రాజీవ్ గాంధీ విఙ్ఞ

ా న సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాం
(Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies)
విాంధ్య, సి -4, ఐఐఐటి క్యాంపస్, గచ్చిబౌలి , హైదరాబాద్ – 500032
(Act 18 0f 2008) Telefax: 040-23001830
6-సాంవత్సరాల సమీకృత్ బి.టెక్. డిగ్రీ విద్యాకారాకీమాం
ప్రవేశ ప్రకటన
నాం.1/అడ్మిషనస్/ బి టెక్

తేదీ: 05.07.2011

రాజీవ్ గాంధీ విఙ్ఞ
ా న సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాం తనకు సాంబాంధాంచ్చన మూడు ప్
ఱ ాంగణాలు బాసర,
నూజివీడు, ఆర్.కె.వ్యాలీ ( ఇడుపులప్య) లోని 2011-2012 విద్యాసాంవత్సరానికి 6సాంవత్సరాల సమీకృత్ బి.టెక్ డిగ్రీ విద్యాకారాకీమాం మొదటి సాంవత్సరాంలో ఩రవేశ్ాంకోసాం

అర్హ
ు లైన

అభ్ార్హ
ు ల నాండి దరఖాస్త
ు లన ఆహ్వవనిస్త
ు ననది. కొన్ని అదనపు సీట్ల
ు అాంతర్జ
ా తీయ/ఎన్.అర్.ఐ.
విద్యయర్థ
ు లకు మరయు అాంధ్ఱ ర్జష్ట్రేతర విద్యయర్థ
ు లకు కూడా కేటాయాంచబడ్మనవి.
ప్రవేశానికి అర్హత:
a) ఩రథమ ఩రయత్నాంలో 2011 యస్.యస్.సి. లేద్య ద్యనికి సమానమైన ఩రీక్షలో

రెగ్యయలర్

విద్యయర్థ
ు లుగా ఉత్తుర్హ
ు లై ఉాండాలి.
b) వయస్సస

31-12-2011 నాటికి 18 సాంవతసర్జలు మాంచకూడదు. (SC/ST క్యటగిరీ

అభ్యర్థ
ు లకు 21 సాంవతసర్జలు).

దర్ఖాస్త
ు చేస్తకొనే విధానం:
దరఖాస్స
ు లు ఆన్ లైన్ ద్యార్జ ఈ కిరాంది పదదతుల్ల
ు పాంపవచ్చి.

a) RGUKT వెబ్

సైట్:

అభ్యరు

http://admissions2011.rgukt.in

నేర్థగా వెబ్
ద్యార్జ

దరఖాస్స

సైట్
చేస్సకోవచ్చి.

రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 100 రూపాయలకు రిజిస్ట్రేర్, ఆర్.జి.యు.కె.టి. పేర్హ మీద హైదరాబాదులో

చెల్లాంచే విధాంగ ఏ జాత్తయ బాాాంకు నాండైనా

క్రసడ్ డి.డి. ని త్తస్తకొని, ఆన్ లైన్ ల్ల

దరఖాస్స
ు చేస్సకోవచ్చి

b) ఎ.పి. ఆన్ లైన్ : అభ్యర్థ
ు లు ఏదైనా ఎ.పి. ఆన్ లైన్ సాంటర్హ ద్యవరా 100 రూపాయలతో
పాటు సరీవస్త ఛారీీల కిీాంద 15 రూపాయలు చెల్లాంచి ఎ.పి. ఆన్ లైన్ ద్యవరా దరఖాస్త

చేస్తకోవచ్చు.
సబిిట్ చేసిన దరఖాస్త
ు ఫారాం ప్ఱాంట్ అవుట్ తో ప్ట్ల డ్మ.డ్మ లేక ఏప్ ఆన్ లైన్ రశీదును మరయు
సరరఫికేట్ క్పీలను జతపరచ్చ రిజిస్ట్రేర్, ఆర్.జి.యు.కె.టి. కి రజిషరరడ్ పోస్స
ర ద్యార్జ పాంప్ాంచాలి.
దరఖాస్స
ు ల సీాకరణకు ప్
ఱ రాంభ్ తేది : 06.07.2011 (ఉ.8.00 గాం. నుాండ్మ)
దరఖాస్స
ు ల సీాకరణకు చ్చవర తేది : 25.07.2011 (స.8.00 గాం. వరకు)
నోట్: పఱభుతా లేఖ నాం.7917/ఇసి.2/20113, తే.5.7.2011 పఱక్రాం, జిల్ల
ు పరషత్,
మున్నసిపల్ ప్ఠశాలలతో సహా పఱభుతా ప్ఠశాలల్ల చదివిన విద్యయర్థ
ు లకు వార పదవ క్ుస్స
మొతుాం మార్థులకు, 'డ్మపఱవేషన్ స్కుర్థ'గా, 4% అదనపు మార్థులు పఱవేశ న్నమతుాం
కలుపబడును.
మరన్ని వివర్జల కొరకు www.rgukt.in చూడాండ్మ లేక హెలప్ లైన్ ఫోన్ నాం.1100 (BSNL)
ద్యార్జ తెలుస్సకోాండ్మ.
హైదరాబాదు

రిజిస్ట్రేర్

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.