AITIOAOriKH

EK0EIH

ITO IXE~IO NOMOY

«KupwO'Il Kal £cpapfJoyil TIl~ IUfJl3aO'Il~TWV HvwfJtvwv E9vwv KaTa TOU ~1£9vIKOU OpyavwfJtvou EYKAilfJaTO~ Kal TWV TPIWV rrpwToKoAAWV aUTil~ KQI O'uvacp£l~ 6IaTa~£I~»

AITIOAonKH

EK0EIH

- EnI<J>YAA:::EII OpyavwfJtvou

ITIl «IufJl3aO'Il Yla TIlV KaTaTToAtfJllO'Il TOU ~1£9vIKOU EYKJ\il JaTO~» f

DTTWe; cvccepercn xrn OTO dpSpo 1 Tr]e; LUjJ!3aolle; TWV HVWjJEVWV ESvwv KaTd TOU 81aouvopiaKou Opvcvcousvou EYKA~jJaTOe;, aVTIKEljJEVO Tile; LUjJ!3aolle; EIVOI Il rrpocvcovn Tile; cuvcpvcoicc vro TIlV TTlO aTTOTEAEOjJaTIK~ TTPOAIl4JIl KOI KOTaTToAtjJIlOll TOU OI£SVIKOU opvcvcouevou £YKA~jJaTOe;. 0 £AAIlvae; vOjJOStTIle; EX£I KaAUljJ£1 10 TT£PIOOOT£pa crro 10 SIlT~jJa1O TTOU SET£I 11 LUjJ!3aoll. EIOIKOT£pa, £X£I TTOIVIKOTTOI~OEI Til OUjJjJ£TOX~ O£ opvcvccusvn £YKAIljJaTIK~ opcoc (V. 2928/2001 ) £xOV1Oe; Ad!3£1 ~Oll aTTO TOT£ UTT04JIl TOU Tie; ETTITaYEe;Tile; LUIJ!3aolle; TOU naAtpjJo (!3A. OX£TIK~ £IOllYllTIK~ £KS£Oll KNoB T. 49, O£A. 17-26,-173-1, -1733), -KaHoaov-aepopdmT] vOjJljJOITDlqallTTpDr6v_Twv EYKA~jJOTOe;, Til OIa<pSopa KOI TIlV TTapaKWAUOll Tile; OIKOIOOUVIle; (apSpa 5, 6, 8 KOI 23 Tile; LUjJ!3aolle; OE OUVOuaOIJO jJ£ TO dpSpo 3 «TT£OIO sqxrpuovnc»), H lOla Il LUlJ!3aoll £X£I TT£plxapaKwo£1 TO TT£OIO £epapjJoy~e; Tile; OTO 81£SVIKO OpyaVWIJ£VO 'EYKAIljJa, OE KdSE TTEPITTTWOll WOTOOO ouuqxovu jJ£ 10 apSpa 3 rrcp, 1 £0. a' xrn 34 rrcp. 2 10 aOIK~jJaTO TTOU S£OTTISovTal ouuqxovo jJ£ TO dp8pa 5, 6, 8 «n 23 Tile; LUjJ!3aolle; (OUjJjJETOX~ O£ opvcveouevn £YKAIljJaTIK~ oucoc, vOjJIIJOTTOlllOll TTpo·ioVTWV £YKA~jJaTOe;, olaepSopd KOI TTapaKWAUOll Tile; OIKOIOOUVIle;) TTPETT£I va S£OTTlOTOUV OTO EOWT£PIKO OIKOIO KaS£ KpdTOUe; IJEpOUe; aVE~apTIlTO aTTO Til OlaouvoplaK~ epUOll TOUe; ~ rnv £jJTTAOK~ opyavwjJEVIle; £YKAIljJaTIK~e; ojJaoae;, jJ£ E~alpEOll TO dpSpo 5 (OUjJjJ£TOX~ O£ opyaVWIJEvIl £YKAIljJaTIK~ opcoc) OTO jJETPO TTOU aUTO aTTOIT£1 TIlV £jJTTAOK~ opyavwjJEVIle; £YKAIljJaTIK~e; ojJaoae;. LE KdSE AOITTOV TT£PITTTWOll Il LUjJ!3aoll TOU naA£pjJo aTToT£A£1 inc OAOKAIlPWIJEVIl VOjJIK~ !3aoll vrc rnv TTpoaywy~ Tile; ouvcpvcotcc TWV KpaTWV jJEPWV vro TIlV TTPOAIl4JIl KOI KaTOTToAtjJIlOll TOU OI£SVIKOU opvcvcoucvou £ ~jJaTOe;. cpcxcno £~ETas£Tal KaT' apSpo Il LUlJ!3aoll OE 0XEoll jJ£ rnv £AAIlVIK~ EvvojJIl Td~Il· Ap9po 2: LTO apSpo 2 Tile; LUjJ!3aolle;, OTIlv EVVOia Tile; opvcvcousvnc £YKAIlIJOTIK~e; oucocc, 0 TTOpIOIJOe; alJ£OOU ~ ElJjJ£OOU OIKOVOjJlKOU ~ aAAOU UAIKOU OepEAOUe; aTTOT£AEI OUOIWOEe; OTOIX£IO Tile; evvoroc aUT~e;, OTTWe; £TTavaAajJ!3clV£101 «n OTO apSpo 5 rrcp. 1 (a) I. 2:TIlv £AAIlvIK~ £vVOjJIl Td~Il Il £TTlOlw~Il OIKOVOjJlKOU ~ aAAou UAIKOU OepEAOUC; ouvioro £TTll3apUVTlK~ TTEPITTTWOll (apSpo 187 rrcp. 4 EO. a). 0 EAAIlvac; VOIJOStrll<; KaT a Til OUV1O~Il TOU v. 2928/2001 tAa!3E UTTOljJIl TOU xrn TO avaeptpEI pnrc, rc oon 0XETIKa TTpO!3AtTTEIIl 2:UIJ!3aoll TOU naAtplJo vrc TIlV rroivuorrolnon Tile; OUjJjJ£TOX~e; OE £YKAIlIJOTIK~ opvcvcocn Kal OTTWe; cvcecps: EIOIKa «01 TTPOTEIVOjJ£VEe; pu8jJioEIe; ETT£KTa81lKaV OE KaS£ £IOOUe; opvcviouevn £YKAIljJaTIKOTIlTO,

EYKAr]l.JaTIKOrr)Ta or)Aao~ TTPOEPXOIJEVIl aTTO EYKAlllJaTIKE~ oovcvcocc«; IJE 6TTOI0 OVOlJa KOI av EivOI aUTE,~ YVWOTE~ KOI aVE~elPTIlTa aTTO TOU~ TTOIKfAOU~ OTOXOU~ TTOU IJTTOpEfva rrpocoeouv. KOIVWVIK~ crrodc EXOUV 01 EYKAlllJaTIKE~ TTpa~EI~ TOU~, 6XI KaT' cvcvxn 01 OTOX0I». Errlonc, TO ap9po 2 (a) TIl~ LUIJ~ao'l~ aVo<pEpETOI oe olJaoa lTOU EVEPYEi IJE KOIVO OKOTTOTtA£Or)~ £VO~ ~ TT£Ploo6T£PWV oo~apwv EYKAr)lJelTWV, OIlAao~ 0 OKOTT6~TIl~ TtA£oll~ 9a TTptTT£1va aTToofoETOI OTIl opaOIl TWV TTPOOWlTWV TTOU aTTapTf~ouv rnv opvcvcoon Kal 0XI 1J6vo OTO TTPOOWTTO TTOU EVTaOOETal W~ IJEAO~ Tile; (~A. KOI rooosoo 5 rrcp. 1 (a) (ii) Tile; LUIJ~aOIl~ TTOU avacpEpETOI OT'l YVWOIl TOU opaoTIl W~ TTpOe;TOU~ OKOTTOU~KOI TIlV EYKAr)lJaTIK~ opaoll T'l~ opvcvcocnc). ea TTptTTEI, AOITTOV, va TpoTTOTTOl1l9Ei TO ap9po 187 rrcp. 1 nK KOI 11 cppaoll «xct ETTlOIWKEI» va cvnxcrcorcaci IJE Til opcon «TTOU ETTlOIWKEI» (~A. KOI EAlaa{3GT LUj.lEWvioou - Kaoravioou, «0 v. 2928/2001 vrc rnv rrpoorcoto TOU TToAfTIl aTT6 a~IOlTOIV£~ TTpa~EI~ £YKAlllJaTIKwv opvcvcocetov, florv . .b.IK. 7/2001, aEA. 695 KOI UTTOOIlJ.lEfwOIl 6 OTTOU cvocepcrcn OE OXETIK~ OU~~TIlOIl OTIl BouA~ TTapaTTElJlTOVra~ ore 0XETIKa KOI ornv EIO~Ylloll TIl~ A. lIJapouoa-MTTEVaKfJ) . LTD OEUTEPO Eoacplo ouvcvrcrct 11 evvoio «cofscpo tYKAlllJa» IJE rnv orrolc, 6TTW~ avacptpETOI OTIl LUIJ~aOIl (ap9po 2), vOEfTOI ouurrepupopc 11 orrolc ouviorc aoiKlllJa TrOU TllJWPEiTOI IJE TO aVWTaTO OPIO TIl~ OTEPIlTIK~~ T'l~ £A£u9Epia~ TTOIV~e;TTOUOEV IJTTOPEfva elvrn IJIKpOTEPO crro reocepc tTIl ~ IJE auoTl"Jp6T_EPIl TTOIV~. Htvvola aUT~ ElvOI ~tvq crnv EAAllvIK~ tVVOlJ1l Ta~'l 11 orroic TTpoOrr09tTEI Til OlaTTpa~~ KclKouPYIlJ,JaTwv Via TIlV TllJwpfa KelTTOIOUwe; IJtAoue; EYKAlllJaTlK~e; opvcvioonc. Ta KaKoupY~lJaTa WOTOOO IJE EAaXIOTO OPIO TTOIV~e;aVWTEpo TWV rsoccocov ETWV TTOUTTpo~AtTTEI 11 LUJ.l~aOIl, OIlAao~ IJE aUOTIlP6TEPll TTOIV~, EVTaOOOVTOI oacpwe; OTIlV evvoic TWV «oojscpcov EYKAlllJaTwv» TIl~ aUIJf3aolle;, EyKAlllJaTwV ollAao~ TTOU EvtXOUV uicv U4JIlA~ aTTa~ia. ME TOUe;AOITTOUe;opouc TOU ap9pou 2 T'le; LUIJf3aolle; OEV TTPOKUTTTEI«rrroio TTp613AIlJ.la. Ap9po 3 : LTO ap8po 3 TIl~ LUIJf3aolle; OpfSETOI TO TTEOio EcpaPIJOY~~ curnc, 6TTWe;avacptpETal Kal rrcpcrrcvco. Ap9po 4: LTO ap9po 40piSETOI OTi TO KpaTIl EKTTAIlPwVOUV TI~ UTTOXPEWOEI~ TOUe;aTT6 Til LUIJj3aoll IJE TPOTTOoUIJf3aT6 TTpOe;TI~ apXEe; Tr)e; Kuplapxia~, TIl~ lo6T'lTOe; KOI Tile; EoacpIK~~ aKEpOlOTIlTOe; Ka9we; Kal Tile; IJIl ElTtlJ~aolle; or«; EOWTEPIKt~ uTT09EOEI~ aAAWV Kpcrtov. Ap9po 5: To ap8po 5 Tile; LUIJj3aoll~ avacptpETOI ornv UlTOXPtwoll TWV Kparwv IJEPWV va TTOIVIKOTTOI~OOUV T'l OUIJIJETOX~ OE opvcvcouevn EyKAIlJ.laTIK~ oucoc. H EAAllvIK~ VOIJ09EOia KaAuTTTEI ~Oll aUT~ TIlV uTToXPtwOIl. LUlJcpwva IJE rnv rrcp. 1 TOU ap9pou 187 TOU EAAllvlKOU nOIVIKOU KwolKa, OTTW~ 11 OlaTa~1l aUT~ TpOTTOTTOI~9IlKE IJE TO VOIJO 2928/2001, TllJWPEiTOI OE pa91J6 KaKoupY~lJaro~ (Ka9Elp~1l IJEXPI otKa ETWV) 'l aUYKpoTIlOIl EYKAIlJ.laTIK~~ opvcvcoonc ~ r) EVTO~1l OE curriv we; IJtAouC;. H EV A6yw opvcvcoon TTptTTEI va aTTOTEAEITOIaTT6 TouAaXloTOv rplc lTpOOWTTa Kal va civm OOlJlllJtVr) «n IJE olapK~ Opaoll, TO OE J.lEAIl T'le; TTPETTEI a ETTlOIWKOUV v T'lV TEA£oll TTEPIOOOT£PWV xcxoupvnucnov aTT6 EKElva TTOUcvcotpovrm OTIlV w~ cvco OlaTa~ll. .b.EV sivci j3tj301a cvcvxclo rc IJtAIl Tr)~ opvcvcoonc va

3
ETTlOIWKOUV TOV rropiouo UAIKOU ~ oAAou OIKOVOIJIKOU o<pEAoue;, 11 ETrloiw~Il OIJWe; TOU o<pEAoue; auTOU aUVlaTO ETTll3apuvTIK~ rreplorcon. Erriorp; OEV elvrn cvcvxclo Via rnv TIIJWPllall Tile; TrpO~Ile; va EXOUV TEAEa8EI TO ETrlOlwKOIJEva xcxoupvnpcro, 11 IJIl TEAEa~ TOUe; cooroco aUVlaTO EAQ(ppUVTIK~ rrsplcrcon (Trap. 4). 'ETOI TO cpapo 5 rrcp.t (a) EO. I Tile; LUlJl3aalle; KaAuTTTETal TrA~pwe; orro TO op8po 187 rrcp. 1 n.K. KOI TO op8po 5 Trap. 1 (a) EO. lI(a) Tile; LUlJl3aalle; KaAuTrTETal ETrialle; OTrO TO laxuov OiKaIO. AUTOe; TrOU aUlJlJETEXEI or«; EVKAIllJaTIKEe; opaaTIlPloTIlTEe; HIe; opvcvioonc 8a elvcn KaTO xcvovc KOI IJEAoe; Tile; opvcvcocnc KOI 8a TIIJWPll8Ei KaTo ouppon rooo Via Til aUIJIJETOX~ TOU crnv oovcvcoon 00'0 KOI Via K08E ETTlIJEpOUe;EVKAIllJa TrOU EXEI TEAEa£l. LTIlV orrcvic rrspirrrtoon TrOU KOTrOIOe; aUlJlJETEXEI EVEPVO or EVKAIllJaTlK~ opaaTIlPloTIlra Tile; opvcvcoonc xwple; va Eival ~Oll IJEAoe; Tile;, vvwpi~ovrae; EiTE TO aKOTrO xcn Til VEVIK~ EVKAIllJaTIK~ opaaTIlPloTIlra Tile; opvcvcoorp; ~ rnv rrpoaeon TI]e; va TEAEaEI rc aUVKEKpllJEva aOIK~IJOTa, aUTOe;, rrepcv Tile; aUIJIJETOx~e; TOU aTO K08E EVKAIllJa, aTIlpi~EI TrapoAAIlAa Til OOIJ~ KOI Til AElTouPvia Tile; opvcvuiorp; KOI ETrOIJEVWe; EKEiVIl Til aTIVIJ~ OUOIaaTIKO evrcccerrn ornv EVKAIllJaTlK~ aUT~ ouccc we; IJEAoe;. KOI TO op8po 5 Trap. 1(a) EO. ii (a) Tile; LUlJl3aalle; KaAuTrTETal ETrOIJEVWe; ~Oll crro TO op8po 187 Trap. 1 LXETIKO IJE TO EOOq>IOii (13) Tile; rropcvoceou 1(a) TOU op8pou 5 Via TIlV EVEPVO aUI-IIJETOX~ TrpOaWTTOu oc aAAE:~ opaaTIlPloTIlTEe; Tile; 0PVOVWIJEVIle; E_VK",waTI!<~e; QIJQoqC; y"w_pK()vTaC;_()TI IJ _(JUI-II-I~!~XdTOU ea auvElaq>EpEI ornv ETriTW~Il TOU EVKAIllJaTiKOU aKOTrOU, 01 opaaTIlPloTIlTEe; QUIEe; IJTrOPOUV va 0iaKpl80uv 0'£ DUO «nnvoptec. LTIlv TrPWTIl cvnxouv TrpO~EIe; Eviaxualle; Tile; aUI-IIJETOx~e; os EVKAIllJaTIK~ opcoc, 01 OTrOiEe;aVTII-IETWTri~oVTOI IJE Tie; vEVIKEe; OIOTO~EIe;Via Til aUI-II-iETOXIK~ opoall. OTTOIOe;AX TrEi8EI oAAov va EVToX8Ei os EVKAIlI-iOTIK~ 01-1000, aUTOe; aTrOTEAEi Il81KO OUTOUPVO TOU EVKA~lJaTOe; KaTo TO op8po 187 Trap. 1 nK Kal 11 TrpO~Il TOU OVTIIJETWTri~ETOI ETrOpKWe; KOTO TO laxuov OiKOIO (op8po 46 Trap. 1 EO. A nK). LTIl OEUTEPll xcrnvoplo OV~KOUV TrpO~EIe;TrOU OE ouviorouv aUIJIJETOX~ cs TrpO~EIe; 01 OTrOiEe;TUTrOTrOIOOVTOI aTO op8po 187 Trap. 1 nK, oAAo EVlaxuouv Til AEITOUPVio Tile; EVKAIlIJOTIK~e; oPvovwalle; Ka8auT~v. Eow EVToaaovTOI TTpO~EIe; XPllIJOTOOOTIlO'lle; Tile; EVKAIlI-iOTIK~e; opvcvcoonc ~ TrpO~EIe; Eviaxua~e; Tile; IJE OTrAo, TrAIlPoq>opiEe; KATT.01 TrpO~EIe; aUTEe; elvcn onucoc a~IOTrOIVEe; uovov we; TrpO~EIe; aUIJIJETOX~e; ore EVKA~lJara TrOU TEAEi 11 EVK;"IllJaTlK~ opvcvcoon, OEV IJTrOPOUV OIJWe; va TIIJWPll80uv orcv ro EVKA~lJora aUTO OEV EXOUV aKOlJa TEAEO'8EI. AVTi8ETo, 01 iOIEe; TTpO~EIe; TlIJWPOUVTOI orcv auvapTWVTOI I-IE Til opoO'll TPOIJOKPOTlKWV opvcvcooccov, ouuccovc IJE TO op8po 187A Trap. 6 nK. H OIOTO~Il OUT~ 80 TrPETr£1 va ETrEKT09Ei KOI aTO op8po 187 nK, IJE reroic cooroco orcrurrcoon waTE va urropcl va KoAUlJ.IEI KOI TO EOOq>IO(13) Tile; TrOpOVpoq>OU 1 TOU op8pou 5, TrOU ceopc or«; TrEpITrTWaEIe; Tile; opvcvcoonc, 0IEu8uvalle;, auvopolJ~e;, urroxlvnonc, olwKoAuvalle; ~ TrOpOX~e; aUlJl30uAwv Via TIlV TEAEall aol3opou EVKA~I-IOTOe; rro rrpoocvox c urrcpyouoc ~Oll OPVaVWI-IEVr] EVKAIlIJOTIK~ 01J000. 01 EVVOIEe; Tr]e; urroxlvnonc, Tile; ouvopoprp; KOI olwKoAuvalle; ~ TrOpOx~e; aUl-Il3ouAwv Via TIlV TEAEar] EVKA~I-IOTOe; (xcn 0XI Via Til O'UIJIJETOX~ 0'£ EVKAr]lJaTlK~ 0PVclVWOll) KaAuTrTOVTal I3EI301a aTTO TI<;5IaTa~EI<; TWV ap9pwv 46 KOI 47 n.K. aXETIKo IJ£ rnv Il9IK~ curoupvio Kal TIlV cueon KOI OTrA~ OUVEPVEIO, orcv OIJWC; EXOUV TEAEaTEi rc aUVKEKpllJEVO EVKA~IJOTO ~ EXEI ViVEI EOTW aTToTT£lpO TOUC;.AVTi9ETO, OTOV rc EvKA~IJOra OEV EXOUV OKOIJO TEA£aTEi, So

n«.

lTP£TTEI va TIIJWPIl8EI 0 UTTaITIO~ Ylarl avayvwpI~OVTa~ TIlV (JTTap~~ TIl~ W~ eopcc

ouvEpya~ETOI IJE rnv opvcvcoon, TTpoof)oA~~ TIl~ OlllJ6ma~ Ta~Il~·

Ap9pa 6 KOI 7: Ta ap8pa 6 «n 7 Trl~ LUIJf)aoll~ ava<p£poVTOI OTIlv uTTOXP£woll TWV xpcnov IJEPWV va TTOIVIKOTTOI~OOUVKOI va Aal30uv IJ£Tpa Yla Trl VOlJllJOTTOlllOll lTPO·fOVTWV EYKA~lJaTO~. To a~loTTolVO TIl~ VOIJIIJOTTOllloll<; EOOOWV crro EYKAlllJaTIK£~ opaoTIlPloTIlTE~ TTpof)AETTOTaV KOI pU81J1~oTaV aVaAUTIKa ~Oll OTO NOlJo 2331/1995, OTTW~ TpOTTOTTOI~81lKE 1..1£TOV NOlJo 3424/2005, aAAa KOI TOU~ Nououc 3472/2006 KOI 3556/2007 KaJ ~Oll TO NOIJO 3691/2008, IJE TOV OTTOIO EVOWIJaTW81lKaV OTIlV EAAIlVIK~ v01J08£01a 01 OOllYIE~ 2005/60/EK KOI 2006/70/EK. 01 olaTa~EI~ TOU NOlJoU curou KaAuTTTOuv TTA~pw<; ooo TTpOf)A£TTEI11TTpO~ KUPWOIl LUIJf)aoll. EIOIKoTEpa OTO KEcpaAOIo A' TOU N. 3691/2008 Ka80pI~oVTOI 01 OKOTTOI, TO aVTlKEllJEVO TIl<; VOIJ08ETIK~~ pu81JIOll~, ro f)amKa aOIK~lJaTa, 01 OPIOIJOI KaJ rc uTToXPEa lTpOOwTTa. LTO KEcpaAOIo B' Ka80pI~oVTOI 01 aPIJOOIE~ apx£<; KOI 01 AOlTToi cpopEi<; 01 orroloi ETTOTTTEUOUV uTToXPEa rrpootorrc ro vro TIlV £cpaPlJoy~ TWV olaTa~Ewv TOU VOIJOU curou. ME TO ap8po 7 OUOT~VETOI ETTlTpOTT~ KaTalToAtlJlloll<; TIl<; vo 1..1 I1J0TToill011<; EOOOWV crro EYKAlllJaTIK£<; opaoTIlPloTIlTE<; xrn XPIlIJOloOoTIloll~ TIl<; TpOIJOKpaTia<;. ME TO ap8po 8, TO YTTOUPYEio Oixovoplce; xm OIKOVOIJIKWV E~aKoAou8Ei va aTTOTEA£1TIlV KEVTPIK~ LUVTOVIOTIK~ ApX~ vro TIlV EcpaPlJoy~ TWV olaTa~Ewv TOU VOIJOU curou, vro TIlV q~IOA9YIl(JIl KaJ Evioxuoll TIl~ aTToTEAEolJaTIKOTIlTa~ TWV IJIlxavlolJwv aVTIIJET(ilTTlOll~ TWV aOIKIlIJOTWV TIl~ VOIJ-ljJoTt6illdll~ EdOowv Cl"ITO£yKXrUJOTlK£C; opccrnprornrc; KOI TIl~ XPIllJaTOOoTIloll~ TIl~ TpOIJOKpaTia~, Yla TO OUVTOVIOIJO Tile; Opaolle; TWV cppoouov apxwv KOI vro Til olE8v~ £KTTPOOWTTIlOIl TIl~ xwpae;. LTo ap8po 9 TTpOf)AtTT£TaI 11 OUOTa0ll OTO Yrroupvelo Orxovoulcc KOI OIKOVOIJIKWV ETTlTpOTT~~ ETT£~£pyaoiae; LTpaTIlYIK~~ Kal nOAITIKWV vro TIlV aVTIIJ£TWTTlOIl TOU ~£TTAUlJaTO<; Xp~lJaTOe; xrn TIl~ XPIlIJOloo6TIloll~ TIl<; TpOIJOKpaTia~. LTO ap8po 11 TTpOf)AtlT£TaI 11 ouorcon ct>op£a ~laf)ouA£uolle; TOU IOIWTIKOU TOIJ£a, WOI081lTOlTOIWVTaC; Kal £V£PYOTTOIWVTae; ETm rc VOlJlKa KOI cpuOIKa TTpOOWlTa, rc orrolc 0CP£IAOUVva rrcocxoxousouv ouvaAAay£~ KOI opaoTIlPloTIlT£~ TWV TT£AaTwv TOU~ vro TOV £VTOTTlOIJOUTTOTTTWV TT£PITTTWO£WV. LTa K£cpaAOIa I" KOII1' Ka80pi~oVTal rc IJETpa KOI 01 TTpOOTT08£0£1~ £cpaPlJoy~~ o£ouoa~ ETTlIJ£A£lac; we; TTpOe;TOV TT£AaTIlKOI crro rplrc IJ£Pll. LTo K£cpaAOIO E' Ka80pi~oVTOI 01 UlTOXPEWO£I~ cvceopc; Kal 11crrcvopeuon vvcoorortolnorp; LTO K£cpaAOIO H' Ka80pIsoVTOI 01 TTOIVIK£e; KOI OIOIKIlTIK£e; KUPWO£I~, 11 KaTaOX£Oll Kal O~IJ£UOll TT£pIOUOIaKWV GTOIX£iwv KOI 11 w8uVIl VOIJIKWV TTpOOWTTWV.01 uTTapxovT£<; xcvovec qxrlvovrrn £TTOjJtvW<; Kara J3aoll £TTapK£I<; vrc TIlV aVTIIJ£TWTTlOll TIl~ vouiporrolnonc rropovoucov sooocov. Mia IJOVO ElT£lJf)aoll xpivsrm £v TTPOK£IIJ£VW cvcvxclc, 11 orrolc ceopc GTIl OlaTa~Il TOU A ap8pou 187 nOIVIKOU KwolKa, OlTOU TUTTOTTOI£iTOi 11 XPlllJaTOOoTIloll TIl~ rpouoxpcrioc, 11 orrolc ouvcorcrm cpecc 1..1£ il vouiporrolnon £OOOWV KOI 11 T orrolo TTP£TT£I rrxeov va TT£plypacp£IIJE lJ£yaAuT£Pll oacp~v£la, WOT£ va KaTaGT£i oacp£e;, OTi vrc Til GTOIX£lo8tTIlGIl TOU aOIK~lJaro<; curou oev £iva! cvcvxclc 11 OUVOEOll TIl~ XPIllJaTOOOTIlOlle; IJE OUYK£KPIIJ£VIl TpOIJOKpaTIK~ TTpa~rJ, cuuecovc «n JJE occ crrcrrsi rJ b.IE8v~<; LUjJJ3aoll Via rnv KaTaoTOA~ Tile; XPIllJaTOOOTrJ0ll<; TIl<; Tpouoxpcricc TOU tTOU<; 1999, TTOUKUpw81lKE JJETOV N.3034/2002.

Ap9pa 8 xm 9: Ta dp9pa 8 KaI 9 Trl~ LUIJ[3aOl")~ coopouv ornv uTToXPtwoll TTOIVIKOTTOil")ol")~ TI")~ olaep90pd~ Kal OTI")A~4JI")TWV KaTdA"I")AWV lJ£rpwv vro TI")V aVTlIJETli>TTlO~ TI")~. H EAAI")VIK~ nOAITEia tXEI TTOIVIKOTTOI~OEITil olaep90pd KaI tXEI "d[3EI TTAI")9wpa VOIJ09ETIKWV, OIOIKI")TIKWV KaI dAAWV IJtTPWV. LUYKEKPllJtva, I") aVTlIJEni>TTIOl") TI")~ olaep90pd~ OTI")V EAAI")VIK~ tVVOIJI") Td~I") KOI EIOIKoTEpa I") rrorvixorrolncn TIl~ dOIKIl~ aUT~~ TTpd~ll~ pu9IJisETai Kupiw~ OTl~ olaTd~EI~ TOU EIOIKOU IJtpou~ TOU nOIVIKOU KWOIKa KOI EIOIKoTEpa OTa dp9pa 235, 236 KOI 237 n.K. TTOU TTPO[3A£TTOUVTO a~IOTTOIVO TI")~ EVEpYI")TIK~~ Kal TTa91")TIK~~ owpoooKia~ I")IJEOaTTWV OlllJooiwv UTTaAA~AWV, OIKaOTWv KOI OIOlTI")TWV. LTI~ TTEPITTTWOEI~EepaPIJOY~~ TWV EV AOYW dp9pwv Ol")IJEUOVTaI TO owpa ~ 11 a~ia TOU~ (dp9po 238 n.K.). ETTITTAtov, OTO dp9po 159 n.K. TIj,JWPEiTOI, ETTiol")~, I") EVEpYI")TIK~ KOI TTa9IlTIK~ owpoooKia [30UAEuTWV, vOj,JapXlaKwv,Ol")j,JOTIKWV ~ KOIVOTIKWV OUIJ[30UAWV. E~dAAOU, OTO 10XUOV dp9po 187 rrcp. 2 nK TllJWPEiTOI j,JETTOIV~ epuAdKIOl")~ TOUAdXIOTOV EVO~ tTOU~, OTTOIO~ j,J£ owpoooKia olKaoTIKwv AEITOUPYWV, avaKplTIKWV ~ OIKaOTlKWV uTTaAA~Awv, pcprupcov, rrocvucrovvcouovcov KOIOI£pj,JI")Vtwv £TTlXEIPEi va j,JOTOIWOEI TI")V aTToKdAU4JI") ~ oiw~I") KaI nutoplo TWV EYKAI")j,JdTWV TI")~ rrcpcvpccou 1 TOU OUYKEKPIj,JtVOU dp9pou. LXETIKd j,JEooc TTpo[3A£TTOVTaI OTO dp9po 8 rrcp. 2 TI")~ LUIJ[3doEW~ cvcoopucc j,J£ TI") olaep90po a"AooaTTwv Ol")j,Jomwv uTTaAA~Awv ~ uTTaA"~Awv olE9vwv opvcvroucov, OTI")VEAAI")VIK~ svvoun Td~I") TTPO[3A£TTovTOITO E~~~: • ME TO V. 2656/1998 I") E"Adoa tXEI KUPWOEI TI") «LUIJ[3aOl") vro TI")V KaraTTOA£IJI")Ol") TI")~ 6wp()6oKia~ ciXAOOCtTTWV ol")lJomwv A£ITOUPYWV» TOU OOLA. LTO dp9po O£UT£PO TOU vouou TTpO[3AtTTETaI TO a~IOTTOIVO TI")~ £VEpYI")TlK~~ owpoooKia~ aAAooaTTwv Ol")j,Jomwv A£ITOUPYWV KaTo TI")VdOKI")OIl olE9vwv ETTlX£lpl")j,JaTIKWv OpaOTI")pIOT~TWV. • M£ TO v. 2802/2000 I") EAAdoa tXEI KUPWOEI TI") «LUIJ[3aOl") rrspl KaTOTToAEj,J~OEW~ TI")~owpoooKia~ OTI")V orrolc £VtXOVTaI UTTdAAI")AOI TWV EupwTTa·iKwv KOIVOT~TWV ~ TWV KPOTWV j,J£AWV rrl~ EupwTTa·iK~~ Evcoonc». LTa dp9pa TpiTO Kal rsrcpro TOU vouou E~OIJOIWVOVTOI 01 cvurrspco UTTdAAI")AOI IJ£ TOU~ EYXWPIOU~ uTTaAA~Aou~ Kal AEITOUPYOU~ vto TO aOIK~j,JaTO TI")~TTa91")TIK~~KOI EV£pYI")TIK~~ OwpoooKia~. • ME TO v. 2803/2000 I") EA"doa tXEI KUPWOEI TI") «Luj..J[3aOl") 0XETIKd IJE TI")V rrpoorcolc TWV OIKOVOj,JIKWV oUj,Jep£POVTWV TWV Eupurrrcuaov KOIVOT~TWV» KaI TO ouvaep~ j,JE curnv npWTOKoAAa. LTO dp9po TpiTO TOU vouou TUTTOTTOIEiTaI «n TTOAI TO aOiKI")j,Ja TI")~ £VEpYI")TlK~~ xrn TTa91")TIK~~ owpoooKia~ UTTaA"~AWV TWV EK ~ dAAOU KpdTOU~ j,JtAOU~, orcv SI")j,JIWVOVTOI c OIKOVOj,JIKOoupeepovrc TI")~ Korvornrcc. r • M£ TO V. 3560/2007 I") EAAdoa tXEI KUPWO£I Trl «LUj,J[3aOl") TTOIVIKOU olKaiou vrc TI") olaep90pd» Kal TO np009£TO O£ aUT~V npWTOKOAAO TOU LUj,J[30UAiou TI")~ EUpWTTI")~. Lra dp9pa TpiTO KOI TtTapTO TOU VOIJOU TTpO[3AtTTETOI I") E~OlJoiwOIl 6AWV TWV UTTaAA~AWV, AEITOUPYWV Kal [30UAEUTWV TWV OUj,J[3aAAOIJ£VWV KpaTWV KaI TWV olE9vwv oPyavlOIJWV OTOU~ orroiouc I") EAAdoa elvrn j,JtAO~ j,J£ TOU~ £YXWPIOU~ UTTaAA~AOU~, AEITOUPYOU~ «n [30UAEUT£~ Yla TI")V £epaPlJoy~ TWV olaTd~EWV OTTOU TUTTOTTOIOUVTOI TO OOIKr'n.Jora TIl<; EVEPYIlT1Ktl<; xcn TT091lTlKtl<; owpoooKio~. E~dAAOU OTO dp9po TTtlJTTTO EIOOYETOI TO a~IOTTOIVO TWV lTPO~£WV olaep90po~ OTOV IOIWTlKO TOIJ£a Kal OTO op9po £KTO TO aOiKI")j,Ja TI")~ TTPOOepOpO~ Yla OOKIlOl") £TTlPPO~~ OE IOIWTIKOU~ ~ ~£VOUC; uTTaAA~AouC;.

11 EVVOia TOU uTTaAA~Aou TTPO!3AETTETOI OTO op8po 13 EO. EOTW «n TTPOOWPIVO. rrpoKuTTTEI aTTO TO rrpocvcccpacvrc. IJETO~U OAAWV. • N. TOU n. KaAUTTTETal 1 crro TO TTapaTTOVW. KOI rn owpoooKia KOI N. LTO op8po 1 «OUOTOOIl Kal arrOOTOA~}}. TTpo!3AETTETal 6TI 11 UTTrlPEOia ETrlAalJ!3ovETOI Kal TWV TTEPITTTWOEWVTWV op8pwv 235 KOI 236 n.K.. LXETIKO IJE ooc TTPO!3AETTOVTOI OTO op8po 8 rrcp.. IJE TOU~ EYXWPIOU~ UTTaAA~AOU~. LTO op8pa TETOPTOKOI TTEIJTTTO TOU VOIJOU TTPO!3AETTETal 11 E~OIJOiwor] OAWV TWV UTTaAA~AWV. AEITOUPYOU~ Kal ~OUAEUTEe. yla TIlV EcpaPlJoy~ TWV olaTo~Ewv OTTOU TUTTOTTolouvTal 01 TTpO~EI~ TWV aOIKlllJOTWV Tile. KOIVOTIK~~ ~. YEVIKEe. OAAWV VOIJ08ETIKWV KEIIJEVWV TTOU olaocpaAi~ouv rnv TTPOAIl4JIl Kal arrOTEAEOlJaTIK~ KaTOOTOA~ Tile. VOIJ08ETIKO OTTAOOTOOIO vro rnv aVTllJETWTrlOrj TWV OUYKEKPIIJEVWV EYKAlllJaTlKWV TTpO~EWV. 0Iacp8opoe. (LulJ!3aoll EUROPOL) OUVOIJEI lOU op8pou K. EYKAlllJaTlK6TIlTae. TTEpi OUIJIJElOX~e. OTOU~ orrolouc 11 EAAOOa elvrn IJEAO~. c TOU fEVIKOU Mspouc TOU n. r] OOKIlOIl UTTIlPEoia~ OlllJoOla~. cvcqiopixo IJETil OUIJIJElOX~. IJOP<PEC. 3666/2008 11 EAAooa EXEI KUPWOEI Til LUIJ!3aoll TOU OHE KaTCl TIl~ 0Iacp8opa~. !3aploc. TTAIlV TWV OOWV avacpEp8IlKavrrpollyouIJEVw~.K. TTOVTWe. 3294/2004 KOI N. LUIJ!3aolle. ouuecovc IJE TO orrolc TllJWPEiTOI OE !3a8lJo TTAIlIJIJEA~lJaTOe. 5227/1931 «Flepi MEoa~ovTwv}). IJE oon cvccspovrrn OTO op8po 8 rrcp. AAAooaTTo[ KATT» op8po 1. AOTUVOIJIK~~ YTTIlPEoiae. vic TIlV iopUOIl EupWTTa·iK~e. KOI 11 OOKIlOIl ETrlPPO~~ TTPOKEIIJEVOU va ouvacp8Ei IJE OUYKEKPIIJEVO aVTlOUIJ!3aAAOIJEVO orroroonrrorc OUIJ!3aoll IJE TO ~IlIJOOlO. 3 Tile. H 8EoTTI01l TTOIVIKWV aOIKrwoTwv «OAAWV lJopCPwv 0Iacp8opa~)} TTAIlV TWV OOWV TTPO!3AETTEI 1 rrcpcvpoco. Ka8we. AEITOUPYWV KOI !30UAEUTWV TWV OUIJ~aAAOIJEVWV KpaTWV KOI TWV 0lE8vwv opvcvioucov... LTO op8po 1 cvcoepercn 6TI TO • . EIOIKOTEpa. Nn~~ ~ OTA. ~. IOXUOUV 01 E~~~ OlaTO~EIe.ME TO v. r] EAAooa 0la8ETEI Eva ETTapKEe. KOI cvceopix« IJE TO EYKA~lJaTO 0XETIKO IJE Tr]V UTTIlPEoia (EV rrpOKEllJEVW rnv rra81lTIK~ KOI EVEPYIlTIK~ owpoooKia UTTaAA~AOU) ornv EVVOia TOU uTTaAA~Aou £IJTTiTTlOUV KOI OAAEe. oro op8po 263A n. 8a O~I~E. DTTWe.3 TIl~ LUve~KIle. 2605/1998 «KupWOIl Tile. 3002/2002 «KupWOIl TOU npWTOKOAAOU TTOU KaTOpTioTIlKE ~OOEI TOU op8pou 43 rrcpcvpcrpoc 1 TIl~ LUIJ!3aor]~ vro rnv iopUOIl Eupwrra·iK~~ AOTUVOIJIK~~ YTTIlPEoiae.va TTPOOTE8Ei EV TTPOKEIIJEVW. napOpTlllJa op8pou 2 OTTOU EVToom:1 OTIC. OTI ornv EAAIlVIK~ EVVOIJr] Ta~ll. LXETIKO. 3103/2003. yla rnv rporrorroinon TOU op8pou 2 «n lOU Flcpoprruxrroc Tile. 2925/2001 «OIKOVOIJIK~ LuvEpyaoia EU~Eivou n6VTOU: KaTOTToAEIJr]OIl lOU EYKA~lJaTO~».ETTioll~. EVEpYIlTlK~e. EV A6yw OUIJ!3aoll~»· • N.K. 4 Tr]e. LUIJ!3aolle. LUIJ!3aolle.. 46. 11 EAAIlVIK~ VOIJ08EOia TllJwpEi TI~ OOIKE~ aUTE~ TTpO~EI~ IJE TIe. KaTllyopiE~ TTpOOWTTWV. 6AJ1c>u VOIJIKouitpbdw1TOUO~-1-i6(ji6DOIKdibU)} .K. UTTOPXEI KOI TTA~8oe. 2713/1999 «Yrrnpcoic EOWTEPIKWV YTTo8EOEWV Aoruvouioc. vrc rnv Eupurrrtnxn TEvWOIl». OIlIJOTIK~e.K. 47 n. TEAOe. KOI EIOIKOTEpa TO op8pa 45. KOI aTTO TO op8pa 11-12 TOU N. LUIJ!3aolle. ouuqxovc IJE TO orrolo «UTTOAAIlAO~ EivOI EKEivo~ OTOV orrolo vouurc EXEIavaTE8Ei. KOI TTa8IlTIK~~ OwpoooKiae.Tr]C. orrux TporrOTTOI~8IlKE IJE TO N. 1 TOU op8pou 8 Tile.: • v. (EVEPYIlTIK~ KOI TTa8IlTlK~ owpoooKia)...OlaTO~EIe..

TTpOf3AtTTETQI OTI OTl~ aPIJ0016TIlTE~ TOU LWIJOTO~ ETTl8EwPllTWV EAEVKTWV fllll-lOOla~ flloiKIlOll<. ETTl8EwPllOll<. BOUA~~ Cl:>EK A 51). N. f3' OTIlV crrooroxn TOU LWI-lOTO<. I-lEra~U aAAWV KQI 11 OIEvEPVEla ETTl8EWP~OEWV. 307 4/2002 «rEVIKO~ ETTl8EwPIlT~~ fllllJOma~ flloiKIlOll~. EAEVXO~». TTOU ETTIAalJf3avETQI KQI uTT08EOEWV olacp80pa~ TOU TTPOOWTTIKOU TOU J\IIJEVIKOULWIJOTO~ OAWV TWV f3a8IJwv. TTEplouOIaK~<. EVIlI-IEpwoll<. LTO Eoacplo 5 TOU ap8pou 21 rrpof3AETTETOI 11 nucoplc IJE TTOIV~ cpuAaKloll~ TOuAaXloTov E~I I-IIlVWV sxclvou TTOU TTapEIJTTOoi~EI I-IE OTTOIOVO~TTOTETPOTTO TO EAEVKTIKO EPVO Kal loiw~ cpvstrm rnv TTapox~ OTOIXEfwv OTIlv ETTlTpOTT~. KOI aAAWV KOTIlVOPIWV TTPOOWTTWV».. (f3) 1429/2003 «Opvcvcoon KOI AEITouPvia TIl~ ETTlTpOTT~~ EAEVXOU TOU ap8pou 21 TOU N. N. . N. OA. TWV TTOAITIKWV uTTaAA~AwvTOU YEN Kal TWV ETTOTTTEUOIJEVWV VOIJIKWV TTPOOWTTWV 0lllJoofou olKafou. 2957/2001 «Kupcoon TIl~ LUIJf3aoll~ TOU LUI-lf30UAfou TIl~ EupWTTIl~ Via 8EIJaTQ AOTIKOU fllKafouTTEpf fllacp80pa~». N. OTTW<. xwpou<. 3023/2002]. 3213/2003 «fl~AWOll Kal EAEVX0<. Avaf3d81J101l TOU LWIJOTO~ ETTl8EwPllTWV EAEVKTWV fllllJOOla~ fllofKIlOll~ Kal TOU LUVTOVIOTIKOU Opvcvou ETTl8EwPllOll~ KalEAEVXOU Kal aME~ OIOTa~EI~»: ME TO ap8po 6 «Iopuon .N.• • • • • • OUIJf3aAA0I-IEVa I-IEPIl 8a OUVEpva~OVTQI Via rnv TTPOAIl4J11. 0Iacp80pa<. 10lOKTIlTWV I-lEOWV l-lasIK~<. oaTTavE~. f30UAEUTWV» (H aTTocpaoll 5IciT~p~81lKE OE 10XU IJE TO dp8p0157 TIl~ 1737/199TAlf. IJE TO ap8po 21 TOU orroiou 8EOIJ08ETEfTQI ETTlTpOTT~ EAtVXou [LXETIKE~ UTTOUPVIKE~ crroeccerc: (a) 5587/1996 «ETTlTpOTT~ EAEVXOU TWV OIKOVOIJIKWV TWV KOlJlJaTWV. EKraKTWV EAtVXwv KQI EPEUVWV Via rnv ernonucvon aOlacpavwv olaolKamwv. aTToKaAU4JIl EVKAIllJaTwv Kal Til OIE~avwv~ TWV 0XETIKWV cvcxploscov. f3aoEI TIl~ orrolcc ETTITPETTETOIOTQ rrpootorrc TTOU EXOUV UTTOOTEi slll-lia E~Q1Tfa~ TTpa~Il~ 0lacp80pa~ OlllJoofwv AEITOUPVWV KaTa rnv aOKIloll TWV Ka81lKOVTWV TOU~ va a~lwoouv aTToslll-lfwOll aTTO TO KpaTO~ ~ TI~ aPIJOOIE~ apxE~. Olll-looiwv M:lTouPVwv KOI uTTaAA~Awv.E. KaTaOTOA~. xcrccruorp.oUVKPOTIlOll». N. H ETTlTpOTT~ TOU ap8pou 21 TTpof3aivEI OTOV EAEVXO TWV OIKOVOIJIKWV TWV xopurmov Kal TWV UTT04J~CPIWV f30UAEUTWV KOI IJTTOPEf va ava8ETEI AOVIOTIK~ ~ OIKOVOIJIK~ rrpcvucrovvcopoouvn ~ aAAE~ EAEVKTIKE~ TTpa~EI~ OE OPKWTOU~ AOVIOTE~. KpaTIloll<. OTTOU IJETa~U TWV OlacpOpWV EVKAIll-laTIKWV opaOEWV avacpEpETQI Kal aUT~ TIl~ 0Iacp80pa~. EfvQI. N. ap8pa 49 EW~ 54 I-IE TOV orrolo oUVIOTaTQI vpmpelo EOWTEPIKWV uTT08EOEWV Y. 3090/2002 «Luoraoll LWIJOTO~ ETTl8EwPllOll~ Kal EAEVXOU TWV Kcrcornpcrtov KpaTIloll~»· LTO ap8po 2 EO. 3023/2002 «XPIll-laTOOOTIlOll KOlJl-laTWVf30UAEUTWV: Ecooc. oIEPElJVIlOll. TTpof3A£TTETal «n 11 olEPEuvIloll KOI olaKpff3woll TWV EVKAIllJeXTwv TTOU olwKovral aUTETTaVVEArW~ Kal olaTTpaTTovTOI OTOU<. LTO cpepo 5 TTpOf3AETTETQIEU8uVIl TOU xporouc.· Ev TTPOKEII-lEVW IJTTOPEf va uTTax8Ef KQI 11 rrcpirrnoon TIl<. rrpooqxrrc TpOTTOTTOI~81lKE. 2935/2001 «npOOWTTlKO J\II-IEVIKOU LWl-laTO~ KQI aAAE~ olaTa~EI~». ATToTEAEI VOIJ08ETIKO IJETPO Via rnv nucoplo TIl~ 0lacp80pa~ OTO rrxcforo TTOU 8ErEI 11 OXETIK~ TTPWTof3ouAfa. f30UAEUTWV.

307 4/2002 YIOEYKA~IJOra rrspl rnv urrnpeotc. 3528/2007 «Kupcoon TOU KWOIKO KOToOTOOllC.A.. 28 KOI 107. N. ElTI8EwPllT~C.• • • • N. KOI EAEyXOU.. IJE TO op8po 14 rrcp. 2682/198717-106 KwolKac. TOU OTrO TO LWIJO ElTI8EwPIlTWV . vro rnv TrOIVIK~ ~ TTEI8apXIK~ oiw~Il.uyou KOI TWV TEKVWV TOUC.' TrpO~AETrETOI WC. 0' 11KOTooiKIl TrPOOWTrOU OE owpoooKia OTrOTEAEi KWAUI. oul. J. EAEYX0C. XPlllJOTIOTIlPIOKOU KOI CPOPOAOYIKOU OTrOpP~TOU OTOTrAOimo TWV EAEYXWV TTOU OIEVEPYOUVTOI OTrO TOV fEVIKO ElTI8EwPIlT~. KOI ATroKEVTPWOllC.lomOC. 8E0I. opxtc.«rrc UTrOAA~AOU.I0 vic TO OIOPIOI.JVdfoT~Td aparjC. EupWTrllC. EUVOIOC.. KOI vro TIC. KOI KOTa rreprouomxcov OIKOIWlJaTWV TrOU orpepovrm KOTa TOU onuootou KOI TWV ovco <pOpEWV..1 ora KOI UTrllPEoiEC. H cpon TOU OTrOPP~TOU elvct OUVOT~ KOI OTO rrxckno TOU EAEYXOU crro TOV fEVIKO ElTI8EWPIlT~ TWV erncuov 0llAWOEWV OIKOVOI. KOI TWV . IJETa OTrO EYKPIOll TOU Yrroupvou EOWTEPIKWV.. 3345/2005 «OIKOVOIJIKa 8EIJOra NOIJOPXIOKWV AUTOOIOIK~OEWV KOI pu81JIOll OIOIKIlTIKWV 8EIJOTWV».2 KOI 3 EO.Jomou TOIJEOKOI vro TOu~ O. MOVII. KOI 11 EPWVO KOI o~IOAoYIlOll . 3 KOI 4 TOU OTTOIOU TTp6~A£lTETClI Ilol. AEITOUPYOU ~ opvcvou TWV <pOPEWV TIl~ rrcp. KOI TrEPIOPIOIJOU TIlC. rrspi ro UTTOIJV~IJOra.». KOI rrpovpcupcrc EAEYXOU TIlC.IEAWV TWV 1010iTEPWV OWI. vrc TIC. 20 TOU op8pou 1 v. OpIJOOIEC. Kavovl0I. .TrOU OOKOUVTOI IJE Ko8E IJOPCP~ OUIJIJETOX~C.I0U Epvcouov BouAr'lC.IETO~OA~. ETrl8EWPIlOllC..l1. rou fpdtTE~IKbD. TrOAITIK~ oywy~ KOI vo OOKEi OAO TO 0XETIKO vo OIKOIWIJOra. 11 TrEPIOUOIOK~ xcrcorcon TOU UTrOAA~AOU. UTTo8EOEIC.l11ll.IOOIOC.OIW~EIC.. Eoooov TrPOKUljJOUV OO~OPE~ EVOEi~EIC.loiKIlollC.T. 1. OTO op8po 28 EAEYXETOI olapKwc..IWV KOI olo<pavEloc.». urroupvoc TrpO~OiVEI OTIC.loIKIlTIKWV YTrOAA~AWV KOI YTrOAA~AWV Nn....A.EAEYKTWV . TWV HVWIJEVWV E8vwv KOI aAAwv.l11llJooiwv nOAITIKWV b.IlT~OEI OTrO TO 0111. ap8po 43A «EIOIKEC.L. IJTrOpEf vo ouvEpyal.TrOIVIKEC.ETol IJE TIC.10010 rrcplorcrrn wc.O. b. orroicc elvcn 0 KOIVO~OUAEUTIKOC. EUPWTrO'IK~C. OIKOOTIKE~ OTrQ(paOEI~ KOI rc ~OUAEUIJOra TrOU EKOioOVTOI os Ka8E ~081J0 OIKOIOoooioC. Errionc.I0TWV ETrl8EWPIlOllC.l110iKIlOllC. «rtcorconc TWV I.JIlC. TrOU TrPOEPXETOI OTrO TTPOOWTrO TOU orrolou TIC. 0 fEVIKOC.» I OVTIKEilJEVO TIlC. KOI Til OUIJIJETOX~ OE opaOEIC.. KOI EAEyXOU..XElpil. 1010KTIloioC. KOKooloiKIlOllC.. EXEI olKoiwlJo VO l. EVEPYEIEC. UTrllPEoiEC. ~ KOTOlTlV EVTOA~C. Arrcocor. . 8EIJ(lTWV vrc TO TrPOOWlTIKO TOU . ElTITpOTT~C. IJE TO ap8po 12 rrcp. ElTI8EwPllT~C. Errionc 0 rEVIKOC. 3320/2005 «Pu8IJioEIC. OTIlv rrcpcvpctpo 1~ TTpO~AETTETOIl ouorcon «MoVII. Il.ETOI ~ TrPOKEITOI va XEIPIOTEi KOTa rnv aOKIlOll TWV UTrIlPEmOKWV TOU K081lKOVTWV 0 UTraAAIlAoc.l1IE8vwv 0PYOVIOIJWV. OTrWC. TIlC. OpIJOOIEC.l1». TOU LUIJ~oUAiou TIlC.OTI Il rreprouoic TOU UTrOAA~AOU aTrOKT~81lKE KOTCl TPOTTOTrOU OUVIOTa TTOIVIKO ooiKIlIJO 0 OPI. TIlC.l1rllJooiou KOI TWV VOIJIKWV TrPOOWTrWV TOU WpUTEPOU orU.IIK~C.JEToYEVEOTEPIl I. LTO ap8po 107 EO. OTropoiTIlTEC. IJE OKOTrO Til ucrceopc TEXVOyvwoioC. 'EvWOllC. TrEI80PXIKO rrOpaTrTWIJO KOI 11aTrOOOX~ OTrOIOOO~TrOTEUAIK~C. OIKOOTIKEC. K08wC. TOU O.~ OVTOAAaYlJarOC. 010<p80pac.. TWV oVE~apTIlTwv OIOIKIlTIKWV 0PXwv... KOI OTrO rc 1010iTEPO OW 1. UTrOAA~AOU. KOI Ka8E oumwollC.l11l1J00l0C. N.IO TOU wc. op8po 8. y' TOU orroiou TrpO~AETrETOI 11 EVIlIJEPWOll OTrO TIC. .. EIOIKOTEPO OTO op8po 8 rrcp..IE~ ETriTpOTrEC. KOTa TIlC.

rrpoorcotcc. 2656/2008 (OTTW~ TpOTTOTTOI~8IlKE IJE TO ap8po 9 TOU N. (N.. TTpOKEllJEVOU va aTToKAEI080uv 01 aAAIlAETTlKaAulJ. Karavpacp~ TWV 0XETIKWV TTpd~EWV IJE OUOKEUE~ ~Xou xrn EIKova~ Kal XP~OIl TOU~ w~ aTTooEIKTIKWV OTOIXEiwv EVWTTlOV olKaoTIlPiou. KaJ OTI~ OUO TTEplTTni>oEIe.JE TOV orroio KUpw81lKE 11 LUIJJ3aoll lOU OOLA Via . avaKpITIK~~ ~ aAAIle. 57 OTTOU cvcccpovrtn rc KwAulJara KOI aoulJJ3iJ3aoTa TWV J30UAWTWV. j. OTO ap8po 54 N.IEIe. OTI on~ UTTIlPEoiEe. H EV AOVW 01aTC1~1l EXEI. TWV orrouov TEAouVTOI TETOlae.. TTPWTOJ30uAiEe. avaVKIl avaIJOpcpwoll~..JJ3aoEwv Via oUVKaAulJ. TTOU EXOUV EKTE8Ei rrcpcrrcvco.JErnv w8uVIl TWV VOIJIKWV TTPOOWTTWV TTOU Ej. uTTdYE:Tar-aTT' Eu8Eiae. OIKaOTIK~e.KaTaoraolle. TO ap8po 51 TOU N. TO opyava ETTlfjoA~e.EVIOXUETaJ KOI crro ro aU~IlIJEVa rrpooovrc KOI TI~ TToAAE~ TTPOUTT08EOEIe.... TEA 0 e. aTTOTEAEOlJaTIK~e. . OTOV APXIlVo TIl~ EAAIlVIK~~ Aoruvoplcc (ap8po 1).. Aoruvoute.fv ·tll~-EAAIl\/IK~e. 2 Tile.. 01 OU~UVOI KaJ rc av~AIKa TEKva UTTOXPEouvral va uTToJ3dAouv OTOV AVTEloaVVEAEa TOU Apsiou llcvou O~AWOIl TIl~ TTEplouOIaK~~ TOUe. TOOO Aovw TIl~ onpcotc.. OTTW~ ETTIJ3aAAEral aTTO TO ap8po 9 rrcp.. aUTEe.. OTTOU xrrroyupcovcrc: oUVraVlJaTIKa 11 TTpOOWTTlK~ KaJ AEITOUPVIK~ aVE~apTlloia TWV olKaoTwv. KUPWOEI~ Via rc VOlJlKa rroootorrc TTpO~ OcpEAOe.. apx~~. 2935/2001) 11 aTToTEAEOlJaTlKOTllra TIl~ opaoll~ TOUe.... • • • 55. LUIJJ3aolle.» OTTOU xcroyuptovercr oUVraVlJaTIKa 11 TTpOOWTTlK~ «n AEITOUPVIK~ aVE~apTlloia TWV IJEAwv TWV aVE~apTIlTwv OIOIKIlTIKWV apxwv. EVOEIKTIKa cvcqxpcror. TTpofjAElJ..TTIlVasEI aTTO TO iOIO TO LUVraVlJa xrn EIOIKoTEpa crro rc ap8pa: • 8 IJE TO orrolo TTpoJ3AETTETaJ1 oUVraVlJaTIK~ KaTOxupwoll 1 Tile. EVTOTTlOIJO Kal nucoplo TIl~ 0lacp80pa~ TWV OlllJooiwv AEITOUPVWV... TOU EPVOU TIl~ 000 Kal Via rnv crrotpuvn TTapq. OlaTa~EIe....JTTAEKOVTOI cure.E.IKaOTIKOi AEITOUPvoi KOI uTTaAAIlAol».. VOIJ08ETIKEe.. TWV apxwv OTIlV TTpoAIl4JIl... OE urrcpyouv OTO ap8po TTEIJTTTO TOU N. J3apuTllra~ aOIK~j.. ElolKa Ka8600v ceop« ora aOIK~lJaTO 0Iacp80pae.Ill TTEPITTTWOEWV TTOU EVOEXOIJEVW~ va ceopouv KOI cvcorepo OTEAEXIl· H TTapox~ ETTapKOUe. avaAUOVTaJ. LUIJJ3aolle. OEOIJWOIl rrcorouotcxcov OTOIXEiwv. OTTW~ aUTEe.N. TTOU ccooc ornv Eu8uvIl TWV VOIJIKWV TTPOOWTTWVVia rc aOIK~lJaTa TTOUTTpoJ3AETTovTOI ern LUIJJ3aoll. apoll TOU aTTopp~TOU.. H U-TrIlPEofa EOWTEPIKWV umj8EaEu...Ka8E OTOIXEiou XP~OIIJOU Via Til IJEAETIl KOI ETTE~Epvaoia TTpOTaOEWV TTOUoUIJJ3aAAouv OTIl OlacpaVEla TIl~ TToAITIK~~ KOI VEVIKOTEpa OlllJoOla~ sW~~ KOI ap8po 138A «'EAEVXO~ ETTi TWV aVE~apTIlTWv apxwv» TO orrolo oeopc OTIlV uTToJ3oA~ TWV ET~OIWV EK8EOEWV TIl~ Ka8E aVE~apTIlTIl~ apx~~· H olaocpaAIOIl Tile. TWV KUpWOEWV.. 0XETIKa j. Ap8po 10: LXETIKa IJE TO ap8po 10 Tile...lEI~ IJE aAAEe. KOI OIOIKIlTIKEe. TTpOJ3AETTETaJ rrpoorccic TWV ucprupcov Kal TWV rrxnoocoprooortov.. 3090/2002).. OpaOIle. EOWTEPIKWV UTT08EOEWV TIl~ EAAIlVIK~~ AOTUVOlJia~ xrn TOU Y. 2935/2001 TO TTPOOWTTlKOTOU !\IIJEVIKOU LWlJaTO~ KaJ TO TToAITIKO TTPOOWTTlKO TOU YEN Kal TWV ETTOTTTWOIJEVWVVOIJIKWV TTPOOWTTWV OlllJooiou olKaiou.JaTa.. 87 «b. KaJ 11 OUyxuOIl aPIJOOIOT~TWV we.. 101A «AvE~apTIlTE~ OIOIKIlTIKE~ apXEe.apXEe. WOTOOO. TOU aTTOITouvTaJ Via rnv T ETTlAOV~ TOU TTPOOWTTlKOU. KaAuTTTETal aTTO TIe. Errlonc. 3691/2008 TTpOJ3AETTEIOIKOVOIJIKEe. 56. TTpOe.aVE~apTlloia~ OTle. 2713/1999 KOI N..

LTO oPSpa 260 EW~ 269 TOU KwolKa nOIVIK~~ LlIKOvolJia~ pu8lJil. LXETIKO IJE Tr]V rrcpcvpcoo 5 TOU oPSpou 11. LTI~ pUSlJiaEI~. ol£Sv£i~ ElTIXElpr]lJaTlK£~ auvaAAav£~. EIOIKoT£pa. r] O~IJEUO'r] KOI r] KaToaXEall o TTpo'ioVTWV EVKA~l-'aTO~.ETOI . orcv 0 CP£pOI-lEVO~W~ opoaTr]~ CPUVOOIKEI. ouuqxovc IJE TO opSpo 113 n. 2 KnLl. aAAo KOI Via TO XPOVIKO oloaTr]lJa KaTO TO orrolo olapKEi r] Kupla olaolKaaia KOI IJEXPI va ViVEI aIJEToKAr]Tr] 11 KaraoIKaO'TIK~ crroccon.KOI ore EVKA~lJaTa ro orrolo TEAOUVTOI rro EVKAr]lJaTIKE~ opvcvcocac. O'TOrrporovrc EVKA~I-'aro~ cvnxouv xcn TO Til-'r]I-'O TOU~ Kal ooc cvnxcluevc alTOKTnsr]Kav IJE aUTO. IJ£ ToY orrolo KUpw8IlK£ r] LUIJf)aar] Via Tr]V rrpoorccno TWV OIKOVOIJIKWV aUI-ICPEpoVTWV TWV EUpWlTa'IKwv KOIVOT~TWV KOI TWV cuvcqxov IJE curnv npwroKoAAwv. 3 Tr]~ LUI-lf)aar]~. oro op9.EI r] LUIJf)aar]. Avrlororxn EIOIK~ puSlJlar] OEV UTTOPXEI Via rc VOIJIKO TTpOaWlTa lTOU. r] EAAr]VIK~ EVVOIJr] TO~r] aVTlIJ£TwlTil. 3666/2008. oupecovc «n I-IE ooc opil. aUIJIJET£XOUV os aof)apo EYKA~lJaTa oro orrolc ElJlTAEKEral £VKAr]lJaTIK~ opvcvcoon KOI Via TO AOVO aUTO Sa lTPElTEI va Olal-ioPCPwSEi aXETlK~ OIOTa~r] lTOU Sa ETTEKTEivEITr]V laxu TOU oPSpou 41 N. r] orroic ceopc aTr] 8EalTlar] lJaKpO~ lTEPIOOOU lTapavpacp~~ Via rc aOIK~lJara Tr]~ LUIJf)aar]~.oVTOI oro op8po 432 rrcp. c ApOpo 11: LXETIKO IJE TO opSpo 11 Tr]~ LUIJf)aar]~ lTOU ceopc ornv ElTIf)OA~ KupwaEwv Via rc aOIK~lJara ore orroic cvcespcrrn r] LUIJf)aar]. 8a TTP£lTEIva rrcpcrnpnacl OTI KaTO ro laxuov OiKOIO TTpof)AETTETOIrrpcvucn l-IaKpU~ XPOVO~ TTapavpacp~~ Via oAa ro «ncoupvruicrc.Ir] Via cvcoroxn TOU XPOVOUlTapavpacpn~. LE O. KaTO «rvovc ornv EAAr]VIK~ EVVOIJr] TO~r] r] EKoiKaar] TWV KaKouPVr]IJOTWV (copcpc EVKA~lJaTa) ore orroic avacpEpETOI r] LUIJf)aall vlvercn EiTE rrcpouolo TOU iOlou TOU KaTllVOpOUIJEVOU.EI ElTapKW~ ro aOIK~lJaTa aUTO.TO orrolo ceopo Tr]V WSuvr] VOIJIKWV rrpootcrnov Via Tr]V EI-ITTAOK~TOU~ or TpOIJOKpaTIKE~ lTpO~EI~ .oVTOI va XPr]OIIJOlTOIr]SOUV KOI Via rc EVKA~lJaTO TTOUctpopc r] O'Ul-'f3aar]. E~OTTAlaIJOU ~ OAAWV IJEawv lTOU XPllOlI-I0TTOloLJVral ~ TTpOOPIl. E~OAAOU.TI ccopc Tr]V rrcpouoic TOU KaTIlvopOUIJEVOU lTOU lTPOf)A£lTETOI aTO opSpo 11 rrcp.orrorconrrorc VEa PUSIJIO'r] KOI Via TO8El-lara aUTO. EiTE ola ouvnvopou TOV orrolo curoc EXEI oplon Via TO aKOTTOaUTO (opSpo 340 rrcp.. ouuqxovc IJE ooc opil. EVW. napt). OlTW~ EV lTPOKEII-iEVW.po OVOOO TOU N.K. rrcprouotcc. 3560/2007 «n OVOOO N. TTpof3AETTETOI oro oPSpo 76 TOU nOIVIKOU KwolKa.lV or]lJomWV AEITOUPVWV or«.oVTOI 8EIJara KaToO'XEar]~. KOI ElTOIJ£VW~ lTapEAKEI r] sEalTlar] VEWVolaTo~Ewv. ApOpo 12: LXETIKO IJE rc IJETpa Via Tr]V KaToaXEar] Kal HI O~IJEuar] lTOU TTPOf3AElTOVTOI ro op8po 12 Tr]~ LUI-lf3aar]~. 0 cvcxprrrp. AOITTOV.UTTOPXEI lTpOf)AElJ. ouvurroxovkcrcn rrcvrc r] f)apuTr]TO TWV EVKAr]I-I0TWV lTOU EXOUV rn 1J0pCp~ KaKouPVr]IJOTWV.K. 3251/2004 .HIV KaTalTOA£IJr]all Tr]~ olacpSopo~ aAAoOamJ. napoAAr]Aa. 1 Kal 2 KnLl). lTOU ceopouv Tr]V rrpootoprvn ~ ucp' ope crroxucn (opSpo 11 rrcp. LTO op8po 76 n. H EKoiKaar] TWV rrcporrcvco lTpO~EWV OIE~OVETOIEP~IJr]V TOU «rrnvopouusvou I-IOVO-UE· ~OI PETIK£~lTEpI1TTWaEI~ -alTOKJ\ElaTlKa1TpoO'oIOPI~OI-l£VE~ -aTOv-KHLl £ KOI EIOIKoTEpa ore opSpa 432 KOI 435 KnLl. lTPOf)A£lTETOI cvcoroxn Tr]~ TTPOsEalJia~ rrcocvpccric Via 00'0 Xpovo IJE oloTa~r] vouou OE IJlTOPEI va apxiaEI ~ va E~aKoAouS~aEI r] lTOIVIK~ oiw~r]. 2803/2000. KOI oro opSpa o£Karo N.KEI. 4). KOI 01 aVaKplTIKOi UTTOAAr]AOI I-ITTOPOUVva TTP0f30UV 0'£ KaraaXEa£l~ TiTAWV a~lwv Kal Ko8£ oMou KaTOTE8EIIJEVOUTTpOVlJarO~ ~ EVVPOq)Qu TTOU aX£Til.

ME TIe. 11 aTTooox~ «n 0ld8EOll TWV TTpo'ioVTWV EVKA~lJaTOe.K. rrcpcvpceouc. Via Til OIKaOTIK~ OUVOpOIJ~ (dp8pa 436 ETT. OlaTd~EIe.apIJOOIEC. 1 rrtpcv TWV OOWV cvccspovrcn rropcrrcvco Via Til O~IJEUOIl. OlaTd~EIe.\\ IJ£ TO EVKArwa. Via rc aOIK~lJaTa TWV dp8pwv 5. OIIJEpEie. TI ceopo TTpd~EIe.TO KpdTOC. OUIJ~dOEIe. KaAuTTTOvTat TTA~pwe. H uTTOXPEWOIl dOKIlOIl<. Evvpacpa (ap8pa 261. aUTO 8a KPl8Ei KaTd rnv KUpwOIl Tile. LTo ap8po 16. LUIJ~aOIle. IJE rc ap8pa EKTO N.Til v aVTlIJ En. TTOU TTpo~AETTETOI OTO ap8po 14. EIOIK~ OlaTa~1l Via rnv UTTOXPEWTlK~ ETTI~oA~ Tile.. LXETlKd IJE TO dp8po 14 rrcp. ETTITptTTEI TIlV EKDOOIl UTTO TOV OpO OTI TO TTPOOWTTO8a ETTIOTpacpEi OTO EV Aovw KpdTOe. 6. apXEC. EVW 11oldTa~1l Via HI o~IJEUOIl TTP0"fOVTWV olacp80pae.10. OE O.). LUIJ~aolle. LUlJl3aollC. EvaTo N.IlPWIJEVO VOIJ08ETIKO rrxcloro YIO . EXOUV EcpaPIJOV~ 01 VEVIKt~ olaTd~EIe. 5 nK. aTTOTEAouv Til VOIJIK~ ~dOIl Via Til ouvepvcotc aUT~. 3560/2007 Kat OEKaTO N.12. 0XETIKEe.7. olaTd~EIe.8 n. TOOO ora TTpOrOVTa TOU EVKA~lJaTOe. 11iOla 11oUIJ~aoll ceou Kupw8Ef.13. 3691/2008). LXETIKd IJE TO av 11 LUlJl3aoll Via TO 8EIJa Tile...8. Via Til O~IJEUOIl TTP0"fOVTWV vouurorrolnonc rropcvopcov EOOOWV urrcpxouv OTOV EIOIKO vOIJO (ap8po 46 N. pu8lJi~ETaJ OTO dp8po 394 n. TTpol3AETTETaI 0 opoc OTI 11 EKOOOIl UTfOKEITOI OTIC. LUIJ~aolle. aiTIlOIle. aUTEe. OE TToAMe.11. «rrc TPOTTOTTOU UTTEpKaAuTTTEITIe. KOI Via dAAa 8EIJaTa ouvcpvcofcc TWV cpuoouov E8vIKWV apxwv 8EWPll8Ei we.. ~ TToAuIJEpEie. IJEPOC. aTTooEKTIl Tile. rrpocqxrrc (ap8po 238 nK). 000 KOI OTa aTTOKTlDIJEVa aTTO cure OEV UTTapXEI IJOVO Via TO EVKA~lJaTa TTOUTEAoUVTOI aTTO EVKAlllJaTIK~ oPVdvWOIl KOI Via TO Aovo aUTO 8a ~TaV op80 va ETTEKTa8Ei 11pu81J101l TOU dp8pou 238 nK KaJ OTO dp8po 187 nK. EIOIKEe. Tile. H LUIJ!3aoll OEV UTTOXPEWVEIOE EKOOOIl IlIJEOaTTOU. MTTOPOUV va KaTaoxouv ETTiolle.9. LUIJ~aolle. IJEPOC. Ap9po 15: LXETlKd IJE Til 8EIJEAiwOll OIKatooooiae. va EepaplJOOEI TO ap8po aUTO orccopcpc aOIK~lJaTa ~TOI «cxouovrurcrc TTOUOEV KaAuTTTOVTaI aTTO TO OUVKEKPIIJEVO dp8po. TTOIVIK~C. OTIC. OE ouvoucouo IJE TIe.Via va EKTioEI TIlV TTOIV~ .TTOUcpvelrrn vrc TO Aovo aUTO TIlV EKOOOIl va uTTol3dAEI TIlV uTT08EOll OTIC. ~ OE aAAa 10puIJara orwoma ~ 10IWTIKa.. EVW OE 0. 3666/2008. KOI Til ouvspvcoto vro Til 0ld8EOll TTpo'ioVTWV EVKA~lJaToe. O~IJEUOIle. TTOUTTpol3MTTEI TO EOWTEPIKO OiKatO TOU xpcrouc (rrcpcvpceo: 1. Tile. Ap9pa 13 Kal 14: LXETIKd IJE Til 01E8v~ ouvepvcoio Via Til O~IJEUOIl TTOU TTpo~MTTETOI OTO dp8po 13 Tile. TWV dp8pwv 5 . VOIJIK~ l3aoll ouvepvcclcc. IlLUIJ~aOIl (rrcpcvpceo.DTTI 11 TWV eVKArwdTwv 0 aUTWV Kat Til 01E8v~ ouvepvcoic.14).. Knb. LUjJ~aolle. UTTOXPEWVEI OIJWC. Kal rnv urrcpyouco EOWTEPIK~ VOIJ08EOia TTOU TUTTOTTOIEi rc OUVKEKpllJEVa EVKA~lJara uetorcrm Eva OAOKJ. IJEPOC. Diw~llC. TOU vrc va coxncouv oiw~'l (rrcpcvpcqx». Ap9po 16: LXETIKd IJE rnv EKoooll xrn ooo TTpo~MTTOVTOI OTO dp8po 16 Tile.) KaJ TIe. 01 aTTalT~OEIe.K. LTllv rrcpcvpcco 2 oivETal 11 EUXEpEla OTO KpdTOe. aTTalT~OEIe.TI acpopd ro EVKA~lJaTa TTOU OXETi~ovTal IJE EVKAlllJaTIK~ opvcvuxrn 11olKalooooia aUT~ EXEI 0iEUpuv8Ei IJE TO ap8po 187 rrcp. 1) TTEPIOpi~ETOI ora aOIK~lJaTa TTOU KaAEiTaI va aVTllJETWTTioEI xrn OEV xcrcpvel TO olTTAo a~loTToIVO. TpaTTE~Ee. 8 KOI 23 Tile.. ciperrn scv TO KpdTOC. aAAa~£ 1J0AIe. 262 Knb. TTPOOTT08EOEIe. LUIJ~aolle. 'ETm IJE rnv KupwOIl Tile. 2802/2000. 'HOIl dAAwOTE. 10) «aut dedere aut judicare». 0Iacp80pde. VOIJ08ETlKEe. EKOOOIlC.

JIKO sIlT~j.JaTa..J~aolle. OIKaOTlK~e. 1708/1987 «n 01 pu8j.) KQI Kupiwe...Ja ccopc Kal OE 0rJj. curouc. on LTa op8pa 436 ETT. ECPOOOVTO KPOlOe.... . H EAAooa EXEI KUPWOEI TrJV Eupurrrcucn LUj... OUVOpOiJ~e.Jj..JioEIe.JOOlOVOj. OTTWe. VOj.. 2~ crrcvopsucn EKOOOrJe. 18 TrJe.JTTOPOUV va cpvnaouv TrJV TTapox~ aj.JE TO 0XETIKO op8pa TOU Knll (457 ETT. EK000rJe..£TOI OTI TO KPOTrJ j... OEV ETTIlPEOC. OUiJ~OOEI~ TrJe..TOU LuvToVj.JE TOUe.. rJ orroic OIETTEI~ 8a OIETTEIEV 6Aw ~ EV j.JElOX~ OE EVKArJj.. :Ap9po op8po 17 TrJ~ LUj...JETwTTIC. 2655/1999.~ TWV TTOAITIKWV aTTOljJEWV TOU ~ OTI rJ IKaVOTToirJorJ TrJe.. 440 Knll).E. OEV UTTOXPEOUTOI rJ EAArJVIK~ TTOAITEia va EKOWOEI OTOj.. 4218/1961) «n 01 0XETIKEe. ollAao~ Via TrJ aUj. ETTlKaAOUj.Jara.JaTiKO KQI Via TO aOIK~j.JEPWV. UTTOXPEWOEIe.Jov~ TOU dp8pou 18 rrcp..JEP~.JEva TO TpaTTESIKO 17: To :Ap9po 18 : To op8po .E..JEprJ OEV j. TTOU orroppeouv crro orroicorrnore oAAr) auv8~KrJ.JaTlKEe.. Til VOiJliJoTToirJOrJ rrcpcvoptov EOOOWV KOI TrJ olacp80pd. opvavwoEIe.JEPWV KOI TToAuj. Via TrJV EKOOOIl KOI TrJ oiKaoTIK~ ouvopoun (N. (op8po 5 rrcp.J~aoll vrctnuerctpopc TWV KaTaoiKWV (1983) j.J~aOrJe.. ME TrJV ETTlcpuAa~rJ. lOU op8pou 5 TOU LuvToVj.JaTa TTOU aVTlj.. LUj. aUTEe. TIl~ E9vIKOTrJTae. H LUj.J~om:wv.JOalOVOj.JEPEie. ceop« OTIl j.LtJiJ~aa'1e. LUiJ~aorJe.J~do£le.JaToe. aMooaTTou TTOU olwKETal Via TrJ OPOOIl TOU UTTEP Tile.JETOCPOpO KaraolKao8EvTwV «n OTrJ ouvepvcotc TWV xpcrccv j.J~aoll 8a j. AOVOU~ va TTlOTEUEI OTI 11 olmon EVIVE j. uspn TrJe.J~aorJ~ (rrcpcvpcrpoc 7). TrJ~ E8vIK~e. j.JE rqv KUPWO~TOUiJTTOPEi va AEITOUPV~OEI OUiJTTArJPwj. OIj. EAEu8Epiae. TOU OHE Via TO EYKA~j.. 29 Tr)e..JEprJ OEV j.J~aorJe. (op8pa 438. OTTWe.JEPEI TrJV aiJol~aia OIKaOTlK~ ouvopouri.JETaCPOpO KPaTOUj.-txEI io-op8po -16IrJc. LTrJV rrcpcvpceo 6 TOU op8pou 18 TTpo~MTTETOI OTI OIOIQTO~EI~ TOU op8pou curou TrJ~ LUj. 8PIlOKEfae.JEVWV OTI~ XWpEe.. TrJe. KOI Til OPOOrJ TWV oPvaVWOEWV aUTWV..Jol~aia~ oIKaoTIK~e.J08Eoiae.Jol~aia~ oIKaoTIK~e. ecv OEOI-lEUOVTOI crro OUV8~KEe.JTTOpOUOEva aTToTEAEOEI TrJ VOj. 8a ~AOljJEI TrJV KaTOOTaOrJ lOU TTPOOWTTOU Via OIOVO~TTOTE aTTO TOUe. 9 EWe.. ETTOj..o. acpopo ornv aiJOI~ala OIKaOTlK~ ouvopoun KOI j. KOI TOU op8pou 438 Knll urropst va Kupw8Ei-we. ME TrJV OlaTUTTWj.JIKO srJT~j..JaTa TrJe.JE TO v. 11).JEVWe.Ja 8EwpEiTai a otpopc KOI OE 01lj. TToKAEIOTIKO KOI uovo ETTEIO~TO aOiKrJj. aj. 2787/2000.«n rroxuuspek oUj.JQTa TTOU TTpo~AETTOVTOI OE aUT~.JEP~ ~ TTOAUj. LUj. j.8a urropouocv va ETTEKTa80uv KOI Via Til j...JTTOPOUVva crrospouoouv j.£TTlcpUAa~rJ lOU op8pou 438 Knll Kal EIOIKoTEpa lOU Eoacpiou y' TO orroio ovcecpsrcn OE EVKArJj.JOVO UOTEpa aTTO EYKArJOrJ EKEivou TTOU aOIK~8rJKE. OUVOpOiJ~e. TTOU EXEI UTTOVPOljJEI 11 EAAooa.JE ETTlcpuAo~EIe. LTllv rrcpcvpcoo 14 ovceepovrco TTEPIOpIOI..EI11 LUj.J~aorJ.J~aorJe. oIKaoTIK~~ OUVOpOiJ~e.. j.. va ouuqxovncouv OTrJV Ecpapj.JOETTEIO~ TO aOiKrJj..JETO~U TWV xportov j. OlaTUTTWVOVTOI KQI OTO TEAEUTaio op8po TOU rrcpovroc xrn EVTau8a.J~aorJ aj.Jwe. 2718/1999.Ja CPOPOAOYIKO~ TTOUOIWKETal j.JOUe.JEPWV Via rc aOIK~j.. LTrJV rrcpcvpctpo 8 opil.) KOI lOU~ rrsproprououc TrJe. Tie. KaTavwv~e. Tile.. TTEPIOPIOj.. LUj. rJ LUj.JEVrJOJ.AOVoue. LTrJV rrcpcvpcco 15 PrJTO avacpEp£TOI 6TI rc KPOTrJ j. ETTi TTOIVIKWV uTT08EOEWV (v.. cuvopounc. 2772/1999).JOf ornv EKoooll. iJE rnv urrovpcen OIj..Jla aiTrJoll EKOOOrJe..JE OKOTTO rn Oiw~1l ~ nutopic TTPOOWTTOU AOVW TOU CPUAOU.JEPWV oUj. OIj.JaTOe.. Knll TTpo~MTTOVTOI 01 olaolKaoiEe.. Ta KpOrrj iJTTOPOUV.TOU (rrcpcvpcco..Jol~aiae.ouv Tie..otrnorj. aTTooEKTIl~ EXEI oo~apoue.JIK~ ~oorJ Via TrJV EKOOOIl j.

9.Tr]C.Kal OE 8£l-Iara opvcvuiorj. ouuqxovc IJE 6aa OpisOVTOI OTO ap8po 458 rrcp. LTr]V rrcpovpcco 21 Opf~OVTOI 01 A6yOI opvr]or]~ TTapox~~ oIKaaTIK~~ ouvopounc. 213 Tr]C. or«. OE 8a lTpOOKpOUEI OTOU~ xcvovcc Tr]~ EOWTEPIK~~ £VVOI-I'l~ Ta~r]C_. £IOIK£C. uxrroco EfvOI OTr] OlaKpITIK~ TOU~ Eux£pEla va rrcpcoyouv OUVOpOIJ~ aK61-1a KI 6rav OEV IOXUEI TO 0ITTA6 a~16lTOIVO (rrcpcvpcoo. lTOU OITEiTOI (requested) Tr] OUVOpOI-l~ (KOI 6XI TOU alTOO£KTr] orrcoc EocpaAl-ltva tXEI uercopcorcl).. 9).LT'lV -TEI\WTafalTEpflTTWUr] -TOKpOTOc_. r] raAAIK~. 6lTwC. apx£c_. 'l AYYAIK~. Tr]C.TTpOOWlTIK~C_. TEXVIKtC.. aVaKplTIKtc. H couxlo olapKEi Yla rrcpiooo 15 r]I-IEPWV ~ aAAr] lTOU txouv OUI-I<PWV~OEIra KpaTr] crro T6TE lTOU TO aTOI-IO EV'lI-lEpw8r]KE 6TI r] rrcpouoto TOU OEV slvcn cvcvxclc onc. Olvtc_.lTapaAEllJ. aTIC_. LT'lV lTEpflTTWOr] aUT~ (rrnpcvp. oIKaaTIK£C. Kuplapxiac_. «n rrxnpooople. TOU olKafou.TOU KPOTOUC_. rrpoc TO OITOUV KpaTO~ IJEPOC. 13) r] ouvcrornrc IKavolTofr]or]~ TOU OIT~lJaTO~ oIKaoTIK~~ ouvopouri.Kal oeopc rrxnpocople. lTA'lpo<popfEC_. EVtpYEIE~ KOIVWV 0l-laOWV ~E Tr] OUIJI-IETOX~ aVTlTTpOaWlTWv Tr]C.. aVaKplTIKtc. EIOIKEC. apxEc. speuvc ~ oiw~r] OE 0X£Or] I-IElTpa~EIC_. afTr]ar]C. EO. EVW ornvrrcpcvprnpo 22 opf~ETal 6TI ra KpaTr] I-I£P'l OEV I-IlTOPOUV va cpvnaoov OIKaaTlK~ auvopol-l~ aTTOKAEIOTlKa Kal 1J6vo ElTEIO~ TO aofKr]l-Ia 8EWPEfTOI 6T! ccopo Kal Or]I-IOOIovOI-IIKa sr]T~l-IaTO.lEIC_. TOV aTT6AuTO oE!3a01-l6 Tr]C. lTOfEC.\::1 OTr6ppr]TO.va KaTa8£OEI ~ va !30r]8~OEI OE olaolKaoia. Europol rrpoc UTToaT~pl~r] aUTWv.KPOTOUC_.avaxwpr]a~c_. ap1-l601E~ Yla Tr]V EKT£AEOr] apx£~ EfvOI r] fOla lTOU pu8IJfsEI Kal ra 8£l-IaTO Tr]~ £Kooar]C. I-I£POUC. r] rEpl-laVIK~ ~ lorrcvnot. H YAwaaa lTOU 8a uTTo!3aAAovTOI 01 aIT~aEI~ aTI~ EAAr]VIK£~ apx£~ 8a EfvOI 'l EAAr]VIK~. Ka80pfSETOI aTOV KnLl.. LUl-Il3aar]~ cvcoeperm OTIC. LTr]V rrcpcvccoo 29 Opi~ETOI 'l UlTOXP£war] XOP~yr]or]~ lTAr]pO<pOPIWV TOU alTOO£KTr] Tr]C. TTapOTpUVOVTa~ TO K KpaTr] I-Itpr] va EVloxuaouv rn ouvcpvoolc TOUC_. I-I£POu~ oro toa<po~ TOU orroiou OIE~aYETOI r] spcuvc. orru». TOU aTT6 TO £oa<poc_. Luv8~Kr]C. OEV TlI-IWPEITOI Kal OEV OIWKETOI OUTE uTTo!3aAAETal aE OlTOIOO~lTOTE aAAO TTEPIOPIOl-l6 Tr]C_. Ka8wc_. Ap9po 20: To ap8po 20 Tr]C. r] EAAr]VIK~ nOAITEfa KUPWVEI OA6KAr]po TO ap8po aUT6 I-IE E1TI<pUAa~EIC_.~ KaTaoiKE~ npOYEVEOTEPEC..aTTOOEKT'lC.. H KEVTPIK~ apx~ lTOU 8a £XEI Tr]V Eu8uvr] KOI T'lV E~ouofa va Aa1-13avEI alT~aEI~ al-lol!3afa~ OIKaaTIK~~ auvopol-l~~ KOI va TI~ EKTEAEI ~ va TI~ ! ola!3l!3asEI or«.OEV tXEI rrpcopcon . AloaI36vac. LE Ko8E lTEpilTTWU'l. TOU EAw8Epiac_. rropcvoceo: ceopouv OE EI0IK6TEpa 8£l-IaTa OIKaOTlK~~ OUVOpOI-l~C_. n OTIC_. tPEUVEC. TOU Tp6lTOU napox~~ OIKaOTIK~~ OUVOpOI-l~~. 8a TEAEf urro Tr]V cvcvxclc npoOlT68EOr] 6TI TO lTEPIEX61-1EVO TOU ormpcro. 2472/1997 vrc Tr]V rrooorooto TOU ar61-10u crro Tr]V ElTE~Epyaaia OE00I-I£vwv lTpOaWlTIKOU xapaKT~pa. tXEIOlaKplTIKTl Eux£pEla va I-Ir]V XOP'ly~OEI TIC_.. 3 KnLl Kal TO N. EKEivo TO rrpoourrro lTOU oUYKarari8Erai ornv crrncn Ev6c_. 01 ElTIXElpr]OIaKtc.urropcl va £XEI rrpoofscon O TO KOIv6 Kara TO EOWTEPIK6 oiKalO.lr]~OIlTAOU a~lolTofvou. 7\p9po 19: To ap8po aUT6 ceopc OTIC_. lTpo!3A£lTEral xrn OTO ap8po 88 rrcp.OE aUT6 TOV TOI-I£a OlaO<paAiSovrac. laxuEI onuepc. OTToiEC_. I-I£TO~U aUTWV xcn 01 £AEVX6I-1EV£~ . 01 UlT6AOIlTEC_. Mrropouv avrf8Era KaT' apx~v va opvnaouv rn OUVOpOIJ~ E~alTfa~ Tr]~ £AAEIlJ. TEXVIKEC. TOU KPOTOUC. « YEVIK£C_. LTr]V rrcpcvpcoo 27 lTpo!3A£lTETOI lTpOOWPIV~ couxto xrn ETOI OEV KpaTEiTOI.

5).. napEAKEI AOITTOV Kd8E rtepcrrspeo-rurrorrolncq. TouTO jJTTOPEi va ETTITEUX8Ei JJE OljJEPEi~ ~ TTOAUjJEPEi~OUV8~KE~ jJETa~u TWV KpaTWV jJEPWV..IaTIK~e. JJE ETTdpKEla Kal aE aXEall JJE rc dAAa EVKA~jJaTa TTOUTTEplypd<pEI 11 LUjJl3aall. 1 (a) KOI 224 nK) ~ lJ. os I3dpoe. Til opdall Tile.IEUOOpKiae. OljJEpEie. LUjJ~aalle. LXETIKEe.. aVTJjJETwTT[~OVTOI ojJwe. TWV oc I3dpoe. aTToaTOA~e.. EYKAllI.. OTTWe.TTpd~EIe. Ap9po 23: ME TO dp8po 23 TIl~ LUjJ~aolle. ETTI~dAAETal ore KpdTIl JJEAIl 11 uTTOXPEwall va rurrorromcouv we.TTapao6m:l~. ajJ0113016TIlTae.. 2928/2001 TTpoI3MTTETaJ. Tile.. EYKAlllJdTwv. rrpcvpcrovvcouovc (dp8pa 4 rrop. Erttonc. l3iae. aTO dpSpo 9 TOU N. ME I3dall Til OldTa~1l OUT~.. TOV ovcxprm KaJ TOUe. aTTOKaAU4JEIe. xWpEe.rrourrpofsclvouv or alljJaVTIKEe. ~ TTOAUjJEpEie.. Via ola~iwoll oe rplrsc XWpEe. 2928/2001 Sa TTPETTEI a TTpoaTE8Ei KaJ 11 TTEpiTTTWO'Il crrocroxrp. 01 orroloi Sa KaTOIKouv KOI 8a EpVd~oVTaJ O'TO Eoa<p6e. TOUe. TOU dpSpou 9 N. TOU N. cvccepovrrn aTO VOjJO. Tile. E<POO'OVEivOI TOUTOXPOVO IJdpTUpEe. l3iae. TTOU aTTOKaAUTTTOUV TTpd~EIe. xwpae. OIKaaTEe. we. apXIKd 11 rrpocrcoic TOUe. KaSWe. 01 TTpd~EIe. aTTEIAWV ~ EK<pOI3IO'jJOU~ Til OWpOOOK[a vrc TIlV rrcpcxivnon or 4J£UO~ ucprupic ~ rqv ETTEjJl3aall oc KaTd8Eall ucprupc. VOjJljJOTTO[1l01le. TETOlaoldTa~1l EXEI ~Oll olajJop<pw8Ei aTO dp8po 187 rrcp.IEUOOUe. vrc TIlV rrcpcvoun l3ia (dp8po 330 nK). TTOU KaAUTTTOUV OAEe. TOU v E~WTEpIKOU. ~El3aiwalle. EVW ouuqxovc JJE TO dp8po 10 TOU curou vouou jJETpa rrpoorcclcc AajJ~dvoVTQI vtc TOV ElaaYYEMa. TOUe. os I3dpo~ <pUOIKWV rrpoourrrtov.aUjJl3dO'EIe. Avrforotxc. ~ aTTEIA~e. EiVQI KaJ 01 OlaTd~EIe. Eror. EIOIK~ OIJWe. 2928/2001. uTTo8EOIle. aTTEXOUV . EVW KaJ Yla TOUe. or EYKAlljJaTlK~ opvcvcoon.. opvcvcocnc. TTpOe. ot 6. 11 EAAllvIK~ TToAITEia jJTTOPEi va OEXETOI aTT6 TpiTEe. 3 KOI 4).we. Edv TO SUlJa KaT0VYEAAEI a~16TTOIVEe. TTpo~MTTOVTOI OTO dp8po 253A TOU KWOIKa nOIVIK~~ lllKovojJia~ TO orroio TTPOOTE81lKEJJETO dp8po 6 TOU N. ~p9po 24: LXETIKd JJE rnv rrpooroofc ucprupcov TTOU ava<pEpETOI OTO dp8po 24 Tile. OTTWe. 01 0pjJOOIEe. vrc TIlV 1l81K~ curoupvlc O'E TTpd~1l lJ. ~p9po 25: LXETlKd JJE rnv apwv~ Kal rrpoorcotc TWV 8ujJdTWV TTOU TTpol3AETTOVTaJO'TOdp8po 25 Tile. 11 EAArIVIK~ TTOAITEia jJTTOPEiva aTToO'TEAAEIucprupc. 2928/2001. 01 pu8jJiaEIe. 3691/2008. (dpSpa owoEKaTo N. 01 olaTd~EIe. AOITT6v. KpaTOUjJEVOUe. UTTaAA~AOUe. 3666/2008). aUjJjJETOx~e. ucprupcov oe XWpEe. ~p9pa 21-22: To dp8po 21 TTPOTPETTEIro xpcrn jJEPIl va E~ETdoouv Til ouvcrorrrrc ajJol~aia~ jJETa~i~aOfl~ OlaOIKaOlWV Via Til oiW~1l aOIK~jJaTO~ TTOU KaAUTTTETOI aTT6 T~ LUjJ~aOIl. TTpd~EIe. uTTdPXEI OXETIK~ TTp6~AE4J1l aTO dp8po 9 N. LUlJl3aalle. apxEe. Tile. rrcpcvoucov scoocov. TTOIVIKOaO[KlljJa Til xp~all aWjJaTIK~e. TI ctpopo TO EYKAlljJa Tile.KaJ 11 oldra~1l vrc Til owpoooKia OIKaO'TWV (dp8po 237 nK). (dp8pa 46 rrcp. Kal Til xp~all aVT[aTolXwv usrpcov TTpOKEljJEVOU va ETTIlPEaaTE[ 11 KpiOIl OIKaaTiKOU AEITOUPYOU. 2 TOU N. TTpd~EIe. 13 EI301 a . oro dpSpo 9 rrcp. E<p60'0v urrcpxouv 01 olaTd~EIe. uTT6 TOV 6po Tile. jJdprupEe. 3560/2007 KaJ E1300jJO N. Tie. seocov urrovpccouv aXETIKEe. JJE oaTTdvEC. 2928/2001 EXOUV ~Oll ETTEKTa8E[ or«. 2 nK. (lIa<pSopde. oldTa~1l uTTdPXEI KOI O'TOdpSpo 1878 nK (TTOp. 2713/1999 (dpSpo 5 TTap. 1 (a) KaJ 226 nK). UTTdpXEI aXETIK~puSjJlall aTO dpSpo 30 N. KQI Via TOUe.. TOU. KaJ JJE aKoTT6 rnv rrpoorcclc TOUe.

-ov8pWTTwvEcpoaovauvEpyocnouv YIO-. Via TIlV TTPOAIl4J1l oldTTpa~lle. rou 8ujJaToC. riO TOUe. OTTOTTp08EOll TTOUTEAOUVTOI jJE XP~OIl OWjJOTIK~e. 0PVOVWOEI<. 233/2003 TTpol3MTTEral olljJoVTIK~ TTOpOX~ rrpoorcotcc KOI opwv~e. l3ioe. KOAUTTTovrae. OAAOOOTTOUe. urrcpxouv EIOIKEe. K09000v acpopd crnv OTTOslljJiwOIl KOI crroxcrccrcon TWV 8ujJdTWV EVKAlljJdTwv aTTO TO TTPOI3AETTOjJEVOOTIl LUjJl3aoll. 51 v.. aOElo TTOpOjJOV~e. I3Adl3lle. avwv~e. 4). Tile.. ~ aTTEIA~e. 3811/2009 TTpo~MTTETOI 11 crrotnukocn TWV 8ujJdTWV EVKAlljJdTwv ~foe. N. EYKAlljJdTwv ~ OUjJl3dAAouv OUOIWOWe. 10XUEI. ETTOVOTTOTpiSOVTOIjJE Oa<pOA~ TPOTTO KOI xwpie. OTO dp9po 1878 TOU nOIVIKOU KWOIKO we. ETOI. TOU VOjJOU TTEpi OAAOOOTTWV KOI TTEpi EKOIOOjJEVWV jJE OjJOI~~ TTPOOWTTWV (TTOp. OTO 8UjJOTO TWV EVKArWdTWV eurroplcc OOUAWV. aTTO jJtpoue. 13. 929.LUjJq>WVO jJE ro dp8po 13. 1 EO. OTTOTTp08EOIl. TTEpi TTOAITIK~e. TTPOKUTTroUV OTTO oiKaoTIK~ crroccon KOI VIO 000 XPOVIKO oldoTlljJO olapKEi fl 9EpoTTEia TOUe.. ETTOKOAou80 TO 9dvalO ~ Trl l3apld OWjJOTIK~ ~ OlavollTIK~ TTd81l01l TOU 9UjJaTOe. TTPO~AETTEral fl oloocpdAIOIl TTEpi80A4JIle.TTpd~EIe.K. aPXEe. (I3A. EVKAlljJaTIK~e. vrc rn "~ljJll I-IETPWV I3EATiwolle. 47.KOI TljJWpOUVTOI jJE Kd8EIP~1l ~ Eixov we. «n aOEAVElae.Tile. 165). all Ap8po 26: LXETlKCt JJE TO dp9po 26 Hle. OWjJOTEjJTTopiae. 3). (dp8po 44 TTOp. eurroplco. TTEPIAOjJl3dvOVTaI OAEe. vrc ocouc ouvEpydsovTOI jJE TIe. LTIlV EVVOIO rou EVKA~jJoroe. Erricnc. XOP~VIlOIl KOI oVOVEWOfl OOEIWV rrcpcuovnc OiOETOI OE OAAOOOTTOUe. TTpd~EIe. TOU AOTiKOU KWOIKO (dp8po 914. Tile. OEA. Eva supu ocouo TWV TEAOUjJEVWV OTTOEVKAlljJOTIKEe. scv EivOI aAAoooTTOi KOI I3pioKovral rrnpcvouc ern xwpo. TOU Kn~ (dp8po 82) KOI TTEpi OOIKOTTpO~ioe. KOI 1l8IK~e.. 3064/2002 OE ouvoucouo jJE ro n. 3386/2005) KOI EIOIKOTEPO OE 8ujJora EjJTTOpioC. EE.dAAOU xpurouc JJEAOUe. Tile.TTpo~AtljJEIe. av8pwTTwV.. TTpol3MTToVTOI uerpc ETTIEIKElae. EVKAlljJaTlKWv opvcvccoecov.n. TO 8UjJOTO jJTTOPOUV OE Kd9E TTEpiTTTWOIl va OTPOCPOUVKaTd TWV 8UTWV JJETIe. EVKAlljJdTwv.crro rqv lTOIVIK~ ofw~1l OE ~apoc.). OWjJOTEjJTTOpioe. jJE aV~AIKO jJE ajJOII3~. EVW OVooTtAAEral KOI 11 aTTtAooll OAAOOOTTWVTTOU~pioKovTol TTOPCNOjJO OTIl xwpo xm KoraVVEAAoUV O~IOTTOIVEe. TO 8UjJOTO TWV rrcpcrrcvco TTpd~EWV. ornv E~dp8pwOIl Tile. Legislative Guide for the Implementation of the UN Convention against Transnational Organized Crime.TO orrolo KOTd xcvovc TEAOUVTOIoro rrxcimo OpdOIle. 932 A. oUTte. jJE ro dp8po 12 TOU N. AAAd KOI TTEPOV OUT~e.TIlV-KOTG1T-oAEjJQOq-IOU EVKA~jJOTOe. TTOU E10~A8av rrcpcvouc OTIl xwpa Kal Via av8pwmoTIKOUe. 000 OE Xpovo OIOPKEi 11 cvcoroxn XOPIlVEiTOI OTOUe. ouvepvcoicc TWV OIWKTIKWV apxwv.01 a~IOTTOIVEe. EVW avooTtAAETOI fl crrexcon TWV 8Ul-ldTWV TTOUEivOI OAAOOOTTOf.AOvOUe. LUl-Il3oofle. TTOU TEAEOTIlKOV OTTO EVKAlljJOTIK~ oPVdvWOIl. 3386/2005). uccrporrelcc. (dp8po 46. OIOTd~EIe. opvcvcoonc. VIO TTopo~aOEIC. . va 8iVErai 11 O~IOTTpETTElaroue. 50. 11 EAAllvIK~ VOjJ09Eoia KpivETOI ETTapK~e. KOI EIOIKoTEpa ora 8ujJora EVKAlljJOTIKwv TTpd~EWV. lOU 8ujJoroe. (rrcp. ECPOOOV01 TTpd~EIe. orov v. KOI IKavwv ouv81lKWV olo~iwOIle. EV04JEI TWV OVWTtpW OUVOTOT~TWV KOI jJE OEOOjJEVO 11 LUjJ~oOIl UTTOXPEWVEI OTTAd OTIlV E~aocpdAloll TWV OJaOIKaaTlKWV utoiov Via TIlV avos~TIlOIl OTTOslljJiwOIle. OUVOToTllrae. orcv TO EVKAlljJO EXEI TEAEOTEi OTIlV IljJEOOTT~ KOI TO 8ujJo EXEI TIlV Ouv~81l OIOjJOV~ TOU OTIlV EAAaoo ~ TO EOOq>Oe.. 49. l3iae.aVIlAIKOUe. Errlon.

LUlJ!3aoll TOU LUIJ!30UAiou TIl<.l!3aall· Errlonr.. j..ltVW~ avaYKaiE~.l£ rnv nap.i>OEI~ EYKAIlj.lEaW TIl~ Interpol Kal Europol.lEPWVKOI TTOAUj..lEAIl TIl~ Europol.lE rnv KUPWOr'j TIl~ 8a anoTEAEaEI TO rrxckno vro rnv EvioxuOIl TIl~ ouvcpvcofcc TWV UTTIlPEOIWV Ep£uva~ KOI KaTaOToAr'j~ TWV KPaTWV j.lEi~OTOU~ orrolouc nptTTEI va AIlCP80uv aTTOTEAEOj. Ylala -j.laTa 0XETIKO j..l!3aall.. aVraA-Aclom:l.. slvrn onpcvnxo va T£8Ei EIOIKr'j npo13AE4JIl KOI va OPI08Ei OTI aTO OuValJlKO TIl<.lE TO KpaTIl j.ltTpa tXOUV TTpOa<paTW~ ul09ETIl8Ei Kal vic TI~ TTEPITTH.laTIKoTIlTO~ TIl~ ~IEu9uVOIl~ ~lllJoara~ AocpaAEla~ TOUAPXIlYEiou EAAIlVIKr'j~ Acruvoulcc.lIKr'j~ ouvcpvcotcc j.· Ap9po 28: 01 anaITr'ja£l<. LXEOIO Nouou «Tporrorrolnon TOU v.lEaAAa KpaTIl r IJEAIl aTO rrxoloto OlaKpaTlKWV aUj. 11 orrolo EXEI urrovpcura xrn Tr. LX£TIKa j.laTo<.lE TI<. aAAa KOI OTO rrxcloto TIl~ aOTUVOj.l£PWV ouuqxovuov Yla ouvepvcoic TWV urrnpeoubv tpEuva~ Kat KaTaaTOAr'j~ «n or Kcl9E TTEpiTTTWOIl 11 LUj. TIl<... OTTW~ cpaVEpwvoUV TO crrorexeouoro TIl~ opaall~ TWV KaTaaTaATIKWV apxwv ornv aVTIj.Avrlorono j.. TOU ap8pou 28 TTap. TO orrolo aVTIj. j... 11 EMaoa OUVEPyasETOI j.lE ETTlTUxia.lOU~. H UTTIlPEoia TTOUOUYKEVTPWVEI Kat avaAUEI TI~ OXETlKE~TTAIlPOcpopiE~ eivcn TO Tururc AvaAuoll~ EYKAIlj.lErrjv nap.. LUj... TWV urrnpeoucv tpwva~ KOI KaTOoToAr'j~. ~lllJoOla<. TIl<.OI--TI~ 1J£80oou~ TWV EYKAIlj... LE Ka9E TTEpiTTTWO'Il Til 0XETlKr'j speuvc !301l9a 11 ~IvOll EYKAIlj. AmpaAEla<. aTOV Ku!3EpvoXWpo... 3 TOU ap9pou 27.EK8EaEI<.laTIKOU~ aUVOEaj.-Kal avaAU£I-n~--aXE-TIKE~TTAf)pOcpopiEC. 01 apj.l!3aAAEI allj. . Europol j.. KaAuTTTovTOI crro TI<..~ EpEuva~ KOI TIl~ KaTaoToAr'j~ TWV aOIKIlj. LXETlKa j.ll3aoll~ TOU naAEpj.lavTIKa ornv aTTOTEAEOj. «n aTI<...laTO~ «n TWV aXETlKWV aOIKIlj. TOU APXIlYEiou TIl<..laTlKa uerpc vic TIlV EvioXUOll Tile... A~IOAOYIl elver.. ouvepvcoto.. LUlJl3aolle.lioEI~ OE ocivovrtn ETTOj. Ap9po 27: LTO ap8po 27 TIl~ LUj. 1 TIl~ LUj.. Acruvoulcc. Ka9w~ KOI TIl~ TTPWTO!3ouAia~ vrc Til ouvepvcotc aTIl NOTloavaTOAIKr'j EupWTTIl (SECI). aTTOITr'jaEI<.laTOAOYIKwv Epeuviov «n EIOIKOTEpa TO cpvcorripro ypQ(poAoyia~ OTO orrolo urrcvsrrn 0 Topscc E~ETaOll~ '+'llcplaKWV ~EOOIJEVWV.. vrc TO oPyaVWIJEVO EYKAIllJa ornv EAAcloa ororrolsc exrrovouvrcv IJEXPI TO 2005 aTTO TO Tunuo AvaAuoll<. apl-loolac.laTO~....lO cvcoepsrm OTIl cuvcovcoto TWV cpuoouov £9VIKWV urrnpeouov Yla rnv Eviaxuall TIl~ aTToT£AEaj. crrionc. M£ !3aoll OlaKpaTIKt~ aUj.laTWV lTOU aVTIj. lTPWTO!30UAiE<. 11 opaoTIlPloTIlTO TWV orrokov EXEI au j.laTwV. LUIJ!3aoll<....l£AWV.lcpWVIWV.lETWTTisEI . ornv orroic aUlJlJETEXEI Kal 11 EAAaoa.lEOWTIl~ ~1£u8uVOIl~ ~IE9vou~ LuvEpyaaia~ TOU Yrroupvelou Ilpoorcoicc TOU nOAiTIl aVTOAAaOEI TTpOaWTTlKO KalaTToa-rra a~IWj.lETWTTi£:oVTOI crro Til LUj. EupWTTIl<. vrc TIlV KaTaTToMIJIlall TOU EYKAr'jj. rrpocrrcaacc aUTr'j<....laTlKWV opvcvccoscov. ria rnv E~aocpaAloll TIl<.lEaW TIl~ Interpol KOI IOlaiTEpa j...laTIKr'j £~ap9pwall EYKAlllJaTIKwv opvevoxrecov.. 3213/2003... Kat 11 opaall TIl<. To ap9po 27 rrcp. NtE~ pu9j. TOU dp9pou 27 TIl<. EYKAIlIJOTIKOTIlTa<... OTl~ apXE~ TOU 2004 oucrcanscv ornv A8r'jva KOI Til 8£ooaAoviKIl ruruicrc oiw~Il~ IlAEKTPOVIKOU EYKAr'jj.lE rnv YTIl1PEoia KOI aAA£~ olaTa~£I~»). H £9VIKr'j VOIJ09EOia aVTaTTOKpivETaI AOITTOV TTAr'jpW<.l!3aall j.laTWv olQ(p80pa~ (!3A. 2 TOU op9pou 27 11 EAAaoa tXEI OUVcl4JEI TTAIl9wpa OIj.lOOIE~ UTTIlPEaiE~ auvEPya£:OVTOI j.lEaa -K....laTIKOTIlTa~ Tr. ETr'jarE<...lcpwvfE~.1 TIl<. 0XETlKE<. auvEXEla~ TIl<. ~IEu8uvall<.. OlaTa~EWV TOU nOIVIKOU KwolKa TTOU ooopouv EYKAr'jj. EAAIlVIKr'jC.l!3aoll~ cvcccpovrci 01 TOj.lETWTTlall TOU opvcvcopsvou EYKAr'jj..

Interpol 600 Kupiwe.. VIO TIlV EcpapIJOV~ Tile.0X£TIKEe.IE IJ£Tal3aTIKEe. 3560/2007). VOIJII-I0TTOlllalle.. olacp80poe. E060wv crro EVKAlllJaTIKEe.lIle. E. EAAIlVIK~e.xcn Tile.Uj... j.Kupiwe. OIKOVOIJIK~e.· ME rnv KUPWOIl Tile... OVOlTTUo06IJEVEe.E.. OIKOVOlJiEe. 31.. 0XETIKEe. VOIJ08ETlKEe. IJE rc KplT~pla TTOU crrcrtcl 11 EAArlVIK~ VOIJ08EOia (op8po 187 rrnp. uI08ET~OEI T600 Til L.).Il3aolle.E. 8a TTPETTEI vo lTapOTIlPrJ8Ei 6TI 11 oloolKaofa TTOU lTpO~MTT£TOI ornv rrcpcvpcco 2 o£V OlTOTEAEiVVWOT~ oloolKaoia OTrJV £AAI1VIK~ EVV0I-Ill Ta~1l Kal Via TO A6vo aUT6 11 EAAIlVIK~ nOAITEia KavEI XP~OIl Tile. LUlJl3aolle.IEPIl va Aa~ouv lTPWTO~OUAi£e. 3691/2008).. XWpEe. Tile. rrcpcvpccou 3 TOU dp8pou 35 KOI 0IlAWVEI 6TI OEVOE0I-I£U£TaI aTT6 rnv rrcpcvpcco 2 TOU dp8pou curou. 1 n. IJEOW Tile. E. lTp6AIllJ. TTPWTO~OUAiEe. 8a OUIJIJ£TEXOUV KOI OUO ETTIOT~IJOV£e.. rnv avfxvEuOIl KOI TOV EA£VXO TWV j..IEVOU EVKA~lJaTOe... £IOIKa vro Til OUVTa~1l Tile. 2 (6204/2/97) OE ouvoucouo.EXOVTae. H aKoAou80uIJEVIl 1J£8000Aovia EIVOI KOIV~ OTa KPOTIl j. KOI TEXVIK~e. E. IJEOW Tile. TTPOKUTTTEI6TI TO EAAIlVIK6 VOIJ08ETIK6 rrxctoro Via TIlV aVTlj. H EAAaoo OUj. AocpaA£lae. KOI 0 aplJ6ol0e.Europol KOI TWV ouvcvrrioccov TOU lTPOOWTTlKOU TOU TIJ~lJaTOe. AvaAuollC. IJE l3aoll rc EVTEKa KplT~pla TTOU rreprvpcoovrrn OTO Eyypacpo TOU LUIJ130UAiou Tile. 1300£1 TWV kprmpkov TOU LUj. Via rnv EAAooa. 01 alTaIT~O£Ie. KaAuTTTovTOI T600 IJEOW Tile.. vlverci vrc 6AEe.. E. . Tie.I130uAiou Tile. OIKOVOIJIK~e. TrJe. j. Tile.liae. KaTEu8uvOEIe. Via Til oiW~1l TOU oPvaVWIJEVOU £VKA~lJaTOe. KOI TIe.lOy~ Tile.E. 2 TIle. Europol.I£ OOIKllj.II300rJe. EK8EOIle. TWV KOTEU8uVOEWV Tile. opvovroucov KOI TTpOvpalJlJOTWV Tile. LUlJl3aolle. H EAAaoa EX£I va oEi~EI 0lllJaVTIKEe.IETEXEI OTIe.. cure cvcqxpovnn ... VIO rnv TTp6AIllJ. Kal ApOpo 31: LTO ap8po ApOpa 32 .laTWV TTOU KOAUTTTOVTOI TT6 Til L. LUj. OTO TIAaiolO . AOTUVOj.\)urrqpsoloc.l1l TOU OlE8vIKOU opyaVWIJEvOU EVKA~lJaTOe.E. EVW au j. avaAuOIle.. xwp£e.K.41: Ta ap8po cc 8EIJara Eq>aplJoy~e. XWpEe. apwv~e. 3666/2008) . TTPWIlV blKTUO ETTacp~e.. TTPWTO~OUAiEe.. ET~OIae. apwv~e. LUj. Ka8we. (op8pa 6-40 N. LXETIKO I-IE TO ap8po 35 (ETTfAUOIl olacpopwv). Tie.rcov olacp6pw'J 0XETIKWV TTPWTO~OUAIWV. E.IEAIl Tile. 11 LUIJ~aoll Ev8appuvEI rc KpaTIl j. TIe.Ij... OVOlTTU~Ile.IEIJETO~aTlKEe. ornv ernuopqxoon KOI TExvIK~apwv~ EKEivwv lTOU slvrn ETTlCPOPTIOIJEVOI rnv TTp6AIllJ. olocp8opoe. TTpOe.E. REV.IOvaOae. E.. (N. TTpOe.. OIKOVOlJiEe. b1l1J601ae. KOI YTTooT~pl~lle. 8a E~£TaoTOuv ornv rropcio aAAa EIOIKO IJETpa Via rnv ECPOpj.. Via TO OpyaVWIJEVO 'EVKAlllJa (CSN).IETWTTlOIl Tile. KOI Tie. TOU APXIlVEiou Tile. H KaTaTa~1l TWV £YKAlllJaTIKWV OUlJlTEPICPOPWVornv xcrqvopio TOU oPyaVWIJEvOU EYKA~IJOTOe. OIVOVTae. IJEAIl TOU OloaKTIKOU TTPOOWTTlKOU rrcvernorruncoaov IOpUIJOTWV. Tile.lIl.TWV opvavwv Tile. (ENFOPOL 35. blEu8uvOIle. Tile. TIe.I~ETEXEI Ev£Pva a KOI Ev80ppUVEI -TE1Ola npoypalJlJam. xWpEe. j. E. TTEPITTTWOEIe. OPVaVWI-IEVIle.. opaoTIlPI6TIlTEe. xWpEe. AlT6 rnv rrcpcrrcvcc £~ETaall TWV ap8pwv Tile.l1l IJETPWV Kupiwe. IOlaiTEpa Via Tie.LUIJ~aolle. EloaVYEMae. 600 Kal Til LUlJl3aall TWV HVWIJEVWV E8vwv «rrc Tile. TOU op8pou 28 rrcp.I!3aoll nOIVIKOU blKaiou Via Til olacp80po (N. ApOpo 29: To ap8po 29 crpopc ApOpo 30: To ap8po 30 acpopa OTIl A~lJ. ~aOlKEe. avaTTTU006IJEV£e..KOI TEXVIK~e. Tile. IJE rnv OIJOoa Via rnv 'EK8EOIl TOU opyaVWj.UIJ~aoll. OVOTTTU~Ile.

ETTlcpu'>-'a~ll. OpaOEWV (VOI-IIJJOTTOiI'lOI'l Eo6owv. 3.6 TOU. Lup~aOIl~ Tile. TOU OEV urrcvovrm OTle. OEV uTTapXEI OTI'l LUI-I~aOI'l YEVIK~ TTp6~'>-'E4'1'l Yla ETTlcpu'>-'a~EI~..TT. KOI TOU ap8pou 438 KnLl..6TTWe. I-ITTOPEi va olaTuTTw80uv. EYKpivEI ~ TTPOOXWPEf OE pre ouv8~KIl va olaTuTTwoEI ETTlcpu'>-'a~1'lEKT6e. OIKOIOOUVI'le. I'l E'>-''>-'I'lVIK~TTo'>-'ITEia KaVEI XP~OI'l Tile. TpOTTOTTOI~OEIe. 1-1£ ETTlcpu'>-'a~EI~ Kal TIe. TOU V61-10U 2472/1997 Yla TI'lV TIP()QTOoia TOU_aT9!-10U aTT6 Tqv En:E~~l::>ygoia OEOO~£VWVTTpOOWTTlKOU xapaKT~pa. OTI'l Lup~aal'l. TI'le. TO OTTOIO KUPWVETOI I-IE TI'lV ETTlcpu'>-'a~1'l ap8pou 5 TOU LuvTaYl-iaTOe.rwTI'le. ouvaTOI 6TOV urrovpcen. 64JEWe. ~) 11 OUV9~KI'l TTpo~MTTEI 6TI uovo OUYKEKPIPEVEC. I-IE Eva AElTOUPYIK6 oucrnuc Kal TTOIVIK~e. TOU 1969. ouvepvcolc). E~aMou. BltvVIl~ avacp£pEI TO E~~~: «Eve KpaTOe. . EK TTpwTIle.I'l4'1'l rc T£'>-'EUTaia xp6vla TTPOK£II-IEVOU va EVOWl-laTW80uv LlIE8vEiC.ayEe.EYK'>-'rU. TO orroio KUPWVETOI I-IE TI'lV ETTlcpu'>-'a~1'l TOU ap8pou 458 rrcp. OTO ouvo.. EnlCI>YAA=:EII 01 ETTlcpu'>-'a~EI~. urrorrcpcvpceouc T a' KOI W Kalil ETTlcpu'>-'a~1leivrn aOUI-I~aTIl pE TO aVTIKElPEVO Kal TO OKOTT6 Tile. V01-I08Eoia~ ETTlTuyxavETOI I'l aTTOTE'>-'EOl-iaTIK~ aVTII-IETWTTl01'l TOU LlIE8vIKOU OpyaVWI-IEVOU EYK'>-'~l-IaTO<. LUI-I~aOI'le. 3 KnLl «n Tie. OUV8~KI'le. aTToo£XETOI. 0XETIKEC. Ecp600v o£v uTTapxouv OUYKEKPII-IEVE~ olara~EI~ Yla ETTlcpuAa~EIe.a~EWV. I-IE Tie.>-.>-. OUI-II-IETOX~ OE EYK'>-'l'll-iaTIK~ opvcvcoon. TTp6~'>-'E4JI'le. LUVETTW~.>-. To ap8po 19 TI'le.OTO ap9po 35 rrcp. TOU To ap8po 18 TI'le. ETTI<pu'>-'a~EIe. KOI ouvnqxov aUT~C.a.TTOU OEV TTEpl'>-'ap~avouv TI'lV rrspl Ile. 6TTW~ TO £'>-''>-'I'lVIK6. ~ ATTocpaOEI<. rropcvpccou 3 TOU ap8pou 35 KOI o Il'>-'WVEI 6TI OE OE0I-IEUETOI aTT6 rnv rrcpcvpcco 2 TOU ap8pou aUTOU. va urrcpyouv 8EI-IE'>-'IWOEIe. xWple. TI'l~ LUI-I~aOI'l~ ~aOEI TOU ap8pou 28 TOU L.TTOU aTTalTOUVTOI EivOi TT£PIOPIOI-I£V£~.>-.>-. ETTlcpUAa~EIe.laTlK~~ opaol'lC. olara~EIe. ecv a) 11 ETTlcpu'>-'a~1l aTTayopEuETOI aTT6 Til ouv8~KIl. ceooov I'l Lup~aOIl OEV aTTayopEUEI PIlTa Tie. LUI-I~aOI'le. oXETIKa p£ TI~ ETTlcpu'>-'a~£I~EcpaPl-l6sETOI 11 Lup~aOIl TIl~ BI£VVIle.». EAAI'lVIK~e. TTapaKw'>-'uoll OIKOIOOUVI'l~. OUYKpOUOEIe. EIOIK~e. 6TTW~ IOXUEIO~I-I£pa.. LXETIKa I-IE Til olaTuTTwoll ETTlcpu'>-'a~ll~TTOU TTpo~MTTETOI OTO ap9po 35 rrcp.>-. 6TTW~ TPOTTOTTOI~8I'lKE KaT' ETTaVa. 0 '>-'6yoe. ~ y) OE TTEPITTTWOEIe. olOcp80pa.. Kal 01 TpOTTOTTOI~OEIe. 3 Tile. OOl'lyi£C. LUI-I~aolle. LUI-I~aOEIC. ME TI'lV KUPWOI'l. civrn ouvaT~ 11 Kara TO rrcpcrrovco OlaTUTTWol'l ETTlcpu.. EXOUV avacpEp8Ei KOI rrcpcrrcvco coopouv: To ap8po 16 TI'le. £TTlKUPWVEI. U4'I'lM~ aTTalT~OEI~ TTOU 8ETEI I'l LUI-I~aol'l. nAaima. EivOI KaTa ~aol'l ETTapK£e..

. ATTO TIe. KaTa TOU ~IE9vIKOU OPvaVWiJEVOU EVKAtliJaTOe. Ka8we. aTToMJTw<.) KaTO TOU LlI£8vIKOU Opvcvcopevou EYKA~~aTo<. TOV Ll£KEl-Il3pIO TOU 2000 (12/12/2000).LllaKiv'1all<. olaTo~EIe. TOU naAtp~o (I3A. UTTOYP0<P'1K£ crro 81 Kpcrn. fla TO aKOTTO aUTO KpiVETOI cvcvxctc '1 KaT' cpspo rrcpouoicon TOU npWTOK6AAOU Kal '1 aUYKpla~ TOU ~E TO IOXUOV £AA'1V1KOOiKOIO: .lTDU Q(popoUVaTOlJ~ -Top£i<. or«. coorooo. TTOU aVTII-I£TWlTi~oVral I-IE TO rrcpov npWTOKOAAO. 2331/1995 OTTWe. aAAO xcn vro va £TTlT£ux8£i TOaTTOT£A£a~a aTO orroio aTOx£u£1 11 8taTTla'1 cueorcocov. £I0IKoT£pa.E. T'1<. TTapoX~e. that addresses all aspects of trafficking in persons). TTOU ccopc «ornv np6A'14J'1.). POTTOlTOI~8IlK£ 1-1£ op8po 2 rrcp. op8po 1° N. LUI-I!3aalle.H. aUYK£KpII-IEVWV «n 0plaI-lEVWV ouprrepnpopcov TTOU E~TTilTTOUVcrnv rrpocvooepaefoo £YKA'll-iaTIK~ opaaTIlP16TIlTa. n.lwpia HIe. TOU naA£PI-IO.s. £TOI war£ va UTTOPX£I EVVOIOAOYIK~ £VOTIlTO I-I£TO~UTOUe. 'OlTw<. £K TWV orrokov TO rrcpov. 4 Tile. H EAAIlVIK~ £8VIK~ TTOIVIK~ vouoesotc KaAUlTT£1 ~Oll TO rrsprocorepc ~'1Trll-lara. xorc TI<. 3064/2002. rnv KaTOaToA~ Kal rnv Tunoplc T'1<. fla TIe. orrolsc aUT~ ouvrexelrrn aTO rrsolo TOU «LlI£8vIKou Opvcvcouevou EYKA~~aTo<.K. 62 EPI-I'1VEUTIKrl OloTa~'1. npoaWTTWV. TOU epunvcuovrrn a£ ouvoucouo 1-1£ TIe. TWV olaTo~£wv TOU rrcpovroc npWTOK6AAOU. 3536/2007. (Transnational Organized Crime).. Suppress and Punish Trafficking in Persons. I-I£Ta~U TWV aUI-II3£I3A'1I-1Evwv xpcnov uspcov.: i)---TJ"T<. KaTaaTOA~ Kal TIJ.»Kal. aUTO alTOT£A£i TIlV TTPWTIl rrcvxoouro V0I-IIKrl TTPO~'1 TTOU KaAUTTT£1oA£<. npWTOK6AAOU Kal aTT6 rnv UTT' ap181-1.olaro~£Ie. TOU naA£Pl-lo KaJ 1 TOU lTapOVTOe. l:uaKivf)af)e. TTPOKUlTT£1crro TO Ilpooluro TOU aVWTEpw npwToKoAAou. I~Jain:pa rUVatKWV Kat nat~IWV.DV» (<<Protocol to Prevent. op8po 187 rrcp. ii) T'1e. ITaAia<. £X£I £vaWl-laTwO£1 cvrloronc wpwTTa·iKo K£il-l£va (N.. YTTOPXOUV. OU~TTA'1pw8'1K£ crro rplo npwT6KoAAa. avoYK£e. Especially Women and Children.) . Via HI npOAlllpll. cxouc SIlT~l-IaTO TTOU TTP£lT£1 va PU81-1IaTOUV. rrpocrcolcc KaJ apwy~e. LUI-I!3aalle. Tile. TTOIVIKOlToi'1a'1e. npOOWTTWV. 0 opoc «LlI£8vIKo OpyaVWI-IEVo 'EYKA'1l-1a» EKAal-ll3ovETaJ 1-1£rnv EVVOIa TTOU TTpOOOIOpi~£TaJ aTO op8po 2 T'1e. 1 T TO n. TTOU au iJTTAf)PWVEI Til EUiJl3aaf) TWV HVWiJEVWV E9vwv. TI<. ouvepvcclcc. TTpOaWlTWv (universal instrument. 01 pu8~ia£l<. IOlaiT£pa fuvaJKwv «n naJOJ(. ore 8ul-lara aUT~e. LUl-Il3aalle. TOU TTapovTOC. rrTUXE<. npWTOKOAAOU ornv £AA'1VIK~ EVVO~'1 TO~'1. IT£pITTHDa£l<. 1 N. TWV op8pwv 37 rrcp. 3386/2005 OlTWC. KaJ iii) Tile. 3424/2005. TTPOKUTTT£I6T1 01 OlaTo~£Ie. olaKiVIlO'1<. TTOU ava<p£p£Tal OTO TTPWTOOp8po aUTOU. supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime»). TpOTTOTTOI~8IlK£ I-IE TO N. TTpOK£I~EVOU va Evaw~aTw80uv TTA~PW<. T'1V Ela'1Y'1TIK~'EK8£a'1 KaJ TO op8po 2 T'1<.-£K£iv£<.» H Lu~l3aa'1 TWV HVW~EVWV E8vwv (O. EV A6yw LU 1-1 l3aalle. lTOU UlToyp0<P'1K£ crro 124 KpoTIl aTO naAtp~o TIl<. N. 233/2003.AITIOAOriKH EKE>EI:H I:TO «npWTOKOMo.

ETaI £u8£w~ fl opvavlK~ Kal AEITOUPVIK~ TOU OUVOEOfl j.JIK~~ EKj.JOTWV».JEVWV eooecov or«.JO ore av8pwTTlva OIKOIWl-laTa TWV 8Uj. ETTij.JETaAA£uoll~». j.JOVTIK~ Via TIlV E<papj. H EAAIlVIK~ EVVOj. 3064 /2002 Kal TIlV 'EK8EOfl Tfl~ blEu8uvoll~ ETTlOTIlj.JE TO N. (f3) fl rrpocrcoio Kal opWV~ TTpO~ ro 8Uj. KpaTWV I-IEPWV Via TIlV TToTa~fl TOU EV VtVEI olaouvoplaKou EVKA~j.JE TTA~Pfl oEf3aoj. OAAO KOI TWV OIOIKIlTlKWV OlaTO~EWV TTOU EVEPVOTTOIOUVTaI EV OUVEXEia Via rnv aTT6000ll TOU xopaKTIlPIOj. 0 TTapaKo.JIKWV. I. 48.J£VOT600 uro vOPIKf} uttoyotioor. aVWTEpw OlaOIKaoiE~ (OllA. 9EOTTil.Jf3aoll Via ro blKOIwj. 0XETIKa j.JaTo~. VOj. OTO n.K.J08ET~j.JoTWV KOTO TIl~ VEvET~OIa~ EA£u8Epia~. EKj.JE TI~ oIOTa~EI~ Tfl~ LUj. 4.Jf3Ef3Aflj.JTTAEKOj.Jtow Tile. 51 Kal 52 TOU N. rnv TTOIOIK~ rropvelc KOI Til TTOIOIK~ rropvovpcolc» «n ii) j. OUOIOOTIKWV «n OIKOVOj. 11 T~PflOfl Tile.E. jJE TOV orrolo KUpw81lKE KOI E<papjJo081lKE 11 «LujJf3aofl TOU LUj.Kal xcxorrolncnc». TflvEIOllVIlTIK~ 'EK8EOfl TOU N.J0XIle.JIOfl xrn n £PPf}V£UTlKr] TOU trpoatvvton.JIKO KEij. 233/2003 TTOU EKoo8flKE f300EI TOU N. rrcpouocc LUj.JOV~ TWV TTOIVIKWV.Jf3aofle. 47. OUVKEKPIj. j. 3536/2007 OAAO KOI OE aMo VOj.K.Jol.JaTWV Tile. 49.JEva j. 6. 233/2003.JETOAAEUOlle. vpopucruaov. E<papj. 1 f3v. TWV EVKAIlj. VEVET~OIae.01'0 -jJEPOC.JOU «Oupc Eprropicc Av8pWTTWV». ora op8pa 18.Jfl Ta~fl.J08£Tfl~ EAaf3E UTTOllJIl TOU j. 44 TTOp. 50. H ouvepvcolc TOU EMIlVIKOU KPOTOUC. Kal TWV npWTOKOAAWV aUT~C. 49.JaTO~. 3064/2002. 48."OUef}paTlK6~ xapaKTr]pa~ TOU. 000 Kal TOU n.b.J£vwv TWV olaTa~Ewv Tfl~ LUj. j. (BA. 01 orrole. 01 TTpoavo<pEp0j.JOTO TIl~ olaKivIloll~ Kal (V) 11 TTpoavwv~ Tfl~ ouvepvcclcc j.E.JETa~u TWV KPOTWV MEpwv Via rnv EKTTA~pwoll TWV OKOTTWVounov. 3064/2002 Kal TOU N.E. jJE TOV orrolo Kupw81lKE KOI E<papjJo081lKE TO «npOOlpETIKO npWTOKOAAO ern LUj.JEra~u OAAWV KaJ TOU~ OKOTTOU~ TOU EV AOVW npWTOKOAAOU «ere Til 8EoTTlOll TOOO TOU N.A 290/24-12-07).JEva OTO EOO<pIOf3 TOU TTapOVTOe.JE10iaiTEPfl TTPOOOX~ OTl~ vuvaiKE~ Kal rc TTOIOIO.JE rnv eurropic TTOIOIWV.b. 46.JEj.».op8pou Via rnv «rrpoorcotc KOI apwv~ TWV 9Uj. 3386/2005.. EXEI ~Ofl 9EOTTioEI rnv npocvcoepoucvn «VOj.oVTaI mutatis mutandis orcv AEiTTEI aVTi8ETIl pu8j.JOTO.Ap8po 1: ME TO ap8po 1 TOU npWTOKOAAOU avavvwpil. orrolcc KpivEral E~OIPETIKO Ollj. 4.Jf3aoll~· Ap8po 2: ME TO ap8po aUTO rreprvpceovrm W~ OTOXOI TOU npWTOKOAAOU (a) 11 TTPOAIlllJIl «n KOTaTToAEj.JETTA~PIl OEf300jJO ora av8pwTTlva OIKalwjJaTo TOUe.Jf3ouAiou TIl~ Eupurrrnc Via rnv rrpoornoio TWV TTalOIWV KaTa Tile.0I-lEVa aTO ap8po 12 N.JEva: i) ME TO N. 3064/2002.JE ru opll. OTO op8po 11 TOU N. 7.JIlOll TIl~ curroplcc av8pwTTwV. TTOU <pEPEI TOV TiTAO: «KaToTToA£j.oj. TTOUf30PUVEI TO OTEAEXIl OAWV TWV Ej.JIlOll TIl~ olaKivIloll~ TTPOOWTTWVj.H. 44 rrcp: 1 f3v. T£AOAOVIKWV Kal OUOHlIJlKWV OEOOj. A 257/18-12-08 ). 7. 3386/2005. IIou_mpopouvOEBu"jJQlalIaJOJO. 50.oVTOI KaTa TPOTTO OTTOAUTWe. 3727/2008 ( ¢. I. tXEI ~Oll o 'EAAIlva~ . op8pa 18.JE 0PIOj. 46. TIl~ rropvovpceicc aVIlAiKwv Kal VEVIKoTEpa TIl~ OIKOVOj.Jara TOU nOiOIOU. KaHl TOU blE8vIKou Opvcvuiuevou EVKA~j.JEvoloroxol .JEraVEvEoTEpa VOj. EVaVTI EKEivwv. 51 Kal 52.Jo KOI j. ME rc opll. 47.Jf3aoll~ TOU O.JIK~ uTTOXPEWOll». «11 TTapox~ rrpoorcoicc KOI opWV~~ ore Buucrc»). 000 KOI n UTT60£/~f} TTPO~TI~ Apxt~ va EVEPVOUV«j. 3625/2007 ( ¢. KOI OUVKEKplj. oloKiVIlOlle. 6.JEva (OTTW~ ava<pEpEral KOI KOTWTEpW). E~UTTIlPETOUVTaI OE orumvnxo f309j.JEVO OTTO rc OUj.JOVIKwv MEAETwv Trl~ BouA~~). f3aoEI TWV 10TOPIKWV.

LU!Jcpwvioe.TWV aOIKI1~O~WV OE rrou tXOUV 8EOTTla8El !JE TO ap8po 5 aUTOU. TOU. IJEra~U TWV KPOTWV TTOU IJETEXOUV orqv OlKOVOjJIK~ LuvEpyoaia rou EU~Eivou nOVTOU y. aTOIXEI09ETEiTOI. OTO TTAOIOIO ~IE8vIKO~ opvcvcouevou EYKA~!JaTOe. KOI TOU YTTOUPYEiou EOWTEPIKWV Tl1e. aK6JJIl KOI av OEV £XEI yivEI xp~all ce {3opoe. 25/27 -6-2001. ~Il!JOKpaTiae. TTOUKUpw911KE !JE TOV N. Tile. 11 opvcvcoon ~ KOI 11 Ka800~Yllall· . ~IlJJoKpaTia~ KOI Tl1e. KOTa rnv evvorc TOU TTap6vTOe. KOI AElToupyioe. npwro{3ouAioe. npWTOKO~Aou. TEAou!JEVEe. 13) Tfl~ LUjJcpwvio~ «TTEpi LuvEpyoaio~ Yla rfl TTpoAIl41ll KQI KOToTToAtIJflall rou oioauvopioKOU EYKA~jJOTO~ KOI TOU rrpoocpmuevou aE OUT~V XapTIl oPyavwal1e..E. TTOU Kupw911KE !JE TOV N. vro -TO~IE9vIK60pyavw!J£vo'EYKArl!Ja(Iu!l{3oa'l rou-Flcxepuo. Ecp~aov ro ~OIKI1~aTa aUTO E!~al 0lE9vIKa we. 2814 /9/10-3-2000. OTI. EVlaxua'l rfl~ rpljJEpoU~ auvEpyoaio~ Y'O Til KaraTToAE~flafl rou EYKAflJ. TTOU Kupw911KE IJE ToY N. 15/19-12-2000 V) «Tl1e. Tile. rrpooolopi~ETaI ro TTEPIEX0!JEVO TWV opcov «~laKivIlorJ Flpootornov» KOI «EK!JETaAAwall». ~l1!JoKpOTiae. Tl1e. ~ UTTOOOX~KOI !JE aKoTT6 rnv £K!JETaAAEuall.JQ. NOTlOOVOTOAIK~e. TOU TWV E~avaYKaaTIKwv usocov TTOU aTTOITouvTOI ETTi EVIlAiKou 9U!JOTOe. LuvEpyoaioe.) vrc rnv KOToTToAtIJIlal1 TOU oioauvoploKOU EYKA~IJOTO~». Ka8we. Ap9po 5: ME TO ap8po aUTO rrOIVIKOTTOIOU~TOI OAEe. Ka80pi~ETOI TO 18° ETOe. rrpoc Til CPUOIl TOUe. 0) «Tl1C. ecv ro 9u!Ja EivOI «TTOIOi» 11or {3opoe. Tile. TTpOOyWY~C. ll'lIJ?KPOTlO~. TTOU TTpaY!JOToTToIElrm !JE orpcroxovnon. LU!Jcpwviae. Ap9po 4: LTo op9po 4 Opi~ETOI TO TTEOio Ecpap.jJE rc orrolc rrpcvucrorroulrm 11«~laKivIlall». OKOTTOU~ OUTOU. TTOU KupweflKE jJE ToY N.. TTapox~ KaTaAu!Jaroe. ~Il!JOKpOTiae. vapKwTIKWV KOI Tile. Tile.!Joy~e. OpiSETOI EI0IK6TEpa 6TI TO npwT6KOAAo E.. KOI--Trlv· aVTioTOIXIl EIOllYIlTIK~ £K9EarJ)· OPOjJoAo~fle£i.Tile. opi~ETal.TTOU avacptpovTOI OTO ap8po 3. oVTiaTOIXEe. Tile. OE rrrrorrtrpc. . TPO!JOKpOTiae. OV opl~ETal OIOCPOPETlKO aUTO. OUT~e.. IlAIKiae. 01. OE Aa!J{3avETOI urrouin orcv OUT~ ETTlTuyxavETOI IJE Til XPIlOl!JOTTOillOll TWV jJ£OWV E~avaYKoa!JOU rrou TTapOTi9EVTaI a' aUT6 Kal T£Aoe. KOI Tl1C. TOU OPYOVW!JEVOU EYKA~jJOTOe. OPIO TT£pOTOe.. ETTiOIle. !JETa~U Tl1e. 2925 Tl1C. TO~Ile. OTTW~: a) ro npwroK~AAo «YIO rflv. oloKivrJolle. uerceopc. lOloiTEpa Tile. Ap9po 3: LTo op9po 3 TOU npWTOKOAAou KOI vrc roue. rfl~ llfljJoKPOTlO~ rfl~ BouAyopioC. TOU O. TOU nEplcpEpEIOKOU KEvrpou Tl1e. EAAIlVIK~e. Toupxioc yla rnv KOTarroA£JJIlall TOU EYKA~!JOTO~. Aa9pojJETovaaTWoll~}). rrnpcvounc oioKivl1al1e.O~ jJEra~u TWV Ku{3Epv~aEWV Tfl~ EAAflVIK~C. OTI we. Pouucvkrc». 11 oU!J!JEToXIl OE aUTEC. Toupxicc vro Til ouvcpvcotc rou YTTOUPYEiou LlrwoOlae. OIE~EUVIl?1l xrn OIW~1l . Kal E!JTTAEKETaI 0 a~TO OPYOVW~EVIl EYKAIl!JaTIK~ opcoc.}I jJ£ rnv KUPWafl jJ£ VOIJOU~ OlOKPOTlKWV LUjJ{3aa£wv (OljJEPWV ~ rrOAU~EpWV) KOI IJE npwr~KoAAo OIJoIJ3oio~ auvEpyoaio~. 2926 Tl1e.. EAAIlvIK~C. op9pou. vrc TIlV rrp6AIl41Il. «n vro TIlV TTpooTOOIa TWV 8u!JaTwv TETOIWVOOIKIl!JOTwv. olOTa~EIe. KOI IOlaiTEpa TWV opvovcopcvcov !JopCPwv rou». !JETOKiVIlOll.. TO {3aOlKo rrxcloro Tile. EupWTTIl~ (KEVTpO S. TETEAEa!JEVEe.. 6TI 11 «auYKOT09EOIl» TOU 9U!JOTOe. TTapari9EvTOI TO E~avoYKaaTIKa IJEaa. LU!J{300lle.a ouvepvcckr OTIlv KOTaTToAtjJl1ol1 TOU EYKA~jJOTOe. TEAoe.J.cpap!JO~ETaI: EKroC.C.E. TTpa~£I(. 25/27-6-2001. TOU «olaKivIlall». aVIlAIK6TIlTae. Tl1e. ouvepvcoicc Ti9ETaI !JE TIe. 2865 Tl1e.H. f3A.

Tile. OlaT6~EIe. TOU naAtplJo. KpaTOUe. WOTE r} OIOTO~r} aUT~ va jJr}vKaAuTTTEI uovo rnv EpyaaraK~ EKjJETaAAEuoll KOI Tr}V EKjJETOAAEUOr} 6AAou v. 01 EVVOIE~: «opvcvcoon» KOI «Ka800~YllOr})}. . aAAa KOI w~ EVEPYO jJEAr} Tr}~ KOlvwvia~ Ev6e. w~jJopcpt~ Ap9po 6: DTTWe.arroKaTaoTao~.V 8UlJelTWV. rrpoourmxornrec. TI~ TTOIVIKEe. pu8IJisOVTOI ~Oll crro Tr}V EAAr}vIKIl vOlJo8EOIa.a Tr}V OCPOfPEOr} TWV opyavwv TOU. . DjJw~ aUT~ r} tAAEllJ. lTOU 8a lTPOKUlJ. OEOOjJEVOU 6TI OTO EAAr}VIK6 OiKOIO TljJwpEiTaI n. suuororrolncnc TOUe.KWOIKa aVTljJETW~iSoV.Kal OIOIKIlTIKEe. TW. uTTapXEI r} VOIJIK~ ouvaT6Tr}Ta va KaAucp8EiTTOIVIKel orroiconrrore OUjJjJETOXIK~ opaor}. Ta sr}T~lJara Tr}e. Tile. rrpoxurrrn aTT6 TOV TiTAo TOU EV A6yw ap8pou. 349. jJE TOV E~avaVKaojJ6 TOUe.. LUjJ(3aolle.EV YVWOEI Kal aTToTEAEojJaTlKa OE 6AEe.. E~avaYKaOjJOU». 32. JJE TIe. ?pwy~e. ouuecovc. OE ETTOITEia. ovaYKE~ TWV 8ujJaTwv. TTavTOTE E~aTOjJIKEujJEva. EVKA~jJaTa 6AEe. Ev6e. . lJ.IUXOAOYIK~ TOU~ OT~PI~r) KOI . TTOU LTo TljJwPOUjJEvIl~ EYKAr}jJaTIK~~ op601l~ OTa EoacplO ((3) KOI (y) TIl~ rrcocvoceou 2 TOU EV A6yw ap8pou. KQTaOTOAr}e. UTT6 OUV8~KEe. TTOIVIK~e. OlaTel~EI~ TOU 8EOrrisETal r) TTOpOX~ apwy~e. OlaOI~aarEe. 5IaTa~EIe. Tr}V rrEpi8aAlJ. l:TOV nOlVIK~ ria rnv rurrorrotnon TWV OUjJTTEPICPOpWV curtov TTPOTEIVETOI r} TPOTTOTTOir}or} A TOU op8pou 323 nK. oAAa «n rnv EKjJET6AAEUO~ TOU vro TOV TTPOOTTOPIOjJ6 ocptAou~ crro TO scooo rrl~ errorrsloc. EVr}MKWV ~ aVr}MKwv. 323 B" 348 A.Ill.K.Kal Tile.K.OI we. TTpa~Ile. va crroxcrcoroaoev KOI va OTr}p1X80uv cure we. TTpOKEljJEVOU. IJE TIe. 351 KOI 351 A n. aAAa KOI OTO TTAafOiO Tr}e. TTp6~r} TTOU crrorsxst «OIKOVOjJIK~ EKjJET6AAEUOr) urrnpeotcc. olKaiou.Ir} OEV ETTlOpa apvIlTIKa crri Tr}~ ouoicc OTr}V OVTljJETWTTlOr} aTT6 rnv EAAaoa Tr}~ OlE8vIK~~ EYKAlljJaTIK~~ opaoTr}pI6Tr}Ta~ OTO OUYKEKPljJEVO TOjJEa KOI OE O_UVEITIcptPEIOVOjJOJoYEv£la. ap8po 3 TOU rrcpovroc npWTOK6AAou). TPOTTOTTOI~OEIe. TT?U ErrEcpEpo_v 01 vOjJO! 3064/200~.). aAAa KOI Tr}V TTAr}pr} V~IJIKI1 EVI1IJE~WOIl. EKT6e.UVEIOIJOEl. Tr}V orrolo aUTO TTaptxouv OTO OPOOTr}.K. 016TI JJETI~ olara~EI~ TWV ap8pwv 45.Iux0(3loAoYIKEe. EYKAr}lJarIK~e. LUjJcpwva jJE aUTO TO ap8po 01 cvurrspco OT6XOI 8a ETTlTEUX80uv jJE Tr}V UI08tTr}0r} IJETPWV IKavwv va E~aa<paAisouv.KaloloTTEPIEXOjJEVO . TWV 6p8pwv 322. 323.jJETO~U TWV 0Ia_T6~EWY_IOU n. TTOU KaTOypacpOVTOI OTO TrIO TTaVW ap8po jJE ne.K. 01 OUjJTTEplcpOpte.IOUV IJE ctpopur]. JJETOTie. TI~ (310TIKEe.. TTPOKEljJEVOUva OUIJIJETaOXOUV aura. jJvrlIJOVEUOVTaI. rnv rrpoorcoic.aKoAou8Ee. TT~U UTTE?"Tr}oav (E~alTl~e.crrorrapc oAwv TWV xcxoupvnurrtcov KOI TTAr}IJIJEAr}lJaTWV (3aoEI TOU ap8pou 42 n. Tr}V alTosr}jJjwo~ TOUe. onuelo aUT6 srnotjuciverrn on OTO EAAIlVIK6 TTOIVIKO OiKOIO OEV EivOI VVWOT£~. ~ TTEP'OOOTEPWV TTPOOWTTWV. Tr}V lJ. OTO 8UIJOTO EYKAr}lJaTWV olaKivr}or}~ TTPOOWTTWV TTOU OlorrparrOVTOI OTO TTAoiaro 0lE8vIKOU opyaVWIJEVOU EYKA~jJOTO~ (ap8po 2 Tr}e. Ka80~IlYlloll KOI UTTOOT~PI~~ TOUe. W~ vouncol 6POI. EV ?. vro TI~ slllJ1Ee. EKjJETOAAEUOr}e.3 A. (3ploKETal uovo r) TTEPITTTWOr} OIKOVOjJIK~e.. 3625/2007 KOI 3727/2008. PU8jJI0r}e. O~ rrpoc Tr} olaTTpo~r} TWV ErrilJaxwv EYKAIljJaTwv OE aTT6TTEIpa OE yiVETOI 10laiTEpr} uvelc. TTOUUTTEOTr}oav. ElJlT. 46 Kal 47 n.opiae. rrpoorcotcc . jJE TO VPojJjJa TOU op8pou 3 TOU TTap6vTO~ npWTOK6AAou. KOI TWV OUYKEKPljJEVWV TOU ap8pou 5 TOU TTap6vTO~ npWTOK6AAou.

2910/2001. TTOIVIK~c. iii) M£ TO n. av I"J KaTajJ~VUOI"J aTTOOEIx9Ei ljJEUO~e. ~ MovaoEC. OXET. Kal I"J oUjJ<PWVI"J yvwjJl"J TOU Eloayy£A£a AVI"JAfKWV TTOU OlaTUTTWVEWI uorspc aTTO 'EK9EOI"J TOU ETTljJEAI"JT~AVI"JAfKWV. ETTavaTTaTpIOjJOe. jJTTOPEi.lEVOU Evl(). 233/2003.I"JOI"J TTOIVIK~e. oWjJaTEjJTTopfae.TIe. TTOU OUVEPVaSOVTQI '1 0: . KOI a~loTTpETT~e. TOU naAEpjJo). OTOU EKo09Ei ajJETclKAI"JTI"Jcrroccon yla TIe. surroptcc av9pwTTwV.rrco. TTOU EXOUV TEAEOTEI l3apoc. EYKAl"JjJaTlK~e. T'lV EIO'lY'lTIKrl 'EK9E0'l T'le. we. EVW £lolKa vro TOV errcvcrrcrprouo av~AIKoU 9ujJaTOe. TTpcl~EIe. napox~e. Via «rrroic crro Tie.. ccv EXEI. cvcvsclc TTPOUTT09E0I"J.va avaOTEAAEraIEwe. I"J orrolc evxplvertn crro TOV EloaYYEAta ECPETWV KQI IOXUEI jJEXple. KQI aotAYElde. i) ME TO ap9po 12 N. TWV 9ujJaTwv cunov TWV TTpcl~EWV.K. TOU~.I"JPEOI£C. I-IE TO orrolo opio9l"JK£ OTI '1 aTTtAaol"J aAAooaTTwv TTOU (3pfoKovral rrcpcvouc OTI"J xwpa «n KaTayytAAouv TTpa~EIe. 1 n. OE rropvelo. KQI aocpaA~e.TTOU n:AEOTI"JKav crro EYKAl"JjJarIK~ opvcvcoon.TTOUV: a) ~'lV aTTox~ TTp crro T'lV Kiv'lO'l T'le. 323 A.6. crro EYKAl"JjJaTlK~ opvcvcoon KQI (3) TI"JVavaoTOA~ Tl"Jc..laTO~. TTOU TPOTTOTTOil"JOE O ap9po 44 rrcp. TTOU EKOo9I"JK£ {3aoEI TOU ap9pou 12 N. TTpa~EIe. TTOU XOPI"JYEiTOI jJE . jJE TO orroio 9EOTTio91"JKav: To cvovxcro VOjJ09ETIKO rrxcloro vro TI"J TTapox~ apwy~c.. 292812001.. olaTa~EIe.fJJ.aTTEAaol"Je. 7 N. rrpoovcovrp.K: A) XTO trsakno TOUoPVavWJ. UTTO Trw evvoio TOU dp9pou 187 i) ME i3a~'l ~oa opi~EI TO ap9P? 9 N. ~ EcpapjJov~ TWV I-ItTPWV rrpoorcoicc «n apwv~e. 3064/2002. ucorporrelcc. 3274/2004. TTpa~EIe. aTTEAaol"Je. 351 «n 351 A n. oiw~'le. LUIJi3aO'le. TOUe. Ka9IEpw9I"JKE. ii) ME .) H OuVarOTI"JTa cvcoroxnc TI"Je.aAAooaTTwv KOI TTEpi EKOIOOjJEVWV jJE ajJolf3~ TTPOOWTTWV. ofw~l"Je. TTOU TEAE09'lKav OE (3apoe.6laTa~1"J TOU EloaYYEAEa npWTOOIKWV. av£~apT~TWe. OTOU EKo09Ef ajJETaKA'1TI"J crroecon OTI"JTTOIVIK~ OfKI"JKaTa TOU urrorriou.6laTa~'1 TOU EloaYYEAEa nAl"Jl-ljJEAEIOOIKWV Kal tYKPIOI"J TOU EloaYYEAta ECPETWV. jJE av~AIKoEVdVTI ajJolf3~~ (ap9pa323. jJE . T~U vOjJ?U TTEPI . TTOU of3AE. tX£1 avaTE8£1 o£ Yr. 349.rpOI"JVI"J8Ef ~ ~XI clOK. ccv cure KaTaYYEAAouv a~loTTOIVEe.I'l TWV EYKA'llJaTlKWV OpaOT'lPIOT'lTWV (f3A. we. I"JaTTtAao'1 £KT£A£iTOI.. «n OTl. I-IE TO orrolo 9EOI-I09ET~9I"JKaV Ol"Jl-laVTIKa I-IETpa Via TI"J rrpocrcoio oAwv TWV 8Ul-laTWV trafficking.K. aAAooaTTwv 9UjJclTWV TTOU f3pfOKOVTaI rropcvopcorn xwpa KOI KaTaYYEAAouv a~loTTOIVEe. TTpcl~EIe. TTOU KaTaVVEA9I"JKaV. 8) AKOjJl"J opvcvcocnc: «n orov OE OUVTPEXEI I"J TTPOUTT09E01"JTI"Je. 3064/2002. o ii) ME TO ap9po 15 rrcp.uTTap~'le. TWV Buurrnov TTOU EiVQI aAAooaTToi. OTa 9ujJaw eurroplou oouAwv. vrc TTapa~am:le. Flpocrcoicc Kal ApwV~C. T 7 N. TWV TTapaypacpwv 3 KQI 4 TOU ap9pou 1878 n. jJE TO orroio rrpof3M:TTETQI 'l rrooorcotc oAw~ TWV OUOIWo~V jJapTupwv TTOU f30'l90uv orqv aTTOKdAulJ.

OCPEIA£I. waTE va Ka8ioTaTOi EcpIKT'l 'l IJETal3aoll KOI 'l EIOOOO~ TOU . 8UIJaTa £IJTTopia~ av8pwrrwv Kal va unv IOXUOUV 1J6vo vrc TOU~ urrnxoou. ovccepopevo rooo oro "KpaT'llJtp'l UlTOOOXrl~ (TWV 9UI-I0TWV) 00'0 KOI ore KpaTIl IJtPll TWV orrokov rc 9ul-lara elvrn UlTrlKOOI rl OT'lV Ernxpcmc TWV orrokov cure £iXav Til 1J0V'IJ'l olal-lovrl TOU~ xcro TO Xpovo T'l~ £IOOOOU TOU~ aTO KpaTO~ I-IEPO~UlTOOOXrl~. orrw~ oAAwOTE OEV UI08£TElTOI Kal crro T'l 2::UIJ~ao'l TOU 2::UlJl3ouAiou T'l~ Eupwrr'l~ (op8po 12 rrcp. 1J'l K£pOOaKOTTlKOU iv) ME TO op9~a 44 rrap. aAAd X~pi~ UlTEP~ET~'l ~ aOIKOIoAOVIlT'l Ka8uoTtplla'l. scv TO TTpOaWlTO ~:av UTT'l~OO~ ~OU . ap8po 1I) TOU N. XWPI~ aOIKOIOAOV'lTIl rl UTTtPI-'ETPll Ka8uOTEP'lO'l. Ta I-IETpa cure txouv rlOll 8£oIJ08£T'l8£i OTO EAA'lVIKO OiKalO IJE TI~ OlaTa~£I~ TTOU rrpocvoccoanscv KOI £V lTPOKEIl-ltVW IJOVOV '1 olaypa<prl TOU opou T'l~ TTpO'lyOUIJ£V'l~ ouvepvoolcc IJ£ TI~ apxt~ eclvercn cvovxctc v. 0:' TO K?aTO~ IJEPO~ OTO orroio alTEu8uv£TaI TO clrnpc Via ETTaValTaTp'OIJO (ouuqxovc IJE TO rrpoovceepouevc) OIKOIOUTOI va ETTaA'l8EUEI. KOI aAAa usrpc rrpocoopc vro T'lV E~aO'cpaAIO'l T'l~ lTpOOWPIV~~.TT.EAAEIIJIJa: T'l~. Ka!d T rrporlunon. loxuou~a~ V01J08Eoia~ OE oxtO'l IJE TO rrpoc KUPWo'l np<:. perc a~o alT~lJa TOU KPelTOU~ I-Itpou~ UlTOOOX~~.).fLlt.I. rTl~ TTlO rrrrvco olaTa~EI~ n:poaolopIs£TOI 'l VO~IK'l EVVOIa TOU opou «8ulla ElJrropia~av8pwrrwv» (~p8po 11) K~' 8Ea1Tl~OVTOIrroA~ a'llJaVTlKO IJtrpa VIa T'lV rrapalJovrl KaJ V~IJIIJ'lTeovcorc ern xw~a rrpoawrrwv rrou EXOUV xapaKT'lPlaTEi 9ulJara. opi(EI orr 8a lTptTT£1 EK I-IEPOU~ cucorepcov va AalJ13avovTOI oAa TO IJETpa TTOU xplvovrtn EKaoTOT£ ovcvrcln Via va 0IEUKOAuv9£1 «n va £~aacpaAlo9£i. To IJOVO . 2::TO1010 ap8po OPISETOIElTio'l~.n. TWV 8UIJaTwv eurropicc av8pwlTwv. OTTW~orllJ£pa Kal (~) va 0laocpaAlo8£i OTI '1 rrpoorcotc 8a rraptX£TOI av£~apTrlTW~ TIl~ cuvepvcotcc rl 1J'l TWV 8UIJelTWV IJE TI~ aPIJ601£~ apxt~. T'lPOUIJEVWV oAwv TWV 8EOrrrO!lEVWV V~IJIKWV OlaOIKaarwv lTOU aplJo(ouv OT'lV 1010TIlTel TOU~.~OEI T~ aTTapOIT'lT~ Evypa<pa (Ta~IOIWTIKa K.11.a rnv lTA~Pll EVaWl-laTW0'l TOU npWTOKOAAou.n. 3~8612005 (~'lTlwara «Elaooou. xapaKTrlpa 'l M'l Kuf3£PV'lTlKt~ OpyavWaEI~. va TOU XOP'lV.a T'lV rrArlP'l £vOWIJOTWO'Il TOU npWTOKOAAou 8a xp£laoTOuv ErrOIJEvw~ OTO £TTiTTEOO aUTO OPIOIJEVE~ rporrorromcac T'l~ urrapxouoa~ V01J08Eoia~ OE OUO Karel ~OOll errtrrcoc: (a) va £rrEKra80uv 01 pu8lJioEI~ TOU N. 7:· M£ TO ap8po aUTO urr05EIKVU£TOI ora KpaT'l IJEPll va 8EaIJ08£Trl00UV. 0IKEI08EA~~. olalJov~~ KOI KOIVWVIKrl~ EVTa~'l~ urr'lKOwv TPITWV pwv ornv ~AA~v'Krl ETTlKpOTEla»). OTO IJtTPO TTOU 0 av8pw1TIolJ0~ Kal 11 EuolTAaXVla ETTl13elAAouv TOUTO. X:u r. rrpoOrro8EO'l rrou o~v Ulo8£T£ITaI crro TO npWTOKOAAo. 46-52 (auvo.'l OIEI-IEVE uovipc a' aUTO KOI. w~ 8UIJaTWV £VKA'll-laTO~ EIJTTOpia~av8pwlTwv. '1 ao<paA~~ ETTIOTPOCP~ OU~. TpiTWV xwpwv. 6). 338612005 OE oAou~ TOU~ aAAooarrou~. Ap9po Ap9po 8: To ap8po aUTO. 'l orrolc 8a elver. 1 EO. 0'£ 8£rrK~ rrtplrmocn. f3y KaJ 4.aUIlf3oA~OVT?' IlE aUIlf36aE'~ IlE N. 1J0VIIJ'l~ ~ KaTa rrcolcrccn olalJovrl~ O'T'lV £1TIKpaTElo TOU~.A.TOKOAAo ElVa! OTi E~a?ra T'lV rrapOXrl T'l~ l3orl8Ela~ ora 8UIlara £lJrropia~ aTTO T'lV rr~O'lVOUIJEV'l O'lAwO''l ouv£pyaoia~ IJ£ TI~ apXE~. rrspcv TWV IJtrpwv TTOUAalJl3avovTal KaTel TO lTP0'lYOUIJEVO ap8po 6. N.

JETO £IOlKW~ cvccepouevc OTl~ £PJ. eeocov.JIKEUlJtV'l aVTllJETWTTlOn TOUe.IlV KaTOOTOAn TWV EVKAIlIJOTWV Tile.a avfjAIKo.a~ b. £KT6~ EOV OUVTptXOUV aUYK£KpIlJtvol A6yol 0'l1J6mae.JTTAEKOIJEV£e. DE .lCrTwv ea elvai KaTC! ttpotiunon OIKEloeEAfj~». TO cvcvoccouevc OT'l O£UTEP'l rrcpcvooeo curou. 6T1 ~E TI~ OlaTO~£I~ TOUEV A6yw op9pou TTOU. TtAo~. 0X£T. aAAa Kal OT'lV TTpoA'l4J'l TWV TTapOVTWV EVKA'lJ.TTaptXovTOI aTT6 TO £aWT£pIK6 oiKalo TOU KpaT?U~ ~E~OU~ UTTOO~X'l~ ora 9U~aTO £~TTopia~ av9pWTTWV.. ceopouv OTO KpOTO~ IJtpo~ urrooox~~.J£Iwa£I~ TOU rrcpovrorcpapou. xwpie. EV oAw ~ EV ~tPEI.T'lV EAEu9Epa KOI aVETTrlPtooTO OlaIJOpCPwvOIJEV'l 130uA'lon TOUe. TO orroio OIT£ITOI TOV ETTavaTTaTpIOlJo TOU 9ulJaTo~ aTT6 TO KpOTOe. TIlV crrorporrn v£ae. aXEl.. O'lIJEIWOEIe. TO~'le. TI~ EPIJ'lVEUTIKte. TOU orroiou aUT6 Ei"aIUTTrlKOOe. OIKOV0I. 4.. 6TI 0 ETTavaTTarpIOJ.~.J'lV£UTlKt~ a'lJ. urrooox~e. EKTT?'OEUTIKOU. KOI TO Ka91oTo OtKTE~ E~avaYKaoTIKwv aUJ. Ko9w~ KOI 6T1 'l EV Aoy~ pU~~Ia'l laXU£I. 3064/2002).J09£aJa J.lCPWV'1 VVWJ. TTPOOW:"W~ TTOUEXOUV ~apaKTIlpa 0lE9vIKOU opvcvcoutvou £VKAnJ. KOTWTtpW). (I3A.Jara KO! «rro TO TT~PIEXOJ. T'lV £TT1OTPOCP~ TWV 9u~aTwv TWV £YKA'l~aTwv E~TTopia~.IKa!WJ.A.oro ~Oacp6~ rou. ApxtC. xwpi~' va eiveto.Jtpo~ urroooxn~ urrol3oAA£1 0IK£I09EAw~ aUT6 TO aiT'llJa Kal OEV urropsl va UTTOXPEW9Ei vro va rrpol3Ei os rsrorc eveovac» (I3A. orrux nOll avacptp8'lKE TTlO rrcvio (Karo T'lV avoAu0'l. J. 6T1 «0 cttcvcaratinouoc outtov noovucronoutrai.crro TIC. 2 N."'u.J£ T'l OlaTO~'l TOU op9pou 13 N. £J. olaKlvIlOIle. TO op9po 50 rrap. TIlV crroacccuvcn T'le. TTEPI apwyne. 2 TOU 4°U npWTOK6AAou T'l~ E.81YOVT~I rc OlKOIWIJ~ra H Ol~TO~'l aUT~ OUVOt£T?' cusco ~£ TO op9pa 13 rrcp. TTpOOWTTWV).. rrapayp. 3 rrop.cpuAa~'l.l'1 TOU apuootou EloaVVEAta A V'1NKWV. ~OI 12 rrcp.\£e. onu..b.JEPWTIKOUxapaKTrlpa. 2. cupqxovc IJE rc orrolc «'1 EV Aovw ETTlUTPOcpfj TWV eUJ.£TTi TOU rrcoovroc op9pou.Jaroe. ETTlo'lJ.. Til 9tA'lon TOU. IJE OT6X~ TIlV rrpoA'l~Il.r)gTf1VETTll<poT£la TOU orrolou EiXf::T'1IJQv!I.E T'lV Er:. 9UlJaT?TTOIIlO~e. IJtpoue.Jcpwvou y. TIlV TT~O(JTama Kal . elvrn rrpocpavte.'l va 9EOIJo9ETnOOUV rrpootpopc ucrpc. «n aocpoAElae. 2 T'l~ naYK6a~. J. J.a TO ATO~IKO KOI nOAITIKa b. TTOU9a tOIOE ouvorornrec Via ETTavaTTaTpIOIJ6 TOU 9UlJaTOe.IIKOU.J6e.JTTEpICPOpWV. npWTOK6AAou KOI loiwe. (fjT'1OfJ~ TTOU uTT09aATT£1 6. '1 a~/Orrptrrmj TOU~.Jtpoue.IE9vou~ LUJ. atratteirai '1 OUJ. aUTWV rrou ceopouv OT'lV rrpocrcolc KOI OT'lV apwyn TWV 9UIJOTWV. LE 6. J. KOIVWVIKOU.a~ 'l OiaKaVOVla~OU TTOU OlETT£I.lEA'1Tfj AV'1MKWV». rrOAITIO~IKOU KOI EV'lJ. 'l lOla 'l 8UlJaTOTToI'lO'l cunov TWV rrpoourrnov Ka91oTo cvcvxclc T'lV ernornuovrxn xm E~aTOJ.. Ap9po 9: ME TO TTapovap9po urroOEIKvUETOI OTa KpaTIl IJtp.JOTWV(I3A.JEVOT'l~ elvrn ~O'l £VOWJ. Ko9£ Ol~£POU~ r) TToAu~EPOU~ aUIJCPwv'. 3064/2002 TO o:"oio OpiSEI. xm ouotcorucc arroKA£iEI Ka9£ £vtpYEla rrou 9a elvrn aVTi8£T'l TTpOe. TTOU ttaptgenu uet« atto tKeEO'1 TOU ETTlJ. TIe. IJtpoe. TOU b.TI ceocc aVTI9ETO TO 1010 TO 9ulJa.J1] <3ICllJovr] TOU xoro TO XP6vo £IOOOOU TOU OT'lV £TTlKpOTEIa TOU KpOTOUe. Ema. ouuqxovo J. OlaKlvIlOlle.JaivErai 6T1.JaTw~tV'l OT'lV £AA'lVIK'l vOJ. TOU EIVOI TTOVTOTE OlKEI09EAne. 9a £Pxorav OE aVTi9£0'l IJE TO TEAoAoVIKO uTTo13a8po TWV OlarO~EWV TOU TTapOVTOe. ~.Jop<p£e. VOIJ09ETIKO n aAA~ Kal va £cpaplJ_OOOUV TToAITIKte.JOiv£TOI. . KOI rrpoorcoicc TWV 9UIJOTWV olaKiv'lo'le. 73). KaJ av trooxeuca v.IKQlW~aTWV TOU Av9pWTTOU.lE aucpaAfj tpotto.. AVTI8Elll epunvelo.laK'lpU~'l~ TWV b. TOU ap9pou 6. TOU KpOTOUe. Kal txouv T'lV svvorc «on TO KpOTOe.

E.w_v. OIKOVOIJIK~ LuvEPyaoia Maup'l~ 8oAaooa~ . xrn 0) 'l avoTTTU~1l OPOO'EWV. ouvEpyasOIJEV£~ MKO. TOU Ll.A. STOP NOW. lOlQlTEP~ m. TO LlmAwlJOTIKo Forum. o~ E9vIKO.Seci) . 1Tp~owrrwv KOI TD~ orr6AEI4JD TWV rrOpOYOVTWV rrou Ko9. OTTWe.A.IJEOW KOIVW~IKWV K.TT.0roUV TO TTpOOWTTa. EVW.). EeVIK~ LxoA~ LlIlIJOOlae. ~paO:E~ Kal TO. OTTW~ Il cuvepvcoic TIl~ LlluTToupYIK~~ ETTlTpOTT~~IJE TO LlOM KOI owo£Ka £~EIOIK£UlJtVE~ MKO.A. KOT6 TO TTPOTUTTOTOU TTpoyp6IJlJaTO~ AGIS TIl~ E. vrc T'lV EV'llJtpWO'l T'le. ETTiall~.oumlaJTJux9'lKav. aAAo KOI IJtow Street work. aOTUVOlJlKWV KOI EV ytVEI . yUVOJKE~ .qIJEpio. (3) H AElTOupyia EIOIK~~ NOIJOrrapaoKEuaoTIK~~ . opOO'l EKTTaioEUO'l~ IAAEIPA. ETTITPOTT~~ (EKnAILlEYLH KArr. E.). EVW TTap6AA'lAo OUlJlJETtXEI KQI OTI~.ETTlXElp'lOlaK~e. 8UIJaTO aUTWV (TTOU ETTlXEIPOUV va olaaxiaouv TO 01E8v'1 ouvopa). Il EAAooa IJETtXEI OE TTEPI<p£p£laKo ETTiTT£OO. rEVIK~~ rpaIJIJaTEia~ IOOT'lTO~. OE TTPWTO{3ouAiE~ ouvepvooicc (EvaMaKTIK~ 'Eopc LUIJ<pwvou LTa9£pOTIlTa~ vro Til NA EUPWTTIl IJE topa OT'l 8EoaaAoviKrl. Kal YTTOUPYEio ATTaoxoAIlO'l~. y) H 9EOIJ09tT'lO'l IJtTpwV apwy~~. 01 OTToiE~ (rrOAITIKE~).TT .pcp~·olJv£Qpiwv q .M Kal M. aAA6 KOI rnv sxrrovqcn EVO~ E9vIKOU LXEOiou LlpOOIl~. TO rrpovpcuuc HPA ~ TO OiKTUO cuvepvcotcc TTOUTTPOEKU4JE aTTO TO rrpovpcuuc Aqis T'le.irou op9pou 31). {3aoEI T'1e. K.E.rroAUIJEpWV ouvepvcouov.1£ T'lV aVTlIJETWTTl0'l TOU CPOIVOIJ£vou TIl~ EIJTTOpia~ Av9pWTTWV. KOlvwvia~ TWV TToA. WOTE va EVTOTTisouv TOUe. 'l rrpovpcrorroinon rou orrofou (3pfOKETaI OE E~tAI~'l. EVTO~ Tile..TO OiKTUO. Ap9po 10: ME TO ap8po 10 8EaTTisETOI Il cuvspvcolc IJETO~UTWV ApXWV..mAtKovTOI ornv aVTIIJETWTTlC:Il TWV EYKAIl~aTwv olaKiv'10'1~ av8pwrrwv. rrou ouoT~9'lK£ vro T'lV EIO~Y'lOIl VOIJ08ETlKWV rrpwTo{3ouAlwv KOI vro Til rrpow8'lo'l op6o£wv 0XETIKO 1.).IJE TI]lJo. OXETIKE~ rrpwro{3ouAIE~ T'l~ E. opvnvrotnov KOJ MI"j Ku{3~PV'lTlKWV 0pyavwoEWv aAAa KOJ oro TTAaiOlo OllJEPWV KOJ H EAA600 EXEI ~o'l OVaTTTlj~EI VOIJ09ETIK£~ KOI 6AAE~ TTpwro{3ouAiE~ TTpO~ T'lV OVWTtpW KOTEU9uvO''l ({3A.K. EVOEIKTIK6 cvcceoovrot a) H A£I~oupYla EIOIK'l~ NOlJorropooKEUaoTIK~~ ETTlTpOrr~~. TTOU ovcrrruccouv opoa£l~ vro rnv aTToTEAEOlJaTIKOTEPIl aVTIIJETWTTlOIl TOU qxnvousvou TIl~ sprroplc. 90 u~orrolouvTOI . (ApOI~. IJE TTpwTo{3ouAia KpaTlKWV cpoptwv (YTTOUPYEiou E~WTEPIKWV.KOJ Ta. .TWV xocnov IJEPWV TTOU q.OIOIK'lTlKWvAPXwv. OpOOEI~ EKrraio£uo'l~. npwTo{3ouAia LuvEpyaoia~ NA-EupwTTIl~ .APIM~H. LliKTUo rUVOIKWV. av8pwTTwV OTI~ XWPE~ TTpotA£uo'l~ TWV 9UIJOTWV. Kal MKO.BSEC. rrooorcolcc KOI 4JUXIK~e. rraptlJ{3aoll~. TTOU olopyavwv£TOI IJE rrpcoropouxlc TOU ynE=: Kal TOU LlOM.rr cpoptwv.O. ETflKp6TEI6~ TIl~ ETTlXEIPEiTOI'l oIKTUWa'l TWV EIJTTAEKOlJtVWVcopscov. OTO orroio OUIJIJETEXOUVEKTTPOOWTTOI YTTOUPYEiwv.TWV Kal vro rnv EKTTaioEUO'l TWV OUVOPIJOOIWV OIKaOTlKWV. LlloiK'lolle. TrJA£OTTTIKWVKOI paolocpwvlKWV OTTOT. rrOJOIO.O. OE ETTfTTEoa ETfI{3iwo'l~. 0XETlK6 T' cvceccouevo OT'lV EIO'lY'lTIK~ 'EK9E0'l TI"j~ LUIJ{300'l~ T~U naAtplJo ETT. Eu6~WTO orn oloKivrJO'l. TTEPI<p£pElaKoKOI ol£8vE~ ETTiTTEOO. YTTOUPYEiou EOWTEPIKWV.E KOI TIl~ opoaEw~ IAAEIPA K. TTOU aUYKpoT~9IlK£ arro roue rEVIKOU~ rpalJlJaTEi~ OKHD ouvcpuoouov Yrrouovekov IJE oxorro TO OUVroVIOIJO TWV £PYOOlWV OE TToAITIKOerrtrrsoo KOJT'lV Elo~Y'lOIl VOIJ09ETlKWV KQI 6AAwv IJtTPWV.TT. OmAWIJaTIKt~ Apxte. KtvTPOU EPEUVWV vrc etlJaTa lOOTIlTae.

TO orrolo urropet va 8tTEI . 281912000.. 362512007.TOUe. au uqxovc. 309012002 Kat 8 N.TWV XPf/GlI10rrOlOUI1EVWV Ta~/OlWTlKWV Eyyp6cpwv (3aa~I Tf/~ aVT/aTOIXla~ aUTWV I1E TOU~ KaT6xou~ TOU~.. rrou EJ1rr~EKovrai KaT~ TI") V0J11KI") aVTlI1£TWITIal") TOU avwTEpw EYKA~J1aTO~ TI")C..X....... I-lE cure . I-lEpOe.rpoTTOTTOIl78'7K£. J1E aToxo TI")V rrpoAI")4JI") curou.Ep'J1v~aouv..0 ap8po . 247211997..olKaiou.... I-ltpoue. TWV apxwv TOU EaWTEplKOU TOUe. EVTO~ TWV opiwv TI')e. rrou Aal-lr3avEI TIC...Ll. rrAI")pocpopfE~ ocpEfAEI va ouuuopqxoverc.O. I-lE ro orrolc rc KpaTIl I-lEPl") Kal 01 urrnpsoiec TOUe...cuvepvcoicc TWV xpcnov fJEPWV. rrxnpotpopuov «n Tile... aA~a Ka~ TWV OEaJ.. rrpoc TIC.lWV TTOU aUVOEOUV ra J1tAI") TOU~ KOI UTTOOE/KVUETaI ore KpaT~ J1Epf/ va I-1. /1£ TO Ctpepa 8 0 TOU N. I-lE TI~ aIT~OEIe. LUfJr3aolle.. rrou TOU EowaE TIC.. TWV I1EaWV KOI TW~ J1£9~owv rrou XPl")OI~OTTOIOUVTOI a.TWV rrcpcrrcvco UTTOXPEWOEWV.' olauAoue. 3 TOU npWTOKOAAou... 01£8VEfC..457 K. xcn ouvcrrrouv OII-lEpEie. t E. vrc TI")V EITIJ10pcpwal") TWV opy6vwv TOU~.. aAA6 KOI va Ev8a~puVEI TI") ouvcovcoto I-lE M. 347112006 Kat TOU n. TI')e.Arro TI") Olora~I") aUT~auv6YEraIEUXEpWe..... rrporpcrre: TO KpOTI") I-lEPIl va ~ar3ouv rc cvcvxcto V0I-l08ETlKO ~ aAAa rrpoceopc ucrpc v.. TOU naAtpl-lo....UTTOOOX~C... vro TI")V EAEu8EPll fJETaKivIlOl") TWV rrpootornov KQI TIC.. or I")V E~aacp6Alal") TWV O'K?'WI-larwv TWV ~Ul-laTWV K?' aTI")V rrpoorcoto TOU~ crro TOUe.0Ialo~EIe..n. avraAAay~e. TOI-lEie. aTI") xp~al") TOUe.. 8rrqp. rrou ~I")TEf TIe.. H rrpocvcoepouevn EPI-ll")VEia rrpOKUTTTEI oAAwaTE 0XI I-l0VO aTTO TO ap8po 10 ap. OTi TO xocroc I-ltpoe. O/a~/vI")a~c...3 XuvJCtI(/1aroc. aAAo KOI va rrpooolopf~EI opouc Karo TI") xp~al") TOUe. Ap9po 11: To ap8po 11. ~ I-l£ aAAoue. 01E8vEfC.a TOV EVTOTTIal-l0 TWV uerctpopuccov fJtawv KOI TWV rrpootorrcov rrou ro EKfJETOAAEUOVTOI.Tile..... crro TO orrolo ~I")TOUVTOI 01 rrAI")pocpopiEe. rou V01-l08Eaiae. aXETIKo I-lE rc I-lETpa rrou EXOUV AI")cp8Ef ornv EAAaoa aTOUe.. aTO rrxcloto Tile. I-lE rc OPI~OI-lEva aTle. ouuocovo....K.. TI")e..... rrpootomov../1A.. KOI EVIlI-lEpWalle. LTO rrcpov ap8po Ol")I-lE/WVEral IOIOlTtpwe. ceou rrporcooa ETTlcpuAa~Il we.O/aK/VI")Tt~ KOI rrpErrE~ va uAOrrO/EITaI ~E vvouovc ro av~pwrr~va O/KOIWJ1ara ~ rc Euafa81")ra OEOOI-lE~a rrou auvapTWVTOI I-lE TI") rrOiOIKI') I")A/K/a KOI I-lE TO cpuAo. LUI-lr3aal")e. fJl'J T~PI'JOI'JC. OTTWC.TTEpf I-lETacpopac.. TWV N. oiKalouTOI va Tie.orrolouc 8a rrperre: va TI")PEi TO Kporoe..... 436 . KOI KaTaaTOA~e. (ouvernoc.aTO KpClTOe.. rrA'1 po cpOpfEe.. rrEpIOpl0I-lOUe..f:. ETTlKOIVWviae. rrcpcrreurrouue or ooc ovcccpovrtn ornv AlTIoAoYIK~ 'EK8Eal') I-lE cvocopo ore ap8pa 27 KOI 28 Tile. TOU Kp6TOUe. ~ I-lE KO/VWV/KOUC. rrAI")pocpopiEe. iOlae. OEafJEUOEIC. I-lEpOe.. r3EATfwa'1e..Y~f/Gl6Tf/Ta~ Kal TW~ nJTTWV ....' EpEUvae. TOU naAEpl-lo.. cpOpEIC. J1E90oou~ rrpoAI")4JI")~ TOU aVWT£Pu: EYKA'1J1aroe.. 4712005 KOI TOU N0I-l0U rrspl Europol). EYKa810puouv I-lETa~U TOUe.opyaVWJ1tvEc. Errfal")e." ornv Tll-lWpfa TWV opaaTwv.WOEIC. aAAo KOI crro TO OP/~OI-lEVa ore ap8pa 26 KOI 27 TI")e.. EVEPYOUV urro TO Kporoe.TTO TIC.xcrc Til Kpiall roue KOI aTO I-lETPOTwvouvaTOT~TWV TOUe. auvacpEfe.Iwvapepw_v_9AKaLj97Tap. vrc Til 8taTTlall Kupwa~wv OE lTEPITTT.. ouvepvcofcc TOue. vrc TI'JV avaKAl'Jo'l 8EwPIlaEWv ..... OTi TO KpOTOe. OUI-l~OOEIe.'1 EV Aoyw EITII-lopcpwal") EaTl6~EI ane. Kcrc rc AOlTTo. aUI-lCPWViEe.E8vIK~e. xopl')YEi Karo T'1 OlaKpITIK~ TOU EuxtpEla KOI KaTa TI"}V Kpial") TOU. EYKAI")J1aTIKt~ 0J160EC. KOI oupqxovo.. 10 N.. ~ rrOAUI-lEpEie. vrc va OlaTTlaTWVOUv ccv aUTO XPllO'lfJOlTOIOUVTOI vrc Til olaKivllall TTPOOWlTWV KOI scv TO ~£TacpEp6fJEVa OTOfJa KaTEXOUV TO voprpo ra~lolwTIKa tyypacpa lTO~ arralTOUVTOI ylC:: rnv stcooo TOUe....... 277411999.

1. EAtYXOVTOI rrolvIKo OE KOSE rreplrrrtoon {3OO£I TWV YEVIKWV KOI TWV E/OIKWV olaTo~Ewv TOU n. ETTaAIlS. b. KaTaOKEU~C. 3 KOI 4 Kal 8 TOU N. Aall{3OVEI TO ovcvxolc IJtTpa.01 jJEracptpouv SUjJara EjJrropfa~ (jJE T'1V EVVOIa rrou T'1~ OiVEI TO rrcoov npWTOKOAAo).JQra . tKOOOIl KOI XP~OIl TOUe. 7 rrap. Ap9po 12: LTO op9po 12 cvcqxpsrcn OTI KOSE KpOTO~ IJtpo~. 172/2007]. cvurrspio TTpOTpOTT~C. OUT£ Kal OTO onuao aUTO KplVOVTOI AOITTOV avaVKaiE~ VEEC.?a OE EUAOVO Xpovo. crro T'1V loxuouoa vouoaeoio KOI arr6 aVTfoTOIXIl TEXVIK~ UTTOOOIJ~ Via TI"!V EKoooll TOUTOT~TWV KOI olal3aTllpiwv. Erriorp. [<t>. OXET. 3103/2003. IJE TI~ olaTo~EI~ TWV opSpwv 4 rrap. 3386/2005. aAAo KOI vro 1'1 auv£pyaaia ouvooroxoc £Atyxou.EIOTI «~ ETTaAIl~£uoll TWV TTAIlPOCPOPIWV aTTO KpOTOC. N.EUEI. KAIIJaK/a TIl~ EAAllvIK~~ Aoruvouroc Kal TOU AIIlEVIKOU LWlJaTo~ KOI.TO OTTOla UTTOPXEI 11 UTT04Jia 011 XPIlOlIJ~TTOIO~VTOI Via ola.TOOO 9EOIJIKa 000 KOI OTOV TOIJEa Tile. 5 rrap.. Til VOIJIIJOTIlTO KOI TIlV EVKUPOTIlTO TW~ Ta~101~1IKWV ~yypacpwv K~' TW~ OEATiwv TauTOTIlTOe. ouvooroouxcxcov.A.. acp' EVO~ IJEV Via va TTEPIOpfoEI.E.. TOU ap9pou Ola~aT'l~fwv ora 0. 6 rrcp. 3386/2005.TT. K. JJE TOV tAEYXO TWV ouvopcov vrc TOV £VTOTrlOj. 1 KOI 2 . OTO rrxckno TOU ESVIKOU LXEOiou Llpooll~ TTpo~AtrrETal 11 EKTTafoEUO'1 TWV uTTaAA~Awv TTOU EPYOSOVTOI or UTT'1PEOiE~ TWV XEpaaiwv Kal TWV SaAooOlwv ouvopcov (AljJEVIKWV. n. 1.K.IJEPOC. xcrornv aVTlOTOIXOU alHlIJaTOC. TO cvrtoroiyo OE sllT~llaTa PUSllisoVTOI.K 1503/2007]). OTO rrxckno TWV ouvaTOT~TWV TOU.K. acp' ETtpOU OE Via va OlaacpaAioEI TIlV aKEpOlOT'1TO KOI TIlV aocpoAEla TWV EV Aovw EVVPOCPWV ~ aUTWV TTOU EKOioOVTOI Via Aovap1aOIJ0 TOU KOI Via va q. we. KOSE OUvaTOT'1TO EUKoAIl~ TTAaoToVPOCP'1allC. IJE OTOXO TOV £VTOTTIOjJO TWV TTPOOWTTWV TTOU txouv KaTOoTEi SUllaTO eprroploc oUlJcpwva IlE TI~ OlaTO~E/~ TaU rrcpovroc npWTOKOAAou. TO rrapov ~PWTOKOAAo. [<t>..ITrOOiaEI T'1V TTapOVOlJ1l 01l1J10uPvia. rrr)V EA. rc orroic EKooSIlKav ~ CPEPOVTOIOTI £Ko?8IlKaV OTO ~VOlJa TOU.Y. ~ rrcpcvoun.Jrr~pfa~ avSpwTTwV EfvOI ETrlCPOPTlOIJ£VE~ 1l0VOOE~ TOU EAAIlV/KOU LTpaTOu.E. Ap9po 13: ME TO rrcpov opSpo TTpOI3AtTTETOI OTI OE TT~PITTT<~)OIlKaT? TIlV orroio TO KPOTOC. IJE.). 00... IJtaw T'1~ TTOIOTIlTO~ TWV Ta~IOIWTIKWV EVVPOCPWV KOI TWV TaUTOT~TWV TTOU EKOioEI. (I3A. w~ curoupvol ~ OUjJjJETOXOI TWV EKaoTOTE ..K.. 1599/1986 (w~ 10XUEI O~IJEpa) ~OI TW~ Ola!O~EWV TOU ~. tKoOOIle. TTpOC. ATTO HI olaTuTTwoll TOU ap8pou 13 TTPOKUTT. EVW ouYXpovw~ curol urrooel va T1jJwP'190uv KOI {3aoEI TWV o/aTa~Ewv TOU apSpou 88 N. 134/2007.rOla £/OOOOU . EOV OUVTptXOUV aTO rrpoourrro TOU~ OWPEUTIKO KOI 01 rroourroeeosrc EcpapjJoy~~ curou TOU opSpou. Fleporrspto.lO rrEplTrTWOEWV q.K.E. [<t>.. A 23/2003]. TWV olaTa~Ewv TOU apSpou 22 N.Aooa. 30211 22/1 0-oT/26-7 -2007..EV arrOlTOUVTOI AOITTOV ETTITrAEOV pUSlJfOEI~ w~ TTpO~ TO Stlla aUTO. 3386/2005. LTIlV EAAooa. E/OIKW~ ouorceev LWlla LUVOPIOcpuAoKWV. jJ£ T'1V ETrlcpuAa~'1 aT'1 TEAEuTaia 27 T'1~ rUjJ{3aa'1~. avaTTapaVWV~e. ~Oll KaALJTTTETOI.OlarO~EIC. T£AwvElaKwv K. aAAOU . Tile. IJtpoc. VOSEUa'1C.0£ TTpOO~rra rrou £1mAEKOVTOI ore £YKA~J. TTEpi aAAooaTTwv. EVW TTapoAAIlAa 01 EVEPVEIE~ TWV TTapa{3aTwv aVTIIJETWTTi~ovTal TTOIVIKO1300£1 TWV VEVIKWV KOI TWV EIOIKWV olaTo~Ewv TOU n. aUTWV.A.OEXSEi aVTimOIXO clrnuc. TO TEXVOKpaTIKO oKtAoe.JOTW~..Klvlloll TTpoaWTTWV.c.EYKArH.~ a~V~o'l avacp£p£T?' jJ£T~~U TWV UTT'l~£OIWV TTEPITrTW0'1.

ouuqxovo JJE TOUe. ornv orrolo TTpOOOIOpi~ETOI 6T1 TO~IOIWTIK6 E:vvpaepo EivOI Ko8E tvvpaepo. rrpoavaepEp8Eiaae.jJtpoe. TOU naAtp~o KOI JJE TO cvceecousvc aXETIKO JJE aUT6 crnv ElallY'lTIK~ 'EK8Eafl aUT~e. jJtpoe.l1. 10 N. a~V£rrdY£Tat Kat TrW £V auv£x£. 19 TTap. 247211997. nov N. TaUTOTIlTOe. '1 orroia TOvi~ETOI KOI aTO rrcpov op8po.~aafl TWV rrA~poepoplWV aTI~ orrolec aVaeptp£TOI ro rrap6v op8po 13. (jJ£Td Tr1V £TTaA~8£uafl) To aVTlK£ilJ£vo TfJ~ rraparrdvw urr6o£I~'l~ KaAurrTETat a~jJ£pa aTT6 rnv £AA'lVIK~ vouoecotc.KpdT~U~ ~tpou~. 8 Trap..· TtAoe. TOU. at: cuvoucouc JJE TO op8po 28 TfI~ LUIJ~aa'le. TTOU EVO£XOjJ£vwe. TIlPEi TIe. curou TOU xocrouc.VOIJOUe. (T'le. E~OITia~ Tile. 1 EXL1A. OlaTO~£Ie.). 436-457 K. vro rn oiKaaTIK~ auvopolJ~ (dp8pa 457-461 K. TOU n. OTTW<.. H EV A6yw.tpottottotneni«. ypajJjJaTIKrle. «at 352 B K.. KUPWVG/ TO trapov ap8po 13. Il evvorc. 2819/2000.n.20: Ta npwroKOAAou op8pa aUTO TTEPIE:XOUV Tie. 6TI «TO EAAflvlKO KpaTO<.8EWPEiTOI Ko8£ tvvpaepo TTaviwe. 347112006. . LUjJ~aall~ TOU naAtpjJo).L1. TOU EaWT£pIKOU TOU olKaiou uovo KaTO Til olaolKaaia Tile.L1. ouvouaotncn« EPJiflVEia<. ETTaArl8Eualle. oEATio TOUTOTIlTOe.cocov «Ja~IOIWTIKotvvpQ(pa»Kal «oEATio TauT6mTO_C. TEAIKte. evoc TTpoaWTTOU. smcruicvon 8EWPEiTOI cvcvxclc.nov. fJE TO 2° ap8po TOU a N.a~ yla T'lV tKoOa'l (dp8pa 436-456 K..a Tile. 4712005».. XPllOljJOTTOIOUjJ£vo OE tva xpcro.362512007. Via va TTpOOOIOpi~£1 TO aTOlx£. ouuecovo JJE TO EaWTEpIK6oiKal0 aUTOU KOI 6TI we.olaoIKaai£e. Ap9pa 14 . OlaTUTTwalle. op8pou. jJ£ rnv smcrurcvon 6jJwe. To rrap6v op8po (13) EPjJflvEUETOI. TTOU EivOI cvcvxclo.. OTTW<.L1. 309012002 «a! 8 TOU N.3 E.n. Ka8' 0 ~tpo~ ouvonnovrc: jJ£ Til ola~.KOI Tie. N. oro rrAafOlo TWV olaTd~£wv rou KWOIKa nOlVIK~~ 111Kovo~. «atotnv rfl<. uto rtooottenee.» QiV£TCllgrnv EPIJ'lVEUTIKrl OIOTO~'l TOU TTap6vTOe. fJE ta ap8pa 8 TOU N. 362512007. N.n.a £VfJ~£pwa'l rou orrouvror Kpdrou~». TOU TTOUaXETi~oVTOI JJETOV TPOTTOEepapjJOVrle. JJE EmcpuAa~EI<. OiVEI rnv EVTUTTwall 6T1 TO KpOTOe.n.. 277411999. aAAd KOI TWV OljJEPWV Kat TWV rrOAUjJEpWV aUjJ~oa£wv OIKaaTIKr)~ auvopojJ~e. OlaTO~EIe.)..l1. rwv olara~Ewv nov ap8pwv 9 A E. «a.. Via rnv slcooo oro Kporoe.

OlaKIVI"]Ol"]e. 9a TTptTTEI va avacpEp9Ei on TO ap9po 1 TOU KIN.(TTEOio Ecpap~oYIle. OTI"] 9aAaooa. rrxoiou. orrolcc EcpaplJosoVTOI mutatis mutandis 010 npWTOKOAAo. TTOU TaUTisETOI IJE TI"]V ETTiTEU~I"]TI"]e.lOU npWTOKOAAou f1 TTp6AI"]4JI"] Kal KaroTToAtlJI"]0l"]TI"]e. To ap8po 88 TOU v. I"] "TTapaVOIJI"] Eioooo~". TOU orroiou TO rrpOOWTTO aUTO OEV ElVOI urrrpcooc ~ IJOVIIJOe. 25 Kat Tie. IJETOvaoTwv. TTAwTOU uecou ~ osporrxcvou Kat OTOUe. TTEPITTTWOEIe. EKEi TTapaTToIJTTEe. KaTOIKOe.OIOldvI10l"]e. EIOOOOU EVOe.najJTTOUKT}.OU EivOI I"] rrp6AI"]4JI"] KOI KaraTTOAEIJI"]Ol"] TI"]~ Aa~pOIae. ornoc I"] "Aa9paia olaKivI"]01"] IJETaVaOTWV". lOU npWTOK6AAou TTPOOOIOpisETat OTO ap9po aUT6 TO TTEPIEXOIJEVO ETTllJtpoue.. AAiKT}~ KU:XVTOU ."Kal TO "rrxoio".. oEA.Aaepaiae. Kal EPIJI"]vEUETal lJasi IJE TI"] LUIJ~aOl"].OTI"] 9aAaooa K~Ta TI"]V aTT09aAaoowol"] Kat TI"]V TTpoo9aAaoowol"].TTOTOU npWTOK6AAou Kal ouuqxovc IJE TO ap9po 4. TTapaVOIJI"]e. ovvepvcoicc IJEra~u TWV KPOTWV I-IEPWV yla TI"]V EKTTA~pwol"] curcov TWV OKOTTWV. ceou val IJEV EXOUV TI"]V IKav6TI"]Ta va TT~EOUV. rrpoourrrou OE tva KpaTOe.6 Kal 10 ap9po 3 TOU K. 01 olaTa~EIe.). 1989. «NaUTI~O OiKatO».AITIOAOrlKH EK0EIH ITO «npWTOKOAAo rl'}. «n I"] rrpoorcolo TWV OIKOIWlJaTWV TWV Aa9paia IJETacpEp6IJEVWV IJETOVaOTWv.6 0pI09ETOUV TI"] evvoic.TO "lJ)EUote. oOl"]you~ Ka9E Eiooue. OKOTTOe. ECPOOOV TO EYKAlllJara crvcn . TTPOOplOIJEva va KIVOUVTOI OTOV atpa. Ecp600v UTTapXEI OKOTTO~ OIKOVOj. IJtpoe. To npwT6KOAAo rrEpIAalJ~aVEI OTI"]V evvoic TOU rrxoiou KOI TO uoporrxcvo. Ap9po 3: Fro roue OKOTTOUe. LXETIKa IJE TI"]V svvoic «rrxoio». curou . rrAolapxoue.JIKOU ~ aAAou UAIKOU ocptAoue. Ap9po 2: LlO ap9po 2 OpiSETOI we. olaKivllOIle. ~ KU~EpV~TEe. TI'} 0aAaO'O'a HvwIJtvwv E9vwv .. av OEV TTpo~AETTETOIOIOcpop£TlKa 0' OUTO.) ':'Tle. IJETacpoplKOU IJEOOU. 3386/2005 avacptpETat OTOUe. H EAAI"]VIK~ VOIJ09EOia crrcrrel vro TI"]VtVVOI~ TOU TTAoioUTTPO. YI' aUTO Kal TO .mAEKEraI opyaVWIJEVf1 EYKAI"]IJOTlK~ opcoo xcn I"] TTpoaywy~ TI"]e. LaKKo~Aae.Aa9paiae.uopoTTAava. EIVat olJwe. 8EooaAoviKIl.OPIOIJO KOI 6XI ~ovo IKav6TI"]TO KivI"]ol"]e. cuveovcoicc IJETO~U TWV xocnov IJEPWV vrc TI"]V EKTTA~pwOI1 OUTWV TWV oxomov. TI"]e. usrcvccrcov orcv q. flro OUYKEKpIIJEva: Ap9po 1: To ap9po oUT6 OpiSEI 6TI TO npwT6KOAAo ou 1-1TTAI"]PWV£I TI"] LUIJ~aOl"] TWV HVWIJEVWV E9vwv xcrc TOU OlE9vIKOU opyavWI-IEVOU EYKA~lJaTOe. optov. rl' cure I"] KivI"]ol"] OTIl 9aAaooa eivm ETTll3ol"]9IlTIK~ IJOVo vro rnv TTT~OIl (I3A. EVW rrpoorcreuovrct KOI rc OIKOIWIJOTO TWV Aa9paia IJEracpEp6IJEVWV IJETOvaoTwv. orrwe.6N.. Ta~IOIWTlKO Eyypacpo ~ oEATio TOUT6TI"]TOe. oev 9EwpO~VTal rrxoic.EnI<I>YAA=:EII Kara rl'}~ Aa9paia~ AlaKivI'}O'I'}~ IJETavaaTwv crro TI'} Kal TOV Atpa TTOU O'UIJTTAI'}PWVEI T'1 IUIJfJaO'I'} TWV KaTaTOU AIE9vIKOU OpyavwfJtvou EYKAJ1lJaTO~» LKorr65 TOU ~PWTOK6AAou aUT.IJ£TaVaOTWVKOIl"]~TTpoaywy~~-Tile. Fro TO OKO.

u. -OTTWe.TTO~ olaTTpaTTEI TTAaoToypa<piEC. ~1£P£UVf}Of} KOJ ofw~f} TWV aOIKf}IJOTWV rrou S£arri(ovTOI aUlJcpwva IJ£ ro apSpo 6 ourou. Ta~10IWTlK6 Eyypacpo ~ rcurornrc EKOOSIlKE jJE owpoooKia ~ E~avaYKaojJo.«n -" opyav()Ja~ KOI K(lS()O-~v~a~Vlri Til olaiTpa-~~Tou~. crouo . £KTO~ av Opf(£TOI olacpop£T1KO a£ aUTO.JE aU~I1I-. 11 xcrcpnon. 372: 374 nK. Tro--folo apSpo OIEUKPIViSETaJ OTI Sa rrperra va aVTIj. orcv TEAouVTOI j.JOSETlKO Kat oAAa uerpo vro va SEOTTIOSOUVwe. uTTaAAIlAoe.JEao OIKOVOj. ME T~ ap8po 242 n.JEToX~ or aUTo.JIKO ~ oAAouAIKO ocpEAo~. rtcpcvpctpou 1 11 xp~all TOU Eyypa<pou arro TO 1010.Jia urrspjlclvouv TO 15.JOoa.1 nK. 242 nK (4JEUO~<. 220 nK (ucpapTTay~ 4JEUOOU~I3El3aiwoll<.1 nK (rrxcorovocelc) TlIJWpEI rnv «rrcpnor] rrxccrou «n TI") VOSEUO~ TOU EVY!X1CPOU. rrcpcvpotpou 3. scv TO 4JEUOt<. 5 OI£UKpIVi(£TaI OTI 01 IJ£TavoaT£~ o£v urrOK£IVTaI or TTOIVIK~ ofw~fl. KOI £l.JEVO KpOTOe. a) pUSjJiSETOI orqv EAAIlVIK~ vouoecoio crro TO KEcpoAolO IZ «rEVIKte.J00l0C.JwpEITal 0 UTTalTl0C.SEWPEITOI ETTll3apuvTIK~ rrsplrrrcoon. 11 AaSpaia olaKivllall uercvccnov.Jooloe.I")j.OTf}V svvoic rou rrxolou urrovovrm KOJ rc uoporrAova. rrapox~ ~ KaTOX~ 4JEUOOU~ Ta~IOIWTIKOUevvoceou ~ oEATiou rcurornrcs. Errial")<. orov olaTTporrovTOI j.J~SEla.).JTTOPEi Staouv OE Kivouvo Til SW~ ~ TrW aacpoAEla TWV uercvocrcov ~ (13) va OUV£TTClyovTal crrcvaocorm ~ TarrElvWTIK~ j. TO opSpo 216 rrap..JEVOTWV rrpO~Ewv TTOUcvcoepovrm oro op8po 6. «n apj. TOU n«.JTTAtK£TOJ opyavwlJtvfl OJ. TTEplaTaoEI~ TWV aOIKIlj. ETTll3apUVTlKte. £YKAfllJaTIK~ Ap9po 4: Lro opSpo 4 Opi(£TOJ TO rrsolo £cpaPlJoy~~ TOU npwroKoAAou ro orroi~ £cpaplJo(£TOI. ETTITTAE?V. KaT' ETTaYYEAlJa 11 KaTO auvll~Ela «n T~ ouvoxuco ocpEAoe.olaTa~EIe.JaTO SflTEirOl £rriall~ va aVTllJETWTTlaSOUVn crrorrapc TWV TTlOTTOVWEYKAIlj.JE oxorro Til olEuKoAuvall TIl~ AaSpaia~ olaKfvllOIle. aUTte. yla IJOVO TO y£yovo~ OTt crrortxsccv aVTIKEfj.JO~KoroIKO~ va rrcpcueive oro EvolacpEp0j. nucopeirc: 0 urrulnoc scv slvrn 01lj.JE rrooeson KOJ vro va aTToKTIlSEi cusoo ~ tj. ME TIlV rrcpcvpcqio 2 TljJWPElTaJ KaJ ~rroloc.JETWTTlaTOUV we.IEvll.JETaXEiplall TWV uercvoorcov. orru».TTOIV~ TIj. elvrn ~Oll rroivncr aOIK~jJara KaJ aVTljJETwrrisovTaJ jJE auaTllpt~ KUpWO£I~.~00 EUpW.Jtvou ~yvpa<po. EcpapjJ6l.I")C. EV YVWOEI TOU KavEI xp~al") rrxcorou ~ v08~uj.K. IJE TO EoacplO 13' TIl<.JoTWV ouurrepnpope. LTo EAAIlVIKO rrorvuo OiKOIO OAEe. Via TI")V Ap9po 5: Lro opSpo . voSEuall Mrr).0 13' Eoa<pIO . Iho aUYKEKplj. ro apSpa 235.ilOEI~ KUPWOEI~» rou N. xwpi~ va auvTpEXOUV 01 crrcpclrnre. TTOIVIKO aOIK~j. j. 236 nK xc: 333" 385. scccov TO ev Aoyw aOIK~lJaTO elvm OI£SVIKO. vro rnv rrpOAfl'4-'fl. 13£l3aiwol"). A~9po 6: Lro op~po aUTO rrpooolopf(ETOI fl urroxptwall KOSE KPOroU~ MEpOUe. xrn 11 olEuKoAuvall TTPOOWTTOUrrou OEV EivOI urrrixooc ~ j.. rrpoj. TTOU (a) StTOUV oc xlvouvo ~ j.JOTWV KOI 11 aU~j. OUVOIJ£I rou npwroKoAAou.JaTO.JIj. 3386/2005. uercvcorcov. TTpoOrroStaEI~ vro vOj.J1lrrcpcuovn oro KpOTOe.Jtva.~ 11 auvoAIK~ l. EIOIKOT£pa. YTTOXPE<. 01 aUjJrr£plcpopte. O£ ouvoucouo jJE TO apSpo 187 rrap. ornv orrolc TTEplAajJl3avEral KOJaUT~ rrou tXEI oxorro rnv EKjJETaAA£uall TOU~.ovTat 01 0XETIKEe.ME . va uloSETllaEI rc cvcvxcto VOj.Jj. De. 1 EO.. 11 AaSpaia olaKivlloll uercvcorcov orrw~ aUT~ rrpol3AtrrETal oro npWTOKOAAo (opSpo 6 rrcp.i5la?"UVOPlaK~ aTTO Tr} CPUOf} rou. 01 rrcpcvouec oUjJrrEplcpopE~ rrou cvceeoovrct ornv rrcocvocco 1 EO. KOI ii) KaAurrrovTOI arr6 rc apSpa 216 nK (rrxcorovpcqilc). 13' ( i.JOVIj. TTOIVIKOaOIK~j.

LXETIKa I-IE rnv TIOIVIKOrrOlrjOTI TWVOUI-ITTEPI9'0PWV TT~U TTpo{3AtrrovTOI OTO op8po 6 rrcp.000 EUPW vrc 6TTOIOV OI£UKOt\(JVEI rnv rrapavOl-lfl OIOI-lOVrl UlTr]KOOU TpiTfle. 1 EO. ulTaMrlAwv KOI AOl1Twv 10lWTWV KOI 01 aX£TIKEC. xwpac. 2 EO. TOU n. 2:X£TIKa IJE Tr]V rrorvncorrolnott TWV ou] . aUTte. TTEP~oUI. a (crrorrerpc).IEVO)..lI-IEToXIl<. YEVIKte. 2:XETIKa I-IE rnv rroivrxorrolnon TWV ouprrcpupopcov rrou rrpof3AETTOVTQJ oro ap8po 6 rrap.rrEpl alTOTTElpae. yEVIKEe... TWV aUl-Il3oAaloypacpwv xcrc TIlV «rrcpnor] aUl-Il3oAaloypacplKwv TTpO~EWV orov aUIJf3aAA6IJEVOI rl au 1-1 I-IETEXOVTE<. Ecpapl-IO~Eral orov £I.UITllPwiE<. TOU ~. OlaTa~EIe. Ka8w~ KOI orroioc KaTEXEI rl XPllarlJOrrolEi rrxooro olaf3aTrlPIO rl aAAo ra~lolwTIKO tyypacpo (ap8po 87 rrap. TTOpaIJOVrlC..K. LXETIKa I-IE TIlV lTOIVIKOrroirjarj TWV OUl-IlTEPICPOPWVlTOU rrpo{3AErrOV. TouAaXlaTOv 2 ETWV. ETTiall~. EYKAIl_). 11..tKooa~ TOU mororromnsou Ka~ aE aUT6 PE{3QJWVEI4JEUO~ YEYOVOTa. xwpa<.. ETTiall~.IOTIKrj 01-1000. I-IE Tie. OE Urrl")KOOU<. os rreplrrnoon lTapal3aar]e. .Tal OTO ap8~0 6 rrcp. KOI EIO~KOTEpa TO ap8po 42 n. (ap8po 87 rrop. TrjC.aKOU~YIl~aTO~ ~216.lEvll. YEVIKEe.Olara~£I(. TouAaXlaTov 1 I-IflVOC. Ernrrxeov. V. Ilro aUYKEKpllJtva. TpiTI")<. TO~ n. orrolec 01 01l1J6aIE<. ~6. KOI EIOIKOTEpa rc coeoc 45.ovTal 01 rrEpI1TTWoEI<. TouAaXlaTOv 5. rrepi OUI-II-IETOXrle. m: aTOIJO rrou tXEI ElatA8EI rrcpcvouc aTll xwpa aVTIIJETWrril.ETal I-IE rc ap8pa 84-87 N. EAArjVIKIl VOI-'08EOI~ TI). (directmg . Ka8w<.K. KaTa TIe. 47 n. 2 £0. aE rrepirrrtoon lTapa{3aalle.aOIKEe. <puAaKla'l<. urrnpeolcc TOUe.. Kupwa£IC. Kupwa£le. Ka8w~ KOI EKEivo~ vro AOVOPla0l-l0 TOU otrolou urrof3aAAovTOI ro oiKoloAoVIlTIKa.. 0 urreuauvoc vpccelou Ta~loiwv ·rl percvcorcucnc rl orrOIOaOrlTToTE aAAo~ urrof3aAAEI vro AoyaplaalJo TpiTOU ornv apIJ60la apXrl olKOIoAoYllTIKO EKooall~ ra~lolwTIKOU evvpceou IJE ororrekr rrou OEV cvrorroxplvovrm OTllV rourornrc TOU rrpootorrou curou. ava~EpETOI KOI OT~ ap8po 4 OUTOll.JTrAtKETOI o~yavwI. 6) rl lTOIVrl<. I") £AArjV1Krl VO~08E?. raNnM. olara~EIC. Y (opyavwa'l rl Ka600rlY'la'l).OLOJAKOLOLuuqpEoiEC. opvcvcoonc Kal 0lEu8uvollC.K. xrn XPfllJaTIKrlC. ornv EAAIlVIK~ VOI-I08Eaia KOI EIOIK6TEpa ore ap8pa 87 rrcp. oupqxovc I-IE TI~ rrpoOrr08taEIC. II rrapOXrl olEUKoAuvalle.K.IE Tie. EVW UTTapXEI pr]Trl lTpO{3AEljJr] lTOIVr'j<.. lTOIVrlC..IWPEi Tie.. aOIKEe. KQJ 01 KUpWOEIe. 2 EO.Ka8' OIOV0rlTTOTE TPOlTO os aUTE~ EiVQJ UlTrlKOOI rpinov XwpWV KOI 01 aXETIKE<. 3386/2005 TIIJWPEITOI orroroc rrcocvouo KaTEXEI ~ XPl")all-lorroIEi vvnoro ola{3aT~plo ~ aAAo ra~lolwTIKO Eyypacpo aAAou rrpoourrrou. lTpa~EIe.rrepreopcov lTO~ lTpof3At:rOVT~1 aTO r ap8po 6 rrap.. ). av 0 opaaTfl<.. . nEpO aTT6 Tie. 242) KQJ aUYKpoTEi rl evmccsrcn w~ I-ItAo~ aE EYKAlllJaTIKI") opvcvtoon. (13) TTpol3MTTOVTOI 01 UTTOXPEwaEI<. {3 (OU1-1 I-IE!OXrl). _. TOU ap8pou 187 n. 7 KOI 87 rrap. aUTte. 01 ~VVOIEC. 8 TOU N.. Evr'jPYfla£ crro KEpOOaKOlTia. TTOU Emf3aAAovTOI OE rrcplrrnoon TTapai3aal")<.[QUEUP(H~POU onuoorou TOI-IEa UTTOXPEOllvral va I-IIlV rraptxouv TIC. I") EAAI")VIKrl VOIJ08Eafa TJlJwpEi ETTiall~ TIC.KOTa TO ayyAIKO KEI).a TlI-IWPEI TIe. rrpo~£I(.. TO npWTOKoAAo.OIKEe.. KupwaEI<.K. Erriall~ orroioc rrcpoxpcrs! ola{3aTrlPIO rl aAAo Ta~lolwTIK6 EyypacpoaAAou rrpoourrrou rl cpvslrtn va rrapaowaEI TOUTO ornv apl-loola urrnoeotc. aUTEe. (y) rrpol3Atrrovral 01 urroxpEwaEI~ TWV EPYOOOTWV rrou crrcovoxouv urrnsoouc TpfTWV xwPWV «n 01 aXETIKt<. a.. cpuAaKlal")e. 3386/2005. ce rrsplrrnocn lTapa{3aar]e.K. 7). rrpa~EI<. TII-IWPEiTOI. OTTWC.. Kal (0) lTpol3AtrrovTOI 01 UTTOXP£waEI<. TJIJWPEIT~' {3apuTEP? EaV EmOIWKEI Til OlaTTpa~'l TWV rropcrrcvco EYKAlllJaTWv aE {3a8IJo K. ore orrolc (a) Ka80pil...

'1 EY~PIOIl EA£Y~OU rrxokov IJE EAA'1VIKQ onpcic. ~£ TO op8po 87 rrap. OTaV.laxUouvOloldi~£j~fwv . 1 n. UTTIlP£OI~«. 3 EO.1£oaa rrpo{3AtrrovTOI OTO rrcpov VOI. 3386/2005 rrou ceoooov OTl«. rrpoc AQljJll TWV KaraAAI1AWV.rrapaypocpou«. . 253612007 KaAurrTETaI TO op8po 6 rrap. vrc ov8pwrro ~ Err~A8E 8ovaTO«. orrou 10XUEI EITl/3apuvTIKd rreptrrrtoon EOV 11 rrpO~1l OUVOEETaJ IJE TIlV rrcpnvoun eloooo. Tporrorrol~8llKE IJE TO ap8po 15 TOU N.. OTTW«. 0). Ioxuouv ElTfOIl«.. K. rrapaIJovd d t~ooo TOU rrcsovro. TWV aOIKIlIJoTwv rrou rrpo{3AtrrovTaJ OTl«. 6 TOU npWTOKOAAOU: «OPIO~O«.rrapaypocpou«.l'1 IJtTPWV KOTO :'1~ Aa8pOla~. ~£TPW~ ~al vcoororrol 0'1 rou OPIOIJOU curou IJ£OW TOU 1. TOU OHE os 0 a Ta. 9: Ta op8pa 7. Aa8pOla«. TO op8po 351 rrap.11 ouvepvooic KOI OTIl AdlJ.a ~E OO~ OPISO~TOI oro ap8po 8 rrcp. (<<EIJrropia cvepcornov».x. rrEploToOW.TII1WPOUVTOI aUJ. 1 Kal 2 TOU op8pou 6 TOU npWTOKOAAou Kal EIOIKoTEpa TI~ rrEploToOEI«. 2y TOU npWTOKOAAou vro ro 0XETIKO KaKoupY~lJaTa. Ap8pa 7- ..11 ~IEu8uvoll Aa<paAEla«. y' n. 11 ap~wv apIJool<.Kal Tarr£IVWTlKQJ. Ka8w«.JOoXtOlo crro TO ap8po 187 n. 8 KaJ 9 TOU n~WTOKO~Aou ceopouv 0. <?. Kal 01 0XETIKt«. TOU E'OIKOU IJtpou«. ME /30011 rc rrcpcrrcvro OEV EivOI cvcvxcfc 11 :rpo/3AEljJll VEW~ lTOIVIKWV KUPWOEWV yla rnv aVTlIJETwmOIl TWV OUIJlTEplcpOpWV lTOU rreprvoooovrm oro op8po 6 rou npWTOKOAAou. EVO«. 1 EO y' KaJ 0' N.1cpwva J. OE rreplrrnoon Bcvcrou Em/3oAAETOI 100/3la Ko8EIP~1l KOTO rnv rrcpcvpceo 5 TOU rrcpnrrcvni op9pou). orrw«. orov ccoooov OTIl olarrpa~1l KOKouPYIlIJaTwv. A op8pwv 323 rrap. EKEivE~ rrou ouvErroyovTaJ aTTov8pWlTIl ~ ETaX£ipl0'1 TWV IJETaVOO!WV.Dv va O£XOVTOI KOI va cvrorroxptvovrtn OE alTl1oEI«. TOU Yrroupvslou Flpoorcoicc TaU nOAiTIl KOI EIOIKOTEP~ 01 apIJOOIE«. TWV aOIKIlIJoTwv rrou rrpo{3AtrrovTaJ OTI«. KaTO Til IJEWCPOpO IJETaVaOTWV. rrEpIOTOOEI«. crro Til xwpa. f3' vrc Tl«. TO op8po 306 (tK9EOIl).IJETacp:p£1 Aa8poIJETavOOTE«. EITl{3apuvTIKt«.. (<<OWIJOTEIJrropia». 3 EO. LXETIK. KOI vrc TI1V lTapoXQ aO£la«. ~1£u8uvo£lC. OlaKIV'1~'1~ IJETavaoT~v crro T'1 8oAaooa. 11f3aplo OWIJaTlK~ f3Aof31l TOU rrcsovroc arroTEAEf EITlf3apUVTlKd rrepfrmoon ouuccovc IJE rnv rrcpuvpnoo 4 EO.. a' TOU npWTOKOAAou vro TI«.. OTI1V lTpa~11 E1TIAaIJf3avovTOI 01 aPIJ601~«.UVOPOIJI1«. TOU n. EKEivE«. LXETIKO IJE rnv rroivrcorrolnon TWV oUIJrrEplcpopWV rrou rrpo~AtlTOVTOI OTO cosoo 6 rrap. rrxoiou va UljJWVEI :11 ollIJOIO T?U. porn ~£PI1 EVTO~ unvoc». 10XUEI 11 rrpo{3AEljJll TOU op8pou 88 rrap. orrw«.. rrou 8tTOuv O£ xlvouvo ~ urroprl va 8toouv OE xlvouvo Til <:W~ ~ rnv aocpoAEla TWV IJ£wvaoTWV. vnoxovlou Q TOU OIKOIwIJaTO«. OTI .1.. rrEploToOEI«. rrEpmTwoEI«.K.£mf3Ef301wo~«. Kal 11ouVaTOTIlTa EAEYXOUalto TI«. rrou rrpotKUljJ£ Kfvouvo«. TOUAIIJEVIKOU LWIJaTo«. IT. LXETIKO IJE rnv rrolvlKorroilloll TWV oUJ... oIOTa~EI«.IK£~ ap~E«.K.K. 1 KaJ 2 TOU op8pou 6 TOU npWTOKOAAou KaJ EIOIKoTEpa TI«. 5 TOU NOIJou 338612005. UlTOPXO~V UlTOljJIE«. LTO op8po 8 Ka80pIsoVTOI TO ~£Tpa Ka~a Trl«. apXIl«.J in aUT~ rrou tXEI oxorro T~V· EKIJETaA)\£uad TOLJ~.rrEpI~alJ{3ovETO' . EITl{3apuVTIKt«.OTTO . lTAOIWV UlTOlTTWV vrc IJETa'POpa Aa8poIJETaVaOTWV.0Tllv .£'~AIlV. olaKiVIlO'1~ IJ£TaVaO'Twv crro Til 80Aaooa KOI £IOIKoTEpa .JrrEplcpopWV rrou rrpo~AtrrovTOI OTO ap9po 6 rrap. 4 EO.

. ~1'~UKO~UV~Il jJ£Tocpopa~ rl rrpow91l0ll~ ~. 3 KaJ 4 TOU npWTOKOAAou KaAurrTOvraI £rrapKw~ crro Til VOlJ09£oia «n £IOIKoT£pa TOV N.. 1 £0. TO orroio acpopa OTl~ urroxp£wo~l~ TWV fJ£TOCPOptwV.1£ Eupwrra·iK~ Evcoon. ?v£~apTIlTw~ rrolv~~.LXETIKa 1. Via ro orrorc laxuouv occ avacptp91lKav «n OTO rrpollvoUIJ£vo npWToKO o. aTI £ KA' ere rrou acpopouv jJ£ra~u aAAwv rrpow91loll jJ£TOVOOTWV. ~386/~005 oUIJTTAIlPWv£ral jJ£ TO £oacplo OTO orroio rrpol3Atrr£1 rnv a~vIloll £IOOOOU . 3386/2005 rrpo~AtrrETal nOll. KOI OTO £oacplo 13' KaJ av «tX£1 TTapa~laa£1 TI~ OlaTO~£I~ TOU vOjJOU aUTOU». Ap9po 11: Ta coc rrpo~MTToVTaJ OTO ap9po 11 rrcpcvpncor 1.()i()E:iYaJ _ cppooio vro rnv exnovnon TIl~ tK9£oll~ yla rnv «rrcorccn TOU opvcvcouevou £yKA~fJaro~ OTIlv EAAaoa «n TO TjJ~jJa LuvoplaK~~ ¢uAa~Il~· LTIlV rrcprrrrcvui apXn (~/vOll ~IljJoara~ AocpaA£la~) KaJ jJ£ ~aoll occ cvccspovrc. . rnv Errlall~ 349/25-11-2004) tX£1 auara9EI LTO ap9po 9 TOU npWTOKOAAou Ka90pisovral 01 P~TP£~ rroocrootcc or rrsplrrnoon TTOU01 aPfJool£~ £AAIlvIKt~ apxt~ AajJ~avouv usrpo ouuqxovo jJ£ TO ap9po 8 TOU npWTOKOAAou curou.1£O cpsoo 6 TOU npWTOKoAAou. ETTlKOUp£i rc KpaTIl fJtAIl a£ rr£pI1TTWa£l~ rrou crrcrrslrct aU~'lfJtvIl T£XVIK~ Kal £TTlX£IPllalaK~ auvopofJ~ oro £~wT£pIKa ouvooc xrn £vlaxu£1 rnv aacpaA£la TWV auv6pwv £~aacpaAisovra~ TO aUVTOVIOfJO TWV cvepveuov TWV xporcov fJ£Awv xcrc rnv £cpaPfJoy~ TWV KOIVOTIKWV fJtTPWV rrou ooooouv Hl olax£iplall TWV £~WT£PIKWV ouvoptov.. H EAAaoa tX£1 xorvc £~wT£pIKa ouvocc. OTO ap9po 13 TOU npWTOKOAAou avaTi9£TaJ Kal 0 tAEYXO~ TIl~ evxupornrc. 3386/2005 «n 011 TO ap9po 88.Tog". Apuooro apx~ vro rnv auAAoy~ KaJ avaAuoll TWV rrAIlPocpoPlwv TTOUrrpo~AtrrovTal aTO ap9po 10 TOU npWTOKOAAou £ivaJ TO Tunpo AvaAuoll~ EYKAIljJaTlKoTIlTa~ TIl~ ~/vOll~ Ll"lIJOOla~AocpaA£la~Jou ApXqYEiQU _Tq~£AAIlvIKn~A()"Tuvo_fJia~. TO ap9po 8 rrap. TWV ra~lolwTIKWV Eyypacpwv.1£il A~4JIl fJtTPWV rrou TTpo~Atrrovral OTIlv rrapaypacpo T 5 TOU ap9pou 11 TOU npWTOKoAAou.fJE TOV Kovoviouo (EK) 2007/2004 TOU LUfJ~OUAiou (26-10-2004. aUIJq>wva 1.11 rnv avaKAIlall TIl~ 9£wPllall~ aoooou os rrpocenro rro~ £fJrrA£KET~1 1-'£olov~IlrrOT£ TPOTIO or rrupdvoun olaKivllall fJ£T~VaaTwvarro opyavwfJ£va KUKAwjJaTa.iJv fJ£Awv OTOV rouse TIl~ olax£fploll~ TWV £~WT£PIKWV ouvopcov. x£paaia xrn 9aAaaara 1. 11 OIOIKIlTI. EE L 0 Eupwrra·iKo~ Oovovrouoc vro Til olax£iplall TIl~ ETTlX£IPllaraK~~ ouvcovcolcc ora E~WTEpIKa ouvooc (FRONTEX) OTOV orrolo urrnperel a~IWfJaTlKO~ aUVOEafJO~ TIl~ EAA'lVIK~~ AaTUVOfJia~. £~aacpaAIC:Il~ KaraA?l-laTOC. Ap9pa 12 _ 13: l:ra ap9pa cure rr po I)AtTT£TO 11u:roxptwa~ I TWV ~~T~~ WV va AajJl)avouv ro avaVKaia usrpc Via rnv aocpaA£la: TOV £A£vxo ~ ~~~UPOTIlra TWV ra~IOIWTlKWV £VVpacpwv ~al TWV TaU~OTT~v..Krl tAaoll aAAooarrou TIOU tX£1 KaraolKaoTEi T£A£oioIKa.2 TOU N. a' TOU N. . 2. Ap9po 10: To ap9po 10 avacptpETaJ ern ouvepvcotc TWV KpaTwv uepcov vro rnv avraAAay~ rrAllPocpoplwv OE 9tjJara uercvccteuonc. T LTo ap9po 76 rrap. 0 EupwrrarKO~ Opvovrouoc vro Til olax£iplall TIl~ £TTlX£IPllalaK~~ ouvepvcotcc ore E~wTEpIKa ouvopc (FRONTEX) OUVTOVI~EIrnv ETTlXEIPllaraK~ cuvspvoolo fJ£ra~u TWV Kpan.

EIOIKoTEpa. TTlOTTavw tVVOIE<. Kupiw~ TWV OTEA£xwv rou YTTOUPV£lOU EOWT£PIKWV Kal L\1lj. jJEravaoTEUTIK~<. avacptpEral we. ~ OlaI-'ETaKOIJIOIle.Va. . a~loTTol~vTa~ rnv rrpol1voulJEvrt VOI.. rou KOIVOU Kal ouvepvcolcc oXETIKa I-'E rnv aVTlIJETWlTIOIl rou CPOlVOIJEVOU E8vIKO. 3386/2005 «Eloodoc.. IJETavaOTWv.. TWV IJ£TOva.rou IVOTITOUTOU M£TaVaOTEUTlK~C. TO orroio OIJW~ cpaivErOl OTI IJTTOP~' TTaVT~~ va ouIJrrAr)pw8Ei.130~8Elac... VEITOVIKWV xwpwv vro 8EIJara Aa8polJETavaoTEuoll<. OUIJTTAIlPWVETOI TO ap8po 3 TOU N.tvra~'1. ria !O. J\p9po 14: LX£TIKa jJ£ TO ap9po 14 rou npwroKoAAou. rrpol3AtTTETOI 11 EVlllJtpWOr] Tile. ErrEKTEivoVTO~ rnv EcpaplJOVrl TWV TTp_OoTaTEUTIKWV Ol~ra~EWV rrou 10XUOUV Via rc 9UIJOTa ElJrropia<. oro oAoKAIlPWJ.lll KOI OTO OEl3aOIJO TWV OIKalWlJaTWV Ka8w<.. rropcvopnc IJEravaoTEUOIle.aTr6T~V rrcocvopn IJETaVaOTEu0rt aTTO opvaVWlJtvE~ EVKArtlJaTIKte. KOIVr)e. KOI uxorroinon £lTIKOIVWVlaKr)<. TTOU coopc OTOUe. «n «9ulJa TTapav~lJll~ olaKlvr)CJr)<.r) tVTa~'1 TpiTWV xwpwv OTrtV EAArtVIKr) ETTlKpaTEla . ouvovnouvrci £KTTPOOWTTOIrou Yrroupveiou Eown:pIKwv KOI Ilpoorcclcc rou noAfTIl IJE cvrlcroryou. TWV TToAITWV OE 9tIJaTO IJETOVaOTEU0rt<. Kal vrc 8tJ. IJ£ TO N. LUYKEKpIIJE. aAAa KOI v. (ap9po 11)..11 EAA60a EX£I avaA613EI rrpwrol3ouAi£~ rnv £KTTaioEUoll TWV oT£A£xwv TWV cpuoorcov UTTIlP£OIWV oiw~ll~ TIl~ Aa8poj. ava~a81J1~Eral 11 f}Ort TTpo!3AETTOIJEvrt XOPf}YrtCJll Kal avavtwor] aOEIWV rrcpcuovnc CJE H EAAaoa. TToAITIKf}~. KOIvwviae. vro rnv aVTJIJETWTTlOIl TIl<. urrnxotov . KOIVrle. jJETavaoTwv» (ap9po 1 K) «n 9EOrriSovrai TT.. oxorroc KOI «0 0X£OlaOIJOe. Tr)<. VVW1Jr)e.VIKrl . OKOTTOUC.a Mfa IJOVO TTpo08~KIl cpaivErOl EV rrpOKEllJEVW ovcvcclc. nOAJTlK~e. KIV5UVOLJC.. v. usrcvcorcov.(A212)>>. TWV aplJOOIWV apxwv OTIlv rrpoAlllJ.a 8EI-'OTa EVIlIJEpWOIle. V'. TToAITIKr)~ vrc TIlV EUOI08rtroTIoirt0rt Tr)e. IJETavaOTWV. r] VOIJIKIl EVVOia TO~ opou «90jJa eurroolcc av9pWTTWV». ouuecovc IJE ooc Opi£:EI TO ap9po 6 rou n PWTOKOAAou. olaKivll0rt<.a TOUe.a IJEracpopa q. KOI ora rrpoourrrc TTOU KaT~OTr)oa~ aVTIKEilJEVO TTapavolJr)~ olaKivrt0rt<. KOI T£Xvovvwoia<.J09ETIKrl EIJTT£lpia Kal TTpaKTIK'1 Kal 9EOIJ09ETW~Tae.?Twv OTrtV EAAllVIKr) KOlvwvia. OKOTTO ?UTO ErravaTTpOOOIOpi£:ETOI 0 TiTAo<. 188/2002 «Luoraoll IVOTITOUroU M£TavaoTEuTIK~~ nOAITIK~~». TOU rno rrcvco vopou.J£TOv60TEUOIl~. OE Ap9po 15: LX£TIKa IJE occ rrpol3AtTToVTaJ OTO ap8po 15 TOU npWTOKOAAou. OlJaOE~.lara TTapox~~ UAIKOTEXVIK~e. EXOUV xa~a~Tr)p. KOI v.oAu onuovnsc IJETpa v~a rn rro a OV' KOI Tr) VOIJIIJr) spvoolc OT'1 Xwpa rrp0c:wTTwV TTOU..VVWIJr)e.»· Ap9po 16: To ap9po 16 TTpOI3AtTTEIUTTOXptW0rt TWV xpcnov jJEPWV Via rnv ul09tTIl01l IJtTPWV rrpoorcoicc TWV croucov rrou Eival 8UI-'aTa Aa8paiae. KOI oloPvavwvovTOI cqnvoprc ornv AOTUVOIJIK~ AKaOl1IJia IJEOW TIl~ EupwTTa·iKr)~ AKaOlllJiac. £TTiTTEOO. Via rrpurrn eopc pu9jJio£l<. ETTiorte. tXEI I3tl3ala 9EOlTlOEIEVa cuornuc ola~Elp~Or]e.IEVO rrpovpcuuo opaolle.JoOla~ Ta~ll~ KOI YENIL\A. oro 6p8po 66 rou N. oPvaVWIJEVI1C. 3386/2005 WOTE 11 TTpol3AErrolJEvIl oro ap8po aUTO ElTITpOrr~ va IJEpllJVa vrc 8tIJaTO EKTTaioEUOlle. Via rnv KOIVW. 3386/2005 KaJ VEVIKoTEpa oro KEcpaAaJo 18' TTOU coopo ornv KOIVWVIK~ tvra~1l TWV IJETOVaOTwv. olalJovr) Kal KOIVWVIK. oro ap8po 2 rou n . v. OTO urrorrpovpcupcrc rrou TTPOI3AtTTOVTOIOTIlV rrcpcvpceo 3 rou ap6pou 66KgLa<pOPQU\l~ omv£ualgel]rorroirtc:rll Tr)e.lTTElpia<. rrepnpepacxo KaJ OIE8vte. OTO £0. rrpoEAEUOlle.L\.09Ei IJE ~aor) TIC. OE XWpEe..

y~a rnv opvcvcocn Tile.. 01 olaTa~EI~ Via TIlV arrtAaall aAAooarrwv rrou TTapaf3iooav TI~ olaTa~EIe.orn olapKEla TIl~ orroloc OEV EKOiooVTOI «n OEV EKTEAouVTOI arrocpaaEI~ aTTtAaall~ KOI rraptXETOI rroocrcolc KOI apwy~. H E}. K Ta8tIJara E]naTPQcpqC. Kupiwe... TI~ ETTioIlIJE~ yAwaaE~. OE 8tIJara ETTaVElaOOX~e.ITEfa KCtVEIXPryofl TTapaypacp~u 3 TOU aper:ou 20 KaJ 0fl}. TOU VOIJOU (ap8pa 76 Err.}. TTOUEla~A8av rrcocvopc aTIl xwpa aUIJcpwva KOI IJE TI~ TTpo~AtljJEI~ TOU ap8pou 14 TIl~ IUIJf3aall~ TOU IUIJ~ouAlou TIl~ EupWTTIl~ vro Til llpaall xcrc TIl~ lllaKivllall~ KOI EIJTTopia~ Av8pWTTWV.. 3386/2005).1 EO. 11EAAaoa KOI 01 aPIJOOIE~ uTTIlPEaiE~ TIl~ txouv aUva4JEI TTA~80~ ouuqxovuov Via TIlV aVTIIJETWmall TIl~ rroocvopnc usrcvcorcuonc. Ap8pa 17 .iJypu~j. 3386/2005).a~ oe 0!E8vEe. Ecpoaov 11 olaIJov~ TOU~ xolverrn crrcpclrnrn EiTE E~alTia~ TIl~ TTpoawmK~~ TOU~ KaTaaTaall~ EITE vrc oxorrouc ouvepvcotcc IJE TI~ aPIJOOIE~ OIWKTlKt~ apxt~ (ap8pa 46-52 N.. rqv TTapaTTol-ITTf] Tf]~ olacp~p. 11 olaTuTTwal") ETTlcpuAa~lle. UTTIlK60u~ TpiTWV XWPWV. IJE TIlV EiTlcpuAa~1l TWV olara~Ewv TTOUceopouv TIlV rrpoaraaia KOI apwy~ TWV 8UIJaTWv. OEV orrorexouv yvwaT~ olaolKoala aTI")V £A~IlVIKIl EVV0I-Ill Ta~~. f3v K0I4 N. oIKaoT~plo. Ap8po 19 .. XOPIlYEiTOI TTp08EaIJia TH:piaKE4JIl~ TPIWV IJIlVWV .IJE ouvaToTllra rrcocrconc vro TOU~ aVIlAiKou~ .52N.ETOI IJE Ola<popE~ XWPE~. olalTllaiae.. aAAa TOTTOTTpOOplaIJOu ~ oltAEUall~ uercvccrcov.18: IXETIKa IJE rc ap8pa 17 KOI 18 TOU npWTOKOAAou. 2::XETIKa IJE Til olarulTWall ETTI<puAa~lle.Jis()VT_aI crro EIDIKt~ crl)Pf3daEIe. TIe. 3386/2005) KOI Ela~A8av TTapaVOIJa ornv EAAaoa. TTOU TTpof)AtTTETaI aTO ap8po 20 rrcp 3 TOU npWTOKOAAou (ETTIAuall olacpopwv).. H EMaoa OEV aTTOTEAEi rorro TTpotAEUall~.WVEI OTi OEV oEa/lEuETaJ ctto tnv TTapaypacpo 2 TOU apBpou aUTOU.. EVW TtAo~ urrapXEI ~Oll Kal 11YEVIK~ ouvaToTllra xop~Yllall~ KOI cvcvscoonc aOEla~ rrcocuovric Y'O av8pwmaTIKou~ Aovou~ KaTa TO ap8po 44 rrap. m: .rTP6cr<PUYE~·KQi -Til xop~Yllall TToAITIKOUcouxou. 3386/2005). OI errcvcrrpocoarjonc.. TTpoOlTo8taEI~ KaraYYEAfa~ KOI Til OlarUTTWal") ETTlcpuA6~EWV. AaIJf36vETOI 10ialTEPIl IJtplIJva vro TOU~ couvooeurouc aVIlAIKou~..ITTOpla~ ~ TTapaVOIJIl~ olaKivllall~ usrcvconov (ap8po 46.E TT£PITTTwall ?ouval-llae. N.. YEITOVIKt~. IJE TIlV ETTlcpuAa~1l TWV aXETIKwV pu8IJioEWV vrc TOUe..25: ME rc ap8pa cure rrpo~A£TTOVTQI olaolKaaTIKa 8tIJaTa TTOU aXETisOVTOI IJE rnv urrovpcor] TOU npWTOKOAAou.flV1Kry TTo}. TTaptXETOI 11 ouvcrornrc xop~Yllall~ aOElo~ olaIJov~~ rrsproprouevnc laxuo~. ccv uTT~p~av 8uIJara £j..w~ TTpO~ rnv ETTiAuoll TWV olacpopwv TTOUcqiopouv ornv EPI-II")vEia ~ ornv E<papl-loy~ TOU npwTOK6AJ~ou 1-1£olalTpaYl-iaTEUaEI~ KOI ?E TTEpITTT~all 1-111 ETTiAua~~ rnv ulTopoA~ aiTl")all~ yla olaiTllaia «n rrepcrrepto o. yl' aUTO KOI tXEI urrovpcure: aXETIKt~ aUIJf3aaEI~ KOI auvEpyal. Ev rrpoKEIIJEVW laxuouv.TWVIJETqVCl(JJ<.aMooaTTOU~.

o£v rropornpouvnn OUOIWO£Ie. Kara TO ap8po 2 curou.I0XIKWV rrou C1ul.KOI OTIl ol£Upuvoll Kal Olw~1l £YKAIlIJOTWV rrou 8£orri~ovTaI ouuqxovo IJ£ TO ap8po 5 TOU npWTOKOAAou.. £vw fJE TO ap8po 3 Ka8opil. TOU (ap8po 4) oplo8£T£iTOI ornv rrpoAIl4J1l Tile. Eivm OE rrpocpavE<. 2928/2001.lJtAo<. va olwKoAuv£1 KOI va £VIOXUO£I rnv ouvspvcolc IJ£Ta~U TWV xpcnov lJ£pwv rrpOK£IIJEVOU va rrpoArlCP8£i. KaTarroAElJlloll «n £~aA£I4J1l Tile. olacpopEe. £vw OIEUKPIVil.. ~ aTToKAioEIe. O£ OOIJIlIJEVIl KOI OlapK~ opaoll oucoc crro Tpia.2~ 68/1993 . OTTWe.£TOI Il oXEoll TOU npWToKoAAo~ IJ£ TI] LUIJ~aoll TWV HVWIJEVWV E8vwv. rrcpcvopnc KaTaOK£U~e. crro T1<. £iVa! va rrpow8~0£1..: Ap9po 1 . -KOITTUpOlJaXII(WvEcpaPIJ6~£ITOV N. tAaPE urrourn TOU rnv LUIJPaoll TOU naAtplJo KOI TO npWTOKOAAo. OTi «IJE Ka8£lp~1l IJEXPI OEKa £TWV TIIJWPEIrOl orroioc OUYKPOT£I ~ £VTaOOETOI w<.lrrAIlPwvEI Til ' rUfJl3oC1f'J HVWjJEVWV E9vwv Kora TOU ~IE9vIKOU OpYOVWl. ». £KPIlKTIKWV uAwv . 3 N.TOU.~ TT£PIOOOT£pa rrpoourrrc (OPyavWOIl) KOI £TTlOIWKEI TIlV olarrpa~1l rrEplOOOTEPWV xcxouovnucrcov rrou TTpoPAETTOVTOI or 11 voposeoto . olaTO~£IC..2452/1996. TOU npWTOKOAAou... £cpooov ro £v Aoyw £YKA~lJara £Ival olaouvoplaK~e.2800/2000 «n 3169/2003. rrcpcvoun olaKivllC:Il Kal £VTOTTlOIJ°<.ava<pEp81l~£ TTlO TT?VW. M£Ta~U TOU urro KUPWOIl npWTOKOAAou KOI TOU paOlKou NOlJoU 2168/1993 urrapXEI oUIJPaToTIlTa. KOI olaKivllOIle.K.ltvou rwv EYKA~jJOTO~» TOU npWTOKOAAou.TpOTTOTTOI~8IlKE IJE TO ap8po 11 rrap.Nououc 2334/1995. TOU vouou urrcvovrui . . o oxorroc H xwpa lJae. TlJlllJaTWV KOI OUOTaTlKWV TOUe. TTupopoAwv OTTAwv TlJlllJaTWV KOI OUOTaTlKWV TOUe.)} o pil. Kal olaKivllOIle.AITIOJ\OrlKH EK0ErH rro «npwroKoAAo Kora rf'J~ nOpavofJf'J~ ~IOKiVf'JC1f'J~ nupol3oAwv 'OrrAwv T~llfJaTWv KOI rUC1T~TlKWV TO~~ KOI nUp0I.IpOTTOTIOI~Hq KE_IJL TOU<. KaTarroA£1J1l8£1 «n £~aA£lcp8£1 I] rropovoun KaTaOKW~ Kal olaKivlloll rrupopoxcov orrxcov. LE OXEOIl IJE rnv svvoro TOU orrxou.. Arro rnv £loIKOT£PIl rrpoosvvron Kal rrapaAAIlAIl avayvwoll TWV olaTo~£wv TOU NOlJoU Kal TOU npWTOKOAAou rropornpouue rc £~~<. vro TIlV TTpoAIl4JIl.-OTTWe.: LTO cpsco 1 N. ovurrspco TTapapao£l<. opi~oVTa<. rrspl orrxcov. TW. rrcocvounc KaTaOKW~e. £IOIKoT£pa.£TaI TO rrEpIEXOIJ£VO TWV XPIlOlIJOTTOIOUIJ£VWV optov KOI £IOIKOT£pa TWV opiov rrupopoAo orrxo. TlJlllJaTWV Kal OUOTaTlKWV reu. 8a TTP£TTEIva TTapaTIl~1l80uv TO E~~<.exrcon EcpaPlJoy~<. rrnpcvoun KaTaOK£U~. OTTW<. TIJ~lJaTa KQI OU~TaTIKa. xcro rnv rporrorrolnon TOU ap8pou 187 n. aTToT£AEi cvnxslpevo pu8lJio£wv TOU Nopou.£TaI 0 OKOTTO<. OTI 0 vOIJ08ETIl<. pu8IJIO£I<. KOI rrUpOlJaXIKWV. 1 N. TO O£ rr£olo £cpaPlJoy~e. 3064/2002. orrux KOI OTa rrpollyoulJ£va npWToKo~Aa. rrupopoAwv orrxcov. KOI £lJrrAtK£TaI a' aUTO opyaVWIJEVIl £YKAlllJaTIK~ olJaoa.3: LTo ap8po 1 rrpooolopil. IJE TO cpsoo 1 rrcp. 2168/1993 UTTO TOV TiTAo «EVVOia opcov .V TTupolJa~IKWV K~I TWV £KPIlKTIKWV uAwv.£TOI 11 EVVOia TOU orrxou. cpUOIle.£TOI OTI OTl<. IJE TO ap8po 2 TTPOOOIOpil. TTUPOfJaXIKa. TO ouvoxo O£ TWV ~IlTlllJaTWv rrou ceopouv TI<.

.IEPOUC..l. OUTE OE KpaTlKtc. Vlaw--Dpwr-OKoAAo. 1899 Kalopi~ETOI OTI a) rrupopoxc oTTAa TTOU KamaKWaaTrlKav rrpiv aTT6 TI'")V 1. 2168/1993. OEV Ej.lOTWV xcn OUOTaTIKWV TOUe. EIOWV rrou ETTlTpErrETOI va Elaax90uv arr6 TO E~WTEPIK6... «n olaKiv'la'le. va jJ'1xavloJJwv £rrio'l<.lQTIK~ olJooa. JEaOEla TOU.3. ceou TTEplAaj. IJE TTaAala TTupoj3oAa orrAa KOI cvrlvpccc curtov (cpaoo 1 rrcp. (2) npoj3AtTTovTal pu9JJiaEIe. TTOU IJTTOPEi va TTpoKaAtaEI JJE OTTOIOO~TTOTErporro KaKwa'l ~ j3Aal3'l TI'")e... IJE1OKlv~aEIC. To ouurrepcopc elvrn OTI 0 opiouoc T'le. 13. 6rrAwv elvrn a) '1 rrcocvoun Elaaywv~ aTT6 TO E~WTEPIK6 Ka9E Efooue. EKT6e. Ap9po 4: LTo op9po aUT6 opi~E101 we. TOU npWTOK?AAou.. rrou £~alpouvTal aTO ap9po 1 TOU npWTOKOAAou av txouv KamaKEUaaTEI TTplV aTTO TO £Toe... ETTlTTAtov 10PUETOI «rrnvopic oTTAwv «xcro TTAaaJJa TOU vouou». 3 (EKT6e.. 2168/1993).'I'")e.1.EKT6e.ETTavE~avwv~ Ka9E Efooue. KOI Ej. aOEla ~ E~ouaro06TI'")al'") TTOUXopl'")VEiTal crro TOV Yrroupvo Flooorcoicc TOU noAiT'1 Via TI'")V KaTaaKEu~ EVT6e. KOI TWV aUa10TlKWV JJEPWV TOU. Tj.lETaK6j.. OIQTO~EIe. EKPI'")KTIKWVuAwv.anKEC.'r] T'le. OlaTa~EIe. TTupol3oAou 6TTAou. CPUOIKWVrrpoourrrtov. TWV JJEPWV ~ TWV E~apTI'")JJaTwv curtov ~ TWV rrUpOlJaXIKwv arr6 JJtpl'") rrou EXOUV 0IaKIVI'")9Ef xwpie..-To OlIOio_opi~ELW~ «TTupoj36Ao 6rrAo» Ka9E copnro 6rrAo JJE KaVvI'") TTOU EKTO~EUEI ~ Eival aXEOlaalJEVO va EKTO~EUEI acpaipa ~ j3A~lJa JJE TI'") opaar] EVOe. ceooov cpuAoaaovTOI oc EIOIKO Ka1OaT~lJaTa eurroplcc ~ aE auAAovte.OYIl TOU npWTOK6AAou 8a urropouos va j3AOlJ. j.EV A6yw EYKA~j..a) XI'")JJIKEe.1870. 13) aKTivEe. 6rrAou Kal rrupoJJaXIKwv Ka9we..I'lj. TTapaVOj.l~e. TTupoJJaXIKwv xrn aAAwv EIOWV TToAEJJIKOU UAIKOU. 6 EOOCPIO EN.uVEiae. I'") rrcocvopn E~aywy~ . ATT6 T'1V aTTA~ aUVKplal'") TWV olaTa~Ewv cunov rrpoKuTTTEI 6TI: (1) 0 opiouoc Tr]e. ETTfal'")e.}. svvolcc TOU 6TTAou EivOI EUpUTEpOe. (replica) 1J'1AEITOUPVOUVTWVorrAwv Aovw ououooou.. -opo.. aTT6 TI'")VTTEpfTTTWa'l E) N.IE~'l EyKA'lj.'EI TO OIKalWj. EKPl'")KTIKWV uAwv KOI EKPl'")KTIKWV JJ'1xaVlaIJWV. cpuo'le. LTo ap9po 5 rrap.ITTirrTOUVorn.jJ£P'l KaJ TO £~apr~jJara orrAwv KOI EKPI'")KTIKWV KOI JJtpl'") rrUpOJJaXIKWV. E~aAAou. 1 Eoacpla a. auvaAAayte. 2168/1993 OUVOIJEI TI'")e.Ia KpaTOUC..lj3avEI Kal 10 6TTAa rrou EKTO~EUOUV . KOI TTup0j. TOU KpaTOUe.1922. TO EVKA~JJaTO rrcocvourj.. av opisETal oiacpopETIKO or aUT6.1la'l TWV EIOWV TTOU cvcoepovrrn aTO ap9po 1 rrcp. ceocov ~ E<papj.. TOU Nouou. EVW o TTapEXEI Kal TI'") ouvcrornrc xapaKT'lPlalJOu we. 2168/1993 rrpoj3AtrrETal KOI TIJJwpEiTal I'") rrcpovopn KaTaaKEu~ ~ I'") ouvcpuoxovqcn rrupol3oAwv orrxcov. IJETI~ OlaTa~£I~ TWV ap9pwv 2. LUIJCPwva.~ j3Aoj31'")C. 'l rrcpcvoun 01a9Ea'l Kal 'l rrcpcvoun ucrceopc. we. --lTOI. E Kal or KOI rrcp.laXIKWv KOI 'l OIEPEUV'lO'l KOI.lOSET~1aVTl8E1O OE olaKp. TTupoj36Awv 6TTAwv. aTTalT~aEIe. Ka1OaKEu~e.4. 2168/1993.6 J Kal 11 N. crro acpaipEe.. aXETIKEe. EcpOOOV TO.Ia1O eivrn 0IE8vIK~e. olaKiv'1a'1e.IETO ap9po 5 TOU npwTo~oAAou curou. aTT6 EKEivov rrou TTEplEXETal aTO npwT6KOAAo. EKPl'")KTIKOU.. EVW T£TOla TTp6j3AElJ. rrpoc OE 10 cvrlvpcoo EcpapIJ6sETai r] olaTa~r] TOU op9pou 1 rrcp. tAAEIlJ. 6TTAou Ka9E auaKEu~e. tvvolae.ITT~EKE101o~ cure opyavwj.''l OEV uTTaPXEI aTO npWTOKOAAo. 0) ceprc. 1 Kal 7 N. To npWTOKOAAo OEV Ecpapj. uoisc. TO avraAAaKTlKO . 'l rrcocvoun 0laj.. V) cpA6YEe..1. oiw~'l Ey~AI'")j.. UTTOTOV opo on OEV IJTTOPOUV va O£XTOUV rrupOlJaXIKa rrpoopicopevo Via oTTAa I'") KaTOX~ TWV orrokov aTTOITEi oOEla «n 13) aVXElJaxa oTTAa TTOU Ka1OaKEUoaTI'")Kav TTplV oTT6 TI'")V 1.loy~e.TOU VOIJOU aTToJJIIJ~aEIe.I~TWV TTOU 9EaTTi~ovTOI ouuecovc j. TOU 6TTAou TTOU UTTOPXEI aTO EAAr]VIK6 OiKOIO UTT£pKaAuTTTEI TIe.0.O£V£iVGlarrapaiTI'")TOe. TOU npWTOKOAAou. 6 N. rrsolo Ecpapj. Kal I3A~lJaTa . 'l TTp6A'llJ.orrolcc urruvovrrn aTIe.

.OTa orroio rrEplAajJ{3avETOI Kal t') rrcpcvoun xcrcoxeur]. AljJEVIKE<. KaTaOXOVTOI Kal Ot')IJEUOVTOI..KaTIlyopiEe.. 16 TOU N'.. 2168/1993 ra~lvojJoUVTOI OE TpEIe. olajJEraKOIJIOfl..TWV lTIOTTaVW1Tpa~Ewv . KaTOxf) .a rnv TtAEOfl EYKAfllJaTWV f) TOV EcpoolaOIJO oucocov.rc EYKAf)jJara urro TIe. onxoooplc. v..Evo£i~Ele. f) aAAayf)e.49 nK). oaOlKE<. 1) £YKAf)jJaTa olaKivIl0t')e. OTO ap8po 15.KOI rrupojJaXIKwv KOI y) 11 rrcpcrrolnon rl 11 rrcpcvoun olaypacpf)... ola8EOt') . rrap.. coo crro cure xpivouv aTTapalTflTO y. olaTO~:'~ TOU ap~pou 76. OUlJjJETOxf)e. avaYKE<. f) Ka80of)YflOt')~ vro rnv TtAEofl TWV EYKAfljJaTwv urrcvovrtn oAoKAflPwTIKa ornv cupeic svvorc Tile. KOI 3) EYKAf)jJaTa xpf)o~~. t') TOV . TEAwvElaKE<.. rrcpcvoccou 8 Eoacplo a TOU ap8pou 7 N. YEVIKte. TTpOe. fl TtAEOfl6Awv. TIJt')lJaTWv KOI ouorcnxiov TOU~ KOI rruoouoxrxcov.a TI<. Oe. psrceooc. aAAa KOI va rrpoAt')cp8Ei TO EVOEXOIJEVO rrupo{3oAa orrxc.UTTOUPYOU. rrou rrpErrEI va avax80uv OE EYKAf)jJara orcv vlvovro: JJErrpo8Eoll KOI EivOI : a) 11 rrapavojJIl KaraoKEuf) rrupo{3oAwv orrAwv. KOI rrupojJaXIKwv. av aAAfl 0la8Eofl tXEI ElTIof)IJWe.. E~OUV EYKaTaAElcp8Ei.. EVW 01 aOTUvoIJIKE<. EYKPl8EI. 01 rrpa~EIe. WOTE va rraptAKEI Ka8E rrspcrrepco rurrorroinon. nvsuploxovrtn f) rrapaofoovTOI OTl~. Oe. apIJOOIEe... E~aywyf).. LTt')V rreplrmoon currt.. 2 n. cvcorepto KUpIEe. TjJIljJaTwv KOI OUOTaTIKWV TOUe.. acpaipEOt')e. TjJIljJaTwv KOI ouortmxcov TOUe..K.ro EYKAf)jJara UTTOTt')V tVOEI~t') y) t') a~Iorrolvfl EYKAfljJaTIKf) ouurrspupopc Tfle.. crro TIe. TIJf)lJara «n OUOTaTIKa TOUe. a) KOI ~) um:xpXEI PllTf) VOjJ08ETlKf) TTpo~AElJJIl vrc rnv TljJwpia TWV urrorrlcov. EVOE!~EWV Err! TWV TTupo{3oAwv orrAwv rrpo{3AtrrETaI KOI TllJwpEiTOI aTTO rnv OlaTa~fl Tfle.. acpou rc EYKAf)jJara TOU N.. apXE~ fl orcv EloaYOVTOI OTO TEAwVEfa Kara rrcpcpcon TWV OI~Ta~EWV T?U N.2168/~993. IOXUOUV ooc f)ofl EITTw8flKaV lTIO rrcvto: OTt')V EAAaoa urrcpyouv YEVIKO! KavoVEe... Oo rrpcrrei ETTITTAEovva EITTw8Ei OTI OTO EAAflVIKO OiKOIO.. .. rrou TIIJWPOUV rnv crrotrapc oAwv TWV KaKouPYIllJaTWV KOI TTAfljJjJEAIljJaTwv (ap8po 42 nK) orrw~ KOI Tfl OUjJjJETOXf) (ap8pa 45 . 2168/1993. EKTOe. Ap9po 6: Kcrrr T~ olara~fl TOU ap8pou 6 TOU npWTOKOAAou rrperrn va ul08ETIl80uv rc jJ£Tpa rrou crrorrouvrm vro va ElTITpaTTEI t') of)IJEUOfl rrupo{3oAwv orrxcov. EKTOe... . rurrorrouiouc TWV ap8pwv 2 .. EIJTTOpia.a TI~ TTpd~EIe.. jJE aTToTEAEojJa va jJflv EivOI cvcvxclc 11 vOIJ08ETIKf) rrapEIJ{3aot') we.rrou KaTaOXOUv TO avwTEpw orrxc ouvcvrco va S~Tf)OOUV ola TO~ rrpoloTOIJ~VOU TOU<. ouuecovc IJE rnv orroic TO cvurrsoco orrxc.· E~dAAou. orrAoXPfloia). 2) £YKAf)jJaTa KaToxf)e. y. H PU81JIOfl aUTf) EivOI TOUTOOt')IJt') JJE exelvn TOU ap8pou.. 2168/1993... 01 rrpa~EIe.. yiVOVTOI xcsoupvrurcrc. Tile. E8vIKf)e.. olaKEKpllJtvfl 1J0pcpf) EYKAf)lJaTO~. rrou EXOUV «ncoxeucorct KOI 0laKlvt')8Ei rrcpcvoucoc va rrEpltA80uv OE IJfl E~OUOlOOoTt')lJtva rrpootorrc IJE Tt')V KaTaoXEofl KOI xcrcorpocn TWV EV Aoyw rrupo{3oAwv orrxcov... Ap9po 5: ME TO ap8po 5 TOU npWTOKOAAou rrpooolopisovTal 01 oUjJrrEplcpOpEe...14 (Eloaywyf). ouuqxovc JJE TOV KaraOraTIKO XapTIl TWV HVWjJEVWV E8vwv.. crrorropcc KOI OUIJIJETOXf)~ OTle. TTpOe. TOU<. rrooc TO OfllJ£io aUTO.. xcrcoxeur].. rrcporrolqonc f) olaypacpf)~. TEAoe. ~) 11 rrapavojJIl olaKivIloll rrupo{3oAwv orrAwv.. crreixoupcvc ue TTOIVf) Kd8Elp~fle.. TTpd~EIe. cxouc KOI OT?V. TIJt')lJaTWV KOI OUOTaTlKWV TOU~ KOI rrupojJaXIKwv rrou txouv rrcocvouo «rruoxeucore! f) 0IaKlvIl8£i.. KOI rruooucyix«. oUlJcpwva IJE TI<.. TTOU UTTapXEI OTO EAAflvlKO OiKOIO.. acpaipEo~ f) aAAayf) TWV Evo£i~EWV errl TWV rrupo{3oAwv orrxcov.. oPyavwofle.IJEOKOTTOrr:1 olo8EOq TWV__ olIAwvm: TpiTOUe.. rrou crrcrrslrm (3aoEI TOU ap8pou 8 TOU npWTOKOAAou. aeXE<. aOcpaAElae.avaAa{3EI opaoll rrpoc TO OUjJCPEPOVTile. uTTapXEI we..

aTT09~KEC.EloaywYI1e. cucrcnxc TOUC. EV04JEI TOU TTAEYlJaTOC. OlaT~p'la'lC. a... TTOU tXOUV axtafJ IJE TTupo[3oAa oTTAa KaJ. TIC. TIJ~lJaTa KaJ ouorcnxc TOUe.£j.10 a~AAoywv crro rov apj.rolJ O Yrroupvelou n pocrcoicc.T'l . 2168/1993 TTOUrrpoavacptp9'lKav. ~ tYKpla'1C. TTOU TO KaTOaxOUV.KaJ TTUpOlJaXIKWV TTOU tXOUV TTapaVOIJWe. rrpo[3AtTT£Tal ore ap9pa 2-4 TOU v. cpuAa~fJ aTIC.. IJEOOEIO T'1C. EVOEi~EIe. 0fJIJIOUPYEITaJ TTpo[3AfJlJa aacpaA£fac.. TI ceop« T'lV OTTEVEPYOTTOi'la'l TTupo[3oAwv orrAwv 9a TTptTTEI va EITTw9Ei OTI Kara T'l OlaTO~1l TOU ap9pou 1 rrcp. TTOU aTTalTOUvTaJ crro TO op9po 8 TOU npWTOKoAAouauTOu.tAEYXoe. Til xwpa E~aywy~c. TO aTOIXEio TTOU rrperra va «rrcvocoovrm K09wC.TOU v. orrxcov KOI AOlTTwv EIOWV. .rou. TTapayytAAEI TfJV TTapoooa~ roue ornv crrouoc apx~.. KaraaKEUaa9Ei ~ 0iaKIVfJ9Ei KOJ vrc TfJV TTpoA'l4JIl Kal OlaTTiaTWa'l TWV EV Aoyw OpaaTIlPIOT~TWV. TWV aTTOJTOUIJEVWV aOEIWV ~ EYKplaEWV. vro TO oucrnucru rrapox~c. fJ UTToxptwa'l vo OlaTfJPEf vro XPOVIKO OlaaT'llJa 0XI IJIKPOTEPO TWV OEKa ETWV TIC. rrpoaolopi~ovrac. ouuqxovc IJE T'1 olaTO~'l TOU ap8pou 2 rrcp. 0plaIJEvEC.· LE 0. KaJ TTUPOlJaXIKa. 2" EOO<pIO 10 . ~ EYKplal1e. TTpoa9ETEe. Kal EVTOTTlalJOU TOUe. Elaaywytwv.auaT'llJaTO? rrapox~e.. aVTlKEflJEVO TTupo[3oAo orrxo.PtJOOIOc.IJE TIJ~lJaTO OTTAwv. arrOlT~aEIC. tKoOa'lC. 01 OTToiEC. «n OlaIJETaKOlJlallC. ouuqxovc IJE TIC.IlIJ£POIJIlVIEe.1TT~OUTlaj. T'l olaacpoAlall Tile. OIOIJETOKOlJla'lC. KOI TO XPOVO KaTOypacp~c. E~aywy~c. 0 orroloc usrc TfJV TEAEaJOIK~ crroecon O~j. TTAfJPOCPOPIEC. Ap9po 11: To ap9po aUTO TTpo[3AtrrEI T'lV urroxpaoon TWV KpaT~V IJEPWV va AalJ[3avouv rrpoooopo ucrpc aa<paAElae. KaJ TOV TEAIKO aTTootKT'l KOI TIlV rrEplypacp~ KaJ TToaOTIlTa TWV EIOWV. TTapaofooVTaJ TTpOe. ueoto TWV OlaTa~EWV TOU v.. 2168/1993. TTA'lpoCPOPIWV vrc TO TTlOrrcvco XPOVIKO OloaT'llJ Ap9po 8: To op9po 8 ETTI[3oAAEI oro KpOT'l IJtp'l T'lV urrOxptwa'l onpcvonc oAwv TWV TTupo[3oAwv orrxcov. LE 0" TI ocpopa . yla TO KpaT'l TTOU OEV UTTOYOUV crnv EVVOia TOU OTTAou TO aTTEvEpyorrOI'lIJEVO TTupo[3oAo OTTAo.1oolo £Iaayy£Ata ~ ErriTpOTTO. KaraAAIlAoTIlTae. nOAIT'l. 2168/1993 rc 1Jr'1 AEIToupyouvra Aoyw ououooouc [3Aa[3lle. urroXPEwaEIC. .UTToXPEwaEIC.TWV TIJ'lIJOTWV xcn aUaTaTlKWV TOUe.uTr'lPEafac. aOElac. 19. KaAuTTTO~V TO TTEOIO ~<paPlJoy~e. pu9lJioEIe. TTp0C. Til Xwpo Elaaywy~c. OTTWC. EivOI aTTapafTfJTEC. AETTTOIJEPWC. coots va OlaTTlaTWVOVTOI «n . yla TOV EVTOTTlalJO KaJ cvcvvcoorcn TWV EV Aoyw rrupopoxcov orrxcov xcn.KOJ'l TTP0'lYOUIJEV'l EKTTA'lPWVOVTOJ TTA~pwe. ~ tAAEI4J'le.. ATTayopEuETOI Erri~'le. MoAIara OE av crro TfJV cpuAa~'l. aOElae. KOI A~~Ile.Elaaywy~ aTTO TO -E~WTEPIKO. fJ orrolo ro EyypacpEI aro UAIKO TfJC. ([3) LE TTEpITTTWaEle.1EUafJC. IJtpoc. «n rrpoaOlopisOVTaJ ceerspou 01 YEVIKtC. OE YEVVOTOJ rrpo[3A'llJa wc. Ap9po 7: ME TO apSpo aUTO ETTI[3aAAETOI ot Ko9E KpaTOC. TOU ap9pou 9 TOU npWTOKoAAou. TTAfJaJtaTEpEC. olE9vwv auvaAAaywv rrou txouv we. TIC. H urroxptwall aUT~. cure ErropKwc. 'l Elaaywy~ 1J'l ~EITOUP~OOVTWV orrxcov. 2168:1993. IJE oxorro ovayvwpla'lC. TWV Evorrxcov LlUVOIJEWV. Elaaywy~c. OTTOU EVOEiKVUTOJ KaJ EivaJ ECPIKTO. TTupo[3oAa oTTAa 9EWPOUVTOJ orrxc. aTIC.AEITOupYla .. E~aywYI1e. Ap9pa 9 Kal 10: LTC ap9paauTa TTpo[3AErrovTOJ acpEvoc. TTEplAalJ[3ovouv (a) TIe. OTTOU EVOEIKVUTaJ KaJ Eival ECPIKTO. TUXOV XWpEe. 3. 11 OIOIJETOKOIJIOI1e.xop~yrlOIl KaJ QVOKA'la'l OOEIWV. 01 rrAIlPocpopiEe. KaTOaKEUaaTwv KOI sprroocov KOI op9pou 20. 18. OlaTO~EIC. laxuouaEC. aUTte. Kal TTupOlJaXIKO.. Eoacp'o E' rou v. TTOU ErrapKWe. UTT'lPEafEC. TWV OlaTa~EWV TWV ap9pwv 2.

I") ola[3i[3aarj TTAI")pO<pOPIWV aX£TlKO IJ£ Trj OlaK~VI")Ol") TWV orrA~v KOI I") aUIJIJETOX~ ot rroovpcuucrc EKTToiowal")e. TO rrcpov LXEOIO NOIJOU. KOI TWV rpuov npWTOKOAAwv.. roue. KOI OEV ccopo IJOVO OTO TTpoaWTTo TOU OpdaTI") rrou EVTdoaETOI we. TOU v. Ap9pa 12 . LUIJ[3aalle. ME [3darj TO rrcpcrrcvco. aTTOITI")a£I~ TOU npWTOKOAAou.6TIAwv. [3EATlwVETal 11 olaTurrwal") we. I") orrolc yivETOIIJ£ TO TTPWTO dp9po TOU TTEPIAalJ[3dvEI aKOIJI") TO aKoAou9a dp9pa: Ap9po (5EUn:pO aUTO TTEplAalJ[3dvovTOI rportorromcac TOU nOIVIKOU KWOIKO. 2168/1993 KOI TI")e. KaTaYYEAiEe. nOAITEiae. aTO dp9po 187 nK OIEUKPIViSETOI OTI 0 oxorroc TEAEal")e. EVEPYOU rrcpcxoxouanon. KOI olaKiVIlarje. 01 coopouv ore dp9pa 187 (£YKAIlIJOTIK~ opvcvcoon). crro TI")V TTAwpd Tile. Km we. rrpoc TO rrcpov OEV urrdpXEI aXETIK~ [3ouAI")Ol") EV04JEI TI")e. LTO dp9po orrolec fho OUYKEKpIIJEVa. rrpoc Tie. Ap9po 15: LTO dp9po aUTO KOI IJE oxorro TI")VrrpoAIl4Jrj Kal KOTOrroAtIJIlOl") TI")e. TTPO~£I~ KAoTT~~.. TOU dp9pou 88 TOU EV Aoyw vouou. TIJIllJdTWV KOI ouorcnxcov TOUe. TIe.OlOKivnanr 'f 'f.cpIAoao<piae. Tie. rrpd~EIe. rporrorromcac KArr. TO KpdTrj IJEpl") rrou OEV TO tXOUV ~Ol") KdvEI. rrupopoxcov orrAwv. rrspcv TI")e. KUpWarje. TOU npWTOKOAAou rrou cvccepovrm OTI")V urrovpcen TOU.. TTapdvOIJI")e. m9aVEe. yAwaaEe.l0TIKWV opvcvocscov. TI")e. KOTorroAtIJI")al") KOI E~dAEI4Jrj Trje. aU~KEKpIIJtVEe. Ap9pa 16-21: Ta dp9pa cure rrEplEXoUV Tie. TWV Kal w~ TTpO~ TO a~J.-\\ ~poAaj. Via TI")V ErraU~I")arj Trje. rrapaypdcpou 1 TOU dp9pou 5 Tile.01 TTpOOTT09ta£I~ TTOU 9tT£I I") £AAI")VIK~ VOIJ09Eaia Via ~I")V KoraaKEUI") TWV OTTAwv KOI I") TTOIVIKorroil")al") oAwv TWV rrpd~EWV rrou aXETIS?Vrai IJE TIe.Jf3ovovTai OTTAwv. E~ETdsouv TO EVO£XOIJEVO va K091Epwaouv ouornpc V'O Til pu9IJlal") TWV opaarrjplOT~TWV IJEaITEiae. I") rrcpoxn TTA1lP0<p0PIWV ~ UAIKWV IJEOWV IJE oxorro va 0lEUKOAuv9Ei ~ va urro[30l")9rj9Ef TO EPYO rwv EYKAIlI.rno rrcvio. 3386/2006 xcn TTPOOTi9EVTOIEKEivEe.JEe. rrpoc TO arjIJEia cure I") EAAI")VIK~ VOIJ09Eaio KpivETOI ErrapK~e.) Kal 323A (eurroplc ov9pwrrwv). Tie. KOTOOKEU~e.1£io O. Erria'll-. EVW rrpo[3AETfETOI Erriol")e. IJEAoe. opydvwal")e. EYKAIllJaT1KEe.J£raTpOTT~~ ~ TTOpOVOIJI")e. Tie. TI")V E~traal") TOU EVO£XOIJ£vou curou. 187 A (rpOIJOKpOTIKte. avacpEp91")KE ~Ol") EKTEVWe. O~IOTTOIVI")rrpd~Il. KOI rrUpOlJaXIKWV. TWV Opaarl")ploT~TWV-EI(JavwytwvKal£lJn6pwvrrupo[3oAw-v . LUI. orro». KOTOaKW~e. KaT' E<paplJoYrl Tile.. opaaTI")pIOTI")TEe. oovcvcoonc. oxorroc Trje. TTapa[3aaEIe. «cxoupvnucnov elvrn KOIVOe.. opvcvcocnc. IJ£ ra oAAa KPOTrj. ... OTI")V rrpoAI")4JI"). OlalJOpcpWVETOI we. KoAurrTOUV rrA~pwe.l[3aarje. OIOTd~EIe.UTO. KOI oiaKivI")arje. Erricqc.. n~TTpOe. TEAIKEe. rreptrrnoonc (ii) ([3) TOU Eoa<piou (0) Tile. TEAo<. j. IKaVOTI")rae.14: M£ TO op9pa aUTO Em[3oAAETOI ora KPOTI") IJEpl") I") urroxptwarj auvEPvaaiae. aU~IlIJEv'1 TTOIV~ vro exelvouc TfOU 0lEU9uvouv TIe.L. rruoosoxcov orrxcov.. rrou OIETTEITO N. TIJI")IJOTWV KOI ouorcnxov TOU~ KOI rrupOIJOXIKWV. TTapdvOIJI")e. IJlae. LTO iOlo dp9po TT£p1AalJf3avETal aKolJIl EIOIK~ pu91JIall Via Til 0rlIJEuall.

(V) Kcropvelrm rJ oldTO~'1 TI"]e. TrJe. jJ£ TOUTOXPOVrJ T~PI"]OI"] TrJe. rrpoocvu». opx~e. rrpoc TrJV OTTOKA£IOTIKOTI"]TO~ jJrJ TrJe. rJ cvceopc TI"]e. TTOp. Ga TTptTT£1 va £llTw8£i OTI fj£XPI onuepc nucopcircn fjOVO 11 surroplo Via acpaip£orJ oPvavwv. «n TI"]e. rrsorovoicxev OTOIXEiwv ~ xp'l~aTOoIKovO~IKWV ~towv) IJE T'lV TtAEO'l OUYKEKPI~£VWV rpouoxpcnscov EVEPVEIWV.O£ OPIOjJtvO uovo aTT6 TO KaTOxupwjJtvo OTO LUVTOVfjO KOI TI"]V ELLlA OIKOIWjJora Ol"]jJlouPV£i OUVXUOrJ we. 2.. we.. oAAo KOI dAAwv OI£SVWV oUjJ!3oo£wv lTOU «rroxupccvouv olKOIwjJaTo. 01 TTEPITTTWOEIe. OTi TO cvcqxpouevc OE aUT~ EVKA~jJaTO TEAouVTOI jJE OKolT6 TI"]V TtAEOI"] TWV EVKAl"]jJaTwv TrJe. 4 (OTO E~~e. rrcpcrrourrrj OT'lV rrcp. L£ O. TrJV EjJTTOpio V'O TrJV coclocon 10TWV «n 0XI fjOVOV 0PVovwv. TOU SUfjaTOe. OAEe. To apSpo 323A nK OIEUPUV£TOI V'O va TT£PIAo!3£1 acpEvoc.· Iho OUVKEKpljJ£va: (0) TPOlTOlTOIEiral rJ olora~rJ TrJC. (0) Kcrcpvetrc: I"] oldra~rJ TrJe. XPrJjJoTOOOTIlOIle. orr Via T~V OTOI~EI09£T'l0~ TOU aOIK~~aTOe. . 1. KOI coerepou TrJV eurroplc TTOUViV£TOI jJE OKOTT6 £KjJ£TOAAEUOI"]e. Y'O T'1V KOTaoTOA~ TrJe.£V A6vw pUSfjIOI"]e. T'le.. 6. TOU KOIVOU TTOIVIKOU vouou O£ Ko8£ TT£piTTTWOI"]. rrcp.. ETTlTTAtOV. ELM. rrcp. OX£TIK~e. UlTO EupEia evvoro ~pa~'le._IW~v ~ aTTaplSjJoujJEVWV OTI"]V lTPWTrJ rrcpcvpctpo EVKArJjJOTWV EivOI OKOlTOe. ovaAOVIKOTl"]rae.TOU dpSpou 187 nK . rrcp. ouAAoy~e. nopoAAI"]Aa ViVOVTOI KOI aAAEe. TTOU £iXE Ol"]jJIOUPV~O£1 afjcploI3I"]T~O£Ie.. 6. fj£OW Tile. (TTapox~e. TPOTTOTTOirJol"]e. XPrJ~OTOOOTrJO'1e. Ka8we. 3034/2002. olora~rJe.TI o~opa TrJV TUTTOTTOirJOrJ ile. aVTlKa8iOTaTai 'l Aav8aoIJ£v'l xrn VO~OTEXVIKd aTUX~e.a TO O~IOTTOIVO TrJe. 5). 1999 lTOU KUpw81lKE jJE ro ap8po TTPWro TOU OVWTtpW vouou. 0PVOVWOEIe. 8. TOU LUVTOVjJOTOe. 4 OUTOU. TO TEAEUTaia KaAuTTTOvral crro TI"]V EUpUTEPI"] cvvoic TWV «rtcprouotcxcov OTOIXEiwv». UTT£PIOXUOUV TI"]e. T'le. (13) TPOlTOlTOIEiral rJ oldra~1"] TI"]e. TOU troue. oPVavw0'le. lTOU OVOcptPETOI OTI"]V TpOIJOKpOTlK~OpvaVwo'l. TTOpOx~e. lTPOOlT08EO'l '1 OUVOE0'l T'le. TTpOC. 7 (OTO E~~e. emuspouc !3EATlwoEIC. rrpoooclcc KOTa TOU Ol"]jJoKpaTIKou rroxrreuucroc crro TrJ ouojJ£v~ jJ£ToX£ipIOI"] TWV TpO~OKPOTIKWV lTpa~£wv. Tpo~OKpa. WOTE va KaAulTTOVral TTA~pwe. 9 (OTO £~~e. 'l ~E~OVW~£vou TPO~OKP(lr'l OEV Ti8ETai Ka~OIOVO'lTTOTE rporro we. lTpd~rJe. K08we. rrcvrtoc. ~E ~Ia aVaAUTlKOTEPrJ lTEplypacp~ TWV KEcpaAaiwv lTOU jJTTOPOUV va crrorexeoouv OVTIKEijJEVO T'1e. lTOU ovo<ptPOVTOI OT'lV rrcp. oPvaVWOI"]e. 7)..TlK'le. Ko8E EIOOUe. 01 OlaTO~£Ie. EVW xcrupveirm rJ EIOIK~ lTpol3AE4J1"] v. TOU O£ £TTOIT£ia. 3) TOU op8pou. 1 TOU dp8pou 1 TOU v. xp'1~aTOOOT'lO'1e. LlIE8voue.. KaSWe. TTpOKEI~£VOU va KaTaon:i oacp£e. v£vov6e.coorc. TTOU OTTOOKOlTOUV JJOVO OTI"]V T£AEOrJ TTAl"]jJjJEAl"]jJOTWV. TI"]e.£cpopjJov~e. 1 TOU dp8pou 1 TrJe. WOT£ rJ TTOpOTTOfjTT~ oro op8po 187 nK vo coopc TTAtOV TrJV ovoPISjJl"]jJ£VIl TTOp. WOTE va EivOI ompte. H lTEpilTTWOIl Tile. TI"]e. TTOp. £~wSI"]O~e. rrcp.EVW lTP0!3AtTTETOI ElTiol"]e. Lu~1300'1e. «UAIKWV jJtoWV». xp'l~aTOO~T'10'le. oumwowv lTAIlPOCPOPlwv V'O TrJV OIEUKOAuvorJ ~ ulToI30~81l0'l Tne. ~ olaXEipIO'le. KOI 0XI KOSE jJEjJovwjJ£voujJtAoue. (e) TPOTTOlTOI£iTOI I"] olora~1"] TI"]e. .vc ~a1T-ooocpqvlaeEL6T1o OKOnO~JtA£O"qC. rpouoxponxcov lTPO~EWV OlTO TpOjJOKpOTIK~ opvcvtoon ~ jJEjJOVWjJtvo TPOjJOKpOTI"] olOXWpiSETOI crro TI"]V urroxorrrn olaTO~rJ TrJe. lTOpOX~C.. TrJV KoAu4J1"] TTPO~£WV 01 orroiec T£AouVTOI V'O acpaip£ol"] ~OTWV. rrnp. OTO ouvoxo TOUe. jJEIWjJtVrJ lTOIV~ Via TIe. TtAEolle. o£v olKaloAov£iTOI rJ £~aip£ol"] TWV lTpd~£wv £OxaTI"]e. curroplcc avSpWTTWV Via TI"]V £KfjEraAAEUOI"] TWV cooocov T .L--\ 1 ~TO dp9po 187 A nK aVTIKa9iorarai 'l rrop. TPOIJOKpOTioe.KOT' ovoAoVio TI"]e. KOTel TPOTTO. T£Aoe. EioTTpa~'1e.

«rrccrconc. aVIlAiKwv rl cropov suerrkpopcov ornv OIKOVOJ.aj'KooiKOla.JOU Tile..1ara eprroplcc KOI ro 8ujJaTa rrcpcvounc OloKIVllolle. AVTi8na. 000 KOI aTTO Hl 2::UjJ~OOIl TOU 2::uj.K.JWOIl Tile. cvsocomov Kar TWV TTpaKTIKwv TTOU cxoxouaouv 01 EJ.JEToAAwOIl TOU crouou.Ja aOrlJ.K.J£Iw9EI OTI urro TO laxuov Ka9EaTW~ 11 TTpa~1l OEV J. 386 ETT.).K.Jcpwva JJE rc OPIsoJ. XPIlJ.1la OEIPO aTT6 TPOTTO~OlrlOEIe.JETil OIKaroAoyia TIl~ aV£XEla~ rl TIl~ J. rrcpc rnv aVIloUXIlTlKrl E~orrAworl TOU~. TEAouJ.JEVIKO Kal OTa UTTOKEIJ.JIKrl~wcpEAEla~ J.JTTopia~. qmopiae. 3~86/2005 "Eiooooc. EVW 11 ETTalTEia OE ouvrorc EVOXrl.JE oxorro rnv EvoUVOJ.JEvav aTIJ. TOUe.J£vll. crro rnv EIOIKrl EpyaTIKrl VOI. B' T..0TTWe..Jwpouvral-oEoAAa-Eupwrr. rl lIJUX1Krl<. Tile.J. 6). Ap9po TETapTO LTO TEmpTO cpsoo vivovrcn j. aAAo xwpi~ va sllTEiral OTTOIOOrlTTOTE aVToAAaYJ. a~i~£1 va a'lJ. 3064/2002 (<t>EK A 248)".JIKrlEKJ.JETTapOXrl UTTIlPEaJWV Kar rno aUYKEKpIJ.JaTa TWV EYKAIlJ. OTO N. WOTE (a) va TTpol3AtTTETar TTAEOVPIlTa OTI 11 apwYrl ara 8uJ.JOTWV rl oAAIl~ OlKOVOJ. ii) 2::ra aVTIKEIJ. aXETIKcl op8pa 225-4-1 TOU faAA.JE aVToAAaYJ. Tile. «YIa rn rporrorrolnon olacpopwv olaTo~Ewv J. or.JEVIKOOTOIXEia TOU op8pou 409 n . Ap9po TpiTO ME TO op8po aUT6 vlvovrct 01 avaYKai£~ TPOTTOTTOlrlOEle.. rl A6yw Tile.K .JaTlKrle. E~ arTiae. TTPoI3AIlJ.Kar orcv Eivar E~apTIlJ.Ja rl J. 323A.JoOUVIl~.J~aall.1~OUAiou Tile.Ja 233/2003 'Tlpocrcoic «n apwYrl ora 8uJ.JwPIlTE~. n.JEXPIonpcoo EJ.2::oKKouAa 2007.V. ct>i). TOUe.JEVE~ aOlaKpiTw~ OE l3opo~ OIKOVOJ. oEA. jJEra~ooTw.JETO rrcpov OXEOIO VOjJOU. EKO. OEA. OEA. 101le.K OIOTI: i) H ETTarTEia OE aUVlaTO cpvookr (11 sovcofc Eivar EVOXrl J. n. I3A.. va ouvepvcorouv J.OTTalTEiTOITOOO OTTO TO TTPWTO npWTOKOAAo TTOU KUPWVETOI J. 01 ovcorsoco TTpO~EIC. MIX MapvapiTfJr.JETIe. 349.JaVTIl~ rl OVEU a~ia~ (MTToupo TTOU).JETaAAEuoll TWV rrcpcvoutov aAAooaTTwv»). EIOIKO EVOXIKO..J£VOUva uTTax8Ei OUTE aTI~ OlarO~EJ~ TOU op8pou £~ 323 A n. 351 «n 351A TOU nOlVIKOU KwolKa.JisETar aUJ. aAAo Eivar TTapoKAllall rl rxsotc TTpO~ OTTOIOVOrlTTOTE OYVWOTO vro TTapOXrl oTTOlaaOrlTTOTE J. OIlAOOrl 11 XPrl01l E~avaYKaOTlKWV rl rrapaTTAavllTIKwv J. TTpOaWTTlKrle.JTTOPEi aVTIKEIJ.JoPCPrl~ EAEIlJ.Jara surropicc OE ouvcprcnn J. 01 TTpa~EI<. I3£AYIKo (I3A. ra orroio UTTOKUTTTOUV OTIl 130uAIl01l TWV urrorrkov.apxte.uv ~E ra 8uj. OTTWe.JIlOIle.. OUTE os EKEivE~ TOU ap8pou 409 n.JcpoTEpo~aprl oUJ.JEOWVxrn 11 EKJ. KOIVWVIKrle. OEV cveuploxovrm rc ~aarKo xapaKTIlPIOTlKO TIl~ EJ. uYEiae.j)JTWe. 159..J£va cuvrorc aJ. OpiSOVTOI OTO OEUTEPO TTPWTOKOAAO KOI (y) ~a TT~0I3AEcp8£1 p~Ta OTI 10 TTpOOWTTaTTOUXPElclSOVTOI rrpoorooic KOI apwYIl OUOETTOTEaTTEAauvovTar. olajJovrl KOI KOIVWVIKrl EVTa~1l UTTIlKOWV TplTWV xwpwv ornv . OTO TTPOEOPIKO oloraYJ.JE Til 130UAIl0rl TOUe..Kou nOIVIKOU KwolKa xrn 6-10 TOU f3EAYIKOU VOJ. KararroAtJ.TOU~ arr6 T'lV £rralT£ia. 1231).10IW80._rov_aMllm~q_TO . (~) va E~0j. aWJ.J08Eoia -..~oUT~ -"IJ. op8po 409 n. EupWTTIle.JTTOpOIvrc rnv OlKOVOJ. KOTa TO ap8po 12 TOU v.K. (ap8po 12 rrcp.JIKrl EKJJETaAAEUoll.JEva ara op8pa 648 ETT.IOU. TTOU pu8J. rl Tile. .J£yoAIl~ EVOEla~.JIKO EVOEWV EVIlAiKwv «n aVIlAiKwv Kal loiw~ ce l3opoe. AUyOUOTOU 2005.JaTlKrle.A.JOTWV TWV op8pwv 323.

o OUYKEKPll-ltvo. oIKOIOOUVIle.)}. OIKOIorroAITIKOUe. aVI9aVEVEi~. KOI loiwe. IlAIKIOe..b. 1 n.E9vIKOU Opvcvcoucvou EYKA~IJOTOe. KOTO TP?lTO. ElTEKTEivETOI 11 np08EaIJio nEpiaKE4JIle.b. Tile.. 25/002/2207) KOI OToA91lKE aTOV TOTE YlTOUPYO . LUI-lj3oolle. Y'O lTopaj3ioall 9EIJEAlwowv ov8pwlTIvwv OIKOIWlJaTWV.IKOIoauVIle. TOU n. lTOU 90 oloocpoAi~EI.M. KOI Tile. IJE TiTAo: «EAAaoa Ilpoaomon fJlKatWparwv rwv YUVatKWV KaJ KOP/TO/WV euparwv euttopku. UlTIlKOOU~ KPOTWV I-lEAwv TIl<.. Pu9IJisoVTOI OKOIJO TO C:IlT~lJaTa Xop~YIlolle. VOIJ08EOiae. o~ioe. a~I-IEIWOEIe. TIlV Tie. (ornv orrolc EKcppOSOVTOI rrpo~AIllJaTlalJoi KOI ororumovovrct aITlOa£le. TOU av8pwrrou. TO ap9po 12 rrcp. 4. . 01 OlTOiE~ tXOUV KaraaTEi avaVKaiE~ Aovw T'l~ EVaWI-lOTWa'l~ TOaO TOU lTPWTOU ooo KOI TOU OEIJrEPOU npWTOKOAAou. aAAooorrou<. 'Evwall<. EVW Via rqv evotoucrcoon TOU OEUTEPOU npWTOKOAAou alTOITEiTOI 11 ErrEKraall TWV OIOTO~EWV TOU V0I-l0U oe OTOI-lO rc orrolc EivOI 9uI-laTa oloKivIlalle.}}.TOUe.TOU_avtIIlu~£q_E0NIKH_EOJJf?QUI-IClA_T. KOI 0XI orrAwe. L(JI-I~OOlle. VOIJ08EOiEe. EupwrrO"'K~<. LUIJ~OOlle. npOIOO:£J(. TOUe. £AAIlVIK~e. 1J0e. 13 KOI 14 Tile. Tie. Tile. oe XPOVIKO OIOaTIllJo TO orrolo OEV E1TITptrrETOI va EivOI I-lIKpOTEPO TWV TPIWV IJIlVWV. (j3A. OIOIJOV~e. Kat ornv Arrocccn nAaiaJo 629/2002.. Bapaoj3iae. cvriororxe. KOTa TIlV EVVOIO TWV OPISOIJEVWV OTO ap9po 2 ({Tile. cpIAov9pWTTlKOUe. n. Bopaoj3ioe.. OKOIJIl KOI crcv TO EYKAIllJa OEV tXEI TO xapaKT~pa OUTE TOU «0IE9vIKOU OPYOVWlJtvou EYKA~IJOTOe.IE9voue. 01011 E~oacpoAisEI rrpoOrr09taEIe. OUI-II-I£TOX~e...O. n. orrwe. EVOPI-l0visETOI rrpoc TO ap8po 12. 8apoo{3fm. KOI TOU<. E~aAAou. ov9pwrrwv KOI lTPOOWlTO lTOU urr~p~ov OVTlKEilJEVO rrcpcvounc oloKivIlOlle. vvcoororromsnxcv OTOV Yrroupvo nIKoIOOUVIle. ME rnv EV Aoyw 9Eal-l08tTIloll 11 EAAIlVIK~ VOIJ09EOia EVOPlJoviC:ETOI KOI rrpoc TO 0Pls0I-IEVO aTO ap8po 13 Tile. £~OTOI-IIKEUIJEVOKOI ovaAoyo 1-1£ OVOYKEe. oAAa KOI TWV H. OIKOIWl-laTOe.b. etaEI~ . Tile. . Tile.. 12 louviou 2007.TOU £TTOVOTTaTPIOIJOUTOUe. Epyooioe.K.. EVW auyxpovwe.. Via HJV evotoucnoon TOU lTPWTOU npWTOKOAAou alTOITEiTOI ElTEKraall TWV laxuouawv pu81-liaEWV Via TO 8UI-laTO £I-lrropia~ KOI aTOU<. urrooEIKVUETaI roco IJE rnv 'EK9EOll Tile. ~ Tile.68 KOI 170). ElTiOlle.OTIl OiKIl KOTa TOU (TWV) UlTOITIOU ~-WV). rrpoourrrtov.EAA'lVIK~ ETTlKpOT£la". EupWlTa·"K~e. KOI TWV npWTOKOAAwv OUT~e. aOElae..IE9vwv 0PyovlaIJWV..K. 166. sllTEiTOI 11 rporrotrolnon TWV 0XETIKWV OIOTO~EWV Tile. lTOU OllIJOaJEu91lKE aTle. . . 'llTPO~'l OpiSETOI aTO npWTOKOAAo aUTO. rrOIVIK~e. TWV HVWIJEVWV E9vwv KOTa TOU . OTIl x~po yoe. 'Evwalle.A.. I-IETOvoaTwv C:TOUe. VOIJ09Eaioe.TOIJEIe. KOI ovaKAIlOlle.. IJE rnv orrooroxn a' OUTOV oVTioTOIXOU Eyypacpou. OUTE TOU EyKA~IJOTO~ lTOU rrpo~AErrETOI OTO ap9po 187 rrcp. LUIJj3oolle. IJETOVOOTWV KOI AO1-1 j3avovTol ElolKa I-ItTPO Y'O TOUe.IKAIOMATA TOY AN8POnOY vro TO tTIl 2006 KOI 2007. Xop~YIlOlle. H 8toTTlall TWV OVWTtpW OIOTa~EWV TEAEi or cvcvxcic ouvcomon I-lE TO aE~aal-lO Kal TIlV rrpocrooio Tile. Apvnorfcc. OlTOTEAEi rrcvro aiTIlIJO ... KOI auvTEAEI OTIl aUYKAlall Tile.6 KOI 7 Tile.. OVIlAiKoue.b. E~oacpoAisoVTOI TO OIKOIWI-I0TO TWV ~vIlAIKwv 9u~aTWV eurroplcc OV9PWTTWV ~ rrcpcvounc OIOKiv~Olle.). KOI TWV M. aAAwv xwPWV Tile. Via OUaJoaTIK~ crrovoun Tile. ME TO 1010 ap9po E~oocpoAisETOI rrpoorcotc KOI lTOptXETOI opwy~ ore 9UIJaTO TWV TTlO rrcvco EYKAIlIJOTWV.. 1. OTO 9uIJaTa EIJTTOpioe. 000 KOI IJE TIe.b. Flio aUVKEKpll-ltva. ETTI~oAAETOI VIO Aovoue... avovEwalle.O. 01 OlTOiEe.A l . EV YEVEI OIO~IWOll~ TOUe. ue cxotto Tf] aE:~OUaAIKf] E:Kp£TaAAE:uaf]» (AI Index EUR. rrpoc TIe.KmTIc. Tile.

rrou txouv «rmotel 9UfJaTa EfJTTOpia~ av9pwrrwv. TtAo~.. EVaWIJOTWal") KATT. waTE va EiVaI rrxeov aacp£~ 6T1 aE aUT6v OEV urropouv va TTEplAalJ(3ovovTOI TO 9uIJaTO rwv lTpO~EWV aTl~ orrolsc cvctpspovrtn TO ouo npwT6KoAAa. TWV oosocov 10SA.AN. «n apwy~e. LUIJ(3aalle.lTl"]... aP1J601E~ blEU9uvaEI~ AMooarrwv TOU Yrroupvelou EaWTEplKWV vrc cvsocomonxouc A6youe. Bapao(3iae. bIKovolJiae..A. KaT' avaAoyia TTpOe..JlTTO LTO rrsurrro op9po EXOUV EVTax9Ei 01 avaYKaiE~ rporrorromcuc TOU KwolKa nOIVIK~~ bIKovolJiac. E~arTia~ TWV 9pl")aKEUTlKWV TTETTor9~aEWV ~ TWV E9iIJWV ~ TWV 9EaIJWV TI")~ xwpae. (orro».K.171 Kal 200.. ME TO rrEIJTTTO op9po cvnxcelorcvrcn errlonc. rrpoaraaiae.Ylg .. aauv60EUTOUe.Luvqy6POLJ. Ap9po [KTO ME ro £KTO op9po aVTlKa9iaTaTOI 11 rrupcvpcqioc 5 TOU op9pou nOAITIK~e. (orru». w~ UrroXPEwal") KOI IJE TO op9po 26 Tile.. TO EKTOop9po TOUv.11 OIOTO~I")TOU op9pou 82 TTOUceooc TOV KaToAoyo TWV aVEm9ulJI")TwV aAAooaTTwv. H rrcpouoc pu91Jlal") Ka9lopuETOI. 6TI 11 cvnpcnomon TOU EvA6yw sllT~lJarO~. EirE OEV EVOEiKVUTOr va crrcvcororpioaouv. aXErlKO Kal 12 Kal 16 rl")~ LUfJ(3aal")~ TI")~ Bapaol3ia~. orcv curol EiTE OEV urropouv va errcvorrcroroeouv. waTE rnv oOEla olaIJOV~e. rrou Eival KaraXWpl")lJtvol aTOV E. Touro onpclver. D9. I")rrapox~. TOUe.U. EVW rporrorroietrm ETTial")e.rrou Em(3oAAouv TI")V EKrr6pVEUal") ~ TI") orarr6IJrrEUall ~ rnv rrEpr9wpiorroillall TWV aVIlAiKwv 9UIJOTWV curtov TWV rrpO~EWV KArr. (8A. nlO aUYKEKpIIJEVa. v~a~yiVQlJ.IO. 0IEUPUv6IJEVEe. IJEXPI a~IJEpa.). A6yw aVTrKErIJEVIK~e. 3625/07). Tile. Ap9po lTtJ. 173 KwolKa . 1534 Kar 1592 A K. IJE ouvcrrac va IJIlv Eival rrcvrort iOla 11 TTOIVIK~cvrucrcomon TWV aAAooarrwv 9UIJOTWV olaKivI")al")~ rrpootcrrtov. va Til OIKalOUVTOI 6Aa TO 9uIJara TWV rrpo~Ewv TTOUrrEplYPoCPOVTOI oro OUO npwT6KoAAa.'-\( 4lUXOaWl-larIK~ rou. 01 olaTo~EIe. vro av9pWmaTlKOUe. rcooporrfc.. Kal 226A rrcp.207 Kal loiw~ Tr~ 171 «n 207 TI")~ AlTloAoyrK~~ 'EK9Eal")~ TI")e. av~ArKou~ aAAooarroue. (aXET. Evarr6KElTOI aTIl OlaKpITIK~ EUXEpEla TWV Apxwv. urrcp TWV EVIlAiKwv 9UIJOTWV surropicc av9pwTTwV. fJtaw TOU apfJ60lou EraaYYEAta. waTE va EiVaI ECPIKT~urro TTpo01T09£aEI~ I") cvocroxn rrl~ rrOIVIK~~ oiw~I")~ yra TO 9UIJaTO EIJ1TOpia~ av9pwrrwv ~ olaKivI")al")~ uercvcorcovvio TI~ a~161ToIVE~ rrpO~EI~ TTOUtxouv TEAEa9Ei crro aUTO xwpi~ Til OIK~ TOU~ (3ouAIlall Kal E~ alTia~ TI")e.. Rap£lJ(3aoq IOJ) . OIOTr I") ernorpocn aTI") rrcrpioo TOU~ EYKUIJOVEI xivouvou. aouvalJiae.EV A6yw LUfJ(3aal")e. ElJrr6AEIJI") «rruorccn aTI") xwpa TI")~ Karaywy~~ TOU~). ea rrperrs: va avacpEp9Ei xapaKTIlPlaTlKO 6TI aTO rrapEA96v XPEIOOIIlKE 1l.{0_j:r<:Tcl ovrlororyo crrnucrc aAAooarrwv crro TIe. YEyov6~ rrou 0lllJ10upYEi avaacpoAEla olKaiou. 3386/2005.ro Oprs6fJEva ore op9pa 1532. eEarrisErar. A6youe.).. aTOUe. oro op9po aUT6 TTpo(3AErrETal apX1Ko 11 rporrorrolnon TOU op9pou 59 KwolKa nOIVIK~~ bIKovolJia~. Ka9w~ KaJ TI~ al")fJElwaEI~ 146. 9UlJaTOrroil")a~~ TOU~. yra TI") aWlJaTrK~ ~ yra TI")V ljJUxrK~ TOU~ uvelc ~ yra TI")V KorvwvrK~ TOUe. LlIKOvolJiae. 1 TOU KwolKa nOIVIK~e. rporrorroietrm 11 OIOTa~I") TOU op9pou 44 TOU v.).

IaTO~ Kal TWV npWTOKOAAwv aUT~e.ITTAtKOVTOI0XI j..lO ap9po 9£aj. rrcp...IaTO~. Ta ap9pa 348A. Tile. 5 TOU v. olaTd~EIe.. TTpOaTi9ETal aTO cvurrepto op9po rropcvocoo. «n rrpoccopcc Via coxnon crncoono. olacp90poc. H laxuouaa.llKWV rrpootorrtov TTOUq.. v. TO ~aOlKO aVTIKEij. TO dp9po OVOOO TOU v.IOVO oc uTT09taEIe.. olacp90pac.ItTPO rrooorcotcc TWV ucoruotov KOI 11 aTToaTOA~ «n EYKaToaTOa~ TOU~ or XWPE~ TOU E~WT£pIKOU. EloIKon:pa. scoocov aTTO EYKAllj. 3666/2008 (aoIKIlI-IOTQ EVEPVIlTIKIlC. TOU TTap6vTOe. 3727/08.K.llKWV TTpoaWTTWV «rro TO ap9po 51 TOU v. aUI-II-IETOX~e.323A. VOj. TO ap9po 10 Tile..K.. ornv orrolc TTpO~AtTTETOI 11 E<papj. OEV TTEPIEA~cp9Ilaav aTIe. owpoooKiac.laTIKWv opvcvcooscov...llKa rrpocorrrc TTOU Ej.. vouiporrotnorp. aE vouuronoinon scoocov crro EYKAllj.ITTOPEi va XPllOlj..IaTOe.... 11 LUI-I~aOIl vro TIlV TTpOOTOoia TWV 0lKOVOiJ1KWV OUj. waTE va TTpo~A£cp9£i w~ j. aPIJOOIOT~TWV KOI aAAIlAETTlKaAuljJEwv iJEEIOIKtC.K.IaTa TWV £YKAllj.lo ME TO E~OOj. 0IlI-lIOUPVwvTOe..l09ETIl8EI Via TOUe..IE TO ap9po OEUTEPO TOU TTapOVTOe. 3251/2004 TTOUEloaVEI . Errlcnc. TO ap9po oEKaTo TOU.lEVa «~aarKa» aOIK~j. KUPoUj.K. aAAa Kal or OTTOIOO~TTOTE crro TO AEv0j.a l-IaKpO OEIPO ETTlI-IEPO~C.ICPEpOVTWVTWV EK. j. rpouoxpcricc Kal aAAEe. TO dp9po 33A TOU KW~IKa NOiJWV Via TO NapKWTlKa.. aUj..IETO ap9po 8 TOU v. KOI Tile.. j. pu9j.A.1iaEIe.. TTOU TTpo~AETTOUV ~Oll avaAuTIKo ololKIlTIKte. LUj. Ap9po EvaTo To ap9po aUTO m:pltXEI TpOTTOTTOI~aEIe.IaTOe.. Ap9po 6yl>oo ME TO ap9po aUTO TPOTTOTTOIEITOI al aUj. ~ opvcvtouevou EYKA~j..I~aall~ TWV HVWj.ITTEplAaj. UTTEp~oAIKa cupeic OlaTa~1l TOU ap9pou 51 TOU v. vrc I-I.lo9£TEITaJ 11 TTapOX~ OWpEaV VOj. 3560/2007 C:E ouvoucouo iJE TO ap9po OVooo TOU N.. OE EyKAI1iJaTIK~ 0PyoVWOIl. 3691/2008 j..ItTPWV rrpoorcotcc pcprupcov ETTi TWV EYKAllj.IEVWV E8vwv KaTa TOU ll.Iara.. 4 TOU EvAoyw VOj.». 3691/2008..IEVOU EYKA~j. KUpWOEIe.l~avoiJtvwv EKElVWV Tile.. opaaTIlPloTIlTEe..lEVO TOU ap9pou evcrou Eival 11 w9uVIl VOj..IEVIle. aVE~apT~Tw~ TOU av cure TEAouVTOI ~ 0XI aTO rrxoloto OlE9vIKOU opyaVWj. aVIlAiKouC.. UTTOXPEWVEI ornv Ka91tpwall aTToTEAEaj... 3226/2004. TOU v. 2928/2001. 3691/2008 «npoAlllJ.JTTAtKovTal aE ao~apa EYKA~j.laTIKte.lIKr)~ l3or)9Ela~ KaHl TIlV aaTlK~ KaJ KaHl Til TTOIVIK~ olaolKaaia ore 9Uj.. OTTWC.I~aalle.laTIKWV. rrpoccopovrp... ntpav Tr)e.E9vlKou Opvcvcousvou EyKA~j..X.lOTWV TWV op9pwv 323.. ~aall vro rnv £TTI~oA~ ololKIlTIKWV KUPWOEWV aE VOj. aAAa KOI TO cpapc 41 TOU v.'Ap9po tl3~oJ. KOI Tile. ovcxovixcov KOI aTToTpETTTIKWVKUPWOEWV aE ~apoe.IaTOe. 6 TOU ap9pou 187A n . EVKAI1l-1aTwv. opaaTIlPloTIlTEe.Ill tXEI 9Eaj. ~ ot TTpa~EIe.laTIKte.. OlaTa~EIe. 349 KOI 351A n.. oo~apo TTpo~A~lJaTa oUvxuOIle. XPllj. OIOTI aVTiaTOIXIl TTp6~AElJ. ~ETTAuj.ITTAIlPWVETaJ 11 rrcp 2 TOU OP9POU 9 K TOU N....Iara EVKAllj. op9pou.xp~j..lOU ornv avaolaTuTTwall Tile. 2803/2000 I-IE TOV OTTOIO EVOWl-laTw91lKE OTO oiKalO iJae.lOTTOl1l9Ei we... 1 n..IETIlV rporrorrolnon TWV ap9pwv 1 KaJ 3 rrcp. xcrc TO ap9po 187 rrcp. TOU ap9pou 2 rrcp.lll Kal KaTOOToA~ Tile... 3238 Kat 351 n.lOV~ TWV j.laTwV TTOU ovcecoovrcn or aUTO j..laTOOOTllalle. UTTO TI1V svvorc TOU op8pou 2 TIl~ LUj. 5..

'1 YEa OlaTO~'1 KavEI Aovo Via «rrpoourrrc TTOU EVEPVOUV EiTE crouucc EiTE W~ IJEA'1 opvcvou TOU VOIJIKOU rrpoourrrou KOI KOTEXOUV 0Iw9uVTlK~ SEall EVTO~ OUTOU IJE f)ao'1 E~ouaia EKTTpoawTT'1a~~ TOU ~ E~OUOIoooTIlall vrc Til AQ4J'1 crroqxicscov Via AovoplaaIJ6 TOU ~ Via T'1V aaK'1a'1 EAEVXou EVTO~ aUTOU». WOTE VO TTPOOOIOpiSETOI ETTapKW~ '1 1010T'1TO KOI '1 0XEo'1 IJE TO VOIJIKO TTpOOWTTO TOU CPUOIKOU TTPOOWTTOU.. TTapoTI O£ TToAAE~ TT£PITTTWO£I~ '1 XP'1lJaToOoTIloll TpOIJOKpaTIKwv opvcvcocscov aTT6 VOIJIKO rrpoccorro o£V £~UTT'1p£T£r OIKOVOtJIKE~" oAAo o~Aou £ioou~ (A. '1 £KOOXq TOU urrcpxovroc ap9pou 51 TOU v. 198 TOU LUIJf)ouAiou T'1~ EUPWTT'1~ Via T'1 Nouiporrolnon. T'1V AviXVEUa'1. Mdfou 2005.. npo~ xcrcpvnon TWV aAAIlAETTlKaAu4JEwv OUTWV KOI TTpO~ IJEPIK~ E~olJaAuVall TOU aXETIKOU TTEOiou. 3691/2008.ITTA£KOj.. TTOU avqK£1 UTTO TO laxuov Ka9£oTw~ aTO rrsolo pu9j. '1 olaTUlTwall TOU ap9pou 51 TOU v. 3691/2008 f)EAm. K. lo£oAoVIKE~ Q 9P'10KWTIKE~) £TTlOIW~£I~. napaAA'1Aa.a Aovcpmopo TOU~.X.~ TOU aUVKEKpIIJEVOU VOIJOU. lJo». EVW TTopaAA'1Aa.aTTO T'1 opaa'1 TOU orroiou E~apTaTOI '1 ETTI~oA~ TWV OIOIK'1TIKWV KUPWOEWV.llKOUrrpootorrou. £TT£IOq 9ET£1 w~ ope '1 a~IOlTOIV'1 TTpa~'1 va TTpaYIJOTOTTOI£iTOI «IJ£ aKoTT6 va rrporrrropics: TT£plouOIaK6 ocp£Ao~» OTO £j.Ila errnpeic va elvrn TO iOIO 0 opaaT'1~ T'1~ vourporroinonc eooocov aTT6 £VKAIlIJOTIKQ opaoT'1PI6TIlTa TTpO~ 6cp£Ao~ TOU VOj. cvrl Via rnv coprorn cvcoopo OE «rrpoocorrc rrou coxouv T'1 oloiK'10'1 ~ olaXElpisOVTOI uTT09EOEI~» TOU VOIJIKOU rrpootorrou..1la'1~ T600 TOU v.. ~TOI aTO ~£TTAuIJo xp~IJaTO~. f)EATlWVETaJ 11 olaTuTTwa'1 «n EIJTTAoUTis£Tal TO TTEPIEXOIJEVOKOI TWV ouo ap9pwv.iJVETOI KOTa TO TTp6TUTTO EKEiv'1~ TOU ap9pou 41 TOU v. IJE TO ETTOIJEVOap9po (ap9po o£KaTo) TOU rrcpovroc VOIJOU. 3251/2004. 3251/2004. OTO OTTOrO9a TTopaTTEj. 3251/2004. IJE TO ap9po OEKOTO TOU TTOpOVTO~ TTEPIopis£Tal TO TTEOio E<pOPIJOY~~ TOU ap9pou 51 TOU v. 6 T?U op9po~ 187 A .l£VO VOIJIKO TTPOOWlTO. OIOIK'1T1KE~ KUPWO£I~ 9a £lTI(3oAAoVTaI TTAEOV O£ Ko8E TT£piTTTWO'1 TTOU 01 a~loTToIV£~ TTpO~£I~ T'1~TTap.. OIWPUVETOI TO ap9po 41 TOU v. 6 TOU ap9pou 51 TOU P v. OKTWf)piou 2005 aX£TIKa IJE T'1V TTpoAIl4J'1 TIl~ XpqOllJolT_Qi'la'l~ TOU_XPQIJOTOTTlO"rWTlKQU_QLJqTqlJqTQ~ YlaTO_VQIJIIJQrr9il](J1] EOOOWV aTT6 EVKAIllJaTIKE~ OpaaT'1pIOT'1TE~ KOI T'1 XP'1tJaToooTIlOll TIl~ TpOIJOKPaTia~. EVW Ti9ETOI lTAEov W~ TTPOUTT09Ea'1 TO rrpoourrro TTOU KOTEX£I 01£u9uVTIKq 9Eall a£ j. n. EIOIKoTEpa. OTTW~ ETTlf)aAAEI TO ap9po 10 T'1~ LUIJf)aall~ UTT' 0PI9. rnv KaTaaXEa'1 «n T'1 ~~IJEua'1 Eooocov aTT6 EVKA'1lJaTIKE~ ~poaTIlPloTIlTE~ «n Via T'1 Xp'1lJaT006T'la'1 TIl~ Toouoxocncc T'1~ 16rJC. 3691/2008 Kpiv£TOI aV£lTapKq~. 3251/2004. ria TOV Aoyo aUTO TO sQT'1lJa 9a KaAuTTT£TaI aTO £~q~ aTTOKA£laTIKO aTT6 TO £UPUT£PO op9po 41 TOU v. 'ETm. 3691/2008 ere EVKA~lJaTO TTOU OTTOTEAouv TTpaVIJOTI aVTIKEilJEVO pu9IJla. aAAa KOI TO ap9po 39 T'1~ OOllvia~ 2005/60/EH TOU EupwTTarKOU Korvojsouxiou KOI TOU LUIJf)ouAiou T'1~ 26rJC. 3691/2008 ooo «n TOU N. 'ETOI. VOtJIKO~ TTPOOW~O~ T£AEa9'1Kav «IJEOW q TTPO~ ocp£Ao~ Q vro AoyaplaC: crro cpuOIK6 TTp60WTTO TTOU KaTEX£1 olw8uVTIK'1 8£0'1 £VTO~ OUTOU '1 .ITT£1 '1TO «n '1 rrcp.'l~ TIlv EIOIK~ Eu8uvIl TWV VOIJIKWV TTpOaWTTWV vro rc KaKOUpY~IJaTa TOU ap9pou A 187 TTOU TEAoUVTOI v. q '1 EAA£I4J'1 £TToTTT£ia~ q £AEVXou crro Eva TETOIO TTPOOWTTO va KaTEaT'10£ OUVOTq T'1V TEA£o'1 aTT6 l£papXIKa KOTWT£PO OTEA£xo~ TIl~ tv Aovw TTpa~Il~· Ka8600v acpopa ornv XPlllJaToo6T'1a'1 TIl~ TpOIJOKPaTia~.. wan: va TTpof)AETTEI «n rnv OIOIKIlTIK~ w9(JVIl VOIJIKWV rrooourrrcov TTOUEIJTTAEKovral aT'1 AEITouPvia KaJ T'1 opaa'1 EVKA'1IJOTIKWV 0PVOVWOEWV.

~loIKIlTIK~e. TO EKTE9£VTOavwT£pw aXETIKa IJE TO ap9po EvaTO TOU VOIJou). KOI rnv OIOIKIlTlK~ w8uvIl VOIJIKWV rrpoocorrcov TTOU EIJrrAEKOVTOI ern AEITOupyia «n Til opaallEYKAlllJaTIKWv opvcvicoecov.0005. TtAo~.000 EUpW. OUTE~ Ko8iaTOVTOI KOIVt~ Y'O TO KoAUTTTOIJEVOcrro TI~ EV Aoyw OlaTa~EI~ EYKA~IJaTa (~ErrAuIJa. ~ £Atyxou svoc TETOIOU rrpootorrou. KaTa rrporlpnon IJ£AIl oloaKTIKou rrpOaWTTlKOU rrcvemcrruncxcov lopUIJaTWV.Ptftfppu8plcr~Too6p8pou51rou-v. spvo aTO orrolo 9a aUI-IIJET£XOUV OUO EIOIKOi ETTlaT~iJOVE~. ~laoIKaaia~).-369112008(~A. KaT' EcpaPIJOY~ TOU ap9pou 28 rrap.000. Ap9po ~tKaTo O£KOTO TOU rrcpovroc VOIJOU. Ka86aov ocpopa aTI~ rrpof3A£rroj. Tcuroypovc cqxnpclrcn crro TO ap8po 51 TOU v. yiVOVTOI ~EATlwaEI~ w~ rrpoc TIlV olaolKaaia ETTI~oA~~ TWV xupcooecov.J£v£~ OIOIKIlTlKt~ KUpWa£I~. 1 TIl~ LUIJ~aall~. 11 urroXP£wall auvTa~ll~ crro apIJoola urrnpeolc TIl~ EAAIlVIK~~ AaTUVoIJia~ aVaAUTlK~~ ET~OIa~ £K9Eall~ aXETIKa IJE rnv xcrcorccn TOU opyaVWIJEVOU EYKA~IJaTO~ ornv EAAaoa. napaAAIlAa. OIWKPIViSETOI OTI KAIlTEUOVTOI 01 VOIJliJOI cxrrpoourrrou TWV VOIJIKWV rrpootornov KOI viverm PIlT~ cvceopc one olaTa~EI~ TWV rrcpuvpcqnov 1 KOI 2 TaU ap8pou 6 TOU v. waTE va rrpo~A£rrEI Ap9po £v~tKaTo ME TO ap9po aUTO rrpo~AErrETal. LTO ap8po 3251/2004. 3691/2008 11 urroXPEwall TTpoaaU~lla~~ TOU rrpocrfpou KaTa TO rrpoxuipcv ocpEAo~. EYKAIlIJOTIK~ opvcvuxrn KOI TpOIJOKPOTlKt~ rrpa~EI~).Ill srrorrrstc. aV£~apT~TW~ OIlAoo~ TIl~ urrap~ll~ aKOrrOU rrcoorroorouou OrrOIOUO~TTOT£o<pEAou~ urrep TOU VOIJIKOUrrpOaWTTOU.~tKaTo TpiTO LTO owo£KaTO «n oro O£KOTO TpiTO ap9po rrpocoropkovtrn orcrumovovrcn npWTOKOAAwv. EVW TO rrxoloro TOU ETTI~aAAoIJEVOU rrpoortpou aTI~ ~apUTEpE~ rrEpITTTWaEI~ au~aV£TOI oc 50. ·OTaTd~ii~ot-avTlaTblXiE(PCt~V·. TWV VOIJIKWV . £vap~ll~ rc onuclo orrou TIl~ LUIJ~aall~ Kal TWV TIl~ laxuoc. Ap9pa ~w~tKaTo . OIWPUVETOI TO ap8po 41 TOU v. ETTlcpuAa~EIe. pu9IJicrEWV. 2690/1999 (KwoIKae. TO orroio urropsi va EivOI KOI IJIlOEVIKO. ~EATIWVETOI 11 olaTurrwall KOI EIJrrAoUTisETal TO rrEplEXOIJEVO Tile. «rrc rnv KUpwall KaeW~ Kal 0 xpovoe.xcreornocv OUVaT£~ crro tAA£llJ.. Ka9w~ KOI 0 ElaaYYEA£a~ vrc Til oiW~1l TOU oPyaVWIJEVOU EYKA~IJaTOe.

01 vnov=ror ErnTEPIKnN.lI.PArKO r OIKONOMIKnN \lrrt0--r. AnOKENTPnrHr KAI HJ\Ef.PONIKHr .IAK\ BEPNH I I.::ENOriANNAKOnOYJ\OY .BENIZEJ\~r ~\ EPrArlAr KAI KAI KOINONIKHr r<l>AJ\ Hr vrEIAr KAI KOINnNIKHr AJ\AHAErrYHr \~ A.nAnAKnNrTANTINOY E0NIKHr AMVNAr E.nAnANllPEOY llIKAlorVNHr. llIA<PANEIAr KAI AN0POmNnN lllKAlnMATnN E::OTEPIKON r.J\OBEPllOr /--I~ M.

UAE<. ao<paAEla<.TWV IJEAWV TOU<. KI3') rc TTpol3AmOIJEVa OTIC. KOla OIKaOTIKWV AmouPVWv. 10') TTPOKArJOrJ vcucvlou (ap8po 277). IS') olOTapa~1l TrJ<. K') TO TTpol3AmOIJEVa ore ap8pa 161. KAIlPOVOlJla<.168. KOI aME<. TTAOiwv KOI aEpOOKa<pWV). EVWVETOI IJE aMov Via va olaTTpa~EI KaKouPVIlIJa (ouppopic).lO Ka. crro TI<." 2. xwpa<. (ap8po 272). I') EKPrJ~1l (ap8po 270). EAEu8Epia<. XIlj. TTpO<. H IJrJ T£A£01l OTTOIOUO~TTOTEcrro rc ElTIOIWKOIJEVa EVKMIJOTa TWV rrcpcvpuqxov 1 KOI 3 ouviorc EAa<ppuvTIK~ rrcptorcon. 310 (!3apla OWIJOTIK~ !3M!3Il) .OE 00011). oxeomornrcc ~ TIl<.174. v08wOIl). TTpaTTOIJEVIl crro rpic ~ nepiocorspc rrpoourrrc rrou Eixav OUVKpOT~OEI ~ Evrax8Ei OE opcoc Via olapK~ opaorJ TTpO<.. 13') !3apla oWlJaTIK~ 13M 13 11 (ap8po 310). TTpaVIJOlOVVWIJOVWV KOI OIEPIJIlV£WV ~ IJE owpoooKia TWV louov TTPOOWTTWV ETTIXEIPEi va 1J00mWOEI TIlV aTTOKaAUljJrJ ~ oiW~1l KOI TllJwpia TWV TTpa~EWV TIl<.). EKPIlKTIKEC. 339 (aTToTTMvll0rJ TTOIOIWV). E~uTTIlP£TIlOIl TWV OKOTTWV TrJ<. EKPIlKTIKWV UAWV KOI rrpoorootcc crro uAIKa TTOU EKTTEIJTTOUVETTI!3Aa!3Ei<. Orroioc. TOUTO.llall 8EIJaTWV TTOU coopouv oTTAa. VEvET~OIa<. 291 (oIOlapa~rJ TrJ<..180.VOIJOU<. 386A (aTTaTrJ IJE UTTOAOVIOT~). EK KEPOooKoTTia<. TllJWPEiTOI IJE <puMKIOrJ TouMXIOTOV t~1 IJrJvwv. 380 (ArJOTEia). KAorr~<. TEAEi Eva ~ rrcoiccorspc aTT6 rc rrcccxcno EVKA~j. 0XETlK£C. TTP0rJVOUIJEVIl<. 162. OTrJV orrolc n:At08rJKav. 242 (ljJEUO~<. UAE<.164. 404 (TOKOVAU<pia). lJapTUpWV.JTTOpia). ao<paAEla<. 279 (OIlArJTrJpiaorJ TTrJVWV KOI rpoelpcov).6. "348A (rroovovpcelc aVIlAiKwv)..OWlJaTlK~<.~w~<.ATT. TTEPITTTWOEI<. ao<paAEla<. rrcpcvpccou 1. ia') TTapal3aoEI<. ~ ouuuoplcc OEV ElTIOIWKOUV OIKOVOIJIKO ~ aMo UAIKO 6<PEAO<.lE OKOTTOva EK<pO!3ioEI oo!3apa Evav TTArJ8uoj. UAEC. rrop. xwpa<. EKPIlKTIKOUC. ElTIKivOUVIl 13M 13 (ap8po 11 273). IJE TI<.lO ~ va E~avaVKaoE~ rropcvoucoc OIlj.rrupcvpoeouc 2 KOI 3 TOU oP8pou 4 TOU N. ~ OUIJIJETOX~<.-Kai 'pE ... 268 (TTArJIJIJUpa).).170. 270 (tKPrJ~rJ). 322 (cprrcvn)." (¢EK 147 A').lIKWV OTTAWV" (¢EK 35 A'). 264 (EIJTTPrJ0IJ0<. oUVKPOTIlOIl<. OEV EivOi a~lorrOIVE<. rrupcvpcoouc 1 KOI 3 TOU ap8pou 17 N.. IJ£AO<.165.163. EKTO<.. 272 (TTapa!3aoEI<. 1). 5 TOU ap8pou 87 TOU v. 181/1974 "Ilepi rrpoorcoicc E~ IOvTI~ouawv aKTlVol3oAlwv" (¢EK 347 A'). 01 olara~EI<. 183. 351 A (ao£AVEla IJE aV~AIKo cvcvn alJoll3~<. av 11 KOla TO TTPOIlVOUIJEVO EM<plo £vWOIl £VIVE Via Til OlaTTpa~1l Tf}\iljJ~[. TIl<. 336 (!3laOIJ°<. H aTTA~ ljJUXIK~ OUvEPVEla ora EVKA~IJOla TrJ<. 323 (EIJTTOPIO OOUAWV).169. TOU rrcpovroc ap8pou E<paPIJO~OVTOI KOI orcv 01 TTpo!3AmOIJEvE<.. 374 (olaKEKpIIJEVE<. rJ') EIJTTPIlOIJO OE MOil (cpapo 265). "Ka8w<. 181.£TOU<. 10loKTlloiac. 375 (uTTE~aipwrJ). rrcpcvpceou 3 ~ rJ mloiw~rJ OIKOVOIJIKOU ~ aMou UAIKOU O<p£AOU<. TTpa~EI<. 2168/1993 "Pu8j. TIl<.. TrJ<. 18') rc TTpo!3AmOIJEva crnv ncpcvpceo 1 TOU ap8pou 8 TOU N. rrcpcvpceou TllJWPEiTOI IJE <PUMKIOIl TouMXIOTOV EVO<.ouvxporcl ~ EVTaOOETOI W<. ME <puMKIOrJ TouMXIOTOV TPIWV IJrJvwv TllJWPEiTOI 0 uTTaiTIO<. 277 (TTpOKArJ0rJ vcucvlou). 3. 1815/1988 (¢EK 250 A'). 184 KOI 186 TOU KwolKa AEPOTTOPIKOU . OTTOIO<. Ill') olarapa~1l TIl<. 2991/2002 "E<paPlJov~ LUIJ!3a0rJ<. 5. OTTW<.laTa: a') av8pwTToKTovia IJE TTp68£OrJ (ap8po 299). 327 (cxouorc orrovcovq). 113') KOIVW<. Via TOV av8pwTTo aKTlvo!3oAiE<. V') 8avOlrJ<popa 13M 13 (ap8po 311).173. OT') olaKEKpllJEVIl <p80pa ~EVIlC.)". ME Ka8Elp~rJ IJEXPI O£Ka ETWV TlIJWpEiTOI OTTOIO<. IE') OrJAIlTIlPiaorJ TTIlVWV KOI Tpo<piIJWV (ap8po 279). 299 (av8pwTToKTovia IJE TTp08wrJ). xu') TO TTpol3AmOIJEva one rropovoooouc 1 KOI 2 TOU ap8pou 15 KOI OTIC. oPVavw0rJ<. OTTAWV. TWV OUVKOIVWVIWV (ap8po 290).. E<pOOOV TO IJEArJ TIl<. IJE TI<. KOI TTEPIOOOTEPWV KaKouPVrJlJaTWV TTOU TTPO!3AtTTOVTOI KOI TIIJWPOUVTOI aTTO Til vOIJo8£Oia Via rnv flpocrcofc TWV APXOIOT~TWV KOI EV VEVEI TrJ<..\~paf()~TO otfoi6tljIWp£ifdl ptqnrJ\dKral1-rouJ\dxrorovEvo"<. TTpolJ~8Ela ~ KOlOX~ OTTAWV.179. ~ Evav 01~8v~ OPV?V~Oj. Orroioc IJ£ aTTEIA~ ~ XP~oll !3ia<.. 1. OE OOIJl""JIJ£VrJKOI IJE OlapK~ opaorJ oucoc crro rplc ~ TTEPIOOOTEpa TTpOOWTTa (OPVavw0rJ) Kal ETTlOIWKEI TrJ OlaTTpa~1l TTEPIOOOTEPWV KaKOUPVrJlJaTWV TTOU TTPO!3AtTTOVTOI ora ap8pa 207 (TTapaxapa~Il). 385 (EK!3ia°rJ). j. TTAOiwv «n cepooxcqxov (ap8po 291).). IJE E~aip£OrJ TWV TTEPITTTWOEWVTTOU Opi~OVTQI ornv rrcpcvpueo 8. 1Jr1xavlolJouC. orrovopsuonc Xp~orJ<.l~OIa apXll 1l. avaKplTIKWV ~ OIKaOTIKWV uTTaM~AWV. OI0rJPOOPOIJWV. olara~EI<.rrcpovouou EIOOOOU UTTrJKOOUTpiTrJ<.nOAITIOTIK~<. EKprJKTIKE<. aKolJrJ xrn av aUTE<. TTUPOlJaXIKO. 338 (KaTaXPIlOIl OE aOEAVEla). !3E!3aiw0rJ. 265 (EIJTTprJOIJO<. KOla TOU<. 3386/2005 olwKOAUVOIl TrJ<. OIOIlPOOPOlJwv. TTapal3aoll TOU TEAwraiou Eoa<piou TrJ<.KaTapVOUJJ£v£~ Ap8po 187 nOIVIKOU Kal TpOTTOTTOIOUJJ£V£~ KWOIKO OJaTa~£I~ 1. ouuuoplcc xcrc rnv rrcpcvpcco 3 OEV TlIJWpEiTOI. TTEPIOOOTEPWV KaKOUPVlllJaTwv TTOU TTPO!3AtTTOVTOI ornv vOIJ08£Oia TTEpi vapKwTIKWV. 323A (EIJTTOpia av8pWTTWV). OUVIOTOUV ETTI!3apuvTIKE<. TTEploTaoEI<. 2). 351 (OWIJOTEI. Ap8po 187A nOIVIKOU KWOIKO 1.). (ap8po 382 rrup. rruocvpceou 1 ~ TrJ<.') EIJTTPIlOIJO (ap8po 264).lE TPOTTO ~ OE EKraall ~ UTTOOUV8~KE<.178. 8') TTAlllJlJUpa (ap8po 268). 216 (TTAaOTovpa<pia). EKprJKTIKWV UAWV KOI XrJlJlKWV ~ !310AOVIKWV UAIKWV ~ UAIKWV TTOU EKTT£IJTTOUVElTI!3Aa!3Ei<. 218 (rrxcorovpcelo KOI KOTaXPIl0rJ EVO~IJWV). ETOU<. 0XETIK£<. IV') cpcn ao<paAloTIKWV EVKaTaOTaOEwv (ap8po 275). TrJ<. KOla TrJV rrcpcvpcoo 1 ~ TIl<.6IKaiou TTOU Kupw81lKE IJE TO N. TTOU eivrn OUVOTO va I3MljJoUV oopcpc pre xwpa. OE aUTO a~IOTTOIVE<.~ rJ TTp00!30A~ TrJ<. 386 (aTTaTIl). 324 (uprrovr] aVIlAlKWV). H KOlaoKEU~. TIl<. 208 (KUKAo<popia rrupcycpovuevcov voproucnov). TEAt081lKaV OTIlV aMooaTT~ crro IlIJEOaTT6 ~ orpteovrcv Kara EMllva TTOAiTrJ ~ KOla VOIJIKOU TTPOOWTTOUTTOU EOPEUEI OTIlV rJIJEOaTT~ ~ KOla TOU EMIlVIKOU xpcrouc. EKprJKTIK£<. 182. ouupoplc. K. E') cprrcvri 11 aVrJAiKwV (ap8po 324).00lToio· ETTlol(ilKETOI OIKOVOIJIKO ~ aMo UAIKO O<pEAO<. lOT') voaslo Tpo<piIJWV (ap8po 281 rrnp. 0') aprrav~ (ap8po 322). Via TOV av8pwTTo aKTlVol3oAiE<.01~8VIl opvcvrouo va EKTEAtOEI oTTOIao~TToTE TTpO~1l ~ va aTTooXEI aTTO curnv 11 va I3AaljJEI ool3apa 11 va . miorJ<. 4.1 j. TTEPITTTWOEI<. oPVavwoll<.

lWPEiTOI ~E cpuAaKloll TOUAdXIOTov 000 ETWV. DTTOIOe. opvcviouou TI~WPEiTOI: I) ME 100f31a KaSElp~1l av 11 TTpof3Amo~Evll TTOIV~ vro tva crro TO EYKA~~aTO TOU KOlaAoyou TTOUTTEplAaJ.. DTTOIOe. TPO~OKpOliae:. v) TEAEiTOI aTTO uTTaAAI"]Ao 0 orroloc KOla TIlV aOKIlOl"] TI']<.l(3avovTOI OTO ororyclc a' EWe. ~EAoe. xwpae. E~uTTIlPtTlloll TWV OKOTTWV TI"]e.. KOI tTOI TTpoKOAEi TPO~O TIJ. aTT£IAEi oof3apa ~E rnv TtAwll TOU KOla TIlV rrcocvocco 1 EYKA~~aroe. OE oO~Il~tVIl KOI ~E olapK~ opaol'] oucoo aTT6 rplo ~ TTEPl006TEpa TTp60wTTa TTOU opouv aTTO KOIVOO J. crrortxcouc TO Savaro rrsprocoreptov av8pwTTwV Ecpap~osETOI 11 OlaTO~1l TOU apSpou 94 TTapaypacpoe. EXEI EKTioEI TTOIV~ EiKOOI TTEVTEETWV. SqJEAH . ~ EKTOe. 3. LO~f3aolle:. 5. ME KaSElp~1l ~tXPI otKa ETWV TI~wpEiTOI OTTOIOe.. EAw8Epiae. TToAITIK~e. 0lw80VEI TIlV KOla TIlV TTpOl"]yOO~EVI'] trupnvpuoo TpO~OKpaTlK~ opvcveoon TI~wpEiTOI ~E Ka8Elp~1l TouMXIOTOV otKa ETWV. OlO~IK~e. ~ mplOOOTEPWV aTT6 TO EVKA~~aTO TWV rrponvouucvcov rrcpcvpcqxov. OUYKPOOOEI<. TIIJWPEITOI IJE Ka8Elp~I"] TouMXIOTOV OEKO ETWV KOI XPIl~OlIK~ TTOIV~ rrrvqvrc XIAlaDWV EWe. rrcpcvoceou 1 TOU ap8pou 1 Tile:. H kcrcoxeun. TTOU TTEplvpacpOVTOI OTle. OIKOVO~IKEe. Kf3' elvm TTPOOKOIPIl rrolv~ KaSEip~EWe. EKPl']KTIKWV uAwv KOI XI']~IKWV ~ f3loAoYIKWV UAIKWV ~ UAIKWV TTOU EKTTE~TTOUV ETTlf3Aaf3Eie. aUTOO OEV EivOi a~IOTTOIVI']. 'OTTOIOe.oVTOI ornv rrcocvpcoo 8. ~ EVOe. DTTOIOe.Ll. TTpooAa~f3avEI. rrsvnvrc XIAlclOWV cupto. ~ aTTOKOlaOTOOIle. 8. rrcocvoceou OEV Ecpap~osovTOI av OUVTptxOUV 01 TTPOUTTOStOEl<. KOla TIlV rrcpcvpcco 4 TTaptXEI rrAIlPocpopiEe:. Av I"] TTpa~1l TTOU TEAt081lKE sivm TTAIl~~tAI"]~a. ~ aAAoe. opvcvcoonc ouvioro ETTI(3apuvTIK~ rrcpiorccn. OIESVOOe. OIl~OKpaTiKOO TToAITEO~aroe:.lEOKOTTO va TEAtOEI TO EYKAIl~a Tile. III) ME cpuAdKloll TOUAdXIOTOV TPIWV ETWV av 11 TTpof3Amo~EvI"] TTOIV~ vro Eva crro rc EYKA~I-Iara TOU KaraA6you TTOU mplAa~f3avovTOI ora OTolXEia a' EWe. ~ aAAou E~aVaVKaOTIKOO ~toou ~ TI"]V ETTlf3oA~ ~ KOlaXPIl0l"] E~ouoiae. EKTOe:. opaoll UTTEP TI"]e. II) ME KaSElp~1l TOuMXIOTOV otKa ETWV av 11 TTpof3AmoJ. 2 TOU ap8pou 187 10XOEI KOI Via TO EVKA~~Ola TWV rrponvoupcvcov rrnpcvpnqxov. Yla TOV avSpwTTo aKTlvo(3oAiEe. TTAIlPWI-IEe. TTPOIlVOO~EVI']e.OUVTOy~OlIKEe. 1. crrotexeouc Til f3apla ow~aTIK~ f3Mf31"] TOU TTa86vTo<.lEVOU OTO LOVTOv~a ~ OTIlV EupWTTarK~ LO~f3aOl"] Via TIlV npOaOTTIOl"] TWV flIKOIw~aTWV TOU Av8pWTTOU KOI TWV 8E~EAIWOWV EAw8EPIWV (N. ~ olacpOAa~I"]e:. 1 KOI 2 TI~WPEiTOI ~E cpuAaKlol"] TouMXIOTOV E~I ~I"]vwv. (3) TEAEiTOI KOT' maYYEA~a. 2 TOU LuvTaV~OlOe. TOU ~ Via va EK~ETOAA£u8Ei 0 iOloe. TWV ap8pwv 134 EWe. 5.. 100f3lae. TouMXIOTOV TPIWV ETWV. rrcpcvpceou TI~WpEiTOI 0 uTTaiTIOe.. ~ aTTOOKomi OTIlV aOKlloll 8E~EAlwooue. Via va OIEUKOAOVEI rqv TEAWIl TTpa~EWe. ~E TIlV tVVOiO TOU apepou 5 rrcp. rrcpcvpcoou 1 (rpopoxprmxf opvcvtoon). fIr. fllE8voOe. TIlV spvcotc TOU. TI']V waAWTI"] 8EOl'] TOU. TTPOIlVOO~EVE<. ECPOOOV0 KOlaoiKaoSEie.OUYKPOTEi ~ EVTaOOETOI we.av 11 EKf3iaoll TI~wpEiTOI ~E ~EyaAOTEpl"] TTOIV~. AI"]oTEia (rrcocvpcco: 1 KOI 3 TOU ap8pou 380).EKaTO XIAlaowv supto TI~WPEiTOI 0 urrcinoc cuuqxovc ~E TI<. H TTapavpacpoe. aUTOO ~ we.lOla TOU KOlaAoyou TTOU mplAaJ. Tile. 137. KaTOKpOTEi.lEvll TTOIV~ vrc tva aTTO TO EYKA~J. TTapaoioEI ~E I"] xwpie. EK~ETOAAwo~EVOe.. KOlaOTpEljJEI TIe. Ap8po 1 nl1 233/2003 . urrnprolcc TOU ~ mwcpEAoO~EVOe:. XPl']OI~OTTOIEi TO IJEOa TWV rrcpcvpcqxov 1 KOI 2 Yla va OTPaToAoV~OEI av~AIKo IJE OKOTTO TI'] XPl']OIIJOTTOir]O~ TOU OE EVOTTAE<. rrcpuvpccou. av. Ecpap~OsOVTOI 01 OIOla~EIe. TTpof3AmoJ. LTIlV rrcotrmoon aUT~ 11 TTpa~1l TTapaypacpETOI ~ETa orro rpicvrc XPovla. OUV8~KEe. Tile. T D1foI6~ Via-Vd-Tfp6ffa-paoi(£llaciEITO tyKAIlPd TIl-e. 53/1974. rrcpcvoccou 1 ouvrorc EAacpPUVTlK~ rreolorcon. TTpooTTC18Ela EVKaSiopuol"]e. TpO~OKpOlIK~e:.· Av 11 TpO~OKpaTlK~ TTpa~1l EiXE we. 6. H orrormpc TOU EYKA~~OTOe. ~E E~aipwl'] TWV TTEPITTTWOEWV TTOU opii. rrpouriacrc ~ KOlOX~ orrxcov.. 4. 2. rrponvouuevrp. oo~te. DTTOIOe.. TTOAITlKEe. Via rnv KOTOOTOA~ Tile:. EV VVWOEI otXETOI TIlV epvcolc TTPOOWTTOU TO orrolo TEAEi urro Tie. KaSElp~lle. ~Iae. uTT08aATTEI. 4. ~ aAAou OIKOIw~aTOe. ~ TTapox~ aAAwv wcpEAIl~aTwv. ~E UTTooxtOEIe. 3. rrcpcvpncouc. amIA~e. ~ uAIKa ~toa ~ ~E OTTOIOVO~TTOTETp6TTO EloTTpaTTEI ~ 0la8ETEI KEcpaAOIa UTTO TI']V svvorc Tile:. Kf3' eivrn TTOIV~ cpuMKlolle. ME rnv TTOIV~ H]e. EKaT6 XIAloowv tupco. ~ETOcptPEI ~ TTpow8Ei EVTOe. XPIl~aTOooTllolle:. TI~wpEiTOI ~E KaSElp~I'] ~tXPI otKa ETWv. H J. 2.lll TtAwl'] aTT6 rqv TpO~OKpOlIK~ opvcvcion OTTOIOUO~TTOTE crro rc EYKA~~ara TOU KOlaAOyou TTOU TTEplAa~f3avovral ora OTolXEia a' twe:. aTT6 TI"]V 1010TI"]Ta TOU aUT~ olaTTpaTTEI ~ OU~~ETtX£1 ~E OTTOIOVO~TTOTE Tp6TTO OTIlV TTpa~1l ~ 0) EiXE w<. av EKOl"]AWVETOI we. Av ETTlf3AIlSEi 11 TTOIV~ Tile.v ouvrorc rpouoxpunxn TTpa~I"] KOla TIlV EVVOia TWV TTPOIlVOO~Evwv rrcpcvocqnov TOU ap8pou aUTOO 11 TtAEOIl EVOe. ¢EK 256 A'). crroorrc TI"] cuvctveon TTPOOWTTOU ~E Til XP~OIl aTTOlIlAwv usotov ~ TO rmpcoupa. (TTOU KUPwSIlKE ~E TO N.lf3avovTOI ora OTolXEia a' twe. owpa. Kf3' TI"]e. Kf3' rivrn 100f31a KaSElp~ll. EAw8Epiae.-. ¢EK 168 A') ~ TTaptXEI OIKovo~IKa ~Eoa ~E otrorovonrrore TPOTTO.. Tile. ~E TI"] XP~OIl f3iae. TWV apSpwv 105 ~tXPI 110. rrxocrovpuolu (op8po 216) TTOU ceopc 0l"]~6010 tvypacpo ~ EKf3iaol"] (ap8po 385) TI~wpEiTOI ~E Ka8Elp~ll. av 11 TTpa~I"]: a) OTPECPETOI KOla aVI"]AiKOU. 3034/2002. TI~WpEiTOI ~E Ka8Elp~I"] ~tXPI otKa ETWV KOI ~E XPl"]~OlIK~ TTOIV~ atKa XIAlaDWV twe. 01 OIOTa~EIe.-. 9. itapaVpacpoU 10icmpOTTE10iaK£l<pfp£vi"j i(Aoit-~ (ap8po 374). ETTlf3aAAETOI TTOIV~ cpuMKlolle. Ap8po 323A nOIVIKOO KwolKa 1. ~ OUVOIKaAIOTIK~e. TTpOe. ME Ka8Elp~I"] TOUAdXIOTOV OEKa ETWV KOI XPIl~OTIK~ TTOIV~ TTEV~VTO XIAloowv EWe:. DTTOIOe. aVTaAAav~a OE aAAov ~ TTapaAa~f3avEI aTTO aAAov TTPOOWTTO ~E OKOTTO TIlV acpaipwll opvcvtov TOU OW~OTOe.iJOEIe. srnxpcracc. vro va ETTITOXEI TOV 1010 OKOTTO.

Joi OI')J.). r'] aVE~OpTl')ra crro curnv.Jf3aal')e.JIJ.Ja u<piaTOTOI 0 xivouvoc TI')e.JaTIK~ cxepmorrpc ~ ornv TTpOaWTTlKr'] ~ YEvETr']ala EAwSEpia TOUe.JI')e. LrrouoaoTr']e. rrou OlaJ. TI')e. tlvrn I') Eiaoooe. ria TOUe. UTTI')KOOUe.JJ. ouuqxovo j... H rrpoorcolc TTaptXETal vrc oco XPOVIKO OIOaTI')J. KOI MovdOEe. 1030/2002 TOU LUJ. slvcn 0 UTT~KOOe. AUTOOIOiKl')al')e.JEAwv TI]e.Joaiou lllKaiou (Nnllll).TpiTI')e. 323 A. YTTr']KOOe.Joalou TOJ. louviou 2002 'Trn TI')V KaSltpwol') aOElwv olaJ. KaSw~ KOI KaTO rc OPlsoJ.aUTO OpiSOVTOI orov rrcpovro VOj.JaTlKr']e.JOV~e. EupwTTa'I'Kr']e. TpiTI')e. 351 KOI 351A TOU nOIVIKOU KWOIKO (E<pE~~~ crroxuxouuevc «Buucrc») TTaptXETOI rrpocrcclc KOI apwy~. rrpo~£Ie.Eivar I') ETTE~Epyaoia SEJ. y. rrooxcursvou va tXEI we.JtvEI vOJ..Ja tX£1 rrpootpuvu oric YTTl')pwi£e. H ETTITpoTTr'] OUVTovisEI TI')V EKTTOVI')O'l xrn TI')V E<papj. Flpocroolnc KOI Apwy~e. EAEUSEpiae. ADEla OIOJ.JtvEI vOJ.2002).JOla TTOU OEV uTTEpf3aivouv TO 180 sroc TI]e.JETO v. KOI I] olaJ. TpiTWV xwpwv" (EEL 157/15.Eu pWTTai'K~e. Eivar 0 urrrpcooc TpiTI']e. KOlvOTI')rae.JE OKOTTO TO OUVTOVIOj. TI')e.JEva aTO rrcpov 1lloraYJ. ouvooslc J.J0vr']e. not.JOTWV. LUJ. OT.JEAoue. napoxr']e. EAAI')VIKte. nopox~e. not. KOI I'] Elor']yl]al') J..JclTWV J.Ja TWV EYKAI')j.JaTIKr']e. Ap9po 1 rrap. slvm TO <puarKO TTpoaWTTO TTOU TTAI')poi Tie. OTTOUOWV.Jloupyr']SI')Kav TTplV r'] J. TI')e.JaOTI')V EAAI')VIKr'] ETTlKpOWa. H rrpocrcoic KOI apwyr'] TTaptXETOI ara SUJ.Ja OlapKEi I] avwTtpw KOlOoraOl') EiTE j3ptSI')KE xwpie.JOTO ~ OlaTTOAlTlaJ. rc orrolc TTPOj3AtTTOVTOI aTO opSpa 323. xwpae. 349.1. I')AIKiae. TWV aVISaYEvwv. TTpOe.JTTOPOUV va rrcpcoyocv rrpoorccic ~ apwy~ SEwpouvral we.JIJ. TOU TTapoVTOe..JIJ.. 01 UTTIlPWiEe. O. Kal YEvET~alae.. opxte.JETOTI')V eicooo TOU orn Xcopc.JEal') f3Mf31') aTI') aWJ..JI')e. (3. (VOj.JOr'] TO t81j.. AAAooaTTOe.'6vwal')<.Joyr'] TWV OAOKAl')pWJ. xuprc OpaaTl')plOTI')TO TOU TI')V TTapaKOAouSI')OI') rrpoypOJ. KOI TI')e. evrciou TUTTOU vro TOUe.JTTAl]pWOEI TO 180 tTOe. ETTavtvwaT]e.JEOOTTOi~ aAAooaTToi.JIJ. I') orrolc tXEI KUPWSEi J. KOI J.. Xwpae. xwpae. 351 KOI 351 A TOU nOIVIKOU KWOIKa.Jtvou.Ja. aKoTTOUe.JIKWV Flpooormov llllJ. LUVTI')PWV.Ja sprroplcc avSpwrrwv.JtAI') TI')e.JO TOU TTapoVTOe. Eivar TO ouorxo TTpoaWTTO TTOU OEV tXEI TI']V EAAI')VIK~ ISaytvEla OUTE TI')V ISayEvElo-aAAouKpomu<. TOU TTapoVTOe. OTTWC. 323A 349. 2.Joyr'] TWV OIOTO~EWV TOU vouou aUTOU: a. TOU 1954 TTEpi TOU KaSwTWTOe. ~ uelcrcrci ao(3apoe.JOTa EKTTaiOEUal')e.aUTO TTPOOOIOpiSOVTOI aTOV rrcpovrc VOJ. TWV Opvcvropcov TOTTlK~e. 3386/2005 2. TOU opSpou 1 rrcp.JO. TWV NOJ.JtvoU vo ETTITpaTTEi I') stooooc KOI I') OIOJ. SUJ. TTpOaWTTlK~e. 2. xwpae.Jovr'] OTO toacpoe.JOTa TWV avwTEpw EYKAIWOTWV XOPOKTl')pisOVTOI ooc rrpootorru. OIKoyEvElaK~ ETTavtvWOI'). Ilpooruoicc KOI Apwy~e.JtvOU va OIOTI')PI')SEi I') EVOTI')TO TI')e. 1]. I')J. s· ETTi pcxoov OlaJ.TI')e.Ja. I') TTapaKoAouSI]OI') q TOU tpyou TOUe. TpiTI')e. TWV 0X£TIKWV TTpo(3AI')J. Eivar KOSE Eiooue.JO.JOTWV. S. AVISaYEV~e. xlvouvoc we.. TI')e. sivcn 0 urrrpccoc TpiTI')e. xwpae.Jta rrou J. sw~e. Ap9po 3 rrap. (OTA) KOI TOU supurtpou ol')J. YTTI')pwiEe. Eivar TO oucnco TTpoaWTTO TTOU OEV tXEI TI')V EAAI')VIK~ ISaytvEla ~ TTOU OEV tXEI ISaytvEla.J~J.Jtvwv. OTTWe. KOI Mov60Ee. TI')e. KaTO TO OpSpO 12 TOU N. OI TTapovOJ. I') tKOOOI] KOTEUSUVTr']PIWV OOI')Ylwv j. olKoytvElae.JEVWViopeeov. LUVe~KI')e.JtvEI vOJ. avr']AIKO~.JtAEIO TOU Evr']AIKO KOI vrc ceo XPOVIKO OIOOTI')J.KOTd-TI'JV -EVVOlaTOUQ p8 pOU 1-7'ITop .JIKo TTpoypoJ. aWJ.JOTOe. UTTOOOX~e. vrc TI]V KOIVWVIKr'] tvTO~1') TWV UTTI')KOWV TpiTWV xwpwv. TI')e. AOUVOOWTOe.JaTO TWV EYKAllJ.JE(3dol') K TT]V E~EAIKTIKr'] rropsiu TOU cpalvoJ.JJ. Ilpoctucicc KOI Apwyr']e. TI]V KOTEUSUVOil aTTOTEAwJ. r'] aVISaYEVr']e.JTTAEKOJ. ~ <PPOVTlaTl')plaKO TJ. UTTI')KOOU TpiTI]e. xwpae.J0 UTTEUSUVO vro TI')V ETTIj.. ~ MovdOEe. TOU KOI 0 orroloc EiTE EIOtPXETOI OTl]V EAAI')VIKr'] Emcprnuc xwpie. J. TTOU cvcecoovnn aTO napOpTI')J.-1. Lra SUJ. txouv TTpoaf3aal') or olwoara axoAEia ore orroio AElToupyouv TO~EIe. txouv urroors! oJ. N. va ouvoccuerm crro TOV KOTO TO VOJ.JETOTI')V eloooo TOU orrl Xcopc. 8uJ..Ja TOU TTapOVTOe.JO TWV KOTO TTEpiTTTWOI') EJ. napox~e. 3386/2005 ria TI')V £<papJ. TTOU OEV tXEI aUj. YTTl')pwiEe. aoxtTw~ EOV 01 OIKoYEvElaKoi oWJ.JOTa av tX£1 aaKI')S£i TTOIVIKr'] oiw~I'] vro TIe.JOVr']ore J. TTPOUTToStaEIe. slvcn TO curnxo TTPOOWTTO TTOU KOTtOTI') SUj.J0TWV TTOU TTPOf3AtTTovTOI ore opSpo 323. 'Epyo TI')e.Hle.JaOTI')V EAMoo Kal uTToj3oAAEI OiTI')OI] OIKoYEvElaKr']e. Ap9po 5 233/2003 Ta SUJ. OVE~clPTI')TO OTTO TO EOV tXEI ElatASEI an] Xiopo vouipc ~ TTapOVOj.. rio TOUe. va OlaJ. oIKoytv£IOe. rc ayaSo aUTO ~ TI') SW~ TOU~. aKEpOlOTI')TOe. YOpKI')e. TTpOKEIJ. aVTlJ. I. 1. aKoTTOUe. 1 N. 139/1975 (<I:>EK 176 A'). xwpae. TTpOKEIJ.-J.Jov~ aTI') Xcopc TWV J. we.JETWTTlOI')e. OE tva OTTO TO EKTTOIOEUTIKO IOpuj. TOU opSpou 1 TTOp.Ja OTI')V EAMoa.JEravoaTEUOI')e. . £.JETI~ OIOTO~EIe. I') OE apwyr'] vrc TO XPOVIKO OIOaTll)Ja TTOU KpivETal orrcpolrqro crro TIe. TTlaTOTTOil')al') TTOU TTaptXETOI OTTO TIe.3064/2002. Ap9po 2 233/2003 1. £<poaov TO SUJ. xwpae..6. TOU OTI')V EAAMo. 2 N. 3. TOU llrl)Joaiou. TTOU tYIVE OEKTOe. 131]e.JtTPWV SWJ. olKoytvEIOe. TTOU olaJ.JIKOU xrn TEXVIKOU xapaKTr']pa TTpOe. ouuetovo J. 2 rrsptrrr.JaTO.Jj3ouAiou TI]e. KOI OTOV orroio tXEI ETTlTpaTTEi I') slcoooc KOI olaJ. I')AIKiae. EivOI 0 UTTr']KOOe. a TOU Kcvoviopou (EK) aplS.JEf3oal') TI')V orrolc ETTlTptTTETOI OE UTT~KOO rplrrj.JE TO opSpo 67 TOU rrcpovroc.JEVWV Ilpovocpucnov llp601]~ TOU 6pSpou 66.. a~IOTTOIV£e. ETTITPOTTr']C. rrou OTTOKTO TI')V OVWTtpW IOIOn]ra. TOUe. TTOU ovocepovrm aTO TTapOpTI')J. TOU.

o J. apx~e.lEVIl EIOIK~ 9EWPll01l uoooou.lOUaUTOU. sivm J. J. H Eioo06~ TOU J. TO TTpoI3AmoJ. TO ovorrtpco TTp60WTTa OEV am:AaUVOVTOI KOI TUXOV 0iaTOx9EIoa am:AaOIl avaOTEAAETGI oupqxovn J.. Ka9we.. Via rnv EKOOOIl Tile.lOV~e.. 01 orrolsc TTPOI3AtTToVTOI OTa op9pa 1 twe. UTTOOOx~e... AAArJAEYYUIle.(<l>EK 248 A')...loiKIlOIle. Kat J. Via TO olal3OTIlPlaKO tAEVXO apxt~.EI rnv ETTavo06 TOU OTIl Xtopc TTpOEAwOIl~ ~ 19aVEv£I(l~ TOU ~ OE rplrn xwpa.. 3386/2005 2..ltva.. KOI ATTaox6ArJOIle.. OlaTTlOTWVOVTOI J. «13. Ouucrc eurroplcc Ap9po 44 rrap. TOUe. ovcetpcrrn OE AOIJ..l60IOe.lEVO aTTO TIe. TTOU OUVTaOOETOI OE EIOIKO TTpOe.lOVIl~ OTI'] Xwpa..lc'rTWV....lTTOPEi a nvcvnovcrcn v K09E cpopo vrc 100XPOVO OIOOTrJJ.lia. 0XETlKO EVTUTTO c'rpVrJ0lle..lTTOpEIva TEpJ.l~e. KOI Il OIOpKEIa TrJe. ECPOOOV OlaTTIOTWOOUV OTI OTO TTPOOWTTO aUTOU OUVTPEXEI J..lov~~ E~aKoAou9Ej va XOPIlVEITOI Via 600 XPovIK6 OlaOTIlJ... TOU aVEloiKWTOU EPVOTIl Via TIlV Kc'rAUljJrJ J.lIKOTTp60WTTa KOIVWCPEAou~ OKOTTOU.. TOUTO tVTUTTO Kat Karari9ETai we... rrcpcvpcoou aUT~e. OIKovtVElEe.lEAIWVEI OIKOIwJ.l1l OlaJ.1 N.loma Tc'r~1l Kal aocpc'rAEla ~ Til ollJ. ~ OIKoytVElEe.lEiou TOU 10pUJ.a'.lE aTTocpao~ TOU.. 3 TOU v.. Il ooEla olaJ. E..ll3aVETat OTOV «rrcxovo TWV UTTIlKOWV TpiTWV xwpwv. To olal3aT~plo ~ aMo ra~lolwTIKO Evvpacpo TTOU KarEXEI OEV E~aocpaAii... apx~e. apxte. .lEOaTTOe.lE TPIJ..lETTPO~1l Tile...lETIlV KaTa9wrJ OTO Tuusio napaKOT091lKWV Kat lJ.lTTOPEi E~UTTIlPETIl9Ei IJE oMo Tp6TTO. crro TI~ rrcocxcrco TTEPITTTWOEI~: a. W o~AwOIl we.lE rrpooocro TTlOTOTTOIIlTIKO KPOTIKOU VOcrOKOJ.. TpiTWV Xwpwv: a. OTIe.lWOEe..3 N. lJ. OlaJ.. J. OOElae...lEiou ~ VOOOK0J. H OUVOpOJ. EK TWV cvorrtpio TTEPITTTWOEWV ETTIoioETOI OTOV UTT~KOO TpiTrJe.lETIe. OIKaloAOVIlTIKO one. TOU ~ aTTEAao~e..lia aUT~ OEV J.l~e. 2.rJJ. UTTIlK6wv TpiTWV XwpWV J. apJ. J. J. KOI KOIVWVIK~e.laTO Kat OE VOJ...1lJ.lEXPIva EKo09Ei oiKaoTIK~ orroocon. TTp09EaJ.lEOKOTTO va rrcpcpelva crnv EAMoa Via AOvo.. rnv eloooo ornv EAMoa UTTIlKOOU TpiTIl~ xwpa~ TTOU EXEI 9EWPIl01l sroooou..la. lJ. OE UTTrJK60ue. npoOTT69Eall vro Til XOP~YrJOIl TrJe. va Ap9po 9 rrap.» V. xwpae.lErc cvcecpcuevo OTIlV rrcp.l0CJIOUoupespovroc ~ avwTtpa~ l3iae.la olapK£i Il Bspcrrclc TOUe. aTToooxte. Kat KaVOVI0J.l0TWV..l0TWV uYEiae. aTTOITEiTOi OUJ.l0Ue. 2 N. 'EPXETOI J. 2 TOU op9pou 12 TOU v.. alTloAoVIlJ.. 01 EMllvIKE~ apXE~ EhEVXOU IJrr0POUV va crrcvopeucouv.lIKa usee.lIJ..la. J. ME aTTocpaOI'] Tile.lia TTEpiOKEljJlle. ' .3. np60wTTa... 3386/2005 1. I'] rrpoueoulo mpiOKEljJl']e. IE mpiTTTWOIl OUVOpOJ. OIWKTIKEe.lIlVlOiEe.. Kat va EVVUIl9Ei.lCPWVrJ VVWJ...lOV~ OTIl Xtopc ~ Via rc orroic slvm EKKpEJ. Env TO avwTtpw rrpootorrc uTTol3oMoVTOI OE 9EpaTTwTIK~ avwy~. Ecp600v: .. EloaVYEAIKrJe. 0uJ. aVWTEpw aTT6cpacrlle. EAEVX0J. Ecp600v TOUTO ETTll3oAAETOI Via orrouoclouc AOvoue. ECPOOOVtXEI aOKrJ9£i VI' aUTte. Via 000 XPOVIKO olaOTIlJ. 306~/20D2.lEAElaTWV orrokov tXOUV EAAllviKte. ETTITPETTETOI va XOPIlVEiTOI aOEla OlaJ. ..lTTOPEi. apxrJe. oaTTaVEe.. KOI J.EV KartXEI rc rrrrcpclrnru tvvpacpa Via va OIKatoAOV~OEI TO OKOTTO TOU Ta~IOIOU TOU Kal TO cvcvxclo Via Til OUVT~PIlO~ TOU OIKOVOJ...lara epvtmxiov arUXIlJ. cpUo£we. EIOIKO Yla.. 4.. vrc Til ollJ... OUJ. KivllOrJe. va ETTITPETTEI one.l6CJ1ae....l1l TOU YTTOUpVOU YVEiae..Ap9po 8 rrap.la OI?J. IE rrsplrrnooq Karo TrJV orroic TO TTpol3ArJJ. lJ.. 6T1 OEV OUVTptXEI Kivouvoe. Ilpoorcolcc..loCJIa uvric.laTWV KOI AOlTTwv aruXIlJ. Ap9po 48 N. av~AIKoU~. av8pWTTlOnK~e..lOma uvslc. ITO TTp60wTTa TWV TTP0rJYOUJ. lJ. OlaJ.. 13' KOI E' EivOi rJ TTPOIlYOUJ. .lEia oltAwolle. xwpae. olal3c'rOEIe. TO orrolc cpIAo~EVOUVTOI OE 10pUJ. KOI KOIVWVIK~e.lTTOPEi va umpl3aivEI TOV tva J.lOTIKWV TTpO~EWV.lOV~e.l1l urivc J. EAArJVIKOU rrxoiou.lEcrrocoon v Tile.lcpwva J. (~KaTG TO 1.lOTO~ KOIVWVIKWV AocpaAioEwv.lETO op8po 82 TOU VOJ.la uVEiae. O.ltXPI tva tTOe. EiVaI.. TTEPITTTWOEIe.olaolKaoia uI09wiae. EloaYYEAIK~e.010OlaOTI']J.. 3386/2005 lJ. np60WTTa TTOU TTOOXOUV aTTO ool3apo TTpol3MJ.lEVIl KOTOX~ aTTO TOV atTOUVTa OOElae. J. 3386/2005 1. Il orroio OEV J. TIlV ETTIJ..lEKPIT~PIO rnv £~UTTrJptTlloll TOU ouuetpovroc TOU..lara uVEiae... rrcoc TIlV uTTap~1l aTTavopEuTIKOU AOvou TrJe. 927/1979 (<l>EK 139 A'). accoou.lOv~~ Via AOvoue..l~ ool3apwv TTpoI3AIlJ. TOU KOI TTOOOU ioou J..ETOI TTPIV aTTO TI'] M~I'] TI']e.l . 9Epamiae. vrc va J. MOVIlI'] rrposrcutc mpioKEljJl']e.lE90pIOKte.»...loCJIae. KOI ora TTPOOWPIVO OIlJ.lTTOPOUVva Aol3ouv aVETTllptaoTIl crroocon 0XETlKO J.lEVEe. ~ TOU ouvoxou TWV ovovxcuov Via TrJ OUVT~Plla~ TOU E~60wv.. ~.. nEplAaJ. O..avEiwv TTOOOU TTOU KOAUTTW ne. olE9vEie....la OIOPKEi Il 9Epamia ~ ouvra~IOOOTOUVTOI Via rnv iOla OITia.. Av~AIKa.lOOIEe. apJ. J.. ~ olwKoAuv0rJe. w~ TTpO~ TOV orrolo rrrrcrrsirtn Il tKooOIl aOElae.....l~va.lETil ouvepvooio TOUe. xwpa~. TouMXloTOV. WOrE va ouvtA90uv KOI va EivOi OE 9toll va olacpuyouv aTTO TrJV ETTlPPO~ TWV opaOTWv TWV OXETIKWV aOIKIlJ..lTTOPEiva aTToTEAtoEI Kivouvo Via Til ollJ... OEV 9EJ.. V.lOTIi... cvorrcpco OOElae. va avacptpEI TO OKOTTO TOU ra~lolou TOU UTTIlKOOU TpiTIle. 2 rrsp. rJ io~a rrposcopic J. H TTp09wJ. apJ. Kat OEV tXEI TIlV aTTalTOUJ.. 0 YTTOUPVOe. Ta~lle." 3.ltpoue. TTPOOWTTWV rnv £10000 UTTrJK60u TpiTIle. TTOIVIK~ oiw~1l KOI J. H OlopKEla TrJe. oupcro EVKAIlJ. KOI ATTOKtvTpWOrJe. f. ME crrotpcor] TWV YTTOUPVWV EOWTEPIKWV.. ETTavaTTpOw91l0~e. 01lJ.voonuc. IJiae. £. OUVaTOV IlJ..aVIlAiKoU.ll3aoEIe.lEVWV olaro~Ewv TTaptXETOI.lTTOPEi a rrnpurrlverrn vro tvav aKoJ.lOOlae. EloaYYEAIK~e.lEVOJ. Via TOU~ orroiouc uTTaPXEI crrcvooeuon uoooou oUJ.

. TO orrcpcltnrc IJtTpa vrc va E~aacpaAiaouv Til VOIJIK~ TOUe.8.. 233/2003 (CllEK 248 A').O.O. 13.lETaKAIlTIl<. aKoAou8Ee. Orcv TO 8uJ. I' TOU dpBpou 1 TOU vOIJOU aUTOU.. Ta~ll<. Tile. . opdaTEe. apxte. EIJTTiTTTEI rnv KOTllyopia TWV 8UIJaTWV. laXUOe. AaIJl3avouv TO crrcpctrnrc IJtTpa Via va rrpocorcolcouv rnv TOUTOTIlTO KOI rnv IBaytVEla TOUe.. olaoIKaaia<. 2004/81/EK TOU LUIJl3ouAiou Tile. J. 0 aPIJoolo<. olaolKaaiae.lOlo<. EIKa~OIJEVOUe. ~ aaTuVOIJIKte..2004). Via rnv orroic OEV aTTalTEiTOl1l KaTOl3oA~ TTapal3oAou. OlaIJOv~<.la TTauEI va auvEpya~Eral. O. opdaTE<.KaBE oopc laxUEI.-RaroTij6iapKElcl i~~rr£pI6oou-m:praKEljJlle. avBpwTTwV IJE TTpa~1l TOU nppooiou ElaaVVEAta npWTOOIKWV Karel TIlV svvorc Tile. rrrovcouvotce: TIe. ouuecovc IJE TI<. apIJoolae. apxt<. OEV cvcvacverm ~ avaKaAEiral. xwpa<.. OIQTa~EIe. 3. TWV ETTOIJEVWV ap8pwv KOI ouuocovc IJE TI<. aUIJcpwva IJE TI<. Ka8w<.lE TOU<. TWV aOIKIlIJaTWV Tile. TWV TTpd~EWV TTOU tXEI KOlaYYEiAEI. KOI aaruvOIJIKte.lEaTTocpaoll TOU fEVIKOU fpaJ. Eav TO cvurrtpco TTpoaWTTO tXEI £TTIOEi~EI aacp~ 130uAilail cuvcpvccicc KOI y.. J. nEplcpEpEla<. TpiTIl<. apx~e. rrcpovcoeou aUT~<. TIlV Evrwtpwall aUT~ IJTTOPEi va TTaptxouv KOI 01 apIJ60IOI cpopEie. TTpoOTToBtaEIe. Errlonc. Via tvav aTTO TOU<. V.. 2. TTpoOTToBtaEI<. Edv IJE TTPWTo13ouAia Tile.. Karal3aAAouv KaBE OUVOl~ rrpocrrcanc vro TOV raXUTEpo OUVOTO EVTOTTIalJO Tile. EIJTTOpia<. Mtaa aE tva unvc crro TIlV rrspurcocn Tile. ElCJaYYEAtae.. xrn UTT. TOV EVIlIJEPWVOuv vrc Til ouvaTOTIlTO xop~Vllall<. TTOU tXEI xapaKTIlPlaBEi BUIJa EIJTTOpiae. TTpo13AtljJEIe.. scocov xpEla~Eral. 13. aKoAou8E<. TTEpiaKEljJlle. apxte. TTPOUTT09W£I<:. KOla rrporspmornrc. TOU ap8pou 7 TOU TT.. ~ ElaaYYEAIKte.. H aOEla aUT~ XOPIlYEiTOI IJE Til olaolKaaia KOI TIe. olEUKoAuVOIl Tile. trrpirmoonc I' TOU apBpou 1 TOU VOIJOU curou KOI uorspc crro cirnon TOU BUIJaTOe. 01 apIJ60IEe..a.lErnv IOI~Tllra TOU 9U~OTO<. Kal AaIJl3avouv aIJtaw<. orcv TO BUlJaTO ayvoouv TIlV EAAllvIK~ yAwaaa. TIlV EKTTpoawTTlla~ TOUe. IJE TIlV orroic TTEpaTWVETaI KOI 11 aXETlK~ olaolKaaia. Eov TO iOIO rrpoourrro tXEI OlaKOljJEI Kd8E axtall IJE TOUe.. LE rrtptrrnoon TTOU 01 apIJ60IE<. cpPoVTi~ouv. OpaaTEe. crroouonc. Evcoonc (E. rc uvcortpco rrpoawTTa EXOUV TTpocrl3aCJ~--aTllv mpiBaAljJll. TTpOe.aUTO Opi~OVTOI oupctovc c IJE TIlV rreplrmoon I' TOU apBpou 1 TOU rrcpovroc. rrtpioprouevrp. L 261 Tile. TTOIVIK~e...qmopla<. avBpWTTWV. ( TOU apBpou 1 TOU VOIJOU curou ~ 13. 6. AOyo. TTp08wIJiae. Ecpoaov auvTpt~EI 11 rrepirmoon 13' TIl<. ElaaYYEAIK~<. ~ OIKaaTIK~<. TTOU TTpol3A£TTOVTOI aTO rrcpoprnuc TOU TT.u<. E. KOI Ka8E cvcvxclc VOIJIK~ 130~8Ela. Ap9po 46 N. ~ Kal TTplV TTaptABEI aUT~. mpiTTTWall<. OIKoVtvElae. 11 aX£TIK~ olaolKaaia OlaKOTTEi. aVTl?TOIXE<. 3386/2005 1. aTO rrxcioro Tile. sivrn MAIO ~ KaraXPllaTlK~. TWV EYKAIlIJaTWv TIl<. «2. E~ETa~EI scv TTAIlPOUTOI IJia aTTO TIe. Orov tXEI EKooBEi aJ. <.. 3 N. IJE rnv tKooall aJ.OTie. OOllyiae. ApBpo 50 N. xm ouvrcoon aXETIK~ EK8WIl: a. OTTW<. Errionc. TOUe. TOU IJE TOUe. LE UTT~KOO TpiTIl<. TTaptxovTOI urrnpeoiec IJETdcppaall<. OIEVEPVOUIJEVIle. KOI va 8£IJEAlwaouv TO YEyovoe. KOI OIEPIJllvEia<. Edv 11 apIJ6010 apx~ KpivEI OTI 11 ouvepvuoic ~ 11 KOlaVYEAia TOU 8uJ. axtaEI<. xwpae.lETC1KAIlTIl OIKaaTIK~ crroocon. KOI EKouaiwe. OIKEla<. ~ Tile. Ap9po 49 rrcp. Ap9po 51 N.lOaUTOV. 3386/2005 1. METa rqv rrcpooo Tile. TTOU TTPOI3l\tTTOVTaI aTO VOJ.E. w rrcplrmoorp.. Ecv 0 OIKOIOUX0<. 3386/2005 . J. 233/2003. TTOIVIK~e. OlaTTlaTwBEi aTTO rnv OIKEia ElaaYYEAIK~ ~ ccruvouxn apx~ OTI TO cvcorrpco TTpOaWTTO EKOUaiw<. OIKEiE<. 3386/2005 . 0lljJoma<. LTllv rrepirrrcoon UTTIlKOWV TpiTWV xwpwv TTOU eivrn couvoocuror av~AIKol. 3386/2005 1.. J. olaoIKaaia<. KOIVWVIK~<. 3386/2005 1. OTi OEV aUVOOEUOVTOI.Via Aoyoue.lTTOpEiva XOPIlVEiTOI aTOV KaToxo aOElae.. TOU EVEPVWe. errcvcouveosce TIe. ApBpo 52 N. av8pWTTWV.. OIKaaTI~Ile. exrrpootorrnon KOI. coooov auvTptXEI J. Via TIlV rrpooroolo KOI aOcpaAEla TWV rrpootorrcov cunov. EupWTTa'(K~<. TTpoOTToBtaEIe. ElaaYVEAIKte. TOU EV Aoyw TTpoaWTTOU ornv EAAIlVIK~ ETTlKpaTEla. ar~pl~ll<. OlaTa~EIe. TTl8avoAov~aouv OTI UTT~KOO<. OlaIJov~e. TTOU uTTol3aAAETOI EiTE curorrpocormoc EiTE IJtaw TOU aPIJoolOU ElaaVYEAta xopr]VEiTOI aXETlK~ aOEIO OlaIJOV~e. aOElae. Edv KpivETOI aKOTTllJ1l 11 rrcocruon TIl<. OOEla OlaIJOv~<.. 1 KOI 3 N.lia crro TI<. aaTUVOIJIKt<. aXETIK~e. ElaaYVEAIKte. Ap9po 66 rrop. 01 apIJ60IEe.: a. axtaEI<. OTTWe. 3386/2005 H ooEla olaIJOV~e. OTTWe.Ka8E cpopa laxUEI. soooov aUVEpva~ETOI ornv KOTaTToAtIJilall Tile.» Ap9po 47 N. CPEPOIJEVOU<. KOI aacpclAElae.lIJOlEO Trl<. OlaIJOV~e. tpEUvae.

0 EloaVYEAtae. YVWI1Il<.. errors vvuxrrorroul al-ltow<. KOI Arroxsvrpcoonc. ucprupc. 11rrpwTIl aval3ciAA£TQI WOOTOU EKo08EI al-iEToKAilTIl orroccon ern OEUTEPIl oiKIl· 2.oVTOI «rrc TO AOITTd 01 OJOTC't~Ele. Via TO orroio 068IlKE 6pKOe.p9po 226A rrop. yla rnv avdAIl4JIl OpdOEWV KOI I1tTpwV rrOAITIK~e. rrpoonuo TPIWV XIAldowv (3. OTIlV aplJ60la OIOIKIlTlK~ apx~ vro arrEAaoll. TOU av~AIKoU 801-lOloe. 342.p9po 108A KliIi5IKa nOIVIKrlC. Ka8we.000) EUPW twe. H tYKPIOil TOU EloaYYEAEa ECPETWV urropsl va 008£1 I-IE orrorconrrorc rrpocoopo usco. Erriafle. aOTUVOIJIK~e. OIOlUrrWOEIe. ~ EYIVE 11KaTal-l~vUOil ~ IOXUPI081lKE ~ OltOWOE 0 urrcmoc aOK~81lKE rrolvlK~ oiw~ll. crro TOV cpuooro EloaYYEAta EKTEAtoEwe. ME rnv lOla orroecon TO XPll0l1-i0rrOl1l8tvTO I-IETOCPOPIKdI-Itoa CPUAclooOVTar KOI orrocloovrm OE aUTOUe. rrou ooopouv OE aVflAfKOUe. dAAw<.lfoC.p9po 82 Trap.8ul-la TWV rrpo~Ewv rrou avacptpovTOI 010 dp8pa 323A rrap. I-IE arr6cpao~ TOU. rrEpITTTWOEle. 362. avayvwpl0l-ltvlle. rrOIVIK~e. J). rrpoxausvou aUTOe. OTOV orroio avacpEpEI~aX£TII~wc.324. ~ E~EA8EI arr6 aUT6 XWple. 104 KaJ 105 KOI av aK61-11l OEV rrcplorcrtn we. xwpae.336. 6rrou IJrrOpEI va ETTITparrEI 11 EIOOOO<. TWV rrpd~Ewv rrou cvmpspovrct ow dp8pa 323A rrap. 339. I1E crroocon TOU IEVIKOU Ipal-il-iaTEa nEplcptpElae. 346. rrou KaAurrTEI TO rroco TWV cvcortpco urroXPEwoEWV TOUe. rrpOOTII-I0U. 336.. 345.p9po 83 Trap.. 0 EloaVYEAEae. 349. 0 OIOIKIlT~e. al-ltowe.. 4.ae. av 11 arrtAaoll OEV rrpcvuororromact I-Itoa OE TpEIe. 351. rrcocnsurra TOV urrnxoo TpiTlle. TOU 1010U ~ EKEIVOU rrou TOV IJETtCPEPE. mloTOA~e. KaJ Yla Tie. 5.rrOIVIK ~oiw~ fJYIO-TFtV~TT pa~Il· eurnv. errcvcrroocoaetrtn alJtOwe. 348A. urr08toEle..000) wpw. apx~e. OTOV orrolo OEV crnrpsrrcrtn 11 Efooooe. KQI OE TTEpfTTTWOIl tAAEI4JIle.. omoc elvrn TO urrorrpovpnuucrc vrc TIlV rrapox~ rrAIlPocpoPlwv Kar OIEUKOAuvOEWV. KOla TIlV E~tTOoll. 347. 0 EloaYYEAtae. vvcoororroui TOOTO OTOV oppooro EloaVYEAEa rrAIlIJI-IEAEloOIKwv.ETOI we.. va Ecpapl-l6l.· J). OE ouvepvcoto I1E TO ouvupuoom Yrroupvclc KOI cpOpEle. rrapEl1l3aoEle. 0lap8pwvnar OE urrorrpovocuucrc eve TOI1£a £VTO~Il<. KOI ArroKtvTpwOll<. 346. 5 KliIi5IKO noAITIKrlC.ETTll3dAAETOI... AAAooarr6e.I3'). ~ AII-iEVIK~e. ~ 4JuxfOlpoe. dome. EKl1a81l01l<.343.K. 348.-I-ITTopEi . 338. 351A TOU nOIVIKOU KwoIKa tXEI TO olKaJWl-laW rrou rrpol3AtrrovTQI arr6 10 dp8pa 101. 324. I-IEracpopEIe... LToue.348A. 4. rrpOOTII-I0U ~ rnv rrpooxojnon EYYUIlTIK~e. 3 KOI 4. TpdrrEi. . TIl<. we. olopfi. OOTEpa arr6 tYKPIOIl TOU EloaVVEAEa ECPETWV. 3. rroAITIK6e. 348.. TIe. 347.. 347. Oixovoutcc KOI OIKOVOI1IKWV xrn TWV Ka80 uAIlV apl-I00IWV YTTOUPYWV.Arr . aOTUVOI-IIK~<. 351 Kal 351A TOU nOIVIKOU . LTle. Err£lo~ EIVOI evvevpcuptvoc OTOV KOldAoyo aVETTl8uIJIlTwV aAAooarrwv. Llll11601ae. va encvcrrpocoanoa TOV UTT~KOO rplrrp. TWV urrrpcocov TpiTWV xwpwv OTIlV EMIlvIK~ korvcoviu. 1l101KilOlle. oEKarrEvTE XIAldoEe. ~ KQTaywy~e. yAwooa<.338. 4. KOIV~<. Llll11601ae. acpoO OUVTO~EI OXElIK~ EK8WIl. 345.. TTAIlI-II-IEA£looIKwv urropcl va avaKaAEoEI rnv arrocpao~ TOU Via arrox~ crro rnv rtorvixr] oiw~ll. 324. 349. 600 KOI rnv aVdTTTU~Il TWV cvovsckov urroooutov KOI utrnpsoucv. rrOAITIOTlK~<. 339. OCPEIAEI a avaxwp~oEI v al-ltowe. LTO rrxcloto TWV avwTEpw urrorrpovpcuucnov. LTle. rrAIlI-II-iEAEloOIKliIv.-xwpi<. ME crroecon TWV Yrroupvcov EOWTEPIKWV. 363 TOU n. LTIlv rreoirmoon aUT~.lfac. 342. 3386/2005 3. 80l-lOla TWV rrpd~Ewv rrou rrpol3AmovTOI crro TO ap8p~ 323A rrap.' . rrcpcvounc EI0600u OTIl Xtopo TOU urrrpcoou TpiTIle. TO YrroupyEfo EOWTEPIKWV. OTIl xwpa rrposxcuonc ~ OE TPITIl xwpa. orcv opvouvrrn rnv EKrrA~pwoll TWV urroypucouov TOUe. 348. avaYKalae. Aal1~dvEI TO KaTdAAilAa I1ETpa Kar I1EPll1vd. Ecp600v OEV EXEI TTapEA8EI tva tToe. TIl<... rnv arrocpao~ TOU aUT~ OTOV OIOIKIlT~ Tile. KOI rrOAITIOI1IK~<. 343. TO TEAoe. 336. 343.IKovoJ. yvwl-IIl<. rrAIlI-II-iEAEloOIKwv. vrc Kd8E I-IETOCPEp6IJEVOdTOIJO. war08llTorrolll01l<. f. OiW~Il<. OTIl xwpa rrpotAEUolle. av Via TO YEyovoe. TWV ap8pwv 204208 TOU KwoIKa nOlvlKI']e. f. 345. .342. E~60ou arr6 TO xcroornuc KpaTilOlle. 1 KWi5IKO nOIVIKrlC. xwpae. 1. Tile. 3 N. OT~PI~Il<. rrapox~<. KOIVWVIKWV urrnpeonov. TOU.IKov0l-lfoC.IKovoJ. f.vo aTToaXEI-aTToTIlv.351 ATOO nOIVIKOU KwoIKa. rrou crrorrstrtn I-ItXPI rnv avaxwPllo~ TOU. Evdywv. 338. Ka80pI~ETar Kd8E cvnvxclc AmTOl-itpEla vrc rnv EcpapI-IOY~ TWV pu81110EWV TOU ap8pou curou. f. KOTOTTIVOUlJcpwVIl<. EAAllvIK~<. rrou olarrloTwoE rnv rrcpcvoun cicooo ~ t~ooo.. TWV ap8pwv 224.. 349. tXEI olKalwl-la EVfll-ltpWOIle. J). LlIOIKIlOIl<. 348A.IJE Eu8uVil xm oarrdVEe. ~ AII-iEVIK~e. 339. rroivcov Via rnv rrpoocoprvn ~ OPIOTlK~ arr6Auofl TOU opcorn. J). Av OEV KaTOoTEi OUVOT~ 11 01-1£011crrcvcrrpotoanon TOU urrrpcoou TpiTIle. apx~<. (15.IKovoJ. K. V61-111-1Ee.-1<:a8uaTtpfJall. xwpae. 3386/2005 2. ava130AAEI IJE rrpa~1l TOU Kd8E rrtporrspco EvtpYEla twe. urrnpcolc. xwpfe. Tile. 346.. TOU EloaVYEAta Ecp£TWV. xwpae. OarrQVIle. xwpae. 337 rrap. av~AIKOe.. H apx~ aUT~. 2 N. roue 4JuxoA6yoe. Av 0 urrrpcooc TpiTlle.. rrpow81l0ll<. I-IETa Tllv rrpOKQTapTIK~ E~twoll (ap8pa 31.KOI TOU ETTlI3AIl8tvTOe.Llpaoll<. 351.43 rrap. llIKov0l-lfae.lfoC. To OAoKAIlPWI1£VO np6ypal111a o Ap9po 173 rrcp. OTIl Xtopo. OOTEpa crro EYKPIOil TOU EloaYYEAEa ECPETWV. Orcv 11 urrotpcon OE rrolvlK~ oiKil E~apToTOI crro aAAIl urro8wIl Via rnv orrolc tXEI aOKIl8EI rrolvlK~ OIW~Il. EIOEA8EI OTO EAAIlVIK6 toacpo<. rrou ceopouv T600 8£OI1IKE<. 1 Eo. 229. ~ rraJoo4JuxfaTpoe. I-I~VEe.p9po 59 KliI51Ka nOIVIKrlC. IJETa rnv EKrrMpwOll TWV avwTEpw urrOXPEwoEWV xtn rnv KaTal3oA~ TOU ETTlI3AIl8tvToe.01 orroloi urroxoeouvrm KOI ornv KQTal3oA~ Kd8E dMIle. OTIlV arraoxOAiloll. rrpaYI-lOl0yvWI-IWV rrQloo4JuxoA6yoe. arr6 rnv Ill-ltpa Tile. J). oupecovc I-IE TO op8po 76 TOU V61-10U curou.

. IE mpiTTTWOIl EVOOOIKoYEvEraK~<. apXE<. a~lonolvE<. KOla TO ap8po 6 TOU rrcpovroc apx~<. oPlJo6loe. Ap8po 51 N.. (30~8Elae. 5 N..TTPOEKUljJEaTT6 rtroic npa~I').TI<.. 3..: a) Av TTp6KElTOI vrc UTT6XPEO VOIJIK6 np60WTTO ~ EI-OIlYIJEVIl OE opvcvcoutvn cvopc rrmpeic. ETTI(3aAAovTOI OTO VOIJIKO npOOWTTO. KOTO TTEpiTTTWOl")Yrroupvoc 8EWPEiTaI curoc TTOU rrpoiorrrrcn Yrroupvsiou TTOU EXEI TI<. npoKara(3aAAEI (avI]AiKoU) EWe.~ IJOVO IlXI')TIK~<. KOI aAAou<. 01 aK6Aou8E<. TI')<. 349. 324. nou 6£v mOTTTEuov101 aTT6 aAA£<. 342. 351. an6 TOV EI0IK6 rrivcxc TOU ap8pou 3 rrcp. IJUOTIKOTf']1O<. Tp6TTOU<. KOI aVI8aYEVEie.. EVWOI]<. ~ rrpootoprvoc YIO TO iOIO XPovIK6 OlaOTl']IJo onoKAEIOIJOe. ..IKOIOUXOI VOIJIK~e. KOI OTTTIK~<. 348. ~ OEV ouvEPyai. To OIOIKI')TIKO TTp6oTIIJ0 TOU OTOIXEiou i ETTI(36AAETOITTavToTE. Amoupyia<. OIKOIOUXOI VOIJIK~<. TTOPOXt<.(30. o aVaKplT~<. METpa rrpoorcolcc sivrn I') cpuAa~1l IJE KOlaAAI]Aa EKnalOWIJEvO TTPOOWTTlK6 H]e. TWV ap8pwv 2 Kal 3 TTpaYIJOlOTTOIEiTal IJE OKOTTO va trpoorropica rrtprourncxo ocpEAo<... 347. .. TO orroio rrpoccuccverm I1E TO TUXOV TTpOKUljJaV ocp£Ao<. TOU<. Oe. KOlOIKia ~ OUV~81l OlalJOv~ OTI]V EupwnarK~ EVWOIl. KpciTOU<.ETTOTTTElJ£1 Tf']V op8~ KOI VOI1II11")Amoupyia TOU VOI1IKOU rrpootorrou KOI ouvorrn va ETTI[3aAEI KUpWO£Ie. av08EoEI<. OPIOIJEVWV ETTlXEIPIlIJOlIKWV OpaOTI')pIOT~TWV ~ EYKOTOOTOOl')<.apIJOOIOTI")T£e. TTpO<. IJEAou<. av KPI8£i cvcvxclo. OTTO OIlIJOOlE<.II1<0oiadT~pa. KOla nEpiTTTwOIl. 351A TOU nOIVIKOU KwolKa w<.339. IlAIKiae..OIOla~EI<. IJE Olara~I'). ETTI(3aAAoVTOI: i) OIOIKf']TIKO np60TIIJ0 an6 rprovrc XIAICrOE<. Ka8w<. ETTIOOT~OEI<. H urroupvucq crroecon IJTTOPEi va TTpO(3AtTTEI TI] IJI] OlllJooiwo~ TI')<. E~OOa KOI TEAll TOU svcvovroc Ap8po 1 N. KUPWOEI<. 348.UTTOKOTOOTI')IJOTWV~ aU~I')Ol')e.000) EUpW. TOU Lll')lJooiou ~ TWV VOIJIKWV TTPOOWTTWV TOU 01l1J6010U TOIJEO. 343. 3226/2004. KEiIJEVE<. 6paOTI')pI6TI')TO<. ii) 01 TTpo(3Am6IJEvE<. 347. EivOi 01 XalJllAou EIOOO~IJOlOe.IKOIOUXOI EiVaI. 343. iii KOI iv TOU dio<piou a' KUpWOW. TO orroio rrpoccuccvsrcn crro TO TTpOKUljJaV 6q>EAo<. (30~8Elae.000) wpw IJEXPI rpio EKOlOlJlJUpla (3. va TOU oioplcouv ouvnvopo aUTEnaYYEATw<. coruvoplcc. 338.EI 6TI TO ocpEAo<. I1E KOIV~ orroecon TOU Yrroupvou t.I')T~OEI Eyypacpw<. 2. 4. ~ aTTay6pEUOl') TI')e. noAiTEe. YIO TO i610 XPOVIKO OlaOTIlIJO.ouv TI')V OlOIJIK~ EAw8Epia TOU rrtpc an6 TO ovovxuto vrc TI')V aacpaAEla TOU IJETPO «n 0iaKOTTTOV101 av 0 ucprupoc TO i.yvwpli..TIl<. olaocpaAlolle. KU(3Epv~OEW<. xrn TOU KOla TTEpiTTTWOIl aPl16610u Yrroupvou ETTI(3aAAovTOI: i) 610lKIlTlK6 TTp60TI110 an6 EiKOOI xIAIOOEe.. I') KOla8wl') IJE XP~Ol') IlAEKTPOVIKWV IJEOWV IlXI')TIK~<.oV101 un08EoEI<. VOlJilJw<. 351A TOU nOIVIKOU KwolKa. noAiTEe. Ap8po 9 rrcp. ii) OPIOTIK~ ~ rrpoctoprvn Yla XPOVIKO OlaOTI')lJa crro Eva lJ~va EW<.tnpti I11")TpWa010 orrolo EYYP0<PETOI I")TTpa~I") OU0100l")<... 0 EloaYYEAta<. ECPOOOV tXOUV. ··pf-ouvaf6'rtlTOa. · T nou anocpaoii.. OE vOIJIK6 rrpoocorro KOI ECPOOOV Eva ~ rrsprccorcpc aTTO 10 rrpoourrru TTOU coxouv TI] oloiKIlOIl ~ olaXElpii.IKOIOUXOI VOIJIK~<. TTpa~EI<. L':.. elvrn EKEivOI TWV orrouov TO ET~OIO 0lKOYEVElaK6 El0601lIJa O£V ump(3aivEI rc OUO rplrc TWV KOlWTOTWV ET~OIWV OlOIJIKWV aTTOOOXWV nou npo~AEml 11 E8vIK~ rEVIK~ IuAAoYIK~ IUIJ(3aoll Epyaoia<.. a~lwoEIe. TO oUIJ(3ouAlo KOI TO OIKaOT~plO IJE crrocoon.napox~ E~I')Y~OEWV TTpO OEKa TouMXIOTOV IlIJEPWV.000) wpw EW<. TOU<. OTf']V ECPlllJEpioa Tf']<.EUKTIKa.. KOI olaywvlOIJOU<.000) wpw. 6laCPlllJioEI<. IJE orrooocn TIl<.E ~ OCPEIAEva yvwpii.338.KWOIKO 0 EVOYOIJEVO<. 3691/2008 1.. Ap8po 3 rrcp. npOIJ~8EIE<. 324. H EnlTpOTT~ KEcpaAOIayopae. aplJ60la<.. Ka8w<. 01 xalJl]Aou EIOOO~IJOlO<. 349. IJTTOPOUV.. 348A. eivm av~AIKo 8uIJa TWV TTpa~Ewv nou cvoospovrm ora ap8pa 323A rrcp. £~~e. 345. ETTI(3oA~<. KOla osrpc TTPOTEPOlOTI")TOe.IKOIOOUVf']<.000. 345. 4. olacpopa<. OEV AalJ(3avETOI UTT6ljJI] TO ncoonuo EKEivou IJE TOV orroio UTTciPXEI I') olacpopa ~ OIEVE~Il.. aVE~apT~Tw<. 2928/2001 2. (3) Av TTPOKEITOI vrc aAAo Ill') uTT6XPEO VOIJIKO rrpootorro. YTTOUPYOU<. 351. uorcpc ana EIO~YI')OI] TOU couooiou EloaYYEAta nAIlIJIJEA£looIKwv. 2 N. crro TOUe. ETTiOIl<. TIl<. 346. TOU rorrou YEVVl')Ol')<. 3226/2004 t. (20. EVIOXUOEIe.-aKAh crl']~-T~-~.KOI TIl<. slvrn apl160la oPX~ vrc TI')V ETTI(3oM TWV w<. noAiTE<. (30~8£lae. iv) oploTlK6e. 010 OTolx£ia ii..«n aOTIKE<. cvco KUPWOEWV OE EIOf']YI1EV£<.: .ovTOI KOla napEKKAIOIl aTT6 TIe. QUO ETIl avciKAI')OIl ~ cvooroxn Tile.xopl")YEi couc Amoupyia<.IKalOUXOI VOIJIK~e.336. KOloIKia<. TOU IJETOXIKOU KEcpaAoiou. KOI Epyaoia<. Eq>600v 0 olaolKo<. nou orcroccovrm IJE alTloAoYI')IJEvll olara~1l TOU aplJ60lou EloaYYEAta nAI')IJIJEA£IOOIKWV. TO TToo6 TWV E~aKooiwv TO Kara rnv KpiOIl TOU OIKaOn'j (600) EUpW. I') IJI') avaypacp~ crnv EK8wl') E~E1OOl')<. TI')<. QUO exorouuuprc (2.. IJETCrOoo~e. KOI 11 IJETa8wll ~ IJETa1O~1] ~ ·arr60iiaa~·Vla -aoplCiro -XPOI. Av «more OTTO TI<.. ~ OIEV£~I]<.. aAAwv KUpWOEWV. aOKlloll<. TI]<.000. 348A. t. cpuoorou. 1. ... a6Ela<.· wvorfP66iWv urroAAIlAwv. OWpEUTIKa ~ olai. TpiTOU xccrou. ETTlXEIPI]IJOlIK~<.nal vrc rnv ETTlTuxia TOU<.. To IJETpa rrpocrooicc AalJ~aVOV101 IJE TI') oUlJcpwvI') yvwlJI') TOU ucprupc. 342. 336. TOU OV61J0l0<. Tile. TTpa~I')<.. O£ opyavWIJEvll cvopc nOlp£i£<.. (30~8Elae. OEV mplopii. 339. TOU ETTaYYEAIJOTO<. xalJllAou EIOOO~lJarOe. TOU ap8pou 6. iii) orrcvopeuon aOKlloll<..TUX6v TTOIVIKEe. 11 lJ£Ta(3oA~ TWV OTOIXEiwv rauT6TI')1O<. EupwTTa'iK~<. t. 1 TOU v. 3226/2004 5. sivc: KOI rc av~AIKa 8UIJOla TWV TTpa~Ewv TTOU TTP0(3AtTTov101 aTT6 10 op8pa 323A rrnp. IJETa ana TTpOl')YOUIJEVI')KA~TEUOIl TWV urrsoauvtov TTpO<. 346. ap11001E<. EPYWV KOI urmpeouov.

2. oUIJ{3ouAou. 6. TOU 15lw8uvOVTOe. crrocconc. KEiIJEVEe. TOUC:.000) wpw IJEXPI OUO EKaT0IJIJUpla (2. (3) TO (3a81J6 OTTOU15OIOTr]TOe.OIOIKr]TIKO TTPOOTIIJO crro TTtVT£ XIAIQO£<. 15IOTd~EIe. iopuor]<.. (500.. EiTE r] A~lJ.000) wpw. ~ TOU o<ptAoue. UTTaITIOTIlTO<.000) wpw.. OPIOTIK~ ~ TTpOOWPIV~ avoKAr]or] ~ cvcoroxn vic OUYKEKPIIJEVO XPOVIKO 15ldoTr]lJa Tr]e. Il OIKOVOIJIK~ ETTI<paVEIO TOU VOIJIKOU TTPOOWTTOU. (50. IJEroarro iTp51l~y6(jjJtVif-KA~T£i.wKTIKa. E) OE TTEpiTTTWOr] oo{3apwv ~/KaJ maVEIAr]IJIJEVWV TTapa{3aoEwv. rrupuvpuqiou 1. aU~r]or]e. .Ir] OUVKEKPIIJEVWV 010p8WTlKWV IJETPWV £VTO<.wKTIK~ ETTI{3oA~ TWV KUPWOEWV TTOU TTPO{3AtTTovTOI OTle. aAAr]e.OIOIKilTIKO TTPOOTIIJO crro otKa XIAloo£e. Via uTT08toEIe. Via OPIOIJEVO ~ copicro Xpovo IJEAwv TOU 15IOIKr]TIKOU oUIJ{3ouAiou. 5. 15EV sivm rnscvo va TTPOKOAtOEI oucovcxovn i. apxEe.000. 0.000) wpw EWe. Tr]e. ov IJE aAAEe.IaVTOe. ETalpEiae. ETTI{3oAAETaJ TTpOOT'I.TWV TTapaVOIJWV w60wv KOI TOU TTpOKulJ.XPr]I. TWV VOIJIKWV TTpOOWTTWV. UTTOXPEWOEIe. ETaJpEia<. av I-IE elAAEe. Kd8E aPIJ615la apx~ TTOU ETTOTTTEUEIETOIpEiEe. AalJ{3elVOVTOI UTTOlJlll loiwe. (30. E<pOOOV TTapa{3aivouv TIe.. Tr]e. . A£lToupyiae. ETTi IJEpOUe. TWV TTporlYOUJJEVWV rrupcvpccccv £lT1{3elAAoVTOI. IJTTOPEi va aOKOUVTOI OTTO UTTr]pEOiEe. EKTO<. <popEie. vrc XPOVIKO 15laoTr]lJa EW<. TOU Kcvovrouou 1781/2006/EK xrn TWV KaVOVIOTIKWV OTTO<paOEWV. OUTt<. 0 {3a8IJoe. 3691/2008 1. ETOIpEiEe. (10. ETTI{3aAllovTOI or«. t~1 lJ~v£<. iii KOI iv. aTT6 rprcvrc XIAI015E<. OE TTEpiTTTWOr] UTTOTpOTT~e. TOU 151-EU8uvovToe..Tie. r] oPJJo15la apx~ TTapaTTEIJTTEI TO UTTOXPEO <pUOIKO TTPOOWTTO OTO TTapaTTOVW opvcvo.000. UTTOXpEWO£Ie. KUpWOEIe. 01 KUpWOEIe. KOI TWV uTT6XPEWV <pUOIKWV TTpOOWTTWV.. (20.. ~ crrcvoocuon Tr]e. crro TTEV~VTa xiAlaoEe. ETalpEiae. XIAlaoEC:. EKT6e. HIe.. KUpWOEIe. TWV TTPOilvoUIJEVWV rrcpcvpcexov wl{3aAAovTOI. rrcpcvpceou eivrn oVE~apTr]T£<. (500. TTapaVOIJ~e. TTpo{3AtTTOVTOI (3apuTEpEe.EI JJE OTTo<paOEIe. naJpEiae.. KUpWOEIe. OWpEUTIKa ~ olai. rrcpcvpcoou 1 TTEpiTTTWOr]: . Karel TWV ava<pEpOIJEVWV UTTOXPEWV VOJJIKWV TTPOOWTTWV KOI TWV uTTaAA~Awv TOUe. Or]IJOVTIK~e. rrevrcxoouc XIAlao£e. VEWV uTToKOTaoTr]lJaTWV OTr]V EAM15a ~ OE dAAI"] xwpa ~ Tr]e. Tile. TTapox~ E~r]Y~OEWV TTPO OEKa TOuMXloTov IlIJEpwv: a) TTPOOTlIJO xcro Tr]<. ora OTolx£ia ii. SEOr]e. iii KOI iv. nOlpEiEe. (300. H E<paPIJOV~ TWV OIOTa~Ewv TWV TTP0r]VOUIJEVWV rrcpcvpcocov rivrn aVE~OpnlTr] KOI OEV ETTr]PEOi. EiTE ~EXWPIOTO EiTE avo «nnvopiec. rrcpovpceou 1 TTEpiTTTWOll: . 15IOTO~EIe. 3.000) supco. TOU TTap6vTOe. r] TUXOV UTTOTpOTT~ KOI 01 AOlTTte. TWV aOIKillJOTWV TWV ap8pwv 2 KOI 3.. Il l3aplJTIlTO Tr]<. tva £KarOIJIJUPIO (1. TTapa{3aO'le. uTTaAA~Awv KaJ 15paoTr]ploT~TWV Tr]<. 01 aKoAou8Ee.: a) LTr]V ava<pEpOIJEVr] OTO EOc:l<pIOa' Tile. ME crrocconc TWV cpuoouov apxwv TTOU mOTTTEuouV TI<. oUIJ{3ouAou.000) rupto: . 15paoTr]pI6Tr]TaC:.r]lJia OTO VOIJIKO TTPOOWTTO OTO orroio WI {3aAA£TaI r] KUPWOr]. 15IEU8uVTIKWV OTEAEXWV ~ dAAwv uTTaAll~Awv Tr]e. 5. ETTI{3oAAoVTOI IJE TIe. V) crrouoxpuvon crro rn 8EOr] TOUe. XIAla15E<. UTTOXP£WOEWV.01 TTpO{3AmolJ£VE<. ETalpEiae. EAEvXOe. Ap8po 52 N. aUTEe. aplJ60IEe. VOIJOU. OTO orrolo OIO{3I{3di. TOU IJ£TOXIKOU KE<paAaiou. .IO aTT6 EiKOOI XIAld15E<. AOITTEe. ora OTolx£ia ii. aUTOl! aOK£lTOI Karel TIe.. v61J0u KOI TWV 0XETlKWV KaVOVIOTlKWV cnrococecov. TO UlJ. aOKr]Or]e. 2. aOKr]or]<. IJE £V15£IKTlK~ cvcoopc TTl8avwv KUPWO£wv vro 1Jr] OUIJIJOP<PwOll TTP0C:. rrcoovoceouc KOI Via rnv ETTlIJETPlloil TWV KUPWOEWV cunov. 01 EloaVVEAIKEe. TTapd{3aor]e. (5. alTloAOVOUVTOI KOI 15r]IJOOIOTTOIOUVTOI E<pOOOV r] 15r]lJoOioTToir]o~ TOUe. dO£lae. KUpWO£Ie. Tr]<. ria Tr] OWPWTIK~ ~ olai. KOI Via Tie.. (3) LTr]V aVQ(pEpOIJ£V~ OTO Eoa<pIO {3' Tr]e.JaTOOOTEi. OTle.ornrcov Tr]e. TWV ETOIPEIWV.000) wpw IJEXPI TplaK6olE<. TTpo{3AETTovTOI {3apuTEpEe. 01 KUpWOW.000) IJEXPI rpic EKOTOlJlJUpla (3. r] Yrrnproic E.EI KOI oAa TO OTolXEia Tr]e. oIOTa~EI<. TTOU UTTaVOVTOI ~ EAEVXOVTOI aTTO TO OXETIKO YTTOUpVEio. TTPOilvoUIJEVE<. Tr]e..TrIP£i mayy£AIJaTlKO IJ~TPWO OTO orroio £yypo<p£TaI TO VOIJIKO TTPOOWTTO. crrcrrnooc ~ oloTTpa~r]<. OTEAEXWV KOI uTTaAA~Awv TOUe.TO orroic AalJ{3dvEI UTTOlJ. TTEPIOUoioe. TWV TT£PITTTWOEWV a' EWe.Ir]e.000) EUpW IJEXPI TTEVTaKOOlEe. E<POOOV 0 TTEI8aPXIK6e. vrc XPOVIKO 15lOOTillJa tw<. aTTO EI15IKO TTEI8apXIKO opvcvo. t~1 IJ~VE<. (3) TTPOOTlIJO aTT6 15EKa XIAI015Ee. 3. OXETIKt<. aUTEe. TOU TTap6vTO<. 01 avwTtpw aPIJOOIOTr]TEe. Ko8E UTTOXPEWOlle. KOI TOV YTTOUPVO flIKOIOOUVr]e.oVTOI KE<paAOIa ~ uTT08toEIe. orrolsc UTTOPXEI OUIJIJETOX~ VOIJIKOU TTPOOWTTOU UTTO Tr]V tvvOla Tr]e. TOU XPillJarOTTlOTWTIKOU TOIJEa..i0r]TWV UTTEu8uvwv TTPOOWTTWV TTp0<. V) dAAa VEVIKel ~ £I15IKel KplT~pla TTPOOOIOPIOIJOU TWV Kupwm:wv KOI mIIJETpr]Or]e. TTOU Or]IJOOIOTTOIOUVTOI: a) Tie. 15lmO~EI<.. TTOU TTPO{3AtTTOVTaJ aTT6 TI<. ~ aAlloue. rrponvouusvrp. L£ TT£piTTTWOr] TTOU UTTOXP£O <pUOIKO TTPOOWTTO TTapa{3aivEI TIe.01 TTPO{3AwoIJ£VE<.000) wpw twe. opii. TaKTOU XPOVIKOU oiaaT~lJdT6~EiTE~far'pfEpiaaoTtpt~ dlTOTi~KafwT£pWKUPWc:Jtj~.. TOU ap8pou 51 Via TO a15IK~IJOTa TWV ap8pwv 2 KOI 3 TOU TTapoVTOe. xcro TWV VOIJIKWV TTPOOWTTWV.. TOU XPr]IJOTOmOTWTIKOU TOIJEa. TTEI8apXIK~ ~ TTOIVIK~ w8uvr] TWV TTPOOWTTWV TTOU coxouv OIOiKr]Oll ~ OlaX£lpii. r] oouoorc apx~· 4. E' Tr]e. (10. ~ KOTr]vopiae. KOI aOTUVOIJIKEe. apxEe. TTapa{3doEIe. vopou. OwpWTIKa ~ 15lai. 15IKaoTIKE<. urrciruov Via Tie. KUpWOEIe..IOe. £TTlOOT£! ~ TTaptXEI OIKOVOIJIK~ Evioxuor]. i15IEe. Ka8we. Kara TO AOiTTa TTPOUTT08tOEIe.wKTIKa. 15lEU8uVTIKWV OTEAEXWV ~ QAAwv uTTaAA~Awv KaJ crrcvoosucn ovdAr]lJ. ~ aOKouvTWV avmapK~ EAEVXo KaJ ETToTTTEia ETTi TWV UTTr]pEOIWV. TTEploTaoEIe.EI Tr]V aOTIK~. mIX£lpr]lJaTlK~e.UTTOXPEWOEIe.000) rupco KaJ OE TTEpiTTTWOr] UTTOTpOTT~<.15IKWV EAtVXwv KOI Il ETTlTpOTT~ EVillJEPWVOUV Tie. o<pEAoue. EK15I06IJEvEe.. UTTOXPEWOEIe. Eeooov TO Karo Tr]V TTpOr]yOUIJEVr] rrnpcvpcoo rrpoourrru cvvoouocv OTTO alJtAEla Tr]V TTpotAwOll Tile. OPIOIJEVWV oocorrjp. OTTO Tie.000) wpw KOTd TWV IJEAwv TOU 15IOIKr]TIKOU oUIJ{3ouAiou.. OE TTpa~EIe.000. c) orrcvopeuon Tr]<. 4. TaU oupccovo IJE TIe. 01 KUpWO£Ie. EKTOO~e.lr]Tr]e. OIOTO~EIe.

V) OIOIKrJTIKO rrpocnuo orro 10. crrcvopsuoq TI")<. Lll1l.000 wpw. av TETOla 60£la O£V rrpol3AtmTaI orro TO VOI-IO.£TTIX£fPrJ0rJ<. 1. OIOIKrJTIKt<. urrnpeoiec KaJ aorrpcrrovrm aUl-lcpwva 1-1£TI<.clO£la<. 3251/2004 1. rrcpcvoceou w<. £TT1136AAoVTaI 01 aKoAou8£<. Ka8' uAr-Iv aPl-lool£<. Ta rroocnpc rrou rrpol3AtrrovTaJ aTO rrcpov KaJ oro rrpollYOUI-I£VO ap8po xrn £TTll3aAAOVTaI crro ra cvcoeoouevc or cure orll. ~ £VIOXUO£I<. acpaip£ol") TI")<.aOKrJOrJ<. Av «rrroro crro rn £VKA~l-IaTa TOU ap8pou rrpoourrrou ol£u8uVTIK~ 10lWTlKOU olKaiou £~ouoia 1-1£urrcrnornrc arOI-lIKa.000 £upw. Av xrrrroro crro ra £YKA~I-Iara TOU ap8pou 40 TOU rrcpovroc V0l-l0U T£Ato8rJK£ vrc Aovnpruouo VOI-IIKOU rrpootorrou crro Eva l£papXIKa KaTWT£PO OTEAExo<. AmouPvfa<.la arroKA£lal-lo<. Aovw al-ltA£la<. ~ crro 0rJl-l0arou<. OIOIKrJTlKE<. I-I£Ao<. £TTlX£fPrJol")<. xrn TOU Kara rr£pfTTTW0rJ apl-I00IOU Yrroupvou 01 £~~<. av rtrorc clO£la osv rrpol3AtrrETaI crro TO VOI-IO. TOU KWOIKa Elarrpa~£w<. oraVWVI0I-I0u<. TOU V0I-IIKOU rrpootorrou TOU V0I-IIKOU rrpoourrrou I") orrolc OTrJpfS£TaI OE: a) £~ouoia cvnrrooctcrrsuonc £~ouoia A~ljJrJ<.: a) OPIOTlK~ ~ rrpoctoprvn Via XPOVIKO OlaOTrJl-la crro tvav I-I~va tw<. olara~£I<.l0aiwv Eo60wv (KELlE). £TTIX£IPrJl-larIK~<. TOU VOI-IIKOU rrpoourrrou. 13) rrpootopivoc yra TO fOIO XPOVIKO OlaOTlll.opaOTrJPIOTrJra<. olavwVloI-IOU<. crro 01")1-1001£<.6.. TOU VOI-IIKOU rrpootorrou ~ y) £~ouoia aaK~a£w<. 2. TrJ<. KUPWO£I<.: a) rrpoocopivn Via XPOVIKO olaoTrJl-la crro otKa rJI-IEP£<. O£ aUTO TO V0I-IIKO rrpoourrro £TTll3aAAovTar 1-1£KOIV~ crroecon TOU Yrroupvou LlIKOIOOUVrJ<. AmouPvfa<. TrJ<.000 EW<.lIKOU CPUOIKOUrrpootorrou. rrou £v£PV£i £iT£ ~ 13) aUTOU TOU VOI-IIKOU rrpootorrou Kal aOK£i £VTO<.000. E~I I-I~V£<. opccmprornrcc.loara opvcvc 13£l3arwvovTaI orro TI<. V) OIOIKrJTIKO rrooonuo crro 20. QUO tTrJ acpafpwrJ TI")<. ~. £TTIX£IPrJl-larIK~<.rrapoxt<.. ~ £VIOXUO£I<.ao£ra<. 3. EW<. cvoc crro rc 0lw8uvTlKa OT£AtXrJ TrJ<. ~. . crro orJl-loar£<.000 EW<.. TrJ<. ~ crro ol")l-Ioarou<.000. 13) OPIOTIKO<. rrapoXE<. opvcvou 40 TOU rrcpovroc otrorouonrrors TEAto8rJK£ Via Aovcprccuo VOJ. Ap9po 41 N. TrJ<. rrpoc TrJV £TToTTT£fa ~ TOV tA£VXo TOU l£papXIKa xcrcorrpou OT£AtXOU<. crrcvopeucn TrJ<. rrponvouusvrp. KUPWO£I<. TrJ<.aaKrJarJ<. £in: W<.. £Atyxou £VTO<. TI")<. ~ rrpootoorvoc Via TO fOIO XPOVIKO o la OTI")1-1 a arroKA£IOl-lo<. crroeccaov £~ OV0l-laTO<.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful