Korean alphabet (한글/ hangeul

)

Consonants (자음/子音)

ᄀᄂᄃᄅᄆᄇᄉ
기역
giyeok g/k

니은
nieun n

디귿
digeut d/t

리을
rieul r/l

미음
mieum m

비읍
bieup b/p

시옷
shiot s

[ k/g ]

[n]

[ t/d ]

[ l/r ]

[m]

[ p/b ]

[s]

ᄋᄌᄎᄏᄐᄑᄒ
이응
ieung ng

지읒
jieut j/ch

치읓
chieut ch/ch’

키읔
kiuek k

티읕
tieut t

피읖
pieup p

히읗
hieut h

[ Ø/-ŋ ]

[ ʧ/ʤ ]

[ ʧʰ ]

[ kʰ ]

[ tʰ ]

[ pʰ ]

[h]

Vowels (모음/母音)

ᅡᅢᅣᅤᅥᅦᅧ
a ae ya yae eo/ŏ e yeo/yŏ

[a]

[æ]

[ ja ]

[ jæ ]

[ʌ]

[e]

[ jʌ ]

ᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮ
ye o wa wae oe yo u

[ je ]

[o]

[ wa ]

[ wæ ]

[ we ]

[ jo ]

[u]

ᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵ
wo/wŏ we wi yu eu/ŭ ui/ŭi i

[ wʌ ]

[ we ]

[ wi ]

[ ju ]

[ɨ]

[ ɨj ]

[i]

Created by Simon Ager, Omniglot.com – the guide to writing systems and languages