MARKETING SPORTSKOG DOGA AJA

‡(Sportski doga aj kao kompleks sportskih, dru tvenih, ekonomskih, politi kih i socijalnih pojava ‡Takmi enje predstavlja uzrok sportskog doga aja ‡Sportski doga aj je jedan od najosnovnijih resursa svih subjekata industrije sporta ‡Sportski doga aj je ogledalo efikasnosti ne samo igra a i trenera, ve i funkcionisanja same sportske organizacije i njenog menad menta.)(uvod) Tiha ‡(Osnovne karakteristike sportskog doga aja: ‡SPORTSKO-TAKMI ARSKA KARAKTERISTIKA -ostavruje se cilj vezan za sportski rezultat neizvesnost takmi enja ‡EKONOMSKO-MARKETIN KA KARAKTERISTIKA -organizatori tra e na in organizacije sportskog doga aja koji e pru iti pozitivne finansijske efekte -komercijalizacija doga aja ‡PROPAGANDNO-MEDIJSKA KARAKTERISTIKA -prezentacija doga aja u javnosti radi irenja sportskih informacija -prezentacija doga aja u javnosti radi privla enja sponzora -prezentacija doga aja u javnosti radi popularizacije samog sporta i sportista ‡EDUKATIVNA KARAKTERISTIKA -sportsko i eti ko obrazovanje sportskog auditorijuma ‡Da li poistoveti takmi enje i sportski doga aj? Sportski dogadjaj predstavlja i -Scenografiju -Pozornicu -Izlo bu.... ‡KATEGORIJE SPORTSKIH DOGA AJA -bilo koji sportski doga aj pripada nekom takmi arskom sistemu -po tom sistemu se odre uje kvalitativni sportski nivo, vreme organizacije, periodi nost, uticaj na SMI i medije... -upravo ova kategorija je opredeljuju i faktor za marketing odluke oragnizatora, sponzora, medijske ku e i ostale partnere.) Ivana

. Princip raznovrsnosti i kompleksnosti nadmetanja razli itih sportskih grana.)(fokusirati se na ovaj deo. stadion.. ‡5. a kada broj gledalaca? ‡4. 4. vrhunski amateri. ‡2. hala. kadetska. da li se sponzori u samo doga aji na nacionalnom ili i na lokalnom nivou itd. prepostavljena brojnost gledalaca i u esnika-kada uzimamo u obzir broj u esnika. priroda. Status sportskog doga aja da li se sponzori u samo me unarodni ili nacionalni doga aji.. Princip mesta odr avanja zatvoren/otvoren prostor. Princip nivoa reprezentovanja klupska ili reprezentativna takmi enja 8. Geografski princip podela po geografskoj odre enosti. Princip tipologije sporta idividualna ili ekipna 6.(‡PRINCIPI PODELE SPORTSKIH DOGA AJA 1. sportska i medijska privla nost jednog takmi enja U esnici i veze izme u njih na samom sportskom doga aju: -u esnici sportskog doga aja iz njegovog unutra njeg okru enja -sportisti -treneri -menadzeri -sponzori -izdavaci -Organizatori -u esnici sportskog doga aja iz njegovog spolja njeg okru enja ...od 20-30 stranica ) Natasa (Osnovni uslovi marketiranja sportskog doga aja 1.. pionirska. 7.) 2.Princip fome u zavisnosti od etape ili faze takmi enja (kavlifikacioni i finalni turniri. 5. juniorska i seniorska takmi enja.. 3. nivo sportskog kvaliteta koji je nivo sportskog majstorstva koji se prikazuje na njima? Problem : u estvovati na najva nijem takmi enju ili uop te ne u estvovati? ‡3.Princip sportskog kvaliteta ista amaterska takmi enja. vrhunski profesionalci.. profesionalci . nivo i kvalitet medijske informacije rasprostranjenost medijske informacije u smislu i kvaliteta i kvantiteta. Uzrasni princip de ija.

. ogla avanje.Redovne medijske reporta e i informacije u SMI 2. SPONZORSKA PRAVA -pravo na direktne prenose...nekada su deo sponzorskih paketa. snimke. Ili se prodaju po visokim cenama -specijalne presti ne lo e-sponzori. federacije.Promotivna ogla avanja u SMI -strategija prodaje ulaznica za celu sezonu -strategija prodaje ulaznica za izabrane utakmice ili takmi enja -grupna prodaja ulaznica -dnevna prodaja ulaznica) PRRESTI NA MESTA NA SPORTSKIM BORILI TIMA -po asne lo e-istaknuti sportisti. a esto se mogu samostalno kupiti -specijalna VIP mesta-mogu se kupiti po ne to ni im cenama od prethodnih kategorija. d et-set . a u poslednje vreme i zasebnih kompanija i akcionarskih dru tava -sportske organizacije. klubovi.. sportski objekti ‡Vlasnici prava imaju set prava koja mogu prodavati ili ustupati drugima. PRAVA MEDIJSKOG PRIKAZIVANJA -prava licenciranja sportske marke. simbola i drugig znamenja. politi ari. javne li nosti... ogla iva i.. lige. reporta e. dok kod amatera je to maksimalno do 40% ‡Marketing menad eri koriste dva na ina ogla avanja u SMI u cilju promocije sportskog doga aja: 1. LICENCNA PRAVA -pravo PRODAJE ULAZNICA -prihodi od ulaznica od 40-60% kod profesionalnih ekipa.‡Ko su organizatori sportskih doga aja? -zasebne institucije poput organizacionih komiteta.. promociju. bar 5-10 knjiga(autora) navesti Sre no! . stimulisanje prodaje... Literatura sto veci broj stranica sa interneta. -prava na sponzorstvo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful