ஹத

கள

மி
மி


ஆ க

குலைச
குலைசெதாகு

தா
தா

இலவச
இலவச ெவள
ெவள ய

ெபா

ளட கம்

பாடம்: 1 மலம் ஜலம் கழி க மைறவாக இட தி
பாடம்: 9 தூ

ைமய

பாடம்: 11 சிறுநைர
பாடம்: 14 சிறுந
பாடம்: 15

றி அ

லா

ப்புர

ெச

ள யலைறய

சிறுந

............................. 5

...................................................... 9

றுத

. .......................................................................... 10

கழி க தைட ெச

பாடம்: 17 கழிப்ப ட திலி
ேவண்

ைவ

ெச

யப்ப ட இட

............................................................... 12

கழி த

ெவள யா

. ......................................... 11

ம் ேபா

ன ெசா

ம். ............................................................................................................................... 13

பாடம்: 18 சு தம் ெச

ம் ேபா

பாடம்: 19 மல, ஜலம் கழி
பாடம்: 20 சு தம் ெச
பாடம்: 22 சிறுந

ம் ேபா

வத

பாடம்: 21 க கள னா

வல கர தா

ஆகா

ெகா

. .............................. 14

கப்ப டைவ ....................................................... 14

சு தம் ெச

கழி த ப

மைற

................. 13

ெதா

....................................................................... 15

சு தம் ெச

.............................................. 16

பாடம்: 23 தண்ணரா

சு தம் ெச

பாடம்: 24 சு தம் ெச

த ப

பாடம்: 25 ப

. ................................................................................................ 17

பாடம்: 26 ப

ம்

ைற. ..................................................................................... 19

பாடம்: 28 ப

சிைய

பாடம்: 30 இரவ

ைகைய தைரய

பாடம்: 31 ஒ

பாடம்: 32 ஒ

ைவப் பு

. ....................................................................... 16

ேத

. ............ 17

. ................................................................................ 20


ம் ப

அவசியம் ப றிய

........................................................... 21

. ..................................................................... 22

. .................................................................................. 22

பாடம்: 33 தண்ணைர அசு தப்ப

பைவ. ................................................................ 23

பாடம்: 34 'புழாஆ' எ
பாடம்: 35 தண்ண

ற கிணறு. ....................................................................................... 23
த டாகா

பாடம்: 36 ேத

கி நி

பாடம்: 37 நா

வா

பாடம்: 38

. ....................................................................................... 24

ம் ந

சிறுந

ைவ த ந

கழி த

ெச

. ..................................................... 24

............................................... 25

த தண்ண .................................................................................. 26

ைன

பாடம்: 39 ெபண்க
பாடம்: 41 கட

ப்ப

மதம் ைவ த தண்ண

ெச

ெச

. ......................... 27

......................................................................... 28

2 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

பாடம்: 42 'நப ' எ

ற பான தி

பாடம்: 43 ஒ

மலஜல ைத அட கி

பாடம்: 44 உ

ெச

யப் ேபா

பாடம்: 47 ப

ைவ

ெச

தைள பா திர தி

பாடம்: 50 அண்ண
பாடம்: 51 உ

தண்ண . ......................................... 31

. .................................................................. 33

ெச

. .................................................. 33

வாமேலேய பா திர தி

நப (ஸ

ெச

ெதாழலாமா? ..................... 29

ெகாண்

. .......................................................................... 32

ரணமாக

பாடம்: 49 ைககைள

. .................................................... 28

மான அள

பாடம்: 45 தண்ணைர வ ரயமா
பாடம்: 46 உ

ெச

) அவ க

ம் ேபா

ைழ த

த வ தம். ........................ 35

ெச

உறுப்பு கைள

. ......................... 34

ம்

று

ைற க

.

.................................................................................................................................................... 44
பாடம்: 53 உறுப்பு கைள ஒ

தடைவ ம

பாடம்: 54 வா

ெகாப்பள ப்பைத

தன

ெச

தன யாக

ேகாதி வ

பாடம்: 57 தைலப் பாைகய
பாடம்: 58 கா

கைள

வ உ

ைக சு தம் ெச

ெச
வைத

............ 45

ம்

. .................................................................................................. 45

பாடம்: 56 தா ைய

ம்

ம் க

. ............................................................................ 47

மஸ

ெச

. ...................................................... 48

ைற ......................................................................... 48

ம்

பாடம்: 63 மஸ

ெச

ம்

ைற .............................................................................. 53

பாடம்;: 64 தண்ண

ெதள

......................................................................................... 54

பாடம்: 65 உ
பாடம்: 66 ஒ

ெச

ஒேர உ

பாடம்: 67 உறுப்ப
பாடம்;: 68 ஹத
பாடம்: 69

ற ேவண் யைவ ................................................... 54

த ப

ஆகிவ

தமி டா

பல ெதா

தி நைனயாம
ேடாேமா எ

றிைய ெதா

வதா

பாடம்: 71 ஆண்

றிைய ெதா

வத

பாடம்: 72 ஒ டைக இைற சி உண்

வதா

பாடம்: 75 சைம த உணைவ சாப்ப

வதா

பாடம்: 77 பா

.............................. 56

மா? ........................................... 58

மா? ............................ 59

மா?.............................................. 60


ெச

மா? .............................. 60

ய ேவண்

ம் எ

று

...................................................................................................................... 61

கிய

ம் உ

பாடம்: 79 இர தம் ெவள ப்ப
பாடம்: 80 உற

வதா

பாடம்: 81 கழி

ப் ெபா

பாடம்: 82 ெதா

மதி ....................................................... 58

று

..................................... 56

பாடம்: 74 இற தவ ைற ெதா டா

வலி

மா? ................................................................. 57

றி

டா

று ஐயம் ெகா

பாடம்: 70 ஆண்

பாடம்: 76 சைம தைத சாப்ப

............................... 55

ைக ெதா

ம் ேபா

ெச
வதா

மா? ............................................. 62

மா? .................................................................... 63

கைள காலா

............................................................... 62

மிதி தா

கி வ

பாடம்: 83 மத (இ ைச ந ) ெவள ப்ப

!.............................................. 65

......................................................... 65

.................................................................. 65

3 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

பாடம்: 84 வ
பாடம்: 85

ெவள ப்படா

பாடம்: 86 தி
பாடம்: 89
ெச

காம

மறு

ம்ப உட

ள ப்பு

ெகா

உட

ெகா

ைற உட
ெகா

ெகா

ம்

கடைமயானவ

............................................. 67


ெச

உண்ண உற

க நா

.......................... 68

ம் ேபா

. ................................................................................................................ 70

பாடம்: 90

ள ப்பு

கடைமயானவ

பாடம்: 91

ள ப்பு

கடைமயானவ

பாடம்: 93

ள ப்பு

கடைமயானவ

பாடம்: 94

ள ப்பு

கடைமயானவ

மறதியாக ம க

நட

....................................... 68

மதி.................. 70

ள ப்பைத தாமதி க அ
ஆைன ஓ
ளய

......................................... 71

ப ரேவசி த

.............................. 72
ெதா

ைக

................................................................................................................................ 73

பாடம்: 95 இரவ

தூ

கி எ

பாடம்: 96 ஆண்கைள ேபா
பாடம்: 97

ள ப்பத

பாடம்: 100

த ப

பாடம்: 101

று ெபண்க

...................... 74

........................ 74

கண்டா

................................................ 75

ள ப்ைப நிைறேவ றும்

ைற ...................................... 76

ெச

ம் ேபா

....................................................................... 78

னைல ெபண்க

ேத

பாடம்: 102 கடைமயான

ம் ஈர ைத

மான தண்ண

லிைகைய

ஈர ைத கா
அள

ேபா

பாடம்: 98 கடைமயான
பாடம்: 99

ஆைடய

அவ

கடைமயான

உண்

............. 79

80

ள ப்ைப நிைறேவ றுத

................................................ 80

ள ப்ைப நிைறேவ றுத

பாடம்: 103 மாதவ ல கான ெபண்

, உட

ெகா

.................................................................................................................................................... 80
பாடம்: 105 மாதவ ல கானவ

ெதா

ைகைய களா ெச

ேதைவய

ைல

.................................................................................................................................................... 82
பாடம்: 106 மாதவ ல கானவள டம் உட
பாடம்: 107 உட
பாடம்: 108

பாடம்: 114 இர தப் ேபா
பாடம்: 116 ஒ
பாடம்: 117 உ
பாடம்: 118
கண்டா

ெவா
ைவ ந

ப்புற

ெகா

லாத கா யம் ெச

தக இர தம் கா

பாடம்: 115 உதிரப்ேபா

ைடயவ

ெதா

ைக

நாைள

ைகைய வ டலாமா? ..... 85

வப்ேபா

ம் உ

...................................... 82

.................................................... 83

ம் ெபண்மண ெதா
ளவ

ெச

ைற

!.. 88

................................ 89

யலாம் .................................. 89

ம் கா யம்............................................................................ 90
பற

கல

கலான (மண்நிறம், ம

) நிற ைத

? ................................................................................................................................ 90

பாடம்: 119

தக இர தப் ேபா

ளவைர க

உட

ெகா

!........... 91

பாடம்: 120 ேபறுகால இர தம் ......................................................................................... 91
பாடம்: 121 மாதவ டா

ள ப்பு ....................................................................................... 92

பாடம்: 123 தயம்மம் ............................................................................................................ 94
பாடம்: 124 ஊ

வசிப்பவ

தயம்மம் ெச

....................................................... 99

4 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

பாடம்: 125 ஜு

பானவ

பாடம்: 126 ஜு

பானவ

பாடம்: 127 காயம் ப டவ

பய

ெதா

பாடம்: 131 இஸலா ைத த

வ யவ

ேநர தி

யலாமா? ...............102

..........................................................103

த பற

பாடம்: 129 ஜும்ஆ தின தி

ேவண்

தயம்மம் ெச

தயம்மம் ெச

பாடம்: 128 தயம்மம் ெச

பாடம்: 132 மாதவ டா

யலாமா? ...................................................101

தயம்மம் ெச

தண்ணைர கண்டா

! ...104

......................................................................105

. ......................................................109

ள ப்ப

அண

தி

த ஆைடைய க

மா? ...........................................................................................................................110

பாடம்: 133 உட

றவ

ேபா

அண

தி

த ஆைடேயா

ெதா

.........112

பாடம்: 134 ெபண்கள

ஆைடைய அண

ெதாழலாமா?..................................112

பாடம்: 135 ெபண்ண

ஆைடைய அண

ெதாழ அ

பாடம்: 136 வ
பாடம்: 137

மதி..............................112

ப ட ஆைட ப றிய ச டம் ...........................................................113

ழ ைதய

பாடம்: 138 சிறுந

சிறுந

ப ட ஆைடைய எ

வாறு க

? .........113

ப ட மண்..........................................................................................115

பாடம்: 139 கா

டா

மண் தூ

ைமயானதா

ம் .......................................115

பாடம்: 140 வ ள ம்ப

இர த கைர ப

பாடம்: 141 ெச

ப ட அசு தம்............................................................................116

ப்ப

பாடம்: 142 அசு தம் ப ட ஆைட
பாடம்: 143 ஆைடய

எ சி

த ஆைட...................................................116
ெதா

உமி வ

தா

மண்

ம் ெதா

.........117

. ..........................................................118

5 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G

பாடம்: 1 மலம் ஜலம் கழி க மைறவாக இட தி
ஹத

எண்: 1

நாயகம் (ஸ

நப க

தூரமாக ெச
அறிவ

று வ

கிறா க

வா க

.

ஆகிேயா

ம் தம

கள

ச யான அழகான ஹத
ஹத

று

கீ ரா ப

நாயகம் (ஸ

ம்ப னா

ெச
(
சா

றி

றிப்பு: இத

த இ

மாய

ெச

இவைர பல
பதி

அப்

றாவ

ளா க

எண்: 3
லா

ெத வ

கப்ப ட

அவ க

றா க

காதவாறு ெதாைலவ

அப்

லா

மலி

பவ

அப்ேபா
மி

அப்பா

(ரள ) அவ க

ஸா அவ (க

அறிவ

. உடேன அப்

லா

ஸா (ரள ) அவ க

நா

அவ க

வான தைர

சிறுந

கழி க வ

(ெதள

ெச

றினா க
பா

அறிவ

றிப்பு: இதி

லா

சிறுந
ெச

ம்ப னா

) ெகா

று தம

கி

ேபா

ெசா

எண்: 4

லா

றா .

று சிறுந
, சிறுந

ைழ

தி

லாஹும்ம இ

பவ களாக இ

தூத

தன .

வசிப்பவ

(ஸ

சுவ

. ப

ெசா

) அவ க

ப கமின

ம்

.
வ த ேபா

)கைளப் ப றி
(ரள ) அவ க
க தம் எ
) எ

) அவ க

அ ய

பு உ

நாயகம் (ஸ

அறிவ

.

ஆவா .

மாஜா அவ க

மாறு பதி

,

தினா .

தினா க

டன

கள

ேத

:

.

) அவ க

ததாக அப த

இடம் ெப று

ம் ேபா

ன அ

பா நா ைட

கழிப்பத காக த க இட ைத ேத

று நப க

ேக

கழி தா க

ெப யவ

(ஸ

ற ஹத

கைள

தூத

கிறா க

பஸரா நக

அப்பா

கழி க எண்ண , ஒ

அறியப்படாத ஒ

கி

(ப

தி

வாராக! எ

பாடம்: 3 கழிவைறய
ஹத

ம காவ

ளன . இ த ஹதைஸ இப்

.)

ல)

(ரள ) அறிவ

அறிவ ப்பாளராக இடம் ெபறும்

அப்

)

.)

மலம், ஜலம் கழி க (ெச

ஸா (ரள ) அவ கள டம் சில வ சய

நா

மாஜா, தி மிதி

ளன . இமாம் தி மிதி (ர

றுகி

ம் பா

ம் ேபா

ஷுஃபா (ரள )

கழி க ஏ றவாறு இட ைத அைம த

அவ கள டம், அ

று ஜாப

ைற கண்

பாடம்: 2 சிறுந
ஹத

று

) அவ க

ைன யா

வா க

பதிவா கி

எண்: 2

நப க

(

மலம், ஜலம் கழி க ெச

றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் தா ம, நஸய, இப்

(

) அவ க

ெச

யா

ளா .)

ல ேவண் யைவ
கழிப்ப ட தி
புஸி வ

ெச

ம்

கபாய ஸி எ

6 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

று

எ ெகாண் ! எனேவ உ கிப்லாைவ ம் (அப்ேபா யேவா ேவண்டாம்' எ நா டா மாறு) பதி வைத று கள க பண்புக ம் ேபா தைட ெச க கைள) அரப வாசக லிம்.com for more E-Books ) . தி மிதி ஆகிய (மா . தி மிதி. ெபண் ைஷ தா மலம். நஸய.']_dd.) க ேத ெச கிேற அள யா ெச ெச ( மா ேனா ம் வைத வைத 'எ உ ள று க க ம். கிப்லாைவ ம் ஒ க ல சிறுந ைகயா எ நப (ஸ ம்பு தன ெச ெச ண்ைட ) அவ க (ப (த ேனா த உ றா ேனா கேவா. கிப்லாைவ ம். இப் ) க (ஸ எண்: 7 அைன ைத (ஸ ள . அவ . பாடம்: 4 மலம் ஜலம் கழி ஹத றா .fspd. ேம க ெநறிகைள) உ வ ளவ அவ தா ைட று அ ) த லா க று வல வ வ த தி தூத (ஸ கள ) சு தம் டன . வ ம் எ ெச ம் ேபா ம். . நஸய அவ க பேத 4.webs. . கழி க ஒ (மன த க த கா (ஸ றாவ எண்: 6 அட லாஹி மின வ தமான ெசா க வழியாக இடம் ெப று ஹத தூத இடம் ெப று எண்: 5 ப 'அ ற வ ல ப்புர மலம் ) அவ க 7 of 119 Visit: www. ம் இடம் கி ஒ ேனா கேவா அ கர தினா று சு தம் கள கள .5. ஜலம். வல ைட அ க கள ட தி தர தி வ று . தி இ த அறிவ ப்ப எ பா றிப்பு: இ த ஹத ( ஆகிய கள ஹத ேம கண்ட இரண் எனேவ உ 'அ அ அ ( வ லா ப க (ஜி கள வ வ தி ப்ராவ றிப்பு: 'அ லா ம் காவ தா உ ம். ஸுன த தா களா? எ கழி ப்புர ைறவாக (எ ல . லிம். ைஷ தா ஒ கபாய ஸி' அறிவ ப்பாளராக (ஹம்மா இடம் ெபறுகி ள புஸிவ ) அவ க மலம்.G ம ெறா எ று அ அறிவ ப்ப லா ெப று ள அப் வா வ . தமர ேபா றினா க ைடய நப அவ க றிப்பு: இ த ஹத ஹத க ) வ ) அவ கள டம் வ னவப்ப ட ேபா தா : ஆம்! நா ெப று ற) இ த ேப ஆண். ஜலம் கழி க கி ) அவ க ளா க மாஜா ம் ேவறு அறிவ ப்பாள க கபாய ஸி' எ மாஜா அவ க வ டம் நா ம் உ அ பதிலாக) ம . அ புஸி வ தூத ம் பதி றுவதாக இடம் (அப்ப ப்ப ட) கழிப்ப ட தி லாஹி மின இ த ஹதைஸ இப் க புகா . றுவாராக! என ைற உ பட (ஒ க று திகளா ம்ேபா கள கள க ம் ப ம்.6 ஹத மலம் அ ) (ஜலம்) கழி க ெச ப க வைத எண்: 8 த ைதய .tamilislam. நஸய. njhFg. அவ ம். mg+jht+J' `jP].

ேனா கி சிறுந உய 8 of 119 Visit: www. நஸய. அத இ ள பாடம்: 5 கிப்லாைவ ஹத நா தி எண்: 12 தூத தன வ (ஸ தி க ஆகிய ஹத கள (அ நப க கழிப்பத 'எ ெச புகா . க சு தம் ெச ைழய ேந ெகா ெகாண்ேடாம்.பற தி ம் மலம்.webs. இைத அ அ றிப்பு: இ ைட எ ட தி சிறுந ) கழி க கிப்லாைவ ேநா கி க டப்ப (ேவறு திைசய ைட தன . கஃபா தூத உம லிம். என ம்ப ஹதைஸ புகா .tamilislam. நாயகம் (ஸ ) அவ க தைட வ தி தி ன ப்பும் ைப லா கி லப்ப டதா ம த வ தி றா . இ த இடம் ெப று கழி க அமர று பதி ேற ள ) .com for more E-Books மாஜா .) நாயகம் (ஸ ஆகிய வ ர ேதைவைய நிைற அம அ அைத ேநா கி சிறுந . அ ) ெச ம லவா? எ தா ம் கிப்லா தா க தா அ தைட ம் . ஜலம் கழி லா ) று அ ஹுைரரா ள றா வ த ேபா ெகாண்ேடாம். அப்ேபா வத காக இ ள ம் (ரள ) அறிவ கள மதி. அ கிப்லா கைள எண்: 11 ெச று நப க ப்பைத லிம். நா க ேத ( ) தி ஹத க சி யாவ சிறுந எ (ஸ அ ற இ ஹத மலம் கழி உம க ைவ வ னவ ேன ெச யப்ப இைடய .fspd. இப் அவ க று வ ேனா கியவ களாக (ரள ) அறிவ கிப்லாைவ தன . வ ன ப்பு ேத கிப்லாைவ ேம ேகா ேநா கி க ம்ப (அ த க வ டம் பாவம (ரள ) அறிவ ( ப வைத) தைட ெச ேவறு திைசய அ எ . தி மிதி. அ ல ) அவ க இப் ப ( எ ம காவாசிகைள க எண்: 10 கிப்லாைவ வ ேவாம் எ ம் இடம் ெப று ம் ேபா ம்பு (ஆகியவ ைற ேனா க ேவண்டாம். njhFg. mg+jht+J' `jP]. று இப் இடம் ெப று ) அவ க வ டம் பாவம ெசா தைட ெச ல' எ ஏறி நி கிழ ேகா ஒ டக ைத கிப்லாைவ ேநா கிப் ேனா க அ ைப க ம் ெபா ) தவற க ம் ள கழிப்பு அைறக ெவ ட ெவள ப்ப ைன மைற ) அவ க எண்: 13 நா மாேன! இ க றிப்பு: இ த ஹத ெகாண் ஸா டன . ேம ம் அவ க று க கைள (பய பய ப லா தி கி றன . ஆனா திய அள ம தைஸ கண்ட நா யப்ப டத உன . உ தா ம ப் அ ேனா (ரள ) அவ க அவ கள டம் அ அப் தத காக) கண்ேடாம். 'இ ம் ந அ வைத அ தன அவ க கண்ேட .G றினா க .']_dd. றிப்பு: இ த ஹத ஹத க ந ேபா எண்: 9 மலம் (அ ந க ெசா னா க ெகா . ம். லா க க ம கிறா க . கிப்லாைவ வ ம் ேபா தைட ெச . எனேவ நா தி மிதிய ல ( வைத) ஏவ .

G ைகப்ப றப்ப கழி )க கண் வத ஓராண் கி றா க றிப்பு: இ த ஹத ( இடம் ெப று ள அ ) எண்: 14 நப (ஸ 'அண்ண தைரைய (அண்மி மா டா க 'எ ெதாட அப் அஃம ) அம கி கி றிப்ப ப்ப அப் ெத வ ப்பத காக அ ஆகியைவகள ைக அவ கள டமி (இைத) ல. தி மிதி.com for more E-Books .webs. என கிறா . ம ெறா று இமாம் அ தா . இ த ஹதஹி எண்: 16 ப சஹைஹ ம் அறிவ ப்ைப புகா . இப் பாடம்: 6 மலம். அ கழி அன ம் அறிவ ப்பாளைர பலவனமானவ கிறா க மா ப மா அறிவ ப்பதா அறிவ ப்பாள . எ (ரள ) ம் ெசவ ைல. njhFg. ம .tamilislam.']_dd. உம வழியாக அறிவ தான லா ) அவ க .fspd. காரணம் இதைன அ ம் அறிவ கி மலம் (ஜலம்) கழி க இ இமாம் அ தா ேவறுயா ெத வ உைரயாடலாகா ம் ேபா தி . இதனா . ஜலம் கழி ஹத பு கிப்லாைவ று எ தி. எெனன ய அறிவ ப்பாள அறிவ (ரள ) அவ கள டமி ஸலாக அறிவ பாடம்: 7 கழிப்ப ட தி ஹத எண்: 15 (மலஜலம் கழி உைரயா ெச அ ெகாண் ல டா லா அ ஸய வ ( தூத (ரள ) அறிவ றிப்பு: இ த இ வழியாக அறிவ இ றி ளா க பாடம்: 8 சிறுந ஹத றா க .) கைள ெவள ப்ப ற ெசவ பவ பைத ைல. 9 of 119 Visit: www. mg+jht+J' `jP]. (இ ெத வ ப்பேத இமாம் அவ கள அன ஆைடைய உய ஹ ப் அவ க எ கள ேதைவைய நிைறேவ ற வ (ரள ) அறிவ ஸலாம்) பலவனமான றிப்ப மாஜா ஆகிய ற வைர தன தி அவ க ேனா (கி சிறுந ஆைடைய ந கலாமா? த அவ க வழியாக அறிவ (அப் நம்ப உம ஸலாம் ப றிப்பு: இமாம் ஸு ( ம் ேபா ) அவ க று இப் இமாம் அ தா . நஸய ஆகிேயா ைற அபகஸம் வாய லாகேவ உைர த . இப் . பலவனமானதா இவ ) அறிவ ப்பாள கள ம் ம்ப னா த ஸலாம் அவ கைள பலவனமானவ வ ' யாெரன ெத யாததா 'ஒ கிறா க கிறா க றா . ஏெனன எைத இ ) த (ஸ அவ க கவ இ (புகா . று மாைவ தவ ர அ கஸ . றிப்ப எ ய பலவனமானதா சலா வ (இைண ெவறு கிறா கிறா க ய யா ப ம ம்.இ வ ைசய மாலி ம்) அவ க ம் அன ேநா கமா ம். ம ம அம்மா ம் ேபா றவ அஃம ம் பலவனமான ஹதஸா க லம் இடம்ெபறும் ஆவா .) பதி லிம் எ று அவ க எ ேற : இைத இ யா ப ) இவ ம் அ த ம்.

அவ ம் ம றவ கள டமி னா க றி அ றிப்பு: இைத ( று காரணம் ெசா ைமய ைவ அறிவ லாம ம் இடம் ெப று லா லா ெச ம் ேபா ைல எ அண்ண வ நஸய எண்: 18 அ அ எ சு தமி (ரள ) அறிவ றிப்பு: இ ( ம் ேபா உ றவ ம . njhFg. சியா கிற ப . 10 of 119 Visit: www. அ கழிப்பைற கி நப (ஸ உம . நஸய. mg+jht+J' `jP]. இப் ம் பதிவா கி த லா றுபவ களாக இ பாடம்: 10 இைறப்ெபய ெச .) ப சலாம் கிறா க அம்மன த லிம்.tamilislam. இடம் ெப று சிறுந அவ க கழி அவ க பதி (ரள ) அவ க கிற சிறுந வ . கப்ப ட) ஹத ேமாதிரம் ஒ வ டா க எ வழியாக இப் ச ேதக தி ேவறுயா ைற அண ற ஹத ஜுைர யவ ம் அறிவ அ ள றிப்ப எ எ ஆ தி தா 'எ றா க ம். ம் ெச தயம் ற ஒ ) அவ க இமாம் அ தா அவ க ) அவ க ைல. எ லா ேநர கள ம் று ஆய ஷா (ரள ) ம ெச று அன : இ நப (ஸ ஆகிேயா ம் தம கழிப்பைற ம் ேபா தன (ரள ) கரான ) அவ க பு அைத (கழ றி) எறி (ரள ) ஜு அறியப்ப . இப் (ரள ) அவ க அவ க பு அவ டம் அவ க ெவறு கி வழியாக . ஹத .G அண்ண நப (ஸ அவ கைள அண்ண கட ெச நப (ஸ (ரள ) அறிவ கிறா க எ று இப் அறிவ ( இ றிப்பு: ஹத உம கப்ப ள எண்: 17 ஹாஜி கழி பு ெகாண் ேற ◌ஃபு பாடம்: 9 தூ ஹத வ கிறா க கள கிறா க தூத . அ உைர தா . எண்: 19 நப (ஸ 'அண்ண (ஸ கிறா க . அவ ப பற ெகாண் (சலாம்) றிப்ப .']_dd. றினா . றுவைத ஹாஜி ப .) : அண்ண அவ க ைவ லிம். அண்ண தா க அன அவ கள டமி . இ த ஹதைஸ ஹம்மாைம கவ ம் ) அவ க சலாம் று ) கள நப (ஸ ைவ மாஜா. ப றினா க ம் றவ ைல. இதி ெவ ள சஃ ஹம்மாம் ஆவா .webs.fspd. தி மிதி. தி மிதி.) தன வா க று இப் மாஜா ஆகிய லா தன வ சலாம் ற வைர பதி ) அவ க ) அவ க இமாம் அ தா (நிராக பதி ெபாறி கப்ப ட ேமாதிர ேதா ேமாதிர ைத (கழ றி) ைவ அறிவ கி றுத ளன .com for more E-Books தவ ர .

. அைத இரண்டாகப்ப ள கி இடம் ெப று எண்: 21 அப்பா அறிவ றினா க ள) இவேரா ேகா லிவ . (இ அவ க க : (இ த . ஆனா றா க ஜாஹி . தூத பாவ தி காக ேவதைன ெச சு த கள அறிவ ம சிறுந வாறு அவர திைய ெவ ம் ேபா ேதாைல ெவ 11 of 119 Visit: www. பற (ரள ) அறிவ கள ேம கப் ம் ேவதைன எள தா கப்படலாம் எ றிப்பு: இ த ஹத ஹத உ ெச னா க மாறு) இ ள) இவ .) பாடம்: 11 சிறுநைர ஹத நட இ ப்புர எண்: 20 அ லா வ ெச வ மாஜா ஆகிய தி ம் ேபா ம் ேவதைன ெச ெச (ஸ யப்ப கிறா க (ப வ கா ெகா . (இ த ெகாண்டைல தா ம ைடைய அதிெலா இ இப் ( வ வ எ றும ந இப் வ ள ஹதஸி கி ைல எ நா இ பத எண்: 22 ம். அவ கள டம் வ ேதாம். அவ கைளப் ) அைட த (அவல) வ க (அ தா . mg+jht+J' `jP]. ம . இப் ெப று ள . இ த கப் ளவ ைல. நஸய.fspd. இடம் . சிறுந லி கப் வர ) அவ க யப்பட வ ற ெசா ெகாண் அப்பா ஆகிய உ ம் இ .webs. எனேவ அவ வ மாஜா நப (ஸ று (மைற த ஒ றும் றா . அவ க றிப்ப வா க எ (த க ம சிறுந ற வாசக தி கி ப ப்புரவா கி லி றினா க மா ேபசி சா இ ெகா (ப ற கி ம் அண்ண என ள வ ராயல ஒ த லம் ம : ட ப க ) ெவள வ ெகாண் ெகாண்ேடாம். தி மிதி. . இைத றா க பதிலாக த அபைஷபா .ஜ பதிலாக) சிறுந ப ெகா அ கழி பா கழிப்ப கேள சிறுந ! ஒ கழி கி ெசவ ப ட ப ெச றா க க .']_dd. ற ேபா பா ைவய லி ஹத புகா . நஸய.tamilislam.ப ய ேவண்டாம் எ இமாம் அ தா அ ! எ யப்ப று நா இ அறிய வ திைய ெவ ேவதைன ெச ெகா ராயைல ைலயா? ப வா க கிறா . அம் ள .com for more E-Books கப் . அ ெபா கப் இவ க ைல.G ( றிப்பு: தி மிதி. அப்ேபா ப கப் ஒ வ ரண் லிம். இப் ைள அண்ண (சிறுந லி ) மைற . njhFg.) . ேகடய ேதா கழி தா க ேபா ப று அறிவ ேதா த ) அவ கள டமி தா ! அவ கள று) அவ கைள த ம் இதிெலா ப்புரவா கி ைல எ சிறுந க ஸா வாய லாக அ வாய இ த ஹதஸி ெகா ெபண் சிறுந ற அவ க நிைலைய ந ெகாண் று ம் ேபா ள) பசுைமயான ேப நப (ஸ (ரள ) அவ க அவ க உ ம் ைன ெசா கி ம் காயாதவைர ைன ளவ ஆ பு அைத மைறப்பா கி ெப கைள த வழியாக உ த த க ம .

ய இரண்ைட ேதாழ க வ ரண் ம் எ று அவ க ஆகிேயா வ மரப்பா திரம் ய அ அ மாஜா ெகா ஹிப்பா . இ த இட தி ெபறும் ஹதஸி ஸா வாய லாக அ வாய றும் அறிவ வ (ஆைடக ஹத கள 'த இப் அவ கள ல ஒ ெபறுகிற றும். ஜலம் கழிப்பதா ம க 'சாப தி ம்) பாைதய லிம். mg+jht+J' `jP]. இப் தம நப (ஸ ப ஹு க பதிவா கி சிறுந எண்: 24 அண்ண ( . நி வர தூத று ெகாண் தன நா அவ கள ஹுைதபா அவாக ற ேபா திகா க ெத வ ம் தம கி கள பாடம்: 13 பா திர தி ஹத அவ க எ ேற எ நப (ஸ (ைவ கப்ப ) இ உைமமா ப று அண்ண தன பத லிமி ப ெத வ கள ஹத (ஸ ) அவ க சிறுந கா கிறா க எ றா . அப்ேபா மலம். njhFg. அ றும் கழிப்பா க எ ஆகிேயா . யப்ப ட இட றினா க . (அவ க சிறுந ைறகள னா றா க . றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் புகா .com for more E-Books . நஸய. அ ல அவ க ம் தம ம் யாைவ? நிழ கள 12 of 119 Visit: www.G வ வா க அறிவ எ ம் ேபா றினா க ( எ றிப்பு: ஹாப ேதா பாடம்: 12 நி ேம ெகாண் எ . புகா ய ப ஒ .) (ஸ 'எ தூத றிப்பு: இைத இமாம் பதி ளா க கழி க தைட ெச வ ெகா ெச ேட று ளன .tamilislam. ம். அதி பதி பாடம்: 14 சிறுந ள ஹதஸி அவ க கி ) அவ க பா ய உ றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் நஸய. தி மிதி. இப் கி ) அவ க ம் ேபா அைழ தா க அைத அ இரவ ப்ைப ெகாண்டா க கழி ய இடம் தண்ண ம் தடவ வ . உடேன லிம்.']_dd. ) அவ கள வ தவ அ எ அ லா லா வ வ னவ ய ெபறும் இட பதிலள தூத க தி கள தா க .webs.) அவ கேள! சாப தி (நட எ ) .) க அ ய அவ க கிறா க ைவ சிறுந .) இடம் ட தா கழி தா க ைன அவ க ைகயா (ரள ) அறிவ எண்: 25 அண ய று ெதள வாக இடம் ெபறுகிற கழி ம்.fspd. 'ம க ஒ ஹத ெச ளா க எண்: 26 வ . று ம் . பற . ஹாகிம். ஆகிேயா ( இ று ஹுைதபா (ரள ) அறிவ (ச று வ லகி) தூர ெச ( எ 'எ லம் ஆஸிம் கழி கலாமா? தி ெச றா க று ஆைடக வ வ ேதா ம் எ று சிறுந லா கி ேதாலி ) ஆ எண்: 23 அ உடம்ப ஹஜ .

கழிப்பைத நப (ஸ சா ஜி ேதாழ ) அவ க . க றினா க ஆகியவ றி (ரள ) அறிவ ஹிம்ய றிப்ப ஹத தா ளா க அ பாடம்: 15 ( ) அவ க றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் இப் பதி ( (ஸ கைள தவ ப்பாைத. ஹத எண்: 29 பாடம்: 16 ெபா அப் ெபா ெபா எ கழிப்பைத வ பா லா ப சிறுந சிறுந சிறுந அதி எ ம் இடம் எ . njhFg. உ கள ள று அப் மாஜா. சாப தி . ெபா பதி தா க ெசா க எ ன எ ஜி னா .tamilislam. ஜலம் கழிப்பதா மாஜா அவ க அ சிறுந .']_dd.com for more E-Books று று .) தைட ெச ெச எ ம் லி றுவதாக ஹாப ம் ப ற ேதாழைம ெகாண்ட நப மிட தி ) அவ க ஹுைம ெச ம் தன றினா க றிப்பு: இ த ஹதைஸ தி மித. ம் தன க லா ம ஒ வ ம் அதி ப ஆகிேயா தா ம் அறிவ கிறா க கழி க தைட ெச று ெசா ஒ வைர நா வ ெகா தி அறிவ லி வைத தா தூத ம் என பதி கழி க தைட. அைவ: ந கிறா க . க 13 of 119 Visit: www.fspd. அவ கள டம் எைத கழி த கழி க ைறக (ரள ) வழியாக அறிவ க தா (ஸ (மன (ரள ) அறிவ ஜப ய மல.) வ ள தூத அதி வா சிறுந உ கி ) அவ க ெச ஸ ய கள ஹத பதி எண்: 28 அண்ண நப (ஸ ேதாழைம ெகாண்ட ச தி ேத தா ள (ஸ .G அ று கா ய ந எ ( லா வ ஆ த ப ம் இட ஜப ெச அ ஸய ெசவ ஹஜ ேச ெகா க றதி ததா அ ம். நஸய. எனேவ இ ம் இட தி வ ப பா ள யலைறய லா கப்ப ஆ று இப் கிறா க எண்: 27 மள எ ைல எ ேவண்டாம். ழப்பம்) உ றா க . . ப ற ெப . அ டன அறிவ ம் அ எ லா று அவ கிறா .webs. நிழ று தூத லப்ப டதாக அவ த காரணம் எ . ஏெனன ளன . mg+jht+J' `jP]. யப்ப டத (அறிவ ப்பாள ) கதாதா அவ கள டம் ேக கப்ப ட வசி ம் வைகைய தின ேதாறும் தைலவா றிப்பு: இ த ஹதைஸ நஸய அவ க . இப் தம .) இப் ) அவ கள டம் அ ஹுைரரா (ரள ) அவ க ஹிம்ய ளா க ம் ம் ம் ம் ேவண்டாம். எ கள அ ஒ வ சிறுந ள .

றிப்பு: இ த ஹத இடம் ெப று று ம் ேபா அ ளா க எண்: 32 (ரள ) அறிவ ந வ ெவள வ லிம்.webs.']_dd. இப் வல கதிஃ எ ற வைகைய ஆய ஷா (ரள ) அவ கள டமி சா ப வா க ப வல உண ைன ஆய ஷா (ரள ) அவ கள டமி பாட தி அறிவ கி இ த அைமப்பு நஸய. ம் அவ று அ ம . இைத வழியாக 'ஆைட' எ ப ேய இைத இமாம் புகா .tamilislam. ேம ) அவ க அண்ண ன ப்பாயாக!) எ சிறுந வ றிப்பு: இைத புகா .) எண்: 33 ெதா எ ம் ேபா றுவா க ய ேவண்டாம். ேம றினா க . ஜலம் கழி தா (ரள ) அவ கள டமி அ எ வத காக அசு தமானவ றி காக கி ம் அவ ல ப்ரான ' ' ஆகா வல ) தூத ம் (உ அவ கள . இப் (ஸ . 14 of 119 Visit: www. பாடம்: 18 சு தம் ெச ஹத எண்: 31 உ கள ம மஉறுப்ைப தன வல அ தினா தூத ( ைகயா ப்பத கா ய நப (ஸ ம். njhFg. நஸய.fspd. இத வா க ஹிப்பா த ந ைகைய உண் றிப்பு: இரண்டாம் அறிவ ப்பாளரான இப்ராகீ ம் அவ க எதைன ைகயா கழிப்ப ட தி ம்) அவ கள ம் ஆய .G பாடம்: 17 கழிப்ப ட திலி ேவண் ம். கள ம் ஆய ம் று. று அ கதாதா (ரள ) அறிவ ைக (மல. இவ அ ம். இப் ஹத றா .) ெதாட மாஜா ஆகிேயா எண்: 34 ஆ வ ) சு தம் ெச வத லாத றவ ம். ஹத தூ ஒ ம் ேபா கழிப்ப ட திலி ம் ேபா ஒேர (ஸ ஆகிேயா ( ெவள யா ற லிம். அ பதிவா கி க கழி சு தம் ெச சி ஒ வல கர தா ெதாட ேவண்டாம். ஹத எண்: 30 ) அவ க நப (ஸ (இைறவா! எ அறிவ ைன ம கிறா க . தி மிதி. தன ன ெசா என ஆய ஷா (ரள ) த த ேவண்டாம் எ ) அவ க அ . று ஹஃப்ஸா வத காக ைத அ கி பதி ெச ைன றா . ஹா கிம் ஆகிய ) அவ கள று எ எ தன ெச லா . உைட உ த கிறா க ஹத அ ள லா ைம காக வ தி இட அறிவ றா க ( இட தன ம் பய ைகைய பய ம . தம வ ைக அவ கள காக . எனேவ இ த ஹத இேத க வழியாக அறிவ த ம கள . ைன ஆய ஷா ைல. ளன . கிறா க று ஆய ஷா (ரள ) ம் ெசவ அ மாஜா றா . mg+jht+J' `jP]. தி மிதி.com for more E-Books .

njhFg.webs. 'யா எ ப் பாதி எ ற ைடய ெமலி த ஒ டக ைத ேபா : எதி கள டமி ப் பாதி. ஜலம் கழி ஹத அவ ந எண்: 35 அண்ண தவறி தவராவா ! எவ ைல. எவ யாெரன தி யவ வாராக! எவ . எவ உடைமயாள அ ப்பைடய ) எ தாேரா அவ ெத யாதவ .']_dd. வாராக! அவ (அ வாறு) வாறு) ெசலகிறாேரா ) மண ேம ைட (அ யவ ைஷ தா ஆத வாறு) ெச ைல ைடய தாேரா அவ ைலேயா அதனா கிறா க . எவ எவேர தன ெச ெச ம் சாப்ப நாவா தாேரா அவ அவ யவ ம கள ப லைத தவறி அ மைற தி அைத ப ெச ஹிம்ய ஹிப்பா எ பவ எ கள எண்: 36 லா வ ஒ வ ைகப்ப றும் ெச நிப தைனய (வாடைக எ கள அம்ப பற அவ க வா நா ேபா அ ல ஒ ெச வ அம்பு அ ப்பாக (ப ந வ ெகா மி னா க மாறு) கிறாேரா அ கள வ லைத ைல.tamilislam. கலாம்! அப்ேபா க தவறி மலம் கழி க கள வா . ஹா கிம். வாராக. இைத அ ஹுைரரா (ரள ) அறிவ றிப்பு: இத ஹத (அ யவ ள : எவ வாறு) ெச கி வ ேனா கி ெகா ட தி (அ தவறி ெகா னா க சு தம் ெச தினா லைத ெச ைலேயா அதனா அதி என ( ளாவ யைத வ ந ெகா வாறு) ெச வாறு) ெச ம் ப மைறப்ைப ேத வ ந ட மைற (அ ஆய ஷா (ரள ) றன . எவ வாராக! எவ (அ கி ெசா க கைள ைவ ஒ ைறப் பைடயா ெச ம் ேபா ஒ ைறப்பைடயாக த லைத ெச அறிவ ) அவ க நப (ஸ ) அவ கள டமி தி தன அம்பு கிைட தா ெனா தி ப் ப தா வ தூத உ கய று அண கி ம்ைப ெகாண் (ஸ றாேரா. ைலேயா அதனா ைல. mg+jht+J' `jP]. ைபஹ கீ ஆகிய பாடம்: 20 சு தம் ெச அ (அ றாவ வாறு) ெச (அைத) ப்பைத தவ ர அவ தா . எவ தவராவ . எவ சு வாராக! (திற த ெவள ய வ ைளயா .com for more E-Books ) சுப் ) . சு தம் 15 of 119 Visit: www.) சேகாதர தைல ம் இற : என அ லா ந ம க யா ைட அ ல க ஒ க ம். எவ கிறா மா த அறிவ ப்பாளராக இடம் ெபறும் ஹுைஸ வத (ேபா கி தவராவ . (அத ம் கிைட ைவப ஃ ெசா ந (க கைள) (ேவறு வசதிைய) ெபறவ . இப் .fspd. இ வ ைவப ஃ! என . இ த ஹத த தூத வ தி தாேரா அவ றாேரா அவ (அ வாராக! எெனன வாறு) ெச கிறாேரா ைலேயா அதனா ப்ப வ ைல.G இேத க ைத அண்ண நப (ஸ வழியாக ேவறு அறிவ ப்பாள க பாடம்: 19 மல. (ஸ ) அவ க ெச இடம் ெப று ம் ேபா (வா ள ம . தம தம றினா க ம்) கால தி ) தா ப ல அ கப்ப டைவ ம்.

டா க ஆகிய ல டா க வ . எண்: 40 16 of 119 Visit: www. ஹாகிம் ேபா சு தம் ெச ல தஆலா அவ றி றினா க ெதாட இைத ற ேகா ைட கள ம் உம லாஹு கமா ள மைலய கிறா க ம்பு அ வ ம்பு அ அ ததாக அ ஸாலிம் அ ) அவ கள டம் வ வ ம சன தி .) வன ஹம்ம ெச ம் ேபா அதிகா யாக ம் வழிய ள ட ) அவ க அ ஹுைதபா என அைழ கப்ப (ஸ (ரள ) அறிவ யப்ப ஹத ம பவ றிப்பு: இ த ஹத ெச பதிவாகி ற ேகா ைட ◌ஃப கி பான எ தி ெச கிறா .) ண் தாய தினைர தைட எ லா க நப ப அ யா ம் இ த இடம் ெபறவ கிற ம் ைஷயா . இவ ஹத லிம். எனேவ இ .fspd.']_dd.com for more E-Books .webs. நஸய. எண்: 38 லா வ சு தம் ெச லா தூத ள எண்: 39 ஜி (ஸ ஆகியவ றினா த வ க ( கிறா க பதிவாகி ஏ று ெகா தைட ெச லிம். . அம் (ஸ ம் வழிய (ரள ) அவ க ப கி ெச ம் ஊ றிப்ப ெகாண் யா ஆவா .G ெச கி றாேரா நி சயமாக அவ டமி ம லமா ப வ லகி வ டா க நியமி கப்ப ட ஊ லி எ ற ஊ லி அறிவ ( அ கா ) அப் ஜுஷான அறிவ அ கிற அப் றா . அ ) அவ கேள! எ (ரள ) அறிவ றிப்பு: இத ) அ எ (ேம கண்ட) இ த ஹதைஸ எ ) அவ க நப (ஸ . அ ெகாண் எ கீ ப (ரள ) அவ க என இமாம் அ தா ைஷபான ஹத சாமி அம் லா க! லம் எகிப்தி ம் இ த ஹத ப எ தி ற ஊ ம்ஷ லா வாய ைல உைம ல கமா எ எண்: 37 அப் இ க ைவப ஃ ப றிப்பு: நஸயய (தம று அறிவ ததாக ைஷபா ஹத ( எ ஹம்ம கள க எ பவ ள ைல. mg+jht+J' `jP]. ஏெனன ) அவ க (ர அண்ண உணைவ அைம தி (ஸ தா ம்ஷ அ (ரள ) அறிவ வைத தைட ெச . அவ றி பாடம்: 21 க கள னா ஹத கிறா ல ம் . njhFg. அ அ எ வ கிறா க ம எ எ ற ஊ று .) றிப்ப ம வைத வ அறிவ ப்பாள ள . இைத அப் இ மாய யவ ேம கண்ட நப ள த க ஹதஸாக ஆகிவ த வ என ஜாப ைட அ ச ைடைய ப பதி ைக று ல க என ப ற . எனேவ அண்ண . சு தம் ெச இடம் ெபறுகிறா .tamilislam.

தி நிைறேவ றிவ வ தா க எ சிறுந . 'வ று பதிலள கழி த ப வ எ சு தப் ம்.']_dd. ஆய ஷா (ரள ) அவ க ( ஆகிேயா தா க அண்ணலா வ ன.) ம்' எ ம . வ னவ ய றினா க லாம் உ தா . அைவ சு தம் வாேற இைத ஹிஷாம் இப் கி எண்: 42 ட லா .com for more E-Books ட ம். அவ தண்ண . நப (ஸ என அன எ ைல. ெச . ) அவ க ஒ ) அவ க மாலி ) று க கள னா றன த ஒ சிறுவ தம சு தம் ெச (ரள ) அறிவ கள ) மாஜா ஆகிய ேதா ட தி தண்ண ம் சிறியவ . அைத அவ ெகாண் லிம் ஆகிய கி கழி (ஸ உ வாவ டமி ம் இ ) அவ க வத கான தண்ண பாடம்: 23 தண்ணரா அ (ஸ தூத . அ . அ சு தம் ெச .) . இப் ைடய . இ றிப்ப றிப்பு: அ று அ த ல ம .) ம்' எ ம் இ த ஹத ைவ தா .) . njhFg. தார அ கிற ய ேவண் அ உஸாமா இப் ெச எ தைன க களா வ கிறா க றா ைன ஆய ஷா (ரள ) அறிவ அவ கள டம் வ னவப்ப ட ேபா சு தம் ெச ெச று க கைள எ ேபா அவ க ( ஒ பா திர இல த ேதைவைய த ப கி எ றா க ம் இ த ஹத கள டம் . mg+jht+J' `jP]. 'நா ைறயாக) ஆகிவ மாஜாவ றா . நஸய.webs.fspd. 'உமேர! இ அவ க எண்: 43 லா னா ப த (ஸ ட நப (ஸ சாப (ரள ) என இமாம் இடம் ெப று ள . பதி 17 of 119 Visit: www. ைஸமா ப சு தம் ெச க டைளய டப்படவ ன தாக (வழி ஹத ந கிறா க லாத ததாக மாஜா ஆகியவ றி தி று அண்ண ம் அறிவ றா . சிறுந ஜா கழி தா க ட ன?' எ உம (ரள ) அவ க று அவ க று உம (ரள ) ம் ேபாெத வாறு நா று ெசா ெச னா க இடம் ெப று ள .G உ ப ெச கள த வத ய வ மலம் கழி க மானைவயா றியதாக அ றிப்பு: இ த ஹத கள ம் காணப்ப ஹத எண்: 41 சு தம் ெச ம் எ அறிவ அ தா ( அ அப்ேபா நி தா அத ெச சு லா அவ க று ெகாண் க ைம தி உ ெச ம் ப தூத ப் ப றிப்பு: இப் ெச றா க ெச மர த ய வ ( எ கள யப்ப ஹத தூத அவ க மிக தண்ண ள எண்: 44 . இப் பாடம்: 22 சிறுந ஹத . அறிவ ப்பவ . . அப்ேபா றிப்பு: புகா .tamilislam.

இமாம் தி மிதி இ த ஹதைஸ 'க ப்' எ கி கிய . இப் ( ெச ேச றா க அபைம . க டம் ெகா இஷாைவ ப ம் ப ப தவ ஆேவ தி ெதாழ ேவண் ல க ேவண் ம் எ எ றி ம் எ . ப்பா க ஹதைஸ வ பர க ம் இ த ஹத இடம் ெபறும் ஷ பலவனமான ஹதஸா எ ம். இப் ம் இப் ற இ த று அ ஹுைரரா (ரள ) அவ க மாஜா ஆகிேயா றாவ யா பலவனமானவ . (9:108) எ ெதாட பாக இற றினா க சு தம் ெச உ ைலயானா றும். ேம அ த எ தா க ளன .) பவ . அவ க கால தவ த ப எண்: 45 அண்ண மாஜாவ வாறு அறிவ ப்பதாக பாடம்: 24 சு தம் ெச ஹத ) அவ க ேதா ெகா ன கிற ைபய வா க வ ட) அ இ ( கி வ றன. ஆதலா தம என அறியப்படாதவ . கிய றிப்பு: இைத இமாம் தி மிதி. எண்: 46 ஃமி அவ க ைகய க ேபா றிப்ப அவ க எ இ த கள பதி ற வைகய மாஜாவ ம் அதி ெதாட ஹா ப ேத றா நா ெகாண் ைகைய தைரய பா திர ைத எ று 'வகீ ஃ' அவ க கிறா க பதா ெதாட இ பவ த . இத ஹத 'நா ெதா ல ெச .com for more E-Books ெவா . இப் பதிவாகி ள நிைனவா ற . அவ க ெச ேவ அவ க ேத ெகாண் த . ப றிப்பு: நஸய. njhFg. தண்ண ள) ேவெறா மாஜா ஆகிய ைற தவ பாடம்: 25 ப நா ஆமி றும் த அ தம அறிவ ப்பவ : அ ஹுைரரா (ரள ) அவ க அறிவ ப்பாள கழிப்ப டம் ெச அவ க உ ) அவ க அப ஹகீ ம் எ ைகைய தைரய (தண்ண காணப்ப இமாம் அ தா இடம் ெபறாவ அறிவ ப்பாளரான உ பா ப பு (ரள )ய று அறிவ ப்பாளரான இப்ராஹம் ப ேம கண்டவ ஹா (ரள ) இ எ . ைடய : (வகீ ஃ அவ கள ைடய ஹதஸி கள இடம் நாப க .webs. இமாம் அ தா வா க அறிவ ப்பாள த ல.G அ ேக தூ ைமைய வ இைறவசனம் அண்ண தண்ணைர பா (எ நப (ஸ றினா க ற ப ) அவ க ெகாண் வசனம் அவ க ம்ப ய ம க ள ) வாசிக .fspd.tamilislam.']_dd. இத னா எ அறிவ ப்பாள ெபறும் பவ ெதாட றாவ எ பா அ அ நப (ஸ சிறு பா திர தி அவ க றிப்ப பற வ அ ப்பர ெச கிறா க ேவ அறிவ ப்ப ல : ப அவ க . ஒ றும் க டைள 18 of 119 Visit: www. mg+jht+J' `jP]. (மல ஜலம் கழி தா பவ களாக இ ெதாட பாக இற ளன .

njhFg. கிறாhக (ரள ) ம் அ மா . ஹம்ம ப ஹம்ம அவ க பத எ ப்பதாக க ய ப அறிவ தன இ கி பதிலாக) உைப இமாம் அ தா றிப்பு: இத க ஹா தயாரா இ ைக .) லலா அவ கள டம் ேக அவ கள டமி ப ெவா ைடய அறிவ 'அ ம் உ சிரமமான ேபா ஒ காலி லாம் ப ெச அவ க தா தியதா ஹப்பா றிப்ப ளய ம் பதி ம் ஒ ம் (ரள ) அவ கள ம் ேபாெத த காரணம் எ றியதாக லா று ைஸ அவ கைளப் ப டா ஹ ற ேபா அவ க இடம் ெபறுகிறா . டம் ெகா ம் நிைலய றிப்பு: இைத தி மிதி. இப் ெவா உம ெதா ைக டா . ேக ேட உ லா ேத ம் ல க ேவண் (ரள ) அவ கள டமி கி அவ க பவ களாக இ ைஸ உ ம் ப கள ஆேவ காரணமாக எ ைஸ லாவ வ டம் நா தகவைல அப் இ த ம் இ ) அவ க தன வ ைடயள சஃ இ டா ெதா ப ட .) அவ க தூத அ றியதாக அ ஹுைரரா (ரள ) எண்: 47 எ எ க . ஹம்ம ளன . அத ம் உ ெவா ன? எ ெச அறிவ ப்பாள று அவ கள ம் (ரள ) அறிவ (அறிவ ப்பாள ெதாட ெகாண் ைக று அவ கள லா ட அப் கிறா க . ஹாகிம். அவ க ப உ இப் மக தி இ எண்: 48 உம அப் தூத லாவ ஏவப்ப ைக உ ெச அவ க தா (ரள ) அவ க லா (ஸ ம் ஒ தா க ம் ப ெவா .G இ ப்ேப அறிவ ( அ ' என நப (ஸ கிறா க றிப்பு: இ த ம ஹத ச றி லாவ று நா தி தாய தவ க ஒ (ஸ ப அம தி ல க கண்ேட வா க ற நா கிறா க ேபா . இைத இப்ராஹம் ப ெபயைர அப் லா ப ைடய ஹதைஸ ஆதாரமாக ேவறுபா ெதா மாறு மகனா றிப்ப ம்) ளன . ேபா ப்ேப ெதாழ அ ஸலமா ெத வ லிம். நஸய. இப் ஜுஹன (ரள ) அறிவ காதி ( ள ஹத ளன.']_dd.tamilislam. இவ அறிஞ க ப தம யா ப எ வ தாள காலி ஆகிேயா ெச ெதா லா பவ ம ட எ மாறு க டைளய டப்ப டா க ச திய தா க ப றா .com for more E-Books பவ .webs. நஸய. க ெதா சி இடம் வகி அறிவ ப்பாள ( ெவா ) அவ க க நா ேபனா இடம் ெபறுவ காதி எ மாஜா. இ ல . mg+jht+J' `jP]. இப் இடம் ெப று எ . தி மிதி. அ ஹத ஹிப்பா ைகய உ தரவ என (ைஜ புகா .) ம் வ ஒ .fspd. ) என இ ெகா லா றுவதாக ஹா வதி எ 19 of 119 Visit: www. இத தவ என அ ெசவ ம காலி அ தா ஆகிய .

ப தவ ) அவ க ளன . இமாம் புகா பதி தா க ப ஒ ஸ த லம் இேத ஹதஸி ஆய ஷா (ரள ) அவ கள டம் வ னவ ய ேபா அவ க த . ெச உம தம ல தி அவ க எண்: 51 தலி ம் வ த தி யப்ப ட ெச இ கி அ வ ம் ப பதிலள ெச ைழ த ம் அ லா ய ) வ வழியாக அறிவ ( றிப்பு: கள கிறா . நப க வ நப பதி ல கி ளன . இரண் என அ (ரள ) அவ க பதி ெதாட அ அண்ண லா ஸா என ல ) அவ க ப என இமாம் அ தா ேட ப வைர வ ட கி கண்ண யப்ப அறிவ ப்பாள இ (ஸ ம ெறா லிம் அவ க ஹத தூத அவ கள சிறப்ப இைற அறிவ ப்பு ( தி சிய னா நா ைக ஓர தி ஸா அப் லிம் ஆகிேயா ப . mg+jht+J' `jP]. லிம்.உ று அ றிப்ப . njhFg. ெச ப றிப்ப லா நாவ த ைத அ லம் அறிவ சு தம கிறா அறிவ ப்பவ : அ பு தா (ரள ) அவ க அப் கிறா க எ க அவ க ஸா அப் றிப்ப 'எ றுவதாக சுைலமா றா க ) அவ கள டம் எ று அ (ஸ ப (ஸ க அவ க தூத று நா (ஸ வா க தம ஹிப்பா ைத அ 'எ ) ைன த ைத று ஆகிய 20 of 119 Visit: www. இ (வஹ) ைன ஆய ஷா (ரள ) லாம எைத (ெச . அைத நா றுவதாக இமாம் அ தா ( ளன . 'நா தம று சப்தமி டவாறு கிறா க கிறா க றிப்பு: இைத இமாம் புகா . நஸய. அ ம் இ பதி ெச .com for more E-Books .tamilislam. இப் .webs.G பாடம்: 26 ப ஹத ல எண்: 49 நா க அ சியா ) ம் வ லா வாகன வசதி ஏ ப (ப ைக ைற. தம ஹதஸாக இ கி வ லா ப ைக த (ரள ) . அப்ேபா ப ல கி கண்ேட சிைய ைவ ைக (ரள ) அறிவ கி ெகாண் ெகாண் க உ வ த ேபா அவ க .fspd. இப் யப்ப ள தன .) ல ப . அப்ேபா நப (ஸ ஷுைர மாஜா.) வ வா க தி ?எ 'ப என மி தாம் ப ம நண்ட இ தவ . நஸய.) ஹத எண்: 50 பாடம்: 27 ம றவ கள அ லா ெகாண் அவ கள ல வ ம் ேபா ஒ வ வைத சிைய வழ அறிவ கிறாhக றிப்பு: இப் . தி தி த ல க தூத மாறு ேக கண்ேட (ரள ) அறிவ ப்பதாக எ ஸ த ) அவ கள டம் வ ேத .']_dd.

அதி ெதள ேவ க ைன ஆய ஷா (ரள ) அறிவ ெதாட ேம கண்ட ஹதேஸ அம்மா அறிவ வத காக ல கி வ ஆகிய இ தப் ப கிறா . ம் ஹம்மா கப்ப ள ைல. நப (ஸ . ஸலமா வாய லாக அறிவ அ ம யம் அறிவ ம் ஆகிேயா டமி ம் அறிவ றப்பட வ பதிலாக ம் தா ைய றுகி வ ற அைவ அைன ைய வகி . நாசி த ெசய லா தைல ) அவ க ஹபப் எ று ள கா ய க வ கிறா க பவ . இப்ராஹம் அ ம் ஹதஸி னகய எ ) பா டமி 21 of 119 Visit: www. 'நா எ பத (ரள ) ள றிப்ப ள ப த .fspd. அதி தைவ என எ வ றிப்ப டப்ப அப் லா ம் ஹத அ ஹம்ம தா ைய வ ப எ ேட .webs. mg+jht+J' `jP]. அதாவ ப அதி த த ம் இமாம் அ தா றிப்ப அறிவ சா ள என அ அரப ய கள டம் எ றியதாக ஜக . தா ைய (வளர) வ .G பாடம்: 28 ப ஹத க ) அவ க ப எண்: 52 நப (ஸ எ சிைய ன டம் ெகா அைத (மண் ப்பா க பாடம்: 29 ப வழி ல ைறயா ஹத ம். எண்: 54 க ப தி தான த ைறகள லி ) த . நா ம்) நப (ஸ ஆய ஷா (ரள ) அறிவ த ம் .ப ம் என இமாம் அ தா தா ைய (வளர) வ அவ கள டமி .ம ம சு தம் ெச கா ய ைத மற க ேவண் . ல கி வ . ல .com for more E-Books ம் . நக கைள ெவ கைளத றியதாக அ அறிவ ப்பாள ம்' எ ெத வ று கப்ப க னா ெச த ள பதிலாக தண்ண எ ற வாசக ேம கண்ட ஹத அறிவ கப்ப தைலைய (வளர) வ சீ ப த ேம ேபா .வர வ றிப்ப டாம ள த தா ைய (வளர) வ ம் பைத ளன . ேம மாறு ஜாஹி எ பத ம் எ றா க . தா அ ஸாய தா எ த ம் சி நி பைவ ெகாப்பள ப்பதாக ன ஆகிேயா டமி ப றி ப .அ இப்ராஹம் நப ய ஆ இ த ஹதஸி ப தாவ இ அறிவ ப்பாள ஹத த . சிைய இப்ராஹம் நப (அைல) அவ கள வழி ம் என நப (ஸ ெகாண் ) அவ கள டம் ெகா வ ) தண்ணரா ப ம் அைத கிறா க எண்: 53 . njhFg.']_dd.அ ப யாஸி று இப் வ த ல . க த மைசைய தண்ண க த ெச கழி த ப த .tamilislam. (மல ஜலம் அப் எ கப்ப க ேபாலேவ ேவறு சிலரா வ த சு தம் ெச றிப்ப டப்ப ப த (ரள ) வழியாக அப்பா அ ஹுைரரா (ரள ) அ அப் ைன கைள ந எ யா ப றும் அறிவ (ர க வா ம் தண்ணரா ஐ .

ெதாட ) அவ கேளா எ . அப்ேபா வத காக (ைவ கப்ப ப ). கிேன . ( இடம் ெப று ஹத ப சி எ அ ( ப த . இப் ன தன என ஹுைதபா (ரள ) உ ப் ப யாெரன அறியப்படாதவ இரவ வா க ம த . njhFg. ஸலான ஹதஸா ச தி க வ எ . அதி ம் இடம் ெப று ) லம் அறிவ ப்பைவ அ ள இடம் ெபறும் ஸலமா ப என இப் ஹத கப்ப ற வசன ைத ஓதினா க ப்பதி த . ள . ப ற சிைய எ ம் இர 'நி சயமாக ம் பக உறுதியாக பல அ தா சிக . இவ என த தா ைய வ ள ஹிப்பா ல லிம். அவ க தா க .) ேக) வ தா க (ப அவ க பா டனா இடம் ெபறும் ப . இரவ கிறா க (ரள ) அவ க உபேயாகி தா க கைள ெச பவ தூ க திலி தண்ண பற எ ெதாட ) அவ க அறிவ ப்பாள ஜ ஆ கிறா க வ ம சன தி என ஆய ஷா (ரள ) அறிவ ைஜ .) பவ நப (ஸ வ ழி தா கெளன உ றிப்பு: இத ப ஹத இப் நா அவ க வான எண்: 58 அப்பா நப (ஸ (அ வதி (3:190) எ ம் ம் அறி ம் மிைய ப தன இவர கிறா க .) ம் ப ) அவ க ம் மலஜலம் கழி வ அறிவ ப்பாள ஆவ யா எ கிறா க எண்: 57 . இப் ஹதைஸ ஆதாரமாக தம ளன.fspd. நஸய.ஒ ெச . அவ கள ல கினா க ம் பைட தி ைடேயா றிப்ப இவ பலவனமானவ . அ நப (ஸ றிப்பு: இத ஹத கிறா க டா ைன ஆய ஷா (ரள ) அறிவ றிப்ப ( ள சிய னா எண்: 56 அண்ண றிப்ப தூத தி ஹம்ம ைல.']_dd. ) அவ க ல வ அறிவ ப்பாள ம். mg+jht+J' `jP].G இேத ேபா ற ஹத க னா ெச த றிப்பு: இ ( ெதாட அறிவ ஆகியன இப் மாஜாவ ைக ம் (ர றப்ப பா டனாைர ெகா பாடம்: 30 இரவ த அறிவ எண்: 55 லா வ வாைய ப கிறா க றிப்பு: புகா . இத .) (தூ கி) எ தா மாஜா ஆகியவ றி ெச ம் தண்ண ம். அவ க ப ல உ யவ ம் இரவ வா க என ப ஹகீ ம் என இமாம் ம் பகலி ல கா ம் இ ம் தூ தி கி இ க மா டா க றாவதாக இடம் ெபறும் அல ப அறிவ ஒ கிறா க இரவ .webs.com for more E-Books . அதாவ ம் (இரவ ேலேய தயாராக) ைவ கப்ப அண்ண வ (ஸ .tamilislam. த) ம் மாறி மாறி இ கி றன' ஏற தாழ அ த அ தியாய தி 22 of 119 Visit: www.

கள ஒ தா க ம்) த மதைத அறிவ ப்பதா ப்ப ம் ெச கிறா க ேகா திற ம்ப ய வைர ப ம் வா கிறா க றினா க .']_dd. . அறிவ தத கான காரண ைத ம் ேபா த . யப்ப உ வ தா க . இரண் . பற ஒ ர அ க கினா க உற கினா க ெதா தா க தடைவ ெதா .. . வா ம்' எ ெகா . ட இ ஒ காம ெச ப .. பற .இ வ . பற தா க தா க ஹு ல (ரலி) அவ க ெச இ லா .fspd.com for more E-Books .webs. பற ஹுைச ஓதி பாடம்: 31 ஒ அ ைகைய ஹத எண்: 60 லாம் வ ல கினா க தா க றுகிறா க ஒ ெச (ஸ ஹத தா அறிவ லாம் வ ல அ றினா க எண்: 61 அறிவ அலி (ரலி) அவ க ைகய 'ெதா அத இறுதி சலாம் ெகா பாடம்: 32 ஒ ஹத எண்: 62 அ ெசா ெதா ( ைவப் பு ைதப் அ நா இப் உம லப்ப ட ேபா ைக ன ெச பா த ஒ அ தா ெசா எவர ஏ று ந ெவா ர அ க ைதைய '. பற லமாக ◌ஃபுைல ) அவ க அ த அ தியாய தி ப வ ெகாண்ேட ப ஹத எ சிய னா றுவதாக அ தா 'நப (ஸ எ . ஒ ெதா : ெச லப்ப ட ேபா று நப (ஸ அவ க கிறா க ெதா யப்ப ம்' எ ஏ று அவ க அவ க ெச ஒ ட . அவ க ) அவ க ல அ லா பு ேபாலேவ ெச அ ஹுைரரா (ரள ) அவ க 'எ அ ம் இட தி பு ேபாலேவ ெச ெதா கள னா ம் எ று நப (ஸ ெதா அவசியம் ப றிய மல ெபா 'ேமாச ெதா வ எண்: 59 அ எ . ஒ ம். றினா க . அசு த ) அவ க கி ல கினா க (ெச கீ கா .G இறுதி வைர ஓதினா க அ இரண் தா க வ டா க உற .(3:190) அ தியாய ைத இறுதி வைர . 'தூ பதி பா தா க . ெகா ம். அத இ ள மா டா ைகைய ம் ந ள மா டா 'எ ஆரம்பம் த ப று நப (ஸ லாத ) அவ க ' க று நப ஆ ம். .ஒ அவ க தவ ர. மறுப ம் ப ெச ல இ ேக ேட தவ ஹ மண் ம் ஒ ம் ேபா காக ப : . njhFg. . ன ப ஹ லா வ இறுதி வைர ஒதி . ைமயாக ெசா னா க 23 of 119 Visit: www. .tamilislam. mg+jht+J' `jP]. அத ) அவ க றுகிறா க ேத கிறா க ந ெதா தா க ) மண் அவ க ைமக றியதாக பதி : ைக . அஸ ெச ம் ஒ ..

நஸய. தார ம் ெகா டப்ப ெகாண் தூத (ரள ) அறிவ மா ண்ட ற கிண று ந ைமப் ப ம் இடம் ெப று ண் மாமிச தி கிறா க . க வரப்ப ள (ஸ ஹா ம் ெபா ப . தா மி ம். ஹாகிம்.webs. எப்ெபா அப் . தண்ண களா 'பாைல வன தி தண்ண ேம கண்டவாறு பதிலள ஹத இப் எ ( உம தண்ண இரண் று நப (ஸ ) அவ க றிப்பு: ஹத அவ கள ஹத ெபா ெச மாதவ டா க இத று அ அறிவ ப்பாள பதிலாக அப் றிப்பு: அ ஆகிய ஹத கழி உ நா க ம். ெமாழிெபய ப்பு அ எண்: 66 தா க கிறா க எண் 29. ராப ஃ எ ராப ஃ என சில ற அறிவ ப்பதாக ன. வ ) அவ கள டம் ேக கப்ப டத .tamilislam.30 ம றும் 58 பாடம்: 34 'புழாஆ' எ ) அவ கள டம் ப றி நப (ஸ ல ' ' ம். இப் மாமிச க ெதாட அவ கள டம் வ னவப்ப ட ேபா ெபா கள வ . உ கிறா க ப ) அவ க . நா லா தூ ம கள எண்: 67 கள ப் ெபா றிப்ப ந ர ளா த : : வ டா .G ஸ த வழியாக அறிவ கப்ப ம் இ த ஹத பாடம்: 33 தண்ணைர அசு தப்ப ஹத இப் 'கா ெவள ய எண்: 63 இ ஹத . ைபஹ கீ .அ அசு தமாகா 65 ஆகியைவ தா ம். ல) ேம அைத அசு தப்ப ெபய ( றினா க டா ற கிணறு. (ரலி) அவ க உம மிக ணக ற கிண றிலி று அ லா 'நி சயமாக தண்ண ேம அைத அசு தப்ப ம் ம கள தா தூ 'எ வ தூத ைமப் ப று நப (ஸ 24 of 119 Visit: www. மாதவ டா ம் புழாஆ எ கிறேத? எ ம் நா றமான ) அவ கள டம் ' எனறு நப (ஸ மாஜா.) லா நா க ளா ம்.']_dd.fspd. ய திற த ல 'கைள அைட ' அறிவ (ரலி) அவ க : ேபாக ' என பதிலள தா க எண்: 65 ம் வ இரண் (ரலி) அவ க உம கிறா க ப றி நப (ஸ பாதி கப்படா எண்: 64 இப் க ம் தண்ண ேக கப்ப டத அசு த அறிவ ம் வன வ ல நைடக ச யானதா பைவ. mg+jht+J' `jP]. ணக வ னவப்ப ட ேபா பதிலள கிறா க கைள அைட ம் ேபாடப்ப ட புழாஆ எ யலாமா? எ எப்ெபா அறிவ . njhFg.com for more E-Books (ஸ ) ம் ) . 'தண்ண ததாக அ ஸய இமாம் அ தா .

']_dd. அப்பா அ ஹுைரரா (ரள ) அறிவ ( கள ம் ந வ இ த டாகி வ டா ம் இ த ஹத பாடம்: 36 ேத றிப்ப . தார ற எண்: 68 அண்ண ெச அவ க . சிறுந ற ) வ பற றியதாக மாஜா ஆகிய 25 of 119 Visit: www.) வா ) அவ க 'அ கடைம ஆனவளாக இ மாஜா. உம் றியதாக ேமலாைடைய வ ேக ட ேபா ம் எ ப றி ேக டத கதைவத திற டைடய நிறம் மாறிப் ேபா றிப்ப அள என இமாம் அ தா எ ேக ேட அ வய று வைர இ று அவ காப்பாள டம். ைபஹ கீ . அப்ேபா ம் இ த ஹத றா .com for more E-Books று . நஸய ஆகிய .) . அ இடம் ெப று ள . தாரமி. இப் ) ேபா பாடம்: 35 தண்ண ஹத நப (ஸ பா திர தி தி ள தா க வத காகேவா. ஏ கனேவ இ என இமாம் அ தா ஆழ ைதப் ப றி அைத அள த ேபா .tamilislam. கழி நப (ஸ ம . அகலம் ஆறு ைன அ அவா இ எ று ெசா னா அ கிண றி று ன. என காக ேதா ட அைமப்பு மாறி ( ம் எ ெசவ கி நா இ ைற த ப ச தண்ண அள (ரள ) ெத வ . ஹாகிம்.fspd. mg+jht+J' `jP]. ெசவ அறிவ கிறா க அத அவ . அ அவ க ஸத றினா க ( த டாகா ற 'தண்ண என இப் றிப்பு: தி மிதி. njhFg. தி மிதி. கள ம் இ வ க அ ஸய ைல எ கண்ேட ழம் மதி த ம் இ கிண றி . தி மிதி. 'அதிகப ச தண்ண ேற என அ ஸய 'புழாஆ' கிண ைற பராம ப்பவ கள டம் அத நா அத கா அவ க றிப்ப அளெவ வாய த கீ ற நா இ ேற 'புழாஆ' கிண றி ேம றா க ேத . ஹாகிம். .webs. ரஸ ேத அத . பற நா தண்ண ளதா? என கிறா க றிப்பு: அ ஷாப (அ ம . நஸய.அ உ லா ) அவ க கி அக வ ேத றா க பதி . . லிம். நஸய.G அவ க பதிலள தைத நா .) கழி த ம் ந கிறா க . அப்ேபா அவ கேள! நா ைதபா ப த அைமப்ைப வ ) அவ கள ல எ மாஜா. இப் கள ஹத உ கி நி எண்: 69 கள அதிேலேய ஒ ள றிப்பு: புகா . மைனவ ய அண்ண காணப்ப ஒ வ நப (ஸ ள ப்பத காகேவா வ த ேபா ள ப்பு கிற 'எ ற நப (ஸ (ரள ) அவ க இடம் ெப று சிறுந கி நி ள க ேவண்டாம் என அண்ண . இப் எ ம .

ஹத ைவ த ந ைற எ வாேற ஆகிய இ ) அவ க .']_dd. அறிவ ப்பாள : .fspd. njhFg.அ ம் ைவ தா ைல என அைத ஏ ம் ேவறு வழிகள ைன வா றியதாக அ ஹுைரரா (ரள ) அறிவ அ க சம்ப தப்ப ட வ ஷயம் நப (ஸ அ ஹுைரரா (ரள ) அவ கள டமி அஃர . ஹபப் ப றிப்ப ஷஹ கி ஒ ஃதம ) இ றா க வ (அறிவ ப்பாள தடைவ க ைன வா ைவ த . நஸய. ஹம்மாம் ப ப் வ ேவண் ) ம்' ) அவ க றுவதாகேவ . தி மிதி இமாம் அவ க பா திர தி ஏழாவ ைவ த என இமாம் ம கப்ப ைவ ஏ ம் இ த கள ற வ பைத அதிகமாக அறிவ றிப்பு: நா வா கள அ தா. இப் இடம் ெப று பாடம்: 37 நா ( கி நி ம் அதிேலேய கடைமயான அ ஹுைரரா (ரள ).webs. இ த ஹத எ ம் நப (ஸ சம்ப தப்ப ட வ ஷயம் தி மிதிய ப க அ ஸாலி னப்ப ைற க என அண்ண கிறா க .அ த ம் அறிவ ப்பதாக இமாம் அ தா எண்: 72 ேம நா அவ க இடம் ெபறுகிற ஹத ெச தலாக மண்ைணப் பய கிறா க ம் ேவண்டாம் என மாஜா ஆகிய பா திர தி அறிவ கழி க ேவண்டாம் றினா க உ னெவன றிப்பு: புகா . நஸய . அ ரஸ . ைல. ஹத தூத ஹத வா எண்: 71 உ ஒ கள சு தம் ெச ேவண் ம் ம் எ (ரலி) அவ க இ வ று அண்ண நப (ஸ ஹம்ம ஆனா ம் இத அவ க ) ' ைன வா ( ெதாட ெசா னதாக வ வா லம் அறிவ கப்ப நப (ஸ ) அவ க காணப்ப கிற வ ள அறிவ ைவ ஒ ெத வ ஹத (ஸ ள கிற ைற க வ ேவண் கிறா க எண்: 73 . ஆய ப டா ம் இ த ளா . ( ேத வ நப . அ தி றிப்ப ம் அவ றி ம் எ ப ைவ ப நப ேதாழ க கிறா க லாம் றப்பட வ வ தி டா க னப்.அ ஸ த 26 of 119 Visit: www.com for more E-Books க . ள ஹதஸி அவ க . ) அவ க . இ . சாப வப்பட ளா . தடைவ மண்ைணப் பய ) அவ க தி அைத ைதேய அ ஹுைரரா (ரள ) அறிவ றியதாக வராம . mg+jht+J' `jP]. .) த சிறுந ள ப்ைப நிைறேவ ற (ஸ ள வ ம்.) க . தி மிதி ஆகிய .G ஹத ேம அ எண்: 70 உ கள ஒ லா வ தி றிப்பு: புகா . . அதி வ டா அ வ றியதாக அ ஹுைரரா ப். வ தடைவ க லம் அ . லிம்.tamilislam. அதி ேவண் எ ம் ந லிம். .) நா வா ம் (ஹம்மா .

மாறு என சேகாதர 'எ 'ஆம்' எ மைனவ வைக மா அதிலி (ரள ) அவ கள .) ஒ வாக பா திர ைத சா றினா க மாலி தா . ' ைனக உ புத ைவ ற தி றி வ ைனக ) வர வ ம் ' என கள ெதா என சாைட கா ற அேத இட திலி ல. ப ?எ ம ைதைய அ ைவ மதி வழ வ அைத ஏ ெகாண் பாடம்: 38 ைன ஹத ெச அ கிறா க .) ல ேவண் லிம்க ேவ ைடயா ம் ெசா ம் வைர அவைரேய யைவ எ ெகா ம் கைள க ள த தண்ண வத காக தண்ண நா கைள றிவ . வா அ தா ஆகிய ைன ஆய ஷா (ரள ) அவ க ைவ . இப் இடம் ெப று ஏ று ேக டா . என அ கதாதா (ரள ) தாயாைர அவ கள அசு தமானைவ அ றியதாக .fspd. ஒ வைத னதாக கஃபு ப கிறா க றிப்பு: அ ) ைவ கள டம் வ தி ப்பத ேநா அ கதாதா (ரள ) அவ க ெத வ '. அைவ உ று அ ைனய ம் எஜமான .tamilislam. . நா . அ ைன வ ைன வா . ேம மண்ைணப் ைல என இமாம் அ தா நா க ம் நா கினா க டா நா று கா மண்ைண அறிவ ன ம் ேபா இடம் ெப று ) அவ க நப (ஸ டா க றிப்ப ட வ ம் இ த ஹத எண்: 74 அண்ண இைத அறிவ லா எ சி ந னா க ெதா கைளேய வ தூத 27 of 119 Visit: www. 'பா திர தி க ெமன ம் எ ம் நா லாம னா க த ைத எ று நப (ஸ ெசா தடைவ க ஊ றிேன ந வ யப்பைடகிறாயா? எ அவ க ம் (ெகா . தி மிதி. ப றி றிப்பு: தி மிதிய ஹத உ திரவ ேவண் ஆ கிட கிற . njhFg. அைவ உ ள ற ஒ ப்ப ைவ தா . ஹ ஸா (எ அ .com for more E-Books . நஸய. அத அண் ப்பண்ட ைத) அ அைத தி கைள அண் ேற த மான கப்ஷா (ரள ) அவ க மாஜா.G அப் ர பய மா ப வ றுகி ( ஆகிேயா றா க .webs.']_dd. எண்: 75 எ கணவ க கதாதாவ அசு தமானைவ அ ( இ ஹத எண்: 76 அவ கள டம் ெகா ல. அ ெகாண் க சாப்ப சு றி (ஸ த ப ஒ ன டா க தி ) அவ க கப்ப ம் ெகா நா ள வாைய தடைவ (ரள ) அவ க மகன வ ேக அ கண்டா க . mg+jht+J' `jP]. ஆய ஷா (ரள ) அவ க வா பைவ எ மகேள! ைன ஆய ஷா (ரள ) ைன ஆய ஷா (ரள ) அவ க வ தா . அவ ைன வ கைள சு றி (வ ) அவ க தாயாைர ேநா கி 'ந அைத அ அப்ேபா . இைத இப் ன கைள . எ டாவ கண்ட ேபா ம .

']_dd.G அ என லா வ தூத ம் ெசா தம (ஸ னா க தாயா யாெரன லம் அறிவ ப ஹத ம் அ கிறா க வ லா தி கடைமயானவ களாக இ என அ றிப்பு: ( ெப று ஹத . (ரள ) றி ம் ேபா ைககைள உ உ நப (ஸ ெச ஆண்க 'ஆண்க கால தி ள ப்ேபாம் இடம் .webs. 'எ ம் அ ம் அ று அறிவ தா கள நப (ஸ லா ெபண் வ கள ய ) அவ க ள தி என ஹுைம தைட. mg+jht+J' `jP]. அவ . njhFg. அ ள ம் கிறா க என இப் அ தம்மா . 'ஆண் ல ம் ெபண்க ளா . ட வ வ தூத அ ேள வ . ஆகிய ெச ம். நஸய. தூத ய நா ஸாலி மதம் ைவ த தண்ண எண்: 77 நா ெச ப ஸாலி ெத யாதவ . ம் இ ைக ள ) அவ க ெச ம் ெபண்க எண்: 81 கள த ) அவ க ) அவ கள அவ கள ேவாம்' என இப் பாடம்: 40 ஆண்க ஆகிய (ஸ ெச மாஜா. இைத தா றிப்பு: இ த தா ( ) அவ க (ஸ ட ேதாழைம மி எ ஹிம்ய சிய சிய ) அவ க 28 of 119 Visit: www. அ எண்: 78 'ஒேர பா திர தி ேபா என ைக றிப்பு: இ இப் ெகா ( ம்' எ ஹத அ ெபண்க அறிவ ேச உ .) அறிவ ப்ப கைலய ம் உ கால தி அ தா. இப் ( சுைம (ஸ கண் ப உ ம் நப (ஸ (ஸ மாஜாவ வ கிறா க நா ம் ரஸு எண்: 79 ம் ேச ம இ று உம் லா அவ கள ம் ேபா ைன ஆய ஷா (ரள ) அறிவ ள . ஸ த ஒேர பா திர தி இ த ஹத ஹத 'அ நா உ க வ லா ம் ெபண்க ெச ஹத உ வா க தூத ம் ஒேர பா திர தி ேதாழைம ெகாண்ட தண்ண தண்ண தைட ெச ெத வ ேபா வைர நா ெபண் உம தா க கிறா க .) பாடம்: 39 ெபண்க உ . புகா .tamilislam.) (ஸ அ ஹுைரரா (ரள ) அவ க ெகாண்ட ஒ வா க ேச .) லிம். ) அவ க ள ம் (ஆண்களாகிய) கிறா க . தனா ெச ஒேர பா திர தி கிறா க கிேற ஹத ) அவ க ம் இடம் ெப று இடம் ெப று எண்: 80 தாயா யா (ரள ) அறிவ தூத தி றிப்பு: நஸய. உம ம (ரள ) அறிவ அண்ண ச தி ேத ள ப்பைத எ ம் ேச அண்ண ள ப்பைத ஆண் ) அவ க ள ப்பு ம் ேபா ' என .fspd.com for more E-Books ம் . தி .

'உம் (ஸ று நண்ட நா க தாவ ஹத நரா ம். njhFg. அ ஹத ம எண்: 82 ெபண் உ அண்ண ( ) அவ க அம பாடம்: 41 கட ேபா க அ லா வ நா க அ த மன த ந நப (ஸ ( இப் .) என ஹகம் ப ) அவ கள டம் ேக டா . தி மிதி.']_dd. தார இ த ஹத .) உ ம் அதைன 'நப ' எ ேக டா க ள பயணம் ெச யலாமா? எ ெச தைவக ள ம் ேபா அம பலவனமான தினா கைளேயா திரா ைசையேயா தண்ண 'நப ' என பதிலள ள க ன. எனேவ கட சு தம் ெச அ தி ைற த அள டப்ப தைட ெச கிறா க உ எண்: 83 ம் ஒ ள ஆண் உ மாஜா.) தண்ணைரேய எ ம்' எ . '(அதி லா கிறா . இப் ஹகம் ப ம் ெபண் 'ஆ ற வாசக ைத அதிகமாக அறிவ எ கிறா க றிப்பு: இ அறிவ ப்ப ஆகியவ றி ெச நப (ஸ (ரள ) அறிவ தம ெத வ ம் ம் ?' என நப (ரள ) . அத தா க ப பா திர தி ) அவ க ம் ஊற ைவ அவ ைற ேபாைத லா ம எ ப நப (ஸ ன உ ம எ றியதாக அப் பவ தினா (ரள ) ள ) அவ க ம் (இ த) தண்ண அ ைஸ ) கள . தி மிதி. ஹாகிம். 'கட ம் ேபாைத தராத வ த தி ப .com for more E-Books ப . நஸய ஆகியவ றி றிப்ப ந ம் இடம் ெப று சிய தண்ண லம் அறிவ என இமாம் நவவ ஹத .G ஸ த ேச ( ந அவ க அ ள ம்' எ றிப்பு: நஸய.webs. வழ கம். ம ஹிப்பா பாடம்: 42 'நப ' எ (நப : ேப த ஓ ஜி ம டா எண்: 84 க வ ) அவ க அவ க ேபாடப்ப தூ ம ைமயானதா ெச கடலி யப் பய உ ெச கிேறாம். ேபாைத ஏ ப லா . தாக தா அ தா ஆகிய . இப் பதி ெச த அவ கேள! நா . 29 of 119 Visit: www. ைபஹகீ . அத கிறா க தண்ண தூத ய ஏ றதா றிப்பு: அ தா க றாக ளா . ம் ேம கண்ட ஹத தண்ணைர உ மதி கப்ப டதா அறிவ கப்ப ெச ேவாம். ப நப (ஸ ம் (உண் மாஜா. அவ க ஊற ைவப்ப ைகத த இரவ ) ந . அதி சுைவ ஏ றுவ நா க ஏ ப ெச தம் பழ ம் அள ெச . யப்ப வைத ம் பதிவாகி றியதாக அ ஹுைரரா (ரலி) ற பான தி அவ கைள ேநா கி.tamilislam. அப்ேபா வத .) தம் பழமா ம்' என நப (ஸ (ரள ) அவ கள டமி ) அவ க .fspd. mg+jht+J' `jP]. இப் ெச அரப ய த ைவப்ப அப் ைடய ேதா ல ேப . நஸய. ம் உண் அப் ம் று ஒ ைஸமா.

ஹத ேதாழ கேளா அ ப கள . njhFg.) ட அவ ெதாழலாமா? ெச வத ேகா அ ெச சுபு கள கள ஒ று அ லா று இ ப ம் அவ க ெவறு தா க டா ' ல ேவண் ய வாராக!' எ ெசவ யா லா கலாமா? எ ெகாண் அவ கைள ேநா கி. 'எ ட கிறா . இத பலவனமான கிறா . வ பதிலள ( ன க ) அவ க எண்: 87 ஒ வ 'க (ரள ) அவ கள டம் வ னவ ய ேபா ளன ஹத 'ஜி என வதாக இமாம் அ தா ம் இ த ஹத ைக த த இரவ இைதவ ட தயம் றி றிப்ப கிறா ேற அறியப்படாதவ . இப் ( ைஸ சுைலமா . மாறாக 'அஸ ' எ அப் உம்ரா வ எண்: 88 லா அவேர ெதா ைக நட தயாரானா . அைத ததாக அ க ஹத றன .fspd. தண்ண றப்ப அ கம் அவ க .']_dd. நபதி ெச ம் உ ம் ெச என இப் றிப்பு: ஹத ஜுைர அறிவ தா அறிவ கப்படா க தாக அறிவ ப்பைவ 'அஸ ' எ பாடம்: 43 ஒ .G அ ைஸ அறிவ ப்பாள றுகிறா க அ ஹத 'க 'ஜி தி இ கவ அறிவ றிப்பு: ஹத 'பாலி கைல வ வ (ஸ எ அபு ைல' எ கிறா க ெத வ உ ட எண்: 86 ம். வ ரண் வழ நப அ று நா . ஏெனன கி அவ மலஜல ைத அட கி காகேவா புறப்ப டா க லா என அ ம். ' என ைலயானா 'எ ம் 'நப ' று நா று ற ெபய ) அவ க ம ற அறிவ ப்பாள கேளா தம ம். ஒ றுவைத நா ஹ நா ட கமா இ எ .tamilislam. அவ க 'உ ள அவ ல று கழிப்ப டம் ெச வ றன .webs. ஹ வாசக ைத ( ல கிேற வ றி ெதா ஒ த ம க வ எ ைக நட த ெதா அவ ஏ ப டா வ று ல தி ைக ெதாழ தலி தூத றிவ 30 of 119 Visit: www. இ த ஹத எண்: 85 தூத ம ைல.) ம் அறிவ எ இடம் ெப று தா க ள ப்பு கடைம ஆகிவ ள ைக த த இர த களா? எ பதிலள லிம்.com for more E-Books (ஸ ) .87 இ சம்ப தப்படாம கைல ற ள ைனப் ெபாறு த வைர சிற த ஆலியா அவ கள டம் ேக ட ேபா ஹத யாராவ வைத 'அதாஃ' அவ க வேத எ . அப்ேபா நட த ஆரம்ப வா ம் ேபா கழிப்ப ட தி அவ க க று வா .) . உ ெச அப் ம். தி மித ஆகிேயா ற பானம் உ அவ கி கள இ று அவ க . நப (ஸ றப்ப . mg+jht+J' `jP]. ெகாண் எண் 86. ெத வ இடம் ெபறும் அ ைஸ ன கள டம் யாெர என ஹத தா மாஜாவ ெதாட றுவதாக ஷ அவ க றிப்ப டவ அறிவ ப்பாள வ ப னா றிப்பு: தி மித.

ஷுஐப் ப அறிவ ப்ேப இடம் ெப று உண எண்: 90 '(ஒ த ைதயா றன . அப்ப திகைள அவ ம் ெச கள தியான (ஒ ) தைனய ய க ஆகிய (ஸ . இப் ள ேராகம் இைழ வாறு அவ மதி இ ள என ட ம் ப ரா அவ ைழ தவ ஜுைஹ யப்ப ைக நட தன காக ம . அ . ேம றிப்ப ப ெதாட ெச தா டா ேற அறியப்படாத பல பலவ த ப அைத அட கி ய உ இடம் ெப று அவ க ) ெதா அவ தி பலவனமான ட பா ம் இ த ஹத தன காக ம ளன கள றியதாக ஸ ட தின ளறுப க வ மதி ெபறாமேலேய) தவ ர ம றைவ.tamilislam. ஹாகிம் ஆகிய .) இடம் ெப று . பதி வரப்ப ட ெகாண் ற த ைன ஆய ஷா அவ க ) காஸிம் அவ க (ரள ) அவ க ம் ப கி (ரள ) அவ க அ கம் அவ கள டமி றன . ஆக இம் . நஸய. அ ெச ெதாழ ட தின ெச மாஜா.) ப ரா ) அவ க ம ைன ஆய ஷா என காஸிம் ப வ மாஜா. அப்ேபா பா டா எ அவ க ம் ேபா (அ ப க பு அ ஷா . டா று கா ய ள டா . ேவறு அறிவ ப்பு கள ட . மலஜல உபாைதகைள றினா க ைல' என நப (ஸ த ப ள கினா .fspd. அ ெதாழ எ அவ கள மதி ெபறுவத டா இடம் ெப று டா வ ம் இ த ஹத அவ க ைழய அ வ ெதாழ அ ப அவ கைள வ தா .) . அதி கைல 31 of 119 Visit: www. ய அறிவ ப்பாள ம் ேபா று அ ஸி த லா சேகாதர அறிவ கிறா . ம் அதிகமான அறிவ ப்பாள க ேக ஜுைஹ கள ( ததாக றிப்பு: தி மிதி. அ (ரள ) அவ கள தூத தைன ெச வ அ அவ க வ ம் ேபா வ . mg+jht+J' `jP]. த வழியாக ஹிஷாம் காலி . ஆனா ேற அறிவ ஜுைப கிறா .com for more E-Books .G கழிப்ப ட தி தம ெச த ைத ஜுைப ப ஒ வ ழம்ரா ஆகிேயா அறிவ ப்ப கி ேபா ஹத நா அவ கள உண ேபர ம் இ த ஹத எண்: 89 க அ ெகாண் அட கி அவ க ஹம்ம றிப்பு: ( ஹத ப தயாராக இ ேக கிேற லிமி பா க ெகாண் யா ) ெதா ம் அ (ரள ) அறிவ நட ப ரா இைழ ம் ேபா கிறா க தைன ெச வ டா பலமானைவயாகி அத யாெர .']_dd. அப்ப றன. மலஜலம் கழி காம டா றிப்பு: தி மிதி. ஒ உ ப (அ தைனய அவ கைள வ . ஏெனன . அப்ேபா இ ஹிஷாம் அவ கள டமி அ தா. இத ப ரா இ ம ேபாலாவா .webs. njhFg. இப் ( ப ததாக உைஹப் ப ெத வ இைத அறிவ என உ வா ப லா அறிவ உ வா அறிவ டா (ரள ) வழியாக அறிவ இ த ஹதைஸ அப் த ைத (இ று வ உ ள என ஹத ம் ைக ேராகம் லம் .

) பாவாசிக த கத 'நப (ஸ ( ள றா க கதாதா வாய லாக அறிவ ேம கண்ட ஹதேஸ ஜாப ேச தண்ண . அவ கள டம் ேக டதாக இமாம் அ தா ( எ ஒ றி வாறு அவ அறிவ ப்பா ைக ெகா ' (இ ) தண்ண அவ க இைத அப்பா மான அள ' பவ களாக மட அவ க மதிய வ றிப்ைப காண்க. ம் இ எண்: 95 32 of 119 Visit: www. அ ட தின ெதா இ ைவ ெதா ைக நட டா தன காக ம தா அவ க . ம் . ம் ேபா ஸப கள யா ம் இ த லமாக அ இடம் ெபறும் யஸ ஆதாரமாக தன . இேத வா லா ைக நட த ேக காம ெச டா அவ க அறிவ ப்ப டாக வ பாடம்: 44 உ ெச தா க நா வ ஒ என அ றிப்பு: ம் ஒ 'ஸா ' (இ ள வ ைன ஆய ஷா (ரள ) அறிவ ஹத ஹத லிம். எண்: 92 தண்ண டா அறிவ ப்பாள கள றிப்பு: ேம கண்ட ஹதஸி உ ம் நம்ப தைனய வ அட கி இப்ப ேய இ த ஹத அவ கள திப்ப இ ள ஒ காம றியதாக அ ஹுைரரா (ரள ) அறிவ சி யா (ஷாம்) நா ஹத ைக ெகாண் ேராகமிைழ தவராவா (அ ஹுைரரா (ரள ) அவ க ( ைதய ம் ப ரா ம் ப ரா அவ அைத ம் ேபா . யா ) ம் இ த (ரள ) அவ க லம் அறிவ ைற உ றி இ ப ெதாட தா ெச ளள பவ களாக கிறா க .) ம் மறுைம நாைள ம் நம்ப மலஜலம் கழி க ேவண் ய ஏ ப டா ெதாட கிற ம் மறுைம நாைள ெகாண் ெதாழ . ஒ தண்ண உமாரா (ரள ) அறிவ ஹிப்பா ) தண்ண ைக ெகா றுகிறா க அறிவ ப்பாள ல. அ இடம் ெப று எண்: 93 ம ள அறிவ ப ெகா கப்ப அ யஸ ஹத ள .com for more E-Books இடம் . mg+jht+J' `jP].fspd. இப் ைகக ெகாண் ) அவ க ெகா ஹத ளள வரப்ப ட றிப்பு: இப் ெப று ள .) ) ந று நப (ஸ . இப் ம். இமாம் இப் க டப்ப ட ஹத ஹத எண்: 91 அ ைவ லா என றி ளன .G வ ன க இ றிப்ப ளன .tamilislam. நஸய ஆகியவ றி . அ கி ள ஒ தவ ர) ேவறு அறிவ ப்பாள க ைல. தி மிதி ஆகிய . ேம ைஸமா அவ க (இ அவ கள டம் கிறா க .webs.']_dd. ஒ ' என உம் ைஸமா. njhFg.) யப் ேபா ) அவ க நப (ஸ இ ெச அ . எண்: 94 ளள மாஜா. இத .

ஒ றிப்ப பா ப ம் இமாம் அ தா ஜப் அறிவ எ லா ரா த 'இரண் ) தண்ண அவ க இ த ஹதைஸ ஷ (அப் தா க மட . ம : யா ப ஈஸா எ ளள என அன பதிலாக) இப் என அறிவ றிப்பு: நஸய. தா மி ேபா ைள மாள ைகைய அ 'எ (ரள ) வழியாக இைத கி இரண் றிப்ப கிேற பாடம்: 45 தண்ணைர வ ரயமா 'யா அ பா அப் றிப்ப ) அவ க அவ க .tamilislam. என அண்ண அவ க அள றி எ ப ஐ ற நா இ க அள றிப்ப அவ க அஸ க என ேவண் அப் 'எ ன லா ெவ கிேற ! நா ஸா லா ப கப்ப ைம மகேன! ந அ . அ ( பத ெகாண்ட (ரள ) அவ கள டம் ேக டதாக ஷுஃபா ) அவ கள ளன .com for more E-Books . 'ம அவ க 'எ மக த இப் கப்ப ம .']_dd. ம் ப ரா தாய தி என அறி ம் இடம் ெப று பவ யா ன டம் வைத ெசவ சுவன ைத ேக இ த ச எ வலப்ப க தி ள .webs. அப் அறிவ . இப் லா மாஜாவ அவ கள ம ரா த றா க ம ப ம் ஒ ப : அப் மக இ : க அள அத லா ைகக பா தண்ண ப 'ஸா ' ம் அ தா ற 'நிஹாயா' வ என ஹ ேற என ம் அத வாயாக என உ ப ரா வ ேக றிப்பு: அ றா க அ திஃப் எ ைழ த நப (ஸ ( ஜப் ம் ெகா கள ம் ள ய . (ப ரா தைனய தைன பு வதி இன உ ைர வழ .) 33 of 119 Visit: www. என நப (ஸ ேக ம் நப (ஸ றா க ளள ைக ெகா ள ப்பா க கி ப ' ெகா ' (இரண் ம் ஷுஃபா அவ க ம் இமாம் அ தா ஸா எ லா றிப்ப அன வா க 'ஸா வாய லாக ய ஜப் ளா . கிற றன . இப் சுவன தி று தன ஆதம் அறிவ லா லிம்.) எண்: 96 ளா .G அண்ண நப (ஸ பா திர தி தண்ண அறிவ உ ெச நா கிறா க என றி சுஃப்யா அறிவ ேம ப கி கி ெச ேம என அவ க றிப்ப டாம உ ம் ேபா றா றா . என இமாம் அ என இப் ஹத ப ரா த காணப்ப கி ஜப் கிறா . (ரள ) அவ க டம் என ற ப தம 'சு தம் ெச வரம்பு மறும் ஒ கி அள வரம்பு மறாேத) ஏெனன ) அவ க ஒ . njhFg.fspd. அப் ற வா ம் ம் எ கினா க லா என ெத யாதவ . று . இமாம் அ தா ேபா ) அவ க தைன ெச தம வதி கிேற மகைன ேநா கி. mg+jht+J' `jP]. தி மிதி.

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G
பாடம்: 46 உ
ஹத

ைவ

எண்: 97

தி

கள

கா

ட தாைரப் பா

திகா

என அப்

றிப்பு: இைத

(

ஆகிேயா

ஹத

ம் அ

லா

பா திர தி
ஹத

'எ

கப்ப டதாக உ

ெகா

ஹத
'எ

இடம் ெப று

ள த கைவ அ

கள டம் அ

அப்ேபா
வழ

நா

கிறா க

ெச

ஹத
'யா
அவ

மாஜாவ

எண்: 101

ைல' எ

ேபா

று அ

தி

றிப்பு: அ

ெபறும் யஃ

ப்ப

கள

ம் இ

, இப்

ெதாட

தா க

மி

றுத

லா


தி

கிறா க

மாஜா, தார

இடம் ெப று
சலமா தன

தூத
.

ய ப

ண்

கப்ப ட ெச

கிற

.

.

ம் இடம்

ம் அறியப்படாத
ேம ஏ று

ைக த தா க

லா

ைஸ

ற வ

ைலேயா

ெதா

) அவ க

றினா க

ைக

என

ன, ஹாகிம், ைபஹகீ , தி மிதி ஆகிய

. இ த ஹதஸி

த ைதய டம் ெசவ

தியாகிற

.

.

.) பாடம்: 48 உ

ைலேயா அவ

(ஸ

கிறா க

தைள பா திர தி

' என அப்

த ைத அ ஹுைரரா (ரள ) அவ கள டம் ெசவ

ெதாட பு

ஹத

ெபயைர

) அவ க

.

.

தைளப்

கப்ப

ெதாட பு

வ ரண்

ெச

) அவ க

ன, புகா

ம் ப

கப்படா வ

(ஸ

ைவ

.

லம் அறிவ

ண்

சி) உ

கிறா க

, தார

) அவ க

இடம் ெப று

தூத

ெச

ம் இ

(ஸ

ைன ஆய ஷா (ரள ) அறிவ

ெதாட பு

அ ஹுைரரா (ரள ) அறிவ
(

(ஸ

. அதிேல அறியப்படாத ஒ

ைல. யா

லா

தூத

(ரள ) அறிவ

ெச

ல.)

ம் ேபா

த ஒ

றாக நைனயாத)

மாஜா, அ

ளா . எனேவ இ

.

தி

அம்

தூத

அவ க

கிேனாம். அவ க

றிப்பு: இப்

அறிவ ப்பாள

லா

(ரள ) அறிவ

(

லா

உ வா அவ க

ஹத

எண்: 100

ம் ேபா

தி

ஹதஸி

ெபறுகிறா . 99 வ

லா

ள ப்ேபாம்' என அ

றிப்பு: 98 வ

ேதா றமள

ற நாசம் உண்டாவதாக! (இைத அ
று அ

எண்: 99

ண்

ெச

.
படாம

ளன .)

ேம கண்ட ஹத

(

தண்ண

தைள பா திர தி

எண்: 98

'நா

(உ

ெச

லிம், நஸய, இப்

ம் அறிவ

பாடம்: 47 ப

கள

நரகம் எ

ரணமாக ெச
றினா க

ரணமாக

றதி

ெதாட
றதி

இடம்

ைல. அவர

ைல. எனேவ இ

34 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G
ேம

ம் இ த க

ஹதைஸ

றிப்ப

மி

நப

ட நா

ம் ப

கிறதா?' எ

லா

'அ
நப

கள

பா

ேத

மி

ஹத
அவ

(ெதா

ெபயரா

ெச

) உ

ள ப்பு காக

தா

ைல எ
ெச

கிேற

றியத

ல.)

ஹத

எண்: 103

இரவ

(ைககள

கள

தண்ண

ேவண்டாம். எெனன
அவ

றிப்பு: புகா ,

கள

ைல.)

ஹத

இரவ


.

று

எண்: 104

(இதி

றிப்ப டப்ப

103 வ

றிப்ப டப்படவ

வாம

அவர

.

ஹதஸி

.

.

78 வ

எண்ண இ

றவ

ேபா

,ஒ

. அ த

ைலேயா

கடைமயான

கமா டா

) அவ க

.

று

ைற

ப ட

ம் இடம் ெபறுகிற

பைத

அ தா ஆகிய

ைற எ

. ஆனா

பா திர தி

வட

றியதாக அ ஹுைரரா

மாஜா,
று

) அவ க

ைழ த

ெக

ம்

தண்ண

ைகையப் பா திர தி

ைக எ

ள) அ ரஸ

.

ஹத

ேத தவ ர நப (ஸ

வாம

. ேம

தைத நா

ள ப்ப

ம , இப்

சிறிதள

வ ள கமாவ

தன

ேத னா க

ெபய

. புகா ய

ைற ைககைள

ைல.

அ ப்பைடய

ம் வைர அவ கள

ெகாண்

ம்

றினா க

கி) வ ழி தா

லிம், நஸய, அ

ம் இடம் ெப று

று

(உற

று நப (ஸ

ேம கண்ட ஹதேஸ இ

ம் மனதி

கைள

ெகாண்

றும்

வாமேலேய பா திர தி

ஊ றி ) க

கிறா க

'எ

வா , கடைமயான
கிறா க

ய ஒ

இடம் உ

ம் நஸயய

ற நப ெமாழிய

என

அறிய மா டா

(ரள ) அறிவ

(

ெச

லா

ரபஆ (ரள ) அவ கள

பாடம்: 49 ைககைள

று க

ைகைய ைவ தா க

ற ஹதஸி

தண்ண

ம்.)

என ரபஆ (ரள ) அறிவ

றிப்பு: இ

ெச

(ரள ) அறிவ

ம் ேபா

கா ய

கள டம் எவ டமாவ

ெவள ப்ப

ற ேவண்

ம் எ

தம

கைடசியானவ

லா

ம் எ

(சிறிதள

தண்ண

லா

வத காக தண்ணைர

'உ

) அ த தண்ண

என அன

ைக

ெச

று ேக டா க

ற ேவண்

வ ைச

று இமாம் அ

வாக எ

க ேவண்

) அவ க

எண்: 102

யா

ைல எ

ம் ெபா

லா

சில

ேதாழ கள

வர

(

மி

நப (ஸ

வரப்ப ட

அறியவ

றிேய ஆரம்ப

ேதாழ க

பலமான அறிவ ப்பாள

ளன . என

லா

அப்ேபா

தி

ற வா

இரண்

ைத

ைற

வ ட ேவண்டாம்

ற அறிவ ப்பாள

35 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G
ஹத

எண்: 105

ேம கண்ட ஹதேஸ இ

இரவ

ெக

உலவ ய

ஹத

எண்: 106

தண்ண

ஊ றி

மா

சு தம் ெச

ைகைய

இட

. ப

எண்ண

பாவ

ெச

வல

ம் இடமள

காம

.)

எண்: 107

லிம், அ

என

கா


ம், நாசி

ம் தைல

கைள

ம்

ம்

தா

ம் அ

வாறு உ
ெச

றியதாக

ெதா

அறிவ

ஹத

ம் உ

எண்: 108
ெச

ம்

தி

னா க

ைற க

கிேற

'எ

அவ

கிறா

தன

ர அ
'எ

தி

வ னா க

வைத

அவ

கண்ேட

(ரள )

. ப

றினா க

மா

. அப்ேபா

. அவ கள டம் ஒ

தைல

றா க

மனதி

ெதா

ெச

சி

மா

. ப

ம்

அவ க

நா

வத

அவர

) அவ க
மா

(ரள )

வா

றப்படவ

இத

ைறவாக

று நப (ஸ
இரண்

) அவ க

ர அ

(ரள )

ைல கா அவ கள டம்
தண்ண

ைல.

) அவ கைள

(ரள ) அவ கள டம் உ

தண்ண

. 'யா

ைல. இைத ஹும்ரா

அப

மஸ

)

. தம

நப (ஸ

ம் எ

. ப

ம் இ த ஹத

. இதி

தா க

றும், யா

. ப

ம்

. அேத ேபால

தா

கள

ம்

ைக

வ னா க

. இைத உ

.

ைக

ப் ேபா

ைற ப றி இப்
'உ

வ னா க

று நப (ஸ

கிறா க

கிறா க

ைற மஸ

ைககள

வ னா க

, நஸய ஆகிய

ெச

ைற க

ைற ப றி வ னவப்ப ட

. ப

ம் இடம் ெப று

று

, அவ

ைற க

ேபாலேவ நப (ஸ

.

வ னவப்ப ட ேபா
ெசா

ைற க

று அதிகப்ப யாக

த வ தம்.

ெகாப்பள

று

இரண்

அறிவ

மா

று

ப றிய வ பரம் இடம் ெபறவ

கிறா க

ெச

ம்

(ரள ) அறிவ

ேம கண்ட ஹதேஸ இ

வா

ெச

மா

த ேபா

ைக

'அவர

ெச

வ னா க

ெச

யப் பா

அ ைம அபா

இடம் ெப று

ெகாப்பள

.

ெச

லா

காைல

வ னா க

என உ

றிப்பு: புகா ,

ஹத

ம் அேத ேபால

. இதி

.

க ைத

ேபாலேவ உ

கைள அ

அவ கள

இப்ேபா

. ப

ைக உ பட

ம் உ

றினா க

(

ம் க

பு, 'நா

அவ கைள

. ப

கிறா க

ெச

ெத யா

) அவ க

வ னா க

காைல

தா க

தா க

நப (ஸ

(ரள ) அவ க

ைகைய'

'வல
ெச

' என அவ

இைத அ ம யம் (ரள ) அறிவ

பாடம்: 50 அண்ண

இட

ம் இடம் ெப று

ெச

ெகாண்

பா திரம் ெகாண்

ம்

வரப்ப ட

36 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

ம்ப
ம்

ப ம் க ) கா (ஸ ைகய பு தைல கா கைள மா க மா க வ உ ெச ைகைய எண்ண ைகைய ஹத எண்: 109 றிப்ப டவ ெச உஸமா க ெகாப்பள ெவா றிப்ப கிறா .G அைத தன தண்ண ம் க வல பா திர தி ைற நாசி வ னா க ைகைய எ ேபா ப தம பு இ ேக டவ (ரள ) . அப்ேபா ம் . ைகைய . தா க ைற தடைவ க உ எ ) ைகைய ெகாப்பள க ம் ஒ வாேற நா மஸ றிப்ப டாம .']_dd.tamilislam. ேம று உ கப்ப கி ஸலமா அறிவ வ னா க லா கி மஸ வ தி ப அப்பா ெச ய ைற கி ேற றன . ம றைவக ம் தைலைய ெச ெச அ ைதமிய . ைகைய வர ம ெசா வல ெச லி உ ைகயா வைர க வ னா க தி சு தம் ெச தண்ண . ஏெனன யலானா க ம் அ கி றிப்ப ைல. பற றன.fspd. ப உ புற றினா க அைன று மஸ ) அவ கைள உ உ ெச (ந . றியதாக அ அ றி 'நா ைற இட ைற ப றி மா தா க தா க (ேம கண்ட 106 வ கண்ேட ெச ெகாண் ெச தி தி தண்ண ேற அறிவ ப்பாள க ேபால இத மஸ ெச று ம ற உறுப்பு கைள ) அறிவ று அ . று ம் ெவள ப்புற ம் க ேக? (எ தி ைற வல . mg+jht+J' `jP]. ம் றன . ப ற ைமயாக ம் ைற மஸ தூத று உ . கைள கண் ) அவ க இ ய ம் அறிவ ) ஹதைஸ ேபா அ தூத ற சஹஹான எ எண்ண வாறு உ தூத .com for more E-Books ) (ரள ) . ஊ றி ப ற ஒ ப ய ேவண் அ த அறிவ ப்பு கள (எண்ண ய ம் 'தைல ம்' என அறிவ வய ப ைற வா தா க தா க வ னா க (ரள ) அவ கள டமி ஹத ேவண் ெச ெச அறிவ ப்பவ : உ க பு ைகைய தண்ண று வ னவ ) இ .webs. க ைத மஸ வ ைற தா (ரள ) அவ கைள த மா றியதாக ஷகீ ம் மா ர ஒ தண்ண ைககைள உறுப்ைப வ னா க ம் ட ைற வா இ அப் ம். எண்: 110 உ ைற க அறிவ இட ைகய ம் மண நாசி றி 'எ லா வ மா வ க ந ைற க ைன எ (ரள ) ம் கண்ேட அவ கைள இேத ேபா ப எ று று உ . தைல வாேற நா கண்ேட ஜு அறிவ ஹத நா ெச ய 'எ எ று அ று உ அவ கள கிறா . பற தா க வ யதாக அறிவ ப்பாள . njhFg. (கா கண்ேட ம் எ தைல (ரள ) அவ க . உ கா அறிவ ழ று ைககைள வ று 'எ தி ம் ெச ய கேளா கிறா . வ தி சு தம் ெச வ னா க கள எ ெச சா மா (ஸ 37 of 119 Visit: www. ப (ஸ ன ெச இ லா கண்ேட கிறா க கா ய .

நஸய. ஆகியவ றி தா க ம் பதிவாகி ள ஒ வ தா .fspd. ெகாண் ள பா திர ெகாண் லா உறுப்புகைள ெதா அலி (ரலி) அவ க நிைலய எ லம் வகீ ஃ அவ க .) அவ க று தண்ண வல ஹதைஸப் ேபா ெந றிய லி வ வ .G இ த ஹதைஸ இ உ மா ெச ராய (ரள ) அவ க ததாக ம ம் அறிவ ஹத எண்: 111 தண்ண ெகாண் வர தண்ண ைறகைள ) க று தண்ண வரப்ப ட ஊ றி தம இ தடைவ வா வா உ ( பற தா க ைற ம் க ெச தா க ைக வ னா க வ ப ம் வல அ லா சிறுவ அவ க இட ெச தண்ண தம ைக வ னா க தடைவ வா சு தம் ெச ள மாஜா.tamilislam. அ . ப ற று ம் இ த ம் ெகாண் ந று று ) அவ கள ைககைள ைற நாசி ம் தன னா க ைகைய பா திர தி ம் தி ைக ந ேலேய பாவ ம் த ைட இ ெச காைல (ஸ கிறா க ( று ைற மஸ ம். று அறிவ ேற ெதாட த தைலய ேம கண்ட ஹதைஸப் ேபா றிப்பு: நஸய.) 38 of 119 Visit: www. njhFg. பற . ேபா கள ம்' எ புறம் வைர மஸ . ெகாண்ேடாம். அ ப தம ஒேர ஒ ளவ அறிவ ஆகிய வர ெசா வ அறிவ க ைத .webs. இட வ ெகாண் ைகய னா தம வல தா க ம சுப்ஹு ெதா பா திர ைத தண்ண தா க . தி மிதி. அப்பா திர திலி ைக சு தம் ெச ம் கிறா . இப் ஹத ( ெச ம் ைகைய . mg+jht+J' `jP]. தண்ண ைற வ உ ப்பத காக) ஒ வ னா க தைல று (உ ேபசி அ று தடைவ காைல ைக க ைல) ப ற ைறைய அறிய ஆவ எண்: 112 பாவ தா ளவ . ெகாண் தைலய ெச று ள இடமான) று தி (ேம கண்ட) அ அவானா கிறா .']_dd. . அவ க மாறு ெசா ம் (உ பா திர தி றினா க ெச க ம் க வ எ வத காகேவ என நா ைற ந ம். ப . இட இ ம் தண்ண ைகைய தூத ட த . அப்ேபா றிப்பு: தி மிதி. வல தடைவ ெச த ெகாப்பள று தடைவ னா க ைககைள ெகாப்பள தன யாக ெசா வ . பற . (இரண் பா திர ைதப் ப ேற அறிவ ம தி வ ைகய கிற ஒ ம். பற ெகாப்பள எ ம் ைக க ஊ றி தம வல தா க . இைத அப் நம று தடைவ நாசி ைகைய வ அலி (ரலி) அவ க ர ைற க ம் சு தம் ெச ன . 'அ தி இடம் ெப று வ ம் ேபா ைற க ெதா தன ம் ம் அறிவ கள டம் வ தா க த நைரப் ப .com for more E-Books ைற று ைக ன . அப்ேபா தம ம் ைழ ெச கிறா .

ெகாப்பள று அப் ேம கண்ட க அல (ரலி) அவ க மஸ ஹத ெச உ ம் ேபா ெச தா க கிறா க ஹத ள ஹதேஸ இ தைல தா க தா க என யா அவ க ைற க லா காண்ப ஹத தண்ண வ உ கா தி க வ ம்ப ேன எண்: 117 உ ெச ெச ன காண்ப ) அவ க கவா? எ பா திர ைத தன வல ந வா ஊ றி ப ன அ ள அைத ெகாப்பள ம் இைண தம ப .com for more E-Books .fspd.) இப்ப வ னா க எ று ெகாண் ேம கண்ட ஹதைஸேய கண்ேட தா க (ஸ அதி ம் இடம் ெப று உ ைற க ர ெச தி வ ள சா ஒ வ னா க ய ம் ேபா நிரம்ப ய பா திர ைத (ஸ ெச வரப் ப று அதிக வ ள கம் இடம் ெப று அ தாலிப் (ரலி) அவ க தூத ைகய ெச தூத ைவ ேதாம்.தி ப ைககைள ைகய ைக ஒ ெசா டாக வழியாத மா ெகாண் அவ க ெசா தா றும் ெசா ய தண்ண . ப அறிவ வைர க வ அல ப ெச ந எ ம் அப் தைலைய மஸ கரண்ைட தி ந அலி (ரலி) அவ கைள உ அ ஹ அவ க ைற க எண்: 116 நா ம் . 'இப் உ இ . ப நா காலி ெகாண் நாசி ைக ம் இ எண்: 114 அள தா க ைககைள றிப்பு: நஸயய ஹத ஒ கைள 39 of 119 Visit: www. அவ க வ னா க ெச எ தா க ைகையப் பா திர . தண்ண இடம் ெப று க ைத ெச று ன அறிவ அலி (ரலி) அவ கைள உ அறிவ வ ெச எண்: 115 ைற மஸ அ தம .']_dd. ம் ந ம் . லா உறுப்பு கைள றிப்ப ன ள அ ைலலா (ரலி) ) அவ கள சா க தி ள (ஸ தம் இ று ேக க.webs. ரஸு ன ப ைக . பற ம் க தினா க கழி னா ெகாண் ைககைள ம் சு தப்ப பா திர தி ேற வ னா க அைத ைக னா க எ ன ைறைய சிறுந லா க நா அவ க (க ம ெறா வ ய) வ னா க . நா .tamilislam. mg+jht+J' `jP]. அப்ேபா . அவ க று கண்ேட எ ெகாண் . ப கா க ெசா அப்பாேஸ! அ ெச வ உ ன டம் வ வ ) அவ க று கிறா க ெச எ உ எ உ நா னா க . பற . நா வ று உம . தைலைய ஒ . தன நராேலேய வா எ கிறா . ப எப்ப தம ம் சு தம் .G ஹத எண்: 113 அலி (ரலி) அவ க அவ க அம வரப்ப ட ெச தா க அறிவ ( இ . அதி ய . njhFg. வ ம் ப ஆம் எ அைத ன க அ தன ெச தி அ இ வ ெப . ப இ ைககள னா வர ம் கைள ம் அவ க தா க . அப்ேபா தம று .

றிப்பு: இேத ஹத த கிற வ தி க ைத . பற ம் ேபா றியதாக அறிவ ஹதஸி தா க தன . பற இ அறிவ தைல பைத என தண்ண ம் ஊ றி ைககைள தன ?எ ப ம் ேபா : அதாவ ஸா மாஸின அவ க தா க தி ம் ேச எ ம் ேக க ெச லான அவ க கிறா . கி ஹதஸி அவ க தம கி ப் அறிவ கி ' என அறிவ ம். ெச றா . வைர வ . ெச . ெச றா க ஒ ப்புட தா க மண் க ஹ ஜா ஹிப்பான எண்: 118 ய றா க அள க தி கா ) தி ம் ெச . பற ைக உ பட ைககைள ம் ேபாதா? எ ப்பு அண கிறா க று அறிவ தா க றிப்பு: இப் று நா ம் தம்மி அைச காலி இ தன ம் இ று தா க அைத ெச ம் ப று பதி லா 'அகி (ரலி) அவ க எ நெர ப்புட ம் ேக க ெச த ேபா ம் ெச எ தைலைய (நைன தானா? எ ைற ைககைள ேற ம ெறா தா இமாம் அ தா தா க .G தன இ தன வல கா இரண்டாவ வழியவ ப ம் டா க ைற க காலி டா க அப்பா அண தி அண தி அண எ அ எ ம் ேபா தா எ என உைப அவ கள டமி இப் அல (ரலி) அவ கள அவ கள டமி இ இப் மஸ ( ெச ஹத வ றிப்ப ஜுைர யா அ அ .) 40 of 119 Visit: www. ப ைற வா பு தன ைற க வ தி ப்ப வ னா க ள மஸ ள (ரலி) அவ க வ னா க ற ப கா ட று று று தடைவ லா பாக தி கைள எ இடம் ெப று த இட தி ேக ைககைள இ ம் ேபாதா? அவ கள டம் தைல வைர இரண் ரண் ம் தைலய தா தடைவதா தூத ெச ப்பு அறிவ த ைத அப் ப ப்பு ப்பு ற (இ த) ஹத ஜுைர 'தம று இப் ற ேக க. இைதப் ேபா தி (ரலி) தன வ னா க ைழ திய ன ஒ . வ னவ னா க ெச தி ற ேபா லா உ ப்பு அண கள கி தா க .fspd. அேத இப் ஆஸிம் (ரலி) அவ கள டம் அ எப்ப . பற (ரலி) ப ம். பற . ெச தா க றாவ இ தண்ண ற நா மண் றினா க ெச இ ம் ேபா று நா ஜுைர ெச திண ைகயள .com for more E-Books . அத அப் வ இ ம் க று ைற ைககளா று ஆரம்ப தா க யா அறிவ கிறா . இ தண்ண ழ ைகயள .tamilislam. mg+jht+J' `jP].) ைஸ ) அவ க மா? எ று 'ஆம்' அைத தம .']_dd.webs. njhFg. பற க நஸயய கா இப் ைஸ வர அப்பா இப் கி ம் க ம் இடம் ெப று (ஸ ெச . ப ம் மஸ பா திர தி வ ைற ைகய னா புற ைத தம கள வ னா க கி ப ட ெகாண் என இப் . ப லா எ று பதிலள இ ைககள ெகாப்பள இ பற ெகாண் மஸ ய ( ெச ெச . ஏெனன ஒ ய ைஷபா கி ஹம்ம ம் இ ெகாண் வ னா க ைகக .

மஸ ய கி தம வ னா க ன தைலய அத க ெகாண் ளா க ெச என மி தாம் ப ஆரம்ப . அவ க ய (ரலி) அறிவ ஹத க ம் ஆஸிம் அ வைர க தி தி ) புதிதாக தண்ண கா மஸ ெவள ப்புற தி தி ெச லிம். தாரமி. அ ள ேபா ைக சு தம் ெச ) அவ க கிறா .) ெகாண் ( று ம் மஸ வைர ெகாண் அறிவ று . இப் தம மாஜா ஆகிய 41 of 119 Visit: www. ழ ைற ெச மாஜா. ைக றப்ப ) அவ கைள உ கைள ம். இப் உ ைவ ெச தண்ண ைற ம் மாஜாவ ெச ய ம் .) வ த இட தி ேக தம் ைககைள லிம். தி மிதி.) ம் க ட ைத அைட த ேபா அவ க இடம் ெப று ம் சு தம் ள அ ம் கள இடம் ெப று என மி தாம் ப காலி ம் க கா எ ைகயள லிம். ைதய அறிவ ப்பாளராக வல த அறிவ ப்பாளரான ஹ . தி மிதி ஆகிேயா ளன . நஸய . அதி ம் இடம் ெப று ) அவ க யாம சு தமாவ றிப்பு: ஹத (ஸ .com for more E-Books . ளன. கள ஹத ெச ப ம் இ ம் இ தி தைல உ .tamilislam. தா க மஃதக ப் அ சு ைற . ப று பு உ புற தி . அவ ைற ப ட மஃகீ (ரலி) அறிவ தம கிறா க . 119 ஆகிற இரண் இப் ( ம் இடம் ெப று ம . தி மிதி. நாசி றிப்பு: 118. நப (ஸ மஸ கள ள ந ததாக ஹத ைஸ அறிவ ப்பவ : வாஸிஃ. நஸய.']_dd. று ம். நாசி ைககைள ப தூத ம் ன ம ம் புகா . இ தா க ெச ன (ஸ றாம ள (ரலி) அவ க ெச ய கண்டதாக ள ஈர ைத தைல றிப்ப உ ய வ க ைத தி ள . (ைகய ம் (அவ றி வ யதாக று ப ெச ம். mg+jht+J' `jP].webs. மாஸி உ ஒ ம் இ த ஹதைஸ பதி ) அவ க ைற தூத ம் தம றிப்ப எண்: 123 (ஸ ெச கிறா க .G ஹத எண்: 119 ேம கண்ட ஹதேஸ இ தண்ண ெச ( வா ததாக ெகாப்பள ம் அைத ஹத ம் எண்: 120 லா லா வ அறிவ அள ப தி ம் ேபா தைல ெச ததாக ெச ம் தம ) ந தூத இ எண்: 121 ெகாண் வ லா ன வரப்ப ட ைககைள ைககைள வா ெகாப்பள பற தைல ( றிப்பு: அ இடம் ெப று அ அவ க மதி ள எண்: 122 லா வ மஸ வ தா க லிைம ததாக றிப்பு: புகா . njhFg.) அ ப . கி கமாக கண்ேட த இ . தா மி ஆகிய அப் அ உ . தம தண்ண ெச ைறக ெச .fspd.

']_dd. வ லம்) உ புறம். (ஊ ற ைககைள றா க . அப்ேபா ப அறிவ றிப்ப டாம கள டம் ரஸு உ ைகயா எண்: 125 உறுப்ைப ம க ெச ெச வர தா க வ ஷயம் பதிவாகி உ ம அள இ 'தன று ஹிஷாம் ேமலதிகமாக ) அவ கைள உ மஸ தண்ணைர இட புறம் வைர ஹத (ஸ . அவைரப்ப றி ஹத . 'தம 'எ கமாக இ ஆவ யா (ரலி) அவ க அவ க ப தினா க ள ம் மஸஹு ெச லிம் அறிவ மாஜாவ அப்ேபா ல ம் உ புற ைத ெச றா .tamilislam. ய . . வ னா க ெச என தண்ண று தடைவ ம் ம் தண்ண ைற க . ம் ஒ ம் அள வத காக என தா க . அதாவ . ெவள ப்புறம் இரண் ைப ய ப ஸ த . பற ளா க அப் ெச க வ தா க என இ ள கைள ம் ெச ள வ கீ ரா ப க ைத ம் ெச ள வழி ேதா ெகாப்பள மாஜா ஆகிய ெதாட இடம் ெப று றி வ னா க ெச ம். mg+jht+J' `jP]. இ ம் மஸ கிறா க ஹதஸி அவ க கி தடைவ மஸ புறம் ெகாண் அைன தி ( (ஸ இ று தடைவ . அ . (இத தா க . கி கா உ ெச புறம் வைரய வ உ ) அவ க ைற வா ெச அ ) ந றா க புறம் ெகாண் ைற க இமாம் அ தா எ . ஒ சு தம் ெச ைற க றினா க ம் தா க என கைள ம் க ட ைத அைட த ம் இடம் ெப று லிம் அறிவ தன . இதி கிறா .webs.) கண்ட கா னா க வ தா க ம் க வ று புற திலி ெவா ஒ என ம். பற ம் பவ களாக ம்) இரண் கி ன ◌ஃப வா. இப் இத அறிவ ப்பாள பவ ைற அவ க றி ளன .fspd.com for more E-Books தி . உைக ன க 42 of 119 Visit: www.) தைலய என றன . யஸ .G ேம கண்ட ஹதேஸ இ கா கள ெவள ப்புற ைத அறிவ ப்பாள கா கள அறிவ கி வல ஹத ேபா று லா சு வ தூத தி (அ வழி ேதாட சிர ைக அள தம தைலய தைல அபமாலி வ புற திலி ம் மஸ (ரலி) ஆகிேயா ேம கண்ட ஹதேஸ இ ம் ம் எண்ண ைகைய ஹத எண்: 126 வல ப எ இ று ஊ று க என ைககைள க வ னா க தா க ப வ தைல இரண் புறம் ப கி ம் று அறிவ ெச க என றிப்பு: தி மிதி. njhFg. எண்: 124 அ ப வார தி றிப்பு: இப் ( ம் இடம் ெப று கைள அ ம் வ (ரலி) அறிவ ம் இடம் ெப று ஹம்ம கைல வ ப கி ள . கள லா கா அவ க ம் இ ப ளா . இதி கிய ப ம் ப தம ெச வ னா க தைலய புறம் .

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G
ஹத

எண்: 127

ேம கண்ட ஹதேஸ இ
று

ைற வா

காணப்ப

கிற

.

றிப்பு: இ ெதாட

(

ஹத

உைக

எண்: 128

ன டம் வ தி

ெச

தா க

அைமப்ைப வ

அறிவ

றிப்பு: இதி

கண்ேட

அறிவ

ம் ேம

. அவ க

ம், ப

கிறா க

லா

ஹத

ெச

தம

தா க

ெச

.

ஹத

எண்: 131

அண்ண

வர

கைள

ைபய ப

றிப்பு: இப்

அப்

ஹத
ேபா

லா

ம் தம் இ

லா

ைகக

தி

பட ய

கள

ம்

தம

கா

கள

ம் இ

வார

ஹம்ம

தூத

கள

கிறா க

இடம் ெப று

உைக
(ஸ

ஆரம்பப் ப

தைல

கள

(ரலி)

ைற

றப்ப ட

மஸ

கிறா க

ம் ேபா

தன

ம் ஒ

ற க

றப்ப ட அப்

.

ெச

(உ

திைய அைட

வய
.

லா

தினா க

. இதி

று

ைக உ பட க

இடம் ெப று

) அவ க

ெச

ேபா

ைற

ெச

(ரலி) அறிவ

ம் இ

ம்

(ரலி) அறிவ

இடம் ெபறுகிறா .)

) அவ க

மாஜாவ

எண்: 132

ளன. இதி

. இதி

இடம்

இடம் ெபறுகிறா .)

ன ஆகிய

(ைககைள

ய ப

, கா

ய ப

த தண்ண னா

உைக

நப (ஸ

ைப

உைக

) அவ க

ம் ேபா

ெந றிப்ெபா

தா க

ய (ரலி)

உைக

ெச

இடம் ெப று

சிய

ைப

என

அத

) அவ கைள உ

மஸ

ம், தம

ஹம்ம

இடம் ெப று

தைல

) அவ க

கீ ப்பாகம்

ெச

ைப

(ஸ

மஸ

மகளா

லா

ஹம்ம

தூத

. தைல

ைறய

ம் இதி

பாகம்

தா க

(ஸ

ததாக

தி

ேம

ெச

தா க

நப (ஸ

என

கம்ம

தைலய

தூத

ம் இ

றிப்பு: தி மித, தார

ஹத

தி

. என

லா

வ டாத

திய

எண்: 130

ன ) ைகய

லா

றப்ப ட அப்

அண்ண

(

றிப்பு: தி மிதிய

அப்

ம் மஸ

.

தடைவேய மஸ

(

வைத

லா

திய

த ேபா

. அப்ேபா

எண்: 129

'நா

றப்ப ட அப்

அஃப்ராஃ (ரலி) அவ கள

கிறா க

ஹத

ைற

ம் கைல

ெபறுகிறா .)

(

ம்

ைக சு தம் ெச

இடம் ெபறுகிறா .)

வைர தைல

(

ெகாப்பள

ம் இடம் ெப று

என

ம் ேம கண்ட

ளா .)

) மஸ

ம் வைர ஒ

ெச

தடைவ

43 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

ம்

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G
தைல
தம

மஸ

ெச

பா டனா டமி

இ த ஹதைஸ

தைல

அத

இறுதிய

என அறிவ

கண்ேட

தம

திய லி

ைககைள இ

கிறா க

.

ைர த ேபா

று

றிவ

டா க

இைத அவ க

இமாம் அ தா

அவ க

றிப்ப

இைத நிராக

ன க

றிப்பு: இ

(

அவ கள

த ைத

பலவனமானவ . இப்
இவ

அறிவ ப்பாள

அவ க

அவ க

றியதாக

ெச

ஹத

எண்: 133

அறியலாம்.)

ம்

று

மஸ

ெச

றிப்பு: அ

(

ஹத

வ தைல

எண்: 134

லி

ைறைய வ வ
கண்கள

'இ

கா

ம் ேபா

ழிகைள

ம் தைலய

அ உமாமா (ரலி) அறிவ
(இ

கா

(ரலி) அவ க
அறிவ

கிறா .

ம் தைலய
தா

ம் இ

ம் ேத

கிறா க

றுகிறா க

'எ

திேய எ

ஹா

தி

வா க

றும்

அபஸலம்

றிப்ப

ம் ேபா

ம் ஒேர தடைவ

கி

றா க

.)

) அவ கள
'எ

(ஸ

று

றினா க

தி

லம்

உறுப்ைப

ற) இ த க

என சுைலமா

ேற

. ப ட ைய

ெவா

தூத

றாதவ ைற

கிறா க

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

தி தா
.

யாெர

ைல என இத

கா

ெபயைரப் பய

இடம் ெப று

லா

த ைத

) அவ க

றிப்ப

அப்பா

அண்ண
'அ

கைள

. த

இவைரப்ப றி

) அவ க

ம் இ

அ உமாமா (ரலி) அவ க

)

உையனா

ம் இமாம் அ

இடம் ெபறும் ைல

என

நப (ஸ

தம

கைலய

ல அறிவ ப்பாள

கண்டதாக இப்

ஹத

ழப்ப நப (ஸ

வா

தன '

ற இ ெதாடைர இ

ஆதாரம் அறேவ இ

ம் ேபா

கிறா .

ஹா அவ க

ெகாண

கரான ஹத

றியதாக ஹத

அவ க

லி ந

(

ம் இடம் ெப று

ஃப் அவ க

றிவ

ெத வ

அவ கள டம்

: இமாம் சுஃப்யா

கி

லி

ெதாடைர

ைற க

ெசா

க த க

'அவ க
ெச

க தா

று வ ம சிப்பதாக

ஹிப்பா

வத

ெச

றும் த

ம் ேபா

ஃப் அவ க

கிறா .

கீ புறமாக ெவள

று

ம் இ ெதாட

றாதைத

மஸ

.

அறியப்படாதவ . ேம

ைல எ

ேக ேட

ஸ த

லம் அறிவ

ெதாடேர இ

நிராக

தி வைர மஸ

ஸய

கிறா க

த க

கிறா க

வாய லாக பா டனா
அறிவ ப்பு

ம்

கள

யா ப

என

அறிவ

கா

ஹா ப

றியதாக அறிவ

அவ க

இ த ஹதைஸ நா

த ைத

ஸ த

என த

ம்
.

) அவ க

றிவ

,

என

ைத அ உமாமா

ஹ ப்

44 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

']_dd; mg+jht+J' `jP];fspd; njhFg;G
கா

'இ

றியதா? அ

அறிேய
றிப்ப

ம் தைலய

று (இத

வதாக

பாடம்: 51 உ

ெச

கிறா க

.)

அவ கேள! உ
அவ க

ம் ேபா

ெச

ம்

று

ம், தம

ஆ கா

வர

தன

கைள

தா

ம்

று

. யா

ைற

அவ க

ம் மஸ

(

டாேரா அவ

றியதாக அம்

ெச

ளன .)

பாடம்: 52 உ

ஹத

ெச

.

உறுப்புகைள

ெச

ம் இரண் ரண்

றிப்பு: புகா , அ

இத

அறிவ ப்பாள

எண்: 137

லா

பைத உ
று இப்

அப்பா

ெச

தி

நா

ெச

தம

று

தூத

தன

கா

கைள

ைற க
.

டா

ெசய

(ரலி) அவ க

ெச

ம் ேபா

வ உ
கள

ைறய
ேக

ம்

ெச

லமாகப்

எப்ப

கா ட வ

,ஒ

)

ம் பதி
ைற க

தா க

ெவா

என

இடம் ெப று

லா

வாறு

று நப (ஸ

ைஸமா அகிேயா

) அவ க

று

கள

இைதவ ட

த ைத

உ யவ .)
(ஸ

)

ம் வ தம் இ

உறுப்பு கைள இரண் ரண்

ம்

கா

ெச

ம , இப்

நப (ஸ

க ைத

தி இ

கிறாேரா அ

.

லி தம

ைற

ம் உ பாக ைத ஆ கா

இடம் ெபறும் அப்

தூத

ைற க
தி

ெசா

ெச

ம , தி மிதி ஆகிய
ெதாட

வர

ஷுஐப் (ரலி) தன

கிறா க

று

லா

தன

இைழ

கிறா க

ஹாஷிமி வ ம சன தி

ஹத

ம் த

) அவ க

நப (ஸ

களா

. பற

. ப

ம் ேபா

அ ஹுைரரா (ரலி) அறிவ
(

வர

தலாக

மஸ

ம்

. பற

ைக வைர

தா க

மாஜா, அ

எண்: 136

அண்ண

ெப

றியதாக அறிவ

றிப்பு: நஸய, இப்

ெகாண்

கா

வ னா க

இைதவ ட

பா டனா

ெச

ைற க

ம் இ

. இத

று ேக டா . அப்ேபா

வ னா க

தைல

ல என இமாம் தி மிதி

, 'அ

வாறு? எ

) அவ க

வரான) ஹம்மா

இடம் ெப று

தண்ண

ைககைள

ெவள ப்பாக ைத தன
களா

ைற க

. பற

றா .

நப (ஸ

ற வ பர ைத நா

உறுப்பு கைள

பா திர தி

ைற

வ னா க

ச யானத

) அவ கள டம் ஒ

ைககைள

வர

வள

ற ெசா

றியதா? எ

ம் இ

எண்: 135

நப (ஸ

கி

மாஜாவ

ெதாட

ஹத

திேய' எ

அறிவ ப்பாள கள

ைதபா ெத வ

அறிவ ப்பாள
றிப்ப

அ உமாமா (ரலி)

றிப்பு: தி மிதி, இப்

(

ெச

ம்புகி

தா க

ற களா?

பா திர தி

45 of 119

Visit: www.tamilislam.webs.com for more E-Books

.

.

நஸய. . க அ ைகைய தா க தா க ெகாப்பள ப்பைத தன யாக ஹத ம . வல தி ள . பற றாக அள ந காலி கிறா க அ .com for more E-Books . இடம் ெபறும் ைல றிப்பு பா இடம் (ரலி) அவ க தன யாக த இ ம் ெகாப்பள ப்பத ஹா (ரலி) அவ க ெச ெச றியதாக அதாஃ ப ேற மாக (ரலி) கம் ம றும் தா ய லி கிறா க கீ ) பற ெச தடைவ ம ஒ ம் இ வ உ ைக சு தம் ெச . நஸய.) பாடம்: 53 உறுப்பு கைள ஒ ஹத க ைத ள அ த தி ம் ந ைகயள தன ெச வல கர தினா நாசி ெனா றிப்பு: புகா . இப் வ னா க காலி ம் க ெத வ . அறிவ ப்பாள அப்பா ெதாட 132 தி கைலய யாெர ம் க த க. ஹத பாடம்: 55 நாசி ம் தண்ண எ ய வா ம் தன தம . அவ க ஹத ெதள ப்ப . தி மிதி.webs.']_dd. பற அள மாஜா. 46 of 119 Visit: www.fspd. njhFg. பற மாஜா ஆகிய உறுப்ைப . அ ெப று ள தன த தன ெச ெச நா மா ப தண்ண எ க அண்ண ெகாண் ெச தி கண்ேட ஸ (ஸ கவா? எ அப்பா (ரலி) த அவ கள கண்ேட அறிவ ஃப் அவ க அறிவ ப்பாள பலவனமானவ . தி மிதி ஆகியவ றி ைக சு தம் ெச என த ன ைகப்ப கள று இப் . இரண் ஒ என அதாஃ ப தடைவ ம நப (ஸ வழி ேதாட றிப்பு: இ ேம த எண்: 139 பா டனா டமி த ைத ெச . பற ப யஸா உ ைக வ னா க . தம ள தன ப்பண ைககள னா ெகாப்பள இ ம் மஸ பாத தி னா க ேச ந ெச று இட அறிவ ெசா ள வா ைகயள ைகப்ப தைல நர தா க ைககைள வர ைக சு தம் ெச ப த அபஸலம் . வ உ யஸா வைத .) பாடம்: 54 வா ( ெவா ந ஒ ெச ைகைய உதறிவ ம் ம ெறா தூத தி இட தா க . mg+jht+J' `jP]. அப்ேபா த ைத ம் இடம் ம் உ தண்ண ம் நாசி தண்ண ம் றியதாக ஹா (ரலி) அவ கள ேற அறியப்படாதவ . இப் ெப று .) . அ ள ேம மஸ ம் ெச எண்: 138 அ லா ைறைய உ ேக ெச வ தா க (ரலி) அறிவ ( வ க ஒ எ று இப் கிறா க றிப்பு: புகா .G தண்ண சிர ெகாண் ைகயள சு தம் ெச இ ம் ஒ ெனா ஒ ம் கா தண்ண எ ைகைய கா ஆ கி இ ேபா ( . (தடவ னா க ) அவ கள டம் ெச பலவனமான ஹத ம் இத ம் ஒ க ைகைய ெச ) அவ கள .tamilislam.

கி இ ைல.) நா க அவ கைள தயா எ க ப அ ேப ன ஏதாவ அ சாப்ப லா வ டா க வ வ கைள ெகா ட ஆ கிைட வ அறுப்பராக! எ எ று ந ) உ று ெசா ேபசும் வாயா எ எ றா க . அ தூத ேம லா தூதராக அண்ண ல அவ கேள!' எ தி நாசி று அ (ஸ சா ப . அண்ண (வ நப (ஸ (ஸ . நா று பதி ெச . mg+jht+J' `jP]. ஆனா ட தி கிறா க றா . அத ) அவ க னா க காக நா று வ (ஸ ெகாண் அவ அறுப்ேபாம் எ மைனவ கிய த னப்பா! நம று ெசா ைய ஈ தி கப்ப நப (ஸ று அதிகமாவைத நா ெபண் என அட (ஸ எண்ண வ டாத ! எ வட ஒ க று ேக டா க ட காரண தா க எ தூத ஓ அவ டம் 'எ ைறேயா அ அ தூ காண வ தி க ப்பாள அவ க . (அ ல தி களா?' எ ஆ அவ க ேத இ தூத ெச தூத . அத லா தயா ம் சப்தமி ேக டா க அ . அவ க க உ தரவ தன ம . வ த ேபா லா லா ஆ வ ட தின தம் பழ அ அவ கள ந கண்ேடாம். அ ) வரப்ப ட வ .G ஹத எண்: 140 கள 'உ ெச ஒ தி (ஸ ஹத 'ந வ ைக ) அவ க எண்: 141 க (உ உ ெச சி தி சு தம் ெச றினா க ெச க அப்பா ( 'எ ம் ேபா று அ றிப்பு: இப் ெப று ள ஹத மாஜா. அவ டம் அப்ேபா 'ெபண் ஆ க வ ல ) அவ க வ தண்ண ைக சி தி சு தம் .com for more E-Books வ !' . njhFg. அ .ஒ ஆ ைட அவ கேள! ைதகைளப் ெச 47 of 119 Visit: www.அதாவ ன வனாக ன அம .']_dd.fspd. (நம ஆ கள பற த ) ள ஒ ஒ ?' எ று ஆறுக ம்புவதி ) அைத அறு . எ ப் பகரமாக நா வ தி க கி கள தூத ஒ தயவா ம் 'ந அவைள வ வாகர று ைற தின கைள ேநா கி நப (ஸ .) தஃப அவ கள டம் நா ேத .சம் நளம் . ஹாகிம் ஆகிய வ தி அவ கைள அவ கள ம்' எ ) இரண் கிறா க எண்: 142 ப இ லா (ரலி) அறிவ ய அவ என அ ஹுைரரா (ரலி) அறிவ ைறகேளா தண்ணைர நாசி ெச ம் ேபா ேறாம் ) றன. க 'ந க 'ஆம் க ம் ேபா ெசா தமான ன 'எ ஈ தா நப (ஸ று உ றா . ப நா அள இடம் ற உணைவ ) அவ க பதிலாக நம (சிரேம னா க று நா ஆ ) அத டா த . தி ெகாண் லா ஒ ) ஆய ஷா (ரலி) ேதாம். பற ெகா எ கள டம் க ெசா ம் இ வ தி தூத கஸரா எ வ ெகாண் ட வ அத . அைத ஆ . நா . றியதாக இப் கள ) அவ க தூத று ைல.webs.tamilislam.

என ெகா தயா ! எ தாேல தவ ர று . இமாம் புகா உன ள று அவ க ம். மா எனப்ப அறி ம . கஸரா எ றிப்பு: இைற சி.tamilislam. இடம் ெப று தயா கவா க டைளய மாஜா. உ க மா ேடாம்' அத டா க ெச ெகா ேம கண்ட ஹதேஸ இ தி தி ஸப ரா (ரலி) அறிவ எண்: 143 அ ெய வ வ ஹிப்பா ) அவ கேள அவ . இப் ைவ 'அஸதா' எ க . நஸய. இப் ஹிப்பா ற ள ள த கத ஹதைஸ ஏ று கல மா .லா வ எ ன. 'ந அவ அ ைமப் ெபண்ைண அ ப்ப றினா க தி ழ ைத இ று ெலண்ணம் இ வ . ேம ம் 'என க ைட வா க ெச று ேவகமாக ற இட தி . அதி றினா க ம் நட றப்ப வ எ ள ம் உண தயா ள கப்ப . அ இப் ( . அ தூத ம். ந உன மாஜா.com for more E-Books . அவள டம் நா ேபால உன ெச (ஸ லவ தமாக நட கிைடேய ேகாதி க ைஸமா.அ ம் ெத வ க ந என லகீ ( . தார ம் தா ைய ல. njhFg. கஸரா ம் உண ந உ ள . ைபஹகீ . இப் ள த க (ஹஸ தி மிதிய ) ஹத என று ப றிய ெச எ த ஹதஸுேம ஆதாரமாக அவ க ஒ தி இடம் ெபறும் 31 வ றிப்ப கிறா க 48 of 119 Visit: www.fspd.) ம் ேபா தூத . .லா ெச றிப்பு: தி மிதி. ம் இடம் ெப று ேகாதி வ தா ைய மாலி கிறா க ம் சா வா பாள யாக இ அண்ண ெகாப்பள எ எண்: 145 ேற ட று! அவள டம் ெகா ைக சு தம் ெச ற உண லாம ைர (ஸ ம் ேபா கப்ப ட எண்: 144 ஹத 'எ ஆகியவ றி .']_dd. தம ப த ேகாதி வ கள . ஹாகிம். .) க 'நா கப்ப ட கப்ப ள ) அவ க சா .webs. தண்ண ம். mg+jht+J' `jP]. தண்ணரா ) அவ க ளா கிறா க உ ெச . அதி ேமலதிகமாக வ . இப் ) அவ கேள! என நப (ஸ என காேத! எ . (ஸ (ரலி) அறிவ . ந ேநா ப கமாக பாச மைனவ ைய அ ம் இடம் ெப று தயா ம். ஹாகிம். இப் ஹத ப்பேதா .G அத இ நா லம் என கி ந ேற 'அ ஒ 'எ றிய ப்ப உ ெச உ ைவ ைகவ ர நாசி அவ ரணமாக ந தண்ண ப அம எ இ ற உண அஸதா எனப்ப ேம கண்ட ஹதேஸ இ வா பாடம்: 56 தா ைய அ ைகயள ெச என வ தண்ண தி தம இ அன ( லா ப எ வாறு தா ேபா இடம் ெப று ெகா தூத தி றிப்பு: தி மிதி. இைற சி இ ஹத ெச தி றும். ' என ம் இவ றி ேகாதி ம் ேபா கீ ேழ அைத ம் க இைறவ றினா க ைஸமா. அத ம் .

மலஜல ) ேதைவகைள ம்ப வ த தண்ண ம் ஊ றிேன . njhFg.) ப்பைத நா ைறக த தி ) அவ கைள அவ கள கண்ேட ற பலவனமான நப எண்: 149 த ) அவ கள டம் கிறா க ய உ றிப்பு: தி மிதி. அவ க ைகய நா தி த ப இப் ளா .) லிம். தார உ கைலய ஹத ெச . வ ேகா றிப்பு: அன ( வ ப த ற இட தி லா ப ம நஸய. அப்)ேபா கிறா க னேர மரண இ அ ம் கஸ றிப்பு: இத அறிவ . தி ைக கா வ . எனேவ அவ கள டம் ேக க ) அவ க ரா ஒ ெதாட த க ஹத எண்: 148 'நப (ஸ ஸஃ ஸ ) அவ க ெகா ம . இதி (ஸ ம்) ேவறு பாைதய ேற வர ) அவ க பு நப (ஸ தி ) ம்ப னா க நப (ஸ ட ) அவ க . ப க ைவ அவ கள க ம் இேத க அறிவ கண்ேட மஸ . என ஆகிவ ெச ேபா இ ேத தி ெச ம்ப கிற யா தி இடம் ெப று ள .) தூத .) பாடம்: 57 தைலப் பாைகய ஹத எண்: 146 அ அ லா ப்ப னா க தா கிய வ த( கா ம் ம் ராஷி ஹத (ஸ ஏ று ெகா எண்: 147 வண்ண ) அவ க ஹத பாடம்: 58 கா சுண் ஷ தா ( ல ள யாெர க ேத நா ம் பயண தி அவ க நா தம ( ட ைபய லி ம் மதி தா க பா என ச . ஹாகிம். ம் ேபா கிறா க மாஜாவ ம ம் (ரலி) அவ கள டமி பா னய ள தைலப்பாைககள ள அ ச க ரஸு அவ க ைற அறிவ ஒ டக ைதப் ப நிைறேவ ற தன ேதா ம் கிய பாைதைய வ ம் அவ க தூத ேற அறியப்படாதவ .webs. mg+jht+J' `jP]. அவ க 49 of 119 Visit: www. 'எ தன று ம் இடம் ெப று ெச லா ெச றா க ள இடம் ெப று உ .G ேம கண்ட ஹதஸி இடம் ெபறும் அ அறியப்படாதவ . அ (ஸ ெச அறிவ ப்பாள என இமாம் அ ெச டன . அண்ண (தன கைள தன . இப் ஹத (ஸ அவ க றிப்ப ெச (ரலி) அவ க பாடம்: 59 கா தி (ரலி) அவ கள டமி வ ரலா யஆ எ சிறு பைடைய ச ேற . தி மிதி. (அவ க ைறய ைறகள தூத தி . அவ க (ரலி) அறிவ ( வ மஸ வல த வ ெதா .com for more E-Books .']_dd. எனேவ ெகாண் ம் அ மஃக .tamilislam.அ பா (ரலி) அவ க .fspd. ேபாடப்ப ட தைலப்பாைக அண கைள யாெர டா . .

. ப .G தம இ அவ க ைககைள அண தி அவ ைற சு த ம் ெவள ேய ெகாண் ள ஆைடய ட சிரமப் ப டா க (ெவள ேய ெகாண் வர யவ உ புறமாக ெவள ேய ெகாண் ேம ேபா தைல மஸ இ ெகாண் மஸ ெச தா க த இட தி ேநர தி அப் அவ க ர ர அ ைத தி ப தா க அண்ண என அப எண்: 150 அ லா வாறு உ தா க வ மா (இ . அ அண ய ) ஏெனன அறிவ கா . ம் ேபா எ கா பா க ) தம ம ெச லிமி ெச உ அ (த கீ ரா (ரலி) அவ க ப அ ப் (ரலி) அவ க . அவ கி றா க நப (ஸ . பற பைஹ அதிகமா கினா க ெதா (அ ப றி நப (ஸ இைத த (ஸ ப றி ெதா அ மா தூத ெச. ஸலாம் பாக தி லா ம் தம் தைலய ) அவ க கி ெச அறிவ எ க ைகய று ெச மஸ ம் ேபா த க எ தைலய று தா க ) அவ க றினா க தா க உ ய ) அவ கைள வ ட ைறயாக ஸய ◌ஃப் (ரலி) ஸுப்ஹான ம் இடம் ெப று (ஸ மாறு அறிவ லா (ஸ ேம அறிவ ம் மஸ தூத ) உடேன தி ) அவ க அ ◌ஃப் (ரலி) அவ கைளப் று இரண்டாவ தூத ேறா (ஸ ைறக அ நப (ஸ ேதாழ க தா .com for more E-Books றி ) . அ ப (வ த நட தி வ கி வ ர ப மா அ ம தி மா ப கண்ேட வ எ . பற ர புஜ ைறகள அைட ேதாம். அப் வ ல (ஸ ப றினா க றிய ெச . njhFg.) வ . நா அப் ைக நட தி ) அவ க லைத இ ததா ம் ச ைடய ைக வைர க ◌ஃப் (ரலி) அவ கைள ப ட ர டா க தைலப்பாைகய அப் ெகாண் ம க ட நிைலய லிம்க கீ ரா (ரலி) ப ெதா ) அவ க லிம்க ந ஹத 'அ பயணமானா க ெதா அ தம . த பயண தி க இ த சம்பவ ைத ம கள டம் வ சுப் தி கீ ரா (ரலி) தா க று அறிவ . வர ெதா ) அவ கைள கண்ட ம் ேபா ம்ேபா ைக 50 of 119 Visit: www. அவ ெதா க வ னா க (நப ◌ஃப் (ரலி) ஸலாம் 'எ ெகாண் ப நி டா க வ க ப டைத ெதாழ) எ தைலப்பாைகய எண்: 152 லா மா அவ க தூத தி இ ெகாண் . நா லா . ம .tamilislam.யதா க ப டா க ைககைள (ச ைட ைககைள ) வ த ேபா அவ கைளப் ப ைகக ைல) இ வ ) இ . மஸ எ று தி தூத பாக தி கி ம் றா . இறு கமாக இ ைககைள ேதா ழ ன ம் அவ கைள ேநா கி ந அவ க ( வ . (ஸுப்ஹான த க கிறா க ஃதம ) அவ க ெதாட லா ெச றிப்பு: இ த ஹத ஹத ர றியதாக யஸயா ப இைதேய க வைர கண் ராததா ெச .fspd. mg+jht+J' `jP].']_dd. நா ஒ வ ர அ ைத நி றிய ம் றா க று ம க ள எ லா ேறா தா க றா .webs.

ைகய எண்: 153 அ தா க றிப்ப ம்ப த வத காக) அவ நப (ஸ ம் அவ ஸலாம் ெகா (ஜமாஅ ) 'ெதா ேவண் . ஹத அவ க உவ (ரலி) அவ கள டம் அ வ அவைர அைதவ ட ேவறு எைத ஸலம எ நாயகம் (ஸ வா க அறிவ ப்பாள கா ப லா ஒ ) அவ க : இ தா க னா ம் நப (ஸ இப் அ ன ைலய ப் (ரலி) அவ க ெச எ மா ப் ப ர அ ைத அைடபவ அ றன . நா ஆகிேயா தன . mg+jht+J' `jP]. (உடேன) நா மாய தா எ று பதிலள சாதாரண க அ ம ப் தூத ப லா ைறக எ ன ெகாண்டா க வ ரண் மா லா ெச கி ம் அவ இரண் அண .G (அண்ண ப நப (ஸ னா வர வ ேநா கி அவ நப க ெதா வ (ெதா ேதாம் அவ ெத வ ம்' எ கி ஹத ற ) அவ கள டம் உ . அவ க ைல. . நப க வா க உ . அத தண்ண ற அ தியாயம் இற மதி கப்ப ட இற ைறைய ) அவ க . ெச தா க 51 of 119 Visit: www. அப்ேபா தைலப்பாைகய வா க எண்: 154 ெச பா என இமாம் அ தா ைறக மஸ . அறிவ உ லா ம் ேபா எ று லா ம் வ ெச (அ தி தன தூத வாறு) நா ற வசனம் உ ளட பு தாேன ைல எ லா றினா .com for more E-Books .fspd. ப்பு நிற கா பள ப்பு (ஸ ெச ன .உ ெச ைறகைள தா . ன ) அவ க வத வத நி அ ைமயான அ அப் கழி தா க ய எ ேதைவைய நிைறேவ ற தன றிப்ப று வ னவ ய தூத ம று பதிலள ெகா ேப தவ ர இ எண்: 155 அ 'தன ரா கிைளயா அறிவ ப்பவ : அ சு ஆ அவ க ஹத ர ஸலம அவ கள டமி சிறுந த அப் ம் ர அ ைத ச தா ச ேக டன .']_dd. அப் அவ க ஒ று அ சய (ரலி) அவ க (ஸ கிறா க ) அவ க ைசைக ெச .tamilislam. njhFg. ப மஸ ) கிய ற வசனம் தன . ப ம்? எ . ப ற கண் திட லாமாக வ ம் அவ க (ஸ பதி க அப் ) அவ க அ று ெச ய ம் ப ர அ மா வ ேவ ம் கா ப தி அ (ரலி) . அண்ண ) அவ க ய வ இமாம் அ தா ைகைய நட ைகைய) ெதாட ப ட ர அ ைத ெதா ெச ெதா ம்ப னா க நாயகம் (ஸ அதிகமாக அ ) அவ க .webs. தன ெகா றா பவராவா . நா ெச மஸ அறிவ ெச கி அ அப் ஜ ர மா ைதம் ப (ரலி) அவ க மஸ அவ கைள நா ேதாழ க மாய தா எ (அ கா மஸ வைத எ கைள க 'எ அ கிய ப ?) எ ெச ெச வ ந ஜாஷி (ம லா கா கைள க அ வ வ ரண்ைட ெகாண் தி தன . அவ க ம ம் று அ அப் றா க .

க யலாமா? எ று பதிலள ) அவ க ேனா கி நப (ஸ பா டமி வ னவ அண்ணலா று பதிலள ைகைய அைட த ேபா 'ஆம். எண்: 158 று அவ பதிலள ம் ஒ றா .']_dd.G அறிவ ப்பவ : புைரதா (ரலி) அவ க ஹத எண்: 156 அ ெச லா தா க இைறவ தி க (கா . njhFg. கஃபா) தூத ம் மஸ யா ப ப் எ பா அ ம யம் எ பா இமாம் அ தா ந இப் எண்ண ெகாண் ! (வைர) எ று அவ றிப்ப கி த) உைப றிப்ப றா க அறிவ ப ேதா கிறா . தூத ம் கால வரம்பு. இமாம் அ தா றிய நா க (ர ) அவ க ப்பா க வ தி ெச ( வ ஒ ட தவ இ கி எ லா (வைர) எ றிப்ப வ தி கி றா க று பதிலள று று யலாமா?) ம் று அவ தா க . ஏ தூத வரான (நா கைள தா க எ (ஸ 'எ று ) அவ க று . உம அறிவ அ நா அவ க இமாரா (ரலி) அவ கைளப் ப றி இத ய று அண்ண த தி (வைர ெச (ஸ . எ தூத யலாமா?) எ தா க ெதா ம். 52 of 119 Visit: www. ம் தன ) கிப்லா கைள அறிவ ப்பாள கள . வ னவ அவ க று 'ஆம்' று உைப ப ஒ ஹதஸி இமாரா (ரலி) அவ க அ ( றா . லா றன .fspd. mg+jht+J' `jP]. அப்ேபா அவ கேள! ந வ னவ யத வ ந இ ப ேக கி அ ைஜமா ப சாப (ரலி) அவ க கி இர மா றா க தா அறிவ நப (ஸ இ ம் அவ க வ னவ ய யலாம்) எ அண்ணலா நா க வ ம் ேபா ) அவ க (ைப ைறகள 'ஆம்' எ அவ க இ நாடக (வைர ெச யலாமா?) எ லா தி வ ம த வைர எ . வ னவ ய களா? எ பக றினா க ஹத எ ஷுஃபா (ரலி) அவ க மஸ தி வாறு மஸ று அவ க ெச வ வ . ஒ நா க வ)ைதேய இ த காலவைரைய ந ந அ ம ம் அண்ணலா றன . .com for more E-Books . ம் ெச நா . இ( எ ைறக லா ம் காலம் பயண ஒ இமாம் அ தா அறிவ ளா வ) மற கா ெச வாசி தன வ ைறகைள மஸ அறிவ ப்பவ : ந மற ைறகைள மஸ அவ க மன தா ) அவ க அவ கள டம் அ எண்: 157 கா (ஸ கைள க கீ ராப பாடம்: 60 கா உ நா க டைளய அறிவ ப்பவ : ஹத தூத . றிப்ப நா உைபப் ப ெச . இ ம்ப ய நா க அ கா ெச தா க லம் (இைத) இப்றாகீ ம் அ ைதம எ ஃதம று று நா களா ம் எ : இமாரா (ரலி) அவ க அவ கேள! நா ந .tamilislam.webs.

அ உமாமா.tamilislam.G ேம ள னாதி 'இ வ 'க அறிவ ப்பாளரான ய ைல. சிறு ஸ த . தன ம் இ த ெச ம் றா . ) அவ க மஸ ெச றா க நப (ஸ ரப பாடம்: 62 ய கரண்ைட கீ ரா (ரலி) அவ கள டம் இ அ தாலிப். (சில சமய ம் இ த ஹதைஸ அண்ண அ த அ ஷுஃபா (ரலி) அவ க அறு ததாக ஜ ேம (ஸ ம் ெதள வான ஹத இமாம் அ தா அ . காரணம் மஸ மண் ) ஜ ம். njhFg. ரப் எ கா ரப ம ப மஸ ெச ைறக உயரமான ெப ய காலண யா ஹத எண்: 159 அ லா (சில சமய மஸ ெச வ கள அறிவ ப்பவ : ர அறிவ ப்பதி அறிவ ம கப்ப றிப்ப ப மா ம ெச அண்ண அ எ றிப்ப கி ஹத தி அ ப தா றிப்ப ம அறிவ ப்பவ : அ ம். இைத உம ம்.fspd. ஆனா ஹுைர ) அவ க ம ற . இப் அப்பா ஹதஸி இ த ஹதைஸ கி அல ப ம அண ய பா ம தா க மாலி . ச இவ . இப் ) அவ கைள ஒ ைற ம் ஆகிேயா தா க அவ க ம அ ற ம் இைண (ஸ று அறிவ ைற உ கப்ப ம் மஸ .webs. பாத ப அவ க ஸ த ஹதஸி 'அ இட தி ) வர ட தின அறிவ ப்ப அட . . ) அவ க ப் எ . 'அவ க ப கி உ ெச கி றா .com for more E-Books . அம் (ஸ அ தக அவ க தூத அட கிய ந அவ க ெச ைல. தன யாக அறிவ கா க தாப். அவ க தா க ஆஸிப் அன ப ம் அறிவ ெச ) அவ கள டமி கப்ப ேம ) அவ க மஸ ளன . . ம் பலம றதாக இமாம் அ தா வேதா ம். வாய லாக அறிவ வ ப்புகள அண்ண றா க (ரலி) அவ கள டமி லா கள யா அவ க அவ க எண்: 160 உ .) தூத கீ ரா ப இமாம் அ தா அப் தி தா க யா ப ேவ றுைம காணப்ப னராக இ பாடம்: 61 ஜ (ஜ த . அப்பா சிறு ஊ றுக ள றா க அ அ தி ரப நப (ஸ ம் உ ப றியதாக) அப்பா (அ ஊ றுக கி ெச தி ெச நப (ஸ . ஜ லா வ தூத கள ம சஃ கண்ேட 'எ கிய ந றிப்ப டவ ம தா க ) ெச ப்புக . அறிவ (உ கி தா க று ஸா தா க று ைற எ ெச .']_dd. உ மிடம் எ ெச அ ெதாட பு ப . கி . ரப ைல. பராப . mg+jht+J' `jP]. தன தன இ 53 of 119 Visit: www.

தா க எண்: 162 கி தூத கீ ரா ப ெச ம ம் அறிவ ப்பாள மஸ கள லா ேற வ த ைத வாய லாக 54 of 119 Visit: www. (ஸ வத ைறக றன . mg+jht+J' `jP]. பாக ைத வ ட மஸ பாக தி தி கா லாத று அறிவ லா இ த ஹதைஸ அஃம அறிவ (ஸ ஷுஃபா (ரலி) அவ க ேம ம். ேம பாக தி ற வைர பாத ஹு ெச ேத பாத உ யதா ைறகள கள திய மானா ) அவ கைள பாத கி பாத க னாைத அைம தி ) அவ கைள இைத (இ ைலயானா தி எ அவ கள டமி ஈஸா ப கள ெச கா ெகாண் (ஸ அல (ரலி) அவ கைள உ பாத (ஸ ேம பாக தி தன ேம பாக ைதவ ட ம 'எ ெச ப்ப று அல (ரலி) அவ க மஸஹு ெச ற வகீ ஃ எ ) இத தூத ) அவ கேளா தன ளா க மஸ இ கம் மன த அப ப்ப ராய தி ெச ம ) அவ கைள தன எண்: 164 நாயகம் (ஸ று ைறக 'கா அைம தி ெப ய ப அவ க கிறா .G ெச இ ப்புகள வ ம ம் ம். கள கிறா .webs. ஆனா றினா க வத கா . கம் மன த அப ப்ப ராய தி அ ப்பாகேம அத ஹத ம் மஸ ைற தன . njhFg. வகீ ஃ அறிவ ப்ப ெச கள ம். 'எ . மேத மஸ அ ப்பாகேம ேம பாக ைதவ ட மஸ நப க கி தி அவ க தூத க தா க . ெச றன . ம் 'அ ெச .fspd. மஸ அ 'நா லா ேம பாக தி அ ப்பாக தா க திய ேத அறிவ கி அஃம எ அவ க .com for more E-Books . பாத டாக அறிவ பாடம்: 63 மஸ ஹத ெச ெச எண்: 161 அ வ லா பவ களாக இ அறிவ ப்பவ : இத ம தி ஹத மா த தியானதா கா ைறகள ஆனா நா அ ேம அல (ரலி) அவ க அறிவ ப்பவ : அப் எண்: 163 வ லா 'அ அ ப்பாகம் தா ஹத மா ) அவ க ஹம்ம 'எ அ வ றினா க ைக ப . அப்ேபா ய று ேற (இ த றா .']_dd.tamilislam. தன இட தி நா தி கண் வ தி எ தூத ய று அஃம ெபா பா எ பா டமி தூத (ஸ கவ ப கா வத பாத க று வ ள ேம 'எ ைறய ) அவ கைள தன ய கண் இ று நா ேள ெச கா எ று வத ப எ று றா கள உ ய அேத இ ைறக ய அறிவ கி கண்ேட திைய க வய றினா க என த வாறு) நா னா எ எ லம் ேபா .

அவ கள வ . த ள லா ம ம தான தி அறிவ ப்பவ : த ஹத உ அ வ ெச தன அறிவ ப்பவ : த அவ க . அ தி நா வ எண்: 169 க ம். mg+jht+J' `jP]. கழிப்பா க ெதள ப்பா க ல ஹகம் ஹகம் எ கிேற சிறுந இப் அறிஞ க .fspd. அ ெச வ ைசய ம் (ம ம உறுப்ப இமாம் அ தா இ த இ . . மாைலய (ஸ ) அவ க ேவாம். njhFg. றும் பற வ . எ ெகா அவ ைற (ெதா க க வ ைடய ேவாம். எ கிைட த (ஸ றிப்ப எண்: 167 தி தா க ரஜமி எ னாைத ச காண்பதி றன .G அறிவ ம் அப் ைக லமாக அபு அ ஸ இ த ஹதைஸ ெதாட கிறா . ேம சகப அவ க வ பா த ெதள வ வா க கி ள அறிவ ப்பாள அறிவ ப்பவ : சுப்யா உட ம் மஸ ைல' என என லா லா ஊ றிேன அறிவ ப்பாள எண்: 166 அ அ றிப்ப பாடம்.com for more E-Books ) ஓ . சிறுந சா உ இப் .webs. . அவ க றா க தகவ தூத தி .']_dd. நா ெகாண் ைற ைவ நா க அ ம் எ லா ேதாம்.tamilislam. என வ தி 55 of 119 Visit: www. ப அவ க ல ) அவ க க கழி தா கண் ) அவ க ந இப் கழி த ஒ வ . பற ஹகம் ற ேவண் யைவ வ ) அவ க கைள ேம (ேம தாள . அ ) ந கைள நா தூத தூத றா க ப்பு ைற வ த ப்பத எ பா இ த ஹதைஸ (ஸ ெதள (ஸ சிறுந : சுப்யா . ல சுப்யா ம ம உறுப்ப கேள பா (ஸ ) ைறகள ெதள ப்பா க சில . ஹத எண்: 165 த அவ க உ பாக தி த தி 'இ த ஹதஸி றவ ெச ப றுகி ஹத ப .: 64 தண்ண ஹத நா கீ ரா (ரலி) வாய லாக அவ இமாம் அ தா ெசவ ய ந ம்) அ ப்பாக தி அறிவ ப்பவ : தன ெச ேபா ◌ஃதா எ தி ட நா தூத ெகா இ க ம். ஹகம் அ த ப லா தூத ஒ டக ேம ெச கா (ஸ இடம் ெபறும் ச த ைத வாய லாக ஹகம் அ பாடம்: 65 உ ஹத கி தண்ண தி வ அறிவ தூத பா டமி த ைத வாய லாக சகீ ைப எண்: 168 லா தி : ) அவ க ஹகம் சகப அ .

காக எ ேவாம்' எ கைள ஹு (வண க தி (ரலி) அவ கள டம் உ ெகா ேநர கள மி பல ெதா வா க று தன ன உைர எ . அத அவ க ம் உ ெச ைககைள ெதா அறிவ ப்பவ : அ ஹத அ ஒேர உ எண்: 172 லா ைறக வ அஸ வ ஐ ம தி ைல. அப்ேபா ம். 'உ லாஹுவ அ 'அவ எ ல கி ) நி ேன அண்ணலா உ பா ப று அறிவ ற ேவண் எண்: 171 நா கா அறிவ ப்பாள 'ப ற வ (ரலி) ெச ர அ . mg+jht+J' `jP].tamilislam. ஒ வ தா க . க ப்பு 'எ தி நப (ஸ (ரலி) அவ க று ைழயலாம். வ அ த வ தா ம் ேபா (ஸ ம் ேபா றினா . ந வ றினா க ேபா ெசவ க தா (ரலி) அவ க ேக ேட தி ெகாண் த ஒ ெச வ ைவ அவ அக தா ெதா லா . அப்ேபா ) சப்பு றலானா க சா ம க இரண் அவ கேள! அ தவ ர யா று நா எண்: 170 பாடம்: 66 ஒ கப்ப பு தா ஹம்மத று வ ஒ பு (ெதா று) பா லாய லாஹ இ லா அவன திைய எ ைவ அழ இ த ஹதஸி ேம கள (சுவனம்) நி சயமாகி வ அறிவ ப்பவ : உ பா ப ஹத ப ஒ று அவ க ைல எ திற கப்ப . (யா எ அ அழ தூத . 'உ ெச ! அ ஹப் அ ேற ற வத ன தியானவ ேற ) அவ க அவ கைள அைட ேத 'உ பாேவ! இத அ ஹ லஹு.webs. அப்ேபா று ெவா ம கா ெவ றி நாள ைககைள ெதா ெகாண்டா க . ஆனா (ஸ ன .']_dd. அவ ெமன' ெதாட வ ம் ேபா உம ப பா ைவ வ ண்ேணா கி உய ஒேர உ ப அன வ னவ ேன தன . இவ . njhFg. தன அவ கைள 56 of 119 Visit: www. ற க ம் ) வாய ஒ டைக ேம ைவ அழ நா ெச .G வ ேத . ைக ெதா த ைவப் ப றி ) அவ க று பதிலள தா க ) அவ க ஒேர உ . அ உைரயா றி அவ க அ ம் தா அ ைம எ அ ைம' எ ப ற நா அவ ேற று இைணய அவ க பக கி ம் அவ ெச அ ச று ) எ வ அ யா றினா ம். அவ றி ஹத ெதா ைக ெதா மாலி . அவ ேற ப தூத வ ெதா ஹுெச க தாப் ஒ வ று ) அவ க உ அைத நிைற தவ ஹம்ம எ சுவன ம்ப ய எதி ம் ஆமி (ஸ றும் சா கள ெச அறிவ கி றா . என (ஸ தன ம் ஆவா க 'அண்ண அம் ஆஹா எ தஹு லாஷ க .com for more E-Books பல ேபா . அவ ஹுவர அவ வத ெகா ேத ெச தூத உ பு ஆ றிய உைர இைதவ ட று பக கி அவ ஆமி றிப்ப டாதேதா ேம கண்டவாறு அப் ம். அவ அவ கள டமி றா . (ஆ ச ய ேமல டா . தி ள ஹதைஸ ேபா ம் இட தி ற வ .fspd.

த சப்த ைத ைகைய ம் ேபா டா க ேபா கா று ப தா க நப (ஸ த கா று ப அவ க இடம் தி ஹம் (நாணயம்) று ஐயம் ெகா நப . mg+jht+J' `jP].: 68 ஹத ஒ உண வ அ எ ல ெதா அத று அண்ண ஹத உ எண்: 177 கள ஒ இைற சைல உண ஆகவ ைலயா எ வ ைகைய ஒ தா ற தன ம்ப ெச ஹாசிம் றா . : இ த ஹதைஸ இத ேம அறிவ உ று தா க ைல. அவ ம் ம மாறு உ தரவ ம் வைர ெதா பதிலள ெகாண் ஆகிவ று ச ேதகம் ெகாண்டா க வ ) று றி க ேவண்டாம் . இைத இேத வ ைசய ) அவ க ஆகிவ எண்: 176 வ கிறா க ைற இ த ெச றினா க (ரலி) யவ ப ) அவ க று ம் 'நா பதிலள உ வ இடம் ெப று ேதாழ கள அறிவ ப்பவ : நப ஹத றிப்ப வ வ (ஸ ைடய ேம பாக தி ந படாம உ க' எ றியதாக உம .fspd. க' எ று கி ற வாய லாக மஃம ள ஹதேஸ இ த அண்ண ேம .tamilislam. அவ று அண்ணலா தூத மாலி று உம எண்: 175 கண்டா க ெச ெபய க .com for more E-Books ற . அத இடம் று அண்ண வைர ெதா ம் ேபா ஹத ெச ேம வ .']_dd. அண்ண அளவ ப தி இைதப் ேபா எண்: 174 ெபறுகிற 'எ திராத ஒ ற வ னவ ய தி நைனயாம வஹப் ம அவ கள டமி ?) எ நைனயாம அறிய ள இப் தி 'ந ற வ ைசய பா டமி வைர ெச ) அவ கள டம் ஒ வ ைவ அழ அறிவ ப்பாள ப நக அள லா உ ேத ஒ எண்: 173 'அண்ண இ காண்கிேறேன? (ஏ பாடம்: 67 உறுப்ப ஹத க 'ந ல வய ஹத று சப்த ைத ேக கி 57 of 119 Visit: www. ெகாண் . அவைர ைவ அழ மா ற ம் ெதா .G ேநா கி உம ந க (ரலி) அவ க ெச ேவண் ய ெம றுதா ெச பாத நப (ஸ கள ஒ ேநா கி அ உம அறிவ ப்பவ : அன இமாம் அ தா எ ெப று (ஸ ம்ப ெச ) அவ க ஹத அறிவ ப்பாள ஹத அவ க நப (ஸ ைவ பாடம். njhFg. ) அவ க ெதா . தன ேடாமா அ அவ .webs. ப கப்ப ட ஒ நா ற ைத உண நப (ஸ கி று அறிவ ேடாேமா எ ப றி ேக கப்ப ட தி 'ந ள ஜ (ரலி) அவ க ெவண்ைம ெத ெகாண் வ டவராக வ தா .

காரணம் அ ேப இவ கி ைன வாேற இ த ஹதைஸ ப யாப அவ க அறிவ பற ம் . njhFg. .tamilislam. mg+jht+J' `jP].) ெச யாேத' ஹிம்மான ம் இ த ஹதைஸ று ம க ஒ க . ம் அறியப்படாதவ க கி . 'எ பா டமி யா ப ளவ நா பவ எ அ பா கி று . அ அ வ அறிவ றிப்ப அ எண்: 180 உதிரப்ேபா ய கைள வ னவ யத ஹபப் எ எ ெதாழ இேத ஹதைஸ அ சாப றவ மைனவ ய வாேற இைத சாய தா எ ஹத ('எம ற இப்றாகீ ம் எ மரண .']_dd.fspd. று உைபப் ஆவ . அறிவ பவ கள : வ .webs. .G வைர அ ல நா ற ைத உண கி ேவண்டாம் எ று அ லா வ தி ற வைர ெதா தூத அறிவ ப்பவ : அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க பாடம்: 69 ஹத தமி டா எண்: 178 அண்ண உ ெச யவ ைல எ இ த ஹத அ தா கி ஹத றன எண்: 179 அண்ண ெச இைத அ கி அவ க ைனயா டமி ம் சுைலமா ன எ அறிவ பா டா அ தவ ர அ ைனயா கி றா . அவ க ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டமி இமாம் அ தா க கி பாைர தவ ர ேவறு யா று இேத இ றிப்ப றா க வாய லாக எம அறிவ ப்பாள க எ ஹத ெச அறிவ ைல.com for more E-Books று . றி க மா? எ கி அைழ கப்ப றிப்ப இ எ எைத றிப் ெபயரா வயைத அைட றிப்ப இைத அறிவ ைனயா டமி (ஸ று ஆய ஷா (ரலி) அவ க ஸலா அவ கள டமி இ றி ) அவ க நப (ஸ இமாம் அ தா அ உ ைகைய க எ ம் வ ரண் 58 of 119 Visit: www. அவ க றா க று று இமாம் றன . றினா க ைன ஆய ஷா (ரலி) ம் இப்றாகீ ம் அ ைத ) தன இமாம் அ தா அஃம கி ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க றா . நா ப ம் ம றவ க ேவறு யாராக றிப்ப டப்ப றா க மா எ எ எ அறிவ ப்பாள க ம் பலவனமானைவேய எ சய கி றா க அஃம . பா றிப்ப கி ஒ ம் வைர தமி ற உ வா அவ க : ம் அப் பா டமி சி ம் இ தா க ஹம ஒ அஃம ெவா அறிவ ெதா லம் அஃம கதா எ பா ைக அறிவ அ ம் உ கி றா க உ வா அறிவ தன ஹபப் ப வ ம் ஹதைஸ அறிவ ெத வ எ ம் ய ேவண் ம் இ தி தா . 'உ று நா அ : று இமாம் அவ க யாம அறிவ ப்பவ : அ இ றா க ம் ெசவ றா க நப (ஸ உ ெத வ எ ) அவ க தமி டா க ம்.

த ைத வாய லாக ைக வழியாக ஹிஷாம் ப உஐனா. இைத 'நா . njhFg. அ ைக அ -ராசி ஆகிேயா எண்: 183 ைகய அ தூத ேத .']_dd. ஜுைப . ஒ ன 59 of 119 Visit: www. ேதாம். ஹத 'ெதா க ?' எ ம் அவர ப ைதய ஹதஸி அவ கள டமி கி ற க 'த எ வ ஆண் இ றிைய ெதா (இ தன (ஸ நா லா றிைய ெதா ஹம்ம ப எ ஸா க ப றிைய ெதா ஆண் லா றிைய வ ரா ப ) அவ கள டம் ெச வ சப்வா த கி . அத ஹ உ மதி ஆண் ஒ .tamilislam. சுஃபா. அதாவ அவ கள டமி ந றிப்ப நப . ஹம்ம ச ப . ஹபப் ச யான ஹதைஸ யா ெசவ வத தி த பற 'அ அறிவ ப்பவ : த ஜாப ஜுைப வ லா ம வா று ெசா று ச மா? பா டம் ெச ற தா கிராமவாசி ேபா ) அவ க பதிலள ந ெகா அவ கள டமி உ வா ப அவ க உ ெச றிைய ெதா எண்: 182 அப்ேபா யா : றினா . றா .G இமாம் அ தா 'உ வா அ அறிவ கி எைத ன எ ம் அறிவ ப்பா க ஆகிேயா அறிவ கி ஹத அறியவ றி அ ம் எ ைலேய' எ தூத (ஸ ேற நா க வ உ (ஸ எ அ எ ெச ன க தா க . இப் ைத ெகாண்ட ஹதைஸ ைக வ று வ னவ யதாக இதி ஜாப அறிவ ெதாட பா அறிவ கி கி எ றா . ெதாட பா அண்ண று அவ க பா டமி றி நப அவ கேள! வ உறுப்பு தாேன?' எ அறிவ வதினா வைர) று அ று வ னவ னா .com for more E-Books வ ப .webs. mg+jht+J' `jP]. றா க வதா று மாவா அறிவ ப்பவ : உ வா ப ந கி ற ஹபப் ைல' எ பைத அவ டம் வ வாதி ேதாம். எண்: 181 நா தி உ வா ப வழியாக ஹம்ஸா அ ச பாடம்: 70 ஆண் ெதா இவ றிப்ப : ம ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டமி அ உ றா க அறிவ அறிவ இமாம் அ தா கி பா டமி றா . ஆண் கிறாேரா அவ 'ஒ கி றிைய ெதா ம வா ப ம் எ என கப்ப ம் தா ஜுைப க வ றன . அத உ தா க பாடம்: 71 ஆண் ஹத ஹகம் எ ) அவ க அறிவ க . ஜ அவ க தன கிற க இ த ஹதைஸ த த ஒ றி வாராக! எ னா . ஸுப்யா றன .fspd. எதனா றதாக பு வ தா .

tamilislam. 'அைத று வ னவப்ப ட ேபா று பதிலள வைர மைற தா க மா? எ தன .G பாடம்: 72 ஒ டைக இைற சி உண் ஹத எண்: 184 ஒ டைக இைற சிைய சாப்ப அ லா சாப்ப டா ந உ சாப்ப வ உ டா க தி தூத ெச உ ெச ெச ெதா ைஷ தா கள ெதாழலாமா? எ (ஆ க ) அப வ க வ வ கள கள வைகயா ம் எ நப (ஸ தி கா தூத ) அவ க கிேற (ஸ எ ெச அறிவ அம ப். ைகைய ேதா எ 'அத காக ெகா சிறுவ ற ேபா கி க 'ந அறிவ ப்பாள க ஆகிய இத ஹிலா அவ கள டமி எ . தண்ணைர ெதாடாம ள ஹிலா ம் ஒ ந வல ைற சிைய . (ஸ ) : இேத ஹதைஸ அண்ண வாஹி கி ப அ அவ க றுகிறா க றிப்ப டாம றன . நப காம 60 of 119 Visit: www. அவ றி தி அைத பலமாக உ ) அவ கள டமி ெப று று பதிலள வதினாேலா அ ெச றி தன இமாம் அ தா வ டமி அ ெதா கி அவ க (ஸ ைக அ யாம அ று ய ேவண் று வ னவப்ப ட ேபா அஸிப் (ரலி) அவ க ) அவ க இைடேய உ ப அவ கள மா? எ யைவ' எ நட மா? தன . காரணம் அைவ (ஒ டக தன . நப க . ம் அறிவ ப்பாள கள என ெச அ சய (ரலி) அவ கைள அ சய கி (உ தலாக அறிவ ஸலாக அறிவ யஸ அ .']_dd. பற க வதினாேலா உ று ெத வ அறிவ ப்ப றா க .com for more E-Books ) . அவைர ேநா கி அ வ று ெதா க ேள ெகாண் வாய லாக அப் இ த ஹதைஸ அறிவ று தா கி அ சய ஆவ யா ஆகிேயா தா க . njhFg.fspd. ஆ று பதிலள ெகாண் ஆ ைட உ ந ெச று பதிலள ெதாழாத க மா? எண்: 185 உ ெதாழலாமா? எ பாடம்: 73 ப ைச கறிைய ெதா ஹத 'எ று வ னவப்ப ட ேபா தி உ ) அவ கள டம் வ னவப்ப ட ய ேவண் அறிவ ப்பவ : ப ரா ப ந டா ய ேவண்டாம்' எ ஒ டைக ெதா 'ஒ டைக (ஸ வதா 'அதா' ஜியா வ ைசய (ரலி) (நப இடம் ேதாழ ) ேநர யாக அறிவ .webs. ஆ று . mg+jht+J' `jP]. (ரலி) அவ க கி றா க கி றா . அைவ அண்ண லா ) றா க வ ம் று உ . அம எ றா க பவ எ தன று க ஹத றிப்ப அறிகி க! நா எ பா (அதாப ேற ல உன ட ேறாம் எ ம் இைற சி ெச அதாவ க ) கள .

எ ன அவசரம்? அவர . அைத என ) அவ க தி ெதா வரான அ உன தா க ெச றி ெதாழலானா க ேம ப டைத) க த நப (ஸ ெவ ட று ஜாப ெதாைட ெதா .ஆ ணய ெதாைடப் ப . மைச சிைய (அளவாக) பதாக ெச னா க கினா க ேறா அ அைத க த ப்ேப ப்பு . அவ க ம் எ ம் ஒ வதா ெச தூத வ று வ னவ னா க அைத என வ தி காைத ப நப (ஸ சிறிதள வ கைட ெத (ரலி) அவ க அண்ண ப லா லா ) அவ க உ அப்பா க திைய எ உடேன அவ க (ஸ . எண்: 189 லா டா க ைட தா க வ . ) மா? ஆ யாம (ஸ தூ கி ப ற 'எ ) அவ கள டம் வ வ று சிைய (அளவாக) ைவ அண்ண ஒ ஷுஃபா (ரலி) அவ க அறிவ ப்பாள கள (அத உ இைற சிைய வறுவ க திைய ேபா அறிவ ப்பவ : ந . பற .fspd.webs. ப . njhFg. அவ க (ரலி) அவ க ைகய மண் ப ய கீ ரா ப அதிகமாக வள தி இத ைவ ப அறிவ ஹத அ சாப்ப கிற ஒ கி றா . அப்ேபா தா க என . வ டா க ) அவ க று ெதாழலானா க அப்பா நப (ஸ ஒ . பற உ (ரலி) அவ க ய ெசா .']_dd. mg+jht+J' `jP]. . (ரலி) தாள யாக ைகைய அறிவ இவ . உ யாம தலாக எ ல ெதாைடப் ப தன திைய ைகைய திைய க ெதா ேறா வா தன . அவ க எ . ெச த. 61 of 119 Visit: www.tamilislam. இ க கி கள றா க கா ெச யா திய லி க ப எண்: 187 அ லா வ திைய சாப்ப டா க அறிவ ப்பாள : இப் ஹத த எண்: 188 ஓ இர கிேன அவ க நா . பற அறிவ ப்பவ : இப் ஹத எண்: 190 அண்ண ப களா க தூத தன நி அறிவ ப்பவ : இப் சாப்ப வ நா றினா க (ஸ கீ ழி வ (ரலி) அவ க ) அவ க டா க அப்பா எ பா ஆ . பற அ அைத அத ம்புவா ? எ தூத தி மா? ம் இைண தி பாடம்: 75 சைம த உணைவ சாப்ப ஹத ந ட ற ேபா வ .com for more E-Books . .G பாடம்: 74 இற தவ ைற ெதா டா ஹத எண்: 186 த இ அவ க ப க ைழ தா க ஆ 'இைத உ அறிவ கி ம் ம க கள மதனாவ ேம ப்ப .

அவ .G ஹத எண்: 191 அண்ண அள ேத வர ெசா ெச யாம தன நப (ஸ . . அ இைற சி ) சைம கப்ப ட ெபா ப தி அவ கைள ெதா அ தூத ப கள டம் வ இ தி ப்ப எண்: 193 லா அப் ைதய ஹதஸி கி அறிவ . பற ஹ றி சாப்ப தூத (ஸ கிேற .com for more E-Books டதா? ண்ைட . ப ப்ப அறிவ ப்பவ : ஜாப அ ெச ெதாழலானா க எண்: 192 அ எ டா க மி ச உணைவ ெகாண் ஹத அப் சாப்ப உ அறிவ ப்பவ : ஜாப நா ) அவ க ம் எ று வ ) அவ க 62 of 119 Visit: www. அப்ேபா அவ க தா க டா க உ (ரலி) அவ க ) அவ க று பதிலள ெதா இ ) அவ கள அைழ தா க தூத ம் ய தண்ண (ரலி) அவ க கேம எ சைம த(ைத சாப்ப ம் எ ெச ) அவ கள ப ெசவ ம் ெரா (ரலி) லா எண்: 194 அவசியமா உ தன . பற லா . njhFg. எகிப்திய ப த ப்ப ம்ப (ஸ ஹ பாடம்: 76 சைம தைத சாப்ப வலி சு தூத ைக அறிவ ப்பவ : உைப வ . பற கைள சாப்ப . அதிலி சுமாமா அ வதினா ேதாழ கள ட அவ கைளேய உ வ . அவ . அவ க லி அதி லா வ இறுதியான உ ெச (ெந யாமலி இ றிப்ப ஹத அ றா க லா வ லா ம் ேபா நா ைகயள வ தி ேதாம் என எண் ெந எ ப்ப (அ லா வ தி அ ப்பண மாக ெகாண் தா க ெகாண் ேத . ள வாய லி வ ஆம்! என லா ெசய று இமாம் அ தா . நா ப (ஸ ஜ ேற த ஒ று அ உ நா ப லா உன த ைத தி அவ க கி ெச ம் தா வ ேப க வ ச ஆகிவ க ஒ ம் வைர ெமண்று உ கவன . அப் ம்! எ அைத ெதா தா க (ஸ ) ைவ தி று வ னவ னா க எ தா ைக ப்ப .fspd. mg+jht+J' `jP]. உடேன நா ) அவ க டா ெகாண் .webs. (ஸ ெச ைய ேறாம்.']_dd. அவ டம் ம் த ய ேவண் தூத நா ஹத புறப்ப சைமய ன ப்பா ெச க வரான வர ஆேற அவ க க வ)தினா எகிப் க ராத அவ க உ ஒ (ரலி) அவ க க த ப அவ க றலானா : ஒ தா . ஹத று ெந றினா க . பற ைறகள .tamilislam.

mg+jht+J' `jP]. உ த அறிவ ப்பாள ஆவா . ) அவ க யாம எ உ ஒ வ ம் கணவாய நப (ஸ அ . அப்ேபா அறிவ ப்பவ : அ ஸலாமா (ரலி) அவ க பாடம்: 77 பா (ப மகேன! ந உ . வ தியவ பா வ ) ஒ தி தூத வ மாறு ஷுஃபா (ஸ ) இைண று வ ெகாண்டா டா . ஆனா . அப்ேபா . அவ ெகாப்பள சேகாத ய 'என அண்ண ப வ ) இ னா க ம் பதிலள .G ஹத எண்: 195 அ சுப்யா ப அவ கள டம் ெச சய றா க கல த) பான ைத அ வர ெசா அவ க லி வா உ ெச நப (ஸ அ . ெச (ரலி) அவ க தூத அறிவ ப்பாள கள றுகிறா : 'என பா ெகாப்பள று ெசா அறிவ ப்பவ : இப் பாடம்: 78 பா ) அவ க கிய . பற பா ந லா று ச தியம் ெச நம்ைம காவ ஹபபா (ரலி) க அ வரான ைஜ ேதாழ கள த ெகாண் ய ேவண்டாமா? . ப . ெந உம் ஹபபா (ரலி) அவ க தன . அ ெகா வ வ த .tamilislam. (எ நப (ஸ நப (ஸ (ஸ ற ேபா ஹம்ம ஓயப்ேபாவதி 'எ இ த அறிவ ப்பாளைர அறி காஃ' எ ட ஒ தப எண்: 198 அவ க ெச மாலி பாடம்: 79 இர தம் ெவள ப்ப 'தாத (ஸ ஹபபா (ரலி) சைம த ெபா ெச ம். ஹத . பற யாமலி ைடய ேதாழ கள ஓ ட தி உம் றினா க மைனவ ைய ெகா ) அவ கள ம்) தண்ண கினா க தா க அ க (மா த ராஷி ேபா வன ைல எ ) அவ க ) அவ க று (ரலி) அவ க வதா ேறாம். அவள ம் ெகா லாம . எனேவ அவ . தண்ண ப்பு மதி கினா க தா க ஹப்பாப் எ அ பாைர ப றி ப கப்ப . . நப ம் ம் 63 of 119 Visit: www.fspd.webs. அவைர உம் த ெச ) அவ க கீ ரா அவ க தா க ஹத ப்ப க எ று ெசா னா க ப கிய ம் உ ெச எண்: 196 அண்ண ெகாண் அட நப (ஸ வர ெச கிய எ வா னா க ப ம் உ ஹத அ வா அப்பா கிய எண்: 197 லா வ ெகாப்பள தி காம அறிவ ப்பவ : அன இத அறிவ ப ெச ைவப்பாள கள கணவ அண்ண ந எ ஹாஜி க ஒ இ கள வ று அண்ண . அண்ண அண்ண யா ? என வ னவ னா க ஒ (காவ ெசா தன மா? சுவ ைற ெதாடரலானா சா கள ) அவ க உண்பதினா ெகா ப ம் ெதா கலானா க வாய லி இ எவைரேய பு பவ க ம் அ . njhFg.']_dd.com for more E-Books க .

பற ப்ேபாம்' எ தலாக அறிவ ெகாண் (ஸ கள ைகைய எத பா ெகாண் ஓதி ப்ப ய ம் அவ டா ) ப ற பு லா வ று அம்புகைள அவைர இர த ைன எ தூத உம கி எ ' (அ ந அ தூ ெகாண்டா . அவ க க .tamilislam. எ த அள கிேனாம். அவ க ப ) தைலக றிப்ப தூத ம் ெதா தூ ம் ஹாஜி ைமயானவ டாதா எ ராவ க வ ) அவ று ம்பவ ைல வ உ ெச : ) அவ க ச ளய (ஸ ) இஷாைவ நா க ) அவ க எ கள டம் ப்பவ க ேதாழ க ம் அளவ இஷாைவ எதி யாமேலேய ெதா கால தி வ (ரலி) அவ க கிறா க அவ க கிய பண ய . அத எ ற) அவ அவர . அைத நா ) வழ மா? லா . அவைர ேநா கி றி தவறா லா உ தி ) த ப்பா க வ கைள எண்: 200 லா நா வ ( ெதாழ . வதா கி அவ ைற கழ றி வ எ அவ ேதாழ ேதா ற ைத கண்ட று வ ள த ஆரம்ப திேலேய எ று அவ ஹத எ 'சுப்ஹான வ னவ னா . (ஒ ைக காக கா தி ) அவ கள கிறா க (ஸ று அன கிறா .G கணவாய அ சா வ டா அ அவ வாய ேதாழ அவ ட தி ேநா கி எறி (ெதா தா கழ றி வ பய ேதா வ அம்ெப வ கண்ட ேபா பதி ) ஆ ெசா அறிவ ப்பவ : ஜாப பாடம்: 80 உற அ ப ப உற வ யா ஈ வ பாடாக இ தி வ டா க மி று. ப ற ைக 'அ தி ெகாண்டா று (எதி ) அவ சா ப த அம்மன த வாறு அவ (ரலி) அவ க எண்: 199 லா ேம ேதாழ னா .com for more E-Books .webs. ெகன தி (ஸ தைலக தூத கா சிைய ண் இரவ (ரலி) அவ க (ரலி) அவ க தி . இதனா தவ ர யா றிப்ப தா . 'உ ைல' எ அறிவ ப்பவ : இப் ஹத அ (உற க தினா ெகாண் று வ அறிவ ப்பவ : அன இமாம் அ தா ெதா லா வ இமாம் அ தா ேட வ றினா க . ஃ ெச ெகாண்ட த ) ஓ . அ ஹாஜி கினா . அைத அவ ச தா ெச வ ழிப்பைட கி காவலாள அம்ெப அைத அவ ெதாழ ெச நா ம் வைர தூ க கி பா வா க (இஷா றியதாக கதாதா அவ க : 64 of 119 Visit: www. njhFg. . இ டா க டா (அ தியாய தி ம் வ ம் வைர (அவ தா . ப ற ேதாழ ற . .']_dd.fspd. ச . (சபதம் ெச டா . mg+jht+J' `jP]. டா க தூத ெச தா .

கதாதாவ டமி றன . mg+jht+J' `jP]. றியதிலி ம் ேச உற அப்பா கா : வைத வ உம ப்பமானவ க எ 'எ று அண்ண (ரலி) ஹத கி நப றைவ நா ம தா அவ க ன ம்) (ரலி) அவ க ெசவ ப .ஹ உற (ஸ த கேள! எ ய ேவண் அ ெகாண் தூத வ ெதா ெச அவ டம் ம க (ரலி) அவ கள டமி யாமேலேய . அ று ெசா ய லா வ ஆவா . தா ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க றா க . njhFg. நதிபதிக வ ளன . இவ ஹத பற ெச உ அ உ ெச எ யாம தி ெதா வா க அறிவ ப்பவ : இப் உ ப மா ெவள ேயற வா னா ம் ேபா ப்புண் கியவ உற கரான நிராக ைணப்புக தா உ ெச ஆ ெப வ னேர அறிவ ஆரம்ப ைத இப் ேம றிப்ப டவ நப (ஸ 'அண்ண பா ைல. பற றன . அவ கள 65 of 119 Visit: www. பவ றா . ெதா ற ஹத .G இைத இப் அப அ உைரநைடய ஹத எ அறிவ கி ைக இகாம எண்: 201 இஷா ெதா நி று. ) அவ க 'என (ஸ கி றா க கண்க ) அவ க அறிவ கிறா க உற . ப ற .webs. னா .']_dd. அைவ யசீ ளம் உற வா க க (ரலி) அவ கள டமி று இப் உ ம்' எ ம் இைத அறிவ ள . அப்ேபா அவ கேள! என ைவப் ப றி இதி எண்: 202 லா கதாதா அவ கள டமி றப்ப ட தூத ம் வைர ேபசி அறிவ ப்பவ : அன உ தி ைக நட தின . ஷுஃபா அவ க கதாதா அவ க ஹத ஹத கைள ம . ஆகிய அறிவ ப்பாள க தாலன ைய தவ ர ேவறு யா எைத .fspd. ம். அவ க ெகா ெதா பா எ உ ெதாட பான .tamilislam. 'ப எ அவ க ஸுஜு தன . (ரலி) அவ க றிப்ப வ ைல. அவ க கா கப்ப டவ களாவா க அறிவ எ கி அப்பா ய ேவண் சிறு புனான றன (அதனா கி : அ ) உற கிய ந றுகி ம க வா க 'ஏெனன தள றா க கப்ப ட ஹத ெச ள சில சாப உற தலாக அறிவ கி ேதைவ உ . அவ கள டம் நா ம்' எ இமாம் அ தா 'ப ற ைட வ அப்பா . 'எ ம்.com for more E-Books . என வ உ (ஒ வ ) கியவ ற அவர க வ யசீ கா று அறிவ ப்பு ைல. என றினா க எ றிப்ப அபு ம் தா கி (உ று அ ஆலியாவ டமி ைக ெதாட பான இப் . 'உற ேவெறா ம கள டவாறு (ஸ தாவ அ கா இத றிப்ப டவ று வ னவ ேன று ஒ அறிவ ப்பவ ) அவ க று பதிலள ) எ ல ஒ தன .

இைத அவ க .tamilislam. டாேரா அவ (ஸ ) ! க உ ெச .']_dd. வாராக!' எ று த ேவதைனய னா அண்ண தூத ஆண் ேபா ப ?எ (ரலி) அவ க . யா மிதி ப டா காலா : மறு ெபா கைள காலா எண்: 205 லா கண்களா க மா ேடாம். த கா று வ ெச தி டா ம்ப றினா க அவ ெதா . அ ஒ கி ேத லா வ ள ெச வ அறிவ ப்பவ : அல (ரலி) அவ க ஹத எண்: 207 உற தி ள தி . mg+jht+J' `jP]. அ க ) அவ கள டம் 'ந அ .G உம அப்பா (ரலி) ஆவா எ (ரலி) அவ க இமாம் அ தா யசீ (ர அ காலி று ர அறிவ ைன க றாதைத அவ க அ காலி றினா க தாலான (காரணம் இ ஹத . வ வைத) . இைத நா இ தி யம் ெவள ப்ப டா ந உ நா ) அவ க ற ( உன ைக ட அதிகமாக ெவள ப்ப வைத கண்டா ெதா தி று இப் ம். பற க! உன தா க வாறு . ம டாக மிதி தா கி வ ைகய வ வ ம பாடம்: 83 மத (இ ைச ந ) ெவள ப்ப ஹத லா ைடய) தைல ம் ேபா பு ம். ஆைட (தைரய ய மா ேடாம்.fspd. ஹ ம் வ தமாக ப அறிவ ப்பாள க ெசா ல யசீ றும் ட க கி வ தூத தவ ைல. njhFg. ேம 'ஆசன வாய உ ெச அவ க ஹத (ெதா நா றினா க ப் ெபா த எ பாடம்: 82 ெதா ஹத 'உ (ெதா அ வாராக' எ . கள ஒ வ ைகைய வ வ தி று அ லா ப உ வ ந ெதா ) உ தூத (ஸ எண்: 206 என இதனா எ ள (மத) இ ைச ந ெகாண் ைறய ெவள ப்ப ேட .com for more E-Books .webs. அறிவ ப்பவ : அப் ம ன அவசியம் ஏ ப ப்பா க றா க கதாதா அவ கள இைத ஒ எ ஆகியைவயா . 66 of 119 Visit: www. அேதா ம்) ப் ெபா ம் ேபா க க எண்: 204 கழி எ றினா க ஹதைஸ இமாம் அ ேத ம் அவ க ெகா பாடம்: 81 கழி கி றியதாக அவ கள பலவனமா எண்: 203 றிப்ப தாலான ய ெகாண்டா க ) அவ க ம் ஹத அவ க ) அவ கள டம் ெத வ எ (ஸ உ ெகா ) அவ க ெச க!' எ ) அளவ நப (ஸ (ஸ றிைய க ெகாண் வ ெகா ெகா று பதிலள த .

றா க : ?எ வ கி ம் ஆகிேயா றா .G ஒ வ த ைடய மைனவ ைய ெந மத ெவள ப்ப டா தி தூத (ஸ அவ எ ன ெச ) அவ கள அவ கள டம் இைத நா அவ க மி தா ப அவ க றுகி அ மகளா வ (ஸ ) அவ கள டம் வ னவ ேன ேபா று அவ தன ெச அறிவ ப்பவ : மி தா ஹத ந அ ெதள வ (ேம கண்டவாறு) ேக டதாக இத ேபா று அறிவ தி ஆண் தூத பதிலள கி (ஸ றிைய ததாக இமாம் அ தா இைத அண்ண அறிவ ஹத கி அவ க நப (ஸ எண்: 209 அேத ஹத இமாம் அ தா றுகி ச அவ க ம் ஒ இ ம் இடம் ெபறுகி அவ க றிப்ப கி ற ஹிஷாம் அவ கள டமி அறிவ கி றன . 'அவ ெகா அறிவ ப்பாள த ைத றன . ம்' எ : லம் ஹிஷாம் அவ க அறிவ புலாலா. அவ க வாராக!' எ ப எண்: 208 ெசா . அ லா திைய எ ள அ உ வ ன ெச வதா வ தி வ ஆைடய அ அறிவ ெச .ச எண்: 210 ேத கி வ (ரலி) தி அல.']_dd. ஹிஷாம் த ைத வாய லாக இ த ஹதைஸ ஆகிேயா ப ல ப வ ைரகைள எ த ைத வழியாக சிரம ைத அைட ேத தூத வேத ேபா தூத வ று வன உஐ தி ெச லா தன றா . இைதப் ப றி நா ம ம உறுப்ப உ ம்ப லா மைனவ எ (ரலி) அவ கைள அ ) அவ கள டம் வ ள கம் ேக கண்டா என அதனா ம்? அ ேக க ெவ கமைடகிேற (ஸ றா க ய ேவண் ம் ேபா (ஸ . இைத நா தா க ட ப நிர அ லா 'இத காக ந உ .tamilislam.fspd. அைத மி தா ம் வ ைரைய வாய லாக த . மி தா ெப ற . ஒ ேம கி ) அவ கள டமி ஒ தி (ரலி) அவ கள டம் ள றா க அபதாலிப் (ரலி) அவ கள டமி அல ப ஹத அறிவ வ வ . mg+jht+J' `jP]. மி தா தா க (ரலி) அவ க ) அவ கள டம் வ னவ ய ேபா ம் அத அவ கள டமி மி தா அறிவ ப்பாள ம் க ைக (ரலி) அவ க றா . ெதா று பதிலள அபதாலிப் (ரலி) அவ க அல ப கள 'உ பதா லா லா அவ வ ' என னா க அ . ெப றிப்ப டாம ள நா ப வ ைகயள மி தா . அதிகமாக ) அவ கள டம் மானதா ம்' எ அவ கேள! ஆைடய று நா கல வ ேக ட ேபா ட எ று று மத 'ஒ று ந 67 of 119 Visit: www.webs. njhFg. த த தூத இைத உ தூத ள ஹதைஸப் ) அவ கள டமி அவ கள டமி அதிகமாக மதி ெவள ப்ப வ னவ ய ேபா பதிலள வன . அண்ண அறிவ கி றா . வ றி அல (ரலி) .com for more E-Books . இப் நப (ஸ .

']_dd. njhFg. mg+jht+J' `jP]. ஹத ம்) ஆண் உய ெச மைனவ மாதவ ல கானவளாக இ அவள டம் அ அ அ று அவ க ) அவ கள டம் நா வ ஆனவளாக இ தி அறிவ ப்பாள எண்: 213 தன எ சஃ இ த ஹதைஸ ெதாட கிறா .webs. ள (இைத) உட க ேவண் யதி அ . ஹகீ ம் அவ க லா ேம ப . அறிவ ப்பவ : ஸுைஹ ப கா ய லா ெதாட க ேக ேட அைன வ ெதா டா ம் அ தி ம் இ ைச நைர ெவள ப்ப த ைக உன அவ க ந உ பதிலள தா க ஹத எண்: 212 ெச .G கா மள பதி தண்ண ெசா னா க ெதள ப்ப . ஒ ண் வ தி ஆ வ . ஹத வ ப தி உன அறிவ ப்பவ : தன (ஸ ம் க று ந உ வ (ஸ யைவதா ேபா மதியான சிறிய த ைத அ ம்' எ ள ப்பு கடைமயா மதி (இ ைச நரா வ மைனவ மாதவ டா அவள ட தி ம் தூத ம். அ ப்பு 'இ அறிவ றி ேம ப இத லா அ எ ன? எ தூத அ அறிவ ப்பவ : தவ ஆ பாடம்: 84 வ இ லா தி ப ப்ப றிப்ப வ ெவள ப்பட வ தி வ தி தைட வ தி (இைத எ பதா பத ம்) றிப்ப ப்பு ம்.fspd. அ று ஹிசாம்ப மதியா ) அவ கள டம் வ னவ ய ேபா இைத வ . ஆனா பதிலள வான தா க அ ல. வ ைதகைள லா அறிவ ப்பவ : அப் என அ உறுப்ைப மா ஹுைனப் (ரலி) அவ க வ . பற ட டா க வ ள கமாக வ றா க அ : ம் எ . ெவள ப்ப டாேல ள க ேவண் 68 of 119 Visit: www. று என கல று அவ க ெகா மதி வழ ள கஃப் (ரலி) அவ க கி ெகா று பதிலள : இ த ஹத (ஸ ம க .எ று வைத வ தி .tamilislam. தூத ம். தா க . எ ) அவ க தா ள வ .com for more E-Books ம் . அத ேபா ற இ ைச நைரப் ப றி கசிகி ப றி உன க ேவண் ற ைல எ ெகாண் பைத கிய காரணம் ெம று க டைள . . ேம க ஹகீ ம் அவ கள ம் ேபா று நா ற தூத ன (ரலி) அவ க ெபண் உட ைலயானா அறிவ ப்பவ : உைபய ப இமாம் அ தா றா க ம் ெவள ப்ப ம் ேபா ம்' எ (ரலி) அவ க கி ேபாதாைமய னா . அத இ சிற ததா ஜப லாமிய ஆரம்ப கால தி ஆைடக ன? எ எண்: 211 அவ கள டம் வ னவ ய ேபா மாதவ டா எ ெவள ப்படா எண்: 214 ெகா சிறிய த ைத வாய லாக ஹிசாம் ப மதி கப்ப ட இமாம் அ தா ஹத சா .

G ந ம உ ந ம் ள ச ப காரம் எ ள ப்ப ெவள ப்ப டா த ப்புக யா ம் அ வ க கால தி க டைளய டன . எண்: 216 ஒ ஆண் வ ள ப்ப ெசா ஹத லா வழ றிேயா ம் எ எண்: 217 அவ க ெவள ப்ப டாேல ெசா அ ஸலமா அவ க பாடம்: 85 ஹத ள எண்: 218 ஒ .fspd.webs. ஜு வ (ரலி) அவ கள டமி இ த ஹதைஸ அன அவ க ற த இைடேய அம று அ சய வா க அள . அ க லா தடைவேய தா க ) அவ கேள! இைத ந டா ஹிஷாம் ப உ ) அவ க ம்ப ள ) அவ க .com for more E-Books . எண்: 219 று வ தி கி நப (ஸ லாமிய .']_dd. (ஸ பைத தி கிய அ கடைமயாகிவ தூத ேபா க ேவண் வ மைனவ றிைய ெபண் வ தி த னா க ம் எ ள அறிவ ப்பவ : உைபய ப ஹத றவ று இ த ஹதஸி எண்: 215 வ உட கடைமயா ைக எ ஹத றா தன . mg+jht+J' `jP]. கைடசிய (ரலி) அவ க அவ க ம் எ எ தூத தி ) அவ க ன க ேவண் ைற உட று அவ க (ஸ று அண்ண ஆரம்ப கால தி ேறாம். இ காம நா அ வ மைனவ ய கள டம் ெச ெகாண்டா க . வ தடைவ ேவ உ ம் 69 of 119 Visit: www. கிைளக இைண தா வாேற ெச மறு லா தூத றினா க ம் இ ம் எ மதிேய ப ள ) அவ க னா க அறிகி ைடய நா இ தி யம் ெவள ப்ப டா றி கஃப் (ரலி) அவ க . (ஸ வாய லாக சாலி இ ெவள ப்படாவ நப (ஸ ெகா (ரலி) அவ கள டமி ம். njhFg. அறிவ ப்பவ : அன று வ மஃம ம் அன அவ க அைனவ ேம அண்ண வாய லாக அறிவ பாடம்: 86 தி ஹத ெச தி ள புற ஒ ம்ப உட நா தூத அண்ண (ஸ க ஒ ெவா ற ெகா நப (ஸ ஒ தடைவ ம் ள டாதா? எ ம் சு தமானதாக ஆ று நா ம் எ ப அபு தன ம் (ரலி) ள ெச தன அகல ஆகிய (ரலி) த மைனவ ய கள டம் இ லா ெமா தமாக ஒ அள ைஜ வாய லாக அன வ னவ ய ேபா று பதி வ அ கதாதா அவ க . ம் ள ) அவ க று அ ) அவ கள டமி றன .tamilislam.

tamilislam. ள ேவண் அவ உ வ ள ப்பு ள ப்பு ெதா று அ ஆண் தி றிைய க தூத லா வ (ஸ ப உம கடைமயான நிைலய ைக காக ெச வ ேபா அறிவ ப்பவ : ஆய ஷா (ரலி) அவ க ஹத எண்: 223 இ த ஹத ெகாண் வ அறிவ ம்ப னா தலாக உ கப்ப ைகக ள இமாம் அ தா 1. இைத உ வா அ பார உற ள ேவண் ப . : ப் அவ க ) அவ கள டமி வா க . இேத ஹத பார அறிவ கிற . இைத நப (ஸ அவ கள டமி உ நப ள ப்பு காமேலேய உண் நப (ஸ ம் க அவ க றாக அறிவ வழியாக அ . ெகா ெகா வ அறிவ ப்பாள கப்ப பற றினா க ) அவ க உண்ணலாம் எ கப்ப ) அவ கள டம் அறிவ ப்பாள றுகிறா க வழியாக இபு கிறா . கிறா .G அறிவ ப்பவ : அ ராப ஃ அவ க றிப்ப இமாம் அ தா (ரலி) அவ கள அன ஹத உ எண்: 210 கள ஒ மண் ம் அவ (ஸ ) அவ க அ வ ரண் உட ஹத எண்: 221 ஏ ப வ எ றிப்ப ஹத ேபா . க ம் ெதாடைர உண்ண ம்' எ ஆய ஷா (ரலி) ெகாண் அறிவ ப்ப அறிவ க எண் அறிவ . இதி இரண்ைட ள ப்பு .webs.' வ ேவெறா ம் அறிவ அவ ஸிஈ அவ க அ அ ெச ள கிற அறிவ ம் இப் . ெகாண் . பாடம்: 87 த லா ற வாராக! எ (ரலி) அவ க கடைமயானவ எண்: 222 ச யானதா ம் எ ெச காமேல உற உ அறிவ ப்பவ : அப் பாடம்: 88 ெகா அ கிறேத! எ லா : இைதவ ட மிக க தாப் (ரலி) அவ க ட ேபா று அ ற றினா க ள றா க மைனவ ய டம் உட ம் இைடய கடைமயானவ ப ஹத தன வ அறிவ ப்பவ : அ சய உம கி . ள றினா று அண்ண (ஸ ெச (ரலி) அவ க வ ள ப்பு கடைம தூத வ உ வழியாக ேவெறா கடைமயானவ அ ஸலமாவ டமி 3.com for more E-Books . உற த கடைமயானவ ெதாடைர கிறா . 70 of 119 Visit: www. று ேதா இரவ தன ம்.']_dd.fspd. இ த ஹத இதி அவ கள ள ப்பு 2. ஸிஈ அவ க . njhFg. ல ப கிறா க இப் ேபாலேவ . அ சு தி ) அவ க . . mg+jht+J' `jP].

நப (ஸ சப்த . njhFg. கிற களா? ல த இறுதிய லா? .fspd. mg+jht+J' `jP]. : உ ம்பும் ேபா தா க றுகிறா க ைன ஆய ஷா அவ கள டம் ேக ேட இரவ க வ ம் ேபா ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டம் ேக ேட எப்ேபா ஆரம்ப தி க நா (ரலி) அவ க ெதாட ஹ கடைமயான) நப (ஸ அவ க உற மதியள கடைமயானவ எண்: 226 நா அ அ தாலிப். ம் நப (ஸ 1.com for more E-Books .இ த 71 of 119 Visit: www. இத கிறா க அறிவ எண்: 225 ள ப்பு உண்ண உற ச வா க ைகயள .']_dd.அ ட லா தி ம். அத ச அம் பா தா க . மண் ) அவ க வா களா? அத ம் சிலேவைள மிகப். எண்: 224 ஆய ஷா (ரலி) அவ க ) அவ க நப (ஸ ெச ெகா ெச தா க ஹத உற வா க ) எ க கடைமயான ஒ ) அவ க ப இமாம் அ தா அறிவ ப்பாள வ ள ப்பு ைதப் ப அ அ அத அ அவ க அ அ லா லா ெதா ெதா அத அ அ றிப்ப டா க உ ெச எ யா ப அறிவ ப்பாள உம . ம் நா த ஆைன அவ க . கிறா க . கடைமயாக இ யாசி ம் இைடேய ஒ 2. அப் உண்ண வ பதிலள ேக எ ஆரம்ப தி அ லா ேக எ ? இரவ பதிலள சப்தமி தா க றி ப இ லா ப உ அறிவ இறுதிய ம் எ ெதா பதிலள மிகப்ெப யவ லாப் புக ல ம் எ . ( நா ைகயள றிேன றுகிறா க ய ேவண் ல . சிலேவைள அவ க வா க க ப கிறா . அத . எஃ ள ப்பைத ந தா க மிகப். சிலேவைள அவ க .G பாடம்: 89 ெச ள ப்பு ெகா ஹத வ கடைமயானவ . அம்மா ஆரம்ப திலா அ ைன ஆய ஷா அவ கள டம் ேக ேட ஓ . மண் வ நா ம் நா இறுதிய . ள ப்பா க தா களா? அ று வ ய .tamilislam. நப (ஸ ம் சிலேவைள இரவ வா களா? அ ம் ஓ ம் று வ ய ஆரம்ப தி அவ க ம் ெச . அலி இப் ஹத ள ப்பு ல பைதேய அவ க அறிவ ப்பவ : அம்மா இ உண்ண அ . .ெப யவ . சிலேவைள அவ க ம் ெதா றிேன : ள ப்பு ) அவ க இறுதிய றி ஓ : இரவ .webs. ம்பும் ேபா (ரலி) அவ க ம் சிலேவைள இரவ நா ம் ேபா . இ த வ ஷய தி லாப் புக உண்ண . இ த வ ஷய தி சப்தமி யாசி மதி. இப் ள ப்பு பாடம்: 90 வ அவ க கடைமயானவ .ெப யவ தா களா? அத சப்தமி வ வாறு ள ப்பைத தாமதி க அ ) அவ க ள ப்பா க ைகைய இரவ லா த ப உ (அ .

கா தடவ னா க த ல வலிைம மி கவ களாக இ கழிப்பைற ெகா கிறா க ெசா றுகிறா க . எ ஆைன ஓ '. 'ஒ கள . அத ஓதினா க அவ க கேளா ைல. mg+jht+J' `jP]. லாப் புக இ ) அவ க . அ ஆ ச யமைட தன . அவைர (ஹுைதபாைவ) ச தி கடைமயானவனாக இ . அப்ேபா கழிப்பைறய லி னா க மல ப அ இ ஆைன ஓ று வ ய தண்ணைர தவறாக பு இவ கேளா ெச ) அவ க இ த ஹத ஸலமா ெசா வ றினா க ேக டதாக ஹஸ கடைமயானவ ம் எ ம் வ : : இ த ஹத .எ ேச கைள ேதாம்.fspd. க ெச ஆ .tamilislam. ைழய மா டா க எ த அ லா ள ப்பு கடைமயானவ று நப (ஸ அறிவ ப்பவ : அலி (ரலி) அவ க ஹத கடைமயான நிைலய ெதாடாமேலேய தூ கி வ வா க நப (ஸ . அறிவ ப்பவ : ஆய ஷா (ரலி) அவ க ெசா இமாம் அ தா யஸ அ ப ஹா வஸ தி ெகா ளப்ப அறிவ கப்ப பாடம்: 91 ஹத கிற ள ப்பு எண்: 229 அப் இரண் லா ேப ட தாைர அைழப்ப 'ந மா க கிற ேப ேச க தி தண்ண ப ஒ தவ எ ெச றி க 'எ ேக வா . நா . அத வலிைமைய இ த ெசயலினா க கிறா க ட தா டம் ெகாண் னா க ைகெகா கிேற எ ப அவ க தவ ர. அவ க று ம் அவ கைள வதிலி ய அ ெசா நப (ஸ லிம் அசு தமாக மா டா ' ) ம ) அவ க மதி . உ ப ன தண்ணைர ெசா பவரா அஸ எ . ைகயள எண்: 227 வப்படம். அவ க ப்பத காக அவைர ேநா கி வ த ேபா னா க ம் ஒ ப்ப னா க கடைமைய அறிவ ஹா ம றவ வைர னா : கடைமயானவேரா அலி த இைற சிைய உண்டா க ெசா . njhFg.com for more E-Books . அறிவ ப்பாள பாடம்: 92 ஹத . க ம் அலி (ரலி) அவ கள வ ெவள ேய வ த ப ற ஹுைதபா (ரலி) அவ க நப (ஸ நா : தவ கிற க ைகயள ைல. 'நா ) அவ க 72 of 119 Visit: www. ள ப்பு ) அவ க . எண்: 228 ள ப்பு ேக எ னா .']_dd. ஏெனன .webs. பற எ ெவள ேய வ (ைகக : 'நப (ஸ .G வ ஷய தி றிேன ஹத உ ச . பற றுவ கி ஒ எ தா க க வ ம் த று ெசா டா க க வ ள ப்பு எண்: 230 ஆ ைகெகா ள ப்பு ெசா லி அ .

றிப்பு: 222 த ெமாழிெபய ப்பு அ பாடம்: 93 ஹத வாய (ஸ ள ப்பு லா க (ப கடைமயானவ வ தூத தி ள வ ேனா கியவாறு) ப ) வாய ) (வ அ (இ த உ தரவ எைத ேம ெச அவ கள டம் வ அ ம். பற தூத அண்ண டன . (ஸ ப ள ப்பு 'எ க எ க ளய ள வாய ள ைய வ ைழ . அத . mg+jht+J' `jP]. ஹா அவ கள ) அவ க ) ேத லா பவ டமி று க டைளய தன . ) அவ க ப்பைத ெவறு ேத ேபாக வசதியாக ப ைக கிைட யாதி மதி க மா ேட அறிவ ப்பவ : அ எ ல ) ச ப கைள ப க ேநா கி) மா றியைம ஆனவ கிறா க ள ைய ஒ ) இ த (வ ேநா கி மா றியைம (ஸ றா க ள ஹத ல. நா தூ .com for more E-Books ஆமி .) எண்: 232 அ 'எ தி லாப் புக . அப்ேபா எ ேற ஒ . இமாம் அ தா இத ஆவா .G ஹத எண்: 231 ஒ மதனாவ அவ க ெச ெத ச தி தா க று வ ேட வ . நா . த க நப (ஸ ) அவ க நப அவ க ம் (ேவறு திைசைய ள ைய மாதவ டா கிறா க தி எதி பா ள ைய வ . 'நா அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க ( வ ைன நப (ஸ ம் ( ைழவத ) நா . எ ேக டா க ள ப்பு கடைமயான எ உ நப (ஸ க ) அவ க ப கிறா . அ பற ' ப ரேவசி த இ ம் எ . வ ம் (ேவறு திைசைய) டா க று ம க ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அவ க ேக! ஹுைம ைடய ேதாழ கள தன.ேக ெச நா ைமய ற நிைலய பாைதைய மா றி ள 'அ ஹுைரராேவ! ந . 'எ றுகிறா க 231 வைர உ ) அவ கள டம் வ ேத று நப (ஸ அம ம் இேத ஹதஸி அறிவ அறிவ அறிவ அவ க த 'எ ) ேவறு வழியாக ள ப்பு கடைமயானவனாக இ லிம் அசு தமாக மா டா இமாம் அ தா ெகாண் நப (ஸ றி . இத .']_dd. 'இ த வ ப : .fspd. ஏெனன ப ப கடைமயானவ க று ெசா னா க அறிவ ப்பாள கள றிப்ப ஒ ள ைய லா வ வ அண்ண .tamilislam. ம் அ . njhFg. : வரான அப்ல எ பவ புைல அ 73 of 119 Visit: www. .webs.

இ தைலய லி ைள ைகைய ைக ைகய கள வரான யசீ . . இப் ) அவ க லப்ப க லம் இமாம் மாலி . .tamilislam. ள அேத இ ேம . றா க இமாம் அ தா க நப (ஸ கிறா க ைகய அவ க றா க ம் ேபா வா க ) அவ க அவ க இேத ேபா ெசா கி ேத ந ெகாண்ேட இடம் பைத அ கடைமயாக இ . அப்ேபா க ெசா தூத தி 'எ (ஸ க 'ந ) அவ க உ று ைசைக ெச யவாறு வ மறதியாக ம க க ஹத எண்: 234 இ த ஹத ெபறுகிற . njhFg. பற ெதா அறிவ ப்பவ : அ ப ரா (ரலி) அவ க ப ைடய இட தா க அவ க ெதா கி ஆகிேயா றா க . நப (ஸ றினா க று ைசைக ெச னா க இ த த ேபா 'எ அவ க னா க லா ஹா அ சலமா வாய லாக ஜு ைகைய வ த ப . றினா க ஹம்ம . று நா று ெசா அ ஹகீ ம் வாய லாக இைத எம இகாம எ (ெதா ஸலாக) 'அ ) அவ கள டமி ஹத 'எ எ வாய லாக அ . நா கி இமாம் அ தா ஒ ( ைழ தா க ள ப்பு றா க அவ க ) எ 'அவ க றிப்ப நி இ த ஹதைஸ அறிவ று அவ க ெகாண் பற த ேபா 'அப்ப ேய இ அண்ண நப (ஸ ம க எ த ப உ கா று அண்ண ஹம்ம அறிவ ெதா இ மாய அறிவ கி ப (ஸ க அண்ண று ( த ப ெசா அ தன எண்: 235 லா வ ெசா இட தி ) அவ கள டமி அவ க தி வ 'எ றிப்ப 'த ப ரபஃ ப லிம் ப தூத நி எ ம க (ஸ ற எதி பா ம்) தி ற அ னா க ம் ெதா மிட தி ம்ப வ டா க றிப்ப கி ைகய னா ெச று தூத யஸா அவ க .G பாடம்: 94 நட ள ப்பு த ஹத கடைமயானவ எண்: 233 அ லா வ ைழ தா க ெகா . ப ெதா அ ஹுைரரா (ரலி) அவ கள டமி அவ க தன னா . .webs. பற று அதா ப கி த ப இ த ஹதைஸ ப். இத ஹதஸி ஆரம்ப தி எ றும் அத எ றும் அறிவ மன த கைடசிய தா .']_dd.fspd. ஹிஷாம் ஆகிேயா தி றா க ) அவ க ம் தா தா வ வ அண ய றினா க று ெசா . அப்ேபா ைல எ நப ) ெவள வ று அவ க 74 of 119 Visit: www. தா க ஸலாக (ஸ வழியாக யா. ெபா அறிவ ப்பாள கள ெதா ைக நட தினா க .com for more E-Books .ய 'எ நி (இ க வ ள றன . அபா றா க ல திலி ) அவ க று அண்ண இப்ராகீ ம் அறிவ ள நா . mg+jht+J' `jP].

அப்ேபா று ேக ட ேபா ) ஒ தவ க தா பாடம்: 96 ஆண்கைள ேபா ஹத எண்: 237 அவ க . ஒ ள ஆண்கைள (இ தா க . 'அவ ெகா கிறா .G ஞாபகம் வ த ெகா ெச நி . உடேன ம கைள ேநா கி உ க று எ ள வ று ெகாண் று ெசா தன த எ னா க . 'ஒ வ (ஒ அவ மாதி யான) கன ஈர ைத தா க மா? எ வ ஷய தி .com for more E-Books . று அண்ண வ காண்கிறா . ெவள ப்ப டதாக 'ஆம் ெபண்க று ெபண்க எ ஸுைலம் (ரலி) அ கிறா 'எ வ ைல எ அவ உம் அறிவ ப்பவ : ஆய ஷா (ரலி) அவ க அ காண்வ ற வ னவப்ப ட ேபா உைர நைடயா ) அவ கள டம் வ னவப்ப ட று அண்ண ெபண் இைத (ஈர ைத) கா கடைமயா ஆைடய று நப (ஸ ம்' எ பா ள வ ம்ப யவாறு அண ய ஈர ைத கா கண் தி ெசா றவாேற எதி பா ஆைடய மாதி யான கன ஒ ந . . ைன ேநா கி. njhFg.அ ஆசியா. ைடய இட தி ஹ ப் எ அவ கைள நி று தூ எண்: 236 (ஒ எ க ேதாம்' எ பாடம்: 95 இரவ அறிவ ப்ப க று ேக ட ேபா நைர ைனயா ஸுைலம்) . 'ஆய ஷாேவ! வாறு (தா றுகிற ?எ ம் று ேக டா க 75 of 119 Visit: www. 'ஆம் அவ ) அவ க றி அ அவ கைள (உம் எ எ வ) ஒ றுைம ேதா ைல' க ஹா அவ க அவ கேள! உண்ைமைய .']_dd. mg+jht+J' `jP]. இ ைடய வ 'அவ க றுகிறா . கி எ .tamilislam.fspd. கண்டா அவ கள ெபண் தூ க தி க ேவண் மா? அ று வ னவ ய ேபா றா க நப (ஸ : நா ) அவ க ம்' ப தாயா ற ஆண் ல ேவண்டாமா? . உம் லா தா க லா ஸுைலம் அன வ கண்டா பதிலள அவ க லா ப ைள உன அவ ன நிைன கிற க ள தா க ெதாட ேநா கி சீ! ஒ அ தூத ெவ கமைடய மா டா காண்பைதேய கண்டா எ தி வ க ேவண் ம்' எ என அ தி கி (ஸ வல கரம் மண்ைண த றா று பதிலள ம் இைடேய உ ) அவ க கண்டதாக நிைன றா (அவ க ேவண் யதி அவ ம் ஈர ைத மாலி ம ள ப்பு . நப (ஸ ள ம் இைத காண்பாளா? எ தூத த ஈர ைத ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அறிவ ெபண் எ ள எ ப கள டம் ம். பற த தைலய லி கள டம் வ தா க அறிவ ப்பவ : அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க இ அ யா வ அறிவ ப்பாளரான இப் இத எ கி பா தன ற வைர நா ெகாண் ஹத மன த அவ நிைன (அவ ள இ க ேவண் ேபா .webs. ஆனா பதிலள தா க ேவண் மா?) எ ஒ ைல) ஆனா ள று பதிலள மா?) எ க ேவண் .

அள நிைறேவ றுவா க ஆய ஷா (ரலி) அவ க இமாம் அ தா மான தண்ண தூத தி கி ஸுைலம் அவ க ) அவ கள டம் வ தா க ஆகிேயா ஹஜப எ அபஸலமா வாய லாக உ வா அவ கள டமி பாடம்: 97 எ : மாலி உட (ரலி) அவ கள டமி ஹிஷாம் ப றா க ைடய சேகாதர றன . அளைவ நாம் அறியலாம். ம் இமாம் அ தா பர ) அவ க றா க அறிவ அறிவ இமாம் அ தா கி (ந ) ெகா அள வாய லாக மஃம (ஸ பா . ஆனா கடைமயான ம் ஒேர பா திர தி (ஸ றா . உைக மக ம்.']_dd. அறிவ ப்பவ : அ : தா க ம் றா . ஒ ஒ . றிப்ப ம் என புகா ய றா . வ டம் ெத வ (ஸ று அறிவ ைறைய ைவ அத லிமி எ : ம் சிரமம். அவ க ஜு கி .webs. ைஜனப் று இ த ஹதஸி : கி 'ஆய ஷா லா ள ப்ேபாம் எ ட இ த ரா த ெப தி றா க களா றுவதாக கி ம் எ றா .tamilislam.fspd. ஜு அவ க அவ கள டமி இ மாலி வாேற அறிவ கி தி தூத ப (ஸ அவ க லம் ஜுைபதி.G அறிவ ப்பவ : அ ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க றிப்ப இமாம் அ தா ஜு அவ கள டமி . (அ தூத தரமான ஒ ம் எ ள) ஹதைஸ ேபா ம்.. ஜு லம் இப்ராகீ ம் ப ப உ வா உ வா அவ க அபு ஸாப ஃ அ லம் எ உம் வசீ ேற அறிவ ஹத பர அ ள ப்பத ேபா எண்: 238 லா அள வ ' எ பா திர தி று உம் ஒ அ லா பர வ றிப்ப தி தூத ஆய ஷா (ரலி) அவ க மாலி அவ க ேம அவ கள ம் அறிவ றிப்ப ( கி எ 16 ரா த ப றிப்பு: வழ ெகாழி பத கைள ெகாண்ட வாேற ஒ அ லா றுகி ஒர மஃ ) வ று 'சாஉ' க இ க கி ெத வ ஆ வ மிக பைத ைவ ெகாண்ட றா க றா க று கா பர மஃ மன த பர ஆ ம் எ நா ள ப்ைப ஒ ைன ம் று அ ஜு று இப் ைன உஐனா நாம் பர எ தைன 'சாஉ' கி ற று சுப்யா ப ம் அறிவ ப்பு ெத வ ) ) அவ கள வள க கிறா . வ ஸலமா. ைரய இ சிர எ கிற று இமாம் நவவ 'சாஉ' எ ப கி மான எ ைகக (அரப அகராதி) ெத வ கி . (அ 76 of 119 Visit: www. நா பவ நிரம்ப ய ற . mg+jht+J' `jP].com for more E-Books ப்ப . ந ஆ எ ) அவ க தலி வ ள கம் காண்ப உஐனா அவ க அவ க கி அ . njhFg.

பற தி கி ம் அ தூத அறிவ வா க வா க ெச அவ க ைகய எ ள ப்ைப ஊ றுவா க காரணமாக ஐ ெச ஊ றி வ வர . (தைலய மி சமாக இ கடைமயான க அ தர வ இ பற ம் தம் தைலய ைககைள கள . வ று உ கடைமயான வா க ெகா நிைறேவ ற வ அ று ைசைக கடைமயான ட தி ேபா வ நைர வல அ ப்பாகம் நைன ஹத வ வ ) அவ க ம் க வ ைனயா டம் வ னவ னா . பற ஊ றுவா க தண்ண ) அவ க ன : அ ஊ றுவா க ) தம் தைலைய ேகாதி வ வா க வா க ள ப்ைப நிைறேவ றும் ேபா . ைன ஆய ஷா (ரலி) (ஸ ஒ வ ) அவ க வா க நா க பற எ ள ம் தன கள தடைவக கி றா க .G பாடம்: 98 கடைமயான ஹத எண்: 239 அ லா வ கடைமயான தி எ ெச தூத று (ஸ கா ) நா ம் தன னா க . ற பா திரமா வ கள ெச ம வ தூத .com for more E-Books று ) . அறிவ ப்பவ : ஜுைப எண்: 240 அ தூத தி லா வ என ைககளா அறிவ ப்பவ : அ ஹலாப் ஒ ஹத எண்: 241 நா அவ கள டம் ெச ேபா எ அ ெதா ைனயா ைக தைலய ஒ டைகய கர ட உ ?எ ெச ைழ (ஸ தான ைத க ைக உ (தண்ண தடைவ ஊ றி தைலய அ ன க தா க உைம அ ம்) ய எ .webs. mg+jht+J' `jP].fspd.tamilislam. njhFg. அத ைக தம் இ (ஸ றிய பற . அத ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ைககைள ெதா லா று பதிலள எண்: 242 தூத ம ம று அ ) ப அறிவ ப்பவ : ஜுைமஃப தி எ ம் பாைல ெகா ேதாம். பற இட ட று ேதா ம்ப னா த வய ப .']_dd. பற ம். சிறிய தாயா அ ஊ றுவ ஹிலாைப ெகாண் ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அவ க லா று தடைவ (நைர) ஊ றுேவ ) அவ க தைல ( வ க அ று தடைவ தண்ணைர ஊ றுவா க தைலகள ஹத (ஸ ள தன றி ன ெச எப்ப அப்ேபா இம் (ரலி) தா தாயா என ன ைலய தன ைககள தூத தி அ இ ைற ) அவ கள தைலய இப் நிைறேவ றுவதாக இ த (ஸ ள ப்பு ப றி ேபசி ெகாண் றி ேம ஹத ள ப்ைப நிைறேவ றும் கப் ப தா ள ப்ைப வ கி திகைள 77 of 119 Visit: www. பு ைககா லா வ ைககைள வா க ம் பா திர தி . அப்ேபா (தைல ஊ றுேவாம் எ அ வ ம். எண்: 243 லா வ வ ரண்ைட ம் க .

com for more E-Books .fspd. ைககைள ைட கவ ைல எ ைகைய ெகாப்பள ைல. mg+jht+J' `jP]. பற தன வ னா க உறுப்ப வ னா க வ னா க ல னநய அவ கள டம் வ னவ ேன ண்ைட ெத வ வழ கமாக ெச ஹத க ள ப்ைப பா திர ைத தன மைற ம் இட ைத வ அஃம வழ கமாக ெச நா தன தைல ைன ைம திைய இப்ராகீ ம் அ ஸ த ேபா ம் க . பற . றா . இ . ேவ எ உ று அ (ஸ ள சுவ ) அவ க அவ கள ைன ஆய ஷா (ரலி) அறிவ ப்பவ : ஷுஃப அவ க ஹத எண்: 245 நா அண்ண நிைறேவ ற தண்ண நப (ஸ எ ைகய சா மைற உறுப்ைப இட தைரய நாசி க ந இ ண் ெகா உடலிலி அைத ெச . பற சு தம் உ ெச ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க எண்: 244 ந ஊ றுவா க க றினா க கா . பற ஊ றினா க தன வ னா க ேத வ னா க ெச (நப ேத ேதாழ க ) (இத வ னவ ய ேபா இ த இப் லி அப்பா ஊ றுவா க . அவ க அறிவ ப்பாளரான) அப் எண்: 246 தன ம் தன அைத எ .webs.']_dd. பற அப்ப இ ெகாண் கி தா ம்பவ தன இட மைற தன : லா ம் தண்ண சம் த நா ள நி ( எ வ று ெசா ம ம்) தா கடைமயான ைக ஒ உறுப்ைப க பைத அவ க ஒ உ ) ைல எ தவ ற) அவ தா . ேத ம் அவ க ப்பா க அ லா வ தி தூத ள ப்ைப நிைறேவ றும் இட தி ைக தட ைத உ அவ க ைககைள ஊ றுவா க ம்ப னா கடைமயான . பற அவ க அறிவ ப்பாள ஆனா ம் க தன கைள அறிவ ப்பவ : அ (இத . பற கா ைவ ேத (ஊ றி) அைத இ தடைவகேளா க கடைமயான ) அவ க என ள ைலயா எ . தா வ எ தைன ட ேபா 78 of 119 Visit: www. அவ க இைத அவ க வாறு (ஹத ைகயா (ந ) ஊ றி த ைடப்பைத தவறாக க றா க (ரலி) அவ க தடைவ ஊ றிேனாம் எ கவ வல று ம் இ ெகா றா ) இ த ( றுகி வத காக தா அ உட னா (ரலி) அவ க வைத வ றிப்ப கி ேட வா க ைத .tamilislam. அத தா ம் ைடப்பத று பதிலள ப . அவ கள டம் ம்பவ னா க று தன . ைல. வல . njhFg.G க ெச வ பற தன த ம் அ தண்ண வ தைலய ைககைள தண்ண அறிவ ப்பவ : அ ஹத க வ ம் சுவ . அவ க தடைவகேளா அ த தண்ணைர உதறி வ இமாம் அ தா என ள . ம் இ த று ள ப்ைப நிைறேவ றும் தடைவ தண்ண வா க தடைவ மற . பற ைகய னா தினா க .

( ஆ கப்ப ட . அ வ தி லா லா (ரலி) அவ க க தூத . நா .com for more E-Books . ேம க எ த ப எண்: 250 லா அறிவ ப்பவ : அ ெச தவ கிற ) அவ க கி வாராய . . njhFg. தி தூத (ஸ த வ எ வ ) ள ப்பு ஒ வெதன ம் கிற றினா க . ஆைடய அறிவ ப்பவ : இப் ஒ த இ தா என . எனேவ க வ ஒ நரக தி என று அறிவ ப்பாளரான ம். பற ைற க வ டம்) ேக பலவனமானவராவா . இதனா று அ தா ைய ெவ றா க அவ லா தூத (ஸ ர அ ம் அவ க ைல. பற ள ப்பா க அறிவ ப்பவ : ஷுஃபா (ரலி) அவ க ஹத எண்: 247 ஐம்ப ைற ேவண் அவ க இ ள ேநர க க ேவண் ம் எ ற ச டம் இ தடைவயாக . று அலி (ரலி) அவ க உ . (இதைன மா றுமாறு அ தா க ஹத ெதாழேவண் ம். கடைமயான ம் த ஹத எ .fspd. பற ம் ேமன ைய சு தம் ெச றிப்ப பவ லாம . சிறுந எ ம். 79 of 119 Visit: www. : இத கரா நா .']_dd. அறிவ ப்பவ : அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க இமாம் அ தா இ ப ட ஆைடைய ஏ ைக ஐ தாக அ ப்ப று வ னவ னா க ள ப்பு கடைமயாகி வ ம் ப ட சிறுநைர ஒ உம எண்: 248 லா ) ெதா ம். அ ம். த ) அவ க கைள ள ம்! ெகாண்ேட இ வ ம் வழ க ெச லா டா தடைவ க . ப ள ப்பா க தப ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ெதா (ப ைகைய புதிதாக உ ம் அவ க ெச வா க .G எ ன டம் நா என எ தைன தடைவ ஊ றிேன ெத யா ஏ உன ெதா று ெசா ெத யவ ைக உ ேமன ய தி எ ன ம் உன ைல எ ெச வ று ேக டா க ேபா று உ தண்ணைர ஊ றுவா க தூத (ஸ ) அவ க .tamilislam. ேம (ஸ அவ க ஹ ப பட யதா ஹத வஜ எ திய ம்) இவ எண்: 249 வா (ேவதைன) ெச அவ க (ெவ ேம ) வ ஹத வ யப்ப றினா க ேட ம் அவ க பாடம்: 99 அ ள வ சு ன தான) இரண் எ று நா ெதா வா க . (நிராக ஒ எ தி தூத கப் இ ய ன (ஸ ைய ெவறு று தடைவ ைடயவராக இ ) னவாறு றினா க தா க . mg+jht+J' `jP]. வ அ ெவா ைய ந ய க .webs. வ வா க றுவா க வ ேபாக அவ க வாறு தா ள ப்ைப நிைறேவ றும் ேபா கடைமயான இட ைத க .

இ இ எ க ராம் க க ைடய ள ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ஸப்வா என கடைமயான த ப்பள தூத ம். ந அப்ேபா .G பாடம்: 100 ஹத ள ம் ேபா எண்: 251 லிம்கள அவ கேள! நா கடைமயான ஒ ெபண்மண . இ ள ப்பு தா . (சப்வா ப றி அண்ண (ஸ எ கிேற மா? ைகயள வ ம ற வா ந 'எ எ று று ெனா எ ேபா றியதாக) அவ னா க . க டாதவ களாக அறிவ ப்பவ : அ ஹத வ று ேம கா ைஷபா அவ க க எ வாறு (எ யா ப நா உடலி று (அண்ணலா அறிவ ப்பவ : ஸப எண்: 254 வ ட ேவண் ற ேபா இ ப கம் ஊ றுவா ஹத ) பவளாக இ ைமயாகி வ றினா க ஊ றுவா . .webs.com for more E-Books ைற ஆண் . ப ற ைகக ) தன அள இ (தைலய ) ஒ ப கி ெவா தண்ணைர இ ம் இைண ைக(யள க அ லா ம லிமா யவ களாக தைலகள ண) இ த (லிமா ம் நிைலய ேலேய எண்: 255 க . ) அவ க ம் இ றா . ஒ தி எண்: 253 அவ க இ அறிவ ப்பாள நப (ஸ ம். ப்பாயாக எ ைககைள ஊ றும் ேபா தி த ) அவ கள டம் (வ ள கம்) ேக ேட றன . அ ள ப்ப று வ னவ ய ேபா ப திய ஊ றுவேத உன ேபா 'ந அத ப் ேபா நைர ஊ றி பதிலள காக நா 'அப்ெபண்மண று உம் உன ப இதி ஹத கள தடைவ இ தைலய கி றா . ஒ த ேத வ வ ைக நிரம்ப தண்ணைர ஊ று. njhFg. ட ம் ேபா தைலய ள ப்ேபாம். அ று அ ' ள ஹதஸி டா தண்ணைர)ைய எ ம் று ைனய ள தன ைக(யள று அ ைன ஆய ஷா (ரலி) .fspd.tamilislam.']_dd. mg+jht+J' `jP]. தூ அறிவ ெனா றினா க (ஸ ெபண்மண வ தா க தண்ணைர)ைய இ அவ க உன ள ப்பு கடைம ஏ ப ஒ திய ெகா தூத . கி னைல அ அறிவ எ ம ஸலமா (ரலி) அவ க ைளேய ெத வ ன அவ (அதைன) அவ ஸலமா (ரலி) அவ கள டம் ஒ இ த ஹதைஸ இத ெபா லா ஸலமா (ரலி) அவ க எண்: 252 உம் எ நா மானதா ெகா தா க அறிவ ப்பவ : உம் ஹத னைல ெபண்க தைலைய இறு கமாக ப எ அவ க ப இ நப (ஸ (ரலி) அவ க (கீ கண்டவாறு) அறிவ ைறைய ப றி என ம் ம றவ க ஜுைப ப ம்) கடைமயான ) அவ கள டம் த ப்பு ேகா ய ேபா தா க ைப ள ப்பு 'ஒ 80 of 119 Visit: www.

அவ ட அவ க .']_dd. தி தூத கள அவ க வ ைல. அதி ஹம்ம ம்ப வ (ஸ ஒ ஒ . பற உபாைத. உட எ ந . எனேவ அ )) நம் வழிகி ைகயள ஒ வா க ம்) வ லகி இ ட ேபா றினா க உம்மிடம் ேக கிறா க ள னா ம் ெச ( று ம் மா டா க (ஸ வைத வ அைன ைத இவ தன வா க ைகயள உண் ெவள ேய றி வ க . ைவ க .tamilislam.webs. எனேவ. த . எனேவ மாதவ டா இற கிய . இைதப் ப றி ஒ க க லா கால தி . அவ ள தைலய . அறிவ ப்பவ : ஷுைர பாடம்: 101 ஹத எண்: 256 நப (ஸ தைலைய கி மி யா (எ ெகாண்ேட ேபா மா டா க ( அப அவ க ம்' எ று அண்ணலா கடைமயான ள ப்ைப நிைறேவ றுத கடைமயான ள ப்ப வா க ேத . இத ேம ம் ெபண் ம் இைடய றவ (உட இ தி யம் ப ட இட தி ஊ றுவா க அதி தி (மைற தூத றுப்ப (ஸ ) அவ க ) ஊ றுவா க அறிவ ப்பவ : ஸவாஆ ப ஆமி எண்: 258 த த க அவைள வ ேச அ லா லி உண்ண மாதவ டா வ அ ற ெச லா அவ க ம்.fspd. இைத ஊ ற ெகா அவ றிப்ப தண்ண வ . (நப ேய!) றும் 'அ ெபண்கைள க றைவ று ெசா ேவறுபா டா ற வசன ைத ைடய கா ய தி நம த ' (2:222) எ று கல தி 'எ . உட னா க எைத தூத (ஸ . njhFg. ெச தம ப லிைகைய அண்ண ைய வ வ தி . 'வ ட ைடய இன தி ப றி அவ க (அசு தமான) ஓ (உட க எ ஒ கிைளய ன பாடம்: 103 மாதவ ல கான ெபண் ஹத க தண்ண ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க வ ேபா ள ப்ைப நிைறேவ றுத எண்: 257 லா வ டாம று தடைவக இ தி யம் ெதாட பாக அ அ அைத அவ ைய) அவ லிைகய )னா ெகா ம். ஒ தவறி பதிலள ) தன ந ெபண் அவ ைல. ந ற) ம் ேபா ) அவ கள டம் வ னவப்ப ட ேபா .com for more E-Books ) தவ ர த க . ப ற ம் அள ைககளா வ ட ேவண் ற பாடம்: 102 கடைமயான ஆ று அைட இ ) அவ க வ ட ேவண் ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அறிவ ப்பவ : அ ஹத ம ேத மா கி . உடேன ேம வ கா டாம வ 81 of 119 Visit: www. mg+jht+J' `jP]. ற எ ெகா ெபண் மாதவ ல காகி வ .G ( ள க இ கள ம் ேபா அ வ ேவண் ப்ப தண்ணைர அ தா க தைல காம்புக ம்.

ள வ ைல ம்ைப (ெகாண்ட இைற சிைய) ) அவ க ைவ .webs. அப்ேபா ம் ெச வ . அவ க லா (அைழ ெச வ த அப்ேபா வர நா று எண்ண க நா க ப்ேப . . பற ப மாலி வா க . அவ க இ ம் வ னவ ய வைர அ நா எ த இட தி நா வ மாதவ ல காக இ நா ஹத வ அவ க எண்: 259 ப்ேப அவ க ெச ெகாண்ேடாம். ) ) அ பள ப்பாக ப்ப தன .com for more E-Books . நா ம் வா அறிவ ப்பவ : அ அவ க அப்ேபா எண்: 260 எண்: 261 (ெவள ேய நி அத (வா ைவ ைவ ப தா' எ அ இ லா ஆ று ெகாண் ம் பா வ ம று எ ம் ேகாப எ வ ) ப வா க று ெசா ற வ த தி ற ம க த அ ெச ெகா ம் அவ க . ெகா சாப்ப டா க வ ) அ அறிவ ப்பவ : அன ஹத வ ம் புறப்ப அ வ ) மாறி வ தி த க ப ) அவ கள டம் ைமயாக ேவறுப று அவ கள வ உைச நப (ஸ அவ கேள! த க ைமயாக) ேகாபமைட எதி ேலேய அ எ ம் அண்ண தூத கம் (சின தா வ எ வ அவ கள டம் (ெபண்கள டம்) மாதவ டா உடேன அ எ ெகாண்டன .G ைவப்பதி ைல எ வ லா அப்பா ெகா ஏ ெகா . அவ க (ஆ (ஸ அைத அவ கள டம் அள ப்ேப ம ய ன டம் அ தி கி . அண்ணலா ) அவ க ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ைல' எ அறிவ ப்பவ : அ (ஸ ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ( ன ம் உட வ ேற நா ஹுைப . ைவ த அேத இட திேலேய வா பானம் ப ன டம் ேக ட ேபா ைகய வா தைலைய எ அவ க அறிவ ப்பவ : அ ஹத நா வ றன . 'ெதா வ தி தூத ) இ ப்பா க (ஸ .fspd. லா ைவ வ (ப . mg+jht+J' `jP]. வா க ள ய லி லா (ஸ னா க . அப்ேபா ஆகிய இ கிறா கேள! நாம் ( அவ கள (க ப று ேபசி ) அவ க ைக வ தூத எ ப்ைப என (ஸ ) அவ க று பதிலள 'உ ேத மாதவ ல ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க 82 of 119 Visit: www. கிேனேனா அேத இட தி அ . njhFg. அ எ ம் ேபா மாதவ ல காக இ தன தூத கால தி ட அைத அண்ண .அ ப வ தி ள டா ?எ வ பா . நப (ஸ கிவ ) ஓ நா அ (ரலி) அவ க ம் ேபா ) ப க ற தட தி னவாறு ேபசி ம்.']_dd. உ ) . தி மாதவ ல கானவ தூத ) திேனாம்.tamilislam.

']_dd. : எ று உட ற த மம் ெச றியதாக தா ம் ஷுஃபா ேவெறா தனா ! அவைள மாதவ டா (ரலி) அவ க று வ னவ ய வாராக! (ரலி) அவ க மைனவ ைய மாதவ டா ெகாண்டா மா? எ ைல வழியாக பதி கிறா னா க அைர தனா றுவதாக அறிவ த அ றியதாக அறிவ எண்: 265 வ லா மைனவ மாதவ ல காக இ தன ேதைவய க டைளய டப் ப ேடாம். நா க எண்: 264 ெகா கிறாேரா அவ எ யா று அண்ண அறிவ ப்பவ : இப் இமாம் அ தா ஒ தனா அறிவ ப்பு வ நப (ஸ அப்பா ஹத ஒ நா க தலாக அறிவ ெகாண்டா உட அப்பா ற தனா நப (ஸ அப்பா அ ள ) ஒ ) ெசா றிப்ப ல . mg+jht+J' `jP].. அப்ேபா வ ைகைய களா இத று ேக ய ேவண் (அவைள ேநா கி) ந ஹ ஆதா அவ க இேத ஹத யப்ப ைகைய களா ெச க டைளய டப்பட எண்: 263 ைகைய களா ெச ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டம் அவ க ) தாேன? (எ அறிவ ப்பவ : ெச ெதா ெதா வ க தி நி அைர தனா ! (த மம் ெச றுகிறா க அறிவ ப்பவ : மி ஸம் அவ க .webs. நா . ஆனா பாடம்: 106 மாதவ ல கானவள டம் உட ஹத ய மாதவ ல காேவாம். ைல எ என இமாம் அ தா ெகா று ள ம் ேபா அைர தனா .G பாடம்: 105 மாதவ ல கானவ ஹத எண்: 262 ெபண்மண அ ஒ மாதவ ல கானவ ேபா அ சா ைனயா தவ அவ க (ெதா ெச கால தி நா ைகைய) களா ம்ப ஹத ெதா ப ள ேநா றிப்ப க வ ெச ம் இ அறிவ ப்பாள கிறா க . வ க ெதா ஒ ல யா (ஹ தி நா தூத ைகைய று பதிலள க தா க க டைளய டப்பட வ ற ைர (ஸ ) களா ...tamilislam. ச யான அறிவ ப்ப உட று ேபா ய ேவண் இப் ற ம் ேபா ம்) எ று இப் 83 of 119 Visit: www. அறிவ ப்பாள ைப களா ம்ப ம்ப ெதாட .fspd. ைல எ ம் அறிவ ப்பாள ெச ெச ) அ யமா ேடாம்.com for more E-Books . கிறா க கிறா . njhFg.

ைடய லாத) ஒேர ேமலாைடய அத கா வைர அ க ன டமி ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க வ ம். பற அைத ம்) .அதாவ வ அ வைர மைற கி தூத வ அ( அண (அ ) இரைவ வாைடய ) ப ப ட இட )ைத ம தவாறு ெதா அறிவ ப்பவ : அ ஹத எ கணவ ேவண் எண்: 270 கள ஒ ம் ஒ ம்?) எ ேம(ன ய ) வ நா ெகா ம்ேபா வா க க . ெகாண்ட)வ று நா ஆ ம். : அல ப வ ைசய அறிவ ப்பவ : ைம அதி (ரலி) றா .fspd.tamilislam. வ று தன மாதவ ல காகி வ ப்ைப தவ ர இ ல எ அைர பைத க தி மாதவ ல காகி ல அைணப்பா க லா எ ம் (இர தம்) ைடய இட ைத (ம வா க .com for more E-Books ய .G ஹத உட எண்: 266 ஒ ற வ அண்ண தன மைனவ ய டம் அவ ெகாண்டா நப (ஸ அறிவ ப்பவ : இப் இைதப் ேபா ெச வழியாக ய ேவண் அண்ண அறிவ கிற எ அறிவ ெகா ள ஹத பதமா அவ க கிறா . அவ . njhFg. ஒ அவ தனா றியதாக அ - ஸ ெதாடராக இ று தா வ டதிலி கப்ப ம்.']_dd. அ ப்பாைட அ ம் அவ க றும் ம் ேம த ம் ேபா கழிப்ேபாம். எ ல அவ க பாதி ெதாைடக ம் ேபா ம் (இ எ று வ அ மைனவ ய கள னா (ரலி) அவ க ) அவ க ம் ப ச யானைவ அ தன இ தனா றும் அைர தனா ற ஆைடய மாதவ ல காகி இ (ஸ க 'எ இத ல று இமாம் அ தா ) அவ க நப (ஸ எண்: 269 நா எ ேற ) இரண்ைட த மம் ஸாஹ அவ க லாத கா யம் ெச ம் மைனவ ைய அவ க எ கி று நப (ஸ அண்ண ஐ தி உ திரவ ம் ேபா வாராக! எ . வா . இ த ஹத பாடம்: 107 உட (இ றினா க கிறா க ) அவ க த மம் ெச றிப்பு: சஹஹான (ச யான) அறிவ ப்பு ஒ றிப்ப தி அைர தனா ஸலாக அறிவ ற நப (ஸ ப ட ெதாட தனா இ று தா ம் எ அறிவ ப்பாள க வ அப்பா (வாறு உட 'அ ) அவ க றிப்ப இமாம் அ தா அவ க அவ மாதவ ல காக இ ம் அவ எ ைடய ன ெச அ ைத ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டம் வ னவ ய 84 of 119 Visit: www. mg+jht+J' `jP]. ள ஒ கி தனா ற இ த ஹத அ ற எண்: 267 அண்ண ஹத .webs. (அப்ேபா .

mg+jht+J' `jP]. அவ க . பற அ ) அவ கள ம் வ எ எ று தன வான றிப்ப கி ெப ெக (ஸ ைடய மைற மைனவ ய றா . க ெச ஹத தி எ வா க .fspd. அப் ன டம்) ள தி தூத று ஆய ஷா (ரலி) அவ க தி மிக . ைல.']_dd. பற தூத ேபா மாதவ ல கானவ டம் எைத ைடய)வ நப (ஸ ) அவ க வா க வ றா க ) அவ க ைடய மாதவ டா (ஸ ம்பவ ேத டாகி (ெவ ஸியா ம் வைர அ பா ய எண்: 273 க தி மாறு) கண்க று ெசா அறியப்படாதவ டா ள ப ) ந ெந ப்ப ஹதைஸ வ அ(ம்மைனவ ய றிப்பு: இத . இமாம் உ அ ைத அறிவ ம் மா ேடாம் எ நப (ஸ ம்ப னா அவ க றுகி .com for more E-Books யா று . அப்ேபா ன ெவ லா ம் . க வ . நா ப்பைட எ ) று ஹாப ப உம ளப்படா வ லகி பா வ அவ க ததாக உமார ப லா ப்ைப வ று ம் என ன ைத ம் ஆதாரமாக ெகா .) கைள இ கைள க எ ) அவ க றுப்ப று ஹாப ம் ேபா ப்பாைட உ அ யைணப்பா க தன ேதைவைய க ஆைட ஒ வ . நா அவ க உன றிப்ப மா ைப ம் என ம கி வ அறிவ ேத அறிவ ம் அப் த ஹத வ ேவ அறிவ ற கிறா க ஹத க . என தன ) த ப சு தமா அறிவ ப்பவ : அண்ண ( மா றா க வ எ வ ப வ (ஸ ) ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க எண்: 272 அண்ண (உட றா க (இ க எ ) அவ க ம் ேபா று பதிலள ைவ( ராப்: இவ அைனவ க அறிவ ப்பவ : அ இ கி மாதவ ல கைட . கி வா! எ ) தா க . அவ க அவ க அவ கைள ெந வ எ றிப்பு: உமார ப று திேன ெதாைடய கான ம் ஆகிேயா எ ம் (எ (ஸ எ ம் வைர அவ க ெதாைடகைள ெவள ப்ப டா க ராப் அவ க ப ) ெச மாதவ ல கானவ ப்புற சா உற கிறா க வைத த ெதாைடகைள ெவள ப்ப தூத கிேற அவ கள ைன ஆ ெகா ள தி அறிவ தன அண்ணலா று வ மாத வ ல காகி இ உடேன அவ க அவ க அவ கைள லா பைத உன .அ ைனயா ன ெச றினா க வ தா க அ தா (ெதா அவ க தா க எ (நா மிடம்) எ (உற க தி ) எ றினா க . இப் ஹஜ லா வ . njhFg.G ேபா எ . உ கள ம் ப ேதைவைய ப்ப ம் த ம்? எ 85 of 119 Visit: www.webs. நா ம று தன எண்: 271 நா எ று (ப ள ன டம் வ . அவ க .tamilislam. இ நா ப ஹு தூத க டைளய அ க லா ப்ப வ றினா க .

fspd.க ேற ெதாட இடம் ெபறுகி 296 வைரய லான ஹத ம் சமய தி தக இர தப் ேபா நா கள வ க ப வ மாஜா ஆகிேயா (இ த ைகைய வ ள ட க ைகைய ெதா றும் ேபா ள ஹதைஸ அேத க ெமாழிெபய ப்பு ெச பாடம்: 113 உதிரப் ேபா ஏ ப ைத ேபா தக இர தப் ேபா ெபண்மண அளைவ அவ ப மா (ரலி) அறியப்படாத ஒ அறிவ ப்பாள ( ஸ ஸலமா மாத தி எண்ண ம் ) ம் இ று ஹாப ைத ள ஹதைஸ அேத க (ஸ பு ஒ கள ைக (ேநரம்) வ த றிப்பு: இைத இமாம் நஸய.) றும் ேபா ைக (ேநரம்) வ த தி வ ) ள ப்பாளாக! இ ெச ட ம் ளா க எ அவ ) ள ப்பாளாக! ெதாட கிறா .G அறிவ ப்பாள : அ பாடம்: 108 ஹத ஒ தக இர தம் கா எண்: 274 கால தி ப தக ர த கசி அ ேகா னா க வ அ ெபண்மண (ரலி) அவ க த ப்பு ைன ஆய ஷா (ரலி) மாறு லா லா வ வ தி அதிகமாகி வ .webs. அவ க ட எ அவ றா . mg+jht+J' `jP].']_dd. பக ) அவ க ) அவ கள டம் மா வ வத (ஸ . ெதா க காக உம் தூத தி கட த தக இர தப் ேபா கட த றா . இப் ஹத எ ம். ) ைக ப ளன. அவ அவைள ப (வழைமயாக) மாதவ ல கான அ த இர கண கி தூத (ஸ லா . ெதா மதி உ அறிவ ப்பாள : அப் றிப்பு: இ அவ கள ேக 277 லா த மாதவ டா ஹத நி எண்: 297 (ம ம்) ெதா ைத ம லமா யப்ப ைடயவ ளவ ம ம் இ ஒ ம் ஷா அ ெவா ள த ெதாட பாக அவ ைகைய வ வ ட தி க லா ெதா . ம் ள காம மாதவ டா வாராக! ப ற .tamilislam.) ெபண்மண கி ேம ஒ எண்: 276 று அறிவ ைல கட த ன ம்.com for more E-Books . இ த ெதாட ம் எ ஆ ள ஹதஸி அறிவ ப்பாள : உம் ( மா (ரலி) தி அ த அளவ ) அளைவ அவ ஸ அறிவ ப்பாள : உம் ( மாத தி . njhFg. று இத அ த (நா க வ தன று இத 'அ த (நா க பதி ஏ ப அவ . அப்ேபா றினா க தக இர தப்ேபா ம் ெபண்மண ெதா தி தூத அ ஏ ப வ ெகா (இப்ேபா ) ஒ வாளாக! அ த (நா க வாளாக! றிப்பு: இ த ஹத றுகி ஹத ஒ றா க எண்: 275 அறிவ ப்பாள அளைவ அவ எ று மதி உ ெத வ ஹஸ . 86 of 119 Visit: www. இப்ேபா ) அவ ட ைகைய வ டலாமா? ள .

ஹபப் அவ கள டமி பைத ெத வ ெதா அவ கள கி சிைய ெதாட பாக அ நப (ஸ ம இ ெதாடைர நிறு தி) அறிவ அவ க ம் அறிவ ெச று அண்ண றிப்ப ஹத அவ கள டமி ெவா ைன ஆய ஷா (ரலி) அலா யசீ இமாம் அ தா (297வ ளவ வைர உ ஆய ஷா (ரலி) அவ க அ ஒ ைன ஆய ஷா (ரலி) 'அப்ப ப்ப டவ த அ அண்ண ைடய நிக ம் ம் தம ைன ஆய ஷா (ரலி) அறிவ அவ க றியதாக தக இர தப் ேபா அவ க நதிபதியான ஷ சா ேவண் தலாக மாஜா ஆகிேயா (ரலி) அவ க று அ த அபைஷபா 'அவ ஹதைஸ ஆதாரமாக ெகா அபஷுைப .webs.']_dd. mg+jht+J' `jP]. கி கி ைடய றா .G ெதா எ வாராக! ேம ம்.fspd. . ப று பா நகர ைத பா ெச . ெச . அவ கள டம் வ தா க அ ைக றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் தி மிதி. ஒ ெவா ஹம்ம ஜாப று அண்ண நப (ஸ இமாம் அ தா றிப்ப அறிவ ப்பாள : ேநா ( ) அவ க கி பு ேநா பாராக ேம அறிவ கி உ பதி ெச ைற மா றி ப ஹத அப எண்: 298 பா திமா ப ம் உ றினா க ஜியா றா க ளன . இப் அேனக எ ப ம் ெதா றா . ம் ம அலா அவ க அஃம அவ க எ ெத வ ைக கி தடைவ ம .அ ப கியா (ஒ ப் அப க வழியாக அ ெசா கி றா க ம அவ க ற பாக (அ .com for more E-Books றா . ற (298வ ) ஆகிய ல.) நப (ஸ ம் பலஹனமானைவேய! ச யானைவ அ னதாக) அறிவ ப்பைத மறு பா ளப்படா எ ைன ஆய ஷா (ரலி) வாராக' எ ப பாைர ய லா ம் ந உ றா .tamilislam. மா பா நக ளன . ேம ைடய ஹதைஸ ம அவ க (ரலி) அவ க ட று றுகி ஸினா சாப ைடய (330வ தி அஃம அறிவ ப்ப கி அ (ம றா . கள எ ெதா பலவனமான அவ க நப (ஸ ) அவ க அறிவ ம் ேபா றா க . ஹபப் ற இ த ஹதைஸ ஹப் ப கியா ஆக (அண்ண அவ கள டமி ) ஷு மா அறிவ அறிவ இ த ஹத ைர கி ற ைன ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ம் ஹப் நிறு தப்ப ட கி றா க மைனவ இப் அஃம தா க ள ப்பாராக! ப ற ) அவ கள டமி : அதப . : உ வாராக!' எ எ எ 'ப ற . njhFg.பற று இத ந ெதா ள அறிவ ப்பாள ெகா 'எ அறிவ ப்பாள : அ ஹத எண்: 299 ெகா று மாதவ டா நா க அறிவ ப்பாள : அ ஹத எண்: 300 இைதப் ேபா ப் அபு ) ஹத ஹத அைன . அவ க ) ஹத தன . ேம ப் ஆன ) எ ட தா ஹபப் ம் இ த ஹதைஸ ஆய ஷா ேற அறிவ கி 87 of 119 Visit: www.

கீ ரா. இமாம் அ தா ேம பலஹனமானைவேய.com for more E-Books ற . இவ றி ஆகியைவ ம ப கப க ேவண் கி க ேவண் றிப்பு: இமாம் அ தா ெத வ கி ம் உ று அறிவ ய யா ைதய உ வா வழியாக ஜு றியதாக அறிவ த ைத வழியாக அறிவ )வ கள 'எ ம் உ ள கம ைக ற ஹத தக இர தப் ேபா ைக தடைவ (ரலி) அவ கள டமி ஆகிய( கி மறு த ைதயா மாலி ம் '( ெவா ம ஆ ஆனதாக தக இர தப் ேபா ஹாஷிம் கிைளயா லம் ஷுஃப வழியாக அப் அண்ண ெதா அ த ஹதஸி ள ப்பவராக இ ேநா கி ந ஒ க கி ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டமி ஜாலி ( ) அறிவ அவ கள டமி அவ கள டமி அ ெவா ப்பைத அவ அல (ரலி) அவ கள டமி அதிப அவ கள டமி ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டமி ெதாட பாக அ ெதா ஒ (ஒ ம் என இடம் ெபறாத) அஃம று இடம் ெப றி பைத அ : இ த ஹதஸி ய ேவண் ம் அதி ஹபப் (அவ கள டமி எ றா க அவ க றா . ஆஸிம் ைக அைன ஒ ம் அ ைம அப்பா (ஒ ப த ைத ேம உ வா (ரலி) ெவா அறிவ ப்பு கைள ஹத . mg+jht+J' `jP]. கம . ய ேவண் இப் .G இமாம் அ தா ெதா ப ைக ம் உ திைய இப் அறிவ கி ேவண் றிப்ப ெச தா அறிவ ம் ஹத ைக அஃம ெத வ ைனயா ம் சாப ற அவ க ப .fspd.webs. த அவ கள டமி ெதா ைக ம்) ஹத அறிவ ள ஹத கி றா க றி கப்ப ட ஒ ஹத க அறிவ கி அறிவ கி அைன அப்பா றிலி ம கி ம் எ ெவா இப்பாட தி ஹத ஃ ஆனைவ.']_dd. ஆனா ற ஹத ரா. ஹிஷாம் ப ளவ கைள பானைவயா அவ கள டமி ைத ற ெச பலவனமான லம் ஷுஃப வழியாக தா . அ ைம அம்மா ெச ப ெவா கி ஹிஷாம் கிைளயா ம் எ ளவ ஒ அவ க ைம ஒ ய றா . njhFg. இ த வழியாக அறிவ . ஆனா அம்மா .tamilislam. ைன ஆய ஷா ெதா ஹாஷிம் கிைளயா ைக ம். தக இர தப் ேபா ள ப்பாராக எ று அறிவ பலஹனமானைவ. ப ரா றன . ேம ம் எ கி ெச ட அம் றி இப் வ அ ைம அம்மா ய ேவண் ேச அறிவ .) ஒ று அ ள ஹத று ெத ெவறு கப்ப டைவ எ அப்பா கி . இப் அவ க தவ ர! ஆனா அவ க றா . தா க த அபு ஆகிய அைனவ ெவா நா ஒ நப (ஸ ம் அவ ஆகிேயா ெதா ) அவ க அறிவ ப்பு ெத வ வாய லாக. 299வ வைர உ கைள தவ ர எ ற ஒ காரணம் இப் க ெவா ப ெதா க (ரலி) அவ கள டமி று ெவா . ப கப்ப ைர கி 'அவ றா . பயா ற ெதள வான க தா ம் ைடய ஹத ம் ஹிஷாம் ப 297வ 5வ ம். இைவ கி கப்ப ம் எ றா க கி ற 88 of 119 Visit: www. 300வ ைண எண் க ஆகிய இ த ஆறு அவ க றிப்ப இம் ற வைகய ம்' எ உ வா த ஹத ம் ந உ . அப்பா ள அப்ெபண்மண ைய ம். 298வ ேம அவ க . இ த ஹத .

று (ரலி). அப்ேபா று வ ப வாறு (ரலி) அவ கள டமி உம அவ கள டமி அறிவ எ அவ ெகாண் தா க நாைள க ேவண் ம்.) ஸ இ ப க று த ைற க ேவண் இறு கி க ம் ஷுஃப அவ க வாேற அறிவ தா அ ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டமி இமாம் அ தா ய று சுைம ெனா ஒ இர தம் மிைக ணய .com for more E-Books ப . எ ம். ைச ப று கம வ மாறு அ ேநர தி அ ெச ெச 'எ கப்ப அ இ ( எ க கி அவ க ற சய ஒ ெவா கி றா க அன .G ெதள வான க மஃ எதிராக அைமய எ ற வைகைய இ இரண் வழியாக அறிவ தா ப் ள ய க ேச ததா . (அதாவ ம் அவ க ள ள ப்பு மறுநா ம். அறி ளவ அ அ ைமயான சுைம ' கேர ஆ ம் ஹிஷாம் ப எண்: 301 ம் எ பலவன ைத வ பாடம்: 114 இர தப் ேபா ஹத க ேவண் சய ப அறிவ அறிவ ப்பாள க று க சய கி ப அ தி க ய ப் அைத மா றி ேற அப் ஸ எ எ ற று மாலி ேற மா 89 of 119 Visit: www.webs.']_dd.fspd. ஆஸிம் தன றன . என 'அப்ப ப்ப டவ நண்பக கி ! று ேக ைறய ெகா த ய ப் அவ கள டம். ம்?' எ ெதா வ ள த ைத அவ கள அவ க ய அவ கேள அறிவ றிப்ப ம். : ைக மானா வாய லாக தா றன . njhFg. ஆஸிம் ஆகிேயா 'ஒ ெவா ' நா ேபா ம் ம் ' . 'அதி மாலி ' அவ : ஹதஸி எ ப ப ம் உ சி ட .tamilislam. ம்' எ ேற வழியாக தன மைனவ . க ேவண் றும் அறிவ இ தா அவ க கி ம்) எ கி ள ேவ சாலிம் ப ம். அதா ஆகிேயா ற இட தி டன ேநரம் வைர றா க க ேவண் ஹதஸி ேற தன நண்பக ம் எ மாலி அவ க .) ேம றியதனா ம் அ ப க 'அவ லம் அறிவ ள . mg+jht+J' `jP]. ஆனா அவ க ெத வ இைத மி ஃ அறிவ அப் அவ க ேவண் வ கி இதி கி எ ப ம் தா று றிப்ப று வ எ கி கி அப் றிவ றா க . ஒ கஃகாஃ.இ மஃ ம் பலவனம் லயப் ம் ந கிய க க ம். அவ இமாம் அ தா இப் ள ப யா ஆைடைய பதிலள ளவ தா ய ேவண் ஒ உ வாவ லம் ஆகிய இ ப்ப ைவ தா க ள ம் க ய அவ கைள சய தக இர தப் ேபா ம். ஹச ச ேதகம் ஏ ப றா க ற ேபா லா ள ப கம றும்.

com for more E-Books ! . ஆனா மா றி வ டன . njhFg. தா ேற று வழைமயான மாதவ டா (வழைமயான) மாதவ டா வப்ேபா அறிவ ப்பவ : ெகாண் ளா எ ெகாண் ேநரம் எ ண ைய (தன எ ைடயவ காஸிம் ப வ தன வாராக! எ தக இர தப் ேபா அப்ப ப்ப டவ ப ள ப்பாராக! ேம எண்: 303 அவ க வ ளவ ைத நண்பக ைத ற க ஹ ற எ று ெபா ம் எ க ப் ஆன ஹத பாடம்: 115 உதிரப்ேபா ஹத எ தடவ ய கம்பள அறிவ ப்பவ : அல (ரலி) றிப்பு: இ ற எ தின ேதாறும் நண்பக ம்) தின ேதாறும் எண்ெண ைத ைதய க ேவண் தக இர தப் ேபா ைவ ( ப்புர அைத ட 'ல' எ வா ட 'த' எ எண்: 302 த ளய இடம் ெபறும் இ காலம் வா அறிவ ப்பாள க ) அவ க ளப்ப ம் க ய ைகைய வ ெகா 'எ 'இ று வ : றா : 90 of 119 Visit: www.webs.G அறிவ கி றா .fspd.']_dd. ெதா றா க ல ) யலாம் ெகா ந ெதா அபஹுைப ற தக இர தப் (ரலி) அவ க அைடயாள ம் எ ம் ப்பு அ றுகி நா கள று பதிலள ற ற த ஹம்ம வாராக! ப ற எ க ேவண் அவ க வப்ேபா ம் உ ந உ . ள அவ கள டம் வ னவ ய ேபா ைக லாத இர தம் வ தா இமாம் அ தா தி மா இடம் நண்பக (காலம்) நி ம் அவ ெதாட பாக உ அவ ஹ று அல (ரலி) அவ க ம். mg+jht+J' `jP].tamilislam. ேநர தி ள ப்பாராக! எ ெதா ஆரம்ப தி ம். நப (ஸ . இ த இர தம் உன னா க மாதவ டா ெதா அபஹுைப ம். . : ேம பு வா ப்புர ைதய க ஹத ( ஆலி தா ேம பு ளய ைத ப ம். ஹ : அரப ய ஆரம்ப தி ெபா ளா ெபறும் இ ம். ள எ ற வா (க ) ெகா ளவ தன வாராக! ப நா கள (அ ஹம்ம பு ஹம்ம பாடம்: 116 ஒ ெவா ள ) ப ஹத எண்: 304 ேபா ளவராக ஆனேபா பா திமா ப மாதவ டா இர தமா இத ெசா று அ இர தெமன அ அறிவ ப்பாள : பா திமா ப அறிவ ப்பாள இப் அவ க ஸ ெகா ம ம ள ெச அண்ண வ தா ெச கண் றிப்ப கி தான தி அறிவ ப னா ெத வ கி ) தா க றா க உ .) மா ெதா (உதிரப்ேபா ைகைய தா .

(286 ெதா ைக ) அவ கள டமி அவ க ம் ம் ம் ட அவ க றிப்ப தா ம். கள இ அறிவ ப்பாள : வஹப் ைல இமாம் அ தா நப (ஸ தக இர தப் ேபா லாத உ கி : 'ந ஒ வாராக! எ . கல றா க . ம ெகா ) அவ க றும் க டைளய ெகாண் அவைர தக இர தப் ைகைய வ மா அவ க ப்புரவான ப ற ) அவ கள டம் உட கி (ெதா மாறும்.webs. ஏெனன . mg+jht+J' `jP]. ப ) நிற ைத ம்) மண் நிற இ ள மா ேடாம் எ ம் று அண்ண அதி ம் யா (ரலி) . அன அவ க (ரலி) அவாக பாடம்: 118 கண்டா ? ஹத எண்: 307 ம நா ச நப (ஸ அவ க க க ப்புற ( ள அறிவ ப்பாள : உம் எ ெவா றா .com for more E-Books .']_dd. ஹுைத ப நப (ஸ அத று ம தி ளவ ஒ தண் னா கி ப றா க நப க வ : இ ம் டா க ெவா உ . அ ல!) ெதா ைக ைல என ெச ேவ மாலி ச . ஷுஃபா அவ க ைவ ந று லம் அறிவ வழியாக ஹகம் அவ க று அண்ண ஹத உம் கி எ ய ப் அவ கள டமி ஆக) அலா அவ க பாடம்: 117 உ றா க .G ேபா எம இப் அப அத அவ க 'உ வா. 'அவ ) பு எைத ேதாழ அவ (ெவள ப்ப ைக ெச அவ க வ அவ க கலான (மண்நிறம். 91 of 119 Visit: www. இ த அறிவ ப்புகள ெகா நிறு தி (ம கி ம்) இ த ஹதைஸ அ ஜஃப அ மனன தி ம் பா திமா அவ க ஆய ஷா (ரலி) அவ க ஹதஸி தன ய ெகாண்ட உம் ம். ப ற நிற (திரவ) ைத கவன தி அறிவ அண்ண று க பற ) ைன லம் அறிவ அ ஜஃப றன .பற ம் இைடய ம் ம் கா யம் எண்: 305 தன றா க ம். njhFg. (அவ க றிப்ைபப் பா அறிவ இமாம் அ தா அவ க அலா ப ஸ க அறிவ உ (ம கப்ப கி ெச ற றிப்ப க' எ பா கி) ம் அறிவ ேபா ளவராக ஆனேபா கா தி ஹபபா ப கண்டா உ அறிவ ப்பாள : இ ( ெச றிப்பு: இ த ஹத றிப்ப கி ஹத உ ஜ றா க எண்: 306 ரபஆ அவ க ெச இர தம ேவண் ள ெதா ெதா மா அவ க ம் எ றி பைத தவ ர!. றிப்ப ) அ ம் ஷுஃபா அவ கள டமி (ரலி) அவ க ஸலான ய ேவண் ம் எ கி அவ (வழைமயான) மாதவ டா .fspd.tamilislam.

mg+jht+J' `jP]. ஹிம்னா ப ஆ ேசபைண று ய ற காரண தா ெகா யா ப இமாம் அ ய . அவ டம் உட : இ ம் ெசா த அப ப்ப ராய கமா டா க றா க ! ஈ தக இர தப் கி த வா .G ( றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் புகா . று .tamilislam. இவ ற வாசகம் இடம் தக இர தப் ேபா நம்ப எைத ைடயவரானா க ெகா றிப்ப 'எ அறிவ ளவைர க எண்: 309 அறிவ ப்பாள : உம் இ யா (ரலி) தக இர தப் ேபா அவ டம் அவ அவ க ப்புரவான ப ற ' பதி ப ற மா அவ க உம் ஆகிேயா டம் ெசவ றா பாடம்: 120 ேபறுகால இர தம் ஹத எண்: 311 அ ெதாட அ ேம ேபா உம் லா ல வ ள ெபண்க நா ப ம் நா தி க இர எ வத காக வ க (ஸ றிப்பு: இ த ஹத கள பதிவா கி ) அவ க கால தி . ளவராக இ (ரலி) எ கி ற ெகா ைடய கணவ ஜ அவ க ஜ எைத ம் அறிவ . நஸய ஆகிேயா ெச ளா க ஹத எண்: 308 ெபறவ . அதி ைல.fspd.) நா க அறிவ ப்பாள அேத ஹதைஸ இத அதி அறிவ ப்பாள : உம் பாடம்: 119 ஹத ேபா உம் ஹபபா (ரலி) அவ க லா ப ெத வ கண்ேணா ட ஹ ஹத ேபா ப ட ஹபபா ப அவ க இமாம் அ தா அ ைடய கணவ கி ம எண்: 310 ஹிம்னா ப றா க அ அவ டமி வா க றிப்பு: பவ எ ஹபபா ப எ ற க ற றிப்ப . அவ உட றா க அவ க ஜ .com for more E-Books .) பற றா க .) ஜ ம .']_dd. தி ஜ ைகயாள அறிவ ப்பாள : ஹம்னா ப ( உட கி . சி ேபறுகால நா ப ) இ ற ப ெகா மாஜா ஆகிேயா பக க ப்பா க கைள ேவாம் எ ம் தம 92 of 119 Visit: www. ேநா பு ேநா காம ேபறு கால இர த தி க (ெதாழாம ைடய எ க கள ற ெச ய ஸலமா (ரலி) அவ க அறிவ ப்பாள : உம் ( தூத அறிவ ஸலமா (ரலி) (கிளம்புகி சாய ைத கி இமாம் தி மிதி. njhFg.webs. : ம் தன றா . இப் ளன .

. ந ஒ று ேம ைகபைர ள உப்ைப பய கி . அப்ேபா களா ெபண்க ெச க டைளய அவ கள ேபா (ஸ இர வ க களா ெச (ெதாழாம ப ட ெதா ஸா எ ற இ ப லா அ லா ஒ டைகய ப பா தி தி ெச தூத எ 'உன . நா த சா ஆைணயாக அவ க ர த ைத ேசண தி தண்ண ப்பா க (ஸ ப ேட ன ேந வ னவ னா க று வ னவ யத ைனேய! சம்ரா ம் ேபறுகால இர தப் ேபா கி ) இ தூத என று வ வ ய ேவண்டாம். njhFg. Visit: www. ேபறுகால இர தப் ேபா கி அைழ கப்ப ஒ டைகைய ப ) அவ க . க எ ம் இ ப்புரவாக மா டா ெத வ வ ைன (உன ேசண தி மாதவ டாய லி ம் ேபா லா வ கிைட த ெபா ) . அ 'எ அறிவ இற . தன ! அ (ஸ ெசா அறிவ னா க கி த ெகா ச ைத வழ தா மரணமான அறி தண்ண ைர வழ எ ? உன . அப்ேபா ம்) ச ஏ ப ெச வாகன இ தூத த தி ம் அவ ள என இர தம் ன (ஸ டதா?' எ ெகா க! ேம 'ந உ ைக ைடய கிைளைய ப ட வ அறிவ ப்பாள ) அவ க ேச த ஒ று ம். அண்ண எவேர ேசண திலி த ப்ப அ ள ப்பு தி ம பயணம் ெச (கால தி றி ெபயரா ேசண தி வ றாேர! எ ஹாதம் அவ க வ ஒ டைகய ெதாழ ேவண் ைடய ெபய எண்: 313 அ ம் (தி தி கிைளைய பாடம்: 121 மாதவ டா ஹத ைகயாள ைகைய களா ெச அச தியா: இவ ஹம்ம இைற நம்ப க டைளய ட மா டா க அறிவ ப்பவ : அ ப ஸலமா (ரலி) அவ கள டம் மாதவ டா கி மைனவ ய ) அவ க உம் நா ய ேவண் வாறு ெபண்க நா ப ம் உம் ப் (ரலி) அவ க ெபண்க 'அ த ப ப்புரவா எ றா .']_dd. இவ கிறா எ லா எ க கினா க ம் த ம் நா ைன நப . பற அவ ம்) எ று அவ க ) ேபா அண்ண ஸா அவ க ஸா எ பதா கிறா க ) அவ க . மாறும் ெபண்மண 93 of 119 ம் .com for more E-Books றும். தா க ம். று ேற கியதாக அதி உன தி .G ஹத எண்: 312 ஹ ஜு ெச நா ெச றி ப ேத ஜு .tamilislam. அ ம் கண்ட ேபா அவ க உப்பு ேபா த ப அவ க ம்.fspd. ேம 'ஆம்' எ வ வ ெவ றி கண்ட ேபா ேபா ம் ப ப கம் அம த பா திர ைத எ இர த ைத க ட ெதா . உடேன ஒ டக தி ம் இர த ைத ள ப்பா . mg+jht+J' `jP]. இ நிக றா . நா ெவ கமைட ேத ( ைடய தா க . இ த இட தி ம் அ த அறிவ ப்பாள அவ க ைன அவ க ைவகைற வைர ெதாட மாதவ டா வ ைன எ தி பயணம் ெச கிேன சிைய ெத வ உப்ைப அறிவ ப்பாள : கிபா ைகைய) நப (ஸ று பதிலள மாதவ டாயா வழிவைத வ .webs. ேம கல கா க ைவ தா க .

ப ற அ ப்பாக ண்ைட கி கைறகா க ேவண் இ ) அவ கள டம் வ அவ கேள! எ அவ கேள! அைத வ னவ ய றிப்ப ள (ஸ ப வ கி அறிவ தூத எல ைத இைல தா க லா தி தூத உடலி தூத அ வ எப்ப . அ அவ தூ அறிவ வ எ வாச மா தூத றா . ஷுஃபா. எ ஒ ம் ஆ வம் வ று ம் ேபா எ று ைன ஆய ஷா (ரலி) ஹாஜி . ப ற சு தம் ெச ) அவ க பைத பு மா (ரலி) ைன ஆய ஷா (ரலி) ள ஹதஸி கி ம் (கல றைட ெகாண் (ஸ (மைற தி அறிவ ப்பாள : அ ஹத ெச று று வ னவ ய ேபா மா (ரலி) அவ க வத காக அவ கைள பாரா க அ தூத அவ கைள புக லா அ ெகாண் வ ஹா எ . njhFg. ஆனா அறிவ ப்பாள ஹத அ லா லா வ தி ப்புரவானா அவ க ெச தன கம்பள பதிலள தி ய ேவண் ய ம்.G என என அப்ெபண்மண றிப்ப டா . .tamilislam. தன ப ெகாண் ம்.அ லா றிப்ப கி வ றா க கமாக ல எ : இ ம். று 'அைத இர த ெகா க! எ று அவ அ சா ப் ெபண்கைள னா க . சப அைத ம். க க தூ பதிலள அவ இ த ெதாட மா (ரலி) அவ க ஹதஸி க வாச தா க வ னவ ய ய ேவண் க ேவண் தி அ ம்' எ று சு தம் ெச வ .fspd. அ தைலைய க ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அ ேம ம்?' எ ஒ (தண்ண ) ஊ ற ேவண் தி அறிவ ப்பாள : அ அ கிறா க ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ேத கா க . கள ம்.com for more E-Books று ள . நா . தண்ண ம். அண்ண ம் ேபா தி அ ெகாண் நப (ஸ 'எ லா நப (ஸ று இத 'அண்ண ல ைஷபா. அைத தண்ண ப எைத மைற ) இ ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அ வ ம் வைர ேத எப்ப று.webs. அ வ றா க மிட தி ஹத எண்: 315 . இப்ராஹம் ப கம்பள எப்ப ப ) அவ கள டம் அறிவ ப்பாள நப (ஸ ) ண் சு தம் ெச ) அவ க ஆ ேம ) அவ க எ ேவ சுப்ஹான று லா எ 94 of 119 Visit: www. அத ) எ க வ ஷய ைத அறி (ஸ டப்ப ட (ப எண்: 316 'அ நா ெகாண் றுப்ப ைக மாதவ டாய லி ம். ேம ) அவ கள டம் வ ல ெகா ம். அவ உ பற அைத மற ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க அவ க அவர நா ஹம்ம வரான சலமா ெத வ எண்: 314 அ 'அ ஒ ைடய ெபயைர யா ப த ைத வழியாக உைப வழியாக அண்ண வ னவ ய ேபா ைத அறிவ டப்ப ட (ப . அப்ேபா பதிலள ேபா தன ேட றா . mg+jht+J' `jP]. அவ கள ைத இ த அறிவ ப்பாள தி அ றிப்ப ைக அறிவ கம்பள ) ண் வதி று.']_dd.

mg+jht+J' `jP].ப அப்ேபா க ம்ப ( க ) அ ெதா ம் த யாசி தலி லா அவ க வ அறிவ கி தூத ைக காக மண்ைண ெதா ) அவ க கைள ஒேர ஒ கள ன த க தடைவ தடவ ைககைள இ ) உ வ ஹுைல றா க (ஸ 'எ 'அ க தடவ ெகா ) லா ம் உ அவ க று . ெபண்கள ம் நாணம் அவ க கி அ ஒ பாரா றா .']_dd. பு வானாக! ந சிைய அள அறிவ (நப அ கிைட காததா ம் இைத அவ கள டம் ஹம்ம ப வத காக அ டன . அதி அ ேத தவ ர! எ க லா தன எண்: 318 ப ேதாழ க . நஸய.com for more E-Books க . ற ஹதைஸ இமாம் புகா . அவ க ) அவ க ட இ வா க ைககைள மண்ண ெகாண்டன . ம் அ த 95 of 119 Visit: www. பதிவா கி ளன .) பாடம்: 123 தயம்மம் ஹத எண்: 317 அ லா வ அவ கைள ெதாைல அப்ேபா அவ க ம் இ வ அவ கள டம் வ த வ க வ த மகி அ வதி கி ைபலி அவ க ைல. தம கள . ஜனாப தி காக உன ெகாண் ம். தயம்மம் ம் உ றினா க றிேய நப (ஸ ற எ த கா ய ப ன ப்ப ைவ தா க ட ேபா லிம்க று உைஸ தி ஹுைல அறிவ ப்ப ெவறு கி றா .tamilislam. ேம தைடயாக இ ெத வ ம் க தா க லிம்.fspd. அவ க ெனா . ேம ) அைத (ெவ க தினா ம் இத ய தண்ணைர எ சு தம் ெச க! ப ற தைல( எ மிக எ ( ம் சிற தவ க அறி பதிலள ! மா ெபறுவத ைல எ று அ றும் க ைத) கள தா க அ ந ைறய ஊ றி.webs. அம்மா ேபா தி ) ைறய ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ கைள ேநா கி ஹத த அண்ண . ப ற றி ேச எ ம் வைர அைத ந ேத றும்.G (அ லா ஒ தூ ைமயானவ ண ைய ெகாண்டா க ெகாண் . எனேவ அவ க கிய உைஸ ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க ைன ஆய ஷா (ரலி) அறிவ ப்பாள : அ உ ம் அ மாைலைய ேத ெதாட பான வசனம் இற ( ) அவ க ைக ேநரமாகி (தண்ண ெதா இப் (ஸ ம் சிலைர ட க ெதா தூத தி தடைவ அ கைள ம் தலாக . njhFg. .ந உன ப்பாயாக! சா ப் ெபண்க க ைதப் ப றி வ ள கம் ேக பத தலாக அறிவ மாஜா ஆகிேயா று நிைறவான வ த தி ைன அய ஷா (ரலி) அவ க றிப்பு: இைதப் ேபா இப் தைல ) அ ப்பாக று அண்ணலா அதி வ ய தன க! எ ள ப்பைதப் ப றி ேக ட ேபா அழகிய உன ந சு தம் ெச அறிவ ப்பாள . அஸமா (ரலி) அவ க அண்ணலா டம்.

இப் கி ம் (அ றிப்ப டவ ழ ' றா .']_dd. njhFg. ஹதைஸ ட (ரலி) அவ க ம ேகாப (ெதாழ ெகாண் யாம வமயம் அ லா ) . ) ைமயான மண்ண .tamilislam. வஹப் அவ கள டமி அவ க கள ைக வைர ெகாண்டா க (ரலி) று இப் று அறிவ (தடவ னா க ேம கி ழ ம் தடவ யாசி இேத ஹதைஸ ேபா ப ( வைர ப எண்: 319 கைள) ெகாண் த ழ ைகக வைரய கி றா க . அ தூ ள னா த .webs. இவர தூத எைத கள ம் அ அ ப அறிவ ப்பாள : அம்மா ப கி எ வ ேச த ) அம்மா ைஜவ எ ட ற இட தி வ ற அ ைன . ஜ மாைலைய ேத த அ லி அவ க (ஸ லிம்க ற பலவனமான வைகைய அவ கள டமி தூத இட தி தம ஷுஐபு ள ) ைவ தி ைகக ரணமான ெதாடராக நஸாய . அவ க ◌ஃலிபா றினா க கி வைர உளலாதி கலானா க (ரலி) அவ க யாஸி ேம ம் இவர (ெவள ப்ப க) ைககைள யாஸி ைல.G ைகக வைத உ புற ைககைள அ ம் (ெவள ப்புற அறிவ ப்பாள : அம்மா ஹத தா அ ம அவ க ம் அறிவ அவ க (த ஆனா இவ தயாராக) கிளம்ப த வ க ைல' எ (அப் மலி ப ப யாஸி அம்மா சு கி அறிவ ஹத ப . ஆனா ேற ெத வ மாஜா ஆகிேயா ) அவ க ) அவ க (ஸ அ உ பா அவ க அறிவ ைகைய இற கிய தி ம் த இ று (ஸ ைககைள மண்ண மண்ண லி க ப ைவகைற ெவ . .) . ேம ) எ கி ப அப் அவ கைள ச தி க வ யாஸி றன எண்: 320 எ று தி ஆய ஷா (ரலி) அவ க ம் இ அ லா ஓ ைனயா அவ கள தண்ண வ ெவ ப்பத காக இர அவ கள க க லாத நிைலய வ ட த நிறு தி வ தஆலா தன சு தம் ெச த க அ ப த எ வ கைள கள கி தி டாேய எ ற ச தூத ைல. இதனா (ெதாழ பதிவா கிய மாைல அறு ம கைள அவ கள டம் தண்ண லா லா தன . ' ) மண்ண ஷுஐப் அவ க ம் இ த ஹத ம். mg+jht+J' `jP]. ைககைள உய (ரலி) ைல கிறா க ம் பண . இதனா ம் வைர (புறப்பட யாம லாத சமய தி .க று அறிவ மலி அறிவ ப்பாள .com for more E-Books கள ம். அப் ம் த . உைப ன ைகக றிப்பு: இைத இப் ஆ றன . ப ற உ ப க ைககைள க று அம்மா த ) அவ க ளாம தன . ெகாண்டா க 96 of 119 Visit: www. எனேவ லிம்க (தயம்மம் ெச க தி அவ ைற வைரய ம் தடவ அறிவ ய ) கிளம்ப . இப் க த ைத வாய லாக றிப்ப தன . இத ைககள ழ ம். ம கைள அவ கள டம் ட றா .fspd. கதஃ (எ தி அ கைள மாஜா அவ க லா எைத கள சுைலமா ப ைககைள மண்ண ள ஹதைஸ ேபா . றா .

G எ 'இ த ஹதைஸ ம க இப் று தன இப் ய ஹதஸி யா தன இமாம் அ தா இ உைப ஹா லா அவ கள டமி ஹத அ எ இரண் அப் அறிவ ப்ப ப லா று ைற அ கி றா இப் எ அறிவ இப் ஜு கி றா .webs. ேம று ஜு த ைத வாய லாக அறிவ மறுதடைவ இப் றா க எ ய வ த ைத வாய லாக உைப எ றா . உடேன அ ஒ ம் வ தம் ப றி அதி ) ரலி அவ க ளலாமா எ ப ட இ த ஆய ஷா (ரலி) அவ கள மாதம் வைர தண்ண ெகா ேவறு யா அவ க லா அறிவ ப்ப ம் த லிம். njhFg.அ ய) நைர 97 of 119 Visit: www. இ அ உைவ ஷிஹாப் ம் ேபா அப் எ அறிவ கி கைலய ன ) ச ைட ெச அவ க அவ கள டமி அம்மா அறிவ இப் அறிவ ) அவ க த (ஹத . அறிவ ப்ப இ த ஹத கி த கி ம் இைடய ேற அறிவ (மாலி கி கி றா . ம் இரண் கி ைற கள அ ம் அ ஸா (ரலி) அவ க அவ கேள! ஒ ைல என று ய ேவண்டாம்! எ று 'ந க இடம் ஸா (ரலி) ற களா? எ ஸா (ரலி) அவ க ற (5 ஆம்) அ தியாய தி தம மாதம் வைர தண்ண தயம்மம் ெச . பதிவா கி ெபறவ ஹத நா அவ க (அப் ஜு ளன .tamilislam.) எண்: 321 லா அப் ம் ம திய லா பாகி ஒ தயம்மம் ெச வ னவ னா க வ பதி றிப்ப ைல எ ட ( தி . mg+jht+J' `jP]. ஜு எ கிறா அ த அறிவ ப்ப ேபா கி த அறிவ றிப்ப றிப்ப ேற ெத வ றிப்ப தலாக ெத வ லா ெத வ ப்ப றா . அத றா அவ க ம் அவ ேத அப் . (ேநர யாகேவா அ ஹம்ம வாேற இைத வாய லாக மாலி லா ைல' ) இப் உஐனா அவ க ஆகிய)வ கைள தவ ர இவ கள தைல ெத வ றா . அவ கிைட க . ஹதைஸ இமாம் புகா . அப்ப யானா (சு தம் ெச வ வத . றும் ச ேதகம் ெகாண்டவராக ேம அவ கள டமி அறிவ ப்பாள டமி கி று ( ம் இவ ய டமி (ரலி) அவ க வ டமி : இ த)வாேற ஜு உைப லா று (மண்ண அறிவ ம் உைப அப்பா றா .']_dd. அப்ேபா -ற று க ஒ மா கிைட க வ தடைவ த எ றும் ம் ஊேட ஒ மாறுகி . ஹா . ஆனா ைல.fspd.com for more E-Books . நஸய ஆகிேயா ைவ ேநா கி) அ ைர தா க மாய தா எ வ ம அம ைற வாய லாக அறிவ றதி தயம்மம் ெச (ப (317 வ வாய லாக வ டமி ல ) ம் இைத மஃம றிய இ த ஹத று) ெசவ மாைல அறு றிப்பு: க (அம்மா ) இரண் றா . இப் இ ம் தா றா . உஐனா அவ க ேதா எ இ த ஹதஸி மஃம அ ( நா ெபய கவ ைல.

நாம் நப க . அப்ேபா ைல) ந இ தன '.G ெப று ெகா ெச க 'எ வ னவ ய வழ கப்ப அவ க பதிலள அ ளவ ைல எ ம் அப் லா வ டா மண்ண தா க அவ க . அதனா நாயகம் (ஸ ேத ைகய அவ கள டம் ஒ அவ கேள! உ ட மா பற அறிவ அவ க ேபா றாக த ம் ஒ டகம் ேம வ அண்ண த ேபா றவ . வ நா (ரலி) அவ க கிைட கி .webs.) -ற அப் நா ஒ சு தம் ைக ! எ றா க கம் (தைரய வல அவ க எண்: 322 ) அவ க பரண்ெட றிப்பு: இைத இமாம் புகா . அப்ேபா தைலவ க இ ேட இட ெசவ று (ரலி) அவ க உதறி தன று வ னவ ய ேபா தண்ண தா க ஏ ப மானதா . அத காக ன ெச இதி தயம்மம் ெச ஸா (ரலி) அவ க எ ப சு தமான மண்ைண ற (6 ஆம்) வசன ைத எ ஸா அவ க அ றா . இைத அவ கள டம் ெத வ ம் ப ற தடவ னா க ள ச இைத ெவறு கி (ஸ ைகைய மண்ண ன அவ க கி வ க தூத கிைட காததா புரள ேதைவய று ெசா வல ந (சு தமான) மண்ண (ந மண்ண வ ெகாண் ய ேபாகிற க (ரலி) அவ கள டம் அம்மா ப்ப ைவ தா க அப்ேபா ேபா தண்ண ய . njhFg.com for more E-Books ம் வ . பற ைககைள ம் பாதி 98 of 119 Visit: www. பற வ ரண்ைட அ ெகாண் ) எ ம் எ ல ேதைவைய று வ ரண் தன மாத ம . நா வாறு ெச ம் மண்ண . பற லிம்.']_dd. பற தா ப்தியைடயவ . நஸய ஆகிேயா ேத இைத அவ கள டம் ெத வ அ றியைத ந அப்ஸா அவ க ைன ெபாறு த வைரய மா ேட அ று று ம் ேபா பாகி வ ைகைய இட ஒ ?எ ) புரண்ெட ேத அ ேறா ப ஜு வாறு ெச ம் ஒ ளன . ேறாம். mg+jht+J' `jP]. அப்ேபா றி தன ைககைள க ைத க அம்மா ப்பதி வ கி நா இ ப (மண்ண ந அ ைககைள ம் ஊதினா க ம். ) ம்.fspd. ெதாழ ) அவ கள டம் வ த அவ க வ உம (ரலி) அவ க ஈ று (ரலி) . தன ம (இப்ப ) இ க தி றிய ம் அப் அவ கள இ த அறியவ ைலயா? எ ஹத மா (ரலி) அவ க உம ைற (ரலி) அவ கள டம் வ றி நா (நா க ஓ ட தி க எ ஒ வாறு ெதா எ நிைனவ ைலயா? நா இைறநம்ப ேபா நம புரண்ெட ெகாண் ைகயாள கள ஜனாப ேத உன ேபா தா க ம் ந . தன .tamilislam. அப்ேபா மாதம் அ வ று பதிலள தி க று ற க . எ வா க வ . ?எ . பதிவா கி எ மி று ேக டா க அறிவ ப்பாள : ஷகீ ( ைககைள லா ஆம் எ . நா (ரலி) அவ க க தன கள றா க . உம ம் று ந தம த ைகைய அம்மா ைல எ கி ம் ைலயா? எ ற வைர நா . அவ க ைன 'அ ன லா அ ேக ட ேபா அவ க தா உம வ தி தண்ண நப (ஸ ) அவ கள டம் வ று நா எ ைகய லி.

tamilislam.பற ைகக மா ைககைள வைர தடவ னா க றும் ேம ன . உன ) அவ க ெகாண் எ ச ேதகம் ெகாண் ரம்ல அறிவ ) ற ேபா ஊதி அைத றிப்ப வைர அ றன .webs. ழ ைகக அவைர ேநா கி. தன வ ஷய தி று ெசா அப்ஸா பதிவா கி இ த ஹதஸி தடைவ மண்ண ) எ (ரலி) அவ கள டமி யாஸி ம் எ உம ேரா அைத ேநா கிேய உம்ைம தி வ ம் தம .fspd. ( எ 'எ இதி று இடம் றா .com for more E-Books ன .G ழ ைகக அவ க வைர தடவ னா க வாற 'அ எைத ேநா கி தி வ று. சலமா ப றா . mg+jht+J' `jP]. (இ த ஹதஸி ம் ேபா : . க ைத ழ று ைகக ம். த ைத வாய லாக வைர எ ெகாண் ள அேத இ கி . (ரலி) ப ஊதி.) அப் ைககைள றா க இ த ஹதைஸ அப் அஃம . அைத று ேம ஸலமா அவ க அறிவ ல பு இ அவ கள டமி றா . கம். ப அறிவ ப்பாள : அம்மா ழ கி ற மா த மா வழியாக வகிஃ அறிவ த ைத அப் ஸலமா ப ஹத ற ைஹ கி .']_dd. தன வைர லம் ஷுஃபா அறிவ ப்பதாக கி ைகக பா றா . அ லா ம்ப வ கிேறாம் (இ அறிவ ப்பாள : அப் உ று ம றினா க ஆகிேயா ஹத எண்: 323 அம்மா அறிவ ேபா ஒ ம ப ம் ேபா மானதா ப்ப ைத சா -ற மா கள ப த அ அ தா க க ைத ம் அைடயாத வண்ணம் பாதி அறிவ கி றா . இப் . அஃம எண்: 324 இ தன அப் ேவ ேபா ற மா மானதா ம் எ ைகைய மண்ண தன றிப்ப ெப று க ைத கி ைகக ம். அம்மாேர! ந இ று அண்ணலா . பற யாஸி றிப்ப இமாம் அ தா ளா க றி ப ழ ப்ப (ரலி) லிம். . தி மிதி. ந எ க! ஏெனன உம்ைம தவ ர 99 of 119 Visit: www. ம் சய கி ம் தடவ னா க ைகக எ ைஹ நப (ஸ அ ைகய ெத யா பைத கவன ம் ஒேர அறிவ அப்ஸா அறிவ ன நா அப்ஸா ம ெறா ம் ஸலமா அவ க ச மாஜா வேத உன அப்ஸா. njhFg. அத ஆைணயாக! இ றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் புகா . தன ளதா எ வைர அ று என பற எண்: 325 அ ைகய ன ைககைள தடவ னா க ஹ ஜா எ (ரலி) வழியாக அல ப று அறிவ கி ற எ ஒ ப வ ரண் அப்சாவ டமி றி ைககைள எ அறிவ த ம் அண்ண று ைககைள று ம ெகா கி தன ல நா ன எ . அறிவ ப்பாள அறிவ ப்பாள : அம்மா ஹத அ ப அ ற வாறு ெச வழியாக இைத ஜ இ த சம்பவ ைத அம்மா (சய ) இப் ைகக னா க ந . நஸய.

'உன ப றி கதாதா அவ கள டம் வ னவப்ப ட றா . ப யாசி ைகக (ரலி) அவ க வ தா . எண்: 327 நா அ ம் ந தடவ லம் ஷுஃபா வாய லாக ஹுைஸ றிப்ப ேபா வ ரண்ைட றிப்ப கி றினா ம் இ த ஹதஸி ெதாட கிறா . பஃ 100 of 119 Visit: www.G ேவறு யா ம் ழ ஷுஃபா அவ க ஹத அப் இ ற மா ைககைள மா றிப்ப ப ம் மண்ண ம்.fspd. பாடம்: 124 ஊ று ப றினா க இ (ரலி) அவ க அறியப்படாத ஒ இ த சனதி அபு று அவ டா க . அ இ த ஹதைஸ அம்மா அப் றா க அப்ஸா அவ க அறிவ ப்பாள : அம்மா அவ க கி றிப்ப டவ (ரலி) அவ கள டமி அம்மா ேபா அறிவ எண்: 326 க ைத ைககைள மைனவ ைம யஸா அவ க னா (ரலி) ம் புறப்ப சிம்மா அவ கள டம் ெச வ மாறு) அறிவ தா க ேறாம். உம ம் எ ன ற நப (ஸ ப று தா அப்ஸா அ ஹகம் கி ஹத அவ க ஊதினா க அண்ண க தி ம். தன ைகக க டைளய எண்: 328 அறிவ டா க றியதாக மாலி எ எ ) அவ கள டம் தயம்ம ைதப் ப றி வ னவ ய நப (ஸ அறிவ ப்பாள : அம்மா ேபா ) அவ க றா . று பதிலள . njhFg.']_dd.tamilislam. தயம்மம் ெச வைர (தடவ ) ெசா நா றா . இடம் ெப றா லா ப ப (ப எ று தி த ) அவ கள ஜுைஹம் அவ க ) அவ க அப்ஸா. அறிவ கி மாறு என ஹத ன பயண தி அவ றா க அ லா ததாக அப் அறிவ ப்பாள ப யாஸி அறிவ வ வ தி னா க ற தா மா எ எ அறிவ ப்பாள : கதாதா அவ க அவ க றுகி ஹத வசிப்பவ எண்: 329 அவ கள ம் அண்ண அப்ேபா நப (ஸ அபு அ ம் ஒ எ தூத (ஸ று அம்மா ப ெகா உம உம ெசவ ேற என சய ப எ று . ஆனா லம் ஹுைஸ ன ைககைள ம். .com for more E-Books ஒ . mg+jht+J' `jP]. ஷுஃப வாய லாக என தயம்மம் ெச அ ைமயான அப் ஜுைஹம் ப ெகாண் . வழியாக இைத ஷுஃபா அறிவ மண்ண அறிவ உைரயா றுவைத நா ைல எ மா இ று த ைத வழியாக சய (ரலி) அவ க ரலி அவ க ஊதவ த ைககைள று அண்ண ைல எ . றியதாக இ த ஹதஸி ப ஹம்ம ஹா தடைவ மண்ண று அம்மா ப யாஸி (ரலி) .webs.

ற ேபா ம்) மைறகி தடைவ அ . அ றாம ஒ ைககைள றினா க ெசவ சுவ ேக வ ம் (தயம்மம் ெச . ப மண் றிப்ப எ சு தமி கி . mg+jht+J' `jP]. அவ க ற அப்பா அவ க அப்பா வ தூத ) தடவ னா க வாறு இப் தூத றிப்பு: இ த ஹதைஸ இமாம் புகா . நஸய ஆகிேயா பதி இ லா . கதிஃ ஆக பதி ன வ ரண்ைட ைககைள தடவ னா க இமாம் அ தா ெச அவ க அ அறிவ ப்பவ : நாப ஃ அவ க (ஸ கட க ைத தடவ னா க றினா க த அ இைத இ சலாம் அவ க ேதைவைய நிைறேவ றிவ லா (பா ைவைய வ ைககைள சுவ தடவ னா க வ பதி தம (ரலி) அவ கள டம் ெச த ஹத ம்ப ய அ றுகிய ெத வ த அறிவ மலம் கழி அ த ெத அப்பா சலாம் அவ கள டமி ேதைவைய (ரலி) அவ க அ ஒ . அவ கைள ஒ லா அ அறிவ ப்பாள : இப் ( அ ம் இ த படவ ெசயலாக 101 of 119 Visit: www. ஆனா இ தி தன ழ தவ ர உம . இ வ தி வ தி தன அவ க றதாக அறிவ ப்பாள (ஸ ச தி (ஸ க ைத . ஒ பதி அ ைம உைம . பற பதி வ தா . அவ றவ தன பதி எ ைன ேவெற : ம ப றிப்ப ஹ கி (ரலி) அவ கள தன ப (ர பைத ம் கரான ) றா . லிம் அவ க . ப ெச ெச ) அவ க ம் தன தி ஹத கி றா க பு அவ எண்: 330 நாப அறிவ (ரலி) அவ க ேபா ட இப் கி உம றா க இப் ைறய தினம் அவ க ஒ வ வ ஸலாம் ெசா னா .webs. ேம சலா ம் ஒ ம் அவ டம்.G ஜம எ வ ற இட திலி ெகாண் ம் ேபா ஸலாம் உைர தா . ெச றுவைத வ றிப்ப ப தி அவ று (வ ள கம்) ) அவ கள டமி திய . . இமாம் ) அவ க . அண்ண ததாக அறிவ யா ெகாண் ஸலாம் ேத ைடய பாட தி ம் உட ைல. பற மண் க வ . க ைத தடைவ அ ம் எ ல வ ரண்ைட இ த ) அவ கைள ஸலாம் அ உம று ெகாண் அவ க ெகாண் லாம றா க தயம்ம தூத ற த பு அம்மன த று இமாம் அ ேற நா : சிறுந பதி ம் ஒ றினா க அவ க ம் இைத இப் றன .tamilislam. njhFg.) இ ைடய அ ைம உைம (ரலி) அவ கள ளா .com for more E-Books நப ைல. டதாக இப் இரண் சாப ைற அ அவ க உம கள இப் அ (ஸ வாய தன .']_dd.fspd. நா ைல எ ஹம்ம ப ஹதைஸ அறிவ அவ க ற நா இமாம் அ தா அவ க கி அவ கெள அறிவ கி றா ெசவ ஹம்ம லா சாப .

அ லா திரண் (ஓ பானவ தன. நா ம்)வா று உன ம்'! றினா க க( ைதப் ப றிய வத காக) வ ேத றினா க .webs. பற ன ைலய . பா திர ைத ெகாண் .com for more E-Books .G ஹத எண்: 331 அ (தி வ லா ம்ப ) வ ஒ வ அ சுவ தூத ம் ேபா வ க ைத பஃ அ கி தி வ ம். அப்ேபா ண்டாக லா ேமலி வ ஆய ம் (இ ள ப்ைப தி தூத கி ப காரமா றா ைடய மா ள ைவ த ம்' எ ) (ஸ ) . அப்ேபா உடைல தண்ண ப ) அவ க ஒ டைகைய மைறவா கி எனேவ எப்ேபா ஹத தா ஆைடைய ) ஒ றா க ) அவ கள டம் வ த ேபா (பதி ம். mg+jht+J' `jP]. அப்ேபா மதனா (என 102 of 119 Visit: www. பற எ று வ அவ கைள ன ைவ தா க ஹச ைன ஜனாப க இற கியவ ஒ ) எ றி என காக ஒ நிைறேவ றிேன அவ க (ஸ று ெசா . அப்ேபா லா உ அறிவ ப்பாள : அ த நா (எ . ம் (ப சு தமான) மண் கிறாேயா அப்ேபா அறிவ ம்! ெனா த மைலைய ேவ சிற ததா ெகா புற தி . (அ நப (ஸ அ எ று அைழ தா க எ று அவ க புற தி ெகாண் ேபாலாேன '(தண்ண லிமி இ இ வ (ரலி) கிைளய ன த லா ைத அறியாைம)ம் எ அவ கள டம் (மா அ த க (ரலி) அவ க (ப றுகி றா . தன சலாம் தூத (ஸ றினா க பாடம்: 125 ஜு ஹத உம .) சில ஆ எ நா கிய ேத அவ க எ ( . 'அ தேர!' ) ெமௗனம் சாதி ேத அழி ெச நா அ ல க! இ ஒ வய வ ெத எ க . இதனா . அ தேர! உடன ஒ கி அவ க ல அப்ெபண்மண தண்ண அவ அவ க ெச கி பதிலள ம் தடவ னா க அறிவ எ உட ைகைய சுவ தூத அ சலாம் ெசா ) அவ க தயம்மம் ெச தி மலம் கழி க ற இட தி அவ க தி (ரலி) அவ க வ எ (ரலி) அவ க எண்: 332 அ த ) அவ க ைககைள றிப்பு: இ த ஹதைஸ கா ஜம தன இ அறிவ ப்பாள : இப் ( (ஸ ச தி தா . ப ள ! உம க பு நா ைன.tamilislam. . njhFg. (ஒ . அப்ேபா ஓ ) ெச யாம அண்ண ேற ) ஐ ெச . உடேன அவ லா பதி தி நா அ த .fspd.']_dd. அவ யலாமா? ஆறு (நா க . நா ெகாண் ள ப்ப ெகா ம் எ மாறு) வ தா ைன மைற தா ) ப தாண் அ க ற இட தி த அ ைமப் ெபண்ைண அைழ தா க தா வ தன அம்மன த று ரபதா எ தண் இழ க கடவ ைன கவைல ெகா க ைத . நா ) த றா தண்ணைர ெப று எண்: 333 ஆமி (வ ஒ ைன ேநா க) அ தேர! இவ ைற ந னா க . நா கா .

எனேவ நா ) அவ கள டம் எ ைன ேநா கி) அம்ேர! ந ஜு ந ெதா கி அவ க . அவ க ெகாண் ேவேனா எ ேதாழ க அண்ண (எ றா வ தி ேத . மைற ) அவ க இப் . நா 103 of 119 Visit: www.webs. njhFg. நிழலி ைன நாசமா கிய வ தா ேத தா அவ கேள! நா திைய வ . எ நண்பகலி தண்ண நா றிப்ப : எனேவ நா ம்.com for more E-Books . அப்ேபா றிேய ெதா ெகாண் உ நா ப த வ று ம்பம் எ தா க ள ப எ தண்ண அ ம். அப்ேபா சு தமி ெச ஹம்மா ெதாட . எ ஜனாப தி ேத று வ னவ ய ேட எ ) அவ கள டம் வ த ேபா ேதாழ கள லா பா றா க அ ம் ப ) உ தரவ தூரமாகி வ எ றிேய ெதா தூத . றுகி ம் நா . இைத ப ற ைர தன . ந ப தாண் ைம (அள அைத உன ம் உடலி மாய ள பய (ரலி) அவ க ற பைடெய கண் நப (ஸ சுப் நா தயம்மம் ெச ப்ப அறிவ ஜு று அ ேபா ெதா கி பாகி வ சிேன யலாமா? றா க க ேட ள ரான இரவ .G ஒ அ லா ஆ ெகா ளாததா வ கைள தி ம் (எ பாைல ப இ அ த தி தன அ (ஸ வ வ னவ ய ம். நா ைக நட திேன ைக நட தினாயா? எ : . நா அ லா று ைன ) ற ஒ ஒ லா வ வ வைர தண்ணைர ெப று ெகாண்டா .tamilislam. அப்ேபா ம் ேபா று வ னவ னா க உன .fspd. நா நாசமாகி வ எ வ ?எ ேத தண்ண ஒ டைக தி தூத ெகா ளவ த (ஸ ) ஆ வ ! எ அறிவ ப்பவ : கி ெச எ ம் ேபா அவ க அவ க று ெசா ஸா ப பானவ ேதாழ க ஆ எ ) கன வ தி அ த டேன இ சு தமி லா லா . உடேன என காக அ பா திர தி ெபா தூத ேட தண் வ பதிலள . அப்ேபா க வ தாேன! எ ம் ப சு தமான மண்ேண தூ னா க ளய ம் நிரம்ப ய ராத த ள ள ேனா . எனேவ எ ேத தூத . mg+jht+J' `jP]. எனேவ நைர ெப று பாடம்: 126 ஜு அம் லா ம். பற சில ஒ டக ேட ைன ஜனாப வன தி . நா ம் ேபா ைல எ ெச ஹத ட று பதிலள ைடய க (ஸ தூத நா (ஸ ஆம்! அ உ தரவ அ று லா கைள பதிலாக சிறுந தண் . பற அ எ (ஸ ம்புகி .']_dd. அவ றி றா . என வ ) அவ கள டம் வ ேத எண்: 334 மரணமைட ) அவ க த அ ைமப்ெபண் ந தாதஸாலாஸி (உற அம ம்பம் எ டா க .உ தி இ று ம் தூரமாகி . எனேவ என ) அவ க று ச ேதகைடகிேற திைய வ த (ஸ றினா க அறிவ ப்பாள றினாரா? எ ப தூத ெகாண் ம்ப இ )ைவ ெவறு ேத பாக இ ள தா தயம்மம் . . ம்ேபா தூத உ .

mg+jht+J' `jP].com for more E-Books . எனேவ தயம்மம் ெச க ேவண்டாமா? ஏெனன .webs. (இற த) அவ ம மா ேபா ைர வானவ என இமாம் ஹாப ஹுெச மா எ அ தி ம்.) . ேம ேவெறைத அறிவ ப்பவ : இப் ஹத ேத றி இ . njhFg. அவ வ ச ட ைத) அறியாமலி (அைதப் ப றி ெத ெச ெச கி பாகி வ அண்ண அவைர அவ க ைக உடலி று ெகாண் . ேபா ேபா ற) று உ ம் இவ . றா க 104 of 119 Visit: www. பற கள அவ உம அப்ப ( ந ) அவ கள டம் வ த ம் அவ க டன ! அ (ஈர) அத வேத அவ அப் ஜுைப இவ ர ப வ ள (ப லா வ ) மரணமைட ட இைத அவ கைள ெகா அவ க அறியாைம (எ ற ேநா)ய ண ைய ப ழி அ வதா ம ம். பவ ல மதி ய மாறு) ெத வ ம் ேபா ம் ய அ று அவ க ததினா வ (உற தயம்மம் ெச ைல' எ ) ஒ ள ப்பத நப (ஸ . 'ந தவ டம்) வ ன தன க த ேபா உ (க றா கிேற டா . எனேவ அவ ெத வ ேம தைல காயமாகி வ ப்பைத நா தா க அறிவ ப்பாள தன கி ) சி ப்ப று வ ட ஸலமா று வ னவ ய ேபா அ சிறுபைடெய ெகா றி (ஸ ைல. அறிவ ளவராக இ பதிலள னா பயணம் ெச கண் உண்டா? எ றவ றிப்ப டவ (ரலி) அவ க ப ம் சிைய க ெசவ ள ஹதைஸப் ேபா ஹம்ம ஒ தி வ வ ெதா எண்: 336 க லா றா . றுகி றா .fspd. அ எ று அ ெத வ ேம லா லா ேத ப இப் ேக றி ேபா இைணப்புப் ப ெச தா க தயம்மம் ெச எ அறிவ ப்பவ : ஜாப ேம நா று ேம வைத க ேபா ) கன ச தி ப அவர மதி இ வ டா .tamilislam. ட .பற ன அவ க று அறிவ தண்ண (தண்ண று வ ஸா ப ம யவ கப்ப ட ெகா எ ள ஹதைஸப் காண காய தி றிப்பு: இ த ெதாட இமாம் தார எ தா க ' த றா க க . அத ம் அவ க ள ப்பதிலி ல தா க வானாக! ேக நிவாரணம் தயம்மம் அவ (ஈர) ண ைய தன உட இடம் ெபறுகி எ அவ க று . தயம்மம் ெச ஜு ளவனாக இ தூத ைல'.G அவ கள டம் எ ைன அவ கள டம் ெத வ ேவண்டாம். நா க அவ க அவ க ெத தி ெகா (இ த ெகாண் வ ம் க அறிவ ப்பவ : ( றிப்ப ம் ேபா க ப்ேபா வ கி றா க றும் . 'அவ க பாடம்: 127 காயம் ப டவ ஹத ைண உ என நா ட நிக கைள ந கள டம் க றும் இத திகைள க வ 'உ (ரலி) அவ க எ கி த ம் நா கிறா அ ஆ தா க று அறிவ உ ஸ எண்: 335 அம் .']_dd.

னதாக ம் பதி ைடய ெதாட கள அறிவ கி றா .com for more E-Books வ . பற ள வ ெகா தி அறிவ ப்பாள : அப் டா க அ வ ெதா (ஸ ேபா ெதா ம் இற ெத (ரலி) ெதா த பற ஒ வ ைல. கிறா க அவ க . பற வ வ ம் அ த (ெதா ம் ம வ ெகாண்டா .']_dd.G ஹத எண்: 337 லா அப் அ லா வ ஏ ப அவ அ வ அ லா அவ க தி ட அப்பா தூத . (ரலி) அவ க (ஸ அவ ம் ப று வ அறியாைம எ றினா க ப ம் ஆ ம்.fspd. உைமரா ப இமாம் அ தா இ த ஹத தி வ டா . இ 105 of 119 Visit: www. அப்ேபா (நப வழி மானதா வ வ தண்ணைர கண்டா தன . எனேவ. இ வ ம் அ தா க ன தி லா ம். இ தூத ஸ ள ஹதைஸ இத ைகைய ம் ைல. . தா க அ . அவைர ைக ேநரமான இமாம் அ தா எ த அவ கைள ெகா அப்பா று ெகாண் தவைர ேநா கி 'உம ஹத ள ப பயணம் ெச அறிவ ப்பாள : அ ஸய ெச அவ நிவாரணம் வ ள கம் ேக பத வ றினா க அப் வ றா க அ சு ஒ றா க பாள யாகி வ ) அவ க (ரலி) அவ க அ இைத ெத வ ந ஜு கி கி ைவ பற கால தி லா தண்ணைர ெப று ெகாண்டன . ) அவ கள டம் வ ! உம ெதா ைக உம ைல) உ உ ளன!' எ : கிறா க ைல ெச ம று அதாப வழியாக : ைடய ெபயைர ஹத அறிவ ப்பாள ) வாறு) ம டவ அபநாஜியா.webs.tamilislam. (தி ப்ப ) உட . njhFg. தி வ று ய) ேநர திேலேய வ (ஸ றா . தயம்மம் ெச ஒ ெதாழ ேவண் யதி இ த ஹதைஸ அண்ண யாஸி . றிப்ப இைத இமாம் நஸய அவ க தி இ ைக (அ லிக (ரலி) நாப ஃ அறிவ அ சய தூத மட ஸவாதா. அ ) அவ க (அவ க ெதா ) அவ கள டமி ஸலாக (ஸ . லா ப ப றிப்ப ப்ப அவ க ப இ அ அவ க றிப்ப நப (ஸ அவ க ச ய அ கி அ கி றா க எண்: 339 லா று ேம வ று. அ உ அறிவ அறிவ அ சய ெதா கண் . எனேவ லவா? எ இ ம் ப சு தமான மண்ண காயம் வானாக! ம் அவ கள டம் தண்ண வ . mg+jht+J' `jP]. ப வ ெனா வ . அ லா எண்: 338 இ கன தூத பாடம்: 128 தயம்மம் ெச ஹத ) அவ க உ திரவ டப்ப ற ேநாய . அப்ேபா அவ க டா . ! வாறு ம டாதவைர ேநா கி.

சி த ம் 106 of 119 Visit: www.fspd. பாடம்: 129 ஜும்ஆ தின தி ஹத எண்: 340 று உம ஜும்ஆ நாள ெகாண் ெதா வ பா கி ம் ேபா ைகைய வ ற களா?' எ எ த வைகய அத ஒ ர வ உம வ ம் (அத கடைமயா ம் எ றினா க . mg+jht+J' `jP]. njhFg. ம் ) அவ க ட ஒ வ ள அவ க க வ றிப்ப ஆைடகள மானா றா .tamilislam. இவைர இமாம் வகீ ஃ ய (இவ டமி அவ க றிப்ப அறிவ கி வானவ வ யா ப கா ) வ றா க . லைத ம் லாம ைக இ த ஜும்ஆவ ம். (அவ டம்) 'ந ைலேய' எ 'உ ள ப்ப று அ ) உடேன உ ற ெசவ று எ யா (ஜும்ஆ) உைர நிக (ரலி) அவ க அறிவ ப்பவ : அ ஹுைரரா (ரலி) ஹத ஜும்ஆ தின த வ ளய வர நா னா ) அவ க .webs. அறிவ ப்பவ : அ ஹத வய சய எண்: 342 ஜும்ஆவ நப (ஸ ) அவ க ஜும்ஆ இ ஹத தா ஒ அண ெகாண் அ லா ள ப்ப வ ம் ஒ ம் ச ேய! எ எண்: 343 வ ைலயா?' எ தி இ வ த ஒ தூத ம் ஜும்ஆவ வ ம றினா க . இப் ஆரம்ப ேநர தி ம் தாமதமாக வ று ய த (ப த மா திர தி (ரலி) அவ க ல எ கதா (ரலி) அவ க . று இமாம் அ தா று ள கி றா ம் வைர (யா இவர க கி (ஜும்ஆ) தைத தவ ர நா ெசா னா .']_dd.com for more E-Books ம ைதய . இவர ம் ேபசா இ த ந ெசய கடைமயா ள ப்பு கடைமயான .G அறிவ ப்பாள : அதாப இப் யஸா ைஹஆ இவ ஈ றிப்ப கி றா . ள ம் எ று ெகா (ஸ ேவறு பதி த களா? உ ெவா ெச ம் கள றினா க வ ம . ம கைள தாண் கடைமயா கியைத ெதா தாெர தி த ம். 'நா று எண்: 341 அவ டம் வாசைன திரவ யம் இ இமாம் ெவள யா ெச ள மானேத! அவர வ ) ப று வ தவ றவ அவ வ ெவா ஜும்ஆ தின த ஜும்ஆவ ெச ம் தா ேநரம் உதயமான ப ற ேபா வராம ேக ட அறிவ ப்பவ : ஹப்ஸா (ரலி) அவ க ப லிம் (ரலி) அவ க ெவா ஜும்ஆவ தி ஆகிேயா று இமாம் ம வய அ வ த ஒ ெச அண்ண லா ம ப ைழ தா .ஒ ஜும்ஆவ (ஸ ள று உம ைக ெசவ ம வ அ ந அைத ெச ெதா ) ெமௗனமாக ம் எ டா று அ ள ப்பாக கி றா க . தன கி வ ள ப்பு கடைமயா றா .

.com for more E-Books ம் . அ ேவண் ) மைனவ ய டமி ம்' எ (இ த ஹத புகா ய ஹத ெச ெச ேபா எண்: 345 ஒ லா த ெசவ ம வ ெதாட அ று ள நட ேத ெச கி றா . அறிவ அவ பு ேநா ற. ெகா ள ம். எண்: 344 ெவா : ப பைத இைடய அறிவ ள ள ப்ப ஹம்ம அறிவ ப்ப (ரலி) அவ க றா க எ (இைண க ) றினா க ப காரமா று ப ம். நஸயய ைமக வழியாக சுைலம் அவ க றிப்ப டவ ேத ஜும்ஆ நாள வ று ( அவ கள ப று நறுமணம் ெதாட பாக புைக ஹதைஸ அ சய ஹத ம் அம் ம் ஒ அ ஹுைரரா இடம்ெபறும் அறிவ ப்பாள களான) புைக அறிவ ப்பாளைர தன '(த ) ெச வய னா . க நா க பதிலாக அ றுகி ) அவ க ஸலமா ஆகிய இ அறிவ நிைறவானதா (ஸ ஜும்ஆ வைர ஏ ப ட பாவ ) ைம ெச ப காரமாகி (ரலி). அ ஹுைரரா (ரலி) ஆகிேயா அளவ ந க எ ெகா றா . ப நறுமண ைத ம சி றவ ல வ ைல.tamilislam.G ஜும்ஆவ வ கி ம் இைடய றன எ று அ அறிவ ப்பாள க (ஜும்ஆவ லி : அ ஏ ப லா வ வ சய ட பாவ தி அ தூத று நா கைள அதிகமா கி (ப கிைட ம் எ றும் அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க ஹம்ம ம் ேபா ப அத ஸலமா இமாம் அ தா ஹம்ம (ஹம்மா . mg+jht+J' `jP]. ம் இைண இடம்ெபற ம் ஜும்ஆ தின தி ம் கடைமயா றும்) ஸலமா அறிவ ம் இ த ஹத .webs. njhFg. த ேவண் ற (இ ெதாட அ உ மா ம்.) . (ரலி) அவ க ள (அ சய ந ம் கால ைத ஹம்மா அ சாலி அறிவ ப்பாள : தம் த ைத வழியாக அ சய அப் . நி யா எ று ெதா எ த ய பா று) கி மா சி கி ற அ சய ம் இைடய ற ப . வாகன தி று ( பாவ ) ெசா ெபாழிைவ வணா காம ைவ த ஒ த வண க தி ெவா ம் அ லி கிைட ம் ஒ 107 of 119 Visit: www. தன ஹத ஒ எ று நா க வ ம். இ ற ள ேபா சுைலம் அறிவ ற ேநர திேலேய புறப்ப ம் ெப று வ அ கி கி ெச றா . லிமி வழியாக ம் இடம் ெபறுகி ள ம் ஹத வ த மகனான) அப் பா) ஆரம்ப ெசா ெபாழிைவ கி அ (ரலி) வழியாக அம் இடம் ெப று றியதாக தவைர ( ம் நறுமண ைத வா லிம். அ ஹுைரரா (ரலி) அவ கள அவ க ப கி ேபா வ ம் இ ெதாட பதிவாகி றிப்ப றா .']_dd. இமா கப்ப டவ ைற ெச டம் ேநா றா என ைல.fspd.

கஸல வ தஸல . ேக இ த வ ள கம்.ம வாசைன இ த ந ெசய க (ரலி) அவ க எண் - .(தன எ ற நா ஸகப (ரலி) அவ க று இ த ஹதஸி வ. நஸய. . இர தம் ளவ களாக இ எண்: 349 இடம் ெப று ெமாழியா கம் ஆகி தி வ . தா ) அவ க அ 1. இப் எண்: 346 இ ள றுேவா ப்ப ேய இ த ஹதஸி 348 ல தி றும் இைத வாசி கலாம். (ப ள (தா ேவறு தன று இடம் ெப று ற இ த ெசா தைலைய ெகா மாஜா ஆகிய ைன ஆய ஷா (ரலி) அ கஸல வ தஸல எ ள வதாேலேய இ . ைத ள ப்பா ) அவ க ( ள ம் . njhFg. ைல ப றி ம ஹு வன ம்) றா .webs. அறிவ ப்பாள : அ ப ல வ தஸல எ (க க தி ஸல வ தஸல எ தூத அ ள இ அரப ெப றி அ க றும் இத தா தமி ல தி இரண் ம் ' ள ைல எ தா ' எ று அத (இ த ஹத ெப று ள ஹத ெதாட பான ெச ) ேம ஹத திரவ யம் இ று ஒ மானா ஆைடகள ந ம கைள தாண்ட மி வ அ ஜும்ஆ க வ கி றன. mg+jht+J' `jP].G எ று அ ெசவ லா றி வ கிேற . ம் உடைல ெகா த ைழ த நப (ஸ றினா க ய ெச க று . ம கைள தாண் ) அவ க காக அண்ண சி . (இவர ஏ ப ட பாவ இடம் இடம் ள ம் ேபா றா ம்) அண ய ன . ள அறிவ ப்பவ : அலி ப ஹ க ம் இ ெச ேவா வா ள .) வாசைன திரவ ய ைத மி உண் மைனவ ய ட தி றா . தன ெச தா . க (ஸ ள எ பா டம் தா ) எ ஷப் 108 of 119 Visit: www.fspd. ெசா ெபாழி றாேரா அவ அறிவ ப்பவ : அம் ஹத வ தமாக ெபா லைத அண கி அ ெசா ெபாழிைவ வணா க இரண் மைனவ ைய) ள ஹதைஸப் ேபா எண்: 347 ஜும்ஆ நாள தன தா தி மிதி.com for more E-Books று த ) .']_dd. ஹத கள ளய நட ைல எ நப (ஸ ைதக . . தன ஹ தா க தி எ . ஸல வ தஸல . எவ வ கி ற வ கி எ ப ஆ க ேக ேட ெபா .க 2. ைகயாக ஆகி ஹா அவ க ம் க கி ப காரமாகி ெதா .tamilislam. ஜும்ஆ நா வழ கம் உ கைள த பைத தவ ர இத இைடய று அண்ண எண்: 348 ஆகிய நா ெபா ைல. இ த இரண்டாவ (அ த ஜும்ஆ) கா ய அறிவ ப்பவ : அ ஹத ம் உண் ெசா ெபாழிைவ வண ஜனாப .

G ஹத எண்: 350 தன வ தஸல ஹத யா ( த சய எ எண்: 351 ேநர தி த மம் ெச ஒ வ . அப்ேபா ) வ தா றா க அறிவ நா ம் மாறு அத ம் (ப க சுவ க ேவயப்ப ட) வய தூ ெகாண் க ைக இடம் ெப று . அ புறப்ப . நஸய (ஜும்ஆவ ள ப்பு கடைம எ றாேரா அவ எ . இமாம் (உைர நிக உைரைய ெசவ றாேரா அவ ேகாழிைய த மம் ெச கி ள றாம் ேநர தி ெச ேபா றா . று கஸல ஒ டைகைய த மம் ெச கி ெச எ ள ப்ைபப்ேபா ெச ஐ தாம் ேநர தி ஒ கி வ னா தூத அ த வாைட தன . யா ள ப்ைப வ ட ச ள அப்பாேஸ ஜும்ஆ நாள யா ம் ) அப்ப ேய ஜும்ஆவ க க தவ கி நா த) புறப்ப இடம் ெப று ைமயான உைழப்ப க அவ கைள ேநா கி ந ந ைக வ ஒ ெச தவைர ேபாலாவா . உடைல பா ம் க வ ள கம் அள று கடைமயான ஜும்ஆ நாள ) ெச ேபாலாவா . அ தி . mg+jht+J' `jP]. த . புகா . ம க ெச று றினா க க லாம த வ தன .) ள ப்பு எப்ப ேபாதிய உயரமி ைர தா ) அவ க ற க தன . தி மிதி. ம க ெகாண் ம் இ லா . மா ைட தவைர ேபாலாவா . அவ கள தா வானதாக ேபாய தன . இப் ?எ வ தா க கடமைடய அ த வாைடைய ம். வ வ று ேபாதி கப்ப ட ற ஹத நா டவ கி வ ப காம் ேநர தி வ வ ள ைன ஆய ஷா (ரலி) அவ க எண்: 353 ள ஈ றாேரா ைடைய த மம் வ . க ைமயான (அ ைறய) ம். யா தவைர ேபாலாவா .webs. அப்பா ைலேயா அவ ஆரம்பமான ப று கி ம் வழ க திலி புகா இப் . (ரலி) அவ கள டம் வ கடைமய நா தா க க யானதாக கம்பள ஆைடகள அ அ சுைமகைள சும ள ெந (ேப ப று உ ப ம் (வ ய ைவ லிமி (ரலி) அவ க வ லிம். அப்பா ள கவ வறுைமய கள க ைடயாக (ஸ ய லி ம் இ தம் பழ நா ) அவ க கிளம்ப இதனா லா அ க வ ததா ெவப்பமி தி ஒ வ தூத வ த ஒ ைமயான இ ைல. யா ஆ ைட த மம் ெச றாேரா அவ ெச கி றாேரா அவ ஒ றுவத காக மல அறிவ ப்பவ : அபுஹுைரரா (ரலி) அவ க ஆகிய கள ம் இ த ஹத பாடம்: 130 ஜும்ஆ ெதா ஹத எண்: 352 நா ற ட ம க லாய ேம எ அறிவ ப்பவ : அ றிப்பு: இ ( ஹத ஈரா ேபா சில ேக டன . அவ கள டமி வைர ச . njhFg. கி மி ெனா (ஸ கி ள பதி ம் சிற த ேற மா .fspd. யா அவ ம் க தைலைய கி றாேரா அவ இரண்டாம் ேநர தி தவைர ேபாலாவா .tamilislam. யா .com for more E-Books . கர 109 of 119 Visit: www. கம்பள ைய அண ) றன .']_dd.

fspd.tamilislam. 110 of 119 Visit: www. ம க த ஒ ேபாய வ று. அப்ேபா நா ள இ ம்ப ம் எ று அ என அறிவ ப ெகா க! எ பா டனா லா வ த ச கட ம் எ ற று ட யா தி என தூத ள ப்ப நப (ஸ றாேரா அ ) அவ க ) அவ கள டம் தண்ண .webs. வ ய ைவய னா அள க டைளய அவ க எண்: 356 அவ க தப்ப ட வ எண்ண அண்ண றிப்பு: இ த ஹத (என ப லா ைத த அறிவ ப்பவ : ைக ஹத வ கிறாேரா அ பாடம்: 131 இஸலா ைத த எண்: 355 : லாத ஆைடகைள அண யலாய ன .']_dd. அறிவ ப்பவ : இ ஹத எண்: 354 யா சிற தைத (ரலி) (ேம இ டா ள ம் எண்ெண சி ெகா ம்) அவ க டேதா அ த அ லா வாராக எ றுகி ெபா சிற த ஆ . அவ கள மிக வ அப்பா ப்ெபய கினா ஒ வ த இ .உ கள வாசைன திரவ ய ெசா னா க எவன வழ (ேபா . njhFg. தி மிதி. ெகா பா டனா ெனா ல . லிமாகி வ ளாதார ைத .G ேந ட ெகா ம் 'ம கேள! இ த (ஜும்ஆ நா க . இப் தி கள லி உய . அறிவ ப்பவ : ச இ ப ள வ ெனா வ ேத . ம் இடம் ெபறுகி நப (ஸ ) அவ கள டம் வ நப க ைய அக றி வ றினா க . றா .com for more E-Books ) ) . கா கப் ெகாண் தா ஆஸிம் (ரலி) அவ க ேட நிராக ப்பு எ கி ல வ யவ பா டனா ) அண்ண ைய கைள அவ க ந டன . mg+jht+J' `jP].) நா நாயகம் (ஸ தைல ெபறுக! ( வ வராக!' எ அ ற ஒ ைய) 'நிராக ப்பு எ று அண்ண வ என ம் நப (ஸ அறிவ ப்பவ : உைசம். க னா ெச (ஸ கி . எல ைத இைலைய ெகாண் . நஸயய றியதாக என றா . ரா (ரலி) அவ க ஹத றா க று மா ெச உ றினா க மழி ன ட தி மிக வ வ மான பண யாள கைளப் ெப று) க ன உைழப்ப லி அவ கள ( த கம்பள அ ெப றன . உடேன அவ இ ள .

உம் றிப்பு: இ த ஹதைஸ பலவனமான ஹத . 'அைத க ெகாண் ஈரமா கி ேத றுகிறா க ப கா தூத றினா க ெவா த ஆைடைய க அவ க நிற ைத வ தி ப ட இர தம் ப றி ஆய ஷா (ரலி) . அேதா க எ தி ட ) அவ க ம் ஒேர ஒ ைரஷிப் ெபண்கள ெசா ஏ ப (ஸ . அதி சைடைய அவ றுகிறா க ன ெச த அறிவ க . று கி ச மாதவ டா தி . ஆனா வா ' எ ேபாக அைத மா ற வ .tamilislam. யாகிய) நா அவ கைளப் ெப ேற யா (ரலி) அவர ய . ஆைடைய சைடைய உைடய ெபண்கைளப் ெபா ) அவ கள டம் ஒ ெசவ பா ேவாம். இர த கைர ப அப்ப ேய வ ம் த . அ த ஆைட .webs. ஆைடய அவ கள டம் ேக கப்ப ட வ அண த அ த ெதாழலாமா?' எ அைத) பா க 111 of 119 Visit: www. ப ற ஹம்ம நாஸி சு தமான ப ற தலி ட று உட றா . ப கள ன ஒ ள அ ய ஈர ைத உண வ ( அ ம் ேபா ெதா அவ ைக ெகா ளள ெதா ஒ ச வ மா ப நப (ஸ ஆைடைய எ ேக க நா ய டமி மா (ரலி) ய எ ெவா வ ம் வைர ேத அ ப க ெகா ம் ப எ ெதா கிேற ன வ டா கிறா க (வ ேபா ெகா வா . தி த ஆைட னா : நப (ஸ அவ அண க நா ம்.fspd. njhFg. தூ ெகா த கால தி இர த கைர ப வா நாள தண்ணைர தைலய எண்: 360 வா ப றி அவ டம் ேக டா . '( கைள த வைர ய வா . அ ெதாட க வ யதி ஹத ம று மாதவ டா ைல' எ எண்: 358 கள 'எ தி ஒ று வ அதிேலேய மாதவ டாயாக இ அவர உமி நரா ஹத எண்: 359 அவ க (அவர ெச அண ேற ப பா . அதி ) அவ கள நா ேவாம். மாதவ டாய வ ம்.']_dd. அத ச லா றா . அத எ ெகா . ம். ப்பா . அவ ைம அைட த ேபா ேவாம். எ ) ம் இ வதிலி தா ைலெயன ெபண் 'நா க . மா அைத ப்ேபாம். அவ வா . அ ஆைடேய இ வ . உம் வ வ த ஆைடைய பா ப்பா .com for more E-Books று .G பாடம்: 132 மாதவ டா ேவண் ேநர தி மா? ஹத எண்: 357 ஆதா (ரலி) அறிவ மாதவ டா கா ய கி ைலயானா ேவண் ம். அப்ேபா கா சிலேவைள எ க . ) சைட ேபா க மா டா ஊ றி (ரலி) அறிவ ய ேவண் றி . mg+jht+J' `jP]. அேதா ம் தண்ணைர ஊ றி பாண அவ க அ என று ஆய ஷா (ரலி) ெதாழ மா ேடாம்.

webs.G ேவண் ம்.fspd. அ . நா ம் உ எ அைத க பதி . ேம தி தா ம் தண்ணைர காணப்படாத வைர ெதாழலாம்' எ ஹத எண்: 361 அ ெபண் அ ஒ தூதேர! எ அவ ஒ அ ப க மா ப எ வர சுரண் கள ன ெச ெதா எண்: 362 இ த ஹத ெதாட ட வட உம் ைக று . தண்ணைர ஊ றி வ ட மி அவ க கிறா க வ வட ம்.']_dd. 'மர ச ைகைய வ அவ க று ேவெறா (ரலி) அவ க . mg+jht+J' `jP]. எண்: 364 கண்டா ேபா லா இர த ைத ெதள . று ேக டா . 'அ . இதி ெகாண் தண்ணரா எண்: 365 ல கிற இர தம் ப றி நா அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க ஹ கப்ப . ள . ப ற ஹத வர ம்' எ ெகா று பதி தி ய ேவண் ள ெதள (ரலி) அவ க வ ம்.com for more E-Books ம் . அவ க ப்பதா றினா க . ப ற ெகா ஹத ஒ ஆைடய வட லா தண்ணைர . ன று தி ப்ேபாம். கி சு தமான ப ற .tamilislam. 'இர த கைர . ேபா ேத று அவ க . அத தண்ண இல ைத இைலைய உபேயாகி பதிலள மாதவ டா லமாக அறிவ வ அறிவ இர த ைத சுரண் ள ேவண் தூத ட தி றிய ஹத ேம ெகாண் ைர தா க றினா க ப ட மாதவ டா ஆைடய ேக ேட ம்?' எ அத சுரண் எண்: 363 ஆைடய மாதவ டா ஹிஷாம் ம். அத ) அவ க ம்' எ நப (ஸ று . 'உ அறிவ ப்பாள நப (ஸ 'எ கண்டா . ) அவ கள டம் ேத ெகாண் ள கிறா க ம் ஏ ப கைர இ அைத கள 'அைத கச கி ) அவ கள டம் வ று ேக டத . . ப்பராக! ப ம் அண ஆைட ம ற . 'ந ைலயானா வேத ேபா றினா க ம் ேபாேத மாதவ டா அதிேலேய ெதா ேபாக வ அவ க வ ேமலாைடைய ைவ தி றவ அறிவ அவ அறிவ க உமி நைர று ஆய ஷா (ரலி) ப வ . . இர த கைர ப ேவண் ம். . அத ம ப தா க ஹத ஸ எ கள ஒ ெவா அைதேய மாதவ டாய அதி ேபா இர த கைரைய ெகா ஹத வா ' எ ம் ஒேர ஒ ம் உட கண்டா 'அ லா அண ேவண் தி வ ம்?' எ யஸா தூதேர! எ க இ ைல' எ ெகா மானதா ?' எ று நப (ஸ க க ம். அேதா வராக!' எ கிறா க ன டம் ஒேர ஒ று ேக டா . 'இர த கைரைய எ த ப ர சைன 112 of 119 Visit: www. njhFg. ப்பா . அைத ன ெச வ வ ய ற.

ஏென ஆைடைய அண ம் ஆைடய ப று ஹம்மா றாேரா அவ ) அவ கள தி ல லவ வ ப்ப ேறனா எ ஆய ஷாவ டமி னா (ரலி) அவ க அண எ த அசு த ைத ெதாழமா டா க ெசா ேக 'எ ) வா களா?' அவ கள டம் இைதப்ப றி ேக ேட ம் அவ கிேற ) ெதாழலாமா? . று ஆய ஷா அபஸதகா அவ க ேநர யாக ெசவ யாெர அறிவ ெதா ம் ப்ப ேலா நப ைல. ப ம் . 'ஆம்! அதி வா க நப (ஸ ெதா ம் நப (ஸ ஆ ) ச ேதகி தா ' ப நப டமி தி அவ க வ ைசய த ைத ( எண்: 368 கள சேகாத ஆைடைய அண இ த அறிவ ப்பாள 'இதி த ஆைடேயா ஹபபா (ரலி) அவ கள டம் 'நப (ஸ அண ெதாழமா டா க கிறா க தி .fspd. வ ப்ப (ரலி) அவ க அறிவ ஹம்ம 'நா இைதப்ப றி எ நா க 'ெவ ேக ல நா றுகிறா . ( றிப்பு: இ ஸி யா டமி ேபா இ ஸி ெகா ெசவ று சய எ ம் ேபா வ அவ க லா மைனவ ய ஒ தா க கிேற ெசா 'எ (நா றா கிறா க . க எண்: 369 நப (ஸ .webs. இ ப ைல.) ெதாழ அ ஒ கிறா . மாதவ டா தி நப (ஸ ஏ ப ) அவ கள 113 of 119 Visit: www.G பாடம்: 133 உட ஹத றவ ஆவ யா (ரலி) அவ க மைனவ அவ க உட காணவ ைலயானா ேபா . நம்பகமான ெத யா காவ அறிவ ப்பாள ) ஹம்ம றவ . ஆனா என ப ம்.com for more E-Books ம ம் . அவ கள மான உம் றவ று ேக டா க ஹத அண எண்: 366 அவ கள எ ேபா மதி வ . று அறியப்படாதவ . ெதா இடம் ெபறும் உைப இைத ெசவ பாடம்: 135 ெபண்ண ைம றா க ) அவ க கிறா க வ று ஆய ஷா (ரலி) அவ க பலவனமான ஹதஸா அவ க ஹத 'எ ேப இைத ெசா ப றி வ சா )' எ ப்பு ஆைடய ேலா அ ன டம் எைத நா த ஆைடேயா .']_dd. mg+jht+J' `jP]. njhFg.tamilislam. அத (ெதா பாடம்: 134 ெபண்கள 'எ (ஸ எண்: 367 கள சு ) அவ க அறிவ ஹத 'எ என எ ம் இ . .

அவ க ம் மறுப பாடம்: 136 வ ஹத ேபா ம் இரவ தி எ அறிவ சிறுந ெதள கழி தா க ? ) . 'நப (ஸ (இ ம்'. ேற கீ ரா ம் வ வ ேவ பற வாறு க னா க ட ம் அதி வ . ைவ க . அைத 114 of 119 Visit: www. (ரலி) அறிவ ல ைக ேக ேட றினா க க வ தா . ைவ கச கி வ கிறா க ம கன அ ைமப் ெபண் அஃம ப ட ஆைடைய எ சிறுந ெகாண் த : அ ப ட வ கிறா க ஆைடய உ கார ைவ தா க டா . . நப (ஸ அவ க ஆண் றதா . அ தப் ெபண் அைத ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டம் ெத வ அப்ேபா வ தி அவ க ஹ ஆைடைய தாேன க பா நப (ஸ ெதா ஆய ஷா (ரலி) அவ கள அவ கிறா க ப ட ஆைட ப றிய ச டம் எண்: 371 கண் நா . உண நப (ஸ அ சிறுவைன தன ஆைடய அத னா க : இேத ேபா ப ட வ ல ப ட வ தா . அவ இமாம் அ தா அறிவ எ ம வா க ) அவ க தா . ைத ேத அவ கள ேவ . கிய சுைலமா நப (ஸ ப யஸா ) அவ கள மி சாப்ப ழ ைதய எண்: 374 ஸன மக ெகா ம ய ெசா வவ ைல.G ஹத எண்: 370 ஆய ஷா (ரலி) அவ க மாதவ டாய 'என ப ப தி ம ஹம்மாம் ப ஜு அ பாகி வ அவ க டத த ஹத . அவ கள ம்.com for more E-Books . தண்ண று ெசா வா க ம் வயைத அைடயாத அவர அவ கைளப் பா 'எ னா க அறிவ ம் அறிவ அைடயாள ைதப் பா ப்ேப ஹத ெசா ஆைடய று ஆய ஷா (ரலி) அவ க பாடம்: 137 ஒ த ேபா கைரைய அ ஆைடய றுகிறா க அவ க ம் வாசி எண்: 373 கிேற அவ க எண்: 372 நப (ஸ க ம் இ வைத ஆய ஷா (ரலி) அவ கள ஆய ஷா (ரலி) அவ க வ . அத வர ெச ெசா ழ ைத ) அவ க .tamilislam. ேபா எ உம் .fspd. ெசா றும் . njhFg. அப்ேபா (ரலி) அவ க டா .']_dd. mg+jht+J' `jP]. . தன ெசா ல தி அ கி ேபா ைவய கிறா க ) த ஆைடய ) அவ கள நா சா சியாக இ அ ஹகம் அவ க அவ க ) அவ கள அதிேலேய ெதா இமாம் அ தா அ மஃஸ ஹத . னா க .webs.

எண்: 377 அலி (ரலி) அவ க ேவண் அ ஹத ம். றினா டா எ (ரலி) அவ க ப ம். 'ேவெறா க மக வைத ம். mg+jht+J' `jP]. 'ெபண் ைதய லா சிறுந ததாக ஹா றினா க அவ க எ ம அவ கைள மைற சிறுந அறிவ ப்பாள ) ரா ஆவா . ெபண் ம கழி நா வா க றினா . அவ .']_dd.G ஹத எண்: 375 அ அவ கள ஹ ஹுைஸ இப் அவ கள வ ம ய வ ஹத அ க ப கம் தி ேநா கி எ (ஒ ைற) ஹஸ அ ம்' எ ய எ அ று ம். . ஆனா ம்பும் ேபா வ றுதா றும் திட உணைவ சாப்ப ட ஆரம்ப சிறுநைர க தன கப்ப உ ம (ரலி) அவ கள டம் ெகாண் . 'திட உணைவ சாப்ப டாதவைர இ னதாக ஹஸ மா (ரலி) அவ க . சிறுந ெதள பவ ேக நப (ஸ க அறிவ தா தா அ அவ க சிறுநைர க க ேவண் றும் கதாதா . அத அ (ஒ வல ஹத இப் .fspd. நப (ஸ ெகா வ அவ க ம். 'எ அறிவ . அத ள ேவண் வ ேத ைக தி வரப் ப டா க ேற வ ேவண் ெசா ெச ைக எ தா க 'எ ெகா ஸம் பண வ ைடக அ ஆைடைய அண எண்: 376 அ தி மாக க தண்ணைர ெதள க அம வத காக தா சிறுநைர பாபா அவ க அலி (ரலி) அவ க டா . நா தண்ண ேபாலேவ இ றவ ம் எ ம ம் வைரய லா . அைத ைல. 'திடஉணைவ சாப்ப வ . அவ க ப்ப வத காக வ ேத க னா க ெசா லா . ஆண் ழ ைதய எண் 377 வாசக ைத இ ம் எ ேக அவ ள கிற கழி அறிவ ப்ப வ ேவண் னா இடம் ெப று எண்: 379 ஸ ழ ைதய தாயா ெசா ள சிறுந ம . ஆண் றினா க யா இப் று அப்பா ஸ . . ய அ தாலிப் (ரலி) அவ க றியதாக அறிவ உம் சிறுந சிறுந இ த ஹதைஸ நம ம் ஒ னா க எண்: 378 அலி இப் ஹத ெசா க வ ) ழ ைதய ) அவ க சிறுந தமம் ெசா ழ ைத திடஉணைவ சாப்ப ஹத பவ (ஸ சிறுந . ஆண் .tamilislam. நா ழ ைதய தண்ண யா எ எ 'எ று ஹஸ று அ தா ழ ைதய ெதள அறிவ கிறா க ம். njhFg. தூத . திட 115 of 119 Visit: www. 'ெபண் றா க று ெசா ஹுைஸ மா ப தி ழ ைதய ள 'எ னா க இ த ஆைடைய அவ க ம்' எ ெகாண் ல .webs. . இ ) அவ க ம் வைர' எ அவ கள ெகா ற தலாக இ த றுகிறா க திட உணைவ சாப்ப டாத வைர ஆண் தண்ணைர ெதள வ . அவ கள வப்பட ேவண் ேவண் ப்ப ெகாண் .com for more E-Books . 'உன அவ கைள ெகா ேவ டா .

அத ம அவ க ெசா .tamilislam. (அதாவ ேநர யாக அறிவ ப ) அவ கேளா கா டரப நப (ஸ அறிவ ப்பா இப் ம் எண்: 381 இமாம் அ தா ஹத கிறா க அவைர ேநா கி வ ைர தன .']_dd. இரண் ர அ அவ . அவ க நப (ஸ பாடம்: 139 கா க தண்ணைர ஊ று ம். ஆனா ம் அவ ) அவ கைள வ ெதா னா க ேர!' றி பற . 116 of 119 Visit: www. அவ கழி த மண்ைண அக றி று அ த ஹதஸி .com for more E-Books . ேம ப ட மண் அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க ப அைத க வா . அறிவ ப்பாள கிறா .fspd. ம க டம் ெகா த தா க அப் ஒ ஹத வ க லா ெதா தா . எண்: 380 நப (ஸ அவ டா . கா டரப ப அவ ப ள அப்தாவ ) அவ க ம் அ ளய அறிவ ப்ப ம் அ பு யாேத!' எ . இ நப (ஸ ஸலான ) அவ கள டமி அவ கைள கண்டதி கண்டதி மண் தூ ைல) இப் ைல. mg+jht+J' `jP].G உணைவ சாப்ப ட ஆரம்ப ெபண் ழ ைதய சிறுநைர க பாடம்: 138 சிறுந ஹத வ டா அம ) அவ க ைழ தா . njhFg.webs. 'வ சாலமானைத ந 'ந க று கி வ ஒ எள ைமப் ப ப்பப்பட வ று மஃகி றினா க று ைலய ) அவ க வத காகேவ அ ைல. ைமயானதா ம் எண்: 382 உம (ரலி) அவ க ெசா னா க . நப (ஸ தலாக இடம் ெப று மஃகி க அறிவ ) அவ க ப்பத காக அ தண்ணைர ஊ று ஹத தி ம் ேச நப (ஸ றினா க அவ கைள வா . வைத அ த இட தி ம் அறிவ அவ க ள தா . 'அவ வாள ெசா க தா . பற 'எ ப (ஸ . இப் த ேபா ஹம்ம ஒ ேவறு எவ ேநர தி . அத சிறுந 'எ னா க . 'இைறவா! என பு வாயாக! எ கேளா றினா . அத எ று சிறுந க . சிறி கழி தா .

நா அ ப் அவ கள ஸ அ ைம தா நப மா (ரலி) அவ கள டம் எ அசு தமான இட ன ெச மா (ரலி) அவ க தி வ அஸா ம் எ ய ேவண் பற .G நப (ஸ நா ) அவ க கால தி ள வாச வ இளைமயாக அ க அத ப ம ம் தி ஹத (ஸ இ கிேற அத ப இ உம் ஹத ர ள டா ஸ ம் கழி . 'அத று நப (ஸ ேகா திர ைத ம் நம ெச நாம் எ வாறு நட அவ கள டம் ேக ேட சு தமான ப ைல' எ று ெசா . mg+jht+J' `jP].fspd. அப்ேபா ம். (தைரய ப ம். அப்ேபா ) நண்ட ஆைடைய அண ய நா . ம்' . 117 of 119 Visit: www. njhFg. த ஆைட. ப ட அசு தம் எண்: 385 ப்பண ெகாண் மண் அைத சு தப்ப ஒ திவ அ ஹுைரரா (ரலி) அவ க வ ம் எ அசு தமான இட ைத கட க ேந று நப (ஸ அறிவ கிறா க ) அவ க தா றினா க . ப . 'ெத வ ெபண் அறிவ ள ம் எ ைலயா?' எ னா . மைழ ெப று நப (ஸ அசு தமான ப று ேக டா க று ம றைத ச ெச கிறா : ) திைய . அ இர த கைர ப அப் ) அவ கள ேக டா க எ ள வாசலி எண்: 383 இப்ராஹம் ப ெச ப மணம் ஆகாம தண்ண ெதள பாடம்: 140 வ ள ம்ப நா ப்ப தி இ பதி ெத ேச த ஒ அசு தமாக உ ெகா ள ேவண் அவ க கிறதா இ ெசா . ஆனா நா க யா ம் .webs.com for more E-Books .']_dd. அப் ஹத ேத ேவ கள ய நட ம்?) வர ) அவ க ய (சு தமான றினா க ' எண்: 384 ப எ மா கிேற . 'ஒ . அத று அவ னா க பாடம்: 141 ெச ெச .tamilislam. (அப்ேபா றா க 'ஏன க மா டா க ம் அள இடம்) அைத சு தப்ப அ ேக சிறுந மைனவ யாகிய உம் ெபண்ணாக நா வ ம் இ தூ . வ .

இதி எண்: 388 உம் ப கிறா க . அ அறிவ ஆய ஷா (ரலி) அவ கள டம். ெவள ேயறி ளய ம க லா (ஸ எ வ ம்ப அ ன டம் அ மதியம் தி எ று ேஷ ேம நப (ஸ ெச ம திய று ப .G ஹத எண்: 386 ைதய ஹத ேபா ஹுைரரா (ரலி) அவ க ெச ப்பண சு தப்ப ெகாண் தி வ ஹத ம்' எ ேற நப (ஸ இ த ஹதைஸ அறிவ அசு த ைத கட று ள அவ க ற ஹதைஸ நப (ஸ அறிவ ஹத கிறா க ஜ த அ உம் ஜ த அவ க மாதவ டா லா க ெதா வ அம தூதேரா தி தா க ம ம்.']_dd. 'அ வ காயைவ தி . 'ஒ . அதிகாைலய .tamilislam.) 118 of 119 Visit: www. ) அவ க அ .எ திய உ . அவ க அவ கள டம் தி றிப்பு: இ . பாடம்: 142 அசு தம் ப ட ஆைட நா ெச றியதாக அ எண்: 387 அேத ேபா அ ) அவ க த . ஆைடய ைடய பா திர ைத அ காயைவ (ர ட யா (ரலி) அவ க ேபா ைவ எ இர த கைர' எ ( ) அவ கள டமி இர தம் ப றி ேக டா க ைகைய ெதா அம எ தா . njhFg. 'நா ஆைட இ ன டம் அ ப்ப அைத பலவனமான ஹத றுகிறா க க வ .webs. அப்ேபா றா .பற ) சு றிப் ப்ப ைவ தா க நா . 'அைத வ மண் அைத ஆய ஷா (ரலி) ெதா தா மண் ம் ெதா வ இ தா க ஓ க ேத ) தி லா ஒ வ (ப தூத எ அவ க ம . ேபா ைவைய ேபா அவ க ேம ல ேந . பான . mg+jht+J' `jP]. அத ெகாண் அ ைமய டம் ெகா அ த ேபா ைவைய ேபா கிறா க ேதாம்.fspd.com for more E-Books . . நப (ஸ றா க அைத ம்ப வ தா க நாஸி ம் ) அைத ப்ப ைவ' எ ப்ப ைவ ேத ெகாண் த தூதேர! இ ) அவ க ைவ ப ட .

அன (ரலி) வழியாக 119 of 119 Visit: www. அதனா ம். .fspd.) ச எண்: 390 இேத ேபா ற ஹத ேவறு அறிவ ப்பாள நப (ஸ வ ைச ட ) அவ கள டமி அறிவ கப்ப கிற . ஏென றா நப . உமி வா க தாப ஈ ஆவா . njhFg. ேம ம் அத இ த ஹத ேதாழ வ ப ளா .tamilislam.com for more E-Books . mg+jht+J' `jP].webs.']_dd. ஆைடய ம .G பாடம்: 143 ஆைடய ஹத எண்: 389 அ ந ரா அறிவ ப நப (ஸ தியா ( எ கிறா க தன ) அவ க கச கி வ றிப்பு: அ ம வா க ந ரா எ பவ ம் ெதாட பு அறு ததா ஹத எ சி உமி வ .

ccoom m .ttaam miilliissllaam m...w weebbss..வ ஸலா நிைறகைள நிைறகைள ப பற ற ட ட ைறகைள ைறகைள எ எ ன னட ட க க !! க க !! F maattiioonnss Foorr ffuurrtthheerr iinnffoorrm P Plleeaassee ccoonnttaacctt:: E r_sulthan@yahooo..com com Em maaiill:: eer_sulthan@yaho V Viissiitt:: w ww ww w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful