Navodila za uporabo spletno mesto www.igorzagar.

net

Uvod

Spletno mesto igorzagar.net za dodajanje in urejanje vsebine uporablja urejevalnik vsebine Wordpress, ki omogo a hitro in enostavno dodajanje oziroma urednikovanje vsebinskih sklopov. Na naslednjih straneh se bomo sprehodili ez uredni ki vmesnik in razlo ili pravila za vnos posameznih sklopov ter opozorili na nekatere posebnosti. Na koncu navodil so navedeni e uporabni ki podatki in podatki za dostop do stre nika, za katere priporo amo, da jih spravite na varno, saj vam bodo ob morebitni selitvi vsebine pri li prav.

Splo na predstavitev vmesnika
 

V urejev

se prij vimo na nas ovu www.igorzagar.ne /wp-login.php

Vnesemo svoje uporabni o ime in geslo in se prijavimo v sis em. Prijava deluje s kateregakoli ra unalnika, ki je povezan v svetovni splet, tako da lahko vsebino urejate tudi od doma. Po prijavi se pred nami odpre pozdravni zaslon sistema za urejanje vsebine.
¤

Na levi strani, ozna eni z rde o, lahko vidimo menijsko orodno vrstico, s katero dostopamo do posameznih sklopov za dodajanje vsebine. Za urednika najbolj zanimiv je sklop "Posts", medtem ko druge lahko pustimo pri miru.

¥

¥

¡

¤£ ¢   ¡

Ko kliknemo na sklop "Posts", se nam na desni strani odpre pregled vse vsebine, ki je trenutno vne ena v sistem. V seznamu so v ve ih stolpcih navedeni podatki posameznega prispevka, kot je naslov, avtor prispevka, kategorija in datum objave. Za hitri dostop do posamezne kategorije prispevkov uporabimo filter v orodni vrstici nad seznamom.

Z njim lahko dostopamo do objav v dolo enem obdobju (Show all dates) oziroma prei emo prispevke posamezne kategorije (View all categories).

Ko se z mi ko postavimo na dolo en lanek (na zgornjem primeru ozna eno z zeleno)se nam ta izbrani lanek pod naslovom izpi ejo mo nosti urejanja. e kliknemo na povezavo"Edit", se nam bo odprla vsebina lanka, e kliknemo na povezavo "Quick edit", bomo lahko urejali metapodatke posameznega lanka, klik na povezavo "Trash" bo lanek izbrisal, "View" pa nas bo vrgel na izpis lanka, ki ga vidi obiskovalec spletnega mesta.

Dodajanje nove vsebine
Vso vsebino dodajamo v sklopu "Posts". Do obrazca za vnos vsebine pridemo po dveh poteh - bodisi da kliknemo na gumb "Add new" v vrhu podstrani oziroma kliknemo na povezavo "Add new" v orodni vrstici na levi strani.

V obeh primerih se nam bo po kliku odprl obrazec za vnos vsebine, ki ima ve sklopov:

uporabimo orodnos vrstico, s pomo jo katere lahko besedilo hitro odebelimo, uredimo seznam oziroma dodamo slikovni material. 
©

y y

V vijoli nem s lopu vna amo povzetke, ki se bodo izpisovali pod naslovom "N kratko". Oran ni sklop je namenjen dolo anju pravil objave. Z gumbom "Save draft" lahko shranimo osnutek, ki bo viden samo nam oziroma z gumbom " ublish" lanek objavimo na spletnem mestu. Sistem pozna tudi funkcijo avtomatskega shranjevanja, tako da nam med pisanjem ni potrebno misliti na sprotno shranjevanje. 

y

Rumeni sklop je namenjen izbiranju kategorije, v kateri naj se objava pojavi. Ker ima vsaka kategorija svoja pravila izpisa, je zelo pomembno, da izberemo pravo kategorijo za pravo vsebino.

y

Rde i sklop je namenjen vnosu zna k posameznega prispevka. Ve o zna kah pri navodilih za posamezni tip vsebine.

V nadaljevanju si bomo ogledali pravila za vnos posameznih tipov vsebine.

¨ §

y

V mod i s lop pod mestom za vnos naslova vpi emo vso vsebino. Za urejanje vsebine lahko

¦

y

Zeleni s lop je namenjen za naslove prispevka. Sem vpi emo naslov knjige, lanka oziroma kolumne.

Vno novega blog zapisa
Postavimo se v sklop " osts" in za nemo ustvarjati blog zapis. Vnesemo naslov in vsebino ter v desnem meniju izberemo kategorijo "Blog". Poleg kategorije moramo vsakemu blog zapisu dodati 
     

povzetek zapisa (sklop x

p ) in zna ke (sklop ags).

Vnos novega lanka
lanki poznajo dvostopenjski vnos vsebine. V prvem koraku bomo lanek nalo ili na spletno mesto S ribd. om, v drugem pa lanek objavili na spletnem mestu Igor agar. Spletno mesto Scribd uporabljamo zato, ker omogo a shranjevanje tekstovnih datotek, hkratipa bele i oglede in shranjevanja posameznih lankov. 
  

V brskalniku torej vpi emo spletni naslov http://

.s ribd. om in se v spletno mesto prijavimo z

na imi podatki (vsi podatki so shranjeni na koncu tega dokumenta).

Po prijavi se nam odpre seznam e objavljenih dokumentov, statistika ogledov in druge informacije. Za nalaganje dokumentov kliknemo na gumb "Upload".

Postavimo se v sklop " osts" in za nemo ustvarjati blog zapis. Vnesemo naslov in vsebino ter v desnem meniju izberemo kategorijo " lanki" ter eno izmed podkategorij tega sklopa. Poleg
% "# " $ !

kategorije moramo vsakemu blog zapisu dodati povzetek zapisa (sklop x ags).
&

p ) in zna ke (sklop