SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI RELIGIA

INTRODUCERE
Tema „Securitatea naţională şi religia” se înscrie în domeniul
preocupărilor CSSS de aprofundare şi diversificare a cercetărilor fundamentale
de securitate politico-militară, în context intern şi internaţional. De asemenea,
această temă se corelează cu principalele tendinţe din domeniile analizei
internaţionale de securitate, dinamizate de procesele tehnologice şi de altă
natură de la cumpăna secolelor XX – XXI.
Cercetarea a încercat să stabilească dacă factorul religios, prin acţiunile pe
care le generează, poate antrena riscuri pentru securitatea naţională şi
internaţională, şi dacă există premise favorabile pentru stimularea strategiilor ce
ar trebui urmate pentru evitarea transformării acestui factor într-o sursă de
conflict de natură religioasă.
Studiul vizează drept obiective ale cercetării academice:
 Stabilirea dominantei fenomenului religios (ascendentă sau
descendentă), cauzele şi condiţiile favorizante ale fenomenului,
influenţa pe care Bisericile tradiţionale o au asupra lui, influenţa
generată de schimbarea axiologică a sistemelor de credinţă.
 Identificarea dimensiunii religioase a conflictelor
 Identificarea şi caracterizarea elementelor fenomenului religios ce au
un rol determinant în dinamica internă şi internaţională-vulnerabilităţi
şi ameninţări de natură religioasă în mediul de securitate (conflicte
inter-confesionale şi inter-etnice, tentative de fundamentalism
religios)
 Evidenţierea elementelor de interferenţă dintre religie şi politică
 Legătura între securitate şi religie ca element concret în procesele
de reformă democratică în diferite regiuni ale lumii şi ameninţările ce
pot apărea pe fondul unor vulnerabilităţi crescute
 Rolul Bisericii într-o societate multiculturală, post-modernă şi
democrată.
 Locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în epoca contemporană, în
mediul intern de securitate.
S-au avut în vedere, ca ipoteze de lucru:
 Existenţa unei corelaţii semnificative între tendinţele anomice ale
dinamicii de securitate şi amploarea fenomenului religios;
 Factorul religios este folosit ca vehicul pentru acţiuni ce pot
destabiliza starea de securitate.
 Gradul ridicat de inamiciţie între grupări religioase sau etnico-
religioase dintr-un stat, din state diferite sau din provincii ale unor
state diferite poate stimula şi agrava conflictele religioase.
1
Considerăm că această cercetare este importantă pentru înţelegerea
dimensiunilor fenomenului religios – atât ca existenţă reală cât şi ca percepţie
socială – fiind necesară stabilirea modului şi nivelului în care acţiunile generate
de acesta pot aduce dezechilibre dinamica stării de securitate. De asemenea,
această cercetare – una din primele efectuate în ţara noastră pe această
problematică, asupra comportamentelor determinate de factorul religios şi a
consecinţelor pe care acesta le incumbă – poate fi folosită ca bază de pornire/
referinţă pentru alte studii de specialitate.
Metodele folosite în cercetare au fost, în majoritate, indirecte (observaţia,
studiul documentelor, baza documentară sau metoda bibliografică, metoda
istorică, studiul de caz). Prelucrarea datelor şi informaţiilor a fost realizată pe
baza unor metode cantitative şi calitative, iar interpretarea datelor şi informaţiilor
s-a făcut având la bază metode interpretative şi comparative, dar nu au fost
neglijate nici alte metode.
1. RELIGIA LA RĂSCRUCEA MILENIILOR
„SECOLUL XXI VA FI RELIGIOS SAU NU VA FI DELOC” (Andre Malraux)
Se repetă aproape obsesiv această formulă, ori de câte ori se discută
despre religie. Ce înseamnă „religiosul” lui Malraux? Discutăm despre religie sau
despre spiritualitate? Sau să privim religia drept un fenomen social integrat în
dezvoltarea globală a societăţilor, a cărui influenţă puternică asupra societăţii
este legată de conştiinţă şi convingeri umane fundamentale?
Pentru a putea răspunde cât mai bine unor asemenea întrebări, va trebui
să aruncăm o privire mai atentă principalelor religii ale lumii cu însuşirile lor
fundamentale şi acţiunilor religioase care sunt iniţiate dinspre ele.
1.1. Religie-Biserică. Abordare conceptuală.
Este greu să dăm o definiţie a religiei, aceasta având în evoluţia sa istorică
sensuri diferite, după faptele semnificative din viaţa societăţii. Religia poate
însemna principii morale, rituri, dar şi modul de a gândi şi a trăi sacrul, propriu
unui grup.
Cuvântului religie îi sunt asociate două etimologii latine: una este cea
derivată din verbul „relegere” (a reveni în urmă prin lectură, cuvânt, gândire, a
reculege), care sugerează legătura cu trecutul, cu o tradiţie. Religia devine astfel
aducerea aminte a unui trecut, actualizare permanentă a acestuia. Cealaltă
etimologie provine din „religare” şi are sens de „a lega”, „a fixa”, aşa cum se
întâmplă în multe regiuni ale lumii: religia uneşte, construieşte şi fundamentează
liantul (coeziunea) social(ă). Coeziune socială care pe lângă componenţa
religioasă dispune şi de aportul limbii, al tradiţiei istorice şi al ataşamentului de
un anumit teritoriu. Rezultă de aici o cultură comună, modele şi norme de
comportament unitare.
Vom reproduce în continuare unele definiţii ale religiei aşa cum apar ele în
dicţionare sau în viziunea unor autori şi teologi:
2
1. The Concise Oxford Dictionary- religia „este recunoaşterea de către om
a unei puteri conducătoare supraomeneşti şi în special a unui
Dumnezeu personal îndreptăţit a i se da ascultare”. Interpretarea strictă
a acestei definiţii ar avea însă ca şi concluzie nerecunoaşterea religiilor
politeiste.
2. În „Webster’s New World Dictionary” religia este definită ca „orice
sistem specific de credinţe şi închinare care implică adesea un anumit
cod etic şi o filosofare”. Punctul slab al acestei definiţii este acela că
exclude religiile care nu practică închinarea dar surprinde corect două
componente importante ale religiei: (1) credinţa şi închinarea într-o/la o
zeitate sau zeităţi; (2) comportamentul etic faţă de alte persoane.
Aceste componente sunt surprinse şi în Matei 22:36-39 „36.
Învăţătorule, care este marea poruncă în Lege?
37.Iar El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău.
38. Aceasta este marea şi întâia poruncă.
39. Iar a doua, asemenea acesteia: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi”.
1

William James vedea în religie: „credinţa că există o ordine nevăzută”.
Alfred North Whitehead: „religia este ceea ce individul face cu propria sa
solitudine (singurătate)”.
Hall, Pilgrinn şi Cavanagh: „Religia este expresia simbolică a ceea ce omul
afirmă deliberat ca fiind de o valoare inestimabilă pentru el”.
2
Karl Marx: „Religia este suspinul individului suprimat, inima unei lumi fără
inimă şi sufletul unor situaţii fără suflet. Este opiumul poporului”.
Don Swenson defineşte religia în termeni de sacru: „Religia este
experienţa individuală şi socială a sacrului care este manifestat în mitologii,
ritualuri, ethos şi integrat într-o comunitate sau organizaţie”.
3
Biserica este forma de instituţionalizare a religiei, ca expresie de
organizare a legăturilor vieţii spirituale cu viaţa materială, ceea ce în practică a
creat un echilibru instabil între biserică şi stat.
La singular, biserica desemnează totalitatea celor ce mărturisesc cu
Apostolul Petru: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu”(Matei 16:16).
Această mărturisire este „piatra” pe care Isus a spus că va zidi Biserica Sa,
Corpul celor care s-au convertit în Hristos, s-au botezat în numele treimii şi îl
urmează pe Isus în sânul unei comunităţi disciplinate. Există o singură Biserică,
deoarece există un singur Domn, o singură credinţă, un Botez unic (Efeseni 4,
5). Isus este capul Bisericii, aceasta fiind trupul său (Coloseni 1, 18) iar creştinii
membre ale trupului (Romani 8:5).
La plural, bisericile sunt adunările creştinilor într-un anumit loc pentru a
comemora pe Isus şi a celebra Euharistia (Evanghelia) în ziua de duminică.
Pavel numeşte astfel comunităţile locale de creştini: „Biserica lui
Dumnezeu care este în Corint” (I Corinteni 1,2). Biserica este sobornicească,
1
Noul Testament, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, ediţia a doua revizuită şi
îmbunătăţită – Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române – Bucureşti - 1995
2
Irving Hexam, „By Religion I Mean...” at: http//www.acs.ucalgary.ca/~nurelweb/concise/rel.html.
3
Don Swenson: „Society, Spirituality and the Sacred: A Social Scientific Introduction”, Broadview Press – ianuarie 1999
3
ecumenică, universală, adică deschisă tuturor, destinată să cuprindă întreg
pământul.
Biserica poate fi considerată sub mai multe aspecte:
- ca societate vizibilă şi realitate juridică, condusă de o ierarhie
- ca prezenţă eternă a lui Hristos în lume şi a Corpului mistic
- ca împărăţie a lui Dumnezeu, instaurată în lume cu misiune
universală în timp şi spaţiu
- ca formă de confesiune specifică.
Revenind la sensul cuvântului biserică – derivat etimologic din grecescul
latinizat „Basileus – Basilica”, sau Eclesia – din ckkìnoio (ecclesia)- el s-a
îmbogăţit semantic, nefiind uniform conservat de-a lungul timpului. A fost folosit
încă din perioada patristică cu înţelesuri diferite legate însă de înţelesul
precreştin de adunare de persoane convocate disciplinat.
Termenul s-a generalizat apoi în sens teologic în creştinism, urmând
spiritul Noului Testament în care biserica este „asociaţia credincioşilor uniţi în
mărturisirea integrală a aceleiaşi credinţe prin participarea la aceleaşi taine
religioase, la supunerea faţă de o autoritate comună”.
În organizarea societăţii creştine, instituţionalizarea bisericii a parcurs
evolutiv:
1. faza de comunitate apostolică delimitată în ghl (comunitate în sânul
lui Israel)
2. faza divulgativă de diseminare ebraică în lumea elenică, pe doctrina
Nou Testamentară
3. faza de universalitate a credinţei, cu postulat pentru întregul imperiu
cu organizarea misiunilor spre paganes (locuitori ai satelor), chiar şi
în afara Imperiului Roman.
Locul de cult face parte din teologia sau comunicarea simbolică,
scoţând în evidenţă corespondenţa dintre ritual, structură, instituţie bisericească
şi realităţile divine. Este un semn al prezenţei divine, în el aflându-se crucea
răstignirii. De aceea există principiul înălţării într-un anumit loc, al organizării
spaţiului liturgic, al arhitecturii şi iconografiei bisericeşti. Forma cruciformă a
locului de cult şi orientarea de la apus la răsărit, semnifică faptul că, biserica
reprezintă calea spre cele ce sunt înainte şi în viitor sau locul învierii de la
moarte la viaţă. Misiunea ei este de a trage credinciosul de la umbră la lumină.
1.2 Funcţiile religiei
Din punct de vedere funcţional, religia poate fi considerată o forţă
pozitivă. Ea are funcţii sociale relevante, existând în diferite forme în orice
societate.
Religia asigură coeziunea socială, prin ansamblul de idei, valori şi
norme necesar oamenilor pentru a-şi forma o identitate comună. Este liantul unui
grup oferind un ansamblu de valori comune. Un exemplu elocvent este religia
iudaică ce a permis evreilor, trăind separaţi în diferite regiuni şi culturi timp de
secole, să-şi păstreze identitatea prin idei şi practici religioase comune.
4
Întrebările în legătură cu existenţa umană, scopul existenţei umane,
îşi găsesc răspunsuri în religie, emoţional oferind un sens în viaţă. Este de fapt şi
singura „instituţie” socială care încearcă să rezolve aceste probleme.
Religia poate avea funcţia de control social pentru că, deseori
normele societăţii au la bază idei religioase. Legile, cum sunt cele ce interzic
crima şi furtul, capătă pe lângă forţa legală şi o forţă morală- sursa fiind în „Cele
10 porunci”- au legitimitate sacră. La fel, dreptul divin de exercitare a domniei la
regi. În islam, legea (sharia) îşi găseşte sursa în Coran.
Religia oferă, totodată, sprijin afectiv şi psihologic, alinare, de care
omul are nevoie pentru a supravieţui într-o lume complexă şi nesigură. Acest
sprijin este util în perioadele de criză cum ar fi moartea unei persoane apropiate.
Religia dă un scop morţii şi oferă un ansamblu de practici rituale pentru doliu
(„priveghiul” la creştini, „şina” la evrei) care au rolul de a ameliora suferinţa celor
rămaşi în viaţă.
1.3 Tipuri de religie
SUPRANATURALISMUL – formă de religie ce recunoaşte existenţa unor
forţe supranaturale care influenţează evenimentele umane atât în bine cât şi în
rău. Nu e vorba de zei sau spirite, ci de forţe supranaturale impersonale.
ANIMISMUL – sau credinţa în prezenţa spiritelor în lume, acestea putând
exista în oameni sau orice fiinţe din lumea naturală (animale sau chiar vegetale).
Spiritele pot fi invocate prin practici rituale magice. Formă religioasă
caracteristică triburilor, cu precădere în Africa.
TEISMUL – credinţa în existenţa zeilor care trebuie veneraţi şi cinstiţi.
Teismul are două forme: politeism şi monoteism.
 POLITEISMUL – este credinţa în existenţa mai multor zei. De
obicei, există un zeu mai puternic, un zeu al zeilor.
 MONOTEISMUL – sau credinţa într-un singur zeu. În prezent
religiile monoteiste – iudaismul, creştinismul sau islamul – au
împreună, un număr de adepţi mai mare decât orice altă formă
de religie.
IDEALISMUL TRANSCEDENT – se bazează pe principii sacre de idei, cu
scopul perfecţionării spirituale, fiinţei umane (budismul).
În prezent, la nivel global există un număr impresionant de religii, pe lângă
cele deja consacrate- cum ar fi iudaismul, creştinismul (cu variantele sale
dintre care amintim aici catolicismul, ortodoxia şi protestantismul), islamul (cu
cele două şcoli majore ale sale: sunnismul şi şiismul), hinduismul, budismul –
existând nenumărate denominaţii, secte, mişcări şi asociaţii religioase.
Principalele religii şi Biserici
5
Fiecare religie are, în grade variate, caracteristici ce pot fi catalogate drept
pozitive şi negative sau paşnice şi agresive. Mai mult, există întotdeauna valori
care sunt comune. Dintre principalele religii amintim aici:
1. CREŞTINISMUL este cea mai răspândită religie din lume, simbolul
central fiind Isus Hristos, Mântuitorul lumii şi garantul Învierii. Dezvoltat din
iudaism, creştinismul are parte de o sciziune, Marea Schismă din secolul XI,
care duce la apariţia celor două biserici majore: Biserica Romano-Catolică şi
Biserica Ortodoxă. În secolul XVI, Reforma, iniţiată de Luther creează o noua
sciziune- de data aceasta în sânul Bisericii Catolice- şi duce la apariţia
protestantismului, care se rupe de Roma. Spiritul Reformei a impulsionat
dezvoltarea a numeroase confesiuni în cadrul protestantismului, acest proces
continuându-se pînă în ziua de azi.
Diferenţele
4
majore între Catolicism şi Ortodoxie par a fi de origine
doctrinară şi constau în: - dogma Filioque (qui ex Patre Filioque procedit-care
de la Tatăl la Fiul purcede), după care Duhul Sfânt purcede de la Tatăl „şi de la
Fiul”.Pentru CatolicismFilioque ar fi o explicare şi o clarificare a doctrinei despre
Duhul Sfânt, formulată la al II-lea Sinod ecumenicde la Constantinoplol (381d.
H.),care pentru a contracara erezia lui Macedoniu a reafirmat expresia folosită de
Ioan, „care de la Tatăl purcede” (Ioan 15, 26). Ortodoxia vede în aceasta o
schimbare a doctrinei biblice despre o singură purcedere cu doctrina despre
„dubla purcedere”, de neacceptat din punct de vedere al învăţăturii despre
Treime;
- primatul episcopului de la Roma asupra Bisericii universale şi
infaibilitatea papei;
- doctrina sacramentală, în special caracterul indelebil al
hirotoniei şi mirungerii, natura Tainei cununiei şi consacrarea euharistică prin
epicleză;
- zămislirea – fără – prihană a Fecioarei Maria (la care, în 1950,se
adaugă o nouă dogmă despre înălţarea la cer cu trupul a Maicii Domnului);
- învăţătura despre purgatoriu şi judecata particulară.
Toate aceste diferenţe nu au un sens radical, putând fi reduse, cu excepţia
primatului şi a infaibilităţii papei, aceasta evidenţiindu - se în mod clar mai
degrabă ca o întreagă viziune ecleziologică decât ca simplă diferenţă doctrinară
- mai ales după Conciliul II Vatican (1959) – unde s-a reafirmat cu vigoare că
primatul papei este o structură indispensabilă unităţii Bisericii universale
5
.Acest
lucru ar însemna unitate şi centralizare prin structura juridică a Bisericii, şi nu
prin consens sau conciliaritate.
Protestantismul, în încercarea sa de a reforma teologia scolastică şi a
Bisericii Catolice, a avansat câteva doctrine confesionale specifice: - autoritatea
cuvântului lui Dumnezeu; împotriva doctrinei catolice - conform căreia Biblia şi
Tradiţia sunt izvoare şi norme ale credinţei, egale şi paralele,Tradiţia fiind
singurul interpret legitim şi infailibil al Bibliei – protestantismul respinge tot ceea
ce nu are o bază clară în Biblie. Între protestant şi Biblie nu pot sta forme de
4
Yves M.J. – Congar – Chretiens desunis, Principes d’une <Oecumenisme> catholique, Paris Editions du Cerf,
Paris,1937
5
D. Popescu, Ecleziologia romano – catolică după documentele celui de-al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei
în teologiacontemporană (teza de doctorat), în Ortodoxia, XXIV (1972), nr. 3, p.325 - 457
6
intermediere ca Tradiţia, autoritatea papei sau Biserica. Recunoaşterea lui
Dumnezeu ca Domn al istoriei reprezintă una din principalele idei ale
protestantismului;
- mântuirea prin harul lui Dumnezeu sau justificarea numai
prin credinţă; credinciosul este iertat de Hristos prin jertfa Sa de răscumpărare,
nu prin faptele sale.Credinţa înseamnă acceptarea acestui dar al iertării pe care
Dumnezeu îl dferă în numele lui Hristos.Faptele nu sunt o condiţie a justificării,
sau un plus la credinţă,ci o dovadă a îndreptării.Mîntuirea nu se referă atât la
responsabilitatea omului, cât la planul imuabil al lui Dumnezeu care lucrează în
istorie în mod liber;
- biserica invizibilă, adică poporul ales este cunoscut doar de
Dumnezeu. Laicii au dreptul să citească Biblia, iau parte la conducerea
comunităţii şi la cult.În viziunea protestantă Biserica este sub judecata lui
Dumnezeu, într-un continuu proces de înnoire („semper reformanda”)
- învăţătura despre natura păcatului. Reforma a pus accent
pe vina şi păcătoşenia omului şi pe umanitatea lui Adam care e lipsită de har, şi
nu pe umanitatea nouă în Hristos. Aspectul ontologic şi cosmic al răscumpărării
este minimizat. Restaurarea omului este reltivă pentru că el rămâne întotdeauna
justificat şi păcatos în acelaşi timp. Acesta este şi motivul pentru care etica
protestantă pune un puternic accent pe pietatea personală.
2. IUDAISMUL poate fi considerat prima religie monoteistă a lumii.Iahve
(Iehova) este Dumnezeul care a făcut un „legământ” cu poporul evreu prin
intermediul lui Avraam,fondatorul religiei. Evreii erau astfel „poporul ales” să
ducă cuvântul Domnului şi altor popoare; în schimb, Iahve va avea grijă de
poporul Său. Ca şi în cazul creştinismului, şi în iudaism au avut loc sciziuni din
cauza diferenţelor în interpretarea religioasă.
3. ISLAMUL. Trăsături caracteristice:
- componente sociale, redistribuire;
- războiul sfânt, JIHADUL,
- formează comunităţi religios – politice (UMMA);
- negarea frontierelor rasiale. El urmează directivele unei „internaţionale”,
întemeindu-se pe ideea de stat divin (islamul trece fără dificultate peste
hotare naturale şi organice - în special neamurile);
- permite misticismul;
- face distincţie între DAR-AL ISLAM (regiunea credincioşilor) şi DAR-AL
HARB (regiune de luptă).
Datorită expansiunii sale agresive si implicării în terorismul internaţional,
asupra islamismului s-au făcut foarte multe studii, în special asupra islamismului
fundamentalist , una din concluzii fiind că islamul este incompatibil cu valorile
societăţilor liberale, cu democraţia pentru că în comunităţile islamice nu poporul
este stăpân. Stăpână este voinţa Domnului aşa cum apare în shari'a, legea
supremă formulată de Coran şi de Sunna Profetului. Opinia majorităţii poate
constitui baza pentru exerciţiul legitim al autoritaţii politice în statul islamic, însă
numai în condiţiile în care recunoaşte şi poate fi încadrată în normele legii
shari'a. Deci acţiunile politice au legitimitate numai dacă sunt bazate pe legea
7
shari'a. Valorile fundamentale în islam ţin atunci de respectarea normelor legii
shari'a nu de cele ale democraţiei.
4. SHINTOISMUL sau „calea zeilor”este o religie apărută în Japonia, în
perioada prefeudală, caracterizată prin animism, venerarea unor divinităţi ale
naturii, cultul strămoşilor, al eroilor şi al mikadoului.Devine religie de stat între
1868-1945.

5. HINDUISMUL este, ca religie, greu de definit, deoarece nu are un cod
religios, dogmă sau credinţă comună tuturor credincioşilor. Nu are un sistem
filozofic unic, nici un cult uniform sau o carte sfântă, ca de exemplu Biblia
creştină.
Această religie nu cunoaşte „dogme” şi nici „misiune”. Hindus este acela
care s-a născut într-o castă. Hinduismul a conservat şi transmis de-a lungul
secolelor, într-o formă religioasă, doctrina castelor, a grupurilor sociale închise,
cu un rol esenţial în viaţa socială şi spirituală a individului. Cultul hindus se
bazează pe un amalgam de rituri şi ceremonii, modele comportamentale pentru
credincioşi, lăsând însă acestora o largă libertate în ceea ce priveşte concepţiile
cu caracter filozofic.
Toleranţa religioasă este dublată de capacitatea hinduismului de a asimila
elemente ale altor religii. Dezavantajul este imposibilitatea unificării religioase a
Indiei. Trăsăturile caracteristice sunt „KARMA” (destinul) şi
„DHARMA”(eliberarea)
6. BUDISMUL a apărut in India,în secolul VI î.H.,iniţiatorul fiind Buddha
(„cel deşteptat”). Potrivit învăţăturilor budiste, viaţa este un şir de suferinţe care
îşi au originea în dorinţele umane care sunt îndreptate către plăcere.
Răspunsurile la problemele lumii se găsesc- potrivit viziunii budiste- în
schimbarea personală şi dezvoltare unui nivel superior de spiritualitate.
7. CONFUCIANISMUL. Confucianismul este unul din cele mai largi curente
de idei sociale din China, pune un accent deosebit pe respectarea tradiţiilor şi
cultul strămoşilor.
Nu se defineşte ca religie în sens strict al cuvântului. Prin caracterul său de
ansamblu, confucianismul este o doctrină etic – politică. În centrul acestei
doctrine se află ideea de conducere armonioasă a statului şi societăţii,
condiţionată de „autoperfecţiunea” personalităţii. Centrul de atenţie este
îndreptat spre stabilirea subordonărilor ierarhice în familie şi societate, potrivit
principiului funcţiei şi poziţiei ocupate şi vârstei.
SECTELE
8
Fenomenul sectar capătă, din preajma anului 1800, o tot mai mare
amploare. Proliferarea sectelor este până în ziua de azi un fenomen al sferei
religioase cu adânci implicaţii asupra bisericilor şi societăţii.
Termenul de „sectă” desemnează de obicei, cu nuanţă peiorativă,
grupări religioase disidente sau chiar grupări de discipoli sau adepţi reuniţi în
jurul unui lider, învăţător.
Dacă biserica privilegiază propria extindere, secta pune accent pe
intensitatea vieţii membrilor săi. Deci sectele nu sunt numai o formă de
manifestare a religiozităţii ci şi o formă de comunitate şi comportament social,
contestat deseori de restul societăţii.
Etimologie: lat. „secare” – a secţiona, a despica, a tăia; „secedere” –
separare de ceva; „sequi” – a urma (o doctrină, un profet, mod de viaţă, reguli), a
secunda pe cineva.
Din punct de vedere teologic secta reprezintă o ruptură, o separare
faţă de religia de origine.
Trăsăturile definitorii ale comunităţilor sectare sunt:
1. disidenţa, abaterea de la o situaţie existentă şi promovarea unei noi direcţii
şi orientări. Viabilitatea sectei este dependentă de alternativa pe care o
propune la ceea ce contestă. Cel mai frecvent se contestă religia sau
biserica de origine, insistându-se pe ideea că bisericile existente, în special
cele oficiale, nu mai satisfac speranţa de mântuire a omului contemporan,
îndemnând la părăsirea acestora. Argumentele ţin de fastul exagerat al
celorlalte forme religioase, ceremonialul care nu respectă tiparul biblic,
preoţi care urmează calea, ruptura creată între ierarhi şi credincioşi,
denaturarea textelor sacre etc.
2. alegerea voluntară şi reciprocă. Aderarea la o sectă se face pe bază de
voluntariat şi reprezintă solicitarea accesului într-o comunitate care îl poate
refuza. Participarea la viaţa grupului implică întreruperea apartenenţei
anterioare, ceea ce semnifică supunerea la regulile impuse de grup prin
excluderea oricărei alte conduite religioase morale sau sociale.
3. coeziunea de grup. Într-un grup sectant totul este subordonat şi jertfit
sectei: situaţie materială, faimă, calităţi fizice şi intelectuale. În raport cu
restul societăţii, comunitatea sectantă se delimitează cu severitate. Ceilalţi
fac parte din „lume”, sunt impuri şi prin aceasta nu se vor putea mântui
niciodată.
4. tendinţa de izolare faţă de restul societăţii, în scopul de a păstra anumite
tradiţii şi practici abandonate în cadrul lumii civilizate.
5. elitism şi legitimarea directă de la Dumnezeu. Fiecare membru al sectei
are convingerea că deţine un rol providenţial prin voinţa divină care îl
îndrumă în mod direct, aparţinând astfel unei elite aleasă de Dumnezeu.
Aceste trăsături pot suferi transformări, atenuându-se prin creşterea
numărului de membri sau prin înmulţirea contactelor cu restul societăţii sub
presiunea unor evenimente etc.
Unele secte pot avea roluri sociale negative, ceea ce duce la urmărirea şi
condamnarea lor ( acestea profită de copii, persoane cu handicap, bătrâni,
9
orfani, persoane nevoiaşe care nu se pot apăra şi a căror naivitate este
speculată de către secte).
Libertinajul sexual din unele comunităţi sectante, imoralitatea şi abuzurile
sexuale ale liderilor (profeţi, guru, mesianici) au adus aceste grupuri nu numai în
atenţia poliţiei şi a tribunalelor, ci uneori în prejma linşajului. Autorităţile sunt
atenţionate în legătură cu practicile intime nefireşti, patologice, cultivate sub
pretextul „tantrismelor”, misterelor orientale, societăţilor secrete, asociaţiilor
satanice, liturghiilor negre ş.a. Sunt condamnate şi cad sub incidenţa legii
manifestările rituale ale unor secte sau mişcări religioase care presupun
mutilarea, castrarea sau aproape complet abandonata practică a sacrificiilor
umane în scopul părtăşiei.
Disfuncţia socială cea mai frecvent discutată, caracteristică tuturor
sectelor, este fanatizarea credincioşilor, ce poate ajunge până la alienarea
morală şi psihică a membrilor. Aceştia nu numai că-şi abandonează modul de
viaţă anterior, familia, serviciul, dar sunt capabili de orice sacrificiu pentru sectă
sau lider, mulţi fiind pregătiţi pentru sacrificiul suprem la îndemnul “profetului”.
Fanatismul poate fi o caracteristică a stării de religiozitate în general, dar el se
manifestă, mai ales, în tipuri de comunităţi sectare cu o mare intensitate a vieţii
religioase. Pe suportul fanatismului religios, credincioşii pot fi folosiţi în orice
activitate de la dezordine socială, până la infracţionalitate.
O consecinţă a accentului pe viaţa religioasă este degradarea relaţiilor
sectei şi ale sectanţilor cu restul societăţii. În viaţa lor, toate celelalte activităţi şi
relaţii ajung să fie subordonate preocupărilor religioase. Activitatea economică,
profesia, modul de viaţă, alimentaţia, preocupările culturale, chiar igiena şi
sănătatea, sunt condiţionate de credinţă. Unele dintre acestea nu generează
aspecte disfuncţionale evidente. Spre exemplu, refuzul de cultură şi civilizaţie,
alimentaţia vegetariană, practicarea numai a unor profesii ş.a. stânjenesc mai
puţin desfăşurarea normală a vieţii sociale. Dacă acestea s-ar generaliza, însă,
societatea ar resimţi anumite insatisfacţii şi din cauza lor. Spre exemplu, faptul
că membrii ai variatelor forme de adventism refuză să lucreze sâmbăta, la nivel
naţional ar putea deregla unele activităţi, funcţii, întreprinderi. Chiar refuzul de
cultură şi civilizaţie, în cazul în care s-ar manifesta la milioane de sectanţi, ar
avea un rol negativ în dezvoltarea normală a unei ţări. Unele secte refuză
asistenţa medicală, pretextând că singurul tămăduitor adevărat este Dumnezeu
şi vindecarea se face numai prin credinţă. Comportamentul respectiv contravine
normelor sanitare publice şi uneori pune în pericol nu numai viaţa bolnavului ci şi
a familiei şi restului comunităţii, în cazul unor boli transmisibile.
Anumite secte, care tocmai din această cauză sunt şi interzise de
autorităţi, contestă în mod direct, uneori cu agresivitate, organizarea şi
conducerea laică a statelor, refuzând să respecte legile, să plătească impozite,
ş.a. Ei afirmă că singura împărăţie este cea a lui Dumnezeu, singurul conducător
este Isus sau liderul sectei respective. Organizarea statală şi aparatul politic sunt
socotite satanice şi se luptă împotriva “satanei” prin săvârşirea unor acţiuni făţiş
antistatale. Sectele în discuţie refuză să participe la conducere, nu votează,
încercând să împiedice desfăşurarea legală a alegerilor, nu primesc actele de
10
stare civilă sau le distrug, nu-şi achită obligaţiile faţă de autorităţi, intră în conflict
cu poliţia şi justiţia.
O caracteristică a vieţii spirituale de astăzi rezidă în răspândirea
credinţelor imprecise sau „convenabile”, aşa - numitele religii alternative. Adepţii
acestor credinţe întâlnesc în acest fond religios individualismul „democratic”,
capitalist. Aşa s-ar putea explica succesul unor religii asiatice în care credinţele
sunt reduse la minim, rolul cel mai important fiind atribuit acţiunii asupra sinelui.
Tot aici putem include practicile şi religiile fără o dogmă precisă (magie,
ocultism, paranormal, parareligie, parapsihologie). Astrologia, prevestirile,
chiromanţia, cartomanţia, vrăjitoria, spiritismul, OZN-urile au ca principal obiect
„fericirea” subiectului (afaceri, iubire, viitor).
Altă tendinţă actuală este de aplecare, preponderent, spre latura mistică,
spirituală, ezoterică a religiilor monoteiste: marii mistici ai creştinismului,
iudaismului, sufismului, islamului. Din această cauză, confesiunile consacrate se
confruntă cu dezvoltarea unor noi mişcări religioase. Un număr însemnat de
evrei se întorc la iudaismul „ortodox” (ceea ce înseamnă revenirea la tradiţia
bazată pe respectarea Legii); în protestantism, renasc mişcările evanghelice cu
tendinţe fundamentaliste având opinii politico – morale conservatoare.
O altă trăsătură a vieţii religioase actuale constă în importanţa ce se
acordă în societate unor lideri carismatici, personalităţilor religioase (Papa Ioan
Paul al II-lea, Dalai Lama), ceea ce trădează nevoia unor modele întrupate în
indivizi, sau a unei identificări cu indivizii sublimaţi. Şi aici se creează un alt
paradox: într-o societate secularizată avidă de autonomie şi apel la raţiune, e
prezentă abdicarea de la voinţa şi raţiunea proprie.
Concluzionând, putem spune că ultimele trei decenii ce au precedat
trecerea în mileniul trei au fost caracterizate de identitate religioasă vizibil
afirmată - religiozitate „expusă” - interesul pentru reprezentări religioase (în film,
teatru, literatură). Apoi, pe măsură ce societatea modernă continuă să-şi
dezvolte organizarea din ce în ce mai mult ea imprimă din caracteristicile ei
domeniului religios. Într-un fel, chiar secularismul devine matrice pentru noi
religii. Noi religii care sfidează religiile consacrate. O deschidere a acestora din
urmă către societatea modernă, secularizată le-ar confrunta cu o problemă al
cărei tăiş e dublu: pe de o parte riscanta părăsire a terenului tradiţional care le
legitimează, în mare măsură autoritatea, iar pe de altă parte, contestarea
legitimităţii lor tradiţionale de către noi credinţe şi practici ce şi – ar intensifica
prozelitismul, în spaţiul ocupat de cele mai conservatoare categorii civice.
1.4 Tipuri de activităţi religioase
În raport cu atitudine adepţilor diferitelor religii şi confesiuni faţă de
problemele esenţiale ale societăţii, activităţile religioase se pot clasifica în patru
categorii:
1. culturaliste;
2. comunitare;
3. sincretice;
11
4. fundamentaliste.
Fiecare din cele patru categorii au în comun doi factori: 1) liderii fiecăreia
se folosesc de percepte religioase pentru a lansa mesaje “dătătoare de
speranţă” şi un program de acţiune pentru eventualii adepţi, ceea ce poate avea
un impact politic; 2) astfel de manifestări religioase pot tinde să aibă caracter
opus, liderii lor dorind să câştige avantaje de pe urma unor vechi nemulţumiri ce
pot fi manipulate în stări conflictuale actuale. Este important să notăm că nu
toate cele patru tipuri de grupuri ţintesc regimurile guvernamentale într-o
manieră făţiş politică. Grupurile fundamentaliste şi culturaliste au ca proprie
raţiune de existenţă o antipatie profundă la adresa guvernelor existente;
grupurile comunitare şi sincretice, pe de altă parte, au un caracter difuz, cel mai
adesea în medii rurale, concentrându-se asupra problemelor prin ajutor reciproc,
nu prin opunerea la politicile guvernamentale.
GRUPURILE CULTURALISTE
Grupurile culturaliste apar atunci când o comunitate împărtăşeşte atât
afinităţi religioase cât şi etnice, membrii săi percepându-se ca aparţinând unei
minorităţi slabe, supusă opresiunilor politico – administrative.
Mobilizarea opoziţiei grupurilor culturale (este foarte important cărei religii
aparţin) este îndreptată către câştigarea autocontrolului, autonomiei sau auto-
guvernării. Este exemplul budiştilor tibetani din China, sickhilor în India,
palestinienilor musulmani din teritoriile ocupate de israilieni, musulmanilor
bosniaci din Iugoslavia. În fiecare caz, religia şi minoritatea etnică furnizează o
parte a bazei ideologice pentru a acţiona împotriva culturii reprezentative
(dominante) pe care minoritatea o percepe ca dorind să submineze sau să
elimine cultura minoritară. Campaniile culturaliste caută să îndepărteze un grup
cultural sau etnic fie de puterea statală, fie de alte grupuri din interiorul statului.
GRUPURI COMUNITARE
O caracteristică importantă a dezvoltării praxisului religios din ultimele trei
decenii constă în apariţia comunităţii excesiv de religioase. Această
caracteristică a fost şi e prezentă în special în medii romano-catolice sărace ale
lumii a treia, printre creştinii din Europa centrală şi de est înainte de căderea
comunismului, precum şi în interiorul comunităţilor urbane islamice din ţări
diferite.
Acţiunile grupurilor comunitare exprimă insatisfacţia, neîncrederea în
autoritatea formelor religioase tradiţionale, ierarhice şi instituţionalizate, reflectă
dorinţa de a-l descoperi pe Dumnezeu mai degrabă personal decât prin
meditaţie în instituţiile religioase şi concentrarea abilităţilor comunităţii de a face
schimburi benefice în viaţa membrilor săi prin eforturile întregii comunităţi.
Este binecunoscut exemplul Poloniei din anii ‘80 când preoţi mai tineri
(radicali) i-au impulsionat pe seniorii ierarhiei bisericeşti să se opună
totalitarismului şi încălcării drepturilor omului pentru a realiza nevoile societăţii de
12
a obţine drepturi fundamentale politice şi sociale. Formarea “Solitarităţii” în ‘80 a
fost influenţată puternic de vizita pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în
Polonia în 1979.
GRUPURI RELIGIOASE SINCRETICE
Aceste grupuri se cristalizează, mai ales, printre locuitori din zone rurale în
unele ţări subdezvoltate. Mişcările sincretice presupun o fuziune, un amestec de
religii. Ele împletesc numeroase elemente pe care le întâlnim în mai multe forme
tradiţionale religioase. În Africa de Nord şi Subsahariană şi în Asia de Sud,
există versiuni ale Islamului, mai mult sau mai puţin sincretice, numite sufism
care îmbină religiile tradiţionale cu norme islamice. Una din caracteristicile
islamului din Pakistan sau din multe ţări africane este confruntarea între grupuri
cu credinţe sufite şi cele care ţin să dezvolte versiunea arabă a islamului.
GRUPURI FUNDAMENTALISTE
Activităţile fundamentalismului religios au ca scop reformarea societăţii
conform principiilor religioase, schimbarea legilor, moralităţii, a normelor sociale
şi uneori chiar şi a structurii politice a ţărilor.
Fundamentaliştii îşi desfăşoară activitatea în centre cu populaţie densă sau
în apropierea acestora şi:
- caută să creeze un tip de societate tradiţională mai puţin occidentalizată;
- luptă împotriva guvernelor pentru că jurisdicţia acestora acoperă arii pe
care fundamentaliştii le văd integrate în construirea societăţii dorite,
incluzând aici sistemul educaţional şi aparatul poliţienesc;
- luptă totodată împotriva membrilor unor religii percepute de ei ca “rele”,
sau chiar satanice.
Exemple de grupuri fundamentaliste găsim atât printre musulmani cât şi
printre creştini şi iudaici.
Fundamentalismul religios este deseori – dar nu mereu (budiştii şi hinduşii
sunt excepţii) - pus în legătură cu lectura critică a textelor religioase şi adaptarea
„Cuvântului Domnului” la realitatea percepută de credincioşi. Se furnizează astfel
categoriilor marginalizate din punct de vedere etnic, social, economic, cultural
etc, un manifest, un program de schimbare socială cu un scop înalt pe care
liderii îl folosesc atât pentru a-i contracara pe conducătorii seculari, cât şi pentru
a propune un program de reforme radicale a stării actuale de fapt.
FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS
Una din cele mai caracteristice mişcări din ultimele decenii (începând cu
anii 70) este dezvoltarea unui nou gen de religiozitate.
În majoritatea religiilor lumii această mişcare este numită
„fundamentalism”. Spiritualitate cu accent politic, fundamentalismul e
caracterizat de o viziune acut literală şi intolerantă. Fundamentaliştii luptă pentru
13
abolirea legalităţii avortului şi pentru stricteţe în conduita morală.
Fundamentaliştii creştini se grăbesc să-i condamne pe cei socotiţi „păgâni”,
„duşmani ai lui Dumnezeu”. Mult mai cunoscute sunt însă mişcările
fundamentaliste din lumea musulmană. Fundamentaliştii musulmani au răsturnat
guverne, au comis asasinate sau au ameninţat cu pedeapsa cu moartea
„inamicii islamului”. Fundamentaliştii evrei s-au stabilit în Teritoriile Ocupate din
Gaza şi Cisiordania cu scopul de a-i îndepărta pe locuitorii arabi chiar şi prin
folosirea forţei, fiind convinşi că astfel înlesnesc venirea lui Mesia. În toate
formele sale fundamentalismul este o credinţă extrem de restrictivă.
Fundamentalismul religios islamic
În momentul de faţă, de interes major sunt grupurile fundamentaliste
islamice. Mijloacele acestor grupuri destinate îndeplinirii scopurilor fixate sunt:
lupta armată pentru a prelua puterea,acţiuni parlamentare şi extraparlamentare,
combinate cu prozelitismul societal şi lobby-ul guvernamental. În ciuda diferitelor
mijloace adoptate, grupurile fundamentaliste islamice împărtăşesc în special
două idei: 1) că politica şi religia sunt inseparabile; 2) că legea şhari’a trebuie
aplicată tuturor musulmanilor de bună voie sau chiar prin folosirea forţei. Dar nu
puţini sunt autorii islamici care neaga faptul ca islamismul fundamentalist ar
rezulta natural din principiile islamice. Trebuie avut in vedere, in primul rand,
faptul ca „orice moştenire culturala este, efectiv, destul de bogata din punct de
vedere moral pentru a putea, atunci cand este alcatuită în mod adecvat, în
anumite împrejurări, să aducă contribuţii inspirate la lupta pentru drepturile
omului, democraţie şi dreptate socială". În viziunea altor autori, în spatele
discursului islamic fundamentalist, şi desigur, a mijloacelor folosite, nu se află
voinţa unei majorităţi, nici autenticitatea unei interpretări religioase, ci obiectivul
pragmatic al „menţinerii lor la putere şi al negării legitimităţii programelor
opozanţilor şi ale criticilor" . În sprijinul acestei variante poate sta faptul că
grupurile militante islamice îşi recrutează cea mai mare parte a membrilor dintr-o
paletă largă de pături sociale şi pregătire profesională, însă un număr mare al
membrilor vin din clasa de mijloc, din zone urbane cu un recent trecut rural.
Grupurile fundamentaliste islamice caută să se implice în ceea ce este esenţial
apropiat de sisteme politice şi economice, sisteme dominate deseori de o elită
politică, economică şi militară puternică şi coezivă. Mulţi fundamentalişti islamici
cred că musulmanii sunt victima unei conspiraţii - ce-i implică pe “sionişti şi
imperialişti” - a cărei ţintă este cucerirea teritoriilor islamului şi a resurselor lor, în
special a petrolului.
Fundamentalismul religios creştin
Fundamentaliştii religioşi creştini, ca şi cei musulmani, doresc întoarcerea
la bazele tradiţiei lor pe care o văd ca revelată în “Cartea Sfântă”. În SUA se
estimează că există 60 de milioane de adepţi ai creştinităţii evanghelice
conservatoare dintr-o populaţie de 250 de milioane. Aceşti indivizi au furnizat
nucleul de bază al campaniei prezidenţiale pentru teleevanghelişti ca Pat
14
Robertson, în 1988, şi Pat Buchanan, în 1992. În SUA, fundamentaliştii creştini
sunt activi politic în acţiunea lor de a impune „valorile tradiţionale”. Ei sunt
împotriva manifestărilor pe care le văd de un individualism secular excesiv:
avortul la cerere, absenţa unui program de rugăciune în şcoli, predarea ştiinţei
dintr-un punct de vedere raţionalist.
Fundamentalismul religios iudaic
A treia „religie cu carte”, iudaismul are proprii săi fundamentalişti religioşi.
Din punct de vedere politic cele mai semnificative grupuri sunt acelea care
recurg la ideologia religioasă în disputele cu arabii. De exemplu, “Gush
Emunim”, o mişcare militantă conservatoare, a fost iniţiată după înţelegerea
dintre Egipt şi Israel din 1978 de la Camp David (înţelegere care avea ca rezultat
pierderea deşertului Sinai).”Gush Emunim”, ca şi alte grupuri cum ar fi
organizaţia “Kach” rabinului Meir Kahane – se împotrivea cu argumente
religioase retrocedării teritoriului către Egipt. Au reclamat faptul că entitatea
biblică “Eretz Israel” era cu mult mai vastă decât statul Israel contemporan şi
retrocedarea oricărui teritoriu către arabi, neevrei, era împotriva “voinţei
Domnului”,după cum este relevat în Biblie. Rabinul Meier Kahane, membru al
Extremei drepte din Israel, asasinat la New York în 1990, afirma că „nu există
mai multe mesaje în iudaism. Există doar unul. Şi acest mesaj este să faci ceea
ce vrea Dumnezeu. Uneori Dumnezeu vrea ca noi să mergem la război, alteori
vrea să trăim în pace… Dar există numai un singur mesaj: Dumnezeu a vrut ca
noi să venim în această ţară şi să întemeiem un stat evreiesc”.
Fundamentalismul religios budist şi hindus
Fundamentaliştii budişti şi hinduşi (care implică mai degrabă
şovinism cultural decât o aplecare asupra textelor religioase) este legat de
scopuri naţionaliste. Fundamentalismul hindus de exemplu, a fost recent aprins
de dramaticul incident la moscheea Ayodhia din Uttar Pradesh care a fost
construită potrivit unor hinduşi, pe locul de naştere a zeului Rama. Militanţii
hinduşi au căutat mult timp să ridice un templu hindus în locul moscheii. În 1950,
ea a fost închisă de guvernul indian. Ulterior, în 1992, moscheea a fost distrusă
de militanţi Hindu în timpul campaniei orchestrate de partidele Bharatiya Janata
şi Rashtriya Ewayamsevak Sangh, grupări politice majore în ţară.
1.5 CONFLICTUL ÎN SISTEMUL DE VALORI ŞI REPREZENTĂRI ALE
OMULUI RELIGIOS
15
Există, desigur, factori ce predispun către violenţă inclusiv în nucleul de valori,
atitudini acţiuni şi credinţe ale religiei, cum ar fi:
1. Ideea de „Popor Ales” care poate induce credincioşilor un grad ridicat de
autojustificare ce poate duce la apariţia unor concepte precum „Război
Sfânt” sau „Război Justiţiar”. Pe de altă parte ideea „Poporului Ales”
poate genera forme de izolare faţă de restul lumii pentru simpla motivaţie
că “Poporul Ales” este prea bun pentru această lume barbară, care nu
merită nici măcar să fie influenţată sau dominată. Cele două tipuri ale ideii
de “Popor Ales” se potrivesc modelului religios extremist iudaic şi celui
japonez, modelul iudaic având similitudini din acest punct de vedere în
creştinătate şi islamism. Numărul celor „aleşi” pentru „Războiul Sfânt”
„Războiul Justiţiar” sau pentru renunţare depăşeşte cu mult numărul celor
„aleşi” pentru pace (aici putem încadra Budismul).
2. Misionarismul agresiv . Aici trebuie făcută diferenţa între a fi aderent al
unei religii considerată dreaptă şi meritând a fi răspândită şi împărtăşită şi
altora şi a te considera executantul unei comenzi divine de a-ţi răspândi
credinţa, mai ales prin camuflarea mesajului, prin folosirea abilă a
„momelii”. Creştinismul occidental şi islamul sunt incluse în această
categorie, iudaismul mai puţin. „Directiva” misionară este consecinţa logică
a singularismului combinat cu universalismul, după cum reiese din Matei
(28: 19): „Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile,botezându-le în
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, sau ceva mai clar în Marcu
16: 15: „ Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propăvăduiţi Evanghelia la
toată făptura”
Faptul că aceste religii(creştinismul, islamul, iudaismul) sunt monoteiste,
inoculează adepţilor un model vertical: piramida al cărei apex indică un
“Dumnezeu Preaînalt”. Acest model este proiectat în „lume”, în „veac”, ca model
al unei politicii mondiale centralizate
6
ce a căpătat deseori în istorie nuanţe
imperiale.
S-ar putea să observăm că religiile nu sunt în conflict direct unele cu altele
ci mai degrabă că identitatea religioasă este parte integrală a caracterului
oamenilor, naţiunilor sau grupurilor de naţiuni aflate în conflict. Altfel spus, rolul
identităţii religioase ca şi componentă a identităţii grupurilor aflate în conflict este
în creştere.Credinţele (dogmele) diferitelor religii au fost rar sursă de confruntări,
rădăcinile conflictelor din anii 90 neavând doar caracter religios. Trebuie, în
analiza acestor conflicte, să fie trasată o linie clară între religie şi etnic ca şi între
religie şi politică, religia fiind mai degrabă folosită în construirea unei identităţi
etnice sau în modelarea politicii. Pentru că oamenii prin natura lor sunt gata să
6
Organizarea centralizată a Bisericii Catolice este şi ea o asemenea proiecţie; Imperiul Roman, la fel. Care s-a inspirat
mai mult de la care? O ipoteză interesantă ar putea fi aceea că modelul inspiră o mult mai mare centralizare faţă de
posibilităţile de adaptare ale sistemului. Perioada cuprinsă între Conciliul de la Niceea şi divizarea Imperiului Roman
este o bună ilustrare. Apar cele două diviziuni ale Imperiului ,de Apus şi de Răsărit, fiecare conduse de două versiuni
universaliste ale creştinismului: catolicismul şi ortodoxia. Din Biserica Catolică apare o a treia versiune a creştinismului,
cea protestantă, care întotdeauna a fost contra centralizării şi spre deosebire de catolicism a fost prolific în ceea ce priveşte
numărul ridicat de secte autonome. Consecinţa acestui fapt este vizibilă în politica Europei contemporane: se observă o
rezistenţă mai puternică faţă de centralizarea federală a Uniunii Europene în ţări cu majoritate protestantă decât în cele cu
majoritate catolică.
16
lupte pentru orice consideră sacru: ideologii, credinţe, teritorii (mai ales dacă
sunt „Ţara Promisă” sau „Pământul Făgăduinţei”) sau pentru statul – naţiune.
Putem spune că orice război este religios în măsura în care motivează şi
cere pe lângă pierderile materiale şi vieţi omeneşti. Adică sacrificiul suprem. Nu
o dată s-a întâmplat în istorie, ca religia să fie parte integrantă a eforturilor
naţionale de a dezvolta capacitatea de sacrificiu necesară forţelor armate şi de a
motiva populaţiile pentru conflict armat. Şi asta pentru că de cele mai multe ori
cele mai diferite grupări religioase s-au duelat prin structuri imperiale militare,
politice şi culturale aflate în acest context conflictual. Deşi majoritatea religiilor au
printre valorile lor profunde şi practică adesea ideea toleranţei, comunităţile de
credincioşi sunt deseori luate de valul imperativelor naţionale sau imperiale,
compromiţând în acest fel orice idee de toleranţă.
Un alt rol important, în conflictul religios, îl are „prima impresie” asupra
celorlalţi adepţi, ai altor religii, imagine care, cel mai des, este caracterizată de
exagerare. Pentru musulmani, creştinii sunt asimilaţi cruciaţilor, pentru europeni,
musulmanii sunt imaginea Imperiului Otoman, invadator al Europei; pentru evrei,
creştinii sunt cei care au comis pogromuri, sau iniţiatori ai nazismului; pentru
hinduşi, creştinii sunt trupele coloniale ocupatoare, iar musulmanii vechii
invadatori.
1.6 RELIGIE, POLITICĂ, MORALĂ
Secularizarea
În prima jumătate a secolului XIX (odată cu Revoluţia franceză)începe
secularizarea societăţilor moderne în Occident.Cultura europeană, în special, a
devenit o cultură secularizată, adică o cultură ce tinde să-l elimine pe Dumnezeu
din realitatea obiectivă pentru a pune în locul său omul. Dacă până la momentul
Revoluţiei franceze (1789), biserica deţinea una din cele mai importante poziţii în
viaţa publică, după acest eveniment cu largi implicaţii internaţionale, ea a fost
obligată să rămână în spaţiul privat. Astfel, religia se vede exclusă din viaţa
publică, devenind o chestiune de opinie personală. Ca urmare, religia creştină
nu mai poate avea un „rol obiectiv” în societatea europeană, ci, eventual, unul în
spaţiul subiectivismului personal;este o premisă pentru „împrăştierea”
creştinismului în numeroase secte. „Odată ce religia este definită ca o afacere
de ordin privat, atunci fiecare individ poate alege din evantaiul mesajelor
religioase pe acela care îi place lui” spune Thomas Luckmann.
Dar ce se înţelege prin secularizare? Fr. Gogarten spunea despre originile
procesului de secularizare: „Secularizarea este consecinţa libertăţii din partea
fiinţei umane faţă de lume şi faţă de dominaţia acesteia asupra ei. Această
exigenţă a libertăţii duce la secularizarea lumii, în sensul că această lume nu
mai este o lume dominată şi condusă de zei şi de stăpâni. Lumea şi tot ce
conţinea ea devine acum un lucru disponibil. Ea este lume, lume seculară”
7
.
Altfel spus, s-a trecut de la o viziune panteistă despre lume, în care se
confunda Divinitatea cu lumea - apăsând omul prin sacralitatea ei - la o
7
KEK, La mission des Eglises dans une Europe secularisee, aspects pratique de la mission des Eglises dans une Europe
en mutation, Cahier No22, 1993
17
concepţie teistă care desacralizează lumea şi redă omului libertatea faţă de ea.
La baza procesului de secularizare stă tocmai această idee de autonomie a lumii
(lumea se desparte de Dumnezeu pentru că este creată, devenind o realitate
autonomă faţă de Dumnezeu). Consecinţele sunt copleşitoare pentru viaţa şi
misiunea creştină.
Cuvântul secularizare face referire la secol. Mirenii sunt cei care trăiesc „în
veac” printre ceilalţi oameni, în oraşe şi sate, spre deosebire de cler, călugări,
preoţi şi credincioşi care trăiesc după norme monahale şi ale unor comunităţi
mai mult sau mai puţin izolate, mai mult sau mai puţin închise.
Secularizarea înseamnă o intrare în secol, o trăire în timp, în istorie. Aici
puterea politică, economia, socialul, educaţia, justiţia, chiar şi cultura sunt
autonome faţă de religie. Această autonomie înseamnă legi proprii, înseamnă
trăire prin sine, dar nu echivalează cu abandonarea religiei de către indivizi.
Faptul că practica religioasă se diminuează, că sporesc gradul de indiferenţă,
atitudinea agnostică şi ateismul nu sunt neapărat semne ale „lepădării” religiei ci
ale libertăţii de conştiinţă. Secularizarea devine mediu de viaţă şi gândire, ce
face abstracţie de principii religioase în acţiunile întreprinse.
Nu înseamnă însă că religiile nu mai au prestanţă publică, pentru că şi-o
păstrează şi pot juca un important rol social. Dar cuvântul lor nu mai atârnă atât
de greu în treburile publice, rezumându-se la rolul de lobby pentru a influenţa
politica sau guvernele. Există şi cazuri în care se intenţionează chiar dirijarea
politicii şi a moralei pentru a impune norme la nivelul întregii societăţi, ceea ce
duce la conflicte şi crize. Sunt binecunoscute contestările ce se aduc legilor ce
permit întreruperea voită de sarcină şi euthanasia, fiind considerate barbarii
morale. Secularismul s-a produs în Occident, în aria de răspândire a
creştinismului.
Dorinţa de identitate care străbate marile religii nu face ca acestea să fie
ocolite de atitudini sectare şi exclusive, îndreptate, în special, împotriva lumii
moderne, condamnată în parte sau în întregime.
RELAŢIA STAT – BISERICĂ
Relaţia Stat – Biserică înseamnă relaţia dintre autoritatea civilă şi
autoritatea religioasă, dintre comunitatea politică şi comunitatea religioasă.
După „Declaraţia universală a drepturilor omului” din 10 decembrie
1948, tezele Conciliului Vatican II dezvăluie tendinţa către un consens general al
societăţii ecleziastice, deschisă către orice religie şi, înainte de orice, dând
speranţe de dialog teologic de asistenţă reciprocă. Prin tezele Conciliului Vatican
II s-au deşteptat chiar speranţe politice în favoarea descurajarii tendinţelor
fundamentaliste, naţionaliste sau ultraortodoxe.
Binomul Biserică – Stat nu este echivalent cu religie - politică.
Producerea confuziilor este frecventă pentru că nu se face distincţia între ele.
Binomul Biserică - Stat implică instituţii şi sfere de acţiune ce sunt caracteristice
pentru fiecare. Aici funcţionează principiul separării; două probleme spinoase
apar, însă, în practica socială:
18
1. tendinţa de a se pendula între evitarea instituţionalizării unei religii şi
a-i permite şi garanta libera exprimare şi practică;
2. apariţia unor stări conflictuale între credinţele şi practicile religioase,
legea laică şi „raţiunea de stat”
Binomul religie- politică defineşte alt set de probleme controversate.
Dacă binomul Biserică- Stat se referă la relaţii ale unor instituţii independente
una faţă de cealaltă, relaţia religie - politică are legătură cu două sfere din viaţa
individului uman. Cetăţenii care aparţin grupurilor religioase sunt totodată
membrii ai societăţii seculare, această asociere dualistă generând complicaţii.
Credinţele religioase au implicaţii morale şi sociale, de aceea este normal ca
aceşti oameni să şi le exprime prin activităţi civice sau politice. Faptul că
rădăcinile convingerilor etice vin din credinţa religioasă nu le face mai puţin apte
de a intra în sfera politică. Oricum, ele nu vor căpăta valabilitate seculară atâta
timp cât vor fi percepute ca având o autoritate religioasă. Statul modern
democratic practică separarea activităţilor politico-administrative de cele
specifice Bisericii. Regimurile totalitare post-comuniste, transformă religia în
ideologie şi subordonează instituţiile statului instituţiilor religioase; influenţa
religiei ajunge atât de departe în regimurile fundamentaliste (islamice), încât
preceptele religioase înlocuiesc legile şi valorile morale. Politica, la rândul ei,
tinde să se confunde cu religia în statele şi societăţile fundamentaliste. Adeseori,
în spaţiile dominate de islam, eşecurile repetate ale politicilor de modernizare se
pot solda cu trecerea fundamentalismelor în prim-planul vieţii publice (Algeria,
parţial Turcia şi fostele republici asiatice din URSS).
FORMAREA IDENTITĂŢII RELIGIOASE
Religia corespunde şi unei forme de identitate, cu un puternic impact în
societate şi chiar în viaţa politică unui stat sau regiuni, cu precădere în contextul
unui conflict cultural. Ce anume a dus la creşterea religiozităţii şi a conflictelor
religioase în multe ţări?
Folosim aici termenul religie în două sensuri înrudite dar distincte. Primul
se referă la instituţii, oficialităţi religioase ca şi la grupuri sociale şi mişcări al
căror scop este de a se exprima în problemele ce privesc religia; cel de-al doilea,
cel spiritual (religia oferă modele de comportament social şi individual). În ultimă
accepţiune, religia are mai mult de a face cu ideea de transcedenţă, de sacru,
limbaje şi practici care organizează lumea în termeni ce reprezintă sacrul.
Dacă luăm în calcul doar ultimii 20 de ani, putem observa cu uşurinţă o
creştere a influenţei religiei asupra politicii în multe regiuni de pe glob.
Convingerea conform căreia dezvoltarea şi răspândirea urbanizării, educaţiei
dezvoltării economice, a gândirii ştiinţifice şi mobilităţii sociale ar diminua poziţia
socio-politică a religiei, nu a fost valabilă.
Prăbuşirea ideologiei comuniste în societăţile industriale din societăţile
industriale din Europa şi din Asia Centrală au favorizat renaşterea mişcărilor
religioase. Spaţiul sacru ocupat decenii de-a rândul de Liderul Suprem şi de
Partidul-Stat tinde să fie cucerit, mai cu seamă în Asia Centrală, de Allah. Şi în
19
statele europene post comuniste, bisericile dominante şi sectele, caută să
„decupeze” spaţii importante din Sacru.
Credinţele religioase pot lua forme politice, prin sprijinul puternic pe care îl
aduce etnicităţii, şi prin asocierea lor cu valori transcedentale prin care
societatea ar căpăta o direcţie, coeziune, virtute şi stabilitate. Folosirea valorilor
religioase poate duce însă la manifestări cu caracter fundamentalist, la stabilirea
unor strategii prin care credincioşii tind să-şi conserve identitatea ca grup sau
popor, în faţa unui real sau presupus atac al celor care aparent îi ameninţă.
Uneori asemenea atitudini defensive se pot transforma în acţiuni politice
ofensive care duc la alterarea mediului social, politic şi chiar a celui economic.
Religia se intersectează cu politica (mai ales cu cea naţionalistă) pe căi ce
ţin de istoria particulară şi traiectoriile de dezvoltare a societăţilor individuale, fie
ele tradiţionale sau moderne. În societatea tradiţională relaţia dintre religie şi
politică este una foarte apropiată. Puterea politică este sprijinită de credinţele şi
practicile religioase, în timp ce treburile politice pătrund în interiorul sferei
religioase. Alături de identitatea etnico-lingvistică şi culturală, identitatea
religioasă continuă să definească astăzi popoarele, să le apropie sau să le
dezbine. „Perspectivei unei lumi uniforme, guvernate de ideile abstracte ale
raţionalismului – releva Ignacio Ramonet – naţionaliştii i-au opus nişte
particularisme sacralizate: pământul, limba, religia, sângele. Naţionalismul iese
la iveală cu furie de fiecare dată când ameninţă să se impună utopia unei
societăţi universale şi perfecte. Comunismul internaţionalist era una din aceste
utopii, aşa cum este acum cea a pieţei fără graniţe şi a universalismului
economic, care impune pretutindeni aceleaşi norme de producţie şi acelaşi stil
de viaţă”
8
.
CONFLICTELE RELIGIOASE
Dinamica conflictului în religiile monoteiste
Toate cele trei religii monoteiste au modele similare de dezvoltare care
creează entităţi cu predispoziţie spre conflict, indiferent de locul ocupat de
violenţă în sistemul de valori al fiecărei religii. Predispoziţia pentru raporturi
conflictuale provine din faptul că:
 toate trei religiile au fost iniţiate de lideri vizionari ale căror acţiuni au
dus la formarea unor comunităţi religioso – politice;
 aceste religii dispun de un profund şi de nezdruncinat sens al
„Istoriei Sacre”, care transcede graniţele naţionale, definind viziunea
şi ethosul unui popor;
 fiecare dintre aceste religii s-a format în opoziţie la alte comunităţi
 religio-politice: Moise şi-a condus poporul din Egipt ridicându-l pe
Iahve contra zeilor egipteni şi a faraonului; Isus a fost răstignit de
forţele
 imperiale romane cu sprijinul liderilor religioşi conservatori ai
Ierusalimului, titlul său de „Rege al iudeilor” punându-l în stare de
conflict cu autoritatea Cezarului laică şi religioasă; Mohammed şi
discipolii săi au folosit toate resursele religioase şi politice pentru a-i
8
Ignacio Ramonet, Geopolitica haosului, Bucureşti, Editura Doina, 1998, p. 97
20
aduce sub ascultarea lui Allah pe toţi „păgânii” şi structurile lor
politice.
Aşadar, nucleul identitar al fiecărei din cele trei religii monoteiste a fost
format în contextul controverselor cu alte comunităţi politico-religioase. Această
orientare spre opoziţie poate avea aspecte negative prin predispoziţia către
conflicte religioase.
Modelele de formare a identităţii conduc către câteva trăsături care fac
greu de controlat conflictele religioase:
 tendinţa de a „privi” în istorie văzând conflicte actuale ca similare,
sau ca extensie a unei lupte ce aparţine „istoriei sacre”;
 folosirea frecventă a modelelor sau contextelor biblice pentru a
descrie conflicte actuale;
 resentimentele apărute în legătură cu realizările religioase şi politice
ale unui grup poate genera temeri legate de persecuţiile îndurate în
fazele iniţiale, când comunitatea de credincioşi era în formare;
 din cauza scopului singular al religiilor monoteiste e dificil ca acestea
să coexiste fără ca una dintre ele să nu se impună sau să-şi pretindă
superioritatea ;
 acţiunile agresive împotriva „celorlalţi” sunt mult mai uşor de realizat
pentru că fazele iniţiale ale fiecărei comunităţi religioase au abundat
în situaţii conflictuale;
 pentru fiecare grup supravieţuirea şi mărturisire credinţei sunt
fundamentate pe ideea de sacrificiu şi suferinţă (Exilul / Holocaustul -
evrei, persecuţie / crucificare – creştini, Micul Jihad / Marele Jihad –
musulmani).
 Credinţa fiecărei religii este fundamentată pe loialitatea alternativă
pentru oricare dintre structurile politice sub care trăiesc. Această
loialitate alternativă apare frecvent în prim plan în încercarea de a
forma un stat religios: o republică islamică, un Israel iudaic, o
Americă creştină, o uniune eurasiatică slav – ortodoxă etc.
Multe conflicte au la bază credinţe, dar cele mai multe rezultă din ciocnirea
aspectelor religio-politice ale comunităţilor aflate în conflict şi asocierea lor cu
politicile guvernamentale.
Religiile „militante”, cu un „prozelitism agresiv”, îşi educă aderenţii în
spiritul urii sau adversităţii faţă de tot ceea ce constituie „lumea exterioară”.
Adepţii acestor religii pot recurge relativ simplu la violenţa armată pentru a-şi
atinge obiectivele politice, culturale şi economice. Chiar şi creştinismul, care a
ridicat iubirea faţă de om „la rangul” de principiu, a cunoscut – şi cunoaşte încă –
momente de reacţie violentă în relaţiile intercomunitare sau cu aderenţii altor
religii (croaţii catolici – sârbii ortodocşi). De aceea nu putem considera religia, în
ansamblul său, ca un factor de inhibare a acţiunilor violente în disputele
confesionale şi politice. Ordinea internă şi internaţională trebuie să se raporteze
la lege şi instituţii, la aranjamente, negocieri, compromisuri, pe căi raţionale.
ORTODOXIE ŞI SECULARIZARE
21
Dacă Biserica Ortodoxă a reuşit să păstreze religiozitatea „poporului ei”,
rezistând procesului de secularizare se datorează faptului că a afirmat
consecvent prezenţa lui Dumnezeu în creaţie şi om
9
.
În ceea ce priveşte porunca primită de primii oameni de la Dumnezeu,
pentru a
stăpâni pământul, Ortodoxia o interpretează în sensul transfigurării creaţiei în
Hristos şi Biserică. „Adam şi Hristos – relevă părintele Stăniloaie – sunt tipuri
pentru alegerea celor două alternative ale raportului omului cu natura: robirea
spiritului de către frustul dulce al părţii sensibile a naturii, sau stăpânirea ei prin
spirit, desigur, nu fără efortul renunţării la dulceţile ei şi al durerilor crucii. Numai
prin aceasta biruieşte spiritul asupra părţii sensibile a naturii şi o transfigurează
până la înviere”. În creştinism materia e transfigurată în Hristos, restaurând
legătura omului cu Dumnezeu cu semenii şi natura în ansamblul ei.
Se afirmă, îndeobşte, despre Ortodoxie că se ocupă prea mult de viaţa
interioară a omului şi manifestă reţinere faţă de angajamentul social sau politic al
creştinismului. E adevărat, pe de o parte că Biserica nu face explicit politică, rolul
ei nefiind de a-i diviza pe credincioşi după opţiunile lor, ci de a-i uni pe toţi cu
Hristos. Prin tradiţie, Biserica Ortodoxă se subordonează „Cezarului” (uneori însă
patriarhii şi mitropoliţii s-au substituit „cezarilor”). Pentru a păstra unitatea
neamului şi a credincioşilor, Biserica trebuie să se situeze dincolo de opţiunile
politice ale partidelor. Pe de altă parte, în accepţiunea teologiei răsăritene,
cuvântul Domnului nu se adresează doar sufletului, favorizând retragerea
credincioşilor din lume într-o mentalitate pietistă ci se adresează şi trupului
pentru a-l elibera de patimi şi de consecinţele acestora care se manifestă în
relaţiile sociale. În viziunea ortodoxă, există un angajament politic al creştinului
menit să contribuie la eliberarea oamenilor şi societăţii de orice formă de
alienare, exploatare, opresiune, angajament pentru dreptate socială, dar nu ca
rezultat al vreunei ideologii, ci ca o consecinţă a participării sale la viaţa de
comuniune a Sfintei Treimi în Biserică.
***
Religia şi Biserica pot deveni, însă, şi instrumente al naţionaliştilor:
- prin intermediul „bisericilor naţionale” sau „biserici ale patriei”
se propagă politici revizioniste, deformându-se politica
creştină, deturnându-i spiritul umanitar în organizaţii
ecleziastice naţionaliste cu caracter mesianic.
- prin naţionalismul de dreapta şi stânga, care militează pentru
apărarea „neamului”, „a altarului sfânt al patriei”, înfăţişând o
viziune sacralizată exclusivist-ortodoxă a Istoriei.
9
D. Stăniloaie, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993
22
Trebuie avut în vedere în analiza noastră rolul foarte important pe care îl
poate avea religia asupra stabilităţii statelor şi a relaţiilor internaţionale în ceea
ce priveşte instituţiile, practica vieţii politice, şi bisericile.
Recentele evenimente politico–militare din Europa de Sud-Est evidenţiază
tendinţa grupurilor naţionalist-extremiste de manipulare a tradiţiilor şi contextelor
în opoziţie cu valorile şi principiile democraţiilor liberale. După 1990, în anumite
cercuri politice din exterior s-au vehiculat proiecte de « cruciadă » antiislamică în
Balcani sau de creare a unor « axe » balcanice (Belgrad-Sofia-Skopje-Atena) ori
est şi sud-est europene(Belgrad-Bucureşti-Kiev-Moscova).
În Federaţia Rusă, deşi s-a exprimat opinia că varianta panslavistă şi-a
pierdut din contur, tendinţa de întărire a poziţiei Bisericii Ortodoxe Ruse este
evidentă, atât prin intrarea în vigoare a Legii din 1997 privind Asociaţia pentru
Libertatea de Conştiinţă şi Religioasă (oferind pentru viitor premisa creşterii
rolului ei şi în plan extern), cât şi prin acţiunile recente ale Bisericii. După eşecul
suferit în a împiedica înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei, sub canonica
subordonare a Bisericii Ortodoxe Române, - ca urmare a hotărârii date de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Patriarhia Rusă practică mesaje în
afara limitelor canonice. Kiril, mitropolit al Smolenskului şi Kaliningradului, a
declarat de curând, la Chişinău : “Noi considerăm crearea aşa-numitei Mitropolii
a Basarabiei pe teritoriul Moldovei drept o schismă Bisericească”, având “o
singură explicaţie şi aceasta este una marcată de păcat. Poate fi vorba nu de o
oportunitate bisericească, nu despre mântuirea oamenilor, ci despre o politică,
astfel creându-se un precedent grav”. Preafericitul Kiril a afirmat că ideea
schismei vine dinspre România, făcând apel către cler şi societate să nu
frecventeze lăcaşurile Mitropoliei Basarabiei, pentru că în crearea ei nu s-au
respectat canoanele şi “dacă regulile bisericeşti sunt încălcate în asemenea
mod, cei care le încalcă vor avea de suferit din această cauză”. Patriarhia
Ortodoxă Rusă tinde, uneori, să-şi extindă autoritatea – sau primatul – şi în
raporturile sale cu Bisericile din Ucraina şi Caucaz, părând că doreşte ceea ce
spunea călugărul Filotei, contemporan cu Vasile al III-lea (tatăl lui Ivan cel
Groaznic) într-un raport către marele cneaz al Rusiei: „Moscova este
succesoarea marilor capitale ale lumii: prima – Roma Antică, a doua –
Constantinopolul, Moscova – a treia Romă, iar a patra Romă nu va fi”.

Ortodoxia şi falsa problemă huntingtoniană
„…unde se termină Europa? Europa se termină acolo unde creştinătatea
occidentală se termină şi încep Islamul şi Ortodoxia. Acesta este răspunsul pe
care vest-europenii doresc să-l audă, pe care-l sprijină…”. Aşa sună „axioma” lui
S.P. Huntington,autorul unei lucrări în vogă în anii ’90. Deşi ţinta acestei întrebări
pare a fi mai degrabă islamul, răspunsul ei a generat nedumeriri în spaţiul
ortodox. „Axioma” sugerează că moştenirea culturală a Europei este
incompatibilă cu cea a Ortodoxiei, inducând totodată ideea conform căreia
conducerea politică a Europei încetează de acolo de unde începe spiritualitatea
23
Ortodoxă. O cunoaştere minimă a faptelor istorice ne dezvăluie, însă, rădăcini
ale civilizaţiei europene provenind din spaţiul bizantin ortodox. Din acest spaţiu
s-a răspîndit în Vest dreptul roman, al împăratului Justinian (renumitul Corpus
Juris Civilis) tradus în limba greacă, publicat mai târziu sub forma „Basilicalelor”
şi transmis în Europa.
S. P. Huntington are, totuşi, meritul de a fi scos în evidenţă – într-o epocă
de globalizare – rolul factorului civilizaţional, inclusiv religios, în agregarea
marilor grupări economico-politice ale lumii. De asemenea, în „Ciocnirea
Civilizaţiilor”, se subliniază determinarea etno-religioasă a confruntărilor şi
conflictelor politico-militare actuale. Factorul religios acţionează atât la nivelul
coagulării etno-culturale a taberelor ce-şi dispută anumite teritorii şi resurse, cât
şi la cel al motivaţiilor spirituale ale adversităţilor. Factorul religios permite rapida
mobilizare moral-culturală a adepţilor unei mişcări teroriste sau ai unei
organizaţii naţionalist-extremiste, ca şi demonizarea adversarilor.
Pe de altă parte, S. P. Huntington exagerează dimensiunea adversităţilor
dintre „lumile” catolică, protestană şi ortodoxă şi exclude mutaţiile produse, în
decursul a mai bine de 200 de ani, de procesele de modernizare în Europa.
În prezent, Uniunea Europeană are în componenţă majoritatea ţărilor
Europei Occidentale. În diferite tratate ale U.E. (Maastricht, Amsterdam) se face
referire la moştenirea culturală a Europei. Preconizata extindere a Uniunii până
la frontierele geografice ale continentului (adică până la Urali), a dus şi la
preocuparea ca în statutul U.E. să nu existe nici un fel de discriminare. Această
poziţie reiese clar din Declaraţia nr. 11 a Tratatului de la Amsterdam cu privire la
statutul Bisericilor şi al grupurilor non-confesionale, paragraful 1: „U.E. respectă
şi nu prejudiciază ceea ce potrivit legislaţiei naţionale se defineşte ca statut al
Bisericilor şi grupurilor sau comunităţilor religioase”. Ceea ce arată că
extinderea, deci stabilirea unor alte frontiere europene, se face pe baza criteriilor
economice şi politice, nu religioase (care nu pot fi ,totuşi, cu totul ignorate).
CATOLICISMUL
Biserica Apuseană are o îndelungată tradiţie de implicare făţişă în politică
şi de limitare a supremaţiei Statului asupra societăţii. Poziţia sa universalistă a
fost contestată, iniţial în epoca Renaşterii; în secolele XVIII-XIX principalele
măsuri de secularizare au vizat privilegiile şi proprietăţile ierarhiei bisericeşti
catolice, în Europa de Vest, Centrală şi de Sud. Cu toate acestea , biserica îşi
menţine încă o influenţă considerabilă asupra societăţii. În politică, partidele
democrat-creştine se plasează în sfera de influenţă a Bisericii Catolice.Locul şi
rolul catolicismului au fost contestate , uneori violent, în secolul XX de statele
totalitare de tip fascist, nazist şi comunist. Statul totalitar, purtător al unei etici
proprii, căuta să normeze viaţa fiecărui individ devenind astfel un adversar nou şi
puternic care nu este nici religie, nici divinitate, dar „le împrumută caracteristicile
pentru a le absorbi şi domina”
10
. Papa Pius al XI-lea a încercat să se opună prin
acţiuni de stăvilire a „invaziei” statului la nivelul familiei (Enciclica „Divini ilius
magistri”, din 1929): pentru ca statul să „protejeze şi să încurajeze” familia nu să
1010
R. K. Fenn, Religion and legitimation of social sistem, Edition Easter, W. A; Changing Perspectives in the Scientific
Study of Religion, Ed. Wiley & Sons, N. Y., 1974 p. 143-162, 219
24
„absoarbă familia şi individul” sau să se substituie acestora. Enciclica din 1931
„Quadragesimo anno”,face referiri la modul de funcţionare a statelor şi
economiei moderne, şi la adoptarea unei „doctrine sociale” a Bisericii. Prin
concordat – un acord bilateral Biserică-Stat care are valoare de lege, instrument
defensiv al libertăţii şi autonomiei Bisericii – Mussolini, de exemplu,spre
deosebire de Hitler, se vedea obligat să recunoască libertăţile şi autonomia
bisericii, în raporturile cu statul.Enciclica „Dilectissima nobis”(1933)sublinia:„Este
un fapt cunoscut de toţi că biserica catolică, care nu e în nici un fel legată de o
formă de guvernământ mai mult decât o alta, câtă vreme ele respectă drepturile
lui Dumnezeu şi ale conştiinţei creştine, nu întâmpină nici o dificultate în a se
acorda cu diferitele instituţii civile, fie monarhice, fie republicane, aristocratice
sau democratice”. Această afirmaţie a fost interpretată ca o atitudine indiferentă
a Bisericii faţă de formele de guvernare. Concordate s-au încheiat întreVatican şi
Lituania, Letonia, România, Iugoslavia, Polonia, Austria, Cehoslovacia şi mai
multe state germane (cu excepţia Reichului), relaţiile biserică-stat fixându-se în
scheme juridice formale, concordatul cu Italia pare însă, a scoate la iveală
tentativa de confesionalizare a instituţiilor încercând impunerea civilă a normei
religioase (art. 34, recunoaşte valabilitatea civilă a căsătoriei religioase, art. 13,
14 care permit asistenţa religioasă a forţelor armate numai după ritul catolic).
Papa Pius al XII-lea anulează „neutralitatea” bisericii faţă de regimurile
politice. El a afirmat că ordinea naţională şi mondială ar trebui să fie umană
înainte de a fi creştină acolo unde nu sunt respectate drepturile omului neputând
fi creştină. Astfel, declaraţia lui Pius al XI-lea că biserica catolică se acordă cu
orice formă de guvernământ „câtă vreme ele respectă drepturile lui Dumnezeu şi
ale conştiinţei creştine” se transformă la Pius al XII-lea: „biserica admite orice
formă de guvernământ cu condiţia să nu contrazică drepturile divine şi umane”
11
.
Papalitatea a insistat asupra necesităţii unei legislaţii drepte şi sigure, ca
scut în faţa forţei. Astfel unica formă de guvernământ potrivită omului a fost
socotită democraţia, după cum reiese şi din mesajul de Crăciun din 1944: „În
epoca noastră în care activitatea statului este atât de vastă şi decisivă, forma
democratică de guvernământ apare multora ca un postulat natural impus de
raţiunea însăşi”.Prin afirmarea democraţiei se recunoştea laicitatea şi autonomia
statului ca realitate ontologic şi juridic separată de biserică. Autonomia şi
autoritatea statului impuneau o participare conştientă şi responsabilă a
individului la gestionarea intereselor comunităţii: „prima datorie a unei învăţături
catolice fiiind să risipească erorile care,
dezlegând puterea din legăturile ei esenţiale de dependenţă faţă de Dumnezeu
tind să distrugă raportul eminamente moral care o uneşte cu viaţa individuală şi
socială” (Pius al XII-lea, în mesajul de Crăciun 1944).
Mai târziu, Conciliul Vatican II va considera că problema abstractă a
raporturilor dintre biserică şi stat o implică pe cea mult mai profundă a raportului
dintre societatea laică şi societatea religioasă.
Acţiunile actuale ale bisericii catolice continuă, prin Papa Ioan Paul al II-
lea, viziunea lui Pius XII-lea, solidarizându-se cu conştiinţa umană acolo unde –
ca în cazul Poloniei, înainte de momentul 1989 – se încearcă întărirea libertăţii şi
11
În alocuţiunea rostită la Corpul Cardinalilor Bisericii Catolice din 14 februarie 1949
25
autonomiei pentru a contracara orice încălcarea a drepturilor, moralei şi tendinţă
de ocultarea religiei. Papalitatea desfăşoară o intensă activitate internaţională-în
care se înscriu şi relaţiile amiabile cu Patriarhia Ortodoxă Română-, destinată
aprofundării dialogului ecumenic şi între marile religii ale lumii; în Europa post –
comunistă, catolicismul se străduieşte să-şi reafirme prezenţa inconfundabilă
după decenii de interdicţii totalitare.
1.7 ECUMENISMUL
Ecumenismul, ca efort oficial de dialog între Bisericile creştine, este o
manifestare tipică pentru o evoluţie care să includă diminuarea exclusivismului
confesional. Eventuala acceptare a dialogului şi a acţiunii interconfesionale
dezvăluie gradul apropierii de societatea globală.
Provenit din grecescul “oikoumene”( =pământul întreg, aşa cum este
folosit în Matei 24:14, Fapte 11,28) ,ecumenismul desemnează mişcarea de
refacere a unităţii Bisericilor creştine divizate de-a lungul istoriei din cauza
factorilor teologici şi neteologici, pe calea acordurilor şi a dialogului teologic, a
mărturiei comune, a cooperării şi asistenţei reciproce. Mişcarea ecumenică are
un caracter comprehensiv şi indivizibil; există o singură mişcare ecumenică,
deschisă tuturor Bisericilor, astfel încât nici o Biserică nu poate pretinde să fie
considerată centrul acestei mişcări.
Participarea şi prezenţa Ortodoxiei în dialogul ecumenic presupun o serie
de criterii şi principii:
- Problema centrală a ecumenismului nu este unitatea Bisericii dată de
Dumnezeu, ci disensiunea istorică a creştinilor. Schisma nu este în
interiorul Bisericii, ci în separarea confesiunilor creştine.
- Restaurarea unităţii Bisericii nu ţine de centralizarea bisericească,
uniformitate sau pluralism confesional, ci de unitatea de credinţă
comună, dezacordurile dintre Biserici existând nu numai la nivelul
formulărilor teologice ci şi la acela al conţinutului doctrinei de credinţă.
- Acceptarea elementelor divergente sau complementare ale diferitelor
Biserici creştine nu înseamnă un acord separat asupra unei doctrine
specifice, ci integrarea lor în credinţa comună.
- Existenţa unei etici ecumenice care ia în calcul dreptul fiecărei Biserici
de a avea propria ei concepţie ecleziologică şi despre ecumenism.
Acest lucru presupune abţinere de la orice formă de prozelitism,
respingerea apelului la uniatism, neamestecul în treburile interne ale
Bisericilor locale.
*
* *
Religia, în epoca contemporană, continuăsă fie o prezenţă vie în viaţa
umanităţii, indiferentde spaţiul geografic. În Occidentul post industrial, ateismul şi
raţionalismul ocupă poziţii solide, ca şi secularizarea sau legiferarea şi
generalizarea dreptului la credinţă. La fel, în spaţiile fostelor state comuniste,
unde se edifică societăţi democratice, libertatea credinţei este consacrată prin
26
lege şi în mare măsură respectată în viaţa societăţii. Se poate afirma, cu
precauţie însă, că procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere, cu
tehnologie avansată, au indus un model de societate euro-atlantic, în curs de
edificare, în care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca
„afaceri de stat”. De aceea, în acest spaţiu euro-atlantic tensiunile şi conflictele
religioase se pot transforma mai greu în ciocniri violente, armate (cu excepţiile
cunoscute din Irlanda de Nord).
În afara spaţiului euro-atlantic, totuşi, subzistă: regimuri teocratice (Iran)
sau guvernate de „legea islamică” (în Asia şi Africa); fenomene de intoleranţă
religioasă şi de prozelitism agresiv; conflicte şi războaie justificate pe revendicări
religioase etc. Grupuri etno-culturale întregi se individualizează prin apartenenţa
la o religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri sfinte” (Ierusalimul
de pildă). Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate, îndeosebi, acolo
unde statul este slab. Sunt şi cazuri când societăţi întregi în curs de
modernizare, în anii 50-70, au recăzut în „tribalism” (în Africa, dar şi în zone din
Albania şi Caucaz, Indochina, Asia de Sud-Est). De obicei, spaţiile în care
fenomenul religios este bine reprezentat (cu elemente de fundamentalism) sunt
identice cu cele în care persistă suprapopularea, malnutriţia, subdezvoltarea etc.
Globalizarea şi regionalizarea întâlnesc cele mai încăpăţânate contestări tocmai
în aceste zone de intoleranţă, tribalism şi subdezvoltare.
Condiţiile favorabile pentru producerea de destabilizări, crize de securitate
internaţională, conflicte armate etc. includ, deci, şi elemente de ordin spiritual-
religios. Factorul religios, manipulat de liderii politici, poate amplifica caracterul
devastator al conflictelor armate, soldate de multe ori, cu depopulări masive.
Concomitent, sunt active şi tendinţe religioase de depăşire a adversităţilor dintre
popoare şi civilizaţii şi de punere în valoare a acţiunilor ce tind către armonizarea
intereselor popoarelor şi statelor şi către adâncirea cooperării internaţionale.
*
* *
Religia, în epoca contemporană, continuă să fie o prezenţă vie în viaţa
umanităţii, indiferentde spaţiul geografic. În Occidentul post industrial, ateismul şi
raţionalismul ocupă poziţii solide, ca şi secularizarea sau legiferarea şi
generalizarea dreptului la credinţă. La fel, în spaţiile fostelor state comuniste,
unde se edifică societăţi democratice, libertatea credinţei este consacrată prin
lege şi în mare măsură respectată în viaţa societăţii. Se poate afirma, cu
precauţie însă, că procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere, cu
tehnologie avansată, au indus un model de societate euro-atlantic, în curs de
edificare, în care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca
„afaceri de stat”. De aceea, în acest spaţiu euro-atlantic tensiunile şi conflictele
religioase se pot transforma mai greu în ciocniri violente, armate (cu excepţiile
cunoscute din Irlanda de Nord).
În afara spaţiului euro-atlantic, totuşi, subzistă: regimuri teocratice (Iran)
sau guvernate de „legea islamică” (în Asia şi Africa); fenomene de intoleranţă
religioasă şi de prozelitism agresiv; conflicte şi războaie justificate pe revendicări
religioase etc. Grupuri etno-culturale întregi se individualizează prin apartenenţa
27
la o religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri sfinte” (Ierusalimul
de pildă). Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate, îndeosebi, acolo
unde statul este slab. Sunt şi cazuri când societăţi întregi în curs de
modernizare, în anii 50-70, au recăzut în „tribalism” (în Africa, dar şi în zone din
Albania şi Caucaz, Indochina, Asia de Sud-Est). De obicei, spaţiile în care
fenomenul religios este bine reprezentat (cu elemente de fundamentalism) sunt
identice cu cele în care persistă suprapopularea, malnutriţia, subdezvoltarea etc.
Globalizarea şi regionalizarea întâlnesc cele mai încăpăţânate contestări tocmai
în aceste zone de intoleranţă, tribalism şi subdezvoltare.
Condiţiile favorabile pentru producerea de destabilizări, crize de securitate
internaţională, conflicte armate etc. includ, deci, şi elemente de ordin spiritual-
religios. Factorul religios, manipulat de liderii politici, poate amplifica caracterul
devastator al conflictelor armate, soldate de multe ori, cu depopulări masive.
Concomitent, sunt active şi tendinţe religioase de depăşire a adversităţilor dintre
popoare şi civilizaţii şi de punere în valoare a acţiunilor ce tind către armonizarea
intereselor popoarelor şi statelor şi către adâncirea cooperării internaţionale.
28
Capitolul 2
TENSIUNI, CRIZE ŞI CONFLICTE INTERETNICE ŞI RELIGIOASE
(EUROPA DE SUD-EST, CAUCAZ, ASIA CENTRALĂ, ORIENTUL APROPIAT
ŞI MIJLOCIU)
1.1. Europa de Sud-Est
Europa de Sud – Est însumează aproximativ 500.000 km, cu o
populaţie de 50 milioane de locuitori; este înconjurată de Marea Neagră, Marea
Egee şi Marea Adriatică, fiind racordată la cele mai importante trasee şi direcţii
strategice din Europa Centrală şi de Est şi din Orientul Apropiat şi Mijlociu.
Populaţia se structurează în: popoarele slave, catolice în vest, în rest ortodoxe,
în centru şi în nord, greci ortodocşi-sud; albanezi, sârbi musulmani, turci, români
balcanici între cele două grupuri de la nord , centru şi sud (slavi şi greci).
Forma dominantă de teren este reprezentată de munte care determină
existenţa a trei importante direcţii de circulaţie a populaţiei şi bunurilor: Valea
Dunării, la Nord; Valea Savei şi Valea Mariţei, în Balcanii de Vest; Valea
Vardarului, în sud, cu vărsare în Marea Egee. Reţeaua de căi ferate are o
dezvoltare deosebită în fosta RSF Iugoslavie şi în Bulgaria, fiind mai slab
reprezentată în nordul Albaniei şi Greciei. Autostrăzile Belgrad – Niş şi Sofia –
Plovdid – Instanbul, facilitează accesul spre Peloponez şi spre Orientul Apropiat
şi Mijlociu. Aeroporturile asigură legături normale cu întreaga Europă, Africa de
Nord şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. Din punct de vedere geostrategic, Balcanii
au îndeplinit, în istorie, rolul de „cap de pod” pentru puterile orientale care
încercau să penetreze în Europa Centrală şi de Est, sau pentru puterile
europene, ce încercau să înainteze în bazinele Mediteranei de Est şi Mării
Negre, şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. În egală măsură, Europa de Sud – Est a
constituit un „punct de sprijin esenţial” pentru puterile navale care vizau
„menţinerea echilibrului continental” (Marea Britanie).
ALBANIA
- 3,4 milioane locuitori, albanezi 95%
Fiind o ţară europeană extrem de săracă, (pe ultimul loc în Balcani)
tranziţia spre o economie de piaţă deschisă este foarte dificilă. După criza
economică severă, acompaniată de colapsul sistemului planificat central din
1990 şi 1991, economia albaneză a început să crească în 1993 – 1995. Colapsul
jocurilor gen „Caritas”, din prima parte a anului 1997 – care au atras sume
importante de bani de la o mare parte a populaţiei –, a condus la puternice
tulburări sociale (cu peste 1.500 de morţi). Economia albaneză continuă să fie
susţinută de transferurile financiare a aproape 20% din forţa de muncă care
lucrează în străinătate, majoritatea în Grecia şi Italia .
29
Populaţia se împarte în: musulmani – 70%, ortodocşi – 20%, catolici –
10%. Dialectele gheg (nord) şi tosc (sud) subliniază şi o diferenţiere de
civilizaţie şi mentalitate, în avantajul dialectului gheg (occidentalizat) reprezentat
politic de Partidul Democrat al preşedintelui Sali Berisha. Societatea are o
structură aproape de nivelul clanurilor. Zona gheg susţine energic minorităţile
albaneze din fosta RSFI. În sud, trăieşte o minoritate de 400.000 greci ortodocşi.
Majoritatea locuitorilor se concentrează în spaţii montane cu numeroase
comunităţi ultra-conservatoare (se practică curent „vendeta”), unele zone nefiind
controlate de autorităţi. Islamismul extremist se concentrează în Epirul de Nord
şi Central.
BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA, independentă din 1995
- 3,8 milioane locuitori – bosniaci 43%, sârbi 33%, croaţi 17%
Bosnia şi Herţegovina, alături de Macedonia, este considerată republica
cea mai săracă din fosta Iugoslavie. Totuşi, Tito a impulsionat dezvoltarea
industriei de apărare, astfel încât Bosniei i-au revenit o mare parte din uzinele de
apărare iugoslave. Înverşunatele lupte interetnice din Bosnia au dus la scăderea
producţiei cu 80% în perioada 1990 – 95, la creşterea şomajului şi sărăciei. În
1996 – 98, nivelul producţiei a revenit la rate ridicate, dar în 1999 şi 2000
creşterea a încetinit vizibil; PIB-ul rămâne mult sub nivelul din 1990. În 1990,
marca – moneda naţională introdusă în 1998 – a fost larg acceptată, astfel încât
Banca Centrală a Bosniei şi Herţegovinei şi-a mărit rezervele. Statul primeşte
asistenţă pentru reconstrucţie, precum şi ajutoare umanitare de la comunitatea
internaţională, dar va trebui să se pregătească pentru o nouă eră în care
asistenţa se va diminua.
Musulmanii ocupă oraşele. Croaţii tind spre alipirea la Croaţia, sârbii
spre Republica Srpska. Ordinea este menţionată de SFOR.
Tendinţe fundamentaliste ortodoxe, se manifestă serios în Republica
Srspka. Fundamentalismul islamic este destul de bine reprezentat ca şi în
Kosovo, Sandjeak, nord-vestul Macedoniei, parte din Albania.
BULGARIA
- 7,8 milioane locuitori – 83% bulgari, 8,5% turci
Bulgaria, o fostă ţară comunistă care depune eforturi intense pentru a
pătrunde pe piaţa europeană, a înregistrat o performanţă economică în scădere
în 1996 şi 1997, cu o rată a inflaţiei de 3% şi o reducere a PIB-ului cu 10,6% şi
6,9%. Guvernul – instalat în mai 1997 – a stabilizat economia şi a promovat
creşterea, practicând politici financiare adecvate, revigorând privatizarea şi
continuând reformele structurale. În plus, asistenţa puternică de la instituţiile
financiare internaţionale – în septembrie 1998, FMI a aprobat acordarea de
facilităţi financiare pentru următorii 3 ani, totalizând aproximativ 900 mil. USD – a
jucat un rol decisiv în revigorarea economiei. După câţiva ani de tumult,
30
economia Bulgariei s-a stabilizat. Performanţa economică în 1999 a fost mai
mare decât se aştepta, în pofida impactului conflictului din Kosovo, crizei
financiare din Rusia, din 1998. La Sofia se consideră că majoritatea slavă şi
ortodoxă a populaţiei Macedoniei este bulgară. În ţară sunt două minorităţi
musulmane: turcii şi pomacii din Rodopi, (bulgari islamizaţi).
CROAŢIA, independentă din 1992
- 4,3 milioane locuitori – croaţi 78,1%, sârbi 12,2%
Înainte de destrămarea RSF Iugoslavia, Republica Croaţia, după
Slovenia, era zona cea mai prosperă şi industrializată, producţia / locuitor fiind cu
aproape 1/3 peste media din restul ţării.
Investiţiile şi ajutoarele occidentale, în special în turism şi industria
petrolieră, sunt factori importanţi pentru reconstrucţia economică. În 2000,
economia a ieşit din recesiune datorită în principal turismului. Şomajul ridicat
rămâne un element cheie negativ. Eşecul guvernului de urgentare a reformelor
economice necesare pentru impulsionarea creşterii, este rezultatul politicilor
coaliţiei de guvernământ şi a împotrivirii populaţiei la măsurile referitoare la
reducerea locurilor de muncă, a salariilor sau a beneficiilor sociale.
Sârbii ortodocşi au fost expulzaţi, pe cale violentă, din Krajina (1995-
1996) şi din spaţiul Slavoniei. O minoritate italiană (30.000) se plasează în Istria
şi revendică autonomia.
F.R.I. a MACEDONIEI, independentă din 1991
- 2 milioane locuitori – 66,6% macedoneni, 22,7% albanezi
Macedonia era cea mai puţin dezvoltată republică din fosta Iugoslavie,
producând numai 5% din totalul producţiei de bunuri şi servicii. Destrămarea
Iugoslaviei a privat Macedonia de accesul la pieţele protejate cheie şi de
ajutoarele financiare de la „centru”. Absenţa infrastructurii, sancţiunile ONU
aplicate Iugoslaviei (piaţă de desfacere pentru Macedonia) şi embargoul
economic grecesc au împiedicat economia să crească, până în 1996. Guvernul
a demonstrat preocuparea continuă pentru realizarea reformei economice,
liberalizarea comerţului şi integrarea regională. Inflaţia a crescut la 11% în 2000,
ca urmare a preţurilor ridicate ale petrolului.
Serbia considera Macedonia drept Serbia de Sud. Bulgaria apreciază că
republica este locuită majoritar de o populaţie ce vorbeşte un dialect bulgar.
Grecia contestă titulatura republicii, similară cu aceea a unei provincii istorice
elene. Minoritatea albaneză musulmană (aproximativ o cincime din populaţie
solicită autonomie şi vizează alipirea, fie la un „Kosovo Mare”, fie la o „Albanie
Mare”). Slavii ortodocşi fac front comun – indiferent de opţiunile divergente ale
Belgradului, Sofiei şi Atenei – împotriva musulmanilor. Forţele militare
internaţionale asigură stabilitatea internă.
31
SLOVENIA
- 2 milioane locuitori – sloveni 88%, croaţi 3%, sârbi 2%
Deşi, Slovenia continuă să aibă cel mai mare PIB / loc. dintre ţările
aflate în tranziţie din regiune, ar trebui să accelereze procesul de privatizare şi
reforma pieţei de capital şi să elimine restricţiile pentru investiţiile străine.
Aproape 45% din economie este deţinută de stat, astfel încât nivelul investiţiilor
străine directe ca procent din PIB e cel mai scăzut din regiune. Sporirea
exporturilor se aşteaptă să încetinească în 2001 şi 2002, datorită slăbirii pieţelor
UE. Inflaţia a crescut de la 6,8% şa 8,9% în 2000 şi rămâne un element de
îngrijorare.
Populaţia este în majoritate catolică. 3.000 de italieni trăiesc în Istria
slovenă (după 1945, 300.000 italieni au fost expulzaţi din Istria, fapt ce provoacă
şi astăzi tensiuni între Italia, Croaţia şi Slovenia).
GRECIA
- 10,6 milioane locuitori
Grecia are o economie capitalistă mixtă, sectorul public răspunzând de
aproape jumătate din PIB. Turismul este o industrie cheie, asigurând o mare
parte din PIB şi din veniturile din devize. Grecia este o beneficiară majoră a
ajutorului UE, egal cu circa 4% din PIB.
Economia s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani, datorită politicii duse de
guvern în scopul alăturării Greciei la Uniunea Monetară Europeană (începând cu
1 ianuarie 2001). În special, prin reducerea deficitului bugetar sub 1% din PIB şi
politica de ajustare fiscală s-a reuşit diminuarea inflaţiei de la 20% în 1990 la
2,9% în 2001, susţinută totuşi de investiţii masive, crearea de noi locuri de
muncă şi de o productivitate sporită.
Autorităţile de la Atena neagă existenţa minorităţilor etnice şi religioase
într-un stat ortodox, „aproape fundamentalist”(singura ţară în care Biserica
Ortodoxă are calitatea de „Biserică de Stat”). Grecia se simte „încercuită” de
state musulmane, „pro-turce” (Turcia, Albania, zonele musulmane din Serbia,
Kosovo şi Macedonia). Naţionalismul exacerbat şi „fundamentalismul” ortodox
opun în mod permanent Grecia faţă de Albania şi Turcia şi explică afinităţile cu
Serbia şi Federaţia Rusă; o rivalitate, însă, subzistă cu „lumea ortodoxă”
balcanică: pentru Macedonia, cu Serbia şi Bulgaria. Rivalitatea cu Turcia a stat
vreme îndelungată pe prag de „război” (îndeosebi în Cipru).
TURCIA
- 65 milioane locuitori: - turci 80%, kurzi – 20%
32
Situaţia economică din ultimii ani a fost marcată de creşteri inconstante
şi serioase dezechilibre. După o puternică scădere în 1994, PNB real a avut o
creştere medie anuală de 6% în perioada 1995 – 98; în 1999 a scăzut la circa
5%, datorită faptului că Turcia a fost afectată de criza economică din Rusia şi de
două cutremure. În acelaşi timp, deficitul financiar al sectorului public a sporit la
10% din PIB, ca urmare în principal a plăţii ratelor şi dobânzilor scadente la
datoria publică externă, reprezentând 40% din cheltuielile guvernului. În 2000,
rata inflaţiei a fost de 39% - cea mai mică rată din 1987 - scăzând aproape la
jumătate faţă de anul 1999. Economia Turciei a trecut prin criza financiară din
ultima parte a anului 2000, care a dus la diminuări pe piaţa de capital şi ale
devizelor, dar şi-a revenit rapid, datorită ajutorului FMI şi preocupării guvernului
privind realizarea reformelor economice.
În interior, Turcia se confruntă cu problema minorităţii kurde şi ale
fundamentalismului islamic în ascensiune (kurzii s-au opus armat Ankarei până
de curând, în timp ce islamiştii ameninţă să câştige controlul asupra unor
sectoare importante din societate şi viaţa politică). În exterior, un vechi conflict
opune Turcia Greciei, pe tema Ciprului; concomitent, Ankara susţine
comunităţile musulmane din Balcani, regimurile din Akerbaidjan şi din ţările
musulmane Asia Centrală, incomodând evident Federaţia Rusă. Statul turc este
laic, tentativele fundamentaliste (Partidul Fundalemtalist Islamic) de preluare
integrală a puterii fiind stopate de armată. Conflictul dintre majoritatea turcă şi
minoritatea kurdă are un caracter politic, ambele etnii fiind musulmani suniţi.
SERBIA ŞI MUNTENEGRU
- 10 milioane locuitori – sârbi 62,6%, albanezi 16,5%, muntenegreni 5%
Destrămarea Federaţiei Iugoslave, în 1991, a fost urmată de lupte
interne, destabilizarea graniţelor şi întreruperea fluxurilor comerciale între
republici. În 1992 – 93, producţia în Iugoslavia a scăzut la jumătate. Din punct de
vedere al marilor cantităţi de energie şi produse necesare, Iugoslavia, depindea
de celelalte „republici surori”. Diferenţierile considerabile de climă, resurse
minerale şi nivel tehnologic între republici, au întărit această interdependenţă,
după cum practica comunistă concentra cât mai multă producţie într-un număr
cât mai mic de mari întreprinderi. Ruperea majorităţii legăturilor comerciale,
scăderea puternică a producţiei, datorată faptului că întreprinderile şi-au pierdut
furnizorii şi pieţele de desfacere, distrugerea de bunuri materiale datorită
luptelor, au contribuit la accentuarea dificultăţilor economice. Boom-ul economic
prognozat de guvern după suspendarea sancţiunilor ONU, în decembrie 1995,
nu s-a materializat. Administrarea economică greşită a guvernului şi distrugerea
infrastructurii şi industriei de bombardamentele NATO s-au adăugat problemelor
deja existente. În prezent, toate sancţiunile au fost ridicate. Reforma economică
în Iugoslavia se află în prima fază. Lipsa cronică a energiei electrice este
rezultatul absenţei investiţiilor, golirii lacurilor de acumulare datorită secetei şi
lipsei de fonduri. PIB-ul a crescut, totuşi, în 2000 cu circa 15%.
33
Noua putere democratică de la Belgrad, din 2000, s-a confruntat cu alte
tendinţe de autonomie după stingerea conflictului din Kosovo. În Sondjeak-ul
Nov Pazar – unde există o comunitate de 300.000 de musulmani - , autorităţile
nu au cedat presiunilor localnicilor; în Voivodina (nordul Serbiei), zonă cu o
minoritate maghiară semnificativă (20% din populaţie, majoritar sârbă şi
română), Belgradul a acordat autonomia locală.
La orizont s-a profilat însă o criză mult mai periculoasă: accentuarea
curentelor separatiste în republica Muntenegru. Republica respectivă are o
populaţie de aproximativ 680.000 locuitori, dintre care 61,7% sunt sârbi care se
consideră muntenegreni, 9,3% sârbi, 14,5% musulmani şi 6,5% albanezi. Intrată
în Federaţia Iugoslavă, în aprilie 1992, Republica Muntenegru s-a opus constant
acţiunii centralizatoare a Belgradului şi demersurilor lui Slobodan Miloşevici de
creare a unui stat sârb unitar şi naţional („Serbia Mare”); pierderea
Muntenegrului ar tăia, între altele, orice legătură a Serbiei cu Adriatica.
Sub preşedintele socialist Milo Djuganovici (din 1998), Muntenegru
aproape că s-a separat de Serbia, refuzându-i lui Slobodan Miloşevici sprijinul în
timpul crizei din Kosovo. Cu sprijinul Grupului de Contact (al Marilor Puteri) şi al
UE, s-a ajuns la un acord de principiu între ei. La 14 marie 2002: Federaţia va fi
înlocuită cu o Uniune de state denumită Serbia şi Muntenegru. Fiecare
republică îşi va organiza propria administraţie. Va exista un preşedinte unic iar
armata va fi condusă de un Consiliu, avându-i în compunere pe preşedinţii
Serbiei, Muntenegrului şi pe preşedintele „Uniunii”. Ambele state suverane pot
desface Uniunea după trei ani, prin metoda referendumului. O comisie
parlamentară va pregăti Carta Constituţională a noului stat.
Biserica Ortodoxă are o influenţă politică mediocră la Belgrad.
Ungurii din Voivodina
-
(339.491) – catolici – se aliniază la concertul de
refacere a spaţiului de influenţă maghiar. Sârbii (1,1 milioane) sunt ortodocşi.
Toţi maghiarii din spaţiul pe care ei îl numesc Bazinul Carpaţilor par să acţioneze
unitar. Albanezii din Kosovo
-(
nu dau de înţeles – după criza din 1998-1999 - că
ar fi renunţat la refacerea spaţiului „Albaniei Mari”, indiferent ce spun şi ce se
spune despre acest lucru. Nici ei nu uită că sunt cei mai vechi în regiune şi au
dat Imperiului roman şase străluciţi împăraţi. Musulmanii slavi din Bosnia –
Herţegovina, sprijiniţi de Turcia şi statele islamice, îşi continuă şi ei activitatea
pentru consolidarea identităţii lor musulmane în Europa.
Zona Sandjeak (230.000 musulmani, 111.000 muntenegreni, 100.000
sârbi, ultimii creştini) se plasează într-o poziţie strategică, asigurând legăturile
între Serbia şi Muntenegru şi între Bosnia-Herţegovina şi Kosovo (astăzi,
musulmanii din Republica Srpska au fost izgoniţi). În 1991 musulmanii din
Sadjeak au votat pentru autonomie (acţiune realizată împreună cu musulmanii
din Bosnia). Tensiunea rămâne sporită în zonă, pe fundalul evenimentelor din
Kosovo şi Macedonia (1998-1999, 2000-2001) şi al demersului muntenegrean
de ieşire din Federaţia Iugoslavă.
-
Formal autonomă din 1974, în 1995-1996 au fost supuşi de Belgrad discriminarii şi, în parte, obligaţi să emigreze.
Voivodina are statut de autonomie în Republica Serbia.
--
Autonomă între 1974-1989. Criză politico-militară în 1998-1999. Sub mandat internaţional din 1999.
34
Restul grupurilor minoritare (românii din est, italienii de pe coasta
Adriaticii) nu pun probleme conflictuale.
1.2. Interesele directe ale actorilor internaţionali în Europa de Sud-Est
Prezumţia că popoarele râvnind la democraţie vor depăşi toate
obstacolele pentru a restaura presupusele tradiţii democratice ale statelor din
Europa de Est şi de Sud-Est, după o jumătate de secol de totalitarism de
dreapta sau de stânga, s-a dovedit adeseori eronată. La fel s-a întâmplat şi cu
prezumţia că precondiţiile pentru grăbirea restaurării democraţiei, formulate mai
întâi de către Statele Unite şi, cel puţin tacit, acceptate de aliaţii lor europeni, vor
fi uşor însuşite şi puse în aplicare de către guvernele post – comuniste din
Europa de Est şi de Sud-Est. Precondiţiile erau: introducerea economiei de
piaţă, privatizarea întreprinderilor de stat, restaurarea pluralismului politic şi a
alegerilor libere, recunoaşterea şi protejarea drepturilor minorităţilor, garantarea
libertăţii depline de exprimare, a celei religioase şi a dreptului de întrunire,
precum şi corolarul lor, respectarea drepturilor omului. Ele au devenit o condiţie
absolut obligatorie pentru obţinerea sprijinului occidental, în special a celui
financiar, care să faciliteze tranziţia rapidă către democraţie. Pe lângă sprijinul
absolut obligatoriu, necesar susţinerii noilor societăţi democratice, marii actori
internaţionali au urmărit în Balcani şi obiective economice şi politice specifice.
Interesele Germaniei, chiar dacă nu în mod obligatoriu întemeiate pe
precedente tradiţionale şi formulări precum „Mittel – Europa” şi „Drang nach
Osten”, urmăreau să asigure întâietatea economică în Europa Centrală,
încurajând în acelaşi timp dezvoltarea economică a Rusiei prin investiţii. Nu era
vorba de faptul că Germania se temea de reînvierea militarismului şi
imperialismului rus după încheierea Războiului Rece. Până de curând, politica
Bonnului era motivată de factori economici şi sfere istorice de influenţă. Fostele
componente ale Imperiului Austro – Ungar, Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia,
Slovenia şi mare parte din Polonia, erau ţinte naturale ale parteneriatelor
economice pentru statul german reunificat. Ungaria, partea cehă a
Cehoslovaciei de dinaintea „divorţului de catifea”, Croaţia, Slovenia şi Polonia
urmau să fie ajutate. Alte state care nu făceau parte din Europa Centrală –
România, Bulgaria, Albania, Serbia şi Turcia, din cauza aşezării lor geografice, a
tradiţiilor religioase comune cu Rusia şi a „specificului” cultural, politic şi
economic, au figurat în „eşalonul” doi al intereselor economic-politice ale
Berlinului.
În general, procesul democratizării Europei de Est şi de Sud-Est a fost
sprijinit de SUA. Interesul economico-politic regional al Washingtonului s-a
amplificat în anii din urmă, în contextul introducerii în circuitul economiei
mondiale a resurselor energetice din Asia Centrală şi Caucaz. După 1990,
Franţa, la rândul ei, a avut tendinţa să joace un rol economic şi politic activ în
Serbia, Bulgaria şi România.
35
Italia s-a preocupat cu precădere de cooperarea cu Albania şi
Muntenegru.
După 1999, UE a optat pentru o politică comună şi coerentă în Balcani,
prin adoptarea Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi elaborarea
unui calendar de admitere de noi membri.
Federaţia Rusă a abandonat vechile practici „imperiale” ale Moscovei
comuniste în Europa, îndeosebi în Balcani. Subtila diplomaţie rusă încearcă să
contrabalanseze pierderea prestigiului politico-militar în regiune prin adevărate
„ofensive” culturale (ortodoxie, panslavism) şi economice, ultimele favorizate şi
de convergenţele de interese energetice ruso-americane sau ruso-germane, ca
şi de dependenţa regiunii de pieţele de desfacere din Răsărit şi de resursele
ruseşti de materii prime şi de energie.
1.3 STATELE MUSULMANE ŞI REGIMURILE ISLAMICE
FUNDAMENTALISTE
Europa de Sud-Est (ca şi întregul spaţiu fost „tampon” între Est şi Vest,
în epoca Războiului Rece) a devenit, în anii din urmă, şi scena afirmării „rolului”
regional al Turciei sau al activităţii fundamentaliştilor islamici. Dacă Turcia
respectă normele moderne şi civilizate de comportament internaţional şi se
preocupă de consolidarea flancului sudic al NATO, fundamentaliştii islamici
adoptă o atitudine „duplicitară”: pe de o parte, acceptă temporar iniţiativele SUA
şi NATO în Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Macedonia; pe de altă parte, depun
eforturi în scopul creării unui „nucleu de putere” islamic în Balcani, opus
Occidentului. Plasarea acestui „nucleu” (Albania, Sandjeak, vestul Macedoniei,
Kosovo, zone din Bosnia-Herţegovina) în spaţiul de securitate NATO, într-o
regiune de la „frontierele” UE (spaţiu populat cu milioane de musulmani), într-o
regiune „supraîncărcată” de tensiuni şi contradicţii interetnice şi religiose, poate
genera periculoase ameninţări la adresa securităţii euro-atlantice. SUA, UE şi F.
Rusă sunt în dezacord parţial asupra tipului de reacţie de contracarare a
fundamentalismului islamic, situaţie ce complică lupta împotriva terorismului
internaţional.
În mod concret, grupări fundamentaliste înarmate – susţinute de Arabia
Saudită, Iran, Irak sau Libia – sunt active în Albania şi Kosovo, în zone cu o
puternică prezenţă a clerului şi şcolilor islamice, cu dificultăţi economice şi cu o
rată explozivă a natalităţii; grupuri Al-Qaeda, au fost depistate în Macedonia,
Bosnia-Herţegovina şi Kosovo. De altfel, mudjahedinii au reprezentat elementele
cele mai eficiente în cursul „războiului religios” din Bosnia-Herţegovina. Pe plan
mai larg, Conferinţa Statelor Islamice şi reţelele teroriste fundamentaliste sprijină
cu fonduri, arme şi oameni „capul de pod” islamic din Balcani. În timpul din urmă,
unii analişti fac speculaţii pe marginea unei „tradiţii istorice” de convergenţă de
36
interese între anumite cercuri politice din Germania şi lumea islamică, referindu-
se la evenimente din cursul primului şi celui de-al doilea război mondial.
1.4. CONFLICTELE ETNO-RELIGIOASE DIN BALCANI (1990 – 2002)
Conflictele armate din Balcani s-au concentrat, cu precădere, în spaţiul
fostei RSFI, dar au pus în pericol pacea şi stabilitatea regională, implicit au
afectat securitatea europeană.
E. Dezmembrarea RSF Iugoslavia
Cauzele dizolvării pe cale preponderent violentă a statului federal
iugoslav sunt multiple, atât de ordin intern, cât şi de ordin extern. Prăbuşirea lui
se înscrie în contextul mai larg al declinului şi dispariţiei regimurilor comuniste
din Europa de Est. În interior, Iugoslavia socialistă resimţea efectele unei
prelungite crize de legitimitate, dublată de reapariţia problemei tensiunilor
naţionale, totul mulându-se pe fondul unei profunde recesiuni economice.
Gravele dificultăţi economice au ştirbit prestigiul Ligii Comuniştilor, au
compromis executivul federal, permiţând, în schimb, manifestarea tendinţelor
naţionaliste. Serbia, Croaţia şi Slovenia au început să se deplaseze în direcţii
divergente, Iugoslavia fiind o republică federativă, cu o „preşedinţie colectivă”.
Tensiunile naţionale s-au intensificat, iniţial, în Kosovo, la un an după
moartea lui Tito; aici s-a declanşat o revoltă a populaţiei albaneze musulmane,
majoritară în proporţie de 77%, sub stindardul obţinerii statutului de republică. În
replică, autorităţile sârbe au instituit legea marţială şi au reprimat populaţia, cu
ajutorul armatei şi al poliţiei. Manifestările violente din Kosovo, din 1981, au
alimentat naţionalismul sârbilor şi implicit pe cel al croaţilor cu toate că ultimii au
fundamentat istoric şi teoretic proiectul „iugoslav” (în secolul XIX). Pentru sârbi
Kosovo reprezintă un „teritoriu sfânt”, locul unde armatele creştine au fost
înfrânte de otomani şi unde a luat fiinţă Patriarhia Ortodoxă, ce a jucat un rol
important în conturarea identităţii sârbe. Liderii de opinie, de la Belgrad, în
special, intelectualii au reacţionat rapid şi zgomotos împotriva a ceea ce
considerăm un atac împotriva naţiunii. În 1985, Academia sârbă de arte şi ştiinţă
a elaborat un Memorandum prin care contrazicea modelul politic titoist. Se
susţinea că militanţii comunişti, conduşi de croatul Tito, au creat Iugoslavia
federală pentru a exploata Serbia. În plus, sârbii ar fi fost supuşi, în Kosovo unui
adevărat genocid practicat de albanezi. Climatul de nesiguranţă a favorizat, în
jurul anului 1987, întărirea grupului naţionalist sârb din Liga Comuniştilor. Ca
efect, grupul condus de Slobodan Miloşevici a devenit majoritar în partid, iar
Slobodan Miloşevici a obţinut preşedinţia Partidului în Serbia (1986) şi apoi a
Republicii Serbia (1989).
Mişcările centrifuge s-au manifestat, totuşi, în republici, atât în cadrul
Ligii Comuniştilor, cât şi în administraţie. În Slovenia, parlamentul a amendat
Constituţia, renunţând la rolul conducător al partidului comunist; au apărut
37
formaţiuni politice democratice care au format o coaliţie de opoziţie, în 1989 –
1990. Pe de altă parte, în Croaţia a avut loc un proces de disoluţie a puterii
comuniste. S-au înfiinţat partide „alternative” cel mai important fiind Uniunea
Democrată Croată, de orientare naţionalistă, condusă de fostul partizan titoist,
generalul Franjo Tudjman. Slovenii au propus confederarea Iugoslaviei şi dreptul
republicilor de a-şi alege forma de guvernare. Slobodan Miloşevici situându-se
pe poziţii conservatoare, delegaţii sloveni şi croaţi au părăsit lucrările congresului
„Ligii Comuniştilor” din 1990.
Alegerile din aprilie 1990 au contribuit la transformarea tensiunilor din
Iugoslavia într-o gravă criză politică. În Slovenia, puterea a trecut sub controlul
opoziţiei democratice. Franjo Tudjman a câştigat puterea în Croaţia.. Reacţia
Serbiei şi a conducerii Armatei Federale nu s-a lăsat aşteptată. Trupele federale
(sârbe) au dezarmat gărzile croate, înregistrând, însă, un eşec în Slovenia. În
acelaşi timp, zonele intens locuite de sârbi din Croaţia au trecut la
autoadministrare (Krajna, în sud – estul Croaţiei), sub conducerea Partidului
Democrat Sârb, al lui Milan Babici. Partidul Democrat Sârb, cu liderul local
Radovan Karadzici, şi-a extins autoritatea şi în zonele preponderent sârbe din
Bosnia – Herţegovina, spre sfârşitul anului 1990. Alegerile din toamna aceluiaşi
an l-au propulsat în fruntea comunităţii musulmane din Bosnia – Herţegovina pe
liderul naţionalist Alia Izet-begovici, devenit – cu sprijinul electoratului croat –
preşedinte al republicii. Doar în Serbia şi Muntenegru, comuniştii lui Slobodan
Miloşevici şi aliaţii lor au ocupat primele poziţii în stat.
Beneficiind de sprijinul armatei, Slobodan Miloşevici a considerat că
poate aborda negocierile interiugoslave de pe poziţii forte (forţe armate proprii şi-
au organizat în ritm susţinut şi Croaţia şi Slovenia). În replică, autorităţile din
Croaţia şi Slovenia au chemat populaţia la exprimarea opţiunii, prin
referendumuri, în noiembrie 1990 şi mai 1991; alegătorii s-au pronunţat pentru
proclamarea unilaterală a independenţei celor două republici, în cazul eşuării
tratativelor de confederare.
La 25 iunie 1991, Croaţia şi Slovenia şi-au proclamat independenţa de
stat, decizii ce au provocat intervenţia dură a Armatei Federale. Iniţial, statele
occidentale au adoptat o atitudine precaută faţă de declaraţiile de independenţă
amintite mai sus. Singură Germania s-a raliat cauzei independenţei Croaţiei şi
Sloveniei, mai ales că Armata Federală a înregistrat un usturător eşec în
Slovenia, în iunie – iulie 1991.
Evenimentele au luat însă, o turnură dramatică în Croaţia. Aici, în faţa
ripostei dure a jandarmeriei şi miliţiilor croate, Armata Federală (sârbă) şi-a
concentrat operaţiile în zonele Krajna şi Slavonia de Est, locuite majoritar de
sârbi, cu scopul de a le desprinde de noul stat independent. Serbia urmărea să
înglobeze şi Bosnia – Herţegovina şi Coasta Dalmată. Preşedintele Franjo
Tudjman era dispus ca să renunţe la Slavonia de Est şi să acorde autonomie
Krajnei în schimbul recunoaşterii independenţei, pe cale negociată. Din ordinul
lui Slobodan Miloşevici forţele federale au atacat însă Croaţia, la 7 iulie 1991 şi
au cucerit Baranja (Slavonia de Est), Barija şi Kordun (sud-est de Zagreb). La
Zagreb, trupele federale au fost încercuite de croaţi şi capturate cu întregul lor
38
armament. Vukovarul croat a căzut abia în noiembrie 1991 (toate operaţiile
militare au fost însoţite de masacre şi deportări de populaţie, de ambele părţi).
Asedierea Dubrovnik-ului, pe coasta dalmată (fosta Ragusă) a întors majoritatea
opiniei publice occidentale împotriva sârbilor (octombrie 1991 – mai 1992);
eşecul Conferinţei de pace de la Haga, din 7 septembrie 1991 a condus către
intervenţia ONU; la insistenţele Germaniei, UE (CE) a recunoscut independenţa
Croaţiei şi Sloveniei, la sfârşitul anului 1991. Serbia a solicitat intervenţia ONU.
Prin urmare, Cyrus Vance a mediat un Acord de pace (Sarajevo, 2 ianuarie
1992) ce recunoştea independenţa Croaţiei şi Sloveniei, fără a rezolva problema
Krajnei şi Slavoniei de Est. O forţă ONU de menţinere a păcii – Forţă de
Protecţie (FOR PRONU) – trebuia să vegheze la încetarea focului. Republica
sârbă din Krajna a semnat un acord de încetare a focului cu autorităţile din
Zagreb, în ianuarie 1993. Procesul de pace s-a blocat în martie 1994 în Krajna,
dar armata croată a ocupat Slavonia de Vest în mai 1995. FORPRONU s-a
văzut depăşită de situaţie în Krajna şi în Slavonia. Republica Sârbă din Krajna şi-
a încetat existenţa după campania fulger a armatei croate din august 1995
(250.000 sârbi au părăsit provincia). În ianuarie 1998, Slavonia de Est a trecut
paşnic sub administraţie croată. Prin intermediul diplomaţiei ONU. Sub
conducerea lui Franjo Tudjman, Croaţia a dus o politică de întărire a autorităţii
statului, de reabilitare parţială a trecutului său naţionalist şi de purificare etnică.
Din aceste motive, ţara s-a aflat într-o anume izolare diplomatică; în ianuarie
2000, după decesul lui Franjo Tudjman (1999), Partidul Social Democrat cu
liderul său Stipe Mesici a preluat preşedinţia Croaţiei. În aprilie 1992, Serbia şi
Muntenegru au refăcut la o scară mai redusă Iugoslavia federală.
B. Conflictul din Bosnia – Herţegovina („război religios”)
În toamna anului 1991, reprezentanţii Macedoniei şi ai Bosniei –
Herţegovina au solicitat conferinţei comunităţii Europene de la Haga
recunoaşterea calităţii de state independente. Comisia condusă de juristul
francez Robert Badinter, constituită în decembrie 1991, a recomandat
acceptarea independenţei Macedoniei şi organizarea unui referendum în Bosnia
– Herţegovina. Treptat, s-au cristalizat grupările politico-religioase islamice şi
ortodoxă, tendinţă stimulată decisiv de faptul că singură religia era în măsură să
delimiteze grupurile sârb şi musulman, ambele vorbind curent limba sârbă.
Problema independenţei a devenit detonatorul războiului civil din Bosnia
– Herţegovina. Această republică, locuită de sârbi ortodocşi, sârbii musulmani şi
de croaţi a repetat în „miniatură” scenariul dezmembrării Iugoslaviei. Sârbii
dominau estul şi nord – vestul Bosniei, la frontierele cu Iugoslavia şi Croaţia.
Musulmanii controlau oraşele, îndeosebi Sarajevo. Croaţii se concentrau în
Herţegovina, spre Coasta Dalmată. Belgradul viza realizarea „Serbiei Mari”
căutând să-şi păstreze liniile de comunicaţii cu republica de la Knin ( Krajna) şi
cu teritoriile de pe Coasta Dalmată, ce-i asigurau ieşirea la Adriatica. De
asemenea, conducerea sârbă avea nevoie de fabricile de armament construite
de Tito în Bosnia. Pe de altă parte, Croaţia urmărea cucerirea provinciei
Herţegovina. Musulmanii încercau să-şi constituie un stat în centrul Bosniei. Din
39
1990, puterea aparţinea unei coaliţii a naţionaliştilor musulmani, sârbi şi croaţi. În
cadrul Bosniei, fiinţa o Republică autonomă sârbă (Srpska) în frunte cu Radovan
Karadzici, originar din Muntenegru (din noiembrie 1991).
Deşi referendumul pentru independenţă în Bosnia – Herţegovina a
validat separarea provinciei de Iugoslavia, sârbii locali au refuzat să accepte
rezultatul votului. În momentul în care UE şi SUA au recunoscut independenţa
Bosniei – Herţegovina, la 5 aprilie 1992, Armata Federală a înaintat în provincie
şi a blocat capitala Sarajevo. În câteva săptămâni Armata Federală şi forţele
Republicii Srspka au cucerit 2/3 din Bosnia. Pe parcursul lumii mai 1992, Armata
Federală s-a retras în Iugoslavia, dar a predat armamentul greu generalului
Radko Mladici, fostul comandant al garnizoanei Knin, ajuns comandant şef al
forţelor Republicii Srspka. Sarajevo a rezistat, însă, în pofida unui dur asediu, ca
şi Srebenica şi Gorazde.
În Herţegovina, forţele locale croate, sprijinite de Zagreb, au ocupat,
până la sfârşitul lunii iunie, oraşul capitală Mostar. Comunitatea internaţională,
divizată, a reacţionat cu greutate: Consiliul de Securitate ONU a impus un
embargou total asupra Iugoslaviei (mai 1992), a stabilit o zonă de interdicţie a
zborurilor aeriene (octombrie 1992), a implicat FOPRONU în aprovizionarea
oraşelor asediate de sârbii din Bosnia, în timp ce SUA, F. Rusă, Marea Britanie,
Franţa, Germania şi Italia au recunoscut integritatea Bosniei – Herţegovina
(toamna 1992). Lordul Carrington, din partea UE şi Cyrus Vance, din partea
ONU au elaborat un Plan de Pace, care combina integritatea republicii cu
respectarea autonomiilor locale (Geneva, sfârşitul anului 1992).
Cu toate că Iugoslavia a acceptat Planul de pace, sârbii din Bosnia l-au
respins, ca şi croaţii (în 1992 îşi creaseră Republica Herţeg – Bosnia). Conflictul
s-a reaprins, toate părţile angajate procedând la execuţii sumare şi purificări
etnice. În paralel, Croaţia şi Serbia au căutat să împartă Bosnia – Herţegovina,
ignorând interesele musulmane şi proiectele comunităţii internaţionale, aşa cum
a sugerat Miloşevici, încă din 1992. Pe teren, musulmanii – cu susţinere din
parte „Occidentului catolic şi protestant” şi a islamului fundamentalist şi moderat
– au recuperat centrul Bosniei. Pe plan politic, croaţii şi musulmanii au ajuns la o
înţelegere (organizarea unei federaţii). În mai 1994, sârbii bosniaci au respins un
nou plan de pace şi au continuat să atace „sanctuarele” şi „zonele sigure” ale
musulmanilor, aflate în principiu sub protecţie ONU. Forţe NATO au executat
(mai 1995), în replică, lovituri aeriene asupra zonei Pale (Srspka). Sârbii
bosniaci au pătruns, totuşi, în Srebenita şi Zepa (iulie 1995), în vreme ce
FORPRONU (mai) nu a ripostat. Croaţia a intervenit militar în favoarea .
Federaţiei Croato – Musulmane. Forţele croate au străpuns încercuirea oraşului
Bihaci. La 30 august 1995, NATO a declanşat operaţia „Deliberate Force”
împotriva obiectivelor sârbe din Bosnia. Ca urmare a presiunii SUA şi a loviturilor
NATO, preşedinţii Serbiei, Bosniei şi Croaţiei au semnat Acordurile de la Dayton,
din 21 noiembrie 1995, care stabileau: Bosnia – Herţegovina este un stat
„unitar”, alcătuit din Federaţia Croato – Musulmană (51% teritoriu) şi Republica
Srspka (49% teritoriu); la Sarajevo se instalează un guvern central, o preşedinţie
tripartită şi un parlament; prezenţa unei forţe internaţionale IFOR (NATO, SUA)
40
de implementare a Acordurilor de pace; dezangajarea militară; componentele
croate şi sârbe din Bosnia – Herţegovina au dreptul la relaţii speciale cu Croaţia
şi Serbia.
După încetarea luptelor interne, Bosnia – Herţegovina a revenit cu mare
greutate la o situaţie relativ stabilă, garantată şi de prezenţa Forţei Internaţionale
de Stabilizare (SFOR) şi a unui Înalt Reprezentant al Comunităţii Internaţionale.
În lipsa Forţei Internaţionale, Bosnia-Herţegovina poate destabiliza Balcanii de
Vest.
C. Criza din Kosovo (1999)
În contextul reaşezării geopolitice a „Balcanilor de Vest” şi al prelungirii
stărilor de tensiune în „noua” Iugoslavie, s-a redeschis şi „problema provinciei
Kosovo”. Reamintim că provincia Kosovo, - ca şi Sanjeakul – face parte din fâşia
de teritoriu dintre portul Barc (la Adriatica) şi zona Skopje (Macedonia), aflată în
dispută între Serbia, Muntenegru şi Albania încă din 1912 – 1913. Tito a acordat,
în 1974, autonomie provinciei Kosovo, statut anulat de Serbia, în 1989. În 1990,
parlamentul local – dominat de albanezi musulmani – a proclamat suveranitatea
provinciei Kosovo, în cadrul Serbiei, pentru ca în septembrie majoritatea
albaneză (90% din populaţie) să opteze pentru independenţă, sub preşedinţia lui
Ibrahim Rugova, liderul Alianţei Democratice.
Gruparea Armata de eliberare din Kosovo (UCK) a avansat un program
de obţinere a independenţei prin mijloace violente (1992). Confruntările dintre
poliţia şi forţele sârbe, pe de o parte şi rebelii albanezi s-au generalizat, în 1998 .
UCK au cucerit circa 30% din teritoriul provinciei, determinând o reacţie dură a
autorităţilor de la Belgrad. Se estimează că, în 1998, 1.500 dintre locuitori au
murit, în timp ce alţi aproximativ 400.000 şi-au părăsit casele. Ca urmare,
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluţia 1199 din 23 septembrie
1998, care cere retragerea forţelor sârbe din regiune. Statele Unite şi ţările
Uniunii Europene au început să facă demersuri diplomatice pentru
detensionarea crizei. Pentru „a forţa mâna” Belgradului, NATO a anunţat în
octombrie 1998, că va autoriza represalii aeriene în cazul în care Slobodan
Miloşevici nu va accepta retragerea armatei şi poliţiei din Kosovo. O misiune de
monitorizare a retragerii forţelor sârbe este acceptată de Iugoslavia.
Noi ciocniri şi masacre au obligat statele „Grupului de Contact” (SUA, F.
Rusă, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia) să impună demararea
negocierilor sârbo – albaneze, la Rambouillet, la 6 februarie 1999 (plan axat pe
autonomia lărgită a provinciei şi amplasarea unei forţe internaţionale de pace);
tratativele s-au întrerupt în februarie şi în martie 1999. După eşecul misiunii nord
– americanului Richard Holbrooke la Belgrad, NATO a trecut la executarea de
lovituri aeriene asupra Iugoslaviei, timp de 77 de zile. Reuniunea Grupului G8
din mai 1999, a permis, la 6 mai 1999, o armonizare a punctelor de vedere ale
SUA, UE şi Federaţiei Ruse, concretizată într-o nouă reglementare de pace
(aliniată la proiectul de la Rambouillet). Criza din Kosovo s-a repercutat direct în
Iugoslavia, prin slăbirea dramatică a poziţiilor lui Slobodan Miloşevici, considerat
41
o piedică în calea democratizării statului şi a apropierii de Occident. În cele din
urmă, Slobodan Miloşevici a cedat (iunie 1999), forţele militare sârbe începând
retragerea din provincie. Consiliul de Securitate ONU a autorizat instalarea unei
misiuni internaţionale de pace în Kosovo (KFOR). Un Pact de Stabilitate,
avansat de UE îşi propunea refacerea economică a zonei.
Opoziţia Democratică din Serbia (DOS) a câştigat alegerile prezidenţiale
din Serbia, din 24 septembrie 2000 şi – după tulburări politice provocate de
refuzul foştilor comunişti de a se recunoaşte învinşi. Vojislav Kostuniţa a devenit
preşedintele Iugoslaviei, iar Zoran Djindjici, liderul Partidului Democrat, prim –
ministru al Serbiei (începutul anului 2001). Arestat, în primăvara anului 2001,
Slobodan Miloşevici a fost predat Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta
Iugoslavie (28 iunie 2001). Această acţiune a provocat un conflict între premierul
Serbiei şi preşedintele Kostuniţa, care susţinea că nu a fost de acord cu
extrădarea lui Miloşevici. Viitorul statut al provinciei Kosovo - „bomba” care a
aruncat în aer „regimul Miloşevici” – rămâne încă neclar. Un „Kosovo
independent” sau raliat Albaniei, ar destabiliza definitiv Iugoslavia restrânsă şi
FYROM şi, prin extindere, toată Europa de Sud-Est.
D. Criza din F.R.I. a Macedoniei
Evenimentele din Kosovo, din 1998 – 1999, au radicalizat atitudinea
fruntaşilor musulmani albanezi. Astfel, la începutul anului 2000, au apărut
grupurile paramilitare ale Armatei de Eliberare din Macedonia (UCKM) şi ale
Armatei de Eliberare din Presevo – Medveja, Bujanovici, ce acţionau pentru
separarea vestului Macedoneniei de FYROM şi unirea cu Albania şi Kosovo. La
Skopje, s-au desfăşurat manifestaţii populare ale majorităţii slave
antiguvernamentale şi antialbaneze, cu toate că liderii albanezi moderaţi figurau
în guvernul de „uniune naţională”, constituit în mai 2001. La 3 august, au fost
inaugurate tratativele de la Ohrid, mediate de UE, SUA şi OSCE (preşedintele în
exerciţiu, Mircea Geoană, ministru de Externe al României). Acordurile de la
Ohrid din 13 august, prevăd: încetarea focului în FYROM dezarmarea gherilelor
albaneze, sub supravegherea unei forţe internaţionale (NATO) de pace;
revizuirea Constituţiei în sensul lărgirii drepturilor minorităţii albaneze; asigurarea
reprezentării proporţionale a albanezilor în administraţie, armată, poliţie;
recunoaşterea albanezei ca cea de-a doua limbă a statului etc. Ulterior, NATO a
preluat misiunea garantării stabilităţii locale.
FRI a Macedoniei continuă să reprezinte un spaţiu din care se poate
destabiliza întreaga Peninsulă Balcanică.
E. Tensiunile din Albania
În ianuarie – februarie 1997, mase mari de cetăţeni păgubiţi în cursul
jocurilor piramidale s-au revoltat, în Vlora şi în alte oraşe. Deşi preşedintele Sali
Berisha a instituit starea de asediu, guvernul şi armata s-au dovedit incapabile
să controleze situaţia, ţara ajungând în pragul anarhiei; mii de albanezi au luat
42
cu asalt teritoriul Italiei, provocând o criză umanitară de dimensiuni deosebite. În
faţa acestei situaţii, preşedintele Berisha i-a adus la putere pe socialişti (foştii
comunişti) - toski (din sud) şi a solicitat sprijin şi asistenţă internaţională. La
propunerea Italiei, Consiliul de Securitate a hotărât prin Rezoluţia nr. 1101
desfăşurarea unei forţe internaţionale în Albania („Operaţiunea Alba”). Acţiunea,
susţinută, în principal, de forţe italiene a debutat în aprilie 1997 şi a vizat
restabilirea securităţii interne în Tirana, Durrez şi Vlora, protejând şi convoaiele
cu ajutoare internaţionale. În iulie 1997, socialiştii au dobândit victoria în alegerile
anticipate, Sali Barişa dându-şi demisia. „Operaţia Alba” (la care au participat
unităţi din Franţa, Grecia, Spania, Turcia, Austria şi România) s-a încheiat în
august 1997.
Guvernul albanez sprijină protejarea drepturilor etnicilor albanezi din
afara graniţelor ţării, dar s-a îndepărtat de la scopul principal al politicii sale
externe, acela de cooperare regională; majoritatea albaneză din Kosovo
urmăreşte să obţină independenţă faţă de Republica Serbia; albanezii din Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei reclamă încetarea discriminării în educaţie, în
obţinerea de posturi în administraţia publică, şi în ceea ce priveşte reprezentarea
în guvern.
În prezent, disensiuni majore sunt între populaţii albaneze de origine
toskă şi ghegă, una din cauze fiind recunoaşterea ca limbă oficială doar a
dialectului tosk (vorbit în sudul Albaniei, în timp ce dialectul gheg este vorbit de
majoritatea albanezilor localizaţi în nordul ţării şi în Kosovo). Tensiunile se
amplifică prin promovarea ideii de „Albania Mare”, mai ales prin intermediul
eforturilor de realizare şi întărire a unei axe pan-albaneze susţinute de unii lideri,
precum Fatos Nano, Hashim Thaci şi Arben Djaferi, ca şi prin încurajarea
separatiştilor albanezi din Kosovo, FYROM şi chiar Muntenegru. Oricum,
problema albanezilor musulmani din Sandjeak şi Kosovo, aparţinând Iugoslaviei
şi FYROM rămâne preocuparea majoră de securitate regională. Rezolvarea ei ar
fi un test pentru depăşirea „axiomei” Huntington, exprimată prin inexorabila
„confruntare a civilizaţiilor”.
Minoritatea greacă ortodoxă beneficiază de drepturi culturale şi politice,
având deputaţi în parlamentul din Tirana. În 1992-1993 relaţiile intercomunitare
s-au tensionat: OMONIA, organizaţia social-politică a minorităţii greceşti a
pierdut forţat locurile în parlament; un înalt ierarh grec a fost expulzat. Atena a
expulzat, la rândul ei, 30.000 albanezi aflaţi la muncă în Grecia. În 1994, o
grupare „greacă” (Frontul de Eliberare al Epirului de Nord – MAVI) a atacat o
bază a armatei albaneze. În 1995, Albania şi Grecia s-au reconciliat, încheind un
Tratat de prietenie. „Fundamentaliştii” ortodocşi greci cer pentru minoritatea
greacă din „Epirul de Nord” un statut similar cu cel deţinut de albanezii din
Kosovo („autonomie lărgită”). Albania rămâne un posibil factor de destabilizare
în regiune.
*
* *
43
Factorul religios, asociat celui etnic, divizează Balcanii, spaţiu de
întâlnire a creştinismului ortodox şi catolic cu islamul. Naţiunile sunt bine
constituite, cu puternice conştiinţe naţionale. Religia reprezintă un element
important de definire al naţiunilor. Ideea de stat naţional, de asemenea, este bine
fundamentată în programele politice („Serbia Mare”, „Albania Mare”, „Grecia
Mare”, „Bulgaria Mare”). Unele religii (catolică şi musulmană în fosta Iugoslavie,
catolică, ortodoxă, musulmană în Albania) au fost supuse opresiunii comuniste şi
se bucură de prestigiu în societate; eliberarea naţională s-a asociat deci
câştigării libertăţilor religioase, mai cu seamă în Balcanii de Vest.
În general, ierarhiile religioase respectă normele de funcţionare ale
statului modern. Curente „fundamentaliste” se întâlnesc în grupurile musulmane
albaneze din zonele ce au aparţinut RSFI – cu legături în Iran, Arabia Saudită,
Libia, Turcia – precum şi în spaţiile ortodoxe, îndeosebi, în Grecia şi Republica
Srpska. Contradicţiile naţionale, politice şi economice din fostul spaţiu iugoslav
au determinat, în principal, crizele şi conflictele armate din anii 1990-1992;
factorul religios, le-a stimulat şi exacerbat, însă, de cele mai multe ori.
2. CAUCAZUL ŞI ASIA CENTRALĂ
2.1. CAUCAZ – profil geopolitic
Federaţia Rusă : populaţia – 145.470.197
Este cea mai întinsă ţară din lume iar locaţia este nefavorabilă în ceea ce
priveşte culoarele maritime internaţionale. După 2000, guvernul depune eforturi
pentru avansarea reformelor structurale, dar Rusia rămâne încă dependentă de
exporturi, în special cele de petrol şi gaze şi metale, acestea acoperind 80% din
exporturi. O problemă pentru Rusia este tendinţa scăderii populaţiei, rata
scăzută a naşterilor şi deteriorarea situaţiei de sănătate. Acestora li se adaugă
răspândirea corupţiei.
În Caucaz, Federaţiei Rusă înglobează republicile autonome: Karachai –
Cerkessă, Adyghe, Kabardino – Balstan, Cecenia. Osetii sunt divizaţi între
Osetia de Nord, din cadrul F. Ruse şi Osetia de Sud, în Georgia. În Daghestan,
masa populaţiei turcice (noghai şi kumiks) se află în relaţii tensionate cu avarii şi
laksii; în nordul Daghestanului – provincie strategică la frontierele Ceceniei şi
Azerbaidjanului – s-a autoproclamat Republica din Lezghistan. Cerkesii au fost
divizaţi, sub regimul sovietic, în trei grupuri, cu trei autonomii: adygheanii,
cerkesii, kabardinii. Din grupul unitar etno-cultural karachai – balkari, s-au creat
alte două entităţi administrative autonome. Majoritatea populaţiilor din
republicilor caucaziene ale F. Ruse este musulmană sunnită. Pe de altă parte, în
estul F. Ruse, între Volga, Urali şi Marea Caspică se află câteva yone, mai mult
sau mai puţin autonome, cu importante populaţii musulmane: Kalmîkia,
Astrakhan, Bashkortostan, Tatarstan, Mordvinia, Chiuvashia, Udmurtia etc.
44
Azerbaidjean (face parte din CSI)
Etnic. Populaţia, de 7,7 milioane locuitori, este alcătuită din azeri – 90%,
daghestani – 3,2%, ruşi 2,5%, armeni 2%, alţi 2,3%. Din punctul de vedere al
religiei împărtăşite, 93,4% sunt musulmani shiiţi, ortodocşi ruşi 2,5%, armeni
ortodocşi 2,3%, 1,8% alte religii. Resurse energetice importante (petrol, gaze
naturale, aluminiu, metale neferoase etc.). A încheiat 19 acorduri cu marile
companii petroliere internaţionale (până în 2002). Ieşire la Marea Caspică.
Principalele partide politice: Partidul Alianţa pentru Azerbaidjan, Partidul
Democrat Azer, Frontul Popular din Azerbaidjan; Partidul Noul Azerbaidjan,
condus de preşedintele Heidar Aliev, deţine majoritatea absolută în parlament.
Republică constituţională, regim autoritar Heidar Aliev.
Independent din 1991, se află în dispută cu Armenia asupra enclavei
Nagorno-Karabah (cu populaţie majoritar armeană). Ca rezultat al conflictului, a
pierdut aproape 20% din teritoriu trebuind să susţină totodată şi aproximativ
750.000 de refugiaţi. Conflictul cu Armenia este de altfel un obstacol în calea
progresului economic, împiedicând atragerea de investiţii străine. Relaţiile
comerciale se dezvoltă în ultima perioadă cu Turcia, Iran, şi cu statele europene.
Previziunile economice pe termen lung depind de preţul petrolului pe
piaţa mondială, de locul de amplasare şi de a-şi administra zestrea petrolieră.
Armenia (face parte din CSI)
Structura etnică a populaţiei de 3,3 milioane locuitori: armeni 93%, azeri
3%, ruşi 2% dar se pare că la sfârşitul lui 1993 majoritatea azerilor au emigrat
din Armenia. Din punct de vedere religios 94% din populaţie sunt armeni
ortodocşi.
Resurse slabe de aur, cupru, molibden, zinc, aluminiu. Nu are ieşire la
mare. Deţine o industrie relativ modernă (cu centrale atomo-electrice), dar
depinde de importurile de energie, materii prime şi alimente. Beneficiază de
asistenţă FMI.
Armenia a fost alipită Rusiei în 1828 şi URSS-ului în 1920. Ca şi în
Azerbaidjean, principala preocupare este legată de rezolvarea conflictului cauzat
de enclava Nagorno-Karabah. Din mai 1994, când s-a căzut de acord asupra
încetării focului, forţele armene deţin atât Nagorno-Karabah, dar şi o parte
semnificativă a proprietăţilor azere. În aceeaşi perioadă guvernul Armeniei a
lansat, cu sprijinul FMI un ambiţios program de reforme economice ce a avut ca
rezultat creşteri economice în perioada 1995-2000 şi privatizarea întreprinderilor
mici şi mijlocii.
Georgia (face parte din CSI)
Structura etnică la o populaţie de 4,9 milioane locuitori: georgieni 70,1%,
armeni 8,1%, 6,3% ruşi, 5,7% azeri, oseţieni 3%, abhazi 1,8%, alţii 1,5%. Pe
religii, populaţia este: georgieni ortodocşi 65%, musulmani 11%, ortodocşi ruşi
10%, armeni apostolici 8%, altele 6%.
Resurse de: magneziu, argint, cupru şi slabe, de petrol; zona de la Marea
Neagră permite un turism eficient. Sector industrial de amploare sub medie. Este
45
dependentă de importurile de energie. Beneficiază, din 1995, de asistenţă FMI şi
a Băncii Mondiale. Ieşire la Marea Neagră.
După 1991 pe teritoriul Georgiei au rămas forţe ruse în 4 baze militare şi
ca trupele de menţinere a păcii în Abhazia şi Ossetia de sud. În ciuda conflictelor
etnice ţara continuă drumul către o economie de piaţă reală şi integrare în
instituţiile occidentale. Speranţele Georgiei pe termen lung, sunt legate de
apropierea de NATO, UE, SUA şi de dezvoltarea coridorului internaţional de
transport prin porturile Batumi şi Poti de la Marea Neagră.
2.2 Interesele directe ale marilor actori internaţionali în Caucaz
Federaţia Rusă este de departe puterea „covârşitoare” a regiunii din punct
de vedere economic şi militar. După dezmembrarea URSS, Moscova a
considerat Caucazul ca un spaţiu al „vecinătăţii sale apropiate”, drept care s-a
străduit să-şi exercite controlul direct şi indirect. Din motive economice, atenţia
F. Ruse s-a îndreptat spre Azerbaidjan, Daghestan şi Cecenia, zone petrolifere
cu importanţă strategică la Marea de Azov (de aici preocuparea pentru
valorificarea conductelor de pe traseul Azerbaidjan – Daghestan – Cecenia –
Sudul F. Ruse). Din punct de vedere politico-militar, Moscova a depus eforturi
pentru consolidarea poziţiilor din Armenia, Abhazia, Osetia de Sud, Daghestan şi
Cecenia. În acelaşi timp, Moscova s-a preocupat de contracararea tendinţelor
separatiste din Cecenia şi Daghestan, de reducerea „sfidărilor” Georgiei
-
şi de
combaterea mişcărilor islamiste religioase din Caucazul de Nord; naţionalismul
extremist şi fundamentalismul islamic reprezintă astăzi adversari redutabili care
ar putea produce, pe termen lung, bulversarea tuturor republicilor autonome din
Caucazul de Nord şi activarea unei zone largi de război şi insecuritate la
frontierele sudice ale Federaţiei Ruse.
Deşi se pare că nu dispune, nici de aliaţi de bază (cu excepţia posibilă a
Armeniei) şi nici de resursele economico-militare necesare pentru a controla
ferm situaţia în Caucaz, F. Rusă priveşte cu neîncredere tentativele unor puteri
(SUA, Turcia) şi organizaţii internaţionale (OSCE, NATO) de a se implica în
regiune. Pe de altă parte, în raport cu interesele sale prioritare, de putere
tutelară, F. Rusă îşi structurează şi „alianţele”: cu Iranul pentru a „balansa”
ascensiunea unui Azerbaidjan shiit şi extinderea influenţei sale în Caucazul de
Nord; cu Armenia, în „spatele” Georgiei şi în „flancul” Azerbaidjanului; cu
armenia, Iranul, Siria şi Grecia, în vederea destabilizării GUUAM-ului (Georgia,
Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan şi Moldova).
Pe plan regional, stabilitatea Caucazului depinde într-o măsură majoră de
controlul asupra Georgiei. În timpul din urmă, F. Rusă pare înclinată să agreeze
o anumită prezenţă a SUA în Caucaz, cu scopul de a contribui la „temperarea”
unor iniţiative regionale angajate de Turcia şi Azerbaidjan şi de a concura la
stabilizarea unor zone ameninţate de fundamentalismul islamic şi de terorismul
internaţional. Sprijinul SUA şi UE poate susţine şi lansarea unor proiecte
energetice regionale.
-
Alături de Azerbaidjian, Georgia promovează cea mai independentă politică externă din regiune.
46
SUA. Guvernele de la Washington au început să elaboreze o strategie şi o
politică distinctă pentru Caucaz
-
, la cumpăna secolelor XX şi XXI. În 1998,
preşedintele B. Clinton a fundamentat-o astfel: SUA vor contribui la întărirea
independenţei noilor state şi la dezvoltarea lor economică; de asemenea, vor
sprijini cooperarea regională, liberul acces la zăcămintele petroliere din bazinul
Mării Caspice şi sporirea investiţiilor internaţionale în zonă. Asistenţa SUA pentru
statele din Caucaz s-a cifrat la aproape 3 miliarde dolari în 1992-2001.
Pe plan economic, atenţia Washingtonului s-a concentrat asupra construirii
unei conducte din Azerbaidjan, în Georgia şi de aici pe ţărmul turcesc al Mării
Mediterane (Ceyhan), cu intenţia de a eluda monopolul F. Ruse asupra
transporturilor de petrol şi gaze spre Occident. Pe plan politico-militar, SUA au
încurajat crearea GUUAM-ului şi au acordat asistenţă militară Azerbaidjanului şi
Georgiei. NATO, prin PfP are o prezenţă în curs de consolidare în regiune. De
asemenea, SUA au contat pe o soluţie negociată pentru conflictul dintre Armenia
şi Azerbaidjan, provocat de disputa asupra provinciei Nagorno-Karabah.
Situarea SUA pe „poziţii de echilibru” între cele două state a nemulţumit guvernul
de la Erevan; din acest motiv – la care se adaugă şi relaţiile speciale dintre SUA
şi Turcia – Erevanul priveşte cu scepticism iniţiativele nord-americane de
securitate regională, având mai multă încredere în alianţa cu F. Rusă. Activarea
fundamentalismului islamic şi a terorismului internaţional în Caucaz scot în
evidenţă posibilitatea unor obiective convergente ale SUA şi F. Ruse în
problemele majore ale regiunii, cu toate că unele dezacorduri – subzistă încă. În
problema cecenă, de exemplu, Occidentul a recunoscut – în pofida criticilor din
anii 1994-1996 şi 1999-2000 – dreptul F. Ruse de a gestiona criza locală, fără
implicarea „masivă” a ONU, OSCE şi NATO. Şi marile interese economice,
asociate valorificării resurselor petroliere de la Marea Caspică, pledează (pe
termen scurt şi mediu) pentru armonizarea poziţiilor Washingtonului şi Moscovei
în Caucaz şi Asia Centrală.
Turcia. Imediat după destrămarea URSS, Turcia s-a implicat activ în
susţinerea comunităţilor musulmane (cele mai multe alcătuite din populaţia
turcică) din Caucaz şi Asia Centrală, precum şi în sprijinirea noilor state
independente. Preşedintele Turgut Ozal a promovat chiar un fel de orientare
„pan-turcică”, atât în Caucaz şi în Asia Centrală, cât şi în Balcani. Primul
preşedinte azer, Abulfaz Elchibei s-a raliat politicii lui Turgut Ozal, declarând cu
Turcia şi Azerbaidjanul formează o „naţiune cu două state”, după ce regimul din
Baku a optat pentru modelul musulman democrativ, în detrimentul
fundamentalismului islamic iranian. După preluarea puterii de către preşedintele
Aliev (1993), a urmat o răcire vremelnică a relaţiilor dintre Ankara şi Baku,
pentru ca în prezent cele două capitale să acţioneze în cadrul unui cuprinzător
„parteneriat energetic”. Pe plan mai larg, Turcia sprijină economic şi prin
asistenţă militară Azerbaidjanului şi Georgia; în 2000, volumul schimburilor
comerciale turco-georgiene l-a depăşit pe cel al schimburilor similare ruso-
georgiene. În acelaşi timp, Turcia a salutat GUUAM-ul şi a favorizat demersurile
Georgiei şi Azerbaidjanului pentru constituirea unui Pact de Stabilitate în
-
Zeyno Baran, The Caucasus: Ten Years after Independence, „Washington Quarterly”, winter 2002, p. 222.
47
Caucaz, cu participarea statelor din regiune şi al altor importanţi actori
internaţionali. În 1992, Ankara a iniţiat Organizaţia pentru Cooperare Economică
în Marea Neagră.
Concomitent, relaţiile Turciei cu Armenia au rămas tensionate, ca şi cele
cu Iranul. Dezacorduri s-au manifestat şi între Turcia şi F. Rusă pe tema
războaielor din Cecenia, drepturilor musulmanilor din F. Rusă şi a atitudinii
Moscovei în problema kurdă. Raporturile cu SUA sunt foarte bune în direcţia
cooperării în Caucaz.
Iranul. O dată cu dezmembrarea URSS, Teheranul şi-a dezvoltat
legăturile cu populaţiile musulmane din fostul „spaţiu sovietic”, contrapunând
modelului musulman modern (democratic)fundamentalismul islamic shiit.
Interesul economic al Iranului s-a concentrat, îndeosebi, asupra câmpurilor
petroliere de la Marea Caspică, spaţiu în care se manifestă o serioasă rivalitate
între Iran, Azerbaidjan, F. Rusă, Kazakstan şi Turkmenistan. Rivalitatea cu
Azerbaidjanul este „stimulată” şi de prezenţa compactă importantei minorităţi
azere în nord-vestul Iranului, cu certe veleietăţi autonomiste. În pofida
contradicţiilor tradiţionale ruso-iraniene, în ultimii ani se remarcă o apropiere
rapidă între cele două state, pe fundalul permanentizării prezenţei politico-
militare şi economice occidentale (preponderent nord-americane) în Asia
Centrală. În acest context, Iranul şi-a amplificat raporturile cu Armenia şi se
intenţionează construirea în comun a unei conducte petroliere cu punctul –
terminal în Marea Neagră (tranzitând Georgia). Pe fundalul legăturilor solide
dintre Turcia şi Azerbaidjan, o „axă” Teheran – Erevan – Moscova ar „echilibra”
raporturile de putere în Caucaz. Condiţia esenţială a realizării acestui „echilibru”
o reprezintă poziţia favorabilă sau nefavorabilă a Georgiei, ţara în care se
înregistrează şi o zgomotoasă „măsurare de forţe” între interesele regionale ale
Moscovei şi Washingtonului. În ultimul timp, Iranul pare preocupat de
normalizarea şi aprofundarea raporturilor cu SUA.
Uniunea Europeană. Depinde de F. Rusă ca „furnizor strategic” de petrol
şi gaze naturale şi în consecinţă a preferat să se implice mai puţin în problemele
Caucazului. Totuşi, marile companii – de felul B. P. „Shell”, „Elf” etc. – au investit
sume considerabile în exploatările petroliere din bazinul Mării Caspice. Trei
programe ale UE vizează Asia Centrală şi Caucazul: TACIS (Technical
Assistance to IS); TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Central
Asia); INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe). Statele din
Caucaz fac parte din Consiliul Europei (Georgia, în 1999, Armenia şi
Azerbaidjan, în 2000) şi din PfP (din 1994).
ORGANIZAŢIA GUUAM
Scopul declarat al constituirii GUUAM a fost gestionarea şi utilizarea
coridorului de transport transcaucazian spre Europa. În viziunea preşedintelui
georgian E. Şevardnadze, expusă în 1994, se impunea integrarea statelor din
Asia Centrală şi Caucaz în sistemul economic mondial prin promovarea
48
colaborării acestor state în cadru regional, în OSCE şi în raporturile cu structurile
europene şi euroatlantice.
Constituirea grupului GUUAM s-a realizat, la 10 octombrie 1997 când a
fost publicată Declaraţia de la Strasbourg a preşedinţilor Georgiei, Ucrainei,
Azerbaidjanului şi R. Moldova în care se prezenta importanţa dezvoltării
colaborării economice, se invocau imperativele securităţii europene şi regionale
precum şi necesitatea colaborării în combaterea intoleranţei etnice,
separatismului şi extremismului religios. Cu ocazia reuniunii de la Washington,
din 1999, consacrată marcării a 50 de ani de la crearea NATO, preşedinţii
Georgiei, Ucrainei, Uzbekistanului, Azerbaidjanului şi R. Moldova au anunţat
printr-o declaraţie comună lărgirea organizaţiei prin alăturarea Uzbekistanului.
Încă de la început, statele GUUAM, al căror lider este Ucraina, au declarat
că pe termen scurt nu au în vedere o ieşire formală din CSI. De asemenea, cei
cinci preşedinţi au afirmat că, în cadrul organizaţiei, colaborarea nu este
îndreptată împotriva unei terţe ţări sau a unui grup de ţări. Estonia, Letonia şi
Lituania au primit statut de observatori. Odată cu concentratea atenţiei
comunităţii internaţionale asupra Caucazului şi Asiei Centrale, atât SUA cât şi
UE s-au oferit să ajute GUUAM.
La început, F. Rusă a perceput GUUAM ca o mişcare disidentă în cadrul
CSI, dar nu i-a acordat o atenţie prea mare considerând-o neviabilă. După ce
statele din CSI, membre ale GUUAM, au refuzat să semneze prelungirea
valabilităţii Acordului de securitate colectivă (Pactul de la Taşkent), Kremlinul a
început să manifeste o evidentă preocupare pentru noua organizaţie.
Evenimentele recente din Ucraina şi Moldova, precum şi alte semnale politice,
indică revenirea Moscovei la o ofensivă diplomatică într-un spaţiu geopolitic de
interes tradiţional.
2. 3.Factorul religios în Asia Centrală şi Caucaz
49
Joacă factorul religios un rol important în Asia Centrală şi Caucaz ? Sunt
voci care afirmă că există un factor religios puternic, adânc înrădăcinat al
cărui comportament autonom influenţează aproape în totalitate evoluţia
societăţilor în regiune. Regiune care din acest punct de vedere – al
religiilor – poate capta atenţia datorită situaţiei sale oarecum aparte: cele
trei componente principale : - practicile rituale asociate evenimentelor
ciclului vieţii (naştere, nuntă, botez, înmormântare); - credinţele populare
şi normele morale stabilite; - instituţiile sociale formale (bisericile,
adunările religioase) au fost puternic influenţate de „modernizarea
sovietică”. Acest lucru a dus de multe ori la abandonarea practicilor
religioase (de cele mai multe ori datorită represiunii) şi la apariţia „omului
sovietic” nou, modern. După '90 nu mai era un pericol (ba chiar era la
modă) declararea situaţiei religioase. Foştii lideri comunişti, dar şi
adversarii acestora, au găsit (văzut) în religie un înlocuitor (substitut) al
ideologiei care tocmai se prăbuşise. În cele mai multe cazuri ierarhiile
religioase existente s-au dovedit, însă, nepregătite pentru „a juca”, „a
interpreta” noul rol ce li se distribuia, deşi era evident că importanţa ce li se
atribuia nu putea decât să bucure, aducând prestigiu şi beneficii materiale.
S-au ivit astfel situaţii de corupţie şi lupte „intestine”. Astfel, într-o regiune
în care alternativa marxist socialistă nu poate rezista din cauza discreditării
ei, cea liberală occidentală nu poate fi aplicată în ţări unde elitele
occidentalizate nu pun mare preţ pe „masele nespălate”, singurele ideologii
viabile rămân naţionalismul şi religia.
În acest punct găsim şi diferenţele între regiunea Asiei Centrale şi cea a
Caucazului. În Caucaz, Armenia, ţară tradiţional creştin ortodoxă, şi Georgia se
orientează - la răscrucea mileniilor – spre clădirea unor forme materne,
rezistente de naţionalism. Acest proces este urmat şi de alte naţiuni din Caucaz,
uneori sub presiunea directă a formelor mai avansate de naţionalism (azerii s-au
mobilizat contra armenilor, cei din Abhazia şi Osetia împotriva georgienilor) din
sudul F. Ruse; dezvoltarea lui va reprezentaun factor de destabilizare regională
în lipsa unor remedii politice şi economico-sociale. Nici puterile laice din Armenia
şi Georgia nu sunt străine de cultivarea unor forme de „fundamentalism creştin”
şi de propaganda antiislamică (Georgia şi Armenia, „redute ale rezistenţei
creştine” în Orient). Biserica Ortodoxă Rusă şi Moscova susţin oficial proiectul
„blocului creştin” din Caucaz, fisurat în momentul de faţă prin apropierea
Georgiei de Azerbaidjean, sub egida Turciei şi a SUA. Fundamentalismul islamic
pare să se răspândească în Azerbaidjan, Cecenia, Daghestan şi în republicile
autonome.
Naţiunilor Asiei Centrale le lipseşte, însă, forma naţionalismului istoric, din
diferite motive, acestea neprofitând de ruperea imperiului rus din 1917 care a
dus la transformarea lui într-un „incubator de naţiuni”. Clădirea acestor naţiuni a
fost posterioară acestui moment, fiind controlată strict, de puterea comunistă, cu
rezultate diverse. De aceea, în Asia Centrală islamismul activist pare a constitui
singura metodă viabilă de mobilizare populară în viaţa publică.
Statele Asiei Centrale par a se confrunta cu o criză a convieţuirii
religioase pe care coabitarii nu sunt îndeajuns de pregătiţi să o controleze. În
50
epoca URSS, regiunea a fost supusă dezintelectualizării, supravieţuind mai mult
datorită formelor de ritual şi tradiţie, liderii musulmani progresişti fiind reduşi la
tăcere; concomitent, Asia Centrală a fost izolată de restul lumii islamice,
rămânând în afara spaţiului de înnoire a islamului. Existenţa controlului
centralizat şi militar – înainte de '90 – a dus la răspândirea ateismului, fapt ce a
favorizat prevenirea conflictelor religioase. După dezmembrarea URSS, forţele
care ţineau sub control acest echilibru au dispărut, Asia Centrală devinind scena
de competiţie a numeroase grupuri religioase; situaţia suferind transformări
profunde, islamul a ajuns religia dominantă. Această dominare este însoţită şi de
o dezvoltare a islamului, fapt ilustrat şi de numărul tot mai mare al moscheelor
construite (în Uzbekistan de exemplu, numărul moscheelor a crescut de la 80 la
5000). Astăzi predomină încă islamul sunnit „popular”, mai tolerant şi mai puţin
interesat de politică. Fundamentalismul a luat totuşi amploare în zonele cele mai
defavorizate şi în remurile cele mai corupte.
La capitolul diferenţe observăm că Kazahstanul şi Kârgâstanul dispun de
un pluralism religios mai larg decât Uzbekistanul, Turkmenistanul sau
Tadjikistanul. În aceste condiţii toţi liderii statelor din regiune şi-au declarat clar
opţiunea pentru statul secular (laic). Apariţia celor câteva partide islamice care
doreau implementarea doctrinei religioase în politică a fost de scurtă durată fiind
frecvent supuse contestării. Islamiştii s-au consolidat doar în Uzbekistan şi
Tadjikistan şi în Valea Fergana. Fergana, cu centrele ei strălucite tradiţionale de
cultură islamică va revendica într-un viitor previzibil un loc între principalele
„baze de iradiere islamică” ale Orientului.
Cea mai alarmantă tendinţă actuală poate fi considerată ignorarea de
către puterea laică din regiune a existenţei diversităţii formelor de islam. Puterea
civilă recurge aproape constant la reprimarea violentă a islamismului militant; în
Tadjikistan, numai, islamiştii moderaţi au fost cooptaţi la conducere. În Valea
Fergana, de exemplu, Partidul Islamic al Renaşterii – mişcare ilegală – care
reprezintă o formă militantă de islam îşi desfăşoară astăzi activitatea în
conspirativitate dar este încă foarte incisiv. Vecinătatea cu regimurile
fundamentaliste de la Teheran şi Kabul a contribuit, pe de altă parte, la
constituirea şi dezvoltarea grupărilor fundamentaliste inclusiv în Uzbekistan şi
Tadjikistan. Nu trebuie ignorat nici numărul ridicat al studenţilor din ţările Asiei
Centrale care îşi desăvârşesc educaţia în facultăţi teologice din ţări islamice ale
Orientului Apropiat şi Mijlociu. Acestei stări de fapt îi corespunde o crescută
activitate misionară care poate avea efecte în părţile sudice ale regiunii, unde
tradiţia islamică este puternic înrădăcinată.
Occidentul, a încurajat o mişcare islamică moderată în Asia Centrală – în
vreme ce F. Rusă a acceptat-o „de nevoie” – şi a salutat activismul turc în
regiune, nerealizând că noile state erau mult mai seculare şi mult mai puţin
islamice chiar şi decât Turcia. Prin „efectul de bumerang”, activitatea
organizaţiilor islamice turce va duce, pe termen mediu şi lung, tocmai la
radicalizarea islamului local.
Un alt aspect interesant este dat de procesul de evanghelizare la care
sunt supuse popoarele regiunii. După declararea libertăţii de religie, mulţumită
suportului Bisericii Occidentale, s-au creat condiţii favorabile activităţii misionare.
51
Astfel în Kazahstan un număr important de musulmani au devenit protestanţi,
situaţii similare derulându-se în Kârgâstan şi Uzbekistan. Majoritatea celor
proaspăt creştinaţi este protestantă, protestantismul nefiind singura misiune
creştină din regiune; „Martorii lui Iehova” se bucură şi ei de un mare succes atât
în rândurile populaţiei rurale cât şi al celei urbane. De regulă noii creştini de
origine turcică se îndreaptă către protestantism. Aceste orientări religioase noi,
de „import”, islamice sau creştine, tind să se înmulţească galopant, putându-se
cristaliza condiţii pentru incidente de natură extremist-religioasă. În Kârgâstan,
de exemplu, au existat câteva cazuri legate de înmormântarea unor proaspăt
protestanţi kârgâzi de strămoşi sau rude, comunităţile locale neagreând acest
lucru. Perioada trăită în comunism pare a încuraja intoleranţa faţă de cei ce
gândesc şi cred diferit. Ritmul rapid al creştinării protestante a provocat
îngrijorări în centrele islamice (Taşkent, Alma-ata, Osh, Namangan, Bishkek).
Liderii musulmani şi ortodocşi – care cu mult timp în urmă formau alianţa de
sprijin reciproc pentru a rezista puterii sovietice – sunt acum parcă dispuşi să
reînvie „alianţa” pentru a stopa misiunile occidentale foarte puternice, din punct
de vedere financiar. Ierarhii ortodocşi şi liderii musulmani au încercat să
convingă guvernele ţărilor central-asiatice să creeze un cadru favorabil religiilor
tradiţionale mergând până la a cere interzicerea acţiunilor misionare străine. Din
acest motiv, liderii religiilor tradiţionale adoptă poziţii ce resping protestantismul
dar şi alte mişcări misionare. Ierarhia tradiţională musulmană este ,totuşi,
„prinsă” între autorităţile politice şi islamiştii radicali, reducându-şi treptat
autoritatea. Din aceste motive, nu trebuie ignorată posibilitatea ca într-un viitor
apropiat, sub influenţa organizaţiilor islamice din Asia Centrală şi Orientul
Apropiat şi Mijlociu să aibă loc un previzibil proces de politizare a islamului, în
paralel cu sprijinirea partidelor islamice în lupta lor pentru câştigarea puterii
politice. Tadjikistanul sau Uzbekistanul ar putea să-şi dispute conducerea
mişcărilor islamice radicale, în eventualitatea eşecului proceselor de
democratizare în curs. Prezenţa forţelor militare străine pe teritoriul lor şi afluxul
de fonduri externe – ce îmbogăţesc o minoritate locală – sunt tocmai factori de
radicalizare a majorităţii sunnite a populaţiei.
În momentul actual, în regiunea Asiei Centrale pare a fi o cursă între
creştinarea zonei nordice şi islamizarea celei sudice. Această competiţie poate fi
complicată de grupurile etnice care se suprapun deseori grupurilor religioase.
2. 4. Conflicte armate în Caucaz
Contradicţiile, tensiunile, crizele şi conflictele din Caucaz formează un
adevărat „complex de insecuritate”, la frontiera sudică a Federaţiei Ruse şi la
confluenţa Europei de Est cu Asia Centrală şi de Est. La baza acestei stări stau
cauze etnice, politice, religioase, economice, culturale care se includ în „sistemul
regional” de securitate (cu efect al unor acumulări istorice şi al unor evenimente
recente), lor li se adaugă acţiunile unor „tendinţe” şi ale unor actori internaţionali
majori, în contextul mutaţiilor geopolitice şi geoeconomice produse la încheierea
Războiului Rece şi în cursul integrării Caucazului în circuitul economiei
mondiale. Specificul regiunii de spaţiu al afirmării unor vechi şi noi entităţi etno-
politice, pune în lumină mai accentuat decât în Balcani, componenta religioasă a
52
conflictelor din Caucaz, spaţiu tradiţional de „ciocnire frontală” între creştinism şi
islamism.
A. Nagorno-Karabah
Provincia este locuită în proporţie de 80% de armeni creştini (monofiziţi),
restul locuitorilor fiind azeri musulmani; Nagorno-Karabah făcea parte, până în
1990, din Azerbaidjan, cu statut de autonomie locală (atitudinea faţă de
Nagorno-Karabah a devenit un reper al aprecierii interne a oamenilor politici
armeni). În 1988 s-a declanşat mişcarea pentru independenţa provinciei, prin
manifestaţii de stradă la Erevan, în Armenia. În 1991, Armenia î-şi proclamă
independenţa, iar în 1992-1993 s-au desfăşurat ciocniri armate între „miliţiile”
armene şi azere din Nagorno-Karabah şi Armenia. F. Rusă a acordat asistenţă
militară armenilor, Azerbaidjanul, Turcia şi grupările fundamentaliste islamice,
azerilor. Din 1994, Moscova asigură „protecţia militară” externă a Armeniei şi
paza frontierelor sale. La intervenţia OSCE, s-a ajuns la Acordul secret din iulie
1997 dintre Armenia şi Azerbaidjan – Dezacordul dintre Armenia şi Azerbaidjan
rămâne, totuşi, profund, după cum reiese şi din eşecul medierii SUA din aprilie
2001. Armenia nu admite nici o concesie majoră din cauza extremei presiuni
populare ce se exercită asupra liderilor săi. Preşedintele Ter-Petrosian, adept al
unei soluţii negociate a pierdut puterea în 1998, în faţa şefului „Partidului
războiului”, Robert Kocearian; în octombrie 1998, un grup terorist a atacat
Parlamentul din erevan cu scopul de a face imposibil compromisul cu azerii.
B. Confictul din Cecenia
Antagonismele ruso-cecene îşi au originea încă din secolul al XVIII-lea.
Odată cu dezmembrarea URSS, Cecenia (150 clanuri–teips), preponderent
musulmană şi-a proclamat independenţa. Puterea a fost preluată de fostul
general sovietic Djohar Dudaev, considerat de Moscova „naţionalist – extremist”.
Conducerea lui Dudaev era contestată de mai multe grupări interne, favorizate
de structurarea societăţii pe clanuri (democraţie militară, cu tendinţe egalitariste,
lipsită de aristocraţie).
În 1993 şi 1994 armata rusă a trecut frontierele Ceceniei (Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei a suspendat F. Rusă ca urmare a agresiunii
armate şi exceselor asupra populaţiei, Georgia şi Armenia – creştine – a aprobat
intervenţia militară). Cecenii au primit asistenţă militară din Azerbaidjan,
Afghanistan, Pakistan, Sudan, Arabia Saudită etc. Acordul de pace din 1996
(Khasav – Yurt) prevedea retragerea armatei ruse şi autoadministrarea Ceceniei;
F. Rusă se angaja să plătească compensaţii de război şi 100 dolari pe tona de
petrol tranzitată prin Cecenia. Noul preşedinte, Aslan Maskahadov, ales în 1997
şi-a propus să refacă şi să modernizeze ţara. Liderul Samil Basaiev, fost prim.
ministru, a organizat însă, în 1998, „opoziţia extraparlamentară”. Între timp, F.
rusă a refuzat să-şi respecte angajamentele din 1996 şi Cecenia a intrat într-o
gravă criză economică. Numeroşi foşti „lorzi ai războiului” din 1994-1996 s-a
reprofilat pe activităţi din categoria „criminalităţii internaţionale” şi au început să
propovăduiască wahhabismul, (din Arabia Saudită) într-o ţară dominată de
sufism (islamism cu puternice reminiscenţe „păgâne”); o incursiune cecenă în
53
Daghestan, a provocat noua intervenţie militară a F. Ruse şi declanşarea
„Djihadului wahhabit” în Cecenia.
Conflictul armat a fost reluat în septembrie 1999 încetarea campaniei
NATO împotriva Iugoslaviei). Deşi au instalat o administraţie locală (în 2000),
grupele ruse se confruntă în continuare cu gherilele cecene (în rândul lor luptă
talibani, membri Al-Qaeda, fundamentaliştii comandantului saudit Hattah,
iranieni, palestinieni etc.). La finele anului 2001, liderii separatişti ceceni (Aslan
Mashadov) l-au solicitat pe Eduard Şevardnadze să medieze un acord cu
Moscova (care controlează ferm numai nordul Ceceniei).
Recent, începutul lunii septembrie 2002, Moscova a ameninţat cu o
intervenţie armată în Georgia pentru capturarea gherilelor cecene. SUA s-au
opus, însă, oricărei acţiuni militare în zonă. Realitatea este ca numeroşi luptători
ceceni s-au refugiat în Georgia, în special, în Valea Pankisi. Atentatul terorist din
Moscova, de la sfârşitul anului 2002, a complicat raporturile ruso-cecene.
C. Crizele din Georgia
Georgia şi-a recâştigat independenţa în 1991. Problemele minorităţilor
(armeni, ceceni, osetini, abhazi, daghestani etc.) şi vecinătatea cu Osetia de
Nord, Iugusetia, Cecenia, Republica Karachai-Cerchessia, Kabardino-Balkania
şi Daghestanul agravează la maximum situaţia guvernului din Tbilisi, aflat oricum
în relaţii tensionate cu F. Rusă şi Azerbaidjanul. Zonele de instabilitate etnico-
religioasă sunt: Abhazia, Osetia de Sud, Javakheti etc.
Abhazia – zona în estul Georgiei, ce controlează accesul la Marea
Neagră. Populaţia ibero – caucaziană aparţine religiei musulmane. În 1992,
Abhazia şi-a proclamat independenţa şi miliţiile musulmane au început să atace
trupele georgiene. F. Rusă a protejat Abhazia şi a permis unor efective cecene
să acţioneze împotriva Georgiei. În prezent domneşte un calm relativ în Abhazia.
Presat de F. Rusă, regimul din Tbilisi a acceptat prelungirea prezenţei militare
ruse în Georgia (trei baze); F. Rusă deţine baze militare şi în Armenia şi o „torţă
de pace” în Abhazia. Trupe americane oferă asistenţă de „instrucţie antiteroristă”
guvernului georgian, ameninţat de înfiltrările grupurilor islamiste cecene şi de
luptătorii pentru independenţă din Osetia de Sud (inclusă în Georgia) sau de
autonomiştii armeni din Samtskhe-Javakheti.
Summit-ul CSI de la sfârşitul anului 2001, de la Moscova nu a reuşit să
armonizeze punctele de vedere divergente ale F. Rusă şi Georgiei cu privire la
Abhazia, Osetia de Sud şi în problema gherilelor cecene refugiate în zonele
montane de la frontiera dintre Georgia şi Cecenia. Luptele au luat amploare în
abhazia (zona Gali), în decembrie 2001, cu prilejul atacurilor executate de
grupuri de „miliţii” georgiene şi de gherile cecene (Ruslan Ghelaev).
Manifestaţii populare s-au desfăşurat la Tbilisi şi Zugdidi, solicitând
guvernului georgian să trimită armata împotriva autorităţilor „separatiste” din
Abhazia. Parlamentul din Tbilisi a votat o hotărâre de retragere a trupelor ruse
din Abhazia şi a ameninţat cu ieşirea Georgiei din CSI. Unităţi ale armatei şi
„voluntari” georgieni sau concentrat în Valea Kodori (unde acţionează elicoptere
ruse de la baza din Gudauta şi forţele abhaze). În principiu, Moscova
condiţionează o mediere între Georgia şi Abhazia de încetare a tolerării
54
gherilelor cecene în Georgia de Nord. Nici Summitul CSI de la Chişinău, de la
finele anului 2002, nu a înregistrat progrese în reglementarea situaţiilor de criză
din Caucaz.
D. Tensiunile din Daghestan
Republica (autonomă) Daghestan face parte din F. Rusă şi ocupă o poziţie
strategică între Georgia, Cecenia, Azerbaidjan şi Marea Caspică. Populaţia de
circa 1,9 milioane locuitori este alcătuită din aproximativ 30 de clanuri de
musulmani sufiţi. Autoritatea reală aparţine clanurilor şi potentaţilor, ultimii
întreţinând mici armate personale. Sunt localităţi unde legile statului au fost
înlocuite cu Sharia islamică. Pe teritoriul republicii trece o parte din „conducta
strategică”. Baku-Groznîi-Novorossiisk. Cecenii – care sunt reprezentaţi şi printre
clanurile dintre frontierele Daghestanului – au urmărit să anexeze republica, în
ciuda opoziţiei lakilor şi avarilor şi să constituie un „front islamic” la Marea de
Azov, împreună cu Azerbaidjanul, Iranul şi Turkmenistanul (posibil). Localnicii au
primit cu relativă ostilitate incursiunea cecenă din august-septembrie 1999; în
anii din urmă abuzurile administraţiei centrale şi locale, criza economică şi
acţiunile gherilelor cecene au creat teren favorabil pentru răspândirea
wahhabismului.
2. 5. ASIA CENTRALĂ – Profil geopolitic
La scurt timp după rezolvarea parţială a „crizei” din Kosovo, atenţia
factorilor politico-militari şi a opiniei publice s-a concentrat asupra Asiei Centrale
şi Afghanistanului. Ambele spaţii se caracterizează prin: poziţii strategice pe
rutele ce unesc Orientul Apropiat şi Europa de Est cu Extremul Orient; resurse
energetice semnificative (în Asia Centrală); incapacitatea de a-şi asigura prin
forţe proprii securitatea externă; structura definitorie a populaţiei bazată pe
popoare „iraniene” şi „turcice”, de religie musulmană etc.
Turkmenistan (face parte din CSI)
Populaţie: 4.603.244 locuitori, la o suprafaţă de 428,100 kmp; ieşire la
Marea Caspică.
Grupuri etnice: turkmeni 77%, uzbeci 9,2%, ruşi 6,7%, kazahi 2%, alţii
(turci) 5,1%.
Religii: musulmani 89%, ortodocşi 9%, necunoscute 2%.
Anexată Rusiei între 1865 şi 1885, devine republică sovietică în 1925.
Îîşi recapătă independenţa după dizolvarea URSS, în 1991; 80% din teritoriu
este deşertul Garagum (Kara Kum). Cu o structură socială axată pe tribalism, a
abordat reformele economice cu precauţie, bazându-se pe exportul de gaze -
existente în cantităţi foarte mari – şi bumbac, dar suferă din cauza lipsei de rute
pentru exportul gazelor. Până în 2000, s-a înregistrat un „război al exporturilor”
petroliere şi de gaz cu F. Rusă. Pe termen mediu, previziunile politico-
economice sunt descurajante mai ales din cauza sărăciei şi a creşterii datoriilor
externe.
Republică prezidenţială autoritară, preşedintele Saparmurat Niyazov
(din 1990) fiind şi prim-ministru. Parlament dominat de Partidul Democratic din
Turkmenistan, condus de preşedintele statului.
55
Kazahstan (face parte din CSI)
Populaţie: 16.731.303, la o suprafaţă de 2,7 milioane kmp (57% păşuni,
12% arabil).
Grupuri etnice: cazahi– 53,4%, ruşi 30%, ucraineni 3,7%, uzbeci 2,5%,
germani 2,4%, alţii 8% (amestec turco-mogol).
Religii: musulmani (în majoritate sunniţi) 47%, ruşi ortodocşi 44%,
protestanţi 2%, alţii 7%.
Importante resurse petroliere şi minereuri (argint, cupru, zinc, titaniu,
bauxită, aur etc.). Cu rezerve de 2000 miliarde m
3
, poate deveni al treilea
exportator de gaze naturale din lume. Sectorul agricol bine dezvoltat; industrie
extractivă şi prelucrarea ţiţeiului, construcţii de maşini. Privatizarea a înregistrat
progrese după 1995 – 1997. Caspian Pipeline Consortium construieşte conducta
Tengiz – Marea Neagră. Conducte petroliere: 2.850 km (ţiţei), 1.500 km produse
rafinate; conducte de gaze – 3.480 km (1992). Devenit republică sovietică în
1936, Kazahstanul a suferit afluxuri importante de emigrări între anii ’50 – ’60 (ca
urmare a programului agricol în care cetăţenii sovietici erau încurajaţi să cultive
terenurile Kazahstanului). Acest lucru a dus la crearea unui amestec atnic, nou-
veniţii întrecând ca număr populaţia nativă. După 1991 mulţi colonişti s-au întors
în F. Rusă. Actualele probleme cu care se confruntă Kazahstan ţin de
dezvoltarea unei identităţi naţionale coezive, valorificarea resurselor energetice
şi de exportul lor pe piaţa mondială, continuarea apropierii de statele vecine. La
8 iunie, printr-un tratat bilateral de 15 ani, Kazahstanul primea acces nelimitat
pentru exporturile sale de gaze naturale prin conductele F. Ruse.
Partide politice: Partidul Popular al Unităţii (lider, preşedintele ţării
Nursultan A. Nazarbaiev, din 1991 şef al statului); Partidul Civic; Otan; Partidul
Agrarian; Partidul Comunist. Republică parlamentară – preşedinte „paternalist”.
Kârgâstan (face parte din CSI)
Populaţie: 4.753.003 locuitori; suprafaţă 198.500 kmp, teren înalt şi
accidentat (Munţii Tien Shan), 40% păşuni permanente.
Grupuri etnice: kârgâzi 52%, ruşi 18%, uzbeci 12,9%, ucraineni 2,5%,
germani 2,4%, alţii (turcico-mongoli) 11,8%.
Teren cu reţea hidrografică bogată; resurse de aur şi metale rare, petrol,
gaze naturale, zinc, mercur, bismut etc. Economie predominant agrară. Exportă
bumbac, aur, uraniu şi electricitate (mai ales, în F. Rusă). Reforme economice
curajoase (din 1994). Asistenţă externă serioasă.
Religii: musulmani 75%, ortodocşi 20%, alţii 5%.
Recăpătându-şi independenţa după 1991, în prezent Kârgâstan se
confruntă cu probleme în introducerea principiilor democratice şi a libertăţii
politice, relaţiile interetnice, terorism şi privatizarea întreprinderilor deţinute de
stat.
Economia este bazată pe agricultură şi pe exporturile de aur, mercur,
uraniu şi electricitate. Guvernul a adoptat o serie de măsuri pentru a combate
probleme ca aceea a inflaţiei şi a datoriei externe.
56
Partide politice: Uniunea Forţelor Democratice; Partidul Comunist;
Partidul Acţiunii etc. Republică prezidenţială, preşedinte Askar Akajev (din 1990)
– „regim paternalist”.
Tadjikistan
Populaţie: 6.578.681; 143.100 kmp, teren înalt şi accidentat, munţii
Pamir şi Alay, cu văile Fergana (nord), Kafornihon şi Vakhsh (în sud).
Grupuri etnice: tadjici 64,9%, uzbeci 25%, ruşi 3,5 (în scădere din cauza
emigrării), alţii (amestec de arabi, persani, turcici şi vorbitori de farsi – persană),
6,6%.
Religii: musulmani sunniţi 80%, musulmani shiiţi 5%, alţii.
Bogăţii naturale: mercur, cărbune, zinc, antimoniu, tungsten, aur, cupru
etc.
După proclamarea independenţei în 1991, a cunoscut un război civil timp
de 5 ani, în 1997 semnându-se un acord între părţile combatante.
Tadjikistanul deţine cel mai mic PIB dintre republicile ex-sovietice,
economia fiind serios afectată de războiul civil şi de pierderea pieţelor
tradiţionale de desfacere (din fosta URSS). Majoritatea populaţiei trăieşte sub
limita sărăciei, depinzând de comerţul cu heroină şi de ajutorul F. Ruse şi al
Uzbekistanului. Viitorul economiei şi atragerea de investiţii depind însă într-o
foarte mare măsură de stabilitatea internă.
Republică prezidenţială autoritară, sub conducerea lui Imamoli
Rakhmonov. Parlamentul dominat de Partidul Democratic din Tadjikistan
(majoritar), Partidul Renaşterii Islamice şi de Partidul Comunist.
Uzbekistan (face parte din CSI)
Populaţie: 25.155.064 locuitori; 447.400 kmp; ieşire la Marea de Aral.
Grupuri etnice: uzbeci (turcici) 80%, ruşi 5,5%, tadjici 5%, tătari 1,5%,
alţii 5%.
Religii: musulmani 88% (majoritatea sunniţi), ortodocşi 9%, alţii 3%.
Climă uscată, 10% din suprafaţă - agricultură intensivă, 60% din
populaţie trăieşte în mediul rural. Exportă: bumbac, aur, petrol, produse chimice.
Reforma economică a fost inaugurată în 1994; 20% şomaj. Foarte bogată în
resurse de cărbune, aur, gaze naturale, argint, uraniu, cupru etc.
Independent din 1991, Uzbekistanul a încercat să limiteze dependenţa
de agricultură, prin dezvoltarea industriei extractive (petrol şi minerale).
Problemele politice majore actuale constau în prezenţa grupurilor militante
islamice cu baza în Tadjikistan şi Afghanistan, respectarea drepturilor omului şi
democratizarea societăţii.
Partide politice: Partidul Democratic al Poporului (fost comunist) –
48locuri în parlament; Partidul Naţional Democratic Fidokorlar – 34 locuri;
Partidul Progresului Patriei – 20 locuri etc. Republică prezidenţială, regim
autoritar (musulman modern) al preşedintelui Islam Karimov (din 1990).
57
2. 6. Interesele directe ale actorilor internaţionali în Asia Centrală
Asia Centrală a cunoscut transformări radicale din anii 1990 – 1991:
URSS s-a destrămat; Kazahstanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Tadjikistanul
şi Kârgâstanul au devenit state independente, membre ONU, OSCE şi PfP;
concomitent, în Asia Centrală s-a amplificat ciocnirea între tendinţele de
modernizare social-economică şi cele tradiţionaliste, pe fundalul proceselor de
cristalizare a identităţilor naţionale (pe temelii laice sau etno-religioase); bogatele
resurse de petrol şi gaze naturale au trezit interesul marilor puteri şi companiilor
internaţionale şi au favorizat integrarea parţială a Asiei Centrale în economia
mondială. Spaţiul Asiei Centrale traversează o perioada de remodelare
geopolitică, amplificată de concurenţa de putere dintre marii actori internaţionali
etc.
Federaţia Rusă
Ca succesor al URSS, F. Rusă nu şi-a ascuns niciodată pretenţia de a-şi
promova – prin mijloace economice, politice şi militare – interesele în Asia
Centrală şi de a-şi menţine şi extinde influenţa predominantă. Astfel, aproape
toate noile state din regiune, au aderat la CSI şi au stabilit raporturi de alianţă cu
Moscova. Atenţia conducătorilor ruşi, s-a concentrat, în primul rând, asupra
Kazahstanului, statul cu cele mai importante resurse energetice (cu baze pentru
cercetări spaţiale, nucleare şi de rachete strategice) şi asupra Kârgâstanului (la
frontiera cu China), ambele având, între frontierele lor, şi semnificative populaţii
rusofone. Raporturile cu Uzbekistanul şi Turkmenistanul au evoluat mai puţin
favorabil, din cauza faptului că guvernul de la Taşkent a aderat la GUUAM. O
atenţie particulară s-a acordat Tadjikistanului care ocupă o poziţie cheie la
frontiera cu Afghanistanul şi China, pe „direcţia strategică”: sudul F. Ruse - India
– Oceanul Indian, într-o zonă de permanentă „agitaţie” islamistă.
Chiar în anii războiului din Cecenia (1994 – 1996) şi ai „războiului civil”
din Tadjikistan (1992 – 1997), F. Rusă a luat iniţiativa – în asociere cu China –
creării unui sistem regional de securitate, îndreptat împotriva „terorismului” şi a
„fundamentalismului islamic”. Aşa a apărut (în 1995 – 1996 ) Grupul de la
Şanghai, alcătuit din F. Rusă, China şi fostele republici sovietice din Asia
Centrală. În iulie 2000, F. Rusă, China, Kazahstanul, Kârgâstanul, Tadjikistanul
(Grupul de la Şanghai – Uzbekistanul observator) au decis să-şi întărească
cooperarea în lupta împotriva „terorismului” şi „fundamentalismului islamic”;
Summit-ul „Grupului de la Şanghai”, din aprilie 2001, a reiterat aceste hotărâri, în
preliminariile crizei afgane” şi să se opună unei ordini mondiale „unipolare”
(aluzie la SUA). Anterior, în octombrie 2000, F. Rusă, Bielorusia, Kazahstan,
Tadjikistan şi Kârgâstan au înfiinţat „Uniunea Economică Euroasiatică”,
structurată formal după modelul UE. Lărgirea Nato, din noiembrie 2002, ce va fi
urmată de extinderea UE, între 2004 şi 2007 va transforma F. Rusă într-un
partener „partener al Europei”, fără „drepturi speciale”, în reglementarea
problemelor continentului. Ca urmare, Moscova îşi intensifică implicarea în Asia
Centrală şi parţial în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Imediat după Summitul NATO
de la Praga şi întâlnirile preşedintelui G. Bush şi liderii UE, V. Putin a efectuat un
58
turneu diplomatic în China şi India, ambele state fiind, totodată, şi „partenere” ale
SUA ( începutul lunii decembrie 2002).
Moscova a apelat şi la CSI (Tratatul de Securitate Colectivă al
Comunităţii) pentru stabilizarea regiunii. O Forţă Comună de Intervenţie Rapidă
era proiectată încă din 2000, cu unităţi din F. Rusă, Kazahstan, Tadjikistan şi
Kârgâstan iar între Consiliile de Securitate din F. Rusă şi aceste trei republici s-a
semnat acorduri de cooperare. La 21 aprilie 2000, şefii de state din Uzbekistan,
Kazahstan, Kârgâstan şi Tadjikistan au încheiat un acord de cooperare în lupta
antiteroristă. În sudul Tadjikistanului, în aprilie 2001, s-au desfăşurat manevre
militare cu state-majore şi forţe armate din F. Rusă, Kazahstan, Tadjikistan,
Kârgâstan şi Uzbekistan („Southern Shield Exercise 2001” – chiar în lunile în
care se intensificau ciocnirile din Afghanistan, dintre trupele talibanilor şi cele ale
„Alianţei Nordului”). Concomitent, Moscova a încurajat cooperarea militară dintre
Iran şi Tadjikistan, cu aportul F. Ruse (înţelegerile din martie 2001).
În egală măsură, liderii F. Ruse s-a preocupat şi de problematica
Afghanistanului; în pofida eşecului militar înregistrat în anii '80, Afghanistanul
rămâne o „piesă” esenţială în jocul de forţe şi interese din spaţiul Asiei Centrale
şi de Sud, locul în care se interferează politicile F. Ruse, SUA, Chinei, Indiei,
Iranului şi Pakistanului. Moscova a urmărit ca nici o putere străină să nu-şi
impună controlul în zonă şi ca ţara să nu devină o „rampă” de lansare a
„războiului islamic” în republicile musulmane din Asia Centrală.. De aceea,
preluarea puterii la Kabul de către talibani (1996) a fost considerată o
ameninţare directă, F. Rusă sprijinind „Alianţa Nordului” (compusă din trupele
minorităţilor uzbece şi tadjice, oştile guvernului din Kabul); împreună cu
Teheranul şi Beijingul, Moscova a încercat, în 2000 – 2001 să închege un „front
antitaliban” şi să susţină o ofensivă a „Alianţei Nordului” şi autorităţilor din Herat
(proiraniene) împotriva talibanilor, aflaţi în relaţii din ce în ce mai tensionate cu
SUA şi Pakistanul. Campania SUA împotriva regimului taliban, din toamna
anului 2001, a fost astfel primită cu oarecare satisfacţie de F. Rusă şi de statele
din Asia Centrală, care se pregăteau deja de prin toamna anului 2000 să
intervină împotriva regimului fundamentalist de la Kabul. Cooperarea F. Ruse şi
a „Alianţei Nordului” – cu aportul Tadjikistanului, Uzbekistanului şi
Turkmenistanului - a reprezentat un factor esenţial în prăbuşirea regimului
taliban, sub loviturile „Alianţei Antiteroriste”, (conduse de SUA) şi în menţinerea
stabilităţii actuale din Afghanistan.
Problema controlului resurselor petroliere şi de gaze naturale din regiune
preocupă Moscova în cel mai înalt grad. După cum se cunoaşte, Asia Centrală şi
bazinul Mării Caspice (200 miliarde barili petrol şi 600 miliarde metri cubi gaze
naturale) adăposteşte zăcăminte – situate pe locul trei în lume, după Golf şi
Siberia – ce pot fi valorificate foarte avantajos pe pieţele UE, ale Indiei, Chinei,
Japoniei şi Asiei de Sud-Est. F. Rusă este cel de-al treilea exportator mondial de
petrol şi vizează: controlul asupra celor mai importante zăcăminte din Kazahstan
(zona Tengiz) şi conductelor de transport din Siberia şi Asia Centrală spre
Occident; să iniţieze – cu sprijin internaţional sau nu – proiecte de construire a
unor conducte de transport spre Europa Occidentală, China şi India; să-şi
asigure o participare semnificativă la principalele proiecte internaţionale (nord-
59
americane şi UE) pentru extragerea, prelucrarea şi transportul petrolului şi
gazelor naturale etc. La sfârşitul anului 2002 , Gazprom indica drept priorităţi:
gazoductul Marea Baltică – Marea Britanie (5,7 miliarde de dolari); Yural –
Europa (prin Polonia şi Germania, 50 miliarde de dolari); asocierea
Kazahstanului la livrările de gaze naturale (50 miliarde m
3
pe an din 2006) etc.

Statele riverane Mării Caspice se plasează pe poziţii diferite în raport cu
exploatarea şi valorificarea resurselor locale. Iranul solicită încheierea unui acord
între statele implicate (Iran, Azerbaidjan, F. Rusă, Kazahstan, Turkmenistan) de
împărţire a bazinului Mării Caspice în sectoare distincte (Iranul şi F. Rusă deţin
nave militare în Marea Caspică, Azerbaidjanul solicită instalarea unei baze
NATO, încurajat de Turcia). Statele din Caucaz şi din Asia Centrală depind de
reţelele de transport ruse, motiv pentru care încearcă să promoveze şi proiecte
alternative (Baku – Ceyhan, Turcia, sau Azerbaidjan – Iran, pentru Azerbaidjan).
Turkmenistanul este interesat, de exemplu, de proiectele SUA de „spargere” a
monopolului oleoductelor ruse prin Iran, Afghanistan şi Pakistan. Companiile
internaţionale (britanice, nord-americane şi vest-europene) finanţează studiile
pentru prospectarea, extragerea, prelucrarea şi transportul gazelor naturale cu
sau fără participare rusească („British Petroleum” în Azerbaidjan şi Iran,
„Chevron” în Kazahstan şi F. Rusă). F. Rusă are în atenţie: proiectul „coridorului
transsiberian”, cu autostradă şi conducte de petrol şi gaze naturale ce va permite
mărfurilor din Japonia şi China să ajungă în 8-12 zile în Occident; cale ferată şi
autostradă în sudul F. Ruse – Kazahstan – Iran – Pakistan – India; conducta de
gaze naturale Novi Urengoi – Tomsk – Urumtsi – Xian – Şanghai; conducta de
gaze naturale Novi Urengoi – Irkutsk – Ulan Bator – Beijing; conducta de gaze
naturale Saha – Iacuţia – Habarovsk – Vladivostok – Seul (cu o variantă spre
Tokio). SUA participă atât la lucrările conferinţei pentru exploatarea Mării
Caspice, cât şi la finanţarea unor proiecte strategice ruseşti pentru transportul
petrolului şi gazelor naturale.
Pe fundalul conflictului din Afghanistan, declanşat în toamna anului 2001,
Uzbekistanul şi Turkmenistanul (locuite de populaţii turcice, orientate spre
Ankara şi adversare ale tadjicilor şi kârgâzilor de limbă şi influenţă iraniană) au
căutat să folosească SUA ca o contrapondere la monopolul transportatorilor ruşi.
În paralel cu instalarea de forţe americane în ambele state, s-a început
pregătirea unor proiecte de anvergură pentru un sistem de conducte cu
terminalele în Pakistan, la Oceanul Indian. SUA apar, astfel, ca un partener –
concurent al F. Ruse, în jocul petrolier – deci şi politico-militar – din Asia
Centrală.
SUA
Au deţinut poziţii de primă mărime în Asia de Est şi Centrală, până când
fundamentaliştii islamici au preluat conducerea Iranului (1979). În anii '80,
Washingtonul a sprijinit direct şi indirect lupta armată a mudjahedinilor afghani
împotriva Armatei Roşii. După retragerea sovieticilor din Afghanistan şi
proclamarea statelor independente din Asia Centrală, Washingtonul s-a
concentrat asupra: echilibrării „raportului de forţe” regional, grav afectat prin
destrămarea URSS; atragerea Kazahstanului, Uzbekistanului, Turkmenistanului,
60
Tadjikistanului şi Kârgâstanului în circuitul economiei mondiale şi contracararea
„monopolului F. Ruse” asupra resurselor petrolifere din regiune; sprijinirea
independenţei statelor din Asia Centrală, a regimurilor laice şi democraţiei;
combaterea fundamentalismului islamic şi a terorismului internaţional, a traficului
de arme şi componente nucleare şi a celui de droguri etc. În acelaşi timp,
aranjamente politico-militare s-au materializat cu: Kazahstanul (denuclearizare,
controlul armamentelor, conversia industriei militare, reforma militară etc.),
Tadjikistanul, Uzbekistanul, Kârgâstanul şi Turkmenistanul (prin intermediul
PfP, al GUUAM şi direct).
La nivel politico-diplomatic, SUA au devenit foarte active din anii 1998 –
1999. Criza prelungită din Afghanistan, - ulterioară retragerii Armatei Roşii – a
figurat pe agenda priorităţilor Washingtonului. În 2000 – 2001, SUA s-au alăturat
eforturilor ONU pentru „pacificarea” Afghanistanului şi stoparea activităţilor
grupurilor fundamentaliste tadjice, uzbece, turkmene şi kârgâze, susţinute de
guvernul taliban de la Kabul (Grupul „6+2” de gestionare a crizei, format din
SUA, China, F. Rusă şi cele 5 republici din Asia Centrală). SUA vizau să
realizeze o prezenţă semnificativă în fiecare dintre regiunile Asiei (de Est,
Centrală şi de Vest) şi de a avea un cuvânt decisiv în gestionarea problemelor
regionale şi continentale.
Implicarea directă a SUA în Asia Centrală a luat amploare după atacul
terorist din 11 septembrie 2001, când s-au pus bazele unei „Alianţe Antiteroriste”
(SUA, F. Rusă, state UE, state NATO şi partenere, republicile din Asia Centrală,
China, Japonia, Pakistanul etc.). Şefii de stat ai celor „Trei Mari”
-
– SUA, F. Rusă
şi China – s-au întâlnit în toamna anului 2001, cu prilejul reuniunii Procesului de
Cooperare Asia Pacific (octombrie, Shanghai). Cei „Trei Mari” au condamnat
„terorismul internaţional” şi au hotărât să-şi „intensifice” cooperarea. Lupta
împotriva „terorismului internaţional” se va desfăşura sub egida ONU, aceeaşi
organizaţie urmând să gireze şi reconstrucţia Afghanistanului, după înfrângerea
talibanilor. Cooperarea între state, menţinerea prezenţei SUA în Asia şi întărirea
legăturilor cu F. Rusă, Mongolia, India, Singapore, Vietnam, Coreea de Sud şi
Japonia sunt pentru Washington condiţii ale menţinerii „echilibrului de putere” în
Asia.
Înfrângerea rapidă a talibanilor nu a marcat, însă, încetarea prezenţei
militare internaţionale în regiune. Dispozitivul SUA s-a întărit în Pakistan, stat ce
a devenit principalul aliat local al SUA. Pe teritoriul Afghanistanului, unităţi nord-
americane şi aliate (din International Security Assistance Force) staţionează la
Kandahar, Kabul, Herat, Shindad, Baghram etc. (12.000 militari, dintre care
8.000 nord-americani şi 1.000 canadieni şi 450 români). Baze SUA şi NATO s-a
instalat în republicile Asiei Centrale, la Manas, Kurshi, Krilyab, Kakaidiy etc.
Uzbekistanul – cu o poziţie centrală în regiune şi cu aspiraţii de întâietate în
întreaga Vale Fergana – pare să devină obiectul unei atenţii speciale. Autorităţile
din Moscova privesc cu nelinişte această prezenţă militară occidentală în Asia
Centrală, mult prea apropiată de bazele militare strategice din Kazahstan şi de
câmpurile petrolifere din bazinul Mării Caspice.
-
în absenţa reprezentanţilor UE, NATO şi ASEAN
61
Cu vădită iritare este urmărită la Moscova relaţia specială dintre SUA şi
Uzbekistan (similară cu cea dintre SUA şi Georgia), ultimul consolidându-şi
puterea şi distanţându-se de Kremlin. Exemplul Uzbekistanului a fost urmat de
Kârgâstan, unde s-au fixat solid alte forţe militare occidentale. Turkmenistanul
evoluează într-o direcţie similară.
Opţiunile F. Ruse diferă de cele ale SUA şi în privinţa viitoarelor evoluţii
din Iran şi Irak. F. Rusă consideră ambele state drept parteneri ideali pentru
exporturile de produse industriale şi de armament; contracte excelente au fost
realizate de Moscova, Teheran şi Bagdad pentru livrări de centrale nucleare şi
exploatarea câmpurilor petrolifere. F. Rusă se opune, la nivel politico-diplomatic
oricărei acţiuni în forţă a SUA în Irak şi Iran şi descurajează iniţiativele vizând
autonomizarea teritoriilor locuite de minorităţile kurdă, azeră sau turkmenă. SUA
dimpotrivă, consideră că statele respective sprijină „terorismul internaţional”
(„Axa Răului” – Irak, Iran, Coreea de Nord) şi grupările opuse guvernului central
din Kabul (Karzai). Ca replică la apropierea dintre F. Rusă, Armenia şi Iran, SUA
cultivă relaţiile cu Azerbaidjanul, Turkmenistanul, Turcia, Uzbekistanul, Georgia
şi statele Golfului.
R. P. Chineză
Aflată într-un continuu proces de redimensionare economică şi politico-
militară, China s-a afirmat ca actor major internaţional în Asia Centrală (unii
analiştii estimează ca până în 2050 ar putea deveni puterea predominantă a
Asiei). Politica sa se bazează pe temeiuri economice (cucerirea de pieţe noi,
aprovizionarea cu petrol şi materii prime) şi politice. Aspectele politice – cu
implicaţii deosebite de securitate – sunt cu adevărat cele mai evidente.
Încetarea Războiului Rece a coincis cu lansarea unui „adevărat salt
înainte” al Chinei, antrenată într-un amplu proces de modernizare economico-
socială şi militară. Concomitent cu reducerea puterii politico-militare a F. Ruse în
Asia Centrală şi Extremul Orient, Beijingul şi-a intensificat programul nuclear şi
de modernizare a forţelor armate. Influenţa Beijingului a crescut considerabil,
preponderent, pe cale economică şi prin susţinerea culturală a comunităţilor
(minorităţilor) chineze din teritoriile limitrofe. Deşi, China vizează, îndeosebi, Asia
de Sud-Est şi extremul Orient (Coreea, Siberia, Mongolia), Asia Centrală şi
Pakistanul stau, la rândul lor, în atenţia planificatorilor din Beijing (în august 2001
s-a încheiat un contract petrolier foarte favorabil cu Pakistanul; cooperarea cu
Kazahstanul a atins un nivel ridicat în domeniul petrolului şi gazelor naturale). Cu
toate că a dezvoltat relaţii de cooperare economică în cadrul „Grupului de la
Shanghai”, şi că a semnat Tratatul de prietenie din iulie 2001, China continuă să
fie considerată drept o „ameninţare” pe termen lung pentru anumite cercuri din F.
Rusă, în Siberia şi Extremul Orient; acolo se află zone – teritorii pierdute de
„Imperiul Celest” prin tratatele, apreciate curent, drept „inegale” (din secolul
XIX). Japonia şi India apreciază, de asemenea China ca pe o „ameninţare”;
prima se pune, în continuare, la adăpost sub „umbrela nucleară” a SUA, cea de-
a doua îşi dezvoltă propriul arsenal nuclear şi caută să-şi diversifice relaţiile cu F.
Rusă şi SUA. UE şi SUA, ca şi Japonia, Taiwanul şi Coreea de Sud investesc,
62
însă, masiv în China, apreciată ca o piaţă de primă mărime a lumii (mai ales
după admiterea în OMC – 50 de miliarde de dolari, în 2001).
China manifestă în timpul din urmă o preocupare accentuată pentru
activităţile fundamentaliştilor din provincia Xiajiang (Uighur), pentru
reglementarea regimului migraţiei ilegale în Siberia şi pentru dezvoltarea zonelor
de colonizare recentă de la frontierele sale nord-vestice.
Iran
Este considerat „protector istoric” al Asiei Centrale prin afinităţile etnice,
de limbă şi religioase cu popoarele din regiune şi prin tradiţiile hegemonice ale
fostului Imperiu Persan. În acelaşi timp, Iranul poate facilita exporturile de petrol
şi gaze naturale din Turkmenistan şi Uzbekistan, prin construirea unor oleoducte
şi gazoducte spre Golf. Rival al fundamentaliştilor talibani sunniţi din Kabul,
Teheranul shiit a încurajat rezistenţa afghană, după 1996, şi a sprijinit „din
umbră”, campania Alianţei Internaţionale Antiteroriste, din 2001 – 2002.
Instalarea de baze militare SUA şi NATO în Asia Centrală şi nominalizarea
Iranului în „Axa Răului”, au determinat, între altele, apropierea Teheranului de
Moscova, precum şi de UE. De asemenea, a fost pus în surdină, dezacordul
iraniano-chinez pe temele exercitării influenţei majore în Asia Centrală, cu toate
că Beijingul suspectează încă Teheranul de solidarizare cu grupările
fundamentaliste din vestul şi nord-vestul Chinei. Şi SUA acuză Iranul de
amestec în „problemele interne” ale Afghanistanului, de tolerare a activităţilor Al-
Qaeda şi de apropiere de politica antiamericană a Irakului.
Turcia
Ca şi în cazul Caucazului, Turcia şi-a manifestat, începând cu 1990 –
1991, interesul pentru republicile din Asia Centrală. Ankara se consideră legată
de populaţiile turcice din regiune prin afinităţi etnice, culturale, religioase etc. În
mod obişnuit, Ankara promovează întărirea relaţiilor economice, culturale şi
militare (câteva mii de ofiţeri locali s-au pregătit în şcolile sale militare). Un
interes deosebit îl reprezintă şi cooperarea în domeniul petrolier. Pe de altă
parte, modelul „statului musulman laic” (kemalist) a fost receptat pozitiv şi aplicat
de toţi liderii naţionali din Asia Centrală şi, fără îndoială, combătut de
fundamentaliştii islamici. În ansamblu, Turcia este percepută, ca un „aliat
strategic” al SUA în Asia Centrală, aidoma Pakistanului, în Asia de Sud.
*
* *
Influenţa actorilor internaţionali majori (SUA, F. Rusă şi China) şi
regionali (Iran, Turcia) în Asia Centrală are efecte multiple; pe de o parte, ea
contribuie la includerea regiunii în principalele circuite economice şi politice
mondiale, pe de altă parte, poate genera intensificarea tensiunilor şi conflictelor
(între Uzbekistan şi vecinii săi, de exemplu), ca urmare a „jocului” marilor puteri
cu interese opuse. Din punct de vedere al raporturilor cu fundamentalismul
islamic, acţiunea concertată a Alianţei Internaţionale în Afghanistan, în 2001 –
2002, a redus amploarea bazelor de principalele baze de destabilizare etno-
religioasă în Asia Centrală.
63
2. 6. Dispute de frontieră şi tensiuni interetnice
 Dispute de frontieră
Uzbekistan – Tadjikistan – Kârgâstan
Zona (districtul) Khuyud a fost cedată – la intervenţia Moscovei –
Tadjikistanului (1929), şi denumită Leninabad. În 1938, Uzbekistanul a primit
Karakalpakistan de la Kazahstan. În condiţiile în care fundamentaliştii islamici au
executat incursiuni în Uzbekistan, de la bazele temporare din Tadjikistan şi
Kârgâstan (1999 – 2000), guvernul de la Taşkent a luat iniţiativa unilaterală de a
mina toate frontierele ţării. Din 1999, Uzbekistanul a introdus şi un riguros regim
de vize pentru statele vecine (urmat de F. Rusă în 2000); restricţiile sunt foarte
severe în provinciile de frontieră Andijan, din Uzbekistan şi Batken, din
Kârgâstan („cuib de rebeli fundamentalişti”). Guvernul de la Taşkent se bazează
în revendicările sale teritoriale pe mai multe „pârghii de constrângere”: existenţa
unor minorităţi uzbece la frontierele cu Tadjikistanul, Kârgâstanul şi
Turkmenistanul (între 10-20% din populaţia acestor ţări); puterea economică şi
militară proprie (Tadjikistanul şi Kârgâstanul depind, parţial, de importul de
energie electrică din Uzbekistan).
Uzbekistanul a evacuat 2000 „gospodării” din zona de frontieră Surkhan
– Darya (cu Tadjikistanul), în cursul anilor 1999 – 2000. Minoritatea uzbekă din
Tadjikistan (1,2 milioane oameni) este, pe de altă parte bănuită de tendinţe
profundamentaliste de către guvernul din Taşkent. În iulie 2000, Uzbekistanul şi-
a reglementat, în parte, frontiera cu Tadjikistanul, favorizându-se accesul liber în
Samarkand.
În 1998, Taşkentul a impus vize pentru locuitorii din Kârgâstan,
îngreunând traficul de frontieră în Valea Fergana. Pe lângă enclavele cu
„suveranitate” din ambele state, rămâne problema tensionată a utilizării
resurselor de apă din Valea Fergana. Uzbekistanul a închiriat rezervorul Andijan
dar Tadjikistanul este nemulţumit de compensaţiile primite. Nici delimitarea
frontierei comune de 1.400 km nu s-a încheiat până în februarie 2002; 40 km în
provinciile Osh şi Batken rămân în dezbaterea unei comisii comune.
Uzbekistan - Kazahstan
Frontiera dintre cele două state s-a delimitat în proporţie de 96%
(noiembrie 2001). În decembrie 2001, localitatea cu majoritate kazahă Bagyr, de
la 7 km nord de Taşkent s-a proclamat independentă, decizie anulată prin
intervenţia poliţiei uzbece. În Kazahstan, trăiesc, însă, 400.000 uzbeci, dispuşi în
zonele de frontieră.
Uzbekistan - Turkmenistan
Deşi tensiunile de frontieră nu sunt foarte accentuate, situaţia dificilă a
minorităţii uzbece din Turkmenistan înveninează relaţiile dintre cele două state.
Turkmenistanul revendică, pe criterii istorice, zonele Khiva şi Horezm.
Uzbekistanul emite pretenţii asupra zonelor Tashauz (Dashoguz) şi
Turkmenabad (Cheryev). În 1990, Uzbekistanul a întrerupt orice legătură cu
64
Turkmenistanul. Din 1996 relaţiile au devenit relativ normale, pentru ca în 2001
să se reglementeze traseul frontierei comune de 1.700 km.
Frontierele republicilor din Asia Centrală cu F. Rusă, R. P. Chineză şi
Iranul au fost relativ simplu de rezolvat; mai dificile sunt problemele frontierelor
cu Afghanistanul, în condiţiile în care milioane de tadjici, uzbeci şi turkmeni se
află în afara statelor lor naţionale.
 Problema enclavelor
-
O altă sursă de tensiune o reprezintă controlul asupra Văii Fergana,
populată de „enclave etnice”: Kârgâstanul – găzduieşte 7 enclave: 2 spre
Tadjikistan (Varukh); 1 la nord de Isfana, Shahimardanul, şi altele de mai mici
dimensiuni. Comunităţile tadjice sunt etnic majoritare în oraşele istorice
Samarkand şi Buhara, din Uzbekistan (incluse în teritoriul său în 1924); o
minoritate de 1-7 milioane (?) tadjici locuieşte în Uzbekistan, dintre care 1-2,
milioane în Samarkand şi Buhara. Fundamentaliştii ocupă poziţii solide în
Tadjikistan şi în minoritatea tadjikă din Uzbekistan.
Pe teritoriul Kârgâstanului se află zona Osh, locuită majoritar de uzbeci,
din epoca Hanatului de Kokand, care controla Valea Fergana. Taşkentul se
interesează mai mult de enclavele cu „suveranitate” din Sokh şi Shahimardan şi
de culoarele deschise prin teritoriul kârgâs. Limitele enclavelor au fost minate în
1999 – 2000 împotriva gherilelor fundamentaliste. Acordul din februarie 2001
prevede că Taşkentul îşi menţine coridorul spre Sokh iar Bishkekul primeşte un
coridor spre enclava kârgâsă din Barak – Uzbekistan.
După cum s-a evidenţiat anterior, pe teritoriul Kârgâstanului se află
enclave „suverane” tadjice în Varukh şi vest Qalacha, în Valea Fergana şi la
nord de Isfana. În timpul atacurilor fundamentaliste din 1999 şi 2000,
Kârgâstanul a dispus trupe în districtul Leilak din provincia Batken şi în provincia
Osh şi a mărit numărul posturilor fixe la frontiera cu Tadjikistanul. Înţelegerea de
frontieră, din iunie 2001, a reglementat utilizarea resurselor de apă în provinciile
Sugh, tadjikă şi Batken, kârgâsă.
Disputele de frontieră, enclavele „suverane” şi problemele minorităţilor
rămân factori de accentuare a instabilităţii în Asia Centrală. Soluţionarea lor
durabilă se poate obţine numai într-un context regional de înţelegere şi
cooperare, într-un sistem internaţional favorabil democraţiei, dezvoltării
economico-sociale şi toleranţei religioase.
A. Războiul civil din Tadjikistan
Tadjikistanul este o ţară clar divizată din punct de vedere al reliefului şi
parţial al populaţiei. Jumătatea estică şi sud-estică prezintă un teren înalt (Munţii
Pamir cu 7.495 m), jumătatea vestică şi sud-vestică – platou. Populaţia se
împarte pe clanuri tradiţionaliste şi provincii: zona Leninabad modernizată parţial,
rezervor de cadre politico-administrative, provincia Karategin furniza cadrele
militare; zona Kurgan-Tyube (cu Valea Vakhsh – centrul agricol), regiunea
autonomă Gorno-Badakhshan (Pamir), provincia Garm (zona submontană a
Pamirului) au cunoscut puţine transformări modernizatoare în anii regimului
-
Enclavele „cu suveranitate” sunt un tip de „stat în stat”.
65
sovietic. Din punct de vedere religios, majoritatea tadjicilor sunt de credinţă
musulmană sunită (sufiţi – islam popular şi hanafiti – islam „liberal”); ismaeliţii şi
fundamentaliştii islamici sunt concentraţi, mai ales, în sudul ţării şi în nordul
Afghanistanului.
O importantă minoritate uzbekă (25%) vorbitoare de limba „turcă” – într-o
„masă de vorbitori” de limbă „iranică” – complică situaţia etno-lingvistică a ţării,
favorizând tensiunile interetnice şi religioase.
Pe acest fundal complicat de rivalităţi tradiţionale, s-a ajuns, curând după
dezmembrarea URSS, la declanşarea unei violente lupte pentru putere. Iniţial,
conducerea statului a revenit lui Rakhman Nabyev ( în 1991), fost prim-secretar
al Partidului Comunist din Tadjikistan. Liderii locali din zonele Pamirului şi sub-
Pamirului, însă, s-a coalizat şi au preluat controlul asupra capitalei Dushanbe. O
altă coaliţie de lideri locali din nord şi vest – susţinută de Uzbekistan şi F. Rusă –
a recucerit capitala, la 24 octombrie 1992. A urmat exodul a peste 600.000 de
oameni din sud-estul ţării în statele vecine (cu precădere, în Afghanistan). Din
1993, coaliţia învingătoare, cu nucleul de bază în zona Kulob (în sud), l-a impus
ca preşedinte pe Imamoli Rakhmanov (Frontul Popular). Luptele nu au încetat,
totuşi, în centrul, sudul şi estul Tadjikistanului, „rebelii” fiind ajutaţi de clanurile
tadjice islamiste din Afghanistan. ONU a intervenit pentru aplanarea conflictului
armat şi la 20 octombrie 1994 s-a semnat un acord de încetare a focului între
Dushanbe şi Opoziţia Unită, condusă de Sayed Abdullah Nuru, urmat de Acordul
de Pace din 27 mai 1997, de la Moscova. Forţele Opoziţiei au fost integrate în
administraţie, armată, poliţie etc.; partidele religioase au primit dreptul de a
funcţiona legal.
Cu toate acestea, puterea de la Dushanbe – ce beneficiază de ajutorul
militar permanent al F. Ruse (Divizia 201 mecanizată, cu bază permanentă din
1999) – s-a confruntat, în continuare, cu atacurile fundamentaliştilor islamici
uzbeci şi tadjici; promotori ai islamismului intolerant, aceştia urmăresc
constituirea unui „califat” islamic cu centrul în Valea Fergana, extinzându-şi
raidurile în Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâstan, uneori în Turkmenistan şi chiar
în vestul Chinei, în zonele cu populaţii musulmane „rebele”. Ciocniri violente au
avut loc în vara şi toamna anului 2000 şi în centrul Tadjikistanului, ţara devenind
principalul „factor de insecuritate” din regiune (cu excepţia Afghanistanului).
Cristalizarea acestei „baze” ofensive fundamentaliste la frontierele republicilor
din Asia Centrală cu Afghanistanul şi Iranul (ambele conduse de regimuri
fundamentaliste shiite şi sunnite) a determinat o preocupare specială a F. Ruse
şi Chinei pentru întărirea în comun a securităţii regionale (2000 – 2001) şi
ulterior, a creat premise favorabile pentru stabilirea unei „Alianţe” antiteroriste la
care s-a „alăturat” şi SUA (2001). În vara anului 2001, în perspectiva unei
ofensive fundamentaliste cu participare locală şi talibană s-a constituit şi o Forţă
de Reacţie Rapidă, cu participarea F. Ruse, Tadjikistanului, Uzbekistanului şi
Kârgâstanului. Concomitent, R. P. Chineză s-a alăturat cooperării militare
antifundamentaliste, prin intermediul „Grupului de la Shanghai”.
B. Tensiuni politico-religioase în Uzbekistan
66
Ca şi Kazakstanul, Uzbekistanul aspiră la rolul de „lider regional”.
Puterea laică - reprezentată de preşedintele Islam Karimov- ocupă poziţii forte
în stat, susţinută de o forţă armată redutabilă (80.000 de oameni). Opoziţia este
divizată în: grupări laice democrate, islamice populare sunniţi şi radicali islamişti.
Radicalii islamişti, constituiţi în Mişcarea Islamică din Uzbekistan, se opun
guvernului, inclusiv prin acţiuni de tip terorist. Islamul radical (politic) s-a
dezvoltat în Valea Fergana (împărţită între Kârgâstan, Tadjikistan şi Uzbekistan),
unde trăiesc 10 milioane de uzbeci, (jumătate din populaţia ţării); începând din
1989 – 1991, wahhabiţii, adepţi ai „islamului din epoca Profetului” s-au organizat
în şcoli şi în reţele de prozeliţi. În acelaşi timp, ei şi-au dezvoltat legăturile cu
Arabia Saudită şi cu alte state islamice (Libia, Pakistan).
În 1991, muftiul de Taşkent, Mohammed Sardik s-a declarat
„independent” de controlul statului, ca şi de Partidul Renaşterii islamice şi de
fundamentaliştii din Valea Fergana. Autoritatea lui se exercita, în special, în
rândul grupărilor care au rămas credincioase islamului „popular” (respectă
„Sharia” şi tradiţiile preislamice, inclusiv „cultul Sfinţilor”). În 1993, autorităţile l-au
înlocuit cu Muhtarkhan Abdullayev.
Radicalizarea islamului „popular” şi răspândirea fundamentalismului
islamic au fost stimulate, între altele, după cum recunosc şi oficialităţile, de
problemele sociale deosebite ale ţării (ca şi în restul republicilor din Asia
Centrală).
Conflicte violente între autorităţi şi islamişti s-au înregistrat, în mai 1992,
în zona Namangan – teritoriul uzbek dintre frontierele Tadjikistanului şi
Kârgâstanului; în decembrie 1992 a fost arestat Abdullah Utaev, liderul Partidului
Renaşterii Islamice. În august 1999, islamiştii fundamentalişti, organizaţi în
Mişcarea Islamică din Uzbekistan au trecut la acţiuni de forţă, răpind un grup de
geologi japonezi; MIU a solicitat o despăgubire de 6 milioane dolari şi a făcut
public programul său de creare a unui „stat islamic” în Valea Fergana, cu
componente din Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâstan. Înfruntările dintre trupele
guvernamentale şi MIU au luat amploare în sudul şi estul Uzbekistanului, în 2000
şi 2001, concomitent cu penetrarea influenţei talibanilor suniţi în Asia Centrală
(la concurenţă cu fundamentalismul shiit iranian). De altfel, atacurile
fundamentaliştilor în Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâstan, din vara şi toamna
anului 2000 s-au desfăşurat în conexiune cu ofensiva talibanilor împotriva
generalului Ahmad Shah Massud, din nordul Afghanistanului (Valea Toloqan).
Chiar dacă talibanii au oferit o „pace” de capitulare lui Massud – mijlocită de
diplomaţi din Turkmenistan – preşedintele afghan în exil, tadjicul Burhanuddin
Rabbani a solicitat ajutorul statelor din Asia Centrală pentru izgonirea
fundamentaliştilor din Kabul.
În octombrie 2000, F. Rusă a intervenit deschis, la rândul ei, pentru
întărirea rezistenţei conduse de Massud, bazată pe importantele minorităţi
tadjikă şi uzbekă din Afghanistan.
C. Kârgâstan – rivalităţi politice şi fundamentalism islamic
67
Terenul înalt şi accidentat (mai frământat decât în Tadjikistan), cu slabe
resurse agricole, a favorizat împărţirea populaţiei pe grupuri şi clanuri.
Principalele grupuri de populaţie sunt: ong (dreapta), sol (stânga) şi ichkilik
(centru). „Ong” include clanul Adygine din sudul ţării, „sol”, clanuri din nord şi
vest, „ichkilik”, clanuri din sud, unele tadjice. Minoritatea uzbekă reprezintă între
12-20% din populaţie, iar rusofonii sunt în scădere numerică. Conducerea
politico-administrativă şi militară aparţine clanurilor din nord şi rusofonilor, cu
toate că cele din sud sunt foarte bine reprezentate în parlament. Clanurile
uzbece şi tadjice, din zonele mai înapoiate economic au fost parţial câştigate de
ideile fundamentalismului islamic.
Puterii centrale i se opune în mod constant o „Opoziţie democratică”, mai
mult o alianţă de clanuri. Conflictele de putere – arareori violente, deoarece
regimul preşedintelui Askar Akaiev are o coloratură „liberală” – sunt predominant
expresia rivalităţii dintre clanurile tradiţionale.
Zonele sudice şi vestice ale Kârgâstanului sunt în permanenţă scena
acţiunii grupărilor fundamentaliste. Guvernul din Bishkek acuză neîncetat
Tadjikistanul şi Uzbekistanul de susţinere a fundamentaliştilor, deşi cele trei
state sunt asociate la structuri regionale şi CSI de securitate şi combatere a
terorismului şi separatismului. Înfiltrări ale grupurilor fundamentaliste s-au
înregistrat şi din Afghanistan (1996 – 2001). O situaţie tensionată s-a
consemnat, în numeroase rânduri, la frontiera cu R. P. Chineză, în apropierea
zonelor musulmane din ţara vecină. Acţiunile gherilelor fundamentaliste se
întrepătrund cu activităţile traficanţilor de droguri şi de arme (ciocniri armate cu
forţele de ordine în 1999, 2000, 2001).
După atacurile fundamentaliştilor din vara şi toamna anului 2000,
comandanţii armatei tadjice se aşteptau la o ofensivă de primăvară, în 2001,
declanşată de fundamentaliştii din Asia Centrală şi Afghanistan. Măsuri de
întărire a dispozitivului de frontieră au fost înregistrate în ianuarie – mai 2001; cu
toate acestea, fundamentalişti uzbeci au continuat să opereze, în zona
muntoasă Batken, imobilizând peste 3.000 de militari kârgâzi.
D. Turkmenistanul – „naţionalismul de stat”
Preşedintele „pe viaţă” Saparmurat Niyazov (din 1990) a promovat o
orientare politică internă autoritară şi de „turkmenizare” a ţării. În exterior,
Ashgabatul a afişat o politică de „neutralitate”; a refuzat asistenţa militară CSI
(rusă) şi a dezvoltat relaţii de cooperare cu Iranul (unde locuiesc numeroşi
turkmeni) şi cu talibanii din Afghanistan. Opoziţia, fie „democratică”, fie
„islamică”, este periodic reprimată. Situaţia internă poate fi, însă, complicată prin
presiunile pe care puterea centrală le exercită asupra minorităţii uzbece de la
frontiera de nord de a se integra în linia generală de „turkmenizare” a ţării. Nu a
participat direct la „Alianţa Internaţională Antiteroristă”, care a răsturnat regimul
taliban din Afghanistan (2001 – 2002). Turkmenistanul a propus, la 31 august
2000, crearea unui „grup de lucru – „6 +2”, alcătuit din China, Tadjikistan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, F. Rusă şi SUA pentru rezolvarea
conflictului intern din Afghanistan, sub egida ONU.
68
E. Kazahstan – o posibilă convieţuire ortodoxo- musulmană?
Cea mai puternică republică din Asia Centrală, şi cea mai modernă,
Kazahstanul a emis, imediat după destrămarea URSS, pretenţii de „întâietate
regională”. Poziţia sa este, totuşi, relativ fragilă datorită compoziţiei etnico-
culturale a populaţiei: 53,4% cazahi musulmani suniţi şi 34% ruşi şi ucraineni
ortodocşi. Preşedintele Nursultan Nazarbaiev (din 1991) încurajează o direcţie
„democratică”, de preeminenţă a statului laic şi de libertate religioasă. Pe de altă
parte, anumite măsuri (legea din 1991 cu privire la „limba de stat” – cazahă,
repartizarea posturilor cheie cazahilor) au provocat nemulţumirea şi exodul
ruşilor şi rusofonilor. La un moment-dat, s-a profilat separarea regiunilor de nord
(rusofone) de restul ţării, situaţie ce a determinat mutarea capitalei de la Alma-
ata la Astana. Ambele comunităţi, cazahă şi rusofonă, îşi au propriile grupări
etnico-religioase extremiste („Arat” cazahii, „cazacii din Semirechensk”, ruşii).
Majoritatea cazahă a ţării trăieşte în mediul rural şi împărtăşeşte opinii religioase
musulmane liberale şi tolerante. Kazahstanul este relativ depărtat de centrele
fundamentalismului islamic din Asia Centrală, de Sud şi de Vest. De asemenea,
Kazahstanul a înregistrat un ritm alert de modernizare, graţie resurselor sale
impresionante de petrol şi gaze naturale şi investiţiilor externe de capital (peste
20 miliarde de dolari după 1991.
Astăzi, puterea din Astana – asociată, prin solide tratate politico-
economice cu F. Rusă – este „curtată” în egală măsură şi de investitorii străini
(occidentali, ruşi, chinezi şi japonezi)şi de autorităţile de la Moscova,
Washington, Tokio, Beijing, Paris, Berlin, Londra, Teheran etc. În cursul
campaniei antitalibane, Kazahstanul a participat la „Alianţa Internaţională
Antiteroristă”, ca „bază de rezervă”. În acelaşi timp, a susţinut acţiunile
antifundamentaliste şi antiseparatiste din 2000 – 2001, din R. P. Chineză şi
republicile din Asia Centrală. Ca şi Uzbekistanul, Kazahstanul a încheiat un
Parteneriat strategic cu SUA (2001). Este singura ţară din fostul spaţiu sovietic
unde se încearcă edificarea unei societăţi moderne, de convieţuire multiculturală
şi multietnică, musulmană şi ortodoxă.
F. Republicile din Asia Centrală şi lupta împotriva terorismului,
fundamentalismului şi separatismului
Instalarea regimului taliban la Kabul, în 1996, a marcat intensificarea
activităţilor fundamentaliştilor islamici în Asia Centrală şi în vestul Chinei.
Pericolul fundamentalist – căruia i s-au asociat tendinţele separatiste şi
atacurile teroriste – a luat, astfel, amploare în 1998 – 2000, culminând cu luptele
din vara şi toamna anului 2000. În prima parte a anului 2001, statele din Asia
Centrală (mai puţin Turkmenistanul), F. Rusă şi R. P. Chineză şi-au multiplicat
demersurile în favoarea realizării unui „front comun” antiterorist, antiseparatist şi
antifundamentalist. În august 2001, „Organizaţia pentru Cooperare de la
Shanghai”(SCO) a stabilit măsuri conjugate antiteroriste şi antiseparatiste
(reuniunea de la Alma-ata, Kazahstan), cu accent pe fundamentalismul islamic
din provincia chineză Xiajiang (Uighur). Acestor demersuri li s-a alăturat şi Iranul,
în vederea identificării unei soluţii paşnice, sub egida ONU, pentru înlăturarea
69
regimului rival al talibanilor din Kabul. F. Rusă, Tadjikistanul, Uzbekistanul şi
Kârgâstanul au constituit o Forţă de Reacţie Rapidă comună, iar F. Rusă şi-a
întărit dispozitivul din Tadjikistan; simultan, statele SCO au acordat asistenţă
rezistenţei antitalibane din Afghanistan şi au perfectat acorduri de cooperare
antiteroristă.
La începutul lunii septembrie 2001 (după atacul terorist asupra SUA), F.
Rusă şi republicile din Asia Centrală s-au integrat în Alianţa Internaţională
Antiteroristă, iniţiată de Washington. Spre sfârşitul lunii septembrie, a devenit
clar că forţele aeriene şi speciale ale SUA şi NATO puteau folosi bazele aeriene
din Uybekistan – baza principală de ofensivă împotriva talibanilor – Tadjikistan şi
Kârgâstan; Kazahstanul a rămas „ în linia a doua” a efortului militar din
Afghanistan, în vreme ce Turkmenistanul a evitat să se angajeze direct în
conflict (Turkmenistanul şi Uzbekistanul nu au aderat la Tratatul de Securitate
Colectivă al CSI). Între 21-23 octombrie 2001, reuniunea şefilor serviciilor de
securitate şi speciale din CIS de la Dushanbe a decis: statele CIS nu vor
participa cu forţe armate regulate la campania antiteroristă din Afghanistan;
sprijinul lor va consta din suport logistic şi informaţional; „Alianţa Nordului” va
beneficia de ajutorul CIS, cu precădere, ale guvernelor republicilor din Asia
Centrală; F. Rusă va întări dispozitivul defensiv de la frontiera tadjiko-afgană. La
5 octombrie, secretarul de stat SUA, Donald Rumsfeld a stabilit înţelegerile de
cooperare militară cu Uzbekistanul (folosirea bazei de la Hanabad), extinse
ulterior cu Tadjikistanul, Kârgâstanul şi parţial, Kazahstanul. Declanşarea
bombardamentelor aviaţiei SUA asupra poziţiilor talibane din Afghanistan a fost
însoţită şi de lovirea unor baze fundamentaliste ale IMU din Balkh şi Kunduz
(liderul uzbek Juma Namongoniy conducea câteva mii de fundamentalişti uzbeci,
tadjici, arabi, pakistanezi, uighuri şi ceceni, în nordul Afghanistanului).
Din noiembrie 2001, frontul antitaliban s-a deplasat la sud de frontierele
republicilor din Asia Centrală, o dată cu recuperarea oraşului, Mazar-i Sharit de
către „Alianţa Nordului” şi încetarea controlului taliban în zona Toloqan –
Kondoz. Republicile Asiei Centrale au primit câteva mii de militari NATO,
instalaţi în baze din: Hanabad Termez, Qarshi (Uzbekistan), Kulyab, Kurgan-
Tyube, Kojand (Tadjikistan), Manas (Kârgâstan) etc. Între 20-28 decembrie 2001
s-a consumat Conferinţa de la Tashkent a republicilor din Asia Centrală. S-a
hotărât crearea organizaţiei „Central Asian Cooperation Community” – de
cooperare economică, politică şi militară („zonă de securitate”). CACC s-a
pronunţat pentru dezvoltarea legăturilor cu statele occidentale, cu cele asiatice şi
cu SCO (Shanghai); ultima tocmai s-a pronunţat, la 7 ianuarie 2002, împotriva
prezenţei militare occidentale în Asia Centrală şi de Sud şi contra
fundamentalismului şi separatismului cecen şi uighur. La rândul lor, în aprilie
2002, secretarii pentru securitate ai CIS au evidenţiat rolul major al republicilor
din Asia Centrală în asigurarea stabilităţii regionale şi din Afghanistan
(susţinerea Operaţiei „Enduring Freedom”).
Pe de altă parte, la 4 iunie 2002 s-au inaugurat lucrările „Conference on
Interaction and Confidence – Building Mesures in Asia” (CICA), în prezenţa
reprezentanţilor din 15 state (Alma-ata), eveniment ce marchează o extindere a
proceselor OSCE (organizaţie ce include republicile central asiatice) în Asia de
70
Sud şi de Est.Este interesant faptul că F. Rusă pledează, în timpul din urmă,
pentru transformarea Tratatului de Securitate Colectivă al CSI într-o organizaţie
regională de securitate, idee neagreată, în special, de Uzbekistan.
Marile bănci internaţionale, marile corporaţii transnaţionale şi guvernele
principalelor puteri au furnizat importante sume statelor central-asiatice, sub
forma împrumuturilor, asistenţei economice, umanitare şi militare. Republicile din
Asia Centrală s-a racordat definitiv la principalele circuite ale economiei şi
politicii mondiale, Occidentul – în principal SUA, Canada şu UE (Germania,
Franţa, Marea Britanie) – şi Japonia, echilibrând influenţa regională exercitată
până în 2001, predominant de F. Rusă, China şi Iran. Pericolul terorismului,
fundamentalismelor religioase şi separatismelor s-au redus considerabil în
primăvara anului 2002, prin înfrângerea talibanilor şi inaugurarea procesului de
reconstrucţie a Afghanistanului.
3. ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU
3.1. Profil geopolitic
Egipt
Populaţie: 69.536.644 locuitori
Grupări etnice: egipteni, beduini şi berberi 99%, greci, nubieni, armeni şi
europeni (în special italieni şi francezi) 1%.
Religii: musulani sunniţi 94%, creştini şi alţi 6%.
Ţară cu o poziţie strategică remarcabilă, ce îi dă posibilitatea să controleze
Peninsula Sinai, singura trecere terestră între Africa de Nord şi Asia de Vest, şi
Canalul Suez (face legătura între Mediterana şi Oceanul Indian). Mărimea ţării,
ca şi vecinătatea cu Israelul, transformă Egiptul într-un factor important în
geopolitica Orientului Mijlociu.
Resurse naturale: petrol, gaze naturale, argint, aur, fosfaţi, magneziu,
azbest, zinc.
Economia: venituri însemnate din turism şi export de petrol. Datorie
externă mare (31 miliarde dolari – 2000), industrie textilă, extractivă, ciment etc.
Export – import: peste 30% cu UE, 17% Orientul Apropiat şi Mijlociu, 14% SUA
etc.
Creşterea demografică masivă pe o suprafaţă limitată de teren arabil, cu o
agricultură dependentă de Nil – constituie o vulnerabilitate internă (2% din 1
milion kmp). Guvernul s-a angajat într-un proces lung de modernizare
economică şi de promovare a investiţiilor străine.
Regim politic: republică prezidenţială; Constituţie; legislaţie laică; partid de
guvernământ – Partidul Naţional Democratic (80% locuri în parlament); mişcare
fundamentalistă islamică ilegală (“Frăţia Musulmană”). Baza puterii o reprezintă
armata.
LIBAN
Populaţie: 3.627.774 locuitori.
71
Grupuri etnice: arabi 95%, armeni 4%, alţii 4% - 10.400 kmp, în majoritate
înalt şi accidentat.
Religii: musulmani 70% (shiiţi, sunniţi, druzi, ismailiţi, alaniţi), creştini 30%
(creştini ortodocşi, catolici, protestanţi), evrei, numeroşi refugiaţi palestinieni.
Împreună cu Israelul şi Siria, poate controla (dintr-o “poziţie tare şi înaltă”)
faţada maritimă a Orientului Mijlociu, la Marea Mediterană şi terminalele rutelor
comerciale dintre bazinele Mării Mediterane, Mării Caspice şi spaţiul Golfului.
Economia: “antrepozit şi bancă” a Orientului Apropiat şi Mijlociu, poziţie
pierdută în cursul războiului civil din 1975 – 1991. Din 1993, program de
reconstrucţie. Parte din băncile internaţionale şi-au reluat activitatea. Flota
comercială.
Regim politic: republică; parlament ales prin vot universal; preşedintele
creştin maronit, primul-ministru musulman sunnit, preşedintele parlamentului –
musulamn shiit; partidele politice sunt organizate pe scheletul cultelor religioase
şi pe clanuri.
A înregistrat progrese remarcabile în ceea ce priveşte reconstrucţia
instituţiilor politice, recâştigându-şi suveranitatea după 1991, la sfârşitul unui
război civil de 16 ani. Sistemul politic echitabil a dat ocazia musulmanilor de a
avea un cuvânt de spus în procesul politic, autoritatea centrală a guvernului
extinzându-se pe mai mult de 2 (două) treimi din suprafaţa ţării. Siria menţine
trupe în Liban (25.000) dispuse la Beirut, în Libanul de Sud şi de Nord şi în
Valea Bekaa. Shiiţii („Hezbollah-ul”) şi-au păstrat armele. De fapt, toate grupările
politice şi clanurile dispun de armament uşor.
ISRAEL
Populaţie: 5.938.093 locuitori, teritoriu – 20.770 kmp.
Grupuri etnice: evrei 80,1% (32,1% născuţi în Europa şi America, 20,8% în
Israel, 14,6% Africa, 12,6% Asia), neevrei 19,9% (majoritatea arabi).
Religii: evrei 80,1%, musulmani 14,6% (majoritatea sunniţi), creştini 2,1%,
alţii 3,2%.
Slabe resurse naturale de: potasiu, cupru, gaze naturale, magneziu, petrol
etc.
Economie de piaţă, avansată tehnologic, cu o substanţială participare a
statului. Masiv ajutor economic şi militar din SUA (cea mai mare pondere în
export – import – 20-36%). Datorie externă de 38 miliarde dolari – 2000.
Ieşire la Marea Mediterană şi Marea Roşie; poziţie strategică în vestul
Orientului Mijlociu. După războiul arabo-israelian din 1973, Israelul continuă să
aibă probleme cu palestinienii, diferendul teritorial cu Iordania fiind rezolvat în 26
octombrie 1994, printr-un tratat de pace. Sunt în curs negocierile cu Siria.
Regim politic: democraţie laică; republică, executiv foarte puternic, structuri
militare excelent dezvoltate; partide politice: Partidul Muncii, Likud, One Israel,
partide religioase şi arabe, grupurile de presiune “Gush Emunim” (al coloniştilor
evrei), “Peace Now” (al socialiştilor). Face parte din alianţa SUA – Turcia –
Israel. Puterea militară cea mai performantă din zonă.
72
SIRIA
Populaţie: 16.728.808 locuitori. Teritoriu de 185.180 km
2
, în majoritate
deşert.
Grupuri etnice: arabi 90,3%, kurzi 9%, armeni şi alţii şi 300.000 refugiaţi
palestinieni).
Religii: musulmani sunniţi 74%, alamiţi, druzi şi diferite secte musulmane
16%, creştini (diferite denominaţii) 10% şi evrei (comunităţi restrânse în Damasc,
Al Qamishli şi Alepp).
Resurse naturale slabe: petrol, fosfaţi, crom, magneziu, lipsă cronică de
apă pe fondul “exploziei demografice” etc.
Economia: preponderent etatistă, predominant agrară, cu unele tentative
timide de reformă. UE – cel mai important partener comercial. Datorie externă 22
miliarde dolari – 2000.
Regim politic: republică prezidenţială (conducerea aparţine de decenii
“clanului Assad” şi Partidului Baas Socialist Arab); partide politice moderne şi
“Frăţia Musulmană” (liderii exilaţi în Iordania şi Yemen). Preşedinte Bashar al
Assad. Bazăa puterii o reprezintă armata.
Istora recentă a Siriei este legată de conflictul arabo-israelian din 1967,
când a pierdut Înălţimile Golan în favoarea Israelului. Din 1976 sunt staţionate în
Liban trupe siriene. Golanul a fost în cele din urmă retrocedat de Israel.
IORDANIA
Populaţie: 5.153.378 locuitori. Teritoriu de 92.300 km
2
, în majoritate deşert.
Grupuri etnice: arabi 98%, circazieni 1%, armeni 1%, 950.000 refugiaţi
palestinieni.
Religii: musulmani (sunniţi) 92%, creştini 6% (ortodocşi, greco-catolici,
armeni ortodocşi şi denominaţii protestante), alţii 2% (musulmani shiiţi); tensiuni
între arabii palestinieni (1,5 milioane) şi triburile de beduini ce controlează
armata şi administraţia.
Agricultură în Valea Iordanului, zone montane în sud-vest şi ieşire la Marea
Roşie. Aproape lipsită de resurse de apă şi petrol. Primeşte ajutoare economice
şi miliare din SUA şi ajutoare economice din statele Golfului. Datorie externă de
3 miliarde dolari.
Regimul politic: regat, monarhia Hashemită ereditară, autoritară, dar
constituţională; partide politice: Al Umma (Naţional), Partidul Ţării Arabe, Partidul
Unităţii Democratice etc. Puternică influenţă SUA.
Din 1989 Regele Hussein (1953 – 1999) a permis reluarea alegerilor
parlamentare şi o liberalizare politică graduală. În 1994 a fost semnat tratatul de
pace cu Israel. După moartea regelui Hussein, succesorul acestuia la tron,
regele Abdallah II, şi-a consolidat puterea şi a stabilit priorităţile interne ale
statului. Pentru a spori creşterea economică Regele Abdallah a stabilit măsuri
limitate de reformă a unor întreprinderi deţinute de stat; în ianuarie 2000,
Iordania a intrat în Organizaţia Mondială a Comerţului. Problemele fundamentale
ale economiei iordaniene rămân: sărăcia, şomajul şi datoriile externe.
73
ARABIA SAUDITĂ
Populaţie: 22.757.092; teritoriu de 1.960.582 km
2
, în majoritate deşertic,
teren înalt şi accidentat în vestul ţării.
Grupuri etnice: arabi 90%, afro-asiatici 10%.
Religie: musulmană 100%.
Economie etatistă, bazată pe resursele petrolifere (26% din rezervele
mondiale); conduce OPEC; sectorul economiei private – 35%. Creştere
galopantă a numărului populaţiei. SUA – principalul partener economic, politic şi
militar. Susţine economic reconstrucţia Libanului şi a Palestinei; se implică în
proiectele oleoductelor din Asia Centrală şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. Datorie
externă de 26,3 miliarde dolari.
În 1999, a fost anunţat planul de privatizare a companiilor de electricitate,
care urmează celui de privatizare a companiilor de telecomunicaţii. Este de
aşteptat o extindere a sectorului privat pentru a micşora dependenţa de petrol şi
a creşte oportunităţile de angajare a forţei de muncă saudită.
Regim politic: regat, monarhie autoritară, regele Fahd bin Abd al Aziz Al
Saud (din 1982), şi prim-ministru; regent (din 1996), prinţul Abdallah bin Abd al
Aziz Al Saud. Consiliu Consultativ, lege islamică cu elemente de legislaţie
modernă. Organizare pe clanuri şi triburi. Monarhii din Arabia Saudită şi Iordania
se înrudesc direct, prin relaţii de sânge (şi cu fosta familie regală irakiană).
Regim absolutist contestat, atât de fundamentaliştii radicali cât şi de arabii
occidentalizaţi. Prin resursele sale petrolifere şi controlul locurilor sfinte, ocupă o
poziţie proeminentă în lumea arabă şi islamică.
YEMEN
Populaţie: 18 milioane locuitori; trei sferturi din teritoriu de 527.970 kmp
înalt şi accidentat, restul deşertic; majoritate arabă; minorităţi afro-asiatice; sud-
asiatici; europeni.
Religie: musulmani sunniţi (majoritari), shiiţi, evrei, creştini, hindu.
Poziţie strategică – controlează (împreună cu Eritreea şi Djibouti)
strâmtoarea Bab el Mandeb, dintre Marea Roşie, Golful Aden şi Oceanul Indian.
Resurse naturale slabe: petrol, teren arabil în vest, aur, nichel, cupru,.
Economie: nivel slab de dezvoltare industrială, asistenţă FMI şi SUA; rată
mare de creştere demografică. Export orientat spre Asia de Est şi de Sud-Est
(Thailanda 34%, China 26%). Datorie externă de 4 miliarde dolari.
Regim politic: republică prezidenţială (preşedinte mareşalul Ali Abdallah
Salih); legislaţie modernă; partide politice: Congresul General al Poporului (de
guvernământ), Islah (religios islamic); Baath Naţional Arab Socialist; din 2001
descentralizare administrativă care corespunde structurii de triburi şi clanuri.
Fundamentalism islamic în expansiune şi “rămăşiţe” ale guvernării marxiste din
Sud (până în 1990). Rol proeminent al armatei.
OMAN
Populaţie: 2,6 milioane locuitori; 212.460 km
2
; arabi 520.000 emigranţi
(baluchi, sud-asiatici, africani etc.); organizare pe triburi şi clanuri.
Religii: musulmani ibadhi (75%), sunniţi, shiiţi, hindu.
74
Poziţie strategică – controlează (împreună cu Iranul) ieşirea din Golful
Persic (strâmtoarea Ormuz) şi Golful Oman, în Oceanul Indian.
Resurse naturale: petrol, cupru, gaze naturale. Investiţii străine; export de
petrol. parteneri comerciali, îndeosebi, în Asia de Est şi de Sud-Est (China,
Japonia 27%, Thailanda 18%). Datorie externă – 4,5 miliarde dolari.
Regim politic: sultanat, monarhie autoritară (Carta din 1996); legislaţie
laică şi islamică; sultanul este şi prim-ministru; parlament numit de sultan şi ales
de 175.000 votanţi; nu există partide politice; sultan – Qaboos bin Said Al Said.
Relaţii politico-militare privilegiate cu SUA şi Marea Britanie.
EMIRATELE ARABE UNITE
Populaţie: 2,4 milioane locuitori (dintre care 1,5 milioane imigranţi);
organizare pe triburi şi clanuri.
Religii: musulmani sunniţi 80%, şiiţi 16%, creştini, hindi etc.
Poziţie strategică – la Golful Persic.
Resurse naturale: petrol, gaze naturale (în ritmul actual de exploatare se
consumă în 100 de ani). Economia se bazează pe exportul de petrol; pertener
strategic: Japonia (30%). Nivel ridicat de trai al populaţiei.
Regim politic – stat federal alcătuit din 7 monarhii (emirate); fără partide
politice. Relaţii speciale politico-militare cu Marea Britanie şi SUA.
QATAR
Populaţie: 769.152 locuitori (iulie 2000); 11.437 kmp suprafaţă; arabi 40%;
pakistanezi 18%, indieni 18%, iranieni 10%, etc.
Religii: musulmani 95%.
Poziţie strategică: peninsulă în golful Persic, foarte bogatăe zăcăminte de
petrol.
Resurse naturale: petrol, gaze naturale, peşte.
Economie: dependentă de export de petrol (rezerve de 3,7 miliarde barili,
epuizabili în 22 ani) şi gaze naturale (5% din rezervele mondiale, pe locul trei în
lume), venituri pe cap de locuitor la nivelul statelor occidentale. Parteneri
comerciali: Japonia (52% din exporturi) şi statele occidentale (Marea Britanie,
Japonia, Germania, SUA la importuri). Datorie externă: 13 miliarde dolari (2000).
Regim politic: monarhie autoritară, emirul Hamad bin Khalifa Al Thani (din
1991); legislaţie laică şi islamică. Fost protectorat britanic (până în 1971). Relaţii
politico-militare speciale cu SUA şi Marea Britanie.
BAHREIN
Populaţie: 645.361 locuitori; insulă de 620 kmp în Golful Persic, în
vecinătatea Arabiei Saudite şi a Qatarului; arabi 71%, asiatici 19%, iranieni 10%.
Religii: musulmani shiiţi 70%, musulmani sunniţi 30%.
Resurse naturale: mici rezerve de petrol.
Economie bazată pe procesarea petrolului şi centre internaţionale bancare
şi de afaceri. Relaţii comerciale cu SUA, UE, Japonia, India, Asia de Sud-Est.
Datorie externă 2,7 miliarde dolari (2000).
75
Regim politic: monarhie constituţională (din 2000); emir Hamad bin Isa Al
Khalifa (din 1999); fără partide politice; infiltraţii de organizaţii shiite
fundamentaliste. Fost protectorat britanic (1971 independent).
Relaţii politico-militare speciale cu SUA şi Marea Britanie.
KUWEIT
Populaţia: 2 milioane locuitori (1,5 milioane imigranţi); arabi din Kuweit
45%, alţi arabi 35%, iranieni 4%, sud-asiatici 9% etc.; organizare pe triburi şi
clanuri.
Religii: musulmani sunniţi 45%, shiiţi 40%, creştini, hindu etc.
Resurse naturale foarte bogate de petrol şi gaze naturale (10% din
rezervele mondiale de petrol). Economia se bazează pe expertul de petrol.
Parteneri: Japonia 23%, SUA 12%, Singapore 8%.
Poziţie strategică în Golful Persic, acoperă aproape toată ieşirea Irakului la
mare.
Regim politic: monarhie constituţională, un monarh autoritar; legislaţie
laică, cu elemente islamice; sistem electoral restrictiv (10% din populaţie); fără
partide politice; răspândire lentă a islamismului fundamentalism. Relaţii politico-
militare speciale cu SUA şi Marea Britanie.
IRAK
Populaţie: 23.331.985 locuitori; 3.437.072 kmp, teren înalt şi accidentat în
nord, şi nord-est, fertil în lungul fluviilor Eufrat şi Tigru, cu o strâmtă ieşire la
Golful Persic.
Grupuri etnice: arabi 75-80%, kurzi 15-20%, armeni. Turcomani, “asirieni”
etc.
Religii: musulmani 97% (shiiţi 60-65%, sunniţi 30-37%), creştini şi alţii 3%.
Resurse naturale: petrol, gaze naturale, sulf, fosfaţi etc.
Poziţie strategică pe direcţiile: Europa Centrală şi de Sud-Est– Asia
Anterioară – Golful Persic – Oceanul Indian – Asia de Sud şi de Sud-Est; China
– Iran – Marea Mediterană; Caucaz – Turcia – Golful Persic – Oceanul Indian
etc.
Economie dominată de exploatarea resurselor petroliere (95% din
exporturi); Războiul cu Iranul din 1980 – 1988 a costat peste 100 miliarde dolari;
Războiul din Golf, din 1991 şi embargoul Naţiunilor Unite au provocat noi
pierderi economiei şi au redus drastic nivelul de trai al populaţiei. Din 1996 –
1999, ONU a permis vânzări controlate de petrol, din “motive umanitare”.
Parteneri comerciali: F. Rusă, Franţa, China, Elveţia (21, 8 miliarde dolari
exporturi în 2000). Datorie externă de 139 miliarde dolari (2000).
Regim politic: republică; preşedinte Sadam Hussein (1979), regim de
dictatură, partid unic (Baas Arab Socialist), parlament, legislaţie laică şi
religioasă etc. După 1991, Irakul este supus unor interdicţii internaţionale: control
asupra armelor strategice şi spaţiului aerian; protecţia internaţională relativă
asupra zonelor din nordul şi sudul ţării locuite de kurzi şi shiiţi (la sud de Paralela
de 33°).
76
Irakul a fost proclamat republică în 1958. Între 1980 – 1988, Irakul a fost
angajat într-un foarte costisitor război cu Iranul din cauza disputelor teritoriale. În
1990 Irakul invadează Kuweitul, fiind însă forţat să se retragă de către coaliţia
forţelor ONU, în ianuarie – februarie 1991. După eliberarea Kuweitului, Consiliul
de Securitate ONU a cerut Irakului să distrugă toate armele de distrugere în
masă, rachetele cu rază lungă de acţiune şi să permită inspecţii de verificare ale
ONU.
IRAN
Populaţie: 66.128.965 locuitori; suprafaţă 1,6 milioane kmp, teren
preponderent înalt şi accidentat (Munţii Zagros în vest, Alhorz şi Binalaud în nord
şi nord-est, Sorkh, Faftan, la est, Bashakerd, la sud), cu zone de platouri
deşertice întinse în centru şi câmpii pe litoralul Mării Caspice, Golfului Persic şi
Golful Oman (ţara are forma unei mari “cetăţi naturale”).
Persani 51%, azeri 24%, gilaki şi mazandarani 8%, kurzi 7%, arabi 3%,
turkmeni 2%, balachi 2% etc.
Religii: musulmani shiiţi 89%, sunniţi 10%, zoroastrieni etc.
Poziţie strategică remarcabilă: controlează legăturile terestre între Orientul
Apropiat şi Mijlociu şi Asia de Sud, Centrală şi de Est şi dintre Asia de Vest,
Caucaz, Marea Caspică şi Asia Centrală şi Oceanul Indian.
Resurse naturale: petrol, gaze naturale, cărbuni, crom, cupru, argint, aur,
magneziu, zinc, sulf, teren arabil 10%.
Economie controlată de stat. Reforma în direcţia economiei de piaţă în
ultimii ani. Industrie extractivă, petrochimie, textile, zahăr, armament, energie
electrică, centrale nucleare etc. Balanţă comercială favorabilă (25 miliarde dolari
exporturi, 15 miliarde importuri, 2000); parteneri comerciali principali: Japonia,
Italia, Germania, Franţa, F. Rusă, UAE, China etc. Datorie externă 7,5 miliarde
dolari (2000).
Regim politic: republică islamică (din 1979); şeful statului este liderul
Revoluţiei Islamice, ayatollahul Ali Hoseini – Khomenei (din 1989), preşedintele
guvernului Mohammad Khatami; constituţie islamică, “democraţie islamică”,
partide politice islamice (cele reformatoare şi modernizatoare domină
parlamentul unicameral). Grupările politice, clanurile şi triburile au oarecare
autonomie şi deţin formaţiuni înarmate. Gărzile Revoluţionare islamice sunt
incluse în forţele armate şi controlate de clerul conservator şi tradiţionalist. În
noiembrie 2002, Gărzile au pierdut privilegiul de a superviza listele de deputaţi
din Parlament.
TURCIA
Populaţie: 66.493.970 locuitori (iulie 2001); suprafaţă 780.580 kmp, lanţuri
de munţi la nord (Antaliei), sud (Toros), est (Ararat), platoul înalt al Anatoliei,
câmpiile de la Marea Neagră, Marea Egee şi Mediterana, izvoarele Eufratului şi
Tigrului; turci 80%, kurzi 19%.
Religii: musulmani sunniţi 99,8%, alţii 2%.
Poziţie strategică remarcabilă: pe axele terestre Europa de Sud-Est –
Orientul Apropiat şi Mijlociu şi Caucaz – Mediterana, Marea Neagră – Marea
77
Mediterană şi navală Marea Mediterată – Marea Neagră – Europa de Est şi de
Nord; controlează strâmtorile Bosfor şi Dardanele.
Economie modernă, în plină dezvoltare, cu agricultură încă în parte
tradiţională (40% din forţa de muncă). Totuşi, cheltuielile administraţiei şi
controlul statului asupra economiei au menţinut un nivel mediocru al investiţiilor
străine (1 miliard dolari anual). Din 1999, acord cu FMI şi reforme economice,
punctate de criza financiară din 2000. Relaţii comerciale foarte dinamice
(exporturi de 27 miliarde), orientate spre: Germania (13 – 18%), SUA (7 – 11%),
Marea Britanie, Franţa, F. Rusă. Datoria externă 109 miliarde dolari (2000), la un
PIB de 450 miliarde dolari.
Regim politic: democrat şi laic, republică; preşedinte Ahmed Sezer (2000);
executiv puternic; partide politice; Partidul Democratic de Stânga (Bulet Ecevit),
ANAP, Partidul Acţiunii Naţionaliste; islamiştii fundamentalişti sunt oficial interzişi
(Partidul Virtuţii şi Partidul Bunăstării). Forţe armate foarte bine dotate şi
antrenate. Guvern al fundamentaliştilor moderaţi. Aliat de bază al SUA, membru
NATO, asociat UE, în alianţa SUA -–Turcia – Israel şi în trilaterala “antiteroristă”
Turcia – Georgia – Azerbaidjan.
3.2. Interesele directe ale marilor actori internaţionali
SUA. Au o tradiţie de implicare directă în Orientul Apropiat şi Mijlociu, bine
conturată după cel de-al doilea război mondial şi justificată de interese
economice, politice şi militare. Washington-ul s-a străduit, în cursul şi după
sfârşitul Războiului Rece: să obţină un acces neîngrădit la resursele petroliere
locale (2/3 din cele mondiale); să participe decisiv la rezolvarea principalelor
crize şi conflicte; să diminueze influenţa altor actori majori concurenţi (UE, F.
Rusă, China, Japonia) sau să “patroneze” o convergenţă negociată de interese
şi acţiuni ale acestora; să contracareze ascensiunea oricărui centru de putere
local, capabil să pună în discuţie echilibrul relativ de forţe şi interesele
fundamentale ale SUA; să promoveze modelul occidental de societate, axat pe
democraţie, piaţă liberă, toleranţă religioasă, includerea mai accentuată a
spaţiului economic respectiv în circuitul economiei mondiale etc. În cursul
Războiului Rece, URSS s-a situat pe poziţia principal concurent – rival al
hegemoniei SUA în regiune. Astăzi nici un actor internaţional major nu are
resursele financiare, logistica şi capacitatea operaţională a SUA de a-şi proiecta
puterea politico-militară în regiune.
Politica nord-americană faţă de regiune a fost definită Colin Powell, în
decembrie 2001, astfel: preferăm să acţionăm împreună cu aliaţii, dar putem
acţiona şi singuri dacă este necesar. Din 11 septembrie 2001, SUA se consideră
în război împotriva terorismului internaţional. Acţiunile, exclusiv ofensive, se
desfăşoară la trei niveluri: în coaliţie, în Afghanistan; în sistem “clasic”, pe
teritoriul propriu şi aliat; prin lovirea şi nimicirea “Axei Răului” (Irak şi Iran,
îndeosebi). America va acţiona împreună cu aliaţii şi partenerii săi pentru a
menţine stabilitatea oriunde în lume, declara G. W. Bush, în septembrie 2002.
Principalele “rezistenţe” manifestate în Orientul Apropiat şi Mijlociu
împotriva politicii Washington-ului au venit din partea: “naţionalismului arab” şi a
78
“fundamentalismului islamic”, bine reprezentate de regimurile de la Bagdad şi
Teheran. Aliaţii tradiţionali ai SUA în spaţiul analizat sunt: Turcia, Egiptul,
Iordania, Arabia Saudită, Yemenul, statele Golfului şi, mai ales, Israelul. UE şi F.
Rusă se situează pe poziţii de “parteneri concurenţi” politici şi economici, în timp
ce China şi Japonia se concentrează în direcţia promovării prioritare a
intereselor lor. SUA consideră că lipsa de securitate în regiunea petrolieră a
Golfului constituie – alături de terorism, proliferarea armelor de nimicire în masă
– o ameninţare globală.
Washingtonul apreciază că UE şi Japonia depind, în mod “dramatic”, de
aprovizionarea cu petrol din Orientul Apropiat şi Mijlociu, spaţiu considerat drept
“turbulent”. În 1998, SUA, UE şi Japonia au importat 25 milioane barili pe zi, din
cei 37 mbd consumat în întreaga lume. Statele Golfului au asigurat 18 mbd dintr-
un total de 40 mbd (statele din bazinul Mării Caspice numai 5 mbd). Asumându-
şi aproape în exclusivitate apărarea statelor Golfului (din 1991), SUA pledează
pentru o politică energetică “comună” a Occidentului în Orientul Apropiat şi
Mijlociu (persistă dezacorduri cu privire la Iran şi Irak şi referitoare la protecţia
mediului). Regiunea Asia – Pacific, la rândul ei, depinde de importurile petroliere
din Golf în proporţie de 70% din necesar; din acest motiv, China şi Japonia
(prima în expansiune economică) încearcă să-şi diversifice relaţiile comerciale
petroliere cu F. Rusă şi statele din Asia Centrală. Este însă şi unul dintre
motivele pentru care SUA pledează în favoarea unei politici energetice
“concertate” şi la nivelul G-8. În cadrul acestei politici “concertate” s-ar include şi
contracararea monopolului relativ al OPEC asupra pieţei mondiale, care uneori
se trasformă în factor global de instabilitate economică şi politică (inclusiv prin
alimentarea cu fonduri şi arme a reţelelor teroriste).
“Cea mai importantă deosebire în cadrul comunităţii democratice
occidentale – relevă Patrik L. Clawson – în domeniul securităţii energetice
priveşte căile de susţinere a stabilităţii în Golful Persic. SUA subliniază
necesitatea contracarării ameninţărilor printr-o robustă prezenţă militară şi
sancţiuni economice, pentru interzicerea accesului la tehnologie şi a proliferării
WMD. Alte democraţii occidentale promovează legăturile politice şi comerciale
cu toate statele, şi cu cele care tulbură stabilitatea”.
Pe lângă resursele petroliere, Orientul Apropiat şi Mijlociu ocupă un loc
însemnat în dinamica schimburilor comerciale şi prin importurile de tehnologie,
bunuri de consum, materii prime, “soft”, arme etc. Pentru SUA, regiunea
echivalează cu o piaţă de primă mărime, având un pol foarte dinamic în statele
Golfului şi zone de expansiune economică în Liban, Siria, Turcia, Iran etc.
Desigur, prezenţa Japoniei, UE şi chiar a Chinei nu trebuie neglijată, îndeosebi,
în produse de larg consum, electronică, informatică şi armament (creşterea
economică locală s-a cifrat între 0% în Israel şi 5% Iran şi Irak: numai Franţa a
realizat un excedent de 13,2 miliarde franci în schimburile comerciale, în primele
nouă luni ale anului 2001). În 2001, UE a ocupat primul loc în dinamica
importurilor locale (între 13 – 36%), urmată de SUA (7 – 25%) şi Japonia (între 8
– 16%). Ţările din Orientul Apropiat şi Mijlociu sunt cei mari buni clienţi ai
industriei de armament din SUA (14 miliarde de dolari numai Emiratele Arabe
Unite, între 1997 – 2000; Egiptul 6,9 miliarde dolari, între 1993-2000, SUA au
79
vândut arme în valoare de 101 miliarde dolari, urmate de Rusia şi Franţa, cu
precădere în Orientul Apropiat şi Mijlociu).
SUA propun partenerilor lor din OECD o strategie şi o politică coordonată
în Golf, pe baza: contribuţiei după posibilităţile fiecărui aliat sau partener la
securitatea energetică a regiunii; să-şi împartă “sarcinile” în raport cu
“depedenţa” energetică faţă de Golf (Japonia şi Asia de Sud-Est importă cele
mai mari cantităţi iar SUA “păzesc” Golful); realizarea consensului în problemele
securităţii (fără China şi India); suficienţa forţelor (participarea europenilor cu
forţe şi resurse financiare, în cadrul sau în afara NATO, la menţinerea stabilităţii
în regiune). De asemenea, SUA avansează şi ideea unei politici energetice
concentrate a OECD şi în exploatarea resurselor din “bazinul Caspicii”, prin:
abandonarea poziţiei de monopol asupra exploatării şi transportului de petrol şi
gaze naturale pe care o deţine F. Rusă; construirea unor conducete prin
Azerbaidjan – Georgia – Turcia, Afghanistan, China etc.
Problemele politico-militare din Orientul Apropiat şi Mijlociu reţin la
maximum atenţia administraţiei nord-americane. Acest spaţiu este astăzi
suprasaturat de efective, mijloace de luptă (2,7 milioane militari sub arme) şi
cheltuieli militare (44 miliarde dolari doar în 1999). Egiptul, Israelul, Turcia, Siria,
Irakul şi Iranul deţin armate redutabile de mari efective. Israelul, Irakul şi Iranul
posedă mijloace de luptă de nimicire în masă. Iranul şi F. Rusă recurg la forţă
militară pentru a exercita presiuni politico-economice în “bazinul Caspicii”. Iranul
şi Irakul se concurează pentru întâietate în Golf, în condiţiile în care nici un stat
vecin nu le-ar putea rezista, dacă n-ar exista o prezenţă militară SUA şi britanică.
Israelul îşi exercită rolul de hegemon în spaţiul israeliano – arabo – palestinian
tot datorită forţei sale armate redutabile. Turcia îşi bazează pe armată atât
stabilitatea internă, cât şi poziţia “tare” în raporturile cu Grecia, Siria, Irakul şi
statele din Caucazul de Sud. Washingtonul urmăreşte să “dezarmeze” Iranul şi
Irakul, în sensul de a le interzice accesul la mijloacele de luptă nucleare,
bacteriologice şi chimice. Prezenţa militară SUA este, în mod obişnuit,
reprezentată din forţe de 20.000 oameni, în Golf (pot fi întărite repede în caz de
criză, de la bazele aero-navale şi navale din apropiere). În viziunea
Washingtonului, stabilitatea regională depinde de: dezvoltarea sistemului de
alianţe (Turcia, Emiratele Unite, Yemen); anihilarea ameninţărilor “statelor rele”
(Irak, Iran); combaterea eficientă a terorismului şi fundamentalismului islamic;
suport NATO în situaţii de criză; convergenţă politică SUA, UE, F. Rusă etc. O
mare însemnătate pentru îndeplinirea obiectivelor SUA are stabilitatea zonală în
spaţiul Israel – Egipt – Iordania – Liban – Siria şi în Turcia (puterea militară
zonală). Pe de altă parte, o coalizare între Iran şi Irak (1 milion efective
permanente, 40 divizii, 600 avioane moderne, 10 nave moderne de luptă etc.) ar
ameninţa actualul echilibru de forţe, cu atât mai mult cu cât s-ar putea conjuga
cu intensificarea atacurilor fundamentaliste islamice şi teroriste.
Din aceste motive, SUA susţin financiar şi militar regimurile laice din Egipt,
Turcia, Iordania şi Yemen, şi şi-au consolidat relaţiile de colaborare politico-
militară cu Arabia Saudită şi UEA. Asupra Arabiei Saudite planează însă,
acuzaţia neoficialăcă susţine în secret grupările teroriste islamiste şi
palestiniene, opunându-se unei campanii în Irak şi unei prezenţe active
80
petroliere occidentale în regiune. UEA pare să devină „pilonul” SUA în zona
Golfului. De altfel, la începutul lunii decembrie 2002, SUA a lansat ideea unui
parteneriat cu statele din Orientul Apropiat şi Mijlociu, axat pe democratizarea şi
modernizarea societăţilor tradiţionale. Concomitent, SUA se pronunţă în
favoarea soluţionării diplomatice a conflictului israeliano – palestinian şi a
înfruntării unui stat palestinian. În egală măsură, SUA pledează pentru întărirea
dispozitivului permanent de securitate în regiune şi pentru pregătirea unei forţe
de Reacţie Rapidă NATO, care să intervină în caz de extremă urgenţă. Noua
doctrină de securitate a Washingtonului pune accent şi pe “acţiuni preventive”,
menite să împiedice apariţia unor crize majore; în acest cadru, preşedintele G.
Bush şi colaboratori săi avansează proiectul organizării unei campanii
“preventive” împotriva regimului Sadam Hussein, urmată de instaurarea unei
guvernări democratice în Irak. Lovitura – integrată în războiul împotriva
terorismului internaţional – ar paraliza aşa-numita “Axă a Răului” (Iran, Irak,
Coreea de Nord) şi ar dezorganiza reţelele teroriste şi fundamentaliste din
întregul Orient Apropiat şi Mijlociu. Ea ar putea fi urmată şi de o schimbare
majoră de atitudine la Teheran, precum şi de descurajarea fundamentalismului
islamic în Arabia Saudită, Turcia şi Egipt. Până în momentul de faţă, UE şi F.
Rusă se opun unei acţiuni militare în Irak.
Federaţia Rusă. Până la sfârşitul Războiului Rece şi dezmembrarea
URSS (1990 – 1991), Moscova făcea o concurenţă serioasă Washington-ului,
pe plan politico-militar, în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Aliaţii săi tradiţionali erau
Siria şi Irakul (multă vreme şi Egiptul). Retorica sovietică apela la solidaritatea
arabă şi a statelor “nealiniate” în măsurarea de forţe cu “imperialismul” şi
“neocolonialismului” occidental. În 1990 – 1991, Mihail Gorbaciov, - după ce s-a
opus unei acţiuni armate deschise – a susţinut SUA în Războiul din Golf şi a
îndeplinit funcţia de copreşedinte al Conferinţei de Pace de la Madrid; dispariţia
URSS a lăsat SUA cu avantajul de a fi singura putere politico-militară implicată
direct şi complet în regiune.
Din 1999 – 2000, V. Putin şi grupurile petroliere din F. Rusă au revenit în
forţă pe scena Orientului Apropiat şi Mijlociu, cu precădere în statele din
proximitatea “bazinului Caspic” (Iran, Irak) şi a zonei de “vecinătate imediată”
(Turcia, Irak). Petrolul, comerţul cu arme, combaterea fundamentalismului
islamic şi a terorismului (în Caucaz şi Asia Centrală) şi tradiţia unei diplomaţii de
“prestigiu” în Orient şi la Marea Mediterană sunt noile şi “eternele” temeiuri ale
interesului pragmaticei conduceri de la Moscova pentru regiune; unele interese
proprii sunt convergente cu cele nord-americane, sau vest – europene, altele
sunt divergente. V. Putin evidenţia (aprilie 2002) liniile fundamentale şi direcţiile
politicii Moscovei: consolidarea CSI; orientarea prioritară spre UE în scopul
creării unui “spaţiu economic comun” (“integrarea cu Europa”); garantarea
stabilităţii în lume şi crearea “printr-un dialog permanent cu SUA” unui nou
sistem de securitate internaţională; “schimbarea calităţii relaţiilor cu NATO”;
integrarea în economia mondială, cu scopul de a deveni “bogaţi şi puternici”.
Vocaţia F. Ruse de garant al stabilităţii internaţionale s-a exprimat, în special,
prin participarea la Alianţa Internaţională Antiteroristă ce a lichidat “centrul
terorismului internaţional din Afghanistan”. În continuare, clarifica V. Putin,
81
“politica externă rusă va fi, de asemenea, construită de o manieră strict
pragmatică, pornind de la posibilităţile noastre şi de la interesele naţionale –
militaro-strategice, economice, politice. Şi totodată, ţinând cont de interesele
partenerilor noştri, în primul rând de cei din cadrul CSI”.
Moscova pare încă să ezite între direcţia politică de sfidare a
„unilateralismului” SUA şi parteneriatul strategic cu Washington-ul, “reciproc
avantajos”. Oricum, F. Rusă este singurul actor internaţional major care are
capacitatea de a-şi proiecta puterea militară în anumite zone din Orientul
Apropiat şi Mijlociu. În plus, F. Rusă cultivă relaţii privilegiate cu unele state
arabe sau “islamice”, cele mai multe adversare ale SUA, şi participă-alături de
UE, ONU şi SUA la negocierile de pace israeliano-palestiniene
În regiune, Iranul beneficiază de o relaţie privilegiată cu F. Rusă, exprimată
prin: construirea reactorului nuclear de la Bushehr (Golf) – valoare 800.000.000
dolari, operaţional din 2003; construirea a mai mult de 3 reactoare nucleare –
valoare 4 miliarde dolari (aceste structuri pot fi folosite în scopul dotării Iranului
cu arme nucleare, în condiţiile în care încă din 1998 Teheranul deţine rachete cu
rază de acţiune de peste 1000 mile, în măsură să lovească Israelul şi statele
Golfului).
Irakul a căutat în anii din urmă protecţia F. Ruse şi chiar a Chinei şi UE,
pentru a rezista presiunilor SUA. Fostul prim-ministru rus, E. Primakov a fost
acuzat de unele publicaţii occidentale (“New Yorker Magazine”) că ar fi încurajat
Bagdadul să împiedice inspecţiile ONU şi că ar fi aprobat livrări de arme,
interzise prin embargoul ONU. F. Rusă susţine oricum ridicarea sancţiunilor
internaţionale împotriva Irakului şi se opune unei intervenţii militare SUA
(septembrie 2002). În momentul de faţă, F. Rusă lasă să se înţeleagă că
problema irakiană (ca şi cea kurdă sau a Iranului) nu se poate aborda fără
participarea ei, indiferent de modalitatea de finalizare aleasă de “comunitatea
internaţională”. În prima parte a lunii decembrie 2002, Irakul a reziliat
surprinzător contractele cu „LukOil” şi alte companii ruseşti. Reacţia Bagdadului
se poate face ecoul unei „spectaculoase” apropieri ruso-americane.
Siria este un aliat tradiţional al F. Ruse, cu toate că fostul preşedinte Hafez
al-Assad s-a străduit să realizeze o amplă deschidere spre SUA şi UE. F. Rusă
sprijină poziţia Damascului în negocierile cu Israelul şi în disputele cu Turcia şi
livrează armament (inclusiv rachete antiaeriene) clasic; baza de la Tartus, din
Marea Mediterană a oferit facilităţi navelor ruse. SUA au avertizat în mai multe
situaţii F. Rusă să nu modifice echilibrul militar în regiune prin comercializarea
armamentului de ultimă generaţie în Siria, Iran, Egipt şi nesupravegherea
traficului ilicit de materiale nucleare.
Egiptul achiziţionează în anumite cantităţi armament rusesc (chiar
componente “Skud”, armament antiaerian şi sisteme radar), deşi cel mai
important furnizor rămân SUA. De asemenea, Cairo contează pe suportul F.
Ruse şi al UE în tratativele cu Israelul, pentru rezolvarea problemei palestiniene.
La câteva luni după victoria Coaliţiei Internaţionale Antiteroriste în
Afghanistan, Moscova pare să fie în plină ofensivă în regiune. Contractelor de
colaborare cu Iranul şi Irakul, li se adaugă implicarea –, de partea lui Yasser
Arafat în rezolvarea conflictului arabo – israelian. Israelul, Egiptul, Arabia
82
Saudită, Liga Arabă etc. caută asistenţa F. Ruse pentru diverse planuri de pace.
Oficialităţi saudite au oferit Moscovei plasamente bancare de 70 miliarde de
dolari, ce ar putea fi transferaţi din SUA în Federaţia Rusă în schimbul unei
anumite „protecţii” şi împiedicării unei intervenţii militare în Irak. Yasser Arafat
rămâne în fruntea Autorităţii Palestiniene graţie F. Ruse şi UE. Şi opoziţia
irakiană solicită “înţelegerea” Moscovei.
“Noua poziţie” a F. Ruse de mare exportator de petrol crud o pune în relaţii
complexe cu statele OPEC. Rivală a Iranului în “bazinul Caspicii” şi
colaboratoare în exploatarea resurselor acestei ţări, F. Rusă concurează OPEC-
ul ori de câte ori are ocazia (în 1999 – 2002).
Fundamentalismul islamic şi terorismul internaţional figurează în mod
curent pe agenda diplomatică şi militară a Moscovei. În octombrie 2001, F. Rusă
şi SUA s-au coalizat împotriva talibanilor şi a extremiştilor islamici. În 20 mai
2002, F. Rusă şi NATO s-au aliat contra aceluiaşi “inamic”, ce beneficia de o
atenţie particulară şi în aranjamentele de securitate cu China, India şi republicile
din Asia Centrală. Sunt suficiente dovezi ca Moscova, pe de o parte înţelege
corect ameninţarea extremismului religios în zonele dintre frontierele proprii
locuite de musulmani şi în “vecinătatea apropiată”, şi că pe de altă parte nu ezită
să-şi promoveze propriile-i interese de mare putere în Caucaz şi Asia Centrală,
sub deviza combaterii fundamentalismului islamic. Poziţia sa se apropie evident
de cea a administraţiei nord-americane, diferind însă felul în care fiecare
partener apreciază regimurile de la Teheran şi Bagdad. Deşi, F. Rusă se
situează – în momentul actual – pe poziţii similare cu Franţa şi Germania,există
posibilitatea ca să acţioneze alături de SUA-susţinute din noiembrie 2002 şi de
NATO- în eventualitatea unei reglementări politico-militare în Irak şi a diminuării
influenţei OPEC pe piaţa mondială.
Uniunea Europeană a devenit treptat, un actor internaţional major, în
principal, în domeniul economic şi diplomatic. Există, fără doar şi poate, tradiţii
ale implicării puterilor vest-europene în Orientul Apropiat şi Mijlociu, din epocile
“Problemei Orientale” şi colonială (secolele XVII – XX), ca şi legături neîntrerupte
şi solide cu mediile culturale, politice, economice regionale; o largă “diasporă”
musulmană şi creştin orientată s-a fixat de decenii în Franţa, Marea Britanie şi
Germania, acţionând ca factor de presiune asupra guvernelor occidentale.
Implicate prin tradiţie istorică, afinităţi culturale şi interese economice-strategice
majore ( spaţiu de aprovizionare energetică, alături de F. Rusă şi Marea
Nordului) în Orientul Apropiat şi Mijlociu, puterile care direcţionează politica
Externă şi de Apărare a UE nu se pot alinia “pur şi simplu” la poziţiile
diplomatico-militare ale SUA. Franţa, Germania (şi chiar Italia, Spania şi Marea
Britanie) nu susţin până la “ultima raţiune”, de exemplu, punctele de vedere ale
Israelului în conflictul arabo – israelian şi palestiniano – israelian şi nici soluţiile
SUA cu privire la Irak şi Iran. Parisul şi Berlinul, pe de altă parte, se opun
extinderii UE în Asia Mică, prin includerea Turciei-inclusiv la Consiliul UE din
decembrie 2002- cu toate că aceasta este “pilonul” de stabilitate la “flancul
sudic” al NATO, protejata SUA şi membră a triunghiului “politico-militar” Turcia –
SUA – Israel. I se reproşează Turciei: politica drepturilor omului; tratamentul dur
aplicat kurzilor; comportamentul din cursul crizelor din fosta Iugoslavie;
83
veleietăţile de “mare putere” în Caucaz şi Asia Centrală; tensiunile dintre Ankara
şi Moscova; presiunile exercitate asupra Siriei; prelungirea conflictului cu Grecia
etc.
Lipsiţi de o autentică putere militară integrată în regiune,“europenii”
abordează rezolvarea problemelor Orientului Apropiat şi Mijlociu, în primul rând
prin negocieri diplomatice şi cooperare internaţională. „Europenii – evidenţiază
R. Kagein – cred în reglementări, negocieri şi cooperare între naţiuni, în timp ce
Statele Unite îşi etalează forţa în lumea anarhică descrisă de Hobbes, unde
siguranţa, apărarea, promovarea unei ordini liberale depind de puterea militară şi
de utilizarea ei. Când Statele Unite nu erau o mare putere predicau căutarea
unor aranjamente – strategia celui slab. Acum, când sunt cei mai puternici, se
comportă aşa cum au făcut-o întotdeauna marile puteri. Când marile puteri
europene dominau scena, ele afişau cultura forţei şi gloria obţinută pe câmpul de
bătălie”. Gerhard Schröder avertiza, vis-a-vis de politica SUA în privinţa Irakului
şi faţă de iniţiativele în forţă ale SUA: “O eventuală intervenţie americană în irak
ar putea distruge alianţa antiteroristă; Orientul Mijlociu are nevoie de o nouă
pace, nu de un nou război; orice altă politică ar agrava criza economiei mondiale
şi nu ar provoca decât dificultăţi.”
UE a fost deja cooptată, ca şi F. Rusă, în sistemul de gestionare a
conflictului israeliano – palestinian. Parisul şi Berlinul doresc mai mult: UE să
devină copartener al SUA şi F. Ruse în “administrarea” securităţii în întregul
Orient Apropiat şi Mijlociu, într-un sistem de “concert” al marilor puteri, sub egida
Consiliului de Securitate. Această atitudine sfidează SUA şi poate fisura
solidaritatea euroatlantică, pusă la grea încercare în 1992, în Balcani; mai ales,
prefigurează o concertare a poziţiilor UE, F. Ruse şi Chinei ce poate împinge
SUA spre o anumită “izolare”. Probabil că anumiţi factori (slăbiciunea militară a
UE, comunitatea de valori şi instituţii cu America de Nord, nevoi energetice
presante, avantaje economice de “ultimă oră” în regiune, atitudinea Moscovei
etc.) să aducă UE de aceeaşi parte cu SUA în problemele imediate ale regiunii.
Recent, statele UE care sunt membre NATO, s-au angajat, prin hotărârile
Summitului de la Praga (noiembrie 2002) să sprijine SUA în rezolvarea
problemei Irakiene. Oricum, în ultimă instanţă, SUA garantează orientarea spre
Occident a Orientului Apropiat şi Mijlociu. “Statele Unite – arătau D. C. Gombert,
J. Green şi F. S. Larrabee, înalţi responsabili RAND Corp. – joacă rolul de
arbitru, respectat de moderaţi şi urât de «rogues». Dacă garantează securitatea
Golfului, acordă încredere Turciei şi Arabiei Saudite şi le încurajează alinierea la
vest, puterea americană în Orientul Apropiat şi Mijlociu este indispensabilă
pentru regiune şi pentru întreaga lume”. Zalmay Khalilzad, la rândul lui,
subliniază că UE şi SUA trebuie să se ferească de un parteneriat formal sau de
o rivalitate mascată; ele au datoria de a pune în valoare interesele lor comune.
Într-o astfel de perspectivă, NATO (cu noua sa Forţă de Intervenţie acceptată
explicit la Varşovia, în septembrie 2002) se poate transforma în principalul
instrument de combatere a terorismului şi proliferării armelor de nimicire în
masă, în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Noul Consiliu NATO – Rusia este în
măsură să favorizeze un aport militar al Moscovei la gestionarea crizelor
regionale, probabil în spaţiile limitrofe frontierelor sale.
84
LIGA ARABĂ. Summit-ul din 2001 al Ligii Arabe, desfăşurat la Amman
(27 – 28 martie) s-a concentrat asupra situaţiei din teritoriile palestiniene,
raporturilor dintre Irak şi Kuweit (încercându-se şi obţinerea unei rezoluţii privind
aceste raporturi) şi politicii noului prim-ministru israelian Ariel Sharon. În cadrul
Summit-ului, Bagdadul a reuşit să convingă liderii arabi de necesitatea ridicării
embargolului (considerat de arabi, la presiunea lui Sadam Hussein, ca fiind “lipsit
de fundament”) impuse acestei ţări de SUA.
Declaraţia finală prevedea susţinerea “cauzei palestiniene de către ţările
arabe” şi “dreptul palestinienilor de a continua lupta împotriva ocupaţiei”, precum
şi “tot sprijinul şi ajutorul posibil pentru a fi capabili să-şi recapete independenţa
statului pe pământul lor naţional, cu Ierusalimul drept capitală"”(Abdullah, regele
Iordaniei). De asemenea, liderii arabi au convenit să sprijine cererea palestiniană
referitoare la trimiterea de observatori internaţionali în teritorii (măsură respinsă
categoric de Israel). În noiembrie 2002, Liga Arabă a cerut Irakului să respecte
Rezoluţia 1441 pentru reluarea inspecţiilor ONU.
Consiliul de Cooperare al Golfului (Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele
Arabe Unite, Kuweit, Oman, Quatar
A fost stabilit în anul 1981, dar a devenit mai activ după insuccesul suferit
în apărarea Kuweit-ului (la invazia irakiană din 1990); principalul partener este
Uniunea Europeană. Statele CCG sunt printre cele mai mari importatoare de
armamente, iar în anul 2000 au semnat un acord referitor la crearea unei forţe
militare comune (de până la 25.000 de militari). Pentru a-şi asigura securitatea
împotriva mai puternicelor Iran şi Irak, ţările CCG se bazează şi depind, în mare
măsură, de ajutorul/suportul SUA şi al Marii Britanii;
În ultimii doi ani, în cadrul CCG s-au stabilit măsuri pentru constituirea unui
bloc economic puternic în regiunea Golfului Persic (semnarea acordurilor privind
taxele vamale comune, pentru o piaţă şi o monedă unică), prevăzut cu un
Consiliu Suprem de Apărare şi un Tratat de Apărare Comună.
Sprijinrea de către SUA a unui pol de putere regional după modelul
democratic american în zona Peninsulei Arabice (pentru contracararea
tendinţelor izolaţioniste şi, totodată expansioniste, pe motive religioase ale
Iranului şi Irakului) a determinat Yemenul să-şi anunţe candidatura la integrarea
în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului. CCG sprijină însă demersurile lui
Yasser Arafat, şi se pronunţă în favoarea cooperării dintre ONU şi Irak în privinţa
ridicării sancţiunilor economice.
3.3. Fundamentalismul islamic în Orientul Apropiat şi Mijlociu
Întotdeauna religia a fost un factor important în istoria Orientului Mijlociu.
Ierusalimul este locul sfânt al celor trei mari religii ale lumii: Creştinismul, Islamul
şi Iudaismul. Dominaţia asupra regiunii a fost exercitată alternativ de-a lungul
secolelor, de către fiecare din cele trei religii.
Iudaismul a fost prima dintre cele trei religii care a dominat, în sens
restrâns regiunea Orientului Apropiat şi Mijlociu, apărând în secolul XIII î.C. în
Canaan, zonă în care este plasat astăzi Israelul. Această regiune reprezintă
85
„Pământul Făgăduinţei” promis – conform Torei- de către Dumnezeu „poporului
ales”, poporului lui Israel. Prin cucerirea Ierusalimului de către romanii conduşi
de generalul Vespasian , începea noua dispersare a populaţiei evreieşti.
În jurul anului 30 d.C. creştinismul începe să aibă o influenţă serioasă în
regiune, Israelul de astăzi păstrând încă multe din cele mai sfinte locuri ale
creştinismului.
Islamul îşi face cunoscută influenţa, mai ales, intrarea pe scena Istoriei,
prin Profetul Mohammed (570 d.C.) care adună locuitorii din zonă sub credinţa
că „ nu există alt Dumnezeu decât Allah şi Mohamed este profetul său”; de
asemenea el încuraja convertirea creştinilor şi a iudeilor din regiune, promovînd
şi toleranţa. Cu timpul, tot mai multe comunităţi au aderat la noua religie, în
preajma secolului IX, araba devenind principala limbă de circulaţie în Orientul
Mijlociu.
În viziunea islamiştilor ortodocşi, necredincioşii sunt o singură naţiune:
după cum consemnează tradiţia. Scopul teocraţiei lui Allah este de a se răspândi
la nivelul întregii lumi. „Ceilalţi” trebuie convertiţi pentru a servi legilor sale
politico-religioase. Atât timp cât rămân necredincioşi, „ceilalţi” sunt inferiori şi
aserviţi. Noţiunea de pace (salem) este exclusă şi nu poate fi adusă în discuţie
decât în termenii unei convertiri la islam.
Cu excepţia cruciadelor-secolele XI-XIII, Orientul Mijlociu a fost dominat de
musulmani o perioadă de aproximativ paisprezece secole. Căderea Imperiului
Otoman de după primul război mondial, a dus la reapariţia stării conflictuale în
regiune, evreii reclamând drepturi teritoriale, în special asupra Palestinei;
crearea statului Israel, la 14 mai 1948, a alimentat tensiunile religioase deja
existente, care s-au transformat în războaie duse în numele dreptului de
posesiune a teritoriilor. Liderii religioşi au adus argumente care să motiveze
lupta pentru teritorii (Rabinul Meier Kahane, membru al Extremei drepte din
Israel, asasinat la New York în 1990, afirma că „nu există mai multe mesaje în
iudaism. Există doar unul. Şi acest mesaj este să faci ceea ce vrea Dumnezeu.
Uneori Dumnezeu vrea ca noi să mergem la război, alteori vrea să trăim în
pace… Dar există numai un singur mesaj: Dumnezeu a vrut ca noi să venim în
această ţară şi să întemeiem un stat evreiesc”). De aici până la apariţia
fanatismului religios nu a fost decât un pas.
Din punct de vedere doctrinar, până la incursiunile napoleoniene de la
sfârşitul secolului XVIII, islamul intrase într-o acută stare de declin. Companiile
napoleoniene au sporit îngrijorarea privind starea islamului, constituindu-se
totodată într-un catalizator al tuturor dezbaterilor privind declinul său momentan.
Doctrinele şi instituţiile fundamentale , tradiţionale erau ameninţate de sistemul
de valori seculare: liberal- naţionaliştii aveau ca idee centrală individul şi statul,
idee ce contracara copleşitoarea putere a Creatorului şi universului Său;
ideologiile socialiste promiteau- contrar celor religioase- raiul pe pământ fără
existenţa posibilităţii mântuirii în viaţa de apoi. Tot ceea ce intra până atunci sub
incidenţa religiei este acum degradat, devalorizat într-o singură variabilă, în
relaţiile sociale. În spatele acestei transformări s-a aflat triumful economiei ,
tehnologiei şi acţiunilor militare, majoritatea având ca punct de plecare Europa
Occidentală.
86
Versiunile secolului XX ale secularismului, totalitarismul de stânga şi
dreapta, au dat şi mai multe argumente islamiştilor pentru a condamna modelul
occidental drept un model inaplicabil. Cu toate aceste critici, neo islamiştii au
aplicat cu succes reţeta tehnologiei occidentale, combinată cu sistemul
tradiţional de valori. Pentru majoritatea islamiştilor, o soluţie ar fi fost: fie să
reformeze sistemul de valori prin modernizare, fie prin revitalizarea credinţei şi a
practicilor primare ale religiei. Potrivit puritanilor islamici, nereuşitele din trecut
nu indică o slabă capacitate de adaptare la idei noi, ci erori apărute ca urmare a
îndepărtării de ideile Profetului.
Se dezvoltă în regiune, însă, şi ideologii ce au recuperat idei pozitive ,
cum ar fi „a treia cale” a lui Muamer Qaddafi. Chiar şi regimuri cu un grad
secular ridicat sau de dictatură militară au simţit nevoia de a-şi legitima
conducerea invocând principii islamice. Căutând să menţină controlul, islamul a
fost de obicei folosit pentru a motiva acţiuni violente, de represiune asupra
populaţiei. Există şi situaţia inversă : fundamentaliştii islamici care recurg la
violenţe îndreptate împotriva conducerii laice care nu este destul de devotată
principiilor teocratice atunci când ajunge la putere.. Această situaţie a fost
identificată la musulmanii brethren în Egipt, precum şi în Iordania şi Siria, dar
există şi în ţări nearabe, dar islamice, cum ar fi Turcia şi Iran.
În ultimele decenii, islamul a devenit punct de referinţă al unei largi palete
de activităţi politice, iniţial în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Termenul de „Islam
politic” a fost folosit de mulţi cercetători şi analişti pentru a putea diferenţia
explozia fără precedent a religiei islamice, cu implicaţii în politica seculară, şi
formele pioase de credinţă şi ritual cuprinse în mai largul concept de „Islam”.
Islamul politic îşi manifestă influenţa asupra deciziilor politice,în
dezvoltarea socio-culturală, dar este adeseori ineficient în încercarea de preluare
a puterii. Campaniile mişcărilor radicale s-au desfăşurat, în special, în domeniul
socio-cultural, în jurul unor probleme ce vizau rolul femeii şi al bărbatului în
societate , fertilitatea, consumarea obiceiurilor, dar şi acţiuni de marginalizare a
creştinilor, cenzura filmelor, pieselor de teatru şi a cărţilor. Ca urmare, practica
religioasă strictă s-a răspândit, conducând la o presiune socială crescândă.
Organizaţiile islamice voluntare s-au înmulţit ,iar mijloacele de popularizare a
islamului s-au diversificat prin apelarea la mijloace media (casete audio ,video,
cd.)
Islamul posedă anumite particularităţi: scripturalism, puritanism,
individualism,tendinţa spre regulă. De multe ori, acest islam puritan, regenerator,
fundamentalist, îndeplineşte funcţia naţionalismului din alte regiuni: asigură o
nouă imagine unor oameni care nu se mai identifică cu poziţia lor în comunitate,
clan sau trib. Acolo unde aceste forme nu mai sunt funcţionale , cei ce le
părăsesc sunt dornici să se alăture unei culturi ce le oferă identitate.
În spectrul reprezentat de sectele musulmane, shiismul este cel care se
apropie cel mai mult de cultul personalităţii, opunându-se cultului egalitarist, din
punct de vedere religios, al Legii. Cultul martiriului devine totuna cu cel al
personalităţii. Pe cultul martiriului s-a sprijinit masiv mişcarea lui Khomeini,
atunci când a trebuit să mobilizeze masele, dar a fost şi primul abandonat politic
de Khomeini, după victoria revoluţiei iraniene. Khomeini a redus islamul la
87
aplicarea Legii, a „sunnificat” shiismul. Organizarea politică shiită a devinit o
republică sub autoritatea erudiţilor, diferenţa venind din faptul că nu se aplică
voinţa poporului, ci voinţa divină, manifestată prin unica Lege: Sharia.
Lumea islamică este în ultima perioadă influenţată de o percepţie a
islamului care a fost numită de către musulmanii moderaţi „wahhabism”. Cei
implicaţi, însă, nu agreează această denumire preferând-o pe cea de „salafism”
*
.
Nu este vorba despre o mişcare organizată, ci despre o viziune islamică care dă
întâietate unei lecturi literale şi puritane a Coranului, respingând chiar istoria
lumii islamice din epoca ce a urmat celei a Profetului şi a însoţitorilor săi. Este un
fundamentalism care vrea să impună Sharia ca unică regulă de comportament
uman şi social, refuzând legătura cu orice formă de cultură ce s-ar putea
dezvolta alături de cea strict religioasă (literatură, arte plastice). Această formă
de islam se poziţionează într-o opoziţie clară faţă de creştinism şi iudaism. Una
din caracteristicile sale principale este trasarea unei linii de demarcaţie între
adevărata religie (din) şi impietate (kufr), linie care e trasată frecvent în interiorul
comunităţilor musulmane.
Wahhabismul saudit fondat de Abd-el Wahhab (1703-1791) încurajează
scripturalismul, refuzând contactul cu orice nu aparţine de islam, fiind constituit
ca reacţie la alte şcoli islamice, nu contra Occidentului. Saudiţii au jucat un rol
cheie în răspândirea fundamentalismului modern. Naţionalismul arab, shiismul
iranian au încurajat, în planul religios, un tip de islam sunnit doctrinal,
conservator, foarte ostil, însă, formelor occidentale de civilizaţie (ierarhia
religioasă în Arabia Saudită este independentă de Casa Saud). Saudiţii au
răspândit wahhabismul, acesta fiind adoptat şi de alte şcoli. Conţinutul
pedagogic este restrâns în favoarea manualelor despre fiqh (dreptul aplicat) şi
ibadat (devotamentul). Principala activitate a profesorilor este fatma (consultarea
juridică) şi redactarea de tratate despre ceea ce este permis şi interzis, care sunt
apoi difuzate fie sub formă de broşuri cu tentă didactică,fie în formă electronică
pe Internet. Saudiţii au întrebuinţat mare parte a puterii lor financiare pentru
difuzarea acestui tip de învăţătură. Organizaţi precum „Rabita” (Liga Islamică
Mondială) sau „Da’wah”, au acţionat în direcţia dezvoltării institutelor islamice,
madrase, susţinute financiar de către bănci islamice saudite ori de către oameni
de afaceri îndemnaţi să plătească impozitul islamic (zakât) către aceste instituţii.
Fundamentaliştii islamici, în ansamblul lor, vizează atît comunităţi, cât şi
indivizi izolaţi în căutarea unei apartenenţe, identităţi. Această tendinţă de
islamizare globală ce pleacă de la ideea unei comunităţi musulmane universale,
poate fi realizată, din punct de vedere al noilor fundamentalişti, prin îndepărtarea
culturii dominante-cea occidentală, cu precădere a formei sale americane.
Realizarea UMMA-comunitate integrală- înseamnă universalizarea islamului, cu
musulmani a caror identitate nu va depinde niciodată de teritoriu sau naţiune.
Apariţia unui sistem secular, care să exercite un control asupra statului, ar
însemna ca acest sistem să fie situat deasupra UMMA, ceea ce ar fi o impietate.
Statul poate fi obligat să răspundă pentru încălcarea Legii sau pentru nereuşita
în aplicarea ei, dar nu în faţa unui sistem impus de voinţa populară opusă voinţei
divine. În viziunea UMMA, singurul liant ce uneşte societatea este cel al
*
Termenul trimite la adepţii islamului salafilor, islamul însoţitorilor profetului.
88
credinţei. Ibn Khaldun enunţa această definiţie a statului: „Statul este instituţia ce
împiedică orice injustiţie în afara celei comise de el însuşi.”
La 24 noiembrie 2002, publicaţia „The Guardian” a făcut cunoscute
principalele obiective de luptă şi justificările doctrinare ale liderului Ben Laden,
„inamicul public nr. 1” al luptei împotriva terorismului internaţional. În viziunea lui
Ben Laden, cei ultragiaţi au dreptul de a lupta cu armele, şi Allah îi protejează.
Lupta împotriva „necredincioşilor” este o lovitură aplicată lui „Satan”. SUA se fac
vinovate de înfiinţarea şi susţinerea statului Israel şi de ajutorul oferit „evreilor” în
Palestina. În plus, SUA a aprobat represiunile antimusulmane din Somalia,
Cecenia, Kashmirul Indian, au patronat regimurile antiislamice, au „jefuit” petrolul
„poporului musulman” etc. SUA sunt, deci”agresoare” şi împotriva lor trebuie
purtat un neîntrerupt „Jihad”. Efortul armat al Al Qaeda urmăreşte şi: islamizarea
întregii lumi, purificarea civilizaţiei prin supunerea faţă de „Sharia”, consolidarea
”Naţiunii Islamice”(„naţiunea monoteismului, a onoareişi respectului, a martiriului,
victoriei şi succesului”). Discursul lui Ben Laden este o respingere în bloc a
civilizaţiei occidentale, cu elemente de critică a experienţei politice sovietice şi cu
puternice accente antisemite. „Împărăţia lui Allah” va trebui să succeadă
dominaţiei „rasei albe”, „bolnave” şi”necredincioase”, şi lupta armată împotriva
apărătorilor ei este pe deplin justificată. Bogaţii şi săracii, albii, negrii şi galbenii
nu se vor reconcilia decât acceptând „Legea lui Allah”.
Oliver Roy
*
este de părere însă, că radicalismul politic islamic nu este o
consecinţă directă a acestor tendinţe religioase, ci că, mai degrabă, se constituie
într-un factor suplimentar adăugat islamizării, într-un spaţiu de contestare anti-
imperialistă şi a lumii a treia. Nu pare a exista, totuşi, o legătură explicită între
răspândirea fundamentalismului şi terorism, deşi există un spaţiu comun
ambelor, wahhabismul saudit fiind cel mai potrivit exemplu.
Minorităţile religioase şi etnice au influenţat semnificativ evoluţia politică,
economică, culturală şi ideologică a Orientului Mijlociu. Relaţiile minorităţiilor cu
populaţiile majoritare musulmane au urmat trase oscilante de la o ţară la alta. În
unele cazuri, părţi ale diferitelor comunităţi religioase şi/sau etnice mai puţin
numeroase au fost integrate progresiv în societatea naţională. În altele,
tensiunile etnice, naţionaliste, religioase sau sectare au fost acutizate prin
violenţe şi uneori războaie.
În Orientul Mijlociu, cele mai multe dintre minorităţile etnice sau religioase
au rădăcini istorice străvechi: comunităţi religioase cum ar fi copţii în Egipt,
asirienii şi kurzii în Mesopotamia, evreii în Palestina, shiiţii în Irak şi Liban,
alamiţi în Siria sau diferite secte creştine din regiune. Alte comunităţi sau
minorităţi au apărut prin migraţie, de-a lungul timpului. Dacă sub dominaţie
otomană statutul legal, politic şi social al diferitelor minorităţi era în general
determinat de afilierea religioasă şi nu etnică, în secolul XIX intervin schimbări în
poziţiile şi relaţiile dintre comunităţile religioase importante, care au fost
influenţate, în mare parte, de reformele otomane intreprinse în scopul
îmbunătăţirii situaţiei administrative, economice, bazate în majoritate pe idei
europene. Aceste reforme au fost însoţite de violenţe şi au contribuit la apariţia
unor mişcări naţionale, în special în Siria şi Liban.
*
în „L’Echec de l’islam politique”, Seuil, Paris, 1992
89
IORDANIA. Regatul Hashemit a constituit pentru Orientul Mijlociu un
exemplu al integrării paşnice a minorităţilor religioase şi etnice în statul-naţiune.
Ne referim aici la comunităţile relativ restrânse de arabi creştini sau nearabi
circassieni. Acest proces de integrare continuă şi poate avea rezultate atâta timp
cât monarhia exercită un control puternic, pe baze constituţionale, pe calea
procesului de democratizare în care s-a angajat.
EGIPT. Cu străvechi origini egiptene, minoritatea coptă a împărtăşit viaţa
socială şi culturală cu majoritatea musulmană. Ca cea mai numeroasă minoritate
din Egipt copţii ortodocşi ar fi putut avea parte de acelaşi proces paşnic de
integrare ca şi creştinii din Iordania. Început în secolul XIX, acest proces a fost
împiedicat de acţiunile militanţilor musulmani, ducând astfel la creşterea
tensiunilor dintre musulmani şi creştini. Starea de anxietate a comunităţii copte
s-a acutizat în secolul XX. Oscilarea între integrare şi respingere a avut ca
apogeu starea de izolare. Situaţia a înregistrat o îmbunătăţire după mijlocul
anilor ’90, când forţele de securitate egiptene au început să se implice în
stoparea multora dintre violenţele îndreptate împotriva creştinilor. Membrii
minorităţii copte continuă să fie supuşi unui tratament discriminatoriu în ceea ce
priveşte funcţiile în anumite instituţii ale statului, în sectorul public şi sistemul
educaţional. Ca urmare a acestei marginalizări, cazurile de emigrare au crescut.
Preşedintele egiptean Hosni Mubarak a dat de înţeles că este preocupat de
situaţia grea a minorităţii copte, însă atâta timp cât influenţa grupurilor
democratice, liberale şi seculare rămâne slabă, aproape neînsemnată, statul va
fi incapabil să ofere membrilor minorităţii copte drepturi depline. O intervenţie din
partea SUA, în sprijinul minorităţii copte este puţin probabilă, Egiptul având
importanţă strategică pentru acestea.
Israel. În Israel, mai mult de un milion de locuitori,ceea ce reprezintă
aproximativ 18.8% din populaţia totală, nu sunt evrei..Deşi sunt definiţi colectiv
ca cetăţeni arabi ai Israelului, există mai multe grupuri care deşi folosesc limba
arabă, fiecare are caracteristici deosebite:
- arabi musulmani, aproximativ 780.000, dintre care cei mai mulţi sunt
sunniţi, constituie un 76% din populaţia care nu e de origine
evreiască. Cea mai mare parte a lor este concentrată în partea de
nord a ţării, raspândită la sate sau în orăşele mai mici.
- arabii beduini reprezintă circa 10 procente din totalul populaţiei
musulmane, fiind împărţiţi în aproape 30 de triburi, cele mai multe
răspândite pe o zonă extinsă în sud. Foşti păstori nomazi, beduinii
traversează o perioadă de tranziţie de la organizarea tribală la forme
permanente de organizare sedentară, integrându-se progresiv în forţa
de muncă israeliană.
90
- arabii creştini sunt, ca număr, al doilea grup minoritar din Israel-
aproximativ 150.000-locuind mai ales în zonele urbane (Nazareth,
Shfar'am şi Haifa). Majoritatea creştinilor este afiliată bisericilor astfel:
Greco-Catolică 42%, Ortodoxă 32%, Romano-Catolică 16%.
- druzii, aproximativ 80.000, vorbitori de arabă, răspândiţi în peste 20
de sate din nordul Israelului, constituie din punct de vedere religios,
cultural şi social o comunitate aparte. Religia druzilor nu este
accesibilă celor din afara comunităţii,cel mai cunoscut aspect al
filosofiei acestei religii fiind conceptul de taqiyya, care cheamă la
loialitate deplină a adepţilor faţă de guvernul ţării în care locuiesc.
- circassienii, într-un număr de circa 3.000 , concentraţi în două sate
din nord, sunt musulmani sunniţi, deşi nu au origini arabe şi nici nu
împărtăşesc moştenirea culturală a majorităţii comunităţii islamice.
Păstrându-şi totuşi o identitate etnică distinctă, reuşesc să participe la
activităţile economice şi naţionale ale Israelului, făra a fi asimilaţi de
către comunităţile evreieşti sau de către cele musulmane.
În timpul primelor două decenii de independenţă, Israelul a tratat
minoritatea arabă ca potenţial element subversiv şi a impus restricţii stricte în
ceea ce privea arabii israilieni. Pe măsură ce autoritatea statului a crescut,
cetăţenilor arabi li s-au acordat treptat drepturi egale, cetăţenii arabi nemaifiind
văzuţi ca o minoritate ci ca şi comunitate religioasă separată, care s-ar putea
adapta, chiar integra în statul evreu. Comunitatea care s-a adaptat cel mai bine a
fost cea a druzilor.
Liban. După 1943, pentru câteva decenii, creştinii maroniţi, musulmanii
shiiţi şi sunniţii au cooperat în Liban, conform principiilor pluralismului, într-un
regim de cvasi-democraţie în care dominau maroniţii. Înclinarea balanţei
demografice în favoarea musulmanilor, radicalizarea naţionalismului arab,
prezenţa militară palestiniană, toate acestea, corelate cu intervenţiile Siriei şi
Israelului, au făcut ca maroniţii să adopte o atitudine defensiv-militantă care a
culminat cu războiul civil religios dintre 1975-1990. După război, numărul
musulmanilor din instituţiile guvernamentale a crescut, sub supraveghere siriană.
Sub anumite aspecte, însă, situaţia rămâne similară celei dinaintea războiului
civil, tendinţele sectare păstrându-se la un nivel ridicat. Aceste tendinţe sunt
totuşi contrabalansate de reuşita alianţelor dintre shiiţi, sunniţi, druzi şi creştini de
a intra în parlament. Singura provocare a acestui sistem politic rămâne dorinţa
„Hezbollahului” de a transforma Libanul într-un stat islamic.
Irak. În Irak, regimul minorităţii sunnite Baas conduce o comunitate shiită-
ce însumează mai mult de 50% din populaţie-şi o minoritate kurdă ce constituie
aproximativ 20% din numărul total al locuitorilor acestei ţări. Persistenţa
naţionalismului kurd a fost favorizată şi de topografia zonei înalte şi accidentate
din nordul şi nord-estul ţării, care este locuită de kurzi.
91
În 1991 militanţii shiiţi s-au revoltat împotriva guvernării, însă regimul brutal
impus de Saddam Hussein a zdrobit aceste luări de poziţie, astfel încât, în
prezent, tot mai mulţi shiiţi irakieni optează pentru integrare, deci şi pentru
participare în sistemul politic şi socio-economic.
În ceea ce priveşte populaţia kurdă, aceasta, prin vocea naţionaliştilor
kurzi, rareori au cerut independenţa faţă de Irak, dorind mai degrabă autonomie
politico-teritorială, administrativă, reprezentare în instituţiile statului şi o împărţire
echitabilă a veniturilor obţinute în contul petrolului din Kurdistan. Statutul kurzilor
din Irak depinde în mare măsură de poziţiile şi politicile adoptate de puterile
internaţionale. O entitate kurdă independentă în Irak nu ar conveni nici Turciei,
pentru că ar crea precedent pentru propria populaţie de origine kurdă. Mai mult,
unii analişti afirmă că regimul irakian al lui Saddam Hussein, în opoziţia sa
vehementă faţă de separatismul kurd, ar face mai degrabă concesii populaţiei
shiite pentru a găsi un aliat împotriva kurzilor.
În regiunea Orientului Mijlociu s-a observat faptul ca membrii comunităţilor
creştine din clasele superioare sau de mijloc s-au integrat în societăţi cu un grad
secular mai ridicat (Iordania, Siria, Irak, iar uneori Egipt). În ţări cu puternice
mişcări sau politici islamice, creştinii sunt trataţi cu suspiciune, deseori cu
violenţă. Dacă cele mai multe minorităţi religioase par a se integra într-o formă
sau alta în statul naţiune, nu acelaşi lucru se întâmplă cu minorităţile etnice
(minoritatea kurdă, de exemplu) care continuă lupta pentru autoguvernare în
condiţii democratice.
3.4. TENSIUNI, CRIZE, CONFLICTE
A. Problema kurdă:
La jumătatea secolului al XX-lea, kurzii numărau aproximativ 30 de
milioane de oameni, cea mai mare parte trăind în Turcia (16 milioane), Iran (8
milioane) şi Irak (4 milioane) şi, probabil, 200.000 în republicile ex-sovietice.
Campania teroristă a PKK – cea mai activă organizaţie kurdă – pare să fi
fost lansată în anul 1985, atacurile nefiind efectuate numai asupra obiectivelor
turceşti (ţinte predilecte: forţele guvernamentale de securitate din Turcia şi
obiectivele turceşti din Europa Occidentală), ci şi împotriva intereselor străine în
Turcia. PKK include mai multe facţiuni: Frontul de Eliberare Naţională a
Kurdistanului (ENRK), Aripa de Răzbunare Metropolitană, Armata de Eliberare a
Poporului din Kurdistan (ARKG) şi este finanţat, în parte, din “taxe revoluţionare”
solicitate de la populaţia kurdă şi din activităţile de distribuire a heroinei în
întreaga lume. Datorită faptului că Siria sprijină funcţionarea PKK şi a
altororganizaţii teroriste pe teritoriul său, între Turcia şi Siria există diferende
destul de grave.
În Irak, unde există o semnificativă minoritate kurdă, activează PDK
(Partidul Democratic din Kurdistan), condus de clanul Barzani şi UPK (Uniunea
Patriotică din Kurdistan), în frunte cu familia Talabani. Ambele se opun
implantării PKK în zonă; PDK a susţinut chiar forţele turceşti în raidurile lor
înpotriva bazelor PKK din nordul Irakului. Între gherilele PKK şi cele UPK s-au
semnalat repetate ciocniri. Kurzii din Turcia sunt în majoritate sunniţi; există, însă
92
şi aleviţii, o “sectă” cu elemente islamice şi neislamice de credinţă, mult timp
sprijinitoare a kemalismului (în ultimii ani cu elemente radicale de stânga în
cadrul ei). Sunniţii majoritari trăiesc încă în structuri tribale (în frunte cu şefi laici
şi religioşi, şeici).
După capturarea liderului Abdullah Ocalan (februarie 1999), acţiunile de
gherilă s-au redus ca intensitate în Turcia. Ocalan şi-a manifestat, recent,
sprijinul pentru kemalism şi pentru cooperarea între guvern şi kurzi. PKK pare să
opteze pentru obţinerea “autonomiei culturale” şi ulterior, pentru garantarea unui
statut de autonomie, în zonele cu majoritate kurdă, asemănător cu cel al
Corsicei, în cadrul Republicii Franceze. Pe de altă parte, lideri kurzi, apreciază
că planurile guvernamentale de dezvoltare (Proiectul Anatolia – ce presupun
abandonarea a 200 de localităţi în perspectiva construirii unui vast sistem
hidroenergetic şi de irigaţii) – vizează eliminarea prezenţei fizice a kurzilor din
regiune. În acelaşi sens, sunt interpretate şi semnalele unei apropieri turco-
siriene (2000 – 2002); oricum, înţelegerile de la Adana (1998) dintre Turcia şi
Siria au privat PKK de baze externe de absolută necesitate şi au determinat
expulzarea lui Ocalan din Siria. Blocajul actual în rezolvarea problemei kurde se
răsfrânge negativ şi asupra procesului de integrare a Ankarei în UE (pe lângă
problema kurdă, Ankara se confruntă şi cu dinamizarea islamismului
fundamentalist – Partidul Virtuţii şi a naţionalismului laic – MHP sau Partidul
Acţiunii Naţionaliste).
Procesul de disidenţă crescândă a populaţiei kurde în dorinţa creării unui
stat independent – Kurdistan – la interferenţa frontierelor cu Iranul, Irakul, Siria şi
Caucazul, are toate motivele să-i neliniştească pe strategii occidentali, care
urmăresc să se bazeze în această regiune a lumii pe stabilitatea Turciei. Totuşi,
noul guvern islamic moderat de la Ankara a făcut un gest de bunăvoinţă,
ridicând starea de asediu din provinciile locuite de kurzi (în noiembrie-decembrie
2002).
B. Problema palestiniană
Criza palestiniano – israeliană a luat noi dimensiuni în 2002. În primul
rănd, pe fundalul întăririi orientării dure în Israel, “Intifada” a continuat, dublată de
serii de atentate sinucigaşe extrem de periculoase. Regimul Ariel Sharon a
replicat cu vigoare: în aprilie 2002, armata israeliană a atacat teritoriile
palestiniene, reproşându-i lui Arafat incapacitatea de a respecta Acordurile de la
Oslo, din 1993 şi de a controla mişcările extremiste “Hamas” şi “Jihadul Islamic”.
În acest context, acţiunile Israelului au încălcat Rezoluţia ONU nr. 1397 (din
martie), promovată de SUA, care reitera principiile edificării statului palestinian şi
ale reglementării paşnice a conflictului israeliano – palestinian.
Problema palestiniană se complică şi prin disensiunile din cadrul Autorităţii
Palestiniene, precum şi prin dezacordurile dintre aceasta şi diasporă sau dintre
arabii moderaţi şi fundamentaliştii islamici. Vârsta înaintată a lui Arafat (72 ani) şi
necunoscutele succesiunii sale, menţin un spaţiu al incertitudinii la nivelul
superior al Autorităţii Palestiniene.
Întâlnirea arabă de la Beirut, din 27 – 28 martie 2002, a adoptat, pe de altă
parte, “planul de pace” al prinţului moştenitor Abdallah Ben Abdelaziz al Arabiei
93
Saudite: recunoaşterea Israelului, retragerea armatei israeliene în frontierele de
la 4 iunie 1967; crearea statului palestinian. Liderii arabi l-au acuzat pe Sharon
că urmăreşte, în fapt, să creeze o “reţea de bantustane palestiniene”, într-o
“masă de colonii evreieşti”. Ieşirea din criză este greu de întrevăzut în condiţiile
în care atât palestinienii, cât şi israelienii sunt împinşi de escaladarea violenţelor
armate spre poziţii ireconciliabile (“La Monde”, 9 aprilie 2002). UE a aderat la
planul saudit (care include şi problema revenirii în ţară a refugiaţilor); SUA şi
Israelul a rămas în espectativă.
La 24 iunie, preşedintele G. Bush s-a pronunţat din nou în favoarea
existenţei unui stat palestinian, înfiinţat prin negocieri directe israeliano –
palestiniene, fără condiţii palestiniene prealabile. În ziua de 22 iulie, armata
israeliană a lovit Ghaza şi a ucis un cunoscut lider “Hamas”, cu toate că
organizaţia sa era dispusă să înceteze atacurile sinucigaşe. La 10 august, 12
organizaţii palestiniene au ajuns la o înţelegere referitoare la un proiect comun
de edificare a unui stat independent, diferit de “planul Hamas”. Câteva zile mai
târziu, la 18 august, înalţi “demnitari israelieni şi palestinieni au semnat un
protocol de securitate în Gaza. La 17 septembrie, „Cvartetul”(SUA, UE, ONU şi
F. Rusă a propus un plan de pace centrat pe recunoaşterea în etape, a statului
independent palestinian.
Criza politică din Israel, din toamna 2002, s-a aplanat pe moment prin
întărirea grupărilor naţionaliste de la guvernare şi anunţarea alegerilor generale
pentru ianuarie 2003. Autorităţile palestiniene acuză însă guvernul A. Sharon că,
sub pretextul combaterii terorismului plănuieşte, încă din august, transferarea
forţată a neevreilor din Cisiordania în Iordania. Remanierea guvernamentală de
la sfârşitul lunii octombrie l-a propulsat în funcţia de ministru al Apărării pe durul
şi controversatul general S. Mofaz, iar la Externe pe B. Netanyahu ( laburiştii au
părăsit coaliţia de la putere). Între timp, atentatele sinucigaşe şi ripostele violente
ale armatei israeliene au continuat să reţină atenţia agenţiilor internaţionale de
presă. Spre mijlocul lunii noiembrie, A. Sharon- candidat Likud la alegerile
generale- a reiterat poziţia sa faţă de palestinieni: recunoaşterea statului
acestora pe o suprafaţă de 42% din Cisiordania. Atentatul de la Hebron, din 15
noiembrie a inflamat din nou criza israeliano-palestiniană. „Cvartetul” a continuat
să preseze ambele părţi în conflict pentru a se ajunge la adoptarea unui plan
concret de pace. La 25 noiembrie, un val de atentate antiisraeliene s-a
înregistrat în Kenia şi Israel, cu participarea Al Qaeda (din septembrie 2002 au
căzut victimă conflictelor armate 1998 de palestinieni şi 672 de israelieni). În
plan diplomatic, veto-ul SUA de respingere a unei rezoluţii ONU (3 decembrie
2002)- care declara nule hotărârile Israelului de menţinere a colonizărilor şi
mutare a Capitalei la Ierusalim- au provocat indignare în tabăra palestiniană, dar
şi nemulţumirile reprezentanţilor UE, F. Ruse şi Chinei. Imediat, A. Sharon a
prezentat o schiţă de plan de pace: crearea unui stat palestinian, fără Arafat şi
fără forţe armate, dacă palestinienii renunţă la terorism şi Ierusalim. Premierul
britanic,T. Blair, a anunţat, la mijlocul lunii decembrie 2002, o apropiată reuniune
internaţională de pace, la Londra.
În plan mai larg, exprimările şi manifestările fundamentalismului islamic
palestinian („Hamas”, „Hezbollahul” palestinian, „Jihadul Islamic” etc.) afectează
94
în mod negativ tentativele politice de stabilizare a situaţiei tensionate în plan
regional, în anul 2001 înregistrându-se 5353 de atacuri armate asupra
personalului IDF (Israel Defence Forces) şi asupra civililor israelieni, 1215 de
civili şi 531 de militari fiind răniţi.
C. Problema libaneză
Situaţia haotică şi războiul civil au permis militanţilor islamici din Iran să-şi
stabilească un bastion şi să-şi creeze un grup radical. „Hezbollahul” libanez
(partidul lui Dumnezeu/Allah, considerat ca o grupare teroristă de Departamentul
de stat al SUA) – constituie şi în prezent o forţă deloc neglijabilă în Libanul de
Sud.
Problema refugiaţilor palestinieni pe teritoriul Libanului,complică raporturile
interne în Liban şi relaţiile Libanului cu Israelul şi alte state arabe.
D. Fundamentalismul islamic
Este ridicat la rangul de doctrină conducătoare în Iran. După 11
septembrie, Iranul – inclus de preşedintele G. W. Bush în “axa Răului” – părea
să evolueze spre obţinerea de sprijin din Federaţia Rusă şi China şi încearcă să-
şi reglementeze relaţia cu Irakul, pe o platformă antiamericană. Luări de poziţie
mau noi, inclusiv ale unor lideri conservatori, atestă modificări sensibile de
orientare la Teheran: Iranul a susţinut Alianţa Antiteroristă în Afganistan; pe de
altă parte, Iranul revendică o anumită influenţă în Asia Centrală, în comunităţile
vorbitoare de dialecte ale parsei; în interior, grupările moderate şi laice câştigă
teren în structurile statului şi se intensifică contactele diplomatice cu SUA, în
eventualitatea unei campanii în Irak; islamiştii moderni din Iran caută să
orienteze ţara spre Occident şi să lărgească influenţa în comunităţile shiite din
Irak şi din statele Golfului. Ostilitatea shiiţilor faţă de wahhabism se mulează pe
vechea dispută cu Arabia Saudită pentru întâietate în lumea musulmană şi în
Golf şi facilitează o posibilă raliere la orientarea SUA de combatere a Irakului şi
a grupării Al Qaeda (condusă de fundamentalişti din Arabia Saudită).
E. Problema Irakului
SUA consideră că Sadam Hussein nu urmăreşte o politică sinceră de
respectare a hotărârilor ONU, şi preconizează înlăturarea sa de la putere, ca
susţinător al terorismului internaţional. În noiembrie 2002, Rezoluţia ONU 1441 a
determinat reluarea inspecţiilor internaţionale în Irak, dar Sua tratează cu
neîncredere comportamentul Bagdadului, pregătindu-se pentru o rezolvare
radicală a „crizei regimului Hussein”. La mijlocul lunii decembrie 2002, opoziţia
irakiană unită a stabilit o formulă de guvernare federală şi democratică post-
Hussein.
Pe de altă parte, Irakul deşi nu mai continuă să blocheze inspecţiile ONU,
îşi menţine o atitudine ce tensionează la maximum relaţiile sale cu SUA.
F. Terorismul internaţional
Orientul Apropiat şi Mijlociu reprezintă principalul spaţiu de acţiune al
grupărilorşi mişcărilor teroriste şi fundamentalist islamice: „Abu-Nidal”(Israel,
95
Gaza, Cisiordania), „Grupul Islamic Egiptean”(sau Armat GIA, în Egipt),
„Hammas”( Israel, Gaza, Cisiordania), „Al Qaeda”( în principal în Afghanistan,
Pakistan, Africa de Est, Yemen, Irak), „Hezbollah”(Liban, Israel, Gaza,
Cisiordania), „Brigada Martirilor Al-Aqsa”(Israel, Gaza, Cisiordania), „Jihadul
Islamic”( Israel, Gaza, Cisiordania), „Frontul de Eliberare a Palestinei”(Irak).
Forţe Al Qaeda acţionează în prezent împotriva administraţiei autonome kurde
din Irak; informaţii semioficiale indică sprijinul unor personalităţi politice şi
oameni de afaceri din Arabia Sauită pentru Al Qaeda.Studiile de specialitate din
ultimul timp sugerează cristalizarea unei „mari coaliţii” teroriste(sprijinită financiar
de anumite cercuri de afaceri din Egipt, Liban, Arabia Saudită, Irak, Iran?, statele
Golfului), ce susţine un tip de „război civilizaţional” împotriva SUA şi
Occidentului. La începutul lunii decembrie 2002, şeicul Sayed Hassan Nasrallah,
liderul „Hezbollah” a chemat lumea musulmană la declanşarea unei campanii
”mondiale sinucigaşe” împotriva Occidentului. Un studiu al Rand Corporation, de
la sfârşitul anului 2002, evidenţia rolul foarte activ al saudiţilor, inclusiv al unor
membrii ai familiei regale, în organizarea, finanţarea şi conducerea „Coaliţiei
teroriste fundamentaliste”.
În replică, SUA au lansat încă din septembrie 2001 lupta de durată contra
terorismului internaţional, şi în decembrie 2002 o Iniţiativă de democratizare a
Orientului Apropiat şi Mijlociu ce ar include: democratizarea societăţii,
încurajarea cercurilor musulmane moderate (precum în Turcia) şi a partidelor
laice, remodelarea geopolitică a regiunii (în Irak şi probabil în Arabia Saudită şi
Iran), restructurarea „ordinii energetice internaţionale” şi diminuarea rolului de
monopol jucat de OPEC etc. În acelaşi timp, după Summitul de la Praga, din
noiembrie 2002, Washingtonul a ţinut să se asigure de sprijinul politic şi militar al
NATO, UE, şi F.Ruse împotriva terorismului internaţional din Orientul Apropiat şi
Mijlociu. La 11 noiembrie SUA au declarat oficial că ar putea recurge şi la arme
nucleare împotriva forţelor teroriste.
Alte prezenţe militare în spaţiul Orientului Apropiat şi Mijlociu
Prin Turcia, flancul sudic NATO se înscrie solid în Orientul Apropiat şi
Mijlociu. Forţe aeriene şi navale NATO staţionează în Mediterana de Est şi de
Sud. Forţe terestre, unităţi navale şi aeriene occidentale sunt semnalate în
Kuweit, Arabia Saudită, zona Golfului, precum şi în Georgia, Afghanistan,
Pakistan, şi în fostele republici sovietice din Asia Centrală. Prezenţa lor pare a
indica intenţia SUA, NATO şi UE de a se implica mai direct şi într-un sens major,
alături de Federaţia Rusă, în redimensionarea stabilităţii şi securităţii regionale.
4.FACTORUL RELIGIOS ÎN MEDIUL DE SECURITATE
Religia, în anumite situaţii, poate deveni o sursă de conflict armat.
1. Condiţiile suficient necesare pentru transformarea religiei în factor de
generare a conflictelor armate pot fi: existenţa într-un spaţiu, la un
moment-dat, a unor puternice discriminări religioase; combinarea
discriminărilor religioase cu cele etnico-culturale şi politice şi cu
96
decalajele economico-sociale; prozelitismul religios agresiv şi violent;
fundamentalismul religios, cu precădere, islamic etc.
2. Factorii care stimulează şi agravează conflictele religioase:
a) Polaritatea sistemului politic (cristalizarea şi funcţionarea unei puteri
centrale omnipotente şi exclusiviste).
b) Instituţii politico-administrative slabe, ineficiente, corupte,
nefuncţionale
c) Gradul slab de materializare a coerenţei social-economice (decalaje
sociale periculoase, grefate pe tribalism, regionalism, antagonisme
etno-culturale şi religioase). Diferenţe de status.
d) Slăbiciunile regimului democratic, ale societăţii civile şi anemica
dezvoltare a spiritului public.
e) Un grad ridicat de inamiciţie între grupările etno-religioase, între
frontierele unui stat, între state sau între provincii din state diferite.
f) Orizonturi de aşteptare lipsite de realism ale unor grupuri religioase
ori etno-culturale şi religioase, cu percepţii nejuste ale oportunităţilor
şi ameninţărilor.
g) Degradarea sau prăbuşirea aşteptărilor unor grupuri etno-culturale şi
religioase.
h) Intervenţii externe (armate, politice, religioase, teroriste,
fundamentaliste) în state sau complexe religionale de securitate.
i) Tradiţia istorică.
j) Voinţa de conflict a puterii sau a grupurilor sociale, etno-culturale şi
religioase. În mediile academice se discută frecvent dacă voinţa de
conflict trebuie introdusă sau nu în categoria condiţiilor necesare
declanşării conflictelor.
3. Factori inhibatori
a) Regim politic democratic, pluralism etnic, religios şi cultural
b) Putere centrală democratică şi administraţie publică eficientă
c) Spirit public dezvoltat, societate civilă maturizată
d) Coerenţă social-economică
e) Status social stabil.
f) Grad scăzut de inamiciţie între grupurile sociale din stat şi dintre
state
g) Tradiţia istorică
h) Lipsa voinţei de conflict
4. Scopuri şi obiective
a) Pur religioase (cazuri izolate, întâlnite, în special, în interiorul unor
arii cultural-religioase relativ unitare – în lumea islamică, de pildă,
sau în zone în care se confruntă grupuri unitar-etnice, dar
antagonist-religioase).
b) Etnico-culturale, etnico-politice şi religioase (sunt predominante).
De cele mai multe ori se vizează: obţinerea egalităţii etnico-
religioase; obţinerea independenţei politice, exprimată de o
ideologie religioasă; edificarea unei societăţi şi a unui stat
fundamentalist religios; susţinerea unor „revoluţii religioase”
97
(islamică) şi combaterea „noilor imperialisme” prin mijloace teroriste
şi de altă natură.
5. Forme de conflict
a) Acţiuni paramilitare inclusiv de tip gherilă sau „intifada”
b) Acţiuni de tip terorist (intern şi internaţional)
c) Război etno-religios clasic (Bosnia-Herţegovina)
d) Acţiuni combinate (gherilă, terorism, război etno-religios clasic).
6. Timp şi spaţiu
a) În mediul rural, urban sau în ambele
b) Pe spaţii strict limitate, în interiorul unui stat
c) Pe spaţii largi, pe teritoriul mai multor state, la nivel regional sau
global
d) Limitate în timp
e) Nelimitate în timp
7. Gestionarea conflictelor
a) Gestionarea politică internă, însoţită de reforme democratice
(eficientă)
b) Gestionarea politico-militară internă, preponderent violentă
(ineficientă).
c) Internaţionalizarea conflictelor şi gestionare internaţională, cu
mijloace politice sau politico-militare inclusiv prin operaţii de pace.
Tendinţa actuală este de elaborare a unor norme şi de creare a unor
mecanisme internaţionale de prevenire, gestionare a conflictelor
violente şi de reconstrucţie post-conflict.
Observaţii
În cazurile analizate, conflictele religioase se prezintă arareori în formă pură.
În cele mai multe situaţii, scopurile, obiectivele, formele de materializare ale
conflictelor sunt complexe, factorul religios fiind preponderent sau nu.
În cazurile în care apartenenţa la o religie devine element esenţial sau
important de identificare a unui grup social (în special a identităţii naţionale)
conflictele politico-militare au caracter religios pregnant sau preponderent; şi în
situaţia în care grupuri sociale defavorizante în cadrul unor societăţi se identifică
cu o religie, conflictele violente dintre „favorizaţi” şi „defavorizaţi” iau forma
conflictelor religioase. În societăţile cu nivel redus de maturizare a naţiunii
moderne, religia oferă susţinere ideologică pentru realizarea unor platforme
politice în vederea realizării unor coeziuni statale sau regionale (acolo unde
predomină încă structurile tribale şi de clan). Pe de altă parte, anumite grupuri
politice internaţionale recurg la religie pentru a-şi legitima programele şi acţiunile
„antimondialiste” şi „antiimperialiste” (fundamentalismul islamic de tip Al Qaeda
care brodează pe tema conflictului civilizaţional împotriva Occidentului
„materialist” şi „satanic”).
98
Conflictele etno-religioase din Balcani, Caucaz, Asia Centrală, Orientul Apropiat şi
Mijlociu
Conflictul Caracter
religios
Extindere în
timp şi
spaţiu
Formă Scopuri şi
direcţie
Soluţii Perspectiv
e
1 2 3 4 5 6 7
Bosnia-
Herţegovina
catolici
ortodocşi
musulmani
croaţi , sârbi,
sârbi
caracter
religios
- Balcani
- istoric
violent
1992-1996
- local
- război etno-
religios
- excludere
reciprocă şi
alipire la
Croaţia sau
Serbia
- crearea unui
bloc
musulman în
Balcani
-internaţională;
politico-
militară
- asociate
cu
stabilizarea
Balcanilor
şi
racordarea
lor la
spaţiul
euro-
atlantic.
Kosovo ortodocşi,
musulmani
sârbi şi
albanezi
caracter
religios
pregnant
-Balcani
-istoric
-violent
1999-2000
-local
-gherilă şi
terorism local
-excluderea
reciprocă
-crearea unui
stat
musulman
independent
şi alipirea la
Albania
-internaţională;
politico-
militară
- asociate
cu
stabilizarea
Balcanilor
şi
racordarea
lor la
spaţiul
euro-
atlantic.
Nagorno-
Karabah
ortodocşi,
musulmani
armeni
monofiţi,
musulmani
azeri caracter
religios
pregnant
-Caucaz
-1990-
în curs de
desfăşurare;
reglementare
vremelnică
prin
intervenţia
militară
neoficială a
Armeniei
-local
-război etno-
religios şi
intervenţie
neoficială a
forţelor de
„voluntari
armeni”.
-excludere
reciprocă şi
alipirea la
Armenia sau
Azerbaidjan
-intervenţie
militară
neoficială a
Armeniei
-focar de
destabilizar
e
regională.
Abhazia musulmani
ortodocşi
abhazi,
georgieni
caracter
religios
pregnant
-Caucaz
-1990 în curs
de
desfăşurare
-local
-război
limitat etno-
religios
-separarea în
fapt a
Abhaziei de
Georgia
-acceptarea
autonomiei
Abhaziei cu
garanţia
politico-
militară a
Rusiei
-focar de
destabilizar
e
regională.
Cecenia musulmani,
ortodocşi
ceceni (şi
conflicte între
sunniţi şi
wahhabiţi)
ruşi
-caracter
religios
pregnant
-Caucaz
-1994-1996
-1999 în curs
de
desfăşurare
-local
-război clasic
şi de gherilă
cu accente
religioase
-independenţa
Ceceniei şi
crearea unui
stat islamic
-intervenţia
militară a
Rusiei şi
crearea unei
administraţii
autonome
-focar de
destabilizar
e
regională.
99
Asia
Centrală
musulmani şi
state seculare/
musulmani
sunniţi şi
fundamen –
talişti
uzbeci,
turkmeni,
tadjici
-caracter
religios
preponderent
-După 1990,
spaţiu de
instabilitate
permanentă
-regional
-Gherilă şi
terorism
fundamen
-talist
(Uzbekistan,
Tadjikistan,
Kârgâstan)
-crearea unui
„califat” în
Valea Fergana
-impunerea
puterii
seculare
moderne
-acţiune
politico-
militară a
statelor
independente
din Asia
Centrală
-asistenţă a F.
Ruse şi CSI
-sprijin
politico-militar
din SUA şi
Occident
Zona sub
control
politico-
militar
internaţion
al (F. Rusă,
SUA,
China)
-rămâne
focar de
destabilizar
e internă
Israel
Palestina
mozaic
i/musulmani
shiiţi şi sunniţi
evrei şi arabi;
-caracter religios
moderat
-local, cu
rezonanţă
regională
-început în
1945-1948;
în curs de
desfăşurare
-război clasic
şi de coaliţie
-gherilă
-terorism
-intifadă
represalii
militare
-radicale-
eliminare
reciprocă
-moderată,
coexistenţă
Israel, Stat
Palestinian
-politico-
militare,
impuse de
Israel
-proiecte
internaţionale
de pace
-conflict
deschis,
destabilizar
e regională
Kurdistan Musulmani/
turci, irakieni,
sirieni,
iranieni şi
kurzi; aspect
religios
nesemnificativ
-local, cu
rezonanţă
regională
-început în
1919-1920;
în curs de
desfăşurare
-război clasic
-gherilă
-terorism
-represalii
militare
-radical: stat
independent
kurd cu
teritorii din
Turcia, Siria,
Irak, Iran
-autonomii
kurde în
Turcia, Irak,
Iran
-represalii
politico-militare
ale Turciei,
Irakului şi
Iranului şi
recunoaşterea
identităţii kurde
-conflict
deschis,
destabilizar
e regională
Liban musulmani/
creştini
arabi contra
arabi; sprijin
din Siria şi
Iran pentru
obţinerea
hegemoniei
musulmane
-cu caracter
religios
pregnant
-local
-început în
anii '70,
parţial
rezolvat
-război clasic
-gherilă
-terorism
-controlul
asupra puterii
centrale
-rezolvat
vremelnic prin
ocupaţia siriană
-rămâne un
focar de
destabilizar
e locală
Irak musulmani
contra
musulmani /
sunniţi
minoritari,
kurzi
minoritari,
shiiţi
majoritari
-caracter etno-
religios şi
religios
pregnant
-local
-început în
anii ’70,
parţial
rezolvat
-război clasic
-gherilă
-represiune
politico-
militară
-răscoale
politico-
religioase şi
militare
-radicale:
„spargerea”
Irakului
unificat
-crearea unui
stat federal
(kurzi,
sunniţi, shiiţi)
-dictatură
politico-
militară şi de
partid laic.
-factor de
destabilizar
e (Irakul a
provocat în
20 de ani,
războaiele
cu Iranul şi
Kuweitul).
100
La nivelul
întregului
Orient
Apropiat şi
Mijlociu, cu
ramificaţii în
Caucaz, Asia
Centrală şi
Balcani
-acţiunile
terorismului
internaţional
şi
fundamentalis
mului islamic.
-pregnante
aspecte
civilizaţionale.
- conflicte pe
spaţii largi,
supra-
regional
-terorism
-gherilă
-intifadă
-radicale;
crearea
„naţiunii
islamice şi a
Noului
Califat”
-moder
-nizarea
societăţii
arabe şi
musulmane
-democratizarea
societăţii
-sprijin
internaţional
-lupta împotriva
terorismului
internaţional şi
fundamentalism
ului islamic.
-conflict cu
aspecte
civilizaţion
ale, de
lungă
durată
-remodelar
e
geopolitică
supra-
regională.
3. MEDIUL INTERN DE SECURITATE ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN
ROMÂNIA
În mod natural, în cadrul analizelor de securitate, pentru radiografierea cât
mai exactă a dinamicii interne a unui stat, trebuie avute în vedere componentele
care au un rol definitoriu în configurarea unui mediu de securitate stabil sau
instabil, şi anume: securitatea politico-instituţională, securitatea economico-
socială, securitatea culturală. Deşi de cele mai multe ori factorul etno-cultural a
beneficiat de o mai mare atenţie a specialiştilor, suntem de părere că în strânsă
legătură cu acesta, având un rol important în dinamica internă a unui stat, este
factorul religios, care poate modela relaţiile de amiciţie/inamiciţie, favorizând,
susţinând o anumită configuraţie a distribuţiei de putere între anumite grupuri.
Din punct de vedere etnico-religios, situaţia în România se prezintă astfel:
etnic- români 89,5%, maghiari 7,1%, romi 1,8%, germani 0,5%, ucraineni 0,3%,
alţii 0,8%; religios- 86,8% ortodocşi, 5% romano-catolici, 1% greco-catolici, 6%
protestanţi şi neoprotestanţi, evrei aproximativ 10.000.
Deşi în regiune tensiunile etnico-religioase au o veche tradiţie, în România
tendinţa a fost una caracterizată de echilibru, stabilizatoare, de extindere a
modelului de societate modernă: laică, bazată pe principiile statului de drept,
economie de piaţă liberă, respectare a drepturilor şi libertăţilor civile, protecţia
minorităţilor, excluderea războiului ca mijloc de reglementare a disputelor,
crizelor şi conflictelor. În acest context, România întruneşte câteva caracteristici
definitorii: continuitatea istorică a instituţiilor statului, puternică omogenitate etno-
religioasă, solidă tradiţie romanică, toleranţă religioasă, mentalitatea populaţiei
robust antiextremistă, uneori cu accente moderat-conservatoare, autentică
vocaţie europeană, aceasta din urmă fiind dovedită şi de recentele eforturi în
direcţia integrării europene şi euro-atlantice, dar şi de înteţirea dialogului
ecumenic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică prin discuţii şi
întâlniri între Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist. Toate acestea, într-o
Românie contemporană, în care societatea, „obosită” de ateism, a regăsit
valorile morale căutându-le, în mod reflex, în valorile creştine. În anii din urmă
Biserica, ieşită dintr-o epocă în care contribuţia sa a fost în mare exclusă,
reuşeşte să-şi recapete locul într-o societate multiculturală, post-modernă şi
democrată, printr-o înţelegere profundă a valorilor spirituale, şi conform
exemplului lui Hristos, nelăsându-se ispitită de a se purta în împărăţia lumii
potrivit modelului lumii. Epoca în care Biserica era privită ca o anexă a societăţii
contemporane a luat sfârşit, s-a intrat în era unei lumi complexe şi pluraliste;
101
rolul Bisericii este cu atât mai relevant cu cât mai mare este nevoia de
împărtăşire a valorilor creştine (pacea, toleranţa, buna înţelegere între oameni şi
popoare).
3.1. România-cadrul legal al activităţii cultelor religioase
După anul 1989, cadrul legal al activităţii cultelor religioase a fost radical
transformat prin Constituţia din 1991 care prevede egalitatea cetăţenilor fără
deosebire de credinţă religioasă (art.4 alin.2). S-a creat astfel cadrul necesar
desfăşurării normale a vieţii religioase: cultele religioase sunt libere şi se
organizează potrivit normelor proprii, sunt autonome faţă de stat şi se bucură de
sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, spitale,
penitenciare şi orfelinate (art.29). Este prevăzută obligaţia statului de a asigura
libertatea învăţământului religios, potrivit normelor specifice fiecărui cult. În
şcolile de stat predarea religiei este organizată şi garantată prin lege (art.3 alin.5
si alin.7). În ceea ce priveşte stagiul militar, Constituţia prevede şi posibilitatea
pentru cetăţenii care din motive religioase nu pot îndeplini serviciul militar sub
arme, să execute serviciul utilitar alternativ (art.39 alin.2 lit.a).
Cultele îşi pot alege în mod liber organele de conducere şi îşi numesc
personalul, fără nici un amestec din partea statului. Pregătirea personalului se
realizează în şcoli, facultăţi şi institute teologice de care dispun cultele,
majoritatea acestor unităţi de învăţământ fiind integrate în învăţământul de stat.
Ele pot întrebuinţa în manifestările confesionale, în administraţie şi învăţământ
limba materna a credincioşilor.
Libertatea religioasă a cultelor din România este asigurată şi din punct de
vedere material. Statul sprijină activitatea sub aspect financiar, acordând un
sprijin material lunar la salarizarea personalului de cult, fonduri anuale pentru
construirea unor lăcaşuri de cult noi, ca şi pentru conservarea si restaurarea
bunurilor de patrimoniu aflate în proprietatea cultelor (Legea nr. 142/1999 privind
sprijinul statului pentru salarizarea clerului, modificată prin O.U.G. nr. 66/2000 si
aprobată prin Legea nr.647/2001;O.U.G. nr.203/1999; O.G.nr.82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult ale cultelor
recunoscute din România ).
Alte reglementari legale (Legea Învăţământului, Legea nr. 103/1992 privind
dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
modificată prin O.U.G. nr.97/2000, Legea 46/1996 privind pregătirea populaţiei
pentru apărare, H.G. nr 637/1997 privind modul de executare a serviciului utilitar
alternativ, Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată), privind autorizarea
executării construcţiilor, diverse protocoale ş.a.) dezvoltă şi detaliază principiile
de bază constituţionale.
Nu a fost adoptată încă o nouă lege a cultelor religioase, care să abroge
Decretul - Lege nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase. Este
prevăzută dezvoltarea şi detalierea cadrului general de exercitare al libertăţii
religioase precizat de Constituţie în viitoarea "Lege pentru regimul general al
cultelor şi al exercitării libertăţii religioase ".
102
Organul de specialitate al administraţiei publice, aflat în subordinea
guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor in
domeniul cultelor este Ministerul Culturii şi Cultelor. Ministerul îşi desfăşoară
activitatea, în domeniul cultelor, pe baza principiului potrivit căruia toate
cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în relaţia cu
autorităţile.
3.2 Principalele religii, biserici, culte şi asociaţii religioase
Religiile recunoscute de statul român sunt:
 Ortodoxia, prin Biserica Ortodoxă Română (BOR) - care cuprinde şi
Vicariatul Ortodox Sârb, Vicariatul Ortodox Ucrainean
 Catolicismul, prin Biserica Romano-Catolică şi Biserica Greco-
Catolică
 Cultele protestante prin: Biserica Reformată (Calvină), Biserica
Evanghelică C.A., Biserica Evanghelică Luterană S.P., Biserica
Unitariană
 Biserica Armeană
 Cultul Creştin de Rit Vechi
 Cultele neoprotestante (evanghelice) prin: Biserica Creştină
Baptistă, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea, Cultul
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Cultul Creştin după
Evanghelie, Biserica Evanghelică Română
 Cultul Islamic (musulman)
 Cultul mozaic
Pe lângă acestea, mai sunt înregistrate la instanţele judecătoreşti
teritoriale, cu avizul Secretarului de Stat pentru Culte, peste 750 de asociaţii si
fundaţii cu caracter religios. Din 2000, O.G. nr.26 pentru asociaţii şi fundaţii
reglementează înfiinţarea organizaţiilor neguvernamentale.
Cea mai mare parte dintre asociaţiile înfiinţate activează în cadrul sau sub
egida cultelor legal recunoscute; câteva dintre ele au un caracter confesional
pluralist: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România - AIDROM, Societatea
Biblică Interconfesională, Alianţa Evanghelică ( grupează cultele Baptist,
Penticostal şi Creştin după Evanghelie) ş.a. Unele asociaţii religioase
desfăşoară activitate cultică, amintind aici:
1.Asociaţia Credincioşilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi. Credincioşii
acestei asociaţii, numiţi şi stilişti, au apărut după 1924 când Biserica Ortodoxă
Română a renunţat la calendarul iulian trecând la cel gregorian. În anul 1992
erau înregistraţi aproximativ 32.000 de credincioşi din Bucureşti şi unele judeţe
din Moldova.
2 Organizaţia religioasă "Martorii lui Iehova". Credincioşi: aproximativ
35.000
3.Asociaţia adventiştilor de ziua a şaptea - Mişcarea de reforma.
Credincioşi: 4.300
4. Asociaţia religioasă "Nazarineană". Credincioşi: aproximativ 6.000
103
5. Asociaţia Comunităţilor Baha'i din România
Credincioşi: 6.000
6. Asociaţia "Liahona"(mormoni)
Credincioşi: 2.000
7. Societatea Creştinilor Noi Apostolici
Credincioşi: aproximativ 10.000
8. Asociaţia Creştină Metodistă
9. Asociaţia Presbiteriană din România
În ceea ce priveşte situaţia religioasă a cetăţenilor României, după
recensământul efectuat în anul 1992, ea se prezenta astfel:
RELIGIILE DIN ROMÂNIA, ÎN URMA RECENSĂMÂNTULUI DIN 1992
1
total populaţie 22.810.035 100%
din care:
- ortodocşi 19.802.398 86,8%
- romano-catolici 1.161.942 5,0%
- greco-catolici 223.327 1,0%
- reformaţi 802.454 3,5%
- evanghelici de confesiune augustină 39.119 0,2%
- evanghelici sinodo-presbiterieni 21.221 0,1%
- unitarieni 76.708 0,3%
- creştini de rit vechi 28.141 0,1%
- baptişti 109.462 0,5%
- adventişti 77.546 0,3%
- penticostali 220.824 1,0%
- creştini după evanghelie 49.963 0,2%
- mozaici 9.670 ***
- musulmani 55.928 0,2%
- alte religii 56.011 0,2%
din care:
- ortodocşi de stil vechi 32.228 0,1%
- armeni 2.023 ***
- atei 10.331 ***
- fără religie 24.314 0,1%
- religie nedeclarată 8.139 ***
1 după Comisia Naţională de Statistică Anuarul Statistic al României, 1993, p.
106-107
SECTE ÎN ROMÂNIA
104
În ultimii ani ai mileniului ce tocmai s-a încheiat, au reintrat în atenţia
organismelor internaţionale problemele legate de dimensiunea spirituală a
dezvoltării naţiunilor europene şi, în special, eventualele aspecte negative ale
acesteia.
La Reuniunea Extraordinară a OSCE privind drepturile omului, ce s-a
desfăşurat la Viena în 22 martie 1999, a fost adoptată o recomandare pe cât de
inedită pe atât de utilă: "OSCE trebuie să studieze mai profund rolul pe care
religia îl joacă în generarea şi exacerbarea conflictelor”. Confirmarea faptului că
acest subiect este tratat cu toată responsabilitatea a venit cu prilejul sesiunii din
iunie 1999 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care a adoptat în
unanimitate "Raportul privind activităţile ilegale ale sectelor" (Recomandarea
APCE nr. 8373\99). Monitorizarea şi combaterea activităţilor cultice situate în
marginea sau în afara legilor a devenit astfel o obligaţie a statelor membre ale
Consiliului Europei.
Această preocupare, ce continuă să fie manifestată de către organismele
europene faţă de aspectele negative ale fenomenului sectelor religioase, se
întemeiază pe informaţii ce atestă faptul că activitatea unor grupări cultice poate
reprezenta un pericol atât pentru dezvoltarea democraţiei, cât şi în privinţa
exercitării depline a drepturilor omului, definite de cadrul juridic internaţional şi
naţional.
În acest sens, un număr semnificativ de state europene şi-au revizuit
legislaţia, elaborând instrumentele normative şi administrative destinate să
gestioneze cât mai eficient problema sectelor care desfăşoară activităţi ilegale,
imorale sau destabilizatoare în ceea ce priveşte siguranţa naţională. De multe
ori, aceste reactualizări legislative au precedat reacţia OSCE si a Consiliului
Europei. De pildă, în Belgia, "Legea organică privind serviciile de informaţii
şi de siguranţă", promulgată la 30.11.1998, defineşte explicit "sectele
dăunătoare", drept "orice grup structurat care, sub pretextul profesării unei
anumite spiritualităţi sau filosofii sau cel de a deţine monopolul elitist al căii spre
adevăr, înţelepciune sau mântuire, vizează stabilirea unei dominaţii totale şi
exclusive asupra persoanelor, recurgând la manipularea mintală sistematică". În
Olanda Raportul asupra activităţii Serviciului Naţional de Securitate (BVD)
din 1998, include "grupări religioase care desfăşoară activităţi ilegale", grupări
care au "violat drepturilor constituţionale"
În aplicarea Recomandării OSCE din 22 martie 1999 şi a
Recomandării APCE nr. 8373\99 o primă dificultate constă în definirea
precisă a conceptului de "sectă periculoasă" - care nu este explicitat de
Recomandarea APCE nr. 8373\99.
105
În măsura în care libertatea cultică nu se confundă cu aşa-zisa
"libertate" de a se asocia în grupări care îşi propun încălcarea flagrantă a
drepturilor cetăţeneşti şi a legilor ţării, Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei nu a considerat necesar să aducă alte precizări; totuşi, sub aspectul
securităţii naţionale este importantă distincţia dintre fenomenul cultic protejat de
Constituţia ţării noastre şi de reglementările internaţionale la care România este
parte şi fenomenul sectar care, în conformitate cu documentele europene şi cu
legile româneşti, prezintă premise de afectare a ordinii şi moralei publice şi chiar
a siguranţei naţionale.
Deşi pare de domeniul evidenţei, adesea, în practică, diferenţierea dintre
cult şi sectă este dificilă - mai ales datorită faptului că percepţia asupra acestor
două noţiuni este substanţial diferită în Uniunea Europeană şi în Statele Unite.
România fiind o ţară europeană, va trebui să ţinem cont de această realitate,
integrând acţiunile noastre modalităţilor de abordare a subiectului elaborate, de-
a lungul unei ample perioade istorice, de către statele europene cu o democraţie
avansată.
Conceptul de "cult" presupune:
a) Caracterul unitar şi exoteric, proclamat al doctrinei pe care o
propagă.
Un exemplu sunt cultele creştine care propaga o doctrină teologică
explicită, accesibilă, ce se regăseşte în aceeaşi formă atât în materialele de
catehizare, destinate publicului larg, cât şi în materialele teologice, vehiculate la
cele mai înalte nivele ale structurii ecleziastice respective.
b) Respectul faţă de doctrina biblică.
Spiritualitatea europeană este prin excelenţă produsul creştinismului,
mediu generator al valorilor pe care se întemeiază însăşi ideea de drepturi ale
omului şi de democraţie modernă. În respectul acestor valori civice şi umane,
pivotul cultelor europene este Biblia. Adăugirile doctrinare făcute de fiecare cult
la Biblie se mărginesc la explicaţii sau comentarii ce concordă cu litera şi spiritul
textului sacru.
În cazul cultelor necreştine, atitudinea lor faţă de creştini şi creştinismul
majoritar în Europa este determinantă pentru încadrarea lor: cultul islamic sunnit
recunoaşte în Isus "un profet" şi respectă religia creştină, ai cărei practicanţi sunt
consideraţi "oameni ai cărţii", iar nu păgâni. Invers, sectele fundamentalist-
islamice asimilează creştinismul cu "păgânismul", justificând astfel, în opinia lor,
106
acţiunile teroriste împotriva creştinilor ca "Jihad" (război sfânt, care în tradiţia
coranică nu poate fi purtat decât împotriva păgânilor).
Grupări religioase cu caracter sectar:
- Sectele au o doctrină cu cel puţin două nivele: unul exoteric, destinat
racolării, şi unul sau mai multe nivele secrete, destinate "iniţiaţilor" sau
unui grup restrâns de lideri. Adesea aceste nivele doctrinare secrete au
sistematic un caracter ilegal, antistatal, îndemnând la ură religioasă şi
confruntare.
- Cea de-a doua caracteristică a unor grupări sectare este constituirea
unui corpus doctrinar mai mult sau mai puţin străin de Biblie, pretext
pentru promovarea de valori, ierarhii şi comportamente care, prin
sorgintea lor, vin în contradicţie cu axiologia spaţiului spiritual european,
afectând drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi, în unele cazuri, siguranţa
naţională.
- Cel de-al treilea criteriu, constant prezent în activitatea multor grupări
sectare care desfăşoară activităţi ilegale sau antistatale, este
vehicularea de doctrine antisociale bazate pe răstălmăciri aberante,
milenarist-agresive ale doctrinei biblice (sau a doctrinei altor culte
majore), scoase din contextul social, cultural şi valoric.
Printre fragmentele biblice cel mai ades răstălmăcite se numără
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, speculată în sensul unor interpretări
prevestind sfârşitul apropiat al lumii.
Unele dintre cele mai mari tragedii provocate de secte au avut ca
substrat tocmai interpretarea tendenţioasă a textului Apocalipsei: este cazul
sectei "Templul Poporului", care s-a ilustrat prin sinuciderea în masă, la 29
noiembrie 1978, a circa 1.000 dintre adepţii săi; al sectei "Davidienilor" din
Statele Unite (1993) şi al sectei "Templului Solar" (1997).
În ultima vreme se semnalează prezenţa în România a unor secte de
orientare milenarist-agresivă, funcţionând ilegal sub diverse denominaţiuni.
Aceste structuri promovează un amestec de creştinism, budism şi chiar practici
şamaniste ca "odihna în Duh" ( transă mistică) sau "beţia cu Duh Sfânt" (accese
de râs necontrolate). Aceste grupuri sectare propovăduiesc dogme subversive:
statului, naţiunii, guvernului şi instituţiilor sale le-ar corespunde "o forţă malefică",
constituind "o ierarhie satanică", pe care adepţii trebuie să o combată prin vorbă
şi faptă.
Deşi ilegală, antisocială şi uneori imorală, activitatea unor secte nu este
întotdeauna relevantă în planul securităţii naţionale. În general grupările sectare
se clasifică în patru mari categorii: grupări creştine de inspiraţie biblică; secte
pretins creştine, heterodoxe; secte necreştine şi curente anomice.
Deosebit de virulente sunt cele din a doua categorie, care practică
doctrine eclectice (amestec de elemente creştine, budiste, yoga etc.) şi se
remarcă printr-o "faţadă" religioasă, putându-se uşor discerne eforturile unor
centre de coordonare transnaţională de a impune o "nouă ordine" nu numai
107
cultică sau socială, ci şi politico-economică. Sectele necreştine, dincolo de
"faţada" cultică desfăşoară activităţi ce transcend militantismul politico-social,
având contingenţe cu culegerea sistematică de informaţii prin structuri
specializate ilegale şi chiar cu terorismul internaţional. În România activează
ilegal gruparea sectantă "Ananda Marga" (Calea Fericirii) şi secte
fundamentalist-islamice de sorginte shiită şi wahabbită.
Gruparea sectantă hindusă Ananda Marga (Calea Fericirii), care este
prezentă în România de ramura "Ananda Marga Universal Relief Team"
(AMURT), îşi selecţionează adepţii, în special, din rândul tinerilor din casele de
copii. Acestora li se aplică procedee devenite deja tradiţionale de "spălare a
creierului", pentru a fi transformaţi în soldaţi ai mişcării în cauză.
După 1990, reprezentanţi ai unor secte fundamentalist-islamice de
origine turcă (shiită) sau saudită (wahabbită) au încercat constituirea de "Centre"
funcţionând ilegal în mediul studenţilor şi al oamenilor de afaceri arabi aflaţi în
ţara noastră, dar cu veleităţi de extindere la nivelul etnicilor turco-tătari de
confesiune musulmană (sunnită).
Diferenţele dintre fundamentalismul wahabbit (al cărui adept este
Usama Bin Laden) şi integrismul shiit ţin de unele detalii, cum ar fi lista imamilor
descendenţi ai Profetului. Punctele comune sunt mult mai evidente şi agresive:
considerarea Coranului ca "reţeta" pentru o nouă ordine politico-socială
mondială, folosirea conceptului de "Umma"
*
(comunitate a credincioşilor) în
sensul de "popor mondial islamic" (spre deosebire de "păgâni" - în principal
evreii şi creştinii) şi obsesia instaurării unui sistem juridic bazat pe cutuma
islamică, "Sharia". Corolarul acestor concepţii este, în planul acţiunilor concrete,
"Războiul Sfânt" (Jihadul) împotriva tuturor acelora care nu acceptă aceste
concepţii.
În România, acţiunile grupărilor sectare de această factură sunt
coordonate şi finanţate pe două filiere: cea shiită şi cea wahabbită, cu implicarea
unor emisari şi finanţatori din statele musulmane.
La nivel european există, însă, şi mişcări anomice, mişcări contestatar-
spiritualiste în sens larg, fără structură clară, care îşi fac simţită prezenţa în
momente de criză. În cazul în care asemenea momente sunt favorizate de
incapacitatea forţelor de siguranţă şi ordine publică, sau de lipsa de autoritate a
statului, în diferite ţări, aceste mişcări pot căpăta un caracter periculos. De
exemplu, "Marea Frăţie Albă", semnalată în Ucraina la începutul anilor '90,
devenise un fenomen de masă, care a antrenat zeci de mii de persoane.
Până în prezent, în România nu s-a semnalat apariţia unor premise
pentru evoluţii similare, dar există, diseminate pe ansamblul teritoriului naţional,
nuclee contestatare anomice în mediul cărora ar putea apărea asemenea
manifestări.
3.3 Biserica Ortodoxă Română, statul şi societatea
Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea sa şi
păstrează unitatea dogmatică, canonică şi de cult cu celelalte Biserici Ortodoxe
surori, în cadrul Bisericii Ortodoxe Universale.
*
Gellner
108
În România, Biserica Ortodoxă Română este naţională şi majoritară şi
cuprinde pe toţi credincioşii de religie creştină ortodoxă din România şi diaspora
ortodoxă română. În conformitate cu datele ultimului recensământ al populaţiei
din 1992, din totalul populaţiei României, un număr de 19.802.239 locuitori sunt
creştini ortodocşi, reprezentând 86,8% din populaţia tării.
În prezent, Biserica Ortodoxă Română are 30 de eparhii în ţară şi peste
hotare (15 in 1989), în eparhiile din ţară funcţionând un număr de 13631 unităţi
bisericeşti - parohii, filii, mânăstiri şi schituri (12236 in 1989).
Asistenţa pastorală şi religioasă este asigurată de 42 arhierei (23 in 1989),
11105 preoţi şi diaconi. Viaţa monahală se desfăşoară în 531 aşezăminte
monahale, în care trăiesc în rugăciune, studiu şi muncă 7532 monahi şi monahii
(2511 in 1989).
Din punct de vedere al organizării, canonic şi administrativ, Biserica
Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie, cu titulatura de Patriarhia
Română.
După 1989, Biserica şi-a reluat dintr-o altă perspectivă activitatea social-
umanitară, prin înfiinţarea unor asociaţii caritabile în vederea ajutorării orfanilor,
a bătrânilor şi persoanelor cu handicap, prin asistenţa religioasă în spitale,
orfelinate şi azile de bătrâni.
O importantă preocupare a BOR, după 1990 este de a redescoperi şi a
pune în practică misiunea creştină în societatea modernă şi, în special,
catehizarea propriilor credincioşi prin educaţie şi participare activă, conştientă la
viaţa liturgică şi socială a Bisericii. Valorile morale creştine tradiţionale sunt
confruntate cu promovarea pseudo-valorilor, adeseori contrare Evangheliei;
indiferenţa faţă de religios, încercarea de a scoate credinţa religioasă din sfera
publica şi transformarea ei într-o chestiune privată, individuală, pare a prinde tot
mai mult teren; se constată fenomenul de diluare sau relativizare a credinţei.
Credinţa religioasă este, deseori, substituită prin alte sisteme de credinţă, de
multe ori sincretice, care încearcă să satisfacă preocupări speciale ale unor
grupuri sau indivizi. În acest context, numărul celor care trăiesc sub pragul
sărăciei continuă să crească. Acestea pot fi câteva considerente, dintre multe
altele, pentru care BOR se declară adeptă a deschiderii ecumenice şi colaborării
inter-creştine, în scopul redescoperirii unităţii tuturor creştinilor. Pe plan local,
sunt în desfăşurare diferite proiecte de colaborare ecumenică. Eforturile de
“vindecare” a rănilor trecutului, şi de fundamentare a relaţiilor pe baze noi, care
să fie conforme epocii moderne, trebuie să se circumscrie ununui dialog sincer şi
deschis.
Biserica Ortodoxă Română afirmă ideea creştinismului ortodox ca element
fundamental al „sufletului românesc”. Consecinţa acestui fapt, într-un stat ca
România, stat naţional prin constituţie, a fost că Biserica Ortodoxă Română este
considerată „biserică naţională”. Un întreg trecut de susţinere a cauzei naţionale
face din BOR şi din Biserica Greco-Catolică, „stâlpi” ai promovării cauzei
naţionale în ţara noastră.
Asocierea religiei cu identitatea naţională poate avea efecte negative,
existând riscul ca identitatea naţională să nu fie considerată o valoare
existenţială umană, ci esenţă, condiţie necesară şi scop uman. Punctul de
109
vedere echilibrat susţine că divizarea etnică nu este Voinţă Divină. Biserica
trebuie să ştie că trebuie să rămână loială lui Dumnezeu, toate celelalte acţiuni
ale sale fiind în mod necesar subordonate acesteia. Nu înseamnă o negare a
valorilor naţionale ci o revitalizare a lor. Dar, aşa cum spunea apostolul:
vindecarea completă şi tonifierea rămân ca speranţă de viitor (Coloseni 3:8-13):
8. Dar* acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de manie, de
vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase** care v-ar putea ieşi
din gura.
*Efes.4.22. Evr.12.1. Iac.1.21. 1 Pet.2.1. **Efes.4.29; 5.4
9. Nu* va minţiţi unii pe alţii, întrucât** v-aţi dezbrăcat de omul
cel vechi, cu faptele lui,
*Lev.19.11. Efes.4.25. **Efes.4.22,24
10. si v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se* înnoieşte spre
cunoştinţa, după** chipul Celui ce l-a+ făcut.
*Rom.12.2. **Efes.4.23,24. +Efes.2.10
11. Aici nu mai este nici grec*, nici iudeu, nici tăiere împrejur,
nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci** Hristos este
totul şi în toţi.
*Rom.10.12. 1 Cor.12.13. Gal.3.28; 5.6. Efes.6.8. **Efes.1.23
12. Astfel dar*, ca** nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi
preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă+ plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie,
cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
*Efes.4.24. **1 Tes.1.4. 1 Pet.1.2. 2 Pet.4.10. +Gal.5.22. Efes.4.2,32.
Filip.2.1
13. Îngăduiţi-vă* unii pe alţii, şi, dacă unul are pricina să se
plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi
voi.
*Marc.11.25. Efes.4.2,32
În planul reînnoirii ortodoxiei, Biserica Ortodoxă Română a „patronat”
neoficial, la început de secol XX, „Oastea Domnului”, mişcare fondată în 1920, la
Sibiu de către Iosif Trifa, preot ortodox transilvănean, ca o mişcare evanghelică
reînnoitoare în interiorul Bisericii. Mişcare esenţial laică, alcătuită din creştini
ortodocşi (credincioşi şi loiali bisericii lor, prezenţe nelipsite la slujbele bisericeşti,
care participau la studii Biblice, întâlnire de rugăciune), Oastea Domnului a
continuat să existe, fiind puternică în zonele rurale. Deşi nu există date despre
membrii mişcării, se estimează că aceştia ar atinge 500.000de membri.
-
Oastea
Domnului a fost reactivată după 1989. În anii comunismului, BOR devine o
„anexă” a partidului-stat, cu toate că o anumită autonomie a continuat să
subziste. O tendinţă de reînnoire a Ortodoxiei române se constată abia în anii din
urmă, după Revoluţia din 1989.
La cumpăna secolelor XX-XXI, raporturile dintre BOR şi mediul politic au
figurat ca temă prioritară în atenţia înaltei ierarhii ortodoxe române. În mod
tradiţional, ortodocşii nu urmăresc să suprapună instanţele bisericeşti celor
statale. Punctul de vedere al creştinismului occidental asupra politicii este unul
deschis, cuprinzător. Atât bisericile catolice cât şi cele protestante au dogme
-
Philip Walters, World Christianity: Eastern Europe
110
teologice cuprinzătoare despre misiunea bisericii şi rolul statului, dogme
străbătute de un puternic sentiment de autonomie. Astfel, bisericile pot intra uşor
în conflict cu statul, care tinde să controleze şi să regleze societatea.
Biserica Ortodoxă se defineşte mai cu seamă ca factor spiritual, neavând
un puternic sentiment al responsabilităţii sociale sau politice. Bisericile
occidentale îşi manifestă voinţa pentru asumarea responsabilităţii în modelarea
proceselor sociale, politice şi economice, în timp ce biserica ortodoxă consideră
că ceea ce e în afara spaţiului „spiritual” este responsabilitatea statului. În „The
West: Unique, Not Universal”, S. Huntington dădea drept caracteristice pentru
Occident: „Dumnezeu şi Cezar, biserică şi stat, autoritate spirituală şi autoritate
temporală”, concluzionând:
„În Islam, Dumnezeu e Cezar, în China şi Japonia, cezarul este
Dumnezeu, în Ortodoxie Dumnezeu este „asociatul” Cezarului”.
Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în problemele sociale a fost relativ
redusă înainte de 1945, dar s-au înregistrat şi exemple notabile (azile de
bătrâni, cantine populare, burse pentru studenţii săraci etc.
În anii regimului comunist, politicul şi sacrul au fost monopolizate de către
PCR. În ciuda acestor neajunsuri, marele merit al Bisericii Ortodoxe Române
este acela că a reuşit să păstreze starea religioasă tradiţională a poporului
român, menţinându-şi structurile în funcţiune într-un mediu de multe ori ostil.
După 1989, s-au înregistrat tentative de culpabilizare a BOR pentru
„colaborarea” cu regimul comunist şi securitatea, dar şi de contestare „internă” a
înaltei sale ierarhii. În egală măsură – în condiţiile existenţei unui puternic curent
popular favorabil BOR – puterea şi partidele politice au contat, mai evident sau
mai puţin evident, să-şi extindă influenţa asupra Bisericii. Până în prezent, BOR
a reuşit să reînnoade tradiţia istorică a locului important ocupat de Biserică în
societate şi să impună respect puterii seculare; totodată ea a reuşit să-şi
menţină echidistanţa politică şi să se impună drept un interlocutor privilegiat al
puterii. În viziunea conducerii BOR, responsabilitatea politică a Bisericii nu ţine
de implicarea în politici de partid, ci de „fertilizare” a acestora. Se impune
identificarea în mod responsabil a acţiunilor ce pot fi asumate de către biserică.
Altele trebuie combătute deschis, precum cazurile de corupţie, dezechilibrele
sociale, sau problemele homosexualilor, prostituţiei, pornografiei, avortului etc.
Câteva capitole speciale continuă să fie deschise în dialogul BOR - mediul
politic: restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist; raporturile BOR –
Biserica Greco-Catolică etc. Discuţiile pe tema restituirilor bunurilor Bisericii se
apropie de final, conturându-se o soluţie în cadrul reglementării de ansamblu a
problemelor proprietăţii în România. Concomitent, statul s-a eschivat de a se
transforma în „arbitru” în disputa dintre BOR şi Biserica Greco-Catolică, puterea
politică apreciind că cele două biserici naţionale trebuie să-şi rezolve prin dialog
direct diferendele de proprietate
În momentul de faţă, atenţia BOR se concentrează pe lucrarea de
asistenţă socială şi pe asanarea morală a societăţii. Trebuie înfruntată mai ales
provocarea secularismului agresiv, a degradării morale a societăţii precum şi a
puternicei competiţii religioase. Pentru a răspunde acestor provocări BOR caută
noi căi de împărtăşire a mesajului evanghelic, adaptate realităţii sociale. Ierarhia
111
Bisericii consideră că este necesar ca oamenii să simtă din nou că îşi găsesc
libertatea în Biserică, pentru că principalul scop al Bisericii constă în sprijinirea
cel puţin morală a oamenilor. Biserica trebuie să realizeze că responsabilitatea
creştină implică acţiuni concrete pentru rezolvarea diverselor şi dificilelor sarcini
ce apar în contextul social. Figuri de prestigiu ale BOR, de la P.F. Teoctist, la I.P.
S. Anania sau I.P.S. Pimen, şi-au unit în deseori glasul pentru a înfiera
„lăcomia”, „răutatea”, „acumularea de averi în dispreţul moralei” şi au pledat
pentru combaterea, prin eforturi unite, a sărăciei, degradării morale şi „pierderii
speranţei de mai bine”. Deşi unele luări de poziţie ale înaltelor feţe bisericeşti au
provocat nemulţumire în mediul politic, se impun câteva observaţii notabile: BOR
nu a contestat rolul mediului politic în modernizarea ţării, ci a combătut efectele
negative şi „pagubele colaterale” ale unei tranziţii lipsite de morală; atitudinile
sociale şi politice polemice din cadrul BOR, s-au integrat în luările de poziţie ale
societăţii civile, şi reprezintă semnale autentice pentru putere ( mai ales în
situaţia în care societatea civilă „vorbeşte” doar prin presă, câteva ONG-uri,
sindicate şi BOR şi alte asociaţii religioase, evidenţiind, încă, un grad insuficient
dezvoltat de angajament public.
În circumstanţele prezente, cu toate că spaţiul politic este bine încadrat de
partide şi organizaţii, opinia publică continuă să exprime numeroase reţineri faţă
de modul de organizare şi funcţionare a democraţiei şi statului de drept. Ca
urmare, publicul conferă Bisericii o cotă remarcabilă de încredere (peste 80 şi
respectiv 70%), ambele instituţii fiind urmate de presă şi de departe de guvern
sau parlament. Aceste sondaje subliniază locul important al Bisericii, şi, în
acelaşi timp, etalează slăbiciunile democraţiei noastre. Este meritul BOR că
reuşeşte ca, beneficiind de un suport popular de masă, să urmeze o direcţie
constructivă în relaţiile cu mediul politic, evitând capcanele „extremismului
ortodox” şi implicării directe în politic.
Biserica şi Armata reprezintă instituţii de afirmare a identităţii şi unităţii
naţionale. Armata, pe lângă faptul că este o instituţie a statului, este şi o
instituţie a poporului, oastea fiind constituită din cetăţenii ţării. Astfel, se poate
spune că Biserica şi Armata sunt două instituţii fundamentale ale poporului
român.
Armatei îi revine apărarea armată, iar Bisericii apărarea spirituală a
integrităţii şi fiinţei naţionale.
Prezenţa preoţilor în Armata ţării este mai mult decât necesară, căci prin
misiunea lor aceştia au îndatorirea de a face educaţie religioasă. În structurile
militare, educaţia religioasă este componentă a programului de fortificare
morală, de dezvoltare a virtuţilor ostăşeşti, de înţelegere a menirii militarilor în
viaţa societăţii, a poporului pe care îl slujesc.
Însoţirea militarilor de către preot în misiunile internaţionale cu caracter
umanitar în cadrul NATO, pe câmpul de luptă, întregeşte asigurarea asistenţei
religioase în armata noastră, căci preotul nu rămâne numai povăţuitor, ci devine
camaradul credincios şi devotat care împarte cu militarul oboseala, lipsurile şi
primejdia morţii.
În sensul provocărilor moral-creştine ale vremii, pe data de 9 mai 2000,
proiectul de lege privind constituirea şi organizarea clerului militar a fost adoptat
112
de Camera Deputaţilor şi prevede că preoţii militari vor fi asimilaţi ofiţerilor
superiori.
Biserica şi armata sunt două entităţi superior organizate. În fiecare este
prezentă imaginea conducătorului (Moise, Hristos şi Mahomed şi respectiv
comandantul militar) care îi iubeşte în mod egal pe toţi indivizii respectivei
comunităţi. Biserica prezintă şi o trăsătură democratică, înaintea lui Isus toţi fiind
egali. De aici şi apropierea între comunitatea creştină şi familie, credincioşii
spunându-şi fraţi întru Hristos, fraţi prin iubirea pe care o împărtăşesc pentru
Hristos şi Hristos pentru ei. În armată situaţia e similară, comandantul tratând în
mod egal militarii, formându-şi astfel imaginea unui tată: ceea ce creează spiritul
de camaraderie. Similarităţi întâlnim şi din punct de vedere structural: fiecare, şi
armata şi biserica dispun de o anumită ierarhie, diferenţa provenind din faptul că
lui Hristos i se atribuie mai multă cunoaştere şi grijă faţă de credincioşi decât
poate fi vorba în cazul comandantului militar. Dar coeziunea armatei nu se
bazează numai pe camaraderie şi imaginea comandantului ci şi pe ideea de
patrie, popor, glorie, eroism, sacrificiu asumate. Sacrificiul asumat implică
valorizare morală. Şi în cazul Bisericii, şi al armatei, coeziunea nu rezultă numai
din ataşamentul faţă de conducător (comandant, Hristos), ci şi de ataşamentul
faţă de ceilalţi indivizi ai comunităţii. Educaţia moral-religioasă ajută la
dobândirea şi întărirea unor virtuţi de mare importanţă pentru tinerii militari şi nu
numai: cumpătarea, bărbăţia, curajul, stăpânirea de sine, trebuie să ofere un
mod de viaţă izvorât din credinţa creştină.
În fond fiecare religie este o religie a iubirii pentru toţi care o îmbrăţişează,
dar fiecăreia îi este imanentă intoleranţa sau chiar violenţa faţă de cei ce nu o
adoptă. Astăzi, într-o societate din ce în ce mai pluralistă, politic, religios, este
necesar să demonstrăm că nu numai libertatea este un dar de la Dumnezeu ci şi
unitatea.
Biserica Ortodoxă Română are, după cum s-a subliniat anterior, o
puternică tradiţie de toleranţă faţă de alte culte, şi de colaborare cu bisericile
creştine surori. În optica Patriarhiei Române, aceste relaţii trebuie să se inspire
din fraternitatea dintre oameni şi creştini şi să respingă prozelitismul de masă şi
agresiv, manifestat îndeosebi după 1989 de anumite culte neoprotestante,
islamice sau chiar de catolicism. În relaţiile cu celelalte Biserici Creştine, BOR se
află mult mai aproape de Bisericile de limbă greacă. O atenţie deosebită s-a
acordat relaţiilor cu Bisericile Ortodoxe de origine slavă din Rusia, Serbia şi
Bulgaria, care, din diferite motive, cunoscute atât teologilor, cât şi opiniei publice,
se situează pe o poziţie rezervată, uneori chiar de competiţie, faţă de BOR.
3.4. Ecumenismul Bisericii Ortodoxe şi integrarea României
în structurile euro-atlantice
În ceea ce priveşte relaţiile externe, BOR participă la activităţile din cadrul
Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), la Conferinţa Bisericilor Europene
(KEK), şi în numeroase Comisii mixte de dialog cu alte Biserici. Instituţiile de
învăţământ teologic au şi ele un rol activ în menţinerea relaţiilor externe ale
113
BOR, Facultăţile de Teologie stabilind parteneriate cu instituţii de învăţământ
teologice occidentale, în special catolice şi protestante.
RELAŢIILE CU BISERICILE ORTODOXE. După 1990, statul rus a
recunoscut legalitatea mai multor Biserici ortodoxe care se desprinseseră de
Patriarhia Moscovei în diferite perioade istorice anterioare, cele mai multe în
secolul XX. Acestea sunt: Biserica Ortodoxa Rusă de rit vechi, popovtii (adică cei
care au cler); Biserica Ortodoxă Rusă de rit vechi, bezpopovtii sau pomorienii
(cei care nu au cler); Biserica Ortodoxă Rusă Adevărată, numită şi Biserica
Catacombelor (răspândită în special în Siberia şi Extremul Orient); Biserica
Ortodoxă Rusă de peste Hotare; Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhia Kievului
(răspândită în special în Siberia, în locurile cu concentrare mare de ucraineni);
Biserica Ortodoxă Catolică din Rusia. Există şi alte Biserici sau grupări ortodoxe
în Rusia, care refuză să se înregistreze, considerând statul rus opera Satanei.
Numărul acestora, însă, este neînsemnat şi autorităţile ruse nu furnizează nici un
fel de informaţii cu privire la titulatura şi aria lor de răspândire.
La 27 septembrie 1992, Episcopul Petru, din Republica Moldova, se
adresa Sfântului Sinod al B.O.R., cu rugămintea de a-l primi sub oblăduirea sa
canonică. Cu puţin timp în urmă fusese izgonit cu brutalitate din scaun pentru
"naţionalism românesc". Patriarhia Română l-a luat sub oblăduirea sa pe
Episcopul Petru. Urmare a acestor evenimente, la 26 septembrie 1992, un
număr de 275 de persoane, reprezentanţi ai vieţii politice din Basarabia, aveau
să ceară Patriarhiei Române "restabilirea", în cadrul acesteia, a "Mitropoliei
Autonome a Basarabiei (stil vechi), cu sediul la Chişinău şi desprinderea
administrativ-canonică totală de Patriarhia Moscovei".
În ceea ce priveşte relaţiile BOR cu Biserica Ortodoxă Rusă, acestea au
gravitat în ultima perioadă în jurul recunoaşterii oficiale a Mitropoliei Basarabiei şi
Bucovinei de către Biserica Ortodoxă Rusă. Aşa cum s-a evidenţiat anterior, în
spaţiul fostei U.R.S.S. s-au constituit mai multe Biserici independente de
Patriarhia Moscovei, între care şi Mitropolia Basarabiei (azi sub jurisdicţia
Patriarhiei Române).
Tot după 1990, statul rus a recunoscut legalitatea mai multor Biserici
ortodoxe care se desprinseseră de Patriarhia Moscovei în diferite perioade
istorice anterioare, cele mai multe în secolul XX. Acestea sunt: Biserica
Ortodoxă Rusă de rit vechi, popovtii (adică cei care au cler); Biserica Ortodoxă
Rusă de rit vechi, bezpopovtii sau pomorienii (cei care nu au cler); Biserica
Ortodoxă Rusă Adevărată, numită şi Biserica Catacombelor (răspândită în
special în Siberia şi Extremul Orient); Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare;
Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhia Kievului (răspândită în special în Siberia, în
locurile cu concentrare mare de ucraineni); Biserica Ortodoxă Catolică din Rusia.
Există şi alte Biserici sau grupări ortodoxe în Rusia, care refuză să se
înregistreze, considerând statul rus opera Satanei. Numărul acestora, însă, este
neînsemnat şi autorităţile ruse nu furnizează nici un fel de informaţii cu privire la
titulatura şi aria lor de răspândire.
La 27 septembrie 1992, Episcopul Petru se adresa Sfantului Sinod al B.O.
R., cu rugamintea de a-l primi sub obladuirea sa canonica. Cu puţin timp în urmă
fusese izgonit cu brutalitate din scaun pentru "naţionalism românesc". Patriarhia
114
Română l-a luat sub oblăduirea sa pe Episcopul Petru. Urmare a acestor
evenimente, la 26 septembrie 1992, un număr de 275 de persoane,
reprezentanţi ai vieţii politice din Basarabia, aveau să ceară Patriarhiei Române
"restabilirea", în cadrul acesteia, a "Mitropoliei Autonome a Basarabiei (stil
vechi), cu sediul la Chişinău şi desprinderea administrativ-canonică totală de
Patriarhia Moscovei". S-a constituit "Adunarea Eparhială" a Mitropoliei
Basarabiei, după care, constatând legitimitatea acesteia, Patriarhia Română a
recunoscut, la 19 decembrie 1992, "reactivarea Mitropoliei Basarabiei".
Luate prin surprindere, atât Patriarhia Moscovei, cât şi eparhia dependentă
de ea de la Chişinău, aveau sa reacţioneze în timp sub diverse forme. A urmat
un schimb intens de scrisori între Patriarhul Teoctist şi Patriarhul Aleksie al II-
lea; a existat o comunicare, tot epistolară, între Patriarhul nostru şi unii prim-
miniştri de la Chişinău, în care fiecare parte îşi susţinea poziţia. În
corespondenţa patriarhilor a fost invocat un principiu de drept canonic, referitor
la faptul dacă, pe acelaşi teritoriu, poate fi sau nu exercitată autoritatea unuia
sau a mai multor episcopi. Realităţile bisericeşti din zilele noastre demonstrează,
cu numeroase exemple, că pe acelaşi "teritoriu canonic" pot fiinţa mai multe
eparhii. În Europa Centrală activează, în bună înţelegere reciprocă, eparhii
ruseţti, româneşti, sârbeşti, constantinopolitane. Ierarhia Bisericii Ortodoxe Rusă
a suferit o înfrângere, fiind silită să cedeze cerinţelor impuse de organisme
internaţionale: Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Consiliul Europei. Prea
Fericitul Patriarh Teoctist a ştiut să adopte faţă de "omologul" sau de la Moscova
o atitudine înţeleaptă, lăsând să se înţeleagă că în relaţiile dintre cele două
Biserici trebuie să primeze ceea ce le-a unit şi le uneşte, dar că nu trebuie date
uitării nici acele probleme în care părţile se află în dezacord. În consecinţă,
problema Mitropoliei Basarabiei a fost abordată în subsidiar în toate intâlnirile
dintre cei doi Patriarhi.
După ce au eşuat toate acţiunile de impiedicare a înfiinţării Mitropoliei
Basarabiei sub fireasca subordonare canonică a Bisericii Ortodoxe Române,
după sentinţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Consiliului Europei,
Patriarhia Rusă a încercat să apeleze la strategii noi, care nu pot fi încadrate în
canoanele bisericeşti, Patriarhia Rusa încercând diversiuni, acţiuni de
discreditare, de compromitere sau ameninţări mai mult sau mai puţin directe.
Acestea par a fi încercări destinate a reduce, pe cît posibil, limiteze efectele
hotărârii date, anul acesta, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO),
prin care Guvernul Republicii Moldova era obligat să accepte reînfiinţarea
Mitropoliei Basarabiei. Jubileului de 50 de ani al mitropolitului rusofil al
Chişinăului şi al întregii Moldove, Vladimir, a prilejuit o astfel de acţiune
«neortodoxă». Aflat în fruntea unei puternice delegaţii, trimise în capitala
Republicii Moldova de Patriarhul Moscovei şi întregii Rusii, Alexei al II-lea,
mitropolitul Smolenskului şi Kaliningradului, Kiril, prin discursul adoptat, părea a
da tonul acţiunii antiromâneşti. "Noi considerăm crearea aşa-numitei Mitropolii a
Basarabiei pe teritoriul Moldovei drept o schismă bisericească", a declarat Kiril
într-o conferinţă de presă, fiind de părere că formarea unei eparhii pe teritoriul
unei alte eparhii este o faradelege bisericească; ceea ce e echivalent cu un
îndemn de evitare a lăcaşurilor Mitropoliei Basarabiei. Prea Fericitul Kiril a mai
115
spus ca reactivarea Mitropoliei Basarabiei are "o singură explicaţie şi aceasta
este una marcata de pacat . Poate fi vorba nu de o oportunitate bisericească, nu
despre mântuirea oamenilor, ci despre o politică, astfel creându-se un precedent
grav".
Înaltul ierarh a menţionat că ideea schismei a apărut în România, de unde
a şi fost importată, şi a chemat clerul şi societatea să evite lăcaşurile Mitropoliei
Basarabiei. În acelasi timp, referindu-se la faptul că în chestiunea Mitropoliei
Basarabiei nu s-ar fi ţinut cont de canoane, Kiril a mai declarat, fără să aprecieze
dacă este un avertisment sau o constatare, ca "dacă regulile bisericeşti sunt
încălcate în asemenea mod, cei care le incalcă vor avea de suferit din această
cauză". Mitropolitul Kiril s-a angajat chiar să discute cu Patriarhii Rusiei şi
României o strategie de combatere a unor eventuale ciocniri şi vărsări de sânge
între enoriaşii celor două Mitropolii, oficializate în R. Moldova. De la înregistrarea
Mitropoliei Basarabiei, nimeni nu a mai facut o declaraţie atât de incendiară. La
Chişinău, ideea confruntărilor sângeroase, din cauza unor conflicte confesionale,
nu a mai fost în atenţie de mult timp. De aceea, poate, este atît de evident
caracterul scandalos, deloc duhovnicesc al spuselor Mitropolitului Kiril. Însă
aduce şi soluţii situaţiei create, Patriarhia Rusă propunând Bisericii Ortodoxe
Romane să deschidă o reprezentanţă la Chişinău. "Am trimis, in nenumărate
rânduri, scrisori la Bucureşti, chiar adresate personal de Patriarhul Aleksei
Patriarhului Teoctist, cu rugămintea de a relua dialogul, dar nu am primit nici un
răspuns şi cazul a fost trimis în judecată. Regretăm că Patriarhia Română a
refuzat un dialog frăţesc, dar pe de altă parte rămânem deschişi pentru orice
contacte şi colaborare cu Biserica Ortodoxă Română pentru a rezolva aceasta
problemă", a afirmat el. Surse din cadrul Mitropoliei Basarabiei, care au ţinut sş-
şi păstreze anonimatul din cauza "dictaturii comuniste" de la Chişinău, au
calificat acţiunile "Bisericii surori" ca fiind pur politice, iar acuzaţiile aduse
Bisericii Ortodoxe Române sunt considerate o diversiune. În sprijinul acestor
afirmaţii, trebuie precizat că la ultima întâlnire dintre Patriarhia Română şi cea
Rusă, care a avut loc la Chişinău, ultima a promis că va comunica data şi locul
următoarei runde de negocieri. "Patriarhia Rusiei nu şi-a ţinut făgăduiala, astfel
că afirmaţiile mitropolitului Kiril, cum că BOR a refuzat dialogul, nu sunt
adevărate". În ceea ce priveşte "schisma", a devenit un fapt cunoscut că
Biserica Rusă are mari probleme de unitate, mai multe Biserici din cadrul ei
dorind să se desprindă şi să devină independente. Este cazul Ucrainei, dar nu
numai.
Patriarhia Română nu a reacţionat printr-un punct de vedere oficial, pentru
acest lucru fiind nevoie de "chibzuinţă", chibzuinţă ce caracterizează de altfel
întreaga paletă a relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române. Imediat după discursul
ierarhului moscovit, deputatul PPCD Vlad Cubreacov, consilier al Mitropoliei
Basarabiei, era de părere că acest tip de declaraţii pot fi asemănate celor mai
"urâte traditii ale imperialismului rusesc", exprimându-şi totodată regretul pentru
că înaltul ierarh rus nu poate face deosebirea între unitatea de credinţă şi
unitatea administrativă, punctând faptul că «pentru a fi cu toţii creştini ortodocşi,
nu este neapărat să fim conduşi de Moscova. Din păcate, Mitropolitul Kiril
trădeaza un mod de gândire politic secular şi străin modului de gândire creştin,
care decurge din litera şi spiritul evanghelic», a conchis Cubreacov. De altfel, pe
116
Internet, site-uri neoficiale din R. Moldova publică informaţii legate de Mitropolia
Basarabiei. La adresa www.intelnet.md, există un document conform căruia
"este evident ca autorităţile bisericeşti ruse, legate puternic de aparatul de stat,
se tem de pierderea influenţei asupra populaţiei. Patriarhul Rusiei, Alexei, pe
numele său laic Ridiger, a servit aproape 25 de ani în cadrul Direcţiei a 5-a a
KGB. Ca agent acoperit, Ridiger, care a lucrat din 1964 până în 1987 în
administraţia Patriarhiei Ruse, purta numele de Drozdov - mierla, în limba rusă -,
şi activitatea sa consta in transferarea banilor stransi de biserica in fondul PCUS
si in asa-numitul "fond al Păcii" creat de sovietici pentru sustinerea unor actiuni
de propaganda împotriva NATO".
RELAŢII CU BISERICILE ORTODOXE ORIENTALE - pentru a se putea
concretiza într-o perspectivă cât mai apropiată Declaraţia finală adoptată la
încheierea Dialogului Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Orientale, se
continuă analiza aspectelor de ordin liturgic şi pastoral, în vederea realizării
comuniunii depline.
RELAŢII PANORTODOXE
Sfântul şi Marele Sinod PanOrtodox - convocarea acestuia este pregătită
de câteva decenii de către Bisericile Ortodoxe, până acum având loc întruniri ale
Conferinţei Panortodoxe Preconciliare, la care B.O.R. a participat prin delegaţi.
RELAŢII CU BISERICA ANGLICANĂ - dialog teologic
RELAŢII CU BISERICA LUTERANĂ - dialog teologic între Biserica
Ortodoxă şi Federaţia Mondială Luterană
RELAŢII CU BISERICA REFORMATĂ - dialog teologic între Biserica
Ortodoxă şi Alianţa Mondială Reformată
DIALOGUL TEOLOGIC ORTODOX-CATOLIC – deşi a dat impresia că se
află într-un impas, după întâlnirea de la Balamand a Comisiei Mixte pentru
Dialogul Teologic Internaţional din 1993, comisia s-a reunit la Baltimore, S.U.A.,
în perioada 9-19 iulie 2000.
RELAŢIILE CU BISERICA GRECO-CATOLICĂ constituie o preocupare
importantă atât pentru societatea românească, cât şi pentru ierarhiile ambelor
biserici naţionale. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-catolică, este o
Biserică catolică de rit bizantin, care împreună cu un miliard de credincioşi din
cele mai culte şi civilizate popoare ale lumii, inclusiv toate popoarele romanice
sau de origine latină, face parte din Biserica Universală, Una, Sfântă, Catolică şi
Apostolică, sub jurisdicţia Papei de la Roma („urmaşul legitim al Sfântului
Apostol Petru, Corifeul Apostolilor, care a fost constituit de Isus Cristos ca piatră
sau stâncă pe care a clădit Biserica Sa”).
Între Biserica Ortodoxă Română şi cea Greco-Catolică, deosebirile nu se
reduc doar la acele cuvinte din vocabularul liturgic, ortodocşii folosind cuvintele:
milă, miluieşte, slavă şi duh, iar greco-catolicii: îndurare, îndură-te, mărire şi
spirit. Deosebirile fundamentale nu sunt în cuvinte, care exprimă acelaşi lucru.
Deosebirile fundamentale între cele două Biserici sunt dogmatice. Vor fi supuse
atenţiei numai câteva, cele mai importante şi, în primul rând, cele patru puncte
cunoscute sub numele de “Florentine”: Primatul Papal, Filioque sau purcederea
Spiritului Sfânt şi de la Fiul, Purgatoriul sau locul curăţitor de dincolo de mormânt
şi Azima ca materie validă pentru Sfânta Euharistie sau Cuminecătură. Pe lângă
117
elementele dogmatice – care au format subiectul discuţiilor şi hotărârii Sinodului
Ecumenic de la Florenţa din 1438-1439 şi al Unirii cu Roma a românilor din
Transilvania la 1700 – se evidenţiază şi cele despre Infailibilitatea Papei, despre
Taina Sfintei Căsătorii şi despre divorţ.
Dialogul de reconciliere între cele două Biserici surori este în desfăşurare,
fiind, în general, marcat de sinceritate şi dorinţă de pace adevărată. De altfel,
este cunoscut faptul că după Adunarea Naţională de pe platoul Romanilor de la
Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, delegaţia constituită din doi greco-catolici,
(Alexandru Vaida Voievod şi Episcopul Iuliu Hossu), şi doi ortodocşi, (Vasile
Goldiş şi Episcopul Miron Cristea), a prezentat Regelui Ferdinand şi guvernului
din Bucureşti, Hotărârea de Unire a Ardealului cu România, rezultat al luptei
dusă de românii ardeleni după Unirea cu Roma, începând cu Episcopul greco-
catolic Inochentie Micu Klein, luptă continuată de Şcoala Ardeleană şi Partidul
Naţional Român.
Nemulţumirile actuale ale greco-catolicilor provin din nerezolvarea situaţiei
retrocedării bunurilor Bisericii Greco-Catolice. Bunurile patrimoniale ale Bisericii
Române Unite au fost confiscate, în anul 1948, - mobile şi imobile, clădiri
şcolare, reşedinţe episcopale, protopopeşti, parohiale şi mănăstireşti -, şi au fost
repartizate atât statului comunist ateu cât şi Bisericii Ortodoxe Române
(lăcaşurile de cult au revenit Bisericii Ortodoxe). După Revoluţia din Decembrie
1989, noul regim, în asentimentul ierarhiei ortodoxe, a redat Bisericii Române
unite cu Roma drepturile fireşti, însă nu i-a restituit şi bunurile confiscate şi deci
nici lăcaşurile de cult.
Numărul credincioşilor români greco-catolici este conform celor
comunicate de către Episcopul român unit de Oradea, PSS Virgil Bercea, în
emisiunea "Credo" a Postului naţional nr.2 de Televiziune din 2 martie 1998,
între 840.000-860.000 de credincioşi şi 800 de preoţi. Dar aceste cifre sunt
relative, fiind valabile numai pentru data în care au fost comunicate, revenirile de
la Ortodoxie intensificându-se, mai ales, după evenimentele prilejuite de
preluarea de către greco-catolici a Catedralei episcopale "Schimbarea la Faţă"
din Cluj, la 13 martie 1998, în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive. Marşul
din 20 martie 1998 a celor 3000 de preoţi ortodocşi din Transilvania, chemaţi la
Cluj să se "roage pentru duşmanii neamului" (care ar fi "greco-catolicii"), a fost
considerat un avertisment semnificativ pentru puterea seculară. Prin restituirea
lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale către Biserica Română Unită cu Roma,
nu se împiedică exercitarea dreptului la libertate religioasă pentru un număr
mare de credincioşi ortodocşi, aşa cum, în mod greşit, se vehiculează ideea la
anumite nivele ale societăţii româneşti. Actul de restituire va trebui să aibă o
stipulare clară în acest sens (s-ar putea folosi alternativ bisericile retrocedate
acolo unde va fi cazul), stipulare menită să apere dreptul la libertatea religioasă
atât al credincioşilor ortodocşi cât şi al celor greco-catolici. De fapt, adevărata
“luptă” a Bisericii Greco-Catolice nu se poartă cu BOR, ci mai degrabă cu statul.
În perioada de după 1989 până în prezent, s-au înregistrat:
- cereri sau plângeri locale ale parohiilor reînfiinţate pentru biserică, case
parohiale, pământuri bisericeşti;
118
- cereri ale episcopilor pentru restituirea marilor clădiri, sedii episcopale,
biserici-catedrale, clădiri şcolare (grădiniţe, şcoli de meserii, licee,
academii teologice);
- acţiuni în forţă ale laicatului, dar bazate pe decizii judecătoreşti (când
organele Statului nu au fost în stare să aplice legea). Ultimul caz
mediatizat: Ocna Mureş;
- memorii în presă, memorii adresate instituţiilor statului, cu scop
"retrocedant",(primul, la 29.1.1990 către Ministerul Cultelor şi apoi, în serie,
către guverne, ministere, preşedintele Statului şi chiar guvernelor străine)
Soluţia propusă în Decretul-Lege 126/1990 ca diferendele să se rezolve
prin dialog cu Biserica Ortodoxă Română a acutizat şi mai mult situaţia. S-au
rezolvat prea puţine cazuri, iar această “pasare” a dialogului către BOR, a dus la
o amânare a rezolvării situaţiei şi la apariţia a numeroase stări conflictuale.
Decretul 126/1990 a creat, deci, tensiuni sociale între credincioşii ortodocşi şi cei
greco-catolici, a generat o serie de acţiuni în justiţie, neducând, în nici un fel, la
soluţionarea problemei proprietăţii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-
Catolice. Conflictul interconfesional de la Ocna Mureş a luat o turnură
neaşteptată, după ce Curtea Supremă de Justiţie a decis în favoarea greco-
catolicilor. Magistraţii celui mai înalt for judecătoresc au hotărât ca lăcaşul de cult
din Ocna Mureş, disputat de cele două comunităţi religioase, se cuvine greco-
catolicilor, datorită faptului că biserica le-a aparţinut până în anul 1948. Acum,
ortodocşii, considerându-se nedreptăţiţi, vor să apeleze inclusiv la instanţele
internaţionale, pentru a obţine câştig de cauză.
Conflictul interconfesional de la Ocna Mureş s-a acutizat pe parcursul
acestui an, în paralel cu procesele strămutate de la Judecătoria Aiud, la
Tribunalul Alba, la Curtea de Apel Alba Iulia şi, în final, la Curtea Supremă de
Justiţie, credincioşii celor doua biserici ajungând la confruntări violente. La
începutul lunii martie, credincioşii greco-catolici au ocupat lăcaşul de cult,
nemulţumiţi fiind de faptul că, deşi dreptul lor la proprietate a fost recunoscut,
dreptul lor de folosinţa le-a fost negat de judecătorii din Aiud. Ca replică la faptul
că greco-catolicii au blocat intrarea în biserică, baricadându-se înăuntru şi
barând accesul cu bănci si lacăte, ortodocşii au distrus gardul împrejmuitor al
bisericii, iar, dacă nu ar fi intervenit forţele de ordine, probabil, situaţia ar fi
degenerat. După numai o săptămână, ortodocşii au reintrat în posesia efectiva a
lăcaşului de cult, pătrunzând noaptea, după ce greco-catolicii au părăsit biserica.
Situaţia s-a calmat, aparent, ambele comunităţi aşteptând decizia finală a Curţii
Supreme de Justiţie. Avocatul BOR, Călin Zamfirescu, a invocat în faţa
magistraţilor prevederile Decretului 126/1990, potrivit căruia situaţia lăcaşelor de
cult trebuie stabilită de o comisie mixtă a celor două culte, însa greco-catolicii au
remis completului CSJ un document rezultat în urma şedinţelor acestei comisii în
care se specifica "cu dragoste creştinească, refuzăm să vă dăm lăcaşul".
Disputele s-au purtat şi pe tărâmul dreptului canonic, însă aici diferenţele de
reglementare sunt fundamentate între cele doua biserici creştine. IPS Andrei
Andreicuţ, Arhiepiscop Ortodox de Alba Iulia, susţine că, potrivit Statutului BOR,
lăcaşele de cult aparţin comunităţilor de enoriaşi, în timp ce specialiştii in drept
canonic greco-catolic atrag atenţia asupra faptului că, în organizarea Bisericii
119
Române Unite cu Roma, lăcaşele de cult aparţin instituţiei ecleziatice şi nu
comunităţilor de credincioşi. Indiferent însă de aceste argumente, magistraţii au
retrocedat lăcaşul de cult greco-catolicilor, determinându-l pe preotul paroh
greco-catolic Alexandru Biriş să declare că "până la urmă justiţia a făcut, cu
greu, dreptate". Deocamdată, decizia Curţii Supreme de Justiţie nu a fost pusă
în practică, credincioşii ortodocşi continuând să-şi oficieze serviciul religios în
biserică, în timp ce, concomitent, consiliul parohial ortodox evaluează bunurile
din lăcaşul de cult.
Greco-catolicii aşteaptă ca decizia să le fie comunicată în scris, pentru a
prelua biserica. Însă, conflictul nu s-a terminat aici. IPS Andrei Andreicuţ a
declarat că BOR intenţionează să promoveze o cerere de recurs în anulare, iar,
daca nu se va obţine câştig de cauză, se va adresa Curţii Internaţionale a
Drepturilor Omului de la Strassbourg.
Un alt caz, foarte recent (12 decembrie 2002), este cel din comuna Pruniş
(Cluj) unde greco-catolicii şi ortodocşii par a fi în pragul unui conflict.
Reprezentanţii parohiei greco-catolice din localitate susţin că au fost anunţaţi că
vor trebui să cedeze din nou biserica ortodocşilor, după ce au recuperat lăcaşul
de cult, în urma cu un an. În prezent, greco-catolicii şi ortodocşii se judecă
pentru biserică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strassbourg. În
tară, ortodocşii au câştigat procesul la Judecătoria Turda, însă greco-catolicii au
obţinut înapoierea bisericii la Tribunalul Cluj. După ce au intrat în posesia
lăcaşului de cult prin executare silită, greco-catolicii au fost daţi din nou în
judecată de ortodocşi. Iar Curtea de Apel Cluj a infirmat sentinţa Tribunalului Cluj
şi practic a readus lucrurile în punctul de pornire, cu diferenţa că biserica a
trecut, între timp, din mâinile ortodocşilor, în cele ale greco-catolicilor. Magistraţii
de la Curtea de Apel au lăsat rezolvarea problemei la latitudinea credincioşilor.
Procentul bunurilor restituite şi folosite, procent în cadrul căruia ponderea
proprietăţilor recuperate prin instanţă sau prin acţiuni în forţă ale laicatului este
covârşitoare în raport cu ponderea pe care o au cele câştigate prin lucrările
Comisiei Mixte de Dialog. Astfel în cele şase runde ale întâlnirilor Comisiei Mixte
de Dialog la nivel înalt dintre greco-catolici şi ortodocşi s-a reuşit retrocedarea
efectivă a doar unui număr de şase biserici (în anul 2002 au mai fost restituite
încă trei în acest cadru al dialogului), slujirea alternativă fiind refuzată în toate
cazurile cerute de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-catolică. Acest lucru
s-a întâmplat în timp ce, prin alte mijloace, procese sau forţă, s-a reuşit
recuperarea a peste 100 de lăcaşuri de cult, în afara acţiunii cadrului creat de
decretul 126.
Este adevărat că nu peste tot situaţia este tensionată, exemplu fiind
Timişoara, unde capii bisericilor greco-catolica si ortodoxa se înţeleg şi sunt
capabili sa rezolve problema retrocedărilor, deşi există opinii conform cărora
guvernul nu ar trebui să lase acest tip de probleme la simpla înţelegere a
oficialilor locali ai celor doua culte.
La sfârşitul anului 2002, laicatul greco-catolic din România şi din întreaga
lume, a înaintat autorităţilor politice un „Memorandum”. Printre semnatari se
numără cele 5 Eparhii Greco-catolice din România, Eparhia Greco-Catolică
Română din Statele Unite ale Americii, misiuni şi comunităţi greco-catolice din
120
alte ţări, în organizaţii ca ASTRU, AGRU, Asociaţia Juriştilor Greco-Catolici,
Asociaţia Medicilor Catolici, Noua Mişcare Memorandistă etc. Laicatul este
reprezentat de un Comitet de Acţiune care cuprindea personalităţi dintre scriitori,
profesori universitari, ziarişti, medici, jurişti, istorici, ingineri, funcţionari de stat,
oameni de afaceri, delegaţi ai tuturor eparhiilor mai sus menţionate dar şi
membrii ai societăţii civile. Memorandumul a fost tradus în două limbi de
circulaţie internaţională (engleză şi franceză) şi trimis, ambasadelor şi misiunilor
diplomatice din România, Uniunii Europene, Consiliului Europei, organizaţiei
NATO, Papei Ioan Paul al II-lea, guvernelor europene, Guvernelor American şi
Canadian, Congresului Statelor Unite ale Americii, organizaţiei Amnesty
International şi altor organizaţii din ţară sau străinătate.
Memorandumul este fundamentat pe:
 Principiul restituirii in integrum: acesta rămâne pe deplin
valabil, fiind acceptat peste tot în jurisprudenţa
internaţională. În acest caz se aplică în funcţie de cererile
Bisericii Române Unite, Greco-catolice, şi nu în funcţie
de aprecierile Statului sau ale unor instituţii părtaşe la
proprietăţile confiscate abuziv.
 Principiul respectării Drepturilor omului: Dreptul de
proprietate face parte din drepturile fundamentale ale
omului, fiind o condiţie indispensabilă vieţii şi oricărei
activităţi umane. Acest drept este recunoscut şi de către
Constituţia României. În cadrul Bisericii Române Unite,
Greco-catolice, dreptul de proprietate revine eparhiilor
greco-catolice, singurele îndreptăţite la restituirea
integrală a bunurilor care le-au aparţinut.
 Principiul de autodeterminare: Biserica Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică, este autonomă în raport cu
Statul, la fel cu orice altă Biserică.
 Principiul convieţuirii paşnice: Biserica Ortodoxă Română
a fost, este şi va fi Biserica noastră soră, indiferent de
poziţiile vremelnice ale unora dintre Ierarhii săi. Acolo
unde este cazul, credincioşii ortodocşi vor putea, după
retrocedare, să îşi desfăşoare slujbele religioase în
aceleaşi biserici, în alternanţă cu credincioşii greco-
catolici, din iubire frăţească şi din respectul pe care ni-l
datorăm reciproc
Prin conţinutul său, Memorandumul afirmă că “Statul Român întreţine, prin
instituţiile sale centrale şi locale, o atmosferă de aşa-zisă "neintervenţie activă"
prin care încearcă să arunce obligaţia sa legală de restituire a bunurilor Bisericii
Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, spre beneficiarii actuali ai acestor
bunuri, adică fie spre propriile sale instituţii, fie spre Biserica Ortodoxă Română,
fie spre terţe părţi. Acest lucru este un abuz care generează dezbinare,
amărăciune, confuzie şi uneori chiar violenţă între cetăţenii României.”, şi
propune ca “Restituirea bunurilor să fie rezolvată de Statul Român fără
intervenţia vreunei părţi intermediare (parteneri, beneficiarii bunurilor, etc.).
121
Dialogul ortodox - greco-catolic, care s-a dovedit ineficient, să intervină numai
pentru identificarea modalităţilor practice prin care greco-catolicii îşi vor reprimi
în fapt bunurile. Abia după ce Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice îi
va fi reconstituit dreptul de proprietate asupra lăcaşurilor de cult şi a proprietăţilor
ce îi aparţin de drept, se va putea rezolva, în spiritul dragostei frăţeşti, accesul la
aceste lăcaşuri de cult a tuturor credincioşilor, inclusiv a celor care vor să
practice cultul ortodox, indiferent cum au ajuns la această alegere.“
Problema restituirii bunurilor bisericeşti confiscate de statul comunist nu se
limitează numai la greco-catolici. Şi bisericile protestante maghiare şi germane
au revendicări temeinice, ca şi BOR. Amînarea de către autorităţi a unei
soluţionări echitabile şi realiste poate conduce către „cristalizarea” unei
„probleme confesionale” în Romînia. O asemenea „problemă confesională” ar
mări vulnerabilitatea internă a statului şi a societăţii, şi, cu siguranţă, va produce
un „deficit de imagine” externă ce va afecta procesele de integrare rapidă în
Europa.
Indiferent de evoluţia particulară a dialogului BOR – Biserica Greco-
Catolică, Patriarhia Română înţelege să dezvolte relaţii de colaborare
ecumenică specială cu Biserica Catolică în ansamblul ei.Pe fondul acestei
atitudini ecumenice naţionale, în perioada 7-9 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea
a vizitat România la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.
În acest mod, Biserica Ortodoxă Română a devenit, în mod spectaculos,
promotoarea reconcilierii dintre cele două mari biserici, Apuseană şi
Răsăriteană, după 1000 de ani de schismă. Biserica Ortodoxă Română a
demonstrat că este o instituţie matură şi verticală, ce apără interesele
comunităţii pe care o reprezintă. În acelaşi timp, BOR a fost recunoscută în
calitatea sa de interlocutor privilegiat al Vaticanului, atât în dialogul cu ansamblul
comunităţilor creştine din România, cât şi în relaţiile dintre Biserica Apusului şi
cea a Răsăritului. Aceste raporturi speciale cu Vaticanul, cristalizate în planul
ecumenic, favorizează direct integrarea României în spaţiul politic, economic şi
de securitate constituit pe ambele maluri ale Atlanticului şi o apropie evident de
civilizaţia occidentală modernă.
În această perioadă, atât mass-media naţională, cât şi cea internaţională
au relatat vizita papală în România în termeni deosebit de favorabili Bisericii
Ortodoxe Române: The Daily Telegraph, 10 mai 1999: „România e predestinată,
pentru că ea uneşte elementul ortodox cu cel latin. Sau, altfel spus, România
este latină, dar nu este catolică. Şi invers, este ortodoxă, dar nu şi slavă. Iar
simbolismul nu se sfârşeşte aici: sărutul fratern şi l-au dat la Bucureşti sub cerul
liber şi sub aplauze a zeci de mii de credincioşi un Patriarh latin şi un Papă slav”;
Le Figaro, 7 mai 1999: „Sunt surprins că pentru prima oară am văzut ceva
absolut nou. Unul lângă altul, în aceeaşi maşină, doi şefi de Biserici, Prea
Fericitul Părinte Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, salutând şi binecuvântând
mulţimea. Această imagine nu am văzut-o nicăieri în lume”; DNA TV Budapesta,
8 mai 1999: „Papa Ioan Paul al II-lea a mulţumit Patriarhului Teoctist că, în
calitatea sa de cap al Bisericii Ortodoxe, a fost primul care l-a invitat în ţara sa,
făcând astfel posibilă călătoria sa apostolică în România şi se roagă la
122
Dumnezeu ca această ocazie istorică să ducă la concilierea între cele două
biserici, încă în acest mileniu”; Gazeta Wybrcza, 8 mai 1999: „De zece ani
Vaticanul doreşte această vizită… Vizita papală este interpretată deci ca un
progres uriaş pe calea concilierii dintre catolicism şi ortodoxie. <<Îi mulţumesc
Patriarhului Teoctist că mi-a permis să vizitez acest pământ>>, a spus Ioan
Paul al II-lea adresându-se capului Bisericii Ortodoxe române”; Il Giornale, 10
mai 1999: „Latura ecumenică a vizitei pontificale a reprezentat un succes deplin,
un eveniment de natură să modifice istoria, deschizându-i o perspectivă nouă”.
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Roma, din 7-14
octombrie 2002, s-a concretizat şi prin elaborarea unei Declaraţii comune
semnată de cei doi lideri bisericeşti. Documentul are o importanţă deosebită prin
ideile exprimate dar, mai ales, datorită perspectivei pe care o deschide
creştinătăţii. Declaraţia se axează pe cinci puncte principale: primul face referinţă
la atmosfera întâlnirii, care păstrează spiritul celei de la Bucureşti, caracterizată
de dorinţa de unitate, întărind angajarea celor doua Biserici de a conlucra pentru
realizarea deplinei unităţi a Bisericii lui Hristos; 2. Întâlnirea de la Roma trebuie
luată ca exemplu pentru conlucrarea Bisericilor, mai ales a celor din România.
Dialogul trebuie să fie calea de depăşire a conflictelor, a neînţelegerilor şi a
suspiciunilor create în trecut; 3. Conlucrarea dintre Biserica Romano-Catolică şi
Biserica Ortodoxă Română, la fel ca cea dintre Ortodoxie şi Catolicism, se poate
baza pe tradiţia Bisericii nedespărţite pe care acestea o au în comun. Pentru
deplina comunitate, este nevoie de consultări reciproce, de întâlniri şi de lămuriri
ale adevărurilor de credinţă, recunoscând şi respectând tradiţiile religioase şi
culturale ale fiecărui popor, ca şi libertatea religioasă; 4. Dialogul teologic
promovat de Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialog Teologic între Biserica
Romano-Catolică si Biserica Ortodoxă trebuie reactivate; 5. Biserica nu este o
realitate închisă în ea însăşi, ci e deschisă către lume. Ea trebuie să contribuie la
unitatea Europei, oferind exemplul unităţii ei. Ea trebuie să contribuie la
afirmarea valorilor creştine şi a sfinţeniei vieţii, a demnitaţii şi drepturilor
fundamentale ale omului, a dreptaţii, solidaritaţii, pacii, reconcilierii şi valorilor
familiei şi la protecţia creaţiei. Europa are nevoie de bogaţia culturală si spirituală
creată de creştinism. Ca Biserici surori, Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Romei trebuie să se angajeze în rezolvarea problemelor prin care ne provoacă
mileniul al III-lea, pentru a reda Europei etosul ei cel mai profund si chipul sau
cel mai uman.
“Declaraţia comună a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea si
a Prea Fericirii Sale Patriarhul Teoctist (12 octombrie 2002)

Cu bucuria profundă de a ne regăsi împreună în cetatea Romei, aproape
de mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ne dăm sărutarea păcii, sub
privirea Celui care veghează asupra Bisericii Sale şi care ne călăuzeşte paşii; şi
medităm încă o dată la aceste cuvinte pe care Sfântul Evanghelist Ioan ni le-a
transmis şi care constituie rugăciunea emoţionantă a lui Hristos, înaintea
Patimilor Sale.

123
1. Această întâlnire a noastră este continuarea imbrăţişării pe care noi am
schimbat-o la Bucureşti, în luna mai 1999, în timp ce în inima noastră mai
răsună încă apelul emoţionant: "Unitate, Unitate!", cu care o mare mulţime de
credincioşi ne-a întâmpinat cu acea ocazie. Acel apel era ecoul rugăciunii
Domnului nostru pentru ca "toţi să fie una" (Ioan 17, 21).
Intâlnirea de astăzi reînnoieşte angajamentul nostru de a ne ruga şi lucra
pentru a ajunge la unitatea vizibilă deplină a tuturor ucenicilor lui Hristos. Scopul
şi dorinţa noastră arzătoare o constituie comuniunea deplină care nu este
absorbire, ci comuniune în adevăr şi în dragoste. Această cale este una
ireversibilă, pentru care nu există alternativă este calea Bisericii.

2. Marcate incă de trista perioadă istorică, în timpul căreia s-a negat
Numele şi Stăpânirea Mântuitorului, comunităţile creştine din România întâmpină
încă, în mod frecvent, astăzi, dificultăţi în a depăşi efectele negative pe care acei
ani le-au produs în relaţiile de frăţietate şi de împreună-lucrare, precum şi în
redescoperirea comuniunii. Întâlnirea noastră trebuie să fie considerată ca un
exemplu: fraţii trebuie să se regăsească pentru a se împăca, pentru a medita
împreună, pentru a descoperi mijloacele prin care să ajungă la înţelegere, pentru
a-şi expune şi explica argumentele unii altora. Îi îndemnam, aşadar, pe cei care
sunt chemaţi să traiască alături pe acelaşi teritoriu românesc, să găsească
solutţii de dreptate şi caritate. Printr-un dialog sincer, trebuie să se depăşească
conflictele, neînţelegerile şi suspiciunile apărute în trecut, pentru ca, în această
perioadă decisivă a istoriei lor, creştinii din România să poată fi mărturisitori ai
păcii şi ai reconcilierii.

3. Relaţiile noastre trebuie să fie oglinda comuniunii adevărate şi profunde
în Hristos, comuniune care, fără să fie deplină, există deja între noi.
Recunoaştem, de fapt, cu bucurie, că avem împreună Tradiţia Bisericii
nedespărţite, centrată pe Taina Euharistiei, despre care dau mărturie sfinţii pe
care noi îi avem în comun în calendarele noastre. Pe de altă parte, numeroşii
mărturisitori ai credinţei în vremurile de opresiune şi de persecuţie din secolul ce
s-a scurs, care au demonstrat fidelitatea lor faţă de Hristos, sunt un germen de
speranţă în dificultăţile actuale.
Pentru a încuraja căutarea deplinei comuniuni, chiar şi in divergenţele
doctrinare care rămân încă, este necesar să găsim mijloace concrete,
consultându-ne periodic, cu convingerea că nici o situaţie dificilă nu este menită
să dureze în mod iremediabil şi că, datorită atitudinii de deschidere către dialog
şi a schimbului periodic de informaţii, pot fi găsite soluţii satisfăcătoare pentru
aplanarea tensiunilor şi pentru a ajunge la o soluţie echitabilă în problemele
concrete. Trebuie să consolidăm acest proces, pentru că adevărul plenar al
credinţei să devină un patrimoniu comun, împărtăşit şi de unii şi de ceilalţi,
capabili să creeze o convieţuire cu adevărat paşnică, înrădăcinată şi fondată pe
dragoste.
Ştim bine cum să acţionăm pentru a stabili liniile care să ne conducă opera
de evanghelizare, atât de necesară dupa perioada sumbră a ateismului de stat.
124
Suntem de acord în a recunoaşte tradiţia religioasa şi culturală a fiecărui popor,
precum şi libertatea religioasă.
Evanghelizarea nu poate fi bazată pe un spirit de competiţie, ci pe respect
reciproc şi pe cooperare, recunoscând fiecăruia libertatea de a trăi după propriile
convingeri, în conformitate cu propria apartenenţă religioasă.

4. În dezvoltarea relaţiilor noastre, începând cu Conferinţele Panortodoxe
şi cu Conciliul II Vatican, am fost martorii unei promiţătoare apropieri între
Răsărit şi Apus, bazată pe rugăciune, pe dialogul în dragoste şi în adevăr,
apropiere atât de bogată în momente de profundă comuniune. De aceea, privim
cu îngrijorare dificultăţile prin care trece, în perioada actuală, Comisia Mixtă
Internaţională pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică şi Biserica
Ortodoxă şi, cu ocazia întâlnirii noastre de acum, ne exprimăm dorinţa de a nu
se neglija orice iniţiativa pentru a reactiva dialogul teologic şi pentru a relansa
activitatea Comisiei. Avem această datorie, pentru că dialogul teologic va face
să devină mai puternică afirmarea voinţei noastre de a adânci comuniunea, în
faţa situaţiei actuale de diviziune.

5. Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi: ea este trimisî în lume şi
este deschisă către lume. Noile posibilităţi care se creează într-o Europă deja
unită şi care îşi extinde graniţele pentru a imbrăţişa popoarele şi culturile din
partea centrală şi răsăriteană a continentului constituie o provocare pe care
creştinii din Răsărit şi din Apus trebuie să o întâmpine împreună. Cu cât vor fi
mai uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu, cu atât ei vor da expresie,
consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Europei, sfinţeniei vieţii, demnităţii şi
drepturilor fundamentale ale persoanei umane, dreptăţii şi solidarităţii, păcii,
reconcilierii, valorilor familiei, apărării creaţiei. Europa întreaga are nevoie de
bogăţia culturală creată de Creştinism.
Biserica Ortodoxa Română - centru de întâlnire şi de schimburi între
tradiţiile bogate slave şi bizantine ale Răsăritului - şi Biserica Romei, care, în
componenţa sa latină, exprimă vocea occidentală a unicei Biserici a lui Hristos,
trebuie să contribuie împreună la o misiune care caracterizează cel de al treilea
mileniu. După expresia tradiţională şi aşa de frumoasă, Bisericilor locale le place
să se numească Biserici surori. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă
a colabora pentru a reda Europei etosul său cel mai profund şi chipul său
autentic uman.
Cu aceste perspective şi cu aceste intenţii, prin care dăm mărturie comună
înaintea Domnului, Il rugăm să ne facă vrednici de a lucra spre zidirea Trupului
Său "până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui
Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos"
(Efeseni 4, 13).

În cadrul vizitei, Patriarhul Teoctist s-a întâlnit la Palatul Quirinale cu
Preşedintele Republicii Italia, Azeglio Ciampi, şi cu Primul Ministru, Silvio
Berlusconi, la Palatul Chigi. Unul din punctele importante ale discuţiei a fost
dimensiunea spirituală a Europei Unite. Continentul nostru trebuind să respire cu
125
cei doi plămâni, Biserica Apuseană şi Biserica Răsăriteană. În acest context,
Patriarhul a mulţumit autorităţilor statului şi poporului italian pentru sprijinul
constant acordat României în procesul de integrare europeană şi de aderare la
NATO.
Summit-ul NATO de la Praga, din noiembrie 2002, a consacrat invitarea
oficială adresată României de a se încadra în structurile Alianţei Nord-Atlantice.
Pe lângă Grecia, România şi Bulgaria completează geografia politico-culturală a
NATO cu aportul ortodox la apărarea şi securitatea colectivă a Europei. Prinde
astfel contur proiectul elaborat de iniţiatorii NATO de a asigura Organizaţiei o
identitate multiculturală şi multietnică, centrată pe valorile umaniste ale
democraţiei, toleranţei, drepturilor omului, toate de sorginte preponderent
creştină. Este şi mesajul transmis relativ recent (3 iunie 2002) de Conferinţa
Internaţională „Bisericile şi valorile euro-atlantice”, desfăşurată la Bucureşti.
Toate cultele din România şi-au declarat susţinerea pentru integrarea euro-
atlantică a României „într-un spaţiu al valorilor comune, al prosperităţii, securităţii
şi păcii”. Participanţii au fost de acord că se deschide o nouă perspectivă:
„realizarea unei comunităţi largi, libere şi unite sub valorile şi practicile
democratice, culturale, spirituale şi securităţii comune.” Beneficiind de
participarea Capelanilor militari şefi (ortodox, catolic, protestant, iudaic şi
musulman) din Comandamentul European al SUA şi NATO, al profesorilor de
teologie din Germania şi SUA, conferinţa a reprezentat, totodată, mesajul ţărilor
din spaţiul euro-atlantic, de apropiere, colaborare şi parteneriat cu toate cultele şi
societatea civilă din România.
De altfel, astfel de atitudini au mai fost semnalate anterior, în data de 27
mai 2000, şefii celor 17 culte religioase din România întâlnindu-se la Snagov,
unde au semnat o declaraţie comună prin care susţineau strategia pe termen
mediu pentru integrarea României în Uniunea europeană. Şefii cultelor şi-au
exprimat fiecare punctul de vedere, cu toţii fiind de acord că integrarea în
structurile euro-atlantice este soluţia optimă pentru România. Prezentăm, în
continuare, textul integral al acestei declaraţii:
1. Semnatarii prezentei declaraţii, având în vedere responsabilitatea
ce ne revine în susţinerea procesului de integrare a României în
structurile Uniunii Europene şi analizând situaţia generală în care se află
ţara noastră, ne exprimăm sprijinul nostru activ pentru acest proces.
Întrucât am fost totdeauna europeni facem în mod firesc eforturi în acest
scop, fiind convinşi că această integrare serveşte atât intereselor
credincioşilor noştri, cât şi întregii societăţi din România.
2. Cultele religioase din România sunt o componentă majoră a
societăţii româneşti de astăzi şi aduc o contribuţie importantă la viaţa
spirituală şi socială a României, fiind sensibile atât la dificultăţile, cât şi la
progresele acesteia.
În condiţiile impuse de regimul totalitar comunist, instaurat după cel
de-al doilea război mondial, s-a încercat limitarea şi chiar excluderea
Cultelor de la o participare activă la viaţa şi nevoile sociale româneşti. Cu
toate acestea, viaţa religioasă nu a încetat să existe în România. Mai mult,
sentimentele religioase au contribuit la menţinerea identităţii noastre, la
126
păstrarea unei culturi autentice şi a aspiraţiilor către democraţie şi
libertate.
După 1989, în contextul transformărilor radicale petrecute în
societatea românească, Cultele din România participă la înnoirea spirituală
şi moral-socială a ţării noastre.
3. La întrunirea naţională de la Snagov, în 1995, unde reprezentanţii
partidelor politice şi ai unor instituţii din România au semnat Declaraţia de
aderare a României la structurile europene, trebuie să se acorde
importanţă maximă şi dimensiunii spirituale, culturale şi sociale a vieţii
europene.
Accelerarea demersurilor pentru aderarea la Uniunea Europeană a
dus la necesitatea alcătuirii unei Strategii Naţionale de Dezvoltare pe
Termen Mediu. Alături de factorii de decizie din societatea românească,
Cultele se implică în elaborarea formei finale a acestei strategii.
4. În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, România nu
urmăreşte doar obţinerea unor drepturi asociate cu statutul său de
membru, ci doreşte să-şi exercite responsabilitatea ce decurge din această
aderare. Având o viaţă religioasă bogată, România este pregătită să
contribuie la îmbogăţirea patrimoniului spiritual şi cultural european,
reafirmând respectul pentru viaţă, demnitatea persoanei umane, dreptul la
proprietate, valoarea familiei şi a solidarităţii umane, acordând o atenţie
deosebită garantării libertăţii de gândire, conştiinţă, credinţă şi religie.
Procesul de unificare europeană, care vizează în mare măsură o unificare
economică, poate fi deplin în condiţiile în care se realizează şi o îmbogăţire
spirituală europeană. Păstrându-şi identitatea spirituală proprie, modelată
în decursul istoriei, alături de celelalte ţări europene, contribuţia României
va mări valoarea tezaurului spiritual şi cultural european.
5. În acest sens, considerăm că ar fi binevenită organizarea de acţiuni
şi activităţi comune ale cultelor din România pentru o mai bună înţelegere
a confesiunilor religioase şi a contribuţiei lor la viaţa spirituală şi
economică a Europei de astăzi. De aceea, ne afirmăm disponibilitatea de a
participa efectiv la rezolvarea problemelor sociale şi economice ale ţării,
prin aceasta contribuind la însuşi procesul de integrare în Uniunea
Europeană.
Problemele cele mai importante ale cultelor, cum sunt retrocedarea
bunurilor, învăţământul confesional şi sprijinirea de către stat a activităţii
social-caritative, trebuie soluţionate în procesul de aderare la uniunea
Europeană.
Particularităţile culturale şi religioase ale fiecărei naţiuni pot servi ca
un liant şi ca o bogăţie pentru o Europă unită şi stabilă în loc să se
constituie în factori de conflict, aşa cum s-a întâmplat de multe ori în
decursul istoriei. Cultele religioase au vocaţia sfântă de a contribui la
reconcilierea şi apropierea dintre persoane şi popoare spre slava lui
Dumnezeu şi mântuirea oamenilor.
127
6. În consecinţă, reafirmăm dorinţa noastră de integrare a României
în structurile europene, motiv pentru care considerăm necesar înaintarea
prezentei declaraţii şi către forurile Uniunii europene.
CONCLUZII
În România s-a creat o relaţie stabilă şi reciproc benefică între securitatea
naţională şi procesele şi fenomenele religioase. Gândirea politică şi sistemul de
securitate naţională favorizează, astfel, prin orientările lor moderne şi „flexibile”,
afirmarea valorilor religioase perene. În acest mod, libertăţile religioase garantate
de Constituţie se armonizează cu sistemul de drepturi şi libertăţi civice; de altfel,
atât Constituţia şi viaţa politică cât şi viaţa religioasă se fundamentează pe
principiile şi normele cele mai avansate ale teoriei şi practicii dreptului european,
pe libertatea de gândire, pe toleranţă şi convieţuire, pe supremaţia individualităţii
cetăţenilor şi a identităţilor culturale. În contextul evidenţiat, viaţa religioasă în
România se desfăşoară pe coordonatele modernităţii.
Se respectă separarea puterilor în stat şi responsabilităţile laice şi
religioase în societate. Ortodoxia românească se integrează în curentele
naţionale şi internaţionale de înnoire a Europei şi spaţiului euro-atlantic. Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Greco-catolică şi-au recăpătat poziţiile de prestigiu
în societate şi şi-au reglementat raporturile cu puterea seculară. Ambele au
reuşit, în general, să nu se implice în luptele politicianiste, fapt probat şi de
suportul popular acordat, în special, BOR. În plus, atât puterea seculară cât şi
bisericile româneşti au ştiut să contracareze orice tentativă de declanşare a unor
conflicte etno-religioase, prin promovarea unor orientări spre dialog şi cooperare
cu minorităţile naţionale şi religioase, situaţie aproape unică în sud-estul
Europei. Patriarhia Română are o contribuţie notabilă şi la integrarea României
în comunitatea euro-atlantică, desfăşurând demersuri istorice ,de felul strânsei
cooperări cu Biserica Catolică; aceste demersuri justifică încrederea
democraţiilor Occidentale în capacitatea Ortodoxiei de a se racorda la marile
curente pan-europene şi infirmă multe dintre temerile unor analişti de talia lui S.
P. Huntington referitoare la obstacolele cultural-religioase ce ar împiedica
unificarea Europei.
Acţiunile puterii seculare şi iniţiativele BOR au urmărit, între altele, să
contracareze orice tentativă semnificativă de transformare a tensiunilor
interetnice şi interconfesionale în conflicte interne. Diversitatea religioasă,
precum şi faptul că segmentul ortodox acoperă aprox. 86% din populaţie ar fi
putut constitui un aspect ce ar fi fost posibil să afecteze securitatea naţională.
Însă puternica tradiţie de toleranţă a BOR faţă de alte culte şi de colaborare cu
bisericile creştine surori, au dus la limitarea acţiunilor de prozelitism agresiv la
masă, ce ar fi putut dezvolta forme ineficiente de fundamentalism religios. BOR
a contribuit astfel la transformarea României în spaţiu internaţional de stabilitate
şi securitate
Activitatea cultelor religioase contribuie în mod evident la consolidarea
coeziunii social-economice, element definitoriu al stabilităţii interne în
metodologia analizelor şi prognozelor de securitate. Securitatea social-
economică, consolidată printr-un sistem stabil de valori moral-religioase,
128
contribuie în mod esenţial la transformarea României în factor de stabilitate
regională.
Factorul religios are,totuşi, anumite trăsături care vor rămâne în atenţia
analiştilor de securitate din ţara noastră. Activitatea sectelor nerecunoscute
oficial, prozelitismul agresiv, combinarea tensiunilor economice şi etno-culturale
cu cele religioase pot afecta starea de securitate internă; de asemenea, anumite
tensiuni etno-religioase din cadrul comunităţilor româneşti aflate în proximitatea
frontierelor noastre pot pune în pericol, în unele situaţii, siguranţa naţională sau
afecta credibilitatea externă a României.
Pe de altă parte, edificarea şi promovarea unui model înnoit de valori
moral-religioase, după decenii de totalitarism ideologic, creează premise
favorabile pentru afirmarea identităţii etno-culturale naţionale. Afirmarea acestei
identităţi într-o „Europă a naţiunilor” reprezintă alt element fundamental al
coagulării unei stări de securitate culturală, complementară securităţii social-
economice. Garantarea şi întărirea securităţii culturale naţionale, în condiţiile
unei reale deschideri spre cultura universală, stimulează procesele de afirmare a
identităţilor individuale, coagulând un mediu intern de securitate în care individul
se regăseşte în sistemul de valori al societăţii. Asigurarea securităţii individului
cimentează unitatea de voinţă şi acţiune a comunităţii sociale şi descurajează
fenomenele de înstrăinare culturală, care stau la baza a numeroase forme de
comportament antisocial (terorism, crimă organizată, corupţie, etc.).
Deci, modul în care sunt structurate activităţile cultelor religioase se
corelează corect cu normele securităţii organizaţionale în România.
De aceea,considerăm că fenomenul religios din România nu ridică
probleme serioase – din categoria vulnerabilităţilor şi riscurilor pentru securitatea
naţională. Vulnerabilităţile şi ameninţările cultural-religioase sunt reduse; factorii
politici şi religioşi au stabilit norme şi canale fireşti de comunicare şi interacţiune.
Riscurile de natură etno-religioasă sunt, de asemenea foarte reduse, mai ales că
între marile biserici creştine din România se desfăşoară o robustă relaţie de
cooperare ecumenică.
În acest context România beneficiază de suportul câtorva
caracteristici definitorii:
- continuitatea istorică a instituţiilor statului;
- omogenitate etno-religioasă puternică;
- toleranţă religioasă;
- mentalitatea populaţiei consecvent antiextremistă, uneori cu accente
moderat conservatoare;
- vocaţie europeană autentică (dovedită în recentele eforturi depuse în
direcţia integrării europene şi euro-atlantice, dar şi de întreţinerea dialogului
ecumenic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică prin discuţii şi
întâlniri la nivel de lideri.
S-a încercat astfel menţinerea echilibrului între valorile naţionale
(linii de forţă de tip etno-religios ale construcţiei identitare, asumate existenţial) şi
interesele naţionale (care se redefinesc în funcţie de mişcările geopolitice ale
principalilor actori internaţionali). Menţinerea acestui echilibru este cu atât mai
dificilă cu cât caracteristicile definitorii ale acestor elemente par a fi total diferite;
129
valorile naţionale dispun de o anumită stabilitate, fiind remanente în timp ceea
ce le dă posibilitatea să fie considerate drept temelie a durabilităţii, pe când
interesele naţionale sunt supuse istoriei, sunt dependente de evenimentele
trecătoare ale scenei internaţionale, de aceea dau impresia că sunt stabilite „ad-
hoc”, în funcţie de criterii evanescente, interpretabile conjunctural.
Acest echilibru a fost menţinut şi de societate, o societate „obosită”
de ateism ce a regăsit valorile morale căutându-le, în mod reflex, în valorile
creştine. Biserica reuşeşte să-şi recapete locul într-o societate multiculturală,
postmodernă şi democratică, intrând în era unei lumi complexe şi pluraliste în
care religia poate fi un instrument în plus în realizarea coeziunii sociale, atât de
necesare în sprijinirea eforturilor de integrare euroatlantică.
Alăturarea elementului religios de integrarea euro-alantică pare
surprinzătoare, putând exista impresia că nu pot interacţiona, în realitate au o
bază comună extrem de solidă. Comunitatea euroatlantică este fundamentată pe
valori care se referă la democraţie şi la statul de drept, definind totodată
drepturile omului şi libertăţile fundamentale aşa cum au fost ele exprimate în
Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, printre
care:
- libertatea de exprimare
- libertatea de conştiinţă şi religie
- dreptul la educaţie etc.
O altă dimensiune a valorilor euro-atlantice este cooperarea dintre
state, securitatea şi apărarea comună, dialogul, comunicarea şi schimbul de
valori culturale şi spirituale, solidaritatea în faţa noilor provocări, a terorismului,
rasismului şi intoleranţei. Esenţa acestor valori se regăseşte în creştinism,
valorile euro-atlantice neavând numai o motivaţie istorică şi de ameliorare a
calităţii vieţii, a relaţiilor interumane, ci şi una care vizează transfigurarea lumii.
Bisericile sunt chemate, alături de celelalte instituţii internaţionale, să apere
drepturile omului, libertăţile fundamentale, cooperarea şi solidaritatea pentru
realizarea unei comunităţi largi, liberă şi unită sub valorile şi practicile
democratice culturale, spirituale şi ale securităţii comune.
Putem afirma că în România nu au existat condiţii ce ar fi
transformat religia într-un factor de generare a conflictelor: nu s-au semnalat
discriminări religioase evidente şi nici situaţii de combinare a discriminărilor
religioase cu cele etno-culturale şi politice.
ÎNCHEIERE
 Religia (asociată cu instituţiile specifice) asigură coeziunea socială
(gestionează credinţele). De asemenea, ea oferă o motivaţie (sens) în viaţă
comunităţilor umane şi individului. Exercită, în numeroase cazuri, controlul
social şi a funcţiei de educaţie socială. În anumite epoci, religia suplineşte
ideologia politică, în primul rând acolo unde reprezintă şi un element
important al identităţii grupului social.
130
 La cumpăna secolelor XX-XXI, religia ocupă în continuare un spaţiu important
în viaţa comunităţilor sociale, în ciuda faptului că secularizarea şi raţionalismul
au devenit temelii ale modernităţii, pe fundalul transformării lor radicale
provocate de revoluţiile ştiinţifică, informaţională şi biologică pe Terra.
 În sfera fenomenelor şi proceselor religioase de amplitudine globală se pot
remarca: tendinţe contradictorii de prozelitism religios şi de regrupare a
marilor religii (creştinism, islamism şi hinduism), dar şi de accentuare a
fenomenului rezidenţelor sectare; tendinţa de întărire a puterii seculare în
raport cu religia şi biserica este foarte puternică în Occident; în fostul spaţiu
de dominaţie sovietică, fenomenul religios a înregistrat o recrudescenţă după
prăbuşirea comunismului, cu toate că nu se poate vorbi de cristalizarea unui
autentic fundamentalism religios în aria de predominare a Ortodoxiei. Pe de
altă parte, religia şi biserica se confruntă cu progresele revoluţionare ale
ştiinţei şi tehnologiei, care pun la grea încercare explicaţiile universale de
natură spirituală şi ridică întrebări de natură morală (accentuarea clonării, de
exemplu).
 În spaţiul civilizaţiei euro-atlantice se poate afirma, cu precauţie însă, că
procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere, cu tehnologie
avansată, au indus un model de societate euro-atlantic, în care problemele
religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca „afaceri de stat”.
 În afara spaţiului euro-atlantic, religia exercită, în general, funcţii mai
importante în sociatate. În statele europene foste socialiste, de pildă, bisericile
ortodoxe se asociază direct cu administraţiile publice, în gestionarea
problemelor societăţii având o influenţă notabilă asupra puterii (în F. Rusă sau
Bulgaria). În ţările musulmane există: regimuri teocratice (Iran) sau guvernate
de „legea islamică” (în Asia şi Africa); fenomene de intoleranţă religioasă şi de
prozelitism agresiv; conflicte şi războaie justificate pe revendicări religioase
etc. Grupuri etno-culturale întregi se individualizează prin apartenenţa la o
religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri sfinte” (Ierusalimul
de pildă). Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate. Se înregistrează
numeroase cazuri (în Africa) în care societăţi în curs de modernizare, în a
doua jumătate a secolului XX, au „căzut” în tribalism şi fundamentalism
religios (îndeobşte, anticreştinism).
 Globalizarea şi regionalizarea ca fenomene determinante ale epocii –
provoacă cele mai încăpăţânate contestări în ariile de civilizaţie cu puternice
relaţii sociale tribale şi de clan, cu niveluri slabe ale dezvoltării economice, cu
rate înalte ale creşterii demografice etc. În condiţiile uzării discursului
comunist şi de stânga, ale compromiterii de către elite a discursului
democratic capitaliat, fundamentalismul religios – îndeosebi, islamic dar şi
ortodox în Eurasia – oferă suport ideologic mişcărilor ultra naţionaliste,
teroriste şi antiglobaliste.
 În „competiţia” dintre civilizaţii – considerată de S. P. Huntington şi de alţii
doctrinari drept trăsătură definitorie a epocii noastre – religia se constituie în
element esenţial de definire a „blocurilor civilizaţionale” (alături de poziţie
geopolitică şi geostrategică, rasă, putere tehnologică, economică şi militară).
Ca urmare, noua ordine mondială ar trebui să fie o „ordonare de valori”,
131
viitorul ei depinzând în mod dramatic de confruntarea dintre civilizaţia
occidentală postindustrială şi creştină, islam şi civilizaţia sinică. Alternativă la
acest conflict civilizaţional – ce se poate solda cu dispariţia Terrei – este însă
lumea multietnică, multiculturală, multirasială şi multireligiosă, structurată pe
valorile democraţiei, drepturilor omului secularism şi toleranţă religioasă etc.
 Cu toate că majoritatea marilor doctrine spirituale promovează pacea, religia
rămâne pe mai departe un suport ideologic al unor conflicte armate. De
aceeea analizele de securitate internaţională nu pot face abstracţie de factorul
religios (etno – religios ) în estimările specifice.
 Condiţiile suficient necesare pentru transformarea religiei în factor de
generare a conflictelor armate pot fi: existenţa într-un spaţiu, la un moment-
dat, a unor puternice discriminări religioase; combinarea discriminărilor
religioase cu cele etnico-culturale şi politice şi cu decalajele economico-
sociale; prozelitismul religios agresiv şi violent; fundamentalismul religios, cu
precădere, islamic etc.
 Factorii care stimulează şi agravează conflictele religioase: polaritatea
sistemului politic (cristalizarea şi funcţionarea unei puteri centrale
omnipotente şi exclusiviste); instituţii politico-administrative slabe,
ineficiente, corupte, nefuncţionale; gradul slab de materializare a coerenţei
social-economice (decalaje sociale periculoase, grefate pe tribalism,
regionalism, antagonisme etno-culturale şi religioase). Diferenţe de status;
slăbiciunile regimului democratic, ale societăţii civile şi anemica dezvoltare
a spiritului public; un grad sporit de inamiciţie între grupările etno-
religioase între frontierele unui stat sau între state sau între provincii din
state diferite; orizonturi de aşteptare lipsite de realism ale unor grupuri
religioase ori etno-culturale şi religioase, cu percepţii nejuste ale
oportunităţilor şi ameninţărilor; degradarea sau prăbuşirea aşteptărilor
unor grupuri etno-culturale şi religioase; intervenţii externe (armate,
politice, religioase, teroriste, fundamentaliste în state sau complexe
religionale de securitate; tradiţia istorică; voinţa de conflict etc.
 În România, Ortodoxia este intim asociată cu identitatea naţională, cu
profilul spiritual al naţiunii. Ortodoxia a îndeplinit, de pildă, rol de ideologie
naţională, în acţiunea de emancipare de sub dominaţia austriacă şi
austru-ungară.
 Viaţa religioasă în România se desfăşoară pe coordonatele modernităţii,
cu respectarea principiului separării puterilor în stat şi a separării puterii
laice, seculare de biserică. De asemenea, Constituţia garantează
libertatea de cult şi egalitatea tuturor cultelor recunoscute legal.
 Ortodoxia românească se integrează în curentele naţionale şi
internaţionale de înnoire a Europei şi spaţiului euro-atlantic. Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică şi-au recăpătat poziţiile de
prestigiu în societate şi şi-au reglementat raporturile cu puterea seculară.
Ambele au reuşit, în general, să nu se implice în luptele politicianiste, fapt
probat şi de suportul popular acordat, în special BOR.
 Acţiunile puterii seculare şi iniţiativele BOR au urmărit, între altele, să
contracareze orice tentativă semnificativă de transformare a tensiunilor
132
inter-etnice şi interconfesionale în conflicte interne. BOR are astfel o
contribuţie însemnată la transformarea României în spaţiu internaţional de
stabilitate şi securitate.
 Patriarhia Română are un aport notabil şi în susţinerea integrării,
desfăşurând demersuri istorice, de felul strânsei cooperări cu Biserica
Catolică. Relaţiile speciale de colaborare ecumenică cu Vaticanul se
înscriu în această direcţie.
 Totuşi, activitatea sectelor nerecunoscute legal, misionarismul agresiv,
combinarea tensiunilor economice şi etno – culturale cu cele religioase
pot afecta dinamica mediului intern de securitate; de asemenea, anumite
tensiuni etno-religioase din cadrul comunităţilor româneşti aflate în
proximitatea frontierelor noastre pot pune în pericol,în unele situaţii,
siguranţa naţională sau afecta credibilitatea externă a României.
MIHAI DINU
VLADIMIR ZODIAN
(coautor la capitolul 2)
133

Considerăm că această cercetare este importantă pentru înţelegerea dimensiunilor fenomenului religios – atât ca existenţă reală cât şi ca percepţie socială – fiind necesară stabilirea modului şi nivelului în care acţiunile generate de acesta pot aduce dezechilibre dinamica stării de securitate. De asemenea, această cercetare – una din primele efectuate în ţara noastră pe această problematică, asupra comportamentelor determinate de factorul religios şi a consecinţelor pe care acesta le incumbă – poate fi folosită ca bază de pornire/ referinţă pentru alte studii de specialitate. Metodele folosite în cercetare au fost, în majoritate, indirecte (observaţia, studiul documentelor, baza documentară sau metoda bibliografică, metoda istorică, studiul de caz). Prelucrarea datelor şi informaţiilor a fost realizată pe baza unor metode cantitative şi calitative, iar interpretarea datelor şi informaţiilor s-a făcut având la bază metode interpretative şi comparative, dar nu au fost neglijate nici alte metode. 1. RELIGIA LA RĂSCRUCEA MILENIILOR „SECOLUL XXI VA FI RELIGIOS SAU NU VA FI DELOC” (Andre Malraux) Se repetă aproape obsesiv această formulă, ori de câte ori se discută despre religie. Ce înseamnă „religiosul” lui Malraux? Discutăm despre religie sau despre spiritualitate? Sau să privim religia drept un fenomen social integrat în dezvoltarea globală a societăţilor, a cărui influenţă puternică asupra societăţii este legată de conştiinţă şi convingeri umane fundamentale? Pentru a putea răspunde cât mai bine unor asemenea întrebări, va trebui să aruncăm o privire mai atentă principalelor religii ale lumii cu însuşirile lor fundamentale şi acţiunilor religioase care sunt iniţiate dinspre ele. 1.1. Religie-Biserică. Abordare conceptuală. Este greu să dăm o definiţie a religiei, aceasta având în evoluţia sa istorică sensuri diferite, după faptele semnificative din viaţa societăţii. Religia poate însemna principii morale, rituri, dar şi modul de a gândi şi a trăi sacrul, propriu unui grup. Cuvântului religie îi sunt asociate două etimologii latine: una este cea derivată din verbul „relegere” (a reveni în urmă prin lectură, cuvânt, gândire, a reculege), care sugerează legătura cu trecutul, cu o tradiţie. Religia devine astfel aducerea aminte a unui trecut, actualizare permanentă a acestuia. Cealaltă etimologie provine din „religare” şi are sens de „a lega”, „a fixa”, aşa cum se întâmplă în multe regiuni ale lumii: religia uneşte, construieşte şi fundamentează liantul (coeziunea) social(ă). Coeziune socială care pe lângă componenţa religioasă dispune şi de aportul limbii, al tradiţiei istorice şi al ataşamentului de un anumit teritoriu. Rezultă de aici o cultură comună, modele şi norme de comportament unitare. Vom reproduce în continuare unele definiţii ale religiei aşa cum apar ele în dicţionare sau în viziunea unor autori şi teologi: 2

1. The Concise Oxford Dictionary- religia „este recunoaşterea de către om a unei puteri conducătoare supraomeneşti şi în special a unui Dumnezeu personal îndreptăţit a i se da ascultare”. Interpretarea strictă a acestei definiţii ar avea însă ca şi concluzie nerecunoaşterea religiilor politeiste. 2. În „Webster’s New World Dictionary” religia este definită ca „orice sistem specific de credinţe şi închinare care implică adesea un anumit cod etic şi o filosofare”. Punctul slab al acestei definiţii este acela că exclude religiile care nu practică închinarea dar surprinde corect două componente importante ale religiei: (1) credinţa şi închinarea într-o/la o zeitate sau zeităţi; (2) comportamentul etic faţă de alte persoane. Aceste componente sunt surprinse şi în Matei 22:36-39 „36. Învăţătorule, care este marea poruncă în Lege? 37.Iar El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. 38. Aceasta este marea şi întâia poruncă. 39. Iar a doua, asemenea acesteia: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.1 William James vedea în religie: „credinţa că există o ordine nevăzută”. Alfred North Whitehead: „religia este ceea ce individul face cu propria sa solitudine (singurătate)”. Hall, Pilgrinn şi Cavanagh: „Religia este expresia simbolică a ceea ce omul afirmă deliberat ca fiind de o valoare inestimabilă pentru el”.2 Karl Marx: „Religia este suspinul individului suprimat, inima unei lumi fără inimă şi sufletul unor situaţii fără suflet. Este opiumul poporului”. Don Swenson defineşte religia în termeni de sacru: „Religia este experienţa individuală şi socială a sacrului care este manifestat în mitologii, ritualuri, ethos şi integrat într-o comunitate sau organizaţie”.3 Biserica este forma de instituţionalizare a religiei, ca expresie de organizare a legăturilor vieţii spirituale cu viaţa materială, ceea ce în practică a creat un echilibru instabil între biserică şi stat. La singular, biserica desemnează totalitatea celor ce mărturisesc cu Apostolul Petru: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu”(Matei 16:16). Această mărturisire este „piatra” pe care Isus a spus că va zidi Biserica Sa, Corpul celor care s-au convertit în Hristos, s-au botezat în numele treimii şi îl urmează pe Isus în sânul unei comunităţi disciplinate. Există o singură Biserică, deoarece există un singur Domn, o singură credinţă, un Botez unic (Efeseni 4, 5). Isus este capul Bisericii, aceasta fiind trupul său (Coloseni 1, 18) iar creştinii membre ale trupului (Romani 8:5). La plural, bisericile sunt adunările creştinilor într-un anumit loc pentru a comemora pe Isus şi a celebra Euharistia (Evanghelia) în ziua de duminică. Pavel numeşte astfel comunităţile locale de creştini: „Biserica lui Dumnezeu care este în Corint” (I Corinteni 1,2). Biserica este sobornicească,
Noul Testament, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, ediţia a doua revizuită şi îmbunătăţită – Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române – Bucureşti - 1995 2 Irving Hexam, „By Religion I Mean...” at: http//www.acs.ucalgary.ca/~nurelweb/concise/rel.html. 3 Don Swenson: „Society, Spirituality and the Sacred: A Social Scientific Introduction”, Broadview Press – ianuarie 1999
1

3

Un exemplu elocvent este religia iudaică ce a permis evreilor.ecumenică. De aceea există principiul înălţării într-un anumit loc. în el aflându-se crucea răstignirii. la supunerea faţă de o autoritate comună”.el s-a îmbogăţit semantic. instituţie bisericească şi realităţile divine. religia poate fi considerată o forţă pozitivă. trăind separaţi în diferite regiuni şi culturi timp de secole. chiar şi în afara Imperiului Roman. Religia asigură coeziunea socială. A fost folosit încă din perioada patristică cu înţelesuri diferite legate însă de înţelesul precreştin de adunare de persoane convocate disciplinat.ca împărăţie a lui Dumnezeu. existând în diferite forme în orice societate.2 Funcţiile religiei Din punct de vedere funcţional. prin ansamblul de idei. destinată să cuprindă întreg pământul. biserica reprezintă calea spre cele ce sunt înainte şi în viitor sau locul învierii de la moarte la viaţă. Termenul s-a generalizat apoi în sens teologic în creştinism. Este liantul unui grup oferind un ansamblu de valori comune. instaurată în lume cu misiune universală în timp şi spaţiu . faza divulgativă de diseminare ebraică în lumea elenică. pe doctrina Nou Testamentară 3. să-şi păstreze identitatea prin idei şi practici religioase comune. instituţionalizarea bisericii a parcurs evolutiv: 1. nefiind uniform conservat de-a lungul timpului. universală.ca prezenţă eternă a lui Hristos în lume şi a Corpului mistic . Este un semn al prezenţei divine. urmând spiritul Noului Testament în care biserica este „asociaţia credincioşilor uniţi în mărturisirea integrală a aceleiaşi credinţe prin participarea la aceleaşi taine religioase. adică deschisă tuturor. În organizarea societăţii creştine. structură.ca formă de confesiune specifică. Ea are funcţii sociale relevante. faza de universalitate a credinţei.ca societate vizibilă şi realitate juridică. 4 . semnifică faptul că. al arhitecturii şi iconografiei bisericeşti. valori şi norme necesar oamenilor pentru a-şi forma o identitate comună. 1. Locul de cult face parte din teologia sau comunicarea simbolică. cu postulat pentru întregul imperiu cu organizarea misiunilor spre paganes (locuitori ai satelor). al organizării spaţiului liturgic. condusă de o ierarhie . Biserica poate fi considerată sub mai multe aspecte: . Misiunea ei este de a trage credinciosul de la umbră la lumină. Forma cruciformă a locului de cult şi orientarea de la apus la răsărit. scoţând în evidenţă corespondenţa dintre ritual. faza de comunitate apostolică delimitată în ghl (comunitate în sânul lui Israel) 2. Revenind la sensul cuvântului biserică – derivat etimologic din grecescul latinizat „Basileus – Basilica”. sau Eclesia – din  (ecclesia).

un număr de adepţi mai mare decât orice altă formă de religie. un zeu al zeilor. legea (sharia) îşi găseşte sursa în Coran. scopul existenţei umane. de care omul are nevoie pentru a supravieţui într-o lume complexă şi nesigură. capătă pe lângă forţa legală şi o forţă morală. emoţional oferind un sens în viaţă. În islam. ci de forţe supranaturale impersonale. hinduismul. există un zeu mai puternic. cu precădere în Africa. Religia oferă. În prezent. sprijin afectiv şi psihologic. Spiritele pot fi invocate prin practici rituale magice. islamul (cu cele două şcoli majore ale sale: sunnismul şi şiismul). 1. pe lângă cele deja consacrate. îşi găsesc răspunsuri în religie.3 Tipuri de religie SUPRANATURALISMUL – formă de religie ce recunoaşte existenţa unor forţe supranaturale care influenţează evenimentele umane atât în bine cât şi în rău.sursa fiind în „Cele 10 porunci”.au legitimitate sacră. dreptul divin de exercitare a domniei la regi.  MONOTEISMUL – sau credinţa într-un singur zeu. secte. cum sunt cele ce interzic crima şi furtul. Este de fapt şi singura „instituţie” socială care încearcă să rezolve aceste probleme. deseori normele societăţii au la bază idei religioase. ANIMISMUL – sau credinţa în prezenţa spiritelor în lume.Întrebările în legătură cu existenţa umană.cum ar fi iudaismul. totodată. budismul – existând nenumărate denominaţii. ortodoxia şi protestantismul). Nu e vorba de zei sau spirite.  POLITEISMUL – este credinţa în existenţa mai multor zei. De obicei. alinare. la nivel global există un număr impresionant de religii. Formă religioasă caracteristică triburilor. acestea putând exista în oameni sau orice fiinţe din lumea naturală (animale sau chiar vegetale). cu scopul perfecţionării spirituale. Religia poate avea funcţia de control social pentru că. fiinţei umane (budismul). La fel. În prezent religiile monoteiste – iudaismul. Legile. Acest sprijin este util în perioadele de criză cum ar fi moartea unei persoane apropiate. creştinismul sau islamul – au împreună. IDEALISMUL TRANSCEDENT – se bazează pe principii sacre de idei. Teismul are două forme: politeism şi monoteism. Religia dă un scop morţii şi oferă un ansamblu de practici rituale pentru doliu („priveghiul” la creştini. creştinismul (cu variantele sale dintre care amintim aici catolicismul. Principalele religii şi Biserici 5 . „şina” la evrei) care au rolul de a ameliora suferinţa celor rămaşi în viaţă. TEISMUL – credinţa în existenţa zeilor care trebuie veneraţi şi cinstiţi. mişcări şi asociaţii religioase.

se în mod clar mai degrabă ca o întreagă viziune ecleziologică decât ca simplă diferenţă doctrinară . aceasta evidenţiindu . Protestantismul. în 1950. p. Mai mult. .dogma Filioque (qui ex Patre Filioque procedit-care de la Tatăl la Fiul purcede).şi duce la apariţia protestantismului. Ecleziologia romano – catolică după documentele celui de-al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei în teologiacontemporană (teza de doctorat). în Ortodoxia. Mântuitorul lumii şi garantul Învierii.de data aceasta în sânul Bisericii Catolice. simbolul central fiind Isus Hristos. egale şi paralele.care pentru a contracara erezia lui Macedoniu a reafirmat expresia folosită de Ioan.Fiecare religie are. Dintre principalele religii amintim aici: 1. în grade variate. care se rupe de Roma.primatul episcopului de la Roma asupra Bisericii universale şi infaibilitatea papei. Între protestant şi Biblie nu pot sta forme de Yves M. creştinismul are parte de o sciziune.se adaugă o nouă dogmă despre înălţarea la cer cu trupul a Maicii Domnului). acest proces continuându-se pînă în ziua de azi. . există întotdeauna valori care sunt comune. după care Duhul Sfânt purcede de la Tatăl „şi de la Fiul”.1937 5 D.învăţătura despre purgatoriu şi judecata particulară.conform căreia Biblia şi Tradiţia sunt izvoare şi norme ale credinţei.).autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. în special caracterul indelebil al hirotoniei şi mirungerii. 3. în încercarea sa de a reforma teologia scolastică şi a Bisericii Catolice. natura Tainei cununiei şi consacrarea euharistică prin epicleză. Diferenţele4 majore între Catolicism şi Ortodoxie par a fi de origine doctrinară şi constau în: . a avansat câteva doctrine confesionale specifice: .zămislirea – fără – prihană a Fecioarei Maria (la care. Marea Schismă din secolul XI. cu excepţia primatului şi a infaibilităţii papei.J.mai ales după Conciliul II Vatican (1959) – unde s-a reafirmat cu vigoare că primatul papei este o structură indispensabilă unităţii Bisericii universale5. Paris Editions du Cerf. Dezvoltat din iudaism. XXIV (1972). Toate aceste diferenţe nu au un sens radical.325 . şi nu prin consens sau conciliaritate. Spiritul Reformei a impulsionat dezvoltarea a numeroase confesiuni în cadrul protestantismului. împotriva doctrinei catolice .457 4 6 . caracteristici ce pot fi catalogate drept pozitive şi negative sau paşnice şi agresive. În secolul XVI.Tradiţia fiind singurul interpret legitim şi infailibil al Bibliei – protestantismul respinge tot ceea ce nu are o bază clară în Biblie.Pentru CatolicismFilioque ar fi o explicare şi o clarificare a doctrinei despre Duhul Sfânt. . – Congar – Chretiens desunis.Acest lucru ar însemna unitate şi centralizare prin structura juridică a Bisericii. CREŞTINISMUL este cea mai răspândită religie din lume. Reforma. nr.doctrina sacramentală. Principes d’une <Oecumenisme> catholique. de neacceptat din punct de vedere al învăţăturii despre Treime. H. Paris. iniţiată de Luther creează o noua sciziune. Ortodoxia vede în aceasta o schimbare a doctrinei biblice despre o singură purcedere cu doctrina despre „dubla purcedere”. „care de la Tatăl purcede” (Ioan 15. putând fi reduse. care duce la apariţia celor două biserici majore: Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă. . formulată la al II-lea Sinod ecumenicde la Constantinoplol (381d. 26). Popescu.

şi în iudaism au avut loc sciziuni din cauza diferenţelor în interpretarea religioasă. autoritatea papei sau Biserica.Faptele nu sunt o condiţie a justificării.mântuirea prin harul lui Dumnezeu sau justificarea numai prin credinţă. . adică poporul ales este cunoscut doar de Dumnezeu. legea supremă formulată de Coran şi de Sunna Profetului.permite misticismul. JIHADUL. Recunoaşterea lui Dumnezeu ca Domn al istoriei reprezintă una din principalele idei ale protestantismului. Trăsături caracteristice: . redistribuire. întemeindu-se pe ideea de stat divin (islamul trece fără dificultate peste hotare naturale şi organice .ci o dovadă a îndreptării.biserica invizibilă.învăţătura despre natura păcatului. nu prin faptele sale. . în special asupra islamismului fundamentalist . IUDAISMUL poate fi considerat prima religie monoteistă a lumii. El urmează directivele unei „internaţionale”. asupra islamismului s-au făcut foarte multe studii.Mîntuirea nu se referă atât la responsabilitatea omului. 2. cât la planul imuabil al lui Dumnezeu care lucrează în istorie în mod liber. Stăpână este voinţa Domnului aşa cum apare în shari'a. Acesta este şi motivul pentru care etica protestantă pune un puternic accent pe pietatea personală. ISLAMUL. Aspectul ontologic şi cosmic al răscumpărării este minimizat. Opinia majorităţii poate constitui baza pentru exerciţiul legitim al autoritaţii politice în statul islamic. Ca şi în cazul creştinismului. într-un continuu proces de înnoire („semper reformanda”) . Datorită expansiunii sale agresive si implicării în terorismul internaţional. iau parte la conducerea comunităţii şi la cult. în schimb. Evreii erau astfel „poporul ales” să ducă cuvântul Domnului şi altor popoare.intermediere ca Tradiţia. una din concluzii fiind că islamul este incompatibil cu valorile societăţilor liberale.Credinţa înseamnă acceptarea acestui dar al iertării pe care Dumnezeu îl dferă în numele lui Hristos.fondatorul religiei. . credinciosul este iertat de Hristos prin jertfa Sa de răscumpărare.războiul sfânt. .face distincţie între DAR-AL ISLAM (regiunea credincioşilor) şi DAR-AL HARB (regiune de luptă). Deci acţiunile politice au legitimitate numai dacă sunt bazate pe legea 7 . . 3.În viziunea protestantă Biserica este sub judecata lui Dumnezeu.formează comunităţi religios – politice (UMMA). .Iahve (Iehova) este Dumnezeul care a făcut un „legământ” cu poporul evreu prin intermediul lui Avraam.negarea frontierelor rasiale. sau un plus la credinţă. Laicii au dreptul să citească Biblia.în special neamurile). Iahve va avea grijă de poporul Său. cu democraţia pentru că în comunităţile islamice nu poporul este stăpân. Reforma a pus accent pe vina şi păcătoşenia omului şi pe umanitatea lui Adam care e lipsită de har. şi nu pe umanitatea nouă în Hristos.componente sociale. însă numai în condiţiile în care recunoaşte şi poate fi încadrată în normele legii shari'a. . Restaurarea omului este reltivă pentru că el rămâne întotdeauna justificat şi păcatos în acelaşi timp.

caracterizată prin animism. ca religie.H. Nu se defineşte ca religie în sens strict al cuvântului. Centrul de atenţie este îndreptat spre stabilirea subordonărilor ierarhice în familie şi societate. Dezavantajul este imposibilitatea unificării religioase a Indiei. Cultul hindus se bazează pe un amalgam de rituri şi ceremonii.în secolul VI î. 4. cultul strămoşilor. Hinduismul a conservat şi transmis de-a lungul secolelor. Potrivit învăţăturilor budiste. Răspunsurile la problemele lumii se găsesc. a grupurilor sociale închise. într-o formă religioasă. potrivit principiului funcţiei şi poziţiei ocupate şi vârstei. HINDUISMUL este. greu de definit. SHINTOISMUL sau „calea zeilor”este o religie apărută în Japonia. Confucianismul este unul din cele mai largi curente de idei sociale din China. Această religie nu cunoaşte „dogme” şi nici „misiune”. În centrul acestei doctrine se află ideea de conducere armonioasă a statului şi societăţii. Toleranţa religioasă este dublată de capacitatea hinduismului de a asimila elemente ale altor religii. viaţa este un şir de suferinţe care îşi au originea în dorinţele umane care sunt îndreptate către plăcere. ca de exemplu Biblia creştină. în perioada prefeudală. nici un cult uniform sau o carte sfântă. CONFUCIANISMUL. confucianismul este o doctrină etic – politică. 5.shari'a. 7. pune un accent deosebit pe respectarea tradiţiilor şi cultul strămoşilor. Valorile fundamentale în islam ţin atunci de respectarea normelor legii shari'a nu de cele ale democraţiei.în schimbarea personală şi dezvoltare unui nivel superior de spiritualitate. SECTELE 8 . Prin caracterul său de ansamblu. deoarece nu are un cod religios. condiţionată de „autoperfecţiunea” personalităţii. doctrina castelor. Hindus este acela care s-a născut într-o castă.Devine religie de stat între 1868-1945. Nu are un sistem filozofic unic. BUDISMUL a apărut in India. al eroilor şi al mikadoului..iniţiatorul fiind Buddha („cel deşteptat”).potrivit viziunii budiste. cu un rol esenţial în viaţa socială şi spirituală a individului. Trăsăturile caracteristice sunt „KARMA” (destinul) şi „DHARMA”(eliberarea) 6. dogmă sau credinţă comună tuturor credincioşilor. modele comportamentale pentru credincioşi. venerarea unor divinităţi ale naturii. lăsând însă acestora o largă libertate în ceea ce priveşte concepţiile cu caracter filozofic.

calităţi fizice şi intelectuale. insistându-se pe ideea că bisericile existente. disidenţa. învăţător. 4. Etimologie: lat. „secare” – a secţiona. bătrâni. preoţi care urmează calea. comunitatea sectantă se delimitează cu severitate. sunt impuri şi prin aceasta nu se vor putea mântui niciodată. Termenul de „sectă” desemnează de obicei. Trăsăturile definitorii ale comunităţilor sectare sunt: 1. Participarea la viaţa grupului implică întreruperea apartenenţei anterioare.Fenomenul sectar capătă. alegerea voluntară şi reciprocă. elitism şi legitimarea directă de la Dumnezeu. contestat deseori de restul societăţii. denaturarea textelor sacre etc. un profet. abaterea de la o situaţie existentă şi promovarea unei noi direcţii şi orientări. secta pune accent pe intensitatea vieţii membrilor săi. Viabilitatea sectei este dependentă de alternativa pe care o propune la ceea ce contestă. a tăia. Dacă biserica privilegiază propria extindere. grupări religioase disidente sau chiar grupări de discipoli sau adepţi reuniţi în jurul unui lider. a despica. faimă. Cel mai frecvent se contestă religia sau biserica de origine. coeziunea de grup. din preajma anului 1800. îndemnând la părăsirea acestora. Aderarea la o sectă se face pe bază de voluntariat şi reprezintă solicitarea accesului într-o comunitate care îl poate refuza. 9 . Fiecare membru al sectei are convingerea că deţine un rol providenţial prin voinţa divină care îl îndrumă în mod direct. persoane cu handicap. reguli). tendinţa de izolare faţă de restul societăţii. ceea ce semnifică supunerea la regulile impuse de grup prin excluderea oricărei alte conduite religioase morale sau sociale. Într-un grup sectant totul este subordonat şi jertfit sectei: situaţie materială. 2. 5. În raport cu restul societăţii. Unele secte pot avea roluri sociale negative. ruptura creată între ierarhi şi credincioşi. a secunda pe cineva. „sequi” – a urma (o doctrină. Aceste trăsături pot suferi transformări. în scopul de a păstra anumite tradiţii şi practici abandonate în cadrul lumii civilizate. atenuându-se prin creşterea numărului de membri sau prin înmulţirea contactelor cu restul societăţii sub presiunea unor evenimente etc. cu nuanţă peiorativă. „secedere” – separare de ceva. Proliferarea sectelor este până în ziua de azi un fenomen al sferei religioase cu adânci implicaţii asupra bisericilor şi societăţii. Ceilalţi fac parte din „lume”. 3. ceremonialul care nu respectă tiparul biblic. ceea ce duce la urmărirea şi condamnarea lor ( acestea profită de copii. mod de viaţă. o tot mai mare amploare. aparţinând astfel unei elite aleasă de Dumnezeu. nu mai satisfac speranţa de mântuire a omului contemporan. Din punct de vedere teologic secta reprezintă o ruptură. o separare faţă de religia de origine. Argumentele ţin de fastul exagerat al celorlalte forme religioase. în special cele oficiale. Deci sectele nu sunt numai o formă de manifestare a religiozităţii ci şi o formă de comunitate şi comportament social.

serviciul. până la infracţionalitate. practicarea numai a unor profesii ş. Sectele în discuţie refuză să participe la conducere. Pe suportul fanatismului religios. castrarea sau aproape complet abandonata practică a sacrificiilor umane în scopul părtăşiei. Autorităţile sunt atenţionate în legătură cu practicile intime nefireşti. persoane nevoiaşe care nu se pot apăra şi a căror naivitate este speculată de către secte). să plătească impozite. încercând să împiedice desfăşurarea legală a alegerilor. societăţilor secrete. profesia. familia. Organizarea statală şi aparatul politic sunt socotite satanice şi se luptă împotriva “satanei” prin săvârşirea unor acţiuni făţiş antistatale. Ei afirmă că singura împărăţie este cea a lui Dumnezeu. Spre exemplu. nu primesc actele de 10 .orfani. dar sunt capabili de orice sacrificiu pentru sectă sau lider. Unele dintre acestea nu generează aspecte disfuncţionale evidente. uneori cu agresivitate. Fanatismul poate fi o caracteristică a stării de religiozitate în general. organizarea şi conducerea laică a statelor. chiar igiena şi sănătatea. Chiar refuzul de cultură şi civilizaţie. cultivate sub pretextul „tantrismelor”. Comportamentul respectiv contravine normelor sanitare publice şi uneori pune în pericol nu numai viaţa bolnavului ci şi a familiei şi restului comunităţii. ci uneori în prejma linşajului. caracteristică tuturor sectelor. întreprinderi. este fanatizarea credincioşilor.a. dar el se manifestă. Dacă acestea s-ar generaliza.a. Sunt condamnate şi cad sub incidenţa legii manifestările rituale ale unor secte sau mişcări religioase care presupun mutilarea. guru. Anumite secte. mulţi fiind pregătiţi pentru sacrificiul suprem la îndemnul “profetului”.a. refuzând să respecte legile. În viaţa lor. Spre exemplu. sunt condiţionate de credinţă. toate celelalte activităţi şi relaţii ajung să fie subordonate preocupărilor religioase. funcţii. Disfuncţia socială cea mai frecvent discutată. O consecinţă a accentului pe viaţa religioasă este degradarea relaţiilor sectei şi ale sectanţilor cu restul societăţii. imoralitatea şi abuzurile sexuale ale liderilor (profeţi. Libertinajul sexual din unele comunităţi sectante. patologice. care tocmai din această cauză sunt şi interzise de autorităţi. însă. modul de viaţă. în cazul în care s-ar manifesta la milioane de sectanţi. preocupările culturale. nu votează. în tipuri de comunităţi sectare cu o mare intensitate a vieţii religioase. ce poate ajunge până la alienarea morală şi psihică a membrilor. alimentaţia. societatea ar resimţi anumite insatisfacţii şi din cauza lor. refuzul de cultură şi civilizaţie. ar avea un rol negativ în dezvoltarea normală a unei ţări. mesianici) au adus aceste grupuri nu numai în atenţia poliţiei şi a tribunalelor. asociaţiilor satanice. Unele secte refuză asistenţa medicală. contestă în mod direct. pretextând că singurul tămăduitor adevărat este Dumnezeu şi vindecarea se face numai prin credinţă. mai ales. Activitatea economică. credincioşii pot fi folosiţi în orice activitate de la dezordine socială. liturghiilor negre ş. în cazul unor boli transmisibile. singurul conducător este Isus sau liderul sectei respective. stânjenesc mai puţin desfăşurarea normală a vieţii sociale. Aceştia nu numai că-şi abandonează modul de viaţă anterior. faptul că membrii ai variatelor forme de adventism refuză să lucreze sâmbăta. la nivel naţional ar putea deregla unele activităţi. alimentaţia vegetariană. misterelor orientale. ş.

activităţile religioase se pot clasifica în patru categorii: 1. Altă tendinţă actuală este de aplecare. iudaismului.4 Tipuri de activităţi religioase În raport cu atitudine adepţilor diferitelor religii şi confesiuni faţă de problemele esenţiale ale societăţii. O altă trăsătură a vieţii religioase actuale constă în importanţa ce se acordă în societate unor lideri carismatici.stare civilă sau le distrug. iubire. Tot aici putem include practicile şi religiile fără o dogmă precisă (magie. culturaliste.religiozitate „expusă” .interesul pentru reprezentări religioase (în film. Din această cauză. în protestantism. spre latura mistică. intră în conflict cu poliţia şi justiţia. Dalai Lama). Într-un fel. Un număr însemnat de evrei se întorc la iudaismul „ortodox” (ceea ce înseamnă revenirea la tradiţia bazată pe respectarea Legii). capitalist. Concluzionând. 2. 11 . Noi religii care sfidează religiile consacrate. confesiunile consacrate se confruntă cu dezvoltarea unor noi mişcări religioase. cartomanţia. chiar secularismul devine matrice pentru noi religii. spiritismul. literatură). ceea ce trădează nevoia unor modele întrupate în indivizi. spirituală. vrăjitoria. Astrologia. paranormal. aşa . personalităţilor religioase (Papa Ioan Paul al II-lea. parapsihologie). Apoi. OZN-urile au ca principal obiect „fericirea” subiectului (afaceri.numitele religii alternative. în mare măsură autoritatea. în spaţiul ocupat de cele mai conservatoare categorii civice. preponderent. renasc mişcările evanghelice cu tendinţe fundamentaliste având opinii politico – morale conservatoare. contestarea legitimităţii lor tradiţionale de către noi credinţe şi practici ce şi – ar intensifica prozelitismul. nu-şi achită obligaţiile faţă de autorităţi. 3. ezoterică a religiilor monoteiste: marii mistici ai creştinismului. sau a unei identificări cu indivizii sublimaţi. O caracteristică a vieţii spirituale de astăzi rezidă în răspândirea credinţelor imprecise sau „convenabile”. O deschidere a acestora din urmă către societatea modernă. Aşa s-ar putea explica succesul unor religii asiatice în care credinţele sunt reduse la minim. chiromanţia. Şi aici se creează un alt paradox: într-o societate secularizată avidă de autonomie şi apel la raţiune. teatru. comunitare. sincretice. rolul cel mai important fiind atribuit acţiunii asupra sinelui. iar pe de altă parte. sufismului. islamului. e prezentă abdicarea de la voinţa şi raţiunea proprie. 1. prevestirile. putem spune că ultimele trei decenii ce au precedat trecerea în mileniul trei au fost caracterizate de identitate religioasă vizibil afirmată . pe măsură ce societatea modernă continuă să-şi dezvolte organizarea din ce în ce mai mult ea imprimă din caracteristicile ei domeniului religios. parareligie. ocultism. viitor). secularizată le-ar confrunta cu o problemă al cărei tăiş e dublu: pe de o parte riscanta părăsire a terenului tradiţional care le legitimează. Adepţii acestor credinţe întâlnesc în acest fond religios individualismul „democratic”.

4. fundamentaliste. Fiecare din cele patru categorii au în comun doi factori: 1) liderii fiecăreia se folosesc de percepte religioase pentru a lansa mesaje “dătătoare de speranţă” şi un program de acţiune pentru eventualii adepţi, ceea ce poate avea un impact politic; 2) astfel de manifestări religioase pot tinde să aibă caracter opus, liderii lor dorind să câştige avantaje de pe urma unor vechi nemulţumiri ce pot fi manipulate în stări conflictuale actuale. Este important să notăm că nu toate cele patru tipuri de grupuri ţintesc regimurile guvernamentale într-o manieră făţiş politică. Grupurile fundamentaliste şi culturaliste au ca proprie raţiune de existenţă o antipatie profundă la adresa guvernelor existente; grupurile comunitare şi sincretice, pe de altă parte, au un caracter difuz, cel mai adesea în medii rurale, concentrându-se asupra problemelor prin ajutor reciproc, nu prin opunerea la politicile guvernamentale. GRUPURILE CULTURALISTE Grupurile culturaliste apar atunci când o comunitate împărtăşeşte atât afinităţi religioase cât şi etnice, membrii săi percepându-se ca aparţinând unei minorităţi slabe, supusă opresiunilor politico – administrative. Mobilizarea opoziţiei grupurilor culturale (este foarte important cărei religii aparţin) este îndreptată către câştigarea autocontrolului, autonomiei sau autoguvernării. Este exemplul budiştilor tibetani din China, sickhilor în India, palestinienilor musulmani din teritoriile ocupate de israilieni, musulmanilor bosniaci din Iugoslavia. În fiecare caz, religia şi minoritatea etnică furnizează o parte a bazei ideologice pentru a acţiona împotriva culturii reprezentative (dominante) pe care minoritatea o percepe ca dorind să submineze sau să elimine cultura minoritară. Campaniile culturaliste caută să îndepărteze un grup cultural sau etnic fie de puterea statală, fie de alte grupuri din interiorul statului. GRUPURI COMUNITARE O caracteristică importantă a dezvoltării praxisului religios din ultimele trei decenii constă în apariţia comunităţii excesiv de religioase. Această caracteristică a fost şi e prezentă în special în medii romano-catolice sărace ale lumii a treia, printre creştinii din Europa centrală şi de est înainte de căderea comunismului, precum şi în interiorul comunităţilor urbane islamice din ţări diferite. Acţiunile grupurilor comunitare exprimă insatisfacţia, neîncrederea în autoritatea formelor religioase tradiţionale, ierarhice şi instituţionalizate, reflectă dorinţa de a-l descoperi pe Dumnezeu mai degrabă personal decât prin meditaţie în instituţiile religioase şi concentrarea abilităţilor comunităţii de a face schimburi benefice în viaţa membrilor săi prin eforturile întregii comunităţi. Este binecunoscut exemplul Poloniei din anii ‘80 când preoţi mai tineri (radicali) i-au impulsionat pe seniorii ierarhiei bisericeşti să se opună totalitarismului şi încălcării drepturilor omului pentru a realiza nevoile societăţii de 12

a obţine drepturi fundamentale politice şi sociale. Formarea “Solitarităţii” în ‘80 a fost influenţată puternic de vizita pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în Polonia în 1979. GRUPURI RELIGIOASE SINCRETICE Aceste grupuri se cristalizează, mai ales, printre locuitori din zone rurale în unele ţări subdezvoltate. Mişcările sincretice presupun o fuziune, un amestec de religii. Ele împletesc numeroase elemente pe care le întâlnim în mai multe forme tradiţionale religioase. În Africa de Nord şi Subsahariană şi în Asia de Sud, există versiuni ale Islamului, mai mult sau mai puţin sincretice, numite sufism care îmbină religiile tradiţionale cu norme islamice. Una din caracteristicile islamului din Pakistan sau din multe ţări africane este confruntarea între grupuri cu credinţe sufite şi cele care ţin să dezvolte versiunea arabă a islamului. GRUPURI FUNDAMENTALISTE Activităţile fundamentalismului religios au ca scop reformarea societăţii conform principiilor religioase, schimbarea legilor, moralităţii, a normelor sociale şi uneori chiar şi a structurii politice a ţărilor. Fundamentaliştii îşi desfăşoară activitatea în centre cu populaţie densă sau în apropierea acestora şi: - caută să creeze un tip de societate tradiţională mai puţin occidentalizată; - luptă împotriva guvernelor pentru că jurisdicţia acestora acoperă arii pe care fundamentaliştii le văd integrate în construirea societăţii dorite, incluzând aici sistemul educaţional şi aparatul poliţienesc; - luptă totodată împotriva membrilor unor religii percepute de ei ca “rele”, sau chiar satanice. Exemple de grupuri fundamentaliste găsim atât printre musulmani cât şi printre creştini şi iudaici. Fundamentalismul religios este deseori – dar nu mereu (budiştii şi hinduşii sunt excepţii) - pus în legătură cu lectura critică a textelor religioase şi adaptarea „Cuvântului Domnului” la realitatea percepută de credincioşi. Se furnizează astfel categoriilor marginalizate din punct de vedere etnic, social, economic, cultural etc, un manifest, un program de schimbare socială cu un scop înalt pe care liderii îl folosesc atât pentru a-i contracara pe conducătorii seculari, cât şi pentru a propune un program de reforme radicale a stării actuale de fapt. FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS Una din cele mai caracteristice mişcări din ultimele decenii (începând cu anii 70) este dezvoltarea unui nou gen de religiozitate. În majoritatea religiilor lumii această mişcare este numită „fundamentalism”. Spiritualitate cu accent politic, fundamentalismul e caracterizat de o viziune acut literală şi intolerantă. Fundamentaliştii luptă pentru 13

abolirea legalităţii avortului şi pentru stricteţe în conduita morală. Fundamentaliştii creştini se grăbesc să-i condamne pe cei socotiţi „păgâni”, „duşmani ai lui Dumnezeu”. Mult mai cunoscute sunt însă mişcările fundamentaliste din lumea musulmană. Fundamentaliştii musulmani au răsturnat guverne, au comis asasinate sau au ameninţat cu pedeapsa cu moartea „inamicii islamului”. Fundamentaliştii evrei s-au stabilit în Teritoriile Ocupate din Gaza şi Cisiordania cu scopul de a-i îndepărta pe locuitorii arabi chiar şi prin folosirea forţei, fiind convinşi că astfel înlesnesc venirea lui Mesia. În toate formele sale fundamentalismul este o credinţă extrem de restrictivă. Fundamentalismul religios islamic În momentul de faţă, de interes major sunt grupurile fundamentaliste islamice. Mijloacele acestor grupuri destinate îndeplinirii scopurilor fixate sunt: lupta armată pentru a prelua puterea,acţiuni parlamentare şi extraparlamentare, combinate cu prozelitismul societal şi lobby-ul guvernamental. În ciuda diferitelor mijloace adoptate, grupurile fundamentaliste islamice împărtăşesc în special două idei: 1) că politica şi religia sunt inseparabile; 2) că legea şhari’a trebuie aplicată tuturor musulmanilor de bună voie sau chiar prin folosirea forţei. Dar nu puţini sunt autorii islamici care neaga faptul ca islamismul fundamentalist ar rezulta natural din principiile islamice. Trebuie avut in vedere, in primul rand, faptul ca „orice moştenire culturala este, efectiv, destul de bogata din punct de vedere moral pentru a putea, atunci cand este alcatuită în mod adecvat, în anumite împrejurări, să aducă contribuţii inspirate la lupta pentru drepturile omului, democraţie şi dreptate socială". În viziunea altor autori, în spatele discursului islamic fundamentalist, şi desigur, a mijloacelor folosite, nu se află voinţa unei majorităţi, nici autenticitatea unei interpretări religioase, ci obiectivul pragmatic al „menţinerii lor la putere şi al negării legitimităţii programelor opozanţilor şi ale criticilor" . În sprijinul acestei variante poate sta faptul că grupurile militante islamice îşi recrutează cea mai mare parte a membrilor dintr-o paletă largă de pături sociale şi pregătire profesională, însă un număr mare al membrilor vin din clasa de mijloc, din zone urbane cu un recent trecut rural. Grupurile fundamentaliste islamice caută să se implice în ceea ce este esenţial apropiat de sisteme politice şi economice, sisteme dominate deseori de o elită politică, economică şi militară puternică şi coezivă. Mulţi fundamentalişti islamici cred că musulmanii sunt victima unei conspiraţii - ce-i implică pe “sionişti şi imperialişti” - a cărei ţintă este cucerirea teritoriilor islamului şi a resurselor lor, în special a petrolului. Fundamentalismul religios creştin Fundamentaliştii religioşi creştini, ca şi cei musulmani, doresc întoarcerea la bazele tradiţiei lor pe care o văd ca revelată în “Cartea Sfântă”. În SUA se estimează că există 60 de milioane de adepţi ai creştinităţii evanghelice conservatoare dintr-o populaţie de 250 de milioane. Aceşti indivizi au furnizat nucleul de bază al campaniei prezidenţiale pentru teleevanghelişti ca Pat 14

Militanţii hinduşi au căutat mult timp să ridice un templu hindus în locul moscheii. De exemplu. 1. ca şi alte grupuri cum ar fi organizaţia “Kach” rabinului Meir Kahane – se împotrivea cu argumente religioase retrocedării teritoriului către Egipt. Rabinul Meier Kahane. grupări politice majore în ţară. a fost iniţiată după înţelegerea dintre Egipt şi Israel din 1978 de la Camp David (înţelegere care avea ca rezultat pierderea deşertului Sinai).5 CONFLICTUL ÎN SISTEMUL DE VALORI ŞI REPREZENTĂRI ALE OMULUI RELIGIOS 15 . iudaismul are proprii săi fundamentalişti religioşi. pe locul de naştere a zeului Rama. Ulterior. în 1988. Există doar unul. în 1992.după cum este relevat în Biblie. Ei sunt împotriva manifestărilor pe care le văd de un individualism secular excesiv: avortul la cerere. “Gush Emunim”. Şi acest mesaj este să faci ceea ce vrea Dumnezeu. a fost recent aprins de dramaticul incident la moscheea Ayodhia din Uttar Pradesh care a fost construită potrivit unor hinduşi. în 1992. În 1950. moscheea a fost distrusă de militanţi Hindu în timpul campaniei orchestrate de partidele Bharatiya Janata şi Rashtriya Ewayamsevak Sangh.Robertson. Din punct de vedere politic cele mai semnificative grupuri sunt acelea care recurg la ideologia religioasă în disputele cu arabii. neevrei. fundamentaliştii creştini sunt activi politic în acţiunea lor de a impune „valorile tradiţionale”. afirma că „nu există mai multe mesaje în iudaism. alteori vrea să trăim în pace… Dar există numai un singur mesaj: Dumnezeu a vrut ca noi să venim în această ţară şi să întemeiem un stat evreiesc”. şi Pat Buchanan. predarea ştiinţei dintr-un punct de vedere raţionalist.”Gush Emunim”. o mişcare militantă conservatoare. Fundamentalismul religios budist şi hindus Fundamentaliştii budişti şi hinduşi (care implică mai degrabă şovinism cultural decât o aplecare asupra textelor religioase) este legat de scopuri naţionaliste. ea a fost închisă de guvernul indian. era împotriva “voinţei Domnului”. membru al Extremei drepte din Israel. absenţa unui program de rugăciune în şcoli. Fundamentalismul religios iudaic A treia „religie cu carte”. asasinat la New York în 1990. Uneori Dumnezeu vrea ca noi să mergem la război. Fundamentalismul hindus de exemplu. Au reclamat faptul că entitatea biblică “Eretz Israel” era cu mult mai vastă decât statul Israel contemporan şi retrocedarea oricărui teritoriu către arabi. În SUA.

desigur. mergeţi şi învăţaţi toate neamurile. cum ar fi: 1. Numărul celor „aleşi” pentru „Războiul Sfânt” „Războiul Justiţiar” sau pentru renunţare depăşeşte cu mult numărul celor „aleşi” pentru pace (aici putem încadra Budismul). inoculează adepţilor un model vertical: piramida al cărei apex indică un “Dumnezeu Preaînalt”. la fel. atitudini acţiuni şi credinţe ale religiei. sau ceva mai clar în Marcu 16: 15: „ Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propăvăduiţi Evanghelia la toată făptura” Faptul că aceste religii(creştinismul. 2.botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Aici trebuie făcută diferenţa între a fi aderent al unei religii considerată dreaptă şi meritând a fi răspândită şi împărtăşită şi altora şi a te considera executantul unei comenzi divine de a-ţi răspândi credinţa.de Apus şi de Răsărit. rădăcinile conflictelor din anii 90 neavând doar caracter religios. Imperiul Roman. S-ar putea să observăm că religiile nu sunt în conflict direct unele cu altele ci mai degrabă că identitatea religioasă este parte integrală a caracterului oamenilor. iudaismul) sunt monoteiste. în analiza acestor conflicte. prin folosirea abilă a „momelii”. Creştinismul occidental şi islamul sunt incluse în această categorie. islamul. să fie trasată o linie clară între religie şi etnic ca şi între religie şi politică. iudaismul mai puţin. care nu merită nici măcar să fie influenţată sau dominată. „Directiva” misionară este consecinţa logică a singularismului combinat cu universalismul. mai ales prin camuflarea mesajului. Trebuie. ca model al unei politicii mondiale centralizate6 ce a căpătat deseori în istorie nuanţe imperiale.Există. cea protestantă. Misionarismul agresiv. naţiunilor sau grupurilor de naţiuni aflate în conflict. Perioada cuprinsă între Conciliul de la Niceea şi divizarea Imperiului Roman este o bună ilustrare. Altfel spus. Din Biserica Catolică apare o a treia versiune a creştinismului. după cum reiese din Matei (28: 19): „Drept aceea. Ideea de „Popor Ales” care poate induce credincioşilor un grad ridicat de autojustificare ce poate duce la apariţia unor concepte precum „Război Sfânt” sau „Război Justiţiar”. Consecinţa acestui fapt este vizibilă în politica Europei contemporane: se observă o rezistenţă mai puternică faţă de centralizarea federală a Uniunii Europene în ţări cu majoritate protestantă decât în cele cu majoritate catolică. factori ce predispun către violenţă inclusiv în nucleul de valori. religia fiind mai degrabă folosită în construirea unei identităţi etnice sau în modelarea politicii. Cele două tipuri ale ideii de “Popor Ales” se potrivesc modelului religios extremist iudaic şi celui japonez. în „veac”. 6 16 . fiecare conduse de două versiuni universaliste ale creştinismului: catolicismul şi ortodoxia. modelul iudaic având similitudini din acest punct de vedere în creştinătate şi islamism. Apar cele două diviziuni ale Imperiului . Care s-a inspirat mai mult de la care? O ipoteză interesantă ar putea fi aceea că modelul inspiră o mult mai mare centralizare faţă de posibilităţile de adaptare ale sistemului. Acest model este proiectat în „lume”. care întotdeauna a fost contra centralizării şi spre deosebire de catolicism a fost prolific în ceea ce priveşte numărul ridicat de secte autonome. Pentru că oamenii prin natura lor sunt gata să Organizarea centralizată a Bisericii Catolice este şi ea o asemenea proiecţie.Credinţele (dogmele) diferitelor religii au fost rar sursă de confruntări. rolul identităţii religioase ca şi componentă a identităţii grupurilor aflate în conflict este în creştere. Pe de altă parte ideea „Poporului Ales” poate genera forme de izolare faţă de restul lumii pentru simpla motivaţie că “Poporul Ales” este prea bun pentru această lume barbară.

Nu o dată s-a întâmplat în istorie. devenind o chestiune de opinie personală. ea a fost obligată să rămână în spaţiul privat. în conflictul religios.apăsând omul prin sacralitatea ei . îl are „prima impresie” asupra celorlalţi adepţi. Dacă până la momentul Revoluţiei franceze (1789). Un alt rol important. Pentru musulmani. creştinii sunt trupele coloniale ocupatoare. ca religia să fie parte integrantă a eforturilor naţionale de a dezvolta capacitatea de sacrificiu necesară forţelor armate şi de a motiva populaţiile pentru conflict armat. Putem spune că orice război este religios în măsura în care motivează şi cere pe lângă pierderile materiale şi vieţi omeneşti. Altfel spus. adică o cultură ce tinde să-l elimine pe Dumnezeu din realitatea obiectivă pentru a pune în locul său omul. cel mai des. pentru hinduşi. Ea este lume. biserica deţinea una din cele mai importante poziţii în viaţa publică. eventual. invadator al Europei. POLITICĂ. imagine care.la o 7 KEK. în sensul că această lume nu mai este o lume dominată şi condusă de zei şi de stăpâni. teritorii (mai ales dacă sunt „Ţara Promisă” sau „Pământul Făgăduinţei”) sau pentru statul – naţiune.Cultura europeană. aspects pratique de la mission des Eglises dans une Europe en mutation. Adică sacrificiul suprem. Şi asta pentru că de cele mai multe ori cele mai diferite grupări religioase s-au duelat prin structuri imperiale militare.6 RELIGIE.lupte pentru orice consideră sacru: ideologii. este caracterizată de exagerare. după acest eveniment cu largi implicaţii internaţionale. creştinii sunt cei care au comis pogromuri. Ca urmare. Astfel. compromiţând în acest fel orice idee de toleranţă. sau iniţiatori ai nazismului. Această exigenţă a libertăţii duce la secularizarea lumii. ci. religia creştină nu mai poate avea un „rol obiectiv” în societatea europeană. La mission des Eglises dans une Europe secularisee.este o premisă pentru „împrăştierea” creştinismului în numeroase secte. musulmanii sunt imaginea Imperiului Otoman. creştinii sunt asimilaţi cruciaţilor. politice şi culturale aflate în acest context conflictual. ai altor religii. Deşi majoritatea religiilor au printre valorile lor profunde şi practică adesea ideea toleranţei. s-a trecut de la o viziune panteistă despre lume. MORALĂ Secularizarea În prima jumătate a secolului XIX (odată cu Revoluţia franceză)începe secularizarea societăţilor moderne în Occident. comunităţile de credincioşi sunt deseori luate de valul imperativelor naţionale sau imperiale. Dar ce se înţelege prin secularizare? Fr. 1. „Odată ce religia este definită ca o afacere de ordin privat. în care se confunda Divinitatea cu lumea . credinţe. a devenit o cultură secularizată. religia se vede exclusă din viaţa publică. lume seculară”7. 1993 17 . în special. unul în spaţiul subiectivismului personal. iar musulmanii vechii invadatori. atunci fiecare individ poate alege din evantaiul mesajelor religioase pe acela care îi place lui” spune Thomas Luckmann. Lumea şi tot ce conţinea ea devine acum un lucru disponibil. pentru evrei. Cahier No22. pentru europeni. Gogarten spunea despre originile procesului de secularizare: „Secularizarea este consecinţa libertăţii din partea fiinţei umane faţă de lume şi faţă de dominaţia acesteia asupra ei.

Secularizarea înseamnă o intrare în secol. dar nu echivalează cu abandonarea religiei de către indivizi. înainte de orice. chiar şi cultura sunt autonome faţă de religie. împotriva lumii moderne. însă. în special. o trăire în timp. în oraşe şi sate. naţionaliste sau ultraortodoxe. în practica socială: 18 . ce face abstracţie de principii religioase în acţiunile întreprinse. Faptul că practica religioasă se diminuează. dintre comunitatea politică şi comunitatea religioasă. deschisă către orice religie şi. Producerea confuziilor este frecventă pentru că nu se face distincţia între ele. Dorinţa de identitate care străbate marile religii nu face ca acestea să fie ocolite de atitudini sectare şi exclusive. economia. în aria de răspândire a creştinismului. Binomul Biserică – Stat nu este echivalent cu religie . spre deosebire de cler. devenind o realitate autonomă faţă de Dumnezeu). RELAŢIA STAT – BISERICĂ Relaţia Stat – Biserică înseamnă relaţia dintre autoritatea civilă şi autoritatea religioasă. socialul. înseamnă trăire prin sine.politică.Stat implică instituţii şi sfere de acţiune ce sunt caracteristice pentru fiecare. educaţia. Binomul Biserică . La baza procesului de secularizare stă tocmai această idee de autonomie a lumii (lumea se desparte de Dumnezeu pentru că este creată. Aici funcţionează principiul separării. Nu înseamnă însă că religiile nu mai au prestanţă publică. Consecinţele sunt copleşitoare pentru viaţa şi misiunea creştină. Dar cuvântul lor nu mai atârnă atât de greu în treburile publice. Prin tezele Conciliului Vatican II s-au deşteptat chiar speranţe politice în favoarea descurajarii tendinţelor fundamentaliste. Cuvântul secularizare face referire la secol. Există şi cazuri în care se intenţionează chiar dirijarea politicii şi a moralei pentru a impune norme la nivelul întregii societăţi.concepţie teistă care desacralizează lumea şi redă omului libertatea faţă de ea. justiţia. Secularizarea devine mediu de viaţă şi gândire. tezele Conciliului Vatican II dezvăluie tendinţa către un consens general al societăţii ecleziastice. că sporesc gradul de indiferenţă. călugări. Mirenii sunt cei care trăiesc „în veac” printre ceilalţi oameni. mai mult sau mai puţin închise. îndreptate. Aici puterea politică. Sunt binecunoscute contestările ce se aduc legilor ce permit întreruperea voită de sarcină şi euthanasia. După „Declaraţia universală a drepturilor omului” din 10 decembrie 1948. două probleme spinoase apar. Această autonomie înseamnă legi proprii. fiind considerate barbarii morale. ceea ce duce la conflicte şi crize. pentru că şi-o păstrează şi pot juca un important rol social. preoţi şi credincioşi care trăiesc după norme monahale şi ale unor comunităţi mai mult sau mai puţin izolate. atitudinea agnostică şi ateismul nu sunt neapărat semne ale „lepădării” religiei ci ale libertăţii de conştiinţă. dând speranţe de dialog teologic de asistenţă reciprocă. condamnată în parte sau în întregime. rezumându-se la rolul de lobby pentru a influenţa politica sau guvernele. Secularismul s-a produs în Occident. în istorie.

Primul se referă la instituţii. ele nu vor căpăta valabilitate seculară atâta timp cât vor fi percepute ca având o autoritate religioasă. putem observa cu uşurinţă o creştere a influenţei religiei asupra politicii în multe regiuni de pe glob. Credinţele religioase au implicaţii morale şi sociale. această asociere dualistă generând complicaţii. 2. Convingerea conform căreia dezvoltarea şi răspândirea urbanizării. nu a fost valabilă. tendinţa de a se pendula între evitarea instituţionalizării unei religii şi a-i permite şi garanta libera exprimare şi practică. de aceea este normal ca aceşti oameni să şi le exprime prin activităţi civice sau politice. a gândirii ştiinţifice şi mobilităţii sociale ar diminua poziţia socio-politică a religiei. Spaţiul sacru ocupat decenii de-a rândul de Liderul Suprem şi de Partidul-Stat tinde să fie cucerit. cu un puternic impact în societate şi chiar în viaţa politică unui stat sau regiuni. încât preceptele religioase înlocuiesc legile şi valorile morale. transformă religia în ideologie şi subordonează instituţiile statului instituţiilor religioase. Dacă binomul Biserică. Ce anume a dus la creşterea religiozităţii şi a conflictelor religioase în multe ţări? Folosim aici termenul religie în două sensuri înrudite dar distincte. Adeseori.politică are legătură cu două sfere din viaţa individului uman. parţial Turcia şi fostele republici asiatice din URSS). legea laică şi „raţiunea de stat” Binomul religie. cel spiritual (religia oferă modele de comportament social şi individual). influenţa religiei ajunge atât de departe în regimurile fundamentaliste (islamice). cel de-al doilea. Oricum. oficialităţi religioase ca şi la grupuri sociale şi mişcări al căror scop este de a se exprima în problemele ce privesc religia. educaţiei dezvoltării economice. Politica. eşecurile repetate ale politicilor de modernizare se pot solda cu trecerea fundamentalismelor în prim-planul vieţii publice (Algeria. limbaje şi practici care organizează lumea în termeni ce reprezintă sacrul. tinde să se confunde cu religia în statele şi societăţile fundamentaliste. Regimurile totalitare post-comuniste. apariţia unor stări conflictuale între credinţele şi practicile religioase. în spaţiile dominate de islam. În ultimă accepţiune.Stat se referă la relaţii ale unor instituţii independente una faţă de cealaltă. Cetăţenii care aparţin grupurilor religioase sunt totodată membrii ai societăţii seculare. Prăbuşirea ideologiei comuniste în societăţile industriale din societăţile industriale din Europa şi din Asia Centrală au favorizat renaşterea mişcărilor religioase. FORMAREA IDENTITĂŢII RELIGIOASE Religia corespunde şi unei forme de identitate. de sacru. Statul modern democratic practică separarea activităţilor politico-administrative de cele specifice Bisericii. Şi în 19 . la rândul ei.1.politică defineşte alt set de probleme controversate. mai cu seamă în Asia Centrală. Faptul că rădăcinile convingerilor etice vin din credinţa religioasă nu le face mai puţin apte de a intra în sfera politică. relaţia religie . religia are mai mult de a face cu ideea de transcedenţă. Dacă luăm în calcul doar ultimii 20 de ani. de Allah. cu precădere în contextul unui conflict cultural.

Mohammed şi discipolii săi au folosit toate resursele religioase şi politice pentru a-i 8 Ignacio Ramonet. în timp ce treburile politice pătrund în interiorul sferei religioase. Religia se intersectează cu politica (mai ales cu cea naţionalistă) pe căi ce ţin de istoria particulară şi traiectoriile de dezvoltare a societăţilor individuale. 97 20 . care impune pretutindeni aceleaşi norme de producţie şi acelaşi stil de viaţă”8. caută să „decupeze” spaţii importante din Sacru. politic şi chiar a celui economic. Editura Doina. sângele.  fiecare dintre aceste religii s-a format în opoziţie la alte comunităţi  religio-politice: Moise şi-a condus poporul din Egipt ridicându-l pe Iahve contra zeilor egipteni şi a faraonului. definind viziunea şi ethosul unui popor. şi prin asocierea lor cu valori transcedentale prin care societatea ar căpăta o direcţie. Predispoziţia pentru raporturi conflictuale provine din faptul că:  toate trei religiile au fost iniţiate de lideri vizionari ale căror acţiuni au dus la formarea unor comunităţi religioso – politice. Alături de identitatea etnico-lingvistică şi culturală. Bucureşti. limba. CONFLICTELE RELIGIOASE Dinamica conflictului în religiile monoteiste Toate cele trei religii monoteiste au modele similare de dezvoltare care creează entităţi cu predispoziţie spre conflict. Geopolitica haosului. Comunismul internaţionalist era una din aceste utopii. coeziune. în faţa unui real sau presupus atac al celor care aparent îi ameninţă.  aceste religii dispun de un profund şi de nezdruncinat sens al „Istoriei Sacre”. bisericile dominante şi sectele. titlul său de „Rege al iudeilor” punându-l în stare de conflict cu autoritatea Cezarului laică şi religioasă. Uneori asemenea atitudini defensive se pot transforma în acţiuni politice ofensive care duc la alterarea mediului social. care transcede graniţele naţionale. În societatea tradiţională relaţia dintre religie şi politică este una foarte apropiată. religia. fie ele tradiţionale sau moderne. să le apropie sau să le dezbine. la stabilirea unor strategii prin care credincioşii tind să-şi conserve identitatea ca grup sau popor. p. 1998. Isus a fost răstignit de forţele  imperiale romane cu sprijinul liderilor religioşi conservatori ai Ierusalimului. Naţionalismul iese la iveală cu furie de fiecare dată când ameninţă să se impună utopia unei societăţi universale şi perfecte. virtute şi stabilitate. Folosirea valorilor religioase poate duce însă la manifestări cu caracter fundamentalist. guvernate de ideile abstracte ale raţionalismului – releva Ignacio Ramonet – naţionaliştii i-au opus nişte particularisme sacralizate: pământul. Puterea politică este sprijinită de credinţele şi practicile religioase. indiferent de locul ocupat de violenţă în sistemul de valori al fiecărei religii. „Perspectivei unei lumi uniforme. identitatea religioasă continuă să definească astăzi popoarele. Credinţele religioase pot lua forme politice. prin sprijinul puternic pe care îl aduce etnicităţii. aşa cum este acum cea a pieţei fără graniţe şi a universalismului economic.statele europene post comuniste.

nucleul identitar al fiecărei din cele trei religii monoteiste a fost format în contextul controverselor cu alte comunităţi politico-religioase. a cunoscut – şi cunoaşte încă – momente de reacţie violentă în relaţiile intercomunitare sau cu aderenţii altor religii (croaţii catolici – sârbii ortodocşi). o Americă creştină. Multe conflicte au la bază credinţe.  pentru fiecare grup supravieţuirea şi mărturisire credinţei sunt fundamentate pe ideea de sacrificiu şi suferinţă (Exilul / Holocaustul evrei. Ordinea internă şi internaţională trebuie să se raporteze la lege şi instituţii. Aşadar.  resentimentele apărute în legătură cu realizările religioase şi politice ale unui grup poate genera temeri legate de persecuţiile îndurate în fazele iniţiale.aduce sub ascultarea lui Allah pe toţi „păgânii” şi structurile lor politice.  din cauza scopului singular al religiilor monoteiste e dificil ca acestea să coexiste fără ca una dintre ele să nu se impună sau să-şi pretindă superioritatea . compromisuri. Religiile „militante”. cu un „prozelitism agresiv”. îşi educă aderenţii în spiritul urii sau adversităţii faţă de tot ceea ce constituie „lumea exterioară”. sau ca extensie a unei lupte ce aparţine „istoriei sacre”. la aranjamente. De aceea nu putem considera religia. Această loialitate alternativă apare frecvent în prim plan în încercarea de a forma un stat religios: o republică islamică. care a ridicat iubirea faţă de om „la rangul” de principiu.  Credinţa fiecărei religii este fundamentată pe loialitatea alternativă pentru oricare dintre structurile politice sub care trăiesc. dar cele mai multe rezultă din ciocnirea aspectelor religio-politice ale comunităţilor aflate în conflict şi asocierea lor cu politicile guvernamentale. în ansamblul său. pe căi raţionale. persecuţie / crucificare – creştini. ca un factor de inhibare a acţiunilor violente în disputele confesionale şi politice. o uniune eurasiatică slav – ortodoxă etc. un Israel iudaic. Chiar şi creştinismul. Micul Jihad / Marele Jihad – musulmani). când comunitatea de credincioşi era în formare.  acţiunile agresive împotriva „celorlalţi” sunt mult mai uşor de realizat pentru că fazele iniţiale ale fiecărei comunităţi religioase au abundat în situaţii conflictuale. negocieri. Adepţii acestor religii pot recurge relativ simplu la violenţa armată pentru a-şi atinge obiectivele politice.  folosirea frecventă a modelelor sau contextelor biblice pentru a descrie conflicte actuale. Această orientare spre opoziţie poate avea aspecte negative prin predispoziţia către conflicte religioase. ORTODOXIE ŞI SECULARIZARE 21 . culturale şi economice. Modelele de formare a identităţii conduc către câteva trăsături care fac greu de controlat conflictele religioase:  tendinţa de a „privi” în istorie văzând conflicte actuale ca similare.

1993 22 . există un angajament politic al creştinului menit să contribuie la eliberarea oamenilor şi societăţii de orice formă de alienare. opresiune. În ceea ce priveşte porunca primită de primii oameni de la Dumnezeu. Stăniloaie. cuvântul Domnului nu se adresează doar sufletului. ci ca o consecinţă a participării sale la viaţa de comuniune a Sfintei Treimi în Biserică. ci de a-i uni pe toţi cu Hristos. Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie. care militează pentru apărarea „neamului”. rolul ei nefiind de a-i diviza pe credincioşi după opţiunile lor. nu fără efortul renunţării la dulceţile ei şi al durerilor crucii. înfăţişând o viziune sacralizată exclusivist-ortodoxă a Istoriei. dar nu ca rezultat al vreunei ideologii. Dacia. însă. exploatare. Prin tradiţie. desigur. rezistând procesului de secularizare se datorează faptului că a afirmat consecvent prezenţa lui Dumnezeu în creaţie şi om9. *** Religia şi Biserica pot deveni. deformându-se politica creştină. 9 D. „Adam şi Hristos – relevă părintele Stăniloaie – sunt tipuri pentru alegerea celor două alternative ale raportului omului cu natura: robirea spiritului de către frustul dulce al părţii sensibile a naturii. Ed. restaurând legătura omului cu Dumnezeu cu semenii şi natura în ansamblul ei. sau stăpânirea ei prin spirit. Ortodoxia o interpretează în sensul transfigurării creaţiei în Hristos şi Biserică. Pentru a păstra unitatea neamului şi a credincioşilor. E adevărat. îndeobşte.prin intermediul „bisericilor naţionale” sau „biserici ale patriei” se propagă politici revizioniste. pe de o parte că Biserica nu face explicit politică. în accepţiunea teologiei răsăritene. favorizând retragerea credincioşilor din lume într-o mentalitate pietistă ci se adresează şi trupului pentru a-l elibera de patimi şi de consecinţele acestora care se manifestă în relaţiile sociale. Numai prin aceasta biruieşte spiritul asupra părţii sensibile a naturii şi o transfigurează până la înviere”. În creştinism materia e transfigurată în Hristos. Biserica Ortodoxă se subordonează „Cezarului” (uneori însă patriarhii şi mitropoliţii s-au substituit „cezarilor”). . În viziunea ortodoxă. „a altarului sfânt al patriei”. Cluj-Napoca. pentru a stăpâni pământul.Dacă Biserica Ortodoxă a reuşit să păstreze religiozitatea „poporului ei”. deturnându-i spiritul umanitar în organizaţii ecleziastice naţionaliste cu caracter mesianic. angajament pentru dreptate socială. Pe de altă parte. despre Ortodoxie că se ocupă prea mult de viaţa interioară a omului şi manifestă reţinere faţă de angajamentul social sau politic al creştinismului.prin naţionalismul de dreapta şi stânga. Se afirmă. şi instrumente al naţionaliştilor: . Biserica trebuie să se situeze dincolo de opţiunile politice ale partidelor.

. ci despre o politică. iar a patra Romă nu va fi”. Patriarhia Ortodoxă Rusă tinde. inducând totodată ideea conform căreia conducerea politică a Europei încetează de acolo de unde începe spiritualitatea 23 . După eşecul suferit în a împiedica înfiinţarea Mitropoliei Basarabiei. cei care le încalcă vor avea de suferit din această cauză”. uneori. având “o singură explicaţie şi aceasta este una marcată de păcat. sub canonica subordonare a Bisericii Ortodoxe Române. deşi s-a exprimat opinia că varianta panslavistă şi-a pierdut din contur. În Federaţia Rusă. Recentele evenimente politico–militare din Europa de Sud-Est evidenţiază tendinţa grupurilor naţionalist-extremiste de manipulare a tradiţiilor şi contextelor în opoziţie cu valorile şi principiile democraţiilor liberale. tendinţa de întărire a poziţiei Bisericii Ortodoxe Ruse este evidentă. Moscova – a treia Romă.Patriarhia Rusă practică mesaje în afara limitelor canonice. a doua – Constantinopolul. a declarat de curând. Deşi ţinta acestei întrebări pare a fi mai degrabă islamul. „Axioma” sugerează că moştenirea culturală a Europei este incompatibilă cu cea a Ortodoxiei. părând că doreşte ceea ce spunea călugărul Filotei. nu despre mântuirea oamenilor. Kiril. Poate fi vorba nu de o oportunitate bisericească. practica vieţii politice. cât şi prin acţiunile recente ale Bisericii. Ortodoxia şi falsa problemă huntingtoniană „…unde se termină Europa? Europa se termină acolo unde creştinătatea occidentală se termină şi încep Islamul şi Ortodoxia. făcând apel către cler şi societate să nu frecventeze lăcaşurile Mitropoliei Basarabiei. Acesta este răspunsul pe care vest-europenii doresc să-l audă.P. în anumite cercuri politice din exterior s-au vehiculat proiecte de « cruciadă » antiislamică în Balcani sau de creare a unor « axe » balcanice (Belgrad-Sofia-Skopje-Atena) ori est şi sud-est europene(Belgrad-Bucureşti-Kiev-Moscova). contemporan cu Vasile al III-lea (tatăl lui Ivan cel Groaznic) într-un raport către marele cneaz al Rusiei: „Moscova este succesoarea marilor capitale ale lumii: prima – Roma Antică. După 1990. pentru că în crearea ei nu s-au respectat canoanele şi “dacă regulile bisericeşti sunt încălcate în asemenea mod.ca urmare a hotărârii date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului .autorul unei lucrări în vogă în anii ’90. Huntington. să-şi extindă autoritatea – sau primatul – şi în raporturile sale cu Bisericile din Ucraina şi Caucaz. pe care-l sprijină…”. şi bisericile. mitropolit al Smolenskului şi Kaliningradului. atât prin intrarea în vigoare a Legii din 1997 privind Asociaţia pentru Libertatea de Conştiinţă şi Religioasă (oferind pentru viitor premisa creşterii rolului ei şi în plan extern). răspunsul ei a generat nedumeriri în spaţiul ortodox. Aşa sună „axioma” lui S. Preafericitul Kiril a afirmat că ideea schismei vine dinspre România.Trebuie avut în vedere în analiza noastră rolul foarte important pe care îl poate avea religia asupra stabilităţii statelor şi a relaţiilor internaţionale în ceea ce priveşte instituţiile. la Chişinău : “Noi considerăm crearea aşa-numitei Mitropolii a Basarabiei pe teritoriul Moldovei drept o schismă Bisericească”. astfel creându-se un precedent grav”.

Religion and legitimation of social sistem. partidele democrat-creştine se plasează în sfera de influenţă a Bisericii Catolice.E. purtător al unei etici proprii. cu totul ignorate). uneori violent. Preconizata extindere a Uniunii până la frontierele geografice ale continentului (adică până la Urali). 1974 p. publicat mai târziu sub forma „Basilicalelor” şi transmis în Europa. 219 24 . Ceea ce arată că extinderea. 143-162. P. meritul de a fi scos în evidenţă – într-o epocă de globalizare – rolul factorului civilizaţional. În politică. CATOLICISMUL Biserica Apuseană are o îndelungată tradiţie de implicare făţişă în politică şi de limitare a supremaţiei Statului asupra societăţii. Statul totalitar. Uniunea Europeană are în componenţă majoritatea ţărilor Europei Occidentale. nazist şi comunist. totuşi. Edition Easter. să nu existe nici un fel de discriminare. N. Poziţia sa universalistă a fost contestată. rădăcini ale civilizaţiei europene provenind din spaţiul bizantin ortodox.totuşi. W. cât şi la cel al motivaţiilor spirituale ale adversităţilor. în secolele XVIII-XIX principalele măsuri de secularizare au vizat privilegiile şi proprietăţile ierarhiei bisericeşti catolice. Wiley & Sons. O cunoaştere minimă a faptelor istorice ne dezvăluie. nici divinitate. Huntington exagerează dimensiunea adversităţilor dintre „lumile” catolică. a dus şi la preocuparea ca în statutul U. În prezent. dar „le împrumută caracteristicile pentru a le absorbi şi domina”10. K. se subliniază determinarea etno-religioasă a confruntărilor şi conflictelor politico-militare actuale. în „Ciocnirea Civilizaţiilor”. Din acest spaţiu s-a răspîndit în Vest dreptul roman. Această poziţie reiese clar din Declaraţia nr. Huntington are. de procesele de modernizare în Europa. căuta să normeze viaţa fiecărui individ devenind astfel un adversar nou şi puternic care nu este nici religie. biserica îşi menţine încă o influenţă considerabilă asupra societăţii.E.E. Changing Perspectives in the Scientific Study of Religion. A.. Cu toate acestea . iniţial în epoca Renaşterii. protestană şi ortodoxă şi exclude mutaţiile produse. în decursul a mai bine de 200 de ani. inclusiv religios. deci stabilirea unor alte frontiere europene.Ortodoxă. în agregarea marilor grupări economico-politice ale lumii. în Europa de Vest. Factorul religios acţionează atât la nivelul coagulării etno-culturale a taberelor ce-şi dispută anumite teritorii şi resurse. paragraful 1: „U.Locul şi rolul catolicismului au fost contestate . Amsterdam) se face referire la moştenirea culturală a Europei. nu religioase (care nu pot fi . din 1929): pentru ca statul să „protejeze şi să încurajeze” familia nu să 1010 R. al împăratului Justinian (renumitul Corpus Juris Civilis) tradus în limba greacă. (Maastricht. Papa Pius al XI-lea a încercat să se opună prin acţiuni de stăvilire a „invaziei” statului la nivelul familiei (Enciclica „Divini ilius magistri”. ca şi demonizarea adversarilor. în secolul XX de statele totalitare de tip fascist. Fenn. Centrală şi de Sud. În diferite tratate ale U. Ed. însă. S. Y. Pe de altă parte. se face pe baza criteriilor economice şi politice. P. De asemenea. 11 a Tratatului de la Amsterdam cu privire la statutul Bisericilor şi al grupurilor non-confesionale. Factorul religios permite rapida mobilizare moral-culturală a adepţilor unei mişcări teroriste sau ai unei organizaţii naţionalist-extremiste. S. respectă şi nu prejudiciază ceea ce potrivit legislaţiei naţionale se defineşte ca statut al Bisericilor şi grupurilor sau comunităţilor religioase”.

a scoate la iveală tentativa de confesionalizare a instituţiilor încercând impunerea civilă a normei religioase (art. Letonia. Enciclica din 1931 „Quadragesimo anno”. fie monarhice. declaraţia lui Pius al XI-lea că biserica catolică se acordă cu orice formă de guvernământ „câtă vreme ele respectă drepturile lui Dumnezeu şi ale conştiinţei creştine” se transformă la Pius al XII-lea: „biserica admite orice formă de guvernământ cu condiţia să nu contrazică drepturile divine şi umane”11. Astfel. Conciliul Vatican II va considera că problema abstractă a raporturilor dintre biserică şi stat o implică pe cea mult mai profundă a raportului dintre societatea laică şi societatea religioasă. viziunea lui Pius XII-lea. solidarizându-se cu conştiinţa umană acolo unde – ca în cazul Poloniei. se vedea obligat să recunoască libertăţile şi autonomia bisericii. 14 care permit asistenţa religioasă a forţelor armate numai după ritul catolic).„absoarbă familia şi individul” sau să se substituie acestora. recunoaşte valabilitatea civilă a căsătoriei religioase. de exemplu. Cehoslovacia şi mai multe state germane (cu excepţia Reichului).spre deosebire de Hitler. nu întâmpină nici o dificultate în a se acorda cu diferitele instituţii civile. Papa Pius al XII-lea anulează „neutralitatea” bisericii faţă de regimurile politice. Astfel unica formă de guvernământ potrivită omului a fost socotită democraţia. El a afirmat că ordinea naţională şi mondială ar trebui să fie umană înainte de a fi creştină acolo unde nu sunt respectate drepturile omului neputând fi creştină. România. forma democratică de guvernământ apare multora ca un postulat natural impus de raţiunea însăşi”. Iugoslavia. fie republicane. Acţiunile actuale ale bisericii catolice continuă. aristocratice sau democratice”. în raporturile cu statul.Prin afirmarea democraţiei se recunoştea laicitatea şi autonomia statului ca realitate ontologic şi juridic separată de biserică. în mesajul de Crăciun 1944). înainte de momentul 1989 – se încearcă întărirea libertăţii şi 11 În alocuţiunea rostită la Corpul Cardinalilor Bisericii Catolice din 14 februarie 1949 25 . instrument defensiv al libertăţii şi autonomiei Bisericii – Mussolini. Papalitatea a insistat asupra necesităţii unei legislaţii drepte şi sigure.face referiri la modul de funcţionare a statelor şi economiei moderne. prin Papa Ioan Paul al IIlea. dezlegând puterea din legăturile ei esenţiale de dependenţă faţă de Dumnezeu tind să distrugă raportul eminamente moral care o uneşte cu viaţa individuală şi socială” (Pius al XII-lea. 13. după cum reiese şi din mesajul de Crăciun din 1944: „În epoca noastră în care activitatea statului este atât de vastă şi decisivă. Mai târziu. Prin concordat – un acord bilateral Biserică-Stat care are valoare de lege. Austria. câtă vreme ele respectă drepturile lui Dumnezeu şi ale conştiinţei creştine. 34.Enciclica „Dilectissima nobis”(1933)sublinia:„Este un fapt cunoscut de toţi că biserica catolică. relaţiile biserică-stat fixându-se în scheme juridice formale. şi la adoptarea unei „doctrine sociale” a Bisericii. care nu e în nici un fel legată de o formă de guvernământ mai mult decât o alta. Această afirmaţie a fost interpretată ca o atitudine indiferentă a Bisericii faţă de formele de guvernare. concordatul cu Italia pare însă. Polonia. Autonomia şi autoritatea statului impuneau o participare conştientă şi responsabilă a individului la gestionarea intereselor comunităţii: „prima datorie a unei învăţături catolice fiiind să risipească erorile care. ca scut în faţa forţei. Concordate s-au încheiat întreVatican şi Lituania. art.

neamestecul în treburile interne ale Bisericilor locale. ci disensiunea istorică a creştinilor. libertatea credinţei este consacrată prin 26 .ecumenismul desemnează mişcarea de refacere a unităţii Bisericilor creştine divizate de-a lungul istoriei din cauza factorilor teologici şi neteologici. ca şi secularizarea sau legiferarea şi generalizarea dreptului la credinţă. deschisă tuturor Bisericilor. Papalitatea desfăşoară o intensă activitate internaţională-în care se înscriu şi relaţiile amiabile cu Patriarhia Ortodoxă Română-. Schisma nu este în interiorul Bisericii. a mărturiei comune. Mişcarea ecumenică are un caracter comprehensiv şi indivizibil. în epoca contemporană. în spaţiile fostelor state comuniste. 1. ci integrarea lor în credinţa comună.  Acceptarea elementelor divergente sau complementare ale diferitelor Biserici creştine nu înseamnă un acord separat asupra unei doctrine specifice. ci în separarea confesiunilor creştine. continuăsă fie o prezenţă vie în viaţa umanităţii. uniformitate sau pluralism confesional.  Existenţa unei etici ecumenice care ia în calcul dreptul fiecărei Biserici de a avea propria ei concepţie ecleziologică şi despre ecumenism. catolicismul se străduieşte să-şi reafirme prezenţa inconfundabilă după decenii de interdicţii totalitare. Fapte 11.autonomiei pentru a contracara orice încălcarea a drepturilor. destinată aprofundării dialogului ecumenic şi între marile religii ale lumii. moralei şi tendinţă de ocultarea religiei. Acest lucru presupune abţinere de la orice formă de prozelitism. La fel. * * * Religia. pe calea acordurilor şi a dialogului teologic. ca efort oficial de dialog între Bisericile creştine. În Occidentul post industrial.28) . ateismul şi raţionalismul ocupă poziţii solide. astfel încât nici o Biserică nu poate pretinde să fie considerată centrul acestei mişcări. indiferentde spaţiul geografic. există o singură mişcare ecumenică. unde se edifică societăţi democratice. Eventuala acceptare a dialogului şi a acţiunii interconfesionale dezvăluie gradul apropierii de societatea globală. Provenit din grecescul “oikoumene”( =pământul întreg.7 ECUMENISMUL Ecumenismul.  Restaurarea unităţii Bisericii nu ţine de centralizarea bisericească. dezacordurile dintre Biserici existând nu numai la nivelul formulărilor teologice ci şi la acela al conţinutului doctrinei de credinţă. a cooperării şi asistenţei reciproce. aşa cum este folosit în Matei 24:14. ci de unitatea de credinţă comună. în Europa post – comunistă. Participarea şi prezenţa Ortodoxiei în dialogul ecumenic presupun o serie de criterii şi principii:  Problema centrală a ecumenismului nu este unitatea Bisericii dată de Dumnezeu. respingerea apelului la uniatism. este o manifestare tipică pentru o evoluţie care să includă diminuarea exclusivismului confesional.

fenomene de intoleranţă religioasă şi de prozelitism agresiv. au indus un model de societate euro-atlantic. crize de securitate internaţională. în curs de edificare. cu tehnologie avansată. includ. În Occidentul post industrial. totuşi. continuă să fie o prezenţă vie în viaţa umanităţii. spaţiile în care fenomenul religios este bine reprezentat (cu elemente de fundamentalism) sunt identice cu cele în care persistă suprapopularea. unde se edifică societăţi democratice. sunt active şi tendinţe religioase de depăşire a adversităţilor dintre popoare şi civilizaţii şi de punere în valoare a acţiunilor ce tind către armonizarea intereselor popoarelor şi statelor şi către adâncirea cooperării internaţionale. malnutriţia. tribalism şi subdezvoltare. Sunt şi cazuri când societăţi întregi în curs de modernizare. în spaţiile fostelor state comuniste. poate amplifica caracterul devastator al conflictelor armate. conflicte armate etc. Grupuri etno-culturale întregi se individualizează prin apartenenţa la o religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri sfinte” (Ierusalimul de pildă). Indochina. ca şi secularizarea sau legiferarea şi generalizarea dreptului la credinţă. Globalizarea şi regionalizarea întâlnesc cele mai încăpăţânate contestări tocmai în aceste zone de intoleranţă. Grupuri etno-culturale întregi se individualizează prin apartenenţa 27 . De obicei. Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate. în acest spaţiu euro-atlantic tensiunile şi conflictele religioase se pot transforma mai greu în ciocniri violente. Factorul religios. conflicte şi războaie justificate pe revendicări religioase etc. în care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca „afaceri de stat”. că procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere. La fel. În afara spaţiului euro-atlantic. cu depopulări masive. Condiţiile favorabile pentru producerea de destabilizări. De aceea. în curs de edificare. subdezvoltarea etc. în acest spaţiu euro-atlantic tensiunile şi conflictele religioase se pot transforma mai greu în ciocniri violente. manipulat de liderii politici. fenomene de intoleranţă religioasă şi de prozelitism agresiv. acolo unde statul este slab. * * * Religia. Asia de Sud-Est). în epoca contemporană. soldate de multe ori. Se poate afirma. conflicte şi războaie justificate pe revendicări religioase etc. deci. Se poate afirma. au indus un model de societate euro-atlantic. în care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca „afaceri de stat”. În afara spaţiului euro-atlantic. au recăzut în „tribalism” (în Africa. totuşi. indiferentde spaţiul geografic. subzistă: regimuri teocratice (Iran) sau guvernate de „legea islamică” (în Asia şi Africa). Concomitent. cu precauţie însă. dar şi în zone din Albania şi Caucaz. De aceea. că procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere. cu tehnologie avansată. libertatea credinţei este consacrată prin lege şi în mare măsură respectată în viaţa societăţii. subzistă: regimuri teocratice (Iran) sau guvernate de „legea islamică” (în Asia şi Africa). cu precauţie însă. armate (cu excepţiile cunoscute din Irlanda de Nord). şi elemente de ordin spiritualreligios. îndeosebi. ateismul şi raţionalismul ocupă poziţii solide. în anii 50-70.lege şi în mare măsură respectată în viaţa societăţii. armate (cu excepţiile cunoscute din Irlanda de Nord).

soldate de multe ori. malnutriţia. subdezvoltarea etc. spaţiile în care fenomenul religios este bine reprezentat (cu elemente de fundamentalism) sunt identice cu cele în care persistă suprapopularea. îndeosebi. Concomitent. poate amplifica caracterul devastator al conflictelor armate. acolo unde statul este slab. Factorul religios. Sunt şi cazuri când societăţi întregi în curs de modernizare. 28 . Globalizarea şi regionalizarea întâlnesc cele mai încăpăţânate contestări tocmai în aceste zone de intoleranţă. De obicei. conflicte armate etc. manipulat de liderii politici. crize de securitate internaţională. includ. Asia de Sud-Est). sunt active şi tendinţe religioase de depăşire a adversităţilor dintre popoare şi civilizaţii şi de punere în valoare a acţiunilor ce tind către armonizarea intereselor popoarelor şi statelor şi către adâncirea cooperării internaţionale. dar şi în zone din Albania şi Caucaz. şi elemente de ordin spiritualreligios. Indochina. au recăzut în „tribalism” (în Africa. Condiţiile favorabile pentru producerea de destabilizări.la o religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri sfinte” (Ierusalimul de pildă). tribalism şi subdezvoltare. în anii 50-70. deci. cu depopulări masive. Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate.

acompaniată de colapsul sistemului planificat central din 1990 şi 1991. rolul de „cap de pod” pentru puterile orientale care încercau să penetreze în Europa Centrală şi de Est. ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU) 1. Europa de Sud – Est a constituit un „punct de sprijin esenţial” pentru puterile navale care vizau „menţinerea echilibrului continental” (Marea Britanie). la Nord. CRIZE ŞI CONFLICTE INTERETNICE ŞI RELIGIOASE (EUROPA DE SUD-EST. majoritatea în Grecia şi Italia . Africa de Nord şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. sârbi musulmani. Colapsul jocurilor gen „Caritas”.3. în Balcanii de Vest. ALBANIA . ce încercau să înainteze în bazinele Mediteranei de Est şi Mării Negre. în istorie. din prima parte a anului 1997 – care au atras sume importante de bani de la o mare parte a populaţiei –.Capitolul 2 TENSIUNI. După criza economică severă. Forma dominantă de teren este reprezentată de munte care determină existenţa a trei importante direcţii de circulaţie a populaţiei şi bunurilor: Valea Dunării. 29 . şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Reţeaua de căi ferate are o dezvoltare deosebită în fosta RSF Iugoslavie şi în Bulgaria. Din punct de vedere geostrategic. turci. în centru şi în nord. Europa de Sud-Est Europa de Sud – Est însumează aproximativ 500. (pe ultimul loc în Balcani) tranziţia spre o economie de piaţă deschisă este foarte dificilă. albanezi 95% Fiind o ţară europeană extrem de săracă. cu o populaţie de 50 milioane de locuitori. economia albaneză a început să crească în 1993 – 1995. Aeroporturile asigură legături normale cu întreaga Europă. În egală măsură. este înconjurată de Marea Neagră. cu vărsare în Marea Egee. fiind mai slab reprezentată în nordul Albaniei şi Greciei. Valea Vardarului. greci ortodocşi-sud. Marea Egee şi Marea Adriatică. albanezi. facilitează accesul spre Peloponez şi spre Orientul Apropiat şi Mijlociu. în rest ortodoxe. români balcanici între cele două grupuri de la nord . centru şi sud (slavi şi greci). Valea Savei şi Valea Mariţei.500 de morţi). CAUCAZ. în sud. sau pentru puterile europene. Autostrăzile Belgrad – Niş şi Sofia – Plovdid – Instanbul. fiind racordată la cele mai importante trasee şi direcţii strategice din Europa Centrală şi de Est şi din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Balcanii au îndeplinit. ASIA CENTRALĂ. Populaţia se structurează în: popoarele slave. Economia albaneză continuă să fie susţinută de transferurile financiare a aproape 20% din forţa de muncă care lucrează în străinătate.4 milioane locuitori. catolice în vest.000 km.1. a condus la puternice tulburări sociale (cu peste 1.

Sandjeak. În 1990. sârbi 33%.8 milioane locuitori – 83% bulgari. 8. Islamismul extremist se concentrează în Epirul de Nord şi Central. În sud. dar în 1999 şi 2000 creşterea a încetinit vizibil. După câţiva ani de tumult. nivelul producţiei a revenit la rate ridicate. astfel încât Banca Centrală a Bosniei şi Herţegovinei şi-a mărit rezervele. catolici – 10%.7. cu o rată a inflaţiei de 3% şi o reducere a PIB-ului cu 10. astfel încât Bosniei i-au revenit o mare parte din uzinele de apărare iugoslave. în avantajul dialectului gheg (occidentalizat) reprezentat politic de Partidul Democrat al preşedintelui Sali Berisha. marca – moneda naţională introdusă în 1998 – a fost larg acceptată.5% turci Bulgaria. croaţi 17% Bosnia şi Herţegovina. Ordinea este menţionată de SFOR. alături de Macedonia. Guvernul – instalat în mai 1997 – a stabilizat economia şi a promovat creşterea. parte din Albania.3. În plus. ortodocşi – 20%. Tito a impulsionat dezvoltarea industriei de apărare. o fostă ţară comunistă care depune eforturi intense pentru a pătrunde pe piaţa europeană. Statul primeşte asistenţă pentru reconstrucţie.Populaţia se împarte în: musulmani – 70%. revigorând privatizarea şi continuând reformele structurale. independentă din 1995 .000 greci ortodocşi.8 milioane locuitori – bosniaci 43%. Dialectele gheg (nord) şi tosc (sud) subliniază şi o diferenţiere de civilizaţie şi mentalitate. Înverşunatele lupte interetnice din Bosnia au dus la scăderea producţiei cu 80% în perioada 1990 – 95. dar va trebui să se pregătească pentru o nouă eră în care asistenţa se va diminua. Fundamentalismul islamic este destul de bine reprezentat ca şi în Kosovo. Majoritatea locuitorilor se concentrează în spaţii montane cu numeroase comunităţi ultra-conservatoare (se practică curent „vendeta”). În 1996 – 98. 30 . nord-vestul Macedoniei. totalizând aproximativ 900 mil.6% şi 6. a înregistrat o performanţă economică în scădere în 1996 şi 1997. FMI a aprobat acordarea de facilităţi financiare pentru următorii 3 ani. Musulmanii ocupă oraşele. PIB-ul rămâne mult sub nivelul din 1990. la creşterea şomajului şi sărăciei. BULGARIA . USD – a jucat un rol decisiv în revigorarea economiei. asistenţa puternică de la instituţiile financiare internaţionale – în septembrie 1998. sârbii spre Republica Srpska. Societatea are o structură aproape de nivelul clanurilor. Totuşi. Zona gheg susţine energic minorităţile albaneze din fosta RSFI. se manifestă serios în Republica Srspka. trăieşte o minoritate de 400. practicând politici financiare adecvate. este considerată republica cea mai săracă din fosta Iugoslavie. precum şi ajutoare umanitare de la comunitatea internaţională.9%. Tendinţe fundamentaliste ortodoxe. unele zone nefiind controlate de autorităţi. BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA. Croaţii tind spre alipirea la Croaţia.

Şomajul ridicat rămâne un element cheie negativ. Sofiei şi Atenei – împotriva musulmanilor. în pofida impactului conflictului din Kosovo. sancţiunile ONU aplicate Iugoslaviei (piaţă de desfacere pentru Macedonia) şi embargoul economic grecesc au împiedicat economia să crească. economia a ieşit din recesiune datorită în principal turismului.I.000) se plasează în Istria şi revendică autonomia. Sârbii ortodocşi au fost expulzaţi.economia Bulgariei s-a stabilizat. Republica Croaţia. Destrămarea Iugoslaviei a privat Macedonia de accesul la pieţele protejate cheie şi de ajutoarele financiare de la „centru”. F. producţia / locuitor fiind cu aproape 1/3 peste media din restul ţării. CROAŢIA. a MACEDONIEI. independentă din 1991 . este rezultatul politicilor coaliţiei de guvernământ şi a împotrivirii populaţiei la măsurile referitoare la reducerea locurilor de muncă. în special în turism şi industria petrolieră. din 1998. fie la o „Albanie Mare”). Minoritatea albaneză musulmană (aproximativ o cincime din populaţie solicită autonomie şi vizează alipirea. 31 . Grecia contestă titulatura republicii. Absenţa infrastructurii. producând numai 5% din totalul producţiei de bunuri şi servicii. a salariilor sau a beneficiilor sociale. În 2000. din Krajina (19951996) şi din spaţiul Slavoniei. Eşecul guvernului de urgentare a reformelor economice necesare pentru impulsionarea creşterii. independentă din 1992 . Performanţa economică în 1999 a fost mai mare decât se aştepta. Serbia considera Macedonia drept Serbia de Sud.3 milioane locuitori – croaţi 78. pe cale violentă. Inflaţia a crescut la 11% în 2000.2 milioane locuitori – 66. Bulgaria apreciază că republica este locuită majoritar de o populaţie ce vorbeşte un dialect bulgar. 22. fie la un „Kosovo Mare”. ca urmare a preţurilor ridicate ale petrolului.4. crizei financiare din Rusia.1%. similară cu aceea a unei provincii istorice elene. Investiţiile şi ajutoarele occidentale. La Sofia se consideră că majoritatea slavă şi ortodoxă a populaţiei Macedoniei este bulgară. O minoritate italiană (30.6% macedoneni. sârbi 12. Forţele militare internaţionale asigură stabilitatea internă. În ţară sunt două minorităţi musulmane: turcii şi pomacii din Rodopi. (bulgari islamizaţi). Slavii ortodocşi fac front comun – indiferent de opţiunile divergente ale Belgradului.7% albanezi Macedonia era cea mai puţin dezvoltată republică din fosta Iugoslavie. până în 1996. era zona cea mai prosperă şi industrializată.R. după Slovenia. sunt factori importanţi pentru reconstrucţia economică.2% Înainte de destrămarea RSF Iugoslavia. liberalizarea comerţului şi integrarea regională. Guvernul a demonstrat preocuparea continuă pentru realizarea reformei economice.

kurzi – 20% 32 . Slovenia continuă să aibă cel mai mare PIB / loc. Autorităţile de la Atena neagă existenţa minorităţilor etnice şi religioase într-un stat ortodox. datorită slăbirii pieţelor UE. Populaţia este în majoritate catolică. zonele musulmane din Serbia. croaţi 3%.turci 80%. „aproape fundamentalist”(singura ţară în care Biserica Ortodoxă are calitatea de „Biserică de Stat”).8% şa 8. Kosovo şi Macedonia). Grecia se simte „încercuită” de state musulmane. susţinută totuşi de investiţii masive. crearea de noi locuri de muncă şi de o productivitate sporită. Rivalitatea cu Turcia a stat vreme îndelungată pe prag de „război” (îndeosebi în Cipru). cu Serbia şi Bulgaria. GRECIA .9% în 2000 şi rămâne un element de îngrijorare. 3. „pro-turce” (Turcia. datorită politicii duse de guvern în scopul alăturării Greciei la Uniunea Monetară Europeană (începând cu 1 ianuarie 2001).10. 300. o rivalitate.6 milioane locuitori Grecia are o economie capitalistă mixtă. asigurând o mare parte din PIB şi din veniturile din devize. sectorul public răspunzând de aproape jumătate din PIB. În special. Naţionalismul exacerbat şi „fundamentalismul” ortodox opun în mod permanent Grecia faţă de Albania şi Turcia şi explică afinităţile cu Serbia şi Federaţia Rusă. Croaţia şi Slovenia).000 italieni au fost expulzaţi din Istria.SLOVENIA . Grecia este o beneficiară majoră a ajutorului UE. astfel încât nivelul investiţiilor străine directe ca procent din PIB e cel mai scăzut din regiune. fapt ce provoacă şi astăzi tensiuni între Italia. egal cu circa 4% din PIB.000 de italieni trăiesc în Istria slovenă (după 1945.65 milioane locuitori: . Inflaţia a crescut de la 6. ar trebui să accelereze procesul de privatizare şi reforma pieţei de capital şi să elimine restricţiile pentru investiţiile străine. Economia s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani. prin reducerea deficitului bugetar sub 1% din PIB şi politica de ajustare fiscală s-a reuşit diminuarea inflaţiei de la 20% în 1990 la 2. sârbi 2% Deşi. dintre ţările aflate în tranziţie din regiune. Albania. subzistă cu „lumea ortodoxă” balcanică: pentru Macedonia.2 milioane locuitori – sloveni 88%. Turismul este o industrie cheie. Sporirea exporturilor se aşteaptă să încetinească în 2001 şi 2002. Aproape 45% din economie este deţinută de stat. însă. TURCIA .9% în 2001.

datorită ajutorului FMI şi preocupării guvernului privind realizarea reformelor economice. Diferenţierile considerabile de climă. distrugerea de bunuri materiale datorită luptelor. PIB-ul a crescut. Economia Turciei a trecut prin criza financiară din ultima parte a anului 2000. a fost urmată de lupte interne. Statul turc este laic. Din punct de vedere al marilor cantităţi de energie şi produse necesare. Ankara susţine comunităţile musulmane din Balcani.5%.10 milioane locuitori – sârbi 62. Conflictul dintre majoritatea turcă şi minoritatea kurdă are un caracter politic.cea mai mică rată din 1987 . nu s-a materializat. în timp ce islamiştii ameninţă să câştige controlul asupra unor sectoare importante din societate şi viaţa politică). ambele etnii fiind musulmani suniţi. albanezi 16. În 2000. datorată faptului că întreprinderile şi-au pierdut furnizorii şi pieţele de desfacere. în decembrie 1995. Administrarea economică greşită a guvernului şi distrugerea infrastructurii şi industriei de bombardamentele NATO s-au adăugat problemelor deja existente. rata inflaţiei a fost de 39% . în 2000 cu circa 15%. datorită faptului că Turcia a fost afectată de criza economică din Rusia şi de două cutremure. resurse minerale şi nivel tehnologic între republici. toate sancţiunile au fost ridicate. PNB real a avut o creştere medie anuală de 6% în perioada 1995 – 98. ca urmare în principal a plăţii ratelor şi dobânzilor scadente la datoria publică externă. Turcia se confruntă cu problema minorităţii kurde şi ale fundamentalismului islamic în ascensiune (kurzii s-au opus armat Ankarei până de curând. dar şi-a revenit rapid. depindea de celelalte „republici surori”. În interior. În prezent. În 1992 – 93. reprezentând 40% din cheltuielile guvernului. concomitent. muntenegreni 5% Destrămarea Federaţiei Iugoslave. 33 . SERBIA ŞI MUNTENEGRU . În exterior. care a dus la diminuări pe piaţa de capital şi ale devizelor. în 1999 a scăzut la circa 5%. producţia în Iugoslavia a scăzut la jumătate. Iugoslavia. destabilizarea graniţelor şi întreruperea fluxurilor comerciale între republici. incomodând evident Federaţia Rusă. scăderea puternică a producţiei.6%. Reforma economică în Iugoslavia se află în prima fază. Lipsa cronică a energiei electrice este rezultatul absenţei investiţiilor. Ruperea majorităţii legăturilor comerciale. după cum practica comunistă concentra cât mai multă producţie într-un număr cât mai mic de mari întreprinderi. în 1991. După o puternică scădere în 1994. În acelaşi timp. regimurile din Akerbaidjan şi din ţările musulmane Asia Centrală. au întărit această interdependenţă.scăzând aproape la jumătate faţă de anul 1999. deficitul financiar al sectorului public a sporit la 10% din PIB. au contribuit la accentuarea dificultăţilor economice. tentativele fundamentaliste (Partidul Fundalemtalist Islamic) de preluare integrală a puterii fiind stopate de armată. un vechi conflict opune Turcia Greciei. pe tema Ciprului. totuşi.Situaţia economică din ultimii ani a fost marcată de creşteri inconstante şi serioase dezechilibre. golirii lacurilor de acumulare datorită secetei şi lipsei de fonduri. Boom-ul economic prognozat de guvern după suspendarea sancţiunilor ONU.

Va exista un preşedinte unic iar armata va fi condusă de un Consiliu. din 2000. Republica Muntenegru s-a opus constant acţiunii centralizatoare a Belgradului şi demersurilor lui Slobodan Miloşevici de creare a unui stat sârb unitar şi naţional („Serbia Mare”).5% albanezi. 9. Muntenegrului şi pe preşedintele „Uniunii”.  Autonomă între 1974-1989.că ar fi renunţat la refacerea spaţiului „Albaniei Mari”. Biserica Ortodoxă are o influenţă politică mediocră la Belgrad. asigurând legăturile între Serbia şi Muntenegru şi între Bosnia-Herţegovina şi Kosovo (astăzi. s-a ajuns la un acord de principiu între ei. refuzându-i lui Slobodan Miloşevici sprijinul în timpul crizei din Kosovo.000 locuitori. 100. Sub preşedintele socialist Milo Djuganovici (din 1998). ultimii creştini) se plasează într-o poziţie strategică. La orizont s-a profilat însă o criză mult mai periculoasă: accentuarea curentelor separatiste în republica Muntenegru. în Voivodina (nordul Serbiei). în parte. sprijiniţi de Turcia şi statele islamice. obligaţi să emigreze. Republica respectivă are o populaţie de aproximativ 680. autorităţile nu au cedat presiunilor localnicilor.000 muntenegreni. În 1991 musulmanii din Sadjeak au votat pentru autonomie (acţiune realizată împreună cu musulmanii din Bosnia). Musulmanii slavi din Bosnia – Herţegovina. dintre care 61. avându-i în compunere pe preşedinţii Serbiei. musulmanii din Republica Srpska au fost izgoniţi). Sub mandat internaţional din 1999. Sârbii (1.7% sunt sârbi care se consideră muntenegreni. 111.5% musulmani şi 6. orice legătură a Serbiei cu Adriatica. Tensiunea rămâne sporită în zonă. s-a confruntat cu alte tendinţe de autonomie după stingerea conflictului din Kosovo. Voivodina are statut de autonomie în Republica Serbia.000 musulmani. prin metoda referendumului. între altele. zonă cu o minoritate maghiară semnificativă (20% din populaţie.1 milioane) sunt ortodocşi. Ambele state suverane pot desface Uniunea după trei ani. Muntenegru aproape că s-a separat de Serbia. În Sondjeak-ul Nov Pazar – unde există o comunitate de 300. Nici ei nu uită că sunt cei mai vechi în regiune şi au dat Imperiului roman şase străluciţi împăraţi. Criză politico-militară în 1998-1999. 14. majoritar sârbă şi română).491) – catolici – se aliniază la concertul de refacere a spaţiului de influenţă maghiar.Noua putere democratică de la Belgrad.000 sârbi. pierderea Muntenegrului ar tăia. Ungurii din Voivodina (339.000 de musulmani . Zona Sandjeak (230. în aprilie 1992. în 1995-1996 au fost supuşi de Belgrad discriminarii şi. Toţi maghiarii din spaţiul pe care ei îl numesc Bazinul Carpaţilor par să acţioneze unitar.. indiferent ce spun şi ce se spune despre acest lucru. 34 . Cu sprijinul Grupului de Contact (al Marilor Puteri) şi al UE. Fiecare republică îşi va organiza propria administraţie.3% sârbi. pe fundalul evenimentelor din Kosovo şi Macedonia (1998-1999. Belgradul a acordat autonomia locală. La 14 marie 2002: Federaţia va fi înlocuită cu o Uniune de state denumită Serbia şi Muntenegru. îşi continuă şi ei activitatea pentru consolidarea identităţii lor musulmane în Europa. Albanezii din Kosovo( nu dau de înţeles – după criza din 1998-1999 .  Formal autonomă din 1974. Intrată în Federaţia Iugoslavă. O comisie parlamentară va pregăti Carta Constituţională a noului stat. 2000-2001) şi al demersului muntenegrean de ieşire din Federaţia Iugoslavă.

