Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. c) Proba scrisă la MATEMATICĂ BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 5
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. • Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele punctajului indicat în barem. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10.

SUBIECTUL I 1. 1 < 2 < 2 2< 5 <3 Rezultă că 2 este singurul număr întreg din intervalul dat 2. b Axa de simetrie a parabolei este dreapta de ecuaŃie x = xV = − 2a m − = 2 ⇒ m = −4 2 3. π π x − ∈ (−1) k + kπ | k ∈ ℤ 6 6
x∈

(30 de puncte) 2p 2p 1p 2p 3p 3p 2p 2p 2p 1p 3p 2p 2p 2p 1p (30 de puncte)

{π3 ,π }

{

}

4.

2 An = n ( n − 1)
2 Cn =

n ( n − 1)

2 n ( n − 1) = 12 ⇒ n = 4 a 1 = 1 −2 1 a=− 2

5.

6.

sin 2 x + cos 2 x =2 sin x ⋅ cos x 1 = 2sin x ⋅ cos x sin 2 x = 1

SUBIECTUL al II-lea
1 A( x ) ⋅ A( y ) =  0  0  2  1 x x 1  0 1 2x  ⋅  0    0 0 1  0    x x2   1 1 2x  ⋅  0   0 1  0   y y2   1 1 2y  = 0   0 1  0   y y2  1 2y   0 1   x + y ( x + y )2  1 2( x + y )  = A( x + y )  0 1  

1.a)

1p

4p

Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. 1

Varianta 5

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

b)

 0 x − y x2 − y 2  A( x ) − A( y ) =  0 0 2( x − y )    0 0 0     0 0 2( x − y )2  2   0 ( A( x) − A( y ) ) =  0 0  0 0  0  

1p

2p

( A( x) − A( y ) )3 = O3 ⇒ ( A( x) − A( y ) )2011 = O3
c) Matricea A este inversabilă
 1 − x x2  ( A( x) ) =  0 1 −2 x  = A(− x)   0 0  1   2.a) f (−1) = −1 + 1 − α − i (α − 2) + α + (α − 2)i Finalizare: f (−1) = 0 b) Rădăcinile lui g sunt de forma x1 = u + iv şi x2 = u − iv , unde u , v ∈ ℝ Din relaŃiile lui Viète rezultă x1 + x2 = − p şi x1 x2 = q
−1

2p 1p 4p 2p 3p 1p 1p 2p 1p 2p

p = −2u ∈ ℝ şi q = u 2 + v 2 ∈ ℝ EcuaŃia x 2 + px + q = 0 , cu p, q ∈ ℝ , are soluŃii distincte complex conjugate dacă şi numai
dacă ∆ < 0 , de unde p 2 < 4q

c)

f = ( X + 1) ( X 2 − αX + α + (α − 2)i )

Polinomul h = X 2 − αX + α + (α − 2)i ∈ ℂ[ X ] are două rădăcini distincte complex conjugate 1p Conform punctului b), rezultă α ∈ ℝ şi α + (α − 2)i ∈ ℝ , de unde α = 2 , care convine 2p SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1.a) 1 1 −2 3p 1.a) f '( x) = − = x + 1 x − 1 x2 − 1 f '( x ) < 0 pentru orice x > 1 , de unde concluzia 2p b) lim f ( x ) = +∞ , deci x = 1 este asimptotă verticală 2p
x →1

c)

f este continuǎ pe (1, ∞ ) , deci nu are alte asimptote verticale x +1 lim f ( x) = lim ln = 0 , deci y = 0 este asimptotă orizontală spre +∞ x →+∞ x →+∞ x −1 ln( x + 1) − ln( x − 1) 0 lim xf ( x ) = lim - nedeterminare de forma −1 x →+∞ x →+∞ 0 x Cu regula lui l'Hospital, limita este lim
( x + 1)−1 − ( x − 1) −1 − x −2
x →+∞

1p 2p 2p 3p 4p 1p 2p 1p
Varianta 5

= lim

2 x2

x →+∞

x2 − 1

=2

2.a)

b)

3 1  4 2 ( x − 3 x + 2)dx =  x 2 − 3 ⋅ ⋅ x 2 + 2 x  = ∫1 2  3   1 1 =− 2 2 f ( x) 2 f ( x) A=∫ dx = − ∫ dx , deoarece f ≤ 0 pe intervalul [1, 2], 1 1 x x 2 2 22 = − ∫ xdx + 3∫ dx − ∫ dx = 1 1 1 x 4

Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

=

3 − 2ln 2 2
2
n

2p 3p 2p

c)

1 2 1 n n 2 1 2 n −1 2 2 ∫1 (2 x − 3)' f ( x)dx = 2 (2 x − 3)( x − 3x + 2) |1 − 2 ∫1 (2 x − 3) nf ( x)dx = 2 n 2 4n 2 n 2 = − ∫ (4 x 2 − 12 x + 8 + 1) f n −1 ( x )dx = − ∫ f n ( x)dx − ∫ f n −1 ( x )dx , de unde concluzia 1 1 2 2 2 1

∫1 f

( x)dx =

Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. 3

Varianta 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful