

hominum, sed nec

choatur,

sed tunc in

specie

perficielur-,

qttando

Tim.

vi).

Ecce rursum audio quod Psalmista

coaelernani

Deo Palri Sapientiam, quae Christus

173
est,

SERMONES.
quam modo
flumina

SERM.

IV, IN

NATALE

DOMINl.

174

per ora praedicantium, quasi per

A Dominum
fecit,

laudavit, et contra allare cantores stare

decurrenli:i

potamus,

in

ipso suo fonte,

dulcesque modulos in eorum sonos gratu:

hoc

esl in Patre, de

rimus.

Unde

in

quo semper nascitur, potavelibro primo Sentenliarum ait B.
Filii

lanter exhibuit

in celebrationibus

decus

magnum

Isidorus noster patronus,
vitas

Dei perfecia nati-

lempora u*que ad consuminationem vitae ornavit; et ut nomen sanctum Domini laudarent, ac
dedit
,

nec coepit esse, nec

desiit.
et

Sempcr ilaque
tamen
nalivitas

sanrlilatcni illius posteri amplificarent, conslituit.

Filius de

Deo Patre nascitur,
Salomonern
sic

Hujus itaque Prophelaj
ritalis

tantae sanctitalis et auctout,
,

cjus acterna est

atque perfecta.

Quae Dei Patris
:

verba libenter audite,
et Cbristi fide suscepta

omni
ad

inudetilale

Sapienlia per

loquitur

Ante om-

remota
siae

filioruni Eccle-

nes colles generabat

me Deus

(Prov. vin).

consortium possitis pertingere. Quanto majora

Interea vos pro salute vestra

moneo, o

Jud;ei,

ab omnipotenti Deo per hujus sancti Prophetae et
regis benelicia percepistis, tanto devotius illius ve-

ut B. Job verba quse nunc usque exposita siint vobis,

non negligenter

oblivioni liadatis, sed solerler
illius

rissima testimonia quae de coaeterna Dei Palris Sapientia, quae Christus est, prolulit, recipere debetis.

memoriae cominendetis.qualenus
altribuentes, Cbrislum, qui

verbis fidem
ipsius tesliest,

secundum

Ipsum

igitur palienter audite, ut
,

ejus teslimonio

moniuin

nattiralis Dei

Patris Sapientia

omni

compuncti

Chrislum certissimc credatis vcrum
David
,

dubielate postposita

verum Deum esse

credatis.
genlilis,

Deum
quae,

esse. Dic, sancte

dic

Deo

Patri ea

Ipsequippc B. Job supra testatur, quainvis

Spiritu

sancto revelante, dc ejus coaeterna

quod nec

in terra

homo, nec

in cceloangelus Chri-

Sapientia, quae Christusest.didicisti.

Quammagni/i~

sto, qui veraciler Dei Patris Sapienlia est et virtus,

cata sunt, inquit, opetatua, Domine, omnia in sapientia fecisti
;

aequari potest

.

Desine itaque, o gens prava atque

impleta esl terra possessione tua (Psal.ciu).
:

pei versa, Chr.stum
dicere,

purum honiinem

vel

creaturam

Ac

si

apertius diceret
in

Deus Pater oinnipotens,

quem tot legis et prophelarum leslimoniis didicisti, cum Deo Patre et Spiritn sancto unum
et

ecce omnia
cisti
;

Sapientia tua, id est in Christo, fe-

et quia

multa sunt, implela est terra possescreatura
tua.

verum Dcum
nec
in terra

esse.

Procul dubio

si

cieatura es-

sione lua,

scilicet

Per Sapientiam

set,

sanctos homines, nec in ccelo an-

enim snam,
et in mari.

id

esl

per Chrislum, ut dicluifl est,
est in coelo, in terra

gelicas diguitates excelleret.

Quia vero non est
dicitis,

Deus Pater creavit quidquid
creatura

creatura, ut

vos blasphemando
,

sed verus
pote-

Sed quod hic dicitur, melius de nova
accipitur,

Crcator oinnium
state

idcirco propria virtute et

myslice

quam

exuit

a

veteri

non solum sanctos homines, verum eliam coe- q homine Christus, quia implevit orbem terroe, id est Eeclesiam granum enim frumenti cadens in terlestium ordinum superat principatus et potestates. ram mullum fructum attulil (Joan. xn). Antea enim Evidenter itaque vos, o infelices Judaei, in vestra ipsc Dei el Virginis Filius singulariter erat donec assertione B. Job convincit, qui Jesu Christo Dei,
:

et Yirginis
dicit.

filio

uullam

creaturam
creatura

aequari

posse

transiret.

Perpendite igitur, o inimici veritatis Judaei,
si
,

gulariier

Unde ipse ail in Psalmo de seipso Sinsum ego, donec transeam (Psal. Cxl). Scd
:

quia, ut ssepe dictum est,

fuisset,

omet

quando

ipse per passionem de

nes

ralionales

creaturas

eoelestes

videlicet

drachmam

perditain invenit, et

hocmundo transivil, ovem errabundam
;

lerrestres, propria virlute

B.

Joannem

Baptistam novimus dixisse:

non superasset. De quo Qui de
(Joan. m). Quid

ad gregem reduxit. Omnia igitur ha;c Deus Pater
in Sapientia sua, id

est in

Christo fecit
id est

scilicct

ceelo venil super

omnts

est

ergo

terram possessione sua replevit,

sanctam Ec-

restat, nisi

ut,

errore infidelitalis depulso, ipsum

clesiam fidelibus populis dilatavit. Firmiler igitur
credite, o Judaei, quia Christns est vera Dei Patris

Dei el Virginis Filiuni
credatis,

divinam Sapientiam

esse

per

quam Deus Pater omnia
et

creavit ex

nihilo?

Sapientia, per quam facta sunlomnia. Crediteillum de Virgine matre naturalem carnis habere substantiara, el

Sed ul credatis certius
oninia creavilex nihilo,
diatis

teneatis firmius,

quod D

de Deo Patre naturalcm habere
indubitanler verum

divinita-

per ipsam Sapientiam, quaeChrislus est, DcusPater

lem.

Credite illum

moneo vos
:

ut

solcrlcr au-

essc, et

quidgloriosissimuspiophelaruni David eidem
in Psalino

judicium (Joan.

Deo Palri dicat

Quam

magnificata BUnt
fecisti (Psal.

verum Deum, cui v). Illumcum Deo Patre et Spirilu sancto unum et verum Deum adorale, eumque terribilem Judiccm sine miermissione venturura for-

hominem Deus Pater omne dedit

opera lua, Domine, omnia in Sapienlia

cm). Omni quippe dubietate postposita, o insipientes et maligni Judaei, hujus

midalc.
Audite, o insipientes et maligni Judaei. quae dlco,
audile quac loquor, auscultate quae moneo. Si cuni
in pr;«senli vita
fidelitcr cretlendo,
illuni in

S. Prophetae verbis

fi-

dem accommodare
lusil, et

debetis.

lpsc utique, jubenle

Domino, oleo unctus cum leonibus quasi cum agnis
in

non habuerilis

ursis similiter fecit.

Cigantem eliam
abstulit (/ Reg.

propilium,

nequaquain

futuro saeculoeva-

occidit, el

opprobrium ab

Israel

dere poteritis iratum. Si illum verum
nolueritis confiteri
in ejus

Deum

esse

xvn); insuper ct gentis veslne cornu, o Juda?i, pro
viribus ex-altavit. Inimicos veslros uudiquc cor.trivit, et

coram boininibus, absque dubio

advenlu peribilis

cum

infidelibus.

Pro certo

adversarios exstirpavit. De omni corde

suo

scitatis quia, si in vestra volueritis infideliiate per-

;

ilj
manere, nullalentis
teritis
illius

6.

MARTINI LEGIONENSIS

i76
haec

judicinlem scnlentiam po-

A

ad haec diciiis, o insipientcs Judaci? quld ad

cvadere.

Attendite vobis, o miseri et niisc-

randi Judaei, ne per vestram infidelilatem acternam
incurralis damnationcm. SufDcienter itaque

jam

os-

lensum

est vobis sacrae legis teslimoniis et prophc-

respondetis? Procnl dubio vicli cstisdnm Chrisium non assumpsisse humanum corpus dicitis, el inler homines convcrsatum essc negatis. Ipsc pcr prophctam se aperte dicit populo suo adesse et vos
;

larnni verissimis auctorilalibus, Clirislum

nonesse

illum dicilis

humanam carnem non
dum

assumpsisse,

creaturam, sed Creatorem
scd veriiniDeum el verum

nec purum hominem, hominem cum DeoPatie
;

nec in ca hominihus apparuisse. Polenler itaque
vosin veslra assertione conviucit,
aperte
:

Ecce

omnia regenlem, onmia continenlem,

et

omnia

cir-

adsum,
Ipse ab

dicit.

Sed vos, o

infelices,

imo, o inlelicis-

cumpleclentem. Convictos itaquc vos esse
sti

in vcstris

sinii Judsei,

qui cstis, qui ori Domini contradicitis ?

nieiidacissinm oppositionibus cognoscite ct de Chridivinitate,

inilio

mundi per prophetarum oratula, sc
ct

qua Deo Pairi aequalis

est, ulterius

dc incorrupla virgine nasciturum

humanum
in

ge-

dubitare nolite.
§ VII.

nus redempturum
clesiae

praedixit, ct

ad eruditionem Eo-

— Ex
ad

Isaia: testimonio .tudivos conviclos red-

suae,

sicut praedixerat, seipsum

eadcm

carne, quam dc Virgine sine peccato assumpserat, Incarnalivnem, et ad Christi in nostra corruptibili naturu eorunnlem conversatio- " hominibus manifeslavi). Pro certo ilaque sciatis,o
didit
Filii Dei

tumen nulla cogenle : inlroducitur et ut non solum duorum vel trium, sed et multorum testium Christianorum fides roboretur, adducitur lsaias non lantum semel sed
tiem, necessilale

Davidis testimonium,

infelices
stultitia
ritis,

Judaei, quia,

si

in prsesenli

vita

ab hac

blasphemiac ei incrudelitatis non recesscperibitis.

absque dubio in aclernum

eum plures videre oculis cordis, aiii Ad idem Daruch assertio, ul eum credant humanam carnetn assumpsisse, et cu:n homiet pluries, et si

vero corporis.

Aperte ilaque cognoscitis, o miseri, nec omnino
negare poteslis, quia,
praesenliam sui,

dum

Dei Filius se ndesse dicit,

nibus conversalum.
Interea vellem scire utrum,
lilate,

nonsolum divinam sed etiam husine peccato assumpsil.
etiani
et

jam deposita
et
,

infide-

manam, qiiam de Virgine
hominibus exhibuit. Ut

Christum cum Deo Patre
et

Spiritu sanclo

calholica lides

ev

unum
talis ?

verum Deum esse credatis
illo

an adhuc

in

omni parle roboretur,
pheta
subjungat, in

veslra

mendax
illo

asserlio

vestra malilia perdurantes de

in

aliquo dubi-

penilus cohvincatur, quid adhuc de

Isaias pro:

Haec est responsio simul et oppositio vestra.

commune audiamus
:

Quam

Dicitis

enim quod incredibile videtur vobis
Patri Filium

coaeter-

pulchri super montes pedes annunlianlis et pra:dicanlis

num Deo
pisse,

humanam naluram
et

susceaela-

salutem, dicentis Sion

Hegnabit Deus tuus

etper intervalla temporum

momeuta

C

ut hominem crevisse, et inter homines con vcrsatum esse. Ad hsec nos econtra vobis responde-

tum

Ac si aperlius diceret: Quam pulchri, idest quam mundi sunt a peccati pulvere pedes Clirisli super montes, id est super apostolos et super omncs
(ibid.).

mus

quia, si illum adhuc de Virgine matre pro redemptione humani generis verum , naturalem, atque perfectum assumpsisse hominem non credisi ipsum Dei Patris Yerbum carne vestilum ; interhomines conversari vobis incredibile videtur;

sanctos virtutibus eminentes; Christi, dico, annuntiantis
et

pradicanlis

fideli

populo,

scilicet

Chri-

sliano, aeternam

cumDeoetcum

angelis ejns pacem,

lis

his qui prope ct his qui

longe. Hic est ergo
fecit

pax

nostra, ul
(Ephes.
11),

ait

Aposlolus, qui

utraque

unum

si

hominem
dicitis

coaeterno
;

Deo Patri

Filio conjungi
et

non

scilicet Christus. Sequitnr, annuntianlis

posse

si

Chrislum verum Deum
negatis, audite legis

verum

bonum,

id est
;

graliam sancti Spiritus, ct sanelum
prwdicaniis salutem
et
,

hominem

fuisse

teslimonia,

Evangelium
videlicet

redemptionem
di-

audilcprophetaium praeconia, audite vaticinantim»
dicta, audile

animarum

aetemam bealitudinem;

Spiritus

sancti

oracula. Quid igitur

centis, o Sion, id esl sancta Ecclesia, regnabit, de-

ipse Dei Filius, qui de Virgine matre erat nascitu-

victo diabolo, Deustuus;

etnon regnabil peccaium,
quia Deus et

rus, et

suam hominibus corporalem praesentiam

sed morietur. Satis aperle teslimortio Isaiae prophelae

oslensurus, per Isaiam prophelam dicat, audiamus:

"

ostensum
ruch

est vobis, o Judaei,
est

homo

Propler hoc

sciet

populus mcus nomen

meum

in

die

Jesus Christus conversatus

cum hominibus (Bafecil,

illa,-quiaego ipsequi loquebar,ecce

adsum
:

(lsai. lii).

m), qui tamen peccatum non

nec in-

Ac
et

si

apertius Dei Filius dicerel

Quia vos, o Juestis,

ventus est dolus in ore ejus (I

Petr. n).

Vos super
di-

daei,

male vivendo praecepta mea transgressi

hac re quasi adhuc dubitando, nos interrogatis
eeriteo:
:

pactum

meum

violastis; idcirco

nomen meuni
synagogis

Quare

ille,

quem

ante omnia saecula Deus

per vos blasphematur in gentibus et in
vestris; propter

Paler ex se ipso

sibi

aequalem, ut dicitis, Filium

hoc ergo quod nie ad iracundiam provocastis, sciet populus meiis nomen meum in
die
illa, scilicel

genuit, de sinu ejusdem Palris suidescendere et ex

incorrupta Virgine, ut asseritis,

humanum

corpus

in die Incarnalionis, in

die novae

assumerc,

et

ut

homo

inter

homines conversari

graliae, in die

novi testamenti, sciet
id

fidelis

populus

voluit? Quae

meus Christianus nomen meum,
ut a

est

Cbristum,

illi necessitas incumbebal, ut servili forma se induerel? Ad hacc nos respondentes dici-

me

Cliristo Christiani vocenlur. Et quid aliud

mus, quia

in

Deum

nulla necessitas cadit, qui sola

sciet? hoc videlicet, quia ego ipse, qui olim loquc-

volunlate omnia quaecunque vult, facit (Psal. cxm).

bar per prophclas, ecce adsum pcr meipsum. Quid

Yolunlas quippe

illiu9

omnipotenlia

cst.

Sola ergo

,

177

SKRMONES.
virili

SERM.

1Y, IN

NATALE DOMINl.
omniuin gentium
;

17$

gratuita bonilate sua de Dei Patris sinu desceudit, A'et per praedicationem apostolicam praedicari ubiquc
et

ex intemerata Yirgine sine

commistione

in oculis, videlicet cordiura,

et vi-

ac sine peccato
veraciter

humanum corpus cum mortalitate accepii, quc. humanum genuscompetenter
suffi-

derunt oculis cordis omnes fines terra, id est

omnes

mundi cardines Salutare Dei
Yirginis Filium.

nostri, scilicet Dei et

miscricorditerquc per crucem redemit, eique

cienierper seot per apostolos suos praidicavit,

et

Notandum quia quidamviderunt Christum
dis.

in ad-

reclissimam viam, hoc est seipsum, qua

ccelum

ventu ejus oculis corporis.quidam vero oculis corSancti apostoli et evangelisue et caeleri, qui in

conscenderel, ostendit. INatus itaque Dei Filius de
femina, el conversatus est inler homines (Baruch
111),

ejus prsesentia fuerunt, oculis

eum

corporis vide-

non necessitale, sed misericorditer pro salute
si

iunt;,nos vero, qui post

illius

ascensionem de gen-

humana. Sed
mine

adhuc dubilatis, o Judsei

,

de

illius

lilium stirpe descendimus, brachiis euin verse fidei
et dilectionis

Incarnatione, David rex et prophela, ex cujus
ipse Christus

se-

ampleclimur, atque oculis

spiriiali-

secundum carnem proccssit, bus cum DeoPatre et Spiritu sancto unum ct verum accedat ; et qualiter in hunc mundum introierit, Deum indesinenter contemplamur. Unde Dominus teslimonium dical. Ipse enim congratulans et niaposlolo Thoma^, jam remola dubitalione, credenli, mium exsullans, et de futuro quaside jam pra:ter- B ail in Evangelio Quia vidisti me, et credidisti ; beati
:

ito

loquens,
:

eidem Dei

et Virginis Filio sic ait

in

qui menonviderunt, el crediderunt (Joan.xx). Sed
si

Psalmo
Dei mei
si

Viderunl ingressus
regis

luos,

Deus, ingressnt

adhuc supradictae

sententise,

o Judrei, mortifera

:

mei,qui cstinsancto(Psal. lxvii). Ac
:

obstinatione impediente, fidem non accommodalis,

aperlius diceret
scilicet

Viderunt ingressus luos, Deus,

quam

perspicue Isaias propheta eliam inconsequen-

quibus

de Dei Pairis sinu venisti in uterum

libus Dei Filium pro redemptione
nali ulero sine peccato

sanclissimae Virginis. Haec procul dubio gratia latebat
in
veteri

testamento

;

modo

vero patet in

ea passionem et
rexisse,

mundi ex virgicarnem assumpsisse, et in mortem subiisse, a mortuis resur-

novo,
tibus.

cum

Dei et Virginis Filius annunlialur in gensancte David, lestis
fidelis et

ccelum ascendisse, et in dexlera ejusdem
:

Dic,

verax,

Palris sui consedisse ostendat, audiatis. Sequitur

cujusDei ingressusviderunt homincs

m

hunc mun-

Ecce
et

intelliget scrvus

meus, exaltabitur

et

elevabilur,

dum?
Ve;bi,

Ingressus, inquit, Dei mei, creatione, scilicet

sublimiseril valde.
:

Ne ergo

dubitetis quis dixerit

perquod Deus Paler omnia creavilexnihilo,
est in sancto, id est

superius Ego qui loquebar, ecce adsum ;cl quod idcm
ipse
sit

regis mei, gubernatione, per

qui

Deus

quem reges regnant; in humano corpore

brachium Domini, ideo aperlius

ista

de

illo

subjecit. Quasi
Filio suo,
suit,
ni),

Deus Pater de eodem Jesu Christo
dispo-

sine

virili

semine ex Yirgine sumpto. Apcrle ergo

quem pro salutehumana incamari
homines
:

David propheta hoc supradicto versiculo tcstatur
Dci Filium de ccelis in hunc mundum venisse, ct hiimanum corpus assumpsisse, atque ab hominibus visum fuisse. Yideri enim in sua divina essentia

et inter

conversari voluit (Iiaruch

patenler diceret Ecce servus meus secundum humanitatem usque ad mortein mihi obediens, in quo vere est verbum raeum et sapientia mca, inlelliget in

omnino non
sei.
daei,

posset, nisi

humanum

corpus habuis-

omnibus voluntatem meam,

et

exaltubiiur
;

Quia igitur

tanlae aucloritatis

PropheUe, o Juut
asserlione.

per praedicalionem apostolorum usque ad ccelos
el elevabitur,

miniinc poteslis eoniradicere, necesse est
in vestra

viclos vos esse cognoscatis

Sed

si

adhuc supradicia testimonia ad expellenda.iu
scilicel

quia Vcrbum caro fnclum est (Joan. i), superomnes ccelos; et sublimis eril vuldc, ad dexteram meam. Sequitur Sicut obstupuerunt super cum
:

de cordibus vestris dubielatem,
Filius

carnem
sit

suscepit, et inter
111),

quod Dei homines conversuflieere dkilis
,

mulli, sic ingloriosus erit inter viros aspectus ejus, et

forma
ret
:

ejus inler /ilios

hominum. Ac
sic

si

apertiusdicc-

satns

(Baruch

vobis non

Sicut obstupuerunl super

eummulti adniiiantes
ingloriosus crit

Isaiam prophetam in mediuminlroducaimis, ut non

miraeula ejus anle passionem,

solum duorum
6tiuin

vel Lrium, sed eliam
fides

muliorum
Isaias,

te- j» inter viros

aspectus ejust , scilicet in passioue, quia
flngellatus
et

Chrislianorum
victos esse

roboretur, vosque per

consputus,
generis

crucitixus

pro

huniani
;

omnia

oslendamus. Dic,

de Chri-

salute

sponlanea

voluntalc sua fuit

el

slo qualiter intcr

homines carne indutus apparuit,
verissimo
le-

forma

cjus, id est specics, inter filios
ait

hominum
:

sine

ut Judoei oontribules tui, qui ejusdein Filii Dei et

honore. Rcvera, sicut

Psalmista

Speciosus erat
;

Yirginis incarnalionem negant, tuo

furma prw
in

fitiis

hominum

(Psal. xliv)

sed visus est

stimonio convicli atquecompuncti,peslil'era su?e incredulitatis obsiinationc postposita,ipsum

passione

non

liabere specicm

neque decoreia
o insensati
nostiani ini-

Palre el Spirilu sanclo

unum

cl vcruni

cum Deo Deum esse

(Isai. liii).

Aperte itaque dalur

inlelligi,

Jud;ci,

quod Dei

Filius huiiianitalom

credant, (idelilerque adorent.
Paravit, inquit,
in ocutis terra:

seriiorditer suscepil, qua inter

homines tainen sine

Dominusbrachium sanclum suum
:

culpa conversari voluit. Remota dubitatione, siiatis
quia, nisi

oinnium geniium

et

viderunt omnes fntes

humanuin corpus ex Yirgine

Dei Filiui
ferre

Salutare Dei (Isai.

lii).

Ac

si

aperlius dice-

suscepisset. niillus

hominum
Deus

illius

aspccluin

rel

:

Puravit Dominus, scilicct Deus Pater, brachium
id cst incarnari fecit

potuisset. Et nisi vcrus

cssct, nullatenus inter
igi-

sanclum suum,

Filium

suum

,

pcccatores sinc peccalo conversari possct. Ipse

,

«79

S.

MARTINI LECIONENSIS

180

tur Dei Filius, qui inier prophctas oliiu se praedi-

A flamma

dicitur Laline.

Unde

dicitur

:

Iguem
?

veni

xerat esse vcnturum, postquam venit pleniiudo temporis,

mittere in terram, et quid volo, nisi ut ardeat

(Luc.

per se ipsum dixit

:

Ecce

adsum.

Apcrla

xu.) Hocsuccensiapostoliloqttebantur variis linguis
(Act. u).

igilur ratione Judaei vns in

vestra oppositione Dei

Sequitur

:

Filius convincit, qui se per prophelas

quondam ven-

cuncti reges

inclylum

Et videbunt gentet justum, et tuum. Ac si aperte dicat
:

turura esse
ginis

promisit, et in tcmpore gratiae cx Vir-

Videbunt gentes, lide etiam et menle, justum tuum,
scilicet

matris

substantia

carne indutum, sese, ut

Christum, o primiliva Ecclesia

:

et cuncti

promiserat, ante oculos
ut pro certo sciatis,

hominum

praesentavit. El
,

reges fideles inclytum tuum,
el Virginis Fiiium.

eumdem
libi

videlicet

Dei
,

nec omnino amplius dubitetis

El vocabitur

nomen novum
:

quod non solum
lii)

Judaeis, sed ctiam gentilibus
iilo

homo

quod os Domini nominavit. Quasi diceret
vocabitur

Cum

in

factus apparuit, quid de

Isaias propheta {(cap.

lerra visus fuerit Dei Filius carne vestitus,
tibi,

tunc
filii

iterum subjungat, audiatis.
est

oEcclcsia, nomen novum, scilicet

Quibu$ non

narratum de

eo, viderunt

;

et

qui non

tui

vocabunlur Chrisliani, quod os Domininominavit.

audierunt, contempiati sunt.
stiiiae Judaei,

Hoc

ioco, o inimici ju-

In veteri

testamentoSynagoga dicebaris

;

in

adventu

vestra duritia atque incredulilas repre-

autem

Filii

Dei et Virginis Jesu Christi Ecclesia
testimoniis convicti,

hendilur, qui eurodem Dei et Virginis Filium vidi6tis inier

B

vocaberis. Tot verissimis

o

vos conversantera, et miracula innumera

Judaei, tot rationibus superati,

omni dubietate post-

facientem, et lamen in

eum

credere noiuistis. Gen-

posita,

lilium vero simplicilas comparatione vestrae incredulilatis laudatur,
nihil audierunt, et
lideliter in

sto Jesu,

jam deberetis rectam fldem, quaeest i» Cbrisusciperc eumdemque verum Deum, et
;

qui de

illo

per prophetas fere

tamen Evangeliorum voce audita

eum

crediderunt.

Ac

si

Isaias apertius

Genles quibus non est per prophetas narratum <fc eo, viderunt eum corde ; et qui ab ipso in
diceret
:

verum esse hominem, atque inter homines conversatum fuisse (Barucli iu) cerlissime credere. Sed si adhuc in vestra malitia perseverantes oondum vos in vestra opposilione viclos esse dicitis, Baruch notarius Jcremix prophelae accedat , et vos viva
voce suo
cat.
fideli

carne praedicante non audierunt,

fide

contemplali

testimonio falsa protulisse, convin-

sunt. Natus est ilaque Dei Filius de

Deo Patre ante

omnia

saecula el in

saeculo

de Virgine matre sine

Hic
ulius

est, inquit,

Deus noster ,

el

non ccstimabitur

carnali copula,

(Baruch

m)

atque inter homines conversatus carne indutus humana. Huicergo tam

ad illum

(ibid.).

Revera Jesus Christus unus
esl ct

cum

Deo Palre

el Spirilu sancto

verus Deus,

o Judaei, conlradicere minime r praeter quem non sestimabilur alius. Unde ipse ait in Evangelio JJgo et Paler unum sumus (Joan. x). Setamque idoneos testes concordare videtis. Stultum esl enim legis et prophetarum quitur Hic adinvenit omnem scientiam, et viam prudictis lidem non accommodare, et veritati, quae Chridenlioe, eldisciplince, eldedit eam Jacob puero suo,
perspicuae
veritali,

debelis, cui tantos

:

:

stus est, resistendo, vos ipsos aeternis flammis destinare.

et Israel dileclo suo.

Posl hcec in

terris visus est, et

Sed

si

adhuc inter homines Dei Filium

cum hominibus

conversatus est. Quid aperlius, quid

carne veslitum apparuisse negalis, ad faisam opposilionem vestram superandam, et calholicam lidem

clarius, quidve lucidius audire vuiiis,

o Juda?i, dc

Christi Incarnatione et de illius inter

homines convicli
dicit

ex onmi parte roborandam, Isaias prophela iterum accedat, el de Christi Incarnatione, et inter homines qualiter conversatus sit (ibid.), testimcnium
dicat.

versntionc? Clarius quippe luce constat quod
estis in vestra asserlione. Praedicta auctoritas

quod Dcus posibaec,

id est

post velcris legi carnagraliae,

les institutiones, scilicet

tempore

in terris
sit
;

Propter Sion, inquit, non tacebo, el propter Jerusalcm non quiescam , donec egrediatur ut splendor
justus ejus, et salvator ejus ul

visus fuerit, et inler homines conversatus

vos

autcm dolo

et

fallacia pleni

lampas accendatur
Judaeorum,

(Isai.Lxu).

Ac

si

aperlius diceret: Propter Sion,\d
et principes
etsi

nam carnem assumpsisse, D versalum esse. infelices
bonilati
et

ct

bumacum homimbus connegatis illum
Veritatis

vos, qui estis, qui divinse
contradicitis
!

est propter reges

me

dispensationi

loqui prohibeant, non lacebo a
nial Dei Filius.
caclos, et

precibus,donec ve:

utique luce privati estis, qui

nec

legis teslimonia

Unde

est illud

Utinam disrumperes
et Scribas,

nec prophctarum oracula, nec evangelistarum praeconia Christo testimonium perhibentia pro salute
vestra recipere vullis.
§ VIII.

descenderes (Isai. lxiv). Et propter Jerusa-

lem, scilicet. propter sacerdotes
si

etiam

a singultu etoradonec egrediatur ut splendor juslus ejus, Christusscilicet ex ulero Virginis, a quo omnis justitia,

mortem minentur, non quiescam
;

tione

— Baruch($1)asserlionibusmanife$tal,Deumpro

qui utique splendor D*i Patris est et Sol justiliae
ri

;

Jesus salvatorejus, sciiicet Ecclesiae, ut lampas in cordibus crcdenlium accendalur. Lampas (M)Graece,
(51) Lampas dicta, iaquit Isidorus lib. xx Etym., cap.10, quod lambentis motum ostendere videmur. Sed rectitis Martinu* noster, addictus ut

humanam assumpturum naturam et quonammodo in medio duorum animalium cognoscendum :el ex ejusdem dictis rectam intenlionem non habere, qui Aivina: dispensationi increduhutnnni generis redemptione
lus exstitit.

Cum

fides,

quw

in Christo

est,

vila

wterna

est,

Osee veraciler asseril

Chrislum homi'

sempjr

Glossae, originem voeis cxpressit, cura

eam

csae Graecam constet.
(52) lino

Habacuc.

,

481

SERMONES.

SLRM.

IV, IN

NATALE DOMINI.
non

182

nis filium, qui nobis serolinus el

ber exstitit, et tus ejut.

lemporaneus imquasi dilucutum pra>paralut adven-

A

ista vobis

suflicere dicitis, o Judaei, quid eiiajn

hic prsedictus propheta de Christi

adventu dicat,

Quia

(52*) igitur

de

Filii

Oei incarnatione adbuc
in

moneo vos ut attentius audiatis. Super cuttodiam meam, inquit, stabo, et figam gradum meum super
munitionem
tius diceret
;

dubitatis,

Habacuc prophetam
in

medium
et

inirodu-

et

videam quid dicatur mihi,
n).

et

quid resi

camus, ut victos vos
Dic,

omnibus, imo

per omnia

spondeam ad arguentem me (Habac.
:

Ac

aperid est

in veslra disputatione menlitos esse

comprobemus.
revelatum.
ei

Super custodiam

meam

tlabo,
et
;

Habacuc prophela, dic de

Chrisli Iiicarnatione,
tibi fuerit

omni

diligentia cor

meum

cuslodiam;
animi
et

figam grasuper

quod, Spiritu sancto docente,

dum meum,

scilicet stabilitalem
;

mn-

Domine, inquit, audivi auduionem luam
: %

limui

nitionem y id est sup<v Cliristum

contemplabor ut

(Habac m). Quasi diceret Domine audivi audiiionem tuam, hanc videlicet, quia tu verus Deus pro
redemplione mundi

videam quid dicutur mihi

;

et

sic

videbo quid milii
Filii sui
;

respondeat Deus Pater de Incarnatione

et

bumanam

naturant suscepturus

ego quoque ad arguenlem me,
Patri, quid debcain respondere.

scilicel

eidem Deo
:

es; et timui, qula tale opus valde mirabileest. Do~
mine, opus tuum in medio annorum
vivifica

Sequitur

Et

re-

iltud.

spondit mihi

Dominus

et dixit

:

Scribe visum et ex-

Ac
hoc

si

aperiius diceret

:

Domine,

in

medio annorum,

"

plana

eum

super tabulas, ut percurrat qui legerit
:

est, in plenitudine

lemporis, vivifica illud su-

eum. Quasi diceret
et

Scribe visum, id est visionem

;

pradictutn mirabile opus tuum, scilicet quod

munIn
:

explana

eum

super tabutas, hoc est super -latitudi-

durn per assumptum

hominem redempturus
facies.
,

sis.

ncm cordium

fldeiium, ut nullis senigmalura obscuinlelligens

medio annorum notum

Quasi dicerel
ostendes

Cum

refur ambagibus, ut sine impedimenlo

veneril tempus impletionis

vera quae
si
:

percurrat qui legerit eum. Quare? Quia videlicel ad-

promisisti de Christi lncarnatione.

Ac

attentius

huc visus procul,
tur,

et

apparebit in finem

et nou.

mentie-

propheta

Deum Patrem

exorarel, dicens

Precor

simoram

fecerit exspecta
si

eum, quia veniens ve:

Domine, ut impleas quod promisisti, scilicet finito lempore redde Christum, quem poilicitus es. Non moriatur irritum opus tuum, sed vivifica, hoc est
imple
illud

niel el

non tardabil. Ac

diceret

Quia adhuc

visus,

id est visio est procul;

tempore

scilicet a

Deo convenerit,

sliluto Dei Fiiius carne indutus apparebit in finem et

suo tempore. Quod etiam de Christi

non mentielur
tunc etiam
ille

;

videlicet

cum

finis

legis

resurrectione potest accipi, ut pro nobis

mortuusa

veniet et prophetabiturvisio vera exsi

mortuis rcsurgat. Quid etiam hic sanctus propheta
Spiritu sancto edoctus, venturo ad

pleiione rei. Sed
-,

moram
si

fecerit,

o Judaica gens,

redemptionera
audia-

exspecta eum, hoc est

desiderio videndse Visionis
tibi

mundi Christo
inus.

dicat,

o

Judaei,

in

commune

tarde videatur venire Cbrislus, qui

promitlitur,
;

tamen ne desperes,
promilto
tibi,

patienler exspecta
veniet, et
tibi

quia ecce

In medio, inquit, duorum animalium cognosceris.

Ae
ris

si

apertius diceret

:

Domine, audivi

in Scriptu-

quantum ad
Aperte
teslis,

quod veniens quamvis se,

non tardabit

videatur tardare.

sermonem tuum aure inleriori, et conlemplatus sum opera tua, ut ex creaiuris intelligerem te esse

inlelligilis,

o Judaci, nec omnino negare po-

quia hxc prophetia de Chrieii adventu est.
;

omnium Creatorem

;

et per ea

obstupui sensu homivel

Impievit ergo Deus Pater, quod promisit
videlicet

Filium

nis aiuisso, in sanclam

amentiam versus sum,
in

suum ad redcmptionem humani
).

generis in
est

admirationeturbatusetcontinuo
dicens
ris
;
:

laudestuaserupi,

simililudinein carnis peccati in flne,

hoc

lem-

dum

In medio duorum animatium (53) cognosceappropinquaverint anni, innotesceris ; dum

poreconslititlomisit (Rom, viu

Apparebit, inquit,
:

m

finem, hoc est, in tine legis et prophetarum
et propiiette

Lex

medio duorum cherubim, qui contra se respiciunt, et in medio habent oraculum ; vel duo seraphim, quorum alter
ad allemm clamat myslerium Trinilatis, quorum unus missus mundavil labia prophelsc ; sive inter

advenerit tempus, ostenderis, scilicet in

enim

usque ad Joannem prophelaverunt
ail

(Luc. xvt).

Unde

Apostolus

:

Fmis
x).

legit

Christus

ad jusliiiam omni credenti (Rom.
j) Judsei,

Credite ergo, o

nec amplius dubiletis, Christum ad redemet

ptionem mundi jam venisse,

inter homines,

ut

duo Testamenla; sive in mcdio Moysi et Eliae sive inter duos latrones ex utraque parte pendentes vel
;

Ha dicam, carne vtstitum
esse. Si
tis,
lis

sinc pecrato conversatum

;

autem

in incrcdulilate

vestra permanseri-

inter

duospopulos, Judaeorum

scilicet et gentilium,

Deo

et testimoniis legis ac

prophetarum oracu-

hinc inde

eum

cingenliunu Negare itaque niinime

reos nimirum vos ipsos constituetis.

Quod con:

potestis, o Judaei, Dei Frlium

de sinu Patris deseen-

sequcntcr Habacuc prophcta tcstatur, dicens
qui incredulus etl, non erii rccia

Ecce

disse, et ex incorrupta Virgine sine peccato

assumpsisse, alque inter

carnem homines conversatum esse

anima

in semetipto

(Habac.

(Baruch

m)

;

cum

hic sanctus prophela apertc illum

ctam

li). Revcra nec in Deo, nec in semetipso reanimam, id est reclam intentionem habcbit,

venlurum, et in medio duorum animalium ab hominibus cognoscendum esse proedixerit. Sed
(52*)
si

qui diviitae dispensationi incredulus fnerit. Si qui»
iton credil
z;iral>.

adhuc

explendam Dei promissionem, noo habel

Alt.ms. Si.

(53) Nulla in versione, ni fallimur, haec verba ita ptess^ reperiuntur, nisi in ea, qua utitur Brev. Mo-

ad Laudes Dominicft; lertia; Advenlus, et reLinet Ecclesia Romana in Tractu prophelix ad missain feriae scxtje in Parasccve.

183
in

S.

MARTINI LEGIONENSIS

184
sttis

cordc reclam fidem.

Quomodo

potest roctam in-

A

bis pluvias

lemporibus

(Levit. xxvi). Myslice au-

lenlionem animi habcre, qui nec legis tesiimoniis,

lem lemporaneus imber

cst,

dum expartecognosciesl.

nee

prophetarum oraculis
igilur vos,

fidem

vult

pryebete

?

mus

;

et serotinus,

quando venerit quod perfecturn
imber tempora-

Quomodo
lum
esl,
legis

o miseri et infelices Judaei,
dicilis,

est. Spiriialiter

Chrislus nobis

omnipolentis Dei cultores esse
et

qui non soori

neus,

dum

fidem inspirat;serotinus,

dum

post bona

prophetarum

diclis,

verum etiam

opcra nos ducit ad horrea.

ejus, scilicet Jesu Chtisto,

qui

vere os Dei Patris

Iterum
plietae

si

placct, o Judaei, praedictam

Osee pro-

conlradhitis

?

Quia itaque Dei dispensationi

sententiam parumpcr attendamus, quatenus

aelernoquc ipsius consilio resislitis, in vobismetipsis

vos ex ejusdem propbeta; verbis in vestra assertione mentitos esse

rccium animam, seilicet reclam in corde fidem, non
habetis. Apparuit ergo Dei Filius carne vestitus, ut
diettini est, in

comprobemus

;

et

Jesum Chriessc
negatis,

stum, quem vos creca mcnte
aperia ralione

Deum
et

ftnem legis et piophetarum et non
sed, sicut

verum Deum esse

verum hominem
ejus.

cst menlitus

;

sese

venlurum promisit,
;

demonstremus. Quasi diluculum,
est

inquit, pr<rparatus

absque

ulla

ambiguitale venit

et

iterum veniens

advenhis ejus.

Cujus ejus? Dicile cujus
in

veniet in finem

temporalium rerum,
ul judicel vivos ei

et

cum

eo sanet saecu-

Vultis audire ctijus? illtus videlicet, qui in excelsis
esl

ctorum
Si

inillia,

mortuos

sinc matre,

et

lerris

sine carnaii

patrc.

lum per ignem.
indubilantcr igitur credideritis,

Illius,

qui in ccelis
et

o insensali
el iterum

Dei

Patris,

secundum Deitatem in sinu est secundum susceptionem hominis in
relicit, et in lerra fi-

Juda.:,
intindi,

Dci
tit

ct

Virginis

Filium ad redemptionem

sinu est Virginis matris. Illius, qui in coelo sanclos

supradictum

est,

jam

venisse,
in

angelos ex seipso per speciem
deles

ut jutiicet

mundum, venturum

esse;

eodem Jesu
abs-

homines per fidem

pascit. lllius, qui de

omni-

Chiisto, quiaeterna vita est, semper vivelis. Si au-

potentis Dei Patris sinu misericorditer deseendens,

lem

in mcredulilalis perfidia perseveraveritis,

ex Virgine matre natttram nostram
sttscepit; qttia indutus

sine peccato
et per cru-

que dubio
scire,

iu

itlemutn peribilis. Volo vos pnetcrea
fides,

diabolum

vicit,

o Judiei, quia

quae in Christo est, viia
credit,

cem humanum genus adamnatione
Quasi diluculum prwparatus
ejus, scilicet Dei el
licet
est,

perpetita eripuit.
inquit, advenlus
;

;rlerna est.
I)ei

Qui autem non

Jesum Christum
supereum (Joan.
sit,

Patris esse Filium, ul ait B. Joannes Baptisla,
erit

bominis Jesu Christi
universiim

quia videevangelicae

non habetvitam, sed ira Dei
ni).

suo adventu

mundum

Quod vero
sic ait
si
:

fides

aeterna

vita

testaturDo-

praedicationis radiis illuminavit, el tenebras pecca-

ininus, qui per

Habacuc prophelam

in consequentivivit (ibid.).

q torum
§ IX.

effugavit.

bus

Justus autem tneus ex fide
:

Ac

dicerct

Justo, qui meae promissioni credit,

hoc impetrat, ui in a;ternum vivat. Si crgo vultis, o Judau, in terra et in ccelo vivere, credite,
fiiles

Jesum Christum cum Deo Palre et Spirilu sancto unum el verum Deum esse, et pro liberatione humani generis ex Virgine matre, Spiritu sancto cooperante, vcram carnem assumpsisse.

Spiritu sancto edoctus, Christum Dei et Virginis Filium non negabat, sed venturum pnvsciebat, quem Deus Patcr super opera manuum suarum consiiluit : et idcirco snper ccelos elevalus, quia obediens. Ex Genesi ftgura ad debellandum anliquum hostem per inviolatce Virginis uterum

— Michaas

carnem faclum

tnisit, el sic prophctiis et legis testi-

tnoniis Judeeos circa Verbi Incarnationem ut falso» testes convincii. InlroducitMichxam, ubi, elsi in-

Quod eliam
et saeculuin

ad redemptionem mundi essel venturtis,
cens

illuminaturus, Oseas propheta aperte teslatur, di:

Quasi diluculum pro?paratus

est egressus ejus,
et serolinus

et veniet

quasi imber nobis lemporaneus
vi).

terrai

(Osee

Diiuculum initium est

lucis,

quo

te-

nebrse fuganlur. Advenlus igilur Christi, quasi di-

lucuhim
et

exstitil;

quia de sinu Patris descendens,

D

gressus illius a Deo Patre a diebus celernitalis, naturalcm tamen de incorrupta malre cepit carnis subslantiam. Zacharias testulur cum Davide humilem mansuetum venisse, susceptum a Judo?is, cnternw poleslalis gcnlibus, relinquens pacem in oelernum duraluram, cujus potestas a mari usque ad mare, Deo Palre per Malachiam testante, Deus hcmu Christus ad Ecclesiam sanctam suam jam venit, quem non solum Juda:i quccrebant, sed et gcniilcs, quibus prophelice dona Deus conlnlit.
Ipsitm proculdubio Dei cl VirginisFilium,o Judaci,

ex incorrupta Virgine

humanam naluram

susci-

piens, erroruni tenebras fugavit, etspiritalis doctrinae lux toto orbi refuisit. Ideirco iilius

quem vos
sed ad

negatis, Michscas prophela

non negabat,

hominis vepatre,

racilcr dicitur Chrislus, quia

non de carnali

humani generis redemptionem atque eruditionem, Spiritu sancto edoclus. venturum esse pra>
sciebat,

sed

de Spiritu sancto in utero Yirginis est conceid est filius Vir-

cum de

illo

publice pr«dicabat, dicens
erit

:

plus. Dicilur ergo lilius hominis,

In novissimo dierum
paratus in
verticem

mons domus Domini
et

prce-

ginis. Sicul ergo, surgente diittculo, tencbrae nocfcis

monlium,
et

sublimis

super

fuganlur,
uteri,
tis

ita

Clirisloegresso de thalamo incotrupti
et luce verita:

r.olles; et fluenl

ad eum populi,
:

properabnnt genlei

tencbne pcccalorum delentnr,

muttee;

et el

dicent

Venile,

ascendamus ad monlem
:

corda (idelium illuminantur. Sequitur

Et

veniet

Domini,
vias

ad

domum
ei

Dci Jacob

el

docebil nos
;

imber nobis temporaneus,

ct serotinus terrcp.

Quan-

suas, et

ambulabimus

in semitis ejus

quia de

tum ad

litteram

temporaneus imber
facil;

est,

qui jacta

Sion egredietur tex,
(Mich.
!\).

verbum Domini de Jerusalem

semina coalesrere

serotinus vero, qui ad

turitatem fructus petducit.

Undeest

illud

:

maDabo vo-

Dieite,
qtii

o JudaM, quis est iste
in

mons do-

mus

Domini,

novissimo dierum in verlice

m
montium
onmia
mari? Ipse est

SERMONES.
proctil dubio, queni

SERM.

IV, IN

NVTALE DOMINl.
el

186
cae

dicitur praeparari, et super colles subli-

A

chas

piophetas, aposlolos et evangelistas, el

Deus Pater ante

teros Ecclesiae dnetores elevatus; et ad ipsuni per

saecula ex seipso genuit, per

quem

et

omnia

fidem confluunl populi. et

properant, ut ccrnilis,

cx nihilo creavit, quemque ex Virgine matre pro
salute mundi nasci voluit, et super omnia manuum suarum opera consiiluit. Ac si aperiius Michaeas
proplieta de
illo

gentes multae. Ipsum Deus Pater, ut dictum est, ex seipsoanle omnia saecula genuil, ipstiniquc inlemerala Virgo, cooperante Spirilu sancto, sine concu-

diccrct

:

Innovissimo dierum, hoc

pisccnlia

carnali roncepit, el sine peccalo cx sua

esl in fine saeeulorum,

scilicel

tempore

graliae, id

substanlia

carne

vestiium

pepeiit.

Indubilanter

est

undecima hora

videlicet

mons domus Domini, ipse Dei Virginisque Filius, erit pmparalus, id
erit

creditc, o Judaei,

quod per ipsum
et

Detis Paicr oninia

ex nihilo creavil;

quia ad debellandum antiquuni

est elevatus

non solum

in

montibus, sed etiam

in

hostem per
misit.

inviolatae Virginis

uterum caro faclum
Cenesi praefigura-

vertice moniitim,

snpcr patriarchas videlicct et pro;

phetas, qui de ipso valicinali sunl
colles,

et

sublimis super

Hoc procul dubio
batur ubi
el

spiritaliter in
:

super aposlolos scilicet et evangelisias. Quia
fuil

ita legitur

Fecil Deus caelum et lerratn,
,

in

foima servi Deo Patri obedicns
est, ct

usque ad
est
iili

omne virgullum
pluerat

agri

et

omnem

lierbam regionis
terrain, et

mortem, idcirco exaltatus

dalum

no-

Non enim

Dominus Deus super

men, quod
quippe, ut

est stiper

omne nomen
est,

(Plulip. n). Ipse

liomo non erat qui operaretur terram (Cen. n).

undecima hora venii ad conducendos opcrarios in vineam suam (Mattli. xx). Unde et subditur Et fluent ad eum popnli ; in
:

dictum

aperle diceret

:

Ac si Antequam peccaret bomo, nondum
;

nubibus Scripturarum pluviam dotlrinac ad irrigan-

dam animam
nem,

concesserat

nondum

propter bomi-

morem
tai

videlicet fltiviorum multae turhae
;

Judaeorum

qui est terra,

idem Domimis noster Jesus
per
Evangelii
ntiuc

congregabunlur ad cutn
dere

et

properabunl genles mul-

Christus nubilum carnis nostrae assumpseral,

de omni natione, quae sub coclo esl(.lct. n), crein

quod imbretn
tur terram

sancti
:

largissimum

eum

;

et du-ott,

advexillum

eohortanles, venite, ascendamus ad

crtteis se muluo montem Domini,

infundit. Sequilur
:

Et homo nun

erat qui operarein
h(>c

congrue siquidem

loco lerra

quia niniirum ftdeiibus ascensione opns csl, ul quis
valeat ad Christum pervenire.

accipiiur semper virgo Maiia.

Homo

igitur

non crat
operalus

Unde

est illud Davidiet

qui operaretur tcrram, qtiia nulliis
esi in

homo

cum

:

Ibunt de virlule iu virtutem,
in
id et

videbitur Deus

ipsam gloriosissimani Virginem, tinde nalrs
Ipse enim' lapis de

deorum
Jacob,

Sion (Psal. i.xxxm). El ad
est

domum

Dei

est Chrislus.

monte abscissus

mundi;
tis

Ecclesiam ejusdcm Salvatoris C sine manibus (Dan. n), id cst absque coitu el Immano semine, de virginali icira quasi de nionto docebit nos de viis suis, et ibimus in scmi-

ad

ejus; ipsum videlicet Dei et Vir^inis Filium per

humanae

naturae, et substaniia caruis est abscissus.
:

apootolorum prsedicationcm
rlf.w

sancto indubilanter

cum Deo Patre el Spicredemus unum et veriun
:

Iterum dicilur

Sed fons ascendebal
terrw. .

e

terra, irri

gans univcrsam sxiperfuiem
bealissima virgo Maria
accipitur, de

Terra, ut dixinms,

esse

Deum. Ac si apcrlius diceret Ideo ascendemus ad ipsum monlem Dci, id est ad Christum, ut
id est

maler Domini rectissime
(54) sic legitur
:

qua

in

Psalmo

Apc-

doceat nos pcr angclos,

per episcopos

el

per

riatur lerra, el germinet Sulvalnrem.
irrigavit

Quam
ait

terram

celeros doctores praesidenlcs Ecclesiae suae, ct per
Scripturas sanclas »b eo dispositas. Ascendemus ita-

Spiiitus

sanclus, qui fontis et aquae nosignificatur.
sxlit,

mine

in

Evangcbo
:

Unde

Dominus
;

que ad montem Domini,

id esl

ad Christinn

;

ct

ad

in Evangelio

Si quis

veniul, el vivut

fluminu
El
ile-

domum

Dei Jacob

,

videlicct ad

sanclam Eccleshra
;

de ventrc ejus fluenl aqum

vicu:

(Joan. vu).
ei,

ejus per baptismtim et confessionem

quia de Sion,

rum

:

Qui

biberit

aquam, quam ego dabo

fie.t

xn

SCilicelde sancla Ecclesia, egredietur ad grntes lex
spirilalis

eo fons aqtuv salienlis in vitsm a/ternam (Joun. iv).

etvcrbum Domini, scrmo videlicet prsedi1

Formavil igilur Dominus Dcus homiiwm
tcrrar;
sctlicet Cliristus

de

timo
;;il

calionis, de Jerusalem. Sequitur

:

Et judicabit
fortes

inter

fuctus est,

juxla quod

poputos multos,

et

corripiet gcntes
:

usquc in

Aposlolus, ex semine David secundum carnem (Rom.
i),

longinguum. Quasi diceret

Quia Dcus Pater omne
v),

tanquain de limo

lerrae.

Et inspiravit

in

faciem

judicium dedit Filio (Joan.

idcirco

ipse Dei el

ejus spiraculuni vitw, id esl inlusionc sancli Spirilus, qui operatus est hoiiiinem
est liomo in

hominis Filius judicabit inter populos multos, qui
salule digni, vel qui erunt indigni
fortes
;

Christum. Et fuctus
qui perfeclUS ciat
et

et corrlpiet

gentcs

animam

vivcntcm

,

tit

usque in longinquum, scilicet comprchendet

Deus,

perfectus

esse

crederetur

bomo. Ecce
:

sapientes hujus niundi in aslutia eorum, el cognoscet

cogitationes

hominuin, quoniam vanae sunt

quomodo sibi iex ct prophetae conveniunl quam evidenler vos, o Judsei, ralsos testes
ostendunt. Lcx et prophetse Christum veruin
et

ecce
cs:>c

(Psat. xcni).

Deum

Chrislus esl itaque, utdictum esl, oJudaei, mons domus Domini, id esl caput lolius Ecclesiae in vcrtice montium praeparalus, hoc cst, supcr patriar(54)

verum homiticm esse

praedicant, vosque in veslra

assertione, qui Chrisium negatis, victos essc aporie

dcmonslrant. Vetus et

Novum

TeslauieiJtum Cbri-

Recle aliud ms.

in

haia

:

nam

haec scntentia hujus est prophctae, cap. xi.\. 8.

:

;

187

S.

MAUTINI LEGIONENSIS
el Virginis Kiliuin

m
ad lilerandum Jiumanum genus
,

slum ad rederoptione/n mundi a DeoPatre inissum A
fuisse concorditer asserunt, et vos, qui illum dicitis

veuturum

praesciens
,

congratulans

,

nimiumque
sanctam
jubila,
veniet

non venisse, nec humanum corpus assumpsisse, per omnia in vestra objectione menlitos esse convincunt. Audite etiam, o inimici verilatis Judaei,

exsultans, Sion

scilicet

Jerusalem,
laetitiam
,

id est

Ecclesiam ad gaudium
hortans, dicit
filia
:

et

spiritualein co-

Exsulta smlis

filia

Sion

;

quam

aperte

Deus Pater
Filio

in

falsa

disputatione

Jerusalem. Quare? Quia
saivator
;

ecce
at

Bex tuus

veslra vos convineit, qui per Micliseam prophetam

tibi jitstus el

iptepauper

ascendens super

eidem Jesu Cbristo
bens, sic ait
:

suo testimonium perhi-

asinum,
diceret
id
:

et

super pultum filium asince.
tibi

Ac

si

aperlius-

Ecce Rex tuus veniet

juslus et salvator,

Et

tu,
:

Bethlekem Ephrata, parvulus es in millibut
te tnihi

est Jesus

Juda
tis

ex
et

egredielur qui

tit

dominalor

in

missus; ipsepauper,

omnium prophetarum vaticiniis procum dives esset, et ascendent

hrael,

egressus ejus ab inilio, a diebus a;ternita~

super asinum, scilicet super pofiulum circumcisionis jugo legis pressum; et super pullum filium asina,

{Mich. v). Hic manifesle determinat Deus Pater
nativiiatis Chrisii,

locum
verus

praecipitia idololatriae mersum, modo quo B vero Domini sessione ereclos gressus facienlem. nasciturus est panis viiae, parvulus es in millibus Hoc procul dubio completum est, quando Judsei Juda, sed tamen ex te egredielur dominator Israel, exierunt Christo obviam cumramis palmarum, claqui eisi secundum carnem David esl filius, tamen mando Benedictus qui venit in nomine Domini :
sit.

homo

Ac

si

et quod verus Deus et Deus Paier apertius diceret
:

hoc

est

super gentilem populum nulla lege guber-

natum, sedin

Tu Belhlehem Ephrata,

id est

domus panis

in

:

nalus est ante oimiia saecula ; et temporum Conditor lempore non tenetur, sed egressus ejus est

ex

me

Ilosannc in excelsis (Matih. xxi). Hebraice Deo dicilur,

Hosanna, quod, ut

ait B.

Isidorus in libro vi

ab

initio,
:

a diebus

ceternilalis.

legilur

In principio eral

Unde in Evangelio Verbum, et Verbum erat

Elymologiarum (cap.
vifica,

19), Latine interprelatur sal-

subaudiendo, vel populum tuum vel lotum
:

apud Deum,
riens pariet

el Deus eratVerbum (Joan. i). Sequitur Propler hoc dabil eos usque ad tempus in quo partu;

mundum. Sequitur
ex Ephraim,
fructificatio
ficat
el

Et disperget quadrigam eliam

reliquice vero

fralrum ejus converlentur
:

equum de Jerusalem. Ephraim quippe sive augmentum interpretatur, et signi-

ad

filios Israel.

Ac

si

diccret

Dabit Doininus tem-

multitudinem haereticorum, de quibus Psalail
:

plum,

et

Hierosolymam,

et Judaeos; scilicetregnare

mista

Filii

Ephrem

intendentes el mittenles ar:

permiltet

Jiidaeorum principes, usque ad tcmpus,
pariet, in cujus nativitate cxcae-

cum ;

conversi sunt in die belli (Psal. lxxvii)

sed

quo virgo Chrisf um
Trinitalis fidem.

equus eorum,
Ecclesia
et

scilicet fallax illorum fiducia, disper-

catis Judaeis, reliquia; Israel convertentur

ad sanctae

getur in adventu Christi de Jerusalem, id est de
;

vocabunlur

ipsi

ad poenitentiam per

Quid

inter hsec animadvertitis, o Judaei? quid di-

Ecclesiae ministros, qui indesinenter

cum Propheta
et

citis? quid ad haec respondetis? Apertissime

Deus

clamant, dicentes
quibus non

:

Nolile

fieri sicut

equus

muius,

Pater supradiclo testimonio

falsam opposilionem

esl inlellectus (Psal. xx-xi).

Ilerum Deus
:

vestram destruil, qui Christum non ex tempore, ut vos raenliniini, coepisse dicit; sed ab initio, a die
bus celernitatis egressum illius fuisse asserit. Procul dubio credere, nec omnino dubitare debetis, quo.l
Christi

Pater per Zachariam prophetam subjungit, dicens
Dissipabilur arcus
in
beiii
;

scilicet

arcus haeretieoruro

adventu Christi, ut non mittanlur ex

eo ignita

jacula, id est

argumenta fallacix

et deceptionis
:

ad

egressio

ab

eodem

aelerno Patre est, cui
et in Iioc
dicit,

percutienda filiorum Ecclesiae corda. Scquitur
toquelur

Et

ipse coaeternus Filius est.
in Israel doiiiinatorem

Nam

quod illum

pacem gentibus,
el

el

polestas ejus a mari usque

Hoc niverum regeni negalis, falsos lestes esse ostendit. in niirum per allegoriam non est exponendum vel hoc etiam quod nativitatis illius locum insinuat. exlenuandum, sed credendum est vere esse complemanifeste illum ex Virgine matre veram carnis D tum, juxta illud quod Deus Pater per Psalmisiam
vos qui

fulurum

eum

ad mare,

a flumine usque ad fines terra.

subslanliam
egressus

illius est

assumpsisse demonstrat. Quia igitur ex Deo Patre a diebus aelcrnitatis,

eidcm
dicens

dilectissiiuo Filio
:

suo Jesu Christo promiltit,
et

Postula a me,
et

dabo

tibi

gentes

hwrediterra;

et naluralem accepit de Virgine

carnis; non purus
lis,

malre substanliara homo, ut vos blasphemando dicised verus Deus est et verus homo, quod omnino
si adhuc supradictis non pnebelis, sed de illius diviniatque humanilale adhuc dubilatis quam evi;

talem tuam,
(Psal. n).

possessionem

tuam lerminos

Deus ergo Pater Jesu Chrisli

Fiiii

sui

advenlum*praeostendens, aperte demonstral

quam
Hoc

negare minime polestis. Quod
testimoniis lidem
taie

mansuetus adveniet, qualiter prxdicabit,
potestatis
sit.

ct quanlae

Loquelur, inquit, pacemgentibus.

nimirum
relinquo

ipse

Dei Virginisque

Filius

complevil,
:

denler illum Zacharias propheta verum Deum et verum hoaunem esse, quamque humiliter ad redemplicnera hum^ui generis venlurum fore praedicat, moneo ut patientcr audiatis.

quando discipulis
vobis,

suis in Evangelio dixit
vobis

Pacem

pacem meam do

(Joan. xiv)

subaudis, non solum Judseis, sed eliam genti-bus. Quod etiam in Christi adventu toto orbi pax fueril,

Exsulta
lach.
is).

satis

, filia Sion ; jubiia , filia Jerusalem Sanclus quippe Zacharias propheta, Dei

Psalmista testatur, dicens

:

Orielur in dicbut eju*

justilia et abundantia pacis (Psal.

nxi).

189

SERMONES.
si

SERM.

IV, IN

NATALE
111).

DOMINI.

190

Ac
Id est

aperle dicat

Orielur in diebus ejus justitia, \ substantia inler
;

homines conversalum esse (Bahumi-

fidesquemque justificans

et

abundantia pacis,

ruch.

Ne

erubescatis, menlitos vos esse in ve-

quia pax in ejus adventu non tantuin extendetur ad

stra disputatione humiliter confiteri, ut per

amicos sed etiam ad inimicos. Unde ipse
gclio
:

ail in
:

Evao-

lem confessionem iram ejus
sericordiam consequi.
Filius, qui vere est

possitis evadere, et mi-

Audistis quia dictum est anliquis

Diliges

amicum tuum,etodiohabebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis
:

Quod idein Dei et Virgii»i& Rex ccelorum ac terrae. omniSpirilu sancto edoctus,.

Diligite inimicos vestros,

benefacite

bus quae sub coelo sunt, dominetur gentibus, Psalmista
testatur, qui illum,

kis qui oderunt vos (Matlh. v).

Haec abundantia pa-

cis perseverabit, donec auferatur luna, id est

donec
donec

prsevidens,

imo pro cerlo sciens de Yirgine nasci-

Ecclesia, devicta

morte, assumatur in immortali,

turum, nimium congralulans in ejus laudibus, sic

tatem. Vel secundum aliam translationem

extUlmur tuna,

id est

sancta

Ecclesia

per gra-

tiam videlicet rcsurrectionis in aelernum regnalura

Dominabitur a mari usque ad mare, el a flumine usque ad terminos orbis terrarum. Ac si diceDominabilur a mari scilicel orientali, usque ret
ait
:

:

,

cum

illo

qui in

gloria resurrectionis

eam

prae-

cessit.

ad mare occidentale, incipiendo a flumine Jordanis usque ad terminos orbis terrarum.
'

Salis ilaque exsultare, o Judaei, el laetari dcbetis

;

Nolate.o Judaei, quia a loco
sil

illo

evidenter expres-

quia Deus et
In hoc

homo

Jesus Christus, sicut Zacharias

Propheta, voluisse Christum polenliam suam,
et

propheta praedixit, humilis
bis.

et mansuetus venit vonimirum quod pro vestra ac lolius

commendare, unde
tizalo,

discipulos ccepit eligere;

a

flitmine scilicel Jordanis, ubi super ipso

Dominobap-

mundi

salute venil humilis,

summoperegaudendum
:

cumdescenderet Spiritussanctus, vox deccelo
:

estvobis; in boc vero quod illum superba mente
suscipere renuistis, amarissime flere debetis
in

sonuit, dicens

Hic

est Filius

meus

dileclus, in quo-

mihi bene complacui (Matih. ni).

Hinc ergo docuin

hoc quod specialiter vobis venit,
lione vos
in

summa cum
,

devo-

ctrina ejus incipiens, el magislerii cwlestis auctorilas dilatalur

ipso oportet

gaudere; in eo autem

usque ad lerminos orbis

terrae,

quod non soluni illum

noluislis recipere
,

verum

praedicalur Evangelium

regni in universo orbe iu
aliter
:

etiam turpissimae morti tradidislis

coram eo cum

lestimonium omnibus gentibus. Vel
bitur Dei et Virginis Filius a

Domina-

lacrymis poenitentiam agere debetis. Negare igiiur,
oJudaei, ipsum ad redempiionem mundi jam venisse,

mari, subaudilur Ju-

daeorum, usque ad mare gentilium.
Nota, quia Judaei,
rint,
licet

minime poteslis cum, ipso in asino Jerosolymam properanle, ei ramos palmarum et spiri;

cognitionem legis recepequasi fluctibus maris in-

tamen maredici possunt, quia terrenis inhian,

tuales laudes a magniflca gloria obluleritis, ipsique
benedixeritis, et in
slati fueritis.

tes tempestalibus s<eculi

nomine Dei Patris venisse teNolo tamen vos laleat, quia non

quietabuntur. Genlilis autem populus, quia nullam cognitionem Domini recepit, merito maris nominedesignatur, quod dicit
:

sponle nec prnpria volunlale, sed divino admonili
instinctu

Dominabilur a mari usqne

hoc

fecistis.

Inler baec autem, o Judaei,

Zacbariam propbetam

iterum inlerrogemus, et dicat nobis qualiler Chri-

ad mure, incipiendo a flumine Jordane, ab illis videlicet qui descendunl de superbia ad hiiniilitatem, vel qui se anatliematizanl ; et pcrveniendo usque ad

stusvenit? et quare veneril? et in adventu suo
quid egerit?
plieta,

terminos orbis

terrye, id est

usque ad

illos,

qui oraliis^

Non

te

ergo pigeat, o Zacharia pro-

biculantes terram suam, faciunt se terminos

supradiclam iterare senlcntiam, ut luo vecalbolica fides magis magisque ex

exemplo suo, quousque se exlendant.
Indubitanler igilurcredere debetis, o Judaei, quod Jesus Chrislus veram habet de Deo Palre divinita-

rissimo leslimonio Judaeorum incredulilas convin-

camr,

et

omni

pai te roboretur. Dic ergo nobis qualiler venit Christus. Humilis,

inquit,

et

mansuelus. Et quare ve-

lcm, el de Virgine matre humanitatem, qui a marl usque ad mare, et a flumine usque ad terminos or-

nit? ut nos videlicet abslraheret ab idolorum cultura, el niundaret
sibi

^

bis terrarum, id esl super
leslalein. Si

omnes

genles, habet po-

populum acceptabilem sectaid

torem bonorum operum (Tit. n). Et in adventu suo

quid

egit? Pacem gentibus pracdicavit, malum pro malo non redderenl, et in se

esl ut

peccanliegit.

enim verus Deus nonessel.a mari usque ad niare dominium non haberet. Sed quia natuialiler antc omnia saecula genitus est ex Deo Patre, Dominus est angelorum et Pi inceps regum
terrae.

bus libenter parcerent. Dic eliam quid aliud

Coram

illo
,

quippe omnipoteniissimo Roge^
id

Dominalus

esl

a mari usque ad mare,
lerrai (Psal.

et

a flumine
Aperte

procidenl JElhiopes

est humiliabimlur qui

nriii'=

usque ad terminos orbis
datur
set,
intelligi,

lxxi).

fuerant telenimi
ribus
;

in

pcccatis,

sivc in pravis

mobt>

o Judaei, quia

nisi

verus

Deus es-

et inimici

ejus terram tingent (Psat.

twx),

potestatcm a mari usque ad mare, et a flumine
terrae

eum
reiiei

stilicet

venerando. Vel ivimici ejus,

ld cst

usque ad terminos orbis
sel.

nequaquam habuis-

Et nisi verus

bomo

esset, nullalenus ut

homo
ila-

inter

homines conversari posset. Necesse est

coram eo terram lingent, dclectabuntur videlicel in lerrenis, assumendo sibi auctoritatem terrenorum, ut sic in aliis confirment, quod perverse
in Scripturis intelligendo acceperunt.

que, ut vos ipsos in vestra assertione faleamini viCtos esse,

qui negatis Dei Filium in nostrae carnis

Credite

ergo,

o Judaei,

nec omnino dubiteti»,

::

191

S.

MARTINl LEGIONENSIS

m
et vcrus

Jesum Chrislum vcrum hommem cssc et vcrum A aucloritalis angelo, scilicct veteris ac novi teslaDeum ad redemptionem liuinani generis a Deo PatFe menti institutori Jesu Christo, Joannes Baplisla
inissum. Scd
lis,

si

perfectc

nondum

vos crederc dici-

praeparavil viam in cordibus credcnlium, in quibus
ipse verus

el si

dc

illius

divinitale aliquod in menlibus
scntilis,

Deus
ct

homo Jesus

Chrislus cuin

vestris dubiciatis

scrupulum habere

quale

Deo Patre

Spiritu

sanclo habitarc non polcrat

JcilliiisadventuDeusPalerperMalachiamprophelam
lestimonium perhibeat moneo, utpaiienteraudiaiis.

proptcr incrednlitatcm illorum. Venit ergo Angelus
testamenii, scilicet Dcus
et

homo

Jesus Chrislus

DeusPatcreidcm dilectissimo Filiosuoail, iiuem ad iiujus imiiidi rcdcmptioncm misil. Ecce,
Sic crgo
inquil, ego
t

uliiusque lcstamenti conditor et ordinator.ad tem-

plum sanctum suum,

id esl

ad sanctam Ecclesiam,

mittam angclum meum, qui praparabit

quam

sibi

in utero

matris Yirginis in

sponsam
Ut crgo

iam auie faciem

mcam (Maiach. m). Ac si aperle Deus
:

adoptavit, et suo

preliosissimo sanguine in cruce
lavil.

Pater Jesu ChristoFiliosuoad redemptiotiem mundi

redemit, atque in baptismo a peccalis

venturo dicerct

Ecce ego mittam angclum meum,

Deus Paler
adfuit,
,

testalur, statim ut

plenitudo lemporis

scilicet Joannem Ba.plislam, qui prwparabit viam tuam ante te. Si sacerdos de lege interrogelur, do-

Angelus lcstamenli,

scilicet Icgislator ct ju-

dex Jesus Christus, ad lemplum sanctum suum,
est

id

eeat

nescienles

,

convincat

resistentes
,

:

alioquin

ad sanctam

Ecclesiam

suam

miscricordiler

frustra jaclat se habere dignitatem

cujus non exail

venit.
In

hibet operationem.

Unde Malachias propheta
ct

hoc ergo, quod Angelum testamenti statim veprocul dubio, o Judaci, qui
illum

Labia sacerdolis custodient scientiam,
quircnt ex ore ejus;quia angelus
est

legem re-

nire dicit, vos

Domini exerciluum

pci tinaciter venisse negalis, falsos lcsles esse

om-

(Malack. n). Quia igitur angelus Gra?ce, Latine

nino convincit. Venit igitur Deus et homo Jesus
Christus ad sanctam Ecclesiam suam, sicut Deus

nunlius interprelatur, rccte voluntalem Dei populis

nuntians, angelus appellalur. Hoc ilaque loco no-

Patcr promisit; et per apostolos suos universo orbi

mine angeli Joanncm Baptistam intelligimus, de quo in Evangclio Dominum sic dixisse legimus
IHc
est enirh de

advenlurn

suum

manifeslavit. In omnetn
et in

enim
orbis

terram exicit sonus apostolorum,

fines

quo scriplum est: Ecce ego miltam
(Matlh. xi)
,

terrw verba eorum (Psal. xvm). Quid ad hoc dicilis? quid objicitis, o Judaci
scitis
?

angelum
Filio

meum

etc.

Kectc

quippe
sibi

Apcrte utique cogno-

Deus Pater per Malachiam prophetam coaelerno
Baptistam angelum vocavit

quod, testanle per Malachiam prophetam Deo
testamenti,
scilicet

JesuChristo tesliinonium perbibens, Joannem
;

Patre, Angelus

Deus

et

honio

quia libcra voce ipse

C

J«sus Christus, ad templum sanctum suum, id est

Joannes ad se confluentihus populis adventom ejus-

ad Ecclesiam suam jam venit

;

et, ut

diclum

est,

dem

Fiiii

Dei

et

Virginis

nuntiavit,
;

eumdemque
ut eidem

adesse praesentem digito monstravii

et,

adventum suum stalim per verissimos discipulos suos universo mundo manifeslavit. Quousque igitur,
o Judaei, increduli
permanetis,
et

Domino Jesu Christo viam
praedieavit, alque,
ut
illius

praepararent, diligenter
vias

Dei

Filium de

rcctas

facercnt,

sinu Palris descendisse, et ex incorrupta Virgine

adinoneudo

pra^cepit. Iterum

dilectissimmn Filium

suum

in

Deus Paler eumdem proximo venturum

veram carnem pro humani

generis redemptione
?

misericorditer humiliterque assumpsisse, negatis

esse (idciihus suis piseoslendens, consequenter subjungit, dicens

Jam quippe
deberetis

supradicto Dei Patris teslimonio fidcm
ct

Et statim veniet ad templum sanctum suum dominator, quem vos qnariiis, et Angelus testamenti, quem vos vuliis (Malacli. m). Quasi di:

accommodare, ipsumque olim venisse,
sine

cum hominibus
firmiter crcdere.

peccalo conversalum fuisse
inqui.t
:

Deus Pater

Slatim veniet
vos

Ceret
est

:

Stutini veniet

ad templum sanclutn suum,

id

ud

lemplutn
et

sanctum suum dominator, quem
Angelus testamenti,

sanctam Ecclesiam, vcl ad unumquemque fidclium, dominator quem vos queeritis, coelorum vi-

ad

qnanilis,

n

Hoc
da;i

loco apertc datur intelligi,

quem vos vullis. quod non solum Juillius

dclicet ac tcrr*

dominator Jcsus Christus, qui omnium est Crealor qucm vos quaritis, id est desi;

Chrislum venire qua:rebant, qui
in lege et prophctis

adven-

lum

futurum cognoverant; sed

deratis, qui ad

actemam vitam
:

praedestinati estis.

etiam gentiles, quibusDeus prophelioe dona contulil, el

De quo
ct

dicitur
;

Ecce veniet Desidcratus cunctis gen~
et

quae in novissimis diebus faclurus

erat,

libus (Agg. n)

Angelus lestamenli,

scilicet

Deus
vos

praeostendit, illum ad

redemptionem mundi venire

vvltis.

homo Jesus Christus magni Ad quod veniet ? Ad hoc

consilii,

qucm

cupiebant, ut Job (55), Balaam, Nabuchodonosor,
Yirgilius, Sibylla, et multi alii.
§ X.

viclelicet, ut

per-

sonam non
(55) Placet

accipiat, el jusle judicet.

Huic tantae

— Joannis

testimonio obstinata Judccorum per~
lib.
el

prolcirc. Joh

leslimoiiia dc Chrisli advenlu cap. xix, 25: Scio... quod Hedempior

horum

quse legitur in stclla ex Jacob,

Qui euim non ait CondilQt scd licdemptor, exponit Gregorius Magn., aperte eum denuntial, qui postquam omnia creuvil... inler nos incaruatus apvivit.

meus

paruit.

Num., cap. xxiv, 17: Orietur consurgel virga de Israel, etc. Nabucbodonosoris vero iliud csse videtur, nempe: Ecce... video quatuor viros solutos...et species quarii similis tilio Dci. Daniel in, 92, de quo videndi sunt pereruditi intcrpretes Pererius el Calmetius. Virgilius, inquit

Testimonium Balaam pneclara

illa

prophelia est,

idem Calmet, e carminibus

Sibyllinis

193

SERMONES.

8ERM.

IV. 1N
est.

NATALE

DOMINI.
:

10i

fidia convincilur, et Christi fides roboratur, a

quo A

Quasi dicerel

Quia Christo non ad mensiiram

graliam pro gralia accepimus ; et licel per Moijsen factu prwnuniialio, perChristum tamen salulis impletio affirmat, eum in Israel venturnm non hotnised verum Deum. Etsi Joannem omnes dignitate superare affirmetur, incomparabiliter aChrislo, quem vcrurn Deum affirmat, et mundi Redcmptorein, excedilur. Prwterea suhjungil ad levitarum et sacerdotum intirrogalionem, Joannis responsionem : cum elsi Elias reputatus, affomat se ncc Etiam, nec prvpliclum esse, etsi in spiritu cjusque virtute adventum Claisti prwccsserit,quia vo.r clnmantis in deserto : denique snbjungitur baplismi Christi in Jordane figura. Joannes Christi aspeclu Agnum Dei cum vocat tollenlem mundi peccaia : enimvero idco ptusquam propheta, cujns tamen bcptismus peccata non aufercbal. Llterins ad idem Mutthaum introducit assignantem, unde Jeaus ad Joannem ut baptizel, accedil ; simul el Joannis responsionem, ccclorum apenionem, et colu:nbw apparilionein, el qvonammodo sucro baptismatc renovali colnnilnu proprietalibus rcpleri habent: baplismi poteslatem nec bonis puriter neijue matis tradidU ministris, etsi potuil ; bene tamcn minislerium, qnod si Joannis ileralnr, non tumenChristi. Deinde insinuul Chrisium verum Dei Filium, fidetissimum denique ejus nutricem Joseph : puri enim modo Lucce (estimonio Spiritum sanctum s.cut columbam descendisse

datus est spiritus, idcirco de plenitudine ejus nos

nem purum,
mulierum

omnes accepimus ab eo spiritum secundum mensuram donationis ejus (Joan. ui;Ephes. iv). In
ipso eniin sunt

filios

omms

thesauri sapienliw

et scienli.v

Dei (Coloss. n).

pro gralia

;

Nos eliam accepimus ab eo graliam non soliun illam gialiam, qua> plene
v),

gralis (56) daiur sine merito, nl fides, quae per di-

leclionem operalur (Gatal.
(Calal. ui)
scilicet
;

ex qua justus vhit
alteram graliam,

sed etiam

pro

isla

oelernam

dicitur justitiae.

beatiludinem, quie merces (57) Et dio.tur gralia, quia esl meriluin
lex,

ex gratia. Quare?Quia vidclicet

quani ab eo-

de:n Dei Filio Israelilicus populus accepit,
seri

perMoy-

data est, quae lex honiines a peccalis perfeele

debal.

uon emundabai, sed polius illorum peccata oslenUnde ait B. Paulus Per legem enim agnitio
:

est peccali
travit, ut

(Rom.

ui). Et

ilerum

:

Lex enim subinGratia

abundarel deliclum. Vbi autem ubundavil
v).

delictnm, superabundavil grutia(Rom.
lur, quae
fit

igi-

salus hominibus, et veiilas, quae du-

dum

eral promissa, per Jesnni Christum facta est.

comptacuisse : ad idem introducit Marcum, simul et Cencsis figuram. Qualuor paradisi ftumina qualuor sacra Evangelia redundaulia per orbem figurant ; ila el animalia quutuor Ezechiclis quatuor Chrisli prwcones et testes: recap.tnlanlur Joannis dicta ; Trinitatis myslerium in Christi baplismate ostendil : ex quorum dictis aliquoruni hwrelicorum crrores conquia elsi in sua majestale enm L'eo Patre fulut et Spiritu sancto consistenle potuit mundum re-. dimere, ex femina tamen carnem assumere placuit.
ostendil, et in
sibi
,

FUio Palrem

Per Moysea ilaque servum facta est ptamunliatio,
et per

Jesum Christum Dominum
est, ct

salulis implelio.

Haec aulem gratia,el veritas est; quia sic olim pro-

inissum
sit

modo cxhibitum

;

scilitcl ut

Deus
et

in

bomine implens eum cunctis virtutibns,
sibi

per

eum
Deus

subjectos.

Summa

qnippe

graliaj

et

verilalis, est cognilio sanclissimae Trinitalis.

Hnde

C

ipse

et

homo

Jesus Christus in Evangelio Deo
:

Palri loquitur, dicens

llwc est vita wterna: ut coet

Ipse eliam angelus, seilicet B. Joannes Baptista,

gnoscant

te

solum verum Deum,

quem

misisti Jevila

quem
Filii

l>eus Paier anie faciem
sui

ejusdem diieUissimi
acceilat
;

sum Christum
plene est, quia

(Joan. xvn). Qua2 in hac

non

misit, ut

iiii

viam prajpararet,

nemo

in carne posilus videro

Dcuni

et de Christi divinilate alque

humanilale testimo-

potest sicuti cst.

nium quod

proferat. Dic, sancte Joannes, dic de Christo
nosli, ul tuo testimonio obstinata

Judaeorum

Supradictum ergo B. Joannis Baplist;e lestimo*

pcrfidia

convincalur, et fides, quse est in eodein
:

nium, o

Juclai,

quod Deo
subtilius

et lioniini Jesu Christo,

Christo Jesu, roboretur
ante
si

Qui post me venturus

est,

audientibus turbis, perhibuit, ad

mcmoriam reducl apeilius

me

factus est
'

;

quia prior

me

erat (Joan.

i).

Ac

camus;

ut illud

cxponeudo

dicerel

Qui posl me venlurus

est, ante

me

factus

intelligendo calholica fulcs roboretur, et diutuina

est, id

cst mihi praepositus etiam in humanitate.
videlieet prior rne erat aelernitate Dei:

incredulitas veslra

onmino confutetur.
esl, anle
:

Ait cnini
csl
;

:

Quare? Quia
talis.

Qui post me venturus

mefaclus

quia

Sequitur

Et de plenitudine ejus nos omnes
;

priormeerat. Qunsi diceret
j)

Qui post me venturus
esi,

accepimus gratiam pro gratia
dala
est, gralia el veritas

quia lex pcr Moysen
facta

esf.scilicet Dei Filius in

carnem, ante mc factus
;

per

Jesum Christum

dignitate videlicct el potestate

quia prior

mc

crut t

derivavit, quae canit

Yix enim

alio

de ortu Messiae in egloga 4. delorqucrentur carmina il!a :
:

dem

llllima CumaM venil jam carminis aetas Magnus ab integro saeclorum nascitiir ordo.

Jatn redil et Virgo, redeunt Saturnia regna. Jam nova progenies ccelo demillilur alto, etc.

Mentio Christi Domini in carminibus, qmeSibyllarum nomine circumleruntur, pcrquam fiequens est, ut patebit cui legcrit carum libros. Sed bac de rc tonsulanlur ii, qui hoc aigumenlnm ex piofesso traclavere, ut Baronius inter caMeros in Appurutu tid Annales ex niun. 18 ad usque 26.
(56) Cratisideojustificari dicimur, inqtiit
liiuini,

vero, <jf«irt fides est humanw salutis iniihtm, el rudix omnis justificntionis. Srs>.6, cap. 8. Fidcs, nisi ad cam spcs accedal, it charitus, neque unit perfecte cum Chnstu, neque corporis ejtu vivum membrum efftcit.Qua rutionc verissime dicilur fidem sinc opcribus mortuam ct otiosam essc(Jac. n); d vael in Christo Jesu. ucque circumcisivnem aliqu lere, nequc prwpntium, scd fidem t quas per charitalem

fundamenlum,

Triden;

quia nihil eorum, qua: juslificalionem prwccjustificaliouis

vperatur. lbid.. cap. 7. proponendu est vita u(57) Uenc operuntibus tema, ei lanquam gratia fHiis Uei per Chrislum Jcsum misericorditer promissa, ct tanquam mereu ex ipsius Deipromissione b^nis ipsorum uperibus t\ meTanta esl (Domilii) ergu... ritis fideliter rcddcnda homincs bonitas, ut eorum velU esse merila, qum sunt
ipsius dona. luid., cap. 16.

dunl

....

graliam promercnlur

per

li-

195

S.
scilicet

MARTINI LECIONENSIS

190
filiis

ab xterno

apud Deum Patrem.

Dum

ergo

A

et

per

eum

Ecclesix

annumerari

et consociari

Chrislum ad redemptionem fhundi, o sancte Joanfalsis lestibus, qui ilnes, venturum dicis, Judxis quod lum venisse negant, contradicis. In lioc vero ipsum ante te lactum, scilicel tibi prxlatum asse,

fcstinetis.

Hanc procul dubio ftdem
et

ipse

Deus

et

homo JesusChristus
cepit
;

discipulis snis custodire

prx-

hanc palriarchx

prophelx

tenuerunt;

hanc sancli apostoli

et evangelisiae
;

per universuin

ris,

mortiferani

convincis, qui

eorumdem Judaeorum perfidiara eum non verum Dei Filium, sed puasserunt.

orbem praedicaverunt
solum
viri,

pro hac

sancli

mariyres
et

coipora sua diversis suppliciis tradidcrunt;

non

rum hominem fuiurum
mulierum
filiis

Pro eerlo enim scimus, nec omnino dubitamus, quod ex omnibus
nullus le superare pottiit sanclitate, vel excellere dignitate. Magna quippe digniias tibi concessa fuit, quando Dei et Virginis Filius s^ in
luis

sed etiam feniinae; nec lantum irrpubceflii-

res pucri, sed eliam tencrx virgines usque ad

sionem sanguinis dccerlarunl.
ejecit,
visibiles et invisibiles superavit,
fecit, et

Ilaec fides

daemonia

morluos suscitavit, xgros curavit, hosles
miracula innumera
quotidie per sibi donieslicos servos in noTrinitalis facil.

manibusbaptizandum inclinavit. Veraciter ergo qui de Virille solus modis omnibus niajor te est, gine matre natus est. Congrue siquidem te potestate ct dignitate excellit,

mine sanctae

Tandem

vellem scire, o Judaei, ulrum,
e!

jam deJesum

quem

intemerata Virgo, B posila incrcdulilalis perlidia, legis

propbetarum

cooperante Spiritu
Chrisltim asscris
lihi

sanclo, concepit.

Cum

ergo

verissimis teslimoniis ftdem acconimodare, et

esse praelalum, Judxos falsos
illum

Christum
esse et
litatis

lestes convincis, qui

non verum Deum, sed

mente ac simplici corde verum Deum veruin hominem credere, an adhuc in infideftdeli

hominem
ravit, ita

teslanlur esse purum.

Nam,
si

sicut

inter

nequilia

pertinaciter vullis persislere?

Sed

natos mulierum

nemo

te sanctitale et justitia
,

supe-

quia in mentibus vestris dubietatis scrupulum inessesentitis, nec perfecte vos
ilerutn B.

nec

illc te

superasset

verus Deus non
te

adhuc credcre
in

dicitis;

esset. ln

hoc ergo quod illum majorem

esse

Joannem Baptistam

medium

inlrodu-

dicis,
dis,
ris.

Judxorum oppositionem fruslratam ostenetiam subjungis, ideo illum
le erat,
libi

eamus,

et quid vobis interroganlibus

ad Jordanis

ipsumque*tacite vcrum Dei esse Filium, asse-

fluenta positus rcsponderif, in

coiumunc audiamus.

Cum

esse prx-

Dic, sancte Joannes, dic testimonium Chrislo. Ideo

latum, quia prior
,

aperte oslendis,

illum

cnim ante faciem
te

illius te

Deus Pater misit, ut ad

non cx tempore ut Judxi asserunt, ccepisse, sed coxternum Deo Patri esse. In hoc igitur quod illum post te venturum prxdicas, aperte Jadxorum itifidelitalis

concurrentes populos baptizares, et publica voce
illi

testimonium

perhiberes. Quid crgo sacerdotibus

et levitis a Judaeis missis, tttrum Christus esses, in-

errorem

,

qui illum

Kedemplorcin niundi

terrogantibus, responderis, audlamus. Ego, inquit,

esse negant, condemnas.

non sum Christus (Joan.
testi-

i).

Ac

si

diceret

:

Non

Ut cernitis, o Judxi, supradicto B. Joannis
roonio vestra

sum ego
dixit
:

Christus, nec judex aperlae potentiae. Et

mendax

asserlio

frustratur, ct ftdes

inlerrugaverunt

eum

:

Quid ergo? Elias
es
:

es

lu? El
:

catholica in cordibus credentium roboratur. Indubitanter ergo credite, Dei Filium de sinu ejusdem

Non sum. Propheta
Quasi diceret
noti

tu? Et

respondit

Aon

(ibid.).

Patris

sui

in

uteruni

intemerata: virginis

Marix

neque prophela.quia
nuntiare
,

non sum soliim veni Christum
Ideo

Elias
prarc-

descendisse, el ex ea sine peccato carnem assumpsisse;

sed

etiam ostcndere.

Putabant Judsti
praenuntiaba-

crucem pro redemptione mundi ascendisse;
in

Joannem
tur. Alii

esse Christum,

qm

in h*ge

animam suam

eadem cruce pendens
;

,

quando

putabaut

eum esse Eliam

propter nintiam
,

voluit, et sicut voluit posuit

ad infernum, reliclo
:

abstinenliam el castitatem, el soiitariam vilam

ct

in sepulcro corpore, in
!iat<\ el suis, qui

anima descendit

quo spo-

asperrimam delinquentium reprehensionem
bant

,

atque

ibidem delinebantur, secum ad

durissiimim futur^ vindictse terrorem. Alii puta-

supercs abslractis, in cadem anima ad corpus rediens, illud tertia die de sepulcro suscitavit, suis-

eum

esse unuin ex propbetis propler prophe-

p

liae

graliam.
;

Cum
eliam

ornnes tunc scirent

nomen

Chri-

que discipulis post resurrectionem suam in nuillis argumentis per dies quadraginta apparcns,et de
ccelesti

sti

scirent

quod Elias praecessurus essct

regno eis loquens

,

quadragcsimo die

,

vi-

dcntibus disiipulis, ccelum ascendil, et in dextera
Dei Patris sedet (Aet.
1)
:

unde

et in

novissimo die

•venturus est judicarecum
,

magna potestate et gloria vivos et mortuos et sxculum per ignem. Ipse quippe juslissimus judcx secundum diversitatem
meritorum impios
aeternis crucialibus tradet, justos

eum, idcirco Joannem putabant esse Eliam ante faciem ejus missum. Elias quippp. secundum adventum Christi esl prsecessurus, quando videlicet ipse Deus el homo Jesus Christus ad judicandum vivos ct morluos et saeculum per ignem cum potestato

magna
Eliae,

et majestale esl

venturus (Luc. xxi). Joan-

nes vero figuraliter, scilicct in spirilu et in virlutc
Virginis adventum praequando videlicet pro redemptionc mundi Hierosolymam vpnit passurus. Sed jam quid
Filii Dei et

ejusdem

vero ad cCterna gaudia secum perducet.
Ideo vobis, o Judaei, hos verac
ftdei articulos

cessit

primum

,

bre-

viter exposui, ut incredulitalis durilia

de cordibus

Judaeorura nuntii B. Joanni dicant audiamus. Quis
es, ut

vestris expulsa,

Spirilu

Jesum Christum cum Deo Palre et sancto unum et verum Deum esse credatis,

responsum demus

kis, qui
i.)

miserunl nos? Quid
apcrlius dicerent
:

dicis de te ipso f (Joan.

Ac

si

,

497

SERMONES.
sis,

SEB.M. IV, IN
iilos

NATALE DOMINI
Non

498

Quis

insinua manifesie, ut revertentes ad

A

reniret, quia est mihi praelatus. Cujus non

sum

diait,

qui miserunt nos,

vera de

te
:

possimus referre.

gnus, ut solvam ejus corrigiam calceamenli.

Respondit
in deserto

eis
:

Joannes, dioens

Ego vox clamantis
,

Dirigite viam

Domini
:

sicutdixit Isaias
vel

non soivam, sed dixit, non sum dignus ut solvam. Solvil enim corrigiam calceamenli ejus, qui ipsum
manifestavit,
ipsius multa
et

propheia

(ibid.).

Non

dixil

Ego sum liomo,
vel

ego

de divinitate

alque

humanilate

sum Joannes,
in se

sive filius Zachariae:

nec consideravit

Iiumanam substantiam omnia

generationem, sed

quia videlicet
tavit.

ullra haec

cxaitalur. Praecursor Yerbi deserit

Ihvc in

Non sum dignus, indignum se ad boc agendum repuBethania facia sunl trans Jordamm,
aperuJt;

sed dixit:

omnia, qux inira
altum
falelur
fact-is

mundum
;

continentur; ascenditin
in

ubi erat Joannes baptitans.

vox Verbi

nullam

se substanliam
,

Bethaniu fucta suni
ptizat, ut significel
tis.

,

id est in

Ac si diceret Hwc in domo obedlenlia: ba:

prcrler

abundantiam

graliae

qiue

oxcedit

obedientiam convenire bapliza:

omnem

creaturam. Qui devota mente Deo adhaeret,
,

Duac
;

sitnt

Belhaniae
,

una

videlicel trans Jorda-

omnia transcendit

quia usrjue ad ipsum
ail

,

qui est
:

nein

allera citra

non longe a Jerusalein, ubi Lalcge nalurali aule

super omnia, mente pervenit. Uiuie

Aposlolus

zai us suscilalus cst. Illa quae est trans Jordaiicm,

Qui adhceret Deo, unus

spirilus est
:

cum

eo (l Cor. vi).
in

significat

naturam humanam sub
quse
(,58)

Ac

si

apertius diceret

Ego suni vox,

qua Yer-

B

fluenla

grati;c,

esl

post Incarnaiionem
lege nalurae
a pcc-

bum
serto.

sonal, id est prophetia, et ostensio, etlucerna

Christi;

qiue ad hoc creaia
in

crat, ut

Vcrbi prsesentis. Ego, inquit, vox clamanlis in de-

Deo obedirel,

qua Joannes baptizat, quia

Quasi diceret
in

:

Ego vos incarnati Verbi

cla-

cato non liberal. Baplizat ullra fluenla divinorum

manlis

me

in

deserto, desertae scilieet Judaeae
:

solatium annumians. Sed quid clamat audiamus
Dirigite viam

rant in

Domini

,

per iidem videlicet

et

bona

donorum, quae (39) nondum in Christo inchoavehitmanam naltiram descendere. Illa vero Belhania, quae est cilia Jordanem circa Jerusaiem,
significat

opera, per quae Dominus ingreditur ad Itominum
corda, sicui dixii Isaias propheta.

eamdem humanam natnram obedientem
graliae, quae esl

sub lege
et
levitae

proxima Jerusalcm,

id est

Notandum

quia idcirco sacerdotes

ad

visioni pacis per charilatem, in

qua Clnislus morJ-idaei,

interrogandum Joanncm veniebant, quia audieraiit

tuum

suscital, quia a peecalo liberat.

eum communem resurrectionern omnium casse, quam et ipsi credebant; unde et in
mullis audierunt. Et qui missi fuerant,
lista
,

prsedi-

Evangclista

narranle

didicimus, o
Chrisli

quod

muliis

quando Joannes Baptisla de
dicla

adventu supra
perhibebat,

Christo consenserunt, Paulum quoque apostolum in
ait

lesiimonia

proplielico

spirilu

evangcin

P

nonduni Cbiistum viderat. Sed cumjan; ipse Deus
et

eranl ex Pharisais.

Audieranl Pharisaei
et

homo

Jesus Chrislus ad

eum

corporaliter aoce-

iege et propheiis

Chrislum venturum

baptizalu-

deiet, quid ei B. Joannes dixerit, quidve responderit, vel

rum

;

scienles
;

etiam Jordanem figuram baplismi
et

quale de

illo

lurbis lcslinioniuin proli;leiH,
:

gestasse

eumque Eliam

Eliseum siccis pedibus
in Elia el Elisee
et

transisse, figuram

quoque baptismi

omnes simul audiamus. Aitenim evangelisla Vidit Joannes Jesum venientem ad sc, ei nil Ecce Agnut
:

non dubilabant
ter,

prcecessisse.

Unde

nunc

speciali-

Dei,

ecce

qui

tollit

peccala
se,

mundi

(ibid.).

Vidit

an

sit

Elias, interrogant, qui baplismuin praefi-

Jvanues Jesum venienlem ad

non solum gressibus
et

guravit.

eoiporeis.sed eliam inlerioris sure contemplationis,

Ilerum interrogaverunl

eum
non

,

et
es
i.)

dixerunt

ei

:

quia dignalus est ab eo ipse Dei

Virginis Eilius

Quid ergo baptizat,
Elias
,

si

lu

Christus, neque

cognosci

secundum divinilalem

et

humanilaiem.

neque propheia? [Joan.
si

Ac

si

dicerel

:

Ecce, inquit, Agnus Dei,

videiicet innocens

immo-

Baptizare cur praesumis,

tu

non es Chrislus, nebaptizandi?
,

landtis praeliguratus in agno paschali.

que Elias, qui habent Moneo vos. o Judaei ut
,

aucloritatem

Not3ndum quia Agnus
deiiiiluis
I)

Dei tria ministrat possisimplicis doctrina?, quo
id

solerier audiatis

quid B.

se,

scilicel
;

lac

Joanncs responderil Judaeorum nuntiis. Ego, inquit, bapliio in aqua : mcdius autem vestrum slal

parvuli

nuti iunlur

lanam,

esl induinenta vir-

liiluni,cl
tollil

escam

su: sacralissiini corporis.
iiiiunli

Ecce qut

quem
inur,

vos uescitis.

Ac

si

aperte dicat
,

quod ego
,

facio, audaciae

Non impulcquia meo baplismo
:

peccata mundi. IYeoaia quae loiius

dicuntur origi-

nalia,

mundi sunt communia, quibus
siiuul
et

corpora abluo

peccata non

aufero, ut sicut na-

tota

liumana naiura

semel condila, leges
in

scendo

et

praedicando praecursor sum, sic et baptitollit.

divinas per inobodieniiani Iransgressa est
diso
:

para-

zando; sed siat medius inler vos, qui peccata

quae originaiia Ciirisii gratia per

bapiismum

Quasi diceret: Medius vestrum
vobis apparet corpore, venit humilis, cl

stat, scilicel pravsens

reiaxat.
siuius
Iia,

quem

vos ideo nescitis, quia lucerna praeaccendor.

Sciendum tauien est quia hic mansuetisAgnus Doi Palns Filius non solum originaquolidie

ideo ego

sed eliam aolualia

peccata
:

dimiltit,
dilexit

Ipse est, qui, sicut nascendo, sic et praedicando,
post

sicut B.

Joanues

in

Apooalypsi dicil

Qui

me

venlurus est, qui anle

me

faclus est, scilicet

nos, ct lavit nos a peccatis nostris in

samjuine suo

anle omr.ia lempora dilfinilum est,

quod post me
:

(Apoc.

i-)

;

lunc vidolioel quando sanguincm suuiu
:

(58) Aliler, et forte clarius Glossa

Qucc gratia

abundans

fuit

:

quw natura,

elc.

ms. Sed lcgendum putamus Quar usqut ad Christum nen inchoaveranl in humanum, elc.
(59) Iia

<99
dedit in cruce pro nobis; vel

S.

MARTINI LEGIONENSIS

200
quacde Chrisli Incarnalione, Pasalque in ccelum Ascensione ridemaccomrnodarenon vultis,

qtiando unust|uisquc

A

impedienle incredulitatis malilia ojcterorum pro-

que baptismo

nosirum mysterio sacrosanctae passionis illius atalilulus csi. Ei non solum tunc, vequotidie
tollit

phetarum

dicti»,

sionc, Rcsurrectione

rum etiam

peccala mundi,

el

lavat

veracilcrprotiilerunt,

nos.a peccaiis nosiris in sanguinesuo,cum ejusdem
sanclissimce passionis

certe B. Joannis Baptistae teslimonio, qui

plusquam

memoria super
tit

altare repli-

prophela
betis.

esl,

cum omni

devotionc oblemperarc dcFiliuin

catur

;

cum

panis et vini crealura,

ait

Venerabilis

Venturum crgo Dei
aslarc

incarne esse pra^-

Beda super locuni illum, Ecce Agnus Dei, ecce qui
tollit

dixil, ac

deindc corporali prxsentia inter homines
conspiciens, ac digito oslendens ait
;
:

peccata mumii, in sacrauienlum carnis et san-

cum

gninis ejus ineffabilis spiritus sanctilicatione transfcrtur.

Ecce Agnus Dei

ecce qui

totlit

peccata mundi.

Judsei, qnid verius audire vullis? Propriis
lis

eum

ocn-

Iterum, o Joannes Baptisla, ea quae superius de Chiisio turbis
ut
libi

Joannes inicr liomincs
cl

vidit

corporali

gressu

astanlibus perhibuisli, replica,
convicli, pcr
infi*>

ambulantem,

loqucntem, sibique, ut a sc bapli-

luo

verissimo Judsei tesliniouio
suae

zaielur, humilitcr acccdentcm. Si ergo, ul diclum
est, caRteris prophelis, qui

diulurnam incredulitatis

culpam non cum

Christum a longe ventuvtiltis;

delibus pereant, sed surama devolione lidem Chrisli

rum pnedixerunl, crcdcre non

credere pro-

baplisinumque suscipianl, quatenus
liliis

cum

Ecclesiae

cul dubio 8. Joanni Baptista? debclis, qui

eum

ventu-

ad aeterna gaudia

peitingant.

Ecce, inquil,
il-

ruin praedixit, adesse monstravil, et propiiis oculis
vidit.

Agnus Dei,

ecce qui lollit peccata

mundi. Quare

lum vocas Agnuni? Propier innocentiam videlicet et mansuetudinem. Sicutenim forma prae (i;iis hominum fuil speciosus [Psal. xliv), Ua innocens et
mansuelus.
de
illo, si

Sed

si

adhtic supradicta

B. Joannis

lesiimonia

ad expellendam de cordibus vesiris incredulilatem

nondum
sto,

vobis

sufficere

dicitis; si atihuc de
et Spirilu

Cbri-

B.

Joannes Baptisla, apertius nobis
faisorum testium Jude quo, Ju-

quod cum Deo Patre
sit,

sanclo unus et

aliquid nosti, insinua, ut luo lestimonio

verus Dcus
ct

dubilatis, B.

Matthaeum apostolum
et

fides catholica roboretur, et

evangelistam in

mediura deducamus;

quid
dili-

dseorum os obslruatur.
daeis inlerrogantibus,

Ilic est, inquil,

nobis de eodcm Dei et Virginis Filio dixerit,
genter audiamus.

anlequam eum viderent, suvenit vir, qai anle

Yenit, inquit, Jesus a Galila;a in
ut

pcrius dixi
est; quia

:

Post

me

me

factus

Jordanem
[Mattli. iu).

ad

Joannem,

baptizarctur

ab

eo

prior

me

erat, el

ego nesciebam eum. Hic
ille sit

Quis ad

quem

venit"

Deus

videlicet

r ad homincm, rex ad militem, summus pontifex ad minislrum, dominus ad seivum, Creator ad creatuego, inquil, nesciebam eum. sancte Joannes, quare ram, magnus ad pusillum, sol ad Luciferum, Chriillum nesciebas, quem viva voce venlurum esse stus ad Joannem ut baptizaretur ab eo. Qua.ndo praedicabas? Ideo videlicet dixi quod eum nescievenil? Tunc videlicel quando Joannes baptizabat bam, quia, elsi venturum prredixeram, oculis taet praedicabat; scilicet quando jam ipse Christus nien corporis nondum illum videram. Cur itaque, triginta annorum erat, ostendens nullum debere o B. Joannes, bomines baplizare in nomine ejus sacerdotem vel praedicatorem fieri, nisi virilis aetadixit
:

determinat B. Joannes, quis

de qtio superius
vos nescitis.

Medius vestrum

slal,

quem

Et

praesurnebas, qui illum manileste neseiehas? Ego,
inquit, absque dubio
videlicet

tis; sicut

Joseph iricenarius regnum ^Egypti susccaetale

eum

nesciebam, corporaliter

pil;

David ea

regnare coepit; Ezechiel praedi-

nondum

illum

vidcram

;

sed proplerca

care inchoavil. Et quare Jesus venit ad

Joannem?

venio in aqua

baplizans, ut ipse

Deus

Jesus Christus manifestelur in Israel.

homo Ad hoc me
ei
Filii

His videlicet causis, ut Joannis baplisma comprobarct, ut ct qui

homo

erat

omnem

justitiam et hu-

Ueus Pater antc faciem ejusdem dilectissimi
sui praemisil, ut prius illuni

militaiem legis impleret, et ut aquas sanclificans,

venturum praedicarem,

per columbam adventum sancti Spirilus oslenderet.

deinde adesse praesentem manifeste ostenderem.

D

Venit quoque non necessitate ablulionis, sed

ut

Aperle
B.

audistis,

o

Judaei,

testimonium

quod

nemo, quamvis sanctus, baptismi gratiam superfluam judicaret.
Audite, o Judrei;
audile, rebelles et increduli;

Joannes

B.iplista

Chrislo

perhibuit; videlicet

qualiter

eum venturum
et

fore populis ad se confluen-

tibus

praidixit,

adesse praesentem

aslantibus

audite quid B. Joannes Deo el homini Jesu Christo

turbis manifeste nionsiravit. Nolo vos ialeat, quod
idcirco Joannes

ad se venienti responderit, vel qualiter
perit,

eum

susce-

Baplista

prophcla
;

dicilur,

quia

ul

ipsius

verissimo

convicti

lestimonio,

Christum venturum
prophela
est,

prsedixit

ideoque plusquam

Christum verum Deum
dalis, ejusque
ita ut

quia illiim adesse nionslravit.

el verum hominem esse crcbapiismum devota mente suscipiatis,

Hoc

igitur loco, o Judaei,

vos moneo

ut sollicila

contra

eum amplius mussitare superba mente
inquit Joannes, a
le
si

intentionc audialis quce dico. Pro certo sciatis, nec

non praesumatis. Ego,
ret

debeo
dice!

omnino

dubitctis,

quia pcr hoc, quod

ncc

legis

baptizari, o Chrisle, et tu venis
:

ad me* Ac
te

dicla,ncc prophetarum oraculaCliristo testimoiiiiiin
perhibcntia Gdeliter credendo
aslernae
recipilis,

Ego a

te

debeo baptizari, quia

Deus Pater

vos ipsos

anie omnia saecula genuit ex seipso, et mihi accidit

damnationis

periculo exponitis.

Sed

si,

cx praevaricatione primi parenlis corruptio. Per

te,

,: ;

201

SERMONES.
;

SERM.
Tu
;

IV, 1M

NATALE DOMLM.
idcirco super

202

Peus Paler omnia creavit ex nihilo
carnali concubitu

ego autem ex
es

A

Nolandum, quia

Dominum

Spiritus

genilus culpse subjaceo.

cum Deo
lus.

Patre et Spiritu sancto verus Deus

ego

sanclus in columba apparuil, quia nos per mansuetudinem colligere venil; super discipulos autem in
igne, quos adconsumendam peccaiorum rubiginem, contra seipsos veniebat accendere. Benc Spiritus sanctus in columbae specie visus est, quae simplex est el n.ansueta; ut et suae nalurae simpliciialcin

sum po!luTe ad redemptionem mundi Deus Patermisit; me viri et feminae naturalis copula genuit. Te virgo incorrupla, obumbrante Altissimi virtule, edidil; me mulier a viro gravidaia peperit. Ego sum lerrenus bomo, qui sine pcccalo nequaquam vivere possum; tu aulem Agnus es Dei, in cujus ore non esl invenlum mendacium. Me in peccatis conccpit
vero carnali patre genitus peccali labe

eum in quem descendebat, milem auctoremque misericordiae indicaret. Similiter omnes sacro baplismate rcnovaii, septem virtulihus in columba signiticatisrcpleri debent. Coluinba (CO)
ostenderet, et

mater mea (PsaL

l); te incognita viro s-anclissima

quippe a malilia

fellis est aliena,

in

quo

prol.ibc-

genuit virgo Maria.

Tu ergo ad hoc nalus es, redimas me; ego vero natus sum rcdimendus a

ut
le.

mur ab

ira.

Nullum ore

notatur innocenlia.

quo Minimas quoque aviculas ncc
laidit, in

vel

unguibus

Dignius est itaquc ut tu bapfzes
cata mundi,
deliqui.

me

qui

tollis

pec-

quam

ut

ego baptizem

lc qui in mullis

vcrmiculos invadil, quibus aliae aves se el pullos suos nutriunt, in quo prohibelur rnpina. Purovescitur grano,.. in quo nolalur abstinentia. Alienos

Respondens aulem Jesus
si:

dixil ei

:

Sine

modo

:

tanquam suos

pullos fovel, ecce cbarilas;

gemitum

enim decel nos implere omnem justitiam. Ac
Filius

si

aperlius Dei et Virginis

Joanni

Baptistas

pro canlu habcl, ecce compunclio; super aquas sedel, ut accipiirem, praevisa umbra, declmel, ejus-

summo

cbarilatis alque humilitatis affeclu diceret

que ungues

sic

evadat, ecce sollicitudo. Sciendum
et

Vera sunt quidcm omnia quae hucusque memorasti
sed sine

lamen
sicut

est,

quod non solum Deus
et

homo

Jesus

modo

spirilale

ministerium implcri, ad
optas ei dicis,

Chrislus vidit Spiritum

Dei Patris descendentem
eliaiu

quod de sinu Patris implendum dcscendi. Sine crgo

columbam.

venienlem super se; sed

decel nosdare Joannis cvangelislae testatur, dicens Qui me misit cxemplum implendae omnis justiliac, ut discant baplizare in aqua, ille milti dixit : Super quem videomnes neminem sine unda bapMsmatis perfeclum tis Spirilum descendentem, et manenlem super eum, hic esl qui baplizat in Spiritu sancto. El ego lidi, et csse vel salvari posse. Tunc B. Joannes dimisil quia hic est Filius Vei eum, id esl consensil facere quae Deus et homo q testimonium perhibui
:

me modo baptizari, ut postca, sicul tu a me spiiilu baplizeris. Sic enim

Joanncs Baptista

illura vidit, sicui ipse in

Evangelio

,

Jesus Christus imperabal.
cognovisset

Cum

ergo

lali

ordinc

(Joan.

i).

Et ego,

implendam jusliliam,

dimisit

eum

dicitur Spirilus

eum. Specialilcr manerein Christo, a quo nunquam per
inquil, nesciebam

quia vera cst humilitas,

quam comes

obedientia

peccalum

reccssit,

inquo semper mirabililervixil

et

non

descril.

Quod

prius ilaque humililcr recusavit,

mirabiliter operatus est. Visa columbadicit Joann: s

postea devolus implevit.
Audite, o inimici verilalis Judxi, qui usque hodie periinaciter negalis
dilc

peream didicissequod
Christum Filium Dci
illo

prius nesciebat. Sciebatqui-

;

au-

demquodJesuseralDominus, quodAgnuslollenspeicaia, quod ab eo dcberet baplizari sic etconfessus
:

teslimonium

;

quod itcrum de

Matthaeus

crat; sed nesciebat
nulli tradilurus

quod

sibi

essct relenlurus, cl

evangelista perhibuit, statim ut dc aqua
tizatus ascendit
;

jam bapfides

potestalem baplismi, quaiuvis ini-

quo lcstimonio Chrislianorum

nislerium traderet, per quod conslat nnitas Ecclcsiae,

mendax asscrtio omnino convincitur. Baplizaius autem Jesus Chriex omni parte roboratur, ac vcstra
stus, ul Matlhaeus referl evangelisla, stalimascendit

sive lot sintbaplismi quot baplislac.
ait B.

Undc
dist. 5,

Augustinus tn libro

iv

Senlenliarum,
in

potcslatem baplismi

Dominici

nullimi

dc aqua,

el

ecce aperli sttnt ei coeli

;

el vidit

Spirilum

bomincin a Domino transiluram, sed minisleriuni

Dei descendentem sicut columbam,
se (Matlli.
111).

cl

venientem super

^

sane transiluruin

;

potestalem vero a Domino in

Baplizatus,

inqtiit,

confcstim asccv.da

de aqua, el hoc ad iiiipletionein

jusliliaj.

Non

eiiim

neminem, sed ministerium in bonos et malos. Non cxhorrcal columba ministerium malorum, scd respiciat

tunc primum patuerunt sibi cceleslia, vel Spiiitus
sanctus est
iili

Domini poteslatem. Qnid nocrt
bonus
m).
cst

tibi

minister

datus
cceli

;

sed nobis per acceptum bappalere,
cl

inalus, ubi

Dominusl Neque
snperbus

qui plantat,

tismum adilum
dari

Spiritum sanctum
per serpentem a

ueque qui rigat cst aliquid; scd qui incrementum dat

demonslravit. Primus

Adam

Deus
bitur

(l Cor^

Si

fuerit minister, cuin

diabolo deceptus, ccclum amisit; secundus a Spiritu

diabolo comp.ilabittir, sed lamen nen contaniina-

sanclo per

columbam

glorificalus,

illud

aperuil.

donum
cst.

Chrisli, quia

quod pcr illum

fluil,

pu-

Flamutain vel frameam vibrantem, quae primis ho-

rum

Per Iapideum
in canali

canalem iransit aqua al
nihil

minibus eorumque, seqnacibus viam paradisi probibuil,

arcolas, ct

lapiden

generalur, scd
igitur

aqua baptismalis cxstinxil.

hoitus plurimos fructus

aflert.

llabcnt

non

(00) II;cc
lib. ix

omnia ex Glossa huc transfertintur

;

sed videas nolalionem Joannis Grialii ad cap. 3

lib. vi.

Etijmolog. S. Isidori.

PATnOL. CCVIII.

7

; ;

205

S.

MARTINl LEGIONENSIS

901

solum boni, scd ctiam mali ministerium baptizandi A bri. Omnes qnoque fidelcs ccrlissime novimus quod Joscph non fuit pater illius, scd nulrilius fidclissised ncutri poteslatem baptismi. Minislerium enim
baplizandi dedit Christus servis suis, sed potestatem sibi retinuit; quam si veliet, poterat servissuis
dare, ut tanla esset vis in baptisnio servi, quanta
cst in

mus

cl

intcgcrrimx virginitalis sanctissimae matris

cjus lestis ccrtissimHs.Mentitos ilaquc vos in hac

baplismo Doinini
sive per

;

sed ideo noluit, ne servns
Nihil differt baptismus

disputatione esse comprobamus, qui cum dicitis non cssc vcrum Dcum, cum apertc illum Deus Palcr

in servo

spem suam poneret.

de

ccelis

asserat

suum dilcctum

csse Filium.

Domini

bonum

sive per

maium ministrum

;

ncc iteralur, quia semper Domini est. Baptismus Joannis ideo ileratur, quia non Dominiest, sed bominis. Baptismus autem Judae, non Judae, sed Domini ideoque non itcratur. Ut ergo unitaset fraterna
in

lumcn de aetcrno Iumine, verus Deus de Patre Deo, eidemque Deo Patri coaeternus, Quia igitur Dei Patris leslimonio, quod Christus verus Dci Filitis sit, non creditis ejusdem
Ipsc quippe cst aelernum
;

est,

omnipolenlis Dei Palris iracundiam adversum vos
ccclitus

pax sine laniatione
serumnis
el

quasi in una columba, quae gemit in
;

omnibus baptizatis servetur, hujus mundi

provocalis.

Non

ergo ad vitam,

sed

ad

seternam mortem properatis, qui lam evidenti

tesii-

bita unitate et

monio Dci Palris voce prolato non creditis. An qui extra est, si fructum liaignoralis, o rebelles et increduli quia ad Deuin arcam, ideo Spirilus, in quo bap- B Patrem, qui vere summum ct verum bonum est, lizantur, per columbam ostendilur. Ut autem haminime poteritis pertingerc, nisi Jesum Chrislum pacc in se ferveant contra tentalio-

ramum,

bet, infert ad

;

nes contraque

mala imminenlia,

post

in

igne

Spiritus sanctus datus est apostolis, et in linguis

cum codem Patrc el Spirilu Deum fideliter credideritis
nam
vilam.

sancto
esse
?

unum

et veruca

Ipse quippe est

divisissecundumdiversitatem gentium (Act, ii),quae modo per Christi uniuntur fidem olim de una lin;

vera vita, sinequo nullus pertingere potcst ad aeler-

Nemo

etiam potest pervenire ad Paxiv)
;

gua

divisae in tumidis aedificatoribus, id est in su-

trem, nisi per ipsuni (Joan.

quia ipse cst

perbis et elatis, qui contra Dei voluntatem turris

oslium ovium (Joan.

x).

Propler hoc quippe incar-

Babyloniae constructioni efficacius insistebant. Interea moncovos, o Jtidaei, qui Jesum Chrislnra

natus esl ipse Dei Filius, ut per scipsum nos introduceret ad fidem, et in fuluro
riosissimae suce visionis

pcrducat ad glo-

non verum Dcum, sed purum hominem esse
ul ea quae de
lista
illo

dicitis,

speciem. Unde in sancto
:

consequenter Matihaeus evangeest Filius

quoque Evangelio
rit,

ipse ait

Per me

si

quis inlroie-

subjungat, atlentius audiatis. Ecce, inquit, vox
:

sulvabilur elingrcdielur et egredietur, et pascua

de calis dicens

Hic

meus

dileclus, in

quo

inveniet [Ibid.). Ingredietur videlicet, in die baplisniatis

mihi bene eomplacui (Matth.

iii).

Nolo vos, o Judaei,

ad fidem

;

ct egredietur in die mortis, sive die
in aeterna

hoc Dei Patris Terissimum testimonium negligenter praeterire, sed pro animarum veslrarum salute summa illud vigilantia mentis tractare. Qui igilur

judicii,

ad speciem. Pascua vero inveniel

salictate,

Hinc etenim Psalmista

ait

:

Dominus

cu-

stodial introitum

tuum

et

exilum tuum (Psal. cxx).
in-

usque hodie obstinala intentione

legis et propheta-

Cuslodit enim
troitum,

Dominus uniuscujusque animae
intrat

rum

certissima testimonia Jesu Christo,

quod verus

quo

ad fidem
ut

;

et

exitum quoque,
divinae

Deus et verus homo sit, teslimonium perhibenlia credcre renuistis, Dci Palris tam evidenti lamque verissimotestimonio, cuinullatenusconlradicere potestis,

quo egrcditur de corpore ad conlemplandam
majeslatis

speciem,

neqtie

intrans

Ecclesiam

haereticorum erroribus supplautelur, neque ab hac

summa cum
dcbetis.
fldes

devolione fidem omnino accommodare
Palris verissimolestimonio

temporali Ecclcsia ad aeternam exiens, ab boslibus
rapiatur. Fideliter ergo in
ut per

Hoc uliqueDci

eum, o

Judaei,

credite,

catholica indubitanter roboratur, et veslra

ipsum qui

esl via, veritas ei vita (Joan. xiv),

falsa asscrlio, qua Chrislum negatis, apertissime condemnatur. Sicut hoc testimonio veslra perfidia

ad

Deum Palrem

possilis pertingere, alque
fine

in ele-

ctorum ejus societate sine

gaudere,

convincitur, ita etiam

paganorum

superslilio frus-

D

Sufficiunt vobis, o Judaei,

sanctorum evangeiissupradicta tesis

tralur, ac fides Christianorum, ut

dictum

est,

om-

tarum, Joannis

scilicet el Mattbaei,

nimodis confirmatur. Haec supradicta senlentia, qua Deus Pater Jcsum Christum dileclum Filium

timonia ad expellendam de cordibus vesti

omi.em'

suum de
et

ccelis vocat,

fortiiudo totius Ecclesiae

est

fortissimum firmamentum, ct conlra omnes lenlationes, ac versulias Judaeorum, paganorum alque
haereticorum inexpugnabile praesidium. In hoc ergo

quod Dei Filius pro humani generis redemptione vcram ex Virgine matre sine peccato carnem assumpserit, et quod inquod ter homines conversalus sit (Baruch. m)
ambiguiiaiem, de hoc videlicel,
;

eliam Joannes Baplista illum, videntibus lurbis, in
Jordanis fiumine baplizaverit
Spiritus
in

quod Deus Pater, Hic
vobis
falsis

esl Filius

meus

dileelus, dicil,

(Matlh.

m)

;

quod

teslibus,

o Judaei, qui illum verum

sanctus

super

ipsum

jam

baptizatum
Baptisia,

Deum
tes
titus

esse negatis, conlradicil.
estis, qui ori

Quomodo
dicit

falsi tcs-

columbae

specie,
;

vidente

Joannc

non

Domini, qur nunquam men-

descenderit \lbid.)
in voce,

ct

quod Deus

Paterilli de coclo

est, contradicitis?

Deus Pater

:

Hic

est

Filius

meus

dilectus, in

quo mihi bene complacui

quodque

quod verus diiectusque Filius ejus sit, sibi in illo prae omnibus hominibus com-

vos

dicilis

quod non

est Dei Filius, sed

Joseph

fa-

placucrit (Matth, xvn), tcstimoniuro perhibuit.

An

:

205

SEilMONES.

SERM.

IV, 1N

NATALE DOMINI.
est,

206

adhuc ad vestram pcrfidiaw supcrandam, et calholicae fidei verilatein corroborandam, alia vultis au-

A

de coelo facta
lectus, in le

F« es Filius mcus dicomplacui mihi. Non aliena Deus Pater,
diccns
in

Jam enim duos novi lcstamenii iduncos lestes Chrisli evangelistas Joannem scilicel ct Matthaeum in medium introduximus ; sed quia illorum verissimis teslimoniis nondum snnt
dire

testimonia?

sed sua propria laudal

Filio.

Quasi diceret
si

Quaecunque habes
ccrel
:

tu,

mea

sunt.

Ac

aperlius di-

Tu

es Filius

meus

dilectus, consubstantialis

et co-clernus, in le

mihi complacuil quod in

Adam
id

ad suscipicndam sanclae Trinitatis verissimam fidein compuncta lapidea corda vestra, iierum lertium novi testamenti idoneum Christi testem, san-

displicuit. In le

bencplacitum
Aperte daiur

meum

conslilui,

est per te

anle omnia saecula, quod

mihi

placet,
r.ulli

facere disposui.
inler natos

inlelligi,

quia

clum

videlicet

Lucam,

»

qui (61) crucis morlifica-

tionem pro ipsius Dei et hominis lesu Christi honorc jugiter in suo corpore porlavit,
introducamus, ct quid nobis de
liumanitate
dicat,
»

mulierom Joanncs Baptista esl sccundus, cujus sc manibus Dei et Virginis Filius ilcdit
haptizandum, se videndum
hibuit Spiritus sanctus, et
in in

in

medium

spccic

columbe

ox-

illius divinitate ct

cujus audientia Dous

simul

audiamus. Dic, sancte

Pater de coelo

laudavit
es Fitius

Filium.

Cum

cnim Deus non eidem

Luca, dic de Filio Dei
luo verissimo

el Virginis,

quod

nosti,

ut

Paicr

ait

:

Tu

meus

dilcctus,

lestimonio Judaci ad

pocnitentiam
fidcm

Jesu Christo

compuncti,

alque

ad veram suscipicnjam

Filio suo, quod ignorabat, ostcndit < scd Joanni et caeteris, qui aderanl, quod ncsciebant

devoti ipsum indubilanlcr credant pro salule

mundi

de Virgine matresub Hefoderege naluin, subPontio Pilalo

Unde el Joannes Baplisla, qucm prius virum fortiorcm evangelizabat, jam cdoclus, Dci
indicavil.

passum, de sepulcro

lcriia

dic resusci-

Filium aperte

pr.-edicat.

EGce

trcs

idoncos testes

talum

,

eumquc nobiscum summa cum devotione
lcsti-

novi teslamenti, o Judaei, scilicel tres evangelistas,
videlicet

adorent jam in dexlera Patris exaltatum. Dic crgo,

o sancte Luca, de Chrislo quod nosli, ut luo

monio

Judaei

convicli,

a suis cordibus

falsilatem

Joannem, Matthaeum el Lucam ad mediuni deduximus, qui suis verissimis ksiimoniis Jcsum Christum verum Dei Patris et verum Virginis maesse Filium
praedicant, vosque in vcslra

crroris abjiciant, et

Jesum Christum verum Dei Filium esse indubitanter crcdanl Factum esl, inquit,
baplizarelur

tris

as-

sertione, qui illum

negalis, mentitos fuisse, aperlc

cum

omnis populus
esl

,

el

Jesu baplizalo

demonslrani.
Vos, o infeliccs
et

ei orante,

apertum

ca>lum

:

et descendii

Spirhus

miscri Judaei, qui cslis, qui

sanctus corporali spccie sicul columba in ipsum (Luc.

tot verissimis lcslibus tamqtic

idOneisChrislum ve-

m). Sciendum

esl quia Spirilus sanctus idco sicut
in

£ rum Deum

tolumba descendit
videri.

ipsum spccie corporali, quia

in suae divinitatis natura

non potcral a mortalibus

Quia etiam ipsc Dei Filius

humanum

cor-

pus de incorrupta Virgine sine peccalo accepit, idcirco super

vcrum hominem assercntibus non creditis? Sed nOn cst mirum, si prophctarum atquc evangelistarum praeconiis fidem non aitribuitis, cum omnipotenti Dco Palri Jesum Christum suum esse dilectum Filium cvidentissime contcstanti
csse
ct

cum
ct

Spiritus sanclus in columboe specie

non creJilis.Quia igiturtressupradiclosnovi Testamenti satis idoneos tcstcs, ad suscipicndam veram

dcscendit,

in

eum
:

in

pcrpeluum manet.

Nam

juxta

Salomonem

Spiritus sanciv.sdii>ciplina? effuse a cogitationibus, quce sunt

giel fictum, et abslinel

nomhim vobis sufiicere dicitis, etiam ad vcslram mcndacissimam disputalionem convinChristi fidcm,

sine intelleclu (Sap.

i).

Ideo igilur super
solus inter

cum

de-

cendam,

et

Christianorum corda in

fide catholica

scendit et mansit,

quia

homines sinc
recessit,

peccato vixit. Recte
in Christo, a

ergo spiritus dicitur manere

magis magisque confirmanda, quartum pcr omnia laudabilem ac veridicum testcm, scilicet Marcum
cvangclislam in mcdiuminlroducamus.et quidquid
nobis dc Christo dixci

quo nunquam per peccatum

quia videlicct

nunquam

ipse peccavit, in
cl

quo idem

Spirilus aetcrnaliler vivil,

cum quo

mirabilitcr
in

scmper oneralur. Spiritus sanctus venit
ct propler

it, vel quale jaindudum in Evangeliosuolcslimonium prolulcrit, cumomni sollicilusanctos, D dine insimul audiamus. Tantae (62) enim sanctilatis,

peccatum aliquando receditab

eis.

Manet

religionis, docli inac et vitae continentiae fuit, ut oin

tamen

in cis

ad aliquid, ut ipsc Dcus ct homo Jcillis

nes sectatorcs Christi ad suum cogerct exemplum
vivere.

sus Chrislus

promisit, scilicct ut bonis semper

Accede ilaque, o sancte Marce,

et dic do

insislantoperibus.
net, videlicct

non mautnon semper prophetent, nec semaliquid vero in eis

Ad

Chrislo quod scis, ut sicut co temporc, quo adhuc

pcr miracula faciant. In hocergo, quod aitevangeli6ta
:

Spiritus

sanctus descendit,

et

mansit super

nunc tuo vcrissimo testimonio Judapos alque paganos ad veram
et

carne dcgebas, omnes Ecclcsiac vendum tuo exemplo invilabas, ita
in

filios

ad benevi-

eum (Joan i), proprie signum est cognoscendi Christum. Hoc in locovos moneo, o Judaei, ul solerter audiatis vocem Dei Patris omnipolentis Jcsu Chrislo
Filio

sanctae

Trinitalis fidcm convcrtas.
,

Venit, inquit,

Jesus a Nazaretli Gulil/BtB

et

bapiizatus est in Jorridit

dane a Joanne. Et statim ascendens de aqua,
apcrlos cotlos, el Spiritum sanctum
eccles. qua>

suo teslimonium de coclo perhibenlis. Et vox

tanquam colnm*
3.1

(61)Verba, quae nolamus, cx oratione Ecclesiae
sunt in
(62)
ollicio S. evangelistae.

Orcviarium Romanum in cjus ofiicio priinam leclioncm sccundi nocturni rccitai.

Verba sunt Hicronymi

in libro

De

scriptorib.

2o7

S.
el

MARTINI LEGIONENSIS
:"»

208

manentem iu se(Marc. i). Posl A 1 a seniina, quia spccialiler dc manu Domini exierunt, idcirco in cordibus audienlium Truclum diluvium non corvus, sed columba ramum, qui ccnluplum fecerunt. Magnae itaque aucloiitatis pacemredditamnuntiareldeiulil (Ge>i. vni), mysiice

bam dcscendentem

1 i

doccns, quia solis in simplieilale conlis baplizatis
unctio sancti Spirims adsit.
cta est de ccelis dicens
in te
:

sunt, per quos Dci

ct

Virginis

Filius opera

sua,
fecil,

Sequitur

:

Et vox fadilcctus
;

quae in

hoc

mundo pro redcmptione mundi
lieri jussil.

Tu

es Ftlius

meus

scribi voluit ct per

universum orbcm omnibus
sonus exivit,

lio-

complacui

milii.

Ecce quam perspicue testcs

minibus nota

Caeterorum etiam apostoel in flnes

veritalis sibi

concordant; ecce quani evidcnter suis

lorum

in

omncm

tcrram

verissimis testimoniis

Jesum Cliristum verum Dei
;

orbis terraj illorum praedicalio sonuit (Psal. xviu).
l't

Filium esse

indubilanter affirmanl

Judaeos

vero

ergo supradiximus, o Judaei, magnse aucloiitati?

ntquo paganos,

qui illum neganl, apcrlissime conesl illud
erit
:

sunt sancti cvangelistae, quibus
sus Cbristus sui

Deus

et

homo

Jevi-

demnant. Unde
zatus fucrit,

Qui
qui

crediderit, et bapli-

advenlus gesla, incarnalionis

salvus

;

vero

non

crediderit,

delicct, nativilatis, apparilionis, baptismi, passionis,

condemnabilur (Marc. xvi). Hic qualuor supradicti
novi tcstamenli testes idonei, id est quatuor evangelistae

resurrectionis atque in ccelum ascensionis sanctis-

sima mysleria conccssit scriberc

et

aliis

aporlc

suis

sanctis

praeconiis

catholicam fidem

"

praedicare.

corroborant, et

vestram, o Judaei, ac paganorum

Hos etiam verissimos Jesu
neosque pra?cones
sancta
dicebal
el rctro.

Christi

testes, ido-

falsam asscrtionem

omnino evacuant. Illorum

prae-

Ezechiel propheta

fuiuros in
eis ligurate oculis

dicationibus saneta Ecclesia
perfidia

roboralur, et vcstra

Ecclesia praevidebat,
:

cum de

aperte

destruitur.

Universam Ecclesiam

Vidi quatuor

animatia plena

ante

evangelicis doctrinis instruunt, et vos in vestra objeclione, qui

Et animulprimum
ritulo,
;

sitnile leoni; et

secundum
aquilai

Christum Dei Filium esse negalis,

fal-

animal simile

ct

terlium

animal habens fabaec peimata

sos testes esse convincunt.

ciem nuasi Itominis

etquartum animal simile

Volo vos
novi

scire, o Judaei,

quod per hos quatuor
universam Ecclesiam

volanti(\poc.

iv).

Quod enim qualuor
evangelici
in

lestamenti idoneos verissimosque praeconcs,
Filius

animalia sancla quatuor evangelislas designenl, ipsa

ipse Dei et Virginis

uniuscujusque

libri

exordia testantur.
recte

suam

spiritualibus aquis irrigat, baereticam pravi-

Nam

quia par clamorem

deserto coepit,

tateni exstirpat, et

vestram ac paganorum demen-

Marcus per lconem
exorsus
esi,

figuratur.

Et quia a sacrificio

liam polenter superat. Ipsum quippe

Deum
:

et

bo-

bene Lucas per vilulum designatur;

mincm Jesum Christum lypice prsefigurabat, cum
delaleterra irrigans
(Ge.n. n).

in libro

Cenesis Moyses

c

Qnia vero Mattha^us ab
choavit, jure per

dicebat (63)

Fous ascenterree

humana generatione inhominem intelligilur. Quia vero
aquilam signidicit
:

universam superficiem
Fluvius

a divinitate Verbi ccepit, digne per

Et ilerum

:

egrediebatur de para(ibid.).

ficalur Joannes,

qui
erat

In principio eral Vcret

diso,

qui irrigabal

universa paradisi ligna

bum,

et

Verbum
l).

apud Deum,

Deus
,

etal Ver-

Fluvius crgo de paradiso exiens, imaginem Christi
porlat,

bum
cti

(Joan.

Ut ergo supradiximus
hi

o Judaci,

qui de

palerno fonte,

id cst

de Deo Patre
sitientem

magnae auctoritatis sunt

qualuor praeconcs san-

lluens

omnem

paradisum,

scilicet

omnem

Evangelii, quos ipse Deus el

Ecclesiam sancti Spiritus donis,
per prophetam

el

verbo praedica-

stus antea voluit praefigurari,

homo Jesus Chriquam de Virgine na-

tionis, ac rore sacri baptismalis irrigat.

dicitur

:

De quobene Dominus Deus noster fluflumina,
quae ex

scereturpro salute mundi. Quicunque ergo verissi-

ma illorum
siae filiis
illa

testimonia, quae de Christo prolulerunt,

vius gloriosus est, exsiliens in terram sitienlem (Isa.

fideliter susceperit,

eaqne opere impleverit, Ecclepoterit.

\li\).

Qualuor autcm

paradisi

absque dubio consociari
renuerit, absque

Qui vero

Jesu Christo
suiit

magno flumine derivanlur, quatuor Evangelia pcr tolum orbem exundanlia, qui-

credere

dubio in

aetemum

peribit.

bus per supradictos quatuor novi tcslamenli idoneos pracones
,

d

Moneo

igitur vos, o Judaei,

i;t

illorum teslimonia
;

corumquc successores corda
assidue

fidc-

diligenler audiatis, et lolo corde credalis

quia

in

lium

spiritali infusionc
si

irrigantur. Dicite,

incredulitate
terilis.

si

permanserilis, salvari

minime po
tesliniosihi

oJudaei,

nostis,

cx prophelico Moysi eloquio ad

qua de causa hanc sententiam mediumdeduximus,
inseruimus?

Sed jam de Chrislo quale superius

nium

protiilerinl,

quidve diserinl, vcl qualitcr

vel huic supradicta^ leclioni cur illam

quainvis diversis provinciis ab invicem separati, in

Ideo videlicet, ul

notum nobis faceremus qunntae
qui

sua veridica scnlenlia concordaverint, et quasi uno
ore Spiritu sancto edocti verbum Dei conteslati fuerint,

auclorilatis sint hi supradicti quatuor testes Cbristi, id

est sancli evangelist;ic.,

ejusdem Dei

et

iterum audiamus
ascendit

:

Baplizatus, inquiunt, Jestts
ecce aperti

hominis Jesu Cluisli
liccm per universum

Evangelia

conscripserunt,
tri-

confestim
costi,

de aqua, et

sunt

ci

cnque in mentibus audientium, vclut spirilalc

et

lidit
el

Spiritnm sanctum descendenlem sicut
venientem super
est
sc.

mundum,

sicut boni agricolae
spiri-

columbam
dkens
:

Et ecce vox ae

cceiis,

s::pcr ralibnalem terram,

seminarunt. Quae

Hic

Filius nteus dilectus, in quo mihi

(63) Isid., Quwst. in Gen., c.

3

20D
bcne complacui.

SERMONES.
Moneo

SERM.

iY,

IN

NATALE DOMIM.
ir,

210
iu

vos, o Jtid;ci, qui Cliristuin

A

Dei baplizalur

homine, Spir lus Dei descendil

Dei Patris Filium osse negatis, ul ea quae dicunlur
altentius
audialis. Ha?c vox,
est, a

colutnba, Paler Deus adest in voce, sanctae et individuoe Trinilalis in baptismi declaralur mysterio. Et recte, ut qui sacramenlorum suorum dispensa-

qu;e de co^Iis elapsa.
sciliccl et a lur-

ab hominibus audila
bis qure ad

Joanne

dubio Dei Palris
dicat,

boplismum ejus connuxerant, procul est. Sed quia haec vox Dei Palris
est,

toribus crat praeceplunis
plizanles eos in

:

Docele omties gentes baet

nomine Patris,

Filii, et

Spiriius

audiamus. Hic

inquil, Filius

mcus
ulla

dile-

sancli (Matth. xxmii),

primum

ipse suo bapti^male

ctus, in

quo mild bene complacui. Absque

ambi-

guilate naluralis Dei Palris cst Filius, de

qno ipse

tulam pcrsonaliler panderel Trinitatem. E! i.t bac quoqae voce Palris, sicut et in baplizati Domir.i
cieteris mysteriis omnisjuslitiae deelaralui

Deus Pater
qnasi in

dicil

:

Ilic est Filius

meus dilcdus.

Nam

implelio.

d in hocquod subjungit, in quo miiii bene
Unde
ipse

comptacui,

Coaelernus enim et consubstantialis Palri Fiiius,

omnes honiines si.bi displictiisse ostendit. humano morc in Genesi loqiiilur, dicens Pwnilet me fecissc hominem super terram (Gen. vi).
:

descendcnle super

eum

Spiritu, quis

sil,

bominibus
dia-

inlimafur, ut per boc discanl homines, per gratiam
se bapiismatis, acceplo Spiriiu sanclo, de
boli in Dei
filios
iiliis

Qitasi crgo sibinielipsi displicuil

in

peccaloribus,

posse transferri, sicnt Aposloltfs
ita

quos

creavit,

dum

se illos creasse poenilere dixit.

"

edocet, fidelibus

loquens

:

Accepittis Spiritum
:

Domino nostro Jesu Cln islo sibi bene complacuit, quia inter omnes homines ipsum
In solo unigenilo

adoptionis fdiorum in quo

clamamus

Abka (Paler)

(P om. vm).
t

solum sine peccato
plista, dic

invenit. Dic, sancte

Joannes Ba-

de Christo quod nosli, ut tno lestimonio
fides conlra

supra dixerat
esl

Yolo vos scire, o Judaii, quod Joannes Daplista Post me venit vir, qui ante me factus
:

calholica
relur, et

haerelicorum veisulias robo-

(Joan.

i)

;

nunc teslinionium

perhibel, quia hic
in

Judacorum perfidia conviiicalur. Qui me,
ille mifii

est Filius Dei utriusque naturne

humanae

una ea-

inquit, misit baptizare in aqua,

dixil

:

S«et

per quein videris

Spirilum sanctum descendenlem
hic esl, qui baptizat

manenlem super ipsum,
ritu sancto (Joan.
i).

in Spi-

demque persona manifeslissime designans. Erubescat Manichseus audiens Post me venit vir, quianle me faclus esl ; qai dixit Chrislum non vcruni dc
:

Dic eliam aperlius, o Joannes,
qui illum ne-

Virgine matre, sed phanlaslicuni habuisse t:orpus.

clara voce,

si

illutn vidisti, ut Judfei,
fideli

Taceanl Valenliniani

ha^relici

a Valeulino

qnodam
quasi

gant, in sua asserlione convicli,

menle ipsum

Platonis consectatore vocali,

qui Christum de Vir-

cum Deo Patre et Spirilu sanclo unum et venim Deum esse credant ejusque baplismum devola «
,

gine nihil corporis assumpsisse, sed per

eam

per fislulam transisse asseruit. Conticcscant eliaiu
Allogici hserclici audicntcs
lis
:

nienle suscipiant. Ego, inquit, vidi
perliibui quia
liic

el

lestimonium

vocem

Dei Palris, dicen-

est Filius Dei.

Attenlius vos monco,

Hic

est

Filius

meus

dileclus. Allogici

vocantur

o

Jud;ci, ut ea quse

dicuntur solerler audialis, ne
impediente, quod absit
!

obstinalionis malitia

ab

lanquam sine verbo. Loyos enim Grace verbum dicilur. Deum enim Verbum non credunl respuentcs
Joannis Evangelium
ct

hac sacratissima lectione vacui recedatis. Et vox,
inquit

Apocalypsim.

Erubcseant

evangelista, de coelo facta

est,

dicens

:

Hic

Pholiniani a Pholino Gallo-Graeciae Smyrnae episco-

esl Filius

meus

dilecltis, in

quo

mifii

benc complacui.

po nuncupati, audienles Joannem Baplistam dicen-

Vidit ergo Joannes Spirilum in columbae specie de-

tem

:

Ego

vidi, et

lestimonium
Ipsi

perliibui, quia

liic

est

scendenlem cl manenlem supcr Christum jam baplizatum, audivtt cl
est Filius

Filius Dei (ibid.).

enim Photiniani asseruut,

Deum Patrcm dicentem
qno
milii

:

Hic

Chrislum

a
;

Maria per Joscph nupliali coilu fuisse
;

meus

dilectus, in

bene complacui.

Adverlile, o inimici veritatis Judaei, quanta fidelibus
iii

sed omninc nienliunlur quia non de htimano scmine, sed de Spirilu sanclocst conceptus
in \irgine.

conceplum

baptismate Domini noslri Jesu Christi paicfarla
gralia,

sit

cum sub

lali

sacramenlo Trinilas se ho-

sciie, qui illum

Vos etiam, o infciices Juthci, obnnitenon vcrum Dciim, sed piiiiun bouiifuisse,

niini scilicet

Joanni, ad corroborationem atquc eru-

D nem

dicilis

aiidientes Deuin

Patrem
voce
:

<le illo

ditionem toiius Ecclesi* suae revelavit. Paler enim
auditur
in

protestantein atque diccnlem

clara

Hic

est

voce, Filius

manifestatur in homine,

Fdius mcus

dilectus,
cl

in

quo mihi bcne complacui.

Spiritus sanclus apparel in specie columb:c.
mirifico

Quam

Audiant mansueti

latcntur (Psal. xxxui), scilicel

autem

myslcrio

Dominus noster Jesus
ct

populi Cbristiani, quia venit vir posl
tior

Joannem

for-

Christus lactu corporis sui,
stiam ad

suae gloria; transitu

Joanne, qui baptizatin Spiritu sancto. Quarer
esl Filius Dei. Forsilan,
:

momenlum creaturam

sanctificavit alque
in

Quia hic

o Jtuhei, interrocx

Hlustravil?

Aquas enim consecravit

baplismo,
fuit,

gandodicilis nobis

Quarc, ut

dicilis, Dei Flius

cum in monumcnto ipsamque glorificavit, dum in cceluin
terram consecravit,
aJ dexleram

posilus

femina voluit
jeslate

carnem assumere, cum
redimcre?

in

sua ma-

asccndil, ct

cum Deo

Palre el Spiritu sanclo consislcnle

Dei

Patris

scdet.

Scd descendenle
Ecce,
imjuil

posset
nius,

mundum

Ad quod

vobis icsponde-

super

Dominum

Spiritu, videamus, o Judaci, et di-

ligentcr

altendamus quod sequitur.

evangelista, nox de cwlis dicens: Ilic est Filius
dileclus, iu

mens

quod idcirco Dei Filius per misericordiairs factus est humo, quia nos per superbiam oiim rccesseramus a Dco, ut idcm ipse per divinilatein Patri, et

quo mihi conplactii. Quia igitur Filius

pct humanit;.lem congrucrct nobis.

Pcr bu-

:

fiil

S.

MARTINI LEGIONENSIS

412
nec

manilatem similem nobis pro nobis cum Loste coniligerc; per divinitalem Patri consubslanlialem

A

lus cssct, ncc lcntaliones diabolicas superarc,

ad

ipsuin tolius malilice principem diabolum vinccre,

imaginem nos Dei
perdideramus,

et similitudinem,

quam peccando
Per

nec ad paradisi delicias, unde ejcctus fucrat, rcdire,

posset digne reformare.
illum
;

mor-

tem
bat
suse

nosirae

fragilitatis,

qui

mortis Iiabc-

set recuperare.

ncc Dei graliam qriam pcccando amiseral, posFac ergo illi, o Dcus, adjutoriuni,
et vitia possit super.ire,

imperium
divinilalis

deslruerel

ct

per

impassibilem

quo adjutus auxilio peccata

potentiam, nos Deo Patri reconciin unitate Spiritus sancti aelerna-

virlutcs diligere, forteui hujus

mimdi

al(|tie

arma-

liaret,

eum quo
scire,

liter

manet.
o Judaei, utrum, jam deposita diusanclae Triniin Trinilate et

Vellem

turm»
nitatii.

vestrse incredulitatis perlidia,

lum principcm potenter vincere (Luc. xi), te supcr omnia diligere, tibique adhaerere, coclum ascendcre Faciamus ei ct ad te pervcnire. Dixit ergo Dcns adjutorium simile sibi. In boc quod omnipoici:3
:

fidem,

unum

vidclicet

Deum

Dcus non

singulariler, sed pluraliler dixil

:

Facia-

trinuni in unitatc, dcvuta

mente

velitis

crcdere? an
disponitis

mus
niiiri

ei

adjutorium, oslendit divinam essenliam trcs

adhuc in vcstra
perseverare
tanti testes
?

ineFedulitatis

malitia

csse personas, non
adjutojriuin

Sufficcre vobis procul dubio dcberent

fecit,

unam. Tunc quoque Deus hoquando voluntate Pat is

Sestimonia
lata

tamque verissima legis et prophelarum B Deus Verbum in uterum intemeratae Virginis descendit, sibique humanam naturam conjunxit. Fasecundum regulara vcrae iidei inlerpreila

atque exposiia,

ut

Christo, quin verus Deus et verus

nunquam amplius de homo sit, dubi-

ciamus, inquit,

ei

adjutorium simile

sibi.

Procul du-

bio in nullo polest

homo

perfecte sequiparari
:

Deo

tarc, sed iideliter firmiierque credere dchcatis.

vel assimilari, sed ideo dicitur

§ XI. salute

— Ex

torium simile
et

sibi,

quia Deus et

Faciamus ei adju* homo una persona
electus.

Cenesis diclis Verbum Dei Patris pro hominum incarnalum. Sicut in nullo potest

unus

est Christus ad

redemptionem mundi, ex

perfecte ccquiparari, aul Deo assimilari, ita etiamnec quisquam alius humanum genus ab aterna morte liberare poterat. Quod per historiam completum est in Adam, per prophetiam significatur in

nomo

omni massa

filiorum

hominum

De cnjus
dicit

pulchritudine, sancta Ecclesia in Canlico spiritalis

amoiis congratulans, nimiumque exsultans

CUristo.
s.ic

Adam

vetus

novum Adam prwfigurabat:

Dileclusmeuscandidusetrubicundus,electus ex millibus (Cant. v).

Abeljustus et innocens iu suisjuslis operibus et morle, cujus sacrificium suscipitur. Cain reprobatur ; reprobationein suam Cain novit ; ejus maledietiones populo judaico competunl, cujus typum gerebat. A Lamech in septima generatioue occi• ite /tinc cinn/i /?_>»*• l tirt /tirn ci/tti il/t tihi/iti/> cilc/*f. sus, ejus signo gens Judaica signala ubique suscipitur.

De quo eliam Dcus Pater per proFxce servus meus electus meus, com-

phetam
placuil

dicit

:

sibi in illo
:

anima mea

(Isa.

xui).
.

Ac
_i

si

p

apertius dicerel

Ecce servus meus secundura Uu-

^"

manitatem;
ul

».__

elecius

._..

meus, quia videlicet ipsum etegi,

;_ __j_l_

;

humanum

genus redimeret, et mihi sanclam Ecillo anima omnibus bomini.bus ipsum singulari-

Sed si adhuc aliquis dubietatis scrupulus, quod non verus Dei Filius sit, vesiris insidel mentibus, quid Moyses de illo sub persona primi hominis Ad% dicat, audiamus. Tulit, inquit, Dominus Deus
hominem,
operarelur
et

Clesiam acquirerel; complacuil sibi in

mea, quia

pr_c

ter inveni sine

macula.
de unigeniti Verbi
esse
sibi.

Dicat ergo omnipotens Deus
sui

posuil

eum

in paradiso voluptatis,

ul

lncamatione
ei

:

Non

est

bonum

et custodiret

illud (Cen. n). H_ec procul

lum, faciamus

adjutoriam simile

duhio
salute

spiritaliler intellecta, Dei Patris

Verbum pro
positum in

hominum incarnatum
Tutil ergo

siguificaiil

Ecclesia.

Deus Pater hominem, Verbum
in paradiso, id est in Ecclesia,

scilicel sibi

coaelernum ex mcorrupta Yirgine caro

Deus Pater homini adjutorium fecil, leinum sibi et consuhstanliale Yerbum ex seipso ante omnia sa_cula genitum misil, ciquc in ulcro Virginis humanam naturam conjunxit; quia vidolicet

hominem soTunc ilaque quando corc-

faclum,
scilicet

el

posuiteum

ipso

constiluit euni caput

cunctorum fidelium.
U[)

Dco copulavit.
beslias terrw.

hominc suscepto sanclam Ecelesiam Sequitur Appellavit autem Adam
:

Quare? Ideo
Ecclesiam

videiicet, ut operarelur el custodirel

t!0m inibus suis cunclu animantia, et volatilia

cceli et

lud, id est ut voluniale Patris ex ou.nibus gentibus
aedificaret,

Primus homo, ul
;

ait

Apostolus, de
Cor.*\),

atque adimpleretur scrmo,
Jesus Christus Deo Pairi
;

lerra lerrenus
scilicet

secundus de cwlo

cozlestis (I

quem
dedisli

ipse

Deus

et

homo
:

Christus. Appellavit ergo secundus

Adam,

dixeralin Evangelio

Pater, ego servabam eos

quos

id est

Christus, nominibus suis cuncla aniraantia,

mihi t cuslodivi (Jcan.

xvn). Dixit

quoque
u).

et volalilia cccli et heslias tcrr_e, significans genles

Deus

:

Non bgnum
haeretici,

esse

hominem solum (Cen.
Christum solum,
eliam verum

quae salvse fierent in Ecclesia, et per ipsura

nomcn

Arguanlur

qui

id est

eranl accepturae, quod prius non habebant, sicut
ipse

purum hominem

et noj.

Deum

pulant.

per prophelam dicit

:

el

vocabo servos meos

IIoc etiam loco, o Judaei,

vcslra infidelitas redar-

nomine

alio (Isai. lxv), scilicet Christiano.

guitur atque convincitur, qui DeiPatris

Verbum hu«

Adw
que

vero ipsi videlicet Dei et Virginis Filio non

inanam naturam negalis assumpsisse, cum Deus Pater aperie dicat : Non est bonum hominem solum esse. Ilevera sccundum Dei omnipotentis sentenliam non esset bonum, esse homineii! solum quia, si so;

inveniebalur similis ejus, quoniam,
fidelis

el justus

sit, illi

quamvis quistamen .equari non
psalmis
:

polest. Cui David propheta ait in
similis
lui
in diis.

Non

est

Domine

;

et

non

est

secund%n\

213
opcra tua (Psal. lxxxv).
lerna morte

SERMOlNES.

-

SERM.

IV, LN

NATALE DOMINl
;

214
qu*

Nemo enim

polerat ab ae-

A

sus Cain in suis pravis operibus praeoslendit
quamv.is innocentera, et juslum fralreni
interfecerit,

humanum genus

liberare, nisi Chriail in

suum Abel

stus, sieul bealus lyp»i
:

Joannes apostolus

Apocaet

non tamen se malum
Major

egisse bumiliter

Nemo

invenxus est dignus neque in coelo, ne-

pceniluit, sed

pertinaci raente de Dei misericordia
:

que in tetra,neque subtus lerram, aperire librum,
solvere signacula
ejtts

desperavit, dicens
ut veniam

est iniquitas tnea,

quam

(Apoc. v).

merear (Gen.i\). Audile etiam, o rebelles

Jmmisit quoque Deus soporem in
obdormisset,
tulit

Adam cumque
:

unam de
asdi/icavit

coslis

ejus, et

replevit

et incre ..luli, quam evidenler ipse justus et innocens Abel in suis juslis operibus, atque in sua morte

carnem pio
tulerat de

ea.

Et

Dominus costam i/uam
Dormit primus Adam,

pra±figuraveril Chrisltim et

omnem populum

Chri-

Adam
illi

in muliere.

et extrahitur

costa de latere, de qua formattir
lalus

stianum abeo redemptum. Diligenteritaque illorum, scilicet Cain el Abel, historiam audite, et non ad
litteram, sed

mulicr

:

palitur Christus in cruce, pungilur

secundum spirilalem
infidelibus perire, sed

intelligenliam

cjus lancea, et profluunt sacraraenla, ex quibus sancta

mcnte
est,

percipile, ut, agnila

veritate, quai Christus

formatur Ecclesia. Hanc ulique dormitio-

non cura

eum

Ecclesiae

nem David rex ct propheta in spiritu praevidebat, cum in persona ejusdem Filii Dei et Virginis gratu- R labundus dicebat Ego dormivi et somnum ccepi; et resurrexi, quia Dominus suscepil me (Psal. iu).
:

IHiis recte

credendo ad aeterna gaudia possilis perinlelligile, ul

tingere. Attenlius igitur illorum historiam spii italiler

exposilam

ex omni parte catbo-

lica lides

roborctur, ac vestra

mendax

asseilio pcr

Ilerum subjungit, dicens

:

Et

replevit

Dominus car-

omnia

falsa

comprobelur.

quam tulerat de latere Adae. Sic et suam in cruce posuil pro sancla Ecclesia. Et wdi/icavit Dominus coslam, quam luterat deAdam in muliere : et adduxil eam ad Adam, ut videret, quid vocaret eam. Dixilque Adam, secuncosta,

nem pro

Nativitas ergo

Chrislus carnem

clum

est,

liguram

duorum Adac filiorum (64), ul digessit duorum populorum, Juet

daeorum vidclicet

paganoruin, qui erant ex eo-

rum genere
cola.

diversis temporibus ad

veram fidem
et

venluri. Fuil autem Abel pastor ovium,

Cain agri-

dus, scilicet Christus
et

:

Hoc nunc
quia sive

os ex ossibus meis

Sed

sicut Cain ex terrae fructibus oblalio re-

caro de carne meo

;

viri sancti spirilales

probalur, Abel aulem sacrificium ex ovibus, et ea-

et fortissimi in lentalionibus, sive

minus

perfecti,

rum

adipe suscipilur,

ita

novi testamenti fides ex

ulrique tamen

unum

Cbristi corpus sunt et

una

innocentise gratia l>eum laudans, veleris tesiamenti
terrenis operibus antcponilur.

Ecclesia. Hatc vocabilur virago, quia de viro sumpla
est.

Quare

avertit

Deus

Haec igilur omnia facla sunt in

figura, quaj

r oculos
Abel,

a sacrificio Cain

?

Ideo videlicet.quia non ex
esset charitas in

erant in Ecclesia profulura.

Quamobrem
et

relinquet

charitale illud offerebat. Et uisi

homo patrem suum
stia, et

et
iri

matrem,

adhcerebit uxori

erunt duo
:

carne una.
dico

Hoc interpretans
in

nequaquam Dcus illius sacrificium acciperet. Ciun enim ambo oblulissent, Cain videlicel do fructibus terrae, et Abel de felibus ovium,
ciura,

Apostolus, ait

Hoc autem

Christo et in

Ecclesia (Ephes. v). Eigo hoc

quod pcr hisloriam
significa-

nemo

putet,

eomplelum
cessit,

est in

Adam, per propheliam
Exivi a Palre, et veni in

xerit, et fetus

Deo sacrifiquod Deus fruclus lerrae negleovium dilexcriL Ilomo videt in facie,
et

batur in Christo, qui a Deo Patre incffabiliter pro-

Deus

in corde

(IReg.xn). Non ergo Deus ad nianus
,

cum

dicil

:

mundum
scilicet

offerentis intendit, sed cor interius vidit

quem

(Joan. xvi). Reliquit etiam

matrem suam,

cum

charilate offerre conspexit, ipsius sacrificiunt

Synagogam
lem,quac
illi

ve:cri testamenlo

carnaliter inhaeren-

respexil:

quem

vero

cum
:

invidia offerre cognovit,

cral mater ex

semine David secundum

ab ipsius sacrificio oculos avertit.

carnem,
siae,

et adhaesit uxori suae, id est sanclae Ecclii-

Hoc
in

loco quaeritur
fratris

Quomodo Cain

scire potuit,
et

quam

proprio sanguine acquisivit, et sunl duo
in

quod

munera Dcus suscepit

sua repuaniiignis

in

pace novi testamenli

uno Spiritu,

et in

carne

una.
Audistis, o Judaei,

Ad quod diccndum, quia in sacrificiis D quorum patrum, quse acccplabilia Deo erant,
diavii?

novum, Deum
in

scilicet

quam pcrspicue Adam vctus hominem Jesum Ghristum

de coelo veniens descendebat, eaque stalim con-

sumebat. Dcscendit itaque ignis super sacrificium
Abcl, el non

quibusdam

suis operibus praefiguravil, el qualilcr

dcscendit

supcr munera Cain. Cain

ipso in cruce dorraiente, ex ipsius sacraiissimi lateris

quippe, u l supra dictum est, typum geslavit majoris populi, sciliccl

vulnere processit, ct
,

rcdcmpla spirilalibus

Judacorum; Abel vero habuit

fi-

augmentis
ergo,

crevit sancta

mater Ecclcsia. Ipsum

guram

Chrisli ct populi Christiani. Iralus est autem
et concidit vultus ejus. Dixit
:

gatis mciite,

quem usque hodie superba et contuniaci nevcrum Deum esse, ac verum hominein
;

Cain vehementer,

aulem

Cain ad Abel fratrem suum

Egrediamur

in agruni.

non dubitelis esse atque ad redemplionem niundi a Dco Palre missum fuisse indubitantcr crcditc.

Cumque

cssent

ambo

in agro, consurresit

Cain advcr-

sus innocentem Abel fralrem suum, ct interfecit eutn

Hanc procul dubio pertinaccm, alque, ulitadicam, adamanlinam vestrac incredulilalis perfidiam odio(Gi)

(Gen. iv). Est ilaque Abel

intcrfectus

in

campo,

Chrislus in Calvariac loco. Audile, o insipiculcs Jucap. 6, ubi vidonda*

Fsidori

Iijcc

omnia suni,

Quccst.

in

Gcn.,

omnino adnotalioncs

^Erialii.

: :

S.
dx*i,

MARTINl LECIONENSIS

216
toilla

qui fiequenter

tas habeiis, et

pr« manibus legeni et prophe A do, scilicet cum in terra corporis sui s.diilein lamen iu eis non spiriliialem inlellitius Ecclesiae operali fucrilis, non tamcn lcrra
lidclibus Chrislianis

geitliam tenelis, sed cariialem sensuin siudiose pcr(]uiiiiis
:

dabil vobis fructus suos, id esl virlutem suain, sed
;

audite quid Deus ad Cain dixerit, qui
gessit. Si recie, inquit, o(ipr.c

qui

non
,

jnstilicali

eslis vir-

omnium veslrum lypum
I

tutc resurrectionis Chrisli
dclicta

qui mortuus est prupter

r..s, et

rccte

noa dividas,

pacasli \c

si

aper:

nostra, el

renurrexit propter juslificalioncm

lius,

o Judai, vobis

diceret

oninipolens Deus

Si

nostram (Itom.

iv).

Procui dubio

si in

eum

fidelilei

antea in lege recta aliqua fecistis. tamen infideiitalis

credidisselis, iilius lerra;, sciliccl

passionis et r«vcstra:

culpa rei estis, quia, Christo ad redemptionem mundi de sinu Dci Palris venlente, jain tenipus novi

surreclionis ejus fruclum, id esl

animarum

rum salulem conscqui ab
Yagus, inquit,
el

eo posselis. Scquitur

lestamenti a tempore testamenli veteris non distinguilis. Si

profugus eris super terram. Vagi

aulem Cain obtemperassel Deo
sub
te cril

diccnli

:

quoque
ram,

estis hodie,

o Judaei, et profugi super ter-

Quiesce

;

appetilus ejus, el tu dotuinaberis
illo

id csl in

oinnes genles dispersi. Vagi eslisel

iltius; ipse

peccato doiuinaretur, non

sibi

do-

dispersi in amissione lerreslris ct coeleslis regni,eo

minanle, servus peecali, fratrem (65) non occideret

quod Chrislum negaverilis anle
*'

faciein IHlali, judi-

innocentem. Sic
gerebantur,
si

ct

Judaei, in

quorum

figura

!:ajc

cante

iilo

dimilli (Act. ui).

Quia Christum

vobis

qiiicscerent a sua parlurbatione, !emet

per prophetas promissum, et a Deo Patre de coelU

pussalutisper graliam

pcccatorum remissionem,
ad pacniten-

ad redemptioncm humani gcneris missum, negalis,
idcirco

cognoscentes, Jesum Christum audirenl dicentem

Non

veni vocare justos, sed peccatores
v). Interrogat

delicet et

quod verchainini, accidit vobis, locum vigcnlem perdidistis. lnfelices ilaquc estis,
el

liam (Luc.
ignarus
reuin
tuus
?

eum quem

a

quo

discat, sed
:

Deus Cain, non lanquam scit tanquam judcx
L'bi est

o Judai,
ccelo

ab Jerusalem profugi

el in cunctis

sub

regionibus dispersi.

Sive ut in Septuaginla
:

puniat, et dicit
ille

Abel (raler

iulerprelibus scriplum est

Cemens, inquil Domi-

Respondit

se nescire, nec custodeni ejus

nus ad Caiu,

el

iremens etissuper terram. Et nunc
ipsuin rebel-

se csse. S.c et

vos, o

mendaces

Judaei, nobis rc-

quis non videal, quis non agnoscat,

spoudere

soliti

estis, ctim Dei, id

est

sanctarum

lem ac durae cervicis populum per universum mun-

Scripturarum voce.de Christo interrogamus, Cbristum uescire vos dicitis. Mendax enim Cain responsio, vestra esl falsa negatio. Essetis, o JuJaei,

dum esse

dispcrsum, bonis operibus vagum,
?

et a terra

promissionis profugum

Quis non videal quomodo
et

quo-

gemat niocrore amissi rcgni,

tremat timore su-

dammodo

Cbristi

cuslodes,

si

Chrislianam fidem

devota meute sustiperelis, eamque bene vivendo
custodirelis. Dix.it
cisti?

P

speclae morlis

sub innumerabilibus Chrislianorum

ac paganorum populis? DixitqueCainad

Dominum

:

etiam Deus ad Cain
fratris tui

:

Quid

(e-

Major
ejicis
el

est iniquitas

mea quam

ut

veniam merear. Ecce

Vox sanguinis

Abel clamat ad

me

me

Itodie

a facie terrw, el a facie tua abscondar,

de lerra. Sic et de vobis, o Judaei, ipse Dei el Virginis Filius per

ero vagus el profugus in terra. Igitur omnis qui

Jeremiam prophetam conquerilur,

invenerit

me, oceidet me. Vagus

et

profugus gemit

dicens

:

Prcevaricalione pnevaricala 4$t in

me domus
dixerunt

in terra judaicus

populus, plus leinporalem

Juda,

ail

Dominus. Negaverum me,

et

aeternam mcluetis mortem. Iratum

enim

se

quam Deum

Non
cens

est ipse (Jer. v).
:

Iterum per Isaiam clainat, di-

habere, grave esse non pulat, quia non spiritualiter,

Tola die expandi manus meas ad populum non
e\

sed carnaliter sapit. In hoc apparet, o inimici

credentem,
(66) eniin

eonlradicentem mihi (Isai. lxv). Habet
in terr.a,

jusliliae Judaci,

quod

in divinis Scripturis

non

spi-

magnani vocem Christi sanguis

rilualem inlelligentiam, sedcarnalem sensum inquii
ritis;

cum
Cain

eo

fideliler

ac devote susceplo ab omnibus gcn;

quia plus grave aesiimatis, quod, terra pro->

libus
:

respondclur

Amcn. Iterum

dixil

Deus ad
aperuil os

missionis perdita, vagi el profugi dolelis et gemilis,
in lerrenis angusliis,

Maledictus eris super lerram,
et

quw

quam

illud

huum,

suscepit

sanguinem
et

fratris tui de

manu

lua.

D

corporis Chrisli non dal fructus suos,
videlicel

quod vobis terra peccatorum
reatum suuin

Maledicli

ests etiam

vqs, o Judsei. a terra, id

remissioncm alque aeternam remuneratiodoluil Cain
in

est ab Ecclesia, quaa aperuit os

suum

in confessione

iicm.
ei

Secundum carnem

deliciorum, et suscepit sanguinem Christi, qui effusus esl in remissionein omnium peccatorum, vo-*
bis illuni cruciligentibus. Dixit eliam

mala quae

prasenti saeculo perpessus esl, et

Deus adCain:

Cum
Ac
si

operatus fueris terram,non dab
apertius, o Judaji, vobis

Cum

operati fueritis

t fructum suum. Deus Paler dicerol terram, Christum crucifigen-

non secundum spirilum. Qmnis qui invenerit me, ail Cain, interficiet me. Sed quid ei responderil Domimis, audiamus. Neguaquam, inquit, ita (iet, sed
omnis qui
interfecerit Cain,

septuplum punielur, vel

sicut Sepluaginlainlerpreles translulerunt,

Septem

(65) Supcrflua haec est particula negans. Isidorus Non Hlo sibi dominantc servus esset peccali, legit nec (ratretn occidisset, ctc. Scd li. Marlinus Augu:

slinum sequi maluit. (66) Verba quae nolamus, Augustini sunt, lib. xn, eontra Fausl., cap. 10. Scd qnare hic intruseril au«ior, uesciuius. Cum c-si;u ;td velerem alludaui

rilum, juxta quem sacram communionem eucharislicam accipienles, Amen sacerdoti respondebant, niinus recle bic apposila videnlur, nisi quis dixerit quod non facile probaveril, adhuc saeculo duodecimo hunc morem viguissc. Ycrum Martinus uoster presse Iranstulil Isidorum.

-2«7

SERMONES. - SERM.
interfecerit Cain.

IV, IN

NATALE DOMINI.
iu ineredulilale

218

vindictas exsolvet, omnis qui

Ac

si

A aulem

vestra perscverare volucrius.

Non ila, sicut tu acslimas, morieris, nec mortem pro remedio accipies sed usque ad septimam generationcm vives, et semper terrore mortis
diceret
:

absquedubio
el Virginis

in

aelernum peribilis. Ipsum ergo Dci

;

Filium,
el Spirilu

Deo Palre

quem baclenus itegastis, cuin sanclo unum et vcruin Petim
el

ita

torqueberis,

ut

quicunque

te oceideril a

magno

esse credile,ut peripsum, qui cst viu, verilas

vila

liberet

te cruciatu.

Non quod

ipse qui
sit,

occiderit

(Joan. xiv), ad aelernae vilae gaudia possitis pertingere.

Cain septem vindiclis subjicicndus

sed ut se-

Ut ergo jam
fuit

saepitis

testati
iniiio
,

suiiius,

Deas

cl

plem vindictas, quae Cain tanto tempore conseculae
fu^runt, solval,
ciderit

liomo Jesus Chrislus ab

mundi
legis

(iguris pa-

dum

ipse Cain inleilicilur, qui oc-

triarcharum

praesignatus

lcslmoniis

eum, qui jure

fuerat dereliclus ad poenam.

praenunliatus, propbelarum valiciniis prjcoslensus,

Sicul majores nostri pulunt, in seplima generalione
a

apostolorum alque evangelislaruin praeconiisapcrte

Lamecli inlerfeclus

fuil

Cain. Posuit autem Deus

Cain signum, ut non eum
uisset

interficeret

omnis, qui inreesl, quemRomanis subju-

eum. Hoc revera multum mirabile
gentes, quae a

admodum omnes
gatae

sunt in rilu

Romanorum sacrorum

ac caere

nioniarum transierunt, eaque sacrilegio observanda
et colenda

susceperunt. Gens aulem judaica sive
regibus,
sive

Novum Teslamenlum verum Deum et verum bominem esse, ad redemplionem mundi a Deo Palre misswn fuisse, propter delicta humani generis passum fuisse, die tertia resurrexisse, nunc in Dci Patiis dexiera consedere, alqne ad judicandum vivos ct mortuos inde venturum esse. Haec omnia quae praemonstratus. Vctus quippe ct
illum praedicat,

sub paganis
ainisit

sub Chrislianis

non

diximus,

si

fideliter crediderilis,
illius

ad pascua semper

signum

legis et circumcisionis,

quo

a caete-

virentiacum ftdelibus

ovibus, quas ipse suo

rs gentibns populisquedistinguitur, sed omnis imperalor vel rex, qui eos in regno suo invenerit,

preliosissimo sanguine Deo Patri acquisivil, ipsius
a;ljuti

auxilio pervenire poterilis.

cum

ipso signo eos invenit, nec occidil. Exiit ergo
XII.
et

Cain a facie Domini,

— Prwfigurat Melchisedech opereet nomineCkriel

habitavit in lerra Naid,

quod

slum verum Deum
et Ecclesice

hominem

:

caslissima Chrisli

dicitur inlerpretatum commotio, sive inslabilis, sive
p.uctuans, et sedis incertw.

exorat, dicens
uteos
et

:

Non

(67)

des in

Unde Psalmisla Deum commotionem pedes
el vos,

manus

peccatoris non moveant me. Sicul

ergo Cain egrcssus est a facie Doraini, sic

o

Judaei, qui pertinaciter verissimae veritati resistilis,
id est

q

Filium Dei negatis, exilis a facie Dei, hoc est

copula in Sara el Abraham prwfiguer ea spiriluales filios, ad wternw fetvliludinis gaudia pertinentes, genuit. InlroducilUi Davidis teslimonium , ut ipstim fidelissimum Ecctesiw sponsum verum Deum esse credant el ne propter eorum incredulitatem ab hwreditate c«leslis palrioe exsortes sinl. Adducitur Agur cum Ismaeliiis hisloria commcndans, ul revertantur ad sanctam Ecclesiam et sub manu illius humilienrala fuit
:
, ,

a dulcedine dilectionis Dei et a participalione lucis
ejus,
et habilatis profugi in lerra commolionis, id

lur

,

et

Citrislo

landcm ad jucundissimam duce mereantur pervenire.
si

amwniiaicm

est in perturbalione hujus fluctivagi saeculi, et car-

(68)

Sed

adhuc de
in

illo

,

quod verus Deus

et

nalis desiderii

contra jucunditatem Dei,

lioc esl.

verus
ler

homo

sit,

aliquo dubilalis,

quam

evidcn-

contra Eden, qui Hebraice interpretatur deliciw sive
epulationes, ubi esl planlatus paradisus.

Melchisedech rex et saccrdos opere el nomine

praefiguraverilvosmoiieotitdiligcniciaudiatis. Satra

Salis aperle

ostensum

cst vobis, o Judaei,

quam

enim Scriptura ipsum Melchisedech sacerdoteui Dci
altissimi

pcrspicue Cain incredulilalis vestrae malitiam prae(iguraverit, et innoccns frater ejus

incnarrabili

parenle progeniluni narrat.

Abel Christum

in

morte sua praeoslenderit. Cain juslum Abel fraut supe-

trc.n sutim, insligante invidia, interfccit,

Hunc enim Apostolus Paulus sine palre, sine niauecommemorans figuraliler refert ad Christuu» (Hebr. vn). Est cnim ipse Deus el homo Jesus
,

rius audislis

;

et

vos, invidia stimulanle, innocenaftixislis.

Christus solus de Patre sine malrc geniltis per dinilatem, ipse de niatre sine palre per humanilai

tem Chrislum sine causa cruci

Et quia

erga ipsum latorem legis ac judicem

omnium lam D
vagi

C m. Ipse quoqtic est aternus saccrdos
ail in

,

cui
in

David
wier-

superbe egistis, idcirco locuin et gentem perdidistis,
et, ut cernitis,

propheta

psalniis

:

Tu

cs sacerdos

per uuiversum

mundum

bonis

num secundum crdinem
./Elerntis

Melchisedech (Psal. cix).

operibus, et profugi, a terra promissionis dispersi
cstis.

sacerdos dicilur Cbrislus seeundum otdiscilicet propter myslerii sacra-

Plane scimus, necomnino dubilamus, qula
gloriae

si

ncm Melchisedcch,
mentum, quod
sire

ipsum

Dominum

cognovisselis,

nuiiqtiam

ipse Cliristianis, id est onini Eccle-

il!ura crucifixissetis

(lCor. n). Sed quia hoc, sicut

suaecelebrarc praecepil, ut non secuiidiiin Aaron
,

etprincipes vestri, per ignorantiam fecistis (Act.
si

m);

pecudum victimas

scd oblalioiem

panis

el

vini,

cx loto corde ad

Deum

conversi fueritis, et co-

id cst corporis et sanguinis

cjusdcm Domini noslri

ram eo de lanto
egeritis,

sacrilegio

condignam poenitentiam
consequi poteritis. Si

Jcsu Clnisii sacrainenlum in sacrifuio ofleramus..

remissionem ab
:

illo

Quod

(69) vcro patriarcha

magnus decimas

oninis

(67) Isidorus liabet

Ne

mcos, ex psalmo cxx, tit conslanter legit Ne des ad movendum pedemmeum. Pars allera et manus peccatoris non movcanl me, verba sunt psalmi xxxv, uisi quod Uidoius ait, peccatorum, ut Aiubrosius ct alii plurcs, quos ad:

dederis in molum pcdes videlur, ubi Atiguslinus

diicitSabbalicr.Psaltciiumquc Mozarabicuin innova
Brcviarii edilione.

(68) Isidor.,Qtt(F<f. in &?n.,cap. II. (60) Clarior redditur scusus lcgcndo patriarcha, cl
.

OHkc

i^f.i

,

;

219

S.

MARTINI

.EGIONENSIS

MO
;

substantiac suae Melclilsedech sacerdoti post beneJi-

A

riam ad memoriam reducamus
in eis

et

quam

perspicuc
Chrisli
ci

ctionem dedit (Gen. nv), sciens spiritualiter inelius
sacerdoiium futurum
in

hxc sacralissima caslissimaque
Sodomae
in Ceraris.
et

populo genlium quani

le-

Ecclesiae copula prxfigurata fuerit attentius inspi-

vilicum, scicnsetiaui quod Israel de ipso erat na-

eiamus. Post subversionem
peregrinatus est

Gomorrhae

sciturum futurumquc, ut sacerdotium Ecclesiochabcns pracpuiium benediceret in Abrahaj circumcisione sacerdotium Synagogae. Qui cnim benedixit,
niajor est, quarn cui benedicitur (Hebr.
et sacerdoles ex
vii).

Abraham
:

Dixitque de

Sara uxore sua
propler
illius

Sorormeaest, limens ne moreretur

pulchriludinem (Cen. xx). Ideo Abra-

Uude
bene-

ham

tacuit (70)

Saram uxorem

,

et dixii

suam

essc

semine Abrahae
,

nati, fralres

sororem, ne videlicet se occiso ab alienis capliva
possiderelur, cerlus de Deo, q'iod
permitleret, sicut nec

dicebant, id esl populum lsrael
ltis

quibus ipse pupu-

eam

violari

non
tulit

decimas secundum

ut majoribus et

mandatum dabat, vere eniincnlioribus suis. Nomen aulcm
legis
et juslilia:

primum

in

jEgyplo a PhaCerare
,

laone. Misit uutetn Abimelech rex

e'

ipsum,

scilicet

Melchisedech, rex pacis

eam. Venit autem Deus ad Abimelech pet somnium
nocle, etdixil ei
tutisli; habet
:

inlerpretaiur.

Quod bene

referlur ad Christum qui,

En
:

moriere prcpter mulierem

quam
teli-

postresurrectionem suamascendensin coelum, sedet
iu dexteraro Dei Patris, et pontifex factus esl in aeter-

enim virum. Abimelech vero non

geral eam. Et ait
el

Domine, num gentem ignorantem

num. lpse

est

enim rex

pacis, quia per

ipsum

re-

juslam
esl
;

inlerftcies ?
et

Nonne

ipse dixit mihi: Soror
?

conciliamur Deo Palri.

Ipse est eliam rex justitiw,

mea

ipsa ait

:

Frater mens esl

Jn simplici'
hoc
{ibid.).

quia ipse ad hoc venit, ut
impiis.

discernerel

santtos ab

tale cordis

mei,el mundiiia

manuum

feci

Idem quoque unus sacerdos
et

est et rex, quia

pro redemplione
suin
oltulit
,

omnium hostiam Deo
verus
rex
in

Palri s ip-

Abimelech ilaque a Domino, ut diclum est, somno commonilus, non commaculavil eam, sed intaclam
marilo reddidit. Verumlamen quis lunc
id csl in illo viro,

praesenli saeculo

populum suum Luce clarius

regit, et in futuro juste judicabit.

Abraham
,

figurabatur, et cujus

sit

uxor

,

quse

conslat, o Judaei,

Christum verum
pa-

in

hac peregrinalione, atque inler alienigenas pollui
ul
sit

Dei Patris esse Filium,

qucm abexordjo mundi
,

non sinitur

viro suo

sine macula el sine

triaichae figuris et aenigmatibus praesignarunt, sancti

ruga?ln gloria quippe Jesu
clesia, ul pulchritudo ejus

Chrisli recle vivit
sit

Ec-

prophetae

venturmn pToedixmmt
vcnisse el

Apostoli et

honor

viro suo

,

scili-

evangeljstae jaoi

cum

eis

conversaium

cet

eidem Jesu Chrisio, sicut Abraham pro Sarae
inler

esse manifeste praedicaverunt. His aucloritalibus, o
Judaei,

pulchritudine

alienigcnas honorabatur. Cui
in canlico spiritualis
el

palriarcharum

scilicet figuris el aenigmati-

£

ait ipse crelcslis ris
:

Sponsus
es,

amoett

bus

,

legis

testimoniis,

prophetarum

vaticiniis

Tota pulchra

amica mea,

macula non

Aposlolorum atque evangelistarum verissimis praecpniis, Chrislianorum fides indubitanter ex omni
parle roboratur, et vestrae incredulitatis
perfidia,
,

in te(Cant. rr). Ecclesiae

quippe pulchritudini, di,

gnitati scilicet et sanctitati

merilo reges offerunt
,

munera, sicut Sarae

obtulit

Abimelech

plus in ea
,

qui Christum

verum Dei Filium esse negatis

om-

mirans formae decus, quam amare poluit

violare

nino convincilur. Veteris ilaque ac Novi Testamenli
anciorilaiibus veraciter sibi tesiimonium perhibentibus, coaelernum et consubstantiale

non

potuit. Est

enim sancta Ecclesia Domino Jesu
ut

Christo in occulto uxor. Occulte quippe atque in

Deo Patri Ver-

abscondito spiritalis anima adbaeret verbo Dei

,

buin de sinu ejii6dem Patris sui ad redemptionem huinani generis in Virgincum thalamum, hoc est in

sintduo

in

carne una, quod magis conjugii sacra-

mentum
hujus

in Christo ct in Ecclesia

utcrum Virginis niisericorditer descendit ibique humanam naluram, scilicet sanctam Ecclesiam,
,

slohis(£p/ies.v). Proinde
saeculi,

commendat Aporegnum terrenum, scilicet
qui
sunt,

cujus
ausi

liguram gerebant reges,

non pbaniasiiee,

ut hasretici menliunlur, scd vera-

Saram polluere

non

non

est expertura

citer misericordileique sibi copulsvit,

quam

postea

Ecclesiam,nec ipsam Ecclesiam Christi conjugera
testimonio per fidem mysterio cessit
Ecclesioe fidem

secundum eamdem humanitatem suo pretiosissimo D esse cognovit, nisi cumviolaretenlavit.Divino enim
sanguine redemit
,

eique ad

Deum Patrcm,

a

quo

;

quia sanciae
praevaluit.

exierat post passionem
patriae

suam ascendens,
et

cocleslis

corrumpere nec violare

adilum reseravit,
Dei

eamdem huinanam

natu-

Terrenum

itarjue

regnum

in posterioribus regibu»
scilicet

ram
Ilaiic

in seipso ad

Patris dexleram

collocavit.

correctum, Chrisli conjugem,
clesiam, honoravit muncre,

sanclam Ec-

uljque conjunclionem, quaDei Filius sanclam

quam
:

in prioribus re-

sibi

ecclesiam sine macula et ruga in sponsam adov), si

gtbus corruptioni suae

non

valuit subdere. Ait au-

plavit (Ephes.
Juda;i,
tis
;

devola mente crediderilis, o
Eeclesiae
filiis

tem Abimelech ad Abraham

Quare iUant
:

dixisti

cum ejusdem
autem
,

salvari poteri-

sororem tuamesse? Cui dixit Abrakam

Vere soror
et ideo

sin

ad animarum vestrarum

safutem

mea
sibi

est, filia patris

mei;

et

non matris mece,
si

peitingere minime poteritis.

accepieam uxurem (Gen. xx). Ac
conjuncta
sancta

Dei

Filius de

Sed, ut vera esse non dubiletis quae dicimus, Abrahae patriaicha; et Sarse conjngis ipsius h»slo(70) hidor., Qucrst. in Gcnes.,

sancla

Eccleaia apcrtius diceret
est

idcirco

Ecclesia

soror

mea

,

filia

cap

1G.

221
Patris mei, quia

SERMONES.
Deus Pater,
cujus

SEKM.

IV, IN

NATALE DOMINI.
hoc enim SDonsus
et

222
sponsa,
vel vi r et

ego oetcrnus

A cundum

suin Hlius, sibi eain per

mc
:

adoptavit in filiam.
dixi
:

uxor, Christus et Ecclesia dicunlur. Quia vero co-

Unde
filii

esl

illuil

Davidicum

F.go

Dii estis, et

giptione sint fraties Chrisli, et omnes sancli, non consanguinitatc lerrcna, scd gralia divina, hoc est

Excelsi otnnes (Psal. lxxxi). Et Joannes evan:

gelista in Evangelio
fieri his

Dedit eis potestatem

filios

Dci

dePatre non de malre,
cius auditur.

aflabilius dicitur et

capa-

qui credunt in nomine ejus, qui non ex saner.

Nam
,

inter se

omnes

sancti per

eam-

guinibus ncque

volunlate carnis

,

neque ex volunl).

dem gratiam

fratrcs sunt.

luteviri,sed ex-Deo nali
inquit, palris
cepi iltam

sunt (Joan.
,

Fitia est,

Crcdere ilaque

o Judaei

,

indubitanler debetis,
ccelis

mei

et

non rnatris mece
si

et idcirco
:

ac-

Dei Filium pro salule

mundi dc

descendisse,

uxorem. Ac

aperte dicat

Revera san-

sanctam Ecclesiam
les filios

sibi sociasse, et

ex ea spiritua-

cla Ecclesia cst soror mca, qui per adoptionis graliain, et

ad

aeternae beatitudinis gaudia perlinentes,

per sacri fontis undain
filia.

Dei omnipotenlis
carnalis malris

genuisse.

Eamdem

igitur sanclaiu Ecelesiam fideli-

Patris mei cst
ineae, id esl

El non est

filia

ter ingredi
luali ulero

summopere

elaborate,

ut in ejusspiri-

Synagogae, quse non
filios

spiriluales

Deo

,

ex aqua et Spiritu sancto renali, atque
,

a cunclis peccalis emundali generat muudo. Quia igitur saninter filios Dei possimea velerem hominem exuit cuin B lis computari (Joan. m). Ipsc esl itaque verus Dei Virginis Filius, o Judaei, qui sanctam sibi Ecc'.eaclibus suis, et me fideliter credit verum esse Filium Dei Palris; jam non est filia Adae terrcni pasiam caslissimis amplexibus desponsavit, ex qua tris quotidie novos infantes gignit quos ad ccelestem sed spiiilalis Dci Palris. Primus ergo homo

sed carnales

cta Ecclesia soror

,

,

de lerra plasinalus lenenos
lius

filios

gcnuit; Dei Fi-

patriain sine intcrmissione iransmiliit.
caslissiina

De quo

ipsa

de sinu Palris veniens. sibiquc
,

humanam
Dicat

na-

omnium Christianorum maler
spiritualis ainoris
in in

sancla

luram conjungens

ccelestes eflecit.

ilaque Ecclcsia

Ecclesia in Canlico
ait
:

exsullans,

Deus
et

et

homo
:

Jesus Christus de sancta
filia

Dilectus

mcus descendit
,

horlum suum ad
hortis
,

sorore sua

Est, inquit, soror mea,

Palris mei,

areolam aromatis

ul pascatur

et

iilia

non

lilia

matris meac, el ideo illam mihi uxorem

colligat (Cant. vi). Dilecttis Ecclesiae, scilicet Chri-

accepi, quia

non carnales
sed

,

ui

Syuagoga generare
filios

stus, in
dit,

hoiTum suum ad areolam aromatis dcscenet

consueverat,

spirilales

gignit.
scilicet et

Reclc
sanli-

quia Ecclcsiam visitans, ad eos majori gratia

quippe Dei Verbum fiiiam Palris
liam mairis suae,

sui,

venit,

quos sanctis operibus

viriutum exemplis

ctam Ecclesiam novellam per gratiam,
id esl

non

bonae famse odorem ex se
gnoscil.

proximis emillerc coin hortis pas-

Synagogam per

legis prae

Sponsus Ecclesiae Christus
colligit,

varicationem vetustam sororem vocal; quia in hoc

C

cilur,

cum multarum animarum
quando

fruclibus delecta-

quod ipse Dei
nari voluit,
vinae graliae

Filius pro

redemplione mundi incarmerilis, sed di-

tur. Lilia

perfectos.

quosquc ab
,

non humanae nalurae
dono
est ascribendum.
el

hac

vita succidil.
est,

Sancta igilur Ecclcsia
suis Jesu
,

ui

supra

Hanc quoqne
Jesus Chri-

dictum

in

filiis

Christo sponso suo
charitate congluti-

sanclam Ecclesiam ipse Deus
stus per

homo

fidc jungilur, spe

suspenditur

Salomonem ad dilcctionem alquc adainorem suum provocans, non tanlum sororcm, sed eliani sponsa mvocat, dicens Veni in horlum meum, soror mea sponsa, miscui myrrham meam cum aro:

nalur, ul nihil extra Christum
gal
,

spnnsum suum
lide et

dili-

eumque

sibi

familiariter

spiritali

amore inseparabilem
sli,

lencat.

Baptismum ergoChri-

o Judaci, intra ejusdcm sancla^ Ecclesiae gredevola mente in nomine sanclae Trinitatis

malibus meis (Cant.

v).

Cum

ergo dicitur, de Palre
ir.atre,

mium
patriae

esse sororcm Christi Ecclesiam, non de

non

suscipile, ul cuni fidclibus Christianis ad coclcstis

de terrenae generationis, quae evacuabilur, scd gra-

renninerationem

feliciier possitis perlingere.

aTeruum mancbit, cognatione commendatur; secundum quam gratiam genus morlale ullra non erimus, accepla polestate, ul filii Dei vocemur et simus (/ Joan. ni). Neque cniin hanc graliam de Synagoga matre Christi secundum carnem, sed de Deo Palre perccpimus. Hanc vero cognaiionem lerrenam vocans in hac vila ubi omnes morimur, negare nos Chrislus docuit non falcri, cum discipulis ait Nec vobis dicalis patrem
liae ccelestis,

quae in

Indubilanler itaquc crcdcre debetis, o Juda;i, ipsum
sanctae Ecclesiae
ry

Dei Patris et
el

sponsum Jesum Chiistum verum Virginis matris csse

,

verum

Filiuni,

raliler esse

cum codem Palrc et Spirilu sancto unuin natuDeum omnia contiucniem omnia re, ,

gcntcm, omnia gubernantem
et

omnia disponenlem
ipsura inejns-

,

circumplcctenleni.

Ipsum ante omnia sxcula
;

,

Deus Pater cx seipso

inefTabililcr gcnuit
,

:

cornipla Virgo lempore gralia;

obumbrante

super lerram

:

unvs

esl

etiim

Patcr vester, qui in

dem

altissimi Palris sui virlulc de Spirilu
,

sanclo

calis esl (Matth.
sit

xxm). Quod vero Ecclesia cujus
occultatur;
haec inlcrim
difficilc

cnnceptum sinc pcccalo

ct sine doiore,

uxor

,

alienigenis
;

cujus
facile

autein

summa

cxsultationc et

laetilia

peperit

,

imo cum ipsum Deus
consti-

sit

soror, non tacelur

occurril

Pater posl Iriuniphum vicloriosissimae passionis et
resurreclionis
liiit.

causa, quia occultiimcslcl

ad inleliigcndum,

omnium rcgum principem
cst, in
ita

quomodo
tur; sivc,
illud

aninta Verbo Dci copuletur, sive miscca-

ct

super oniiio quod crcatuni

dcslera

quod melius
bit

ct apertius dici potcst,
ot

cum

sua cxaltavit. Kt nc dubilctis
o Juduoi,
qtti

esse, ui dicimus,

Vcilnun

Deus,

anima

sit

crcalura, Se-

ilhmi

nsijuf hodii?

preteiYO spirilu

;

*- 3
vcruoi Deuni esse ncgatis, David

S.
fidelis

MARTINI LEGIONENSIS
testts,

124

ex cujus seinine sccundum carnem ipsc proccssil, accedat, el(|uid Deus Paler de illoantcquam de Vir-

A

dit.

Supradiclo cigo lcslimonio, o Judaei, Deus Pa-

ler Jcsuin

Christum

Filiutn

suum vcrum Deum

esse

evidenler demonstiat,

el vos qui

illum prolerva

gine nascereltir

,

praedixil,

in

niedium
,

proferat.

mcnte ncgalis,

falsos
salis,

testes esse

manifeslissime

Dic, sancte David, dic de Chrislo

qund revclante

comprobal. Timeo

o Jud;ci, cl valde perli-

Spirilu saitcto didicisli; ut inimici veritatis Judaei

mesco ne propter

inccedulitatis vestrae obstinaiio-

tuo vcrissimo lestinienjo eonvicli, morliferae obstinationis

nem

coelestis

palri:e
et

perdalis habilationom.

Quia

incredulilatem a cordibus suis abjiciant,
fiJelissinium

ipsum Deum
causa cruci

hominem Jesum Chrislum sme
idcirco dc terra promissionis

ipsiiinque Ecclesise

sponsum veruui
illo

allixislis,

Dcum

essectedant.

cslis expulsi, ct per

universum mutidum sine ho,

Dic ergo, sancte David, quid Deus Pater de
pnedixerit. Ego, inquit, primogenilam

nore

dispersi

,

contumeliis
ne,

divci sisquc

injuriis

ponam

illum

affecti.

Timeo ilaque
ejus

sicut

propler sacralissi-

excclsum pra> regibas
apcrtius

lerrce (Psal. lxxxviii).

Deus

Pater

de
:

Christo Filio suo diceret

Ac si eodem unigenito Jesu Ego ponam, id esl constiprae ractciis

inuni
filios

sanguinem, qttem supcr vos et super
crudeliterquc effundi fe;

veslros expetislis,

cistis,

ab Jcrosolymis expulsi estis
ali

ila

propter

UiaiD illum piiinogenilum

liominibus,
illun

D incredulilatcm veslram
tiiae

haereditate coelestis pasi

quos honore subliinavi,
prae regibus lcrra;;

el

exceLum ponam
est.

extorres

sitis.

Procul dubio
,

in incredulilate

quod jam lolum

in ejus resur-

hac

permanserilis

meisque

salntaribus

monitis

leclione atque ascensione
liajc

complelum

Et quia

oLlenipcrare nolueritis, ejicielur Agar
filio

poleslas non est lemporalis sed aelerna, subji:

suo (Gen. xxi),

id cst

cum Ismaele Synagoga cum omnibus
ab haeplacet,

ciens, ait

Servubo

illi

in

alernum misericurdiam
ei

vobis, a porlione seniinis Abrahac, a socielale videlicet fili.irum

meam,

videlicet

cum

perpelua data esl

potestas

Dei, id est Christianorum, et
patriae.

in coelo et in terra (Matth.

xxvm),

el

teslamcnlum

reditate

coeleslis

Yerumtamen,
in

si

meum

fidele ipsi;

quia quaecunque de eo per proplie-

verax

illius

lemporis historia

niedium profera-

tas praedicla fuerunl, integre in co completa sunt
vel testamentum, id est promissio aeternae hacreditatis,

tur, et splritaliter exposita, ad erudilionem

omniuiu

noslrum, quid dical, omncs insimui atlcnlius au-

cst fidele ipsi,

quodejusdem testamenli
lidejussor,
in

est nietestis.

diamus.
(71)

diator,

id
:

est

signator, et

et

Jam ccntenarius

eral

Abraham, quando
,

ei

Sequitur
id est

Et ponam

Chrislianum,

et

saculum saculi semen thronum ejus sicul dies

cjus,
cutli.

Sara uxor sua genuit filium
_

qucm

vocavil Isaac,

Thronus reguni
eunt; sed dies

terrae est, ul dies terra; qui

Iranscst

dixit

Hunc cum vidissel mater ludenlem ctim Ismaele, ad Abraham Ejice ancillam et filium ejns :
:

cceli

semper praescntes sunl, ubi

non enim hares
fsaac (ibid).

eril

ftlius

ancilla cttm

fiiio

mco

Ihronus ejusdeni

Filii

Dei cl Yirginis in aelcriiuiu.
Jinlaei,

Luce clarius constat, o

Jesum Clirislum
Aperic conslat
illi

vcrum Deum
quia,
si

esse,

quem Deus Paler excelsiorem
Deus

Nunc igitur qmerendum esl cur anlea Sara voluil maritum de ancilla filium susciperc, attl cur nunc cum malre jubet a domo expelli?
Quod, ul credimus, non zelo
inyslerio prophetiae compulsa.
fecit

coiistituii prae eunclis regibus terrac.

accensa,

sed

verus Deus non esset, nequaquam

Agar quippe secun-

Palcr
sct,

omnem
illius

poleslatem in coelo et iu terra dedis-

dum quod
nuit, qui

dicil

Aposlolus, in servilute gcncravit

nec

tlnonum
iliiim

sicul dies cocli, id est in
cst, exaltassct.

Judaeorum populum. Sara vero libera populum gc-

eeternum super oinne quod creatuin
In hoc igitur

non secundum carnem, scd
qua
libeilate

in

libertalo

quod

Deus Paler primogcnitum
blasphemando inen-

vocatus esl,
(Galat. iv).

vocavit

eum

Chrisltis

vocat,
liinini,

non crealuram,
In

ut vos

Hoc

igitur mysterio prafigurabatur Juin serviluteni

o Judaei, sed Creatorcm esse apeite

demonregibus

daicum populum
tum,
in aeternum,

peccalorum genera-

slral.

boc vero quod

illuni pr.c ciuiclis

in dotno Sarae, id est in Ecclesia

non maiicre
hoc est

lerrae excelsioretn

constituil,

niaiiireste

eutn

pro

D

nec esse haeredem
;

vcl

consorlem cul-

salule honiinuin

passum

fuissc, a niorluis

resur-

toribus Chrisli
fideli

nec

cum

filio

nobili,

cum

rexisse, coelum ascendisse, el in dextera sua illum

populo regnum
igitur

coelestis glorkc

possessurum.

exallasse, ostcndit. ln hoc eliam

semen ejus

in

qnod subjiingil, eclemnm munebil, plane demoiislral
ab eo pcr univer-

Cuni

Abiaham

ejiccret

acccpit panes el utrem aqttae, et dedil

Agar de domo stia, illi, c l impoeam. Exiens

evangelicam Christi doctrinam

suil liumero ejus infantem, et dimisil

sum munduin in cordihus audienlium disseminari, cum niiiltiplicalo aniniarunt fruclu ad coelesteni
patriam perveniri, et usque
iu fineni

autcm Agar erravit per solitudiiiem Bersabee. Cumqtte morientem filium sili projecisset sub arborc, apparuit
ei

mundi, sicut

angelus Domini, ct demonslravit
polavit filium

traditiunes Pliarisseortun mutalaB sunt,

non mulari.

fontem aquae,

et

suum

(Gen. xxi).

Nam

et in

hoc quod Deus Paler throuum ejus, sicul

Quid hoc

signiiical,

o JudaM, quod cxiens Agar insuis, nisi

dies coeli ponere se dicit, aperle illum

verum Deum

fanlein iniposuit

humeris

quod

vos, o in-

esse, cique onane judicium ueuiss>i (Joan. v)osten
(7!) Isidor.,

sipciiles ct maligni, tunc cerviccm Synagogaj n a-

Quwsl

in

Gcn., cap

1".

225
tris

SERMONES.
vestrae

SERM.

IV, IN

NATALE DOMIM.
Nusquam enim Deuni Patrem missum
:

226
fuisse

gravastis,
filio

quando de Jesu Chrislo Dci
:

A

gilur.

et

Virginis

sine revercntia Pilato clamaslis
et

Sanguis ejus supcr nos
xxvii.)

super

filios

nostros ? (Matlh.

Panes vero hoc indicabant,quod velus sacerferret et oflerret,

dutium panes propositionis sicut
sic cis vcsr ereltir.

Cler vero aquae, qui defecit. ve-

De quo Deum Palrem Israelilico populo Ego (73) tnillam angelum meum in pracursum tuum, et occidam omnem populum, ad quem ingredieris. Et iterum Observa et audi vocem meam, et inimicus ero inimicis luis, el prwcedel t$
legimus.

dixisselegimus

:

stram

,

o Judaci, significabat purificalionem defectiin pelle

angctu* meus.

vam, sivcdoctrinam veslram carnalem
tuaclausam,
id esl in

mor-

Aperle ostensum esi vohis, o Judsci,

carne veteris hominispraevari-

cue Ismael

quam perspicum malre sua Agar Judaicum populum
Synagogam
pracfiguraverit, el

cationis senlenlia
praestal,

damnalam, quae nec refrigeiium
filio

iiialremque ejus
lilcr

qua-

nec silim saliat, sed aestu tepiJa vomitum

cum

ea a porlione

seminis Abrahae el Sara?,
et sanctac

gencrat.

Quod verocrratAgar insolitudinecum
sciticet

id esl a consortio filioruin Dei

Ecdcsiaa

suo lsmaele, significal incredulam Synagogam
filio

suo,

cum populo

judaico,

id csi

cum cum
ti

ejcctus

s.t.

Alio iiaque inlerpretc super hac re

non

indigclis; quia, ut propriis cernilis oculis sicut in
eis praefiguralum fuit, sic eveniet vohis. Ejcctus est
Isrnael

omnihus

vobis, o Jtidaei,

expulsam de terra sua sine

rege, sinc Icge, sine sacerdotio, sine allari et sine
sacrilicio,
in tolo

cum

m

tre

sua Agar a domo, el ah hieredi;

orbe errare, et viam, quaeChri-

tatc

Abrahae

el Sarae

ejecti

estis et vos, o Judaei,

slus est, pcnilus ignorarc.
siti

Quod autem

filius

Agar

cum malre
menlorum

vestra Sjnagoga a cornmunione sacraEcticsiae,
et a societate

alllictus

mori incipiebal, vos Judaeos praevariel

electorum Dci.

ralione
;

Icgis,

incredulitate

menlis languidus

siguili abat,

nullam spiritalcm purificationem hafilium

Sed jdin quid angelus ad Agar dixcrii, audiaraus. Quid hic agis, Agar ? Qui rcspondil : A facie dominrn mecr Sarai ego fugio (Gen. xvi). Fugit Agar a
facio Sarai

hcnles.

Quod vero
ct

morientem

sili

sub arhorc

projccit,

dcmonstrante angelo aspexit fontem,

domiuae suae;
Ecclesiae.

fugitis ct vos,

o Judai, a
a

praesignabat

quosdam c\

vohis, o Judaei, ad

umbram
et

facie

sanctae
id

Longe quippe

domo

ligni crucis Christi oliin

rcfrigerium aetcrnae salutis

Ahrahac,

est

a

sancta Ecclesia rcccditis, curo
et Ecclesiac sa-

consccuios.
rlivit

Quod pucr plorans clamabat,
et

exau-

superba mente Chrisii Evangelium,

eum Dominus,
fonlcm,
illos

sic

demonslranle angelo

cramenia suscipere
clae

reniiilis. In

hoc nimirum a san-

aspcxil

praefigurabal, qui ex Judaeis

Ecclesiaesinu procul receditis, quod calholicam,

ad Chrisltim convcrtuniur, ac flentes retro aclos
errores cxaudiunlur, rcseratisque

id esl

universalem fidem,

et

bapiismum

Chrisli de-

eorum cordium r
id est

vola mente recipere conlemnitis. Nolo vos lateat.o
lnimici verilalis Judaei,
clesia de
infrdelitatis

ocfhs, vident fontcm aquae vivae,
Filium Dci, qui dicit
dicil
:

Christum
n>e, sicu:

quod idcin o vos sancla Eccordium
voslrorum
dtiritia

Qui
in

(TZ) credil

in

Sniplura,

fiet

eo fons aquec talientis bi
:

tilam cmernam. El ilerum

Si quit

sitil,

veniat

ad

aspere increpat, quia vos electorum Dei agminihtis consociari desideral. Vos autem non solum illius

me,

el

bibal

',

flumina de venlrc ejus flucnl aqua:
exauditio interprelalur. Angelus

vivar.

UnJe Ismael

autem

salutarem doclrinam recipere non vullis, sed quod vobis esl damnabilius, viluperando, blasphemando,

ipse figuram gerebat Elia?, pcr

quem Judaicns podicil
:

mendacissima verba jaclando cum Synagoga malrc
vestra a facie illius longe receditis. Sed quid angelus ancillae

pulus circa finem niund: crediturus est, sicut pcr

Malachiam prophetain Dominus
(Malach.

Ecce ego
in

Sarai,

id

est

matri vcstraj Svnagogas

miitam vobis Eliam, qui convtrtat corda patrum
filios

dixerit, o Judaei,

non vos pigeat audire. Hevcrtere,
sub

iv), elc.

Verum quod
:

statim vocavit
tclle

inquit, et humiliare

manu Sarai dommw

tuw.

nngelus Domini Agar, dicens
quia
in

Surge,

puerum,

Ac

si

apertitts ipse

angelus,

qui veraciter Dci ct

gentem

maynam faciam eum

(Gen. xxt),
fu-

hominis Jesu Christi figuram gcrehat,
malri vcstrac diceret
:

Synagogtc

significal

ipsum populum Judaeoruni copiosum

Revcrlere, o gens Judaita,

turum

late

generalum; sive quod qui ex

eis Christo r> quae vcre sinc consilio es, et sine spiritali
lia,

prudcn-

cssent crcdiluri, cceleslis regni gloriam erant consccuturi.

tandem revertere
tuae,
Cliristi

ct

humiliaie sub

mauu dogens Ju-

Quod aulcm eumdem angelum,
illum vocat Deuin,
est,

qui loque-

minae
Jesu

scilicet sanctai

Ecclesi;c, omnipotentis

halur ad Agar, prius angeluiu luisse Scriplura demonstrat, deinde
fuisse
Filiuin

spons;c.

Qtiasi

diceret

:

Dci

daica, humiliarc sub

manu

sanclae Ecclesiae, evan-

credendum

qui per legem el prophetas

gelicam scilicet doclrinam

fideliter

aurihus percipe.
perfice,

sempcr locutus
que

est.

Qui ideo angclus vocalur, quia
Teslamenli angelus missus
intelli-

corde assidue meditarc, sanctis operibus

Dci Palris voluntalem honiinibus nunliat. Ubicunin tola serie Veteris

bene vivendo implc, camalis

legis

obsenrantiara

speme, baptismum
greuiium
in

inlra

ejusdcm sancUe Ecclesis
Trinilatis, Palris vide

lcgitnr,

non DeusPater, ncc Spirilus sauclus

nominc samtae

(72) Pcrlurbatus cst
ila

horum ordo locorum,
silit,

quae

restilucnda

:

Si quis
sictit

venial ad me, et bibat.

Qiri credit in

me,

dicit Scriplura,

flnmina de

aqucr salientis in vilam a'temam. (Joan. iv, 17..)' (73) Ex divcrsis cap. 25 Exodi versiculis couflau h;cc sentenlia vidclai nempe. v. 20, 21, 22, 23,
:

TOttre ejus flucnt aquai tiva\ Jo:!iin. vn, 37. Qui... bibcril ex aqua, quam ego dubo ci.... ficl in eofotu

27.

; ;

327
licet cl
Filii el

S.

MAKTIN! LEGIONENSIS

Spiritus sancti, huiuililer lidelilervilae

x

§

XIII.

Palriarclia

Noe

suis opcribuc Clirislum

que suscipe, transactoe
poenitenliam
pe,
libi

scelera tt dclicla Deo,

et fccclcsiae sacerdotibus

cum

lacrymis

confilcre,

ab eis injunctam humiliter suscislude, ut per

summa cum devotione implcrc cumdem Dei Virginisque Filium, qui

veracilcr via,

veritaset vila (Joan.xix) esl, ad aeternac vilae gaudia,

quam eumdem Dcum hominemque Jesum Christum
ncgando
perdidisti, possis pcrtingere. Reverlere, in-

quit angelus, Agar, ad Sarai

miliare sub

manU

UliUs.

dominam tuam,et huAc si apertius dicercl
:

Noe, nec qui cum eo erant, salvari nisi per arcam periculo dxiuvii poterant ; ita nec humanum genus nisi per baptismum et sacramcnlu passionis : imo prwfigurat pro salute hominum eum passum, cruciftxum, a filio Cham derisum. Sem et Japhelh operienles patris nuditatem benedicuntur ; maledicilur Cham. Dei Virginisque Filium pro redemplione humani generis passum Isaac immotalio prafigurat. Admonel Judwot ul, sicul asinus semper stimulo indiget el palea, timore aHerna: damnationis quasi slimnlo incilali, larditatem el asininam pigriliam cxpellant. et desiderio anernw remunerationis fidem percipiant.
pra-figuravit.

iVawt, sicut

Judaei, Synagogacfilii, revertimini

ad sanctam Ec(74)

clesiam

dominam vestram,
;

quae revera spiritalium
fidei et

Monco
Dei

igitttr

vos, o Judsei, qui illum superba

virtutum meritis, puritate
vestra est
subjicile
;

pielatis

domina

mente jam venisse negatis, ut quam perspicuc
ipsuin
ct

ct

ipsius regimihi vos ipsos humilitcr
in

Virginis Filium pattiarcha

Noe

in

illi

omnibus obedientcs

cstote, ejus-

K

suis operibus praeftguraverit solerter audialis.

que doctrinam

devola mer.te suscipite; qualenus

quippe requies intcrprelalur. Ipse

Noe etiam Deus et
a me, quia
requiem

(iliorum iltius collegio fideliter sociati, ad paradisi

homo
tnilis

Jesus Chrisltis de se

ait

:

Discite

jucundam, imo jucundissimam amcenitatem, Christo duce, mereamini pervcnire. Et ut pro certo
sciatis
,

sum

et

humiiis corde, el

invenielis

animabus

veilris (Mailh. xi).
illa,

Solus juslus invenitur

o inimici

veritatis Judsei, quia

nisi

vos

Noc

in gcneratione

cui commitluntur septein

ipsis fidelitcr

humililerque ecclesiasticis sacramen-

animae in una arca, cl solus siue peccato invcnitur Chrislus in
tola gcneratione

tis subdideritis, litcr

neqttaquam salvari poteritis; qua-

humana,

cui se-

Salomonem Synagogam matrem veslram cum omnibus filiis suis, ut ab insancta Ecclesia per
fidelitate recedat, et

ptem

Ecclesiac propler seplemplicera spiritum illu-

minantem, a Dco Palre in una Ecclesia, ne cum
hoc mundo pcreant, condonanlur. Lignum quippe

ad catholicam fidem quanlo-

cius conVertatur, admoneat, horlamur ul patienler
audiatis.

aqua quihus Noe a periculo morlis liberatur, crucem Christi ct baptisnium designanti Sicut crgo
cl

Revertere, inquit,

revertere,

reverlere,

revertere,

Noe
**

cutn suis per

aquam

et

lignum salvalur,
et

sic

ut intueamur te (Cant. vi).

Sunamilis quippe captiva

familia Christi per

baplismum

passionem

crttcis

inlerprclalur.

Ad hoc nimirum Synagoga mater
diaboli

a

damnatione perpeiua

eripiuntur.;

Arcam conEcclesia con*

veslra, o Jud.ti, ab Ecclesia vocatur, ul a

struxit

Noe de

lignis imputribilibu6

laqueis

resipiscat,

quibus ad ipsius volunlalem

struota est
victuris.

a Christo
illa

ex

ho.iinibtis in aclernum
praefigu-

capliva tenelur, elad JesitinChristumRedemplorem

Arca cnim

sanctam Ecclcsiam

mundi

fideliler

credendo revertatur. Nimium enim
Ecclesia vestris miseriis, ideo-

rabat, quae in flnclibus htijus mundi, id cst in periculis et pressuris nalat.

compatittir sancta

que, ut ad catholicam fidem reverlamini, indesi-

Manifeste iraque palel, o Judaei, quia, sicul Noe
ct
<|iii

nenter ad

Deum

preces fundit pro vobis.

Mullum

cum

eo erant, salvari nisi per arcam a pe-

ctiam condolet vobis, eo quod sine
erificio, sine lege, sine

altari, sinc sa-

riculo
nisi

diluvii

non polerant,

sic

humanum gcnus

rege et sinc pastore, id est
Chrislo, per qualuor

pcr bapiismum et sacramenta passionis cl rc«

sine sumnio pontilicc

munii

surrectionis Christi a serviluie hostis aniiqui et ab
aclerno interitu neqtiaquara poterat liberati. Si ergo

partes dispersi estis. Egredialur itaque Sunamil.s,
id est

aelernara damnationem vultis evaderc, et cttm EcSynagoga de diaboli caplivitalc cum omNi clesiae filiis ad ctcleslem patriara pcrlingere, oporprole sua, et reverlalur ad sanclam matrem Ecclesiam, et de transacla infidelitale dignam accipi.it p let vos Deutn Patrem el Filium et Spiritum Sanctum unum et vcrtnn Deum esse credere, et in nopoenitenliam ut non cum infidelibus pereal, scd cum ejusdem sanctae Ecclesiae filiis «lernam possi- mine ejus baplismum in remissionem peccatorum
;

deat vilam.

sumtna cum devotione suscipere. Pro cetlo itoquc
scialis,

Imlubilanter igitur credite, o Judaei, quod Jcsus

nec omnino dubitctis, o Judaei, quia
baplizati
fuerilis, salvari

nisi

Nazarcnus verus homo

est, et

verus Deus,

qucm

credideritis, et

minime
sit,

in hunc mundum misil ad redimeudum humanutu genus. Ipsum, ut saepe dictum est, quem Deus Pater ante omnia saecula ex se ipso genuit ipsum sancti patriarchae de virgine nasciturum

Deus Paler

poteritis yHarc, xvt).

Ut eliam de Chrislo, quod vcrus Deus
plius

am-

non

dubitelis, sed

firmiter illum, o

Judaei.

figuris et aenigmatibus pracostcnderunt

;

ipsum pro-

verum Dei Filium esse credatis; ilerum qualilcr patriarcha Noe ipsum Deum et hominem Jcsum
Christum pro salulc hominum passum, crucifixum,
et a patribus vcstris procaciter
verit,

phctie Spirilu sancto edocli

venturum praedixerunt

ipsum sancli apostoli

et

evangelisUe

jam

venisse,

derisum praeligura-

maiiifeste pracdicavertint.
(7i) Isid., ibid., cap. 7

moneo

ttl

patientcr audialis (75).

Noe

it.i(iuc

(75) Jsid., cap. 8.

229

SERMONES.
et


illa

SERM.

IV, IN

NATALE DOMINI.
collecta esl.

230

posl diluviura planlavit vineam,

ex

vintim A generati sunt. Japheth autem pater gentium est, cx

bibcns inebrialus est, et nudalus jacuit in tabernaculo suo {Gen.
ix).

quo sancta Ecclesia Chrislo
isle latiludo inlerpretalur.

Japheth
qui

Inebriatus est

Chrisius,

cum

Cliam medius

filius,

propter

peccata

noslra passus est. Nudatus est,
est in labernaculo

interpretalur calidus,
tus,

lanquam ab utroque discreIsraelitarum, nec in plenitusignificat

cum
Noe

crucifixus

suo, id est in

nec

in primitiis

medio gentis
morterri

suae.

Videns namque

Cham

nuditatem
videntes
:

dine genlium permancns

non solum

in-

patri3 sui, derisil

eum. Sic

el Judaui

credulos Judaeos, sed eliam calidos haerclicos
spiritu sapientiae, sed

non

Christi subsannaverunt

illum, dicenles

impalienliae, qui

sancloruni

Alios saivos fecit, seipsilm non potest saifum facere

pacem sua

haeresi solent perturbare. Vel alitor: (76)

{Matth. xxvn).
tate palris,

Sem

vero el Japheth, cognita nudi-

Cham ex
Posterilas

praesagio

fuluri

calidus
terrae

cognominalur.

posderunt vcstimenta super dorsa sua,
aversi operuerunt nudilatem
et

enim ejus eam

partem possidel,
et

et

intrantes

patris.

quae vicino sole

calentior est.

Unde
esl,

iEgyptus
dicitur.
in

Seiu

namque
et

Japhelh duo sunt populi ex cirin

usque hodie iEgypliorurn

lingua

Cham

cumcisione

prscputio

Christum credentes.

Cham
"
ejus

igitur in

filio

suo malediclus

tanquam

Cognita ergo nuditate pairis, scilicct videntes pas^

fructu suo, id est in opere suo. l'nde et ipsc filius

sionem Salvatoris, posuernnt vestimenta sua, vidclicet rememorati sunt sacramenta Scripiurarum,
et

Chanaan convenienter
est aliud

interpretaliir

motus to-

rum, quod qnid
habitat in

quam opus eorum? Japhetli
Sem, quia
legis
et

operuerunt nuditatem patris,

id

est

honorave-

tabernaculis
in

justificabitur

runt passionem Christi. Vestimentum enim sacra-

santla Ecclesia

domo

prophetarum.

mentum
ritorum
celebrat

significat.
;

Dorsa vero memoria esl praetcChrisli

Quod pcccantc Cham
significal

quia
Ecclesia

passionem
,

transaclam
futu-

non adhuc

exspeclat

posterilas ejus damnala est, quod plebs Judaica, quae Deum et homi-nem Jesum Cbristum crucifixit, aequam in filiis

ram. Tunc enim passionem Christi velamento te*
gimus,

pocnam damnationis
xxvu).

suae transmisit, dicens

:

San-

cum

illam

sacramento honoramus.

Sem
Ju-

guis ejus super nos, et super filios nostros (Matth.

primus

frater sanctos apostolos et eos, qui ex

daeis priroi crediderunt, significabat.

Japhelh vero
credituri

Manifesie utiqne patel, o Judaei, vos idcirco
ledicios esse
id est

mabo-

ultiinus

fraler

illorum, qui ex genlibus

cum Cham
Christi,

filio

Noe, quia nuditatem,

erant, el eorum, qui circa finem mundi, prawiicanlibus

passionem Palris
Jesu

vcslri, scilicel Dci el

Enoch

et Elia, ex Judaeis

ad Christum con-

mmis q mundi

quatn

pro vcstra

ac

tolius

vertendi
frater,

sunt,

lypum

tenebat.

Cum

vero medius

salute

misericordiler sustinuit, non reve-

id est

impius Judacorum populus, qui ideo
tenuil,

renter operuislis» id esl non fideliler credendo honorastis, sed conviciando et
slis.

medius, quia nec primalum apostolorum

improperando

derisi

nec ultimus
vidil,

in

gentibus credidit, nuditalem palris
Salvatoris consensit,

Bencdicli vcro sunt a Deo

Sem

ct

Japhet, id

quia in necem Domini
;

est populi Chrisliani, qui

nuditatem, id esl passio-

et nunliavit fratribus foras

quia per ipsos Judaeos
in prophetia secre-

manifestatum tum.
Fil crgo

est,

quod erat

mortcm Jesu Christi Redempioris sui videntes non illum flagellis caesum, cruciftxum, mortuum et sepullum vitupcraudo derident sed jam
el
;

nem

Cham servus

fralrum suorum, sicutestis,
le-

vcraciler

resuscitalum, et

in

Dei Patris dextera

o Judaei, usquc hodie servi Christianorum. Vos

collocatum suinma
adorant, et

gem

cl

prophetas bajulatis, sed ea quae

legilis, car-

naliler intelligitis, ideoque ad

veracissimam verila-

ac

cum devolione veneranlur ct cum Deo Patrc et Spiritu sancto unum vcrum Deum esse credunt. Quia igilur vos il-

tem, quee Chrisius esl, pervenire minimc poterils.

lum, o Juda:i, deridendo sprevistis, ideo cisdem
populis Christianis in captivitatem per universum

Nos vcro
legimus
;

legis ct
et

prophelarum Scripturas libenter

miindum Iradili estis. Si crgo vullis a temporali ct lem sensum quacrimus, idcirco Jesum Chrislum D aelerna servitute libcrari, ct cum Japleih, id est Dei et Virginis Filium pranunlialum, natum, pascum populo Christiano in tabcrnaculis Sem, hoc sum, resuscitalum, et in Dei Palrisdestcra exaltaest in fiJe palriarcLarum ct prophetarum dilatari, tum, in cisdem Veteris et Novi Testamenli sanctis qui Christum ad rcdcmptioncm niimdi vcnturum
Scripturis aperte invenimus.
Iuterea vos

quia in eis non carnalem, sed spirilua-

verum Dcum

ct

verum hominem essc evidenlissimis
indubiianier a Dco mtindum jam rcdomisso
id

moneo, o

Judaei, ut libenler audiatis

figuris praeostcnderunt, ac vcrissimis oraculis prae-

quam

'fcliciter isii duo fratres, qui patris nudiiatem reverenler operuerunt, a palre benedicuntur. Benediclus Dominus Sem, sit Chanaan servus ejus.

dixerunt, oportet vos ipsum

Patrc

missum

fuisse ct

crederc.

Dilatatur

cnim Japhclh,

esl populus

Dilatet

Dominus Japheth,
lsle

et

habitet in tabernaculis

Christianus in tabcrnaculis Scni, vv.m pairiarcha-

Sem

{Gen. ix).

Sem major

nalu

cst,

ex

quo

rum opcra
ligit.

ct

prophclaruni dicta splrilualiler intolcatholic.ini

patres, patriarchae sciliccl cl prophetac et Aposioli,

Ac per hoc fidem
ibi firiaiiura ct

Vetcris Tcsta-

(76) Hinc ad usque dicitnr, verba sunt eliam Isidori, sed ex libn vil Eiymolug. capilc G, con-

sule
cit.

locuni Hicronymi,

quem adds*

;

S.

MARTIM LEGIONENSIS
A
etiam

232
aperle in ipsa

incnti aueloritalibus corroborat, et

irrcfragabililcr

quam

cadem

bistoria conlis

munit. Sed

si in fide

calbolica, o Jttdaei, lol patriar-

vcstri malitia, el
ftierU.

incredulilatis durilia praeoslcnsa
siicnter au-

cbarum

liguris sibi

convenientibus, lot propbela-

rum valiciniis, quod Cbristus vcrus Deus el verus bomo sil, apertissime concordantibtis, nondum
conflrmali
residel
in
eslis,

Moneo igitur vos, o Judxi, ut diatis quid Alraham dixcrit duobus Exspectate hic cum asino, inquit, eqo
usque properantcs,

servis
el

suis.
illuc

puer

sed adhuc dubictatis
(77), qu:im

scrupulus
pcrspicue

postquam adoraierimus, reverservi in via

meniibus vcslris
ei Virginis

temur ad
asino

vos.

Duo autem Abrahae
ad locum

cum

ipsum Dei

Filium pro redemplione hu-

relicti, cl

sacrificii
Jtidaei,

non pcrducli
qui

mani gcneris passum Isaac pnefiguravcrit, quando illum pater suus Abraham ligalis manibus cl pedibus in altaris ara super strucrn lignorum Domini
pncccplo imposuit, gladium arripuit,
immolaret, inaiuim
iiaque
illius

vos praefigurabant, o insensati
tre vestra Agar, id est
vililcr vixislis, ct

cum malegc ser-

cum Synagoga sub

non

spirilualiter, sed carnalitcr

ct

ut

illum

legem

el

propbctas intellexislis, ideoque ad locum

cum
;

gladio erexit.
si

Ilistoriam

Racrificii

non

accessistis,

hoc est ad animarum

lemporis, o Judxi,

placet, ad

me-

moriam rcducamus
slum
a

et qualiter Isaac Jesuro

Chri-

vestrarum salulem per Chrisli passionem non pervenistis. Ilii quippe ad locum sacrificii perveniunt,

Deo Paiic missum, et pro mundi rcdem- » qui passionem Chrisli in lcge et prophclis praenuntialam inlelligunt; et non fuluram, scd jam prd ptione eidem Deo P.itri oblatum prxsignavcrit, dimundi redempt one olim celebratam fuisse firmiter iigenter simul inspiciamus. Ail eninv Deus ad Abraham Tollc filium tuum unigenitum quem diligis credunt. Cur autem duo servi Abrahae cum asino, id est cum stultitia et caecitale mentis procul a loco Jtaac, et vade in tcrram visionis, alque offeres eum ibi
:

:

in

holocauslum super

unum monlium, quem monstrade nccte consurgen
,

sacrificii

remanserunt, nisi quia vos, o Judaei in-

vero tibi.Igitur

Abnkam

strovit

sensali et caeci, in duas parlcs eralis dividendi, ct a

filium

asinum suum, ducem secum duos juvenes et Isaac suum. Dixitque ad pueros suos : Exspeclate hic

Deo recessuri, atque

idoiis

servituri? In asino

cum asino: ego el puer illuc usquc propcrantes, postquam adoraverimus,rcvertcmur ad vos (Gen.xwi) (78). Abraham ilaque, ut diclum est, jubetur immolare
Isaac iilium
vit

enim veslra stultitia et recalcitratio apte inlclligilur, qua sempcr divinis praeceptis recalcilraslis quia etsi Denm cognovistis, ipsum tamcn vilipendendo
dereliquistis, et

culluram

illi

dcbilam
coelo

idolis

suum. llleautcm obtemperans Deo

slra-

exhibuislis; quapropler

omnibus sub

natio-

asinum, imposuit ligna, servos suos

longe rcliquit, solus
nirct ad

cum

filio

nibus in servitutem tradili cstis. Quod Moyses in cum asino monlem ascendit, £ spirilu prsevidens, et de futuro quasi jam de prxterito loquens, dicebat
:

triduo ad locum pervenil. Isaac vcro antequam ve-

lncrassatus esl dilectus,
,

el

locum

sacriflcii, ipsesibi

immolandus

ligna

recalcitravil

;

incrassatus
:

impingualus
Dereliquit

,

dilatalus

porlavit. Deinde

Abraham
admonilus

gladio armalus, el
fuit ul parcerel, ct

jam
non

(Deut

xxxii). Et adjecit
,

Deum

faciorem

penc ut

feriret,

snum

et

recessit a

Deo salutari suo

(ibid.).

Mani-

tamen sine sacrificio, vel sine sanguine fuso recedit. Apparens itaque aries in vepribus baerens cornibus immolalur, peragiturque sacrificium. Abra-

festum esl itaque, o Judaei, quod idcirco locum et

genlem

perdidistis, quia

Deum

et

Creatorem veasino reman-

strum superba

menle duo

dercliquislis. Hoc, ilaque, ut

ham quippe
quc
nisi
in

pater excelsus inlerprelatur. Quis itaest,
illa

jam dictum

est,

servi, qui
;

cum

Abraham, ut dictum

immolatione

serunt, prxfigurabanl

quia Judsei

in

duas partes

iigurabatur, nisi Deus Paterexcelsus?Quis inlsoac,

a se invicem scparandi erant,

ctum

Nam sicut Abraham unicum et dilesuum Deo victimam obtulit, ita Deus Paler unigenitum Filium suum pro nobis passioni
Christus?
ftlium
tradidit. Et, sicut lsaac ligna portavit,

canle factum est.
rccessil.

quod Salomone pecDomus enim Israel a domo Juda

Quibus etiam frequenter per prophetas
:

dicitur (79)

aversalrix Israel, o prcevaricatrix
in

in

quibus
in

Juda, quam graviter
r>

Deum

peccastis adorando

erat imponcndus, ila et Christus geslavit

hu-

idola.

Asinus autcm

ille,

o Judaei, vcslram insen-

meris suis lignum crucis
gendus.
Audistis, o Judaei,

suae,

in

quo erat

crucifi-

stultitia fulura gesiabat

satam praesignabal siultitiam.Islaquoque insensata sacramenla, et tamen quae
bus

Jesus

Christus,

quam manifcste Deus et bomo quem vos perfido corde hactenus
sanctorum
;

geslabat, ignorabat.
ail
:

negalis, et polluto ore blasphematis, in

patriarcharum operibusprseftguratus fuerit

quam-

Quod autem Abraham juvenicum asino, et postquam adoaposlolum Paulum raverimus, reverleinur ad vos in medium introducamus, el quid nobis dixeritdiExspectaie
liic
,

exstiterit, et

que huiuiliter Deo Patri usque ad mortcm obediens pro humani generis redemptione se-

ligenter altendamus. Cwcitas, inquit, ex parte contigit in

Israel, donec plenitudo genlium intraret,
ftcret

et

cundum humanilatcm, quam de
sine peccato

incorrupta Virgine
:

sic

omnis Israel salvus

(ftom. xi).

Quid est

accepil

,

quanta perlulerit

audite

caecilas? videlicel exspectate

liic

cum

atino. Ut ple-

(77) Hic audite vel quid simile supplendum est u t seiisns oralionis constet. (78) Isid., Quast. in Cen., cap. 18.

(79) Persaepe Dominus in Scriplur.is acriter invebitur in populum ob crimen idololalriae, sed b?ec expostmalio conflata videtur ex cap. ni Jeremiae.

253
niludo, inquit, gentium

SERMONES.
intraret,

SERM.

IV, LN

NATALE DOMINI.

231

hoc

est

poslmtam

A

gere

beatitudinem possitis. Nolite crgo in vestra

adoravcrimus, scilicet ubi sacrificium crucis Domi-

nicx fuerit impletum,

et

per omnes genles prxdi-

malitia perseverando fieri sicut asinus et mulus, quibus non est intellectus (Psal. xxxi) quia si Je;

calum,
quid

lioc est

ut

pleniludo
?

gentium intraret. El

est,

reveriamur ad vos

Tunc

videlicct Israel

salviis

fiet.

Triduum aulem
scilicet

illud, in

ad locum imiriolalionis,
ficat
:

tres

quo venerunt mundi xlates signisub
lege,

verum hominem esse, alquead redemptionem humani generisa Deo Patre missum fuisse non crcdideritis, ad animarum
Christiim
ct

sum

verum Deum

unam
;

ante lcgem, aliam

vestrarum salutcm pervenire nequaquam poterilis. Asinus semper stimulo indiget el palea. Tiniore
ilaque xternx damnalionis, quasi
incilali larditatom el

tertiam sub gratia. Anle lcgem,

abAdam usque

ad
:

quodam slimulo

sub lege, Moysen inde jam a nativilate
quid restat usque
in

a

Moyse usque ad Joannem

asininam pigriliam a cordibus
iterum
dcsiderio xtcrnx re-

Christi usque nunc,

et quid-

vestris

expelliie

;

et

finem mundi, dies tenius gra-

munerationis ad suscipiendam veram
vocati,

fldem

pro-

tix est. In qua tertia xlate quasi post triduum sa-

completum esl. Deinde Isaac Dominus in liguo sus- _ in sinibus Abralix, Isaac ct Jacob minime potcritis requiescere. Salvari enim nequaquam potcritis, pensus cruci afligilur. Sed illud quod figuratum est nisi illorum magisterio vos humiiiter subdiderilis. in Isaac, transjectum est in ariete. Quare ? Quia In Jacob et Esau operibtis Judtvorum reChrislus propler simplicilalem ovis esl. Ipsc enim § XIV.

cramenlum

sacrificii

magislrorum Ecclesix regimini vos ipsos devota menle subjicile; alioquin post hanc vitam

ligalus in altari ponitur, el

esl filius, ipse esl cl aries. Esl fiiius, quia est cl arics, quia imniolatus.
in vepribus

nalus;

probatio, elChristianornmelectiopreefiguratcr erunt.

Sed quid esl, quod Crux namque cornua habel; sic enim duo ligna compingunlur in se, ut spcciem crucis oslendanl unde scriptum est de illo Cornua in manibus ejus (Habac. m). Cornibus
hxrebal
arics?
;

Jacob benedictio, qncc Judceis est ablata, divina proeslante gralia, Christiano populo est coll.tla. Centitis populus aliquando non Dei populus, nunc vero Dei popuhis. Desiderio Cltristiano optans

:

animarnm salutem, subjungil uiile consilium, ut primogenita, quw pro lemporalibus oleum vendiderunt, recuperare possinl ; el wterni Patris benediciione,

ergo hxrcns arics Christtim crucifixum prxligurabat
;

qua privati sunl, participes

fieri.

veprcs aulem spinae sunt. Spinx ergo iniquos
significabant, qui

Pro ceito habeatis, o Judxi, qui Chrisliim verum

el peccalorcs

Deum

et

hominem

Jesum Christum in cruce suspenderunt. lntcr spinas ilaque peccalorum vcstrorum, o insipientes ct
maligni Judxi,

Deum

ct

Dominum veslrum
:

carne

Q

Deum el verum hominem esse negare ausi estis, quod vobis silenlium non tribuam, ncc quietos vos essepermittam, quousque coram Deo el hominibus verissimis sanclarum Scriplurarum teslimoniis
falsos leslesesse

indulum suspcnditis, sicul ipse per Jcremiam pro-

omnimodisconvincam.
igitur

phetam dc vobis conqueritur, dicens

Spinis pecliic.

Ad corroborandam

fidem

catholicam, et

catorum suorum circumdedit me populus
patiiarcha; ante legem

veslram mcndacissimam

perfidiam convincendam,

Aperte igilur ostensum esl vobis, o Jttdxi,
evidenter sancti

quam
pas-

Chrislum

aniiquorum Palrum hislorias libenter ad inedimn dcducam. Moneo igilur vos ut solcrler audiatis

de Yirgine nasciturum, pro salute

hominum

quam

apcrte in Jacob et Esau operibus vestra rc,

surum, die

tertia

rcsurreclurum, coelum asccnsuet

probatio

et

Christianorum

eleclio prxfiguralx
:

rum,

ct in

novissimo die vivos

mortuos judica

fucrint. Sic
essct

tiirnm,

peractoque judicio fidelibus suis xternam

enim iu libro Genesis legitur Cum Isaac annorum quadraginta, duxit uxorem noMesopotamia,
pro

felicitalem largilurum prxfigurabant. Satis csl ita-

viine Rebeccam,filiam Bathuetis Sgride

que, o Judxi, qiiod jamdiu
scilicct

cum

asino exspectaslis,

sororem

Laban. Deprecatusque
steritis
:

esl

Dominum

cum

slullitia incredulitalis

remancnles cum

uxoresua, eo quod esset
et

qui exaudivit

eum,
in

Ahraham
nislis,

ct Isaac

ad locum

sacrificii

non pervc-

dedit

conceptum
;

Rebecca:.

Sed cotlidcbantur
Si
sic
milti

Deum

vidclicetel

hominem Jesum Chrislum

ulero

cjus parvuti

quw

ait

:

futunnn

pro redemptione humani gcneris p?sstim usque in

D

erat,

quid necessc fuit concipcre? Pcrrexiique Re-

hoiliernum dicm credere
erg« ut, relicto asino ad
citis

renuislis.

Necesse

est

bccca, ut consulerel

Dominum. Qui

rcspondens, ait

:

locum

sacrificii,

quanlo-

Duae genles
tuo

in utero tuo sunt, et

duo populi cx ventre

properetis,

hoc est ut

incredulilalis veslrx

dividentur. Populusque
serviet

populum supcrabit,
xxv).
(80)

d

slultiliam atque duritiam
ct Virginis

ab animo pellenlcs, Dei

major

minori

(Gen.

Manifesle
indigetis,

Filium

pro

salule

bominum passum
Ecclesiam
in-

cognoscitis,

o Judxi,

nec cxpositione

fuissc firmiier credalis;

sacrosanetam
lidcliter

qualitcr populus Ecclesix

Synagogx populum sumajores
niinori

omnium
trctis,

fidclium

malrcm

crcdcndo

pcrat; ct quoniodo vos tcmpore

cjusquc sacramcnla, baplismum videlicct et

populo Chrislianorum servilium exhibelis.

Siqui-

cxlora Christianx religionis
rcverentia et
incredulis

ad

cum omni devolione suscipialis, ut non cum xternam damnalionem, sed cum
mysteria
filiis

dcm
quia

et in singulis

nobis allcgoricc hoc dici polcst;
inlra nos, vi-

dux

genles el duo populi sunt

liorum
ille

scilicct

alque virlulum

;

scd istc minor es»,
stint niali

cjusdem sanctae Ecclcsix

ad xlernam pcrlin-

major.

Sempcr cnim plurcs

quam

(80) Isid., QuojsI. in Geu., cap. 23.

Patrol.

CCYM.

53f,

S.
vitia

MARTINI LEGIONENSIS
Sed A Christi, quia
pleni,

23<5

honi, et

numerosiora
gralia

suiit virtuiibus.

Christiani a Clnislo

appellali sunt.

tamen

et in nobis

Dci,

populus populnm
Servit

Repletus csl crgo populus Cbrislianus odorc agri
qnia sancta
Ecclesia

superat, ct major scrvil minori.
spirilui, et vitia

ex utero roatris

cnim caro virtutibus cedunl. Processit aulem primus Esau rufus, et totus lanDeindc cxivit
fritier

per quaiuor

inumli

parics diffusa roplcta
Christi.

csl fide, et spiritali doclrina

quam

pellis hirsutus.

ejus Ja-

Moneo
suo, id

vos, o Jttdaei, ut qualiter Isaac minori

filio
li-

cob, et

manus

ejus eoniplexse crant calcaneo Esau.
ait
:

esl

populo Christiano, cujus ipsc Jacob
benedixerit,

Unde Scriplura
nisi

Plantam

fralris tenebat

manu.

guram
de rote
et

gerebat,

non ncgHgenter scd
Det
libi Z)«us,inquit,

Sed quare Esau lolus rufus, el hispidus natus esl, quia vos, o Judaei, priores legem accepistis, et sanguinem innocentum et sanclorum prophelarum
cstis polluti, a peccati
s.jiialore focdi

sollicila

inlenlione audialis.

coeli, id

esl de pluvia divinoriiin

verborum,
fru-

dc pinguedine terrw, boc est de muKitudine fide-

labe

sordidi,

et

nequiliae

litim

populorutn abnndantiam; det etiam
et vini, id est

libi

atque hispidi? Et non solumajusto

menli

corporis el

sanguinis ejusdem

Abcl usquc ad Joannem Raptistam multum jusiorum sanguinem crudeliter efludistis, verum etiam

Redemploris mundi saluberrimam eonimunionem,
elolei(Gen. xxvn), videllcel saneli

Spiiilusunetiotuo
scilicet

jpsum Redemptorem mundi sine causa cruci r.flixistis cnjus prctiosissimum sanguinem non amoris
;

nem. Et

adjecit

:

Serviant

tibi

populi,

exemploex gentibus ad lidem
doclrinae
delicet
sint subjecli
;

Christi eonversittia?
te

causa, scd odii, nec in

sed ad damnationem vestram super
hVios vestros inslillare expetistis.
fratcr

remissionem peecaioruni, vos ct super

el

adorent

tribus, le vi-

revereantur ex circumcisione venienlcs, et

Quod ergo

niinor

ecclesiasticam rcligionem suscipientes. Ut ccrnilis,
o Jndiei, vera sunl omnia quse dicuntur
scilicet
;

Jacob majoris

fratris

Esau plantam lenebat,

quia ipse,
fratrtira

hoc significabat; quia minor popuIusChrislianorum niajorem populum, scilicel Judxorum, Dei gralia adjulus sanclitale et justitiasuperaturus erai. Naro

populus Christianus, est doniinns
videlicet
libi,

suorum, Christiani
Sequilur
et
:

dominatttttr
sii
ille

vobis.

Qui maledixerit
libi,

matedictus,
repleatur.
ale-

qnod
eidem

isle

Esau

fratri

primogcnita sua propter escam suo minori vendidil, ac poslmodum
fuit,

qui benedixerit

benedictionibus

Omnino non

poleslis negare, o Judsei,

hanc n

palerna benedictione sibi debita privatus

eumest

dictionem usque hodiein vos pervenisse, quia buic
minori fralri, id est Christiauo populo, convinei-

dem

Israeliticum

populum

signiftcabat, qui, ul liber

Exodi
(Exod.

indicat, primogenilus a
iv)
:

Deo nuncupatus

mini muledixisse. Ab.omuibus igitur qui sub

cap.Io.

qui propter proesenlis sacculi lucra non solum primatus sui honorem amisit, verum eliam ct regni coeleslis pramium adipisci non meruit,

C

sunt populis maledicti eslis, quia innocenti fralri,
scilicet Cbristiano

populo,

sine intermissionc

ma-

ledictionem oppoiiilis.
Audistis, o Judsci, cx
liLri

Domino quodammodo
minanle, ac dicente
el
:

id

eidem exprobrante, com-

Genesis hisloria ve-

Auferetur a vobis regnum Dei

stram reprobalionem

,

audistis et

Christianorum
conten-

dabitur genli, scilicet Chrisliano populo, facienti fructusejus(Matth. xxi). Primogenila autem ipsa

eleclionem. Quia seuiper contra

Dominum

liosc egislis, ejusquc mellifluo orr sacpe eontradixistis,

vestis erat sacerdotalis,

quam majores natu cum
igitur

idcirco primogenila

vestra perdidistis, et in

benedictione patris induti, viclimas Deo velut pontifices offerebant.

gcntcm stullam reputati

estis.

Quia eliam Domiiii
illi

Hoc

dono

terreni amoris

Creatoris veslri obliti eslis, et culturam

debi-

desiderio caruistis, o Judaei,
regni.

cum

gloria coeleslis

lam

diis alienis exhibuislis,

ideo palerna
proestante

benedigralia,
ipsis
ail
:

populo Chrisliano
inquit, odor
tiir-it

Sed jam qualitcr Isaac minori filio, id est benedixerit , audiamus. Ecce,
filii tnei

clio vobis est ablata,

et divina

Chrisliano
sanctie

poptilo

est
filiis

collala.

Sic enini

sicut

odor agripleni, cui bcnc-

Ecclesiac

R.

Peirus aposlolus

Domiiius {Gen.

xxvn).

Ager plenns semper

Vos

estis

genm

cleclum,

regale sacerdotium,
,

gens

virginis Maria? uterus fuit.
tit,

Qui lunc plenus exsliquando unigeiiitum Dei Palris Verbum ex se came indutum portavit. Qui uterus revera plenus exslilit, quia illum in quo habitat omnis pleuitudo (livinilalis corporaliler genuit (Coloss. n). Odor ergo
hujusplenissimi agri fama sanctilatis el dijjnilatis cst Christi ; unde ait Apostolus : Bonus odor Christi

D

sancla, popnlus acquisilionis
nuniietis, qui de

ut virlules ejus an-

tenebris vos vocavil in admirabile

luinen

suum

(I Pelr. m).
:

De quo populo per prophe-

tam Osee

dicilur

Qui aliquando nonpopulns, nunc

aittem populus Dei (Osee n). Cerle gentilis populus

tempore quo scrviebat daemoniis, non erat Dei poptilus nunc autem veraciter Dei est popuhts. quia,
;

sumus Deo
coelesti
id

in

omni

loco in his qui pereunt, et in his
it).

divina illum praevenientegratia,

summa cum

devoali-

qui sahi (iunt (JJ Cor.

Undeeidem Jesu Christo
:

lioneipsius praeceptis est mancipalus. Et

qtti

sponso in Cantieo spiritualis amoris sponsa, In odorem est sancta Ecclesia loquilur, dicens
i).

quando non fueiat misericordiam conseculus, nunc autem per Dei gratiam ab eo est misericordiam
consecutus.
est
:

unguentorum tuorum curremus (Cant.

Dicalur ita-

Sequitur

;

Et erit in loco ubi dictum
;

que aperlius
est

:

Ecce odor

filix

mei, scilicel minoris,

Vos non mea plebs
i).

ibi

vocabuntur

filii

Dei

id est populi Chrisliani, sicut

odor agri pleni, hoc

vivi^Osce

Gentilitas quippe, ut diclum est, quia
idolis

sicul

anpellatio ve!

fama virtuium nominis

verum Deum ignorabat, non Deo sed

cultu-

257

SERMONES.
Dei, quae

SERM.

IV, IN
in

NATALE DOMINI.
sub
til

238
malilise et ne-

ram exhibebat. Al postquam per praedicalionem A
aposlolicam verilatem

aliquo dubitetis. Nolo ul vos
silentio
in

Chrislus est, co-

quiti.-c

abscondalis; sed

quod de
csl

illo

gnovit, idolorum culturam stalim adjecil, cl evangelicis

sentitis,

medio

proferatis. Haec

responsio

documentis devota mente sese mancipavit.

vestra. Dicitis

enim quod incredibile vobis videfur
Patris descendisse,

Gentiles igitur ad
lica

Deum

conveisi, et in fide catho-

Dei Filium de sinu

humanam

confirniati

sacro baptismatc a peccatis sunt

purgati, atque in

adoptione filioium rccepti, qui

naturam assumpsisse, passum et mortuum fuisse. Quia igiturmentibus veslris adhttc dubielaiis scrupuluni incsse dicitis; qualiter ipsum
Dei Filium

non merebantur » Domino plebs vocari, jam per
graliam vocanlur
filii

Dei.
;

ante omnia saecula cx Dco Patre genilum, et pro
auseullate quae

Audile ergo quae dico, o Judaei
loquor
;

redemptione mundi de Virgine nalum,
raverit, o

el

passnm

attendite quae

moneo. Ecce jam quod om,

fuisse Jacob patriarcha in suis operibus praefigu-

nino negare non

polestis

in

majori fratre Esau
,

inimici veritatis Judaei,

monco

ut soler-»

primogenita vcslra perdidistis
vohis promissam amisistis
Chrisliani populi
estis.
;

et

benedictionem
fratris,

ter audialis (8i).

minoris

id est

Pergens ergo Jacob in Mesopotainiam venit in locum, qui vocatur Belhel, et posuit
;

dominio eliam nolendo addicti
si

Verumlamen
,

sub eapiie suo lapidem et dormiens vidit in sommeis salutaribus monitis ac- B nis scalam slantem super lerram, el cacumen illius
langebat ccelum, angelos quoque Dei asoendenles
et

quievcritis
si

si

meis consiliis assensum praebuerilis,

mihi Chrisliano

homini animarum veslrartira
si

descendentes per eam. Hoc \iso evigilavit, uurt,

s

llulem dcsideranli crederc volueritis,

exhorta-

que lapidem
porta
coeli

diccns

:

Vere hic domus
iste

Dei

est et

t.onibus meis fidem accommodaverilis,
rlj
filii,

cum mino-

(Cen.

xxvm). Somnus

Jacob passio-

id

estcum Chrisliano populo primogenila,

quae pro lemporalibns otim delectationibus vendidistis,

recuperare poteritis, et telerni Patris bene-

nem, sive mortem Clirisii designabat. Lapis autem ct postea unctus unctutn ille sub eapite posilus Chrislum signi/icabal. Quis cnim ncsciat Christutn
,

diclione,

qua

privali eslis, parlicipes erilis.
,

Hoc

ab unctione appellari?
(82)

est igitur vobis utile consilium

ut credatis Chri-

Notandum, ut

in

libro

Elymologiarum

ait

slum ante omnia
gcnitum
fuisse,

saecula

a Deo Palre ineffabililer

B. lsidorus nosler palronus, quod Bethel urbem

ad redemplioncm mundi volunlale

Samariae condiderunt Jcbusxi, quae prius Luza vocabatur. Sed postquam dormiens

ibi Jacob vidit carnem sine peccato assumpsisse, passum, morscalam innitentem ccelo, et dixit Vere hic domus tuum, et sepullum fuisse, die lertia resurrexisse, C Dei est, et porta ceeli , hac ex causa nomen iocus cadum ascendisse, in Dei Palris dextera nunc seaccepit Betbel, id esl domus Dci. Quando autem dcre, et in novissimo die, ut judicet vivos et moribi a Jeroboam viluii aurci fabricati sunt , vocata tuos inde venturum esse. Haec est fides catholica, est Betheun (83) , id esl domus idoli , quae antea
:

Patris de ccelis descendisse, ex inlcmerata Virgine

quam
tis,

nisi fideliler firmiterque credideritis, salvari

minime

poterilis. Si vero illam

firmiter servavcri,

vocabatur domus Dei. Porla vero coeli ideo dicilur, quia Dei Filius in lerram illam de ccelo desccndit, el inde.ilerum ccelum conscendit. Aliter
:

primogcnila qu;e vendidistis

el

bcnediclionem

qua privali cstis, ut supra diximus, divina cooperante gratia
in
,

Domus
et vota

Dei ideo porta
,

cceli

vocatur, quia orationcs

rccuperare poteritis. Si ergo vultis

quae ibi fideles offerunt, usque ad solium
;

praesenti

saeculo

jugum servimiis

abjicere,

ct

divinae clementiae ascendunl
liter

Deus vero sese humiibi
:

in

luturo

cum

electis

Dei sine fine gauderc, per

deprccantibus misericordiler

consccndit.

sanctae Ecclcsiac

ministros in nomine sanctae Tri-

nitalis bapiizari feslinate.

§

XV.

cx Deo Patre genitum , el pas«m»i, ex Virgine natum Jacob somnium prwfiguravit. Impugnalur Judmorum responsio nolentium Chrislum in Deutn sn..cipere. Patriarcha pra-fatus, ut slrenuus luclator, sacrum nomcn accipiens dominicum sacramentum prafigurat. Ex Davidis
asserlione Judaos alienos fitios , et mendaces convincit, Christum natum, et possum, resurrecturum undecimus ejus Josepk fitius manifestat : pariter et Judceorum perfidam contnma-

— Ckristum

Porro scala Chrislus est, qui dixit Ego sum via. JSemo venil ad Palrem nisi per me Et iterum [Joan. xiv). Per ipsum crgo Dei el Virginis Filium
:

asccndebant

ct

descendebant angeli, in quibus

si-

^

sunl evangelistae, et universi pracdicaioies Cbrisli. Ascendenlcs utique, cum ad inlclligendani ejus supen^minenlissimam diviniiaiem excodunl
gnificali

universam creaturan., ut cam inveniant in principio vcrum Dcum apud Dcum, per qncm facla sunl omnia (Joan. i). Descendentcs aulcm ad eum,
ul

ciam.
Vellein scire,

eum
enlm

inveniant factnm ex

mulicre, factum sub
iv).

o Judaci, utrum jam doposila in-

lege, ul eos qui
II l.i

sub lege erant, redimeret [C.alat.

credulitalis duritia,
el

Jesum Chrislum vorum Deiim verum hominem esse crcdatis an adhuc de illo
;

scala pcrlingebat a tcrra

usque ad ccclum,
;

id est a

carne usque ad spiritum

quia in illam,

ibi

Domus autem Dei, quia natus est Christus in BethleUem. Sed perquam recte B. Martinus ca oiuisit , interserens ex alio Isidori loco, quarc DeUul domus Dci iiucrprctalur,
:

(81) Isid., ibid., cap. (82) Desunt hic verba

U.

panis dicatur proplcr eum panem, qui ibi dc co^lo descendit, ut inquit idein Isidorus in eo capite Etymologiarum. (83) lsidor., Belhaveu.

cum Bclblehcm domus

;

,

239
hoc est

S.

MARTINI LEGIONENSIS
latte eliain

?>S0

in Christocarnalcs profictendo, velut ascen-

dendo

spiriiales

effitiuntiir.
,

Ad quos,

A Nun crgo vos scandalizet, qnod ipse Dei ei Yirginis Filius pali voluit pro salute humani gencris, etun
longe antca cl

simplieiores nutricndo

ipsi spiritales

descendunl;

camdem

illius

spontaneam passio-

non poSsunl loqui quasi spiiilalibus, sed quasi carnalibus. Ipsc ilaqucDeus el homo Jcsus Cbristus est sursum in capite suo,
eis
id est in

dum quodammodo cum

ncm,

ct

vcsiram, utiia dicam, adamaniinam incrc-

dulitalcm Jacob patriarcha praefiguravcril in operibus suis.

Deo Patre;

ipse

deorsum

in corpore suo,

Et
lius

ita csse, ul dixi,

non dubileris, moneo

ut

il-

quod

est Ecclesia.

Ad ipsum ergo
in

Dei et Virgiitis
;

lemporis
viginli

historiam prudenlcr audiatis
fralri

(8-1).

Filium ascenditur, ul in excelsis intelligalur

ad

Per
tem,

annos servivit Jaeob Laban

Re-

ipsum iterum dcscenditur, ut
vulus nulriatur
;

membris

suis par-

beccae inatris suae. El inde rediens, vcnil ad lorrcncl

et

per illum fideles crigunlur, ut

transductis omnibns, quae ad se pcrliue-

eum

in Dei Patris dextera sublimiter specuientur

bant pcr torrentem, ipse remansit solus. Il ecee
vir luclabatur

per ipsum sese humilianl, ul
peranler annuntient.

eum sublimem obtemet
et

cum

co usque mane. Praevsluitque

Satis igitur evidenter oslen-

Jacob, nec dimisit cum, nisi benedictionem ab eo

sumcst

vobis, o Judaei,

quod Deus

homo

Jesus

exlorqueret

,

sacrumque

Israel

nomcn

acciperet

Christus ab initio mundi figuris
patriarcliarum fuit praesignatus
,

aenigmalibus

(Gen. xxxn), in

quo

principaliter sacramenli Do-

propbelarum voin

minici imago prsefigurata est. Solcrter, o Judaei,
quae dicuntur attendite
datis ab
;

cibus praeostensus, aposlolorum atque evangelista-

ne,

quod

absit

!

vacui reteille

jum
nulla

proeconiis

aperle

monstratus,

lanium ut

hac sacra leclione. Yir ergo
utique volenli,

typuin

jam de

illo

dubietas remanere debeal iu ve-

Chrisli evidentissime gerebat, cui
valuil Jacob,

stris pecloribus.

Charilale itaque cogente, o Judoei,

tamen ideo praeut myslerium praficorporis sui
el quasi

consulo vobis, ut per banc scalam, id est per Je-

gwrarct passionis Domini, ubi «visus est Jacob in

sum Chrislum fidcliter ascendalis quaienus illum cum Deo Patre el Spirilu sanclo unum el verum
,

Jud.Torum typo
praevaluisse Dci

,

hoc tst

in

sobole
in-

Filio incarnalo,

tum

Deum

esse credalis. Per ipsum eliam humiliter

li-

firmo ac dcbili, ita

cum carnc

ejus luctamcn inire,

dclilerque descendite, ut

ginc malre
psisse.

eum sine peccalo ex Yirhumanam carnem non dubiletis assum,

et invalescere in cjns passionc.

Quasi enim adver-

sus

Filii

Dei hun.anilalcm Jtidaei in passirne prae,

asccnderitis

Pef ipsum Deo Patri eosetemum Filium si illum a Deo Palre ante omnia sa?eula
invenietis
;

valuerunt
runt,

cum
:

vocibus

magnis Pilato clamaveeum, quia
si

dicenles
dimittis,

Tolle, lolle, crucifige
es

genilum

per ipsum

si

descenderitis,

C kunc

non

mnicus Cwsaris (Joan. xix). Et

eum prO redemplione mundi passum, mortuum et fcpullum fuisse, ac die lerlia de monumento resurrexisse aperle cognoscetis. Ad ipsum ergo verum Deum el verum hominem firmiter credendo ascendite, ut

invalescebanl voces

eorum (Luc. xxm). El lauun

Jacob ab eodem angelo, quem viclor superaverat,
I

enedictionem impctravit; cnjus nominis imposiutique benediclio

per ipsum ad aitemae

vilae

gaudia possitis

ascendere.

Yoluntatem

igitur vel

proposilum cordis
ut
si

vestri,

fuit. lnlerprelalur aulem Deum, quod eril in fine praemiunt sanclorum; lctigit tamen illi angelus lalitudinem femoris, ct claudum rcddidit. Sed quid significalio,

Israel, vir videns

o JudaM, vobis palam ostendite,
posita infidelilatis perfidia

jam

posl-

bat,

o Judaei, quod erat unus atque idem Jacob,
?

ct

Deum
Deo
et

esse creditis,

Jesum Chrislum verum pro vestra illuminaiione eidcm

bencditlus, el claudus

Hoc

videlicet signifitabat,

quod

in his qni ex cjus

progenie in Christum crc;

homini Jesu Christo gralias referamus; sin

didertint, crat benediclus

tt in

l.is,

qui usque in
,

aulem ad vestrani incredulilatem convincendam, et nostram fidem corroborandam aiia atque alia ex Yeteri et Novo Teslamento tcslimonia inlroducemus. Ad ha?c nobis respondenles objicitis quod
,

hodiernuin diem illum perlinaciter negatis
claudus.

eiat

Nam

nervus

,

vel

femoris lalitudo genlis
illius,

esl mullitudo. Plures quippe sunl in siirpe

qui degenerantes a fide palris, scilictt ipsius Jacob, et a praeceplo
ris sui

non
stri

vultis illum in

Deum

recipere,

quem

patres ve-

auctoris sui deviantes in erro-

olim potuerunt judici accusare, cruci afligere,

semilis claudicant. Revcra, o Judaei,a fide
eslis,

et

juxta

volunlalem suam turpissime morti travobis respondemus, quia quanto

palriarcbarum degeneres
lalis fidem,

qui sanclae Triniet

dere.
illi

Ad quod nos

quam

ipsi

credendo

amando

firmilcr

majorem

dicitis

injuriam inlulisse, tanlo magis
fideliter

cordibus lenuerunt el operibus praefiguraveiunt

debitores estis in

eum

credere, eique

am*

vos calcc superbiai
tloris vestri

abjicitis.

A

praecepto etiam anet in mulliplicis

plioiem reverentiam

exhibere.
,

Quanlo majorem
ut dicitis, tanto

infeliciler

devialis,

ipse a vobis despectionem lulit

crroris vcstri semitis claudicalis,

dum Deum

et

amplius

illi

obedire debitores
,

estis.

Nec etiam, ut
potuerunt

vos menlimini

parenles vestri
ipse

illum

hominem Jesum Christum (85), quein Deus Pater ad redemplionem mundi venturum per palriarchas
praefiguravit,

cruci affigere, sed sua

spontanea voluntate

per prophetas prscdixit

,

per aposlo-

pro mundi rcdemplione voluit crucem ascendere.

los atque evangelislas

jam

venisse,

cl

cum

hoini-

(84) Isid., Quwst., in Gen., cap. 27 (85) Supplc negulis, aut non vultis crederc, vel quid simile, ulconstet sensus orationis.

241

SERMONES.

SERM.

IV, IN

NATALE

DOMINI.

212

conversatum csse (Dantch. 111) manifesle A lales filios generare possiiis. Denique quod adjecit idem JacorypalriarchasevidisseDeumfacieadfaciein, ostendil. De hac utiqne damnabili vestrse menlis
nibus
incredulitale ipse
vobis, o Judsei,

Deus
per

et

homo

Jesus Christus de

cum
qui

supcrius virum

secum luctalum
populo
in

fuisse narret,

Psalniislam conqtterilur, diftlii

id significabat,

quia idem

futurus erat

homo Deus,

cens

:

Filii alieni mentiti sunl mihi,
et

alieni inve-

cum

lsraelilico

passionc luclarelur.

terati sunt,

clandicaverunl a semitis suis (Psat.
vos, o insensati
,

Aperte quoque ostensura est vobis, o Jud«:i,quam
evidenter in Jacob
palriarcha,
et

xvu). Ideo
Judaei,

Dominus Jesns Cbrislus
filios

Christianoruni

non Abrahse, sed
et
jtislitia

alicnos vocat

qnia

benedictio, sive libertas, el vestra infidelitas prsefi-

a

(ide

Abiabse

ptilriarthre

degencres

gurala

sit.

Quousque

igitur, o Judaji, claudicatis a

cstis.

Rcte non filios, quia eum
Deum
illius

suos sed alienos vos dicit esse
ad libcrationem veslram ac totius
fuissel,

scmitis vesiris, id

est

ab

rllicitis

adinventionibus

vestris et reelis fidei gressibusambulare

inundi a
verc

Deo Palre missus
ac Dei Filium

non illum ut
recepistis,

Quare rectiludinis
aspera ac fragosa

via

non vullis? ambulare conteumilis.et per
pede claudicandoinccdipede claudicatis.

reverenter susccpistis,

slultitiae

nec

prajdicalionem devota mente

tis? Incredulilatis utique

dum

ve-

sed conlra

eum

in

passione sua capila movistis,
:

rissimis saerae legis testimoniis, et prophesarum vo-

ipsumque
ficas; saiva

procaciter dcridendo clamaslis

Yah

.'

qui destmis

templnm
xvj.

Dei, el in

triduo

illttd

readi-

temetipsum dcsccndens de cruce (Malth.

xxvn ; Marc.
cens

Unde etiam per Isaiam propheloqiiilur, diel

cibus, sanctorumque evangelistarum clarissimis, quod vcrus Deus et verus homo sit, prolatis teslimoniis superba mente fidem accommodare non vultis. Quia igitur calholicam fidem non tenetis, «!e\truin

tam quasi qtierimoniam faciendo ipse
:

pedem non

habetis

;

quia in falsis assertior.i-

Filios enulrivi

exultavi

,

ipsi

aiUem con-

btts vestrisconfidilis.sinislroclaudicatis.

Revera, o

lemnentes spreverunl me. Cognovit bos po sess-orem

infelices Juda?i, claudicando

ad aeternam

damna-

suum,

et

asinus prwsepe domini sni

:

Israel

me non
(Isa.
i).

lionem tendilis,
s-lus est,

dum

rectissimam viam, qmc Chri-

cognovit, popnlus

meus ve non
filii

inlellej.it
filii

Quia

igittir

non

cstis

Dei, sed
J.

alieni, id est

objieiendo

negando, blasphemando, falsa leslimonia relinquitis. Filios etiam ad cocleslem

diaboli, idcirco

Deo

et honiini

su Clnisio estis

menliti, et longe ab eo facti alieni. In qiiomenlili?
In hoc videliccl, qnia dixislis iilum

Jerusalem pertinentes sanclis monitis nequaqiiam generatis, sed vobiscum eos falsis persuasioniLus
in

non essc Filium
illi

gebennam

prsncipitatis.

Dei, scd Joseph fabri

(Mallh. xm). Alibi eliain

versatione, ut dictum est,
(:

Quia igitur in rccta conpedem non habetis dex-

nientiendo

falsi lestes eslis inventi, scilicet
:

Pilatiisillum volebal dimitlere, diccns

quando Kullam cauitic

trum, ncc in divinis Scripturis spirilalem inleMectum, nec in cordibus vestris cum Deo Patic et
Spirilu sancto

sam mortis

invenio in

eum

(Joan. xvni), vos autein
:

unum

et

verum Deum

crediiis

esse

inagnis vocibusinslanter clamaslis

Si non esscl

malefaclor,non libilradidissemusetim(Ma!th.\\\\ii).

Kliam

alibi estis

menlili, o Judrei,

quando

scilieet

minislris

Prsesidis

pecuniam

copiosam dedislis,

JesumChrislum, utique non ad vitam.sed ad ceteriHim sine ulla momenti interpositione properaiis interitum. Hanc procul dubio vestrse incredulitaiis invidiam, ct odium, quod injusle habetis erga Oei
Filitun,

eisque, ut diccrer.l, suggcssislis, quod discipuli ejus
nocte venerunt,et furati sunl corpus ejus nocle, voliis

undccim Jacob

filii

praefigurabaiU, qui amiu-

lantes Joseph fratrem

dnrmientibus. Filii alieui, inquil, mcntiii sunl mihi,
filii

Ismaelitis

suum tunica ntidaverunt, ct vendiderunt. Ad veslram ilaque fateam

alieni invetcruli

sunt, elc.

Ac

si

apcrtius Dcus
:

perlidiam convincendam, et nostram fidem magis

et

homo

Jesus Christus vobis dicerel

Filii

,

qui

magis voluerunt alienari a

me

idola adorando, ct

magisque corroborandam iilius temporis histoi iatn ad mcmoriam reducamus, eamque spiritaliler exposilam omnes simul
(8G) Joseph igitur
soilicite

innumera

in

le

itimis

meis scelera perpetrando,
milii humililer
:

audiamus.
liliis

quam permancre mecum
inveterali sunt.

obediendo,
in

unus ex dnodeeim
filiis

Jacob,

Quasi dicerel

Magis elegerunt
,

D

(

|iieni

paler prse ciinelis

suis dilexil, Domintiiii
,

VtHuslate primi
lare

hominis permanere
novilate
si

quam ambu-

mccum
:

in

vit;e.

El ctaudicaverunl a

scmitis suis.

Ac

aperlc Dei cl Yirginis Filius di-

Jjsnm Chrislum prafiguravit qtiem Deus Paler secnndum carnem dc Virgine natum CLeleris fratribusex Ahrahse slirpc progenitis praUulii. Unde el
ibi dicitur,

ceret

Judaei, quia

male vivcndo recesscrunt
id esl a siinl,

a

me,
pe-

quod Jacob eum

in senectute genufcsct.

elaitdicaverunl a semilis snis,

suis pravis

Senescente enim mundo, illucescens Dei Filius pcr
beatissimre viiginis Mariae partum laidius adviini,
filitts sencclulisseeundum suscepli corposacramentum, quia crat ante omnia saecula >pnd Patrem. Tunica aiitem polymita, qtiam fccil «n Pater, varietaiem populorum ex omuibus genlibua

inventionibus claudi facli

non habentes
Rcvcra,

dem dextrum,
vel in fide

vel in

lcge

spirilalcm

inlellecltim,

lanquam
ris

sanct:e Trinitalis Chrislum.

o

Jud*i, quia Christum jam venisse, ct vcrun»

Deum

vcrumque hominem
Dco
placitis

fuissc
,

dextro pede claudieatis

non credilis, non soltun verum eliam a bonis et
nc
tillra

in Chrisii

corporc congregatis significabai. Somillud,

opotibus lorpescilis,

spiri-

nium vero

perquod

rralruro manipuli adoia."

(86) Isid. Qttwsl.y in Gcn., cap. 50.

:

943

5.

HARTINI LECIONENSIS

244
?

verunt raanipulum cjus, illud est quod in Clirislo

A

super terram

(Gen. xxxvn.)

Ac

si

aperliiis

Jacob
scilicel

iwplelum csl Adorabunt eum, inquil PsaWnista, omnes rcges terrcc : omnes getites servicnt ei (Psul.
:

patriarcha Jesu Chrislo Dei et Virginis Filio.quem
his verbis pracfigurabat, diccrct
:

Nuni ego,

lxxi), scilicet fructum

bonorum operum
sol,
:

offercnles.

Israel,ex cujus scmine
e», et

secundum carnein nasciturus
tui,

Ipse quippc est,

quem
est

luna et

sfellae

adorant.
et

maler tua Synagoga, elfratres

videlicet

De quo scriptum
et otnnes stella:,et

Laudate eum sol, nomine,

luna

;

oinnes Judaei, adorabimus le supcr terram? Aperta
igitur causa est,

lumen (Psat. cxlvih). Ipsum enirn
in solis et

o Judaei, quod idcirco
,

illura

adu-

exccllentia

sanctorum

sub ima-

rare conlemnilis

quia cx progenie Abrahsc na-

gine charitatis Ecclcsiae

omnium populorum numeUnde
:

lum esse
diamus.

cognoscitis. Sed

jam quod sequitur ausuum, ut de
fratribus

rosilas in figura stellarum adorat:

et

Jacob

Joseph filium suum increpat, dicens Nunquid ego, el mater tua, et fratres tui adorabimus te super ler-

Jacob misit Josrph

(iliuni

suissolliciludinem gereret, et DcusPaler misit uni-

ram?
tatis

(Gen. xxxvii.) Objurgatio ista patris Uicreduliveslrae

superbiam significabat, o Judaei, qui pro eo quod cx semine Jacob nalum Christum cognoscitis, adorare eontcmnilis.
diligere,

genitum Filium suuni, ut genus huoianum peccalis languidum visitarcl Miltitur ab illo utique Palre,
de quo scriptum esl
:

Misit Deus Filium

suum

in

Unde
inde

illum amplius

similUudinem carnis peccati (Rom. vm), ut ovea,
qu;e sine vero pastore errabant, visitaret,

summa cum

devotione recipere, alque in

easquc
ipse
et

eum

fideliter

credere deberetis,

eum amplius

ad pascua

semper vireniia revocarel.
:

Unde

contemnitis,

cjusque verissimis

pracdicationibus
:

piissiinus pastor ait

Ego

sutn pastor bunus;

pertinaciter resistilis.

Unde
in

ipse ait

Non

est

pro>

cognosco meas,

et

cognoscunt memea; (Joan. x). Qui-

phcta sine honore, nisi
et in

patria sua, et in
vi).

domosua,

bus videiicet ovibus B. Petrus in Epistula canonica
ail
:

cognalione sua (Marc.

Yolo vos scire, o
Jesus Chiislus id-

Eratis

dudum

s':cut

oves errantes, sed conversi
et

Judaci,

quod

ipse

Deus

et

homo

eslis

nunc ad pastorem,

episcopum aniinarum

ve-

circo seipsum prophetam vocavit, quia ad corrobo-

strarum (I Petr. n). Invenit ergo Juseph fralres suos
in
in

randos fidelium suorum animos in
prteterita
dixit.

fide

recta

eis

Dothaim, quod inlerpretatur

defeciio.

Vere

aperuit, pra^sentia oslendit, futura praelegislalor vobis vera:

magna

defectione erant.qui fralrem

De ipso enim Moyses
Deus de fratribus

ficere cogitabanl. Qui,

cum

vidissent

suum intcreum procul,
id est

citer pi otestatus est, diccns
cilabit

Prophelam

vobis

sus-

anlequam accederel ad

cos, cogitavcrunl illuni oc-

vestris

tanquam me, ipsum

ciderc. Et videnles Jttdaei

verum Joseph,

Do-

audietis juxla

omnia quwcunque locutus fuerit vobis (Deut. xvm). Ut etiam ostenderet quantae polestatis
Ct dignilatis

C niinum Jcsum Christum; ut eum cruciligerent, unum consilium omncsstaluerunt, dicentes Pilalo
Crucifige
:

ipse Dei et Virginis Filius exstiterit,
audierit

cruci/ige
:

eum

(Joan. xix). Dixerunt eiiim

adjeclt

:

Omnis qui non

prophetam illum,

fralres Joseph

Feta pessima aevoravit cum (Gen.

cxlerminabitur de populo suo (ibid.).
Isaias propheta ait
et ipse
:

De quo

cliara

Ecce veniet prophela magnus,
Exivit crgo iste

renovabit Jerusalem.

ma-

xxxvii). Pessima fjuoque fera Juda'i erant, qui Chtistum mortitradebant, iu cujus orc raendacium non invenerant, et quem pcccare nunquam viderant. Re-

gnus propheta a

D.;o Palre et accepit
et

humanitatem

vera ipse Judaaoruni populus fera pessima erat, de

nostram ex Virgine malre,
lies

lamen non eum cum

quibus ipse Deus

et

horao Jesus Christus dicebat
:

:

reverentia el honore suscepstis, o Judsi, sed multoilli,

Circumdederunt me cams mulli

concilium

mati:

ut canes impudici, opprobriis et conviciis

gnantium obsedit me (Psal.
cumdederunt me
runi
vittdi

xxi). El ilerura

Cir-

injuriati estis.

Unde cum diabolico
diceretis,

spiritu repleti
salis juste

multi ; lauri pingues obsedeipse

pollutoore

illi

dwmonium habes,
:

me

(ibid.).

De quibus etiam

Deus
:

et

homo
x).

Ego dcemonium non habeo, sed honorifxco Palrem meum, et vos inhonorastis me (Joan. vm). Et iterum Ego veni in
.

ac modeste vos increpavit, dicens

Jrsus Christus discipulis suis
mitto vos sicut oves in
*

dicebat

Ecce ego

medio luporum (Matth.

Dicatur crgo
licet

:

Fera pessima devoravil Joseph, sci-

nomine Pairis mei,
alius venerit in
scilicet
tis,

et nou suscepislis me; si autem nomine suo,illum accipielis(Joan.\);

crucnta bestia, id est populus Judaeorum in-

terfecil

Chrislum. Nudaverunt itaque Joseph fralres

Antichristum,

quem vos, o Judaei,

exs^eela-

sui tunica lalari et polymila, Judaei

Dominum Jesuni

cum quo
est

valde limeo ne in perpetuum perealis.
:

Vera est ilaque supradicta senlentia, qua dicitur

Christum posl mortem crucis exspoliaverunt tunica corporali polymila,idestdecorataoroiiium virtutum
diversitate. Resperscrunt

Non

propheta sina

honore

tiisi

in pairia

sua

aulem

haedi sanguine tu-

{Marc.

vi);

quia ipse Deus et

homo

Jesus Christus

nicam Joscph,

et Juda;i

falsis

criminibus et testi-

summo honore et

revercntia susceptus est a caHeris

raoniis accusavcrunl Christum.

Dehinc Joseph in

genlibus;a vobis autem derisus, ac despeclus, et convieiis, innumcrisque injuriis lacessilus.

cislernam mittitur, et Christus huniana carne spolialus in

infernum descendit ad libcrandura suos,
Chri-

Hanc ergo

vestrae incredulitatis

contumaciam, ut

qui in co detinebanltir. De cisterna quoque Icvatur
ille,

supradiximus, o Judxi, Jacob patriarcha prasfigurabat, cum Joseph tilium suum objurgans, dicebat:

ct Ismaelitis scilicet genlibus vendilur.et

slus, poslquara

ab inferis regressus

*est,

ab oinni»
Ille

Num

ego, et mater tua, et fratrcs iui

adorabimvs

ic

bus genlibus

fiuej

comji.vcio comparalur.

per

,

W
Jiidoc
silio

SERMONES.
3m\f

-

SERM.

IY, 1N

NATALE DOMINI.
in

246

consilium p»rtio dislraliitur, et Christus conIscariolis triginla argenleis venundalur.

A aurora consurgens
torum tenebris,
scilicet sancii

progreditur, quia,relictis pecca-

cognitione et dilectione sui Reslelloe,

Deliinc Jacob posteritalis
q.iasi paler filium
piieta,

sue dispendia deplorans, lugebat amissum, et quasi pro-

demptoris innovatur. Ipsum etiam adorant

omnes diversarum virlutum

clarilate

o infelices Judaei, vestrum lugebat interitum.

fulgentes.

Pravidebat enim vos peccando a Domino recessuros, el Iijered^latemiili
altjue

Quid ad

bsec dkitis, o Judoei? quid

respondetis,

nb eo promissam amissuros,
in

aut quid objieilis? Nunquid lam perspicua; veritati,
est, fidem nondum accommodatts ? Nunquid lam verissimis legis ac prophetarum teslimoniis, quod Christus veius Deus ctverusbomo sit, veracissime sibi concordantibus, ad veram suscipiendum fideni assensum adhuc non prscbetis ? Interea vellem scire, o Judaei ulrum jam infideli-

omnibus

qita»

sub eujlo sunt nationibus,

quoe Christus

captivilatem

tradendos. Denique Jabob scidit ve-

slimentum suuni, quod in passione Filii Dei cl Yirginis a sacerdotum principe legimus faclum. Scidit enim ipse patriarcha sanclus Yeslimenlum

suum, ut midandum ostenderet ccelestibus donis populum suum, et regnum Israelilicum in duabus
partibus

,

latis

vcslrae

perfidia oninino

a

cordibus veslris
devotione

divtdendum, et in seipso desolandum.
:

expulsa, catholicam fidem
velilis suscipere,

summa cum

Qnod Dominus futurum prsevidcns, ait Omne B rcgnum in se ipso divisum desolabilur, e.t domus
supra

an adhuc in veslra malilia dispo-

nilis
§

permanere?
in

domum

cadel (Luc.

xi).

iloc eliam signifi-

XW.—Palriarclhv J acob prophc.ia

successtone

cabat velum iempli, quod scissum est in passione
Christi.

Jpsum crgo Jesum Clirislum, o
senigmalibus

Judaci, ab inilso

regui Juda: principem dejecisse, ci Ckrislum jam teuisse el passum aperle demonslrat : cjus propketico spiriiu Ecclesim doctores, ac sacra Eventjelia laudantur. Electionem ecclesiastka; religionis, et

nrundi sancti pairiarchse, ut dittum est, figuris et

ad redemptionem mundi venturum
;

praeostenderunl

ipsum

veridici prophctai Spirilu

6anclo edocli, anleomnia saecula ex Deo Patre ge«vitum, et ex Virgine

obstrvnlknis Judakcc reprobationem ejusdem patiiachw benediclio in Ephraim et Manassem simul el crucis myslerium manrfeste prwfitjvral. Obslinationem morliferam pravitatis Judaicw pmfutus patriarcha in filiis Simeone et Levi pravidebat,

matre verum

Deum

et

verum
de

quorum lum

indignatio exstitit dura

ei

matedicta.

bominem

sine virili

amplexu nasciturum verissimis
sancii apostoli

Si ergo deChrisli advcntu vel divinilate scrupuresidet in menlibus vestris, hoc

praxoniis praedixerunl; ipsum

ipsum indi-

Spiritu sanclo conceptum, el de Yirgine matre na-

caie nobis, ul seire possimus, cujus fidei vcl cujus

lum

fuisse, et

humanum genus

per passionem

et

r

voluntatis estis.
dicilis,

Ad

haee,

o Judaei,

respondcnles

crucem
mcnli

suam jam redemisse
doclores verum

clarissimis

vocibus
testa-

aperte ostenderunl. Ipsum veteris

et novi

verum hominem esse asserunt, el vos qui illum superba mente ec eontumaci corde negatis, per omnia falsos testes
et

Deum

quod Christum jam venisse non creditis, scd adltuc illum venlurum esse exspectalis. Illura ergo dicilis nondum venisse, sed in line mundi testificamini veitturumesse.

gens prava et perlida

l

o gens absque salubri consilio, elsine spiritali prudei.tia
!

esse convincunt. Yerissimis legis et rationibus
instrucli

prophetarum
veslram

tot

legis lestimoniis,

quod Christus
tot

verus-

falsam assertionem

Teus

sit, sibi

concordanlibus,

prophetarum vaevangelistaruni
,

evacuant, el vos modis omnibus menlitos csse comprobant. Ipsum ergo Dei Filium vcram dc slirpe

ticiniis,

quod veraciter bunianitatcin nostram su,

sceperit, sibi convcnicntibus

tot

Jacob carnem assumpsisse, o Judsei,
credite;

indubilanter

verissimis prscconiis idipsum

assercntibus

quod

ipsum

in

Dei Patris

dexlera

rcgnanlem
triginta ar-

percruccm
polcslate

ct

passioncm suani jam indubilanler de

nobiscum adorate. Ipsum queui emislis

diaboli

munduiu

eripuerit

,

a mortc re-

genleis, et sine causa cruci affixistis, amplcclimini

surrcxil; coelum ascenderit, ct ad

dcxteram Dci Pa-

brachiis verse fidei et pietatis, quatenus pcr ipsum
possitis pertingere

trisquicum miserat, jam

glorificatus

nuncscdet,

ad gaudia

aetcrnae

fclicitatis.

D

ontni dubietate postposila, perfecle noitdum credis?

Ipsum cujus nomen sub ccelo invidenter voluisiis delere, cutn Dco Patrc et Spiritu sancto ubique regnarc credite, ut de transacta
duritia
infidelitatis vestrse

popule stulte et insipiens! ignoras quia illum

quem
cseca,

in

fine

Filius Dci, scd vas
(jitia

id est excelleutia

veniam p ssitisacquirere. Ipsum adorat sol, angelorum atque archangolorum
coeleslium

mundi venturum exspcctas, non crit plcnum diaboli ? Nescis, o gena itle quem vcnturum dicis, non erit ani-

marum
quia
ille

piissimus salvatcr, scd crudelissinms dc-

omniumque
tuum, qui
pcr
in

ordiuum beatorunt
et

spiri-

ceptor? Pro cirrlo sciatis, ncc omnino dubitelis,
in

ejusdem Dei

hominis Jcsu Ghristi
dilectione perid csl

quo spcm vestram

ponilis,

non

esl vcn-

quem Deus Paier omnia creavit,
qua Salomon
in

turus, ct huitiauum genus redimat, scd ul illud se-

manserunt. Ipsiim etiam adorat luna,
Ecclesia, de

sancla

cuni ad aetecnam

damnationem pcrducat. Nec

<ii»

Cantico spirilalis
:

miiiistcr jtistilia; vel pacis, 6cd discordiai el tolins

amoris admirans,

ait inter toctera

Quas

est

ista,

itii(juilalis.Igitur,oinfclicesimo infdlicissimi Judaji,

auw

ascendit sicut aurora

consurgens, pulchra ut

quia Dei cl Virginis Filium, qui

sub Herode regc

luna, clecta ut sol, tcrribilis ut caslrorum acies or-

nalus, et sitb roittio Pilato pro muiidi redemptione
fuit

dinata ? (Cant. vi.)

Sancta quippe

Ecclesia

quasi

passus, pcntinaciler nouduui vcnisse nogatis,

, ,

,

2i7
e( in Antichristo,

S.

MARTIM LEGIONENSIS
A
Audite etiam, o
Ju.Jaef,

218
quid Jacob pntriarcha ad
ct

qui ulique in suis pravis operibus

Deo

eril rebellis

alque COlllrarius, speni ve6tr;e sa-

calholicam fidem corroboiiandam,

veslram men-

Ijtis ponitis, u t

cum

i-llo

percatis, Jacob patriarcha,

quein oniniuo contradicere non poleslis, nec debctis,

dacissimam pcrfidiam superamlam de eodem Jcsu Chrislo Dci et Virginis Filio, qui de tribu Juda

accedat, et utrun)
sit,

jam

venerit, an

adhuc ven-

secundum carncm nascilurus
(87) Pullus Christi

erat,

consequentcr
xlix).

lurus

vobis audiciitilms, tesLimoniuni proferat.

dicat: Alligabil ad vineam pullum

suum (Gen.

Dic, sancte Jacob, dicdeChristi advenlu,

quod Spiet

gentium populus

esl, cui adliuc

ritu saucio revelantc didicisti, ui tuo verissiroo te-

nunquam
lum,

fuerat onus legis imposiium. IIuiic pitl-

stimonio Judseorum perfidia convincatur ,
Dic crgo de Christo quod nosli

fides

scilicet

gentilem popuIumChristus in advcntu
id

calholica magts magisquc ex oinni parle roborelur.
,

suo vineas alligavit,

est

aposlolis,

prop*.ietis

quatenus

perfidi

patriarchis «t cseleris sanctis, qui ex Judaeis in sc

Judan tua certissima auctoritale convicli pestifcne iucredulitalis slultitiam quantocius a cordibus suis

crediderunt, per

Gdem

copulavit.
esl.

Nam

vinea Do:

mini Sabaoth domus Israel
vitem ligabit asinam $uam.

Sequitur

Et ad
:

jam venisse, vcrum Deuin et verum bominem fuisse omni dubielale remola nobiscum fidelilj^ civdant. Non auferetur, inquit, sceptrum de Juda, ei dvx
abjiciant, et Christuni

Ipse quippe de se ait

Ego sum

vitis

vera(Joan. xv).

Ad hanc ergo vilcm
suam, cui

Dei ct Virginis Filius alligavit asinam supersedit.idcst Ecclesiam

dcfemore
o Judtei,
fuit

ejus, donec venialqui miltendus cst, elipse

gentibus congregatam sibi

suamex Judaeis atque ex copulavit. Hanc ilaquc
alli

erit exspectatio cjenlium

(Cen. xlix). Manifeslumest,

Deus

el

homo

Jesus Christus ad vitem corporis sui

et

negare non potestis, quod de Juda non
id est poteslas

vincula (88) charitalis et evangelirae disciplinae
gavit nexu,
hasres
ut

ablatum sceptrum,

regendi Ju-

imitalione

illius

vivens efficialur

daicum populum.et uefemare illiusnondefecitdux, donec veniret qui a Deo Patre miltendus erat ad

Dei, cohaeres

autem Christi
et
llle

(Rom.
ait
:

vm).

Iterum Jacob patriarcha subjungens,
in vino

Lavabit

redemptionem raundi
i

scilicet Christus

;

et ipse erat

stolam suam,
:

in

sanguine vvce pallium
P.,tie

xspectatio genlium, quia videlicet in advenlu suo
Judaeis, sed eliam gentibus.

suum. Quasi diceret
est, scilicet

quia Deo
,

miltendus

non solum profuit
nulli

Non-

Jesus Chrislus

lavabit in vino stolam
in in

quidem genlilium Christum exspeclabanl venlurum et mundum redempturum, ut Job, Balaam,
Nabuchodonosor, quibtis revelatum
fuit

suam,

id est

carnem suam

sanguine passionis
illo

siwe; sive Ecclesiam

suam

vino, quod pro

mysterium
,

multis effundetur in rcmissionem peccatorum (Mallli.

iiicariialionis illius, Sibylla, Virgiliuset multi alii

«

xxvi). El in sanguine uvai

pallium

suittn.

Pallium

quos enumerare non sufficimus. Tandiu ergo

fuit

genies sunt, quas Christus corpori suo conjuiixit,
sicut

apud vos, o

Judcei, ex

semine Judse inlemerata read redemplionem

scriptum esl

:

Vivo ego, dicit Dominus, nisi

gni snccessio, donec "Chrislus

homines induam sicut vestimentum (Isa. xlix). Cui
eliam Isaias
stieris (ibid.).
ait

mundi

a

DeoPatre per Yirginem miilerelur. Proquibus aperte oslenditur prim-.m
et Virginis Filius

bant boc.oiuimici ver.talis Judsei,librorum veslro-

Omnibus his velut prnamento veHos quippe Christus, Judacos scilicet
:

rum
s>ub

historiae,

et genliles, qni in

eum

fideliter

crediderunt, lunca
,

alienigenam, regem ingenle veslra fuissellerodeni

peccatis

eorum

in

sanguine suo mundavit

quando

quo ipse Dei
naius est

secundum carChristum

sicut botrus in ligno crucis pependit.

Tunc enimex
sed aqua ba-

nem

Yos itaque, o

Judaei, qui

latere ejus sanguis et

aqua

profluil

;

nondum vcnisse.ostendilenobisregale sceptrum, id est hominem regiam potesiatem in
tcslificammi

ptismatis nosapeccatis nostris layit, sanguine vero

de

manu

hoslis anliqui redemit.

vobis habentem

ex

progenie

Judosj processisse. Si

Audile, o Judaei, quse dico; audile quac loquor.

Christus, ut vos mentimini, nonduin

venit; quare

Dum
D

Jacob patriarcha Judam filium suum benedi-

dux de femore Juda2 jam olim defecil? Qui ergo Christum non venisse, sed adhuc venlurum esse
asseritis, necesse est ut

cens Jesum Christum, qui de tribu Juda nascituius
erat, stolam

suam

scilicet

sanciam Ecclesiam sandicit,

de prosapia Juda; ducem

guine passionis suae lavare
bus, qui

vobis falsis tcsli-

aulem quod verum csl, ex progenie Judae principem non potestis ostendere, oportet vos Chrislum jarn venisse indubitanIsraelitici populi ostendalis. Si

cum jam

venisse, el pro

passum fuisse ocgatis, enim legimus Judani passuin

mundi redcmptiune apertissime contradicit. Non
fuisse,

nec slolain

ler

nobiscum credere. Haec itaque Jacob palriarchae
et
Jtidaei, principem de tribu Cbrislum jain vcnisse aperle de-

suam vino

lavisse, scd spirilaliter

de Christo credi-

supradicta prophelia, o

mus
inus

prsediclum fuisse. Quid etiam subjungat audia:

Juda defecisse,

Pulchriares sunt oculiejus vino,

el

dentes ejus

monstrat, vosque in vestra asserlione falsos lesles
csse manifeste comprobat. Absque dubio igilur de

lactecandidiores. Oculi Jesu Chrisli aposloli sunt el
evangelislae,

qui scientiae lumen universo corpori
;

femore Judae princeps jam defecit, quia
)

ille

qui ad
erat

Ecclesiae praestant. Hi pulcbriores vino probantur

edemptionem mundi a Deo Patre miltendus

quia eorum doclrina

austcritalem vini veleris ex-

j.un venit. (87)

superat, id est priscie legis tradiliones. Evangclica
Isidoro ul plciaque alia, Quccst. in Ccn.,cap. 31.

Ex

(88) Vinculo

m

SERMONES.
,

-

SERM.
velcris

IV, IN

NATALE DOMIM.
spii ilu prophetiae

U0
plenus
ail
:

enim pnecepta Ionge claviora sunt
didiore*. Denles pradicatorcs sancti

quam

A rum,

qui oblitus esl Domini Dei sui, qui fecit eum.

teslamenli tnandala. Et dentes ejus,\n<\u\i,lacte can-

Cui Moyses legislator

sunt.quip x-

Deumqui

te

genait dereliquisti,et obliius es

Domini

eindunt liomines ab erroribus,

et eos quasi

denles in Christi corpore transferunl.
lactis

comeNomine aulem

Creuloris tui (l)eut. xxxn).

qui fecundilatem
populi,

sonat,

Ephraim vero minor, lypum gessit Chrisliani

doclrina Iegis significatur, quae carnalem po-

qui

fecundalus esl in latiludinem mundi.

pulum lanquam parvulum poculo laclis alebat. Hujus quidem, scilioet Chrisli candidioressunldcnles
eflecti, id est

dociores Ecclesiie, quia forlem ct va-

Hos qnidem cum benedicere vellet Jacob, posuit Joseph Ephraim ad sinisttam, Manassem aulem ad dexteram avi constituit. At ille cancellatis manibus crucis niyslerium praesignans, translala in
nori dcxtera, sinistram majori superposuil
:

lidum verbi cibum mandunt atque distribunnt. De
quibus
dicit

ir.i-

Aposiolus in Epistola ad Hebncos
esl solidus cibus (Ilebr. v).

:

Per-

sicque

fectorum autetn

Et bene

Jacob

palriarcha denles

Clirisli

candidiores hiete

dixit. Oinnesenim qui perfecli sunt, et qui Scriplurarum cibos explananles subtilem intelieclum qui

eorum denotata, Jtiquidem scandalum, Christianis vero fuluram gloriam praesignavit (/ Cor. i). Seniorem ergo per
crucis simirlitudo super capita
daeis

crucis mysleriuin sinistrum factum

de dextro, et
;

spirilalis dicilur, Ecclesiae

corpori subminislrant,

"

juniorein dexlrum de sinistro cernimus
daeis in

quia, Ju-

candidi esse debent et purj alque ab pmni macula
liberi.

nostra sinislra

labentibus,
igilur

nos

illorum

glorianj adepti
,

sumus. Tali

sacramento ma-

Intelligere debetis, o Jndaei

qnia, ut ait Jacob,

jori

populo Jiida:orum praepositus est minor popu-

oculiJ^su Christi.scilicet apostoli et evangelisloe et
caeleri Ecclesise

lus

gentium.

doctores pulchriores st:nl vino, id
clariorest, et dulcior atque sub-

hte quidem,
ille,

scilicet

De quibus idem palriarcha sic ait: Manasses, eril in poputum ; sed

est

eorum doclrina

yidelicet

tilior

quam
;

carnaies Mosaicse legis observalioncs

Audistis,

o Judaei,

Ephraim, exaltabitur (Gen. xlviu). quam aperte patriaschantm

(Exod.
balur

xxi). Ibi

quippe ocuhim pro oculo

evelli

jubc-

figuris, legis leslimoniis el

prophetarum praeconiis,
pracsignala.

abeec lesiaslicis verodocloribus, ul

sibi invi-

divina

dispensanle gratia, Christianorum libertas

cem

dimiltant homines, et roalum

pro malo non
tanii palriarchaj

ct vestra servilus abinitio

mundi

fiierit

r<:ddant, prsecipittir.

Quia igitur ore

Nam

quia Christi Evangelium, ejusque discipdos
ejecislis, ct
i

prophelico spirilu pleni.oJudaei, oculi Jesu Chrisli,
id est Ecclesise doclores laudanlur,

de (inibus veslris superbe
promissionis juste

.circo terram

eorumque evan-

perdidistis,

eidem

populo

gelica ac spirilalia (89j doclrina priseae legis instiliiiionibus praeponitur, necesse cst ut

p

Chrisliano in scrvitutem traditi eslis. Vos
cipibus el

eorum

regi-

sacerdotibus veslris

cum prinDenm ct hominem
servilule
li-

mini ac salutari eonsilio devota menle vos ipsos
subjicialis,
et ecclesiastica:

JesumChristum.qui vos de iEgypliaca
care venerat, sine causa cruci

rcligionis

sacramenta

beraverat, el ilerum in libertalem liliorum Dci voaflixistis
;

illorum ministerio suseipialis; aliterenim adscterna

cuni eis-

gaudia pertingere nequaquam poleritis. Nolo vos
ignorare, o Jud;ei, quia sivc quis Judaeus sive gcntilis sit,

dcm homicidis
tribus
veslris

priucipibus el sacerdolibus \estris
et aliquandiu a pa-

de haereditale vobis promissa,
possessa,

nisi

per sanctae Ecclesix ministros baptis-

cum magr.o dcdecore
:

ex-

mum
rit.

Christi susceperit, salvari

omnino non potenisi

pulsi estis. Sic crgo vobis evenit, sicut ipse Dei et

Pro certo itaque habeaiis, quia

catholicam
,

Virginis Filitis pradixit

Iielinquetur vobis

domus

fidem suscrpcrilis, el in nomine sanctac Trinitatis

veslra descrta (Maltlt. xxut).

Juslo ilaque judicio
ejecti, cl ul increduli

Palris vidclicct et Fiiii ct Spirilus sancli baptizali
fuerilis, in

de lerra promissionis
ac Redemploris

estis

Abrahae sinu post hanc
potcritis.

vilam rcquicqui dc Abrahae

scere

minime

Omnes enim
nisi

mundi sanguine polluli, pcr univcrsuin mtindum dispersi, et cunctisquae sub ccelo
sttnt nalionibus, scrvituti tradili.

slirpe progcnili estis,

non

per Chrislum ad anipeitingere
valebilis.

marum vcslrarum
tere, ut

salulem

D

Opoilel igilur vos carnalcs legis obscrvaliones omit-

ad selerna gaudia possiiis atlingere. Hanc

Hanc procul dubio veslrae incredulilalis obstinalioncm mortiferam Jacob palriarclia, ul spiritu prophetiae plenus in sux> poslcritatis gente futuram
praevidebat,

utique ecclesiaslica: religionis futuram electionem,
cl Judaicae observationis

reprobationem Jacob pa-

Levi quasi

cum liliis suis, videlicet Simeon et cum quadam indignalione dicebal: Si-

triarcha pr.c(igurav:t, qttando
benedixit.

duos Joseph lilios Ftergo vera esse quac dicimus, o Judaei,

aperle cognoscatis,

moneo vos

ut

illius

temporis

meon et Lcvi, va&a iniquitatis bellantia. Inconsitio eorum non vcniat anima mca; ct in calu illorum non occideruni vivum, sit tjloria mea; quia in furore suo
ct

hisloriam spiritaliter expositam diligenter audiatis.
(90)
liis

in

voluntatc.

sua tuffoderunl murum. Maledtctui
;

Joseph festinans accipere benedictionem pa-

furor eorum, quia pertinax

cl

inditjnalio

illorum,

sui

Jacob duos

filios

suos

illi

oblulit,

Manas-

sem

vidclicet el

Ephraim. Sed major Manasses, qui

quiadura.Dividumeos inJacob, et dispcrgam iltotin /srael (G«n.xLU.)(9I).Moneovog,eJudari,«Uantipatriarch* veracera msloriam non aegligenter praeter(01) bia\, ibid.

inlerprcialiir oblivio,

typim

gcssit populi

Judxo-

(89) Spirilalis.
(90) Isid., ibid.

«51
catis,

S.

MARTIM LEGIONENSIS
A
navcrunt, maledicti fuerunt; quia
nis flammis tradidcmnt,

252

scd illius expositionem diligcnter audiatis.
et

Cliristum injnslo judicio rcnmcssc mnrlis condeinet seipsos a'ler-

Simeon, inquil,
Judaici

Levi vasa iniquitatis betlanlia.
et Levi Scriba; el sacerdo-

Per Simeonem quippc
tcs

omnemque suam
diabolico

poslcri-

populi

intelliguntur.

De Simeone
:

tatem ejusdem innocentis Jesu Chrisli sanguinc

quoque Scribae sunt Judaeorum ; de tribu Lcvi principes sacerdotum. De qnibus ait evangelista Principes sacerdotum concilium fecerunt, ut Jesum occi-

commaculaverunl, quem
super se
et

furorc

plcni,

super

filios

suos pertinaciter effundi
indignatio

petierunl. Illoruin etiam
dicta
fuit,

dura etniale-

De quo eoncilio isle sanctus palriarcha, qui jam in spiritu Cbristum pro sahite liumani gcncris passurum praevidebat, dicit: /n consilio eurum non veniat anima mea. Horrebat
derent

(Matlh. xxvi).

quia

dum

Jcsu Cbrislo irreverentcr ac
post se mullos ad aeternum

procaciler insultavit,

interitum traxil. Maledicti erilis cliam et vos, o miseri ct miserandi
Judaei,
nisi

eorumdcm palrum

enim jam. lempore sanctus
facluri erant. Sequitur

isle patriarcha

videre

veslrorum maledictum furorem quautocius acordibus vcstris expulerilis, et JesumChrislum veruin

lanla scelera, quae in novissimis temporibus Judaei
:

Quia

in furore suo occide»

Deum verumque homincm
dubitanter credideritis. Si

esse, et

jam

venisse, in-

runt virum, scilicet Jesum Christum.
in libro (92) Sapienlioe
in

Quod etiam
sic

ergo ad aelerna gaudia

pcrsona Judaeorum

vultis pertingere, pertinacem principum

Juiheorum
sine

praediclum fuerat

:

Veniie,

circumveniamus justum,
et

furorem a cordibus veslris abjicile
Ecclesiae ministros baptisnium

;

et per saneiae

ijuonunn iuutilis est nobis,
nostris.

conlrarius

operibm

Chrisli,

quo

Morle turpissima condemnemus eum: erit cnim respectus ex sermonibus illius (Sap.