BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: SINH HỌC; Khối: B

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Mã đề thi
162
D C A C B A B C B A A C D B B D C A B A A B C C B C B A C D C C D

248
B C D C A D C C D A B D B C B D A D A B B B D B C A D D A C A B D

357
B B C D D B B A A C A D C C D D D B A A B A C C A C B C C A C D A

469
D A A D A C A D B B C D A A A B C D D C A C D D B B C C B D D C A

613
A D A D D C C D C C A C B A A C A D A D B D C C B C D A D D B A B

852
A A C D B D C C B B C A D A D D D C A D D B A B D B B A B C C C A

1

Câu số 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Mã đề thi
162
D B B B A D C D D A D A D B D A C B C D A B A D A C D

248
C A C A C D B B A A D B D A C C C B A A D B B D C A C

357
B D A D B B A B D C A B D A D B A C C D B C C D D A B

469
C B B B B A C D A B C A D D D C A C B A A B B D C B C

613
B A C C B B A D B D A B C C B D B B B C D A C A A D B

852
C D A D D C B D A A B D C C B A C D B B A B A C B C A

2