în special a celui financiar. Interesul economico-politic regional al Washingtonului s-a amplificat în anii din urmă. vor fi uşor însuşite şi puse în aplicare de către guvernele post – comuniste din Europa de Est şi de Sud-Est. Până de curând. Pe lângă sprijinul absolut obligatoriu. chiar dacă nu în mod obligatoriu întemeiate pe precedente tradiţionale şi formulări precum „Mittel – Europa” şi „Drang nach Osten”. la rândul ei. au figurat în „eşalonul” doi al intereselor economic-politice ale Berlinului. după o jumătate de secol de totalitarism de dreapta sau de stânga. marii actori internaţionali au urmărit în Balcani şi obiective economice şi politice specifice. din cauza aşezării lor geografice. privatizarea întreprinderilor de stat. politica Bonnului era motivată de factori economici şi sfere istorice de influenţă.Restul grupurilor minoritare (românii din est. Ungaria. La fel s-a întâmplat şi cu prezumţia că precondiţiile pentru grăbirea restaurării democraţiei. 35 . Interesele Germaniei. restaurarea pluralismului politic şi a alegerilor libere. În general. Precondiţiile erau: introducerea economiei de piaţă. a tradiţiilor religioase comune cu Rusia şi a „specificului” cultural. precum şi corolarul lor. Fostele componente ale Imperiului Austro – Ungar. încurajând în acelaşi timp dezvoltarea economică a Rusiei prin investiţii. Ungaria. Slovenia şi mare parte din Polonia. a avut tendinţa să joace un rol economic şi politic activ în Serbia. Serbia şi Turcia. recunoaşterea şi protejarea drepturilor minorităţilor.2. formulate mai întâi de către Statele Unite şi. italienii de pe coasta Adriaticii) nu pun probleme conflictuale. Bulgaria şi România. politic şi economic. partea cehă a Cehoslovaciei de dinaintea „divorţului de catifea”. urmăreau să asigure întâietatea economică în Europa Centrală. 1. cel puţin tacit. erau ţinte naturale ale parteneriatelor economice pentru statul german reunificat. Croaţia. procesul democratizării Europei de Est şi de Sud-Est a fost sprijinit de SUA. Alte state care nu făceau parte din Europa Centrală – România. Interesele directe ale actorilor internaţionali în Europa de Sud-Est Prezumţia că popoarele râvnind la democraţie vor depăşi toate obstacolele pentru a restaura presupusele tradiţii democratice ale statelor din Europa de Est şi de Sud-Est. respectarea drepturilor omului. necesar susţinerii noilor societăţi democratice. Bulgaria. Cehia. Albania. Slovenia şi Polonia urmau să fie ajutate. acceptate de aliaţii lor europeni. Nu era vorba de faptul că Germania se temea de reînvierea militarismului şi imperialismului rus după încheierea Războiului Rece. a celei religioase şi a dreptului de întrunire. în contextul introducerii în circuitul economiei mondiale a resurselor energetice din Asia Centrală şi Caucaz. Slovacia. Ele au devenit o condiţie absolut obligatorie pentru obţinerea sprijinului occidental. După 1990. Franţa. Croaţia. s-a dovedit adeseori eronată. garantarea libertăţii depline de exprimare. care să faciliteze tranziţia rapidă către democraţie.

După 1999. Plasarea acestui „nucleu” (Albania. unii analişti fac speculaţii pe marginea unei „tradiţii istorice” de convergenţă de 36 . Iran. zone din Bosnia-Herţegovina) în spaţiul de securitate NATO. ca şi de dependenţa regiunii de pieţele de desfacere din Răsărit şi de resursele ruseşti de materii prime şi de energie. vestul Macedoniei. şi scena afirmării „rolului” regional al Turciei sau al activităţii fundamentaliştilor islamici. poate genera periculoase ameninţări la adresa securităţii euro-atlantice. într-o regiune „supraîncărcată” de tensiuni şi contradicţii interetnice şi religiose. Dacă Turcia respectă normele moderne şi civilizate de comportament internaţional şi se preocupă de consolidarea flancului sudic al NATO. într-o regiune de la „frontierele” UE (spaţiu populat cu milioane de musulmani). 1. în epoca Războiului Rece) a devenit.Italia s-a preocupat cu precădere de cooperarea cu Albania şi Muntenegru. arme şi oameni „capul de pod” islamic din Balcani. În mod concret. UE a optat pentru o politică comună şi coerentă în Balcani. în anii din urmă. cu dificultăţi economice şi cu o rată explozivă a natalităţii. Kosovo.3 STATELE MUSULMANE FUNDAMENTALISTE ŞI REGIMURILE ISLAMICE Europa de Sud-Est (ca şi întregul spaţiu fost „tampon” între Est şi Vest. Federaţia Rusă a abandonat vechile practici „imperiale” ale Moscovei comuniste în Europa. Sandjeak. SUA. Pe plan mai larg. mudjahedinii au reprezentat elementele cele mai eficiente în cursul „războiului religios” din Bosnia-Herţegovina. îndeosebi în Balcani. Conferinţa Statelor Islamice şi reţelele teroriste fundamentaliste sprijină cu fonduri. panslavism) şi economice. opus Occidentului. UE şi F. grupări fundamentaliste înarmate – susţinute de Arabia Saudită. grupuri Al-Qaeda. situaţie ce complică lupta împotriva terorismului internaţional. Subtila diplomaţie rusă încearcă să contrabalanseze pierderea prestigiului politico-militar în regiune prin adevărate „ofensive” culturale (ortodoxie. depun eforturi în scopul creării unui „nucleu de putere” islamic în Balcani. au fost depistate în Macedonia. în zone cu o puternică prezenţă a clerului şi şcolilor islamice. acceptă temporar iniţiativele SUA şi NATO în Bosnia-Herţegovina. De altfel. prin adoptarea Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi elaborarea unui calendar de admitere de noi membri. Kosovo şi Macedonia. Irak sau Libia – sunt active în Albania şi Kosovo. În timpul din urmă. fundamentaliştii islamici adoptă o atitudine „duplicitară”: pe de o parte. Bosnia-Herţegovina şi Kosovo. ultimele favorizate şi de convergenţele de interese energetice ruso-americane sau ruso-germane. pe de altă parte. Rusă sunt în dezacord parţial asupra tipului de reacţie de contracarare a fundamentalismului islamic.

interese între anumite cercuri politice din Germania şi lumea islamică, referinduse la evenimente din cursul primului şi celui de-al doilea război mondial. 1.4. CONFLICTELE ETNO-RELIGIOASE DIN BALCANI (1990 – 2002) Conflictele armate din Balcani s-au concentrat, cu precădere, în spaţiul fostei RSFI, dar au pus în pericol pacea şi stabilitatea regională, implicit au afectat securitatea europeană. E. Dezmembrarea RSF Iugoslavia Cauzele dizolvării pe cale preponderent violentă a statului federal iugoslav sunt multiple, atât de ordin intern, cât şi de ordin extern. Prăbuşirea lui se înscrie în contextul mai larg al declinului şi dispariţiei regimurilor comuniste din Europa de Est. În interior, Iugoslavia socialistă resimţea efectele unei prelungite crize de legitimitate, dublată de reapariţia problemei tensiunilor naţionale, totul mulându-se pe fondul unei profunde recesiuni economice. Gravele dificultăţi economice au ştirbit prestigiul Ligii Comuniştilor, au compromis executivul federal, permiţând, în schimb, manifestarea tendinţelor naţionaliste. Serbia, Croaţia şi Slovenia au început să se deplaseze în direcţii divergente, Iugoslavia fiind o republică federativă, cu o „preşedinţie colectivă”. Tensiunile naţionale s-au intensificat, iniţial, în Kosovo, la un an după moartea lui Tito; aici s-a declanşat o revoltă a populaţiei albaneze musulmane, majoritară în proporţie de 77%, sub stindardul obţinerii statutului de republică. În replică, autorităţile sârbe au instituit legea marţială şi au reprimat populaţia, cu ajutorul armatei şi al poliţiei. Manifestările violente din Kosovo, din 1981, au alimentat naţionalismul sârbilor şi implicit pe cel al croaţilor cu toate că ultimii au fundamentat istoric şi teoretic proiectul „iugoslav” (în secolul XIX). Pentru sârbi Kosovo reprezintă un „teritoriu sfânt”, locul unde armatele creştine au fost înfrânte de otomani şi unde a luat fiinţă Patriarhia Ortodoxă, ce a jucat un rol important în conturarea identităţii sârbe. Liderii de opinie, de la Belgrad, în special, intelectualii au reacţionat rapid şi zgomotos împotriva a ceea ce considerăm un atac împotriva naţiunii. În 1985, Academia sârbă de arte şi ştiinţă a elaborat un Memorandum prin care contrazicea modelul politic titoist. Se susţinea că militanţii comunişti, conduşi de croatul Tito, au creat Iugoslavia federală pentru a exploata Serbia. În plus, sârbii ar fi fost supuşi, în Kosovo unui adevărat genocid practicat de albanezi. Climatul de nesiguranţă a favorizat, în jurul anului 1987, întărirea grupului naţionalist sârb din Liga Comuniştilor. Ca efect, grupul condus de Slobodan Miloşevici a devenit majoritar în partid, iar Slobodan Miloşevici a obţinut preşedinţia Partidului în Serbia (1986) şi apoi a Republicii Serbia (1989). Mişcările centrifuge s-au manifestat, totuşi, în republici, atât în cadrul Ligii Comuniştilor, cât şi în administraţie. În Slovenia, parlamentul a amendat Constituţia, renunţând la rolul conducător al partidului comunist; au apărut 37

formaţiuni politice democratice care au format o coaliţie de opoziţie, în 1989 – 1990. Pe de altă parte, în Croaţia a avut loc un proces de disoluţie a puterii comuniste. S-au înfiinţat partide „alternative” cel mai important fiind Uniunea Democrată Croată, de orientare naţionalistă, condusă de fostul partizan titoist, generalul Franjo Tudjman. Slovenii au propus confederarea Iugoslaviei şi dreptul republicilor de a-şi alege forma de guvernare. Slobodan Miloşevici situându-se pe poziţii conservatoare, delegaţii sloveni şi croaţi au părăsit lucrările congresului „Ligii Comuniştilor” din 1990. Alegerile din aprilie 1990 au contribuit la transformarea tensiunilor din Iugoslavia într-o gravă criză politică. În Slovenia, puterea a trecut sub controlul opoziţiei democratice. Franjo Tudjman a câştigat puterea în Croaţia.. Reacţia Serbiei şi a conducerii Armatei Federale nu s-a lăsat aşteptată. Trupele federale (sârbe) au dezarmat gărzile croate, înregistrând, însă, un eşec în Slovenia. În acelaşi timp, zonele intens locuite de sârbi din Croaţia au trecut la autoadministrare (Krajna, în sud – estul Croaţiei), sub conducerea Partidului Democrat Sârb, al lui Milan Babici. Partidul Democrat Sârb, cu liderul local Radovan Karadzici, şi-a extins autoritatea şi în zonele preponderent sârbe din Bosnia – Herţegovina, spre sfârşitul anului 1990. Alegerile din toamna aceluiaşi an l-au propulsat în fruntea comunităţii musulmane din Bosnia – Herţegovina pe liderul naţionalist Alia Izet-begovici, devenit – cu sprijinul electoratului croat – preşedinte al republicii. Doar în Serbia şi Muntenegru, comuniştii lui Slobodan Miloşevici şi aliaţii lor au ocupat primele poziţii în stat. Beneficiind de sprijinul armatei, Slobodan Miloşevici a considerat că poate aborda negocierile interiugoslave de pe poziţii forte (forţe armate proprii şiau organizat în ritm susţinut şi Croaţia şi Slovenia). În replică, autorităţile din Croaţia şi Slovenia au chemat populaţia la exprimarea opţiunii, prin referendumuri, în noiembrie 1990 şi mai 1991; alegătorii s-au pronunţat pentru proclamarea unilaterală a independenţei celor două republici, în cazul eşuării tratativelor de confederare. La 25 iunie 1991, Croaţia şi Slovenia şi-au proclamat independenţa de stat, decizii ce au provocat intervenţia dură a Armatei Federale. Iniţial, statele occidentale au adoptat o atitudine precaută faţă de declaraţiile de independenţă amintite mai sus. Singură Germania s-a raliat cauzei independenţei Croaţiei şi Sloveniei, mai ales că Armata Federală a înregistrat un usturător eşec în Slovenia, în iunie – iulie 1991. Evenimentele au luat însă, o turnură dramatică în Croaţia. Aici, în faţa ripostei dure a jandarmeriei şi miliţiilor croate, Armata Federală (sârbă) şi-a concentrat operaţiile în zonele Krajna şi Slavonia de Est, locuite majoritar de sârbi, cu scopul de a le desprinde de noul stat independent. Serbia urmărea să înglobeze şi Bosnia – Herţegovina şi Coasta Dalmată. Preşedintele Franjo Tudjman era dispus ca să renunţe la Slavonia de Est şi să acorde autonomie Krajnei în schimbul recunoaşterii independenţei, pe cale negociată. Din ordinul lui Slobodan Miloşevici forţele federale au atacat însă Croaţia, la 7 iulie 1991 şi au cucerit Baranja (Slavonia de Est), Barija şi Kordun (sud-est de Zagreb). La Zagreb, trupele federale au fost încercuite de croaţi şi capturate cu întregul lor 38

armament. Vukovarul croat a căzut abia în noiembrie 1991 (toate operaţiile militare au fost însoţite de masacre şi deportări de populaţie, de ambele părţi). Asedierea Dubrovnik-ului, pe coasta dalmată (fosta Ragusă) a întors majoritatea opiniei publice occidentale împotriva sârbilor (octombrie 1991 – mai 1992); eşecul Conferinţei de pace de la Haga, din 7 septembrie 1991 a condus către intervenţia ONU; la insistenţele Germaniei, UE (CE) a recunoscut independenţa Croaţiei şi Sloveniei, la sfârşitul anului 1991. Serbia a solicitat intervenţia ONU. Prin urmare, Cyrus Vance a mediat un Acord de pace (Sarajevo, 2 ianuarie 1992) ce recunoştea independenţa Croaţiei şi Sloveniei, fără a rezolva problema Krajnei şi Slavoniei de Est. O forţă ONU de menţinere a păcii – Forţă de Protecţie (FOR PRONU) – trebuia să vegheze la încetarea focului. Republica sârbă din Krajna a semnat un acord de încetare a focului cu autorităţile din Zagreb, în ianuarie 1993. Procesul de pace s-a blocat în martie 1994 în Krajna, dar armata croată a ocupat Slavonia de Vest în mai 1995. FORPRONU s-a văzut depăşită de situaţie în Krajna şi în Slavonia. Republica Sârbă din Krajna şia încetat existenţa după campania fulger a armatei croate din august 1995 (250.000 sârbi au părăsit provincia). În ianuarie 1998, Slavonia de Est a trecut paşnic sub administraţie croată. Prin intermediul diplomaţiei ONU. Sub conducerea lui Franjo Tudjman, Croaţia a dus o politică de întărire a autorităţii statului, de reabilitare parţială a trecutului său naţionalist şi de purificare etnică. Din aceste motive, ţara s-a aflat într-o anume izolare diplomatică; în ianuarie 2000, după decesul lui Franjo Tudjman (1999), Partidul Social Democrat cu liderul său Stipe Mesici a preluat preşedinţia Croaţiei. În aprilie 1992, Serbia şi Muntenegru au refăcut la o scară mai redusă Iugoslavia federală. B. Conflictul din Bosnia – Herţegovina („război religios”) În toamna anului 1991, reprezentanţii Macedoniei şi ai Bosniei – Herţegovina au solicitat conferinţei comunităţii Europene de la Haga recunoaşterea calităţii de state independente. Comisia condusă de juristul francez Robert Badinter, constituită în decembrie 1991, a recomandat acceptarea independenţei Macedoniei şi organizarea unui referendum în Bosnia – Herţegovina. Treptat, s-au cristalizat grupările politico-religioase islamice şi ortodoxă, tendinţă stimulată decisiv de faptul că singură religia era în măsură să delimiteze grupurile sârb şi musulman, ambele vorbind curent limba sârbă. Problema independenţei a devenit detonatorul războiului civil din Bosnia – Herţegovina. Această republică, locuită de sârbi ortodocşi, sârbii musulmani şi de croaţi a repetat în „miniatură” scenariul dezmembrării Iugoslaviei. Sârbii dominau estul şi nord – vestul Bosniei, la frontierele cu Iugoslavia şi Croaţia. Musulmanii controlau oraşele, îndeosebi Sarajevo. Croaţii se concentrau în Herţegovina, spre Coasta Dalmată. Belgradul viza realizarea „Serbiei Mari” căutând să-şi păstreze liniile de comunicaţii cu republica de la Knin ( Krajna) şi cu teritoriile de pe Coasta Dalmată, ce-i asigurau ieşirea la Adriatica. De asemenea, conducerea sârbă avea nevoie de fabricile de armament construite de Tito în Bosnia. Pe de altă parte, Croaţia urmărea cucerirea provinciei Herţegovina. Musulmanii încercau să-şi constituie un stat în centrul Bosniei. Din 39

aşa cum a sugerat Miloşevici. SUA) 40 . la Sarajevo se instalează un guvern central. În câteva săptămâni Armata Federală şi forţele Republicii Srspka au cucerit 2/3 din Bosnia. puterea aparţinea unei coaliţii a naţionaliştilor musulmani. Franţa. preşedinţii Serbiei. NATO a declanşat operaţia „Deliberate Force” împotriva obiectivelor sârbe din Bosnia. Germania şi Italia au recunoscut integritatea Bosniei – Herţegovina (toamna 1992). Comunitatea internaţională. alcătuit din Federaţia Croato – Musulmană (51% teritoriu) şi Republica Srspka (49% teritoriu). au ocupat. În momentul în care UE şi SUA au recunoscut independenţa Bosniei – Herţegovina. Forţele croate au străpuns încercuirea oraşului Bihaci. Pe teren. însă. în timp ce SUA. divizată. Cu toate că Iugoslavia a acceptat Planul de pace. croaţii şi musulmanii au ajuns la o înţelegere (organizarea unei federaţii). forţele locale croate. Conflictul s-a reaprins. Forţe NATO au executat (mai 1995). Ca urmare a presiunii SUA şi a loviturilor NATO. Armata Federală a înaintat în provincie şi a blocat capitala Sarajevo. lovituri aeriene asupra zonei Pale (Srspka). Rusă. Sârbii bosniaci au pătruns. În cadrul Bosniei. în pofida unui dur asediu. sârbi şi croaţi. toate părţile angajate procedând la execuţii sumare şi purificări etnice. musulmanii – cu susţinere din parte „Occidentului catolic şi protestant” şi a islamului fundamentalist şi moderat – au recuperat centrul Bosniei. Armata Federală s-a retras în Iugoslavia. La 30 august 1995. În Herţegovina. încă din 1992. Croaţia şi Serbia au căutat să împartă Bosnia – Herţegovina. a stabilit o zonă de interdicţie a zborurilor aeriene (octombrie 1992). ca şi croaţii (în 1992 îşi creaseră Republica Herţeg – Bosnia). în replică. sârbii din Bosnia l-au respins. În paralel. originar din Muntenegru (din noiembrie 1991). totuşi. Federaţiei Croato – Musulmane. ca şi Srebenica şi Gorazde. care stabileau: Bosnia – Herţegovina este un stat „unitar”. din 21 noiembrie 1995. din partea ONU au elaborat un Plan de Pace. În mai 1994. F. Croaţia a intervenit militar în favoarea . ignorând interesele musulmane şi proiectele comunităţii internaţionale. până la sfârşitul lunii iunie. dar a predat armamentul greu generalului Radko Mladici. Bosniei şi Croaţiei au semnat Acordurile de la Dayton. sfârşitul anului 1992). Marea Britanie. Deşi referendumul pentru independenţă în Bosnia – Herţegovina a validat separarea provinciei de Iugoslavia. în vreme ce FORPRONU (mai) nu a ripostat.1990. la 5 aprilie 1992. oraşul capitală Mostar. sârbii locali au refuzat să accepte rezultatul votului. Lordul Carrington. prezenţa unei forţe internaţionale IFOR (NATO. aflate în principiu sub protecţie ONU. o preşedinţie tripartită şi un parlament. a reacţionat cu greutate: Consiliul de Securitate ONU a impus un embargou total asupra Iugoslaviei (mai 1992). în Srebenita şi Zepa (iulie 1995). Pe plan politic. sprijinite de Zagreb. a implicat FOPRONU în aprovizionarea oraşelor asediate de sârbii din Bosnia. fostul comandant al garnizoanei Knin. sârbii bosniaci au respins un nou plan de pace şi au continuat să atace „sanctuarele” şi „zonele sigure” ale musulmanilor. ajuns comandant şef al forţelor Republicii Srspka. care combina integritatea republicii cu respectarea autonomiilor locale (Geneva. Pe parcursul lumii mai 1992. din partea UE şi Cyrus Vance. Sarajevo a rezistat. fiinţa o Republică autonomă sârbă (Srpska) în frunte cu Radovan Karadzici.

În lipsa Forţei Internaţionale.ca şi Sanjeakul – face parte din fâşia de teritoriu dintre portul Barc (la Adriatica) şi zona Skopje (Macedonia). Se estimează că. aflată în dispută între Serbia. . liderul Alianţei Democratice.de implementare a Acordurilor de pace. Confruntările dintre poliţia şi forţele sârbe. După eşecul misiunii nord – americanului Richard Holbrooke la Belgrad. garantată şi de prezenţa Forţei Internaţionale de Stabilizare (SFOR) şi a unui Înalt Reprezentant al Comunităţii Internaţionale. UE şi Federaţiei Ruse. NATO a anunţat în octombrie 1998. tratativele s-au întrerupt în februarie şi în martie 1999. În 1990. că va autoriza represalii aeriene în cazul în care Slobodan Miloşevici nu va accepta retragerea armatei şi poliţiei din Kosovo. Gruparea Armata de eliberare din Kosovo (UCK) a avansat un program de obţinere a independenţei prin mijloace violente (1992). dezangajarea militară. la 6 mai 1999. Reamintim că provincia Kosovo. s-a redeschis şi „problema provinciei Kosovo”. Germania. a permis. la Rambouillet. Bosnia – Herţegovina a revenit cu mare greutate la o situaţie relativ stabilă. pentru ca în septembrie majoritatea albaneză (90% din populaţie) să opteze pentru independenţă. C. 1. în 1974. componentele croate şi sârbe din Bosnia – Herţegovina au dreptul la relaţii speciale cu Croaţia şi Serbia. în 1989. în 1998.000 şi-au părăsit casele. considerat 41 .500 dintre locuitori au murit. care cere retragerea forţelor sârbe din regiune. După încetarea luptelor interne. Rusă. Pentru „a forţa mâna” Belgradului. la 6 februarie 1999 (plan axat pe autonomia lărgită a provinciei şi amplasarea unei forţe internaţionale de pace). pe de o parte şi rebelii albanezi s-au generalizat. NATO a trecut la executarea de lovituri aeriene asupra Iugoslaviei. Franţa. Reuniunea Grupului G8 din mai 1999. Criza din Kosovo s-a repercutat direct în Iugoslavia. Statele Unite şi ţările Uniunii Europene au început să facă demersuri diplomatice pentru detensionarea crizei. sub preşedinţia lui Ibrahim Rugova. Criza din Kosovo (1999) În contextul reaşezării geopolitice a „Balcanilor de Vest” şi al prelungirii stărilor de tensiune în „noua” Iugoslavie. Italia) să impună demararea negocierilor sârbo – albaneze. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluţia 1199 din 23 septembrie 1998. în timp ce alţi aproximativ 400. prin slăbirea dramatică a poziţiilor lui Slobodan Miloşevici. O misiune de monitorizare a retragerii forţelor sârbe este acceptată de Iugoslavia. Bosnia-Herţegovina poate destabiliza Balcanii de Vest. o armonizare a punctelor de vedere ale SUA. Marea Britanie. Ca urmare. parlamentul local – dominat de albanezi musulmani – a proclamat suveranitatea provinciei Kosovo. timp de 77 de zile. determinând o reacţie dură a autorităţilor de la Belgrad. statut anulat de Serbia. în 1998 . Noi ciocniri şi masacre au obligat statele „Grupului de Contact” (SUA. în cadrul Serbiei. autonomie provinciei Kosovo. F. Muntenegru şi Albania încă din 1912 – 1913. UCK au cucerit circa 30% din teritoriul provinciei. Tito a acordat. concretizată într-o nouă reglementare de pace (aliniată la proiectul de la Rambouillet).

au fost inaugurate tratativele de la Ohrid. La Skopje. Viitorul statut al provinciei Kosovo . sub supravegherea unei forţe internaţionale (NATO) de pace. NATO a preluat misiunea garantării stabilităţii locale. Opoziţia Democratică din Serbia (DOS) a câştigat alegerile prezidenţiale din Serbia. cu toate că liderii albanezi moderaţi figurau în guvernul de „uniune naţională”. forţele militare sârbe începând retragerea din provincie. mediate de UE. E. mii de albanezi au luat 42 . ţara ajungând în pragul anarhiei. Acordurile de la Ohrid din 13 august. din 24 septembrie 2000 şi – după tulburări politice provocate de refuzul foştilor comunişti de a se recunoaşte învinşi. revizuirea Constituţiei în sensul lărgirii drepturilor minorităţii albaneze. Vojislav Kostuniţa a devenit preşedintele Iugoslaviei. Această acţiune a provocat un conflict între premierul Serbiei şi preşedintele Kostuniţa. Slobodan Miloşevici a fost predat Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (28 iunie 2001). armată. constituit în mai 2001. Tensiunile din Albania În ianuarie – februarie 1997. Mircea Geoană. poliţie.I. Un Pact de Stabilitate. Arestat. guvernul şi armata s-au dovedit incapabile să controleze situaţia.„bomba” care a aruncat în aer „regimul Miloşevici” – rămâne încă neclar. prim – ministru al Serbiei (începutul anului 2001). asigurarea reprezentării proporţionale a albanezilor în administraţie. toată Europa de Sud-Est. au apărut grupurile paramilitare ale Armatei de Eliberare din Macedonia (UCKM) şi ale Armatei de Eliberare din Presevo – Medveja.o piedică în calea democratizării statului şi a apropierii de Occident. Criza din F. liderul Partidului Democrat. iar Zoran Djindjici. în primăvara anului 2001. ministru de Externe al României). avansat de UE îşi propunea refacerea economică a zonei. recunoaşterea albanezei ca cea de-a doua limbă a statului etc. la începutul anului 2000. La 3 august. din 1998 – 1999. prevăd: încetarea focului în FYROM dezarmarea gherilelor albaneze. Deşi preşedintele Sali Berisha a instituit starea de asediu. ar destabiliza definitiv Iugoslavia restrânsă şi FYROM şi. În cele din urmă. FRI a Macedoniei continuă să reprezinte un spaţiu din care se poate destabiliza întreaga Peninsulă Balcanică. Bujanovici. mase mari de cetăţeni păgubiţi în cursul jocurilor piramidale s-au revoltat. Consiliul de Securitate ONU a autorizat instalarea unei misiuni internaţionale de pace în Kosovo (KFOR). care susţinea că nu a fost de acord cu extrădarea lui Miloşevici. în Vlora şi în alte oraşe. s-au desfăşurat manifestaţii populare ale majorităţii slave antiguvernamentale şi antialbaneze. prin extindere.R. SUA şi OSCE (preşedintele în exerciţiu. D. Ulterior. a Macedoniei Evenimentele din Kosovo. Slobodan Miloşevici a cedat (iunie 1999). Un „Kosovo independent” sau raliat Albaniei. ce acţionau pentru separarea vestului Macedoneniei de FYROM şi unirea cu Albania şi Kosovo. au radicalizat atitudinea fruntaşilor musulmani albanezi. Astfel.

având deputaţi în parlamentul din Tirana. Hashim Thaci şi Arben Djaferi.toski (din sud) şi a solicitat sprijin şi asistenţă internaţională. la rândul ei.cu asalt teritoriul Italiei. Austria şi România) s-a încheiat în august 1997. „Fundamentaliştii” ortodocşi greci cer pentru minoritatea greacă din „Epirul de Nord” un statut similar cu cel deţinut de albanezii din Kosovo („autonomie lărgită”). încheind un Tratat de prietenie. majoritatea albaneză din Kosovo urmăreşte să obţină independenţă faţă de Republica Serbia. exprimată prin inexorabila „confruntare a civilizaţiilor”. Sali Barişa dându-şi demisia. provocând o criză umanitară de dimensiuni deosebite. 1101 desfăşurarea unei forţe internaţionale în Albania („Operaţiunea Alba”). În 1995. preşedintele Berisha i-a adus la putere pe socialişti (foştii comunişti) . Durrez şi Vlora. una din cauze fiind recunoaşterea ca limbă oficială doar a dialectului tosk (vorbit în sudul Albaniei. Rezolvarea ei ar fi un test pentru depăşirea „axiomei” Huntington. albanezii din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei reclamă încetarea discriminării în educaţie. mai ales prin intermediul eforturilor de realizare şi întărire a unei axe pan-albaneze susţinute de unii lideri. În 1994. Atena a expulzat. 30. ca şi prin încurajarea separatiştilor albanezi din Kosovo. În iulie 1997. Acţiunea. Minoritatea greacă ortodoxă beneficiază de drepturi culturale şi politice. Albania rămâne un posibil factor de destabilizare în regiune. precum Fatos Nano. acela de cooperare regională. În faţa acestei situaţii. disensiuni majore sunt între populaţii albaneze de origine toskă şi ghegă. aparţinând Iugoslaviei şi FYROM rămâne preocuparea majoră de securitate regională. FYROM şi chiar Muntenegru. protejând şi convoaiele cu ajutoare internaţionale. o grupare „greacă” (Frontul de Eliberare al Epirului de Nord – MAVI) a atacat o bază a armatei albaneze.000 albanezi aflaţi la muncă în Grecia. susţinută. Consiliul de Securitate a hotărât prin Rezoluţia nr. Albania şi Grecia s-au reconciliat. problema albanezilor musulmani din Sandjeak şi Kosovo. în principal. În prezent. şi în ceea ce priveşte reprezentarea în guvern. „Operaţia Alba” (la care au participat unităţi din Franţa. La propunerea Italiei. un înalt ierarh grec a fost expulzat. Tensiunile se amplifică prin promovarea ideii de „Albania Mare”. socialiştii au dobândit victoria în alegerile anticipate. * * * 43 . Grecia. de forţe italiene a debutat în aprilie 1997 şi a vizat restabilirea securităţii interne în Tirana. organizaţia social-politică a minorităţii greceşti a pierdut forţat locurile în parlament. Oricum. Guvernul albanez sprijină protejarea drepturilor etnicilor albanezi din afara graniţelor ţării. Turcia. în obţinerea de posturi în administraţia publică. dar s-a îndepărtat de la scopul principal al politicii sale externe. În 1992-1993 relaţiile intercomunitare s-au tensionat: OMONIA. Spania. în timp ce dialectul gheg este vorbit de majoritatea albanezilor localizaţi în nordul ţării şi în Kosovo).

Curente „fundamentaliste” se întâlnesc în grupurile musulmane albaneze din zonele ce au aparţinut RSFI – cu legături în Iran. s-au creat alte două entităţi administrative autonome.1. kabardinii. musulmană în Albania) au fost supuse opresiunii comuniste şi se bucură de prestigiu în societate. Religia reprezintă un element important de definire al naţiunilor. Cecenia. Arabia Saudită. însă. Federaţiei Rusă înglobează republicile autonome: Karachai – Cerkessă. în nordul Daghestanului – provincie strategică la frontierele Ceceniei şi Azerbaidjanului – s-a autoproclamat Republica din Lezghistan. Astrakhan. Pe de altă parte. În general. CAUCAZ – profil geopolitic Federaţia Rusă : populaţia – 145. Din grupul unitar etno-cultural karachai – balkari. Libia. dar Rusia rămâne încă dependentă de exporturi. politice şi economice din fostul spaţiu iugoslav au determinat. Ruse. mai cu seamă în Balcanii de Vest. cu importante populaţii musulmane: Kalmîkia. Urali şi Marea Caspică se află câteva yone. Naţiunile sunt bine constituite. Ruse este musulmană sunnită. spaţiu de întâlnire a creştinismului ortodox şi catolic cu islamul. asociat celui etnic. Unele religii (catolică şi musulmană în fosta Iugoslavie. le-a stimulat şi exacerbat. de cele mai multe ori. Osetii sunt divizaţi între Osetia de Nord. în Grecia şi Republica Srpska. acestea acoperind 80% din exporturi. sub regimul sovietic. O problemă pentru Rusia este tendinţa scăderii populaţiei. ortodoxă. rata scăzută a naşterilor şi deteriorarea situaţiei de sănătate. catolică. După 2000. Ideea de stat naţional. Bashkortostan. în Georgia. În Caucaz.197 Este cea mai întinsă ţară din lume iar locaţia este nefavorabilă în ceea ce priveşte culoarele maritime internaţionale. crizele şi conflictele armate din anii 1990-1992. guvernul depune eforturi pentru avansarea reformelor structurale. Chiuvashia. Tatarstan. CAUCAZUL ŞI ASIA CENTRALĂ 2. Cerkesii au fost divizaţi. Acestora li se adaugă răspândirea corupţiei. Kabardino – Balstan. cu puternice conştiinţe naţionale. În Daghestan. este bine fundamentată în programele politice („Serbia Mare”. 2.Factorul religios. „Bulgaria Mare”). între Volga.470. Contradicţiile naţionale. cu trei autonomii: adygheanii. Turcia – precum şi în spaţiile ortodoxe. în trei grupuri. masa populaţiei turcice (noghai şi kumiks) se află în relaţii tensionate cu avarii şi laksii. 44 . Udmurtia etc. ierarhiile religioase respectă normele de funcţionare ale statului modern. mai mult sau mai puţin autonome. eliberarea naţională s-a asociat deci câştigării libertăţilor religioase. Adyghe. în special cele de petrol şi gaze şi metale. Ruse şi Osetia de Sud. Mordvinia. „Grecia Mare”. în principal. cerkesii. de asemenea. divizează Balcanii. în estul F. Majoritatea populaţiilor din republicilor caucaziene ale F. factorul religios. „Albania Mare”. îndeosebi. din cadrul F.

aluminiu. Resurse de: magneziu. Republică constituţională. Ca rezultat al conflictului.7% azeri. A încheiat 19 acorduri cu marile companii petroliere internaţionale (până în 2002). Deţine o industrie relativ modernă (cu centrale atomo-electrice). principala preocupare este legată de rezolvarea conflictului cauzat de enclava Nagorno-Karabah. împiedicând atragerea de investiţii străine. ruşi 2% dar se pare că la sfârşitul lui 1993 majoritatea azerilor au emigrat din Armenia. gaze naturale. Independent din 1991. Resurse energetice importante (petrol. În aceeaşi perioadă guvernul Armeniei a lansat. condus de preşedintele Heidar Aliev. abhazi 1. 93.5%.000 de refugiaţi. Ca şi în Azerbaidjean. Nu are ieşire la mare. altele 6%. deţine majoritatea absolută în parlament. Este 45 .2%. oseţieni 3%. Din punct de vedere religios 94% din populaţie sunt armeni ortodocşi. a pierdut aproape 20% din teritoriu trebuind să susţină totodată şi aproximativ 750. dar şi o parte semnificativă a proprietăţilor azere. Armenia (face parte din CSI) Structura etnică a populaţiei de 3. aluminiu. ortodocşi ruşi 2. Iran.9 milioane locuitori: georgieni 70. 5.5%. armeni 2%. Populaţia. daghestani – 3. Principalele partide politice: Partidul Alianţa pentru Azerbaidjan. şi cu statele europene. azeri 3%. zona de la Marea Neagră permite un turism eficient.7 milioane locuitori. Previziunile economice pe termen lung depind de preţul petrolului pe piaţa mondială. de locul de amplasare şi de a-şi administra zestrea petrolieră. Conflictul cu Armenia este de altfel un obstacol în calea progresului economic. Ieşire la Marea Caspică. alţi 2. armeni 8. alţii 1. de petrol. Armenia a fost alipită Rusiei în 1828 şi URSS-ului în 1920. populaţia este: georgieni ortodocşi 65%.Azerbaidjean (face parte din CSI) Etnic.3 milioane locuitori: armeni 93%. Beneficiază de asistenţă FMI.1%. Resurse slabe de aur. este alcătuită din azeri – 90%. armeni ortodocşi 2. zinc. dar depinde de importurile de energie. cu sprijinul FMI un ambiţios program de reforme economice ce a avut ca rezultat creşteri economice în perioada 1995-2000 şi privatizarea întreprinderilor mici şi mijlocii.1%. armeni apostolici 8%. Georgia (face parte din CSI) Structura etnică la o populaţie de 4. 1. Partidul Democrat Azer.4% sunt musulmani shiiţi.5%. argint. Sector industrial de amploare sub medie. 6. Frontul Popular din Azerbaidjan. musulmani 11%. ruşi 2. ortodocşi ruşi 10%.). de 7. molibden. Relaţiile comerciale se dezvoltă în ultima perioadă cu Turcia. cupru. Din punctul de vedere al religiei împărtăşite.3% ruşi. cupru şi slabe. Partidul Noul Azerbaidjan.8% alte religii. când s-a căzut de acord asupra încetării focului. materii prime şi alimente. Din mai 1994.8%. metale neferoase etc.3%. se află în dispută cu Armenia asupra enclavei Nagorno-Karabah (cu populaţie majoritar armeană). Pe religii.3%. regim autoritar Heidar Aliev. forţele armene deţin atât Nagorno-Karabah.

2 Interesele directe ale marilor actori internaţionali în Caucaz Federaţia Rusă este de departe puterea „covârşitoare” a regiunii din punct de vedere economic şi militar. SUA şi de dezvoltarea coridorului internaţional de transport prin porturile Batumi şi Poti de la Marea Neagră. atenţia F. F. Moscova a considerat Caucazul ca un spaţiu al „vecinătăţii sale apropiate”. nici de aliaţi de bază (cu excepţia posibilă a Armeniei) şi nici de resursele economico-militare necesare pentru a controla ferm situaţia în Caucaz. 2. Speranţele Georgiei pe termen lung. NATO) de a se implica în regiune.  Alături de Azerbaidjian. 46 . Ieşire la Marea Neagră. După 1991 pe teritoriul Georgiei au rămas forţe ruse în 4 baze militare şi ca trupele de menţinere a păcii în Abhazia şi Ossetia de sud. cu scopul de a contribui la „temperarea” unor iniţiative regionale angajate de Turcia şi Azerbaidjan şi de a concura la stabilizarea unor zone ameninţate de fundamentalismul islamic şi de terorismul internaţional. Din motive economice. Ucraina. Georgia promovează cea mai independentă politică externă din regiune. stabilitatea Caucazului depinde într-o măsură majoră de controlul asupra Georgiei. Moscova s-a preocupat de contracararea tendinţelor separatiste din Cecenia şi Daghestan. Osetia de Sud. de putere tutelară. Rusă priveşte cu neîncredere tentativele unor puteri (SUA. În timpul din urmă. sunt legate de apropierea de NATO. cu Armenia. de reducerea „sfidărilor” Georgiei şi de combaterea mişcărilor islamiste religioase din Caucazul de Nord. drept care s-a străduit să-şi exercite controlul direct şi indirect. Rusă pare înclinată să agreeze o anumită prezenţă a SUA în Caucaz. cu armenia. Azerbaidjan şi Moldova). UE. în raport cu interesele sale prioritare. în „spatele” Georgiei şi în „flancul” Azerbaidjanului. Beneficiază. bulversarea tuturor republicilor autonome din Caucazul de Nord şi activarea unei zone largi de război şi insecuritate la frontierele sudice ale Federaţiei Ruse. Pe plan regional. Daghestan şi Cecenia. Ruse s-a îndreptat spre Azerbaidjan. Uzbekistan. de asistenţă FMI şi a Băncii Mondiale. În acelaşi timp. Moscova a depus eforturi pentru consolidarea poziţiilor din Armenia. Abhazia. zone petrolifere cu importanţă strategică la Marea de Azov (de aici preocuparea pentru valorificarea conductelor de pe traseul Azerbaidjan – Daghestan – Cecenia – Sudul F. Pe de altă parte. în vederea destabilizării GUUAM-ului (Georgia. Ruse). Siria şi Grecia. Rusă îşi structurează şi „alianţele”: cu Iranul pentru a „balansa” ascensiunea unui Azerbaidjan shiit şi extinderea influenţei sale în Caucazul de Nord.dependentă de importurile de energie. naţionalismul extremist şi fundamentalismul islamic reprezintă astăzi adversari redutabili care ar putea produce. pe termen lung. După dezmembrarea URSS. Turcia) şi organizaţii internaţionale (OSCE. Deşi se pare că nu dispune. Iranul. Daghestan şi Cecenia. din 1995. F. În ciuda conflictelor etnice ţara continuă drumul către o economie de piaţă reală şi integrare în instituţiile occidentale. Din punct de vedere politico-militar. Sprijinul SUA şi UE poate susţine şi lansarea unor proiecte energetice regionale. F.

În problema cecenă. atenţia Washingtonului s-a concentrat asupra construirii unei conducte din Azerbaidjan. vor sprijini cooperarea regională. pentru ca în prezent cele două capitale să acţioneze în cadrul unui cuprinzător „parteneriat energetic”. după ce regimul din Baku a optat pentru modelul musulman democrativ. Primul preşedinte azer. fără implicarea „masivă” a ONU. precum şi în sprijinirea noilor state independente. în Georgia şi de aici pe ţărmul turcesc al Mării Mediterane (Ceyhan). atât în Caucaz şi în Asia Centrală. cu toate că unele dezacorduri – subzistă încă. Rusă. În 1998. 47 . SUA au încurajat crearea GUUAM-ului şi au acordat asistenţă militară Azerbaidjanului şi Georgiei. Clinton a fundamentat-o astfel: SUA vor contribui la întărirea independenţei noilor state şi la dezvoltarea lor economică. Guvernele de la Washington au început să elaboreze o strategie şi o politică distinctă pentru Caucaz. După preluarea puterii de către preşedintele Aliev (1993). declarând cu Turcia şi Azerbaidjanul formează o „naţiune cu două state”. OSCE şi NATO. Ruse în problemele majore ale regiunii. NATO. Turcia. Pe plan economic. Ruse de a gestiona criza locală. SUA au contat pe o soluţie negociată pentru conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan. De asemenea. prin PfP are o prezenţă în curs de consolidare în regiune. Imediat după destrămarea URSS. Şi marile interese economice. Occidentul a recunoscut – în pofida criticilor din anii 1994-1996 şi 1999-2000 – dreptul F. winter 2002. Turcia a salutat GUUAM-ul şi a favorizat demersurile Georgiei şi Azerbaidjanului pentru constituirea unui Pact de Stabilitate în  Zeyno Baran. în detrimentul fundamentalismului islamic iranian. The Caucasus: Ten Years after Independence. Turcia sprijină economic şi prin asistenţă militară Azerbaidjanului şi Georgia. provocat de disputa asupra provinciei Nagorno-Karabah. 222. Activarea fundamentalismului islamic şi a terorismului internaţional în Caucaz scot în evidenţă posibilitatea unor obiective convergente ale SUA şi F. Turcia s-a implicat activ în susţinerea comunităţilor musulmane (cele mai multe alcătuite din populaţia turcică) din Caucaz şi Asia Centrală. Asistenţa SUA pentru statele din Caucaz s-a cifrat la aproape 3 miliarde dolari în 1992-2001. preşedintele B. având mai multă încredere în alianţa cu F. volumul schimburilor comerciale turco-georgiene l-a depăşit pe cel al schimburilor similare rusogeorgiene. „Washington Quarterly”. liberul acces la zăcămintele petroliere din bazinul Mării Caspice şi sporirea investiţiilor internaţionale în zonă. a urmat o răcire vremelnică a relaţiilor dintre Ankara şi Baku. Abulfaz Elchibei s-a raliat politicii lui Turgut Ozal. Ruse asupra transporturilor de petrol şi gaze spre Occident. cu intenţia de a eluda monopolul F. din acest motiv – la care se adaugă şi relaţiile speciale dintre SUA şi Turcia – Erevanul priveşte cu scepticism iniţiativele nord-americane de securitate regională. Situarea SUA pe „poziţii de echilibru” între cele două state a nemulţumit guvernul de la Erevan. pledează (pe termen scurt şi mediu) pentru armonizarea poziţiilor Washingtonului şi Moscovei în Caucaz şi Asia Centrală. În acelaşi timp. asociate valorificării resurselor petroliere de la Marea Caspică. de asemenea. cât şi în Balcani. Pe plan politico-militar. Preşedintele Turgut Ozal a promovat chiar un fel de orientare „pan-turcică”.SUA. Pe plan mai larg. la cumpăna secolelor XX şi XXI. de exemplu. p. în 2000.

O dată cu dezmembrarea URSS. marile companii – de felul B. contrapunând modelului musulman modern (democratic)fundamentalismul islamic shiit. Kazakstan şi Turkmenistan. expusă în 1994. cu participarea statelor din regiune şi al altor importanţi actori internaţionali. ca şi cele cu Iranul. Condiţia esenţială a realizării acestui „echilibru” o reprezintă poziţia favorabilă sau nefavorabilă a Georgiei. Rusă pe tema războaielor din Cecenia. În pofida contradicţiilor tradiţionale ruso-iraniene. Iranul pare preocupat de normalizarea şi aprofundarea raporturilor cu SUA. spaţiu în care se manifestă o serioasă rivalitate între Iran. cu certe veleietăţi autonomiste. În acest context. „Elf” etc. Statele din Caucaz fac parte din Consiliul Europei (Georgia. o „axă” Teheran – Erevan – Moscova ar „echilibra” raporturile de putere în Caucaz. Rusă şi a atitudinii Moscovei în problema kurdă. Iranul. În ultimul timp. Rusă. Raporturile cu SUA sunt foarte bune în direcţia cooperării în Caucaz. se impunea integrarea statelor din Asia Centrală şi Caucaz în sistemul economic mondial prin promovarea 48 .Caucaz. Pe fundalul legăturilor solide dintre Turcia şi Azerbaidjan. drepturilor musulmanilor din F. pe fundalul permanentizării prezenţei politicomilitare şi economice occidentale (preponderent nord-americane) în Asia Centrală. Armenia şi Azerbaidjan. îndeosebi. Uniunea Europeană. în 2000) şi din PfP (din 1994). Interesul economic al Iranului s-a concentrat. Teheranul şi-a dezvoltat legăturile cu populaţiile musulmane din fostul „spaţiu sovietic”. Concomitent. În 1992. F. Şevardnadze. ORGANIZAŢIA GUUAM Scopul declarat al constituirii GUUAM a fost gestionarea şi utilizarea coridorului de transport transcaucazian spre Europa. în 1999. – au investit sume considerabile în exploatările petroliere din bazinul Mării Caspice. INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe). Totuşi. ţara în care se înregistrează şi o zgomotoasă „măsurare de forţe” între interesele regionale ale Moscovei şi Washingtonului. Rivalitatea cu Azerbaidjanul este „stimulată” şi de prezenţa compactă importantei minorităţi azere în nord-vestul Iranului. Ankara a iniţiat Organizaţia pentru Cooperare Economică în Marea Neagră. P. Azerbaidjan. În viziunea preşedintelui georgian E. Dezacorduri s-au manifestat şi între Turcia şi F. în ultimii ani se remarcă o apropiere rapidă între cele două state. Depinde de F. relaţiile Turciei cu Armenia au rămas tensionate. Trei programe ale UE vizează Asia Centrală şi Caucazul: TACIS (Technical Assistance to IS). TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Central Asia). Rusă ca „furnizor strategic” de petrol şi gaze naturale şi în consecinţă a preferat să se implice mai puţin în problemele Caucazului. asupra câmpurilor petroliere de la Marea Caspică. Iranul şi-a amplificat raporturile cu Armenia şi se intenţionează construirea în comun a unei conducte petroliere cu punctul – terminal în Marea Neagră (tranzitând Georgia). „Shell”.

Evenimentele recente din Ucraina şi Moldova. atât SUA cât şi UE s-au oferit să ajute GUUAM. cei cinci preşedinţi au afirmat că. F. Azerbaidjanului şi R. Constituirea grupului GUUAM s-a realizat. membre ale GUUAM. Letonia şi Lituania au primit statut de observatori. După ce statele din CSI. separatismului şi extremismului religios. Azerbaidjanului şi R. colaborarea nu este îndreptată împotriva unei terţe ţări sau a unui grup de ţări. Estonia. consacrată marcării a 50 de ani de la crearea NATO. 2. Ucrainei. Kremlinul a început să manifeste o evidentă preocupare pentru noua organizaţie. din 1999. Uzbekistanului. 3. au declarat că pe termen scurt nu au în vedere o ieşire formală din CSI. la 10 octombrie 1997 când a fost publicată Declaraţia de la Strasbourg a preşedinţilor Georgiei. Odată cu concentratea atenţiei comunităţii internaţionale asupra Caucazului şi Asiei Centrale. dar nu i-a acordat o atenţie prea mare considerând-o neviabilă. Moldova au anunţat printr-o declaraţie comună lărgirea organizaţiei prin alăturarea Uzbekistanului. Rusă a perceput GUUAM ca o mişcare disidentă în cadrul CSI. al căror lider este Ucraina. Încă de la început. în OSCE şi în raporturile cu structurile europene şi euroatlantice. indică revenirea Moscovei la o ofensivă diplomatică într-un spaţiu geopolitic de interes tradiţional. Cu ocazia reuniunii de la Washington. în cadrul organizaţiei. se invocau imperativele securităţii europene şi regionale precum şi necesitatea colaborării în combaterea intoleranţei etnice.Factorul religios în Asia Centrală şi Caucaz 49 . Ucrainei.colaborării acestor state în cadru regional. De asemenea. au refuzat să semneze prelungirea valabilităţii Acordului de securitate colectivă (Pactul de la Taşkent). statele GUUAM. preşedinţii Georgiei. precum şi alte semnale politice. Moldova în care se prezenta importanţa dezvoltării colaborării economice. La început.

În 50 . într-o regiune în care alternativa marxist socialistă nu poate rezista din cauza discreditării ei.la răscrucea mileniilor – spre clădirea unor forme materne. acestea neprofitând de ruperea imperiului rus din 1917 care a dus la transformarea lui într-un „incubator de naţiuni”. dezvoltarea lui va reprezentaun factor de destabilizare regională în lipsa unor remedii politice şi economico-sociale. deşi era evident că importanţa ce li se atribuia nu putea decât să bucure. înmormântare). „a interpreta” noul rol ce li se distribuia.practicile rituale asociate evenimentelor ciclului vieţii (naştere. adânc înrădăcinat al cărui comportament autonom influenţează aproape în totalitate evoluţia societăţilor în regiune. Armenia. şi Georgia se orientează . Biserica Ortodoxă Rusă şi Moscova susţin oficial proiectul „blocului creştin” din Caucaz. botez. Nici puterile laice din Armenia şi Georgia nu sunt străine de cultivarea unor forme de „fundamentalism creştin” şi de propaganda antiislamică (Georgia şi Armenia. fisurat în momentul de faţă prin apropierea Georgiei de Azerbaidjean. forma naţionalismului istoric. Daghestan şi în republicile autonome. aducând prestigiu şi beneficii materiale.instituţiile sociale formale (bisericile. . Foştii lideri comunişti. fiind controlată strict. nuntă. În acest punct găsim şi diferenţele între regiunea Asiei Centrale şi cea a Caucazului.credinţele populare şi normele morale stabilite. însă. Acest proces este urmat şi de alte naţiuni din Caucaz. sub egida Turciei şi a SUA. Astfel. În cele mai multe cazuri ierarhiile religioase existente s-au dovedit. Naţiunilor Asiei Centrale le lipseşte. dar şi adversarii acestora. rezistente de naţionalism. . Clădirea acestor naţiuni a fost posterioară acestui moment. Cecenia. cu rezultate diverse. de puterea comunistă. După '90 nu mai era un pericol (ba chiar era la modă) declararea situaţiei religioase.Joacă factorul religios un rol important în Asia Centrală şi Caucaz ? Sunt voci care afirmă că există un factor religios puternic. în Asia Centrală islamismul activist pare a constitui singura metodă viabilă de mobilizare populară în viaţa publică. Fundamentalismul islamic pare să se răspândească în Azerbaidjan. S-au ivit astfel situaţii de corupţie şi lupte „intestine”. Acest lucru a dus de multe ori la abandonarea practicilor religioase (de cele mai multe ori datorită represiunii) şi la apariţia „omului sovietic” nou. uneori sub presiunea directă a formelor mai avansate de naţionalism (azerii s-au mobilizat contra armenilor. În Caucaz. modern. singurele ideologii viabile rămân naţionalismul şi religia. Regiune care din acest punct de vedere – al religiilor – poate capta atenţia datorită situaţiei sale oarecum aparte: cele trei componente principale : . cei din Abhazia şi Osetia împotriva georgienilor) din sudul F. însă. Ruse. au găsit (văzut) în religie un înlocuitor (substitut) al ideologiei care tocmai se prăbuşise. nepregătite pentru „a juca”. adunările religioase) au fost puternic influenţate de „modernizarea sovietică”. cea liberală occidentală nu poate fi aplicată în ţări unde elitele occidentalizate nu pun mare preţ pe „masele nespălate”. „redute ale rezistenţei creştine” în Orient). De aceea. din diferite motive. Statele Asiei Centrale par a se confrunta cu o criză a convieţuirii religioase pe care coabitarii nu sunt îndeajuns de pregătiţi să o controleze. ţară tradiţional creştin ortodoxă.

supravieţuind mai mult datorită formelor de ritual şi tradiţie. 51 . În Valea Fergana.epoca URSS. Cea mai alarmantă tendinţă actuală poate fi considerată ignorarea de către puterea laică din regiune a existenţei diversităţii formelor de islam. Astăzi predomină încă islamul sunnit „popular”. numai. s-au creat condiţii favorabile activităţii misionare. Această dominare este însoţită şi de o dezvoltare a islamului. La capitolul diferenţe observăm că Kazahstanul şi Kârgâstanul dispun de un pluralism religios mai larg decât Uzbekistanul. a încurajat o mişcare islamică moderată în Asia Centrală – în vreme ce F. După declararea libertăţii de religie. Partidul Islamic al Renaşterii – mişcare ilegală – care reprezintă o formă militantă de islam îşi desfăşoară astăzi activitatea în conspirativitate dar este încă foarte incisiv. islamul a ajuns religia dominantă. Prin „efectul de bumerang”. fapt ilustrat şi de numărul tot mai mare al moscheelor construite (în Uzbekistan de exemplu. Puterea civilă recurge aproape constant la reprimarea violentă a islamismului militant. Islamiştii s-au consolidat doar în Uzbekistan şi Tadjikistan şi în Valea Fergana. rămânând în afara spaţiului de înnoire a islamului. numărul moscheelor a crescut de la 80 la 5000). fapt ce a favorizat prevenirea conflictelor religioase. Vecinătatea cu regimurile fundamentaliste de la Teheran şi Kabul a contribuit. Asia Centrală devinind scena de competiţie a numeroase grupuri religioase. nerealizând că noile state erau mult mai seculare şi mult mai puţin islamice chiar şi decât Turcia. După dezmembrarea URSS. Rusă a acceptat-o „de nevoie” – şi a salutat activismul turc în regiune. în Tadjikistan. Apariţia celor câteva partide islamice care doreau implementarea doctrinei religioase în politică a fost de scurtă durată fiind frecvent supuse contestării. Fergana. Occidentul. forţele care ţineau sub control acest echilibru au dispărut. tocmai la radicalizarea islamului local. Turkmenistanul sau Tadjikistanul. situaţia suferind transformări profunde. la constituirea şi dezvoltarea grupărilor fundamentaliste inclusiv în Uzbekistan şi Tadjikistan. Nu trebuie ignorat nici numărul ridicat al studenţilor din ţările Asiei Centrale care îşi desăvârşesc educaţia în facultăţi teologice din ţări islamice ale Orientului Apropiat şi Mijlociu. regiunea a fost supusă dezintelectualizării. cu centrele ei strălucite tradiţionale de cultură islamică va revendica într-un viitor previzibil un loc între principalele „baze de iradiere islamică” ale Orientului. mai tolerant şi mai puţin interesat de politică. pe termen mediu şi lung. Asia Centrală a fost izolată de restul lumii islamice. islamiştii moderaţi au fost cooptaţi la conducere. Fundamentalismul a luat totuşi amploare în zonele cele mai defavorizate şi în remurile cele mai corupte. Existenţa controlului centralizat şi militar – înainte de '90 – a dus la răspândirea ateismului. În aceste condiţii toţi liderii statelor din regiune şi-au declarat clar opţiunea pentru statul secular (laic). pe de altă parte. mulţumită suportului Bisericii Occidentale. de exemplu. liderii musulmani progresişti fiind reduşi la tăcere. concomitent. Un alt aspect interesant este dat de procesul de evanghelizare la care sunt supuse popoarele regiunii. unde tradiţia islamică este puternic înrădăcinată. activitatea organizaţiilor islamice turce va duce. Acestei stări de fapt îi corespunde o crescută activitate misionară care poate avea efecte în părţile sudice ale regiunii.

sub influenţa organizaţiilor islamice din Asia Centrală şi Orientul Apropiat şi Mijlociu să aibă loc un previzibil proces de politizare a islamului. componenta religioasă a 52 . Osh. situaţii similare derulându-se în Kârgâstan şi Uzbekistan. Din acest motiv. Prezenţa forţelor militare străine pe teritoriul lor şi afluxul de fonduri externe – ce îmbogăţesc o minoritate locală – sunt tocmai factori de radicalizare a majorităţii sunnite a populaţiei. culturale care se includ în „sistemul regional” de securitate (cu efect al unor acumulări istorice şi al unor evenimente recente). Bishkek). Din aceste motive. reducându-şi treptat autoritatea. au existat câteva cazuri legate de înmormântarea unor proaspăt protestanţi kârgâzi de strămoşi sau rude. pune în lumină mai accentuat decât în Balcani. Această competiţie poate fi complicată de grupurile etnice care se suprapun deseori grupurilor religioase. În Kârgâstan. în paralel cu sprijinirea partidelor islamice în lupta lor pentru câştigarea puterii politice. Alma-ata. politice. La baza acestei stări stau cauze etnice. Specificul regiunii de spaţiu al afirmării unor vechi şi noi entităţi etnopolitice. Perioada trăită în comunism pare a încuraja intoleranţa faţă de cei ce gândesc şi cred diferit. liderii religiilor tradiţionale adoptă poziţii ce resping protestantismul dar şi alte mişcări misionare. Liderii musulmani şi ortodocşi – care cu mult timp în urmă formau alianţa de sprijin reciproc pentru a rezista puterii sovietice – sunt acum parcă dispuşi să reînvie „alianţa” pentru a stopa misiunile occidentale foarte puternice. la frontiera sudică a Federaţiei Ruse şi la confluenţa Europei de Est cu Asia Centrală şi de Est. lor li se adaugă acţiunile unor „tendinţe” şi ale unor actori internaţionali majori.totuşi. De regulă noii creştini de origine turcică se îndreaptă către protestantism. Tadjikistanul sau Uzbekistanul ar putea să-şi dispute conducerea mişcărilor islamice radicale. tind să se înmulţească galopant. Majoritatea celor proaspăt creştinaţi este protestantă. Ierarhia tradiţională musulmană este . de „import”. islamice sau creştine. Aceste orientări religioase noi. religioase. de exemplu. în eventualitatea eşecului proceselor de democratizare în curs. în regiunea Asiei Centrale pare a fi o cursă între creştinarea zonei nordice şi islamizarea celei sudice. Namangan. în contextul mutaţiilor geopolitice şi geoeconomice produse la încheierea Războiului Rece şi în cursul integrării Caucazului în circuitul economiei mondiale. crizele şi conflictele din Caucaz formează un adevărat „complex de insecuritate”. „prinsă” între autorităţile politice şi islamiştii radicali. 2. Ierarhii ortodocşi şi liderii musulmani au încercat să convingă guvernele ţărilor central-asiatice să creeze un cadru favorabil religiilor tradiţionale mergând până la a cere interzicerea acţiunilor misionare străine. economice. putându-se cristaliza condiţii pentru incidente de natură extremist-religioasă. protestantismul nefiind singura misiune creştină din regiune. nu trebuie ignorată posibilitatea ca într-un viitor apropiat. tensiunile. Conflicte armate în Caucaz Contradicţiile.Astfel în Kazahstan un număr important de musulmani au devenit protestanţi. 4. Ritmul rapid al creştinării protestante a provocat îngrijorări în centrele islamice (Taşkent. din punct de vedere financiar. „Martorii lui Iehova” se bucură şi ei de un mare succes atât în rândurile populaţiei rurale cât şi al celei urbane. În momentul actual. comunităţile locale neagreând acest lucru.

Liderul Samil Basaiev. În 1993 şi 1994 armata rusă a trecut frontierele Ceceniei (Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a suspendat F. profund. în Armenia. un grup terorist a atacat Parlamentul din erevan cu scopul de a face imposibil compromisul cu azerii. Aslan Maskahadov. lipsită de aristocraţie). fost prim. spaţiu tradiţional de „ciocnire frontală” între creştinism şi islamism. prin manifestaţii de stradă la Erevan. Moscova asigură „protecţia militară” externă a Armeniei şi paza frontierelor sale. Nagorno-Karabah Provincia este locuită în proporţie de 80% de armeni creştini (monofiziţi). Turcia şi grupările fundamentaliste islamice. Rusă ca urmare a agresiunii armate şi exceselor asupra populaţiei. în faţa şefului „Partidului războiului”. Din 1994. F. cu statut de autonomie locală (atitudinea faţă de Nagorno-Karabah a devenit un reper al aprecierii interne a oamenilor politici armeni). azerilor. (din Arabia Saudită) într-o ţară dominată de sufism (islamism cu puternice reminiscenţe „păgâne”). considerat de Moscova „naţionalist – extremist”. Robert Kocearian. Georgia şi Armenia – creştine – a aprobat intervenţia militară). Acordul de pace din 1996 (Khasav – Yurt) prevedea retragerea armatei ruse şi autoadministrarea Ceceniei. ministru. Afghanistan. s-a ajuns la Acordul secret din iulie 1997 dintre Armenia şi Azerbaidjan – Dezacordul dintre Armenia şi Azerbaidjan rămâne. Noul preşedinte. preponderent musulmană şi-a proclamat independenţa. Odată cu dezmembrarea URSS. cu tendinţe egalitariste. A. totuşi. o incursiune cecenă în 53 . rusă a refuzat să-şi respecte angajamentele din 1996 şi Cecenia a intrat într-o gravă criză economică. Rusă se angaja să plătească compensaţii de război şi 100 dolari pe tona de petrol tranzitată prin Cecenia. în 1998. F.conflictelor din Caucaz. a organizat însă. Arabia Saudită etc. Numeroşi foşti „lorzi ai războiului” din 1994-1996 s-a reprofilat pe activităţi din categoria „criminalităţii internaţionale” şi au început să propovăduiască wahhabismul. adept al unei soluţii negociate a pierdut puterea în 1998. Conducerea lui Dudaev era contestată de mai multe grupări interne. La intervenţia OSCE. până în 1990. Puterea a fost preluată de fostul general sovietic Djohar Dudaev. Nagorno-Karabah făcea parte. Sudan. F. Cecenii au primit asistenţă militară din Azerbaidjan. favorizate de structurarea societăţii pe clanuri (democraţie militară. Cecenia (150 clanuri–teips). restul locuitorilor fiind azeri musulmani. În 1991. după cum reiese şi din eşecul medierii SUA din aprilie 2001. Preşedintele Ter-Petrosian. În 1988 s-a declanşat mişcarea pentru independenţa provinciei. Armenia nu admite nici o concesie majoră din cauza extremei presiuni populare ce se exercită asupra liderilor săi. Azerbaidjanul. Între timp. în octombrie 1998. Rusă a acordat asistenţă militară armenilor. „opoziţia extraparlamentară”. B. Confictul din Cecenia Antagonismele ruso-cecene îşi au originea încă din secolul al XVIII-lea. Armenia î-şi proclamă independenţa. Pakistan. ales în 1997 şi-a propus să refacă şi să modernizeze ţara. din Azerbaidjan. iar în 1992-1993 s-au desfăşurat ciocniri armate între „miliţiile” armene şi azere din Nagorno-Karabah şi Armenia.

Rusă a protejat Abhazia şi a permis unor efective cecene să acţioneze împotriva Georgiei. SUA s-au opus. abhazi. a provocat noua intervenţie militară a F. Republica Karachai-Cerchessia. În 1992. Luptele au luat amploare în abhazia (zona Gali). Rusă şi Azerbaidjanul. Rusă. Zonele de instabilitate etnicoreligioasă sunt: Abhazia. ce controlează accesul la Marea Neagră. F. cu prilejul atacurilor executate de grupuri de „miliţii” georgiene şi de gherile cecene (Ruslan Ghelaev). oricărei acţiuni militare în zonă. în decembrie 2001. Problemele minorităţilor (armeni. regimul din Tbilisi a acceptat prelungirea prezenţei militare ruse în Georgia (trei baze). începutul lunii septembrie 2002. Unităţi ale armatei şi „voluntari” georgieni sau concentrat în Valea Kodori (unde acţionează elicoptere ruse de la baza din Gudauta şi forţele abhaze).) şi vecinătatea cu Osetia de Nord. În principiu. Deşi au instalat o administraţie locală (în 2000). aflat oricum în relaţii tensionate cu F. de la sfârşitul anului 2002. grupele ruse se confruntă în continuare cu gherilele cecene (în rândul lor luptă talibani. Crizele din Georgia Georgia şi-a recâştigat independenţa în 1991. În prezent domneşte un calm relativ în Abhazia. Parlamentul din Tbilisi a votat o hotărâre de retragere a trupelor ruse din Abhazia şi a ameninţat cu ieşirea Georgiei din CSI. F.Daghestan. însă. în Valea Pankisi. Cecenia. Rusă şi Georgiei cu privire la Abhazia. Abhazia şi-a proclamat independenţa şi miliţiile musulmane au început să atace trupele georgiene. Manifestaţii populare s-au desfăşurat la Tbilisi şi Zugdidi. Trupe americane oferă asistenţă de „instrucţie antiteroristă” guvernului georgian. ceceni. Summit-ul CSI de la sfârşitul anului 2001. Conflictul armat a fost reluat în septembrie 1999 încetarea campaniei NATO împotriva Iugoslaviei). liderii separatişti ceceni (Aslan Mashadov) l-au solicitat pe Eduard Şevardnadze să medieze un acord cu Moscova (care controlează ferm numai nordul Ceceniei). Recent. Moscova a ameninţat cu o intervenţie armată în Georgia pentru capturarea gherilelor cecene. în special. de la Moscova nu a reuşit să armonizeze punctele de vedere divergente ale F. Javakheti etc. membri Al-Qaeda. Rusă deţine baze militare şi în Armenia şi o „torţă de pace” în Abhazia. C. Osetia de Sud.). osetini. Presat de F. solicitând guvernului georgian să trimită armata împotriva autorităţilor „separatiste” din Abhazia. Atentatul terorist din Moscova. iranieni. Abhazia – zona în estul Georgiei. Iugusetia. a complicat raporturile ruso-cecene. Ruse şi declanşarea „Djihadului wahhabit” în Cecenia. La finele anului 2001. Populaţia ibero – caucaziană aparţine religiei musulmane. fundamentaliştii comandantului saudit Hattah. ameninţat de înfiltrările grupurilor islamiste cecene şi de luptătorii pentru independenţă din Osetia de Sud (inclusă în Georgia) sau de autonomiştii armeni din Samtskhe-Javakheti. Moscova condiţionează o mediere între Georgia şi Abhazia de încetare a tolerării 54 . Kabardino-Balkania şi Daghestanul agravează la maximum situaţia guvernului din Tbilisi. Realitatea este ca numeroşi luptători ceceni s-au refugiat în Georgia. palestinieni etc. daghestani etc. Osetia de Sud şi în problema gherilelor cecene refugiate în zonele montane de la frontiera dintre Georgia şi Cecenia.

ortodocşi 9%. Tensiunile din Daghestan Republica (autonomă) Daghestan face parte din F. Baku-Groznîi-Novorossiisk.603. Anexată Rusiei între 1865 şi 1885.7%. 55 . nu a înregistrat progrese în reglementarea situaţiilor de criză din Caucaz. Religii: musulmani 89%. criza economică şi acţiunile gherilelor cecene au creat teren favorabil pentru răspândirea wahhabismului. la o suprafaţă de 428. ruşi 6. Până în 2000. ASIA CENTRALĂ – Profil geopolitic La scurt timp după rezolvarea parţială a „crizei” din Kosovo. Grupuri etnice: turkmeni 77%. 80% din teritoriu este deşertul Garagum (Kara Kum).9 milioane locuitori este alcătuită din aproximativ 30 de clanuri de musulmani sufiţi. preşedintele Saparmurat Niyazov (din 1990) fiind şi prim-ministru. în anii din urmă abuzurile administraţiei centrale şi locale.1%. alţii (turci) 5. Cu o structură socială axată pe tribalism. Azerbaidjan şi Marea Caspică. în ciuda opoziţiei lakilor şi avarilor şi să constituie un „front islamic” la Marea de Azov. Populaţia de circa 1.244 locuitori. condus de preşedintele statului. împreună cu Azerbaidjanul. Cecenia. Pe teritoriul republicii trece o parte din „conducta strategică”. dar suferă din cauza lipsei de rute pentru exportul gazelor. necunoscute 2%. Rusă şi ocupă o poziţie strategică între Georgia. Pe termen mediu. resurse energetice semnificative (în Asia Centrală). previziunile politicoeconomice sunt descurajante mai ales din cauza sărăciei şi a creşterii datoriilor externe. în 1991. uzbeci 9. incapacitatea de a-şi asigura prin forţe proprii securitatea externă. Sunt localităţi unde legile statului au fost înlocuite cu Sharia islamică. 5. a abordat reformele economice cu precauţie. ieşire la Marea Caspică. devine republică sovietică în 1925. Autoritatea reală aparţine clanurilor şi potentaţilor. Turkmenistan (face parte din CSI) Populaţie: 4. Localnicii au primit cu relativă ostilitate incursiunea cecenă din august-septembrie 1999. kazahi 2%. Parlament dominat de Partidul Democratic din Turkmenistan. de religie musulmană etc. Rusă. Îîşi recapătă independenţa după dizolvarea URSS. s-a înregistrat un „război al exporturilor” petroliere şi de gaz cu F. Cecenii – care sunt reprezentaţi şi printre clanurile dintre frontierele Daghestanului – au urmărit să anexeze republica. Ambele spaţii se caracterizează prin: poziţii strategice pe rutele ce unesc Orientul Apropiat şi Europa de Est cu Extremul Orient. Nici Summitul CSI de la Chişinău.gherilelor cecene în Georgia de Nord. bazându-se pe exportul de gaze existente în cantităţi foarte mari – şi bumbac. D.2%.100 kmp. ultimii întreţinând mici armate personale. 2. atenţia factorilor politico-militari şi a opiniei publice s-a concentrat asupra Asiei Centrale şi Afghanistanului. structura definitorie a populaţiei bazată pe popoare „iraniene” şi „turcice”. Iranul şi Turkmenistanul (posibil). Republică prezidenţială autoritară. de la finele anului 2002.

5%.). printr-un tratat bilateral de 15 ani.4%. Rusă. titaniu. Grupuri etnice: kârgâzi 52%. poate deveni al treilea exportator de gaze naturale din lume. construcţii de maşini. valorificarea resurselor energetice şi de exportul lor pe piaţa mondială.Kazahstan (face parte din CSI) Populaţie: 16. Teren cu reţea hidrografică bogată. Otan. Religii: musulmani (în majoritate sunniţi) 47%. alţii (turcico-mongoli) 11. la o suprafaţă de 2. Grupuri etnice: cazahi– 53. Asistenţă externă serioasă. Privatizarea a înregistrat progrese după 1995 – 1997. alţii 8% (amestec turco-mogol). ruşi 30%. protestanţi 2%. în F. Caspian Pipeline Consortium construieşte conducta Tengiz – Marea Neagră. industrie extractivă şi prelucrarea ţiţeiului. Ruse. uzbeci 12.4%.003 locuitori. Economia este bazată pe agricultură şi pe exporturile de aur. Guvernul a adoptat o serie de măsuri pentru a combate probleme ca aceea a inflaţiei şi a datoriei externe. 12% arabil). mercur. Exportă bumbac. Recăpătându-şi independenţa după 1991. Religii: musulmani 75%. mercur. La 8 iunie. Conducte petroliere: 2. Kazahstanul a suferit afluxuri importante de emigrări între anii ’50 – ’60 (ca urmare a programului agricol în care cetăţenii sovietici erau încurajaţi să cultive terenurile Kazahstanului). teren înalt şi accidentat (Munţii Tien Shan). ruşi ortodocşi 44%. După 1991 mulţi colonişti s-au întors în F. terorism şi privatizarea întreprinderilor deţinute de stat. petrol. cupru. Kârgâstan (face parte din CSI) Populaţie: 4. 40% păşuni permanente. Acest lucru a dus la crearea unui amestec atnic. aur etc. Republică parlamentară – preşedinte „paternalist”. uraniu şi electricitate. 1. Devenit republică sovietică în 1936.850 km (ţiţei). alţii 7%.4%. Partide politice: Partidul Popular al Unităţii (lider. Kazahstanul primea acces nelimitat pentru exporturile sale de gaze naturale prin conductele F. nouveniţii întrecând ca număr populaţia nativă. Reforme economice curajoase (din 1994). relaţiile interetnice. ortodocşi 20%. Partidul Agrarian. alţii 5%. bauxită.5%. în prezent Kârgâstan se confruntă cu probleme în introducerea principiilor democratice şi a libertăţii politice. Nazarbaiev. zinc. din 1991 şef al statului). gaze naturale. uraniu şi electricitate (mai ales. Sectorul agricol bine dezvoltat. germani 2. zinc. ruşi 18%.8%. Partidul Civic. Economie predominant agrară.500 km produse rafinate.7%.7 milioane kmp (57% păşuni. suprafaţă 198.500 kmp.9%. Importante resurse petroliere şi minereuri (argint.753.731.303. Cu rezerve de 2000 miliarde m3. Actualele probleme cu care se confruntă Kazahstan ţin de dezvoltarea unei identităţi naţionale coezive. conducte de gaze – 3. continuarea apropierii de statele vecine. uzbeci 2. resurse de aur şi metale rare. germani 2. bismut etc. Rusă). ucraineni 3. aur. Partidul Comunist. ucraineni 2.480 km (1992). 56 . preşedintele ţării Nursultan A.

persani. uraniu. alţii 3%. ruşi 3.400 kmp. argint. Partidul Comunist. Uzbekistan (face parte din CSI) Populaţie: 25. respectarea drepturilor omului şi democratizarea societăţii. Problemele politice majore actuale constau în prezenţa grupurilor militante islamice cu baza în Tadjikistan şi Afghanistan. Republică prezidenţială autoritară. 143. alţii (amestec de arabi.064 locuitori. prin dezvoltarea industriei extractive (petrol şi minerale).681. 6. Parlamentul dominat de Partidul Democratic din Tadjikistan (majoritar).155.Partide politice: Uniunea Forţelor Democratice. turcici şi vorbitori de farsi – persană). cu văile Fergana (nord). Republică prezidenţială. a cunoscut un război civil timp de 5 ani. Partidul Acţiunii etc. Partidul Progresului Patriei – 20 locuri etc.5%. aur. 60% din populaţie trăieşte în mediul rural. Partidul Renaşterii Islamice şi de Partidul Comunist. sub conducerea lui Imamoli Rakhmonov. cupru etc. ieşire la Marea de Aral. produse chimice. munţii Pamir şi Alay. Republică prezidenţială. Grupuri etnice: tadjici 64. 57 . După proclamarea independenţei în 1991. Majoritatea populaţiei trăieşte sub limita sărăciei. Kafornihon şi Vakhsh (în sud). Partidul Naţional Democratic Fidokorlar – 34 locuri. economia fiind serios afectată de războiul civil şi de pierderea pieţelor tradiţionale de desfacere (din fosta URSS). preşedinte Askar Akajev (din 1990) – „regim paternalist”. Viitorul economiei şi atragerea de investiţii depind însă într-o foarte mare măsură de stabilitatea internă. alţii 5%. Partide politice: Partidul Democratic al Poporului (fost comunist) – 48locuri în parlament.5 (în scădere din cauza emigrării). aur.agricultură intensivă. Independent din 1991.5%. petrol. Foarte bogată în resurse de cărbune. Tadjikistanul deţine cel mai mic PIB dintre republicile ex-sovietice. tadjici 5%. teren înalt şi accidentat. Tadjikistan Populaţie: 6. musulmani shiiţi 5%. cupru etc. 20% şomaj. antimoniu. tătari 1. Climă uscată. tungsten. cărbune. regim autoritar (musulman modern) al preşedintelui Islam Karimov (din 1990). Ruse şi al Uzbekistanului. Reforma economică a fost inaugurată în 1994. alţii. Exportă: bumbac. Grupuri etnice: uzbeci (turcici) 80%. Religii: musulmani sunniţi 80%.9%. zinc. în 1997 semnându-se un acord între părţile combatante. Bogăţii naturale: mercur. 10% din suprafaţă . depinzând de comerţul cu heroină şi de ajutorul F. aur.100 kmp. Religii: musulmani 88% (majoritatea sunniţi). uzbeci 25%. Uzbekistanul a încercat să limiteze dependenţa de agricultură. ruşi 5.6%.578. 447. gaze naturale. ortodocşi 9%.

Astfel. în preliminariile crizei afgane” şi să se opună unei ordini mondiale „unipolare” (aluzie la SUA). din aprilie 2001. Tadjikistanul (Grupul de la Şanghai – Uzbekistanul observator) au decis să-şi întărească cooperarea în lupta împotriva „terorismului” şi „fundamentalismului islamic”. pe fundalul proceselor de cristalizare a identităţilor naţionale (pe temelii laice sau etno-religioase). între 2004 şi 2007 va transforma F. fără „drepturi speciale”. membre ONU. Federaţia Rusă Ca succesor al URSS. asupra Kazahstanului. în Asia Centrală s-a amplificat ciocnirea între tendinţele de modernizare social-economică şi cele tradiţionaliste. aproape toate noile state din regiune. Kazahstanul. Ca urmare. Summit-ul „Grupului de la Şanghai”. În iulie 2000. Tadjikistanul şi Kârgâstanul au devenit state independente. alcătuit din F. Atenţia conducătorilor ruşi. concomitent. între frontierele lor. Chiar în anii războiului din Cecenia (1994 – 1996) şi ai „războiului civil” din Tadjikistan (1992 – 1997). Moscova îşi intensifică implicarea în Asia Centrală şi parţial în Orientul Apropiat şi Mijlociu. 6. F. F. ambele având. Aşa a apărut (în 1995 – 1996 ) Grupul de la Şanghai. Rusă. Rusă a luat iniţiativa – în asociere cu China – creării unui sistem regional de securitate. din cauza faptului că guvernul de la Taşkent a aderat la GUUAM. Kârgâstanul. Lărgirea Nato. F. OSCE şi PfP. Bielorusia. Interesele directe ale actorilor internaţionali în Asia Centrală Asia Centrală a cunoscut transformări radicale din anii 1990 – 1991: URSS s-a destrămat. Spaţiul Asiei Centrale traversează o perioada de remodelare geopolitică. şi semnificative populaţii rusofone. Anterior. Rusă. a reiterat aceste hotărâri. Uzbekistanul. îndreptat împotriva „terorismului” şi a „fundamentalismului islamic”. Raporturile cu Uzbekistanul şi Turkmenistanul au evoluat mai puţin favorabil. pe „direcţia strategică”: sudul F. V. nucleare şi de rachete strategice) şi asupra Kârgâstanului (la frontiera cu China). politice şi militare – interesele în Asia Centrală şi de a-şi menţine şi extinde influenţa predominantă. au aderat la CSI şi au stabilit raporturi de alianţă cu Moscova.India – Oceanul Indian. Kazahstan. China.2. Ruse . Turkmenistanul. ce va fi urmată de extinderea UE. din noiembrie 2002. Rusă nu şi-a ascuns niciodată pretenţia de a-şi promova – prin mijloace economice. bogatele resurse de petrol şi gaze naturale au trezit interesul marilor puteri şi companiilor internaţionale şi au favorizat integrarea parţială a Asiei Centrale în economia mondială. într-o zonă de permanentă „agitaţie” islamistă. în reglementarea problemelor continentului. F. Bush şi liderii UE. Putin a efectuat un 58 . China şi fostele republici sovietice din Asia Centrală. Kazahstanul. structurată formal după modelul UE. statul cu cele mai importante resurse energetice (cu baze pentru cercetări spaţiale. în octombrie 2000. Imediat după Summitul NATO de la Praga şi întâlnirile preşedintelui G. Rusă într-un partener „partener al Europei”. amplificată de concurenţa de putere dintre marii actori internaţionali etc. în primul rând. s-a concentrat. Tadjikistan şi Kârgâstan au înfiinţat „Uniunea Economică Euroasiatică”. Rusă. O atenţie particulară s-a acordat Tadjikistanului care ocupă o poziţie cheie la frontiera cu Afghanistanul şi China.

O Forţă Comună de Intervenţie Rapidă era proiectată încă din 2000. La 21 aprilie 2000. s-au desfăşurat manevre militare cu state-majore şi forţe armate din F. China şi India.a reprezentat un factor esenţial în prăbuşirea regimului taliban. dintre trupele talibanilor şi cele ale „Alianţei Nordului”). Tadjikistan şi Kârgâstan iar între Consiliile de Securitate din F. Chinei. Afghanistanul rămâne o „piesă” esenţială în jocul de forţe şi interese din spaţiul Asiei Centrale şi de Sud. Tadjikistan. Ruse. locul în care se interferează politicile F. După cum se cunoaşte. aflaţi în relaţii din ce în ce mai tensionate cu SUA şi Pakistanul. oştile guvernului din Kabul). (conduse de SUA) şi în menţinerea stabilităţii actuale din Afghanistan.. cu aportul F. preluarea puterii la Kabul de către talibani (1996) a fost considerată o ameninţare directă. SUA. cu unităţi din F. Japoniei şi Asiei de Sud-Est. în aprilie 2001. Ruse s-a preocupat şi de problematica Afghanistanului. împreună cu Teheranul şi Beijingul. totodată. Indiei. Moscova a încurajat cooperarea militară dintre Iran şi Tadjikistan. ambele state fiind. Kazahstan. Moscova a urmărit ca nici o putere străină să nu-şi impună controlul în zonă şi ca ţara să nu devină o „rampă” de lansare a „războiului islamic” în republicile musulmane din Asia Centrală. în pofida eşecului militar înregistrat în anii '80. Kârgâstan şi Uzbekistan („Southern Shield Exercise 2001” – chiar în lunile în care se intensificau ciocnirile din Afghanistan. Kazahstan. Rusă. a fost astfel primită cu oarecare satisfacţie de F. În egală măsură. Chinei. să iniţieze – cu sprijin internaţional sau nu – proiecte de construire a unor conducte de transport spre Europa Occidentală. ale Indiei. F.turneu diplomatic în China şi India. Ruse (înţelegerile din martie 2001). De aceea. Rusă este cel de-al treilea exportator mondial de petrol şi vizează: controlul asupra celor mai importante zăcăminte din Kazahstan (zona Tengiz) şi conductelor de transport din Siberia şi Asia Centrală spre Occident. liderii F. F. din toamna anului 2001. care se pregăteau deja de prin toamna anului 2000 să intervină împotriva regimului fundamentalist de la Kabul. Campania SUA împotriva regimului taliban. sub loviturile „Alianţei Antiteroriste”. Rusă sprijinind „Alianţa Nordului” (compusă din trupele minorităţilor uzbece şi tadjice. în 2000 – 2001 să închege un „front antitaliban” şi să susţină o ofensivă a „Alianţei Nordului” şi autorităţilor din Herat (proiraniene) împotriva talibanilor. Moscova a apelat şi la CSI (Tratatul de Securitate Colectivă al Comunităţii) pentru stabilizarea regiunii. Asia Centrală şi bazinul Mării Caspice (200 miliarde barili petrol şi 600 miliarde metri cubi gaze naturale) adăposteşte zăcăminte – situate pe locul trei în lume. Rusă. În sudul Tadjikistanului. să-şi asigure o participare semnificativă la principalele proiecte internaţionale (nord59 . Kazahstan. şefii de state din Uzbekistan. Cooperarea F. şi „partenere” ale SUA ( începutul lunii decembrie 2002). Concomitent. Rusă şi de statele din Asia Centrală. Iranului şi Pakistanului. Kârgâstan şi Tadjikistan au încheiat un acord de cooperare în lupta antiteroristă. Ruse şi a „Alianţei Nordului” – cu aportul Tadjikistanului. Problema controlului resurselor petroliere şi de gaze naturale din regiune preocupă Moscova în cel mai înalt grad. Uzbekistanului şi Turkmenistanului . Rusă şi aceste trei republici s-a semnat acorduri de cooperare. Moscova a încercat. după Golf şi Siberia – ce pot fi valorificate foarte avantajos pe pieţele UE.

americane şi UE) pentru extragerea, prelucrarea şi transportul petrolului şi gazelor naturale etc. La sfârşitul anului 2002 , Gazprom indica drept priorităţi: gazoductul Marea Baltică – Marea Britanie (5,7 miliarde de dolari); Yural – Europa (prin Polonia şi Germania, 50 miliarde de dolari); asocierea Kazahstanului la livrările de gaze naturale (50 miliarde m3 pe an din 2006) etc. Statele riverane Mării Caspice se plasează pe poziţii diferite în raport cu exploatarea şi valorificarea resurselor locale. Iranul solicită încheierea unui acord între statele implicate (Iran, Azerbaidjan, F. Rusă, Kazahstan, Turkmenistan) de împărţire a bazinului Mării Caspice în sectoare distincte (Iranul şi F. Rusă deţin nave militare în Marea Caspică, Azerbaidjanul solicită instalarea unei baze NATO, încurajat de Turcia). Statele din Caucaz şi din Asia Centrală depind de reţelele de transport ruse, motiv pentru care încearcă să promoveze şi proiecte alternative (Baku – Ceyhan, Turcia, sau Azerbaidjan – Iran, pentru Azerbaidjan). Turkmenistanul este interesat, de exemplu, de proiectele SUA de „spargere” a monopolului oleoductelor ruse prin Iran, Afghanistan şi Pakistan. Companiile internaţionale (britanice, nord-americane şi vest-europene) finanţează studiile pentru prospectarea, extragerea, prelucrarea şi transportul gazelor naturale cu sau fără participare rusească („British Petroleum” în Azerbaidjan şi Iran, „Chevron” în Kazahstan şi F. Rusă). F. Rusă are în atenţie: proiectul „coridorului transsiberian”, cu autostradă şi conducte de petrol şi gaze naturale ce va permite mărfurilor din Japonia şi China să ajungă în 8-12 zile în Occident; cale ferată şi autostradă în sudul F. Ruse – Kazahstan – Iran – Pakistan – India; conducta de gaze naturale Novi Urengoi – Tomsk – Urumtsi – Xian – Şanghai; conducta de gaze naturale Novi Urengoi – Irkutsk – Ulan Bator – Beijing; conducta de gaze naturale Saha – Iacuţia – Habarovsk – Vladivostok – Seul (cu o variantă spre Tokio). SUA participă atât la lucrările conferinţei pentru exploatarea Mării Caspice, cât şi la finanţarea unor proiecte strategice ruseşti pentru transportul petrolului şi gazelor naturale. Pe fundalul conflictului din Afghanistan, declanşat în toamna anului 2001, Uzbekistanul şi Turkmenistanul (locuite de populaţii turcice, orientate spre Ankara şi adversare ale tadjicilor şi kârgâzilor de limbă şi influenţă iraniană) au căutat să folosească SUA ca o contrapondere la monopolul transportatorilor ruşi. În paralel cu instalarea de forţe americane în ambele state, s-a început pregătirea unor proiecte de anvergură pentru un sistem de conducte cu terminalele în Pakistan, la Oceanul Indian. SUA apar, astfel, ca un partener – concurent al F. Ruse, în jocul petrolier – deci şi politico-militar – din Asia Centrală. SUA Au deţinut poziţii de primă mărime în Asia de Est şi Centrală, până când fundamentaliştii islamici au preluat conducerea Iranului (1979). În anii '80, Washingtonul a sprijinit direct şi indirect lupta armată a mudjahedinilor afghani împotriva Armatei Roşii. După retragerea sovieticilor din Afghanistan şi proclamarea statelor independente din Asia Centrală, Washingtonul s-a concentrat asupra: echilibrării „raportului de forţe” regional, grav afectat prin destrămarea URSS; atragerea Kazahstanului, Uzbekistanului, Turkmenistanului, 60

Tadjikistanului şi Kârgâstanului în circuitul economiei mondiale şi contracararea „monopolului F. Ruse” asupra resurselor petrolifere din regiune; sprijinirea independenţei statelor din Asia Centrală, a regimurilor laice şi democraţiei; combaterea fundamentalismului islamic şi a terorismului internaţional, a traficului de arme şi componente nucleare şi a celui de droguri etc. În acelaşi timp, aranjamente politico-militare s-au materializat cu: Kazahstanul (denuclearizare, controlul armamentelor, conversia industriei militare, reforma militară etc.), Tadjikistanul, Uzbekistanul, Kârgâstanul şi Turkmenistanul (prin intermediul PfP, al GUUAM şi direct). La nivel politico-diplomatic, SUA au devenit foarte active din anii 1998 – 1999. Criza prelungită din Afghanistan, - ulterioară retragerii Armatei Roşii – a figurat pe agenda priorităţilor Washingtonului. În 2000 – 2001, SUA s-au alăturat eforturilor ONU pentru „pacificarea” Afghanistanului şi stoparea activităţilor grupurilor fundamentaliste tadjice, uzbece, turkmene şi kârgâze, susţinute de guvernul taliban de la Kabul (Grupul „6+2” de gestionare a crizei, format din SUA, China, F. Rusă şi cele 5 republici din Asia Centrală). SUA vizau să realizeze o prezenţă semnificativă în fiecare dintre regiunile Asiei (de Est, Centrală şi de Vest) şi de a avea un cuvânt decisiv în gestionarea problemelor regionale şi continentale. Implicarea directă a SUA în Asia Centrală a luat amploare după atacul terorist din 11 septembrie 2001, când s-au pus bazele unei „Alianţe Antiteroriste” (SUA, F. Rusă, state UE, state NATO şi partenere, republicile din Asia Centrală, China, Japonia, Pakistanul etc.). Şefii de stat ai celor „Trei Mari” – SUA, F. Rusă şi China – s-au întâlnit în toamna anului 2001, cu prilejul reuniunii Procesului de Cooperare Asia Pacific (octombrie, Shanghai). Cei „Trei Mari” au condamnat „terorismul internaţional” şi au hotărât să-şi „intensifice” cooperarea. Lupta împotriva „terorismului internaţional” se va desfăşura sub egida ONU, aceeaşi organizaţie urmând să gireze şi reconstrucţia Afghanistanului, după înfrângerea talibanilor. Cooperarea între state, menţinerea prezenţei SUA în Asia şi întărirea legăturilor cu F. Rusă, Mongolia, India, Singapore, Vietnam, Coreea de Sud şi Japonia sunt pentru Washington condiţii ale menţinerii „echilibrului de putere” în Asia. Înfrângerea rapidă a talibanilor nu a marcat, însă, încetarea prezenţei militare internaţionale în regiune. Dispozitivul SUA s-a întărit în Pakistan, stat ce a devenit principalul aliat local al SUA. Pe teritoriul Afghanistanului, unităţi nordamericane şi aliate (din International Security Assistance Force) staţionează la Kandahar, Kabul, Herat, Shindad, Baghram etc. (12.000 militari, dintre care 8.000 nord-americani şi 1.000 canadieni şi 450 români). Baze SUA şi NATO s-a instalat în republicile Asiei Centrale, la Manas, Kurshi, Krilyab, Kakaidiy etc. Uzbekistanul – cu o poziţie centrală în regiune şi cu aspiraţii de întâietate în întreaga Vale Fergana – pare să devină obiectul unei atenţii speciale. Autorităţile din Moscova privesc cu nelinişte această prezenţă militară occidentală în Asia Centrală, mult prea apropiată de bazele militare strategice din Kazahstan şi de câmpurile petrolifere din bazinul Mării Caspice.

în absenţa reprezentanţilor UE, NATO şi ASEAN

61

Cu vădită iritare este urmărită la Moscova relaţia specială dintre SUA şi Uzbekistan (similară cu cea dintre SUA şi Georgia), ultimul consolidându-şi puterea şi distanţându-se de Kremlin. Exemplul Uzbekistanului a fost urmat de Kârgâstan, unde s-au fixat solid alte forţe militare occidentale. Turkmenistanul evoluează într-o direcţie similară. Opţiunile F. Ruse diferă de cele ale SUA şi în privinţa viitoarelor evoluţii din Iran şi Irak. F. Rusă consideră ambele state drept parteneri ideali pentru exporturile de produse industriale şi de armament; contracte excelente au fost realizate de Moscova, Teheran şi Bagdad pentru livrări de centrale nucleare şi exploatarea câmpurilor petrolifere. F. Rusă se opune, la nivel politico-diplomatic oricărei acţiuni în forţă a SUA în Irak şi Iran şi descurajează iniţiativele vizând autonomizarea teritoriilor locuite de minorităţile kurdă, azeră sau turkmenă. SUA dimpotrivă, consideră că statele respective sprijină „terorismul internaţional” („Axa Răului” – Irak, Iran, Coreea de Nord) şi grupările opuse guvernului central din Kabul (Karzai). Ca replică la apropierea dintre F. Rusă, Armenia şi Iran, SUA cultivă relaţiile cu Azerbaidjanul, Turkmenistanul, Turcia, Uzbekistanul, Georgia şi statele Golfului. R. P. Chineză Aflată într-un continuu proces de redimensionare economică şi politicomilitară, China s-a afirmat ca actor major internaţional în Asia Centrală (unii analiştii estimează ca până în 2050 ar putea deveni puterea predominantă a Asiei). Politica sa se bazează pe temeiuri economice (cucerirea de pieţe noi, aprovizionarea cu petrol şi materii prime) şi politice. Aspectele politice – cu implicaţii deosebite de securitate – sunt cu adevărat cele mai evidente. Încetarea Războiului Rece a coincis cu lansarea unui „adevărat salt înainte” al Chinei, antrenată într-un amplu proces de modernizare economicosocială şi militară. Concomitent cu reducerea puterii politico-militare a F. Ruse în Asia Centrală şi Extremul Orient, Beijingul şi-a intensificat programul nuclear şi de modernizare a forţelor armate. Influenţa Beijingului a crescut considerabil, preponderent, pe cale economică şi prin susţinerea culturală a comunităţilor (minorităţilor) chineze din teritoriile limitrofe. Deşi, China vizează, îndeosebi, Asia de Sud-Est şi extremul Orient (Coreea, Siberia, Mongolia), Asia Centrală şi Pakistanul stau, la rândul lor, în atenţia planificatorilor din Beijing (în august 2001 s-a încheiat un contract petrolier foarte favorabil cu Pakistanul; cooperarea cu Kazahstanul a atins un nivel ridicat în domeniul petrolului şi gazelor naturale). Cu toate că a dezvoltat relaţii de cooperare economică în cadrul „Grupului de la Shanghai”, şi că a semnat Tratatul de prietenie din iulie 2001, China continuă să fie considerată drept o „ameninţare” pe termen lung pentru anumite cercuri din F. Rusă, în Siberia şi Extremul Orient; acolo se află zone – teritorii pierdute de „Imperiul Celest” prin tratatele, apreciate curent, drept „inegale” (din secolul XIX). Japonia şi India apreciază, de asemenea China ca pe o „ameninţare”; prima se pune, în continuare, la adăpost sub „umbrela nucleară” a SUA, cea dea doua îşi dezvoltă propriul arsenal nuclear şi caută să-şi diversifice relaţiile cu F. Rusă şi SUA. UE şi SUA, ca şi Japonia, Taiwanul şi Coreea de Sud investesc,

62

De asemenea. începând cu 1990 – 1991. de limbă şi religioase cu popoarele din regiune şi prin tradiţiile hegemonice ale fostului Imperiu Persan. F. Ankara se consideră legată de populaţiile turcice din regiune prin afinităţi etnice. aidoma Pakistanului. Turcia şi-a manifestat. Teheranul shiit a încurajat rezistenţa afghană. poate genera intensificarea tensiunilor şi conflictelor (între Uzbekistan şi vecinii săi. 63 . Turcia Ca şi în cazul Caucazului. religioase etc. ea contribuie la includerea regiunii în principalele circuite economice şi politice mondiale. În acelaşi timp. În ansamblu. Un interes deosebit îl reprezintă şi cooperarea în domeniul petrolier. cu toate că Beijingul suspectează încă Teheranul de solidarizare cu grupările fundamentaliste din vestul şi nord-vestul Chinei. acţiunea concertată a Alianţei Internaţionale în Afghanistan. între altele. în Asia de Sud. Şi SUA acuză Iranul de amestec în „problemele interne” ale Afghanistanului. modelul „statului musulman laic” (kemalist) a fost receptat pozitiv şi aplicat de toţi liderii naţionali din Asia Centrală şi. în 2001). de exemplu). Ankara promovează întărirea relaţiilor economice. ca un „aliat strategic” al SUA în Asia Centrală. a redus amploarea bazelor de principalele baze de destabilizare etnoreligioasă în Asia Centrală. au determinat. a fost pus în surdină. apropierea Teheranului de Moscova. combătut de fundamentaliştii islamici. masiv în China. dezacordul iraniano-chinez pe temele exercitării influenţei majore în Asia Centrală. apreciată ca o piaţă de primă mărime a lumii (mai ales după admiterea în OMC – 50 de miliarde de dolari. de tolerare a activităţilor AlQaeda şi de apropiere de politica antiamericană a Irakului. culturale. după 1996. Din punct de vedere al raporturilor cu fundamentalismul islamic. Turcia este percepută. Iranul poate facilita exporturile de petrol şi gaze naturale din Turkmenistan şi Uzbekistan. China manifestă în timpul din urmă o preocupare accentuată pentru activităţile fundamentaliştilor din provincia Xiajiang (Uighur). prin construirea unor oleoducte şi gazoducte spre Golf. interesul pentru republicile din Asia Centrală. pe de o parte. precum şi de UE. în 2001 – 2002. ca urmare a „jocului” marilor puteri cu interese opuse. fără îndoială. * * * Influenţa actorilor internaţionali majori (SUA. din 2001 – 2002.însă. În mod obişnuit. Iran Este considerat „protector istoric” al Asiei Centrale prin afinităţile etnice. culturale şi militare (câteva mii de ofiţeri locali s-au pregătit în şcolile sale militare). campania Alianţei Internaţionale Antiteroriste. şi a sprijinit „din umbră”. pe de altă parte. Rusă şi China) şi regionali (Iran. Turcia) în Asia Centrală are efecte multiple. Instalarea de baze militare SUA şi NATO în Asia Centrală şi nominalizarea Iranului în „Axa Răului”. pentru reglementarea regimului migraţiei ilegale în Siberia şi pentru dezvoltarea zonelor de colonizare recentă de la frontierele sale nord-vestice. Pe de altă parte. Rival al fundamentaliştilor talibani sunniţi din Kabul.

Rusă în 2000). Minoritatea uzbekă din Tadjikistan (1. În 1990. favorizându-se accesul liber în Samarkand.000 uzbeci. de importul de energie electrică din Uzbekistan). din Uzbekistan şi Batken. Uzbekistanul a evacuat 2000 „gospodării” din zona de frontieră Surkhan – Darya (cu Tadjikistanul). pe criterii istorice. Pe lângă enclavele cu „suveranitate” din ambele state.2 milioane oameni) este. Turkmenistanul revendică.Kazahstan Frontiera dintre cele două state s-a delimitat în proporţie de 96% (noiembrie 2001). Dispute de frontieră şi tensiuni interetnice  Dispute de frontieră Uzbekistan – Tadjikistan – Kârgâstan Zona (districtul) Khuyud a fost cedată – la intervenţia Moscovei – Tadjikistanului (1929). Taşkentul a impus vize pentru locuitorii din Kârgâstan. guvernul de la Taşkent a luat iniţiativa unilaterală de a mina toate frontierele ţării. puterea economică şi militară proprie (Tadjikistanul şi Kârgâstanul depind. În decembrie 2001. parţial.2. în cursul anilor 1999 – 2000. Uzbekistan . În iulie 2000. însă. Din 1999. şi denumită Leninabad. Uzbekistanul emite pretenţii asupra zonelor Tashauz (Dashoguz) şi Turkmenabad (Cheryev). Kârgâstanul şi Turkmenistanul (între 10-20% din populaţia acestor ţări). de la bazele temporare din Tadjikistan şi Kârgâstan (1999 – 2000). dispuşi în zonele de frontieră. rămâne problema tensionată a utilizării resurselor de apă din Valea Fergana. decizie anulată prin intervenţia poliţiei uzbece. Nici delimitarea frontierei comune de 1. zonele Khiva şi Horezm. în parte. pe de altă parte bănuită de tendinţe profundamentaliste de către guvernul din Taşkent. În Kazahstan. îngreunând traficul de frontieră în Valea Fergana. Uzbekistan . În 1998. trăiesc. de la 7 km nord de Taşkent s-a proclamat independentă. Uzbekistanul a întrerupt orice legătură cu 64 . Guvernul de la Taşkent se bazează în revendicările sale teritoriale pe mai multe „pârghii de constrângere”: existenţa unor minorităţi uzbece la frontierele cu Tadjikistanul. În condiţiile în care fundamentaliştii islamici au executat incursiuni în Uzbekistan. 400.400 km nu s-a încheiat până în februarie 2002. Uzbekistanul a introdus şi un riguros regim de vize pentru statele vecine (urmat de F. situaţia dificilă a minorităţii uzbece din Turkmenistan înveninează relaţiile dintre cele două state. din Kârgâstan („cuib de rebeli fundamentalişti”). Uzbekistanul şia reglementat. În 1938. localitatea cu majoritate kazahă Bagyr.Turkmenistan Deşi tensiunile de frontieră nu sunt foarte accentuate. Uzbekistanul a închiriat rezervorul Andijan dar Tadjikistanul este nemulţumit de compensaţiile primite. frontiera cu Tadjikistanul. restricţiile sunt foarte severe în provinciile de frontieră Andijan. 6. 40 km în provinciile Osh şi Batken rămân în dezbaterea unei comisii comune. Uzbekistanul a primit Karakalpakistan de la Kazahstan.

pentru ca în 2001 să se reglementeze traseul frontierei comune de 1. Disputele de frontieră. zona Kurgan-Tyube (cu Valea Vakhsh – centrul agricol). Comunităţile tadjice sunt etnic majoritare în oraşele istorice Samarkand şi Buhara. o minoritate de 1-7 milioane (?) tadjici locuieşte în Uzbekistan. R. Chineză şi Iranul au fost relativ simplu de rezolvat. rezervor de cadre politico-administrative. Frontierele republicilor din Asia Centrală cu F. care controla Valea Fergana. 1 la nord de Isfana. Înţelegerea de frontieră. a reglementat utilizarea resurselor de apă în provinciile Sugh. locuită majoritar de uzbeci. Shahimardanul. Taşkentul se interesează mai mult de enclavele cu „suveranitate” din Sokh şi Shahimardan şi de culoarele deschise prin teritoriul kârgâs. din epoca Hanatului de Kokand. provincia Karategin furniza cadrele militare.700 km. Rusă. kârgâsă. provincia Garm (zona submontană a Pamirului) au cunoscut puţine transformări modernizatoare în anii regimului  Enclavele „cu suveranitate” sunt un tip de „stat în stat”. Războiul civil din Tadjikistan Tadjikistanul este o ţară clar divizată din punct de vedere al reliefului şi parţial al populaţiei. 65 . din iunie 2001. Din 1996 relaţiile au devenit relativ normale. pe teritoriul Kârgâstanului se află enclave „suverane” tadjice în Varukh şi vest Qalacha. uzbeci şi turkmeni se află în afara statelor lor naţionale. din Uzbekistan (incluse în teritoriul său în 1924).495 m). şi altele de mai mici dimensiuni. enclavele „suverane” şi problemele minorităţilor rămân factori de accentuare a instabilităţii în Asia Centrală. populată de „enclave etnice”: Kârgâstanul – găzduieşte 7 enclave: 2 spre Tadjikistan (Varukh). Limitele enclavelor au fost minate în 1999 – 2000 împotriva gherilelor fundamentaliste. După cum s-a evidenţiat anterior. tadjikă şi Batken. milioane în Samarkand şi Buhara.Turkmenistanul. Jumătatea estică şi sud-estică prezintă un teren înalt (Munţii Pamir cu 7. Populaţia se împarte pe clanuri tradiţionaliste şi provincii: zona Leninabad modernizată parţial. P. dintre care 1-2. jumătatea vestică şi sud-vestică – platou.  Problema enclavelor  O altă sursă de tensiune o reprezintă controlul asupra Văii Fergana. A. Kârgâstanul a dispus trupe în districtul Leilak din provincia Batken şi în provincia Osh şi a mărit numărul posturilor fixe la frontiera cu Tadjikistanul. Fundamentaliştii ocupă poziţii solide în Tadjikistan şi în minoritatea tadjikă din Uzbekistan. într-un sistem internaţional favorabil democraţiei. Soluţionarea lor durabilă se poate obţine numai într-un context regional de înţelegere şi cooperare. dezvoltării economico-sociale şi toleranţei religioase. În timpul atacurilor fundamentaliste din 1999 şi 2000. mai dificile sunt problemele frontierelor cu Afghanistanul. Pe teritoriul Kârgâstanului se află zona Osh. Acordul din februarie 2001 prevede că Taşkentul îşi menţine coridorul spre Sokh iar Bishkekul primeşte un coridor spre enclava kârgâsă din Barak – Uzbekistan. în condiţiile în care milioane de tadjici. regiunea autonomă Gorno-Badakhshan (Pamir). în Valea Fergana şi la nord de Isfana.

Uzbekistanului şi Kârgâstanului. condusă de Sayed Abdullah Nuru. ONU a intervenit pentru aplanarea conflictului armat şi la 20 octombrie 1994 s-a semnat un acord de încetare a focului între Dushanbe şi Opoziţia Unită. Tadjikistan şi Kârgâstan. curând după dezmembrarea URSS. coaliţia învingătoare. în centrul. însă. O altă coaliţie de lideri locali din nord şi vest – susţinută de Uzbekistan şi F. fost prim-secretar al Partidului Comunist din Tadjikistan. Pe acest fundal complicat de rivalităţi tradiţionale. armată. cu participarea F. favorizând tensiunile interetnice şi religioase. Iniţial. la declanşarea unei violente lupte pentru putere. de la Moscova. partidele religioase au primit dreptul de a funcţiona legal. extinzându-şi raidurile în Uzbekistan. R. cu atacurile fundamentaliştilor islamici uzbeci şi tadjici. Tadjikistanului. Ciocniri violente au avut loc în vara şi toamna anului 2000 şi în centrul Tadjikistanului. Chineză s-a alăturat cooperării militare antifundamentaliste. majoritatea tadjicilor sunt de credinţă musulmană sunită (sufiţi – islam popular şi hanafiti – islam „liberal”). O importantă minoritate uzbekă (25%) vorbitoare de limba „turcă” – într-o „masă de vorbitori” de limbă „iranică” – complică situaţia etno-lingvistică a ţării. A urmat exodul a peste 600. Tensiuni politico-religioase în Uzbekistan 66 . mai ales. a creat premise favorabile pentru stabilirea unei „Alianţe” antiteroriste la care s-a „alăturat” şi SUA (2001). cu bază permanentă din 1999) – s-a confruntat. Din 1993. „rebelii” fiind ajutaţi de clanurile tadjice islamiste din Afghanistan.. În vara anului 2001. totuşi. poliţie etc. puterea de la Dushanbe – ce beneficiază de ajutorul militar permanent al F. în Afghanistan). ismaeliţii şi fundamentaliştii islamici sunt concentraţi. Rusă – a recucerit capitala. prin intermediul „Grupului de la Shanghai”. în sudul ţării şi în nordul Afghanistanului. Ruse. Ruse (Divizia 201 mecanizată. cu nucleul de bază în zona Kulob (în sud). sudul şi estul Tadjikistanului. ţara devenind principalul „factor de insecuritate” din regiune (cu excepţia Afghanistanului). Forţele Opoziţiei au fost integrate în administraţie. conducerea statului a revenit lui Rakhman Nabyev ( în 1991).000 de oameni din sud-estul ţării în statele vecine (cu precădere.sovietic. în zonele cu populaţii musulmane „rebele”. B. s-a ajuns. la 24 octombrie 1992. Din punct de vedere religios. Cu toate acestea. Ruse şi Chinei pentru întărirea în comun a securităţii regionale (2000 – 2001) şi ulterior. l-a impus ca preşedinte pe Imamoli Rakhmanov (Frontul Popular). în perspectiva unei ofensive fundamentaliste cu participare locală şi talibană s-a constituit şi o Forţă de Reacţie Rapidă. uneori în Turkmenistan şi chiar în vestul Chinei. în continuare. Concomitent. Luptele nu au încetat. aceştia urmăresc constituirea unui „califat” islamic cu centrul în Valea Fergana. promotori ai islamismului intolerant. urmat de Acordul de Pace din 27 mai 1997. s-a coalizat şi au preluat controlul asupra capitalei Dushanbe. Liderii locali din zonele Pamirului şi subPamirului. P. Cristalizarea acestei „baze” ofensive fundamentaliste la frontierele republicilor din Asia Centrală cu Afghanistanul şi Iranul (ambele conduse de regimuri fundamentaliste shiite şi sunnite) a determinat o preocupare specială a F.

islamiştii fundamentalişti. De altfel.Ca şi Kazakstanul. MIU a solicitat o despăgubire de 6 milioane dolari şi a făcut public programul său de creare a unui „stat islamic” în Valea Fergana. În 1991. de problemele sociale deosebite ale ţării (ca şi în restul republicilor din Asia Centrală). În octombrie 2000. wahhabiţii. În acelaşi timp. În august 1999. din vara şi toamna anului 2000 s-au desfăşurat în conexiune cu ofensiva talibanilor împotriva generalului Ahmad Shah Massud. concomitent cu penetrarea influenţei talibanilor suniţi în Asia Centrală (la concurenţă cu fundamentalismul shiit iranian). Opoziţia este divizată în: grupări laice democrate. după cum recunosc şi oficialităţile. autorităţile l-au înlocuit cu Muhtarkhan Abdullayev. unde trăiesc 10 milioane de uzbeci. Islamul radical (politic) s-a dezvoltat în Valea Fergana (împărţită între Kârgâstan. în rândul grupărilor care au rămas credincioase islamului „popular” (respectă „Sharia” şi tradiţiile preislamice. adepţi ai „islamului din epoca Profetului” s-au organizat în şcoli şi în reţele de prozeliţi. Kârgâstan – rivalităţi politice şi fundamentalism islamic 67 . Conflicte violente între autorităţi şi islamişti s-au înregistrat. islamice populare sunniţi şi radicali islamişti. în special. (jumătate din populaţia ţării). în zona Namangan – teritoriul uzbek dintre frontierele Tadjikistanului şi Kârgâstanului. organizaţi în Mişcarea Islamică din Uzbekistan au trecut la acţiuni de forţă. în decembrie 1992 a fost arestat Abdullah Utaev. din nordul Afghanistanului (Valea Toloqan). cu componente din Uzbekistan. ca şi de Partidul Renaşterii islamice şi de fundamentaliştii din Valea Fergana. în 2000 şi 2001. ei şi-au dezvoltat legăturile cu Arabia Saudită şi cu alte state islamice (Libia. Tadjikistan şi Kârgâstan. se opun guvernului. la rândul ei. pentru întărirea rezistenţei conduse de Massud. Chiar dacă talibanii au oferit o „pace” de capitulare lui Massud – mijlocită de diplomaţi din Turkmenistan – preşedintele afghan în exil. Pakistan). în mai 1992. F. inclusiv „cultul Sfinţilor”).reprezentată de preşedintele Islam Karimov. muftiul de Taşkent. între altele.ocupă poziţii forte în stat. Autoritatea lui se exercita. liderul Partidului Renaşterii Islamice. Tadjikistan şi Kârgâstan. Radicalizarea islamului „popular” şi răspândirea fundamentalismului islamic au fost stimulate. Uzbekistanul aspiră la rolul de „lider regional”. susţinută de o forţă armată redutabilă (80. Mohammed Sardik s-a declarat „independent” de controlul statului. Tadjikistan şi Uzbekistan). Radicalii islamişti. Înfruntările dintre trupele guvernamentale şi MIU au luat amploare în sudul şi estul Uzbekistanului. Rusă a intervenit deschis. bazată pe importantele minorităţi tadjikă şi uzbekă din Afghanistan.000 de oameni). Puterea laică . C. răpind un grup de geologi japonezi. constituiţi în Mişcarea Islamică din Uzbekistan. În 1993. atacurile fundamentaliştilor în Uzbekistan. tadjicul Burhanuddin Rabbani a solicitat ajutorul statelor din Asia Centrală pentru izgonirea fundamentaliştilor din Kabul. începând din 1989 – 1991. inclusiv prin acţiuni de tip terorist.

sub egida ONU. în 2001. imobilizând peste 3. 68 . Turkmenistanul – „naţionalismul de stat” Preşedintele „pe viaţă” Saparmurat Niyazov (din 1990) a promovat o orientare politică internă autoritară şi de „turkmenizare” a ţării. a refuzat asistenţa militară CSI (rusă) şi a dezvoltat relaţii de cooperare cu Iranul (unde locuiesc numeroşi turkmeni) şi cu talibanii din Afghanistan. declanşată de fundamentaliştii din Asia Centrală şi Afghanistan. Conflictele de putere – arareori violente. în numeroase rânduri. la frontiera cu R. Acţiunile gherilelor fundamentaliste se întrepătrund cu activităţile traficanţilor de droguri şi de arme (ciocniri armate cu forţele de ordine în 1999. F. Clanurile uzbece şi tadjice. Puterii centrale i se opune în mod constant o „Opoziţie democratică”. crearea unui „grup de lucru – „6 +2”. O situaţie tensionată s-a consemnat. mai mult o alianţă de clanuri. deşi cele trei state sunt asociate la structuri regionale şi CSI de securitate şi combatere a terorismului şi separatismului. a favorizat împărţirea populaţiei pe grupuri şi clanuri. Minoritatea uzbekă reprezintă între 12-20% din populaţie. fundamentalişti uzbeci au continuat să opereze. deoarece regimul preşedintelui Askar Akaiev are o coloratură „liberală” – sunt predominant expresia rivalităţii dintre clanurile tradiţionale. Înfiltrări ale grupurilor fundamentaliste s-au înregistrat şi din Afghanistan (1996 – 2001). Opoziţia. Nu a participat direct la „Alianţa Internaţională Antiteroristă”. la 31 august 2000.Terenul înalt şi accidentat (mai frământat decât în Tadjikistan). Măsuri de întărire a dispozitivului de frontieră au fost înregistrate în ianuarie – mai 2001. Uzbekistan. Rusă şi SUA pentru rezolvarea conflictului intern din Afghanistan. fie „islamică”. Guvernul din Bishkek acuză neîncetat Tadjikistanul şi Uzbekistanul de susţinere a fundamentaliştilor. unele tadjice. P. în zona muntoasă Batken. 2001). cu toate acestea. din zonele mai înapoiate economic au fost parţial câştigate de ideile fundamentalismului islamic. 2000. În exterior. „Ong” include clanul Adygine din sudul ţării. Conducerea politico-administrativă şi militară aparţine clanurilor din nord şi rusofonilor. sol (stânga) şi ichkilik (centru). Turkmenistanul a propus. Pakistan. „ichkilik”. cu slabe resurse agricole.000 de militari kârgâzi. comandanţii armatei tadjice se aşteptau la o ofensivă de primăvară. care a răsturnat regimul taliban din Afghanistan (2001 – 2002). Principalele grupuri de populaţie sunt: ong (dreapta). Turkmenistan. „sol”. este periodic reprimată. complicată prin presiunile pe care puterea centrală le exercită asupra minorităţii uzbece de la frontiera de nord de a se integra în linia generală de „turkmenizare” a ţării. iar rusofonii sunt în scădere numerică. în apropierea zonelor musulmane din ţara vecină. Ashgabatul a afişat o politică de „neutralitate”. clanuri din sud. clanuri din nord şi vest. fie „democratică”. alcătuit din China. cu toate că cele din sud sunt foarte bine reprezentate în parlament. Tadjikistan. După atacurile fundamentaliştilor din vara şi toamna anului 2000. însă. D. Situaţia internă poate fi. Chineză. Zonele sudice şi vestice ale Kârgâstanului sunt în permanenţă scena acţiunii grupărilor fundamentaliste.

în vederea identificării unei soluţii paşnice. Poziţia sa este. În prima parte a anului 2001. Ca şi Uzbekistanul. Preşedintele Nursultan Nazarbaiev (din 1991) încurajează o direcţie „democratică”. Kazahstanul a înregistrat un ritm alert de modernizare. cazahă şi rusofonă. Kazahstanul a încheiat un Parteneriat strategic cu SUA (2001). repartizarea posturilor cheie cazahilor) au provocat nemulţumirea şi exodul ruşilor şi rusofonilor. Chineză şi republicile din Asia Centrală. chinezi şi japonezi)şi de autorităţile de la Moscova. pretenţii de „întâietate regională”. ca „bază de rezervă”. antiseparatist şi antifundamentalist. În august 2001.musulmană? Cea mai puternică republică din Asia Centrală. imediat după destrămarea URSS. Pericolul fundamentalist – căruia i s-au asociat tendinţele separatiste şi atacurile teroriste – a luat. a susţinut acţiunile antifundamentaliste şi antiseparatiste din 2000 – 2001. astfel. sub egida ONU. P. ruşi. Republicile din Asia Centrală şi lupta împotriva terorismului. Paris. Berlin. În cursul campaniei antitalibane. P. îşi au propriile grupări etnico-religioase extremiste („Arat” cazahii. Majoritatea cazahă a ţării trăieşte în mediul rural şi împărtăşeşte opinii religioase musulmane liberale şi tolerante. de Sud şi de Vest. Washington. graţie resurselor sale impresionante de petrol şi gaze naturale şi investiţiilor externe de capital (peste 20 miliarde de dolari după 1991. în 1996. Rusă şi R. Este singura ţară din fostul spaţiu sovietic unde se încearcă edificarea unei societăţi moderne. ruşii). şi cea mai modernă.4% cazahi musulmani suniţi şi 34% ruşi şi ucraineni ortodocşi. Astăzi. Kazahstan). „cazacii din Semirechensk”. F. Tokio. Pe de altă parte. totuşi. relativ fragilă datorită compoziţiei etnicoculturale a populaţiei: 53. puterea din Astana – asociată. Beijing. de convieţuire multiculturală şi multietnică. prin solide tratate politicoeconomice cu F. pentru înlăturarea 69 . Kazahstanul este relativ depărtat de centrele fundamentalismului islamic din Asia Centrală. Rusă – este „curtată” în egală măsură şi de investitorii străini (occidentali. Londra. De asemenea. Chineză şi-au multiplicat demersurile în favoarea realizării unui „front comun” antiterorist. musulmană şi ortodoxă. fundamentalismului şi separatismului Instalarea regimului taliban la Kabul. statele din Asia Centrală (mai puţin Turkmenistanul). Kazahstanul a participat la „Alianţa Internaţională Antiteroristă”. s-a profilat separarea regiunilor de nord (rusofone) de restul ţării. Teheran etc. „Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai”(SCO) a stabilit măsuri conjugate antiteroriste şi antiseparatiste (reuniunea de la Alma-ata. În acelaşi timp.E. Ambele comunităţi. a marcat intensificarea activităţilor fundamentaliştilor islamici în Asia Centrală şi în vestul Chinei. La un moment-dat. F. culminând cu luptele din vara şi toamna anului 2000. amploare în 1998 – 2000. Kazahstan – o posibilă convieţuire ortodoxo. cu accent pe fundamentalismul islamic din provincia chineză Xiajiang (Uighur). Acestor demersuri li s-a alăturat şi Iranul. Kazahstanul a emis. anumite măsuri (legea din 1991 cu privire la „limba de stat” – cazahă. din R. situaţie ce a determinat mutarea capitalei de la Almaata la Astana. de preeminenţă a statului laic şi de libertate religioasă.

reuniunea şefilor serviciilor de securitate şi speciale din CIS de la Dushanbe a decis: statele CIS nu vor participa cu forţe armate regulate la campania antiteroristă din Afghanistan. F. Rusă. Kazahstanul a rămas „ în linia a doua” a efortului militar din Afghanistan. în prezenţa reprezentanţilor din 15 state (Alma-ata). Pe de altă parte. Kojand (Tadjikistan). Între 20-28 decembrie 2001 s-a consumat Conferinţa de la Tashkent a republicilor din Asia Centrală. Manas (Kârgâstan) etc. secretarii pentru securitate ai CIS au evidenţiat rolul major al republicilor din Asia Centrală în asigurarea stabilităţii regionale şi din Afghanistan (susţinerea Operaţiei „Enduring Freedom”). Kazahstanul. în vreme ce Turkmenistanul a evitat să se angajeze direct în conflict (Turkmenistanul şi Uzbekistanul nu au aderat la Tratatul de Securitate Colectivă al CSI). Donald Rumsfeld a stabilit înţelegerile de cooperare militară cu Uzbekistanul (folosirea bazei de la Hanabad). extinse ulterior cu Tadjikistanul. Între 21-23 octombrie 2001. secretarul de stat SUA. arabi. sprijinul lor va consta din suport logistic şi informaţional. Rusă şi republicile din Asia Centrală s-au integrat în Alianţa Internaţională Antiteroristă. iniţiată de Washington. F. statele SCO au acordat asistenţă rezistenţei antitalibane din Afghanistan şi au perfectat acorduri de cooperare antiteroristă. iar F. Mazar-i Sharit de către „Alianţa Nordului” şi încetarea controlului taliban în zona Toloqan – Kondoz. Republicile Asiei Centrale au primit câteva mii de militari NATO. în nordul Afghanistanului). în aprilie 2002. a devenit clar că forţele aeriene şi speciale ale SUA şi NATO puteau folosi bazele aeriene din Uybekistan – baza principală de ofensivă împotriva talibanilor – Tadjikistan şi Kârgâstan. Rusă şi-a întărit dispozitivul din Tadjikistan. ultima tocmai s-a pronunţat. eveniment ce marchează o extindere a proceselor OSCE (organizaţie ce include republicile central asiatice) în Asia de 70 . pakistanezi. împotriva prezenţei militare occidentale în Asia Centrală şi de Sud şi contra fundamentalismului şi separatismului cecen şi uighur. La începutul lunii septembrie 2001 (după atacul terorist asupra SUA). Spre sfârşitul lunii septembrie. simultan. o dată cu recuperarea oraşului. La rândul lor. Qarshi (Uzbekistan). „Alianţa Nordului” va beneficia de ajutorul CIS. Kulyab. La 5 octombrie. Uzbekistanul şi Kârgâstanul au constituit o Forţă de Reacţie Rapidă comună. Din noiembrie 2001. frontul antitaliban s-a deplasat la sud de frontierele republicilor din Asia Centrală. F. instalaţi în baze din: Hanabad Termez. CACC s-a pronunţat pentru dezvoltarea legăturilor cu statele occidentale. S-a hotărât crearea organizaţiei „Central Asian Cooperation Community” – de cooperare economică. ale guvernelor republicilor din Asia Centrală.regimului rival al talibanilor din Kabul. politică şi militară („zonă de securitate”). Tadjikistanul. Rusă va întări dispozitivul defensiv de la frontiera tadjiko-afgană. Declanşarea bombardamentelor aviaţiei SUA asupra poziţiilor talibane din Afghanistan a fost însoţită şi de lovirea unor baze fundamentaliste ale IMU din Balkh şi Kunduz (liderul uzbek Juma Namongoniy conducea câteva mii de fundamentalişti uzbeci. uighuri şi ceceni. cu cele asiatice şi cu SCO (Shanghai). la 4 iunie 2002 s-au inaugurat lucrările „Conference on Interaction and Confidence – Building Mesures in Asia” (CICA). cu precădere. la 7 ianuarie 2002. tadjici. KurganTyube. Kârgâstanul şi parţial.

beduini şi berberi 99%. Rusă pledează. 71 . Pericolul terorismului. argint. Baza puterii o reprezintă armata. Datorie externă mare (31 miliarde dolari – 2000). asistenţei economice. Religii: musulani sunniţi 94%. Economia: venituri însemnate din turism şi export de petrol.627. echilibrând influenţa regională exercitată până în 2001. cu o agricultură dependentă de Nil – constituie o vulnerabilitate internă (2% din 1 milion kmp). Republicile din Asia Centrală s-a racordat definitiv la principalele circuite ale economiei şi politicii mondiale. şi Canalul Suez (face legătura între Mediterana şi Oceanul Indian).Sud şi de Est. gaze naturale. ca şi vecinătatea cu Israelul. predominant de F. zinc. extractivă. industrie textilă. Mărimea ţării. Marile bănci internaţionale. sub forma împrumuturilor. ce îi dă posibilitatea să controleze Peninsula Sinai. fundamentalismelor religioase şi separatismelor s-au redus considerabil în primăvara anului 2002. magneziu. în special. 14% SUA etc. singura trecere terestră între Africa de Nord şi Asia de Vest. Occidentul – în principal SUA. prin înfrângerea talibanilor şi inaugurarea procesului de reconstrucţie a Afghanistanului. Rusă. Constituţie. aur. 3. Export – import: peste 30% cu UE.Este interesant faptul că F. Guvernul s-a angajat într-un proces lung de modernizare economică şi de promovare a investiţiilor străine. China şi Iran. Canada şu UE (Germania. Franţa. Resurse naturale: petrol. partid de guvernământ – Partidul Naţional Democratic (80% locuri în parlament). marile corporaţii transnaţionale şi guvernele principalelor puteri au furnizat importante sume statelor central-asiatice. Profil geopolitic Egipt Populaţie: 69. ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU 3. creştini şi alţi 6%.644 locuitori Grupări etnice: egipteni. azbest. armeni şi europeni (în special italieni şi francezi) 1%. LIBAN Populaţie: 3. greci. Marea Britanie) – şi Japonia. idee neagreată. umanitare şi militare. nubieni. de Uzbekistan.774 locuitori. transformă Egiptul într-un factor important în geopolitica Orientului Mijlociu.536. 17% Orientul Apropiat şi Mijlociu. Regim politic: republică prezidenţială. mişcare fundamentalistă islamică ilegală (“Frăţia Musulmană”).1. fosfaţi. legislaţie laică. în timpul din urmă. pentru transformarea Tratatului de Securitate Colectivă al CSI într-o organizaţie regională de securitate. Ţară cu o poziţie strategică remarcabilă. Creşterea demografică masivă pe o suprafaţă limitată de teren arabil. ciment etc.

alţii 4% . Ieşire la Marea Mediterană şi Marea Roşie. creştini 2. în Libanul de Sud şi de Nord şi în Valea Bekaa.2%. Shiiţii („Hezbollah-ul”) şi-au păstrat armele. 14. După războiul arabo-israelian din 1973. republică.1%. evrei. cu o substanţială participare a statului. sunniţi. partidele politice sunt organizate pe scheletul cultelor religioase şi pe clanuri. preşedintele parlamentului – musulamn shiit. 72 .770 kmp. armeni 4%. numeroşi refugiaţi palestinieni. “Peace Now” (al socialiştilor). druzi. Israelul continuă să aibă probleme cu palestinienii. Regim politic: republică. în majoritate înalt şi accidentat. poate controla (dintr-o “poziţie tare şi înaltă”) faţada maritimă a Orientului Mijlociu. Din 1993.8% în Israel. partide politice: Partidul Muncii. 12. One Israel. gaze naturale. avansată tehnologic. 20. poziţie pierdută în cursul războiului civil din 1975 – 1991. musulmani 14. autoritatea centrală a guvernului extinzându-se pe mai mult de 2 (două) treimi din suprafaţa ţării.1% născuţi în Europa şi America.Grupuri etnice: arabi 95%. Masiv ajutor economic şi militar din SUA (cea mai mare pondere în export – import – 20-36%).6% Asia). Religii: musulmani 70% (shiiţi. Parte din băncile internaţionale şi-au reluat activitatea. petrol etc. Slabe resurse naturale de: potasiu. executiv foarte puternic. Economie de piaţă. De fapt. Face parte din alianţa SUA – Turcia – Israel. alţii 3. Sunt în curs negocierile cu Siria.10. Religii: evrei 80. partide religioase şi arabe.6% (majoritatea sunniţi). Flota comercială.1% (32. structuri militare excelent dezvoltate. neevrei 19. ISRAEL Populaţie: 5. protestanţi). Sistemul politic echitabil a dat ocazia musulmanilor de a avea un cuvânt de spus în procesul politic. recâştigându-şi suveranitatea după 1991. Mării Caspice şi spaţiul Golfului. ismailiţi. program de reconstrucţie. parlament ales prin vot universal. printr-un tratat de pace.093 locuitori. magneziu.938. Siria menţine trupe în Liban (25. Împreună cu Israelul şi Siria. alaniţi). Regim politic: democraţie laică. poziţie strategică în vestul Orientului Mijlociu. teritoriu – 20. cupru. Grupuri etnice: evrei 80. creştini 30% (creştini ortodocşi. Economia: “antrepozit şi bancă” a Orientului Apropiat şi Mijlociu. Puterea militară cea mai performantă din zonă. preşedintele creştin maronit. diferendul teritorial cu Iordania fiind rezolvat în 26 octombrie 1994. catolici. la Marea Mediterană şi terminalele rutelor comerciale dintre bazinele Mării Mediterane.1%. primul-ministru musulman sunnit. la sfârşitul unui război civil de 16 ani.9% (majoritatea arabi).000) dispuse la Beirut. toate grupările politice şi clanurile dispun de armament uşor.6% Africa. grupurile de presiune “Gush Emunim” (al coloniştilor evrei). A înregistrat progrese remarcabile în ceea ce priveşte reconstrucţia instituţiilor politice. Datorie externă de 38 miliarde dolari – 2000.400 kmp. Likud.

Religii: musulmani sunniţi 74%. În 1994 a fost semnat tratatul de pace cu Israel. Iordania a intrat în Organizaţia Mondială a Comerţului. autoritară. alţii 2% (musulmani shiiţi). lipsă cronică de apă pe fondul “exploziei demografice” etc. crom. Religii: musulmani (sunniţi) 92%. Istora recentă a Siriei este legată de conflictul arabo-israelian din 1967. Regim politic: republică prezidenţială (conducerea aparţine de decenii “clanului Assad” şi Partidului Baas Socialist Arab). Problemele fundamentale ale economiei iordaniene rămân: sărăcia.000 refugiaţi palestinieni. Al Qamishli şi Alepp). Preşedinte Bashar al Assad. greco-catolici.300 km 2. predominant agrară. dar constituţională. creştini (diferite denominaţii) 10% şi evrei (comunităţi restrânse în Damasc. când a pierdut Înălţimile Golan în favoarea Israelului. monarhia Hashemită ereditară. Din 1976 sunt staţionate în Liban trupe siriene. alamiţi.SIRIA Populaţie: 16. Datorie externă 22 miliarde dolari – 2000. Grupuri etnice: arabi 98%.728. regele Abdallah II. partide politice: Al Umma (Naţional). armeni 1%. Grupuri etnice: arabi 90. Regimul politic: regat. în ianuarie 2000. Bazăa puterii o reprezintă armata. Golanul a fost în cele din urmă retrocedat de Israel. Puternică influenţă SUA.378 locuitori. armeni şi alţii şi 300. Agricultură în Valea Iordanului. partide politice moderne şi “Frăţia Musulmană” (liderii exilaţi în Iordania şi Yemen). 950. armeni ortodocşi şi denominaţii protestante). în majoritate deşert. kurzi 9%. succesorul acestuia la tron. Teritoriu de 185. Din 1989 Regele Hussein (1953 – 1999) a permis reluarea alegerilor parlamentare şi o liberalizare politică graduală. zone montane în sud-vest şi ieşire la Marea Roşie. Primeşte ajutoare economice şi miliare din SUA şi ajutoare economice din statele Golfului.000 refugiaţi palestinieni). IORDANIA Populaţie: 5. magneziu.153. 73 . circazieni 1%. Pentru a spori creşterea economică Regele Abdallah a stabilit măsuri limitate de reformă a unor întreprinderi deţinute de stat. Partidul Unităţii Democratice etc. După moartea regelui Hussein. Teritoriu de 92. fosfaţi. şi-a consolidat puterea şi a stabilit priorităţile interne ale statului. Datorie externă de 3 miliarde dolari. tensiuni între arabii palestinieni (1.5 milioane) şi triburile de beduini ce controlează armata şi administraţia. UE – cel mai important partener comercial. Resurse naturale slabe: petrol. Economia: preponderent etatistă. în majoritate deşert.808 locuitori. druzi şi diferite secte musulmane 16%. şomajul şi datoriile externe. Aproape lipsită de resurse de apă şi petrol. Partidul Ţării Arabe.3%. creştini 6% (ortodocşi. cu unele tentative timide de reformă.180 km2.

Monarhii din Arabia Saudită şi Iordania se înrudesc direct. sectorul economiei private – 35%. nichel. regele Fahd bin Abd al Aziz Al Saud (din 1982). a fost anunţat planul de privatizare a companiilor de electricitate. Baath Naţional Arab Socialist. hindu. afro-asiatici 10%. din 2001 descentralizare administrativă care corespunde structurii de triburi şi clanuri.757. sunniţi.ARABIA SAUDITĂ Populaţie: 22.582 km2.460 km2. şi prim-ministru. partide politice: Congresul General al Poporului (de guvernământ). SUA – principalul partener economic.3 miliarde dolari. minorităţi afro-asiatice. OMAN Populaţie: 2. europeni. rată mare de creştere demografică. YEMEN Populaţie: 18 milioane locuitori. prin relaţii de sânge (şi cu fosta familie regală irakiană). Consiliu Consultativ.970 kmp înalt şi accidentat. cupru. arabi 520. politic şi militar. bazată pe resursele petrolifere (26% din rezervele mondiale). trei sferturi din teritoriu de 527. Organizare pe clanuri şi triburi. Golful Aden şi Oceanul Indian. prinţul Abdallah bin Abd al Aziz Al Saud. ocupă o poziţie proeminentă în lumea arabă şi islamică. majoritate arabă. teritoriu de 1. Creştere galopantă a numărului populaţiei. creştini. Prin resursele sale petrolifere şi controlul locurilor sfinte. legislaţie modernă. lege islamică cu elemente de legislaţie modernă. aur. evrei. Resurse naturale slabe: petrol. Export orientat spre Asia de Est şi de Sud-Est (Thailanda 34%.092.6 milioane locuitori. care urmează celui de privatizare a companiilor de telecomunicaţii.). conduce OPEC. Datorie externă de 26. Fundamentalism islamic în expansiune şi “rămăşiţe” ale guvernării marxiste din Sud (până în 1990). Religie: musulmani sunniţi (majoritari). Susţine economic reconstrucţia Libanului şi a Palestinei. organizare pe triburi şi clanuri.960. Regim politic: regat. sudasiatici. asistenţă FMI şi SUA. Este de aşteptat o extindere a sectorului privat pentru a micşora dependenţa de petrol şi a creşte oportunităţile de angajare a forţei de muncă saudită. Religii: musulmani ibadhi (75%). China 26%). Grupuri etnice: arabi 90%. shiiţi. 74 . în majoritate deşertic.000 emigranţi (baluchi. Regim politic: republică prezidenţială (preşedinte mareşalul Ali Abdallah Salih). Economie etatistă. În 1999. Datorie externă de 4 miliarde dolari. shiiţi. Poziţie strategică – controlează (împreună cu Eritreea şi Djibouti) strâmtoarea Bab el Mandeb.. monarhie autoritară. sud-asiatici. regent (din 1996). africani etc. teren înalt şi accidentat în vestul ţării. teren arabil în vest. Rol proeminent al armatei. Religie: musulmană 100%. Economie: nivel slab de dezvoltare industrială. dintre Marea Roşie. Regim absolutist contestat. restul deşertic. 212. Islah (religios islamic). se implică în proiectele oleoductelor din Asia Centrală şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. atât de fundamentaliştii radicali cât şi de arabii occidentalizaţi. hindu.

Japonia. 11. Relaţii politico-militare privilegiate cu SUA şi Marea Britanie. QATAR Populaţie: 769. Poziţie strategică: peninsulă în golful Persic. Datorie externă: 13 miliarde dolari (2000). sultan – Qaboos bin Said Al Said. Japonia 27%. organizare pe triburi şi clanuri. arabi 40%. şiiţi 16%.4 milioane locuitori (dintre care 1. peşte. insulă de 620 kmp în Golful Persic.Poziţie strategică – controlează (împreună cu Iranul) ieşirea din Golful Persic (strâmtoarea Ormuz) şi Golful Oman. Regim politic: sultanat.361 locuitori. emirul Hamad bin Khalifa Al Thani (din 1991). Religii: musulmani 95%. parteneri comerciali. foarte bogatăe zăcăminte de petrol. Datorie externă 2. pakistanezi 18%. India. Economie bazată pe procesarea petrolului şi centre internaţionale bancare şi de afaceri.7 miliarde dolari (2000). în Asia de Est şi de Sud-Est (China.437 kmp suprafaţă. export de petrol. în Oceanul Indian. Religii: musulmani shiiţi 70%. BAHREIN Populaţie: 645. sultanul este şi prim-ministru. UE. Germania. gaze naturale. SUA la importuri). Relaţii comerciale cu SUA. pertener strategic: Japonia (30%). Regim politic – stat federal alcătuit din 7 monarhii (emirate). Fost protectorat britanic (până în 1971). Resurse naturale: mici rezerve de petrol. Thailanda 18%). monarhie autoritară (Carta din 1996). asiatici 19%. Religii: musulmani sunniţi 80%. Investiţii străine. creştini. gaze naturale (în ritmul actual de exploatare se consumă în 100 de ani). 75 . Economia se bazează pe exportul de petrol. Datorie externă – 4. etc. parlament numit de sultan şi ales de 175. fără partide politice. pe locul trei în lume).000 votanţi. gaze naturale. iranieni 10%. Nivel ridicat de trai al populaţiei. EMIRATELE ARABE UNITE Populaţie: 2. Regim politic: monarhie autoritară. musulmani sunniţi 30%. Resurse naturale: petrol. cupru. Relaţii speciale politico-militare cu Marea Britanie şi SUA. Resurse naturale: petrol. Parteneri comerciali: Japonia (52% din exporturi) şi statele occidentale (Marea Britanie. Asia de Sud-Est. Japonia. venituri pe cap de locuitor la nivelul statelor occidentale. Relaţii politico-militare speciale cu SUA şi Marea Britanie. în vecinătatea Arabiei Saudite şi a Qatarului. Poziţie strategică – la Golful Persic.152 locuitori (iulie 2000). indieni 18%. iranieni 10%. Economie: dependentă de export de petrol (rezerve de 3. îndeosebi. nu există partide politice. Resurse naturale: petrol.5 milioane imigranţi). epuizabili în 22 ani) şi gaze naturale (5% din rezervele mondiale.7 miliarde barili.5 miliarde dolari. hindi etc. legislaţie laică şi islamică. legislaţie laică şi islamică. arabi 71%.

cu elemente islamice. răspândire lentă a islamismului fundamentalism. creştini şi alţii 3%. 8 miliarde dolari exporturi în 2000). Economie dominată de exploatarea resurselor petroliere (95% din exporturi). fără partide politice. SUA 12%.Regim politic: monarhie constituţională (din 2000). organizare pe triburi şi clanuri. Singapore 8%. După 1991. arabi din Kuweit 45%.5 milioane imigranţi).985 locuitori. “asirieni” etc. teren înalt şi accidentat în nord. Irakul este supus unor interdicţii internaţionale: control asupra armelor strategice şi spaţiului aerian. hindu etc. 3. Turcomani. Poziţie strategică pe direcţiile: Europa Centrală şi de Sud-Est– Asia Anterioară – Golful Persic – Oceanul Indian – Asia de Sud şi de Sud-Est. Religii: musulmani 97% (shiiţi 60-65%. Parteneri: Japonia 23%. sud-asiatici 9% etc. Războiul cu Iranul din 1980 – 1988 a costat peste 100 miliarde dolari. KUWEIT Populaţia: 2 milioane locuitori (1. infiltraţii de organizaţii shiite fundamentaliste. Din 1996 – 1999. iranieni 4%. sulf. Parteneri comerciali: F. fertil în lungul fluviilor Eufrat şi Tigru. China. Economia se bazează pe expertul de petrol. fosfaţi etc. Fost protectorat britanic (1971 independent). creştini. Resurse naturale foarte bogate de petrol şi gaze naturale (10% din rezervele mondiale de petrol). emir Hamad bin Isa Al Khalifa (din 1999). fără partide politice. gaze naturale. parlament. Relaţii politico-militare speciale cu SUA şi Marea Britanie. Datorie externă de 139 miliarde dolari (2000).. Regim politic: republică. Grupuri etnice: arabi 75-80%. cu o strâmtă ieşire la Golful Persic. acoperă aproape toată ieşirea Irakului la mare. Resurse naturale: petrol. legislaţie laică şi religioasă etc. Elveţia (21. din 1991 şi embargoul Naţiunilor Unite au provocat noi pierderi economiei şi au redus drastic nivelul de trai al populaţiei. Religii: musulmani sunniţi 45%.331. Poziţie strategică în Golful Persic. armeni. legislaţie laică. din “motive umanitare”. IRAK Populaţie: 23. protecţia internaţională relativă asupra zonelor din nordul şi sudul ţării locuite de kurzi şi shiiţi (la sud de Paralela de 33°). sistem electoral restrictiv (10% din populaţie). 76 . shiiţi 40%. alţi arabi 35%. regim de dictatură.072 kmp. Franţa. partid unic (Baas Arab Socialist). kurzi 15-20%. preşedinte Sadam Hussein (1979). şi nord-est. Războiul din Golf. un monarh autoritar. China – Iran – Marea Mediterană. Regim politic: monarhie constituţională. sunniţi 30-37%).437. ONU a permis vânzări controlate de petrol. Relaţii politicomilitare speciale cu SUA şi Marea Britanie. Caucaz – Turcia – Golful Persic – Oceanul Indian etc. Rusă.

Gărzile au pierdut privilegiul de a superviza listele de deputaţi din Parlament. Religii: musulmani shiiţi 89%. suprafaţă 1. Religii: musulmani sunniţi 99. arabi 3%. “democraţie islamică”. teren preponderent înalt şi accidentat (Munţii Zagros în vest. magneziu. F. Poziţie strategică remarcabilă: pe axele terestre Europa de Sud-Est – Orientul Apropiat şi Mijlociu şi Caucaz – Mediterana. Datorie externă 7. Industrie extractivă. Italia. Resurse naturale: petrol. izvoarele Eufratului şi Tigrului. cupru. lanţuri de munţi la nord (Antaliei). Consiliul de Securitate ONU a cerut Irakului să distrugă toate armele de distrugere în masă. cărbuni. Între 1980 – 1988. 2000). UAE. teren arabil 10%. partide politice islamice (cele reformatoare şi modernizatoare domină parlamentul unicameral). Franţa. turci 80%. Marea Egee şi Mediterana. Irakul a fost angajat într-un foarte costisitor război cu Iranul din cauza disputelor teritoriale. turkmeni 2%.Irakul a fost proclamat republică în 1958. Gărzile Revoluţionare islamice sunt incluse în forţele armate şi controlate de clerul conservator şi tradiţionalist. Regim politic: republică islamică (din 1979). petrochimie. armament. China etc. zahăr. constituţie islamică.128. alţii 2%. Sorkh. câmpiile de la Marea Neagră. După eliberarea Kuweitului. 15 miliarde importuri. azeri 24%. la est. preşedintele guvernului Mohammad Khatami. energie electrică. est (Ararat). clanurile şi triburile au oarecare autonomie şi deţin formaţiuni înarmate.580 kmp. balachi 2% etc. Reforma în direcţia economiei de piaţă în ultimii ani. Balanţă comercială favorabilă (25 miliarde dolari exporturi.493. argint. TURCIA Populaţie: 66. sud (Toros). platoul înalt al Anatoliei. aur. IRAN Populaţie: 66. gaze naturale. crom. Centrală şi de Est şi dintre Asia de Vest. textile.5 miliarde dolari (2000). Marea Neagră – Marea 77 . Bashakerd. sulf. Rusă.6 milioane kmp. Faftan. Economie controlată de stat. şeful statului este liderul Revoluţiei Islamice. Golfului Persic şi Golful Oman (ţara are forma unei mari “cetăţi naturale”). kurzi 7%. parteneri comerciali principali: Japonia. sunniţi 10%. zoroastrieni etc.970 locuitori (iulie 2001). fiind însă forţat să se retragă de către coaliţia forţelor ONU. cu zone de platouri deşertice întinse în centru şi câmpii pe litoralul Mării Caspice. kurzi 19%. Poziţie strategică remarcabilă: controlează legăturile terestre între Orientul Apropiat şi Mijlociu şi Asia de Sud. Marea Caspică şi Asia Centrală şi Oceanul Indian.965 locuitori. gilaki şi mazandarani 8%. rachetele cu rază lungă de acţiune şi să permită inspecţii de verificare ale ONU. Alhorz şi Binalaud în nord şi nord-est. În noiembrie 2002. ayatollahul Ali Hoseini – Khomenei (din 1989). Caucaz. Grupările politice. Germania. la sud). Persani 51%. În 1990 Irakul invadează Kuweitul. în ianuarie – februarie 1991.8%. suprafaţă 780. centrale nucleare etc. zinc.

la un PIB de 450 miliarde dolari. Partidul Democratic de Stânga (Bulet Ecevit). Rusă. toleranţă religioasă. America va acţiona împreună cu aliaţii şi partenerii săi pentru a menţine stabilitatea oriunde în lume. în septembrie 2002. să promoveze modelul occidental de societate. prin lovirea şi nimicirea “Axei Răului” (Irak şi Iran. astfel: preferăm să acţionăm împreună cu aliaţii. Forţe armate foarte bine dotate şi antrenate. Din 11 septembrie 2001. Au o tradiţie de implicare directă în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Totuşi.2. politice şi militare. în cursul şi după sfârşitul Războiului Rece: să obţină un acces neîngrădit la resursele petroliere locale (2/3 din cele mondiale). acord cu FMI şi reforme economice. China. Datoria externă 109 miliarde dolari (2000). îndeosebi). dar putem acţiona şi singuri dacă este necesar. declara G.Mediterană şi navală Marea Mediterată – Marea Neagră – Europa de Est şi de Nord. F. piaţă liberă. Acţiunile. Din 1999. în Afghanistan. controlează strâmtorile Bosfor şi Dardanele. capabil să pună în discuţie echilibrul relativ de forţe şi interesele fundamentale ale SUA. în sistem “clasic”. să diminueze influenţa altor actori majori concurenţi (UE. F. SUA (7 – 11%). Guvern al fundamentaliştilor moderaţi. cheltuielile administraţiei şi controlul statului asupra economiei au menţinut un nivel mediocru al investiţiilor străine (1 miliard dolari anual). exclusiv ofensive. Bush. 3. Marea Britanie. să contracareze ascensiunea oricărui centru de putere local. Washington-ul s-a străduit. Interesele directe ale marilor actori internaţionali SUA. Astăzi nici un actor internaţional major nu are resursele financiare. Aliat de bază al SUA. includerea mai accentuată a spaţiului economic respectiv în circuitul economiei mondiale etc. bine conturată după cel de-al doilea război mondial şi justificată de interese economice. asociat UE. URSS s-a situat pe poziţia principal concurent – rival al hegemoniei SUA în regiune. în alianţa SUA -–Turcia – Israel şi în trilaterala “antiteroristă” Turcia – Georgia – Azerbaidjan. să participe decisiv la rezolvarea principalelor crize şi conflicte. pe teritoriul propriu şi aliat. punctate de criza financiară din 2000. Economie modernă. Regim politic: democrat şi laic. în decembrie 2001. se desfăşoară la trei niveluri: în coaliţie. În cursul Războiului Rece. Partidul Acţiunii Naţionaliste. logistica şi capacitatea operaţională a SUA de a-şi proiecta puterea politico-militară în regiune. republică. SUA se consideră în război împotriva terorismului internaţional. axat pe democraţie. Rusă. Politica nord-americană faţă de regiune a fost definită Colin Powell. preşedinte Ahmed Sezer (2000). cu agricultură încă în parte tradiţională (40% din forţa de muncă). membru NATO. Franţa. în plină dezvoltare. executiv puternic. Relaţii comerciale foarte dinamice (exporturi de 27 miliarde). partide politice. Principalele “rezistenţe” manifestate în Orientul Apropiat şi Mijlociu împotriva politicii Washington-ului au venit din partea: “naţionalismului arab” şi a 78 . orientate spre: Germania (13 – 18%). Japonia) sau să “patroneze” o convergenţă negociată de interese şi acţiuni ale acestora. W. ANAP. islamiştii fundamentalişti sunt oficial interzişi (Partidul Virtuţii şi Partidul Bunăstării).

bine reprezentate de regimurile de la Bagdad şi Teheran. mai ales. UE şi Japonia au importat 25 milioane barili pe zi. spaţiu considerat drept “turbulent”. informatică şi armament (creşterea economică locală s-a cifrat între 0% în Israel şi 5% Iran şi Irak: numai Franţa a realizat un excedent de 13. În cadrul acestei politici “concertate” s-ar include şi contracararea monopolului relativ al OPEC asupra pieţei mondiale. pentru interzicerea accesului la tehnologie şi a proliferării WMD. Rusă se situează pe poziţii de “parteneri concurenţi” politici şi economici. UE a ocupat primul loc în dinamica importurilor locale (între 13 – 36%). SUA pledează pentru o politică energetică “comună” a Occidentului în Orientul Apropiat şi Mijlociu (persistă dezacorduri cu privire la Iran şi Irak şi referitoare la protecţia mediului). Rusă şi statele din Asia Centrală. Iordania. îndeosebi.9 miliarde dolari. urmată de SUA (7 – 25%) şi Japonia (între 8 – 16%). materii prime. Clawson – în domeniul securităţii energetice priveşte căile de susţinere a stabilităţii în Golful Persic.“fundamentalismului islamic”. SUA. SUA consideră că lipsa de securitate în regiunea petrolieră a Golfului constituie – alături de terorism. “soft”. de aprovizionarea cu petrol din Orientul Apropiat şi Mijlociu. şi cu cele care tulbură stabilitatea”. în mod “dramatic”. Pentru SUA. SUA au 79 . Desigur. statele Golfului şi. SUA subliniază necesitatea contracarării ameninţărilor printr-o robustă prezenţă militară şi sancţiuni economice. Yemenul. Iran etc. Turcia. care uneori se trasformă în factor global de instabilitate economică şi politică (inclusiv prin alimentarea cu fonduri şi arme a reţelelor teroriste). China şi Japonia (prima în expansiune economică) încearcă să-şi diversifice relaţiile comerciale petroliere cu F. arme etc. Statele Golfului au asigurat 18 mbd dintrun total de 40 mbd (statele din bazinul Mării Caspice numai 5 mbd). Israelul. UE şi chiar a Chinei nu trebuie neglijată. Washingtonul apreciază că UE şi Japonia depind. regiunea echivalează cu o piaţă de primă mărime. Orientul Apropiat şi Mijlociu ocupă un loc însemnat în dinamica schimburilor comerciale şi prin importurile de tehnologie. În 1998. electronică. În 2001. în primele nouă luni ale anului 2001). depinde de importurile petroliere din Golf în proporţie de 70% din necesar. din cei 37 mbd consumat în întreaga lume. Pe lângă resursele petroliere. în produse de larg consum. UE şi F. Egiptul 6. Asumânduşi aproape în exclusivitate apărarea statelor Golfului (din 1991). Egiptul. între 1993-2000. Aliaţii tradiţionali ai SUA în spaţiul analizat sunt: Turcia. Ţările din Orientul Apropiat şi Mijlociu sunt cei mari buni clienţi ai industriei de armament din SUA (14 miliarde de dolari numai Emiratele Arabe Unite. “Cea mai importantă deosebire în cadrul comunităţii democratice occidentale – relevă Patrik L. Siria. la rândul ei. din acest motiv. proliferarea armelor de nimicire în masă – o ameninţare globală. în timp ce China şi Japonia se concentrează în direcţia promovării prioritare a intereselor lor. Arabia Saudită. având un pol foarte dinamic în statele Golfului şi zone de expansiune economică în Liban. între 1997 – 2000. Este însă şi unul dintre motivele pentru care SUA pledează în favoarea unei politici energetice “concertate” şi la nivelul G-8. prezenţa Japoniei.2 miliarde franci în schimburile comerciale. Regiunea Asia – Pacific. Alte democraţii occidentale promovează legăturile politice şi comerciale cu toate statele. bunuri de consum.

bacteriologice şi chimice. prin: abandonarea poziţiei de monopol asupra exploatării şi transportului de petrol şi gaze naturale pe care o deţine F. Iordania şi Yemen. la menţinerea stabilităţii în regiune). Irakul şi Iranul posedă mijloace de luptă de nimicire în masă. cu atât mai mult cu cât s-ar putea conjuga cu intensificarea atacurilor fundamentaliste islamice şi teroriste. şi şi-au consolidat relaţiile de colaborare politicomilitară cu Arabia Saudită şi UEA. reprezentată din forţe de 20. Egiptul. Turcia. Acest spaţiu este astăzi suprasaturat de efective. Prezenţa militară SUA este. Israelul îşi exercită rolul de hegemon în spaţiul israeliano – arabo – palestinian tot datorită forţei sale armate redutabile. 600 avioane moderne.7 milioane militari sub arme) şi cheltuieli militare (44 miliarde dolari doar în 1999).) ar ameninţa actualul echilibru de forţe. Turcia. Problemele politico-militare din Orientul Apropiat şi Mijlociu reţin la maximum atenţia administraţiei nord-americane. Israelul. anihilarea ameninţărilor “statelor rele” (Irak. stabilitatea regională depinde de: dezvoltarea sistemului de alianţe (Turcia. Irakul şi Iranul deţin armate redutabile de mari efective. Rusă etc. Yemen). dacă n-ar exista o prezenţă militară SUA şi britanică. realizarea consensului în problemele securităţii (fără China şi India). Washingtonul urmăreşte să “dezarmeze” Iranul şi Irakul. de la bazele aero-navale şi navale din apropiere). acuzaţia neoficialăcă susţine în secret grupările teroriste islamiste şi palestiniene. Afghanistan. mijloace de luptă (2. cât şi poziţia “tare” în raporturile cu Grecia. Rusă. Pe de altă parte.vândut arme în valoare de 101 miliarde dolari. pe baza: contribuţiei după posibilităţile fiecărui aliat sau partener la securitatea energetică a regiunii. SUA propun partenerilor lor din OECD o strategie şi o politică coordonată în Golf. China etc. Emiratele Unite. F. Rusă recurg la forţă militară pentru a exercita presiuni politico-economice în “bazinul Caspicii”. cu precădere în Orientul Apropiat şi Mijlociu). Asupra Arabiei Saudite planează însă. UE. Turcia îşi bazează pe armată atât stabilitatea internă. în Golf (pot fi întărite repede în caz de criză. în sensul de a le interzice accesul la mijloacele de luptă nucleare. Iranul şi F. 10 nave moderne de luptă etc. SUA avansează şi ideea unei politici energetice concentrate a OECD şi în exploatarea resurselor din “bazinul Caspicii”. o coalizare între Iran şi Irak (1 milion efective permanente. Irakul şi statele din Caucazul de Sud. în mod obişnuit. O mare însemnătate pentru îndeplinirea obiectivelor SUA are stabilitatea zonală în spaţiul Israel – Egipt – Iordania – Liban – Siria şi în Turcia (puterea militară zonală). 40 divizii. în cadrul sau în afara NATO. Siria. În viziunea Washingtonului. urmate de Rusia şi Franţa. Siria. Iran). construirea unor conducete prin Azerbaidjan – Georgia – Turcia. De asemenea. convergenţă politică SUA. să-şi împartă “sarcinile” în raport cu “depedenţa” energetică faţă de Golf (Japonia şi Asia de Sud-Est importă cele mai mari cantităţi iar SUA “păzesc” Golful). opunându-se unei campanii în Irak şi unei prezenţe active 80 . SUA susţin financiar şi militar regimurile laice din Egipt. combaterea eficientă a terorismului şi fundamentalismului islamic.000 oameni. Iranul şi Irakul se concurează pentru întâietate în Golf. Din aceste motive. suficienţa forţelor (participarea europenilor cu forţe şi resurse financiare. suport NATO în situaţii de criză. în condiţiile în care nici un stat vecin nu le-ar putea rezista. Israelul.

Putin şi grupurile petroliere din F. Putin evidenţia (aprilie 2002) liniile fundamentale şi direcţiile politicii Moscovei: consolidarea CSI. În continuare. orientarea prioritară spre UE în scopul creării unui “spaţiu economic comun” (“integrarea cu Europa”). Turcia şi Egipt. garantarea stabilităţii în lume şi crearea “printr-un dialog permanent cu SUA” unui nou sistem de securitate internaţională. Irak). De altfel. Aliaţii săi tradiţionali erau Siria şi Irakul (multă vreme şi Egiptul). Până la sfârşitul Războiului Rece şi dezmembrarea URSS (1990 – 1991). axat pe democratizarea şi modernizarea societăţilor tradiţionale. combaterea fundamentalismului islamic şi a terorismului (în Caucaz şi Asia Centrală) şi tradiţia unei diplomaţii de “prestigiu” în Orient şi la Marea Mediterană sunt noile şi “eternele” temeiuri ale interesului pragmaticei conduceri de la Moscova pentru regiune. urmată de instaurarea unei guvernări democratice în Irak. Vocaţia F. care să intervină în caz de extremă urgenţă. cu precădere în statele din proximitatea “bazinului Caspic” (Iran. Rusă au revenit în forţă pe scena Orientului Apropiat şi Mijlociu. Retorica sovietică apela la solidaritatea arabă şi a statelor “nealiniate” în măsurarea de forţe cu “imperialismul” şi “neocolonialismului” occidental. Bush şi colaboratori săi avansează proiectul organizării unei campanii “preventive” împotriva regimului Sadam Hussein. unele interese proprii sunt convergente cu cele nord-americane. Mihail Gorbaciov. pe plan politico-militar. Lovitura – integrată în războiul împotriva terorismului internaţional – ar paraliza aşa-numita “Axă a Răului” (Iran. Ruse de garant al stabilităţii internaţionale s-a exprimat. În 1990 – 1991. menite să împiedice apariţia unor crize majore. Irak) şi a zonei de “vecinătate imediată” (Turcia. Rusă se opun unei acţiuni militare în Irak. 81 . Coreea de Nord) şi ar dezorganiza reţelele teroriste şi fundamentaliste din întregul Orient Apropiat şi Mijlociu. sau vest – europene. în acest cadru. SUA se pronunţă în favoarea soluţionării diplomatice a conflictului israeliano – palestinian şi a înfruntării unui stat palestinian. Ea ar putea fi urmată şi de o schimbare majoră de atitudine la Teheran.după ce s-a opus unei acţiuni armate deschise – a susţinut SUA în Războiul din Golf şi a îndeplinit funcţia de copreşedinte al Conferinţei de Pace de la Madrid. În egală măsură. Până în momentul de faţă. Federaţia Rusă.petroliere occidentale în regiune. la începutul lunii decembrie 2002. Concomitent. SUA a lansat ideea unui parteneriat cu statele din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Petrolul. preşedintele G. altele sunt divergente. clarifica V. în Orientul Apropiat şi Mijlociu. SUA pledează pentru întărirea dispozitivului permanent de securitate în regiune şi pentru pregătirea unei forţe de Reacţie Rapidă NATO. comerţul cu arme. în special. UEA pare să devină „pilonul” SUA în zona Golfului. V. integrarea în economia mondială. Moscova făcea o concurenţă serioasă Washington-ului. V. Putin. Din 1999 – 2000. prin participarea la Alianţa Internaţională Antiteroristă ce a lichidat “centrul terorismului internaţional din Afghanistan”. Noua doctrină de securitate a Washingtonului pune accent şi pe “acţiuni preventive”. . cu scopul de a deveni “bogaţi şi puternici”. dispariţia URSS a lăsat SUA cu avantajul de a fi singura putere politico-militară implicată direct şi complet în regiune. “schimbarea calităţii relaţiilor cu NATO”. Irak. precum şi de descurajarea fundamentalismului islamic în Arabia Saudită. UE şi F.

Şi totodată. Oricum. În prima parte a lunii decembrie 2002. Moscova pare încă să ezite între direcţia politică de sfidare a „unilateralismului” SUA şi parteneriatul strategic cu Washington-ul. Iranul beneficiază de o relaţie privilegiată cu F. Rusă. economice. pentru rezolvarea problemei palestiniene. Rusă sprijină poziţia Damascului în negocierile cu Israelul şi în disputele cu Turcia şi livrează armament (inclusiv rachete antiaeriene) clasic. F. Cairo contează pe suportul F. Rusă lasă să se înţeleagă că problema irakiană (ca şi cea kurdă sau a Iranului) nu se poate aborda fără participarea ei. deşi cel mai important furnizor rămân SUA. cele mai multe adversare ale SUA. Rusă să nu modifice echilibrul militar în regiune prin comercializarea armamentului de ultimă generaţie în Siria. În plus. în primul rând de cei din cadrul CSI”. interzise prin embargoul ONU. politice. Egiptul achiziţionează în anumite cantităţi armament rusesc (chiar componente “Skud”. şi participă-alături de UE. Contractelor de colaborare cu Iranul şi Irakul. Siria este un aliat tradiţional al F. Ruse şi al UE în tratativele cu Israelul. De asemenea. de partea lui Yasser Arafat în rezolvarea conflictului arabo – israelian. ONU şi SUA la negocierile de pace israeliano-palestiniene În regiune. armament antiaerian şi sisteme radar). F. în condiţiile în care încă din 1998 Teheranul deţine rachete cu rază de acţiune de peste 1000 mile. F. de asemenea. în măsură să lovească Israelul şi statele Golfului). Egiptul. F.000 dolari. pentru a rezista presiunilor SUA. “reciproc avantajos”. La câteva luni după victoria Coaliţiei Internaţionale Antiteroriste în Afghanistan. Irakul a reziliat surprinzător contractele cu „LukOil” şi alte companii ruseşti. Rusă susţine oricum ridicarea sancţiunilor internaţionale împotriva Irakului şi se opune unei intervenţii militare SUA (septembrie 2002). E. Fostul prim-ministru rus.000. Egipt şi nesupravegherea traficului ilicit de materiale nucleare. pornind de la posibilităţile noastre şi de la interesele naţionale – militaro-strategice.“politica externă rusă va fi. F. baza de la Tartus. Iran. ţinând cont de interesele partenerilor noştri. indiferent de modalitatea de finalizare aleasă de “comunitatea internaţională”. Ruse şi chiar a Chinei şi UE. exprimată prin: construirea reactorului nuclear de la Bushehr (Golf) – valoare 800. În momentul de faţă. Moscova pare să fie în plină ofensivă în regiune. construită de o manieră strict pragmatică. construirea a mai mult de 3 reactoare nucleare – valoare 4 miliarde dolari (aceste structuri pot fi folosite în scopul dotării Iranului cu arme nucleare. operaţional din 2003. Irakul a căutat în anii din urmă protecţia F. Reacţia Bagdadului se poate face ecoul unei „spectaculoase” apropieri ruso-americane. Arabia 82 . li se adaugă implicarea –. din Marea Mediterană a oferit facilităţi navelor ruse. Rusă este singurul actor internaţional major care are capacitatea de a-şi proiecta puterea militară în anumite zone din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Israelul. SUA au avertizat în mai multe situaţii F. Ruse. Primakov a fost acuzat de unele publicaţii occidentale (“New Yorker Magazine”) că ar fi încurajat Bagdadul să împiedice inspecţiile ONU şi că ar fi aprobat livrări de arme. Rusă cultivă relaţii privilegiate cu unele state arabe sau “islamice”. cu toate că fostul preşedinte Hafez al-Assad s-a străduit să realizeze o amplă deschidere spre SUA şi UE.

politice. F. I se reproşează Turciei: politica drepturilor omului. 83 . din epocile “Problemei Orientale” şi colonială (secolele XVII – XX). comportamentul din cursul crizelor din fosta Iugoslavie. Parisul şi Berlinul. Liga Arabă etc. tratamentul dur aplicat kurzilor. puterile care direcţionează politica Externă şi de Apărare a UE nu se pot alinia “pur şi simplu” la poziţiile diplomatico-militare ale SUA. Yasser Arafat rămâne în fruntea Autorităţii Palestiniene graţie F. Rivală a Iranului în “bazinul Caspicii” şi colaboratoare în exploatarea resurselor acestei ţări. acţionând ca factor de presiune asupra guvernelor occidentale. Rusă concurează OPECul ori de câte ori are ocazia (în 1999 – 2002). alături de F. Marea Britanie şi Germania. F. Rusă şi NATO s-au aliat contra aceluiaşi “inamic”. ca şi legături neîntrerupte şi solide cu mediile culturale. Deşi. pe de altă parte. economice regionale. Rusă se situează – în momentul actual – pe poziţii similare cu Franţa şi Germania. Fundamentalismul islamic şi terorismul internaţional figurează în mod curent pe agenda diplomatică şi militară a Moscovei.cu toate că aceasta este “pilonul” de stabilitate la “flancul sudic” al NATO. şi că pe de altă parte nu ezită să-şi promoveze propriile-i interese de mare putere în Caucaz şi Asia Centrală. Poziţia sa se apropie evident de cea a administraţiei nord-americane. Rusă şi SUA s-au coalizat împotriva talibanilor şi a extremiştilor islamici.în eventualitatea unei reglementări politico-militare în Irak şi a diminuării influenţei OPEC pe piaţa mondială. Franţa. tradiţii ale implicării puterilor vest-europene în Orientul Apropiat şi Mijlociu. În 20 mai 2002. Germania (şi chiar Italia. Uniunea Europeană a devenit treptat. afinităţi culturale şi interese economice-strategice majore ( spaţiu de aprovizionare energetică. F. Rusă şi Marea Nordului) în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Oficialităţi saudite au oferit Moscovei plasamente bancare de 70 miliarde de dolari. Implicate prin tradiţie istorică.există posibilitatea ca să acţioneze alături de SUA-susţinute din noiembrie 2002 şi de NATO. India şi republicile din Asia Centrală. un actor internaţional major. diferind însă felul în care fiecare partener apreciază regimurile de la Teheran şi Bagdad. În octombrie 2001. în principal. Spania şi Marea Britanie) nu susţin până la “ultima raţiune”. punctele de vedere ale Israelului în conflictul arabo – israelian şi palestiniano – israelian şi nici soluţiile SUA cu privire la Irak şi Iran. pe de o parte înţelege corect ameninţarea extremismului religios în zonele dintre frontierele proprii locuite de musulmani şi în “vecinătatea apropiată”. Ruse de mare exportator de petrol crud o pune în relaţii complexe cu statele OPEC. o largă “diasporă” musulmană şi creştin orientată s-a fixat de decenii în Franţa. ce ar putea fi transferaţi din SUA în Federaţia Rusă în schimbul unei anumite „protecţii” şi împiedicării unei intervenţii militare în Irak. se opun extinderii UE în Asia Mică. de exemplu. în domeniul economic şi diplomatic. ce beneficia de o atenţie particulară şi în aranjamentele de securitate cu China. Ruse şi UE. Şi opoziţia irakiană solicită “înţelegerea” Moscovei. Ruse pentru diverse planuri de pace. F. sub deviza combaterii fundamentalismului islamic.Saudită. fără doar şi poate. Există. prin includerea Turciei-inclusiv la Consiliul UE din decembrie 2002. protejata SUA şi membră a triunghiului “politico-militar” Turcia – SUA – Israel. “Noua poziţie” a F. caută asistenţa F. Sunt suficiente dovezi ca Moscova.

în sistemul de gestionare a conflictului israeliano – palestinian. când sunt cei mai puternici. SUA garantează orientarea spre Occident a Orientului Apropiat şi Mijlociu. Acum. în ultimă instanţă.“europenii” abordează rezolvarea problemelor Orientului Apropiat şi Mijlociu.veleietăţile de “mare putere” în Caucaz şi Asia Centrală. prelungirea conflictului cu Grecia etc. Kagein – cred în reglementări. Într-o astfel de perspectivă. mai ales. presiunile exercitate asupra Siriei. NATO (cu noua sa Forţă de Intervenţie acceptată explicit la Varşovia. Dacă garantează securitatea Golfului. Noul Consiliu NATO – Rusia este în măsură să favorizeze un aport militar al Moscovei la gestionarea crizelor regionale. Parisul şi Berlinul doresc mai mult: UE să devină copartener al SUA şi F. J. nu de un nou război. acordă încredere Turciei şi Arabiei Saudite şi le încurajează alinierea la vest. Zalmay Khalilzad. subliniază că UE şi SUA trebuie să se ferească de un parteneriat formal sau de o rivalitate mascată.) să aducă UE de aceeaşi parte cu SUA în problemele imediate ale regiunii. Această atitudine sfidează SUA şi poate fisura solidaritatea euroatlantică. prefigurează o concertare a poziţiilor UE. Lipsiţi de o autentică putere militară integrată în regiune. puterea americană în Orientul Apropiat şi Mijlociu este indispensabilă pentru regiune şi pentru întreaga lume”. s-au angajat. C. în Balcani. promovarea unei ordini liberale depind de puterea militară şi de utilizarea ei. Larrabee. – joacă rolul de arbitru. pusă la grea încercare în 1992. negocieri şi cooperare între naţiuni. în Orientul Apropiat şi Mijlociu. statele UE care sunt membre NATO. la rândul lui. Probabil că anumiţi factori (slăbiciunea militară a UE. atitudinea Moscovei etc. în septembrie 2002) se poate transforma în principalul instrument de combatere a terorismului şi proliferării armelor de nimicire în masă. comunitatea de valori şi instituţii cu America de Nord. F. Când marile puteri europene dominau scena. „Europenii – evidenţiază R. înalţi responsabili RAND Corp. în primul rând prin negocieri diplomatice şi cooperare internaţională. nevoi energetice presante. tensiunile dintre Ankara şi Moscova. sub egida Consiliului de Securitate.” UE a fost deja cooptată. avantaje economice de “ultimă oră” în regiune. Ruse şi Chinei ce poate împinge SUA spre o anumită “izolare”. 84 . respectat de moderaţi şi urât de «rogues». ca şi F. ele afişau cultura forţei şi gloria obţinută pe câmpul de bătălie”. Recent. Orientul Mijlociu are nevoie de o nouă pace. orice altă politică ar agrava criza economiei mondiale şi nu ar provoca decât dificultăţi. ele au datoria de a pune în valoare interesele lor comune. apărarea. Gombert. unde siguranţa. vis-a-vis de politica SUA în privinţa Irakului şi faţă de iniţiativele în forţă ale SUA: “O eventuală intervenţie americană în irak ar putea distruge alianţa antiteroristă. se comportă aşa cum au făcut-o întotdeauna marile puteri. S. Ruse în “administrarea” securităţii în întregul Orient Apropiat şi Mijlociu. Gerhard Schröder avertiza. într-un sistem de “concert” al marilor puteri. Oricum. Când Statele Unite nu erau o mare putere predicau căutarea unor aranjamente – strategia celui slab. prin hotărârile Summitului de la Praga (noiembrie 2002) să sprijine SUA în rezolvarea problemei Irakiene. în timp ce Statele Unite îşi etalează forţa în lumea anarhică descrisă de Hobbes. probabil în spaţiile limitrofe frontierelor sale. Green şi F. Rusă. “Statele Unite – arătau D.

desfăşurat la Amman (27 – 28 martie) s-a concentrat asupra situaţiei din teritoriile palestiniene. În cadrul Summit-ului. Summit-ul din 2001 al Ligii Arabe. Ierusalimul este locul sfânt al celor trei mari religii ale lumii: Creştinismul. raporturilor dintre Irak şi Kuweit (încercându-se şi obţinerea unei rezoluţii privind aceste raporturi) şi politicii noului prim-ministru israelian Ariel Sharon. în sens restrâns regiunea Orientului Apropiat şi Mijlociu. Fundamentalismul islamic în Orientul Apropiat şi Mijlociu Întotdeauna religia a fost un factor important în istoria Orientului Mijlociu. prevăzut cu un Consiliu Suprem de Apărare şi un Tratat de Apărare Comună.000 de militari).3. CCG sprijină însă demersurile lui Yasser Arafat. Declaraţia finală prevedea susţinerea “cauzei palestiniene de către ţările arabe” şi “dreptul palestinienilor de a continua lupta împotriva ocupaţiei”. cu Ierusalimul drept capitală"”(Abdullah. În ultimii doi ani. Emiratele Arabe Unite. Statele CCG sunt printre cele mai mari importatoare de armamente. Oman. Iudaismul a fost prima dintre cele trei religii care a dominat. şi se pronunţă în favoarea cooperării dintre ONU şi Irak în privinţa ridicării sancţiunilor economice.C. De asemenea. precum şi “tot sprijinul şi ajutorul posibil pentru a fi capabili să-şi recapete independenţa statului pe pământul lor naţional. liderii arabi au convenit să sprijine cererea palestiniană referitoare la trimiterea de observatori internaţionali în teritorii (măsură respinsă categoric de Israel). apărând în secolul XIII î. în Canaan. de ajutorul/suportul SUA şi al Marii Britanii. pentru o piaţă şi o monedă unică).LIGA ARABĂ. principalul partener este Uniunea Europeană. Această regiune reprezintă 85 . 3. Dominaţia asupra regiunii a fost exercitată alternativ de-a lungul secolelor. la presiunea lui Sadam Hussein. iar în anul 2000 au semnat un acord referitor la crearea unei forţe militare comune (de până la 25. În noiembrie 2002. de către fiecare din cele trei religii. pe motive religioase ale Iranului şi Irakului) a determinat Yemenul să-şi anunţe candidatura la integrarea în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului. Sprijinrea de către SUA a unui pol de putere regional după modelul democratic american în zona Peninsulei Arabice (pentru contracararea tendinţelor izolaţioniste şi. Islamul şi Iudaismul. dar a devenit mai activ după insuccesul suferit în apărarea Kuweit-ului (la invazia irakiană din 1990). Pentru a-şi asigura securitatea împotriva mai puternicelor Iran şi Irak. regele Iordaniei). ca fiind “lipsit de fundament”) impuse acestei ţări de SUA. Quatar A fost stabilit în anul 1981. ţările CCG se bazează şi depind. Bagdadul a reuşit să convingă liderii arabi de necesitatea ridicării embargolului (considerat de arabi. Consiliul de Cooperare al Golfului (Arabia Saudită. zonă în care este plasat astăzi Israelul. Bahrein. în cadrul CCG s-au stabilit măsuri pentru constituirea unui bloc economic puternic în regiunea Golfului Persic (semnarea acordurilor privind taxele vamale comune. Liga Arabă a cerut Irakului să respecte Rezoluţia 1441 pentru reluarea inspecţiilor ONU. totodată expansioniste. în mare măsură. Kuweit.

În spatele acestei transformări s-a aflat triumful economiei .„Pământul Făgăduinţei” promis – conform Torei. În viziunea islamiştilor ortodocşi. a dus la reapariţia stării conflictuale în regiune. asasinat la New York în 1990.contrar celor religioase. Există doar unul. Scopul teocraţiei lui Allah este de a se răspândi la nivelul întregii lumi. Noţiunea de pace (salem) este exclusă şi nu poate fi adusă în discuţie decât în termenii unei convertiri la islam. de asemenea el încuraja convertirea creştinilor şi a iudeilor din regiune. începea noua dispersare a populaţiei evreieşti. „Ceilalţi” trebuie convertiţi pentru a servi legilor sale politico-religioase.C. care s-au transformat în războaie duse în numele dreptului de posesiune a teritoriilor. constituindu-se totodată într-un catalizator al tuturor dezbaterilor privind declinul său momentan. necredincioşii sunt o singură naţiune: după cum consemnează tradiţia. Cu excepţia cruciadelor-secolele XI-XIII. Uneori Dumnezeu vrea ca noi să mergem la război. în relaţiile sociale. creştinismul începe să aibă o influenţă serioasă în regiune. membru al Extremei drepte din Israel. Din punct de vedere doctrinar. intrarea pe scena Istoriei. evreii reclamând drepturi teritoriale. ideologiile socialiste promiteau. alteori vrea să trăim în pace… Dar există numai un singur mesaj: Dumnezeu a vrut ca noi să venim în această ţară şi să întemeiem un stat evreiesc”). În jurul anului 30 d. tot mai multe comunităţi au aderat la noua religie. Şi acest mesaj este să faci ceea ce vrea Dumnezeu. poporului lui Israel. Liderii religioşi au adus argumente care să motiveze lupta pentru teritorii (Rabinul Meier Kahane. crearea statului Israel. în preajma secolului IX. afirma că „nu există mai multe mesaje în iudaism. promovînd şi toleranţa. mai ales. Cu timpul. Prin cucerirea Ierusalimului de către romanii conduşi de generalul Vespasian . prin Profetul Mohammed (570 d. idee ce contracara copleşitoarea putere a Creatorului şi universului Său. Căderea Imperiului Otoman de după primul război mondial. în special asupra Palestinei. devalorizat într-o singură variabilă. De aici până la apariţia fanatismului religios nu a fost decât un pas.de către Dumnezeu „poporului ales”. Israelul de astăzi păstrând încă multe din cele mai sfinte locuri ale creştinismului. islamul intrase într-o acută stare de declin. „ceilalţi” sunt inferiori şi aserviţi. Orientul Mijlociu a fost dominat de musulmani o perioadă de aproximativ paisprezece secole. Companiile napoleoniene au sporit îngrijorarea privind starea islamului.naţionaliştii aveau ca idee centrală individul şi statul. Tot ceea ce intra până atunci sub incidenţa religiei este acum degradat. a alimentat tensiunile religioase deja existente. majoritatea având ca punct de plecare Europa Occidentală. 86 .C. tradiţionale erau ameninţate de sistemul de valori seculare: liberal. Doctrinele şi instituţiile fundamentale .raiul pe pământ fără existenţa posibilităţii mântuirii în viaţa de apoi. la 14 mai 1948.) care adună locuitorii din zonă sub credinţa că „ nu există alt Dumnezeu decât Allah şi Mohamed este profetul său”. tehnologiei şi acţiunilor militare. până la incursiunile napoleoniene de la sfârşitul secolului XVIII. araba devenind principala limbă de circulaţie în Orientul Mijlociu. Islamul îşi face cunoscută influenţa. Atât timp cât rămân necredincioşi.

opunându-se cultului egalitarist.Versiunile secolului XX ale secularismului. iniţial în Orientul Apropiat şi Mijlociu. Termenul de „Islam politic” a fost folosit de mulţi cercetători şi analişti pentru a putea diferenţia explozia fără precedent a religiei islamice. Chiar şi regimuri cu un grad secular ridicat sau de dictatură militară au simţit nevoia de a-şi legitima conducerea invocând principii islamice. Islamul politic îşi manifestă influenţa asupra deciziilor politice. dar există şi în ţări nearabe. fundamentalist. fie prin revitalizarea credinţei şi a practicilor primare ale religiei. practica religioasă strictă s-a răspândit.tendinţa spre regulă. Campaniile mişcărilor radicale s-au desfăşurat. regenerator. dar a fost şi primul abandonat politic de Khomeini. combinată cu sistemul tradiţional de valori.) Islamul posedă anumite particularităţi: scripturalism. islamul a devenit punct de referinţă al unei largi palete de activităţi politice. Pe cultul martiriului s-a sprijinit masiv mişcarea lui Khomeini. Căutând să menţină controlul. acest islam puritan. puritanism.video. Cu toate aceste critici. cenzura filmelor. Pentru majoritatea islamiştilor. Ca urmare. În ultimele decenii. pieselor de teatru şi a cărţilor. au dat şi mai multe argumente islamiştilor pentru a condamna modelul occidental drept un model inaplicabil. Se dezvoltă în regiune. cum ar fi Turcia şi Iran. precum şi în Iordania şi Siria. conducând la o presiune socială crescândă. cei ce le părăsesc sunt dornici să se alăture unei culturi ce le oferă identitate. Khomeini a redus islamul la 87 . totalitarismul de stânga şi dreapta. din punct de vedere religios. neo islamiştii au aplicat cu succes reţeta tehnologiei occidentale. însă.iar mijloacele de popularizare a islamului s-au diversificat prin apelarea la mijloace media (casete audio . al Legii. Există şi situaţia inversă : fundamentaliştii islamici care recurg la violenţe îndreptate împotriva conducerii laice care nu este destul de devotată principiilor teocratice atunci când ajunge la putere. în domeniul socio-cultural. ci erori apărute ca urmare a îndepărtării de ideile Profetului. după victoria revoluţiei iraniene. Organizaţiile islamice voluntare s-au înmulţit . cum ar fi „a treia cale” a lui Muamer Qaddafi. islamul a fost de obicei folosit pentru a motiva acţiuni violente. în special. o soluţie ar fi fost: fie să reformeze sistemul de valori prin modernizare. individualism. îndeplineşte funcţia naţionalismului din alte regiuni: asigură o nouă imagine unor oameni care nu se mai identifică cu poziţia lor în comunitate. cu implicaţii în politica seculară. consumarea obiceiurilor. Această situaţie a fost identificată la musulmanii brethren în Egipt. dar şi acţiuni de marginalizare a creştinilor.. de represiune asupra populaţiei. Potrivit puritanilor islamici. cd.în dezvoltarea socio-culturală. şi ideologii ce au recuperat idei pozitive . clan sau trib. şi formele pioase de credinţă şi ritual cuprinse în mai largul concept de „Islam”. Acolo unde aceste forme nu mai sunt funcţionale . dar este adeseori ineficient în încercarea de preluare a puterii. atunci când a trebuit să mobilizeze masele. nereuşitele din trecut nu indică o slabă capacitate de adaptare la idei noi. shiismul este cel care se apropie cel mai mult de cultul personalităţii. fertilitatea. Cultul martiriului devine totuna cu cel al personalităţii. dar islamice. în jurul unor probleme ce vizau rolul femeii şi al bărbatului în societate . În spectrul reprezentat de sectele musulmane. De multe ori.

Fundamentaliştii islamici. fiind constituit ca reacţie la alte şcoli islamice. Organizaţi precum „Rabita” (Liga Islamică Mondială) sau „Da’wah”. vizează atît comunităţi. au acţionat în direcţia dezvoltării institutelor islamice. manifestată prin unica Lege: Sharia. foarte ostil. 88 . însă. a „sunnificat” shiismul. Saudiţii au jucat un rol cheie în răspândirea fundamentalismului modern. Principala activitate a profesorilor este fatma (consultarea juridică) şi redactarea de tratate despre ceea ce este permis şi interzis. Conţinutul pedagogic este restrâns în favoarea manualelor despre fiqh (dreptul aplicat) şi ibadat (devotamentul). cât şi indivizi izolaţi în căutarea unei apartenenţe. nu contra Occidentului. Una din caracteristicile sale principale este trasarea unei linii de demarcaţie între adevărata religie (din) şi impietate (kufr). Statul poate fi obligat să răspundă pentru încălcarea Legii sau pentru nereuşita în aplicarea ei. Nu este vorba despre o mişcare organizată. madrase. Această formă de islam se poziţionează într-o opoziţie clară faţă de creştinism şi iudaism. refuzând legătura cu orice formă de cultură ce s-ar putea dezvolta alături de cea strict religioasă (literatură. În viziunea UMMA. Saudiţii au răspândit wahhabismul. singurul liant ce uneşte societatea este cel al * Termenul trimite la adepţii islamului salafilor. în planul religios. Organizarea politică shiită a devinit o republică sub autoritatea erudiţilor. ci voinţa divină. cu musulmani a caror identitate nu va depinde niciodată de teritoriu sau naţiune. conservator. arte plastice).înseamnă universalizarea islamului. diferenţa venind din faptul că nu se aplică voinţa poporului. Cei implicaţi. ci despre o viziune islamică care dă întâietate unei lecturi literale şi puritane a Coranului. Naţionalismul arab. acesta fiind adoptat şi de alte şcoli. însă. respingând chiar istoria lumii islamice din epoca ce a urmat celei a Profetului şi a însoţitorilor săi. care să exercite un control asupra statului. din punct de vedere al noilor fundamentalişti.fie în formă electronică pe Internet. refuzând contactul cu orice nu aparţine de islam. ar însemna ca acest sistem să fie situat deasupra UMMA. identităţi. prin îndepărtarea culturii dominante-cea occidentală. susţinute financiar de către bănci islamice saudite ori de către oameni de afaceri îndemnaţi să plătească impozitul islamic (zakât) către aceste instituţii. dar nu în faţa unui sistem impus de voinţa populară opusă voinţei divine. ceea ce ar fi o impietate. Este un fundamentalism care vrea să impună Sharia ca unică regulă de comportament uman şi social. Wahhabismul saudit fondat de Abd-el Wahhab (1703-1791) încurajează scripturalismul. nu agreează această denumire preferând-o pe cea de „salafism”*. care sunt apoi difuzate fie sub formă de broşuri cu tentă didactică. linie care e trasată frecvent în interiorul comunităţilor musulmane. Saudiţii au întrebuinţat mare parte a puterii lor financiare pentru difuzarea acestui tip de învăţătură. poate fi realizată. formelor occidentale de civilizaţie (ierarhia religioasă în Arabia Saudită este independentă de Casa Saud). Realizarea UMMA-comunitate integrală.aplicarea Legii. islamul însoţitorilor profetului. Lumea islamică este în ultima perioadă influenţată de o percepţie a islamului care a fost numită de către musulmanii moderaţi „wahhabism”. Apariţia unui sistem secular. Această tendinţă de islamizare globală ce pleacă de la ideea unei comunităţi musulmane universale. shiismul iranian au încurajat. cu precădere a formei sale americane. în ansamblul lor. un tip de islam sunnit doctrinal.

de-a lungul timpului. shiiţii în Irak şi Liban. În Orientul Mijlociu. purificarea civilizaţiei prin supunerea faţă de „Sharia”. Efortul armat al Al Qaeda urmăreşte şi: islamizarea întregii lumi. naţionaliste. Seuil. „bolnave” şi”necredincioase”. Minorităţile religioase şi etnice au influenţat semnificativ evoluţia politică. părţi ale diferitelor comunităţi religioase şi/sau etnice mai puţin numeroase au fost integrate progresiv în societatea naţională. 1” al luptei împotriva terorismului internaţional. Dacă sub dominaţie otomană statutul legal. 1992 89 . deşi există un spaţiu comun ambelor. Lupta împotriva „necredincioşilor” este o lovitură aplicată lui „Satan”. În plus. economice. În unele cazuri. şi Allah îi protejează. au patronat regimurile antiislamice. SUA a aprobat represiunile antimusulmane din Somalia. mai degrabă. Nu pare a exista. într-un spaţiu de contestare antiimperialistă şi a lumii a treia. în secolul XIX intervin schimbări în poziţiile şi relaţiile dintre comunităţile religioase importante. în mare parte. Kashmirul Indian. Paris. Relaţiile minorităţiilor cu populaţiile majoritare musulmane au urmat trase oscilante de la o ţară la alta. evreii în Palestina. care au fost influenţate. Ibn Khaldun enunţa această definiţie a statului: „Statul este instituţia ce împiedică orice injustiţie în afara celei comise de el însuşi. publicaţia „The Guardian” a făcut cunoscute principalele obiective de luptă şi justificările doctrinare ale liderului Ben Laden. a martiriului. cele mai multe dintre minorităţile etnice sau religioase au rădăcini istorice străvechi: comunităţi religioase cum ar fi copţii în Egipt. În altele. SUA sunt. Bogaţii şi săracii. deci”agresoare” şi împotriva lor trebuie purtat un neîntrerupt „Jihad”. o legătură explicită între răspândirea fundamentalismului şi terorism. wahhabismul saudit fiind cel mai potrivit exemplu. religioase sau sectare au fost acutizate prin violenţe şi uneori războaie. bazate în majoritate pe idei europene. Cecenia. albii. şi lupta armată împotriva apărătorilor ei este pe deplin justificată. se constituie într-un factor suplimentar adăugat islamizării. * în „L’Echec de l’islam politique”.” La 24 noiembrie 2002. Discursul lui Ben Laden este o respingere în bloc a civilizaţiei occidentale. a onoareişi respectului.credinţei. SUA se fac vinovate de înfiinţarea şi susţinerea statului Israel şi de ajutorul oferit „evreilor” în Palestina. Aceste reforme au fost însoţite de violenţe şi au contribuit la apariţia unor mişcări naţionale. economică. asirienii şi kurzii în Mesopotamia. cu elemente de critică a experienţei politice sovietice şi cu puternice accente antisemite. cei ultragiaţi au dreptul de a lupta cu armele. că radicalismul politic islamic nu este o consecinţă directă a acestor tendinţe religioase. totuşi. ci că. tensiunile etnice. Alte comunităţi sau minorităţi au apărut prin migraţie. victoriei şi succesului”). au „jefuit” petrolul „poporului musulman” etc. culturală şi ideologică a Orientului Mijlociu. în special în Siria şi Liban. de reformele otomane intreprinse în scopul îmbunătăţirii situaţiei administrative. „inamicul public nr. consolidarea ”Naţiunii Islamice”(„naţiunea monoteismului. politic şi social al diferitelor minorităţi era în general determinat de afilierea religioasă şi nu etnică. În viziunea lui Ben Laden. „Împărăţia lui Allah” va trebui să succeadă dominaţiei „rasei albe”. alamiţi în Siria sau diferite secte creştine din regiune. Oliver Roy* este de părere însă. negrii şi galbenii nu se vor reconcilia decât acceptând „Legea lui Allah”.

aproape neînsemnată. Cea mai mare parte a lor este concentrată în partea de nord a ţării. Preşedintele egiptean Hosni Mubarak a dat de înţeles că este preocupat de situaţia grea a minorităţii copte.Deşi sunt definiţi colectiv ca cetăţeni arabi ai Israelului. Acest proces de integrare continuă şi poate avea rezultate atâta timp cât monarhia exercită un control puternic. Starea de anxietate a comunităţii copte s-a acutizat în secolul XX. Ca cea mai numeroasă minoritate din Egipt copţii ortodocşi ar fi putut avea parte de acelaşi proces paşnic de integrare ca şi creştinii din Iordania. integrându-se progresiv în forţa de muncă israeliană. în sectorul public şi sistemul educaţional.ceea ce reprezintă aproximativ 18. cele mai multe răspândite pe o zonă extinsă în sud. Ca urmare a acestei marginalizări. constituie un 76% din populaţia care nu e de origine evreiască. raspândită la sate sau în orăşele mai mici. cazurile de emigrare au crescut. liberale şi seculare rămâne slabă. Regatul Hashemit a constituit pentru Orientul Mijlociu un exemplu al integrării paşnice a minorităţilor religioase şi etnice în statul-naţiune. există mai multe grupuri care deşi folosesc limba arabă. însă atâta timp cât influenţa grupurilor democratice. aproximativ 780.. mai mult de un milion de locuitori. Situaţia a înregistrat o îmbunătăţire după mijlocul anilor ’90.IORDANIA. minoritatea coptă a împărtăşit viaţa socială şi culturală cu majoritatea musulmană. pe baze constituţionale. Egiptul având importanţă strategică pentru acestea. Început în secolul XIX. Ne referim aici la comunităţile relativ restrânse de arabi creştini sau nearabi circassieni. nu sunt evrei. statul va fi incapabil să ofere membrilor minorităţii copte drepturi depline. fiecare are caracteristici deosebite: - arabi musulmani. beduinii traversează o perioadă de tranziţie de la organizarea tribală la forme permanente de organizare sedentară.8% din populaţia totală.000. arabii beduini reprezintă circa 10 procente din totalul populaţiei musulmane. O intervenţie din partea SUA. Israel. în sprijinul minorităţii copte este puţin probabilă. când forţele de securitate egiptene au început să se implice în stoparea multora dintre violenţele îndreptate împotriva creştinilor. fiind împărţiţi în aproape 30 de triburi. pe calea procesului de democratizare în care s-a angajat. Oscilarea între integrare şi respingere a avut ca apogeu starea de izolare. EGIPT. În Israel. Membrii minorităţii copte continuă să fie supuşi unui tratament discriminatoriu în ceea ce priveşte funcţiile în anumite instituţii ale statului. - 90 . dintre care cei mai mulţi sunt sunniţi. acest proces a fost împiedicat de acţiunile militanţilor musulmani. Foşti păstori nomazi. Cu străvechi origini egiptene. ducând astfel la creşterea tensiunilor dintre musulmani şi creştini.

deşi nu au origini arabe şi nici nu împărtăşesc moştenirea culturală a majorităţii comunităţii islamice. al doilea grup minoritar din Israelaproximativ 150. radicalizarea naţionalismului arab. care este locuită de kurzi. cetăţenilor arabi li s-au acordat treptat drepturi egale. Singura provocare a acestui sistem politic rămâne dorinţa „Hezbollahului” de a transforma Libanul într-un stat islamic. răspândiţi în peste 20 de sate din nordul Israelului. Majoritatea creştinilor este afiliată bisericilor astfel: Greco-Catolică 42%. Religia druzilor nu este accesibilă celor din afara comunităţii. chiar integra în statul evreu. 91 . tendinţele sectare păstrându-se la un nivel ridicat.000-locuind mai ales în zonele urbane (Nazareth. însă. concentraţi în două sate din nord. reuşesc să participe la activităţile economice şi naţionale ale Israelului. Înclinarea balanţei demografice în favoarea musulmanilor. făra a fi asimilaţi de către comunităţile evreieşti sau de către cele musulmane. vorbitori de arabă. Romano-Catolică 16%. sub supraveghere siriană. care cheamă la loialitate deplină a adepţilor faţă de guvernul ţării în care locuiesc. cultural şi social o comunitate aparte. creştinii maroniţi. situaţia rămâne similară celei dinaintea războiului civil. prezenţa militară palestiniană.cel mai cunoscut aspect al filosofiei acestei religii fiind conceptul de taqiyya. Ortodoxă 32%. circassienii. Pe măsură ce autoritatea statului a crescut. Israelul a tratat minoritatea arabă ca potenţial element subversiv şi a impus restricţii stricte în ceea ce privea arabii israilieni. corelate cu intervenţiile Siriei şi Israelului. cetăţenii arabi nemaifiind văzuţi ca o minoritate ci ca şi comunitate religioasă separată. care s-ar putea adapta. pentru câteva decenii. într-un număr de circa 3. ca număr. sunt musulmani sunniţi. - - În timpul primelor două decenii de independenţă. După război.000 .000. Irak. numărul musulmanilor din instituţiile guvernamentale a crescut.- arabii creştini sunt. În Irak. conform principiilor pluralismului. aproximativ 80. constituie din punct de vedere religios. musulmanii shiiţi şi sunniţii au cooperat în Liban. Păstrându-şi totuşi o identitate etnică distinctă. Aceste tendinţe sunt totuşi contrabalansate de reuşita alianţelor dintre shiiţi. au făcut ca maroniţii să adopte o atitudine defensiv-militantă care a culminat cu războiul civil religios dintre 1975-1990. Persistenţa naţionalismului kurd a fost favorizată şi de topografia zonei înalte şi accidentate din nordul şi nord-estul ţării. Comunitatea care s-a adaptat cel mai bine a fost cea a druzilor. toate acestea. După 1943. regimul minorităţii sunnite Baas conduce o comunitate shiităce însumează mai mult de 50% din populaţie-şi o minoritate kurdă ce constituie aproximativ 20% din numărul total al locuitorilor acestei ţări. într-un regim de cvasi-democraţie în care dominau maroniţii. Liban. druzii. sunniţi. Sub anumite aspecte. druzi şi creştini de a intra în parlament. Shfar'am şi Haifa).

TENSIUNI. astfel încât. în prezent. O entitate kurdă independentă în Irak nu ar conveni nici Turciei. PKK include mai multe facţiuni: Frontul de Eliberare Naţională a Kurdistanului (ENRK). unde există o semnificativă minoritate kurdă. Aripa de Răzbunare Metropolitană. în frunte cu familia Talabani. Mai mult. din “taxe revoluţionare” solicitate de la populaţia kurdă şi din activităţile de distribuire a heroinei în întreaga lume. Campania teroristă a PKK – cea mai activă organizaţie kurdă – pare să fi fost lansată în anul 1985. aceasta. atacurile nefiind efectuate numai asupra obiectivelor turceşti (ţinte predilecte: forţele guvernamentale de securitate din Turcia şi obiectivele turceşti din Europa Occidentală). PDK a susţinut chiar forţele turceşti în raidurile lor înpotriva bazelor PKK din nordul Irakului. dorind mai degrabă autonomie politico-teritorială. creştinii sunt trataţi cu suspiciune. Între gherilele PKK şi cele UPK s-au semnalat repetate ciocniri. în opoziţia sa vehementă faţă de separatismul kurd. Irak. însă 92 . pentru că ar crea precedent pentru propria populaţie de origine kurdă. iar uneori Egipt). 3. însă regimul brutal impus de Saddam Hussein a zdrobit aceste luări de poziţie. Statutul kurzilor din Irak depinde în mare măsură de poziţiile şi politicile adoptate de puterile internaţionale. condus de clanul Barzani şi UPK (Uniunea Patriotică din Kurdistan). unii analişti afirmă că regimul irakian al lui Saddam Hussein. 200. de exemplu) care continuă lupta pentru autoguvernare în condiţii democratice. Datorită faptului că Siria sprijină funcţionarea PKK şi a altororganizaţii teroriste pe teritoriul său. CRIZE. rareori au cerut independenţa faţă de Irak.000 în republicile ex-sovietice. există. deseori cu violenţă. reprezentare în instituţiile statului şi o împărţire echitabilă a veniturilor obţinute în contul petrolului din Kurdistan. între Turcia şi Siria există diferende destul de grave. ar face mai degrabă concesii populaţiei shiite pentru a găsi un aliat împotriva kurzilor. În Irak. probabil. deci şi pentru participare în sistemul politic şi socio-economic. În ţări cu puternice mişcări sau politici islamice. CONFLICTE A.4. prin vocea naţionaliştilor kurzi. cea mai mare parte trăind în Turcia (16 milioane). În regiunea Orientului Mijlociu s-a observat faptul ca membrii comunităţilor creştine din clasele superioare sau de mijloc s-au integrat în societăţi cu un grad secular mai ridicat (Iordania. ci şi împotriva intereselor străine în Turcia. Siria. Kurzii din Turcia sunt în majoritate sunniţi. kurzii numărau aproximativ 30 de milioane de oameni. Iran (8 milioane) şi Irak (4 milioane) şi. Problema kurdă: La jumătatea secolului al XX-lea. administrativă. Dacă cele mai multe minorităţi religioase par a se integra într-o formă sau alta în statul naţiune. în parte. Armata de Eliberare a Poporului din Kurdistan (ARKG) şi este finanţat. tot mai mulţi shiiţi irakieni optează pentru integrare. Ambele se opun implantării PKK în zonă. În ceea ce priveşte populaţia kurdă.În 1991 militanţii shiiţi s-au revoltat împotriva guvernării. activează PDK (Partidul Democratic din Kurdistan). nu acelaşi lucru se întâmplă cu minorităţile etnice (minoritatea kurdă.

Ocalan şi-a manifestat. PKK pare să opteze pentru obţinerea “autonomiei culturale” şi ulterior. armata israeliană a atacat teritoriile palestiniene. Ankara se confruntă şi cu dinamizarea islamismului fundamentalist – Partidul Virtuţii şi a naţionalismului laic – MHP sau Partidul Acţiunii Naţionaliste). Problema palestiniană Criza palestiniano – israeliană a luat noi dimensiuni în 2002. din 1993 şi de a controla mişcările extremiste “Hamas” şi “Jihadul Islamic”. Vârsta înaintată a lui Arafat (72 ani) şi necunoscutele succesiunii sale.şi aleviţii. Pe de altă parte. Totuşi. “planul de pace” al prinţului moştenitor Abdallah Ben Abdelaziz al Arabiei 93 . apreciază că planurile guvernamentale de dezvoltare (Proiectul Anatolia – ce presupun abandonarea a 200 de localităţi în perspectiva construirii unui vast sistem hidroenergetic şi de irigaţii) – vizează eliminarea prezenţei fizice a kurzilor din regiune. o “sectă” cu elemente islamice şi neislamice de credinţă. sprijinul pentru kemalism şi pentru cooperarea între guvern şi kurzi. pe fundalul întăririi orientării dure în Israel. Irakul. în cadrul Republicii Franceze. reproşându-i lui Arafat incapacitatea de a respecta Acordurile de la Oslo. mult timp sprijinitoare a kemalismului (în ultimii ani cu elemente radicale de stânga în cadrul ei). În primul rănd. sunt interpretate şi semnalele unei apropieri turcosiriene (2000 – 2002). dublată de serii de atentate sinucigaşe extrem de periculoase. B. şeici). acţiunile de gherilă s-au redus ca intensitate în Turcia. 1397 (din martie). în zonele cu majoritate kurdă. După capturarea liderului Abdullah Ocalan (februarie 1999). Problema palestiniană se complică şi prin disensiunile din cadrul Autorităţii Palestiniene. oricum. pe de altă parte. care reitera principiile edificării statului palestinian şi ale reglementării paşnice a conflictului israeliano – palestinian. Întâlnirea arabă de la Beirut. Siria şi Caucazul. Regimul Ariel Sharon a replicat cu vigoare: în aprilie 2002. noul guvern islamic moderat de la Ankara a făcut un gest de bunăvoinţă. “Intifada” a continuat. Blocajul actual în rezolvarea problemei kurde se răsfrânge negativ şi asupra procesului de integrare a Ankarei în UE (pe lângă problema kurdă. din 27 – 28 martie 2002. Sunniţii majoritari trăiesc încă în structuri tribale (în frunte cu şefi laici şi religioşi. Procesul de disidenţă crescândă a populaţiei kurde în dorinţa creării unui stat independent – Kurdistan – la interferenţa frontierelor cu Iranul. promovată de SUA. acţiunile Israelului au încălcat Rezoluţia ONU nr. înţelegerile de la Adana (1998) dintre Turcia şi Siria au privat PKK de baze externe de absolută necesitate şi au determinat expulzarea lui Ocalan din Siria. menţin un spaţiu al incertitudinii la nivelul superior al Autorităţii Palestiniene. În acest context. ridicând starea de asediu din provinciile locuite de kurzi (în noiembrie-decembrie 2002). recent. are toate motivele să-i neliniştească pe strategii occidentali. a adoptat. care urmăresc să se bazeze în această regiune a lumii pe stabilitatea Turciei. lideri kurzi. pentru garantarea unui statut de autonomie. precum şi prin dezacordurile dintre aceasta şi diasporă sau dintre arabii moderaţi şi fundamentaliştii islamici. În acelaşi sens. asemănător cu cel al Corsicei.

exprimările şi manifestările fundamentalismului islamic palestinian („Hamas”. Atentatul de la Hebron. încă din august.care declara nule hotărârile Israelului de menţinere a colonizărilor şi mutare a Capitalei la Ierusalim. atentatele sinucigaşe şi ripostele violente ale armatei israeliene au continuat să reţină atenţia agenţiilor internaţionale de presă. s-a aplanat pe moment prin întărirea grupărilor naţionaliste de la guvernare şi anunţarea alegerilor generale pentru ianuarie 2003. diferit de “planul Hamas”. Câteva zile mai târziu. Spre mijlocul lunii noiembrie. sub pretextul combaterii terorismului plănuieşte. veto-ul SUA de respingere a unei rezoluţii ONU (3 decembrie 2002).candidat Likud la alegerile generale. UE a aderat la planul saudit (care include şi problema revenirii în ţară a refugiaţilor). din 15 noiembrie a inflamat din nou criza israeliano-palestiniană. Între timp. Liderii arabi l-au acuzat pe Sharon că urmăreşte. Autorităţile palestiniene acuză însă guvernul A. fără Arafat şi fără forţe armate. A. dar şi nemulţumirile reprezentanţilor UE. SUA şi Israelul a rămas în espectativă. o apropiată reuniune internaţională de pace. La 10 august. „Cvartetul”(SUA. preşedintele G. „Jihadul Islamic” etc. Premierul britanic. la Londra. La 24 iunie. iar la Externe pe B. În plan mai larg.Saudite: recunoaşterea Israelului. înalţi “demnitari israelieni şi palestinieni au semnat un protocol de securitate în Gaza. 12 organizaţii palestiniene au ajuns la o înţelegere referitoare la un proiect comun de edificare a unui stat independent. transferarea forţată a neevreilor din Cisiordania în Iordania. înfiinţat prin negocieri directe israeliano – palestiniene. a anunţat. Ruse şi Chinei. Imediat. Ieşirea din criză este greu de întrevăzut în condiţiile în care atât palestinienii.a reiterat poziţia sa faţă de palestinieni: recunoaşterea statului acestora pe o suprafaţă de 42% din Cisiordania. La 17 septembrie. la 18 august. cât şi israelienii sunt împinşi de escaladarea violenţelor armate spre poziţii ireconciliabile (“La Monde”. Sharon că. 9 aprilie 2002). „Cvartetul” a continuat să preseze ambele părţi în conflict pentru a se ajunge la adoptarea unui plan concret de pace. cu participarea Al Qaeda (din septembrie 2002 au căzut victimă conflictelor armate 1998 de palestinieni şi 672 de israelieni). să creeze o “reţea de bantustane palestiniene”. Rusă a propus un plan de pace centrat pe recunoaşterea în etape. a statului independent palestinian.au provocat indignare în tabăra palestiniană. Netanyahu ( laburiştii au părăsit coaliţia de la putere). armata israeliană a lovit Ghaza şi a ucis un cunoscut lider “Hamas”. ONU şi F. cu toate că organizaţia sa era dispusă să înceteze atacurile sinucigaşe. Bush s-a pronunţat din nou în favoarea existenţei unui stat palestinian. Blair.T. crearea statului palestinian. Remanierea guvernamentală de la sfârşitul lunii octombrie l-a propulsat în funcţia de ministru al Apărării pe durul şi controversatul general S. În ziua de 22 iulie. fără condiţii palestiniene prealabile. din toamna 2002. F. UE. Mofaz. În plan diplomatic. dacă palestinienii renunţă la terorism şi Ierusalim. retragerea armatei israeliene în frontierele de la 4 iunie 1967. la mijlocul lunii decembrie 2002. La 25 noiembrie.) afectează 94 . A. „Hezbollahul” palestinian. Sharon. într-o “masă de colonii evreieşti”. Sharon a prezentat o schiţă de plan de pace: crearea unui stat palestinian. Criza politică din Israel. în fapt. un val de atentate antiisraeliene s-a înregistrat în Kenia şi Israel.

Iranul revendică o anumită influenţă în Asia Centrală.complică raporturile interne în Liban şi relaţiile Libanului cu Israelul şi alte state arabe. în anul 2001 înregistrându-se 5353 de atacuri armate asupra personalului IDF (Israel Defence Forces) şi asupra civililor israelieni. Luări de poziţie mau noi. pe o platformă antiamericană. îşi menţine o atitudine ce tensionează la maximum relaţiile sale cu SUA. E. 1215 de civili şi 531 de militari fiind răniţi. Irakul deşi nu mai continuă să blocheze inspecţiile ONU. 95 . atestă modificări sensibile de orientare la Teheran: Iranul a susţinut Alianţa Antiteroristă în Afganistan. Rezoluţia ONU 1441 a determinat reluarea inspecţiilor internaţionale în Irak. Problema Irakului SUA consideră că Sadam Hussein nu urmăreşte o politică sinceră de respectare a hotărârilor ONU. în eventualitatea unei campanii în Irak. în interior. Pe de altă parte. La mijlocul lunii decembrie 2002. inclusiv ale unor lideri conservatori. După 11 septembrie. Problema libaneză Situaţia haotică şi războiul civil au permis militanţilor islamici din Iran să-şi stabilească un bastion şi să-şi creeze un grup radical. D. Ostilitatea shiiţilor faţă de wahhabism se mulează pe vechea dispută cu Arabia Saudită pentru întâietate în lumea musulmană şi în Golf şi facilitează o posibilă raliere la orientarea SUA de combatere a Irakului şi a grupării Al Qaeda (condusă de fundamentalişti din Arabia Saudită). F. Bush în “axa Răului” – părea să evolueze spre obţinerea de sprijin din Federaţia Rusă şi China şi încearcă săşi reglementeze relaţia cu Irakul. Fundamentalismul islamic Este ridicat la rangul de doctrină conducătoare în Iran. considerat ca o grupare teroristă de Departamentul de stat al SUA) – constituie şi în prezent o forţă deloc neglijabilă în Libanul de Sud. dar Sua tratează cu neîncredere comportamentul Bagdadului. „Hezbollahul” libanez (partidul lui Dumnezeu/Allah. Problema refugiaţilor palestinieni pe teritoriul Libanului. şi preconizează înlăturarea sa de la putere. în comunităţile vorbitoare de dialecte ale parsei. grupările moderate şi laice câştigă teren în structurile statului şi se intensifică contactele diplomatice cu SUA. W.în mod negativ tentativele politice de stabilizare a situaţiei tensionate în plan regional. În noiembrie 2002. pregătindu-se pentru o rezolvare radicală a „crizei regimului Hussein”. opoziţia irakiană unită a stabilit o formulă de guvernare federală şi democratică postHussein. Iranul – inclus de preşedintele G. ca susţinător al terorismului internaţional. pe de altă parte. Terorismul internaţional Orientul Apropiat şi Mijlociu reprezintă principalul spaţiu de acţiune al grupărilorşi mişcărilor teroriste şi fundamentalist islamice: „Abu-Nidal”(Israel. islamiştii moderni din Iran caută să orienteze ţara spre Occident şi să lărgească influenţa în comunităţile shiite din Irak şi din statele Golfului. C.

în Egipt). Pakistan. La 11 noiembrie SUA au declarat oficial că ar putea recurge şi la arme nucleare împotriva forţelor teroriste. şi în fostele republici sovietice din Asia Centrală. inclusiv al unor membrii ai familiei regale. în redimensionarea stabilităţii şi securităţii regionale. Washingtonul a ţinut să se asigure de sprijinul politic şi militar al NATO. UE. de la sfârşitul anului 2002. Forţe terestre. Irak. Afghanistan. „Frontul de Eliberare a Palestinei”(Irak).Gaza. combinarea discriminărilor religioase cu cele etnico-culturale şi politice şi cu 96 . În replică. Irak). „Grupul Islamic Egiptean”(sau Armat GIA. Un studiu al Rand Corporation. Prezenţa lor pare a indica intenţia SUA. informaţii semioficiale indică sprijinul unor personalităţi politice şi oameni de afaceri din Arabia Sauită pentru Al Qaeda. după Summitul de la Praga. din noiembrie 2002. în organizarea. Liban. Iran?. restructurarea „ordinii energetice internaţionale” şi diminuarea rolului de monopol jucat de OPEC etc. Arabia Saudită. finanţarea şi conducerea „Coaliţiei teroriste fundamentaliste”. Condiţiile suficient necesare pentru transformarea religiei în factor de generare a conflictelor armate pot fi: existenţa într-un spaţiu. Gaza. „Brigada Martirilor Al-Aqsa”(Israel. Pakistan. Gaza. şi F. „Hezbollah”(Liban. remodelarea geopolitică a regiunii (în Irak şi probabil în Arabia Saudită şi Iran).FACTORUL RELIGIOS ÎN MEDIUL DE SECURITATE Religia. Cisiordania). Cisiordania). Africa de Est. „Jihadul Islamic”( Israel. Forţe aeriene şi navale NATO staţionează în Mediterana de Est şi de Sud. „Al Qaeda”( în principal în Afghanistan. unităţi navale şi aeriene occidentale sunt semnalate în Kuweit. şeicul Sayed Hassan Nasrallah. Cisiordania). statele Golfului). Yemen. NATO şi UE de a se implica mai direct şi într-un sens major. Arabia Saudită. Alte prezenţe militare în spaţiul Orientului Apropiat şi Mijlociu Prin Turcia. ce susţine un tip de „război civilizaţional” împotriva SUA şi Occidentului. şi în decembrie 2002 o Iniţiativă de democratizare a Orientului Apropiat şi Mijlociu ce ar include: democratizarea societăţii. „Hammas”( Israel. a unor puternice discriminări religioase. evidenţia rolul foarte activ al saudiţilor. 1.Ruse împotriva terorismului internaţional din Orientul Apropiat şi Mijlociu. La începutul lunii decembrie 2002. în anumite situaţii. 4. precum şi în Georgia. poate deveni o sursă de conflict armat. încurajarea cercurilor musulmane moderate (precum în Turcia) şi a partidelor laice. Forţe Al Qaeda acţionează în prezent împotriva administraţiei autonome kurde din Irak. Gaza. Cisiordania). În acelaşi timp. liderul „Hezbollah” a chemat lumea musulmană la declanşarea unei campanii ”mondiale sinucigaşe” împotriva Occidentului. flancul sudic NATO se înscrie solid în Orientul Apropiat şi Mijlociu. alături de Federaţia Rusă. Israel. SUA au lansat încă din septembrie 2001 lupta de durată contra terorismului internaţional. Cisiordania). Gaza. la un moment-dat.Studiile de specialitate din ultimul timp sugerează cristalizarea unei „mari coaliţii” teroriste(sprijinită financiar de anumite cercuri de afaceri din Egipt. zona Golfului.

societate civilă maturizată d) Coerenţă social-economică e) Status social stabil. De cele mai multe ori se vizează: obţinerea egalităţii etnicoreligioase. f) Orizonturi de aşteptare lipsite de realism ale unor grupuri religioase ori etno-culturale şi religioase. Factori inhibatori a) Regim politic democratic. i) Tradiţia istorică. 2. b) Etnico-culturale. etnico-politice şi religioase (sunt predominante). Factorii care stimulează şi agravează conflictele religioase: a) Polaritatea sistemului politic (cristalizarea şi funcţionarea unei puteri centrale omnipotente şi exclusiviste). prozelitismul religios agresiv şi violent. Scopuri şi obiective a) Pur religioase (cazuri izolate. Diferenţe de status. etno-culturale şi religioase. j) Voinţa de conflict a puterii sau a grupurilor sociale. întâlnite. exprimată de o ideologie religioasă. de pildă.decalajele economico-sociale. corupte. susţinerea unor „revoluţii religioase” 97 . politice. antagonisme etno-culturale şi religioase). b) Instituţii politico-administrative slabe. regionalism. islamic etc. dar antagonist-religioase). pluralism etnic. h) Intervenţii externe (armate. edificarea unei societăţi şi a unui stat fundamentalist religios. fundamentalismul religios. teroriste. sau în zone în care se confruntă grupuri unitar-etnice. între state sau între provincii din state diferite. fundamentaliste) în state sau complexe religionale de securitate. ale societăţii civile şi anemica dezvoltare a spiritului public. obţinerea independenţei politice. nefuncţionale c) Gradul slab de materializare a coerenţei social-economice (decalaje sociale periculoase. 3. grefate pe tribalism. cu precădere. religios şi cultural b) Putere centrală democratică şi administraţie publică eficientă c) Spirit public dezvoltat. În mediile academice se discută frecvent dacă voinţa de conflict trebuie introdusă sau nu în categoria condiţiilor necesare declanşării conflictelor. ineficiente. între frontierele unui stat. g) Degradarea sau prăbuşirea aşteptărilor unor grupuri etno-culturale şi religioase. în interiorul unor arii cultural-religioase relativ unitare – în lumea islamică. d) Slăbiciunile regimului democratic. cu percepţii nejuste ale oportunităţilor şi ameninţărilor. e) Un grad ridicat de inamiciţie între grupările etno-religioase. f) Grad scăzut de inamiciţie între grupurile sociale din stat şi dintre state g) Tradiţia istorică h) Lipsa voinţei de conflict 4. în special. religioase.

însoţită de reforme democratice (eficientă) b) Gestionarea politico-militară internă. obiectivele. gestionare a conflictelor violente şi de reconstrucţie post-conflict. 6. Gestionarea conflictelor a) Gestionarea politică internă. În cele mai multe situaţii. pe teritoriul mai multor state. terorism. război etno-religios clasic). 5.(islamică) şi combaterea „noilor imperialisme” prin mijloace teroriste şi de altă natură. conflictele religioase se prezintă arareori în formă pură. conflictele violente dintre „favorizaţi” şi „defavorizaţi” iau forma conflictelor religioase. religia oferă susţinere ideologică pentru realizarea unor platforme politice în vederea realizării unor coeziuni statale sau regionale (acolo unde predomină încă structurile tribale şi de clan). cu mijloace politice sau politico-militare inclusiv prin operaţii de pace. scopurile. Observaţii În cazurile analizate. Forme de conflict a) Acţiuni paramilitare inclusiv de tip gherilă sau „intifada” b) Acţiuni de tip terorist (intern şi internaţional) c) Război etno-religios clasic (Bosnia-Herţegovina) d) Acţiuni combinate (gherilă. formele de materializare ale conflictelor sunt complexe. c) Internaţionalizarea conflictelor şi gestionare internaţională. anumite grupuri politice internaţionale recurg la religie pentru a-şi legitima programele şi acţiunile „antimondialiste” şi „antiimperialiste” (fundamentalismul islamic de tip Al Qaeda care brodează pe tema conflictului civilizaţional împotriva Occidentului „materialist” şi „satanic”). preponderent violentă (ineficientă). la nivel regional sau global d) Limitate în timp e) Nelimitate în timp 7. în interiorul unui stat c) Pe spaţii largi. În cazurile în care apartenenţa la o religie devine element esenţial sau important de identificare a unui grup social (în special a identităţii naţionale) conflictele politico-militare au caracter religios pregnant sau preponderent. factorul religios fiind preponderent sau nu. urban sau în ambele b) Pe spaţii strict limitate. şi în situaţia în care grupuri sociale defavorizante în cadrul unor societăţi se identifică cu o religie. 98 . Tendinţa actuală este de elaborare a unor norme şi de creare a unor mecanisme internaţionale de prevenire. Timp şi spaţiu a) În mediul rural. Pe de altă parte. În societăţile cu nivel redus de maturizare a naţiunii moderne.

excludere reciprocă şi alipire la Croaţia sau Serbia . Caucaz. sârbi. georgieni caracter religios pregnant musulmani. politicomilitară NagornoKarabah ortodocşi.Balcani . musulmani armeni monofiţi.istoric violent 1992-1996 .Conflictele etno-religioase din Balcani. -intervenţie militară neoficială a Armeniei -război limitat etnoreligios -separarea în fapt a Abhaziei de Georgia -război clasic şi de gherilă cu accente religioase -independenţa Ceceniei şi crearea unui stat islamic -acceptarea autonomiei Abhaziei cu garanţia politicomilitară a Rusiei -intervenţia militară a Rusiei şi crearea unei administraţii autonome -focar de destabilizar e regională.crearea unui bloc musulman în Balcani -excluderea reciprocă -crearea unui stat musulman independent şi alipirea la Albania -excludere reciprocă şi alipirea la Armenia sau Azerbaidjan Soluţii 6 -internaţională. . -focar de destabilizar e regională. 99 . sârbi caracter religios Extindere în timp şi spaţiu 3 . reglementare vremelnică prin intervenţia militară neoficială a Armeniei -local -Caucaz -1990 în curs de desfăşurare -local -Caucaz -1994-1996 -1999 în curs de desfăşurare -local -război etnoreligios şi intervenţie neoficială a forţelor de „voluntari armeni”. Orientul Apropiat şi Mijlociu Conflictul 1 BosniaHerţegovina Caracter religios 2 catolici ortodocşi musulmani croaţi . politicomilitară Perspectiv e 7 . ortodocşi ceceni (şi conflicte între sunniţi şi wahhabiţi) ruşi -caracter religios pregnant -Caucaz -1990în curs de desfăşurare. musulmani sârbi şi albanezi caracter religios pregnant -Balcani -istoric -violent 1999-2000 -local -gherilă şi terorism local -internaţională. -focar de destabilizar e regională.asociate cu stabilizarea Balcanilor şi racordarea lor la spaţiul euroatlantic.asociate cu stabilizarea Balcanilor şi racordarea lor la spaţiul euroatlantic.război etnoreligios Scopuri şi direcţie 5 . musulmani azeri caracter religios pregnant Abhazia Cecenia musulmani ortodocşi abhazi.local Formă 4 . Asia Centrală. Kosovo ortodocşi.

Siria. sunniţi. Tadjikistan. destabilizar e regională Liban Irak musulmani/ creştini arabi contra arabi. -caracter religios moderat Musulmani/ turci. cu rezonanţă regională -început în 1945-1948. coexistenţă Israel. iranieni şi kurzi. Stat Palestinian -radical: stat independent kurd cu teritorii din Turcia. sirieni. tadjici -caracter religios preponderent -După 1990. în curs de desfăşurare -război clasic şi de coaliţie -gherilă -terorism -intifadă represalii militare -război clasic -gherilă -terorism -represalii militare -radicaleeliminare reciprocă -moderată. aspect religios nesemnificativ -local. destabilizar e regională Kurdistan -conflict deschis. 100 . impuse de Israel -proiecte internaţionale de pace -represalii politico-militare ale Turciei. kurzi minoritari. cu rezonanţă regională -început în 1919-1920. Irak. Irakului şi Iranului şi recunoaşterea identităţii kurde Zona sub control politicomilitar internaţion al (F. Irak. Ruse şi CSI -sprijin politico-militar din SUA şi Occident -politicomilitare.Asia Centrală musulmani şi state seculare/ musulmani sunniţi şi fundamen – talişti uzbeci. războaiele cu Iranul şi Kuweitul). shiiţi) -dictatură politicomilitară şi de partid laic. Rusă. Iran -controlul asupra puterii centrale -conflict deschis. sprijin din Siria şi Iran pentru obţinerea hegemoniei musulmane -cu caracter religios pregnant musulmani contra musulmani / sunniţi minoritari. în curs de desfăşurare -local. shiiţi majoritari -caracter etnoreligios şi religios pregnant -local -început în anii '70. Iran -autonomii kurde în Turcia. parţial rezolvat -război clasic -gherilă -represiune politicomilitară -răscoale politicoreligioase şi militare -radicale: „spargerea” Irakului unificat -crearea unui stat federal (kurzi. -factor de destabilizar e (Irakul a provocat în 20 de ani. turkmeni. Kârgâstan) -crearea unui „califat” în Valea Fergana -impunerea puterii seculare moderne -acţiune politicomilitară a statelor independente din Asia Centrală -asistenţă a F. parţial rezolvat -război clasic -gherilă -terorism -rezolvat vremelnic prin ocupaţia siriană -rămâne un focar de destabilizar e locală -local -început în anii ’70. irakieni. spaţiu de instabilitate permanentă -regional -Gherilă şi terorism fundamen -talist (Uzbekistan. China) -rămâne focar de destabilizar e internă Israel Palestina mozaic i/musulmani shiiţi şi sunniţi evrei şi arabi. SUA.

Deşi în regiune tensiunile etnico-religioase au o veche tradiţie. cu ramificaţii în Caucaz. În anii din urmă Biserica. -conflict cu aspecte civilizaţion ale. În acest context. suntem de părere că în strânsă legătură cu acesta. crearea „naţiunii islamice şi a Noului Califat” -moder -nizarea societăţii arabe şi musulmane -democratizarea societăţii -sprijin internaţional -lupta împotriva terorismului internaţional şi fundamentalism ului islamic. având un rol important în dinamica internă a unui stat. ieşită dintr-o epocă în care contribuţia sa a fost în mare exclusă. în mod reflex. „obosită” de ateism. alţii 0.000. într-o Românie contemporană.8% ortodocşi. în valorile creştine. de extindere a modelului de societate modernă: laică. situaţia în România se prezintă astfel: etnic. 6% protestanţi şi neoprotestanţi. toleranţă religioasă. stabilizatoare. care poate modela relaţiile de amiciţie/inamiciţie.8%. maghiari 7. în România tendinţa a fost una caracterizată de echilibru. evrei aproximativ 10. de lungă durată -remodelar e geopolitică supraregională. puternică omogenitate etnoreligioasă. solidă tradiţie romanică. Din punct de vedere etnico-religios. Epoca în care Biserica era privită ca o anexă a societăţii contemporane a luat sfârşit. România întruneşte câteva caracteristici definitorii: continuitatea istorică a instituţiilor statului. susţinând o anumită configuraţie a distribuţiei de putere între anumite grupuri. post-modernă şi democrată.5%. s-a intrat în era unei lumi complexe şi pluraliste.1%. 101 .86. autentică vocaţie europeană. -pregnante aspecte civilizaţionale. ucraineni 0.conflicte pe spaţii largi. Deşi de cele mai multe ori factorul etno-cultural a beneficiat de o mai mare atenţie a specialiştilor.români 89. uneori cu accente moderat-conservatoare. Asia Centrală şi Balcani -acţiunile terorismului internaţional şi fundamentalis mului islamic. în cadrul analizelor de securitate. a regăsit valorile morale căutându-le. dar şi de înteţirea dialogului ecumenic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică prin discuţii şi întâlniri între Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist. 3. este factorul religios. şi anume: securitatea politico-instituţională. 1% greco-catolici. romi 1. trebuie avute în vedere componentele care au un rol definitoriu în configurarea unui mediu de securitate stabil sau instabil. MEDIUL INTERN DE SECURITATE ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN ROMÂNIA În mod natural. 5% romano-catolici. în care societatea. germani 0. reuşeşte să-şi recapete locul într-o societate multiculturală. Toate acestea. religios. nelăsându-se ispitită de a se purta în împărăţia lumii potrivit modelului lumii. economie de piaţă liberă.8%. pentru radiografierea cât mai exactă a dinamicii interne a unui stat. şi conform exemplului lui Hristos. mentalitatea populaţiei robust antiextremistă. securitatea economicosocială. printr-o înţelegere profundă a valorilor spirituale. supraregional -terorism -gherilă -intifadă -radicale. respectare a drepturilor şi libertăţilor civile. excluderea războiului ca mijloc de reglementare a disputelor.La nivelul întregului Orient Apropiat şi Mijlociu. .3%. securitatea culturală. protecţia minorităţilor. bazată pe principiile statului de drept. favorizând. aceasta din urmă fiind dovedită şi de recentele eforturi în direcţia integrării europene şi euro-atlantice.5%. crizelor şi conflictelor.

Este prevăzută dezvoltarea şi detalierea cadrului general de exercitare al libertăţii religioase precizat de Constituţie în viitoarea "Lege pentru regimul general al cultelor şi al exercitării libertăţii religioase ".rolul Bisericii este cu atât mai relevant cu cât mai mare este nevoia de împărtăşire a valorilor creştine (pacea.a).647/2001.G.Lege nr. România-cadrul legal al activităţii cultelor religioase După anul 1989.G. nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. acordând un sprijin material lunar la salarizarea personalului de cult. în administraţie şi învăţământ limba materna a credincioşilor. Alte reglementari legale (Legea Învăţământului. potrivit normelor specifice fiecărui cult.G.a. 66/2000 si aprobată prin Legea nr.203/1999. spitale. Cultele îşi pot alege în mod liber organele de conducere şi îşi numesc personalul.) dezvoltă şi detaliază principiile de bază constituţionale. fonduri anuale pentru construirea unor lăcaşuri de cult noi. ca şi pentru conservarea si restaurarea bunurilor de patrimoniu aflate în proprietatea cultelor (Legea nr.97/2000. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult modificată prin O. să execute serviciul utilitar alternativ (art. S-a creat astfel cadrul necesar desfăşurării normale a vieţii religioase: cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit normelor proprii.G. Nu a fost adoptată încă o nouă lege a cultelor religioase.U. Constituţia prevede şi posibilitatea pentru cetăţenii care din motive religioase nu pot îndeplini serviciul militar sub arme.50/1991 (modificată şi republicată). facultăţi şi institute teologice de care dispun cultele. cadrul legal al activităţii cultelor religioase a fost radical transformat prin Constituţia din 1991 care prevede egalitatea cetăţenilor fără deosebire de credinţă religioasă (art. O. inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată. toleranţa.G.1. nr 637/1997 privind modul de executare a serviciului utilitar alternativ. sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia.2 lit.7). Pregătirea personalului se realizează în şcoli.5 si alin.nr. diverse protocoale ş. Legea nr. penitenciare şi orfelinate (art.O.2). H. Legea nr. Libertatea religioasă a cultelor din România este asigurată şi din punct de vedere material.29). 3. privind autorizarea executării construcţiilor. Ele pot întrebuinţa în manifestările confesionale. În şcolile de stat predarea religiei este organizată şi garantată prin lege (art. care să abroge Decretul .82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult ale cultelor recunoscute din România ). buna înţelegere între oameni şi popoare). fără nici un amestec din partea statului. Statul sprijină activitatea sub aspect financiar.U. 102 . 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase. În ceea ce priveşte stagiul militar.U. nr. Este prevăzută obligaţia statului de a asigura libertatea învăţământului religios.3 alin. Legea 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.4 alin. majoritatea acestor unităţi de învăţământ fiind integrate în învăţământul de stat. nr.39 alin. modificată prin O.

26 pentru asociaţii şi fundaţii reglementează înfiinţarea organizaţiilor neguvernamentale.300 4. Unele asociaţii religioase desfăşoară activitate cultică. amintind aici: 1. Cea mai mare parte dintre asociaţiile înfiinţate activează în cadrul sau sub egida cultelor legal recunoscute. prin Biserica Ortodoxă Română (BOR) . Vicariatul Ortodox Ucrainean  Catolicismul. O. Credincioşii acestei asociaţii. numiţi şi stilişti.000 3. Biserica Unitariană  Biserica Armeană  Cultul Creştin de Rit Vechi  Cultele neoprotestante (evanghelice) prin: Biserica Creştină Baptistă. Credincioşi: aproximativ 6. Cultul Creştin după Evanghelie.Asociaţia Credincioşilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi. Din 2000. în domeniul cultelor. Cultul Penticostal . autonome şi egale în relaţia cu autorităţile. peste 750 de asociaţii si fundaţii cu caracter religios.G. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. mai sunt înregistrate la instanţele judecătoreşti teritoriale. În anul 1992 erau înregistraţi aproximativ 32. culte şi asociaţii religioase Religiile recunoscute de statul român sunt:  Ortodoxia.Biserica lui Dumnezeu Apostolică.Organul de specialitate al administraţiei publice.P.care cuprinde şi Vicariatul Ortodox Sârb. câteva dintre ele au un caracter confesional pluralist: Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România . Penticostal şi Creştin după Evanghelie) ş.Mişcarea de reforma.Asociaţia adventiştilor de ziua a şaptea .2 Principalele religii.000 103 . Alianţa Evanghelică ( grupează cultele Baptist. cu avizul Secretarului de Stat pentru Culte. care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor in domeniul cultelor este Ministerul Culturii şi Cultelor. Asociaţia religioasă "Nazarineană". pe baza principiului potrivit căruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere. nr..a.AIDROM. biserici. Societatea Biblică Interconfesională. Credincioşi: 4. Credincioşi: aproximativ 35. 3. prin Biserica Romano-Catolică şi Biserica GrecoCatolică  Cultele protestante prin: Biserica Reformată (Calvină). Biserica Evanghelică Luterană S. Biserica Evanghelică C. au apărut după 1924 când Biserica Ortodoxă Română a renunţat la calendarul iulian trecând la cel gregorian.000 de credincioşi din Bucureşti şi unele judeţe din Moldova. aflat în subordinea guvernului. 2 Organizaţia religioasă "Martorii lui Iehova". Ministerul îşi desfăşoară activitatea.. Biserica Evanghelică Română  Cultul Islamic (musulman)  Cultul mozaic Pe lângă acestea.A.

3% 0.824 49.5% 0.5% 0.462 77. 1993. Societatea Creştinilor Noi Apostolici Credincioşi: aproximativ 10.2% 0.708 28.musulmani .000 8. p. Asociaţia Creştină Metodistă 9.810.0% 1.1% 0.161.670 55.5.928 56.139 *** Statistic al României.evanghelici de confesiune augustină . ea se prezenta astfel: RELIGIILE DIN ROMÂNIA.baptişti .119 21.2% 32.unitarieni . ÎN URMA RECENSĂMÂNTULUI DIN 19921 total populaţie din care: .reformaţi . Asociaţia Comunităţilor Baha'i din România Credincioşi: 6.035 100% 19.331 *** 24.314 0.8% 5.963 9.adventişti .religie nedeclarată 1 după Comisia Naţională de Statistică Anuarul 106-107 SECTE ÎN ROMÂNIA 104 22.0% 0.546 220.011 86.1% 2.evanghelici sinodo-presbiterieni .2% 0.221 76.alte religii din care: . Asociaţia Presbiteriană din România În ceea ce priveşte situaţia religioasă a cetăţenilor României.1% 8.fără religie . după recensământul efectuat în anul 1992.romano-catolici . .454 39.000 6.greco-catolici .327 802.141 109.398 1.3% 1.023 *** 10.creştini de rit vechi .ortodocşi de stil vechi .000 7.228 0.penticostali .1% 0.armeni .atei .802.mozaici . Asociaţia "Liahona"(mormoni) Credincioşi: 2.creştini după evanghelie .ortodocşi .942 223.0% 3.2% *** 0.

care a adoptat în unanimitate "Raportul privind activităţile ilegale ale sectelor" (Recomandarea APCE nr. a fost adoptată o recomandare pe cât de inedită pe atât de utilă: "OSCE trebuie să studieze mai profund rolul pe care religia îl joacă în generarea şi exacerbarea conflictelor”. Confirmarea faptului că acest subiect este tratat cu toată responsabilitatea a venit cu prilejul sesiunii din iunie 1999 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. ce s-a desfăşurat la Viena în 22 martie 1999. în special. se întemeiază pe informaţii ce atestă faptul că activitatea unor grupări cultice poate reprezenta un pericol atât pentru dezvoltarea democraţiei. drept "orice grup structurat care. defineşte explicit "sectele dăunătoare". 8373\99 o primă dificultate constă în definirea precisă a conceptului de "sectă periculoasă" . imorale sau destabilizatoare în ceea ce priveşte siguranţa naţională. sub pretextul profesării unei anumite spiritualităţi sau filosofii sau cel de a deţine monopolul elitist al căii spre adevăr. De multe ori. elaborând instrumentele normative şi administrative destinate să gestioneze cât mai eficient problema sectelor care desfăşoară activităţi ilegale.11. definite de cadrul juridic internaţional şi naţional. 8373\99. un număr semnificativ de state europene şi-au revizuit legislaţia. Monitorizarea şi combaterea activităţilor cultice situate în marginea sau în afara legilor a devenit astfel o obligaţie a statelor membre ale Consiliului Europei. include "grupări religioase care desfăşoară activităţi ilegale". În acest sens. "Legea organică privind serviciile de informaţii şi de siguranţă". Această preocupare. ce continuă să fie manifestată de către organismele europene faţă de aspectele negative ale fenomenului sectelor religioase. La Reuniunea Extraordinară a OSCE privind drepturile omului. înţelepciune sau mântuire. recurgând la manipularea mintală sistematică". cât şi în privinţa exercitării depline a drepturilor omului. În Olanda Raportul asupra activităţii Serviciului Naţional de Securitate (BVD) din 1998. grupări care au "violat drepturilor constituţionale" În aplicarea Recomandării OSCE din 22 martie 1999 şi a Recomandării APCE nr. aceste reactualizări legislative au precedat reacţia OSCE si a Consiliului Europei.În ultimii ani ai mileniului ce tocmai s-a încheiat. în Belgia. eventualele aspecte negative ale acesteia.care nu este explicitat de Recomandarea APCE nr.1998. 8373\99). au reintrat în atenţia organismelor internaţionale problemele legate de dimensiunea spirituală a dezvoltării naţiunilor europene şi. De pildă. promulgată la 30. vizează stabilirea unei dominaţii totale şi exclusive asupra persoanelor. 105 .

va trebui să ţinem cont de această realitate. iar nu păgâni. Deşi pare de domeniul evidenţei. Adăugirile doctrinare făcute de fiecare cult la Biblie se mărginesc la explicaţii sau comentarii ce concordă cu litera şi spiritul textului sacru. pivotul cultelor europene este Biblia. adesea. accesibilă. sub aspectul securităţii naţionale este importantă distincţia dintre fenomenul cultic protejat de Constituţia ţării noastre şi de reglementările internaţionale la care România este parte şi fenomenul sectar care.mai ales datorită faptului că percepţia asupra acestor două noţiuni este substanţial diferită în Uniunea Europeană şi în Statele Unite. sectele fundamentalistislamice asimilează creştinismul cu "păgânismul". În respectul acestor valori civice şi umane. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei nu a considerat necesar să aducă alte precizări. prezintă premise de afectare a ordinii şi moralei publice şi chiar a siguranţei naţionale.În măsura în care libertatea cultică nu se confundă cu aşa-zisa "libertate" de a se asocia în grupări care îşi propun încălcarea flagrantă a drepturilor cetăţeneşti şi a legilor ţării. România fiind o ţară europeană. mediu generator al valorilor pe care se întemeiază însăşi ideea de drepturi ale omului şi de democraţie modernă. cât şi în materialele teologice. În cazul cultelor necreştine. în conformitate cu documentele europene şi cu legile româneşti. destinate publicului larg. ai cărei practicanţi sunt consideraţi "oameni ai cărţii". justificând astfel. 106 . de către statele europene cu o democraţie avansată. ce se regăseşte în aceeaşi formă atât în materialele de catehizare. integrând acţiunile noastre modalităţilor de abordare a subiectului elaborate. în practică. Invers. Spiritualitatea europeană este prin excelenţă produsul creştinismului. totuşi. b) Respectul faţă de doctrina biblică. diferenţierea dintre cult şi sectă este dificilă . în opinia lor. proclamat al doctrinei pe care o propagă. vehiculate la cele mai înalte nivele ale structurii ecleziastice respective. atitudinea lor faţă de creştini şi creştinismul majoritar în Europa este determinantă pentru încadrarea lor: cultul islamic sunnit recunoaşte în Isus "un profet" şi respectă religia creştină. dea lungul unei ample perioade istorice. Conceptul de "cult" presupune: a) Caracterul unitar şi exoteric. Un exemplu sunt cultele creştine care propaga o doctrină teologică explicită.

în unele cazuri. care practică doctrine eclectice (amestec de elemente creştine. ierarhii şi comportamente care. Grupări religioase cu caracter sectar:  Sectele au o doctrină cu cel puţin două nivele: unul exoteric.000 dintre adepţii săi. Printre fragmentele biblice cel mai ades răstălmăcite se numără Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. budiste.  Cel de-al treilea criteriu. secte pretins creştine. antisocială şi uneori imorală. Aceste grupuri sectare propovăduiesc dogme subversive: statului. al sectei "Davidienilor" din Statele Unite (1993) şi al sectei "Templului Solar" (1997). milenarist-agresive ale doctrinei biblice (sau a doctrinei altor culte majore). Unele dintre cele mai mari tragedii provocate de secte au avut ca substrat tocmai interpretarea tendenţioasă a textului Apocalipsei: este cazul sectei "Templul Poporului". Deşi ilegală. prin sorgintea lor. antistatal. constituind "o ierarhie satanică". scoase din contextul social. vin în contradicţie cu axiologia spaţiului spiritual european. putându-se uşor discerne eforturile unor centre de coordonare transnaţională de a impune o "nouă ordine" nu numai  107 . destinate "iniţiaţilor" sau unui grup restrâns de lideri. secte necreştine şi curente anomice. destinat racolării. naţiunii. heterodoxe. pe care adepţii trebuie să o combată prin vorbă şi faptă. constant prezent în activitatea multor grupări sectare care desfăşoară activităţi ilegale sau antistatale. În ultima vreme se semnalează prezenţa în România a unor secte de orientare milenarist-agresivă. pretext pentru promovarea de valori. a circa 1. budism şi chiar practici şamaniste ca "odihna în Duh" ( transă mistică) sau "beţia cu Duh Sfânt" (accese de râs necontrolate). la 29 noiembrie 1978. Deosebit de virulente sunt cele din a doua categorie. Cea de-a doua caracteristică a unor grupări sectare este constituirea unui corpus doctrinar mai mult sau mai puţin străin de Biblie.) şi se remarcă printr-o "faţadă" religioasă. şi unul sau mai multe nivele secrete. este vehicularea de doctrine antisociale bazate pe răstălmăciri aberante. care în tradiţia coranică nu poate fi purtat decât împotriva păgânilor). cultural şi valoric. activitatea unor secte nu este întotdeauna relevantă în planul securităţii naţionale. Aceste structuri promovează un amestec de creştinism. Adesea aceste nivele doctrinare secrete au sistematic un caracter ilegal. afectând drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi.acţiunile teroriste împotriva creştinilor ca "Jihad" (război sfânt. yoga etc. siguranţa naţională. speculată în sensul unor interpretări prevestind sfârşitul apropiat al lumii. care s-a ilustrat prin sinuciderea în masă. funcţionând ilegal sub diverse denominaţiuni. În general grupările sectare se clasifică în patru mari categorii: grupări creştine de inspiraţie biblică. îndemnând la ură religioasă şi confruntare. guvernului şi instituţiilor sale le-ar corespunde "o forţă malefică".

cu implicarea unor emisari şi finanţatori din statele musulmane. în planul acţiunilor concrete. acţiunile grupărilor sectare de această factură sunt coordonate şi finanţate pe două filiere: cea shiită şi cea wahabbită. Sectele necreştine. După 1990. canonică şi de cult cu celelalte Biserici Ortodoxe surori. În România activează ilegal gruparea sectantă "Ananda Marga" (Calea Fericirii) şi secte fundamentalist-islamice de sorginte shiită şi wahabbită. Gruparea sectantă hindusă Ananda Marga (Calea Fericirii). care a antrenat zeci de mii de persoane. * Gellner 108 . aceste mişcări pot căpăta un caracter periculos. Diferenţele dintre fundamentalismul wahabbit (al cărui adept este Usama Bin Laden) şi integrismul shiit ţin de unele detalii. Corolarul acestor concepţii este. devenise un fenomen de masă. dincolo de "faţada" cultică desfăşoară activităţi ce transcend militantismul politico-social. "Marea Frăţie Albă". În România. în România nu s-a semnalat apariţia unor premise pentru evoluţii similare. însă. nuclee contestatare anomice în mediul cărora ar putea apărea asemenea manifestări. sau de lipsa de autoritate a statului. în cadrul Bisericii Ortodoxe Universale.3 Biserica Ortodoxă Română. "Sharia". În cazul în care asemenea momente sunt favorizate de incapacitatea forţelor de siguranţă şi ordine publică. în diferite ţări. dar există. îşi selecţionează adepţii. cum ar fi lista imamilor descendenţi ai Profetului. diseminate pe ansamblul teritoriului naţional. şi mişcări anomice. fără structură clară.în principal evreii şi creştinii) şi obsesia instaurării unui sistem juridic bazat pe cutuma islamică. în special. 3. statul şi societatea Biserica Ortodoxă Română este autocefală şi unitară în organizarea sa şi păstrează unitatea dogmatică. semnalată în Ucraina la începutul anilor '90. din rândul tinerilor din casele de copii. Până în prezent. dar cu veleităţi de extindere la nivelul etnicilor turco-tătari de confesiune musulmană (sunnită). ci şi politico-economică. Punctele comune sunt mult mai evidente şi agresive: considerarea Coranului ca "reţeta" pentru o nouă ordine politico-socială mondială. având contingenţe cu culegerea sistematică de informaţii prin structuri specializate ilegale şi chiar cu terorismul internaţional. "Războiul Sfânt" (Jihadul) împotriva tuturor acelora care nu acceptă aceste concepţii. care îşi fac simţită prezenţa în momente de criză. pentru a fi transformaţi în soldaţi ai mişcării în cauză.cultică sau socială. Acestora li se aplică procedee devenite deja tradiţionale de "spălare a creierului". reprezentanţi ai unor secte fundamentalist-islamice de origine turcă (shiită) sau saudită (wahabbită) au încercat constituirea de "Centre" funcţionând ilegal în mediul studenţilor şi al oamenilor de afaceri arabi aflaţi în ţara noastră. mişcări contestatarspiritualiste în sens larg. care este prezentă în România de ramura "Ananda Marga Universal Relief Team" (AMURT). La nivel european există. folosirea conceptului de "Umma"* (comunitate a credincioşilor) în sensul de "popor mondial islamic" (spre deosebire de "păgâni" . De exemplu.

se constată fenomenul de diluare sau relativizare a credinţei. orfelinate şi azile de bătrâni. sunt în desfăşurare diferite proiecte de colaborare ecumenică. Biserica Ortodoxă Română are 30 de eparhii în ţară şi peste hotare (15 in 1989). prin asistenţa religioasă în spitale. Asistenţa pastorală şi religioasă este asigurată de 42 arhierei (23 in 1989). Eforturile de “vindecare” a rănilor trecutului. din totalul populaţiei României. după 1990 este de a redescoperi şi a pune în practică misiunea creştină în societatea modernă şi. Un întreg trecut de susţinere a cauzei naţionale face din BOR şi din Biserica Greco-Catolică. adeseori contrare Evangheliei. Punctul de 109 . reprezentând 86. a fost că Biserica Ortodoxă Română este considerată „biserică naţională”. conştientă la viaţa liturgică şi socială a Bisericii. mânăstiri şi schituri (12236 in 1989). de multe ori sincretice. deseori. Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie. Consecinţa acestui fapt.239 locuitori sunt creştini ortodocşi. indiferenţa faţă de religios. În conformitate cu datele ultimului recensământ al populaţiei din 1992. O importantă preocupare a BOR. ci esenţă. Viaţa monahală se desfăşoară în 531 aşezăminte monahale. Asocierea religiei cu identitatea naţională poate avea efecte negative. care încearcă să satisfacă preocupări speciale ale unor grupuri sau indivizi. într-un stat ca România. şi de fundamentare a relaţiilor pe baze noi. Acestea pot fi câteva considerente. în eparhiile din ţară funcţionând un număr de 13631 unităţi bisericeşti . În acest context. Valorile morale creştine tradiţionale sunt confruntate cu promovarea pseudo-valorilor. Din punct de vedere al organizării. Credinţa religioasă este. care să fie conforme epocii moderne. Biserica şi-a reluat dintr-o altă perspectivă activitatea socialumanitară. canonic şi administrativ. Pe plan local.În România. După 1989. „stâlpi” ai promovării cauzei naţionale în ţara noastră. prin înfiinţarea unor asociaţii caritabile în vederea ajutorării orfanilor.parohii. numărul celor care trăiesc sub pragul sărăciei continuă să crească. în scopul redescoperirii unităţii tuturor creştinilor. încercarea de a scoate credinţa religioasă din sfera publica şi transformarea ei într-o chestiune privată. cu titulatura de Patriarhia Română. studiu şi muncă 7532 monahi şi monahii (2511 in 1989). un număr de 19. dintre multe altele. Biserica Ortodoxă Română afirmă ideea creştinismului ortodox ca element fundamental al „sufletului românesc”. filii. pare a prinde tot mai mult teren. în special. a bătrânilor şi persoanelor cu handicap. substituită prin alte sisteme de credinţă. Biserica Ortodoxă Română este naţională şi majoritară şi cuprinde pe toţi credincioşii de religie creştină ortodoxă din România şi diaspora ortodoxă română. pentru care BOR se declară adeptă a deschiderii ecumenice şi colaborării inter-creştine. trebuie să se circumscrie ununui dialog sincer şi deschis. În prezent. individuală.8% din populaţia tării. existând riscul ca identitatea naţională să nu fie considerată o valoare existenţială umană. catehizarea propriilor credincioşi prin educaţie şi participare activă. stat naţional prin constituţie. în care trăiesc în rugăciune. condiţie necesară şi scop uman. 11105 preoţi şi diaconi.802.

2. după Revoluţia din 1989.22. nici iudeu. +Gal. Iac. **Efes.12.23.32 În planul reînnoirii ortodoxiei. **Efes. preot ortodox transilvănean. Dar* acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de manie. sfinţi şi preaiubiţi. Cum v-a iertat Hristos. şi.28.24 10. Biserica Ortodoxă Română a „patronat” neoficial. ci** Hristos este totul şi în toţi.1. cu faptele lui. +Efes.1. La cumpăna secolelor XX-XXI.10 11.19. nici slobod. 1 Pet.5. aşa iertaţi-vă şi voi. Efes. care se* înnoieşte spre cunoştinţa. *Lev. întâlnire de rugăciune).4. Efes. cuprinzător.4. Oastea Domnului a continuat să existe. nici rob. Filip. la început de secol XX.22.4. 1 Pet. prezenţe nelipsite la slujbele bisericeşti.24.4.vedere echilibrat susţine că divizarea etnică nu este Voinţă Divină. de clevetire. care participau la studii Biblice. dacă unul are pricina să se plângă de altul. 5. la Sibiu de către Iosif Trifa. 1 Cor. după** chipul Celui ce l-a+ făcut. cu bunătate. *Efes.24.4. aşa cum spunea apostolul: vindecarea completă şi tonifierea rămân ca speranţă de viitor (Coloseni 3:8-13): 8.2.23 12. BOR devine o „anexă” a partidului-stat.21.4. Gal. fiind puternică în zonele rurale.2.1 13.4. nici schit.1.000de membri.2.1. se estimează că aceştia ar atinge 500.3.8. Nu* va minţiţi unii pe alţii.10. Oastea Domnului a fost reactivată după 1989.12. Mişcare esenţial laică. îmbrăcaţi-vă cu o inimă+ plină de îndurare.1. ca o mişcare evanghelică reînnoitoare în interiorul Bisericii. Biserica trebuie să ştie că trebuie să rămână loială lui Dumnezeu. cu smerenie. nici barbar.2. alcătuită din creştini ortodocşi (credincioşi şi loiali bisericii lor. de vrăjmăşie. În anii comunismului.4. „Oastea Domnului”. de răutate.32. cu blândeţe. Dar. de vorbele ruşinoase** care v-ar putea ieşi din gura. *Rom.2.29. *Rom. Atât bisericile catolice cât şi cele protestante au dogme  Philip Walters.2. O tendinţă de reînnoire a Ortodoxiei române se constată abia în anii din urmă. ca** nişte aleşi ai lui Dumnezeu. întrucât** v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi.25. **Efes.25. *Marc. nici netăiere împrejur.10.22. toate celelalte acţiuni ale sale fiind în mod necesar subordonate acesteia.1. Aici nu mai este nici grec*. iertaţi-vă unul pe altul.4 9. 2 Pet. Astfel dar*. World Christianity: Eastern Europe 110 . Evr. Nu înseamnă o negare a valorilor naţionale ci o revitalizare a lor.12. mişcare fondată în 1920. 5.6.12. *Efes.4.11. cu toate că o anumită autonomie a continuat să subziste. **Efes.13. nici tăiere împrejur.6. **1 Tes. Efes. În mod tradiţional. raporturile dintre BOR şi mediul politic au figurat ca temă prioritară în atenţia înaltei ierarhii ortodoxe române. Deşi nu există date despre membrii mişcării.4. Efes.11. cu îndelungă răbdare. si v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou. Punctul de vedere al creştinismului occidental asupra politicii este unul deschis. Îngăduiţi-vă* unii pe alţii. ortodocşii nu urmăresc să suprapună instanţele bisericeşti celor statale.

pornografiei. statul s-a eschivat de a se transforma în „arbitru” în disputa dintre BOR şi Biserica Greco-Catolică. burse pentru studenţii săraci etc. neavând un puternic sentiment al responsabilităţii sociale sau politice. concluzionând: „În Islam. Concomitent. menţinându-şi structurile în funcţiune într-un mediu de multe ori ostil. Pentru a răspunde acestor provocări BOR caută noi căi de împărtăşire a mesajului evanghelic. politicul şi sacrul au fost monopolizate de către PCR. sau problemele homosexualilor. conturându-se o soluţie în cadrul reglementării de ansamblu a problemelor proprietăţii în România. Dumnezeu e Cezar. Se impune identificarea în mod responsabil a acţiunilor ce pot fi asumate de către biserică. totodată ea a reuşit să-şi menţină echidistanţa politică şi să se impună drept un interlocutor privilegiat al puterii. În ciuda acestor neajunsuri. s-au înregistrat tentative de culpabilizare a BOR pentru „colaborarea” cu regimul comunist şi securitatea. Discuţiile pe tema restituirilor bunurilor Bisericii se apropie de final. mai evident sau mai puţin evident. autoritate spirituală şi autoritate temporală”. biserică şi stat. Ierarhia 111 . bisericile pot intra uşor în conflict cu statul. După 1989. Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în problemele sociale a fost relativ redusă înainte de 1945. În anii regimului comunist. responsabilitatea politică a Bisericii nu ţine de implicarea în politici de partid. BOR a reuşit să reînnoade tradiţia istorică a locului important ocupat de Biserică în societate şi să impună respect puterii seculare. ci de „fertilizare” a acestora. să-şi extindă influenţa asupra Bisericii. Biserica Ortodoxă se defineşte mai cu seamă ca factor spiritual. Altele trebuie combătute deschis.mediul politic: restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist. dogme străbătute de un puternic sentiment de autonomie. în Ortodoxie Dumnezeu este „asociatul” Cezarului”. a degradării morale a societăţii precum şi a puternicei competiţii religioase. politice şi economice. Până în prezent. Bisericile occidentale îşi manifestă voinţa pentru asumarea responsabilităţii în modelarea proceselor sociale. avortului etc. puterea politică apreciind că cele două biserici naţionale trebuie să-şi rezolve prin dialog direct diferendele de proprietate În momentul de faţă. Câteva capitole speciale continuă să fie deschise în dialogul BOR . Not Universal”. În „The West: Unique. În egală măsură – în condiţiile existenţei unui puternic curent popular favorabil BOR – puterea şi partidele politice au contat. atenţia BOR se concentrează pe lucrarea de asistenţă socială şi pe asanarea morală a societăţii. În viziunea conducerii BOR. dezechilibrele sociale. dar s-au înregistrat şi exemple notabile (azile de bătrâni. S. Huntington dădea drept caracteristice pentru Occident: „Dumnezeu şi Cezar.teologice cuprinzătoare despre misiunea bisericii şi rolul statului. Trebuie înfruntată mai ales provocarea secularismului agresiv. care tinde să controleze şi să regleze societatea. raporturile BOR – Biserica Greco-Catolică etc. în China şi Japonia. precum cazurile de corupţie. marele merit al Bisericii Ortodoxe Române este acela că a reuşit să păstreze starea religioasă tradiţională a poporului român. dar şi de contestare „internă” a înaltei sale ierarhii. cezarul este Dumnezeu. cantine populare. Astfel. adaptate realităţii sociale. prostituţiei. în timp ce biserica ortodoxă consideră că ceea ce e în afara spaţiului „spiritual” este responsabilitatea statului.

s-au integrat în luările de poziţie ale societăţii civile. Figuri de prestigiu ale BOR. la I. publicul conferă Bisericii o cotă remarcabilă de încredere (peste 80 şi respectiv 70%).P. şi reprezintă semnale autentice pentru putere ( mai ales în situaţia în care societatea civilă „vorbeşte” doar prin presă. Pimen. atitudinile sociale şi politice polemice din cadrul BOR. ci devine camaradul credincios şi devotat care împarte cu militarul oboseala. Aceste sondaje subliniază locul important al Bisericii. întregeşte asigurarea asistenţei religioase în armata noastră. se impun câteva observaţii notabile: BOR nu a contestat rolul mediului politic în modernizarea ţării. prin eforturi unite.S. şi. În structurile militare. Însoţirea militarilor de către preot în misiunile internaţionale cu caracter umanitar în cadrul NATO.P. „răutatea”. pentru că principalul scop al Bisericii constă în sprijinirea cel puţin morală a oamenilor. beneficiind de un suport popular de masă. de la P. etalează slăbiciunile democraţiei noastre.Bisericii consideră că este necesar ca oamenii să simtă din nou că îşi găsesc libertatea în Biserică. Biserica trebuie să realizeze că responsabilitatea creştină implică acţiuni concrete pentru rezolvarea diverselor şi dificilelor sarcini ce apar în contextul social. proiectul de lege privind constituirea şi organizarea clerului militar a fost adoptat 112 . Armata. S.F. Anania sau I. În circumstanţele prezente. câteva ONG-uri. a poporului pe care îl slujesc. educaţia religioasă este componentă a programului de fortificare morală. ci a combătut efectele negative şi „pagubele colaterale” ale unei tranziţii lipsite de morală. iar Bisericii apărarea spirituală a integrităţii şi fiinţei naţionale. a sărăciei. pe lângă faptul că este o instituţie a statului. să urmeze o direcţie constructivă în relaţiile cu mediul politic. pe data de 9 mai 2000. sindicate şi BOR şi alte asociaţii religioase. şi-au unit în deseori glasul pentru a înfiera „lăcomia”. Teoctist. oastea fiind constituită din cetăţenii ţării. degradării morale şi „pierderii speranţei de mai bine”. „acumularea de averi în dispreţul moralei” şi au pledat pentru combaterea. se poate spune că Biserica şi Armata sunt două instituţii fundamentale ale poporului român. Este meritul BOR că reuşeşte ca. cu toate că spaţiul politic este bine încadrat de partide şi organizaţii. Prezenţa preoţilor în Armata ţării este mai mult decât necesară. este şi o instituţie a poporului. evidenţiind. căci preotul nu rămâne numai povăţuitor. în acelaşi timp. încă. Ca urmare. de înţelegere a menirii militarilor în viaţa societăţii. ambele instituţii fiind urmate de presă şi de departe de guvern sau parlament. căci prin misiunea lor aceştia au îndatorirea de a face educaţie religioasă. de dezvoltare a virtuţilor ostăşeşti. opinia publică continuă să exprime numeroase reţineri faţă de modul de organizare şi funcţionare a democraţiei şi statului de drept. evitând capcanele „extremismului ortodox” şi implicării directe în politic. În sensul provocărilor moral-creştine ale vremii. Astfel. Deşi unele luări de poziţie ale înaltelor feţe bisericeşti au provocat nemulţumire în mediul politic. un grad insuficient dezvoltat de angajament public. pe câmpul de luptă. Biserica şi Armata reprezintă instituţii de afirmare a identităţii şi unităţii naţionale. Armatei îi revine apărarea armată. lipsurile şi primejdia morţii.

eroism. În fond fiecare religie este o religie a iubirii pentru toţi care o îmbrăţişează. Dar coeziunea armatei nu se bazează numai pe camaraderie şi imaginea comandantului ci şi pe ideea de patrie. Serbia şi Bulgaria. după cum s-a subliniat anterior. uneori chiar de competiţie. religios. Instituţiile de învăţământ teologic au şi ele un rol activ în menţinerea relaţiilor externe ale 113 . Biserica Ortodoxă Română are. O atenţie deosebită s-a acordat relaţiilor cu Bisericile Ortodoxe de origine slavă din Rusia. este necesar să demonstrăm că nu numai libertatea este un dar de la Dumnezeu ci şi unitatea. În relaţiile cu celelalte Biserici Creştine. cât şi opiniei publice. 3. Hristos şi Mahomed şi respectiv comandantul militar) care îi iubeşte în mod egal pe toţi indivizii respectivei comunităţi. BOR se află mult mai aproape de Bisericile de limbă greacă. politic. coeziunea nu rezultă numai din ataşamentul faţă de conducător (comandant. Biserica şi armata sunt două entităţi superior organizate. şi armata şi biserica dispun de o anumită ierarhie. glorie. înaintea lui Isus toţi fiind egali. Similarităţi întâlnim şi din punct de vedere structural: fiecare. diferenţa provenind din faptul că lui Hristos i se atribuie mai multă cunoaştere şi grijă faţă de credincioşi decât poate fi vorba în cazul comandantului militar. ci şi de ataşamentul faţă de ceilalţi indivizi ai comunităţii. În fiecare este prezentă imaginea conducătorului (Moise. De aici şi apropierea între comunitatea creştină şi familie. Ecumenismul Bisericii Ortodoxe şi integrarea României în structurile euro-atlantice În ceea ce priveşte relaţiile externe. sacrificiu asumate. bărbăţia. Astăzi. într-o societate din ce în ce mai pluralistă. trebuie să ofere un mod de viaţă izvorât din credinţa creştină. stăpânirea de sine. Educaţia moral-religioasă ajută la dobândirea şi întărirea unor virtuţi de mare importanţă pentru tinerii militari şi nu numai: cumpătarea. Sacrificiul asumat implică valorizare morală. islamice sau chiar de catolicism. popor. Hristos). formându-şi astfel imaginea unui tată: ceea ce creează spiritul de camaraderie. o puternică tradiţie de toleranţă faţă de alte culte. fraţi prin iubirea pe care o împărtăşesc pentru Hristos şi Hristos pentru ei. dar fiecăreia îi este imanentă intoleranţa sau chiar violenţa faţă de cei ce nu o adoptă. curajul. din diferite motive. În optica Patriarhiei Române. care. credincioşii spunându-şi fraţi întru Hristos. se situează pe o poziţie rezervată. Şi în cazul Bisericii. la Conferinţa Bisericilor Europene (KEK). BOR participă la activităţile din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). şi al armatei. faţă de BOR. cunoscute atât teologilor. Biserica prezintă şi o trăsătură democratică.4. comandantul tratând în mod egal militarii. aceste relaţii trebuie să se inspire din fraternitatea dintre oameni şi creştini şi să respingă prozelitismul de masă şi agresiv.de Camera Deputaţilor şi prevede că preoţii militari vor fi asimilaţi ofiţerilor superiori. manifestat îndeosebi după 1989 de anumite culte neoprotestante. În armată situaţia e similară. şi în numeroase Comisii mixte de dialog cu alte Biserici. şi de colaborare cu bisericile creştine surori.

în spaţiul fostei U. În ceea ce priveşte relaţiile BOR cu Biserica Ortodoxă Rusă. la 26 septembrie 1992. Biserica Ortodoxă Rusă Adevărată. După 1990. cu sediul la Chişinău şi desprinderea administrativ-canonică totală de Patriarhia Moscovei". a "Mitropoliei Autonome a Basarabiei (stil vechi). s-au constituit mai multe Biserici independente de Patriarhia Moscovei.. La 27 septembrie 1992. Biserica Ortodoxă Rusă Adevărată. este neînsemnat şi autorităţile ruse nu furnizează nici un fel de informaţii cu privire la titulatura şi aria lor de răspândire. statul rus a recunoscut legalitatea mai multor Biserici ortodoxe care se desprinseseră de Patriarhia Moscovei în diferite perioade istorice anterioare. Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhia Kievului (răspândită în special în Siberia. Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare. Există şi alte Biserici sau grupări ortodoxe în Rusia. aveau să ceară Patriarhiei Române "restabilirea".O. Urmare a acestor evenimente. este neînsemnat şi autorităţile ruse nu furnizează nici un fel de informaţii cu privire la titulatura şi aria lor de răspândire. cele mai multe în secolul XX. Numărul acestora. Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhia Kievului (răspândită în special în Siberia. Patriarhia Română l-a luat sub oblăduirea sa pe Episcopul Petru. între care şi Mitropolia Basarabiei (azi sub jurisdicţia Patriarhiei Române). bezpopovtii sau pomorienii (cei care nu au cler). însă. Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare. care refuză să se înregistreze. Episcopul Petru se adresa Sfantului Sinod al B. se adresa Sfântului Sinod al B.R. în special catolice şi protestante. cele mai multe în secolul XX. Biserica Ortodoxă Rusă de rit vechi. Patriarhia 114 . care refuză să se înregistreze. statul rus a recunoscut legalitatea mai multor Biserici ortodoxe care se desprinseseră de Patriarhia Moscovei în diferite perioade istorice anterioare. Cu puţin timp în urmă fusese izgonit cu brutalitate din scaun pentru "naţionalism românesc". Acestea sunt: Biserica Ortodoxa Rusă de rit vechi. popovtii (adică cei care au cler). în cadrul acesteia. cu rugămintea de a-l primi sub oblăduirea sa canonică. Tot după 1990. bezpopovtii sau pomorienii (cei care nu au cler).. Facultăţile de Teologie stabilind parteneriate cu instituţii de învăţământ teologice occidentale. RELAŢIILE CU BISERICILE ORTODOXE. Acestea sunt: Biserica Ortodoxă Rusă de rit vechi. popovtii (adică cei care au cler). numită şi Biserica Catacombelor (răspândită în special în Siberia şi Extremul Orient). reprezentanţi ai vieţii politice din Basarabia. numită şi Biserica Catacombelor (răspândită în special în Siberia şi Extremul Orient).S. La 27 septembrie 1992. considerând statul rus opera Satanei. Cu puţin timp în urmă fusese izgonit cu brutalitate din scaun pentru "naţionalism românesc".R. un număr de 275 de persoane. R.BOR. Biserica Ortodoxă Catolică din Rusia. Există şi alte Biserici sau grupări ortodoxe în Rusia. cu rugamintea de a-l primi sub obladuirea sa canonica. considerând statul rus opera Satanei.S.O. în locurile cu concentrare mare de ucraineni). în locurile cu concentrare mare de ucraineni). Biserica Ortodoxă Catolică din Rusia. Numărul acestora. Episcopul Petru. Biserica Ortodoxă Rusă de rit vechi. Aşa cum s-a evidenţiat anterior. însă. acestea au gravitat în ultima perioadă în jurul recunoaşterii oficiale a Mitropoliei Basarabiei şi Bucovinei de către Biserica Ortodoxă Rusă. din Republica Moldova.

Kiril. dar că nu trebuie date uitării nici acele probleme în care părţile se află în dezacord. în bună înţelegere reciprocă. româneşti. lăsând să se înţeleagă că în relaţiile dintre cele două Biserici trebuie să primeze ceea ce le-a unit şi le uneşte. a existat o comunicare. "Noi considerăm crearea aşa-numitei Mitropolii a Basarabiei pe teritoriul Moldovei drept o schismă bisericească". în care fiecare parte îşi susţinea poziţia. de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). trimise în capitala Republicii Moldova de Patriarhul Moscovei şi întregii Rusii. tot epistolară. Prea Fericitul Patriarh Teoctist a ştiut să adopte faţă de "omologul" sau de la Moscova o atitudine înţeleaptă. că pe acelaşi "teritoriu canonic" pot fiinţa mai multe eparhii. ceea ce e echivalent cu un îndemn de evitare a lăcaşurilor Mitropoliei Basarabiei. Jubileului de 50 de ani al mitropolitului rusofil al Chişinăului şi al întregii Moldove. cu sediul la Chişinău şi desprinderea administrativ-canonică totală de Patriarhia Moscovei". între Patriarhul nostru şi unii primminiştri de la Chişinău. Patriarhia Rusa încercând diversiuni. la 26 septembrie 1992. constantinopolitane. pe acelaşi teritoriu. În consecinţă. părea a da tonul acţiunii antiromâneşti. Ierarhia Bisericii Ortodoxe Rusă a suferit o înfrângere. aveau să ceară Patriarhiei Române "restabilirea". după sentinţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Consiliului Europei. Aflat în fruntea unei puternice delegaţii. atât Patriarhia Moscovei. aveau sa reacţioneze în timp sub diverse forme. a declarat Kiril într-o conferinţă de presă. la 19 decembrie 1992. Acestea par a fi încercări destinate a reduce. problema Mitropoliei Basarabiei a fost abordată în subsidiar în toate intâlnirile dintre cei doi Patriarhi. pe cît posibil. mitropolitul Smolenskului şi Kaliningradului. În Europa Centrală activează. Prea Fericitul Kiril a mai 115 . În corespondenţa patriarhilor a fost invocat un principiu de drept canonic. Urmare a acestor evenimente. fiind de părere că formarea unei eparhii pe teritoriul unei alte eparhii este o faradelege bisericească. Vladimir. cu numeroase exemple. limiteze efectele hotărârii date. A urmat un schimb intens de scrisori între Patriarhul Teoctist şi Patriarhul Aleksie al IIlea. eparhii ruseţti.Română l-a luat sub oblăduirea sa pe Episcopul Petru. în cadrul acesteia. după care. care nu pot fi încadrate în canoanele bisericeşti. constatând legitimitatea acesteia. După ce au eşuat toate acţiunile de impiedicare a înfiinţării Mitropoliei Basarabiei sub fireasca subordonare canonică a Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhia Română a recunoscut. Luate prin surprindere. a "Mitropoliei Autonome a Basarabiei (stil vechi). Realităţile bisericeşti din zilele noastre demonstrează. anul acesta. referitor la faptul dacă. poate fi sau nu exercitată autoritatea unuia sau a mai multor episcopi. Patriarhia Rusă a încercat să apeleze la strategii noi. fiind silită să cedeze cerinţelor impuse de organisme internaţionale: Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Consiliul Europei. a prilejuit o astfel de acţiune «neortodoxă». prin care Guvernul Republicii Moldova era obligat să accepte reînfiinţarea Mitropoliei Basarabiei. sârbeşti. de compromitere sau ameninţări mai mult sau mai puţin directe. un număr de 275 de persoane. acţiuni de discreditare. "reactivarea Mitropoliei Basarabiei". Alexei al II-lea. cât şi eparhia dependentă de ea de la Chişinău. reprezentanţi ai vieţii politice din Basarabia. S-a constituit "Adunarea Eparhială" a Mitropoliei Basarabiei. prin discursul adoptat.

astfel că afirmaţiile mitropolitului Kiril. nu este neapărat să fim conduşi de Moscova. nu a mai fost în atenţie de mult timp. dar pe de altă parte rămânem deschişi pentru orice contacte şi colaborare cu Biserica Ortodoxă Română pentru a rezolva aceasta problemă". dar nu am primit nici un răspuns şi cazul a fost trimis în judecată. În acelasi timp. cei care le incalcă vor avea de suferit din această cauză". În sprijinul acestor afirmaţii. Surse din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Patriarhia Rusă propunând Bisericii Ortodoxe Romane să deschidă o reprezentanţă la Chişinău. ca "dacă regulile bisericeşti sunt încălcate în asemenea mod. De la înregistrarea Mitropoliei Basarabiei. chiar adresate personal de Patriarhul Aleksei Patriarhului Teoctist. În ceea ce priveşte "schisma". a devenit un fapt cunoscut că Biserica Rusă are mari probleme de unitate. Regretăm că Patriarhia Română a refuzat un dialog frăţesc. Înaltul ierarh a menţionat că ideea schismei a apărut în România. punctând faptul că «pentru a fi cu toţii creştini ortodocşi. iar acuzaţiile aduse Bisericii Ortodoxe Române sunt considerate o diversiune.spus ca reactivarea Mitropoliei Basarabiei are "o singură explicaţie şi aceasta este una marcata de pacat . Din păcate. cu rugămintea de a relua dialogul. ideea confruntărilor sângeroase. care a avut loc la Chişinău. ultima a promis că va comunica data şi locul următoarei runde de negocieri. care decurge din litera şi spiritul evanghelic». La Chişinău. Mitropolitul Kiril s-a angajat chiar să discute cu Patriarhii Rusiei şi României o strategie de combatere a unor eventuale ciocniri şi vărsări de sânge între enoriaşii celor două Mitropolii. Patriarhia Română nu a reacţionat printr-un punct de vedere oficial. poate. astfel creându-se un precedent grav". pe 116 . exprimându-şi totodată regretul pentru că înaltul ierarh rus nu poate face deosebirea între unitatea de credinţă şi unitatea administrativă. a conchis Cubreacov. Moldova. nu despre mântuirea oamenilor. trebuie precizat că la ultima întâlnire dintre Patriarhia Română şi cea Rusă. in nenumărate rânduri. deputatul PPCD Vlad Cubreacov. şi a chemat clerul şi societatea să evite lăcaşurile Mitropoliei Basarabiei. "Patriarhia Rusiei nu şi-a ţinut făgăduiala. nu sunt adevărate". deloc duhovnicesc al spuselor Mitropolitului Kiril. Poate fi vorba nu de o oportunitate bisericească. mai multe Biserici din cadrul ei dorind să se desprindă şi să devină independente. Imediat după discursul ierarhului moscovit. consilier al Mitropoliei Basarabiei. referindu-se la faptul că în chestiunea Mitropoliei Basarabiei nu s-ar fi ţinut cont de canoane. ci despre o politică. pentru acest lucru fiind nevoie de "chibzuinţă". nimeni nu a mai facut o declaraţie atât de incendiară. oficializate în R. "Am trimis. care au ţinut sşşi păstreze anonimatul din cauza "dictaturii comuniste" de la Chişinău. este atît de evident caracterul scandalos. scrisori la Bucureşti. de unde a şi fost importată. De altfel. cum că BOR a refuzat dialogul. chibzuinţă ce caracterizează de altfel întreaga paletă a relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române. Însă aduce şi soluţii situaţiei create. Mitropolitul Kiril trădeaza un mod de gândire politic secular şi străin modului de gândire creştin. a afirmat el. De aceea. fără să aprecieze dacă este un avertisment sau o constatare. Este cazul Ucrainei. Kiril a mai declarat. era de părere că acest tip de declaraţii pot fi asemănate celor mai "urâte traditii ale imperialismului rusesc". din cauza unor conflicte confesionale. dar nu numai. au calificat acţiunile "Bisericii surori" ca fiind pur politice.

RELAŢII CU BISERICILE ORTODOXE ORIENTALE .U. legate puternic de aparatul de stat. La adresa www. Catolică şi Apostolică. Greco-catolică.convocarea acestuia este pregătită de câteva decenii de către Bisericile Ortodoxe.Internet.dialog teologic între Biserica Ortodoxă şi Federaţia Mondială Luterană RELAŢII CU BISERICA REFORMATĂ . există un document conform căruia "este evident ca autorităţile bisericeşti ruse. ortodocşii folosind cuvintele: milă. Filioque sau purcederea Spiritului Sfânt şi de la Fiul. este o Biserică catolică de rit bizantin. comisia s-a reunit la Baltimore. Deosebirile fundamentale între cele două Biserici sunt dogmatice. mărire şi spirit. Ca agent acoperit. inclusiv toate popoarele romanice sau de origine latină. Alexei. Moldova publică informaţii legate de Mitropolia Basarabiei.. cele patru puncte cunoscute sub numele de “Florentine”: Primatul Papal. Patriarhul Rusiei. RELAŢII PANORTODOXE Sfântul şi Marele Sinod PanOrtodox . în vederea realizării comuniunii depline. în perioada 9-19 iulie 2000. Vor fi supuse atenţiei numai câteva. iar greco-catolicii: îndurare. a participat prin delegaţi. RELAŢIILE CU BISERICA GRECO-CATOLICĂ constituie o preocupare importantă atât pentru societatea românească.A. şi activitatea sa consta in transferarea banilor stransi de biserica in fondul PCUS si in asa-numitul "fond al Păcii" creat de sovietici pentru sustinerea unor actiuni de propaganda împotriva NATO". purta numele de Drozdov . cât şi pentru ierarhiile ambelor biserici naţionale. Ridiger.dialog teologic RELAŢII CU BISERICA LUTERANĂ .md. în primul rând. RELAŢII CU BISERICA ANGLICANĂ . care a fost constituit de Isus Cristos ca piatră sau stâncă pe care a clădit Biserica Sa”). la care B. slavă şi duh. care exprimă acelaşi lucru. S. Corifeul Apostolilor.pentru a se putea concretiza într-o perspectivă cât mai apropiată Declaraţia finală adoptată la încheierea Dialogului Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Orientale. Una. face parte din Biserica Universală. miluieşte. îndură-te. Pe lângă 117 . Biserica Română Unită cu Roma. site-uri neoficiale din R.mierla. până acum având loc întruniri ale Conferinţei Panortodoxe Preconciliare. a servit aproape 25 de ani în cadrul Direcţiei a 5-a a KGB. Purgatoriul sau locul curăţitor de dincolo de mormânt şi Azima ca materie validă pentru Sfânta Euharistie sau Cuminecătură. Deosebirile fundamentale nu sunt în cuvinte. Sfântă. după întâlnirea de la Balamand a Comisiei Mixte pentru Dialogul Teologic Internaţional din 1993. care împreună cu un miliard de credincioşi din cele mai culte şi civilizate popoare ale lumii. Între Biserica Ortodoxă Română şi cea Greco-Catolică. se tem de pierderea influenţei asupra populaţiei. se continuă analiza aspectelor de ordin liturgic şi pastoral.O. pe numele său laic Ridiger. sub jurisdicţia Papei de la Roma („urmaşul legitim al Sfântului Apostol Petru. deosebirile nu se reduc doar la acele cuvinte din vocabularul liturgic.dialog teologic între Biserica Ortodoxă şi Alianţa Mondială Reformată DIALOGUL TEOLOGIC ORTODOX-CATOLIC – deşi a dat impresia că se află într-un impas.R. care a lucrat din 1964 până în 1987 în administraţia Patriarhiei Ruse. în limba rusă -. cele mai importante şi.intelnet.

Marşul din 20 martie 1998 a celor 3000 de preoţi ortodocşi din Transilvania. însă nu i-a restituit şi bunurile confiscate şi deci nici lăcaşurile de cult. aşa cum. rezultat al luptei dusă de românii ardeleni după Unirea cu Roma. fiind. fiind valabile numai pentru data în care au fost comunicate. (Alexandru Vaida Voievod şi Episcopul Iuliu Hossu). despre Taina Sfintei Căsătorii şi despre divorţ. între 840. .2 de Televiziune din 2 martie 1998. a fost considerat un avertisment semnificativ pentru puterea seculară. PSS Virgil Bercea. mai ales. din 1 Decembrie 1918. este cunoscut faptul că după Adunarea Naţională de pe platoul Romanilor de la Alba Iulia. Hotărârea de Unire a Ardealului cu România. Dialogul de reconciliere între cele două Biserici surori este în desfăşurare. Numărul credincioşilor români greco-catolici este conform celor comunicate de către Episcopul român unit de Oradea. după evenimentele prilejuite de preluarea de către greco-catolici a Catedralei episcopale "Schimbarea la Faţă" din Cluj. luptă continuată de Şcoala Ardeleană şi Partidul Naţional Român. ci mai degrabă cu statul. la 13 martie 1998. şi doi ortodocşi. protopopeşti.000-860. în general. a redat Bisericii Române unite cu Roma drepturile fireşti. 118 . în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive. şi au fost repartizate atât statului comunist ateu cât şi Bisericii Ortodoxe Române (lăcaşurile de cult au revenit Bisericii Ortodoxe). Bunurile patrimoniale ale Bisericii Române Unite au fost confiscate. Actul de restituire va trebui să aibă o stipulare clară în acest sens (s-ar putea folosi alternativ bisericile retrocedate acolo unde va fi cazul). După Revoluţia din Decembrie 1989.mobile şi imobile.elementele dogmatice – care au format subiectul discuţiilor şi hotărârii Sinodului Ecumenic de la Florenţa din 1438-1439 şi al Unirii cu Roma a românilor din Transilvania la 1700 – se evidenţiază şi cele despre Infailibilitatea Papei. parohiale şi mănăstireşti -. Nemulţumirile actuale ale greco-catolicilor provin din nerezolvarea situaţiei retrocedării bunurilor Bisericii Greco-Catolice. În perioada de după 1989 până în prezent. în mod greşit. De altfel. clădiri şcolare. chemaţi la Cluj să se "roage pentru duşmanii neamului" (care ar fi "greco-catolicii"). Dar aceste cifre sunt relative. reşedinţe episcopale. nu se împiedică exercitarea dreptului la libertate religioasă pentru un număr mare de credincioşi ortodocşi. în asentimentul ierarhiei ortodoxe. noul regim. în emisiunea "Credo" a Postului naţional nr. se vehiculează ideea la anumite nivele ale societăţii româneşti. marcat de sinceritate şi dorinţă de pace adevărată. a prezentat Regelui Ferdinand şi guvernului din Bucureşti. revenirile de la Ortodoxie intensificându-se. (Vasile Goldiş şi Episcopul Miron Cristea). stipulare menită să apere dreptul la libertatea religioasă atât al credincioşilor ortodocşi cât şi al celor greco-catolici. De fapt. adevărata “luptă” a Bisericii Greco-Catolice nu se poartă cu BOR. delegaţia constituită din doi greco-catolici. începând cu Episcopul grecocatolic Inochentie Micu Klein. case parohiale. s-au înregistrat:  cereri sau plângeri locale ale parohiilor reînfiinţate pentru biserică. Prin restituirea lăcaşurilor de cult şi a caselor parohiale către Biserica Română Unită cu Roma. pământuri bisericeşti. în anul 1948.000 de credincioşi şi 800 de preoţi.

dreptul lor de folosinţa le-a fost negat de judecătorii din Aiud. ambele comunităţi aşteptând decizia finală a Curţii Supreme de Justiţie. ortodocşii. Conflictul interconfesional de la Ocna Mureş a luat o turnură neaşteptată. iar această “pasare” a dialogului către BOR. probabil. după ce greco-catolicii au părăsit biserica. ortodocşii au distrus gardul împrejmuitor al bisericii. în timp ce specialiştii in drept canonic greco-catolic atrag atenţia asupra faptului că. Ultimul caz mediatizat: Ocna Mureş. tensiuni sociale între credincioşii ortodocşi şi cei greco-catolici. academii teologice). şcoli de meserii. în paralel cu procesele strămutate de la Judecătoria Aiud.1. la 29. credincioşii greco-catolici au ocupat lăcaşul de cult. la soluţionarea problemei proprietăţii Bisericii Române Unite cu Roma. potrivit Statutului BOR. vor să apeleze inclusiv la instanţele internaţionale. către guverne. Avocatul BOR. Disputele s-au purtat şi pe tărâmul dreptului canonic. Ca replică la faptul că greco-catolicii au blocat intrarea în biserică. clădiri şcolare (grădiniţe. Decretul 126/1990 a creat. sedii episcopale. în final. refuzăm să vă dăm lăcaşul". după ce Curtea Supremă de Justiţie a decis în favoarea grecocatolicilor. IPS Andrei Andreicuţ. Acum. ortodocşii au reintrat în posesia efectiva a lăcaşului de cult. memorii adresate instituţiilor statului. lăcaşele de cult aparţin comunităţilor de enoriaşi. a invocat în faţa magistraţilor prevederile Decretului 126/1990. Magistraţii celui mai înalt for judecătoresc au hotărât ca lăcaşul de cult din Ocna Mureş. însa greco-catolicii au remis completului CSJ un document rezultat în urma şedinţelor acestei comisii în care se specifica "cu dragoste creştinească. la Curtea de Apel Alba Iulia şi. în nici un fel. însă aici diferenţele de reglementare sunt fundamentate între cele doua biserici creştine. După numai o săptămână. neducând. disputat de cele două comunităţi religioase. Arhiepiscop Ortodox de Alba Iulia. a dus la o amânare a rezolvării situaţiei şi la apariţia a numeroase stări conflictuale. dacă nu ar fi intervenit forţele de ordine. pentru a obţine câştig de cauză. ministere. licee. Situaţia s-a calmat.  memorii în presă. iar. se cuvine grecocatolicilor. nemulţumiţi fiind de faptul că. biserici-catedrale.1990 către Ministerul Cultelor şi apoi. Conflictul interconfesional de la Ocna Mureş s-a acutizat pe parcursul acestui an.cereri ale episcopilor pentru restituirea marilor clădiri. credincioşii celor doua biserici ajungând la confruntări violente. a generat o serie de acţiuni în justiţie. GrecoCatolice. situaţia ar fi degenerat. în organizarea Bisericii  119 . aparent. dar bazate pe decizii judecătoreşti (când organele Statului nu au fost în stare să aplice legea). La începutul lunii martie. datorită faptului că biserica le-a aparţinut până în anul 1948. Călin Zamfirescu. deşi dreptul lor la proprietate a fost recunoscut.(primul. S-au rezolvat prea puţine cazuri. preşedintele Statului şi chiar guvernelor străine) Soluţia propusă în Decretul-Lege 126/1990 ca diferendele să se rezolve prin dialog cu Biserica Ortodoxă Română a acutizat şi mai mult situaţia. cu scop "retrocedant". în serie. considerându-se nedreptăţiţi. potrivit căruia situaţia lăcaşelor de cult trebuie stabilită de o comisie mixtă a celor două culte. baricadându-se înăuntru şi barând accesul cu bănci si lacăte. pătrunzând noaptea.  acţiuni în forţă ale laicatului. susţine că. la Curtea Supremă de Justiţie. la Tribunalul Alba. deci.

în timp ce. magistraţii au retrocedat lăcaşul de cult greco-catolicilor. procese sau forţă. prin alte mijloace. iar. din mâinile ortodocşilor. procent în cadrul căruia ponderea proprietăţilor recuperate prin instanţă sau prin acţiuni în forţă ale laicatului este covârşitoare în raport cu ponderea pe care o au cele câştigate prin lucrările Comisiei Mixte de Dialog. în urma cu un an. Acest lucru s-a întâmplat în timp ce. Magistraţii de la Curtea de Apel au lăsat rezolvarea problemei la latitudinea credincioşilor. Însă. a înaintat autorităţilor politice un „Memorandum”. decizia Curţii Supreme de Justiţie nu a fost pusă în practică. Iar Curtea de Apel Cluj a infirmat sentinţa Tribunalului Cluj şi practic a readus lucrurile în punctul de pornire. Este adevărat că nu peste tot situaţia este tensionată. daca nu se va obţine câştig de cauză. în afara acţiunii cadrului creat de decretul 126. Procentul bunurilor restituite şi folosite. după ce au recuperat lăcaşul de cult. Indiferent însă de aceste argumente. între timp. exemplu fiind Timişoara. Astfel în cele şase runde ale întâlnirilor Comisiei Mixte de Dialog la nivel înalt dintre greco-catolici şi ortodocşi s-a reuşit retrocedarea efectivă a doar unui număr de şase biserici (în anul 2002 au mai fost restituite încă trei în acest cadru al dialogului). deşi există opinii conform cărora guvernul nu ar trebui să lase acest tip de probleme la simpla înţelegere a oficialilor locali ai celor doua culte. foarte recent (12 decembrie 2002). concomitent. lăcaşele de cult aparţin instituţiei ecleziatice şi nu comunităţilor de credincioşi. Printre semnatari se numără cele 5 Eparhii Greco-catolice din România. slujirea alternativă fiind refuzată în toate cazurile cerute de Biserica Română Unită cu Roma. Greco-catolică. se va adresa Curţii Internaţionale a Drepturilor Omului de la Strassbourg. greco-catolicii şi ortodocşii se judecă pentru biserică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strassbourg. cu greu. În tară. Reprezentanţii parohiei greco-catolice din localitate susţin că au fost anunţaţi că vor trebui să cedeze din nou biserica ortodocşilor. însă greco-catolicii au obţinut înapoierea bisericii la Tribunalul Cluj.Române Unite cu Roma. dreptate". este cel din comuna Pruniş (Cluj) unde greco-catolicii şi ortodocşii par a fi în pragul unui conflict. în cele ale greco-catolicilor. determinându-l pe preotul paroh greco-catolic Alexandru Biriş să declare că "până la urmă justiţia a făcut. În prezent. ortodocşii au câştigat procesul la Judecătoria Turda. credincioşii ortodocşi continuând să-şi oficieze serviciul religios în biserică. Deocamdată. Greco-catolicii aşteaptă ca decizia să le fie comunicată în scris. cu diferenţa că biserica a trecut. Eparhia Greco-Catolică Română din Statele Unite ale Americii. unde capii bisericilor greco-catolica si ortodoxa se înţeleg şi sunt capabili sa rezolve problema retrocedărilor. IPS Andrei Andreicuţ a declarat că BOR intenţionează să promoveze o cerere de recurs în anulare. s-a reuşit recuperarea a peste 100 de lăcaşuri de cult. La sfârşitul anului 2002. pentru a prelua biserica. conflictul nu s-a terminat aici. După ce au intrat în posesia lăcaşului de cult prin executare silită. greco-catolicii au fost daţi din nou în judecată de ortodocşi. laicatul greco-catolic din România şi din întreaga lume. misiuni şi comunităţi greco-catolice din 120 . consiliul parohial ortodox evaluează bunurile din lăcaşul de cult. Un alt caz.

să îşi desfăşoare slujbele religioase în aceleaşi biserici. ziarişti. este şi va fi Biserica noastră soră. în alternanţă cu credincioşii grecocatolici. şi propune ca “Restituirea bunurilor să fie rezolvată de Statul Român fără intervenţia vreunei părţi intermediare (parteneri. Memorandumul afirmă că “Statul Român întreţine. în organizaţii ca ASTRU.alte ţări. Uniunii Europene. ingineri. singurele îndreptăţite la restituirea integrală a bunurilor care le-au aparţinut. Memorandumul a fost tradus în două limbi de circulaţie internaţională (engleză şi franceză) şi trimis. AGRU. amărăciune. prin instituţiile sale centrale şi locale. din iubire frăţească şi din respectul pe care ni-l datorăm reciproc Prin conţinutul său. funcţionari de stat. etc. organizaţiei NATO. Acest lucru este un abuz care generează dezbinare. dreptul de proprietate revine eparhiilor greco-catolice. delegaţi ai tuturor eparhiilor mai sus menţionate dar şi membrii ai societăţii civile. Acest drept este recunoscut şi de către Constituţia României. Acolo unde este cazul. beneficiarii bunurilor. Asociaţia Juriştilor Greco-Catolici.  Principiul respectării Drepturilor omului: Dreptul de proprietate face parte din drepturile fundamentale ale omului. jurişti. după retrocedare. Noua Mişcare Memorandistă etc. oameni de afaceri. confuzie şi uneori chiar violenţă între cetăţenii României.). şi nu în funcţie de aprecierile Statului sau ale unor instituţii părtaşe la proprietăţile confiscate abuziv. este autonomă în raport cu Statul. organizaţiei Amnesty International şi altor organizaţii din ţară sau străinătate. Congresului Statelor Unite ale Americii. fie spre terţe părţi. fiind acceptat peste tot în jurisprudenţa internaţională. Asociaţia Medicilor Catolici. indiferent de poziţiile vremelnice ale unora dintre Ierarhii săi. Consiliului Europei. Papei Ioan Paul al II-lea. Greco-Catolice. În cadrul Bisericii Române Unite. fiind o condiţie indispensabilă vieţii şi oricărei activităţi umane. istorici. Greco-catolice. În acest caz se aplică în funcţie de cererile Bisericii Române Unite. fie spre Biserica Ortodoxă Română. 121 . Memorandumul este fundamentat pe:  Principiul restituirii in integrum: acesta rămâne pe deplin valabil.  Principiul de autodeterminare: Biserica Română Unită cu Roma. o atmosferă de aşa-zisă "neintervenţie activă" prin care încearcă să arunce obligaţia sa legală de restituire a bunurilor Bisericii Române Unite cu Roma. ambasadelor şi misiunilor diplomatice din România. guvernelor europene. la fel cu orice altă Biserică. spre beneficiarii actuali ai acestor bunuri. Laicatul este reprezentat de un Comitet de Acţiune care cuprindea personalităţi dintre scriitori. Greco-Catolică. medici. profesori universitari. Greco-catolice.  Principiul convieţuirii paşnice: Biserica Ortodoxă Română a fost. Guvernelor American şi Canadian.”. credincioşii ortodocşi vor putea. adică fie spre propriile sale instituţii.

cât şi în relaţiile dintre Biserica Apusului şi cea a Răsăritului. în spiritul dragostei frăţeşti. 8 mai 1999: „Papa Ioan Paul al II-lea a mulţumit Patriarhului Teoctist că. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Şi bisericile protestante maghiare şi germane au revendicări temeinice. Le Figaro. după 1000 de ani de schismă. în calitatea sa de cap al Bisericii Ortodoxe. Greco-Catolice îi va fi reconstituit dreptul de proprietate asupra lăcaşurilor de cult şi a proprietăţilor ce îi aparţin de drept.Pe fondul acestei atitudini ecumenice naţionale. Şi invers. cu siguranţă. În acest mod. în aceeaşi maşină. 10 mai 1999: „România e predestinată. altfel spus. indiferent cum au ajuns la această alegere. să intervină numai pentru identificarea modalităţilor practice prin care greco-catolicii îşi vor reprimi în fapt bunurile. Iar simbolismul nu se sfârşeşte aici: sărutul fratern şi l-au dat la Bucureşti sub cerul liber şi sub aplauze a zeci de mii de credincioşi un Patriarh latin şi un Papă slav”. BOR a fost recunoscută în calitatea sa de interlocutor privilegiat al Vaticanului. salutând şi binecuvântând mulţimea. ca şi BOR. dar nu şi slavă. Abia după ce Bisericii Române Unite cu Roma. atât în dialogul cu ansamblul comunităţilor creştine din România.Dialogul ortodox . România este latină. ce apără interesele comunităţii pe care o reprezintă. atât mass-media naţională. Sau. Prea Fericitul Părinte Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea. cristalizate în planul ecumenic. Apuseană şi Răsăriteană. DNA TV Budapesta. În această perioadă. Biserica Ortodoxă Română a devenit. Amînarea de către autorităţi a unei soluţionări echitabile şi realiste poate conduce către „cristalizarea” unei „probleme confesionale” în Romînia. şi. favorizează direct integrarea României în spaţiul politic. în mod spectaculos. care s-a dovedit ineficient. economic şi de securitate constituit pe ambele maluri ale Atlanticului şi o apropie evident de civilizaţia occidentală modernă. pentru că ea uneşte elementul ortodox cu cel latin. accesul la aceste lăcaşuri de cult a tuturor credincioşilor. Patriarhia Română înţelege să dezvolte relaţii de colaborare ecumenică specială cu Biserica Catolică în ansamblul ei. O asemenea „problemă confesională” ar mări vulnerabilitatea internă a statului şi a societăţii. Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat România la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. se va putea rezolva. a fost primul care l-a invitat în ţara sa. doi şefi de Biserici.“ Problema restituirii bunurilor bisericeşti confiscate de statul comunist nu se limitează numai la greco-catolici. 7 mai 1999: „Sunt surprins că pentru prima oară am văzut ceva absolut nou. Unul lângă altul. Indiferent de evoluţia particulară a dialogului BOR – Biserica GrecoCatolică. cât şi cea internaţională au relatat vizita papală în România în termeni deosebit de favorabili Bisericii Ortodoxe Române: The Daily Telegraph. dar nu este catolică. În acelaşi timp. Biserica Ortodoxă Română a demonstrat că este o instituţie matură şi verticală.greco-catolic. Această imagine nu am văzut-o nicăieri în lume”. în perioada 7-9 mai 1999. va produce un „deficit de imagine” externă ce va afecta procesele de integrare rapidă în Europa. este ortodoxă. Aceste raporturi speciale cu Vaticanul. inclusiv a celor care vor să practice cultul ortodox. promotoarea reconcilierii dintre cele două mari biserici. făcând astfel posibilă călătoria sa apostolică în România şi se roagă la 122 .

Declaraţia se axează pe cinci puncte principale: primul face referinţă la atmosfera întâlnirii. înaintea Patimilor Sale. s-a concretizat şi prin elaborarea unei Declaraţii comune semnată de cei doi lideri bisericeşti. este nevoie de consultări reciproce. a spus Ioan Paul al II-lea adresându-se capului Bisericii Ortodoxe române”. 4. Gazeta Wybrcza. ca şi libertatea religioasă. Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Roma.Dumnezeu ca această ocazie istorică să ducă la concilierea între cele două biserici. Întâlnirea de la Roma trebuie luată ca exemplu pentru conlucrarea Bisericilor. sub privirea Celui care veghează asupra Bisericii Sale şi care ne călăuzeşte paşii. recunoscând şi respectând tradiţiile religioase şi culturale ale fiecărui popor. Pentru deplina comunitate. pentru a reda Europei etosul ei cel mai profund si chipul sau cel mai uman. solidaritaţii. Ca Biserici surori. 123 . Ea trebuie să contribuie la unitatea Europei. a dreptaţii. 2. Il Giornale. ci e deschisă către lume. 8 mai 1999: „De zece ani Vaticanul doreşte această vizită… Vizita papală este interpretată deci ca un progres uriaş pe calea concilierii dintre catolicism şi ortodoxie. mai ales a celor din România. deschizându-i o perspectivă nouă”. din 7-14 octombrie 2002. Ea trebuie să contribuie la afirmarea valorilor creştine şi a sfinţeniei vieţii. Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi. a neînţelegerilor şi a suspiciunilor create în trecut. un eveniment de natură să modifice istoria. Dialogul trebuie să fie calea de depăşire a conflictelor. mai ales. datorită perspectivei pe care o deschide creştinătăţii. Dialogul teologic promovat de Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialog Teologic între Biserica Romano-Catolică si Biserica Ortodoxă trebuie reactivate. se poate baza pe tradiţia Bisericii nedespărţite pe care acestea o au în comun. a demnitaţii şi drepturilor fundamentale ale omului. Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romei trebuie să se angajeze în rezolvarea problemelor prin care ne provoacă mileniul al III-lea. 10 mai 1999: „Latura ecumenică a vizitei pontificale a reprezentat un succes deplin. “Declaraţia comună a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea si a Prea Fericirii Sale Patriarhul Teoctist (12 octombrie 2002) Cu bucuria profundă de a ne regăsi împreună în cetatea Romei. Conlucrarea dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă Română. Documentul are o importanţă deosebită prin ideile exprimate dar. de întâlniri şi de lămuriri ale adevărurilor de credinţă. 3. pacii. încă în acest mileniu”. <<Îi mulţumesc Patriarhului Teoctist că mi-a permis să vizitez acest pământ>>. ne dăm sărutarea păcii. întărind angajarea celor doua Biserici de a conlucra pentru realizarea deplinei unităţi a Bisericii lui Hristos. 5. care păstrează spiritul celei de la Bucureşti. aproape de mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. reconcilierii şi valorilor familiei şi la protecţia creaţiei. Europa are nevoie de bogaţia culturală si spirituală creată de creştinism. şi medităm încă o dată la aceste cuvinte pe care Sfântul Evanghelist Ioan ni le-a transmis şi care constituie rugăciunea emoţionantă a lui Hristos. caracterizată de dorinţa de unitate. la fel ca cea dintre Ortodoxie şi Catolicism. oferind exemplul unităţii ei.

Întâlnirea noastră trebuie să fie considerată ca un exemplu: fraţii trebuie să se regăsească pentru a se împăca. în luna mai 1999. Această întâlnire a noastră este continuarea imbrăţişării pe care noi am schimbat-o la Bucureşti. Relaţiile noastre trebuie să fie oglinda comuniunii adevărate şi profunde în Hristos. este necesar să găsim mijloace concrete. înrădăcinată şi fondată pe dragoste. care au demonstrat fidelitatea lor faţă de Hristos. atât de necesară dupa perioada sumbră a ateismului de stat. aşadar. numeroşii mărturisitori ai credinţei în vremurile de opresiune şi de persecuţie din secolul ce s-a scurs. Unitate!". consultându-ne periodic. datorită atitudinii de deschidere către dialog şi a schimbului periodic de informaţii. să găsească solutţii de dreptate şi caritate. chiar şi in divergenţele doctrinare care rămân încă. trebuie să se depăşească conflictele. Pe de altă parte. 21). în mod frecvent. 3. capabili să creeze o convieţuire cu adevărat paşnică. pentru care nu există alternativă este calea Bisericii. că avem împreună Tradiţia Bisericii nedespărţite. Intâlnirea de astăzi reînnoieşte angajamentul nostru de a ne ruga şi lucra pentru a ajunge la unitatea vizibilă deplină a tuturor ucenicilor lui Hristos. pentru a medita împreună. pot fi găsite soluţii satisfăcătoare pentru aplanarea tensiunilor şi pentru a ajunge la o soluţie echitabilă în problemele concrete. dificultăţi în a depăşi efectele negative pe care acei ani le-au produs în relaţiile de frăţietate şi de împreună-lucrare. astăzi. Recunoaştem. cu bucurie. Marcate incă de trista perioadă istorică. despre care dau mărturie sfinţii pe care noi îi avem în comun în calendarele noastre. ci comuniune în adevăr şi în dragoste. comuniune care. centrată pe Taina Euharistiei. Printr-un dialog sincer. comunităţile creştine din România întâmpină încă. există deja între noi. cu convingerea că nici o situaţie dificilă nu este menită să dureze în mod iremediabil şi că. sunt un germen de speranţă în dificultăţile actuale. pentru a-şi expune şi explica argumentele unii altora. Pentru a încuraja căutarea deplinei comuniuni. Scopul şi dorinţa noastră arzătoare o constituie comuniunea deplină care nu este absorbire. de fapt. pentru ca. Acel apel era ecoul rugăciunii Domnului nostru pentru ca "toţi să fie una" (Ioan 17. Ştim bine cum să acţionăm pentru a stabili liniile care să ne conducă opera de evanghelizare. pentru a descoperi mijloacele prin care să ajungă la înţelegere. în timp ce în inima noastră mai răsună încă apelul emoţionant: "Unitate. împărtăşit şi de unii şi de ceilalţi. în timpul căreia s-a negat Numele şi Stăpânirea Mântuitorului. pentru că adevărul plenar al credinţei să devină un patrimoniu comun. pe cei care sunt chemaţi să traiască alături pe acelaşi teritoriu românesc. 124 . precum şi în redescoperirea comuniunii. fără să fie deplină. în această perioadă decisivă a istoriei lor. creştinii din România să poată fi mărturisitori ai păcii şi ai reconcilierii. Această cale este una ireversibilă. Trebuie să consolidăm acest proces. 2. cu care o mare mulţime de credincioşi ne-a întâmpinat cu acea ocazie. neînţelegerile şi suspiciunile apărute în trecut. Îi îndemnam.1.

cu atât ei vor da expresie. la Palatul Chigi. Noile posibilităţi care se creează într-o Europă deja unită şi care îşi extinde graniţele pentru a imbrăţişa popoarele şi culturile din partea centrală şi răsăriteană a continentului constituie o provocare pe care creştinii din Răsărit şi din Apus trebuie să o întâmpine împreună. precum şi libertatea religioasă. la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos" (Efeseni 4. În cadrul vizitei. demnităţii şi drepturilor fundamentale ale persoanei umane. apărării creaţiei. care. dreptăţii şi solidarităţii. Silvio Berlusconi. Unul din punctele importante ale discuţiei a fost dimensiunea spirituală a Europei Unite. Deschiderea spre această dimensiune înseamnă a colabora pentru a reda Europei etosul său cel mai profund şi chipul său autentic uman. De aceea. în faţa situaţiei actuale de diviziune. Bisericilor locale le place să se numească Biserici surori. păcii. începând cu Conferinţele Panortodoxe şi cu Conciliul II Vatican. privim cu îngrijorare dificultăţile prin care trece. sfinţeniei vieţii. Avem această datorie. în conformitate cu propria apartenenţă religioasă.centru de întâlnire şi de schimburi între tradiţiile bogate slave şi bizantine ale Răsăritului . Il rugăm să ne facă vrednici de a lucra spre zidirea Trupului Său "până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu. ne exprimăm dorinţa de a nu se neglija orice iniţiativa pentru a reactiva dialogul teologic şi pentru a relansa activitatea Comisiei. ci pe respect reciproc şi pe cooperare. Continentul nostru trebuind să respire cu 125 . Patriarhul Teoctist s-a întâlnit la Palatul Quirinale cu Preşedintele Republicii Italia. apropiere atât de bogată în momente de profundă comuniune. pentru că dialogul teologic va face să devină mai puternică afirmarea voinţei noastre de a adânci comuniunea. şi cu Primul Ministru. În dezvoltarea relaţiilor noastre. recunoscând fiecăruia libertatea de a trăi după propriile convingeri. Cu cât vor fi mai uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu. Azeglio Ciampi. bazată pe rugăciune. Biserica Ortodoxa Română . Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi: ea este trimisî în lume şi este deschisă către lume. la starea de bărbat desăvârşit. 5. 4. valorilor familiei.Suntem de acord în a recunoaşte tradiţia religioasa şi culturală a fiecărui popor. exprimă vocea occidentală a unicei Biserici a lui Hristos.şi Biserica Romei. pe dialogul în dragoste şi în adevăr. După expresia tradiţională şi aşa de frumoasă. consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Europei. în perioada actuală. am fost martorii unei promiţătoare apropieri între Răsărit şi Apus. Cu aceste perspective şi cu aceste intenţii. 13). Europa întreaga are nevoie de bogăţia culturală creată de Creştinism. reconcilierii. în componenţa sa latină. prin care dăm mărturie comună înaintea Domnului. Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă şi. trebuie să contribuie împreună la o misiune care caracterizează cel de al treilea mileniu. Evanghelizarea nu poate fi bazată pe un spirit de competiţie. cu ocazia întâlnirii noastre de acum.

desfăşurată la Bucureşti. În condiţiile impuse de regimul totalitar comunist.” Beneficiind de participarea Capelanilor militari şefi (ortodox. centrată pe valorile umaniste ale democraţiei. în continuare. iudaic şi musulman) din Comandamentul European al SUA şi NATO. textul integral al acestei declaraţii: 1. din noiembrie 2002. culturale. mesajul ţărilor din spaţiul euro-atlantic. cât şi întregii societăţi din România. protestant. în data de 27 mai 2000. al prosperităţii. la 126 . şefii celor 17 culte religioase din România întâlnindu-se la Snagov. Cultele religioase din România sunt o componentă majoră a societăţii româneşti de astăzi şi aduc o contribuţie importantă la viaţa spirituală şi socială a României. conferinţa a reprezentat. astfel de atitudini au mai fost semnalate anterior. toleranţei. cu toţii fiind de acord că integrarea în structurile euro-atlantice este soluţia optimă pentru România. Prezentăm. s-a încercat limitarea şi chiar excluderea Cultelor de la o participare activă la viaţa şi nevoile sociale româneşti. Semnatarii prezentei declaraţii. având în vedere responsabilitatea ce ne revine în susţinerea procesului de integrare a României în structurile Uniunii Europene şi analizând situaţia generală în care se află ţara noastră. totodată. Întrucât am fost totdeauna europeni facem în mod firesc eforturi în acest scop. Şefii cultelor şi-au exprimat fiecare punctul de vedere. instaurat după cel de-al doilea război mondial. Pe lângă Grecia. toate de sorginte preponderent creştină. Summit-ul NATO de la Praga. colaborare şi parteneriat cu toate cultele şi societatea civilă din România. catolic. fiind sensibile atât la dificultăţile. sentimentele religioase au contribuit la menţinerea identităţii noastre. de apropiere. Participanţii au fost de acord că se deschide o nouă perspectivă: „realizarea unei comunităţi largi. libere şi unite sub valorile şi practicile democratice. De altfel.cei doi plămâni. al profesorilor de teologie din Germania şi SUA. fiind convinşi că această integrare serveşte atât intereselor credincioşilor noştri. cât şi la progresele acesteia. viaţa religioasă nu a încetat să existe în România. 2. Cu toate acestea. Patriarhul a mulţumit autorităţilor statului şi poporului italian pentru sprijinul constant acordat României în procesul de integrare europeană şi de aderare la NATO. spirituale şi securităţii comune. Mai mult. Este şi mesajul transmis relativ recent (3 iunie 2002) de Conferinţa Internaţională „Bisericile şi valorile euro-atlantice”. a consacrat invitarea oficială adresată României de a se încadra în structurile Alianţei Nord-Atlantice. Biserica Apuseană şi Biserica Răsăriteană. România şi Bulgaria completează geografia politico-culturală a NATO cu aportul ortodox la apărarea şi securitatea colectivă a Europei. Toate cultele din România şi-au declarat susţinerea pentru integrarea euroatlantică a României „într-un spaţiu al valorilor comune. drepturilor omului. securităţii şi păcii”. Prinde astfel contur proiectul elaborat de iniţiatorii NATO de a asigura Organizaţiei o identitate multiculturală şi multietnică. În acest context. ne exprimăm sprijinul nostru activ pentru acest proces. unde au semnat o declaraţie comună prin care susţineau strategia pe termen mediu pentru integrarea României în Uniunea europeană.

alături de celelalte ţări europene. 3.păstrarea unei culturi autentice şi a aspiraţiilor către democraţie şi libertate. România nu urmăreşte doar obţinerea unor drepturi asociate cu statutul său de membru. unde reprezentanţii partidelor politice şi ai unor instituţii din România au semnat Declaraţia de aderare a României la structurile europene. conştiinţă. După 1989. contribuţia României va mări valoarea tezaurului spiritual şi cultural european. considerăm că ar fi binevenită organizarea de acţiuni şi activităţi comune ale cultelor din România pentru o mai bună înţelegere a confesiunilor religioase şi a contribuţiei lor la viaţa spirituală şi economică a Europei de astăzi. 127 . De aceea. Alături de factorii de decizie din societatea românească. Problemele cele mai importante ale cultelor. valoarea familiei şi a solidarităţii umane. culturale şi sociale a vieţii europene. care vizează în mare măsură o unificare economică. Păstrându-şi identitatea spirituală proprie. în contextul transformărilor radicale petrecute în societatea românească. învăţământul confesional şi sprijinirea de către stat a activităţii social-caritative. cum sunt retrocedarea bunurilor. prin aceasta contribuind la însuşi procesul de integrare în Uniunea Europeană. Accelerarea demersurilor pentru aderarea la Uniunea Europeană a dus la necesitatea alcătuirii unei Strategii Naţionale de Dezvoltare pe Termen Mediu. Cultele din România participă la înnoirea spirituală şi moral-socială a ţării noastre. Procesul de unificare europeană. Particularităţile culturale şi religioase ale fiecărei naţiuni pot servi ca un liant şi ca o bogăţie pentru o Europă unită şi stabilă în loc să se constituie în factori de conflict. dreptul la proprietate. trebuie să se acorde importanţă maximă şi dimensiunii spirituale. trebuie soluţionate în procesul de aderare la uniunea Europeană. poate fi deplin în condiţiile în care se realizează şi o îmbogăţire spirituală europeană. Cultele religioase au vocaţia sfântă de a contribui la reconcilierea şi apropierea dintre persoane şi popoare spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor. 4. 5. ci doreşte să-şi exercite responsabilitatea ce decurge din această aderare. România este pregătită să contribuie la îmbogăţirea patrimoniului spiritual şi cultural european. modelată în decursul istoriei. Cultele se implică în elaborarea formei finale a acestei strategii. La întrunirea naţională de la Snagov. ne afirmăm disponibilitatea de a participa efectiv la rezolvarea problemelor sociale şi economice ale ţării. aşa cum s-a întâmplat de multe ori în decursul istoriei. În perspectiva integrării în Uniunea Europeană. demnitatea persoanei umane. în 1995. reafirmând respectul pentru viaţă. Având o viaţă religioasă bogată. credinţă şi religie. În acest sens. acordând o atenţie deosebită garantării libertăţii de gândire.

atât Constituţia şi viaţa politică cât şi viaţa religioasă se fundamentează pe principiile şi normele cele mai avansate ale teoriei şi practicii dreptului european. În contextul evidenţiat. Se respectă separarea puterilor în stat şi responsabilităţile laice şi religioase în societate. aceste demersuri justifică încrederea democraţiilor Occidentale în capacitatea Ortodoxiei de a se racorda la marile curente pan-europene şi infirmă multe dintre temerile unor analişti de talia lui S. viaţa religioasă în România se desfăşoară pe coordonatele modernităţii. pe toleranţă şi convieţuire. BOR. reafirmăm dorinţa noastră de integrare a României în structurile europene. 128 . Ambele au reuşit. prin orientările lor moderne şi „flexibile”. au dus la limitarea acţiunilor de prozelitism agresiv la masă. Acţiunile puterii seculare şi iniţiativele BOR au urmărit. pe supremaţia individualităţii cetăţenilor şi a identităţilor culturale. desfăşurând demersuri istorice . În plus. CONCLUZII În România s-a creat o relaţie stabilă şi reciproc benefică între securitatea naţională şi procesele şi fenomenele religioase. element definitoriu al stabilităţii interne în metodologia analizelor şi prognozelor de securitate. Ortodoxia românească se integrează în curentele naţionale şi internaţionale de înnoire a Europei şi spaţiului euro-atlantic. fapt probat şi de suportul popular acordat. P. Huntington referitoare la obstacolele cultural-religioase ce ar împiedica unificarea Europei. În consecinţă. precum şi faptul că segmentul ortodox acoperă aprox. Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-catolică şi-au recăpătat poziţiile de prestigiu în societate şi şi-au reglementat raporturile cu puterea seculară. libertăţile religioase garantate de Constituţie se armonizează cu sistemul de drepturi şi libertăţi civice. între altele. Patriarhia Română are o contribuţie notabilă şi la integrarea României în comunitatea euro-atlantică. în special. afirmarea valorilor religioase perene. Securitatea socialeconomică. astfel.de felul strânsei cooperări cu Biserica Catolică. pe libertatea de gândire. atât puterea seculară cât şi bisericile româneşti au ştiut să contracareze orice tentativă de declanşare a unor conflicte etno-religioase. consolidată printr-un sistem stabil de valori moral-religioase. Însă puternica tradiţie de toleranţă a BOR faţă de alte culte şi de colaborare cu bisericile creştine surori. motiv pentru care considerăm necesar înaintarea prezentei declaraţii şi către forurile Uniunii europene. în general. ce ar fi putut dezvolta forme ineficiente de fundamentalism religios. de altfel. BOR a contribuit astfel la transformarea României în spaţiu internaţional de stabilitate şi securitate Activitatea cultelor religioase contribuie în mod evident la consolidarea coeziunii social-economice. Diversitatea religioasă.6. 86% din populaţie ar fi putut constitui un aspect ce ar fi fost posibil să afecteze securitatea naţională. prin promovarea unor orientări spre dialog şi cooperare cu minorităţile naţionale şi religioase. situaţie aproape unică în sud-estul Europei. să nu se implice în luptele politicianiste. În acest mod. Gândirea politică şi sistemul de securitate naţională favorizează. să contracareze orice tentativă semnificativă de transformare a tensiunilor interetnice şi interconfesionale în conflicte interne.

Activitatea sectelor nerecunoscute oficial. Vulnerabilităţile şi ameninţările cultural-religioase sunt reduse. corupţie. crimă organizată.  omogenitate etno-religioasă puternică. care stau la baza a numeroase forme de comportament antisocial (terorism. prozelitismul agresiv. S-a încercat astfel menţinerea echilibrului între valorile naţionale (linii de forţă de tip etno-religios ale construcţiei identitare. Deci. dar şi de întreţinerea dialogului ecumenic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică prin discuţii şi întâlniri la nivel de lideri.). creează premise favorabile pentru afirmarea identităţii etno-culturale naţionale. anumite tensiuni etno-religioase din cadrul comunităţilor româneşti aflate în proximitatea frontierelor noastre pot pune în pericol.  toleranţă religioasă.  mentalitatea populaţiei consecvent antiextremistă. în unele situaţii. în condiţiile unei reale deschideri spre cultura universală. Riscurile de natură etno-religioasă sunt.considerăm că fenomenul religios din România nu ridică probleme serioase – din categoria vulnerabilităţilor şi riscurilor pentru securitatea naţională. de asemenea foarte reduse. uneori cu accente moderat conservatoare. siguranţa naţională sau afecta credibilitatea externă a României. edificarea şi promovarea unui model înnoit de valori moral-religioase. modul în care sunt structurate activităţile cultelor religioase se corelează corect cu normele securităţii organizaţionale în România. Garantarea şi întărirea securităţii culturale naţionale. etc. după decenii de totalitarism ideologic. Pe de altă parte. factorii politici şi religioşi au stabilit norme şi canale fireşti de comunicare şi interacţiune. 129 . stimulează procesele de afirmare a identităţilor individuale. mai ales că între marile biserici creştine din România se desfăşoară o robustă relaţie de cooperare ecumenică. coagulând un mediu intern de securitate în care individul se regăseşte în sistemul de valori al societăţii. anumite trăsături care vor rămâne în atenţia analiştilor de securitate din ţara noastră. asumate existenţial) şi interesele naţionale (care se redefinesc în funcţie de mişcările geopolitice ale principalilor actori internaţionali).contribuie în mod esenţial la transformarea României în factor de stabilitate regională. Menţinerea acestui echilibru este cu atât mai dificilă cu cât caracteristicile definitorii ale acestor elemente par a fi total diferite.  vocaţie europeană autentică (dovedită în recentele eforturi depuse în direcţia integrării europene şi euro-atlantice. În acest context România beneficiază de suportul câtorva caracteristici definitorii:  continuitatea istorică a instituţiilor statului. Afirmarea acestei identităţi într-o „Europă a naţiunilor” reprezintă alt element fundamental al coagulării unei stări de securitate culturală. Asigurarea securităţii individului cimentează unitatea de voinţă şi acţiune a comunităţii sociale şi descurajează fenomenele de înstrăinare culturală. De aceea.totuşi. de asemenea. Factorul religios are. combinarea tensiunilor economice şi etno-culturale cu cele religioase pot afecta starea de securitate internă. complementară securităţii socialeconomice.

Putem afirma că în România nu au existat condiţii ce ar fi transformat religia într-un factor de generare a conflictelor: nu s-au semnalat discriminări religioase evidente şi nici situaţii de combinare a discriminărilor religioase cu cele etno-culturale şi politice. în numeroase cazuri. Exercită. solidaritatea în faţa noilor provocări. sunt dependente de evenimentele trecătoare ale scenei internaţionale. a terorismului. rasismului şi intoleranţei. alături de celelalte instituţii internaţionale. Acest echilibru a fost menţinut şi de societate. definind totodată drepturile omului şi libertăţile fundamentale aşa cum au fost ele exprimate în Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. să apere drepturile omului. securitatea şi apărarea comună. Biserica reuşeşte să-şi recapete locul într-o societate multiculturală. în primul rând acolo unde reprezintă şi un element important al identităţii grupului social. De asemenea. cooperarea şi solidaritatea pentru realizarea unei comunităţi largi. de aceea dau impresia că sunt stabilite „adhoc”. ÎNCHEIERE  Religia (asociată cu instituţiile specifice) asigură coeziunea socială (gestionează credinţele). valorile euro-atlantice neavând numai o motivaţie istorică şi de ameliorare a calităţii vieţii. în realitate au o bază comună extrem de solidă. Esenţa acestor valori se regăseşte în creştinism. controlul social şi a funcţiei de educaţie socială. în valorile creştine. Comunitatea euroatlantică este fundamentată pe valori care se referă la democraţie şi la statul de drept. a relaţiilor interumane. libertăţile fundamentale. intrând în era unei lumi complexe şi pluraliste în care religia poate fi un instrument în plus în realizarea coeziunii sociale. Alăturarea elementului religios de integrarea euro-alantică pare surprinzătoare. printre care:  libertatea de exprimare  libertatea de conştiinţă şi religie  dreptul la educaţie etc. O altă dimensiune a valorilor euro-atlantice este cooperarea dintre state. comunicarea şi schimbul de valori culturale şi spirituale. interpretabile conjunctural. pe când interesele naţionale sunt supuse istoriei. atât de necesare în sprijinirea eforturilor de integrare euroatlantică. putând exista impresia că nu pot interacţiona. ci şi una care vizează transfigurarea lumii.valorile naţionale dispun de o anumită stabilitate. spirituale şi ale securităţii comune. în funcţie de criterii evanescente. liberă şi unită sub valorile şi practicile democratice culturale. religia suplineşte ideologia politică. fiind remanente în timp ceea ce le dă posibilitatea să fie considerate drept temelie a durabilităţii. Bisericile sunt chemate. o societate „obosită” de ateism ce a regăsit valorile morale căutându-le. postmodernă şi democratică. În anumite epoci. în mod reflex. dialogul. ea oferă o motivaţie (sens) în viaţă comunităţilor umane şi individului. 130 .

religia ocupă în continuare un spaţiu important în viaţa comunităţilor sociale. În condiţiile uzării discursului comunist şi de stânga. religia şi biserica se confruntă cu progresele revoluţionare ale ştiinţei şi tehnologiei. rasă. La cumpăna secolelor XX-XXI. fenomenul religios a înregistrat o recrudescenţă după prăbuşirea comunismului. au indus un model de societate euro-atlantic. pe fundalul transformării lor radicale provocate de revoluţiile ştiinţifică. cu toate că nu se poate vorbi de cristalizarea unui autentic fundamentalism religios în aria de predominare a Ortodoxiei. fenomene de intoleranţă religioasă şi de prozelitism agresiv.  În „competiţia” dintre civilizaţii – considerată de S. teroriste şi antiglobaliste. În statele europene foste socialiste. P. economică şi militară).  În sfera fenomenelor şi proceselor religioase de amplitudine globală se pot remarca: tendinţe contradictorii de prozelitism religios şi de regrupare a marilor religii (creştinism. funcţii mai importante în sociatate. Ca urmare.  În spaţiul civilizaţiei euro-atlantice se poate afirma. în general. cu niveluri slabe ale dezvoltării economice. informaţională şi biologică pe Terra. În ţările musulmane există: regimuri teocratice (Iran) sau guvernate de „legea islamică” (în Asia şi Africa). 131 . de pildă. Pe de altă parte. Grupuri etno-culturale întregi se individualizează prin apartenenţa la o religie sau alta şi îşi dispută controlul asupra unor „locuri sfinte” (Ierusalimul de pildă). Rusă sau Bulgaria). fundamentalismul religios – îndeosebi. Se înregistrează numeroase cazuri (în Africa) în care societăţi în curs de modernizare. în fostul spaţiu de dominaţie sovietică. bisericile ortodoxe se asociază direct cu administraţiile publice. islamism şi hinduism). cu rate înalte ale creşterii demografice etc. religia exercită. că procesele de extindere a democraţiei şi economiei libere. în a doua jumătate a secolului XX. cu tehnologie avansată. în care problemele religiei şi credinţei au încetat să mai fie abordate ca „afaceri de stat”. anticreştinism). de exemplu). conflicte şi războaie justificate pe revendicări religioase etc.  Globalizarea şi regionalizarea ca fenomene determinante ale epocii – provoacă cele mai încăpăţânate contestări în ariile de civilizaţie cu puternice relaţii sociale tribale şi de clan. au „căzut” în tribalism şi fundamentalism religios (îndeobşte. tendinţa de întărire a puterii seculare în raport cu religia şi biserica este foarte puternică în Occident. în gestionarea problemelor societăţii având o influenţă notabilă asupra puterii (în F. cu precauţie însă. care pun la grea încercare explicaţiile universale de natură spirituală şi ridică întrebări de natură morală (accentuarea clonării. putere tehnologică. în ciuda faptului că secularizarea şi raţionalismul au devenit temelii ale modernităţii. ale compromiterii de către elite a discursului democratic capitaliat. noua ordine mondială ar trebui să fie o „ordonare de valori”. islamic dar şi ortodox în Eurasia – oferă suport ideologic mişcărilor ultra naţionaliste. Huntington şi de alţii doctrinari drept trăsătură definitorie a epocii noastre – religia se constituie în element esenţial de definire a „blocurilor civilizaţionale” (alături de poziţie geopolitică şi geostrategică. dar şi de accentuare a fenomenului rezidenţelor sectare. Liderii spirituali ocupă poziţii influente în societate.  În afara spaţiului euro-atlantic.

instituţii politico-administrative slabe. combinarea discriminărilor religioase cu cele etnico-culturale şi politice şi cu decalajele economicosociale. regionalism. religioase. Ortodoxia a îndeplinit. islamic etc.  Acţiunile puterii seculare şi iniţiativele BOR au urmărit. să nu se implice în luptele politicianiste. cu percepţii nejuste ale oportunităţilor şi ameninţărilor.  Cu toate că majoritatea marilor doctrine spirituale promovează pacea. prozelitismul religios agresiv şi violent.  În România. islam şi civilizaţia sinică. un grad sporit de inamiciţie între grupările etnoreligioase între frontierele unui stat sau între state sau între provincii din state diferite. Ortodoxia este intim asociată cu identitatea naţională. la un momentdat. rol de ideologie naţională. cu respectarea principiului separării puterilor în stat şi a separării puterii laice.viitorul ei depinzând în mod dramatic de confruntarea dintre civilizaţia occidentală postindustrială şi creştină.  Viaţa religioasă în România se desfăşoară pe coordonatele modernităţii. religia rămâne pe mai departe un suport ideologic al unor conflicte armate. Constituţia garantează libertatea de cult şi egalitatea tuturor cultelor recunoscute legal. Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică şi-au recăpătat poziţiile de prestigiu în societate şi şi-au reglementat raporturile cu puterea seculară. politice. între altele. antagonisme etno-culturale şi religioase). voinţa de conflict etc. De aceeea analizele de securitate internaţională nu pot face abstracţie de factorul religios (etno – religios ) în estimările specifice.  Condiţiile suficient necesare pentru transformarea religiei în factor de generare a conflictelor armate pot fi: existenţa într-un spaţiu. orizonturi de aşteptare lipsite de realism ale unor grupuri religioase ori etno-culturale şi religioase. intervenţii externe (armate. De asemenea. a unor puternice discriminări religioase.  Factorii care stimulează şi agravează conflictele religioase: polaritatea sistemului politic (cristalizarea şi funcţionarea unei puteri centrale omnipotente şi exclusiviste). să contracareze orice tentativă semnificativă de transformare a tensiunilor 132 . seculare de biserică. multirasială şi multireligiosă. Ambele au reuşit. structurată pe valorile democraţiei. Alternativă la acest conflict civilizaţional – ce se poate solda cu dispariţia Terrei – este însă lumea multietnică. degradarea sau prăbuşirea aşteptărilor unor grupuri etno-culturale şi religioase. grefate pe tribalism. ineficiente. drepturilor omului secularism şi toleranţă religioasă etc. fundamentalismul religios. în special BOR. cu precădere. gradul slab de materializare a coerenţei social-economice (decalaje sociale periculoase. fapt probat şi de suportul popular acordat. corupte. de pildă. în general. Diferenţe de status. cu profilul spiritual al naţiunii. multiculturală. nefuncţionale. teroriste.  Ortodoxia românească se integrează în curentele naţionale şi internaţionale de înnoire a Europei şi spaţiului euro-atlantic. fundamentaliste în state sau complexe religionale de securitate. în acţiunea de emancipare de sub dominaţia austriacă şi austru-ungară. tradiţia istorică. slăbiciunile regimului democratic. ale societăţii civile şi anemica dezvoltare a spiritului public.

misionarismul agresiv. activitatea sectelor nerecunoscute legal.inter-etnice şi interconfesionale în conflicte interne.în unele situaţii.  Totuşi.  Patriarhia Română are un aport notabil şi în susţinerea integrării. BOR are astfel o contribuţie însemnată la transformarea României în spaţiu internaţional de stabilitate şi securitate. siguranţa naţională sau afecta credibilitatea externă a României. Relaţiile speciale de colaborare ecumenică cu Vaticanul se înscriu în această direcţie. MIHAI DINU VLADIMIR ZODIAN (coautor la capitolul 2) 133 . de asemenea. de felul strânsei cooperări cu Biserica Catolică. anumite tensiuni etno-religioase din cadrul comunităţilor româneşti aflate în proximitatea frontierelor noastre pot pune în pericol. desfăşurând demersuri istorice. combinarea tensiunilor economice şi etno – culturale cu cele religioase pot afecta dinamica mediului intern de securitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful