P. 1
--_UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKIH_RADOVA

--_UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKIH_RADOVA

|Views: 64|Likes:
Published by Senada Gadzo

More info:

Published by: Senada Gadzo on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKIH RADOVA

DEFINICIJA
‡ "Seminarski rad je samostalna stru na obrada odre ene teme koju izabere sam student, ili koju sugerira predmetni nastavnik. Izradom seminarskog rada student se ire i dublje upoznaje s odre enom tematikom nastavnog programa i stje e prva iskustva u pisanju stru nih i znanstvenih djela. Seminarskim radom student treba dokazati sposobnost teorijskog i prakti kog znanja te sposobnost samostalnog slu enja aktualnom stranom i doma om literaturom u pismenoj obradi aktualne teme. ‡ Zelenika, Ratko. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stru nog djela. etvrto izdanje. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci, 2000.

Op e upute:
‡ Seminarski rad treba biti pisan prema sljede im odrednicama: Times New Roman, veli ina 12 to aka (osim naslovne stranice), prored 1.5, poravnato, stranice paginirane. Prilikom pisanja treba po tivati pravopisne, gramati ke i stilisti ke norme BHS jezika.

Elementi seminarskog rada:
‡ naslovna stranica
‡ ova je stranica seminarskog rada nepaginirana; sadr i sljede e podatke:
± u gornjem lijevom uglu naziv Univerziteta, naziv Odsjeka, naziv kolegija, ime i prezime nastavnika/ice te ime i prezime studenta/ice (slovima veli ine 14 to aka) ± naslov rada (masnim slovima bold, centrirano, slovima veli ine 16 to aka) ± ispod naslova: Seminarski rad (slovima veli ine 14 to aka) ± na dnu stranice mjesto i datum nastanka rada (centrirano, slovima veli ine 14 to aka)

‡ (tekst seminarskog rada treba biti sustavno i logi no raspore en po poglavljima, naslovi poglavlja trebaju biti uvu eni, pisani masnim slovima bold; unutar poglavlja odlomci se ozna avaju uvla enjem retka) ‡ na sljede oj (prvoj paginiranoj stranici) slijedi tekst seminarskog rada sa sljede im elementima:
± Ime i prezime autora/ice, naziv Odjela, godina studija, e-mail adresa ± apstrakt (do 100 rije i; pisan u kurzivu) ± klju ne rije i

± Naslov

du ina: od pola do jedne kartice teksta (1 kartica teksta = 1800 znakova) ± popis priloga ± popis literature bibliografske jedinice treba poredati abecednim redom prema dolje navedenim uputama . predstavlja predmet istra ivanja te kori tene metode i tehnike istra ivanja. iznosi se pregled. odnosno vrlo kratak sadr aj cjelokupne tematike.± uvod uvodni dio seminarskog rada u kojem se definira problem. u pravilu slu i za prijevod na strani jezik. uvod treba biti jasan. konciznu i jezgrovitu sintezu iznesenih rezultata ± sa etak dio seminarskog rada u kojem se sa ima iznesena problematika. sa etak nije isto to i zaklju ak. kratak i jezgrovit ± izlaganje tematike sredi nji dio seminarskog rada u kojem se sustavno izla u rezultati istra ivanja i promi ljanja ± zaklju ak zavr ni dio seminarskog rada koji predstavlja sustavnu.

novembra 2010. godine .Izgled naslovne stranice seminarskog rada: Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet Odsjek za komparativnu knji evnost i bibliotekarstvo Kolegij:Osnove informacijskih znanosti i bibliotekarstva Nastavnik/ica: Student/ica: Naslov rada Seminarski rad Sarajevo. 28.

ail a e a emin r k g r Apstrakt seminarskog rada (pisan u kurzivu) Klj e ije i: Dalje lije i te t ele e ti a! e i a a a a i te i .Izgled sljede e stranice (prve paginirane stranice seminarskog rada): N l i e i ezi e t e ta/ice azi O jela i a t ija e.

