You are on page 1of 50

tlyf3.

flg
fdadrt :_

*,5 ftveseknek

Az almafdk

l,{o\
t

\-.J

,

\.,J

' ,3.\

_3_

6,*-,tJ *(J

o

(J

(-l: *--ffa--\( )
/\

Or
.Gtr-

o ...o
-.fA"ra IJA

/{ A

A\J (J ,c4f- l

CJ\J

crd6
{[[8r.

,o:\
O^o
6"6

8t e"'u
-,.""VA
. ( ).

t,
\^ --l

,\l
2
4 Karikdzdbe pirossalazokata fikat' amelyeken Tgy a,:'niil. tdbb n68yn€l alma,kekkel pedigazokat'amelyeken kevesebb almavan. Ezut6nszinezzki mindengriimolcsot a kedvencszineddel'

A meglepet6s

Cirmoszait hallotrkintr6l. K6pzeld mit l6tott azablakb6l, rajzoldle. el, €s

3

-.a__\
\\_-./-7-/ a]
t\_2-/

(-\oo

Y]

Rajzold melyiklev6l16l le, melyikre ugr6ljon b6ka, a ha a legnagyobbt6llegkisebb akarhaladni. a fel6

A kerr

a

b

'(.

I n

SegitsGildrinakmegaliilni a j6 utat, mert ezen rig;rmehet v€gig a kerten, hogy nem tapossale a virdgokat.

A j6t6kok

-]-=

o

@^ @ w ---... ---\'r-'

Segits Pinpinnek rendetraknia szobdl6ban. Rajzold a robotot be 6s a kisaut6t megfelel6 helyre. Vigydzat a ugyanarra polcranem a tehetsz k6t egyformajiit6kot!

A piacon

i

Az irus minden gy0molcs6t szinezd pirosra, zolds6geit a pedigk€kre.

Utra fel!

s 0a

-R:
>.5)
.-2)

orG)'

t 0a

"xt-

> . 5) t2
Keresdmega n6gyelt6r6sta k6t kep kdz6tt.

I

A tisztdlkod6s

Tofi tisztdlkodik. A fogdt rzuToSKremmer mossa me8. -t, ez6rt most

Elveszitette egyik az fdzika l6ba.

Tofi m6gnem 6bredtfel igaz6n!
A tort6net n6hdnyszava elveszett.P6told 6ket raizokkal.

s

A kockik

E
F \l

L

Szinezd pirosra azokata betfiket, amelyekb6l GILDA kirakhatiaa nev€t.

10

A toruik

r:2::2
-''

i- : --:r

o

n oo o "o o /

vilasztani:a legnagyobb Tijfi naevontorkos! Segitsneki uzsonn6t

;"";i?i.ikl;

kekkel' a b" Piroisal.legkisebbet

A cimkek

I
-/

r--------- \

(o

\

I Y---''

)

Segits Zeldinak osszekotniminden dobozt azzal cimk6vel, a amelyenugyanaz sz6mszerepel,mint ahdnyjiit6k van a dobozban. a Ha van kedved,a sz6modralegkedvesebb jrii€i<okat is ki sztnezneted.

Az ajrind6k

m6hecske

-\S
Rajzoldle a m6hecske 6tjet, aki sorbanminden egyesyiragra16 akar szdllni, legkisebbt6l legnagyobbig. a a
:'!.

A gombrlk

Segits Zazunak megtalelni az utat,amelyiken azt tobb gomban6. Szinezd k6kreazokat gombdkat, a amelyeket Zazu0tja sor6n kosar6ba szed, pirosrapedigazokat, amelyek azokon osv6n).eken az vannak, v6gig. aholZazunemmegy

C

A labd6k

e

C

Q:

Seglts befelezni Cirmosraizaitrigy,hogymindegyiken ugyanannyi labda legyen, mint ahd,ny gyerek.

Az akvdrium

C o

c t(."
ov

o\

p

O ' l'

#zodI
pirosraazokat halakat, amelyek a Szinezd iobbra(sznak'k6kre balra. pedig amelyek azokat,
'. ,. :

A kagyl6k

a -G.a

o"o

/a a -@a W|

o'o

.."'-----.1

'r

AAZ

Tal6ldmega n6gyelt6r6sta k6t k6p k6ztitt,majdszfnezd azokat ki a kagyl6kat, amelyek legiobban a tetszenek neked,

A fu r d 6 s

/*r( -)Yr' t<

ltt jon Pinpin, fiirodniindult. aki

:elvetteaz I
es a I

mert m6gnemtud 16lriszni, l-i6t,
hogy v6dje a szem6t l-t az orr1n hagyta,

f_,

a napf6nyt5l. Bizony nagyon megfontolt nyulacska a Pinpin! ez
A t6rt6net n6h6ny szava elveszett. P6told6ket rajzokkal.

lq

A kirakos

,/ 4

a

\

o
V U A

A kirak6shat darabk6j6ra nincssziiks€g ZAZU n6v a kiraki4s6hoz. Karikizdbe 6ket oirossal!

A norgaszat

Karikdzdbe a leghosszabb horg6szbototpirossal, a legrcividebbet pedigk6kkel. Szinezd pirosra a legnagyobb kacsdt,k6kre a legkisebbet.

Az uzsonna

keszitot,baritlanal( uzsonndt F0les mdg ahd,nyat ki kell es annyiPoharat Ki alat, Szinezz Pirosra rakniaaz asztaha asztalon. lrir. su ahiny tdny6r van az karikiz be kekkel annYr Ezutin

A rajzfilm

Gilda rajzfilmetn6z. Rajzold v6szonra l<edvenc a a rajzfilmfigur6dat!

A homokvdr

o6\
/sj/ (/0

\0

uz
-\-)

l
sq

NB

0 e tD..-

kovetverajzoldmega Pinpin A szaggatotfvonalakac 6s sz6l6b6l a strandtoriilkoz6b6l a homokv6r6b6l, naperny6 hi6nvz6r6szeket.

Raizold megpirossal zsin6rhi6nfz6r€sz6ttgy, hogyminden a k6krea gyiingyiiket. gydngyszem legyen 16 f0zve.Majdszinezd

25

A sormint6k

on o n

o- I -l * G D *G

ADAD

snsn

A Do rond

o0
Szinezd k6kre azokata ruhadarabokat, amelyekreTcjfineknincs szijks6ge tengerparti nyaral6s6hoz. a

A fagylaltos

B u l o c ska

Cirmosb0l6cskdzik. A mog6briit el.

Az ontoz6kanna mog6szeretettvolnarejt5zni, csakhogy j6val nagyobb, 6 mint a kann6n maszo
A tort6net n6h6nyszava elveszett.P6told 6ket rajzokkal.

?.s

A keresztn6v

tr7trfDA t,,-/-tEtv/l--\\

ZtrLDA
Z \ADA DAL_ \

ZtrLDA
//-/1-lElva--\

vvtrfDA

Vrilaszd 6s kariklzdbe k6kkel,hol irta le i6l ZELDAa nev6t ki,

6llad<ert

Piros vonallalkosd osszeaz 6llatokatkedvenc6teliikkel.maid k6kke rajzoli egy sz6pfagyitCirmosnak.

A strand

re pm
32

e vt

-\-----r-

d

Karikizz be pirossalannyi labd6t,ahiny lapiig kekkel pedigannyi v<idr6t,ahiny iszogumi szerepela rajzon. Tofi sapkajat. Ut6natetsz6sszerint kiszinezheted

A konyv

Rajzold nyitott konyvbe a kedvenc meseh6sodet, Zazuis hogy megismerhesse,

33

A szappanbubor6kok
tv

/c\
I

U'

I

I

, I

\J'

t

I I

tv'

I

| \'.

t/)

\

I

I
tvl

,

c\t
vt

io\

I

,to t'

tt I

tl

tv
\,

I
tw l
\,

| ('/'

I

,

(\ r

,/')

I

I

{a 'i
l t!' I

A kisvonatok

k6kkelpedig a megpirossal g6zmozdonyos' Rajzold vonatutlat' a villanymozdonyos

A kockiik

SegitsGilddnakbefejezniaz 6pit6st (8y, hogy a kockrikat16 pirossal, hdromszogeket a A helyreralzolod. n6gyzeteket k6kkelszinezd. .?:

A tisztdll<odds

nem kellene mindenolyandolgot,amelynek Karik6zz pirossal be ott lenniPinoin fiird6szobiiid'ban.

A p i k nil<

Keresd meg 6s karik6zdbe pirossala k6t k6p kozotti n6$/ elt6rest.

Az uzsonna

Eza falink kiseg6r vajonmegtudjamaidenniezt t, amiakkora,mint 6?

A tort6net n€h6ny szava elveszett. P6told6ket rajzokkal.

I

A ciml<e

LEJ

"o&
cimk6l6t. Karikizdbe k6kkel Fiiles elt6ptea b6rcindie hiinyz6r6sz6t. nev6nek

tfi

A bab6l<

ca

<(

Pirosvonallalkosd osszea babdkata ruhdiukkal, majd szinezd k6kre azt a bab6t,amelyika legjobban tetszik neked.
*i

A s z U linap

o o a-

C

a pirosraannyiglertyit, aheny te sziilet6snaPi Szinezz az k6kreannyiszalagot tortidon volt, majdszinezz ahiiny aj6nd€kcsomagokon, uljadvanegykezeden.

q7

A csokor

ofi-aVs
p$

\

0 ,,

Zelda. virdgor szed, hogysz6pcsokrotkdszitsen. Kalzold vdzdba a azokat virdgokar, a amelyeker kivdlasztort. tj

\(-,/ \J
,/'\

-_l Az erdo n /-\ .X oz:Qo
\_t _/

KJ
/ r^, ((- '

A

v

a>\ L/ (7\
\' )
\__-./ /-\

/^t "----z

fh

t_/

() -

\J
) /->-,

\__-,2 1

/'>\

..-', /-l A \_ ) LL-/ \gO
\1_--/

'---- L)

<) rI I r>-\ L-,. I '

<)

r'-\

\-/

o

C

R
\)

a\

Fejezdbe a Tini mellett l6v6 t6t raizoli neki sz6pegyenes iigakat.

medence

T6fi odaakar0sznia labdihoz. K6k ceruz6ddal muasdmegnekiaz utat 0$/, ho$/ kikeriilszminden vlzenlebeg6 tirgyag maidszinezd pirosra 6sz6gumikat. az

A zoknik

Segits Zazunak osszeperosirani a zoknikat rigy,hogyaz egyforma zoknikat ugyanolyanra szinezed.

HLi,ez forro!

0

a')

0

?

i$$,r

Szinezz pirosramindenolyandolgot,amit Cirmosnak nem szabad megfognia, nehogymeg6gesse magdt.

A cstszda

$
j616kok. furfangos Kifejezetten4-5 6veskiscsalafintek a szamera kital6lt A v6ftozatos feladatok osszekot6seK ltkercs6s, hienyos tortenetek, sz6rakozast ig6mek e tdr6svadaszat, bet0jat6kok kelemes -

hvs*::r"
An@{M,s k6r:plsEd

w'i.*i-'*dd."
l sB N963-369-990-8

Kr4: r Pkr od.

KftALridr

ll,.d6h 1c06

ALEx,!iNDRA

,ltillllull