TEHNICKO-TEHNOLOSKA

RESEN1A BRIKETIRAN1A I
PELETIRAN1A BIOMASE
Dr Miladin BRKIC, Dr Todor JANIC,
Polioprivredni Iakultet, Novi Sad
Trg Dositeia Obradovica 8
E-mail: mbrkic(poli.ns.ac.yu
PRESA ZA BRIKETIRAN1E
~UTVA¨. PANCEVO
LINI1A ZA HLADEN1E I
PAKOVAN1E BIOBRIKETA
BRIKETIRKA FIRME DEKAN IZ
VRN1ACKE BAN1E
BIOBRIKETE PROIZVEDENE NA PRESI
~DEKAN¨ U FIRMI ~OGREV¨. R. KRSTUR
USLOVI ZA BRIKETIRAN1E
BIOMASE
W&trosak mehanicke energiie za spremanie biomase u bale
iznosi do 40 kWh/t.
W&sitnienost polioprivrednih ostataka treba da bude do 10 mm.
WSadrzai vlage u materiialu treba da ie 12 do 18 °.
Wa usitniavanie i mlevenie biomase utrosi se 60 do 80 kWh/t.
WPritisak u alatu prese treba da bude 150 do 200 bara da bi se
postigla temperatura materiiala 80 do 90oC i bioloski materiial
razmeksao i zalepio,
W&koliko se dodaiu vezivna sredstva onda pritisak moze da bude
nesto nizi. Vezivno sredstvo povecava cenu briketa.
Wa briketiranie i pakovanie briketa utrosi se do 45 kWh/t.
WVezivna sredstva moraiu dobro da sagorevaiu, ti da ne
zagaduiu zivotnu sredinu vise od same biomase.
BRIKET PRESA ~METAL-MATIK¨.
BEOCIN
PRESA ZA BRIKETIRAN1E ~SLAVI1A
KOMERC¨. VAL1EVO
BRIKETIRKA DANSKE
PROIZVODN1E CF ~NIELSEN¨
ALAT BRIKETIRKE
FIZICKE OSOBINE BIOBRIKETA
WOblik briketa i peleta moze da bude valikast i ciglast.
W Dimenziie valikastih briketa mogu da budu precnika od 4 ÷ 20
do110 mm i duzine l ÷ 30 do 300 mm. Pelete su manieg precnika.
W Dimenziie ciglastih briketa su: poprecni presek 20 do 100 mm x
20 do 100 mm i duzine od 30 do 300 m.
W apreminska masa (gustina) briketa iznosi 1100 do 1400 kg/m3.
Gustina se smaniuie za 7 do 12 puta u odnosu na rinIuzni materiial.
W Nasipna gustina gomile briketa i peleta iznosi 600 do 750 kg/m3.
W Toplotna vrednost briketa i peleta iznosi od 13 do 18 MJ/kg.
W Sadrzai pepela posle sagorevania iznosi 0,5 do 7°.
W& pepelu nema sumpora ili ga ima u tragovima.
W Brikete na povecavaiu sadrzai CO2 u atmosIer.
W Brikete i pelete podlezu evropskom standardu CEN ako
se izvoze.
ALAT PELETIRKE
PELETIRKA FRANCUSKE
PROIZVODN1E
PELETIRKA ITALI1ANSKE
PROIZVODN1E
VERTIKALNA PELETIRKA
~METALKOP¨. BACKI 1ARAK
PELETIRKA ~METALAC
OSTO1C¨. OBRENOVAC
INOVIRANA PELETIRKA
ITALI1ANSKE PROIZVODN1E
FIRME ~KEMYX¨
PELETIRKA ~AMANDUS KAHL¨.
NEMACKE PROIZVODN1E
PELETIRKA .METAL-
MATIK¨. BEOCIN
PELETE OD DRVETA
KOTAO NA PELETE
TABELA 1: KARAKTERISTIKE
KONVENCIONALNOG I INOVATIVNOG
PROCESA PELETIRAN1A BIOMASE
R. br. Karakteristike procesa Konvencionalni Inovativni
1. Sadrzai vlage u materiialu (°) 8 - 12 15 - 35
2. Dimenziie peleta su (mm) 43 - 20 43 - 20
3. Duzine peleta (mm) 5 - 30 5 - 30
4. Donia toplotna moc (MJ/kg) 15,92 - 17,50 16,76 - 18,47
5. Ostatak pepela (°) 0,5 - 2 0,5
6. Gustina gomile peleta (kg/m
3
) 600 - 620 700 - 750
7. &sitnienost materiiala (mm) 1 - 3 1 - 3
8. Pritisak presovania (bara) 350 - 700 350 - 700
9. &trosak energiie (kWh/t) 120 - 200 ¹ en. susenia 70 - 100 (*)
(*) nema energiie za susenie
10. Cena kostania peleta (evra/t) 60 - 90 ¹ostali trosk. 30 - 50 ¹ os.t.
SPISAK VEZIVNIH SREDSTAVA
POZEL1NA VEZIVA NEPOZEL1NA VEZIVA
WVoda, - Mazut,
WVodena para, - Bentonit,
WMelasa, - Cement,
WNegaseni krec, - Katran,
WMekinie, - Tutkalo,
WOrganski polimeri, - DrvoIiks,
WMakromolekuli od - &lie za podmazivanie,
psenicnog brasna, - NaIta,
WCeluloza, - Izrablieno ulie,
Wemiceluloza, - Smole,
WPektinske materiie, - Natriium hidroksid,
STANDARDI ZA PELETE I
BRIKETE
STANDARDI ZA PELETE I
BRIKETE
ZAKL1UCCI
Tehnolosko-tehnicki postupak za proizvodniu
energetskih briketa i peleta od biomase ie u svetu i kod
nas prakticno resen, pa ie pitanie niegove ekonomicnosti
i konkurentnosti u odnosu na druge energetske izvore sve
manie diskutabilno. Naivise se briketira i peletira
pilievina. Postupci briketirania i peletirania
polioprivredne biomase nalaze se u nas ios uvek u Iazi
probnih pogona. Postepeno se kod nas razviia trziste
briketa i peleta. & Evropi ie vec 5 godina razviieno
trziste peleta. Cena kostania briketirane ili peletirane
pilievine kod nas ie 100, a u Evropi 120 evra/toni u
rinIuzi. Mania pakovania imaiu visu cenu 150 do 250
evra/toni, pa cak i 350 evra/toni.

!#$#%# &%' ! '

l ! ' #% .

#%## '# .

 #%!# '!#$ &# #' # #$%&# .

30-42.85702.80:-.3 003070.20.&$ '#%# $ W&974 .0 348/4 .

..0/4 W..9 W&8930348954457.80:974 80 /4 .907.3020.-:/0/4 22 W$.0:2./.:970-.970-./7 ./..70/3489..030-42.:893.9.

03:-709.2..9:7.9:57080970-..454.. 7.43/.-7097..9 W!798.:974 80/4..30-709.907.4.305..24 0/.34870/89. W. /4 4-44 2.5798.0 .7.0.:.-:/0 /4 -.:./.3.870/89./.-:/0 30 943 '0.907.4.-80 5489.20 ..054 W&4480/4/.902507.

. 04/8.20-42.8.247.: 9/.470.9 W'0.30 ..80 .:/4-74/..3.870/89.493:870/3:. :: .

#%!#$ % %  .

!#$#%# $' # '' .

#%#$ !# ' $ .

%#%# .

24:/..89 W 2030.89.24 0/...-:/0.. $ #% W --709.-:/:570 3..89-709.4/.5009.

570238.348 /4 .. -709.2. W 2030.89-709.8.8:54570 357080 /4 22 /4 22/: 304/ /4 2 W .30570 3. /4 22/: 30 /4 22 !00908:2. :893.

:4/348:3.731:32.8082.:893.3:0.853.2 :893.907./45:9.420-709.348 /4 . W .5009.

3484//4.2 W %45493.70/3489-709.5009..

.2.348 /4 W&5050:302.40 ./7 .54.7/:.9248107 W 70905009054/0 :0.74584289.4 80.5050..3/. :. W $.4.470.8:2547./7 .0 ..:97.:8.54808.2.3. W 70903..

%!%# .

!%##&$ !# ' .

!%#%$ !# ' .

'#%!%# % ! # .

!%# % $%  # ' .

 '#!%# %$!# ' # .

!%# &$  !# ' .

!%# % %  .

!% #'% .

 % !% .

0:2.907.8: 22 ..:    20305009.03.7.3 34.3 $.08./7 .9.907890574..43..%#%#$% '  '%' !# $!%# $ # -7 .43.

 .

24 .  : 305009. 22   43.945493.

     89.5050.4205009.   :893. .9.

57084.03070 .907..3..2    &893034892.     &974 . 22   !798.7. -.

03070.9   03 8: 03. 0.8: 030 03.3.7.5009.   302.4 9.

974   48 9 .9   489.

.97:2/748/ . W!093802.30 . W0:4.19.-034:0 $240 .54/2. 7.3854207 W. W02.. W'4/03. W0. W0.4 7.9070 ! '' .97. 0370 W030 W 7.8.3 %:9.5.7. 3.$!$''$#$%' ! '' W'4/.:9 039439 02039 .0:4.418 &0.74240:4/ 5 03 34-7.

$%#!% #% .

$%#!% #% .

800:8. 574-35443.30304.-34 . 080-7097.4/3: 0307098-709.745 0.034 97 905009. &.30 50.& %0344 4 903 5489:5.50097.80 ..97 90 -709.70/30-42. 50.7.50097.5009.3.09:4/ 3.3050097./7:003070980. 03..7450.304/3..84 :.-7097.:.4708.7.3.5009.9 3470 03 5.080:3. !48905034804/3.4/-42..0:1.3.574.857.0 4/3.30/8:9.-7097..0 2. 54457.004342 3489 43:70393489:4/348:3.3.87.803. !489:5.059..4 9.

03: /4 0.4.943: 731: .5.2.7. :.3.3.:..

 .943 5. 0.7.

943 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful