P. 1
הסרטים הטובים ביותר שלעולם לא תראו

הסרטים הטובים ביותר שלעולם לא תראו

|Views: 68|Likes:
Published by Reuven Krispin

More info:

Published by: Reuven Krispin on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2011

pdf

text

original

וארת אל םלועלש רתויב םיבוטה םיטרסה

" ןימאהל ןכומ וניא שיאש דיחיה רבדה איה תמאה וב וש דרנרב גרו'ג – "
. ? הינטירבב םירישעה םישנאה דחאל ךפה רלג ירוא דציכ םכמצע תא םעפ םתלאש
ל ךפה רלגש ןימאהל השק םינוילימ לגלגמש חילצמ ילכלכ קסע דיחיה אל אוהו ,תויפכ ףופיכמ קר
.יבמופב "םייעבט-לע תוחוכ" גיצהש
" ארקנה םוחת אוה ונוה תא רלגל קינעהש המ גניואד רותיא תלוכיל הנעטב השעמל רבודמ . "
."םייטסימ תוחוכ" תועצמאב ! טפנ רקיעב" םיבצחמ
ןעוטש םדאל תופעות ןוה םימלשמש םילוקשו םיילאנויצר תורבח ילעב ריבסהל ןתינ ,ןכ םא ,ךיא
?רוחשה בהל ילאיצנטופ םוקימ רתאל ותלוכיב יכ
הנשמ אל תמאב , ה ןיינעלו , " חכ אוה עדי " - תומייקש תוטלחומה תותימאה תחאב הנומט הבושתה
.תיעדמה ותוכיאו עדיה רוקמ והמ
" סופד תאיגשמ תומל לולע התא - תואירב יאשונב קסועה רפסב לעלעמ התא רשאכ רהזיהו רמשיה ןיווט קרמ – "
. עדי ונניא עדימ ךא . "ישפוחה עדימה" ןדיע אוה םייח ונא וב טנרטניאה ןדיע
.תמיוסמ הרטמ ןעמל םינוש םיעדימ ןיב םירשק תריצי ךות עדימ לש ןוגרא אוה עדי
,רודיב תורטמל רקיעב תשרב עיפומה יפוסניאה עדימב שמתשהל םירחוב בורל ונא ,המ םושמ
."חונ רתוי # שואייה תא תכפוה"ש תרחא הרטמ לכ וא , תרושקת
. ישומיש עדיל ךפוה אלו עדימ רדגב ןכ םא ראשנ םיכרוצ ונאש ימוימויה עדימה לכ
. ןמיהמ אל טושפ אוה טנרטניאב עדימה לש עירכמה בורה .ונתמשאב אלש
.הללקל # ןורתיה תא תכפוה תשרל םיגיגה וא םינכת תולעהל ןתינ הבש תולקהו לכל תונימה
.ךכ תויהל בייח אל ה לבא
רנוצמ יתלב עדימל ףשחיהל ,הירוטסיהב הנושארל ,ונל רשפאמ "ישפוחה עדימה" ןדיע
תוליכר תבתכל הגאג ידייל לש שדחה פילקה ןיבש ךכ # ! רבעבמ תוחפ רנוצמ תוחפל וא "
.רבעב ףשחנ אלש ...עדימב םירישע הרקוי ינינפ םג אוצמל ןתינ ,ילאפר רב לש "שדח"ה לע
.בושחל... ונל םורגל תוחפל וא , ונרובע ישומיש עדיל ךופהל לוכי טלחהבש עדימ
" םיטרסב יאמבה אוה םיהולא םיידועית םיטרסב ;םיהולא אוה יאמבה םייתלילע קוק'ציה דרפלא – "
! ידניא " םייאמצעה הדועתה יטרס הלא ךא , !ירטנמוקוד" הדועת יטרסב תעפושמ תשרה
םייכרמה תרושקתה תותשרש המ לכמ ןיטולחל הנוש הנומת םיגיצמו םייעמ תמאבש
.תונמדה לכב "דירוול ונל םיפחוד" םיסרטניא ילעבו
םיביצקתב תישענ בורל , םיבר םיפוצו הצואת תרבוצ הנורחאלש ,השדחה הגוסה
.הנושארה תיתועמשמה הריציה םהל וש , םיימינונא םירצוי לש יטרפה םסיכמ כ"דבו םיילאמינימ
םהב שי ךא..." םיטקפא" וא "הלילע" ןיא ל"נה םיטרסל , "לודגה חאה"מ יק$גמ הנושבו ,םתסה ןמ
.ןכות ןומה
םיפח םניאו " "היצריפסנוק-וקוד" יטרס ,קדצב םיתיעל ,םיבשחנ ל"נה םיטרסהמ קלח ,רמול ךירצ
.! םיסרטניאמ
# רשקה תוירואית לכל טעמכ ףתושמב םדוק ריכהל ךירצ , תקלדנש תלטובמ אלה הרהאה תרונ תורמל
רבד לש ופוסבש ךכ ,םייתצלפמ םידמימל תוטשפתמ ןה יכ קרו ךא בחרה רוביצה ברקב תולבקתמ ןניא ןה
.תוססובמ ןה ןהילע תמאה טעמ תא ריתסהל תוחילצמ ןה
.ללכה תבוטלו...ונתבוטל %יפהלו דבעל, תולדל םיכירצ ונאש תמא התוא
תפומ תוברת לע רתוול , טלשה תא דצב עגרל םישל ולכות םאה , איה הרתונש הלאשה
ינשה הקלחש וא ,הטמ םיטרסב תופצלו " לודגה חאה" & " טואא פייוו" & "סניפ איג" ומכ
' המיענ הייפצ . תיטנתוא ראשית ןיידע תרתוכה לש
! ייח תא תונשל הלולע םיאבה םיטרסב הייפצ ! רליופס תרהזא
( "טסייגטיי" טרסה )*+,-*+., לע תמאה לכ תא ףשוח "ןמה חור" תירבעב #
.םוחתב םייראלופופה םיטרסה דחא...דועו היצריפסנוק תוירואית , ףסכ ,תדה
.םינוכשמה ינש ואצי טרסל
טסייגטייז תירבעל םגרותמ
" תירטוא הדנ$גא " טרסה ( /.0,*1+2 3-*456 "שדחה ימלועה רדסה" תודוס לכ תא ףשוח #
. םיבושחה םייחה ימוחת לכב םיטלושש םיעלקה ירוחאמ םישנאהו ימוחת לכמ םייעדמ םייוסינב ךמתנ טרסה
קח רסמ לעבו עדמה .
גאה תירטויאה הדנ$
" הקיטמיק " טרסה ( 7896,+26 ימוחתמ דחא ךרד םייחהו םוקיה תא ריבסהל הסנמש טרס -
# םירדתה רקח # רתויב םיקתרמה עדמה :896,+2. .
הקיטמיק
.שורדה העדותה יוניש תא םכסמש רצק ןוטרס , םויסלו (
הנה ריוואה גמ םע םוט
ילוי !.ק ןבואר" ;<==

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->