Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
35Activity
P. 1
Informe Nacional sobre la Seguridad Alimentaria en el Perú: Hacia una estrategia nacional concertada contra el hambre

Informe Nacional sobre la Seguridad Alimentaria en el Perú: Hacia una estrategia nacional concertada contra el hambre

Ratings:
(0)
|Views: 3,425|Likes:
Informe preparado por Gustavo Gutiérrez Perea con la colaboración de Ivonne Gallegos
Dirección General de Información Agraria (DGIA), Ministerio de Agricultura.
Lima, Peru. Octubre 2002
Informe preparado por Gustavo Gutiérrez Perea con la colaboración de Ivonne Gallegos
Dirección General de Información Agraria (DGIA), Ministerio de Agricultura.
Lima, Peru. Octubre 2002

More info:

Published by: Gustavo Gutierrez Perea on Jul 10, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

 
22222
Igecpka Gblicgbf |c`pa fb \amqpinbn Bfikag~bpib ag af Tapÿ
Tpa|ag~bliüg
Ag fb paliag~a Lqk`pa Kqgnibf |c`pa fb Bfikag~bliüg? liglc bòc| na|tqé| (Pckb& oqgic 0440)&gqa|~pc tbë|& b ~pbué| naf Kigi|~pc na Bmpilqf~qpb Igm' Âfubpc Rqiobgnpëb \bfküg& pb~ieilü fc|lcktpcki|c| b|qkinc| ag fb Tpikapb Lqk`pa Kqgnibf na 2995' A|~b tpikapb Lqk`pa hb`ëb~pbzbnc lckc c`oa~iuc mfc`bf af panqlip b fb ki~bn af gÿkapc na tap|cgb| rqa |qepag hbk`pa agaf kqgnc tbpb af bòc 0421' B tclc kâ| na liglc bòc| na b|qkinc a|~a lcktpcki|c na`akc|blat~bp rqa fc| tpcmpa|c| c`|apubnc| ~bg~c ag af kqgnc lckc ag gqa|~pc tbë| naobg kqlhcrqa na|abp'Af hbk`pa |a kbg~iaga b|clibnc a|~palhbkag~a b fb tc`pazb' Ag af lb|c tapqbgc& |i `iag a|liap~c rqa fb ni|tcgi`ifinbn na bfikag~c| hb uaginc bqkag~bgnc y |a c`|apubg kaocpb| ag afblla|c alcgükilc b bfikag~c| ag bfmqgb| pamicga| y mpqtc| naf tbë|& é|~b| gc eqapcg tpali|b+kag~a ncgna |a hblëbg kâ| qpmag~a|& tapki~iagnc rqa fc| ignilbncpa| na tc`pazb |a bmpbuagag fc| ÿf~ikc| bòc|' \i~qbliüg rqa paefaob fb tclb aeal~iuinbn na fb| bllicga| ag kb~apib |clibf ybfikag~bpib iktfakag~bnb| ag fc| ÿf~ikc| bòc|' Qgb lcg|~b~bliüg tapkbgag~a a| rqa a|~b |i~qb+liüg c`anala ~bg~c b fb ni|~cp|iüg y kbgitqfbliüg tcfë~ilb na fc| tpcmpbkb| tÿ`filc| nqpbg~a afpémikag na Eqoikcpi& lckc b fb lbpaglib na qgb a|~pb~amib lchapag~a na |amqpinbn bfikag~bpibrqa bp~ilqfa fb| tcfë~ilb| |al~cpibfa| b qg c`oa~iuc lckÿg? pauap~ip nalininbkag~a fc| ebl~cpa|rqa na~apkigbg fb tc`pazb y af hbk`pa'Af tpa|ag~a Igecpka Gblicgbf |c`pa fb \amqpinbn Bfikag~bpib ag af Tapÿ&bl~qbfizb y bktfëb fbigecpkbliüg tpa|ag~bnb ag af tpikap igecpka gblicgbf afb`cpbnc ag 2995& y |a ig|ap~b nag~pc naqg tpcla|c na niâfcmc y lccpnigbliüg ig~ap|al~cpibf tpckcuinc na|na af Kigi|~apic na Bmpilqf+~qpb' A|~c tbp~a naf palcgclikiag~c naf mc`iapgc naf tpa|inag~a ^cfanc |c`pa fb iktcp~bglib nafb tbp~ilitbliüg na fb |clianbn liuif y na fb| eqapzb| |clibfa| ag fb ecpkqfbliüg na tcfë~ilb| ytfbga| na blliüg lcglap~bnc| ag ecpkb lcgoqg~b lcg fb| ig|~i~qlicga| tÿ`filb|'A| tcp a|~c rqa `q|lbkc| fb tbp~ilitbliüg y af lcglqp|c na niuap|b| ig|~i~qlicga| tÿ`filb| ytpiubnb| b ~pbué| naf Mpqtc na ^pb`boc Kqf~i|al~cpibf na \amqpinbn Bfikag~bpib' Afakag~c| lfb+ua| ag a|~a tpcla|c eqapcg fb| gqkapc|b| paqgicga| na ~pb`boc naf Mpqtc Kqf~i|al~cpibf y af\akigbpic ^bffap
Hblib qgb A|~pb~amib na \amqpinbn Bfikag~bpib
(kbyc 0440)& b|ë lckc fb Ocp+gbnb na ^pb`boc ig~ap|al~cpibf |c`pa figabkiag~c| na tcfë~ilb y a|~pb~amib na |amqpinbn bfikag~bpibbf 0421 (oqfic 0440)' Af igecpka& ag |q| uap|icga| tpafikigbpa|& eqa tpa|ag~bnc ag paqgicga| ybl~iuinbna| ig~apig|~i~qlicgbfa| y ni|~pi`qinc b niuap|c| |al~cpa|& ig|~i~qlicga| y tap|cgb| tbpbpalb`bp c`|apublicga| y lckag~bpic|'Af igecpka lcg|~b na liglc lbtë~qfc|' Af tpikap lbtë~qfc nb qg tbgcpbkb na fb| lcgnilicga|macmpâeilb| y nc~bliüg na palqp|c| naf tbë| y na|lpi`a fb aucfqliüg na fc| ignilbncpa|kblpcalcgükilc| ag fc| ÿf~ikc| liglc bòc|' Af |amqgnc lbtë~qfc tpa|ag~b qg nibmgü|~ilc nafa|~bnc na fb ig|amqpinbn bfikag~bpib& bgbfizbgnc fb aucfqliüg na fc| ignilbncpa| na tc`pazb yna|gq~piliüg& y fb ecpkb ag rqa bk`c| ig~apbl~ÿbg' Af lbtë~qfc ~aplapc bgbfizb fc| ebl~cpa| rqabeal~bg fb |amqpinbn bfikag~bpib na fb tc`fbliüg tapqbgb& tpiglitbfkag~a tcp af fbnc na fb|lcgnilicga| na blla|c& ni|tcgi`ifinbn y q|c na fc| bfikag~c|' Af lqbp~c lbtë~qfc tpa|ag~b qgbaubfqbliüg magapbf na fb| bllicga| naf A|~bnc y na fb |clianbn liuif ag kb~apib na |amqpinbnbfikag~bpib& iglfqyagnc fb| tcfë~ilb btfilbnb|& fc| tpiglitbfa| tpcmpbkb| y tpcyal~c|& af pcf na fb|clianbn liuif y fb| fiki~blicga| na ~itc ig|~i~qlicgbf' Af lbtë~qfc liglc tpa|ag~b fb tpctqa|~b nalcg|ag|c |c`pa figabkiag~c| na tcfë~ilb y a|~pb~amib gblicgbf na |amqpinbn bfikag~bpib bflbgzb+nb tcp fc| bl~cpa| igucfqlpbnc| ag a|~a Igecpka'
 
00000
Igecpka Gblicgbf |c`pa fb \amqpinbn Bfikag~bpib ag af Tapÿ
A| gala|bpic lcg~igqbp lcg af ~pb`boc igilibnc ag a|~a Igecpka& y bubgzbp hblib fb ecpkqfbliüg naqgb a|~pb~amib gblicgbf na |amqpinbn bfikag~bpib na fbpmc tfbzc& lchapag~a y lcglap~bnb& rqa |abp~ilqfa b fb gqaub a|~pb~amib na |qtapbliüg na fb tc`pazb y ctcp~qginbna| alcgükilb| tbpb fc|tc`pa| naf tpa|ag~a mc`iapgc' Af Kigi|~apic na Bmpilqf~qpb a|~â lcktpcka~inc ag lcg~igqbpbtcybgnc a|~a tpcla|c& palcgcliagnc fb gb~qpbfazb kqf~inikag|icgbf a ig~ap|al~cpibf naf ~akb yfb gala|inbn na |qkbp a|eqapzc| hblib qgb blliüg kâ| lccpnigbnb y bp~ilqfbnb naf A|~bnc ynakâ| bl~cpa| na fb |clianbn'\ckc| lcgliag~a| rqa fb |amqpinbn bfikag~bpib gc a| pa|tcg|b`ifinbn axlfq|iub naf A|~bnc ykagc| na qg |al~cp c qgb ig|~i~qliüg& |igc rqa lcppa|tcgna b niuap|c| bl~cpa| ~bg~c naf mc`iap+gc lag~pbf lckc na fc| gqauc| mc`iapgc| pamicgbfa|& mc`iapgc| fclbfa|& |clianbn liuif& aktpa|btpiubnb y lcctapbliüg ig~apgblicgbf' Fb ui|iüg tpctqa|~b a| bflbgzbp qg tbë| |ig hbk`pa y ag afrqa ~cnc| |q| hb`i~bg~a| |b~i|ebmbg bnalqbnbkag~a |q| gala|inbna| gq~pilicgbfa|& lcg|qkiag+nc bfikag~c| na lbfinbn tpcuagiag~a| na qgb ceap~b a|~b`fa& lckta~i~iub y tpaeapag~akag~agblicgbf' A|tapbkc| rqa a|~a igecpka |ab qg ig|~pqkag~c na paeapaglib ÿ~if tbpb fcmpbp a|~ac`oa~iuc& rqa gc a| c~pc rqa af na appbnilbp na kbgapb naeigi~iub fb tc`pazb y af hbk`pa aggqa|~pb gbliüg'Cl~q`pa na 0440
Np' Anqbpnc _ambppb KégnazNipal~cp Magapbf na Igecpkbliüg BmpbpibKigi|~apic na Bmpilqf~qpb
 
<<<<<
Igecpka Gblicgbf |c`pa fb \amqpinbn Bfikag~bpib ag af Tapÿ
 
Lbtë~qfc? I
TAPß? PALQP\C\ Y TBGCPBKB ALCGÜKILC

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iván Andrés Echeverría Leiva liked this
Jeisson Ramirez G. liked this
Marlene Castillo liked this
Luis Alberto Ormeño Delgado liked this
Claudia Hefziba Galaz Valdez liked this
Jonny Villarreal liked this
Nicolle Rodriguez liked this
Marisol Sanches Osorio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->