P. 1
The Living Matrix - magyar szöveg

The Living Matrix - magyar szöveg

|Views: 133|Likes:
Published by Norbert Németh

More info:

Published by: Norbert Németh on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

LIVING MATRIX Az élő mátrix [Introductory music] Bevezető zene NARRATOR: Five year old Demitri was born

with cerebral palsy. There is no medical cure for this condition. Az öt éves Demitri születése közben agyvézést kapott. Állapotán orvosi módszerekkel nem lehet javítani. ILIANA (in translation from Greek (görögből fordítva): When Demitri was born, the doctors told us he might never be able to walk, never be independent; that he would have, since this was a chronic disease, certain damage to his health, that he might never recover from. We have not tried any alternative. Personally, I trusted nothing but the standard approaches until some people we trusted, because we knew them well, told us about Eric. Demitri születésekor az orvosok azt mondták nekünk, hogy valószínűleg sohasem fog járni és nem lesz önálló, - és mivel ez egy olyan krónikus betegség, amely károsította az egészségét, lehetséges, hogy soha nem fog felépülni. Nem próbálkoztunk semmilyen alternatívával. Személy szerint én kizárólag a hagyományos orvosi módszerekben bíztam, egészen addig, amíg néhány közeli ismerősünk meg nem ismertetett bennünket Erikkel. ERIC PEARL: We think of healing as getting up out of wheelchairs, vision returning, hearing returning, cancers disappearing, all sorts of things. And these things happen. They happen. Általában úgy gondolunk a gyógyulásra, mint hogy emberek szállnak ki a tolókocsiból, visszanyernik a látásukat, visszakapják a hallásukat, megszűnik a rákbetegségük és hasonlók. És ezek a dolgok meg is történnek. Valóban megtörténnek. ILIANA(in translation):fordításban The idea initially was just to attend a seminar that might show us some ways to help Demitri as a family. Eleinte mindössze csak annyi történt, hogy részt vettünk egy szemináriumon, ahol megmutattak néhány módszert, amivel mint család segíthetünk Dimitri állapotán. ERIC PEARL:This little boy's parents came up and said will I do a healing session after a presentation that I gave them. I said, "Well, they're closing the room, but let me finish signing these books and we'll get them to keep the room open

1

for just a little bit longer. What's wrong?" And they explained he had cerebral palsy. A kisfiú szülei odajöttek hozzám előadás után és megkérdezték, hogy elvégeznék-e egy kezelést. Azt feleltem nekik, hogy “Bár már zárják a termet, engedjék meg, hogy befejezzem ezeknek a könyveknek a dedikálását, aztán megkérjük, hogy egy kicsivel tovább maradhassunk. Mi a baj?” Ekkor elmondták, hogy a fiú agyi bénulásban szenved. ILIANA (in translation): After the seminar was completed, they met for the first time, just for a short while, about ten or 15 minutes. Amikor véget ért a szeminárium, akkor találkoztunk először, csupán egy rövid ideig, körülbelül 15 percig. ERIC PEARL:There's something in cerebral palsy that's very common where your feet, instead of your feet being able to be flat on the ground, the heel was up. So his heel would not be able to touch the ground. He was scheduled for surgery for that. He had to wear supports and braces. For him to be able to get up, he'd have to hold on to furniture or people's clothing. For him to be able to go down any steps at all, he'd have to sit down on the steps and push himself down a step at a time. And to go up, he'd have to crawl on his hands and knees. Az agyi bénulás jellemző tünete, hogy a talpak nem képesek megérinteni a talajt és a sarok felfelé emelkedik. Dimitri sarka sem tudta megérinteni a talajt. Emiatt már műtétre is előjegyezték és ortopéd támasztékokat és fűzőket is kellett viselnie. Ahhoz, hogy fel tudjon állni más emberekben a vagy bútorokban kellett megkapaszkodnia. Ahhoz hogy egyáltalán le tudjon menni valamilyen lépcsőn, le kellett ülni és lépcsőről-lépcsőre lecsúszni. Ahhoz hogy feljusson, a térdén és a kezén kellett másznia. ILIANA (in translation): We stepped on the stage with Demitri, put him on the bed that was there, and told him that he should stay calm and collaborate with Eric. And that nothing would happen that might bother him. It was strange for us to think that this man was trying to heal him using his hands, and yet without actually touching him. Felmentünk a színpadra Demitrivel és az ott álló ágyra fektettük. Mondtuk neki, hogy maradjon nyugodt és kövesse Erik utasításait - semmi olyan nem történhet, ami kellemetlen lehet. Számunkra nagyon furcsa volt, hogy ez az ember a kezeivel próbálja őt meggyógyítani, úgy hogy hozzá sem ér. ERIC PEARL: He got up after four minutes, and was not just walking; he was jumping and he was running.

2

Négy perc múlva felkelt és nemcsak hogy járt, hanem ugrált és szaladt is! ILIANA (in translation): It was a huge surprise, and a great joy for us. But at the same time, we were left wondering, how did this all work so fast, so directly, and so effectively. He was walking properly, not standing on his tiptoes. And there was no need for anyone to help him climb the stairs, which was what usually happened. Other children, they naturally walk up and down the stairs every day. But Demitri was unable to do this. So accomplishing such things is very important for him. Óriási meglepetés és hatalmas öröm volt ez számunkra! Ugyanakkor nem győztünk csodálkozni azon, hogy hogyan is működhetett mindez ilyen gyorsan, ilyen közvetlenül és ilyen hatékonyan. Rendesen járt és már nem pipiskedett a lábujjain. Nem volt már szüksége másvalaki segítségére, ahhoz hogy felmenjen a lépcsőn, mint korábban. Más gyerekek természetesen nap mint nap föl-le mászkálnak a lépcsőn, de Demitri ezt eddig nem tudta megtenni. Az hogy képes legyen ilyen dolgok végrehajtása, nagyon fontos számára. ERIC PEARL: They brought him back down for another session. He had one hand that was closed. I didn't know. He looked at me in Greek, and he said, "Look, I can open my hand." He was just five. He said, "It doesn't hurt anymore." He said, "Look, I can hold a glass and drink by myself." (Nemsokkal később) visszahozták őt egy másik kezelésre. Az egyik kézfeje össze volt csukva. Nem is tudtam róla. Rám nézett és görögül azt mondta: „Nézd ki tudom nyitni a kezemet!” Még csak öt éves volt. Azt mondta: „Már nem fáj többet.” - majd hozátette: „Nézd! Meg tudom tartani a poharat és tudok egyedül inni!” ILIANA (in translation): Now his fist is open. It is relaxed and cooperates with the left hand much better, which is very helpful. It's not closed into a fist, which bothered him a lot. And when he wants to give us a hug, he used to do it with only one hand. Now, he gives a full hug, and says, "You see, I can do it, I'm a big boy now." Of course, his hand isn't fully functional yet, but together with the left hand, it works somehow. And he doesn't reject it. Most már ki-be nyílik az ökle. Lazán tudja tartani és sokkal jobban össze tudja hangolni a jobb és bal kezével, ami nagyon hasznos. Már nem szorul ökölbe, ami nagyon zavarta őt. Régebben ha meg akart ölelni bennünket, csak egy kezével tette. Most már teljesen át tud ölelni és azt mondja: „Látod, meg tudom csinálni! Most már nagyfiú vagyok.” Természetesen a keze még nem működik tökéletesen, de a bal kezével együtt valahogy működik és legalább elkezdte használni.

3

NARRATOR: Perhaps the most fascinating aspect of re-connective healing, is that it can be learned. A legcsodálatosabb dolog az újra-kapcsolódó gyógyításban az, hogy bárki megtanulhatjha! ILIANA (in translation)fordításban: Now, I didn't believe that this was something one can learn. I thought it was something only Eric was capable of doing. I didn't think I could acquire these skills, too, and help you, my neighbor, my friend. But in the course of the program, right away we saw for ourselves that yes, you can indeed learn to help others. If you see the living example standing in front of your eyes, as we see our own child, then I think that yes, you believe it. Én sem hittem el, hogy ez valami olyasmi, amit bárki megtanulhat. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan, amit csak Erik képes megtenni. Nem gondoltam, hogy én is megszerezhetem ezeket a képességeket és segíteni tudok a szomszédomnak vagy a barátomnak. De a program során mi magunk is láthattuk, hogy igen, valójában megtanulható hogyan segítsünk másokon. Ha az élő példát látod a szemed előtt, mint ahogyan mi a saját gyerekünket látjuk, akkor azt gondolom, igen, te is hinni fogsz benne. NARRATOR: There are amazing healings taking place all the time. Yet, traditional allopathic medicine has no model or explanation for how these healings can occur. Csodálatos gyógyulások történnek minden pillanatban. Mégis a hagyományos allopatikus orvoslásnak nincs magyarázata arra, hogy ezek a gyógyulások hogyan fordulhatnak elő. MARILYN SCHLITZ: We don't understand how it is that even the simplest thing like, you know, the healing from a wound that is so mundane that every child has experienced it, we don't have a full understanding of how that occurs. Még nem értjük pontosan, mi hogyan működik. Még a legegyszerűbb dolgok esetében is, mint például egy seb begyógyulása – pedig ez annyira hétköznapi, hogy minden gyerek megtapasztalta már – sem értjük teljesen hogyan is történik valójában. NARRATOR: The answers may lie in the fundamental shift which is occurring in our understanding of our universe. A válasz valószínűleg abban az alapvető szemléletváltásban rejlik, amely az univerzum működésének megértésére vonatkozik.

4

LYNNE MCTAGGART: Virtually every ancient culture and every native culture has thought of the universe as a unity, as a circle. And man as being central to that. And it was only with the discoveries of Isaac Newton and Rene Descartes that ripped us out of the fabric of our universe, and created this clockwork model where mind is separate from body and that we are separate from each other. And that idea of separation is the foundation of western thinking. Now, Newton described a very well behaved universe of separate things operating in space and time according to fixed laws. The idea of the body as machine, the body as this well-behaved machine, with the two engines of the body being the brain and the heart, and the whole central orchestra being conducted by DNA--that's the model we have. And we think of various processes being localized in certain parts of the body. What's wrong with that is just about everything. Body is completely decentralized. There is no central brain, in a sense, and that the brain is closer to a, an antenna receiver. It's closer to a transducer of information, a receiver and a transmitter of information, but not the central repository of that information. Minden ősi kultúra és minden természeti népcsoport az univerzumot egy egységnek, egy körnek képzelte el. Ennek a világnak a közepén állt az ember. Csupán Issac Newton és René Descartes felfedezési következtében tépték ki az embert az univerzum szövetéből és hozták létre azt az óramű szerű világmodellt, ahol is az elme el van választva a testtől és az emberek el vannak választva egymástól. Ennek az elválasztottságnak az eszméje vált a nyugati gondolkodás alapjává. Newton egy szófogadó univerzum működését írta le, ahol a különválasztott dolgok egymástól függetlenül, meghatározott törvények szerint működnek térben és időben. Jelenleg azzal modellel rendelkezünk, amely a „test mint gép” gondolatára épül. E modell szerint a test egy jól működő gépezet, melynek két motorja van, az agy és a szív, és melynek központi zenekarát a DNS vezényli. Azt gondoljuk, hogy a különböző testi folyamatok a test bizonyos részeihez vannak rendelve. Ebben az elképzelésben csak az hibádzik, hogy ez egyáltalán nem így van. A hagyományos értelembe véve nincs központi agy – az egy leginkább egy TV antennához hasonlítható. Leginkább egy információ átalakítóhoz hasonlít, amely az információt felfogja és továbbítja, de semmiképpen nem az információ tárolója. BRUCE LIPTON: In our conventional world of biochemistry and cellular biology we focus on a Newtonian belief of a material world. Through the history of science we focus on the mechanical reality, and have let go of the concept of energy and fields as information and biology. That's a Newtonian perspective that says "focus on the matter, don't pay attention to the rest of the stuff." Except that we're now recognizing that the mind, which is an

5

újszerű eljárással. melyet az agyhoz kapcsolt EEG mérőkkel meg tudunk mérni. It's correct in the short term. the clockwork universe. akkor az jobban lesz. hogy amikor agyi tevékenységet folytatunk. And there were huge anomalies found in physics that could not be explained. Ez egy bizonyos pontig helyes is. Németországban és kisebb mértékben Angliában. And it was then thought that chemistry is probably. hogy valószínűleg a vegyészet és az emberi test is egy kémiai gépezet. While electroencephalograph you put wires on the skin and read brain activity. hogy hozzá sem ér a testhez. Germany. was going strong. To a point. A newtoni nézőpont azt mondja: „az anyagra fordítsd a figyelmet és egyebekkel ne foglalkozz!” Azonban manapság kezdjük felismerni. valójában mezőket sugárzunk szét. Csak rövid távon bizonyul igaznak. 1875 és 1920 között a biokémia óriásit fejlődött. The answer is to put the right chemical in the body and you'll get better. Míg az enkefalográf esetében a bőre helyezünk érzékelőket. de úgy tűnik. called MEG. had to be dropped. and to a lesser extent. vagy egy még érdekesebb érdekesebb. Akkoriban komoly szemléletmód beli szakadás következett be a fizikában. hogyha a megfelelő vegyszert tesszük a testbe. Néhány ütődött fizikus Dániában. Ez alapvetően azt bizonyítja. amelyek az információt és a biológiát energia mezőkként írják le. you know. melyekkel az agyi aktivitást mérjük. A hagyományos biokémia és sejtbiológia világában az anyagi világ newtoni modelljére támaszkodunk. amely úgy érzékeli az idegi működést. that's correct but it doesn't appear to be correct for chronic disease. we're a chemical machine. hogy a krónikus betegségek esetében már nem. a MEG-gel meg tudunk vizsgálni. kezdett összeomlani. hogy az elme egy olyan energia mezőt hoz létre. or even more interesting is a new process called magneto encephalograph. PETER FRASER: 1875 to 1920 there's this enormous growth of biochemistry. mert a régi newtoni világ. az úgynevezett magneto enkefalográffal.energetic field of thought which you can read with EEG wires on your brain. developed quantum physics and said that it doesn't work the way you said it works. hogy 6 . So it basically says that when you're processing with your brain you're broadcasting fields. England. It doesn't happen like that. And a few crackpots in Denmark. And the upshot of this was that the old idea of a mechanical universe. kidolgozta a kvantum fizikát és bebizonyította. A megoldás az. where everything happens for a specific reason in its own way. magnetoencephalograph is a probe outside of the head and it reads the fields of neural activity without even touching the body. There was a major intellectual split going on at the time in physics because the old Newtonian world. A tudomány történetében a mechanikus valóságképre irányítottuk a figyelmünket és elfordultunk azoktól a nézetektől. az óramű univerzum. a magnetoenkefalográf esetében egy mérőműszer veszi körül a fejet. Akkor úgy gondolták.

and do so instantaneously. A jelenlegi elmélet szerint az egyik teniszlabdának meg kellene találnia a másik teniszlabdát ebben a 7 . That means first it tries to explain everything in terms of little bits.a világ nem úgy működik. it tries to treat the organism as a machine that works simply in terms of physics and chemistry. mint néhány teniszlabda amelyik ebben az úszómedencében lebeg. Meglepő módon ezt az új nézőpontot még be kell építeni a jelenlegi biológiai modellünkbe. and molecules are like a couple of tennis balls in that swimming pool. hogy a testben a lezajló kémiai reakciók központi irányítás alatt állnak. A kvantumfizika legfőbb következménye az lett. 'cause they're the smallest things in organisms. A jelenlegi elméletek szerint a molekuláris ütközés miatt jön létre reakció. Now. melyet a fizika és kémia törvényei irányítanak. according to current theory. ahogyan azt eddig állították. and that's how they have this information and how we have a cascade of chemical processes. a cell is like a swimming pool. A dolgok nem úgy működnek. ha elképzelünk egy hagyományos sejtet: egy sejt olyan mint egy úszómedence és a molekulák olyanok. LYNNE MCTAGGART: Chemical reaction in the body is supposed to be central. A jelenlegi biológiai modell legfőbb hibája az. általában a molekulákkal. RUPERT SHELDRAKE: The main problem with the current biology model is that it's reductionist and mechanistic. A fizikában óriási anomáliákat fedeztek fel. melyeket nem lehet a hagyományos modellel megmagyarázni. And the main reason it occurs. NARRATOR: Quantum physics changed our perception of reality over 80 years ago. hogy mindent kis egységek formájában próbál megmagyarázni. generally molecules. And that's ludicrous. hogy a mechanikus univerzum régi világképét – ahol minden egy bizonyos ok miatt. one tennis ball is supposed to find another tennis ball in this vast body of water. is through molecular collision so that one molecule collides into another. (Namost). And according to this theory. A kvantum fizika már nyolcvan évvel ezelőtt megváltoztatta a valósággal kapcsolatos felfogásunkat. Azt feltételezik. hiszen ezek az organizmusok legkisebb részei. if you think of the usual cell. Ez egyrészt azt jelenti. azaz egy molekula beleütközik egy másikba és ez által adják át egymásnak az információt – így zajlik le a kémiai reakciók sokasága. And that is supposed to account for all the millions of instantaneous activities that occur in our body at every second. hogy redukcionista és mechanisztikus. a saját törvényei szerint történik – el kellett vetni. Másrészt az organizmust mint egy gépet próbálja kezelni. Surprisingly this new viewpoint has yet to be incoorporated into our current biology model. And secondly.

Minden új fejezet gyakran tovább fűzi. the reality is that science is a story told in installments. A modern fizika már réges-rég kiiktatta ezt a paradigmát és megértette. And every new chapter often times refines or completely changes what has come before. Ez nevetséges elképzelés. amely Newton idejére és az anyag elődlegességére nyúlik vissza. nem pedig tudatból. hanem az elme vagy szellem az elsődleges.hatalmas víztömegben. Mi ezt az elképzelést nem tartjuk megfelelő magyarázatnak. amely lejátszódik a testünkben minden egyes másodpercben. not body field. amely képes lenne megmagyarázni a teljes emberi viselkedés nagyságát. Modern physics has long ago eliminated that paradigm and understands that it is not matter. it's impossible. És ezzel a folyamattal magyarázható mindaz a milliónyi tevékenység. Pedig az igazság az. hogy nem az anyag. which dates back to the time of Newton and the primacy of matter. which is primary. not consciousness. and a story that's already been written. as your control system. as intelligent energy fields. mint valamiféle abszolút igazságra – egy olyan történetre amelyet már megírtak. a betegségek kialakulását és az egész hatalmas rendszert – ez így lehetetlen. not emotions. and it's swinging towards the idea of holism and looking at how an entire system works together. A modern orvoslás szerint a létező irányító rendszer enzimekből és hormonokból. is enzymes and hormones. Minden ami az ember irányítórendszerét alkotja. (fordításból): A mai orvoslás még mindig a régi fizika paradigmáin nyugszik. hormones. But the. DIETMAR CIMBAL (in translation): Today's medicine still works on the old paradigm of physics. PETER FRASER: The existing control system of modern medicine is enzymes. hogy a tudomány egy folytatásos regény. csupán enzimek és hormonok sokasága. though it isn't defined as spirit. újra értelmezi vagy teljesen megváltoztatja az elözőleg történteket. That's all been done for a 8 . PETER FRASER: There is an intellectual pendulum swing. bár ezt nem szellemként hanem energia mezőként – intelligens energia mezőként – határozza meg. Whereas you see the doctors began to look at how each individual cell works. érzelmekből és test mezőből áll. All that is there. LYNNE MCTAGGART: We look to science as some sort of absolute truth. and the whole damn thing. és mitöbb. and they got down to the cellular level. Úgy tekintünk a tudományra. azonnal. but mind or spirit. And we find this a bit inadequate to explain the whole majesty of human behavior and sickness. but as energy fields.

nagyon súlyos motorbicikli balesetet szenvedtem. amely a holizmus irányába lengeti az ingát és azt vizsgálja. De még mindig nem értjük hogy a sejtek hogyan beszélnek egymással és hogy hogyan kezelik az infomációt. hogy az orvosok azt kezdték vizsgálni. And I could feel it tingling. hogyan kapcsoljam be az immunrendszeremet. Ez azt az üzenetet hordozta számomra. Az ütközéskor tisztán emlékszem. And it didn't come from a medical feeling. such that I could promote healing in my leg. És mikor szembe kellett néznem az igen súlyos következményekkel – mely szerint azt mondták. majd végül földet ér. as I was facing a very serious outcome. melyet végül 66 öltéssel varrtak össze. and how they deal with information. it came directly to me that that was what I needed to do. I remember laying with a cast from my hip down to my ankle and thinking about how to rally my immune system through my thoughts. And so I think that there was something about. At the point of impact. we understand it a lot. And it was sort of shocking to me when I kind of came back into the body. that I just knew intuitively. Míg azt láttuk. I clearly remember having an out of body experience where my consciousness watched my body tumbling through the air and ultimately landing. Ezt vizsgálták vagy száz évig. hogy testen kívüli élményem volt – a tudatom kívülről figyelte ahogyan a testem átbucskázik a levbegőben. my own personal experience with that. hogy elősegítsem a lábam 9 . And then. and my body was important to my mind. Egy intellektuális elmozdulás látszik. Egy motorbiciklin voltam. hogy a tudatom nem csupán az agyamban van. and we were hit by a car that caused a very serious wound in my leg. that. és nagyszerű hogy most már sokat értünk ebből. they talked about the possibility of having to amputate part of my leg. hogyan működnek az egyes sejtek önmagukban. hogy ott feküdtem a csípőmtől a bokámig begipszelve és arra gondoltam. That said to me that perhaps my consciousness isn't just in my brain. hogyan működik az az egész rendszer együttesen. And so I would lay on the couch and I would visualize my immune system. And ultimately they took the cast off and I'm. Igen komoly sérülést okozott a lábamon. hanem jóval több minőséggel érzékel. MARILYN SCHLITZ: When I was 15 years old. I had a very serious motorcycle accident. eljutottak a sejtek szintjére. amin nem kellett volna. But somehow it was noetic. but that it is imbued with more quality than that. you know. I could feel the healing happening in my leg. és elütött egy autó. that there was something about recognizing that my mind was important to my body. I have no idea at all where this idea came from. But we don't understand how the cells talk to each other. Elég megrázó volt amikor végül visszatértem a testembe.hundred years. Amikor 15 éves voltam. you know. I was on a motorcycle I shouldn't have been on. hogy valószínűleg amputálni kell a lábamat – emlékszem. ended up with 66 stitches. thank goodness. great. that healing. I'm a two-legged creature still.

még mindig kétlábú élőlény vagyok. Éreztem ahogyan bizsereg. És végül levették a gipszet. MARILYN SCHLITZ: When you think about intention.. hogy a „szándék”-nak fizikai hatásai vannak. Mindez a szándékodon múlik. for example. NARRATOR: Mind. what is intention? And how does intention play a role in healing? Intention plays a role when you think about how our thoughts and our emotions and our cognitions influence our immune system and our endocrine system. then you are also right. have a diminished capacity in terms of their immune systems functioning. Can these factors influence healing? Elme. és hála Istennek. Ha úgy gondolod. We know that people who feel a tremendous amount of stress. Hit.gyógyulását. és hogy a testem fontos a tudatom számára. hogy volt a gyógyításban valami. MARILYN SCHLITZ: So for example we recently conducted a study where we recruited couples. if you think it yourself. hogy ez így van. érzelmeink és felfogásunk befolyásolják az immun és endokrin rendszerünket. hogy gyógyíthatatlan betegséged van. hogy honnan jött az ötlet. that intention does have physical effects. az immunrendszere legyengül és kevésbé működik. hogy a problémád gyógyítható. Ha úgy gondolod. one of whom had cancer. It all depends on your intention. Így tehát lefeküdtem a heverőre és elképzeltem a saját immun rendszeremet. ha elhiszed. és ezt „csak úgy tudtam”. az utóbbi 15 vagy 20 évben. over the last 15 or 20 years. Szándék. akkor igazad is lesz. EDGAR MITCHELL: It's been discovered in the laboratory. hogy „szándék”? És milyen szerepet tölt be a gyógyulásban? A szándéknak akkor van jelentősége. Ez nem valami gyógyítási érzés volt. akkor szintén igazad lesz. Így a saját élményem alapján azt gondolom. If you think your problem is curable. Intention. Ha a szándékra gondolunk – mit is jelent. And we know that this happens. Laboratóriumi körülmények között fedezték fel. Éreztem a gyógyulást a lábamban. akiket rengeteg stresszt ér. ha belegondolunk. ami felismerte hogy a tudatom fontos a testem számára. you are right. And we took the partner of 10 . hogy ezt kell tennem. Tudjuk például. Fogalmam sincs. intuitiv módon. Belief. De valahogy tudatos volt és nyílvánvaló volt számomra. for example. hogy gondolataink. Befolyásolhatják ezek a tényezők a gyógyulást? HERMAN KONING: If you think you have an incurable disease. Ma már tudjuk. hogy azoknak az embereknek.

They were at a distance and there was no way that the two people knew when this kind of interaction was happening. amit mi „együttérző szándék programnak” hívunk. And then at random times throughout the session. Most lélegezz méllyen!”. and then we asked them to go home and continue to practice this intervention for eight weeks. a szív megnyitásával. And this suggests that there is some way in which information is transferred. hogy otthon is folytassák a beavatkozó gyakorlatot nyolc héten kersztül. compassionate intentions to the patient. they were asked to send loving. hogy „Ok. We brought them back. Ennek nagy része meditációval. Ezután visszatértek a laboratóriumba vizsgálatra. You know. együttérző szándékukat a páciens felé. Meanwhile. who'd gone to the training program. Ezalatt a partnere. sat in another room and watched the image of their loved one on a closed circuit television screen. egy elektromagnetikusan leárnyékolt szobában helyeztük el. and saying. 11 . "Okay. ahol az egyik félnek rákja volt. A lot of it had to do with meditation." We could rule out any of those kind of conventional explanations. hogy egy adott pillanatban fejezzék ki szerető. and we put them in a 2000 pound. "Calm down now. it had to do with heart opening. it had to do with subtle energies. és a finomenergiákkal állt kapcsolatban. tehát semmilyen elektromágneses hullám nem juthatott el hozzájuk – így a partnerük sem mondhatta nekik rádión vagy mobilon. egy másik szobában ült és egy zárt körü TV láncon keresztül figyelte szeretett párját a képernyőn." You know. And we took them to this training program. aki részt vett a képzési programon. What we found is that there was a significant correlation in the physiological activity of this person and the physiological activity of the other. quite the contrary. Megtanítottuk a rákbetegek élettársait arra. (Így például) nemrégiben lefolytattunk egy kísérletet. And we monitored the patient in one room. that isn't accountable by the conventional. Aztán a kísérlet ideje alatt megkértük őket. electromagnetically shielded room. so that there was no possibility of electromagnetic fields. the partner of the cancer patient wasn't coming in and whispering in their partner's ear. and we put them in our laboratory. Newtonian model of cause and effect. breathe deeply now. and yet it happened.the cancer patient and we trained them in what we call "the compassionate intention program. the partner. A pácienseket egy 90 kilós pajzs mögé." And so they were invited into participate in a training program. on their cell phone. and the physiological activity of the other. Ezzel kizárhattunk minden ehhez hasonló konvencionális magyarázatot. or the partner of the cancer patient talking to them on the radio. Miután elvégezték a képzést megkértük őket. hogy vegyenek részt a képzési programban. Meghívtuk őket. ahol olyan párokat vizsgáltunk. The idea was to see if we could find correlations between the intention of the one person.

hogy van-e mérhető egyezés a szándék kifejezése és a páciens fizikai reakciói között. physical energy. Ha egy olyan szándékot fejezek ki. és nem tudhatta. Csontkovácsként nagyon egyértelmű számomra. Ha igen. that the stress that people hold in their body has various patterns. bizonyos vegyületek áradnak szét a testünkben. It's very obvious to me. ARIELLE ESSEX: Our thoughts create our body moment by moment. working as an osteopath. mintha azt üzenném a testemnek. Mitöbb a hit befolyásolja életmódunkat is. it sends information to the body. a thought is an actual. hogy a pozitív információ jól hat az egészségünkre.Arra voltunk kiváncsiak. A két ember térben el volt választva egymástól. we release certain chemicals into our body. Amikor negatívan gondolkodunk. So if we don't believe that we can help ourselves. And it also affects our lifestyle. fizikai energia. according to how they're thinking. hogy hitrendszerünk befolyásolja hogyan viselkedünk és hogyan működünk. hogy az emberek testében tárolódott stressz különböző 12 . hogy „nyugodj meg!. we release negative chemicals into our body. hogy létezik valamilyen mód arra. hogy segíthetünk magunkon. as well. then it probably won't be. És ezeknek döntő szerepe van abban. EDGAR MITCHELL: It's been very well demonstrated that our belief system affects how we behave and how we perform. hogy az információ átjusson. Tehát ha nem hiszünk abban. A gondolataink hozzák létre a testünket. amelyet nem lehet a hagyományos newtoni ok-okozati modellel megmagyarázni. ha egy hittel megerősítet üzenetet küldök. is sending information to the body to correct itself. hogy éppen mikor fog megtörténni ez az interakció – és mégis megtörtént. nem a rákos beteg társa megy be a szobába és súgja a fülébe. Amikor pozitívan gondolkozunk. mely szerint jobban vagyok. because as we say. Vagyis hogy. And it. sending information with belief that I am better. When we think positive thoughts. akkor valószínűleg nem is hat. Hiszen mint tudjuk. akkor valószínűleg nem is tudunk. Már többízben bebizonyították. a gondolat valódi. When we think negative thoughts. amely információt küld a testnek. we probably cannot. LYNNE MCTAGGART: Sending an intention that I am better. akkor ez azt sugallja. too. If we don't believe that positive information is useful to our health and wellbeing. hogy „jobban vagyok”. pillanatról-pillanatra. Épp ellenkezőleg. akkor negatív vegyületek áramolnak szét. hogy a sejtjeink hogyan viselkednek és hogyan használják fel a táplálékot. hogy javítsa meg magát. And those have a profound effect on how the cells are behaving and how the nutrition is being used. Ha nem hiszünk abban. akkor ez úgy hat.

their arthritis was gone. So the body really can't distinguish between. mint a kemoterápia hatására vonatkozóan. where they just opened the knee and then closed it and did nothing. it's going to work for you. regardless of what that is. So the patients where nothing was done to them. Miután kutatásokat végeztem az olyan módszerek. action and thought. hogy: „Ne vegyél igénybe kemoterápiát. akik izületi gyulladás miatt térd műtéten estek át. it only works nine percent of the time. being crucial to the effectiveness of that. hogy az adott személy hogyan gondolkozik. hogy egy adott gyógyászati rendszerbe vetett hit döntő módon befolyásolja annak hatékonyságát. annak megfelelően. hogy higgyünk az alkalmazott módszerben és hogy valamilyen módon pozitívak maradjunk. after researching the limitations of things like chemotherapy. hogy valami működni fog – függetlenül attól. Ha hiszel abban. There's so much evidence about belief in a system of medicine. and the other half were allowed to sit in their armchairs and just think about going to the gym and working on their biceps. And you see this most clearly with the placebo effect. And they still reported a very strong effect in the group who had just sat in their armchairs. anélkül hogy bármilyen beavatkozást végeztek volna. they took a group of people and they sent half to the gym to work on their biceps. hiszen az esetek csupán kilen százalékában hatásos. And with this study. I used to say to people. And if you believe something is going to work. and to stay positive in some way. Egy vizsgálatot végeztek Houstonban olyan pácienseknél. a másik felüknél azonban csak színlelt műtétet végeztek. mert felismertem. They found over three years of follow up that both sets of patients reported having no pain. The other half were given a sham operation. "Don't have chemotherapy. Az egyik felüknél valóban megoperálták az izületi gyulladást.”Ma már nem tennék ilyet. régebben gyakran mondogattam olyanokat rákos betegeknek. There was a study in Houston of some patients going through a knee operation for arthritis. És azért nem. hogy a hit a test legerősebb orvossága. to believe in the modality you're using. The couch potatoes still built up their biceps. Rengeteg bizonyíték létezik arra nézve." I don't do that anymore. A gyógyítás leglényegesebb része valószínűleg az. A három éves követési időszak 13 . ahol csupán felnyitották a térdet majd visszazárták. LYNNE MCTAGGART: Probably the most essential aspect of healing is to. There've been other studies looking at if there's any difference between going to the gym and thinking about going to the gym. you know. still reported being pain free. Half actually went through an operation where they were worked on for their arthritis. who have cancer. And the reason I don't is that I believe that belief itself is the body's strongest medicine.mintázatokat vesz fel. hogy mi is az – számodra működni fog.

that we're not even studying the placebo effect. van-e különbség a között. That a person believes that the process is going to heal them. and former professor in a medical school is. and then totally ignore the relevance of thought and mental processes on biology for the rest of medical education. And what interests me as a biologist. hogy a gyógyulások legalább egyharmadának – beleértve a gyógyszereket. Folytattak olyan vizsgálatokat is. De mi is pontosan a placebo hatás? BRUCE LIPTON: The placebo effect is the fact that a belief that a person has can override their biology. A fotel bajnokok is bicepszet építettek. hogy nincsenek fájdalmai. Tehát valójában a test nem tud valódi különbséget tenni gondolat és tett között. But what exactly is the placebo effect? A hagyományos nyugati orvoslás a placebo-nak egy sor spontán vagy csodálatos gyógyulást tulajdonít. 14 . and heals themselves in spite of the fact that maybe the pill was a sugar pill. Well. hogy a tudomány kezdi felismerni. Ezen vizsgálat során egy csoport felét elküldték az edzőterembe. ahol azt vizsgálták.alatt mindkét betegcsoport arról számolt be. hogy dolgozzanak a bicepszükön. csupán a placebo hatáshoz. NARRATOR: Traditional Western medicine typically attributes spontaneous or miraculous healing to placebo. hogy a fájdalom elmúlt és az artritiszük eltűnt. is clearly one third of all healings occurs without anybody doing anything other than having a positive thought. hogy egy ember hite felül tudja írni saját biológiáját. or the operation was just a sham and wasn't real. one third of all healings has nothing to do with the process. A placebo hatás az a tény. how we can talk about the placebo effect for about 15 minutes in a pharmacology course. szintén arról számoltak be. a másik felüknek pedig megengedték. hogy az edzőterembe mennek és a karizmukat erősítik. Azok a páciensek is. Ez legnyílvánvalóbb módon a placebo hatásban figyelhető meg. akiken semmilyen beavatkozást nem végeztek. Ez annyira fontos felfedezés. And right now we could cut the healthcare costs by exactly one third. including drugs and surgery and other allopathic interventions. hogy a fotelben ülve csupán arra gondoljanak. a műtéteket és más allopátiás beavatkozásokat is – semmi köze nincs magához az eljáráshoz. hogy lejárunk az edzőterembe vagy csak gondolunk rá. by just using the placebo effect. And why this becomes important is. Mégis megfigyelhető eredményről számoltak be azon csoport esetében. So that our doctors are not really using the placebo effect effectively. it's so profoundly important that science has recognized that at least one third of all healings. Ahhoz. but has to do with the placebo effect. akik csupán a karosszékben üldögéltek.

hogy az orvosaink nem használják elég hatékonyan a placebo hatást azért van. for example. hogy veszünk egy semleges anyagot. ha alkalmaznánk a placebo hatást. amit még nem értünk. ha csupán cukorkát kapott gyógyszer helyett. hogy itt az ideje. So. ami nem rendelkezik ismert gyógyító hatással vagy potenciállal – és ez a semleges anyag. then we press the RTL button. azon kívül hogy pozitívan gondolkodna. I have to focus on it. we wanted to watch RTL. but if we don't focus on it. hiszen a gyógyulások legalább egyharmada anélkül következik be. such that it can target the liver. hogy a gyógyszerészeti kurzusokon csupán 15 percet beszélünk a placebo hatásról. yet we don't think about how we actually do that every day. 15 . or the lungs. Ez egy óriási misztérium. Ez azért válik fontossá. one has to believe in it. but actually somehow is able to manage a whole cascade of responses within a very complex system. and we don't understand that. DIETMAR CIMBAL (in translation): I would say that what medicine calls the placebo effect is. hogy hogyan lehetséges. nemcsak hogy fizikai változásokat idéz elő a testünkben. mert nem is tanulmányozzák a placebo hatást. that is a great mystery. when I want to watch RTL. an effect that is created through energy fields. then we won't receive it. – valami olyat. a German TV station. potential. and start really focusing on what is the nature of the placebo? How is it that you can take an inert substance.hogy ha valaki hiszi. mint például a máj. I have to engage in it. If. it is the same. Tehát az. hogy figyelmünket a placebo hatás természetére irányítsuk. Úgy tűnik. As we often say. by all means. You know. or the kidney. which means that we go into alignment with the frequency where RTL can be received. Pedig éppen most csökkenthetnénk egyharmaddal az egészségügyi kiadásokat. hanem valamilyen módon képes válaszok egész sorozatát előidézni egy olyan összetett rendszerben. akkor is meggyógyul. something that has no known medicinal capacity. Hogyan lehetséges. hogy bárki bármit is tenne. the information follows this attention. a vese vagy a tüdő. vagy a műtét csupán színlelt volt (és nem valódi). Mint biológust és néhai egyetemi orvosprofesszort az izgat. majd az orvosi tanulmányok hátralevő részében teljesen figyelmen kívül hagyjuk a gondolatok és a tudati folyamatok jelentőségét és biológiára kifejtett hatását. And here. then it will work. That is correct. and that inert substance not only can create physiological changes in the body. MARILYN SCHLITZ: It seems time that we began to shift the lens. When I focus on something with my mind. RTL is always present. you know. És ezen a téren még nagyon sok a tennivaló. And much more needs to be done. hogy az eljárás meg fogja gyógyítani.

hogy gyerekem lehessen. Teljesen elszánt voltam. ami felszabadítja ezt a képességet. de ha nem hangolódunk rá. akkor az RTL gombot nyomjuk meg." I went off to the medical library and started to learn everything I could about this tumor.5 children and I'd be totally happy. aztán fog működni. There had to be some reason for this. az információ ezt a figyelmet fogja követni. amiért elváltam. noha nem gondolunk bele. hogy az embernek hinnie kell benne. ahol az RTL-t lehet fogni. That was my plan. I was seeing clients." Every cell in my body was saying. out of the blue. And I'd be out in the country having my 2. az RTL-t akarjuk nézni. És bármilyen módszer. Én gyereket akartam. I had my osteopathic practice. So. Tehát ha az RTL-t akarom nézni. Ha valamire fókuszálok az elmémmel. amit energia mezők idéznek elő. you know.(fordításban) : Úgy fogalmaznék. nem tudjuk venni. Sometimes they lasted as long as five days. hogyan is tesszük ezt nap mint nap. and I felt at first "How unfair. there I was. Az RTL mindig jelen van. Például ha a német TV állomást. Ez helyesnek tűnik. rá kell fókuszálnom. And I had been having headaches for years. ARIELLE ESSEX: I was absolutely desperate to have children. It was one of the reasons why I'd gotten divorced. egy olyan hatás. Gyakran úgy fogalmazunk. 16 . Ebben az esetben is ugyanarról van szó. And I got very curious. I wanted children. It was a huge shock. I thought. huge shock. so maybe ten years I'd been having these terrible headaches. "I want children. my husband didn't. rá kell hangolódnom. which were getting worse and worse and worse. I was sent for a brain scan and they diagnosed a prolactinoma. depressed. hogy az amit az orvostudomány placebo hatásként ír le. frustrated. And I was stressed. I decided to treat it alternatively rather than go for the orthodox drugs or surgery. Because of my alternative medicine background. Ez volt egyike azoknak az okoknak. So I moved to London thinking it would take me a maximum of two years to find myself a new partner and settle down. There had to be. I thought. So. egy jobb rendszert fog létrehozni. ami azt jelenti." and I had somehow created a tumor that stopped me having children. A placebo hatás valójában a test öngyógyító képességének egy más megközelítése. And when I discovered that it caused infertility. I. I was very good at making plans. RUPERT SHELDRAKE: The placebo effect is really another way of talking about the body's self-healing capacity. a férjem viszont nem. hogy ráhangolódunk arra a frekvenciára. this was too much of a coincidence. "That is so ironic. And anything that unleashes more of that is going to be a better system. I had a routine visit with my doctor and the doctor found that my hormone level was very much out of balance and immediately suspected that I had a tumor.

and uncovers what's in the way. Kell hogy ennek valami oka legyen.5 gyerekemmel és teljesen boldog leszek. hogy neurolingvisztikus programmozást. ahol elláttam a betegeimet. Ariel elhatározta. És évek óta fejfájás gyötört. and was totally inspired as to what I could actually do. and looks at where you want to be. NARRATOR: NLP is practical form of psychology. Szóval ott voltam – volt egy csontkovács praxisom. az NLP-t választja tumorjának kezeléséhez. hogy a hormonszintem nagyon kibillent az egyensúlyából és azonnal tumorra gyanakodott. Szóval nagyon kiváncsi lettem. hogy gyerekem lehessen. És amikor felfedeztem. Got through the master practitioner level. minthogy alávessem magamat az orthodox gyógyszeres vagy műtéti kezelésnek. hogy inkább alternatív kezelést választok. hogy maximum két éven belül új partnert találok magamnak és letelepszem. aki felfedezte. A testem minden sejtje azt mondta. és először azt éreztem. ARIELLE ESSEX: So then I got into doing NLP at a much deeper level. És stresszes voltam. hogy “milyen igazságtalan”. Elküldött agyvizsgálatra aholis prolactinomát diagnosztizáltak. Ez volt a tervem. Valami kell hogy legyen. Túljutottam a mester fokozaton. Rutin vizsgálatra mentem az orvosomhoz. Mindig is nagyon jó voltam tervek készítésében. ami meggátolja. I started to really understand what NLP was all about. Elmentem a könyvtárba és tanulmányozni kezdtem mindent. “gyereket akarok”. hazajöttem. NARRATOR: Ariel decided to utilize neurolinguistic programming or NLP to approach her tumor. Elkezdtem valójában megérteni. which starts from where you are now. frusztrált és depressziós. és nagyon lelkes voltam. 17 . Néha öt napig is eltartott. – vagy tíz éve rettenetes fejfájással küszködtem – ami egyre rosszab és rosszabb lett. amit lehetett ezzel a tumorral kapcsolatban.Londonba költöztem azt gondolván. Az alternatív gyógyítási hátterem miatt elhatároztam. Hatalmas sokk volt – hatalmas megrázkódtatás – igazi derült égből villámcsapás. És majd kiköltözöm vidékre a 2. hogy miket is tudok tenni. came home. arra gondoltam: „ez olyan irónikus”. hogy terméketlenséget tud okozni. miről is szól az NLP. Így aztán sokkal mélyebb szintre ástam bele magam az NLP-be. hiszen túl sok az egybeesés – gondoltam. és mégis valahogyan egy olyan tumort növesztettem.

and. Amint elkezdett az NLP-vel dolgozni.Az NLP a pszichológia gyakorlati formája. And this really. you know. what we actually start exploring with NLP. and what it was based on. "Wow. hogy a világon a legutolsó dolog amit kívánok. hogy ne legyen daganatod. it's like this little voice saying. hogy gyereket akar. hogy elengedjem és hagyjam a maga útján haladni. and in fact an unconscious part of me was going in a completely different direction. hogy egy bizonyos dolgot akarok. I was able to kind of let go of that. hogy mi akadályozza az odajutást. ami onnan indul ki. I. and I went. Pedig valójában azt fedeztem fel. And what I discovered was that deep down. there's a lot of anger in there. going back to early. and allow it to be the way it was and at least understand why I'd created a life that didn't go down that path. majd feltárja. hogy hol is tartasz most és megnézi. hogy hová is akarsz eljutni. I'd thought I wanted one thing. you know. hogy miért is nem akarok gyerekeket és hogy ez a vágy min is alapult. remember. akkor az út a start kockától a cél kockáig vezet. a 18 . pedig valójában a tudatalatti részem épp az ellenkező irányba tartott. I had such an abhorrence of what my family had been like. hogy én voltam az az ember. "I'm so sick of this. hogy miért alakítottam az életemet olyanná. One day I heard myself shouting inside my head. Arielle néhány nagyon érdekes felfedezést tett. Azt gondoltam. I just want to be rid of this whole nightmare. early. really shocked me. that the last thing in the world part of me wanted was to. képessé váltam arra. És legalább megértettem. amely nem ezen az úton halad tovább. I want to be rid of this tumor. hogy anya legyek. And when I understood the reasons why it didn't want children." And I stopped in shock as I listened to this voice inside my head. early childhood. Ez az amit elkezdünk felfedezni az NLP segítségével. Emlékezzünk rá. NARRATOR: Arielle made some very interesting discoveries as she began working with NLP. mélyen elrejtve a nagyon-nagyon korai gyerekkori emlékek között. Ha öt napig tartó fejfájásod van mint nekem. hogy olyan iszonyatot éreztem az akkori családom iránt. aki testének minden porcikájával azt gondolta. to be a mother. ARIELLE ESSEX: Now. the journey to get from square one to the end square is. És ez a felfedezés naygon-nagyon megrázott. és a végcél az. I was the person who thought every cell in her body wanted children. and you'd like to be without a tumor in your end state. És amikor megértettem az okokat. ARIELLE ESSEX: If you have like my five-day headaches.

Ez pedig egy konfliktus – egy hatalmas belső konflikus – ezért elhatároztam. what would it be like if I really accepted this tumor?" And this is quite a few years later that it was. Ez nem lehet gyógyítás. hogy egy kicsit közelebbről megvizsgálom a dolgot. hogy a daganatom egy olyan útra terelt.” Azt gondoltam magamban: „Mi lenne. I'd met amazing people. that's a huge inner conflict and I decided to look at that a little bit more closely. Now. Olyan belátást nyertem." If I'm attacking my tumor with all those thoughts of wanting to get rid of it. And I realize I liked myself a lot better. ahogy a fejemben kiabálok. all over the world. amellyel azelőtt soha nem rendelkeztem. I had insights I'd never had before. I had changed my whole outlook. Megváltoztattam a karriremet.” Ha a tumoromat mindezekkel a gondolatokkal támadom meg és így akarok megszabadulni tőle. ahogyan ezt a belső hangot hallgattam. ha valóban elfogadnám ezt a tumort?” És ez jó néhány évvel később volt. amiket soha nem állt szándékomban megtanulni. Egy napon hallottam magamat. "Well. pedig abszolút ez volt a fordulópont a gyógyulásomban. And so I thought. I can see that this tumor hasn't been totally bad. It had taught me things I had never intended to learn. rengeteg dolgot tanultam magamról és másokról. Elbűvőlő embereket – csodálatos embereket ismertem meg a világ minden tájáról. a turning point in my healing. hogy távozásra késztessem. Azt gondoltam: „Mi lenne az ellenkezője? Bizonyára az elfogadás. what would be the opposite? It has to be acceptance. maybe there's still a purpose. I had changed my career. A világ minden tájáról támogattak az emberek. csak meg akarok szabadulni ettől az egész rémálomtól! Meg akarok szabadulni ettől a tumortól!” Teljesen megbénultam a döbbenettől. "Well. és azt gondoltam magamban: „Hűha! Rengeteg harag van itt. amikor felismertem. Így végül 19 . And I realized then that every thought I'd had was actually about making it go away. And I had never looked at healing in that way. So if it's got a purpose for being here. And I thought. that's a conflict. akkor ez halálos. Rengeteg önostorozás. I had learned lots of things about myself and others. Olyan dolgokat tanított meg nekem." So what if it has a purpose or a reason for being here? 'Cause obviously it's done a good job so far. that's murderous. "Okay." I thought to myself. wonderful people. I had the support of people all over the world. amit sohasem terveztem. it was absolutely a. That can't be healing. and it's still here. when I realized that my tumor had taken me down a journey I'd never planned. Aztán felismertem.lot of frustration. rengeteg frusztráció. Felismertem. Mintha egy kis hang azt mondaná: „Olyan elegem van ebből az egészből. hogy minden gondolatommal azon voltam. Pedig még soha nem gondoltam így a gyógyításra. That's a lot of self attack. megváltoztattam a kinézetemet. hogy sokkal jobban szeretem saját magamat.

hogy a tumor eltűnt.azt gondoltam: „Ok. can't be that. talán rossz a vérteszt vagy valami hasonló. more care. now during a day. "No." And you know. and I went to see my specialist. Now if you think about the course of one day. I've seen you for ten years and you're not the same person you were ten years ago. hogy ezt felismertem és eljutottam addig a pontig. he just went. akkor még mindig van oka. Mi van akkor. and certainly to slowing down the aging process.” HOWARD MARTIN: When we make an emotional shift. talán megváltoztak a hormonjaim”. no. no. "Wow. hogy ez a tumor nem csupán a rosszról szól”. belátom. you know. hogy elfogadtam a tumorom jelenlétét. And when my doctor saw them. hogy itt van? Hiszen nyílvánvalóan jó munkát végzett mindezidáig. and your health's got a better chance of improving and staying that way. no." And he said. and you know. nem. more appreciation.”És hozzátette: „Fogadja legmélyebb elismerésemet! Nem tudom hogyan csinálta. I said. Ez csak azt jelentheti. I thought it'd been a mistake. Teljesen megváltozott. as well as to the physical diet. hogy tíz éve látom magát. ez hihetetlen!” Azt gondoltam." He said. Feel more love. biztosan hiba történt. "This can only mean one thing: your tumor has gone. and I got to the point of accepting the presence of my tumor. you can see that emotions are creating lots and lots of changes in our physiology. aki tíz évvel ezelőtt volt. That's one of the keys to better health. my hormone levels were completely normal. positive emotional states regenerate us. Strong negative emotions just degenerate us." Mi történne. Szóval ha oka van az ittlétének és még mindig itt van. ha oka van annak. Amikor az orvosom látta az eredményeket azt mondta: „Nahát. those kind of emotional shifts. Azt modtam neki: „Bizonyára annyi idő telt el. I thought maybe the blood test reading was wrong or something. ha megengedném neki. maybe my hormones have changed. idősebb is vagyok már. becomes simple math. What would happen if I gave it permission to stay for the rest of my life? It was six months after I had that realization. de már nem az a személy. the myriad of emotional textures that occur through our perceptions. I had my routine blood test. I don't know what you've been doing but I have to tell you. A szokásos vérvizsgálatom után felkerestem a szakorvosomat. So it makes a lot of sense to start paying attention to the emotional diet. 20 . You are completely different. nem. and I'm older now. the highs and the lows. all the emotions that we feel. az nem lehet. Ő azt felelte „Nem." He said. Meglepetésemre a hormonszintem teljesen normális volt. so much time has passed. that's incredible. "Well. And to my surprise. I don't know how you've done it. let's say we go from frustration to joy. hogy életem végéig maradjon? Hat hónap telt el azóta. about 1400 biochemical changes instantly go off in the body. "This is a real credit to you. de el kell mondanom. no.

azt a számtalan érzelmi hatást melynek ki vagyunk téve az észlelésünk által. És hogy mi is ez? Ez az energia csere. több törődést. akkor láthatjuk hogy az érzelmek rengeteg változást okoznak a fiziológiánkban. Energiát küldenek oda-vissza egymásnak. mint valami túltöltött háttértárolóban. De ha ezt megszorozzuk azzal.Ha bekövetkezik egy érzelmi változás. akkor mérhetetlen energia mennyiséghez jutunk – mindez folyamatosan történik az üres térben. like some supercharged backdrop. a thing called a virtual particle is created. But when you multiply all of the subatomic particles doing this energy exchange across all things in all the universe. They send energy back and forth to each other. Mármost ez az egyedi kis csere nem sok energiát jelent. hogy az egészséged javulni fog és úgy is marad. "The field is the sole governing agency of the particle. it's about a half a watt's worth. hogy valamennyi szubatomi részecske ezt az energia cserét végzi minden egyes dologban a teljes univerzumban. And what this is.és mélypontokat. És ebben a cserében egy szempillantásra létrejön egy dolog. It's almost like a. – mondjuk a frusztrációtól eljutunk az örömig – akkor egy ilyen fajta érzelmi változás körülbelül 1400 biokémiai változást indít el a testünkben azonnal. all happening out there in empty space. Érezz több szeretetet. is the energy exchange that goes on between subatomic particles. mintha kosárlabda játékot játszanánk. Erős negatív érzelmek degenerálnak bennünket. Ez az egészségesebb élet egyik kulcsa. you come up with this unfathomable amount of energy. körülbelül fél Watt nagyságú. and the quote is. playing a game of basketball. hogy a fizikai diétához hasonlóan érdemes odafigyelnünk az érzelmi diétára is. quantum physics reveal that it's the invisible stimuli that are much more important. And in that exchange. just for less than the blink of an eye. is a thing called the zero point field. LYNNE MCTAGGART: One of the most profound discoveries made really since the advent of quantum physics. that little individual exchange isn't much energy. pozitív érzelmi állapotok regenerálnak bennünket – egyszerű mint a matematika. BRUCE LIPTON: While conventional biology focuses on the material stimuli. amely a szubatomi részecskék között megy végbe. There's a simple quote by Albert Einstein that makes sense out of this. a csúcs. Now. hogy milyen sok érzelmet élünk át egy nap leforgása alatt. amely minden kétséget kizárólag lelassítja az öregedési folyamatot. All subatomic particles engage in a little energy dance. amit virtuális részecskének neveznek. több hálát és valószínű. Ha végiggondoljuk. the 21 ." What Einstein meant by this very simple is the field. Majdnem olyan ez. Valamennyi szubatomi részecske bekapcsolódik egy kis energia táncba. A kvantum fizika megjelenése óta az egyik legfontosabb felfedezés az úgynevezett zéro-pont mező. Beláthatjuk.

fény és információ mezőben.” Bármilyen szemszögből is nézzük. we are this field. So." Míg a hagyományos biológia az anyagban tetten érhető ingerekre fókuszál. of light.” ERIC PEARL: How then is healing communicated to another person. We're not in this field. hol sűrűbbek. hol ritkábbak vagyunk benne. and above all. az anyagi részecskéket. they are the sole governing agencies of the particle. Állandóan ezzel a mezővel lépünk kapcsolatba. since the fields are able to transfer with no informational loss. and we're denser in between. "We're lighter when we're physical form. we're blips in this field. We pull information from this field all the time. We're denser. Minden pillanatban ebből a mezőből nyerünk ki információt. mivel a mezők képesek arra. with no time delay. Létezik egy egyszerű idézet Albert Einsteintől amely megmagyarázza ezt: „Egyedül a mező irányítja a részecskék működését. adott ez a mező. radarjelek vagyunk ebben a mezőben – ebben az energia. That only works with the help of those fields. "The character of matter is ultimately determined by the field. hogy információveszteség nélkül közvetítsenek és mindenek felett egyidejűleg. hogy „Az anyag jellegzetességét végső soron a mező határozza meg . Ennek megfelelően a kvantumfizika azt állítja. 22 . addig a kvantum fizika feltárja. hogy a mezők – a minket körülvevő láthatatlan energia erőterek – irányítják egyedül a részecskéket. And so quantum physics says. of information. Or some people say. (fordításból) Mindnyájan figyeltük már meg madársereget repülés közben és hogy hogyan váltanak irányt. Mi nem ebben a mezőben vagyunk – mi magunk vagyunk a mező. Minden madár a seregben azonnal. we're lighter in between. DIETMAR CIMBAL(in translation): Every one of us has watched a flock of birds in flight. Instantly.” Einstein egyszerűen azt értette ez alatt. this field of energy. hogy a láthatatlan ingerületek sokkal fontosabbak. all birds in the flock change direction. Hogyan is kommunikálható a gyógyítás egy másik személlyel? Tehát. instantaneously." Whatever the aspect is. we're lighter in between. We access this field all of the time. Úgy tűnik hogy egy felsőbbrendű madár-agy szimultán módon irányít minden egyes madarat. Vagy ahogy mások mondják: „Ritkábbak vagyunk a fizikai formánkban és sűrűbbek közötte. and how it changes direction. well the particle's matter. egyidejűleg vált irányt. we're denser. Ez csak a mezőknek a segítségével lehetséges. Hol sűrűbbek. Well. idő késlekedés nélkül.invisible energy forces around us. there's this field. hol ritkábbak vagyunk benne. it seems as if a superior bird brain controls all the birds simultaneously. you see.

És ebben a tudatállapotban a testi agyból kiáramló kvantum kibocsájtás átsugárzik a katedrálisba. they have been in awe and worshipful. orvosi. And in that state of mind that the quantum emissions from the body/brain are emitted into that cathedral. áhitat. a tisztelet. amelyben össze vagyunk kapcsolódva és össze vagyunk kapcsolva a kozmosz legtávolabbi részével is. vagy bárhol máshol. az áhitat. ennek a zéró pont mezőnek. anywhere. Olyan dolgokat tudnak mecsinálni. és tiszteletadás tölti be a teret. amely már 100 éve vagy annál régebben áll ott. ha belenézünk a pszichológiai. hogyan működik az idegrendszer. quiet. and that we're connected across the furthest reaches of the cosmos. and reverence. hogy megmagyarázzák az élet finomságait. in medicine. that's been standing for 100 years or more. vagy biológiai tankönyvekbe és próbáljuk megtudni. Még ma is. is a hush of awe. absorbed into that cathedral. áhitatot és hódolatot tanusítottak. And that's why they feel like there's a hush. and fed back in later centuries to the participants coming into it. Mi valamennyien részei vagyunk ennek az óriási energia mezőnek. that we're all connected. Az idegi impulzusok és kémiai reakciók túl lassúak ahhoz.EDGAR MITCHELL: Walk into any great cathedral in the United States. awe. hogy az emberek évszázadokon át jártak abba a katedrálisba. you're confronted with the discontinuity of the system. There are things that they can do that are not describable. És hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges. és azt fogod tapasztalni ezekben a katedrálisokban. Ezért érezzük úgy. and what you will experience is in that cathedral. Európában. Menj be bármelyik nagy katedrálisba az Egyesült Államokban. and try to find out how the nervous system works. or biology. bele ivódik a katedrális falaiba és még évszázadokkal később is visszasugárzik azokra akik belépnek ide. and it's a palpable experience. szembe találjuk magunkat a rendszer következetlenségével. amiket nem lehet az idegrendszeri működéssel megmagyarázni. Figyelj meg egy korcsolyázót. in Europe. reverence. 23 . this zero point field. PETER FRASER: Even now. hogy csend. in terms of nerve impulses. JAMES OSCHMAN: Watch an ice skater. a csend kézzelfogható élmény. és ott a lehető legjobb módon viselkedtek. LYNNE MCTAGGART: We're all part of this giant energy field. Why is that true? It is true because for hundreds of years the people going in to that cathedral have been on their best behavior. if you look up the textbooks in psychology. Nerve impulses and chemical reactions are two slow to explain the subtleties of life.

is when scientists looked at how fast you could coordinate all these different areas that were focusing at the same time. vagy a testnek más része koordinálni az idegrendszert és a nagyon finom mozgásokat. whereas other of them going at two miles an hour. is just an impossible problem. amikor ezek az impulzusok állítólag különböző sebességgel közlekednek – ez egy megoldhatatlan probléma. Szükségünk van egy mező elméletre hogy megmagyarázzuk. that the brain can start firing synchronous pulses throughout different areas of the brain. PETER FRASER: If you measure the impulses of the nervous system. a fájdalom reflexek azok. Az idegrendszer jelenlegi modellje szerint ez lehetetlennek tűnik. Azt hiszem. Az idegrendszer neuron sejtekből épül fel.NARRATOR: A nervous system is comprised of neuron cells that carry electrical and chemical impulses throughout the body. And I think those are the pain reflexes are very slow. that the coherence of the firing was faster than the physical ability of cells to communicate from one area to the other. If you're a dancer. Ha megmérjük az idegrendszer impulzusait. míg mások csupán másfél kilométert tesz meg egy óra alatt. How on earth that person can coordinate all of these important dance steps is quite a mystery. melyek elektromos és kémiai impulzusokat közvetítenek az egész testbe. we're moving in three dimensions. and your very fine movements. hogy az idegrendszer a maga teljes komplexitásában hogyan is koordinál mindent. We need a field theory to explain how the nervous system in all its complexity can coordinate everything that happens in the body Ha táncos vagy. This seems to be impossible with the contemporary model of the nervous system. these results reveal that the brain is 24 . ami egyszerre történik a testben. and you're moving in time. for example. virtually instantaneously. How on earth the brain or any other part of the body can coordinate the nervous system and. we get some of them going at 200 miles an hour. akkor például három dimenzióban mozogsz és időben mozogsz egyszerre. amelyek nagyon lassúak. So basically. BRUCE LIPTON: We now know. when these impulses are supposed to be traveling at many different speeds. az már szinte titokzatos. when you study nervous system activity. Hogy hogyan lehet koordinálni mindezeket a fontos tánclépéseket egyszerre. Hogy az ördögben tudja az agy. The significance of the coherence of these pulses that begin to fire when actually consciousness is functioning. azt találjuk hogy némelyikük 125 km/órával száguld.

Ezen impulzusok összehangoltsága igen fontos jelentősséggel bír. minthogy azt a sejtek fizikai kommunikációs képessége lehetővé tenné. over and over. And they found that no matter how much of the brain they removed. melyekre egyszerre fókuszálunk. memory isn't here. But they would still. the rats might have terrible motor skills from that. Ezek az aspektusok az egész agyunkban szétszóródva léteznek és a mezőn keresztül férünk hozzájuk. that it's much more delocalized. And from that Privrem understood that you couldn't say that memory has one precise address. this isn't there. Agyunk egyáltalán nem úgy működik. mint ahogyan azt az iskolában tanultuk. this isn't somewhere else. And so. és úgy találták. hogy létezik egy információ hullámhossz amelyre mindig rá vagyunk hangolva. is much more of a paradigm where the body is an interaction. Learning isn't there. centralized system. And in fact. speech isn't here. and we access it from the field.communicating on a higher level than through the physical transmission of nerves. A tanulás nem egy helyen történik. And that we have an interaction taking place between us and our environment. ezek nem itt és nem is ott vannak. And Carl Privrem [phonetic] did some amazing studies years ago. hogy az agy párhuzamos impulzusokat képes kibocsájtani az agy különböző területeiről látszólag egyidejüleg. horrible studies. a memória nem egy helyen tárolódik. it's not something that ends here. Tehát az eredmények alapvetően azt bizonyítják. ERIC PEARL: Our brains also don't work the way we were taught in school. that memory might not exist inside the skull at all. These aspects are diffuse throughout our brains. remember the run. No one's been able to find where memory is. mint az idegek fizikai ingerületátviteli szintje. Szóval úgy tűnik. it's something that ends out here. although not always consciously. ma már tudjuk. most radically. for instance. us and the field at every moment. what you have instead of this localized. bár nem mindig tudatosan. LYNNE MCTAGGART: We're understanding that the brain doesn't have precise addresses for certain things. So it's as if there's this bandwidth of information that we're always in tune with. hogy az agy magasabb szinten kommunikál. a tudósok megvizsgálták hogy milyen gyorsan tudjuk koordinálni azokat a különböző területeket. 25 . where they taught rats certain runs. a beszéd nem egy helyen képződik. hogy az összehangolt impulzuskibocsájtás gyorsabban történik. but maybe somewhere out here in the field. ugyanis amikor a tudat elkezd működni és elkezdi kilőni ezeket az ingerületeket. and then began systematically destroying the rats' brains. Az idegrendszer aktivitását tanulmányozva.

amit MRI-vel fedeztek fel. hogy bármennyit is távolítottak el az agyból – és bár a patkányok motorikus képessége szörnyen leromlott ettől – mégis újra és újra emlékeztek az útvonalra. later in 2003. which indicates illness or injury. Ő akart dolgozni rajta. majd elkezdte szisztematikusan szétroncsolni a patkányok agyát. Adam. amely betegségekre vagy sérülésekre utal. központi rendszer helyett új paradigmára van szükség: a test inkább egy interakciós felület. miszerint a memória egyáltalán nem a koponyán belül tárolódik. a young man. and I said "No. NARRATOR: Using just a photograph. ahol is patkányoknak bizonyos útvonalakat tanított meg. He sees areas where the energy flow is blocked. Azt találták. hogy csupán egy fotó segítségével. EDGAR MITCHELL: I had an irregularity on a kidney. Ádám képes arra. hanem valami olyan. valmint köztünk és a mező között folyamatos interakció zajlik minden pillanatban. hogy hol is van a memória helye. we're not going to do that. Nem ezt fogjuk tenni.” Ismertem egy gyógyítót. who was developing his talents as a healer. ami itt kint ér véget.Kezdjük megérteni. amely nem itt ér véget. Az orvosok biopsziával akarták megoperálni. The physicians wanted to operate. in Vancouver. – egy fiatal embert Vancouverben – aki tehetséges gyógyítói képességekkel rendelkezett. Went back three months after that and early. that were discovered by an MRI. Ádámot. azt a radikális nézetet is felvetette. allowing the body to change. he manipulates energy and information to clear these blockages. hogy megtisztítsa ezeket a blokádokat és lehetővé tegye a test számára a változást. we did that once a week. Carl Privrem néhány bámulatba ejtő tanulmányt folytatott évekkel ezelőtt. EDGAR MITCHELL: I went back and had a sonogram made of that a month after diagnosis. hogy az egyes dolgoknak nincs pontos helye az agyban. Ebből Privrem megértette hogy nem állíthajuk azt. He wanted to work on it. Over a period of a month. Adam can perceive a person's body field in the form of a holographic image. Látja azokat a területeket. És köztünk és a környezetünk között. The radiologist examined the data and said whatever you're doing. de én azt mondtam „Nem. szörnyű tanulmányokat." And I had a healer. meglássa egy ember testmezejét hologramos kép formájában. 26 . A helyhez kötött. Volt valami rendellenesség a vesémben. hogy a memóriának egy adott helye van. biopsy that. egy héten egyszer megtettük. hanem inkább azt. ahol az energia áramlás blokkolva van. Mitöbb. Szándék-gyógyítási képességével képes befolyásolni az energia és információ áramlást. but the irregularity in the kidney is smaller and disappearing. hanem valahol itt kint a mezőben. Például senki sem képes megtalálni. Egy hónapon keresztül. hogy nem helyhezkötött (delokalizált). keep doing it. Through his intention to heal.

Biophotons are weak emissions of light emanating from the cells of all living things. I was in Florida. But the mechanism is always the same: there's information being transferred. én Floridában voltam – ez a leghosszabb távolság az Egyesült Államokban. A gyógyító Vancouverben tartózkodott. Brit Kolumbiában. hogy egy kvantum jelenséggel állunk szembe. which would again suggest we're dealing with a quantum phenomenon. folytassa csak. De a mechanizmus mindig ugyanaz: van egy kibocsájtott információ. Úgy tűnik. hogy bármit is csinál. a testünk hozzá van kapcsolódva a mezőhöz. and again had a sonogram. had been remote or at a distance. amivel találkoztam. Everything was regular again. as well. melyeket az élőlények sejtjei sugároznak ki. különböző esetekkel és különböző emberekkel. van egy érzékelhető energiaátvitel. távolról vagy áttételesen történt. Folytattam a kísérletezést a különböző gyógymódokkal. for different things with different people. that's palpable. 27 .after that. and there seems to be an energy transfer. NARRATOR: It now appears that our bodies are connected to the field. The healer was in Vancouver. A röntgenorvos megvizsgálta az adatokat és azt mondta. And so I continued then to experiment with different healing modes. Minden ismét rendesen működött. Ezután három hónap múlva mentem vissza ismét. have no effect at all. és úgy tűnik. 2003 vége felé – tudniillik a gyógyulási időszak hat hónapnál is kevesebb volt – és megismételtük a szonográfiát és ekkorra már teljesen eltűnt. British Columbia. the longest distance across the United States. it seems. but what is the mechanism for this intercommunication? How can this connection take place? One possible solution: the biophoton. ami megintcsak arra enged következtetni. a távolságnak egyáltalán nincs hatása. where the total healing period had been less than six months. and it was totally gone. A biofotonok gyenge fényemissziók (fénykibocsájtások). Egy hónappal a diagnózis felállítása után visszamentem egy szonográfiára. Szinte minden gyógyítás. mivel a vese eltérés kisebb és eltünőben van. Úgy tűnik. Nearly all of the healings that I have worked with. And it didn't seem to make--the distance. de mi a mechanizmusa ennek az interkommunikációnak? Hogy zajlik le ez a kommunikáció? Egy lehetséges megoldás: a biofoton.

which is necessary to regulate the metabolism. FRITZ POPP: We started to look for these photons. Hiszen már felfedezték. Popp professzor elmélete szerint ezek a biofoton kibocsátások irányíthatják testünk metabolizmusát. 28 . nagyon gyenge foton kibocsájtást mutatott. hogy biofotonok kibocsátása révén információt sugárzunk szét. more or less. NARRATOR: In order to detect the biophotons. hogy minden belső sejtben jelen kell lenniük. light emitting from the cells can be observed. de világos volt. Elkezdtük keresni ezeket a fotonokat. they have to have a field. FRITZ POPP: Molecules cannot regulate themselves. Ha egy élőlényt helyezünk a fotondetektor elé. I knew from the beginning on that it must not be very high intensity. NARRATOR: Professor Popp theorizes that these biophoton emissions may be controlling our bodies metabolism. hogy a sejtek fény bocsájtanak ki. amit a műszerhez tettünk. We started with cucumber seedlings and later with other ones. FRITZ POPP: Uborka magocskákkal kezdtünk majd később másmilyenekkel. So as the photons should be the carrier of the information. amely olyan érzékeny. hogy 12 mérföld távolságról is érzékeli a gyertylángot. Tudjuk. – például Fritz Popp is – hogy egészen kis fény áramokat sugározunk szét. Minden élő rendszer. Professor Popp and his students needed a photonmultiplier that was so sensitive it could see a candle over twelve miles away. akkor megfigyelhető. Kezdettől fogva tudtam. Popp professzonak és tanítványainak egy olyan fotonsokszorosítóra volt szüksége. but it was clear that one should have these photons at all inner cells. And all living systems which we put in those instrument showed this very weak photon emission. Azért hogy biofotonokat tudjanak detektálni. hogy nem lehet túl nagy intenzitásuk. When a living organism is placed in front of the photon detector.LYNNE MCTAGGART: We know we're sending out information with biophoton emissions because people like Fritz Popp have discovered that we are sending out tiny currents of light.

Tehát a fotonoknak kell információ hordozóknak lenniük – ez szükséges a metabolizmus szabályozásához. Our bodies are constantly emitting light in the form of biophotons. this is running in the family so there must be cancer genes. Ezek a biofotonok egy dinamikus. hogy milyen családinamikával kerülünk kapcsolatba. for example. Ha olyan családi problémákkal találkozunk. Az érdekesség az. rögtön a géntérképet kezdjük vizsgálni és megjelöljük azokat a családtagokat. and then turn around and say. 29 . hogy amikor gyerekeket fogadnak örökbe olyan családokba. az adoptált gyereknél ugyanolyan mértékben alakulhat ki rák. Are these biophotons the body's control mechanism? Isn't that the function of our DNA. hogy milyen genetikai háttérrel rendelkezünk." What they've left out of this very interesting piece of research that reveals that when children are adopted into families that have cancer. our genes. így többé-kevésbé valamilyen mezővel kell rendelkezniük. coherent web of light within our bodies. the adopted children will express the cancer with the same propensity as any natural child in that family. mivel ez végigvonul a családon. NARRATOR: These biophotons create a dynamic. hogy az örökbefogadott gyerek olyan genetikával rendelkezik. ahol rákbetegek vannak. hitrendszert és hozzáállást tanulunk meg – nem pedig az. koherens fényhálót hoznak létre a testünkön belül és a testeink folyamatosan fényt bocsájtanak ki biofotonok formájában. genetics. cancer. Nem a gének irányítják a biológiánkat. but the interesting fact is. So. the child comes from totally different genetics that doesn't even have that cancer. – milyen érzékelést.A molekulák nem szabályozhatják önmagukat. it says being introduced into the family dynamics. is what shapes the cancer. mint például a rák. mondván: „Lássuk a genetikát. "Look. not the genetic that somebody came in with. mint a család saját gyerekeinél. which is where you learn perceptions and beliefs and attitudes.” Amit kihagytak ebből a nagyon érdekes kutatásból. akik megkapták a rákot. we immediately look at a genealogy chart and mark all the recipients of this cancer running through the family. Vajon ezek a biofotonok jelentik testünk ellenőrző mechanizmusát ? Nem a DNS-ünk. amelyben benne sincs ez a rák. When we get issues running in families. Ez arra világít rá. kell lennie rák génnek. nem a génjeink irányítják ezt a funkciót? BRUCE LIPTON: Genes are not controlling our biology. hogy az befolyásolja a rák kialakulását.

we talk about gene blueprints. amelyekből több mint 100 000 létezik. that switches it on and turns it on. Now genes are potentials. hogy végtelen lehetőségekkel rendelkezünk. Az epigenetikusok felfedezték. are the building blocks that give us our. Ez hatalmas változás ahhoz a nézethez képest. when you start to recognize that. you realize we have potentials that are totally unlimited. our behavior. A jelzések kívül jelentkeznek. a környezetből jönnek. hogy a sejteken belüli információ. And the proteins. hogy a környezet leolvassa a géneket – az epigenetikus folyamatok több mint 30 000 különböző variációt tudnak előállítani ugyanabból a lenyomatból. És a fehérjék. epigenetic mechanisms can produce over 30. Értjük? Tehát ami a témát illeti. nem is a sejteken belül található. that addresses this environmental influence on genetic expression. amely létrehozza az egyes fehérjéket.000 different variations from every gene blueprint. Signals occur outside.000 of 'em. amit epigenetiká-nak nevezünk. viselkedésünk. hogy a gének határoznak meg mindent. but outside.NARRATOR: There is a new branch of genetics known as epigenetics. És hirtelen. LYNNE MCTAGGART: Epigeneticists have discovered that the information inside every cell. amikor genetikai lenyomatokról beszélünk. A genetikának létezik egy új ága. the Human Genome Project has revealed that we have about 25. a blueprint was a hardwired piece of information to make a particular protein. szerkezetünk. ami bekapcsolja. our biology. amelyekből felépül a biológiánk. because it reveals that through epigenetic mechanisms. our structure. a génfejlődésre gyakorolt környezeti hatásokkal foglalkozik. the thing that. Okay? So the issue is. BRUCE LIPTON: A gene is blueprint. ami lényegében arra szolgál. RUPERT SHELDRAKE: If you just look at the molecular level. hogy fehérjét állítson elő. hogy az epigenetikai mechanizmusokon keresztül – azon a hatáson keresztül. rávílágított arra. through the influence of the environment on reading the genes. there are over 100. ami működteti és ami megváltoztatja a dolgokat. And this is a great change from a belief that genes were deterministic. And all the sudden.000 genes. The new science is just mindboggling. that's basically what it is. hanem azokon kívül. amely ezzekkel. to make a protein molecule. amint felismerjük ezt. a lenyomatot tekintettük annak az információ hordozó egységnek. Azonban az új tudomány. egészen az elmúlt tíz évig. is not inside the cells. képezik azokat az építő elemeket. and changes things. A gének csupán lehetőséget jelentenek. A gén egy lenyomat. zavarba ejtő módon. far fewer than they 30 . from the environment. and up until the last ten years. rájövünk arra.

ugyanazok a gének. A genetikának éppen ez a nagy próblémája. Az összes lehetséges fehérje gyűjteménye. A múltban számos kultúra vizsgálta a testünk energetikai rendszerét. amint az ember és a csimpánz esetében. Just as you can build two different buildings with the same bricks and cement. but you've got to know which book to take out of the library. Yet. right up to us. It's all the same library. ugyanúgy felépíthetünk két különböző organizmust két különböző mező alapján. the same kind of genes. ha az alkotó molekulák nagyon hasonlóak. alig lehet megmondani a különbséget. és ha ezt nem tudjuk a genetikával megmagyarázni. és genetikájuk gyakorlatilag ugyanaz mint a miénk – ugyanazok a proteinek. known as the morphogenic field. Ha csak a molekuláris szintet vizsgáljuk. 31 . And we think the body field is what decides which piece of information is taken from the DNA. you can hardly tell the difference. melyik könyvet kell kivennie a genetikai könyvtárból. researchers theorize that the body does have a field of energy. even if the constituent molecules are very similar. még akkor is. Mégis van egy nyílvánvaló különbség. I think. jóval kevesebbel. what can you explain it in terms of? And the answer is. as they are in humans and chimpanzees.originally expected. there's an obvious difference. Hasonlóan ahhoz. you can build different organisms with different fields. or the body field. vagy test mezőnek hívnak. amelyik dönt afelől. Today. if you have two different plans. A DNS olyan mint egy könyvtár. melyik információt veszi ki a DNS-ből. Ugyanabban a könyvtárban van minden. PETER FRASER: The DNA is like a library book. from earthworms. Ma a tudósok úgy képzelik. This is the big problem in genetics itself. These are all the possible proteins. ahogyan fel tudunk építeni két különböző házat ugyanazokból az építő anyagokból két különböző terv alapján. honnan is tudja a test. hogy körülbelül 25 000 génnel rendelkezünk. az Emberi Gén Projekt feltárta. mint azt korábban feltételezték. hogy megmagyarázza. hogy a testmező az. melyik könyvet vegyük ki. de tudni kell. amit morfogenetikus mezőnek. NARRATOR: Many cultures of the past have explored the energetic system of the body. hogy a testnek valóban van egy energia mezője. a földi gilisztától kezdve egészen mi magunkig. Mi úgy gondoljuk. akkor mivel is tudjuk? A válasz úgy gondolom: a morfogenetikai mezők. A Csimpánz Gén Projekt mostanra feldolgozta a teljes csimpánz génállományt. The Chimpanzee Genome Project has now sequenced the entire chimpanzee genome. morphogenetic fields. is trying to explain how the body knows which book to take out of the genetic library. and their genome is virtually the same as ours--they've got the same kinds of proteins. and if you can't explain it in terms of genes.

each has a complete magnetic field. melyek további – a kezekért.RUPERT SHELDRAKE: There's a hierarchy of fields organizing our bodies. sem tudsz kivágni egy kicsit. Ha egy férget tíz különböző részre vágunk. és különböző szervekért felelő – moduláris mezőkből állnak össze. all you get is a break in the machine. lábakért. És ez már réges-rég. The gravitational field is. for arms. And this was way back in the 1920s. A gravitációs mezőből. akkor csak lerobban. you can't slice a bit out of it. létezik a szerv mező. How these cells know what to become has baffled scientists and led to the idea of control fields in biology. and then the fields of the cells within those. Minden mező holisztikus. You can't really understand how organisms develop without it. All fields are holistic. a field system. If you cut a flatworm into ten different pieces. each part can grow into a new worm. developing into the various organs and limbs of our bodies. Ha feldarabolunk egy gépet. and the different organs. Hogy honnan tudják ezek a 32 . And this field is now a crucial concept in developmental biology. A testünk mezeje a testen belül és a testen kívül is elhelyezkedik. Enélkül nem igazán érthető. Hogy is lehetséges ez? Egy géppel ez nem történne meg. and then there's subsidiary fields of modular fields. however many bits of little magnet you produce. De ha egy mező-rendszert. Létezik egy mindent körülvevő mező. If you cut up a machine. hogy valójában holisztikusak. The advantage of fields is that they're intrinsically holistic. És ez a mágneses mező analógia vezette el a fejlődést kutató biológusokat oda. minden darab teljes mágneses mezővel fog rendelkezni. Létezik a teljes test mező. There's an overall field. that grows and divides. Létezik egy hierarchia a testünket szervező mezőkön belül. that wouldn't happen. hogy hány darabra vágjuk. Azóta ez a mező vált a fejlődést kutató biológia központi eszméjévé. az 1920-as években megtörtént. then you. there's the fields of the organs. There's the field of the whole body. legs. and then the fields of the tissues. Minden ember egyetlen sejtként kezdi az életét. The fields of our own body is within and around the body. hogy az élőlények hogyan fejlődnek ki. egyetlen sejtből osztódik szét és fejlődik különböző szervekké és végtagokká. akkor függetlenül attól. aztán a szövet mező és aztán a sejt mező mindezeken belül. mondjuk egy mágnest darabolunk fel. A mezők előnye az. NARRATOR: All humans begin life as a single cell. And it was this analogy with magnetic fields that led developmental biologists to suggest the idea of morphogenetic fields in the first place. hogy előrukkoljanak a morfogenetikus mezőkkel. But if you cut up a magnet. Now how's that possible? If it was a machine. aztán léteznek másodlagos mezők. minden részből külön új féreg fog fejlődni.

NARRATOR: These energetic fields may provide the information necessary for controlling the body. az írányítja az összes alkatrészt. hogy a testmező hangolja be a rendszert. A testmező egy másik része az agyhoz és az idegrendszerhez kapcsolódik.sejtek. some of which relate to the muscles and connective tissue. and we're saying. amelyik a DNS-sel és a testünk genetikai információjával áll kapcsolatban. RUPERT SHELDRAKE: Morphogenetic fields. or more generally fields of information. A morfogenetikus mezők. melyek megszervezik a test működését és megszervezik egy fejlődő szervezet kialakulását – a 33 . or the biochemical level. Olyan rendszerek. Another part of the body field that relates to the brain. So it links up with medicine in many places. mivé váljanak. hogy mi is a megfelelő vérnyomás egy adott ember számára ? Senki sem tudja. they help bodies to recover from disease or damage. hogy a testmezőnek különböző részei vannak. They maintain the form of the body. which connects back to the DNA and the genetic information of your body. the body field decides to tune. tehát nem is különbözik az orvoslástól. zavarba ejtette a tudósokat. yes are control systems over and above the molecular level. Már felfedeztük. they organize the developing organism. melyek a molekuláris szint és biokémiai szint felett állnak és irányítják azt. és ez vezetett a biológiában a kontrol mezők elméletéhez. turn all the knobs. PETER FRASER: We've already found that there are different parts of the body field. melynek egy része az izmokhoz és kötőszövetekhez kapcsolódik. They underlie a regeneration. and nervous system. plants have them. too. as a holistic idea. and all animals have them. Hogyan tudja a test egy bizonyos hőmérsékleten tartani a hőmérsékletét? Mi vagy ki dönti el. They are systems that organize the body. míg egy újabb része a morfikus mezőhöz. yet another one for the morphic field. PETER FRASER: How does the body know to maintain its temperature at a particular temperature? What decides or who decides what is going to be the correct blood pressure for that person? Nobody knows. it's just going a little bit further conceptually. so it's not different from medicine. Ezek az energia mezők nyújtják a test irányításához szükséges információt. Mi a holisztikus szemléletünkkel azt állítjuk. csak koncepcionálisan egy kicsit tovább megy. Sok ponton kapcsolódik az orvosláshoz. for example. vagy általánosabban az információ mezők jelentik azt az irányító rendszert.

into a coherent understanding. Ezek tartják fent a test formáját és ezek segítenek a testnek felépülni a betegségekből vagy sérülésekből. Testünk minden szerve a saját specifikus mezőjét hozza létre. and could say that the human body actually is structured information. the liver and all the organs have other tasks. scalar waves. hogy egy bizonyos szerv olyan szignifikáns mezőket generál. and contain a great deal of information. A testmező egy információ-mintákkal telített energia mező. hogy az összes jel. if we're ever going to be able to integrate different forms of healing or medicine. NARRATOR: The body field is an energetic field. or in other words. Úgy gondolom. RUPERT SHELDRAKE: And I think that we really need a field based model of the body. FOLKER MEISSNER: The heart is the emperor in the system. One organ in particular seems to generate significant fields which affect the entire body. Egy állandó skaláris állóhullámokból összetevődő energiamező. melyet a szív állít elő szabályozó jelentősséggel bír. az emberi test egy energiamező.növények és az állatok is rendelkeznek ilyenekkel. stationary. amely ennek megfelelően szerveződik és struktúrálódik és rengeteg információt tárol. melyek az egész testet befolyásolják. ha valaha képesek leszünk integrálni a gyógyítás és orvoslás különböző formáit egy egységes rendszerbe. All of the organs in our bodies generate their own specific fields. JAMES OSCHMAN: There's a concept in energy medicine called "energy cardiology. hogy valóban szükségünk van egy mezőn alapuló test-modellre. Az energia gyógyászatban létezik egy elképzelés amelyet „energia kardiológiának” neveznek. that are correspondingly organized. A szív a rendszer uralkodója. mint struktúrált információ – más szavakkal szólva. that the human body is an energy field. Úgy tűnik. a májnak és valamennyi szervnek is vannak feladatai. de a szív felülírja valamennyit. DIETMAR CIMBAL (in translation): We can go even further. filled with patterns of information. Még tovább menve azt mondhatjuk. hogy az emberi test nem más. 34 . Ez azt állítja. structured. An energy field of standing. but the heart is overruling all." that says that the signals produced by the heart are all of regulatory importance.

the bodily organs and glands.és elektromágneses jeleket bocsát ki. Ezek a minták szorosan kapcsolódnak az érzelmeinkhez és ahhoz. mivel ezek válzotó sebességgel terjednek a keringési rendszerben. in other words. light. if we're feeling angry or frustrated. A testünkben folyó munka. Tehát ez az információ vívő hullámja. frusztráltak vagy ingerlékenyek vagyunk a mágneses mezőre átvitt információ nagyon különbözik attól. nyomás-hullámokat. hogy hogyan érzünk. entrains or synchronizes the brain rhythm. this magnetic field. elektromos-. A szív generálja a legnagyobb ritmikus. például ha mérgesek. as a carrier wave. If you look at the. És ez a koherens ritmus hangolja be és szinkronizálja az agy ritmusát. elektromagnetikus jelet a testben. Ha a szív ritmikus dobogása sima és rendezett. quite clearly. These patterns are closely linked to our emotions and how we feel. láthatjuk hogy információval van modulálva. mint vívő hullámra tekintünk. because they travel at different velocities through the circulatory system. NARRATOR: The heart has been found to have rhythmic beating patterns that can be incoherent or coherent. and electromagnetic signals. electrical. érzelmi mintákkal van modulálva. magnetic.NARRATOR: The heart is constantly emitting sound. Az 35 . azt koherens ritmusnak nevezzük. irritated. So it's the carrier wave for information. mágneses. fényt. ROLLIN MCCRATY: The heart generates before the largest rhythmic. it's being modulated with information. you know. the nervous system. DEBORAH ROZMAN: When the heart's rhythmic beating pattern is smooth and ordered. pressure waves. meleget. JAMES OSCHMAN: All of the cells in the body are receiving these different kinds of signals at different times. A szív állandóan hangokat. all dance in harmony to that heart coherent rhythm. Felfedezték. hogy a szívnek különböző koherens. törődést vagy részvétet éreznénk. The information that's being imprinted on that magnetic field is very different than if we're feeling care or love or compassion towards that person. heat. it's modulated with emotional patterns. And that coherent rhythm. mintha szeretetet. vagy inkoherens ritmikus dobogási mintái vannak. it's called a coherent rhythm. electromagnetic signal in the body. And work in our lab is. Ha erre és a mágneses mezőre. belátható módon. Testünk minden sejtje más-más időközönként fogja ezeket a különböző jeleket.

Ha ezt az agy szintjén vizsgáljuk. hála – mind igen különböző szív mintát eredményeznek. A pozitív érzelmek. DEBORAH ROZMAN: And we call it "heart coherence" because in research we find that the heart has to get into this synchronized. all lead to a very different kind of heart pattern in negative things. megbocsátás. amit a szív hozott létre. those create what are called incoherent rhythm. amikre hajlamosak vagyunk azt mondani. ROLLIN MCCRATY: When we feel the pulse. it's the pressure wave. things like love. what we're feeling is the pressure wave created by the beating heart. vagy aggódunk. akkor ez a nyomáshullám szinkronizálja az összes neuront. koherens ritmikus minta szerint kell vernie ahhoz. ez nem a vér áramlása. – ezek mind olyan mintát hoznak létre. anxiety. that pressure wave synchronizes all the neurons. we have the positive feelings. So it starts with the heart. or disordered patterns. Like the brain would be in trouble if it didn't have that synchronizing signal. hogy milyen gyönyörű. hogy pozitívak – mint például szeretet. akkor a szív szinusz-hullám szerű mintázatot küld az agynak. amikor a szív ver egyet. Nagy bajban lenne 36 . coherent. that pressure wave goes to the brain and throughout the body. rhythmic pattern of heart rate in order for the rest of the brain and the nervous system and body to entrain and synchronize to that powerful rhythm. When our heart's beating out to what we call coherent rhythm. Ezzel szemben pozitív érzéseink támadnak amikor a naplementét csodáljuk. mert a kutatásokban azt találjuk. a negatív dolgokhoz képest. it's not actually the flow of blood. appreciation. elismerés. hogy a szívnek ennek a szinkronizált. when we're appreciating the sunset and how beautiful it is. And if we look at the brain level. what we tend to call positive. Ha a pulzust érezzük. hogy az agy és az idegrendszer átvegye és szinkronba hozza magát ezzel az erőteljes ritmussal. it's a sine wave like pattern that the heart is sending to the brain. So every time the heart beats. ROLLIN MCCRATY: Positive emotions. to kind of give us a global synchronizing effect. gratitude. care. forgiveness. Mi „szívkoherenciának” hívjuk. like if we're feeling anger or irritation. Tehát a szívvel kezdődik minden. amith inkoherens ritmusnak vagy rendezetlen mintának nevezünk. törődés. On the other hand. – mint amikor dühösek vagy ingerültek vagyunk. a test szervei és a mirigyek mind harmonikusan működnek együtt a szív koherens ritmusára. akkor tulajdonképpen azt a nyomáshullámot érezzük.idegrendszer. Amikor a szívünk úgynevezett koherens ritmusban ver. Tehát minden alkalommal. hanem a nyomás hullám. akkor ez a nyomáshullám végigfut a testen és eljut az agyig.

or their compassion. amit a laboratóriumunkban végeztünk az volt. a részvét. mint az agy. hogy”Az intuició elektrofiziológiája”. hogy valamilyen 37 . Mindig úgy gondolunk a bejövő információ rendszerre. hogy a szív gyorsabban válaszol a külső stimulációkra. és amely a test természetes regeneratív folyamatait táplálja. NARRATOR: Studies have shown that the heart responds faster than the brain to outside stimulation. But we're now discovering information that the heart receives information first. Azonban kezdjük felfedezni." There was some previous research that had been done showing that the body would respond in a way that would predict a future event. ha nem nem lenne ez a szinkronizáló jel. hogy a test képes jelezni. Néhány megelőző tanulmány kimutatta. DEBORAH ROZMAN: When someone is in coherence. feel. ROLLIN MCCRATY: One of the more recent studies we did in our labs was looking at the. what we ended up titling "The Electrophysiology of Intuition. Tanulmányok mutatták ki. ami független az agytól.az agyunk. Ha valaki koherenciában van. A szívnek megvan a saját belső idegrendszere amely tud érzékelni. and then relays it to the brain. gyakran érezheted. NARRATOR: The heart has its own intrinsic nervous system which can sense. vagy a hála. if the future event was emotionally significant and relevant to the person. A koherencia az az optimális fiziológiai állapot. mintha az teljesen az agyban történne. LYNNE MCTAGGART: We always think of the information input system as being entirely in the brain. amit végül is úgy neveztünk el. hogyan sugárzik belőle a szeretet. or their gratitude radiating. ROLLIN MCCRATY: Coherence is the optimal physiological state that underlies learning and performance and facilitating the body's natural regenerative processes. emlékezni és olyan információt állít elő. A legújabb tanulmány. hogy először a szív kapja az információt és csak aztán közvetíti tovább az agyba. you can often feel their love. érezni. ami teljes szinkronizáló hatással van ránk. remember and process information that's independent from the brain. amely a tanulás és a jó teljesítmény alapja.

The photographs were randomly assigned for display to the participants. and heart/brain interactions. hogy a számítógép nemcsak azt választotta ki. after the data was already recorded. snakes attacking. ROLLIN MCCRATY: The person would be sitting at a computer. A spektrum másik végéről virágokról vagy naplementékről mutattunk képeket. or sunsets. hogy melyik fénykép következik. The computer itself didn't even know. NARRATOR: Participants were attached to sensors to record their brainwave activity.jövőbeli esemény fog bekövetkezni. NARRATOR: The results were surprising. heart activity. but which type of photograph. On the other end of the spectrum. hogy az adatot már rögzítettük. 38 . A résztvevőket olyan érzékelőkhöz kapcsolták. and other disturbing images. és 6-8 másodperccel később egy fotót mutattunk neki. A résztvevők véletlen sorrendben kapták ezeket a képeket. ha az a jövőbeli esemény az alany számára érzelmileg jelentős és fontos. the experimenter. Így a kísérletben résztvevő alany és a kísérletet végző számára is teljesen lehetetlen volt bármit is előre tudni arról. push a button. NARRATOR: Participants were shown pictures of car accident victims. hanem azt is hogy milyen típusú fényképet választ – mindezt azután. Még maga a számítógép sem tudta. támadó kigyókról vagy hasonlókról. and six to eight seconds later. Az alany egy számítógépnél ült és egy gombot kellett megnyomnia. A résztvevőknek felkavaró képeket mutattunk autóbaleset áldozatokról. a szív-tevékenységüket és a szív-agy egymásrahatásokat. to have any kind of foreknowledge of what photograph it might be. the pictures included flowers. hogy mi lehet a következő fotó. The body responded even before the picture was displayed. Okay. A fotók az érzelmi spektrum két ellentétes oldalának megfelelő képeket ábrázoltak. and then the photograph would be from two opposite ends of the spectrum of emotional arousal. miközben mi a fiziológiai adatokat rögzítjük. you would be shown a photograph. So. amelyek rögzítették az agyhullámtevékenységüket. ROLLIN MCCRATY: What's key here is the computer assigned not only which photograph. Ami a lényeg ebben a kísérletben. and then we're recording physiological data. it was absolutely impossible for the research subject.

hogy meg kell változtatnunk az emberi test működésével kapcsolatos nézeteinket. de a jel. megállapítottuk. szív. So the flow of this intuitive information. mintha előre megjósolta volna. ROLLIN MCCRATY: What we found was that not only did the body indeed respond prior to the event. hogy a test valóban. hogy a szív volt az. body. but the signal it sent to the brain varied depending on the emotional content of the picture. have access to a field of information not bound by time and space. amikoris tudatára ébred a dolognak. NARRATOR: What these experiments reveal is changing our basic understanding of how the human body functions. brain. test. mielőtt meglátta volna a képet. it's really not bound by time and space. or quantum physics. is heart. a kép érzelmi töltete szerint változott. Ezután van szükség a test válaszára. agy. Then you have to have the body response for it to become consciously aware of it. attól függően. NARRATOR: The heart's response was not only faster. hogy a kép megjelent volna. Tehát ennek az intuitív információ áramlásnak a sorrendje a következő. If we're talking kind of quantum holographics. hanem azt is. but it was the heart that responded first. which is where it then became conscious. you know the seeing the picture. that's old news. már az esemény előtt válaszolt. hogy a szív szó-szoros értelemben különböző üzenetet küld az agyba. and that that's really primary. hogy a soron következő kép milyen lesz. hogy tudatosan is felfogjuk a dolgot. ROLLIN MCCRATY: Looking at the signals that the heart was sending to the brain. depending on what a future picture was going to be. We're really starting to have ways now of showing that we really do have an energetic or an electronic system. then you saw the body response. A test már azelőtt válaszolt. Ezek a kísérletek arra világítanak rá.Az eredmények meglepőek voltak. 39 . aztán a test válaszát. A szív válasza nemcsak hogy gyorsabb volt. Then you saw a brain response. in a way that would predict it. Nemcsak azt találtuk. A jeleket vizsgálva. that the heart literally sent a different message to the brain. later. Aztán láthatjuk az agy válaszát. amit az agynak küldött. amelyik elsőként válaszolt. melyeket a szív küldözgetett az agyba. ROLLIN MCCRATY: It appears as though the heart and brain.

akkor ez nem újdonság. A szív egy olyan információ és intelligencia mezőhöz kapcsolódik. és valójában nincs kötve se időhöz. és hogy valójában ez az elsődleges. PETER FRASER: There's a lot of neural tissue in the heart. amely nem függ tértől és időtől. mintha a szív és az agy. Ha kvantum holográfiáról vagy kvantum fizikáról beszélünk. amely bár különbözik tőle. that it's a functional brain. ROLLIN MCCRATY: It's very clear these neurons in the heart and the brain part have short and long term memory. NARRATOR: Other researchers theorize that the heart may be the master organ for imprinting information into the body field. valóban létezik energetikai illetve elektronikus rendszerünk. mint egy működő agy. hogy imprinterként – amolyan holografikus nyomtatóként működjön. A szív rengeteg idegszövettel rendelkezik. Információt dolgoznak fel. hogy a szív az a központi szerv. there's an enormous amount of charge. PETER FRASER: Inside the heart. amelyik a test-mezőbe nyomtatja az információt. Teljesen világos. Úgy hisszük. Egyes kutatók úgy vélik. NARRATOR: The body's holographic body field is continually supplied with information via the pressure waves of the heart. inside the chamber of the heart. is sufficient to imprint information. NARRATOR: The heart is connected to a field of information and intelligence that's different but complimentary to the field of the brain. se térhez. 40 . Now the pressure waves in the presence of this charge. A test holografikus testmezejét a szív nyomáshullámai folyamatos információval látják el. (egy kissé később). They process information. De végre vannak módszereink arra. hogy a szívben és az agyban található neuronok rövid. de kiegészíti az agy mezejét.és hosszútávú memóriával is rendelkeznek. hozzáférne egy olyan információ mezőhöz. hogy megmutassuk. And we believe that neural tissue is there in order to act as an imprinter for the hologram.Úgy tűnik. hogy az idegszövet azért is van ott.

'cause the basic body structure doesn't change. Ha a szív közvetíti vagy imprinteli az információt. PETER FRASER: There are receptor protein cells on the outside of the cell. akkor valahogyan a test sejtjeinek is fel kell tudniuk fogni ezt az információt. even though after a short period of time. then what's left? There must be something like an informational pattern. and you know. ami a testet vezérli. de léteznie kell egy közös forrásnak is – kell hogy legyen egy irányító rendszer. if it's not the material.A szíven belül hatalmas feszültség van. But what exactly is information? Ez az irányítórendszer a testmezőn keresztül bocsátja ki az információt a testnek. which holds it together. melyek csupán azért vannak ott. NARRATOR: If the heart is transmitting or imprinting information. and most of it is passed out. Léteznek receptor fehérjék a sejt külső részén. We need to eat like a ton of food a year. It's a very dynamic system. this is the hamburger I ate yesterday. Somebody basically doesn't change much for maybe 40 years as an adult. So. all of that food is somehow turned into the body. De pontosan mi is ez az információ? DEAN RADIN: We think of the body as both a material and an energetic. and gone out. And so now this is. hogy érzékeljék a környezetből származó információkat. which it is. which is simply there to receive environmental information. Léteznie kell a sejtek közötti kommunikációnak. it. How is my day today? What is going on out there? What does the body want this little cell to do today? You see what I mean? There has to be intercellular communication. there must be a way for the cells in the body to receive that information. People recognize you immediately. Milyen napom van ma? Mi is történik odakint? Mit akar a test. and presumably not the energetic part. Ennek a feszültségnek a hatására a szív kamrán belüli nyomáshullámok képesek arra. NARRATOR: This control system is sending out information to the body via the body field. So. this'll be a carrot that I eat tomorrow. so there can be one control system for the body. which remains extremely stable for long periods of time. mire gondolok. hogy információt nyomtassanak (a hologramra). mit csináljon ez a kis sejt ma? Érthető. in three weeks from now. but there has to be one source. the dynamic energetic part. And so on. and yet I remain the same. dynamically exchanging open system. they've all exchanged. even 40 years later. 41 . you don't have a single atom left in your body.

within itself. hogy a test állandóan információval lép kapcsolatba – a saját magán belül. még 40 évvel később is. de három hét múlva ez az a répa lesz. ami ezt az egészet egyben tartja. that we're an information system. and with information in the field. És tehát. A test állandóan koherens rendszereket keres: keresi a sejtek közötti információcserét. Az emberek rögtön felismernek. és a mezőből információt hívunk le minden pillanatban. amit holnap fogok megenni. melynek nyagyobbik része ki is ürül. Úgy tűnik. that we're accessing information from the field all the time. amely ne cserélődött volna ki. nyitott rendszer – ami az is. Tehát most ez az a hamburger amit tegnap ettem. akkor pedig mi? Kell hogy legyen egyfajta információs minta. Ez a rengeteg élelem valahogy mind a testbe kerül. and have demonstrated. és be is bizonyította. Ez egy nagyon dinamikus rendszer. annek ellénre. egy információs rendszer. There's an information flow in our bodies that we still don't completely understand. mi is történik. Ez a rendszer teljesen a testünkben található. de én mégis ugyanaz maradok. Évente több mint egy tonna élelmiszert kell elfogyasztanunk. amely ettől hoszzú időn keresztül igen stabil marad. EDGAR MITCHELL: Matter is compressed energy. NARRATOR: The body appears to be constantly connecting with information. hogy már egy kis idő elteltével sem marad egyetlen atom a testben. hogy minden egyes sejt tudja. Ez egy nagy információs rendszer. Gyakorlatilag felnőttként nem nagyon változunk vagy 40 éven keresztül.Úgy gondoljuk hogy a test. LYNNE MCTAGGART: Many scientists who are on the frontiers theorize that. dinamikusan változó. FOLKER MEISSNER: The body is always looking for coherent systems. hogy a betegség csupán egy hiány az információs rendszerben. hiszen az alap testszerkezet nem változik. igazuk van. Úgy gondolom. through out nervous system and through the 42 . There's a large information system. information is patterns of energy. And it's entirely localized in our body. and some people say that illness is just a lack in the information system. Számos élen járó tudós úgy véli. so that every single cell knows what's on. És így tovább. és néhányan úgy fogalmaznak. és a mezőben tárolt információval is. ha nem az anyagi. hogy az ember. egy anyagi és egyben energetikai. vagy ne távozott volna a szervezetből. And I suppose they are right. looking for information interchange between all cells we have. és feltételezhetően nem is az enegetikai rész az ami stabil.

is the order itself. – maga a rend. the Chinese. Csak akkor kapunk információs rendszert. information becomes a type of energy. a kínaiak. is accomplished with the help of these information fields. but on the other hand. was that the acupuncture system appears to be an organized system. So we're saying that information has order. ami a testmezőt alkotja. PETER FRASER: Ultimately. fordításból A teljes szervezet és minden sejt tényleges szabályozása – valamennyi sejt koordinációja – ezeknek az információmezőknek. Alright? So they are interchangeable. And we processed with the help of these structured fields. ha van szerkezet. It looks. which is a system of information flow in the body itself. Ha mindenhol van információ. You know. ezeknek a skaláris hullám mezőknek a segítségével lehetséges. néhányan az ősiek közül. some of the ancients. So. because it's. PETER FRASER: We get a system when we get structure. and that they wanted to communicate with each other in a certain direction. hogy az akupunktúra rendszere egy szervezett rendszer. akupunktúrás rendszernek hívják – ez az információ áramlás rendszere magában a testben. in 43 . And the great thing that was discovered in the 1980s. Így azt mondhatjuk. You only get an information system when it's ordered. Létezik egy információ áramlás a testen belül. – amit még nem teljesen értünk. according to Einstein. mit is csinál a másik sejt az adott pillanatban. ha annak rendszere van. Az anyag összesűrüsödött energia. hogy az információnak sorrendje van. and other people more recently. hogy a meridiánok egy bizonyos rendbe szerveződnek és bizonyos irányokba akarnak egymással kommunikálni. az információ pedig az energia mintája. And even the ancient. hogy minden sejt tudja.tissues. Az elvégzett kísérletek arra utalnak. It's not just random group of acupuncture meridians. isn't there. it's an orderliness in space. Akkor kapunk rendszert. these scalar wave fields. Alright. upon doing experiments. call it the acupuncture system. Nemcsak az akupunktúrás meridiánok véletlen sokasága. és ez az. Ezek garantálják. És a nagy áttörés. akkor sehol sincs. – az idegrendszeren és a szöveteken keresztül. the coordination of all cells. and of all cells. az volt. have said that energy and information must be interchangeable. Az ősiek is. amit az 1980-as években fedeztek fel. DIETMAR CIMBAL (in translation): The actual regulation of the whole organism. there's information everywhere. They guarantee that each cell knows what every other cell is doing at any given time. and that's what makes the body field. És mi ezeknek a struktúrált mezőknek a segítségével működünk. that they wanted to arrange themselves in a certain order.

And that's what a number of these new energy modalities are doing.practice. mivel az egy rendezettség a térben. Az információs orvoslás lesz a jövő gyógymódja. amely a testmezőn keresztül válik hozzáférhetővé. Végtére is Einstein. NARRATOR: Apparently. the control system of the body is not genes or chemistry. Once you stop the distortion. Láthatóan a test irányító rendszere nem a génekben vagy a kémiában keresendő. Ha egyszer megállítottuk a torzulást. hogy az energia és az információ felcserélhetőek. And so if we can access the appropriate information. – csodálatos gyógyulási történeteket mesélhetnénk el ezek kapcsán. De mi történik a gyakorlatban. but information. És csupán azért. 44 . you can get imprinted information. And it's simply because we've learned how to correct the distortion of information in your body field. és más mai gondolkodók is azt mondják. PETER FRASER: We've learned how to stop the distortion of information that occurs. And the amount of information you can imprint appears to be limitless. surprisingly enough. the chemistry comes right. amely képes felülírni és megváltoztatni a szétküldött információt. bár meglepő. Lehetséges új információt juttatni a testbe a célból. what happens is you get a wave of energy and then upon that wave. They're basically correcting that information scrambling. a kémia helyreáll. as a result of various disease processes. ha veszünk egy energiahullámot és arra a hullámra imprintelünk egy információt? És az információ mennyisége. is going to be the future of medicine. Tehát az információ az energia egy típusává válik. melyet különböző betegségfolyamatok idéznek elő. hogyan állítsuk meg az információ torzulást. which seems to be available in the body field. Megtanultuk. mert megtanultuk. the physiology begins to work. medicine that takes information and changes disturbed information. hanem az információban. we correct the scrambling. Tehát felcserélhetőek. Rendben. LYNNE MCTAGGART: Informational medicine. Rendben. de a fiziológia elkezd működni. Az az orvoslás. there are really wonderfully healing stories to be told here. hogy jobban legyen? Pontosan ezt teszi néhány kutató. Is it possible to put new information into the body to affect wellness? That is exactly what a number of researchers are doing. hogyan javítsuk ki a testmezőben kialakult információ torzulást. LYNNE MCTAGGART: Disease is in a sense scrambled information. amit rányomtathatunk határtalannak tűnik.

And no matter what she told me. csak hogy túlélje a mindennapokat. amit néhány új energia érzékelő eszköz meg is tesz. Etetnie kellett – fel kellett ültetnie az ágyban és úgy etetni. I've had to take a synthetic hormone to give me the thyroid hormone that I needed. hogy gyakorlatilag nekem kellett fürdetni őt és elcipelnem az ágytól a fürdőszobáig. and they removed all but a fourth of my thyroid gland. I was diagnosed with chronic fatigue syndrome some years later. set me up in the bed and feed me. or what was happening. I couldn't help her. just to. just to. és gyakrolatilag csak egyre betegebb és betegebb lettem. Azóta szintetikus hormonokat kell szednem. VANESSA STONE: I was diagnosed with thyroid cancer when I was 20. you know. JIMMY STONE: I couldn't help her. He had to feed me. what hurt of what felt bad. And fibromyalgia some years later. VANESSA STONE: They really didn't know what to do for that type of. krónikus fáradtság szindrómát állapítottak meg nálam. Néhány évvel később. Ha tehát hozzá tudunk férni a megfelelő információhoz. hogy pótolják a szükséges hormonokat. meg minden ilyesmi. ha fel akartam kelni. JIMMY STONE: It. which resulted in having to have surgery. És néhány év múlva izomfájást. Gyakorlatilag kijavítja az összekeveredett információt. Olyan rosszra fordultak a dolgok. it got really bad to the point as where pretty much I bathed her and carry her from the bed to the bathroom. hogy mit kellene csinálni ezzel a betegséggel. És ez az. of illness. 45 . for her to survive on a daily basis. A mikor 20 éves voltam. pajzsmirigy rákot állapítottak meg nálam. Gyakorlatilag azt mondták nekem. I just continued to get sicker and sicker. and neither could anybody else. ki tudjuk javítani a zavart. My husband had to pick me up out of the bed if I had to get up. every since. and things of this nature. ami egy olyan műtéthez vezetett ahol eltávolították a pajzsmirigyeim mintegy háromnegyedét. I was pretty much told that you just kind of had to live with it. which you know. We didn't think.A betegség bizonyos értelemben összezavart információ. A férjemnek kellett felhúznia az ágyból. Egyáltalán nem tudták. hogy tanuljak meg együtt élni vele.

you know. She was allergic to almost everything. When she first came to me. Az ajkak is tele voltak sebekkel. Sok bajom volt azzal. NARRATOR: The system is designed to determine areas of distortion in the body field. De azt javaslom. Rengeteget súlyt vesztett. tényleg nem tudom.Nem tudtam segíteni neki. She had lost a tremendous amount of weight. hogy felírok valamilyen orvosságot hogy jobban érezd magad. Csaknem mindenre allergiás volt. amit egyáltalán meg tudok enni. egy NES teszt volt. DEBORAH HOLT: Vanessa actually was referred to me by her endocrinologist. All I can do is try to give you medicines to make you more comfortable. which really resulted in me being so weak. Nem hittük. vagy hogy milyen rossz érzései voltak. hogy mit mondott nekem. mintha kicserepesedett volna. Az első dolog amit elvégeztem. szó szerint nem volt képes egy napot sem eltölteni ágyon kívül. mint ahogy senki más sem. mit tehetnék érted ezen a ponton! Mindössze annyit tehetek. The lips had multiple sores. A szája belülről tele volt sebbel. had a lot of sores inside of it. hogy kitaláljátok mit ehetsz." Végül az orvosom azt mondta: „Vanessa. VANESSA STONE: My doctor finally said. VANESSA STONE: I was having a lot of trouble finding any foods that I could eat at all. vagy hogy mi történt. hogy bárki segíthet. 46 . or at least. "Vanessa. hogy olyan ételt találjak magamnak. I really don't know what to do for you at this point. vagy legalábbis hogy hogyan juthatsz némi táplálékhoz valamiből. Vanessát az endokrinológusa utalta be hozzám. not unlike a cold sore type thing. And maybe she could help you figure out what you can eat. A haja olyan volt mint a szalma és hullott is. But I would suggest that you go see this nutritionist. you know. and coming out. DEBORAH HOLT: The inside of her mouth was. hogy ilyen gyenge lettem. – én nem tudtam segíteni neki. Végül is ez vezetett ahhoz. you can start to get some nutrients from something. hogy mi fájt. And her hair was like straw. she was literally not able to spend a day at all out of the bed. The first thing I did was the NES testing. Talán ő segíteni tud abban. És nem számított. hogy látogasd meg ezt a táplálkozási tanácsadót. New information is made available to the body by ingesting drops that have been imprinted with an information pattern. Amikor először jött hozzám.

a couple months. I at first thought it was hocus pocus. it truly is. VANESSA STONE: One morning I woke up. And I had my doubts. – hiszen délvidéki srác vagyok. JIMMY STONE: Being from a man's standpoint. amit még sohasem éreztem. hogy elsírtam magamat. I knew that. very cautiously. is how I grew up. valóban az! VANESSA STONE: I've become healthy enough to what I think is living a normal life again. amit általában gyerekeknek szánunk. ahol a teste jobban kezdte szállítani az üzeneteket. amin áthaladtunk. sírtam és sírtam. És hirtelen rámtört egy érzés. olyan dózissal indítottunk. I can even work in the yard. I can do things that I never thought I would ever be able to do again. You know. A test úgy jut új információhoz. tudtam hogy ez a válasz. És olyan jól éreztem magamat. hogy ez fenomenális. De most már látom. I can cook my meals. 47 . and a southern country boy type person. és ez eltartott egy darabig. I can even wash my car. hogy meghatározza a testmezőben keletkezett torzulások helyét. Minden egyes rétegen. hogy olyan cseppeket juttatunk bele. Körülbelül hat hónap alatt érte el azt az energiaszintet. that this was the answer. and it took a while. is phenomenal. egy reggel felébredtem. And I just had this feeling that I hadn't ever had. Nagyon-nagyon óvatosan kezdtük el. I just sat up in the middle of my bed and I just cried and cried and cried. DEBORAH HOLT: In about six months. Férfias szemszögből nézve. she was showing remarkable health changes. But I see now that it. Azután hogy már egy pár hónapja jártam Debrához. she reached an energy level of where the body was beginning to transfer message more effectively. oh. így nőttem fel –nekem először hókusz-pókusznak tűnt a dolog. és csak sírtam. figyelemreméltó egészségi változáson esett át. melyeket megfelelő információs mintával imprinteltünk. after I had been seeing Debra probably for. And I knew. to where every layer that we went through. Először kételkedtem benne. So we started out very. it's.A (NES) rendszert arra tervezték. Mivel annyira le volt gyengülve az energiamezője. Felültem az ágyam közepén. És tudtam. Because now I can clean my own house. And I felt so good that I just cried. because her energy fields were that weak. DEBORAH HOLT: I started her out at the dosing that we would have addressed a child.

Valóban az. Visszakaptam az életemet és ez csodálatos! PETER FRASER: We're on the threshold of an entire new understanding of how disease happens. There's a vast increase in chronic disease in our community. ahol tartottunk – egy teljes fordulat. amiket ezelőtt nem. hogyan lehet erősíteni az információ átadást egy élő szervezetben. These were families who had been severely traumatized because the policies of ethnic cleansing were to kill half of the family. még a kertben is tudok dolgozni. and it's wonderful. and I never thought that I would ever feel this way again. and it had to do with this system called thought field therapy-which is an energy psychology that supposedly heals and changes negative thoughts around us. how information is transferred. I got my life back. Olyan dolgokat tudok csinálni. I got my life back. Most már újra én takarítom a házamat. and the instantaneous effect of informational medicine. hogyan történik az információ átadás. hogyan magyarázzam el a különbséget. I heard about recently. It's 180 degrees from where it was. és soha nem gondoltam volna. hogy ismét így érezhetek. A krónikus betegségek száma óriási növekedésben van társadalmunkban. és úgy gondolom. Visszakaptam az életemet. just a total turnaround. JIMMY STONE: is. hogy újra normális életet éljek.Az egészségem eléggé rendbe jött ahhoz. tudok magamra főzni. and they affect bodily systems. soha többé nem leszek képes. 48 . It's like I died and I come back to life. VANESSA STONE: I really don't know how to explain the difference in the way I feel. and how to enhance information transfer within living systems. And the theory is that negative thoughts hang around us almost like a net. It really Ez egy 180 fokos fordulat ahhoz képest. They use this system in Kosovo with survivors of the war in former Yugoslavia. ahogyan érzem magam. hogy ezeknek az új információs módszereknek a segítségével. and I believe using these information methods. amelyekről úgy gondoltam. just so the survivors would be demoralized. that we can treat the chronic disease that couldn't be treated before. LYNNE MCTAGGART: One of the most remarkable instances of the effectiveness. azokat a krónikus betegségeket is tudjuk majd kezelni. Tényleg nem tudom. Egy teljesen új belátás küszöbén állunk: hogy megértsük hogyan keletkeznek a betegségek. Még az autómat is le tudom mosni. Olyan mintha meghaltam volna és visszatértem volna az életbe.

this is 100 percent of the people in this study. A vizsgálatban résztvevő emberek 100 %-a – minden egyes ember – láthatóan azonnal jobban lett. és ezáltal hatnak a testünkre. 49 .A egyik legfigyelemreméltóbb példa az információs gyógyítás azonnali hatására és hatékonyságára. and medicine. A legfontosabb dolog amit tehetünk. Teljesen kigyógyultak a traumából. melyről mostanában hallottam. hogy teljes felelősséget vállalunk az egészségünkért. or that somebody else can give it to them. So they took a group of people who had severe post-traumatic stress syndrome. Egy csoport poszt-traumatikus stressz-szindrómában szenvedő embert választottak ki. Még az energia pszichológiát végzőket is teljesen meglepte ennek a módszernek a hatékonysága. mivel a politika és az etnikai tisztogatások miatt a család felét kiirtották. who would've required years and years and years of talking cures. A feltételezések szerint a negatív gondolatok úgy vesznek körül minket mint egy pókháló. completely. hagyományos módszereken alapuló terápiára lett volna szüksége. Ez egy olyan energia pszichológia. the state of mind that's most conducive to healing. csupán azért. So. melyet gondolati mező terápiának neveznek. hogy jó tudatállapotba legyünk. akiknek éveken át tartó terápiás beszélgetésre. from this trauma. that may mean they. hogy milyen hatása van az információ gyógyító erejének. Even the practitioners of energy psychology were blown away by the power of this modality. egy olyan rendszerrel kapcsolatos. De ez csupán egy apró példa arra. A terápiát először Koszovóban alkalmazták a Jugoszláv háború túlélőinél. were made virtually instantly better. amely leginkább kedvez a gyógyulásnak. And by taking total responsibility. And to a person. abban a tudatállapotban. olyannyira. gyógyszeres kezelésre és ilyen hasonló. hogy valahonnan kívülről jön. They were healed. hogy mi válogatjuk meg saját gondolatainkat. But this just gives us one small example of the power of using information as medicine. they have to start with choosing the thoughts that they think. hogy még nevettek és tréfálkoztak is. Not to think that it comes from outside themselves. amely feltételezhetőleg megváltoztatja és meggyógyítja a körülöttünk lévő negatív gondolatokat. A teljes felelősségvállalás azt jelenti. joking. that they are in a good state of mind. akiket komoly trauma ért. vagy hogy valaki más adhatja nekünk. and all that sort of conventional thinking. hogy demoralizálják a túlélőket. Ezek olyan családok voltak. Ne gondoljuk azt. ARIELLE ESSEX: So the most important thing for people to do is to take total responsibility for their health. Azt. to the point where they were laughing. Majd gondolati-mező terápiában részesítették őket. And they gave them thought field therapy.

Az egészség megőrzést és a betegségek kezelését egy háborús modellre építjük. is in crisis.LYNNE MCTAGGART: One of the fundamental things that have to change in the future of medicine is this focus on the gene as being the solution to every illness. it's a crisis of economics. MARILYN SCHLITZ: I think there is absolutely no question that health care today. Válságban van az értelmét illetően. akik jelen pillanatban is a saját 50 . mint például háborút üzenünk a ráknak. A modelljeink kerültek válságba – a felfogásunk arról. hogy manapság az egészségügyi ellátás globális szinten is krízisben van. from other traditions. Olyan dolgokat teszünk. melyek szabályozni tudják azokat a dolgokat. and use it to integrate what's going on. We have to come up with information systems that regularize the things that go wrong. Az egyik legalapvetőbb dolog. It's a warfare model of health and disease and how to treat disease. And the body really doesn't go for that. nem a génekre. JAMES OSCHMAN: We do things like we have a war on cancer. aminek meg kell változnia a jövő orvoslásában. We have to take the best of modern science. Az információt kell megfejtenünk. RUPERT SHELDRAKE: We have to learn from other cultures. hogy úgy mondjam. so to speak. Úgy gondolom. it's a crisis of leadership. akkor meg kell hogy értsük. Megpróbáljuk elpusztítani a támadó organizmusokat. you'll have an understanding that the gene is really subordinate to this outside information system. hogy a gének jelentenek megoldást minden betegségre. hogy nem kérdéses. and our understanding of what promotes or facilitates healing. and that we have to look at information rather than the gene. amik elromlanak. We try to destroy invading organisms. hogy a gének valójában ennek a külső információs rendszernek vannak alárendelve. And it's a crisis of our models. az a szemlélet. De a testnek ez igazából egyáltalán nem tetszik. as being the thing that we have to crack. Tanulnunk kell más kultúráktól. más hagyományokból. from the observations of all the different kinds of healers that are working in our own cultures at the moment. mindazoknak a különböző gyógyítóknak a megfigyeléseiből. If you look at what epigeneticists are coming up with. hogy mi segíti elő és mi eredményezi a gyógyulást. és inkább az információra kell figyelnünk. Olyan információs rendszerekkel kell előállnunk. hogy az epigenetikusok milyen felfedezéseket tesznek. Ha figyelembe vesszük. és a vezetés tekintetében is. And it's a crisis of meaning. gazdasági értelemben. at a global level.

hogy integrálni tudjuk. you are. Tehát igenis kezünkben van az orvosi forradalomhoz szükséges eszköz. responsive to a variety of different factors that can facilitate or enhance our natural healing capacities.kultúránk keretein belül szorgoskodnak. There are research workers all around the world who are thinking much the same. olyan kutatási eredményeket produkálva. akkor nyitottá válunk egy sor olyan tényezőre. So we do have a medical revolution on our hands. And once you begin to make that move. you know. hogy a gyógyítás nem más. Segítségül kell hívnunk a legjobb modernkori tudományt. ha azt állítom. mostanra már egy életképes tudományos elméletet sikerült kidolgoznunk azzal kapcsolatban. PETER FRASER: So I would say what healing is. hogy a forradalom már elkezdődött. mi is történik. hogy az információt majdnem úgy vesszük fel. 51 . Úgy tűnik rengeteg bizonyíték mutat arra. almost like an electron. Úgy vélem. mint megtanulni. az eredeti lenyomata szerint működjön. we can be everywhere at once. not just in my case. és nemcsak az én esetemben. mint az elektron – úgy. hogy a test hogyan tárolja és hogyan fér hozzá az információhoz. amely betegség-centrikus szemléletmódunkat. És hamár egyszer megtörtént a váltás. Úgy foglalnám össze. and who have research data that we can incorporate into these new ideas of the body field. amely elősegíti és fokozza saját öngyógyási képességeinket. Olyan forradalmat kell kirobbantanunk. hogy az. mintha egyszerre lennénk jelen mindenütt. PETER FRASER: I think we can rightly say the revolution has begun. MARILYN SCHLITZ: What we need to do is foster a revolution that shifts our model from a disease centered to a healing centered orientation. But I think now we have a viable scientific theory. Úgy gondolom igazat mondok. melyeket integrálni tudunk a testmezőre vonatkozó új elméletekbe. is learning to correct the human body field so that it works according to the original blueprint. [extended musical sequence] hosszabb zenei bejátszás LYNNE MCTAGGART: There seems to be this huge body of evidence demonstrating that we can pick up information that. hogyan javítsuk ki az emberi testmezőt. gyógyítás-centrikus szemléletmódra változtatja meg. for how the body stores and accesses information. Hasonlóan gondolkodású kutatók dolgoznak világszerte.

because when you do that. and recognizing that healing is a profound mystery. magunkon is alkalmazni tudnánk. people can do on themselves. felfedezésre váró dolgokra. hogy azt feltételeznénk. BRUCE LIPTON: The mind is the functioning of the brain that interprets the environment and adjusts the biology. hogy sok gyógyító eljárást. amit sikeresnek tartunk. hogy már rendelkezünk a válasszal. Ha ezt megértjük. So rather than being controlled by our genes. mint egy tárgyaláson.MARILYN SCHLITZ: So ultimately what I'd like to see is a shift from this disease centered to this healing centered model. nyitottak maradnánk azokra az új. amikkel javíthatjuk az emberek állapotát. Úgy hiszem. hogy például az X gyógyszer működik-e jobban vagy a placebo. inkább a az elme irányítja a biológiánkat. Amint megértjük saját energetikánkat. mintsem azt felismernénk. akkor megváltoztatjuk a biológiánkat és a genetikánkat is. Tehát ahelyett. staying open to the possibility that there are new things that we can discover for how to enhance the human condition. they don't want to know whether pill X works better than a placebo in a double-blind trial. 52 . hogy végre elmozdulunk a betegség centrikustól a gyógyulás központú modell felé és felismerjük. And rather than presuming we have the answers. amely interpretálja a környezetet és hozzá állítja a biológiát. És ha ezt megtesszük. and that we have so much to learn. amiről még nagyon sokat kell tanulnunk. akkor felismerjük. Once they understand their own energetics. melyik a legjobb kezelés. És ahelyett. hogy a génjeink irányítanának. Azt akarja tudni. our biology's controlled by our mind. Tehát végtére is azt szeretném látni. sokkal nagyobb hatalmunk van. Hiszem. JAMES OSCHMAN: I believe that we are more powerful than we realize. What they want to know is: what's the best kind of treatment? Ha valaki beteg nem azt akarja tudni. I believe that many of the medical techniques that we're finding be very successful. RUPERT SHELDRAKE: If someone's sick. And when you understand this and you realize the power of being able to change your mind. hogy a gyógyulás egy teljes misztérium. you change your biology and your genetics. hogy képesek vagyunk megváltoztatni a tudatunkat. Az elme az agy működése.

– ahhoz hogy ennyi energia szabaduljon fel. és hogy ilyen változás következzen be az emberben. hogy a szoba hőmérséklete 300 fok fölé emelkedjen. That if this were just energy. if you accept it into your body. and into your belief system. but it's not the end result. that was the miracle. ERIC PEARL: We know that from work by William Tiller and others. hogyan változtatjuk meg egészségi állapotunkat és hogyan reagálunk rá. hogy a negatív információ ártalmas. or just energy healing. Ez jelenti az emberi test természetes rezonáló állapotát. it's the change of thinking which leads to a completely different inner state. which of course does not happen. hogy amikor az újrakapcsolódó gyógyítással kezdesz dolgozni. az újra-kapcsolódás helyett. and I decided it was my best friend and my guide. ARIELLE ESSEX: So a miracle starts with a change of thinking. that is released. hiszen valami újjal. – arra lenne szükség. for this amount to be released. Okay? And it's. and this change to happen in people. it would require that the room temperature rises over 300 degrees centigrade. When I gave it permission to stay to the end of my days.EDGAR MITCHELL: It's very clear that negative information is deleterious. ahogyan én megváltoztattam a gondolkodásomat a tumorommal kapcsolatban és úgy határoztam. Más szavakkal. People think it's the end result. He befogadjuk a testünkbe. amit azt hiszem termodinamikai energia feleslegnek hív. we've found that when you begin to work with re-connective healing. vagy csak pusztán energia-gyógyítás. we do have. Rendben? Ez az. I believe he calls it excess free thermodynamic energy. nekünk. us humans. It's like when I changed my thinking about my tumor. we have a resonant frequency. instead of the reconnection. mintsem hogy ez a 53 . Tehát a csoda a gondolkodás megváltoztatásával kezdődik. or that you. we. nekünk emberi lényeknek van egy rezonáló frekvenciája. egy bizonyos mennyiségű energia szabadul fel. Teljesen világos. rather than it being the worst thing that had ever happened to me. there's an amount of. Koherenciában lenni. William Tiller és mások munkáiból tudjuk. hogy ez lesz a legjobb barátom és vezetőm. meg fogja változtatni. Ez persze nem következik be. it will change the way you react and change your state of health. that was the miracle. because we're accessing something new and something different. Úgy. amit koherens állapotnak is nevezünk. vagy beengedjük a hitrendszerünkbe. it's also what we call the coherent state. ROLLIN MCCRATY: In coherence is the natural resonant state of the human body. Ha ez csupán energia lenne. In other words. valami mással lépünk kapcsolatba.

Mindkettőre szükség van. and the good information. passzolniuk is kell. Természetesen ezeknek összhangban kell lenniük. ez volt a csoda. that you can help your patients with restoring their own repairing mechanisms. this. Azt gondoljuk. hogy ez a végeredmény. And that's the biggest thing as a doctor you can achieve. vagy bármi is legyen az. HERMAN KONING: So healing is restoring the body's own self repairing mechanisms. Amikor megengedtem. [END OF RECORDING. Ez volt a csoda. this has to come together. Yes.legrosszabb dolog ami valaha történt velem. from a therapist. Szükség van az akaratra. it has to match. FOLKER MEISSNER: You need both. hogy segítünk pácienseinknek helyreállítani saját öngyógyító mechanizmusukat.] Vége a felvételnek 54 . hogy meggyógyulj és szükség van a helyes információra a terapeutától vagy az infocseppektől. you need the will to be healed. hogy az életem végéig maradjon. of course. whatever. amit orvosként elérhetünk az az. Tehát a gyógyítás a test saját javító mechanizmusának a helyreállítása. de nem ez a végeredmény – a gondolkodás megváltozása vezet el egy teljesen más belső állapothoz. from infoceuticals. És a legnagyobb dolog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->