1

KOLEJ KOMUNITI KLANG KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

PROGRAM SISTEM KOMPUTER DAN SOKONGAN

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI SESI JANUARI 2011

IBRHAHIM BIN ABDULLAH B12SKS09F528 SIJIL SISTEM KOMPUTER DAN SOKONGAN

TOUCH MEDIA ENTERPRISE SHAH ALAM, SELANGOR

2

Laporan ini dikemukakan kepada Kepada Unit Perhubungan & Latihan Industri Kolej Komuniti Cawangan Klang Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Kursus Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan

ii 3
PENGAKUAN

“Saya dengan ini mengaku bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan-bahan yang telah saya jelaskan sumbernya.”

Tandatangan Nama No. Pendaftaran Kursus

: : Ibrhahim bin Abdullah : B02SKS09F528 : Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan

iii 4
PENGHARGAAN

Setelah 5 bulan menjalani latihan industri, pelatih telah didedahkan dengan pelbagai cabaran dan dugaan di dalam alam pekerjaan. Namun dengan berkat kesabaran dan tunjuk ajar daripada Penyelia Latihan Industri bagi syarikat Touch Media Enterprise iaitu Encik Badrul Iqmal bin Baharuddin, segalanya dapat ditempuhi tanpa sebarang masalah. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih pelatih ucapkan kepada beliau yang begitu banyak membantu kami selaku pelatih di syarikat tersebut. Tidak lupa juga ucapan ribuan terima kasih kepada semua staff Touch Media Enterprise yang telah membantu pelatih secara langsung atau tidak sepanjang pelatih menjalani latihan di sana. Dikesempatan ini juga, pelatih ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah unit Sistem Komputer dan Sokongan serta Unit Perhubungan dan Latihan Industri Kolej Komuniti Cawangan Klang yang telah membantu dalam menyiapkan Laporan ini.

iv 5
ABSTRACT

Industrial Training is a practical programme for students during the learning process. Students will be exposed to the real working situations which teach them to be professional when they face any problem related to their studies. Students from the computer field are exposed to the various techniques of computer troubleshooting for both the hardware and software of the computer. Hardware problems normally involve parts in the computer casing such as motherboard(papan induk), RAM(ingatan capaian rawak), graphic card(kad paparan) and many more that students needs to know about the method of troubleshooting and repairing the computer. As for software related problems, it involves the installation of new software, virus detection, operating system repairing and processes to format a computer. The knowledge that students will gain during the learning process as well as the practical programme will benefit the students for their future.

v 6
ABSTRAK

Latihan industri merupakan satu program praktikal yang diwajibkan kepada pelajar yang sedang menjalani proses pembelajaran. Semasa menjalankan latihan industri pelajar akan didedahkan dengan keadaan pekerjaan sebenar yang menuntut pelajar untuk bersikap lebih profesional dalam berhadapan dengan permasalahan berkaitan bidang yang diceburi. Dalam bidang komputer, pelajar biasanya didedahkan dengan pelbagai kaedah baik pulih komputer samada berkaitan dengan perkakasan atau perisian. Permasalahan berkaitan perkakasan melibatkan bahagian-bahagian yang terdapat di dalam kasing komputer seperti papan induk(motherboard), ingatan capaian rawak(RAM), kad paparan video(Graphic Card) dan banyak lagi yang memerlukan pelajar mengetahui cara untuk menguji dan membaiki bahagian yang rosak. Bagi masalah perisian pula melibatkan perkara seperti memasukkan perisian baru, mengatasi masalah virus, memulihkan perisian sistem yang telah rosak dan “format” komputer. Segala pelajaran yang berkaitan boleh diaplikasikan sepenuhnya selain mengumpul pengalaman yang baru untuk kegunaan masa hadapan.

vi 7
SENARAI JADUAL

JADUAL 1.0 2.0 2.1 2.2 Senarai Nama Staff Senarai Alatan dan Perkakasan Rangkaian Beserta Gambar Susunan Warna Kabel UTP Jenis „Straight‟ Contoh Susun Atur Rangkaian

Mukasurat 5 31 34 35

vii 8
SENARAI RAJAH

RAJAH 1.0 1.1 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 Logo Syarikat Carta Organisasi Touch Media Enterprise NTLDR missing Operating System not found Msvcr71.dll not found d3dx9.dll was not found Skrin BIOS/SETUP Tetapan “boot sequence” dan simpan Paparan Pilihan untuk “boot” Dari CD Windows XP Prosfesional Setup Page Paparan Pilihan Windows Untuk di Baikpulih Paparan Masukan Kata Laluan Paparan Semakan Kawasan CD/DVD Cara Menyalin(copy) Fail Cara Menampal(paste) Fail Paparan Perisian DirectX Tetingkap Pertama Pemasangan Perisian DirectX Tetingkap Kedua Pemasangan Perisian DirectX Tetingkap Ketiga Pemasangan Perisian DirectX Langkah Memulakan Aplikasi System Restore Mukasurat Welcome To System Restore Mukasurat Select a Restore Point Mukasurat Confirm Restore Point Selection Mukasurat Restoration Complete Mukasurat Persetujuan Mukasurat Pilihan Untuk Membaiki Windows XP Paparan Proses Muat Turun Fail Paparan Proses Baikpulih Paparan Proses Baikpulih Selesai Paparan “Desktop” Komputer Dikekalkan Proses Muat Turun Fail Pemasangan Skrin Pilihan Bahasa

Mukasurat 3 5 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 14 14 15 15 16 16 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25

viii 9
2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 Skrin Pilihan Install Now dan Repair your computer Paparan Microsoft Software License Terms Skrin Pilhan Jenis Pemasangan Skrin Pilihan Partition Paparan Prose Pemasangan Berjalan Skrin Bagi Memasukkan Nama Pengguna Skrin Bagi Memasukkan Kata Laluan Skrin Bagi Memasukkan Product Key Skrin Bagi Menetapkan Tarikh dan Masa Paparan Hadapan Perisian Microsoft Windows 7 Paparan bagi Menukar Komputer dan Workgroup Paparan bagi Memulakan semula komputer Membuka Tetingkap Network Connection Skrin Tetapan Local Area Connection Sebelah Kasing Komputer dibuka Papan Induk Dipasang pada Kasing Komputer Pasang Pemproses(cpu) pada Soketnya Pemasangan Heat Sink Pemasangan RAM Pemasangan PSU Pemasangan Pemacu DVD dan HDD Pemasangan Kabel Pemasangan Keyboard, Mouse dan Monitor Komputer Siap Dipasang Membuka Bateri Laptop Membuka Penutup HDD Mengeluarkan HDD Membuka Penutup Kad Wifi Mengeluarkan Kad Wifi Membuka Penutup RAM Mengeluarkan RAM Mengeluarkan Pemacu Cakera Optik Membuka Skru Papan Kekunci Mengeluarkan Papan Kekunci Menarik Kabel Papan Kekunci Membuka Skru Panel Suis Menanggalkan Kabel Panel Suis 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 32 33 33 34 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45

ix 10
2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Menanggalkan Panel Suis Menarik Keluar Kabel Membuka Skru Panel LCD Membuka Skru Bawah Kasing Membuka Kabel Touchpad Membuka Skru Pengikat kasing Atas Membuka Kasing Atas Menanggalkan Kabel Suis Wifi Mengeluarkan Papan Induk Laptop Dari Kasing Menanggalkan Kabel Kipas Heat Sink Membuka Skru Heat Sink Kipas Heat Sink CPU Laptop Komponen-komponen Laptop Compaq Presario V3000 Microsoft Windows 7 Ultimate Linux Mandriva Apple Mac OS X Tiger Arahan Command Prompt Setkan Pendrive Sebagai 1 Boot Device dalam BIOS Desktop Ubuntu Paparan Pilihan Bahasa Paparan Tetapan Masa dan Kawasan Paparan Pilihan Layout Papan Kekunci Setkan Kawasan Pemasangan Pada Cakera Keras Tetapan Nama dan Kata Laluan Tetingkap Ready To Install Antaramuka Ubuntu Yang Siap Dipasang
st

45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 50 52 52 52 57 58 59 59 60 60 61 61 62 62

x 11
ISI KANDUNGAN Perkara Judul /Tajuk Pengakuan Penghargaan Abstrak Senarai Jadual Senarai Rajah Mukasurat

ii iii iv vi vii

Bab 1

Pengenalan 1.1 Pengenalan Latihan Industri 1.1.1 Objektif Latihan Industri 1.1.2 Objektif Laporan Latihan Industri 1.1.3 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar 1.2 Latarbelakang Touch Media Enterprise 1.2.1 Sejarah Penubuhan 1.2.2 Carta Organisasi

1 1 2 2

3 3 5

Bab 2

Kemajuan Kerja 2.0 Pengenalan 2.1 Januari 2.1.1 Mengesan Masalah Pada Laptop Atau Komputer 2.1.2 Cara Mengatasi Masalah 2.1.2.1 Masalah “Ntldr Is Missing” 2.1.2.2 Masalah “Operating System Not Found” 2.1.2.3 Masalah “Msvcr71.Dll Not Found” 2.1.2.4 Masalah “D3dx9.Dll Not Found” 2.2 Februari 2.2.1 System Restore 2.2.2 Baiki Sistem Pengoperasian Jenis Xp Mac 2.3.1

6 7 7 9 9 13 13 15

17 17 20

2.3

Pemasangan Perisian Sistem

24 31 31 32 36 36 41

2.4

2.5

April 2.4.1 Pemasangan Rangkaian 2.4.2 Konfigurasi Rangkaian Mei Dan Jun 2.5.1 Pemasangan Komputer(Cpu) 2.5.2 Membuka Dan Membersihkan Laptop Compaq Presario V3000

Bab 3

Tugasan Terpilih 3.1 Pemasangan Perisian Sistem 3.1.1 Pengenalan Kepada Perisian Sistem

51 51

xi 12
3.1.2 3.1.3 3.1.4 Bab 4 Perisian Sistem Jenis Microsoft Windows Perisian Sistem Jenis Linux Perisian Sistem Jenis Mac Os 53 53 54 56 56 58

Perbincangan Tugasan Terpilih 4.1 Pemasangan Perisian Sistem Jenis Microsoft 4.2 Pemasangan Perisian Sistem Linux Ubuntu Kesimpulan 5.1 Kesimpulan

Bab 5

63

Rujukan Senarai Lampiran Lampiran A Produk Windows Yang Dikeluarkan Oleh Microsoft Lampiran B Senarai Perisian Sistem Jenis Linux Lampiran C Versi Mac OS X Lampiran D Surat Tamat Latihan Industri

1 13
BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pengenalan Latihan Industri

Latihan Industri merupakan salah satu modul penting yang telah diwajibkan ke atas setiap pelajar kolej komuniti di seluruh Malaysia khususnya di Kolej Komuniti Cawangan Klang bagi memenuhi syarat penganugerahan Sijil Sistem Komputer dan Sokongan(SKS). Pelajar akan menjalani Latihan Industri sama ada di sektor awam ataupun swasta pada semester ketiga pengajian selama 1 semester(5 bulan). Sepanjang pelajar menjalani latihan industri, pelajar akan berada di bawah pengawasan penyelia yang telah dilantik oleh Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI). Tujuannya adalah bagi memberi peluang kepada pelajar-pelajar kolej komuniti untuk mendapatkan pendedahan awal dan membiasakan diri dengan dunia pekerjaan yang sebenar terutamanya dari aspek aplikasi pengetahuan yang dipelajari di kolej, perhubungan kemanusiaan dan etika serta amalan keselamatan di tempat kerja. Hasil daripada latihan industri ini, Kolej Komuniti Cawangan Klang kelak dapat melahirkan para graduan yang berkualiti bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau terus melangkah ke alam pekerjaan seiring dengan matlamat kerajaan untuk menghasilkan anak didik yang lebih bermutu dan berkualiti disamping melahirkan tenaga kerja separuh mahir yang amat diperlukan oleh sektor awam mahupun swasta.

1.1.1

Objektif Latihan Industri

Latihan industri membolehkan para pelajar mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya secara teori mahupun praktikal sepanjang berada di kolej komuniti dan mengaplikasikannya semasa menjalani latihan industri. Objektif latihan industri ini adalah bertujuan:

i.

Membiasakan diri pelajar kepada suasana alam pekerjaan yang sebenar.

2
ii. Menambahkan pengalaman dan pengetahuan para pelajar semasa menjalani latihan industri. iii. Membina sifat-sifat berketerampilan disamping bertanggungjawab dan membentuk keyakinan diri. iv. Sebagai persediaan awal bagi menghadapi alam pekerjaan sebenar yang lebih mencabar kelak. v. Menambahkan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin para pelajar akan memperolehinya sepanjang berada di kolej komuniti. vi. Menyediakan laporan latihan industri atau sebarang tugasan yang diarahkan oleh kolej komuniti atau majikan.

1.1.2

Objektif Laporan Latihan Industri

i.

Mendokumentasikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pelatih sepanjang tempoh latihan berjalan.

ii.

Untuk dijadikan sebagai rujukan kepada pelatih itu sendiri dan pelajar-pelajar yang lain.

iii.

Membiasakan pelatih supaya mematuhi peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan semasa membuat laporan.

iv.

Merupakan salah satu syarat wajib yang dikenakan kepada pelatih yang telah menjalani latihan industri.

1.1.3

Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar

i. ii.

Mendedahkan pelatih kepada dunia pekerjaan. Memberikan peluang untuk menguji kemahiran pelatih yang secara tidak langsung akan mempertingkatkan lagi mutu kemahiran mereka.

iii.

Pelatih juga akan dapat mempratikkan ilmu yang telah dipelajarinya secara teori di dalam kelas dengan pekerjaan yang dilakukan semasa latihan industri.

iv.

Latihan industri juga akan mengukuhkan lagi minat pelatih terhadap dunia pekerjaan yang diceburinya kerana mereka telah memperolehi pengalaman dan tunjuk ajar sepanjang tempoh

3
latihan tersebut berjalan, antaranya adalah kebolehan berkomunikasi dengan dunia luar dan ini merupakan satu kelebihan yang amat berguna kepada pelajar itu sendiri pada masa hadapan. v. Selain itu, pelatih akan dapat membuat penilaian tentang pekerjaan mereka pada masa kelak kerana pada masa itu, mereka dianggap akan lebih matang dalam mencari peluang pekerjaan setelah tamat pengajiaan nanti.

1.2

Latarbelakang Touch Media enterprise

Alamat Syarikat : No 117, Lot 1, Parking Bertingkat UiTM, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Rajah 1.0 Logo Syarikat

1.2.1 Sejarah Penubuhan Touch Media Enterprise ialah perniagaan yang menjalankan kerja – kerja membaik pulih dan meningkat upaya perkara – perkara yang berkaitan dengan elektronik dan Teknologi Maklumat. Sebelum tertubuhnya syarikat ini, pemiliknya telah menimba ilmu pengetahuan dan melengkapkan diri dengan kemahiran yang berkaitan dengan Teknologi Maklumat dan elektronik khususnya membaik pulih dan meningkat upaya komputer peribadi dengan menyertai program Tunas Mekar anjuran Institut Tun Abdullah Ahmad badawi,UiTM dan diberi latihan di 3dfx Technologies Sdn.Bhd selama 6 bulan. Touch Media Enterprise memulakan perniagaannya dengan menjadikan rumah sewa pemiliknya sebagai premis perniagaan perniagaan dan bengkel membaik pulih komputer. Walaupun mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pelajar khususnya daripada rakan-rakan yang mengenali ,namun disebabkan tiadanya alamat bisnes atau kedai yang

4
dapat meyakinkan pelanggan menyebabkan pemilik sukar mendapatkan pelanggan dari skop yang lebih luas khususnya daripada pelajar-pelajar UiTM sendiri. Ini menyebabkan sebahagian pelajar UiTM Shah Alam terpaksa ke luar kampus untuk membaiki komputer mereka. Faktor ini telah menyebabkan Touch Media Enterprise kehilangan pelanggan. Ruang rumah yang terhad juga menyebabkan tidak banyak stok atau barang perkakasan komputer dapat disimpan. Oleh yang demikian Touch Media Enterprise telah mengambil keputusan untuk membuka premis perniagaan rasminya yang pertama di kampus induk UiTM iaitu di Shah Alam. Dengan adanya premis perniagaan ini, Touch Media Enterprise berharap akan dapat meningkatkan tahap inventori syarikat serta mampu menanggani sebanyak mungkin pelanggan yang bertandang ke premis untuk mendapatkan servis yang ditawarkan oleh syarikat. Disamping itu, dengan pembukaan premis ini juga Touch Media Enterprise berharap bukan sahaja dapat menumpukan perhatian kepada pelanggan-pelanggan yang bertandang ke premis malah akan dapat menawarkan perkhidmatannya ke syarikat-syarikat swasta, agensi dan juga badan-badan berkanun yang bertapak di sekitar Shah Alam. Ternyata perancangannya telah menampakkan hasil. Kini Touch Media Enterprise telah mampu bersaing dengan syarikat-syarikat seumpamanya yang terdapat di Shah Alam. Touch Media Enterprise terpaksa membuka sebuah lagi premis perniagaannya di dalam Kampus UiTM Shah Alam yang bertindak sebagai pusat servis dan baikpulih komputer serta laptop. Nama Touch Media kini tidak asing lagi di kalangan pelajar-pelajar UiTM yang belajar di Kampus Induk Shah Alam.

5
1.2.2 Carta Organisasi

PENGURUS BESAR

KERANI AKAUN/SETIAUSAHA

JURUTEKNIK

PEMBANTU JURUTEKNIK

PEMBANTU JURUTEKNIK

Rajah 1.1 Carta Organisasi Touch Media Enterprise

JAWATAN Pengurus Besar Kerani Akaun/ Setiausaha Juruteknik Pembantu Juruteknik Pembantu Juruteknik

NAMA Badrul Iqmal B Baharuddin Muhammad Heikal Bin Yahya Badrul Iqmal Bin Baharuddin Mohd Mukhlis Bin Abdul Samad Nurul Fhakri Bin Shamsul

Jadual 1.0 Senarai Nama Staff

6
BAB 2

KEMAJUAN KERJA

2.0

PENGENALAN

Melalui bab ini, semua aktiviti yang dilakukan oleh pelatih semasa menjalani latihan industri akan dinyatakan secara ringkas dan menyeluruh. Selain di dalam laporan penuh ini, pelatih juga telah mencatatkan diari harian tugasan didalam sebuah buku log laporan harian yang disediakan oleh Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI) Kolej Komuniti Cawangan Klang. Buku log laporan harian ini diberikan bagi memudahkan para pelajar merekod segala kerja dan tugasan yang diberikan oleh pihak firma atau syarikat tempat pelatih menjalani latihan industri. Melalui buku log ini pelatih dapat membuat catitan ringkas mengenai perjalanan kerja dan tugasan yang seterusnya akan dijadikan rujukan untuk menyediakan draf laporan latihan industri yang akan dinilai oleh pensyarah penilai di Kolej Komuniti Cawangan Klang setelah menamatkan tempoh latihan industri.

7
2.1 JANUARI

Nama No. Pendaftaran Program Penempatan Jawatan Bidang Kerja Penyelia Tarikh

: Ibrhahim bin Abdullah : B12SKS09F528 : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan : Touch Media Enterprise : Pelatih : Kaunter Khidmat Pelanggan/Baikpulih Komputer & Laptop : Encik Badrul Iqmal bin Baharuddin : 10 Januari 2011 – 31 Januari 2011

Catitan;

Sepanjang bulan ini, pelatih didedahkan dengan bagaimana cara melayan pelanggan di samping memberi khidmat nasihat tentang penggunaan laptop dan komputer dengan cara yang betul. Selain itu, pelatih juga di ajar cara asas melakukan baikpulih komputer seperti mengesan masalah yang berlaku dan seterusnya melakukan baikpulih yang bersesuaian dengan masalah yang berlaku.

2.1.1 Mengesan Masalah Pada Laptop atau Komputer

Mengetahui masalah yang berlaku amat penting sebelum melakukan proses baikpulih bagi memudahkan dan menjimatkan masa baikpulih. Terdapat pelbagai cara untuk mengesan masalah pada komputer, salah satu darinya adalah dengan berpandukan mesej kerosakan (error message) yang dipaparkan oleh sistem komputer atau sistem pengoperasian. Mesej kerosakan sistem komputer adalah mesej yang disampaikan apabila komputer dihidupkan sebagai contoh mesej kerosakan “ntldr missing” dan “operating system not found”. Manakala contoh mesej kerosakan yang dipaparkan oleh sistem pengoperasian adalah seperti “Msvcr71.dll not found” dan “d3dx9.dll was not found”. Contoh-contoh mesej kerosakan ini boleh di lihat pada rajah 2.0, 2.1, 2.2 dan 2.3.

8

Rajah 2.0 NTLDR missing

Rajah 2.1 Operating System not found

Rajah 2.2 Msvcr71.dll not found

Rajah 2.3 d3dx9.dll was not found

9
2.1.2 Cara Mengatasi Masalah

Daripada contoh masalah yang dikesan diatas pelatih dapat menentukan kaedah atau cara yang betul untuk mengatasi masalah tersebut.

2.1.2.1 Masalah “NTLDR is missing”

Masalah ini biasanya berlaku pada pengguna yang menggunakan perisian sistem Windows XP. Bagi masalah ini pelatih tidak perlu melakukan “format” atau baiki sistem pengoperasian sedia ada tetapi hanya menggantikan fail ntldr tersebut sahaja oleh kerana masalah ini berlaku biasanya disebabkan oleh virus yang memadamkan fail tersebut atau pengguna sendiri yang membuangnya dengan cara tidak sengaja. Terdapat beberapa cara untuk menggantikan fail ntldr ini, satu daripadanya ialah dengan menyalin fail tersebut dari CD atau DVD Windows XP. Cara untuk menyalin fail ntldr daripada CD atau DVD Windows XP adalah seperti berikut : 1) On komputer atau laptop dan tekan kekunci F2 atau DEL mengikut jenis papan induk yang digunakan untuk memasuki BIOS / SETUP.

Rajah 2.4 Skrin BIOS/SETUP

10
2) Seterusnya tukarkan “boot sequence” paling atas kepada CD/DVD. Tekan kekunci F10 untuk simpan konfigurasi dan “restart”.

Rajah 2.5 Tetapan “boot sequence” dan simpan 3) Masukkan CD atau DVD Windows XP ke dalam pemacu. Tunggu sehingga paparan seperti di bawah muncul dan tekan mana-mana kekunci.

Rajah 2.6 Paparan Pilihan untuk “boot” Dari CD 4) Proses muat turun fail bermula tunggu hingga selesai.

11
5) Pada paparan seterusnya tekan kekunci R untuk menggunakan konsol baikpulih Windows XP.

Rajah 2.7 Windows XP Profesional Setup Page 6) Setelah konsol baikpulih muncul, pilih “windows” yang hendak dimasukkan fail ntldr. Bagi paparan di bawah pilih 1 kemudian tekan “ENTER”.

Rajah 2.8 Paparan Pilihan Windows Untuk di Baikpulih

12
7) Seterusnya masukkan kata laluan sekiranya ada, jika tiada biarkan kosong dan tekan “ENTER”.

Rajah 2.9 Paparan Masukan Kata Laluan 8) Setelah konsol memaparkan baris “C:\WINDOWS>” taip “d:\ dir” untuk memeriksa kawasan CD/DVD Windows XP yang dimasukkan tadi. Sekiranya ia berada di dalam D, gunakan arahan “copy d:\i386\ntldr c:\” untuk menyalin fail ntldr daripada CD/DVD dan dimasukkan ke kawasan “windows”.

Rajah 2.10 Paparan Semakan Kawasan CD/DVD 9) Dah selesai proses menyalin, tekan kekunci ctrl+alt+del untuk “restart” komputer atau laptop. 10) Sekiranya proses berjaya, komputer atau laptop tersebut tidak akan memaparkan lagi mesej “ntldr is missing” dan dapat beroperasi seperti biasa. Selesai.

13
2.1.2.2 Masalah “operating system not found”

Terdapat dua faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku iaitu : 1. Cakera keras telah rosak 2. Sistem komputer tidak dapat mengesan tempat perisian sistem dipasang. Untuk faktor pertama cara penyelesaiannya adalah dengan menggantikan cakera keras yang rosak itu dengan yang baru dan seterusnya pasang sistem pengoperasian baru. Manakala bagi faktor yang kedua ialah dengan menukar konfigurasi “boot” di dalam BIOS/SETUP bagi sistem komputer tersebut. Masalah ini biasanya disebabkan oleh penggunaan cakera keras yang melebihi daripada 1. Berlaku pada komputer sahaja kerana laptop hanya menggunakan satu cakera keras untuk beroperasi.

2.1.2.3 Masalah “msvcr71.dll not found”

Masalah ini berlaku di dalam sistem pengoperasian, mungkin telah dipadamkan oleh virus atau failnya telah rosak. Cara mengatasinya adalah dengan menggantikan fail msvcr71.dll tersebut dengan yang baru. Fail msvcr71.dll boleh di muat turun dari internet atau disalin dari sistem pengoperasian komputer lain. Langkahlangkah menggantikan fail msvcr71.dll :

1) Salin fail msvcr71.dll dari komputer lain dan simpan di dalam “pendrive” 2) Pasangkan “pendrive” yang mengandungi fail msvcr71.dll pada komputer atau laptop yang hendak digantikan fail tersebut.

14
3) Salin fail msvcr71.dll dari “pendrive”.

Rajah 2.11 Cara Menyalin(copy) Fail 4) Seterusnya tampal (paste) fail tersebut di dalam folder system32 sistem pengoperasian.

Rajah 2.12 Cara Menampal(paste) Fail

15
2.1.2.4 Masalah “d3dx9.dll not found”

Masalah ini berlaku disebabkan oleh fail directX sistem pengoperasian mengalami kerosakan ataupun disebabkan oleh pemasangan yang tidak betul. Cara mengatasinya adalah dengan memasang kembali perisian directX pada sistem pengoperasian. Langkah-langkah pemasangan direct : i. ii. Dapatkan “installer” directX dari internet. Dwi-klik pada fail dxsetup.exe untuk memulakan pemasangan.

Rajah 2.13 Paparan Perisian DirectX iii. Tetingkap pemasangan muncul, tanda pada “I accept the agreement” dan klik “NEXT”.

Rajah 2.14 Tetingkap Pertama Pemasangan Perisian DirectX

16
iv. Pada paparan yang seterusnya klik “NEXT” dan tunggu sehingga proses pemasangan selesai.

Rajah 2.15 Tetingkap Kedua Pemasangan Perisian DirectX v. Akhir sekali apabila tetingkap yang menyatakan proses pemasangan telah selesai muncul, klik pada butang “FINISH”.

Rajah 2.16 Tetingkap Ketiga Pemasangan Perisian DirectX

17

2.2

FEBRUARI

Nama No. Pendaftaran Program Penempatan Jawatan Bidang Kerja Penyelia Tarikh

: Ibrhahim bin Abdullah : B12SKS09F528 : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan : Touch Media Enterprise : Pelatih : Kaunter Khidmat Pelanggan/Baikpulih Komputer & Laptop : Encik Badrul Iqmal bin Baharuddin : 01 Februari 2011 – 28 Februari 2011

Catitan;

Pada bulan ini perjalanan kerja masih sama dengan bulan sebelumnya iaitu memberi khidmat nasihat dan tunjuk ajar kepada pelanggan disamping melakukan baikpulih. Selain dari mengesan dan mengatasi masalah yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik bulan Januari, pelatih juga diberikan tunjuk ajar untuk menggunakan aplikasi “system restore” dan membaiki sistem pengoperasian jenis XP dan 7 yang telah rosak.

2.2.1 System Restore

Merupakan satu kaedah atau cara untuk mengembalikan keadaan komputer pada masa sekarang kepada keadaan sebelumnya. Sebagai contoh, komputer yang baru mengalami masalah disebabkan oleh virus, spyware, spam dan sebagainya boleh dibalikkan kepada keadaan yang masih baik dengan melakukan proses “system restore”. Aplikasi asas ini terdapat pada kesemua perisian sistem yang dikeluarkan oleh Microsoft termasuklah perisian sistem jenis XP, Vista dan 7 yang banyak digunakan di negara pada masa ini. Oleh yang demikian, aplikasi ini teramatlah penting untuk diketahui cara penggunaannya bagi seseorang yang ingin bergelar juruteknik komputer. Kaedah melakukannya juga amat mudah dan tidak jauh berbeza diantara perisian sistem Microsoft yang baru dengan yang lama.

18

Berikut adalah cara untuk melakukan “system restore” pada sistem pengoperasian jenis XP : a) Mula-mula sekali klik butang “START”, arah kursor pada “all program”, seterusnya arahkan pada “accessories”, kemudian arahkan pada “system tools” dan klik pada “system restore”.

Rajah 2.17 Langkah Memulakan Aplikasi System Restore b) Pada tetingkap “system restore”, muncul muka surat “Welcome to System Restore” klik pada “Restore my computer to an earlier time” dan klik “Next”.

c)

Rajah 2.18 Mukasurat Welcome To System Restore

19

d) Seterusnya muka surat “Select a Restore Point” dipaparkan. Pilih “restore point” yang dikehendaki dari senarai yang diberikan dak klik “Next”.

Rajah 2.19 Mukasurat Select a Restore Point e) Muka surat yang berikutnya muncul iaitu “Confirm Restore Point Selection”. Klik “Next”.

Rajah 2.20 Mukasurat Confirm Restore Point Selection

20
f) Seterusnya komputer akan dimulakan semula secara automatik bagi membolehkan proses “System Restore” bermula.

Rajah 2.21 Mukasurat Restoration Complete g) Selesai proses mulakan semula, mukasurat “restoration complete” muncul bagi memberitahu status “system restore” yang dilakukan berjaya atau tidak. Klik pada butang “ok”. h) Periksa samada sistem pengoperasian berjalan lancar atau sebaliknya. Sekiranya tiada apa-apa masalah bermakna proses mengembalikan sistem pengoperasian kepada keadaan yang baik berjaya dengan sempurna.

2.2.2

Baiki Sistem Pengoperasian jenis XP

Proses ini dilakukan apabila sistem pengoperasian mengalami kerosakan yang minimal dan masih boleh dibaiki. Biasanya komputer atau laptop akan di “format” dan dipasang dengan perisian sistem beserta perisian aplikasi yang baru apabila sistem pengoperasian rosak, tetapi melalui proses baiki ini segala fail dan program aplikasi pengguna masih dikekalkan sama seperti sebelum sistem pengoperasian rosak. Cara-cara baiki sistem pengoperasian jenis XP adalah seperti berikut : 11) On komputer atau laptop dan tekan kekunci F2, DEL atau F10 mengikut arahan yang digunakan untuk memasuki BIOS / SETUP. (lihat Rajah 2.4)

21
12) Seterusnya tukarkan “boot sequence” paling atas kepada CD/DVD. Tekan kekunci F10 untuk simpan konfigurasi dan “restart”.(lihat Rajah 2.5) 13) Masukkan CD atau DVD Windows XP ke dalam pemacu. Tunggu sehingga paparan seperti di bawah muncul dan tekan mana-mana kekunci.(lihat Rajah 2.6) 14) Proses muat turun fail bermula tunggu hingga selesai. 15) Pada paparan seterusnya tekan kekunci ENTER untuk meneruskan proses baiki.(lihat Rajah 2.7) 16) Muka surat untuk persetujuan muncul, tekan F8 untuk bersetuju dan ke paparan seterusnya.

Rajah 2.22 Mukasurat Persetujuan 17) Pada paparan seterusnya tekan kekunci R untuk membaiki Windows XP.

Rajah 2.23 Mukasurat Pilihan untuk Membaiki Windows XP

22
18) Proses muat turun fail untuk proses baikpulih windows XP dimulakan. Tunggu hingga selesai.

Rajah 2.24 Paparan Proses Muat Turun Fail 19) Setelah proses muat turun fail selesai, komputer akan dimulakan semula secara automatik. 20) Selesai komputer dimulakan semula, paparan seperti berikut muncul yang menunjukkan proses membaiki sistem pengoperasian Windows XP telah dimulakan. Tunggu sehingga proses selesai.

Rajah 2.25 Paparan Proses Baikpulih

23
21) Seterusnya komputer akan dimulakan semula secara automatik sekali lagi. Setelah dimulakan semula paparan seperti di bawah muncul yang menunjukkan proses membaiki telah selesai.

Rajah 2.26 Paparan Proses Baikpulih Selesai 22) Tekan butang “FINISH” untuk masuk ke sistem pengoperasian Windows XP yang telah dibaiki. 23) Selesai. Perisian asal pengguna masih dikekalkan.

Rajah 2.27 Paparan “Desktop” Komputer Dikekalkan

24
2.3 MAC

Nama No. Pendaftaran Program Penempatan Jawatan Bidang Kerja Penyelia Tarikh

: Ibrhahim bin Abdullah : B12SKS09F528 : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan : Touch Media Enterprise : Pelatih : Kaunter Khidmat Pelanggan/Baikpulih Komputer & Laptop : Encik Badrul Iqmal bin Baharuddin : 01 Mac 2011 – 31 Mac 2011

Catitan;

Di samping melakukan aktiviti-aktiviti sebagaimana yang dinyatakan pada bulanbulan sebelum ini, pelatih juga diberikan tunjuk ajar untuk melakukan pemasangan perisian sistem dan aplikasi. Kebanyakan perisian sistem yang dipasang adalah perisian sistem jenis „Microsoft Windows XP‟ dan „Microsoft Windows 7‟, manakala perisian aplikasi pula adalah seperti Microsoft Office 2007 Enterprise/Profesional Plus dan Microsoft Office 2010.

2.3.1

Pemasangan Perisian Sistem

Terlebih dahulu sediakan CD/DVD perisian sistem yang hendak digunakan. Pelatih memilih perisian sistem jenis „Microsoft Windows 7 Home Premium‟. Langkah-langkah pemasangannya adalah seperti berikut: 1) Setkan BIOS supaya boot melalui CD Drive.(rujuk Rajah 2.5) 2) Masukkan CD/DVD, tunggu paparan „Press any key to boot from CD/DVD…‟ muncul dan tekan mana-mana kekunci.(rujuk Rajah 2.6) 3) Proses memasukan fail Windows sedang dijalankan.

Rajah 2.28 Proses Muat Turun Fail Pemasangan

25
4) Pilih bahasa yang disediakan dan klik Next.

Rajah 2.29 Skrin Pilihan Bahasa 5) Klik Install Now.

Klik di sini untuk baiki perisian sistem

Rajah 2.30 Skrin Pilihan Install Now dan Repair your computer

26
6) Tick „I accept the license terms‟ dan klik next untuk teruskan proses pemasangan.

Rajah 2.31 Paparan Microsoft Software License Terms

7) Klik Custom untuk ke proses seterusnya.

Rajah 2.32 Skrin Pilihan Jenis Pemasangan

27
8) Pilih partititon yang hendak dimasukkan perisian sistem Microsoft Windows 7 Home Premium dan klik Next.

Partition yang dipilih mesti mempunyai kapasiti simpanan 10GB ke atas

Klik di sini

Rajah 2.33 Skrin Pilihan Partition

9) Proses pemasangan bermula. Tunggu hingga selesai.

Rajah 2.34 Paparan Proses Pemasangan Berjalan

28
10) Setelah selesai proses pemasangan, paparan seperti berikut muncul. Masukkan nama komputer dan nama pengguna.

Rajah 2.35 Skrin Bagi Memasukkan Nama Pengguna 11) Seterusnya masukkan kata laluan jika hendak menggunakan kata laluan, jika tidak ingin menggunakan kata laluan biarkan kosong dan klik next.

Rajah 2.36 Skrin Bagi Memasukkan Kata Laluan

29
12) Masukkan product key Windows 7 yang digunakan.

Rajah 2.37 Skrin Bagi Memasukkan Product Key 13) Akhir sekali setkan tarikh dan masa yang bersesuaian.

Rajah 2.38 Skrin Bagi Menetapkan Tarikh dan Masa

30
14) Pemasangan perisian sistem Microsoft Windows 7 Home Premium selesai dan boleh digunakan.

Rajah 2.39 Paparan Hadapan Perisian Microsoft Windows 7

31
2.4 APRIL

Nama No. Pendaftaran Program Penempatan Jawatan Bidang Kerja Penyelia Tarikh

: Ibrhahim bin Abdullah : B12SKS09F528 : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan : Bengkel Touch Media Enterprise : Pelatih : Pemasangan dan Konfigurasi Rangkaian : Encik Badrul Iqmal bin Baharuddin : 01 April 2011 – 30 April 2011

Catitan;

Bermula pada bulan ini pelatih ditempatkan di bengkel Touch Media Enterprise. Di bengkel ini pelatih tidak lagi terlibat dalam melayan pelanggan, sebaliknya menumpukan kepada kerja-kerja baikpulih samada di dalam bengkel ataupun keluar ke premis pelanggan. Disamping melakukan baikpulih komputer dan laptop, pelatih juga dapat mempelajari cara melakukan pemasangan dan baikpulih rangkaian dengan betul.

2.4.1

Pemasangan Rangkaian

Untuk melakukan pemasangan rangkaian beberapa alatan dan perkakasan diperlukan. Diantaranya adalah kabel UTP, RJ-45, pemotong wayar(cutter), pengikat (clipper), Penguji kabel(tester) dan switch.

Kabel UTP Cli pp er

RJ-45

Cutter

Tester

Switch

Jadual 2.0 Senarai Alatan dan Perkakasan Rangkaian beserta Gambar

32

Berikut adalah langkah-langkah pemasangan rangkaian : 1) Susun dan tarik kabel UTP mengikut kedudukan komputer dan printer.(rujuk Jadual 2.2) 2) Setelah selesai barulah kabel UTP disambungkan dengan RJ-45. Pastikan susunan warna kabel UTP disusun mengikut warna yang yang betul untuk menghasilkan kabel rangkaian jenis „Straight‟. (rujuk Jadual 2.1) 3) Sesudah dipastikan susunan warna, ikat kabel UTP dan RJ-45 tadi dengan menggunakan clipper. 4) Ulang langkah 2 dan 3 untuk mengikat kesemua kabel dan RJ-45 yang berikutnya. 5) Seterusnya pasangkan kabel pada komputer dan printer. 6) Kemudian lakukan konfigurasi pada kesemua komputer supaya dapat berhubung antara satu sama lain di dalam rangkaian. 7) Selesai proses pemasangan rangkaian.

2.4.2

Konfigurasi Rangkaian

Konfigurasi rangkaian amat penting dalam sesuatu rangkaian kerana jika tidak dilakukan dengan betul akan menjejaskan hubungan komputerkomputer di dalam rangkaian tersebut. Berikut adalah cara-cara melakukan konfigurasi rangkaian: 1) Tetapkan nama bagi komputer dan „WORKGROUP‟ yang ingin digunakan di dalam rangkaian.

1 3

2 6

4 5

Rajah 2.40 Paparan bagi menukar Nama Komputer dan Workgroup

33
2) Siap menukar nama dan „WORKGROUP‟ klik „Yes‟ bagi memulakan semula komputer. Ini bertujuan untuk membolehkan sistem pengoperasian mengesan perubahan yang dilakukan.

Rajah 2.41 Paparan bagi mulakan semula komputer 3) Setelah komputer di mulakan semula, dwiklik pada ikon kecil komputer pada taskbar sebelah kanan komputer untuk membuka tetingkap „Network Connection‟.

Dwiklik di sini

Rajah 2.42 Membuka Tetingkap Network Connection

34
4) Lakukan tetapan bagi „Local Area Connection‟ komputer. 1.Dwiklik di sini 3.Tanda di sini

2.Dwiklik di sini 4

IP address tidak boleh sama dengan komputer lain, yang lain sama

5.klik

Rajah 2.43 Skrin Tetapan Local Area Connection

5) Selesai konfigurasi rangkaian bagi 1 komputer. Ulang langkah 1-4 pada kesemua komputer.

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Staright A Straight B Hijau / Putih Oren / Putih Hijau Oren Oren / Putih Hijau / Putih Biru Biru Biru / Putih Biru / Putih Oren Hijau Coklat / Putih Coklat / Putih Coklat Coklat Jadual 2.1 Susunan Warna Kabel UTP Jenis Straight

35

Bilik Penolong Pengurus

Switch No. 1

Bilik Pereka 1

Pantri

Pemplot

Bilik Pereka 2

Bilik Mesyuarat

Pencetak Serbaguna

Bilik Fail & Switch No. 2 Kaunter Hadapan Bilik Pengurus dan S/U
Jadual 2.2 Contoh Susun Atur Rangkaian

36
2.5 MEI dan JUN

Nama No. Pendaftaran Program Penempatan Jawatan Bidang Kerja Penyelia Tarikh

: Ibrhahim bin Abdullah : B12SKS09F528 : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan : Bengkel Touch Media Enterprise : Pelatih : Pemasangan Komputer dan Baikpulih Komputer/Laptop : Encik Badrul Iqmal bin Baharuddin : 01 Mei 2011 – 10 Jun 2011

Catitan;

Pada penghujung Latihan Industri ini pelatih diajar cara yang betul untuk melakukan pemasangan perkakasan komputer ke dalam kasing. Disamping itu, pelatih juga diajar cara untuk membuka komputer riba atau laptop dan membersihkan perkakasan di dalamnya.

2.5.1

Pemasangan Komputer(CPU)

Sebelum memulakan kerja pastikan persekitaran kawasan kerja berada dalam keadaan baik dan sediakan peralatan beserta perkakasan yang sepatutnya di kawasan pemasangan supaya senang untuk dicapai apabila diperlukan. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemasangan adalah seperti pemutar skru jenis „philips‟, kain, gelang antistatik, silikon penyejuk(thermal paste) dan komponen-komponen komputer yang hendak dipasang. Cara-cara pemasangan adalah seperti berikut. 1) Buka sebelah penutup kasing dan baringkan.

Rajah 2.44 Sebelah Kasing Komputer dibuka

37
2) Masukkan papan induk kedalam kasing, tempatkan di kawasan yang sepatutnya dan ketatkan dengan skru yang dibekalkan khas untuk papan induk.

Rajah 2.45 Papan Induk Dipasang pada Kasing Komputer 3) Seterusnya letakkan cpu pada papan induk. Pastikan kedudukan cpu betul sebelum menguncinya pada papan induk.

Rajah 2.46 Pasang Pemproses(cpu) pada Soketnya

38
4) Setelah dikunci letakkan silikon penyejuk yang disediakan tadi di atas permukaan cpu dan barulah „heat-sink‟ dipasang di atasnya.

Rajah 2.47 Pemasangan Heat sink 5) Berikutnya, pasangkan RAM pada slot yang terdapat pada papan induk dan kunci.

Rajah 2.48 Pemasangan RAM

39
6) Kemudian pasangkan unit bekalan kuasa(PSU) pada kasing.

Rajah 2.49 Pemasangan PSU 7) Seterusnya masukkan cakera keras(HDD) dan pemacu cakera optik(DVD drive) pada kasing dan ketatkan dengan skru yang disediakan.

Rajah 2.50 Pemasangan pemacu DVD dan HDD

40
8) Setelah kesemua perkakasan siap dipasang barulah kabel-kabel kuasa dan data dipasang mengikut buku panduan yang disediakan.

Rajah 2.51 Pemasangan Kabel 9) Selepas siap melakukan pemasang kabel, pastikan untuk kali terakhir segala komponen yang dipasang telah diketatkan dan dikunci dengan sewajarnya. Tidak lupa juga sambungan-sambungan kabel harus diperiksa dengan teliti. Setelah dipastikan semuanya ok, tutup kasing komputer dan pasangkan dengan perkakasanperkakasan komputer yang lain seperti tetikus, papan kekunci dan monitor. 10) Selesai pemasangan.

Rajah 2.52 Pemasangan Keyboard, Mouse dan Monitor

Rajah 2.53 Komputer Siap Dipasang

41
2.5.2 Membuka dan Membersihkan Laptop Compaq Presario V3000

Terlebih dahulu sediakan beberapa peralatan seperti pemutar skru mata bunga yang halus, klip kertas, silikon penyejuk(thermal paste) dan berus sebelum mula membuka dan membersihkan segala kekotoran debu di dalam laptop. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuka laptop model yang dinyatakan di atas : 1) Mula-mula sekali buka bateri laptop.

Rajah 2.54 Membuka Bateri Laptop

2) Buka penutup cakera keras(hdd).

Rajah 2.55 Membuka Penutup HDD

3) Tanggalkan 2 biji skru(1) dan tarik hdd keluar(2,3).

Rajah 2.56 Mengeluarkan HDD

42

4) Kemudian buka penutup yang menempatkan kad wifi.

Rajah 2.57 Membuka Penutup Kad Wifi

5) Buka kad wifi dari tempatnya.

Rajah 2.58 Mengeluarkan Kad Wifi

6) Berikutnya buka penutup RAM.

Rajah 2.59 Membuka Penutup RAM

43

7) Keluarkan RAM dari slotnya.

Rajah 2.60 Mengeluarkan RAM

8) Seterusnya buka skru pemacu cakera optik(1) dan tariknya keluar(2,3).

Rajah 2.61 Mengeluarkan Pemacu Cakera Optik

9) Untuk menanggalkan papan kekunci laptop. Buka 3 skru yang terletak di bahagian bawah bateri, lihat gambar di bawah.

Rajah 2.62 Membuka Skru Papan Kekunci

44
10) Angkat papan kekunci mengikut langkah 1,2,3 yang ditunjukkan dalam rajah 2.63.

Rajah 2.63 Mengeluarkan Papan Kekunci

11) Buka pin(1) pengikat kabel papan kekunci, tarik kabel keluar perlahan-lahan dan tanggalkan papan kekunci.

Rajah 2.64 Menarik Kabel Papan Kekunci

12) Kemudian buka 5 skru sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah 2.65 untuk menanggalkan panel suis.

Rajah 2.65 Membuka Skru Panel Suis

45
13) Di bahagian atas cabut kabel suis kuasa(1) dan kabel suis LED(2).

Rajah 2.66 Menanggalkan Kabel Panel Suis

14) Tanggalkan panel suis mengikut gambar dibawah.

Rajah 2.67 Menanggalkan Panel Suis

15) Seterusnya tarik semua kabel keluar.

Rajah 2.68 Menarik Keluar Kabel

46
16) Kemudian barulah skru LCD(1) boleh dibuka dan tanggalkan panel LCD(2) dari badan laptop.

Rajah 2.69 Membuka Skru Panel LCD

17) Setelah panel LCD ditanggalkan dari badan laptop, terbalikkan laptop dan buka kesemua skru yang ada di bahagian bawah.

Rajah 2.70 Membuka Skru Bawah Kasing 18) Selesai menanggalkan kesemua skru di bahagian bawah terbalikkan kembali laptop ke bahagian atas dan cabut kabel pad sesentuh(touchpad) laptop.

Rajah 2.71 Membuka Kabel Touchpad

47
19) Seterusnya tanggalkan 1 skru di bahagian kanan laptop seperti gambar dibawah.

Rajah 2.72 Membuka Skru Pengikat Kasing Atas

20) Setelah semua langkah diatas selesai, kasing bahagian atas laptop sudah boleh dibuka.

Rajah 2.73 Membuka Kasing Atas

21) Kemudian cabut kabel suis wifi.

Rajah 2.74 Menanggalkan Kabel Suis Wifi

48
22) Berikutnya pastikan kesemua skru yang mengikat papan induk laptop telah dibuka. Angkat perlahan-perlahan papan induk laptop.

Rajah 2.75 Mengeluarkan Papan Induk Laptop Dari Kasing

23) Pada papan induk laptop, cabut kabel untuk kipas „heat sink‟.

Rajah 2.76 Menanggalkan Kabel Kipas Heat Sink

24) Buka skru „heat sink‟ (1) dan angkat „heat sink‟(2) papan induk dengan berhati-hati.

Rajah 2.77 Membuka Skru Heat Sink

49
25) Bersihkan kipas „heat sink‟ yang bertanda merah dengan berus yang disediakan tadi.

Rajah 2.78 Kipas Heat Sink 26) Kemudian bersihkan „thermal paste‟ pada bahagian atas cpu(2) dan gantikan dengan yang baru.

Rajah 2.79 CPU Laptop

27) Setelah siap membersihkan keseluruhan laptop, pasang kembali komponen-komponen laptop mengikut langkah-langkah yang digunakan untuk membukanya tadi.

50

Rajah 2.80 Komponen-komponen Laptop Compaq Presario V3000

51
BAB 3

TUGASAN TERPILIH

3.1

Pemasangan Perisian Sistem

Pemasangan perisian sistem amat penting bagi sesebuah komputer kerana tanpa perisian sistem, komputer hanya akan menjadi perkakasan elektronik semata-mata. Hanya setelah dipasang dengan perisian sistem barulah komputer akan menjadi sebuah mesin yang berguna. Dengan adanya perisian sistem pengguna akan dapat mengawal segala data di dalam komputer dengan mudah, malah perkongsian maklumat juga akan menjadi lebih senang. Perisian sistem yang bagus dengan kapasiti storan yang besar membolehkan pelbagai perisian aplikasi dipasang pada computer. Terdapat pelbagai perisian sistem yang boleh didapati di pasaran pada masa kini bagi memenuhi kehendak pengguna yang pelbagai. Kehendak pengguna jugalah yang menjadi faktor penting di dalam pemilihan perisian sistem yang hendak dipasang pada sesebuah komputer. Ini kerana setiap perisian sistem mempunyai kelebihan yang tersendiri dari segi penampilan, kegunaan, tahap kecekapan dan pelbagai lagi ciri-ciri perisian sistem yang pastinya mampu memenuhi segala kehendak pengguna.

3.1.1

Pengenalan Kepada Perisian Sistem

Perisian sistem merupakan satu program yang berfungsi sebagai penghubung diantara pengguna dan sistem komputer. Dengan adanya perisian sistem, komputer dapat dijadikan mesin yang mampu melakukan pelbagai tugasan yang diingini. Perisian sistem juga dapat memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Secara asasnya sesebuah perisian sistem akan melakukan tugas asas seperti berikut : 1) Mengawal dan memperuntukkan ingatan serta storan. 2) Mengawal peranti masukan dan keluaran. 3) Memudahkan perkongsian. 4) Menguruskan sistem fail.

52
Diantara perisian sistem yang sering digunakan adalah seperti Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux.

Rajah 3.0 Microsoft Windows 7 Ultimate

Rajah 3.1 Linux Mandriva

Rajah 3.2 Apple Mac OS X Tiger

53
3.1.2 Perisian Sistem Jenis Microsoft Windows

Windows ialah sebuah perisian sistem yang dibangunkan dan dipasarkan oleh Microsoft. Sehingga kini, terdapat pelbagai versi Windows, antaranya Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan yang terbaru adalah Windows 8 yang dilancarkan pada tahun 2011. Pada asalnya, Microsoft Windows hanyalah sekadar berfungsi untuk menyediakan suasana pengendalian antaramuka grafik pengguna yang lebih mudah digunakan kepada pengguna MS-DOS, namun penggunaan Windows yang semakin meluas menjelang pertengahan dekad 1990-an menyebabkan Microsoft menaik taraf perisian Windows kepada sebuah sistem pengoperasian. Windows NT mula diperkenalkan pada tahun 1993 kepada pengguna perniagaan dengan menggunakan antaramuka yang serupa dengan Windows 3.x. Bermula tahun 2001, kesemua versi terkini Windows menggunakan teknologi NT sepenuhnya yang lebih stabil.

3.1.3

Perisian Sistem Jenis Linux

Istilah Linux atau GNU/Linux (GNU) juga digunakan bagi merujuk kepada keseluruhan edaran Linux yang selalunya disertakan bersama perisian-perisian lain di dalam perisian sistemnya. Edaran-edaran Linux telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi kepopularan, sehingga lebih popular daripada versi UNIX yang merupakan perisian hak milik dan mula mencabar dominasi Microsoft Windows dalam sesetengah perkara. Pada mulanya, ia dibangunkan dan digunakan oleh peminatnya sahaja. Kini Linux telah mendapat sokongan daripada syarikat-syarikat besar seperti IBM, dan Hewlett-Packard. Para penganalisa menujukan kejayaannya ini disebabkan ia tidak bergantung kepada vendor (vendorindependence), kos perkakasan yang rendah, dan kepantasannya berbanding versi UNIX proprietari, serta faktor keselamatan dan kestabilannya berbanding dengan Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti kepada keberkesanan model pembangunan sumber terbuka.

54
Tetapi bagi mereka yang hanya biasa menggunakan perisian sistem Windows atau Macintosh, Linux mungkin kelihatan lebih sukar disebabkan perbezaan dalam melakukan pelbagai kerja komputer. Malahan itu, lebih mudah untuk mencari sokongan teknikal bagi Windows atau Mac OS berbanding Linux. Tambahan lagi, secara lazimnya pengguna perlu menukar perisian yang sering digunakan, disebabkan perisian tersebut tidak didapati dalam Linux (atau pilihan yang agak terhad, terutamanya permainan komputer). Faktor lain adalah sifat ragu-ragu pengguna yang berasa susah hendak melepaskan perisian sistem mereka. Selain itu, kebanyakan komputer didatangkan dengan Windows sedia dipasang (preinstalled). Faktor-faktor ini menyebabkan perkembangan Linux menjadi agak perlahan. Proses pemasangan yang sukar juga sering-kali menjadi penghalang bagi pengguna baru, namun proses ini adalah lebih mudah hari ini. Dengan penerimaan Linux oleh beberapa pengeluar komputer peribadi terbesar, komputer yang disedia-pasang dengan edaran Linux boleh didapati. Terdapat juga edaran Linux yang membenarkan Linux dibut secara terus daripada Live CD(Rujuk lampiran A) tanpa perlu memasangnya ke dalam cakera keras. Imej ISO bagi CD untuk edaran Linux tersebut biasanya boleh dimuat turun daripada Internet secara percuma, ditulis ke CD, dan seterusnya membutkan CD tersebut. Linux juga boleh dibutkan menerusi „USB Pendrive‟, rangkaian, cakera liut, atau kad rangkaian. Kelebihan Linux seperti kos rendah, kelemahan sekuriti yang kurang, dan tidak bergantung pada vendor (lack of vendor lock-in), telah menggalakkan penggunaan yang meluas di kalangan koperasi dan kerajaan pada masa kini. Dalam situasi ini, halangan yang disebut di atas dapat dikurangkan kerana hanya aplikasi/aturcara yang terhad digunakan, serta kerja pentadbiran komputer (administration) dikendalikan oleh sekumpulan pekerja pakar IT yang sedikit.

3.1.4

Perisian Sistem Jenis Mac OS

Mac OS diambil daripada perkataan „Macintosh Operating System‟ yang merupakan perisian sistem keluaran Apple. Digunakan hanya pada komputer keluaran Apple.

55
Perisian sistem Macintosh pada awalnya dikenali sebagai Sistem, seperti "Sistem 6.0.7" atau "Sistem 7" serta dikenali juga sebagai Kotak Perkakasan "Toolbox"; yang mengandungi himpunan rutin piawaian yang boleh digunakan bagi menggantikan pautan kepada perkakasan komputer itu sendiri. Pengabstrakan ini yang membenarkan applikasi Mac ditulis untuk satu generasi sistem digunakan pada generasi berikutnya, sebagai contoh: dari Mac Plus kepada Mac II, kepada PowerBook, kepada Power Macintosh. Pada awalnya Apple sengaja mengaburkan kewujudan perisian sistem ini bagi membezakan Mac daripada sistem lain seperti MS-DOS yang digambarkan sebagai lebih sukar digunakan berbanding Mac. Istilah seperti "sistem" dan "kotak perkakasan (the toolbox)" merupakan cara mudah untuk merujuk kepada perkhidmatan perisian sistem dan Macintosh API seterusnya mengelakkan penggunaan istilah teknikal (technical jargon). Sehinggalah kemunculan era sistem G3 (yang dikenali sebagai mesin "dunia baru"), sebahagian besar sistem disimpan dalam ROM fizikal pada papan induk, dan juga komponen sistem pada cakera yang menambah, mengesampingkan (override)atau memperbaiki rutin ROM. Tujuannya ialah untuk mengelakkan penggunaan terlalu banyak ruang simpanan dalam cakera liut yang terhad untuk sistem sokongan, kerana komputer Mac yang terawal tidak mempunyai cakera keras. Sebenarnya cuma satu model Mac yang boleh dijalankan (bootable) menggunakan ROM sahaja, iaitu model Mac Klasik 1991. Sistem 7.5.1 merupakan sistem pertama yang memasukkan logo Mac OS (muka tersenyum (smiley face) biru). Mac OS 7.6 (yang dikeluarkan pada 1996) merupakan sistem pertama yang dinamakan Mac OS kerana wujudnya "klon-klon" Mac, sistem yang hampir serupa daripada syarikatsyarikat lain seperti Power Computing dan Motorola, dan Apple hendak memberitahu dengan jelas bahawa sistem pengendaliannya merupakan hak milik intelektualnya sendiri. Perisian sistem Mac OS boleh dibahagikan kepada dua jenis: 1) Mac OS "Klasik" 2) Mac OS X .(rujuk Lampiran C untuk senarai versi-versi Mac OS X)

56
BAB 4

PERBINCANGAN TUGASAN TERPILIH

4.1

Pemasangan Perisian Sistem Jenis Microsoft

Sebelum ini di dalam bab 2, pelatih telah memberikan langkah-langkah untuk memasang perisian Microsoft Windows 7 Home Premium dengan menggunakan CD/DVD. Selain daripada menggunakan CD/DVD, usb pendrive juga boleh digunakan untuk melakukan pemasangan tersebut jika komputer atau laptop yang hendak dipasangkan perisian sistem tidak mempunyai pemacu cakera optik. Peralatan yang diperlukan adalah seperti berikut :

1) Usb pendrive bersaiz 4GB atau lebih. 2) Fail Microsoft Windows 7. 3) Komputer atau Laptop

Sebelum membuat pemasangan, terlebih dahulu usb pendrive tadi hendaklah dijadikan „bootable device‟ supaya sistem komputer dapat but melalui usb pendrive tersebut. Cara-cara untuk menjadikan usb pendrive sebagai „bootable device‟ adalah seperti berikut :

1) Masukkan pendrive 4GB ke dalam komputer atau laptop. 2) Pastikan pendrive yang digunakan tidak mempunyai data-data penting. 3) Klik pada button Windows. 4) Klik pada All Programs > Accessories. 5) Klik button kanan pada Command Prompt. 6) Pilih Run as Administrator. 7) Taip DISKPART dan tekan enter. 8) Taip LIST DISK dan tekan enter. 9) Akan kelihatan 2 paparan list disk. 10) Taip SELECT DISK 1 (Kebiasaannya DISK 1 namun pastikan disk yang anda pilih adalah mengikut kapasiti pendrive anda). 11) Taip CLEAN dan tekan enter.

57
12) Taip CREATE PARTITION PRIMARY dan tekan enter. 13) Taip SELECT PARTITION 1 dan tekan enter. 14) Taip ACTIVE dan tekan enter. 15) Taip FORMAT FS=NTFS dan tekan enter. 16) Taip ASSIGN dan tekan enter. 17) Taip EXIT dan tekan enter. 18) Seterusnya tutup Command Prompt dan salin semua fail windows ke dalam pendrive tadi. 19) Selesai proses menyalin maka siaplah pendrive tadi menjadi „bootable device‟.

Rajah 4.0 Arahan Command Prompt Langkah-langkah untuk melakukan pemasangan dengan menggunakan pendrive tidak jauh bezanya dengan menggunakan CD/DVD. Cuma 3 langkah berikut sahaja yang berbeza : 1) Mula-mula masukkan pendrive tadi. 2) ON kan laptop atau komputer dan tekan kekunci untuk masuk ke BIOS.

58
3) Tukar boot device yang pertama kepada pendrive. Tekan F10 untuk simpan konfigurasi dan keluar dari BIOS.

Pendrive

Rajah 4.1 Setkan Pendrive Sebagai 1st Boot Device dalam BIOS Langkah pemasangan yang seterusnya sama sebagaimana yang telah dinyatakan pada subtopik 2.3.1.

4.2

Pemasangan Perisian Sistem Linux Ubuntu

Cara-cara untuk pemasangan perisian sistem jenis linux tidak banyak bezanya berbanding dengan cara-cara pemasangan perisian sistem jenis Microsoft. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut :

1) Masukkan CD pemasangan kedalam pemacu cakera optik. 2) Pastikan komputer atau laptop telah disetkan untuk but menggunakan CD.(rujuk Rajah 2.5)

59
3) Tunggu sehingga paparan seperti di bawah muncul dan klik “install” pada bahagian atas sebelah kiri „desktop‟.

Rajah 4.2 Desktop Ubuntu 4) Pilih bahasa pemasangan.

Rajah 4.3 Pilihan Bahasa

60
5) Pilih kawasan dan tetapan masa yang sepatutnya.

Rajah 4.4 Paparan Tetapan Masa dan Kawasan 6) Pilih bahasa papan kekunci.

Rajah 4.5 Paparan Pilihan Layout Papan Kekunci

61
7) Setkan partition cakera keras. Tandakan pada “use the largest continuous free space”.

Rajah 4.6 Setkan Kawasan Pemasangan Pada Cakera Keras 8) Setkan nama dan kata laluan jika mahu.

Rajah 4.7 Tetapan Nama dan Kata Laluan

62
9) Setelah selesai semua konfigurasi barulah proses pemasangan Ubuntu dimulakan. Klik Install untuk memulakan proses.

Rajah 4.8 Tetingkap Ready To Install

10) Selesai pemasangan, komputer akan dimulakan semula.(keluarkan CD daripada pemacu). Ubuntu sedia untuk digunakan.

Rajah 4.9 Antaramuka Ubuntu Yang Siap Dipasang

63 BAB 5

KESIMPULAN

5.1

Kesimpulan

Setelah menjalani latihan industri(LI) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh pihak kolej, pelatih mendapati bahawa program LI yang diwajibkan ini memang sewajarnya diadakan. Dengan pengalaman kerja di dunia sebenar, pelatih dapat mematangkan diri sjuerta menambahkan keyakinan diri pelatih untuk menghadapinya selepas menamatkan pengajian kelak. Pengetahuan yang diperolehi sepanjang LI tidak mungkin akan pelatih perolehi dengan pembalajaran di kuliah semata-mata. Namun begitu, kuliah juga tidak kurang pentingnya dalam mendidik pelatih supaya menghormati segala ilmu yang diperolehi. Jika di dalam kuliah pelatih mempelajari ilmu secara teori, manakala semasa LI pula pelatih dapat mempelajarinya secara praktikal, ini secara tidak langsung memantapkan lagi pengetahuan para pelatih. Kedua-dua ilmu ini menjadi pelengkap di antara satu sama lain. Dengan pengalaman ini juga, potensi diri seseorang pelatih dapat ditonjolkan sepenuhnya dalam bidang yang dipelajari yang seterusnya menjadi bekalan dan aset penting kepada pelatih dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan kelak.

RUJUKAN

1. http://www.coretanbayu.co.cc/2011_02_01_archive.html 2. http://fikri.my/blog/2011/01/19/perlukah-antivirus-pada-komputer.html 3. http://pdpnara.tripod.com/selenggara.htm 4. http://www.searchgrid.org/index.php?lang=id&cat=44e&month=200910&id=12097 5. http://forum.putera.com/tanya/index.php/topic/35115-cara-carapemasangan-komputer-baru/ 6. http://syahrilhafiz.com/blog/15-langkah-mudah-install-windows-7.html 7. http://sembangkomputer.com/install-windows-7-beta/ 8. http://jomtutorial.blogspot.com/2010/05/tutorial-cara-buka-danservice-laptop.html 9. http://www.livecdlist.com/ 10. http://ms.wikipedia.org 11. http://www.wikipedia.org 12. http://www.carigold.com/portal/forums/archive/index.php?t212008.html

Lampiran A : Produk Windows yang Dikeluarkan oleh Microsoft

Tarikh pelancaran

Nama produk

Versi

November 1985

Windows 1.01

1.01

November 1987

Windows 2.03

2.03

Mac 1989

Windows 2.11

2.11

Mei 1990

Windows 3.0

3.0

Mac 1992

Windows 3.1

3.1

Oktober 1992

Windows For Workgroups 3.1

3.1

Julai 1993

Windows NT 3.1

3.1

Disember 1993

Windows For Workgroups 3.11

3.11

Januari 1994

Windows 3.2 (Dilancarkan dalam versi Cina Mudahsahaja)

3.2

September 1994

Windows NT 3.5

3.5

Mei 1995

Windows NT 3.51

3.51

Ogos 1995

Windows 95

4.0.950

Julai 1996

Windows NT 4.0

4.0

Jun 1998

Windows 98

4.10.1998

Mei 1999

Windows 98 SE

4.10.2222

Februari 2000

Windows 2000

5.0.3700.6690

September 2000

Windows Me

4.90.3000

Oktober 2001

Windows XP

5.1.2600

Mac 2003

Windows XP 64-bit Edition2003

5.2.3790

April 2003

Windows Server 2003

5.2.3790

April 2005

Windows XP Professional x64 Edition

5.2.3790

Julai 2006

Windows Fundamentals for Legacy PCs

5.1.2600

November 2006 (pelesenan jilid)/Januari 2007 (runcit)

Windows Vista

6.0.6002

Julai 2007

Windows Home Server

5.2.4500

Februari 2008 (dirancang)

Windows Server 2008

6.0.6002

2010 atau lebih kemudian (dirancang)

Windows 7 dan Windows Server 2008 R2

6.1.7600

Lampiran B : Senarai Perisian Sistem Jenis Linux
Nama Ubuntu Slax NimbleX Puppy Linux Damn Small Linux BackTrack Knoppix PCLinuxOS Linux Mint SystemRescueCD Windows PE Fedora Debian Gentoo GParted LiveCD openSUSE Ultimate Boot CD dyne:bolic MEPIS Trinity Rescue Kit Elive CDlinux Mandriva One Kubuntu grml Sabayon Clonezilla SliTaz OpenSolaris CrunchBang Linux Feather Linux VectorLinux FreeSBIE Pardus Live CD LFS LiveCD Parted Magic ULTILEX Tiny Core Linux CentOS Adios Cool Linux CD GeeXboX Kurumin Morphix Kegunaan Perisian Desktop, OS Installation Desktop, OS Installation Desktop Desktop Desktop, OS Installation Security Desktop, OS Installation Desktop, OS Installation Desktop, OS Installation Rescue OS Installation, Rescue Desktop, Gaming, OS Installation Desktop, OS Installation, Rescue OS Installation, Rescue System Administration Desktop, OS Installation Diagnostics, Rescue, System Administration Clustering, Desktop, Media Production Desktop, OS Installation Rescue Desktop Rescue Desktop Desktop Rescue, System Administration Desktop, Gaming, OS Installation System Administration Desktop Desktop, OS Installation Desktop, OS Installation Desktop Desktop, OS Installation Desktop Desktop OS Installation, Rescue System Administration Desktop Desktop Desktop, Rescue Education Desktop Home Entertainment Desktop Desktop, Gaming Tarikh Terbaru Dilancarkan 2011.04 2009.04 2008.07 2011.02 2008.11 2011.05 2010.12 2010.12 2011.02 2011.02 2009.01 2010.11 2011.03 2011.03 2010.03 2010.07 2007.05 2007.12 2009.02 2008.08 2010.03 2010.04 2011.01 2010.10 2010.04 2010.12 2009.05 2009.04 2009.06 2009.07 2005.07 2009.02 2007.02 2009.01 2007.11 2011.05 2009.04 2010.12 2011.04 2008.03 2003.07 2009.10 2008.06 2008.09

Sentry Firewall CD Local Area Security Linux Quantian KnoppiXMAME RIPLinux Knoppix en español Knoppix for Kids LiveOIO Kanotix WarLinux Berry Linux LinuxConsole BeatrIX Linux Mutagenix FreeBSD LiveCD Frenzy avast! BART CD AmaroK Live Mono Live Thinstation Kate OS LIVE Benix Kanotix Ging MitraX Xubuntu linuX-gamers.net live Sugar on a Stick pfSense xPUD AVG Rescue CD OpenDiagnostics Live CD Doscore Forensic Hard Copy Arabbix Blin Linux ByzantineOS ClusterKnoppix DemoLinux Devil-Linux eLearnix FIRE Freeduc Hakin9 Live LNX-BBC MoviX elpicx

Firewall Desktop, Security GIS, Science Gaming Rescue Desktop Education Medical Desktop, OS Installation Security Desktop Gaming Desktop Desktop, Diagnostics, OS Installation, Rescue Desktop, OS Installation, Rescue Rescue, Security Windows Antivirus Home Entertainment Development Thin Client Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop, OS Installation Gaming Education Firewall Desktop Windows Antivirus Diagnostics, Windows Antivirus Desktop Forensics Desktop Desktop Home Entertainment Clustering Desktop Firewall, Server Education Forensics Desktop, Education, GIS Security Desktop, Rescue Home Entertainment Education

2005.01 2004.03 2006.02 2004.05 2009.07 2007.01 2003.01 2004.03 2011.05 2002.09 2010.08 2009.10 2005.01 2007.08 2003.11 2008.12 2008.09 2005.10 2005.10 2010.03 2007.09 2005.06 2005.11 2007.10 2010.10 2011.05 2009.06 2009.12 2010.01 2010.05 2010.10 2011.02 2010.12 2004.06 2005.01 2004.04 2004.08 2002.01 2008.07 2004.05 2003.05 2007.07 2005.07 2003.05 2004.04 2008.09

Sulix Knoppix STD Repairlix SuperRescue PLD RescueCD stresslinux Virtual Linux STUX Ankur PHLAK CDMEDICPACSWEB GIS-Knoppix Knoppel jollix GNU/Linux Kinneret PelicanHPC knopILS Knoppix Japanese Edition Knoppix-MiB KnoppMyth Linux-EduCD BerliOS MiniCD MIOLUX NIOde OpenGroupware Knoppix CD Skolelinux LiveZope Knoppix 3.3 NY/NYLUG edition PLoP Linux T2 @Live BDI-Live Public IP ZoneCD IndLinux Hindi Morphix-NLP bioknoppix Trinux PCG-C1VN Live CD PLD Live CD AdvanceCD GoboLinux ABC Linux Bootable Cluster CD Lisp Resource Kit eduKnoppix Freepia Formilux

Desktop Security Rescue Rescue Rescue Diagnostics Desktop Desktop Desktop Security Medical GIS Desktop Gaming, Home Entertainment Education Clustering Desktop Desktop Secure Desktop Home Entertainment Education Desktop Desktop Development Server Desktop, Education Development, Education Desktop Rescue Desktop CNC Metalworking Firewall Desktop Science Bioinformatics, Education Security Desktop Desktop Gaming Desktop Desktop Clustering Development, Education Education Home Entertainment Desktop

2004.12 2004.01 2000.09 2002.11 2009.02 2009.05 2002.05 2008.09 2003.12 2005.05 2005.08 2006.04 2007.12 2004.07 2005.01 2011.01 2005.05 2009.11 2003.05 2009.09 2009.06 2003.03 2003.01 2004.09 2003.07 2010.02 2003.10 2004.01 2010.04 2005.11 2006.10 2005.11 2005.01 2003.12 2004.08 2003.08 2002.10 2004.11 2005.04 2008.04 2005.11 2010.10 2004.12 2007.06 2005.04 2006.10

tomsrtbt KnoppixQuake JUX Timo's Rescue CD Lin4Astro Shabdix Kazit INSERT PXES Dappix ffsearch-LiveCD CHAOS PlumpOS BitDefender Rescue CD MiniKnoppix PLAC TPM Security Server Baltix Lonix Xebian Gentoox Salvare StreamBOX-LiveCD floppyfw KibZiLLa cdlinux.pl Slackware (Disc 1) Phrealon muLinux Linux Live-CD Router Emergency CD GNUstep live CD Legnoppix FlashMob ISO eMoviX MoviX2 austrumi Luit Linux 3Anoppix KNOPPIX-BV1AL Kaella VigyaanCD MiniKazit WOMP! Xfld redWall Firewall Hikarunix Julex

Rescue Server Education Rescue Accounting Education Desktop Rescue, Security Thin Client Desktop Server Clustering Clustering Windows Antivirus Rescue Forensics, Rescue Forensics, Security Desktop Rescue Desktop Desktop Rescue Media Production Firewall Desktop Desktop Rescue System Administration Desktop Firewall Rescue Desktop Robotics Clustering Home Entertainment Home Entertainment Desktop Desktop Desktop Desktop Education Bioinformatics, Education Desktop, OS Installation Home Entertainment Desktop Firewall Gaming Desktop

2002.05 2003.12 2009.04 2004.12 2003.08 2005.02 2006.11 2007.02 2005.09 2006.09 2005.10 2005.04 2004.03 2010.08 2004.12 2001.10 2004.01 2010.08 2002.10 2005.06 2003.08 2004.10 2004.04 2010.04 2003.10 2007.09 2010.05 2004.01 2004.06 2009.01 2003.10 2009.12 2006.05 2004.05 2005.07 2004.08 2010.08 2004.07 2003.12 2005.04 2007.09 2005.09 2004.07 2005.03 2006.10 2006.10 2005.08 2005.06

NavynOs Helix Guadalinex GamesKnoppix GhostBSD LLGP ATMission KnoSciences Toothpix Càtix LUC3M Pollix Danix BEERnix Klax ROCK Linux Flash Linux LG3D LiveCD LAMPPIX GNOME Live Media m0n0wall Network Security Toolkit XORP Live CD X-Evian SLYNUX TiNA Knoppix tlf-morphix aquamorph Pyro Live CD Stanix Professional Pentoo Symphony OS ELE SNAPPIX BOSS Live CD AliXe PaiPix loonix-live SchilliX Crash Recovery Kit for Linux KCPenTrix Operator g:Mini FCCU GNU/Linux Forensic Boot CD Snøfrix OnebaseGo

Security Forensics Desktop Gaming Desktop Gaming Desktop, Server Education Medical Desktop Desktop Development Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Desktop Server Desktop Firewall Security Firewall Media Production Desktop, OS Installation Science Hobby Desktop Robotics Desktop Security Desktop, OS Installation Secure Desktop Development Security Desktop Science Desktop OS Installation Rescue Security Security Desktop Forensics Education Desktop, OS Installation

2005.01 2009.12 2010.07 2005.09 2010.07 2005.01 2005.09 2006.02 2004.12 2010.01 2008.07 2004.02 2007.08 2004.02 2005.07 2008.10 2005.03 2007.01 2004.08 2007.06 2009.04 2009.01 2009.01 2007.07 2005.06 2005.03 2004.01 2006.09 2007.08 2007.03 2009.12 2008.04 2005.03 2005.06 2008.03 2007.10 2010.02 2005.09 2010.09 2009.09 2007.04 2005.12 2008.06 2006.01 2005.06 2005.07

DevelopGo StudioGo KANOTIX CPX-MINI Myah OS Wolvix SLAMPP BeleniX Arudius Anonym.OS Musix GNU+Linux Parsix Kaboot Archie Kororaa FuguIta Freespire Moblin SuperGamer Toorox PTS Desktop Live XBMC Live Openwall GNU/*/Linux Avira AntiVir Rescue System F-Secure Rescue CD Kaspersky Rescue Disk Norton Bootable Recovery Tool Panda SafeCD PC Tools Alternate Operating System Scanner m0n0wall Live Installer Jibbed BSDanywhere MarBSD jggimi Ubuntu Rescue Remix Ultimate Edition Scientific Linux Zenwalk Live Ubuntu Privacy Remix Bio-Linux TurnKey Linux Puppy Arcade Kleo Vyatta Core

Development Home Entertainment, Media Production Desktop, OS Installation Desktop Desktop Server Desktop Security Secure Desktop Media Production Desktop Desktop, Rescue, Science Desktop Desktop, OS Installation Desktop Desktop, OS Installation Desktop Gaming Desktop Diagnostics Home Entertainment Server Windows Antivirus Windows Antivirus Windows Antivirus Windows Antivirus Windows Antivirus Windows Antivirus Firewall, OS Installation Desktop Desktop Desktop Desktop Forensics, Rescue Desktop Desktop, Science, Server Desktop Security Science Development, Server, System Administration Gaming System Administration Firewall

2005.07 2005.07 2005.09 2009.06 2008.07 2005.11 2008.07 2006.02 2006.01 2008.08 2009.03 2006.02 2005.04 2006.08 2009.05 2007.11 2009.05 2008.12 2009.06 2009.08 2009.05 2010.12 2010.09 2009.09 2010.07 2010.01 2010.09 2010.04 2005.03 2009.08 2009.11 2010.05 2010.06 2010.10 2010.10 2011.03 2011.05 2010.10 2010.06 2011.01 2010.12 2010.02 2010.08

Vatlator Lubuntu BackBox 4MLinux

Secure Desktop Desktop Security Server

2010.10 2010.10 2010.03 2011.01

Lampiran C : Versi Mac OS X

Version

Codename

Date Announced

Release Date

Most Recent Version

Rhapsody Developer Release

Grail1Z4 / Titan1U

August 31, 1997

May 14, 1998

Mac OS X Server 1.0

Hera

March 16, 1999

1.2v3 (October 27, 2000)

Public Beta

Kodiak

September 13, 2000

10.0

Cheetah

March 24, 2001

10.0.4 (June 22, 2001)

10.1

Puma

July 18, 2001[69]

September 25, 2001

10.1.5 (June 6, 2002)

10.2

Jaguar

May 6, 2002[70]

August 24, 2002

10.2.8 (October 3, 2003)

10.3

Panther

June 23, 2003[71]

October 24, 2003

10.3.9 (April 15, 2005)

10.4

Tiger

May 4, 2004[72]

April 29, 2005

10.4.11 (November 14, 2007)

10.5

Leopard

June 26, 2006[73]

October 26, 2007

10.5.8 (August 5, 2009)

10.6

Snow Leopard

June 9, 2008[74]

August 28, 2009

10.6.8 (June 23, 2011)

10.7

Lion

October 20, 2010[75]

July 2011

Lampiran D : Surat Tamat Latihan Industri

Touch Media Enterprise
No 26 80, Persiaran Tengku Ampuan Rahimah, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan,

(SA0168022-W)

Tuan/Puan,

Surat Pengesahan Tamat Latihan Industri Di Touch Media Enterprise

Dengan ini disahkan bahawa IBRHAHIM BIN ABDULLAH, No K/P 810514-03-5281, No. Pendaftaran B12SKS09 F 528 telah menjalani Latihan Industri dengan jayanya di syarikat kami. Keterangan Latihan Jenis tugas dilaksanakan Membaik pulih komputer, laptop dan printer Membuat pendawaian dan baik pulih rangkaian (networking) Tingkat upaya(upgrade) komputer dan laptop Tempoh Sepanjang latihan industri Sepanjang latihan industri (sekiranya diperlukan) Sepanjang latihan industri (sekiranya diperlukan) Tempat Bengkel syarikat dan tempat pelanggan Tempat pelanggan Bengkel syarikat dan tempat pelanggan

Sepanjang beliau bersama syarikat ini, kami mendapati bahawa pelatih adalah seorang yang tekun, cekal dan mampu melakukan semua kerja-kerja yang diamanahkan.

Kami yakin sekiranya di beri peluang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan latihan ini, beliau akan dapat melaksanakannya dengan baik dan kemas.

Sekian terima kasih ………………………………... Encik Badrul Iqmal Baharuddin, ( Chief Technical Officer )

Lot 1, Parking Bertingkat UiTM, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Tel : +60169075752

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful