P. 1
Kahulugan ng Pagsusulat

Kahulugan ng Pagsusulat

|Views: 26,103|Likes:
Published by Reynald Salamera

More info:

Published by: Reynald Salamera on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. b. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 1. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. . May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal. IV. c.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. d. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a.

Halimbawa. dyornal at iba pa. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. kapag nagsulat skiya ng dyornal. halimbawa. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. 4. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin.3. 2. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. ano ang maaaring gusto niyang malaman. 3. 5. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V. . Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. Kung minsan.

6. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. 8. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. 7. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. Ano ang mahalaga sa paksa? b. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. . Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay.

Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. Proseso ng Pagsususlat a. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Kadalasan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Pagsasaga ng interbyu iv. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i.VI. ii. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. Pangangalap ng mga ideya ii. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. Pala-Palagay i.a Incubation Period d. Maari ring mabuo rito ang paksa c.k. ayon sa pagkakasunud-sunod. .

Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. magazine. salita-sa-salita. Pagsasaayos ng mga Datos 1. dokumento at iba pang orhinal na talaan.1. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. Paglinang ng mga iodeya c. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. disertasyon. Paglalahad ng mga Punto b. b. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. Pangganyak b. Introduksyon a. tesis. mga akdang pamapanitikan. 2. Kinopya nang direkta. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. batas. . Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. ensayklopidya. Paglalahad ng Tesis 2. mula sa sanggunian. Kongklusyon a. mga pribado o publikong organisasyon. Katawan a. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii.

Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. . Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Gumagawa ng synopsis kapag: i. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan.iii. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c.

Huwag magwawasto. f. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. Organisasyon ng Sulatin 3. . Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. pagguhit. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i.sa gayon. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Istraktura ng mga talata 4. pagsipi.

Istilo ng Dokumentasyon ii. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. sa gramatikaat paggamit ng salita.g. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Istraktura ng mga pangungusap 4. Tuldok (. . Ispeling 2. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d. Bantas 3. Paghahanay pahalang ng mga salita g. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Magkakasunod na parirala h. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. Pahina ± ph. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay. Editor ±Ed. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. Pangungusap na padamdam b. 2. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. Hal. Ribyu ng later-order na tuon: 1. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1.) a. Kuwit o Koma (. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Tandang Pananong (?) .) a. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita. Proofreading o Pagwawastong-Basa . Ekspresyong padamdam 4.

Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Tutldok o kolon (:) a. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. c. Direktang pagkopya ng isang salita. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. kuwento. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. Diyalogo b. Pagkatapos ng ngalang panawag k. pelikulat atbp. Gitling (-) a. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. pagsulat ng oras c. bating panimula ng liham pangangalakal b. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. . ganap o parsyal b.i. Pamagat ng aklat. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. Panipi o kotasyon (³ ³) a. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Mga salitang inuulit. parirala o pangungusap 9. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13. («. . tula. pangalan ng babasahin (dyaryo. Tuldukuwit (. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. awitin.g. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. novella. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. maikling kuwento. dula. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon). sanaysay. jornal. Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. magasin.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12.) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11. gayundin. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i.

.Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

. kung magtatagumpay o mabibigo. Karaniwang isinasaad nito ang paksa. Ito ang pinakamukha ng sulatin. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. kahalagahan ng paksa. Dito hinahatulan. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor. ii. Bahagi ng Pagsulat a. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. Panimula o Introduksyon i.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. Titulo o Pamagat i. ang isang katha. nakakaganyak. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. panglan ng sumulat. petsa ng pagsulat o pagpasa. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h.

deskripsyon. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. .mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. Sapagkat nagbibigay. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. Maikli lamang. Halimbawa: Balita 2. 8.kuryusidad ± para tuluyang titigan. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. 7. iii. kung maari pa nga¶y pati buhay. 5. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. 6. ay matangay nang buong kasabikan. tunghayan hanggang sa ang malay. sa mga kawikaan. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. Mabibisang Panimula: 1. dalubhasa. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. Katawan i. 11. ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. mas matindi ang bias. ii. c. .9. Pakronolohikal . ginagamit ditto. 12. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento. 10. Anekdota . 3. paglalarawan at paglalahad. pagpapaliwanag.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin.ang pangangatwiran. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. 13. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. pagsasalaysay. 14. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis.

Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Tuwirang Sinabi 2. Pagtatanong 7. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. d. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. kaugnayan. 7. Maari rin silang magkapalit. Pagsisipi VIII. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Konklusyon o Wakas i. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. Panlahat na Pahayag 3.4. Pagbubuod 4. 5. Kailangan ang kaisahan. Mahalagang Insidente 6. iii. Mabisang Pangwakas: 1. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. ii. 6. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. . Pagpapahiwatig ng Aksyon 5.

disin sana. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. samakatuwid. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. i. paggamit ng malaking titik. a. 1. paggamit ng italika. dahil sa. d.kung gayon. gramatika at retorika. Kailangang malinaw.b. ngunit. samantala. 2. kapag. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. . Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. sapagkat. Pamantayan sa Kaugnayan i. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. e. anupa¶t. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. sa kabila noon at marami pang iba. ngunit. bagaman. pagbabantas. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. bagaman. c. kaugnayan at kaanyuan. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. samantala. gayon pa man. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika.

halimbawa. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. kasysa sa bigyan-panlunas. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. . pagsususuri. Ang isang akda ay may panimulang talata. tagubilin. Mga Anyo ng Pagsulat a. Isang pahayag na mapagtatalunan b. ii. mungkahi. talinghaga. pangangatwiran. paliwanag. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. pagwawangis.b. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. May pagbigay-katuturan. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. at patotoo. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. sa gayon. pagtuttulad at pag-iiba. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. c. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. Gumagamit ng ilustrasyon. IX. Sa mga sumusunod na pangungusap. Paggamit ng Panghalip i. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d.

Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. talambuhay. dyornal. Halimbawa: maikling kuwento. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. . kasaysayan. opinion. g. e. mga tauhan at may tagpuan. kabatiran at mga kaisipan. pagmamasid at pangalawa. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. kathangisip. pook. f. c. tao o pangyayari. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. pasulat ng mganaobserbahan. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. h. i. d. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. Halimbawa: adbertisment at sanaysay.

Mga Uri ng Pagsulat a. Malikhain. tesis. c. . Akademik ± formal ang istraktura. Ang mga pamanahaunang-papel. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. jornal. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. disertasyon. Kadalasang seyoso. pahayagan. XI. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. tesis at disertasyon. on-layn sorses.magazine. Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. j. gayundin. suring-basa. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Uri ng Sulatin A. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay.panunuring pampanitikan. X. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. diksyunaryo. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. b.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. editorial.

Kadalasang nahahati sa mga kabanata. iv. . tagpuan atpaksa. May iba¶t ibang uri ito: a. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. Nababasa sa sangdaling panahan lamang. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. hanapbuhay at pananamit ii. higit na marami ang mga tauhan.isang akdang naiiba. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. may tagpuan. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. kapaligiran. b. vii. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. i. v. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. |Nobela. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. i.

pulitika. . Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Talumpati.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. Talambuhay. Nobela ng Romansa. Talaarawan. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. maikli. Anekdota.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. sosyal.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. Dula. g. j. d. i. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. e.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. v.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. f. h. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii. c.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. Sanaysay. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop.ii. subalit nag-iiwan ng aral. kultural at maging personal ay maaaring talakayin.

Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig. i. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. iii. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. iii. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. pag-asa at kalungkutan. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. Ito ay nilikha noong unang panahon. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. prinsipe at prinsesa. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. a. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. at sa kabuuan. ii. ii. likas at medaling maunawaan. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. Karaniwang maikli. kaligayahan. . b. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. iv. kawalang pag-asao pamimighati.

c. d. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. ang sangkap ay malungkot. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. ii. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. Nagwawakas nang Masaya. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. iv. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. vi. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. ii. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. . i. Duplo ± humahalili sa karagatan. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. Oda ± nagpapahayag ng papuri. i. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook.v. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. kasama na ng opera. iii. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. v.

Liham-pangkaibigan i. Istilong semi-blak c. Liham Paanyaya iv. ekspositori at panghihikayat. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. prosidyural. text message at pakikipanayam i. Pamuhatan b. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Bating Panimula o Pambungad d. Ang Katawan ng Liham e. a. Bahagi ng Liham a. Liham Pangangamusta ii. Liham. Uri ng Liham a. Patunguhan ng Sulat c. Bating Pangwakas 2. Istilong nakabitin o baligtad 3.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan.Pagbati. Liham Paghingi ng Payo vi. Debate o Balagtasan . .iii. Istilo ng Pagsulat a. Istilong Blak b. Liham Pagbati v. imbitasyon. Liham Pasasalamat iii. pag-uulat. B. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. Halimbawa: E-Mail. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot.

3. maligoy na pananalita. Liham Subskripsyon v. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. pagmamasid. Liham Pagpapakilala ii. kalian. 5. Liham Pangangalakal i. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. 2.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. ay isulat kaagad. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Halimbawa: ulat ng media. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. Halimbawa: recipe. Prosidyural. imbestigasyoon. saan at paano. Ang mahalagang mga impormasyon. deskriptiv. Liham Paumanhin b.vii. ideya o lohika. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. bakit. Pagsusulat ng Ulat 1. pagsunod sa direksyon at panuto. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. Liham Pamimili iv. ano. 4. c. Liham Pagrereklamo b. kapag nakuha ito. . pagbabasa. Liham Aplikasyon iii. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. i. rebyu at grap o tsart.

lektyur. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. Ito ay may lagda ng pangulo. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. talakayan sa klase. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong.d. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. editorial at argument. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. e. C. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. Halimbawa: press release. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. Kung may pagwawasto. pananagutan o liabilities. sarbey at artikulo. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. katulad ng bangko. proposal. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Dito isinasaad ang assets. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. gastusin o equity. Nilalaman. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Halimbawa: advertisement. . Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Insurrance Company. kooperatiba. maglahad ng nasasaisip.

Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. XII. XIII. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->