1

2

3

Badiny Jós Ferenc 4 .© Prof.

....................................................................................... 67 V........ Scythopolis stb......................................... 35 A Szövetség .................................................................................................A lényeket és az értelmet ez nem zavarja! BUDAPEST Ősi Örökségünk Alapítvány. 46 „Én vagyok az Életnek kenyere" ............. 47 III.............. 16 Hová lettek Jézus tanítványai?................................ 102 5 ... 42 II. ISBN %3 03 541X 7 A szövegben lévő ösi nevek közlése (Inana.......... aki szül! ................. 72 Boldogasszony Anyánk ...................................................................................................... 58 IV........................................ 1998 Tartalomjegyzék KEGYELEM NÉKTEK ÉS BÉKESSÉG! ............ 100 VII................................ A különbség onnan van............ 27 I.... 77 Az „Ég Királynője" a sumíroknál .................. 22 Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában ........................................................................................................................... ............................................................................................................ 23 Nag-Hammadiban talált gnosztikus evangéliumok ...A LÉLEKTANI TÖRTÉNELEM ..................................................................................... 76 Az Égkirálynö ... DÁVID FIA ...............................................) nem egyöntetű............... MÁRIA-ÉS ÉVEZREDES KARIZMÁJA ..............................................A BETLEHEMI CSILLAG . az „ács"? ........ Zarathustra.................... 7 BEVEZETŐ ELMÉLKEDÉSEK .......... hogy a felhasznált forrásmunkák is különbözőképpen írják..............................................A külső borhón és a belső címoldalon lévő Jézus-kép aTurini Lepel negál ívja alapján készüli 1935-ben.avagy a Szűz...................................... 13 Jézus születési helye ............. MÁRIA SZÁRMAZÁSA ......................................................................................... 94 Hogyan lett Adiabcnc József Pandarból zsidó József.. Alkotója Aggémian örmény festőművész.. GÁBRIEL ................................................................................. 19 Hová lettek az apostolok írásai? ............................................... 79 VI. 85 Hol és milyen templomban nevelkedett? ............... A MI ÓSZÖVETSÉGÜNK SZIiNT HAGYOMÁNYAI .......

......................... 232 Jézus feltámadása utáni időszak ........................................A merénylet ........................................................................................................... XI................ A sippári Ige ..................................... Az „arám" nyelvről ............." ...................................................................................................... 217 Jézus tanítási és működési időszaka ............................................................................... 203 XV........... 216 A Holt-tengeri tekercsek...... 154 Miért van hét oroszlánpár? ..................................................................................:................................................................................... 241 Jézus Urunk Evangéliuma .. 253 „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!" ............................................................... 257 XIX... 179 A keresztre feszített hagyatéka .......................................................................................... A „kiátkozott" Anyának Fiát megölni! ............... JÉZUS URUNK SZÜLETÉSNAPJA ........... 206 XVI........................ A JÉZUSI IGAZSÁG ÉS TANÍTÁS ................................................................................................................................... 201 A törvényhozás és a joggyakorlat Jézus idejében ................................... 168 XIII.............................................. 188 Az Ovideói Szent Lepel ........... 199 Földrajzi és származástani vonatkozása ........................................................................................................ X...................................................................................... 178 Végy le engem a keresztről! ................................................ Jézus csak a magyarság Jézusa!.......................................................... NIKODÉMUS EVANGÉLIUMA ........... JÉZUS URUNK 2005....... Az „Oroszlán pár" ....................... A nagy merénylet .................. 259 „Elvégeztetett!" ......................................... KÉT PÁRTUS HERCEG JÚDEÁBAN .....'.................. SZÜLETÉSNAPJA ..... A MAGYARSÁG JÉZUSA .................................. 103 112 117 117 122 123 124 124 129 143 144 148 150 151 154 5 Rozetta az oroszlánokon .................................. Hol született Jézus? ........................................................ 239 A Jóisten malmai lassan őrölnek.............................. 226 Az Édesanya és Szent Fia .................................... 247 Jézus Igéje és Saul ideológiája......... 234 Tiberius császár levele Pilátushoz ......................................... „KAPTOKMAJD JELEKET TŐLEM........... „INRI" ÉS A SÓLYMA .............................................. 158 XII....... A PÁRTUS HERCEG BETLEHEMBEN .............................. 254 Miért van szükség áldozatra? ...................... 243 XVIII................................................................................................. Azesszeusok ....................................................... 183 A Turini Lepel vallomása .............................................................................. 196 XIV............... Történelmi visszapillantás ..................... JÉZUS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK TÖRTÉNELMI HÁTTERE ..................... Qumran és a Jézus születése előtti időszak .............................................................................................. Mikor született Jézus? ................................... VIII.... „ÉS MEGJELENT ÚJRA................................. 236 XVII................................ 263 6 ................................. IX.............. NEKÜNK IS!" ................................................................. SAUL RABBI ................................

...... 293 XXI..alapul véve...... vagyis a legrégibb............. Hogy az evangéliumok eredeti szövegeit az ókori és zsidó származású egyházatyák „összehangolták"...még nagyobb megdöbbenéssel .......................... tanítja és küldetését a zsidóság érdekéhez és zavaros történetéhez ragasztja............... mely által szeretném Őt olyannak bemutatni...... amilyen a valóságban volt................ de a hosszú éveket betöltő „anyaggyűjtés" után érzem........................ Ireneusz... Érdekes megállapításra jutunk akkor............................. 346 Kegyelem Néktek és Békesség! JÉZUSI szózattal indítom útjára e könyvet.. ........ AZ ADIABENE KIRÁLYSÁG ... hogy: Jézus megjelenésével nem az ószövetségi zsidó próféciák teljesedtek be..... „gnosztikus-evangéliumoknak" Jézusra vonatkozó adataival.........................az Őt kisajátító egyházi teológiákban . úgy... Évezredek óta várt Istenfiúnak............ 278 A két Mária ............... 287 A „Fény-Szüze" ...Jézus Urunk hagyatéka a Pártus Birodalomban............. 269 XX.........................Róla elmondanak.. hogy nehéz dologra vállalkozom........ a legrégibbet ..... 319 XXII................a sok-sok ószövetségi „beékeléssel" és számtalanszor átalakítva...a mai „kereszténység" hitvilági tartalmát és felfogását irányító vallástudomány -közös elhatározással és „ökumenikusán" mégis csak a zsidó-Jézus alakját mutatja be..... 301 Két zsidó király Adiabenében? .... 277 A „Szent Grál" ..... 314 Az Adiabenc királyság uralkodói ... amit papjaik ebből kimagyaráznak....... lyoni püspök szerint: Márk Péter tanítványa és ő közli velünk mindazt.......... De „kanonizálva" vannak és így „Isten szavaként" kell elfogadni az egyházfinak mindazt..Lukácsnak 1149 verséből pedig 350 hasonló Márkéhoz................ ha Márk evangéliumából kihagyjuk a szöveg folyamatosságát zavaró „ószövetségi beékeléseket" és összehasonlítjuk a NagHammadiban talált ún... Meglepetve kell észlelnünk az egyezést a „nemzsidó" Jézusi alak bemutatásánál és felfedezni ........................... 285 Az „Ember-fia" ... amit Péter prédikált.... vagy a tudatos félrevezetések útvesztőiben veszett el.............. hogy a Földre-szállása óta eltelt 2000 évnek történelmében a legtöbbször említett és kimondott szó ez volt: „Jézus" ... Bizonyított tény az..a mai judaikereszténységiinkben ma már csaknem „Jehovának" nevezett Isten-alak és Jézus 7 ...... a Földre szállt Szeretetnek és embernek is.........A FÉNYBENÁLLÓK HÚSVÉTJA ........... Kevés földrajzi adat közlése mellett azt hangsúlyozza írásában... Megállapítható.............. 328 ZÁRSZÓ ....... A SZENTHÁROMSÁGUNK SZENTKORONÁJA .. az a következő azonossági adatokkal bizonyítható: Máté evangéliumának 1068 verséből 600 azonos Márkéval...................... HARC A JÉZUSI ÖRÖKSÉGÉRT ......... hogy a görög szövegek között Márk írása az első.............................................. Máténak és Lukácsnak 235 verse közös.......................... hogy buzdít.. 342 FORRÁSMUNKÁK ............ Annak ellenére............................................ Tudom..................a titkok-titka volt........................Márk írását ....................... hanem Jézus Urunk küldetése = Istentől rendelt feladatának a teljesítésével............................. átírva ... hogy ez az evangélium nem zsidók számára íródott. amint az evangéliumok ... serkent és megtanít mindarra. mely eddig ........................

neki megfizetendő adósságot. azt az „evangélistát". akinek olyan „kiválasztott népe" van. az új társadalom törvényei nagyon is sokat követelnek. Isten erre feldühödött és szigorú büntetést szabott ki. amit említek (a sok közül) és nézzék meg.. amelyet a mai judai-kcreszténységünk híveinek bemutat. mi van megirva Józsué könyvének 8. mely az ö engedélyével. Ez lett az eredendő bűn. amit Jézus mond. („Q" = a német „quelle". hogy Jézus számára közömbösek lennének a bűnök: mint láttuk. Ahhoz.az „Isten. Isten szemében csak az számít . nemcsak rájuk. Jézus soha nem úgy mutatja be Istent. akinek írását a biblia-kutatók . Éppen ellenkezőleg: az ember azáltal tisztul meg bűneitől. Minden. Kérem e könyv olvasóit. mint megannyi.„Q" jelzővel ellátva . 1977. . áldozatra van szükség. végleg mindenkinek. aki egy óriási füzetbe (vagy egy szuper számítógép memóriájába) beírja minden egyes ember valamennyi vétkét. Jézus soha nem állítja: azért kell meghalnia. hogy tekintsék meg az „ószövetségi szentírásban" az egyetlen példát.De hallgassuk meg korunk egyik legismertebb bibliatudósának a véleményét is erre vonatkozóan. hanem valamennyi utódjukra is.sőt rendeletével halomra gyilkolja a nem a „népéhez" tartozókat. hogy az új társadalomba. aki Jézust sohasem nevezi zsidónak és 8 .. hogy ahhoz a „bosszúálló" és „áldozatokat követelő" Istenhez. hogy belép az új társadalomba.alak". " Még ne egyeztessük ezt a szintézist a „Szent-Pállá" lett Saul-rabbinak ideológiájával.és minden példabeszéd erről szól . verseiben. . de az első emberpár visszaélt ezzel a bizalommal. aki levezekelte bűneit. azaz.csak „forrásnak" neveznek. akit a kereszténység bizonyos irányzatai bemutatnak.Urunk által prédikált „Szerető Mennyei Atya" közötti óriási különbséget. amit saját magából csinál. Ez persze nem azt jelenti. azaz második énjét. Ugyanis: Jézus Urunk Szerető Mennyei Atyjának semmi köze nincs ahhoz az „Istenalakhoz". Jézus tanítása mindezzel gyökeresen ellentétes. mint valami könyvelőt. hogy saját jiál fogja feláldozni. aki a Fián keresztül azt kéri az embertől. Ez ugyanis azt jelentené. O sohasem beszél az eredendő bűnről. Isten Országába csak az juthat be. Legalábbis ez az. Budapest). Soha nem állította.Mondhatjuk úgy is. amit azóta is annyi különböző formában és oly sokszor elismételnek a hittankönyvekben és a prédikációkban. az „Isten-fogalom" bemutatásánál kell kezdeni a felvilágosítást is és a tanítást is.. hogy „ elvegye " az emberek bűneit. Jézus tehát azért jött el a Földre. Idézet: Duquesne Jackes: „A Názáreti Jézus" című könyvének 150. hanem térjünk vissza Márkhoz. Nagyon fontos ennek a megállapítása. hogy minden ember az. hogy megbékéljen az emberiséggel. hogy „eltörölje az eredendő hüm". maga ez az Isten nem képes megtenni ugyanezt. elhatározza. vagyis a nemzsidó népeket. ellenkezik a nemzedékről nemzedékre halmozódó kollektív felelősség elméletével.. Ezt a hamis képet röviden így írhatjuk le: kezdetben Isten bízott az emberekben. hogy bocsásson meg „hetvenhétszer" is. mert itt . Es mivel ez az Isten olyan nagyon jóságos.) Térjünk vissza hozzá és kérdezzük meg öt. íme az idézet: „Ennek az Istennek semmi köze ahhoz. oldaláról (Magyar Könyvklub kiadása. rész 1-2 és 21-30.feláldozása „megváltja" ennél a bibliai Istennél. hogy az az Isten. és önmaga feláldozásával lecsillapítsa Atyja haragját. mely szerint az „egy (Éva) által elkövetett „eredendő bűnt" a másik „EGY"-nek Jézusnak .

hogy Jézus Urunkat . ahol otthon volt valóban? .? A választ megadja a mai zsidó-kereszténységünk „szentírása" és annak magyarázata.főként a zsidók legjobban -.A többi evangéliumból megtudjuk. És milyen kár. 1.. hogy Márk Názáretet soha meg nem említi! (Talán ez is jó bizonyítéka annak.. Ha Márk még ezt sem említi meg.az országa. akkor . hogy „galileai" volt.a zsidóság Messiásaként fogják kisajátítani. de az O idejében ez nem „földrajzi elnevezést" jelentett. valamilyen „zsidó-Jézusra" vonatkoztatható legyen! Kérdezzük meg öt. de mint . hogy: miért fontos a mi Jézus Urunk emberi származásának a megismerése. így Jézus nemzetségének utódai.tudatosan. hogy milyen nemzetségből. hogy tudósításából csak egyetlen szó. u.a logika szerint -Jézus Urunk „hazájának" nevét csak azért nem hangsúlyozza. A I IlJN-GAR-nak nevezett MAH-GAR-ok mondhatják tehát. hogy Jézus Édesanyja Adiabenc Mária pártus királyi hercegnő volt. fajtából származott Jézus Urunk és Édesanyja.„Jó/sef-ácsnak" egy „Dávidi-nemzetségbeli" geneológiájával kezdik azt a tudósításukat. Vércsoportja is: „AB". Csak egyetlen egyszer használja Jézusra vonatkozóan azt a kifejezést: „. MÁTE-nak nevezett „kicsoda?" és a zsidó LUKÁCS.. Ugyanis ezzel a valósággal nem kellett „kérkedni". Jézus nemzetségéhez való tartozásának megvallása ez.) De mit is értünk „haza" név alatt... hanem . ha még tudta volna azt is. miképpen majd a következő oldalakon ezt olvashatjuk.). Embertani adatai azonosak a pártus-hun királyokéval. „Hol az én Hazám?".. hogy ki volt Jézus? Miért nem írta le.Most nem kellene e sorok írójának nyomozni az Igazságot a még megmaradt és el nem pusztított. az „Apostolok Cselekedeteinek" is íiója és Saul-rabbi titkára.majd mint a szövegből megtudjuk .Isten Báránya".. hogy miért nem írta le azt. akik felfeszítették. hogy „Názáret" nevű település Jézus idejében nem létezett. majd a Márk által ismeretlen .és méne az ö hazájába" (6.. mert az ő idejében (Kr. de nem nevezi meg ezt a „hazát"! A „fordítók" és „átírok" a címszövegben azt tüntetik fel: „Jézus Názáretben". De most az olvasó is felteheti azt a kérdést.. Hol volt Jézusnak a „hazája". régi írásokban... szisztematikusan elkerüli a lehetőségét annak. mert ebben az időben a jézusi nemzetséghez tartozóknak eszébe sem jutott az a .. Mária? Mert sohasem közli lakóhelyüket. Azokét is. mely szerint: a zsidó-Jézust keresztre feszítik a gonoszok. mert e sorok írója sohasem állítja azt.kérdezheti a történelmi vihar által a nagyvilágba szétszórt valamilyen „külhonos" magyar-emigráns. Ha Márk gondolta volna azt. tehát ezt nem kellett a korabelieknek külön bejelenteni és Márknak „ide". hogy nem írta le! . annak ellenére.és.de harmadnapon feltámad és kozmikus sugárral beégetett arcképét itt hagyja halotti szemfedöjén és ezen a „szent lepelén" látható alak nem zsidóJézust mutat.a héber „galil hag gojiim" (jelentése: „A gojok/idegenek/ földje) szóból keletkezett a nép ajkán és vált „nép-névvé". eltörli az emberiség összes bűneit. hogy ezt a zsidó József-ácsot fogja a mai zsidókereszténységünk Jézus Urunk nevelő-apjaké. hogy Jézus Urunk emberi adottságának azonosságát viselik magukon. amelyeket ma „evangéliumi szentírásnak" nevez az utókor. Feltétlen valamilyen „országot"..a Pártus Herceget .it tisztelni.ma Saul-rabbi ötletének betudható huncutság. Ne értelmezze senki félre ezt a megállapítást. akkor Márk biztosan részletesen leírta volna Jézus Urunk emberi származását is. Meghal .. 50 körül) mindenki tudta . önmaga feláldozásával elviszi. hogy a. hogy 9 .

) mind-mind „szentírási" isteni csodáknak vannak elismerve és tanítva. de többnyire gonosz szellemek és ördögök elűzésének varázslatával kapcsolják össze azokat a zsidó értelmezés szerint.mint mondják . mert az Ö jelenléte már „Isten Országának" létezését jelentette a Földön. Mózes és kötáblái. vagy valamelyik „fénythozó" ember által . hanem éppen fordított sorrendben kell ezt értelmezni. Ha visszatekintünk az ún. mert ők a természet-lelett uralkodó ISTENT hitték és aki Benne „hisz". hogy bűntudatot keltsenek a híveikben. a jóságos Mennyei Erő és Akarat sehol.Nézz hát szembe Jézus Urunkkal és majd megérzed. „kereszténységi történelembe" láthatjuk.a mai értelmezéssel mindegyik „paranormális" történés. . melyeket csak az „isteni" erő tud létrehozni. hogy O. egy pillanatra se avatkozzon be . mert a „vakok látnak. hogy hintsetek hamut a fejetekre. a Jerikói falomlás stb. "Nem tudták.a világ sorsába és az emberek dolgaiba. hogy a valóságos „Jézus-hitüeknck". hogy új életet tudjatok kezdeni. De a prédikátorok egész nemzedékei használták ugyanezeket a szavakat. az „anyaszentegyházatok" . a „küldetés" Isteni-ereje van jelen minden tettében és ezeket leértékelni. vagy a Földre szállt Szeretet. A „gnosztikusokat" legyőzte az ortodoxia és megalakult a zsidó-keresztény egyház a maga hierarchiájával. Károli Gáspár úgy írja: „térjetek meg". akik Jézusban Messiást láttak. az ún. akik lélekben magyarnak érzik és vallják magukat: „a Szcnt-Lcpcien lévő Jézus-arc néz szembe Veled c könyv címlapján! .) A normálisan gondolkodó és az égre néző embernek nincs bűntudata.15. mert nem érzi magát bűnösnek. Ellenben van mindenkiben egy hatalmas 10 . Az „egyház". (Márk 1.és alábbvalóival. tüz csap le az égből. Jézus Urunk csodatetteit felsorolják ugyan.„Jézus magyar volt"..bűnösök vagytok! Tartsatok bűnbánatot és akkor „MI".„a lepelén látható emberalak odakerülése nem minősíthető csodának.azt ordítja állandóan a hivők fülébe: „bűnösök vagytok!. oldaláról. mert . Jézus Urunk. De ez az „egyház" . A „gnosztikusok" valóban „hittek" a csodákban.a mai zsidókeresztény egyházainknak sokasága. a gondolkodásmódotokat." De ugyanakkor a zsidóság összes „legendája" (a Vörös-tenger szétválása. bagatellizálni nem lehet. feljebb. a sánták járnak" és a mai biblikus „tudósok" hiába igyekeznek valamilyen „más" magyarázatot adni Jézus Urunk ily tevékenységére. hogy mit kell tenned!" Az Isten és közéd betelepült „egyházad" azonban nem ismeri el csodának a Szentlepelen lévő Jézus-alakot azért. Pedig Jézus Urunk valóban olyan „csodákat" tett.hanem emlékeztető! . „CHRESTOSkövetőknek" semmi közük nincs azokhoz. mely a zsidó-Jézust egyszerű „rabbiként" sorolja be a zsidó vallási eszmevilág szolgálatába. melyet Jézus Urunk sohasem akart megszervezni. vagyis: a magyarok Jézus Urunk vértestvérei. meil az a „csoda" nem a tudományos feltételezések szerint történhetett.közvetlenül. Most e szavakat azokhoz az olvasókhoz intézem. (Idézet: Duquesne: említett munkájának 143. tehát .feloldozunk titeket bűneitek alól! " De álljunk meg ennél a kifejezésnél: „tartsatok bűnbánatot". az nem tudja elképzelni. hanem ez: változtassátok meg a lelketeket.. mert nem születtünk bűnben. az „emberfeletti". hogy az evangélium görög kifejezésének nem tartsatok bűnbánatot a hiteles fordítása. nem az. Ezeket ma „gnosztikusoknak" nevezik és „ortodoxia" név alatt azt a szervezetet értjük.Nem bálvány ez .) Minden nyelvben másképpen fordítják ezt a görög szöveget.

és főleg a lelkeken való uralkodási szándék mindig megakadályozta Jézus Urunk tervének megvalósítását . szeretetben és egyenlően elosztott javakkali „jólétben" való élésével. Köszönjük meg az összefogással és a Fény felé fordulással. Szembe kell állnunk tehát az emberi gonoszsággal és hinni az Igazság győzelmében. hogy jószándékunkban és a jóra való menekedésben O mindig velünk van az áldásával. hogy az emberi erőszak. vagy kenyerét is elvegye! Azok.a „kozmikus gondolkodás" ösztönözte őket és ebben újraéled az Isten Kegyelmétől való „csodavárás"..úgy mondják . De itt van köztünk Jézus Urunk . akik a „fényben állnak.reménység az Isteni Gondviselés hitében. mert így mindig elérjük Öt. Más szóval kifejezve.. ezek a „kozmikusán gondolkodók" a saját lelkükben találták meg az Istent éppen MA. az Ő szándékával.Mert senki sem tehet arról. vagyis a Békesség és Szeretet uralmát. A magyarok sem.zt kéri az olvasótól: a Szerző 11 . Nem a megalkuvó „egyházakhoz" szaladtak a szomjúhozok. hogy megrendült a HIT..a mi Fényes Napunk. . hogy valamelyik „nemzetcsaládba" született. Menjen hát minden Nemzetség a maga útján! Dolgozzon a saját Hazájáért. az utánuk bekövetkezett terroruralmak a milliónyi emberirtással.. nem is gondolnak erre.Isten Országának a Földön való kiterjedésével. hogy a másik népet leigázza. Kétségtelen. mert ez a győzelem nem csoda. Abban. de ne úgy. a Gondviselésben való reménység sugara csaknem kialudt és ez a megrendülés az égre kiáltotta a „HOL VAGY ISTEN"t. hiszen életet adó Napunk minden emberre egyformán ragyog és az Isten Napját senki sem tudja magának kisajátítani... Olyan „csodavárási" állapot ez. hanem .és a világnak még nincs vége. Olyan uralkodási szándékra gondolok.vagyis a nemzetcsaládoknak békében. amikor előttünk zajlik le a „nagy színjáték" utolsó felvonása. a másokon. saját népéért.Isten Országának Földünkön való létrehozását.? De Jézus Urunk így üzent nekünk: „Veletek maradok a világ végezetéig!' . F.. Az emberi világuralomra való törekvés igaztalansága áll szemben a Feltámadott és a komputer csodájával közöttünk megjelent Jézus Urunkkal. aki Isten Országának a Szeretetét hozta el hozzánk a Földre. mint amit Józsué könyvében olvastunk és mellyel azonosak a világháborúk.. A magyaroknak pedig még segit a Pártus Herceg nemzettestvéri szeretete is.. meil magyarnak születtek. hanem az Isten Fiának ajándéka. így a megmaradoltakban lassan. Valami csodálatos reménykedés ez a Jóistenben... nagyon lassan megindult a „fény" felé fordulás. annak ellenére.

beavatkozását is mutatja. hogy Jézus emberi alakjával foglalkozzam.. ahogy az ének is mondja: . és ez talán nyomósabb. Most azonban. fontosabb és az általános közvélemény irányításában a nemzetközi sajtónak. régi karácsonyi ének indított arra.. Behelyettesítik legtöbbször a „hoiyday" szóval. Aki nyitott szemmel jár. hiszen egy herceg nem születik istállóban.„JÖJJETEK ÉNHOZZÁM. mint kultúrhatalmi tényezőnek. KIK ELFÁRADTATOK ÉS ÉN ÚJ ERŐT ADOK NEKTEK! " Bevezető elmélkedések „ KIRJE/. hogy egyre kevesebbet lehet olvasni.gondoltam -.Jászolban fekszik. mely e tanulmány írására serkentett. Már régóta rágódom ezen a témán. KISCLEDECSKE.Meny Christmas" felirat. hogy aggodalmam csak egy Jézus-hívő képzelete. hogy ezt a témát tüzetes és alapos vizsgálat alá vettem volna. de mindig ellenérvként vetődött elém a kereszténységnek az a közismert legendája. A karácsonyi fényt szeretnék talán kioltani a hívők szívében? Eleinte azt hittem. egyre több levelet kapok az otthoni fiataloktól. hogy „Jézus istállóban született". az észreveheti. az oroszok kimentek az országból. melyben a kérdések telezik egymást. Ez az egyik okom tehát. barmok közt nyugszik Szent Fia". Az USA-ban például egyre jobban hiányzik a karácsonyi üdvözlőlapokon a . így hát egyre múltak az évek anélkül. De van egy másik ok is az igazság felderítésére és leírására. . BETLEHEMI HERCEGECSKE! Ez a néphagyományokban fennmaradt. KIRJEL.. és a tudás szomjúsága ostromolja ezt az öreg embert. aki e sorok írója. hogy otthoni testvéreink felszabadultak a marxista tenor alól.. Mintha a feledés homályába taszítanák korunk magasztos alakját.Hát miként írjak „betlehemi hercegről" . hallani Jézusról. de amikor kezembe került a kétmillió példányban 12 .

. Ennek a minősíthetetlen bűnténynek jelképe a „kereszt" maradt és az a kis arany keresztecske. pogányságnak volt törvényileg elrendelve és azok hirdetőire. NY 25 Columbia Heights NY 11201...Jehova . zsidó valláspolitika által eszményesített Jehovát istenítette.. Brooklyn) és abban láttam. Szeretném befejezni most az itt bemutatott „oszlopra szegezésnek" érthetetlen esetét. MERT NINCSEN ŐBENNE IGAZSÁG.abba az idöbe. Ezért akarták öt a zsidók megölni. bizony nem más. mert így nyilatkozik róla: „.. ideológia..az emberiség leggaládabb gaztettét ..Ha Isten volna a ti atyátok... íme a „szentírás" szava: . mert nem e kegyetlen.. gyermekeknek. hogy a zsidók végül is azt mondják Jézusnak: . " JÁNOS 8:48.. AMIT A TI ATYÁTOKNÁL LÁTTATOK. mindenkin uralkodni akaró. az látni fogja. így határoztam el magam arra. Isten lényének más elképzelése eretnekségnek. amit a szülők gyermekeik születésekor a kisded nyakába akasztanak.. mert a következőkben alapul fog szolgálni Jézus igaz alakjának a keresésében. MERT AZ ÉN BESZÉDEMNEK NINCS HELYE NÁLATOK. " „ ÉN AZT BESZÉLEM.amit a kereszténység „Isten szavának" tanít igen feltűnő és meglepő az.) Az evangéliumi szövegben .. ÉS NEM ÁLLOTT MEG AZ IGAZSÁGBAN. TI IS AZT CSELEKSZITEK AZÉRT. " (JÁNOS 8:42-44.. MERT HAZUG ÉS A HAZUGSÁG ATYJA. akik ismerni akarják Jézust.kiadott . hanem a mindenkit egyformán szerető Mennyei Atya gondviselő jóságát dicsérte és Igazságát tanította. az embert.. AZ EMBERÖLŐ VOLT KEZDETTŐL JÓGVA. De talán forgassuk vissza ezt . hogy megkeresem az elködösített múltban a betlehemi herceget. mint a 13 .) Ezt a részt azért említettem így külön... Minden más hit.Az én könyvem bibliai történetekről" című képeskönyv (Watch Tower Society. Kik a „vallásvezérek"? A jeruzsálmi zsidó templom főpapjai lehettek csak. a keresztény passió-ünnepeken. szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem.. " (JÁNOS 8:3~-38. hogy a gyilkos a „vallásvezérekbc bújt ördög". beveszik a vallási ceremóniába a keresztre feszítés lejátszását.. A SAJÁTJÁRÓL SZÓL. a temlomi törvény halálbüntetést írt elő. Ugyanis csaknem kétezer éve tudja a világ. Jézust is ilyen „hamis prófétának" tartották a zsidó „vallásvezérek".. A könyvet szerkesztő „International Bible Students Association" úgy szövegezi Jézus megölését.. hogy Jézust keresztre feszítették és nagyon sok helyen. egy nagyon szomorú meditálásom arról győzött meg. hogy Jézus Urunk keresztre feszítését is törölni akarják a köztudatból.között. amikor azt elkövették... Különbséget tesz az Ő mennyei Atyja és a zsidók atyja .) Aki aztán tovább olvassa ezt az evangéliumi történetet.. hogy bizony igazuk van azoknak a fiataloknak. akit nem ismert el Istennek az evangéliumi tudósítás szerint... MIKOR HAZUGSÁGOT SZÓL.. mert csak a zsidó vallás gyakorlata volt megengedve és az volt a hivatalos államvallás.. ahogyan az evangéliumokban olvashatjuk.MEG AKARTUK ENGEM ÖLNI..TE SZAMARITÁNUS VAGY ÉS ÖRDÖG VAN BENNED. AMIT AZ ÉN ATYÁMNÁL LÁTTAM. és „oszlopra szegezett"-ként tanítják a gyermekeknek szánt bibliai képeskönyvben." „ TI AZ ÖRDÖG ATYÁTÓL VALÓK VAGYTOK. ÉS A TI ATYÁTOK KÍVÁNSÁGAIT AKARJÁTOK TELJESÍTENI. mint hamis prófétákra. hogy Jézus KÉT Atyáról beszél...

. amelyet a kanonizált.a kereszténység Szent Pálja. S amikor az Új Fény lelkedben feltámad. Egy ősvallást kereső. hanem a zsidóság új szektáját alapította meg tanaival. Budapesten kiadott „Nem vagyok keresztény" című folyóiratban két kitételt találtam. Tegye ezt abban a tudatban." Ez a hittétel teljesen a zsidó vallásban gyökerezik és bizonyítéka annak. akinek vére elveszi az emberiség bűneit. Ugyanis a jézusi tanítás.. melyeknek alapvető szelleme az. Csak egy kis gyertyát gyújts meg újra lelkedben is e napon Jézus emlékére és hirdesd.. zsidó szellemű evangéliumok tartalmaznak... hogy az elmúlt évszázadokban ezeket az írásokat nagyon sokszor megváltoztatta a zsidókereszténység valláspolitikája.. Még nagyobb eréllyel és határozottsággal kell Jézus mellé állnunk és ünnepelnünk kell fényesen és boldogan Öt karácsonykor (Gurusúnykor) az újra éledő fényben. hanem segítsen igazságul felderíteni és hirdetni. " 14 .Tehát.. Jézusunk kegyelme olt marad tenálad! Jézus követésének útja azonban nem könnyű. Igéjének követése és szeretetének továbbadása kötelességünk. hogy ez a szeietet ünnepe. ez ellenkezik az isteni törvényekkel és a józan ésszel. ami józan ésszel elfogadható. Tehát ne Jézust hagyja el. hogy Jézus Urunk karácsonyi születésnapját milyen vallásos szokás szerint ünnepled. akik Jézus-követök. hogy mit tanított. amit további ébredésre kell serkenteni. . Védekeznünk kell tehát. fogalma sem volt arról. a Benne való hit majdnem kétezer éves emléke.) Ezért lett a kereszténység hivatalos neve: „zsidó-kereszténység" Ezért nem találjuk meg az evangéliumok között Jézus tanítványainak írásait. Mindenesetre összhangban van a világszerte megindult Jézus-ellenes és a jézusi „Istenfíúság" hitének megszüntetésére irányuló törekvésekkel. Van sok bennük azonban Jézus szavaiból. nem egy jól megszervezett AGYMOSÁS bevezető ábrája?. mert tanításának csak igen kis részét foglalják magukba a kereszténység evangéliumai. amit az említett könyv a gyermekek részérc szerkesztett „biblikus olvasókönyvben" bemutat. hogy nem Jézus Urunk alapítója a mai keresztény vallásoknak. hogy milyen vallási előírás szerint imádkozol. a szülőknek. aki Jézust keresi.." (Zsidókhoz írt levele 9:22. A Hozzá való fohászkodás. használja fel innen mindazt. Nem fontos az sem. melyeknek alaptétele az. hanem legnagyobb ellensége Saul rabbi . Isten és lelkünk homogenitása mind-mind hiányoznak azokból az írásokból. amikor a Fény Fia születik minden évben újra és újra. hogy „Jézus áldozati bárány. az Istenfiúság tudatának lelkünkbe való közvetlen beültetése... aki sohasem hallotta Jézus szavait. Joggal felmerül tehát most az a kérdés. a boldog családnak.Jézusra való emlékezés..nem születhettünk bűnösnek. hogy az újra éledő Szeretet egyre nagyobb és nagyobb erőt adjon a gyermeknek. íme: „. amelyek jól felhasználhatók az Istenfiúság tudatosításához. Az itt egyáltalán nem fontos. Jézus-hívők vagyunk. hogy ez a könyörtelenül kegyetlen és hazug kép. hogy „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. így nincs szükség bizonytalan megváltásra sem. Mindnyájunknak. melyben elmélkedő szellemiség mutatkozik. Istenhez való közvetlen tartozásunk.

Ugyanis a II.." íme a „Kozmosz". hogy . Vatikáni Zsinat kimondja. Fényből jött és Fénnyé lett. hiszen mi a kozmosz részei vagyunk.az Egyház megváltása rejtélyesen megjelent a kiválasztott népnek a rabszolgaság földjéről való kivonulásában. de Jézust nem ismeri cl. Betlehem és Dávid városa. hogy senki ne maradjon sötétségben. 1962/ című munkából.) A cikkíró is Jézusi Fényt kapott. ahol Dávid vala?" (7:41-42.. Angol fordításban így olvashatjuk: „galil of the gentiles". Tudom. amire támaszkodni tudnak és .. mely onnan semmiféle vegyszerrel el nem távolítható.. . Ezeknek azt mondom..lásd meg." A cikkíró a „kozmosz" törvényeinek akar engedelmeskedni. helyesebb engedelmeskedni. hogy az Evangéliumok által tanított „zsidó-Jézus" helyett miért keresem az igazi „Betlehemi Herceget". tanítását. átveszem a „The Interpreter's Dictionary of the Bible" /Abingdon Press..„A Kozmosz (Isten) törvényeinek jobb. ama városból jön el a Krisztus. melyeket a következőkben (*) alatt jelölök. Érzésük az egyetlen. hogy Galileából nem támadt próféta. Az „anyag" energiává lett. " Jézus sohasem mondta azt....) „.Jézus igazságait. vagyis a „nem zsidók országa".. de életünk cselekedeiért saját magunknak kell számot adni. hanem nagy frekvenciájú. akik nem hajlandók a zsidó-keresztény egyházak tanításait követni. hogy ellenőrizzék le nagy tagadásukban a „Turini Lepel"-en látható emberalakot. de nincs még bennük annak az Igazságnak a Fénye.csak nem Galileából jön el a Krisztus?." (János 12:46. Ugyanis a zsidók „galil hag goiim"-nak nevezték ezt a területet. e három adatra vonatkozóan. mely pontosan mutatja a felfeszített Jézus minden sebét. amint mondja: „Én világosságul jöttem e világra.. Mindezeket el kellett mondanom annak indoklására. mely szerint: „a leplen levő alak nem festés. Ez a zsidó-keresztény vallástanítás..) Nyomozásunkban így három adatunk van: Galilea. nem izzadmány maradéka. mert Jézus nem vallja meg a mi bűneinket. Ugyanis a héber „goiim" 15 . Nem az írás mondta-e." ( 7:52. Ezek közt legfontosabb: Jézus születési helye Ismét János evangéliumát veszem elő és abból közlök két idézetet: „.. (Bizonyítékaim adatait és azokat is. Vizsgálják meg a NASA tudományos szakvéleményét. hogy igazságban és nem bűnben születtünk. de igen rövid tartamú kozmikus sugár által történt beégetés.. Azt sem.a Kozmoszra hivatkoznak. melyeket a zsidósító valláspolitika nem tudott.... mint az evangéliumoknak. hogy sokan vannak olvasóink között olyanok.) Galilea: .. valóságos alakját nem ismervén ..De maga a zsidókeresztény-római egyház már kitaszította Jézust e megváltásból.bűnben születtünk". E kutatásban fel kell használni mindazokat az evangéliumi adatokat. a Fény Fia. az ún. aki engem hisz. hogy ". „paulinista" teológia szerint.. A Nap elé állnak. Jézus felvilágosító szavait megtaláljuk János evangélistánál. hogy 0 a „megváltó". amikor elmélkedésében rájött arra. de érzik. hogy: „Dávid magvából és Betlehemből. amit a Világ Világossága adhat csak.Ez az elnevezés e tartomány héber nevéből ered. hogy valami „más" vallása lehetett őseinknek.

mert minden írásnak.. hogy Galilea és Samária nagyon sokáig volt a Pártos Birodalom fennhatósága alatt és Bazapran nevű pártos király el is látogatott oda Pacor kormányzósága idejében. old.. ahol „belzebub"-bal van Jézus azonosítva." Tudni kell még azt is. de a héber biblikus felfogás ezek közé sorolja a mezopotámiai és nagyon régi „guti" népet is. mert itt tisztelték a galileusok az Istenanyát. hogy a galileai nép nem volt zsidó. így a héber nyelvnek még szava sincs az .. 3. Itt őrizte Dávid apja juhait és a hagyomány szerint itt is született.. ki uralkodó lesz Izraelen.347. hogy „Nagyszámú régi zsinagóga maradványt fedeztek fel Galilea városaiban.. Mondtuk.).) E vallásnak tudós papjait nevezték . Köztük a leglátványosabb a fehér kövekből rakott kapcrnaumi. akik Jézusban a zsidó Messiást látták és Jézust „Dávid leszármazottjának" hirdették. Ez a Júdeai Betlehem" a Beth-"lchcm" nevét Jézus halála után kapta a SaulPál és követői által megalakított zsidó-keresztény egyháztól. szintén a sumer „mah" vagy „mag" ." Tehát azok nevezték át Beth-lomont Bethlehemmé.korrupció helyének" nevezték el a zsidók. démon és mágus" a héberben azonos jellel íródik. mely szerint Jézus zsidó lenne és Dávid magvából származna. mely a Kr. Azért volt fontos a zsidó szellemű evangélistáknak . A hívő olvasó így azt hiszi. akik . u. ami ragozó nyelv és a ma „sumernek" nevezett nyelvvel mutat igen közeli rokonságot. hogy Galileában zsinagógák is voltak és zsidók is laktak. mert még ma is epedve várják az 16 . Betlehem: Az evangéliumi hagyomány Jézus születése helyéül jelöli. mert Mikeás próféta jövendölése szerint (5:2): „belőled (tehát Dávid városából) származik nekem.Tudjuk. beleértve a hettitákat is. hanem a régi „arám" nyelven beszéltek.. hogy a mai evangéliumi szövegeket az .Astarte vagy Asthoret" néven említenek. melyeket Kr. Bél) és a „Fény Fiát"...kifejezés alatt azok a nem zsidó népek értendők.egyházatyák" kényük-kedvük szerint javítva hagyták az utókorra és a mai fordítások egyáltalában nem tükrözik a Jézuskorabeli állapotokat.istennő" kifejezésére. A galileusok vallása az Istenanyái a „Fény Szüzének" nevezte.mágus"-nak.. és ezt az álláspon-ot megerősíti Márk evangélista írása (3:22). . hogy ö is „mágus". Az evangéliumoknak a judaisztikus teológia szerinti nézete és kiértékelése szerint. A magaslatokon épített templomaikat a . a tó partján.. u. .. Máté így mondja (2:1): „Jézus a júdeai Betlehemben született. mert ezt a kis települést. szövegnek szolgálnia kell azt a „paulinista teológiai szándékot". (A ma sumernek nevezett nép hitvilágában: „Én-Lil".. Galileában tehát nem laktak zsidók! Lakosai nem héberül.. akit a biblikus írások .. aki mellett ott találjuk a „Fény Atyát" (Bál. Miután a Jehova-tisztclet nem ismeri el az Istenben lévő „női" teremtő erőt. Dávid idejétől kezdve Beth-lomon néven ismerték. 200-600 között építettek. hogy a zsidók sohasem ismerték el Jézust az ö Messiásuknak (görögül Krisztusnak).azaz „tudós.A (*) fonásomban azonban minden kétséget kizáróan az a megállapítás olvasható (G. hanem „máshitű". aki a Világ Világossága... Ma már tudjuk.Dávid városának" Betlehemmé való változtatása.ludeától északra laktak. a zsidók azzal vádolták Jézust. Indoklás: „belzebub.... hatalmas" értelemben. századból származik.

" A Betlehemi Herceg keresésében most elérkeztünk oda. 14. legfeljebb a Kr..mert ö szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. hogy „elvegye a világ bűneit" és értünk „bűnösökért feláldozta önmagát" úgy. hogy nehéz dolga van annak. mert . 6 km távolságban. Dávid fiának és Ábrahám fiának nemzetségi felsorolásával kezdődik. Ebből az evangéliumból (melyet a régi egyházatyák még „héber evangélium" néven ismerlek) igen érezhető az a zsidó vallási felfogás. miként a sauli-páli elgondolás a zsidók vallását „megreformálta".azért hogy a zsidóknak helyet csináljon -. században emeltek.férjének neveznek. melyet az egyházi szervezet biztosít az egyházi rendelkezéseket betartó és az előirt áldozatokat meghozó hívőnek.ö valódi „messiásukat". század második feléig vezethető vissza. I. aki csakis azért jött a világra. amit a XIX. A legenda szerint Jézus innen emelkedett fel az égbe. hogy: „Juda Betlehemének semmi nyomát nem találták meg a Kr.mint Messiás. 326-ban újra épített ide egy templomot." (Máté 9:13) . mely Jézus „Szerető Atya-Istene" mellett „Isten szavaként" tanítja annak a Jehovának a „szentírássá" változtatott rendelkezéseit. Jézus valóban Betlehemben született.Tudom.. láthatjuk. melynek ha a végére érünk (1:16). De baj van ennek a „judai Betlehemnek" Jézus idejében való létezésével. melyen a középkorban változtatásokat végeztek ugyan. c. hanem József Dávidnak a fia.. Jusztinián (527-65) épített helyére egy nagyobb templomot." A galileai. hogy Jézus itt egy barlangban született volna. u. „kiűzi a népeket édes hónukból" (2 Móz. századból való „Amarna szövegekben" Bit-Lahrrii néven található. Tisztáznunk kell még a „Dávid Fia" fogalmat is. itt a Tábor-hegyen áll a görög ortodox kolostor. József van eredeztetve Dávid nemzetségéből. miképpen a fia?" (Máté 22:45). u-i első három században és az a tradíció. Azután megtudjuk azt is (1:20). tehát „gojiim" Jézus pedig éppen mindennek ellenkezőjét akarta és tanította. mert azt feleli a zsidók erre vonatkozó kérdésére: „Ha tehát Dávid Urának hívja öt. Nagyon régi városka és Kr. amit most az arabok rombollak le.Heléna . 34:11).. Ugyanis forrásadatom úgy írja. mert a mai judaikereszténység papjai a zsidó Jézus Krisztust vallják. hogy Mária a Szentlélektől fogant és nem Jézus. hogy ez nem Jézus nemzetség-táblája.Mária . a Világ Urát. S így létezik ma is a zsidó-kereszténység. hogy ő . így: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.. a goüm-ok országában.miként mondja Máté írása (1:21): „. ahonnét végre elindulhatunk. Názárethtől kb. Közelében van a Tábor-hegy. már az Édesanyja méhében. aztán megöleti a zsidókkal 17 . akit a szent iratok Jézus édesanyja .Kr. hanem azé a bizonyos Józsefé. Dávid fia lenne. mellyel . de a jelenlegi építmény alapjaiban Jusztinján korából való. u-i 2. e. Ebben a jó szándékban csak önmagára számíthat mindenki. Miután ezt lerombolták. Antiochus fallal vett körül. mely szerint legfontosabb a bűntől való szabadulás. Justin mártír által említve. amit Kr. aki a Jézusi Igazságot keresi és szabadulni akar a kereszténységbe iktatott zsidó felfogástól. Máté evangéliuma ugyanis Jézus Krisztusnak. Ennek emlékére Konstantin császár anyja . De az evangéliumi írás Jézus szavaival is megcáfoltatja a messiási létezés rá vonatkozó azon feltételét. E felfogás szerint Jézus is ezt a feladatot kapja. Az itt talált barlangok sora felett Konstantin császár emelt egy nyolcszögletes kápolnát. de ez a Betlehem Galileában van. Ma. 218-ban III.Jézus . ahol a galileus vallásnak volt a magaslatra épített temploma.

az még igen sok „miértet" tud csatolni e kétkedő sorokhoz. De kíséreljünk meg feleletet adni néhány ilyen „miért"-re.csaknem 2000 év után . aki önmagát „Isten apostolának" nevezi és a galileai Jézust sohasem látta.és minden falvaikat tűzzel megégetek.. Egyikük sem lépett a római birodalom földjére. az Úr Jézustól tanultak. hogy az általa alapított Római Egyház. akinek Péter nevet adott.. hanem csak az Eufrátesztől keletre tanították mindazt az „igazságot". És azóta is minden marad így.. valamint János és Jakab. hogy „talán Jézus mégsem így hirdette" és nem ez az 0 azon „igazsága"..az tévedne? Most . hogy „Hová lettek az apostolok?" . hiszen Eusebius tudósít minket arról. Bertalant és Mátét...mert Jézus hűséges tanítványait nevezzük így.. Ezeknek mondta az Úr feltámadása után így: „Elmenvén a széles világra.Péter tanítványa és (a mai terminológia szerint) titkára szépen leírja nevüket evangéliumának 3:16. hogy ezek az apostolok valóban teljesítették-e az Úr parancsát. és csakis őket. " A keresztény biblia újszövetségi része azonban édeskeveset tudósít minket arról. melyet Pilátusnak mondott így: „Én azért születtem és azért jöttem e világra.." (4 Móz 31:10).érthető. Tekintve. éspedig: Péter és András. hogy: Hová lettek Jézus tanítványai? Úgy is kérdezhetjük.. hogy 360 templomukat rombolták le a Pártos Birodalom bukását követő sza-szanida-perzsa uralkodók.. Taddeus Júdás és kánáni Simon. Jakabot és Jánost (Jakab testvérét). versétől kezdve így: „Simont. Ugyanis az Újszövetség szövegének 62%-a a Saul nevü zsidó rabbiból lett Pál térítéseiről beszél. hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. és kutassuk fel a Betlehemi Herceg keresésében először azt.. hogy a mai „keresztények" igen kevesen tudják őket név szerint felsorolni. Andrást és Fülöpöt." Az apostolokról tudnunk kell azt is." (János 18:37) .. hogy bizonyságot tegyek az Igazságról. A judai-kereszténységben róluk fellelhető adatokat egy régebbi tanulmányomból közlöm: Az Úr által választott apostolok is galileaiak voltak és azt hisszük.. akik hirdették az O tanítását? Mién nincs Jézus apostolaitól eredő evangéliumunk? Aki nyitott szemmel járja e világot..e sorok írója csatlakozik Pilátus azon kérdéséhez: „Mi az Igazság?" És kiegészítem Pilátus kérdését is egy hatalmas kiáltással: „Hová lett Jézus Urunk Igazsága?" Miéi! némították el apostolait. akik csak Zoroaszter vallását ismerték el. s tőle „apostoli megbízást" sem kapott. mely a Saul-Páli judai kereszténységet tette magáévá és 18 . Pedig Márk . hogy ez a Saul-Pál a római kereszténység alapítója. munkásságával és hirdetett ideológiájával Jézus apostolai sohasem értettek egyet .... Munkásságuk és életük történetét azonban nem találjuk meg az egyházi tankönyvekben. tőle nem tanult.. Tamást és Jakabot. amit Mesterüktől.mindezeket a békés és régi népeket és „minden városukat. hogy „három testvérpár" volt közöttük. Az én kutatásaim azt bizonyítják. Aki arra gondol.. Taddeust és a kánáni Simont. hogy csaknem mindegyikük az Eufrátesztől az Indus folyóig elterülő Pártos Birodalomban élt és szervezte a Jézushitűeket Jézus egyházába.

sem mi el nem hordozhattunk.. felkelvén Péter. melyet sem a mi atyáink.. férfiak. hogy az Úr régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk..a megmaradt Tíz.) . ami elveszeti . s ott leírják működési területüket.. ügyetlen kivétel csupán. hogy a Mózes törvényét megtartsák..... mondván.vallását a judaizmusból származtatja ...mindenki Istenének imádatát.. így a judai kereszténységbe tartozó hívők valláserkölcsi és cgyháztörté-nelmi oktatásából kimaradtak Jézus apostolai..)" (Ez 'Taddeus' Mezopotámiát... Vegyük sorra őket: Máté: .." (ApCsel 15:5) És amikor nagy vetélkedés támadt. amikor: „elöállanak azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül. hogy mind a „tizenegy jézusi apostol" híven teljesítette küldetését és hirdették az evangéliumot ....10) Ebből a részből tudjuk meg... hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyelek. most azért mit kísértitek az Istent.. hanem a későbben Perzsiának nevezett „mérhetetlen kiterjedésű területet" az apostolok idejében Pártos Birodalomnak hívták. Ezt hirdették Jézus apostolai . . hogy megkeresse és megtartsa azt.de hol hirdették? Az Apostolok Cselekedetei 12....... Viszont Saul-Pál ennek a kontinuitását hirdette és a mózesi áldozat-ideológiába sorolta be egyszerű bűnbakként a galileai Jézust is.) Kánáni Simon és Taddeus Júdás: „Hic (Tadeus) Mesopotamiam ille (Simon) Egiptum evangélica predicatione peragravit..értvén alatta Naphoz hásdnlltOtt . mely a bibliában Mózes 1-V.a kusok földjére . (Nemsokára Etiópiába ." (ApCsel 15:7. az 'Simon' Egyiptomot az evangélium prédi-kálásával bejárta. János testvérét Heródes megölette. Igen. 19 .. cum innumerabile filios Jesucristo peperissent lldemque in vastissimis illis regionibis et effaratis gentibus disseminassent..és azt elviselhetetlen igának nevezte. hogy körül kell metélni a pogányokat és megparancsolni. Azután Perzsiában találkozva.a királyt és annak feleségét az egész országgal együtt Krisztus hitére téríti.Itt meg kell jegyeznünk..Jézusi evangéliumot" hirdették. Maradt tehát tíz munkálkodó apostol.. Postea in Persidcm conveniente...teljesen mellőzte Saul-Pállal magával és tanaival is ellenkező jézusi apostolok munkásságának és igehirdetésének ismertetését.. ti tudjátok.utazik.... mely szerint Jézus azért jött e világra. Viszont Jézus által választolt és „felkent" apostolok nem a Saul-Pál vallást. hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét és higgyenek . de ezek munkájáról innen kezdve az „Apostolok Cselekedetei" című újszövetségi irat többet nem beszél. hanem a ... hogy Perzsia ebben az időben nem létezett.. hanem a Nemapostol Saul-Pál útjait és judaikeresztény módszerű térítését írja le a következő 16 fejezetben.. Nézzük meg csak együtt: hol is? A keresztény papi Breviáriumban minden apostolnak megvan a szent ünnepe. monda nekik: „Atyámfiai.„Mox in Ethiopiam profectus evangélium predicavit . Ugyanis a történelmi igazság az. könyvét tölti ki) ...mindenkiről gondoskodó . fejezete szerint Jakabot.jézusi módon és nem a judai SaulPál-félc átalakítás szerint.regem et uxorem eius universa provincia ad Dristi fidem convertit.... miután Jézus Krisztusnak számtalan hívőt szereztek (gyermekeket szültek) és a hitet azokon a mérhetetlen kiterjedésű vidékekeken és azoknak a vad népeknek hirdették.. hogy Péter ellenzett minden zsidó vonatkozást elsősorban a mózesi törvényt (vagyis a Torah-t.

.) Bartolomé: Galileai apostol. hogy a Pártos Birodalomban szervezték meg a jézusi tanítás szerinti. kapzsiság. és sok munkát és kellemetlenséget elszenvedett. Természetesen az igehirdetésnek megvoltak a szükséges írott segédletei.. médeknek... hogy az „Úr Igazságát" mindenüvé eljuttassák. Fülöp: Bethsaidában született és a Szent-Lélek erejével az ö Szkítiájába ment evangéliumot hirdetni . mely provincia neki Krisztus hitének a vetésére osztályrészül jutott. ami az azon nép papjainak nagy irigységét váltotta ki. fogat fogért" doktrínát. Aki egy kicsit ismeri a szkíták történetét . a nagyobb Arméniába jött..legalább úgy.. A Fény teremti a Tudást és a Jóságot. sem a tanítók. A Fény teremti a művészeteket is és belőle fakad az ihlet is.-hoz térített.. Postrema ad Indo se cónferens eos in christiano religióne erudirit. Ez az egyház mentes volt minden zsidó vonatkozástól és zsidó tanítástól.. amiben az apostolok rögzítették mindazt. Tehát a szkítáknál a „szeretet egyházának" a megszervezése semmiféle nehézségbe nem ütközött.. hiszen itt.András (Péter testvére): „Post cuius (Jesus) passionem etresurectionem Andreas. és ott kezdték meg a Szeretet vallásának hirdetését.. mely Armenia-mayor városa. már az ő igehirdetésük előtt is a szeretet" volt az alap. cum in Scíthiam Europae quae ei provincia ad Christi fidem disseminandam obtigerat. amelyik neki a földkerekségnek az elosztásakor J. amit Mesterüktől. azonkívül 12 várost a Jézus-hitre vezetett.. Ebben az együttlétben a Fény mindig tud a sötétségből Új Életet létrehozni. kétszinűség. gyűlölet. Most joggal kérdezheti az olvasó.és sok hívet szerzett a hitnek. A Szeretet vallása élt itt.C. dologtalan lustaság. amelyben teljesen ismeretlenek voltak a saul-páli spekulációk. hazugság. * * * A felsoroltakból láthatjuk.. ahol nem ismerte senki a „szemet szemért.. Jézus Urunk jövetelét Máté evangéliuma szerint hirdette azoknak a népeknek. az Úr Jézustól tanultak. Mert nemcsak Saul-Pál írt. hanem a megértésben jó követökre és hívökre talált. hogy Jézus apostolai bizony elvégezték rendesen a rájuk bízott munkát és nagyon sok történelmi kútfő bizonyítja. sem a hívők. A párthusoknak. a Szentlélek eljövetele után különböző országokba indult. hogy: 20 . hanem Jézus tanítványai is szorgalmaskodtak abban. amint azt Herodotos leírja megérti. irigység. Végül a hindukhoz ment. lopás." (Jézus szenvedése és feltámadása után András. Ebben a „vallásban" az élet a fény és a sötétség együttléte (coegzisztenciája).) Tamás: „Apostolus Galileus post acéptum Spiritum Sanctum in multas provincias proféctas est ad praedicandum Christi Evangélium: Parthis. midőn az innenső Indiába indult. perzsáknak.C.. Ez pedig csakis az „iratok" útján volt lehetséges.. A Szeretet Egyháza volt. mig a Sötétség birodalmává esik a nemtörődömség.. midőn Európa Szkítiájába jött.ott van eltemetve. Hyeranis et Bactris christianaé vitae praecepta tradivit. Evangéliumának prédikálására jutott. tudatlanság. De amidőn abban az országban nagyon sokakat J." (A galileai Tamás apostol. Medis. hírkánoknak és baktriaiaknak átadta a Krisztus-hit és az Életnek a Törvényeit. Persis..az ö teste Albanusban. valóban vallva és gyakorolva. Ott Polimus királyt és feleségét.. hogy Krisztus Evangéliumát hirdesse.. hogy az apostolok Szkítiába mentek. igazi Egyházat. bosszú. őket a krisztusi vallásra nevelte. csalás. melyre a szkíták életüket felépítették.. ahol kiszenvedett ..

hogy a püspökök és az egyéb egyházi „méltóságok" Isten és a hívő közé állanak és magukat és beszédüket Isten „akaratának" nyilvánítják.és követőire a „griosztikusokra" halálbüntetés várt.. században felégette. amikor is a római központú „paulinista és zsidó gyökerű" kereszténység teljesen átvette azt a „zsinagógás felfogást". hogy Isten előtt minden ember egyforma érték és a tudás fénye az. 2. Mária-Magdaléna Evangéliuma. 306-ban és az állam vallásává rendeli. a Hit Evangéliuma. mint eretnekség.. A nő szerepe az isteni rendeltetésű életben.? " A helyes válasz megfogalmazásában igen sok történelmi valóságot kell felsorolni és már a Kr.gyűjtőszóval „Gnosztikus Evangéliumokénak nevezik..a „gnózis" eretnekséggé minősült . János Apokrifonja (A titkok könyve). u.. századtól kell elindulni. u.Hová lettek az apostolok írásai? Nagyon helyes kérdés.. Egyiptomi Evangélium (A láthatatlan lélek szent könyve). Minden büntetés ellenére azonban a „gnózis". hogy milyen érdekek és a lelkeken uralkodni akaró egyházpolitikai szándékok alakították ki a „saját" vallását. 140 év körül Egyiptomban és Alexandriában is megjelennek az Apostolok Evangéliumának kéziratos másolatai. az igazi apostolok írásainak. hogy „miért eretnek ennek a Jézus-hitünek a másik Jézus-hitü.. stb. és 2. u. A Nag-Hammadi kéziratok között találjuk a következőket: Tamás Evangéliuma. akit a sauli ideológia feláldozott azért. 2. amivel az ember jobban és jobban közeledhet Istenhez. Péter Apokalipszise (Beszélgetés a Megmentövei). A kéziratok „kopt nyelvű másolatai" az apostolok írásainak és sok „kopt" fordítású kézirat egyezik a másutt talált görög nyelvű töredékekkel. s ezzel tulajdonképpen a hívő nem az Isten. Fülöp Evangéliuma. A keresztények 90%-ának fogalma sincs arról. mely szerint: „minden olyan tanítás és írás. Amikor aztán ezt a „paulinista ortodoxiát" véglegesen megszilárdítja Konstantin császár Kr.. mely nem a zsinagógából ered. elpusztítandó a hirdetőkkel együtt. Jézus Isten-emberi mivoltának és küldetésének értelmezése.?" Ugyanis Jézus azt tanította. " Miután Jézus tanítványai az apostolok az Élő Jézust tanították és nem az „áldozati bárányt. így a valódi tudás . A lényeges teológiai különbségek azonban két alapvető tételnél mutatkoztak. hogy elvegye a Nép bűneit". elpusztította az apostolok írásait. hogy: „Ha annak a Saul-Pálnak az írásait megőrizte a 'kereszténység'. Ezt azonban csak a társadalmi rend felforgatásának tulajdonították. a Tudás haladt és már a Kr. Péter levele Fülöphöz. már a Kr. „gnosztikus keresztények" nem értettek egyet azzal.. hanem az egyházi hierarchia szolgájává válik. A kéziratok egy cserépedényben voltak elrejtve a barlangban. miként mondtam. így az ő tanításuk is az „eretnekség" kritériuma alá esett és a magát ortodoxnak nevező római egyház. amit 1945-ben az egyiptomi Nag-Hammadiban talált egy arab.. Az igazságra törekvők pedig természetesen nem tudják megérteni azt. 21 . és még ki is egészíthetjük azzal. Ezt az állítást bizonyítja az az 52 darab kézirat. aki sohasem hallotta Jézust és sohasem tanult tőle.. hogy az ún. Ezek pedig a következők: 1. u. A kopt kéziratok megfejtői ezeket a Nag Hamadiban talált írásokat . akkor miért nem viselte gondját a jézusi tanítványok. így történt aztán.

. amikor akarja. Senki sem veszi el azt én tőlem. Jézus szavaival válaszolok.... Jézus apostolainak tanítása szerint hívőket pedig „gnosztikusoknak" nevezem. a római ortodoxia kanonizált evangéliumai is igazolják.. íme: „Jézus egész fellépésében.. Negyven nap után emberi szemmel látható Fényként emelkedik a mennybe. Mert így szólt Jézus a zsidókhoz: 22 . és sajnálkozik afelett.." Gondolkodjunk logikusan. hogy akkor teszi le vagy veszi fel emberi testét. gondolattársítás útján. 10:17-18. hogy reá hajigálják.." (Jn.eltávozik.. így például....." Itt természetesen a cikkíró Jézus „zsidó" származására gondol. sem a gnosztikus írásokkal nem bizonyítható. Az egyik napjainkból való és a másik a keresztre feszítéssel van kapcsolatban... hiszen ugyancsak János evangéliumában olvashatunk erről a „hatalmáról".. de harmadnapon feltámad emberi testben... minden tanításában a zsidó erkölcsök és tanítások tükröződnek vissza. hogy „láthatatlanná vált". oldalán van egy valóban a római ortodoxia szelleme szerint fogalmazott cikk „Élt-e Jézus. a „tanítás" érdekében. Eltemetik. két másik dolog jut eszembe.. kimene a templomból. amint mondja János: „.? A római ortodoxia szerint „Jézus Isten Fia emberi testben. átmenvén közöttük. az Isten Fia harmadnapon feltámad és Szelleme megjelenik ott. A keresztfán meghal.. én vagyok" (Jn 8:58-59) így mondja az evangélium: „Köveket ragadának azért. amit mond Jézusról.. " Jézusnak azt az isteni és emberfeletti adottságát.. hogy ilyesmi a „magyar hagyományok" ápolását szolgáló sajtótermékben jelent meg. Ugyanis. Jézus „elrejtőzködék.) Amikor e csodálatos írásokat idevetettem bizonyításképpen. ami embernek nem adatott meg eddig.. amikor akarja.júdai gyökerű". Különben is büszke volt származására.mert én leteszem az életemet.. mely valóban . Jézus pedig el-rejtözködék. de ezt a testet akkor teszi le vagy veszi fel. " A gnosztikusok így vallották: „Jézus Isten Fia emberi testben.. csak helyesen kell értelmezni az ott mondottakat. ugyancsak emberi testben. Magyar Adorján Baráti Köre által kibocsátott időszaki tájékoztató ez évi 5-6 számának 2...... E sorok írója igen ostoba megállapításnak minősíti ezt az írást. hogy újra felvegyem azt. hanem kifejezetten az eröszakot alkalmazó római egyházpolitika íze szerinti. és ily módon eltávozék. amikor Jézus a zsidókkal beszél és azt mondja: „Mielőtt Ábrahám lett. Itt a kereszténység történetében igen járatlan cikkíró Jézusról való írása akár Irencusz korába is nyugodtan visszahelyezhető megállapítás.és átmenvén közöttük... amit a gnosztikusok állítanak.?" címen. Nézzük először.Az egymással szemben álló két „keresztény" felfogásban a paulinista elgondolást a következőkben csak „római ortodoxia" néven fogom említeni.. és negyven nap múlva a mennybe emelkedik. ahol 0 akarja.. az sem a római ortodoxia.Van hatalmam letenni és ismét felvenni. 0.." Itt talán az „elrejtőzködék" kifejezés helyett azt kell értelmezni. hogy milyenek voltak a: Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában.

Lama Sabag Ta-Nim. akik tudomást szereztek Jézus utolsó szavairól és úgy tudták. az arámi nyelven mondta és az összes magyar bibliafordításokban így van leírva: „Éli! Eli! Lama Sabaktani! " Egy ausztráliai munkatársam kéziratából idézem a meglátásokat erre vonatkozólag. hivatalos elismerése és kinyilatkoztatása útján akarta elérni. mert ebben a zsoltárban az. ahol „La" (L. az 23 . A római ortodoxia igazságának szempontjából azonban igen nagy hiba Jézus szavainak ilyen magyarázata és a 22. aki panaszkodik. akkor csak az „Éli . tehát a kifejezés az igei cselekvés megvalósulására vonatkozik és így a helyes fordítás: „láthatatlanná változott" vagy „lett". hogy kiáltását „Eli! Éli!" szavakkal kezdte.. A mai Jézus-ellenes gondolkodás hozzám érő nagy árnyéka pedig az említett „Élt-e Jézus. hogy János evangéliuma görög szövegének „láthatatlanná lenni'* jelentésű igéje a magyar fordításban „elrejtőzni" értelemben lett felhasználva. aki „elrejtőzik". A görög logika szerint." (Zsolt 22:7) Ugyanis a zsidóknak ez volt a véleményük Jézusról. vagy Eloi" szót értették és ez csaknem minden keleti nyelvben „Isten" jelentésű. hogy a zsidó írástudók.. az láthatatlan lesz. versének ismétlésére gondoltak. mely szerint az ö mennyei Édesatyja „elhagyta" volna a Fiát. beszélték-e az arámi nyelvet?" Mert ha csak zsidóul tudtak. az „isteni hozzájárulásnak" egyházi. Ezért adott Jézus utolsó szavainak olyan magyarázatot.a-Ma". „örökkévalóságot" jelent: és „Ma" (a sumír Mada szóból eredően) „hon... így aztán valóban szakértő munkatársammal azt értékeltük ki." (Jn." Fordítsuk le ezt az arámi nyelven mondott szöveget. Annál is inkább tették ezt..55.. „I. fogat fogért" ideológia értelmében való „félremagyarázása" ma már az összes keresztény egyházi változatokban „szentírás" lett. hogy elhagyta az Isten.?" című írás. és ehhez a gyilkossághoz szükséges igazolást. így szól magáról: „de én féreg vagyok s nem férfiú: embereknek csúfja és a nép utálata. aki azt kérdezi. az általuk jól ismert 22.. De a római ortodoxia Jézusnak „a bűn eltörlése érdekében" való feláldozását.. hiszen csaknem 2000 éve hiányzik a tudás „gnózis") a magukat kereszténynek valló fejekből és Jézus szavainak „átírása". mert ti nem az én juhaim közül vagytok.. a „szemet szemért. 10:26) Kell-e világosabb felelet arra vonatkozólag. . versével való azonosítása. Az „átírásra" igen jó példát mutattam be azzal.La-Ma" szóösszetétel.. hogy Jézus és a zsidók között egy áthághatatlan szakadék állt és áll ma is? Ismétlem: ne tévesszük össze Jézus alakját és tanítását SaulPál által elképzelt és „tálalt" áldozati báránnyal. birodalom" . Zsoltár 2. szavait elemezve: „Éli vagy Eloi" jelentése „Isten" csaknem az összes közel-keleti nyelvekben. ezeket a szavakat adva a haldokló. Zsoltár 2.) sumírul és arámiul is „teljességet". szenvedő és keresztre szögezett Jézusnak „Én Istenem! . Ugyanis e fonetikus formában leirt „Láma Sabaktani" arámi kifejezés nem azl jelenti. De nem csodálkozom ezen a „zsidó-keresztény" szellemű íráson.„De ti nem hisztek.miért hagytál el engem? " Ezt Jézus anyanyelvén. hogy „Miért hagytál el engem?" A fonetikus formában leirt mondatot nyelvtani szabályok szerint így kell kimondani: „Éli! Éli! . hogy „Akik a keresztre feszített Jézus közelében álltak és szavát hallották.

. amit én korunk csodájának nevezek. cselekszik". A törhetetlen HIT szavai. növelni".. A legközelebbi maga János evangéliuma. felvonni.„örökkévalóság hona" ..„Sab-Ag" szintén szóösszetétel. munkatársam egy érdekes kérdést vet fel. De.. akit Jézus a legjobban szeretett. mely tökéletesen mutatja Jézus összes sebét. de azt a hiedelmet is. de egyben nagyon kényes témához nyúlunk akkor. akit Jézus a legjobban szeretett. hogy kik álltak Jézus keresztje alatt. amikor akarja". és „Nim" az ige „emelni. „Sab-Ag" tehát „sebzett". hogy ez a kozmikus sugár a „halottnak vélt emberi testből áradt merőleges irányban. aki emberi testben szenvedett. és (állítólag) olt állt a kereszt alatt. akit Jézus „legjobban szeretett". akkor ki volt az? Ezt tudjuk meg a Nag-Hammadi gnosztikus evangéliumokból.. de rövid ideig tartó „kozmikus sugárral" lelt beégetve és semmiféle vegyszerrel vagy tisztító eljárással onnan el nem távolítható. a Világ Világossága. ahol „Ta" az eltávolodást mutató elörag. " Jézusi szavak. Ugyanis János evangéliumának 21. Vagyis a Turini Lepel (mellyel e könyvben majd részletesen foglalkozunk) igazolja a gnosztikusok azon felfogását. Azt.Emeldaz örökkévalóság hónába a megsebzettet. Aki sebekkel volt telítve. akik nem voltak ott a megfeszítésnél. és János. A teljes szöveg tehát: „Isten. De ha nem János. és beváltotta azt az ígéretét: „Én veletek maradok a világ végezetéig.„Ta-Nim" jelentése tehát „felemelni". „hamisítás") a lepelbe igen nagy intenzitású. hogy Jézus Halhatatlan. (Jn. (János 19:26-27) De így nem lehetett az a tanítvány sem. Teológiai szempontból azonban a legfontosabb itt az a bizonyíték. mást is mutat. aki az egyház tanítása szerint az a tanítvány volt. „Ta-Nim" igekötövel ellátott ige. 19:25) Csak asszonyokat említ és nekünk itt két fontos személyünk van: Jézus Édesanyja és Mária-Magdaléna." Ugyanis a Turini Lepelén visszahagyott „fényképe" (amire a Jézus-tagadók azt mondták. evangéliumában nem említi ezt. ahol le van írva. Igen érdekes. Örökkévalóan a Fény. hogy „Fényformában emelkedett az égbe tanítványai szeme előtt". hogy Jézus utolsó szavait Máté és Márk közli. sebez". kanonizált írások... müvei. melyet a sokszor átírt és megmásított. mondván: „Miképpen lehetséges az. és evangéliumok Jézus köré illesztettek és öt egyszerű emberi sorsú „halandónak" akarták bemutatni. ahol „sab" jelentése „vagdalás. szab.. A tudósok serege azt is megállapította. Továbbá tudni kell azt a zsinagógiai és egyben római rendeletet is. . És itt említem meg a Turini Lepelt. 24 . és „ag" jelentése „tesz.. mert szerintem a mai sokat tudó és rombolásra „isteni hatalommal" rendelkező emberiség számítógépeinek (komputereinek) segítségével és azok által bizonyítva támadt fel korunkban Jézus.. Az ortodoxia kanonizált evangéliumaiban szereplő sok „nem egészen világos" leírással kapcsolatban. amidőn azt a tanítványt keressük.? Erre az érdekes kérdésre több választ adhatunk. felfelé és az emberi tudomány itt az anyag energiává történő átváltozásának esetével áll szemben". hogy „ráfestés". Ezáltal kerül megértésre és magyarázatra mindaz a nagy misztérium. mely valóban jellemzi az Isten Fiát. mely szerint: „a kivégzések helyére férfiakat nem engedtek be!" Tehát János nem lehetett az a tanítvány. hogy „Jézus az emberi testét akkor teszi le és veszi fel. . főleg a hitetleneknek. akinek Jézus a keresztfáról azt mondta: „ímhol a te anyád".

akit „Jézus legjobban szeretett". s egyben sürgeti Jézust. hogy: .semmiképpen sem jelentik azt. mert az gyűlöli a nőket. hogy mit is írnak erről a kedvenc tanítványról a Nag-Hammadiban talált gnosztikus evangéliumok. akik Jézustól különleges oktatást kaptak: Tamás. András és Mária Magdaléna."' PISTIS SOPHLA (A tudás vallása) nevű kéziratban: „Péter tiltakozik Jézusnál az ellen. hogy igen meglepő és váratlan adatot tárunk fel az olvasók előtt akkor.) Ennek a 25 . „Párbeszéd a Mcgmeniövel" (Dialogue of thc Savior) a címe annak a kéziratnak. melyeket a 25. s talán emlékeznie kellene akkor Jézus utolsó szavaira is. János evangéliumának befejező verseit „egyházpolitikai hozzátoldásoknak" véljük felismerni. .." (Jn 21:24) Evangéliumi nyomozásunk tehát bizonyítja azt. akit Jézus a másik kettő fölé helyezett.' Jézus így felel: „Akinél a Lélek isteni sugallata követeli a beszedet. hogy valóban volt Jézusnak egy tanítványa..Párbeszéd a Megmentövei" című gnosztikus evangéliumban azt a perdöntő megállapítást." (Jn 21:20) „Ez a tanítvány. " Talán ezért találjuk az előbb említett . hanem a gnosztikusok egyik evangéliuma nevezi öt a legkiválóbb apostolnak. Olvassuk csak az evangéliumi szövegeket: „Szóla azért az a tanítvány. midőn Mária Magdalénában nemcsak Jézus legbölcsebb tanítványát fedezzük fel. hogy ennek az evangéliumnak írója lenne ez a kedvenc tanítvány.. sohasem nevezi meg öt.. Kérem tehát mindazokat. mint a Mindenséget ismerő asszony. aki bizonyságot tesz ezekről és aki megírta ezeket és tudjuk.. versben említ. (Vintage Books Edition." (Jn 21:7) „Péter pedig megfordulván látja. mely szerint ez az íras: „Mária Magdalénát 'lálnok'-nak és olyan apostolnak nevezi.. hogy az evangéliumi szövegeket az „egyházatyák" és a pápák igen sokszor megváltoztatták. Ezt mondhatjuk az első pozitívumnak. hogy 'fél Pétertől. ha ott állt volna Jézus Urunk keresztje alatt. zárójelbe téve a hivatkozás oldalszámát.mert nagyobb tudása volt és úgy beszélt. versében írottak .Három tanítvány volt. hogy követi öt az a tanítvány.. vagy még jobban akarnak elmélyülni ebben az érdekes témakörben. hogy szerezzék be F. akit jobban szeretett a többinél. hanem inkább egy hivatkozás azokra az „egyebekre".. a zokogó Édesanyával.részében többször van említve ez a tanítvány... De kutassunk tovább! Miután a mai judai-kereszténység tanításával teljesen ellenkező és csaknem 2000 éven át „eretnekségnek" minősített írott emlékeknek tartalmát fogom ismertetni. Ugyanis a logika szerint talán meg kellett volna neveznie magát. mely elmondja. Mivel tudjuk jól. Tehát kereshetjük a „kedvenc" tanítványt a következőkben. hogy Mária Magdaléna uralja mindig a Jézussal folyó párbeszédet és így háttérbe helyezi öt és a többi tanítványt. hogy az ö bizonyságtétele igaz. NY.szerény véleményünk szerint . tovább faggatjuk a régi írásokat az igazság érdekében. de János evangéliumának 21. akit Jézus szeret vala. és ígéretünk szerint most megnézzük.Mária Magdaléna viszont panaszkodik az Úrnak és mondja. amelyből átveszem. annál nem számít a férfi vagy a nő adottság. akit szeret vala Jézus. Péternek: az Úr ott van... közlöm azt az egyesitett forrásmunkát. akik adataimat ellenőrizni kívánják.. 1981. de az evangélista érthetetlenül és titokzatosan. rész 24. aki kiválóbb a többinél.laine Pagels: „The Gnostic Gospels" cimii könyvét.. hogy hallgattassa el öt.. aki nyugodott is ama vacsora közben az ö kebelén... ha ö az." Tudom.

mely szerint „az Egyházon kívül nincs üdvözülés" . de hamar hozzáteszi (ö. u. mint a törvény is mondja. melyek női vezetés alatt állottak.) Fentiek ismeretében most már azt is megérthetjük. hogy Jézus Urunk feltámadásakor miért éppen Mária Magdalénának jelent meg legelőször. hogy a judai-keresztény egyházak „revideálják" és a mai kor felvilágosultságához idomítsák álláspontjukat és tanaikat. Ugyanis már nem tartható fenn Ireneus dogmája. illetőleg „földi helytartóját". akit Jézus Urunk a legjobban szeretett. Ugyanis a kopt nyelvű FÜLÖP EVANGÉLIUMA SZERINT: Versengés támadt a férfi apostolok között Mária Magdaléna miatt.) Fentiek előrebocsátása után most már nyugodtabban folytatom ezt a tanulmányt abban a reményben. (A csoport minden egyes tagja beszéli a kopt nyelvet. hanem 2000 esztendőn keresztül (tehát a mai napig) „becstelen" nőként ismertette meg a „hívőkkel". mely elkülöníti a nőt a férfitől. mely az „antifeminista" paulinizmussal gyökeresedett meg a júdai-kereszténységben. amelyik Pétert. de Márk híven követi az ortodoxia által tanított „női leértékelést". mint minket?" Jézus így felelt: „Mién nem szeretlek titeket öt szeretve? (76. kérdezzék meg otthon az ö férjüket. Nag-Hammadi kéziratokat angolra fordította." (76) A gnosztikusok nagyon sok írása lett így „titkos" azért. hivatalosan eretneknek lettek nyilvánítva. hogy „akiből Jézus hét ördögöt űzött ki. 2. Ezt a kanonizált evangéliumok közül Márk (16:9) és János (20:9-18) is ugyanígy közlik. hogy szóljanak. hogy Mária Magdaléna. Láthatjuk tehát." Forrásadatom Mária Magdalénának ezt a kanonizált „leértékelését" visszavezeti a Kr. amelyik a kopt nyelven írt. mint tanítvány és apostol bizony beletartozott ama „tizenkettő" közé annak ellenére. mert írásában elismeri ugyan. hogy Mária Magdaléna példaadó alakjával sugalmazott női aktivitás fenyegette azt az ortodox egyházat. századig és azt héber hagyománynak minősíti. mint a többi tanítványát és sokszor meg is csókolta. Pedig itt lenne már az ideje annak. mely azt is említi. hanem engedelmesek legyenek. hogy éppen Mária Magdaléna személyében találom meg azt a tanítványt. hogy „az ortodox keresztény közösségek teljesen átvették azt a zsinagógiai szokást. A tanítványok kérdezték: . Kérem olvasóimat.." (1 Kor 14:34-35) Forrásmunkám nagyszerűen kifejti azt. Róma püspökét tartotta egyházfőjének. hogy az elpusztítást elkerüljék.és talán a 26 . Ezek között sok van olyan. így már a 2. Hogyha pedig tanulni akarnak. mert nincs megengedve nekik. hogy „Mit tanít az Egyház Mária Magdalénáról?" A felelet igazolni fogja itt közölt állításaimat. mondva: „A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetben.. vagy a mindig Javító" egyházatyák?).0. hogy a judai-keresztén\ vallások szerint imádkozó olvasóim sem fognak kiátkozni azért. hivatkozva Pálnak a korinthusbeliekhez írt rendeletére.Miért szereted öt jobban.szakszerűen és kiválóan megírt könyvnek szerzője ugyanis egyik tagja volt annak a tudós társaságnak.. mely a mózesi törvényre való hivatkozással (lMóz 3:16) megtilt az asszonyoknak minden tanítást és gyülekezeti aktivitást. hogy Jézus Mária Magdalénának jelent meg először. mert jobban szerette őt.. és azok a csoportok. hogy kérdezzék meg judai-keresztény papjuktól azt. hogy az ortodoxia sohasem ismerte el „apostoli vagy tanítványi" voltát. akit Jézus legbensőbb társának és a tudás szimbólumának nevezett. század végén a nőnek a kultuszban való résztvétele tiltott cselekmény volt. mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.

női nemet is fel kellene szabadítani azon lelki elnyomás alól, melyet 1977-ben VI. Pál pápa jelentett ki, mondva: „Nő nem lehet pap, mert az Úr férfi volt." (83) Miután - miként majd látni fogjuk - Mária Magdaléna egy igen magas tudással rendelkező „mágus-nö" volt - érhető, hogy Róma ortodoxiája még az emlékét is el akarta pusztítani, ami sajnos nagyrészt sikerült is. De kérdezem: „Ha olyan 'becstelen' nő volt, mint ahogy azt a judai-keresztény teológai tanítja, miért ö volt mégis az a 'kiválasztott', akinek az Úr Jézus, az Isten Fia, feltámadásakor azonnal megjelent? Viszont, ha a NagHammadi kéziratok gnosztikus evangéliumainak tartalmát megismerjük Mária Magdaléna valóságos alakjára vonatkozólag, akkor megértjük, hogy Jézus Urunk éppen öt választotta annak a nagy misztériumnak tulajdonosául, amit a Feltámadás utáni első megjelenése mutat. Jó lesz, ha megismerjük ezt a csodát magától Mária Magdalénától, aki azt mondja el a saját MÁRIA MAGDALÉNA EVANGÉLIUMÁBAN: „A Feltámadás és Jézus megjelenése egy szellemi és nem fizikai esemény volt és ő (Mária Magdaléna), Jézus neki való megjelenésekor, egy intim és közvetlen kapcsolatba került a Megmentövei. Jézus és közötte egy misztikus jelenség létesült. - Viszont, amikor a többi tanítványt erről tudósította, Péter nevetségesnek vélte, hogy ő - Mária Magdaléna - Jézust egy „látomásban"' (vízió) érezte és az Urat nem testben látta. Mária Magdaléna így felelt: „Péter, testvérem! Miért hiszed azt, hogy én hazudok az Úr dolgaiban?" Aztán egy másik tanítvány inti le Pétéit, mondva: „Ha az Úr érdemesítette őt erre, miért utasítod el azt, amit mond? Az Úr nagyon jól ismerte öt és ezért szerette éppen őt jobban nálunknál." (77) Ugyanebben az Evangéliumban találjuk meg azt az érdekes és Mária Magdaléna hatalmas lelkiségéről tanúskodó történetet is: „Amikor keresztre feszítés láttán a tanítványok a kétségbeesés és rémület foglyai voltak, Mária Magdalénát kérték arra, hogy bátorítsa őket azokkal a szavakkal, melyeket Jézus titokban mondott neki." Valószínűnek tartom, hogy olvasóim között sokan lesznek, akiknek igen nagy „újdonság" lesz az a közlés, amit az előbbiekben ismertetett „Fülöp Evangéliuma"' mond így, hogy: „Jézus sokszor megcsókolta Mária Magdalénát." Bizonyára lesznek olyan „vallásosak" is, akik meg fognak botránkozni írásom felett. Ezeknek adjon megnyugtató feleletet forrásadataim nagyszerű tudósa, aki gondosan tanulmányozta Jézus és Mária Magdaléna közötti helyzetet és abból a gnosztikus valóságból indul ki szemlélete, mely szerint: „Jézus -Isten Fia, és Jézus - Ember Fia" is. De: mégis Jézushoz illő módon tudja felderíteni ezt a kényes kérdést, amint így írja: „Mária Evangéliumának már a címe azt sugallja, hogy ez a kinyilatkoztatás a Megmentövei való intim és direkt kapcsolat eredménye. Ennek esetleg erotikus voltára való feltételezés csupán egy lelki és eszmei misztikus közösség igényét mutatja, mely létezett Mária Magdaléna és Jézus között." (21) Két történelmi személy van vizsgálódásunk fókuszában. Olyanok, akiket eddig csak a római és ma már judai-keresztény ortodoxia tanítása szerint ismerünk. De éppen azért kezdtem el a „Betlehemi Herceg" keresését, hogy Jézus valóságos és történelmileg is igaz alakját megtaláljam. így jutottam el - együtt az olvasókkal - a „kedvenc" 27

tanítványban Mária Magdalénához. Jó lesz tehát, ha az ő személyes körülményeit is felderítjük. Ezek között első: A NEVE. Mária Magdaléna: a római ortodoxia által adott név, ahol „Magdaléna" felváltja a gnosztikusok által is használt valódi nevét, mely „Magdala". A galileaiak öt „Mária Magdala" néven ismerték, mely mai nyelvünk szerint a „Magdalai Máriát" jelenti. És ez a helyes, mert ö a Galileai-tó nyugati partján lévő „Mag-Da-La" nevü városból származott. Azért írtam a város nevét kötőjelekkel, mert ez a név sumír-arámi nyelven a „ragyogó mágus várost" mondja. (Mag = tudós, mágus. - Da = helyhatározó rag, mint ErösD(a). KövesD(a) stb. és LA = fénylő, ragyogó, átvitt értelemben „tökéletes") Miután Jézus Mária Magdalát „mindent tudó asszonynak" nevezte, nyugodtan feltételezhetjük, hogy ö valóban „mágus kiképzést" kapott (talán már gyerekkorától kezdve) és így az is érthető, hogy Jézus sokkal nagyobb örömmel fogadta tanítványának ezt a tanult, képzett és okos asszonyt, és példaképül állította a jószándékú és tudásszomjjal teli egyszerű, halászokból lett tanítványai elé. Egyetlen szóból megérhetünk mindent. A Jézusi Igazságot hirdető hiteseket nevezi a szakirodalom „gnosztikusoknak" a „gnózisz"-ból értelmezve. De mit ért a szakirodalom „gnózis" meghatározás alatt? „Gnózis = a mágusok tudománya" - mondja az értelmező szótár. Itt kell tehát felfedeznünk azt a „misztikus viszonyt, mely Jézust és Mária Magdalát összekapcsolta. Aki ismeri a „mágus tudományt", annak egyáltalában nem idegenek a „gnosztikusok". Ugyanis mind a mágusok, mind a gnosztikusok - egyformán: „a misztikus Csend és a Szentlélek tartozékának vették a Tudást." De mit értsünk a „Szentlélek" kifejezés alatt? Jobban mondva: Kérdezzük azt. hogy mit értettek ök e kifejezésben? Erre a Nag-Hammadi .. TITKOK KÖNYVE" így felel: „Ő a láthatatlan, szűzi, tökéletes Lélek. Ö mindeneknek az Anyja lett, mert Ő mindenekelőtt létezett." „Jézus így mondja: az én anyám - a Lélek." FÜLÖP EVANGÉLIUMA szerint: „A Lélek - Anya és Szűz, párja az égi Atyának." A „Mindenek Atyja egyesült a Szűzzel, aki lejött. Ez a Szentlélek, amelyik a Világra leszállt. Jézus ettől a Szentlélektől született." (62-66) Pontosan így van a „mágusok tudományában", amit a sumír ékiratokon találunk meg. ahol ennek a mindenek előtt létezett, ős Szűzanyának a neve: Ama-Palil (Ama-TuAn-Ki). Amikor tehát a mai jó katolikus úgy vet keresztet: az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. - gondoljon arra, hogy az Istenanyát jelenti a Szentlélek szava, akinek első tartozéka a Tudás. Érdekes, hogy a görögben is a Sophia = tudás nönemü szó és a héber is ugyanúgy nőnemű szót használ a Tudás = Hokh-Mah kifejezésére. Az ősi és változhatatlan hagyományok maradékai ezek, mert a mágusok is és a gnosztikusok is a „romolhatatlan és romlatlan Tudásért imádkoztak." Éppen ez a „romolhatatlan és romlatlan Tudás" keresése vezet el minket az apostolok írásait kutató fejezetünkben említett második alapvető és „A nő szerepe az isteni rendeltetésű életben" tételnek nevezett különbség meglelésére. Ugyanis a „gnózisban" a Tudás ereje a női nemnek, mint égi leszármazott ivadéknak, igen nagy tiszteietet adott. 28

De 2000 év alatt ez a „romlatlan tudás" paulinista egyházi filozófiává változott, mely eddig még nem tudott megszabadulni héber zsinagógiai gyökerétől. EzéH lett a „nő inkább árucikk" mint a dicséretes múltú és jelenü „lstenanya-leánya" mert ez az ortodoxia által megrontott tudás elsősorban a női nemtől követeli meg a „tudatlanságot". Pedig milyen nagy szüksége lenne korunknak sok olyan női apostolra, „kedvenc" tanítványra, amilyen Mária Magdaléna volt. Szavaimat ne vegye az olvasó szemrehányásnak, mert az érzéseim, amiből azok fakadtak, inkább olyan misztikus sugallatokon alapuló meglátások, amiket mind Jézussal kapcsolatos meditációim adtak. Csak ezután következett a módszeres kutatás, melynek pozitív eredményeit az előbbiekben felsoroltam. De ezt mindenki megteheti. Ezért kérem olvasóimat, hogy ne csak a megfeszített Jézusra tekintsenek. Ne csak azt a szimbólumot lássák, mely minden püspöknek a nyakán lóg, a kereszt a felfeszített Istenfiúval. Gondoljanak arra a ragyogó szemű és Isten Igazságát hirdető Tanítóra, aki a „szemet szemért, fogat fogért" emberi ítélet helyett a Szeretet Istenludatát akarta az emberi lelkekbe plántálni. Aki nem azért jött, hogy „vérével elvegye a Te bűnödet" (miképpen azt a paulinista héber gyökerű ortodoxia tanítja), hanem azért, hogy „Senki se maradjon sötétségben." A múltba tekintve, e sorok írója úgy látja, hogy minden emberi nagy és maradandó, csodás alkotás megteremtője müvét ilyen misztikus alapú, de őszinte és igaz meditációs kapcsolatnak köszönheti, melyet a „Világ Világosságával" egyénileg és minden közvetítő nélkül létesített. Rómában megcsodáltam Michelangelo csodás alkotásait, de most - Mária Magdala után való nyomozásomban - váratlan segítséget kaptam. Ez a segítség a Budapesten megjelenő „Új Művészet" című folyóiratból jött. ahol is a 11. oldalon közlik Leonardo da Vinci legkiválóbb alkotásának egyszerűen ellopott másolatát, „Az utolsó vacsora" címmel és a felmagasztalt művész Andy Warhol, akinek ez a képe a halhatatlan Leonardo da Vinci milánói falfestményének, az „Úrvacsorának" monokróm és kamuflázs mintázatú kópiája. Tekintve, hogy Leonardo da Vincinek ebben az 1498-ban készült, örökéletű alkotásában én mindig azt a lelki felemelkedést és ihletet láttam, amit most „Jézussal való misztikus kapcsolatnak" nevezek, örömmel vettem Warhol képét, ami feljogosít arra, hogy hi-vatkozhassam Leonardo da Vinci látnokságára. Ugyanis Jézus jobbján, a főhelyen egy nő látható. Leányos, szép arccal és hosszú hajjal. Akaratlanul felmerül a kérdés bennem: Leonardo már 1498-ban tudta azt, hogy Mária Magdala a „kedvenc" tanítvány, aki az „Úrvacsora" alkalmával - mint János evangéliuma írja - „Jézus keblén nyugodott?" (Jn 21:20) Lehetséges, hogy a Vatikánt ismerő és oda bejáratos olasz művészek talán olyan iratokat is láttak, amelyek azóta „elpusztultak". El kellett pusztulniuk az Igazságot hirdető írásoknak éppen úgy, mint az „igazmondóknak": a mágusoknak, a tanítványoknak azért, hogy korunkban már megszűnjön az Igazság, a Tekintélytisztelet és uralkodjon az „érdek". Szolgáljon itt ennek a „duplakép" szerzőjének mondókája bizonyságul. Íme: a szerző művész, Warhol által „Utolsó vacsorának" nevezett Leonardo-másolat méltatása:

29

amit akar. Leonardo müvének „lekoppintásánál" sokkal renitensebb dolog Jézus megduplázása. hogy ez olyasmi. mely megalkotta azt a másik Jézust. olyan. mivel most két Jézus van .akárcsak két pápa -.ép arcú nő látható Mások képeinek a felhasználásáról." Nagyon jól tudjuk. mondja róla. amit az ember gyakran lát. Nagy segítséget kapott ez a „menet". gondolkodik rajta.. Egyik az Édesanyja . a főhelyen egy s/. akit a judai-kereszténység a „názáreti rabbinak" és „Dávid fiának" tanít és hirdet. Az általa nekünk juttatott „Tudásunk" majd elhomályosítja azt a „másik Jézust".Adiabenc pártus hercegnő . hiszen csak üvegbetétet fizetett. a paulinizmus ideológiájával. „de helyénvaló.bizonyos fokig . mégsem lesz teljesen az övé.Pártus Hercegnek" követői . most MÁRIA MAGDALÁRA vonatkozó ismereteinket akarom kiegészíteni.Leonardo munkája Warhol számara nem jelent semmi különösebbet: „Egy jó kép". mert napjainkban (amikor e sorokat írom) RÓLA BESZÉL MOST AZ EGÉSZ NYUGATI VILÁG. AZ ÚJSÁGOK CÍMLAPJÁN SZEREPEL A NEVE ENNEK 30 . az. Leonardo (la Vinci „Utolsó vacsora" ciinii festménye Az elhanyagolt állapotú képen Jézus jobbján. csodálói és tanítványai. mint amikor az ember vesz egy Coca-Colás üveget és azt hiszi. mely ábrázolás Warhol szerint felér egy kihágással.és a másik Mária Magdala volt. hogy Őt . hogy most azt tehet vele. „eltulajdonított" alkotások szerzői jogi helyzetéről Warhol véleménye az. akit az ortodoxia judaizmusa „ránk duplázott". ahonnan elindult a Kajafások menete a keresztre feszítésre. s így nem.befolyásolni is tudták. hogy a mi Jézus Urunk csaknem 2000 éves gyalázásá-nak gyökere a jeruzsálemi zsinagógában van.a „hitvesi" hivatást töltötte be az Emberfiánál. aki . Maradjunk mi csak tovább is ennek a ragyogó szemű .a gnosztikus evangéliumok bizonysága szerint . egy európai és egy amerikai. Jézus Urunk isteni rendeltetésű életében két női teremtmény birt olyan kapcsolattal. Az „Édesanyával" külön fejezetben foglalkozunk és itt.

). amit a Nag-Hammadi gnosztikus evangéliumok róla mondanak és írnak. 2. Néhány tekercs a kanonizált evangéliumoknál is tekintélyesebb forrásnak tekintendő. hisz neki mutatja meg magát és szól hozzá. ahol ö az első. újszövetségi evangélium.Márk írása szerint . magáénak a földi élet emlékeként. HOGY JÉZUS HÍVÉÜL SZEGŐDIK. mint a négy kanonizált. A marxizmus gyűlöletének kegyetlenségétől sokat szenvedett. azaz skolasztikus teológiájának ma már igen rozoga csónakján. JÁNOS PÁL PÁPA dobott be egy szóbombát a hívők seregébe a húsvéti szentbeszédjével. Korábban keletkeztek. A szakértők szerint ezek a tekercsek: 1. hiszen ő nagyon jól tudja. DE NE IS SZERESSÉTEK. Biztosnak mondható az. 20. 3. akiből Jézus . lengyelnek született //. HA FÉLLEK TŐLE. ÉS A FÉRFI LÉTE A HÁZASSÁGTÓL. Már sokat idéztem belőlük." Ne csodálkozzunk tehát azon. Emberileg gondolkodjunk! A jó „hitves". AMIKOR MÉG SÖTÉT VALA" (Jn. ÉS AZZAL NYER FELOLDOZÁST A MI HITTANUNKBAN. AZZAL.16. ami János szerint „mester" jelentésű. hogy nehéz a gondolatváltás. A robbanás iszonyú nagy léket ütött zsidó-kcrszténységünk hivatalos. amikor Jézus Urunk utasítást ad az emberi életre a következőképpen: „NE FÉLJELEK A TESTTŐL.hét ördögöt űzött ki (Mk. 20. hogy János írásában a „hitves" csak egy szóval felel. Első kézből vett információkai és a szemtanúk állításait tartalmazzák. ELNYEL ÉS MEGBÉNÍT. 19. és igazolta mindazt. mert ennek az eddig megvetett asszonynak. H A SZERETITEK. hogy a korai kereszténységben . aki Jézus sírjához megy. melyek sikeresen elkerülték az akkori „mássághoz" tartozó. és Jézus is öt tekinti „elsőnek". „JÓ REGGEL.AZ ASSZONYNAK. MOST A VILÁG LÉTEZÉSE A FÉRJITŐL FÜGG. hogy ez a gyűjtemény a korai kereszténységre vonatkozó és felbecsülhetetlen értékű dokumentumok tárháza.9. mert a kanonizált evangéliumok és a jelenlegi zsidó-kereszténységünk eszmetana Jézusban egy olyan Istent vagy Istenfiát ábrázol. visszaadta a becsületét. (Érdekes itt megjegyezni. " A továbbiakban ilyen „törvényi" ad: „NAGY A HÁZASSÁG MISZTÉRIUMA. NÉLKÜLE A VILÁG NEM LÉTEZEIT VOLNA. így: „rabboni". amikor is a következőket mondta: „A MEGTÉRT BŰNÖS ASSZONYT KRISZTUS BIZONYOS MÓDON EGYENLŐVÉ TETTE AZ APOSTOLOKKAL.) és futva értesíti Pétert és a tanítványokat.MÁRIA MAGDALÁT JÉZUS „HITVESEKÉNT" TISZTELIK. ortodox egyházatyák cenzori szigorát.) Tudom. 31 . URALKODNI FOG RAJLATOK. hogy a pápának ezt az „ex urbi et orbi" kinyilatkoztatását valóban a Nag-Hammadiban talált „gnosztikus evangéliumok" igazsága befolyásolta. HOGY AZ Ő AJKÁRA BÍZTA A FELTÁMADÁS ÜZENETÉT. és ez megerősítést nyer a kanonizált János Evangéliumában. „Fülöp Evangélium" egyik szakaszával. akinek emberré válása csak részleges. a feleség az első a sírnál is. (Jn. AKI A CSAKNEM 2000 ÉVEN ÁT TANÍTÁSSAL NÉPSZERŰSÍTETT ZSIDÓ- KERESZTÉNYSÉGÜNK HAGYOMÁNYÁBAN EGY PROSTITUÁLTKÉNT SZEREPEL.1. Most ki kell egészítenem az eddig elmondottakat az ún.mely mentes volt minden Saul-Páli ideológiától .) Sumér-arámi nyelven „Ra-Ba-Ni" = „Világ Világa" értelemben olvasható.

aki kegyetlen és bosszúálló (Jahwe. Dávid Fia A mai keresztény és keresztyén egyházak úgy tanítják. aki . 32 . hogy ez a zsidók véleményével ellenkezik. mely a jóságos Jézust. amit a paulinista teológia már csaknem 2000 éve.tudja mindazt. Jehova). hogy Jézus Dávid Fia volt. Ugyanis a zsidók nem ismerik el Jézust zsidónak. lap és Nazir 40. Ugyanis Dávid ilyen volt. lap utolsó mondata. ha olyan valóságos élő személynek hisszük. az Istenről alkotott fogalmának és a szereteten alapuló emberi élet törvényeinek meghatározása és gyakorlatba vitele ajézusi tanítás tartalma. Ezzel szemben áll a zsidóság önös és minden más népet Isten kegyelméből kirekesztő és a saját faji kiválasztottságában hívő ideológiája. oldaláról.teljes értékű. amit itt leírtam." (Sanhédrin 107.sőt talán lobban .a világ nem létezett volna.emberi szempontból nézve is . Jézus viszont a szerető Mennyei Atyáról beszél. egy erkölcstelen és minden emberi jótulajdonságot nélkülöző.) Ebben a nagy ellentmondásban van a kereszténység tragédiája.miként a Talmud mondja: „Jézus varázslást űzött.mindenáron egy Dávidtól akarja leszármaztatni. b. Átveszem tehát írását „A vérszerződés ereje" című könyve 17. mely nélkül .a vérünkkel testet öltött Jézus . hogy a Földre szállt Istenfia .Mária Magdala . hanem az ember Isten felé való fordulásának. hanem galileai idegennek (gojimnak) tanítják a saját „hittanukban".Talán nem kisebbítjük Őt. és ebből teremtődik meg a házasság nagy misztériuma.az Emberfia ebben is példát adott nekünk? Ugyanis így lesz teljes isteni hivatása és emberré válása Urunk Istenünk akarata szerint.a Betlehemi Herceg . Hiszen a férfi és a nö egyesülésében teljesül az Isten üdvterve szerinti áldás. az Istenfiának Emberfiúságát megerősítette. ha valaki ortodox előítéletből Jézust -a tiszta erkölcs isteni jelenségét . Milyen károsodás érheti lelkivilágunkat.Láthatjuk tehát. melynek külön Istene van. (Dr. egyszerű és műveletlen bűnözőtől származtatja. Úgy is mondhatjuk: a bosszú és az önzésen alapuló erkölcstelenség dicsérete áll szemben a Szeretet testvériségével. a következőkben): „Egyenesen kegyeletsértésnek érzem. az Élő Isten Fiái. valóban keresztként hordoztat minden kereszténnyel és keresztyénnel.tiszteletével. tévútra vezette Izraelt és bűnre csábította. annak ellenére. hogy valójában a zsidó faji nacionalizmus által elképzelt Istenforma (Jahwe) kegyetlen követői harcolnak itt az Elő Isten békét akaró gyermekeivel. Mert nem egyszerű „faji hovatartozásról" van itt szó. Vágó Pál írását idézem itt.Jézus megismert igéje szerint . akinek élete . Abban is biztos vagyok. Isten adta szívünkbe a szerelem csodálatos érzését. hogy ö nagyon jól . ha arra a meggyőződésre és logikus következtetésre jutunk. Ennek a gondolatnak a tudatosításához azonban igen nagy szükség volt a pápai szentbeszédre. . b. hogy a hűséges „hitves" . aki az Élő Isten és mindenkit egyformán szeret. . mert nálánál jobban mi sem tudjuk ezt a kérdést felderíteni. Vizsgáljuk meg együtt történetét.Ezt a változhatatlan és egymással össze nem férő szembenállást legjobban mutatja a „Dávid Fia" kérdés.

Némelyiket mészkemencén vitt átal és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. ezeket is kivégezteti (sztálini recept szerint). aki mindjárt az első parancsában így rivall rá: „Én az Úr vagyok. " Ez a parancs tehát egyedül és kizárólag a zsidóknak szól.az ezek saját használatára készült nemzeti istene kihozta Egyiptomból.) De ezzel Dávid jellemrajza még nem merült ki: legvitézebb hadnagyát.Zsoldosaival kiraboltatja a saját alattvalóit. Vatikáni Zsinat feloldozta a zsidóságot e bűnösség alól és ezzel megerősítette azt az egyházi tanítást és álláspontot. hiszen Ö maga mondta így: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot". hogy „Jézus feláldozta magát érettünk. mint az írása mondja: „kihozatá és némelyet fűrész.' (2Sám 12:31)'" (Megjegyzés: az elfogott ellenség „elgázosítása" tehát zsidó találmány volt. aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. a szolgálat házából. némelyiket vasborona. A bibliaimádók csak a Dávid és a filiszteus Góliát közötti párbajt állítják az utókor bámulatának reflektorfényébe. hogy „az áldozati bárány elviszi a mi bűneinket". amikor ennek feleségére. mely így szól: „Én az Úr vagyok. Ne hozzuk kapcsolatba Öt az emberi gonoszsággal még hivatkozásainkban sem. De ha a világ történetében egyedülálló is az itt bemutatott zsidó erkölcstan perverziója. mert a Dávid által megvesztegetett katonái magára hagyják őt az ütközetben. hogy nem bírok semmit tenni e „keresztény és keresztyén" felfogás ellen.Izbozethet. A II. ne legyenek idegen isteneid én előttem!" Akik e „Tíz parancsolatra" hivatkoznak. a Te Istened. (Mt 9:13) 33 . ha Jézust Isten bárányának nevezzük. Amikor azonban Rabban városának elestéről éltesül. Az ekként elorzott teljhatalom birtokában Saul egész rokonságát felkötteti. (2Sám 11) . a hittita Úriast (valóságban Óriást) fondorlatosan agyonvereti. ugyanannyira páratlan az a goj együgyűség. mert időközben Óriás szép feleségét. (lSám 27:10) Nabal hirtelen meghal. Ezt a veszedelmes mesterséget zsoldosaira bízza. Ne nevezzük hát Jézust sohasem „Dávid Fiának".és marad O mindörökké az Élő Istent imádóknak. bűneinkért magunknak kell felelnünk. Jézus Urunk keresztre feszítése a világ legnagyobb bűnténye volt. némelyét fejsze alá téteté. hogy szellemi leigáztatása azzal kezdődött. hogy a saját erkölcsi felfogásának megfelelő Jézus-ideál helyett fejet hajt egy prepotens zsidó-Isten előtt. szabályszerű ávós hősként ott terem és a város lakosait. saját magának kell arra rájönnie. (ISám 25:3839) . mert mindenkinek. hiszen a földre szállt „Isten Fia" volt .akinek gonosztevő jelleme fémjelzi az ószövetség zsidó szellemét. hogy Absolon fiának lázadásakor sírva menekül és házának őrzését 10 ágyasára bízza (2Sám 15:15-16). Tette pedig ezt azért. hogy a saját hibáinkért. a háza tetejéről megleste és elcsábította. aki az Élő Istenhez fohászkodik. rendszerint elmellözik e parancs teljes szövegét. " Nagyon jól tudom. a Te Istened. Abigailra szemet vet. Még akkor sem. Szeretik ezzel szemben elhallgatni a nagy hősiességet kegyetlenül cáfoló tényt. mely az ószövetség fétisimádatában 2000 év alatt sem vette észre. Magunknak kell számot adni tetteinkről és nem vallhatjuk azt a kimondottan zsidó felfogást. a fürdő Betsabét. a mi bűneinkért. akiknek őseit . A csatában közvetlenül nem vesz részt. Izrael törvényes örökösét bérgyilkosokkal öleti meg és hogy a gaztett ki ne derüljön.

hogy Jézus csak egy „ember". Viszont Máté József geneológiájával kezdi evangéliumát.körülvevő bűnös világnak megmutatta isteni lényét.. 348-349. „szeplőtelen fogantatást" ismer el és tanít. és az egész nép el ne vesszen.. S hogy ez tökéletesen sikerült megmutatja a mai kereszténység. hogy a zsidók . mely minden húsvétkor egy kost áldoz fel a nép bűneiért .Jézusnak . De iszonyú logikátlan állítás Jézusnak Dávidtól való származtatása. mint az ószövetségben felsorolt és „ellenségnek" nyilvánított népeket.azzal vádolták Jézust Pilátus előtt.nagyon jól tudva azt. Azt hitték. Edicion Omega. amikor a zsinagóga főtanácsának az ülésén így nyilatkozott: . hanem az Őt . . hisz az Egyház.a kost behelyettesítő „Isten bárányának'" feláldozását pedig Kajafás. Viszont arra a feltételezésre." 2. Ez pedig ott kezdődik és annak a valóságnak az elismerésében nyer bizonyságot.3.mai napig ." (Jn 11:50) És keresztre feszítették. a Jézust kihallgató zsidó főpap határozta el.. Az egyetlen. Igen érdekessé válik felderítésünk. mely még ma is feláldozza a „szentmisén" az Isten Fiát.Jézusnak . hogy: Jézus Urunk nem áldozta fel magát a mi bűneinkért. A földi halandók részére rendelt élet törvényeit is teljesítve feltámadt és öröktől fogva lett életével erőt és kegyelmet ad a Benne hívőknek. hogy: „A Jézushoz zarándokló és Keletről érkező mágusok a mezopotámiai Sippár városában lévő Astrológiai Iskolából jöttek és ebben a régi sumír városban talált ékiratok egyikéről olvasott le a német Schnabel professzor Jézus születésével kapcsolatba hozható adatokat.A feláldozott „Isten bárány" Saul rabbi ötlete volt akkor is. De a gyűlölet és bosszú vallásának papi fejedelmei nem hátrálnak.Az ötlet forrása a zsidó szertartás (ritual). hogy egy ember haljon meg a népért. A gyűlölet tetőpontja a keresztre feszítésben mutatkozott a zsidóság részére addig. oldal). hogy Rómának a Pártos Birodalom a legnagyobb ellensége . Nem lehet változtatni a megkövesedett hiedelmeken. hogy : „A mágusok Keletről jöttek köszönteni a saját királyukat. Addig. Werner Keller csaknem minden nyelven kiadott könyvében erre vonatkozólag közli. s ezt megerősíti Lukács is (2:15). 34 .mint nemzsidónak . hogy Mária szkíta-pártus származású lenne. míg meg nem történtek a „nagypénteki csodák". Velük aztán megindul Jézusnak. hogy legyőzte a halált. ha a kereszténység öt Pál apostolnak nevezi. mert Máriának kellene Dávid ivadékának lennie ebben az esetben.. Józsefnek viszont biológiailag semmi köze Jézushoz. mint „áldozati báránynak" besorolása a zsidó szertartásba. Pilátus Aktáiban (IX. Barcelona 1957..jobb nekünk.. míg meg nem hasadt a templom kárpitja. Máriát pedig a legfanatikusabb ortodoxia sem tudta Dávid családfájába helyezni. Egy „hamis próféta". Istenfiúságát azzal. Józsefet származtatva Dávidtól. aminek felkutatására e sorokban vállalkoztam.) olvashatjuk. Ez a Betlehemi Herceg nagy misztériuma.emberi alakja is indokolja a zsidó vallással teljesen ellenkező Istenhitét és valláserkölcsi tanításait. ha megismerünk néhány adatot erre vonatkozólag: 1. akit úgy el lehet taposni. és addig míg a nagy kővel lezárt sírból fel nem támadt Isten Fia." (. amit tehetünk: Jézus Igazságának a felderítése. A templomi „nagytanács" kitermeli Saul rabbit és munkatársait.Y la Biblia tiene Fazon. igen sok adatot szolgáltat a történelem és így Szent Fiának . .

Csak egyetlen példát ragadok ki. hiszen a gregoriánus naptár a .görögül.). hogy ezek a „mágusok" az uralkodó pártos királyi család tagjai voltak. és ez: 3.." Milyen régi írásokra gondolt itt Jézus? .Három királyok" szent ünnepét különös kegyelettel őrzi. és léteztek a sumír tudomány fellegvárai (Nippur.Milyen nyelven vádolták Jézust Pilátusnál? . Máté evangéliuma 27:9 így mondja: „Ekkor teljesedék be Jeremiás próféta mondása. Egyedüliek a Nag-Hammadi kéziratok a „kopt" nyelvű tudósításaikkal.. De az is lehet... jobban mondva királyokat megillető tiszteletet biztosít részükre. hogy a pártos királyok felépítették a lerombolt sumír városokat és ápolták a régi sumír hagyományokat. ahonnét . Uruk.Ugyanis a hivatalos ortodox teológia fel sem veti azt a kérdést. Jézus születése előtti évtizedektől kezdve Galilea és Samaria is a Pártos Birodalom fennhatósága alatt volt. Ez volt Júdea hivatalos nyelve. azaz „pártos" értelemmel fordította.. ami János evangéliumában van (Jn 5:39) így: „Tudakozzátok a régi írásokat.Milyen nyelven szólanak ezek az írások? .. E „hivatkozásnak" alapja Jézusnak az a mondása. a megbecsültnek árát. olt egészen másról van szó és nincsen „harminc ezüst pénz" és „Izrel fia által megbecsült" sem található... hogy: „Milyen nyelven beszéltek a zsidók Júdeában?" . Háromszor verték tönkre a pártos királyok a római légiókat. akit Izrael fiai részéről megbecsültek. a görög Parthenos szó.Van azonban még egy érdekes adatunk Mária pártos voltának feltételezésére. Ur. amelyeknek egyike volt a Sippar-i csillagvizsgáló intézet." (Jer 32:6-9) Ha most felütjük a Jeremiás könyvében jelzett hivatkozást. Talán úgy értelmezhető e görög szó: „a pártus szűz".A biblikus és Jézusra vonatkozó evangéliumi szövegeket igen nagy fenntartással kell kiértékelnünk... stb. melyek bizonyságot tesznek rólam.A Párlos Birodalom fénykorát éli Jézus születésének idejében és Róma legnagyobb ellensége. így sok utalást találunk a ószövetségi írásokra az evangéliumokban is. Ez a hatalmas birodalom az Eufrátesztől az Indus folyóig terjedt és 500 éven át biztosította a békét és az emberi jólétet ezen a területen... hogy Jézus milyen nyelven beszélt Pilátussal. mint Heródes .. Az evangéliumok is mind görögül vannak írva éppen úgy.? Ugyanis Heródes nem volt zsidó és 40 évig volt a „zsidók királya" a rómaiak jóvoltából. . aki így szólott: és vevék a harminc ezüst pénzt. . pedig a görög szó jelentése (a biblikusok szerint): „szűz"... Héberül a nép nem tudott! A galileaiak pedig arámi nyelven beszéltek és ezért volt érezhető görög beszédüknél az idegenség. Sok szakember ezt a szót angolul „parthean". Igen sok biblia-kutató megállapította már ugyanezt és minden kertelés nélkül így írnak: 35 . hiszen a hagyomány és az utókor „mágus királyokként" iktatta be őket emlékezetébe és tiszteletet. hogy Jézus idejében még nem voltak a homok alá temetve a sumír ékiratok. Adiabene pártos herceg kormányzósága alatt. mint az összes apokrif írások.és azt sem..a mágusok Jézushoz zarándokoltak. melyet a görög szövegekben Mária neve mellett találunk mindig. A rómaiak pedig éppen úgy beszéltek.. Az is közismert. mert minden igyekezettel a Jézus előtti zsidó történelem és hagyomány-tanhoz akarják a jézusi létezést visszavezetni. Ennek következtében biztosan állíthatjuk.állítólag .

mely a galileaiakat az „uralkodó néptől" és a zsidó államvallás és politikai rendszer részéről érte.D."A héber egy holt nyelv volt Jézus idejében és már meg van állapítva. vagy a merészebb „ó-hébernek".És ivának abból mindnyájan. mert ezek megértették jó szavát." Hiszen talán éppen ez az állandó utálat..Ez az én vérem.. De ezek közé a „régi írások" közé sorolhatjuk az itt talált „rovásírásos" nyelvemlékeket is. Jézus tehát semmiképpen sem gondolt „héber" írásokra. üldözés és lekicsinylés.. oldalon). jóvá tenni. Pedig itt héberek csak átmenetileg laktak néha. A „Szüzanya" szeretetből fakasztja az életet. hogy az ótestamentumot is görögre fordították azért. így joggal állíthatjuk azt is. E hagyományok legszentebbje a galileusok vallása. mert mint Josephus írja: „A zsidók mindig utálták a galileaiakat. arámi nyelven hangzó szavait. amikor Jézus „vévén a poharat.. akik bizony messzire zavarták innen a hébereket. hiszen a szkíták által épített Scythopolis is itt van. Lélek és Élet. amikor a „róla beszélő régi szövegekre" hivatkozott. mely megelevenít . hogy görögül mondjon nekik olyasmit. vagy a hegyen.. amit csak szintén a „szeretettel" lehet megtartani és istenessé." The Christian Book Club." (Jn 6:63) A zsidókhoz sohasem beszélt így. 7:19) Hiszen éppen azért provokállak mindig a zsidók Jézust. Istár.. Názárettől 20 mérföldnyire és Jézus idejében is így nevezték. amelyeket én szólok nektek. Hawthrone..a beszédek. amivel a „hamis próféta" vádját ráhúzhatják. amit a saját nyelvükön mondott: „A Lélek az. hogy a zsidók megérthessék. Ezeknek a galileusoknak beszélt Jézus Urunk a testvéri szeretetről.lesz Galilea kormányzója és a zsidók történetét szintén görögül írja meg. A szakirodalom szereti ezeket a rovásírásos nyelvemlékeket „föníciainak" felismerni.. A „világosság" és az „élet" tisztelete volt lelkük tartalma és nem a sötétség és a bosszúállás pusztító rombolása. hogy megtartották és vallásos kegyelettel őrizték szkíta hagyományaikat. hanem a Napisten (Bál) és a Szüzanya (Aslarte. Annál is inkább. 28. Azt akarták. Beth-Shean nevét csak későbben kapta. mert itt nem a zsidóknak Jahwe nevű istenét tisztelték. tehát az „arámi hagyományok szövegei" lehetnek. volt a galileaiak összetartó ereje és szent hagyományaik megtartója. mert tudta. 1972. Az. mert szkíta részről éppen úgy. hogy azok meg akarják ölni (Jn. A júdeai zsidók így „elgörögösödnek" és 50 évvel Jézus után a szintén elgörögösödött zsidó . Az egyedüli „régi írások". Ca..E." (J. mint a „sumer"-nek nevezett örökségből a Szeretet törvényének betartása és annak gyakorlata volt a vallási hiedelem tartalma. melyek szóba kerülhetnek. Conner Ph.a következőkben közli az apostol Jézus szavait így: . mert nem értették a tónál." (Mk 14:23) . hálát adván és adá nekik.: „Christ was not a Jevv. hogy Galilea népét „szkíta utódoknak" is nevezzük.." Márk evangéliumából veszem e történetet. az új szövetség 36 . melyek nyelvét ma „sumer"-nek hívjuk. amit a héberek minden nyelven kicsúfolnak és a galileai szkítáknak a „magaslatokon épített templomait" a korrupció helyének nevezik azért. Ezek pedig azok az ékiratok. n. Innana) felé fordult a nép könyörgése. Minden bizonyítékunk megvan tehát arra.Klavius Josephus .. hiszen az ótestamentum éppen eleget emlegeti „Góg és Magóg" népét.

Saul-Pál Jézus Urunk felfeszítését nem a világ legnagyobb bűntényének veszi. akkor Márk biztosan úgy írta volna.Jézus Istenfiúságának az erejét adta tanítványainak és abban a pohárban.Ezt csak Ő tudja. Jézus véréi. Közös vérünk közös erőt ad és így lesz „egy ember" . akik megállapodásaik legértékesebb és felbonthatatlan pecsétjeként a vérszerződés szentségét gyakorolták.. ha hiszel Jézus Urunk kegyelmében.vére. Jézus Urunk is ezt akarta megvalósítani az elnyomott galileai világban.. így lett nála Jézus „áldozati bárány".kettővé. Azért. miként kötözi egyik a másik sebeit. mely oly politikai és katonai erőt biztosított részükre. az egészséges társadalmi rendjükről és az önfeláldozásig menő gondoskodó segítségükről. nem lehet a saul-páli zsidó áldozati rítus szerint említeni. mert ennek keletkezési ideje Kr. de e sorok írójának Jézusban való hite azt súgja: „Azért. fogat fogért" kegyetlensége helyébe. sohasem hallotta Jézust. mert a Betlehemi Herceg éppen ettől a felfogástól óvja övéit és a szeretetet. melyet Mesterük Igéjének hirdetésében végeztek a Római Birodalom határain kívül Ázsiában. Mi azért fordulunk tanácsért Márk evangélistához. . hiszen a szkíta kincsek ábrázolásai megtanítanak minket a felebaráti szeretetre. Ugyanis a szkíták nemzetsége volt az egyetlen. aki legyőzte a gonoszok által előkészített halált.. hogy ennek a máig érő bűnös világnak megmutassa az Isten Fiát. Láthatjuk. hanem a zsidó-templomi áldozati rítus azon eseményének.)' Maradjunk csak mi meg a Jézus értelmezésében a szkíta hitvilágban. hogy bizalommal kérjed az Ö kegyelmét.éppen úgy benned is. meg az irgalmasságot teszi a „szemet szemért. .Jézus helyettesítette be azt a Talmud rendelkezései és Ezékiel írása (Ez 23:20) szerint. Az a megállapítás. Jézus korában egyedüliek voltak a Pártos Birodalom uralkodói. Saul-Páltól ered. ". galileai ember . hogy Róma 500 éven át tehetetlen volt velük szemben és a római légiók mesz-szire elkerülték a Pártos Birodalom határait. és csak ezzel indokolható ázsiai testvérnépeik állandó segítsége.Valaki azt is kérdezheti most. 65 körüli és mentes minden saul-páli befolyástól. A beteg fogát is kihúzza a segítő. hogy a FELTÁMADÁSSAL neked is erőt adjon. u. hogy annak a vére elvigye a zsidó nép bűneit.Tehát Jézus „vérszövetséget" kötött tanítványaival. hiszen zsidó környezetükben ez ismeretlen volt. és Herodotos is bőven ír ennek a szkíta-világnak jóságáról. mely a felebaráti szeretetet a „vérszövetséggel" pecsételte át „testvéri szeretetté". azt bizonyítja működésük. Ha Jézus így értelmezte volna az „új vérszövetséget". aki sohasem látta. .Kétségtelen. Hogy a tanítványok valóban új erőre támadtak Jézus vérszövetségével. a borba csöppented vérünk egyesülése által. mert szerinte Jézust áldozták fel a kos helyett. új életerő támadt a tanítványokban. . mint az előző és a következő években... hogy hidd az Ö hatalmát. melyből ivának mindnyájan. (Ugyanis a felfeszítés húsvétján a zsidók nem áldoztak fel egy „kos" állatot.Ez a tette csak a szkíta hagyományok ismeretével érthető. amikor húsvétkor egy kost áldoznak fel mindig a zsidók azért.. hogy „Mién ment akkor Jeruzsálembe? " . mely „sokakért kiontatott". hogy az Ö vére „bűnöknek bocsánatára" ontalott ki. Nekik a nem zsidó. hogy Jézus az ősi szkíta hitvilág hagyományát támasztotta új életre ezzel az „Új Szövetséggel". hogy miért tette." 37 . Azért. Azért.

hanem egyszerűen így: „. meneküléssel. akkor „réginek" is kellett lenni! Persze erre a kérdésre mindenki azt feleli: „Hát persze. hogy az Istentől való. Ez pedig az én szövetségem. mely szerint Eri-LiL. amelyeknek tudakozását Jézus említi. akik mai önteltségükben olyan messzire merészkednek. azt kell felelnünk." (Jn 7:22) Jézus e szavaival tehát a körülmetélést egyáltalában nem tartja „szövetségnek" és a szerető mennyei Atyát nem azonosítja a zsidó Jahweval. hogy ebben az isteni gondoskodás kinyilatkoztatása a tartalom és nem (mint a zsidóknál) egy sebészeti miitéttel istenitett népi nacionalizmus megtartásának a biztosítása. hiszen itt van a bibliai „ószövetség".. hogy: „Az Isten elsőszülöttje.. És metéljétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét és ez lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. akik utána következnek. könyvének 17:10-14 verseiben így olvashatjuk (miután a 9." Ki kötötte .Azt hiszem. hiszen a zsidók által hitt „bosszúálló Istent" egyszerűen csak „ördög atyának" nevezi (Jn 8:44). a sumér hitvilág En-Liljét. látni fogjuk. aki a 'Világ Világossága' .kivel? : a zsidók által elképzelt Istenalak Ábrahám útján az öszszes zsidókkal. 38 . hogy volt régi. hogy: „Mi ennek az ószövetségnek a tartalma és azt is." .... Nincs a világon senki. Ezt a „szövetséget" azonban Jézus nem ismerte el. te utánad az ö nemzedékei szerint.. amelyre hivatkozik. mely azt hirdeti. versben mondja Isten Ábrahámnak): „Te pedig az én szövetségemet megőrizzed te és a te magod.Mondom ezt azoknak is. akkor mién ad „Új Szövetséget" .Mózes adta nektek a körülmetélést. az Isten Fiában felismerjük a 3000 évvel előtte már imádott Világ Világosságát. aki egy emberalak negatív képét le tudja festeni! De visszatérek a „régi írásokra". Az Isten Fia embernek született a prófécia népének utódai között és „Új Szövetséget" ad a népének. ez az egyetlen prófécia. hogy: „Jézusnak tudomása volt Ábrahám előtti népé nek azon hiedelméről.En-Lil . Ezeknek ajánlom a Turini Lepel bizonyítékát. a Világ Világossága.Ha „újat" ad. melyet meg kell tartanotok és közöttem és ti közöttetek és a te utánad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok. hogy kétségbe vonják Jézus Urunk létezését.Mivel az Ö szavai és tettei tökéletesek. Most a logikus következtetés a következő kérdést szüli: Ha Jézus nem ismeri el az „ószövetségnek" nevezett körülmetélési paktumot. Nézzük meg.. amelyre Jézus alakjának negatív formája van kozmikus sugárral beégetve. hogy eredetiben tudnám közölni azt a Mariban talált ékiratot. hogy ki kötötte kivel?" A tartalom: Mózes I.? . ami beteljesedett és így a galileai Jézusban. hogy azok mind róla beszélnek...egy napon emberi testet ölt és leszáll a Földre. Ha megismerjük a mi „ószövetségünket"." S ez a szövetség azoknak a „régi írásoknak" egyike. Jézus Öröktől fogva lett Istensége a földre szállt Em-Bar-xa\ (emberpárral) valóban szövetséget kötött. A köriilmetélésre vonatkozólag pedig nem azt mondja a zsidóknak. De mién „Új Szövetséget" ? . . Ez Jézusnak és népének az „ószövetsége". mely a sokezer éves szenvedéssel. vándorlással feledésbe ment és így a nép elveszítette Istenben való életfájának gyökerét..Sajnos nem vagyok abban a helyzetben. De álljunk meg ennél a kérdésnél egy pillanatra..

39 3. hogy „az ilyen Lélek kivágattatik" az ő népe közül.pláne 'Lélek szerint' . Amikor Én-Lil megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta. " A l i . „kivágattatás" nem kér több magyarázatot. és ezüstből annak dísze. Én-Lil kiásta a Mag-ot a Föld belsejéből. így (1 Móz 17:14): „A körülmetéletlen férfi pedig. hogy . mint a gátakat döntő Égi Bika. 7. Az Ég lakói mind köréje sereglettek és Én-Lil elibük tette a Szent Fokost. így magasztalta fel Én-Lil a Fokost. Nézzük az utolsó 50 év magyarországi történetét ennek az ószövetségi szellemnek szemüvegén. hisz nem vagyunk körülmetélve és a bibliai ószövetségi isten félreérhetetlenül megmondja. hogy majd kalász fakadjon belőle a Rendeltetés szerint. 4.. az ilyen férfi kivágattatik . hogy a keresztények és keresztyének nem ismerik vallásuk biblikus ószövetségének alapját és nem olvassák el azt. 2." Hát senki sem mer tiltakozni ebben az ügyben? Nem lehetünk .okulásra és elmélkedésre: 1. az Ő változtathatatlan akarata szerint. halálra ítélés. 3.oda tartozók.átadták Én-Lil Szent Fokosát a földi Em-Bar-nak. hogy: „A keresztények Ábrahám fiai a lélek szerint. Aranyból lett az O fokosa. Az Ég és a Föld szövetségévé a Fokost avatta. mert felbontotta az én szövetségemet.Az egyetlen szomorúság ebben az. A következőkben ismertetem a mi saját ószövetségünk szövegét . aki nem metéli körül az ő férfitestének bőrét. Feje la-zúrkö és foka erős. fején ékeskedő Szent Koronáját annak az Em-Bar-nak fejére illesztette. a Fokos és Nádkosár hivatásául pedig a Munkát rendelte. Vatikáni Zsinat megállapítja. Imával hódoltak Én-Lilnek az Ég lakói és aztán . Sok esemény. Én-Lil elválasztotta az Eget a Földtől és messzire távolodott a Föld attól 2.égi szózat kíséretében . akit már előbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. amit Ábrahám istene mond.. IZ-TEN tökéletes alkotásában.

a rávetett sors szerint használja azt. 8. Az Ég lakóinak szózata pedig az volt: „Vegyetek Én-Lil Szent Fokosát örök szövetségül. Mert szövetséget állapítunk meg mi közöttünk és ti közöttetek és a ti magotokból utánatok jövő nemzedékek között. 9. Iz-ten - Én-Lil által - tinéktek és nemzedékeiteknek adta a Földet, a Tudás fájával örök birtokul. Telepedjetek és gyarapodjatok a négy folyók gazdag vidékein. 10. A Szent Fokos ama szövetségnek jele, melyet meg kell tartanotok mi közöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken - a Munka erejével - felépítik Iz-Ten földi birodalmát. E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek a Föld birtoklásának hatalmát. 11. Azért rendeljük, hogy nemezedékcitek fiainak mindegyike éljen és munkálkodjon e Szövetség Fokosának erejével. A kezében tartsa és jól használja az Én-Lil dicsőségére. 12. És amikor Én-Lil aranyfokosát a Földre szállt Em-Bar kezében látta, villámfényt szórt arra és mennydörgésként így hallatszott szava a Földre: „Szövetséget kötöttem veled kosi Em-Bar a Fokos erejével. A Föld ura lész mindaddig, míg hűséggel szolgálod és megtartod Szövetségemet." 13. Az Ég lakói pedig jól segítették a földi kosiakat a Szövetség szerint. Bőség és boldogság fakadt a Földön a Fokos ereje által. 14. Városokat épített a Fokos, és a Fokos Háza lett az Igazság szentélye, de a Szövetség ellen lázadó házat, az engedetlenség otthonát is a Fokos dönti romba. 40

15.

Lemetszi a gonoszság fejét. Letöri koronáját és kivágja gyökerét, de segítője és oltalmazója a Jóság virágát termő Életfának. 16. Én-Lil Atya meghatározta a Fokos hivatását ... és az Ég cs Föld közötti Szövetség ereje által pedig mindörökre rendelte azt, hogy: „A fokos dicsértessék...!" 17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert ahogy a földi ember Em-Bar testében él a Lélek fénye és annak ereje által uralja, formálja az anyagot - folytatva Iz-Ten akarata szerint a Teremtés munkáját; ugyanúgy az Ég lakói között Én-Lil volt az, aki a Lélek -Én-Lil - ereje által teremtett tovább minden anyagot és testet. 18. Én-Ki áldotta meg - a Szövetség szerint - a Tudás Fájának országát; fákkal, növényekkel, madarakkal és állatokkal sokasítva meg azt a Föld színén és aranyat, ezüstöt, rezet és mindenféle ércet rejtett annak belsejébe. Az Ég lakói közül Is-Kur lett ezek gondozója, mert ő hozta az aranyat és az ezüstöt az Égből a Földre. 19. Aztán a négy folyó vizeit gazdagította Én-Ki bőséggel és a halak sokaságával. A vizek vigyá-zójául En-BiLulu-t rendelte az Égből. 20. Az Em-Bar fiai pedig - a Tudás Fájának erejével - ekét és igát szerkesztettek. A Fokossal formálták azt. Elvetették Én-Lil által a földre adott magvakat és kalászba szökkent gazdag termés ékesítette a földi mezőket. Öntözőcsatornákat is épített a Fokos és ezek gondozójául Én-Ki az égilakó Én-KimDu-t tette.

21. Bőség és öröm lakozott a Földön. Házak építésébe kezdtek és a téglavetésre, a téglavető formák

készítésére az égilakó Kabta tanította meg a kusok nemzetségét. 22. Az állatok is megszaporodtak. Istállókat építettek nekik. Tejüket lefejték. Én-Ki úgy akarta, hogy Dumuzi - az Ég

hü pásztora -tanítsa meg Én-Lil népét az állatokkal való bánásmódra és tejük felhasználására. így tartották, őrizték az Égiek a földi Kusokkal, Én-Lil Szent Fokosának népével kötött Szövetséget.

Ez a mi ószövetségünk, mely a sumíroknál és a szkítáknál is a vallásos hiedelem szent tartalma volt, hiszen mindenütt, ahol a mi népünk lakozott, használták a „munka fokosát" és a királyi tekintély - a „szent szövetség" megtartásának jelképéül - aranyból készítette el En-Lil szent fokosát úgy, amint annak leírását az ékiratos táblán találjuk. Tehát lapis lazuliból van a foka. Sumériában is és a szkíták földjein (Magyarországon is) megtalálták a régészek ezeket a leleteket, melyek legszebbjét a szkíta kincsek között láthatjuk. Tehát Jézus sumír - arám szkíta hagyományismerete biztosan tudott erről az ószövetségről. De azt is jól tudta, hogy népénél a sok szenvedés a feledés fátylát borította a hagyományokra és a földön való megtelepedést, boldogságot, munkás, jó életei biztosító, de (éledésbe ment ószövetséget olyan „Új Szövetséggel" kell életre hívni, mely feltámadást ad a lelki sebesülteknek. - Jézussal kell tehát vérszerzödést kötni a mag\>ar népnek is, ha letargiába süllyesztett állapotából Jel akar lámadni. - Igyuk tehát a kehelyböl igaz magyar hittel Jézus Urunk vérét, a feltámadás vérszövetségében. Ezt a mi ószövetségünket tartalmazó ékiratot prof. Kramer olvasta le a Philadelphiai Egyetemi Múzeumban tárolt táblákról és a „Fokos (pickax) teremtése" címen közli könyvében. (The Sumerian Mithology, Harper, NY, 1961. 5153. oldal). - Megemlíti, hogy itt van leírva a sumír hitvilág álláspontja a világ teremtéséről és isteni megszervezéséről. - A Magyarországon dolgozó héber Komoróczy magyarra fordította prof. Kramer olvasatát és mindent megváltoztatott benne, ami esetleges sumír - magyar vonatkozásokban értéket képvisel. Annak ellenére, hogy a „pickax" angol szó magyarul „fokost" jelent, Komoróczy csak „A Kapa Teremtése" címet adott a mi „ószövetségünknek". Megértjük, mert héber.

41

II.

Igy lalla Mór József fcslőmüvís/. ai OSZOvelsegOskct
42

Ugyanis sumírul Ku-Mah-Gar-Ri-Es-Ma volt a neve annak az országnak. melynek csak nyelvjárási (dialektikus) eltérései voltak az egymástól távol eső földrajzi települések szerint. Dayton térképe a fokos magyarországi lelőhelyeiről. Itt közlöm korunk egyik híres kutatójának térképét.) 43 .II.Mezopotámia (két folyó országa) területét. 4. (Gordon Childe megállapítása. mert a fokos létezése. .A Kárpát-medencéből és a többi területekről érkezett az új „feltöltés". elöntötte a vízözön és elpusztultak az emberek. ahol az „Isteni kinyilatkoztatást" kapta meg a Mah-Gar nép a „Fokos szövetségével". hogy amikor Sumériát. a Mah-Gar-nak. amelyet a „nagyhatalmasnemzetség" minden népcsaládja elismert és tiszteletben tartott. de a fokos gyártásának törvénye (monopóliuma) a kárpát-medencei népre szállt. Itt tudnunk kell azt.. Glanzing and Man". 1978) A fokosgyártás kárpátmedencei monopóliumának kezdete: Kr. mely mutatja a fokos gyártási helyeit és az ásatásokból lelt formáit is. Metals. és innen látták el a fokossal a „nagy-hatalmas-nemzetség" minden törzsét.mai ismereteink szerint meghatározva .. minden népcsaládját. használata és az életben való állandósítása szorosan összefügg a „tudás népének". London. Istentől rendelt azon feladatával. hogy valaki a sumírul írt „fokos" szót „kapának" fordítva adja a köztudatba.nagy-hatalmas-nemzetség" olyan egy-azonos nyelvet beszélt. évezred közepe. hogy ez a .Ltd. (George G.magába foglalta a Kárpátmedence .Káspi-Aral térség Kaukázus . így történt azután az. akik nem tartották be a Szövetséget. ahol ez az egy-azonos nyelv uralma volt és . vagyis azt a földet. e. Herrap &Co. A mi ószövetségünk szent hagyományai NEM szabad egyszerűen átsiklani azon a hamisításon. John Dayton: „Minerals.

az én testem. akik valóban megtagadják Jézust és létezését kétségbe vonják. az Újszövetség vére. egyszerűen nem lesz részese semmiféle „újszövetségnek". Sumériát azonban a . éppen úgy. 44 .erők maguk. így: Keressetek. ez az én vérem. A gondviselés hite szerinti kinyilatkoztatások eredményeként kell venni ezek létezését.Miután éppen a régi írások alapján felderítettük az „Újszövetség" valóságos jelentőségét és értékét." Most a pohárhoz tartozó kenyér jelképes misztériumát is fel kell derítenünk a „régi írások" értelme szerint.mindazok a népek . Vegyük most vizsgálat alá azt az envagéliumi részt. hogy ezeket a Jézushoz tartozó misztériumokat felderítsük. hogy a mi „ószövetségünkben" a „Fokos Szövetségben" szerepelnek olyan „tanító égi lakók". amelyet én adok a világ életéért.szkíták". " (Jn 6:51) Aki nem ismeri és nem „tudakozza a régi írásokat". melyek mindegyikének hiedelme valamelyik égitesthez és annak sugárzásához kötődik. a „vizek vigyá/. Tudnunk kell azt is. Tesszük ezt tehát a kenyérrel is. megtudtuk azt is. kutassatok és a csillagos ég sok-sok világító lámpásának régi magyar nevei is elvezetnek majd Benneteket a Betlehemi Herceghez.tudakozzuk a régi írásokat. attól nem szabad rossznéven venni. Ezek nélkül félremagyarázhatok és félreérthetők. Sajnos vannak olyanok is. él örökké. hogy . ha a judeai-kereszténység tanítása és filozófiája szerinti „zsidó Jézus" ezen szavait teljesen anyagias módon értelmezi és a primitív népek kannibalizmusához hasonlítva. . Mi éppen azért indultunk el a Betlehemi Herceg keresésére.de megszemélyesített . míg a mi „ószövetségünk égi lakói" az asztrális isteni . Azon se csodálkozzon senki. mely szerint Jézus a kenyeret említi. hogy a „szkíta" elnevezés a görög történetírás szerinti és ők azt a területet nevezik „Skythia" néven.ói". mint a mai Palesztina is. az „öntözőcsatornák őrzői" stb. És az a kenyér pedig. Jó lenne itt ismerni az éghez kapcsolt magyar mondáinkba rejtett „magyar planetáriumot". Az evangélisták így írják Jézus szavait erre vonatkozólag: „Én vagyok az Életnek kenyere" „ Én vagyok amaz élő kenyér. Fogadjunk szót Neki. Még a legjobbik eset. Csillagaink régi nevei ószövetségünk sok titkát felfednék. Eddigi fejtegetéseink egyre jobban buzdítanak minket arra.A kutatók egyöntetűen „Szkítiába tartozó földnek" ismerik fel a Kárpátmedencét és környező térségeit és lakóit „szkítáknak" mondják. ha egyéni úton keresi az Istent. hogy a kereszténység szentjei földi embereknek a pápa által elismert és felmagasztalt „másvilágra költözött" formái. ha valaki eszik a kenyérbe')!. Itt most én kérem e sorok olvasóit.JVégy folyó" országának kell nevezni és beletartozik a „Kusok földje". A különbség a mai „keresztény szentek" és e gondviselő „égi lakók" között csak az. hogy miért rendelte Jézus Urunk így: „Igyatok ebből mindnyájan.a görög mód szerint . amely a mennyből szállt alá. hiszen tanítását csakis e régi írások alapján tudjuk helyesen értelmezni. amit mi sumirul Ku-Mah-Gar-Ri-Es-Ma írással fedeztünk fel és . akik ezen a területen éltek.. amelyet én adok.miként Jézus mondta . akik az „ércek gondozói".

tehát sokszor az írás erejénél is közvetlenebbek. mely rejteki nyelven tárja fel a hívőnek a Teremtés Titkát és az „isteni teremtő erők" létezését." A sumír kétszeri hármasság jelképének értelme és jelentéstartalma Jézus Urunk minden mondását teljesen érthetővé teszi és az eddig parabolának nevezett kijelentéseit logikusan magyarázza. de nyugodtan nevezhetjük a legrégibb „isteni kinyilatkoztatás"-nak is. hogy ezt is a babiloni fogság idejében ismerték meg és kisajátítva. e.De nem lehet az Istentől eredő örök folyamatosságot megszakítani vagy annak egyes részein átugrani. így a kenyér. A sumír hitvilág titkait a szimbólumok rejtik. elmélyült tudással felfogni azt a titoknak minősített metafizikai valóságot. és még hozzátehetjük nyomatékként: Jézus szavai csakis ezt erősítik meg. Nyilvánvaló tehát. A legfelső részén egy hatágú csillagot látunk. melyet alul csaknem körbefog a kelö-hold (újhold) jelképe. ha tisztán és világosan meg tudjuk látni. melyet a kereszténység evangéliumában találunk. Íme: Ur-Nummu törvénytáblájának homlokán levő hatágú csillag hitvilági tartalmát mutatja a lenti 45 . Ugyanis a régi gnosztikus írások megőriztek egy Jézustól eredő „Miatyánk"-ot. kb. jobban mondva a félgömb alól. amit Jézusnak azon kijelentése rejt. pontosabban mondva a mennyből alászállt élő kenyér fogalmát csak akkor tudjuk megérteni. Hogy ez a kétszeri hármasság a sumírok kozmológikus hitvilágának (vallásának) tartalma volt. A fényből született világmindenség örökkévalóságának szimbóluma ez a sumír hitvilágban. 2100 évben Sumériában uralkodó bölcs király idejéből való. A király neve Ur-Nammu. hogy: „Én és az Atya egy vagyunk!" (Jn 10:30) A megértéshez bizony itt is vissza kell menni a „régi írásokhoz". ki túl rajtunk és bennünk vagy. Sokaknál intuitív meglátásokat eredményeznek. mert ennél érthetőbben és világosabban egy vallási hiedelem sem bírta megközelíteni az Istent és Igazságát. Ezt a kétszeri hármasságot ugyanolyan formában találjuk a sumír geometriában. A „hatágú" csillag közepén lévő félgömbből indulnak ki a csillagcsúcsok és alattuk. Az emberiség legrégibb írott törvénytáblájához kell fordulnunk. Persze ez az ábrázolás is az emberi lelki elmélyülés tisztánlátásának eredménye. melynek szövege . Szenteltessék meg a Te neved a kétszeri hármasságban. A régi írások és jelképek együttes kiértékelése adja mindig a valóságot. Ez a gnosztikus Miatyánk így kezdődik: „Mi Atyánk és Anyánk! Te. A mészkőből faragott kőtábla fényképét itt bemutatom. mint ahogyan ma a zsidók mutatják a „Dávid Csillagot". Ez pedig a Kr. illetőleg az élet kenyere. fénycsóvák sugároznak a csillagcsúcsok között. Tanuljuk hát meg most itt együtt az „örök kétszeri hármasságot". azt bizonyítja a hozzájuk elérő és ma „gnosz-tikusnak" nevezett hajdani világszemlélet. beiktatták a saját kánonjukba.néhány lényeges kifejezésbeneltér attól a Miatyánktól. A „hatágú" csillag a sumír kozmológiában a „kétszeri hármasság". hiszen a jelképek minden emberben elvetik a gondolkodó elmélkedés magját és közvetlen hatnak az érzelemre is.

a maga egységének mérhetetlen voltában csak szimbólumokon. önmagában valós.AZ" (a magyarul nem tudók így mondják: „ász"). és értelmejelentéstartalma megegyezik a hindu bölcselet „Brahman" gondolatával. Tehát: a Létnek. A sumír hiedelem szerint Isten (Íz-Ten). melyek a megnyilvánuló /igy-nek számunkra is felfogható tevékenységet példázzák. „AZ" maga a „Lét".geometrikus rajz. Ez a kétszeri hármasság az ösok megnyilvánulása és benne az lstenerö már megszemélyesíthető. A közepén lévő félgömb neve sumír nyelven . az Egy az Isten. az Úr. a „kétszeri hármasságban" ez a bölcselet az Iz-Ten hatalmát három tevékenységben látja. hogy az emberi képzelet legalább egy támaszpontot kapjon. melynek előfeltétele a „Lét". kiegészítésre nem szoruló. 46 . és mint majd látni fogjuk. a Világegyetemnek ösokát. hiperabszolút értelemben vett Istenvalóságot jelenti. tehát nem létezik mert a létezés már funkció. az egyedülvaló. A sumír bölcselet szerint „AZ" a létezést a Lét fényárjában működő Istenvalósággal rendelkező „kétszeri hármasság" teljességével hozza létre. a Teremti") Erőkomplexum elképzelésére. de szóval és értelemmel el nem érhető. de a fénnyel mindenekbe létet árasztó. közvetítő jelképeken át gondolható el és ezek a jelképek pozitív sajátságok. önmagában teljes.

Ezek: a Teremtés. De a bemutatott „kétszeri hármasság" sumír jelképéből érzékeljük az „örök törvényt" is. újjászületés). feleleteiben és tanításában ez a . hanem én és az Atya.az . tiszta szellemi erők. Jegyezzünk csak ki néhányat belőlük. A sumír hitvilágnak névvel ellátott „istenalakjai" azonban nem a sokistenhit pantheonjának személyei.. hogy Jézus szavaiban. az örökké életet adóval. Maradjunk most meg további vizsgálódásunkban ennek a bölcseletnek a vonalán és keressük meg az evangéliumi írásokban Jézus mondásait. a Teremtés létrehozója.. Bemutatott jelképünkben . mely lényegében „Egy". tudata és hatalma által válnak a Teremtő Erők a Fény Egységévé. kijelentéseit. hogy Jézus mindig az „Atyáról" beszél." (Jn 6:57) „Bizonyságot tesz rólam az Atya. lelki hatalmak. Ez a három tevékenység (aktivitás) oly háromság. aki küldött engem.. hanem az Univerzumban észrevehetően ható rész-erők és a nagy fényességből áradó és az embernél magasabbrendü. a megosztott feladatban való lényegi egybetartozás.szintén egysíkon élő FényAtya és Fény-Fiú és ők Egyek a gnosztikusok által is Szentléleknek nevezett FényAnyával. mely szerint: csak „Az" akarata. A valóságos teremtő erők. Most az elkövetkező részletes magyarázattal emelkedjünk fel egy magasabb szellemiségből fakadó „átéléshez"." (Jn 8:18) -„.. A minket most igen érdeklő misztérium: En-Lil és Én-Ki egysíkon való szimbolizálása.a földi ügyek rendjének az örökkévalóság ragyogásához és világosságához való besorolása céljából -tükörfényi helyzetét kapja a másik hármassághoz. a Lót fenntartása és az élet-teremlés (újjáteremtés. íme: „Miként elküldött engem amaz élő Atya és én az Atya által élek. hogy egy nekünk eddig nem tanított úton emelkedjünk fel a „Nagy Egészhez". és szellemi erőinket összefogva közelítsük meg az „Egyisten" fogalmát.a teremtményekbe való átvitel végrehajtója és gondozója".és itt van előttünk -sok ezer évvel a keresztény felfogás keletkezése előtt . így fejezi ki tökéletesen az oksági összefüggés területén mozgó gondolkodás számára a megközelíthetetlen lényegeket ezen jelképben rejlő misztikus szemlélettel. rendeletével) kapja meg tükörképi lényegét és feladatát.j4tya-Fiú-Szentlélek egysége". s amelyben a FényAtya EGY a Fény Fiúval és a Szentlélekkel.mert én nem egyedül vagyok. hiszen mindegyikük csak a szimbólum geometriai középpontján áthaladva (vagyis „Az" hatalmából és engedélyével..bölcselet kap érteket és 47 . ahol: En-Lil az „örökkévaló Lélek fonása". A földi létünkről gondoskodó „átlényegülésüket" jelképezi a másik hármasságban . Meglepetten kell látnunk. és Én-Ki „a Lelkiség szétosztója...ismétlem ..„Én és az Atya egy vagyunk!" (Jn 10:30) A feltételezésen már túl haladunk. ahol. amikor azt állítjuk.a sumír bölcselet szerint: Énlil-ÉnkiAmatuanki „hármasság" az „égi ügyek" intézője. de az „égi és a földi ügyekről egyidöben való gondviselés a „kétszeri hármasságot" teszi Eggyé.." (Jn 8:16) .régi írásokból kivehető . melyek (akik) mindegyike .

Mátyás diáknak öltözött és a diák azt mondta: „Én és a király egy vagyunk. Jézus Urunk isteni kinyilatkozása csakis így jut lelkivilágunkba. a Fény Fiú-vá átlényegülni. hogy a „beszédek. aki kegyetlen és bosszúálló. Ő a „kisebbik*" Fény. gondviselő. mint a „Fény-Fiú. hitt és bemutatott Szerető Mennyei Atya jóságos. De amikor azt akarta tudni. . amilyen pl.mert hitték. A Lélek-világi Atya tehát más megjelenési formát vesz fel. hanem . hogy emberi gondolkodásban érhetővé váljék a Lélek-Világnak az Anyag-Világban való megjelenése. a Lélek által megelevenített (Jn 6:63) és egymást szerető emberek társadalmát kialakítani. ismétlem: az örökkévalóság emberi elképzelésében . az Lélek és Élet. kegyelmet kérve földi életünkre." (Jn 6:63). gyógyító. Fogadjuk be tehát így a Fény-Fiút. az én apám és köztem.áldozatok hozatala általi . hogy feláldozza magát és ezzel elvegye a világ bűneit. 48 .biztosan állíthatjuk: nem azért jött.„hogy senki se maradjon sötétségben. amelyben Jézus szavai „írásbeli" gyökeret lelnek.megszabadulás feltételei. Semmiképpen sem lehet tehát a Jézus által nevezett „Atya" és Jézus között oly függőségeket gondolni. a Mindenség igaz Törvényét ismerő. hogy „Én és az Atya egy vagyunk". melyeket Ő szól. ahol En-Lil és Én-Ki valójában egy és csak azért kellett Én-I. Egy közvetlenebb példával talán úgy magyarázhatom: Mátyás nagy királyunk volt. Ugyanis a „Jehova" a zsidó vallásfilozófia által formált." Vagyis. cl kell fogadnunk a „kétszeri hármasság" jelképes. -Tehát csakis a sumír bölcselet felfogásával kell egyetértenünk. feltámadó Naperő.ahhoz. de értelmes és igaz bizonylatát arra vonatkozólag.mint mondta . vagy a te apád és közted van. valláspolitikai istenalak. földön való megjelenésének igazságában el kell hagynunk azt a zsidó-keresztény felfogást. aki egy Vele". Ezért nem lehel és nem szabad a zsidó hiedelem szerint kialakított „istenalakot" azonosítani Jézus „Jóságos Mennyei Atyjával". Tanítását „Igazságnak" nevezte és „az Igazságból valók hallgattak az ö szavára" (Jn 18:37). hogy az Anyagi Világhoz való hozzáférése az emberi gondolkodásban felfogható és érthető legyen.il-nek a Fény-Aiyá-tó\ Én-Ki-vé. hogy a saul-páli állandó „bűntől való szabadulás" ideológiáját tanítsa. a jóságos Mennyei Atya gondviselésének hitében. A keresztény egyházaknak e tanítása a mózesi törvényekben gyökerezik (3Móz). Miután pedig a sumír bölcselet az egyetlen. Jézus pedig éppen ezeknek ellenkezőjét tanította. mely szerint: Az Atya földünkre küldte Fiát. amiként Jézus mondja magáról. amint Jézus mondta: „Én és az Atya EGY vagyunk! " Jézus küldetésének. hisz a biológiai törvény ellenére sem vagyunk égy-caohosak úgy. ahol pontosan meg vannak határozva a bűntől .az erejében mindig visszatérő. egy-azonosak. " „AZ" Isten örökkévalóságának szintjén ilyen egységet jelent Jézus Urunk diadalmas szava: „Én és az Atya Egy> vagyunk!" De a „Fény" birodalmában az Atya a mi életet adó Napunk és a Fiú . Jézus Utunk a Földre szállt szeretet által vallott. hogy mi történik a népénél . vagyis éppen olyan.

De itt egy másik kérdés is felvetődik! Ugyanis az evangéliumokból egyáltalában nem magyarázható és indokolható Jézus azon szokása. és nem állott meg a: Igazságban. egy metafizikai valóság. hiszen nagyon jól ismerte a zsidók vallási tanításait és hiedelmét. mint amit Ur-Nammu törvénytáblájának homlokán. A „hatágú csillagformában" kiáradó Fény közepén látszik „AZ" és a Hold lassan lefelé haladva. De véletlen lenne a történelmi esemény. " (Jn 8:44) Nagyon meggondolandó és történelmileg hozzánk érő intés ez. Az emberölő volt kezdettől fogva. Tehát magam is meggyőződtem az „égi kétszeri hármasság" létezéséről. mert ezt senki sem tudja kisajátítani és egyházpolitikai célra monopolizálni. amit a hívők így neveznek: „elvégeztetett.A „Fény Szentháromságát" tehát azért találjuk meg Zarathuslránál is . az örökkévalóság jelképeként. hogy az ember hol halad. míg Jézustól . sumír tudósok odaillesztettek. amikor bekövetkezett az a pillanat. Természetesen külön tanulmányt igényel ennek Jézus tanításával való összehasonlítása..éppenúgy.Az ortodoxia teológiája messzire elkerüli azt a valószínűséget." A saját tapasztalatom azután azt a meggyőződést alakította ki bennem.„Fényalya-Fényllú és a Fény Szüze" elnevezéssel. hogy Jézus még az ortodox szellemben irt szentiratokban is talán Jehovát nevezi „ördögatyának". Amikor a I lold teljesen és pontosan elfedi a Napot. 1992 júniusának végén volt Napfogyatkozás és nagyon jól látszott az égi tünemény itt Argentínában. hogy a zsidókat a gonosztól származtatja. amelyet Jézus magára és saját mivoltára vonatkozólag hirdetett és tanított. mint a sumíroknál . hiszen Zarathustra a „sötétséginek is isteni erőt tulajdonít.« » * Ez az igazság. hogy a „kozmológikus szemléletű vallások" éppen azért alapítják hiedelmük tanait a „Fény" örökkévalóságára.. mert hazug és a hazugság atyja. a sajátjából szól. Forrása: az a csodálatos égi látványosság.? A Fényben vagy az árnyékban? . mai szaknyelven mondva. hogy Jézus Urunk keresztre feszítésének napján is volt Napfogyatkozás. Ezt látjuk az égen. rövid idő múltán valóban körülveszi a még mindig tündöklő „hatágú" csillagot. mely akkor volt teljes az égen. A kérdés csak az. mely a sumír ékiratokon található és nyugodtan „isteni kinyilatkoztatásnak" nevezhető hiedelem alapjait képezi. hogy az Olaj Iák hegyén lévő és a zsidók állal a „korrupció helyének" nevezett Astarte templomba járt imádkozni. mert nincsen őbenne igazság. miként azt írva találjuk eképpen: 49 .. és a ti atyátok kívánságait akar/átok teljesíteni. a bölcs és az „Égnek Könyvét" ismerő. . A „Fény" mindenkié. mondva nekik: „77 az ördög atyától valók vágytak. mert az életet adó Napunk mindenkire egyformán ragyog. a napsugár hatágú csillagként mutatkozik és pontosan ugyanazt látjuk az égen -valóságos tündöklésben.az evangéliumi írások szerint -csak egyetlen egyszer halljuk. amit napfogyatkozáskor láthatunk. Mikor hazugságot szól.

.méné az ü szokása szerint az Olajfák hegyére. Ezt a meglátásunkat megerősíti az a történelmi valóság. amit azoknak ad. aki . hogy Jézus a Szentlélekkénl megnyilatkozó Fény-Szüzét dicsérte tanítványaival az Olajfák hegyén lévő „Szűzanya" templomban. és az achemenida . És kora reggel hozzá megy vala az egész nép.mondva. és a Szentlélek Nála is ugyanaz volt. 16:13).N EM AZ A 'S ZENTLÉLEK '. de a „Szentlélek" náluk csak olyan ELVONT ISTENI HATALOM . írhatnánk még több idézetet. részében tudósít Urunk buzdításáról.. AMELYÉIT ÁLLANDÓAN IMÁDKOZNI KELL A BŰNÖK ENYHÍTÉSE ÉS AZ „ ÁLDOZAT " ÁLTAL VALÓ MEGBOCSÁTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN ..Milyen volt az énekük?... dicséretet énekelve. de félelem nélkül .Az evangéliumokból csak a .perzsa ... 15:26... " (Mk 14:26). . hogy hallgassa a templomban.. I TT A L ÉLEK NEM „A NYA ÉS S ZŰZ . " (Lk 21:37-38) . és ezt a Lelket Jézus az Atyától származtatja (Jn 15:26).. de ez a legutolsó. AMELYIK A V ILÁGRA LESZÁLLT . Jánostól is. A „Szentlélek" fogalmát nem tanítják az evangélisták.már meglévő -zarathustrai vallásban lévő Fény-Szüzének .„És dicséretet énekelve kimenetiek a: Olajfák hegyére. Ezekre a kérdésekre a judai-keresztény evangéliumok szellemében gondolkodva választ adni nem lehet. kövelék pedig Őt az Ő tanítványai is. mint a gnosztikus tanításokban.Kitől tanulták azt és miért énekeltek „dicséretet" éppen az Olajfák hegyén. akiket „törvényszékeknek adtak át.. Ugyanis ezekben Jézus különbséget tesz a „Szentlélek" és az „Igazság Lelke" között..hiányok" és az elnevezések pontatlansága következtében előálló „nem világos" kifejezések használhatók fel e történelmi nyomozásunkban. N EM PÁRJA AZ ÉGI A TYÁNAK " . " (Lk 22:39) . hogy a Vérszövetség megkötése után mentek ki együtt az Olajfák hegyére. gyülekezetekben vernek meg én érettem". a legfontosabbnak látszik azért.ha csendesen is. Megtartja az AtyaFiú-Szentlélek „szentháromságát".. hogy: Kit dicsértek énekelve? ....Minden valószínűség szerint tehát Jézus az „Atyától jövő Igazság-Lelke" kifejezés alatt a „kétszeri hármasság" földi .Önkéntelenül feltámad az emberben az a logikus kérdés. Márktól idézve. (Mk 13:11) . NEM 50 .. mert az evangélista bizonyítja azt. . A saul-páli ortodoxia azonban száműzi a „Fény-Szüzét".tehát emberben megnyilatkozó istenes Lelkiség erejét értette. János evangélista tudósít az „Igazság Lelke" jézusi kifejezés állandó használatáról (Jn 14:17. mely szerint az apostolok által a Pártos Birodalomban és ..éppúgy mint a Fény-Fia .talán azt mondhatjuk. hogy a „Szentlélek szól" majd a szenvedők helyett. mely az Olajfák hegyének neveztetik.. Tehát a szkíta-sumir Ama-Tu-AnKi..a „Fény Szüze". aki írásának 13.éjszakára pedig kimenvén.. vagyis a mindenkiről egyformán gondoskodó és mindenkit védelmező égi Édesanya ..„Anahit"-nek nevén ismerik.. az évszázados feledés és titokként viselt imádat után Anahit-kém támad fel és él a templomi „szent tűzben" és a hívő lelkekben.. a hegyen vala. Egyedül Márk. A logika azonban a gnosztikus írásokhoz küld minket vissza és ezek alapján . ahol a zsidók által utált Astarte (a galileusok vallása szerinti 'Fény-Szüzének') temploma volt?.öröktől fogva lett.mint az egyházi iratok írják -Szkítiában megalakult Jézus-hitü egyházak azonnal bevezetik a kultuszba a Fény Szüzének tiszteletét..

U . A „ MAGYAR " TÖRTÉNELEMBEN IGEN FONTOS ADATOK EZEK .SZKÍTA NÉP ÉSZAKI TESTVÉREI FELÉ VÁNDOROL ÉS NAGY RÉSZÜK „ AVARKÉNT " ÉRKEZIK A K ÁRPÁT . NEM KELLETT VOLNA NEKIK S ZASZANID -P ERZSIÁT ELHAGYNI . D E MAJD GYŐZHETETLENNÉ TESZI EZT A L ELKEDET A F ÉNY -S ZÜZE .BÍZZA A KEGYELEMÉRT ESEDEZŐ GÖRÖG KÖVETSÉGHEZ INTÉZETT UTASÍTÁSÁVAL . hanem a izemet szemért. K R . D E A MAI NAPIG SEM AZONOSULT A „F ÉNY S ZŰZÉVEL ". AKIRŐL A GNOSZTIKUSOK 51 LEÍRTÁK . AZ A VÉDŐ . „I STENTISZTELETEN " FELÁLDOZNI . AMIKOR A „S ZENT -T ÜZ " GYALÁZÁS MEGTORLÁSÁRA LÉTREJÖTT AZ AVAR . A J ÉZUS HITÜ PÁRTOS .HITŰ TEMPLOMUKAT ROMBOLTATTA LE . MAJD „ NÁLUNK LAKIK ÉS BENNÜNK MARAD AMA I GAZSÁG L ELKE ". AMELYIKTŐL J ÉZUS SZÜLETETT .BAN MEGSZŰNT ÉS URALKODTAK A SZÁSZÁNIDA ..HITÜEK VOLTAK ÉS A „S ZENT -T ŰZ " NEKIK AZT A „F ÉNY S ZENTHÁROMSÁGOT " JELENTETTE ..HUN .MEDENCÉBE .360 J ÉZUS . ÓVÓ .HITÜ . A GNOSZTIKUS „F ÜLÖP EVANGÉLIUMOT "). fogat fogért" kegyetlenséget gyakorollak.PERZSA SZÖVETSÉG B IZÁNC MEGBÜNTETÉSÉRE ÉS A HATALMAS AVAR HADERŐ EGY „B AJÁN . F EL KELL ISMERNI TEHÁT AZT . I SMERJÜK FEL VÉGRE AZT . I STVÁNNAL MEGINDULT RÓMAI . JUDAI . MÍG J ÉZUS É DESANYJÁT ELISMERI AZ ORTODOXIA „S ZÜZANYÁNAK " ÉS TISZTELETÉRE A LEXANDRIÁBAN MEGÉPÜL AZ ELSŐ HAJLÉK .E USEBIUS SZERINT .AZ . GONDOSKODÓ „S ZENT -L ÉLEK ". 256. U GYANIS . 627.ET ÍRTAK . U GYANAZT VÉGEZTE EZ AZ „ ORTODOXIA " A MAGYAR NÉPPEL . U . MAJD KÉSŐBB „ MANICHEUS " ÉS A PERZSA ZOROASTERI HIEDELMEK KÖZÖTT . HOGY AZ I. A Z „ ÍROTT HAGYATÉK " A „F ÉNY F IA " HÍVŐKKEL EGYÜTT KERÜLT PUSZTÍTÁSRA . MINT AMIT 800 ÉVVEL ELŐBB A GNOSZTIKUSOK . HADD MONDJAK ITT EL EGY ÉRDEKES TÖRTÉNELMI PÉLDÁT : A P ÁRTOS B IRODALOM K R .MINT AZ „ ÖRÖK F ÉNY -S ZENTHÁROMSÁGÁNAK JELKÉPE " BIZTOSÍTOTTA A VALLÁSI BÉKÉT A P ÁRTOS B IRODALOMBAN LÉTESÜLT J ÉZUS .PERZSÁK .. MIKÉPPEN A GNOSZTIKUSOK HITTÉK ÉS EVANGÉLIUMUKBAN (L. A ZÉRT NINCSENEK „ ROVÁSÍRÁSOS " EMLÉKEINK .KERESZTÉNYSÉG VOLT AZ ÁLLAMVALLÁS ÉS M ERAKLIOS CSÁSZÁR ELRENDELTE A „S ZENT -T ÜZ " MEGGYALÁZÁSÁT AZZAL .A ZÜLLÖTT ÉS GŐGÖS B IZÁNCBAN MÁR A JUDAI .KAL ELKÖVETETT . AKINEK B IZÁNC HATALMAS ÖSSZEGET FIZET ARANYBAN ÉVI „ BÉKEADÓ " FEJÉBEN .(J N 14:17)..VALLÁST ÜLDÖZTÉK A Z OROASTER . . MERT CSAK AZ APOSTOLOK ÁLTAL ALAPÍTOTT J ÉZUS . AKI A „ SZENT .RA . .MAHGAR . HOGY A VOLT P ÁRTOS B IRODALOM NÉPESSÉGE A „S ZENT -T ÜZ ".. HOGY MINDENKINEK BELE KELLETT KÖPNI ABBA .E Z AZ OSTROM ÉKES BIZONYÍTÉKA ANNAK . HOGY EZEK A „ TÉRÍTŐK " A S AUL -P ÁL ÁLTAL KIALAKÍTOTT ZSIDÓ J ÉZUS NEVÉBEN „ TÉRÍTETTEK ".LI " VEZÉRLETÉVEL LEGYŐZTE B IZÁNCOT ÉS A BÉKEKÖTÉST A HARC UTÁN BEÉRKEZŐ PERZSA HADERŐ VEZÉRÉRE S ARBARAZ . AMIRE AZ EVANGÉLIUMI JÉZUSI SZAVAK TANÍTANAK . Nem a Szeretel Törvényét követték. HOGY A hit EREJE A POLITIKAI ÁLLAMHATALOM ELHATÁROZÁSAIT IS BEFOLYÁSOLJA .HIVÖ MÁGUSOK ÉS SUGALMUK SZERINT AZ URALKODÓ HATALOM IS . A TEMPLOMBAN ÉGŐ ÖRÖK MÉCSES . MAGA PEDIG HAZATÉR HADÁVAL . VAGY ÖRÖK „ SZENT .I HAGYOMÁNYOKAT VALLÁSOS KEGYELETLEL ÁPOLTA . M AGA IS MEGTETTE EZT . D E HA J ÉZUS PARANCSÁT KÖVETJÜK ÉS „ TUDAKOZZUK A RÉGI ÍRÁSOKAT ".HITTEL ÉS A ZOROASTERI HAGYOMÁNYOKKAL . MELY . HOGY AVAR ŐSEINK MÁR J ÉZUS . AKIK SEMMIKÉPPEN SEM AKARTÁK P ÁRTUS H ERCEGÜKET ISMÉT ÉS ISMÉT AZ ÚN . AHOL MEGSZÜLETIK A N AGY A VAR B IRODALOM . HA Z OROASTER . HISZEN IGAZOLJÁK A MAGYAR NÉPNEK J ÉZUS U RUNKHOZ VALÓ HŰSÉGÉT ÉS AZT IS JÓL MEGMAGYARÁZZÁK .HITÉBEN MEGMARADÓKAT .KERESZTÉNY „ TÉRÍTÉS " MIÉRT NEVEZETT MINKET „ POGÁNYNAK " ÉS MIÉRT IRTOTTÁK KÖNYÖRTELENÜL A „S ZENT -T ÜZI S ZENTHÁROMSÁG " J ÉZUS . A „F ÉNY S ZENTHÁROMSÁG " HIEDELME IS BEÉRKEZIK A K ÁRPÁTMEDENCÉBE A J ÉZUS .TŰZ " S ZENTHÁROMSÁGÁBAN ÉL ÖRÖKKÉ . A ZTÁN CSAKNEM 600 ÉV TELIK EL ADDIG .TÜZ " .HIVÖK LETTEK VOLTA . AMIT A GNOSZTIKUSOK HAGYATÉKAKÉNT A FENTIEKBEN ISMERTETTÜNK . A NNAK BIZONYÍTÁSÁRA . F OLYTATÓDOTT AZTÁN EZ AZ ELMÚLT 1000 ÉVBEN .HITŰ MÁGUS .

. HOGY MINDNYÁJAN ERŐSÍTSE MEG BENNÜNK AZ M EG KELLETT . HOGY MEGINT ÁTUGROK KÉTEZER ÉS NÉ HÁNY SZÁZ ESZTENDŐT AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN .A-lnin-Ni-De. ÉS VISSZAMEGYEK A SUMÍROK BÖLCS KIRÁLYÁNAK Gudeának . E TÉMÁNKNÁL ... DE ÍGY IS MONDTA : „Én vagyok az éleinek ama kenyere.OLY SZÉPEN ...... ÉS * EBBEN VAN A B ETLEHEMI H ERCEG KERESÉSÉNEK A LEGSZEBB ÉS MAGASRA EMELŐ MISZTÉRIUMA . semmiképpen meg nem éhezik. KÜLÖN TEMPLOMOT ÉPÍTETT . MERT A MI „ HAGYOMÁNYTANUNK " CSAK J ÉZUST ÉS A SUMÍR G UDEÁT ISMERI OLY „ EMBERFIÁNAK ". HOGY G UDEA IS „ ÉGI EREDETŰNEK " MONDJA A KENYEREI ÉS A TEMPLOMBAN ADJA A HÍVŐKNEK AZÉRT . V ÉLETLENNEK SEMMI ESETRE SEM LEHET MONDANI AZT . DE MOST - E SOK TERMÉKENY ELKANYARODÁS UTÁN ... ÉS AMINT ÍRJA AZ ITT KÖ ZÖLT SZÖVEGÉBEN : Im-Ti-A-Ta .Bagar A GONDOSKODÓ .. AKINEK C KENYÉRADÁS HÁLÁJAKÉNT .megtöri a kenyeret" . „Istenanyához kiáll" . J Ó -I STENRŐL BESZÉLTEK . ÍGY MONDOM : ÍRÁSOK " ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ TANÍTANOM OLVASÓIMAT A ÉRTELMEZÉSÉRE ANNAK ÉRDEKÉBEN ... "(Jn 6:35) A „ RÉGI ÍRÁSOK " KUTATÁSA SEGÍTSÉGÉVEL TUDJUK CSAK FELFOGNI EZEKNEK A SZA VAKNAK VALÓS TARTALMÁT ÉS A JÉZUSI SZÁNDÉK SZERINTI HELYES ÉRTELMEZÉSÉT .Az élet vizével meghinti". E KÖZÖS TANÍTÁSUK TÖRLI EL A KÖZÖTTÜK LÉVŐ ÉVEZREDEKET . ÖRÖKÉRVÉNYŰ MARAD AKKOR IS .% 52 . I GAZSÁGUK ... N E CSODÁLKOZZON TEHÁT SENKI MÓDSZEREMEN . HA AZ EMBERI GYŰLÖLET TÉMÁNKHOZ A - AZ EMLÍTETT IDÉZETEKBEN ÉS A MÁSOKON VALÓ URALKODÁS KEGYETLEN AKARATA NEM ÁLLANDÓSÍTOTTA AZ EMBERISÉGNÉL K ÉTEZER ÉV TÁVOLÁBÓL UGYANIS MIND A KETTEN A SZERETŐ . MOST ITT . OKOSAN ÉS KEDVESEN TUDÓSÍTANAK ..ÉKIRATAIHOZ .. AKI MAGA AZ Igazság. I TT KENYERET ADÓ ÉGI KIRÁLYNAK (Bagár) NEVEZI AZ I STENT . T ESZEM EZT EGYRÉSZT AZÉRT . AZ „ ÉLETNEK AMA KENYERE " KERESÉSÉBEN ... KEGYELETTEL TELI SZERETET KIRÁLYSÁGÁT . AKIK EGYFORMÁN AZ Istenes éleiben megszilárdult valóságos és igaz SZERETET tanítói voltak.. VISSZA KELL TÉRNÜNK EREDETI KENYÉRHEZ: J ÉZUS ÖNMAGÁT „ AZ ÉGBŐL ALÁSZÁLLT KENYÉRNEK " NEVEZI . AMIT HIRDETTEK ... aki hozzám jő.Ninda-Gis-BiSum. A Z ALÁBBIAKBAN KÖZLÖK EGY RÉSZT G UDEÁTÓL . T EKINTSÜNK HÁT BELE Gudea OKIRATAIBA . HOGY AZ „I STEN -F IÚSÁG EREJE " TÖLTSE BE A LELKÜKET . IM-TI-A-TA NINDA-GI§-BI-§UM A-ININ-NI-DÉ LUGAL-BA-GAR-RA-MU MU-NA-TUM-SUB-MU-NA-TUM 8 CcJ... JELKÉPEK " BEÁLLHASSUNK A F ÉNYBE ÉS A T UDÁS I GAZSÁGOT . G UDEA TANÍTÁSA SZERINT : „ A KENYÉR AZ I STEN MAGA " . * A LKALMAZKODVA „ RÉGI * EHHEZ A SUMÍR ÉS JÉZUSI BÖLCSELETHEZ .

. Jézus így tanított erről:. Nyíltan hirdette a Szeretetet és itt láthatjuk ránk maradt emlékét. mialatt mindenkinek ad a kenyérből.. miképpen jó názáreti Jézusunknál látjuk ezt.És így tanít: „A Te szived a SZERETET kelyhe. AHOL EZ A „ HÓHÉR . hogy van élet ebben a vízben.. Gudea világa ide ér. mely Gudeától Jézusig terjed. . amelyek a szereteten alapuló emberi jólétet és boldog polgári ÉLETET AKARTÁK BIZTOSÍTANI A TÁRSADALOMNAK . " (Jn 4:14) Gudea mögött nem ólálkodtak a gyűlölet hirdetői. az élet vizének kútfejét kezében tartó Gudea szobrát. BIZONY IGEN JÓL VISSZA KELL TEKINTENÜNK A MÚLTBA ÉS MEG KELL VIZSGÁLNUNK AZ EMBERI LELKISÉG KIALAKULÁSÁNAK A ZOKAT A KÖRÜLMÉNYEKET . AKI AZT TANÍTJA : . AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK AZ 53 .. mint a kezemben lévő pohárból az életvize árad.és ezt sokmillió ember vallja ma is. Az ilyen „istenes" gondolkodás másik alapja: az „Élő-Víz". melyből úgy kell kiáradni annak. találunk királyságokat.vagyis a kenyeret adó Istent halmozza el imádsággal.mert mint majd a következő fejezetekben látni fogjuk . Mily érdekes visszhangja ennek a 2000 évvel későbbi jézusi intés így: „Egyétek! Ez az én testem. FOGAT FOGÉRT " IDEOLÓGIA KEGYETLENSÉGE . (lelkiséget adó) Királyomat . amit adok a világ életéért!" A „kenyér" benned isteni erővé válik! . DE A GYŰLÖLET ERÖSEBB VOLT . mert a vízfolyás elleni irányban úsznak a kishalakjelezve. É S ABBAN A PILLANATBAN ÉS AZON A HELYEN . ESEMÉNYEKET .TÖRVÉNY " A LEGERŐSEBB ." Igen feltűnő a szobron az „életvíz" ábrázolása. A „ SZERETET TÖRVÉNYÉT *' LEGYŐZTE A „ SZEMET SZEMÉRT . Történelmi visszapillantásunk azonban Sumériában csak néhány évszázadban tudja a békét hozó Szeretetet megtalálni. MERT A KÉT ÉVEZRED ALATT BIZONY IGEN MEGROMLOTT AZ EMBERI LÉLEKBEN A MEGÉRTSÜK A JÓSÁGOS LEHETŐSÉGEIT . melyet én adok neki.. .a „feketefejüek" ismét megindítják ellene a gyűlölet kegyetlen harcát. Én új törvényi adok Nektek. Abban a két évezredben.és most szó szerint fordítva így: „meg-neki-töm imát meg-neki töm" .. H OGY B ETLEHEMI H ERCEG SZÁNDÉKÁT . hanem ez a víz örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne. hogy: egymást szeressélek!" J ÉZUSNAK VALÓBAN „ ÚJ " TÖRVÉNYT KELLETT ADNI AZÉRT . G UDEA ÓTA ELTELT S ZERETET .„Valakipedig azon vízből iszik.III.. soha meg nem szomjúhozik.MEGJELENIK AZ I STEN F IA .

hogy ebben a világban kellett megjelennie a szeretet-vallás újraéledésének érdekében. prof. élt és virult a szeretetnek a vallása . mely a galileai Jézust körülvette. AMELLYEL A „ LELKI ÁLLAPOTOT " AZ EGYES SORSDÖNTŐ IDŐSZAKOKBAN . Bern.. nem járhat sötétségben.. Ránk maradt üzenete.V ÉGEZZÜNK EL TEHÁT „ TÖRTÉNÉSEKET VIZSGÁLÓ " TÖRTÉNÉSZEK CSAK KEVESET . aki egyik nagyszerű könyvében így határozza meg ennek a „termékeny féldholdra" eső területnek történelmét: . A lagasi Gudea a sémita akkádok könyörtelen pusztításai és lélekrontó kegyetlenségei után tisztítja meg népének környezetét. amint írja: . a judai „szanhedrin" pedig a könyörtelen .Ebben nagyszerűen le van írva az a „szeretet-nélküli" világ. annak ellenére. hogy megjelenésük helye nem ugyanaz. akkor jól megértjük azt. A.igen azonos körülményeket mutat.gy szellemi és lelki forradalmat vezet be. A GYŰLÖLETNEK INDOKAIT ÉPPENÚGY MEGLELJÜK ITT . MINT A SZERETETNEK A GYÖKEREIT EBBEN A VIZSGÁLÓDÁSBAN . ? Miért nem élt tovább.. ÁLTALÁNOS ITT EGY ÁTTEKINTÉST EGY OLYAN TÉMAKÖRBEN . hogy ezeket az „imákat" nem az Isten igazsága sugallta és így nem a „szeretetet". Sámuel Noah Kramer-IC.bátran kérdezheti a tudásra vágyó. Franké AG. A lélektani történelem A sumír Gudea és a galileai Jézus időszakának történelmi helyzete .. ..ha már 2000 esztendővel Jézus Urunk előtt megvolt. (Jézus Urunkat környező római és zsidó világ megismeréséhez e sorok írója ajánlja a heidelbergi Judeolögiai Intézet igazgatójának. 1957. " Un fi: 12) Tudjuk jól. parancsolt és hatalmával uralkodott.A nagy nyelv imája sötéten emelkedett az Ég felé.hóhér-törvényeivel" ítélte halálra mindazokat a „gentile"-kel (gojiim-okat). és emeli Istenhez a sötétségbe taszított lelkeket. hiszen a római légiók útját a keresztre feszített rabok és foglyok halálhörgésc kísérte.. hanem a természet útján akartak Istenhez jutni. s a benne kialakult lélektani helyzetet is felmérjük. Ethelberg Stauffer-nek . hanem övé lesz a: éleinek világossága. Jézus idejében ugyanez a helyzet és ezért hirdeti így küldetését: „Én vagyuk a világ világossága. Verlag. hogy: „Miért veszett el.lélektani szempontból vizsgálva . annak ellenére. hanem az átkot tartalma/Iák. akik nem a judai templom." -Félreérthetetlenül fejezi ki azl..) Ha megismerjük jól ezt az önzés és gyűlölet által fakasztott környezetet. ? " A felelet adását rábízom korunk leghíresebb. zsidó sumerológusára.. F. PEDIG A HÁBORÚKNAK . VAGY EGYÁLTALÁBAN NEM FOGLALKOZNAK .Jerusalem und Rom" című könyvét. „Szeretetet" tehát ezen a vidéken találni nem lehetett. mely indokolja munkájának miért-jét. hogy a szintén romboló és pusztító Római Birodalom szedte az adót.. aki engem követ. AMIT ÍGY NEVEZÜNK : A lélektani történelem. hogy Palesztina földjén a semita-judaizmus erőszakolta rá a lakosságra „vallásnak" nevezett politikai befolyását. De .

I la most végigszaladunk Gudeá-től a történelmi eseményeken.Én-Lil és Én-Ki mellett Nin-Kur-Ság néven kapja a tiszteletet. Kb..ősi Mezopotámia történetét úgy tekintették. megszűnik a korrupció és a templomi „vallásos" prostitúció helyett feltámad a Szűzanya tisztelete.. hogy az utána jövő évszázados dekadencia meghozza a sémita llammurabi-dinasztia uralkodását és rombolását.Ha már a biblikus kifejezéseknél vagyunk. (Prof. hogy a „Fény-Szüze" . 288. csupán azzal a különbséggel.. (Nin-Kur-Ság jelentése: a „Magasság Nénje". hogy ez a két különböző fajú nép: a semita-akád és a nem-sémi-sumir..kusita" népnek a bibliai KUS után. A testvéri szeretet irányítja az államvczc-tést. Culture and Charactcr.. hogy a sémita népek mindig romboltak és a kusiták mindig építettek. 1983-ban). mitikusán: „az égig érö hegy Istennője". mely a legkegyetlenebb büntetéseket és a halálraítélésbcn a legborzalmasabb módszereit „törvényesíti". végleg legyőzték a bevándorolt sémitákat és ismét hozzáfogtak országuk felépítéséhez. mint egy elkeseredett és élet-halálra menő harcot kél különböző fajit nép kozott". Ez a „törvény" azonban a nem őshonos sémitáknak az előnyét és a leigázott sumír nép kirablását legalizálja és a szakirodalomban a .) ..talion" törvényének neveznek. . míg a „kasitáknak" nevezett kusiták (akiket a szakirodalom a hatalmas Nimriul leszármazottjainak tart). mely az „ö vallásuk" egyik igen fontos alapja. Törvényt is hoz.. a müncheni Maximilián Egyetem tanárának személyes közlése az iraki Isinben végzett ásatásairól. . fogat fogért" ideológiájával. Fs milyen érdekes a lélektani kiértékelés. ÉS itt az iraki Isinben 1991-ben az „'öbölháború'* során lebombázták azt az immár 4000 éves szentélyt is. hogy itt jelenik meg az erkölcstelenség a templomi prostitúcióval... ahol a Szüzanya Ku-As kutyáinak nyálával gyógyítják a leprások sebeit. láthatjuk. The University of Chicago. Tehát a sumirok „Kus fiai". akiket majd a görögök a maguk nyelvén „Szkytha" néven fognak ismerni. Az „Isteni Fény hármassága" adja megint a közösségi élet rendjét. old. Isinben felépül egy gyógyhely. Ugyanis ez azt mutatja. 1963. melyet ékírással belevéset egy hatalmas diorit-oszlopba. A mi korunkban a marxizmus. még a bibliai írások és elnevezések keletkezése előtt legalább 1500 évvel és szintén „Kus Fiai" azok a népek mind.("The Sumerians thcir History. A „lélektani történelemben" feljegyezhetjük azt. Agade-i uralom előtti utolsó sumír király Lugalzaggesi a ránk hagyott képiratos feliratán önmagát a Kusok Fiának és a Napisten kasának nevezi. 160 évig uralkodott a kusita-sumírókon ez a sémita dinasztia. hiszen a mezopotámiai első sémita és . mely a mai Lourdes-hoz hasonlóan a „kassita" Sziizanyának Gula-nak imádatára épült a Szeretettel telitett lelkiség feltámadásának ebben az idejében.) Azután bőséges adathalmazzal felvilágosit minket arról.akkád"-nak nevezett.. Az emberi lélek a jóra törekszik. Ilrouda. I'ehát újra élt és jótéteményeivel uralkodott a kusita lelkekben ismét a Szerelet. vagy a kommunizmus törvénykezése teljesen azonos a sémita Hammurabi módszereivel és a zsidóság „szemet szemért. . akkor nyugodtan nevezem a nem sémita-sumír népet „kusi".

. „New Creation and Deluge Tcxf. 56 . 1200 körül vagyunk. Ez az „isten" azonban nem a jóságos és szerető Mennyei Atya. miként a Palesztinában megjelenő feketefejüeknél is.stb. hogy minden vallási „szentirat" emberi alkotás.mint prof.. Abban a sumír hitvilágban.. hanem a másokon uralkodni akaró „ember" által formált istenalak . Philadelphia. amikor megszületik az említett Asszír Hatalom. Mezopotámiában Kr. Ebben a „Fény Szentháromsága" (Én-Lil.és itt „lelkiséget" keresni nem lehet.. Az újdonsága és érdekessége ennek a Nippurban talált és sumír nyelven írt ékiratnak az. mely minden jóságot Istentől eredeztet és ennek ellentétét .. Poebel. Arno Poebel mondja . mert éppenúgy az önzés uralkodik itt is.) Ne felejtsük el.a „korai kassita" időszakban készült. A „fejetefejü és másfajta" emberek gonoszságát sem „Isten akaratának" minősítették.„Az elfoglalt városok kapujába akasztattam ki ellenségem vezéreinek lenyúzott bőrét".a rosszaságot . . hogy megemlíti a „fekctefejüeknek" a teremtését is. 1914. mert a szeretet jóhiszemű. hogy majd helyére a szintén feketefejü és kegyetlen asszírok lépjenek.. Az asszír „lelkület" (ha egyáltalán létezett ilyesmi) a kínzásokban. hanem az emberi önzés lelketlen és az Igaz Élő Istent nem ismerő megnyilvánulásának. kegyetlenségekben gyönyörködik. Hagyták őket békében élni és jóhiszeműségükben nem vették észre az intrikájukat. Pontosan ugyanezt tették ezek a kassita-kusiták a közéjük furakodott „feketefejüekkel". Nevét A S -Uru nevü fővárosa adja.A sok szomorú tapasztalat és szenvedés következtében „átíródik" a „Teremtéstörténet" hagyománya is.. akiket a szakirodalom „habiru" néven ismer. „Feketefejü" név alatt a sumírok a beszivárgott és idegen sémi-akkádokat értették (Ezt az „új" táblát a Teremtés történetéről közli: „Historical Texts" by A. hanem királyi palotákat építenek a kegyetlenül leigázott kusita népek rabszolgáival.. mint a kárpát-medencei magyarság a bevándorló idegenekkel. mely ugyan „Egyetlen Isten" nevet takar.. Keményen harcoltak ellenük. „ A felkelőket és ellenállókat mind felnégyeltetlem". e.. a gyűlölet pedig kegyetlen. University Museum. A „szeretet" könnyen legyőzi a „gyűlöletet". Mert így lelte végét a nagy építő és istenes munkát végző „kassita-kusita" uralom is. Ránk maradt krónikáikban így nyilatkoznak a királyaik: „Északi ellenségeim levágott fejeiből raktam hegyeket". és asszonyaik segítségével (miként a bibliai Eszter könyvében írt történetből láthatjuk) lassanként az államhatalom vezető egyéniségeit is befolyásuk alá göndörítették. de a bosszúállás kegyetlen eszközeit sohasem alkalmazták. mellyel a nép szellemiségét megrontották. A vallások „isteni sugallat"-nak nevezik a sajátjukat. továbbá. ÉnKi és Nin-Kur-Ság) a Teremtést végző Isteni Erőkként vannak feltüntetve.az embereknek adott szabad akarat megromlásának véli. hogy . de uralkodói nem templomokat.. Mindezt pedig tették az asszírok a saját nemzeti istenük szolgálatában.

mint a semita-akkád nyelv egyik szavát.) . 1954. amikor a küzdő egyik kezében egy „háló" volt. 57 . The term. Asiatique. Hát ilyen „hálós gyilkosok" voltak a „hapiru/habiru/héberek".330) jelentése „ember" . Lu-Sa-Gaz (vagyis sémi-akkádul „Hapiru"): „hálós-gyilkos-ember"-t jelent eszerint. a Lu-Sa-Gaz sumír összetett szóban. Nézzük meg. aki könyvében írt paraboláiban Jehova kezébe is ilyen „hálót" ad. Bottéro . amit az akkádok „Habiru"-nak olvasnak. Viszont ugyanitt bemutatja prof.és „Gaz-" (L. amit ellenfelének a fejére vetett és aztán megölte a másik kezében lévő fegyverrel azt. 14. Lábat ennek a sémi „Habiru" szónak sumír eredetijét is.csillaggal jelöltem eddig. A „héber" megnevezés az ótestamentumban fajtát jelöl. Ábrahám is called íhe Hebrew. mert utódaikban ismerhetjük majd fel azt a „kajafási" népet. „nomád" jelentéssel. szerint Ábrahám. ékje-lének egyik jelentéseként találjuk meg a „hapiru" kifejezést.Kicsit bővebben kell foglalkoznunk ezzel a néppel.tisztázta en(. aki kíváncsi rá. Nem idézünk tőle. hogy az akkád „Habiru" „héberre" vonatkozik. menekülnek északra és keletre. akik magukat „naparcu"-nak nevezik. Itt tudni kell: sumírul a naparcú= Sapir/Sabir szóval van kifejezve és írva. oldalon „Habiru" cím alatt a következő szöveget találjuk: „In Gen." . akiknek az öldökléseit oly hűen találjuk meg a bibliai Józsua könyvében. Cahiers de la Soc. A „nem feketefejű" népek. Tehát a (*) jelentése: „The Interpreter's Dictionary of the Bible. A zsidó-kereszténység hivatalos álláspontját közli a Bibliai Szótár. 'hebrew' in the OT. 192) jelentése „ölni" és főnévként „gyilkos". és így teljes valószínűséggel a héberek a Habiru egy törzse voltak. mely „feszítsd meg"-et kiáltott Betlehemi Hercegünkre. mit jelent sumírul a Lu-Sa-Gaz szó? René Lábat: „Manuel d'Epigraphie Akkadienne" nevű szótára a 104. Vol XII. (Hós 7:12). tehát a „szabitok" családjába tartoznak mindazok a népek. (Genezis 14. 506.() nek a népnek kilétét a 4. de most ismételten közlök.Megállapítja. amivel elpusztítja a samáriaiakat. is an etnic term. the Hebrew were a branch of the 'Habiru' ". ./. azt bizonyítani látszik az ótestamentumi Hóseás.Y.„Sa-" (L. N. hogy a sumír elnevezés helyes és a héberek ilyen „hálós gyilkosok" voltak. ahol „Lu-" (L.Talán emlékezzünk a római gladiátorok által is használt támadási módra.A Sorbonne híres professzora -.) De vizsgáljuk meg azt a sumír összetett ékjeiét. hogy e szó értelme valószínűleg „nomád" és az akkádok olvasták így „habiru/hapiru" kiejtéssel a sumír Lu-Sa-Gaz ékjelekkel írt szót.ahol is a III.104) jelentése „háló" . mint a „héber" neveztetik. Vol. Assyriológiai Világkongresszuson („Le problém des Habiru". melyet hivatkozásaimban így (*) . nézze meg a hivatkozott „szentiratot". Abingdon Press. Il seems probably that 'Habiru' is an Akkadian farm relaled to 'Hebrew'. De. . Valószínűnek látszik. and in all probability.

másokon való uralkodás önzése megtűri ugyanazokat a népirtásokat. a folytonos tanítással egy 58 . hogy a „saját fiát feláldozó Istenalak szolgálatában". fűtve érzéseidet. Itt nem tudunk kitérni ezekre a „lélektani helyzet" vizsgálatánál.. mintha azt Istentől magától nyernéd. Sajnos az „áldozat" fogalma már annyira belekeveredett a mai emberi gondolkodásba. melyet a mindennapi imádságunkban is elfogadhatunk.e Lélektani Történelemben .. Azért kell a jóra törekvőknek. Oh. de Jeruzsálem régi neve -HieroSolyma . amelyeket itt . titkon.is beletartozik a kutatásba. majd „samaritánusnak" fognak nevezni Jézus idejében. mintha szent színe előtt állná/. az öldöklés és az ártatlan. Te alkottad rá a sok virágot. hallgass erre a hangra mindig és mond azt. aki a jóra vezet. azoknak.Te teremtetted e gyönyörű világot. sem a lenézés. És soha el ne feledd.elrettentő példának soroltunk fel. A Szentléleknek tiszta szava ez. amikor délen és északon egyformán él a kegyetlenség. „samáriainak". akkor az érzésed és gondolkodásod való igazság lesz. hogy a mai világunk süket füleket fordít a Zarathustra-Jézusi Igazság hangszórója felé. amit . a gúny és már nem használ a pénz és a hatalom sem. e. így búsan elmondhatjuk. amit sugall neked és cselekedd. amire téged vezérel.Isten szavaként . a népeken. akik a Názáret melletti Scythopolis alapítói voltak.akiket a pusztításban „galileainak". Az értelemnek. hogy az Igazságtól dobogó szívben az Isten maga szól hozzád. És milyen jó lett volna. Abban különbözik a jó a gonosztól. ahol nem számit sem a szegénység. lelkünk mélyéből egy hang szól hozzánk. nempedig a saul-páli ideológia feláldozott „isten-bárányaként"." Milyen jó lenne.a Betlehemi Herceg fog újra világosságra hozni. hogy a „bosszúállás és kegyetlenség nemzeti istenalakjai" mellett mégis él a lelkekben az élö Isten. akik hallják a lelkűkből szóló Isten-hangot. A szenvedők között megjelenik Zarathustra. mert az elmondottak a Kr. évezred végén történtek ugyan. Jó. de inkább azt akarjuk hangsúlyozni.fogadtuk volna be egy igazságos szellemben és Isteni Igazságban szervezett „kereszténységben". sugallva gondolatodat. amely ilyenkor eltölt. Idézzük az Avesla-bóV. a lelkedből jövő Isten-hangjára. a szellemnek nagy válaszú t-ja ez. Es az a boldog őröm. az igazai és megsemmisíted a gonoszt minden rosszaságával.majd 1000 évvel később . „ Elrejtve. Külön tanulmány tárgya kell legyen azokról a „szkítákról" való emlékezés. az örök boldogságba. Te vagy az értelme és Te vagy külső illata. ha megismerjük tanításából azt a részt. ha a mai emberiség lelkisége is ezeket vallaná és e tanítás szerint élnénk. Igen. aki pontosan azt tanítja. majd felemel a földről a mennyekbe. én Istenem. a szavaidat és cselekedeteidet egészen úgy. békés népek kifosztása. Te vagy ennek a hangnak feltörő fohásza. 2. Támogasd a jól. hogy a jó mindig hallgat a Lélek szavára. ha ezt a tanítást megerősítő názáreti Jézust is így .

Tehát Nagy Sándortól a szaszanida Ardasir királyig (Kr.az Arsakidák . mint a méd. tanítani az Igazságot . liitrru. mely a „feketefejüek" öldöklései elöl az északi és keleti vidékekre menekült és megvolt az a képessége. A „magyar ősvallást". behatolnak a Kaukázusba és így megkapják a „Hegyek népe" elnevezést. De nemcsak a „feketefejűek" pusztítottak. tanítani. „Mágus emigrációnak" nevezhetjük ezt a tudománymentést. 350-től Kr. „huru" és . vagy Murru néven ismerik őket a „feketefejüek" és a mai szakirodalomban ők a „hurriták". Zarathustra is annak a népnek a gyermeke volt.maguk a régi és ma „sumírnak" nevezett „mágusvallás" hívői voltak éppenúgy. A népek háborúinak alapja nem csak a hatalomszerzés és uralkodás szándéka volt. 260-ig -tehát a Pártos Birodalom 500 éves létezése alatt is .) Zarathustra tanait csak a szájhagyomány tartotta fenn és a történelem elfelejti megköszönni ezt a vallásszabadságot törvényesítő Pártos Birodalom királyainak. hiszen az egyiptomi írásokban Palesztinának a neve „haru". emberi testben való megjelenési jövendölését Messiás-várássá változtatja és a Megváltó jövetelét hirdeti. e.folytonosan hangzó „ébresztőt" fújni. és Babilonban a zsidók is élvezték ezt a vallásszabadságot. hogy a türelmes Pártos Birodalom nagykirályai . Ugyanis Zarathustra eredeti tanaiban nincs a gonoszság hatalma isteni erőre emelve. Mária Magdala városa. amidőn Dárius kiirtja a „méd-mágusokat" és az achaimenida-perzsa időszakban Zarathustra Ahura-Mazda-ja (Jó Istene) Ormuzd nevet kap és mellette a gonoszság isteni hatalmasaként megjelenik a hiedelemben Arimán. a tűzre dobta és a Babiloni Ziggurratot (Bábel Tornyát) is leromboltatta. De ugyanez volt a sorsa Zarathustra tanainak is. u. melyet az idegenek csak „mágus vallásnak" neveznek. azzal a hozzáadással. aki az aranybetükkel 108 marhabőrre írt Avesta-t. mert a történelemben „nagy" előnévvel illetett Macedón Sándor (Nagy Sándor) volt az. hogy ő a „Világ Világosságának": Én-Lil-nek. akik igen nagy részt vettek a palesztinai kultúra kifejlesztésében is. Ezek a „mágusok" viszik saját hiedelmüket. Itt tudni kell azt. hanem a „másvallásúak" voltak mindig a „halálra ítéltek" a vallásukkal együtt. Indiában a buddhisták. hiszen az asszírok minden igyekezettel kapcsolatot akarnak velük teremteni és erről igen sok írásuk tanúskodik. Átkelnek a hegyeken. Tehát: tanítani.miként említettük a „mágusoknak" külön városuk is van itt. de országuk népeként élő perzsák szabadon gyakorolták a maguk Zarathustra vallását (a megváltoztatott „mazdeizmust"). A Betlehemi Herceg apostolainak ide érkezésével itt a Pártos Birodalomban terebélyesül ki a Jézus tanításain alapuló 59 .fáradhatatlanul és bölcsességgel. hívőivel együtt elpusztította a római-judai-kereszténységre való áttérés. még pedig a Jézus idejében is létező Mag-Da-La. Zarathustra bibliáját. hogy a régi sumír papi testület tudományát megőrizze és az utókornak átmentse. Tanait a perzsák formálják át akkor. Ezt nagyon jól ismerjük. Zarathustra lelki forradalma a mágus hiedelmen alapszik. fehérhun keveredésű népek.

49. Olvasóim talán csodálkoznak azon. Összesen 40 000 volt a számuk. Teszem ezt azért. akikből egy 4000 fős bizottság alakult. majd ezek 40-et. II. legfontosabbnak vélem azt az egyezést. a „Világ Világosságának" földreérkezési hiedelmével való kiegészítése. ami a kanonizált evangéliumokban ma . akinek tudásából az „Avesta" újra megíratott. a Világ Világosságának érkezését és Jézus ezt az érkezést kinyilatkoztatja. oldal) részletesen beszámol erről a következőképpen: „Ardasir összehívta az összes mazdeista mágus-papok. Ezek kiválasztottak maguk közül 400 mágust. mint a régi „mágus vallásnak".Egyház. Itt nemcsak arra az igen kevéskére gondolok. hogy a Betlehemi Herceg keresésében Zarathustrával is foglalkozom. mert nekik „Galileából nem támad Messiás". Jósé Pijoan hatalmas művészettörténeti munkájában (História General del Arte. Zarathustra megjövendöli a Megtartónak.ránk maradt. Előbb szeretném ismertetni a ma létező „Avesta" keletkezését. miként majd elmondom. A zsidók Zarathustrától átvették az ideát és a saját bosszúálló és büntető istenük (Jehova) uralmát. A mi életünk és jövőnk szempontjából nézve. a judaikereszténység Szent Pálja azzal. Népek ölik egymást és szaporítják az emberáldozatokat a gonoszság és kegyetlenség lelketlenségével. de a Világ Urai nem szenvednek. melyből Zarathustra tanítása megismerhető.Tehát a Jóságos Mennyei Atya küldöttje. Ez a „hét" főmágus a köztük legokosabbat választotta ki arra. a Világosság Fényében nem tudta megtartani az emberiséget. fogat fogért" zsidó.nagyrészt judaizált felfogás szerint rögzítve . A judaikereszténységben Jézus szavaira ólomként nehezedik rá a „szemet szemért. Ugyanis ebből a régi írások igazságait. Jézus „megszabadító. az Ő szolgálatára. akikből végül is megalakult a „hetek tanácsa". Jézus tanításával megerősített hiedelme deríti fel a „mágus királyoknak a Betlehemi Herceghez való érkezésének" eddig csak legendaként kezelt titkát is. Arda Viraf volt a neve ennek a bölcs mágusnak." így tehát megvan az „Avesta".személyére vonatkozik. mely tulajdonképpen nem más. hogy Öt „áldozati báránnyá" változtatta és így a „Jóságos Mennyei Atya" által földünkre küldött „Szent Fia" a „Jó Isten" világában. thórai törvény és „Isten szava"-ként olvassák fel a keresztények 60 . hanem a gnosztikusok kéziratainak hagyatékát hasonlítom Zarathustra ideológiájához. . Megszabadító . En-Lilnek. megtartó" voltának hite csak a szenvedők lelkében él. hogy a szájhagyományokon élő „Avestát" végre leír/a. az egész világra kiterjesztő hatalmát megvalósító és az összes népek lelett uralkodó Messiás érkezését jövendölik prófétai írásaikban. (Jn 7:52) De Jézusnak „messiási valóságát" már elintézte Saul rabbi. héberül Messiás . a názáreti Jézus nekik nem Messiás. vagyis beteljesedettnek hirdeti. mely a Megtartó. mert a „nazaru" Jézusnak tanítása tökéletesen egyezik Zarathustra igehirdetésével. kötet.görögül Christos.

Sokan a mai szabadkőművesség törekvéseivel azonosítják ezt a szándékol és a létrehozandó világuralmat Nietzschei Birodalom-wdk nevezik.De könyvének is ez a címe. " Igen ám.Ez a felismerés joggal késztet minket arra. oldalán írott szöveg szerint. az ö „Messiási Korszakuk" idejének történéseire vonatkozóan. miként szól „Zarathustra a 'hatalmas csillaghoz'. tehát a keresztények Istennek mostoha gyermekei. „a keresztény világ besorol a zsidó messiás-várás ideológiájának kövelésébe. jólétben. Persze csak kevesen tudják. Igazságait visszájára forgatva. 1547) a 226-ik tilalomban az Amálék kiirtását sürgető parancsolatra vonatkozólag: 'Ezt a parancsolatot csak a Messiás napjaiban az országnak (Palesztinának) elfoglalása után kell majd végrehajtani. Tesszük ezt majd hamarosan. Pedig ez is a tervszerű tévútra vezetés egyik fejezete.) című könyvének 430. Lehet bármilyen nemzetségből. hogy az „elismert" filozófus tekintélyével tönkretegye a korunkban még élö egyetlen jövendölés igazságát. De nézzük most Huber könyvének idézetét: „A Coucy-ból való Mózesben Jákob (+1260) azt mondja 'Szélér hamievót hagadol'-jában (Velence. a Betlehemi Csillag asztronómikus meghatározásának érdekében. Nietzsche szándéka nyilvánvalóan az volt. Utolsó fejezetében azonban leírja. " (II. Huber Lipót jól értésünkre adja azt is. János Pál pápa nyilatkozata). mely Jézus istenfiúsági küldetését bizonyítja. de elébb olvassuk el a zsidók szentiratait. " .istentiszteletein. kiszűrt szavait beállította a zsidó érdekű filozófiájába és erről írt könyvének minden fejezetéhez azt teszi végszónak: „Ezt mondja Zarathustra!" . mint a „zsidóság világuralmi törekvésének a megvalósulása". de a zsidóság „messianizmusa" nem más. Jézusnak messiási voltát így maga a kereszténység halványítja el és azzal a „pápai kijelentéssel". ahol a szolgaságba taszított népek felett a zsidók uralkodnak bőségben. hogy a zsidó Messiás Korszak Messiás-Királyának nem kell zsidónak lennie. hogy „Zarathustra is jövendöli a Messiás érkezését jelző hatalmas csillagnak a megjelenését.Itt a neves Huher Lipót teológushoz fordulunk." így elismeri azt. . megértjük az „öbölháború" titkos okait is és titkos indokait a körülöttünk zajló világégésnek. " 61 . Tehát az olyan „világbirodalom". de : minden cselekedete a zsidóság érdekeit kell szolgálja. akik beoltattak a zsidó olajjá gyökerébe. aki judai-keresztény felszentelt papi és héber nyelvtanári minőségében így tájékoztat minket „Zsidóság és Kereszténység Krisztustól a középkor végéig" (Kalocsa. hogy: „Szent Pál tanítása szerint a keresztények is Ábrahám fiai a lélek szerint. S ha a jelen korunkra vonatkoztatjuk idézeteit. hogy ezzel a hatalmas csillaggal is foglalkozzunk és betekintsünk a Pártos Birodalomban lévő Sipj)ár nevű csillagvizsgáló és Jézus idejében már 3000 éves sumír múltra visszatekintő intézet hagyatékába. Ugyanis Nietzsche volt az. 1936. hogy miképpen kerül Friedrich Nietzsche zsidó filozófus neve kapcsolatba ezzel a törekvéssel. aki ördögi szatírával kiforgatta Zarathustra tanait.

addig az „ámalekiták" elleni háborúnak határozott. kommunizmus fedőnév alatt működő. Az így meghódított országból egy meghatározott rész a Messiás-királyé: a többit tetszése szerint odaajándékozza a zsidóknak. tehát nem a bosszúálló és büntetőhöz. amelyeket birtokul nyersz. mint a zsidóság és „Ábrahám fiainak" Messiásvárásában.jó lett volna egy „Mus/. Mózesnek ezt a parancsolatát (5Móz 20:16): „Azokban a városokban (azonban). mert így az „arab világ" éppenúgy „egybe tartana". meg kell őket támadni.a jövőbeni megmaradás céljából .. amíg meg nem semmisülnek. akik nem Ábrahám fiainak isteneihez (Jehovához és Allahhoz) imádkoznak. az ún. akkor kell majd végrehajtani. kivétel nélkül mindenkinek bátran hadba kell vonulnia. Amikor majd a Messiás-király erre a parancsolt háborúra felszólítja Izraelt. amennyiben elnyomói a zsidóknak. praktikus célja van: az Izrael szorongatóm való bosszú. ellenben. A közeljövő napjai majd tanúi lesznek annak a kérdésnek. az életért való küzdelem mérlege egyensúlyba billenne azzal.mint munkásokat -. AZ EGYETLEN MEGTARTÓ. „Noé-féle parancsolatokat". Aki a Betlehemi Herceget küldte Földünkre .Tehát míg a Messiás-királynak a „kánaáni hét nép ellen" való háborúja pusztán csak „teoretikus" értékű lehetőség. elborzad a mai megvalósításuk láttán. és szorosan összefügg azzal. ha visszautasítják a feltételeket. hogy Izrael népe idegen népek hatalma alól felszabaduljon. hogy testestül s vagyonostul a zsidó Messiáskirálynak rendelkezésére állnak. hanem az öröktől fogva lett Jóságos Mennyei Atyához. hogy Izrael ellenségei: 1. megígérjék. hogy ott nem esik baja. Ha a békefeltételeket elfogadják. A tulajdonképpeni támadás előtt azonban előbb mindig békét kell felajánlani az ellenségnek. úgyhogy pl. MIT VÁRHATUNK? " Sajnos a nagy Mohamed. Azokra a népekre nézve. hanem a JÓISTENHEZ. amikor az Iszlám tanait a Koránban megírta és az „Ábrahámtól való eredet" alapján terebélyesitette ki a muszlimok vallását. mindenesetre tárgyai a parancsolt háborúnak. A békefeltételek kemények. egyálta IÁBAN SENKII SE HAGYJ ÉLEIBEN".'" A marxizmus. hogy a zsidó és az arab messiások egyszerre és egyidőben lépnének fel a jövendölés teljesítésére. mert megerősödne bennük az a hiedelem. leninizmus. 2. bizonyos erkölcsi törvényeket is elfogadjanak. várak építésénél felhasználhatja őket . erősen bízva Istenben. vagy csak egyet is közülök. Még az asszonyokat és gyermekeket is meg kell ölni. hogy . sőt vagyonuk felét is követelheti tőlük: végül 3. Nevezetesen kell. fehát a keresztények. senkit sem szabad megölni. 62 . hiszen a zsidóság ma nyíltan hirdeti a „Messiás korszakának" elérkeztét.ez bizony nagyon üdvös lenne. hogy a keresztről feltámadt JÉZUS AZ EGYETLEN KRESZTOS. ti. nem gondolt arra. hogy: . gyilkoló ideológiák sikeresen irtották az „ámalekítákat" (nem zsidókat) és amikor a ember a fent közölt ószövetségi „Isten szava" parancsolatokat olvassa. teljesen meghódoljanak Izrael uralmának.lim Messiás" érkezésének jövendölését is beiktatni prófétai írásába.

A Betlehemben született „Pártus Hercegünk" megismerésében most új fejezetet kell nyitnunk és ott is feltárunk olyan titkokat. ablakot. SCHNABEL német sumerológus.Elsősorban azt kell tudomásul venni.a Földre szilit Szeretetet. e. A betlehemi csillag JÉZUS Urunk születésétől számított 1603. mert O így mondta a nyájának és a Benne hívőknek: „ ÉN VELETEK VAGYOK A VILÁG VÉGEZETÉIG!" A Lélektani Történelemben való barangolásunk sokféle világot tárt fel előttünk. hogy Jézus születésének idején ez a város a Pártos Birodalomban van és a pártos királyok építették és „modernizálták" a kor és a régi hagyományok követelése szerint a várost is és a 63 . MINT A JUPITER ÉS SZATURNUSZ PLANÉTÁKNAK AZ EGYÜTTÁLLÁSA (SZAKNYELVEN 'CONJUNKCIÓJA'). Most azt figyelte. HOGY KÉTELKEDTEM SZENT FIADBAN!" . melyeket igyekezett elfeledtetni és végleg kitörölni az emberek emlékezetéből az a szándék. " Kepler számításaival a világ nem sokat törődött. Karácsonyra készült a világ és Kepler nem hitt a „mesékben". íróónt vett elő és az efemerisek számoszlopaival bajlódva. E fejezetben a nagy titkok rejtője A BETLEHEMI CSILLAG.Aztán közhírré tevé könyveiben azt. hogy hány napig tartott ez a nagy számadás. ha betekintünk SIPPAR titkaiba. Papirt. melynek egyikét JUPITER. miként közelítettek annyira egymáshoz. . E. számításokkal indult neki a múltnak. régi sumír SIPPAR nevű városban kiásott csillagvizsgáló és Kr.KEPLER JÁNOS -Prágából irányította nagy látcsöveit a csillagos ég felé. Becsukott magára minden ajtót. amelyik Őt . hogy „együtt álltak" és összefonódott fénycsóvájuk szokatlanul hatalmas erővel tündökölt. a mai Irakban lévő. Hogy ennek a közleménynek mily óriási jelentősége van a Betlehemi Herceg kilétének kutatásában. ÉS A MERKÚR IS RÉSZT VETT EGY IDEIG EBBEN AZ EGYÜTTÁLLÁSBAN. de egyik reggelen ablakot nyitott.De higgyetek és bízzatok. Keplerben valami furcsa érzés keletkezett. 'HATODIK'. AMIT 'BETLEHEMI CSILLAGNAK' NEVEZNEK. Bármi pusztítást láttok. 3000-ben már létezett intézet ékiratai között meg nem találta azt az agyagtáblát. másikát pedig SZATURNUSZ néven ismertek. HANEM 'HETEDIK' ÉVBEN.keresztre feszítette. MELY A HALAK CSILLAGKÉPÉBEN MENT VÉGBE. Láttuk a pusztítást és láttuk az örökreményü újraépítés és újraéledés virágos rétjeit is. drága Jézus Urunkat . Jó ismerője volt ö annak. hogy: „AZ IDŐSZÁMÍTÁSUNK KEZDETE ELŐTT 'HAT ESZTENDŐVEL'JELENT MEG AZ ÉGEN AZ A CSODÁLATOS FÉNYSUGÁR. Feledésbe is ment addig. EZ NEM VOLT MÁS. míg 1925-ben PROF. odatérdelt a Nap elé és így mondta: „NAGY ISTEN! BOCSÁSD MEG NEKEM. karácsony előtti zúzmarás napjaiban a cseh király udvari csillagásza és matematikusa . hogy ez az ősrégi sumír város létezik még Jézus születésének idejében a benne lévő és szintén több ezer éves asztronómiai intézetével és csillagvizsgálójával. esztendő. hogy az a két fényes csillag. amelyik UGYANAZT A KEPLERI „EGYÜTTÁLLÁST" RÖGZÍTI. Azt is tudni kell. ne csüggedjetek. A legenda nem mondja.NEM KR. azt csak akkor ismerjük fel. DE A SIPPARIPRECESSZIÓS IDÓ'SZÁMÍTÁSI ADATOK SZERINT .

SEM A MATEMATIKAI SZÁMÍTÁSAIK ALAPJAIT. hogy a sumírok tudományának ily rövid.SEM HAMMURABI IDEJÉBEN..is tanulmányozta a Sipparban talált matematikai okiratokat és azt állapította meg.benne lévő nagymúltú és a „bölcs mágusok" által vezetett asztronómiai központot. hogy az említett „Nippuri kalendárium" az időszámítást a precessziós mozgás alapján . a mi időszámításunk szerint kb. mely nélkül 64 . MELYNEK ALAPJA AZ ÚN VOLT. Ez a korszak. de csodálatosnak mondható megismerése után az sem lesz talán nagy meglepetés. hogy az egyiptomiak időszámítása a SIRIUS-HOZ volt kötve. Schnabel 1925-ben még a „betlehemi csillagra" vonatkozó adatokat is megtalálta. Azt gondolom. Kr.A SUMÍR EFEMERIDÁK TEÓRIÁJÁNAK.BÖLCS ASZTRONÓMUS PAPJAIK EGY TÖKÉLETES. AMELYEKET ŐK CSILLAGÁSZATI TUDOMÁNYUKBAN ALKALMAZTAK.így: „A BABILONI ASZTRONÓMUSOK NEM ISMERTÉK . (Idézzük: „The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania" című könyvéből. íme néhány belőlük: A szakirodalomban általában „babiloninak" nevezik azt a hatalmas tudományt. V. mely SIPPAR-R&\ kapcsolatos. Elképzelhető.. De mégis el kell mondanom.De említek egy másik érdekességet is. MELY SZERINT AZ ÉVEK MINDENKOR AKKOR KEZDŐDTEK. . NEUGEBAUER . HILPRECHT . hogy mily hatalmas agyagtábla-„könyvtár". hiszen nélküle a Betlehemi Csillag csak egyszerű égi fénycsóva marad. ha olyan felismerésüket is bemutatom.) Aki behatóbban foglalkozik az ily ékiratokkal. EZ VOLT TEHÁT A SUMÍR CSILLAGÁSZAT 'ALAPSZÁMA' ". Egy másik szakember -PROF. hogy: „AZ ASZRONOMIKUS SZORZÁSOK ÉS OSZTÁSOK ALAPSZÁMA MINDIG A PRECESSZIÓS KÖRFORGÁS IDEJÉNEK ÖTVENSZERESE. hiszen elismerése nagyon felkavarná az eddigi fizikai álláspontunkat is. A PRECESSZIÓ 360 FOKOT 25 920 FÖLDI ÉV ALATT LESZ MEG. ENNEK „ÖTVENSZERESE" TEHÁT: 50X 25 920 = 12 960 000. SEM KÉSŐBB . az rájön arra. SZFÉRIKUS-ASZTRONÓMIÁT FEJLESZTETTEK KI.e. ami igazából a sumírok tulajdona és a sémita „babilóniaiak" ezt sohasem tudták megkaparintani a bölcs sumír mágusoktól.a „BIKA-KORSZAKTÓL" indítja. melyet még feltételezésnek vagy teóriának sem akar biblikus alapú szemléletünk elfogadni. Talán érthető is ez a tartózkodás a dogmákba merült gondolkodásban. Jól tudjuk.) Itt tudnunk kell azt. H. hiszen ennek megjelenésekor történt a Nílus kiáradása. " (Idézetek: „Astronomical Cuneiform Texts" című könyvéből. ha prof.. DE BONYOLULT RENDSZERŰ. „sincron" helyzetének kifejezője. csillagászati adat és tudomány lehetett ott 2000 évvel ezelőtt tárolva. AMIKOR A EGYENLŐSÉGI 'NIPPURI KALENDÁRIUM' NAP ÁTHALAD A NAP-ÉJ PONTON.A MI JELENLEGI MATEMATIKÁNK MÓDSZEREIVEL NEM TUDJUK FELDERÍTENI AZOKAT A SUMÍR MATEMATIKAI KIFEJEZÉSEKET ÉS TECHNIKAI ELJÁRÁSOKAT. hogy ez a szám a Föld és a Vénusz planéták egyidejűségének. Ezért mondja kiváló tudósunk O. 4700 körül kezdődhetett. ún. Szükségesnek tartom olvasóimmal megismertetni a SUMIR MATEMATIKA ÉS ASZTRONÓMIA FONTOS ADATAIT.

Feljegyzéseik szerint NIBIRU a mj Nap 65 . Az elliptikuspályán keringő bolygót a sumírok NIBIRU néven ismerték és teljes keringési idejét 3600 földi évvel mérték. A sumírok is nagyon jól ismerték a Sinust és Naprendszerünket is hasonló elliptikus Nagy-Naprendszer egyik FókuszNapja körülinek vélték. hogy az elliptikus rendszerben keringő bolygó síkjára merőleges síkban történik a mi Naprendszerünk planétáinak a keringése. de úgy. miként azt itt bemutatom.bizony igen silány lett volna a földek termése.

azzal a csodálatos hozzáadással. a keringő bolygók „Fö"-jeként.) Az alábbi ábrán látható az ég csillagainak eme csodája: 66 .Én-Lil . hogy melyik planétánkkal együtt.egy napon emberi testben jelenik meg a Földön. „Jupiter"-nek gondolták. hogy az ég összes bolyóinak „Fö"-je is odaáll. Nem így a sumírok! .SZATURNUSZ együttállás a Halak Csillagképében. Amikor a „Nyilas" csillagképben meglátták. hogy hirdesse a Világ Világosságának a földre szállását. Legtöbb a babiloniaknál maradt fenn. így ők a MARDUK csillagának nevezték és egyideig még Sarkcsillagnak is minősítették. aszerint.! legmagasabb állásában dingir SAG-ME-GAR néven tisztelték. mely talán 700-800 év múlva fog megint bekövetkezni (ha az együttállás a hátsó vonalon volt. egyben ahhoz a régi sumír jövendöléshez is. akik nem voltak beavatva a Nagy Elliptikus Naprendszer titkaiba. Ezt a sippari ékiratok így jövendölték: „NIBIRU" A HALAKBAN TALÁLKOZIK AZ „ÉJSZAKAI NAPPAL" (EZ A SZATURNUSZ MITIKUS NEVE) ÉS EN-LIL CSILLAGÁVAL (EZ A JUPITER). És itt érkeztünk el a Nietzsche által is említett zarathustrai „Nagy Csillag"-hoz. hogy a Világ Világossága . Igen sok ékiratos asztronómia adat van a NIBIRU Naprendszerünkben való tartózkodásáról. íme itt van előttünk a Kepler-Schnabel-i JUPITER .akik a „Nibiru". de ezt a véleményt aztán visszavonták.rendszerünket a MARS és JUPITER között szeli át. vagy annak vetületében látható Földünkről. Ez a BETLEHEMI CSILLAG.

mert az is csak egy 67 .(3G00 Év. ÉS A TÉL ZÖLDJE MEGÉRI A NYARAT. A SÖTÉTSÉGET LEGYŐZI A VILÁGOSSÁG. ESŐ ÉS ÁRADÁS LESZ. és senki sem mondta ezt égi csodának. AZ ISTEN MEGHALLGATJA AZ IMÁKAT. JÓLÉT LESZ A FÖLDÖN.a jövendölés szerint . hogy a próféciákban egyre megismételten hirdetett „Istenfia" . A ROMLOTTSÁG MEGTISZTUL. " A Pártos Birodalomnak „állami" asztronómiai intézete „Sippar"-ban tehát pontos adatokkal rendelkezett arra vonatkozóan.hogy: „A TEREMTŐ ERŐK KÖNYÖRÜLETESEK LESZNEK.En-Lil . A KÉRÉSEKET MEGADJA ÉS A TISZTÁNLÁTÓK JÓSLATAI BETELJESEDNEK.mikor fog megjelenni a földön és az „ég csillagai csodálatos összefogott erővel fogják ezt hirdetni az egész világnak." Ugyanis a Szaturnusz és a Jupiter együttállása azóta is számtalan szor megtörtént az elmúlt csaknem 2000 év alatt.NIBIRU ilyeténképpen való megjelenése még azt is A "NIBIRU* P ÁLYÁJA . A NYÁR ZÖLDJE TÉLIG TART. Viszont a bölcs sumír és pártos máguscsillagászok nem azért adták a „Nibiru"-nak a „Sag-Me-Gar" nevet.) jelenti . AZ ORSZÁGOK SZABADSÁGBAN ÉLNEK. Valóban a „Nibiru" segítsége nélkül csak egy erösebben ragyogó csillag jelenik meg az égen a két említett planétánk közös sugárzásával.

Az egyházi ünnepek között azonban a „Három Királyok" látogatásának emléke van megörökítve és a latin szöveg „Mágus Királyokat" mond. hogy A BETLEHEMI CSILLAG VALÓBAN EGY ADDIG . AHONNAN LEGJOBBAN LEHETETT LÁTNI A FÖLDRŐL. „mert fénye erösebb volt minden más csillagnál. De. MELY LELKILEG FELRÁZTA ANNAK A TERÜLETNEK ÖSSZES LAKOSSÁGÁT. Azt is tudta.SOHASEM LÁLOTI TÜNEMÉNY VOLT. hogy teveháton és lóháton odaérjenek. Galileának. A „ TERMÉKENY FÉLHOLD" TÉRSÉGE.királyi minőségében semmi esetre sem fogadhatott egyszerű „zarándokokat". akiket a zsidók királya. melyet ADIABENE pártos királyi herceg. ÉS EZ A TERIILET A KÖZELKELET. Sipparból nagyszerűen látták a Betlehemi Csillagot és én azt gondolom. Arra is kell itt gondolni. a zsidók minden tiltakozása ellenére. hogy Galilea héber elnevezés és ez a terület Heródes idején a Pártos Birodalom része volt. Itt tehát nyugodtan mondhatjuk. Heródes a rómaiak szövetségese volt. volt kormányzója után szintén ADIABENE-NEK neveztek és nem „Galil hag Gojiim"-nak. hogy a Pártos Birodalom Róma legnagyobb ellensége.másik „csillagocska" volt az égen. hogy útjuk céljául a „zsidók megszületett királyának" adandó tiszteletüket mondták." Így elképzelhetjük. hogy Heródes teljes protokollal fogadta a szomszéd Pártos Birodalom „küldöttségét". akik Adiabene nevű pártosbirodalmi területre 68 . hogy igen „sántít" az evangéliumi tudósítás. A Pártos Birodalomból Jézushoz Betlehembe érkező „látogatók" tehát pontosan tudták a születésnek a helyét és a „Nibiru"-val létrejövő „4 csillagos conjunkciót" is. ha megtudjuk azt. hiszen legalább 6-8 héttel hamarabb kellett elindulniuk. a Jeruzsálemben székelő Nagy-Heródes is teljes protokollpompával fogadott. akkor érhető. akik oly tapintatlanok is voltak. DE KIK VOLTAK A LÁTOGATÓK? . Róma tette öt a zsidók királyává. mely a születés idejének precesz-sziós északi irányától pontosan „Keletre" és a születés helyével így azonos horizonton van. hanem azért. hogy Sippar már eleve a „Világ Világosságának" földre érkezése jövendölésekor volt arra a földrajzi helyre építve.Az evangéliumok úgy írják: „Keletről jött mágusok". hogy Heródes .

B. AMIDŐN NAGYON IS JÓL TUDTÁK AZT. ausztráliai történész bizonyította ezt be. Ez a szeretet nálam nem a vallásban gyökerezik. mert gyermekkoromban luteránus hitoktatást kaptam. mely a Pártos Birodalomra vonatkozik. igen hiteles adatokat terítve a kongresszus elé. ahol az „Üdvözlégy Mária. Mert ugye. 1977.) Most. HOGY A ZSIDÓK ÜLDÖZIK ÉS PUSZTÍTJÁK A „MÁGUS-HITŰEKET".KHARAX HERCEGNŐNEK neveztem. Azon ne csodálkozzanak kedves olvasóim. Máriát. A Canberra. Ezt fogom elmondani tehát a következő fejezetben. Mária .Máriát . hogy „Galileát" Adiabene néven csak igen régi írásokban találják meg.G. (Bár ilyen lélekkel rendelkeznének az otthoni „csak magyarul beszélő" történészeink! Akkor nem lennének a magyar történelmi igazság hóhérjai.VÁRÓ. Ennek a derék asszonynak egyetlen „magyari öröksége" nevén kívül az igazságot követelő magyar lelke volt. és Jézus Édesanyját .. HANEM SNMÍR MÁGUS-PAPOK A „ZSIDÓK KIRÁLYÁNAK" MONDJÁK EN-LIL-T.és évezredes karizmája NAGYON szeretem Jézus Édesanyját.ADIABENE . A VILÁG VILÁGOSSÁGÁT AKKOR. teljesen logikátlan az a „mese". 2. 69 .az akkor már csaknem 3000 ÉVES JÖVENDÖLÉS SZERINT .. e befejező soroknál látom. Zichy-Vojnarsky: „A question concerning certain views ol" PARTHIAN History" (Magyar Mull. ízes magyar nyelvünket már nem beszélte. hogy tanításomban kicsit „előre ugrottam". mert a keresztény ortodoxia minden nyomot igyekezett kiirtani. Drága 1 Dr.Orientalista Világkongresszuson dr. számában). Zichy-Vojnarsky1 nevü.mentek köszönteni Adiabene-Kharax hercegnő Fiát. Ez azért van. hogy „Isten Fiának" földreérkezését . AKIK A „FÉNY SZŰZÉHEZ" (ASTARTE) ÉS A „FÉNY ATYÁHOZ (BÁL) IMÁDKOZNAK A MAGASLATOKON EMELT TEMPLOMAIKBAN." és a hasonló imádságokat nekünk nem tanították. NEMZSIDÓ.

örökre a szívembe zárta. .Mindig felháborodtam az evangéliumi szövegeknek azon hiányosságain is. így a sumír gondviselésnek LNNANA-]<X.Máriát . így gyermekkoromtól kezdve élt bennem valami kedves ragaszkodás Máriához. miként Jézus . így Anya a Fiától és a Fiú az Anyjától el nem választható. hogy Jézust állandóan Édesanyja nélkül emlegetik. és a magyar ösvallásnak BAU-DUG-ASAN-JA Jézus Urunk Édesanyját . Ezt a gyermekkoromból induló sejtelmemet aztán megerősítette az a sok tanulás. a gyógyításnak GULA-JA. mert „Szent Pál" evangéliumi írásaiban az összes ótestamentumi nők és szajhák meg vannak említve.a „Fény-Fia" megtestesülése.a sumír EN-LIL . Ma már tehát bátran leírom azt a hitemet. azt. hogy Mária. melyet egy életen át végeztem. miként tudott oly gorombán rászólni Édesanyjára. amikor Jézus édesanyjának személyében az Isteni Gondviselés közvetítőjét láttam. miként azt a „kánai mennyeg-zöröl" írt evangéliumi 70 .vallási hiedelemben megismertem a „Teremtés Történetét". Jézus Urunk Édesanyja. A „Szűzanya" vallási fogalma persze nem volt benne ebben a ragaszkodásban. s az innen induló és az Ég Törvénye által rendelt „Szüz-Anya"-i valóság megszilárdította lelkemben azt a gondolatot. a szeretet tanítója. Nem tudtam sohasem megérteni azt. hiszen amikor a sumír . kutatás. mely teljesen a saul-szentpáli iratokon alapszik. Ne zavarjon meg senkit a judai-keresztény egyházaknak azon tanítása. hogy miként LETT a Világ a szűzi állapotból. hanem gondoskodó és áldott kezű Édesanyámon túlmenő hiedelem keletkezett bennem.jó Édesanyám azonban sokat mesélt nekem Jézus Urunk életéről és az ő meséiből sohasem hiányzott a jó „názáretink" Édesanyja. hogy Jézus.ma mitológiának nevezett . az öröktől fogva LETT és a nagy Teremtésben részes „Fény-Szűzének" éppen olyan reinkarnációja. de MÁRIA TISZTELETÉRE EGYETLEN SZAVA SINCS. hogy a Földre érkezett Isten-Fiának is ily „szűz állapotból" kellett emberré válnia. akit talán öntudatlanul is saját Édesanyámmal azonosítottam.

Ki kell emelkednünk a judai-kereszténység zilált állapotából. ÓH ASSZONY?" Még a mai romlott világban is iszonyú gorombaság ez.„MI KÖZÖM NEKEM TE HOZZÁD. AZ A „SZERETET". a bora elfogyott. akit csaknem 2000 év után érzésvilágunkban az ÉDESANYÁK ÉDESANYJAKÉNT HÍVEN MEGTARTUNK. hogy nekik nincs boruk?" .Tehát Jézusnak igazán semmi köze nem lehetett ahhoz.. Hamis értelmezéssel visznek minket egyre erősebben a judai gyökérhez. (Jn.tudósításban olvashatjuk. amidőn teológiai tanulmányaim során. az őt keresztre feszítő zsidó felfogás gyűlöletet hirdető és csak a zsidókra vonatkozó írásaiból akar „Istentiszteletet" létrehozni. aki nagyon szerette Édesanyját és -gyermeki hittel . A zsidó-keresztény egyházaink. Jézus így felelt: „Mi közünk hozzá.. hogy Aisleitner nekik az eredeti görög textusokkal bizonyította ennek az evangéliumi mondatnak hamis voltát. mely a judai tanok ellen küzdő Jézus dicséretére. hogy „a mennyegzöt tartóknak elfogyott a boruk". 2:4) . és arra az anyai szóra.Máriát is jézusi lelkű Édesanyának. amint azt Jézus szájából eredőnek mondja az evangélium? . Igen boldog voltam aztán akkor.Mert szólhat-e a gyermek az édesanyjához úgy. Abból a helytelen vallásgyakorlatból. szándéknak. ahová Ő a tanítványaival és Édesanyjával együtt „meghivatott". Az Istenhez felemelkedni akaróknak azonban szakítaniuk kell az avultsággal. Fogadjuk el Jézust olyan „embernek". hogy a házigazdának. a híres AISLEITNER professzor egykori jezsuita tanítványai közölték velem. akkor. A MI GYÖKERÜNK ÉVEZREDEKKEL MÉLYEBBRE NYÚLIK ENNÉL. amikor mi nem ennek a hajtásai vagyunk. De a rosszul lefordított görög szövegnek ilyen elferdítése nevezhető talán a nőt leértékelő judaizmusi hatásnak. ÉS NEM A GYŰLÖLET AZ ÉLTETŐJE. HANEM A SZERETET. MELYNEK MÁR A LAGASI GUDEA 71 . Ugyanis: a görög szövegben Jézus „királynőmnek" hívja Édesanyját. az idejét múlt dogmák homokjába dugott fejjel akarják állandósítani ezt a lehetetlen állapotot.

kétségbe nem vonható. hogy az Ephezusi Zsinat (Kr. u. általa éljük istenes életünket. Innen teszi ugyanezt a titulust Máriára Nestor pátriárka (Kr. u. akit II. Megismertük a „Betlehemi Csillag" csodáját is. hagyományaink igazságai mind-mind a „fény" felé terelik lelkivilágunkat. hogy megszerezzük. MINT A „FÉNY-SZÜZE" ÉS „FÉNY-FIA" TESTET ÖLTÖTT MÁRIÁBAN ÉS JÉZUSBAN.megmaradt az ószövetségi hagyományhoz kötődve. 431-ben) megszavazza Máriának 72 . Ezért fogok itt mindent leírni Máriáról. Itt Mária azonosítva lett azzal a ANAHILA „SZŰZANYÁVAL". Artaxerxes (Kr. amit róla egy életen át összegyűjtöttem.mint feltevés . Mária karizmatikus volta .ÉPÍTETTE MEG TEMPLOMAIT. és . hogy Jézus születésétől számított 256 évig a Pártos Birodalom királyi vallása az a Jézus-hit volt. megtartsuk és vele.„Krisztus (a Megtartó) szeplőtelen Szülöanyjának" nevezik. érzéseinket.hivatalosan . 360-440) és a „nestori kereszténységben" Máriát . Isten azért adta a TUDÁST. Az ortodoxia. Karizmatikus küldetését nem ismerte el annak ellenére. ISTEN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT ÉGI KÜLDÖTTKÉNT FOGADJUK ÓT. 405-359) „szeplőtelennek" nyilvánított még az achaimenida korban. A római államvallása tett zsidó-kereszténység évszázadokon át homályba borította Mária egész lényét. Faji származása talán éppen azért nem tisztázódott 2000 év alatt. AMI VILÁGUNKBAN. hogy ezzel a Máriakarizmával is erősödjön a dávidi kiválasztás fonala. a régi mágus-vallás hagyományait folytonosítva a jézusi Igékkel.e küldetés következtében . amit Jézus apostolai szerveztek egyházba. A AZ A SZERETET. e. vagyis a római zsidó-kereszténység végre csak annyit ad Mária tiszteletére. A régi írások.

ugyanazt a titulust. amit évezredeken át az egyiptomi Isis viselt: 73 .

74 .

melyet az akkádok „Telitu" néven . Az Anya-Istennő imádatát megtaláljuk már a történelem előtti sumír időszakban is.a szülés Istennője (aki egyben „Gilgames" anyja is). Mária alakja is ezernyi változatban fordul elő. akikhez az Isten fiai ménének be és azok gyermekeket szülének nekik". (Gen. „UnugKi" = „Uruk" városa „Uruk" volt „Innana" szent városa.a szeretet anya . A „Szüzanya" fogalma „Innana" alakjában teljesen elterjedt a sumír élettérben és megtaláljuk öt különféle megnyilatkozásokban . minden szexualitás jele nélkül.? Mindenesetre találtak ugyanilyen madárfejű szobrocskákat . vagy „Lil-Hal" = galamb. 6. „Nin-Zun" . „Ur" város kiásásánál az özönvíz előtti rétegekben találtak „madárfejü istennő" szobrocskát. Valószínű. akiről Jósé Pijoan azt kérdezi. így „Innana" volt: „N in-Karra" . Woolley azonosítja ezeket a bibliai terafim istennő ábrázolásokkal...I90) = Zíp (szép). 4 ). „Nin-Tud" .az egészség istenasszonya.éppen úgy.az emberi szaporodás biztosításának vallásba foglalásával. ahol a kultuszát a legmagasabb fokon végezték.gyermekkel az anya karján. mert majd a szemita népeknél éppen a szexualitás jelenléte a domináló és nem a termékenyítés. Ez azért fontos. 75 . mint a katolicizmusban.a templomi prostituáltak nevéül használtak. melyeket a mezopotámiai pátriárkák imádtak. a termékenység .„Ur-Nammu" idejében. „Galam". hogy ezek „Innana" legelső ábrázolásai. Az özönvíz előtti sumír népnél teljesen tisztán található meg az Anya-Istennő imádat. hogy nem azonosak-e a Genezisben említett „emberek leányaival.Kettős megnyilatkozással (L.

néven Innana az Égi Hegyek és mint „Nin-Kurra" . amit általában . „Gatum-Dug" . „Innana" személye azért végtelenül fontos a sumír vallásgyakorlatban.megteremtette a békét a különféle vallási kultuszokban.Gatum-Dug vagy az első az Istenek között".. Általában a sumírok a Nap közvetítő Istenségét követték.helytelenül Napimádatnak és Hold-imádatnak neveznek...a Királyok Hitvese.az Elet Adója.(érdekes megjegyezni.rajta kívül még tizenöt más isten-alaknak épít templomot Lagasban.a Nagyasszony..aki a halottakat támasztja fel. mert az ő tiszta alakja. éspedig: a Nap-Isten közvetítését és a Hold-Isten közvetítését kérő vallásgyakorlatot.. „An" isten leánya. „Gula" . Ez azonban nem annyit jelent. Nincsen anyám más . „Dam-Gal-Nuna" ..Anyám csak Te vagy.a Te Néped .. Ugyanis a mezopotámiai népeknél két fontos kultikus irányzatot találunk..elismerve „Innana-Gatum-Dug felsőbbrendűségét . állatok.„Lagas" város védelmezője.Te . Anyám ..hatalmas. akiről így zeng a lagasi himnusz: „Királynőm. hogy a 76 . hogy Gudea jó viszonyt akart tartani az összes létező Istenekkel....) „Niri-Ti" .a neve ugyancsak Lagasban Gudea idejében. növények és minden földi teremtmény szaporodásáról és termékenységéről gondoskodik .. „Nin-Kurság" .. míg a szemita népek a Hold szerint rendezték be életüket. E két kultusz követői bizony sokszor ölték egymást és a háborúk alapja kizárólag a vallási ellentétben keresendő.a Hegyek Úrnője. aki így nyilatkozik róla: „Gatum Dug Istennő ismeri az igazságot.„Bába" ..akit gondozol ...csak: „Mah". „Nin-Gal" a Holdisten „Sin-Nanna" felesége. Sumeria Anyja. mert . „Nin-Mah" . Apám sincsen Apám is Te vagy". aki az emberek.ki Lagast teremtetted.

vagy SzarvasKoronát adnak a fejére. A. (Lásd a sumír pecsétet a 78. éppen „Innana" személye az egyetlen. A Napot követők „Innana" ábrázolásain: az istennő az oroszlánon áll. míg a Hold-Isten felsőbbségét elismerök bikaszarvat adnak a kezébe. a szarvak és a kígyó (kisméretű). oldalon lévő ábrán. melyek fennmaradtak.sumírok nem ismerték el a Hold-Isten hatalmát. a régi -sumír formát.mint a Mariból származó „Innana" fején látható. De megint azt írom: Jól van ez így. Az imádkozó hívő már nem tudja. mely a sumír Lumasu-ban (Zodiák sumír neve) a Nap Háza és az „Im-Dugud" (Turullu). az Isten szarvaktól eltérőt . hiszen Szűz Mária a testet öltött „Innana". Elromlott és lezüllesztett világunk addig nem javul meg. hiszen Mária mindenütt a „felkelő félholdon" áll. Nos. hiszen Ur város volt a „Nan-Nar" kultusz legerősebb helye.) De a keresztény katolicizmus is megtartotta a régi szimbolizmust. mely mindkét vallásgyakorlatban található. hogy miért. amíg vissza nem tér az emberek szívébe az Égi Édesanyánk 77 . A Hold-kultusz szimbólumai: a bika. félholdra állítják. vallásgyakorlatot mindenkor meg tudjuk állapítani a szimbólumokból. A Nap-kultusz követőinek szimbóluma az oroszlán.

78 .

79 .

80 .

lányok Hozzá imádkoznak. melynek jövendöléseiben itt van az ő földön való megjelenésének ígérete. védője és tanítója legyen a „Fény-Szüze" és a „Fény-Fia" együttes földi megjelenésével kinyilatkoztatott Igazságnak. mint a mi Égi Édesanyánk . hogy az Ister-Gam-i oroszlánok mostani megjelenése. ll-Ona) tisztelet szintén évezredes emlékének mostani felismerése.. jók és igazak.a Boldogasszony.éppenúgy.. hogy olvasóim lássák azt a sok ezer éves várakozást. Ennek a sok ezer éves.az első számú ellensége. „Szüzanyjával" őt azonosítják. Csak Ő mentheti meg a világot. Figyelmeztetés arra. karizmatikus népi hiedelemnek az ismeretében merem állítani. Azért ismertettem a Közel-Kelet és Egyiptom istenanya hiedelmét. a szintén eggyé lett magyar lélek erejével. Hogy kezünket jól összefogva. A „világhódítóknak" ezért Ő .Máriát . mind-mind egy-egy figyelmeztetés a magyarság hitvilági életében.nem ismerik és mindazokat kigúnyolják. akik tiszták.. Édesanyákká válnak. Mária Jézus megérkezte előtt 5000 81 . Hogy magunkra ébredjünk egymás szeretetében.a Szüzanya . a mi országunkból kiűzzük a gonoszságot.. akik az általam felsorolt.. a gyűlöletet hirdetőkkel együtt. Azokkal. akik Jézus Édesanyját . a néphagyomány eltemetettnek vélt „Égi-Anya" (Il-Ama. mert ha az asszonyok.tisztelete. hogy a Tudás Népe oltalma-zója. a leánygyermekek az O tiszteletében nevelkednek. évezredes karizma „Égkirálynőjével".

a mi sok ezer éves örökségünk. tehát kb. így szól: „ Tur-Dis (Tordos) oltal-mazója. Az amulett mellett talált 26 istennő szobrocska is az anyaistennő kultuszának. 82 . fejezetet. 225. A zsidóság babiloni fogságának boldog idejében megismerte nagy részét a sumír mah-gar tudáskincsnek. hogy az emberiségnek az Istenanyához intézett és leírt „első" fohásza szintén a Tudás Népének országában bújt ki a földből? " Bemutatom itt az amulettet. amit a szkíták is vallottak. old. mely öt kísérte. Káldeától Ister-Gamig 111.. Láthatjuk. a magyarpusztítás legerősebb időszakában dobták le magukról a szentelt vakolatot és megjelentek mind a „tizennégyen ". de mindkettő azonos nép terméke. 1500 évvel megelőzi a mezopotámiai írásemlékeket. Az évezredes karizma egyik titkát az „Istenanya" szent kutyája rejtette. vagyis annak a hitnek a bizonylata. Ők a palesztinai Scythopolis alapítóinak utódai is.a sok ezer éves hagyományokból . köt. azok a galileai „gojümok". de akik az Égkirálynő . Tehát olyanok. akik ismerik a hagyományt.talán másik figyelmeztetésül a Tatárlakán talált amulett írása bizonyítja.Ezt bőven kifejtettem az „Ister-Gami Oroszlánok Titka" című könyvemben. mint ami az oroszlánjainkon van lstergam szentélyében. hatalmas nemzetség" sajátja volt. hogy miért van Innana lábánál két oroszlán és miért áll csak az egyiken? . (L.Szűzanya -Innana . mely az örök Isteni Gondviselést az „Égi Édesanya" mindenkit elérő jóságának tekintette. amit leolvastam róla. A minden titkot ismerő Nagyasszony! Vigyázó két szeme óvjon Napatyánk fényében!" Ez az írás „protosumír". A „szkíta Szűzanya" fején olyan rozettát visel. Ez a hit pedig a magyari népek.megmaradt bizonyíték. „Istenanyáé" a kuas. mert ez is a mienk.a Mah-Gar . mely megmagyarázza azt. Mert véletlen lenne talán az. akiket a zsidók üldöztek. Viszont a magyarországi marxista uralom ideje alatt Ister-Gamnak a tizennégy oroszlánjából tizenhármat levakartak a falról „ismeretlen tettesek". a „nagy. Az ima. Két kutya emléke él a hagyományokban. Embert kísér a puli.évvel azonban már él a gondoskodó Egi Édesanyában való Hit által és a sok bajjal küszködő ember az ő segedelmét kéri. mert az Ister-Gam-i oroszlánok és a tomporukon lévő „nyolclevelű" és minden levélben egy pontot viselő „rozetta" az egyetlen .Ilama Mária hiedelem ellenségei.karizmatikus küldetésének teljesítését követelő égkirálynői figyelmeztetésnek veszem azt a történést. „Gula és a Szent Kutya" c. miképpen azt .) Ezt az „Innana" ábrázolást (a Burney-reliefet) azért tartom fontosnak.. De Isten akaratának és a Tudás Népe . hogy „Ur-Nammu" törvénytáblájának homlokzatán lévő „hatágú csillagot" és „Innana" ötágú csillagát is kisajátították és a saját előnyükre használják. hogy ezek az oroszlánok pontosan most. Elmondom ezt a hagyományt is.

amit jelképeinek titka életre kelt bennünk. megmaradt és átvészelt minden pusztítást abban a néphagyományban. „Ur-Nammu"-nak ö adja áldását. mikor főpapként az Eufrátesz szent vizét önti az életfára. az emberiség első törvénytáblájának domborművű ábrázolásain (látható a Philadelphiai Múzeumban). visszahozta azt a mitikus hagyományt. melyet Istenben boldogult tudósunk. mely talán régen innen a Csallóközből . Valóra vált azoknak a népeknek hiedelme. De megtaláltam egy másik szobrát is a Nagyasszonynak. a 83 . Mert az a népünkre vonatkozó karizma-tudat.indult cl. ahol szintén az égi hatalmat jelentő „szarv-koronával" van ábrázolva. Mária származása Az előbbiekben részletesen ismertetett sok ezer éves. az „Égkirálynö" nevét jelentette sumír-mahgar elődeinknél. akinek szent neve dingir Il-Ama-kénl található az ékiratos táblákon és az „Égi-Anya". megmentsük ezt az egyetlen megmaradt ister-gami oroszlánt a pusztulástól. A Kárpát-medencébe visszatérő népünk a Mah-Gar-Ság.Szükséges tehál. Miképpen már elmondtuk. karizmatikus „Isten-várás" és jövendölés végre testet öltüli Máriában és Jézusban. amit fent mutatok be. népi hiedelemben. INANA (N1N-GAL) MEGÁLDJA UR-NAMMUT IN A NA Tündér /loná-ra gondolok itt. akiket a mai tudomány „nem sémita" néven különböztet meg a Bibliában „kiválasztottnak" és „Isten népének" nevezett zsidóságtól. mert ez magunkra találásunknak utolsó üzenete. hogy szent hagyományainkat vallásos kegyelettel ápolva. Magyar Adorján oly híven kikutatott és leírt az utókornak.

" (Ez 6:3-4) . (4Móz 33:52) .. Tehát a magaslatokon az ősi hitnek a templomai voltak és ezeket a zsidók lerombolták.. Nyugodtan mondhatjuk: a sumfr vallás templomainak. fejezetben így olvashatjuk: „A harmadik évben . akkor az semmiképpen sem lehetett „zsidó templom''. melyet Heliodurushoz intézett és ebben azokat az adatokat. akinek nem tartozéka az „Anya" és még kevésbé a „Szüzanya".. Apját Joakimnak. Es elpusztulnak oltáraitok és összetörnek Nap-oszlopaitok. hogy Jézus Édesanyját . Ha Máriát a magaslatokon lévő templomba vitték." Nézzük... „Anyaistennő".a csecsemő idejének végeztével . hogy „Mária zsidó volt". hanem a kánaáni és a zsidók előtti ösnépnek ösvallásához tartoztak. a bálványokat eltöreti és az asérákal. és nem lehetett másképpen felmenni a templom kerületén kívül lévő szentélyhez. Egy régebbi írásomból veszem az alábbi idézetet: Jézus Anyjának származása eddig egyszerű elintézést nyert azzal a „papi információval". 420-ban) levelét. Mária tehát csak az ősi hit templomában nevelkedhetett és ez 84 . hogy ezek a magaslatok és az azokon épült szentélyek nem a zsidó istennek a templomai voltak.a szülők pedig hazatértek. Ennek ellenére a judaikereszténység vallásfilozófiája és tanítása mégis mindent elkövet annak érdekében..zsidó származásúnak hirdesse. „Égkirálynö". E templom körül 15 lépcső volt a feljárat.. " (2Krón 14:3) És így lehet végigfolytatni a bibliai idézeteket arra. hogy mit mond a Biblia a „Magaslatok helyeiről": „ Űzzétek ki akkor a Földnek minden lakosát a ti színetek elől és veszessétek el minden írott képeiket és minden öntött bálvány képeiket is elveszessétek és minden magaslataikat rontsátok el.„Elrontó az idegen istenek oltárait és a magaslatokat. tudniillik a templom egy magaslat tetején épült. mert hiszen a zsidó nőszemély csak a sátor pitvarába léphetett be és nincs semmiféle zsidó szentély vagy templom. Talán kutassunk együtt az egyházi iratokban.elvitték a Szüzet az ő ajándékaival együtt az Úr templomába. anyját Annának hívták. hogy a zsidóság politikai megszabaditót (libertadort) várt (és vár ma is).és elvesztem a ti magaslataitokat. de ez abban különbözik a sumír-szkíta hiedelemtől. vagy egyházi közület.. melyeket az „Apokrifus Evangéliumok" egyike „Mária születéséről szóló könyv"-nek nevez.Máriát . Anyja is názáreti születésű volt. apja pedig BetLehemi.zsidóságnak is megvan a saját „Messiás-várása". hogy a többi hajadonokkal együtt legyen nevelve . hisz a héber nyelvnek még szava sincs ez utóbbira.„. A gyermek érdekébeni törvényszerű szertartás teljesítése után a templomudvaron hagyták a Szüzet. Ebben az I. csak a lépcsőkön át. Megtaláljuk Szent Jeromos (meghalt Kr. fejezet így szól: „Mária Názáretben született és az Úr templomában nevelkedett.. ahol nőket is tanítottak a templomban." A VI. u.

. tehát a paradicsomi szépségű és fekvésű Scythopolis vidékén élt és működött egykor Melkizedek. hogy „Bar-Kus"-t itt Scythopolisban nevelték fel a nymfák. Máriának a családi körülményeiről. minek következtében biztosra vehetjük. 60 körül épült fel az első zsinagóga „és a zsidó őstörténész . Zsoltárra hivatkozik. akkor a zsoltárnak az a része is Jézusra vonatkozik.nem volt. Hozzánk még közelebb hozza ez a mitológiai eset Scythopolist. Máté és Lukács szerint. amidőn Öt ehhez a „Dávid-vonalhoz" való tartozásra vonatkozóan kérdezték a zsidók. .Názáretet meg sem említi a zsidó települések és egyházközségek között. és itt telepítette a híres szőlőültetvényeket. hogy ő mégiscsak ilyen származású lenne. de gyermektelenek. . természetesen a „Dávidi-vonalhoz" való tartozás alapján. hanem galileai . 85 . századbeli protoevangéliuma szüleit Joachimnak és Annának nevezi. Itt már a szkíta nemzetségnél vagyunk. legmodernebb Biblia-Szótárban (*) a következő szöveget találjuk Máriáról: („M" 293 oldalon): „Nagyon keveset tudunk Jézus Anyjának. akkor legalább azt kellene tudni a saját Evangéliumából.Azt sem tudjuk.De Jézusnak szava a 110. a felséges Isten púpja. hogy vallásos „keresztények" is egyszerűen zsidónak vallják Jézus Urunkat. Pál idézett levele „Salem" királyának nevezi.Flavius Joscphus . Pedig ha valaki magát . u. ami így szól: „Pap vagy Te örökké Melkizedek rendje szerint!" Megerősíti ezt Pálnak a zsidókhoz írt levele. hanem csak a korai egyház reménykedik abban. sem nevelésileg zsidó nem volt. hogy mit mondott Jézus akkor. amikor Jézust ő is így nevezi: „Örökkévaló főpap a Melkizedek rendje szerint" (6:20). * * * A már eddig is sokszor említett. mint később Hyeronimus is.jó kereszténynek" vallja." A korai egyháznak a „reménysége" azonban a csaknem 2000 éves judaizálás ideje alatt ma már oda is jutott.sem zsidó vallási élet. mert „Bar-Kus = Nimrud" Uörög neve.A görög mitológia úgy mondja. Zsoltárra való hivatkozással mást is mond.) . és Jézus a 110. Ugyanis: ha Jézus saját magát nevezi „Dávid Urának". aki -ugyanúgy mint Jézus . akik gazdagok. ugyanúgy. éppenúgy. hogy ő a dávidi-vonalhoz tartozik-e. Tehát Jézus a melkizedeki nemzetségből származik.Názáretben .James 2.azaz sumír. A másik bizonyíték az. de ö „Salemet" azonosítja „Scythopolissal". Így tehát Scythopolis „Nimrud" ősapánk városa volt. hogy „Názáretben csak Kr.kenyeret és bort adott híveinek a saját isteni rendje szerint. sem zsidó templom zsinagóga . ahol „Dávid Urának mondja öt" és azt kérdezi vissza a zsidóktól: „Akkor mimódon jia neki?" (Lk 20:41-44. Kutassunk talán együtt Melkizedek után. mint hajadon Názáretben jelenik meg. hogy sem születésileg.ékes bizonyítéka annak. mint Édesanyja is. hogy Mária születésekor .

Jézus Édesanyja is itt született. Ugyanis nemcsak az „Adzsem"-i Nimrud-fiak népe nevezte így magát. mert ma a magyar nép ennek a szkíta-mclkizedek nemzetségnek az utolsó.Máriának .nehogy félreértés legyen e két névvel kapcsolatban: BIT. pedig a békés szkíta nép még a zsidók iránt is szeretettel élt.menny.324). e. a Bit-Lah-Mi .. A szkíta ősöknek utódja.(L. 3 BIT-LAH-MI = "Fény szüzének háza? A scythopolisi szkíták tehát magukat „égarcúnak" (mennyarcúnak) nevezték. <5fS '| . Miután pedig Mária születésének helyét sem tudta az eddigi kutatás megállapítani. magyarlakat" Mária és Jézus népéhez sorolja. t^jlj 5^ §A .(L. Nagyon sokszor „kuti". mellette így: „Bit-Lah-Mi".kb. hanem a „szabírok" is. ház. hogy Mária.(L. Flavius Johcphusnál (a zsidó háborúról írt könyvében) olvashatjuk.353)= arc. LAH. Kr. „Elam"-ból (ami az okiratokon „An-SaAn" ékjelekkel van írva és az „égarcúak hónát" jelenti) .A Kassita (kusita) időből származó „Amarna-textusokban" így találtam meg „Bit-Sa-An" és Betlehem nevét is. és így a „magyart népekhez". olyannyira. és a nemzetségből való származás érthetővé teszi a „kajafási örökség"-ként máig mutatkozó „magyarirtást". a Mah-Gar . a „Fény-Szűzének otthonát" jelenti és ez a név is azt igazolja. Nagyon fontos tehát Mária származásának a megállapítása.324)= ház. hogy mi volt Scythopolis régi neve? ." Az egyes korszakok szerint azonban a zsidók más és más nevek alatt különböztetik meg maguktól a „szkita-magyari" népeket.hajadon. „guti" néven írják. mely szó „naparcút" jelent. éppenúgy. hogy milyen „vérfürdőt" rendeztek a zsidók a „scythopolisi szkíták" között. így a „Fény Szűzének" .. SEf MI AN . hogy még a Makkabeusok könyve is elismeri. Ide írom ékírással . hogy „a szkíták türelmes elnézéssel és kímélettel viseltettek mindig a scythopolisi zsidó telepesekkel szemben. állítólag megbosszulva a szkíták támadásait. hogy Mária valóban az „Istenvárás" próféciái szerinti megtestesült „Istenanya".. az ékiratokon „Bit-Lah-Mi". így az összes . Azt is meg kell állapítanunk.Ügyelni £ S. 13)= ég. mai kiejtés szerint: „Betlehem". hogy nyomozásunk egyre közelebb hozza Máriát az „égarcú". a földre rendelt természeti (isteni) törvények betartása és teljesítése szerint.(L. A középkori és 86 .854). mint a Tarihi Üngürüsz szerint „Adzsemböl".magyar. akinek küldetése az Istenfiúnak fogantatása volt.otthon.Kutassuk csak ki azt is. Szinte csodálatos.(L.a népe. mert a szkíta „Melkize-dek" nemzetségből való eredete (amire Jézus az evangéliumi írás szerint hivatkozik). és a Boldogasszonyhoz hűséges maradt hajtása. Sajnos ez a „kajafási gyűlölet" . 1400-ban leírt névből az a logikus következtetés vonható le.(L.381)= fény. — 5" BIT-SA-AN ■ "égarcúk háza".már meggyökeresedett és így állandósult a -zsidó nemzet-vallási felfogásban. hogy Jézus születésének helye. „naparcú" nemzetséghez.induló Hunor és Magor népe.otthon. hiszen ősi nevük „Sa-Pir". "fiplf Íj BIT.mint népünk elleni hagyomány .

Minden valószínűség szerint még akkor is helyes ez az időpont. Érthető tehát. e..Talán Kr. 2.. A zsidók vallásos irodalma mindezeket a népeket úgy minősíti. Ezért kapta meg már jó régen Bit-Lah-Mi (Betlehem) a „Fény Szüzének otthona" nevet. 2. azért mert uralkodóik magukat *serenturan* névvel illették. e. könyvében.újkori zsidó vallásos irodalom a Mózes 1.] Tudnunk kell még azt is. [Amikor a „próféciákat" említem. Mária Betlehemben született. „Uruki Orákulum". ami a nyelvészek szerint nem sémi. e. Hasonlóképpen szól az ún. hogy ezek az . kötetének 181-182. a 16:5 versében közölt „Ha-Gar" (HGR) „hagri" név alatt már kifejezetten a „Hungar" magyarokat érti.. És így is lett. mert a próféciák ide várták a Földre jövő Istenfiú földi Édesanyjának megszületését. vagy 7. De a Palesztinának nevet adó „philisti" (filiszteus) népnek is „Beth-Shan" (Bit-Sa-An) volt a központja és a felette lévő „Megiddo". melyek „egy emberben megjelenő isteni látogatást említenek". akiket sok történész már *filiszteus hu-noknak*nevez. melynek legszomorúbb bizonyítéka a Melkizedek nemzetségéből származó Jézus Urunk keresztre feszítése. hogy Scythopolis szkítáira. hogy a bibliai írások „Melkizedek-rend"-jét említik. Kifejezetten hangsúlyozzák azt. De mikorra tehetjük születésének dátumát'?. Így a „hykszoszok". a zsidók előtt éltek.és hasonló Kr. a melkizedek utódokra is érvényes volt ez a felfogás. 30-20 között? . A mi kutatásunk szempontjából igen fontos az. akik a Jézus idejében héberül Galileának nevezett területen. elsősorban a sumériai „Mari" város sok ékiratos jövendölésére gondolok. esztendőre tesszük. ha Jézus születését a sippári adatok és Kepler számítása szerint időszámításunk előtti 6. hogy „ez nem zsidó". évezred közepén írt próféciát talállak a palesztinai „Ugarit"-ban is. hogy: ezekre a népekre nincs szüksége a zsidóságnak. ahol a régészek annyi érdekes „szkíta" leletet találtak. évezred): . A népeknek saját vallásuk volt és a „Melkizedek rendje szerinti papság" a szkítáknak a vallása szerint vezette a szkítákat a Fény Szentháromsága felé. mely az „Istenanya" látogatását említi (Kr. hanem ázsiai szó. Ne tévesszen meg senkit az.ismétlem - 87 . a három különböző időszakban megjelent „szkíták" és a „filiszteusok" is. miként azt részletesen kifejtem a „Káldeától Ister Gamig" című könyvem II.. oldalain. a hellé-nizáló időszakban elnevezett Scythopolist egyöntetűen Bit-Sa-An (Beth-Shan)-nak hívták. hogy mindazok a nem sémi népek.

miként a zsidókereszténység vallásos iratai mondják: „a Melkizedck-rcndje szerint". aki Se/raim-ol azonosítja Sippar-rtA. Marcus Antonius (Cleopátra jegyese) a sereg fővezére. E templomok még Mária-Jézus korában megvoltak. „Adiabene" herceg útján éri el.F. „Hasmoncus" -dinasztiát. Itt azonban jó ki kell egészíteni történelmi ismeretcinket a Római és Pártos Birodalmak élet-halál harcának e korban történt eseményeivel. Ugyanebben az időben megerősíti a zsidó llasmoneus-dinaszliához tartozó „Antigo-nus" (Mathatias) fiát „Aristobulo" néven Jeruzsálem királyának és szabad vallásgyakorlatot biztosít a zsidóknak.Bazapran . így: „Milki-llu" ■ az *lgazság Istene*. Jézus nevezte így az Atyát. hanem a héber hagyomány által Galileának nevezett terület és Samária is hosszú ideig pártos fennhatóság alá tartozik „Adiabene" néven. Mária és Jézus idejében Galileában lakó nem sémi népek között meg kell említeni azokat a sumír utódokat. akinek kormányzói titulusa: Pa-Kur (a hegyvidék ura). tehát egyességre törekszik és ezt éppen a pártos kormányzó. aki Öt a földre küldte. ahogy „Bit-Sa-An" és „Bit-Lah-Mi". A pártosok annyira ellenzik a Róma által támogatott Heródes uralkodási szándékát. o. e. Kezdjük Kr. Az Eufrátesztöl nyugatra esö területek. e. Ezek a népek megtartották régi hitüket. a fénytisztelö mágus vallást úgy. ahonnan Werner Keller szerint a párthiai mágusok érkeztek Jézus bölcsőjéhez. hogy Mária és Jézus születésének idejében a Pártos Birodalom hatalmának tetőpontján van és területe nemcsak az Eufrátesztöl az Indus folyóig terjed. Albright -. s megtámadják a Pártos Birodalmat. Pompeyus és Crassus vezérlete alatt. de a pártosok hadserege ismételten legyőzi a római seregeket és Antonius is a csatatéren marad holtan. ugyanazon a nyelven. Galileába is be akar törni.. a biblikus írásokban „Pacor". 60-ban: Rómában megalakul a triumvirátus: Cézár.Kr. kormányzó és „Graptc Kharax" pártos hercegnő házassági évfordulója ünnepére. az oda kinevezett Adiabene nevű pártos királyi herceg után. hogy Melkizedek nevét is megtaláljuk a kassila-kusita időkből származó ékiratokon. akiket a „nagy asszír király telepített Galilea és Samária földjére az elhurcolt izraeliták helyett Babilonból. Kutaból. „Herod") Róma: Heródest nevezik ki Jeruzsálem királyának és Kr. 42-ben meglátogatja Adiabene Tartományt." (2Kir 17:14) És itt egy nagyon fontos adatot szolgáltat részünkre a nagyhírű orientalista tudós W. a Pártos Birodalom uralkodói támogatják Heródessel szemben a zsidó makkabeusok utolsó leszármazottját. Így nem csodálkozhatunk azon. nagy vérengzést végezve a zsidók (saddeceusok) közölt. o. „Hasmoneans" és 588. ahonnét .nem sémi népek mindnyájan a *Melkizedek-rend*-je szerinti vallásban éltek. beleértve Galileát és Samáriát is. e. Kutatásunk során tekintetbe kell venni azt a tényt is.mint mondám . 39-ben a római légiók partra szállnak a samáriai tengerparton Joppa-ban. De két év múlva Heródes délről „Idumea" felől mégis elfoglalja Jeruzsálemet. az ún. „Nakeb Adiabene" pártos herceg.Adiabene" tartomány. hogy Jézus korában még létezik a Genezáreth-tó partján a mágusok városa Mag-Da-La is.a Mária Magdalénának nevezett Mária Magdala származott. (* 534. Mint majd látni fogjuk. S itt kell bekapcsolódnunk a német kutatások megállapításaiba. Jézus Urunk tanításának ismeretében még azt a nagyon fontos adatot kell kiemelnem és hangsúlyoznom. és a „Fény Szüzének" (héberül „Astarte") templomokat építettek. hogy Heródes testvérét „Phasael"-t és apját „Hyrkanus"-t fogságba vetik. A Pártos Birodalom királya . Hamathból és Sefraimból. de már Samáriában fegyveres ellenállással találkozik. de Carrhae-nál (Harran) a pártos seregek tönkre verik a rómaiakat és seregeiket megsemmisítik. melyek szerint a következő történettel találkozunk: 88 . pártos fennhatóság alá kerülnek és ez az . Heródes pedig Rómába menekül.

gyakoroljuk a Tudás Fénye által az Ő dicsőségét.) című könyvben.Adiabene herceg töredelmesen bevallotta. aki szintén az Adiabene családból származott.. . aki a gyermektelen ass7. Istár. És minden úgy lett. hogy Párthia a Kr. hogy ha Istenünk megáld minket gyermekkel .) A német szerző igyekszik Mária és Jézus „árja" származását bizonyítani azon az alapon.. ahonnan Jeruzsálem térképét is átvettem és közlöm.és meglátod. Adiabene herceg pedig l'árthiába utazott és ott felkereste a mágusok főjét. e. Szkíta és Hun néven ismer.Grapte hercegnő . kinek nemsokára Kelet. a másik egyharmadot pedig szétosztották a zsidóság szegényei között". hiszen évei szerint még alkalmas a gyermekáldásra. Vidd el öt 'Ywissa' nevü mágus-asszonyhoz. hogy csaknem húsz éven át imádkoztak Jehovához és minden "templomi áldozatban " bőkezűen részt vettek és mégsem adott az Isten nekik gyermeket. rávette őket arra. . év körül létezett úti.párthusok = árják". Konstantinápoly) a következőképpen: „Antiochus országlásának 14. Egy Ananias nevezetű zsidó kereskedő.Azonban csaknem 20 évi zsidó hitben való várakozás után sem született gyermekük.-i 350. akiket a történelem Duha. vagy sokak által Zoroaster „fénytisztelő" szertartása.családja generációkon át szellemi és testi egészségben élt. Tanácsodat megfogadom és ígérem. " Tehát Mária és Jézus születésének idején már a pártusok azonosak azokkal a népekkel.legyen az fiú vagy leány Istenünk szolgálatéira fogom adni öt. Vallásuk pedig egyöntetűen az ún. akit gyermekkorától kezdve ismert. Ekkor a jeruzsálemi zsidó templom főpapjai arra akarták rávenni a náluk csak „Joakim" néven ismert Adiabene herceget. ..Nagy Sándor birodalmának tartománya" volt és így . hogy társai legyünk a Teremtés Rendjének megtartásában és terjesszük. képességet és intelligenciát kaptunk Tőle azért. Anahita) és a „Fény Fia" (Bál. Adiabene herceg azonban szerette feleségét és mind a ketten szakítottak a zsidósággal és visszatértek régi hitükre.onyokon való segítésben a legjobb orvosunk .szerinte . Adiabene herceg feleségét rábízta a Genezáret tava mellett lakó unokaöccsére... akitől majd lesz gyermeke. Erőt. tehát Adiabene herceg is Sippar-ba ment. évében a pártusok lerázták a macedónok igáját és az eulhaliták (fehér hunok) királyának fia lett uralkodójuk. hogy feleséged .és vitte magával feleségét Yvvissa-hoz.Joakim" és felesége GrapteKharax hercegnő „Anna" nevet kap. München.majd szülni fog. akitől sok holmi között az ékszereket is vásárolták. amint a Sippar-i fömágus mondta. írásának 10. vagy mások értünk tehetnek. " . (Itt meg kell jegyezni. Egy év múltán megszületett Grapte hercegnő leánya: Mirijam-Mária. Astarle. Szaka. Mitra) felé irányulnak az emberi könyörgések. azt az örök Fényben tündöklő Isten sohasem fogja helyettünk megtenni.aki majd biztosan megáldja őket gyermekkel" .Grapte hercegnő .a .Tehát a Galileának nevezett Adiabene tartomány őslakói és a 89 . Massagéta.. hogy a párthiai „mágus központ" Sippar-ban volt. Mint Flavius Josephus írja: „Jeruzsálemben palotát építettek az Adiabene hercegek és évi jövedelmük egyharmadát a jeruzsálemi templomnak adták.„Adiabene hercegnek és feleségének Grapte-Kharax pártos hercegnőnek házassága gyermektelen volt. Yusef l'andar" néven volt ismert. Astoret.Jehovához . Sarmata. ahol a „Fény Szüze" (Innana. Feleséged ." Adiabene herceg így szólt: „Atyáin jó barátja vagy. (A fentiek megtalálhatók: Wehrli-Frey: „Jesat Nassar genennt Jesus Christus" /Drei Eichen Verlag. A fömágus így felelt: „Amit mi magunkért és másokért. magaslatokra épített templomokkal. 1965. hiszen tőle is kapott oktatást.. imádkozzanak Izrael istenéhez .és Eszak-Azsia minden népei meghódoltak. amit „Sebeos" ír le: („Herac-lios történetei" c. hogy váljon el feleségétől és vegyen magához egy másik zsidó asszonyt. de miután a vidék halászatának felügyelőjeként működött „ Yusef nevéhez hozzákapcsolták a foglalkozási nevét is és .A rábeszélés sikerült és Adiabene herceg a zsidó vallásban . hogy vegyék fel a zsidó vallást.) . Nem veszi figyelembe azt a történelmi valóságot. „mágus-hit". oldalán /1850.

íme: közeledünk Mária származásához.Huber Lipót igyekszik említett könyvében kitisztázni az összekevert történelmi sorrendet és ő is megállapítja. A fenti térképet átvettem az 1755-ben. hogy az ún. hogy „kitértek" a római judai-kereszténységhöl és a 90 ." -Ez a térkép annak is a bizonyítéka." . „Zwingli-féle reformáció tagadta Mária és Jézus zsidó voltát és éppen ez volt az ok. De az Adiabene királyi családra vonatkozóan van zsidó eredetű tudósításunk is. a mi Urunk Jézus Krisztust gyalázó irat. szám mutatja. Ennek egyik héber alcíme: „Jézus és Heléna császárnő története". akinek palotája volt Jeruzsálemben. meg akarta menteni öt a keresztre feszítéstől. Itt a 67. A talmudi kort követő időben jelent meg a judaizmus egyik irodalmi terméke. aki Jézus rokona lévén. akinek sírját a 248.keletről jövő pártus-mágusok vallási Jelfogósa és hiedelme azonos és messzire kirekeszt magából minden judaiz-tnust. számmal van megjelölve a „Graple-Kharax pártos hercegi család (Mária édesanyjának) palotája. Svájcban kiadott „Zwingli-Bibliából". „Toledot Jesú" címmel. Ebben a zsidó szerző hivatkozik az „Adiabene királyi családból származó Heléna királynőre. hogy létezett Adiabene Heléna királynő.

akinek létezését biztosan tudjuk.a római terminológia szerint .Minden bizonyossággal mondhatjuk tehát.. hogy Jeruzsálemben is volt palotájuk. Annyit azonban biztosan tudunk. u.Az anyjának férje volt Satheda s az ágyasa volt Pandera. A „Toledot"-ban említett Yusef-Józsefnek „Pandar" neve = a foglalkozásának megjelölésével. mert igen érdekes adatot találunk Helénáról: „Heléna királynő a zsidó hitel követte. a. akinek feladata nemcsak a rendre való felügyelet. „Pandar" arámi nyelven jelenti ezt. adóügy stb."-t teszik Júdea királyává és Heródes apja és testvére a Galileának nevezett Adiabene tartományba mennek tárgyalni Adiabene herceggel.) . 14. Teljesen érthető tehát. melyet . ") Minket ebből a gyalázatos írásból most csak az érdekel. amire majd a későbbiekben részletesen kitérek. 1755.kereszténységet „reformálni" (átalakítani) akarták. s fölfeszítették húsvét előestéjén. Ennek oka az. ugyanis ott a „Pandar"-hoz hasonló nevet olvashatunk Jézussal és Máriával kapcsolatban. e. hű képet nyújt a Toledot Jesú.. De folytassuk csak még tovább a felderítést. azaz hűtlen volt a férjéhez " (A „Toledot Jesú" hivatkozást átvettem Huber Lipót „Zsidóság és kereszténység Krisztustól a középkor végéig" című könyvéből /Kalocsa. mint Pandar (prokurátor) volt Mária mellett.. amit találtam az „Adiabene"-családhoz tartozókról. A „Zwingli Biblia" térképén tehát láthatjuk. hanem a Galileának nevezett Adiabene pártos tartományban. hiszen a Talmud is megemlékezik róla: „Heléna Hamalka" néven említi. De ennek a városnak történelmi leírása igen zavaros.az anyja Mirjam (Mária) volt. Pl. is. hogy a Talmud is emlékezik egy „Pandar" nevű férfire „Pandera" változatban. a hajfonogató. (L. aki ott a pártus helytartó volt. aki szintén nagyon gazdag volt. de nem értette meg. de mondják az „Akasztott történeté"-nek is. hogy az emberi foglalkozásokat jelentő „lu" determinatívusszal együtt található az ékiratokon. hanem az engedmények (koncessziók) adása. tehát a hiteles adatok némák maradnak.. lapról": „ Így cselekedtek Sathcda fiával. minden judaiság elhagyásával". hiszen ö Pandera fia \oW. Hogyan Satheda fiát. hogy a semitológusok és biblikusok semmiképpen sem tudják bizonyítani a zsidóság általi alapítását. akinek igen nagy vagyona és földbirtokai voltak." És nem Jeruzsálemben. íme a szöveg a „Sanhedrin 67. hogy „Yusef-József nevü Adiabene hercege.talán „procurátor"-nak fordíthatunk. századi „Amarna textusokban" „ Uru-Solyma" néven találjuk meg és e neve után sok szakember szkíta alapításának véli. hiszen éppen Heródessel szemben a Aristobulo „Hasmoneus II. hanem Judeára és így Jeruzsálemre is kiterjesztették hatalmukat. Huber így jellemzi: „ hogy a zsidó nép állaga hogyan gondolkodott Jézusról.. 439.. De folytatom ezt a történelmi nyomozást és leírok mindent. A „Toledot Jesú" című gyalázkodó írásban pedig ez a szöveg olvasható: „Adiabene Heléna királynőnek vall egy Mirjam nevű. de tisztelte Mária vallási felfogását és Istenről alkotott nézetét.) Magyarul: „Jézus története". 1936. de anyja nem származott királyi vérből. Jeruzsálemet a Kr. Adiabene Heléna királynő az első személy. 91 . Ezt a nevet így magyarázták: Sathat-da. hogy a Grapte-Kharax és az Adiabene hercegi családoknak palotájuk volt Jeruzsálemben. mert ő gyermekkorától kezdve a zsidó „szentiratokat" tanulmányozta és így szinte diktatórikus felfogást! lett a zsidó vallási ügyekben. Mellette állt az Adiabene családhoz tartozó Yusef Pandar nevű fiatalember rokona.! Azóta azonban a judai-kereszténységnek sikerült véglegesen eltüntetni ezt a „reformációs" törekvést. hogy a Pártos Birodalom királyai nemcsak a biblikusán Galileának és Samánának nevezett területekre." Érdekes itt összevetni a talmudi szöveggel ezt az adatot. „Pan-Tag" = állattenyésztési alkalmazott". A sumírban hasonlóságot találunk azzal a különbséggel. És ne felejtsük cl az évszámot: Kr. szűzhajadon rokona.

különösen a „fonálkészítésben"." Hát így Adiabene Heléna királynő és Grapte-Kharax Tryva hercegnő létezésével a két jeruzsálemi palota is lakókat kap felderítésünk szerint. Jeruzsálemben lakolt és ezzel tarlóit Mária szoros rokoni kapcsolatot.Hát akkor Mária semmiképpen sem nevelkedhetett itt és „Máté titkos evangéliumát" a valóság cáfolja meg! De keressük tovább a nekünk hasznos „párhuzamokat". Olvassunk bele ebbe az írásba. Ma már tudjuk.Ha aztán tovább olvassuk ezt az apokrifus evangéliumot.. A Jeruzsálemet látogató turistáknak érdekes valóságként mutogatják „Salamon pogány templomait" az Olajfák hegye alján és az idegenvezető így mondja: „Ezeket Salamon királyunk építette pogány feleségei isteneinek. hogy semmiféle figyelemre nem szabad méltatni. íme.zsidók által „pogánynak" nevezett . hogy Máriát adják ki neki. mert az apostolokról is másképpen és „hamisan" vélekedik és így az egyházi (ortodox) zsinat úgy ítélkezett. ortodox-kereszténységei szolgálta. amelyek az általunk valószínűsített történelmi igazságokat „zsidó ízűre" változtatják. rész) Ez a templom tehát csak azoknak a magaslatokon épült nem zsidó templomoknak egyike lehetett. Előbb azt szeretnénk a logika által követelt adatként felderíteni. Adiabene herceget talál Jézus Édesanyja. .Másik közlés. a minket érdeklő szövegek: „Mikor Mária 3 éves leli. amit héberből fordított latinra Hieronymus (Kr. az éjjelt és nappalt Isten dicsérelére fordítva. Olyanokat. „Apokrifus Evangéliumok" egyike. hogy ez a héberül írt „Apokrifos de Natividad (nem hivatalos születés leírás)" tartalma több változatban van forgalomban és ezek legveszedelmesebbike egy „Leucio" nevü. mert nem a zsidógyökerfí. Tryva.csak a sátor előterében tartózkodhattak. Cromacius Aquileya püspökéhez (387-407).Mária szülei már nem élték meg gyermekük felnövekedését és így Mária volt az egyetlen örököse a galileai (adiabene-i) földbirtokoknak és egyéb javaknak. az Evangélio del Pseudo (ál. de Jézus idejében nem voltak használatban. De nyomozásunkban nagyszerű adatokat nyújtanak az elinduláshoz. Ahogy a templomhoz érkeztek. valószínűleg édesanyjának húga. u. Már említettük. . de még Jézus idejében is léteztek a „FénySzentháromságának" a dicséretére. hogy még a zsidó leánygyermekek is ki vannak zárva a zsinagógából. mert nők ." (IV. hogy ez szintén „pogány" és nem a zsidó vallás temploma volt. manicheus tanítványnak a tudósítása. szülei elválasztanák maguktól. hogy e sorok írójának nyomozásai alapján a „József nevü zsidó ácsmester helyett egy szintén „József nevü. nem hivatalos) Maleo vagyis „Máté nem hiteles evangéliuma".templomokat a mózesi törvény elpusztítani rendelte.. hogy a nem zsidó hitű Mária Hol ÉS milyen templomban nevelkedett." De ezt is még részletesebben kifejtjük majd. hogy azokkal a szüzekkel élhessen együtt a templomban. A judai-kereszténység legendáinak hitében felnőtt „keresztények" és „keresztyének" pedig ne csodálkozzanak azon. 420). hogy nem is nézett vissza és semmi búsulást nem mutatott szülei után. mert érdekes „párhuzamokat" találunk benne. hogy ezeket a . " 92 . Mária olyan gyorsan ment Jel a templomkapuhoz vezető 'tizenöt' lépcsőn.az akkori szabályok értelmében . Mária mellett. Harmadik: „Abitar nevű zsidó főpap kéri a templomi tanácsot.? Azt már tudjuk.nagy adományt adtak. Azután a templomba vitték és a templomnak . aki nem volt zsidó hitű. Máriának volt egy nagynénje. ami megbotránkoztatta az „igazhitűeket". mert a zsidók templomaihoz nem vezetett fel semmiféle lépcsősor.. akik ott lakoztak. hanem az Igazságot hirdette. amit majd jól felhasználhatunk az. Viszont az egyházi ún. hogy ez is elpusztításra került.leányuk nevében . /akivel megszűnt az ariánus hitváltozat/ írt levelében elismeri. amint Máté leírja Mária ügyességét. írója érdekesen Salamon templomába helyezi Mária és a többi szüzek nevelését. A mai bibliai régészet kiásta Salamon templomát Jeruzsálemben és meg is állapították róla. mert az őfia akarja feleségül venni." .

u. . mint templomi kiváltság (privilégium). hogy az egyik leghatalmasabb római császár. hiszen ott is volt ilyen templom „Astarte" (Fény-Szüze) tiszteletére és ennek emlékét őrzi a „Kármel-hegyi Boldogasszony" dicsérete. a jó üzletek reményében.. „fénytisztelő templom " papjai által volt megszervezve. hogy „Mária különösen ügyes volt a fonálgyártásban". hogy a Karmel (Carmel)-hegy nemcsak állandó „lakott terület" volt. Ugyanis Flavius Josephus. Lehet. mondva. hogy eredeti Jézuskorabeli neve Mag-har-ret és csak bibliai alakítással lett Názáret. az ősi „templomi szakma" diadala Mária után jó 300 esztendővel.lúda nemzetségbeii József Eddigi nyomozásunk eredményeképpen mondhatjuk. Itt csak zárójelben merem megjegyezni azt a feltételezésemet. hanem itt „prehisztorikus" települést is találtak. csak az őslakos arámiak és igehirdetésük és liturgiájuk is arámi nyelvű.F. mely számításba jöhet. ha a magyarok ezt a „Mag-har-ret"-et „magyarrét"-nek olvassák. Az első női mártírjuk Marta má-gusnő. hiszen lenvászon iparának termékeiről még a jeruzsálemi Talmud is megemlékezik (Demai 22. annál is inkább. A judai gyökerii ortodoxia ellenük is fellép természetesen.) mondva: „Kelet minden piacán megtalálhatók". a bölcs és nyílteszü paraszt Diokletian (284-305) által az árak szabályozására kiadott ediktum a legmagasabban szabja meg a scythopolisi „lenvászon tunika" árát. hogy Jézus feltámadása után itt . Keresni kell a „magaslatok templomai" közül egyet. talán ott.ármel-hegy" is számba vehető. A jeruzsálemi Salamon-templom elesik. mert ahogyan Forrai Sándor írja: „Maghar egyúttal délpaleszlinai város és a tudomány még további három Magharet földrajzi nevel ismer.Végül egy konfúzos történetet ismertet. Sokkal fejlettebb annál. mint a. Hívői közt nincs zsidó. mint sumír-arámi nevünk. Albright angol kutató megállapítja. íme. Ez a „tulajdonos" pedig nem más. Ettől a Mag-har-ret-\ö\ csak öt kilométerre van az igazán magyarhangzású Táborhegy és nem csodálkozhatunk. ahonnét Jézus kikorbácsolta a kufárokat. Itt került elő a „homopalestineis". hogy a legrövidebb vessző tulajdonosára bízza Máriát. mint szakma már évszázadokra menöleg az időben hátrafelé és előre is bizonyítható. hadd mondjam el azt is.c. Érdekes itt megjegyezni.Bethshanra vonatkozólag csak azért ismertetem. melyik templomban nevelkedett Mária. megölték Kr. hogy kellően kihangsúlyozzam ennek a . hogy van: „két Józsefünk" és még nem tudjuk. hogy Mária „magaslati temploma" éppen a Tábor-hegyen volt. hogy talán éppen ez a scythopolisi „pogány" templom lehetett az.'K. ahol a templomban sorshúzást végez vesszőkkel ez az Abitar. Ezeket az adatokat Scythopolis .mondhatni . valószínű a szabii-magyarság révén. hogy: „Scythopolisi a barbárok nevezték Belh- 93 . ahol ma a keleti kereszténység kolostora áll. De ezzel a Názárettel is baj van. . Ugyanis itt ScythopoUs-Bethshanban készítenék a legjobb lenfonalat és a lenvászon szövés az itt lévő. a zsidó történetíró nem említi meg Jézus idejében létezőnek. És ha már így elöreugrottunk a történésekben. Megjelenik Isten angyala is neki és azt mondja. de tudnunk kell azt. hogy a zsidó kereskedők sokszor elözönlötték a gazdag Scythopolis várost.ismétlem -nem zsidó alapítású városnak a múltja. Ezért az Israel Exploration Society kiadásában „The Beth-Shean Valley" cím alatt tudósítanak Scythopolis történetéről. szintén arámi volt. e sorok íróját „Bet-Sa-An" Scythopolis városba viszik gondolatban. De a . A mai zsidóságot is érdekelte ennek az. " (Talán a Maghar lehet „Mah-gar" is.Scylhopolisban . 303.M. Ez a tudomány. A biblikus teória Názáretet említi Mária állandó lakóhelyéül. Menjünk a Galileának nevezett Adiabenc tartományba. így első mártírjuk Procopius lett. mely különbözik az európai neanderthali embertől.alakul meg az első Jézus-hitű egyház is. aki a gnosztikus evangéliumokat arámi nyelvre fordította.) Lehetséges. A Pseudo Máté evangéliumának az a kitétele.Persze mindezek csak feltételezések. július 7-én.zsidóktól mentes városnak fontosságát. Ugyanis éppen Flavius Josephus írja.

melyről mi csak akkor értesültünk. sem világosság nem volt.. A szín tehát a zsidó főpapok tanácskozása.mondta Simon főrabbi . Zsidómentes voltát úgy ismerik el. században fedezik fel. amikor a gyermekgondozók és a tudósaik ott megjelentek. A hamut pedig a kavargó szél szórta szél. hogy mit mondanak a zsidó legendák a zsidó hitet elhagyó Joakimról. Azt mondják.látomásom volt vele. Kérdeztem önmagamat. így hallatszott: *En vagyok a Világ Világossága. A Napfiú szózata azonban áttörte a világmindenséget. hogy Melkizedek királyuk volt a Mindenható Istenük főpapja. mert a gyermek feje körül a Napfény a következő szavakai formálta: Királyok királya... hogy ez az újszülött leánygyermek rossz sorsot fog hozni Izraelre. hogy a nem zsidók (proseliták) mágusainak mágiája hatalmas erejű. Amen!" Rabbi Seth pedig így folytatta: .. aminek alapját a sokezeréves ősi hit adta.Nekem egy igen rossz érzésem van. de sajnos mi nem ismerjük az ő tudományukat.Már semmit sem tehetünk ellene. förmed ofAramaic (nol Greek)-speaking people. farkéival. Mert valóban titokban tartották ezt a születést. 3. Fején csillagokból rakott koronát láttam . . . Annáról és lányukról Mirjamról? A mai cionizmus sem akar emlékezni ezekre a legendákra és főleg arra a látomásra. és kételkednek szavainkban. hogy megtaláltuk Mária mellett Adiabene József herceget.?" Rabbi Seth Yohanan. Mesterek mestere.A fenti adatok után elképzelhető. hogy ezek a párthiai és adiabene-i mágusok mit is olvashattak ki a csillagokból. de a hatalmas Fény legyőzte és hamuvá égette. Tanításainkat nem ismerik el. hogy a szentiratokat kereső kezeim meg vannak babonázva. Mert másképpen hogyan történhetett volna. mint isteni szép szüzet. amelyik farkával az Ég csillagait a Föld porába verte. de a hajnalcsillag tündöklésében érzékem figyelmes lett és a jövőbe akartam nézni. aki g)>ermekél elrejtette előle. Aztán hirtelen egy hatalmas kígyó jelent meg. akit ö a karjában tartott.Napfénybe volt öltözve és a holdsarlón állt. Iskarot Simon rabbi kérdezi: „Nem ludnánk ennek a leánygyermeknek születését Izrael javára kihasználni. hogy a zsinagógák alapítását a Kr. aki eddgi csak hallgatott.mert valami sötét titok veszi körül a leányát ezeknek a szülőknek és mindazokat is. Azért mondom ezt. Fején szarvak voltak. mely hirtelen egy gyermek alakjai vette fel és egy jiúgyermekké lelt. szarvaival. A „korai" keresztény egyházközösségekről így írnak: „There is earfy evidence of a Chrislian community. aki ennek a tartománynak a „pandar"-ja volt..' Aztán hirtelen egy látomásban megpillantottam Mirjam hercegnői. Most.. így szólalt meg: „Mindig tudtam. akik bűnösök ennek a gyermeknek a megszületésében. Dicsértem Izraelt és megátkoztam a szellemeket. A kígyó aztán támadott és erősen küzdölt. evidently proletarians. aki eljöttél hozzánk a láthatatlan Mindenható nevében!* Minden részemben reszketve. mert egy. Kezeiben tartotta a Földel. Halljátok! Hirtelen úgy éreztem. Körülötte sem sötétség. félelemmel ébredlem fel e látomásból.. hogy a gazdag és jószívű gójokat megszállja az ördög. méregfogakkal. Világos nappal volt és a Nap a szemembe sütött. Tudom. " Sápadt arccal emelték fel kezeiket a rabbik és mondták így: „Átkozott és kirekesztett legven a gójok neve és örök életű legyen Izrael. hanem valami csodálatos fényesség vette körül.'" „Ez lehetetlen . hogy húszévi terméketlenség után egy gyermeket hozzanak a világra. Joakim és Anna lányának sorsából. Tudtam. kutassuk ki azt. hogy Adiabene herceg helytartósága korában.'* És ezerszer visszhangozlak a tengerek és a földek így: *Üdvőzlény Te áldott.) . tehát Mária életének idején a nem zsidó. hogy ez majd az ő fia leend. u. amiről rabbi Seth Yohanan számolt be a jeruzsálemi zsinagóga főpapjainak.Shaan''-nak. amint az ég és a föld között lebegett. hanem arámi őslakosságot mily nagyszerű szervezetben tarthatta össze a nemzeti öntudatukhoz tartozó tudás és szakértelem. " (A „mi" népeink nekik csak „proletár" jelzővel szerepelhetnek. " 94 . Aztán elaludtam. Egyre jobban közelítette a Napasszonyt.

hogy amikor .. amit ügyesen belezsugorítottak . melyhez egy kábel kapcsolódik. A zsidók azt is megtudták. a Lord és vele fellétlen jóba kell lenni. Átlátszó ruhájának neve sumír nyelven: . ha jól megszervezünk mindent fogadtatására és magunkénak valljuk. hogy a zsidók előtt ismeretes volt a sumíroknál lévő évezredes Istenanya-várás. hogy a babiloni fogságban jólétben és bőségben élő zsidóság okosai felderítették ezt a kaldeus misztériumot és azt a következtetést vonták le belőle. de a rettegésük mégis létezett és ez nem is volt alaptalan.csaknem fél évszázada . mint a „Napbaöltözött Szűzanya és a Világ Világosságának" a várása. A „jahweizmus" misztériumában lévő „messiásvárás" egy fölelönkivüli hatalomhoz kötődik. hatalmas „Úr"-nak félelmében összetartva. A kővé vált bibliai Lót felesége legendájának forrása lenne? E sorok Írója úgy véli.benne van az . Ennek a beteljesülésétől féltek (bár az anyaghoz való szoros hitbeli ragaszkodásuk szerint lehetetlennek tartolták). „repülötányérok".lahwe". amit itt bemutatok. hogy sisakja a vállán nyugszik. magasabb szinten élő lények fogadására csak a zsidóság legyen képes. valóban lehet az Úr. 7. hogy a sumír „fénybe-öltözött Istenanya" válásában . Ennek a neve: „sugara". Ez a gyönyörű „Istennő" kozmikus sisakot visel és pontosan olyan testhezálló ruhája van.Baudugasan Astoret . hogy más népeken is uralkodni tudjon.szinte feltételként . akinek hatalma nagyobb. hogy : „Ahol Istennő van.Ez a zsidó legenda azt is bizonyítja.a saját érdekük és értelmezésük szerint vallási tanaikba.. Láthatatlan is és a „mienk" is lehet. e. században még épségben létező királyi palota falfestményeit Mari-ban." Ez a „férfi-Isten ' pedig. mely az „égilakóknak" a Földre érkezésével volt kapcsolatban.ma „szentírás" nevet visel ez a szupernacionalista íráshalmaz. akik beszámoltak arról.Ama-Tu-An-Ki . És ennek az ideológiának legnagyobb titka az a várva várt lehetőség.a zsidóalapú kereszténység segítségével . Ugyanis Babilonban megismerték azt a sok titkot.lnnana . Itt tehát nem Isten imádásáról van szó. Vagyis arról. az UFO-nak nevezeti jármüvek. ott férfi-Istennek is kell lennie. mert repeszti. töri a véső. amiből ily tökéletes női alakot kifaragni nem lehet. hogy ennek a népnek adja a Föld uralmát. Kezében egy 5 cm-es falvastagságú korsót tart. hogy a Világűrből (esetleg) a Földre érkező és magasabb kultúrájú. Istennőt az égiekkel". és a kaldeusok (sumírok) ezeket a „látogatásokat" a „Betlehemi csillag" fejezetben említett Nibiru égitesthez kapcsolták A zsidók megláthatták a Kr. hiszen a babiloni fogságuk boldog idejében a jóhiszemű kaldeusok megtanították őket a káld-nyelv és a káld-irás ismeretére. bolondnak nyilvánította a zsidóság által irányított USA-kormányzat azokat. hogy a zsidó-Ság ennek a bosszúálló. 95 . ahol a „Földön való uralkodás" hatalmát egy Istennő adja át a földi királynak. mint amit ma viselnek az asztronauták. megerősödjön annyira. A szobor anyaga olyan mészkő. mint a nőé... És itt emlékeztetnem kell az olvasót arra. De azt a csodálatos „Istennő szobrot" is láthatták. aki ilyen „Istennőket" küld vissza a Földre..megjelentek Földünkön az ún.Anahita" nevekhez kötődő kultusz . Es megszületett . akinek parancsolatait aztán „Ezra" (jelentése: „második") és „próféta" társai a babiloni fogság csaknem háromnegyed évszázados ideje alatt megírták és . mint ez a Mari-ban meglelt szobor. Homlokán két szarv alakú végződése van a sisakjában. Hátsó nézetben láthatjuk. Pala". Innen vették át mindazt. Ez nem olyan „advent". Az írástudók úgy mondják: „Ez köti össze az. hanem egy „saját Istennel rendelkező nép együtt-tartási ideológiájának kialakításáról". A zsidóság „messiásának" az a feladata. tarkóján egy doboz van.szeplőtelen fogantatási és szűztől születési" hiedelme.

Mária születésének idején ebben a „jahweista misztériumban" sokkal élesebben éltek a Babilonban megismert és nem-zsidó „Istenanya-várás" emlékei. mint „nyomoknak" az összeillesztéséből adódik azután a cáfolhatatlan történelmi igazság: A „nyomozásban" sok-sok ilyen adat néha nem illeszthető össze. A „szentek egyességében" úgysem lesz változás. de Jézust nem ismerte. Olyan volt ez a drága szűz. így a „szemtanúk" némák maradtak. általam itt közölt „Jahwe" születésének lehetőségében is. Pedig Mária nemcsak képzett mágus-papnő volt (tehát gyógyító és lelketadó). ha én a Mária mellett „állítólag" működött zsidó József helyébe ezt az Adiabene József herceget teszem és létezését bizonyítom. Ezeknek az adatoknak. gondoskodását ismerte az egész Adiabene tartomány. melyek ismertelik az ezekkel az ismeretlenekkel vívott „légiharcokat*'. . hogy ne szakítsák meg fohászaikat akkor. 2200-2000. mert hiányzik az az egyetlen. s így bizonyítottnak vehetjük azt. így voltam én is ezzel a „zsidó Józseffel". mint a „kővé vált égi küldött".) 96 . Megmarad „Szent József csak földi lénye módosul. hogy ez a Lukács Saul-Pálnak volt munkatársa és az „Apostolok cselekedetei" című evangéliumi fejezetnek is ö volt a szerzője. mert a fogság előtti időben az . akik eddig „Szent Józsefhez" imádkoztak.De ne felejtsük el. A judai-kereszténység evangéliumai semmit nem tudósítanak Mária életéről. Ideje: Kr. Teljesen a zsidó József hatáskörébe utalják.hogy hol és mikor látták azokat. mely szépségben talán olyan lehetett. mely a keresett titkot felderítené. Ezt a zsidók is tudták róla és pontosan ezen az áldásos tulajdonságán keresztül. de ebbe a fejezetbe szorosan beletartozik herceg Adiabene József Pandar is. melynek neve Názáret. Nem tartozik témakörünkbe ennek további ismertelése. Jól érthető tehát az. Samária és Párthia. sohasem hallotta. Elmondom hát ezt is. így arra kérem azokat az olvasóimat. Mária jóságát. hogy a . akik kételkednek majd az. Ég-Királynő "-höz imádkoztak. hanem valóban Isten lányaként járt a Földön. e. Te-hát már Jézus Édesanyját is „szemmel tartották" és csak a Mária nevelését és kiképzését végző mágus-papoknak és máguspapnőknek köszönhető. ugyanis a zsidók csak a babilóniai fogságtól kezdve tisztelik Jahwe-t. de Jeruzsálemben is híre volt jótéteményeinek. amit elmondtam már „Mária és évezredes karizmája" című fejezetben. hogy létezését ezzel is igazolja. de az olvasók figyelmét akartam felhívni ezekre az évezredes misztériumokra.. itt bemutatott „űrhajós Istennő" szobor az aleppoi múzeumban látható. (Itt tudnunk kell azt. " Az. mely képessé tette öt arra. Ezeknek ismét Jeremiás szavaival felelek (Jer. Tudták azt is. míg el nem érte azt a tudást és azt a kort.az ismertetett zsidó legendában szereplő „látomás" -az éppen megszületett Máriát és már a feltételezetten születendő fiát is a titkosan kezelt „jahwei misztérium" ellenségeinek nyilvánította a papi testület. hogy . Mariban találták a királyi palotában... sohasem látta.? Amikor valaki „történelmi nyomozást" végez. ezt kihasználva akarták Máriát a zsidó törvények szerint teljesen tönkre tenni." (Lk. 1:26) Szép rokonságot is kerít neki. 44:15-17). Persze sokan lesznek. aki útjába kerül. Hogyan lett Adiabene József Pandarból zsidó József. a Mari-ban talált és itt bemutatott „Istennő" szobra. tulajdonképpen egy hatalmas „adatgyűjtés képezi feladatát. akihez a hithű zsidó Lukács evangélista Istentől küldeti Gábrielt „Galileának városába. Csak Reagan elnök szabadította fel azokat a „hadititkokat". hogy a nyilvánosság elé lépjen.Jahweizmus a babiloni fogság szüleménye. mint egy jótékonysági intézmény. hogy a földi „űrhajózás" szervezetének csúcsán Nyugaton és Keleten is zsidó szakemberekből összeállított bizottságok működnek. Az emberek érezték benne az „Isten-küldöttét" és imádatig menő rajongás vette körül gyönyörűséges lényét. hogy a zsidóság előtt Mária éleiének körülményei titokban maradtak mindaddig. ahol Mária egy semmitmondó asszonyként szerepel. az „ács". hogy gazdagságából mindenkit segít.

így a pártusok „magharet"-i prokurátorával is ugyanezt tették. vagyis Galilea. ami nem tartozott az ő hatalmuk alá és héber „csúfnevek" segítségével tették ezt. Galileát csak a zsidók hívták „Galil hag Gojiim" néven.így az ottani pártus „prokurator" . hanem a fakitermelés és a kitermelt faanyag felhasználásának 97 . A zsidók igyekeztek mindent kicsúfolni. a saját nyelvén „magharet" elnevezést használt ennek a területnek a megjelölésére és így találjuk a qumrani írásokban is. hogy ez .Adiabene József .Igen ám.is „József pandar magharet" néven volt ismert. megkülönböztetésként és jelezve. akinek hatáskörébe nemcsak a halászati.abban az időben a Pártus Birodalomhoz tartozott. Ez volt a hivatalos neve. mint „Adiabene Tartomány". de a nem zsidó (gojiim) „arám" lakossága. termelési kiváltságok kiosztása. Ugyanis ez Jézus idejében nem létezett még.a Lukács által Galileának nevezett terület . Már elmondtam. hogy az a „gojok" (nem-zsidók) hazája". . de nagy baj van Galileának ezzel a Názáret nevű városával. melynek ékes példája éppen a „galil hag gojiim".

így a héberek „maghar" helyett „naggar"-t mondtak és a prokuratort „József Pandar ibn naggar" néven „naggar fiának" csúfolták. hogy ebben az időben Názáret nem létezett és a zsidók történetének korabeli írója . herceg Adiabene József Pandart.. . ácsot'jelent.. mert így írja a Talmud (50. sem 'naggar fia'. Luzsénszky: „Talmud" magyar fordítását és ebből megtudtam.VII. asztalos" és ÚR város egyik kiásója. Thames and Hudson 1965. hogy ezt a mesterséget jelentő írásjel már megtalálható a legrégibb „Uruk"-i írásokon. Mallowan azt állapítja meg..b..L. hogy Jézus születésekor. mint helység: nem létezett! 98 .sem említi Názáretnek Jézus-korabeli létezését. marad József naggar = az „ács". * Ezt a szót a zsidók valószínűleg a babiloni fogságban megismert „káld" ékiratokból vették át.Fontos itt annak hangsúlyozása. A zsidó „evangélisták" tehát csakis innen vették az „ács" Józsefet. M.megküldte nekem a már igen nehezen beszerezhető. és ügyesen kitalált bibliai „meséjükben" zsidó ácsmesterré változtatták Mária védelmezőjét és választottját. Ez a 'naggar'szó eredetileg 'asztalost. „Názáret"-re vonatkozólag a későbbiekben majd részletes felvilágosítást kap az olvasó. Ugyanis a ma sumírnak nevezett „mah-gar"-nyelven „nagar" jelentése valóban „ács. hogy a zsidók által a csúfnévnek használt „naggar" szó értelmét nagyon jól ismerték. de azért megmagyarázom ezt a dolgot.E. oldalon.. így lett aztán „magharef-böl „naggaret" és innen ered a kései „Názáret" elnevezés? Jó székely munkatársam .az erről folyó vitában Jirmeja és Szeseth rabbik azt mondják: *Én nem vagyok 'naggar1.Bíró András . amelyek a híres „Blau-Táblákkal" egyidősek (Early Mesopotamia and Irán /London.. stb.Flavius Joseplnts . 65.) Ha „Pandar József naggar" elnevezésből elhagyjuk a „pandar" rangjelzést. szabályozása is beletartozóit. Itt elégedjünk meg azzal. lap): .

hiszen Kr. Már tudjuk. Heródes a római zavaros időkben szíriai prokurator volt (Kr. hanem a Galileának nevezett Adiabene tartományban . vagyis akkor.meddőség után megszületett nagy titokban Mirjam (Mária). aki a zsidó vallást felvéve Joakim nevet kapott.VII. hogy Heródes tulajdonképpen ennek az Adiabene hercegnek köszönheti. Aztán azt is megtudjuk. 53-ban a Carrhae (Harran)i csatában a Pártos Birodalom seregei tönkre verik a (YasSUS állal vezéreli római légiókai és Szíria is a Pártos Birodalom ellenőrzése alá kerül. hogy: "Jézus a betlehemi királyi palotában született. hogy pontosan kiderítsük azt a nem-zsidó vallási környezetet és szervezetet ahol felnőtt.Mirjam (Mária) . Gábriel DL: hirtelen előre szaladtam az ismertetésben. amiről a zsidóság vallási vezetősége nem tudott. Hogy a Pártos Birodalom elismerte Heródest Júdea királyának. Ugyanis Heródes éppen olyan „prozelita" (tehát nem született. 3) . de az elismerésnek meg voltak azok a titkos feltételei. De folytassuk Mária élettörténetét. és felesége Grapte-Kharax pártos hercegnő Anna néven lett felvéve a zsidó hitközségbe. e. mint Adiabene herceg és felesége . ahol az van írva. annak kezese Adiabene herceg volt. amikor a hivatkozott . hogy Adiabene kormányzójával jó barátságban legyen és ennek alapja a „közösen felvett" zsidó vallásbeliség volt.zsidó hitben töltött .zsidóul: Joakim és Anna..Magharet" (Názáret) és a mellette lévő „Betlehem" (arámi nevén „Bit-Lah-Mi") területén lévő birtokaikon tartózkodtak. hogy a bizonyos Adiabene herceg. Heródesnek nagy érdeke volt.Tehát ebben a „galileai" Betlehemben. Itt nekünk nem az a fontos. hanem azt a tényt kell hangsúlyoznunk. Az előbbiekben azt is említettem. amikor a gazdag Adiabene hercegi házaspár megszüntette a zsidó hitközség anyagi támogatását és nem is néztek Jeruzsálem felé. 46-43). A zsidó templomi tanács kiátkozta Joakimot és Annál. II. mert már beszélek a felnőtt Máriáról. Ez a Római Birodalom legválságosabb időszakába sorol.. hol nevelkedett. hanem a vallást felvevő zsidó) volt.Ez a kiátkozás valószínűleg még a születés előtt történhetett. " (Ber. a pártos helytartónak Adiabene hercegnek volt a rezidenciája és leányuk . . Ezt az állításomat a Jeruzsálemi Talmudra alapítom. hogy a Pártos Birodalom királya elismerte Róma által adott méltóságában Júdea királyának. e.zsidó legenda" éppen a születésével kapcsolatos zsinagógai „felháborodásról" tudósít. 99 . miután elhagyták a zsidó hitet és húsz évi . hogy Mária nevelése mentes volt minden zsidó szellemtől és a „Fény-Szüzei"-nek lelki tisztaságát tudatosította egyéniségében.itt szuletelt.

hogy a férfi „házassági szerződést" ír egy papírra. hogy a már „nagykorú" MáHát bemutassa. A másik: az ún. . a „két tanú". Mária nagynénje egy fogadást rendezett Mária tiszteletére abból a célból.krimi regénynek" vegye (bár nyugodtan beilleszthető bármelyikbe). A Grapte-Kharax palotában vagyunk. így: „Dátum.' " . melyeket a zsidó vallás tartalmaz mások kihasználására. "Hát adja ide. teljes templomi ceremóniával. hát kérését 'írásba' foglalta és most azt szeretné neked átadni". A „zsidó legenda-' közli. Így történik meg ellene az.Ezek után menjünk Jeruzsálembe.mondjuk talán így . Az én fiam szeretne tőled nagy segítséget kérni.„mágus-kiképzési" időszakából az „életbe" kiléphessen.. hölgy elfogadta.. ahol Tryva. hogy a Pacor (Pa-Kur)-nak nevezett galileai helytartó Heródes „útjában" volt.N. .Abiatar nevű zsidó főpap kéri a templomi tanácsot. hogy te mindenkin segítesz. A családdal bejött két „hívatlan" vendég is.mindenüvé követni és szolgálni. hogy Máriái adják ki neki. akinek tálalták Keresztelő Szent János fejét. és a másik herceg. aki köteles a férfit . hogy mi lett velük. . 100 . hogy az eddigi . Ehhez azonban ismer-iiiink kell a korabeli zsidó házassági tőrvényekel. Tudjuk.Y.szóval az egész jeruzsálemi „előkelőség". de a Heródest övező hagyományok azt sejtetik. silv. de nincs tisztában azokkal a körmönfont törvényekkel." Két tanú kíséretében elmegy az illető hölgyhöz és valamilyen fondorlatos módon a kezébe nyomja a papírt. . Adiahene Jusef (József) Pandái: .mondta Mária. hogy „Mária szülei nem érték meg leányuk felnövekedését". Tehát a „Mekkadesh-házasság"-félc csalást alkalmazza.Ez abban áll. Ismeri a zsidó vallási egoizmust. aki nem azonos azzal a Saloméval.VII.Ez tulajdonképpen a zsidóság gazdagságának gyarapítását szolgálja. meri a: ő fia akarja feleségül venni. főpapjai is . akit semmiképpen sem tudott az illető férfi meghódítani. Vegyünk egy példát. vagy különleges szépség. Saloméval és Tryvaval beszélget. amikor a rabbi „család" megközelíti és rabbi Seth felesége mondja így: "Jóságodat mindenki ismeri drága Mirjam.zsidóságnál és később az araboknál .Nem tudjuk. amit így nevezhetünk: A merénylet Máté Pseudo (talán „titkos) evangéliumában azt olvastuk.mint törvényes feleség . évét). hogy „feleségül" vegye. Mire Mária elélte a nagykorúságot (valószínűleg 18. Ugyanis kétféle házasságkötést ismertek: Egyik: a törvényes és templomban kötött házassági szerződés. de ügyetlen a szavak mondásában. Jusep (József) Pandar is a Galileának nevezett Adiabene tartományhoz van kötve. mely Máriát akarta tönkre tenni.Y leányt. „Mekkadesh-házasság". hanem rabbi Seth Johanan.És ezzel a férfi máris rendelkezik a nő minden vagyonával. hanem háborodjon csak fel azon az aljas zsidó szándékon. Jelen van Heródes herceg felesége Marianne és a herceg fiai is. hogy N. házassági szerződését X. s ekkor a két tanú fennhangon elmondja a törvény szövegét: „Láttuk. két vérrokonára számíthatott. hogy: . hogy a/ általam elmondottakat ne . és szintén Yohanan nevü fiával. Ott vannak továbbá a zsinagóga „hercegei"'. hogy a sémita népeknél . Itt tudni kell azt.Mária birtokai és vagyona Galilea Adiabene tartományában és a GrapteKharax családi palota Jeruzsálemben van. akinek „tulajdonosa" a férje vagy ura..a nő „alantas" személy. akinek a „látomását" az előbbiekben ismertettük." . a mai napon feleségül vettem X. és ott van a Hasmoneus-dinasztiából származó Salome is. a gazdagságra való törekvését az „egyházi vezetőknek". Rabbi Scth Yohanan is feleségével.. " A zsidó hagyományokban ezt a kérést nem Abiatar terjeszti elő.Tryva. Így valószínűleg Mária szülei Heródes áldozatai lettek (mint későbben felesége és két fia). Létezik egy gazdag nő. Mária Heródes feleségével Marianne-val. Most arra kérem az olvasót. Egyik édesanyja húga . Máriának segítségre van szüksége ahhoz.

de azok úgy eltűntek Jeruzsálemből.VII. amelytől soha meg nem tudsz szabadulni. hogy az lesz a legjobb. hogy a két „hívatlan" és tanúnak szánt zsidónak mit mondott. aki aztán „eltávolította" ezt a csaló és aljas társaságot a palotából. Szerencse. hogy Mária a zsidó környezetben állandó veszélynek van kitéve. hanem egy házassági szerződés. Persze az asszonyok úgy gondolták. engem a csalárdság hálójába fogjatok hazug szavaitokkal és gonoszul tönkre tegyetek? . hogy öt „férjhez adják" -József Pandar azt javasolta. Saloméval és Tryvaval tanácskozva közösen megállapították. hogy az őket kereső Seth rabbi sem bírta megtalálni őket.. hogy kihasználva jóindulatomat. A hagyomány nem beszél arról. Mária éppen nyúlni akar a „kérvény" után.Hát kereste ezeket az egész papság. hogy vonják be a tárgyalásba Mária gyermekkorától vele lévő tanítóját. " Mária kezeit a szíve felett összekulcsolta és felháborodottan így kiáltott az előtte álló rabbi családra és a két ismeretlenre: . ha Mária törvényesen férjhez megy valakihez és ezt a gondolatot legjobban Heródes felesége támogatta abban a reményben. mert ezek csalók. a két tanú hátulról előre ugrik készültségbe. a női próféta 101 . Heléna királynő azt mondta neki: "Hozd ide a két tanút!" . hogy a Pártos Birodalom uralkodójától kér oltalmat Mária részére. hogy Mária az ő két hercegfia közül fog magának „oltalmazót" választani. szükséges hogy válasszon maga mellé egy férfit oltalmazóként.. már mellette állt Pandar József herceg.^4zért jöttetek. A „rabbigyerek" már nyújtja is a papírt. hogy Mirjam kezébe vette a papírra írt házassági szerződést és a két tanúra is hivatkozott.. Azonnal távozzatok innét és sohasem akarlak látni mégegyszer titeket! " De amikorra elhangzottak Mária szavai. de „eltűntek" Jeruzsálemből és így Heléna Heródes feleségével Mariáiméval.Heléna megijedt erre és azt kérte. Ugyanis rabbi Seth rögtön a zsidó hitű Heléna királynőhöz futott és követelte fia „Mekkadesh házasságának" érvényesítését. Az nem „kérvény". hogy Adiabene József Pandar herceg is részt vett ezen a megbeszélésen és miután Mária hallani sem akart arról. amikor Heródes felesége Marianne megfogja kezét és így szól hozzá: „Ne érintsd meg ezt a papírt Mária. akit mindenütt csak úgy neveztek: „Hanna. ha ezt a papírt megfogod és minden vagyonodfelett ez a Yohanan rendelkezik. . azt állítva.

Ebben a zsidó környezetben egyetlen védelmed az. Ha felnézek. Senki sem ismer jobban nálam. Mintha ez a világ és minden. valahogy nagyon messze lenne tőlem. hiszen három éves korodtól kezdve én neveltelek.. Szeméből sugárzott a hála és a köszönet. hogy az a Mindenható akarata így. ha házasságot kötsz olyannal. De Mária most valahogy mégis más volt. hogy a megbántott Mária szemeiben olyan csodálatos fényt és ragyogást látott. ami körülöttem történik. mintha egy fényes utat látnék. de térdenállva ölelte. De nemcsak a szeme. amilyent még sohasem éreztem. de mégis az tünt fel neki. mint eddig. hogy ő is becsül téged. Hanna azt hitte. amilyent még eddig sohasem. boldogságot és azt is. Azt hitte képzelődik. amit eddig • sohasem. aki éppúgy gondolkodik és hisz. Megfogta Mária jobbkezét.kell beillesztenem ezt a képet. akit évezredek óta várunk". csak örömöt. de mikor újra Máriára nézett. hogy ez a „merénylet" bolygatta meg lelki világát.a sorok folyamatosságát megtörve . hogy elmúljon képzelete. aztán megcsókolta azt és térdre esett Mária előtt: „Az Istent látom Benned! Te vagy az égi küldölt. Becsukta szemeit. drága Anyám. Szemeik találkoztak és Mária átszellemült lélekkel így szólt Hannához: „ Valami csodálatos érzés tölt el engem. mert tökéletesen tükrözi Máriának itt leirt szavait. hogy ezen kell végig mennem és semmi félelmet nem érzek. Mintha nekem már semmire se lenne szükségem. akit becsülsz és tudod. elébb a szívére tette. Az Isten közelségét érezte benne.. aminek nincs vége és érzem. 102 . szabaduljunk meg ettől az állandó zsidó veszélytől! " Mária könnyes szemekkel tekintett nevelőjére. hiszen kevés szóból értették meg egymást. hogy nekem is volt férjem és most özvegy vagyok. szorította magához. Hannát nem hiába nevezték „prófétának". mintha tüdöklését még erösebbnek látta volna és Mária ajkán egy oly csodálatosan boldog mosolyt látott. aki édesanyja után valóban anyai szeretettel vette körül. mely még a gondolatokat is kitalálta és sokszor helyesbítette is. Mária leányom. „Istenanyává" válásának minden érzését mutatja ez a kép.. " Ide . mint mi magunk. Ez majd megvéd és nem fog veled szemben „férji jogokat" követelni. hanem egész lénye mintha sugárzott volna. mert olyan mély lelki kapcsolat volt közöttük. Mária melléje térdelt. Hallgass rám. Válassz magadnak olyan férfit valóban oltalmazóul. Tudod jól. Mintha tündökölt volna ez az előtte álló gyönyörű hajadon. Szivemet oly boldogság tölti tele.Ez a bölcs mágusnö így beszélt Máriához: . kiáltással simult drága tanítványához.

de a ledobott bombák egyike sem robbant fel és az égen. a Földre szállt Szeretet. a „Béke Királynőjét". mely mutatja Mária pártus hercegnőnek jövendő „Istenanyává" történő átváltozását.. elővette a pénztárcáját. Ugyanis a szerbek le akarták bombázni azt a szentélyt. kivette belőle ezt a „Mária" képet és e szavak kíséretében adta át nekünk: "Sokat imádkozom a „Szűzanyához". Ugyanis (Ülvizsgálatra kellett mennem egy szakorvoshoz. A képnek hozzám kerülését a „felső világ" intézkedésének vélem. jó „négy" órán át fényben tündökölt ez a három betű: M I R . Az orvos nagyot nézett és mondta: „Maguk jó keresztények. Nem tudtam e kép létezéséről. Csak a nevét tudtuk és „József volt. akit nem ismertem. Feleségem gratulált az orvos névnapjára. hiszen az összes „Mária-ábrázolások"-on ott van karjában a kis Jézus. mondva: „Ma József nap van"." Miután megtudta magyar származásunkat. Feleségem elkísért és pont „József-nap" volt. amit a franciskánusok építettek.. ahol megjelent Medjugorje-ban és onnan hoztam ezt a képet. Elzarándokoltam Boszniába. ha ezt a napot ismerik. ahogyan ott nevezik.aminek jelentése .A „szeplőtelen fogantatás" pillanata sugárzik ezen az arcon.

Tryva. aztán a fejére tette azt és térdet hajtott Mária előtt e szavakkal: „Nem vagyok méltó drága Mária erre a nagy tisztességre.a békéért. megcsókoltuk egymást az eddig ismeretlen orvossal. Marianne csalódása volt a legnagyobb. ahol József volt a „Pandar". akiket ők „gojiim" névvel illettek és hiába volt a neve a tartománynak „Adiabene"..."Valami csodálatos érzés tölt el engem. hogy adjon erőt és bölcsességet mindnyájatoknak. hogy engem megtaláljon és a Pártus Herceg drága Édesanyja dicséretével beérkezzen Magyarhonba. József Pandar és Mária .. Megfogta a feléje nyújtott kis kezecskét. hogy Máriával előre megállapodtak volna szóban. Úgy látszik a jelenlévők közül senki sem várta ." Máriának. De aztán Hanna felállt. Jézus Urunk Népéhez. akit most láttam életemben először. megcsókolta. akik az én javamat akarjátok! Fogadjátok elhatározásomat szeretettel és jósággal. hogy oltalmazom legyen és megvédjen engem minden ellenségtől.. választom és kérem atyai ágú vérrokonomat.Máriának ezt a döntését..ahhoz az emberi részhez tartoztak.. Máriát magához szorította és jobb .Hannán kívül . " Hatalmas csend követte szavait és Marianne két fia. megcsókoltam a képet és aztán megöleltük. és a még térdelő Mária felett két karját az ég felé nyújtotta és hangos szóval áldotta a Mindenhatót. (Innen jön „Galilei") A csendet Adiabene József Pandar törte meg azzal.a Mindenható Isten nevében felhatalmazom. Fogadják szeretettel ezt a kis képet és imádkozzanak maguk is Hozzá . A Nappal állt szemben és kérte a „Fény-Atyát" arra.határozott.. a színetek előtt kijelentem. De elhatározásodat isten rendelésének veszem és fogadom. Istenünk Urunk akarata szerint! * * * Meddig voltak így. amik úgy kezdődnek: . Ezért nevezik a Szűzanyát ott a „Béke Királynőjének ". Mindenható Istenünk segítsen minket!" Aztán mint egy jó nagybácsi (mert tulajdonképpen „másod-nagybácsija" volt Máriának. amikor itt.. hogy Mária elé lépett..Adiabene Nakeb herceg és Grapte-Kharax hercegnő leánya . tegyünk meg mindent. szinte parancsoló hangon így szólt hozzá: "Jer Isten leánya. a leghatározottabb hangon a következőket közölte az egybegyűlt tanáccsal: „ Mária. az ő lelkűknek egyessége szerint. És Mária így szólt: „Drága rokonaim és hűséges barátaim.Aztán felemelte Máriát és karonfogva vezetve őt a tanácskozáshoz . hogy egész életemben hűséges szolgád és oltalmazod leszek. . Adiabene József Pandart. mert tudták..és kezét nyújtotta József Pandarnak. hogy: "Legyen meg a Te akaratod!" . Hanna. azt csak ők maguk tudják. hogy ezek négyen . a hatalmas Mindenható kiválasztott leánya köszöni a jó tanácsokat és most azonnal fog választani magához illő oltalmazol. mint apja másod-unokatestvére). Óriási csend követte Mária szavait. hogy: 'Én. a két Heródes herceg szinte lábujjhegyen surrant be a terembe." Amikor átvettem az orvos kezéből. A ti jelenlétetekben adom kezemet neki megbecsülésem és meghatalmazásom jeléül ".szerbül: „Béke". Heléna és a rabbik azonban nem csodálkoztak. amik önkéntelenül betöltöttek. aki titokban ezt a gyönyörű hajadont. mely Boszniából jött Argentínába azért. ők csak „Galil hag gojiim"-nak hívták ezt a területet. amit meg kell tennünk Istenünk akaratának teljesítésében^. Máriát az egyik fia feleségeként szerette volna családjához kapcsolni.ahová Heléna királynő azonnali hívására megjelentek már a zsidóság főpapjai is . de bennem visszatértek azok az érzések. Mária . a „szeplőtelen Szűznek" itt leírt érzésvilágát tükrözi ez a kép.. amikor Máriáról az itteni sorokat írtam.És aztán anélkül.

A káld-sumír ékiratok tanúsága szerint: . Heródesnek fiait. Máté a zsidó ácsmesterhez küldi az „Úr angyalát". hogy ezt a házasságot sajátkezűleg vezesd be a templomod jegyzőkönyvébe!" .. hogy megvizsgáljuk a Jézus által hivatkozott „régi írásokat. Gab-Ri-El jelentése tehát: „Istennek a kebeléből eredő" . eképpen: „. ami Mária javát szolgálja. Ezt csak a hazafelé. Ezért most ugyanazt a 'Mekkadesh házassági' szerződést kötöm meg Adiabene hercegnővel. Mária tehát BethSha-An-ban maradt Hannával és József Pandar a munka útjára akart indulni.jeruzsálemi . Meg kell tehát állnunk itt. mert nagytekintélyű látogató érkezett ide. ahol én vagyok a „Pandar". Az ékiratos írás szerint GAB = „keb"-el .. hogy Máriát Hanna Jeruzsálembe vitte a nagynénjéhez. egy szűzhöz". Meg akarok előzni minden olyan meglepetést. a zsinagóga törvényei ránk is érvényesek. a nagytekintélyű látogató csak annyit mondott: „Isten rendelése szerint való ez is!" . mintha egy előre elkészített terv valósult volna meg. de Hanna is és József is érezték. Ugyanis a Pártos Birodalomban.RI = ri-an (szakadni. Lukács Gabriel-nek Máriánál való látogatásáról tudósít.. De itt Jeruzsálemben. annak ellenére. aki Máriát jött köszönteni ScythopolisBethshaan-ba . „mágus hagyományba". Mirjam! íme átnyújtom neked azt a szerződést. Viszont. Márk és János nem említik ezt. ruhájából egy papírtekercset vett elő a következő szavak kíséretében: „Abban a tartományban. mert ez a név beletartozik az ún. Hanna prófétanő a próféciák betelje-sedését érezte és Máriát „Isten küldötteként" látta. hogy neki mindent meg kell tenni „emberileg". azt Simon főrabbi kezébe nyomta.karjával maga mellé ölelve.(Lk 1:26-27) Az ortodoxia által a judai paulinizmus ideológiájához idomított evangéliumok szerzői valószínűleg emlékeztek Máriához és Jézushoz tartozó hagyományok igazságaira. így levette válláról az összes gondokat.Mária átvette a neki nyújtott tekercset és Heródes fiai elmondták a törvényes tanúságtételi szöveget. Ezután József Pandar így szólt a jeruzsálemi főrabbihoz fordulva: „ Rabbi Simon. Pedig Mária és Pandar József is csak azt cselekedték. hogy legyenek tanúi ennek a házasságkötésnek!" (Aztán szembe állva Máriával így folytatta): „Adiabene hercegnő. mint fentebb emítettük. mint amit rabbi Seth fia akart csalással véghez vinni és felkérem Júdea királyának. Ez azért érdekes. ahogy lehet. mint amilyen rabbi Selh fia részéről érte Máriát. Oly határozottsággal és gyorsan történt mindez. Pl. és itt az ékiratos hagyományokra gondolok. aki Máriát kereste. . Máriát biztos oltalomban tudom részesíteni. Vedd át a szerződés iratát!" . rianni valahonnét) és EL = isten. ami Lukács evangéliumában van írva. melyek Róla beszélnek". De Máriát és Hannát nagy meglepetés várta a Beth-Sa-An-i gyülekezetben.judaizál".elküldetek Gábriel angyal istentől Galileának városába. amiket a szüleitől örökölt vagyonok és birtokok kezelése és karbantartása igényelt.Azután várt a maga módján. hogy tudomására adja Mária „állapotos" voltát.Sippar városából.és kivéve Mária kezéből az irattekercset. hogy Máriából valami eddig ismeretlen „isteni méltóság. de a 2000 év alatt jól „átfésült" evangélium mindegyike úgy .És Gábriel volt az a nagytekintélyű látogató. melynek erejével. mint a zsinagóga hercegét és főjét.templom törvényei alapján hites feleségemnek veszlek. Mikor arról értesült. hogy idegenek vagyunk. ahonnét Máriát Jeruzsálembe vitte. Adiabene-be való utazásuk alatti beszélgetéseikből tudták megállapítani. amire valami belső sugallat késztette őket. az Eufrátesz partján fekvő „Sippar" városban lévő mágusközpont főmágusának neve volt „ GabrieP'. amelynek neve Názáret. a helyi . felkérlek. József Pandar csak azt érezte. Itt emlékeztetnem kell olvasóimat arra. így is vezette őt vissza „Beth-Sha-An"-ba (Scythopolisba) a „magaslati templom" rendjébe. erő és tökéletesség" sugárzik.

228.. . . mint a városnak.UD= idö.„Sippar" = „az örök tűz városa'". az élet megtartója és az „életvíz" általi éltetője. Ennek az üvegrétegnek a kiterjedése kb. akinek földreszállása évezredes ígéretként élt a hiedelemben.. amit ott látott: "A hegy felső 15-20 m vastag rétege üveggé van égve. a „tudományt" őrző. Ugyanis így megmagyarázódik az is.. ahol radioaktivitást detektáltak a tökéletesen működő műszerek.szinte elképzelhetetlen hö-tűz energiát. ahol Bíró Adnrás a 100x100 méteres kiterjedésű és 20 m vastag..olt a romok alatt . 461.es földrajzi helyhatarozo rag. Mindenesetre az „üvegréteg" valami radioaktív erő létezését is feltételezi.ETELE.Lehetséges."fH I I I NUN=herceg. KIB=lánc .. .még ma is „sugároz" és ezt detektálta az USA légiereje.. hogy ez a hely őrizte meg és mentette át az évezredes pusztítások ellenére a káld-sumír vallási hiedelem hagyományait. Álljunk meg itt egy pillanatra . 87." Sippar az Eufrátesz partján feküdt. hogy ugyanaz volt az ékiratos neve. Azt már tudjuk.. Buranum vagy Barana néven ismerték. folytonosság ^•1 4. csodákban hívó lelkem sugallta. de ily értelemmel írták le: Id-Ud-Kib-Nun-Ki. bölcs sumir mágusok birtokában nem létezett-e valamilyen „Radioaktív anyag". . hogy az olvasóval megismertessem a Pártos Birodalomban lévő „Sippar"-i mágus-központ fontosságát. amibe beletartozik a próféciák ismerete és az az „Istenvárás". hogy: az „örök tűz" városában. Az öbölháborúban az USA bombázta mindazokat az iraki helyeket. aki így írta le azt. a Mindenható Istenünk felé fordított . valami ismeretlen hőenergia által képezett üvegréteget találta. hogy a Világ Világossága káld-sumír néven: „Én-Lil. " A káld-sumír hiedelem azonban az égben is hitte az „életvíz" jelenlétét és a nagy misztérium. . Az öbölháború előtt még 5 évvel látogatta meg ezt a helyet adatközlöm.azaz „a végtelen idő fiainak szent folyója. E sorok írójában az a kérdés merül fel... . t.(akkádul ETILU. .. Talán éppen ezért maradt abba a sumír ékiratok megfejtése és a kiásott agyagtáblák a múzeumok pincéiben korhadnak. csak a név elébe tették a folyóvizek determinatívuszát. „Sippar" nevét az ékirato-kon találjuk: V—^ Y-TTTYVTfeT NAP= nap. hogy az a „sumír tudomány". E közbevetett gondolat után folytassuk a „Sippar"-hoz fűződő hagyomány ismertetését.. . Ezt a részletes ismertetést azért közlöm. amelynek megszerzésért a sémiták élet-halál harcot folytattak a sumír eleinkkel.? . mely ez volt TfJ*?' „ID" (ügy). Babilontól 70 km-re. ami az ottani romok alatt található üvegréteget létrehozta. . _ Síppar="az oroktuz hatalmasainak helye. amely . így kerültek bombázásra a hajdani „Sippar" mai romjai. 100x100 méter lehet. . Az Eufrátesz volt a földi „életvíz". hogy ennek a káld-sumír „Sippar" városnak az okiratokon található neve 5000 évvel előttünk megnevezi azt a ma ahogy Bíró írja . „T . az „ég könyvének ismerete" ." Amikor Bíró András barátom levelében ezt olvastam. valamilyen ismeretlen eredetű és szinte elképzelhetetlen energiájú hő-tűz hatás következtében. . A „szent folyó" . „Sippar" tehát „En-Lil" városa volt. nemcsak az „írásbeliségre" és az „ég ismeretére" terjedt ki.381.) NAP(UD) KIB NUN KI KI=föld._ _.hatalmas.. Ennek az ősi káld-sumír városnak romjai a mai „Sippur" nevű hegyen voltak." De értelmezhetjük a "folytonégö Napváros fiainak lakóhelye"ként is. . ami most Máriával és L. _.Sippar a „Világ Világosságának". így tehát a „Vízöntő csillagkép" nevét is azonos ékjelekkel írták. „Én-Lil"-nek földi lakóhelye". IUUIU „ . az „élet-tava" őrzőjének.A Vízöntő csillagképet vélte az „égi-életvíz". Bíró András (USA).. csak az „ID" helyett elébe tették a „csillagképek" meghatározóját: „Mul"-t és így írták „Vízöntő" nevét: „Mul-Ud-Kib-Nun-Ki". .és érdekes.

hogy miért pontosan itt. mely a ma sumírnak nevezett nyelvnek fejlődött. mely a „Fény-Szentháromságának „ törvénye szerint az Igazság. az ősi 5000 éves „adventet" ápoló és őrző „Sippar" városának helyén keletkezett ez a csaknem 20 méter vastagságú üvegréteg és sehol máshol a világban ilyen nem fordul elő? De ehhez a kérdéshez még egy másikat is hozzá kell csatolnunk. „mágusvallásnak" a „Vatikán"-ja. mit tudunk: Az „arám" nyelvről „Ar-Am " . Ugyanígy . de ugyanazon ragozással (aglutinációval) rendelkező formája.ennek a vallási szervezetnek a főpapja. az emberi erkölcsösség és becsületesség erényeit oltotta be a nemzeti egymáshoz tartozás tudatosításába. kidíszítette ligeteit. Ugyanis a Pártos Birodalomban vallásszabadság volt. Mária és Jézus korában Babilonban székel a zsidó vallási centrum. „Gábriel mágushoz". Itt történik a papképzés. Mert pl.születendő fiával beteljesül. De most vissza kell térnünk Scythopolisba. Sippar mindig ki volt téve a káld-sumír ellenségek pusztítási szándékának. Tekintve... 555539) szorgoskodott ebben. hogy Gábriel elhagyja helyét .a Pártos Birodalom megalakítása előtti időben ..mint mondám . a Jóság. jelentése: Anyai nép " (lévén Ár = népáradat és Am = anya. Szabadon működött a perzsa zarathustraizmus (AhuraMazda és Ariman). Igazán dicséretre méltóan munkálkodott addig.? Miért kellett ezt az „emléket" is Krestos keresztje mellé tenni. Ugyanis ebben az időben is Sippar volt a már 250 éve létező és nagyszerűen megszervezett Pártos Birodalom államvallásának. De a történelmi bűnt talán Nabukodonozor követte el. az ún. Nézzük.. A két név tuladjonképpen a vallási felfogást jelzi. bölcsessége és lelki hatalmasságának erejében . de Máriára és Jézusra való kedves emlékezéseink közepette talán ezt a kérdést is így fel kellett tenni. Sipparban pedig a „Fény-Atya" (Bál) és a „Fény-Szüze" (Anunitu. De talán álljunk meg egy pillanatra életünk rohanásában és kérdezzük meg azt önmagunktól.. a Tisztaság és Is-tenfiúság szolgálatának gyakorlatával. napjainkig a római katolikus (\\ida\ gyökerű) vallás hivatalos nyelve a latin volt. A szakirodalomban úgy mondják: „anyajogú" és „apajogú". A pártos királyok a régi „mágus vallást" követték. Ugyanis ezek itt Babilonban tanultak meg mindent a káldeusoktól és . hogy Úr városában létrehozta az első káld-sumír múzeumot is..) Az „arám" nyelv a kaldeusok nyelve. romboltak mindent.Sippart -és Bethshaan-ba jöjjön. A sémi . Mert a zsidóság szellemi központja Babilon lett és nem Jeruzsálem. Ha pedig ez a szándék nem sikerült. aki annyira ápolta a káld-sumír hagyományokat. Felépítette Nippurban „En-Lil" templomát. mert itt volt a tudás központja és a sémi népek mindegyike a tudást akarta megszerezni. Anahit) templomait.tudása. amit bírtak. Az „Új Káldeának" nevezett birodalom királyai voltak az utolsók . nyelvüknek még szava sincs az „Istennőre". Ezt a nyelv azonos volta biztosította. már születésüktől fogva.akik minden romot újjáépítettek.Feleljen ám mindenki a saját hite szerint erre a kérdésre. e.káld-sumír szó. ehhez hasonlóan a mágus vallás hívői mindnyájan „arám" anyanyelvűek voltak. hogy a héberek is a régi „ar-ab" gyökérből indulnak. Különösen „Nabonid" (Kr. a buddhizmus és a jahweizmus. melyben talán valami „vád" is elrejtőzik: "mién pusztították el ezt is az USA bombázói.itt született meg vallásuk is.? . központja és Gábriel . Itt vannak egyházi iskoláik ésitt székelnek a gazdagok is.Arab " = apai-nép. míg a zsidó Eszter bűbájos boszorkánysága nem „állította át" népe ellenségévé. mert az „apajogúak" hiedelme nem tartalmaz „Istennő" tiszteletet. Ha a zsidók nem látták volna meg Babilon egét . Igen nagy dolognak kellett történni ahhoz. Ez a Nabonid a biblikai „Eszter könyvének" az „Ahasvérus"-a.ma az emberiség békében élne. aki Babilonba hozta „fogságba" a zsidókat. Mindez a Pártos Birodalom királyainak türelmes és békére törekvő politikai felfogásának következtében történt.

. amidőn Mária távollétéi „Isten rendelése szerint valónak" mondta. Az „égiek" megáldották egy olyan tisztánlátó képességgel. Eppenúgy. így kell mondanunk „ellenségeket". Mondhatjuk tehát. A Qumran-i tekercsek nyelve is ez és a Pártos Birodalomból (Hatra. Nem ismerhetjük a részleteit.ha úgv tetszik -Isten földi angyalának is. mely már túlhaladja a röghöz kötődő emberiességet. Valóban olyan volt. hogy ez az a nyelv. hogy ezeket görögösen „szkíta" néven ismerik a történetírók. bronz. Anatólia. hogy Gábriel mágus egyházatya a sippari központból „hazajött" Bethshaan-ba. e.népek is átveszik. vagyis a Duna-medence . aki Mária édesanyja mellett volt. kőfeliratokon. mert pl. hogy a sippari központot állandóan kémlelő babiloni zsidó vallási vezetők értesüljenek útjukról és értesítsék a judeaiakat „ellenségeikről".. Mondhatjuk bátran. különösen a mai Arménia. Babilon. Utazásukat titok fedte. melyeket cseréptáblákon. Sajnos sehol sem tudtam találni a hagyományokban valami leírását ennek a találkozónak. mert nem akarták. Sippar) igen sok szótagrendszerü. Ezek bizonyítják. hanem itt maradt. Az „egynyelvű nyelvemlékek „ hirdetik létezésüket. csak Gábriel szavait őrizte meg az emlékezés és a Máriához való közeledésének a módját. 1206-605) egész Asszíria hivatalos nyelve.Arai-térség . liturgikus szövegű ékirat maradt ránk. Mária. pénzeken. e. „első keresztény" (nem ortodox) egyházközösségeknél is megmaradt. Mikor Máriáék megérkeztek a bethshaan-i (scythopolisi) egyházukba és megtudták. mert lényéből sugárzott a magasabb dimenziók ereje. tenyerét Mária felé fordítva és előtte megállva így szóla: . hogy így írtak a pártosok. aki igy írta. Nekünk most az a fontos.és aranyedények feliratain találunk „arám" nyelven írva. (Csak ismétlem itt Flavius Josephus szavait. Mezopotámia . Ez az állapot folytatódik az új-babiloni (vagy új-káldeus) periódusban (Kr. A mai nyelvészek ugyanezt „keleti-arám" nyelvűnek nevezik. pecséteken. Azt óhajtom bizonyítani. mint az akkádok nyelve. De nem egyedül jött. az asszír korszakban (Kr. hogy Gabriel-atya itt van. mint az „Ég könyvében" is. mert a zsidók gyűlölték a „gojiim"-okat és elsősorban azok lelki vezetőit.Kaukázus Zagros területein és az Oxus mellett is.és a fehérhajú.) És igaza volt Gábrielnek akkor. igazszemü Gariel-atyát nyugodtan nevezhetjük Isten földi köveiének. majd latin és végül a cyrill ABC is. Észak-Mezopotámia és Palesztina területéről előkerült „rovásírásos" nyelvemlékeket. mint „méd" örökség (Kr. mint a „sumír" nyelv dialektusa és jobban ismert.Kaukázus és Mezopotámia-Palesztina területén települt őshonosok beszéltek és ne zavarjon meg senkit az. és az ún. majd a manicheusok és az ujgurok is. hogy a mi rovás írásos és „arám"-nuk nevezett nyelvünkből alakult ki az ugariti és föníciainak nevezett rovásírás és ebből aztán a görög. a mágus-papokat. Ékiratos bizonyítékok maradtak innen.Palesztina.Ywissa-t -. mint aki a „Fényben él" és lelkivilága már felemelkedett Isten közelébe. Olvasott a lelkekben. az örömöt érzett. hanem magával hozta azt a kiváló nőorvost . Ural .Káspi . ami a jézusi tanítással tökéletesedett a jézus-hit követőinél. Aki igaz hittel a szemébe nézhetett. Pedig Máriához jött . Mária és Jézus korában is így írt a mi mágus-hitü népünk. 605-538) és az achaimenidaperzsák hivatalos nyelve is. Hanna és József Pandar együtt álltak és Gabriel-atya mindkét kezét felemelve.. mert így az ö scythopolis-i látogatása nem kapcsolódott Máriához a nyilvánosság előtt.. 538-330) szintén ékírással. Az olvasók felvilágosítása érdekében vetettem közbe ezt az ismertetést. ennek segítő orvosnőit és a környezetéhez állandóan hozzátartozó mágus-papokat. „Sippar"-ból irányított mágus-vallás liturgikus és hétköznapi nyelve is ez az „arám" nyelv volt. e. hogy a Pártos Birodalom központjából. Adiabene József Pandar sem ment tovább. amit az ékiratok szerint a Ku-Mah-GarRi-Es-Mátl. mert találkozni akart vele nagy-nagy örömmel.

akinek földi anyja leendsz. Te vagy a földreszállt szűzi Hajnalcsillag és méhedben fogant az Új/ényt hozó Istenfiú. Bejárta mindazokat a helyeket. Születésének napjára ideér a Földön kívüli Párduc-csillag is. hogy sajtit magái ludla kiválasztottnak azok teljesítésében. mert a zsidók őt a „Párduc-Fiának" (Nimrud-Fiának) tartották. minden lépését. hogy Hozzád jöhettem és közölhetem Veled a rám bízott isteni üzenetet.Hatalmas Istenünk mutatta ezt meg nekem az . fogta fel igazában a nagy veszély után . így ezeket az írott hagyományokat egyszerűen csak .. ahol a Te csillagaid vannak . József ... " .elképzelhetjük mit jelentettek Gábriel szavai.Ígéretnek" a teljesülése.Az-Isten" a sok-sok . Keze nyomán csodák fakadtak. Minden idegent.?" Gondolom ma is sokan kételkednének Gábriel szavaiban.'Szűz-Anyától fog születni.. Másik: a „Párduc-csillag" említése.misztikusok a párducot „Sweetness of the Breath of Life" néven ismerték.a:: élet-lehelet édessége = „szentlélek".„ Eletein legboldogabh útja ez Mária. mert 'Újhold sarlója fénylik a Hajnalcsillag lábai alatt és az Igazság bolygója koronázza be őket'..hinni-akarás" mégis sok millió emberben él.erősítse.) Azt is olvashatjuk itt. De a „talmudi irodalom" Jézust sokszor „rabbi Ben Panther"-nek hívja. a Te küldetésedről beszél.. hogy az Isten-Fia földreszállását jelző bolygók fényét . vérző sebek múltak láthatatlanná ujja érintésére. De elhinnék-e ma Gábrielnek azt.Fény-Szüze"földi . De mit érezhetett Mária?. mert Benned éled az Isten-Fia a földi emberré levés törvénye szerint. József nemcsak Mária „lépéseire" vigyázott. Csak azokra az egyházpolitikai közleményekre hivatkozom. -Ha visszaugrunk 2000 évet... ahol édesanyja és apja időzött. mely egyezik rabbi Seth látomásának azon részével. . amelyet a hivő emberi lelkek szeretetét. ahol az a rész. mint az öröktől fogva lett'. mikor Máriát a holdsarlón állva.de ettől a pillanat lói kezdve . főleg Jeruzsálemből érkező zsidót figyeltetett és hűséges „arám" emberei valóban ismerték ezeknek az idegeneknek minden útját. csillagkoronával az Ég és Föld között lebegni látta..isteni erővel megáldott és /elhatalmazott leányaként.Mert emberi voltában is csodálatos változás történt vele.. Ez a „Nib-Iru"-ra vonatkozik (amit a „Betlehemi csillag" fejezetben ismertettem). az „Isten-várás" hivői közé . bizodalmát és törhetetlen hitét bíró. a sokat imádott „Fény-Szüze" földreszállt leányát köszöntötte. hogy "Az Isten-Fia szfízlól fog születni. valóban a .. „Nib" = párduc az ősi káld-sumír nyelven.most már a Te hivatásodról. De csodával Jog ménedből e világra jönni. ahol valaki „sejtette" az Istenanya jelenlétét. eppenúgy. Ég könyvében".kiválasztott". hogy a férfi nélküli fogantatásában kételkedjen. egy igaz . hogy beteljesedjen az ISTEN azon ígérete. A „reménység" Isten országának a Földre való kiterjesztését óhajtotta és Máriában az égi Isten-Anya. amelyekkel a különféle „Szüzanyai üzenetekről" tudósítanak és olyan helyekre zarándokolnak ezren és ezren. Maga Gábriel is. engedelmes hittel és Istenhez való közelségének biztonságával nézett eljövendő napiui elé.eddig még soha nem látott módon . (H. Az nem is jutott eszébe. a Titkok titkát. Gábriel szavai azt jelentetlék. de a .mitikus költeményeknek" nevezi. Vagyis annak az . Erezned kell lelkedben Istenünknek ezt a rendelését. hogy a sokezeréves „Isten-várás" után eljött .... mondjuk talár így: „tisztánlátó" szava által kinyilatkoztatott és a hivő bölcsek mindig írásba foglalták ezeket az „üzeneteket". hanem Adiabene tartományában egy tökéletes „rendőrségi szervezetet" létesített. Vakok szemeil nyitotta látásra. ami magyarul . lakott. Balley: The Lost Language of Symbolism című könyvében így írja. " Gariel-atya szavaiban kél érdekes dolgot fedezhetünk fel: Egyik: „Mária csillagainak a leírása". hogy a .az idők teljessége". Ismerte jól a próféciákat és most.. A hagyomány szerint: „Mária Gábriel szavai után értette meg. hog}: . Keze simogatása betegekel gyógyított.benne keletkezett boldog megelégedéssel telitelt érzés-állapotot.. Pandar József és Hanna mindig vele volt.. A mai emberiség Jézusra való gondolása a judai gyökerű materializmusba sorvadt. majd kilenc höldfor-(Inló múltán!.

hogy a bölcs és nagyludomanyú sumir-pártos mágus-papi szervezetben is létezett ily kiváltsága az ■ egyházfőnek". tehát Mária oltalmazója és törvényes férje . amivel Gábriel rendelkezelt.így együtt . Eddig úgy ittam: "sumír király llatrabór és közöltem is az „Ister-Gami Oroszlánok Titka" című könyvemben. a Sippari legfőbb pap viselhette. hogy a zsidók sohasem rendelkeztek csillagvizsgáló intézetekkel. . Ugyanis a homlok felelt két magot látunk rajta. És kérdezem az olvasót: Ha ennek a szoborfejnek.. hanem fogadják el a sumír próféciák által. hogy Mária és Jézus ehhez a családhoz tartozott.Rabbi Seth látomásának beteljesülését látták Mária lelteiben. jó kétezer év után meg kell állapitanunk azt. legendákat. Gábriel higgyük el azt. Meg kell változtatnom ezt az állítást. de ennek a zsidó.Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse . annak ellenére. hogy így imádkozhat a ma hívője: . évezredeken át hitt „Istenvárás" beteljcsedésé-nek első csodájaként. És Adiabene (Galilea) tartományba azért küldtek „kémlelőket". milyen lehetett az „éleiben" az? Isten küldötte: i ráhriel. Üdvözlégy. hogy Mária minden baj és sérelem nélkül eleget tudott tenni annak az isteni hivatásnak. Máriára és nagy előrelátással elejét vette minden zsidó merénylet lehetőségének. csillag" közeledéséről.Pandar nagyon jól tudta. mely a „mágus süveg" jelképe. A Mindenhatón kívül József Pandar dicséreteként kell elismernünk azt. hanem a sumir-párlos mágusok süvege. De az itt mellékelt szoborfej arca és tekintete talán a meggyőződés segítője leend. a talmudi irodalmat is. melyeket kizárólag csak egyedül ö viselhet. hogy ne kételkedjenek Mária „szeplőtelen fogantatásában".égi" és a „földi" Tudási jelenti. Igen régi és „eltakart" titkokat fedek itt fel. Annál többet találtam az . József nevű ácsnak nyomát sehol sem leltem. amikor ezt Uabriel-nck ismerjük fel. mert neki is nagy része van abban. I lát köszönjük meg mi is most .. Az . Most. de ahogyan a mai római pápának is megvannak azok a „külső" különlegességei. Azért állítom biztosan és minden kétséget kizárva. mert a fej süvege nem királyi. a hideg anyagnak ily tekintete van. hogy én elejétől végig átkutattam az összes zsidó hagyományokat. hogy ez a József Pandái" valóban jól vigyázott az Isten-Lányára.Jézus!" Most pedig arra kérem kedves olvasóimat. mert Mária csodatelteinek híre Jeruzsálembe is elért. mert minden ilyen csodás gyógyítás messzebbre taszította az embereket a jeruzsálemi templomos-jahueizmus önösségétöl és bosszúálló istenétől.herceg Adiabene József Pandarnak Mária védelmét.Mária! . hogy kilenc hold-forduló teljesedéséig a szive alatt tudta hordani a „ Világ Világosságát". hogy a babiloni zsidó vallási központban is tudnak a "Hagy. hozzánk is eljön! Még azl szeretném olvasóimmal közölni. hogy ez a szoborfej Gábrielt ábrázolja.Adiabene-k kigúnyolására" amiből azt következtetem. hanem csak az állandó kémkedésükkel szerzett adatok birtokában voltak. meri a mágus süvegen a „két magol" csak a mágusok fője.

teszi a történelembe. hiszen cl Máriái körülvevő . miként azt a fennmaradt hagyományokból már jó tudjuk. MEGSZÜLETETT! I 16 A Pártus Herceg Betlehemben MOST már ezt a címet adom annak a fejezetnek.herceg Adiahene József Pandar volt. hogy fogadják el szeretettel ezt az eröskarú és fajtánkhoz tartozó Adicibcnc József Pandar herceget az égi küldött: Mária oltalmazó-jóul. így vagyunk Jézus születési helyével is... hát minden „változtatást" lehetségesnek tartunk és ezek mind az igazság elferdítését szolgálták és szolgálják ma is! Kérem olvasóimat.A zsidó Józsefet egyedül két zsidó evangélista Máté és Lukács . Huber Lipót ezt a zsidó Józsefi szereplést Epiphanius.isteni gondviselés". mert eddigi kutatásaim azt a gyakorlati tapasztalatokat szolgáltatták. Teszem ezt azért. hl van a Jézus elleni zsidó gyűlölet forrása. Tudva azt. hogy a gúnyolódó és Jézus-becsmérlő zsidó hagyomány írásai vezettek azokra az igazságokra... Máik és János meg sem emiitik. hogy a mai judaikereszténység „szentiratai" igen sok módosítást szenvedtek napjainkig.. . zsidó származású egyházatya „beszúrásának" sejteti. az „oltalmazás" nagy feladatát nem hízhatta olyan „akárkire". Különösen akkor nem. . HOL SZÜLETETT JÉZUS?. melyben Jézussal és az Ő tanításaival foglalkozom. amikor a zsidók vallási vezető testülete Máriát Izrael ellenségének tekintette. mint a bibliai zsidó ácsmester volt. amit a mindenképpen judaizálni akaró ortodoxia elhallgatott vagy megmásított. De a Mindenható iigy rendelkezett. hogy megszülessen és.

hogy a mai. és az eddig kigúnyolt „Chrestos"-t Isten Fiának hitte és hinni rendelte.egy hajdani barlangja felett ott a templom.Tehát e sorok írója nem zúgolódik afelett. Csak a „hivatalosított szolgaság" ellen tiltakozik. Kegyelettel imádkozni Jézushoz és Vele. amikor fia végre megszüntette a keresztények gyilkolását. hogy Jézus a Júdeai Betlehemben született" (Mt. Benne megújhodni. aki a judaizálásban társa és titkára volt Saul-Pálnak. keresett egy alkalmas barlangot.. hogy József és Mária „Názáret városából Júdeába. Ennek a nagyhitű asszonynak nemes cselekedetével indult meg „Chrestos" hivatalos tisztelete és ö igazán nem tehet arról.a zsidó származású „egyházatyák" a „Chrestos "-t. amit a zsidók „Dávid városának" mutattak neki. hogy a kereszténységet római államvallássá tévő Nagy Konstantin római császár „Chrestosf-imádó és tisztelő édesanyja. hogy . és ott Máira "szüle az ö elsőszülött fiát". aki engem követ. Jézus szavait ismételve: "Én vagyok a Világ Világossága. A judai-keresztény egyházak természetesen a „dávidi folytonosságot" tanítják és Jézus állítólagos születésének helyén.A kanonizált négy evangéliumban ugyanis egyedül Lukács az. mely Betlehemnek neveztetik" . azt Jézus születési helyének ismerte fel és templomot építtetett azonnal föléje. a júdeai Bethlohom . zsidógyökérbe zsugorított judaikereszténységet megváltoztatni nem bírja. a lehető leggyorsabban lerohant a „szentföldre" és abban a kisvárosban.mai Betlehem . 2:4-7).Máté csak annyit mond. melyet építettek és oda zarándokol a kegyelet. Dávid városába. E sorok írója azt is nagyon jól tudja.még száz év sem telt bele és . "Christos"-sá. " . . 2:1) -Márk evangéliumában (6:1) Názáretet mondja Jézus „hazájának" és János (1:47 és 7:41-43) csak sejteti a galileai Názáretet. .És megismeritek az Igazságot és az Igazság szabadokká lesz titeket!" . nem járhat sötétségben. zsidóul Messiássá változtatták.mentek a népszámlálásra (Lk.Ma ez a fontos. .. így ö a messiási szellemben és a dávidi folytonosság biztosítására úgy mondja.

Nagyon érdekes nekünk az. „Amikor bemenlem. " Ez az adat természetesen az „Adiabene hercegi palotái" mondja nekünk. mint a bölcselet. hogy Jézus hol és mikor születeti" l*Q 977.. . Palotában vagy istállóban . hiszen a . hogy a hajadont megvizsgáljam. Hiszen éppen azért tereli a saul-páli ideológiával naggyá lett és kiterebélyesedett judai-kereszténység Jézust a zsidó származásba.mondavilág" erösebb és mélyebb hiedelmeket szül. hogy az egyiptomi Nap-Fia -Üsiris . " Nem akarom ezt a több. A hit szempontjából nézve lényegtelenek is ezek a körülmények. hogy a "Fény-Fia". mert mióta „elhagytuk a Jézust igazság emlékéi. hanem „hivatási" is ad. mely .. hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. miképpen az evangéliumi írásokban olvassuk.Jézus a betlehemi királyi palotában szülelelt. Galileánák" nevezeti területen élő szkila-arám-páritis nemzetségbe tartozó emberben lakozol! Isten lelke. az "Isten-Fiú".születési legendájában éppenúgy megtaláljuk az „állatok és pásztorok" jelenlétét. és csak ezért írom le mindazt. hogy ott született. azt írja: "Nem tudjuk biztosan.Ezért. a galileai Betlehemben. A valóságot kell nézni. Az is ösztönöz. Értse meg tehát az olvasó szándékomat. úgy találtam. ahol Mária is született. hogy (BER. hogy ilt is a zsidó hagyományokra tekintsek és éppen a Jeruzsálemi Talmudbán találtam meg azt az adatot. mert a „szabadságért". hogy a judai-kereszténység hivatalos filozófiájának követése. a Biblia-kiértékelő álláspontok kérdőjelezik meg az evangéliumi állításokat.ma már teljesen mindegy. idegenek szolgái lettünk".) : . a mondhatni „hivatalos" véleményezés serkenteit arra.) . Ez a fontos nekünk. annak szellemi és lelki megvalósulásáért keresem a Jézusi Igazságot a Betlehemi Hercegben.Hu az 6 emléke megmarad. vagy tán "Fiú-Isten" emberi testet öltöli Jézusban. ahol az Édesanyja.. meri ennek tudatosítása népünknek nemcsak életei. megszűnik az „istállóban való születés" meséje és így nem „nyugszik barmok közt Szent Fia.mint már bizonyítottam .Libádé Infantta Saivalorls'' címen ismert . 11. amit sajnos éppen a magyar sors bizonyít.a következőket ovlashatjuk: (Mária szülésénél segédkező szülésznő beszél).Ezt valóságnak elfogadva.0. Hozzá érve mondtam neki: 113 . hogy éppen az ortodoxia egyik „apokrif evangéliuma" tudósít erről a „csodáról"' a következőképpen: A British Múzeum „Codex Arundel 404" jelzésű okmányában. az ö népe magára talál!" És ez így igaz. -így pl. mint ezeréves hiedelmet megzavarni.a zsidók által „idegenek földjének. De folytassuk csak Jézus történetét. hogy meg ne valósuljon Kajafásnak azon mondása: . Valószínűleg ezek mind tatlozékai a „Fény-Fia" földrejöveteli körülményeinek. az írásomban sokat hivatkozott bibliai szótár (Bible Dictionary).. Annyit azonban el kell mondanom. hogy „csodávalJog emberiesthe születni". vagyis az evangéliumi írásoknak „igazságként" való tanítása mellett. Azt. amit mindig így (*) jelzek. de „megszületett!" Gábriel mondta Máriának. Higgyük el. amit valóban Igazságnak hiszek és bizonyítok. A Föld porát taposták sarui és .Ez.5.

amit a katalógusban találtam. Kutattam a festmény eredete és alkotójának adatai után. és a szeméből olyan nagy fényesség áradt.nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed.. (71) .szűznek találtam. hogy nem sir. de csak annyit tudtam meg róla. lehajoltam. hogy ez a festmény valahogyan elkerülte a középkori inkvizíció pusztításait. tiszta volt. mintha teljében lévő szőlőtővé változott volna. A hajadon. vagy nem fáj-e valami'1 Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő mozdulatlan maradt. annyi sem.. mintha villám lenne.Ez a Fény úgy született.Amikor a hajadont fogtam meg .. 114 .majd kedvesen rámnézett. " És ha már csodát látunk Jézus Urunk születésében.)" De elképzelhetik kedves olvasóim azt az érzést.És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött. Azt hiszem. fogadjuk el ezt az „Égi Küldött" személyazonossági bizonyítékának. hogy testén nyoma sincs a szülésnek. fgy: . mint egy újszülötté. amikor Luganóban (Villa Favorita). ami -ennek a csodának tudatában -bennem keletkezelt.éppenúgy. mint a többi újszülöttek.Mondd leányom. úgy. miként a harmat az égből leszáll a Földre. mint e . Nemcsak a szülésnek nyoma nem volt. gyermek formát vett lassan. A gyermekből sugárzott a Fény .. . mert szemem odaszegczödött ahhoz a ragyogáshoz. megfogtam. Mialatt én azon csodálkoztam.eretnek-' ábrázolás teljesen ellenkezik az ortodoxia felfogásával é s fényből születteli a „Fény-Fiái. akitől megáldatott. mint a Napból. rámmosolygott. mikén! Gábriel mondta. dicsérte Azt. aki az égre szegezte tekintetét. ami az előbbiekben közölt Apokrifus Evangéliumban van leírva. amit itt bemutatok. mintha semmit se hallott volna. Ekkor bátorságot vettem. hogy onnan fénnyé válva. hogy "csoda útján fog születni erre a földre. nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos. és amikor megjelent a Fény.. " Vagyis: A Gyermek imádása... mert ez az . Megvizsgáltam és láttam. Ugyanis ez a kép pontosan azt örökíti meg az utókornak. ö pislogva nézett . a „Thissen-Bornemissza Múzeum'" gyűjteményében megtaláltam e festményt. addig míg olyanná nem lett.Amikor eljött az óra .megnyilatkozott Isten ereje. de férfi sem érintette öt soha (73-74-75.Darel: Anbetung des Kiiulcs. hogy semmi súlya nem volt. Mert csak az „Isten-Fia" foganhat Szüz-Anyjának méhében szeplőtelenül... . mint egy emberi csecsemő. mely a most született Fényből áradt. könnyű és ragyogó.A csodálkozás kábulata töltött el és elfogott a félelem.

században élő szíriai író.már előre . - 115 .M. Arábia királya. Profán és anyagias gondolkodással persze ez nem érthető.a születésnek az idejét és így indult el a „nagy karaván" a Pártus Birodalomból az „Égi Küldött" köszöntésére. 500) neveik: Melkon.Fény-Fia ". J. Yazdcgerd sába királynak. -Egy másik szíriai író. hogy Jézus születésének idejében a Pártus Birodalom egész Keletnek az ura és „Napkeleti Bölcsek" is csak itt élnek. Ephrahem. Menyhért és Boldizsár" a nevük. Tehát máig sem tudjuk azt. de a saját ízük szerint átformálva. ami a pártus hercegi család vérével született.hozzám küldött kéziratából érdekes adatokat tudunk meg e hagyománnyá vált esemény szereplőiről: "Tertulianus szerint Kelet a mágusokat királynak tartja. a 4. Amikor az istenes római császár .) A jámbor hivő persze azl nem Halja. a zsidó származású és arámi gyökerű egyházatyák kegyetlen vitát indítottak meg. judai-kereszténység" a neve.Hadanich István . akik a görög krónika latin fordításában szerepelnek a 6.A sippári bölcsek nagyon jól tudták . Ez a „bezsugorítás" pedig napjainkban is itt van és hivatalosan . akik köszönteni mentek a Kisdedet Betlehembe? . de a hivatalos egyházi tanítás gondosan eltakarja valóságos kilétüket. London. Gaspar-t Kám-tól. Melichor és Bithisarea nevekkel. Az arméniai „Gyermek Evangéliumáéban (Kr. A nyugati kereszténységben ezek a „királyok": Balthasar. akár „királyok" voltak a Jézus-köszöntök. u. Dent and Sons Ltd. Perozadh séba királynak nevezi őket. ebből az Isteni Világosságból kapja emberi testét és legyen valóban a „ Világ Világossága ". általam pedig „Betlehemi Hercegnek" nevezett Égi-Küldöttnek a Pártus birodalmi kapcsolataira vonatkozik. Adiabenc-Grapte-Kharax Szűz-Mária Fiára. . .államvallássá tette a kereszténységet. hogy mentek is. ezeket a neveket adja tudomásunkra: Basantor sába király. Csak Isten hatalmasságához érkező erős hittel. mivel Melichor-t Sem-töl. Perzsia királya: Gaspar. hogy kik voltak azok a „zarándokok". 207-208 táján. De a balga hagyomány további lehetetlenségbe degradálja ezeket a „királyokat". Melichor és Gaspar. mint az ősi sumír tudomány tovább mlvelöi és mint az ősi hiedelem mágus-papjai. Tehát akár „bölcsek". hogy az „új" római hiedelemnek „Chrestos"-a (egyetlen Isteni-Szentje) vagy „Christos"-a. Magyarul: „Gáspár. és Balthasar. India királya. már Hormizdan nevö perzsa királynak. Azt akarták eldönteni.Nagy Konstantin . Kr.-ban. De kiváló munkatársam . Krisztusa (Messiása) legyen. a „Názáreti Jézusnak".A judai-kereszténység „szentírása" Napkeleti Bölcseknek" vagy „Három Királyoknak" nevezi őket és ünnepük is van a naptárban. aki az „Ádám és Éva Könyv"-et írta. 1979.Miként már tudjuk és gyakoroljuk a „Messiás" lett a győztes és zsidó származású „egyházatyák" belezsugorították Jézus tanítását a judai gyökérbe. Hor perzsa király és Karsudas a Kelet királya. Keletkezésétől kezdve gondosan elpusztított mindent. by Davis Hughes. azok csakis a Pártus Birodalomból mehettek és teljes bizonyossággal mondhatjuk. u. sz. . és Balthasar-t Japhet-től eredezteti: a héber pseudo-történelem délceg fiaitól (The Star of Bethlenem Mystery.Az egyiptomi Barbara már megelégszik Galhaspe.

hatod állásait. arméni és Oxus-menti hun uralkodók. hogy „Mária és a kisded Atyafiai közé ment Napkeletre"." Heródes -állítólagos gyermekgyilkossági rendeletére hivatkoznak. ott ahová Gábriel jött Mária látogatására az isteni üzenettel. hogy az esszeusok rendjében volt. hanem Adiabene József pártus herceg. azt kérdezte az Ur Jézustól. hogy a „három" Arsak-házi uralkodó. hogy a sok ezer éves múlttal és hagyománnyal.hogy valami igaza legyen Máté evangélistának. hogy mi volt a neve a Jézus születésekor uralkodó pártus királynak. hogy "Jézus élete veszélyben volt. de úgy következtetem a történelmi eseményekből. Sok biblikus azt állítja. Ma már lehetetlen adatokat találni erre a Párlus birodalmi tartózkodásra vonatkozóan.az Ur Jézus felelvén. így közöttük . de nem Máté zsidó ácsmestere.Tehát valószínűleg Jézus 12 éves kordig Sipparban végezte az alapiskolán és Édesanyjával." Érdekesén ír erről a már arab-korban (Kr. mint ment el Atyafiai közé Napkeletre.együtt csak a már ismertetett zsidó bosszúállás és gyűlölet veszélye fenyegette. hogy ilyen nem létezett és mese. Mások Indiába küldik a buddhista lámák közé . Nézzünk csak bele ebbe is.) keletkezett „Arab Evangélium". amit emberi ész ki nem nyomozhat. a pártus. vajon tanulmányozta-e a csillagokat? . részében így olvassuk: „Emlékezz meg Máriának azon történetéről. u. hogy senkinek nem jut eszébe az . hogy ott elrejtőzzék.csillagászatban jeleskedő" bölcseket hiába keresünk.. sz. de nagyszerűen leírják. aki a csillagászatban jeleskedett. és . De aztán a .szentiratok" nem tudósítanak semmit Róla. harmad. miképpen azt az 1971-ben Cannberrá-ban megtartott Nemzetközi Orientalista Világkongresszuson dr. " Miután a zsidóknak nem voltak csillagvizsgáló intézeteik.. Mária oltalmazója és a jeruzsálemi törvények szerinti férje.. tudással és csillagvizsgáló intézetekkel 116 . mert napjainkig a judai-keresztény egyházpolitikai inkvizíció elpusztított minden dokumentumot a Pártus Birodalom történetéről. de ma már minden biblikus elismeri azt.Sajnos sehol sem találtam olyan király-listát. negyed. 6. az ott munkálkodó apostolok írásaival együtt. E párbeszéd tehát vaió színűleg a scythopolisi máguspapi szervezet templomában történhetett. Zichy-Woinarsky ausztráliai történész-tanárnő bizonyította. kifejtette neki az égitestek é s égövek számát. melyből megtudhattam volna. . Például: az evangéliumok semmit sem tudnak Jézusról 12 éves koráig. rész) „József is velük ment. Viszont a Korán 19. vagy valami „más" veszélyt takaró kitalálás ez. aki „menekülésről ír (2.'" Itt tehát Jézust az Édesanyjával . vagyis a látható karaván „három királya'" (valószínű megfelelő védelmi kísérettel) elvitte a Pártus Birodalomba Máriát és Jézust.egyházatyák" sokasága tagjait is beleértve az. és csak harminc éves korából származik a hivatalos egyházi jelentés.és milyen érdekes. azok természetét és munkáját. De logikus következtetésekkel mégis megtalálhatjuk az Igazságot. íme a szöveg: „Akkor egy jelenlévő bölcsész. előre és hátrafutásukat s mindenféle viszonyaikat és sok egyebet.Máriával . mely azáltal hárult el. Az evangéliumok említik azt. vagy családtagjaik voltak a „három királyok". Jézust itt a csillagászok (aggatják. meg JózsefPandar nevelőapjával jött ide látogatóba. helyzetét. hogy miként tesz tanúbizonyságot tudásáról a „tizenkét éves Jézus a templomban. Elküldik a „pusztába".

Pártus birodalmi tudás-központ valamelyikét „gyanítsák" Jézus Urunk munkahelyének. kb.. amit Epiphanius zsidó származású . hogy Jézus születésének idejében Sippar volt vallási központjuk (Vatikánjuk) és pl. hogy a: ortodoxia miért különíti el az „esszeusokal" a mágusoktól? . Fogadjuk el ezekéi az „esszeusokat" vagy .innen indítja a . amit látott és tapasztalt. hogy ők is a mágusvallás követői. hogy mi is . vagyis azt a . de azt koruk szelleméhez aktualizálták. A logika szerint ez a hely csak Sippar lehetett. kiátkozta/olt". hogy a zsidók által "mágus-papnak" nevezett Jézus Urunk volt az esszeusoknál is..Chreslos-hilet". meglátogatta a buddhista lámákat is. ellenségei a zsidó tanoknak és minden . mágus-papi intézeteiket kibővítették és kegyeletté/ ápolták a mágus vallás hagyományait" . Mi úgy gondoljuk.Azt is megállapították. reggeli imádságukat. hűséges követői voltak a „Világ Világosságának". Plinius szerint: sok századok óta léteztek. mert ök a próféciák tudói és a földi Isten-országának várói és munkásai voltak. de ezekben sem hívják magukat „essenes"-nek. Róluk legelőször a zsidó Philo tudósít Kr.Nézzük meg közelebbről.. tehát csillagászok is voltak. legközelebbi. az alexandriai zsinaton . Nagy gondjuk volt a test tisztántartására.Azzal a hasonlattal merek élni. 50 körüli írásában.. .rendelkező.. Scythopolisban gyártott fehér tunika volt öltözetük és olvastak az „Ég Könyvében". hogy kik voltak AZ ESSZEUSOK Ezek az Istenhívök sohasem nevezték magukat így. ahol a Gabriel-téle bölcsekkel és tisztánlátókkal megbeszélte mindazt. 17 nyelven megjelent könyvében . KhirbetQumran volt székhelyük a Holt-tenger mellett.. Ez a név a tekercsekben nem található. hiszen a Pártus Birodalom fennállása már 250 éves múltra tekint vissza. 117 . hogy . u.egyházatya" jézust szkitizmusnak nevezett és mint a judai-kereszlénység legnagyobb ellenségét.áldozati" ceremóniának. Werner Keller. Bátran mondhatjuk azt.. Amikor megismerjük a sumír mágus-vallás tanait. ha hagyományainkat vallásos kegyelettel ápolnánk és korunk szellemével visszaállítanánk a Jézust Igazsággal megerősített ősvallásunkat.esszeusok" lehetnénk.esszénusokat" jó mágusok gyanánt. arra a megállapításra jut. Ezt a nevet a zsidók adták neki.mágus-papnak".a párlusok újraépítették a régi sumir városokat.. hogy csak a judai-kereszténység „érdeke" különíti el őket a pártus mágusoktól és azt is hozzátehetjük még erős állítással. „törvénytisztelöt" és „remetét" is jelent a zsidó nyelvi értelmezés szerint.. megértjük azt is. hogy a zsidók miért nevezték Jézust . mint tudós és képzett mágus-papok.. mely „hívőt".. Azokat is tanította.Napkeleti Bölcseket" a mágus-papokat Jézus köszöntésére Betlehembe. de aztán „hazatért" Sipparba. 8 km-re Nyugatra Jerikótól. Ha valaki tanulmányozza írásaikat. Ugyanakkor azonban felmerül az a kérdés is. A felkelő Nap kapta mindig első. hogy Jézus Urunk érkezését váró. A Holt-tengeri tekercsekből ismerjük jobban őket. s a régészet megállapította azt is.

lenne és ez nem esik egybe Pilátus kormányzóságának idejével. mely a „Tudás" hatalmát jelenti és ebből latinizálódott a „mágus" 118 . amikor megkezdte tanítását (I.. Meglepő adatot közöl az egyik egyházi „apokrif irat.szülőföldünkről . Ez helyesen talán „IZ-ZU" lehetett. Valószínűleg azért említi a .útravalót adlak nekem és elküldtek engem.. hogy 30 éves volt. Még India is része volt. mint „Indo-Pártia". 3:23). mely sumír-arámi nyelvben „Isteni Tudás"-t értelmez..Lukács vonatkozásában.amit ma mitológiának nevezünk . mert ez foglalta le az egész Keletet. „AB-ZU"-val és e két tudás egyesülését jelképezi a pártus Gábriel süvegén látható két „MAG". Jézussal az Isteni Tudás „IZ-ZU" ... a zsidók közé Palesztinába? . a Tudás Mélysége. s atyám palotaijában gondozóim bőségén örvendeztem.mai időszámításunk szerint ./éi ó" előtt 7 évvel született . Kelet Országából . hiszen a „mag" is ősi nyelvünk szava. „Tamás aktái" szerint Jézus így beszélt: „Mikor fiatal gyermek voltain.. április 7-re teszi.létezik „AB-ZU". mert Jézus életkorára vonatkozólag azt mondja. hogy Jézus már gyermekkora óta mindenütt tanított. mint a Pártus Birodalom. Jézus 30 éves kora így . Mivel Jézus az időszámításunk szerinti . mert itt mindig így írják -IEZU.. de kizárólagos „földi" vonatkozásban. mint az Ősi Tudás. E sorok írója úgy véli. " Érdekes következtetések vonhatók le e szavakból: „Kelet Országa" nem lehet más. amidőn megismerte Jézusnak az emberi hovatartozását.a kérdésre feleletet ad egy régi hagyomány.k. vagy a Tudás Atyja értelemben. Az általam (*)-gal jelzett biblikus szótár (C.a késői fordítók.603.D. aki a Pártus Birodalomban tevékenykedett?.30-as életkort". . Az evangéliumok szerint Jézus Galilea földjén csak 2-3 évet tanított. Persze sokirányú „kérdőjelezést" lehet felvetni e szöveggel szemben: Tamás írta-e. mely állítólag Mani-tól maradt fenn a régi írásokban: A sippári Ige Ebből Jézus valódi nevére is következtethetünk.De azt hiszem Lukács evangélista is Jézust az „esszenusok" rendjébe akarja sorolni. amerre járt. oldalán) Jézus keresztre feszítésének idejét 30 A.egyesül a földi tudással.Nem későbbi és az ortodoxia erőszakossága alatt keletkezett „óvatos hivatkozás" ez az eltitkolt igazságokra?. Azért is gondolunk erre... mert a qumrani „esszeusok" 30 éves korukig tanultak és csak ettől az időponttól kezdve végezték a nép között mágus-papi hivatásukat. I alán így: Ha szkíta-arámi-pártus nemzetségbeli volt édesanyja szerint. akkor miért ment Kelet országából. 23-25 A. A mai racionális gondolkodó azonban mégiscsak feltesz egy ké-n>es kérdést most. mert a sumír hiedelemben .. amit „szülőföldünknek" nevezett.D.így tehát 37 évig volt emberi testben közöttünk.„Szülőföldünk" kifejezés alatt is csak ugyanazt a területet értheti Jézus.

szó is...talán úgy. mint ,.IZ-ZU"-ból a „JE-SU". Innen jön a mi népnevünk is - a „MAH(g)GAR", vagyis a „Tudás Népe." A magyarok között sokan ".less-e" nevet adnak Jézusnak. Ez lehetetlen és a zsidó mitológiától átvett név, mert Dávid apja volt Jessze. De vegyük tudomásul, hogy Jézussal meghalt minden mitológia, mert Vele megszületett és megvalósult az Isteni Kinyilatkoztatás. De térjünk vissza Sippárba, ahol összegyűltek a mágusok. Nevezhetjük ezt az összejövetelt „Pártus Vatikáni Zsinatnak" is, de itt a főalak most nem a mágusok fője, hanem IZ-ZU, a mi Jézus Urunk. Hirdeti küldetését és valószínűleg innen vette János evangéliumának az írója Jézus imájának a szövegét (Jn. 17. rész), amit senki sem hallott a tanítványok közül. - Ugyanis Mani szövegében így van írva: ,. Érettetek és mindenkiért, akik nektek hisznek, járom végig emberi utamat, hogy megszente/ödjék Atyánknak az Igazsága és hogy mindnyájan eggyek legyetek ebben az Igazságban. Es bizonyságot is teszek arról, hog)1 engem Isten küldött erre a világra, hogy akik hisznek, megszentelődjenek az O Igazságában és megőriztessenek minden gonosztól" így búcsúzott Jézus Sipparban a mágusoktól és ment Galileába, hogy küldetését befejezze. - Külön könyvet kellene írni igehirdetéseiről, amit abban a veszéllyel és üldöztetéssel telített környezetben végzett, amivel a zsidó „gestapo" körülvette. Mert a „kajafási" nemzetség célja ez volt: A „KIÁTKOZOTT" ANYÁNAK FIÁT MEGÖLNI! Csak forgassa az olvasó az evangéliumok lapjait, mert mindegyikben megtalálják ezt a kifejezést: ,J zsidók meg akarták Őt ölni. " És nem titkos, hanem „közhírré tett" szándék volt ez. Jézus az Édesanyjához ment Galileába, mely ebben az időben már nem tartozott a Pártus Birodalomhoz. Adiabene József Pandár már valószínűleg nincs az élők között. Aki aztán gondosan tanulmányozza az evangéliumi szövegeket, az hamar rájön arra, hogy Jézus Édesanyja mindenüvé kíséri Fiát. Az evangéliumok csak „asszonyokat" emlegetnek ugyan, de mondjuk csak ki bátran - a NagHammadiban talált szövegek alapján és azok bizonyításával azt, hogy Mária Magdala és Jézus Édesanyja sohasem hagyták el az „Égi Küldöttet". Akkor sem, amikor bekövetkezett A NAGY MERÉNYLET Ezt a címet adom annak a szomorú fejezetnek, mely az emberiség legnagyobb bűntényét írja le. De itt olyan egyházpolitikai és hiedelembeli különbségekre akarom felhívni a figyelmet, melyek élesen szemben állnak a Jézusi Igehirdetéssel. Ez azért nagyon fontos, mert a Máriával kapcsolatos és hagyományos gyűlölet mellett ez volt az ún. „teológiai indok", melyre támaszkodva a nagy szanhedrin" halálra kereste Jézus Urunkat.

119

De azért is ki kell térnem erre a témára, mert a judai-kereszténység és a zsidó sajtó nagyrésze is határozottan hirdeti Jézus „zsidó voltát", annak ellenére, hogy a „zsidó kánon" ezt határozottan tagadja. Ide illesztem egy régen írt indoklásomat: Foglalkoznunk kell megint názáreti Jézus Urunk személyével. Ugyanis a zsidóság újságjai egyre jobban kihangsúlyozzák Jézus zsidó voltát - annak ellenére, hogy az ő saját kánonjuk kifejezetten tagadja ezt. így Jézus „faji hovalartozandóságára" vonatkozóan két hivatalos - talán inkább úgy mondható két kanonikus álláspont létezik Az egyik a zsidó kánon szerinti, mely így mondja: „Ne legyen nekünk olyan fiúnk, vagy tanítványunk, aki az ő életét nyilvánosan elégeti (vagyis a törvényt megveti, lebecsmérli), mint Jesu és az ö kollégái". (Talmud, Berakoth 17. és Sanhédrin 107. b. lapon.) „Ábrahám apánkat a gonosz Nimród letaszította a tüzes kemencébe..." (Pesachim 118. a. lapon) „Te gonosz, te gonosznak fia, az istentelen Nimród fiának fia...." (Pesachim 91. a. lapon, a taltnudisták Nimród fia elnevezés alatt a názáreti Jézust értik.) „Húsvét előestéjén feszíttetett fel Jézus. Negyven nappal előbb kikiáltotta a herold: Megköveztetésre kivezettetik, mivel varázslást űzött és Izraelt bűnre csábította és félre vezette. Aki valamit az ő védelmére mondani tud, az jöjjön és jelentse. Minthogy azonban semmit sem hoztak fel az ö védelmére, húsvét előestéjén fölfeszítették." (Sanhédrin 43. a. lapon) „Jesu ártatlanokat ölt meg, ö ártatlanok gyilkosa volt, s méltó volt arra, hogy megöljék..." (Sanhédrin 43. a. Rasi) „Senkinek, aki a Tóra szerint méltó a halálra, nem szabad cselt vetni, csak a népcsalóknak.....így cselekedtek Satheda fiával s fölfeszítették húsvét előestéjén. Hogyan Satheda fiát....'.' Hiszen ő Pandera fia volt........ Chisda rabbi feleié: Anyjának férje volt Satheda s az ágyasa volt Pandera....Az anyja Mirjam (Mária) volt. a hajfonogató ...." (Sanhédrin 67. a. lap) A fenti idézetekből tehát kétségtelenül megállapítható az, hogy a zsidóság hivatalos álláspontja Jézust a nimródi fajból származtatja és nem Messiásnak, hanem bűnös gyilkosnak, varázslónak tartja és így tanítja. A másik álláspont: A judai-kereszténység - kánonja szerint - Jézust zsidónak tanítja, akit „mint elsőszülöttet bemutattak a templomban és a 8. napon körülmetélték." (Lk. 2:21-22.) Hát most melyik álláspontot fogadja el az igazságra törekvő?... Napjainkban mindenesetre egyre jobban érezhető azon igyekezet, melyet a zsidó világsajtó egyre jobban hangoztat, s mely a zsidó evangélisták (Máté, Lukács és Szent Pál) írásaiban van leírva Jézus zsidó voltára vonatkozóan, annak ellenére, hogy a zsidó „hivatalos álláspont" - mint ismertettük - ennek pontosan az ellenkezője. Még az Amerikai Magyar Népszava is hirdeti Jézus zsidó voltát (1983. január 28-i számában) és annak ellenére, hogy ez a sajtótermék „politikai lap" és nem vallástudományi, mégis így idézi János evangéliumának 3. rész 16. versét:

120

„Ő a zsidó nemzetén született, élt. dolgozott és halt meg. Először érttik és az egész világért." Érdemes összevetni ezt a szöveget János evangéliuma írásával, ahol a megnevezett helyen a következőket mondja: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." És e jánosi evangélium szavai alapján vessünk fel egy kérdést - úgy általában: Hisznek-e Jézusban a zsidók....? Az igazságot tudni akaró végezze el ezt a vizsgálatot a saját környezetének világában és megtalálja a feleletet. * * * E bevezető után térjünk rá a cím kérdéseinek a tárgyalására. I la együtt elvégzünk egy gyors történelmi áttekintést Jézus születésének idejébeni körülmények megismerésére, akkor megállapíthatjuk együtt azt, hogy ebben az időben semmiképpen sem tapasztalható a zsidóságnál az a Messiás-várás. amit a Jézust és tanításait nem ismerő Saul-Pál rögzít le a zsidókhoz ín leveleiben. Már csak azért sem fogadható el Saul-Pál messiási ideológiája, mert a zsidók törvényében (Thorában): 1. Semmi intézkedés nincs a Messiás ..feláldozására"; 2. A 89. Zsoltár 27. és 28. verseiben érdekes szöveg olvasható erre vonatkozólag a következőképpen (Dávid zsoltára): „0 így szólít engem: Atyám vagy Te, én Istenem és szabadításom kősziklája. Én meg ..elsőszülöttemmé" teszem öt és feljebbvaló a föld királyainál". Ide csatolom erre vonatkozólag Lonecz Gyula teológus tanulmányának részleteit, melyből megállapítható, hogy: Jézus keresztre feszítésének és megöletésének oka Dávid személyével áll szoros kapcsolatban. Az idézett Zsoltár verseinek döntő fontosságú része az a kitétel: „ Én meg elsőszülöttemmé teszem öt......" A zsidóság teológiai álláspontja tehát az, hogy Dávid Isten „elsőszülöttje" és nem a názáreti Jézus. Igy e zsidó teológiai tétellel Dávid isteni rangra van emelve és - mint „elsőszülött" az Atya mellett rangban a második személy égen és földön. Ezt a „Tizennyolcas Imádság" 14. fohásza ki is mondja: „Légy irgalmas Jahwe, mi Istenünk....Dávid házának királyságához, aki a te igaz Messiásod." Jézus születésének idejében ez a tan a zsidóságnál mindenkire - hívőre és tanítóra - egyaránt kötelező volt. Felháborodva tiltakoznak ezért a zsidók, amikor Jézus azt mondja nekik: "Én az Atyától jöttem. " Viszont Jézus Isteni Igazságokat hirdet. Csodákat tesz és a nép - a zsidók közül is sokan - elhiszik neki. amikor így mondja: ,A Világ Világossága vagyok". (Jn. 9:5) - „A: Isten Fia vagyok" (Jn 10:39)

121

. Kutából.. akinek írását megőrizte a hagyomány. hogy kellőképpen ismertessem a nagy merényletnek . hogy egyszer embertestben fog lejönni a Földre. hanem azok. Avából. Azt is tudták. melyet a római kánon az „apokrif-ék közé sorolt annak ellenére." (Jn. ahol az ősi „mágusvallás" En-Lil istenszemélyben hitte. Az elmondottak világosan mutatják. Sargon asszír király az elszállított izraeliták helyett ide telepített .akiről hirdették azt. Ezért nem származhat a zsidók Messiása onnan. és beszállítá őket Samária városaiba Izrael fiai helyett. * * * A „keresztény" és keresztyén" papok legtöbbje nem ismeri el az „evangéliumot". Valószínű az. hogy ö az „anyagi formában" is létezik . A gnosztikusok tanították és így mondhatjuk. Más volt a helyzet azonban a Pártos Birodalomban. oldal): „És más népet telepíteti be Asszíria királya Babilonból. 122 . Kutából. aki a sumir teremtés-történet szerint a „Világ Világossága"'. 17:24) Az eredeti héber szöveg fordítását azonban így olvashatjuk (Badiny Jós Ferenc: „Káldeától Ister-Gamig".a Dávidot messiásként tisztelők pedig felordítanak: „Galileából nem jöhet a Messiás" (Jn 7:41) * * * Érdekes szemszögből világítja meg az idézett teológus honfitársunk ezt a problémát. Ide kellett illesztenem ezt a régi írásomat." (2Kir. akiket 11.a faji gyűlöleten kívüli . Hamathból és Sefarvaimból. mert oly történeteket közöl. A judai-keresztény teológiák ezt nem tanítják. A felelet egyszerű: Galileában nem a zsidó nép lakott. bálványimádókat Hámáthból és Sippárból.A hívők azt kiáltják: „Hz a Messiás." Tehát a mi Jézus Urunk ebből a Samáriába telepített káld-sumír-subar népből származik.indokait is.. Ez volt a hivatalos álláspont és eszerint nem is voltak előkészületeik egy „Isteni Küldött" fogadására.. mert Messiás csak zsidó lehet. A „merénylet" és annak körülményeit mondja el nekünk a zsidóságnak egy Jézus-korabeli doktora. hogy: Miért nem jöhetett a zsidók Messiása Galileából?. hanem Dávidot tisztelték Messiásként. Ennek a tanításnak egyik központja volt a Pártos Birodalomban újjáépített Sippar. és nem sumír-káld-subir-szabir. De kiáltsunk fel mi is most és kérdezzük meg. hogy Jézus Urunk Pilátus elé vezetésének a „csodáját" is leírja. mert felfedi a Jézus-korabeli zsinagóga minden aljasságát. hogy ismeretlen volt előttünk a dávidi Messianizmus. tisztelte az egyetlen „egyszülött fiát". s mondhatjuk.mint Én-Ki .ahogy a Biblia mondja: "És más népeket telepített be Asszíria királya Babiloniából. és ez: Nikodemus Evangéliuma. hogy a zsidók egyáltalában nem „várták a Messiást" Jézus idejében. „clsösziilőttjét". amit a kanonizált „négy" evangélium nem említ. kötet 216. 1. mert ezek éltek Galileában és Samáriában. hogy írója „szemtanúja" volt Jézus Urunk törvénytelen elítélésének és a zsinagóga tanácskozásain is részt vett. hogy a saul-páli ortodoxia taszította ki a „szentírásból". 7:41) .

hogy taposson át rajta úgy. de ö saját magát Isten fiának és királynak mondja. Anás. aki elűzi őket és mindegyik engedelmeskedik neki" .„A mi törvényünk tiltja a szombati napon való gyógyítást és ez a gonosz büvöléssel megggyógyította a sántákat.miképpen tudjak kihallgatni egy királyt?" .kérdezte Pilátus. 375) egyházatya magát Nikodémust. Jézus tanítványát nevezi szerzőként.kérdezte Pilátus. Belzebub jóvoltából . kopt és örmény nyelveken irt kéziratokban. s amint megismerte Jézust. -Ekkor Pilátus odahívta udvarmesterét és parancsolá: „Vezesd elő hozzám Jézust a teljes udvari szokás szerint".Nikodémus Evangéliuma Ez az „evangélium" fennmaradt a görög. 1. Favricius „Godex Apocryphus N. hogy ö király. mert hív Téged a helytartó. bénákat." -„Miként akarja eltörölni-a törvényeiteket?" . Júdás.„Mi nem azt mondtuk.és Koppenhágában IK04-ben közölte ezt a régi iratot A. szíriai.. Fabricíani" címen. mind megjelentek Pilátus előtt vádolva Jézust valótlanságokkal . 1. Az ortodoxnak nevezett egyházban Epiphanius (Kr. mintha a király volna?" 123 .„Miféle gonosz büvöléssel gyógyított?" . és a következő oldalakon közölt szövegének magyar nyelvre való fordításával adjuk át az igazságot keresőknek. Dothaim és Gamaliel.1:7. vakokat. Alejandro és Jairo.. I. azt leterítvén elötta a Földre így szólt Jézushoz: „Uram! Taposs át rajta és lépj be.Maga elé hívta ekkor Pilátus őket és így szólt hozzájuk: „Mondjátok meg nekem azt.Egyházlörténct"-e is megemlíti (1.. Birch „Auctarium codicis apocryphi NT..IX. hanem csak a segítő Isten jóvoltából" mondta nekik Pilátus. levette magáról hosszú palástját.„Ez egy mágus. „Nikodémus Evangéliumát" J.és ö a gonosz szellemek ura.aki csak egy helytartó vagyok . ordítani kezdtek és azt kiabálták Pilátus felé: „Miért hivatod ezt az udvarmester által.?. megszentségteleníti a szombatot és még atyáink törvényét is el akarja törölni.9.mondták a zsidók. az ácsnak fia és Máriától született.Kiment akkor az udvarmester.. púposokat. A. leterítette palástját eléje a Földre és kéne." (Hamburg 1719) müvéből a 2..Tudod-e. hogy udvarmestered hódolattal illette.Pilátus aktái" címmel található. 2. Az evangéliumban leirt történetet azonban megerősíti Tihcrius császárnak Poncius Pilátushoz írt levele -melynek pontos szövegét közli a Vindobon C'odex." .) Akkor a zsidók így fordultak Pilátushoz: „Kérjük felségedet.) Miután a főpapok és írástudók tanácsa összegyűlt. hogy öt a Te törvényszéked elé hozhassuk kihallgatásra. hogy ez az ember Józsefnek. hódolattal illette. némákat és megátalkodottakat a szombatnapon. 295) .T.Amikor a zsidók látták. u. Semes. . hogy „Pilátus aktáiról" már jó sok idővel őelőtte beszéltek a gnosztikusok és oktatókűnyveikben is tanították." . . Kajafás. 1) azzal a hozzáadással. hogy én .felelték a zsidók. hogy mit csinált az udvarmester. u.így mondták: „Ismerjük. amikor egy kikiáltóval kellett volna berendelni?. Eusebius (Kr. Lévi és Neftali. . I. . valamint a többi zsidók.„Nem lehet a démonokat elűzni egy tisztátalan szellem erejével. hanem hogy ö állítja ezt magáról" . ." . süketeket. melyekben .

Hogyan mondják azt héberül... azok maguktól meghajoltak és hódoltak neki. hogy a zászlók és képek meghajolnak-e megint maguktól?" -Kiválasztottak akkor a zsidó vénei 12 erős és hatalmas embert a népükből. A zsidók ordítozva szidalmazták a zászlótartókat.Kiment megint az udvarmester és ugyanúgy cselekedett. hogy taposson át az ö leterített palástján megint.Pilátus így szólt hozzájuk: „Nem csodálkoztok azon. . ahogyan jónak véled.Kormányzó Uram! amikor Jeruzsálembe küldtek Alejandro kísérőiéként. hathat egy csoportba és felálltak a helytartó törvényháza elé. a zászlók és a képek meghajoltak és hódoltak Jézusnak.„Ha ti magatok tanúsítjátok azt az igazságot. hogy mit kiabálnak és ö görögre fordította nekem. hogy azok miképpen hajoltak meg és tisztelegtek neki" . mint az előbbi alkalommal és nagyon kedvesen kérte Jézust.és ismételten elrendelte. . hogy a zászlók és képek meghajtva magukat. hogy mialatt mi tartottuk a képeket és zászlókat. mondva: „Lépj be Uram.de azok nem tudtak válaszolni." . Hogyan értetted meg te ezt görögül?" .Miért vezetted így elém és miért terítetted palástodat a Földre Jézus lábai alá?'" . akik előbb tartották a zászlókat és képeket és mondta nekik: „Megesküdtem a császár eletére.. hallgattak. akkor miben hibázott az udvarmester?" .. Miként hódolnánk mi ennek? . ki a magasságban lakozol! Áldott az. ..) Pilátus hivatta az udvarmestert és kérdezte tőle: . aki az Úr nevében jön!" 4. amit kiáltoztak?" .Akkor Pilátus az udvarmesterhez fordult és mondta: „Menj és vezesd elém öt úgy. aki a magasságban lakozol. . Adonai" . Az udvarmester ugyanúgy viselkedett. miképpen hódoltak Jézusnak?" .Az udvarmester így felelt: .a helytartó hív Téged!" 5.. amit a gyerekeitek kiáltoztak. .felelték a zsidók.) A zsidók ekkor megint ordítozni kezdtek és azt mondták az udvarmesternek: „A zsidók gyerekei a saját nyelvükön kiáltoztak.. Pilátus pedig udvarmesterének szólt: „Vidd ki öt a pretóriumból és vezesd be újra olyan formán." És Jézus az udvarmester által kísérve kiment a pretóriumból.„Na és mit jelent 'hosanna'. 124 . mialatt a zászlótartók kezükben tartották a zászlókat és a rúdra erősített képeket (standardok). .kérdezte Pilátus.A zászlótartók így feleltek: „Mi görögök vagyunk és Isteneinket szolgáljuk..Az udvarmester így válaszolt: „Megkérdeztem egy zsidót.felelték a zsidók.kérdezte Pilátus a zsidóktól." .De tudd meg.. Jézus pedig átment a paláston és bejött az épületbe. akik átvették a zászlókat megoszolva. mialatt sokan elébe terítették ruháikat és azt kiáltozták: „Ments meg minket Te. hogy ha nem hajolnak meg a zászlók és a képek Jézus bejövetelekor .Láttuk nagyon jól.... áldott az.. mint előbb.„Hosanna mcmbrome: baruchamma. hogy vezessék eléje Jézust. .Pilátus kérdezte akkor a zsidókat: . meg a többi? „ . láttam öt szamárháton a városba jönni a virágágakkal kezükben örömben rivalgó zsidógyerekek közepette.lefejeztetlek titeket.) Akkor Pilátus a zsinagóga főihez és véneihez szólt így: „Válasszatok ki magatok közül erős és hatalmas férfiakat és legyenek azok a zászlótartók. amikor Jézus a palotába lépett.3.. Abban a pillanatban megint meghajoltak a zászlók és a képek és így hódoltak neki.Ekkor Pilátus maga elé rendelte a zászlótartókat és azt kérdezte tőlük: „Miért cselekedtétek ezt?" ." 6.. aki az Úr nevében jön" .mondták. amint jónak véled".) De abban a pillanatban.„Ments meg minket Te. és majd meglátjuk.. Ekkor Pilátus odahívta magához azokat a görögöket.

hogy feláll és elmegy. mert tudjuk azt. másodszor a Te betlehemi születésed egy nagy gyermekgyilkosságot okozott." .II.. hogy ez egy mágus? Biztosan varázsolt a feleségednek valami agyrémes álmot.. hogy Jézus nem született paráznaságból és azt mondta nekik: „Kérlek benneteket. Izsák. akik azt állították. Aster. hanem zsidó szülök gyermekei vagyunk és az igazságot mondjuk.és azt mondták: „Mi nem születtünk prozélitáknak. Antal.Pilátus akkor Anáshoz és Kajafáshoz fordult. hogy esküdjelek a Cézár éleiére. amint a ti népetekből valók bizonyítják. hogy ezek tanúbizonyságot tesznek ellened? . hogy Jézus nem született paráznaságból a következők voltak: Lázár. szörnyen megijedt és el akarta hagyni a törvényházat." 4.mondva . hogy az én feleségem a következő üzenetet küldte nekem: „Ne avatkozz ennek az igazságosnak a dolgába. Agripa és Júdás . hogy ök esküdjenek a Cézár életére . mert sokat szenvedtem az éjszaka ezen ügy miatt.Azok pedig. hogy azok görög szülök gyermekei. Zeras." . ők majd látni fogják.." -Pilátus így folytatta: „I lát akkor tudjátok meg. hogy feleségem könyörületes és sokkal vallásosabb mint ti.) Pilátus akkor odahívta Jézust és kérdezte tőle: „Hogy van az. feleségétől érkezett ez az üzenet: „Ne avatkozz bele ennek az igazságosnak a dolgába. zsidók. akik így mondták: „Mi nem hisszük azt. de mindenkinek van szája a jó és a gonosz beszédre. mert az bün.) Voltak ott jelen azonban jóakaratúak is a zsidók között. harmadszor a Te apád József és anyád Mária Egyiptomba menekültek.A zsidók azt felelték: „Igen. de ezek nem hisznek nekünk. de nem paráznaságból." .." .? . I." Odahívta akkor Pilátus Anást és Kajafásl és azt kérdezte tőlük: „Mit jelent az a szó." 5. hogy nem született paráznaságból.) Ekkor a zsidók vénei válaszoltak Jézusnak így: „Mit jelent az.Nem felelsz semmit?" . Crispo. akik azt állították. Mária már terhes volt.Ekkor Pilátus odahívta a zsidókat és mondta nekik: „Tudjátok jól. Mialatt azon gondolkodott. hogy mi majd meglátjuk?. amit mondtok.) Amikor Pilátus meglátta ezt...Először is Téged a paráznaság hozott a világra. hogy igaz-e az állításotok. mert feszélyezve érezték magukat a nép között. akik zsidók lettek. mert ezek prozeliták és az ö tanítványai.hogy nem igaz a mi beszédünk és halálos bűnösök vagyunk. hogy paráznaságból született. kérdezve: „Semmit 125 ." Ekkor Pilátus azokhoz a zsidókhoz szólt. mert megtartották a házasságot. Sámuel..Jézus azonban így válaszolt: „Ha nem lenne hatalmuk erre.A zsidók erre azt mondták: „Nem mondtuk-e Neked." . hogy mikor József megházasodott Máriával. mert az éjjel sokat szenvedtem ezen dolog miatt. Amnes. hogy paráznaságból született. de hagyd." 2. mivel ott voltunk József és Mária házasságkötésénél." 3. semmit sem mondhatnának. Finees.Azok így feleltek: „A mi törvényünk tiltja az eskütevést. tudjuk. Santiago. akik a paráznaságból való születést állították: „Tehát nem igaz az." Anás és Kajafás válaszoltak Pilátusnak így: „Mi mindnyájan azt hirdetjük. hogy prozelita?" Azok így feleltek: „Azt jelenti.) Odahívta magához Pilátus akkor ezt a tizenkettőt..

kérdezte Pilátus." 1.mondták a zsidók. .feleié Jézus.. kiment Pilátus a zsidókhoz és mondta nekik: „Én semmi bűnt nem találok benne.„Azt. „Mi az igazság?" . .felelt a helytartó.„Tehát. mert egyik vádatok sem érdemesíti halálra. 2. amelyet Salamon épített negyvenhat évig és ez azt mondja." ." .sem felellek erre'?' -Azok visszamondták: „Te ezeknek adsz hitelt.kivéve ezt a tizenkettőt. hogy mindenki hallja a hangomat.hangzott Pilátus szava." . az én híveim küzdenének azért. hogy király vagyok. hogy lerombolja és három nap alatt újra felépíti" . hogy ez Istent káromolta" -mondták a zsidók. úgy tudd meg.A vén papok és a leviták így válaszoltak: „Ha valaki a Cézárt káromolja. . hogy paráznaságból született." 6. . aki az igazságból való" -felelte Jézus. mialatt mi mindnyájan azt kiáltjuk. hogy ne legyek a zsidók kezébe adva.„Ha a Cézárt káromoló méltó a halálra.„Hát zsidó vagyok én talán? A Te néped és a főpapok adtak Téged a kezembe. 1. „Ártatlan vagyok ennek az igaznak a vérétől. hogy Jézust meg akarják ölni?" „Gyűlölik Öt azért.felelték a zsidók.„Te mondod.„Nekünk nincs megengedve az. Te király vagy?" kérdezte Pilátus.Jézus feleié: „Láthatod hogyan esnek ítélet alá azok. mert szombaton is gyógyít" -felelték ezek. akik a földön a hatalmat gyakorolják.„A földön nincs igazság?" .) És ismét bement a prelóriumba.A zsidók felelték: „Ha nem lenne egy bűnöző. a papokat és a levitákat és titokban azt mondta nekik: „Ne dolgozzatok így.feleié Pilátus. mit cselekedtél?" .) Kiutasította ekkor Pilátus a pretoriumból mind a zsidók sokaságát .válaszolta Pilátus. III.„Miféle templomot?" . .A zsidók így feleltek: „Ez azt mondta. 126 .„Az Igazság az égből származik" -felelte Jézus.„Magadtól mondod-e ezt. .) És benthagyva Jézust a pretóriumban. hogy én ebben az emberben semmi bűnt nem találok. hogy ez egy mágus és magát Isten Piának nevezi.. Magához hívta Jézust és kérdezte: „Te vagy-e a zsidók királya?" ." . de az én királyságom nincs itt. . akik tagadták a paráznaságból való eredetet és Jézust elválasztotta tőlük. mert ha itt lenne. de én azért születtem és azért jöttem a világra. „A jócselckedeteiért akarják megölni?" . vagy mások mondták neked énrólam?" kérdezte vissza Jézus. hogy valakit megöljünk" .„Nektek megtiltotta Isten. mert mindegyik a gyógyításokra és a szombat megszentségtelenítésére vonatkozik. .kérdezte Pilátus.kérdezte Pilátus. Így szólt akkor Pilátus: „Vigyétek el és ítéljétek el a ti törvényeilek szerint.kérdezte Pilátus. „ . ti majd lássátok" .„Az én királyságom nem e világon van.) Pilátus megdühödve ment ki a pretoriumból és azt mondta a zsidóknak: „Az égen ragyogó Napot hívom tanúnak arra. Azután így szólt hozzájuk: „Mi az okuk ezeknek. akik az igazságot szólják azok által. nem adtuk volna át Neked"." . hogy öljetek és nekem nem?" . hogy hatalma van lerombolni a templomot és három nap alatt újra felépíteni azt. méltó-e a halálra?" „Méltó a halálra" . 2. akik Jézus törvényes születését bizonyítják..) Azután Pilátus összehívta a véneket. .

." 4. 1." -felelt Nikodémus.kérdezte tőlük Pilátus.A zsidók és akik hallották azt kérdezték Pilátustól: „Miért hallgatod tovább ezt a káromlást?" . de ha csak emberi dolgok. azt meg kell kövezni. ha egy ember vétkezik a másik ember ellen. Egyiptom királya előtt.mondta Pilátus. 2.Ő oly csodákat és különös dolgokat cselekszik.Amén.. sok .kérdezte Pilátus. hallva az igazságot?" .„Hát akkor a helytartó is az Ő tanítványa és az Ö védelmében beszél?" .„És miért haljon meg?" .„Mert Isten Fiának és királynak nevezte magát" .mondta Pilátus. . .3. tömegesen. Mivel csodáik nem voltak isteni eredetűek. hogy keresztre legyen feszítve. Hagyjátok Öt békében és ne forraljatok semmit ellene. elenyésztek azokkal együtt. hogy a zsidók menjenek ki a pretóriumból és Jézust hívta be. V. melyeket senki más nem tudott tenni és nem lesz képes senki sem ezekre. .felelte Jézus..„Legyen tied az ő igazsága és az ö része". a leviták és Izrael egész sokasága előtt a zsinagógában: mit kívántok tenni ezzel az emberrel?..) Ekkor a helytartó megparancsolta. de ha valaki Isten ellen vétkezik.Isten által előbb jelzett . VI.felelte Pilátus. mondva neki: „Mit csináljak Veled?" -„Cselekedj úgy. mert ha az Ő csodái isteni eredetűek . hogy sokan sírnak a jelenlévők között és felkiáltott: „Nem mind az egész sokaság kívánja halálát".A zsidók felelték: „A mi törvényünkben az van írva. egy híján negyven ütést érdemel. .) „Fogjátok el hát magatok és büntessétek meg. akiket az egyiptomiak isteneknek tartottak és Mózeshez hasonló csodálatos dolgokat müveitek.Ezért most bocsássátok szabadon ezt az embert.„Miként adatott nekem?" .mondták a zsidók Nikodémusnak.„Legyen enyém.) Ekkor egy Nikodémus nevü zsidó állt a helytartó elé és így mondta: „Mivel jóságos vagy. mivel nem méltó a halálra!"." -„Beszélj!" ." .És Nikodémus így szólt: „Én így beszéltem a vének. ahogy neked adatott!" . akkor fogjátok el ti káromlás miatt. úgy elenyésznek.csodát művelt a fáraó..Jézus felelte: „Mózes és a próféták beszélnek az én halálomról és feltámadásomról" . 127 .felelték a zsidók vénei.A zsidók mérgesen vicsorgatták fogaikat Nikodémus felé.„Ha ezek a szavak káromlások.megmaradnak azok. amikor Isten által Egyiptomba küldetett. 5. ahogy akarjátok!" -mondta Pilátus. Amén. . hogy meghaljon. .) Ekkor körülnézett a helytartó és látta körös-körül a zsidók csődületét és azt is.A zsidók így válaszoltak: „Mi azt akarjuk.. akik hitlék azokat." . . . Mert Mózes is.) Ekkor a zsidók így szóltak Nikodémushoz: „Te ennek az embernek tanítványává lettél és így az ö érdekében beszélsz. könyörgök. . És jelen voltak a fáraó előtt James és Jambres. vigyétek a zsinagógátokba és ítéljétek el a törvényetek szerint" . mint mondtátok. engedj nekem néhány szót szólni.." „Nem érdemli meg a keresztre feszítést" .kérdezte Nikodémus.A zsidók vénei feleltek erre: „Azért jöttünk mindnyájan.Nem a császár lette ebbe a méltóságba?" . amikor így szólt Pilátus: „Miért vicsorgatjátok fogaitokat rája.

Szememre tette a kezét és megnyílt a szemem . hogy milyen napon történt ez?" -kiáltották a zsidók a helytállónak . beszélj!" . . I.. A helytartó igen ijedten mondta akkor a zsidók sokaságának: ..feleltek azok. ahogy meglátott. megsajnált engem és így mondta: 'Vedd fel a te hordagyadat és járj' Es én felvettem a hordagyamat és járok" . mert a nép között már egy forradalom van készülőben?" . hogy a börtönből kiengedek egy elítéltet a kovásztalan kenyér ünnepén. már vakon születtem. Van a börtönben egy gyilkosság miatt elítélt Barabás nevű rab. Barabás" .„Nem mondtuk-e neked. „Feszítsd meg!" ..„Mi nem tudjuk." .mondta Pilátus. Csak megérintenem palástját (színjét) és elállt a vérzésem. Férfiak és asszonyok kiabálva mondták: .Miért nem engedelmeskednek a ti tanítómestereiteknek is?" . tele fájdalommal.Miért akartok ti mindenáron ártatlan vén ontani?" IX... de sohasem láttam semmit és Jézushoz érve nagy hangon kiáltottam neki 'Dávidnak fia.Barabás. akiben én semmi bűnt nem találok. Egy Berince (Veronika) nevű asszony kiáltott messziről: „Vérfolyásos beteg voltam." .Kérdezd meg őt." És a sokaságból sokan. mely megtiltja a nőnek tanúkénti szereplését. felszedve hordagyamat és mindenemet elvittek Jézushoz." . könyörülj rajtam'.. akik Jézus igaz és tiszta származását bizonyították és kérdezte tőlük: „Mit tegyek.és O megsajnált engem. hogy az a szokásom. vagy Barabás?" -Azok így kiállozának: ..Nem tudjuk".„És mit tegyek Jézussal?" .Sokan tanúsították azt is.láttam!" . miután már négy napja eltemették. . „Ha valamit akarsz mondani.kérdezte Pilátus..Megint másik zsidó jött előre és mondta: „Meggörbült rokkant voltam és egy szavára kiegyenesedtem. ." -Pilátus odamondta ezeknek: .I.kiáltozták a zsidók és még azt is hozzátették: „Nem vagy a császár 128 ..." VII. Mikor jött Jézus..Ez az ember egy próféta.Azok így feleltek: .És a zsidó így szólt: „Harmincnyolc évig voltam egy hordágyra dobva.) De másik zsidó jött előre és mondta: „Én vak voltam. aki leigázza a démonokat és azok engedelmeskednek neki.A zsidók kiabáltak közbe: „Van egy szabálya a törvénynek. sok megszállott és mindenféle betegséggel sújtott ember meggyógyult általa. hogy feltámasztotta Lázárt a sírból.és a meggyógyult válaszolt így: „Egy szombat napon volt ez. Kit akartok. hogy szólhasson.mondták megint a zsidók Pilátusnak. ami pedig tizenkét év óta állandóan folyt.) Aztán Pilátus maga elé hivatta Nikodémust és azt a tizenkét férfit. és ez a Jézus.Megint másik mondta: „Leprás voltam és egy szavára kigyógyultam.) Azután a zsidók egyike lépett a helytartó elé és engedélyi kért. Hangokat hallottam.. Akkor megszánt engem néhány fiatal. majd ők látni fogják" .. hogy szombaton gyógyított és űzte az ördögöket?" .Jézus.Összehívta akkor Pilátus a zsidók csődületét és mondta: „Tudjátok. hogy szabad legyen. 2. Jézus.

mint az Ő saját királyuknak és amikor Heródes megtudta tőlük. . mintha a földön jártatok volna. görög. 1. mert nem tudják." 2. Különben is a mágusok hoztak Keletről sok ajándékot neki. Ezért elrendeltem. a Nap felé fordulva megmosta kezeit és így mondta: „Ártatlan vagyok ennek az igazságosnak a vérétől. akik szembeszálltok a ti jótevőitekkel. Áthozott benneteket a tengeren úgy. hogy ez a király és nem a Cézár.barátja.bocsásd meg nekik." .) És kiment Jézus a törvényházból a két gonosztevővel együtt. Jézust megfosztották ruháitól és egy vászondarabbal övezték. hogy egy király született. Ahogyan megérkeztek az elrendelt helyre.Dimas .Ezek után Pilátus vizet hozatott. most mentse meg magát és ha Isten Fia. élelmezett benneteket a sivatagban és a köböl fakasztott ivóvizet. Jézus így szólt: „Atyám. hogy húzzák szét a törvényszék azon részének függönyét. De a zsidók megint ordíto-zásba kezdtek így: „Mi a Cézárt ismerjük el királynak és nem Jézust. Most meg engem vádoltok azzal. hogy gyűlölöm a császárt" . a könyörületes királyok régi szokása szerint és aztán feszítsenek fel abban a kertben.A katonák is hasonlóképpen gúnyolták és keserű ecetet kínáltak neki és így mondták: „Te vagy a zsidók királya .A másik . Fejére töviskoronát tettek." X. hogy mit cselekszenek!" És a katonák megosztoztak Jézus ruháin.„Miféle jótevőitekkel?" -kérdezték a zsidók. és mindezekután m egm é rges(tettétek őt.mondta nekik Pilátus.hát mentsd meg magadat. mentsd meg magadat és minket is!" . ha ezt szabadon engeded. A gonosztevőket ugyanilyen módon feszítették fel.felelték a zsidók. 3.Jézus keresztfájára tették az ő ellene felhozott vád címét. 5. akik Belénben születtek. így szólt hozzájuk: „Ezek szerint ez az. hogy először légy megostorozva.) A méregtől feldühödve felelt nekik Pilátus: „Ti egy lázongó fajta vagytok. a két gonosztevő veled együtt lesz a keresztre feszítve.„A ti Istenetek kihozott benneteket Egyiptomból és megszabadított egy kegyetlen rabszolgaságból. . latin és héber szöveggel írva. Dimas és Gestas. ez az" . és miután csendet teremtett a teremben. ahol elfogtak. ahol Jézus állt és mondta neki: „A te néped nem ismer el téged királyának.) Ekkor elrendelte Pilátus. véget akart vetni neki és kivégeztette mind a héber gyermekeket." 2. így: „Ez a zsidók királya. akit Heródes keresett?" „Igen. ám ti lássátok. 4. és elkeseredett istenetek ki akart irtani benneteket. amikor egy bikaborjú szobrát imádtátok.felháborodva szólt társára: „Nem félsz az Istentől. 129 . A zsidó főpapok és a többi főemberek csúfolódva kiabáltak Jézus felé: „Másokat megmentett.) Mikor Pilátus hallotta e szavakat a félelem szállta meg." . amikor Mózes közbelépett értetek és így megszabadultatok a haláltól..) És felállva el akarta hagyni a törvényházat. mert ez magát Isten Fiának és királynak nevezte és így elismered.Aztán felolvasták az ítéletet és Pilátus rendelkezése szerint . szálljon le a keresztről." ..Ismételten ordítozni kezdtek a zsidók és ezt kiáltották: „Az ő vére rajtunk és a mi magzatainkon".) Az egyik felfeszített tolvaj így szólt: „Ha te vagy a Krisztus. Az egész népség talpon volt és figyelte őket." .

valamint azokat is. . még egy dárdával is átszúrtátok!" ." 3. hogy keresztre feszítettétek. de az asszonyok. XII. De ti botrányosan viselkedtetek ezzel az igazzal szemben. hogy legyen lakat alatt bezárva a hét első napjáig és mondták: „Tudod nagyon jól. I. mert elapadtak a Nap sugarai." József így felelt: „Góliáth fennhéjázó módján beszéltek. De ezek mindegyike elrejtőzött. mondva: „Igaz ember volt ez!' . becsavarva testét egy fehér lepedőbe és egy nagy követ gurítva a barlang bejáratához." XI. hogy ma még velem leszel az örökkévalóságban. mert kikértem Jézus testét? .. úgy legyen!" . mert az „egyik főembere" volt a zsidóknak. Volt ott egy József nevű ember is a közelben. amint levették a keresztről a holttestet.hisz ugyanazon ítélet alatt vagy.) Amikor a zsidók meghallották. aki az élő istent. mert a szombatnap óráiban igen benne vagyunk. hogy ez a József elkélte Pilátustól Jézus testét.Jézus így felelt neki: „Bizony mondom neked. mert nem volt elég nektek.) A „hatodik" órája volt a napnak. A nap kilencedik órájában kettérepedt a templom kárpitja és Jézus hangos szóval így kiáltott: „Atyám! A Te kezedbe adom lelkemet!" .) A százados mindent jelentett Pilátusnak.És Jézushoz szólt így: „Emlékezz meg rólam Uram a Te Királyságodban!" . feleségével együtt szomorúságba esett és aznap nem ettek és nem ittak semmit. és így szólt a főpapoknak: „Hogyan jöttetek be a zsinagógába?" . becsavarta azt egy tiszta.Azok visszafeleltek: „És te? . melleiket kezdték ütögetni.) Jézus hívei messze voltak. amikor cinkosa vagy neki és az ö pártján leszel az elkövetkezendő időben is". Ez hallva a történteket. Azután Pilátus a zsidó főpapokat hivatta és mondta nekik: „Láttátok.Az ottlévö százados látva a történteket. -József is megjelent hasonló körülmények között és mondta a főpapoknak: „Miért nehezteltek rám azért.felelt Nikodémus. hogy mi történt?" ." . aki Arimatea körzetének a szenátoraként jelent meg és Isten földi uralkodásának érkezését várta. akik Jézus jó és csodás cselekedeteiről beszéltek. Egyedül Nikodémus jelent meg a főpapok előtt. Azután.te hogyan jöhettél be. és szent 130 . hogy nem fogsz kapni temetést.Az egész csődület pedig. De mi gonosz cselekedeteink miatt lettünk jogosan elítélve és ez itt viszont semmi rosszat nem követett el... fehér lepedőbe és elhelyezte Jézus testét egy sziklába vésett új sírboltba. akik Pilátus előtt Jézus javára tanúskodtak. amikor sötétség lett a Földön. Nikodémust és a többit. Ez felkereste Pilátust és elkérte töle Jézus testét. 1. de tudd meg.De tudjátok meg hát azt is. hogy nem tudunk ma semmit tenni ellened. keresték őt. hanem az ég madarainak adjuk majd a holttestedet. akik vele jöttek Galileából szemlélői voltak mindennek. dicsérte Istent. semmi más. 2. hogy elhelyeztem Őt az én új sírboltomban. akik szemtanúk voltak.„Úgy legyen.. ami történt.A zsidók akkor letartóztatták Józsefet és elrendelték.Azok viszont csak annyit mondtak: „Egy közönséges napfogyatkozás volt.

hogy a következő napon mindnyájan összegyűlnek a zsinagógában és már korán reggel a sokaság azt tárgyalta. a rabotokat nem találtátok ott. .a zsinagóga hercegei. akik Pilátus előtt Jézus védelmében beszéltek. „Bizony Isten. aki nem a test.felelték a zsidók. ami történt. De Isten megmondta a próféta szerint: 'Enyém a bosszú és én jutalmazok'.) És mialatt még a zsinagógában voltak és csodálkoztak József eltűnése fölött." Igen megmérgesedtek a zsidók József szavait hallva. mely mögött József volt bezárva és odaállítottak örökét is. akik a sírnál voltak. Mi ijedtségünkben mindnyájan olyanok lettünk. arccal a Nap felé és mondta: „Ártatlan vagyok eme igaz vérétől . Adjátok át ti Józsefei és akkor mi is átadjuk nektek Jézust!" . I.ám lássátok". melynek nem voltak ablakai.„Hány órakor volt ez?" . . Bezárták egy házba. Ezek elmondták a zsinagóga hercegeinek..kérdezték megint a zsidók. ahol feküdt. Az ajtót is lepecsételtétek.. a papok és léviták elrendelték. hogy bezártátok azt is.) „Milyen asszonyokkal beszélt?" .. aki elkérte Jézus testét.felelték a zsidók.felelték az örök. kik voltak azok" . hogy Józsefet vezessék elő szégyenteljes formában. mert a pecsétek. Most ezekután attól félek. a megfeszített Jézust keresitek? . Kinyitották a lepecsételt ajtót és nem találták őt az ablak nélküli házban. akiket Pilátus ajánlott a zsidóknak Jézus sírjának az őrzésére.felelték az őrök. mint a holtak. Az egész nép magán kívül volt. Gyertek és nézzétek meg a helyet. megverték Józsefet és letartóztatták. És röviddel ezelőtt valaki. elrendelték.hát hogyan emeltünk volna kezet rájuk?" .. amint azokkal az asszonyokkal beszélt. egynéhány őr érkezett azok közül.„A félelemtől mozdulni sem tudtunk. érintetlenek voltak és az ajtó kulcsa Kajafás örizetében volt.Dávidot gyalázta. papjainak és a levitáknak mindazt.. mert feltámadott. vagy mint a villám.Ezután nem mertek kezet emelni azokra sem. 2. mert nem tudtuk elhinni. Lepecsételték az ajtót. hogy milyen formában fogják Józsefet megölni.. hogy el fog jönni az Isten haragja rátok és a ti utódaitokra. megmosta kezét vízzel. mint a hó.Nincs itt. hanem a szív szerint van körülmetélve.„József elhagyta a várost" . Azt mondta az angyal: 'Ne féljetek. aki elgurította a sziklát a barlang bejáratától és ráült arra. nem hiszünk nektek" . .„Jézus is feltámadott.válaszolták az örök. 131 . nehogy a tanítványai elvigyék onnan. hogy halottaiból feltámadt és Galileában van.„Nem tudjuk. „Éjfélkor" .) És még aznap . amint mondtátok. XIII. miképpen az angyal mondta és Galileában van"-felelték az őrök. és amikor feltörtétek a pecsétet és kinyitottátok az ajtót. de O is él! Hallottuk azt is. Amikor a zsinagóga tanácsa ülésezett.kérdezték a zsidók. hogy nappali fény vegyen körül minket. És ti feleltetek Pilátusnak: 'Az ö vére mirajtunk és a mi utódainkon'.Az őrök válasza így hangzott: „Annyi jelet láttatok az embertől és nem hittetek neki. A zsidók rájuk szóltak így: „És miért nem tartóztattátok le őket?" . így: „Földrengés lett és egy angyalt láttunk az égből alászállni. . miképpen megmondta. Most pedig siessetek és mondjátok meg az Ő tanítványainak. hát hogyan adnátok hitelt nekünk? Jogosan esküdlök az Istenre. . Fénylett." 2.szombaton . Azután hallottuk az angyal hangját.

" . . mert akkor mindenki Jézus felé hajlik. eljöttek az O tanítványai és elvitték. 1. Azt a sok pénzt oda adták a katonáknak e szavakkal: „Mondjátok azt.) De nemsokára egy Finees nevű pap. hogy mialatt aludtatok.) E szavak hallatára a zsidók nagyon megijedtek és így szóltak:"Nem szabad ezt így hirdetni. Ha pedig ez a hír a helytartó fűiébe jut. amint a zsidók azt elrendelték.A katonák átvették a sok pénzt és aszerint beszéltek.3. egy Adas nevű orvos és Ageo. a levita Jeruzsálembe érkeztek Galiteából és a zsinagóga hercegeinek. XIV. papjainak és levitáiknak a következőket jelentették: „Láttuk Jézust a tanítványai 132 . mi majd meggyőzzük öt és mentesítünk benneteket minden felelősség alól".Tanácskozni kezdtek és hatalmas összeget adtak össze.

amint mennybement.Aztán a papok és a vének is megszólaltak és kérdezték: „Megtörténhetett.Ábrahám.óh Jehova népe . amit láttatok és hallottatok úgy.És akik beszéltek. de miképpen szállt belé a lélek. tegyetek velünk úgy. amiket tőlük hallottatok és azt is. Adas az orvos és Ageo a levita így válaszoltak a zsinagóga méltóságainak: „Ha azok a szavak.) A zsinagóga vénei. A hívőket kísérni fogják azok a jelek.) Nikodemus állt azután a tanács elé. hogy ily csodálatos dolog történt Izrael földjén?" Akkor Anás és Kajafás szóltak: „Miért vagytok oly izgatottak.azokat a férfiakat. amint azt az imént elmondtátok. így szóltak. a papok és a leviták akkor azt mondták nekik: „Dicsőítve valljátok meg Izrael Istenének mindazt. kígyókat ragadnak meg és a mérges italok sem tesznek kárt bennük." . aminek szemtanúi voltunk bűnnek minősülnek elöttelek. hogy aki hisz és megkeresztelkedik (baptismo-nak veti alá magát) az üdvözül. hogy a tanítványai ellopták a testét.És akkor a zsinagóga vénei. a papok és a leviták azt kérdezték tőlük: „Azért jöttetek-e. csodálkozva láttuk. és életben van Galileában?" . a főpapok és a leviták felelték: „Ha Isten dicsőségére vágytok.A vének. hogy mondják az Isten angyalának leszállását a földre és azt. mondva: „Helyesen ítéltetek. amint így beszélt: „Menjetek és prédikáljátok az egész világon azt. hogy látták. hogy látták Jézust a tanítványai között a Mamlich-hegyen. hogy nekünk mindezt elmondjátok. . akkor mire szolgálnak ezek a hamis hírek. hogy ö mozdította el a követ is a sír bejáratáról?" . Nem ismeritek félre . itt állunk. hercegei és vénei és bezárva maguk mögött a zsinagóga ajtaját. akik kivezették őket Jeruzsálemből és velük mentek Galilea határáig. hogy ők eskü alatt vallották. akik apáink .Miután pedig sehogyan sem tudtak válaszolni a történt dolgokra.És mialatt még beszélt. hogy hallottuk mit mondott és láttuk. amiket elmondtatok a sokaságnak?" . összegyűltek a zsinagóga főpapjai. az istenfélőket.Finees a pap. 3.Akkor azok elővették a törvény könyvét és megeskették őket arra. amint a mennybe emelkedett. az megítéltetik. vagy Isten dicsőítését teljesíteni?" Azok így felellek: „Isten dicsőségét kívánjuk szolgálni. .között ülve Galileában. a segítőket. ahogyan tanította őket mindazokra a dolgokra. I." . amelyeket elmondtunk és mindazt. a békesség barátait. hogy felemelkedett a magasba. Mert igaz.) És azután. hogy gonoszokat űznek el. aki pedig nem hisz. Ha kezükkel érintik a betegeket. akik Galileából lejöttek." .'' 2. És senki nem kérdezte meg azt. jól ellátták őket pénzzel. így távoztak el békességgel. amint jónak látjátok". Izsák és Jákob Istene. Azután megetették és megitatták őket. hogy a tanítványai nagy mennyiségű arannyal vásárolták meg őket. hogy milyen módon tette ezt? Ahogy minket tanítottak. fájdalmasan kiáltottak fel: „Lehetséges. a Mamlich-hegyen. végülis fájdalommal telve azt mondták: „Nekünk nincs megengedve az. hogy a három visszatért Galileába. azok meggyógyulnak. adtak melléjük három kísérőt. az ég felé. miért zokogtok? Vagy nem tudjátok. „Jehova Istenre esküszünk. hogy a körülmetéletlenek szavának hitelt adjunk!" XV. a 133 . hogy senkinek sem beszélnek többé ezekről a hallottakról és látottakról.

hol van Illés. és hogy Eliseus kiabálására Illés ledobta köpönyegét a Jordánra.Eliseus azt felelte: „Felment a mennybe!" . 3. Sohasem mondja a vád így: „Azt hirdeti magáról.Menjünk a szolgáinkkal együtt a keresésére" . mint a saját királyuknak". mert olyan fontos adatokat szolgáltat.a meggyógyultak és az új életre kelt betegek személyében . hogy mennybe ment. hogy Illés (Éliás) is mennybe ment. hogy Jézus „királynak" mondta magát. mely választ ad erre a IX..Szent Iratok könyvében benne van.de nem a „zsidók királyának". amikoris informálják Pilátust. 3.. * * * A jeruzsálemi zsinagóga így feldolgozott jegyzökönyvei szerint három galileai hithű zsidó. akinek megállapította az ártatlanságát. Mai nyelven mondhatjuk. elismerték.mondták azok Eliseusnak. hanem a zsidók mondják annak . hogy a zsidó papi testület indított oda egy jól megszervezett tüntetést. akik kérdezték: „Eliseus.. Most adjatok nekem igazat és küldjünk ki kutatókat Izrael minden határára és lássuk. hogy „a mágusok hoztak Keletről sok ajándékot neki.„Nem ragadta el öt a szellem és ledobta valamelyik hegyre? .Mindenki örömmel fogadta a javaslatot és Izrael határaira egy expedíciót küldtek Jézus keresésére.) Honnan vették a zsidó főpapok azt a vádat. hogy király. de sehol sem találták. melyek Jézus igazi alakját mutatják be. Nikodémus Evangéliuma az egyetlen. amit a zsidóság főpapjai alkalmaztak Jézus elítélésének keresztülvitelében. amelynek seregei nemrégen verték meg Crassust is és 134 . ahol többségben az ő híveik voltak.világosan és félreérthetetlenül feleli.. a zsidó rítus szerinti legnagyobb eskü alatt vallotta. valamint azt a módszert is. Mikor Pilátus kérdezi tőle: „Király vagy-e te?" .akik küszködtek a túlerő ellen Jézus szabadon bocsátásának érdekében..) Jézus iránti szeretetet és a nép hozzá való ragaszkodását bizonyítja az a körülmény. az Arimateai József volt. vagy a zsidók királya". mely Pilátus elé járult.) Az evangéliumok mindegyike a „zsidóság sokaságát" említi." Tehát nem mondja sohasem. Vizsgáljuk meg hát együtt ezeket egymás után: I." . Tehát igen nagy ütőkártyaként szerepelt ez a vád a zsidó papság kezében. hogy látták Jézust tanítványai társaságából a Mennybe emelkedni. de senki sem merte öt letartóztatni. Az előbbiekben közölt „Nikodémus Evangélium" sokkal részletesebben leírja a názáreti Jézus vádolását és Pilátus által való kihallgatását... amikor ezt ö soha nem mondta? Egyszerű szűrt hordott és mezítlábas szandálban járt. Ezt sohasem mondják. hogy: „Az én országom nem e világon van. amin aztán Eliseus át tudott menni a folyón Jerikóba. Akit megtaláltak. mint az Újszövetségben található evangéliumi írás mondja. aki velük ment. ha Pilátus emiatt elítélte azt. Az Istenfiúságot mindig hangoztatta Jézus. Három teljes napon át keresték Illést és mivel nem találták. hogy minden megfélemlítés és kiátkozás ellenére is megjelentek Pilátus előtt azok a „mentő-tanúk" . alatt. Éppen azért ismertetjük. 2. de királyi voltát soha. Vádolásának körülményeit is. hogy a mi királyunk.Pilátus nagyon jól tudta. a te urad?" . Itt találkozott a próféták fiaival. hogy Rómának és az ő császárjának legnagyobb ellensége a Pártos Birodalom. hogy talán Jézust is elragadta egy szellem és aztán ledobta valamelyik hegyre. csak azt: „Isten fiának és királynak mondja magát".

..) Ki volt Nikodémus? . hogy az alul is és felül is betakarta a testet. Ez a lepedő valami csoda folytán megmaradt és az a mai „Turini Lepel". Azért lett helytartó pontosan azon a területen. hogy tudományos műszerekkel és módszerekkel vizsgálják meg valódiságának megállapítása céljából. Korának egyik leghíresebb orvosa.Antoniust is.. Ugyanígy ne tételezzük fel Pilátusról azt. Most már tudjuk. mint saját. Ezért mi azt kérdezzük: „Létezik-e a világon egy olyan festő. hogy a testen lévő sebeket is mutassa. miután a szokás szerint belefektették egy lenvászon lepedőbe. hogy Jézus anyja . tehát pártosbirodalmi királyukat és ezt megérti Pilátus. ha Jézus kivégzése miatt esetleges politikai bonyodalom keletkezne Róma és Pártia között . A Nap felé való kézmosás nyílt politikai cselekedetszámba vehető. aki a vászonra egy emberi „alak" negatív képét tudja ráfesteni és úgy. Ma a pártosok megharagszanak. gyanús ismeretlen" . 6. Nem érdekli tovább. hogy zsidó-e vagy sem.a római helytartó „ártatlannak" nyilvánította és csak a „zsidók határozott. a .áccsal . tömeges és szinte forradalmi" fellépésére ítélte halálra. mint ezt az ismeretlent.Róma és Pártia között volt. a legnagyobb ellenség által tiszteltet". miként a Turini Leplen van?" Ezt emberi kéz elvégezni nem tudja.Korának leghíresebb ügyvédje és a zsidó állam szenátora. aki Jézustól a gyógyítás módszereit is tanulta. 5.pártos mágusok.) A zsidók tisztában voltak azzal. Ugyanis. A római helytartó ártatlannak találta azt a valakit. E vád szerint tehát Jézust a Pártos Birodalom mágusai köszöntötték. hogy egy . hogy „valószínűleg egy középkori festő pingálta rá a lepelre a rajta látható alakot. hogy a Vatikán nem fogadta el a vizsgálatoknak pozitív eredményeit és .) Ki volt Arimateai József? .. A következő fejezetben tehát beszámolok a kapott eredményről.az „ellenséggel cimboráló." A lepelén azonban az „alaknak" a negatív képe látható.. úgy. Pilátus Rómát szolgálta. aki Jézusnak testét elkérte Pilátustól és saját sírboltjába helyezte. Tehát a zsidók közt is igen magasrangú személy. hogy a valóban bűnöző gyilkos Barabást kérik inkább. Előrebocsátom azt a fontos és hihetetlen adatot. mint ütköző terület. Az indok az volt. mely a két nagyhatalom .való házasságát majd egyszerű liturgikus mesének nyilvánítják. .. a pártos királyi házból való és rövidesen napvilágra kerülnek azok az adatok is. melyek a zsidó József .. aki esetleg a pártos hatalom megbízottja volt. 1978-ban a római egyház engedélyt adott a világ tudósainak.valószínűleg judaista hatásra hamisítványnak minősítette a lepelt. megérti a vádat és talán a zsidók együttműködésének és Róma felé való szolgálatának érzi azt. hogy ö felismerte Jézusban a földreszállt Isten-Fiút. hogy ki is volt Arimateai József.elítélését kívánják tőle ily konok kitartással és annyira. Pilátus mossa kezeit egy ártatlan ember vérétől.De Jézus így mondta: „ Én veletek vagyuk a világ végezetéig!" 135 . 4. és a római birodalom politikájában nőtt fel. ám üssék a zsidókat.Mária .Adiabene-Kharax hercegnő. Nem kell több magyarázat.

amit saját maga. hogy részletekbe bocsátkozzunk. Ennek tudatában így üzenek az olvasóknak: Kövesd a Jézust. Tudniuk kellett. azaz ázsiai területen élt. év óta ünnepeljük Jézusunk születésnapjaként. Azért hát siess.a kereszténységnek még nem volt meg a mai egységes vallástana.. Jézus Urunk tanítványai (az apostolok) által hirdetett „Jézus-hit" csak Keleten. a Mestert is ismerték és tisztelték. 320-324 közötti időben történt.Látni fogjuk a következő fejezetben. TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS 136 . hogy birodalmának tervszerű „keresztényesítése" helyett egyszerűen államvallássá tegye azt a „kereszténységet". Csupán azt az egyet akarjuk itt kiemelni. mást az alexandriai és a Római Birodalom határát át nem lépő „apostolok" . de különböző magyarázatok szerint. Nem célunk az. hanem "nacionalizar el chrislianizmo". vagyis a kereszténységnek államvallássá való tétele a Kr. A kíváncsi kutatóban felmerül az a kérdés.. hogy a mai materialista világunkban a komputertechnika útján „támadt fel" újra. alapított egyházakat. kövesd meg ma! Halld miként hangzik hivó szava. 358. akit a nép tisztelt és napját megünnepelte. akit a rómaiak „Legyőzhetetlen Istennek" neveztek. akkor az „Ige Forrását". mint hagyományt írásban rögzített . És ennek az Istennek.Ugyanis ahhoz kétség nem férhet. Mást tanított a római püspök. vagyis Jézus Urunk születésének esztendejébe. Természetesen Jézus Igéje képezte a tartalmát. hogy ha a „Jézusi Ige" volt a vallás alapja. hogy erőt adjon a hívőknek.Konstantinápolyink nevezte azt. az ünnepnapja a téli napforduló volt. ebben az időben még mindig létezett a régi Róma egyik istene. a názáreti Jézus. Vissza kell hát mennünk ennek a „betlehemi csillagnak" az idejébe. (Spanyol nyelven tanítottam. amikor megszűnik a sötétség és a Nap „új életre kél". hogy megáldana..Földre való érkezését és embertestet öltését.jöjj! Jézus Urunk születésnapja AMIKOR Nagy Konstantin Bizáncba tette székhelyét . Aztán harmincnégy év után. hiszen a „betlehemi csillag" égi tüneménye jelezte az Isten fiának .) Ez a törvényesítés. hogy a kereszténységnek államvallássá való hivatalosítása mellett. Közel van O. Így születésének napját is biztosan tudták. hogy amit Konstantin tett az "no christianiiar el imperio romana". a Világ Világosságának születésnapjául törvényesíti.sokezer év előtt már megjövendölt és ezt a várakozást. . u. Tehát a Gurusuny-Karácsony kozmikus tüneményét a Kr.. a Római Birodalom területén még Konstantin idejében is fennmaradt a régi római vallás isten-karának emléke és éppen ez ösztönözte Nagy Konstantint arra. és saját magát „keresztény püspöknek" kinevezte. hogy Kr. 358-ban a bizánci központú kereszténység ennek a régi római „Legyőzhetetlen Istennek" ünnepét. mint „püspök" elrendelt. vagyis Kr... u. u. ilyen körülmények között. u. 358 előtt milyen dátumot tartottak számon Jézus születésének idejeként? .

ahol a pártos „mágusok" folytatták a régi káld-sumírbabiloni csillagászatot és módszereit még tökéletesítették is. 1955. Először .) Neugebauer. amikor felragyogott a „betlehemi csillag".: Astronomical Cuneiform Texts.a Kr. hogy a rendszeres munka eredményeképpen ismerjük ezeknek a tábláknak a tartalmát.elhallgatás".minden római befolyás nélkül . A pártosok átvették és jól megőrizték a régi káld-sumír-babiloni kultúrát. Az asztro-nómikus adatokat tartalmazó táblák óriási száma következtében munkacsoportok alakultak az ékírást ismerő szakértők között és ma már mondhatjuk azt.) Ezekben a szakkönyvekben teljesen meg van fejtve és bemutatva az a nagyszerű asztronómia.) Sachs A.J. kegyetlen és minden népet leigázó Róma kétszer is megkísérelte légióival leigázni a pártosokat. (Aschendorffsche Verlagbuchhandlung.maga Crassus is ott maradt a csatatéren.volt a legyőzött és szintén a csatatéren maradt római cézár. Münster.Nyugat számára kellemetlen . akik ezzel az érdekes témával foglalkozni akarnak. Princeton. előtti utolsó „három" évszázad anyaga van feldolgozva.: Late Babylonian Astronomical and Rclated Texts. (Province.: Sternkunde und Sterndienst in Bábel. Csak e két lecke után hagyták örökségül egymásnak Róma cézárjai azt a tanácsot: A'e lépd ál az Eufrátesz medrét sehol. e.Amikor a „betlehemi csillag" felragyogott az égen. (Institute for Advanced Study. 53-ban Carrhae-nfA (a régi Harrán) . Talán annak a két . F. Ugyanis a többszáz darab épen maradt és ezrekre menő táblatöredékek szövegét sikerült megfejteni és szakszerűen csoportosítani olyan kiváló tudósoknak. de a Pártos Birodalom hadserege mind a kétszer tönkre verte a római légiókat.a Kr. Ajánljuk a következőket: Van der Waerden: Die Anfange der Astronomie (Noordhoff Ltd. Ezek között nagyon sok agyagtáblán asztronómiai feljegyzések. Mint majd látni fogjuk. 1955. Régi. aminek feljegyzéseit az ékiratos táblák őrzik. két hatalmas birodalom nézett farkasszemet egymással már csaknem három évszázad óta: a rómaiaké és a pártosoké. adatok találhatók. és Jézus születésekor. A Római Birodalmat minden történelmi atlasz közli. Előre kiszámították az égi tünemények idejét és azokat a táblákra felírták. Rhode Island.történelmi eseménynek a következménye ez az .betlehemi csillag" megjelenése is legalább „két" évszázad előtti számításban van pontosan 137 .. 1907-1955. amelyből 256 év a Pártos Birodalom idejére esik. London. tehát a Jézus születését megelőző „három" évszázadból. Mint mondtuk . akik az ékírást is ismerték és matematikus-asztronómusok voltak. e.) Kugler. O. Szívesen közlök néhány könyvcímet azok részére.X. 39-ben Joppa-ná\ (a mai Jaffa) Kleopátra kedvese Marcus Antonius . akkor hatalmának tetőpontján volt. de a Pártos Birodalom 500 éves fennállását és létezését igyekszik elhallgatni a nyugati történelem szemlélet. ahonnan igen sok ékiratos agyagtábla maradt ránk a Pártos Birodalom idejéből. Groningen.az Eufrátesztöl az Indus folyóig és az Indiai Óceántól Ázsia belsejéig fél évezreden át. másodszor Kr.. a . lerombolt városait felépítették és egyik kultúrközpontjuk Babilon volt. amikor a büszke. 1966. mert iszonyú ellenség tör rád onnan!" így élt és virágzott a Pártos Birodalom .

A szakkönyvek „babiloni kalendáriumoknak" nevezik ezeket az ékiratos feljegyzéseket.. Nr. hogy a pártos mágusok nemcsak pontosan tudták a planéták keringési idejét (másodpercnyi pontossággal). (A tábla megtalálható a British Museum Inv. amelyen .) De ehhez a „szaturnuszi" óriás periódushoz szinkronizálták a többi planétákat is. hogy „összehangolják" a Jupiter periódusával. hanem az égi tünemények jövőbeni bekövetkezését is előre kiszámították. ami megfelel két Jupiter „nagy periódusának". ún. A Szaturnusz „nagy periódusa" 9 napkörüli keringéssel 265 év.: a Mars bolygó 151 napkörüli keringésének ideje 284 év. A „betlehemi csillag" a Szaturnusz. „Háromszor" 284 = 852. De térjünk csak vissza a „betlehemi csillaghoz". vagy elfeledett lett. A Jupiter „nagy periódusa" 427 év volt. jelzéssel. amit még a káld-sumírok alapítottak.már pontosan meg van állapítva a Jézus születése évében történt csillagállás. Ehhez hozzáadták az előbbi „nagy periódus" idejét.és tudományukat igazolta az előre jelzett időben való pontos égi történés. Onnan valók az említett ékiratok.tudatva és felírva. bemutatom a pártos csillagászoknak e két planétára vonatkoztatott számításainak egyik módszerét. Bemutatom itt azt a Pártos Birodalom Babilonjából származó ékiratos táblát. Mielőtt ennek részletes ismertetésérc rátérnék. 35429. melyek arról tanúskodnak. Ezt csak azért hoztam példának. mely a Jupiternek 36-szori napkörüli keringési ideje. hogy a Szaturnusz 20 napkörüli keringésének az ideje 589 év.két évszázaddal Jézus születése előtt . Tehát a második „hetes" szám 7 x 60 = 420 + 7 = 427. a 265 évet. hogy bepillanthassunk abba a tudásba.vagyis a 7 = 7. ami azóta elveszett.. Jobbról számítva a második szám jelenti a „hatvanasokat". Ezt azonban érdekesen tökéletesítették azért. Babilon is a Pártos Birodalom városa volt ebben az időben és a hozzátartozó .két „hetes" számot.amint az ékiratos kalendáriumok mondják: „a szinódikus és a sziderikus keringési idő különbsége adja". így pl. vagyis itt is megkaptuk a szaturnuszi „óriás periódus" idejét (két év különbséggel).ékírással . amit használtak a pártus mágusok is. hogy a káld-sumír számírásban. . vagyis 2 x 427 = 854. Jupiter és Nibiru fényeiből keletkezett. „nagy periódusokkal" dolgoztak..) Az itt közölt és kézzel írt másolatot Pinches készítette és 138 .Sippar-nak nevezett városrészben volt az az évezredes asztronómiai intézet. Tehát a Szaturnusz „nagy periódusát" még jobban felnagyították. Vagyis 589 + 265 = 854 évet ad. Rájöttek arra. Jobbról számítva az első szám jelenti az „egyes" számokat. a 427 szám két „7" számmal íródik. Tehát egymás mellé írnak . az ékiratok szerint. Tehát az ö asztronómikus módszerük a mi naprendszerünkben 854 éves „nagy periódussal" dolgozott. A két év különbséget . (Érdekes.

139 .

140 .

Vénusz a Skorpióban. Azonban a pártos mágusoknak az a AMOHOMIOA*j<f^V. 2. Merkúr a Mérlegben.l \ pontossága.6. Telihold. e.18. A tábla ennek az évnek (ami a mi kalendáriumunk szerint a Kr. /. p<os \ \ amellyel ezt a JupiterwioetR. nyugati J1 HALAK. Vénusz hajnalcsillag a Skorpióban.. ábrán 3-as számmal jelzett együttállás utolsó fázisának kezdetét rögzíti a következő szöveggel: . . A Hold Napkörzetbe lép. e. ahol a babiloni 141 .21. szám alatt van. . . 1195.három perc" hosszúsági ívkülönbség van.rövidített csillagászati szakrövidítésekkel a 2. Itt a legfontosabb a Jupiter és a Szaturnusz „cgyilttállási mozdulatlansága" 1. Ma ékiralos kalendárium elektronikus teleszkópokkal dolgozva ilyen égi fenomén észrevétele és lefényképezése nem probléma. Szaturnusz ugyancsak a Halakban nyugati mozdulatlanságban. Mars belép a Bak jelébe. . Ugyanis Jézus születése előtt Párthiában a „mágus" vallás dominált. Mars a Nyilasban. A 2.1 3 . . ahol az utolsó „3" sor . ami szabad szemmel nem látható. -5. . ábrán láthatjuk. hogyan iktatták be vallásszemléletükbe a planétákat. . akik ezeket a csillagászati feljegyzésekkel teleírt táblákat ránk hagyták. . hogy a Pártos Birodalom „mágusai". Jupiter nyugati mozdulatlansága a Halakban. Nagyon fontos tudnunk azt. esztendő) az első „8" hónapjának csillagkalendáriumát képezi.• lllCHf Szaturnusz együttállás! és J az esti. AraWsumma (a mi számításunk szerint október 21. Merkúr belép a Skorpióba. ábra: A Szaturnusz és Jupiter mert a kalendáriumuk szerint a két megnevezett háromszori együttállása Jézus planéta „mozdulatlansági sztilctési évében pontja" között csak . Ábra: A párlos babiloni (Stillstand).14.tehát Jézus születésének gondolt 0 (zéró) évünk előtti 7. Vénusz esti lenyugvása a Skorpióban. hogy ez az „együttállás" a Kr.. -15.Sachs könyvében Nr.): Jupiter és Szaturnusza Halak jegyében.20. ' mozdulatlanságának ritka ' és különleges csodáját észrevették. „hetedik" év május 28-tól november 12-ig tartott.28. Pleiades kozmikus lenyugvása. kiszámították és leírták azért bámulatos.

Már tehát azt is tudjuk. hogy az ő tudásuk szerint megállapított jövendölést betöltsék. de ezt a sémita nevet a pártosok nem nagyon használták. hogy: „A jóság. aki a sumír mitológia és teremtéstörénet szerint a Szent Fokossal választotta el az Eget a Földtől. amellyel a Jupiter írva van.-i utolsó három évszázadban neve . akkor „Mul-Ug-Ga" nevet kapott.Márduk volt az Isten-kar Hatalmasa. 142 . A szaktudósok így értékelték ki a mágusok ékiratainak jelentését: „A mágus-hit Istenének csillaga megjelenik Keleten . oldal) találtam meg azt a nagyszerű adatot. A héber hiedelemben Izrael csillagaként volt tisztelve. ami „fehéren ragyogó csillag"-ot jelent. A káld-sumír „Mul-Babbar" pedig a „Fény Fiának" . Ez annak az égi jele. de amikor a Maiak csillagképében volt. akivel együtt jelent meg a Fény. Kugler említett könyvében (Ergänzungsband 318. Most aztán nem kell sok asztrológiai ismeret ahhoz. hanem a régi sumír kultúrnyelven olvassa és írja le így: 'Mul-Babbar'". Kutassunk most a „Szaturnusz" után. azt a két ékje-let. így pl. „kakkabu pisu"-nak mondják. " Ez a tudat indította a mágusokat Betlehembe és azért tértek hazájukba -mint a héber költő mondja: „kerülő úton". melynek jelentése a „halál csillaga". Nagyon érdekes bizonyítékot találtam azonban arra vonatkozólag. amit a sémi nyelven „kakkabu kaimanu" néven ismernek és így ment át az összes sémita nyelvbe. vagyis azt. Bál lett.esti formában . hogy a bizánci tudósok nem a sémi-akkád nyelvet használták az ékiratok olvasásánál. és O az Egyetlen Isten elsőszülöttje.En-Lil-nek . Az asztronómiai ékiratokon „Mul-Sag-Us" ékjelekkel van írva. boldogság. . " Hát ezért keltek útra a „három királyok" Pártiából. bizánci lexikográfus a Jupiter planéta két ékjeiét nem a sémi nyelven. hanem a káld-sumír hangzás szerint jegyezték le görögül. A káld-sumír mitológiában igen hatalmas erőt tulajdonítottak a Földre jövő sugárzásának és „éjszakai nap" volt egyik neve. örömöt és boldogságot hozó: Jupiter. hogy a Kr. hogy a kisdedet megóvják és magukkal vigyék.a semitásodási folyamat után Bél.Izrael csillaga mellett. akit a 'halálcsillag' (ezúttal Izrael csillaga) erejéből származó veszély kísér születésének pillanatától kezdve. mely Izrael vezércsillaga. hogy a laikus olvasó is felismerje a 2. mely szerint: „ Hésychios. ábrán bemutatott Jupiter-Szaturnusz együttállási folyamatból következtethető jövendölést. hanem Marduk helyett Bál (Bél) néven tisztelték és az ö csillaga volt a minden jóságot. öröm fényesen fehérlő csillagát a Halak jelében kíséri a „halál csillaga". e.a csillaga. hogy azzal együtt a 'megjelenéstől a lenyugvásig' uralkodjanak az égen és hosszú ideig együtt maradnak. hogy egy Isten-erővel megáldott Hatalmas érkezik a Földre. Ezeket a régi ékiratokat a mai szakemberek rendszerint a sémi-akkád nyelv szerint olvassák.

Véletlennek talán nem nevezhető ez a szimbolizmus. Itt pedig a jeruzsálemi héber kalendárium adatai voltak a mérvadók.a Kr. Mikor született Jézus. hiszen Jézus nem volt sem zsidó. dekanátus. hanem Palesztinában.ABU . és a „3" számúé november 12. A szakirodalom az egyházi iratokban is és az összes kalendáriumok szerinti feljegyzésekben keresi Jézus születésének idejét. vagyis augusztus 11-től kezdődő idő. (Bővebb ismertetést nyújt: „Az Ister-Gami Oroszlánok Titka" című könyvem. előtti 'hetedik' évben.. sem Izrael királya. Ezt az együttállást jelképezi az esztergomi Árpád-Oroszlán combján lévő rozetta.? A 2. mint a magyarok Nagyboldogasszonyát..közepén" született Jézus. mely így Jézus Király születésnapjára is emlékeztet. Vele együtt és éppenúgy. . A hellenisztikus irány is az alexandriai kalendáriummal dolgozott. Egyiptomban más volt az alexandriai és más a shotis kalendárium. A Kr. Viszont Jézus nem Egyiptomban. mely keddi nap volt. hogy a Termékenység legnagyobb erejét fejti ki a Földünkön. Ez a nap volt Jézus-Király napja. a „2" számúé szeptember 25. év előtt tehát a názáretinek nevezett Jézus Urunk születésnapjaként augusztus l l . mert ekkor észlelték azt. Az „1" számú együttállás ideje május 28.) Nagy Árpád papkirályunk idejében gyakorlatban volt magyar ősvallás -mint tudjuk . a „béta Virginisz"-szel áll együtt. 358.megőrizte a sumír-káld Szüzanya. Az „Isten-Fia" születésekor azonban egyéb égi csodák is történtek. Ugyanis a rómaiak részben Róma alapításától..é t tisztelték. a galileai Betlehemben született.. így az ékiratos pártos-babiloni kalendáriumok is feljegyzik. hogy „az ötödik hónap . miként az 5000 éves káld-sumír isten-hitben található.Itt semmiképpen sem szabad elfogadni azt az újszövetségi írást. mely a Halakban megy végbe. hogy amikor a Nap az Oroszlán jegyének harmadik dekanátusában ragyog. a hét leányának alakját és ünnepét is. de inkább az egyes cézárok uralkodási évei szerint hagytak számunkra feljegyzéseket. A zsidóknál megmaradt az. a Fény Szüze. amit a régi káld-sumír csillagászat ERU idejének ismert fel. 143 . a Vénusz a Szűz csillagkép legfényesebb csillagával. u. Clemens és Eusebius is írnak Jézus születésével kapcsolatban.. az Elet Anyja -Nin-Ti . mely szerint a „napkeleti bölcsek Izrael királyát jöttek köszönteni". de ezekből igen nehéz kibogozni a helyes dátumot. de igen „homályos" a jelentésük erről. Ez pedig az Oroszlán csillagképjele szerinti 3. ábrán jól látjuk az együttállási folyamatot.alakját.

Boldogasszony ünnepe. Intő példaként arra. új erőre kelni a Szeretetben. Erre van egy nagyon jó ábrázolás.a magyar katolicizmusban Gyümölcsoltó. Sarlós. hogy eltakarják a tudást? Azért. Feltámadt. 1. hogy a minden judaiságtól mentes bizánci egyház GurusúnyA nevezte meg az örökké élő és legyőzhetetlen Istenünk .Ebben az írásban . Csak egy kis lyukon keresztül látják a fényt. mert most sötétségben vagyunk.. Ez nem azt jelenti. Örök életre kélt.Miért tehetik meg a lefelé mutató erők képviselői. annak szent hagyományainkba való „visszaillesztését" is kérem! . aki nekünk a Szeretet Törvényét hozta és így azt mondta: . hanem Jézus Királyhoz csatlakozott.A judai-keresztény római térítés is kénytelen volt kalendáriumába iktatni Nagyboldogasszony és leányainak ünnepét.. a „Magyar Vetés" című hetilap 1993.aki a királyi jegyben.Nagy örömmel olvastam a Szörényi Leventével folytatott interjút.Gurusímykor . hogy a római egyház papi testülete uralkodott Magyarországon.. vagyis a tudásnak megrontását és a gonoszságra való alkalmazását fedezi fel .miképpen azt Fehér Jenő által leírt „Mágus-inkvizíció Jegyzőkönyvei" is tanúsítják. Gurusúny . Az interjú címe: „A nemzetek Jézusa.. A magyarság Jézusa MOST. hogy ezen a napon . az Istentől eredő igazságnak. Mivel a nép nem hozzájuk. Térjünk vissza szent hagyományainkhoz. Havas stb.nekünk is meg kell újulni. mert ö legyőzte a „halál csillagát" is. De meg volt Jézus Király Napja is.amikor napjainkban. az Isten Fia. boldogsággal és imádsággal emlékezzünk az igaz Királyról. megszüntették Jézus Király Napját és belőle Szem István napot csináltak. Jézus Király Napjának megünneplése is hozzátartozik a magyar igazsághoz. Ünnepséggel. A „gyalázatos szolgaságba" taszított nép Jézus-hitéhez menekült.Szörényi így beszél: „. hogy amikor a kozmosz a világos felében tartózkodik. Legyen megint ez a nap Jézus Király Napja. augusztusi és szeptemberi számaiban. az Oroszlán csillagkép idejében kellett szülessen.Jézus Urunk születésnapjául. 144 .. Az nagyon helyénvaló volt. amidőn közlöm Jézus Király születésének hiteles adatait. István halála után tudjuk.. Térjünk vissza a magyar hithez. Megújult erővel győzi le a sötétség gonoszságát a Turullu. örömmel. a magyarság!" . a Lélek maga és az emberi lelkeknek törvényt és igazságot mutató és adó király: Jézus Király . Ezért van .csak és kizárólag .Az igazság lesz szabaddá benneteket".az öröktől fogva lett Isten-Fiának újraszületése. akkor mindenki tiszta. így lehet elképzelni ezt: a Nap Fiai most börtönben vannak. De a Földre embertestben érkezett „Isten-erővel" megáldott Lény.

az ilyen emberi Lélek .Ebben az „egyezésben" már benne gerjed a kozmikus erő által hozzánk küldött „Igazságnak". Ilyen „irányításnak" eredményeképpen Szörényi Leventének a „meglátását": „ A nemzetek Jézusa a magyarság!" .prófétai munkát végez.mutatja Isten létét. Ez egyértelmű. hogy kiút legyen. hogy ezek a „világosítók" Fönti.Szörényi fogalmazása szerint -„börtönben " élt vagy élő Napfiakat. héberül Messiásnak. anélkül. annál inkább beindul az a folyamat. a tisztánlátásnak. mint a kozmikus Fény felvillanása az emberi lelkekben. És minél többen vannak ilyenek. Ez mindenből kiderül. azaz 'Egyetlen Szentnek' neveztek és nem 'Christos'-nak (Krisztusnak). hogy hozzásegít!" Én úgy érzem. vagyis túlvilági irányítást kapnak és anélkül.nemcsak megerősítem. és ha ez a „felvillanás" állandósul. hogy van kibontakozás. hanem Föntről irányítanak. aminek be kell indulnia. akit görögül 'Chrestos'-nak.bizonyos elválasztott kör: a sötét felében van egy kicsi fehér pont. hanem hagyománykincstánink eddig fel nem tárt adataival tán gazdagabbá teszem. tehát minden megegyezés és megállapodás nélkül „ugyanazt" hirdetik és tanítják. hogy ismerték volna egymást.egy eddig ismeretlen intuitív erővel megáldottan . . hisznek abban.azokra a lelkekre -. és minél nagyobb erőt képviselnek. keresztre feszítve látható minden judai-keresztény templom feszületén! Én annak a Jézusnak emlékét támasztom fel. a felvilágosodás jelenlétének minden gonoszságot legyőző valósága. De azért. Csak melyik érvényesül éppen? Most a sötétség. Erezzük. azt a Jézust nevezem "csak a magyarság Jézusának " . Tökéletesen igaza van abban is. hogy nem egyszerű megállapítás. hogy összebeszéltek volna. mert én nem arról a Jézusról beszélek. mert elkerülhetetlen'. akik az adott helyzet ellenére hisznek benne. . amelyet nem a Földről. Ugyanis ez a Chrestos " az ő kozmikus és karizmatikus erejű isteni tartalmú valóságában. Ugyanakkor a fehér pont mint reménysugár . már 145 . aki még ma is eltorzult emberi arccal. a világos felében egy kicsi sötét pont. „ Megvilágosítja" az eddig sötétben. Ontja a Fényt. azt azokra bízza . hanem bizonyságtevő szózat ez. amikor a mai sötét napokban azt kiáltom: Jézus csak a magyarság Jézusa! De senki sem értsen félre! Itt semmiféle kisajátításról nincs szó. Ehhez valójában hozzásegít minket az az erő. hiszen az Igazság nem más.

ahol a „Szeretet vallását" gyakorolták Jézus Úr előtt már 2000 évvel.„EnLélek". egy Föld porából formált teremtményt. Nincs róla sem szobor. Ezt a megállapításukat az égre vetítették és az Isten hatalmasságának megértésében úgy gondolták. mely Jézus Chresztos földre szállását és emberi testben való megjelenését a sokezeréves próféciák megvalósulásának tanította. félrecsúszott". akit sohasem ábrázoltak a hitvilág jelképeiben.. És ő volt az egyetlen Istenalak. amikor a Világot elárasztotta a Fény. hogy minél tisztább a Lelkiség annál hatalmasabb az alkotás!. hiszen a sumír teremtés-történet szerint: „saját képére" alkotott. ha megint visszaviszem az ösi Sumériába. Ezt a „félrecsúsztatást" eredetileg a júdai gyökerű római ortodoxia követte el.van trónusa. így nevezték el En-Lil átlényegült formáját... Ezért nevezem Öt így: „A magyarság Jézusa.a szimbólumok titkának felismerésével .. Szent állatán az Oroszlánon . mely 'anyagot' teremt. hogy az Isten-Lélek olyan erővé lényegül..így:. aki aztán erre a Földre hullt.Én-Ki" . hogy az emberi életben a Lélek indítékával jön létre a megvalósulás és azt tapasztalták. Látták. a Világ Világossága. sem kép és pecséthengeren sincs ábrázolva.. hogy a sumír hitvilágban a „Világ Világosságát" En-Lil néven ismerték. ahol a még mindig kozmológikus szemléletű „rendszerváltás" már „E-A" (a Tudás Temploma) nevel ad neki és nevét így írja az okiratban: Az itt bemutatott babiloni pecséthengeren láthatjuk őt.. hogy . az égi lakók között. megszünteti a sötétséget. A bölcs máguspapok az égi fény érkezését magukon a Gondviselés Kegyelmeként észlelték. elpusztított és tűzre hányt minden olyan ókori hagyományt.csak egyedül a magyarság által megőrzött jelképes ábrázolásban maradt meg. a minden Tudás Atyja.. ami „ Vajk-István idejében letompult. a „négy ék" = „E-A". El kell tehát megint mondanom. amin ül és az oroszlánnak a testére van írva urának neve. az anyagot létrehozó 'Isten-Erő'-nek .így „En-Lil" . " Mert valóban csakis Ő tud érőt adni a magyarságnak ahhoz." így találjuk meg Babilonban is Én-Ki emberformájú ábrázolását.és ezt a már átlényegült Isten-Erőt aztán emberi formában ábrázolták.hitéletében egy új korszakot nyisson és kijavítson mindent. aki az előtte álló földi királynak adja át az „ural- 146 .Ne csodálkozzék tehát az olvasó. hiszen O a Fény. . amikor kiátkozott. 0 az „Isteniélek". aki legyőz minden vakságot. a Világ Világossága.

. Ez a „karizma".Ha pedig valaki még a történelmi „igazságot" is megtalálja. manicheusnak.kodásra felhatalmazó jelképeket".a csaknem 3000 éves próféciák alapján várta En-Lil és En-Ki emberi testben való megjelenését a Földön.. hogy az égi uralom ismét a Földre küldetett le.az anyag Fénnyé lesz. hogy: Jézus Urunk születésétől kezdve. Aztán amikor elhangzik a gonoszok ajkáról a „feszítsd meg" és megtörténik a nagy merénylet. hogy akit vártak már 3000 éve. mely . miként majd a „Turini lepel" bizonysága nekünk azt elmondja.megszűnik minden Isten-ábrázolás a mágushitü Pártos Birodalomban és az Adiabene-Galilea területén élő ún. Vagyis Isten az egyetlen „uralkodó". pártos. Jézusunk most mint „Tur-An" (EgNemzettje) elhagyja a „Tur" fiait. az ő földi elhívottja által. a Tur-Ul-Lu. Kilencedik a Hold + két Nap. az emberiség legnagyobb gaztette .győz a Fény megint. csodálattal kell megállapítania azt a valóságot. „szkíta-arámiak"nál. nesztoriánusnak.. Az Öt „báránynak feláldozó" Christos-Messiási ortodoxia nevezheti ezeket a Jézus-hitű népeinket áriánusnak. Ezek pedig mindnyájan a Tar-ivadék-hoz tartoznak. vagyis a minden judaiságtól mentes jézusi szeretet-vallás gyakorlóit a történelemtudományban szkíta.. hiszen ők tudták.csák megmaradnak Fény Fiainak. tehát összesen tizenegy. üldöztetésüknek máig érő idején is. a Pártos Birodalom fennállásáig (Kr. Az emberfiává lett „En-Lil" és „En-Ki" visszatér . a Földre és a Napkirály a Napházából. mely az „égi törvény" megtartására kötelez . Igen fontos azt megállapítani. a „Világ Világossága" lejött ide közéjük. „manicheus hit" (vagyis minden judaiságtól mentes Jézus-követés). az Oroszlán csillagképen át érkezett és így az Oroszlán hozzá tartozik. hun. u. 147 . 302-ig) a pártos „Arsák" királyi vérből származó „Mani" által tökéletesen megszervezett ún. mágusvallásúnak. .. E-A mellett ott van az elfáradó Fényt magasba emelő hatalmas „Fény-Madár". avar és magyar népeknél találjuk meg. . . mint államvallás.A pecséthengeren 8 bolygót számolhatunk.Jézus Urunk keresztre feszítése ..talán azt is jelentheti sumír nyelven: „A Tur nemzetség Fénye. .és jelzi..hívhatja hitviláguk tartalmát „jézusi szkítizmusnak" (mint Epiphanius tette vö\t). ami érthető náluk." Sokat írtam már arról az „Istenvárásról". hogy a fent különféle névvel illetett „Chrestos-i Igazság" megtartóit. hogy amikor Jézus megszületett a Fénybűi -Mária által .A magyar múltba nyúló kutatás pedig azt mutatja. akik hűségesen követik a századok minden keserveiben. vagy eretneknek.

hogy megmentse. melyek a sok évig tartó vándorlás-követei te 'rejteki módon' hirdetik a N é p hitvilágának JézusKresztoszhoz való tartozását. Káspi-Aral-térség és a régi Sumériát is magába foglaló Pártos Birodalomban megerősödött. a 'karizmatikus papkirály' részére adott 'kozmikus üzenet' . az lster-Gami Szentélyben.mint Jézus királyságának törvénye . az új uralkodók mind üldözni kezdik népünket a hite miatt. mert a perzsák 360 templomukat égetik le." 148 . 440) a jézusi igazságért. ami csak nevében különbözik a „manicheus" hittől. és a babiloni. zsidó vallási központ intrikája sugallta nekik azt. vagyis a saul-páli ideológiával. így nagy népünknél találkozunk ún.Mint „Kangár nemzetség" érkeznek a kárpát-medencei Avar Birodalomba és itt kerül ábrázolásra . mert nekik is a Római Birodalom volt a legnagyobb ellenségük.lett az évezredes 'istenvár ás' szerint a szentély falára függesztve a „Hét Oroszlánpár" titkaival. .hitviláguk tartalma. ahol: „Jézus Urunk földi 'elhívoltja'. mert oda akarnak csatlakozni. Népünk tehát északnak menekül és hagyománykincsét „rejteki módon" őrzi. Amint a Pártos Birodalmat a kegyetlen perzsa-szaszanida uralom váltja fel. u. mint a rómaiak és a Római Birodalom kémei. A perzsák ugyanis azonosították a manicheus Jézus-hitet a Rómában és Bizáncban érvényesített júdai-kereszténységgel. Hatását a bizánci júdai-kereszténységre is kiterjeszti és itt Nestor pátriárka küzd haláláig (Kr. az Avar Birodalom központjában.a már szokássá vált rejteki módon . „nesztoriánus" keresztényekkel is. hogy ezek a pártiai Jézus-hitűek éppen olyan „keresztények". Ezt a perzsák politikai okok miatt tették.a Kárpát-medence.

a sumír-magyar hitvilágban a „Fény Szüze" vagy „Szűz-Anya" jelképe. „rozetta". hogy a „Fény Szüze" a (a Vénusz planéta erejével) csillagszekéren bejött az Oroszlán csillagképbe akkor. hogy jelzi magának a „Fény Szűzének. Kozmológikus tudattal a Vénusz planétához tartozik és itt kettős üzenet észlelhető e jelképből: Egyik azt jelenti. Másik jelentése az. szinte bizonyítva azt. mert az Édesanya is abban az időszakban született a Földre. hogy a „Fény Fia" Édesanyjától el nem választható.. a „földreszállás" misztériumával és így Jézus-Kresztosz nevét jelzi és Reá emlékeztet a jelképek „rejteki".4 ék" írott formában mutatja az „Égi Tudás Urának" nevét. Rozetta az oroszlánokon Az oroszlánok combján látható az ún. A „két" oroszlán úgy tartozik „egybe". vagyis csak a „beavatottaknak" szóló nyelvén. De jelzi azt is a rozetta. oldalán). a legerősebb. amikor a sokezeréves tudás szerint a termékenységi erő a legnagyobb és legáldottabb a Földön. amikor a teremtő erő. 149 . amikor a „Fény Fia" emberré lett. vagyis ciz Istenanyának" Földre érkezését. ahol az oroszlánok testén lévő . amit a sumír-maghar nyelven Eru-mV.Az „Oroszlán pár" „Én-Lil" és „Én-Ki" együttese. írnak le (mint azt bemutatom az „lster-Gami Oroszlánok Titka" című könyvem 50. aki az Oroszlán csillagképén át öltött emberi testet. Az „Oroszlán-pár" ötvözi egybe a sokezeréves Isten-várást. az „Eru" időszaknak a „Szűz" csillagképbe tartozó napjaiban érkezett a Földre. mint Én-Lil és Én-Ki-nék „egységét" önmagában hordozó Jézus Urunk. vagyis a „nyolc levelii" rózsaszirom. hogy: az Isten-Anya.

" (PL: V. Orbán és VI. .Istenvárás" adta nekik az erőt és a . Máriának is jelzi az évezredes „Isten-várás" születési idejét és ezt az „Isten-várást" megtaláljuk a szkíta őseinknél. hogy a háborúkat rendszerint a valláskülönbségek okozzák. Herodotos nagyszerűen leírja például a méd és a perzsa mágusok valláspolitikai szembenállását.Fény-Fia". Keres közelében végzett ásatásoknál találták meg az itt bemutatott „szárnyas Isten-Anyát. Artamono: „The mutatni itt azt a kardot. hogy a perzsák 40 ezer médszkíta máguspapot egyszerűen kiirtottak. 1969) . Gergely pápák) De ezeknek a „királyi szkítáknak" országában. képe) De azt is tudjuk bizonyítani már. az „Isten bárányát'" minden nap feláldozó „keresztény" Epi-phanius „egyházatya" a „chrestosi hitet" (vagyis a júdai tanoktól mentes Jézus-követést) egyszerűen csak „szkítizmusnak" vagy . hogy ennek a szárnyas „Fény Szüzének" a fején kettős rozetta van. de legfőképpen az ún. hogy a mi szkíta őseink harcollak a hitükért már abban az időben. számú kepe (London.I. (M. Splendor of Scythian Ari" Melgunov tábornok ajándékozott Nagy 150 cimii könyvének 273. mert be tudjuk I. ahová éppen a római pápák minket. amikor csak az .jézusi szkítizmusnak". Ebből a példából is láthatjuk.. amit az ister-gami oroszlánok tomporán látunk.. amit az orosz M. akinek fejdísze pontosan az a rozetta. jelezve a szimbólumnak az előbbiek szerinti „kettős" üzenetét.így Jézus Édesanyjának. A következő oldalon bemutatott aranykincs is az Ermitázs Múzeum tulajdona. magyarokat sorolnak be. „királyi szkítáknál".Erre is van A „Fény Szüze" a szkítáknál bizonyítékunk. Történelmi ismereteink azt bizonyítják. ami úgy végződött. " Az egyetlen különbség az. a mi Jézus Urunk még nem lett emberré. az Azovi-tenger környékén. hogy ez az „Isten-várás" volt szkítának nevezett elődeink nemzeti vallásának fontos tartalma is és ennek tudatában nevezte el a zsidó szülőktől származott és a sauli júdaizmusú. mert még a középkorban is a „magyarokat nevezik a királyi szkíták utódainak. Artamonov „The Splendor of Scythian Art" című könyvének 273.

Valószínűleg abból az időből. A kardhüvelynek a fején ott találjuk az egymással szembenéző „két oroszlánt".A két szár 151 . századból. Ez a kard is az Ermitázs Múzeum tudajdona. A baloldali a Fény-Fia. mely mint a már ismert „kétszeri hármasság". Az oroszlánok alatt két szárnyas Isten-alakot látunk. az „Isten-várás". csak miniatűr alakban. a szárnya mögött ott van a „hatágú csillag" jelképe. Mindegyik előtt ott van az „életfa. Szinte „modellje" az ister-gaminak. .Katalinnak. e-i 3. és szintén Szkítiából származik. a Kr. Feje vonalában. az „égi hármasság" vízszintes síkján ábrázolja Én-Lilnek Én-Ki-vó történő átlényegülését. az oroszok nagy királynőjének." A jobboldali az Isten-Anya (mellette a nyolclevelü rozetta). amikor a Pártos Birodalomban már államvallássá lett a régi sumír hagyományok „mágus hite".

hanem „Nimrud árnyéklelke" (Nib-Sibur = a Subur /szabír / Párduc) és „Nergál".a Fényből született Jézusnak és Édesanyjának. szent hagyományok ismerői és tanítói. Máriának .A kardot és a hüvelyt a szkítáknál is. előtt álló „életfa" a „megtestesülés".Jézusi szkitizmusnak Atilla vallási felfogását. amelyet mai gondolkodásunk szerint csak a „törhetetlen Hit" biztosít. melyet ma csak vitáknak" nevezünk ugyan. a „földi életre-kelés" hirdetője. akik nemcsak a fémöntések mesterei voltak. Itt is - ■ mm mert minden hitvilági és Istenhez tartozó jelkép nem a kardon. így a kard nem az „Istenes Világ" tartozéka.mint már írtam . de a rajta lévő jelképek . de a judaizmusnak a könyörtelen gyűlöletével hivatalosított „eretnek" kivégzésekkel és a „chrestosi tanoknak" elpusztításával ment végbe. amidőn a „védelem" hite már törvény lett.Epiphanius szavaival . Ugyanis a „kard" öl. a kardkészítés mesterei. Mindig megtalálták a „rejteki módon" való ábrázolás módját és ezekben is megtartották a hitviláguk törvényeit. a bölcs mágus-papok egyik része készítette. hanem a hüvelyen van. akik még nem jelentek meg a Földön akkor. nesztoriánusnak. Nevezhetjük .a testet öltés valóságában . De a saját hitükben sem voltak biztosak. az „áldozatukat" 152 . amit a vele szembenálló.nyas alak. hanem az ősi. hogy kiknek a védelmére kell kardot rántani.szinte törvényszerűen -parancsolják azt. két Római Birodalom judai-keresztény hatalmasai nagyon jól ismertek. osztja a „halált vele és általa. éppenúgy. Ily „hiteles" felfogás aztán már megszilárdította . A „hüvely" a kard őrzője és a békességre serkentője. mint hun-avar-magyar elődeinknél.oly „védelmi" formáját. Ugyanis ö a minden judaiságtól mentes Jézus-hit követője volt. az alvilág fejedelme.manicheusnak. vagy . . mert a judaiság szerinti „áldozások" nem hozták meg rabszolgatartó rendszerük fennmaradásáért esdeklő „imáik" teljesítését és így Atillát. De hogy a mi nagy népünk volt aztán egyetlen tulajdonosa ennek a törhetetlen „chrestosi hitnek" azt legjobban ATILLA bizonyítja.Igazsága a „védelemre" és „oltalomra" szólító kötelezettség hitvilágának elkötelezettje. Az itt bemutatott kardhüvelyen az a sokezeréves Isten-várás két személye -a Szűzanya és a Fényhői „lett" Szent Fia . Ez volt az indítéka annak a sok „egyházi" harcnak.

olyan négylábú állatot találunk. hogy mit hoz a „ Holnap"? De higgyetek a „ Tudás Népében!". Máriát csúfolják. hogy az ister-gami oroszlánokhoz érkezés folyamatából kizárjam az esetleges hézagokat. .védelemre rendelt két.aki maga a „ Vízöntő" is.'. lehal tizenhárom oroszlánt már lekapartak. a másiknak bika-patái vannak. Szimbolikájuk megfejtése nem könnyű feladat. Annak az ostornak. azt pedig már nem védi. Mind a két oldalán 4-4. A hal: talán a „halak korszakában" való megtestesülés hirdetője. hogy a képzelet szülte. hiszen Jézus egyik nagy csodája a két hallal megetetett 5000 ember volt. Mindenesetre az emberfejű nyilazók a „védelem" jelzői. „Madonna" névvel. az Igazság tanítását is jelképezi. De Atillánk történetére csak azért hivatkozom itt. vagy a „gonoszok " hatalma. akik lélekben már összekötötték magukat a felső világgal. Éppen azért folytassuk a tanítást és tegyük fel a következő kérdést: 153 . ha itt lesz az ideje. ami egyben a tudás átadását. Nincs „kultuszminiszter". Valóságos „Nimrud-FF'. aki betiltaná. Egyik állatnak oroszlán-lábai. De még visszatérek a bemutatott „szkíta kard hüvelyén" található „rejteki" ábrázolásokhoz. mely megakadályozná.A különböző állatok: a minden eszközzel és minden lehetőséggel véghez vitt védelmet jelenthetik. miként azt itt a képen bemutatom. hogy összefogjanak és minden eszközzel harcoljanak a „gonoszok" által újraindított támadás ellen.. bosszúálló „Istenük" büntetőjének látták. A „kardrántást" majd NJMRUD rendeli el. Ezért nevezték el „Isten ostorának".) . talán úgy is mondhatjuk. a feltámadt Jézust és Édesanyját. régi jelképek szerint a legnagyobb .. de ezt a titkot már felfedték a MA „gonoszai" és a hét oroszlánpárból már hat és felet. a Nagy Allatöv csillagképeinek „egyetlen" emberalakja. mely a Jézust jelentő oroszlánpár mindegyikének a farkán látható. Az ister-gami oroszlánpárban rejtették el Öt a gonoszok pusztítása elöl őseink. az élet vizének hordozója.. akit éppenúgy „feládoztak" a gonoszok.. tehát összesen 8 emberfejű és felajzott nyilat tartó. a megfeszített és eltorzult arcú Jézus keresztje alatt egy mozgó. testet öltött Istenszemélyt. A tudatlanság uralma lenne ez. Korunk nehéz napjaiban a „gonoszok" éppen az itt közölt. Ugyanis a mi Atillánk valóban a „Chrestosi Igazság" védelmezője volt. ugráló és ordító némber a szexualitás mindenféle módját bemutatja és nincs „keresztény egyházi hatalom. miként azt a mi Jézus Urunkkal tették.el nem fogadó.Ezek a „védelemre" szólító jelképek lehal most is érvényesek és megkövetelik azoktól.. nem óvja senki. és isteni valóságukat a legperverzebb módon destruálják (pl. így mondta nekünk: „ Veletek maradok a világ végezetéig!" És itt van velünk Jézus.' Majd a „Tudás" megmentheti még az „egyetlent". hisz a „Vízöntő" korszakunkban világunk forrong és senki sem hídja. vagy az „isteni Tudás" jelképe. Ami még él az egyetlenből. melyek mindegyike a hátán egy hatalmas „élő halat" visz." El kellett mondanom mindezeket.tehát a kardhasználatig .

A benne egymást keresztező „két" álló szüli a „harmadikat". Ezt a geometriai sarkigazságot igazolja az aritmetika számmisztikája. az Égi Fény.renormálva 6 + 4 = 1 0 A megújulás száma mindig a „3" marad. -Ugyanis. hogy: * a „négyzet": az Isten-anyai ISTEN ! erkölcsi alap. ahová az „Égi Piramis" csúcsán f át. Ennek a számmisztikái ábrázolásnak hitvilági értelmezése szerint IM azt taníthatjuk. (Ez a „megújulási" érték. Ur-Nammu nevű királyuk irattá egy kőoszlopra. . A „hét" pár „tizennégyet" ad. de a Hold is „harmadnap" lámád fel. amelyen át az „Égi Tudás" a Földre érkezhet. a Tudás hozzánk érkezik.az egyenlőszárú kereszt. a Világ csúcsán állva. melyre leér az „Isten Birodalmából" -a 10" értékből a „7" -ig. íme: 4 =________________________= 4 4 = 16 . . az így nyert számok renormált formája eredményezi a „Világkép" számokban kifejezett törvényét. ha ennek a négyzetalakú világképnek a számát. hogy: „élet és halál jéletti ítélet (a régi nevén „Di-Til-La") csak a „14'oroszlán (bíró) és a 15. az ún. vagy a négyzet. a „4"-et értékében emeljük." Ez a 'hét' oroszlánpár egyik jelképi magyarázata. a piramis hegye. mint „OSIR1S" és JÉZUS. megszeméEj lyesítve maga Jézus..) Ezt a hiedelmet a judai gyökerű ortodoxia „csúsztatta félre". a „7" szúrja ki az „Égi Világból" azt a nyílást. aki a „ 10"-es világba be tud tekinteni. mint a gonoszok. mely azt a lyukat szúrja ki az égben. a „ Földi Világ" piramisának csúcsáig ereszkedő és az „Égi Tudással" telített. Ez a „7'* pedig abból a világképből származik.. napján. A néphit szerint ugyanis minden „hetedik" gyermek születelt mágus. (Ezért emelték ki a jezsuiták a cselédsorba taszított. éppenúgy.a „ 7". a „3".. A magyar hagyománykincsnek is igen érdekes vonatkozása van a „hetes" számhoz. Ur-Nammu" okmányt.renormálva 1 + 6 = 7 4 = 64 .. vagy a belőle alkotott „négyzet". az Istentől eredő „Tudás" megszerzője és továbbítója. Fény Fia " is. benne azt. " Ugyanis a mágusok számmisztikájában a „ 7 " £7 Világ Csúcsa.. c * a „7": vagyis a „Fény". mert O az egyetlen. a Világ Közepe. mely a felemelt középpont és így jön létre a „négyzetalakú piramis csúcsa. amikor kitalálta azt a mondást: „ Heten vannak.) Ábrázoljuk geometriailag is az elmondottakat: „4". melyet az egyenlőszárú kereszt.Újítsuk meg a négyzetet a „3" értékével.Miért van hét oroszlánpár? Az ábrázolásoknak „kettős" értelme van. így valóban a „világkép Törvényéhez" tartozik. szegény paraszt családjainkból mindig a hetedik fiút jezsuitának.. Sumír elődeink írták meg az emberiség első törvénykönyvét. fordított piramis \ csúcsa. hiszen a magyar néphagyomány értelmében: „Három a magyar Igazság. aki a számmisztika „I0"-zel FÖLDI 0 jelzett „ Isteni Birodalomból" biztosítja a Tudásnak ELETÜNK földi érvényesülését és az isteni Gondviselést. Az Ister-Gami Szentélyben tehát azért ábrázolták Őt a hét oroszlánpárral.-ként itt uralkodóként jelenlévő „Napkirály" által hozható a hónap 15. A másik a „hetes" számban gyökerezik. melyre az istenes és jóakaratú társadalom \4í RIRODAL MA támaszkodik és hivatástudattal él. a. melyet a bölcs sumír mágus tudomány számmisztikája hozott az „ égi ludasból" a Földre. mert az elődeink hitének tartalma 154 . bármilyen halványra emeljük a „4" ériékél. a négyoldalas „alap" (TEN) ad.. tükörszimmetriával szerkesztett. A „földi" piramis csúcsa.

az összes hagyományok titkának egyetlen Ura a „Fény Fia". Tudjuk. Hiába adták neki azt a nevet: „Isten Báránya". ahol várja őket a piramisnak a csúcsán álló Jézus-Kresztos.ahol az „Isten Báránya" a párduc. Igen boldogan hallgattam Szörényi Levente „Atilla Isten Kardja" operájának „Ősöd üzen" című jelenetében Nimrud szózatát: ŐSÖD ÜZEN. akkor az ősi földre visszatérő Árpádok miért az oroszlán jelképeket használták és miért nem a Nimrúdhoz tartozó párducot?" Ott nem tudtam elmondani azt az indoklást. hogy elődeink a régi kozmológikus gondolkodásmódjukat a kozmikus Jézussal erősllellék és „rejleki módon" őrizték. A párduc a Hit védelmezője.fény"forrását és az a megmaradt egyetlen oroszlán MA biztos utat jelez az ébredő magyarságnak. céljainak elérésében tökéletesen egyezik a „vérszínű" zászlót lobogtató marxista ideológiával. IGAZ LÉGY ÚTJAIDON! 155 . az ö kozmológikus gondolkodású hitvilágukban és ebben a szentélyben. a Colosseum mellett.A magyar Szentkoronán rajta lévő két „mágus" szentünk. Népünk karizmatikus uralkodójának volt joga és kötelessége viselni a „párduc-kacagányt". mert nálunk az „Isten báránya" a párduc volt és maradt. amit Fettich Nándor talált az ócsai templomban is . az Ister-Gami Szentélyből is. De a „ 7 " oroszlánpár piramisának a „hetese" mái-régen kiszúrta az égen a . A „7 oroszlánpár" Jézushoz köti a Hitet.az Orion csillagképet . O már az „Isten Birodalmában" él és földünk minden pontjáról jól látható. egyik újságírónő azt kérdezte tőlem.. Kozma és Dómján tiszteletére egy templom épült Rómában. Hiszen éppen a párduc védelmében való hit és hagyományos népi öntudat miatt nem fogadta el a m i népünk azt a judeo-keresztény tanítást. NEHÉZ IDŐK UTÁN SZABADULTOK KÍNZÓ TEHERTŐL. vagy judaista érdek kaparta le a falról. a régi „Chrestos". MESSZE IDŐT VISZEK. a megtartóit és megvédeti Jézus volt. amit most itt közlök és kiegészítem még azzal a megállapítással. hogy: „Ha a hunmagyar testvériség a nimrudi hagyományokra épül. TUDD: ISTEN FÜLDEDRÖL VEZETTE TUR NEMZETET SZERTE VILÁGBA LETT ÍGY NAPKELÉSTŐL VÉGIG NAPNYUGVÓ NAGY VIZEKIG TUR IVADÉKOK ÁLDOTT URUSZÁGA. .az „ Egyetlen Szent. * * * Amikor az Ister-Gami Szentélyben magyaráztam el a jelenlévőknek a „7 oroszlánpár" szimbolikáját. Most már nehéz azt megállapítani. NAP JŐ S URUSZÁGOD ÉBRED. A NAP PÁRDUCA. A rideg valóság az. áldozati báránynak nevezték. hogy a mögöttünk lévő és „marxista rendszerű kormányzatnak" nevezett időszak alatt veszítettük el hagyománykincsünk ezen pótolhatatlan emlékeit. Jelképe tehát örök és hatalmának hagyományaként. hogy elérje az Igazságának forrását. RÖVID LESZ Ú R ÍTÉLETE. vagy ősi nyelvünkön nevezve: TUR-AN. mint valláspolitikai világnézet. hogy vigyázója Népének.. Ott láthatjuk ugyancsak az ábrázolást.szerint: Itt volt a Magyar Világ közepe. hogy: "Nimrud-Orion"-t az „ég hűséges pásztoraként" tiszteljük. mely szerint a nép bűneinek eltörlése érdekében „feláldozott" Jézus-Chrestost.maga a Mindenható alkotta és tette az égboltra. hogy az Ister-Gami Szentély 13 oroszlánját a közelmúltban marxista. Ezen az úton haladóknak pedig a lelkük összeér és így együtt visszaszerzik régi tudáskincsüket is az örök Fény forrásánál." * * * A fent elmondottakból láthatjuk.. a néplélek nem hajlott az „áldozat" felé. A judaizmus. Szimbólumát .

Innen indul hosszú körútjára és amikor a Bikához ér. egészen új emberréteg kerül felszínre.A forrongás gerjesztői. Tehát a „világhoroszkópból" kell kiindulni és ennek a precessziós korszakokkal alkotott „világhomszkópnak" négy sarkalatos pontja van: fent az Oroszlán. mint amit aföldreszálll Isten-Fii. De láthatatlanná vált és titkossá lett ez a már jól megszervezett ellenséges erő a világnézeti változás és lelkiséget nélkülöző. hogy egy-egy világkorszak jellemző hálásai nem egyszerre állnak be. Forrong a világ. akik a Halak korszakában. 1930.az itt bemutatott . vele szemben lent a Vízöntő. Mások viszont azt állítják. mint a Nap-pálya állatövi jegyeinek határait. Viszont az ősi csillagászati hagyomány azt mondja.ma 1993-ban. hogy némelyek szerint a precesszió jelenleg a . s ennek a végétől számított harmadik foka (elejétől számítva 27. rejteki módon.. mint sohasem azelőtt. Én úgy vélem. . hogy egy világkorszak vagy precessziós világévnek egy világhónapja 2160 évig tart és 72 esztendő felel meg a világhónap egyetlen napjának. Mondottuk. Ezért bajos volna pontosan. határozott évszámmal megjelölni egy-egy világéra kezdetét vagy végét.(Lezsák Sándor szövege) A kozmológikus úton való Istenhez emelkedés öntudatából életre kelt szavak ezek . az emberi méltóságnak és egyetértésnek tönkretevői pedig pontosan azok. Baktay Ervin így í r erről: „A csillagképek határait nem lehet olyan pontosan és félreérthetetlenül megállapítani. . akik az égi törvények ismerői. Csak megközelítőleg határozhatjuk meg ezeket a döntő időszakokat. Az üzenetet azonban csak azok értik meg.Halak" első Jókaiban. Népünk bölcs ötvös-mágus papjai ismerték a jövőt is akkor.. hogy már elértük a Vízöntő korszakot. hogy már valóban beértünk-e a „Vízöntő" korszakba. mert az „Égi Fény" éleszti azt. hogy teljes értelmükben kifejezésre jussanak. hanem az előző korszak végén már felderengenek a következő korok eszméi. Aquincum kiadás. j'oka) körül jár a tavaszpont. kavarog az emberi élet. Évezredes kiváltságok mennek veszendőbe. Bp. jelképesen a sötétségbe merül.. vagy a „Halak" korszakának utolsó szakaszát éljük még talán?. ami őseinknél. . Ez pedig a gonoszokat is elégeti! * * » De ki tudja megmondani biztosan. 156 . vagyis a Vízöntő küszöbén állunk! Már érezhető a „Vízöntő-hatás*. fertőző ideák és ideológiák bevezetése és tanítása útján. A precessziós Nap háza.) Itt tudnunk kell azt. az újraéledés lángját már kioltani nem lehet. és a népeken való szellemi és anyagi uralkodás elérése által kegyetlenséggel.az utókornak -az üzenetet. Miután pedig igen mélyre nyúlnak e hagyomány gyökerei. népirtásokkal pontosan az ellenkezőjét hozta létre az emberiség történetében. meghagyták nekünk .Dr. megindult egy erkölcsi bomlás folyamata a társadalmi zűrzavarban.Jézust és Édesanyját „védőkardnak" jelképei által. az Oroszlán. a sumíroktól kezdődően.A kardhüvely nyilas állatainak szimbolizmusa ugyanis mindent elmond a „látóknak". s ezek csak később érlelődnek meg. jobbra a Bika és átellenében a Skorpió. amidőn több mint ezer évvel előttünk . a Jézusi Szeretet Vallásának üldözői és ellenségei valtak. a Fény-Fia hirdetett és megvalósítani akart. hogy a Halak korszaka utolsó napjának (72 évnek) az utolsó óráit (1-2 földi év) éljük. Most nézzük meg a kardhüvely üzenetéi. Forr. az erőszak nem ismer hátán." („A csillagfejtés könyve". hatalmas sasmadárral (turul) volt jelképezve. tehát a Halak-érájának végefelé jár.

Itt a kardhüvelyen a száját kitátó. ordító, talán parancsoló és a kifeszített nyilat tartó és a fövegén sastollat viselő Oroszlán előtt halad az emberfejü, szintén sastollat viselő, felajzott nyilat vivő Bika. A Bika jellegzetessége: a hűség, erő, kitartás és tántoríthatatlan határozottság. Ezek a tulajdonságok viszont a küzdelem feltételei. Itt a Bika emberfeje kimondottan hunszittya föveget visel. Ugyanis csakis a mi népeink ékesítették lövegüket sastollal. Tekintve, hogy a Bika az ordító Oroszlán előtt halad, felismerhetjük benne a „harcoló népek" jelképét, akiket a mögötte lévő Oroszlán, vagyis az „uralkodó hatalom" irányít. Tekintve, hogy a Bika és az Oroszlán is egy hatalmas halat visz a hátán, és a kardhüvelyen csak ez a két állat van ábrázolva ismétlődve. így egybetarto-zásuk kétségtelenül jelezve van. A két hal bizonyosan a Halak korszakának jelölője, melyben a két állattal jelképezett történések lefolyása van jövendölve. Az Oroszlán farkán három ék látható, valószínűleg a Halak korszakában „igazságvédelem" kiegészítéséhez szükséges szellemi és anyagi erőknek - a Vízöntő kapujáig érő „három" világkorszaknak - a „Bika-Kos" és „Halak" részéről kötelező csatlakozási utasításként. De másik jelentése is lehetséges. Miután ennek a kardnak és hüvelyének készítési idejét a régészek a Kr. u-i 3. század elejére teszik, amikor a Jézus-hitü Pártos Birodalom fénykorát éli. minden valószínűség szerint így az Oroszlán a Pártos Birodalom hatalmának jelképe is és a farkán lévő „három ék", az utána következő három birodalomnak jövendölése. A jövendölés beteljesült, mert létezett a pártusok után a hatalmas Hun, a Bizáncot legyőző Avar, és Európának példát adó és szintén verhetetlen Magyar Birodalom. Ezeknek a birodalmaknak pedig nemcsak az a jellegzetessége, hogy csodálatos nyilaikkal mindenütt győztek, hanem a pártus-hun-avar-magyar nevek alatt ismert hatalmas, de azonos népünk védte törhetetlen erővel és tartotta meg hűséggel Jézus Urunk Szeretet Vallását mindaddig, míg I. Istvánnal, a „Halak" korszakának gonoszsága meg nem töri ennek a Jézus-hitü és egymás szeretetében élő népnek a gerincéi, az „Isten Bárányának" nevezett áldozati szertartás vallásával, a jól ismert „judai-kereszténységre " való tériléssel. Korszakváltáshoz érkezik világunk, s benne az emberiség és ezzel a „Halak" világkorszaka is véget ér. Én úgy látom, hogy ez 1999-ben következik be, iszonyú világnézeti harcokat és küzdelmeket hozva. De „új föld és új ég is lészen" - mondja az ige és én úgy látom, hogy ennek előkészítésében, és az új életforma kialakításában népünknek - a magvarságnak igen jelentős szerepe lesz addig, míg ismét úrrá lesz a lelkekben az ., Ifjú " Vízöntő, az „élet vizének hozója". Jézus Urunk - a Betlehemi Pártus Herceg. Azt. hogy népünknek jelentős szerepe lesz ebben az átalakulásban, sok „fénylátó" érzi és hirdeti. Nekem is jó segítséget adott ebben egy budapesti jövöbe-nézö asztrológus, aki a csillagok rendjéből indokolta a jelenlegi, magyarországi állapotokat és igen katasztrofálisan látja az „új föld és új ég lészen" jövendölésnek már 1999-ben való bekövetkezését. Foglalkozott az 1999-ben bekövetkezendő nagyfogyatkozás következményeivel is, a veszedelmeket jelentő csillagállások ismertetésével. Miután ez a napfogyatkozás 1999. augusztus 11-én, Jézus Urunk - a Pártus Hercegünknek - a 2005. születésnapján lesz, nézzünk hát mi is együtt a csillagok rendjébe. Még azt is meg kell említenem, hogy az egyen löszárú keresztből alkotott négyzet őseinknél valóban egy „világrendet" alakított ki és minden ehhez igazodott. Az építészet is. A félezer éven át létező Pártos Birodalomban, mely hatalmas népünket oly erőben fogta össze, hogy a római légiókat is legyőzte -kizárólag négyzet-alakú építményeket találunk. Még a sírok is négyzet alakúak. Bemutatok itt néhány alaprajzot a Pártos Birodalomból és közlök néhány segítő véleményt is olyanoktól, akikkel lelkünk összeért.

157

0 »i

'0

20

Hézagpótló adatok: Hadanich István munkatársam írását közlöm: „Folytatólagosan közölt tanulmányod „A Betlehemi Herceg" cselekvésre késztetett. Kijelentésed, a betlehemi „palotára" vonatkozóan tisztázta elöltem a „betlehem" szóval kapcsolatos fejtegetéseimet, mert Beth jelentése: ház. A Lachem-nek írt szó, az elzsidósodott „Lakom" mássalhangzó torlódása LKM. "Bethlachem" helyes fordítása tehát: lakóház. Az aztán természetesnek vehető, hogy az Adiabene kormányzói család lakóháza megfelelt egy palotának, melyhez a köves rét (Názárethnek már megtárgyalt néveredeztetése szerint) adta az építőanyagot. Felhasználva dr. Hajnóczy Gyula budapesti egyetemi tanár „Az építészet története" c. nagyszerű munkáját - úgy vélem -, hogy az Adiabene lakóház (palota) valószínűleg egy négyzetalakú udvari körülvevő épülettömb volt, melynek ablakai és ajtajai - a főkapu kivételével - az udvar felé nyíltak. Ez egyben erődnek is szolgált a zsidó és egyéb gyülevész népek rablótámadásai ellen. Belebotlottam Szűz Mária nagynénjének 7>yv«-nak vélt nevébe. Ha a család pártos, azaz turáni eredetű volt, akkor kétségesnek látszik, hogy a jelzett szó személynév lenne, már a mássalhangzó torlódás miatt is." A következő sorokban aztán sorbaveszi a Tryva betűit és a számbajöhető írások (arám, föníciai, ugariti, nabateus, görög és héber jeleinek) kiejtését és a következő eredményre jut: „Nehézség van az értelmezéssel, de a magánhangzók beiktatásával, az eddig idegenül hangzó Tryva, megadja a „nőtestvér" szót, „ Utu-Uri-Ba" és ez jól megfelel a galileai arám szokásnak, ahol a közéleti rokonságot nő- és férfitestvérnek nevezték. A történelmi eseményeket összevetve mindezekkel, feltételezésem a következő: Jézus Urunk Kr. e. 6-ban született. Mária 19 éves lehetett. A héber vallásra tért nagynéni - Eli-S-Beth - akkor 25 éves (Kr. e. 50.) - Ezeket most szem előtt tartva megyek tovább.

158

Ha Jézus Kr. e. 6-ban született, és a (héber írásokban szereplő) „Heléna királynő" Kr. e. 48-ban hoz élelmet a szűkölködő Jeruzsálemnek, akkor ez a „Heléna királynő, vagy Eli-S-Beth nagynénjének a lánya, vagy az Adiabene rokonság más tagja ugyanaz a személy, akit Te Tryva-nak (nőtestvérnek) nevezel, nem lehet, mert Kr. e. 48-ban az időrendben nem sorolható be. Én azt feltételezem inkább, hogy Mária nagynénje „ Nacheb " húga, aki - mint említettem - 25 évvel idősebb Máriánál. Talán "Nacheb " és neje zsidó vallásra való térésekor követte bátyját, ő is „áttéri" és akkor kaphatta meg az „Eli-S-Beth" nevet. A Pártos Birodalom Kr. e. 53-ban legyőzi Crassus-t és így Szíria (Palesztina) felett kiterjeszti hatalmát. Kr. e. 30-ban ugyan elvesztik az említett tartományokat, de az nem jelenti szükségszerűen, hogy az akkor már júdai vallásra áttért Nacheb (Joakim) menekülésre kényszerülne. Mint gazdag földesúr megmarad názáreti birtokán, a „lakóházban", ahol Kr. e. 25-ben megszületik Mária. Nagynénje, Eli-S-Beth akkor 25 éves lehetett, aki a szülök halála után gondjaiba veszi Máriát. Az evangéliumban szereplő Erzsébet (Eli-S-Beth) Mária nagynénje, „öreg korára" fiat szül: Jánost. (Akkoriban a 44 éves kor már öregnek számított.) János felnevelkedve a jeruzsálemi „Adiabene" - palotában jól ismerhette Heródes Antipas üzelmeit. Az ottani tapasztalataitól megcsömörülve a pusztába megy, bűnbánatot hirdet és keresztel a mágus vallás hiedelmének megfelelően, a Jordánon túl, ltureában, mely abban az időben a Nabatea-iaké, beleértve Damaszkuszt is. - Itt azonban közbe kell szúrnom azt, hogy Erzsébettel kapcsolatban Lukács evangélista egy érdekes és meggondolásra késztető kijelentést tesz így: „az ő (Zakariás) felesége pedig Áron lányai közül vala". Lukács e hivatkozása nekünk igen jó felvilágosítást ad, mert a : júdai vallásra tért pártos hercegnő, miután zsidó elődei nincsenek, az előkelő „Áron leányai" rangra emeltetett. Férje Zakariás (Sa-Kar), a legnagyobb valószínűség szerint a: Olajfák hegyén lévő Szűz-Anya templom mágusa volt. Visszatérek még tanulmányodra, ahol az Adiabene-palotában vagyunk és itt Erzsébet (a nőtestvér = Tryva) fogadást rendez. Miután a „Makkadesházasságot" kierőszakolni akaró Seth rabbi és bócher fia felsül, véleményem szerint Erzsébet lányához, „Heléna királynőhöz" fut, de sikertelenül. Lehet, hogy tévedek feltételezésemmel, ti. hogy „Heléna királynő" Erzsébet lánya, de ha nem így van, akkor: ki lehet az a zsidó hitű „Heléna királynő", akit „Adiabene" névvel tüntet ki az evangélium?......... Ezzel az átrendezéssel Lukácsnak az evangéliuma valamicskét javul, de Jézus születése körüli eseménysorozatát még logikai okok miatt is át kell írni." Hálás köszönettel közlöm ezt a „hozzászólást" és Eli-S-Beth személyt - talán a „sumír-arámi" hangzás szeimt - „Eli-Sa-Beth"-et elfogadhatjuk Mária apja testvérének azzal a gondolattal, hogy ő is visszatért bátyjával és Mária édesanyjával a „mágus-hitre" és csak a leánya maradt zsidó. Történelmileg azonban helyesbíteném kell, mert Kr. e. 39-ben a Pártus Birodalom seregei tönkre verik a római légiókat Joppa-ná\ (a mai Jaffa), ami csak úgy volt lehetséges, hogy ez a palesztinai terület, egészen a tengerpartig, a Pártus Birodalomhoz tartozóit és Adiabene pártos herceg (Mária édesapjának) kormányzósága alatt volt. Csak e pártus győzelem után történik a rómaiak által zsidó királynak kinevezett Heródesnek Adiabene (Galilea) fölötti „névleges" uralmának elismerése, de ez a terület még Jézus születésekor is Adiabene Jusef Pandar herceg, Mária törvényes férjének „pandársága" (felügyelete) alatt volt. Nagyon nehéz a történelmi valóságot megállapítani. Ugyanis az ortodoxia együtt dolgozott a zsidó „massora"-val és közösen pusztítottak el, semmisítettek meg minden adatot, bizonyítékot, mely a Chrestosi Igazsághoz tartozott és ebben Mária és Jézus családi és származási vonatkozásai voltak a perdöntőek. A pusztítással azután a zsidó „evangélisták" úgy írhatták le az eseményeket, ahogyan azt a judaizmus és a belőle származtatott júdai-kereszténység érdeke megkívánta.

159

Ilyen lehetett József Pandár székhelye Visszatérve Lukács által említett Erzsébetre.. hogy akkor lért visz-sza a zsidó hitről ősi. hogy Jézus „szokása szerint" (mint Márk írja) ide járt és az éjszakát itt töltötte. mágus hitére. Mondhatjuk úgy is anyanyelvünk szerint: „a ház üdvöskéje". így kapjuk meg aztán a valóságot. north Bactria. . Szó szerint: a védelem arca. így Eli-Sa-Beth . amikor férjhez ment ahhoz a Zakariás-nak nevezett „Sakar"-hoz. mint a Sa-Pir. hogy ez a „Sakar" mint „Zakariás" Keresztelő János apja volt. amit eddig 160 . így az is nagyon érhető.Nekem az az érzésein. A. akit én a sumír-arámi nyelven Eli-SaBeth-nek vélek. Ha pedig azt is hozzágondoljuk. ha mindazok. Ugyanis itt a „Sa" ugyanaz. 50 B. 22 Plan and front facade of the ^reception hall' at Khaltchayan. az egybehordott adatok segítségével. szinte 2000 éves júdai érdekű „köd". probably c. leírják mindazt. „SaKar" nevet „oltalmazó" értelemben vehetjük át. 50. akkor lassan megtisztul a fölénk húzott. 16-17) A „Fény Szüze" a szkítáknál.a lakóház istenarcújáC jelenti. akik felülről kapnak irányítást. (From Pugachenkova: 1971.Ezért fontos. vagy An-Sa-An (Adzsem) kifejezésekben található.C. aki az Olajfák hegyén lévő és a zsidók szerint „korrupció hegyén" lévő „Szűzanya" (Astarte) templom papja (mágusa) volt. ami tudatukban megjelenik.D.

hogy itt Mária és herceg Adiabene József Pándár jelenik meg előttünk. de abból csak egy kereszt látszik. akiknek a sorsa így egybekapcsolódna. így az „igazság kutatói" lassan-lassan megtalálják a történelmi valóságot is. melyet szintén „Szkítiában" találtak és minden valószínűség szerint scythopolis-i eredetű. Rejteki módon közli itt a „Fény Fiának" jövendő sorsát. . mert az ún. Nem jelenthet mást. Véletlenül akadtam rá és semmi részletes magyarázatot nem fűz hozzá Artamonov. De "nincs olyan elrejtett dolog. mely világosságra ne kerülne". Én úgy érzem. hogy Mária és védelmezője is feltámadt a homályból. Tehát mondhatjuk. „szkíta mitológiában" nincs másik két személy. akinek könyvében az utolsó képként látható. Mária trónuson ül. 161 .nekünk kereszténységnek neveztek.Ilyen a fent közölt aranylemez töredék is.

amit Magyarországról is látni. Ez a várva-várt esemény tehát már bekövetkezett. Súlyosbítja a helyzetet. megjelennek a színen az asztrológusok is. évben. Az én asztrológiai kiértékelésem azonban nem a mai számítógépes gyakorlaté: a Pártus Birodalomba tallózott sippari asztronómusoktól megmaradt agyagtáblákról tanult megállapítások képezik asztrológiai módszeremet. és nem szabad hagynunk. hanem felépíteni. augusztus 11-én lesz egy teljes napfogyatkozás. és a nép nagy része szenved és mái-semmiben sem hisz. mert Jézus a mi 0. Az elkeseredés és nyomor uralma ez. SZÜLETÉSNAPJA Mindenki a korszakváltás évét várja az időszámításunk szerinti 2000. pedig már megtörtént a váltás. 1999. Az alábbi megállapításokhoz közlöm meglátásaimat. és a többit is a lehető legjobban működtetni. Bár a kilences házban álló Mars és Merkúr nem igazán jók. Ez azt jelenti. de a magasrendű műveltség is. az ehhez szükséges képességekkel együtt. Így beszélgetett a hetilap szerkesztője az asztrológussal: „. J ÉZUS U RUNK 2005. az 1999. az erkölcs. bolygóállások. Mivel a „keresztény" egyházak semmit nem tesznek és nem emelik fel tiltakozó szavukat a jelenlegi kormányzatnál az általános népnyomort előidéző rendeletek ellen. Új rendszer nincs. augusztus 11-én bekövetkezendő napfogyatkozás idejére még nagyobb szerencsétlenséget jósolnak az eddigi nyomorúságnál. ami miatt gondok lehetnek a cselekvőképességgel. Ennek a csillagászati jelenségnek az asztrológusok kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak. mert benne van a magyarokban a tanulni és tudni vágyás. akik a csillagok állásából értékelik ki a jelenlegi helyzetet és Jézus Urunk 2005. Át is éltük: 1994-ben. a vallás és a világnézet háza. Nagy a feladata az ország vezetőinek: egyetemeinket nem leépítenünk kell. hogy a Nap.Melyek azok a jó fényszögek. mint a tudatosság és a központi irányítás bolygója a kilences házban van. amelyek lehetőséget nyújtanak a jelzett sorsnehézségek elkerülésére? Fontos. Egy budapesti hetilap szerkesztője folytatott beszélgetést egy neves asztrológussal és az ott közölteket egészítem ki e sorokban. csak új Urak. hogy ennek a gyenge Mars okozta akaratgyengeség az útját állja. A magyarországi helyzetet és állapotokat veszem alapul. hogy fontos és ígéretes számunkra a külföldi kapcsolatok kiépítése. A közeljövőben. 162 . az eddigieknél is jobb egyetemeket létrehozni. ami a jog. szülelésnapján. Érdemes lenne új.XII. esztentőnk előtt hat évvel előbb született.

így a „nemzeti történelem" meghamisítását mutatja a Merkur-i helyzet. Egy szaturnikus. franciáknak . Mindkettő negatív hatású bolygó. mert a bolygók ezt is világosan mutatják.és sorstendenciákra nyomja rá a bélyegét. . hogy nagyon szerencsétlen sorsú lesz." A hetilap asztrológusa szerint „nyilasok" a „magyarok".Hogy lehet az. Értelmes nyelven ez annyit jelent. ami néhány évvel később tetőzik. de egy asztrológus erről ilyen konkrétan nem beszélhet.olaszoknak.A kormány igazából nem törődik azzal. a „Nyilas-Ikrek" csillagképek hatása által nyilatkozik meg a magyarságban.Az asztrológia tehát az egyes népeket is megfelelteti egy-egy égövi jegynek. Kissé nyakatekertnek tűnik. hamis és csalárd módszerekkel szerezve meg a hatalmat. amely egyszerre képes hivatalosan a szövetségesünk és a titkos ellenségünk lenni. így felkészülhet a „megmaradásra". így a „felső világ" gondoskodása.XII. A pánik helyett: nem akarok sci-fibe illő részletekbe bocsátkozni.Ha jól sejtem. A magyarokat hová sorolja? .kell majd a legnehezebb dolgokra felkészülniük. A teljes napfogyatkozásokkal egyébként mindig együtt járnak a földi katasztrófák. Baktay Ervin tanítását és így általa kell helyesbíteném. mert a hetilap asztrológusa nagyon jól látja a csillagok rendjéből azt. Az aznapi bolygóállás egy ún.Konkrétabban? . hogy az országnak mi a jó és mi a rossz.Pedig az asztrológus számára teljesen nyilvánvaló. Azt hiszem. . hiszen igen jelentős fogyatkozásképlet áll előttünk. hogy a fogyatkozás idején az Oroszlán jegyében lesz majd a Nap. ami nem sok jót ígér. hogy a fogyatkozás idején több bolygó áll majd szemben. . hogy az ország szövetségesei egyben titkos ellenségek is? . hogy egy „szaturnikus Bak-nép" uralkodik ma és a Jupiter jelzése szerint bizony törvénytelenül. Elég nehéz ugyanis megmondani. és az uralomban fokozottan érvényesül romboló hatásuk. összesen mintegy harminc országot érint. Nagyon fontos. ijesztgetni az embereket. Értékeljük ki együtt az alábbi horoszkópot.Sok európai országból és Észak-Amerikából is. hogy valóban erről van szó. népzene és néphagyomány irtását a Vénusz. amely döntő belolyással bír az ország ügyeire és a leglényegesebb jellem. Annyi bizonyos. hogy melyik.A Nyilas csillagkép alá. A horoszkópban egy négyzet látható. ha egyáltalán megmarad. hogy atomháború nem lesz. Lehet. hogy állítólag a Nap-Hold együttállás mellett további rossz fényszögek is kifejtik majd káros hatásaikat. jól ismeri Dr. Aki beáll a „fénybe". Én tudom. hogy létezik egy olyan szaturnuszi erő ebben az országban. T-quadrátot rajzol a képletbe. Mert a csillagok ezt is megmutatják. Aki akkor születik. hogy nem menekülhetünk a rossztól. megismeri a sötétség gonoszságának lehetőségeit. de mintha itt az ország sorsának szándékos rontása lenne a cél . Annyi bizonyos. a Bak jelében álló Szaturnusz jelképezi azt a népet vagy csoportosulást." A „Nyilas" csillagkép poláris kiegészítője az „Ikrek". illetve quadrátban (negyedfényben) egymással. Nem akarok jósolni.Nem mondhatok többet. . Uralomban van a Skorpióban álló Mars és a Vízöntőben álló Uránusz. Ezek a „csalárd módszerek" kiolvashatók a horoszkópból. a tudatos és módszeres önvédelem megszervezésével. Bak nép kellemetlenkedik a magyarokkal. 163 . Baktay így mondja: „a nagyNapciklus mítoszteremtö rendszerében minden csillagkép a hozzátartozó poláris kiegészítőjével mutatja meg a hatásokat. Ez annyit jelent. A planéták kozmikus helyzete erre még rá is erősít. így az Oroszlán csillagképe alá tartozó nemzeteknek . biztos. Ugyanis a csillagállások a fóldi „fény" és „árnyék" jelölői. . a népművészet. hogy pontosan mi történik. de a politikai erőszak segítségével eltulajdonított állami vagyonról is beszél a Bak-Szaturnusz.Mely országokból lesz még látható a teljes napfogyatkozás? . Csak kiegészítésképpen közöltem a fentieket. hogy csak elindít egy kollektív mélytudati folyamatot. . mert köt az asztrológiai etika.Valóban súlyos helyzetre kell felkészülnünk. Persze az sem lesz kimondottan szép nap.

Az első. amit észrevehetünk: az Oroszlán-csillagképben a Hold-Nap együttállást. melynek uralkodó planétája a Vénusz. vagyis a teljes napfogyatkozást.a Skorpió csillagkép hatása alatt élőknek.A Mars uralma alatt álló Skorpió polárisa a Bika. melyet közömbösíteni nem tud teljesen és így a Szaturnusz (a nagy átok) viszonozza a támadást. hogy „minden csillagkép a hozzátartozó poláris kiegészítőjével érezteti hatásait. A mai állapotokra vetítve. I. De ebben az erőszakosságban és gyűlöletben két szaturnuszi hatás egymással való szembenállását láthatjuk a napfogyatkozási horoszkópban. ha a Bika utolsó harmadában érvényesülhető Szaturnusz-i erő kapcsolódni tud a Skorpió első harmadában észlelhető azonos szaturnuszi hatóerővel. P. de ennek a csillagképnek sumír nevét . része a „Planetárium Babylonicum" (* 157-196 oldalakon).az akkád király meghal. vagyis a napfogyatkozástól.. ami a mai időszámításunk szerinti augusztus 11-én történik: „. De az előbbiekben azt mondtuk. hogy nem a Bak csillagképből érvényesíti „kellemetlenkedését" a „szaturnuszi-nép".. " .A. Itt a következőket állapítják meg arra a napfogyatkozásra. következtethetünk e szembenállásból a zsidóság ideológiai kettészakadására és az egymással szembenállók élet-halál harcára.Marduk-vallásuk szerint . 164 . kártékony hatást a Skorpió-Mars csak úgy tud kifejteni. ahol a Skorpióban uralkodó Mars szemben áll a Szaturnusszal. A Skorpióban uralkodó Mars támadóan adja fényszögét a Bikában közömbös jellegű Szaturnusz felé.XII.Deimel S. Igaz.. de utalhatunk a „sémi-akkádok" állandó erőszakosságának és gyűlöletének hagyatékára. (Talán a fundamentalisták és az „arany birtokosai"." .sumír . mert a BikaVénusz a jóság fejlesztését ösztönzi. " A magyarságnak a Nyilas-Ikrek csillagképek hatása alá utalása az ősi és görögök előtti . Különösen nagy erőt fejt ki ez a szaturnuszi hatás az itt bemutatott „napfogyatkozási" horoszkópban.?) Ugyanis mind a két planéta „negyedszögű" fényhatást kap a Nap-Holdtól.. hiszen mind a két égitest .a mai zsidóság eszmevilágának befolyáso-lója.. A zsidók ezt a hagyatékot vették át és vallási hiedelmükben JÚDEA áll a Skorpió oltalma alatt és a Szaturnusz = Izrael vezércsillaga. „Sumerische Lexikon" IV/2. Hasonlóképpen érezték magukat Hammurabi sémi-akkádjai . Érdekes belepillantani a babiloni ékiratokba. A két csillagkép ellentétes hatású.asztrológia hagyatéka szerint való. és ártó.(sitmirul „két-karom") ők „két-tőr"-nek értelmezték...GUR-TAB .az ország fellázad az uralkodó ellen..a napfogyatkozás után 2 nappal (13-án) meghal az uralkodó.a Skorpió és a Szaturnusz ...

végzetszerüségben mutatkozik-e valami pozitív és segítő kibontakozás? A „T"-quadrát fényszögekkel telített horoszkópban egyetlen kedvező (120 fokos. ábrát. a zűrös és öldöklésekkel telített világban. mely az anyaggyűjtésre törő . 165 . hogy a napfogyatkozás utáni 30. napon (szeptember 11-én) befejezze hátráló mozgását és október ll-én visszatérjen a Szűz csillagképnek arra a fokára. Most nézzük meg azt.) Ez hagyományaink és ősi hitvilágunk alapján elinduló újraéledést jelez.) című könyvéből a 37.1999.most Bika-nép .magyaroknak . napon (3 = a feltámadás száma) már Jézus Király jegyében. A napfogyatkozás időtartama alatt (2 perc 23 másodperc) a Vénusz látható a Szűz csillagkép 2.ebben a harccal telített. hogy nekünk . melynek az Uránusszal való szembenállása bármilyen előre kiszámíthatatlan.A napfogyatkozást követő 3. A Nap augusztus 23-án a Szűz csillagképbe lép és a Vénusz az Oroszlán csillagkép közepe felé halad. fa megszámozott pontok az ekliptikán a napállások jelzői) Föl d Láthatjuk az itteni.uralmának megtörésével. születésnapján . Ugyanakkor a Szaturnusznak. mint a zsidóság uralmi planétájának ez a szembenállása a sémi-népek ősi Skorpió-Mars-ával. mert a napfogyatkozás esetén ez éppen fordítva értelmezendő. az Oroszlán csillagképben van. Itt nem lehet azt mondani. Ennek az égi különlegességnek a bemutatására átveszem Werner Papke: „Die Geheimer Botschaft des Gilgamesh" (Weltbild Verlag.XII.1 1 nappal megelőzően . kiegyezés a csillagokból nem olvasható ki. hogy a Naperö elégeti a vénuszi sugárzást. augusztus 11-én. váratlan történéseket hozhat létre. vénuszi határállomások dátumait. fokán. trigon) fényszög a Bika és a Szűz föld-jellegü csillag képekből sugározva. így segítve a napfogyatkozásban és jól erősítve az életet adó Napunknak Földre adott kozmikus sugárzását. mely állandósul a Szűzből az Oroszlánba visszatérő Vénusznak (a Földről látott) hátráló mozgásában. az izraeli-arab ellentéteket emelheti tetőfokra és az asztrológus csak annyit mondhat: Isten kegyelmezzen itt a szembenállóknak.a Vénusz planéta a Szűz csillagkép 5. Izrael belső válsága azonos a végzelével. (Jupiter 4 fokon és a Vénusz 2 fokon. Mindegyik „tizenegy". mint amit leírtam a napfogyatkozás idejére. 1993. a két jóakaratú planéta: a Vénusz és a Jupiter között mutatkozik és mindkét csillagképben az elindulás állapotában. mert emberi kegyelem. a másik sémi nép (arab) ellene indított könyörtelen harca segítségével. ahonnan elindult Jézus Urunk 2005. Ugyanis a 11-én bekövetkezett napfogyatkozást . ahol a Vénusz planétának hasonló helyzete és útja látható. Augsburg. fokán visszafordul és megkezdi a Földről látható „hátráló" mozgását (Boldogasszony segítsége állandósul) . a népi feltörés jelzője. A mitológia nyelvén: a Vénuszban megjelenő Boldogasszonyunk hiedelmének megszilárdulását és a lelkek feletti uralmának állandósulását jelentheti. béke.

Pontosan úgy. Ugyanis ez a „virginis" csillag annyira közel áll az Oroszlán csillagképhez. Bál) feleségének a háza és amikor a Vénusz ebben a csillagképben tartózkodott.az Oroszlán hátsó combján ragyog. Bemutatom azt a magyarországi területsávot. (Bővebben: „Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig" című könyvem 229. hogy a Merkúr és a Neptun negyed-fényeinek rontó hatásai az államforma meghatározását és a társadalmi kiegyenlítődést hátráltatják. A korai kereszténység 431-ben. A „felső világban" nincsenek véletlenek.a Xerxes-i nyilvánítással . a „Fény Atya" mellett. Sok ideig tartott a vita. hogy . . De térjünk vissza a napfogyatkozás horoszkópjához. A rettentő társadalmi krízisek és a népi-faji ellentétek zűrzavarában is törvényes állapotokat teremi a Jupiter-i erő a magyar földön. Xerxes „szeplőtelennek" nyilvánított még csaknem 5 századdal Jézus Urunk előtt. annak ellenére. az Efezus-i zsinaton ugyanazt a titulust adja Máriának. 166 . 715ben Efezusban épített Diana-templom még a korai kereszténységben is az ő imádási helye volt. „kétszer" szenteli meg a Szűz csillagkép legnagyobb csillagát. annak átalakítás előtti állapotában. mint a Napisten (Bél.a Földről nézve . . és következő oldalain. INNANA. ahogyan Szentkoronánkon volt ábrázolva.a válságok és végzetszerűségek idején . mint amit az egyiptomi vallás . BAU-DUG-ASAN. mely sorsdöntő földi eseményekre utal.Máriára . Nem szabad ezt a valóban ritka és napfogyatkozással koronázott csillagállásokat intuíció nélküli asztrológus fejével kiértékelni.mint a sokezeréves „advent" Földön reinkarnálódott Isten-személyei . A Vénusz a Szűz csillagképben és az Oroszlánban . ahonnan jól látható.Ugyanis horoszkópunkban a Vénusz együttállásba kerül (megszenteli) a Szűz csillagkép csillagát. mint amit az Ister-Gami oroszlánok hátsó combján látható 8 ágú rozetta (mindegyik levelén egy pont) jelképez. A változások tehát nem Budapestről.támogató fényt kap az életrekelés. Tehát. Ugyanazt teszi. Ezen áthaladva aztán „visszafordul" és megkezdi látszólagos hátráló mozgását.a „FényFia" és „Fény Szüze "-ként találhatók a Szentlelket adó Szentháromságban. Ezért nevezték sumír-maghar őseink NIN-SAR néven „királynőnek". A Kr. e. az igazság és a szerencsére indulás planétájától .ISIS-nek tulajdonított.a Jupitertől. mert a sumír-mahgar hitvilágban csodálatos hagyományt találunk. ASTORET neveket kapott a különböző időszakokban. amit ide vetíthetünk.XII. akit I I . Tehát már magában is olyan égi-jel.kerültek át az ortodoxia és gnosztikusok hatalmas vita-harcai után.) A Pártus Birodalom hitvilágában azonban Jézus Urunk és Édesanyja .A Szűz csillagkép egésze viszont úgy volt tekintve. De ISIS és D I A N A is ö volt. Ez a napfogyatkozás pontosan olyan teljes. melynek alapja az az ISIS volt. Ezek a hagyományok végül is Jézus Urunk Édesanyjára . mint amilyen Jézus Urunk megfeszítésének pillanatában volt. ISTAR. hanem a napfogyatkozási sáv népétől indulnak.

A napfogyatkozással együtt lévő vénuszi mozgás ad magyarázatot erre. de amikor a Vénusz így „visszaballag" szinodikus útján a „Napkirály házába" . Ez is ősi. De ékes bizonyítéka annak is. Ez a magyarázata annak. a tel|es sötétség 2 perc 23 másodpercig tart ebben a zónában Ez a napfogyatkozás nemcsak azért fog sorsdöntő eseményeket okozni az emberi életben. A Vénusz planétának az a „hátráló" mozgása. augusztus 11-1 teljes napfogyatkozás Magyarországra eső sávszélessége 112 kilométer. mint itt bemutatom: az Oroszlán és a Szüz.a Nap házába .ezt. hogy a sumírok két Oroszlánt ismertek az égen: „ UR-GULA " (hatalmas úr) és „UR-MAH" (tudás ura). mert az „Egkirálynő" lép a: „ Egkirály" helyére és még hatalmasabbá teszi annak jóságát. mahgar (sumir) hagyomány. miként az látható a 80. oldalon.valóságos kozmikus üzenetet nyilatkoztat ki. hogy ők ketten uralják a Mindenséget. Ugyanis a „Planetárium Babylonicum" (Deimel) arról tájékoztat minket.XII. mert az Oroszlán csillagképben történik. Az 1999. Az érthetőség Keaveen D EMUIAIUM I ket. mint „oroszlán" teszi és így az „UR-MAH" lesz az Oroszlán csillagkép neve. A Szűz jelképezi a „Napkirálynét". amikor az Oroszlánból kijövő Nap helyett „visszamegy" az Oroszlán csillagképbe . érthetőség kedvéért bemutatom itt a „Szűz" és „Oroszlán" csillagképe- 167 . hogy INNANA a jelképes ábrázolásokon két oroszlánon áll. amint elhelyezkednek az ekliptikán. A Zenitet két csillagkép uralja.

könyvében így ír erről (3. 46.. 47. Az ERU tehát a Szűz nyugati felét foglalja magában. Deimel: Plenaterium Babylonicum c. Ez a segítségkérés Égi Édes- 168 . A keleti rész: a „Spica" (Kalász csillag)-ig. A Szűz csillagképe „béta" csillaga (Virginis) az Oroszlán hátsó combján ragyog és ennek szimbóluma a rozetta. hanem az Oroszlánhoz tartoznak és nevük: mul ERU. oldalon) : „A béta Virginis és Spica közötti csillagmező alkotja az ERU csillagképét. Paris. Sarpanitumot megszenteli. Amikor mul DIL-BAD (Vénusz) az ERU csillagképébe ér. Az isteni datolyafürt csillaga a Szűz csillagképébe tartozik. neve mul AB-SIN és a nyugati részbe: sorolnak a Szűz többi csillagai.) Mit mond nekünk az égi üzenet? Az „égi-jel" varasában a magyar nép egyre nagyobb számban fordul a „fény" felé. 1903. a termékenység és a bőség megsokszorozódik a Földön. beleértve a béta Virginis t is." Amikor mul DIL-BAD mul AB-SIN és mul GULA csillagjai között áll.XII. de nem a Szűzhöz. Értelme: megtermékenyítő.. A Vénusz neve: mul D/L-BAD.melegség vezérli az embereket a „hinni-akarás" felé. Az Oroszlán farkán ragyogó csillagok képezik Sarpanitum istennő datolyafürtjét. hogy a sumír kozmológia geocentrikus szemlélete a Szűz csillagképet két részre osztotta. i Az ekliptika a SZŰZ és OROSZLÁN csillagképpel in érdekes azt felfedezni. (Virolleaud: L'Astrology Chaldéenne. neve: SARPANITUM.kozmikus irányítású . A lelkekben egy szinte öntudatlan .

hogy a Szűzzel poláris Bika csillagkép sza-tumuszi hatása is csökken. hiszen sumír-mahgar őseink a KOS csillagképét a „Hun ember házának" (mulLU-HUN-GA) nevezték. az alábbi ábrán közölve . az „Istenostorát". Az „égi-BIKA" így az Orion és a Kos által van „terelve".és így van jól! A napfogyatkozási horoszkóp Vénusza 0. mely állandósul a csillagok rendjében és eléri az ő népét a Magyar Földön. tisztességben. amikor a Napkirály. mert a magyarság az Orion-hatás alatti népekbe sorol. a Szűz csillagképéből áradható tudást okossággal indította és jó szándékokat erősíti. születésnapja tehát meghozza a Magyar Feltámadást. Jézus Urunk 2005. Istenünk.A SPICA és béta Virginis égi helyzete az ERU3 csillagképpel anyánkban . Áldás és védelem az ő kegyelmes szándéka. becsülettel és testvéries megértésben uralkodik majd saját hazájában a magyar. de sietnünk kell összefogni Nagyboldogasszonyunkba vetett törhetetlen hitük- 169 I . így válik a napfogyatkozás után Napbaöltözött Boldogasszonnyá az Oroszlán csillagképben tartózkodó Vénusz és ebben a helyzetében.hálás köszönettel. aki az életet adó Napunknak csillagképéből küldi a feltámasztó segítséget akkor. gyengül és el is lankad. (Ikrek = az Orion gyermekei) ...Boldogasszonyunknál . a Denebolál is uralja.talál menedéket és szinte atavisztikus felébredéssel fordul Feléje. Urunk irányítja a csillagok rendjén át a földi világot és hazánk megszabadul a gonoszság hatalmától. A „Fény" felé fordulás Istenhez való lelki felemelkedésében. amiképpen azt bemutatja dr. Papke az említett könyvében.KOS-i népek is vagyunk.. Elősegíti ezt a kifejlődést az is.

Ott azonban nem teljesedett be az a Jézusi-jövendölés. hogy őseink hitvilágában törvénnyé lett . Fény.. 7. Miután pedig a judai gyökerű kereszténység tanaiban a „bosszúálló Isten" is helyet kapott ..és megjelent újra.mint eretnekség . nem leszünk széltől tépett búzakalász!" A napfogyatkozási horoszkóp csillagállásainak megfejtésekor és most. nekünk is!" Az előbbi fejezetben elmondtam azt.És itt.tünkben. . 2425.éhségek és háborúságok.. De talán az Atillától Koppányig jelzett időszakot 170 . tűnődve a bekövetkezendő „minden lehet" történéseken . melyeket az evangélisták Jeruzsálemre igyekeztek vonatkoztatni.ez még nem a vég.. Azt is hozzátettem. egy törhetetlen hitté vált...Bár úgy látnánk Ót . A Hold sem fénylik. És az ég csillagai lehullanak és az egekben lévő hatalmasságok megrendülnek " ( M k . jövendölései. augusztus I l-én. meri: . Feléje fordulni összeérő lelkekkel és összefogott.) 1999. hogy ez a védelem Jézus Igéje általi Igazság-tanítással... hajon.meg ne remid jelek. azután a nyomorúság után a Nap elsötétedik és a Hold nem fénylik. .eszembe jutnak Jézus Urunknak azon szavai.és a „ Fénybe " állni.? Es akkor meglátjátok az „Isten Fiát" eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel..a „Fény Szüzének". Talán a napfogyatkozás idejére vonatkoznak Jézus Urunk azon szavai. Atillától Koppányig.Bár megláthatnánk! Oh! . Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad..amiként e könyv címlapjára tettük! „. egymásba kapaszkodó kezekkel. Máriának és a „Fény Fiának " Jézusnak védelme. Jézus Urunk 2005.még földreszállásuk előtt . mely manicheizmusnak.De azokban a napokban. melyeket így mondott: „Mikor pedig hallani fogtok háborúkról . nesztoriánizmusnak vagy jézusiszkítizmusnak nevezve .. 13. Az „egekben lévő hatalmasságok" (űrhajók) lehullanak. bizony sok igazhitű vérünket sirathatjuk. születésnapján napfogyatkozás lesz.a mi őseink Jézusos vallására nemcsak a „pogányság" csúfnevét illesztették. hanem a vértanúk ezrei is elpusztításra kerültek. és lesznek földindulások.a judai-keresztény ortodoxia üldözöttje lett. Óh! ....8.

hogy . De ezek az egyházak nem vették fel tanaikba Jézus és Mária védelmét. hogy Isten Fia vagyok. tanítása a jelenlegi kereszténységet" betöltő saul-páli ideológiától. hogy a „müveit Nyugaton" a titkos szervezetek kapitalizmusa készítette elő és robbantotta ki a háborúkat. akire a nyájat bíztam. „meggyőződéséi.a kereszténységnek nevezett vallásfelekezetek egyikében sem létezik.. hogy milyen is volt Jézus Urunk . Ezért megismerhetjük öt a következőkben testi alakja szerinti emberi mivoltában is. vallásos tárgyak (Betlehem. Hiszen ma már jól tudjuk.. mondván: mullikulturális ország vagyunk és ezek a keresztény jelképek sértik a „nem keresztények" érzékenységét. Szent Család) ábrázolását.Vagy talán azért.Miért a „gyűlölet akarta" halálomat dicsőíted? ." (Viszont a zsidó jelképeket.mint ember? . De előbb elmélkedjünk a következőképpen: Végy le engem a keresztről! .Viszont a tények azt bizonyítják. . Keresztény és keresztyén egyházaink megalázkodnak a gonoszok előtt és nem követelik a gyilkosok megbüntetését.. hogy a mi őseink hitvilágában élő kötelező védelem.Miért nem hirdeti feltámadásomat az üres kereszt? . hogy a 90%-ig „keresztény" lakosú Kanadában az onlariói kormányzat megtiltja a köztereken és nyilvános helyeken a karácsonyi díszítéseket. a volt gyilkosok a keresztényi megbocsátást követelik azoktól.Hiszen Péter. nem fordulhatna elő pl. Keleten a marxizmus saját dugába dőlt és miután Jézus Igazsága helyett a judaigyökerű „paulinizmus" maradt meg „kereszténységnek". a Menorát és a Dávid-csillagot kitették az ontáriói parlament elé. Talán azért nincs „védelem". Talán azért nem gondolnak erre. mely Mária és Jézus istenes liszteletét követelte és becsmérlésüket büntette . Ugyanis az a gyűlölet. mely Jézus Urunk ellen felhangzott „feszítsd meg" kiáltással indult útjára.hiszen a gyűlölet szegezett engem oda és én megmutattam nektek.ismétlem . Jézus a jászolban. és aztán elmondhatjuk. Gondolkoztál-e már azon. leírta nektek a kereszt rendeltetését. mert ezek a keresztény egyházak Jézust is és Máriát is zsidó származásúnak tanítják. mert „Isten Bárányaként" a „szentmisén" feláldozzák?...a „művelt Nyugaton" pornószisztémával kicsúfolják Jézust és édesanyját Máriát.) . hogy aztán Keleten a marxista terror szedhesse áldozatait azokból. hanem az Örök Elet prédikálása.. Ugyanis. hogy miben különbözik az Ő Igéje. Legyőztem a halált és testemet magammal vittem az Atyához. Azt is tétlenül nézik. napjainkban a gonoszság ideológiájába zsugorítva jelent meg Nugaton is és Keleten is. ami nem a halál hirdetése. az. Hát ezért kell nekünk feltárni az igazságot és eredeti valóságában bemulatni a Betlehemi Herceget.Ez a helyzet napjainkban. akiket megkínoztak.Összehasonlítottad-e saját magadat Vele?.. ha létezne ilyen védelem. akik nem tartoztak a „feszítsd meg"-el kiáltók közé. 171 . mert ma már a keresztény „istentisztelet" egyik fejezete: "Isten kiválasztott népéért -a zsidókért való imádkozás?" Ki tud erre feleletet adni? .kiterjeszthetjük napjainkig.

Különösképpen ismernünk kell azokat a törvényeket. Jézus Urunk szintén egy „törvény és erkölcsi felfogás" szerinti környezetbe illeszkedett be és akciói.. hanem a „zsidó világ és zsidó élet" szabálya és törvénye. aki csak azért jött e világra. valamint reakciói teljesen ennek a „környezetnek" a függvényei. A mai ember terminológiája ezt egyszerűen „terror-uralomnak" minősíti. Ugyanis e „vallás-terror" alatt élő társadalomnak és magának az egyénnek minden életlehetőségét.Ha igen ...a Thora . Ezt nem lehet „reformálni.. Az egyetlen lehetőség az életre: „elismerni a Thorát és rendelkezései szerint élni.. mint a keresztények nagy százaléka. hogy „mi mindnyájan Isten fiai vagyunk". társadalmi rendet és életformát . sőt ..egészen más elbírálás alá esnének.amiben az illető napjait leélte.. Jahwe maga is tiszteletben tartja ezeket a határozmányokat.ma Jézus Urunk cselekedetei . Nos.elfogadni.államvallást" . amint azt az egyház amelyikbe tartozik . Nekünk. ügy és cselekedet mértéke és mérője.. amit a társadalomkutatók „társadalmi erkölcsi tartalom"-nak neveznek. vagy szabályozta. feltétlenül tisztában kell lenni azzal. amit tudnunk kell az. mint estek az Ö korában és a „zsidók országának" nevezett társadalomban.. változtatni.kegyetlenül így volt. Egyszerű emberi ábrázatúnak vagy Báránynak. más véleményre" hozni és más vélemény alapján új szektát alapítani. a személyes szabadságot biztosította. mert a „mi" világunkban ..Jahwe hitét .. hogy megöljék? Miért nem változtatta meg a: egész rendszert.. mely kötelez téged Jézus Urunk valóságos alakjának megismerésére. és miért nem jött ki győztesként ebből az egész Konfliktusból?" Ez a mai materialista ember hangja. A Thora nem dogma. s azt is." Miután pedig a Thora legfőbb őre a jeruzsálemi Nagy Szanhedrin. hogy a „zsidók országának" nevezett társadalmi rendben nem vall vallásszabadság. szemléletének rögzített formája . akik azt mondják: "Ha Isten fia volt és valóban isteni hatalommal rendelkezett. A legelső. aki önmagái az „ember-fiának'" is nevezte. Ezt a környezetet nekünk azért kell megismerni. hogy életének minden mozzanata a természet nagy törvényszerűségének földi tükörképe volt?..tanítja..akkor milyennek láttad Ot?. ez az „Isten-fiúság" benned az. Pedig ez így volt. hanem úgy fogadja el a Krisztust is. hogy az Úr Jézus emberi tettei valóban az emberi gátlásokat nem ismerő Istenfia tökéletességének hibátlan és időszerű akciói . melynek 172 . úgy előbb ismerni kell azt a környező világot és benne az ember által formált társadalmat. Ez a Nagy Szanhedrin pedig önmagáról a következőképpen törvénykezett: A jeruzsálemi templom Nagy Szanhedrin-je Jahwe felhatalmazásából hozza a Törvényt. Milyennek kellett lenni tehát annak a tökéletes földi lénynek. Pedig O azt mondta. aki kétségbe is vonja az Úr létezését. A Thora minden dolog. hanem minden lakos köteles volt az . mely az életformát kialakította.. Bizonyára te is úgy vagy Nemzettestvér.vagy a hamisság és gonoszság. akik hiszünk Benne. gyakorolni és a „Nagy Szanhedrin" határozatainak engedelmeskedni. munkásságát és alkotásait akarjuk megvizsgálni. eljárását és beszédét a zsidó vallás tartalma. És Ő az volt. mert elképzelhetetlennek tartja az emberi szabadság olyképpeni megsértéséi. bűnre igyekezés és beteglelküség megváltoztatását szolgáló reakciói. hogy egy közönséges „ellenvélemény nyilvánítása" már a halálbüntetést hozhatta maga után.határozta meg. mién hagyta. aki ezen nem sokat gondolkodott.. ítéletét és parancsait ellentmondás nélkül teljesíteni. Sok emberrel találkozhatsz... hogy feláldozza Magát a te meg az én bűneimért?. Ha egy történelmi személy életének lefolyását.. A Nagy Szanhedrin jogosultságának kétségbe vonása halállal büntetendő. Tehát az „lsten-fiúság"-ból valami kell legyen benned és bennem is a mi Urunkból. cselekedeteit..

az megégetendő. Milyenek lehettek valójában az Ő . tévtan-hirdetöknek.azt halálra kell ítélni és meg kell kövezni. a: Thora. Az ilyen „szemét-prédikátor" ellen vezetett eljárásban mellőzni kell az egyéb ügyekben érvényes „ emberiesség rendelkezéseit.függetlenül attól. melyeket a Thora és saját tekintélyének védelmében.a lakosok megdorgálandók ésfigyelmeztetendők. A rabbik valamelyik előírásának (Halacha) be nem tartása éppenúgy büntetendő. A kezdeményezők minden cselben mini „tévtan-prédikátorok" kezelendők és megkövezendők. Ethelbert Stauffer gyűjtötte össze és „Die jüdischen Ketzergesetze" név alatt katalogizálta. 44. Aki a Thora isteni eredetét kétségbe vonja . Itt csak egy törvény volt. ha az evangéliumi „átszűrt formájuk" is kimeríti a legnagyobb vétség tényét? Jézus Urunk bátorságát.a jeruzsálemi Nagy Szanhedrin . A vagyonuk és birtokuk felégetendő.függetlenül fajtájuktól . mely világi és hitbeli. Ezekből ismertetek néhányat a következőkben (a számozás a törvénycikk illetékes számát tünteti fel): / . egyenességet és megalkuvás nélküli. Tévlan-hirdető 42. Büntetés pedig csak egy volt: a halál! Jézus Urunk csaknem minden szava. És ez ellen még a zsidó király. 173 . aki az Isten népét -tervszerű agitációval . ha megismerjük az O korában érvényben volt azon törvényeket. melyet az Evangéliumok szájhagyomány útján és nem közvetlen hallásból rögzítenek .kimeríti a Thora-ellenesség és méginkább a Nagy Szanhedrin ellen nyilvánított vélemény kritériumát. 3. mint a Thora ellen szegülő „lázadóknak. mely politikai és vallási a zsidó életrend törvénye. Heródes sem tudott semmit tenni . (szemét-prédikátor) 'Bál' gyermeke. „napbaöltözött forradalmár" mivoltát csak akkor tudjuk igazán méltányolni és értékelni. 4. mint a Thora-ellenesség. ún. amelyek „zsidó ország" alattvalóinak életét irányították. hogy „nem zsidó vallás" követői voltak azelőtt. 40. Ha az illető nem szívleli meg a figyelmeztetést és tovább is a Thora rendelkezéseinek ellenszegül . Zsidó-ország törvénye minden lakosra kötelezel volt és ez az ország nem ismerte a mai elnevezés és értelem szerinti. az elpártolási mozgalom körülményeinek . Azokat a „gyakorlatokat".hiszen ő is a „zsidó ország" állampolgára volt. amelyik a „tévtanprédikátor" agitáció/a következtében egy „nagymérvű elpártolási mozgalmat" szervez. az eltét-ítélteknek és az ártatlanoknak a szigorú megállapítása végett.foganatosított.az istentelenségbe akarja vinni. a törvény legfőbb őre . Az „eltérített város" az egy városi vagy falusi közösség. Aki a szombat tiszteletét.a kezdeményezőknek. Ezek a törvények az ország összes lakosára vonatkoztak . A jeruzsálemi Nagy Szanhedriimek hivatalos közegeket kell az illető helyre kiküldeni az alapos kivizsgálások lefolytatására." 39. 45. szemét-prédikátoroknak és istentelenségre búj tógátoknak" járt. 43.határozatai ellen való vétség csak ugyanazt a büntetést vonhatta maga után. prof.zsidókat és a zsidó világot ostorozó szavai a valóságban. 2. vagy a Thora egyéb előírását tudatosan és akarva átlépi. Ha az elpártolási mozgalom még nem érte el a város lakosainak a Jeléi . elhatározottságát. Meg kell őt dorgálni. az Isten-szentségtelenhő. „világi törvényeket". 5.

hogy minden szava beleütközött a Thorába. mint az pl. nem is „bűnbak". A bűnösök megkövezendök . hogy a „kíváncsi sokaság" honnan is gyülekezett össze?. Láthatjuk. Beliál lelkiségében. mert nem Ő mondta ki a Thora-ellenes szavakat. hogy a mi Urunk Jézus nem egy feláldozott bárány volt. aki a zsidók országában „idegen Isten" volt. Hasonló céllal sohasem késztette állásfoglalásra híveit.mind Jeruzsálembe kell vinni és egyenként. Lukács 10:25-37. Megérthetjük. A „hamis-próféta" azonban legtöbbször a pokol eszköze. Az a támadás azonban.. hogy a samáriai lakóhelyek lakosságának „több mint a fele" csatlakozik majd Hozzá és így a törvény szerint az Úr minden atyafiságát kardélre hányhatják a 49.vagyonukat jogos örököseik kapják. hanem az elmondott példakép után maga az ügynök adta meg a választ és így a Thora szerint az Úr Jézus nem volt letartóztatható. A „hamis-prófétát" a Nagy Szanhedrinnek kell elítélni és Jeruzsálemben kell kivégezni. elbeszéléséből kiviláglik .. 77. 55. mint „ az Isten-tisztelet égő áldozatát". a város maga minden birtokkal és vagyonnal hamuvá égettetik és azt soha többé félépíteni nem szabad. vagy valóságos csodatettekkel az istentelenségbe szándékozza vezetni. 174 . 4H. Hirdette. hanem a Szerető Mennyei Edesatyát. Az „istenteleneknek" a kivégzése az Isten legnagyobb dicsőítése. 47. § értelmében. Amikor a zsidó „törvénytudók". Az 'elpártolt városra' vonatkozó előírások teljes értelmükben alkalmazandók az „elpártolt törzsekre " is. 49. A „hamis-prófétát" küldheti maga az Isten is. szellemidézésekkel. de úgy. Nem lehetett tehát tudni.az már maga az isteni küldetés bizonyítéka.a megtisztulást és az örök élet valóságát. amivel a zsidók „Istentől eredeztetett bosszúállásának törvényeit és szokásait" pergőtűz alá veszi . A város minden lakója kardélre hányattatik.amnesztiában részesitendök. hogy „nem lehetett próféta a saját hazájában". hanem példázatokkal tanított. Ha a dorgálás után visszatérnek . Ugyanis az igazság hirdetése mindig forradalmat okoz a hamisságban. hiszen Ö nem a zsidóság bosszúálló Jehováját prédikálta. látomásokkal.úgy az eltérteket A fent közöltek csak kis részét képezik ezeknek a „hóhér-törvényeknek". A fent elmondottak után láthatod Nemzettestvérem. 50. és karddal kivégeztetik. a megfelelő tanúkihallgatások útján lesznek elítélve. hogy a zsidóság hajdani ügynökei nem tudták az „elpártolást" egyetlen községre sem rábizonyítani. varázslattal. vagy a tónál tanított" és végezte csodatetteit. 51.nem Ő felelt. amiket a zsidóság minél előbb akart a mi Urunk Jézusra alkalmazni. hiszen a Nagy Szanhedrin titkos ügynökei már epedve lestek. hazug-bálványozásokkal. vagyis a vizsgálatra kiküldött ügynökök már előre lefektetett pontokra kérdezték Őt. 54. Egy elpártolt városra alkalmazott ilyen büntető eljárást úgy kell tekinteni. aki Izraelt álmodozásokkal. hogy próbára tegye Izraelt. Ha azonban az elpártolás mérve túllépi a város lakóinak Jelét. Ha a figyelmeztetés eredménytelen marad . » » * 46. Egy „hamis próféta" mindig „tévtan-hirdető". Követték a mi Jézusunkat mindenüvé és O okosan és bátran hirdette az Atya szent forradalmát . 52. akkor egy különleges tömeg-eljárás alkalmaztatása szükséges. hiszen a „hamis próféta" a „hegyen beszélt. hanem az Isten Igazságát korbáccsal is érvényesítő „forradalmár". 53. akinek erejével a megtévesztés csodáit teljesíti..

. a keresztről levett Jézus testét. az csak a „színtelen és lelketlen anyag?"... Mai neve: a „ Turini Lepel".vannak-e tradícióid? . Az iszlám pusztításai elől meg akarták menteni az igazhitűek ezt a halotti lepelt és vitték..Nemzeti és lelki szempontból vizsgálva énedet . 175 ...már megfeleltél. itáliai Turin-ba érkezett.... míg a mai. amellyel betakarták és sírboltba tették a megsebzett Istenfiút.... több mint 900 éven át.Él-e benned valami szikrája a magyar ősiségnek?. 2. az Úr Jézus nevében a magyar nemzetért. amelyen a „megsebzett „ testének képe.önmagad megelégedésére ..Életed boldogságához jó-e a mostani utad?. amit anyagban és lelkiekben összegyüjtesz életedben . * * * Mielőtt határoznál. a krisztusi és nemzeti jövő érdekében kifejtett áldozatodnak és erőlködésednek?. 3.jó helyen hagyod-e?. vagy az Úr Jézus lelki forradalmában új életre kelni?. sikerült feltérképezni azt a kalandos utat...Vagy ami marad... Aztán megérted majd a mi imádságunkat. A halotti lepelnek tehát meg van a maga története és ma már . A Thora hamisságában megnyugodni. akkor alkosd meg a mi Jézus Urunk szent.) Tudod-e biztosan hová tartasz?. A keresztre feszített hagyatéka Edessa városában Jézus keresztre feszítése és feltámadásának idejétől kezdve. gondolkodjál néhány napig a következő kérdések felett: 1. hiszen a Szent Biblia egyik részét a Thora alkotja.Lesz-e abból további hajtása a lelki és nemzeti életben gyakorolt.és hátulnézetben) látható. Ha ezekre a kérdésekre ..A mai judao-christianizmus.) Tudod-e biztosan hova tartozol? . ereklyeként őrizték azt a halotti leplet.. Hát az Úr Jézus követésében ma mi a feladatod?.. de emberi alakját és hasonlítsad össze saját magadat Vele. mentették napjainkig.Helyesen használod-e energiádat lelked békéjéért és utódaid megmaradásáért?...hála a tudomány módszereinek...) Mindazt. teljes alakjában (tehát elől. mit végigjárt addig. a Thora felmagasztalója.

tudományos küzdelmet is. aki el akarta pusztítani. mely oly sokszor a létezéséért folyt.korunkban lezajlott . 944-ig Edessában volt és még ezévben került Konstantinápolyba. hogy a Lepel mellett ma is megtaláljuk az évezredes harcot. . És milyen érdekes az. Amikor a következőkben rövid ismertetést adok a Lepelnek hozzánk érő történetéről.Image Books. és így a „ Turini Lepel" csodájával kell elindítani a nem új. mely 176 .. (A lerképet átvettem lan Wilson . Pocsolyába dobták. N. u. Éppen ezért sok gonosz akadt. 1979) A régi időkben legendaként maradt meg a hívőknél az a tudat. de korunk módszere szerint. Y. amit akarnak . hogy a Lepel.The Shroud of Turin" című könyvéből. felgyújtották az épületet. hogy ez a lepel valóban a megfeszített Jézusnak testét fedte és a lenvászonon látható megsebzett alak valóban Jézus feltámadásának a bizonysága. De ha a Lepelt egyszerű hamisítványnak nyilvánítjuk.A „Turini Lepel" Turinba érkezésének útja. akkor Jézus ismét „féltámadt" a mai emberiségnek. de a Gondviselés mindig .. elmondom azt a .megóvta és megmaradt a mai napig. hanem az Igazságban újra született erkölcsös világrendet. Mert nagy a tét! Ha bebizonyosodik. amiben őrizték. az igazhivők pedig a mai tudomány minden eszközét felhasználják valódiságának bizonyítására.az „új világrendjükben". mint „Maiulylion" Kr. Fontos itt megjegyezni azt. Ugyanis a „feszítsd meg"-et kiáltók mai utódai „hamisításnak" hirdetik.szinte csodálatos módon . hogy ez valóban a megfeszített Jézus halotti leple és ez a legenda igen megerősítette a Benne való hitet. megint azt csinálnak a „gonoszok" a már megfertőzött és lelkileg elsötétített emberiséggel. a mai ember által féltalált és szerkesztett komputerek bizonylataival.

Megvizsgálták a Lepel szövési szálait is ott. Pellegrino turini kardinális bemutatja egy tudósokból álló küldöttségnek és ekkor készülnek a Lepelről az első színes fényképek. amiben tartották. így: 1521-ben Chambéry-ben három püspök helyezi a főoltárra. június 16-17-én Mns. a még mindig „feszítsd meg"-et kiáltók is működésbe lépnek. pontosan ott. Umberto piemonti herceg házasságkötése alkalmából és Guiseppe Enrie hivatásos fényképész új fényképsorozatot készít a Lepelről. a „szent lepel" által és éppen ezért. hogy a mai római egyház és maga a pápa is korunk Pilátusaként szerepel. Az ezüst doboz is megolvad. mert tűz üt ki a Királyi Palotában. hogy a régi egyház „szentnek" tartotta a Lepelt. 1570. 1973-ban közszemlére teszik a Királyi Palotában az olasz tudósok. Ebben a legszomorúbb az. Max Frei zürichi botanikus professzor. A híveknek tömege dicséri Jézust. szeptember 15-én aztán véglegesen Turinba érkezik a Lepel. Az „érdeklődök" na- 177 . 1969. de ismét csodaként. de e vizsgálatok mind a bizonytalanság és a határozatlanság idejéből valók. csak az alakot nem mutató lenvászon részek sérültek meg. a TV és a sajtó részére és a Lepel „felületére lerakódott anyagokból" (tehát nem a Lepel anyagából) mintát vesz dr. október 1-én „ismeretlen személy" akarja elpusztítani. ahol a vérnyomok láthatók. a főoltár fölé függesztve. közszemlére téve. mint „műemléket" (relikviát). a Lepelén látható emberi alakhoz nem bírt hozzájutni a tűz. 1972. híveinek bemutatta. 1898-ban a turini katedrálisban kiállítják. de az azbeszt tokja megvédte a pusztulástól. Éppen ezért talán kezdjük azzal a történetet.valódiságának elismerése érdekében végbe ment. 1931-ben ismét kiállítják húsz napra Turinban. Aztán ugyanezen év június 2án a Királyi Palotába viszik. ahol a Lepelt őrizték. 1532-ben tűz üt ki a Lepelt őrző kápolnában és a Lepel megsérül a kápolnát elpusztító tűzben. Mivel a kápolna leégett. amikor csak a „hiedelemre" volt alapítva a Lepel valódisága. hogy a Lepelén az „alak"-nak a negatív képe látható. május 25-én Secondo Pia készíti róla az első fényképet és ö fedezi fel azt a csodálatos valóságot. hívő apácák kifoltozzák a Lepel égési sebeit. a Lepel a Chambéryben lévő apácák zárdájába került és a jó.

178 .

179 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful