P. 1
TinhchieusangmofongDialux

TinhchieusangmofongDialux

|Views: 14|Likes:
Published by xelamhanghieu
Tinh toan thiet ke chieu sang dung Dialux cho cac ban sinh vien
Tinh toan thiet ke chieu sang dung Dialux cho cac ban sinh vien

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: xelamhanghieu on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

WWW.ELE6Vh.

60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
|
1. HÖÔÙNG DẫN MOÂ PHOÛNG CHIEÁU SAÙNG TREÂN PHAÀN MEÀM DIALUX V4.3
|.| ûIoI IhIa u Iong quan va pha n mam ûIkL0X
DiaLux laø phaàn meàm tính toaùn chieáu saùng cuûa haõng Dial GmbH cuû a
Germany (Ñöùc), cho pheùp tính toaùn thieát keá chieáu saùng trong nhaø vaø chieáu saùng
ngoaøi trôøi.
Moät trong nhöõng öu ñieåm cuûa phaàn meàm laø ñöa ra nhieàu phöông aùn löïa choïn
boä ñeøn , khoâng chæ caùc boä boä ñeøn cuûa haõng DiaLux maø coù theå nhaäp vaøo caùc boä ñeøn
cuûa caùc haõng khaùc. DiaLux coøn ñöa ra caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng, giuùp ta thöïc
hieän nhanh choùng quaù trình tính toaùn hoaëc cho pheùp ta söûa ñoåi caùc thoâng soá ñoù. Cho
pheùp hoã trôï file baûn veõ Autocad vôùi ñònh daïng *.DXF vaø *.DWG. Tính toaùn chieáu
saùng trong nhöõng khoâng gian ñaëc bieät (traàn nghieâng, töôøng nghieâng, coù ñoà vaät, vaät
duïng trong phoøng) trong ñieàu kieän coù vaø khoâng coù aùnh saùng töï nhieân.
Moät öu ñieåm khaùc cuûa DiaLux laø coøn ñöa ra moät chöông trình Wizard raát deã
daøng söû duïng ñeå tính toaùn chieáu saùng caùc ñoái töôïng nhö: maët tieàn ñöôøng (Facade),
baûng hieäu (Sign), ñöôøng phoá (Roadway), chieáu saùng söï coá(Emergency Lighting) vaø
chieáu saùng trong nha (Interior Layouts). DiaLux coøn cho pheùp ta laäp caùc baûng baùo
caùo, toång keát caùc keát quaû döôùi daïng soá vaø daïng ñoà thò, hình veõ,.. . . vaø coøn coù theå
chuyeån caùc keát quaû sang caùc phaàn meàm khaùc nhö PDF, Word, .. . . .
Noùi toùm laïi thì ñaây laø moät chöông trình tính toaùn chieáu saùng töông ñoái hieän
ñaïi, noù giuùp ta thieát keá chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø ñöa ra moät heä thoáng
chieáu saùng ñaït yeâu caàu veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng chieáu saùng.Hình 1.1: Maøn hình laøm vieäc cuûa chöông trình DiaLux V4.3

WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
Z
|.Z Mo phong rhIa u sa ng khu vur
Böôùc 1: Nhaäp thoâng tin giôùi thieäu veà döï aùn (Project Infomation)
Goàm coù teân döï aùn, ngöôøi thöïc hieän, moâ taû veà döï aùn vaø caùc thoâng tin khaùc lieân
quan tôùi döï aùn.Hình 1.2: Maøn hình giôùi thieäu veà döï aùn

Böôùc 2: Ta nhaäp caùc thoâng tin veà caên phoøng caàn chieáu saùng:

Thoâng soá caên phoøng goàm: Length(a)= 26 m, Width(b) = 15 m, Height = 6 m
Heä soá phaûn xaï (Reflection factor): Traàn (Ceiling) = 0.8; töôøng(Wall) = 0.5;
saøn (Floor) = 0.2
Chieàu cao beà maët laøm vieäc (Work Plane Height) = 0.8
Heä soá suy giaûm (Light Loss Factor) = 0.8
Ñoä roïi (Luminarie) : ta choïn boùng ñeøn thuyû ngaân cao aùp MBF 400W cuûa
haõng Claude coù quang thoâng (Luminous) = 22000 lm

WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
8


Hình 1.3: Maøn hình Data Input cuûa DiaLuxHình 1.4: Datasheet cuûa boùng ñeøn thuûy ngaân cao aùp MBF 400W


WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
4
Böôùc 3: Ta tieán haønh tính toaùn vaø xuaá t keá t quaû moâ phoûng.

Ta nhaäp döõ lieäu veà ñoä roïi E = 800 lux vì ñaây laø xöôûng gia coâng cô khí neân
caàn ñoä roïi töông ñoái hôi cao. Theo IES thì ñoä roïi yeâu caàu >2000 lux laø quaù lôùn so
vôùi ñieàu kieän ôû Vieät Nam
Khoaûng caùch giöõa caùc ñeøn:Hình 1.5: Khoaûng caùch giöõa 2 ñeøn theo chieàu ngang vaø doïc

WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
6
Hình 1.6: Maøn hình Calculation and Result cuûa DiaLux
WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
6
Böôùc 4: Ta xuaát keát quaû moâ phoûng
Hình 1.7: Keát quaû moâ phoûng chieáu saùng veà ñoä roïi cuûa khu saûn xuaát

Ta tieán haønh ñoïc caùc keát quaû moâ phoûng cuû a Dialux goàm caùc thoâ ng soá kyõ thuaät
quan troïng nhö sau:
Ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: E
Av
= 878 (lux)
Ñoä roïi trung bình treân caùc maét löôùi: E
av
= 878 (lux)
Ñoä roïi lôùn nhaát : E
max
= 1100 (lux)
Ñoä roïi nhoû nhaát: E
min
= 473 (lux)
Tyû soá E
min
/E
av
= 0.54


WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
7
Hình 1.8: Caùc keát quaû moâ phoûng chieáu saùng khaùc cuûa khu saûn xuaát

WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
8
|.8 Mo pho ng rhIa u sang khu vur phong Iam vIar va nha kho.
Vì phoøng laøm vieäc vaø nhaø kho dieän tích baèng nhau = 24m
2
neân ta tieán haønh
moâ phoûng chieáu saùng cho phoøng laøm vieäc laøm tieâu bieåu.
Ta söû duïng ñeøn huyønh quang coù maõ hieäu Claude RI 158 B2 PC coù quang
thoâng 6500 Lm vaø caên phoøng 24 m
2

coù ñoä roïi = 500 lux. Ta thu ñöôïc keát quaû moâ
phoûng nhö sau:
Hình 1.9: Datasheet cuûa ñeøn huyønh quang coù maõ hieäu
Claude RI 158 B2 PC

WWW.ELE6Vh.60M Trang

Tran Thanh Lam – La Thanh 8on Trírh Iu ûo an rung rap dIan
9
Hình 1.10: Keát quaû moâ phoûng veà ñoä roïi cuûa vaên phoøng vaø nhaø
kho duøng ñeøn huyønh quang 65W

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->