Izgled posljednje stranice (zadnje paginirane stranice seminarskog rada): ‡ Literatura ‡ Lista referenci na kraju rada mora da sadr i sve detalje svih citata iz teksta .

kojim se na jedinstven na in identifikuju kori teni informacijski izvori.CITIRANJE LITERATURE: ‡ TA ZNA I CITIRANJE LITERATURE? ‡ Citiranje literature predstavlja standardizovan metod prikazivanja izvora informacija i ideja koje se koriste u pisanju znanstvenog (nau nog) rada. .

kako bi mogli da ga ispitaju i sami. diskusija ili zaklju ci ‡ Da bi se pokazalo itaocima kako mogu da do u do materijala koji je kori cen.ZA TO CITIRATI LITERATURU? ‡ Da bi se prikazale zasluge autora drugih radova. Njihovo interesovanje mo e biti u smislu potvrde autorovog rada. bilo da se autor sa njima sla e ili ne ‡ Da bi se itaocima pokazao materijal na kome je bazirana analiza. njegovog opoziva ili prosto daljeg istra ivanja teme .

od drugoga se autora mogu preuzeti definicije. ideje i razli iti podaci. ali se uvijek na vrlo jasan na in mora navesti iji su i iz kojeg su bibliografskog izvora preuzeti. Naime.‡ U seminarskom se radu mora jasno odvojiti autorov tekst od tu eg teksta. godini nastanka djela i stranicama s kojih se preuzima odre ena autorova ideja. . Stoga je svako citiranje u tekstu potrebno potkrijepiti podacima o autoru.

U oba je slu aja potrebno navesti izvor jer je svako preuzimanje bez navo enja autora nedopu teno i predstavlja plagijat . stavljanjem preuzetog teksta u navodnike ± (b) mogu e prepri avanje ili parafraziranje izvornog teksta vlastitim rije ima.‡ Pri citiranju se: ± (a) dijelovi ne ijeg rada mogu preuzeti doslovno.

uz lako mogu u provjeru osnovanosti prezentiranih argumenata .emu citiranje ne treba da slu i ‡ paradiranju znanjem / veli anju autora. umjesto irenja znanja iz prikazane oblasti ‡ Zavo enju itatelja ‡ Pravilno citiranje treba da otkrije autorove izvore. a ne da ih sakrije ‡ Ovakav na in citiranja tacno odra ava rad samog autora (kao i rad drugih autora na tu temu).

godina publikacije.Citiranje literature osigurava bibliografsku informaciju ‡ o izvoru jedne ideje ‡ autor. naslov. . broj stranice i dr.

MLAModern Language Association. Turabian. APAAmerican. AMAAmerican Medical American Association i dr. Harvard.SISTEMI (STILOVI) CITIRANJA LITERATURE ‡ Chicago. Physological Association. ‡ svima je zajednicko citiranje tacnih podataka i jednoobraznost .

Kako navoditi bibliografske jedinice je u popisu literature na zavr etku seminarskog rada? ‡ Bibliografske jedinice je potrebno navesti prema sljede im pravilima: .

Mjesto izdavanja: Nakladnik. Prezime. Ime prvog autora [et al. .KNJIGA ‡ Prezime. Ime autora. Ime drugog autora. ± kod knjiga koje imaju dva ili tri autora navodi se: Prezime. Prezime. ± kod knjiga koje imaju etiri i vi e autora navodi se: Prezime. Ime tre eg autora.]. Naslov: podnaslov. godina izdavanja. Ime prvog autora. Podatak o izdanju ako postoji.

2001. Zagreb: Disput.]. Velimir. Zagreb: kolska knjiga. Bo idar. Mened erska informatika. Alberto. Zagreb: MEP Consult : Delfin : HITA Poslovna akademija. ‡ Primjer citiranja knjige koja ima etiri i vi e autora: Sri a. .[et al. Finka.‡ Primjer citiranja knjige koja ima jednog autora: Manguel.. 1995. Mogu . 2001. ‡ Primjer citiranja knjige koja nema podatak o autoru: Antologija hrvatske kratke pri e / priredio Miroslav icel. ‡ Primjer citiranja knjige koja ima do tri autora: Babi . Zagreb: Prometej. Milan. 1999.. Povijest itanja. Stjepan. Hrvatski pravopis.

izd. Jelka. Mjesto izdavanja: Nakladnik. ‡ Primjer: Petrak. // Uvod u znanstveni rad u medicini / Matko Maru i i suradnici. Ime autora.POGLAVLJE U KNJIZI ‡ Prezime. Naslov poglavlja. Zagreb: Medicinska naklada. godina izdavanja. 3. Str. 116-124. 2004. . Tra enje informacija u medicini. Po etna i zavr na stranica. // Naslov knjige / Ime i prezime autora knjige.

55 . // Naslov enciklopedije. Podatak o izdanju (ako postoji). Ime autora natuknice (ako postoji). Str. Naslov natuknice. Zagreb: JLZ. Sv. Godina izdavanja sveska u kojemu se nalazi natuknica. izd.NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI ‡ Prezime. 3. 1977-1985. 1. Mjesto izdavanja: Nakladnik. Stranica. 1977. ‡ Primjer: Bibliografija. godina izdavanja prvog i zadnjeg sveska (ukoliko enciklopedija ima vi e svezaka). // Op a enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda.

Tatjana. // Naslov asopisa oznaka sveska/godi ta. ‡ Primjer: Aparac-Jelu i . broj(godina). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 40. Knji ni na znanost u posljednjem desetlje u dvadesetog stolje a. Ime autora. 12(1997). po etna-zavr na stranica. . str. 139-152. Naslov rada: podnaslov.LANAK U ASOPISU ‡ Prezime.

2. datum). Naslov rada: podnaslov. Ime autora. // Ve ernji list 46. // Naslov novina oznaka sveska/godi ta.LANAK U NOVINAMA ‡ Prezime. 2006). 86. . po etna-zavr na stranica. 15. 4.170(subota.V. str. ‡ -ako je autor potpisan samo inicijalima. navode se iza naslova i znaka / ‡ Primjer: Cimet za budnost u vo nji / I. broj(dan.

Mjesto izdavanja: Nakladnik. godina izdavanja. Neda. // Naslov zbornika / podatak o uredniku. . Naslov rada: podnaslov. Ime autora. ‡ Primjer: Anzulovi . 2005. Po etnazavr na stranica. obljetnice ivota Aleksandra Stip evi a / uredila Tatjana Aparac-Jelu i . Aleksandar Stip evi : biografija i bibliografija radova. Osijek: Filozofski fakultet.RAD U ZBORNIKU ‡ Prezime. Str. 7-37. // Izazovi pisane ba tine: zbornik radova u povodu 75.

ELEKTRONI KI IZVORI ‡ Prezime. Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu) . Ime autora (ako postoji). Naslov: podnaslov. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji).

Ime autora. // Naslov asopisa oznaka sveska/godi ta. Obrazovanje na daljinu: mogu i model u podru ju knji ni ne i informacijske znanosti Hrvatske. broj(godina). AparacJelu i . // asopis Edupoint 2. Kornelija.carnet.LANAK U ELEKTRONI KOM ASOPISU ‡ Prezime. Radovan. Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu) ‡ Primjer: Petr. Vrana. URL: http://edupoint.hr/casopis/aktualni/index. html (2002-01-22) . Naslov rada: podnaslov. Tatjana. 2(2002).

uk/about/cooperation/pdf/newsplan2000fin al. pdf (2005-11-20) . Potpuna URL adresa (datum pristupa dokumentu) ‡ Primjer: ‡ Lauder. Matheson. Ann.bl.org/publications/dap/dap.pdf (2006-01-13) ‡ Primjer lanka na mre noj stranici koji nema autora: Dynamic action plan. John. Ime autora (ako postoji). 2005. URL: http://www. Newsplan 2000 project: completion report to the heritage lottery fund.minervaeurope. Naslov: podnaslov.LANAK NA MRE NOJ STRANICI ‡ Prezime. 2005. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). URL:http://www.

URL: http://www.hkdrustvo. Potpuna URL adresa (datum pristupa stranici) ‡ Primjer: Hrvatsko knji ni arsko dru tvo.hr/ (2006-03-01) .MRE NA STRANICA ‡ Naslov stranice.

Public libraries and early literacy: raising a reader. Naziv baze podataka.ebsco. Ime autora.com (2005-06-11) . URL adresa baze podataka (Datum pristupa) ‡ Primjer: Arnold. // American libraries 34. Naslov rada: podnaslov.LANAK IZ BAZE PODATAKA ‡ Prezime. EBSCO. URL: http://www. broj(godina). Renea. 8(2003). // Naslov asopisa oznaka sveska/godi ta.

Free vs. zborniku. Faletar. Str. in Riga. Boras: University College. Maja.CD-ROM ‡ Podaci se navode ovisno o tome radi li se o knjizi. 2004. Drahomira. Na kraju se dodaje oznaka [CD-ROM] ‡ Primjer: uji . fee-based library services in Eastern Croatia. asopisu. Sanjica. 76-83 [CD-ROM] . Latvia. Gavranovi . // Library and information in multicultural societies: proceedings / the 12th Bobcatsss symposium 26-28 January 2004.

Jonathan. Library. Martha. hr. ‡ Primjer listserv poruke: Levitt. Novosti.2006. E-MAIL ‡ Prezime. Adresa listserv ili newslist ra unala poslu itelja (datum itanja poruke) ‡ . Ime autora (ako je poznato).02.grad. (2006-03-12) ‡ Primjer e-mail poruke: Cameron. datum poruke ako se razlikuje od datuma kad je pro itana.osijek.soc.com (2006-03-03) ‡ Primjer newsgroup poruke: Feri . 25. Fourth discussion topic. Euro_Student_ASIST@yahoogroups. Predmet poruke (subject ). Osobna poruka.LISTSERV. (2006-03-09) . NEWSGROUP.Kod osobnih e-mail poruka izostavlja se adresa. Petar.

[Predavanje] ‡ Primjer: Aparac-Jelu i . Naslov predavanja. Mjesto. Naslov kolegija/skupa unutar kojeg je odr ano predavanje. Odsjek za informacijske znanosti. datum odr anog predavanja. Filozofski fakultet. 11. . 2006. 3. 5. [Predavanje] ‡ Intervju ‡ Prezime. Teorijske osnove knji ni ne i informacijske znanosti. ‡ Primjer: Hayes. Ime autora. Datum intervjua.USMENI IZVORI ‡ Predavanje ‡ Prezime. Ime intervjuirane osobe. Bob. Naziv ustanove u kojoj je odr ano predavanje. Sveu ili te J. Osobni intervju. Strossmayer. Osobni intervju. J. Tatjana.2006. 3. Informacija. Osijek.

AUDIOVIZUALNA GRA A (zvu na kaseta. The poetry quartets. Yoga. Mjesto: Izdava . [Video kaseta] . London: The British Council: Bloodaxe Books. Lana. Ljubljana : Videoart. video kaseta. 2003.]. Ime autora. 1998. [Zvu na kaseta] Wai. Naslov. [Medij] ‡ Primjer: Adcock. godina izdavanja. Fleur [et al. CD) ‡ Prezime. DVD.

ne mo e se referenca navesti u popisu literature a da nije spomenuta u tekstu . a drugi put u popisu kori tene literature ‡ Svaki spomenuti izvor podataka koji je naveden u radu mora se navesti i u literaturi.PRAVILA CITIRANJA LITERATURE ‡ Podatak o citiranoj referenci u radu se pojavljuje obavezno dva puta. isto tako. Prvi put u tekstu rada.

problemu. da lak e pronalaze onu vrstu ili podvrstu koja najvi e odgovara njihovim trenuta nim informacijskim potrebama ovisno o zanimanju. uzrastu. ‡ Ova podjela ima za cilj stvoriti odre eni red u mno tvu razli itih informacija. dokumenata. . tehni kim i medicinskim znanostima. publikacija i na taj na in pomo i korisnicima informacija. naro ito u prirodnim.Podjela informacija po vrsti ‡ Kada govorimo o podjeli informacijama neizbje no govorimo i o podjeli dokumenata gdje su informacije na neki na in zabilje ene ‡ Podjela informacija na primarne.. kolskoj spremi. sekundarne i tercijarne prakticira se prvenstveno u znanosti. dubini. vrsti informacijske potrebe i sl.

magnetski. papir. nosioce informacija: kamen. film. ko a. pergamen. ‡ Podjela informacija osim to se eli stvoriti odre eni red u neredu ima prvenstveni cilj olak ati korisnicima pristup do informacija i u svakom momentu omogu iti pravilan izbor informacija . papirus. mikrofilm. glinena plo a.‡ Podjela vrijedi bez obzira na medij. opti ki ili bilo koji drugi suvremeni medij.

nova znanja ili nove interpretacije poznatih ideja i injenica. . itd. tj. ‡ Obuhva aju dokumente u obliku kako ih je priredio sam autor.) djela te izvorne informacije iz svih sfera doga anja u univerzumu.izvorne informacije ‡ Sadr e neposredne rezultate znanstvenoistra iva kog rada. tj. Nadalje obuhva anju umjetni ka (literalna. likovna. originator informacije.Primarne . ‡ Primarne informacije mo emo nazvati i izvornim informacijama to proizlazi iz definicije. muzi ka. oni su pravi izvori informacija.

ideja. novih spoznaja.Prednosti primarnih informacija za korisnike ‡ donose naja urnije informacije o datom predmetu (najmanja vremenska razlika izme u nastajanja informacija do dolaska do korisnika) ‡ pru aju originalne.) ‡ ulaze najdublje u pojedinu usku problematiku ‡ obi no prolaze recenzentski postupak. a ne interpretirane informacije (iznosi ih autor novih ideja. umjetni kih do ivljaja. osobnih umjetni kih do ivljaja. novih doga anja (vijesti) neposredno korisnicima ‡ ona su osnova za provjeru (relativne) to nosti spoznaja iznijetih u tercijarnim izvorima informacija . pa im je vjerodostojnost ve a ‡ pru aju osnovu za prijenos novostvorenog znanja. itd.

to ne zna i da su svi sadr ani podaci u njima i evaluirani. Iako u znanosti obi no prolaze recenzentski postupak. tj. uske teme). jer ih je vrlo mnogo i vrlo su ra trkani u vrlo velikom broju dokumenata i publikacija. ‡ nisu uvijek sasvim razumljivi za neupu ene (specifi na terminologija. na razli itim lokacijama u razli itim formama. ‡ mogu sadr avati neto ne. krivo mjerene. na razli itim jezicima.Nedostaci primarnih informacija za korisnike ‡ naj e e nisu prakti ni za izravno kori tenje bez sekundarnih publikacija. jer su stvarane obi no za svoju bran u (te ko se apsorbiraju bez predznanja) ‡ neupu eni korisnik mo e krivo protuma iti i poop iti spoznaje na ene u primarnim dokumentima . krivo interpretirane rezultatate i krive zaklju ke. o tro fokusirani izvori. na razli itim medijima ‡ obra uju vrlo uske teme. od korisnika esto zahtjevaju ekspertno poznavanje materije da se prona ene informacije mogu interpretirati. ‡ koriste specifi nu terminologiju (stru ni argon).

sudske zapisnike i sl.) Fotografije i druga umjetni ka djela Muzi ka djela Muzejski predmeti (dokumenti) Autobiografije Pisma i korespondencije Govori Intervjui Izvorne vijesti Slu bene statistike Vladine (government) dokumente Slu beni dokumenti (mati ne knjige.Vrsta dokumenata sa primarnim informacijama ‡ Znanstvena i stru na djela: ± ± ± ± ± ± u obliku raznih lanaka (u asopisima. pjesme. dnevnici (obi no nisu publicirane) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Literaturna djela (romane. drame. magistarski i drugi radovi za znanstvena napredovanja patentni spisi tehni ki izvje taji . itd. itd. u obliku reprinta ili preprinta. knjigama.) disertacije.elaborati referati sa skupova laboratorijski i sl. .) itd. dnevnike. poglavljima knjiga.

itd.) .Sekundarne uputne informacije ‡ Pru aju sa eti sadr ajni opis i/ili lokaciju izvora informacija. web prostoru. ‡ Ne pru aju nove spoznaje nego samo u sa etim oblicima prenose informacije koje se nalaze u izvorima informacija (dokumentima. i/ili lociraju ih u publikacijama ili u informacijskoj infrastrukturi (knji nicama. info centrima. publikacijama).

Oni upu uju korisnika na izvore informacija.SEKUNDARNE INFORMACIJE ‡ One su infomacijska pomagala za snala enje u svijetu informacija. . dokumenta i publikacija. te osnovna im je namjena pomo i u pronala enju i otkrivanju sadr aja i lokacija svih vrsta dokumenata te da slu e kao vodi kroz izvore informacija. stoga je naziv za ovu vrstu informacija: uputne informacije.

indeksnih rije i i sl. koncizan uvid u publicirane informacije kroz bibliografski opis (i eventualno jo i uz pomo sa etaka.Prednosti sekundarni informacija za korisnike ‡ daju kratak. milijunski fond neke knji nice. ‡ relativno su standardizirani zapisi i informacijski oboga eni tokom dokumentacijske obrade .) ‡ skupovi (kolekcije. zbirke) sekundarnih informacija na jednom mjestu pru aju sa eti i sre eni uvid u jedno podru je. disciplinu. itd. u npr.

poznavanje strukture zapisa. za neko jezi no podru je itd. Ne mogu nastati prije nego to nastaju primarne ili tercijarne informacije. koje donose sekundarne informacije.) zahtjeva ne to vremena. dokumenti jer se izra uju iz njih. jer korisnik mora pregledati. za neku knji nicu. Osim toga informacijska dokumentacijska i bibliote na obrada (katalogizacija. To je ponekad slabost (iako ne uvijek). koristiti ve i broj takvih skupova. izra uju se za neku diciplinu. sa imanje. indeksiranje. o njima. za neko geografkso podru je. (e-publikacije i e-komunikacije) sve vi e skra uju to vreme. zbirke) sekundarnih informacija nisu sveobuhvatni. svo enje na standardizirani oblik. formalnih indeksnih jezika i sl. Suvremene tehnike publiciranja i komunikacija. ‡ skupovi (kolekcije. .Nedostaci sekundarnih informacija za korisnike ‡ vremenski kasne. primjenjenih standarda. standardizirani jezik itd. za iru ili u u problematiku. za neki dokumentacijski fond. ‡ tra i se educirani korisnik. ali to ka njenje nu no uvijek postoji.

(prirodno i web katalozi) ‡ Adresari svih vrsta ‡ Bibliografije svih vrsta pa i bibliografije bibliografija (nacionalne. publikacija svih vrsta (sve do inventarnih knjiga) ‡ Katalozi svih vrsta.Vrsta dokumenata sa sekundarnim informacijama ‡ Vodi i kroz svijet informacija (info guides) ‡ Evidencije izvora informacija. osobne. ekstrakta.Table of Contents) ‡ Bibliografske reference (sa ili bez sa etaka. bibliografskim i citatnim bazama podataka ‡ Bilteni prinova . institutske. sa citatima ili bez) u refrativnim ili indeksnim publikacijama. dokumenata. teku e. retrospektivne. sinopsisa. itd. tematske.) ‡ Zbirke ili baze podataka sadr aja (TOC . pa i katalog kataloga.

kompaktiranjem. kondenzacijom. predmetu. u oj ili iroj disciplini . Mogu se pozivati na primarne dokumente ali to nije uvijek nu no . ‡ One sadr e prvenstveno akumulirano. konsolidirano znanje (ili stav) ovje anstva u nekom momentu o nekoj problematici. prepakiranjem. evaluacijom. integracijom raspolo ivih primarnih informacija s ciljem da ih se izrazi ili prezentira u obliku koji bolje odgovara potrebama specifi nih korisnika.Tercijarne izvedene informacije ‡ Nastaju konsolidacijom. sintezom. ‡ one izvedene iz primarnih izvornih. reorganizacijom. .

itd. po obrazovnoj razini. da daje prikaz stanja tehnike. pa se dopu taju odre ene slobode sastavlja ima) to su ili ve konsolidirane informacije ili na putu do konsolidacije. . najprihvatljiviji su za krajnje korisnike jer se pi u. obi no sadr e evaulirane (kriti ni vrednovane) informacije. selektirati. znanje ovje anstva o nekom predmetu (uz ograni enja da su namjenjeni pojedinim kategorijam korisnika. sastavlja . vrednovati. sastavljaju s odre enom namjerom: za odre eni korisni ki korpus to se mo e razlikovati po uzrastu. da zamjeni itanje mnogobrojne prethodne primarne izvore iz nekog podru ja. sadr e trenuta ne spoznaje. pro itati velik broj primarnih izvora. da bude pomagalo pri radu. u nekom u em ili irem podru ju u datom trenutku. znanosti. kompilator. Umjesto njega to je napravio autor. Korisnik ne mora nabaviti. da educiraju ili informiraju povr no ili detaljno.Prednosti tercijarnih informacija za korisnike ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ pru aju sre eni uvid u mnogobrojne primarne izvore. uredni tvo tercijarnog dokumenta. umjetnosti i sl.

leksikoni i sl. ud benici.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ tetde korisniku vrijeme jer ne mora pregledavati. standardi i sl.) u enicima svih uzrasta prenosi odgovaraju e znanje (ud benici. pretra ivati ni sekundarne informacijske izvore na putu do pojedina nih primarnih informacija. faktografije. za svaki obrazovni nivo omogu uju uvid u (interpretirane) spoznaje ovje anstva: znanstvencima i stru njacima omogu uju br i ulazak u nova znanstvena-stru na podru ja (pregledni radovi i monografije) znanstvenicima i stru njacima omogu uju br i i to niji rad (priru nici. enciklopedije. monografije namjenjeni laicima po uzrastu i te ini ) . dokumenata za svaki uzrast.) laicima omogu uju upoznavanje s konsolidiranim spoznajnom sferom ovje anstva (enciklopedije.

te na kraju sastviti tercijarnu informaciju. itd. evaluirati na ene informacije. taj proces nu no zahtijeva vrijeme. ‡ autor(i). satavlja (i).Nedostaci tercijarnih informacija za korisnike ‡ vremenski najvi e kasne. na taj na in takav dokument reflektira autorove ili ure iva ke subjektivne poglede i stavove mo e voditi do krivih interpretacija ‡ postoji opasnost da se ne raspoznaje ponekad tercijarni dokument od primarnog. nabaviti i pro itati primarne izvore. ak i u eri suvremenih tehnika publiciranja i komuniciranja. tercijarni dokument. naro ito u humanisti kim disciplinama i u sferi izvan znanosti (kada se promatra forma a ne sadr aj) ‡ korisnik uzima stariji tercijarni dokument zato to ne zna za noviji ili zato to noviji jo ne postoji i usvaja zastarjele spoznaje ‡ donosi se odluka na osnovi starih spoznaja (a u primarnim su ve mo da sasvim nove spoznaje) . mogu biti nea urni jer autori tih djela moraju pretra iti prvo sekundarne izvore. uspore ivati informacije iz razli itih izvora. urednik(ici) odlu uje(u) o uklju enju ili isklju enju nekih primarnih informacija u tercijarni dokument.

reviews ) ‡ Monografije ‡ Standardi ‡ Enciklopedije (enciklopedijske lanke) ‡ Leksikoni ‡ Almanasi (almanacs and fact books) ‡ Rije nici (jedno ili vi ejezi ne). Research Methods in. handbooks and data compilations) ‡ Ud benici svih vrsta ‡ Biografije osim autobiografija ‡ Komentari. . terminolo ke i druge ‡ Kompendije ‡ Priru nici svih vrsta (guidebooks.Vrsta dokumenata sa tercijarnim informacijama ‡ Pregledni radove svih vrsta ako ne donose nove spoznaje (Annual Reviews in. kritike i interpretacije ‡ Tr i ne studije . manuals. . .. . . . and Progress in.

.

‡ korisnik autor.‡ Korisnik je bez sekundarnih informacija izgubljen. ne generira novu spoznaju . autor novih primarnih informacija ne po inje ni ta od nultog stanja. koristi ono to slu ajno prona e u masi primarnih i tercijarnih informacija. sintezu. ali osim to izvr i repakiranje. sastavlja tercijarnih informacija postupa sli no kao to postupa autor novih primarnih informacija: koristi sekundarne izvore za pronala enje i lociranje postoje ih informacija o odabranoj temi. kondenziranje. inventivnog ili bilo kojeg kreativnog rada obogatiti spoznajni svijet ovje anstva i generirati novu primarnu informaciju na temeljima dotada njih. Taj e korisnik tokom svog istra iva kog. mo da i evaluaciju i sl. nego koristi dotada nje spoznaje ovje anstva o odabranom problemu i u svom radu nu no se oslanja na sekundarne informacije u cilju pronala enja i lociranja onih primarnih i tercijarnih informacija koje su relevantne za njegov odabrani problem. ‡ korisnik znanstveni radnik.

prvenstveno tercijarne informacije za svoj svakodnevni rad ili za svoju samoobrazovanje.) . enciklopedije. standardi. itd.‡ obi an korisnik koristi sekundarne informacije da bi prona ao odgovaraju e. ‡ sekundarne informacije preska u korisnici samo kada ve i bez tih informacija rutinski se oslanjaju na neke standardne tercijarne informacije (priru nici. monografije.

UPRAVLJANJE REFERENCAMA KROZ SOFTVERE ZA CITIRANJE LITERATURE ‡ Softver za citiranje literature zapravo predstavlja specijalizovanu bazu podataka. koja je napravljena za specifi ne ulazne varijable reference i specifi nu izlaznu varijablu popis literature odgovaraju eg formata .za pisanje znanstvenih (nau nih) radova .

‡ Sistem citiranja referenci: Mogu nost da sadr i predefinisanu zbirku formata asopisa koja se mo e koristiti za dobijanje adekvatno formatiranog popisa literature. ‡ uvanje: Mogu nost softvera da uva reference koje se mogu prezentovati u nekom standardnom formatu (najbolje da je kompatibilan sa Word procesorom). .Osobine softvera ‡ Pretra ivanje: Mogu nost sofvera da pretra uje sve dostupne akademske i ne-akademske baze podataka.

Kako funkcioni e? ‡ Autor tokom pisanja teksta svoga rada navodi broj citirane reference koji je zadat od strane softvera. ‡ Prethodna dva fajla softver zatim kombinuje u kona an finalni rad sa pravilno citiranom literaturom . ‡ Softver pravi i poseban fajl koji sadr i pravilno formatiran popis literature. ‡ Softver pravi duplikat zavr enog teksta rada. ‡ Ovaj duplikat sada sadr i pravilno citirane reference u formatu po izboru autora.

Korisni softveri za citiranje literature ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Biblioscape Citation EndNote GetARef JobRef Library Master Nota Bene Papyrus ProCite Reference Manager Refworks .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->