แถลงการณ์ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

ขอให้ กกต.งดประกาศการรับรองผลการเลือกตัง้ ทั่วไปจนกว่ าจะสามารถชีแ้ จงข้ อเท็จจริงได้
จากเอกสารที่เผยแพร่ ในเว็ปของ กกต. เกี่ยวกับ สรุ ปข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับผลการเลือกตัง้ สส. เป็ น
การทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ปรากฏข้ อมูลที่นาเสนอต่อสาธารณะ ที่นาไปสู่ความเคลือบแคลง
สงสัย ดังนี ้
1) จานวนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อ มี 46,921,682 คน แต่จานวนผู้มีสิทธิเลือกตังใน
้ แบบ
แบ่งเขตเลือกตังมี
้ 46,921,777 คน ต่างกัน 95 คน
2) จานวนผู้มาใช้ สทิ ธิเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อ 35,203,107 คน แต่จานวนผู้มาใช้ สิทธิเลือกตังแบบ

แบ่งเขตเลือกตัง้ มี 35,119,885 คน ต่างกัน 83,222 คน
จานวนตัวเลขที่แตกต่างกันดังกล่าว ชี ้ให้ เห็นข้ อบกพร่อง หรื อ ประเด็นเคลือบแคลงสงสัยต่างๆ และ
นาไปสูก่ ารตังข้
้ อสังเกตต่างๆ ดังนี ้
กรณีท่ หี นึ่ง ที่จานวนผู้มีสิทธิ ไม่ตรงกัน 95 คน ถือเป็ นความบกพร่ องของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ที่
แสดงชื่อผู้มีสทิ ธิ 2 ระบบไม่ตรงกัน ซึง่ ควรตรวจสอบให้ เรี ยบร้ อยตังแต่
้ ก่อนจัดให้ มีการเลือกตังด้
้ วยซ ้า แต่
ละเลย ปล่อยให้ มาถึงหลังวันเลือกตัง้
กรณีท่สี อง ที่จานวนผู้มาใช้ สทิ ธิ ไม่ตรงกัน 83,222 คน เป็ นเรื่ องใหญ่ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายกรณี เช่น
ก. บัตรยังมาไม่ครบ เช่น อยู่ระหว่างการขนส่ง ดังนัน้ จึงยังไม่สมควรประกาศผลเลือกตังเป็
้ น
ทางการ เพราะ คะแนนอีก 83,222 คะแนน ของ สส.เขตที่หาย อาจทาให้ ผลการเลือกตัง้
เปลี่ยนไปได้ เพราะบางเขตชนะกันเพียงหลักร้ อยคะแนน อาจทาให้ สส. บางพรรคเพิ่มเป็ น
สิบคน บางพรรคลดเป็ นสิบคน และมีผลต่อการจัดตังรั้ ฐบาล
ข. มีการทุจริ ตในการเลือกตัง้ โดยนาบัตรที่ เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งทิง้ ซึ่งอาจทาให้ ผลการ
เลือกตังทั
้ งประเทศเปลี

่ยนแปลงไปได้ เพราะการแพ้ ชนะในหลายเขต ชนะกันเพียงแค่หลัก
1

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย บ้านมนังคสิ ลา 514 ถนนหลานหลวง แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 2805384-5 โทรสาร 02 2805386 Website: www.pnetforum.org, E-mail: pnet2009@gmail.com

ร้ อย โดยคะแนน 83,222 คะแนน อาจกระจายตามเขตต่างๆ จะมีผลทาให้ ผลการเลือกตัง้
เปลี่ยนไปได้ เช่นกัน
ค. มีการทุจริตการเลือกตัง้ โดยนาบัตรเปล่าออกนอกหน่วย เพื่อให้ หวั คะแนนกาเบอร์ พรรค และ
ให้ ป ระชาชนน าบัต รที่ ก าไว้ เข้ า ไปหย่ อ นแทน และ แอบน าบัต รเปล่า หมุน เวี ย นออกมา
ดาเนินการใหม่ (กรณีนีบ้ ตั รไม่น่าหายถึง 83,222 ใบ แต่ถ้ามองในรู ปแบบการเตรี ยมการ
หน่วยเลือกตังทั
้ งประเทศมี

90,000 กว่าหน่วย จานวน 80,000 กว่า ก็เป็ นจานวนที่ใกล้ เคียง
กัน)
ง. หากเป็ นการรวมตัวเลขผิดของเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ ปฏิบตั ิงานด้ วยความไม่รอบคอบ ซึง่ กกต. ต้ อง
ชี ้แจงอย่างเป็ นทางการ และเปิ ดโอกาสให้ มีการตรวจสอบจากตัวแทนฝ่ ายต่างๆอย่างโปร่งใส
แต่แทนที่ กกต. จะดาเนินการด้ วยความโปร่ งใส กลับ มาการถอดประกาศดังกล่าวออกจาก
เว็บไซต์ของ กกต. แสดงถึงเจตนาในการปกปิ ดข้ อมูล ไม่โปร่งใสในการทางาน
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ขอเรี ยกร้ องให้ กกต. มีการชี ้แจงถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ น
ทางการและเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ายต่างๆ เข้ ามามีส่วนในการตรวจสอบข้ อมูลด้ วยความโปร่ งใส และงดการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตังอย่
้ างเป็ นทางการ จนกว่าจะสามารถชี ้แจงเรื่ องดังกล่าวได้
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
8 กรกฎาคม 2554

2

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย บ้านมนังคสิ ลา 514 ถนนหลานหลวง แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 2805384-5 โทรสาร 02 2805386 Website: www.pnetforum.org, E-mail: pnet2009@gmail.com