คณิตศาสตร์ ม.

1

By P’EvE

สมบัติของจำานวนนับ
ตัวประกอบ

จำานวนนับ
จำานวนนับหรือจำานวน เต็มบวก เป็ นจำานวนที่
มนุษย์นำามาใช้เพื่อประโยชน์ในการบอกปริมาณ
ของสิ่งต่าง ๆ เช่น บอกจำานวนสมาชิกของ
ครอบครัว บอกจำานวนสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น
ใช้สัญลักษณ์ 1, 2, 3, 4, 5… เป็ นเช่นนี้ ไป
เรื่อย ๆ แทนจำานวนนับ
จำานวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 1
จำานวนนับที่มีค่ามากที่สุด (ไม่สามารถบอกค่า
ได้)
การหารลงตัว คือ การหารจำานวนนับด้วย
จำานวนนับ แล้วได้ผลหารเป็ นจำานวนนับและไม่
เหลือเศษหรือเศษเป็ นศูนย์
เช่น นำา 3 ไปหาร 15 ได้ผลลัพธ์ 5 ไม่มีเศษ
เรียกว่า 15 หารด้วย 3 ลงตัว
เขียนแทนด้วย = 5 เนื่ องจาก 5 x 3 =
15
นำา 4 ไปหาร 15 ได้ผลลัพธ์ 3 เศษ 3
เรียกว่า 15 หารด้วย 4 ไม่ลงตัว
ตัวประกอบของจำานวนนับ
พิจารณาจำานวนนับ และจำานวนที่หารจำานวนนับที่
กำาหนดให้ได้ลงตัวดังนี้
จำานวนนับทั้งหมดที่หาร
จำานวนนับที่
จำานวนนับที่กำาหนดให้ได้
กำาหนดให้
ลงตัว
10
1, 2, 5, 10
12
1, 2, 3, 4, 6, 12

1

.1 By P’EvE เรียกจำานวนนับทั้งหมดที่หารจำานวนนับที่กำาหนดให้ ได้ลงตัวว่า ตัวประกอบของจำานวนนับ หรือตัวหาร ของจำานวนนับ ดังนั้น ตัวประกอบทั้งหมดของ 10 หรือตัวหาร ของ 10 คือ 1.. …….... 2. จำานวนนับที่หาร 81 ลงตัว คือ 1. 2.. 6 และ 12 ตัวประกอบของจำานวนนับใด คือ จำานวนนับทีหาร จำานวนนับนั้นลงตัว ตัวอย่าง จงหาตัวประกอบของ 18 วิธีทำา พิจารณาผลคูณ 18 = 1 x 18 =2x9 =3x6 จำานวนนับที่หาร 18 ลงตัว คือ 1. 4..คณิตศาสตร์ ม...... 9. 4. 3.. 2. = 9 x ...……. 9. 3... = 3 x . 3.……. 2. 3... 3. 18 • จงหาตัวประกอบของ 81 วิธีทำา พิจารณาผลคูณ 81 = 1 x . 10 ตัวประกอบของ 12 คือ 1.. 18 ดังนั้น ตัวประกอบของจำานวนนับ 18 คือ 1. 6... 5. 6..…… ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำานวนนับ พิจารณาจำานวนนับสองจำานวน เช่น 10 และ 12 ตัวประกอบของ 10 คือ 1. 9. ดังนั้น ตัวประกอบของจำานวนนับ 81 คือ . 5 และ 10 ตัวประกอบทั้งหมดของ 12 หรือตัวหารของ 12 คือ 1. 2...... 2. 6. 12 2 .

9. = 3 x ….คณิตศาสตร์ ม. 20 ตัวประกอบของ 24 คือ 1... 8. 11 เป็ นเช่นนี้ ไปเรื่อย ๆ จำานวนนับที่หารด้วย 2 ลงตัว เรียกว่า จำานวนคู่ จำานวนนับที่ไม่ใช่จำานวนคู่ เรียกว่า จำานวนคี่ ตัวอย่าง จงพิจารณาจำานวน 20. 2.…… ดังนั้น ตัวประกอบร่วมของ 28 และ 15 คือ จำานวนคู่ จำานวนคี่ จำานวนเฉพาะ จำานวนคู่ จำานวนคี่ จำานวนนับที่หารด้วย 2 ลงตัว ประกอบด้วย 2. 4. 2. 5. 4..……. 6... 4 • จงหาตัวประกอบร่วมของ 28 และ 15 วิธีทำา 28 = 1 x . 5. 10.. 12.. 8.……. 3.1 By P’EvE จะเห็นว่า 1 และ 2 เป็ นตัวประกอบหรือตัวหารของ ทั้ง 10 และ 12 จึงเรียกว่า ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ 10 และ 12 คือ 1. …… ตัวประกอบของ 15 คือ 1.. 6. 8 ว่าจำานวน ใดเป็ นจำานวนคู่หรือจำานวนคี่ วิธีทำา 20 เป็ นจำานวนคู่ เพราะหารด้วย 2 ลงตัว หรือ = 10 ซึ่งลงตัว 3 . ตัวประกอบของ 28 คือ 1. 15. 15 = 1 x .. 2. 7. 2. 4..…….. 24 ดังนั้น ตัวประกอบร่วมของ 20 และ 24 คือ 1. 2 ตัวอย่าง จงหาตัวประกอบร่วมของ 20 และ 24 วิธีทำา เนื่ องจาก 20 = 1 x 20 = 2 x 10 = 4 x 5 24 = 1 x 24 = 2 x 12 = 3 x 8 = 4 x 6 ตัวประกอบของ 20 คือ 1.. = 4 x . = 2 x . 10. 4. 3. 12 เป็ นเช่นนี้ ไปเรื่อย ๆ จำานวนนับที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว ประกอบด้วย 1. 3.

8 4 . 2. 5 6 1. 2. 3 4 1.b = 7 .b เป็ นจำานวนคี่ เป็ นเท็จ (3) a x b = 7 x 5 = 35 ดังนั้น ข้อความ a x b เป็ นจำานวนคู่ เป็ นเท็จ จำานวนเฉพาะ พิจารณาจำานวนนับและตัวประกอบของจำานวนนับที่ กำาหนดให้ดังนี้ จำานวนนั ตัวประกอบ บ ทั้งหมด 1 1 2 1. 4. 2 3 1. 6 7 1. 2. 4 5 1. 7 8 1.5 8 เป็ นจำานวนคู่ เพราะมี 2 เป็ นตัวประกอบ หรือ = 4 ซึ่งลงตัว ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าถ้า a เป็ นจำานวนคี่ และ b เป็ นจำานวนคี่ ข้อความต่อไปนี้ เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ (1) a + b เป็ นจำานวนคี่ (2) a – b เป็ นจำานวนคี่ (3) a x b เป็ นจำานวนคู่ วิธีทำา ถ้า a เป็ นจำานวนคี่ และ b เป็ นจำานวนคี่ เช่น a = 7.คณิตศาสตร์ ม.5 = 2 ดังนั้น ข้อความ a . b = 5 (1) a + b = 7 + 5 = 12 ดังนั้น ข้อความ a + b เป็ นจำานวนคี่ เป็ นเท็จ (2) a .1 By P’EvE 15 เป็ นจำานวนคี่ เพราะหารด้วย 2 ไม่ลงตัว หรือ = 7. 3.

คณิตศาสตร์ ม. 51. 91 วิธีทำา 9 ไม่เป็ นจำานวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบ คือ 1. 13. 9 พิจารณาลักษณะร่วมของตัวประกอบข้างต้น จำานวนนับข้างต้นที่มล ี ักษณะร่วมกัน คือ จะมี ตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 กับตัวมันเอง ประกอบด้วย 2. 21 ดังนั้น 21 ไม่เป็ นจำานวนเฉพาะ “จำานวนนับที่เป็ นจำานวนเฉพาะ คือ จำานวนนับที่มี ตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และจำานวนนั้น เช่น 2. 3. 3. 3. 9 5 . 7. 7.1 By P’EvE 9 1. 5. 17 ดังนั้น 17 เป็ นจำานวนเฉพาะ พิจารณา 21 = 1 x 21 = 3 x 7 ตัวประกอบของ 21 คือ 1. 3. 5. 3. 7 เรียกจำานวนนับที่มี “จำานวนนับที่มีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และ ตัวมันเอง เรียกว่า จำานวนเฉพาะ” ลักษณะดังที่กล่าวข้างต้นว่า “จำานวนเฉพาะ” ตัวอย่าง จงพิจารณา 17 และ 21 เป็ นจำานวน เฉพาะหรือไม่ วิธีทำา พิจารณา 17 = 1 x 7 ตัวประกอบของ 17 คือ 1. 11 เป็ นต้น ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าจำานวนใดบ้างเป็ นจำานวน เฉพาะ เพราะเหตุใด 9.

91 • จงหาจำานวนเฉพาะระหว่าง 1 ถึง 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 วิธีทำา พิจารณาจำานวนนับจาก 1 ถึง 30 ขั้นที่ 1 เนื่ องจาก 1 ไม่เป็ นจำานวนเฉพาะ ตัด 1 ทิ้ง ขั้นที่ 2 เนื่ องจาก 2 เป็ นจำานวนเฉพาะ วงกลม ล้อมรอบเอาไว้ แล้วตัดจำานวนที่มี 2 เป็ น ตัวประกอบทิ้ง ขั้นที่ 3 เนื่ องจาก 3 เป็ นจำานวนเฉพาะ วงเอาไว้ แล้วตัดจำานวนที่มี 3 เป็ นตัวประกอบทิ้ง ขั้นที่ 4 เนื่ องจาก 5 เป็ นจำานวนเฉพาะ วงเอาไว้ แล้วตัดจำานวนที่มี 5 เป็ นตัวประกอบทิ้ง ทำาเช่นนี้ ไปเรื่อย ๆ โดยวงกลมรอบจำานวน เฉพาะและตัดจำานวนที่ไม่ใช่จำานวนเฉพาะทิ้ง ดังนั้น จำานวนเฉพาะระหว่าง 1 ถึง 30 คือ ……………………………………………………… …………….คณิตศาสตร์ ม. 13 51 ไม่เป็ นจำานวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบ คือ 1. 13. 51 91 ไม่เป็ นจำานวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบ คือ 1.1 By P’EvE 13 เป็ นจำานวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบ คือ 1.. 17. 6 . 7. 3.

2. 5 1. 3. 5 15. 4.คณิตศาสตร์ ม. 5 ตัวประกอบเฉพาะของ 60 คือ 2.20. 60 เรียกตัวประกอบของจำานวนนับที่เป็ นจำานวน เฉพาะว่า “ตัวประกอบเฉพาะของจำานวนนับ” ดังนั้น ตัวประกอบเฉพาะของ 10 คือ 2. 2. 12. 5 เขียนจำานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ เฉพาะดังนี้ 10 = 2 x 5 60 = 2 x 2 x 3 x 5 เรียกการเขียนจำานวนนับในรูปการคูณ ของ ตัวประกอบเฉพาะว่า “การแยกตัวประกอบ” 7 . 10. 3. 10 2. 30.1 By P’EvE ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะของจำานวนนับ พิจารณาจำานวนนับที่กำาหนดให้ ตัวประกอบ ทั้งหมดของจำานวนนับและการเป็ นจำานวนเฉพาะ ของตัวประกอบดังนี้ ตัวประกอบทัง ตัวประกอบของ จำานว หมดของ จำานวนนับที่เป็ น นนับ จำานวนนับ จำานวนเฉพาะ 10 1. 5. 60 6. 5. 3. 2.

5. 10 ตัวประกอบเฉพาะของ 10 คือ 2. 43 ดังนั้น ตัวประกอบเฉพาะของ 172 คือ 2.คณิตศาสตร์ ม. 2. 172 ตัวประกอบของ 172 ที่เป็ นจำานวนเฉพาะ คือ 2.1 By P’EvE ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบของจำานวนนับที่ เป็ นจำานวนเฉพาะ เช่น ตัวประกอบทั้งหมดของ 10 คือ 1. 5 การแยกตัวประกอบของจำานวนนับใด คือ ประโยคที่ แสดงการเขียนจำานวนนับนั้นในรูปการคูณของ ตัวประกอบเฉพาะ เช่น 60 = 2 x 2 x 3 x 5 ตัวอย่าง จำานวน 172 มีตัวประกอบเฉพาะกี่จำานวน อะไรบ้าง วิธท ี ำา 172 = 1 x 172 = 2 x 86 = 4 x 43 ดังนั้น ตัวประกอบทั้งหมดของ 172 คือ 1. 2. 43 • จำานวน 636 มีตัวประกอบเฉพาะกี่จำานวน อะไร บ้าง วิธท ี ำา 636 =……………………… =……………………… =……………………… =……………………… =……………………… =……………………… 8 . 86. 4. 43.

คณิตศาสตร์ ม.1 By P’EvE ดังนั้น ตัวประกอบทั้งหมดของ 636 คือ…………………………………………………… ………………………… ตัวประกอบของ 636 ที่เป็ นจำานวนเฉพาะ คือ…………………………………………………… ดังนั้น ตัวประกอบเฉพาะของ 636 คือ…………………………………………………… …………………………… Good Luck ^^ 9 .