MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învãþãmântul Preuniversitar

ghid de bune practici
2008 pentru educaþia timpurie a copiilor între 3 - 6/7 ani

GHID DE BUNE PRACTICI
PENTRU

EDUCA IA TIMPURIE A COPIILOR ÎNTRE 3-6 / 7 ANI

pentru amabilitatea de a oferi poze pentru ilustrarea prezentului ghid. din cadrul Programului de Incluziune Social cofinan at de Guvernul României üi Banca Mondial . Gr dini ei nr. 3 Step by Step-Tulcea. Mul umim Gr dini ei cu Program Prelungit CSIPIKE-Sfântu Gheorghe.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani MINISTERUL EDUCA IEI. Gr dini ei cu Program Prelungit nr. 1-Videle üi Gr dini ei Waldorf-Pucioasa. CERCET RII ûI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Înv mântul Preuniversitar Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani a fost realizat în cadrul Proiectului pentru Educa ie Timpurie Incluziv . 2 .

.

.

. cu atât vom înv a mai multe despre ceea ce ar trebui s facem pentru a-l ajuta s creasc üi s se dezvolte la nivelul întregului poten ial de care dispune. cu scopul primordial de a-l ajuta s se dezvolte deplin. Ghidul are ca reper primordial COPILUL! Tot ceea ce ütim. valori. În educa ie nu exist re ete. Ideea central este aceea c fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezint punctul de plecare în toate deciziile luate în privin a lui. principii. reguli.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani CUVÂNT ÎNAINTE Copil ria timpurie reprezint cea mai important perioad din via a unui individ prin consecin ele durabile pe care le are asupra dezvolt rii ulterioare a acestuia. . credem üi gândim despre copil se reflect în tot ceea ce facem pentru el. Cu cât ne vom apropia mai mult de el üi îl vom în elege mai bine.de a sprijini deciziile pedagogice ale cadrelor didactice în practica zilnic . Succesul educa iei se bazeaz pe adaptarea demersului educa ional la nevoile individuale ale fiec rui copil. Ultimele cercet ri au demonstrat üi argumentat modul în care trebuie abordat aceast perioad de vârst insistând pe practicile adecvate de îngrijire üi educa ie a copilului mic. 5 . Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de 3-6/7 ani reprezint un instrument de lucru pentru cadrele didactice care lucreaz cu copiii de vârst timpurie cu scopul: .de a oferi sprijin în aplicarea cerin elor Curriculumului Na ional.de a promova practicile educa ionale care stimuleaz üi sus in dezvoltarea copilului. idei.de a crea o perspectiv comun üi unitar în rândul tuturor cadrelor didactice asupra dezvolt rii üi educa iei copilului în perioada timpurie. practici confirmate care üi-au demonstrat în timp eficien a. exist experien acumulat . teorii bazate pe cercet ri noi. .

aceste domenii ale dezvolt rii copilului sunt prezentate üi constituie direc ii prioritare în aplicarea curriculumului. dezvolt comportamente adecvate. valorizarea sinelui (cultivarea respectului fa de sine. toleran . precum orice practic devine improviza ie dac nu este sus inut cu argumente ütiin ifice.necesitatea respect rii unicit ii fiec rui copil prin adaptarea educa iei la nevoile. Fiecare capitol cuprinde aspectul teoretic al problemei abordate. Astfel. oricât de simple sau complexe ar fi. Conceptul conform c ruia copilul este un tot unitar are la baz principiul acceptat pe larg c toate domeniile creüterii üi dezvolt rii umane sunt legate între ele. Sunt numeroase modalit i de clasificare a domeniilor dezvolt rii (cea mai r spândit fiind cea a lui Bloom). Creüterea se refer la schimb rile specifice de ordin fizic üi creüterea în dimensiune. Ele sunt procese complementare. conturând universul teoretic al educa iei timpurii. Factorii ereditari üi de mediu. Acestea sunt: 6 . au fost explicitate üi completate. În curriculumul pentru educa ia timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani. Respectarea drepturilor fiec rui copil. socio-emo ional. onestitate sunt aspecte care stau la baza elabor rii acestui ghid. În prezent. Se ütie c orice teorie devine steril dac nu este înso it de practica ce îi poate confirma valoarea. Este un proces ordonat continuu în care copilul dobândeüte cunoütin e. precum üi în plan cognitiv üi socio-emo ional. . reflect intercorelarea abilit ilor. polite e. principiile de baz care trebuie respectate în abordarea integrat a copilului. încredere. iar toate deprinderile. interesele üi ritmul individual de dezvoltare a copilului. Sunt prezentate numeroase argumente care sus in: . influen eaz ritmul üi calitatea dezvolt rii copilului – de aici diferen ierea atât de semnificativ a dezvolt rii copilului. se autodefineüte în raport cu sine üi cu ceilal i. adaptabile. dezvoltarea rela iilor cu semenii bazate pe respect. dar üi finalit ile educa iei în perioada copil riei timpurii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Cunoaüterea creüterii üi dezvolt rii copilului este absolut necesar pentru în elegerea fiziologiei üi patologiei vârstei. a stimei). asigurarea egalit ii üanselor la educa ie. Nici unul din aspectele dezvolt rii nu se manifest de sine st t tor.avantajele abord rii holiste (globale) a copilului acordându-se aten ie în egal m sur dezvolt rii acestuia atât în plan fizic. achizi ioneaz deprinderi. Întregul ghid este construit pe axa de la teorie la practic . al s n t ii. preocup rile de conceptualizare cât mai comprehensiv a dezvolt rii copilului au condus spre definirea acestor domenii având ca reper atât psihologia dezvolt rii. perspectiva psihopedagogic actual privind educa ia copilului mic. domeniul fizic (psihomotor). cele trei domenii clasice în psihologie. colaborare. cognitiv. unici în cazul fiec rui copil. Dezvoltarea este definit ca sporirea în complexitate sau modificare de la forme simple la forme mai complexe üi mai detaliate. pe plan interna ional.

DOMENIUL Dezvoltarea socio-emo ional – vizeaz debutul vie ii sociale a copilului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 1. DOMENIUL Dezvoltarea limbajului üi a comunic rii – vizeaz dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului. pân la miüc ri fine de tipul realiz rii desenelor sau modelarea). Interac iunile sociale mediaz modul în care copiii se privesc pe ei înüiüi si lumea din jur. Dezvoltare fizic : Dezvoltarea motricit ii grosiere Dezvoltarea motricit ii fine Dezvoltarea senzorio-motorie S n tate üi igien personal : Promovarea s n t ii üi nutri iei Promovarea îngrijirii üi igienei personale Promovarea practicilor privind securitatea personal 2. Dezvoltarea limbajului üi a comunic rii: Dezvoltarea capacit ii de ascultare si în elegere (comunicare receptiv ) Dezvoltarea capacit ii de vorbire üi comunicare (comunicare expresiv ) Dezvoltarea premiselor citirii üi scrierii: Participarea la experien e cu cartea. dar üi coordonarea. cum sunt s ritul. de a în elege üi a r spunde emo iilor celorlal i. folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj 7 . crucial pentru acest domeniu. sintaxei. Dezvoltarea emo ional vizeaz îndeosebi capacitatea copiilor de a-üi percepe üi exprima emo iile. s n tate üi igien personal – cuprinde o gam larg de deprinderi üi abilit i (de la miüc ri largi. DOMENIUL Dezvoltarea fizic . dezvoltarea senzorial . precum üi dezvoltarea conceptului de sine. a comunic rii (cuprinzând abilit i de ascultare. comunicare oral si scris . asocierea sunet-liter Conütientizarea mesajului vorbit/scris Însuüirea deprinderilor de scris. care influen eaz decisiv procesul de înv are. nonverbal si verbal ) üi preachizi iile pentru scris-citit üi înso eüte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii. nutri ie. cunoaüterea üi aprecierea c r ii Dezvoltarea capacit ii de discriminare fonetic . Dezvoltare social : Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu adul ii Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu copiii de vârst apropiat Acceptarea üi respectarea diversit ii Dezvoltarea comportamentelor prosociale Dezvoltare emo ional : Dezvoltarea conceptului de sine Dezvoltarea controlului emo ional Dezvoltarea expresivit ii emo ionale 3. gramaticii. capacitatea lui de a stabili üi men ine interac iuni cu adul i si copii. În strâns corela ie cu conceptul de sine se dezvolt imaginea despre sine a copilului. al turi de cunoütin e üi practici referitoare la îngrijire üi igien personal . practici de men inerea s n t ii si securit ii personale. alergarea. dar üi a în elegerii semnifica iei mesajelor).

Curiozitate üi interes Ini iativ Persisten în activitate Creativitate Aceste domenii contribuie la concentrarea asupra unor elemente ale dezvolt rii normale a copilului üi sunt utilizate pentru a descrie evolu ia copilului de-a lungul procesului continuu al dezvolt rii. în elegerea modelelor. forme geometrice. metode ütiin ifice) 5. Dezvoltarea gândirii logice üi rezolvarea de probleme Cunoütin e üi deprinderi elementare matematice. evenimente üi persoane. obiecte. P mântul. Dezvoltarea în fiecare domeniu depinde de stimulii pe care-i întâlneüte copilul üi de posibilit ile de înv are oferite de mediul educa ional. care e util pentru evaluarea caracteristicilor imediate üi permanente legate de abilit ile copilului üi comportamentul lui. fenomene. opera ii. DOMENIUL Capacit i üi atitudini în înv are – se refer la modul în care copilul se implic într-o activitate de înv are. este c înv area üi dezvoltarea copilului la vârstele timpurii trebuie abordate dintr-o perspectiv integrat . Domeniul include abilit ile de gândire logic üi rezolvare de probleme. dincolo de caracteristicile lor fizice. proiectarea de unit i tematice care integreaz obiectivele cadru ale tuturor domeniilor de experien iale prin sarcinile üi materialele utilizate. cunoütin e elementare matematice ale copilului üi cele referitoare la lume üi mediul înconjur tor. precum üi la atitudinea sa în interac iunea cu mediul üi persoanele din jur. reprezent ri numerice. Aceast idee este promovat de: • Abordarea integrat a curriculumului pornind de la obiectivele cadru formulate pe domenii experien iale care vizeaz toate domeniile de dezvoltare men ionate în curriculum. m surare) Cunoaüterea üi în elegerea lumii (lumea vie. cunoaüterea üi în elegerea lumii: Reprezent ri matematice elementare (numere. în afara deprinderilor si abilit ilor men ionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare. concepte de spa iu. În elegerea fiec rui domeniu al dezvolt rii contribuie la conturarea „portretului” copilului. Ideea care str bate ghidul. îndeosebi prin exemplele üi recomand rile prezentate. 8 . dar vorbeüte mai târziu. Spa iul. dar stabileüte mai greu rela ii cauzale între fenomene.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4. modul în care abordeaz sarcinile üi contextele de înv are. DOMENIUL Dezvoltarea cognitiv – a fost definit în termenii abilit ii copilului de a în elege rela iile dintre obiecte. altul are capacitatea de a rela iona foarte uüor. Progresul personal al copilului poate fi diferit în diverse domenii: un copil merge mai devreme.

Organizarea mediului de înv are care s permit dezvoltarea liber a copilului üi s pun în eviden dimensiunea intercultural üi pe cea a incluziunii sociale. cooperare prin modul de evaluare üi planificare a programului zilnic. Valorificarea jocului ca modalitate de abordare integrat în cadrul activit ii copilului în gr dini . Utilizarea strategiilor didactice centrate pe individualizare. s ofere informa ii de ordin general dar üi repere importante. dorin a üi nevoia de joc. 9 . promovarea üi sus inerea unei noi perspective asupra educa iei copiilor de 3 – 6/7 ani. dorin a üi nevoia de miücare. atât teoretice cât üi practice. siguran . încurajare üi. mai presus de toate. ghidul devine un instrument accesibil pentru activitatea didactic de zi cu zi. dorin a üi nevoia de explorare. asigurându-i protec ie. iubire! Gândit s fie prietenos üi folositor în acelaüi timp. dorin a üi nevoia de a se exprima în forme cât mai variate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • • • • Corelarea domeniilor de dezvoltare üi a celor experien iale cu tipurile de activit i proiectate üi cu centrele de activitate organizate în sala de grup . Copilul înva f când! S -i oferim toate oportunit ile de a înv a. Parteneriatul dintre gr dini – familie – comunitate conduce spre abordarea integrat a înv rii üi dezvolt rii copilului în func ie de necesit ile üi cerin ele individuale ale sale. Noi trebuie s fim preg ti i üi convinüi c prin interven iile noastre educative stimul m dorin a üi nevoia de cunoaütere. descoperire. Gradarea progresiv de la teorie la practic de-a lungul întregului ghid a avut ca scop unic argumentarea necesit ii promov rii activit ii integrate la vârstele timpurii.

oferind condi ii specifice pentru dezvoltarea deplin . care se centreaz atât pe dezvoltarea fizic . s n tate üi nutri ie). cât üi pe cea cognitiv . În aceast perioad educa ia este un proces holist. 10 . a judeca. dezvoltarea cognitiv . Obiectivele generale ale educa iei timpurii Principiile care stau la baza practicilor în educa ia timpurie. • Dezvoltarea este un proces multidimensional. a asculta üi a în elege. nutri ia üi igiena. informal. gândire. în func ie de evolu ia individual üi de vârst a acestora. o dimensiunea socio-emo ional (abilitatea de a interac iona cu lumea din jur üi de a tr i emo ii sentimente adecvate).Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 1. iar pentru reuüita educa ional a copilului e necesar s fie antrena i to i agen ii cu influen e asupra copilului. dezvoltarea üi înv area copiilor de la naütere pân la intrarea în ciclul primar (formal. socio-emo ional üi const în activit i üi experien e care influen eaz dezvoltarea plenar a copilului. o dimensiunea fizic / motorie (abilitatea de miücare üi coordonare. incluzând s n tatea. educa ia timpurie sprijin supravie uirea. pornind de la familie. social . sim ire üi interac iune al copilului cu persoanele üi obiectele din lumea înconjur toare devine din ce în ce mai complex. a comunica oral üi scris). creüterea. • Dezvoltarea reprezint un proces continuu de schimbare în cadrul c ruia nivelul de miücare. a abord rii z Importan a perioadei timpurii în dezvoltarea individului Educa ia timpurie este prima treapt de preg tire pentru educa ia formal üi se adreseaz copiilor de la naütere la 6-7 ani. Educa ia timpurie încorporeaz ideea c vârstele mici constituie baza personalit ii. Copil ria timpurie z z z z Importan a perioadei timpurii în dezvoltarea invidului Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii üi contribuie la perspectiva integrat înv rii üi dezvolt rii. a reflecta. Conform Raportului de monitorizare global a Educa iei pentru To i (2007). nonformal). institu ii de educa ie pân la comunitate. o dimensiunea cognitiv (abilitatea de a gândi. fizic üi emo ional a lor.

se afl într-o strâns determinare üi rela ionare reciproc . atât pentru progresul s u imediat cât üi pentru viitorul s u. r bdare. toate dimensiunile dezvolt rii sunt interdependente. traiectoria lor este caracterizat prin continuitate üi discrepan e. lingvistice. Tot ce se întâmpl în primii ani de via ai copilului este esen ial. solicit o aten ie asupra “copilului în întregime”. repeten ie sc zut ). ¨ Efectele pozitive ale educa iei timpurii Educa ia timpurie are un efect pozitiv asupra abilit ilor copilului. comunicare va manifesta dorin a üi încrederea de a înv a repede. reflectând dorin a proprie fiin ei umane de a explora üi st pâni mediul. atunci când mediul educa ional üi interac iunea adult-copil promoveaz calitatea üi incluziunea. copiii trecând prin procese succesive de asimilare üi acomodare. emo ionale ale copilului. se schimb percep ia celorlal i asupra poten ialului copilului. grij . sociale. Dezvoltarea poate fi influen at în copil ria timpurie prin interven ii eficiente. distincte din punct de vedere conceptual dar interdependente organic. de a-üi dezvolta capacit ile de rela ionare. asupra carierei sale ücolare (note mai mari. Rela iile umane üi impactul lor asupra individului constituie elementele unei dezvolt ri s n toase. Copiii sunt participan i activi la procesul de dezvoltare a lor. precum üi prin contexte culturale semnificative. Timpul în care copilul trece prin experien e proprii are importan . conducând la preven ia unor probleme sau deficien e. care schimb echilibrul dintre riscuri üi factorii protectori. Dezvoltarea copiilor se produce pe c i individuale. Cultura influen eaz toate aspectele dezvolt rii umane üi este reflectat în tradi iile üi regulile de creütere a copiilor. Educa ia timpurie dezvolt abilit ile sociale ale copiilor. dar el r mâne vulnerabil în fa a riscurilor üi este predispus s accepte influen ele protectoare din primii ani de via pân la maturitate. Copiii dobândesc atitudine pozitiv üi motiva ie pentru activitatea ücolar . cognitive. Un copil care se bucur de aten ie. - 11 . se îmbun t eüte abilitatea intelectual a copilului pe termen scurt. joc. Toate modific rile ce au loc asupra domeniilor de dezvoltare ale copilului au la baz interac iunea acestuia cu oamenii. • ¨ Repere cheie privind dezvoltarea Dezvoltarea uman este determinat de interac iune dinamic üi continu a factorilor biologici üi a experien ei. Dac un copil se confrunt cu st ri de stres emo ional üi nu poate face fa stresului vor fi afectate capacit ile lui de a se dezvolta fizic üi de a înv a. De aceea educa ia timpurie are în vedere aceast perioad fundamental pentru dezvoltarea creierului. lucrurile din jur. se influen eaz üi se dezvolt simultan. Aceast interac iune dintre dimensiuni. ce determin progresele în formarea capacit ilor fizice. Formarea abilit ilor de autoreglare constituie piatra de temelie în dezvoltarea copiilor mici sub toate aspectele. independent de mediul de provenien .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dezvoltarea este un proces integrator.

peste 11 ani. reciproce între procesul de asimilare üi adaptare. . În concluzie. Ideile lui J. În acest proces ei îüi dezvolt capacit i cognitive üi modele comportamentale tot mai complexe. Piaget privind impactul înv rii prin descoperire üi explorare asupra dezvolt rii copiilor mici constituie baza educa iei timpurii. dar etapele parcurse în dezvoltare sunt generale. se reduce comportamentul delicvent. pentru a interac iona activ cu mediul üi a ac iona asupra acestuia. ™ stadiul gândirii preopera ionale. cuprins între 2-6 ani. cuprins între 6/7 – 10/11 ani. pe practici pedagogice de succes pe plan mondial. ™ stadiul opera iilor concrete. Copiii sunt aborda i ca subiecte care îüi utilizeaz capacit ile fizice üi intelectuale în continu dezvoltare. dup Piaget. punând accent pe dezvoltarea cognitiv .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Frecventarea unei institu ii üi durata acestei frecvent ri reprezint o condi ie esen ial pentru înregistrarea unor progrese în dezvoltarea copilului. parcurg un traseu ücolar mai lung. universale. cuprins între 0-2 ani. ™ stadiul opera iilor formale.implicarea p rin ilor. 12 . Stadiile dezvolt rii în procesul de înv are üi formare a personalit ii copilului. . Prin asimilare coreleaz obiectul cu schema deja existent . Copiii îüi construiesc structuri mentale care iau naütere prin interiorizarea ac iunilor cu obiectele. rate mai sc zute de abandon üi o dorin mai mare de a fi integra i în societate. sunt: ™ stadiul inteligen ei senzorio-motorii. . mediul poate frâna sau stimula ritmul dezvolt rii. Cunoaüterea noului activeaz procesul de asimilare üi acomodare. - z Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii Pentru realizarea unei educa ii centrate pe copil. .un program zilnic ütiin ific. . metodologia propus în acest ghid se bazeaz pe o re ea teoretic solid . Dezvoltarea üi înv area sunt constante. iar în elegerea se produce doar atunci când aceste procese se afl în echilibru. Copiii proveni i din medii socio-economice defavorizate.mediul educa ional adecvat. care au beneficiat de o educa ie timpurie adecvat . ¨ Teoriile constructiviste acord aten ie egal eredit ii üi educa iei în dezvoltarea copilului.Educa ia timpurie are efecte pozitive asupra integr rii sociale a adolescentului üi adultului. educa ia timpurie îüi pune amprenta pe tot parcursul vie ii copilului üi de aceea programele de înalt calitate depind în mod direct de: .practici de grupare eficient a copiilor.calitatea preg tirii personalului. prin adaptare îüi modific schema conform obiectului.

anumite calit i. evenimente. El renun la no iunea de inteligen general üi arat c multe probleme legate de înv are trebuie considerate diferen e üi nu deficien e. structurile mentale se formeaz prin interac iunea copilului cu mediul. Ulterior informa iile dobândite prin explorare sunt utilizate în ac iuni.Stadiile sunt consecutive. . ¨ Teoria inteligentelor multiple a lui Howard Gardner (social /interpersonal . spa ial . muzical . o zona proximei dezvolt ri – spa iul în care copilul ajunge s solu ioneze problema. Dup Erikson: . Orientarea procesului educativ spre zona proximei dezvolt ri este o condi ie prioritar pentru educa ia copilului.poten ialul de dezvoltare al individului cap t împlinire pe tot parcursul existen ei. în dezvoltarea sa cognitiv üi moral . loialitate. personal . au o anumit structur üi se soldeaz cu un produs psihologic pozitiv sau negativ ce marcheaz dezvoltarea ulterioar a personalit ii. stabilind raporturi între obiecte. ¨ Teoria înv rii socio-culturale üi zona proximei dezvolt ri a lui Lev Vîgotsky are ca idei cheie: → caracterul social al înv rii → zonele dezvolt rii o zona actualei dezvolt ri – spa iul în care copilul rezolv independent situa iile problem .individul traverseaz crize de dezvoltare în urma c rora acumuleaz noi achizi ii. corporal-chinestezic . ™ Între 12 üi 18 ani → conütientizarea identit ii Eu-lui – confuzia rolurilor. . naturalist üi existen ial ) eviden iaz laturile forte üi punctele vulnerabile care influen eaz dezvoltarea fiec rui individ. ¨ Teoria dezvolt rii psihosociale a lui Erik Erikson completeaz teoria dezvolt rii cognitive a lui J. omul traverseaz 8 stadii polare. ™ Între 4 üi 5 ani → dorin a de a afla ce fel de persoan va fi – sentimentul vinov iei genereaz sentimentul de responsabilitate. iar ca produs – fidelitate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Piaget a demonstrat rolul activ al copilului în explorarea mediului în care tr ieüte. are loc pe etape.dezvoltarea e un proces de integrare a factorilor biologici individuali cu factorii de educa ie üi cei socio-culturali. logico-matematic . fenomene. securitate üi s încurajeze cunoaüterea. lingvistic . dar numai cu ajutorul adultului. Înv area în primii doi ani este senzorial . ™ De la 1 la 3 ani → autonomie / emancipare – dependen a / îndoiala üi genereaz autocontrolul. ™ În primul an de via exist rela ia bipolar încredere-neîncredere ce poate avea ca achizi ie încrederea în adul i. . s -i asigure suport emo ional. 13 . fiin e. ™ Între 6 üi 11 ani → constituirea ini iativei – sentimentul de inferioritate conduce spre sentimentul competen ei. Copilul se str duieüte s g seasc explica ie evenimentelor üi lumii din jurul lui iar adultul are sarcina de a-i crea oportunit i pentru cercetare üi explorare.Piaget.

z Obiectivele generale ale educa iei timpurii ¨ Dezvoltarea liber . ca experien e autonome de înv are. . integral üi armonioas a personalit ii copilului în func ie de ritmul propriu üi trebuin ele sale.faciliteaz interac iunea cu lumea. cu adul ii üi mediul. deprinderi.condi ioneaz centrarea pe copil üi individualizarea. atitudini üi conduite noi.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Teoria lui Gardner atrage aten ia asupra talentelor unice ale fiec rui copil. ¨ Sprijinirea copilului în achizi ionarea de cunoütin e. . a autonomiei üi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. Încurajarea explor rilor. pentru a dobândi cunoütin e. Toate aceste teorii se constituie în argumente ütiin ifice pentru abordarea educa iei în perioada copil riei timpurii din perspectiva stimul rii dezvolt rii plenare a acestuia üi a adopt rii de practici care s pune în centrul preocup rilor copilul üi ceea ce este cel mai bine pentru el. încerc rilor üi experiment rilor. ¨ Dezvoltarea capacit ii de a interac iona cu al i copii. ei dobândesc capacitatea de a comunica prin intermediul limbajului. . exerci iilor.înt reüte imaginea de sine üi sentimentul de competen . deprinderi üi atitudini necesare acestuia la intrarea în scoal üi pe parcursul vie ii. 14 . “ûcoala este îns üi via a” – afirma el… ¨ Jerom Bruner a observat c . în timp ce copiii manipuleaz mediul social. educatorii trebuie s acorde aten ie laturilor forte ale copilului üi s ac ioneze în sensul dezvolt rii lor.asigur üi sus ine succesul în autoexprimare. ¨ Descoperirea de c tre fiecare copil a propriei identit i. ¨ John Dewey subliniaz necesitatea îmbog irii experien ei personale ca fiind o component vital în faza de dezvoltare a conceptelor “S se înve e f când”. astfel p rin ii. sprijinind formarea autonom üi creativ a acestuia. capacit i. Procesul educa ional planificat üi realizat din perspectiva inteligen elor multiple: .

Caracterul unic al personalit ii copilului este dat de specificul nevoilor individuale de cunoaütere üi formare ale copilului. s formeze la copii deprinderi de comunicare. s ghideze/medieze discu iile colective. Glava. care trebuie s asigure cadrul propice de manifestare a acestora: → asigurarea üanselor egale la educa ie üi dezvoltarea deplin a poten ialului individual pentru to i copiii. familiei. 4 4 15 . Copilul este o individualitate. → asigurarea respectului fa de copil. Glava. . Drepturile copilului sunt în sensul cel mai strict responsabilit ile educatorilor. Exemplu: Dreptul copilului a fi ascultat üi a i se oferi ocazia s -üi exprime opiniile implic responsabilit i pentru adult: s încurajeze comunicarea.Declara ia Conferin ei mondiale de la Jomtien. 2002). fiecare din acestea fiind în egal m sur important üi trebuie s fac obiectul educa iei timpurii incluzive. condi ie esen ial pentru formarea unei personalit i integrale üi armonioase. o personalitate în formare ale c rei arii de manifestare: fizic . limb . s asculte. indiferent de sex. C. nevoi speciale. ci fiind mediat de interac iunile sociale cu unul sau mai mul i indivizi (A.Conven ia cu privire la drepturile copilului (septembrie 1990).Declara ia de la Salamanca (1994). cognitiv . considerate punctul de start al interven iei educa ionale. .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Principiile care stau la baza practicilor în educa ia timpurie incluziv În perioada timpurie adultul trebuie s aib ca principal obiectiv dezvoltarea deplin a copilului pornind de la unicitatea lui. abordarea holistic a dezvolt rii copilului presupune preocuparea permanent a cadrelor didactice pentru cunoaüterea copilului ca individualitate üi adaptarea programelor de educa ie la profilul individual al subiectului educa iei. Principiul respect rii depline a drepturilor copilului cuprinse în documentele interna ionale: . care ghideaz deciziile privind interac iunea cu copiii. serviciilor sociale. Rolul educatorului implicat în programul de educa ie timpurie este acela de a conütientiza valen ele formative ale interac iunilor sociale üi de a-üi exersa competen ele de utilizare a lor ca instrumente de facilitare a dezvolt rii copiilor. ras . Thailanda (1990) referitoare la “Educa ia pentru to i”. religie. social . Principiul medierii înv rii în cadrul procesului educa ional îüi g seüte fundamentul în cercet ri de dat recent ale psihologiei dezvolt rii privind dezvoltarea cognitiv nu dintr-o simpl interac iune a copilului cu lumea. cu privire la asigurarea accesului particip rii üi calit ii educa iei pentru to i. modul cum organizeaz contextele üi experien ele de înv are üi abordeaz jocul üi înv area. comunit ii. Principiile care stau la baza interven iei adultului asupra copilului reprezint repere importante ale activit ii lui. ceea ce implic üi asigurarea dreptului la libera expresie üi decizie. cu familiile acestora. se influen eaz reciproc üi se dezvolt simultan. → asigurarea asisten ei üi îngrijirii necondi ionate din partea adultului. spiritual . 4 Principiul consider rii copilului ca un întreg. emo ional .

ac iunile. . Acesta este üi motivul pentru care actualul curriculum promoveaz activit ile tematice. 4 4 4 4 16 rii este dat de . Diferen ierea üi individualizarea curricular presupune un ansamblu de ac iuni organizate üi sistematice ale cadrului didactic. emo ional. Fiecare moment al zilei reprezint o oportunitate de înv are üi cu cât contextele de înv are sunt mai diverse cu atât sunt mai valoroase experien ele tr ite üi achizi iile dobândite în urma lor. social care s dubleze interven ia educa ional diferen iat . care s permit evitarea apari iei problemelor asociate sau efectelor secundare unei r mâneri în urm în dezvoltare. .derularea unor programe de diferen iere üi individualizare curricular .asigurarea interven iei educa ionale precoce pentru dep üirea dificult ilor într-un mediu tolerant üi flexibil.identificarea timpurie a copiilor cu cerin e educative speciale üi cu risc de eüec ücolar. medical . ce au ca scop identificarea nevoilor educa ionale individuale sau ale unor subgrupuri üi crearea unui context educa ional care s r spund acestor nevoi. fizic üi social. . iar adaptarea curricular vizeaz con inuturile. Studierea integrat a realit ii îi permite copilului explorarea în mod global a mai multor domenii de cunoaütere. con inuturi. priceperilor. cognitiv. proiectele tematice. fie cu întreaga grup . Jocul înseamn înv are.promovarea unor ac iuni complexe de asisten psihopedagogic . dar eficien înv utilizarea lor în momentul oportun în func ie de particularit ile de vârst üi individuale.asigurarea üanselor egale de dezvoltare a fiec rei individualit i üi pregatirea pentru integrarea social üi ücolar . Activit ile trebuie s inteasc “zona proximei dezvolt ri”. de a-l cunoaüte üi a-l st pâni. iar integrarea informa iilor. modul cel mai natural de a înv a al copilului. momentul zilei. Principiul înv rii prin joc Jocul este activitatea fundamental a copil riei üi st la baza conceperii întregului program din gr dini . . care implic motric. Principiul abord rii integrate a curriculumului În educa ia timpurie abordarea interdisciplinar a con inuturilor este o necesitate ce decurge din nevoia fireasc a copilului de a explora mediul înconjur tor. iar abordarea interdisciplinar a con inuturilor educa iei timpurii permite luarea în considerare a nevoilor de cunoaütere a copiilor mici üi abordarea unor subiecte de interes. Principiul altern rii formelor de organizare a activit ii üi a strategiilor de înv are Înv area are loc fie prin sarcini individuale. social copilul.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 Principiul diferen ierii üi individualiz rii implic : . fie prin sarcini în perechi sau în grupuri mici. Principiul diversit ii contextelor üi situa iilor de înv are Acest principiu subliniaz importan a oferirii de c tre educator în mediul educa ional de contexte üi situa ii de înv are cât mai diverse. deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul face parte din modul lor natural de a înv a. procesele. mediul (fizic üi social) üi produsele aüteptate de la copii în urma parcurgerii activit ilor de înv are. de obiective. integrate.

pornind de la activit ile integrate (centrate pe anumite obiective üi con inuturi). este organizat . În elegerea valorii educa iei timpurii incluzive de c tre familie. condus üi supravegheat de c tre cadrul didactic. comunitate üi participarea acestora la oferirea tuturor copiilor a üanselor egale la educa ie. Înv area la vârstele timpurii – Cum înva copilul? z z Specificul înv rii la copilul de 3-6/7 ani. care consolideaz anumite deprinderi. intensiv. igiena üi protec ia lui. explorarea. pân la momentele de rutin sau tranzi ie. Acesta are un caracter planificat. metodic.activit ile tematice Educa ia formal în perioada timpurie reprezint activitatea desf üurat la nivelul gr dini ei în vederea form rii üi dezvolt rii personalit ii. abilit i ce contribuie la autonomia copilului. Educa ia formal completeaz /complementeaz educa ia informal . oferit la vârste mici în cadrul familiei üi educa ia nonformal care se realizeaz prin unele activit i desf üurate în afara gr dini ei üi familiei.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 Principiul parteneriatului cu familia üi cu comunitatea Continuitatea üi coeren a în demersul educa ional sunt asigurate prin rela iile de parteneriat autentic între gr dini -familie-comunitate. Experimentarea. sistematic. dezvoltare. creütere üi îngrijire înseamn participarea la asigurarea unui start bun în via pentru orice copil. În gr dini . convie uirea social . s n tatea. 17 . Capitolul 2. toate activit ile care se desf üoar împreun cu copiii reprezint experien e de înv are pentru copil. dar üi pot extinde cunoütin ele üi experien ele acumulate prin activit ile integrate. jocul Predarea integrat .

Ei au nevoie de o maüin pe care s o trag cu o sfoar .). adic s se transforme în automobil sau locomotiv . Pentru cei mai mari prezint interes mai ales juc riile care con in mecanisme. cunoscând-o prin sim urile sale. containerele. se familiarizeaz cu no iunea de echilibru. diversele obiecte care înlocuiesc în mod avantajos juc riile (cutii. s o descarce. dezvolt gândirea. ofer un anumit r spuns în leg tur cu mecanismul unei maüini. sincere. rezisten a materialelor. opera iile prematematice (grupare. Menirea fundamental a juc riei este aceea de a oferi copilului posibilitatea s ac ioneze. oferind bazele dezvolt rii poten ialului psihofizic üi aptitudinal al copilului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Specificul înv rii la copilul de 3-6/7 ani. dopuri. etc. trebuie acordat o aten ie deosebit folosirii unei mari variet i de juc rii care au o însemn tate imens în dezvoltarea cognitiv a copilului. exerseaz organele de sim . aüa se nasc nenum ratele întreb ri. Ea permite cucerirea lumii înconjur toare üi stimuleaz motiva ia de a cunoaüte. tind în acelaüi timp s ob in informa ii suplimentare. De aceea. s o încarce. dar ele au üi alt valoare. spre disperarea p rin ilor. „ aviatorul” – de un „ avion” .a. este important s ac ioneze ei înüiüi. explorarea. culoare. ale c ror r spunsuri copiii le rezolv prin explorare (care se realizeaz prin încercare üi eroare üi implicarea tuturor sim urilor). deprinderi üi capacit i. prin participarea întregului corp. În cazul copiilor mici. sticlu e de plastic. juc rii muzicale. îi face cunoscute calit ile üi însuüirile diferitelor materiale. ridic în fa a lui diferite probleme üi acest fapt contribuie la dezvoltarea proceselor cognitive. seriere. cu modul ei de func ionare. s alerge. La copiii de 3-4 ani importante sunt juc riile. ea fiind necesar pentru a face ac iunile copiilor reale: „üoferul” are nevoie de un „ automobil” . p puüile. rela iile cauzale üi spa iale dintre obiecte üi multe alte cunoütin e. form . juc riile mobile. Deüi juc riile sunt necesare copiilor chiar üi la vârsta ücolar mic . exprimându-si ideile üi sentimentele. demontat . experien cu privire la: greut i. jocul Printre mijloacele folosite în activitatea cu copilul. c ruia îi stimuleaz gândirea. Juc riile se pot împ r i în mai multe categorii: juc rii distractive. Rolul educativ general al juc riilor nu numai ca antreneaz miüc rile. Copiii folosindu-se de cunoütin ele anterioare. clasificare etc. s fluiere. Toate acestea permit copilului s stabileasc anumite raporturi dobândind. 18 . caracterul acestora trebuie s r mân specific fiec rei vârste. juc ria ocup un loc important. o juc rie mecanic . volume. Juc riile reuüite îl stimuleaz pe copil s gândeasc .). juc rii teatrale ü. Toate acestea sunt legate de o particularitate psihologic interesant üi anume aceea ca tr irile celor antrena i în joc sunt întotdeauna adev rate. Explorarea presupune încerc rile üi tentativele copilului de a cunoaüte üi de a descoperi lucruri noi. accesoriile de menaj. juc rii tehnice. m rime. Este una din ac iunile fundamentale ale dezvolt rii copilului. ac iunile lor sunt reale. Experimentarea. De pild .

se pot face üi alte variante de clasificare: frunze mici üi simple. s sune un clopo el – cât mai tare cu putin . Ce m sf tui i s fac?” Pentru studierea intensit ii se va juca un joc prin care se cere copiilor s vorbeasc cu glas tare. um r. se închide magazinul. s sune un clopo el cât se poate de încet. de tipul „dac . pot contribui semnificativ la dezvoltarea copiilor üi la atingerea obiectivelor propuse prin curriculum. s cânte în surdin . pentru vârsta 3-5 ani. genunchi). gust . volume. pozi ii üi direc ii üi acela de a-l implica pe copil în rezolvarea de situa ii problematice. Alte criterii: alegerea anumitor frunze cu forme specifice: salcâm. rii la copilul mic pentru a exploata De exemplu.. Sau se pot realiza experimente privind rostogolirea obiectelor pe suprafe e înclinate pentru a observa rela ia dintre greutate. 19 . în cadrul c rora copiii v d. simple cu contur neted. compuse cu contur neted. bra . pip ie diverse fructe sau legume üi pot identifica diferite calit i ale lor üi pot afla despre beneficiile lor în cadrul unui program s n tos de alimenta ie. s vorbeasc cu glas sc zut. Cu ajutorul unor confeti sau a altor bucatele de diferite texturi. ar tându-le cu mâna dreapt . distan e.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Juc rille ca üi materialele didactice. frunze mici üi compuse. Astfel se pot realiza corela ii între greutate üi densitatea apei.. Spre exemplu. Exemplu: se pot organiza experimente în cadrul col ului de Nisip üi ap pentru a explora fenomenul plutirii corpurilor. tei . anin.atunci. s umble cu paüi uüori. Acestea implic dezvoltarea gândirii logice. Copiii pot realiza predic ii privind unele obiecte dac vor pluti sau nu. Asupra materialelor didactice vom mai reveni în capitolul dedicat mediului educa ional. toate p r ile drepte ale corpului nostru (ochi. povestiri sau din via a de zi cu zi. s loveasc cu putere în mas . pentru c am plecat la pia üi f r s -mi dau seama am cheltuit to i banii. se pot formula probleme de tipul: „Nu ütiu ce s m fac. s vorbeasc în üoapt . Desigur. Important este ca orice cadru didactic s cunoasc îndeaproape particulularit ile înv poten ialul formativ al materialelor üi juc riilor potrivite vârstei copiilor. se pot desf üura üi pentru p r ile stângi üi cunoaüterea mâinii stângi. Pentru lateralizare üi structurarea unui spa iu dat.. în jocul „Straiele împ r teüti” se pot pune la dispozi ia copiilor cartoane pe care s-au desenat h inu e diferite. în contextul oportun. Aceleaüi serii de exerci ii. Sau cu prilejul unei excursii în anotimpul toamna se pot realiza gr mezi de frunze mari üi gr mezi cu frunze mici. Pentru dezvoltarea gândirii divergente. picior. miros. pot experimenta üi în elege ce se întâmpl cu cele care sunt mai uüoare üi cu cele care sunt mai grele. Sau se poate organiza o activitate de gospod rie. fiecare dintre straie se va transforma în h inu e cu model.. rolul educatoarei este üi acela de a antrena copilul s perceap raporturi între m rimi. Exerci ii individuale: s enumer m. unghiul de înclina ie üi distan a parcurs prin rostogolire. dar nu am cump rat mâncare pentru pisicu a mea. Ele pot fi inspirate din poveüti. ureche. simple cu contur din at. copiilor li se pot prezenta situa ii problematice pentru care trebuie s g seasc solu ii. s cânte dând drumul glasului. compuse cu contur din at. Se vor face compara ii cu formele geometrice simple deja cunoscute de copii. La grupe de 5-6/7 ani. pentru copil este foarte important stabilirea de rela ii de cauzalitate între însuüirile obiectelor üi ac iunea efectuat . reprezint instrumente care utilizate corespunz tor. cireü.”. cu contururi diferite pe care copiii üi le pot alege pentru a le decora. Dac m duc acas üi m întorc. glezn . alun. Deüi ele reprezint rela ii de ordin fizic foarte complexe. greut i.

R spunsul exprimat poate fi „m zgârie. „Zah rul este dulce. Toate aceste exemple au sugerat modul în care trebuie s abord m experien ele de înv are ale copilului la aceast vârst . este bun. Prin activit ile desf üurate. un caiet. se transform într-o activitate intelectual intens . Pentru antrenarea tuturor analizatorilor se poate desf üura jocul: „De-a descoperitorii”. chiar üi pe cele mai ascunse privirii lor. 20 . Ca material se poate folosi o minge. c este col uros. c este din lemn. când îl pip im este lucios üi neted. De exemplu. le spunem c acesta are culoarea roüie. dac îl cânt rim în palm . primul mijloc prin care copilul descoper lumea îl constituie contactul direct cu obiectele. „Pip i-o!”. Pentru formarea no iunii de neted – zgrun uros cu prilejul unei plimb ri le putem propune copiilor s exprime ce simt când pip ie coaja unui copac. În felul acesta proced m üi cu celelalte obiecte. materiale. nu miroase” . Activitatea din gr dini este bazat pe: . când îl arunc m auzim zgomotul produs de lemn. sare. Le spunem copiilor s priveasc cu aten ie un obiect üi s spun tot ce v d üi simt la el. miroase. „Ascult-o s rind!”. „Miroase-o!”. de diferite aspecte din via a plantelor üi a animalelor care le atrag aten ia. îi trezesc curiozitatea üi-i preocup . „ Cum?”. Jocul se poate desf üura frontal. Aüadar. din afara s lii de grup ). Ei încearc s cucereasc lumea din jur ac ionând pe cele trei c i. rotund . e tare”. Copiii acumuleaz prin aceste trei tipuri de activit i experien e cu semnifica ie pentru dezvoltarea lor üi le satisface nevoile specifice vârstei. gust üi astfel acumuleaz experien . miroase a cafea”. Ar tându-le un cub. explorarea üi experimentarea.înv are prin descoperire (care presupune explorare üi experimentare) pe cale inductiv . sim im c este greu. e neted” . Curiozitatea spontan a copiilor. Copiii definesc unele gusturi üi mirosuri: „Vanilia miroase frumos”. rolul educatoarei este de a dirija procesul de observare üi formulare a concluziilor. El vede. manifestat prin întreb rile: „La ce?”. mediul din sala de grup . „Las-o s cad üi descoper !”. cap t cunoütin e în m sura în care interac ioneaz cu mediul (prin mediu în elegând obiecte. „M soar-o!”. c fe ele lui au forma p trat . copilul de 3-6/7 ani se intereseaz în mod deosebit de natur . este mare. Le explic m c la cuvintele: „priveüte obiectul üi descoper !” copilul numit de educatoare. un iepuraü din melan . „Apas-o üi descoper !”. Acest joc obiünuieüte copiii s sesizeze însuüirile obiectelor. apuc . Trei tipuri de activit i sunt fundamentale în gr dini : jocul. de fenomenele caracteristice fiec rui anotimp. va lua un obiect în mân üi va spune ce descoper la el. „Cafeaua este amar . pentru a descoperi însuüirile mingii spunem: „Priveüte-o üi descoper ”. o bil . sau „e fin. care se foloseüte atunci când copiii au posibilitatea s observe diverse fenomene üi obiecte. Dup ce s-au enumerat toate însuüirile mingii preciz m c ei au descoperit c mingea are culoarea roüie. lucioas üi face zgomot când sare. este neted . pentru ca pe baza informa iilor culese s ajung la formularea unor generaliz ri (concluzii). este din cauciuc.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dezvoltarea senza iilor gustative se poate face üi prin jocul „ De-a alimentara”.

uüor de realizat care sus in ideile exprimate anterior. Materialul nou este bine s fie prezentat într-o form atractiv .aceasta nu are gust.a. care de data aceasta are gust dulce. Agitându-se apa în pahar se observ c apa se coloreaz . Se gust apa. 4. . 2. „cum este la gust”. Transformarea culorii unor lichide în amestec cu unele substan e. Ca materiale se pot folosi: planüe. în aüa fel încât acesta s -l atrag . desf üurarea unor activit i în cadrul deosebit de laborator creeaz cadrul psihologic favorabil accept rii posturii de descoperitor de cunoütin e.toamna frunzele îng lbenesc üi cad din cauza frigului üi a umezelii. care difer de ap prin culoare üi gust. cu tulpina. formând un lichid nou. legi) spre adev ruri particulare. Îngrijirea unui pom. Prezent m în continuare câteva experimente simple.apa înghea din cauza gerului. insectare. ghivece cu semin e aflate în diferite stadii de dezvoltare. s vad unele leg turi cauzale simple între fenomenele din natur üi anume leg turi evidente cum ar fi: . Dizolvarea unor substan e în lichide: într-un pahar se pune apa üi se agit . creüterea üi coacerea lor. copiii pot fi ajuta i prin implicarea educatoarei în activitatea de înv are.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani înv area prin descoperire pe cale deductiv . Dac acesta nu este sesizat de c tre copii educatoarea va fi cea care va incita copiii în a face unele descoperiri. colec ii de scoici. specific acestei variante este faptul ca înv area – se realizeaz prin trecerea de la adev ruri generale (no iuni. Curentul de aer – aerul în miücare – o stinge. sare. Apa se amestec cu cerneala. Folosind întreb rile cauzale. Educatoarea va schimba zilnic sau la intervale de timp destul de mici materialul pus la dispozi ia copilului. cristalele de zah r se micüoreaz continuu pân dispar. referitoare la cum pot cunoaüte copiii din gr dini unele fenomene fizice üi chimice. înfrunzire. s-au amestecat cu apa. aceasta datorit schimb rii culorii apei. ori a preocup rilor serioase ale adultului. vase de capacit i diferite ü. lumin . s -l fac s întrebe din proprie ini iativ : „ce este”. formarea fructelor. sare de l mâie. s vad ceea ce este posibil. la centrul „ ûtiin ” poate fi realizat un panou intitulat: „Curiozit i”. colec ii de semin e. Miücarea aerului în natur : se aprinde o lumânare. . O floare pus . Copiii sunt îndruma i pentru a observa c în timp ce se amestec în pahar. De asemenea observ procese ca: înmugurire. plantat de copii îi va ajuta s descopere c toate plantele au nevoie de anumite condi ii pentru a se dezvolta: plant s n toas . eprubete. ierbare. „la ce foloseüte”. Se amestec în pahar pân la dizolvarea complet a zah rului. - 21 . Aici pot fi desena i 2 copii încadra i între semnul întreb rii üi al mir rii. se pune cerneala. Dac se gust imediat se constat o uüoar îndulcire. Ea arde normal pân în momentul când deschidem geamul sau uüa üi aüez m lumânarea în dreptul lor. „ce se întâmpl dac …”. în locul zah rului.z pada se topeüte din cauza c ldurii. 1. Purtarea unui halat sau a unor însemne. înflorire. c ldur . Se adaug zah r üi acesta se depune pe fundul paharului. s -l intereseze. Concluzia – ele s-au dizolvat. În sala de grup . Într-un pahar cu ap . 3. p mânt bun. Se poate folosi. îngrijire. De mare importan este transpunerea copiilor în lumea necunoscutului. într-o vaz cu cerneal va schimba culoarea petalelor ini iale în culoarea cernelii.

dar acest lucru este dependent de libera sa alegere. jocul este prezent pe tot parcursul vie ii. de orientarea c tre proces üi implicarea particip rii active” (E.respectarea identit ii üi unicit ii fiec rui copil (în joc interven ia de multe ori este indirect prin crearea condi iilor. în elege üi transforma elementele din realitate. se maturizeaz . . Ca activitate specific uman . Atunci când se joac .s existe concordan între nevoile de ac iune. pus în p mânt care în condi ii favorabile creüte. ac iunile din timpul jocului sunt mai importante decât produsul jocului). Orientarea copilului c tre înv variate. prin efectuarea unor mici experien e trezim interesul copiilor üi le satisfacem curiozitatea. copiii ajung s în eleag c orice efect este determinat de o cauz . 1963). prin joc. jocul reprezint activitatea fundamental . care nu pot fi în elese. Astfel când am observat m rul. educatoarea trebuie s cunoasc üi s respecte particularit ile de vârst ale copiilor s nu utilizeze idei abstracte. Jocul „activitate prin care copilul se dezvolt . 1999) . 1966). s dezvolte gândirea üi vorbirea copiilor. atr gând în felul acesta aten ia asupra efortului pe care îl depune copilul în joc (M. Vr ümaü.valorizarea procesului jocului üi mai pu in a produsului (fiecare copil ac ioneaz în stilul üi ritmul s u. La vârsta copil riei.experien a personal a copilului. are – dezvoltare se face prin amenajarea spa iului. Înv area prin joc se bazeaz pe urm toarele: . de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor experien e. de joc ale copilului üi condi iile oferite de realitate.materiale variate üi adaptate vârstei. Erikson. Deci. prin explica ii simple üi clare copiii au în eles c m rul – pom iese din s mân a de m r s n toas .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani pomii înmuguresc üi înfloresc numai dup înc lzirea vremii üi datorit luminii. în mod stimulativ üi realizând. Jocul este munca copilului. 1973). Montessori. . de motiva ia intrinsec . . Jocul este un instrument prin care copilul ac ioneaz üi scoate la lumin sentimente üi idei interioare.rela iile sociale dintre copii üi dintre copii üi adult. ac iunile acestuia sunt îndreptate spre a descoperi. Astfel. Este procesul natural prin care copiii înva üi se dezvolt . c din muguri ies frunzuli e.mediu stimulativ ( inând cont de particularit ile üi nevoile copilului de dezvoltare). tr ite de aceütia. Sunt puüi în situa ia de a dialoga. copilul câütigând în procesul de joc noi în elegeri asupra lumii înconjur toare (E. Piaget. Implicându-ne în activitatea lor putem observa c prin contactul direct cu lumea concret . Când se joac copiii experimenteaz posibilitatea de a deveni mai flexibili în gândirea lor üi în rezolvarea situa iilor problematice. copilul pune în miücare toat capacitatea sa de a st pâni üi influen a realitatea (J. . din grup . stimularea ac iunii üi înt rire pozitiv ) . În realizarea înv rii prin descoperire. dar pondere üi semnifica ie diferit de la o vârst la alta. din al ii apar florile. . Apoi se coc. se pot rezolva anumite experien e traumatice sau pl cute. . apoi fructele care cresc datorit c ldurii üi hranei. activit i 22 .

predarea-înv area integrat semnific modul în care cadrul didactic integreaz con inuturile mai multor domenii experien iale. exploatând resursele din mai multe centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective referin . este stimulat dezvoltarea acestora în toate domeniile de dezvoltare. în func ie de con inut. Aceasta se poate desf üura simultan în mai multe centre de activitate cu sarcini diferite. Construc ii. din fiecare centru. în activitatea tematic „La magazin”. Joc de rol. particularit ile de vârst üi individuale ale copiilor. În acelaüi timp. aüa cum indic tabelul de mai jos. ûtiin e. putând participa la activit i din mai multe centre într-o singur zi. Activit ile integrate se desf üoar alternând formele de organizare a activit ii: frontal (atunci când este oportun ). Gradul crescut de generalitate al temei (de exemplu: hrana vie uitoarelor) permite atingerea mai multor obiective de referin . Odat stabilite obiectivele cadru üi de referin asupra c rora cadrul didactic îüi concentreaz aten ia pe parcursul unei zile. 23 . Copiii pot lucra la oricare dintre centre. Arte. Spre exemplu. deprinderi üi abilit i din toate domeniile experien iale. ûtiin e. Abordarea integrat a pred rii asigur stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare. Estetic üi creativ prin propunerea de activit i în centrele de activitate: Bibliotec . Activitatea tematic este un exemplu de activitate integrat . contribuie cu con inuturi üi abilit i la repertoriul temei. dar üi organizarea de activit i diverse în centre de activitate diferite. Fiecare activitate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Predarea/înv area integrat . pe grupuri üi individual.activit ile tematice In educa ia timpurie. prin sarcinile pe care le realizeaz copiii. pot fi atinse obiective de referin din mai multe domenii experien iale: Limbaj üi comunicare. Nu este obligatoriu ca în toate centrele de activitate s se reg seasc cunoütin e. moment al zilei. acesta propune copiilor o tem circumscris celor 6 teme existente în curriculum. acordându-le egal aten ie tuturora. Om üi societate.

în timpul conversa iei cu vânz torii. dezvoltare cognitiv . parcarea 24 . dezvoltarea creativit ii) Face o list cu denumiri de produse pe categorii (fructe. lactate etc. Amenajeaz rampe de acces în magazin pentru persoanele cu dizabilit i. dezvoltare social ) Centrul Joc de rol Interpreteaz rol de vânz tor üi cump r tor üi poart un dialog privind produsele pe care le vând-cump r . pe categorii. (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltare socioemo ional ) Copiii utilizeaz formule de polite e la intrarea în magazin.) (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltare social ) Centrul Construc ii Centrul Arte Om üi societate ûtiin e Creeaz rime privind diverse produse alimentare pentru a scoate în eviden calit ile nutritive ale acestora. le sorteaz pe categorii (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltare socioemo ional ) Centrul de ûtiin e Stabilesc asem n ri üi deosebiri între produse. dezvoltare cognitiv . cânt resc produse utilizând metode conven ionale üi neconven ionale. (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltarea persisten ei) Construiesc magazinul. Pun preturi ale produselor. legume. (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltare cognitiv .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Domeniul experien ial/ Centru de activitate Limbaj üi comunicare Centrul Bibliotec Analizeaz reviste cu produse ale magazinelor (vezi oferte ale supermarket-urilor) üi concep reclame ale produselor. (dezvoltare cognitiv . (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltare socioemo ional . dezvoltarea s n t ii. dezvoltare cognitiv ) Discut despre pre uri üi calitatea produselor (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. construiesc spa iile de depozitare a produselor. spa ii sanitare (dezvoltarea motric – motricitate grosier üi fin . dezvoltare socioemo ional .

prin sarcinile pe care le propun. dezvoltarea senzorio-motorie) Estetic üi creativ Îüi creeaz o costuma ie de vânz tor pentru diferite raioane (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. Centrele de activitate deschise. dezvoltarea motricit ii fine. în acest mod extinzând înv area üi în alte domenii de dezvoltare. copiii pot realiza un cadou-surpriz pentru prietenii lor (utilizând diferite tehnici üi materiale). bancnote) sau monede din plastilin . La centrul Joc de rol pot g ti o pr jitur pentru prietenii lor. dezvoltarea fizic motricitate) Realizeaz bani din hârtie (monede. tr s turi fizice üi morale. coc (dezvoltare cognitiv . Discu iile se pot purta în grupuri mici. cadrul didactic trebuie s gândeasc asupra tipurilor de sarcini pe care copiii le vor realiza în diferite centre de activitate din sala de grup (decizia asupra num rului de centre activate depinzând de tipul de tem al activit ii. Decupeaz etichete de produse. tematice. de con inuturile vizate. cadrul didactic poate opta pentru deschiderea centrului Bibliotec unde copii pot discuta despre prietenii lor. au rolul de a stimula dezvoltarea copilului în toate domeniile de dezvoltare. dezvoltarea limbajului üi comunic rii) Deseneaz în contururi puse la dispozi ie diverse produse. 25 . educatoarea trecând pe la fiecare centru în parte üi extinzând discu iile în func ie de sarcina pe care o au copiii üi tema propus . Realizeaz postere cu reclame de produse (dezvoltarea fizic – motricitate fin . senzorio-motorie. Astfel pentru Tema „Prietenul/a meu/a”. (dezvoltarea motricit ii. decupeaz imagini cu diverse produse.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani dezvoltare cognitiv . dezvoltarea limbajului üi comunic rii) Pentru realizarea unei activit i integrate. dezvoltare cognitiv . dezvoltarea curiozit ii) dezvoltare fizic motricitate fin ) magazinului etc. descriindu-i chiar cu ajutorul unor poze. iar la centrul de Art .

Asocia ia Interna ional pentru Dreptul Copilului de a se juca a prezentat importan a jocului în procesul educa iei. îüi coordoneaz fiin a üi îi d vigoare. Claparede. atmosfera în care fiin a sa psihologic poate s respire üi. cultural. afirmând: .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 3. este datoria. În 1990. Pentru copil “jocul este munca. fiind cel mai bun turn de observa ie de unde putem avea o vedere de ansamblu asupra dezvolt rii copilului. interpersonal trebuie îmbun t it üi extins pentru a încuraja jocul. le asimileaz üi le dezvolt . 26 . Jocul copilului z z z z Ce înseamn jocul pentru copil? Evolu ia comportamentului de joc al copilului Tipuri de jocuri üi semnifica ia lor pentru dezvoltarea üi înv Jocul ca tip de activitate de înv are integrat area copilului la vârste diferite “Omul nu este întreg decât atunci când se joac ” (Schiller) În via a copilului jocul este o activitate deosebit de atr g toare care evolueaz între fic iunea pur üi realitatea muncii (M. în consecin . afectiv. este idealul vie ii. . Jocul este sintagma. Nu ne putem imagina copil ria f r râsetele üi jocurile sale. 1967) üi ne ajut s cunoaütem mai bine înclina iile copilului. moral.jocul spontan dezvolt copilul. prin joc el anticipeaz conduitele superioare. .climatul natural. Debesse. traduce în fapte poten ele virtuale care apar succesiv la suprafa a fiin ei sale. poate s ac ioneze” (Ed. Un copil care nu ütie s se joace. 1967) Prin joc el pune în ac iune posibilit ile care decurg din structura sa particular . este un adult care nu va üti s gândeasc . în întreaga sa complexitate: cognitiv. „Copil ria este ucenicia necesar vârstei mature. social.1936). motor. “un mic b trân”. iar prin joc copilul îüi modeleaz propria sa statuie” (J. le îmbin üi le complic . Chateau. Jocul ne permite s urm rim copilul sub toate aspectele dezvolt rii sale. este binele. z Ce este jocul pentru copil? Pentru copil aproape orice activitate este joc.jocul are un rol important pe întregul parcurs al procesului de educa ie.

„ rezolv situa ii problematice. sar coarda dezvoltându-üi abilit ile de tip corporal-kinestezic. le compar . obiecte. „ îüi formeaz deprinderi matematice. a creativit ii. . construiesc. gânduri. folosesc limbajul adecvat negocierii üi rezolv rii de probleme.o cale de transmitere üi p strare a culturii autentice. Prin joc.un mod de explorare a mediului înconjur tor.jocul ofer oportunit i pentru copiii cu nevoi speciale. rela iile dintre ele. el încurajeaz toate tipurile de inteligen . „ conütientizeaz propriile sentimente. caracteristicile acestora. Exprim dorin e. colaboareaz üi accept propuneri. dezvoltându-üi abilitatea de a sus ine o conversa ie. muzical . modelaj). imit aspecte din via a cotidian . conform teoriei inteligen elor multiple a lui H. z Evolu ia comportamentului de joc al copilului de la 3 la 6 ani Jocul este activitatea care conduce la cele mai importante modific ri psihice ale copilului: . Jocul. Gardner (1983): lingvistic . „ alearg . Ce este jocul? . logico-matematic . a limbajului. „ dobândeüte abilit i sociale îndeplinind diferite roluri sociale. au rela ionat cu el. în contextul ataüamentului securizant oferit de adul i. . înva s vad lumea din perspectiva altor persoane. idei etc. experien e. negociaz . utilizând structuri gramaticale. „ îüi dezvolt abilit i spa iale prin arte (desen. spa ial . Jocul este un proces interdisciplinar. personal üi social . Jocul este considerat o strategie optim pentru promovarea îngrijirii timpurii üi a dezvolt rii. pictur . a inteligen ei. imit atitudinile fa de el üi fa de mediul apropiat. le aüeaz în spa iu. prin jocurile de coresponden vizual üi pe baza realiz rii de semne vizuale. ca rezultat al interferen ei dintre factorii biopsihosociali.o experien natural . 27 .o form de activitate individual sau de grup. jocurilor cu acompaniament instrumental. . arunc üi prind mingea sau alte obiecte. o modalitate de dezvoltare a competen elor sociale. împ rt üesc idei. corporal-chinestezic . ofer copiilor bog ia.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani interac iunile copil-adult în activit ile de joc sunt o component important a procesului înv rii. favorizeaz incluziunea social . În jocul simbolic “De-a familia” copilul interpreteaz rolurile p rin ilor üi ale celorlal i membri ai familiei aüa cum i-a cunoscut. de cunoaütere üi intercunoaütere. . le sorteaz . „ înva muzica prin intermediul jocurilor cu text üi cânt. utilizeaz expresiile acestora. num r cuburi. copiii: „ înva elemente de vocabular nou numind obiectele în timpul jocului. stimularea üi activitatea fizic de care au nevoie pentru dezvoltarea creierului pentru înv area viitoare. universal . g seüte solu ii pentru probleme reale.jocul reflect üi reproduce via a real într-o modalitate proprie copilului. se ca r .

Piaget acord un rol deosebit factorului “imita ie” în evolu ia jocului simbolic. copilul hr neüte p puüa aüa cum mama. consider m c factorii cu rol principal în evolu ia jocului izvor sc din contactul copilului cu realitatea imediat apropiat lui.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani în joc copilul transpune în plan imaginar via a real . sora îi pun mâncarea în farfurie üi cu linguri a parcurge traseul de la mâncare la gura p puüii întrebând-o: “E bun ? Î i place? Te-ai s turat?” sau “Hai m nânc . dar üi încarc rolul imaginar üi libertatea exprim rii care îl caracterizeaz . „ contradic ia dintre elementul de înv are. schimbare. Preocuparea pentru receptarea extern adecvat conduce pe copii spre adoptarea de conven ii. „ contradic ia dintre planul real üi cel imaginar (în jocul “De-a capra cu trei iezi”. 28 . Acest contact cu realitatea tr deaz anumite contradic ii care stimuleaz . „ contradic ia dintre tendin a copilului de a reproduce via a adul ilor üi posibilit ile lui limitate (“ne facem c suntem la serviciu”). „ contradic ia dintre imita ie üi creativitate (preg teüte masa pentru musafiri üi în locul fripturii pune cubule e). este aviator). Contradic ii cu rol de factori în evolu ia jocului la vârstele timpurii „ contradic ia dintre nivelul deprinderilor üi dorin a copilului de a utiliza obiectele conform destina iei lor (copilul “piloteaz avionul”. tendin elor. Un copil care provine dintr-o familie uniparental va interpreta rolul tat lui pe care nici nu-l cunoaüte aüa cum üi-ar dori s fie. utilizeaz formulele de adresare în timp ce se joac ). obiecte. J. prelucrând-o conform aspira iilor sale. proces prin care devine posibil üi pl cut p trunderea copilului într-o realitate complex pe care o cunoaüte activ. Jocul evolueaz concomitent cu primele reprezent ri ce permit copilului s opereze pe plan mental cu experien a pe care o dobândeüte în fiecare zi. bunica. îi cump r dulciuri üi juc rii). „ contradic ia dintre libertatea de ac iune a copilului üi necesitatea respect rii regulilor jocului (jocul: “barza üi broaütele” – copiii broscu e ar dori s sar mai des pentru pl cerea jocului. s existe în via a lui (merge la plimbare. nu mai face mofturi” – toate aceste comportamente sunt rezultatul experien ei sale de via pe care a transpus-o în joc üi constituie o surs de informa ie despre copil üi mediul în care el tr ieüte. Astfel. simboluri pentru ac iuni. Având în vedere ca esen a jocului este concentrat în procesul de reflectare üi transformare pe plan imaginar a realit ii concrete. las loc pentru improviza ie. de asimilare prin joc üi jocul propriu-zis (“de-a musafirii” – copiii înva normele de polite e. dar regula le interzice). imita ia constituind o etap important a jocului simbolic. dorin elor. nici am nun ite. „ contradic ia dintre planul concret üi cel mental în joc. jocul fiind forma de trecere de la ac iuni exterioare la cele interioare. dar planurile nu sunt complete. Noul curriculum pentru educa ie timpurie pune accent pe jocul liber ini iat de copil sau ales de acesta dintre centrele de activitate puse la dispozi ie în sala de grup . mama-capr merge la pia cu autobuzul üi cump r hran pentru copiii ei).

s intervin în complicarea jocului cu elemente de noutate. stabileüte üi respect reguli. acuarele. ofer sugestii. materiale. În continuare el se manifest liber. amenaj m centrele de activitate în aüa fel încât copilul s g seasc juc rii-maüini de forme. interpretând un personaj .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc.s solicite üi s aprecieze comportamentul copilului . Astfel el a observat c în joc comportamentul copilului evolueaz progresiv cu capacitatea lui de a opera pe plan mental üi de a rela iona cu ceilal i.5-2. tot ce poate fi selectat üi utilizat pentru dezvoltarea temei. f r s se implice direct (1 an-1. uneori pune întreb ri. în func ie de vârst : z neimplicare – se plimb de la o activitate la alta. cu cine se joac . truse) absolut necesare ini ierii üi desf üur rii jocului. Jocul de mânuire a obiectelor se transform treptat în joc cu tem . M. Jocurile: “Cine sunt eu?” sau “Spune-mi ce ütii despre mine” au rol de cunoaütere üi autocunoaütere. Copilul alege centrul în func ie de stimulul pe care-l reprezint obiectele ce se afl acolo üi care-i satisfac lui nevoia de exprimare a experien ei tr ite. ani). adecvat cu materiale care s -i stimuleze curiozitatea. cuvinte noi. de spa iu corespunz tor üi de obiecte (juc rii. ofer modele. cunoaüte aspecte legate de înf iüare.5 ani). Contactul direct cu adultul îmbog eüte experien a de via . apoi jocul devine mai complex. carioca. cunoütin elor acumulate. s utilizeze concepte. cu experien a ce o dobândeüte în fiecare zi. culori diferite. m rimi. truse de üofer. marinar. Dac ne propunem ca proiect tematic: “Mijloace de locomo ie”. creativ. Acum üapte secole. incluziunea.poate s sugereze teme de joc . dezvolt subiectul jocului. se diversific datorit materialului divers pus la dispozi ie.s se integreze în joc. mecanic. Interesul copilului pentru joc creüte atunci când el este stimulat prin crearea unui spa iu educa ional. imagina ia. Copilul intr în contact cu al i copii üi adul i din afara cercului familial. Educatorul/adultul: .5. apar regulile din dorin a de transpunere cât mai fidel a realit ii. truse de construc ii. cu rela ii bine stabilite între parteneri. Copilul parcurge urm toarele etape privind implicarea în joc. z supraveghere – urm reüte ceilal i copii cum se joac timp mai îndelungat. aviator. dorin a de explorare. culori. Adultul trebuie s urm reasc : ce se joac . „De-a familia“). cu subiect üi roluri. cu ce se joac . 29 . au loc socializarea. Prin joc copilul dobândeüte deprinderile de autoservire üi deservire („De-a buc t ria”. imagini. se structureaz . Parten a analizat rolul jocului în via a copilului mic din perspectiva rela iei joc-dezvoltare social . complic jocul. s -i dezvolte gândirea. diversific subiectele üi rolurile. obiecte noi . coli desen.s încurajeze cooperarea între copii în joc (în func ie de vârsta copilului) Jocul cap t valoare formativ deosebit o dat cu venirea copilului la gr dini când cadrul rela ional se l rgeüte. acceptarea. lego. joac roluri pe care üi le asum . obiceiuri. c r i. caut parteneri. dar nu se implic în rezolvarea practic a situa iilor (1.

Întotdeauna trebuie s urm m copilul! Sentimentul de siguran . s -üi asume riscuri. apar complet ri. se joac lâng ceilal i üi nu e interesat de ceea ce fac aceütia (2. pentru c la vârsta preücolar jocul simbolic permite s schimb m/invent m realit i.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z joc paralel – îüi alege juc rii. înt reüte încrederea în sine üi dezvolt capacitatea de a rezolva situa ii-problem . jocul simbolic este cel corespunz tor stadiului preopera ional al gândirii. Aceste etape atrag îns aten ia asupra faptului c . nereuüite. alteori ritmul este mai alert. sunt jocurile cu reguli. s treac peste dezam giri. se implic . z Tipuri de joc specifice vârstei timpurii 3-6/7 ani: Conform lui Piaget. încredere üi acceptare pe care i le confer contextul jocului. pân la 2 ani. permit copilului s îüi exprime emo iile.5 ani-3/3. reguli. evolu ii. personaje! Comportamentele de joc ale copiilor sunt fundamentul creativit Jocul pune bazele s n t ii la vârsta adult . În func ie de individualitatea fiec rui copil üi de influen ele educative. 30 . În joc nu exist corect üi greüit. s descopere lucruri noi. Astfel. dac a frecventat o institu ie în care a tr it în colectiv. de la 2 la 7 ani. s încerce s experimenteze.5 ani-5 ani). corespunz toare etapei opera iilor concrete. ii mentale üi a rezisten ei. specifice acestei vârste. tipul de joc al copilului se modific în strâns leg tur cu stadiul dezvolt rii sale cognitive. vom üti mai bine cum üi când s intervenim în jocul lui pentru a le stimula dezvoltarea. etapele se parcurg diferit ca durat . stabilesc reguli. împart roluri (5 ani-7 ani üi dup ). reguli noi cu sau f r negocieri (3. un copil de 3 ani poate trece foarte repede la etapa de joc asociativ dac are fra i mai mari cu care a exersat jocuri. jocurile manipulative (de explorare üi manipulare a obiectelor) sunt cele dominante. uneori perioadele sunt mai lungi. are tendin a de a exclude pe al ii. dac urm m copilul cu particularit ile sale de vârst üi individuale în parcursul dezvolt rii sale. iar de la 7 la 12 ani üi mai departe. Astfel. selecteaz partenerii.5 ani) z joc asociativ – se joac împreun cu ceilal i. de obicei apar 1-2 lideri care domin jocul. Nu putem impune jocuri cu reguli impuse la copii de 3-5 ani pentru c nu contribuie la dezvoltarea lor la fel de mult ca üi jocurile simbolice. Subiectul este mai simplu. z joc prin cooperare – copiii se organizeaz singuri. dac adultul s-a implicat în jocul lui üi i-a oferit un mediu care l-a stimulat. îüi aleg subiectul.

fiind momentul în care copilul utilizeaz cunoütin ele. Fie c manipuleaz obiecte încercînd diverse miüc ri üi experimente. despre el. Nu sunt sarcini impuse de nimeni. Este natural üi de aceea are un impact puternic asupra dezvolt rii copilului în toate domeniile de dezvoltare. juc riile üi tipul de joc pe-l care doreüte. rostogoleüte c tre o anumit destina ie un obiect. Dou categorii mari de jocuri se diferen iaz în func ie de ini iatorul jocului: Jocul liber – este tipul de joc pe care copilul îl utilizeaz tot timpul pe parcursul zilei îmbr când diferite forme. în care apar personaje. scopul fiind acela de a urm ri atingerea unor obiective educa ionale. de manipulare. fie ca personaj principal. Jocurile libere sunt jocurile alese.”. ac iuni aüa cum le-a perceput el.). O serie de obiective propuse în cadrul proiectelor tematice se rezolv prin aceast form de organizare üi desf üurare a actului educativ. ini iate de copil. în contexte în care el se simte liber s se exprime. despre efectele ac iunii sale asupra obiectelor üi. Jocul simbolic permite copilului totodat üi s transpun în „realitatea” lui. Jocul liber ofer educatoarei üansa de a cunoaüte cât mai bine copilul. 31 . Educatoarea/adultul trebuie s îi acorde timp copilului pentru acest tip fundamental de joc. îi fac pl cere üi astfel înva despre lucruri. bucurii din via a lui üi sunt pline de semnifica ie.. precum üi limbajul utilizat. fie c realizeaz anumite ac iuni pentru a ob ine satisfac ie (parcheaz maüini. Elementele joc se împletesc cu înv are. dorin e. frustr ri. vom vedea ce lucruri ütie despre maüini.. insatisfac ii. construieüte cazemate. De exemplu. Jocul didactic este ini iat numai de c tre adult. Sau dac se joac un joc simbolic. deprinderile. pentru c nu exist cenzur în exprimarea sa în timpul jocului liber indiferent ce tip de joc e (simbolic. de tipul „ De-a. leag obiecte între ele pentru a ob ine un üir pe care apoi îl deplaseaz tr gându-l dup el etc. etc. de construc ii. toate acestea copilul le realizeaz jucându-se.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dac jocurile practice üi manipulative sunt specifice copiilor pân la 3 ani. Limbajul üi ac iunile copilului în jocul liber vorbesc despre modul în care el percepe lumea din jurul lui. ce scenarii inventeaz inspirate din via a real . ce poate üi ce nu poate înc s fac . experien ele dobândite anterior. reprezint o form utilizat în activitatea educativ din gr dini . f r interven ia adultului. propuse. putem observa tipurile de raporturi pe care le stabileüte între personaje. dac îl observ m cum se joac cu o maüinu .. specific înv rii în copil ria timpurie. evenimente. vom vedea cum copilul transpune în joc experien e proprii fie ca „spectator” al evenimentelor din jurul lui. dup aceast vârst apar jocurile simbolice. El singur îüi alege locul. totodat . gânduri.

sociabilitatea. interpreteaz roluri. form . „ûtafeta uriaüilor” etc. Copilul trebuie încurajat s g seasc solu ii noi pentru personajele sale. aüezare în ordine. “Cui trimit scrisoare?” (folosirea corect a dativului). Un aspect foarte important este câütigarea independen ei de ac iune üi autocontrol. de ghicire. mozaic. Lego. p s ri. animale”. sentimentul de bucurie la realizarea unor sarcini. precum üi coordonarea oculo-motorie. Prin manipularea obiectelor din mediul ce îl înconjoar . capacitatea de discriminare vizual .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Exemple de jocuri didactice pot fi: „ Senzoriale senzoriale. de a schimba üi st pâni realitatea. de reconstituire de imagini din buc ele: “Loto flori. „Ursul doarme”. tu spui multe” (singular-plural). dar pentru aceasta au nevoie de oportunit i de joc. Jocul simbolic – copilul utilizeaz mediul pentru a pune în scen realitatea aüa cum o percepe el. “Ce po i spune despre?” „ Jocuri de analiz perceptiv vizual . descriere. mic”. Un aspect semnificativ al cunoaüterii la vârstele timpurii este dezvoltarea jocului simbolic în timp ce îüi construiesc reprezent ri sofisticate asupra lumii. “Spune cum este?”. Rela ia 32 . Aici este posibil ca F t-frumos s plece cu racheta la palatul zânelor Scufi a Roüie s mearg la bunicu a împreun cu prietenii ei piticii. de recunoaütere a unui obiect cu ajutorul sim urilor: “Ghici ce ai gustat!”. basme în buc ele. triere. “Spune al cui este?” (folosirea corect a genitivului). fructe. percep iile de culoare. capacit activitate de baz a jocului) pot fi: ile pe care le dezvolt prin forma instrinsec a jocului (tipul de Jocuri de manipulare . De exemplu. m rime. de gândire a jocului este doar un aspect al influen ei în înv area copilului atât la vârstele timpurii. s gândeasc asupra unor conexiuni între evenimente s motiveze cu argumente proprii ac iunile sale. num rare. jetoane) copiii îüi dezvolt : coordonarea ochi – mân . capacit ile de coordonare a miüc rilor. cât üi pentru dezvoltarea ulterioar . controlul lor. “Unde a zburat rândunica? (pozi ii spa iale). “Jocul umbrelor”. imaginativ . manipulând piesele jocurilor existente în centrele Joc de mas sau ûtiin e (puzzle. “G seüte locul potrivit!” „ Jocuri gramaticale: “Eu spun una. “Din jum tate – întreg”. punere în coresponden . cât üi cele didactice. „ Jocuri de miücare: „Cuibul rândunicilor”. clasificare: “Mare. musculatura fin . Reprezent rile simbolice reprezint precursorul cititului atâta timp cât literele simbolizeaz sunetele. „ Jocuri logice de comparare a obiectelor dup criterii date üi de analiz . Dimensiunea cognitiv . deprinderi de îmbinare. jocuri educative. Atât jocurile libere. copilul începe s controleze posibilit ile de cunoaütere. în func ie de deprinderile. capacitatea de a rezolva probleme. personaje reale sau imaginare. clasificare.antreneaz musculatura fin (premis de baz în formarea deprinderilor de scris).

Astfel de jocuri sunt: „ Dea familia”. în cadrul activit ilor alese üi atunci este un joc liber. este îngrijit. se urc pe munte – pe pat. Desf üurarea jocului ofer posibilitatea copiilor de a observa însuüirile caracteristice ale unor fructe (form . se poate începe cu un joc simbolic intitulat „De-a gr dinarul”. În desf üurarea acestor jocuri sunt avute în vedere urm toarele aspecte: . dar poate fi üi b tut dup împrejur ri. i se d mâncare. . înainte de a desf üura activitatea de observare în centrul de ûtiin e „ Flori de prim var ”. o îmbrac . “Doctorul” scrie re ete pentru pacien ii s i în jocul “De-a doctorii”. în jocul s u. glasul acestora. dar fa de acesta el ia atitudine real fa de fiecare. dac se comport frumos o mângâie. pentru schimbarea acestor reguli pentru binele grupului. ori de adult. . “poütaüul” citeüte adresele de pe scrisori…) Prin jocul simbolic (deseori imitativ) e pus în miücare fantezia copilului care d lucrurilor üi fiin elor însuüiri pe care nu le au în realitate. prin intuirea lor prin to i analizatorii. consumator. imit grija mamei pentru copii. dar o üi ceart dac nu vorbeüte frumos. C rui b iat nu i-a servit un b . Copiii îüi dezvolt un limbaj specific prin asumarea de roluri diferite (cofetar. Exemple de utilizare a jocului simbolic: Joc simbolic cu caracter anticipativ: jocul „De-a cofetarii” (pentru preg tirea unei salate de fructe) se organizeaz înaintea desf üur rii observa iei „Fructe de toamn ” în Centrul de ûtiin e. din cadrul temei „Din lumea celor care nu cuvânt ”.încurajarea copiilor pentru asumarea unor roluri cât mai diverse. deprinderi care au fost achizi ionate. Jocul simbolic poate fi ini iat de copil. Prin asumarea unor roluri copiii pot desf üura jocuri care sunt încadrate în jocul cu subiect din via a cotidian . etc. îi d s m nânce. alegerea juc riilor üi preg tirea copiilor. de fapt. cu care se juca drept cal?! Covorul din camer drept plaj sau pajiüte?! Fiecare obiect în jocul copilului cap t o importan . se joac pe plaj . de albinu e. de gr dinar. pr jituri citind re etele culinare. o îngrijeüte când este bolnav . B ul care serveüte drept cal este mângâiat. m rime. de fluturi. produc tor de alimente etc. în care copiii pot s interpreteze diferite roluri: de flori. îüi dezvolt instinctul de auto-ap rare üi instinctul de conservare. ap . exersate în cadrul unui proiect. sau poate fi propus de adult üi atunci devine o activitate care vizeaz utilizarea jocului simbolic pentru atingerea anumitor obiective. atunci când ajut copiii s scrie poveütile create în cadrul jocului. „ De-a gr dini a”. p r ile componente de a respecta unele reguli de igien . Aceste jocuri au subiecte alese din via a cotidian . de exemplu. Feti a se joac cu p puüa. „De-a strada”. Jocul imitativ îl ajut pe copil în înv area de a accepta üi de a tr i dup anumite reguli üi norme.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani dintre joc üi înv area literelor poate fi ini iat de copii în jocurile spontane. culoare). Feti a. “buc tarul” face mâncare.) Joc simbolic folosit drept cadru introductiv în desf üurarea unor activit i. În cadrul acestui tip de joc copiii imit mersul animalelor. o culc .asigurarea unui climat favorabil consolid rii/extinderii prin jocul simbolic a con inutului activit ii tematice sau a proiectului. de vânz tor de flori. a unei activit i tematice). Preg tirea lor vizeaz : alegerea üi amenajarea locului de joc.crearea unor leg turi între con inutul jocurilor simbolice üi con inutul activit ilor care se desf üoar (poate fi un joc care valorific unele con inuturi. de a lucra prin cooperare cu al ii. 33 .

a. În cadrul acestor jocuri. În cadrul acestor jocuri copiii au interven ie personal . În jocurile colective cu subiecte din basme üi poveüti. transpunerea subiectului. semnele de circula ie etc. ac iunile educatoarei reprezint un model pe care copiii îl preiau cu toate aspectele lui. Jocul de rol/dramatizarea presupune o preg tire prealabil üi anume. Ei vor respecta locul pe unde se circul . fie colectiv (transpunând scene din poveüti). • posibilit ile psihofizice ale copiilor. • stimularea jocului din exterior. teatrului. Important este p strarea pl cerii jocului!!! Atât jocul simbolic cu subiecte din via a cotidian cât üi cu subiecte din basme üi poveüti se desf üoar fie individual (interpretând rolul unui personaj) . Jocul dramatizare are ca surs tematic lumea mijlocit a poveütii. „De-a strada” în centrul de Construc ii ü. preocup rile copiilor se îndreapt spre inuta vestimentar c reia simt nevoia s -i adauge detalii de natur s le sublinieze identitatea împrumutat üi c tre procurarea unor obiecte care le permit s ac ioneze conform rolului asumat. reguli de circula ie. care trebuie bine cunoscut de c tre to i partenerii. • corectarea lui prin sugestii verbale. se stabilesc rela ii complexe üi are loc un schimb viu üi continuu de p reri. În ceea ce priveüte interpretarea rolurilor asumate üi modalit ile de înscenare a con inutului din lipsa posibilit ii de discern mânt üi de asimilare diferen iat . indica ii. dezaprob ri. „prin ul” vine c lare pe cal (pe un b ) üi are la brâu „sabie” (o bucat de scândur . în cele ini iate de copiii de 6/7 ani. 34 . De pild . copilul mic îmbin elementele fantastice cu cele luate din via a cotidian .…respect reguli civilizate de comportare) sau extinderea con inutului jocului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În urma desf üur rii lecturii dup imagini: „ Strada” la centrul Bibliotec . filmului. explica ii. dar üi realitatea cotidian . Educatoarea poate interveni în organizarea üi desf üurarea acestor jocuri prin: • interpretarea unui rol mai complex (în interpretarea acestui rol. analiza jocului. în eles üi redat cu fidelitate. basmului. • încadrarea educatoarei în joc (prin asumarea unui rol). La baza îndrum rii acestor jocuri stau: • observarea copiilor în timpul jocului. semnalele luminoase. • îndrumarea jocului din exterior (dep üind trecerea de la jocul individual la înscen ri scurte inspirate din poveütile cunoscute în gr dini ). inclusiv dialogul) . • îmbog irea unui joc. întreb ri. stimularea lui prin intermediul unor materiale noi. • impulsionarea üi dezvoltarea jocurilor prin: repovestiri. aprecieri. legat cu o sforicic ). Pe ultimul plan st grija pentru „decor” (cadrul în care s se desf üoare jocul). propunerea de situa ii problematice c rora copilul în timpul jocului trebuie s le g seasc solu ii (. conversa ia cu caracter preg titor. În felul acesta copiii pun în practic cunoütin ele însuüite anterior. fiecare fiind în acelaüi timp üi interpret üi regizor. ca pieton. prin demonstrarea unei noi ac iuni (…vine în vizit aducând flori üi ciocolat . se pot desf üura jocurile: „ De-a circula ia”.

Acesta trebuie s fie simplu. „Fata babei üi fata moüneagului” etc. La aceste dramatiz ri farmecul rezid în reluarea repetat a unor ac iuni üi dialoguri simple. „M nuüa”. în vederea transpunerii lui in joc. N-ai v zut pe rândunic ?. încadrarea educatoarei în jocul copiilor üi sprijinirea lor prin demonstrarea rolurilor implicate în înscenare. Aceste texte se aleg în mod progresiv. .Convorbirea dintre vr biu üi bursuc: „ Moü bursuc. evocator (decorarea excesiv devine sup r toare – ob inându-se efecte violente care copleüesc üi perturb copiii) .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dramatizarea presupune: 1. pentru efectul surpriz . prin încadrarea educatoarei în dramatizare. C ile cele mai folosite în acest sens sunt: repovestirea. • un scaun de dimensiuni obiünuite. /Dar e bine de plimbare”. „Pungu a cu doi bani”.Convorbirea dintre vr biu üi üopârl .Convorbirea dintre vr biu üi furnic : „ Cip – cirip. povestea aleas pentru înscenare. 3 cadru suficient de larg care s permit miücarea liber a copilului. 2. discret. În cadrul dramatiz rii: „ Unde a zburat rândunica” de T. Ca modalit i de conducere a dramatiz rii amintim: 1. îndrumarea exterioar . Textul trebuie redus ca întindere (pentru copiii de 3-4 ani). 2. cu un con inut mai complex. prin asumarea unui rol definit.” . Amenajarea cadrului. n-ai v zut/ Vecinica rândunica/ Pe aici a trecut? ” . viu care mobilizeaz copiii üi faciliteaz înscenarea conflictului. aceasta are prilejul s conduc prin însuüi rolul ales înscenarea prin urm toarele momente: . Însuüirea temeinic a textului poveütii (basmului).Convorbirea dintre vr biu üi rândunic . vizionarea diafilmului. povestirea dup un üir de tablouri. sor furnic /. Cerin ele materiale ale dramatiz rii (asigurarea tuturor condi iilor materiale menite s -i sprijine reuüita) . „Coliba iepuraüului”. Exemple de poveüti agreate la grupa mic : „ Ridichea uriaü ”. încadrarea în jocul copiilor prin asumarea unui rol definit. De pild . De asemenea trebuie s se in seama de posibilit ile de memorare ale copiilor üi capacitatea redus de concentrare. Exemplul decorului pentru dramatizarea poveütii „ Capra cu trei iezi” : • o m su cu un vas românesc. de c tre educatoare. copiii angajându-se de la sine în joc.Convorbirea dintre vr biu üi broasc : „ Hai broscu Oac – oac –oac/ Ieüi acum pu in din lac! / Cip – cirip / Cip – cirip”… . se poate face fie în absen a copiilor.. 3. Constantinescu. fie cu concursul copiilor trezindu-le interesul pentru dramatizare. . experien a câütigat în jocul – dramatizare. 3. Alegerea selectiv a textului care urmeaz s fie dramatizat (acesta trebuie s cuprind ac iuni accesibile üi dinamice. dialog bogat. încât s evoce atmosfera cerut de basmul.Vizita f cut de vr biu rândunicii (desprins din versurile autorului: „ Vecinic / Rândunic . cuprinderea unui num r mare de personaje) . 3 alegerea celor mai potrivite costume üi alte accesorii. o farfurie de lut üi 3 sc unele în jur. • pe perete un ütergar întins. „Turti a” ü. 3 amenajarea cadrului.a. 35 . /Ieüi afar / Surioar / Nu-i nici cald/ ûi nu-i nici soare..

separarea.crea ia tematic (la început de ordin pur asociativ.construc iile întâi sunt pe vertical . de a se întrece cu el de a se bucura de reuüita sau de a accepta eüecul (s fi prins de pisic . asociaz .). de a ac iona doar atunci când sunt nominaliza i. mai grele). De aceea trebuie s beneficieze de materiale corespunz toare pentru a-üi exersa opera iile cognitive implicate în jocurile de construc ie. Exemple de jocuri de construc ie: „Blocul în care locuiesc”.”) În jocurile “ûoarecele üi pisica”. În jocurile lor simbolice. de context. 36 . care devin foarte populare în ücolaritatea mic . de greutate. La vârsta preücolar jocurile cu reguli inventate de copii sunt cel mai des întâlnite. abilit i. implicarea afectiv . jocuri inventate de copii. raporturi cauzale etc. Prin construc ie copilul sorteaz . de culoare. acoperirea lui.. grupeaz . pe m sura în care copilul demonstreaz o mai mare performan în aplicarea unor cunoütine. În cadrul jocurilor de construc ie.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Jocul cu reguli – sunt jocurile cu reguli formulate fie de c tre copii sau de c tre adul i. incluziunea. dar tu nu ai voie sa deschizi uüa pân nu sun eu la uü .). buc i de c r mid . nuiele. „Strada”. z pad . în func ie de interesul manifestat. În dezvoltarea unei construc ii de c tre copii deosebim urm toarele stadii: . stabileüte raporturi între obiecte (de m rime. În general sunt jocuri care arat prin ce modalit i po i s câütigi (au la baz întrecerea precum üi jocurile de echip ). “De-a v-a i ascunselea”). üi s fi v zut la jocul. lut. . îi d m numele). se joac cu alternan e de forme. s nu observi batistu a üi s fi pedepsit cu statul într-un picior. de lungime. Jocul de construc ii reprezint activitatea prin care copilul exerseaz multe deprinderi üi capacit i care contribuie îndeosebi la dezvoltarea sa cognitiv üi a musculaturii fine. copiii inventeaz propriile lor reguli ( de ex. ap rînd üi jocurile cu reguli impuse. lemn (deüeuri). . rela ii spa iale. realizeaz coresponden e. treptat. Jocurile de construc ii sunt foarte importante pentru dezvoltarea cognitiv a copilului în perioada copil riei timpurii. cuburi de lemn. mai lungi. . arhitectura creat de copil. copiii lucrând: stabilesc rela ii cauzale între obiecte (care sunt mai mari üi mai grele cad mai uüor dac nu au stabilitate etc. organizeaz sau pune în valoare spa iul (prin intermediul diferitelor materiale üi forme). fiind jocuri de grup.procesul de examinare üi combinare a formelor. “De-a v-a i ascunselea”. Numim joc de construc ie. capacit i. apoi de extind pe orizontal . „Gara” etc. de a alege un partener. de volum. „Or üelul copiilor”. îngr direa spa iului. dorin a de a câütiga. Copiii sunt puüi în situa ia de a respecta regula. de experien a de via . ele bazându-se pe competi ie. adic munca lui cu materiale de construc ie. respect reguli. pe lâng bucuria particip rii.. Copiii îns pot simplifica sau complica aceste reguli. apreciaz cantitativ materialele utilizate (mai mari. jocurile sportive.construc ia conütient a formei. Copilul construieüte cu cele mai diferite materiale din natur : piatr . jocurile didactice. „Gr dini a mea”. spre finalul preücolarit ii.: „Eu sunt postasul. dau frâu imagina iei. “Batistu a”. la 7 ani. are loc socializarea.

üi în sal . rezolv probleme. extenuarea fizic . for a. creeaz solu ii. suprasolicitarea. dezvolt st ri emo ionale. îüi dezvolt limbajul. Ele mobilizeaz întreaga grup de copii. sentimentul de apartenen la grup . pe lâng o bun dozare a timpului de joc dinamic. • exprim sentimentele lor în simboluri. • rezolv probleme de via din mediul lor fizic üi social. Jocurile dinamice se pot organiza üi în aer liber. jocul este cea mai eficient integrat datorit naturale ei cu care copilul înva ! Prin joc copilul: • desf üoar o activitate specific în sensul identit ii personale. O aten ie deosebit s acord m copiilor timizi. num rul regulilor va fi în dependen direct cu vârsta copiilor. Pentru a evita excesul. comportamente. îüi dezvolt astfel gândirea abstract . respectându-le ritmul propriu üi particularit ile individuale. aparate. alergarea. îüi îmbog esc üi exerseaz vocabularul. aruncarea. cu simboluri üi reguli z Jocul ca tip de activitate de înv are integrat form de înv are Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvolt rii sale! De aceea. În selectarea üi practicarea jocurilor dinamice se au în vedere particularit ile de vârst : tipul exerci iilor incluse în jocuri. • experimenteaz posibilit i de adaptare. • comunic . cu sau f r obiecte. exigen a fa de executare. 37 . s ritura. prietenie. prinderea. oboseala. prin care se consolideaz deprinderile motrice de baz (mers. în func ie de anotimp. spirit de cooperare. rezisten a) üi st ri emo ionale pozitive. cu dorin ele copiilor. c rarea. • realizeaz miüc ri de motricitate grosier üi fin . echilibrul). fricoüi. se dezvolt calit ile motrice (viteza. sentimentul de altruism. este necesar üi alternarea acestuia cu jocuri liniütitoare. apatici sau instabili.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Jocurile dinamice/de miücare au la baz ac iuni motrice mai simple sau mai complexe dirijate de anumite reguli. durata lor. educ atitudini. urmeaz cerin ele üi determin rile de baz ale copilului. Atractivitatea üi eficien a jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a îmbina sarcina educativ atr g toare. de coordonare oculo-motorie.

r suciri. stabileüte pre ul. s -i extind cunoaüterea. se modeleaz procesele afectiv-emo ionale (copilul este total convins c trebuie s joace cât mai fidel rolul pe care îl modeleaz cu maxim convingere. jocul îmbog eüte cunoütin ele. curaj. îüi dezvolt aten ia. • înva s -üi st pâneasc emo iile. el este cu adev rat vânz torul pe care l-a cunoscut üi care l-a impresionat. num r „banii”). folosesc obiectele din jurul lor în scopuri în care au fost create. reac ioneaz adecvat. în jocul ”De-a magazinul de juc rii” copilul care interpreteaz rolul de vânz tor • trebuie s aranjeze marfa în rafturi. descrie. experimente sub supravegherea adultului. cu pl cere în joc. dar üi în alte scopuri (îüi dezvolt creativitatea). ridic ri üi coborâri ale bra elor. • s se încurajeze interac iunea. ghemuire). dar rolul cere acest lucru üi astfel î i educi voin a • îüi dezvolt acuitatea vizual . întreab ). comunic uüor. prin joc se declanüeaz mecanismul propice cultiv rii unor calit i morale: perseveren . s stabileasc pre urile. ini iativ . • se dezvolt sub aspect fizic (face miüc ri de aplecare. recep ioneaz üi înva s recunoasc sentimentele celorlal i. 38 . cu ceilal i. • se dezvolt sub aspect cognitiv. s aütepte frumos clien ii. Nu-i uüor s . exerseaz üi îmbog eüte vocabularul (utilizeaz cuvinte. întoarcere. Jocul influen eaz pozitiv dezvoltarea ulterioar a copilului. • materialele puse la dispozi ia lor s solicite copilul üi s -l antreneze în noi experien e. reac ioneaz afectiv. a st pânirii de sine. Pentru ca jocul s contribuie cât mai semnificativ la dezvoltarea copilului sunt necesare câteva condi ii: • jocul s permit copiilor ocazia unor descoperiri. sim ul ordinii (copilul aüeaz juc riile într-o ordine stabilit dup criterii proprii. • îüi precizeaz . interesul. prindere. face aprecieri la adresa acestora. s -i faciliteze formarea deprinderilor. le compar sub aspect cantitativ. expresii.i înfrângi dorin ele imediate. aruncare. ütie unde se afl o juc rie üi merge direct la ea când e cerut de un cump r tor). preocup rile lui imediate s fie satisf cute prin situa iile de joc create. Astfel. declanüeaz capacit ile mentale (cunoaüte üi denumeüte juc riile pe care le aüeaz în rafturi. autocontrolul. • jocul copilului reprezint feed-back-ul influen ei educative a adultului asupra sa.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • comunic cu sine. calitativ. motiva ia. ad ugând la aceasta cum üi l-ar dori). • s se creeze un spa iu adecvat abord rii jocului ca activitate complex üi complet . admir . formule lingvistice în context. precum üi educarea voin ei. • interesul copilului. firesc. utilizeaz corect formulele de adresare. apreciaz . îüi exprim sentimente. s se stimuleze dezvoltarea socio-emo ional .

diversificându-i modurile üi modalit ile de joc(„Acum e rândul meu s aüez cubul roüu. Pretutindeni în lume copiii se joac individual sau în grupuri mici. teme universale. viu colorate. explorând mediul înconjur tor.). hai s le aüez m în ordine. înv ând. 4 4 39 . la 5-6 ani se pot juca cu lego. stimula i-l s manipuleze obiecte üi situa ii. realitatea nu este reprodus identic. Jocul serveüte pentru sus inerea culturii autentice. m rime. nasturi. universal ce face parte din via a de zi cu zi. ci transfigurat respectându-se îns rela iile interumane: vânz torul are acest statut atâta vreme cât exist si un cump r tor cu care rela ioneaz ). fiind o experien de înv are cu multiple valen e. descoperindu-se pe sine. estetice. Sugestii pentru cadrele didactice… üi p rin i privind jocul copilului: 4 4 4 Participa i la jocul copilului dac v accept („Ce zici dac eu aü dori s cump r de la magazinul t u. cunoscându-üi tovar üii. mult aten ie. dezvoltându-se. s nu prezinte pericol de accidente. pioneze la 3-4 ani üi nici cuburi grele sau alte juc rii care presupun efort fizic ce dep üeüte posibilit ile acestora). Nu vom folosi obiecte din sticl . piese mai mici care necesit precizie în miücare. tradi ii. Planifica i activit ile în aüa fel încât copilul s -üi antreneze cât mai multe abilit i (În momentul în care copilul a c p tat o deprindere e necesar s complic m jocul. s corespund preocup rilor de vârst üi scopului urm rit. solicitând copilul s rezolve sarcini cu un grad mai mare de dificultate. de la cea mai mic la cea mai mare”.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • în plan social copilul înva prin joc s tr iasc üi s ac ioneze împreun cu ceilal i (rolul interpretat are coresponden social . uüoare. obiceiuri. anivers ri. Juca i-v efectiv cu copilul. dou pâini üi un pachet de biscui i?”. sârm . „Dac ai adus toate p puüile pe canapea. r bdare. Care pies urmeaz ?”) Folosi i materiale potrivite pentru nivelul de dezvoltare a copilului üi stimularea sa (la 3-4 ani oferim copiilor cuburi mai mari. culoare. sigure üi durabile (jocurile üi juc riile s fie din materiale rezistente. Jocul este o experien natural . uüor de mânuit. Materialele alese s fie colorate. perseveren üi experien ). puzzle-uri mari. s atrag prin form . încorporeaz poveüti populare.

haine vechi. l rgi i tematica üi arealul de subiecte (Vorbi i copilului despre naüterea lui. ghinde. pastra i ambalaje. pentru a extinde cunoütin ele üi experien ele copilului (în jocul ”De-a brutarii” da i copiilor f in . eüti grozav!”. venirea üi plecarea p s relelor. dezvolt imagina ia. satisfac curiozitatea. creativitatea. r spunde i la întreb rile copiilor. sare üi ap üi ajuta i-i s fr mânte aluatul din care ei vor modela cele mai minunate produse. vase. ”Ia üi feti a cu tine ca s plimba i împreun p puüa cu c ruciorul.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 4 4 4 4 4 4 Atrage i copiii s se joace dac este nevoie („ûtii c nu m simt prea bine. întreab -l cum se numeüte üi roag -l s se joace cu tine!”. nu le r spunde i dumneavoastr (Când vin cu solicitarea: „Nu ütiu cum s fac aici. Îmbog i i cunoütin ele copilului cu materiale noi pe care el le poate folosi jucându-se. Extinde i ac iunile copiilor üi propune i üi altele („Acum c a i terminat de g tit.. pietricele. Îmbog i i cunoütin ele copiilor cu teme variate despre evenimentele. ”Ce mult îmi place cum ai aranjat maüinu ele!”). fenomenele din lumea înconjur toare. s -üi dezvolte jocul üi s g seasc solu ii la problemele ivite. introduce i idei noi. Folosi i toate ocaziile pentru a dirija aten ia copilului spre obiectele üi evenimentele naturale/reale care pot stimula üi satisface curiozitatea sa (Urm ri i transform rile din natur . Unii dintre noi aranjeaz masa üi al ii vom scrie invita iile. sa înve e din greüeli. s persevereze).” üi l sa i-le un timp s g seasc variante. despre tot ce se întâmpl üi el este p rtaü. dezvolta i jocul în comun al copiilor (Când ieüi i în parc încuraja i copilul s rela ioneze cu al i copii: ”Uite ce minge frumoas are b ie elul acela. satisface i-i orice curiozitate cu explica ii adecvate nivelului s u de în elegere). drojdie. De câte farfurii avem nevoie?” Etc. Folosi i-v întreaga dumneavoastr creativitate üi experien pentru a descoperi împreun cu copilul noi obiecte üi materiale ce îi pot stimula üi l rgi experien a prin joc (În timpul plimb rilor aduna i materiale din natur : crengu e. îmbog esc experien a de via a copiilor”). solu ii.. spune i-le ”Oare cum ar fi mai bine? Tu la ce te gândeüti? Încearc . stimula i copilul s stabileasc rela ii de joc cu al i copii. s fi i dou m mici!”). vrei s fii tu mama üi s ne juc m de-a familia?”)... 4 4 40 . creüterea plantelor). gândirea. vrei s -mi faci tu un ceai?” sau „Eu sunt copilul.. via a gâzelor. haide i s aüez m masa pentru toate p puüile üi s facem niüte invita ii s participe üi al i invita i. zborul fluturaüului. Pune i la dispozi ia lor semin e de mac sau susan üi sugera i-le s modeleze ”specialit i” folosind aceste ingrediente). i-a reuüit pr jitura pentru p puü !”. s experimenteze. am r cit. lucrurile. frunze. despre botez.). ajut -m !” nu v gr bi i s oferi i solu ia. L sa i copiilor destul timp s se gândeasc . despre evenimentele religioase pe care le s rb tori i. „Bravo. aparate – toate sunt o surs inepuizabil pentru subiecte noi de joc.üi vom vedea dac e bine. Aprecia i mereu pozitiv eforturile copilului în joc („Ce frumos ai construit. Crea i copilului posibilit i multiple de a se juca cu al ii.

Copilul se joac atâta timp cât îüi satisface nevoia de cunoaütere. introduce i personaje. îndeosebi a celor care sunt timizi sau nu au încredere c pot s contribuie üi ei la derularea jocului prin asumarea unui rol sau nu sunt solicita i de al i copii.). care trezesc interes.) Asigura i participarea tuturor copiilor în joc. sub directa supraveghere a adultului. de miücare. luminos unde exist mobilier adecvat. îmbog i i-l prin noi materiale üi reguli. cât se joac üi cu cine se joac ): Acorda i timp suficient üi spa iu ambiental într-un mediu curat üi securizant unde jocul s fie o experien benefic üi sigur (Copilul trebuie s se joace într-un spa iu curat. situa ii noi de înv are üi experimentare. („Eu am aflat c üi Daniel are acas un c eluü üi chiar el are grij de el. jocuri üi juc rii ce nu-i pun în pericol via a sau s n tatea. 4 41 . cât timp mediul îl stimuleaz iar adultul îi ofer suport. Fi i în permanent c utare de noi modalit i prin care s facem jocul copiilor pe m sura posibilit ilor acestora (Porni i cu jocuri simple. satisfac nevoia de cunoaütere üi ac iune.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 4 4 Valorifica i experien a personal a copilului üi integra i-o cu noile cunoütin e üi deprinderi prin situa iile de înv are pe care le crea i. urm ri i cu aten ie cum se joac . Cred c v poate ajuta el la prepararea mânc rii pentru Pongo”. bine aerisit. accesibile. Prin joc acest lucru este cel mai lesne de realizat.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 4. Mediul de înv are z Centrul de activitate Art z Centrul de activitate Bibliotec z Centrul de activitate ûtiin e z Centrul de activitate Construc ii z Centrul de activitate C su a P puüii z 42 Centrul de activitate Jocuri de mas .

individual. • dezvoltarea socio-emo ional . • dezvoltarea limbajului. cu adul ii. în care copiii interac ioneaz direct cu materialele. 3 Este bine s oferim situa ii variate de joc üi activitate. stimulându-i dezvoltarea sub toate aspectele. interesele üi dezvoltarea lui global se refer la crearea unui mediu educa ional adecvat. educatoarele. 3 Prin organizarea spa iului grupei pe centre de activitate procesul de înv are este unul activ. în perechi sau în grupuri mici. dup ce copilul a parcurs deja câteva etape de formare (de la naütere la 3 ani). educatoare. Noi. cu al i copii. care s permit dezvoltarea liber a copilului si s pun în eviden dimensiunea intercultural üi pe cea a incluziunii sociale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Una dintre condi iile esen iale ale aplic rii unui curriculum centrat pe nevoile. în scopul oferirii unor experien e de înv are cât mai diverse üi a unor con inuturi circumscrise de cele 5 domenii experien iale. 3 Mediul social este la fel de important ca üi mediul fizic creat. copil/adul i. To i copiii înva cel mai bine prin contactul activ cu mediul üi cu cei din jur (colegi. fiind noi înüine parte integrant a acestuia (Viorica Preda. fiind un centru de activitate foarte important pentru dezvoltarea copilului. 3 Mediul fizic trebuie gândit aüa încât s putem sesiza dinamica proprie a fiec rui copil üi s oferim posibilitatea dezvolt rii lui armonioase. dac nu apare interac iunea dintre aceüti factori üi copil/copii. s n tate si igiena personal . cerin ele lui pentru educa ie sunt diferite. Pentru a r spunde cerin elor de dezvoltare a copiilor în toate domeniile men ionate mai sus. este bine s inem seama de urm toarele aspecte : 3 Gr dini a este spa iul în care realiz m educa ia timpurie. func ional . p rin i). care s invite copiii la joc üi activitate. 3 Simpla prezen a unor factori de mediu nu este suficient ca ea s determine transformarea universului psihic al copilului. nu înseamn c nu pate fi amenajat. • dezvoltarea cognitiv üi cunoaüterea lumii. De aceea. securizant . Chiar dac el nu este men ionat üi descris precum celelalte centre. • dezvoltarea capacit ilor üi atitudinilor în înv are. a comunic rii üi premisele citirii üi scrierii. spa iul s lii de grup va fi organizat pe centre de activitate. în general. 3 Acest tip de organizare permite dezvoltarea liber a copilului pe domeniile de dezvoltare: • dezvoltare fizic . 2000). de socializare. unde ei s se simt st pâni üi în siguran . care integreaz diferite domenii de cunoaütere üi experien e de înv are1: 1 Un alt centru de activitate care este recomandat a fi amenajat în sala de grup este cel de Nisip üi ap . deoarece nevoile copilului. educa ia adresânduse fiec rui copil în parte üi nu copiilor. suntem responsabile de crearea unui mediu favorabil de înv are. pl cut . Fiecare 43 . Putem concluziona c va trebui s cre m o sal de clas atractiv .

Tot aici putem aüeza “Cutiu a cu întreb ri” pe care copiii le pun în leg tura cu tema propus üi la care urmeaz a g si r spunsuri împreun cu colegii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ~ Bibliotec ~ ûtiin ~ Art ~ Joc de rol ~ Jocuri de mas ~ Construc ii În aceste zone vom organiza jocuri si activit i liber alese. bunici ) . trebuie s rezerv m un loc pentru centrul tematic (reprezentat imagistic sau chiar cu mesaje scrise). 44 . educator. prin joc. o etajer . p rin ii. Gândind creator. Putem amenaja un panou. astfel încât aceütia s poat ini ia propriile lor activit i de înv are. asigurând posibilit i de op iune pentru copii. Prin distribuirea materialelor pe centre de activitate. putem g si multe idei pentru ca materialele amplasate în zonele amenajate s stimuleze üi s amplifice procesul de înv are. fra ii mai mari. o m su üi vom expune elemente ce sugereaz tema de studiu üi care urmeaz a fi completate de c tre copii. Vom desf üura activit i pl cute üi interesante üi vom observa manifestarea unei atitudini relaxante üi în interac iunile copii-copii. p rin i. dar putem ini ia üi desf üura üi activit i tematice care s contribuie la atingerea obiectivelor cadru üi a celor de referin . pentru parcursul zilei / s pt mânii. amenajeaz spa iul grupei în func ie de condi iile fizice de care dispune. cât üi de p rin i. putem crea o atmosfer de înv are spontan . educatoarea. altele putînd fi deschise doar pentru anumite activit i. copii-educatoare sau al i actori implica i în educa ie (profesori pentru activit ile op ionale. p rin i pe tot parcursul abord rii acesteia . pentru a putea fi v zut atât de copii. Când gândim amenajarea spa iului educa ional. unele centre putând avea caracter permanent. Acesta poate fi plasat la intrarea în clas .

üerve ele. suporturi pentru desen –pictur . Materialele de lucru trebuie s fie suficiente. halate. planüete. s nu fie periculoase ( foarfece cu vârf ascu it ). ¨ Activit i practice: coli glacee. buc i de pânz . be iüoare.Este bine s existe sor ule e. aüezate la îndemâna copiilor. foarfece. frunze pentru amprentare. sec iuni dintr-un trunchi de copac. reviste. eboüoare. lipici. acuarele. be e de chibrituri. üabloane. resturi din material de piele. Il vom stabili într-un loc luminos al clasei. cu posibilit i de depozitare a materialelor necesare. coli colorate de diferite forme üi dimensiuni. coli desen. reproduceri. scobitori. Putem afiüa planüe model. forme de diferite modele. periu e pentru stropit. buc i de sticl ülefuite. carton de diferite culori. cutii de chibrituri. Materiale sugerate: ¨ Desen . ziare. be iüoare. creioane negre. modelaj. 45 . argil . de bun calitate. acuarelele üi pasta de modelat s nu fie toxice . dopuri.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate Art În acest centru de activitate vom desf üura activit i de desen. pl ci faian . ceracolor. blan . ¨ Modelaj : pasta de modelat ( plastilin . pensule. aracet. sârm . palete. pictur : creioane colorate. hârtie de impachetat. üi albume de art . activit i practice . palete. aracet. lut moale. coc ). forme üi dimensiuni. diplome ob inute de preücolari la diferite concursuri. vase pentru ap . ütampile. pânz . fire din lân . carioca. dar si de expunerea lucr rilor realizate . materiale din natur . es turi r rite. pictur . pentru a nu-üi p ta h inu ele üi totodata se creeaz o atmosfer de “atelier”.

creându-i sentimentul c ceea ce a f cut nu este destul de bun. având grij ca fiecare copil s fie apreciat. comunicarea prin intermediul culorilor üi al simbolurilor grafice üi au un efect puternic asupra încheg rii comunit ii de înv are. pot rupe / decupa hârtie de ziar. Vom pune întreb ri care subliniaz tehnici. procesul de crea ie.. pot picta modelajele ob inute din coc . pot decupa forme pe care le aüeaz pe suport. pot ataüa castanelor. formele ob inute. iar când ridic formele decupate rezult o lucrare deosebit . dar pot fi üi produsele unor grupuri de copii. folosind afirma ii înconjur toare: • Cum ai f cut aceasta? • Ce mai po i ad uga ca s foloseüti tot spa iul colii de desen? • Ce elemente ale lucr rii i i plac cel mai mult? • Ce culori ai amestecat pentru a ob ine acest frumos portocaliu (roz etc. c nu este în eles.Ce ai desenat aici?” sau .)? Spa iul de expunere a lucr rilor trebuie s fie într-un loc vizibil üi nu foarte aglomerat. instrumentele de lucru întrebuin ate. Vom schimba lucr rile destul de des. dar nu impunem modele. trebuie s le asigur m timpul üi materialele necesare. modul în care s-a folosit spa iul suportului de lucru. etc. stropesc suportul cu ajutorul unei periu e imbibat în tempera. ghindelor elemente din plastilin . contureaz formele cu cear . deoarece copilul poate fi dezam git. pot picta. Pentru aceasta. apoi picteaz toat suprafa a . pot ob ine siluete de animale sau orice alte forme plastice prin amprente de culoare ale frunzelor. iar exemplul personal este foarte important. Lucr rile pot fi individuale. Este bine s evit m întreb ri de genul . palmelor. 46 . ob inând diverse figurine. Ii îndrum m cu privire la tehnicile de lucru. Un aspect de mare importan este formarea la copii a deprinderilor de a face ordine la locul unde lucreaz .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În acest centru copiii pot combina tehnici specifice artei plastice cu cele ale activit ii practice.. Educatoarea poate influen a procesul de crea ie al copiilor prin aten ia acordat üi prin comentarii despre culorile folosite. caz în care se eviden iaz colaborarea. ütiut fiind faptul c prin expunerea lucr rilor sus inem procesul de crea ie üi r spl tim efortul copiilor. le suger m teme. liniile trasate.Ce reprezint desenul t u?”. apoi pot decupa formele pictate . o lipesc. Astfel.

de compunere de poezii sau ghicitori. 4 Se cultiv interesul üi respectul fa de carte.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate Bibliotec În acest centru copiii desf üoar activit i din sfera limbajului üi a comunic rii. 4 Se încurajeaz dorin a copilului de a citi (imagini). Centrul de activitate bibliotec se stabileüte într-un col cât mai intim üi relaxant. de creare de poveüti noi dup diverse imagini. mai departe de centrele active (Construc ii. având în vedere urm toarele aspecte: 4 Se dezvolt în elegerea simbolurilor (imagini üi litere care reprezint cuvântul vorbit). 4 Se dezvolt cursivitatea. coeren a exprim rii. simboluri . de recitare de poezii. de povestire. Nisip üi Ap ) 47 . contactul cu mesajul scris în diversele sale forme de exprimare: imagini. 4 Se dezvolt imagina ia prin povestiri üi repovestiri. cuvinte. un centru foarte important. crearea de c rticele. convorbiri. 4 Se îmbog esc cunoütin ele despre lume üi îüi extind vocabularul. jocuri de rol sau dramatiz ri. capacitatea de relatare a evenimentelor.

Cu ajutorul câtorva m üti. copiii pot scrie etichete. un ritm adecvat. s le citim. ¨ coli. La grupele mari/preg titoare. aceasta urmând în mod firesc lecturii. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ c r i de colorat. contactul cu mesajul scris în diversele sale forme (imagini. Este necesar s schimbe periodic c r ile din bibliotec . expresiv . ¨ imagini din poveüti. tabla magnetic . ¨ cd-uri cu muzic üi poveüti Este foarte important s sprijinim dezvoltarea copilului în acest centru având în vedere urm toarele aspecte: ƒ pozi ia confortabil a copiilor pe perni e în jurul educatoarei. manifest m pl cere pentru lectur üi copiii vor dovedi interes sporit pentru bibliotec . dar üi deprinderi de exprimare în scris. computer. Tot aici vom desf üura unele jocuri-dramatiz ri. ecusoane reprezentând diferite personaje sau costume simple ( pelerine divers colorate). repovestirilor. s vin cu solu ii noi. pot scrie poezii scurte.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Materiale sugerate: ¨ covor. simboluri. copiii pot interpreta roluri din basmele üi poveütile îndr gite. scene din poveütile cunoscute pictate de copii. ¨ scaunul povestitorului. de a li se cultiva sentimente de pre uire fa de carte üi de autorul acesteia. pot ilustra paginile pe care le pot capsa pentru a realiza c rticele. fiüe de lectur . ¨ cuburi cu poveüti. educatoarele. imprimant . ¨ perni e. Dac noi. O cerin important este aceea de a deprinde copiii s utilizeze cu grij materialele puse la dispozi ie. În acest centru se exerseaz îndeosebi limbajul. ƒ s folosim ilustra ii pe care copiii le vor comenta. completeaz fiüe de lectur . televizor. cuvinte). s st m lâng copii. nu doar pasiv. ¨ instrumente de scris. video. Efortul personal îi face s pre uiasc üi mai mult c r ile. 48 . încurajându-i s continue povestea. ƒ s -i stimul m copiii s asculte activ. ¨ caiete. ¨ raft pentru c r i . s r sfoim împreun c r i. ƒ s folosim o voce cald . s gândeasc în mod critic. s mergem cât mai des în acest centru.

exploreaz üi comunic pe baza celor observate. ov z. facilitându-se rela ionarea pozitiv . tangram). Copiii care înva prin cooperare. planüe cu imagini de la poli. Tot în acest centru vom afiüa calendarul naturii pe care îl vom completa zilnic cu ajutorul copiilor. unde copiii experimenteaz . rigle gradate. salin . Capacitatea de cooperare este cunoscut din ce în ce mai mult ca o necesitate. deoarece oamenii înva cel mai bine lucrând. educa ie ecologic ). dar üi mai târziu. coli. orz. Aici încuraj m dezvoltarea gândirii logice (rela iile cauzale. ¨ seturi de c r i. magne i. semin e grâu. peüter . Copiii înva s aib in iativ üi sunt stimula i s fie curioüi. înva s lucreze cu ceilal i. t vi e. lup .Acestea se expun pe rând. Trebuie s stimul m cooperarea üi înv area activ . etc. acvariu. Materiale sugerate: ¨ ghivece. ¨ forme geometrice (truse logi II.). rela iile spa iale. Spa iul destinat acestor activit i este prev zut cu etajere pentru expunerea diverselor materiale . l di e. mijloace de transport üi locomo ie.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate ûtiin e Este centrul în care se desf üoar activit i din aria experien ial ûtiin e (cunoaüterea mediului. clasificare. m surare etc. probleme ilustrate. 49 . iar prin schimbarea periodic se stârneüte interesul copiilor pentru a le explora. pentru a nu se produce aglomerare. despre univers. ordonare. spirtier . monede. descoper . seriere. cântar. instrumente de scris. temporale) üi a opera iilor prematematice (grupare. set de eprubete. comparare. insectar. În acest centru de activitate dezvolt m abilit i de înv are independent . Scopul acestora este dezvoltarea capacit ilor de cunoaütere üi în elegere a mediului înconjur tor üi de rezolvare a situa iilor problematice cu care se confrunt în via a de zi cu zi üi mai apoi la ücoal . metru de croitorie. ¨ colec ie de roci. ierbar. deüert. cântar. etc. pahare. atât pentru rezultatele bune în înv are. semin e aflate în diferite stadii de dezvoltare. activit i matematice. bancnote. lantern . microscop. termometru. înmugurite. ecuator. crengu e înflorite.

descrierea construc iilor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate Construc ii Centrul de activitate destinat construc iilor este unul dintre cele mai frecventate de copii. nuiele. Se dezvolt în domeniul socio-emo ional. prin atitudinea de negociere. Construind. de aceea trebuie plasat lâng alte centre active. Trebuie s oferim spa iu suficient de plasare a construc iilor de miücare üi de depozitare a jocurilor. conuri. coordonarea ochi-mân üi în domeniul limbajului prin comunicarea de idei. . Materiale sugerate: 3 cuburi din lemn 3 cuburi din plastic 3 rotodiscuri 3 lego 3 betiüoare 3 cutii de chibrituri 3 materiale din natur ( ghinde. numind. scoici). etichetând unele construc ii etc. dar trebuie stimulate üi fetele s participe pentru importan a pe care o au jocurile de construc ii în dezvoltarea tuturor copiilor. prin folosirea în comun a cuburilor. frunze presate. castane. dar cel mai indicat este în curte 50 . copilul îüi dezvolt gândirea prin rela iile cauzale üi spa iale pe care le stabileüte între obiecte üi rezolvarea unor situa ii pe care le întâmpin în realizarea construc iei. Este o zona preferat de b ie i. paie. 3 l di cu nisip üi forme (acolo unde este posibil se pot amenaja în interior. în planul dezvolt rii fizice prin dezvoltarea musculaturii.

dar üi cel senzorial. numera ie. ferme. oraüe. s le aüeze unul lâng altul.). Este bine s aüez m pe perete. aüa încât s poat fi strânse cu uüurin üi aüezate în locurile stabilite împreun . educatoarele. s le expunem üi s fie p strate pentru o vreme. În cadrul jocurilor de construc ii putem solicita copiilor s foloseasc numai piese mari/roüii/de formele cerute sau s adune câte trei cuburi deodat . sate. al s n t ii üi igienei personale. z Centrul de activitate C su a P puüii (Joc de rol) Col ul C su ei (sau Col ul p puüii) reprezint o c su în miniatur . apelând la cunoütin e despre form . deoarece produsele rezultate în acest sector nu pot fi p strate pentru foarte mult timp. Este centrul preferat de feti e . Este important ca noi. cel pu in pentru început. în func ie de spa iul clasei. s apreciem construc iile.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Materialele puse în acest centru nu trebuie s fie foarte numeroase. cl diri. culoare. imagini sugestive. pozi ii spa iale. Jocurile desf üurate aici dezvolt în special domeniul socio-afectiv al limbajului üi al comunic rii. dar este bine s fie coopta i üi b ie i . Materiale sugerate ¨ p puüi ¨ truse de buc t rie. m rime. s fie fotografiate üi chiar premiate. la nivelul privirii copiilor. delimitate prin pere i din pânz ). care s le stimuleze jocul (blocuri. sugerându-le roluri pe care le vor îndeplini când vor fi adul i . etc. unul peste cel lalt. pe care o putem amenaja în diferite forme (din lemn. brut rie ¨ trus coafor ¨ trus medic ¨ trus de electrician ¨ trus de mecanic 51 .

de ascultarea opiniilor altora. • musculatura mic . clasificare. triere. num rare. Acest gen de jocuri îi preg teüte s fie adul i în multiplele roluri pe care le au adul ii (gospodine. • perseveren a üi sentimentul de bucurie la finalizarea unei sarcini. de colaborare. dar s putem interveni cu sfaturi. • capacitatea de a rezolva situa ii problematice. de toleran . cognitiv. • deprinderi de îmbinare. p rin i. salaria i). Noi. În astfel de jocuri copiii înva despre ei.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ ¨ ¨ ¨ halate sor ule e b sm lu e bonete ¨ costume specifice unor personaje din poveüti Aici este îndeosebi spa iul jocurilor simbolice. de disciplin în grup. trebuie s fim prezente. form . luând üi noi diferite roluri. fizic. z Centrul de activitate Jocuri de mas Centrul jocurilor de mas este preferat atât de b ie i cât üi de feti e prin diversitatea materialelor folosite üi care le dezvolt în domeniul afectiv. idei. • coperarea în realizarea unor produse colective 52 . üi al limbajului üi comunic rii. despre societate. despre familie. • percep iile despre culoare. aüa încât s nu-i stingherim. • capacitatea de discriminare vizual . construindu-se astfel conduite sociale de apartenen la grup. educatoarele. aüezare în ordine. m rime. astfel : • coordonarea ochi-mân . punere în coresponden .

dup cum este cazul. etichetate. sâmburi.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Materiale sugerate: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jocuri lego jocuri în buc ele cu diferite grade de dificultate jocuri incastre cu diferite forme cuburi mici colorate domino / loto cu imagini c r i de joc diferite materiale adunate impreun cu copiii. boabe Materialele trebuie p strate în ordine. aüa încât copiii s üi le poat alege în func ie de tema aleas sau propus . 53 . Ca üi în cazul celorlalte centre de activitate.care se preteaz la sortare üi combinare: semin e. pietre. ûi aici se recomand imortalizarea aspectelor demne de apreciat. trebuie s observ m copiii în timp ce se joac . puse la loc vizibil. La sfârüitul jocului copiii iüi vor expune lucr rile sau vor depozita piesele. deoarece jocurile copiilor în acest spa iu pot furniza informa ii valoroase despre aceütia üi astfel educatoarea poate interveni în ameliorarea unor probleme care apar. în cutii – coüule e speciale.

Copiii pot selecta üi ataüa imagini corespunzatoare siluetelor primate. obiecte de imbr c minte üi îi punem în situa ia de a crea sau a c uta üi ei ghicitori pe tema dat . tocmai pentru a ar ta c sunt asem n tori deüi diferi i. hran . poezia „Corpul omenesc” de Elena Eugenia Ol an (sau la alegere): Am c püor cu p rul cre .dreapta – cum imi place ! Trupul meu – azi . Se pot utiliza poze cu corpul uman apar inând mai multor rase üi etnii. 54 . privi. Putem ini ia exerci ii senzoriale. realizând file pentru c rticica individual . Ce miresmele-mi aduc ! Urechile-mi dau de veste. colea-n n suc. Centrul de activitate – ûtiin În acest centru punem la dispozi ia copiilor siluete de b ie i üi feti e üi jetoane cu obiecte de îmbr c minte üi înc l minte. punându-i în situa ia de a recunoaüte prin sim uri gustul/mirosul/forma unor alimente.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Exemplu de valorificare a mediului de înv Tema: Ce üi cum sunt vreau s fiu Subtema: B iatul üi feti a are la grupa mare 1. legume. Când în juru-mi se vorbeüte ! Gâtul. flori. Le putem lega ochii pentru a utiliza auzul. capul mi-l întoarce – Stânga. S-o ajut üi pe bunica ! Prezent m copiilor ghicitori despre organele de sim . dar tare – Dou mâini de lucru are ! ûi mai am dou picioare . Mai putem folosi instrumente de m surat (rigla gradat . fructe. Limb üi din i în guri – ûi mi-i sp l cu-o periu ! Dou n ri. Ca s-alerg la fiecare : Când la tata. compara. la m mica. sau îüi pot astupa urechile pentru a utiliza celelalte sim uri. lungimea bra elor etc. Centrul de activitate Bibliotec Asigur m c r i ce con in înforma ii üi imagini cu corpul omenesc (exemplu: Tom üi Tina. Arcuite am sprâncene. Ochii-mpodobi i cu gene. metrul de croitorie) üi lupe pentru a m sura. mirosul sau pip itul. etc. mic. 2. Copiii iüi pot m sura lungimea piciorului. Buna zice c -s iste ! Pe obraji am doi bujori Ochi senini üi rotunjori. autor Elena Butunoi). studia. Putem utiliza enciclopedii sau alte c r i care con in imagini ale corpului uman. Tot aici putem cînta un cântecel despre diverse p r i ale corpului. Solicit m ajutorul ücolarilor pentru a scrie împreun cu copiii grupei ghicitori üi poezii.

portretul prietenului/prietenei mele.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Tot aici putem folosi o poezie. Toate aceste lucr ri le putem uni pentru a realiza o c rticic individual . Limba üi cu cerul gurii Imi spun gustul pr jiturii. V d p puüi üi juc rii. dragi copii. Centrul de activitate Art Pe panoul de afiüare a lucr rilor putem aüeza poze ale copiilor üi ale familiilor lor care s -i stimuleze pe copii pentru a realiza teme ca: .autoportret .” 3. prieteni. Nasta .Eu cu ochii. Coperta acesteia o pot realiza folosind tehnica haüur rii üi a lipirii unor elemente. Iar cu nasu-adeseori Sorb parfumul tot din flori. de N. Cu urechile oricând Aud fiece cuvânt. bunici. colegi de grup ). Pot realiza colaje sau s modeleze din plastilin corpul uman. care prin con inut îi va ajuta s g seasc r spunsuri la întreb rile adresate prin fiüa de mai jos : Sim urile. fra i. Putem folosi tehnica amprent rii pentru a realiza imprimeuri necesare confec ion rii h inu elor pentru p puüi. realizând astfel portret de copil (b iat/feti a) sau o c rticic cu numele „Cine sunt eu?” La sfârüitul s pt mânii îi putem sf tui s ofere aceste c rticele persoanelor dragi (p rin i. 55 . Propunem copiilor s realizeze amprenta palmei üi a piciorului..

Centrul de activitate – Col ul c su ei Putem oferi copiilor posibilitatea de a folosi materiale. lego. copiii îüi formeaz deprinderi adecvate de interac iune social . copiii pot înüira m rgele pentru a realiza accesorii vestimentare.Corpul omenesc” de Elena Eugenia Ol an prezentat la Centrul Bibliotec putem confec iona puzzle-uri (siluete de feti e üi b ie i). Activit ile desf üurate pe centre ofer posibilit i multiple de abordare a domeniilor experien iale. Centrul de activitate Construc ii Putem pune la dispozi ia copiilor cuburi din lemn. stimulandu-i s ini ieze jocuri în perechi/ în grupuri mixte. Educatoarele împreun cu p rin ii üi copiii pot participa la amenajarea üi dotarea centrelor. Centrul de activitate Jocuri de mas Pornind de la con inutul poeziei . rotodiscuri üi s le suger m teme precum: ƒ C su e pentru pitici ƒ Cartierul meu ƒ Leag nul feti ei/b ie elului ƒ P tu pentru bebeluüi Este bine s urm rim ca grupul de copii care particip s fie mixt. Tot aici. B ie ii pot üi ei înüira m rgele üi br ri pentru a le d rui colegelor din grup . conform temelor: ƒ De-a familia ƒ De-a croitorii/croitoresele ƒ De-a brutarii ƒ De-a coafeza/frizerul Urm rim îndeaproape comportamentul copiilor. 6. pot propune schimbarea materialelor sau teme ce pot fi abordate. iar copiii le pot completa cu p r ile ce lipseau. s coopereze în realizarea construc iilor propuse sau liber alese. Asumându-üi responsabilit i. 5. rela ionarea acestora.. s fie în rela ii de întrajutorare. înva s comunice eficient cu al ii üi pot g si activitatea educativ mult mai atr g toare üi mai motivant . 56 .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4.

Dezvoltarea se realizeaz pe mai multe domenii: fizic.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 5: Rolul educatoarei/adultului în interac iunea cu copilul üi dezvoltarea sentimentului de apartenen la grup z z z Recunoaüterea unicit ii copilului. 57 . are neîn elegeri. Dar ulterior poate avea perioade de stagnare. are un vocabular uimitor „vi ica este o vac în devenire”. îüi utilizeaz corect cunoütin ele. de aceea aten ia va fi concentrat asupra situa iilor üi sarcinilor care stimuleaz dezvoltarea în respectivele domenii. Exist . Astfel c a face compara ii între copii pentru a-i evalua nu este indicat. toate fiind strîns legate între ele üi influen ându-se reciproc! Un copil la un moment dat poate înregistra salturi mai mari în dezvoltare într-un anumit domeniu decât alt copil. autonomiei copilului Rolul educatoarei în procesul de integrare a copilului Fiecare copil este diferit. înva iute concepte noi. cea mai mare parte a timpului o petrece aplecat peste c r ile de poveüti. cu siguran . Concluzion m c . câteva lucruri esen iale comune tuturor copiilor: ƒ au nevoie de dragoste. acest lucru este ceea ce îl face s fie special. ƒ de hran bun . Andrei este „peste anii s i”. de cinci ani. din punct de vedere al limbajului üi al dezvolt rii cognitive. De exemplu: Andrei. a personalit ii lui üi a drepturilor sale fundamentale Formarea üi respectarea independen ei. pentru c ele se petrec în ritmul lor propriu. Progresele copiilor trebuie privite individual. emo ional. intelectual. iar la joc. dar îi deosebeüte ritmul în care dezvoltarea lor se petrece. ƒ au nevoie de securitate. În rela iile cu ceilal i copii. cunoaüte literele üi încearc s citeasc . pentru c toate influen eaz dezvoltarea global a copilului. ƒ de sprijinul nostru ca s creasc . dar în privin a altor domenii de dezvoltare. miüc rile îi sunt neîndemânatice. s se dezvolte s n tos üi s înve e. social. Important este s nu neglij m niciun domeniu de dezvoltare. are nevoie de sprijin pentru a progresa. To i copiii cresc üi se dezvolt parcurgând aceleaüi etape.

” Astfel de rela ionare creeaz fundamentul interac iunii copilului cu educatoarea. Va înv a s coopereze üi s arate simpatie.” Lumea copilului este în schimbare…intrând în gr dini . interac iunea cu fiecare copil trebuie s reflecte aceast unicitate. Dac -i suger m cu delicate e s se al ture celorlal i copii . trebuie s avem în vedere toate aspectele dezvolt rii sale. sistematic üi competent . de aceea. în primul rând p rin ii. puterea de concentrare este limitat . ™ În gr dini (dac nu a fost frecventat vreun serviciu de educa ie timpurie pân în 3 ani) se pun bazele : 9 primei forme de educa ie organizat . „Fugind dup stele copiii se izbesc de lume. Dar nu ascult o poveste un timp mai îndelungat. Ca s -i dezvolt m aceast personalitate. sau s aütepte rândul atunci când regula o cere.„Andy. toat lumea îl simpatizeaz pentru c este prietenos üi dr gu . Unele aspecte ale dezvolt rii sale nu au fost suficient stimulate Un copil este o persoan integral . nu reuüeüte s termine ceea ce începe. Andy! Eu ütiu c po i s termini cabana. ca adul i. Noi. S -i l ud m üi s -i încuraj m pe copii üi o s -i vedem înflorind! 58 . 9 socializ rii copilului 9 dezvolt rii copilului la maximum de poten ial de care dispune. Toate acestea ne atrag aten ia îndeosebi asupra domeniului de dezvoltare socio-emo ional üi în plan cognitiv. copilul este egocentric. apreciind de fiecare dat comportamentele pozitive. despre ceilal i üi despre lumea din jurul s u. Aici intervine rolul nostru în a aprecia copilul: „Andy. ™ Activit ile de socializare din gr dini se sprijin pe cunoaüterea copilului despre sine însuüi. micile cuceriri ale lui: ”Ce frumos ai construit pân aici. Când soseüte în gr dini .o apreciere negativ care d uneaz rela ion rii cu copilul üi diminueaz încrederea în adul i. z Recunoaüterea unicit ii copilului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Andy este un b ie el de cinci ani. stimulat. îi este greu s fie atent la ceva pe o perioad mai lung de timp. nu ai reuüit s termini cabana”. nu se joac împreun cu ceilal i. dup aproximativ un an. se joac al turi de ei. Deüi manifest entuziasm în cele mai multe activit i. a personalit ii lui üi a drepturilor sale fundamentale Fiecare copil este unic üi. trebuie s asigur m cele mai bune condi ii pentru dezvoltarea s n toas üi plenar a copilului üi de aceea sunt recomandate câteva principii de baz ale interac iunii dintre educator üi copil. Copilul trebuie încurajat. acesta este jocul paralel. acelaüi copil îüi va da toat silin a pentru a se conforma unor reguli stabilite pentru a-i face pe plac adultului. coopereaz în jocuri üi în activit i. pentru copil este evident c lumea con ine üi alte persoane decât cele cu care este el obiünuit üi în care are încredere. vrei s -i aju i pe Marcel üi pe Radu s construiasc o caban la fel cu a ta?” el se va al tura bucuros.

ai lipit f r s murd reüti. Comunicarea de la egal la egal. Copilul de patru ani se g seüte într-o perioad important de acumul ri. copleüit de propriile achizi ii üi din nevoia de confirmare a exactit ii lor. ai aüezat frumos în pagin . În general. S încuraj m copilul în eforturile sale! S apreciem fiecare din realiz rile sale cu tot interesul üi entuziasmul pe care îl merit noile achizi ii ale copilului: „Miruna. to i oamenii sunt la fel.” În urm torul an de via . Convingerea ta vine din încrederea în al ii! Câteva idei ce ne pot sprijini în în elegerea copilului: „ „ „ „ „ În jurul vârstei de trei-patru ani. o tr s tur important este imagina ia deosebit de vie. cere de la noi respectarea unor condi ii: „ „ „ „ S manifest m empatie (a vedea lumea cu ochii copilului) . S -i respect m prin ceea ce facem.adic s ne plas m imaginar pe pozi ia copilului pentru a în elege mai bine „EU-ul” lui. S ne ridic m la nivelul de în elegere a adev rului „copil resc”. împreun cu care planific üi realizeaz diferite activit i. numele lui: „Adelina. Cu cât îi cunoaütem üi îi în elegem mai bine cu atât mai uüoar ne este sarcina de adult în preajma lui. vrei s .i ar t?”. „de ce” üi a fanteziilor. capacitatea de a stabili contacte se flexibilizeaz . la copii se manifest o puternic dezvoltare.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani A respecta copilul înseamn : 9 s ne adres m copilului folosind întotdeauna ca apelativ. 59 . ast zi ai realizat o lucrare aüa de frumoas ! Ai decupat pe contur. „ûtiu cum s fac o barc de hârtie. 9 s -l încuraj m pe copil când acesta încearc s fac ceva. prietenos üi interesat: ”Livia. 9 s comunic m cu copiii frecvent de-a lungul zilei. ast zi o s te duc m tuüa în parc?” 9 s identific m ceva pl cut la fiecare copil. Comunicarea pe care o avem cu copilul s se realizeze pe baza dorin ei noastre de a cunoaüte specificul individualit ii lui. În gândul copiilor. Aceasta se observ atât în ac iunile lor. Din punct de vedere social. de fiecare dat când comunic m cu el: „Teo. Mai pune întreb ri. ce frumos te-a îmbr cat mama ta ast zi!” 9 s -i acord m aten ie copilului când acesta vorbeüte. îüi împ rt üeüte informa iile oricui doreüte s -l asculte: „Pot s scriu üi eu o scrisoare?”. cât üi în modul de manifestare verbal . f r îns a-i cere perfec iune 9 s nu-i tr d m încrederea. interesele copilului se l rgesc considerabil. copilul se integreaz copiilor de aceeaüi vârst . r spunde tu!”. doar astfel vom putea fi respecta i. dar nu mai exagereaz în manifest ri. este vârsta întreb rilor „cum”. pentru c a câütigat echilibru üi st pânire de sine.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Cum s vorbim cu copiii:

3 3 3 3 3 3 3

S vorbim cu copiii, folosind o voce blând ; s ne uit m în ochii lui când vorbim, s ne adres m pe prenumele lui cu c ldur , dar üi cu fermitate când este necesar stabilirea unor limite. Copiii înva prin exemple: modul în care vorbim üi rela ion m cu al i adul i, îi va înv a pe copii la fel de mult ca ceea ce spunem. R bdarea noastr , buna dispozi ie, toate vor fi transmise în mod natural copiilor prin comportamentul nostru. S le ar t m c sunt importan i pentru noi: fiecare copil are nevoie s ütie c el este cineva special „Bun diminea a, Adelina! Ce fusti frumoas ai! S ne facem timp în fiecare zi s vorbim cu fiecare copil! O propozi ie sau dou , spuse numai pentru el, va ajuta la stabilirea unor rela ii calde între el üi noi: „Bun diminea a! Ai lipsit ieri; ce s-a întâmplat? ûtii ce dor ne-a fost de tine?” S l ud m copilul pentru încerc rile lui de a face ceva, indiferent de rezultatul ob inut: „Foarte frumos, Aura! Pentru c ai încercat s desenezi

Scufi a Roüie.”
Încercare üi eroare, experiment ri ce par absurde, caraghioase - tras ri de linii tremurate üi inegale, a colora soarele în albastru, pentru c „aüa e mai frumos”, toate acestea sunt erori fericite ale dezvolt rii copilului. S -l cert m sau s râdem de copil pentru aceste erori, este o descalificare pentru meseria noastr . A cunoaüte copilul, a-l respecta, a-l încuraja – iat calea corect a educatorului bun.

z Formarea üi respectarea independen ei, autonomiei copilului
Începând de la vârsta de doi ani, când copilul se dezvolt în planul limbajului, expresivit ii, motricit ii, toate acestea îi confer o mai mare încredere în for ele proprii; copilul, începe s manifeste primele semne de independen ; nu renun îns la ajutorul p rin ilor. Este perioada crizelor de furie, când noi üi p rin ii suntem atât de încerca i. Este perioada în care copilul conütientizeaz c a dobândit unele abilit i üi doreüte s demonstreze acest lucru, îns constat üi c nu poate fi total independent, ceea ce determin o stare de conflict interior. El îüi doreüte s fie mare... o Independen a este dorin a copilului de a ac iona în via în func ie de experien a lui. De aceea se spune: „Dac -i doreüti binele copilului, las -l s se descurce f r tine”. o Copiii au nevoie de libertate, dar de o libertate între anumite limite. S le d m posibilitatea s fac alegeri, astfel încât ei poat începe s înve e s ia decizii. Pentru aceasta, trebuie s limit m num rul de alegeri, numai acelea acceptabile; de exemplu: copilul nu este liber s umble nesupravegheat în afara clasei. Nu este liber nici s nec jeasc alt copil, ori s -i strice lucrarea. o Copilul este liber s aleag între a picta un tablou, a se juca cu niüte cuburi, ori a încerca s potriveasc culorile într-un joc de mas . Acestea sunt alegeri acceptabile. o Manifestând independen , copilul îüi p streaz pozi ia proprie, fiindc o consider corect . Independen a se manifest în situa ii critice. o Când apare o situa ie conflictual între experien ele proprii ale copilului üi comportamentul p rin ilor, al adul ilor din jurul lui, conflictul iscat genereaz independen a copilului.

60

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
o o Trebuie s conütientiz m faptul c la vârsta de cinci üase ani se schimb structura comunic rii cu copilul. În diferitele activit i (joc, vorbire, construc ii) prin colaborare, cooperare se valorific rela iile de egalitate, parteneriat. La început copilul înva prin imita ie, care treptat este înlocuit cu elemente ale atitudinii critice fa de ac iunile p rin ilor, educatoarei, apar primele forme de comportament independent. La formarea acestui tip de comportament, contribuie stilul de comunicare practicat de noi, educatorii.

Modalit

i de stimulare a independen ei copilului:

• • •

Atunci când comunic m cu acest copil, ne adres m ca unei persoane care va încerca s egaleze prin ceva adultul, conferind copilului încredere în for ele üi cunoütin ele proprii: s rug m copiii s ne ajute la preg tirea s lii de grup , a centrelor, împ r ind materiale, ustensile, juc rii; este ajutorul nostru de educatoare. De aceea momentele de tranzi ie dintre activit i constituie oportunit i naturale de înv are pentru copii. Iar prin acest rol ar trebui s treac cât mai mul i copii, dându-le üansa s se simt utili üi necesari, s -üi demonstreze c üi ei pot s fac ceea ce face adultul üi c sunt de încredere. Îi vom încuraja s se îmbrace üi dezbrace singuri la vestiar S le permitem s -üi aleag mâna cu care deseneaz , nefor ându-i s o schimbe. S le oferim o gam de op iuni acceptabile : o ce carte s priveasc ; o cu ce juc rii s se joace; o ce s deseneze sau picteze; o ce colaj s realizeze la tema dat ; o ce materiale s foloseasc ; o cu care dintre copii s lucreze, evitând situa iile stânjenitoare, poten ial de excludere a unora din diverse motive. Acceptând diferen ele dintre copil üi adult, evitând s -i impunem o „manier adult ” de comportament üi cunoaütere, trebuie s accept m üi varia iile care exist în cadrul aceluiaüi nivel de vârst üi s consider m naturale diferen ele dintre copii.

Sinceritatea copilului este total .
• Când soseüte în gr dini , copilul, în general, are o imagine pozitiv despre sine, pentru c p rin ii au aceast imagine. La gr dini , imaginea pozitiv despre sine trebuie s accepte imaginile celorlal i copii despre ei înüiüi üi trebuie s coexiste cu acestea. Imaginea pozitiv de sine încurajeaz înv area. Egalitatea üi cooperarea nu se câütig uüor. E sarcina noastr s orient m copiii spre integrarea cu uüurin între copii, s aplan m eventualele frustr ri. Treptat, activit ile din gr dini ocup un loc tot mai important în via a copilului, se stabilesc leg turi relativ constante. Socializând, copilul îüi dezvolt limbajul, care are un rol important în evolu ia inteligen ei, precum üi a întregii personalit i.

• •

61

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
• De ce punem accent pe limbaj? Pentru c func ia cea mai vizibil a limbajului este socializarea. Limbajul este un mijloc de comunicare, dar üi un foarte important mijloc de stabilire üi men inere a rela iilor cu al i oameni.

Interac iunea copil-educatoare se construieüte în jurul cuvintelor cheie: comunicare – cooperare - prietenie ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Comunicarea între adult üi copil este esen ial în formarea lui ca fiin social Dac priv m copilul de comunicare, îl transform m într-o fiin introvertit . S fim toleran i în comunicare! O obliga ie foarte important a cadrului didactic. S nu presupunem, s ne form m opinii, înainte de a asculta. S nu judec m dup primul contact. S accept m c exist diferen e culturale, mai mult sau mai pu in accentuate între gr dini üi familie, între noi üi p rin i, ele putând determina erori de interpretare cu consecin e grave asupra copilului. S ne p str m calmul üi sim ul umorului într-o situa ie conflictual datorat lipsei de comunicare. Pentru o bun comunicare, noi trebuie s evalu m mediul din care provine copilul: obiceiuri, tradi ii, norme de comportament, religie. S ne asigur m c ceea ce aütept m noi de la copil este identic cu aütept rile p rin ilor . Oricare ar fi dificult ile în comunicarea dintre educatoare üi copil, niciodat nu trebuie s ridic m tonul, sau s ne manifest m prin comportamente non-verbale (surâs lipsit de amabilitate, grimas , ridicare din um r). Nu tonul ridicat rezolv problemele ap rute, ci mai degrab le agraveaz .

Înveliüurile cuvântului sunt trepte spre adev r.
Comunicarea eficient porneüte de la atitudinea pozitiv fa de sine însuüi üi fa de cel din fa a noastr . Copiii au nevoie de sprijinul nostru, dar au nevoie üi s afle de la noi cât de mult au progresat, au nevoie s -i ajut m s avanseze, s fim lâng ei când dau greü, au nevoie s -i încuraj m.

Premise pentru stabilirea unei bune comunic ri:
„ S încuraj m copiii cât mai des! Dac ne gândim c etimologia cuvântului „a încuraja” înseamn „a da din inim ”, vom üti c atunci când încuraj m, transfer m curaj din inima noastr într-a lor; îi îndemn m s treac la fapte , îi ajut m s ac ioneze. „ Exist diferite moduri de a încuraja üi folosim ca prim modalitate lauda. S l ud m copiii atât pentru tentativele lor, cât üi pentru realiz rile lor. L udându-i, le stimul m sim ul valorii personale üi al demnit ii, imaginea pozitiv de sine üi doar atunci va mai îndr zni s încerce. Orice copil merit s simt acest lucru.

62

receptivitate la cerin ele acestuia. „Bogdan construieüte din Lego o construc ie complicat . îüi însuüeüte ideea de a realiza baza mai mare sau la fel de mare ca vârful.. sau calit i globale „eüti b iat bun”. l ud m pur üi simplu. Adelina. Bogdan este mul umit c -i remarcasem construc ia.o laud pur üi simplu. Filip este un b ie el timid. în rest suntem acelaüi participant ca üi ei. Adelina râde. pe parcurs vor înv a. s o facem necondi ionat. în societate. Copilul vrea tot timpul acest semn de afec iune. nefiind înc acomodat la programul de gr dini .personalitatea în ansamblu. noi c am prevenit renun area. Un cuvânt de apreciere bine formulat îi ofer copilului informa ii explicite despre ceea ce a fost „ „ „ „ „ demn de laud în comportamentul s u. „ S fim blânzi üi binevoitori cu copilul. este bine s l ud m comportamentul. pentru a dezvolta diverse raporturi cu ei. unde nimic nu-i este ostil. De exemplu. fiindc tu ai stat mereu lâng el”. Când l ud m pe cineva. îns ea se duce lâng el üi st pe sc unel al turi –„Uite. Având în vedere c la baz este mult mai îngust decât la vârf. nu mai ad ug m un „dar” ce induce condi ionarea: „dar de ce nu te por i tu mereu aüa”.. precum üi expresivitatea limbajului . „ S zâmbim mai mult. îns üi o timid . care plânge.. construc ia nu are stabilitate: ai f cut o construc ie frumoas . s nu folosim tonul critic. manifestând interes fa de el. nu ütie üi nu poate s -l liniüteasc pe Filip. cald… To i avem nevoie de zâmbetul cald üi încurajator al celor din jur. cu o tendin minor spre bâlbâial . „Ce fericit eüti c ai salvat o vr biu !”. Trebuie s -i spunem foarte clar copilului ce anume apreciem (proactiv) üi nu doar „bravo”. Modalit i de a face aprecieri pozitive „ Limbajul trupului üi tonul vocii sunt mult mai importante decât cuvintele pe care le folosim: s nu fim furioüi.laud condi ionat . S oferim ajutor concret în rezolvarea problemei-este întotdeauna mai util üi mai eficient. dar ar fi fost grozav dac nu a i fi vorbit atâta!”. nu-i ajut pe copii s în eleag ce anume vrem de la ei. „ Încuraj m tr s turile sufleteüti pe care üi le dezvolt copiii noütri . batem din picior. noi suntem modelul unui comportament creativ care este imitat involuntar de c tre copii. ca un copil curios. îi fac s se simt în largul lor. „A i realizat amândoi o lucrare foarte frumoas . ütiind c au pe cine se baza üi c sunt iubi i. hai s lucr m amândoi s nu se mai d râme”. ci doar expresii afectuoase pentru a dezvolta o rela ie bazat pe încrederea reciproc . de ordin general. atât timp cât este lâng noi. incorect folosit . plâng cioüi.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani „ S folosim aten ia pozitiv üi aprecierea în mod proactiv. „bine”(reactiv). Adul ii care sunt blânzi cu copiii. în via . înva s -üi exprime sentimentele üi nu sunt capabili s le st pâneasc . pentru a-l putea repeta. „A i realizat amândoi o lucrare foarte frumoas !”. aceüti termeni. aceasta îl va înv a c generozitatea üi bun tatea sunt importante. mai des. Aceasta se accentueaz când exist posibilitatea 63 . S -l l ud m atunci când face un gest generos. Comentariile pe care le facem contribuie la conturarea imaginii de sine pozitive pe care copiii o vor purta în ücoal . S folosim o varietate de tonuri pentru a solicita aten ia copiilor. Filip nu mai plânge. semn c lumea este un spa iu cald. „ S accept m sentimentele copiilor! Când sunt furioüi. „ S respect m principiul egalit ii üi al colabor rii cu copilul. üi nu copilul. Suntem adul i üi noi ini iem üi conducem activit ile cu copiii. S pre uim paüii timizi pe care-i fac copiii! Ex: Adelina este ea. La fel ca üi ei st m pe jos s culegem ciupercu e sau.

„ De a dojeni. inhibi ii. „ De a face aprecieri negative. Dac îi facem observa ii üi corect ri repetate. s intre într-un soi de lupt cu adul ii. când o solicit . reprezint tot o modalitate negativ de comunicare. copiilor trebuie s le spunem ce s fac . încuraj m colaborarea în sala de grup . „ S nu-i compar m pe unii cu al ii!! Risc m s facem mai mult r u decât bine. Num rul relativ mare dintr-o grup de copii poate determina apari ia unor tendin e la cadrul didactic: „ De a monologa mai mult decât a dialoga. „oamenii de umor sunt oameni de suflet”. vom ajuta la producerea blocajelor üi perpetuarea erorilor. vom invita copilul s se exprime cât mai mult. „ De a cere explicit copiilor s r spund strict la întreb ri sau s aütepte doar anumite r spunsuri la întreb ri deschise. t cerea sau acordarea unei aten ii superficiale din partea adultului. „ De a emite instruc iuni. de îngr dire. comunicarea se reduce la o singur direc ie: de la cadru didactic la copil üi cap t tendin e de autoritarism. putem merge la el üi împreun s folosim juc riile pentru a dezvolta un joc. dac râdem üi glumim cu copiii. „ S fim aten i la interven iile copilului. nu ce nu au voie. astfel îi ar t m pentru ce sunt juc riile într-un mod pl cut. dac nu câütig acea competi ie exist posibilitatea s se înr iasc . de împ rt üire a experien ei. „ Dac facem afirma ia „eüti un copil r u” determin m copilul s se simt lezat. „ De a ridica tonul „ De a dori acelaüi lucru de la to i copiii. s nu-l ignor m. cât mai divers. atunci când el are nevoie. Având libertatea de a-üi exprima adev ratele sentimente. 64 . decât s -i inem o predic lung . F r s -i limit m r spunsurile.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani de a începe o furtun üi atunci îl rog s -i vorbeasc d-lui Tunet. Acesta simte ostilitatea din tonul nostru üi îüi diminueaz încrederea în noi). „ Ac iunile noastre trebuie s fie în concordan cu spusele. stimul m c ldura uman üi prietenia dintre noi üi copii. Modalit i negative de comunicare „ S evit m întreb rile autoritare. Psihologii sus in c aceast metod creeaz o situa ie de concuren üi competi ie. pe un ton ridicat („Ce te-a apucat s -i strici nava lui Vl du ?” i se spune lui Andrei. Ignorarea. s -üi împ rt üeasc experien ele personale. cât de periculoas este ac iunea lui. ce dezvolt deseori complexe. Dac un copil arunc cu juc riile. Dezvoltarea comunic rii trebuie s se realizeze la copil într-o direc ie bilateral . doar ac iunea pe care o face este! E mai bine s -i explic m de ce nu este bine ceea ce face. „ S nu ne pierdem umorul. spunându-i c -i este fric üi s plece de aici. când ei sunt atât de diferi i! Astfel. s -üi piard încrederea în for ele proprii. el nu este r u. copiii fac primul pas spre controlul lor.

competen e. textura. 65 . demni de respect üi în elegere. umbra. regizor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Rolul educatoarei în procesul de integrare a copilului Noi. percepându-i ca fiind unici. ¾ Stimul m lucrul în echip al copiilor. promov m numeroase strategii üi tehnici interactive pentru a promova înv area. stilului predominant de înv are al acestora. culorile. suger m o varietate de posibilit i de joc. Realizând o educa ie care r spunde necesit ilor copilului. nu pe produs. a le face func ionale. de stilul üi ritmul de înv are. cunoütin e. cre m oportunit i echitabile pentru to ii copiii. ¾ Adapt m spa iul la necesit ile üi interesele jocului copilului. sunetele. inând cont de diferen ele individuale. (dup Carter. ¾ Eviden iem p r ile forte ale copiilor pentru a încuraja progresele. st ri. realist üi obiectiv . Curtes. ¾ Înregistr m datele observa iilor noastre pentru ca pe baza lor s realiz m o proiectare a înv rii cât mai adaptate nevoilor üi intereselor copiilor üi o evaluare cât mai precis . f r a-ntrerupe jocul. a-i spori încrederea în sine üi a-i înv a s -üi construiasc evolu ia mizând pe laturile tari. trebuie s -i trat m din perspectiva dezvolt rii. interese. Deb. ¾ Reamenaj m spa iul grupei pentru a crea noi provoc ri în fiecare centru ¾ Etichet m tot mobilierul üi materialele din spa iul educativ pentru a facilita înv area Ca observator/evaluator: ¾ Ne vom comporta ca un cercet tor în domeniul educa iei timpurii: vom realiza continuu observ ri ale tuturor copiilor pentru a identifica: preferin e. care se centreaz pe proces. frustr ri. ¾ Integr m elemente din lumea de afar în mediul s lii de grup . cei care lucr m cu copiii. cadrul didactic îndeplineüte mai multe roluri: „arhitect”. Ca regizor: ¾ Prin buna cunoaütere üi acceptare necondi ionat a fiec rui copil. timp suficient üi suport adecvat pentru fiecare copil. planific m oportunit i pentru a le valorifica. schimb m spa iul educativ în func ie de evolu ia programului üi de nevoile grupei. comportamente ale copiilor. ¾ Ajust m sarcinile la interesele üi posibilit ile copiilor. ¾ Cre m posibilit i de a explora lumina. doar astfel vom putea crea pentru ei experien e satisf c toare. ataüamente. intervenim cu noi materiale üi idei pe parcurs. Margie. observator/evaluator. mediator/facilitator. ¾ Regiz m un anumit scenariu prin selectarea de teme üi materiale sugestive. Traning Teachers) Ca „arhitect”: ¾ Evalu m spa iul din perspectiva ochiului copilului. ¾ Observarea ne orienteaz în aprecierea progreselor copilului în atingerea obiectivelor educa iei timpurii.

66 . Construim parteneriate educa ionale de decizie üi ac iune: gr dini -familie-copii-comunitate. sentimentele üi emo iile. îi vom respecta ritmul propriu de dezvoltare. apropriat vârstei. independen în gândire. ¾ Experiment m noi metode de joc. le oferim libertatea de a decide singuri. între copii üi adul i. Ca mediator/facilitator: ¾ Cre m copiilor un mediu stimulativ de joc. ¾ Stimul m posibilit i de exprimare creatoare. reprezentând o alt cale de dezvoltare a spiritului inventiv. dezvolt m abilit i sociale. dar üi autocontrolul în interac iunile sociale. Vom asigura un mediu îmbog it. stimul m exprimarea üi respect m opinia copilului. încuraj m copiii s fac alegerea. oferim modele copiilor de a negocia üi solu iona situa ii pe cale paünic . ¾ Îndemn m copiii s foloseasc lucrurile üi s practice deprinderile în mod spontan.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¾ ¾ ¾ Vom ine seama de calit ile unice ale fiec rui copil. ¾ Punem în valoare mult mai mult con inutul jocului. ¾ Facilit m comunicarea între copii. favorabil pentru a-üi exprima necesit ile. decât respectarea rigid a regulilor. cre m ocazii de dialog între copii. experien e de via care ulterior vor stimula jocul. netradi ional. ¾ Prin solu ionarea unor conflicte. ¾ Echilibr m eforturile copilului cu posibilit ile lui spre a-i favoriza dezvoltarea. s o conütientizeze. intereselor üi posibilit ilor copiilor. comportament. ¾ Ajut m copilul s -üi extind experien a de cunoaütere. ¾ Favoriz m tr irea unor experien e reale de c tre copii.

care se men ine în timp üi care nu se datoreaz proceselor de creütere. Strategii de ilor de înv are ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului üi centrarea procesului educa ional pe copil înv are prin descoperire înv are prin cooperare promovare a unei educa ii incluzive z Strategii educa ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului üi centrarea procesului educa ional pe copil „A creüte un copil este un lucru riscant. luând în considerare toate aspectele dezvolt rii lui: • Vârsta intelectual .(Smith. 1975) • O alternare a comportamentului ca rezultat al experien ei individuale. • De respectarea ritmului üi stilului s u cognitiv specifice. iar nereuüita întrece orice alt durere”. (Galperin. În teoriile moderne se vorbeüte: • De înv area experien ial . Strategii de 2. Strategii de 3. Ea poate fi: • Orice activitate care dezvolt noi cunoütin e üi abilit i.(R. când se afl în rela ie cu obiecte üi evenimente din mediul înconjur tor. • De cadru didactic în rol de facilitator al procesului de înv are. Pentru realizarea curriculumului centrat pe copil. 67 . Proiectarea activit z Strategii educa 1.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 6. este abordat nuan at de c tre specialiütii în psihologie ücolar . trebuie s stabilim scopuri pentru fiecare copil.Gagne. • De valorizare üi dezvoltare a poten ialului fiec rui copil. al paternurilor senzoriale ce asigur celui ce înva un control asupra propriului s u comportament. ca proces. 1965) • Un proces de reorganizare prin feed-back. 1965) • Modificare a dispozi iilor organismului. c ci reuüita depinde de mult trud üi grij . (Democrit) Înv area. • Ritmul de dezvoltare.

Veriga slab (pe care nu le eviden iem copilului/copiilor). • Stimulativ.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • • Temperamentul. Punctul forte (prin care copilul este pus în valoare). Responsabilitate. Centrarea procesului educa ional pe copil are loc când: ™ Respect m principiul constructivismului: • Înv are interactiv . În realizarea acestor scopuri. Flexibilitate. ™ Oferim un mediu educa ional fizic üi social: • Confortabil. ™ Facilit • • • • • • • m comunicarea prin: Lucru în grup. • Flexibil. s select m metode. ™ Copilul • • • • este subiect al înv rii: Implicare activ . • Înv are prin descoperire. Acceptare necondi ionat . • Securizant. 68 . trebuie s gândim strategii. procedee adecvate. Încurajare. • Deschis. Echitate. Proiectare. tehnici. • Înv are semnificativ . Confiden ialitate. • Înv are tematic : înv are integrat . Utilizarea experien ei. Opinie personal . • Îmbog it. interdisciplinaritate.

interac iune. • Motivator. ™ Copilul • • • • se implic în: comunicare: negociere. interlocutor. • Observator. • Interese. organizator. • Experien e anterioare. luare de decizii. • Facilitator.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ™ Copilul • • • • • • • • are noi roluri: partener. • Mentor. ™ Educatorul are roluri de: • Manager. • Surs de informare. • Prieten. • Nevoi specifice. • Stil de înv are. • Evaluator. gânditor. 69 . evaluator. prieten. • Designer. ™ Educatorul cunoaüte despre copil: • Caracteristici de vârst üi individuale. ascult tor. persoan care rezolv probleme. • Partener.

• Încurajare. cald si stimulativ. • Observ üi ine cont de caracteristici de vârst . • Încredere 70 . • Expert. • Sim ul umorului.. • Securitate. • Identific caracteristici specifice de dezvoltare.. nevoi. • Sensibilitate. ™ Familia: • Ofer mediu securizant. • Stimuleaz înv area prin experien e variate ™ Familia …………. • Toleran . • Afec iune.ofer în comunicare: • Ascultare. • Constan . • Toleran .. • Asistent: ™ . • Partener. • Prieten. • Mentor. • Identific interese.îndeplineüte roluri noi: • Educator.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ™ Educatorul ofer copilului în comunicare: • Ascultare. • Încurajare. • Avocat. • Securitate.

„ Copiii ütiu s fie arbitrii norocului lor üi st pânii propriei fericiri. abilit i. Inteligen ele ac ioneaz complementar.a punctelor forte. .I. din combina ia celorlalte tipuri. • Impune proiectarea demersurilor pedagogice necesare procesului educa ional prin proiectarea: . existen a diferen elor dintre copii.aptitudinilor. implica iile teoriei multiplelor inteligen e are urm toarele consecin e: • Impune cunoaüterea îndeaproape a copilului. demonstreaz c toate tipurile de 71 . 9 Autorul consider c inteligen a este multidimensional .strategiilor.mediului educa ional favorabil înv rii autentice. Autorul sus ine c un individ reprezint o” colec ie de inteligen e”. (Teoria Multiplelor Inteligen e) în individualizarea înv inteligen au acelaüi grad de importan în dezvoltarea personalit ii copiilor. concurent. . Dac un registru de inteligen nu este prea dezvoltat. . talente grupate pe nou tipuri de „inteligen e”. care interac ioneaz üi se combin într-un mod unic. îi permite s activeze cu mai mare succes într-un anumit domeniu. . 9 Un curriculum axat pe dezvoltare üi formare. rii. compensatoriu üi coordonat. a profilului de inteligen prin cunoaüterea: . • Este necesar s conütientiz m c implicarea T. singular.” („De l”homme”.ritmurilor de dezvoltare. . înclina ii. Toate tipurile de inteligen e se manifest rar în mod independent. La Bruyerre) În realizarea curriculumului.intereselor. diferite modalit i de înv are. To i indivizii normali posed aceste inteligen e. lucru pe care-l ignor dup aceea în decursul vie ii. üi reglarea üi ajustarea permanent a demersului pedagogic. .stilurilor de înv are. • Inteligen ele reprezint diferite domenii üi con inuturi. . care cunosc o mai înalt dezvoltare. recunoaüte multidimensionalitatea.obiectivelor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În concep 9 9 9 9 9 9 ia lui Howard Gardner: Caracteristica cognitiv a omului este descris de ansamblul de deprinderi.M.a punctelor vulnerabile.

la perspectiva limitat a concentr rii pe sarcini ce vizeaz doar competen e de tip academic (scris. . s construiasc . Reconstituim afiüul f r suport intuitiv. reprezent rile anterioare. sintezele se negociaz .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • Conform lui H.Rolul nostru este de îndrum tor/facilitator al activit ii de înv are. activitate în care copilul exerseaz diverse abilit Anterior acestei activit i.M.: . personajele. s povesteasc .m.I. Compar m cele dou afiüe. num rat. M rimea foii. Gardner. s gesticuleze.Intrapersonal —s le exers m capacitatea de autoevaluare. imgina ie. pozi iile spa iale.I.M. al ii prefer s înve e explicându-li-se. de în elegere de sine. câte un singur element al afiüului. într-o activitate de reconstituire a unui afiü. s scrie. . s -i implic m s observe rela ii. s schi eze. s ating . ritmul. ce vizeaz . . Copiii analizeaz fiecare element prin compara ie üi g sesc asem n ri üi deosebiri.Naturalist -în orice activitate s aducem natura cât mai aproape de copii. reconstituirea se face dup un plan de întreb ri clare. stimul m copiii s valorizeze resursele individuale prin implicarea mai multor inteligen e. s deseneze. .M. avem nou inteligen e: . toate sunt analizate apelând la memorie.Kinestezic —s cre m momente care s implice copiii în dans. gndire logic . Copiii înva prin exerci ii pozi iile spa iale. socotit).d. Folosind T. pe rând. Compara iile imaginare. .Activit ile educa ionale s fac apel la diferite tipuri de inteligen e üi stiluri de înv are. De asemenea. educatoarele. se observ în cadrul unui joc un afiü. în prezentul joc se motiveaz pierderea afiüului. . Aplic m o sarcin practic centrat pe copil. . s joace jocuri de cuvinte. Eviden iem stiluri de înv are care ne sunt eviden iate de respectarea T. conceput anterior.Evaluarea înv rii s ajute la identificarea stilului de înv are al copilului. Reconstituirea se face f r suport intuitiv üi necesit folosirea informa iilor anterior însuüite.Vizual-spa ial —s îndemn m copiii s vizualizeze.Muzical —s aducem în activitate muzica. citit. Renun m la sarcini uniforme. pe necesit ile lui. Se „reg seüte” afiüul original. Elementele noi sunt elemente ale imagina iei creatoare üi dau un plus de originalitate. Exemplific m cum putem folosi T.) . vom compara apoi afiüele cu originalul üi-l vom alege pe cel care a respectat cel mai bine criteriile de reconstituire. al ii prefer experimentele sau contactul cu natura.. aplicând cunoütin ele în domenii noi. s rezolve probleme logice.Existen ial i. al ii prefer s înve e cântând ü. .Lingvistic —s determin m copiii s citeasc . fiind necesar s -l reconstituim.I. s pun întreb ri. sunetul. .Logico-matematic —s incit m copiii s experimenteze .colaj).Interpersonal —s g sim solu ii üi s motiv m copiii s coopereze în înv are. culorile. Activitatea de reconstituire se poate organiza pe mai multe grupuri(desen. de exprimare a sentimentelor üi gândurilor . detalii senza ionale. avem rol de negociatori. Noi.Încurajarea copiilor s utilizeze inteligen ele preferate pentru înv are (unii prefer experien ele tactile.a. În prima etap analiz m afiüul. s calculeze. analizele. 72 .

asimilarea noului în ritm propriu fiec rui copil. melodia. ac iunile realizate de fiecare din ei. introducând üi alte personaje. peste obstacole.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Exemple de strategii adaptate la tipuri de inteligen e-folosite în povestirea „Salba veveri ei. A i putea ajuta Veveri a? Ce a i schimba în poveste? o Interpersonal —cum s utilizez cooperarea/colaborarea în înv are?—discu ie în perechi: De cine i-a pl cut mai mult din poveste? De cine i-a pl cut mai pu in? Realizarea în grup a decorului. sunt coautori. crearea unui decor-secven . Conceperea unor unit i de înv are destinate diferitelor categorii de copii. o Vizual-spa ial —ne gândim cum am putea utiliza grafica. opera ii logice pentru înv area acestei povestiri—copiii vor num ra personajele. ritmul pentru înv are—vor audia diverse melodii. motiva iile—întreb ri: Care este dispozi ia Veveri ei? (vesel . compara ii. reflec ia personal . a miüc rilor lor.” o Naturalist . o Logico-matematic —cum am putea valorifica limbajul logico-matematic. o Existen ial —cum aü putea utiliza filozofia poveütii pentru a în elege mai bine faptele üi consecin ele lor?—conexiuni cu via a personal /evoc ri/momente similare cu ale personajelor. imaginea. copiii vor pune üi vor r spunde la întreb ri. unele secven e pot fi predate prin dramatizare.. juc ria pentru a vizualiza ideile din poveste—în timpul expunerii vom desena personajele din poveste. r spund la întreb ri: de câte ori a încercat Aricic s o ajute pe Veveri ? o Muzical-ritmic —cum aü utiliza sunetul.. Copiii vor ilustra povestea cu ajutorul juc riilor. iar copiii vor reda prin pantomim ac iuni. cunoütin ele copiilor despre mul imi. imitarea sunetelor produse de ele. Încurajarea autonomiei prin organizarea condi iilor de înv are în func ie de op iunile personale. Pornind de la teoria lui H. realizarea unui proces educa ional individualizat. vor selecta melodia care arat dispozi ia Veveri ei diminea a. . „Cu fiecare copil pe care-l educ m. o Verbal-lingvistic —ne gândim cum am putea utiliza limbajul verbal pentru ca un num r cât mai mare de copii s în eleag povestirea—prin utilizarea dialogului. în l ime. o Intrapersonal —cum aü putea valorifica limbajul interior. fac predic ii. emo iile. noi trebuie s proiect m activit i educa ionale capabile s sprijine diversitatea. emo ii tr ite de personaje. trist . dup ce a pierdut m rgelele. alte ac iuni. când Aricic i-a adus nuci: s mergem ca üi Aricic ( b tând din palme tactul) o Corporal-kinestezic —cum aü putea utiliza limbajul kinestezic în înv area poveütii?—prin dramatizare: s riturile veveri ei-în adâncime. calcule. tr irile afective.). Care au fost solu iile? Ce prelu m din comportamentul fiec rui personaj? Noi am prezentat doar câteva strategii utile în demersurile de realizare a procesului educa ional individualizat: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Încurajarea autonomiei copilului în alegerea mijloacelor de înv are. clasific ri. utilizând figurine.ne gândim cum am putea utiliza natura în predarea poveütii. Gardner.prin reactualizarea cunoütin elor despre animalele p durii. valorificarea optim a diferen elor individuale. Vor crea subiecte noi. imitarea mersului ariciului/cu sprijin pe palme üi t lpi.” (Victor Hugo) 73 . vor construi din cuburi decorul din poveste. plante de camer . câütig m un om. Prezentarea curriculum-ului într-un mod adecvat resurselor copiilor.

pot c p ta noi aplica ii. necunoscutul. El întâlneüte probleme. B Con inutul poate fi nou. dorin . s înve e cuvântul. implicam patru componente: B Copilul-participant activ .care solu ioneaz probleme.suntem resursa de motivare. situa ii complexe pentru mintea lui de copil. facilitator. independent . v zute dintr-un unghi al didacticii. în grup. B Educatorul .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z 1.avem rol de asistent. f r frontiere üi educa ia modern s o facem prin regândirea educa iei formale. c utarea de idei.este implicat în proces de studiu personal. prin analize. „nebunie”. libertate de ac iune.m schimb . Educa ia modern r spunde la întrebarea: „pentru ce înve i?” iar r spunsul este –„s ütim ce s facem cu ceea ce am înv at. descopere adev rul ref când drumul elabor rii ™ Ca s transform m educa ia în interac iune folosind înv area prin descoperire. Strategii de înv are prin descoperire Putem spune c metodele noi. schimbând rela ia cu copiii üi între copii. încredere în noi. s experimenteze. Calitatea activit ii noastre la clas este o „carte de vizit ” din care „banalul” üi „rutina” trebuie üterse din prima carte a copil riei—„Gr dini a”. . un adev r exprimat pe care copilul trebuie s -l g seasc . ™ Înv area prin descoperire: • Îl situeaz pe copil în ipostaza de subiect al cunoaüterii ütiin ifice. stimulare. .are posibilitatea de studiu personal.…….avem grij de securitatea copiilor. • Este o modalitate de lucru prin intermediul c reia copiii sunt puüi s cunoütin elor prin activitate proprie. s analizeze. . dezbateri. foloseasc . prin metodele interactive se constituie ca o secven a cunoaüterii în care copilul este participant activ. rezolv sarcinile de înv are.” Noul.v schimb — reuüesc!” Suntem pionieri într-o societate democratic . ”Schimb . Re eta este s avem mereu „curaj”. . clarificare. 74 . s exploreze. ghid. B Mediul-include familiaritate. nep sare fa de sceptici.are posibilitatea: s observe. . sau explicare. s descrie fenomene üi lucruri necunoscute. european . descoper r spunsurile.

vor descoperi cum func ioneaz . Copiii cunosc ceasul din activit ile anterioare. vor descoperi un alt instrument de m sur a timpului . cercurile de carton împ r ite în 10 segmente. împ r it în 10 arii egale.. interpretând diferite roluri. sau dou sau trei. apoi comparând duratele ob inute. s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate de natur . Ca s -i ajut m s în eleag . s m soare timpul prin intermediul ordon rii elementelor.clepsidra. desf üur m câteva citiri de fragmente. nici prea s rac . 8 ûtiin : s realizeze un puzzle cu imaginea unui elemente de decor. 8 Construc ii: s redea o cas descris într-o poveste de I. Centrele de activitate deschise sunt: Exemple de activit i în centrele de activitate: 8 Art : s aleag materialul din care doreüte s realizeze m ütile. s m soare durata fiec rei interpret ri. dac pe parcursul ei respect m urm toarele condi ii: 3 Situa ia problem s se înscrie în sistemul de opera ii concrete üi mentale de care copilul este capabil. s m soare durata necesar pentru completarea fiec rei imagini. Creang . 3 Copilul prelucreaz üi asimileaz ra ional materialul asimilat.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Orice cercetare are la baz investigarea proprie. s precizeze etapele de lucru. s m soare timpul necesar pentru realizarea fiec rei etape de lucru. s contureze. Dup ce vom realiza tema pe centre. dar üi a instrumentelor adecvate. 3 Copilul formuleaz generaliz ri üi le integreaz în sisteme. s haüureze pe cerc câte minute a durat fiecare etap de construc ie. Prin manevrarea ei. în ipoteze operatorii. lipeasc elementele respective. 8 Joc de rol: s interpreteze roluri cu m üti confec ionate la centrele de activitate. s perceap desf üurarea unor elemente temporale în raport cu propriile activit i. 3 Oferta de cunoütin e s nu fie nici prea complicat . anticipat alese pentru ca lectura s dureze cât timp cronometreaz o clepsidr . materiale pentru m üti. O putem desf üura. s se joace cu m ütile. informa ii. Vom cere copiilor s haüureze pe cerc atâtea fragmente câte goliri ale clepsidrei s-au realizat. fapte. piese de puzzle …. valorificând deprinderile de lucru însuüite anterior. pentru activitatea practic . Scenariul didactic: Vom aüeza la centrul tematic materialele de care avem nevoie: ceas. s utilizeze strategii de rezolvare a problemelor. clepsidr . Etapele pe care copiii le parcurg în înv area prin descoperire sunt: Confruntarea cu situa ia problem -etapa în care se declanüeaz dorin a de c utare üi exploatare. 3 Copilul percepe üi memoreaz date. 75 . haüurând pe cercul de carton. vom urm ri s realiz m obiectivele stabilite pentru reprezent ri matematice. Vom exemplifica cu o activitate integrat „ûtim ce este timpul?”. s decupeze. realizat de copil. dup aceea la jocul de rol. fie din povestire.

instrument vechi de m surare a timpului. Realizarea actului descoperirii. un obiect. în cadrul înv rii în grup. O prim etap a înv rii prin descoperire este confruntarea cu situa ia problem üi declanüarea dorin ei de c utare. 2. Rezultatele sistematiz rii sunt notate. în grup. Ce fac copiii? B Studiaz individual situa ia prezentat . Înv area prin cooperare are loc atunci când copiii lucreaz împreun pentru a rezolva una üi aceeaüi problem . o problem . îüi împ rt üesc ideile. discut împreun fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat. o ipotez . sunt recompensate performan ele individuale: • Înv area prin cooperare desemneaz o situa ie de înv are în care copiii lucreaz în grupuri având abilit i üi cunoütin e eterogene üi împreun realizeaz o sarcin . fenomen. 3.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 1. Aceast metod reprezint o form de înv are în grup a copiilor prin interac iuni. verbaliz m generaliz rile f cute. Înv area prin cooperare faciliteaz înv area reciproc . observa ie. confruntarea se produce atunci când se descoper clepsidra. exploatare. În ultima etap . Concluzion m: B B B B B Copiii înva descoperind. Copiii sunt recompensa i pe baza performan elor grupului. vom face o delimitare între înv area în grup üi înv area prin cooperare: • Înv area în grup desemnat activitatea de studiu a unui grup de copii care pot sau nu s coopereze. 4. individual. combina ii noi. Pornesc de la o întrebare. Cu sprijinul adultului înva independent. z 2. Accept s fie desf üurat sub forma unui algoritm. exers m ceea ce am descoperit. B Stau unii lâng al ii. Strategii de înv are prin cooperare Pentru o în elegere corect a ceea ce reprezint aceast metod . pentru a explora o tem nou sau a crea idei noi. explic celorlal i ceea ce ütiu. utilizarea opera iilor gândirii üi eviden ierea noului.a treia etap . Verbalizarea. se ajut unii pe al ii s în eleag üi s g seasc solu ii. aplicând cele descoperite în noi contexte educa ionale. formul m concluziile. care presupune structurarea üi interpretarea datelor. un produs. astfel încât aceütia s poat lucra împreun . 76 . urmând ca fiecare membru s -üi îmbun t easc performan ele proprii üi s contribuie la creüterea performan elor celorlal i.

Dezvolt deprinderi de comunicare interpersonal în cadrul grupului. Avantajele înv % % % % % % % % % rii prin cooperare Copiii înva s lucreze împreun cu ceilal i. cap t mai mare încredere în sine al turi de colegi Solicit dezvoltarea în plan socio-emo ional Comunicarea dintre copii reprezint o cale natural pentru aceütia de a înv a lucruri noi unii de la ceilal i. nu se monopolizeaz discu ia. au nevoie unul de cel lalt. ce se nasc din interpretarea proprie a informa iilor dobândite de ei anterior Se eviden iaz discrepan ele între cunoütin ele anterioare üi cerin ele sarcinilor. Prin întreb ri ce vizeaz în elegerea unor fenomene dezb tute anterior. Interac iunile la nivel de grup ajut la sesizarea üi rezolvarea unor conflicte de idei. B Stabileüte criteriul de grupare(sex. îüi organizeaz cunoütin ele. Discu iile în grup ajut pe membrii grupului s repete üi s -üi fixeze noi cunoütin e. nu doar al turi de ceilal i. ei pot fi conduüi s emit idei noi. coordonare. Înva s negocieze. decid asupra modului de îmbun t ire a eficien ei acestui tip de activitate. aranja i de-o parte üi de alta a fiec rei m su e. s le proceseze pe cele noi. Analiza activit ii grupului: copiii reflecteaz asupra activit ii lor. nu se rezolv sarcina de unul singur. Realizeaz conexiuni logice. prietenii. 77 . nu se atac persoana. Ideale sunt grupurile de patru copiii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Ce face educatoarea? B Asigur ambian a proprie muncii în echip . s ia decizii împreun cu ceilal i. Elemente de baz ale înv 9 9 9 9 rii prin cooperare Interdependen a pozitiv . Responsabilitatea individual : fiecare membru al grupului este r spunz tor de propria contribu ie la îndeplinirea scopului propus. aranjând mobilierul în sala de grup în mod corespunz tor. nivelul abilit ilor. diferite jocuri) üi dimensiunea grupului(de la 2 la 6 copii) B Stabileüte reguli de lucru: Se vorbeüte pe rând. copiii se ascult între ei. explica ii. se specific timpul pe care îl au copiii la dispozi ie. s îüi argumenteze un punct de vedere. se lucreaz cu culori diferite. copiii trebuie s lucreze împreun pentru a atinge scopul propus. pentru sprijin. B Explic obiectivele activit ii.

idei noi. P l ria alb este povestitorul. ci leg turile care se stabilesc între acestea. • P l ria neagr este criticul. dar neascult toare. în timp ce lupul este r u. 78 . lacom. ™ Un grup deseneaz üi decupeaz pe cei ce îngrijesc mun ii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Aplica ie . ™ Un grup decupeaz elemente componente pentru a realiza o imagine montan . povestirea copiilor • P l ria Alb -red pe scurt textul povestirii. • P l ria Albastr –o caracterizeaz pe Scufi a Roüie în compara ie cu lupul. üiret.realizarea unui poster „La munte” Copiii îüi verific ei înüiüi cunoütin ele despre munte. exploreaz optimist posibilit ile. este neutru—informeaz . sentimentele. sup rarea. dar poate fi utilizat üi ca instrument de predare. • P l ria roüie îüi exprim emo iile. care ofer solu ii alternative. pref cut. P l ria galben este creatorul. • • • • Aplica ie—Scufi a Roüie. ™ Un grup deseneaz üi decupeaz plantele. • Este recunoscut ca o metod de evaluare a cunoütin elor copilului. al ii deseneaz tot ce ütiu despre acel fruct. gata s sar în ajutor. iar sarcinile se rezolv prin cooperare: unii deseneaz fructul în mijlocul foii. exact cum s-a întâmplat ac iunea. • Aplica ii ale „H r ii conceptuale” — Copacul — se poate lucra individual sau în grupuri. conduce activitatea. • Structureaz cunoütin ele acestuia. P l ria verde este gânditorul. e vesel . nu se justific —spune ce simte. cel care red pe scurt con inutul textului. ™ Un grup preg teüte fundalul planüei. Clarific . se deseneaz un copac în mijlocul colii üi. Este p l ria responsabil de controlul discu iilor. exprim doar judec i negative.fiecare alege un fruct cu ochii închiüi. bun la suflet. important nu este cât cunoaüte copilul. prin s ge i. reprezint aspectele negative ale întâmpl rilor. Harta conceptual —este o metod prin care înv area noilor informa ii depinde de cunoütin ele dobândite de copil üi de rela ion rile pe care le stabileüte între acestea. „Mâna oarb ” . Simbolul gândirii pozitive üi constructive. Metoda p l riilor gânditoare P l ria albastr este liderul. se spune (deseneaz ) tot ce se ütie despre acesta. Arat ceea ce se întâmpl când sfaturile p rin ilor nu sunt ascultate. Genereaz idei noi. Identific greüeli. prietenoas .

se joac cu ele în natur . P l ria Neagr . P l ria Verde-acord variante Scufi ei Roüii. • Îi d üoricelul r spunsul la întrebare? . apoi o arunc unui alt coleg. are la baz stimularea üi dezvoltarea capacit ilor copiilor de a comunica prin întreb ri üi r spunsuri. acesta r spunde la întrebare. Faza reuniunii în grupuri mari—grupurile ini iale se adun în grupuri mai mari üi se reiau temele abordate. • Cu cine se mai întâlneüte c eluüul? . Copilul care prinde mingea dar nu ütie r spunsul la întrebare. este sup rat pe vicleüugul lupului.Pleac s afle cine a spus „miau” • Cu cine se întâlneüte prima dat ? .Nu. ütiind c trece prin p dure.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • • P l ria Roüie-arat cum Scufi a Roüie îüi iubea mama üi bunica. f r a-i r spunde. nu trebuia s spun inten iile ei.presupune îmbinarea activit ii individuale cu cea desf üurat în mod cooperativ în cadrul grupurilor • Faza de desf üurare: 1. Faza introductiv -expunerea problemei. dac dorea s ofere flori trebuia s cear mamei s cumpere un buchet de flori. • Albina îi d r spunsul? . este sup rat pe lup pentru ceea ce a f cut.Cu un peüte care nu îi r spunde. Faza lucrului în perechi—discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare.A. Aplica ie-metoda R. animalele din p dure o sf tuiesc s nu asculte de lup.Cu un üoricel.—„Din tainele p durii”.I. • Cu cine se mai întâlneüte c eluüul? . animalele.Un miorl it. • Metoda R. trebuia s o roage pe mama s o înso easc în p dure sau s o întrebe dac are voie. îi spune doar cum strig el. Metoda Bulg relui de z pad . 3. P l ria Galben -g seüte alt final textului. trebuia s ajung repede la bunica bolnav . de care a ascultat întotdeauna Ea iubeüte florile. ea nu ascult de lup. 4. este bucuroas când vân torul le salveaz . Copilul care arunc mingea trebuie s adreseze o întrebare (din cunoütin ele însuüite) copilului care o prinde.Cu cocoüul. printr-un joc de aruncare/prindere a unei mingi uüoare. • Ce face atunci c eluüul? .I. • Pe cine mai întreab c eluüul? . îi este mil de bunic . lupul i-arat Scufi ei Roüii drumul cel mai scurt pân la bunica. • Participan ii activi se selecteaz ad-hoc. Lupul o putea ajuta s culeag mai repede flori sau ciuperci pentru bunica.A.ûoricelul se sperie üi fuge. Nu trebuia s aib încredere în animale. iese din joc. dar üi de verificare.critic atitudinea Scufi ei Roüii: trebuia s asculte sfaturile mamei. 2. recapitulând r spunsurile. povestire „Cine a spus „miau”? Întreb ri üi r spunsuri: cine este personajul principal al povestirii-c eluüul • Cine îl deranjeaz pe c eluü din somn . dup acelaüi algoritm.Albina îl în eap . 79 . • Îi r spunde la întrebare cocoüul? .Pe albin . Faza lucrului individual—copiii lucreaz individual timp de cinci minute. Scufi a Roüie putea s refuze s mearg la bunica. dac dorea s culeag flori. (R spunde-Arunc -Intreab ) — este o metod de fixare üi sistematizare a cunoütin elor.

Predic iile . o se analizeaz produsele activit ii prin metoda „Turul galeriei” o se fac complet ri. o fiecare grup discut 3-4 minute despre tema respectiv (pot s stabileasc üi o melodie. recapituleaz cunoütin ele: despre brazi. Ei lucreaz individual 5 minute. Faza raport rii solu iilor în colectiv—grupul reunit analizeaz üi concluzioneaz ideile emise. Se lucreaz apoi în perechi.metoda stimuleaz imagina ia copiilor. Copiii reuni i formuleaz concluziile. se formeaz grupuri mici. Stad . 4. despre veveri e. originalitatea.metoda înv rii pe grupuri mici (la grupele mari. 6. permite cunoaüterea propriului mod de a în elege o anumit tem . alunec ri de teren. o realizeaz sarcina primit (s deseneze fructe de toamn ). Faza decizional —se alege solu ia final üi se stabilesc concluziile. discutându-üi p rerile üi încercând s r spund la întreb ri. 5. asocia iile de idei. 6. c lduri mari. lipsa aerului ozonat. Aplica ie-metoda Bulg relui de Z pad . despre ciupercu e. despre iepuri. Educatoarea concluzioneaz c t ierea abuziv a p durilor are efecte negative: dispari ia unor plante. Copiii ob in informa ii prin lectura dup imagini „P durea” 2.stimuleaz realizarea unor asocia ii de idei. corecturi. Se r spunde la întreb rile la întreb rile la care nu au ütiut s r spund .—Lectur dup imagini „P durea” 1.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 5. secet . preg titoare) o se anun tema (de ex. Alte metode: Ciorchinele . Copiii se grupeaz în grupuri mai mari üi extr gând jetoane prin jocul „Mâna oarb ”. o fiecare grup lucreaz cu o alt culoare. Fructe). 80 . timp în care au formulat întreb ri de tipul: Ce se întâmpl cu plantele dac dispar p durile? Dar cu animalele? De ce în p dure vara este r coare? De ce iarna nu sufl vântul tare în p dure? Ce se întâmpl dac se taie copacii din p dure? 3. dispari ia unor animale. strof dintr-o poezie). o se cere copiilor s anun e finalizarea sarcinii prin jocul „Creioanele la mijloc” înseamn c acel grup a terminat.

constructive. ™ Colectivitatea care îi recepteaz pe cei defavoriza i. sex. Din punct de vedere al unor politici incluzive: B Gr dini a trebuie s includ to i copiii din comunitatea local . culoare. de cel lalt. etnic sau social . B Valorizeaz nevoile üi interesele copiilor üi nevoile specifice ale familiile acestora. B În gr dini üi în sala de grup trebuie promovate prin practici cotidiene valori precum respectul. implicarea comun . ™ O condi ie sine-qua-non pentru reuüita acestor ac iuni concertate ale celor trei factori activi din gr dini .” (J. ca dealtfel üi a medicinei. adic a-i reprimi printre noi pe cei care ni s-au p rut diferi i. de naütere sau de alt situa ie. 81 . trebuie s in cont de o rela ie tripolar la nivelul gr dini ei: educatoare/ p rin i/copii. co-responsabilitatea.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani „Drama pedagogiei. Piaget) . B Cadrele didactice trebuie s fie la punct cu toate nout ile ap rute în domeniu. Din punct de vedere al unei culturi incluzive: B Gr dini a este primitoare pentru toat lumea üi dezvolt rela iile cu comunitatea. de situa ia lor material . este existen a unor rela ii biunivoce destinse. Strategii de promovare a unei educa ii incluzive În conformitate cu Conven ia Drepturilor Copilului üi apelând la principiul nondiscrimin rii. religie ale copilului sau ale p rin ilor sau ale reprezentan ilor s i legali. o dizabilit i. comprehensive. B Curriculum-ul trebuie adaptat ca s in seama de: o diversitatea copiilor. derulând programe eficiente de integrare. limb . aten ia fa cooperarea (üi nu competi ia!). o divergen e de cultur . B P rin ii s fie parteneri activi üi direc i în procesul de înv are a copiilor. grija. indiferent de originea lor na ional . drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de ras . o din punct de vedere lingvistic. const în z 3. ™ Se promoveaz elaborarea unor strategii care s faciliteze „un mod de via ” ce îndeamn la acceptare. o sex. toleran a. de incapacitatea lor. ciuda i sau bizari. üi a altor ütiin e care in în acelaüi timp de art üi de ütiin faptul c metodele cele mai bune sunt üi cele mai dificile.

În înv mântul preücolar se pune puternic accentul pe abordarea integral a copilului üi a educa iei sale. s lase timp pentru interven ia celuilalt. bazat pe empatie. Æ S prezent m o gam de activit i din care copiii s -üi aleag în mod liber.. aprecierea diferen elor între opinii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Din punct de vedere al unor practici incluzive. nivel de dezvoltare sau statut socio-economic. Ele pot fi create pentru participarea a câte doi copii cu temperamente asem n toare ori a mai multor copii. dar e posibil ca tocmai aceste activit i s duc la formarea unor prietenii. în cadrul c ruia tema se las investigat cu mijloacele diferitelor domenii de cunoaütere. se urm reüte: B Participarea activ a tuturor copiilor la activit i. Æ Educarea unei atitudini deschise fa de grup. în primul rând. • 82 . copilul trebuie s înve e s -üi aütepte rândul („aüteapt întâi s vedem ce spune Irina”). Integrarea/incluziunea trebuie s fie sus inute de interesul üi disponibilitatea noastr . ras . Æ Eliminarea manifest rilor de discriminare fa de anumi i colegi. B Încurajarea copiilor s se joace împreun . noi trebuie s planific m activit i care s favorizeze crearea rela iilor de prietenie între copiii ajunüi din întâmplare împreun . Æ S cre m unele activit i care îi solicit pe copii s lucreze. • Acceptarea conütient a celorlal i în stabilirea unor rela ii integrate prin: Æ Participarea la jocurile üi activit ile propuse de al ii. B Adaptarea activit ilor în func ie de nevoile üi disponibilit ile copiilor. Maniera integrat presupune abordarea realit ii printr-un demers holist în care grani ele dintre categoriile üi tipurile de activit i dispar se topesc într-un scenariu unitar. Alc tuirea unui program de activit i care s favorizeze dezvoltarea rela iilor de prietenie între copii care se joac împreun . pe principul nediscrimin rii . Æ În elegerea faptului c via a în grup presupune respectarea unor reguli. • Acceptarea conütient a celorlal i üi stabilirea unor norme de comunicare. indiferent de na ionalitate. religie. B Valorificarea experien elor tuturor copiilor üi valorizarea diferen elor dintre experien ele lor B Explica ii clare astfel încât s în eleag üi s înve e to i copiii. Æ Ini ierea unor reguli de baz ale dialogului: s nu întrerup partenerul. împreun cu to i. pentru ele pot opta copiii care au stabilit deja rela ii de prietenie.adic un înv mânt pentru to i. Iat câteva sugestii pe care vi le oferim: Æ Având în vedere c aceste grupe se formeaz prin înscriere. f r a se cunoaüte copiii. s se joace împreun . Æ Evitarea monopoliz rii aten iei educatoarei üi evitarea tendin ei de a pârî pe cel cu care este în divergen e sau un altul. toleran üi respect fa de to i copiii. s înve e modalit i de adresare c tre persoane mai în vârst üi de sexe diferite. formule de polite e folosite zilnic.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Æ Organizarea unor activit i de expunere a cunoütin elor , evenimentelor prin care au trecut copiii, a impresiilor despre o întâmplare sau alta; ele se pot desf üura fie la bibliotec , fie la centrul de joc de rol. Æ Activit ile trebuie s dureze suficient pentru a permite copiilor s se acomodeze unul cu altul üi s doreasc s formeze un grup üi cu alte ocazii. Nu trebuie s limit m durata unei activit i, nici s o întrerupem brusc, ci s anun m din timp finalizarea ei. Æ Când planific m activit i de grup, este bine s avem în vedere nivelurile de dezvoltare ale copiilor. Dac interesele lor sunt similare, este de presupus c exist üansa unor prietenii strânse între copii. Toate metodele prezentate la capitolul „Strategii de promovare a înv rii prin cooperare” se pot adapta cu reuüit deplin în promovarea unei educa ii incluzive.

83

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 7. Evaluarea progresului copilului
z z z

Rela ia observare – evaluare Forme ale evalu rii Portofoliul copilului

z Rela ia observare – evaluare
Cu cât o activitate de înv are este mai complex , cu atât ac iunile evaluative devin mai necesare, evidente üi îüi amplific rolurile. Ce înseamn evaluarea? Evaluarea, este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mintale üi ac ionale, intelectuale, atitudinale, afective în cadrul c reia se precizeaz : • con inuturile üi obiectivele ce trebuie evaluate; • în ce scop üi în ce perspectiv se evalueaz ; • când se evalueaz (la începutul înv rii, pe parcursul acesteia, la sfârüit de bilan ); • cum se evalueaz ; • în ce fel se prelucreaz datele üi cum sunt valorizate informa iile; • pe baza c ror criterii se apreciaz . Alain Kerlan consider c evaluarea presupune o concep ie sistematic üi operatorie pornind de la mai multe întreb ri cheie: - pentru ce se face? (ceea ce pune în evident – func ii ale evalu rii); - în raport cu ce? (destinatarii evalu rii); - ce? (ce se evalueaz ); - cum? (instrumentele üi procedurile de evaluare). B. Bloom în elege evaluarea ca „ formulare, într-un scop determinat, a unor judec i asupra valorii anumitor idei, lucr ri, situa ii, metode, materiale etc.” Evaluarea este o ac iune de cunoaütere, în cazul nostru, a unei persoane – copil cu vârsta cuprins între 3-6/7 ani.

84

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Ca act de cunoaütere, evaluarea prezint unele note comune cu procesul de cunoaütere. Ambele reprezint procese de cunoaütere, întreprinse în scopuri definite, utilizând instrumente üi metodologii adecvate üi presupun opera ii de prelucrare üi interpretare a datelor. Evaluarea are ca procese componente: m surarea (ce a înv at copilul) üi aprecierea ce cuprinde: predic ia (nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul urm tor üi în special pentru intrarea în ücoal ) üi diagnoza (ce anume frâneaz dezvoltarea copilului). M surarea nu se reduce la procedura de dimensionare cantitativ , exprimat în limbajul cifrelor, ci trebuie privit ca proces prin care lucrurile sunt observate üi diferen iate. Ea are deci, caracter informal. Dup cum remarc Hopkins K., m surarea se poate efectua üi informal, prin observare; când se realizeaz prin limbajul cifrelor, procesul de m surare este mai complet. Trebuie subliniat faptul c unele fenomene supuse evalu rii nu sunt m surabile sau nici m car observabile direct. În asemenea situa ii, se aplic principiul acceptat în evaluare: „s m sur m tot ce poate fi m surat üi s facem m surabil ceea ce la o prim aproxima ie nu poate fi m surat” . M surarea nu este un scop în sine; ea marcheaz un moment al evalu rii, fiind urmat de prelucrarea datelor ob inute recurgându-se, atunci când este posibil, la metode statistice. M surarea r spunde la întreb ri de tipul: Cât de mult? Ce dimensiuni? Ce cantitate? ü.a. Aprecierea se defineüte ca un proces de judecare a valorii rezultatelor m sur rii. Ea r spunde la întreb ri de felul: cum este?, ce valoare are? , în ce m sur r spunde trebuin elor sau aütept rilor? ü.a. Evaluarea este un concept mai cuprinz tor decât m surarea üi aprecierea. Etimologic, semnific a aprecia valoarea (atitudine axiologic ) ceea ce înseamn c actul de evaluare implic o opera ie dubl : a) înregistrarea obiectiv a dimensiunii fenomenului (m surarea acestuia); b) aprecierea rela iei dintre starea constatat üi criteriul general al unei st ri dorite (activit i reuüite). Func iile psihopedagogice ale ac iunii de evaluare a copilului Func ia diagnostic const în aprecierea, pe baza datelor ob inute în procesul de observare, a nivelului de dezvoltare psihofizic (în raport cu media vârstei üi alte caracteristici individuale), depistarea üi explicarea cauzelor psihologice care stau la baza diverselor reac ii cognitive üi afective. Modalitatea cea mai la îndemân educatoarelor pentru în elegerea acestor cauzalit i este abordarea copilului ca întreg, integrarea acestuia în complexul de factori care îi influen eaz existen a üi interpretarea datelor privind manifest rile psihice üi prin prisma acestor factori. Aceast func ie mai permite stabilirea cauzelor care au condus la o slab preg tire üi la o eficien sc zut a ac iunilor educative. Func ia de constatare üi de m surare indic dac o activitate de înv are s-a derulat în condi ii optime, cunoütin ele au fost asimilate, o deprindere a fost achizi ionat sau stadiul dezvolt rii acesteia. Func ia de reglare. Caracterul permanent pe care trebuie s -l aib ac iunea de cunoaütere psihopedagogic va oferi date privind dinamica diferitelor variabile ale personalit ii. Cunoaüterea acestora îi permite educatoarei reglarea üi ameliorarea interven iilor didactice, diferen ierea üi chiar individualizarea acestora acolo unde este cazul.

85

a nevoilor üi disponibilit ilor viitoare ale copiilor.men inerea tipului de interven ie educa ional în vederea activ rii poten ialului real de exprimare a copilului. Aceast func ie permite formularea deciziilor din dou perspective: • din perspectiva copilului – stimulativ . 86 . psihopedagog. culturali.) în func ie de amploarea activit ii terapeutice se recomand ca aceasta s se desf üoare de c tre o echip multiprofesional (educator. Din acest stadiu al educa iei preücolare educatoarea trebuie s fac din aceast ac iune de cunoaütere a individualit ii üi un suport pentru încurajarea autocunoaüterii. consilierea – accentul se pune pe protejarea dezvolt rii psihice üi contracararea tendin elor deviante.). În psihologie „a cunoaüte” înseamn a descifra formula psihologic individual . de conütientizare a posibilit ilor etc.orientarea ücolar viitoare – dar üi orientarea spre exersarea în procesul educa ional în domeniile în care copilul are dificult i sau dimpotriv . de formare a unor abilit i. cunoaüterea devine posibil numai cu condi ia st pânirii factorilor multipli care alc tuiesc aceasta realitate complex . • s ajut m educatoarele s -üi cunoasc mai bine discipolii pentru a le acorda acestora sprijinul necesar la fiecare pas de dezvoltare a lor. Cei care pot realiza o evaluare obiectiv a copilului sunt cei care interac ioneaz zi de zi cu aceütia . • din perspectiva educatoarei – a üti ce a f cut üi ce are de realizat în continuare. dac ne referim la personalitate în ansamblu. Cunoaüterea în profunzime a fiec rui copil cere mult timp educatoarei üi competen üi nu se reduce la totalitatea informa iilor cu privire la o realitate dat . psihologici. de înt rire a rezultatelor. Buna cunoaütere psihopedagogic a copilului de 3-6/7 ani e important deoarece în aceast perioad evolu ia este foarte rapid üi diversificat . Func ia de informare. insucces. Traducem în fapt trei deziderate: • s -l ajut m pe copil s se cunoasc pe sine însuüi pentru a-üi valorifica la maxim poten ialul. adic a factorilor fizici. sau. abandon al activit ii. . Func ia de condi ionare a deciziilor pedagogice presupune stabilirea direc iilor de ac iune în vederea dezvolt rii la maximum a poten ialit ilor psihofizice de care dispune copilul. psiholog etc. neadaptare la cerin ele gr dini ei etc. Acestea pot s fie: . iar educatoarea trebuie s -üi adapteze activitatea la particularit ile de vârst üi individuale ale copiilor.psihoterapia – accentul este pus pe recuperare (cazurile de r mânere în urm în dezvoltare. înclina ii speciale. sociali.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Func ia prognostic se refer la anticiparea tendin elor üi ritmului de evolu ie a vie ii psihice a copilului. Ea permite organizarea interven iilor educa ionale astfel încât ele s faciliteze împiedicarea manifest rilor negative üi valorificarea la maxim a poten ialului copilului. Profilul de dezvoltare psihologic – aüa cum este el descris de educatoare – constituie o surs de informare permanent pentru p rin i üi un punct de pornire în cunoaüterea proasp tului ücolar pentru înv torii de la ciclul primar. • s -i ajut m pe p rin i s -üi cunoasc copilul pentru a-l stimula üi sus ine corespunz tor. .

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Scopul evalu rii copilului este de a acorda sprijin üi ajutor acestuia în tendin a lui de a afla noul. În evaluare trebuie inut seama îndeosebi de faptul c fiecare copil are ritmul s u de dezvoltare care înregistreaz uneori momente de salt. este necesar a aprecia nivelul tuturor domeniilor de dezvoltare: • dezvoltarea fizic – s n tate üi igien personal . Informa ia privind dezvoltarea copilului e bine s fie strict confiden ial (în special cea mai pu in pozitiv ). În perioada copil riei timpurii. ghicitori. • s -l ajute s se includ într-o activitate pl cut üi atr g toare. Datele ob inute trebuie analizate în interrela ie. nivelul üi ritmul dezvolt rii în fiecare domeniu nu pot fi privite izolat. Pentru a avea o imagine global despre dezvoltarea copilului. educatoarea urm reüte/observ comportamentul copiilor. de a-üi explica unele lucruri despre propria persoan .” ü. • dezvoltare socio-emo ional . • s -i satisfac necesitatea lui de informa ie prin poveüti. cu succesele üi insuccesele lui proprii!!! Ac iunile de evaluare a progresului înregistrat de copil trebuie s aib loc în mediul natural al copilului. „Aici faci r u. a comunic rii üi premisele citirii üi scrierii. Este inadmisibil s i se spun copilului sau s i se dea de în eles c el va fi apreciat într-un mod care îi va bloca dorin a de a înv a. dar ea trebuie comunicat p rin ilor. de bucurie sau necaz. Dezvoltarea copilului este un proces global. al plimb rilor. st rile de interes cognitive sau cele de lips de interes. altor adul i sau copii. de a se orienta în lumea înconjur toare a lucrurilor. 87 . În baza ei se pot formula pentru p rin i recomand ri (sugestii despre cum s -üi ajute copilul în dezvoltarea lui. s -i acorde mai mult timp üi mai mult afec iune. • dezvoltarea cognitiv üi cunoaüterea lumii. alteori de stagnare. a naturii. deoarece acestea sunt strâns legate între ele üi se influen eaz reciproc. fixeaz performan ele fiec rui copil üi reac ia lui la laud sau recompens . dar aceasta e bine”.a. exerci ii-probleme. aici nu e bine…. de a încerca lucruri noi. sau al altor momente de regim. Rezultatele evalu rii nu trebuie s capete coloratura emo ional sau etic de genul „ Aceasta e r u. istorioare. men ioneaz problemele ap rute. stabilindu-se totodat üi relevan a lor pentru ansamblul structurilor individuale. rezultatele evalu rii se compar cu performan ele copilului îns üi. În timpul activit ilor. curiozitatea. • dezvoltarea limbajului. unitar. Exemple: • s g seasc modalitatea accesibil copilului de a explica lucrurile. • capacit i üi atitudini în înv are. al jocului liber ales sau al jocului organizat de c tre educatoare.

identific m cum rela ioneaz el cu ceilal i copii. fenomenele üi persoanele din jur: manipularea obiectelor. ritmul s u unic de dezvoltare üi înv are. Situând copilul în interiorul grupului social.) . s efectu m cu regularitate discu ii cu p rin ii etc. nu vine nemijlocit de la copil. • P rin ii. medicul üi asistentele medicale. Ce trebuie s ütim despre copil? . afectuos. inclusiv de la p rin i. care interac ioneaz cu copilul. educatoarele din gr dini . . cum ac ioneaz copilul cu obiectele. Afl m dac se desprinde uüor de persoanele din familie. logopedul. Informa ia primit de la aceste persoane. dac comunic uüor cu educatoarea sau cu ceilal i copii. 88 . comunicative ale copilului.înregistrarea informa iei c p tate. ce juc rii prefer . cu fra ii/surorile lui. spa ii largi) . Putem spune c evaluarea progresului copilului nclude: . . . • Copilul însuüi ca surs de informa ie. tipurile de activit i üi condi iile în care acestea se desf üoar etc. înc din primele zile ale sosirii lui în gr dini . recunoaüterea particularit ilor. Copilul poate fi concomitent membru al mai multor grupuri: la gr dini . fra i/surori. pot servi drept surse de informa ie despre dezvoltarea copilului. Este necesar s repet m observ rile. exprimare.interpretarea acesteia. identificarea elementelor componente. dificult i de adaptare üi înv are etc. educa ie fizic . ritmul lui de dezvoltare üi progresul (sau regresul) lui. dac este curios.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Pentru a aprecia performan ele copilului.Ac iunile copilului. despre abilit ile de rezolvare creativ a situa iilor problematice ce se isc . pentru ea este important s ütie üi cum diferi i copii influen eaz atmosfera din grup. cu adul ii cu care vine în contact. trebuie privit ca una suplimentar deoarece ea este indirect . în dependen cu importan a parametrilor sau a tendin ei acestora de a se schimba. bunici. psihologul etc. poate servi drept surs de informa ie.Rela iile psiho-sociale ale copilului. dac este emotiv.acumularea informa iei despre dezvoltarea copilului. determinate de vârsta cronologic . modalit ile de luare a deciziilor üi asumarea responsabilit ilor.Identitatea psiho-fizic a copilului. cu copiii din curte/cartier. ca üi context social. limbi moderne. este necesar s se repete unele situa ii de evaluare care in de obiectivele principale privind interven iile educa ionale. dac are anumite aptitudini speciale. Educatoarea nu numai c are nevoie de informa ie despre caracteristicile ce influen eaz dezvoltarea personalit ii copilului ca membru al grupului. stilul predilect în ac iune üi înv are. personalul administrativ üi auxiliar. miüc ri. dac r spunde la o sarcina dat . • Grupa de copii. pedagogii – specialiüti (de arte. Observând copilul. care ne spune cum este copilul adic eviden ierea particularit ilor individuale. sociale. cum r spunde la diferi i stimuli (sunete. capacitatea sa de concentrare asupra activit ilor. . Toate aceste grupuri pot servi drept surse de informa ii despre abilit ile cognitive. unchi etc. idei üi propuneri. ob inem informa ii despre r spunsurile lui la întreb ri. aptitudinile copilului. modul predilect de ac ionare. zgomote. Acumularea informa iei despre dezvoltarea copilului.

Urm toarele orient ri v pot fi de folos în efectuarea observ rilor: ƒ observa i ce anume face copilul. ƒ fi i discret – copilul nu trebuie s simt c este supus observ rii. Avantajele observ rii: . . Aceast informa ie alimenteaz judec ile f cute asupra copiilor üi a metodelor de instruire potrivite.înregistr ri narative – pot fi aprecieri zilnice sau impresii asupra activit ilor individuale sau de grup. care au fost reac iile copilului üi cum s-a încheiat ac iunea. preferin e. observ rile sunt uneori informale üi nu includ înregistrarea. Pentru a fi eficiente. Înregistrând ceea ce vedem sau ceea ce se face în sala de grup ob inem un document al muncii copilului. ƒ concentra i-v asupra unui singur copil.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Vom trece în revist câteva metode de acumulare a informa iei: Observarea üi înregistrarea datelor. cum ac ioneaz . . ƒ observa ii pe copii în locuri diferite. alteori ele se fac cu scop precis. observ rile trebuie s fie sistematice. „cât” üi „cum” înva copiii. ƒ proteja i confiden ialitatea observa iilor. al calit ii acestuia sau al contactului lui cu ceilal i. ƒ fi i realiüti în programarea observ rilor. Ele sunt utile pentru depistarea unora dintre succesele sau insuccesele zilei. st pânirea unor abilit i üi progresul ca dezvoltare üi creütere. ƒ înregistra i observa iile cât mai repede posibil. stiluri de a înv a un lucru sau altul.o mai precis cunoaütere üi evaluare a fiec rui copil în parte referitor la cum se simte acesta. cum interac ioneaz ce ütie üi ce poate s fac . Înregistrarea este procesul document rii activit ii observate sau a comportamentului urm rit. 89 .înregistr rile factuale – ofer informa ii despre ce s-a întâmplat care a fost stimulul/motiva ia interesului pentru o anume activitate. în momente diferite ale timpului petrecut în gr dini . Aceast metod este eficient pentru a determina „ ce”. ƒ alege i un sistem practic de înregistrare a informa iilor. Pot include citate din dialogurile copilului üi descrieri ale calit ii comportamentului. selective üi atent înregistrate. În timp observ rile asupra copilului ne pot dezv lui tipare comportamentale. spre exemplu.o mai mare capacitate de a reac iona în rela iile cu copiii. . Tehnici de observare informal : . capacit ilor reac iilor caracteristice precum üi domeniile de dezvoltare mai mult stimulate sau mai pu in. cum gândeüte cum vede lumea. Aceste date individuale pot fi raportate la caracteristicile generale de dezvoltare. În func ie de contextul educa ional.o imagine global a fiec rui copil. dac a c p tat o anume abilitate copilul sau a în eles corect ceva. pentru a ne documenta. obiective. care sunt înregistrate la sfârüitul zilei. sub aspectul intereselor.

ceea ce ne intereseaz cel mai mult este dezvoltarea lui sub toate aspectele. Înregistrarea datelor strânse prin observare Alege i-v propria modalitate de înregistrare! Respecta i echilibrul dintre informa ia înregistrat üi cea neînregistrat . Aüadar str dui i-v ca p rerile üi convingerile dumneavoastr s influen eze cât mai pu in aprecierea dumneavoastr dat dezvolt rii copilului. în zona bibliotec copilul ar putea înfrumuse a coperta unei c r i pe care „ au editat-o” îns üi copiii. Casetofonul este üi el un mijloc eficient de înregistrare a faptelor de comportament al copiilor (informa ia verbal ). Putem observa üi înregistra üi op iunile copiilor pentru diverse centre de înv are sau pentru diferite materiale cu care s opereze. dar üi psihologic se consemneaz la dosarul copilului. de vârsta acestora üi. La sfârüitul zilei aceste scurte noti e vor fi transcrise într-un carnet sau dosar (comun sau pentru fiecare copil) . o fraz sau pentru a descrie evenimentele – cheie într-un contact fizic sau emo ional. pentru a înregistra.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani verificarea zilnic a st rii de s n tate üi a dispozi iei copilului. implicit. f r a întrerupe activitatea cu copiii. Observarea copilului poate fi structurat urm rind atingerea obiectivelor de referin cuprinse în curriculum üi corelarea acestora cu domeniile de dezvoltare ale copilului. trebuie s fie f cute foarte sistematic.parteneri de joac . predic iile üi suspiciunile proprii. anturajul care a generat un atare comportament etc. momentul în care este realizat observarea etc. de aceea. Putem uüura tranzi ia copilului (trecerea de la un centru la altul) prin amplasarea unei activit i artistice îndr gite de copil. Este bine s avem permanent la noi un carne el üi un creion. Important este de re inut c toate obiectivele prev zute în curriculum trebuie atinse de to i copiii üi. Aceasta ne poate ajuta s ne asigur m c acei copii care îüi petrec majoritatea timpului liber. O list de verificare privind dezvoltarea ofer un exemplu de proces sistematic de colectare a datelor privind nivelul de dezvoltare üi ac iune a unui copil în diferite domenii ale dezvolt rii. liste cu comportamente/specifice/de observat. sau pentru diferi i copii . într-o alt parte a s lii de grup . atmosfera. vor fi încuraja i s exploreze üi alte centre de activitate. activitatea în el era inclus. Modul de organizare a observ rii este decis de c tre educatoare în func ie de num rul de copii în grup . complexitatea deprinderilor üi abilit ilor pe care le presupune vârsta acestora.). în centrul pentru activit i practice. De exemplu. Înregistrând comportamentul copilului aüa cum s-a derulat el este necesar : fixarea situa iei care a generat informa ia (numim acei copii sau adul i care au luat contact nemijlocit cu copilul în momentul observ rii. important. Înregistra i doar ceea ce vi se pare interesant. 90 . lucruri noi ap rute în dezvoltarea copilului. Încerc m s fim obiectivi înregistrând rezultatele observ rilor noastre. copilul poate fi încurajat s deseneze/picteze norii üi cerul de deasupra castelului care va fi construit în zona Construc ii din cuburi üi cutiu e sau în zona Nisip üi ap sau. Toate observa iile de natur medical . Listele de verificare pot fi plasate pe pere i de jur împrejurul s lii de grup pentru a ine eviden a op iunilor f cute de copii. Putem avea foi volante üi creioane peste tot în sala de grup . urm rirea lor prin observare pe parcursul celor doi ani pentru care sunt formulate. Asupra aprecierilor noastre date copilului ac ioneaz mai mul i factori: informa ia precedent . În fapt.

Toat produc ia verbal a copilului trebuie notat üi anexat lucr rii. sau comun.însuüirile psihice ale copilului (spiritul de observa ie. abilit i care necesit mai mult suport. Convorbirea este recomandabil de utilizat în combina ie cu observarea sau subordonat unei activit i pe care copilul o are de îndeplinit (în timp ce el „solu ioneaz ” o problem sau face. . 91 . mecanismele psihice aüa cum sunt ele în realitate. capacitatea de a în elege.) . deprinderilor. Prin aplicarea acestei metode ob inem date cu privire la: .utilizând o activitate deja cunoscut copilului prin integrarea unei activit i noi. Cum putem utiliza informa iile strânse prin observare! V suger m utilizarea urm toarelor tehnici de adaptare individual a informa iilor culese în urma observ rii: . Convorbirea üi interviul Convorbirea se desf üoar în condi iile unei dispozi ii normale a copilului. observarea atingerii lor de c tre to i copiii se face prin revenire asupra observ rii lor periodic. Întrucât perioada de atingere a acelor obiective este de doi ani de zile. deoarece f r acestea au o mai slab valoare informativ . priceperilor üi aptitudinilor) . . continuitatea logic a ideilor. . execut ceva. nestingherit . pentru a anumit tem ).lucrul în perechi sau pe grupe pentru stimularea acelor deprinderi.axarea pe nevoi specifice – dac observ m c mai mul i copii întâmpin dificult i în derularea anumitor activit i. degajat . se pot organiza activit i pe grupuri mici centrate pe anumite sarcini. amploarea intereselor. (Piaget este de p rere c cel mai bine copiii înva unul de la altul. Scopul observ rii este îndeosebi acela de a constata salturile în dezvoltare. caracteristici ale reprezent rilor etc. desenele copiilor trebuie înso ite de explica iile acestora privitoare la inten iile sale. ne putem fixa zilnic un num r de copii pe care s -i observ m având în vedere comportamentele vizate de acele obiective de referin . s decurg într-o atmosfer sincer de încredere. obiünuit) . Ea trebuie s fie liber . convorbirea üi alte metode de cunoaütere a copilului. Convorbirile pot avea loc în timpul activit ilor sub forma unor scurte dialoguri cu copilul. dar üi dificult ile întâmpinate de copii pentru a üti cum s ne redefinim scenariile didactice în perioada urm toare. i se pot pune diverse întreb ri). Durata observ rii lor poate fi de mai multe zile. întrucât obiectivele respective de referin sunt avute în vedere pe parcursul mai multor activit i în zile diferite.progresele realizate prin înv are (prin realizarea repetat a unor produse ale activit ii). for a imagina iei. dar mai ales tr s turi ale personalit ii. astfel c deseori copilul poate fi stimulat prin simpla implicare într-o activitate în perechi sau de grup mic). .capacit ile psihice de care dispun copiii (coeren a planului mintal. binevoitoare.încurajarea intereselor . calitatea cunoütin elor.stilul realiz rii (personal. . De exemplu. M rturia copilului dezv luie certe aptitudini practice. în condi ii de maxim naturale e pentru c numai aüa vor putea fi surprinse manifest rile spontane ale copilului. original.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În func ie de obiectivele de referin propuse pentru o anumit perioad de timp ( de ex. Metoda analizei produselor activit ii este o metod auxiliar üi poate oferi informa ii numai în combina ii cu observarea.

o constituie un demers pedagogic esen ial pentru desf üurarea cu succes a programului de instruire. s i se caracterizeze interesul üi posibilit ile de înv are pentru a se argumenta recomandarea înscrierii sale în ücoala primar sau re inerea în gr dini . Calitatea. deci etapele activit ii. Evaluarea sumativ (cumulativ ) este tipul de evaluare prin care se constat nivelul de performan atins în raport cu obiectivele cadru üi de referin cuprinse în curriculum. 92 . semestru. an ücolar. pentru c pot fi folosite üi concluziile evalu rii formative. a unei deprinderi motorii. Relevând importan a pe care o are în acest sens. Evaluarea ini ial . cunoaüterea numerelor. Anticiparea activit ii se întemeiaz pe utilizarea „gândirii previzionale” üi const în a proiecta în timp üi în spa iu desf üurarea unor ac iuni orientate spre realizarea obiectivelor. interese. pot fi cele dorite când aceasta este realizat de educatoare. creativitatea în plan verbal. în special înainte de p r sirea gr dini ei. Constat rile se exprim prin aprecierea m surii în care aceütia au atins obiectivele de referin . Obiectul evalu rii ini iale îl constituie acele cunoütin e üi capacit i care reprezint premise pentru asimilarea noilor con inuturi üi formarea altor deprinderi üi abilit i. Vizeaz cunoaüterea m surii în care copiii st pânesc anumite cunoütin e üi posed capacit i necesare angaj rii lor cu üanse de reuüit într-un nou program educa ional. Ceea ce intereseaz nu este aprecierea performantelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Forme ale evalu rii Activitatea educativ a gr dini ei este complex üi cere forme de evaluare multiple. Evaluarea ini ial constituie o condi ie hot râtoare pentru reuüita activit ii de înv are. este ceea ce ütie copilul la plecare. Ausubel D. inventarul de cunoütin e principale. În gr dini e se poate vorbi de evaluare sumativ . se pot organiza üi alte momente de evaluare sumativ . subliniaz : „ Dac aü vrea s reduc toata psihopedagogia la un singur principiu. o func iile ei sunt asigurate pân la final numai dac mijloacele üi resursele sunt stabilite üi folosite pentru a face posibil derularea activit ii în condi ii de eficien . Se efectueaz la începutul unui program educa ional (ciclu de înv mânt. eu spun: ceea ce influen eaz cel mai mult înv area. Pentru cunoaüterea unor particularit i. ci cunoaüterea poten ialului de înv are. când trebuie s i se constituie profilul de personalitate. a premiselor „cognitive üi atitudinale” (capacit i. motiva ii) necesare integr rii în activitatea care urmeaz . Evalu rii ini iale îi apar in mai multe idei: o evaluarea ini ial este indisociabil construc iei unui demers didactic riguros üi eficace. b) Func ia prognostic sugereaz condi iile probabile ale desf üur rii noului program üi îi permite anticiparea rezultatelor. de a üti care sunt premisele de la care pornim s proiect m activit ile de înv are. Beneficiarii rezultatelor ei sunt în primul rând adul ii. componentele ei üi efectele probabile. începutul unui capitol üi chiar al unei lec ii). fiind menit s ofere posibilitatea de a cunoaüte poten ialul de înv are al copiilor la începutul unei activit i. Asigura i-v de ceea ce el ütie üi instruieüte-l în consecin ! ” Func iile evalu rii ini iale a) Func ia diagnostic . obiectivitatea evalu rii sumative. de exemplu.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Evaluarea formativ (continu ) presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic. mai ales la verificarea cunoütin elor. Evaluarea continu se poate realiza cu ajutorul fiüelor individuale. Evaluarea continu are ca scop s -l informeze pe copil asupra obiectivelor pe care trebuie s le realizeze üi s -i in la curent pe copii. în timpul înv rii. modalit i în func ie de grup üi de educatoare. priceperilor üi deprinderilor. Privit în ansamblu.a. colectarea produselor activit ii lui – toate acestea cuprinse într-un portofoliu care vorbeüte despre progresul copilului pe intervale de timp. sus inerea activit ii de înv are. De exemplu. Ea vizeaz . jocuri-exerci ii ü. înainte de înv are trebuie s se asigure c st pânesc bine ceea ce este necesar pentru în elegerea noilor con inuturi. educatoare. evaluarea continu transform ac iunea de evaluare: din proces predominant constatativ în unul diagnostic. realizându-se pe parcursul activit ii de predare-înv are. capitol) üi permite o evaluare a performan elor tuturor copiilor privind con inutul esen ial al cunoütin elor parcurse în secven a respectiv . 93 . Astfel în ce m sur au fost însuüite cunoütin ele üi deprinderile predate se identific neajunsurile üi se adopt m surile de recuperare fa de unii copii üi de ameliorare a procesului de înv mânt. încurajarea). punctat de cadrul didactic. dac sunt necesare corec ii imediate üi s fie reglat progresul elevilor. comentarii. Evaluarea continu are caracter permanent üi este integrat în actul didactic. p puüi pentru teatru de mas – alegerea personajelor corespunz toare poveütii. de sus inere a înv rii. aprecieri ale cadrului didactic. p rin i cu progresele înregistrate pe traseul c tre obiectivele vizate. imagini sec ionate (puzzle). înregistrarea sistematic a rezultatelor. urm rind realizarea lor în cadrul activit ilor recuperatorii. realizat pe secven e mai mici (1-2 s pt mâni. În urma evalu rii continue am evaluat volumul de cunoütin e re inut de copii. poeziei înv ate. observarea acestuia. din ac iune ad ugat activit ii didactice în proces constitutiv al acesteia. s fie aplicate. Portofoliul nu este doar o colec ie de produse. în principal. dintr-o evaluare globala în una nuan at . Cele mai adecvate modalit i de evaluare a copilului în perioada copil riei timpurii sunt feedback+ul verbal (lauda. iar în cazul unor eüecuri s se propun exerci ii suplimentare de recuperare. ini iativ üi grij pentru verificarea propriilor rezultate. redarea dialogului dintre 2-3 personaje. el este dovada traiectoriei dezvolt rii lui. Evaluarea continu antreneaz o evolu ie a elevului marcând o mai mare respectare a ritmului individual. Unele momente ale evalu rii continue au func ie cheie. Apoi se stabileüte un plan ameliorativ pentru recuperarea cunoütin elor üi deprinderilor neînv ate. Toate documentele cuprinse în portofoliul copilului trebuie s fie înso ite de observa ii.

Întotdeauna trebuie s ne gândim c fiecare copil este în plin proces de dezvoltare. Printre acestea se afl üi portofoliul copilului. chestionare cu data realiz rii lor.dificult i de înv are. întrucât respect principul de baz al ritmului unic de dezvoltare a copilului.nivelul general de dezvoltare. Ce con ine un portofoliu? lista con inutului acestuia. individual sau în grup. datate. comentarii privind progresele f cute de copil üi aspectele care necesit mai mult sprijin sau stimulare. individual sau împreun cu colegii s i. ca atare. importan a fiec reia. Analizând un portofoliu. care include titlul fiec rei lucr ri/fiüe). înregistr ri. Presupune un proces de analiz a datelor ob inute pe numeroase c i üi o perioad relativ mare (de obicei raportat la semestru. fotografii care reflect activitatea desf üurat de copil. . (sumarul. contribu ii la activitate care reflect participarea copilului/grupului la realizarea temei date.capacit i formate. cu data calendaristic a înregistr rii lor. Portofoliul trebuie s cuprind üi observa ii ale cadrului didactic. În înv mântul preücolar nu se dau note üi. Portofoliul constituie cea mia potrivit metod de evaluare a copilului mic. El reprezint un veritabil „ portret pedagogic” al copilului relevând: . de aceea trebuie s avem are grij în formularea anumitor aprecieri categorice. caietele individuale. ca premis pentru o diferen iere üi individualizare înv rii cu focalizare pe ameliorarea acelor aspecte care necesit mai mare aten ie. ciclu de înv mânt) . alte materiale. notate cu numele celor care au lucrat üi data cînd cu fost realizate. lucr rile pe care le face copilul. notarea numeric a rezultatelor copiilor nu poate avea rol de clasificare nici în cadrul probelor de evaluare. . date ob inute în urma unor ghiduri de observare. argumenta ia care explic ce lucr ri sunt incluse în portofoliu. .interese üi aptitudini demonstrate. pornind de la calificative pân la note.rezultatele deosebite ob inute în unele domenii ca üi rezultatele slabe în altele. El este „ cartea de vizit ” – mijloc de valorizare a datelor ob inute prin evalu ri realizate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Portofoliul copilului În evaluare sunt utilizate üi o serie de metode complementare celor clasice. în acelaüi timp procesul înregistrat de la o etap la alta. an ücolar. reflec iile proprii ale copilului asupra a ceea ce a lucrat. . 94 . tradi ionale.atitudini. po i constata progresele înregistrate de copil în timp. Portofoliul copilului are în vedere toate „produsele” copiilor üi. . Educatoarele pot ine – pe domenii de dezvoltare – eviden a lacunelor înregistrate în dezvoltarea fiec rui copil.

talentelor. video. Acesta poate s con in : . Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic pentru copil de a se autoevalua. CD ü. fotografii ce reprezint aspecte ale înv rii üi/sau pe cei implica i în activitate. care. care permit aprecierea aptitudinilor. diplome. 2002) . aceütia devenind autoreflexivi asupra propriei munci üi asupra progreselor înregistrate. . De exemplu. desene.desene realizate de copii în leg tur cu ceea ce au înv at üi sim it pentru c nu ütiu s scrie. Acesta sporeüte motiva ia înv rii” . „ Sub semnul copil riei” ).înregistr ri pe casete audio. Este o map deschis în care tot timpul se mai poate ad uga ceva. cele care îl reprezint üi care pun în eviden progresele sale. copiii de 5 ani pot alc tui un portofoliu la disciplina educa ie muzical . punând în valoare progresul copilului. Portofoliul reprezint un element flexibil de evaluare.portofoliul este un instrument flexibil. Forma pe care o poate îmbr ca portofoliul este fie o map cu documente. . acordându-i timpul necesar pentru dobândirea acelor cunoütin e deprinderi. . 95 . Este ilustrat astfel modul în care au evoluat de-a lungul studiului muzicii. capacit i vizate de curriculumul pentru educa ie timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani. În al i termeni. pe parcurs poate s includ üi alte elemente c tre care se îndreapt interesul copilului üi pe care doreüte s le aprofundeze. an) Portofoliul se compune în mod normal din materiale obligatorii üi op ionale selectate de educatoare üi care fac referire la diverse obiective cadru üi de referin . CD. copiii asumându-üi responsabilitatea asupra activit ii desf üurate.fotografii din timpul unor ac iuni desf üurate. . Aceast metod alternativ de evaluare ofer fiec rui copil posibilitatea de a lucra în ritm propriu stimulând implicarea activa în sarcinile de lucru üi dezvoltând capacitatea de autoevaluare.implic activ copilul în propria evaluare üi în realizarea unor materiale care îl reprezint cel mai bine. portofoliul cuprinde „ lucr ri sau realiz ri personale ale copilului.evaluarea prin portofoliul este eliberat în mare parte de tensiunile üi tonusul afectiv negativ care înso esc formele tradi ionale de evaluare.diplome ob inute în urma desf üur rii unor concursuri de muzic üi festivaluri ( „ Stelu ele dansului” . . evaluarea devine astfel motivant üi nu stresant pentru educatoare – copil.dezvolt capacitatea copilului de autoevaluare. fie o cutie de carton în care se pot aduna: casete video. portofoliul este un instrument care îmbin înv area cu evaluarea continu . materiale. comentarii ale educatoarei dup anumite perioade de timp (semestru. adunând materiale într-o colec ie pe care copiii pot oricând s o revad üi s o completeze. . Avantajele folosirii portofoliului: .este o metod mai obiectiv de evaluare din perspectiva particularit ilor vârstei timpuri. Aüa cum afirma profesorul Ioan Cerghit. care permite aprecierea üi includerea în actul evalu rii a unor produse ale activit ii copilului care în mod obiünuit nu sunt avute în vedere. Portofoliul poate fi folosit la orice vârst . progresiv üi multilateral a procesului de activitate üi a produsului final. contribu iilor personale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani viitoare obiective pornind de la realiz rile curente ale copilului/grupului pe baza intereselor üi a progreselor înregistrate. precum üi dificult ile acestuia. .a. DVD. Autoevaluarea este un proces de înv are. (Ioan Cerghit. picturi. pasiunilor. abilit i.

Prin complexitatea üi bog ia informa iei pe care o furnizeaz .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dezavantajul portofoliului este acela c nu poate fi repede üi uüor de evaluat üi necesit mai mult timp üi grij permanent din partea cadrului didactic pentru a fi îmbog it cu documente semnificative. pe elaborarea de proiecte ample de cercetare üi înv are. Educatoarea încercând astfel s -üi creeze o imagine în rândul colegelor ori în rândul p rin ilor. an ücolar sau ciclu de înv mânt) portofoliul poate constitui parte integrant a unei evalu ri sumative sau a unei examin ri. portofoliul este compatibil cu instruirea individualizat ca strategie centrat pe stilurile diferite de înv are. sintetizând activitatea copilului de-a lungul timpului (un semestru. portofoliul solicit mai mult o apreciere calitativ decât cantitativ üi este mai uüor de aplicat pe grupuri de copii. Poate fi considerat în acelaüi timp un instrument complementar folosit în aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echip . Este un exemplu reprezentativ al activit ii üi al performan elor copiilor unei grupe/gr dini e. Ca metod alternativ de evaluare. 96 . ar tându-le mostre ale activit ilor üi ac iunilor desf üurate de copii. De asemenea. Portofoliul nu este numai o metod alternativ de evaluare a copilului.

Mai jos sunt prezentate schemele propuse pentru realizarea planific rii zilnice üi s pt mânale üi un exemplu în acest sens. sunt adaptate pentru atingerea obiectivelor specifice grupei de vârst 3-5 ani sau 5-7 ani. Cadrele didactice au libertatea de a propune subteme. Planificarea activit ilor reflect coeren a atât pe orizontal (în cadrul unei zile de lucru). De aceea un rol foarte important îl joac observarea üi evaluarea progresului copilului. Astfel. unele obiective pentru a fi atinse de to i copiii au nevoie de reveniri prin planificarea altor activit i. . O durat prea mare de timp (un an întreg) pentru a realiza o planificare am nun it poate suporta modific ri. de aceea prin domeniile experien iale propuse de curriculum. durata atingerii unor obiective poate varia de la o grup la alta.obiectivele propuse.interesele copiilor. Punctul de plecare în planificarea activit ilor îl constituie obiectivele cadru üi de referin . a unei luni) a modului în care obiectivele. Aceste teme. aüa cum sunt precizate în curriculum prin domeniile de dezvoltare.materialele didactice de care dispun. care reflect : . cultural al gr dini ei. . exprimat prin corelarea obiectivelor educa ionale cu con inuturile.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 8. urm rim stimularea dezvolt rii complet a copilului. Ea demonstreaz capacitatea cadrului didactic de a organiza toate elementele ac iunii educa ionale într-o form coerent . Planificarea activit ilor este condi ionat în cea mai mare m sur de specificitatea grupului de copii pe care îl coordon m. deoarece planificarea activit ilor este un proces ce este puternic influen at de progresul înregistrat de copii. cu ce materiale üi care metode le va utiliza pe o anumit perioad de timp (zi. con inuturile se coreleaz pe o durat mai mare de timp. cât üi pe vertical (pe parcursul unei s pt mâni. asigurând un continuum al ac iunii cadrului didactic în scopul stimul rii dezvolt rii copilului. Astfel. Dezvoltarea plenar a copilului reprezint scopul primordial al educa iei timpurii. obiectivele cadru üi de referin vizeaz dezvoltarea copilului sub toate aspectele. Prin diversitatea lor. cum dealtfel variaz în mod firesc de la un copil la altul. Noul curriculum promoveaz ideea activit ilor integrate. deoarece ele reprezint finalit ile tuturor activit ilor care se petrec în gr dini (aüa cum sunt ele prev zute în planul de înv mânt). circumscrise celor generale. în func ie de grupa de vârst a copiilor. care combin domeniile experien iale sub cupola a 6 teme mari. cu ce con inuturi. s pt mân .contextul geografic. . lun ). Planificarea zilnic /s pt mânal Planificarea activit ilor reprezint o activitate de baz în aplicarea curriculumului. 97 . materialele üi mediul educa ional. Cadrul didactic este cel care decide care obiective.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani PERIOADA: TEMA: OBIECTIVE DE REFERIN VIZATE: CENTRE DE INTERES DESCHISE üi MATERIALELE puse la dispozi ia copiilor: INVENTAR DE PROBLEME: Ce ütim? Ce nu ütim üi vrem s afl m ? 98 .

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

S PT MÂNA: DATA/ ZIUA Tura 1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE Tura a 2-a

SUBTEMA: SEMN TURA

99

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Exemplu: TEMA CINE SUNT/SUNTEM ? OBIECTIVE DE REFERIN VIZATE:

z

CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE üi MATERIALELE puse la dispozi ia copiilor:

z

s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât üi în calitate de auditor; s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia üi s demonstreze c l-a în eles; s manifeste interes pentru citit; s utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. s -üi îmbog easc experien a senzorial , ca baz a cunoütin elor matematice referitoare la recunoaüterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor însuüiri comune (form , m rime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; s cunoasc unele elemente componente ale lumii înconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum üi interdependen a dintre ele; s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. s cunoasc üi s respecte normele necesare integr rii în via a social , precum üi reguli de securitate personal ; s aprecieze în situa ii concrete unele comportamente üi atitudini în raport cu norme prestabilite üi cunoscute; s cunoasc üi s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. s redea teme plastice specifice desenului; s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; s intoneze cântece pentru copii; s acompanieze ritmic cântecele.

BIBLIOTEC -

ART -

-

c r i üi reviste cu imagini ale corpului uman în diferite ipostaze, cu scene de familie etc. caiete de lucru (fiüe adecvate temei) albume cu poze (tema: Familia mea) felicit ri, vederi, coli de scris, plicuri poütale

-

z

-

creioane negre üi colorate, pensule acuarele/tempera plastilin planüete materiale-suport pentru amestecul culorilor üi pentru diluarea culorii cu ap caiete de desen, coli de carton üi de hârtie A4, A3, A5 instrumente muzicale (tob , trianglu, triol etc.)

JOC DE ROL („C su a p puüii”) -

-

„c su a” utilat corespunz tor pentru activit i care se pot desf üura în familie (g tit, cur enie, petrecerea timpului liber – citit, jocuri, vizionare TV) p puüi tablou/tablouri uzuale cu membri ai familiei sau scene de familie afiüate în spa iul centrului

z z

CONSTRUC II - cuburi de lemn/plastic

ûTIIN E -

NISIP ûI AP - suport de lemn cu nisip

s cunoasc üi s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; s -üi formeze o inut corporal corect (în pozi ia stând, üezând üi în deplasare).

- cuburi cu litere - maüini, utilaje etc. - personaje-miniatur de plastic sau lemn

- ap - forme de plastic

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ütim?
- c suntem oameni üi despre cum arat un om (corpul uman); - c avem o familie; - membrii familiei üi ce rol are fiecare în familie; - cum trebuie s ne purt m în familie.

Ce nu ütim üi vrem s afl m ?
- despre drepturile copilului; - despre corpul uman (func ionalitatea unor p r i constitutive) - despre cum apare familia üi cât de mare poate fi ea, despre arborele genealogic

100

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Sugestie de planificare saptamânal
DATA 06.10. 2008 ZIUA Lu

ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE (tura I)

ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE (tura a II-a)

SEMN TURA

ADP: ”Facem prezent ri” (Numele meu este…M bucur s v cunosc.), „M preg tesc pentru activit i” ALA: „Familii” (citire de imagini din reviste üi discu ii libere despre familiile prezentate în diferite imagini); „Eu” (desen üi colaj – definitivarea propriei figuri prin selectarea üi lipirea ochilor a nasului si a gurii, precum üi prin colorarea cu creionul colorat a p rului); Joc de miücare: „ûotronul”, jocuri la nisipar: „Cas pentru familia mea” Activitate integrat (DLC, DEC): “În familie…” (lectura educatoarei „Dl.Goe” de I.L.Caragiale; predare cântec „Un copil politicos”)

ALA: Citire de imagini, colorare imagini din c r i, desen, puzzle (respectând tematica s pt mânii) ADE üi ADP: „Eu” (continuarea lucr rilor r mase nefinalizate diminea a üi executarea unor noi lucr ri cu cei care doresc); repetare cântec nou înv at „Un copil politicos” üi exersarea acompaniamentului de c tre cei care doresc; mim sau exerci iu euritmic „Copilul politicos”; „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire)

07.10. 2008

Ma

ADP: ”Ce culoare au ochii mei ? Ce culoare are p rul meu?”, „M preg tesc pentru activit i” ALA: „Mari descoperiri” (studierea unui fir de p r la microscop, studierea pielii cu lupa, lucru cu cartea interactiv „Corpul uman”); “B iat/fat ” (joc de mas – p r ile corpului, caracteristici individuale, îmbr c minte); Jocuri la aparatele de joc üi cu diferite obiecte specifice jocului în aer liber: “Ce pot face” (c rare, alunecare pe tobogan, s rituri cu coarda, üotron etc.) Activitate integrat (DS, DPF): “Corpul meu” (educa ie fizic – predare „Mersul”; observare „Copilul”)

ALA: Jocuri de mas : „Jocul umbrelor” (corelare umbre cu imagini potrivite - oameni sau p r i ale corpului uman) üi „Corpul uman” (b iatfat ), joc senzorial: „Cald-rece/aspru-neted”, num r toare: „Am un nas pe obraz” ADE: „Corpul meu” (prezentare üi discu ie, în grup restrâns, în func ie de interesul manifestat de copii, a planüei dup care s-a f cut observarea diminea a; lucrare colectiv – colorare/lipire – „Corpul meu”, format A1) ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire); Op ional englez „My name is…”

08.10. 2008

Mi

ADP: ”M numesc…üi am…ani. Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numeüte…”; „M preg tesc pentru activit i” ALA: “Omule i pe nisip” (urme ale degetelor, palmelor proprii pe nisipul ud sau desenarea unor omule i - schematic - cu degetul pe nisipul ud); “Îmi scriu numele” (copiere dup model, scriere liber sau lipirea literelor corespunz toare numelui propriu pe caietele de lucru, pe mapa cu lucr ri proprii, pe ecusonul pentru prezen sau de la tabelul responsabilit ilor etc.); Joc liniütitor „Jocul mut”, jocuri de miücare: “Joac , joac b iete!”, „ ranul e pe câmp” Activitate integrat (DS, DEC) : “Grup m omule i”(colorarea unor omule i de carton cu p m tuful de vat în cel pu in trei culori; exerci ii cu material individual – constituire de grupe dup culoare üi aprecierea global a cantit ii)

ALA: „Îmi scriu numele” (cuburi cu litere, litere magnetice, litere autocolant), desen „Omule ul” (schematic, dup model, pe caiet de matematic , în trei culori), selectare üi, eventual, decupare imagini din reviste üi poze cu familii sau familia proprie pentru album ADE: Povestire „Bunicul” de B.ût.Delavrancea ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire);

101

desen prin copierea umbrei corpului în miücare/static sau a unor p r i ale corpului propriu pe coli mari de carton üi.“Ghici. “P rin ii mei”(desen/pictur ).Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 09. jocuri de mas (respectând tematica s pt mânii) ADE: „Grup m omule i” (exerci ii cu material individual – constituire de grupe dup culoare üi aprecierea global a cantit ii) ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire). Dû – Domeniul ûtiin . p rin i. DLL – Domeniul Limb üi comunicare. colorarea lor. „Împreun pentru un mediu curat!” (aranjarea juc riilor în clas üi ecologizarea spa iului verde din curte) DLC: “Sfatul degetelor”(memorizare) Not : ALA – Activit i liber alese. discu ii libere despre tema sugerat la activitatea de pictur ALA: „Puiüori. 102 . labirint. DPM – Domeniul Psihomotric O activitate integrat vizeaz atingerea mai multor obiective de referin . eventual. ADE – Activit i pe domenii experien iale. eventual adres ). „M preg tesc pentru activit i” ALA: ”Eu cu familia mea”(citire de imagini/poze). DOS – Domeniul Om üi societate. caracteristici. prepararea unor gust ri. cu imagini din reviste/poze) ALA: Rezolvare de fiüe interdisciplinare „În familie”. derularea evenimentului). veni i la mama!”. DEC – Domeniul Estetic üi creativ. ghicitoarea mea !” – ghicitori despre om si familie. 2008 Vi ADP: ”Povestea mea” (nume. alc tuirea unui album de familie colectiv. „Bunicul” (pictur ).Goe” ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire) 10.10 2008 Joi ADP : ”Portretul mamei/tat lui”. Plimbare în aer liber (observ m cum merg copiii cu m micile lor pe strad ) Activitate integrat (DOS): “Cum ne comport m în familie?” (convorbire. „M preg tesc pentru activit i” ALA: “E s rb toare în familia mea!” (preg tiri pentru s rb toare. ADP – Activit i de dezvoltare personal . „Feti e üi b ie i” – jocuri de miücare. implicarea mai multor domenii experien iale üi activarea mai multor centre de activitate. „Trasee în nisip” (de la gr dini -acas ) ADE: Dramatizare „Dl.10. puzzle. conturul umbrei realizat cu materiale de construc ie.

Bruner considera c . Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul.Comunicarea intrafamilial influen eaz decisiv dezvoltarea psihofizic a copilului. Mediul în care copilul se naüte. Voinea. formarea personalit ii lui. Familia este unicul grup social caracterizat de determin rile naturale üi biologice. aceast umanitate este data de tipul de copil rie pe care l-au tr it. Ei creeaz o în elegere subconütient a competen elor parentale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 9. . Este una din cele mai vechi forme de comunitate uman .S. care la început este complet dependent de adul i üi i i inspir tandre e aduce cu ea un enorm sens al responsabilit ii.Ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz constant înc din prima zi a vie ii . tr ieüte primii ani ai vie ii. J. familia a jucat üi joac un rol foarte important în vie ile noastre. el este internalizat puternic în anii copil riei. o institu ie stabil .Familia este modelul pe care copilul îl imit . admi ând ca to i oamenii sunt în esen a lor umani. Berge considera familia un fel de cooperativ de sentimente. Copiii îüi observ proprii p rin i cum ac ioneaz în rolul de p rin i. condi ii ce stau la baza structur rii personalit ii individului. dispersând efectele asupra tuturor. se dezvolt üi se formeaz pentru via a îl ofer familia. Ei sunt primele modele pentru modul în care s ac ioneze ulterior ca p rin i. P rin ii sunt primii educatori deoarece: . loviturile vie ii. A. Colaborarea cu familia üi comunitatea z z z z Cum cunoaütem familia copiilor? Cum comunicam eficient cu p rin ii? Cum promov m incluziunea social ? Leg tura: gradini -familie-comunitate. singurul în care leg turile de dragoste üi consanguinitate cap t o importan primordial . care îndulceüte pentru fiecare membru. 1996). eficien Pentru fiecare dintre noi. 103 . Necesitate. Are rolul central în asigurarea condi iilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copil riei. cu rosturi fundamentale pentru indivizi üi pentru familie (M. modul de via al familiei este principalul reper în via al copilului. Apari ia unei persoane micu e în orice familie. privind modul în care s o îngrijeüti üi s-o educi.

se adresa p rin ilor: „ Nu trebuie s face i în fa a copilului nimic din ceea ce nu vre i s imite”. convins de puterea exemplului în familie. încrederea üi respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informa ii – pentru care trebuie s g sim întotdeauna timpul necesar. Gr dini a nu poate face minuni. stilul educa ional al p rin ilor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Pedagogul John Locke. f r a-i în elege personalitatea. ca agen i ai educa iei. iar educa ia dat în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune. La rândul lor. de ambian a üi climatul acesteia üi de înclina ia c tre imita ie a copilului. poate determina multe dintre valorile lor. Educarea calit ii de p rinte a r mas înc o cerin societatea. climatul educa ional din familie. Nu putem educa în mod just un copil f r a-l observa atent. educatoarea trebuie s se bucure üi de încrederea copilului. a diferitelor institu ii üi persoane din comunitate dezvolt în prezent o imagine complex üi dinamic a influen elor educa ionale. s previn îndep rtarea lui sufleteasc . Educatoarea trebuie s cunoasc mai multe aspecte ale vie ii de familie. fundamental : cunoaüterea familiei de c tre educatoare. dac nu se va sprijini üi nu va colabora cu familiile copiilor. Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia – acest rol deriv din faptul c este un serviciu specializat. gr dini a caut înc solu ii. P rin ii dau informa ii educatoarei. cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. Rezultatele unor cercet ri f cute au demonstrat c dezvoltarea copilului este influen at în propor ie de 70. îi cunosc obiceiurile. pentru împlinirea c reia 104 . s înl ture eventuale caren e educative. Rela ia gr dini -familie nu se poate constitui f r asigurarea unei condi ii de baz . z Cum cunoaütem familia copiilor A creüte üi a educa un copil ar trebui s fie pentru to i p rin ii o datorie. P rin ii. a caracteristicilor üi poten ialului ei educativ. Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea üi flexibilizarea raporturilor în parteneriatul educa ional. autoritatea p rin ilor üi metodele educative pe care aceütia le folosesc. Mediul în care tr iesc p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor. dar üi de a familiei sale. educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu üi natural mod s urmeze calea just în raporturile cu copilul s u. În privin a aceasta ne ajut familia – care este o surs principal de informa ii pentru educatoare. c ci ei îl cunoasc cel mai îndeaproape üi cel mai bine copilul. ütiu ce îi place üi ce nu îi place. deoarece aceasta o ajut în cunoaüterea üi în elegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. f r a-l studia. p rin ii pot influenta comunitatea. copiii üi comunitatea se influen eaz puternic unii pe al ii. aütept rile privind educa ia copilului. Implicarea.63% de familie. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii üi la fixarea priorit ilor sociale. responsabilit ile pe care copilul le îndeplineüte în familie etc. Poate s se comporte ca o surs de for üi siguran . deopotriv ca indivizi sau ca membri ai unui grup. De aceea. valorile promovate. Astfel. la ce reac ioneaz mai bine üi mai repede. privind: la rela iile interpersonale dintre membrii s i. C ldura raporturilor dintre p rin i üi educatoare. sau ca o restric ie a dezvolt rii.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Prin intrarea copiilor în gr dini . Dialogul deschis bazat pe încrederea reciproc cere timp pentru a fi cl dit. echilibrat. Nu la fel se simte copilul atunci când este obosit de un program prea înc rcat. dialogul dintre educatoare üi p rin i este foarte necesar. în conformitate cu particularit ile de vârst üi individuale. Întreb rile cu final deschis precum: „Ce-i place lui Rareü s fac acas ? ” sau „ Ce v povesteüte Ana despre ce facem noi la gr dini ?”. care urm reüte atingerea unor finalit i ce decurg din curriculumul educa iei timpurii. timp în care copilul are posibilitatea s asimileze cunoütin e üi deprinderi noi. Cu cât colaborarea dintre educator üi p rin i este mai strâns cu atât mai bine ambii actori vor cunoaüte mai bine copilul. ei sunt integra i într-un sistem formal de educa ie. pe strad . cat üi la o buna educa ie în familie. la teatru. în excursie etc. care au fost înv a i c educatorul „ ütie cum e mai bine” . Lucrul acesta face ca acesta s se comporte la fel üi la gr dini : nu salut . üi. s oferim familiei ocazia s pun întreb ri. alternând activit ile comune cu cele op ionale. Cu cât p rin ii vor cunoaüte mai bine programul educa ional. Al ii. se pot sim i intimida i de prezen a unor cadre didactice. Talentul üi tactul pedagogic al educatoarei este indispensabil dialogului deschis. Aüadar. cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. cu atât va fi mai coerent influen a ambilor factori educa ionali üi a ambelor medii educa ionale. în acelaüi timp se destinde. Unii p rin i. Unele informa ii le putem culege aplicând unele instrumente de culegere a datelor semnificative despre copil. perturb activit ile – vorbind neîntrebat. fie în adun rile organizate cu p rin ii. Dialogul educatoare-p rinte se poate organiza. foloseüte cuvinte auzite în familie. cu fiecare familie. este neastâmp rat. De exemplu: în leg tur cu faptul c a constatat c mul i copii vin obosi i la gr dini atunci educatoarea le sugereaz p rin ilor s -üi culce copii mai devreme seara. Modalit i de cunoaütere: ¨ Întâlnirile cu p rin ii sunt prilejuri pentru a informa p rin ii referitor la modul cum se comport copilul lor cu ceilal i copii üi progresele pe care le înregistreaz acesta în timpul activit ilor. c la gr dini copiii beneficiaz de un program ra ional. fie individual prin consulta ii. ce statice cu cele dinamice. ar fi bine s o facem în termeni care sunt pe în elesul familiei. se informeaz reciproc. de c tre educatoare. La rândul lor p rin ii sunt informa i. ceea ce contribuie atât la buna desf üurare a procesului educa ional din gr dini . Cu cât cunoaütem mai bine familiile copiilor. sau „Ce a i observat c -i place cel mai mult s fac ?” ofer familiei ocazia de a v spune mai multe despre copil. Educatoarele la rândul lor pot s fi avut experien e negative. Când d m explica ii despre activit ile din gr dini üi/sau despre problemele care se pot ivi. nu pun la îndoial faptele acestuia. de asemenea. nu i se cere s respecte normele de comportare civilizat în familie. probabil unii p rin i le-au dat lec ii despre cum s -üi fac meseria. agresiv. Tot la aceste întâlniri educatoarea afl de la p rin i despre problemele pe care aceütia le parcurg üi de cele mai multe ori le ofer solu ii sau le g sesc împreun . Iat câteva exemple: 105 . s petreac mai pu in timp la televizor sau calculator. Aceste atitudini sau sentimente pot obstruc iona o bun comunicare. nu respect un program zilnic necesar copilului. care au avut experien e negative în timpul propriilor lor ani de ücoal . Putem constata c unii p rin i sunt prea indulgen i cu copilul lor.

..........OCUPA IA ( ELEV.................. COPILUL ÎNGRIJIT DE MAMA AJUTAT ............ P RIN I TATA NUME ûI PRENUME .......LA TERMEN…………………....... TELEFON. ALTE PROBLEME ......... FELUL CUM A DECURS NAûTEREA ..............ÎNAINTE DE TERMEN………... .... .......SARCINII . ..TATA.BUNICI....... PROFESIA ûI OCUPA IA................ PROBLEME DEOSEBITE ÎN TIMPUL NAûTERII ............. ..ALTE PERSOANE..ALE COPILULUI………… ..... COPILUL ÎNGRIJIT DE ........................ARTIFICIAL ……………DE LA……........ 106 .........................DUP NAûTERE....DATA NAûTERII FIEC RUIA................ALTE PERSOANE.... ....ALE MAMEI…………… AL PTARE ..................NUME ûI PRENUME....TIMP DE......DE LA . DE: NUM RUL DE COPII ÎN FAMILIE.....LA.............................DE LA..............................CÂT TIMP....... COPILUL A FOST ÎNGRIJIT EXCLUSIV DE MAM .......................................TIMP DE......TIMP DE.............NAûTERII GREUTATEA COPILULUI LA NAûTERE…… SCORUL APGAR……............ÎN PREZENT............DE LA...... .....................NATURAL ………………..TELEFON ............. ......... ....... TELEFON........... LOCUL DE MUNC ........NUME ûI PRENUME....... ... .... ...................TIMP DE..TERMEN DEP ûIT... MAMA NUME ûI PRENUME… LOCUL DE MUNC ……… PROFESIA ûI OCUPA IA...Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Fiüa personal a familiei COPIL: ................... .....DATA NAûTERII.............. PROBLEME DE S N TATE ........... FELUL CUM A DECURS SARCINA... ...... PROBLEME DE ADAPTARE ...............................CEZARIAN …………………………......................BUNICI.TATA........................ STUDENT ETC ).......NORMAL ……………… . PROBLEME DEOSEBITE ÎN TIMPUL: ... .............

... Cine se ocup în mod special de copil ? R : .......................................................... ? Care sunt cele mai dificile ore ? R : ..................Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Chestionar pentru culegerea unor date despre copil R spunzând la urm toarele întreb ri m ajuta i s v cunosc mai bine copilul..... Cum se comport copilul în familie ? R : ... 107 .................................................................... 5.................. 10.................. ? R : ................................................ 11....................................... Este activ acas ? Se joac ? Cu ce se joac cel mai mult? R : .............................................................................................. 2..................................................................... 13.............................................................................................................................................. Observa i o creütere a nivelului de cunoaütere üi deprinderi la copilul dvs........................................ Observa ii üi propuneri R : ............. Copilul are ore regulate de somn üi de servit masa când este acas ? R : ...... Colabora i cu gr dini a la rezolvarea unor probleme atunci când sunte i solicita i ? R : .......................................................................... 3............................................................................... 8........ 9....... 4......................................................................................................................................... 6............... 12... Are deprinderi autonome de igien ? R : .............. 7........ 1......... Pute i spune care este programul zilnic al copilului ? R : ...................................... Ajut la treburile gospod reüti ? R : ................................................................................................................................................................... Cum poate fi consolat când este trist / sup rat ? R : .......................... Cum se comporta cu persoanele pe care le cunoaüte ? R : .................................................... Care sunt orele din zi favorabile pentru copilul dvs.......................................................................................................................................................................

¨ Participarea p rin ilor la activit i ale grupei reprezint un alt prilej de cunoaütere a p rin ilor. cu modul de comunicare üi abordare a situa iilor problematice. • vor ajunge s cunoasc üi s respecte echipa de educatori. P rin ii trebuie implica i permanent în activitatea gr dini ei prin participarea lor la crearea unui mediu pl cut. dar üi un mod prin care aceütia sunt familiariza i cu programul grupei. Crearea unei atmosfere de încredere reciproc . Astfel p rin ii devin parteneri în educa ie de inând informa ii despre scopul programului educativ la care particip copilul lor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ Vizitarea gr dini ei de c tre p rin i. Avantaje pentru educator: • va petrece un timp mai îndelungat cu câte un copil în parte sau va avea ocazia s lucreze cu grupuri mai mici. care sunt obiectivele urm rite. copii sau adul i.sponsoriz ri. bazat pe comunicare sincer . cu materialele didactice üi mijloacele necesare desf üur rii activit ilor. • va înv a lucruri noi despre diverse realit i üi practici culturale. de exemplu g titul sau cântatul la diferite instrumente muzicale. Avantaje pentru membrii familiei: • vor înv a mai multe despre dezvoltarea unui copil. • vor înv a s -üi creasc copilul în rela ie cu al ii. • vor înv a s desf üoare activit i care s sprijine dezvoltarea s n toas a copilului üi acas . • îüi vor dezvolta un sentiment individual al particip rii la procesul educa ional. nu numai atunci când au ap rut anumite simptome nepl cute în activitatea de înv are a copilului sau în comportamentul lui. • va afla lucruri interesante legate de talentele üi hobby-urile unor membri de familie pe care aceütia le împ rt üesc copiilor. a unei baze didactico-materiale satisf c toare prin contribu ii personale . Coeren a üi continuitatea influen elor educa ionale din gr dini üi de acas asigur o dezvoltare cât mai s n toas a copilului. cu con inutul üi metodele didactice. • vor putea s extind procesul de înv are üi acas . profesioniütii. • vor face cunoütin cu prietenii copiilor lor. De aceea. • va înv a cum pledeaz p rintele pentru cauza copilului s u. Exist numeroase avantaje ale promov rii particip rii familiei ca üi component esen ial în educa ia copiilor de 3-6/7 ani. la o coeren a practicilor educa ionale üi a cerin elor referitoare la copil. cunosc progresele f cute de copil üi cum ar trebui sprijinit acesta üi acas . 108 . cu semnifica ia respectului fa de copil. primul pas trebuie s -l facem noi. Rela ia p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor rela ii pozitive între familie-gr dini . necesit respectul reciproc care survine în timp. Trebuie s -i ajut m pe p rin i s ütie mai multe despre ce le este de ajutor copiilor în dezvoltarea lor. Este bine ca asemenea vizite s se fac periodic. • va vedea cum membrii familiei îi ajut pe copii la rezolvarea de probleme. Pentru a ajuta familiile s se simt binevenite üi în largul lor în sala de clas e nevoie de mai mult decât o simpl noti scris sau de o invita ie unic . izolat .

Educatoarea poate afla lucruri interesante despre: . întotdeauna. vor în elege mai bine ce anume se doreüte de la ei.obiective specifice referitoare la copilul lor. Nu monopoliza i discu ia. Vizitele la domiciliu pot fi recompensatorii atât pentru educatoare cât üi pentru familii. Continuitatea. Familia poate împ rt üi: . De aceea pute i aduce câteva mostre din activitatea copilului la gr dini pentru a le ar ta p rin ilor.neîn elegeri.cultura familiei respective. Când v planifica i vizita la domiciliu. Familia va fi încurajat s viziteze la rându-i sala de grup în orice moment. . Familia se bucur astfel de aten ia educatoarei üi vede cum educatoarea intr în contact comunica ional cu copilul. Pe lâng respectarea momentului convenabil pentru familie. Dac .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Copiii au avantajul c prin asigurarea unor medii de dezvoltare consecvente din punct de vedere ale solicit rilor (üi la gr dini üi acas ). chiar üi atunci când a i venit s v exprima i îngrijorarea în anumite privin e.modul de a interac iona. Dac exist date anume pe care dori i s le comunica i familiei scrie i-le astfel. l sa i întotdeauna timp üi p rin ilor pentru a-üi exprima p rerile despre copii üi ideile lor. în aceeaüi m sur . ce este bine üi ce nu este bine. încerca i s programa i vizita când tat l este acas . aceasta poate deveni o practic stabilit de comun acord üi poate men ine o bun comunicare îmbun t ind experien a copilului üi familiei. cine este el üi cum este el. . ca ele s poat fi rev zute dup ce dumneavoastr pleca i. preocup rile üi interesele acestora. deschide i discu ia prin a ar ta câteva aspecte pozitive. relua i prezentarea scopului acesteia. Nu discuta i despre copil în prezen a acestuia decât dac este vorba despre laude sincere sau despre informa ii pozitive. Ele vor fi programate la momentele convenabile acesteia üi-i ofer educatoarei posibilitatea de a cunoaüte familia üi copilul în mediul lor propriu. ¨ Vizitele periodice la domiciliu. E bine s aduce i cu dumneavoastr o juc rie cu care copilul s se joace cât vreme sta i de vorb cu p rin ii. încât trebuie s v planifica i dinainte timpul special pentru ceea ce vor dori ei s v arate. fi i cât mai clari în specificarea scopurilor pentru care veni i. . scopul üi durata vizitei. familia üi educatoarea se clarific asupra scopului üi inten iei vizitei. Copiii vor fi atât de încânta i de ideea c educatoarea lor îi viziteaz .talentele üi aptitudinile membrilor acesteia. dac e posibil. consecven a üi perseveren a în educa ia copilului la vârste mici sunt caracteristici critice ale unei parcurs educa ional de succes. Consider m c acest lucru este bine s se fac numai cu acordul p rin ilor. respecta i regulile generale de curtoazie. La începutul vizitei. Gazdele îüi pot imagina c o astfel de vizit ar putea însemna comunicarea unor veüti proaste. ce e voie üi ce nu e voie. .idei legate de anumite preocup ri. . aüadar.are üansa de a se discuta pe larg despre progresele üi succesele individuale ale copilului. 109 .

lucr ri din plastilina. în sensul implic rii active üi al valoriz rii experien ei üi statutului fiec rui actor în egal m sur . (Child’s Appeal) ! D -mi. Colaborarea dintre gr dini üi familie presupune o comunicare efectiv üi eficient . F r stabilirea unui sistem unitar de cerin e. La serbare pot participa p rin i üi rude ale copiilor. V suger m organizarea unor ac iuni ca: „ Tombola prim verii” . anivers ri. serb ri. colaborarea dintre cei doi factori educa ionali va r mâne f r rezultatele scontate. picturi. P rin ii por fi implica i nu doar in organizarea acestor eveniment. vizite. propuneri de teme. Aceste evenimente sunt prilejuri de a asigura o cît mai mare coeren între valorile üi practicile educa ionale promovate de gr dini üi familie. ca s pot fi o binecuvântare pentru lume”. În cadrul acestor întâlniri p rin ii trebuie implica i în luarea unor decizii menite s asigure securitatea copiilor.colaje). de a-i orienta c tre cunoaüterea activit ilor din gr dini üi sprijinul în desf üurarea cât mai eficient a acestora. acele lucruri care s m îndrepte spre fericire. üi o anumit abordare pozitiv üi democratic a rela iilor educative. Rolul educatoarei este acela de a discuta cu p rin ii copiilor. dac voi reuüi sau voi eüua în via te rog. Actualmente dimensiunile acestei rela ii sunt mai cuprinz toare datorit l rgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare. Activit i practice. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Organizarea unor expozi ii cu vânzare de obiecte. antreprenoriale üi tehnice. 110 . aceast tem era tratat sub denumirea de „colaborare dintre gr dini üi familie”. o unitate de cerin e üi o unitate de ac iune când este vorba de interesul copilului. de activit i. üi mai nou. Participarea p rin ilor la excursii. lucr ri cu materiale din natur . dar pot veni üi cu sugestii. educative pentru abilit i de comunicare. în cea mai mare m sur . Din suma provenit din vânzarea acestor obiecte se pot cump ra jocuri üi juc rii necesare dot rii centrelor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Alte modalit i de cultivare a parteneriatului gr dini -familie Întâlniri formale cu to i p rin ii desf üurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea gr dini elor üi asocia ia p rin ilor. z Cum comunic m eficient cu p rin ii MOTTO: „ Eu sunt copilul. Aceste obiecte se pot realiza în activit i de educa ie plastic üi practic (desene. Tu determini. exprim .a. prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate üi în plus. „ Din suflet-pentru suflet” . de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice üi motrice ale copiilor. de a stimula comunicarea permanent cu aceütia. te rog. Educ -m . stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas a copilului ü. În pedagogia tradi ional .

problemele specifice pe care acesta le întâmpin üi care necesit o atmosfer mai relaxat . care urm reüte obiective specifice ce privesc dezvoltarea copilului. Numeroasele studii au demonstrat c o rela ie bun între cele dou institu ii ale educa iei – gr dini -familie – este în avantajul dezvolt rii copilului la toate vârstele. cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece printr-o perioad educa ional încununat de succes. a realit ii umane üi sociale contemporane üi sarcinile tot mai dificile c rora trebuie s le fac fa procesul educa ional fac s se identifice tot mai multe fisuri în rela ia amintit . Astfel. s le asigur m c ele vor fi strict confiden iale. modalit ile de comunicare cu familia pot fi: . mai cald pentru a crea contextul necesar împ rt üirii de idei üi lu rii de decizii în comun. • s stabili i locuri special amenajate pentru a purta discu ii între patru ochi üi trata i întotdeauna informa ia primit ca fiind confiden ial . 111 . Când educatoarea consider comunicarea ca fiind indispensabil pentru succesul copilului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Ea concepe cele dou institu ii sociale exprimându-se în schimburi de opinii üi în discu ii. p strându-üi fiecare identitatea üi aportul în mod specific. iar atunci când este vorba de decizii. În func ie de scopul urm rit în cadrul parteneriatului cu familia. Gr dini a üi c minul p rintesc sunt strâns legate intre ele üi cu cât comunicarea între ele este mai eficient . adresat în general tuturor p rin ilor. Modul cum interrela ioneaz p rin ii üi educatorii îüi pune amprenta pe formarea üi educarea copilului.informale: este un mod de comunicare mai familiar. de organizare sau îmbun t ire a colabor rii sau de educa ie parental . scopurile üi grijile lor. crea i ocazii üi încuraja i familiile s discute cu dumneavoastr despre ideile. care urm resc scopuri generale. bucuriile. comunicarea gr dini -familie poate îmbr ca forme diferite cu rezultate diferite. uneori în scris.formale: este un mod mai oficial. Comunicarea cu familia presupune : • s aloca i timp suficient. ea devine parte integrant a activit ilor de zi cu zi. administrative. Cu toate acestea. a educatoarelor. La copiii cu vârste între 3-6/7 ani este foarte important ca familia üi personalul gr dini ei s comunice liber üi deschis despre copii üi activit ile lor. . • c familiile v vor împ rt üi informa ii cu adev rat personale üi este de datoria noastr . complexitatea actului educa ional. mai apropiat.

V recomand m urm toarele c r i üi broüuri educative: „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”. Ca spa iu. dezvoltarea. în acest spa iu trebuie amenajate: • obiecte de mobilier pl cute üi func ionale (canapea. hrana. broüuri educative pentru p rin i. clar üi concis. desene üi lucr ri efectuate de copiii din grupe diferite sau în activit ile de zi cu zi. care dac este foarte activ poate prelua o parte din sarcinile CRP üi p rin ii pot amenaja üi organiza acest spa iu üi activit ile lui În cadrul CRP se pot organiza üi sus ine: ¨ activit i de informare Broüurile educative trebuie s aib un limbaj simplu. jocuri üi juc rii model pentru vârste diferite. fotolii. Modul de prezentare trebuie s fie expresiv üi simplu pentru a atrage aten ia üi a exprima cerin ele necesare într-o manier cât mai atractiv . rela iile copiilor etc. „Minciuna la copii” etc. programa. Tot la CRP din gr dini este bine s se g seasc : • ludotec în care p rin ii s g seasc men ionate cele mai utile juc rii pentru copiii de vârste diferite. el trebuie s îndeplineasc toate condi iile pe care le impune mediul educa ional: s constituie un mesaj indirect c tre comunicarea cu familia.) care s ofere o ambian pozitiv üi relaxant . „Cum le ar t m copiilor noütri dragostea” . cu o tematic foarte variat . • videotec care va aduna diferite filme educative. „Cât üi cum privesc copii la TV”. inclusiv filme cu serb rile copiilor üi cu programul educativ propus de gr dini . educa ia. • câteva scaune în jurul unei mese de discu ii. materiale care îi pot interesa pe p rin i. Programul activit ilor planificate este bine s fie stabilit împreun cu comitetul de p rin i. materiale produse de gr dini ca: programul educativ. • mic bibliotec în care s fie expuse: c r i despre educa ie. Ele vor prezenta teme precum: s n tatea. orarul zilnic. „Masa în familie”. creüterea. c r i pentru copii (modele) casete cu experien ele de înv are ale copiilor sau cu alte exemple de bune practici educa ionale etc.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Strategii de comunicare formal z Activit i organizate în cadrul Centrelor de Resurse pentru P rin i (CRP) CRP este un spa iu anume preg tit s asigure un mediu propice comunic rii optime üi pozitive dintre educatoare üi p rin i. mese mici etc. 112 . De aceea. Chiar dac de CRP r spunde o singur educatoare (de program) este bine ca el s fie în responsabilitatea tuturor educatoarelor care vor avea acces permanent üi periodic.

întreb ri cu privire la educa ie. „Separarea”. expunerile sau dezbaterile abordeaz anumite teme pedagogice. „Frica de întuneric”. probleme üi situa ii tensionate în familie. În plus. ideile p rin ilor despre aceasta. „Pedepsele. Dac nu exist astfel de c r i. educatoarea primeüte semnale importante despre felul üi calitatea educa iei din familie. s de in aptitudini üi profesionalism în folosirea materialelor. 113 . liste de eviden cu semn turi. Lectura c r ilor pentru copii reprezint momente speciale de tandre e acas între p rinte üi copil. Propuneri de teme de dezbatere cu p rin ii: „Criza de împotrivire”. cartier. Cu acest prilej pot fi invita i specialiüti din domeniul educa iei pentru a prezenta asemenea teme. Biblioteci cu sec ie de împrumut O rezerv special de c r i üi juc rii poate fi disponibil pentru p rin i.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ activit i de educa ie parental Întâlnirile tematice cu p rin ii se organizeaz pentru to i p rin ii. Juc riile pot fi p strate în CRP. „Oboseala copilului în gr dini ”. Programele de educa ie parental Aceste cursuri s-au n scut din ideea c educa ia p rin ilor în ceea ce priveüte comunicarea cu copilul este un element esen ial în via a de familie üi c în societatea româneasc contemporan este deosebit de necesar o asemenea interven ie. „Imaginea de sine”. Prin intermediul lor se realizeaz propaganda pedagogic în rândul acestora. Pentru împrumutul c r ilor se pot folosi. Putem sugera p rin ilor s reflecteze asupra urm toarelor subiecte: „Acordarea aten iei”. care fie le citesc la gr dini fie le împrumut . P rin ii trebuie s aib posibilitatea s împrumute oricât de des doresc. „Singur în camer ?”. Unele dintre ideile acestor p rin i pot fi scrise. se pretinde ca cei ce lucreaz cu grupuri de p rin i . În general juc riile se pot împrumuta pentru dou sau trei s pt mâni. P stra i o list cu semn turi sau buletine individuale pentru a ine eviden a celor care au împrumutat o juc rie üi eviden a datei când juc ria trebuie returnat . Înc perea destinat familiei ar putea con ine üi c r i de specialitate despre dezvoltarea copilului üi despre educa ia parental . Toate aceste informa ii se noteaz . „S üti i s -i spune i NU”. Prin informarea üi educarea p rin ilor se pot preveni multe conflicte în via a de familie.în special cu grupe de p rin i cu situa ii mai dificile s fie specialiüti. iar citirea frecvent de povesti poate deschide gustul pentru literatur pentru întreg restul vie ii copilului. „Autonomie versus dependen ” etc. iar educatoarea va îmbun t i via a copilului prin „ educarea p rin ilor”. date pe care p rin ii s le citeasc . B taia”. „Aprecierea” . În urma desf üur rii acestor cursuri. la fel. „Pedepsirea”. Unii membrii ai familiei pot alege ocazia unei întruniri cu familia pentru a face un schimb de informa ii privind creüterea üi dezvoltarea copilului. fiüe individuale). broüuri. educatoarea ar trebui s încerce s scrie câteva date simple despre dezvoltarea copilului. Referatele. de interes general. care uneori pot ajunge la situa ii ireversibile. pentru ca al ii s le poat citi üi aprecia. Aceste cursuri sunt bazate pe un cadru teoretic strict. Acestea trebuie s fie la îndemâna p rin ilor. pentru ca aceütia s le poat folosi acas pentru o perioad de timp. „Reguli de polite e”. care nu poate fi pus în aplicare doar din ce este con inut în materialele oferite (materiale vizuale. „Ignorarea”. „A spune NU üi a interzice”. „Igiena: semnifica iile ei” .

intervenind benefic în mecanismele care regleaz rela iile intrafamiliale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Membrii familiei pot organiza üi men ine mici biblioteci cu sec ie de împrumut. Comitetul de p rin i se alege la începutul fiec rui an ücolar. acele firme üi întreprinderi care pot sprijini cu resurse materiale programul educativ (De exemplu: o fabric de mobil poate oferi mici buc i de lemn. aceasta este o cale prin care ei se pot sim i utili în activitatea gr dini ei. tat . „Piticot”. deci de transmitere üi primire a unor cunoütin e.a. pe de o parte. În gr dini . rela ia dintre familie üi cadrele didactice este mai uüor de influen at üi poate determina efecte pozitive asupra copiilor. deoarece pot deveni periculoase. P rin ii pot primi informa ii despre copii üi pot vedea diferite obiecte pe care aceütia le-au realizat în gr dini . dar este de în eles c se pot întâmpla accidente. o fabric de sticl poate oferi oglinzi. „Stelu ele dansului” . „Sub semnul copil riei” ü. din verificarea listelor cu semn turi üi din trimiterea de note c tre familiile care se întâmpl s uite s returneze o juc rie sau o carte. în favoarea educa iei familiei üi a educ rii copiilor. Dac e posibil. Activitatea lor ar consta din aranjarea juc riilor üi c r ilor. Rolul acestuia este de a-i mobiliza pe to i p rin ii în vederea particip rii lor la diferite ac iuni ini iate de c tre educatoare la nivelul clasei sau unit ii. ¨ activit i de consiliere Pentru a-üi exercita cu succes rolul în viata copiilor. copil). 114 . familiile trebuie încurajate üi sprijinite prin ac iuni sociale specifice care favorizeaz derularea optim a rela iilor educa ionale. Juc riile deteriorate trebuie scoase din uz.) z Întâlniri cu comitetul de p rin i. m!”. implicând în egal m sur to i membrii triadei (mam . Rapoartele periodice pot prezenta unele rezultate ob inute în cadrul diverselor proiecte sau evenimente de tipul: „ Color m üi înv „Festivalul copiilor”. la activit ile desf üurate. Se identific tot mai presant nevoia sprijinirii familiei în educa ie. de recunoaüterea comunic rii insuficiente dintre p rin i. Consilierea familiei presupune üi ac iuni de informare. dar üi g sirea unor c i noi de comunicare üi colaborare între p rin i üi gr dini . ¨ activit i de voluntariat al p rin ilor ¨ activit i cu sponsori. Decizia de a realiza o cercetare cu aceasta tem a fost determinat . idei üi teze importante pentru asigurarea succesului în comunicarea intrafamiliala üi în rezolvarea situa iilor conflictuale. Este important ca familiile s nu-üi fac probleme în ceea ce priveüte aceste împrumuturi. Fireüte c familia trebuie s aib grij ca aceste materiale s nu se deterioreze. z z Analiza caietelor sau mapelor cu produsele activit ii copiilor. copii üi cadre didactice. juc riile stricate üi c r ile rupte din sala de clasa üi din CRP ar trebui s fie reparate. în prima adunare cu p rin ii. de a-i antrena în rezolvarea unor probleme social-gospod reüti. P rin ii sunt adesea foarte pricepu i în a repara diferite obiecte. Aceast interven ie socio-educa ional este constituit dintr-un complex de m suri care sprijin familia. pe de alt parte. deci spune i-le c orice juc rie folosit în mod normal se poate strica üi orice carte se poate rupe. de noile solicit ri asupra familiei cu copii cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani üi.

• sugestii despre activit ile care trebuie s se desf üoare acas . mai ales dac familiile nu prea au timp s comunice astfel la gr dini sau dac nu au telefon. ¨ „ Noti e üi observa ii” trimise la domiciliu de educatoare cu detalii despre activit ile preferate de copil. • opinii despre preocuparea curent a educatoarei. Se poate ca într-o astfel de familie.apeleaz la o abordare tematic . Este mai eficient s trimite i scrisori scurte în mod frecvent decât scrisori lungi la intervale rare.scrisoarea de înütiin are. ajungând s cunoasc mai multe despre activit ile din sala de grup . . care sunt „transportate” înspre üi dinspre gr dini de c tre copil sau de c tre un membru al familiei. În cazul unui copil cu particularit i sau probleme specifice. ale unui eveniment sau ale unor excursii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Strategii de comunicare informal cu p rin ii z Coresponden a scris cu p rin ii: ¨ Scrisorile reprezint o alt modalitate de comunicare cu familiile. poate comunica impresiile üi nout ile restului familiei. Aceasta permite copilului s aib un membru al familiei lui care cunoaüte noua lui lume. Reuüita este pentru formulare tip. „ de re inut” etc. Astfel se pot uüor aduce la cunoütin a educatoarei üi a familiei succesele sau schimb rile de comportament ale copilului. un bunic/o bunic s aib grij de copii cât timp p rin ii sunt la serviciu. • note de mul umire pentru p rin ii care se ofer voluntari sau cereri pentru activit ile de voluntariat. împreun cu copiii. Scrisorile de înütiin are trebuie s fie scurte üi lizibile. Aceasta este o modalitate foarte nimerit în care familiile pot dialoga cu educatoarea. . • cereri de materiale cu care p rin ii ar putea ajuta la realizarea unui proiect. Bunica poate participa cu pl cere la o activitate s pt mânal de g tit. Educatoarele pot utiliza: . acesta poate fi un mod optim de a asigura fluxul unei comunic ri continue. în sala de grup . pentru a descrie evenimente üi activit i petrecute în gr dini üi pentru a sugera diferite c i de aprofundare a acestor activit i la domiciliu. Într-o scrisoare de înütiin are se pot include: • anun uri ale unor întruniri. Aceste carnete de dialog pot fi simple caiete cu foi detaüabile. ¨ Carnetele de dialog Acestea circul între cas üi gr dini üi sunt foarte utile. • informa ii care in de via a comunit ii. decorate de c tre copil.scrisori cu diverse anun uri ca: „ evenimente prezentate” . dezb tând activit i üi idei care detaliaz o anumit tem . Se pot trimite ori de cate ori este nevoie. 115 . Trimi ând acas o astfel de scrisoare prin copil din dou în dou s pt mâni sau o dat pe lun v asigura i c toate familiile sunt informate substan ial. Tonul üi con inutul scrisorilor poate varia. iar bunica.

Dac afiüierele sunt pline de date vechi sau arat dizgra ios familiile nici nu se vor uita la ele. Schimbarea con inutului afiüierelor poate reprezenta o sarcin pl cut pentru educatoare. produse artistice ale copiilor. Ruga i familiile s contribuie la elaborarea acestor afiüiere. Este important ca afiüierele sa fie frumos colorate üi pl cute la vedere. ca de altfel üi con inutul. cu p rin ii. ¨ Afiüierul pentru anun uri Afiüierele reprezint o alt modalitate prin care se comunic informa ii familiilor într-o manier informal . s fie schimbat frecvent. De exemplu. dac un t tic deseneaz bine. 116 . Pentru familiile care nu se pot acomoda cu aceasta tehnica alte sisteme pot func iona mai bine. Ele pot de asemenea s con in mul umiri adresate familiei pentru ceea ce a f cut pentru gr dini . Familia apreciaz gestul educatoarei de a trimite astfel de mesaje üi se poate sim i încurajata s trimit la rândul ei mesaje educatoarei. Informa iile de pe afiüier pot repeta sau accentua date deja men ionate prin intermediul altor forme de comunicare cum ar fi scrisorile sau mesajele scrise. V suger m urm torul mesaj: Dragi p rin i. note care trebuie semnate. Folosi i-v creativitatea. ¨ Scurte mesajele scrise Comunicarea dintre gr dini üi familie poate fi facilitat üi de transmiterea unei scurte note (a unui mesaj) c tre p rin i. Ele pot fi: anun uri ale diverselor întruniri. biletele cu note despre comportamentul copilului sau despre alte aspecte importante. aspectul lor trebuind. V invit m s s rb torim împreun fiin a cea mai draga. prin copil. vor fi afiüate üi liste cu orarul zilnic. Informa iile de pe afiüier pot fi adresate direct anumitor p rin i. De asemenea. Aceasta tehnica func ioneaz foarte bine pentru familiile c rora le vine uüor s se exprime în scris. „ MAMA” Veni i s ne bucur m împreun . f când în aüa fel încât afiüierele s comunice atmosfera üi activit ile din sala de grup . care trebuie s se asigure de faptul c afiüierele sunt întotdeauna actuale üi interesante. Acest stil de comunicare poate fi deosebit de eficient daca educatoarea lucreaz cu copilul la un proiect anume care este apoi aprofundat acas .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Majoritatea programelor educa ionale care utilizeaz aceasta tehnica încearc s comunice cu familia prin intermediul carnetului de dialog cel pu in o data pe s pt mâna. iar apoi expune i lucr rile executate pe afiüier. liste cu instruc iuni pentru voluntari. Se pot prezenta üi informa ii legate de activit ile petrecute în gr dini . povestiri despre excursiile f cute sau fotografii cu membrii familiilor din care provin copiii. ruga i-l s vin în sala de clas üi s deseneze sau s picteze împreun cu copiii. Este întotdeauna mai uüor üi mai interesant s se alc tuiasc afiüierul printr-o munc de echip . Mesajele trebuie s fie scurte üi clare üi s descrie o realizare a copilului. o nou deprindere sau un nou comportament.

În doi este mai uüor üi mai amuzant. ac iunile ce se vor desf üura. deseneaz . Emo iile üi pl cerea cu care se discut sunt impresionante. cum ar fi o not de mul umire la adresa unui anume p rinte care a ajutat la un anume proiect sau la o anume activitate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Sfaturi utile pentru o optim utilizare a afiüierelor. eventualii colaboratori. alte informa ii utile pentru p rin i. „Înv m o poezie”. construiesc. „ Ecopictura” etc. când copilul. realizeaz colaje s. • Reactualiza i cel pu in par ial informa ia de pe afiüier. orarul zilei. 3 Amenajarea unor expozi ii se realizeaz în urma desf üur rii anumitor activit i. • Ruga i familiile s contribuie la elaborarea afiüierului. Educatoarea poate dialoga (comunica) cu familia diminea a. copii. cu obiecte care nu le mai sunt de folos (pentru crearea unui mediu ambiant specific locuin ei) üi cu dona ii de juc rii de la copiii lor mai mari. „ûtia i c …”. copil rie! ”. Afiüierul poate cuprinde: 3 Gazeta p rin ilor poate avea rubrici de genul: „Avem nevoie de…”.a. este l sat la z 117 . „Sugestiile dumneavoastr ne-ar fi de folos”. Totul se poate termina cu o comunicare extrem de eficient între gr dini üi familiile copiilor. În urma acestei ac iuni p rin ii pot contribui dup posibilit i. Aici apar: data unor întruniri. când aceütia sunt pentru câteva ore. „V aducem la cunoütin c …”. titlul proiectului/activit ii tematice. „Mul umim pentru”. Astfel de proiecte ar putea fi: „Poveütile noastre preferate”. Astfel. „Alimentele-izvor de s n tate”. V suger m expozi ii de genul: „Prima mea c rticic !”. Copiii se simt mândri üi ferici i c demonstreaz p rin ilor lor cum se joac üi cum lucreaz ei în gr dini . z Alegerea unei „zi a p rin ilor”. organizat pentru familii la gr dini . 3 Popularizarea în rândul p rin ilor a unor proiecte/activit i tematice aflate în derulare. a unor fotografii üi lucr ri reprezentative. informa ii despre activit ile tematice. • Nu uita i c fiec rui om îi place s -üi vad scris numele üi s vad afiüate fotografii care îl reprezint pe el üi pe copilul lui. „Ast zi e ziua ta!”. modeleaz . • Afiüa i lucr rile copiilor. cu grij s prezinte tuturor p rin ilor toate lucr rile realizate de copiii lor. „La mul i ani. Prin afiüarea la loc vizibil a obiectivelor. lucr ri ale copiilor ü. Se sugereaz alte modalit i creative pentru facilitarea comunic rii: „Un mic dejun duminica”.a. • Informa ia trebuie redactat într-o form cât mai laconic . Se duc în centrele de activit i üi aleg împreun cu copiii activit ile unde vor lucra în ziua respectiv . De aceea. dintre educatoare üi familie au o mare importan . • Afiüa i mesaje adresate direct. coordonatorul proiectului/activit ii tematice. • Plasa i inscrip iile la nivelul ochilor unui adult de în l ime medie pentru a uüura citirea textului. ocaziile informale de dialog. La sfârüit povestesc cum au lucrat împreun cu copiii üi ce impresii au. personal. P rin ii se familiarizeaz üi cu acele juc rii care dezvolt creativitatea üi antreneaz capacit ile fundamentale vârstei. • Desemna i dou persoane care s se ocupe de întocmirea afiüierului. Convorbirile cu p rin ii desf üurate la ora venirii üi cea a plec rii de la gr dini Programul înc rcat al p rin ilor cât üi un orar de lucru prelungit au drept consecin lipsa de timp liber a familiei.

ea furnizând informa ii privind specificul dizabilit ii copilului. tulbur ri üi dificult i specifice. handicapuri. aceste momente nu sunt propice pentru discutarea neliniütelor educatoarei sau problemelor cu care copilul se confrunt în perioada respectiv . uneori. üomeri afla i în pragul s r ciei. foarte frumos. bazat pe empatie. 118 . când copilul este luat üi dus acas . Pentru a asigura un timp special acestor dialoguri familiare cu familiile este nevoie ca orarul s lii de clasa s fie flexibil. pentru a sus ine participarea la procesul de înv mânt a tuturor elevilor din cadrul unei comunit i” (MEN & UNICEF. • p rin ii copiilor cu cerin e educative speciale (deficien e. de acceptul üi sus inerea p rin ilor copiilor integra i. cutume. Totuüi. dar dezvolt un comportament diferit de cel al majorit ii oamenilor… Principiul fundamental al educa iei incluzive – înv mânt pentru to i. împreun cu to i – constituie un deziderat. Pentru un astfel de scop este bine s se stabileasc o întrevedere special . Acesta este. În mod special.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani gr dini . bolnavi cronici. Practicile incluzive vizeaz întâmpinarea nevoilor specifice unor anumite categorii de p rin i: • p rin i cu origine socio-economic defavorizat . toleran üi respect fa de to i copiii. copiii cu performan e superioare üi supradota i etc). precum üi informa ii privind tot ceea ce pân în momentul includerii în înv mântul de mas a copilului a constituit contextul de dezvoltare a acestuia (incluzând necesit i de ordin fizic üi/sau psihic. de zân . dar üi o realitate care câütig adep i üi se materializeaz în experien e üi bune practici de integrare/incluziune. p rin i vitregi. Acestea sunt momentele când educatoarea poate comunica familiei am nunte despre activit ile zilei. p rin i adoptivi. zânele fur copiii oamenilor üi las . Integrarea copiilor cu cerin e speciale în programul gr dini ei este facilitat de realizarea parteneriatului între p rin i üi gr dini . în locul copilului furat. un alt copil. 1999). despre progresele copilului. mai ales a resurselor umane. factori motiva ionali etc). de implicarea întregii societ i civile. üi dup amiaza. precum üi de nivelul de rela ii care se formeaz üi se dezvolt la nivelul clasei integratoare. z Promovarea incluziunii sociale în parteneriatul cu familiile copiilor Se zice c . rela ia gr dini ei cu p rin ii copiilor cu CES este nu numai benefic . având ca scop exploatarea resurselor existente. amintind de asemenea diferite aspecte legate de întruniri ulterioare cu familia sau de programul s pt mânal. Serviciile de educa ie timpurie se adreseaz tuturor p rin ilor. Beneficiarii acestui tip de parteneriat sunt p rin ii üi copiii. acesta fiind de fa . ci üi necesar . Integrarea/incluziunea sunt sus inute de existenta unui cadru legislativ flexibil üi realist. • p rin i afla i în situa ii critice ce influen eaz exercitarea responsabilit ilor lor parentale üi prezint risc crescut pentru creüterea üi dezvoltarea copiilor: divor a i. de interesul üi disponibilitatea cadrelor didactice. p rin i s raci. „Educa ia incluziv presupune un proces permanent de îmbun t ire a institu iei ücolare. P rin ii pot fi parteneri la educa ie pentru c ei de in mai multe informa ii despre copiii lor. p rin i singuri/familii monoparentale. de obicei.

descoper noi tehnici de înv are pentru a veni în ajutorul copiilor care întâmpin dificult i. • din punct de vedere afectiv. • pentru comunitate: .eüec ücolar. aten ie. le apar sentimente de bucurie üi satisfac ie. aprecierile adul ilor cu privire la activitatea lor pentru p rin i. . . . Este clar faptul c pentru a realiza un parteneriat la nivelul interven iilor timpurii asupra copiilor trebuie s p rin ilor üi c deciziile trebuie preg tite cu grij üi împreun . pentru comunitate. m împreun ” . „ To i copiii trebuie s vin la gr dini ” . . p rin ii în situa ii normale. . • colaborarea üi comunicarea permanent între partenerii adul i constituie un model de comportament üi pentru copii.devin mult mai implica i în educa ia copiilor lor. • pentru cadrele didactice: . . pentru cadrele didactice. dar care: .dificult i üi tulbur ri de înv are. . V suger m urm toarele proiecte ce s-ar putea derula: „ S -i cunoaütem pe ceilal i üi s înv S fim uni i ca o familie” .temporar au nevoie de sprijin. simt interesul. afec iunea. copiii cap t încredere în ei.copiii devin participan i ai comunit ii üi contribuie la bunul mers al acesteia.previne üi reduce problemele sociale ale comunit ii üi societ ii.stabilesc prietenii üi rela ii de ajutor cu ceilal i p rin i. fie suficiente informa ii la îndemâna Avantajele promov rii incluziunii sociale în parteneriatul cu familiile copiilor: • pentru p rin i: .au nevoie de perfec ionarea practicilor üi schimbarea percep iilor despre educa ie în general üi despre copilul lor în special. .tulbur ri de comportament. maturizare etc.resimt nevoia unei inform ri periodice.avantaje financiare pe termen lung deoarece educarea copiilor în clase integrate cost mai pu in decât în ücoli speciale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • p rin ii copiilor care întâmpin dificult i de adaptare ücolar respectiv: .ajut la dezvoltarea solidarit ii üi toleran ei comunit ii. „ 119 . îüi dezvolt autonomia. • Munca în parteneriat este üi în avantajul copilului üi în interesul acestuia: • permite o organizare mai bun a întregului demers educativ-recuperator.

colaborare. Pentru realizarea parteneriatului cu p rin ii este esen ial ca: .p rin ii s fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor. z Parteneriate cu p rin ii Parteneriatele cu familia coopteaz p rin ii ca parteneri în procesul educativ. Aceste dificult i pun în evident nevoia de sprijin din partea comunit ii. Specificul cultural. „ Eu üi ceilal i” . dar üi din partea educatoarelor o üi mai mare implicare. M refer la implicarea lor în derularea unor parteneriate care s conduc la îmbun t irea condi iilor de desf üurare a procesului educa ional üi la creüterea calit ii acestuia.s se recunoasc üi s se aprecieze informa iile date de p rin i referitoare la copiii lor. direc ionarea unor activit i. Popularizarea sponsorilor se face la loc vizibil prin nominalizare. care s stabileasc pun i de colaborare cu diferi i actori din comunitate. . valorile promovate de acest mediu trebuie avute în vedere. remedierea unor aspecte negative. fotografii sau prin cuvinte de mul umire cum ar fi: „mul umim sponsorilor noütri ” . dar üi prin modalit i directe: sprijin. formându-i ca beneficiari direc i ai achizi iilor de ordin educa ional ale propriilor copii. Fiecare institu ie din comunitatea apropiat copilului poate influen a formarea üi instruirea acestuia prin modalit i indirecte. deficien e în plan administrativ ce se vor schimba o dat cu schimbarea sistemului de alocare a fondurilor. îi informeaz despre valorile promovate în aceste institu ii specializate în educa ia celor mici. „mul umim pentru…” . . „ P rin i üi copii” . Cu sprijinul acestora educatoarea îüi poate manifesta disponibilitatea de colaborare în cele mai diverse domenii. slaba diversificare a dot rilor. De aceea este nevoie ca membrii comunit ii s fie antrena i în luarea unor decizii. Parteneriate cu comunitatea Copilul vine în contact cu persoane diferite.s se valorifice aceste informa ii üi s se utilizeze în completarea informa iilor profesionale. cooperare. .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Triada gr dini –familie–comunitate La nivelul înv mântului preücolar se înregistreaz câteva dificult i: resurse financiare alocate mult prea mici pentru nevoile existente. z 120 .responsabilitatea s fie împ r it între p rin i üi educator. creüte üi se dezvolt într-un mediu comunitar variat. necunoscut pentru el. Exemple de parteneriate: „ Eu sunt unic” . s valorifice üi s fac cunoscut contribu ia lor. s -i antreneze în acest domeniu. În fapt este o responsabilitate pe care o au diferitele institu ii de a contribui la efortul educativ üi de a sprijini gr dini a.p rin ii s fie privi i ca participan i activi care pot aduce o contribu ie real üi valoroas la educarea copiilor lor. . Pentru educatoare este foarte important s identifice acei p rin i sau factori de comunitate care pot sprijini.

cu ocazia s rb torilor de iarn . experien a cadrelor üi baza materiala a unit ilor implicate. Exemple: „În Tine cred”.dotarea unit ilor de înv mânt cu mobilier üi alte materiale necesare. „La drum mici pietoni!” ü. dup cum vizeaz üi îmbun t irea preg tirii profesionale a cadrelor didactice prin activit i organizate în ücoal üi gr dini . Exemple: „Copii frumoüi üi s n toüi” . „Artiüti în devenire” . urm reüte g sirea celor mai eficiente c i pentru a asigura adaptarea copiilor cu vârste între 3-6/7 ani la noua etapa din via a lor. Exemple de ac iuni comune cu prim ria: „La mul i ani. valorificând cunoütin ele.a. vino mai aproape” ü. nehot rârea lor cu privire la înscrierea copiilor la ücoal .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ Colaborarea cu prim ria Aceasta institu ie se poate implica în activit i didactice üi de distrac ie pentru copii cum ar fi: . ce creeaz oportunit i de cooperare. diplome üi altele. Acest parteneriat se naüte dintr-o serie de neajunsuri întâmpinate cum ar fi: rela ia sporadic dintre ücoal üi gr dini . Exemple: „ Înv m s circul m corect”. echipament informatic. ¨ Colaborarea cu poli ia Ajut în educa ia preventiv üi cultivarea comportamentelor prosociale. „Fructe üi legume de vitamine pline” ü. consultare. dezorientarea p rin ilor în ce priveüte cerin ele scolii. conlucrare în vederea atingerii unui scop comun. juc rii. comunicare. ¨ Colaborarea cu biserica face ca aceasta s promoveze valorile moral-religioase care sunt un punct de reper important în educa ia moral üi comunitar a copilului. se subliniaz tot mai intens ideea parteneriatelor educa ionale. „Doamne. ücoala. necunoaüterea suficient a prevederilor celor dou institu ii. care constituie un partener necesar în creüterea üi dezvoltarea tuturor membrilor comunit ii üi la care familia face cel mai des apel.înotul sau gimnastica. ¨ Colaborarea cu institu ii sanitare. Parteneriatul între cele dou institu ii de înv mânt. ¨ Colaborarea cu ücoala Parteneriat gr dini –ücoal În cadrul ac iunii de reformare a sistemului de înv mânt üi reaüezare a lui pe baze moderne. . 121 . „Ur ri de Anul Nou” .a. V suger m realizarea parteneriatului: „Paüi spre succesul ücolar” . copil rie!”.a.între inerea üi repara ia localurilor de înv mânt. a nevoilor resim ite de ambii parteneri s-a stabilit un acord între unit ile de înv mânt implicate. „Datini üi obiceiuri la români” .finan area unor ac iuni colective: concursuri cu prilejul zilei de 1 Iunie. . . carti. neconcordan a de cerin e. În urma consult rilor reciproce. În urma acestor ac iuni copiii pot fi r spl ti i cu dulciuri.

¨ Oferta educa ional a gr dini ei unde se cuprind date de baz privind programul educativ üi administrativ. personalul didactic üi nedidactic. îngrijirea üi educarea adecvat a copiilor lor. p rinte. imagini üi idei în sensul valorilor educa iei. Dac este vorba de realizarea unui album acesta poate purta numele gr dini ei üi poate prezenta un simbol/emblem care s reprezinte gr dini a. precum üi a obliga iilor celor dou p r i. 2. are üi un caracter preventiv. a limitelor de competen . care se refer la p strarea rela iilor maritale üi rezolvarea diferitelor situa ii de criz între p rin i. cât üi realitatea înconjur toare. Consilierea educativ a familiei sau consilierea familial care se refer la un set de ac iuni preventive üi directe de sprijinire a membrilor familiei în îndeplinirea rolului acestora în creüterea. orice contribu ie va fi negociat üi contractualizat prin precizarea rolului. urm rind o educa ie eficient üi o dezvoltare optim a personalit ii copilului prin armonizarea celor trei termeni ai rela iei triadice. Trebuie încurajate ac iunile de voluntariat. fotografii cu aspecte de la activit ile din gr dini . promovare a ideilor noi. fiecare grup poate ad uga în album anumite informa ii. ¨ Colaborarea cu parteneri priva i care pot sprijini material unit ile de înv mânt üi anumi i copii (ajutoare). cât üi de orientarea teoretic a consilierului. ca form de participare la via a societ ii üi de promovare a voluntariatului üi a activit ii în favoarea rezolv rii problemelor sociale. ¨ Colaborarea cu mass-media ca sprijin al programelor educative. dac exist sponsori. ¨ Colaborarea cu cabinetele de asisten psihopedagogic Consilierea are la baz unitatea triadic familie-gr dini -copil. Educa ia familiei üi educa ia p rin ilor se adreseaz în principal p rin ilor üi prevede înt rirea rolurilor acestora în ac iuni în favoarea educa iei üi p str rii coeziunii familiei. 122 . inclusiv cu cele la care iau parte üi p rin ii sau reprezentan i ai comunit ii. fotografii cu întreprinderile economice care au sprijinit material gr dini a. În procesul de consiliere se încearc provocarea unei schimb ri voluntare în atitudinile üi comportamentul celui consiliat. Strategiile utilizate în acest sens depind atât de scopurile clientului. ûi alte elemente care s particularizeze unitatea respectiv . s se în eleag atât pe sine însuüi. Ea se deosebeüte de consilierea cuplului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ Colaborarea cu asocia iile nonguvernamentale. inându-se seama de coresponden a dintre competen ele personale üi activit ile prestate. inova iilor üi reformei. Principalele componente ale acestei forme de sprijin reprezint : 1. În acelaüi sens. fiind constituit din elemente de educa ie aplicate individului înc din copil rie în vederea devenirii unui bun partener de cuplu üi bun p rinte. dar üi a unor percep ii. Scopul fundamental al consilierii ücolare este sprijinirea clientului (copil. obiectivele generale üi particulare urm rite. cadru didactic) pentru ca acesta s fie capabil s se ajute singur.

Se recunoaüte faptul c deciziile.cadrele didactice üi profesioniütii în domeniul ocrotirii üi educ rii copiilor. Din experien se trage concluzia urm toare: colaborarea familie-gr dini -comunitate este benefic üi cu rezultate deosebite atât pentru implicarea p rin ilor dar üi pentru membrii comunit ii care îüi dau silin a s se integreze în atmosfera gr dini ei üi s se împrieteneasc cu copiii. consilieri educa ionali. ac iunile üi rezultatele educa iei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de op iune dintre mediile responsabile: familie-gr dini -comunitate.copiii. realizate de specialiüti (consilieri psihopedagogi. Preocup rile vizeaz constituirea unor deprinderi. Beneficiarii parteneriatelor educa ionale: . .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Consilierea familiei üi consilierea parental se adreseaz familiilor cu copii.p rin ii. 123 . atitudini. Sunt ac iuni proiectate profesional. se dezvolt üi este educat copilul constituie o cerin a educa iei de azi. sau psihopedagogi educa ionali) care îüi propun s sprijine familia. Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creüte. capacit i üi competen e parentale üi familiale. .

Editura Compania.. G. Psihopedagogie special . . Educa ia p rin ilor.. Rogers. E. G. Preda. Activit i bazate pe inteligen e multiple. Bunescu. Cosby S.Y. Bucureüti. S. 2004 4. Kaufmann. 2002 3. . N. Bucureüti. Polirom.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Bibliografie: 1. E. Washington D.. Janet K. Kirten A.A. .C. 2002. M. Neam u. . . Livia Trif.C. 7. . 1988. Hansen. Cristina. Editura Aramis. Strategii üi programe. Editura Reprograph.6. Educa ia pentru ütiin în gr dini a. . Vr ümaü.D. Sawyers.E. Alecu.E. Ghergu . Iaüi. Breban. V. Roxane K. Alois. Badea. . 1997 2. Brenda Padina üi Cezar Iliescu-Halt 6. pag. Editura Lumen. D. . 2000. Kate Burke Walsh. 2000. Ciucureanu. Ruiu. 8. Centrele de resurse pentru p rin i din înv mântul preücolar. Gongea. traducere üi adaptare: Lumini a Costache. 124 . 2002 *** Cum s devenim p rin i mai buni. Ionescu. M. Bucureüti. Viorica. Consilierea üi educa ia p rin ilor. Crearea claselor orientate dup necesit ile copilului 5. Editura Mark Link. . Craiova. Play in the Lives of Children.P. Bucureüti. G. E. Preda.

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 125 .

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 126 .

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 127 .

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 128 .

.

ghid bune pra de ct i ci .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful