MASTER

DREPT MATERIAL COMUNITAR

DISCIPLINA: DREPT ECONOMIC COMUNITAR

TEMA: EDUCAŢIA PERMANENTĂ
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC,

MASTERAND, CONSTANTIN STUMBEA

2010
CUPRINS 1

Pag. LISTA DE ABREVIERI...................................................................................... 3 CAPITOLUL I CONCEPTE DE BAZĂ ALE EDUCAŢIEI...................................................... 4 1.1. Terminologie .............................................................................................. 4 1.2. Caracterul istoric al educaţiei................................................................... 4 1.3. Definiţii ale educaţiei................................................................................. 6 1.4. Funcţii ale educaţiei................................................................................... 7 1.5. Fundamentele educaţiei............................................................................. 8 1.6. Formele educaţiei....................................................................................... 8 1.7. Factorii educaţiei........................................................................................ 12 CAPITOLUL II EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE..................... 13 2.1. Criza lumii contemporane........................................................................ 13 2.2. Noi tipuri de educaţii................................................................................. 14 2.3. Inovaţie şi reformă în învăţământul românesc....................................... 14 CAPITOLUL III EDUCAŢIA PERMANENTĂ............................................................................ 15 3.1. Conceptul de educaţie permanentă.......................................................... 15 3.2. Perspectiva educatiei permanente............................................................ 18 3.3. Educaţia permanentă şi calitatea educaţiei............................................. 20 3.4. Educaţia permanentă şi inovaţia.............................................................. 22 3.5. Specificul educaţiei permanente a adulţilor............................................ 26 3.6. Specificul educaţiei permanete al personalului didactic........................ 29 CAPITOLUL IV CONCLUZII........................................................................................................ 34 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................. 36

2

LISTA DE ABREVIERI ARACIS ARACIP ASTRA art. C. civil C.E. Coord. EIS ICT J.O. MECI M.Of. nr. OM ONU Op.cit. OUG pag. PND UE UNESCO - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - articol – Codul civil – CONSILIUL EUROPEI - coordonator - Tablou de bord al inovării europene - Tehnologie a Informării şi Comunicării - JURNALUL OFICIAL - MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII şi INOVĂRII – MONITORUL OFICIAL – număr - ORDINUL MINISTRULUI - ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE – Opera citată - ORDONANŢĂ de URGENŢĂ a GUVERNULUI – pagina – PROGRAMUL NAŢIONAL pentru DEZVOLTARE – UNIUNEA EUROPEANĂ - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

EUROSTAT – Agenţia de Statistică a Uniunii Europene

3

CAPITOLUL I CONCEPTE DE BAZĂ ALE EDUCAŢIEI 1.1. Terminologie1 Cuvântul educaţie este de origine latină, fiind dedus din termenul „educo-educare”, care înseamnă - a creşte, a hrăni, a cultiva (era vorba de plante sau animale) sau din termenul „educo-educere”, care înseamnă – a duce, a conduce, a scoate. În literatura de specialitate şi în practica vorbirii curente, întâlnim şi alţi termeni corelativi educaţiei: dresaj, domesticire, îndoctrinare, formare, instruire, învăţare, salvare, predare etc 1.2. Caracterul istoric al educaţiei2 Educaţia diferă de la o etapă istorică la alta în funcţie de condiţiile materiale şi spirituale ale societăţii. Educaţia este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forţă de muncă şi fiinţă socială. Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conţinuturile, finalităţile educaţiei s-au schimbat, au evoluat şi s-au perfecţionat. Educaţia este deci supusă schimbărilor istorice, ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă. În momentul în care strămoşii îndepărtaţi ai omului au început să muncească, prin aceasta, felul lor de viaţă a început să se deosebească fundamental de cel al animalelor. Acestea din urmă au continuat să se adapteze şi să se comporte faţă de mediul natural în mod instinctiv. Omul însă a adoptat faţă de mediu o atitudine activă, transformându-l cu ajutorul uneltelor pe care le confecţionează. Astfel apare atitudinea activă a omului faţă de propria sa dezvoltare, simţul de răspundere pentru generaţia viitoare, exprimat prin grija adulţilor de a transmite celor tineri experienţa de confecţionare şi utilizare a uneltelor în vederea formării lor ca forţă de muncă. Între muncă şi educaţie s-a stabilit astfel un raport de intercondiţionare, raport care se află la baza perfecţionării uneltelor de muncă. Dezvoltarea vieţii sociale, îmbogăţirea experienţei umane fac să se complice însuşi procesul de transmitere a experienţei acumulate, de procesul de educare. Generaţiile adulte transmit tinerelor generaţii nu numai experienţa de muncă, ci şi limba şi regulile de comportare. Acest proces intenţionat de formare a tinerelor generaţii este tocmai ceea ce înţelegem prin educaţia în comuna primitivă. Apariţia proprietăţii private şi a claselor sociale fac ca educaţia antichităţii să se deosebească de cea specifică comunei primitive. Educaţia are acum un caracter de clasă. Acest caracter este evident atât în statele din orientul antic – Egipt, China, India – cât şi în Grecia şi Roma antică. În şcolile egiptene se urmărea, pe de o parte, pregătirea conducătorilor statului – a preoţilor – iar pe de altă parte, pregătirea acelora care, îndeplinind diverse funcţii administrative mai mărunte, aveau obligaţia de a şti să scrie. Din documentele ce au ajuns până în vremea noastră se poate deduce că chinezii au avut şcoli cu mult înainte ca societatea lor să se împartă pe clase. Cu toate acestea şcolile din China antică devin treptat un monopol al aristocraţiei. Spre deosebire de alte şcoli din orientul antic, în China se acordă mare atenţie formării deprinderilor de comportare, urmărindu-se mai ales cultivarea supunerii atât faţă de cei mai în vârstă, cât şi faţă de cei superiori ca situaţie socială. Educaţia morală din şcoala chineză era puternic influenţată de religie. Ca şi la egipteni, pentru indieni nu exista o demarcaţie precisă între cunoştinţele religioase şi cele profane. Ele se împleteau. În India se studia astronomia, medicina (cu ajutorul magiei), matematica şi limba sanscrită.

1 2

CONSTANTIN CUCOŞ, Pedagogie, Editura POLIROM, Bucureşti, 2006, pag.39 IOAN NICOLA, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, pag.45-46 4

În Grecia antică putem evidenţia două tipuri de sisteme educaţionale. Acestea privesc cele două mari puteri: Sparta şi Atena. Sistemul educaţional spartan era cu precădere unul militar, pe când în Atena predomina un sistem democratic. Sistemul educaţional al romanilor a cunoscut o organizare diferită, corespunzătoare principalelor etape ale dezvoltării statului. Astfel în perioada regalităţii educaţia se făcea în familie; în timpul republicii începe să se manifeste tot mai mult preocuparea pentru organizarea învăţământului; pe când în timpul imperiului sistemul de instrucţie şi educaţie capătă un caracter de stat. Trecerea de la societatea sclavagistă la cea feudală a însemnat, totodată, şi trecerea de la sistemul de educaţie sclavagist la altul care corespundea cerinţelor vieţii economice şi sociale specifice orânduirii, a cărei durată se întinde din secolul al V-lea până în secolul al XVIII-lea. Ideologia dominantă a orânduirii feudale a fost cea religioasă – creştinismul pentru Europa, islamismul pentru Orientul apropiat şi nordul Africii, budhismul pentru Orientul îndepărtat. Biserica – îndeosebi cea creştină – acaparase pământ, putere politică şi întreaga viaţă culturală. Dogmele religioase serveau integral intereselor claselor dominante, de aceea ele constituiau elementul primordial şi baza oricărei gândiri teoretice a reprezentanţilor acestor clase. Este cunoscut faptul că în această perioadă filosofia a devenit o “slujnică” a teologiei. Arta a fost şi ea subordonată spiritului teologiei, devenind o expresie a dispreţului religios pentru natură, pentru om. Prin conţinutul său, arta exprima aspiraţia către viaţa viitoare. În pictura şi sculptura feudală era redat extazul mistic al unor fiinţe dematerializate, disproporţionate anatomic. În ceea ce priveşte învăţământul feudal, acesta a fost un monopol al clerului – atât în Europa, cât şi în Orientul apropiat şi depărtat. Se ştie că orânduirea feudală cuprinde mai multe etape, fiecare dintre ele având anumite particularităţi care şi-au exercitat influenţa şi asupra educaţiei şi învăţământului. Astfel, educaţia evului mediu propriu-zis (secolele V-XIV) se deosebeşte mult de aceea care se practica în epoca Renaşterii şi Reformei (secolele XV-XVI), iar aceasta avea unele trăsături care o diferenţiau de sistemul educativ din perioada descompunerii feudalismului (secolele XVII-XVIII). Către sfârşitul evului mediu ritmul de dezvoltare al societăţii a devenit mai alert. Cruciadele au înlesnit schimbul de mărfuri, au contribuit la dezvoltarea puternică a meseriilor, a atelierelor meşteşugăreşti. În industrie s-au introdus motoarele hidraulice, a început să se folosească roata de tors şi s-a trecut la organizarea unui nou tip de producţie industrială, producţia manufacturieră. Secolele XIV şi XV constituie – pentru o parte din ţările Europei de apus – perioada de trecere de la feudalism la capitalism. Criza economică şi socială din aceste secole este însăşi criza regimului feudal, care a permis trecerea de la supremaţia nobilimii feudale la dobândirea puterii de către burghezie. Populaţia oraşelor a crescut continuu. Treptat, apar, mai ales în Italia, o mulţime de “republici”. Aproape fiecare oraş mai dezvoltat a devenit o republică – Veneţia, Florenţa, Genova, Milano etc. Schimbări majore s-au petrecut şi în educaţie. Conceptele umanismului au influenţat puternic ideile pedagogice. Se dă o mare importanţă respectului faţă de om, încrederea în posibilităţile sale fizice şi intelectuale. Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea se caracterizează pe plan socio-politic printr-o succesiune de victorii ale burgheziei din ţările Europei occidentale. Întrucât înseşi interesele sale economice şi politice îi impuneau asigurarea unei instrucţii elementare pentru categorii largi ale populaţiei. Această perioadă constituie un mare pas înainte în direcţia generalizării învăţământului primar şi a dezvoltării teoriei pedagogice corespunzătoare. Amploarea pe care a luat-o acum învăţământul, mai ales şcoala elementară, a atras după sine şi dezvoltarea instituţiilor de pregătire a corpului didactic. Aceste împrejurări au stimulat procesul de constituire a pedagogiei ca disciplină ştiinţifică. Interesul manifestat pentru problemele dezvoltării tinerei generaţii au favorizat crearea unei instituţii speciale de educare, precum şi elaborarea unei teorii pedagogice privind copii de vârstă preşcolară. 5

Dar anul 1900 nu este o piatră de hotar în dezvoltarea teoriei şi practicii pedagogice. Către sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor au apărut o serie de elemente noi care anunţă importante mutaţii în gândirea pedagogică şi practica şcolară. Aproape tot ceea ce creaseră secolele anterioare în domeniul practicii instructiv-educative era cuprins acum în termenul de şcoală tradiţională şi începuse să fie repudiat. Apare, mai întâi, o reacţie faţă de şcoala herbartiană, întemeiată exclusiv pe receptivitate, pe orientare exclusiv teoretică a conţinutului activităţii didactice. Se creează, astfel, aşa-numitele şcoli noi din Marea Britanie, Franţa, Germania, SUA. Tot acum, ca urmare a iniţierii cercetărilor experimentale în psihologie, începe să se manifeste o puternică reacţie faţă de pedagogia filosofică – constituită deductiv, pornindu-se de la anumite principii sau concepte filosofice. Se conturează astfel ideea unei pedagogii experimentale şi, concomitent, ideea unei ştiinţe a copilului – pedagogia. Tot în această perioadă se constată o altă tendinţă: depăşirea limitelor pedagogiei întemeiată pe psihologie – care conducea spre cultivarea individualismului – prin elaborarea unei teorii pedagogice bazate pe sociologie, adică pedagogia socială. Pe plan pedagogic, secolul XX s-a anunţat, încă de la început – prin teoria educaţiei noi – ca un secol al copilului. De-a lungul istoriei, educaţia şi-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizaţiei, culturii umanităţii, pentru creşterea gradului de ordine şi raţionalitate în viaţa socială, pentru cultivarea valorilor spirituale şi conferirea în acest fel a unui statut elevat condiţiei umane. 1.3. Definiţii ale educaţiei3 Educaţia are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieţii sociale. Educaţia este un tip particular de acţiune umană, o intervenţie sau direcţionare, o categorie fundamentală a pedagogiei. Platon definea educaţia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educaţia trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naştere, natura înzestrează copilul numai cu „seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi religiozităţii”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Rezultă că în concepţia sa, educaţia este o activitate de stimulare a acestor „seminţe”, şi implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”. Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, John Locke, educaţia se prezintă sub forma unei relaţii interpersonale de supraveghere şi intervenţie ce se stabileşte între „preceptor” (educator) şi copil (viitorul „gentleman”). Filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educaţia contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societăţii: „este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educaţie şi că se poate ajunge a i se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc”. Pentru Jean-Jacques Rousseau educaţia este în acelaşi timp intervenţie şi neintervenţie : „Educaţia negativă presupune înlăturarea oricărui obstacol din calea dezvoltării fireşti, totul trebuind lăsat să se producă de la sine fără nici o intervenţie”. În opinia pedagogului german Johann Frederich Herbart educaţia este împărţită în trei subdiviziuni: guvernarea, învăţământul (realizarea unor obiective specifice) şi educaţia morală. Sociologul francez Émile Durkheim considera că educaţia este o acţiune „exercitată de generaţiile adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viaţa socială.”; are ca obiect să provoace şi să dezvolte în copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi morale.

3

CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.39-40 6

Durkheim (în 1930) afirma că „educaţia constă într-o socializare metodică a tinerei educaţii”. „Educaţia este activitatea conştientă de a-l influenţa pe om printr-o triplă acţiune: de îngrijire, de îndrumare şi de cultivare în direcţia creării valorilor culturale şi a sensibilizării individului faţă de acestea (Bârsănescu, 1935). „Educaţia este o integrare: integrarea forţelor vieţii în funcţionarea armonioasă a corpului, integrarea aptitudinilor sociale în vederea adaptării la grupuri, integrarea energiilor spirituale, prin mijlocirea fiinţei sociale şi corporale, pentru dezvoltarea completă a personalităţii individuale” (Hubert, 1965). Pedagogul român Constantin Narly, consideră că educaţia este „un fapt social şi individual în acelaşi timp”. Florin Georgescu considera că „educaţia este prima activitate creatoare neproducătoare de bunuri de consum, cunoscută de istorie” (Florin Georgescu 1970). Dewey în 1972 spune că „Educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a exprienţei care se adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează”. Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligenţa şi capacitatea creatoare a omului. „Întregul climat al viitorului, afirmă Bogdan Suchodolski, va situa capacităţile intelectuale în condiţiile deplinei afirmări şi va da un larg avans dorinţei de cunoaştere. În concluzie, prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului şi formarea unui tip de personalitate solicitat de condiţiile prezente şi de perspectiva societăţii. Educaţia are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viaţă, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenţei, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educaţie îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane exprimat prin „a fi şi a deveni”. Ioan Cerghit identifică următoarele posibile perspective de înţelegere a educaţiei:4 -educaţia ca proces – transformarea fiinţei umane, în perspectiva unor finalităţi; -educaţia ca acţiune de conducere – dirijarea evoluţiei individului; -educaţia ca acţiune socială – activitate planificată pe baza unui proiect social; -educaţia ca interrelaţie umană – efort comun educator-educat; -educaţia ca ansamblu de influenţe – acţiuni aleatorii care contribuie la formarea omului. 1.4. Funcţiile educaţiei5 Educaţia îndeplineşte următoarele funcţii: -asigură realizarea idealului educational întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale; -selecţionează şi transmite, de la o generaţie la alta, un sistem de valori materiale şi spirituale, considerate fundamentale; -realizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative; -asigură pregătirea resurselor umane, corespunzător cerinţelor dezvoltării economico-sociale a ţării, ale pieţei muncii;

4 5

IOAN CERGHIT, Curs de pedagogie, Editura POLIROM, 1988, pag.13-16 I. JINGA, E. ISTRATE, Manual de pedagogie, Editura ALL Educational, 1998, pag. 14 7

-îi pregăteşte pe copii, tineri şi adulţi pentru integrarea socio-profesională, ca şi pentru adaptarea la schimbările care au loc în ştiinţă şi în cultură, în lumea muncii şi al educaţiei, în modul de viaţă al oamenilor şi în societate în general; -pune la dispoziţia tuturor oamenilor mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor neântreruptă, pe tot parcursul vieţii, potrivit principiului educaţiei permanente. 1.5. Fundamentele educaţiei6 Acţiunea educaţională se exercită antrenând nişte baze pe care şi le subsumează în calitate de fundamente, de determinări importante. Fundamentele educaţiei se referă la toate acele determinări specifice şi nespecifice, din interiorul spaţiului formării, dar şi din afara lui, care condiţionează procesul educaţional ca atare. Aceste fundamente sunt următoarele: a). Fundamentele biopsihice Există un suport corporal, structural, funcţional constituit din corpul biopsihologic de a cărui bună funcţionare depinde reuşita actului educaţional. Principalele componente funcţional-dinamice transmise ereditar, implicate în educaţie, sunt: plasticitatea sistemului nervos central, dinamica activităţii nervoase superioare şi particularităţile funcţionale ale analizatorilor. b). Fundamente socioculturale Calitatea educaţiei ţine de specificitatea unui areal social, de experienţele culturale ale unei comunităţi, de gradul de cultură şi civilizaţie a unei epoci. Mediul educaţional este format din mediul fizic şi mediul social. Mediul fizic constă în totalitatea elementelor naturale (geografice) şi artificiale (artefactele omului) pe care indivizii le întâlnesc în mediul proxim. Mediul social se referă la toate determinările de ordin comunitar (tipuri de relaţii interumane, forme de organizare, de realizare a activităţilor materiale şi elemnetelor spirituale) ce au un impact direct asupra proceselor educaţionale. c). Fundamente istorice Educaţia este o activitate de reproducţie culturală, de rememorare, reîntipărire şi de perpetuare, prin creaţie, a valorilor umanităţii. Gândirea despre educaţie a evoluat de la o epocă la alta, s-a stratificat în timp, a parcurs un traseu cumulativ, ideile adunându-se, complementându-se, intresectându-se. d). Fundamente filosofice Orice demers acţional în materie de educaţie se derulează în acord cu un program ideatic. În spatele fiecărui proiect transformator trebuie să se afle o filozofie şi chiar o ideologie adiacentă. e). Fundamente politice Educaţia se exercită sub forma unui program de acţiuni dimensionat de cei care conduc societatea. f). Fundamente ştinţifice Educaţia nu se face la întâmplare. Procesul educaţionalse bazează pe o multitudine de teorii (ale învăţării, ale predării, ale organizării, ale strategiilor metodice, ale examinării etc), puse în evidenţă de o tradiţie ştiinţifică de mai multe veacuri. 1.6. Formele educaţiei7 Formele generale ale educaţiei reprezintă modalităţile de realizare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii prin intermediul unor acţiuni şi/sau influenţe pedagogice desfăşurate, în cadrul sistemului de educaţie/învăţământ în condiţiile exercitării funcţiilor generale ale educaţiei (funcţia de formare-dezvoltare a personalităţii, funcţia economică, funcţia civică, funcţia culturală a educaţiei).8

6 7

CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.43-44 CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.45-48 8

Altfel spus, toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în mod organizat şi structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un cadru instituţionalizat) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplător, difuz, neoficial), sunt reunite sub denumirea de forme ale educaţiei. În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei, putem delimita trei mari categorii: a). Educaţia formală (oficială); b). Educaţia non-formală (extraşcolară); c). Educaţia informală (spontană); a). Educaţia formală9 -Din punct de vedere etimologic, termenul îşi are originea în latinescul “formalis” care înseamnă “organizat”, “oficial”. În acest sens, educaţia formală reprezintă educaţia oficială. -Din punct de vedere conceptual, educaţia formală cuprinde totalitatea activităţilor şi a acţiunilor pedagogice desfăşurate şi proiectate instituţional (în grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, centre de perfecţionare etc.), în cadrul sistemului de învăţământ, în mod planificat şi organizat pe niveluri şi ani de studii, având finalităţi educative bine determinate. Ea se realizează în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp şi spaţiu: planuri, programe, manuale, cursuri, materiale de învăţare etc. -Dezideratele majore ale educaţiei formale cuprind asimilarea sistematică şi organizată a cunoştinţelor din diferite domenii de interes cultural-ştiinţific, practic şi tehnologic şi folosirea acestora în vederea dezvoltării personale şi a inserţiei optime în viaţa activă a societăţii, prin formarea şi stimularea capacităţilor intelectuale şi aptitudinale, a priceperilor şi deprinderilor, a atitudinilor şi convingerilor. Totodată se urmăreşte înzestrarea individului cu metode şi tehnici de muncă intelectuală şi dezvoltarea pe cât posibil a inteligenţei sociale şi emoţionale. -Trăsăturile caracteristice ale educaţiei formale rezultă din caracterul său oficial. O primă caracteristică a educaţiei formale se referă la faptul că aceasta este instituţionalizată, realizându-se în mod conştient, sistematic şi organizat în cadrul sistemului de învăţământ. O a doua caracteristică este faptul că obiectivele şi conţinutul educaţiei sunt prevăzute în documente şcolare. Ele sunt elaborate pe cicluri, niveluri şi ani de studii, fiind proiectate pedagogic prin planuri de învăţământ, programe şi manuale şcolare, cursuri universitare, ghiduri etc. O altă caracteristică se referă la faptul că această formă a educaţiei conduce la atingerea dezideratelor educative preconizate într-un context metodologic organizat. Acest context metodologic este dezvoltat în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional, în condiţii pedagogice determinate, cu materiale didactice special elaborate pentru atingerea scopurilor şi cu mijloace de învăţământ investite cu funcţii pedagogice precise. -Educaţia formală, ca formă oficială, este întotdeauna evaluată social. Evaluarea în procesul didactic se realizează pe criterii sociopedagogice riguroase şi vizează cunoaşterea atât a rezultatelor activităţii instructiv-educative, cât şi a procesului realizat în diferite condiţii. Procesul de evaluare şcolară se realizează de către fiecare cadrul didactic şi de către instituţia şcolară în sine, concretizându-se în note, calificative, aprecieri, caracterizări etc. Evaluarea realizată în cadrul educaţiei formale trebuie să urmărească dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare ale elevilor şi studenţilor. -Educaţia formală este importantă prin faptul că facilitează accesul la valorile culturii, ştiinţei, artei, literaturii şi tehnicii, la experienţa social-umană, având un rol decisiv în formarea personalităţii umane, conform dezideratelor individuale şi sociale.
8

GABRIELA CRISTEA, Pedagogie generală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002, pag. 70 9 SORIN CRISTEA, ANCA DRAGU, Psihologie şi pedagogie scolară, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2002, pag.112-120 9

b).Educaţia nonformală -Din punct de vedere etimologic, termenul de educaţie nonformală îşi are originea în latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. -Din punct de vedere conceptual, educaţia nonformală cuprinde ansamblul activităţilor şi al acţiunilor care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal. -Dezideratele educaţiei nonformale sunt în strânsă legătură cu realizarea următoarelor finalităţi: • să lărgească şi să completeze orizontul de cultură, îmbogăţind cunoştinţele din anumite domenii; • să creeze condiţii pentru desăvârşirea profesională sau iniţierea într-o nouă activitate; • să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate; • să contribuie la recreerea şi la destinderea participanţilor precum şi la petrecerea organizată a timpului liber; • să asigure cadrul de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor; Raportul dintre educaţia nonformală şi cea formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi în ceea ce priveşte formele şi modalităţile de realizare. -Trăsăturile caracteristice ale educaţiei nonformale sunt relevante pentru această formă care asigură legătura dintre instruirea formală şi cea informală. O caracteristică importantă se referă la faptul că educaţia nonformală se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în afara sistemului şcolar, cuprinzând activităţi extraclasă/extradidactice (cercuri pe disciline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri şcolare, olimpiade, competiţii etc.) şi activităţi de educaţie şi instruire extraşcolare, denumite paraşcolare şi perişcolare. Cele paraşcolare se dezvoltă în mediul socio-profesional cum ar fi de exemplu activităţile de perfecţionare şi de reciclare, de formare civică sau profesională. Activităţile perişcolare evoluează în mediul sociocultural ca activităţi de autoeducaţie şi de petrecere organizată a timpului liber în cadrul universităţilor populare, al cluburilor sportive, la teatru, în muzee sau în cluburile copiilor, în biblioteci publice, în excursii, acţiuni social-culturale sau în familie ori prin intermediul massmediei, denumită adesea şcoală paralelă. O altă trăsătură caracteristică este caracterul opţional al activităţilor extraşcolare, desfăşurate într-o ambianţă relaxată, calmă şi plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Este o formă facultativă de antrenament intelectual care menţine interesul participanţilor printr-o metodologie atractivă. În măsura în care răspunde unei cereri de perfecţionare profesională, educaţia nonformală presupune în unele cazuri şi achitarea unor taxe. -Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul educaţiei nonformale este facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale. În condiţiile extinderii cererilor de pregătire profesională prin diferite forme de instruire nonformală, există şi situaţii în care acestea sunt finalizate prin certificate sau diplome de absolvire. -Educaţia nonformală este importantă prin urmă-toarele avantaje pedagogice: • este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferenţiat participanţii; • demitizează funcţia de predare şi răspunde adecvat necesităţilor concrete de acţiune;

10

• dispune de un curriculum la alegere (“cafeteria curriculum”), flexibil şi variat propunându-le participanţilor activităţi diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor; • contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a participanţilor, oferind activităţi de reciclare profesională, de completare a studiilor şi de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de exersare a capacităţii indivizilor supradotaţi; • creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic; • asigură o rapidă actualizare a informaţiilor din diferite domenii fiind interesată să menţină interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă şi pregătirii lor profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoştinţelor; • antrenează noile tehnologii comunicaţionale, ţinând cont de progresul tehnicoştiinţific, valorificând oportunităţile oferite de internet, televiziune, calculatoare etc.; • este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; • răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente. -Limitele educaţiei nonformale semnalate în lucrările de specialitate se referă la faptul că această formă include uneori programe mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt şi o prea mare “libertate” metodologică a educatorilor. -Expansiunea educaţiei nonformale a devenit o problemă de interes general în politica educaţiei începând cu anii ‘60–’70, pe fondul afirmării preocupărilor de educaţie permanentă şi recurentă şi al extensiei formelor de instruire de-a lungul întregii vieţii în formule situate în afara sistemului şcolar. Această tendinţă este amplificată pe fondul accentuării crizei mondiale a educaţiei ce semnala necesitatea revizuirii curriculumului, realizarea echilibrului între dezvoltarea economică, cerinţele societăţii şi rezultatele sistemului de învăţământ. Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritale sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare. Nu trebuie neglijat faptul că există şi o relaţie concurenţială între cele două forme de educaţie. Ţinând cont că dezvoltarea educaţiei nonformale poate oferi sugestii şi chiar soluţii pentru depăşirea prelungitei “crize a şcolii”, în ultimii ani se vorbeşte tot mai mult despre acreditarea activităţilor de educaţie nonformală. c). Educaţia informală -Din punct de vedere etimologic, denumirea termenului de educaţie informală provine din limba latină, “informis/informalis” fiind preluat cu sensul de “spontan”, “neaşteptat”. Ca urmare prin educaţie informală înţelegem educaţia realizată spontan. -Din punct de vedere conceptual, educaţia infor-mală include ansamblul influenţelor cotidiene, spontane, eterogene, incidentale, voluminoase – sub aspect cantitativ – care nu îşi propun în mod deliberat atingerea unor ţeluri pedagogice, dar au efecte educative, ocupând cea mai mare pondere de timp din viaţa individului. Aceste influenţe spontane, incidentale nu sunt selectate, prelucrate şi organizate din punct de vedere pedagogic. -Dezideratele educaţiei informale nu apar în mod explicit. Acest tip de educaţie nu-şi propune în mod deosebit, realizarea unor obiective pedagogice, însă prin influenţele sale exercitate continuu poate avea efecte educative deosebite atât pozitive cât şi negative. -Trăsăturile caracteristice educaţiei informale sunt determinate de multitudinea influenţelor derulate de regulă, în afara unui cadru instituţionalizat, provenite din micromediul social de viaţă al individului, privite ca membru al familiei, al grupului de prieteni, al colectivului de muncă, al cartierului, al satului sau oraşului în care locuieşte, etc. Influenţele pedagogice de tip informal pot fi neorganizate, neselectate, spontane, neprelucrate – rezultatul interacţiunilor umane în mediul familial, stradal, din cadrul anturajului şi organizate şi instituţionalizate – transmise de la nivelul instituţiilor massmedia, care le proiectează şi le orientează însă din perspectiva altor instanţe şi interese decât pedagogice. 11

-Evaluarea are o situaţie specială în cazul educaţiei informale. Evaluarea se realizează la nivelul opiniilor şi reuşitelor personale şi sociale ale cetăţenilor, pe baza analizei comportamentale şi factuale. În acest sens, literatura de specialitate semnalează faptul că viaţa socială se desfăşoară sub dublu impact: acela al opiniei colectivităţii şi al cenzurării pe care o operează conştiinţa în sine. -Avantajele educaţiei informale pot fi sesizate în plan didactic. Învăţarea de tip informal este o învăţare cu caracter pluridisciplinar, informaţiile provenind din variate domenii, completându-le pe cele achiziţionate prin intermediul celorlalte forme de educaţie. Această situaţie îi conferă individului posibilitatea de a interioriza şi exterioriza atitudini, comportamente, sentimente etc. -Dezavantajele educaţiei informale sunt inerente în condiţiile inexistenţei unei acţiuni pedagogice, instituţionalizate şi organizate sistematic la nivel structural şi funcţional. De aceea educaţia informală are o funcţie formativă redusă. Puţine informaţii devin cunoştinţe. -Expansiunea educaţiei informale este evidentă în societatea contemporană. Către sfârşitul anilor ’80 a crescut interesul pentru educaţia informală, şi învăţărea informală, denumită şi învăţărea provenită din mediu (environment learning). Numeroşi autori şi educatori, preocupaţi în special de învăţarea adulţilor şi de educaţia permanentă şi-au îndreptat atenţia asupra educaţiei informale examinând-o în detaliu. În ţările dezvoltate se manifestă tendinţa instituţionalizării educaţiei informale în cadrul organizaţiilor de tineret şi comunitare. În Germania, educatorii sunt pregătiţi, alături de asistenţii sociali, ca pedagogi sociali. Ei încurajează populaţia să adopte un stil de viaţă sănătos, să-şi descopere propriile calităţi şi să le dezvolte, să cugete asupra propriilor experienţe de viaţă. Acest lucru presupune fie împărţirea de foi volante pe o anumită temă, fie adunare doritorilor la unul dintre localnici acasă, în vecinătate şi stimularea discuţiilor, fie organizarea unor excursii sau diverse alte activităţi comune în mijlocul comunităţii. În Marea Britanie şi Irlanda, în mod obişnuit, pregătirea educatorilor informali se face prin cursuri ce au ca teme problemele tinerilor şi ale comunităţii, desfăşurate în cadrul colegiilor, în învăţământul secundar. 1.7. Factorii educaţiei10 Factorii educaţiei sunt următoarele instituţii: a).Familia Este primul factor care formează persoana. Este mediul cel mai natural cu putinţă şi care exercită o influenţă imensă, implicit, ascuns şi indirect, de cele mai multe ori. b).Şcoala La nivelul acestei instituţii, educaţia ajunge într-un stadiu de maximă dezvoltare prin caracterul programat, planificat şi metodic al activităţilor instructiv-educative. Cei care realizează procesele formative sunt cadre specializate ce deţin, pe lângă competenţele disciplinare, academice, şi pe cele de ordin psihologic, pedagogic şi metodic. c). Biserica Biserica compensează nevoia de filiaţie activă pe o linie ideatică, prin excelenţă spirituală. O dată cu intrarea copilului în şcoală, biserica îşi va da concursul pentru instaurarea unei faze de educaţie sistematică, explicită, în perspectiva valorilor credinţei. d). Instituţiile culturale Casele de cultură, muzeele, casele memoriale, pot deveni medii prielnice de transmitere a valorilor şi de formare şi reformare a persoanelor în acord cu jaloane valorice polimorfe, înalte. Aici se pot desfăşura adevărate programe de formare a tinerilor, de educaţie a adulţilor, de petrecere fructuoasă a timpului liber. e). Presa

10

CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.49-50 12

Într-o societate informatizată, stimulii explicit educogeni trebuie să fie prezenţi şi la acest nivel. Gama mijloacelor mediatice este deosebit de largă: ziare, reviste, radio, televiziune, internet, etc Atenţie însă, nu tot ce se vehiculează prin presă poartă pecetea valabilităţii şi relevanţei valorice. f). Structurile asociative Asociaţiile informale – organizate pe criterii disciplinare, profesionale, spirituale sau nu, au ca scop şi o serie de acţiuni educative la nivelul publicului. Gama este şi aici largă, asociaţii ale copiilor şi tineretului, societăţi caritabile, organizaţii non-guvernamentale etc ce au ca sarcini complementare formarea conştiinţei şi conduitei proactive, prosociale, culturale. Să reliefăm faptul că, toţi aceşti factori acţionează simultan, corelat, prin împletirea funcţiilor lor educative, sperând astfel la o reformare spirituală autentică a omului şi comunităţii. CAPITOLUL II EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE 2.1. Criza lumii contemporane11 Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi tehnicii, generând o gigantică mişcare de idei, de invenţii şi descoperiri, o creştere exponenţială a informaţiei şi a tehnologiilor de vârf. Acestea au drept consecinţă informatizarea societăţii, restructurarea şi reînnoirea unor demersuri epistemologice pluridisciplinare, din toate sectoarele vieţii sociale. Societatea contemporană se confruntă cu resursele limitate de materii prime şi de energie, cu creşterea demografică, cu adâncirea decalajului dintre ţările bogate şi sarace, cu deteriorarea continuă a mediului înconjurator şi cu conflictele interetnice. Soluţia acestei crize o constituie reforma învăţământului, care să producă transformări adânci în raport de specificul fiecărei ţări, o nouă politică a educaţiei pentru creşterea calităţii acesteia şi imprimarea caracterului prospectiv. Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţiile şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare, faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social. Realitatea contemporană demonstrează, că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex, datorită împletirii şi corelării funcţionale a acesteia cu alte segmente ale socialului, pasibile de a realiza, secvenţial, sarcini şi acţiuni ale acestei instituţii specializate. J.W.Botkin şi colaboratorii săi avertizau încă din 1981, în legătură cu nevoia redimensionării şi chiar a unor schimbări de paradigme educaţionale. Societăţile tradiţionale au adoptat un tip de învăţare de menţinere, care pune accentul pe achiziţia de metode şi reguli fixe, pentru a face faţă unor situaţii cunoscute şi recurente. Acest tip de învăţare este menit să asigure funcţionarea unui sistem existent, a unui mod de viaţă cunoscut şi stimulează abilitatea noastră pentru a rezolva probleme date şi pentru a perpetua o anumită experienţă culturală. În condiţiile în care apar şocuri existenţiale, schimbări, evoluţii, este nevoie de un alt tip de învăţare, învăţarea inovatoare. Învăţarea inovatoare are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile să acţioneze în situaţii noi şi presupune calităţile autonomiei şi integrării. Învăţarea inovatoare presupune formularea de probleme, sfărâmarea clişeelor, predispune la ruperea structurilor închise. Marile schimbări existenţiale se produc pe baza unor viziuni inovatoare, nu pe respectarea tradiţiilor. Contextul social şi global comportă numeroase modificări, structurale şi funcţionale. În condiţiile libertăţii de expresie, ale democratizării vieţii sociale, ale liberei circulaţii,
11

CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.50-54 13

educaţiei îi revin sarcini inedite şi dificile. Programele de dezvoltare trebuie să fie elaborate ţinând cont de diversitatea culturilor şi a interacţiunilor culturale care există între populaţiile din interiorul unei ţări sau între diferite regiuni ale lumii. Problematica lumii contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate şi caracter prioritar, demonstrează tot mai pregnant, că soluţiile cele mai eficiente nu pot fi găsite prin demersuri şi angajări secvenţiale, parcelate, ci e nevoie de o viziune holistică în studierea şi decantarea celor mai eficiente mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea: degradarea mediului, încălzirea globală, generalizarea corupţiei, explozia demografică, sărăcia, proliferarea conflictelor între naţiuni etc 2.2. Noi tipuri de educaţii12 Creşterea eficienţei şcolare se poate realiza şi prin introducerea unor noi tipuri de educaţii, prevăzute şi în Programul UNESCO: • Educaţia economică şi antreprenorială având ca scop, cunoaşterea economiei de piaţă şi formarea calităţilor de antreprenor: iniţiative, plan de afaceri, antrenarea în tehnologiile informaţionale. • Educaţia pentru participare şi democraţie, al cărei scop este educarea tineretului pentru a participa la dezvoltarea socială, la aplicarea principiilor democratice şi la apărarea drepturilor omului. • Educaţia ecologică, pentru protejarea mediului înconjurator, implică înţelegerea consecinţelor deteriorării acestuia asupra sănătăţii omului, asumarea de responsabilităţi şi intreprinderea de acţiuni pentru protejarea mediului ambient, a florei şi a faunei, pe baza unor cunoştinţe şi motivaţii. • Educaţia pentru pace şi cooperare, are drept obiective înţelegerea între popoare şi respectarea valorilor culturii, promovarea umanismului etnic, folosind investiţiile şi descoperirile în scopul creşterii calităţii vieţii, promovarea valorilor morale şi culturale ale societăţii democratice. • Educaţia pentru comunicare şi timpul liber, vizează folosirea mass- mediei în scopul lărgirii orizontului de cultură generală, al perfecţionării profesionale şi formării integrale a personalităţii umane. • Educaţia interculturală, promovează cunoaşterea şi respectarea culturii, a tradiţiilor şi a stilului de viaţă ale comunităţilor entice, de către toţi locuitorii din ţara respectivă. • Educaţia pentru sănătate, implică cunoştinţe şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi pentru o alimentaţie necesară păstrării sănătăţii. • Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, este o constantă a epocii actuale şi vizează conştientizarea oamenilor în legătură cu drepturile acestora la viaţă, la liberă exprimare, la liberă circulaţie, la opinie, etc • Educaţie pentru comunicare şi mass-media, îşi propune să formeze personalitatea pentru a gestiona corect şi adecvat mesajele mediatice, pentru a selecta şi adecva sursele informaţionale în consonanţă cu valorile adevărului, dreptăţii, frumuseţii etc • Educaţia pentru schimbare, pregăteşte indivizii ca să întâmpine cât mai adecvat, tarnsformarea petrecută. Omul trebuie să ştie: să sesizeze schimbarea, să evalueze natura schimbării, să modeleze traiecte de dezvoltare posibile. 2.3. Inovaţie şi reformă în învăţământul românesc Reforma în învăţământul românesc are ca efect realizarea unor mutaţii de politică şi strategie educaţională. Politicile şi practicile educaţionale sunt orientate pe baza unor principii de reformă: • corelarea învăţământului cu evoluţia sistemului economic, a pieţei muncii, a ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei;
12

CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.55-58 14

• egalizarea şanselor la un învăţământ deschis, diversificat şi modern; • optimizarea raportului, în planurile de învăţământ, între disciplinele de cultură generală şi cele de specialitate; • compatibilizarea europeană a Curriculumului naţional; • descentralizarea şi reforma managementului şcolar. Programul reformei, elaborate pe baza acestor principii, cuprind multe elemente de inovaţie dintre care cităm: • restructurarea învăţământului secundar, etnic şi vocaţional; organizarea lui pe filiere, specializări şi pe cicluri curriculare: de observare şi orientare, de aprofundare şi de specializare; • proiectarea curriculară la nivel naţional şi local; • elaborarea curriculumului naţional, compatibil cu cel European; • elaborarea şi aplicarea planurilor- cadru de învăţământ; • elaborarea, într-o concepţie didactică modernă, a programelor şi a manualelor şcolare; • crearea pieţei manualelor alternative; • ameliorarea infrastructurii învăţământului şi conectarea lui în comunicaţiile electronice mondiale; • organizarea învăţământului superior în trei cicluri: colegii, învăţământ superior de scurtă durată şi de lungă durată; • introducerea disciplinelor opţionale pentru dezvoltarea aptitudinilor; • aplicarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare; • introducerea examenului de capacitate la absolvirea gimnaziului; • folosirea unor practice didactice de tip interactiv; • creşterea eficienţei sistemului de finanţare şi de gestionare a resurselor materiale; reforma managementului şcolar şi academic, prin descentralizarea şi crearea autonomiei unităţilor de învăţământ. CAPITOLUL III EDUCAŢIA PERMANENTĂ 3.1. Conceptul de educaţie permanentă13 Educatia permanenta reprezinta o directie importanta de evolutie a activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii, care urmareste valorificarea tuturor dimensiunilor si diformelor educatiei proiectate si realizate pe tot parcursul existentei umane si in orice moment al existentei umane. Definirea educatiei permanente, la nivelul unui concept pedagogic fundamental. presupune delimitarea domeniului de referinta si a semnificatiei sale strategice. Ca domeniu de referinta, educatia permanenta implica "intreaga durata de viata a unui individ". Ea vizeaza activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane, abordata " in totalitate ei", coreland resursele, respectiv: -stadiile educatiei ( varstele prescolare-scolare-postscolare si psihologice; ciclurile vietii: copilaria-preadolescenţa-adolescenta-tinereţea maturitatea-batranetea); -continuturile educatiei ( dimensiunile/laturile educatiei: intelectuala-morala-tehnologicaestetica-fizica); -formele educatiei ( educatia formala-nonforinala-informala); -factorii educatiei ( rolul: familiei, comunitatii educationale, institutiilor scolare etc). Aceasta abordare permite integrarea tuturor resurselor educatiei pe verticala sistemului ( continuitatea intre stadiile educatiei, sustinuta pe lot parcursul existentei umane)
13

R.H. DAVE (coord.), Fundamentele educaţiei permanente, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1991 15

si pe orizontala sistemului ( complementaritatea resurselor educatiei, aprofundata la nivelul fiecarui stadiu al educatiei, in orice moment al existentei umane). Ca semnificatie strategica educatia permanenta poate fi definita la nivel functionalstructural-operational, nivel care evidentiaza: - "scopul sau final" ("a mentine si a imbunatati calitatea vietii"); - "caracterul sau universal ("reprezinta democratizarea educatiei") si dinamic" ("permite adaptarea materialelor si a mijloacelor de invatare la noile conditii impuse de dezvoltare"); - sensul sau managerial ("educatia permanenta este un principiu organizator pentru toate tipurile de educatie"). La nivel functional, educatia permanenta angajeaza trei categorii de functii: functia de adaptare; functia de inovare; functia de corectare. La nivel structural, educatia permanenta angajeaza doua componente principale, aflate in raporturi de interactiune: componenta generala si componenta profesionala. La nivel operational, educatia permanenta angajeaza resursele de dezvoltare pedagogica/educabilitate ale fiecarei personalitati umane, valorificabile in termeni de oportunitate si de motivatie individuala si sociala. Educatia permanenta reprezinta astfel simultan: - un concept pedagogic fundamental, de tip integrator, care inglobeaza toate resursele activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane (stadii, continuturi, forme, factori), valorificabile pe verticala si pe orizontala sistemului educational; - un concept pedagogic operational care extinde aplicatiile sale "asupra tuturor aspectelor educatiei" ; - un principiu pedagogic care sustine organizarea globala a unui sistem educational integral, deschis pentru toate tipurile de educatie; - o orientare la nivel de politica a educatiei, care urmareste perfectionarea activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane pe toata perioada vietii prin valorificarea deplina a resurselor acesteia de autoinstruire si de autoeducatie. Principiile educatiei permanente "fundamenteaza organizarea globala a sistemului de invatamant" care angajeaza toate ciclurile vietii, de la faza pregatirii - care promoveaza asimilarea valorilor scolare si extrascolare - lafaza activa - care implica profesionalizarea in regim de mobilitate sociala - pana la faza retragerii - care permite personalitatii asumarea de noi roluri prin continuarea invatarii. La nivel de politica a educatiei pot fi evidentiate urmatoarele principii: - principiul asigurarii continuitatii in activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane; - principiul adaptarii programelor scolare si postscolare la cerintele unei societati in continua transformare; - principiul pregatirii personalitatii, la toate nivelurile sistemului de invatamant, in vederea adaptarii optime la conditii de schimbare rapida; - principiul mobilizarii si a valorificarii tuturor mijloacelor de informare disponibile in limite institutionale si noninstitutionale; - principiul corelarii functionale intre obiectivele-continutuhle-formele activitatii de educatie/instruire. Obiectivele generale ale educatiei permanente au fost definite de Paul Lengrand, in , intr-o "carte-manifest" cu valoare programatica: a) crearea structurilor si a metodelor favorabile formarii-dezvoltarii personalitatii umane pe tot parcursul existentei sale; b) pregatirea personalitatii umane pentru autoinstruire si autoeducatie. Realizarea acestor obiective generale, solicita o noua politica a educatiei, capabila sa anticipeze "sistemul de invatamant de maine care va fi mai mult decat juxtapunerea a doua parti astazi separate: institutia scolara, pe de o parte, educatia adultilor, pe de alta parte, constituind un singur proces continuu". Acest proces, care angajeaza o ampla reforma sociala, sustine (re)proiectarea unui sistem e-ducational global, conceput ca "cetate educativa" . 16

În cadrul unui sistem educational global, fiecare nivel, treapta, disciplina, dimensiune, forma a educatiei presupune elaborarea unor obiective specifice educatiei permanente, operationalizabile in functie de particularitatile fiecarei comunitati educative nationale, teritoriale, locale. Obiectivele specifice educatiei permanente sunt prezentate in literatura de specialitate la nivelul unor "obiective conventionale impartite in patru grupe": - grupa I: insusirea deprinderilor sociale fundamentale (lectura, calcul matematic/informatic, notiuni elementare pentru mentinerea sanatatii); - grupa a Ii-a: dezvoltarea capacitatii de adaptare la o societate bazata pe anumite valori fundamentale: pace, democratie, libertate, fericire, eficienta, umanism, solidaritate; - grupa a IlI-a: cultivarea unor trasaturi de personalitate care asigura "o noua calitate a vietii": stabilitate intrapsihica, vigoare emotionala, "avant tineresc launtric", capacitate de optiune responsabila, angajare sociaala, capacitate de autodepasire/angaja-re personala, insusirea si reinnoirea cunostintelor; - grupa a IV-a: obiective instrumentale/ "invatarea de a invata". interinvatarea. invatarea autodirijata. Continutul si metodologia educatiei permanente implica aparitia unor noi modalitati de organizare a sistemului si a procesului de invatamant care intervin la nivel: a) functional-structural: televiziune scolara; universitate prin televiziune; instruire scolara/universitara prin retele informatizate; integrarea activitatilor nonformale in planul de invatamant; universitati populare in mediul urban si rural; programe de perfectionare profesionala intensive etc; b) operational: obiective specifice si concrete care vizeaza: adaptarea la "intrarea" si la "iesirea" intr-o (dintr-o) treapta scolara; continuitatea intre nivelul scolar-postscolar, universitar-postuniversitar; favorizarea saltului de la instruire la autoinstruire, de la educatie la autoeducatie. Continutul educatiei permanente include "toate elementele intereducationale si chiar extraeducationale" posibile intr-un camp psihosocial din ce in ce mai extins, cu o variabilitate a fenomenelor care solicita multiple abordari interdisciplinare: istorice, antropologice, economice, ecologice, psihologice, sociologice, filosofice . Proiectarea continutului educatiei permanente angajeaza functia pedagogica de integrare si extindere a cunostintelor la nivelul unor structuri: - informative, intra, inter, transdisiplinare, cu o baza larga de aplicatie, relevanta pe verticala si orizontala sistemului; - formative, bazate pe corelatia dintre planul intelectual-afectiv-motivational-actional al cunostintelor dobandite; - operabile, dincolo de sfera disciplinei sau treptei scolare respective: - deschise, spre diferite forme de invatare socioculturala; - stimulative, pentru capacitatea de comunicare si de flexibilizare a rezultatelor invatarii, in plan stiintific, moral, tehnologic, estetic, psihofizic. Metodologia educatiei permanente evidentiaza resursele de actiune ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii valabile pe verticala si pe orizontala sistemului. Aceste resurse valorifica noile mijloace de invatare aparute odata cu dezvoltarea retelelor de instruire prin mass-media si prin calculator, care multiplica posibilitatile de comunicare pedagogica eficienta, diferentiata, individualizata. Pe verticala sistemului, educatia permanenta asigura deschiderea temporala a activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii, desfasurata integral pe toata perioada existentei umane. (Re)dislribuirea echilibrata a continuturilor (intelectuaie-morale-tehnologiceestetice-fizice) si formelor (formala-nonformala-informala) educatiei asigura valorificarea succesiva a resurselor fiecarei varste scolare/postscolare (universitare/postuniversitare) si psihologice dar si prelungirea atitudinii pozitive fata de instruire si autoinstruire, necesara pentru realizarea rolurilor si statutusurilor naturale si sociale indeplinite de personalitatea umana de-a lungul existentei sale. 17

Literatura de specialitate evidentiaza urmatoarele posibilitati de articulare a resurselor educatiei pe verticala sistemului: a) articulare intre diferite stadii de invatare (prescolar, scolar, postscolar. universitar, postuniversitar, recurent); b) articulare intre diferite trepte si obiecte in cadrul unui stadiu specific; c) articulare intre rolurile asumate de individ ia diferite stadii ale vietii; d) articulare intre diferite aspecte ale dezvoltarii in timp (fizica, morala, intelectuala etc). Pe orizontala sistemului, educatia permanenta asigura deschiderea spatiala a activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii, desfasurata integral in orice moment al existentei umane. (Re)distribuirea echilibrata a continuturilor si a formelor educatiei asigura, in aceasta situatie, valorificarea simultana, intensiva si extensiva, a actiunilor si influentelor posibile la nivel de educatie scolara - educatie extrascolara - familie - comunitate locala - mass-media loisir etc. Literatura de specialitate evidentiaza urmatoarele posibilitati de integrare a resurselor educatiei pe orizontala sistemului: a) integrare la nivelul relatiei cu familia, comunitatea locala, societatea in ansamblu, domeniul de activitate, mass-media, factorii de recreere (culturali, sportivi etc); b) integrare la nivelul relatiei intre obiectele de invatamant; c) integrare la nivelul relatiei intre diferite aspecte ale dezvoltarii (fizica, intelectuala, morala etc.) realizabile pe parcursul unui stadiu specific al vietii. Educatia permanenta, in conditiile societatii contemporane, devine "o tema de meditatie si de actiune" care angajeaza "reflectii teoretice" dar si "sugestii practice", operabile la diferite niveluri de reprezentare sociala; educatie pentru toti, educatia parintilor, educatie pentru democratie, educatie pentru perfectionare si recalificare profesionala etc, care stimuleaza chiar proiectarea "unei didactici pentru adulti" . Aceste coordonate confirma stabilitatea unei directii de evolutie a educatiei: "permanenta educatiei permanente". O asemenea directie nu exclude, ci, din contra angajeaza flexibilitatea educatiei permanente, posibila si necesara in termeni de creativitate sociala. 3.2. Perspectiva educatiei permanente14 Idea educatiei permanente nu este noua. O gasim prezenta inca din antichitate, la greci si la romani, iar mai tarziu la arabi au inscris-o in Coran, ca obligatie religioasa. “Intreaga viata este o scoala” afirma J.A. Comenius, iar N. Iorga sustinea ca “invatat este omul care se invata necontenit pe sine si invata necontenit pe altii”. Pentru secolul nostru, invatarea continua a devenit o cerinta fundamentala a societatii, determinanta de: cresterea exponentiala a informatiilor si uzura accelerata a acestora, de mobilitatea profesiunilor, de progresele extraordinare ale stiintei, tehnicii, tehnologiei si mijloacelor de informatie, de dinamismul vietii economice si sociale, de democratizarea invatamantului, de cresterea nivelului de aspiratie spre cultura si educatie, de folosirea cat mai utila si placuta a timpului liber. Despre educaţia permanentă se discută de multă vreme în cercurile de specialitate din România.15 În Legea nr.84/1995, Legea învăţământului, la articolul 15, alineat 5, litera f, educaţia permanentă apare ca un element distinct al sistemului de învăţământ, alături de celelalte elemente (învăţământ preşcolar, primar, secundar, postliceal şi superior), dar în practică aceste idei novatoare au pătruns mai greu mai ales, din cauza rezistenţei educatorilor la schimbare, şi de fapt la revenirea la normalitate. A invata sa inveti si a dori sa te perfectionezi continuu sunt cerinte ale educatiei permanente, prin care omul contemporan invata sa fie el insusi, receptive la schimbari,
14 15

CONSTANTIN CUCOŞ, Op.cit., pag.160-175 I. JINGA, E. ISTRATE, Op.cit., pag. 161-162 18

capabil sa la anticipeze sis a se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la programul social, prin autonomia sa intelectuala si moral-civica. Educatia permanenta se caracterizeaza prin aceea ca este continua si globala, integrand toate nivelurile si tipurile de educatie. Astfel, este asigurata formarea echilibrata a personalitaii, cu grad inalt de autonomie a invatarii, pe baza carei omul sties a identifice si sa foloseasca sursele de informatie, sa participle la dezvoltarea societatii, la educarea celorlalti membri ai colectivitatii din care face parte si la cresterea calitatii vietii. In reformele actuale, privind sistemele educationale din toate tarile, se observa preocupari de articulare a diferitelor niveluri si tipuri ale educatiei, urmarindu-se continuitatea acesteia in timp si spatiu, incercand sa transforme punctele terminale ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si universitar in deschideri spre invatarea continua, spre autoeducatie. Componenta generala si ce profesionala a educatiei permanente sunt strans legate intre ele, permitand dezvoltarea si adaptarea omului la noile conditii, in scopul cresterii vietii si folosirii eficientea timpului liber, pentru desavarsirea formarii personalitatii creatoare. Scolaritatea este o etapa initiala a educatiei permanente, care trebuie sa-i invete pe elevi cum sa invete sis a se integreze socio- professional. Ca urmare, din aceasta perspective vor trebui regandite obiectivele educationale, continul si metodele de predare – invatare – evaluare. In acest scop, se va pune accentual pe folosirea pe scara larga a metodelor actic – participative, pe tehnicile de invatare eficienta, pe folosirea unui stil didactic integrat, pe cresterea efortului de invatare al elevilor sip e formarea capacitatii de autoevaluare, elevii invatand sa se formeze pentru o lume in continua schimbare. Ca forme de perfectionare permanenta a cadrelor didactice sunt prevazute: studiul individual, sesiuni metodico- stiintifice, schimburi de experiente, cursuri periodice de informare, cercuri si seminarii pedagogice , stagii de perfectionare, consultatii, cursuri la distanta, cursuri de vara, postuniversitare si de doctorat. Stagiile de perfectionare urmeaza sa se inchiei cu elborarea unei lucrari cu character metodico- stiintific. Autoeducatia este o activitate constienta, orientate spre formarea sau desavarsirea propriei personae, in conformitate cu nazuintele, aspiratiile, idealurile si conceptia despre rolul omului in societate. Autoeducatia devine posibila la varsta adolescentei, datorita celor trei functii ale constiintei de sine: • functia anticipative, de proiectare a propriei personae, facilitand formarea idealului de viata; • functia normative, concretizata in modul de apreciere a valorilor pe baza unor criterii sociale; • capacitatea omului de a se reflect ape sine insusi, dandu-si seama de ceea ce este si de ceea ce vrea sa devina. Autoeducatia devine posibila pe baza educatiei, cand adolescentul, reflectand asupra celor invatate si dispunand de un mod propriu de apreciere a valorilor socio- culturale, le interiorizeaza, participand astfel la propria sa formare sa dezvoltare. In acelasi timp, autoeducatia favorizeaza asimilarea influentelor educative iar pe de alta parte se integreaza in educatia permanenta, sporindu-i eficienta. Ca urmare, in scoala vor trebui sa se transmita elevilor bazele si metodele autoformarii, pregatindu-I pentru educatia permanenta. Autoeducatia se realizeaza sub influenta unui grup de factori interni si externi: Factorii interni care favorizeaza autoeducatia sunt: • autocunoasterea, prin care elevul sau adultul devine constient de propriile sale capacitate intelectuale, interese si aptitudini; • capacitatea persoanei de a se reflect ape sine in mod critic, observandu-si neimplinirile; • idealul de viata si nivelul de aspiratie spre cultura si civilizatie; • responsabilitatea fata de devenirea propriei persoane; 19

• modul propriu de apreciere a valorilor stiintifice, cultural- artistice, morale, religioase etc.; • dorinta de autoperfectionare continua; • autocontrolul permanent privint autoperfectionarea. Factori externi care favorizeaza autoeducatia sunt: • nivelul de dezvoltare a stiintei, tehnicii, tehnologiei si a culturii umaniste. • mobilitatea profesiunilor si noile cerinte ale acestora. 3.3. Educaţia permanentă şi calitatea educaţiei Educaţia continuă/permanentă este un concept intergrator care înglobează toate dimensiunile actului educaţional atât sub aspect temporal (educaţie pe toată durata vieţii – lifelong education), cât şi sub aspect spaţial articulând toate influenţele şi acţiunile exercitate asupra educabililor într-o structură formală (şcoală, universitate), non-formală şi informală (life-wide education). Instituiţiile de învăţământ trebuie să îşi adapteze curricula la nevoile educabililor, oferind programe de formare iniţială, dar şi de formare continuă, asigurând astfel, continuitatea pregătirii şi a perfecţionării omului de-a lungul carierei lui profesionale şi pe toată durata vieţii acestuia. Programele de formare continuă sunt supuse evaluării şi acreditării de către ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior) şi ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar). Potrivit legii privind asigurarea calităţii educaţiei (OUG nr. 75/2005), se operează cu următoarele delimitări conceptuale: ♦ Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. ♦ Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. ♦ Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. ♦ Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. ♦ Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă. Metodologia asigurării calităţii educaţiei precizează că asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii. Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese: planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor, evaluarea externă a rezultatelor şi prin îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie. Asigurarea internă a calităţii educaţiei va fi realizată prin înfiinţarea, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România, a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei. 20

Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă şi de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi cooperarea cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii. Evaluarea externă a calităţii educaţiei se referă la: evaluarea capacităţii instituţionale şi la evaluarea eficacităţii educaţionale a organizaţiei furnizoare de educaţie. Evaluarea se aplică la managementul calităţii la nivel instituţional, calitatea programelor de studiu oferite, concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală, evaluarea comparativă transinstituţională a unui acelaşi program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de educaţie. Pentru evaluarea externă a calităţii s-au înfiinţat Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, ARACIP şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS. Pe baza acordului cu ARACIP şi ARACIS, evaluarea externă poate fi efectuată şi de alte agenţii autohtone sau internaţionale. Agenţiile ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorică: Departamentul de Acreditare şi Departamentul de Asigurare a Calităţii. Cele două instituţii au multiple atribuţii, cum ar fi: elaborarea de standarde, standarde de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, elaborarea de metodologii de evaluare instituţională şi de acreditare, realizarea activităţilor de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar, realizarea, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din MECI a activităţilor monitorizare şi control al calităţii, elaborarea manualelor de evaluare internă a calităţii, a ghidurilor de bune practici; publicarea unui raport anual cu privire la propria activitate, elaborarea periodică, cel puţin la fiecare patru ani, a unei analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar/universitar din România. Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calităţi educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare de programe de studiu iniţial şi de formare continuă specifice învăţământului superior, care operează în România, cu scopul de: (1) a atesta capacitatea organizaţiilor furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate; (2) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul superior; (3) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului superior prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei; (4) a propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării strategii şi politici de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului superior, în strânsă corelare cu învăţământul preuniversitar. Pentru a-şi îndeplini misiunea, ARACIS îşi constituie propriul său registru de evaluatori, structurat pe domenii sau grupe de domenii de studiu şi foloseşte colaboratori externi, experţi în domeniul de activitate al Agenţiei; Evaluatorii şi colaboratorii externi au următoarele atribuţii: a) Evaluarea instituţiilor de învăţământ superior şi/sau a programelor lor de studiu; b) Acreditarea şi asigurarea calităţii învăţământului superior; c) Expertiză academică în programul de studiu evaluat sau într-un domeniu conex. 3.4. Educaţia permanentă şi inovaţia16

16

ZAMFIR C. şi STOICA L. (coord.), O nouă provocare: dezvoltarea socială, Editura Polirom, Iaşi, 2006 21

Inovaţia socială se referă la strategii, concepte, idei şi instituţii concepute pentru a răspunde nevoilor sociale de orice tip – de la condiţii de muncă şi educaţie la dezvoltare comunitară şi sănătate publică. Inovaţia socială reprezintă modul în care autorităţile locale, guvernele, dar şi companiile/ mediul de afaceri răspund provocărilor societăţii şi problemelor sociale – polarizarea accesului la educaţie, dezvoltarea urbană, problemele de trafic, dar şi îmbătrânirea populaţiei, bolile cronice şi şomajul – prin dezvoltarea unor abordări noi şi mai eficiente, în contextul existenţei unor nevoi sociale nesatisfăcute. Inovaţia socială se identifică, în principal, cu nivelul politicilor publice ca termen generic, iar articolul de faţă va analiza inovaţia de la acest nivel. Inovaţiile instituţionale, organizaţionale, sunt procese interne şi autonome implementate de un grup, o comunitate sau o societate pentru a realiza o reformă/ schimbare instituţională. Ele reprezintă noi tipuri de parteneriate implementate între grupuri/ comunităţi şi actori/ stakeholders care activează în domeniul instituţional, economic sau social destinat îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. Altfel spus, inovaţia socială este procesul care oferă soluţii la problemele sociale, într-o manieră nouă. Pentru a fi inovative, o idee, un produs sau o politică/ strategie trebuie să fie: -nou(ă) în contextul în care se aplică – Noutatea se poate referi la contextul geografic, scala, domeniul, disciplina, tipul de cultură sau de mediu de afaceri; -folositor, conform cu scopul sau problema care trebuie rezolvată (pentru a fi o inovaţie, ideea/ produsul/ strategia trebuie să aducă un plus de valoare utilizatorilor şi să dea soluţii pentru constrângeri/ probleme/ situaţii particulare); -capabil(ă) să se susţină după perioada de testare – o inovaţie este un produs cu potenţial crescut, care se poate dovedi prin sustenabilitatea şi eficienţa sa în timp. Pornind de la aceste precizări conceptuale, analizăm inovaţia socială din politicile educaţionale, cu accent pe rolul educaţiei continue (life-long learning) şi pe importanţa domeniului, în contextul mai larg, comunitar, al creşterii competitivităţii economice şi coeziunii sociale. Educaţia continuă/ permanentă pe tot parcursul vieţii reprezintă totalitatea activităţilor cu scop educaţional, realizate de-alungul vieţii, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, din perspectivă personală, civică, socială şi a inserţiei pe piaţa muncii. Am ales spre analiză acest domeniu datorită rolului-cheie pe care îl joacă în susţinerea inovaţiei şi creşterea capacităţii inovative. De asemenea, în context comunitar, politicile din domeniul educaţiei şi cercetării sunt centrale, atunci când se formulează strategia de dezvoltare economică şi socială a Uniunii. Începând din anul 1995, în cadrul UE s-au dezvoltat programe educaţionale deosebite, precum Leonardo da Vinci sau Socrates având următoarele obiective: a). Programul Leonardo da Vinci: • urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesională • contribuie la promovarea unei Europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale • sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale. b). Programul Socrates:  Promovarea dimensiunii europene în educaţie  Îmbunătăţirea cunoaşterii limbilor străine ale UE  Promovarea cooperării şi mobilităţilor în domeniul educaţiei  Încurajarea caracterului inovator în practicile educaţionale Acţiuni Socrates:  Arion: schimb de informaţii şi experienţă pentru factorii de decizie din domeniul educaţiei 22

 Comenius: învăţământ preuniversitar  Erasmus: învăţământ universitar  European Label: certificare europeană pentru proiecte din domeniul limbilor străine  Grundtvig: educaţia adulţilor  Lingua: promovarea acţiunii învăţării limbilor străine  Minerva: învăţământ deschis şi la distanţă  Eurydice: sisteme şi politici educaţionale la nivel european  Vizite pregătitoare: pentru acţiunile centralizate Socrates Contextul comunitar consistă din strategia globală a UE stabilită la Consiliul European de la Lisabona (2000) de „a deveni cea mai dinamică şi mai competitivă economie bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu o coeziune socială mai mare”. Poziţia oficială la nivelul politicilor comunitare este că toţi cetăţenii trebuie să obţină cunoaştere, abilităţi şi competenţe, prin educaţie permanentă, iar nevoile speciale ale celor aflaţi în situaţie de risc de excluziune socială trebuie luate în considerare. Aceasta trebuie să conducă, în timp, la creşterea participării pe piaţa forţei de muncă şi la creştere economică semnificativă, precum şi la asigurarea, în acelaşi timp, a coeziunii sociale. Aceste consideraţii sunt foarte relevante pentru opţiunile ulterioare privind dezvoltarea modelului social european. Europa se confruntă cu provocări mari de natură socioeconomică şi demografică, asociate cu o populaţie îmbătrânită, un număr ridicat de adulţi slab instruiţi şi rate crescute de şomaj în rândul populaţiei tinere. Pentru a rămâne competitivă şi a atinge obiectivul central menţionat anterior, Uniunea Europeană trebuie: a. să devină mult mai inovativă; b. să reacţioneze mai eficient la nevoile şi preferinţele cetăţenilor c. să răspundă provocărilor globale şi de mediu prin soluţii şi strategii inovative. Noile provocări, schimbări şi oportunităţi produc schimbări şi la nivelul societăţilor europene (polarizarea accesului la educaţie, accesul diferenţiat la resurse, diferenţele radicale în funcţie de capacitatea de răspuns la schimbare a unei comunităţi, ţări, regiuni). Permanenta raportare la Statele Unite ale Americii şi Japonia, două societăţi cu putere şi performanţă inovativă foarte crescute, a determinat, în ultimii ani, orientarea strategiilor şi politicilor comunitare spre o direcţie nouă de acţiune, menită să susţină eforturile de dezvoltare socială durabilă din ţările membre ale UE: inovaţia şi creativitatea. Trei sunt factoriicheie pentru dezvoltarea unei industrii competitive, în următorii ani: cunoştintele/ formarea, inovaţiile şi antreprenoriatul. UE urmăreşte să dezvolte această societate competitivă, într-un context de concurenţă la nivel global, prin încurajarea potenţialului creativ şi inovator atât la nivelul membrilor săi cât şi la nivel comunitar. În anul 2006, Comisia Europeană elabora o strategie-cadru a inovării în Uniunea Europeană, prin care stabilea un număr de 10 priorităţi pentru acţiunile de la nivel naţional şi comunitar. În contextul mai larg al acestei strategii, educaţia este considerată atât ca precondiţie a producerii inovaţiei, cât şi ca direcţie prioritară de acţiune. Acţiunea 1 specifică necesitatea ca statele membre să crească semnificativ cheltuielile publice pentru domeniul educaţiei şi să identifice şi să abordeze obstacolele existente în sistemele educaţionale naţionale care împiedică dezvoltarea şi promovarea unei societăţi orientate spre inovaţie. În documentele UE, nivelul producerii, asimilării şi diseminării inovaţiei este urmărit printr-un „tablou de bord al inovării europene” (European Innovation Scoreboard - EIS), un set de indicatori pe baza cărora sunt grupate ţările membre după potenţialul inovativ, între care se numără şi indicatori privind nivelul de educaţie al populaţiei, investiţia în cercetare – dezvoltare sau numărul de brevete înregistrate. EIS a fost elaborat la cererea Consiliului European de la Lisabona, din anul 2000. În data de 28 martie 2008, Comisia Europeană a definitivat proiectul comunitar de promovare a inovaţiei în politicile sale, prin adoptarea propunerii de declarare a anului 2009 23

ca An European al Creativităţii şi Inovaţiei. Obiectivul general al Anului European 2009 este acela de a promova creativitatea ca motor al inovaţiei şi factor-cheie în dezvoltarea competenţelor personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale, prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. La nivel comunitar, vor fi promovate în cadrul Anului Inovaţiei demersurile creative şi inovatoare din sectoare precum educaţia şi cultura, dar şi în alte domenii sociale, cum sunt cercetarea, media, antreprenoriatul social, dezvoltarea rurală etc. De asemenea, Uniunea Europeană va constitui o platformă de colaborare şi dezbatere politică şi publică, de împărtăşire a exemplelor de bună practică în politici inovative destinate creşterii competitivităţii economice şi coeziunii sociale, precum şi de stimulare a educaţiei şi cercetării. Rolul educaţiei în contextul mai larg definit la Lisabona este de a susţine o dezvoltare durabilă, prin dezvoltarea capitalului uman, iar politicile de acces la educaţie sunt menite, pe de o parte, să reducă excluziunea socială şi sărăcia şi pe de altă parte, să conducă la dezvoltarea socială durabilă la nivelul statelor membre. Un element de bază al acestui program îl constituie, aşa cum am menţionat mai sus, conceptul de învăţare/ educaţie continuă (life-long learning). După o lectură atentă a documentelor elaborate în domeniul educaţional la nivelul Uniunii se poate concluziona că acest concept se află în centrul tuturor politicilor de acces la educaţie, datorită implicaţiilor sale în domeniul educaţiei, al formării profesionale şi politicilor ocupaţionale, precum şi datorită importanţei sale în dezvoltarea personală şi socială. Se afirmă, astfel, că un „spaţiu european al învăţării continue” va asigura cetăţenilor săi posibilitatea de a se mişca liberi între diferite şcoli/ universităţi, locuri de muncă, precum şi între diferite regiuni sau ţări, învăţarea continuă vizând accesul la toate formele de educaţie şi la toate nivelurile de învăţământ. De altfel, educaţia şi formarea sunt considerate, la nivel european, ca domenii capitale pentru reducerea sărăciei şi pentru dezvoltarea socială. Programele de educaţie permanentă dezvoltate în acest context trebuie să fie elaborate pentru a reduce efectul de polarizare pe care îl are tendinţa tot mai accentuată din politicile educaţionale de a forma tot mai mult populaţia deja înalteducată şi calificată. Programele de formare continuă trebuie să fie accesibile adulţilor şi elevilor de la toate nivelurile de pregătire, în special din domeniul serviciilor, deoarece formarea resurselor umane constituie un factor esenţial de inovaţie în acest sector, crucial, la rândul său, pentru asigurarea dezvoltării durabile a societăţilor moderne. Prin educaţia permanentă se urmăreşte dezvoltarea unei gândiri practice, cu abilităţi de rezolvare a problemelor şi capacitate de aplicare a cunoştinţelor şi ideilor. Am menţionat anterior existenţa la nivelul UE a unui sistem de indicatori denumit „tablou de bord al inovării europene” (EIS), care măsoară comparativ capacitatea şi performanţele inovative ale ţărilor membre, pe baza indicatorilor EUROSTAT şi ale cercetărilor comunitare privind inovaţia. Iniţial format din 25 de indicatori, pentru perioada 2008–2010 a fost elaborată o nouă metodologie pentru tabloul de bord, în care sunt incluşi 29 de indicatori care acoperă şapte domenii ale inovaţiei grupate în trei mari categorii. Fără a detalia conţinutul EIS, prezint pe scurt cele trei categorii şi dimensiunile inovaţiei incluse în acestea pentru a înţelege locul şi rolul educaţiei în producerea inovaţiei: -facilitatori ai inovaţiei (innovation enablers), includ: resursele umane înalt calificate, disponibile pentru producerea inovaţiei şi finanţarea şi suportul autorităţilor publice pentru inovaţie; -activitatea firmelor (firm activities) cuprinde: investiţiile firmelor în inovaţii; antreprenoriatul; throughputs (se referă la producţia intelectuală, brevetele şi patente etc.); -producţia/rezultatele (outputs) include două dimensiuni: inovatorii (numărul de firme care au introdus inovaţii pe piaţă, tehnologice şi nontehnologice) şi efectele economice (succesul economic al inovaţiilor la nivel de creare de locuri de muncă, vânzări şi export). Indicatorii din domeniul educaţiei sunt incluşi în metodologia de calculare a acestui scoreboard. Educaţia este inclusă la capitolul de „facilitatori ai inovaţiei”, care reprezintă un 24

set de indicatori ce măsoară condiţiile structurale necesare pentru dezvoltarea potenţialului de inovaţie al unei societăţi. Indicatorii privind educaţia incluşi în tabloul de bord vizează absolvenţii de învăţământ secundar şi terţiar şi absolvenţi de studii doctorale, iar indicatorul din domeniul educaţiei permanente inclus în calcularea scorului inovativ este participarea la educaţia permanentă ca procent din populaţia de 25–64 ani (Participation in life-long learning per 100 population aged 25–64). Tabloul de bord al inovării 2008 situează România în grupa ţărilor care fac eforturi să ajungă din urmă restul statelor, ultima din cele patru grupe de ţări, cu un scor sub media ţărilor membre şi ultimul din această categorie (0,18, raportat la 0,45, media UE). Pentru a înţelege contextul la care raportăm situaţia ţării noastre, să vedem grupele: -prima grupă, cea a liderilor inovaţiei, este formată din Danemarca, Finlanda, Germania, Israel, Japonia, Suedia, Elveţia, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii; -grupa a doua, cea a ţărilor care urmăresc îndeaproape liderii inovaţiei (innovation followers), include Austria, Belgia, Canada, Franţa, Islanda, Irlanda, Luxembourg şi Olanda; -a treia grupă, cea a inovatorilor moderaţi, include Australia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Italia, Norvegia, Slovenia şi Spania; -grupa a patra, alături de România, fac parte Bulgaria, Croaţia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia şi Slovacia. Aceste grupe de ţări au rămas constante pe parcursul ultimilor cinci ani, ţările schimbându-şi poziţia în cadrul aceleiaşi grupe în această perioadă, cazuri în care o ţară a trecut de la o grupă la alta superioară fiind însă foarte rare. EIS 2007 arată că politica privind inovaţia trebuie să rămână în centrul Strategiei Lisabona. Diferenţele în performanţa inovativă generală dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii continuă să se micşoreze, deşi într-un ritm scăzut. EIS 2007 indică o continuare a procesului de convergenţă a politicilor privind inovaţia în interiorul Uniunii Europene. În acelaşi timp, marea majoritate a statelor membre încă fac eforturi să ajungă ţările-lider, din urmă. Trei dintre noile state membre –Estonia, Republica Cehă şi Lituania – sunt pe poziţia de a atinge media UE privind performanţa inovativă, în acest deceniu (European Innovation Scoreboard, 2007). Poziţia foarte slabă a României în acest context comparativ comunitar se explică şi dacă analizăm inovaţia prin prisma factorilor facilitatori sau generatori de inovaţie. Astfel, conform raportului de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din 2007 (actual, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei), valoarea înregistrată de indicatorul privind participarea adulţilor cu vârsta între 25–64 de ani la educaţia şi formarea profesională continuă (indicator inclus în calcularea scorului inovaţiei) este de numai 1,6% la nivelul anului 2005, în comparaţie cu media UE de 11%. Trendul a rămas şi în următorii ani la fel de scăzut la capitolul educaţie continuă şi formare profesională, astfel că perspectiveleprivind factorii facilitatori de inovaţie rămân modeste, în contextul actual din România. De asemenea, dacă raportăm aceste date la obiectivele europene din domeniul educaţiei permanente, care au stabilit ca, până în anul 2010, nivelul mediu de participare la educaţia permanentă în UE să fie de minim 12,5%, atunci putem afirma că performanţele României în acest domeniu sunt foarte scăzute, iar nivelul actual nu va permite atingerea unui nivel satisfăcător sau care să tindă spre nivelul european, în viitorul apropiat. Există, la nivel programatic şi strategic în România, obiective care promit schimbări în orientarea societăţii româneşti spre formarea şcolară şi profesională continuă, însă realitatea din ultimii ani contrazice documentele oficiale şi scenariile de dezvoltare. Trebuie însă menţionat că obiectivul central al Planului Naţional de Dezvoltare este reducerea rapidă a disparităţilor înregistrate între România şi Statele Membre ale UE în dezvoltarea socioeconomică, trei dintre cele şase priorităţi strategice ale PND vizând măsuri şi intervenţii specifice sistemului românesc de educaţie, formare şi ocupare: a. creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere; 25

b. dezvoltarea resurselor umane, şi c. promovarea ocupării şi incluziunii sociale. Obiective specifice educaţiei permanente în România se regăsesc într-o serie de documente strategice sectoriale, precum: -Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004–2010 (2004), -Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005– 2010 (2005), -Direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2006– 2008 (2005). Putem afirma astfel că, la nivelul strategiilor şi obiectivelor programatice naţionale, dezvoltarea domeniului educaţiei, în general şi a educaţiei continue, în special reprezintă o prioritate naţională. Cu toate acestea, discrepanţa semnificativă dintre formulările strategice şi reglementările legale privind domeniul educaţiei permanente, pe de o parte, şi aplicarea concretă a acestora în societate la nivel regional, dar mai ales local, pe de altă parte, conduce la o întârziere a impactului politicilor educaţionale elaborate la nivel naţional central, iar eficienţa scăzută a implementării obiectivelor europene în politicile naţionale privind educaţia permanentă menţine decalajul dintre celelalte ţări membre şi România în acest domeniu. Acest domeniu, al educaţiei şi formării continue, rămâne un factor care, în România, blochează inovaţia socială, în condiţiile în care, la nivel comunitar, este considerat facilitator de inovaţie. Iar faptul că România nu a finalizat încă o strategie naţională integrată a educaţiei permanente este un indicator al lipsei de capacitate instituţională în acest domeniu. Desigur că aspectul investiţiei publice în educaţie, în general şi în politicile de educaţie şi formare permanentă, în special, este în egală măsură definitoriu. Dacă luăm în considerare investiţia de şapte miliarde de euro pentru noile programe de educaţie permanentă ale UE pe perioada 2007–2013 putem afirma că, şi din punctul de vedere al investiţiei financiare, proiectul inovativ al Uniunii Europene din domeniul politicilor educaţionale îl constituie educaţia şi formarea permanentă. Apreciem că, în cazul ţării noastre, decalajul din domeniul educaţiei, coroborat cu decalajele de dezvoltare din alte domenii-cheie pentru potenţialul inovativ al unei societăţi, va continua să menţină România în ultima grupă de ţări în clasamentul dezvoltării inovative, ceea ce va afecta, pe termen lung, capacitatea de a răspunde într-o manieră eficientă problemelor sociale care vor afecta societatea noastră. 3.5. Specificul educaţiei permanente a adulţilor17 Termenul de „educatia adultilor” este de data relativ recenta, desi din punct de vedere istoric, inca din 1919, in Marea Britanie se infiinteaza Comitetul pentru Educatia Adultilor. Intr-un fel, ASTRA, ca asociatie pentru cultura poporului roman, infiintata cu mult inainte, poate fi considerata o institutie de educatia adultilor. In limbajul curent al stiintelor educatiei acest termen a intrat mai ales dupa 1960, cind se amplifica mult institutiile de profil, precum si cercetarile despre o astfel de problematica. Se vorbeste tot mai des despre invatamintul pentru adulti, despre perfectionare, reciclare si chiar despre universitati pentru virsta a treia. Treptat, conceptul de „educatia adultilor” cunoaste modificari majore pe care le parcurge si in prezent. Secole de-a rindul a staruit credinta ca educatia omului este cea care se realizeazain prima perioada a vietii omului, adica in copilarie. De altfel se considera ca ar exista trei mari secvente ale vietii omului: copilaria, caracterizata prin activitatea de educatie; maturitatea, cind predomina munca; batrinetea, ce se cedea a fi o pregatire pentru parasirea acestei lumi. Treptat, munca industriala schimba puternic intregul continut al vietii omului, educatia fiind nevoita sa se prelungeasca peste virsta copilariei. Chiar dezvoltarea puternica a invatamintului universitar la sfirsitul secolului trecut si inceputului secolului al XX-lea, arata ca era necesara continuarea instruirii si educatiei in perioada adulta.
17

NICOLAE VINTANU, Educaţia adulţilor, Editura didactică şi pedagogică, Bucuresti, 1998 26

Definirea educatiei azi se face in mai multe: „transformare a constiintei psihologice a individului” (J. Piaget); „a finaliza si promova schimbari in organizarea comportamentala a omului” (P. A. Osterrieth); „a schimba sensul sensul experientei umane” (A. Quellet); „modificarea valorii pozitive in comportarea rationala umana” (I. Cerghit); „proces de asimilare si practicare a informatiilor, valorilor si actiunilor specifice omului” (N. Vintanu) etc. In fapt, educatia este constructia si reconstructia continua a unui model interior de cunoastere, apreciere si actiune in raport cu lumea in care traim. Ea este totodata un proces de umanizare prin care indivizii dobindesc noi calitati umane cu ajutorul carora pot stabili un echilibru relativ stabil cu mediul social, cultural, profesional, natural etc. Cauzele educatiei adultilor deriva din marile dezechilibre ce s-au produs in a doua jumatate a secolului al XX-lea, mai ales intre om si lume. Introducind schimbarea ca mijloc de adaptare, omul se vede nevoit sa se schimbe si el. astfel intre ceea ce gindeste, apreciaza si face practic si rezultatele acestora se instituie grave dereglari,grave conflicte. Depasirea nu se poate face decit modificindu-se propria cunoastere, sistemul judecatilor de apreciere si capacitatile de actiune. Dacă în 1948, la Conferinţa internaţională asupra educaţiei adulţilor de la Elseneur (Danemarca), conceptul de educaţie permanentă a apărut în mod sporadic, la cea de-a doua conferinţă de la Montreal, în 1960, conceptul era aproape definit, pentru ca în 1972, la cea de-a treia conferinţă de la Tokyo, să se poată discuta chiar de educaţia adulţilor în sistemul educaţiei permanente18. Dificultatea conceptului educatiei adultilor deriva atit din ruptura epistomologica produsa in zilele noastre, cit si din relativ slaba cunoastere a adultului si am spune chiar a copilului si tinarului. Adesea, intemeierea educatiei s-a facut doar pe bazele fiziologiei, anatomiei si psihologiei si nu pe cele ale antropologiei. Teoria educatiei, se pare ca nu a incorporat in sine inca ideea ca in fiecare individ exista o istorie a speciei. Din punctul nostru de vedere, educatia este forma de adaptare esentiala a omului la lume si a lumii la om. Adaptarea se face insa primtr-un model interior tridimensional de cunoastere, de apreciere, de actiune. Intreaga noastra activitate de la nastere pina la 18-20 de ani consta in constructia unui astfel de model interior al lumii, cu ajutorul caruia gindim, actionam, apreciem. Cum acest model este al unui timp dat, schimbarea cunoasterii, a valorilor si a modurilor de actiune din jur ne obliga la revizuire lui aproximativ din 15 in 15 ani. Educatia adultilor credem ca ar consta tocmai in acele schimbari majore din modelul interior al lumii noastre, sub presiunea evolutiei evenimentelor din afara si din launtrul nostru. Specific adultilor, ceea ce contine chiar definitia lor, este angajarea variata intr-o multitudine de roluri in munca, familie, activitati politice sau obstesti. Contrar parerilor de pina acum, s-a constatat ca aceasta angajare in multiple roluri sociale nu faciliteaza schimbarea, ci duce la o inertie in raport cu schimbarea. Adultul deci, nu accepta usor schimbarea, deoarece aceasta implica modificarea structurala a intregului model explicativ, valoric si actional. Ca atare, sa nu ne inchipuim ca schimbarea, modificarea unei asimilari culturale anterioare, o putem realiza facil si rapid. Schimbarea este posibila numai plecind de la cimpul de aplicatie al cunoasterii, aprecierii si actiunii de la ceea ce e util si accesibil. Deosebit de importanta este luarea in considerare a caracterului de participare in intelegerea educatiei adultilor. Adica nu o educatie ce se face unor mase caracterizate prin absenta totala a acesteia, ci una care se naste prin participarea maselor de indivizi, aflate pe diferite trepte de dezvoltare sociala, profesionala etc. operand cu anumite simboluri si semnificatii culturale. Acceptia de mai sus reliefeaza un inteles mai profund al insusi actului de educatie, sensul major al acestuia constind in expansiunea mediului uman valoros, a activitatii umane valoroase in raport cu omul. Exista aici una din paradigmele fundamentale ale epocii noastre: nevoia de mediu uman, de activitate valoroasa se poate realiza numai prin crearea si receptarea si receptaea noii civilizatii la nivelul maselor; dar ceea ce ne cere practica, munca, viata cotidiana, nu este inteles deodata, spontan, in mod clar si distinct,
18

I. JINGA, E. ISTRATE, Op.cit., pag. 165 27

insasi intelegerea fiind si avind sensuri multiple; convergenta intelegerilor este data de progresul de invatare, de nivelul de rezolvare si contradictiei dintre ceea ce ne cere practica si nivelul aptitudinilor noastre de intelegere si participare la creatie si receptarea civilizatiei noi. De aici, imperativul major al epocii noastre: sa invatam, sa gindim, sa simtim si sa lucram intr-un mod nou, creator. Dificultatile teoretice si practice sunt mari. De obicei este mult mai facil sa gindesti o realitate noua cu instrumentele vechi. Dar nu si productiv. Faptul reiese si din incercarea de a se gindi procesul de invatare la adulti prin instrumentele utilizate in cazul copilului. Este adevarat ca atit copilul cit si adultul au o caracteristica fundamentala comuna – invatarea. Dar diferentierile si deosebirile sunt esentiale: la primul, procesul de invatare este similar cu acumularea si structurarea; la cel de-al doilea, invatarea e adincire, restructurare, creatie. Noul principiu al educatiei scolare- invat azi, produc azi – care inlocuieste pe cel vechi – invat azai, produc in viitor – tinde sa se apropie de cel al educatiei adultilor, dar diferentele ramin de ordinul esential, al statutului si rolului celor care invata. In acest context subliniem doar principiul diferit ce sta la baza organizarii si functionarii educatiei adultilor in raport cu cel al copiilor. Pentru adulti notiunea de educator nu are in mod hotaritor acceptia de o persoana anume ca in cazul copiilor, cind un educator (invatator, profesor etc.) face educatie. La un adult, educatorul semnifica in primul rind activitatea de munca pe care o desfasoara, deopotriva cu grupul uman, cu colectivul din care face parte (profesional, de prieteni, familie etc.) Educatia adultilor, invatarea in acest caz este participare. Pasivitatea, metodele scolaresti nu pot da rezultate tocmai datorita conditiilor modificate in care se produce invatarea. Pentru intelegerea mai ampla a ceea ce poate face si ceea ce nu poate face educatia adultilor, consideram necesar sa ne oprim asupra citorva caracteristici esentiale ale acestora. Etimologic cuvintul „adult” (adultus) vine de la participiul trecut al lui „adolesco” (ceea ce s-a intarit, dezvoltat, a crescut). Adult semnifica deci ceea ce a crescut, este format; adica sinonim cu matur. Sub raport socio-psihologic stadiul de adult cuprinde simultan maturizarea dezvoltarii fizice, intelectuale, morale, sociale, emotionale si afective. Maturizarea insa, la rindul ei, presupune acceptare unui nivel satisfacator in dezvoltarea unei aptitudini. Spre exemplu, in societatea romaneasca rurala (traditionala), pentru o tinara se considera satisfacator nivelul de dezvoltare de 16 ani, data la care se incheiau numeroase casatorii. Maturizarea cere ea insasi o raportare la ceva – la nivelul cerintelor muncii si vietii. Munca si viata sunt, deci, termenul de referinta in raport cu care masuram educatia, stadiul de adult sau maturizare. Munca si viata noastra fiind sisteme deschise, din perspectiva sociala si chiar individual, inseamna ca nu ramine decit o invatare, o educare si deci motivare intr-un proces de adecvare permanenta. Intr-un context mai larg, efortul educatiei, al invatarii la adult, corelat cu celelalte eforturi ale sale, vizeaza construirea de catre acesta a drumului propriu in viata, gasirea fericirii in activitatea pe care o desfasoara. Dintr-o astfel de perspectiva, judecata de cunoastere si apreciere, sentimentele si vointa de actiune sociala joaca un rol important, deoarece asigura atit insusirea noilor cunostinte despre munca si viata, modelul nou de functionare a relatiilor umane si totodata, interiorizarea a ceea ce este de pret in relatiile dintre om-natura si societate, in munca,in viata cotidiana. Un rol important in educatia adultilor il joaca, de asemenea, atasamentul la mijloacele institutionale de participare culturala relevind apartenenta la comunitatea data si perceperea conflictului dintre valorile grupului si opusul acestora. Educatia adultilor se identifica si cu efortul de socializare, de dezvoltare a unei lumi culturale, plecind de la experientele specifice in situatii date. Ea reprezinta si un mod de comunicare cu membrii grupului caruia ii apartin. Ca atare, regulile formale si neformale ce guverneaza aceste relatii ale grupului vor duce la dezvoltari diferite in functie de coeziunea, organizarea si orientarea grupului. Prin regulile de organizare a acestuia, adultul dobindeste determinarea noilor optiuni. Familia, in acest context, este chemata sa indeplineasca o 28

functie de modelator, atit in conturarea noilor atitudini, cit si a criteriilor de optiune, de insusire practica a noului discurs profesional, social si cultural. Din acest punct de vedere, orice strategia educatiei adultilor se cere sa includa in punctele ei de plecare si de actiune un astfel de deziderat. Daca experienta adultului exercita o influenta puternica asupra limbajului intelegerii, a atitudunii, aceastanu poate fi transferata aidoma atunci cind e vorba de relatiile sale sociale. Adultul, prin experienta sa cu alti membri ai societatii, cu alte colectivitati sociale, dobindeste o viziune pluralista despre munca si viata, un sprijin in distantarea de atitudinile sale anterioare. Experienta altor moduri de relatii sociale-umane va contibui in felul acesta la insusirea valorilor noi din societate, configurind mai profund, mai puternic, rolul experientei culturale cu care el intra in legatura in viata de zi cu zi . Astfel de constatare ridica problema identificarii acelor situatii educative care ofera necesitatea si certitudinea, invatarea adultilor insasi putindu-se desfasura ca unproces controlat si nu spontan, supus intimplarii. Din aceasta perspectiva, determinarea relatiilor existente intre reprezentarile dobindite si noile modele de actiune sociala releva pregnant intrepatrunderea reciproca a lor, gasindu-si unitatea interna. Observatiile facute sunt menite sa sublinieze faptul ca dimensiunea stiintifica, informationala, singura nu este suficienta pentru o dezvoltare a reprezentarilor culturale si acceptarea sau refuzul unui anumit sistem de valori sociale. Acesta depinde si de factori de mediu social, de dezvoltare bio-psihologica, de gradul de elevatie al relatiilor sociale din colectivitatile in care adultul intra in legatura sau in care este integrat. Ori din ce punct am analiza educatia adultilor, ea se raporteaza mereu la capacitatile de invatare ale acestora. De aici si unul din preceptele fundamentale ale educatiei permanente: a invata sa fii capabil sa inveti; sa-ti dezvolti la maximum aceste posibilitati. Aptitudinile globale joaca un rol esential in invatare. Cercetarile reliefeaza insa o dependenta certa a lor la nivelul anterior de instruire, studiile universitare asigurind o cota mai inalta de activare in acest sens. Cercetarile contemporane de psihologie infirma ideea ca intrarea in virsta adulta ar duce la stagnarea si invechirea capacitatilor de instruire si educare. Dimpotriva, investigatiile atesta chiar prezenta unei legitati in dezvoltare, ce poate fi astfel formulata: invatarea continua duce la dezvoltarea continua pina la virsta inaintata. Aceasta subliniaza ca rolul esential in educatia adultilor il au capacitatile de invatare realizate anterior, tipul si motivele invatarii si nu virsta ca atare. Abia dupa 70-75 de ani virsta incepe sa-si puna o pecete hotaritoare. Dar si aici sunt mari varietati de la un individ la altul. 3.6. Specificul educaţiei permanete al personalului didactic19 Anexa Ordinului Ministrului nr. 5720/2009 reglementează cadrul general, instituţional, conceptual si procedural, prin care se realizează formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare si control din unităţile si instituţiile de învăţământ preuniversitar si din unităţile conexe ale acestuia, precum si din alte instituţii sau organizaţii de educaţie, componente ale sistemului de învăţământ din România, potrivit legii. Componentele educaţiei permanente Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu si cumulativ de dobândire si dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei permanente si cuprinde două componente fundamentale: formarea iniţială si formarea continuă. a). Formarea iniţială asigură dobândirea competenţelor si a certificărilor oficiale necesare accesului la exercitarea calificată a profesiei didactice. Acest nivel cuprinde:

19

M.E.C.I., Anexa la O.M. nr. 5720 / 20.10.2009 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 29

-formarea de specialitate, asigurată si certificată prin promovarea programelor de studii universitare, sau, după caz, a studiilor de specialitate de nivel liceal ori postliceal, oferite de instituţii de învăţământ autorizate sau acreditate, potrivit legii; -formarea psihopedagogică si didactică, de specialitate, teoretică si practică, asigurată si certificată prin promovarea programelor de studii psihopedagogice oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, respectiv de facultăţile care au în structura lor specializarea Pedagogia învăţământului primar si prescolar, din instituţiile de învăţământ superior, sau, după caz, a programelor de pregătire psihopedagogică, didactică si de specialitate organizate în instituţii de învăţământ de nivel liceal sau postliceal, abilitate să organizeze aceste programe, potrivit legii. b). Formarea continuă asigură actualizarea si dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie si al curriculum-ului educaţional, precum si în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie. Potrivit principalelor sale destinaţii, formarea continuă vizează: -actualizarea si dezvoltarea, prin programe de formare/perfecţionare periodică, a competenţelor în domeniul/domeniile de specializare corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin formarea iniţială; -dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire si obţinere a gradelor didactice; -dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile si organizaţiile din sistemul de educaţie; -dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/readaptare a calificării pentru noi specializări sau/si noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială; -dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităţilor si funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv predarea în sistemul E-learnig, predarea în limbi străine, consiliere educaţională si orientare în carieră, educaţia adulţilor s.a.; -dezvoltarea si extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale si dezvoltarea personală si profesională, interacţiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea si îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexivă a propriei activităţi s.a. Formarea continuă se realizează în principal prin: -programe si activităţi de perfecţionare a pregătirii stiinţifice, psihopedagogice si didactice sau în domeniile conducerii, îndrumării si evaluării învăţământului; -cursurile de pregătire si examenele pentru acordarea definitivării în învăţământ si a gradelor didactice II si I, -programe de conversie profesională. Instituţiile şi organizaţiile ce realizezază educaţia permanentă şi atribuţiile lor Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-un sistem de instituţii, organizaţii si structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice si relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea si respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea si evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional. Sistemul naţional al instituţiilor, organizaţiilor si structurilor prin care se realizează formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar cuprinde: a) Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, prin direcţiile de profil; b) Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar; c) Institutul de Stiinţe ale Educaţiei; d) Centrul Naţional pentru Curriculum si Evaluare în Învăţământul Preuniversitar; e) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic; 30

f) instituţiile de învăţământ superior acreditate, centre de formare/perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; g) inspectoratele scolare judeţene si al municipiului Bucuresti; h) casele corpului didactic din judeţe si din municipiul Bucuresti; i) unităţile de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării; j) Palatul Naţional, palatele judeţene si cluburile copiilor si elevilor; k) federaţiile sportive naţionale; l) fundaţii, asociaţii profesionale si organizaţii nonguvernamentale care au ca obiect de activitate pregătirea, perfecţionarea si dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar; m) structurile organizatorice/instituţionale abilitate pentru implementarea programelor internaţionale la care România este parte sau a programelor cu finanţare internaţională al căror beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării; n) alţi furnizori de programe de formare continuă, acreditaţi potrivit legii. Formarea continuă a personalului didactic poate fi realizată si prin structuri instituţionale internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, care au ca obiect de activitate pregătirea, perfecţionarea si dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, prin direcţiile si structurile de specialitate, are următoarele atribuţii: a) elaborează politici si strategii în domeniul formării iniţiale si continue a cadrelor didactice; b) elaborează metodologii specifice evoluţiei si dezvoltării în cariera didactică; c) evaluează, acreditează, finanţează si monitorizează programele si activităţile de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare si control/consiliere si evaluare din învăţământul preuniversitar. Instituţiile de învăţământ superior, centre de formare/perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, realizează formarea continuă prin următoarele tipuri de programe si activităţi: a) examenele de definitivare în învăţământ si de obţinere a gradelor didactice II si I, inclusiv prin cursurile de pregătire a acestora; b) programe/stagii de perfecţionare periodică, o dată la cinci ani, prevăzute la art. 33, alin. (1) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, pentru personalul didactic din învăţământul prescolar, primar, secundar si postliceal; c) programe de formare/dezvoltare a competenţelor personalului de conducere, de îndrumare si control din învăţământul preuniversitar; d) programe de dezvoltare profesional-stiinţifică a personalului didactic, prin studii universitare de masterat si doctorat, autorizate sau acreditate potrivit legii; e) programe de conversie profesională pentru personalul didactic cu studii superioare, prin cursuri de nivel universitar sau postuniversitar, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării; f) alte programe de perfecţionare stiinţifică, didactică si psihopedagogică sau pentru dobândirea unor competenţe complementare care lărgesc gama activităţilor si funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educaţională si orientare în carieră, asistenţă socială scolară, educaţia adulţilor, expertiză în evaluarea educaţională s.a. Inspectoratele scolare judeţene/al municipiului Bucuresti coordonează, la nivelul judeţului/municipiului Bucuresti, activitatea de formare continuă/perfecţionare a personalului didactic, realizată prin: a) activităţi metodico-stiinţifice si psihopedagogice, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice; b) sesiuni metodico-stiinţifice de comunicări; 31

c) schimburi de experienţă pe probleme de specialitate si psihopedagogice; d) inspecţii curente si inspecţii speciale pentru definitivarea în învăţământ si acordarea gradele didactice II si I. Forme de organizare a educaţiei permanente Principalele forme de organizare a formării continue/perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt: a) activităţile metodico-stiinţifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice; b) sesiunile metodico-stiinţifice de comunicări, simpozioane si schimburi de experienţă pe probleme de specialitate si psihopedagogice; c) stagiile periodice de informare stiinţifică de specialitate si în domeniul stiinţelor educaţiei; d) cursurile organizate de societăţi stiinţifice si alte organizaţii profesionale ale personalului didactic; e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice si psihopedagogice; f) stagii/programe realizate prin activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională; g) cursurile de pregătire si examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ sau a gradelor didactice; h) cursurile de pregătire si perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare si de control, potrivit unor programe specifice; i) bursele de perfecţionare si stagiile de studiu si documentare, realizate în ţară si în străinătate; j) cursurile postuniversitare de specializare; k) studiile universitare de masterat; l) studiile universitare de doctorat. Condiţii de participare la programele de perfecţionare Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de îndrumare si control din învăţământul preuniversitar participă, o dată la 5 ani, la un program de perfecţionare. Pentru îndeplinirea condiţiei menţionată mai sus, personalul didactic din învăţământul preuniversitar trebuie să acumuleze la intervale de 5 ani un minium de 90 de credite profesionale transferabile. Acestea se pot obţine prin: a) participarea la un program de perfecţionare o dată la 5 ani, de 30-90 de credite, acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar; b) participarea la alte programe si forme de organizare a perfecţionării/formării continue a personalului didactic, dintre cele prevăzute anterior. Condiţia participării la un program de perfecţionare o dată la 5 ani se consideră integral îndeplinită în următoarele situaţii: a) pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respectiv, definitivarea în învăţământ sau un grad didactic; b) pentru personalul didactic din învăţământul prescolar si din învăţământul general obligatoriu care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de masterat, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei, conform Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, cu condiţia ca suma creditelor la licenţă si masterat să fie de cel puţin 300 de credite; c) pentru personalul didactic din învăţământul prescolar si din învăţământul general obligatoriu care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de masterat, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei pentru care nu este menţionat numărul de credite; d) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei, conform Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare; 32

e) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, un program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre; f) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, un curs postuniversitar didactic cu durata de trei semestre. În cazul personalului didactic care nu se află în nici una dintre situaţiile menţionate este obligatorie obţinerea, în intervalul de 5 ani, a cel puţin 30 de credite dintr-un program de formare continuă acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Diferenţa până la cele 90 de credite menţionate poate fi acoperită prin acumularea de credite profesionale pe baza următoarelor echivalări: a) se echivalează cu 60 de credite absolvirea, în intervalul respectiv, a unui curs postuniversitar didactic cu durata de 2 semestre; b) se echivalează cu 45 de credite absolvirea, în intervalul respectiv, a unui curs postuniversitar profesional în specialitate cu durata de 3 semestre; c) se echivalează cu 30 de credite absolvirea, în intervalul respectiv, a unui curs postuniversitar profesional în specialitate cu durata de 2 semestre sau a unui curs postuniversitar didactic cu durata de 1 semestru. d) se echivalează cu 10 de credite absolvirea, în intervalul respectiv, a unui curs postuniversitar profesional în specialitate cu durata de 1 semestru.

33

CAPITOLUL IV CONCLUZII În cadrul acestei lucrări am prezentat în capitolul I elementele de bază ale educaţiei (terminologie, caracteristici, definiţii, funcţii, fundamente, forme şi factori). În capitolul II am prezentat câteva elemnte ale crizei contemporane ale educaţiei şi unele direcţii necesare de abordare ale acestei activităţi, considerat pe bună dreptate, ca cel mai important domeniu al societăţii umane. Dacă există acum o criză economică profundă în lume este în primul rând datorită crizei educaţiei (mai ales din punct de vedere moral-civic). În capitolul III, am analizat conceptul de educaţie permanetă, perspectivele ei, implicarea ei fundamentală în calitatea educaţiei comune, legătura ei inseparabilă cu inovaţia, precum şi unele aspecte specifice educaţiei adulţilor în general şi a cadrelor didactice în special. Invatarea permanenta nu reprezinta numai un aspect al educatiei si formarii, ci ea devine, pe zi ce trece, un principiu fundamental al participarii active a individului în societate, de-a lungul întregii sale vieti. Formarea profesionala a adultilor se regaseste în continutul tuturor programelor ce vizeaza relansarea economiei nationale si urmareste transformarea actualului sistem de institutii de pregatire profesionala, completarea lui cu componentele necesare pentru prevederea si realizarea reorientarii profesionale si pregatirii din timp a fortei de munca pentru activitati care utilizeaza noi tehnologii si solicita creativitate, inovare si înalt profesionalism. Obiectivele Societatii Romane pentru Educatie Permanenta sunt în concordanta cu prevederile Memorandumului privind învatarea de-a lungul întregii vietii, elaborat de Comisia Europeana în octombrie 2000, document comunitar ce preia de la Consiliile Europene de la Feira si Lisabona mandatul de a implementa învatarea continua pentru toti si incearca prin activitatea sa sa raspunda celor 6 mesaje cheie ale Memorandumului: -garantarea accesului universal si continuu la invatare pentru a se forma si reannoi competentele necesare pentru o participare sustinuta la societatea cunoasterii; -cresterea vizibila a nivelului de investitii in resursele umane in vederea valorificarii valorii celei mai importante a Europei, anume, oamenii sai ; -dezvoltarea metodelor si contextelor de predare si invatare necesare pentru a se asigura continuum-ul invatarii de-a lungul intregii vieti ; -sa se imbunatateasca semnificativ modalitatile in care participarea si rezultatele invatarii sunt intelese si apreciate, cu precadere invatarea non-formala si cea informala ; -sa se asigure conditiile ca fiecare sa poata avea acces cu usurinta la informatie de calitate si la sfaturi privind oportunitatile de educatie, pe tot cuprinsul Europei si pe tot parcursul vietii; -oferirea oportunitatilor de invatare permanenta cat mai aproape posibil de beneficiar, in propriile lor comunitati si sprijinite pe echipamente bazate pe ICT, oriunde se impun. Educaţia permanentă nu este o formă de educaţie - ca cea formală, nonformală sau informală, şi nici un nou tip de educaţie (precum cea intelectuală, morală, estetică etc.), ci un principiu de proiectare şi organizare a educaţiei în perspectiva desfăşurării sale în diferite forme pe toată durata vieţii. Educaţia permanentă nu se reduce la educaţia continuă sau la formarea profesională continuă. După J. Thomas, educaţia permanenta cuprinde în interdependenţă toate aspectele şi dimensiunile educaţiei; întregul care rezultă fiind mai mult decât suma părţilor. "Educaţia permanenta nu este nici un sistem, nici un domeniu educativ, ea este principiul pe care se bazează organizarea globala a sistemului educaţional. (...) Educaţia permanenta este un adevărat proiect educativ, care are un caracter prospectiv si vehiculeaza un sistem de valori.

34

Ea implica, în ultima instanţă, un proiect de societate. " (Păun, E., Educaţia permanentă. Reflecţii teoretice,1993).20 Din referat, putem trage concluzia că nu există o definiţie consacrată a educaţiei permanete şi de aceea se operează mai curând cu caracteristici conceptuale, ce se regăsesc şi în lucrarea Bazele educaţiei permanente, apărută sub egida Institutului de Educaţie Permanentă de pe lângă UNESCO, unde găsim aproape 30 din asemenea caracteristici conceptuale. Sintetizând aceste caracteristici, se poate aprecia că educaţia permanentă se constituie ca un ansamblu de mijloace puse la dispoziţia oamenilor de orice vârstă, sex, situaţie socială şi profesională, pentru ca ei să nu înceteze să se formeze de-a lungul vieţii, cu scopul de a-şi asigura deplina dezvoltare a facultăţilor şi participarea eficientă la progresul societăţii.21 Educaţia pentru şi într-o Europă sau chiar Planetă unită, trebuie să cultive valori pentru toleranţă, respect reciproc, credinţă în egalitate sau complementaritate culturală, universalizând eventualele diferenţe spirituale sau valori locale, în vederea unei bune comunicări sau convieţuiri. Programul decretat de UNESCO şi ONU, încă din anul 1986, conform Rezoluţiei nr. 41/187, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, propune pentru viitor, orientarea obiectivelor educaţiei în jurul a patru concepte majore: -luarea în consideraţie a dimensiunilor culturale ale dezvoltării; -afirmarea şi îmbogăţirea identităţii culturale; -lărgirea şi participarea tuturor la viaţa culturală; -promovarea cooperării culturale internaţionale. Personal consider că în România, se întârzie prea mult cu aplicarea în practică a obiectivelor educaţiei permanente, deşi documentele atestă necesitatea implementării lor, atât în cele internaţionale (UNESCO, UE), cât şi în cele naţionale (Legea învâţământului, OUG nr.75/2005 privind calitatea educaţiei). Orice întârziere măreşte decalajul de civilzaţie între România şi celelalte state, care au luat deja unele măsuri în acest sens, întârzieri cu efecte negative privind: abandonul şcolar, nivelul de calificare (numai în rândul vânzătorilor se constată o rată a necalificaţilor de peste 70%, nemaivorbind de perfecţionări sau specializări în domeniu unde rata este de peste 99%; în unele cazuri – vânzătorii ambulanţi nici măcar legea nu obligă, deşi în pieţe nu se poate spune că sunt vânzători pe stradă), mortalitatea (mai ales infantilă), natalitatea, divorţurile (uneori mai multe decât căsătoriile), criminalitatea (am speriat Europa cu obiceiurile infracţionale ale unor conaţionali), corupţia(printre cele mai ridicate din Europa), activitatea economică (tot mai redusă şi cu nivelul de salariazare al angajaţilor dintre cele mai scăzute din Europa), etc

20

S. VELEA, O. ISTRATE, Introducere în pedagogie. Note de curs , Universitatea Bucureşti, 2006 21 I. JINGA, E. ISTRATE, Op.cit., pag. 165 35

BIBLIOGRAFIE I. MONOGRAFII, TRATATE, CURSURI 1. IOAN CERGHIT, Curs de pedagogie, Editura POLIROM, 1988 2. D. COPILU, V. COPIL, I. DĂRĂBĂNEANU, Predarea pe bază de obiective curriculare de formare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 3. R.CORBETT, F.JACOBS, M.SHACKLETON, Parlamentul European, Editura „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2007. 4. A. COSMOVICI, L. IACOB, Psihologie şcolară, Editura POLIROM, Bucureşti, 2005 5. GABRIELA CRISTEA, Pedagogie generală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 6. SORIN CRISTEA, Teorii ale învăţării, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2005 7. SORIN CRISTEA, ANCA DRAGU, Psihologie şi pedagogie scolară, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2002 8. CONSTANTIN CUCOŞ, Pedagogie, Editura POLIROM, Bucureşti, 2006 9. R.H. DAVE (coord.), Fundamentele educaţiei permanente, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1991 10. G.FABIAN, N.MIHU, E.VERESS, Parlamentul European, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007. 11. AUGUSTIN FUEREA, Manualul Uniunii Europene, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2006 12. MATEI GEORGESCU, Introducere în psihologia comunicării, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007 13. ROMIŢĂ B. IUCU, Managementul clasei de elevi, Editura POLIROM, Bucureşti, 2006 14. I. JINGA, E. ISTRATE, Manual de pedagogie, Editura ALL Educational, 1998 15. CORINA LEICU, Drept Comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 16. ROXANA MUNTEANU, Drept European, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996. 17. ION NEGREŢ-DOBRIDOR, Accelerarea psihogenezei, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2001 18. ION NEGREŢ-DOBRIDOR, Didactica Nova, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2005 19. ION NEGREŢ-DOBRIDOR, Teoria generală a curricumului educaţional, Editura POLIROM, Bucureşti, 2008 20. IOAN NICOLA, Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992 21. EMIL PĂUN, Reflectii teoretice, in Revista de Pedagogie, nr.3 / 1993, Bucureşti 22. ION-OVIDIU PÂNIŞOARĂ, Comunicarea eficientă, Editura POLIROM, Bucureşti, 2008 23. CONSTANTIN POSTELNICU, Fundamente ale didacticii şcolare, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002 24. N. RADU (şi colab.), Psihologia educaţiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007 25. ION GH. STANCIU, O istorie a pedagogiei universale şi româneşti până la 1900, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977 26. GEORGE VĂIDEANU, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988 27. S. VELEA, O. ISTRATE, Introducere în pedagogie. Note de curs , Universitatea Bucureşti, 2006 28. NICOLAE VINTANU, Educaţia adulţilor, Editura didactică şi pedagogică, Bucuresti, 1998 29. ZAMFIR C. şi STOICA L. (coord.), O nouă provocare: dezvoltarea socială, Editura POLIROM, Iaşi, 2006 36

30. INTERNET II. ACTE NORMATIVE 31. CONSILIUL EUROPEAN, „TRATATUL DE LA LISABONA”, Best Publishing România, Bucureşti , 2008. 32. M.E.C.I., Anexa la O.M. nr. 5720 / 20.10.2009 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 33. MECT, Starea învăţământului în România, Bucureşti, 2007 34. GUVERNUL ROMÂNIEI, O.U. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicat in M. Of. nr. 642 din 20/07/2005 35. M.E.C.I., Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009 privind metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 36. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicat în M.Of. nr. 158/16 iul. 1997 37. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Legea nr.84/1995 legea învăţământului, republicată în M.Of. nr. 606/10 dec. 1999, actualizată în 18.07.2008

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful