You are on page 1of 3

Nguyn v n b i hcthao Hi ALL: - Khi m t nh m ng no k t n i roaming h n 150 qu c gia th c ph i l i l n l t 150 qu c gia k h p ng hay khng?

g? TL: Khong can dau ban ah`. Nhung neu ban muon di du lich hoac tham quan cong nghe cua doi tac thi di cung dc. (^---^). Moi khi co them 1 doi tac Roaming, hai nha mang se tien hanh test dich vu va test cuoc, neu thua thuan dc chap nhan thi se send ket qua va van ban k c c ng hong, nh ng qua email (TCC & CLL). Cn 1 cch khc m trong quy n sch b n c ni, l virtual roaming s d ng sim c bi t c dual IMSI (International Mobile Subscriber Identity) v d : Metfone l 1 operater m i t Cambodia c ng l 1 th ng hi u c a Viettel n u cc thu bao c a metfone mu n roaming th ph i c agreement/testing....etc v i partner operater, qu trnh ny ko di ko d i n a n m. rt g n th thu bao metfone s c th a thu n v i Viettel s d ng 1 sim c 2 IMSI : 1 cho thu bao Metfone g i trong n c bnh th ng (s c nh n d ng nh 1 thu bao Metfone c l p) v 1 IMSI n m trong dy c c p cho thu bao Viettel ( thu bao ny s c nh n d ng nh 1 thu bao Viettel roaming)

v d v dual IMSI khi c cu c g i t i my

Hi ALL, "m t thu bao vinaphone Vi t Nam g i cho m t thu bao ng k Trung Qu c,nh ng hi n l i i cng tc t i Nga,v y quy trnh bo hi u s di n ra th no? ". TL: Cc b c ca qu trnh th c hi n cu c g i nh sau b n nh: 1, T ng i GMSC c a Vina s g i IAM called l s thu bao TQ(+86..th ph i) t i GMSC c a TQ! 2, GMSC TQ h i HLR xem thu bao TQ ny ang Location update (LU) u! 3, HLR th y thu bao ny ang bn Russia li n h i s roaming c a thu bao ny, b ng b n tin Provide roaming number t i MSC Rss n i m thu bao TQ ang LU. 4, MSC Rss tr v cho HLR TQ s MSRN (+7...)c a thu bao ny qua b n tin PRNM_ACK! 5, HLR TQ tr v cho GMSC TQ s MSRN ny! 6, GMSC TQ g i b n tin IAM v i called l s MSRN ny n MSC Rss! 7, MSC Rss tr v GMSC TQ b n tin ACM! 8, GMSC TQ tr v GMSC Vina b n tin ACM! Ringging 9, Thu bao TQ bn Rss nh c my MSC Rss tr v GMSC TQ b n tin ANM. 10, GMSC TQ tr v GMSC Vina b n tin ANM! Cu c g i c thi t l p xong nh... Thanks all.

Mnh xin a thm ch cho Roaming gi a cc nh m ng m i ng i cng ni chuy n v bn lu n. l: GPRS Roaming trong m ng GSM. c i m d ch v : + Thu bao c th s d ng d ch v GPRS khi ra kh i vng ph c v c a m ng ch -HPLMN (l m ng m b n ng k sim card). Yu c u th c hi n d ch v : + C cc k t n i bo hi u: cc k t n i ny c ng chnh l cc k t n i bo hi u cho voice roaming c a cc nh m ng. + Cc nh m ng ph i c GRX(GPRS Roaming Exchange): nh chung chuy n data roaming cho cc nh m ng. Cc GRX ny s ch u trch nhi m v n chuy n data v k t n i ip-packet gi a cc PLMN. + Hai nh m ng c th a thu n Roaming GPRS: hon thnh cc bi test d ch v trong b n IR35, th c hi n test v th a thu n c c. + Thu bao c nh cung c p m ng cho php s d ng d ch v roaming v c bi t l ng k d ch v GPRS. continous... Cc tn g i lin quan: - HPLMN: m ng nh; - VPLMN: m ng khch;

- APN: access point name ( c tr ng cho d ch v v m ng m thu bao ng k, v d : mms.mnc004mcc452 l APN c a d ch v MMS m ng Viettel); - Phn gi i APN: l xc nh gi tr a ch IP c a GGSN g n v i ci APN (v d khi phn gi i:vmms.mnc004mcc452: ta s c k t qu IP l vvv.vvv.vvv ); - iDNS: internal DNS (phn gi i ia ch IP c a cc APN trong m ng nh, query n eDNS khi phn gi i APN c a m ng khch); - eDNS: external DNS (DNS dng ph gi i a ch nh ng APN name m DNS n i vng khng phn gi i c); -RootDNS: DNS ch , hay DNS c a GRX (l DNS nh n query phn gi i APN m ng khch t eDNS, n s truy v n n cc RootDNS c a cc GRX khc phn gi i c a ch IP c a APN m ng khch r i tr v cho eDNS.); - SGSN & GGSN: every one know; - IPTunnel: l ng k t n i t SGSN t i GGSN khi m t thu bao truy c p GPRS. - Thu bao INbound v OUTbound: i v i hai nh m ng c th a thu n roaming khi thu bao m ng A vo m ng B th m ng B g i TB l TB INbound cn m ng A g i TB l TB OUTbound. .... Cc node m ng c b n tham gia vo qu trnh th c hi n GPRS Roaming: - H-GGSN, V-SGSN, iDNS, eDNS, RootDNS, MS,... th c hi n c d ch v GPRS Roaming, thu bao c n tr i qua cc b - Attach vo V-SGSN; - Make PDP context: s d ng cc d ch v internet, wap ...; c:

Trong Attach vo V-SGSN gi ng nh 1 MS Location vo 1 MSC, s c b n tin LU_request g i t SGSN n HLR c a MS, sau n u ng th HLR tr v b n tin Insert_Subs_data v MS Location c trong V-SGSN v khi bi u t ng GPRS s hi n trn mn hnh chi c mobile c a thu bao. MS attach c th c n: - Trn V-SGSN khai d i IMSI c a MS (gi ng nh trn MSC); - Trn HLR c Roaming c m v thu bao c ng k GPRS;