Europa are nevoie de o crestere economica rapida si sustinuta, precum si de crearea de noi locuri de munca, pentru a evita transformarea

sa Äîntr-un muzeu social si economic´, asa cum s-a exprimat, cu mult timp în urma, primul-ministru al Belgiei, Guy Verhofstadt. Atingerea acestor deziderate pentru tarile europene presupune o integrare economica mai pronuntata si crearea unei piete financiare comune, fara un Äred tape´ excesiv. Adâncirea si dezvoltarea complexa a pietelor financiare ar putea accelera dezvoltarea. Pe lânga setul de reforme fiscale, ale sistemului de pensii, reforma asigurãrilor sociale, a codului muncii si reforma sistemului de sanatate, în perioada urmatoare, se pune problema aplicarii celor mai bune masuri si politici care sa faca fata unor provocari de maxima importanta. De asemenea, se pune problema de a sprijini, a îmbunatati si a întari economia bazata pe knowledge management si tot ce tine de aceasta ± educatia, cercetarea, dezvoltarea, inovatia, inventiile, e-government, IT etc. Largirea Europei este un caz de Äwin-win´, aceasta aducând batranului continent noi si puternice motivatii pentru cresterea viitoare. Uniunea European i-a consolidat eforturile de promovare a ocup rii for ei de munc i a incluziunii sociale, ca parte a strategiei sale de abordare a crizei economice i financiare. Mobilizarea finan rii UE
y

Un pachet de m suri de redresare1 în valoare de 200 de miliarde de euro a fost anun at de Comisia European în noiembrie 2008. Aproximativ 170 de miliarde de euro vor proveni din bugetele statelor membre, iar UE i Banca European de Investi ii (BEI) vor furniza împreun 30 de miliarde de euro; Comisia a propus simplificarea criteriilor de acordare a sprijinului din partea Fondului Social European (FSE), reprogramând cheltuielile i majorând pl ile în avans de la începutul anului 2009, astfel încât statele membre s aib acces mai devreme la fonduri de pân la 1,8 miliarde de euro în vederea consolid rii politicilor active pe pia a muncii, a reorient rii sprijinului în direc ia categoriilor mai vulnerabile, a intensific rii ac iunilor de dezvoltare a competen elor i, dup caz, în vederea opt rii pentru finan area integral din partea Comunit ii a proiectelor în cursul acestei perioade; Comisia a sugerat efectuarea unor modific ri ale Fondului european de ajustare la globalizare (EGF), care a fost conceput pentru a sprijini lucr torii disponibiliza i s se reintegreze în munc . În cazul în care sunt acceptate, propunerile vor oferi posibilitatea EGF s intervin mai rapid în vederea furniz rii de fonduri pentru formare profesional i

y

y

1

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=736

Un Raport privind rela iile industriale. inclusiv prin publicarea unei noi serii de rapoarte de monitorizare lunare privind prezentul context aflat în rapid schimbare.pentru proiecte de plasare a for ei de munc . publicat de Comisie în februarie 2009. indica faptul c dialogul constructiv dintre angajatori i sindicate poate ajuta UE s ia m suri de contracarare a crizei. i Promovarea ocup rii for ei de munc y Portalul pentru ocuparea for ei de munc EURES ofer sprijin celor care caut un loc de munc i doresc s fac uz de dreptul de a munci într-o alt ar european . care constituie unul dintre pilonii Strategiei pentru cre tere economic for ei de munc în contextul crizei. y y Strategia european privind ocuparea for ei de munc . y Comisia European a lansat un nou instrument de microfinan are prin care s ofere microcredite întreprinderilor mici i persoanelor care i-au pierdut locurile de munc doresc s înceap o afacere pe cont propriu. y y Cooperarea cu partenerii sociali y Comisia a p strat un contact strâns cu reprezentan ii angajatorilor i sindicatelor pentru a discuta impactul crizei economice i financiare. i ocuparea for ei de munc a UE. Ini iativa ÄNew Skills for New Jobs´ vizeaz îmbun t irea modului în care Europa analizeaz i preconizeaz cerin ele viitoare în materie de competen e ale economiei. vizând promovarea ocup rii Comisia i-a intensificat monitorizarea situa iei sociale i a ocup rii for ei de munc . y . continu s ofere un cadru statelor membre în direc ia unei ac iuni coordonate. i Aceasta va contribui la armonizarea mai eficient a persoanelor cu locurile de munc va oferi o perspectiv asupra necesit ilor de formare profesional . Comisia European a adoptat un Äangajament comun în favoarea ocup rii for ei de munc ´ care ia în considerare priorit ile cheie i ac iunile în vederea men inerii locurilor de munc i acord rii de asisten celor care se confrunt cu dificult i în perioada amenaj rii drumului c tre reconstruc ie. Bugetul anual disponibil sub egida EGF se ridic la 500 de milioane de euro. inclusiv printr-o reuniune tripartit la nivel înalt desf urat la 19 martie 2009.

desf urat la 30 martie Summitul european în domeniul ocup rii for ei de munc : 7 mai. Bucuresti. populatia optima?´ i a incluziunii sociale. biolog la Harvard . in viziunea publicului informat. din 2 aprilie 2009. pag 194-203 . A venit timpul sa vorbim mai deschis despre o politica demografica«care este. ca o y 2 Bari. i de y pidla a discutat cu privire la dimensiunea social a crizei cu omologii s i din rile G8 la reuniunea mini trilor muncii din G8.Cooperarea cu partenerii interna ionali y UE a jucat un rol important în cadrul Summitului G20 de la Londra. care a convenit asupra ac iunilor interna ionale de stimulare a economiei îmbun t ire a reglement rii sectorului financiar. Editura Economica. Comisarul Vladimír 2009. ³Fiecare natiune are o politica economica si o politica externa. care sa tina seama de capacitatea de gazduire a tarii . in cartea sa de referinta ³University of Life´. toate guvernele nationale au nevoie de o politica demografica articulata cu grija si sprijinita in mod adecvat. 2009 ± consolidarea eforturilor de promovare a ocup rii for ei de munc consecin a crizei financiare. ³Probleme globale contemporane´. Alte masuri ce trebuie luate la nivelul UE-272 in viitorul apropiat. oricare ar fi nivelul de consum pe care il hotarasc cetatenii. 2003. Ioan. Wilson. date fiiind limitele capacitatii de sustinere a resurselor funciare si hidrografice din fiecare tara. Dupa cum observa Edward O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful