Ștefania Isailă Gabriel Bădescu Anca Miron

Cercetare realizată de Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială în perioada 2010 - 2011

Institutul de Formare Economică și Socială 2011, Cluj-Napoca

Secretariatul Tehnic Permanent al STP-NV Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială

Ocuparea ca mijloc activ în combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale

Studiul regional al STP-NV privind situaţia persoanelor private de libertate din perspectiva reintegrării lor pe piaţa muncii şi în comunitate

ieinâmoR iulunrevuG a uas eneporuE iinuinU a ălaicifo aiţizop uirotagilbo dom nî ătnizerper un lairetam iutseca lutuniţnoC
6-43401-0-379-879 NBSI 1102 eilirpa :iirăcilbup ataD ălaicoS iş ăcimonocE eramroF ed lututitsnI :rotidE 7531 tceiorP DI .ălaicoS enuizulcnI iş erapucO urtnep tseV-droN lanoigeR iulutcaP la tnenamreP cinheT tairaterceS 3102-7002 enamU rolesruseR aeratlovzeD lairotceS lanoiţarepO lumagorP

Seria Studii Regionale ale STP-NV

Numărul 1

Studiul regional al STP-NV privind situaţia persoanelor private de libertate din perspectiva reintegrării lor pe piaţa muncii şi în comunitate

b

/^ /> '  

^h

D/ZKE

Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj-Napoca, 2011

or.sefi@sefi :liam-e • or.sefi.www//:ptth :bew • 910314-462)04+( :xaf • 190314-462)04+( .let • acopaN-julC 370004OR 3 .rn iuluşareulF .rtS • ălaicoS iş ăcimonocE eramroF ed lututitsnI 6-43401-0-379-879 NBSI or.tsefinam.www//:ptth :rapit & PTD ălaicoS iş ăcimonocE eramroF ed lututitsnI :thgirypoC

1102 ,acopaN-julC ălaicoS iş ăcimonocE eramroF ed lututitsnI etatinumoc nî iş iicnum aţaip ep rol iirărgetnier avitcepsrep nid etatrebil ed etavirp rolenaosrep aiţautis dnivirp VN-PTS la lanoiger luidutS .elaicos iinuizulcni aeravomorp iş ieicărăs aeretabmoc nî vitca coljim ac aerapucO noriM acnA ,ucsedăB leirbaG ,ăliasI ainafetŞ

iirotuA .etnevcesbus elezilana iş elirărculerp urtnep ălibasnepsidni ,etatilac ănub etraof ed neret ed ăcnum o tazilaer ua nadorP uirebiT iş animiS anelE aeerdnA ,etemeR airamanA ,unaeroşoM suiraM uivretni ed iirotarepO .)julC( pihswolleF nosirP iş )aedarO( amahuR aiţadnuF ,)julC( eucseR aiţadnuF ,eraM utaS luraicnetineP ,aedarO luraicnetineP ,alrehG luraicnetineP ,jeD latipS luraicnetineP ,aţirtsiB luraicnetineP ,eraM aiaB luraicnetineP :irenetrap rotseca ăcsaemuţlum ăs cserod iirotuA .aiţagitsevni ăsudnoc tsof a arorăc lurdac nî roliiţazinagro iş roliiţutitsni lulanosrep iş iilibasnopser ed tirefo cinhet iş lanoiţutitsni iulunijirps eraotad etse lanoiger uiduts iutseca atişueR
Mulţumiri

86 ................................................................................................................... iizulcnoC 65 ............................. erarebile ăpud iicnum aţaip ep enuizulcni urtnep ev itcepsreP .E 25 ............................................................ raicnetinep nî a c nuM .ieiţneted lutxetnoC .D 74 .................................................................. ăvidic e r iş ătaruD .ieiţneted lutxetnoC .C 43 ........................................................................................ ăl anoiseforp ăţneirepxE .B 92 ............................................................................................... ?iiţuni ţed tnus eniC .A 72 ................................................................................................. ăvitatitnac atnenopmoC .etatrebil ed etavirp tsof ua uas tnus erac rolenaosre p a i icnum aţaip ep aenuizulcnI .2 32 ......................................................................................................... etatrebil ed etavirp rolenaosrep elicitsiretcarac al erivirp uc ecitsitats eta d – l anoiger levin al gnineercS .1 32 ............................................................................................................. E TATLUZER 22 ..................................................................... etatrebil ed etavirp tsof ua erac enaosrep iraicifeneb ac ua erac roliru-G NO ia iec iş P NA iitş ilaiceps urtnep uivretni ed dihG .3 02 ........................................................................................................ etirămru etcepA 02 ................................................................................................... ălareneg ereircseD 02 .............................. etatrebil ed etavirp tsof ua erac e lenaosrep urtnep luranoitsehC .2 91 ....................................................................................................... etirămru etcepsA 91 ................................................................................................... ălareneg ereircseD 91 .................................................. etatrebil ed etavirp e lenaosrep urtnep luranoitsehC .1 91 ........................................................................................................ ETNE MURTSNI 71 ............................................................................................................... eranoitnaşE 71 ............................................................... ălanif rol a m rof nî roletnemurtsni aeracilpA .4 6 1 . ............................................................................................................... tolip luidutS .3 61 ................................................................ roleranoit s ehc a elaiţini iemrof aerarobalE .2 51 ........... etatrebil ed etavirp rolenaosrep elicitsiretcar a c – l anoiger levin al gnineercS .1
51 .................................................................................. Ă LAR E N E G E IGOLODOTEM 31 ...................................................................................... IU LUIDUTS ELE VITC EIBO 9 ......................................................................................................... E RE C UDORTNI .3 .2 .1

.5

.4

Cuprins

59 ........................................................................................ etatrebil ed etavirp tsof ua e r a c e l e n a o s r e p u c ă z a e r c u l e r a c e l i i ţ a z i n a g r o ni d i i ţ a j a g n a u r t n e p u i v r e t n i e d d i h G 3 9 . . . . . . . r o l e r a i c n e t i n e P a ă l a n o i ţ a N a i ţ a r t s i n i m d A ni d i i ţ a j a g n a u r t n e p u i v r e t n i e d d i h G 78 ................................ etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosrep urtnep ranoitsehC 18 .................................................... etatrebil ed etavirp elenaosrep urtnep ranoitsehC 18 ........................................................................................................................ exenA 97 ................................................................................................................... iizulcnoC 07 ........................................................................................... roletatluzer aeratnezerP 96 ................................................................................................... ăvitatilac atnenopmoC .etatrebil ed etavirp tsof ua uas tnus erac rolenaosre p a i icnum aţaip ep aenuizulcnI .3 .6

9

.)VN-SIORP( ălaicoS enuizulcnI iș ăcnuM ed iețroF aerapucO urtnep tseV-droN lanoigeR lutcaP urtnep tropus ed ărutcurtS :)VN-PTS( tseV-droN tnenamreP cinheT lutairaterceS 1

al esup ,dnâr lumirp nî ,if rov iiduts rolebma eletatluzeR .iicnum iețeip elețnirec iș iițeiv lusrucrap tot ep erațăvnî iș eițacude ertnid aițaler etşerămru erac ,lanoiger levin al uiduts aeliod la nu ed irutăla ,ertsaon iirăț a tseV-droN ed aenuigeR nî enamu rolesruser a eratecrec ed ulpma iam secorp nu-rtnid etrap ecaf uiduts tsecA .”elaicos iinuizulcxe iș ieicărăs aeretabmoc nî vitca coljim ac aerapucO” lultit uc elaicos iinuizulcni luinemod nî luiduts ,0102 eiraunai anul nî ,tasnal a 1)VN-PTS( tseV-droN tnenamreP cinheT lutairaterceS ,elaicoS iinuizulcxE a iș ieicărăS aeretabmoC urtnep naeporuE iulunA ludradnits bus ,leftsA .elibarenluv rolițătinumoc uas rolirupurg dnânițrapa rolenaosrep a ălanoiseforp iș ălaicos aenuizulcni etșerc a urtnep etneicife )iam( iițulos ronu aerisăg nî arotseca iirăcilpmi a eretșerc o iș mucerp ,rolenaosrep rorutut a esnaș ed iițătilage aeravomorp urtnep ilaicos rolirotca iș erbmem roletats iulutnemajagna aerionîer tiujelirp a 0102 luna ,tnatropmi iam etaoP .eicărăs iș ălaicos aenuizulcxe al eivirp uc ecilbup ieinipo a erazitneitșnoc ed ițătivitca ed eires o etanertna leftsa tsof uA .”elaicoS iinuizulcxE iș ieicărăS aeretabmoC urtnep naeporuE lunA” eif ăs 0102 luna ac urtnep elețrof tinu ua-iș eneporuE iinuinU ela erbmem eletats ,iițătiradilos luipicnirp ăzab al dnâva iș 0202UE iș anobasiL aigetartS ,eneporuE iinuinU ela ecigetarts etnemucod ăuod elec ertnid ațneulfnoc aL .0202 luna nî ănâp etinU ieporuE ia eratlovzed ed ilapicnirp inolip iert iec ertnid lunu dniif – ieicărăs aeraunimid iș ețnetepmoc ion ed aeridnâbod ,iicnum ațaip al ătucserc erapicitrap – ăvisulcni ăcimonoce aeretșerc ,0202UE aigetats nirp ătad o ăcnî tainilbus etse elaicos iinuizulcni aeravomorp iș enamu rolesruser aeratlovzed urtnep naeporue luseretnI .ălibarud eretșerc o urtnep ălaițnese eițidnoc o ac ,enamu rolesruser iirătovzed ațnatropmi dniinilbus iș dnâcsonucer ,anobasiL ieigetarts mrofnoc ,0102 luna urtnep eneporuE iinuinU aenuiziv are ”ălaicos enuizeoc ănub iam o iș enub iam iș etlum iam ăcnum ed irucol uc ătunițsus ăcimonoce aeretșerc dnânibmoc ,eretșaonuc ep ătazab eimonoce ăcimanid iş ăvititepmoc iam aeC„

1. INTRODUCERE

01

.tcapmi ed iiţazinagro iş iiţutitsni ed 16 tnemom tseca nî dnâpurg ,droN ed ainavlisnarT nid enamu rolesruser iirătlovzed ătacided ălairenetrap aeţer ăcinretup iam aec etse ălaicoS enuizulcnI iş erapucO urtnep tseV-droN lanoigeR lutcaP aiţaicosA :VN-SIORP 2

,elevitceibo dniircsed ,”elaicos iinuizulcxe iș ieicărăs a eretabmoc ed vitca coljim ac aerapucO” lultit uc ,elaicos iinuizulcni luinemod nî luiduts ătnizerp tropar tsecA .elanoiger elaer rolioven ,ărusăm eram iam tâc nî ,ădnupsăr ăs erac icitilop aerc a ed elesnaș ,ticilpmi ,iș lanoiger levin al enamu rolesruser a eretșaonuc ed lulevin leftsa dnâcserc ,eraotănămesa irătecrec arușăfsed a urtnep iș tâc ,elaicos iinuizulcni iș iirăpuco iiretșerc aeredev nî rolițătivitca aeratnemelpmi urtnep elanoiziced ezab arotseca irefo a urtnep tâta ,gral iulucilbup ătanimesid )if av uas( etse elanoiger roliiduts roletatluzer iș ieigolodotem a ătailated ereircsed o ,dnâr lumitlu nî uN

.enamu rolesruser aeratlovzed ăzaeziv erac rolicitilop aeratlovzed urtnep nijirps ac dnivres ,2)VN SIORP( ălaicoS enuizulcnI iș erapucO urtnep tseV-droN lanoigeR iulutcaP rolirbmem aiț
izopsid

11 iam ,atsaeca ăgnâl ep ,ăcaD .iirărebile lutnemom nî eraotăznupserocen aeseda eif ăs ,elaicos iș rad ,elanoiseforp rol elețnitșonuc iș elițătiliba ac ecaf eiţneted nid rolenaosrep aeralozi ,erabmihcs ăunitnoc nî laicos iș cimonoce uidem nu-rtnÎ .enaosrep ed iirogetac ietseca elicitsiretcarac al erivirp uc lanoiger levin al iițamrofni enițup etraof meva ,tlum iaM .ătnurfnoc es erac uc ecificeps elemelborp ezehgitsevni ăs erac lanoiger levin al iiduts tisăg ma un ,ălanoiseforp iș ălaicos aerargetnier etșevirp ec aeec nî elaițnatsbus ițătlucifid ănipmâtnî ec ăcnum ed etaticapac nî etalfa enaosrep tnus aetseca ăc iulutpaf aduic nÎ .enaosrep ed 716 2 ed rămun nu ,0102 iuluna lutupecnî al ,dniudzăg ,eraicnetinep ițătinu 6 aetativitca ăraoșăfsed ișî tseV-droN ed aenuigeR nÎ .ăzaemru ec elec nî ,trucs ep ,ătatnezerp etse ăv iregela ietseca aițavitoM .eițneted nid etarebile uas eițneted nî etalfa enaosrep nid tamrof tsof a iuluiduts aerautcefe urtnep sela ătniț lupurG .eraotănămesa irătecrec ezetnemelpmi ăs cserod erac eliițutitsni urtnep lunijirps cilbup iș-udnirefo tnenamreP cinheT lutairaterceS ,elibarenluv irupurg etla urtnep arotseca aeracilper etimrep av iuluiduts roletnemurtsni iş ieigolodotem aeranimesid iş aeracilbuP .elibinopsid elesruser uc ăţnadrocnoc nî sela iulupurg a evisnetxe ezilana ienu aerautcefe simrep a aiţuloS .ătniţ purg rugnis iunu aeregela ,iulutcaP aeraborpa uc ,siced a VN-PTS apihce ,ieiţautis a ătneta azilana ăpuD .tnenamreP cinheT iulutairaterceS ela ,etatimil mucero ,elesruser iş etazirovafed irupurg ed eram lurămun ertnid lutropar o-tiutitsnoc a iuluiduts ieigolodotem aerarobale nî ătanipmâtnî eracovorp amirP .iicnum ațaip ep rol aițresni ezetilicaf ăs erac emargorp ed iirătlovzed aeredev nî ,ătnurfnoc es elibarenluv rolirupurg dnânițrapa elenaosrep erac uc ecificeps rolemelborp aeracifitnedni tirămru ma ,eramru nirP .”iinuizulcxe a iş ieicărăs avirtopmî eiţcetorp ănub iam aec libaborp„ 0202EU mrofnoc ,ătaredisnoc dniif aerapuco ,elibarenluv rolirupurg dnâniţrapa rolenaosrep a ălanoiseforp aerargetni ep sup tsof a iuluiduts la tnecca lulapicnirP .iițacilpmi elibisop iș iirătecrec eletatluzer ,aigolodotem

21

.%57 ed ăvidicer ed ălatot ătar o dnâmrof – erarecracnî amirp ed etnianî elanep etnedecetna uaeva ițunițed ertnid %02 ițla rai ,%55 ed are 8002 luna nî ertsaon iirăț lulevin al ăvidicer ed atar ăc mănoițnem ăs eiubert ,tcepsa tseca eraredisnoc nî dnâuL .ezevidicer ăs uas etatăniărts nî ecelp ăs ,ireiliz ac uas urgen al ezercul ăs i-udnânimreted ,raicnanif ănițsus es ăs ițunițed iitșof ăcideipmî ăcnum ed iulucol aspiL .etateicos nî targetni)er( iș tapuco ed licifid etraof purg nu tnus eițneted nid etarebile elenaosrep ec ed selețnî ed roşu erap ,elaudividni ițătlucifid etla iș mucerp ,iițăteicos aetrap nid eranimircsid acinretup ,eițacude ed tuzăcs lulevin iș mănoițnem

31

.iicnum aţaip ep etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaosrep iirărgetni aeredev nî iţătivitca ed aeratlovzed urtnep enuiţca ed iiţcerid iş eiehc etnemele ronu aeracifitnedI

iicnum aţaip ep rol iirărgetni aeredev nî ,etatrebil ed etavirp tsof ua erac elec iş etatrebil ed etavirp elenaosrep ătnurfnoc es erac uc roliţătlucifid aeracifitnedI

ilibinopsid icitsitats rolirotacidni amsirp nid ,tseV-droN aenuigeR nî etatrebil ed etavirp rolenaosrep ieiţautis arpusa ulbmasna ed inigami ienu aereniţbO

:ecificeps evitceibO .iicnum aţaip ep rol aiţresni ezetilicaf ăs erac emargorp ed iirătlovzed aeredev nî ,tseV -droN aenuigeR nid ,etatrebil ed etavirp tsof ua erac elec iş etatrebil ed etavirp elenaosrep ătnurfnoc es erac uc ecificeps rolioven aeracifitnedi tirămru a luidutS

2. OBIECTIVELE STUDIULUI

51

.etatrebil ed etavirp rolenaosrep elicitsiretcarac – lanoiger levin al gineercS ,etatluzeR lulotipac nî etatlusnoc if top etaloc eletatluzer rai ,ertsaon rolirăticilos snupsăr ua enuigeR nid eleraicnetineP .eraosihcnî nî aerartni ed etnianî elanep etnedecetna uaeva ,erarecracnî amirp al ălfa es ișed ,erac aroleca lurămun ed iș mucerp ,evidicer uc rolenaosrep lurămun ed ițaseretni tsof ma ,aenemesa eD .eițneted nî aerartni ed etnianî aițapuco iș eițacude ed levin ,einte ,ătsrâv ,ălivic aerats ,ățnedizer ed luidem
• • • • • •

:ed eițcnuf nî etatrebil ed etavirp rolenaosrep lurămun al erivirp uc ecitsitats etad dnâticilos ,iinuigeR ela eraicnetinep 6 elec ertăc elaicifo irosircs esimirt tsof ua ,eramru nirP .iirătecrec a irărușăfsed ienub erasecen elanoițutitsniretni roliițaler iirilibats la aleca tsof a sap lumirP

1. Screening la nivel regional – caracteristicile persoanelor private de libertate

3. METODOLOGIE GENERALĂ

61

iuluranoitsehc luzac nî tanimreted a tolip luiduts nid roletnemurtsni a eracilpa ed iulusecorp a iș ,iruivretni vitcepser ,eranoitsehc al rolirusnupsăr azilanA .iițamrofni uc iirănimatnoc ătirotad ițunițed ed eram rămun nu al ațnuner a ărăf aigolodotem iș eletnemurtsni mătset ăs leftsa en-udnâțimrep ,ițnedizer ed cim iulurămun ătirotad etatinu ătseca taoițceles mA .urcul ed iuludom a iș roletnemurtsni aetatset etimrep en a urtnep jeD raicnetineP lulatipS al talepa ma ,aitșeca uc ăzaercul erac rolitșilaiceps a iș etatrebil ed etavirp elenaosrep urtnep roletnemurtsni a emrof iemirp aerarobale ăpuD

.aetseca uc ”ădnilgo nî” etarobale dniif ,tolip iuluiduts amru nî etatsuja eleranoitsehc eracelp ed tcnup ac tuva ua aitșeca uc ăzaercul erac iitșilaiceps iș ițunițed iitșof urtnep eletnemurtsnI .timirp lu-kcabdeef uc ățnadrocnoc nî etatsuja roiretlu iș )soj iam sircsed( tolip iuluiduts lurdac nî etatset tsof ua etnemurtsni etsecA .eraicnetinep nî ăzaercul erac iitșilaiceps urtnep uivretni ed ludihg iopa rai ,eițneted nî etalfa elenaosrep urtnep luranoitsehc tarobale tsof a tupecnî urtneP etatrebil ed etavirp tsof ua erac enaosrep uc ăzaercul erac iitșilaiceps urtnep

roleraicnetineP a elanoițaN iițătirotuA lurdac nî ăzaercul erac iitșilaiceps urtnep

:uivretni ed irudihg 2 i

etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosrep urtnep etatrebil ed etavirp elenaosrep urtnep

:eranoitsehc 2 ,ălaițini as amrof nî ,supuserp a iuluiduts aigolodoteM

3. Studiul pilot

ș

• •

2. Elaborarea formei iniţiale a chestionarelor

71

.ițunițed itșof uas ițunițed uc etcerid ițătivitca nî etacilpmi tnus erac roliru-GNO la iș PNA lurdac nid elenaosrep etaot uiduts al epicitrap ăs etagur tsof ua – eițneted nid etarebile enaosrep uc uas etatrebil ed etavirp enaosrep uc ăzaercul erac iitșilaicepS .uiduts al epicitrap ăs tagur dniif tunițed aeliert la eraceif ,eraotaela eițceles o ătazilaer tsof a – etatrebil ed etavirp elenaosreP

.ăratnulov tsof a uiduts al aerapicitrap ,eleranoitsehc tatelpmoc ua erac enaosrep ed airogetac ed tnerefidnI .taziv lupurg ed eițcnuf nî ,tirefid ătautcefe tsof a uiduts al roliț
napicitrap aeratceleS

.)iraicifeneb ilapicnirp ac uas( iraicifeneb ertnirp enaosrep etseca ua erac tiforp-non roliițazinagro lurdac nid iululanosrep la ,sela iam rad ,eratecrec ed rolirotarepo la tagujnoc trofe nu tsof a aetseca uc ăzaercul erac iitșilaiceps urtnep vitcepser iș eițneted nid etarebile elenaosrep urtnep roleranoitsehc aeracilpA .eturăpa elițătlucifid dipar anoițulos iș ineverp a urtnep ,VN-PTS lurdac nid eratecrec ed apihce uc ărutăgel ătnenamrep nî tsof a irotarepo ed apihcE .titic – sircs ed ițătlucifid uc rolenaosrep )elirusnupsăr adihg a ărăf( rotuja dnirefo iș roleranoitsehc a emigertnî nî aeratelpmoc ed es-udnârugisa ,ieigolodotem aeratnemelpmi nî tnatropmi lor nu tuva ua eratecrec ed iirotarepO .roleranoitsehc a eracilpa ed tceroc ludom iș ălareneg aigolodotem ,iuluiduts elevitceibo al erivirp uc eriurtsni ed secorp nu-rtnirp libalaerp nî tucert ua aitșecA .eratecrec ed irotarepo 4 ițacilpmi tsof ua roleraicnetinep lurdac nî roleranoitsehc aeracilpa urtneP

.tuzăcs eițacude ed levin nu uc elenaosrep urtnep selețnî ed roșu iam ,ilpmis iam inemret nî irăbertnî ronu aeralumrofer

Eşantionare

4. Aplicarea instrumentelor în forma lor finală

81

.tarobaloc ma erac uc elatnemanrevugnon roliițazinagro iiraicifeneb ertnirp ualfa es erac enaosrep eleca uiduts al epicitrap ăs etagur dniif ,ățneinevnoc ed lunu lapicnirp nî tsof a lunoitnașe – etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosreP

evidicer ertnid adaoirep ,evidicer ed rămun ,enuițcarfni ed pit ,eițneted nî etse pmit tac ed ,)ă(tacifilac etse erac nî eliiresem ,eițacude ed levin ,eigiler ,ățnedizer ed luidem ,etatilanoițan ,ălivic erats ,xes ,atsrâv :elanosrep iițamrofnI eraoiretna ăcnum ed elirucol al etautcefe/etazilitu etnematropmoc iș ețnitșonuc - enumoc rolețnetepmoc aeraulavE

raicnetinep nî ălanoiseforp eramrof ed irusruc al erapicitrap ,ăcnum ed col nu isăg ișî a urtnep sulp nî eitș ăs iubert ra ăc derc ec ,erarebile ăpud ăcnum ed col nu isăg ișî a ed ătupecrep aetatlucifid ,erarebile ăpud ăcnum ed col atuăc rov uinemod ec nî :erarebile ăpud acnuM

ieițneted adaoirep ep ăcnum al sei un erac urtnep evitom elelapicnirp ,iirărecracnî adaoirep ep iicnum ela etupecrep elejatnava ,ăzaercul uinemod ec nî :iuluraicnetinep lurdac nî ăcnum ed ațneirepxE

ăcnum ed col lumitlu al eraotirefer irimuțlumen ,etatăniărts nî ăcnum ed ațneirepxe ,ăcnum ed etrac ărăf erajagna ed ețneirepxe ,eițneted ed etnianî iicnum ațaip ep lututats ,eițapuco :eițneted ed etnianî ăcnum ed ețneirepxE

.eralucitrap rol ieițautis etavceda ,evitanretla etla ezeton ăs uas lusnupsăr ezeilated ăs rolenaosrep etimrep snupsăr ed ătnairav amitlu ,luzac etse ednu olocA .ădipar iș ăraoșu aeratelpmoc dnâcăf ,eregela al irusnupsăr ua 82 ,iuluranoitsehc ia imeti ed 43 iec ertniD .eratecrec ed rolirotarepo lurotuja uc ,ățaf nî ățaf tacilpa ,eraulaveotua ed ranoitsehc nu etse etatrebil ed etavirp elenaosrep urtnep lutnemurtsnI
Descriere generală

Aspecte urmărite

1. Chestionarul pentru persoanele private de libertate

4. INSTRUMENTE

02 erarebile al ed alanoiseforp eramrof ed irusruc al erapicitraP ăcnum ed col iunu ela etcepsa roletirefid ătadroca ațnatropmI ăcnum ed col iunu a eratuăc ed etnematropmoC erajagna ed elesnaș etșerc iș-a urtnep sulp nî ăcsaonuc el ăs iubert ra ăc ăredisnoc erac ep etcepsa ,ezercul ăs irod ra erac nî luinemod ,ăcnum ed col ua un erac urtnep evitom rolelapicnirp arpusa aițpecrep ,boj nu rotiiv ep isăg ișî a ed ătupecrep aetatlucifid :ăcnum ed col ua un erac enaosreP o ăcnum ed iulucol aerenițbo tatilicaf ua erac etcepsa ,etativitca ed uinemod :ăcnum ed col ua erac enaosreP o :iicnum ațaip ep lautca lututatS
• • • •

ăcnum ed col lumitlu al eraotirefer irimuțlumen ,etatăniărts nî ăcnum ed ațneirepxe ,ăcnum ed etrac ărăf erajagna ed ețneirepxe ;eițneted ed etnianî iicnum ațaip ep lututats ,eiţapuco :ăcnum ed elețneirepxE

.eralucitrap rol ieițautis etavceda ,evitanretla etla ezeton ăs uas lusnupsăr ezeilated ăs rolenaosrep etimrep ătnairav amitlu ,libisop tsof a ednu oloca rai ,eregela al irusnupsăr uc 72 erac ertnid ,imeti ed 73 era luranoitsehC .iicnum ațaip uc tropar nî enaosrep ed iirogetac ietseca elițătiralucitrap ednirprus a urtnep irăbertnî ion avetâc etaguăda tsof ua iș ițunițed rolitșof ivirtop es a urtnep etatpada tsof ua ranoitsehc iulumirp rolirăbertnî aetatirojam ,leftsA .eițneted nî etalfa elenaosrep urtnep lec uc ”ădnilgo nî” tarobale tsof a etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosrep urtnep luranoitsehC
Descriere generală

Apecte urmărite

2. Chestionarul pentru persoanele care au fost private de libertate

12

eițneted ed adaoirep ,)ă(tanmadnoc tsof a erac urtnep iinuițcarfni lupit ,)ă(tacifilac etse erac nî eliiresem ,eițacude ed levin ,eigiler ,ățnedizer ed luidem ,etatilanoițan ,ălivic erats ,xes ,atsrâv :elanosrep iițamrofnI eraoiretna ăcnum ed elirucol al etautcefe/etazilitu etnematropmoc iș ețnitșonuc :enumoc rolețnetepmoc aeraulavE etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaosrep a iicnum ațaip ep aițresni atilicaf ra erac elițăivitca/eliicivres al erivirp uc ainipO ăcnum ed col iunu aerisăg nî etanipmâtnî emelborp elelapicnirP

• •

22

ezetnemelpmi el ăs tacidni if ra erac ep elițătivitca iș arotseca lulor vitcepser ,iicnum ațaip ep eițneted nid etarebile rolenaosrep a erargetni ed rolesnaș aeretșerc nî ecilpmi es ăs rasecen if ra erac eliițutitsni al erivirp uc ainipO

etatrebil ed etavirp )tsof ua erac( rolenaosrep a ălanoiseforp eramrof iș ereilisnoc ed etatnemelpmi ițătivitca/etceiorP

ajagna es a ed iram esnaș uc rolenaosrep luliforp – ăcnum ed col nu isăg ișî a ed iram iam esnaș etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaosrep irefo ra erac eletcepsA

iicnum ațaip ep aerargetni nî etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosrep ed etanipmâtnî elocatsbo/ițătlucifid elelapicnirP

eițneted nid aerarebile ăpud elenaosrep ătnurfnoc es erac uc elapicnirp rolemelborP

:aeragitsevni tirămru ua erac esihcsed irusnupsăr uc irăbertnî ed eires o-rtnid etiutăcla tsof ua eletnemurtsnI .ăzaercul aitșeca erac uc lupurg ed eițcnuf nî etatpada dniif elirăbertnî ,ădnilgo nî )ele iș( etatlovzed tsof ua itș
ilaiceps urtnep uivretni ed elirudihG

3. Ghidurile de interviu pentru specialiştii ANP şi cei ai ONG-urilor care au ca beneficiari persoane care au fost private de libertate

32

7601 ;al rehG

001 ;jeD latipS

135 ;aţi rt siB

354 ;aeda rO

393 ;e ra M aiaB

144 ;e ra M utaS

r aicn etin ep er ac eif nî , eiţn et ed nî et alf a rol en aosr ep lur ămuN
.eraicnetinep 6 elec nid 3 al ed raod etunițbo dniif etad etseca ,eram iam ăsnî etse laer rol lurămuN .1102 luna nî tanoițidnoc etarebile eif ăs etacifinalp tnus 044 nițup lec enaosrep etseca ertniD .ertsaon iirăț lusnirpuc ep ed etatrebil ed etavirp elenaosrep ertnid %2,11 .acc dnâtnezerper ,enaosrep ed 5892 vitamixorpa uaiudzăg tseV-droN aenuigeR nid eleraicnetinep iuluiduts iirăutcefe atad aL .etad etlalelec urtnep tunițbo uidem lutnecorp uc etiucolnî tsof ua ăspil elirolav ,libisop tsof a ednu olocA .raicnetinep eraceif urtnep ițnezerp tnus un irotacidni iinu ,enuiger nid eleraicnetinep al ed etimirp etirefid rolicitsitats ătirotad ,ăc lutpaf ,tupecnî al ed ăcnî ,tanoițnem eiuberT .eletad etatceloc tsof ua dnâc icnuta ,0102 eirbmeced – eirbmetpes adaoirep nî ătnetsixe etatrebil ed etavirp rolenaosrep aițautis ătcelfer ăzaemru ec elec nî esircsed eletaD

1. Screening la nivel regional – date statistice cu privire la caracteristicile persoanelor private de libertate

5. REZULTATE

42

.eraoirepus iiduts ua uas elaeciltsop ilocș tivlosba ua ițunițed ertnid %4 raoD .)%83( laizanmig iș )%91( ramirp lulcic raod ezezilanif ăs tișuer ua erac iec ăguada es erac al ,)%01( etebaflana enaosrep ed tnaparf tnecorp nu iâtnî iam ăvresbo eS .eițacude ed tuzăcs levin nu ua etatrebil ed etavirp elenaosrep ,ulbmasna reP

.)%12( ămorr einte ed rolenaosrep ludnâr nid nivorp ,iinuiger a elareneg ieițalupop lurdac nî rol aerednop al mătropar en ăcad ,ițunițed ed eram rămun nU .tarutăla lucifarg ătara muc așa ,)%56( ănâmor einte ed tnus aetatirojam ,etatrebil ed etavirp rolenaosrep ainte etș
evirp ec aeec nÎ

%73 ;i ţirotă săceN

%43 ; janibucnoC

%91 ;iţiro tă săC

%6 ;iţa ţroviD %2 ;ivudăV

)etnecor p( ălivic aerats ed eițcnuf nî ,etatrebil ed etavirp ele naosre P

.raicnetinep nî aerartni ed etnianî )%43( janibucnoc nî uaiucol uas )%73( ițirotăsăcen uare ițunițed ertnid ițlum iam ieC .ina ed 06 iș 12 ertnî ăsnirpuc atsrâv ua )% 69( etatirojam rol aeram iș larur luidem nid nivorp ițunițed ertnid %53 ,rolicitsitats mrofnoC

52

%83 ;elaizanmig iidutS

%51 ;elaecil iidutS

%41 ;elanoiseforp ilocȘ %91 ;eramirp iidutS %2 ;eraoirepus iidu tS %2 ;ălaeciltsop ălaocȘ %01 ;ițebaflanA

)etnecorp( eițacude ed lule vin ed eițcnuf nî etatrebil ed eta virp rolenaosrep aițubirtsiD

%56 ;inâmoR %12 ;imo rR

%11 ; iraihgaM %3 ;eletl A
) etn ecorp( e int e ed e ițcnuf n î , et atr eb i l ed et av irp e l en aosr eP

62

%02 ;elanep etnedecetna uc itşividicereN %45 ;ăvidiceR %62 ;elanep etnedecetna ărăf itşividicereN

)etnecorp( evidicer ed eițcnuf nî ,etatrebil ed etavirp elenaosreP

.8002 luna nî lanoițan levin al etalucihev eletad etsep tcefrep epaorpa suparpus tnecorp - %47 al ăcidir es ievidicer a ălareneg atar leftsA .eraosihcnî nî aerartni ed etnianî elanep etnedecetna tuva ua ,erarecracnî amirp al ălfa es ișed ,erac ițunițed ertnid %02 ițla ăguada iam es aitșeca aL .etsividicer tnus etatrebil ed etavirp elenaosrep ertnid %45 ,ievidicer atar etșevirp ec aeec nÎ .etativitca ed iinemod etirefid nî ițajagna uare %22 raod ec pmit nî ,)%57( eițneted nî aerartni ed etnianî eițapuco o uaeva un rolenaosrep aetatirojaM

72 a ed ienaosrep aetaticapac al iş mucerp ,nijirps iş iiţamrofni erefo iî ăs top erac eţnitşonuc era ănaosrep o erac nî arusăm eredev nî era ,laicos lulatipaC )3( .iicnum aţaip ep iuluseccus la cinretup rotciderp nu eiutitsnoc ,etatizoires ,etsnic ,iicnum acite mucerp irolav iş rad ,irednirped ,eţnitşonuc al ărefer es erac tubirta ,namu lulatipaC )2( .esruser ărăf avenic tâced iram iam eţnatsid al dnirotălăc uas tivirtop avec ărapa ăs dnâtpetşa ,evitanretla ed ăgral iam ămag o-rtnid ăgaela ăs etimrep av işî tâcurtnî urcul e eratuăc nî talfa avenic urtnep ăsruser o tnus iinab ,leftsA .enaosrep ienu la cizif iş raicnanif lulatipaC )1( :iirogetac iert nî iţapurg if top erargetni ed elesnaş urtnep vitacilpxe laiţnetop uc iirotcaF ?iţuniţed rolitşof ela iicnum aţaip ep enâmăr a ed iş artni a ed elesnaş etaţneulfni if top dom ec nÎ ?rotăznupseroc dom nî titălp eif ăs iş iul iirăcifilac tivirtop eif ăs atseca rai ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs tuniţed tsof nu urtnep etse licifid ed uas roşu ed tâC .erarebile ăpud etatrebil ed etavirp rolenaosrep a iicnum aţaip ep erargetni ed rolesnaş arpusa tcefe nu ua erac iirotcaf tnus erac alfa a ed etse iuluiduts a etnenopmoc ietseca la lareneg lupocS .1102 eirbmotco nî ăţaf nî ăţaf etacilpa tsof ua eleranoitsehc rai rotaela iţatceles tsof ua iiţceibuS .%59 ed eredercnî ed levin nu urtnep ,%7,2 ed eraore ed ămixam ăjram o uc ,eraicnetinep icnic elec nid roliţuniţed aiţalupop urtnep vitatnezerper etse lunoitnaşE .jeD raicnetinep iululatips arpusa tolip ătnenopmoc o sulcni a iţuniţed ep lunoitnaşe ,sulp nÎ .iţuniţed rolitşof etacilpa eranoitsehc ed 33 iş mucerp ,eraM utaS iş aedarO ,alrehG ,aţirtsiB ,eraM aiaB :eraicnetinep icnic nid işela ,iţceibus ed 678 ed noitnaşe nu ep jadnos nu ăzab al era iţuniţed rolitşof a iicnum aţaip ep aenuizulcni dnivirp iirătecrec a ăvitatitnac atnenopmoC

2. Incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor care sunt sau au fost private de libertate. Componenta cantitativă

82

.ăzaeţneulfni el ec iş erajagna ed elevitcepsrep tnus erac )D ,ieiţneted atarud ep talumuca namu lulatipac etse erac )C ,ieiţneted aetnianî etatrebil ed etavirp elenaosrep ertăc ed talumuca namu lulatipac etse erac )B ,iicnum aţaip ep tcapmi nu aeva top erac ecifargomed-oicos etubirta ronu avitcepsrep nid iiţuniţed tnus enic )A :iţrăp urtap nî ătarutcurts etse azilanA

.rotămru lucifarg nî tatnezerper etse iezilana azab al ăts erac vitacilpxe ledoM .erarebile ăpud erajagna urtnep tităgerp niţup iam iş ineved a ed iş ,ăgnul ădaoirep o ats a ed ,eiţneted nî artni a ed elesnaş etşerc bals latipac nU .ieiţneted lutxetnoc ed taidem lunu iş tâc ,erajagna ed rolesnaş arpusa tcerid tcefe nu tâta ua latipac ed emrof iert eleC .ăsruser o eiutitsnoc ăs dnit eţnitşonuc ed esrevid iş esned eleleţeR .iţneilc uas ,irotajagna ,igeloc uc arobaloc

92
.59,0 ed eredercnî ed levin nu urtnep %1 bus etse eraore ed ămixam ajram ăc leftsa ,iţceibus ed 270.51 ed noitnaşe nu ăzab al era iş ,elatnemanrevuG iigetartS urtnep ieiţnegA adnamoc al tazilaer tsof a luidutS 3

ua erac elec tâced erenit iam ina iert uc eidem nî tnus ătad amirp urtnep esihcnî elenaosrep ,leftsA .ăvidicer iş roliţuniţed atsrâv ertnid arutăgel ăcidni 3 arugiF
roliţuniţed ludnâr nî roletsrâv aiţubirtsiD .2 arugiF

.
atsraV
66 36 06 85 65 45 25 05 84 64 44 24 04 83 63 43 23 03 82 62 42 22 02 81

0 1 2 3 4 5 6

.roliţuniţed ludnâr nî tâced ătacidir iam ina ed 52 uc ,ina ed 85 ed etse etluda ieiţalupop a eidem atsrâv ,3)9002 GSA( 9002 eirbmeced nî iirăţ aiţalupop urtnep vitatnezerper noitnaşe nu ep tazilaer jadnos nu-rtnÎ .irenit inemao ed etacidir iiţroporp dnâva roletsrâv a ărutcurts o ăcidni 2 arugiF nî etatnezerper eletaD

iţirotăsăc tnus %02 ;)iuluranoitsehc aeratelpmoc al rotuja ed eioven tuva ua %51( iţacude niţup iam ,)ina ed 33 etse eidem atsrâv( irenit iam ,)noitnaşe nî %59( iţabrăb iţlum iam tnus lautnecorp ,ălareneg aiţalupop uc eiţarapmoc nÎ
A. Cine sunt deţinuţii?

03

.ăcnum ed col iunu aerartsăp iş aerisăg urtnep ăsruser o etse laicos lulatipac erac nî arusăm nî iicnum aţaip ep iirărgetni arpusa vitacifinmes tcapmi nu aeva top iş )9002 GSA eletad uc aiţarapmoc ătara muc ăpud( roliţceibus a etuzăcs ietsrâv etrap nî raod ăzaerotad es tpaf tsecA .)4 arugiF( janibucnoc nî uaiucol erac uc irenetrap uaeva %04 rai ,etirotăsăc tnus etaveivretni elenaosrep ertnid %02 raoD
.itşividicer tnus erac rolec a vitcepser ,ătad amirp işihcnî tnus erac rolec ludnâr nî roletsrâv arutcurtS .3 arugiF

atsraV
6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 8

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

ăvidiceR

uN aD

.1 : 1 vitamixorpa dnineved ,ăzaezilibats es lutropar ,ătsrâv ătsaeca ăpuD .ina ed 03 bus tnus erac rolec ludnâr nid visulcxe epaorpa enivorp aţnerefiD .roiretna esihcnî tsof iam

13

.eralocş ieiţacude a etatilac ed iş ic etatitnac ed inemret nî raod un etse ălareneg aiţalupop iş iţuniţed ertnid aţnerefid ,lotipac iutseca a ălanif aenuiţces nî atăra rov muc aşA .%41 ua eraoirepus iiduts rai ,%54 ed tivlosba etse luecil ,esalc urtap bus ua erac iec %5 raod tnus ,9002 GSA luiduts nî ,pmit işaleca nÎ .etatlucaf o tivlosba ua %5 bus iş ,luecil tivlosba ua trefs nu bus ,esalc urtap tlum lec ua trefs nu etsep ,noitnaşe nî ,leftsA .ăralimis ătsrâv iş exes ep ărutcurts o ua erac enaosrep urtnep iirăţ a elareneg ieiţalupop la lec bus tlum ăralocş eiţacude ed levin nu ăcidni 5 arugif nî etatnezerper eletaD
.roliţuniţed a ălivic aeratS .4 arugiF
alivic aeratS
)a(vudav )a(tirotasacen )a(tatrovid janibucnoc )a(tirotasac 0

%3 %11 %72 %04 %02

01

02

03

P e r c e n t

04

05

23

.erargetnien ed ămertxe ămrof o dniif avidicer ,iicnum aţaip ep iinuizulcni arpusa tanmesnî tcefe nu era ăralocş eiţacude ed lulevin ăc lutpaf dnivirp tnemugra mirp nu meva ,leftsA .)6 arugiF( itşividicer tnus trefs nu raod etatlucaf uc iec ertnid ec pmit nî ,itşividicer tnus imiert ăuod ălaocş ărăf iec ertnid ,leftsA .tsividicer if a ed asnaş iş elanoiţacude emertxe eliirogetac ertnî ăcinretup ărutăgel o ăcidni eletaD
noitnaşe nid roliţuniţed la eiţacude ed luleviN .5 arugiF

ativlosba alaocs amitlU
etatlucaf alaeciltsop alaocs uecil

csetic as is uircs as uits uN alanoiseforp .alaocs al alaocs uizanmig 4-1 elesalc tsof ma uN

%4

%2 %51 %13 %02 %91

0

%8
01

02

03

33

.itşividicer tnus erac rolec a vitcepser ,ătad amirp işihcnî tnus erac rolec ludnâr nî ălanoiţacude arutcurtS .6 arugiF

ativlosba alaocs amitlU
cli e u p r o f e s oi n a al s c o a al g mi n a z ui c al s e el 1 4 s c r ui s si a c t ei s c s c o a al . N u s t ui s a N u a m f o s t al

f a c u t al t e

s c o a al p o s t cli e a al

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

ăvidiceR

uN aD

43

.)7 arugiF( ătsrâv ed eliirogetac etaot urtnep %001 etse aiţroporp ,ina ed 05 uc dnâpecnÎ .ina ed 54 ua erac iec urtnep %08 vitamixorpa al rainil dom nî iopa dnâcserc ,%02 bus eidem nî etse ăcnum ed etrac ătadoerv tuva ua erac rolec aiţroporp ,irenit iam iec urtnep ,leftsA .ăţneirepxe ed aspil etrap nî ăcilpxe iş ăraoiretna ăcnum ed aţneirepxe uc ăcinretup eiţaler o-rtnî etse etsrâv ep arutcurtS .etatrebil ed iţavirp if a ed etnianî ăcnum ed etrac uc ătadoicin tarcul ua un ,iţuniţed ertnid etatămuj etsep ed ,ătacidir eiţroporp o ăc lutpaf ăcidni iuluiduts eletaD ăcnum ed etrac ărăf %14 ,aitşeca ertnid ;etatăniărts nî roiretna tarcul ua iţnednopser ertnid %64 ăc lutpaf etse tnaseretnI .na nu ed tlum iam ed iremoş tnus iremoş ertnid %26 ;eiţazinmedni uc iremoş uare aitşeca ertnid %01 iamun rad ,eraosihcnî nî artni a ed etnianî iremoş uare %82 .)ărutlucirga nî %6 ,iiţcurtsnoc nî uarcul %02( etacifilacen icnum aeseda iam lec dnâtserp )%74( ăcnum ed etrac uc ătadoerv iţajagna tsof ua iţuniţed ertnid etatămuj ed niţup iaM .elareneg ieiţalupop a aec uc eiţarapmoc nî ătsedom ed mertxe ,eidem nî ,etse etatrebil ed etavirp rolenaosrep a ălanoiseforp aţneirepxE
B. Experienţă profesională

53

.reizac uaeva ăc lutpaf al erirefer caf %77 rai ,iţitălp enib iam eif ăs simrep a-el urgen al acnum ăc dnupsăr %96 ,rolirotajagna aiziced tsof a ăc nups %85 .tpaf tseca urtnep evitom etlum iam uas lunu ecidni ăs iţaticilos tsof ua ăcnum ed etrac uc ătadoicin tarcul ua un ăc snupsăr ua erac ieC
.ătsrâv ed eiţcnuf nî ăcnum ed etrac uc iţajagna tsof ua erac rolec aiţroporP .7 arugiF

atsraV
6 3 6 0 5 8 5 6 5 4 5 2 5 0 4 8 4 6 4 4 4 2 4 0 3 8 3 6 3 4 3 2 3 0 2 8 2 6 2 2 4 2 2 0 1 8

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06

uN aD acnum ed etrac uc tajagnA

%0.08 %0.001

63

.)9 arugiF( na nu ed tlum iam ed ăcnum ed col ărăf uare )%26( imiert ăuod epaorpa rai ,)8 arugiF( MFOJA aţnedive nî işircsnî uare un )%77( irutrefs iert etsep ,aitşeca ertniD .eiţneted ed etnianî iremoş uare ăc ămrifa )%82( iţnednopser ertnid trefs nu etseP
.MFOJA aţnedive eif ăs ărăf ,MFOJA al sircsnî rad eiţazinmedni ărăf ,eiţazinmedni uc :remoş ed lupiT .8 arugiF

%87

%41
MOFJA al sircsnî if a ărăF MFOJA al sircsni ,eitazinmedni araf remoS eitazinmedni uc remoS

%8

remoş ed piT

73

.)01 arugiF( ăcnum ed etrac ătad eraceif ed tuva ua trefs nu vitamixorpa raod iş ăcnum ed etrac ătadoicin tuva ua un imiert ăuod epaorpa ,etatăniărts nî tarcul ua erac iiţuniţed ertniD .rol aerispedep urtnep uas etciled ed aeretimoc urtnep eratnemilpus iizaco ărefo etatăniărts nî ăcnum al eracelp )2( ,etatăniărts nî ecelp ăs iş esupsiderp iam ,pmit işaleca nî ,tnus tnevcniled tnematropmoc iunu esupsiderp iam tnus erac elenaosrep )1( :corpicer dulcxe es un erac ,iiţacilpxe ed iirogetac ăuod era ăţnerefid ătsaecA .%01 bus etse etatăniărts nî tarcul ua erac rolec aiţroporp ,roliţuniţed a aec uc eralimis xes iş etsrâv ed ărutcurts o urtnep ,9002 GSA eletad nî ,pmit işaleca nÎ .ieiţneted aetnianî etatăniărts nî tarcul ua )%64( iţuniţed ertnid etatămuj epaorpa ăc lutpaf libacramer etsE
ieiţneted roiretna ăcnum ed col tuva a un lutnednopser erac nî iedaoirep ataruD .9 arugiF

na nu ed tlum iam

iulujamoş ataruD
inul 21-6 inul 6-4 inul 3-1

.
an u l o ed nitup iaM

%21

%8

%21

%5

0 01 02

%26

03 04 05 06 07

83

.)11 arugiF( luecil tivlosba ua un erac iec ertnî %01 bus irolav ed ăţaf ,etatăniărts nî ăcnum ed etrac uc tarcul ua etatlucaf ua erac iec ertnid emiert o etseP .luecil tivlosba ua erac rolec ludnâr nî imiert ăuod ed ăţaf ,%71 ed etse ălaocş ărăf iec ertnid etatăniărts nî tarcul ua erac rolec aiţroporp ,leftsA .etatăniărts nî ăcnum ed aţneirepxe iş roliţnednopser la eiţacude ed lulevin ertnî ăcinretup ărutăgel o ăsnî ătsixE .itşividicer tnus un erac rolec a uc erajagna ed iulupit a eraotănămesa eiţubirtsid o iş mucerp etatăniărts nî tarcul ua erac enaosrep ed eiţroporp işaeeca tcaxe ua itşividicer tnus erac ieC
.ăcnum ed etrac ărăf uas uc ,erajagna ed lupit iş etatăniărts nî ăcnum ed aţneirepxE .01 arugiF

?etatăniărts nî ătadoerv tarcul iţA
un araf iroetla ,acnum ed etrac uc iroenu ,ad acnum ed etrac araf ,ad acnum ed etrac uc ,ad 0 01

%6 %03

%11

02

%45

03 04 05 06

93 iş "roletlenu iş roletnemapihce aerisolof erpsed eleţnitşonuc" epaorpaednî ăzaemrU ."ăcnum ed lucol al etatănăs iş etatiruces ed elemron dnivirp eţnitşonuc" vitcepser ,"ion irurcul aţăvnî enib iam lec top muc erpsed eţnitşonuc" :iirogetac ăuod eleraotămru etaticilos tnevcerf iam lec dniif ac tacifitnedi ua iiţnednopser ,1 lulebaT nî esircsed ,etnitşonuc ed irupit ed ătsil o-rtniD .ăcnum ed lucol al tnevcerf etaticilos tsof if a ăredisnoc el iiţceibus erac ep eletnematropmoc iş elirednirped ,eleţnitşonuc erpsed ătailated enigami o ărefo iuluiduts eletaD .ăcnum ed eliiţidnoc iro ,iigeloc uc uas iifeş uc eliiţaler emelborp ed atsil nî ăcifitnedi emiert o bus iş ,--tuzăcs aerp luiralas--eraicnanif eletcepsa al ărefer es imiert ăuod ,eraoiretna ăcnum ed rolirucol aserda al icitirc tnus erac iec ertniD .etnatropmi irimuţlumen uas iţătlucifid tuva ua un ăc ăralced iţceibus ertnid etatămuJ .tatnurfnoc ua-s erac uc iţătlucifid ed irupit elelapicnirp ecifitnedi ăs iş tucert nid urcul ed aţneirepxe ezeulave işî ăs iţaticilos tsof ua iiţnednopseR
ăcnum ed etrac ărăf uas uc ,erajagna ed lupit iş etatăniărts nî ăcnum ed aţneirepxE .11 arugiF

ativlosba alaocs amitlU
etatlucaf alaecil -tsop uecil .forp 4 alaocs alaocs uizanmig -1 elesalc araf

.
%0 %02 %04 %06 %08 %001

un araf iroetla ,acnum ed etrac uc iroenu ,ad acnum ed etrac araf ,ad acnum ed etrac uc ,ad etatăniărts nî urcul

04 .)2 lulebaT( evitartsinimda irudecorp erpsed iş ,enamu esruser iş lanosrep erpsed ,gnitekram iş irăznâv erpsed ,etatilibatnoc iş eimonoce erpsed ,eiţartsinimda iş tnemeganam erpsed :eţnitşonuc ed iirogetac eleraotămru ertnid eraceif coled uas rar tisolof ua ăc ămrifa iţnednopser ertnid imiert ăuod vitamixorpa ,pmit işaleca nÎ .iţceibus ertnid %95 a luzac nî iroenu uas sed etaticilos tsof ua iiţneilc uc eliiţaler erpsed eleţnitşonuC .coled uas rar etaticilos tsof ua ac nups erac iec iş iroenu uas sed etaticilos tsof ua ăc nups erac iec ertnî ălage vitamixorpa eriţrăpmî o uc ,ăraidemretni eirogetac o-rtnî tnus eratceiorp iş etnemapihce erpsed eleţnitşonuC .ătadoicin etaticilos tsof ua-el un ăc ămrifa iţceibus ertnid imiert ăuod epaorpa ednu ,iulurotaluclac aerazilitu ed etagel eţnitşonuc ed airogetac ălfa es ămertxe ătlalaec aL
ăcnum ed col lumitlu al etaticilos tsof ua erac uc aţnevcerf iş eţnitşonuc ed irupiT .1 lulebaT

35 61 75 72 54 82 25

92 21 22 42 22 22 22

8 11 11 61 31 71 31

9 26 01 33 12 33 21

ion irurcul aţăvnî enib iam lec top muc erpsed eţnitşonuC rotaluclac ep emargorp ronu aerisolof ed etagel eţnitşonuC ăcnum ed lucol al etatănăs iş etatiruces ed elemron dnivirp eţnitşonuC roletlenu iş roletnemapihce aiţaraper erpsed ed eţnitşonuC iiţcurtsnoc nî eţnitşonuC eratceiorp ed eţnitşonuC roletlenu iş roletnemapihce aerisolof erpsed eţnitşonuC

sed

iroenu

rar

coled

?ăcnum ed col lumitlu al eţnitşonuc ed irupit eleraotămru etaticilos tsof ua sed ed tâC

.)1 lulebaT( ătaticilos sed uas iroenu dniif ac roliţnednopser aetatirojam ed ăsaela tsof a eţnitşonuc ed iirogetac urtap elec ertnid eraceiF ."iiţcurtsnoc nî eţnitşonuc"

14

.uiduts nî esulcni 61 ed lulatot nid iirogetac icnic ed tlum iam sela ua ie ertnid ertnid %94 raod iş ,eţnitşonuc ed eirogetac oicin ăcidni un iţceibus ertnid %41 .sed etaticilos tsof ua-el ăc ămrifa ie erac erpsed eţnitşonuc ed iirogetac ed lurămun ed eiţcnuf nî roliţnednopser aiţubirtsid citetnis ătatnezerper etse 21 arugiF nÎ
ăcnum ed col lumitlu al etaticilos tsof ua erac uc aţnevcerf iş eţnitşonuc ed irupiT .2 lulebaT
02 31 81 41 81 53 61 81 41 51 61 42 61 91 61 61 91 51 84 05 35 65 84 62 evitartsinimda irudecorp erpsed eţnitşonuC enamu esruser iş lanosrep ed eţnitşonuC gnitekram iş irăznâv ed eţnitşonuC etatilibatnoc iş eimonoce ed eţnitşonuC eiţartsinimda iş tnemeganam ed eţnitşonuC iiţneilc uc eliiţaler erpsed eţnitşonuC

sed

iroenu

rar

coled

ăcnum ed col lumitlu al eţnitşonuc ed irupit eleraotămru etaticilos tsof ua sed ed tâC

24

.etlalelec urtnep tâced ătacidir eracifilac uc ăcnum ed elirucol urtnep eram iam ărusăm o-rtnî reizac ua erac iec urtnep erajagna al irănimircsid elautneve ezelanmes ăs aetup ra tpaf tsecA .etrap ătla ed ep ,ătacidir etatixelpmoc uc elec iş ,etrap o ed ep ,eidem iş ăcim etatixelpmoc uc ăcnum ed elirucol ertnid ieiţcnitsid luzac nî ăcinretup etse aiţcnitsid :roiretna ăcnum ed lupit iş ăvidicer ertnid aiţaler ăzaertsuli 41 arugif ,pmit işaleca nÎ .ăcnum ed col lumitlu al rolirăticilos aetatixelpmoc iş eiţacude ed lulevin ertnî ăcinretup ărutăgel o ăcidni 31 arugiF
sed etaticilos tsof ua-el erac eţnitşonuc ed iirogetac ed lurămun ed eiţcnuf nî roliţnednopser aiţubirtsiD .21 arugiF
sed etaticilos eţnitşonuc ed irupit
0 0. 6 1 0 0. 5 1 0 0 .4 1 0 0.3 1 0 0. 21 0 0. 11 0 0. 0 1 00 .9 0 0.8 00 .7 0 0. 6 0 0. 5 00. 4 00 .3 0 0. 2 00. 1 0 0.

1

0

1

1

0

2 5 6 6 7 8 01 8 9 8 7 6

3

6
41

9

21

51

34
)71,0 = p ,50,0 = ateb( tnatropmi tcefe nu era un avidicer ăc lutpaf eniţsus ,ălpitlum eiserger ed ledom nu-rtnî roiretna ăcnum ed iulucol iiţătixelpmoc arpusa ievidicer la iş ieiţacude lutcefe natlumis ednirpuc erac ăzilana O 4

.exal iam eiţceles ed iiretirc uc ,libisop ,iş tuzăcs jamoş uc ădaoirep o-rtnî icnuta etalfa ,ăcnum ed col lumitlu uaeva iţuniţed ertnid etrap eram o erac al lutnemom al ainâmoR nî iicnum ieţeip lucificeps ed ătad if etaop ălibisop eiţacilpxe O .rotănămesa eiţacude ed levin nu uc inemao mărapmoc erac nî eliiţidnoc nî 4ăcnum ed iulucol iiţătixelpmoc arpusa ievidicer la suder ulbmasna ed tcefe nu ăcidni ătailated iam ăcitsitats ăzilana O
eiţacude ed lulevin iş ăcnum ed col lumitlu al sed etaticilos tsof ua-el erac eţnitşonuc ed iirogetac ed lurămun ertnid aiţaleR .31 arugiF
etnitsonuc ed iirogetac

00.7

00.6

00.5

00.4

00.3

00.2

00.1

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

etatlucaf alaeciltsop alaocs uecil alanoiseforp alaocs uizanmig 4-1 elesalc alaocs araf

ativlosba alaocs amitlU

44
.ălatot aiţairav nid %35 ăcilpxe erac irotcaf iert ăţnedive nî sup a erac ,)xamiraV ,sisylanA tnenopmoC lapicnirP( ălairotcaf ăzilana o ătisolof tsof A 5

.)iţneilc uc ereicogen ,roliţătivitca aeracifinalp( tnemeganam ed iţătivitca )3( iş ,)iulurotaluclac aerisolof ,eniărts ibmil( ătlanî iş eidem eracifilac uc roliţătivitca etaicosa elec )2( ,)ion irurcul ed aeraţăvnî erpsed eţnitşonuc ,etlenu tisolof ma .xe( ăcnum ed ăţaf irătneiro iş mucerp eidem iş ătuzăcs eracifilac uc elaudividni roliţătivitca etaicosa eţnitşonuc )1( :etcnitsid inuisnemid iert a lugnul a-ed etarutcurts tnus aetseca ăc lutpaf avresbo metup eţnitşonuc ed rolirupit a 5ătailated ăcitsitats ăzilana o-rtnirp toT
ăvidicer iş ăcnum ed col lumitlu al sed etaticilos tsof ua-el erac eţnitşonuc ed iirogetac ed lurămun ertnid aiţaleR .41 arugiF

00.7

00.6

eţnitşonuc ed iirogetac

00.5

00.4

00.3

00.2

00.1

%0 %02 %04 %06

ăvidiceR

uN aD

%08 %001

54 .ieţnevcerf a eramitse ed etpert urtap elec ertnî ălage epaorpa eiţubirtsid o uc iirogetac iş tâc ,-- acnum ăcsaeţătănubmî işî ăs etuja iî ăs erac iiţamrofni tatuăc ua ăc dnâmrifa iţceibus ertnid %98 -- tnevcerf dom nî etaticilos tsof ua erac iirogetac tâta ăţnedive nî dnânup ,etnematropmoc ed atsil ăzaetelpmoc 4 lulebaT

ăcnum ed col lumitlu al etaticilos tsof ua erac uc aţnevcerf iş etnematropmoc ed irupiT .3 lulebaT

05 35 94 53 21 12 41 25

92 71 42 12 8 51 12 23

11 01 21 41 11 51 91 9

01 91 61 03 96 94 74 6

tavrene ma-m dnac c senapats am as tuits mA ieiseforp e c i f i c e p s e l e t l e n u i ş el e t n e m a p i h c e t i s o l o f m A etceibo etirefid atum ,acidir a urtnep ăc izif aţrof tisolof mA e c i t a m e t a m el u c l a c t a z i l a e r m A ăniărts ăbmil o-rtnî imignul esre vid ed etnemucod sircs iş titic mA ăniărts ăbmil o-rtnî tibrov mA etnemucod esrevid tatcader mA egeleţnî ătaop ă m ă s e n i c ir o t â c n î l e f t s a c s e b r o v ă s t u i t ş m A

sed

iroenu

rar

coled

etnematropmoc ed irupit eleraotămru lutnednopser ezezilaer ăs tiubert a sed ed tâC

.)3 lulebaT( ecificeps etnemapihce tisolof ua ăc uas ,ăcizif aţrof tisolof ua ăc ,tavrene ua-s dnâc icnuta ăcsaenâpăts es ăs sed uas iroenu tuitş ua ăc nups %08 iş 07 ertnî ec pmit nî ,"egeleţnî ătaop iî ăs eniciro tâcnî leftsa" sed uas iroenu ecinumoc ăs tiubert ua ăc ămrifa iţceibus ertnid %48 .tnevcerf niţup iam uas tlum iam etaticilos tsof ua ec etnematropmoc irupit ed etsil ienu aeredulcni nirp ăcnum ed col iulumitlu aeraulave ednitxe luidutS

64

ăcnum ed col lumitlu al etaticilos tsof ua erac uc aţnevcerf iş etnematropmoc ed irupiT .4 lulebaT

34 04 23 05 63 37 07

43 42 52 92 22 71 91

21 11 61 01 21 5 4

11 42 72 11 03 5 7

urcul ed elinicras etaot azilaer a urtnep iţlalrolec la iş rad uirporp lupmit tiţrăpmî ma-iM elinicras azilaer aetup a urtnep iinab eiutlehc e s muc al erivirp uc i iziced taul mA i ţătivitca etirefid tanodrooc mA ro l aeravlozer urtnep iiţulos suporp ma iş tazilan a ma-el ,elemelborp tavresbo mA iiţneil c uc ireicogen tuva mA i igeloc iş tâc ue tâta tucăf ed m a e v a e c r a l c t s o f u a -i m i ş ă p i h c e n î t a r c u l m A aţnamrofrep cseţătănubmî imî ăs etuja ăm ăs er ac iiţamrofni ion uerem tatuăc mA

sed

iroenu

rar

coled

etnematropmoc ed irupit eleraotămru lutnednopser ezezilaer ăs tiubert a sed ed tâC

74

ieiţneted atarud ed eiţcnuf nî roliţnednopser aiţubirtsiD .51 arugiF

lutnednopser sihcnî etse pmit tâc eD
ina ed 02 etsep ina 02 - 51 ina 51 - 01 ina 01 - 5 ina 5 - 3 ina 3-1 na 1 - inul 6 inul 6-3 inul 3-1 anul o ed nitup iaM

%0

%2

%4

%01

%11 %22

%21

%8

%2

0

5

01

%92

51

02

52

03

.)51 arugiF( ina 01 ed tlum iam ed %6 rai ,ina iert ed tlum iam ed işihcnî tnus ie ertnid trefs nU .ina iert iş inul esaş ertnî ăsnirpuc ătarud o ed eiţneted nî tnus ,%15 ,iţceibus ertnid etrap eram iam aeC .samăr iam a-el erac eiţneted ed adaoirep dnivirp roliţnednopser elirămitse erpsed iş mucerp ,etatucexe iespedep atarud erpsed etailated iiţamrofni dnirpuc roliţuniţed arpusa iulujadnos eletaD

1102 iul lutişrâfs al ănâp iţarebile eif ăs ătpaetşa es iţnednopser nid imiert ăuoD .ina 5 ed tlum iam ed işihcnî tnus %6 raod iş na nu ed niţup iam ed işihcnî tnus %54 .ina 3 ed ăcim iam tsof a espedep ăuod elemitlu ertnî atarud ,itşividicer ertnid %05 a luzac nÎ .iro iert ed tlum iam ed %82 rai ,iro iert ed %61 ,iro ăuod ed %91 ,aitşeca ertnid ;işihcnî tsof iam ua iţnednopser ertnid %35 .ina 5,2 etse etatucexe iespedep a eidem ataruD .iiţneted ertnî etrucs edaoirep uc iş ,ăsuder vitaler ătarud ed ,elpitlum iiţneted ronu aţneirepxe ua iţuniţed ertnid iţlum iam ieC
C. Contextul detenţiei. Durată şi recidivă

84

eraoiretna iiţneted ed lurămun ed eiţcnuf nî roliţnednopser aiţubirtsiD .61 arugiF

eraoiretna iiţneted ed lurămun
00.4 00.3 00.2 00.1 00. 0

%31

%8

%9

%81

01

02

%25
03

04

05

06

.)71 arugiF( ina iod ed tlum iam etsep iţarebile eif ăs ătpaetşa es %71 raod iş ,)1102( rotiiv luna uas )0102 iul lulanif al tazilaer tsof a luiduts( atseca luna iţarebile if rov ăc nups %86 ,leftsA .na nu etsep niţup uas ,na nu ed sruced nî iţarebile eif ăs ătpaetşa es ăc ămrifa roliţnednopser a etatirojam aeraM .iro etlum iam ed tsof ua erac iec iş ătad o eiţneted nî tsof iam ua erac iec ertnî vitacifinmes dom nî egnitsid un eiţacude ed lulevin ,itşividicer eif ăs eram iam ăsnaş o ua tuzăcs eiţacude ed levin nu uc iec iş mucerp ,irenit iiţceibus ec pmit nÎ .)61 arugiF( iro etlum iam ed uas ăuod ed işihcnî tsof iam ua etatămuj ed tlum iam ,itşividicer ertniD .tucert nî işihcnî tsof iam ua )%84( iţuniţed ertnid etatămuj epaorpA

94

.ăvidicer urtnep eratnemilpus irăzilanep citametsis dom nî ăcilpa un eiţitsuj ed lumetsis ăc aeeca if ra ,eiţacilpxe ătla O .ărao auod a işihcnî tnus erac iec iş ătad amirp urtnep işihcnî iec ertnî eraotănămesa espedep al lanif nî ecudnoc erac tpaf ,ăcim iam etativarg o visergorp ăbia ăs dnit iiţneted al cudnoc erac eletciled ăc aeeca etse ,ălibizualp niţup ed lutsed rad ,ălibisop eiţacilpxe O .ihcev elec nid etatucexeen eliţrăp uc etatelpmoc tnus ion elespedep ,etciled ronu iirăteper luzac nî rai ,etanoiţidnoc irărebile etimrep erac aec tiunşibo dom nî etse eiţneted amirp erac nî eliiţidnoc nî roşu tacilpxe if etaop un tatluzer tsecA .)81 arugiF( eraoiretna iiţneted ed lurămun ed edniped un tatucexe ed samăr a erac iespedep atarud ,sela iam ,iş ,etatucexe iespedep atarud icin ,leftsA .etatucexe tnus aetseca erac nî iuludom a iş roliţnevcniled espedep etiubirta tnus erac nî iuludom arpusa erabertnî ed enmes elenu ăcidir erac ,rotăznirprus tpaf nu ăţnedive nî enup azilanA
iirărebile lutnemom dnivirp elirătpetşa ed eiţcnuf nî roliţnednopser aiţubirtsiD .71 arugiF

tarebile eif ăs lutnednopser ătpaetşa es dnâC
ina iod ed tlum iam etseP ina iod etseP rotiiv lunA atseca lunA 0 01 02 03 04 05

%71

%51

%22 %64

05 .iţuniţed ertnid %51 urtnep raod ăcilpa es ăsnî erinever ed lutcefe ,etrucs vitaler eiţneted ed eledaoirep dniif etaD .ina icnic ed ăgnul iam eiţneted o ua erac iec urtnep erinever o ed iţamru ,eiţneted ed ina icnic rolimirp lusrucrap ep iiredercnî a ăvisergorp eredăcs o ătara 91 arugif nid lucifarg ,leftsA .eiţneted nî tucertep lupmit ed eiţcnuf nî ăzairav eredercnî ed lulevin lef ec nî măulave ăs timrep en eletaD .laicos iululatipac a ătnatropmi ătnenopmoc o tperd ătivirp etse iş ,elibarovaf iiţidnoc nî enuiţcaretni ed aetaticapac cizerp erac elinidutita ertnid anu tperd ătaredisnoc tnevcerf etse coled uas eniţup iiţamrofni era lutceibus erac erpsed inemao nî aeredercnî ,pmit işaleca nÎ .pmit tlum ed işihcnî iec urtnep evitagen iam avec irăulave dnâva ,ieiţneted atarud ed eiţcnuf nî ezeirav ăs dnit ăcnum ed col iunu aerisăg dnivirp eliiţpecreP .ieiţneted roiretna lec ed tirefid etraof laicos txetnoc iunu eliiţidnoc nî abmihcs top es iicnum aţaip ep erargetni ed rolesnaş arpusa tcefe nu ua erac irednirped iş emron iş tâc ,inidutita elenu tâtA .işihcnî rolec arpusa etnatropmi ălaicos eraţăvnî ed etcefe ăbia ăs aiţneted ac tatpetşa ed etsE
eraoiretna iiţneted ed lurămun ed eiţcnuf nî iirărebile lutnemom dnivirp rolirătpetşa aiţubirtsiD .81 arugiF
?tarebile eif ăs lutnednopser ătpaetşa es dnâC
ina iod ed tlum iam etseP ina iod etseP rotiiv lunA atseca lunA %0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001 00.4 00.3 00.2 00.1 00.

eraoiretna iiţneted ed rămun

15

eiţneted nî tucertep lupmit ed eiţcnuf nî ătazilareneg eredercnî ed iululevin aiţairaV .91 arugiF

)ina( lutnednopser sihcnî etse pmit tâc eD
01 8 6 4 2 0

42 0.0= cit arda uQ qS R

I n c r e d e r e g e n e r a l i z a t a

25

.)02 arugiF( %05 ed ăţaf %44 :işihcnî tsof iam ua un erac iec tâced ăcnum ed iţătivitca nî iţacilpmi ătuzăcs iam eiţroporp o-rtnî tnus itşividicer tnus erac ieC .lujelirp tirefo a-s il un ăc nups )%36( imiert ăuod epaorpa ăzaercul un erac iec ertnid rai ,ieiţneted atarud ep csecnum ăc ămrifa iţnednopser ertnid %74 raod :etatămuj ed ăcim iam ăsnî etse ăcsaecnum ăs aizaco ua erac rolec aiţroporP .aerarebile ăpud iicnum aţaip ep ăraoşu iam eiţresni o al eiubirtnoc ăs top erac elecaoljim ertnid lunu eiutitsnoc ieiţneted atarud ep acnuM

.ăsaoigiler uas ăcivic eiţacude ,etatănăs urtnep eiţacude ,erazitebafla eracifilac ed irusruc nirp geleţnî %01 vitamixorpa aitşeca ertniD .ieiţneted atarud ep eracifilac ed irusruc al tapicitrap ua ăc ăralced %92 raoD .tazufer ua %31 rai ,etatănăs ed emelborp ua %32 ,iţaticilos tsof ua un ăc nups %36 ,ăcnum al sei un erac iec ertniD .ărutlucirga nî %01 ,eineţăruc ed iţătivitca nî %61 ,etnimăţlăcnî ăcirbaf %81 ,iiţcurtsnoc nî ăzaercul %33 ,csecnum erac iiţuniţed ertniD .ieiţneted atarud ep csecnum iţnednopser ertnid %74 .iicnum aţaip urtnep eracifilac iş eracudeer urtnep ăcim aerp tlum ărusăm o-rtnî ătisolof etse ieiţneted adaoireP
D. Contextul detenţiei. Munca în penitenciar

35

.irusruc al tapicitrap ua un erac iec ertnid %24 ed ăţaf ,ălanoiseforp ălaocş o uas luecil tivlosba ua irusruc al tapicitrap ua erac iec ertnid %75 .irusruc al tapicitrap ua erac iec ertnid %2 ed ăţaf ,ăcsaetic ăs iş eircs ăs uitş un ăc ăralced %11 ,irusruc al tapicitrap ua un erac iec ertniD .ătnairav auod a ărusăm eram nî niţsus )12 arugiF( eletatluzeR .ătacidir vitaler erităgerp uc iţuniţed tnus ,ăvirtopmid uas iicnum aţaip ep erargetni ed tacidir csir uc iec ertnid tnus eracifilac ed irusruc al tapicitrap ua erac iec ăcad măulave ăs etimrep en luidutS .ăsaoigiler uas ăcivic eiţacude ,etatănăs urtnep eiţacude ,erazitebafla ed irusruc iş eracifilac ed rolirusruc airogetac nî dulcni iţceibus ertnid %01 vitamixorpa tâcurtnî ,ăcim iam avec if aetup ra ălaer aiţroporP .ieiţneted atarud ep irusruc ed leftsa al tapicitrap ua ăc ăralced iţnednopser ertnid %92 raod ăsnî ,iţuniţed rolitşof a iicnum aţaip ep erargetni ed elemelborp auneta a ed tacidir laiţnetop uc msinacem tla nu eiutitsnoc eracifilac ed elirusruC
ieiţneted atarud ep acnum iş ăvidicer ertnid aiţaleR .02 arugiF
ieiţneted atarud ep ăcnuM

aD

uN

%0 %02 %04 %06 %08 %001

ăvidiceR

uN aD

45

.iro etlum iam ed esihcnî tsof ua erac rolenaosrep a aeeca ,erajagna ed rolesnaş avitcepsrep nid elibarenluv ed mertxe iirogetac ienu aeraovafed nî cinretup etraof irusruc etseca urtnep eiţceles-otua iş eiţceles ed msinacem nu ăcidni tpaf tsecA .eracifilac ed sruc nu al tapicitrap if ăs eiţneted nî ătad amirp urtnep ătalfa ănaosrep o tâced ăcim iam ăsnaş o era ăsihcnî tsof iam a erac ănaosrep o ăc lutpaf ătara 22 arugiF
ieiţneted atarud ep eracifilac ed irusruc al aerapicitrap iş eiţacude ed lulevin ertnid aiţaleR .12 arugiF
eracifilac ed irusruc al erapicitraP

aD

uN

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

etatlucaf alaeciltsop alaocs uecil alanoiseforp alaocs uizanmig 4-1 elesalc csetic as is uircs as uits uN.alaocs al tsof ma uN

ativlosba alaocs amitlU

55
.citsitats vitacifinmes levin nu era eiţacude ed lulevin raoD .avidicer iş )un uas mor( ainte ,eiţacude ed lulevin ,atsrâv tnus etnednepedni elec rai ,sruc al aerapicitrap etse ătnedneped ălibairav erac nî ,ăcitsigol eiserger ed eledom tisolof mA 6

.6irusruc al aerapicitrap iş tacidir eiţacude ed levin nu ertnî evitizop cinretup irutăgel ienu aţnezerp iş mucerp ,eracifilac ed irusruc nî aeredulcni iş ăvidicer ertnî irutăgel ienu aţnesba ămrifnoc ăxelpmoc iam ăcitsitats ăzilana O
ieiţneted atarud ep eracifilac ed irusruc al aerapicitrap iş ăvidicer ertnid aiţaleR .22 arugiF
ieiţneted atarud ep elanoiseforp irusruc al erapicitraP

aD

uN

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

ăvidiceR

uN aD

65
erarebile ăpud ăcnum ed col isăg iş-a ed avitcepsrep dnivirp roliţnednopser aiţpecreP .32 arugiF

%52 %03 %02

snupsăr-noN uerg etraoF uerG rosU rosu etraoF

%52

%91

. .. erarebile ăpud ăcnum ed col nu isăg av ăc ederc lutnednopseR

.iuluivretni lutnemom al ăcnum ed col aeva uiduts nî işnirpuc iec ertnid emiert o raod :iţuniţed iitşof ertăc ed tasecca ed licifid tnus ăcnum ed elirucol erac nî iicnum a eţeip ienu aeedi ăbarged iam eniţsus işihcnî tsof ua erac rolec arpusa ătazilaer aeratecreC .urcul ed etuac işî ăs ăzaemru erac iec urtnep ăsruser o etse ,msimitpo ed nmes nu tâced tlum iam etse ăvitizop eiţizopsid o ăsnî ,elaer elesnaş iş iiţpecrep ertnî iram eţnerefid atsixe top ,rugiseD .)32 arugiF( uerg etraof uas uerg urcul ed isăg rov işî ăc derc erac %54 ed ăţaf ,roşu etraof uas roşu urcul ed isăg rov işî ăc ămrifa snupsăr nu tad ua erac iec ertnid %55 :eiţneted ăpud ăcnum ed col nu isăg iş-a ed elesnaş ezeulave ăs iţaticilos tnus dnâc icnuta elage epaorpa iirogetac ăuod nî trapmî es roliţuniţed arpusa iulujadnos iiţnednopseR .iţnatropmi iam iec iiţnanimreted tnus ainte iş ăcnum ed ieiţargim aţneirepxe ,ălaicos erargetni ed lareneg lulevin ,tucert nid ăcnum ed eleţneirepxE .roliţucsonuc a uas ieilimaf aetrap nid roletiziv aţnevcerF .7 - aintE .6 - elagel etca uc etatăniărts nî ăcnum ed ăţneirepxE .5 - elagel etca uc ăcnum ed ăraoiretna aţneirepxE .4 - ătateper avidiceR .3 - iicnum aţaip ep ăzitrepxe ed luleviN .2 - eiţacude ed luleviN .1 :ieiţneted aeranimret ăpud erajagna ed rolevitcepsrep arpusa tnatropmi tcefe nu uc irotcaf ed iirogetac etpaş ăţnedive nî enup luidutS
E. Perspective pentru incluziune pe piaţa muncii după eliberare

75

.)%21( imor roliţnednopser luzac nî tâced elbud tâced tlum iam iş )%82( eraotănămesa tnus ăcnum ed roşu isăg rov işî ăc ămrifa erac rolec eliiţroporp iraihgam uas inâmor tnus erac roliţnednopser ludnâr nÎ .aintE .6 .)52 arugiF( etatăniărts nî tarcul ua un erac iec ertnid %02 iş ăcnum ed etrac ărăf iamun tarcul ua erac iec ertnid %82 ,ărăf iş ăcnum ed etrac uc iş tarcul ua erac iec ertnid %63 ed ăţaf ,ăţniruşu uc urcul ed isăg rov işî ăc ămrifa elagel etca uc tarcul ua erac iec ertnid etatămuj epaorpA .elagel etca uc etatăniărts nî ăcnum ed aţneirepxE .5 .)42 arugiF( ăcnum ed etrac uc tarcul ua un erac rolec ludnâr nî %81 uc tarapmoc ,urcul ed ăcsaesăg işî ăs roşu etraof if av el ăc ăredisnoc ăcnum ed etrac uc tarcul ua erac iec ertnid emiert O .elagel etca uc ăcnum ed ăraoiretna aţneirepxE .4 .ăcnum ed col iunu aerisăg al erivirp uc itşimitpo tnus erac rolec ieiţroporp a ătnatropmi eredăcs o ed ătiţosnî etse ătateper avidicer ,ătad o işihcnî tsof iam ua erac iec iş eraosihcnî al ătad amirp iţalfa iec ertnî ălage vitamixorpa etse urcul ed roşu isăg rov işî ăc ăredisnoc erac rolec aiţroporp ec pmit nÎ .ătateper avidiceR .3 .6,2 lurocs eidem nî ua 01 bus tisolof ua erac iiţceibus ec pmit nî ,)"uerg etraof" ănmaesnî 4 ,... ,"roşu etraof" ănmaesnî 1( urcul ed isăg iş-a ed elesnaş dnivirp aerabertnî al 5,1 lurocs eidem nî ua uiduts nî esulcni irednirped uas eţnitşonuc ed iirogetac ed 42 ed atsil nid 02 etsep tisolof ua erac iiţceibuS .iicnum aţaip ep ăzitrepxe ed luleviN .2 .eraoirepus iiduts ua erac iec ertnid %34 iş uecil ua erac iec ertnid %43 ed ăţaf ,urcul ed ăcsaesăg işî ăs roşu etraof if av el ăc ăredisnoc esalc urtap ed niţup iam ua erac iec ertnid %51 raod ,leftsA .eiţacude ed luleviN .1 :tnatropmi tcefe nu ua erac irotcaf ed iirogetac etlum iam ăţnedive nî nup eletaD ?ăcnum ed col isăg iş-a ed elesnaş dnivirp roliţnednopser eliiţpecrep ăzaeţneulfni emuna eC

85
.htap ăzilana nirp etazilaer tsof a azilanA 7

.etuzăcs iam rolesruser la tcefe nu libaborp ,imor roliţuniţed luzac nî etuzăcs iam ,roletiziv ieţnevcerf luidemretni nirp visulcxe epaorpa etimsnart es ămor ainte al ieţnenetrapa la vitagen lutcefe ăc lutpaf talanmes ătirem ieinte luzac nÎ .einte ed iopa iş ,ăcnum ed etrac ed iulurcul aţneirepxe ed etamru ,ăcnum ed ieiţargim aţneirepxe iş roletiziv aţnevcerf tnus etnatropmi iam eleC .7etcefe ed iirogetac etpaş rolec ieţnatropmi a enidro o ăţnedive nî etaocs ătailated iam ăcitsitats ăzilana O
.ăcnum ed etrac uc urcul ed aţneirepxe iş erajagna ed elevitcepsrep dnivirp iiţpecreP .42 arugiF

erarebile ăpud ăcnum ed col iunu aerisăg dnivirp iiţpecreP
uer g etraoF uerG rosU ros u etraoF %0.0

%0.02

% 0. 04

% 0. 06

uN aD

% 0. 0 8

acnum ed etrac uc tajagnA

%0.0 01

.)42 arugiF( )coled iţatiziv tnus un erac iec urtnep %11 iş inul avetâc al ătad o iţatiziv iec urtnep %61 ,ănul ep iro avetâc ed iţatiziv iec urtnep %82( ăcnum ed col iunu aerisăg al erivirp uc itşimitpo tnus erac rolec ieiţroporp a ătnatropmi eredăcs o ed ătiţosnî etse ieţnevcerf aeredăcs ,lanâmătpăs iţatiziv tnus erac iec ertnî ălage %04 etsep ed etse urcul ed roşu isăg rov işî ăc ăredisnoc erac rolec aiţroporp ec pmit nÎ .roliţucsonuc a uas ieilimaf aetrap nid roletiziv aţnevcerF .7

95

.roliţucsonuc iş ieilimaf rolirbmem roletiziv aţnevcerf iş erajagna ed elevitcepsrep dnivirp iiţpecreP .62 arugiF

erarebile ăpud ăcnum ed col iunu aerisăg dnivirp iiţpecreP
uerg etraoF uerG rosU rosu etraoF %0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

roletiziv aţnevcerF

etiziv csemirp uN inul avetac al atad o anul ep iro avetac ed lanamatpas

etatăniărts nî ăcnum ed aţneirepxe iş erajagna ed elevitcepsrep dnivirp iiţpecreP .52 arugiF

erarebile ăpud ăcnum ed col iunu aerisăg dnivirp iiţpecreP
uerg etraoF uerG rosU rosu etraoF %0.0 %0.02 %0.04 %0.06 %0.08 %0.001

un araf iroetla ,acnum ed etrac uc iroenu ,ad acnum ed etrac araf ,ad acnum ed etrac uc ,ad etatăniărts nî acnuM

06
.%001 ed eram iam etse amus ,eramru tperd iş ,snupsăr ed etnairav etlum iam ăgaela ăs aetatilibisop tuva ua iiţnednopseR 8

nî ăcnum ed ăţneirepxe ajed tuva ua erac enaosrep tnus ecelp ăs ăzaenoiţnetni erac iec ărusăm ec nÎ .iicnum aţaip ep rol aerargetni urtnep eiţulos o etse etatăniărts nî aiţargim ăc ăredisnoc erac rolec aiţroporp ălibacramer uon nid etsE
erarebile ăpud ăcsaesăg lî ăs ătpaetşa es iiţnednopser erac ep ăcnum ed lucol dnivirp iiţpecreP .72 arugiF

.8)72 arugiF( roiretna uarcul erac nî aec tâced etatilacol ătla o-rtnî if av ăc nups %81 rai ,iirătsera lutnemom nid lec ed tirefid if av ăc nups trefs nu ,ăcnum ed col işaleca if av ăc ămrifa emiert o ,etatăniărts nî ăcnum ed col nu ăcidni )%54( ie ertnid etatămuj epaorpa ,leftsA .erarebile ăpud ăcsaesăg ăs iiţnednopser ătpaetşa es ăcnum ed col ed lef ec erpsed iiţamrofni ărefo iuluiduts eletaD .urcul ed etuac işî ăs muc uitş un ăc sups ua %9 rai ,iicnum aţaip ep ăturec etse erac eiresem o uitş un ăc snupsăr ua %71 ,iulureizac azuac nid erajagna al iţătlucifid ăbia ăs ătpaetşa es ăc tamrifa ua )%06( etatămuj ed tlum iaM .ezejagna es ăs acrecnî rov dnâc icnuta aeva rov el ăc derc erac ep etnatropmi iam elec eliţătlucifid tnus erac iţabertnî tsof ua iiţnednopseR

16

.iirăţ arafa nî urcul ed atuăc iş-a ed aiţnetni tnevcerf iam ua ,)82 arugiF( esihcnî tsof iam ua erac elec iş mucerp ,erenit elenaosrep ,leftsA .etatăniărts nî arcul a ed ieiţnetni ia irotciderp iod tnus avidicer iş atsrâV
.tucert nid etatăniărts nî ăcnum ed aţneirepxe iş etatăniărts nî ăcnum ed col iunu aerisăg ertnid aiţaleR .5 lulebaT

latoT AD UN etatăniărts nî ăcnum ed col nu isăg av ăc ederc lutnednopseR

%0.001 %0.001 %0.001 %0.001 %0.001 197 524 64 532 58 %8.54 %6.43 %9.06 %3.16 %6.05 263 741 82 441 34 %2.45 %4.56 %1.93 %7.83 %4.94 924 872 81 19 24 latoT un ărăf iroetla ăcnum ăcnum ,ăcnum ed etrac uc ed etrac ed etrac uc ,ad iroenu ,ad ărăf ,ad etatăniărts nî ãcnum ed aţneirepxE

.)5 lulebaT( etatăniărts nî tarcul ua un erac iec ertnid %53 ed ăţaf ,etatăniărts nî urcul ed atuăc ra-iş ăc nups ăcnum ed etrac ărăf tarcul ua erac iec ertnid %16 .uon nid etatăniărts nî urcul ed isăg rov işî ăc derc etatămuj raod ,ăcnum ed etrac uc tarcul ua erac iec ertniD .noitnaşe nid %72 raod ătnizerper uon nid ecelp ăs ăzaenoiţnetni iş tsof ua erac iec :ătelpmoc if a ed etraped etse iirogetac ăuod elec ertnî aerenuparpus ,etatăniărts nî urcul ed etuac işî ăs iţaseretni if ra ăc ămrifa erac roliţnednopser a aec uc ălage epaorpa etse etatăniărts nî ajed tarcul ua erac rolec aiţroporp işed ăc ătara eletaD ?etatăniărts

26

.aitşeca urtnep etanmesnî iţătlucifid ăţnuna ,ina iod iimitlu nid ăcimonoce ăzirc ed etatcefa iam elec eliinemod ertnid lunu ,iiţcurtsnoc nî iţătivitca ed iţaseretni tnus erac rolec a eram aiţroporp ,ăsnî pmit işaleca nÎ .iţuniţed ed ieiţalupop la tsedom eiţacude ed lulevin uc tneurgnoc tatluzer ,tuzăcs eracifilac ed levin nu ătisecen erac etativitca ed iinemod ăcidni iţnednopser ertnid imiert ăuod ,leftsA .)92 arugiF( iicivres nî %21 rai ,ărutlucirga nî %02 ,iiţcurtsnoc nî ăcnum ed col nu libaborp etse ăc ămrifa )%84( ie ertnid etatămuj epaorpA .iiţnednopser urcul ed ăcsaesăg işî ăs ătpaetşa es etativitca ed iinemod ec nî ătara luidutS
ăvidicer iş etatăniărts nî ăcnum ed col iunu aerisăg ertnid aiţaleR .82 arugiF
uN

ăvidiceR

aD

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06

AD UN

%0.08 %0.001

etataniarts ni acnum ed col nu isag av ăc ederc lutnednopseR

36

.esalc 4-1 tivlosba ua %91 rai ălaocş al tsof ua un ăc ăralced %8 raod erac nî eliiţidnoc nî ,)03 arugiF( %33 :ăcsaetic ăs iş eircs ăs eitş ăs irod ra-iş ăc nups erac rolec aiţroporp etse ,rotăznirprus lutot uc etse eC .tnezerp nî csonuc el erac ep )elec uas( aec tâced eiresem ătla o eţevnî ăs irod ra-iş )%53( emiert o etsep niţuP .lurotaluclac ăcsaesolof ăs eţevnî ăs atuja ra-i ăc snupsăr ua latot nid emiert o ăc lutpaf tuniţer ed tnatropmi etsE ?erarebile ăpud ăcnum ed col nu isăg a urtnep sulp nî eitş ăs iubert ra ăc derc ec iţabertnî tsof ua iţuniţed ed lunoitnaşe nî işnirpuc iiţceibuS
erarebile ăpud ăcnum ed col ăcsaesăg işî ăs ătpaetşa es iiţnednopser erac nî luinemod dnivirp iiţpecreP .92 arugiF

46

.rotaluclac ep ezercul ăs eţevnî ăs cserod işî etatlucaf o tivlosba ua erac iec ertnid %83 vitcepser ,ălaeciltsop ălaocş o uas luecil tivlosba ua erac iec ertnid )%43( emiert o etsep ăc lutpaf ed iş ătirătnî etse iulutnevlosba la erităgerp ed minim levin nu ăzaetnarag un lanoiţacude levin timuna iunu aerivlosba erac ăpud aeedI .etatlucaf o tivlosba ua ăc ămrifa erac iec ertnid %6 iş uecil nu tivlosba ua erac iec ertnid %81 ,luizanmig tivlosba ua erac iec ertnid %52 ,esalc urtap iş anu ertnî ua erac iec ertnid %16 ,ăcsaetic ăs iş eircs ăs eţevnî ăs cserod işî ăc snupsăr ua ălaocş ărăf iec ertnid %18 ăc lutpaf ătara eletaD .etivlosba ilocş iemitlu lulevin iş lanoiţcnuf lumsitebaflana ertnid aiţaler ătnizerper 13 arugiF .ainâmoR nid roliţluda a ălareneg aiţalupop nid eiţacude ed levin işaiuleca la tnevlosba iunu ela tâced ecarăs iam ălaocş nî etişusnî eţnitşonuc ,eidem nî ,era icia iţaiduts roliţuniţed aiţalupop nid )levin tla eciro ed uas( esalc urtap ed tnevlosba nu ,etnivuc etla uC .iululotipac a enuiţces amirp nî ătitnima ,etatitnac ed aec ed ăţaf sulp nî ,iţceibus ertăc ed etişusnî elamrof ieiţacude a etatilac ed ămelborp o ,eratelpmoc ed irore elautneve elenu ed olocnid ,ăcidni ătacidir aiţroporP
.ăcsaetic ăs iş eircs ăs eitş ăs aţăvnî a urtnep aţnireferp ed eiţcnuf nî roliţnednopser aiţubirtsiD .03 arugiF

%76 %33

uN aD

ăcsaetic ăs iş eircs ăs eitş ăs erarebile ăpud sulp nî eitş ăs iubert ra ăc ederc lutnednopseR

56

.)23 arugiF( %61 raod ed lutenretni rai ,)%12( iţnednopser ertnid trefs nu ed niţup iam ed ătacidni etse MFOJA .)%23( rolirotajagna a ătcerid aeratcatnoc ed etamru ,)%93( eleţnitşonuc iş iineteirp ,ărusăm ălage nî vitamixorpa iş ,)%04( iiţacilbup etla iş eleraiz tsof ua iregela etnevcerf iam eleC .iţarebile if rov ec ăpud urcul ed etuac işî ăs ăzaenoiţnetni dom ec nî iş iţabertnî tsof ua iiţceibuS
.ăcsaetic ăs iş eircs ăs eitş ăs aţăvnî a urtnep aţnireferp iş roliţnednopser la ăralocş eiţacude ed lulevin ertnid aiţaleR .13 arugiF

ătivlosba ălaocş amitlU
alaecil -tsop etatlucaf alaocs uecil alanois 4 ălaocş -eforp alaocs uizanmig -1 elesalc ărăf

%0 %02 %04

ăcsaetic ăs iş eircs ăs eţevnî ăs etşerod işî lutnednopseR

uN aD

%06 %08 %001

66

.)33 arugiF( eraoirepus iiduts uc iec urtnep %23 iş luecil tivlosba ua erac iec urtnep %72 etse ,ălanoiseforp ălaocş o tivlosba ua erac iec urtnep iş mucerp ,luizanmig tivlosba ua erac iec urtnep %31 etse ,esalc 4-1 ua erac iec urtnep iş mucerp ,ălaocş ua un erac iec urtnep %51 ed etse lutenretni ăcsaesolof ăs amru ra erac rolec aiţroporp ,leftsA .ăsnetni etraof icin iş ărainil etse un ărutăgel ătsaeca ,roliţnednopser la eiţacude ed lulevin iş ăcnum ed col iunu aerisăg urtnep iulutenretni aerazilitu ertnî ăvitizop arutăgel o ătsixe işed ăc tavresbo ed tnaseretni etsE
)elpitlum irusnupsăr( erarebile ăpud ăcnum ed col iiţuniţed atuăc rov işî dom ec nÎ .23 arugiF

76

.eiţacude ed lulevin iş ăcnum ed col iunu aerisăg urtnep iulutenretni aerazilitu ertnid aiţaleR .33 arugiF

ativlosba alaocs amitlU
alaecil -tsop etatlucaf alaocs uecil alanois -eforp uizan alaocs -mig 4-1 alaocs elesalc araf

%0.0 %0.02 %0.04 %0.06

aD uN tenretni ep etatuac ăcnum ed irutnunA

%0.08 %0.001

86

.ătad amirp urtnep işihcnî iec tâced urcul ed isăg iş-a ed iram iam iţătlucifid ua işihcnî tsof iam ua erac ieC .avidiceR .4 .elibarenluv iam tnus enaosrep eniţup uc iş esnetni niţup elaicos iiţaler ua erac elenaosreP .laicos lulatipaC .3 .iţlaliec uc tropar nî urcul ed ăcsaesăg işî ăs icim iam esnaş ua etatăniărts nî tarcul ua un erac elenaosreP .etatăniărts nî urcul ed aţneirepxE .2 .ilibarenluv iam tnus ăcnum ed etrac uc tarcul ua un erac iec iş mucerp ,esrevid niţup irednirped uc ieC .iicnum aţaip ep ăraoiretna aţneirepxE .1 :eracifilac ed irusruc nî iş ăcnum ed iţătivitca nî sulcni if a ed tuniţed iunu elesnaş ăcsaerc ăs iubert ra erac etubirta eleraotămru ăţnedive nî sup a aeratecreC .iţuniţed iţlaliec uc tropar nî etatnezerperbus uas lage etatnezerper tnus iicnum aţaip ep iirărgetni avitcepsrep nid elibarenluv iam elec eliirogetac ,leftsA .erităgerp ed irusruc nî işulcni tnus erac iec iţatceles tnus erac nî lulef ed eniţ eiţneted ed lautca iulumetsis a ărojam ăţneicifed o ,irutsoc işaeleca urtnep iş raihC .etatinutropo ed elirutsoc iş mucerp ,ieiţneted elirutsoc ,eiţitsuj ed iulutca elirutsoc--tceridni iş ,--rolemitciv esuda ebugap--ieţnevcniled tcerid etaicosa elec tâced icim iam tlum tnus ievidicer aerineverp urtnep elaicos elirutsoC .irusruc rotseca aţneicife dnivirp erabertnî ed enmes ăcidir luiduts ,sulp nÎ .eizulcnoc ătsaeca niţsus eracifilac ed irusruc nî işulcni iţuniţed ed icim eliiţroporp iş mucerp ,ăvidicer ed ătacidir ataR .etatrebil ed etavirp rolenaosrep a iicnum aţaip ep erargetni ed elesnaş etşerc a urtnep tisolof niţup aerp elaicos iirăţăvnî la txetnoc nu ătnizerper eiţneted ed adaoireP
Concluzii

96

.tseV droN aenuiger nid eleraicnetinep nid iţuniţed ed 678 tapicitrap ua erac al etatrebil ed etavirp rolenaosrep a iicnum aţaip ep aenuizulcni dnivirp evitatitnac iirătecrec amru nî etuniţbo ielec ăratnemelpmoc enigami o irefo rov elE .soj iam etader if rov etatluzer elelapicnirP .elapicnirp elemet acifitnedi es a urtnep etazilana iş esircsnart tsof ua aetsecA .eratecrec ed irotarepo urtap iec ertăc ed esihcsed irăbertnî uc uivretni ed irudihg ronu azab ep etazilaer tsof ua eliruivretnI .iicnum aţaip ep eiţneted nid etarebile rolenaosrep a erargetni ed elesnaş etşerc a urtnep ecilpmi es ăs rasecen if ra iiţutitsni ec ,atuja i-a urtnep etatnemelpmi iubert ra iţătivitca/etceiorp ed irupit ec ,ăcnum ed col nu isăg iş-a nî iram iam esnaş etatrebil ed etavirp enaosrep ienu irefo ra erac elicitsiretcarac tnus erac ,iicnum aţaip ep argetni es a ed aeracrecnî nî eiţneted nid aerarebile ăpud elenaosrep ătnurfnoc es erac uc emelborp elelapicnirp tnus erac ,esihcsed irăbertnî ronu lurotuja uc ,tagitsevni ua-S .libarenluv purg iutseca ela iicnum aţaip ep erargetni ed rolesnaş arpusa tcefe ua erac irotcaf iilapicnirp ,iţuniţed iitşof uas iiţuniţed uc ăzaercul erac rolitşilaiceps avitcepsrep nid ,tnus erac alfa a ed etse iuluiduts a etnenopmoc ietseca la lareneg lupocS .laicos tnetsisa uas urtnec rotcerid ,reilisnoc ,golohisp ed aiţcnuf ua roliru-GNO iiţajagnA .toerp uas cinhet tnega ,erehgevarpus vitarepo lanosrep ,rotcepsnibus uas )enaosrep 3( vitrops rotinom ,)enaosrep 3( tcnujda rotcerid ,)enaosrep 4( eiţacude uicivres feş ,)enaosrep 7( laicos tnetsisa ,)enaosrep 01( rotacude ,)enaosrep 01( golohisp ed aiţcnuf ua uiduts al tapicitrap ua erac eraicetinep nid iiţajagnA .iţuniţed rolitşof uas roliţuniţed ăzaeserda es erac emargorp ua erac eucseR iş amahuR ,pihswolleF nosirP roliru-GNO ia iţajagna 01 uc iş mucerp ,jeD latips iş eraM utaS ,aedarO ,alrehG ,aţirtsiB ,eraM aiaB roleraicnetinep ia iţajagna uc iruivretni ed 44 etazilaer tsof uA .etatrebil ed etavirp tsof ua erac enaosrep uas etatrebil ed etavirp enaosrep iraicifeneb iş ac ua erac eliru-gno nî uas eraicnetinep nî ăzaercul erac iitşilaiceps uc etazilaer iruivretni ăzab al era iţuniţed rolitşof a iicnum aţaip ep aenuizulcni dnivirp iirătecrec a ăvitatilac atnenopmoC

3. Incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor care sunt sau au fost private de libertate. Componenta calitativă

07

nî uas abmihcs es a nî eiţavitom uas seretni nu icin ua un aieca ed iş ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs ăsnaş o icin ua iam un iulureizac ătirotad ăc derC .eiţneted nî ăraoşăfsed es erac rolemargorp lurdac nî etadroba eletceibus ed ăţaf seretnized ătsefinam iţuniţed iţlum ,”aţăvnî top iam un ăc ădaerc ăs ecaf iî ătivirtop atsrâv al ălaocş tucăf ua un ăc lutpaF„ .raicnetinep nid eliţătivitca al apicitrap a ed iş abmihcs es a nî ieiţavitom aspil ătnizerper o ătnatropmi ămelborp O .”eracifilac ed sruc nu iş iifotnap„ uats ăţnalab nî icăc eracifilac al ăţnuner ăcnum al ăsai ăs aetatilibisop ărefo es il ăcaD .ejatnava eniţbo a urtnep ,lamrof raod ezezilaer es ăs iuluraicnetinep lurdac nî ăraoşăfsed es erac eliţătivitca nî aeracilpmi iro etlum ed ac ecaf ec aeec taidemi gitşâc cuda el erac iţătivitca nî raod ăcilpmi es ,rotiiv ed ăţaf etsilaeren irătpetşa ua ,”iirporp eleţrof nî iş inemao nî ăniţup eredercnî ua„ etatrebil ed etavirp elenaosreP .metsis iş iţajagna ed niţ erac elocatsbo iş roliţuniţed ela icitsiretcarac ronu ăzaerotad es erac elocatsbo ,iced mevA .eraicnanif iş enamu rolesruser aspil al ănâp ”iţrăp elebma nî ătuzăcs aeredercnî„ al ed dninrop emelborp iş elocatsbo etlum ănipmâtnî ăc nups roliru -gno ia uas roleraicnetinep iiţajagna ,etatrebil ed etavirp elenaosrep uc acnum nÎ .”ebmihcs es ăs trofe nu icin ecaf un a urtnep ăzucs o ed ac etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaosrep a erazitamgits ed enidutita o ătsixe etateicos nî ăc lutpaf ed csesolof es iş iluger iş iiţcirtser ed epacs ăs raod rov iinu“ ,etateicos nî argetnier es a ed aţnirod ăsnî ua iiţuniţed iţot uN .ălacidar erabmihcs o ed tanoiţidnoc e etateicos nî iirărgetnier luseccuS .tacifilac ăcnum ed col nu isăg iş-a urtnep eliiduts ezetelpmoc işî ăs iş etatitnedi ed eletca ăcafer işî ăs tnatropmi etraof e iinu urtneP .tuniţed tsof iunu a etatiroirp ătla o etse ăcnum ed col iunu aerisăg iş elaicos roliiţaler aerilibatser nirp etateicos nî aerargetnieR .ecraotnî etaop es erac al etaiporpa enaosrep etla uas eilimaf o era ,ălaicos aeţer o era lutuniţed ăcad tatilicaf etse urcul tsecA .erarebile ăpud libats luicimod nu ăbia ăs ăcida ,”ăcud es ăs ednu ăbia ăs“ tuniţed tsof nu urtnep tnatropmi etraof etsE .ăcnum ed col iunu aerisăg iş etatitnedi ed roletca aerimcotnî ,eţniucol ienu aerisăg tnus eiţneted nid iirărebile amru nî enaosrep ienu ela iţătiroirp elelapicnirp ,rolitşilaiceps ainipo nÎ
Prezentarea rezultatelor

17 uidem işaleca nî iro etlum ed craotnî es icăc ,etatnemelpmi elemargorp nirp eraosihcnî nî ătaiţini tsof a erac ”tnematropmoc ed aerabmihcs ăniţnem işî ăs iş eliiduts eunitnoc işî ăs uerg etse el„ roliţuniţed ,eraosihcnî nid aerarebile ăpuD .etneicife iam if a urtnep rotiiv nî tnoc ăniţ ăs eiubert aetseca erac ed etcepsa etimuna acifitnedi a urtnep iş etnetsixe eiţnevretni ed rolemargorp a ăzilana o azilaer a nî atuja top en erac tnematropmoc ed erapit avetâc acifitnedi top es rad ,zac al zac al ed ăzairav roliţuniţed aiţautis ăc tperd etsE .”laicos ,lareneg zufer nu ep ac pecrep lî rolirotajagna luzufeR„ .elaiţini elirătpetşa ămrifnoc el erac etnematropmoc nî es-udnâjagna etatrebil ed etavirp elenaosrep ,erarebile ăpud elatnematropmoc iş eliregela ăzaedihg el aetsecA .”csenilpednîotua es erac iiţeforp„ tnus rotiiv nî iş enis nî eredercnî ed aspiL .ăcnum ed col nu isăg iş-a nî etatrebil ed etavirp elenaosrep aţneulfni rov sus iam etaiţnedive elemelborP .ătacidir etraof eif ăs ăvidicer ed atar ac ecaf etateicos nî arotseca aerargetnier nî iiţăteicos a eracilpmi atneicifusnI .tanipmâtnî ua -el erac ep emelborp elelapicnirp tnus erac iş mucerp ,iicnum aţaip ep iş etateicos nî ezergetni es ăs tatuja ua-i erac eletcepsa tnus erac aedev a urtnep erarebile ăpud rolenaosrep a pmit nî erirămru o ălitu if ra ăc ăredisnoC .eraicnetinep nid rolitşilaiceps acnum ăzaeţneulfni el erac emelborp etla tnus eracifilac ed irusruc ed aeraruşăfsed urtnep irudnof ed aspil iş evitrops rolezab aspil ,eratod abalS .iituniţed uc evitcefe iicnum tacola suder pmit nu al iş tnetsixe iululanosrep aeracrăcnîarpus al ecud ăcnum ed eram etraof lumuloV .elairetam iş enamu esruser ed iespil ătirotad iş ătanuergnî etse iţuniţed iitşof uas iiţuniţed uc acnuM .”irutperd etlum iam ua ăc„ ,”ărefo es il tâced tlum iam enivuc es il ăc derc„ ,işeleţnîen tmis eS .”emul ătla o-rtnî cseiărt„ iro etlum ed iş roliluger uerg ăzaemrofnoc eS .ăcsaetic ăs uas eircs ăs uitş un ,”eiţazilivic iş ărutluc ed tuzăcs levin nu ua„ iţluM .iţuniţed iitşof uas iiţuniţed uc ăzaercul erac iitşilaiceps ăredisnoc ,etatilanosrep ed rolirărublut a ătucserc ăţnedicni o iş dicius ed evitatnet :ecihisp emelborp ua uas aiţăvoniv csonucer işî un ,”ilituni tmis eS„ .ăratnulov etse ereilisnoc uas eramrof ed elemargorp al uas ăcnum al aerapicitraP .iuluraicnetinep lurdac nid eliţătivitca al apicitrap

27 ua lagel ătadoicin tarcul ua un erac iec uas işihcnî if a ed etnianî ăcnum ed ăţneirepxe o tuva ua un erac iireniT .etateicos nî ezergetnier es ăs uerg cseşuer muca ed elec iş eraosihcnî nî tartni ua dnâc icnuta iicnum ieţeip eleţnirec ertnî iulujalaced ătirotad iş luroiretxe uc lutcatnoc dreip iro etlum iam elec ed ,iicintsrâv iş ignul espedep tuva ua erac ieC .rolirotajagna ieţneciter ătirotad ,erarebile ăcnum ed col nu uerg csesăg işî iitşividicer iş mucerp ,ienaosrep a eramătăv ed inuiţcarfni uas irăhlât ,irutruf tişrâvăs ua erac ieC .iicnum aţaip ep erargetnier ed aeracrecnî nî eesart etirefid ua iţuniţed iinuiţcarfni arutan ed eiţcnuf nÎ .iiţătiviserga lulortnoc uc emelborp ua erac iec iş luloocla laiceps nî ,eţnedneped etirefid ed ărefus erac iec iş tnus iicnum aţaip ep etazirovafed iam elec elirupurg ertnÎ .eraosihcnî nid aerarebile ăpud iicnum aţaip ep aerargetnier ălicifid iam caf etatănăs ed emelborP .ecinorc ilob etirefid uc uas pacidnah ,ecihisp emelborp etirefid ua erac elenaosrep nid ătamrof etse eirogetac ătla O ”.iirehcorcxe icim al dnâgrucer ,edeper iş tlum egitşâc ăs tâced cserod işî un ăcad ,eracifilac o ua abaegeD„ .ăcnum ed col nu ămru al ănâp ,rolitşilaiceps mrofnoc ,isăg rov işî ,etrap caf sus iam ed eirogetac ec nid tnerefidni ,icnum a ed aţnirod iş ”ălarom eriuţeivnoc ed iipicnirp„ eminim ua erac ieC .eraoirepus iiduts uas uecil ua erac iniţup iş eiresem o ua erac iţuniţed ,eiresem o uas eracifilac o ua un erac iţuniţed meva ,eraziralocş ed tuzăcs etraof levin nu uc uas iţebaflana iţuniţed leftsa mevA .eraziralocş ed lulevin ed eiţcnuf nî ecaf etaop es roliţuniţed a eracifisalc ămirp O .iirogetac etlum iam al ăniţrapa ăs dnâtup tuniţed nu iro etlum ed ,atla ep anu dulcxe es un iirogetac etsecA .iţuniţed itşof uas iţuniţed ed iirogetac etlum iam etacifitnedi if top ,iru-gno nid uas eraicnetinep nid rolitşilaiceps ainipo nî ,iicnum aţaip ep aeva top el erac ep rolemelborp la eredev ed tcnup niD .”urgen al iş ătacifilacen ăcnum„ etse laiţini ăcad raihc ,”ăcnum ed col nu isăg rov işî ămru nid elec nî ăcsaecnum ăs rov„ erac iec icăc ,”un uas ăcsaecnum ăs răveda-rtnî rov„ ăcad etse tlum iam lec ăzaetnoc ec aeec ,rolitşilaiceps ainipo nÎ .cte CPSAGD ,MFOJA :etatinumoc nid elaicos eliicivres ezesecca ăs ăcideipmî iî eraziralocş ed tuzăcs lulevin„ ,ătadotoT .tacelp ua erac nid citamelborp

37

.ărefid rol aiţulove rad ,iulureizac ătirotad iicnum aţaip ep ertni ăs ăcaecnî dnîc etajatnavazed tnus etatrebil ed etavirp elenaosrep etaoT .ăcnum ed lucol al ălanoiseforp aeramrof aunitnoc a nî iş ăcnum ed col nu isăg iş-a nî iram esnaş ua ,niţrapa sus iam ed iirogetac ierăc tnerefidni ,ăcsaecnum ăs iş aţaiv ebmihcs işî ăs răveda-rtnî rov etarebile ătad o erac etatrebil ed etavirp elenaosreP .ie arafa nî iş tâc eraosihcnî nî tâta ”irunalc„ ronu niţrapa erac iec urtnep uas msiloocla ed emelborp uc iec urtnep :sotănăs jarutna nu ăzaetnevcerf un erac iec urtnep ătanuergnî etse aerargetnieR .eraosihcnî nid aerarebile ăpud etateicos nî erargetnier ed elesnaş nî eredercnî icin ua un aitşeca lareneg nÎ .eiţneted nid aerarebile ăpud etateicos nî argetnier es a urtnep lairetam iş laicos tropus ua un icăc ,tnemasalp ed elertnec nid nivorp erac iec ertăc ed tamrof etse eirogetac ătsaeca nid purgbus nU .”etpul ăs enic urtnep„ ăcida ,iipoc uas eilimaf icin iş ”ecraotnî ătaop es ăs ednu col nu„ uas ăţniucol o ua un erarebile ăpuD .eraicnanif rolemelborp ătirotad eraosihcnî nî etiziv ăcsaemirp ăs iş ailimaf uc arutăgel ăniţ ăs cseşuer un uas eilimaf o ua un enaosrep etsecA .laicos tropus ed etispil tnus erac rolenaosrep a aec etse iţuniţed ed ălibarenluv etraof eirogetac ătla O .irăcifilac ienu aspil uc iş tuzăcs eraziralocş ed levin nu uc iş ătaicosa etse eirogetac ătsaeca al aţnenetrapa iro etlum ed iş eraosihcnî nid sei dnâc ieilimaf aetrap nid ăraicnanif ereniţsus o ua un ,etrapa eirogetac o tnus iimoR .enuiţcarfni amirp al ălfa es erac iec ua erargetnier ed iram iam esnaŞ .”eraicnanif esnepmocer ed raod iţavitom iş iţneitşnocni„ tnus ăc urtnep ilibarenluv tnus iireniT .ăcnum ed col nu isăg iş-a nî iţătlucifid

47

.aţnerevesrep iş aetatizoires etse ,ătatlovzed tneicifus etse un etacăp nid erac ,ătnatropmi ăcitsiretcarac ătla O .ăcnum ed col nu isăg iş-a nî aiţavitom ua un iş emelborp evlozer ăs uitş un ,eranoiţaler ed emelborp ,erartsurf al ătuzăcs aţnarelot :tnus ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs ăcideipmi iî ăspil rorăc a eleţnetepmoc ,iru -gno is eraicnetinep nid roliţajagna tivirtoP .elibinopsid ăcnum ed elirucol erpsed iiţamrofni etuac ăs top ednu icin uitş un iş iicnum aţaip erpsed iiţamrofni eniţup ua iţuniţed rolitşof aetatirojam ,iicnum aţaip ep eturec irăcifilac ienu aspil ăgnâl eP .ătnatropmi etatilibarenluv o etse atsaeca ăc ătara ec aeec inuiţcarfni ienu iiretimoc lutnemom nî ăcnum ed col uaeva un ie ertnid etrap eram O .ăvidicer uc iiţuniţed roiretna tarcul ua erac nî eliinemod al rotirefer etad meva ,ăzaf ed luiduts nid evitatitnac iirătecrec tacided lulotipac nÎ .ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs cseşuer erac nî luinemod ed eiţcnuf nî iţuniţed rolitşof a ătcaxe aiţroporp etara ăs erac eralc icitsitats ătsixe uN .cte etsiver iş eraiz ed rotăznâv ,ierteip aerarculerp ,eirotiorc ,irafotnap ,eirăleip ,etatăniărts uas ăraţ nî einhetooz iş ărutlucirga nî ăreinozes ăcnum ,izrev iiţaps ed erajanema ,eirălpmât tnus ăcnum ed col csesăg işî iţuniţed iitşof erac nî iinemod etlA .”erarebile ăpud inul esaş elemirp nî sela iam ,ăţniucol o ăcsaesăg işî ăs iş ăcsaiărt ăs ătuja iî uerg uc erac icim iiralas dnâva„ ,ăcnum ed etrac ărăf iş iţacifilacen iroticnum ac ăzaercul iro etlum iam elec eD .etatirbulas uas iiţcurtsnoc :”aerg ,ăcizif ăcnum„ erec es erac nî iinemod nî ăzaercul iţuniţed rolitşof aetatirojaM

ăcnum ed col nu csesăg işî iinemod ec nÎ

57

ălanoiseforp eramrof ed irusruc al ăpicitrap eraosihcnî nid aerarebile ăpud libats uicimod nu era tsividicer etse un ăcnum ed col nu isăg iş-a ed aerapucoerp iş iicnum arutluc :ăcnum nî ăraoiretna ăţneirepxe era ăcnum nî aiţarenumer ed etagel etsilaeren/etaregaxe iiţneterp era un .”nub jarutna nu ăzaetnevcerF„ .erarebile ăpud eniţsus lî )iineteirp iş ailimaf( laicos tropus ed auaeţer iş ieiţneted lupmit nî ailimaf uc arutăgel ăzaertsăp ătnerevesrep/ecanet ănaosrep o etse luloocla uc emelborp era un ,latnem iş cizif sotănăs e )ina ed 54 bus iş ina ed 52 etsep( eidem ătsrâv o era ”ieiţautis tavceda jabmil nu ăbia ăs„ ,”ăcsaebrov ăs„ eitş ăs lortnocotua ed aetaticapac era ”.ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs o ăc iş libisop etse abmihcs et a ăc eredercnî erA„ .ebmihcs es ăs aerv ăs aerv iş ătucăf alaeşerg etşaonucer işî eiresem o-rtnî eracifilac o era sulp ,luecil uas esalc 8 minim tivlosba a

• • •

• •

• • • • • •

• •

:icitsiretcarac eleraotămru era ăcad eraosihcnî nid tarebile etse ec ăpud ăcnum ed col nu ăcsaesăg ăcsaesăg işî ăs iram iam esnaş era etatrebil ed ătavirp tsof a erac ănaosrep O

ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs esnaş uc iulutuniţed luliforP

67 ina ed 54 etsep era .tebaflana etsE .iiduts era un uas tuzăcs etraof eraziralocş ed levin nu era .ăcizif ăcnum ăcaf ăs aerv un uas etaop uN .trofe ănuped ăs aerv un ,edeper iş tlum egitşâc ăs aerv ăcida ,”ătaidemi asnepmocer ătuac„ .irugord ed uas loocla ed tnedneped etsE .vislupmi uas viserga etraof etsE .ecizif uas ecihisp emelborp era
• •

.tirotăsăcen etsE .tuzăcs cimonoce-oicos tutats uc ,ătazinagrozed eilimaf o-rtnid uas tnemasalp ed elertnec nid ,”iizărts rolinemao„ ludnâr nid enivorP .laicos tropus ua un ”.cimin ăcaf ăs ărăf ,atag a-ed lutot ăcsaemirp ăs ătpaetşA„ .”tnarticlacer„ etsE .erimuţlum ed ălareneg enidutita o era tsividicer etse libats uicimod nu uas ăţniucol era un

• • •

:icitsiretcarac eleraotămru nid etlum iam uas anu era ăcad eraosihcnî nid tarebile etse ec ăpud ăcnum ed col nu ăcsaesăg ăcsaesăg işî ăs icim esnaş era etatrebil ed ătavirp tsof a erac ănaosrep O

:iicnum aţaip ep erargetni ed icim esnaş uc tuniţed iunu elicitsiretcaraC
.ievidicer aerineverp nî ,rolitşilaiceps mrofnoc ,tnatropmi etraof etse gno iunu lunijirpS .elatnemanrevugen eliiţazinagro iş elacol eliţătirotua ,aeratinumoc era lî tnatropmi lor nU .larur luidem nî iş cimonoce etatlovzed bals iam elenoz nî sela iam iţuniţed rolitşof aerargetni ălicifid iam ecaf rov elibinopsid ăcnum ed irucol ed ietrefo arpusa ie eletcefe iş azirC .eraosihcnî nid aerarebile ăpud atnevcerf av lî erac ep lujarutna ed iş lailimaf luidem ed ,)”iţalozi ăcsaiărt ăs„ ,”eirporp ărutluc o ăbia ăs„ dnit ămorr einte ed iec( einte al aţnenetrapa ed etaţneulfni tnus tuniţed tsof iunu a ălanoiseforp-oicos erargetni ed elesnaŞ

77

.”ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs etşeşuer un icin iş acnâm ec era un ,iucol ednu era un eraosihcnî nid esei ec ăpud dnâc ,ebmihcs es ăs tnatropmi ed e tâc ed itşebrov ăs uerg etraof etsE„ .ăcnum ed col iunu aerisăg nî tropus iş mucerp ,lailimaf pit ed esac nî ,inul 6 al ănâp ed ădaoirep o ,eriudzăg ărefo el erac iru-GNO tnus erarebile ăpuD .eramirp rolioven aerarugisa

.erarebile ăpud ălaicos aerargetni nî vitacifinmes tropus nu eiutitsnoc atsaeca ăc tuzăv a-s icăc ,ailimaf uc iirutăgel aerauler pocs ac ua erac emargorp iş ăzaetnemelpmi eS .libarenluv purg iutseca etanitsed eiţnevretni ed rolemargorp la vitceibo tla nu etse elaicos roliţătiliba aeratlovzed iş dicius ed iulucsir aerecudeR .roleţedneped iirineverp aeredev nî emargorp ăzaetnemelpmi es ătadotoT .ălanosrep eratlovzed iş eretşaonucotua ,evitresa etnematropmoc ed aeridnâbod nirp iiţătiviserga aeraunimid ep ăzaercul eS .elanoiseforp -oicos iirărgetnier aeredev nî aereilisnoc uas ăcigolohisp aereilisnoc

.epicitrap ăs cserod iţot un ,ăratnulov etse iuluraicnetinep lurdac nid eriurtsni ed elemargorp al aerapicitrap ătadotoT .apicitrap a ed iţuniţed ertnid aronu aetatilibisop egnârtser ec aeec ,tsoc artnoc tnus aetseca ertnid elenU .iru-gno ed etazinagro elirusruc al dnâciro rad ,MFOJA ed etazinagro elirusruc al erarebile ed etnianî inul 9 uc apicitrap top iiţuniţeD .eracifilac ed uas erazitebafla ed irusruc ăzaezilaer eS .iţuniţed rolitşof a uas roliţuniţed ludnâr nî eraziralocş ed tacidir iam levin iunu aeravomorp

:evitceibo iş ac ua etatnemelpmi elemargorP .iţuniţed iitşof uas iţuniţed urtnep ălanoiseforp eramrof iş ereilisnoc ed etceiorp ronu aeratnemelpmi nî tcerid iţacilpmi tnus uiduts tseca al tapicitrap ua erac eliru-gno nid iş eraicnetinep nid roliţajagna aetatirojaM ineteirp uas eilimaf era un ,iucol ednu ,acnâm ec era un ăcida ,eramirp elioven erarebile ăpud ăcsaenilpednî işî ăs etaop un ”ăţaiv ed lits nu lutruf ăredisnoc„ iş eirăhlât luas truf nî tazilaiceps etse .ămorr einte ed etse
• • •

87

.suder etse iiţadnuf rotseca lurămun ,etnetsixe elioven ed ăţaf ,etacăp niD .raicnanif nijirps ărefo el iş erarebile ăpud ăcnum ed col iunu aerisăg nî ătuja iî ,”ăcnum ed col nu etşesăg işî tuniţed lutsof ănâp niţup lec ,erarebile ăpud trucs nemret ep erazac ed iţătilibisop ienu aerirefo ătnatropmi etraof etsE„ .erarebile ăpud ădaoirep o iţuniţed iitşof aets ăs erac nî lailimaf pit ed rolesac aeraţniifnî al ătujA .ălanoiseforp eisrevnocer/iicnum aţaip ep ed eleţnirec ed eiţcnuf nî eracifilacer ,ereidem ,eramrofni ed iicivres ărefo ie icăc ,eliru-gno ua lî erarebile ăpud tnatropmi lor nU

.eiţneted ed adaoirep nid ăcnî roliţuniţed aeraturcer nirp iş eiţneted nid ăcnî eracifilac ed irusruc ed aerazinagro nirp ,iţuniţed rolitşof aerargetni al tnatropmi iam lor nu aeva aetup ra ,iru-gno nid rolec a iş eraicnetinep nid roliţajagna avitcepsrep nid ,eletanortaP

.aetatinumoc era lî tnatropmi etraof lor nu erarebile ăpuD .aetatisrevinu iş soigiler retcarac uc iiţazinagro etirefid ,eliru -gno ,lu-MFOJA ,enuiţaborp ed luicivreS :tnus iicnum aţaip ep iş etateicos nî rol iirărgetnier aeredev nî iţuniţed iitşof uas iiţuniţed uc ăzaercul erac eliiţazinagrO

.iruivretni al cseţosnî iî iş ăcnum ed col iunu aeratuăc nî ătuja iî eliru-gno iro etlum eD .iicnum aţaip al eraotirefer roliţutuniţed a iş mucerp ,iiţăteicos a iş rolirotajagna iiţătilatnem iş iinidutita aerabmihcs

97

.irugnis ăniţertnî es ăs cseşuer un iş inul elemirp nî niţup ăgitşâc ,csecnum ăcad raihC .ezevidicer un ăs iţuniţed iitşof ep ătuja iî erac irotcaf iilapicnirp tnus ,iru-gno ertăc ed ,laicos tropus ed iş erarebile ăpud egrem ednu ua un erac iec urtnep ,erazac ed iţătilibisop ienu aerirefO .tropus iş nijirps ed eioven era lutuniţed icnuta iş erarebile ăpud ecitirc tnus eliz 3-2 elemirP .raropmet iucol ătaop ăs iţuniţed iitşof erac nî lailimaf pit ed esac uas etpaon ed irutsopăda ed aeraerc iş etatitnedi ed roletnemucod aereniţbo nî lunijirps tnatropmi etraof etse erarebile ăpuD .etnatropmi tnus eiresem o icin ua un erac iec urtnep eracifilac ed irusruc ed aerazinagro iş iirărebile lutnemom nid dnâpecnî eirotagilbo aeraziralocş ăc derc iiţajagna ,eraosihcnî ed aerarebile ăpud erajagna ed rolesnaş iiretşerc aeredev nÎ .avidicer ineverp a iş tuniţed tsof iunu ela elanoiseforp-oicos erargetni ed elesnaş etşerc a urtnep tavirp-cilbup tairenetrap iunu aeratlovzed nî etlum ăcnî ecaf top eS .etateicos nî arotseca aerargetni atilicaf a urtnep tlum iam măcilpmi en ăs iş iţnerefidni ed tâta mif iam un ăs măţăvnî ăs o aşa medev ăcad iş irtşon iinicev tnus iţuniţed iitşoF .o-ecuda ra eiţautis ed leftsa o erac ep ecorpicer eliicifeneb ed ,tuniţed tsof iunu iirărgetni eliicifeneb ed ătneitşnoc iam eif ăs iubert ra ălivic aetateicoS .iţuniţed rolitşof aerargetni nî ăreirab ătnatropmi o tnus iţuniţed al eraotirefer etupecnocerp eliedi iş elirupitoerets ătadotoT .suder ed lutsed etse arotseca luseretni natnemoM .etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaosrep aerargetni nî ălivic aetateicos nid roliiţazinagro a ,iiţătinumoc lulor ăcsaerc ăs eiuberT .ăcnum ed col nu isăg top işî iş etateicos nî argetnier top es ăc ăţnareps o„ erefo es il ăs tnatropmi etse libarenluv purg iutseca iirbmem urtnep erarebile ăpud aiutseca arafa nî iş tâc raicnetinep nî tâta ăzaezinagro es erac eliţătivitca nirP .argetnier es a ed ălaer ăsnaş o ua ăc derc iam un iş ăzaejarucsed es ,”ălaer aţaiv uc tpeip uad„ dnâc ,iţarebile ătad o rad eiţneted nî tnus tâc pmit tâta irotăzercnî etraof tnus erac roliţuniţed a ărojam aerabmihcs o ătsixE
Concluzii

08

.talpmâtnî a-s il ec urtnep ăniv ed e lumetsis ăc derc ,”cimin ep ăcsaecnum ăs ireiarf tnus un„ ăc ăredisnoc icăc titălp enib ăcnum ed col nu rov ,taidemi lutot ăbia ăs rov ,”lumetsis ilăcăp„ top ăc derc ,”eruf ăs nivid tperd ua ăc derc imor iinu„ , aniv csonucer işî un ,ăzaezimitcivotua es erac iţuniţed ed eram rămun nu ,rolitşilaiceps avitcepsrep nid ,ătsixE .”msitilezorp caf„ elenu ăc aiţpecrep iş ăsnî ătsixe ,roliţuniţed arpusa ăvitizop ăţneulfni o ua soigiler retcarac uc eliru-gno ăc nups roliţajagna aetatirojaM .ămelborp ătla o etse eraicnetinep nid roliţajagna aeracrăcnîarpus iş rolirudnof aspiL )eracifilac ed sruc nu al apicitrap top erarebile ed etnianî inul 9 minim uc raod .xe( etuzăver iubert ra ,edigir etraof tnus ălanoiseforp eramrof ed elemargorp al apicitrap rov erac roliţuniţed ela eiţceles ed eliiretirC

18
erimuţlumen o icin tuva ma un caf o ăs aiubert erac ep acnum iigel oc uc eliiţaler ii feş uc eliiţaler inab ed etageL snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA uN ărăf iroetla ,ăcnum ed etrac uc iroenu ,ad ăcnum ed etrac ărăf ,ad ăcnum ed etrac uc ,ad snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

?ăcnum ed col lumitlu ed etagel irimuţlumen elelapicnirp tsof ua eraC .7

na nu ed tlum iam .e

inul 21-6 . d

inul 6-4 . c inul 3-1 . b ănul o ed niţup iaM . a

?etatăniărts nî ătadoerv tarcul iţA .6 ?)ă(remoş iţare pmit tâc eD . B

MFOJ A aţnedive nî sircsnî ăsnî if a ărăf ,ăcnum ed col ărăf MFOJA al s ircsnî ,eiţazinmedni ărăf remoş eiţazinmedni uc remoş :i ţ a r e ) ă ( r e m o ş e d p i t e C . A :AD ăcaD u N aD ?)ă(remoş iţare eraosihcnî nî artni a ed etnianÎ .5 ____________?eiţneted nî artni a ed etnianî tuva iţa eiţapuco eC .4 ______________?erac ,eletlA reizac iţevA ” u r g e n al “ e n i b i a m i ţ a g i t ş â C ” u r g e n a l „ ă c s a e t al p ă v ă s ă r e f e r p i i r o t a j a g n A

:ăcnum ed etrac tuva iţa un erac urtnep elevitom iţiucrecnî ,UN snupsăr iţa ăcaD .3 ?ăcnum ed etrac uc )ă(tajagna ătadoerv tsof iţA .2
uN aD uitş un .c

. ă r t s a o v - d a e r e r ă p t a ci d n i l u i ţ a p s n î i ţ e i r c s u a s ,ărtsaovaenmud aererăp ua s aiţautis eircsed erac lusnupsăr iţiucrecnî ,erabertnî eraceif urtneP .ărtsaovaenmud aiţaut is enib iam lec eircsed erac lusnu psăr iţegela ăs măgur ăV .etişerg irusnupsăr uas etceroc irusnu psăr ătsixe uN .irăbertnî ed eires o dnirpuc eleranoitsehC .soj iam ed eliof ertnid anu icin ep elemun iţecert ăv un ăs măgur ăv ra daşa ,ăminona etse aeratelpmoC .iicnum aţaip ep rol iirărgetni aeredev nî ,etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaos rep etaserda ereilisnoc iş eriurtsn i ed eliicivres iţătănubmî a urtnep etisolof if rov etuniţbo eliiţamr ofnI .ui duts tseca al iţapicitrap ăs iţaseretni iţetnus ăc mimuţlum ăV

?ătişerg eiţcerid o-rtnî uas ănub eiţcerid o-rtnî grem elirurcul ărtsaon araţ nî ăc iţederC .1

ătişerg etse aiţcerid . b ănub etse aiţcerid .a snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

Chestionar pentru persoanele private de libertate

6. Anexe

28
_______________________:iinemod ec nî ,AD ăcaD .61 ?)ă(sihcnî iţetnus dnâc ed ălanoiseforp eramrof ed emargorp/irusruc al tapicitrap iţA .51
aD uN ăcnum ed co l nu c sesăg imî ăs o ăc derc un ă c n u m e d c o l i ş al e c a i s ă g i ţ e v etatăniă rts nî ăcnum ed c ol nu isăg iţev etatilacol ă tla nî ăcnum ed c ol nu isăg iţev iirătsera roiretna tuva lec ed ăţaf tirefid ăcnum ed c ol nu isăg iţev ă r t s a o v a e n m u d i e i ţ a u t i s e ti v i r t o p e l e t n a i r a v i ţ e g e l a i ş s o j i a m e d el e t n a i r a v e i ţ n e t a u c i ţ i t i C _______________?eraC .eletla ).c te rotalatsni ,naic irtcele( iicivres

:ăc iţederC .41

ǎrutlucirga
iiţcurtsnoc

?tarebile if iţev ec ăpud urcul ed atuăc iţev ăv iinemod ec nÎ .31
ina iod ed tlum iam etsep ina iod etsep rotiiv luna atseca luna snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

:iirărecracnî adaoirep ep acnum ecuda el iv erac ep eliicifeneb tnus erac iţiucrecnÎ.11
_ _____________?ec eD .suporp ă cnum ed l ucol tinevnoc a-im un uaerv un etatănăs ed emelborp ma tabertnî tsof ma un snupsăr ed e tnairav etlum iam uas anu iţegelA

____________?erac ,eletla erarebile apud eraja gna ed aetatilibisop iuluraicnetine p arafa nid l uidem uc lutcatnoc iiresem ienu aeraţăvnî etazilaer elirutinev iespedep aerecuder snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA

?)ă(tarebile iţif ăs iţatpetşa ăv dnâC .21

?elevitom tnus erac ,ăcnum al iţişei un tnezerp nî ăcaD ,01

______?eraC .eletla eineţăruc ărutlucirga iiţcurtsnoc snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA uN aD ___________?eraC .eletla

?iţarcul uinemod ec nî ,ăcnum al iţişei tnezerp nî acaD .9 ?ăcnum al tnezerp nî iţişeI .8

38

?elibinopsid ăcnum ed elirucol dnivirp iruţnuna atuăc iţev ednU .12
________?eraC .lutla ăcnum ed col nu tuac i mî ăs muc uitş ăs o un reizac ma ă c urtnep )ă(tatpecca uif ăs o un iicnum aţaip e p ăturec eiresem o uitş ăs o un uerG .c

es ircs iiţaci lbup etla iş eraiz snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA

snupsăr ed etnairav etlum iam uas anu iţegelA ?ăcnum ed col iunu aerisăg nî anipmâtnî iţev el erac ep emelborp elelapicnirp if rov ăc iţeder c eraC .02 uerg etraoF . d 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

:ăcnum ed col nu isăg iţ ev ăc iţederc erarebile ăpuD .91
1 1 1 1 1 .svd alimaf ărtsaov-d tâced etatilanoiţan ătla ed inemao ărtsa ov-d tâced eigiler ătla ed inemao ăta d amirp iţinlâtnî iî erac ep iinemao lareneg nî inemao nî

roşU .b roşu etraoF . a snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

coleD
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

e i n i l e r a c e i f e p s n u p s ă r n u e t â c i ţ i u c r e c n î i ş e n a o s r e p e d r o l i i r o g e t a c a t si l e i ţ n e t a u c i ţ i t i C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
...

ătlum ătlum ed aerp uN lutseD

ătlum etraoF

ailimaf enițertnî im-a ed aetatilibisoP i ș oneteirp inemao ed irutăla lurcuL cs esitcilp ăm un aS ă c n u m a l e d e l i i ți d n o C ăcnum ed lucol al irusruc al apicitrap toP caf ă s uitş ec azilitu a ed aeta tilibisoP ăcnum ed iulumargorp a r p u s a e d i c e d a e d a et a t i l i b i s o P calp imî erac ițătivitca ecaf a ed aetatilibisoP ăcnum ed lucol al elanosrep eliedi ă citcarp nî enup a ed aeta tilibisoP ă c n u m e d i u l u c o l ațn a r u g i S i i f e ş u c e n u b i iț a l e R nub uiralas nU ăcnum ed lucol al ănub i a m e i ţ i z o p o e n i ţ b o a e d e l iță tilibisoP

nî iţeva eredercnî ătlum ed tâC .81

tnatropmi etraoF

tnatropmI

einil eraceif ep snupsăr nu etâc iţiucrecnî iş soj iam ed atsil eiţneta uc iţitiC :ăcnum ed col iunu

tnatropmi niţuP

tnatropmi coleD

ela etcepsa eleraotămru ertnid eraceif tnus etnatropmi ed tâc ,lanosrep .svD urtneP .71

48
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 urcul ed elinicras azilaer a urtnep iţlalrolec la iş rad uirporp lupmit tiţrăpmî ma-iM elinicras azilaer aetup a urtnep iinab eiutlehc e s muc al erivirp uc i iziced taul mA iţătiv itca etirefid sudnoc mA eturăpa elemelborp tavlozer mA iiţnei lc uc taicogen mA iigeloc iş tâc ue tâta t u c ă f e d m a e v a e c r a l c t s o f u a -i m i ş ă p i h c e n î t a r c u l m A maeva lî erac ep ăcnum ed lucol al nub iam to t ecert ec iz ep uif ăs tacrecnî mA ăcnum ed luc ol al lurotalucl ac tazilitu mA tavrene ma-m dnâc c senâpăts ăm ăs tuitş mA i e i s e f o r p e c if i c e p s e l e t l e n u i ş i n i ş a m t i s o l o f m A etceibo etirefid atum ,acidir a urtnep ăc izif aţrof tisolof mA ecitametam eluclac etla uas iriţră pmî ,iredăcs ,irănuda tazilaer mA ăniărts ăbmil o-rtn î etnemucod esrevid tatcader mA ăniărts ăbmil o-rtnî tibrov mA etnemucod esrevid tatcader mA rorutu t lusel eţnî ep csebrov ăs tuitş mA

seD iroenU

raR

coleD

etnematropmoc eleraotǎmru iţecaf ăs tiubert a sed ed tâc ,eraoiretna ăcnum ed elirucol aL .22
............. ............................. esrus etla nî ; irotajagna al ed tcerid eraturcer ed emrif al .M.F.O .J.A al ).cte sboje ,sbojtseb( iru-etis vt/oidar irutnuna edur eţnitşonuc uas/iş ineteirp al

einil eraceif ep snupsăr rugnis nu etâc iţiucrecnî iş eiţamrifa erac eif eiţneta uc iţitiC

58
.e
)ă(tirotăsăcen . d )ă(taţrovid . c janibucnoC . b )ă(tirotăsăc . a :ălivic aeratS .72 )ă(vudăv

nil ucsaM ninimeF :luxeS _____ :atsrâV _________?eraC .eiresem ătla o uitş ăs cs e tic ăs iş uirc s ăs uitş ăs lurotaluclac csesolof ăs

:elanosrep etaD .62

snupsăr ed etnairav etlu m iam uas anu i ţegelA ?erarebile ăpud ăcnum ed col nu isăg ăv a urtnep sulp nî iţitş ăs iubert ra ăc iţederc eC .52 ___________________________________________

?)ă(tacifilac iţetnus erac nî eliiresem tnus eraC .42

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

etnemucod ed eratelpmoc is evitartsini mda irudecorp erpsed eţnitşonuC enamu esruser iş lanosrep ed eţnitşonuC g nitekram iş irăznâv ed eţnitşonuC etatilib atnoc iş eimonoce ed eţnitşonuC eiţartsinim da iş tnemeganam ed eţnitşonuC

seD iroenU
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

raR coleD
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 iiţn eilc uc eliiţaler erpsed eţnitşonuC ion irurcul aţăvnî a ed enim urtnep n ub iam lec ludom etse erac maitŞ ăcnum ed lucol al etatănăs iş ăţnaru gis ed elemron dnivirp eţnitşonuC roletlenu iş ro linişam aiţaraper erpsed maitş eC iiţcurtsnoc nî eţnitşonuC eţihcs iş irun alp ed aerazilaer erpsed maitş eC roletlenu iş roletnem apihce aerisolof erpsed maitş eC

seD iroenU

raR coleD

:eraoiretna ăcnum ed elirucol al eţnitşonuc eleraotămru iţisolof ăs tiubert a sed ed tâC .32

einil eraceif ep snupsăr rugnis nu etâc iţiucrecnî iş eiţamrifa erac eif eiţneta uc iţitiC

68

?ăraoiretna aec iş ătnezerp aiţneted ertnî tucert a pmit tâC .B
iro etlum iam ed iro iert ed iro ăuod ed ătad o

___?tâC .ina iert ed tlum iam iert is na nu ertnî na nu iş inul 6 ertnî inul 6 bus

! MIMUŢLUM ĂV

uN aD ?)ă(sihcnî tsof iam iţA .43 _________?)ă(tanmadnoc tsof iţa enuiţcarfni ed pit ec urtneP .33 ina ed 02 etsep ina ed 02-51 ina 51-01 ina 01-5 ina 5-3 ina 3-1 na 1 - inul 6 inul 6-3 inul 3-1 ănul o ed niţup iam snupsăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA ?)ă(sihcnî iţetnus pmit tâc eD .23 ____________________? : sihcnî if a ed etnianî uilicimod iţaeva erac nî aetatilacoL .13 _________?eraC .atla ămorr ăraihgam ănâmor

?iro etâc ed ,AD acaD .A

____________ ________?ec iţazicerP .avectla .csetic ăs uas uircs ăs uitş uN .ălaocş al tsof ma un etatlucaf alaeci ltsop ălaocş uecil ălanoiseforp ălaocş uizanmig 4-1 elesalc snupsăr ed ă tnairav ărugnis o iţegelA ?ătivlosba ălaocş amitlu etse eraC .92 ____________________ :aigileR .82

:aetatilanoiţaN .03

?ăcnum ed col lumitlu ed etagel irimuţlumen elelapicnirp tsof ua eraC .8
un ărăf iroetla ,ăcnum ed etrac uc iroenu ,ad ăcnum ed etrac ărăf ,ad ăcnum ed etrac uc ,ad snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

uN aD ?ăcnum ed col nu iţeva tnezerp nÎ .9 ___________?eraC .eletla erimuţlumen o icin tuva ma un caf o ăs aiubert erac ep acnum iigel oc uc eliiţaler ii feş uc eliiţaler inab ed etagel snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA

78

na nu etsep .e

inul 21-6 . d

inul 6-4 . c inul 3-1 . b

?etatăniărts nî ătadoerv tarcul iţA .7 ănul o ed niţup iaM .a ?)ă(remoş iţare pmit tâc eD . B

uN

MFOJ A aţnedive nî sircsnî ăsnî if a ărăf ,ăcnum ed col ărăf MFOJA al s ircsnî ,eiţazinmedni ărăf remoş eiţazinmedni uc remoş :i ţ a r e ) ă ( r e m o ş e d p i t e C . A :AD ăcaD .6 aD ?)ă(remoş iţare eraosihcnî nî artni a ed etnianÎ .5 ____________?iţeva eiţapuco eC.4 ______________?erac ,eletlA reizac iţevA ” u r g e n al “ e n i b i a m i ţ a g i t ş â C ” u r g e n a l „ ă c s a e t al p ă v ă s ă r e f e r p i i r o t a j a g n A

:ăcnum ed etrac tuva iţa un erac urtnep elevitom iţiucrecnî ,UN snupsăr iţa ăcaD .3 uN ?ăcnum ed etrac uc )ă(tajagna ătadoerv tsof iţA .2
aD uitş un .c

. ă r t s a o v - d a e r e r ă p t a c i d n i l u iţ a p s n î i ţ e i r c s u a s , ă r t s a o v a e n m u d aererăp uas aiţautis eircsed erac lusnupsăr iţiucrecnî ,erabert nî eraceif urtneP .ărtsaovaenmud aiţautis enib iam lec eircsed erac lusnupsăr iţegela ăs măgur ăV .etişerg irusnupsăr u a s e t c e r o c i r u s n u p s ă r ă t s i x e u N . i r ă b e r t n î e d e i r e s o d n i r p u c e l e r a n o i t s e h C .s o j i a m e d e l i o f ertnid anu icin ep elemun iţecert ăv un ăs măgur ăv radaşa ,ăminona etse aeratelpmoC .iicnum aţaip ep rol iirărgetni aeredev nî ,etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaosrep etaserda ereilisnoc iş eriurtsn i ed eliicivres iţătănubmî a urtnep etisolof if rov etuniţbo eliiţamrofnI .uiduts tseca al iţapicitrap ăs tatpecca iţa ăc mimuţlum ăV

?ătişerg eiţcerid o-rtnî uas ănub eiţcerid o-rtnî grem elirurcul ărtsaon araţ nî ăc iţederC .1

ătişerg etse aiţcerid .b ănub etse aiţcerid .a snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

Chestionar pentru persoanele care au fost private de libertate

88

?ăcnum ed col nu roşu iam isăg ăv a urtnep sulp nî iţitş ăs iubert ra ăc iţederc eC .61
ăcnum ed co l nu c sesăg imî ăs o ăc derc un ă c n u m e d c o l i ş al e c a i s ă g i ţ e v etatăniă rts nî ăcnum ed c ol nu isăg iţev etatilacol ă tla nî ăcnum ed c ol nu isăg iţev iirătsera roiretna tuva lec ed ăţaf tirefid ăcnum ed c ol nu isăg iţev ă r t s a o v a e n m u d i e i ţ a u t i s e ti v i r t o p e l e t n a i r a v i ţ e g e l a i ş s o j i a m e d el e t n a i r a v e i ţ n e t a u c i ţ i t i C

snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA

ăţnireferp o icin ma un ________ ________________?eraC .lutla eineţăruc ărutlucirga iiţcurtsnoc .snupsăr ed e tnairav etlum iam uas anu iţegelA ?iţarcul ăs irod iţa uinemod ec nî ,ăcnum ed col nu iţeva un ăcnî ăcaD .41 ________ _______________?eraC .eletla uaerv un etatănăs ed emelborp ma iărt ec n id ma ăs tâc ,elocirga icnum caf csesăg ăs o un ăc )ă(rugis tnuS . ăcnum ed col tatuăc aerp ma-n tişuer ma un rad ,ăcnum e d col nu csesăg ăs tacrecnî ma snupsăr ed e tnairav etlum iam uas anu iţegelA uerg etraoF . d uerG .c roşU . b roşu etraoF . a snu psăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA

:ăc iţederc ,ăcnum ed col nu iţeva un ăcnî ăcaD .51

?elevitom tnus erac ,iţarcul un tnezerp nî ăcaD .31

_______________________ _______________?eraC.eletla iiţadnuf/iţucsonuc/ineteirp/edur )eetşevirtop es erac lusnupsăr iţiucrecnî( ?eniC .enim urtnep avenic tinevretni a etuja ăm ăs turv a lunortap ăvitcepse r abjuls urtnep inemao aesăg un i ş elerg tnus ăc num ed eliiţidnoc a baert enib etraof caf imî ăs uitş uinemod nî ăţneirepxe ma ă r t s a o v a e n m u d i e i ţ a u t i s e ti v i r t o p e l e t n a i r a v i ţ e g e l a i ş s o j i a m e d el e t n a i r a v e i ţ n e t a u c i ţ i t i C

:ăcnum ed col nu isăg iţev ăc iţederc ,ăcnum ed col nu iţeva un ăcnî ăcaD .21 ĂCNU M ED COL IŢEV A UN ăcnî ăcaD

?iţajagna ăv ăs tatuja ua-v erac elirurcul tsof ua ăc iţederc eraC .11
______________?eraC .eletla eineţăruc ărutlucirga iiţcurtsnoc snupsăr ed et nairav etlum iam uas anu iţegelA

?iţarcul uinemod ec nÎ : Ă C NUM E D COL IŢE VA ăcaD .01

98
4 4 3 3 2 2 1 nub uiralas nU ăcnum ed lucol al ănub 1 i a m e i ţ i z o p o e n i ţ b o a e d a et a t i l i b i s o P

tnatropmi tnatropmI tnatropmi tnatropmi etraoF niţuP coleD einil eraceif ep snupsăr nu etâc iţiucrecnî iş soj iam ed atsil eiţneta uc iţitiC :ăcnum ed col iunu ela etcepsa eleraotămru ertnid eraceif tnus etnatropmi ed tâc ,lanosrep .svD urtneP .22
4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 ărtsaov-d ailimaF ărtsaov 1 -d tâced etatilanoiţan ătla ed inemaO ărtsaov-d tâced 1 eigiler ătla ed inemaO ătad amirp 1 iţinlâtnî iî erac ep iinemaO lareneg nî inemao nÎ 1

ătlum etraoF

e i n i l e r a c e i f e p s n u p s ă r n u e t â c i ţ i u c r e c n î i ş e n a o s r e p e d r o l i i r o g e t a c a t si l e i ţ n e t a u c i ţ i t i C
...

t ătlum ed lutseD aerăplum uN

coleD

nî iţeva eredercnî ătlum ed tâC .12 _______________________:iinemod ec nî ,AD ăcaD .02
aD uN

?)ă(tarebile tsof iţa dnâc ed ălanoiseforp eramrof ed emargorp/irusruc al tapicitrap iţA .91
_________________________________________:eraC .edotem etlA :iru-GNO uas elatnemanrevug i iţnega etirefid nirP e t a t i ci l b u p a c i m a l i r u ţ n u n a u e n u p e D etucsonuc enaosrep iş iţaipor pa al ed etuniţbo iiţamrofni nirP rolemrif ela etad ed elezab nî iulu-vc aereircsnÎ MFOJA lurdac nî iruţnunA ăcnum ed rolirucol ela irugrâT etaz ilaiceps tenretni ed inigaP VT al i ş oidar al iruţnunA eraiz nî iruţnunA ă r t s a o v a e n m u d i e i ţ a u t i s e ti v i r t o p e l e t n a i r a v i ţ e g e l a i ş s o j i a m e d el e t n a i r a v e i ţ n e t a u c i ţ i t i C

_____________ ?tapicitrap iţa iruivretni etâc aL .81

tatc nup luiţaps ep lurămun iţeircS

)ăcnum ed etrefo iţatuăc erac nirp eliţătiladom etaot iţacram( ?ăcnum ed irucol ed etrefo elibisop erpsed iiţamrofni uas ăcnum ed col nu tatuăc iţa-v muc/ednU .71 ăcnum ed col nu un uas iţeva ăcad tnerefidni ,soj iam ed rolirăbertnî iţednupsăr ăs măgur ăV
_________?eraC .eiresem ătla o uitş ăs cs e tic ăs iş uirc s ăs uitş ăs lurotaluclac csesolof ăs

09
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ăcnum ed luc ol al lurotalucl ac tazilitu mA tavrene ma-m dn âc cs enâpăts ăm ăs muc tuitş mA ieiseforp ec ific eps etlenu iş i nişam tisolof mA etceibo etirefid atum ,acidir a urtnep ăcizif aţrof tisolof mA ecitametam eluclac etla uas ,iriţră pmî ,iredăcs ,irănuda tazilaer mA ăniărts ăbmil o-rtnî etnemucod sircs iş titic mA ăniărts ăbmil o-rtnî tibrov mA etnemucod esrevid tatcader mA rorutu t lusel eţnî ep csebrov ăs tuitş mA

seD

iroenU

:irurcul eleraotămru iţecaf ăs tiubert a sed ed tâc ,eraoiretna ăcnum ed elirucol aL .62 ______________________ ?eiţneted nid etarebile tsof ua erac elenaosrep urtnep ărefo el iiţazinagro ed irupit etirefid erac ep eliicivres al tiţătănubmî iubert ra ăc iţederc eC .52 ?ăcnum ed col nu roşu iam ăcsaesăg işî ăs eiţneted nî tsof ua erac elenaosrep atuja aetup ra ăc iţederc ).cte ,irusruc ,ereilisnoc( iicivres ed irupit eC .42
________?eraC .lutla ăcnum ed col nu tuac i mî ăs muc uitş ăs o un reizac ma ă c urtnep )ă(tatpecca uif ăs o un iicnum aţaip e p ăturec eiresem o uitş ăs o un

einil eraceif ep snupsăr rugnis nu etâc iţiucrecnî iş eiţamrifa erac eif eiţneta uc iţitiC

raR

coleD

snupsăr ed etnairav etlum iam uas anu iţegelA ?ăcnum ed col iunu aerisăg nî tanipmâtnî iţa-el erac ep emelborp elelapicnirp tsof ua/tnus eraC .32 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

1 ailimaf enițertnî im-a ed aetatilibisoP 1 i ș oneteirp inemao ed irutăla lurcuL 1 cs esitcilp ăm un aS 1 ă c n u m a l e d e l i i ți d n o C ăcnum 1 ed lucol al irusruc al apicitrap top ăS 1 c a f ă s u i t ş e c a z i l i t u a e d a et a t i l i b i s o P ăcnum ed iulumargorp 1 a r p u s a e d i c e d a e d a et a t i l i b i s o P calp 1 imî erac ițătivitca ecaf a ed aetatilibisoP ăcnum ed lucol al elanosrep 1 e l i e d i ă c i t c a r p n î e n u p a e d a et a t i l i b i s o P 1 ă c n u m e d i u l u c o l ațn a r u g i S 1 i i f e ş u c e n u b i iț a l e R

19

___________________________________________

:elanosrep etaD .92

_____ :atsrâV

?)ă(tacifilac iţetnus erac nî eliiresem tnus eraC .82

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

etnemucod ed eratelpmoc 1 is evitartsinimda irudecorp erpsed eţnitşonuC 1 enamu esruser iş lanosrep ed eţnitşonuC 1 g nitekram iş irăznâv ed eţnitşonuC 1 etatilib atnoc iş eimonoce ed eţnitşonuC 1 eiţartsinim da iş tnemeganam ed eţnitşonuC 1 iiţn eilc uc eliiţaler erpsed eţnitşonuC ion irurcul aţăvnî 1 a ed enim urtnep nub iam lec ludom etse erac maitŞ ăcnum ed lucol 1 al etatănăs iş ăţnarugis ed elemron dnivirp eţnitşonuC 1 1 1 1 roletlenu iş ro linişam aiţaraper erpsed maitş eC iiţcurtsnoc nî eţnitşonuC eţihcs uas iruna lp ed aerazilaer erpsed maitş eC roletlenu iş roletnem apihce aerisolof erpsed maitş eC

seD

iroenU

raR

coleD

:eraoiretna ăcnum ed elirucol al eţnitşonuc eleraotămru iţisolof ăs tiubert a sed ed tâC .72
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

einil eraceif ep snupsăr rugnis nu etâc iţiucrecnî iş eiţamrifa erac eif eiţneta uc iţitiC

1 1

urcul ed elinicras azilaer a 1 urtnep iţlalrolec la iş rad uirporp lupmit tiţrăpmî ma-iM elinicras azilaer aetup a urtnep 1 i inab eiutlehc es m uc al eriv irp uc iiz iced taul mA iţătiv itca etirefid sudnoc mA eturăpa elemelborp tavlozer mA 1 iiţnei lc uc taicogen mA iigeloc iş tâc ue tâta 1 tucăf ed maeva ec ralc tsof a-im iş ăpihce nî tarcul mA maeva lî erac ep ăcnum ed 1 l u c o l a l n u b i a m t o t e c e r t e c i z e p ui f ă s t a c r e c n î m A

29

!mimuţlum ăV
ina ed 02 etsep ina ed 02-51 ina 51-01 ina 01-5 ina 5-3 ina 3-1 na 1 - inul 6 inul 6-3 inul 3-1 ănul o ed niţup iam snupsăr ed ătnairav ărugnis o iţegelA ?)ă(sihcnî tsof iţa pmit tâC .73

______________________:luilicimod iţeva erac nî aetatilacoL .63
ămorr _________?eraC .atla ăraihgam ănâmor

_________?)ă(tanmadnoc tsof iţa enuiţcarfni ed pit ec urtneP .43 ____________ ________?ec iţazicerP .avectla .csetic ăs uas uircs ăs uitş uN .ălaocş al tsof ma un etatlucaf alaeci ltsop ălaocş ueci l ălanoiseforp ălaocş uizanmig 4-1 elesalc snupsăr ed ă tnairav ărugnis o iţegelA ?ătivlosba ălaocş amitlu etse eraC .33 atadoiciN .e .inul avetâc al atad O .d .ănul ep iro avetâc eD .c lanâmătpăS .b cinliZ .a

:aetatilanoiţaN .53

?iţagur ăv sed ed tâC .23 ____________________ :aigileR .13 )ă(vudăv .e )ă(tirotăsăcen . d )ă(taţrovid . c janibucnoC .b )ă(tirotăsăc . a :ălivic aeratS .03
nil ucsaM ni n i m e F :luxeS

39
.erarebile ăpud ăcnum ed col nu isăg iş-a ed elaer esnaş uc iulutuniţed la lareneg liforp/ereircsed o iţecaf ,irudnâr avetâc nî libisop tâc ep ,măgur ăV .01

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

?acnum ed irucol ed irupit etla iş ăcsaesag ăs ăcideipmî iî ăspil rorăc a eleţnetepmoc ,ărtsaovaenmud ainipo nî ,tnus eraC .9

?ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs aetup rov ,etarebile ătad o ,etatrebil ed etavirp elenaosrep erac nî eliinemod ,ărtsaovaenmud ainipo nî ,tnus eraC .8 ?ec eD ?etajatnavazed iam elec tnus erac ,roiretna etanoiţnem eliirogetac niD .7

?iicnum aţaip ep aeva top e l erac ep rolemelborp la eredev ed lutcnup nid iţuniţed ed iirogetac elelapicnirp tnus erac ,ărtsaovaenmud ainipo nÎ .6 ?etatrebil ed etavirp elenaosrep uc acnum nî etinlâtnî elocatsbo uas emelborp elelapicnirp tnus eraC .5

?erarebile ăpud tuniţed iunu eliţătiroirp ,lareneg nî ,tnus ăc iţederc erac ,ărtsovaenmud aţneirepxe niD .4 ?etatrebil ed etavirp elenaosrep uc aiţaler nî )ă(libasnopser iţetnus erac ed iţătivitca elelapicnirp tnus eraC .3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _? r o l e r a i c n e t i n e P __________________________________________________________

a elanoiţaN ieiţartsinimdA la tajagna iţetnus pmit tâc eD .2 ?iţapuco eiţcnuf eC .1

.iirătecrec l upocs nî raod etisolof if rov iş emi nona tnus elirusnupsăR .etailated iam tâc irusnupsăr iţirefo ăs măgur ăv erac urtnep irăbertnî ed eires o ednirpuc luivretnI .iicnum aţaip ep rol iirărgetni aeredev nî ,etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaos rep etaserda ereilisnoc iş eriurtsn i ed eliicivres iţătănubmî a urtnep etisolof if rov etuniţbo eliiţamr ofnI .ui duts tseca al iţapicitrap ăs iţaseretni iţetnus ăc mimuţlum ăV

Ghid de interviu pentru angajaţii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

49

!mimuţlum ăV
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

?aetseca ezezinagro ăs iubert ra iţătivitca ed pit eC .81

.ătanoiţnem eiţazinagro/eiţutitsni eraceif ăniţed lî ăs iubert ra ăc iţaredisnoc erac ep iululor a ereircsed ătrucs o iţecaf măgur aV .71 ?soigiler retcarac nu uc roliiţazinagro aeracilpmi erpsed enups iţetup en eC .61

?roliţuniţed a iicnum aţaip ep erargetni ed rolesnaş aeretşerc nî ecilpmi es ăs iubert ra ăc iţaredisnoc iiţazinagro uas iiţutitsni ec ,ărtsaovaenmud ainipo nÎ .51

.aetseca al tiţătănubmî iubert ra ăc iţaredisnoc ec uas etceiorp rotseca aeratnemelpmi nî iţanipmâtnî el erac ep elemelborp tnus erac iş mucerp ,arotseca ela etatluzer iş iţătivitca ,evitceibo elelapicnirp iţeircsed măgur ăv ,vitamrifa snupsăr iunu luzac nÎ .41
uN aD

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

?iţuniţed urtnep ălanoiseforp eramrof iş ereilisnoc ed etceiorp ronu aeratnemelpmi nî tacilpmi iţetnuS .31 .ăcnum ed col isăg iş-a ed icim iam elec elesnaş uc iulutuniţed la lareneg liforp/ereircsed o iţecaf ,irudnâr avetâc nî libisop tâc ep ,măgur ăV .21 ?aiutseca elesnaş aţneulfni top uidem nid iiţidnoc eC .11

59
.erarebile ăpud ăcnum ed col nu isăg iş-a nî elaer esnaş uc iţuniţed rolitşof la lareneg liforp/ereircsed o iţecaf ăs măgur ăV .01 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?ăcnum ed irucol ed irupit etla iş isăg iş-a urtnep csespil el eleţnetepmoc eC .9 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?ăcnum ed col nu ăcsaesăg işî ăs aetup rov ,etarebile ătad o ,etatrebil ed etavirp elenaosrep erac nî eliinemod ,ărtsaovaenmud ainipo nî ,tnus eraC .8 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?ec eD ?etajatnavazed iam elec ,ărtsaovaenmud ainipo nî ,tnus erac ,roiretna etanoiţnem eliirogetac niD .7 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?iţuniţed itşof ed iirogetac elelapicnirp ,ărtsaovd aţneirepxe nid ,tnus erac ,iicnum aţaip ep iirărgetnier la eredev ed lutcnup niD .6 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?)cimonoce-oicos sutats ,eitacude ed inemret nî( irotanămesa tnus erac iş raicnetinep lumetsis uc tcatnoc tuva ua un ec ăcnum ed col ărăf iec uc eiţarapmoc nî ,urcul ed isăg iş-a ed iţuniţed rolitşof elesnaş ,ărtsaovaenmud aţneirepxe nid ,tnus eraC .5 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosrep uc acnum nî etinlâtnî elocatsbo uas emelborp elelapicnirp ,ărtsaovaenmud aţneirepxe nid ,tnus eraC .4 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?etatrebil ed etavirp tsof ua erac elenaosrep uc aiţaler nî )ă(libasnopser iţetnus erac ed iţătivitca elelapicnirp tnus eraC .3 ____________________________ ?tajagna iţetnus pmit tâc eD .2

___________________________________ ?iţapuco eiţcnuf eC .1 .iirătecrec lupocs nî raod etisolof if rov iş e m i nona tnus elirusnupsăR.etailated iam tâc irusnupsăr iţirefo ăs măgur ăv erac urtnep irăbertnî ed eires o ednirpuc luivretnI .iicnum aţaip ep rol iirărgetni aeredev nî ,etatrebil ed etavirp tsof ua erac rolenaos rep etaserda ereilisnoc iş eriurtsn i ed eliicivres iţătănubmî a urtnep etisolof if rov etuniţbo eli iţamrofnI !uiduts tseca al iţapicitra p ăs tatpec ca iţa ăc mimuţlum ăV

Ghid de interviu pentru angajaţii din organizaţiile care lucrează cu persoanele care au fost private de libertate

69

!mimuţlum ăV ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?erarebile ăpud roliţuniţed a erajagna ed elesnaş irops a urtnep tucăf/tabmihcs/sudortni iubert ra ăc iţaredisnoc avectla eC .81 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?aetseca ezezinagro ăs iubert ra iţătivitca ed pit eC .71 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ .ătanoiţnem eiţazinagro/eiţutitsni eraceif ăniţed lî ăs iubert ra ăc iţaredisnoc erac ep iululor a ereircsed ătrucs o iţecaf măgur aV .61 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?iţuniţed rolitşof a iicnum aţaip ep erargetni ed rolesnaş aeretşerc nî ecilpmi es ăs iubert ra ăc iţaredisnoc iiţazinagro uas iiţutitsni ec ,ărtsaovaenmud ainipo nÎ .51 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ .aetseca al tiţătănubmî iubert ra ăc iţaredisnoc ec uas etceiorp rotseca aeratnemelpmi nî iţanipmâtnî el erac ep elemelborp tnus erac iş mucerp ,arotseca ela etatluzer iş iţătivitca ,evitceibo elelapicnirp iţeircsed măgur ăv ,vitamrifa snupsăr iunu luzac nÎ .41 ?iţuniţed iitşof urtnep ălanoiseforp eramrof iş ereilisnoc ed etceiorp ronu aeratnemelpmi nî tacilpmi iţetnuS .31 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ .ăcnum ed col nu isăg iş-a nî icim iam elec elesnaş uc iţuniţed rolitşof la liforp/ereircsed ătrucs o iţecaf ăs măgur ăV .21 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ?aiutseca elesnaş aţneulfni top )uidem nid( iiţidnoc etla eC .11 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
uNG aDG

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială. ID proiect 1357 Editor: Institutul de Formare Economică și Socială Data publicării: aprilie 2011 ISBN 978-973-0-10435-6 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful