Kỹ năng cho nhân viên văn phòng và sinh viên:
http://vietnamlearning.vn
Mạng chia sẻ tri thức:
http://trithuccongdong.com

ill SAm HuQNG INGHEP - NI-U!.! NSHE JJNH

N_H

ICIHH YA .UO ,1
•. lbI "..
~
'luM;

LV
" .. ~

NUt 1IP1 titIIJ ...
~lntlllim, m6i L10h6 d'n,llIi e:C Ung IJleu b1.n dqc Kim EJ6n, odJJng tNde;
flgutmJlCH

MI)C LVC
m ••B

;j

etc trl.mna ~ hIe, to ding

~ngI Hiirl\ll

rgh~!8(!i1 • ~

Iti'I HI

w

q,UBr'I ~._

~ .~n.~" ~.II .. '.

Qhl!l ltd 12· KI-6I

d r¥irrh kWl~

\!II1jf.I~n

!t~"... . :Ie

'it trliInti h,c chuylli'l I"IQlI'IiOIP iIII.,i cAu hOi : M11'11'1 in Ul'I WlDtwlling M file M'iI~ t Nell et'Ujln nginh nsJh.elIiiAe eno phu hqp <lly ?
Ng.,
ClC

HIlng!IlMi 1!Itli 3.

tJ<Jt ~ chL¥in rI(Il!Inh tmn.1l

ruem Nnll tI'i'i9J
H1iIII91Qhi!i 4· N~ L!m ... mI ctiL¥!lI!l
ifIerI

CI*'

"".n....... _"_m._n>~..... , ,17
Wal

hOIk6otheo~" mil ~g

vii cCln8l.

kdi u!i VI! Q:!Iir1IY ...._~ ..._......... .iII
Qh~
. ,_,_',.34

Milng 18h~1IIll5 • Nhono ~

d'IiI • bI;In I~

nggm
Hi!ngI ghihd .6·

Idnl11f ~

qUM , __ .._.__._ .._._ ..

nM trrlllng. charileo... ma cill"l ~ mOrt dm nog Wli nn~ng dn Cd Dln,j lim ChT
tI@lfl di!l c:nOiiV h,lIiIU:It~n (:h1rnhSie.V~IIII x ItlSiIl'il gim CUB He eh u;y! II g,ia tang IinIh

nln (f"J6 Imln hodn NO alb hf't, C'c bin Q kI'bOlI'1 g ehl d\,jIa vA!;) 911 bJ vflll W pIIfa

1"1.

vAblln di c~. r"Ih I'Igb,d, vite Chon ngnd d!llng 1I'Ili

nay,

1(111,~a~ 8

uiln c.1a Kt

aun bt nary,.1rq bulK: ~Il'
PWJiWII!I~ 1lIi d qLAoii' ~t_ .._._ ..
._ .._..__ .._._ :iII ._ ..

HIlng!1JI'I ~ ? ~

...."UI vGll~

tj' & dtu?---."-~._,,
m ~.,,~ '~~m

.olI

Hlng Ilh~ :8ft: B· ~n l!IirJIM: drtI.~ ~ ~. .. ... ~ HiUIgi~ ~ S·
• 81illl t}D~

".sa

vile, T~ Mch hW ng nghl!;p " nlllM mgh. lint! o{la Nht XU!lt Wi Kfm etC rig ra dClI v6r mDI1U ITiLI6n diJp dog pUn nlo nhu cI f.I <clip thllt ly.
1111

rn.lcm lifLou~._

~ _" "m
_0

~...n" .."..:!ilII
~~._ ..... , JIll

d!(a s8.... ,.._.~ n. _ ~ ~

IH ~u! m61 tOo II m~t"nghl treng dOlln
liu, III.S! WlEl tau I~ mOotngh~ tr.ung doln liu hudng ngh[4lp 2m!;!. liI~rm cilin:g b~n
I

M6ill:'yd n

*~

(hN.:;

kA'rt I::'U n'h 11mOt

~

~ by Kim 1l:!n81 Publll;nJnB i-b.ze

TM: Ilhlm !D Nhi!l ilGJlIt bAn Kim fl1ng Dill' ~n

WI'I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful