You are on page 1of 17

1

~1~

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

2

‫קבלה שבת‬
“RECIBIENDO EL SHABAT” Devarim 5.12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como YHWH tu Elohim te ha mandado. ‫שמֹור את יֹום השבת לקדשֹו | ךאשר צוְ ך יְה ָה אלֹהיך‬ ָ ֶ ֱ ‫ֲֶַ ִ ָ ו‬ ְְַ ַָ ַ ֶ ָ Shemot 20.8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo :‫ָכֹור את יֹום השבת לקדשֹו‬ ְְַ ַָ ַ ֶ ‫ז‬

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

3

Encendido de las velas.

‫ברוך ַאתה יהוה אלֹהֽינו מֽלך העֹולם‬ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ ‫אשר קדשֽנו במצֹותיו‬ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ֲֶ ‫וְ צ ָֽנו לשמֹור את שבת קֹדש‬ ֶ ַָ ֵ ִ ‫ִו‬
Baruj ata Adonai Elohenu melej haOlam asher Kideshanu bemitzvotav, vetsivanu lishmor et shabat Qodesh

Bendito eres tú, Eterno, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado guardar el Shabat santo. Después de encender las velas se dice la siguiente Oración:
Yehi ratsón milefarieja Adonay Elohay velohé abotay shetajús utrajem ‘alay vetagdfl jasdej ‘imadí latet Ii zera’ anashim ‘osé retsoflejá ve’osekim betorateja Iishmah. Veyhyú meinm batorá bizjut nerot hashbat halalu kemó shekatub ki ner mitsvá vetorá or. vegam tajús utrajem ‘al ba’alí( (mencionar el nombre del esposo) ,vetiten lo órej yamim ushnot jayim ‘im berajá vehatslajá utsaye’ehu la’asot retsoneja bishlemut ken yehí ratsón. Vihi nó’am Adonay Elohenu ‘alenu uma’asé yadenu konená ‘alenu uma’asé yadenu konenehu.

Sea Tu voluntad, Eterno, Elohim nuestro y Elohim de mis ancestros, que tengas compasión y misericordia de mi, y que actúes con gran bondad hacia mí al concederme hijos que cumplan Tu voluntad y se dediquen a Tu Torá con motivos puros. Que ellos irradien Torá por el mérito de estas velas de Shabat, tal como está escrito: “Pues el precepto es candela, y la Torá es luz.” Y también ten compasión y misericordia de mi esposo (mencionar el nombre del esposo), y concédele una larga vida y años de paz, con bendición y prosperidad. Y ayúdale a cumplir Tu voluntad con integridad. Que así sea Tu voluntad. “Que la dulzura del Eterno esté sobre nosotros. Que El establezca para nosotros la obra de nuestras manos; que afirme la obra de nuestras manos” (Tehilim 90:17). “Que la. Expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de Ti, oh Eterno, mi Roca y mi Redentor”(Tehilim 19:15).
Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

4

Se Canta o recita el Shalom alejem. La Paz sea con vosotros, Mensajeros Ministeriales, mensajeros del Altísimo, del Supremo Rey de reyes, el Santo, bendito sea. Que vuestra venida sea en Paz, Mensajeros de la Paz, mensajeros del Altísimo, del supremo Rey de reyes, el Santo, bendito sea. Bendecidme con la Paz, Mensajeros de la Paz, mensajeros del Altísimo, del supremo Rey de reyes, el Santo, bendito sea. Que vuestra partida sea en la Paz, Mensajeros de la Paz. Mensajeros del Altísimo, del supremo Rey de reyes, el Santo, bendito sea. ‫שלֹום עליכם. מלאכי השרת‬ ֵ ָ ַ ֲֵ ְ ַ ֶ ֲֵ ָ
Shalom alejem malaje hasharet

‫מלאכי עליֹון‬ ְֶ ְֲֵ ַ
Malaje elyon

‫מללך מלאכי הללכים‬ ִָ ְ ַ ְֲֵ ַ ְֶֶ ִ
Mimelej malaje ham'lajim

‫הקדֹוש ברוך הוא‬ ְ ָ ַַ
Hakadosh baruj hu

‫בֹואכם לשלֹום. מלאכי השלֹום‬ ָ ַ ְֲֵ ַ ָ ְ ֲֶ
Boajem l'shalom malaje hashalom

‫מלאכי עליֹון‬ ְֶ ְֲֵ ַ
Malaje elyon

‫מללך מלכי הללכים‬ ִָ ְ ַ ְֵ ַ ְֶֶ ִ
Mimelej malje ham'lajim

‫הקדֹוש ברוך הוא‬ ְ ָ ַָ
Hakadosh baruj hu

‫ברכוני לשלֹום. מלאכי השלֹום‬ ָ ַ ְֲֵ ַ ָ ְ ִ ְָ
Barjuni l'shalom malaje hashalom

‫מלאכי עליֹון‬ ְֶ ְֲֵ ַ
Malaje elyon

‫מללך מלכי הללכים‬ ִָ ְ ַ ְֵ ַ ְֶֶ ִ
Mimelej malje ham'lajim

‫הקדֹוש ברוך הוא‬ ְ ָ ַָ
Hakadosh baruj hu

‫צאתכם לשלֹום. מלאכי השלֹום‬ ָ ַ ְֲֵ ַ ָ ְ ְֶ ֵ
Tsetjem l'shalom malaje hashalom

‫מלאכי עליֹון‬ ְֶ ְֲֵ ַ
Malaje elyon

‫מללך מלכי הללכים‬ ִָ ְ ַ ְֵ ַ ְֶֶ ִ
Mimelej malje ham'lajim

‫הקדֹוש ברוך הוא‬ ְ ָ ַָ
Hakadosh baruj hu

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

5

El varón Recita Eshet jail – Mishle 31
Eshet Jail A una mujer virtuosa, ¿quién ‫אֽשת חֽיִל מי יִמצא, וְ רחֹק מפֿנינים‬ ִ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ puede hallar? Es más preciosa ‫מכתה‬ ְָ ִ que las perlas. El corazón de su Eshet jayil mi yimtsa v'rajok mipninim miyajta esposo confía en ella; nada le ‫בֽטח בה לב בעלה, וְ שלל לֹא ֶחסר‬ ָ ְ‫י‬ ָָ ְַָ ֵ ָ ַָ Bataj ba lev baala v'shalal lo yejsar faltará a él. Ella le prodiga el ‫גמלֽתהו טֹוב וְ לֹא רע, ךֹל יְמי חטֽיה‬ ָ ֶַ ֵ ָ ְ ְַָ bien y no el mal, todos los días Gmalathu tov v'lo ra kol y'mey jayeha ‫דרְֿשה צֽמר ופשתים, ַתֽעׂש בחֽפץ‬ ֶ ֵ ְ ַ ַ‫ו‬ ִ ְ ִ ֶֶ ָ ָ de su vida. Ella se procura la ‫ךפֽיה‬ ָ ֶַ lana y el lino, con gusto hace las Darsha tsemer ufishtim vataas b'jefets kapeha labores de sus manos. Se ‫היְֿתה ךאנטֹות סֹוחר, מלרחק תביא‬ ִָ ְֶָ ִ ֵ ֳִָ ָ ָ asemeja a nave de mercaderes, ‫לחמה‬ ָ ְַ Haita kooniyot sojer mimerjak tavi lajama que desde lejos buscan su ,‫ַתֽקם בעֹוד לֽיְלה, ַתתן טֽרף לביתה‬ ָ ְֵ ֶֶ ֵ ִ‫ַ ָ ו‬ ְ ָ ָ‫ו‬ sustento. Se levanta cuando aún ‫וְ חֹק ל ַערֹתֽיה‬ ָ ֶ ֲ‫ְ נ‬ es de noche, proporciona Vatakam b'od layla vatiten teref l'veyta v'jok l'naaroteha sustento para su familia y ‫ָמְֿמה ׂשדה ַתקחֽהו, מפֿרי כפֽיה‬ ָ ֶַ ִ ְ ִ ֵ ָ ִ‫ז ָ ָ ֶ ו‬ alimento a sus mozas. Lo pensó ‫ָֽטְֿעה ךֽרם‬ ֶָ ָ ‫נ‬ y compró un campo, con el fruto Zam'ma sade vatikajehu mipri japeha nata karem de su trabajo plantó una vid. La ‫חגְֿרה בעֹוז מתנֽיה, ַתַֿאלץ זְ רֹועֹתֽיה‬ ָ ֶ ֵ ְ‫ָ ְֶ ָ ו‬ ְ ָ ָ fortaleza es su ceñido, el Jagra b'oz matneha vat'amets zrooteha ‫טעמה ךי טֹוב סחרה, לֹא יִכבה בכֽ ְילה‬ ָ ַַ ְֶ ְָ ַ ִ ֲָָ esfuerzo dirige sus brazos. ‫ֵרה‬ ָ‫נ‬ Percibe que su labor es Taama ki tov sajra lo yijbe balayla nera compensadora, entonces ni de ‫ָדֽיה שכֿחה בךישֹור, וְ כפֽיה תֽמְֿכו‬ ָ ָ ֶַ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ֶ‫י‬ noche apaga su luz. La rueca ‫פֽלך‬ ְֶָ Yadeha shilja vakishor v'japeha tamju falej ocupa sus manos, con ellas ‫ךפה פרְֿׂשה לעני, וְ ָדֽיה שכֿחה‬ ָ ְ ִ ָ ֶ‫ַ ָ ָ ָ ֶ ָ ִ י‬ maneja el huso. Extiende su ‫לאביֹון‬ ְֶָ mano hacia el pobre, sus manos Kapa parsa leani v'yadeha shilja laevyon ‫לֹא תירה לביתה משֽלג, ךי כל ביתה‬ ָ ֵ ָ ִ ֶָ ִ ָ ְֵ ָ ִ abre al menesteroso. Su casa no ‫לבש שנים‬ ִ ָ ָֺ teme al frío de la nieve, pues Lo tiy'ra l'veyta mishaleg ki jol beyta lavush shanim toda su familia esta vestida de ‫מרבדים עֽׂשְֿתה כה, שש וְ ַארגמן‬ ְָָ ֵ ָ ָ ָ ְִַַ grana. Ella hace sus tapices, sus ‫לבושה‬ ָ ְ vestidos son de lino y púrpura. Marvadim asta la shesh v'argaman l'vusha ‫נֹודע בשֿערים בעלה, בְשבתֹו עם‬ ִ ְ ִ ַ ְַָ ִָ ְ ַ ָ Renombrado es su esposo en la ‫זִ ק ֵי ארץ‬ ֶ ֽ ‫ְנ‬ ciudad cuando se sienta entre Noda basharim baala v'shivto im zikney arets los ancianos del lugar. Teje una
Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

6

‫סדין עׂש ְֿתה ַתמךֹר, ַחגֹור ָת ְֿ ָה‬ ‫נ נ‬ ֲ‫ו‬ ְ ִ‫ָ ִ ָ ָ ו‬ tela y la vende, un ceñidor ‫לךֿ ַעני‬ ִ ֲ‫ַ ְ נ‬ vende al mercader. La fuerza y la Sadin asta vatimkor vajagor natna lak'naani dignidad son su ropaje. Mira con ‫עֹון וְ הדר לבושה, ַתׂשחק ליֹום ַאחרֹון‬ ֲ ְ ַ ְ ִ‫ָָ ְ ָ ו‬ On v'hadar l'vusha vatisjak l'yom ajaron confianza el porvenir. Abre su ‫פֽיה פתְֿחה בחכמה, וְ תֹורת חֽסד על‬ ַ ֶֶ ַ ֽ ְְָָ ַ ָ ָ ִ boca con sabiduría. En su lengua ‫לשֹו ָה‬ ‫ְ נ‬ esta la ley de la bondad. Vela Piha patja v'jojma v'torat jesed al l'shona ‫צֹופ ָה הליכֹות ביתה, וְ לֽחם עצלות‬ ְַ ֶֶ ָ ֵ ִ ֲ ‫ִט‬ siempre por la marcha de su ‫לֹא תֹאכל‬ ֵ hogar, y no come el pan de la Tsofiya halijot beyta v'lejem atslut lo tojel pereza. Sus hijos crecen y la ‫קֽמו בנֽיה ויְַאשֿרוה, בעלה ויְהלֿלה‬ ְָ ַ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ְ ַ ָ ֶָ ָ Kamu vaneha vayashr'vha baala vay'hal'la hacen feliz. Su esposo también ‫רבֹות בנֹות עֽׂשו חֽיִל, וְ ַאת עלית על‬ ַ ִָ ְ ָ ָ ָ ַ la loa: "muchas mozas han ‫ֺכֽ ָה‬ ‫ךָנ‬ procedido con virtud, mas tú a Rabot banot asu jayil v'at alit al kulana ‫שֽקר החן וְ הֽבל הטֹֽפי, אשה יִרַאת‬ ְ ָ ִ ִ ַ ֶֶ ֵַ ֶ ֶ todas sobrepasaste". Engañosa ‫יהוה היא תתהכל‬ ַָ ְ ִ ִ es la gracia, vana la bella, pues Sheker hajen v'hevel hayofi isha yirat adonai hi la mujer temerosa de Elohim es tithalal ‫תנו לה מפֿרי ָדֽיה, וִ יהלְֿלוה‬ ָ ֽ ַ ָ ֶ‫ְ ָ ִ ְ ִ י‬ digna de elogios, seanle ‫בשֿערים מעׂשֽיה‬ ָ ֲֶַ ִָ ְ ַ concedidos los frutos de su T'nu la mipri yadeha vihal'luha vasharim trabajo. Puedan sus obras loarla maaseha en las ciudades.

Kidush Y fueron la Tarde y la mañana el Día Sexto Fueron Completados los Cielos y la Tierra y todo su Contenido Elohim Completo en el séptimo día de toda su labor Y ceso en el séptimo día de toda su labor que había hecho Elohim Bendijo el Séptimo dia y lo Santifico ‫ויְהי ערב ויְהי בֹקר יֹום הששי‬ ִ ִ ַ ֶ ִ ַ ֶֶ ִ ַ
Vay'hi erev vay'hi voker yom hashishi

‫ו ְי ֺכו השמיִם וְ הארץ וְ כל צבאם‬ ְָ ָ ֶ ָ ַ ָ ַ ‫ַכ‬
Vay'julu hashamayim v'haarets v'jol tsvaam

‫ויְכל אלֹהים ביֹום השביעי מלאכתֹו‬ ְ ְַ ִ ְ ַ ַ ִ ֱ ַ ַ ‫אשר עׂשה‬ ָָ ֲֶ
Vay'jal elohim bayom hashvii m'lajto asher asa

‫ויִשבֹת בטֹום השביעי מךל מלאכתֹו‬ ְ ְַ ִָ ִ ְ ַ ַ ְ ַ ‫אשר עׂשה‬ ָָ ֲֶ
Vayishbot bayom hashvii mikol m'lajto asher asa

‫ויְברך אלֹהים את יֹום השביעי ויְקדש‬ ֵַ ַ ִ ְ ַ ֶ ִ ֱ ְֶָ ַ ‫אֹתֹו‬
Vay'varej elohim et yom hashvii vay'kadesh oto

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

7

Porque en el cesó de toda su labor que Elohim habia creado para hacer. Bereshit 1:312:13

‫ךי בֹו שבת מךל מלאכתֹו אשר ברא‬ ָָ ֲֶ ְ ְַ ִָ ַָ ִ ‫אלֹהים לעׂשֹות‬ ֲַ ִ ֱ
Ki vo shavat mikol m'lajto asher bara elohim laasot

Se Levanta la copa de Vino y se recita: Con su Permiso ‫סברי חברי‬
Savri javri

Bendito eres tu Adonaí Nuestro Señor rey del Mundo Creador del fruto de la vid.

‫ברוך ַאתה יהוה אלֹהינו מלך העֹולם‬ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ
Baruj ata adonai elohenu melej haolam

‫בֹורא פרי ה ָפן‬ ֶ‫ֵ ְ ִ ַ ג‬
Bore pri hagafen

Después de beber Vino de recita: Bendito eres tu Adonaí, nuestro señor Rey del Mundo Que nos ha santificado con sus Mandamientos y se ha complacido en nosotros Y nos ha hecho heredar con amor y beneplácito su shabat santo En remembranza de la obra de la creación El principio de las convocaciones de santidad, Remembranza de la salida de Mitzraim Y tu santo shabat nos ha hecho heredar con amor y beneplácito Bendito eres tu Adonaí que Santificas el Shabat. ‫ברוך ַאתה יהוה אלֹהינו מלך העֹולם‬ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ
Baruj ata adonai elohenu melej haolam

‫אשר קדשנו במצֹותיו וְ רָצה בנו‬ ָ ָ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ֲֶ
Asher kidshanu b'mitsotav v'ratsa vanu

‫וְ שבת קדשֹו בַאהבה וברצֹון הנחילנו‬ ָ ְִִ ְָ ֲָ ְ ְָ ַָ
V'shabat kodsho b'ahava uv'ratson hinjilanu

‫זִ ךרון למעׂשה ברשית‬ ְִֵ ְֲֵַ ָ
Zikarun l'maasey v'reshit

‫ךי הוא יֹום תחכה למקראי קֹדש‬ ֶ ְֵָ ִ ְ ִָ ְ ִ
Ki hu yom t'jila l'mikraey kodesh

‫ֵכר ליציַאת מצר ִים‬ ְָ ִ ִ ִ ֶ‫ז‬
Zejer liy'tsiat mitsrayim

‫ךי בנו בחרת וְ אֹותנו קדשת מךל‬ ִָ ָ ְ ְַ ָ ְ ְַָ ָ ִ ‫העלים‬ ִַָ
Ki vanu vajart v'otanu k'dashta mikol haamim

‫וְ שבת קדשך בַאהבה וברצֹון הנחלתנו‬ ְְִַָ ְָ ֲָ ְ ָ ְ ְָ ַָ
V'shabat kodshja b'ahava uv'ratson hinjaltanu

‫ברוך ַאתה יהוה , מקדש השבת‬ ָ ַ ַ ֵַ ְ ָ ְ ָ
Baruj ata adonai m'kadesh hashabat

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

8

Luego del Kidush, los padres colocan sus manos sobre la cabeza de sus hijos, y los bendicen de la siguiente manera.
Para hombres: Para hombres:

Iesimeja E-lo-him keEfraim vejiMenashe

Quiera Elohim bendecirte como a Efraím y a Menashé

Quiera Elohim Iesimaj E-lo-him keSara, bendecirte como a Sará, Ribka, Rajel veLea Ribká, Rajel y Leá Que el Eterno de bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti.

Para mujeres:

Para mujeres:

Iebarejeja A-do-nai veishmereja. Iaher A-do-nai panav eleja vijuneka. Isa A-do-nai panav eleja veiasem leja shalom.

‫יְ ברכך יהוה, וְ יִ שמרך‬ ֶָ ְ ְ ְֶָָ ‫ָאר יהוה פ ָיו אליך, וִ יח ֶי‬ ָ‫ָ נ ֵ ֶ ָ ֺם‬ ֵ‫י‬ ‫יִ שא יהוה פ ָיו אליך, וְ ָׂשם לך שלֹום‬ ָ ָ ְ ֵ ‫ָנ ֵ ֶ ָ י‬ ָ
“Y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré” Bamidbar 6:24-26
Vesamú et shemí al bené Israel vaaní aberajem

‫וְ ׂשמו את-שמי, על-ב ֵי יִׂשראל; ַאני, אברכם‬ ֵ ְ ָ ֲ ִ ֲ‫ֶ ְ ִ ַ ְנ ְ ָ ֵ ו‬ ָ
Antes de comer pan, se procede al lavado de manos, Netilat Iadaim. No sólo es una medida higiénica, sino también una purificación espiritual para comer, concientizándonos que todos nuestros actos deben tener un fin espiritual.

Lavado de Manos

‫ברוך ַאתה יהוה אלֹהֽינו מֽלך העֹולם‬ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ ‫אשר קדשֽנו במצֹותיו‬ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ֲֶ ‫וְ צ ָֽנו על נטילת ָדיִם‬ ַ‫ִ ו ַ ְ ַ י‬
Baruj ata Adonai elohenu mélej haolam asher kidshanu bemitzvota vetsivanu al netilat yadaim

Bendito eres tu Eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, qe nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al lavado de manos.
Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

‫9‬

‫‪Bendición por el Pan‬‬

‫,ברוך ַאתה יהוה אלֹהֽינו מֽלך העֹולם‬ ‫ְֶֶ ָ ָ‬ ‫ֱ ֵ‬ ‫ָ ְ ָ‬ ‫הלֹוציא לחם מן הארץ‬ ‫ַ ִ ֶֶ ִ ָ ֶ‬
‫‪Baruj atá Adonai, Elohenu Mélej haolam‬‬ ‫‪Hamotzí lejem min haáretz‬‬

‫‪Bendito eres tú, eterno nuestra Elohim, soberano del universo que extrae el‬‬ ‫‪pan de la tierra‬‬ ‫‪RECITACIÓN DEL SHEMA‬‬

‫שמע יִשראל ה' אלהינו ה' אחד:‬ ‫ֶָ‬ ‫ֱ ֵ‬ ‫ֵָ‬ ‫ְ ַ‬
‫ברוך שם ךבוד מלכותו לעולם ָעד:‬ ‫ְ ָ וֶ‬ ‫ְַ‬ ‫ָ ְ ֵ ְ‬ ‫וְ אהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל ַפשך ובכל מאדך:‬ ‫ֱ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ נְ ְ ָ ְ ָ ְ ֶָ‬ ‫ְַ ָ ֵ‬ ‫וְ היו הדברים האכה אשר אנכי מצוְ ך הטום על לבבך:‬ ‫ַ ְ ֶָָ‬ ‫ִ ְ ַ ָ ַ‬ ‫ֵֶָ ֲֶ‬ ‫ָ ְִַָ‬ ‫וְ ש ַנתם לב ֶיך וְ דברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך:‬ ‫ִ םְ ָ ְ ָנ ָ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ְ ֵ ֶ ָ ְ ֶ ְ ְ ָ ַ ֶ ֶ ְ ְ ָ ְ ְ ָ ְ ֶ ָ‬ ‫וקשרתם לאות על ָדך וְ היו לטטפת בין עי ֶיך:‬ ‫ֵ ֵ נָ‬ ‫ַ יֶ ָ ָ ְ ָ‬ ‫ְ ַ ְָ ְ‬ ‫וכתבתם על מֺזות ביתך ובשעריך:‬ ‫ֵ ֶָ ִ ְ ֶָ ָ‬ ‫ְ ַ ְ ָ ַ ְז‬ ‫וְ ה ָה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצ ֶה אתכם הטום לַאהבה‬ ‫ְ ֲָ‬ ‫ִ ְ ַו ֶ ְ ֶ ַ‬ ‫ָי ִ ָ ַ ִ ְ ְ ֶ ִ ְ ַ ֲ ֶ‬ ‫את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל ַפשכם:‬ ‫ֱ ֵ ֶ ְ ָ ְ ְ ָ ְ ַ ְ ֶ ְ ָ נְ ְ ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫וְ ָתתי מטר ַארצכם בעתו יורה ומלקוש וְ אספת דג ֶך וְ תירשך וְ יִ צהרך:‬ ‫ַ ְ ָ ְ ָנ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ֶ ָ‬ ‫ֶ ְַ‬ ‫ְְֶ ְ ִ‬ ‫נַ ִ ְ ַ‬ ‫וְ ָתתי עשב בשדך לבהמתך וְ אכלת וְ שבעת:‬ ‫ְָ ָ‬ ‫ְ ְָ ִ ְֶ ְ ֶָ ְַ ָ‬ ‫נַ ִ ֵ‬ ‫השמרו לכם פן יִ פתה לבבכם וְ סרתם ַעבדתם אלהים אחרים‬ ‫ֲִֵ‬ ‫ִ ָ ְ ָ ֶ ֶ ְ ֶ ְ ַ ְ ֶ ַ ְ ֶ וֲ ַ ְ ֶ ֱ ִ‬ ‫וְ השתחוִ יתם להם:‬ ‫ִ ְ ֲַ ֶ ֶָ‬ ‫וְ חרה ַאף ה' בכם וְ עצר את השמיִ ם וְ לא יִהֶה מטר וְ האדמה לא תתן את‬ ‫ִ ֵ ֶ‬ ‫ְי ָ ָ ָ ֲ ָ ָ‬ ‫ֶָ ַָ ֶ ַ ָ ַ‬ ‫ָָ‬ ‫יְ בולה ַאבדתם מהרה מעל הארץ החבה אשר ה' נתן לכם:‬ ‫ֵ ֶָ‬ ‫ָ וֲ ַ ְ ֶ ְ ֵ ָ ֵ ַ ָ ֶ ַ ָ ֲ ֶ‬ ‫וְ שמתם את דברי אכה על לבבכם וְ על ַפשכם וקשרתם אתם לאות על‬ ‫ַ‬ ‫ָ ְ‬ ‫ְ ַ ְֶ‬ ‫ְ ֶ ֶ ְ ָ ַ ֵ ֶ ַ ְ ַ ְ ֶ ַ נְ ְ ֶ‬
‫‪Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw‬‬ ‫‪Maracay – Venezuela‬‬ ‫‪www.Natzratim.org‬‬

10

:‫ֶדכם וְ היו לטוטפת בין עי ֵיכם‬ ֶ‫ֵ ֵ נ‬ ָ ְ ָ ֶ ְ‫י‬ ‫וְ ללדתם אתם את ב ֵיכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך‬ ָ ְ ְ ָ ְ ְ ֶֶ ַ ָ ְ ְ ֶ ְ ָ ֶ ֵ ְ ָ ְ ְ ִ ְ ָ ֵ ַ ְ ֶ ‫ָ ֶ ְנ‬ ְִֶַ :‫ובקומך‬ ֶָ ְ :‫וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך‬ ָ ֶָ ְ ִ ֶָ ֵ ְ ַ ְְַָ ‫למען יִ רבו יְמיכם וִ ימי ב ֵיכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיכם לתת‬ ֵָ ֶ ֵ ֲַ ַ ְ ִ ֶ ֲ ָ ָ ֲ ָ ַ ֶ ‫ֵ ְנ‬ ֶ ֵ ְ ְַַ :‫להם ךימי השמיִ ם על הארץ‬ ֶ ָ ַ ַ ָ ַ ֵ ִ ֶָ :‫ַטאמר ה' אל משה כאמר‬ ֵ ֶ ֶ ֶ ‫ו‬ ‫דבר אל ב ֵי יִ שראל וְ אמרת אלהם וְ עשו להם ציצת על ךנפי בגְ דיהם‬ ֶ ֵ ִ ְֵַ ַ ִ ִ ֶָ ָ ֲֵֶ ָ ְ ַ ֵָ ‫ַ ֵ ֶ ְנ‬ :‫לדרתם וְ ָתנו על ציצת הך ָף פתיל תכלת‬ ֵֶ ְ ִ ְ ‫ְ ָ נ ְ ַ ִ ִ ַ ָנ‬ ‫וְ ה ָה לכם לציצת וראיתם אתו וזְ כרתם את ךל מצות ה' ַעשיתם אתם‬ ָ ֶ ֲ‫ו‬ ְ ִ ָ ֶ ְֶַ ֶ ִ ְ ִ ִ ְ ֶ ָ ‫ָי‬ :‫וְ לא תתורו ַאחרי לבבכם וְ ַאחרי עי ֵיכם אשר ַאתם זנים ַאחריהם‬ ֶ ֲֵ ִ ֶ ֶ ֲ ֶ ‫ֲֵ ֵ נ‬ ְְֶַ ֲֵ ָ :‫למען תזְ ךרו ַעשיתם את ךל מצותי וִ היִיתם קדשים לאלהיכם‬ ֶ ֵ ֵ ִ ְ ֶ ְ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֲ‫ְ ַ ַ ִ ְ ו‬ ‫אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריִ ם להיות לכם לאלהים‬ ִ ֵ ֶָ ְ ִ ְַ ִ ֵֶֶ ֶ ְ ֶ ִ ֵ ֲֶ ֶ ֵ ֱ ֲִ .‫אנִ י ה' אלהיכם‬ ֶ ֵ ֱ ֲ :‫אמת‬ ֱֶ
Shemá' Yisrael Adonay Elohenu, Adonay Ejad.
Decir en voz baja la siguiente frase:

Escucha, Yisrael: el Eterno es nuestro Elohim, el Eterno es Uno y Único.

Baruj shem kebod maljutó le'olam va'ed. Bendito es el Nombre de Su majestad gloriosa por siempre jamás. Amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu Veahabtá et Adonay Eloheja, bejolcorazón, con toda tu alma y con todas tus lebabejá ubjol-nafshejá ubjol-meodeja: fuerzas. Estas cosas que Yo te ordeno el vehayú hade-barim haele asher anojí día de hoy estarán sobre tu corazón. Las metsavejá hayom 'al lebabeja: enseñarás diligentemente a tus hijos y veshinantam lebaneja vedibartá bam, hablarás de ellas cuando estés sentado beshibtejá bebeteja ublejtejá badérej en tu casa y cuando andes de camino, al ubshojbejá ubkumeja: ukshartam leot 'al acostarte y al levantarte Las atarás por yadeja, vehayú letotafot ben 'eneja: signo sobre tu mano y serán filacterias ujtabtam 'al-mezuzot beteja ubish'areja: entre tus ojos. Y las escribirás sobre los
Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

11

marcos de tu casa y sobre tus portones (Debarim 6:5-9). Y sucederá que si obedecieran los mandamientos que Yo les ordeno hoy, de amar al Eterno, su Elohim, y servirle con todo su corazón y con toda su alma, entonces Yo otorgaré a su tierra la lluvia en su momento, la temprana y la tardía, para que recojan el grano, el mosto y el aceite. Yo daré hierba a sus campos para su ganado, y comerán y se saciarán. Cuiden de ustedes, no sea que se deje seducir su corazón y se aparten y sirvan a Elohimes extraños y se postren ante ellos. (Desde aquí en voz baja) Entonces se encenderá (pausa) la ira del Eterno contra ustedes; Él retendrá los cielos para que no haya lluvias y la tierra no produzca su fruto. Y serán exterminados rápidamente de la buena tierra (hasta aquí en voz baja) que el Eterno les entrega. Pongan estas palabras Mías en sus corazones y en su almas; átenlas por signo en sus manos y que sean fílacterias entre sus ojos. Las enseñarán a sus hijos, para hablar de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes de camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones, a fin de que se multipliquen tus días y los días de tus hijos sobre la tierra que el Eterno juró entregar a sus padres, como los días del cielo sobre la tierra (Debarim 11:13-21).

Vehayá im-shamoa' tishme'ú el mitsvotay asher anojí metsavé etjem hayom, leahabá et Adonay Elohejem ul'obdó bejol lebabjem ubjol nafshejem: venatatí metar-artsejem be'itó yoré umalkosh, veasaftá deganeja vetiroshejá veyits-ha-reja: venatatí 'éseb besadejá libhemteja, veajaltá vesabata: hishamerú lajem pen yifté lebabjem, vesartem va'abadtem Elohim ajerim vehishtajavitem lahem: (Desde aquí en voz baja) vejará (pausa) af Adonay bajem ve'atsar et hashamáyim veló yihyé matar vehaadamá lo titén et yebuláh, vaabadtem meherá me'al haarets hatobá (hasta aquí en voz baja) asher Adonay noten lajem: vesamtem et debaray ele 'al lebabjem ve'al nafshejem, ukshartem otam leot 'al-yedjem vehayú letotafot ben-'enejem: velimadtem otam et benejem ledaber bam, beshibtejá Bebeteja ublejtejá badérej ubshojbejá ubkumeja: ujtabtam 'al-mezuzot beteja ubish'areja: lema'an yirbú yemejem vimé benejem 'al haadamá asher nishbá' Adonay laabotejem latet lahem, kimé hashamáyim 'al haarets:

El Eterno habló a Moshé, diciendo: Habla Vayómer Adonay el-Moshé lemor: daber a los hijos de Yisrael y diles que se hagan el-bené Yisrael veamartá alehem ve'asú flequillos (besar los tsitsit) en las lahem tsitsit (besar los tsitsit) 'al kanfé
Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

12

esquinas de sus vestimentas a lo largo de bigdehem tedorotam, venatenú 'al tsitsit sus generaciones. Y pondrán sobre el (pesar los tsitsit) hakanaf petil tejélet flequillo (besar los tsitsit) de cada vehayá lajem letsitsit esquina un hilo de color celeste. Y serán (besar los tsitsit) Uritem Otó (mirar los tsitsit para ustedes (besar los tsitsit), tsitsit y pasarlos dos veces frente a para que lo vean (mirar los tsitsit y los ojos y besarlos) uzjartem et kol pasarlos dos veces frente a los ojos y mitsvot Adonay va'asitem otam, velóbesarlos) y se acuerden de todos los taturu ajaré lebabjem veajaré 'enejem mandamientos del Eterno y los cumplan, otó (mirar los y no exploren tras de sus pensamientos tsitsit y pasarlos una vez frente a los ni tras de sus ojos (mirar los tsitsit y ojos y besarlos) asher-atem zonim pasarlos una vez frente a los ojos y ajarehem: lema'an tizkerú va'asitem et besarlos), en pos de los cuales ustedes se kol mitsvotay, vihyitem kedoshim corrompen. A fin de que recuerden y LEIohejem: aní Adonay Elohejem asher cumplan todos Mis mandamientos y sean hotseti etjem meerets mitsráyinrt lihyot santos para su Elohim. Yo soy el Eterno, lajem LEIohim, aní Adonay Elohejem: su Elohim, que saqué a ustedes de la emet. tierra de Mitsráyim para ser su Elohim. Yo soy el Eterno, su Elohim... Verdadero...

Seuda
Se da comienzo a la comida festiva de shabat.

Canticos y poemas
Es costumbre alegrar la mesa de Shabat entonando canticos.

Agradecimiento Posterior
Se recita el birkat hamazon. Bendición posterior a las comidas que incluyeron pan.

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

13

‫ברוך ַאתה יהוה אלהינו מלך העֹולם. ה ָן את העֹולם ֺכֹו. בטובֹו בחן בחסד‬ ְֶֶ ְֵ ְ ‫ֶ ֶ ְ ָ ָ ַז ֶ ָ ָ ך‬ ֵ ֱ ָ ְ ָ ‫וברחמים. הוא נֹותן לחם לכל בׂשר. ךי לעֹולם חסדֹו: ובטובֹו ה ָדֹול תמיד לא חסר‬ ַָ ִ ָ ‫ַג‬ ְ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ְָ ֶֶ ֵ ִ ְֲַ ‫לנו וְ ַאל ֶחסר לנו מזֹון לעֹולם ָעד. בעבור שמֹו ה ָדֹול. ךי הוא אל ָן ומפר ֵס לךל‬ ַ ‫ֵ ז ְ ַ ְנ‬ ִ ‫ַג‬ ְ ֲ ַ ֶ‫ְ ָ ו‬ ָ ָ ַ ְ‫י‬ ָ -‫ומטיב לךל ומכין מזֹון לכל ברטֹותיו אשר ברא. ךאמור פֹותח את- ָדך ומׂשביע לכל‬ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ‫ֵ ַ ֶ י‬ ָ ָָ ֲֶ ָ ִ ְ ְָ ָ ִֵ ַ ִ ֵ :‫חי רצֹון: ברוך ַאתה יהוה . ה ָן את הךל‬ ַ ֶ ‫ַז‬ ָ ְ ָ ָ ַ ‫נֹודה כך יהוה אלהינו. על שהנחלת לאבֹותינו ארץ חמדה טֹובה ורחבה. וְ על‬ ַ ְָָ ָ ָ ְ ֶ ֶֶ ֵ ֲַ ָ ְְִַ ֶ ַ ֵ ֱ ְָ ֶ ‫שהֹוצאתנו יהוה אלהינו מארץ מצריִם. ופדיתנו מבית עבדים. וְ על בריתך‬ ְָ ְִ ַ ֲִָ ֵ ִ ָ ִ ְ ְַ ִ ֵֶֶ ֵ ֱ ָ ֵ ֶ ‫שחתמת בבׂשרנו. וְ על תֹורתך שכלדתנו. וְ על חקיך שהֹודעתנו. וְ על חיהוה ם חן‬ ֵ ַ ַ ָ ְַ ֶ ָ ֶֺ ַ ְִֶַָ ְָָ ַ ֵָ ְִ ָ ְ ֶַָ ‫ָחסד שחֹו ַנתנו. וְ על אכילת מזֹון שַאתה ָן ומפר ֵס אֹותנו תמיד. בכל יֹום ובכל‬ ְָ ְָ ִ ָ ָ ‫ָ ָ ז ְ ַ ְנ‬ ָ ַ ֲִ ַ ָ ְ‫וֶ ֶ ֶ נ‬ ‫עת ובכל שעה‬ ָָ ְָ ֵ
Baruj atá Adonay Elohenu mélej ha’olam hael hazán otanu veet ha’olam kuIó betubó bején bejésed berévaj ubrajamim no-tén léjem lejol basar ki Ie’olam jasdó, ubtubó hagadol tamid lo jasar lanu veal yejsar lanu mazón tamid le’olam va’ed, ki hu El zan umfamés Iakol veshuijanó ‘aruj Iakol vehitkín mijyá umazón lejol beriyotav asher bará berajamav ubrob jasadav kaamur potéaj et yadeja umasbía’ lejol jay ratsón Baruj atá Adonay hazán et hakol. Nodé lejá Adonay Elohenu ‘al shehinjalta Iaabotenu eretsjemdá tobá urjabá berit vetorá jayim umazón, ‘al shehotsetanu meérets Mitsryim ufditanu mibet abadim, ve’aI beritejá shejatamta bibsarenu, ve’aI toratejá shelimadtanu, ve’aI juké retsonaj shehoda’tanu, ve’aI jayím umazón zan umfarnés otanu.sheat’á

Bendito eres Tú, Eterno, Elohim nuestro, Soberano del universo, el Elohim por cuya bondad nos alimenta, tanto a nosotros como a todo el mundo, con gracia, benevolencia, holgura y misericordia. Él proporciona el pan a todas las criaturas porque Su benevolencia es eterna. Y por Su inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento. Pues Él alimenta y sustenta a todos, Su mesa está preparada para todos, y Él prepara alimento y sustento para todas las criaturas que creó con Su misericordia y Su inmensa bondad, tal como está escrito: abres Tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. Bendito eres Tú, Eterno, que sustenta a todos. Te agradecemos, oh Eterno, Elohim nuestro, por haber dado en herencia a nuestros antepasados una tierra codiciable, buena y amplia; la Alianza, la Torá, la vida y el sustento. Por habernos sacado de la tierra de Mitsráyim y harbemos redimido de, la casa de esclavos. Por Tu Alianza que sellaste en nuestra carne, por Tu Torá que nos enseñaste, por las leyes de Tu voluntad que nos hiciste saber y por la vida y el sustento con que nos alimentas y sustentas.

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

14

‫הבדלה‬
“CIERRE DE SHABAT”

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

15

Se Levanta la copa de Vino y se recita:
El principal de Tsiyón, he aquí que viene, y Yo enviaré un emisario de buenas nuevas a Yerushaláyim. Alzare la copa de la salvación e invocaré el Nombre del Eterno. Por favor, oh Eterno: sálvanos. Por favor, oh Eterno: sálvanos. Por favor, oh Eterno: haznos prosperar. Por favor, oh Eterno: haznos prosperar. Haz que prosperemos, haz que nuestros caminos tengan éxito, haz que prosperemos en nuestros estudios y envía bendición, holgura y éxito en todo lo que emprendamos, como está escrito: Recibirá bendiciones del Eterno, y rectitud del Elohim de su salvación. Los judíos tuvieron luz y alegría; regocijo y honra. Y también está escrito: Y David tenía éxito en todos sus caminos, y el Eterno estaba con él. Que así también „sea para nosotros. Y Nóaj halló gracia en los ojos del Eterno. Que así también nosotros hallemos gracia y buen entendimiento en los ojos de Elohim y de los hombres. ¡Oh Elohim , respóndenos!
Rishón leTsiyón hiné hinam, velírushaláyim mebaser etén. Kos yeshu'ot esa ubshem Adonay ekrá. Ana Adonay hoshi'á na. Arta Adonay hoshi'á na. Ana Adonay hatsija na. Ana Adonay hatsija na. Hatslíjenu hatsiíaj derajenu, hatslíaj limudenu, ushlaj berajá revajá vehatslajá bejol ma'asé yadenu. Kedijtib yisá berajá meet Adonay utsdaká meEiohé Yish'ó. Layehudim hayetá ora vesimjá vesasón vikar. Ujtib vayhí David bejol derajav maskil VAdonay 'imó, ken yíhyé 'imanu. Venóaj matsa jen be'ené Adonay, ken nimtsá jen veséjel tob, be'ené Elohim veadam. Elahá 'aneni.

Con su Permiso

‫סברי חברי‬
Savri javri

Bendito eres tu Adonaí Nuestro Señor rey del Mundo Creador del fruto de la vid. Especies Aromáticas y Fuego
:

‫ברוך ַאתה יהוה אלֹהינו מלך העֹולם‬ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ
Baruj ata adonai elohenu melej haolam

‫בֹורא פרי ה ָפן‬ ֶ‫ֵ ְ ִ ַ ג‬
Bore pri hagafen

‫ברוך ַאתה יהוה , אלֹהינו מלך העֹולם, בֹורא מי ֵי בׂשמים‬ ִ ָ ְ ‫ֵ ִ נ‬ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ
Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

16

Baruj ata Adonay Elohenu mélej ha'olam boré miné besamim.

Bendito eres Tú, Eterno, Elohim nuestro, Soberano del universo, Creador de especias aromáticas

‫ברוך ַאתה יהוה , אלֹהינו מלך העֹולם, בֹורא מאֹורי האש‬ ֵָ ֵ ְ ֵ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ
Baruj Ata Adonay Elohenu mélej ha'olam boré meoré haesh.

Bendito eres Tú, Eterno, Elohim nuestro, Soberano del universo, Creador de las iluminaciones de fuego

‫ברוך ַאתה יהוה , אלֹהינו מלך העֹולם, הלבדיל בין קֹדש‬ ֶ ֵ ִ ְ ַ ַ ָ ָ ְֶֶ ֵ ֱ ָ ְ ָ ,‫לחֹול, בין אֹור לחשך, בין יִׂשראל לעלים, בין יֹום השביעי‬ ִ ִ ְ ַ ֵ ִ ַָ ֵָ ְ ֵ ְֶ ְ ֵ ְ ‫לששת יְמי הלעׂשה: ברוך ַאתה יהוה , הלבדיל בין קֹדש‬ ֶ ֵ ְִַַ ָ ְ ָ ֲֶַַ ֵ ֶ ְֵ ‫לחֹול‬ ְ
Baruj ata Adonay Elohenu mélej ha'olam hamabdil ben kódesh lejol ubén or lejóshej ubén Yisrael la'amim ubén yom hashebi'í leshéshet yemé hama'asé, Baruj ata Adonay hamabdil ben kódesh lejol

Bendito eres Tú, Eterno, Elohim nuestro, Soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano; entre la luz y las tinieblas; entre Yisrael y las demás naciones; y entre el séptimo día y los seis días de actividad. Bendito eres Tú, Eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano

SHAVUA TOV! ‫טוב‬

‫שבוע‬

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org

17

Kehila Yerushalaim- milyexi dlidw Maracay – Venezuela www.Natzratim.org