24 19

17 18
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Les Invalides Musée d’Orsay Sacré-Coeur Place du Tertre Moulin Rouge Dzielnica ¸aciƒska Sorbona Cmentarz Pere-Lachaise La Defense Dzielnica Montmartre Disneyland pod Pary˝em... Muzeum Rodina Katakumby Katedra St.Denis Vaux – le – Vicomte Pa∏ac w Wersalu Giverny

23 10 9 8 7 14 15 26 4 16 2 20 21 3 1 25 6 5 13 11 12 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Katedra Notre-Damme Sainte-Chapelle Panthéon paryski Pa∏ac Luksemburski Centrum Georges Pompidou Plac Bastylli Pa∏ac i Muzeum Luwru Place de la Concorde Avenue des Champs-Élysées ¸uk Triumfalny La Madeleine Plac Vendôme Opera Garnier Wie˝a Eiffel’a

PARY˚
Musée du Louvre (Muzeum Luwru)
WejÊcie: Piramida na dziedziƒcu Napoleona

27
Musée Rodin (Muzeum Rodina) 79 Rue de Varenne Muzeum to znajduje si´ w pi´knym pa∏acyku otoczonym ogrodem i gromadzi ono najciekawsze prace tego niezwyk∏ego rzeêbiarza.
Metro (line 13): Varenne, Invalides or SaintFrançois-Xavier Godziny otwarcia w sezonie letnim (od kwietnia do wrzeÊnia): codziennie poza poniedzia∏kami Muzem i butik: 09:30 – 17:45 Ogród jest zamykany o 18:45 Ostatnie wejÊcie o 17:15 Wst´p na ekspozycje sta∏e: Bilet normalny: 6 Euro Bilet ulgowy: 4 Euro Wst´p na ekspozycje czasowe: Bilet normalny: 7 Euro Bilet ulgowy: 5 Euro Wst´p tylko do ogrodu: 1 Euro Wst´p wolny dla osób poni˝ej 18 roku ˝ycia.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Muzeum Luwru jest jednym z najpopularniejszych muzeów sztuki Êwiata, co wynika z ogromnej wartoÊci przechowywanych w nim zbiorów. To tu mo˝na mi´dzy innymi zobaczyç najbardziej znany portret Êwiata, czyli Mona Lis´, a tak˝e wiele innych wspania∏ych arcydzie∏.
Metro : Louvre Godziny otwarcia: 9:00 – 18:00 codziennie poza wtorkami i nast´pujàcymi Êwi´tami: 1 stycznia, 1 maja, 15 sierpnia, 25 grudnia. W Êrody i piàtki muzeum jest otwarte do 21:45 Wst´p wolny: w pierwszà niedziel´ ka˝dego miesiàca

Musée d’Orsay Musée d’Orsay jest znane na Êwiecie przede wszystkim ze wzgl´du na niezwykle obszernà i imponujàcà kolekcj´ obrazów impresjonistycznych. Poza tym jest ono bardzo ∏adnie po∏o˝one na lewym brzegu Sekwany i mieÊci si´ w budynku starego kolejowego dworca.
Metro: Solferino Godziny otwarcia: 09:30 – 18:00 od wtorku do niedzieli poza czwartkami W czwartki 09:30 – 21:45 Zamkni´te w poniedzia∏ki i dni Êwiàteczne (1.stycznia, 1.maja i 25.grudnia) Wst´p na ekspozycje sta∏e: Bilet normalny – 7,50 Euro Bilet ulgowy – 5,50 Euro (tak˝e dla ludzi w wieku od 18 do 25 lat) Na wszystkie ekspozycje: Bilet normalny – 9 Euro Bilet ulgowy – 7 Euro Wst´p wolny: m∏odzie˝ poni˝ej 18 roku ˝ycia, uczniowe szkó∏ artystycznych, artyÊci, dziennikarze.

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris (Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej Miasta Pary˝)
11, avenue du Président Wilson Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00 Âroda i Piàtek – otwarte do 22:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te Ceny biletów zale˝à od aktualnej ekspozycji.

Maison de Balzac (Dom Balzaca) 47, rue Raynouard Muzeum poÊwi´cone pami´ci wybitnego francuskiego pisarza, Balzaca.
Metro Passy / La Muette Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te Wst´p na ekspozycje sta∏e: wolny dla wszystkich zwiedzajàcych Wst´p na ekspozycje czasowe: Bilet normalny: 4 Euro Bilet ulgowy: 3 Euro Osoby mi´dzy 14 a 26 rokiem ˝ycia: 2 Euro Wst´p wolny dla dzieci do 13 roku ˝ycia w∏àcznie.

Centre Pompidou Place Georges Pompidou W Centrum znajduje si´ Muzeum Narodowe Sztuki Nowoczesnej (Musée National d’Art Moderne), które liczy ponad 40 tysi´cy eksponatów, obejmujàcych okres od poczàtku do koƒca XX wieku. WÊród eksponatów znajdujà si´ dzie∏a wybitnych artystów, takich jak Picasso, Kandinsky, czy Malewicz.
Godziny otwarcia: 11:00 – 22:00 codziennie poza wtorkami Wst´p: Bilet normalny 10 Euro, Bilet ulgowy – 8 Euro Wst´p wolny: dla osób poni˝ej 18 roku ˝ycia, niepe∏nosprawnych oraz bezrobotnych

Musée Gustave Moreau 14, rue de La Rochefoucauld Muzeum to zosta∏o za∏o˝one i zaprojektowane przez samego artyst´, który nale˝a∏ do czo∏ówki Êwiatowych malarzy symbolicznych. Jego twórczoÊç pe∏na jest tajemniczych postaci i kszta∏tów, co sprawia, ˝e przesiàkni´ta jest atmosferà grozy, tak bardzo charakterystycznej dla fin de sieclu i symbolizmu.
Metro: Trinité Godziny otwarcia: od Êrody do poniedzia∏ku w godzinach 10:00 – 12:45 i 14:00 – 17:15 Zamkni´te we wtorki. Wst´p: Bilet normalny – 4 Euro Bilet ulgowy – 2,6 Euro (dla osób do 26 roku ˝ycia oraz dla wszystkich w niedziele) Wst´p wolny – dla osób do 18 roku ˝ycia oraz dla wszystkich w pierwszà niedziel´ ka˝dego miesiàca

Musée Edith Piaf (Muzeum Edith Piaf) 5, rue Crespin du Gast Muzeum to jest obowiàzkowym punktem zwiedzania dla fanów tej wybitnej francuskiej piosenkarki. Mo˝na w nim zobaczyç pamiàtki po Edith Piaf oraz pi´knà kolekcj´ porcelany. Manufacture des Gobelins (Manufaktura Gobelinów) 42, avenue des Gobelins Znajduje si´ tu bogata kolekcja dywanów, tapiserii i innych wspania∏ych obiektów wytwarzanych w manufakturze.
Metro: Les Gobelins

Petit Palais - musée des Beaux Arts de la Ville de Paris (Petit Palais Muzeum Sztuk Pi´knych Miasta Pary˝) Avenue Winston Churchill
Metro: Champs-Elysées-Clemenceau albo Concorde Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te Wst´p na ekspozycje sta∏e: wolny dla wszystkich zwiedzajàcych. Wst´p na ekspozycje czasowe p∏atny.

Musée des Arts et Métiers (Muzeum Sztuki i Rzemios∏a) 60 rue Réaumur
Metro: Réaumur Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00 od wtorku do niedzieli w∏àcznie W piàtki do 21:30 Zamkni´te w poniedzia∏ki i dni Êwiàteczne Wst´p na ekspozycje sta∏e: Bilet normalny – 6,50 Euro Bilet ulgowy – 4,50 Euro Wst´p na ekspozycje czasowe: Bilet normalny – 3 Euro Bilet ulgowy – 2 Euro

Musée Eug¯ne’a Delacroix (Muzeum Eug¯ne’a Delacroix) 6, rue Furstemberg W budynku tym malarz mieszka∏ a˝ do Êmierci w 1863 roku. Muzeum mieÊci m.in. 22 akwarelowe kopie fresków namalowanych przez Delacroix w Izbie Deputowanych Pa∏acu Burboƒskiego.
Metro: Saint-Germain des Prés Godziny otwarcia: 9:30 – 17:00 codziennie poza wtorkami oraz dniami Êwiàtecznymi Wst´p na ekspozycje sta∏e: Bilet normalny – 5 Euro Wst´p wolny: m∏odzie˝ poni˝ej 18 roku ˝ycia, niepe∏nosprawni, weterani, emeryci, renciÊci, posiadacze specjalnych kart wydawanych przez Luwr.

Musée Lénine (Muzem Lenina) 4, rue Marie-Rose Muzeum jest poÊwi´cone sztuce dekoracyjnej, historii, literaturze, medalom, malarstwu, fotografii i rzeêbie zwiàzanej z Leninem.
Metro: Alésia Sztuka dekoracyjna, historia, literatura, medale, malarstwo, fotografia, rzeêba.

Musée Carnavalet (Historia Pary˝a) 23, rue de Sévigné
Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te Wst´p na ekspozycje sta∏e: wolny dla wszystkich zwiedzajàcych. Wst´p na ekspozycje czasowe: Bilet normalny: 7 Euro Bilet ulgowy: 5,5 Euro Osoby mi´dzy 14 a 26 rokiem ˝ycia: 3,5 Euro Wst´p wolny dla dzieci do 13 roku ˝ycia w∏àcznie, osób niepe∏nosprawnych oraz ich opiekunów.

Te miejsca powinieneÊ odwiedziç
1 Katedra Notre-Damme
la C d’A rco le

Musée de Montmartre (Muzeum Montmartre’u) 12, rue Cortot Muzeum ukazujàce pi´kno jednej z najbardziej urokliwych dzielnic Pary˝a, jakà jest Montmartre.
Metro: Lamarck-Caulaincourt Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te Wst´p: Bilet normalny – 5,50 Euro Bilet ulgowy – 3,50 Euro

Maison de Victor Hugo (Dom Victora Hugo) 6, place des Vosges
Metro: Chemin-Vert, Saint-Paul, Bastille. Godziny otwarcia: od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te Wst´p na ekspozycje sta∏e: wolny dla wszystkich zwiedzajàcych.

ité

Neu f

ain

lev a

Rue

ité

Rue

la C

Bou

Bou leva

Rue

Qu aí

de

Place du Parvis-Notre Dame, Île de la Cité Metro: Cité

la T o

Qu aí

de

4 boulevard du Palais, Île de la Cité Metro: Cité, St.-Michel, Châtelet

Mo n

place du Panthéon Metro: Cardinal Lemoine

rue de Vaugirard Metro: St.-Sulpice, Odéon, Luxembourg

© 2006 Wydawca: Papagayo Sp. z o. o. 01-694 Warszawa ul. Oksywska 32a Wszelkie prawa zasrrze˝one. Powielanie wymaga zgody autorów.

Bou

Mo nt e bel lo

de

Cité

St.-Michel

M

R.

Plais du Luxembourg

lev a

Place du Panthéon

du

C

rd S

Qu aí

de

1

i ard

l na

ain t

Rue

es

Rue Guynemer

Notre Dame

2

rd d u Pa lais

Pon t

M

3

Rue

Clov

is

M

e Vaugirard Rue d

4

Mic

vis

Hot el d e

svre s

rd S

de

Cité

R. S ouff lot

hel

M

Qu Quaí de l’H orloge aí de Ge

tM

Châtelet

M

Cardinal Lemoine

M
St.-Sulpice
e Ru

R. de Conde

Qu aí d eG esv res Pl. Qu Par du

iche l

2

Sainte-Chapelle

3

Panthéon paryski
Sai nt J aqu es

4

Pa∏ac Luksemburski

M

Odéon

aux Fleurs ai

r f¯v Or

d’A ssa s

5

Centre Georges Pompidou
bourg
bast opo l

6
R. S

Plac Bastylli
Rich

7
Rue
ard Le

Pa∏ac i Muzeum Luwru
Louv re R. du
ivoli

8
Cha

Place de la Concorde
Rue Roy a le

Beaumarchais

R. Beau

du

Halles

ambu teau

Te mp le

M Les

Rue R

de R

Bou leva rd d

s

5
R. du R enard

e Sé

M

t An Bastille toin e

M

Rambuteau
ive Ar ch

Pl. G. Pompidu

M

R. de s

Châtelet

Bo

ule

de Lyon

V ri I en M d H Bastille r va

6

M
Bastille
R. d u Fa ubo urg

Palais Royal Musée d. Louvre

M

noir

Quai du Lo

7

M
uvre

R.

Louvre Rivoli

Rue de

mps

Élys

Rivo li

ées Qua

8M
i de s Tu ilerie s

M

Concorde
Rue de R ivoli

rue Beaubourg Metro: Châtelet-Les Halles, Hôtel-de-Ville

Place de la Bastille Metro: Bastille

Palais du Louvre Cours Napoleon Metro: Palais-Royal, Louvre

Place de la Concorde Metro: Concorde

9

Pola Elizejskie
Av. de Mari gny

10
Gran

¸uk Triumfalny
Ch. de Gaulle Etoile
de A rmée

11

La Madeleine
chet R. Tro n

12

Plac Vendôme
B. de

R. Roy a

Champs-Elysees Ave nue M F. D. M des Cha Roosevelt mps Élys ées

le

Avenue des Champs-Élysées Metro: Champs-Elysees

Avenue Franklin

9

Av. Foch

Place Charles de Gaulle

10 M

Cham

ps É

Pl. de la Ste. Marie Madeleine

11

B. de

la Mad

eleine

lysée

s

M

Madeleine

Place Vendôme Rue Sain t

R. d e

M

la P aix

la Mad

eleine

M

B. le Ma she

Opera
nue

Ave

dland Av. Frie

rbe s

de O a pér

12
Hon oré

D. Roosevelt

Rue de

Place Charles de Gaulle Metro: Charles de Gaulle-Etoile

u arcea Av. M

Rivo

li

Place de la Ste. Marie Madeleine Metro: Madeleine

Place Vendôme Metro: Opéra

13

Opera Garnier
Ch. d’Antin M La Fayette

14

Wie˝a Eiffel’a
u ai yQ

15

Les Invalides
B. de la Tour Maubourg

16

Musée d’Orsay
Qua i de s Tu ilerie s
ass e
B. d

Boulevard des Invalides

Av .d

t

Place de l’Opéra Metro: Opéra

Champs de Mars Metro: Bir Hakeim

Esplanade des Invalides Metro: Latour-Maubourg, Varenne

1, rue de Bellechasse Metro: Solferino, Rue du Bac

17

Sacré-Coeur
Château Rouge
rt
Rue de Chevalier

18
R. des Saules

Place du Tertre

19

Moulin Rouge

20

Dzielnica ¸aciƒska
Qua i de

M
Boulevard Barbés

Boulevard Barbés

Rue de Cl

Rue de Cl

Rue

Rue

Barbes Rochechouart

M

Barbes Rochechouart

M

Boulev

ard de

M

Blanche

Abbesses

Sain

Clichy

M Cluny La Sorbonne
ain

t Germ

Parvis du Sacré Coeur Metro: Barbes-Rochechouart

Place du Tertre Metro: Barbes-Rochechouart

82, Boulevard de Clichy Metro: Blanche

21

Sorbona
Boule

26

Muzeum Rodina
B. de la Tour Maubourg

23

La Defense
B. dC

Wycieczi w okolice Pary˝a 22
lai re

Boulevard des Invalides

Mic hel

vard Cluny La M Sain t Germ Rue Sorbonne ain des E

M

Latour Maubourg

Cmentarz Pere-Lachaise Disneyland pod Pary˝em

ott eP icq ue

ard S

Sain

21
Rue

cole

s

s

t Ja que

M
t aM

Pl. des Rue d e Gre Invalides nell

Bou lev

Av. de Tourvi lle

Rue dVarenne e Vare nne

M

e

23
d Circ
B.

16, rue du Repos Metro: Pere Lachaise

ulaire

M

aint

Esplanade de La Défense
ion Bo n uto

25

RER A i TGV: Marne-la-Vallee-Chessy

Av .d

26

Q

d uai

eD

eL

28

Katedra St.Denis

47, rue des Ecoles Metro: Cluny La Sorbonne

77, rue de Varenne Metro: Varenne

8 km na pó∏noc od Pary˝a Metro: inia 13 do St.-Denis Basilique

Metro: Esplanade de La Défense

29

Vaux – le – Vicomte

27

Katakumby
Roc he rea u fert

24

Dzielnica Montmartre

50 km na p∏d. wsch. od Pary˝a Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00 Przerwa 13:00 – 14:00. Wst´p: –12,5 Euro, ulgowy – 9,90 Euro

30
Pl. Saint Pierre
ic

Pa∏ac w Wersalu

Ru eL

Denefert Rochereau
al L ecl

M

ere

27

Boulevard Argo
B. St. Jacq

24
Rue

Rue Lep

ic

ues

Dur antin

19 km na pd-zach. od Pary˝a Otwarty od wtorku do niedzieli Wst´p: –8 Euro, Wst´p wolny: osoby poni˝ej 18 roku ˝ycia

Av.

Den

ep

nér

M

Boulev

1, Place Denfert-Rochereau Metro: Denfert-Rochereau

ard de

M

M

31

Giverny

Blanche

Abbesses

Normandia; 75 km od Pary˝a

Clichy

Metro: Blanche, Abbesses,

Bou

Pl. Saint Pierre

Ru

R. de Sofia

Pl. Saint Pierre

R. de Sofia

M

Odéon Boulevard

M

leva rd

Chap

Chap

eL

ep

iell e

pes

pes

ic

Rue

Dur

antin

Sain

Rue

Gab r

17

Rue Rue Norvins Gab riel le

Grands ARue d ugu es stin s

ignancou

ignancou

Rue

Lepic

20

ug

ust in

s

M

tM iche l

18

Château Rouge
rt
Rue de Chevalier

M
Pl. Saint Pierre

19

Rue

B. de

la Ma

delein

M

loq

eL

ue

Solferino

du

e

Bir Hakeim

sF

Champs de Mars

Bac

M

aM ott

ha

rle

Av. de Tourvi lle

Rue de

A.

R. Boulevard Haussmann Au be Place de r l’Opéra s ucine s Cap B. de Opéra

Br

l an

Latour Maubourg
Av .d eL aB

Av .C

GE

rdo

eP icq ue

13

14

M
ou

Pl. des Rue d e Gre Invalides nell

int G e Sa

nn

ais

15

Rue dVarenne e Vare nne

Bell ech

t

M

e

Qua

16 M

i An atole

erm

iffe

Fran ce

ain

l

Rue

de

Lille

M

Rue du Bac

s

Gr
A ds an

St Michel

u irc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful