P. 1
Paralel

Paralel

|Views: 15|Likes:
Published by Altuğ Gürkaynak

More info:

Published by: Altuğ Gürkaynak on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

1 Paralel Altu Gürkaynak

PARALEL
Yazan: Altu Gürkaynak

Size anlataca m hikâye, ne gerçek, ne de hayal ürünü. Bunca y l sonra bile, halâ dü ündü ümde µgerçek miydi yahu?µ diye tereddütte kal r m. Belki de bunu gerçekten ya ad m. Yoksa an s n n bu kadar kuvvetli olmas ve y llar sonra bile denemeler yapmam bo una m ?

Liseyi bitirdi im y ld . Yaz tatili yeni ba lam , kankalar bir yerlere gitmi , bense s k nt ve yaz n ilk s cak günleriyle bunalmaya ba lam t m. Bilgisayar m ar zaland ndan onunla da vakit geçiremiyor, tamam okunmu , hatta baz lar iki er ld kitapl m n kar s nda dakikalarca vakit

defa okunmu , kitaplar m n y geçiriyordum.

Paralel Altu Gürkay ak 2

Sokaklar dola lamayacak kadar s cak, tatil yerleri gidilemeyecek kadar pahal yd Televi yonu da pek sevmedi imden bir gün kumanday kar koltu a f rlat p odam n düzenini de i tirmeye giri tim. Size de olmu tur, öyle, bir anda kalkar bir ey yapars n z dü ünmeden. Yata m odan n ortas na çekip kitaplar devirmeden kitapl m yata n eski yerine ittirmeye çal yordum. Bir elim kitapl kta, di eri duvara dayanm halde yava yava ittirirken onu duydum; ³N¶oluyor yaa?´ Evde yaln zd m, ses tan d kt ve arkamdan geliyordu. S rt mdan bir anda bo alan so uk terle, kala kald m. Ayakta durmu , üzerinde benim ortum ve en sevdi im gömle imle bana bakan BEN, benim kadar a k nd . Geri geri iki ad m at p, odan n ortas ndaki yata a çöküverdi. O manzaray akl ma getirdi im u anda bile s rt m ürperiyor. - Ne yap yorsun? Sen nas l.. ya olamaz! Deliriyor muyum? Duvar n dibine çökmü ve gözlerimi k rpmadan ona bak yordum. Birbirimize bak p ikimiz de sa elimizi a k nl kla ba m za koyduk. Benle ayn hareketi, benim gibi yap yor olsa da, arkamda bir anda ortaya ç kan bu ikinci ben, benim kadar a k n, paniklemi ama farkl yd . Delirmi miydim? Yoksa ba ka birinin delili i mi oluyordum? Konu an yine o oldu. - Konu sana! - Ne diyeyim, ben de a rd m. Sen nerden ç kt n? Rüya m görüyorum? - As l sen ç kt n ortaya. Odama geliyorum ve birinin yata m n yerini de i tirdi ini, dolab m ittirdi ini görüyorum. VE O K BEN M! - As l sen bensin. Aha, delirdim galiba s k nt dan! Bir bu eksikti. Sinirli, a k n, inceleyen gözlerle susup birbirimize bakt k. Gömle imin içine her zaman ti ört giyerim. O giymemi ti ve önü aç kt . Kendine baya iyi bakm t , çünkü baklava gibi kaslar n görebiliyordum. Benimse her gün büyüyen bir göbe im vard o zamanlar. Yeni tra olmu ve saçlar jöleliydi, oysa ben asla jöle kullanmam ve genelde kirli sakal gezerdim.

 

3 Paralel Altu Gürkay ak

Gülümseyip bana elini uzatt . Ancak o zaman farkettim hal yerde oturdu umu. Elini tutup kalkt m. - Ad n ne? - Cem. Senin? - Benim de. Ka lar n çat p tekrar yata a oturdu. Ben de yan na oturup darmada n odaya bakt m bir süre. - Yani nedir imdi? Ne oldu sence? - Ne bileyim? Paralel evren eysi mi acaba? - Oha! Çok bilimkurgu okuman n sonucu, gördü üm rüyaya bak. - NE rüyas d ng l. Baya baya gerçek gibi. Bir süre bak t ktan sonra siniri bozulmu gibi gülmeye ba lad . µDemek gülerken böyle görünüyorumµ diye dü ündüm. Beni de bir gülme ald . Biraz sonra aniden, gülmesi kesilip sabit bir noktaya bakt n fark edip ben de sustum. Çal ma masamdaki foto rafa bak yordu. Uzan p resmi elime ald m. - Hat rl yor musun o günü? - Evet, ama çerçeve farkl . Benim de il, senin evrenindeyiz anla lan. Bir anda i ler de i ti. Misafir de il, ev sahibi olarak paralel evrenden gelen kopyama ev sahipli i yapaca m tuttu. - Tamam sakin ol, sana su getireyim mi? - Kendim al r m, ev ayn nas lsa. Ne yapaca z imdi sen onu söyle. Ben elimdeki resme bakarken o kalk p mutfa a do ru yürüdü. Yürürken ayn benim sinirli zamanlar mda yapt olmad m gibi boynunu sa a sola çevirip ç tlatt nda rüyada m dü ündüm. nsan bu kadar detayl rüya görmez. Görmez de il mi?

¡

Paralel Altu Gürkay ak 4

Mutfaktan elinde bo bardakla ve kocaman aç lm gözlerle döndü. - Ne oldu? Niye öyle bak yorsun? - Bana yalan söyleme, dürüst ol, bir ey soraca m. - Sor. - Salonda pipo kokusu var. Babam z ya yor mu? - Nas l soru o? Tabii ki ya yor. Barda dü ürüp iki elini ba n n üstünde kenetledi. Yine ayn bak ; a k nl k,

mutluluk ve kaybolmu bir çocuk yüzü. - Babam z geçen y l öldü benim tarafta! - Ne diyorsun?! - N¶oluyor bana ya? Nas l oluyor da gerçek olabiliyor?! - Bana sorma, ben de a k n m. Seni nas l geri döndürece imizi bulal m. - Ben .. geri dönmesem olmaz m ? - Saçmalama! Nas l aç klar z bunu? Hem di er tarafta aniden yok olman çok tehlikeli. Annemizi yaln z b rakm olmaz m s n? Uzun süre omuzlar n dü ürüp dü ündükten sonra ba n kald r p slak gözlerle bana bakt . Hiç unutmad m o bak . Daha sonra bir gün aynada tekrar o bak bunun da rüya olmad çöküp a lamaya ba lad . imdi imdi fark ediyorum ki ikimiz de ya ad sürüklüyordu. Babas n n bu tarafta ya ad gördü ümde m z eye na emin oldum. Bana bak p ³Haks zl k bu´ dedi ve yata a

farkl tepki vermi tik. Olay beni donukla t r rken, onu bir duygudan di erine n ö renip geri dönmek zorunda ama nas l yapaca n bilmez bir haldeydi. Ona, yani kendime ac d m. Benden daha iyi durumdayd fiziksel olarak, ama içi çürüktü sanki. Bir süre daha a lay p h çk rarak aç ld . Ona su verdi imi ve hiç konu madan salona geçip bir süre oturdu umuzu hat rl yorum.

¢

5 Paralel Altu Gürkay ak

- Geri dönmenin bir yolu var m bilmiyorum. Nas l geldi imi bile bilmiyorum. Salondan odama geldim ve seni kitapl de. - Ayn eyi tekrarlayal m, belki i e yarar. - Denemeye de er. - Ben tekrar odaya gidiyorum, sen de birazdan ayn hareketleri yaparak gel. - e yararsa bir daha görü emeyebiliriz. Senden bir ey rica etsem? - Babamla m ilgili? - Ona s k s k sar l benim için olur mu? - Tamam. Çok tuhaf bir ey bu. - Çok acayip hem de. Tekrar gülümsemesi geri geldi inde sar l p vedala t k. Odaya gidip tekrar yere çöktüm ve bir elimi dolaba, di erini duvara dayay p içeri seslendim. - Ba la imdi. - Tamam geliyorum. Gözlerimi yumup bunun i e yaramas için dua etti imi, ama bir yandan da i e yaramamas n , bunun rüya olmad n görmeyi, ak am bizimkiler döndü ünde bu olay n büyümesini istedi imi hat rl yorum. Kendi kendime µöyle dü ünme, gitmesi laz m. Ne bi im k yamet kopar gidemezseµ dedi imi hat rl yorum. Bir süre dolab yava yava ittirdikten sonra gözlerimi aç p sa a sola bak nd m. Ses yoktu. - Cem? - .. - Cem burda m s n gittin mi? Salona giderken içim s k nt yla doldu. µNe biçim hayal kurdum yahu, s k nt n n insana etti ine bak.¶ diye içimden geçiriyordum. Salona girerken evin kap s iddetle çarp larak kapand . Oldu um yerde z plad m. Kalakald m. Birkaç saniye boyunca kalbim kulaklar mda tamtam davullar çald ve dünya adeta salland . µBuradayd ! Gidemedi!¶
¤

£

iterken buldum. Koridorda bir ey oldu belki

Paralel Altu Gürkay ak 6

Kap ya ko up açt m ve apartman n içine do ru seslendim - Cem dur! Cevap vermedi, pald r kültür alt katlara inen ayak seslerini duydum. nsan n nutku tutulur ya bazen, ko amad m arkas ndan. Sadece ayn eyi tekrarlay p seslendim ³Cem! Dur!´ Kap y kapat p pencereye ko tum. ³Cem! Bekle!´ Sokaktan a a pald r küldür ko arak uzakla yordu. Paralel evrenden misafir ikizim

s rt nda en sevdi im gömle im, alt nda ortum ve aya nda spor ayakkab lar mla. Ak am bizimkiler eve döndü ünde salonda oturuyordum. I klar kapal , gözüm kar daki apartmanlar n na tak lm ekilde, bo bo oturuyordum. Ne s k nt kalm t ne bunalma. Koskoca bir soru i areti gelip ba kö eye oturmu tu sadece. E er bu bir hayal veya rüya idiyse de, o gün olanlarla ilgili kafam en çok kurcalayan ey, spor ayakkab lar m evde bulamad m zd . Nisan 2010 ± Ankara

¥

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->