KEPENTINGAN ETIKA DAN KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA

NOR AZURAH BINTI KUNJO MOHAMAD NOR HIDAYAH BINTI ABDUL AZIZ ZUREHAN BINTI MD DAN

sikap moral.MAKSUD ETIKA  Etika berasal daripada perkataan Greek. Menurut Grassian ( 1981 ) etika boleh ditakrifkan sebagai kajian falsafah tentang moraliaitu tentang kelakuan yang baik. Ethos diertikan sebagai sikap dan adat yang menetukan tingahlaku iaitu penemuan baik buruk perbuatan manusia.ciri kehidupan yang baik.akhlak dan nilai sungguhpun secara terperinci terdapat perbezaan ketara antara satu dengan yanglain.   . Rafik Issa ( 1998 ) pula mentakrifkan etika sebagai satu set prinsip moral yangmembezakan apa yang betul dan apa yang salah. Etika berkait rapat dengan moral. tanggungjawab moral. Beliau menyambung dengan menambah bahwaetika merupakan satu perkara yang normatif kerana menjelaskan apa yang perlu dilakukan atauperlu menahan diri daripada melakukannya. keadilan sosial dan ciri . kewajipan moral.

adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka. Sistem dasar akhlak. 1994).     . Dari persepktif Islam. 1995) Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan AlQuran dan ketakwaan kepada Allah. organisasi dan profesyen. Menurut Institut Integriti Malaysia ( 2007 :17 ) pula mendefinisikan etika sebagai himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu.

4. 7. 6.KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA 1. Tanggungjawab terhadap Allah (Etika guru Muslim) Tanggungjawab Terhadap Diri Tanggungjawab Terhadap Ilmu Tanggungjawab Terhadap Profesion Tanggungjawab Terhadap Pelajar Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara Pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) . 3. 8. 9. 2. 5.

² Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. ² Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA (UMUM) ´ Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kod Etika dalam bentuk dokumen. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. ´ ´ ´ . Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. ² Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. ² Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.

1991) ´ . guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. ² Pengamalan etika dapat mengekal. ² Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi.´ Menerusi kod etika. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas.

KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN MALAYSIA (KHUSUS) 1. ´ ´ ´ ´ . berdoa dan merendahkan diri ke hadrat-Nya. Guru Muslim hendaklah prihatin mengagungkan dan mendaulatkan syiar Islam dengan melaksanakan kewajiban agama. Tanggungjawab terhadap Allah (Etika guru Muslim) Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keimanannya kepada Allah Sifat istiqamah. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. menghindari larangan-Nya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah.

emosional. pakaian. ´ ´ ´ .2. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. perawakan dan tempat tinggal. TANGGUNGJAWAB TERHADAP DIRI ´ Seseorang guru hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri dari aspek fizikal. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Prihatin terhadap kebersihan diri. mental mahupun moral.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP ILMU ´ Memastikan penguasaan ilmu mantap dan mendalam. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan. ´ ´ ´ .3. kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan.

daya cipta dan rohani. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PROFESION ´ Seorang guru hendaklah menjaga imej keguruan untuk meletakkan kepercayaan orang ramai Amanah berhubung dengan kewangan. Menjalankan tugas dengan jujur. Bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ´ ´ ´ ´ ´ .4. Memperkembangkan potensi pelajar dari segi jasmani. Bertingkah baik supaya menjadi contoh kepada pelajar. intelek.

agama. dan status-status lain. persatuan atau persendirian Mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tanpa mengira bangsa. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR ´ Mendahulukan kepentingan pelajar mengatasi kepentingan masyarakat. jantina. asal keluarga. intelek.5. ´ Tidak meminta bayaran daripada kelas tambahan pelajar ´ ´ Menghormati maklumat sulit setiap pelajar .

Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguhsungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial.6. ´ ´ . Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT ´ Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.

Mengelakkan diri daripada dipengaruhi kedudukan sosial ibu bapa dan mengeluarkan kata-kata yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.7. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. ´ ´ ´ ´ . TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA ´ Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anakanak mereka. Maklumat mengenai keadaan rumah tangga atau adalah sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anakanak mereka. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

keturunan dan agama. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA ´ Mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. perbezaan kebudayaan. masyarakat atau negara. yang bertentangan dengan Ruku negara. ´ ´ ´ ´ . Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa dan masyarakat Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. Sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. bertanggungjawab. Memupuk nilai taat setia.8. menghormati orang tua.

9. Pendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang dinamik. mahupun pada masa akan datang Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini dapat dipelajari dalam bentuk formal dan latihan. Berfikiran rasional. ´ ´ ´ . inovatif. PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (LIFELONG LEARNING) ´ Proses pembelajaran secara berterusan bertujuan meningkat kemahiran atau membangunkan kerjaya pada masa sekarang. kreatif dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang menjadi bahan rujukan rakan setugas dan ibu bapa.

Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api.´ SEKIAN ."Jadikan dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan dapat berteduh.