လူထု တိက

ု ပ
္ ြဲ မွတစ
္ မ
ု ်ား

ခင္မမမ်ိဳး (ျမန္မာျပည္ လြတေ
္ ျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

အပိင
ု ္း (၁)
လွဳပ္ရာွ းမွဳ အဆင္ဆ
့ င့္

အဆင့္ (၁)- အဖြဲ႕အစည္း စုဖြဲ႕ျခင္း

▪ ျပည္တြင္းလွဳပ္ရွား အင္အားစုမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ သီးျခားလွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္
ခ်ိတဆ
္ က္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
▪ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
▪ အုပ္စုငယ္မ်ားအား တိုင္းျပည္အႏွံ႕ ေပၚထြကလ
္ ာေစရန္ စက္ရံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားအႏွံ႕
ျဖန္႕က်က္စုဖြဲ႕ရန္
▪ လိအ
ု ပ္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပို႕က႑အတြက္ တာ၀န္ခံမ်ား သတ္မွတ္ရန္
▪ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ပါ၀င္လာႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္

အဆင့္ (၂)- ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး အန္တမ
ု ဳွ

• တဦးခ်င္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ ျမွင့္တင္ေပးရန္
• ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ အမ်ားၾကားတြင္ ထင္းကနဲ သိသြားေစႏိုင္မည့္ သတင္းစကား မ်ား ဖန္တီးရန္
• ျပည္ပ ေထာက္ပံ့ကည
ူ ီေရး ကြန္ယက္မ်ား စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ရန္
• စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမွင့္ရန္

အဆင့္ (၃)- ဆႏၵျပပြဲမ်ား စတင္ျခင္း

• တက္ၾကြသူမ်ား စုစည္း၍ ပိုစတာမ်ား ကိုင္စြဲကာ လူအမ်ား စုေ၀းရန္ ေနရာမ်ားတြင္ ထိုင္သပိတျ္ ပဳလုပ္ရန္
• တဦးခ်င္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္
• ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ အမ်ားၾကားတြင္ ထင္းကနဲ သိသြားေစႏိုင္မည့္ campaign messages မ်ားအား စာမ်ား
ျဖန္႕ေ၀၍ လူထုကို အသိေပးရန္
• အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ပါ၀င္လာႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္

အဆင့္ (၄)- အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ

• ေထာင္တြင္းအစာငတ္ခံ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ရန္
• စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ေက်ာင္းသား သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္
• စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမွင့္ရန္
• လွဳပ္ရွားမွဳ နယ္အႏွံ႕သို႕ ျပန္႕ႏွံ႕သြားေစရန္
• တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲ မ်ား ျပည္သူဘက္သို႕ ပါ၀င္လာေစေရး လွံဳ႕ေဆာ္ရန္
• မီဒီယာမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳ၍ လွဳပ္ရွားမွဳ အရွိန္ျမင့္မားလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

အဆင့္ (၅)- လူထတ
ု က
ို ပ
္ ြဲ

• အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ပ်က္ယြင္းေစေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
• လူထုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား အရွိန္ျမွင့္တင္ရန္
• ပါလီမန္တြင္းႏွင့္ ပါလီမန္ျပည္ပ နာမည္ၾကီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ စည္းရံုးရန္
• ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ပါ၀င္လာေစေရး ၾကိဳးပမ္းရန္
• ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ central organizing committee ဖြဲ႕စည္းရန္
• ဆႏၵျုပပြဲမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ (ထိုင္သပိတ္၊ ခ်ီတက္ပြဲ၊ ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ banner
မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ပိတဆ
္ ို႕ျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ မီးမ်ားဖြင့္ျခင္း၊ မီးပိတ္ျခင္း၊
ဒယ္အိုးမ်ား တီးျခင္း၊ ေၾကးစည္မ်ား တျပိဳင္နက္တည္း ထုျခင္း စသည္မ်ား)

အဆင့္ (၆)- ၾကားျဖတ္အစိးု ရ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

• ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကျငာရန္
• တပ္မေတာ္မွ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းလာေစေရး ဖိတ္ေခၚရန္
• ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ သံ၀န္ထမ္းမ်ား ယာယီခန္႕ထား၍ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳမ်ား
ရယူရန္
• အာဏာရွင္ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရားအား ျဖိဳဖ်က္ရန္
• တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

အပိင
ု ္း (၂)
လွဳပ္ရွားမွဳ အဂၤါရပ္မ်ား

(၁) ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား

• အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား အား ေျမေအာက္လဳွ ပ္ရွားမွဳ သ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
• ေရရွညျ္ မွဳပ္ႏွံေရးအုပ္စု၊ ေလ့လာေရးအုပ္စု နဲ႕ လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕မ်ားအား လိုင္းမပူးေစပဲ သီးျခားစီ တာ၀န္ေပးျခင္း
• စာရြက္မ်ား ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ ပိုစတာကပ္ျခင္း အစရွိေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

(၂) တာ၀န္ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ခ်က္
• တိက
ု ္ပဲြ၀င္စစ္ေၾကာင္း၊ အကူစစ္ေၾကာင္း၊ ေျခကုပ္ယူျပီး အင္အားျပန္ျဖည့္ရမည့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို
ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း
• ပထမဦးဆံုး လူထလ
ု ွဳပ္ရွားမွဳ တိုက္ပြဲတြင္ အဆံုးသတ္ ေခ်မွဳန္း မခံရေအာင္ သတိျပဳျခင္း
• ပြဲဦးထြက္ လွဳပ္ရွားမွဳ တခုတည္းႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ခ်က္ခ်င္းမျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါ။
• ေရရွည္ေတာင့္ခံႏိုင္ဖို႕အတြက္ အလွညက
့္ ် တာ၀န္ယူစနစ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။

(၃) ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မွဳ
• ပြဲဦးထြက္ လွဳပ္ရွားမွဳ စတင္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳတရပ္ ထြက္ေပၚရန္ လိုအပ္
• အာဏာရွင္ကို ဆန္႕က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ားအားလံုး လမ္းေၾကာင္းတခုေပၚတြင္ လာျပီး ဆုံႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း
• လူထုနဲ႕ ဆက္ဆံလဳွ ပ္ရွားေနေသာ တိုက္ပြဲ၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႕မွာ ရွိရန္ လိုအပ္သလို၊ ေနာက္ကြယ္မွေန၍
အင္အားစုမ်ားအားလံုး လမ္းေၾကာင္းတခုေပၚတြင္ လာဆုံေစရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိျခင္း

(၄) တိက်ျပတ္သားေသာ ႏိုင္ငံေရးေၾကြးေၾကာ္သံ

• စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေပၚေပါက္ေရး စသျဖင့္ တိက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေၾကြးေၾကာ္သံ ရိွျခင္း
• လူထုတိုက္ပဲြၾကီး ေရခ်ိန္တက္ေနတုန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အၾကား ေၾကြးေၾကာ္သံ ညီရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း
• ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ညႊန္းေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသာမက ေရတိုရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ညြန္းေသာ
ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကိုပါ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ထတ
ု ္ျခင္း

(၅) ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
• အာဏာရွင္မ်ား တေယာက္ျပီး တေယာက္ႏွုတထ
္ ြက္ျပီး နာမည္ေျပာင္းသြားရံုႏွင့္ လူထုတိုက္ပြဲ
ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္။
• အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ျဖိဳခ်ျပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရနဲ႕ အစားထိုးရမည္။
• ၾကားျဖတ္အစိုးရတြင္ အတိက
ု ္အခံႏွင့္ အာဏာရွင္ဘက္မွ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းလာေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕
ပူးတြဲပါ၀င္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳကို အျမန္ဆံုး ျပန္ျပီး ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သျဖင့္ ၾကိဳတင္စည္းရံုး
လမ္းခင္းေပးထားရန္ လိအ
ု ပ္။

အပိင
ု ္း (၃)
တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

(၁) လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား
လွဳပ္ရွားအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ............................

• စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ပိုစတာကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွသည္ တိုက္ပြဲအရွိန္ အျမင့္ဆံုးအထိ ဆြဲယသ
ူ ြားရန္ျဖစ္သည္။
• အဖြဲ႔ငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈမရွိပဲ သီးသန္႔လႈပ္ရွားလွ်င္ လံျု ခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
• လူထု၏တိက
ု ္ပြဲေရခ်ိန္ကို အခ်ိန္မေရြးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရမည္။ လူထုႏွင့္တက
ို ္ပြဲကို ကြင္းဆက္မျပတ္ ေစရ။
• ကြင္းဆက္ျပတ္ၿပီး လႈပ္ရွားအဖြဲ႕မ်ားသာ ေရွ႕ကၽံြသြားျခင္း မရိွေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

(၂) စည္း႐ုံးလံွဳ႕ေဆာ္ေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား
စည္းရံုးလွံဳေဆာ္ေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ............................

• ရပ္ရြာလူထု အတြင္းသို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထးို ေဖာက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။
• တေယာက္မွ သံုးေယာက္ခန္႔ကို စည္း႐ံုးျခင္းနည္းျဖင့္ လိုင္းမ်ားျပန္႔ပြားသြားရန္ စည္းရံုးလွဳံ ေဆာ္ရမည္။
• ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တြင္ ပထမမ်ဳိးဆက္ႏွင့္သာ ဆက္သြယ္မျႈ ပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
• အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း လိုင္း မပူးသင့္ပါ။

(၃) လူထုတိုက္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

• တိုက္ပြဲေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲအစပ်ိဳး ကနဦးလႈပ္ရွား အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ရ။
• ေနာက္ကြယ္မွသာ လႈပ္ရွားသင့္သည္။ တိက
ု ္ပြဲအရွိန္တက္လာခ်ိန္မွသာ ေရွ႕ထြကသ
္ င့္သည္။
• ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံးု တစုတည္း၊ စု႐ံုးသြားျခင္းကို တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။
• ျပန္႔က်ဲသြားလာျခင္း၊ ႐ုပ္ဖ်က္သြားလာျခင္းမ်ားျဖင့္ ရန္သက
ူ ို လွည့္စားရမည္။

(၄) ေဒါက္တိုင္စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား
ေဒါက္တိုင္စည္းရံုးေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ............................

• စစ္အုပ္စု ေဒါက္တိုင္မ်ား အတြင္းသို႔ စိမ့္၀င္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွကလ
္ ႈပ္ရွား စည္းရံုးရမည္။
• ေခ်မႈန္းေရး အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခ်မႈန္းေရး သီးသန္လ
႔ ုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တိုင္မ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ား အနည္းငယ္
ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
• အခ်ိန္အခါႏွင့္အညီ စည္း႐ံုးလွံဳေဆာ္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ လိအ
ု ပ္သည္။

(၅) ၾကားျဖတ္အစိုးရလွဳပ္ရွားအဖြဲ႕

• ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမည့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္မွ မပါပဲ
အခ်ိန္တန္မွ သီးျခားလႈပ္ရွားသင့္သည္။
• ရန္သူလံုး၀မသိေသးသည့္ လူသစ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ၾကားခံဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္
လံုျခံဳေရးပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။

(၆) ရပ္ရြာကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား
• တိုင္းျပည္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လူဆိုးသူခိုးမ်ားလဲ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ရာ
ရပ္ရြာကာကြယ္ေရး အဖြ႔ဲ႕ငယ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။
• နယ္ေျမခံ သပိတ္စခန္းမ်ားမွ တိုက္ပြဲခ်ိန္တြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေလ့ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ တေနရာတည္းတြင္
အာဏာစုျပံဳေနမႈသည္ ၿပိဳကြဲခ်ိန္တြင္လဲ ဘာမွမက်န္ေအာင္ ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။
• မိမိကလာဘ္စည္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္က အေရးေပၚအခ်ိန္အတြက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္။

(၇) တိုက္ပြဲ ဗဟိုခ်က္မ
• ျမန္မာျပည္၏ တိက
ု ္ပြဲသ႑ာန္တြင္ တိက
ု ္ပြဲဗဟိုခ်က္မကို ျပည္တြင္းတြင္သပိတ္ေကာ္မတီဖြဲ႕ျပီးလုပ္ေလ့ရိွရာ
ထိုေကာ္မတီ ၿဖဳိခြဲခံရသည္ႏွင့္ အားလုံးလဲ ဖ႐ိုဖရဲႏွင့္ command မရိွပဲ ျဖစ္တတ္သည္။
• ဗဟိုခ်က္မကို ေနရာအႏွံ႕တြင္ ခ်ိတဆ
္ က္၍ ျဖန္႔ခြဲထားသင္သ
့ ည္။
• ေယာင္ျပႏွင့္လႈပ္ရွားေကာ္မတီ ႏွစ္ခုခြဲ၍ ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

မတရားမွဳသည္ ဥပေဒ ျဖစ္လာေသာအခါ
ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္းသည္
တာ၀န္တရပ္ ျဖစ္လာသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful