MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN HÒM THƯ TNU.................................................................2 1. ĐĂNG NHẬP VÀO HÒM THƯ TNU QUA OUTLOOK WEB ACCESS...............................2
1.1. Sử dụng với trình duyệt Internet Explorer...........................................................................2 1.2. Sử dụng với trình duyệt Mozilla Firefox................................................................................4

2. TRUY CẬP HỆ THỐNG MAIL TNU QUA MS OUTLOOK 2003 HOẶC MS OUTLOOK 2007.8
2.1. Truy cập hệ thống Mail TNU trong mạng nội bộ qua Microsoft Outlook 2003 hoặc 2007. .8 2.2. Truy cập hệ thống Mail TNU bằng Microsoft Outlook từ Internet sử dụng giao thức POP 3 13

3. FORWARD TỪ CÁC HÒM THƯ GMAIL, VNN.VN VÀO HÒM THƯ TNU......................18
3.1. Forward từ hòm thư Gmail vào hòm thư TNU.......................................................................18 3.2. Forward từ hòm thư vnn.vn vào hòm thư TNU......................................................................18

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU

Trang 1

1.vn/owa sau đó click chọn "Continue to this website (not recommended). Mozilla Firefox hoặc một số trình duyệt Web khác để vào giao diện Outlook Web Access. Sử dụng với trình duyệt Internet Explorer .tnu.Người dùng muốn vào mail TNU.Mở trình duyệt Web Internet Explorer.edu.1.edu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 2 . ĐĂNG NHẬP VÀO HÒM THƯ TNU QUA OUTLOOK WEB ACCESS .HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN HÒM THƯ TNU 1. Kích chọn "Continue to this website (not recommended)". có thể dùng trình duyệt Web ví dụ Internet Explorer.tnu." (với địa chỉ trên người dùng có thể đăng nhập vào mailbox khi ở trong hay ngoài cơ quan).vn/ hoặc https://mailserver. sau đó đánh địa chỉ sau: http://mail.

Người dùng có thể chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 3 . − Nếu là lần đầu tiên truy nhập vào OWA. giao diện Web của Mail Exchange sẽ mở ra và người dùng sẽ nhập tài khoản(Username) và mật khẩu(password) để thẩm định trước khi đăng nhập vào hộp thư của người dùng.− Sau khi nhập địa chỉ trên vào. người dùng sẽ được thông báo chọn lựa ngôn ngữ và thời gian.

edu.edu. Sử dụng với trình duyệt Mozilla Firefox -. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 4 . sau đó đánh địa chỉ sau: http://mail. giao diện của OWA có dạng như sau.(với địa chỉ trên người dùng có thể đăng nhập vào mailbox khi ở trong hay ngoài cơ quan).-.tnu.Sau khi người dùng đã cung cấp tài khoản (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào OWA.vn/ hoặc https://mailserver.Mở trình duyệt Web Mozilla Firefox.vn/owa sau đó click chọn I Understand the Risks --> Add Exception -->Get Certificate --> Confirm Security Exception. Trả lời một hoặc nhiều người Hòm thư Sọan thư mới Tùy chọn cấu hình Xóa thư Gửi/Nhận thư Chuyển tiếp thư cho người khác Lựa chọn hộp công cụ 1.tnu.2.

Chọn "I Understand the Risks" Chọn "Add Exception" Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 5 .

Người dùng có thể chọn ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 6 .Chọn "Get Certificate" Chọn "Confirm Security Exception" -. -.Nếu là lần đầu tiên truy nhập vào OWA. giao diện Web của Mail Exchange sẽ mở ra và người dùng sẽ nhập tài khoản(Username) và mật khẩu(password) để thẩm định trước khi đăng nhập vào hộp thư của người dùng.Sau khi nhập địa chỉ trên vào. người dùng sẽ được thông báo chọn lựa ngôn ngữ và thời gian.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 7 .Sau khi người dùng đã nhập tài khoản (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào OWA.-. giao diện của OWA có dạng như sau.

2. Màn hình Microsoft Office Outlook 2007 xuất hiện: Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 8 .1. Màn hình Microsoft Office Outlook 2007 xuất hiện: Trường hợp 2: Đối với hệ điều hành Windows 7 Truy cập Microsoft Office Outlook bằng cách vào menu Start -->All Programs --> Microsoft Office --> Microsoft Office Outlook 2007. Truy cập hệ thống Mail TNU trong mạng nội bộ qua Microsoft Outlook 2003 hoặc 2007 .Trên máy trạm đã cài đặt Outlook 2003 hoặc Outlook 2007 Trường hợp 1: Đối với hệ điều hành Windows XP Truy cập Microsoft Office Outlook bằng cách vào menu Start --> Program --> Microsoft Office -->Microsoft Office Outlook 2007. TRUY CẬP HỆ THỐNG MAIL TNU QUA MS OUTLOOK 2003 HOẶC MS OUTLOOK 2007 2.

B1: Chọn "Next" B2: Chọn "Yes" Chọn "Next" Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 9 .

B3: Chọn "Manually configure server setting…" Chọn "Next" B4: Chọn "Microsoft Exchange" Chọn "Next" Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 10 .

tnu.edu.B5: Gõ mailsrv.vn vào ô dưới B6: Nhập User name ( Tài khoản mail TNU của người dùng) Kích vào ô "Check Name" Chọn "Next" Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 11 .

Khi gõ đúng pass ta kích vào "Remember my password" để ghi nhớ mật khẩu (Để không phải gõ lại Password trong những lần sử dụng tiếp theo) Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 12 .B7: Chọn "Finish" B7: Sau khi cấu hình xong ta truy cập lại vào MS Outlook máy chủ Mail sẽ bắt xác thực tài khoản Mail bằng cách ta phải nhập đúng password thì mới đăng nhập được vào hòm thư.

truy cập theo đường dẫn để cấu hình Microsoft Office Outlook Trường hợp 1: Truy cập Microsoft Office Outlook bằng cách vào menu Start --> Program --> Microsoft Office --> Microsoft Office Outlook 2007. Truy cập hệ thống Mail TNU bằng Microsoft Outlook từ Internet sử dụng giao thức POP 3 Các bước cài đặt và sử dụng Microsoft Office Outlook 2007 và 2003 (Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt một trong hai bộ phần mềm soạn thảo văn bản Mcrosoft Office vui lòng tải về theo đường dẫn sau Office 2003 và Office 2007)"Tên FullFile-ENU. Màn hình Microsoft Office Outlook 2007 xuất hiện Trường hợp 2: Truy cập Microsoft Office Outlook bằng cách vào menu Start -->All Programs --> Microsoft Office --> Microsoft Office Outlook 2007.2.exe" "Office2003SP3-KB923618- Sauk khi cài đặt thành công Mcrosoft Office.exe" hai gói cài đặt "office2007sp2-kb953195-fullfile-en-us. Màn hình Microsoft Office Outlook 2007 xuất hiện Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 13 . Ta có thể sử dụng hòm thư của mình có giao diện như sau: 2.Sau khi xác thực tài khoản Mail xong màn hình quản lý xuất hiện.

B1: Chọn "Next" B2: Chọn "Yes" Chọn "Next" Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 14 .

B3: Chọn "Manually configure server setting…" Chọn "Next" B4: Chọn "Internet E-mail" Chọn "Next" Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 15 .

B5: Nhập thông tin của tài khoản E-mail (Ví dụ:Như hình bên) B6: Chọn More Settings để thay đổi một số thiết lập. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 16 .edu.Phải nhập đúng địa chỉ User Name và Passwords của tài khoản mail .tnu.Imcoming mail server và Outgoing mail server nhập đúng như sau: mailserver. Chú ý: .vn B7: Kích vào Tab Outgoing Server --> My outgoing server (SMTP) requires authentication --> Log on using --> nhập User Name và Password --> Tích chọn vào Remember password.

Khi cấu hình xong ta có thể gửi và nhận thư bằng Microsoft Outlook bằng giao thức POP 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 17 .B8: Kích vào Tab Advandced điền "Incoming server (POP 3)" là 110 và "Outgoing server (SMTP)" là 25 --> Chọn "Leave a copy of messenges on the server" --> Chọn OK --> Chọn Next B9: Chọn "Finish" để kết thúc quá trình cấu hình.

.3.Ở mục “Forwarding”. bấm chọn dòng “Forward a copy of incoming mail to”.Vào mục "Mail" --> Ở mục "Auto-Forward" tích chọn vào "Forward incoming mail"--> Trong ô "Destination" ta nhập địa chỉ của hòm thư muốn vnn. Nhập địa chỉ hòm thư muốn Gmail forward đến (Đây là hòm thư sử dụng của TNU) Chọn "keep Gmail's copy in the Inbox" 3.VN VÀO HÒM THƯ TNU 3. Chọn Preferences --> Mail --> AutoForward và làm theo hướng dẫn ở trên. Forward từ hòm thư Gmail vào hòm thư TNU Đầu tiên. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản hệ thống mail TNU Trang 18 .1. đăng nhập vào tài khoản vnn.vn forward đến (Đây chính là hòm thư sử dụng tại TNU) --> Tích chọn vào "Keep a copy of forwarded messages" để giữ lại bản sao của các email đã được hòm thư VNN chuyển đi--> Chọn "Save Changes" để kết lưu lại cấu hình.Sau cùng. . Chọn dòng “keep Gmail’s copy in the Inbox” để giữ lại bản sao của các e-mail đã được chuyển tiếp đi trong Inbox của hộp thư Gmail. đăng nhập vào tài khoản Gmail và kích vào mục Settings ở phía góc bên phải của cửa sổ hộp thư --> chọn tab “Forwarding and POP”. rồi nhập vào địa chỉ e-mail sẽ nhận các e-mail do hộp thư Gmail chuyển tiếp đến. FORWARD TỪ CÁC HÒM THƯ GMAIL.vn vào hòm thư TNU Đầu tiên. Forward từ hòm thư vnn.2.vn và chọn Tab "Preferences" Để thiết lập chức năng chuyển tiếp từ hòm thư vnn.vn vào hòm thư TNU ta làm như sau: . VNN. bạn bấm nút “Save Changes” để chấp nhận.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful