P. 1
လြမ္းေမာခဲ့ရေသးတကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား.pdf

လြမ္းေမာခဲ့ရေသးတကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား.pdf

2.0

|Views: 3,499|Likes:
Published by Ko Ko Aung
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Ko Ko Aung on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

ျမသန္ းတင္ ့

လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 1h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 2h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 3h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

http://mmteashop.com
6 . 7 . 2011
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 4h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
mျဖတ္သန္းခဲ့ရဖူးေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားဘဝကိ ု တစ္ခါျပန္ လြမ္ းေမာလိ ု သူ
....
ကံ ့ ေကာ္ ေတာ အိပ္မက္ရွည္ႀကီးကို တ႐ိ ႈ က္ မက္ မက္ မက္ခဲ့ရသူ ...
ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရေသာ ကံ ေကာ္ ေတာကိ ု ေမွ်ာ္ေငးခဲ့ရသူ ...
သူ သူ သူ မ်ားစြာတိ ု ႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ရင္း ဆရာျမ၏ ဘာသာျပန္ ဂႏၴဝင္
မွတ္တမ္းရွည္ႀကီး တစ္အုပ္ျဖစ္သည့္ “လြမ္းေမာခဲ့ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား ”
စာအု ပ္ အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလးမွ တင္ ဆက္ လိ ု က္ ပါသည္ ။
လြမ္းေမာခဲ့ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား စာအု ပ္ အား အစမွ ၿပီးဆံုးသည့္တိုင္
အပင္ပန္းခံ စာ႐ိုက္တင္ေပးခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္၏ ညီမျဖစ္သူ ေရဘဝဲအား ဆရာျမ၏
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ကိုယ္စား ေက်းဇူး အထူးတင္ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေမတၱာအားျဖင့္
ေမာင္ညီျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 5h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ျမန္ မာျပန္ သူ ၏ အမွ ာ

ယခု ဝတၳ ဳသည္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ အီးရစ္ ဆီ ဂယ္ ၏ ဝတၳ ဳကိ ု
ျမန္မာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အီရစ္ ဆီ ဂယ္ သည္ အခ် စ္ ဝတၳဳ (love Story) ဟူ ေသာ
စာအုပ္ျဖင့္ နာမည္ ႀကီ းလာသူ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာ္ လီ ဗာစ္ စတိုရီ (oliver”s Story)၊
ထို႔ေနာက္တြင္ ေယာက္ ်ား ၊ မိ န္ းမႏွ င္ ့ ကေလး (Man, Woman and Chil d)
စသည္ ့ ဝတၳဳမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားလာခဲ့ျပန္သည္။ ယခု ဝတၳဳမွာ ၁၉၈၅ခုႏွစ္တြင္
ထု တ္ ေဝခဲ့ေသာ ဝတၳဳျဖစ္သည္။
ဝတၳ ဳ၏ ေနာက္ခံသည္ ၁၉၅၄ - ၅၈ ခုႏွစ္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေနာက္ခံျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ တစ္ တန္ းတည္ း စာသင္ခဲ့ရေသာ သူငယ္ခ်င္း ေလးဦးတို႔
ဘြဲ႔ ႏွ င္ းသဘင္ ယူၿပီး ၂၅ႏွစ္အၾကာ ေငြရတုသဘင္တြင္ ျပန္၍ဆံုရပံု၊ ထု ိ ၂၅ႏွစ္အတြင္း
ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သူတို႔ ဘဝခရီးတို႔ကို ေရးသားထားသည္ ့ ဝတၳဳျဖစ္သည္။
ကမာၻ တြင္ ထင္ရွားသည့္ တကၠ သိ ု လ္ ႀကီ းမ်ားသည္ တဲကု ပ္ မွ အစ ျပဳခဲ့ ရျခင္း
ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ၁၉၂ဝခုႏွစ္ မတိုင္မီတုန္းက သစ္သားႏွစ္ထပ္
ေက်ာင္းကေလးျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၂ဝခုႏွစ္တြင္မွ အင္ းလ်ားကန္ ေဘးရွိ
တကၠ သိ ု လ္ ပရိ ဝုဏ္ႀကီးကို တည္ ေဆာက္ ကာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ဂုဏ္ယူႏိုင္သည့္
တကၠ သိ ု လ္ ႀကီ း တစ္ခု အျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္တြင္မူ ရန္ကုန္တကၠသို လ္ သည္ သားသမီ း ရတနာ မ်ားစြာကိ ု ေမြးထု တ္
ေပးခဲ့သည္။ အမိတကၠသိုလ္မွ ေမြးထု တ္ ေပးလိ ု က္ ေသာ သားသမီ း မ်ားထဲမွ
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္၊ သိပၸံပညာရွင္၊ ေဆးဘက္ပါရဂူ၊
ပညာေရး ပါရဂူ၊ ဥပေဒ ပညာရွင္၊ စာေပ ပညာရွင္ေတြ ေပၚထြက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 6h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတို႔သည္ တစ္ခါက အမိတကၠသိုလ္၏ ကံ ့ ေကာ္ ေတာတြင္ ရီေဝ
ၾကည္ေမာခဲ့ၾကဖူးသည္။ ကံ့ေကာ္နံ႔ကို ႐ွဴရင္း ရင္ခုန္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ေရတမာပင္ ေအာက္ က
အု တ္ တံ တားေပါင္ တြင္ ထိုင္ရင္း ႐ြက္ေဟာင္းတို႔ ေႂကြစျပဳေသာ သစ္ပုပ္ပင္ႀကီးကို
ေမွ်ာ္ေငးခဲ့ၾကဖူးသည္။ အင္းလ်ားေဆာင္ ေရွ႕မွ ကံ့ေကာ္ရိပ္တြင္ ရပ္ရင္း အင္းလ်ားသူတို႔
မ်က္လံုး အဝင့္တြင္ ရင္ခုန္ခဲ့ၾကဖူးသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ သက္ တမ္ း ၇ဝျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
စာေရးဆရာမ်ားသည္ က့ ံ ေကာ္ ေတာကိ ု ေနာက္ ခံ ထားသည္ ့ ဝတၳ ဳမ်ားကိ ု
အမ်ားအျပား ေရးခဲ့ၾကၿပီ။ ေနာင္တြင္လည္း ေရးေနၾကေပလိမ့္ဦးမည္။ ကံ ့ ေကာ္ ေတာ
ေနာက္ခံ ဝတၳ ဳမ်ားသည္ ေနာင္တြင္လည္း ဖတ္ ၍ ေကာင္းေနေပလိမ့္မည္။
သူတို႔ဆီတြင္ေကာ။
သူတို႔ဆီတြင္လည္း တကၠ သိ ု လ္ ေနာက္ ခံ ဝတၳဳမ်ားေပၚခဲ့သည္။ သူတို႔မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔လို က့ံေကာ္ပင္ေတြ မရွိ။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝုဏ္ သည္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝုဏ္လို ကံ့ေကာ္နံ႔သင္းထံုးျ ခင္း မရွိ။
သုိ႔ရာတြင္ သူတို႔ တကၠ သိ ု လ္ မ်ားတြင္ တိုက္ကပ္ပန္းႏြယ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ
အိုင္ဗီႏြယ္ပင္ေတြရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္ကို ကံ ့ ေကာ္ ေတာဟု
ေခၚသည့္နည္းတူ သူတို႔ တကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း အိုင္ဗီ လိ ဂ္ တကၠ သိ ု လ္ မ်ား၊ အိုင္ဗီ
ပန္းႏြယ္ေတာ တကၠ သိ ု လ္ မ်ားဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။
ယခု ဝတၳ ဳသည္ အိုင္ဗီ ပန္းႏြယ္ေတာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ေနာက္ ခံ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 7h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠ သိ ု လ္ သည္ တဲပု တ္ မွ စခဲ့သည့္နည္းတူ ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ သည္ လည္ း လက္ တဲကေလး တစ္ခုမွ အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ဝ ေက်ာ္ ေလာက္ က (၁၉၈၆ ခုႏွစ္က အႏွစ္ သံုးရာ့ ငါးဆယ္ ျပည့္ခဲ့သည္။ )
ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာ ဂၽြန္ ဟားဗတ္ သည္ ထု ိ တကၠသိုလ္သို႔ စာအုပ္ ၄ဝဝႏွင့္
သူ ႔ ေျမကေလး တစ္ ကြက္ ကိ ု လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ အိ ု ဗာစီ ယာမ်ားက သူ႔ေျမကို ေျခာက္ေပ
ျမင့္သည့္ ျခံစည္း႐ိုး ကေလးတစ္ခုခတ္ၿပီး သစ္ေတာ္ပင္ အပင္ ၃ဝ စိုက္သည္ ။ ထိုသို႔ျဖင့္
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကမာၻ တြင္ ထင္ရွားသည့္ တကၠ သိ ု လ္ ႀကီ း အျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း
ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အထူ းသျဖင္ ့ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာခန္႔တြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သည္
အဆင့္အတန္း ျမင့္သည့္ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အဓိပတိမွာ ခ်ားလ္စ္
ဝီလ်ံ အဲလီ ေယာ့ ျဖစ္သည္။ အဲလီ ေယာ့ အဓိပတိ ျဖစ္သည့္ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍
ဟားဗတ္ သည္ လ်င္ျမန္စြာ တု ိ းတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။
ယခု ဝတၳ ဳတြင္ ပါဝင္သည့္ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးမွာ တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိ
ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အဲလီ ေယာ့ ၏ အဆက္ အႏြယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့
ဆိုသူျဖစ္ၿပီး သူ ၏ မွတ္တမ္းဟန္ျဖင့္ ေရးထားေသာ ဝတၳဳျဖစ္သည္။
ယခု ဝတၳ ဳမွ ဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ သည္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သိ ု ႔ တက္ ေရာက္ ခဲ့ သည္ ။ (ေလးႏွစ္ သင္တန္းၿပီး ဘြဲ႔ ယူ သည္ ့ ႏွစ္ကို
တြက္ သျဖင္ ့ သူတို႔အသုတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခၚသလိ ု ၁၉၅၄ခုႏွစ္ အတန္ းဟု မေခၚဘဲ
Class of “58 ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အတန္ းဟု ေခၚသည္။ )
ယခု ဝတၳ ဳတြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ တြင္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ၾကပံု၊ ထိုေက်ာင္းမွ
ဆင္းၿပီး ကြဲကြာသြားၾကပံ ု ၊ ၁၉၅၈ အတန္ း၏ ေငြရတုသဘင္တြင္ ျပန္ေတြ႔ၾကပံုတို႔ကို
ေရးထားသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 8h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကံ့ေကာ္ေတာေနာက္ခံ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝတၳဳမ်ားႏွင့္ သူတို႔ တကၠ သိ ု လ္ မ်ား၏ အိုင္ဗီ
ပန္းႏြယ္ေတာ ေနာက္ခံ ဝတၳ ဳမ်ားကိ ု ႏိႈင္းယွဥ္ ဖတ္ေစလိုသျဖင့္ ယခု ဝတၳ ဳကိ ု
ျမန္မာျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ျမသန္ းတင္ ့


ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 9h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွ တ္ တမ္ း - ေမ ၁၂၊ ၁၉၈၃။

ေနာက္လဆိုရင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု ငါႏွင့္ တစ္ႏွစ္တည္းေရာက္တဲ့
အတန္ းသားေတြရဲ႕ ၂၅ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေတြ႔ဆံုပဲြ က်င္းပေတာ့မယ္။ ဒီမိတ္ဆံုပြဲ
တက္ ရမွ ာကိ ု ငါ ေသမေလာက္ ေၾကာက္ တယ္ ။
ေက်ာ္ ၾကားမႈ လမ္းမေပၚမွာ ေလွ ်ာက္ ေနၾကတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ငါ့ အတန္ းသား
ေတြႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရမွာကို ငါေၾကာက္ ေနတယ္ ။ ဆံပင္ျဖဴ က်ဳိ းတိ ု းက်ဲတဲက လြဲရင္
ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုလို႔ ငါ့ဘဝမွာ ဘာမွျပစရာ မရွိပါလား။
ဒီေန႔တင္ပဲ အဖံုးနီနီ ဖံ ု းထားတဲ့ စာအုပ္ထူထူႀကီး တစ္အုပ္ငါ့ဆီေရာက္လာတယ္။
တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု ငါတို႔ေရာက္တဲ့ ၁၉၅၈ခုႏွစ္က အတန္ းသားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို
မွ တ္ တမ္ းတင္ ထားတဲ့ စာအုပ္ႀကီး။ အဲဒီစာအုပ္ႀကီးကို ျမင္ရေတာ့ ငါ့ဆံုး႐ႈံးမႈေတြကို ပိုၿပီး
သတိ ရတယ္ ။
မေန႔ညက သန္းေခါင္ေက်ာ္သည္ အထိ ငါႏွင့္ အတန္ းတူ တကၠသိုလ္မွာ
တက္ ခဲ့ ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို ေလွ ်ာက္ ၾကည္ ့ တယ္ ။ တခ်ဳိ ႕ လႊ တ္ ေတာ္
အမတ္ ေတြ၊ တခ်ဳိ႕က ဘုရင္ခံေတြ၊ တခ်ဳိ႕က ကမာၻ ေက်ာ္ သိပၸံ ပညာရွင္ႀကီးေတြႏွင့္
ထိပ္တန္း ေဆးပညာ ပါရဂူႀကီးေတြ။ သူတို႔ အထဲက တစ္ ေယာက္ ေယာက္ ဟာ တစ္ေန႔မွာ
စေတာ့ဟုမ္းက စင့္ျမင့္ေပၚမွာ ႏိ ု ဘယ္ ဆု မရဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာႏိုင္ သလဲ။ တစ္ေန႔မွာ
အိမ္ျဖဴေတာ္ ျမက္ခင္းေပၚကို မေရာက္ဘူးလို႔ ဘယ္ သူ ေျပာႏိ ု င္ သလဲ။
အံ့ၾသစရာေကာင္းတာ တစ္ ခ်က္ ရွ ိ ေသးတယ္ ။ တခ်ဳိ ႕သူ ငယ္ ခ်င္ းေတြဟာ
ခုတိုင္သူတို႔ရဲ႕ ပထမအိမ္ေထာင္ ေတြႏွင့္ ၿမဲေနၾကတုန္းပါကလား။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 10h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတို႔အထဲက သိပ္ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ ၾကားတဲ့ သူ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ငါႏွင့္ေတာ္ေတာ္ကို
ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ။ တစ္ ခါတုန္းက သစ္သီးကိတ္မုန္႔လို ေပ်ာ့စိစိျဖစ္ေနတဲ့ သူလို႔
ငါထင္ခဲ့တဲ့ ငါ့ အခန္းေဖာ္ဆိုရင္ မၾကာခင္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္ေတာ့မယ္ေကာင္။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိ ျဖစ္ေတာ့မယ့္သူဆိုရင္ ငါ့ဆီက မၾကာခဏ အဝတ္ အစား
ငွ ားဝတ္ ခဲ့ တဲ့ ေကာင္။ ေက်ာင္းတုန္းက ငါတို႔ စာရင္းထဲကိုေတာင္ မထည့္ခဲ့တဲ့
ေကာင္ဆိုရင္ ဒီေခတ္မွာ အေက်ာ္ ၾကားဆံ ု း ဂီတပညာရွင္ႀကီး။
သူတုိ႔အထဲက သတၱိအေကာင္းဆံုး လူ တစ္ ေယာက္ ကေတာ့ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္
အတြက္ အသက္ ေပး သြားခဲ့ တယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓါတ္ကို ၾကည့္ၿပီး ငါ့ကိုယ္ငါ
ျပန္ရွက္မိတယ္။
ငါကေတာ့ ငါ့အမ်ဳိးထဲမွာ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု ေနာက္ဆံုး ေရာက္ခဲ့တဲ့ေကာင္။
ငါ့ ဘိ ု းေဘးေတြ အားလံ ု းဟာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဘာၾကာေသးလိ ု ႔ လဲ။ ငါ့
အစ္ကိုေတာ္ တစ္ ဝမ္းကြဲဆိုရင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကတင္ ႏိ ု ဘယ္ ဆု ရခဲ့ ေသးတယ္ မဟု တ္ လား။
ဒါေပမယ့္ ေတာက္ ပတဲ့ ငါ့ေဆြစဥ္ မ်ဳိ းဆက္ ရဲ႕ အစဥ္ အလာဟာ ငါ့ လက္ ထက္
ေရာက္ေတာ့ ေမွးမိန္သြားၿပီေလ။ ငါ့အေဘး ဂ်ားရက္ အဲလီ ေယာ့ (၂၇ဝ၃ ခု
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ထြက္ )ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ပန္းသီး မ်ဳိးေစ့ကို ပထမဆံ ု း
ယူေဆာင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ယခု ေတာ့ ငါဟာ ငါ့အေဘးရဲ႕ ေျခရာကိုေတာင္ မဆက္ ခံ
ႏုိင္ေတာ့ပါကလား။
ဘာပဲေျပာေျပာ ငါဟာ ငါ့ဘိုးေဘးမ်ားရဲ႕ အစဥ္ အလာ တစ္ခုကိုေတာ့
ဆက္ ခံ ေနပါေသးတယ္ ။ ငါ့အဘိုး၊ အေဘးေတြဟာ မွတ္တမ္းေရးသူေတြ ျဖစ္ တယ္ ။
ငါႏွင့္နာမည္တူ ငါ့အေဘး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ တဲ့ သိ ကၡ ာရ ဆရာေတာ္ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့
(၁၈၃၇ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ထြက္ )ဟာ ဘုန္းႀကီးလုပ္ေနရင္း မွ တ္ တမ္ းေတြ ေရးခဲ့တယ္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 11h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အေမရိကန္ လြတ္ လပ္ ေရး စစ္ပြဲတုန္း က ေဘာ္ စတန္ ကိ ု ဝိုင္းေတာ့ သူ ေတြ႔ ခဲ့
ျမင္ခဲ့ရတာေတြကို ေရးသြားခဲ့ တယ္ ။
သူ ႔ သားက်ေတာ့ လည္ း တရားေဟာဆရာ ဆက္လုပ္ၿပီး သူ႔ကေလာင္ႏွင့္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္စက ေအာင္ျမင္မႈေတြကို
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္။
အမွန္ကေတာ့ သူတို႔ႏွင့္ ငါႏွင့္မႏိႈင္းယွဥ္သာပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ငါ့ တစ္ သက္
မွ ာေတာ့ မွ တ္ တမ္ းေတြ ေရးသြားရမွာပဲ။ ငါ ဆက္ခံႏိုင္တဲ့ အေမြဆုိလုိ႔ ဒါပဲ ရွ ိ ေတာ့ တယ္
မဟု တ္ လား။ ငါဟာ သမိုင္းကို ဖန္တီးရာမွာ မပါသည့္တိုင္ ငါျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့
သမိုင္းကိုေတာ့ ေရးရမွာပဲ။
ခုေတာ့ ငါေသမေလာက္ေၾကာက္ေနတုန္းပဲ။


**************************************

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 12h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m


? ? ?? ??? ?? ?? ?? ???

သူတို႔သည္ အုပ္ထဲကို ေနာက္ ထပ္ ေရာက္ လာသည္ ့ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားလို တစ္ဦးကို
တစ္ဦး လွမ္းၾကည့္ ေနၾကသည္ ။ သို႔ရာတြင္ ယခု သူတို႔ ေရာက္ သည္ ့ စံုေတာၿမိဳင္ထဲတြင္မူ
တကယ္ ့ အႏၲ ရာယ္ သည္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ခိုေအာင္းေနသည္ ကိ ု သူတုိ႔မသိ။
ထုိေန႔သည္ ၁၉၅၄ခု စက္ တင္ ဘာလ ၂ဝရက္ တနလၤာေန႔ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚရွိ
ဉာဏ္အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ ဆံ ု းေသာ လူ ငယ္ တစ္ ေထာင္ ့ တစ္ရာ ေျခာက္ ဆယ္ ့
ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမဟု ေခၚေသာ ဝိ တိ ု ရိ ယေခတ္ ဂိုးသစ္ပံုစံ
အေဆာက္ အအံ ု ႀကီ းထဲတြင္ တန္းစီ ရပ္ေနၾကသည္။ ၁၉၅၈ ခု ႏွစ္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အားလံ ု းသည္ ထင္ရွားသူေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္
ေမြးကတည္ းက မီးေမာင္းမွ မီးေရာင္ထဲတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
သူ တိ ု ႔ အထဲတြင္ ဒင္ နီ ယယ္ ေရာ့ဆီ၊ ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ ၊ သီယိုဒို လင္းဗ႐ိုစ္ႏွင့္
အင္ဒ႐ူး အဲလီေယာ့တို႔လည္း ပါသည္ ။ သူတို႔ေလးဦးႏွင့္ အျခား ကမာၻ ေလာကတြင္
ရွိေနေသးသည့္ ပဥၥမေျမာက္ တစ္ဦးတို႔သည္ ဤဝတၳ ဳ၏ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ သတည္ း။ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 13h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္ နီ ယယ္ ေရာ့ ဆီ

ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝမွ စ၍ ဒင္နီတြင္ တစ္ ခု တည္ းေသာ ျပင္းျပသည့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တစ္ ခု သာ ရွိ၏။ ယင္းမွာ သူ႔အေဖ စိတ္တိုင္းက် ေနရန္ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ တစ္ ခု တည္ းေသာ စိုးရိမ္မႈသာ ရွိ၏။ ယင္းမွာ သူ႔အေဖ
စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ မေနတတ္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။
သူ႔အေဖ ေဒါက္ တာ ေရာ့ဆီက သူ႔အား စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ျခင္းမွာ
လံ ု ေလာက္ ေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု သူထင္ သည္ ။ သူ႔အစ္ကို ဖရင့္သည္
ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ နာမည္အေက်ာ္ဆံုး ေနာက္တန္း ေဘာသမား။
သူ က ပိန္ခ်ည့္ခ်ည့္၊ အားကစား ဆို၍ ဘာမွ ် ဝါသနာ မပါသူ။ အေဖသည္ ေဘာသမား
သားႀကီ းကိ ု ဂ႐ုစိုက္ေနသည့္အတြက္ သားငယ္ ျဖစ္ သည္ ့ သူ႔အေပၚတြင္ ဂ႐ုစိုက္ခ်ိန္
ေကာင္းေကာင္း မရ။
ဒင္နီသည္ သူ႔အစ္ကို ဖရင့္လို မဟု တ္ ။ အတန္ းထဲတြင္ စာေတာ္ သည္ ။
အေဖသည္ သူ႔ကို အထင္ ႀကီ းဟန္ မျပ။ သူ႔အစ္ကို ဖရင့္သည္ အရပ္ေျခာက္ေပ
ႏွစ္လက္မရွိၿပီး သူ ႔ ထက္ ေခါင္းတစ္လံုးစာေလာက္ ပိုျမင့္သည္။ ေဘာလံ ု းကြင္ းထဲသိ ု ႔ သူ
ဆင္ းလာလွ ်င္ ပရိ သတ္ အေပါင္းက မတ္ မတ္ ထ၍ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ လက္ခု ပ္ ၾသဘာ
ေပးခံရသူျဖစ္သည္။
ဆံပင္နီနီ၊ မ်က္မွန္လက္လက္ႏွင့္ ဒင္နီသည္ ထိုသို႔ေသာ ၾဘဘာလက္ ခု ပ္
သံမ်ားႏွင့္ ဘာမွ်မဆိုင္။ ဒင္နီသည္ ထူ းျခားသည္ ့ စႏၵရားသမား တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ သည္ ။
သူ ႔ အေမကလည္ း ထိုအတိုင္းပင္ေျပာသည္။ ထူးျခားပံုမွာ အ႐ြယ္ႏွင့္ မလိုက္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 14h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တျခားမိဘမ်ား ဆိုလွ်င္ သူတိ ု ႔ သားအတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူၾကေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္
ေဒါက္ တာ ေရာ့ ဆီ ကား သူ ႔ သားငယ္ ပရိ သတ္ ထဲတြင္ စႏၵရား တီးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္
တစ္ခါမွ် နားေထာင္ေလ့ မရွိ။
ဤတြင္ ဒင္နီသည္ သူ႔အစ္ကိုကို မနာလို ဝန္တို ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္
ေဒါသထြက္ သည္ ။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အမုန္းႀကီး မု န္ းလာသည္ ။ ဖရင့္သည္
နတ္ ဘု ရားမဟု တ္ ။ သူ လိ ု ကိုယ္လို လူ သား။ တစ္ေန႔တြင္ သူ ႔ အေဖသည္ သူ႔ကိုလည္း
အသိ အမွ တ္ ျပဳလာရမည္။
သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၅ဝခုႏွစ္၌ တိုက္ေလယာဥ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရင့္သည္ ကိုရီးယား
စစ္ပြဲတြင္ ပစ္ခ်ခံရသည္။ ဒင္နီ၏ မနာလို ဝန္တိုမႈသည္ ေပ်ာက္ သြား၏။
သူ႔အစ္ကိုအေပၚတြင္ မုန္းခဲ့မိသည့္အတြက္ သူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္
သံ ေဝဂရသည္။ သူ႔တြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟု သူ ထင္ သည္ ။ သူ သည္ သူ႔အစ္ကို
ေသေအာင္ ဆုေတာင္းခဲ့မိသည့္ႏွယ္။
ေက်ာင္း အားကစားကြင္ းႀကီ းကိ ု ဖရင့္အမည္သို႔ ဂုဏ္ျပဳ၍ အမည္ေျပာင္းသည့္
အခမ္းအနား၌ သူ ႔ အေဖသည္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႐ိႈက္ႀကီးတငင္ ငိုသည္။ ဒင္နီသည္
သူ ခ်စ္သည့္ အေဖကို ဝမ္းပန္းတနည္းျဖင့္ ၾကည့္၏။ အေဖ ႏွစ္သိမ့္မႈရေအာင္
သူ ႀကိ ဳးစားမည္ ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔အေဖ ေက်နပ္ေအာင္ သူ မည္သို႔
လုပ္ရမည္နည္း။
သူ ႔ အေဖသည္ ဒင္နီစႏၵရားက်င့္သံကို ၾကားလွ ်င္ စိတ္ဆိုးသည္။ သြားဆရာဝန္
တစ္ ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္ တာ ေရာ့ဆီအဖို႔ လြန္မ်ား တဒီးဒီး ျမည္သံေၾကာင့္
နာၿငီးလွၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါက္ တာ ေရာ့ ဆီ သည္ သူ ႔ သားငယ္ စႏၵာရားက်င့္ရန္
ေျမတိုက္ခန္းထဲတြင္ ေဖာ့ေတြ တပ္ ထားသည္ ့ အလံုခန္းတစ္ခန္း ေဆာက္ ေပးသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 15h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အေဖသည္ သူ႔ကိုအလိုလိုက္သည့္ အေနျဖင့္ ထိုအခန္းကို ေဆာက္ေပးျခင္း
မဟု တ္ ေၾကာင္ း ဒင္နီသိသည္။ အေဖသည္ သူ႔ကို ျမင္လည္း မျမင္ခ်င္၊ သူ ႔ လက္ သံ ကိ ု
ၾကားလည္ း မၾကားခ်င္ေသာေၾကာင့္ အလံုခန္း ေဆာက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
သို႔တိုင္ေအာင္ ဒင္နီသည္ သူ႔အေဖ အခ်စ္ကို ခံခ်င္သည္။ ထိုသုိ႔
အခ်စ္ခံရေအာင္လည္း ႀကိ ဳးစားမည္ ဟု ပိုင္းျဖတ္သည္။ အေဖသည္ အားကစား ကိ ု
ဝါသနာပါသူ ျဖစ္ သည္ ့ အတြက္ အားကစားေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခု လုပ္ရန္ သူ ဆံုးျဖတ္သည္။
သူ ႔ အသက္ အ႐ြယ္ တြင္ အေကာင္းဆံုး အားကစားနည္းမ်ားမွာ အေျပးေလ့က်င့္
သည္ ့ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ ခု တည္ းသာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒင္နီသည္ အေျပးအားကစား
ဆရာတစ္ ဦ းထံ သြား၍ နည္းနာ ယူ သည္ ။
ယခုဆိုလွ်င္ ဒင္နီသည္ မနက္ ေျခာက္နာရီ အိပ္ရာထ၊ အဝတ္ အစားလဲ၊ အိမ္မွ
ထြက္ လာ၍ အေျပး ေလ့က်င့္သည္။ ေျပးစတြင္ ေျခေထာက္ေတြ နာေနသည္။ သို႔ရာတြင္
ႀကိတ္မွိတ္ခံ၏ သူအေျပး က်င့္ေၾကာင္းလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာ။ သူ ထူးခၽြန္မွ အေဖ့ကို
ျပလုိက္ဦးမည္ဟု အားခဲသည္ ။
ေႏြဦးေပါက္ ရာသီ ပထမမဆံုးရက္ တြင္ အေျပးဆရာက သူ ႔ အဖြဲ႔ သားမ်ား၏
က်န္းမာေရးကို စမ္းသပ္ရန္ တစ္မိုင္ အေျပးခိုင္းသည္။ တာ ေလးပံု သံုးပံု အထိ ဒင္နီသည္
က်င့္သားရၿပီး အေျပးသမားမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ႏိုင္သည္။
ထိုစဥ္ သူ႔အာေခါင္ေတြ ေျခာက္ လာကာ ရင္ထဲတြင္ မီးစႀကီး ထု ိ းထားသလိ ု
ပူ လာသည္ ။ ေျခကလည္ း ေလးလာ၏။ ကြင္းလင္ေကာင္မွ ရပ္ၾကည့္ေနသည့္ ဆရာက
“ဒင္နီ ဆက္ ေျပး ဆက္ ေျပး၊ မရပ္ႏွင့္ ”ဟု လွမ္းေအာ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 16h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီသည္ အေဖ အထင္ေသးခံရမည္ စိုးသျဖင့္ ေနာက္ ဆံ ု းတာ တစ္စိတ္ကို
ေျခကုန္သုတ္သည္။ ပန္းဝင္သည္ႏွင့္ ျမက္ခင္းေပၚသို႔ ပစ္လွဲခ်လိုက္၏။ အသက္ ကိ ု
ေကာင္းေကာင္း မ႐ွဴႏိုင္။ ဆရာက စံခ်ိန္နာရီကို ၾကည့္ရင္း သူ႔ကို ငံု႔ၾကည့္ေနသည္။
“မဆိုးဘူးေဟ့၊ ငါေတာင္ အ့ ံ ၾသသြားတယ္ ၊ ငါးမိနစ္ ေလး့ ဆယ္ ရွ စ္ စကၠန္႔ႏွင့္
ရတယ္ ၊ ဆက္ က်င့ ္ ရင္ ဒီ ထက္ ျမန္မယ္၊ အမွန္ကေတာ့ တုိ႔ပြဲေတြမွာ ငါးမိနစ္ေလာက္ႏွင့္
ဝင္ႏိုင္ရင္ စံခ်ိန္က်ဳိးေနၿပီ၊ သြား အားကစား႐ု ံ သြားၿပီ း ဝတ္စံုႏွင့္ ဖိနပ္ ထု တ္ ခ်ည္ ”
သူ ႔ ပန္းတိုင္ ေရာက္ ခါနီ းသည္ ့ အတြက္ ဒင္နီသည္ ညေန စႏၵရားက်င့္သည့္
အခ်ိန္ကိုပင္ ရပ္ ထားကာ အေျပးက်င့္သည္။ ႏွစ္ဖာလံုး ကြင္ းကိ ု ဆယ္ ခါ
ဆယ္ ့ ငါးခါေလာက္ ပတ္က်င့္သည္။ တစ္ ပတ္ ေျပးၿပီးတိုင္း ေမာလုိက္သည္မွာ ဆိ ု ဖြယ္ မရွိ။
သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည္ ့ အခါ သူ႔ႀကိဳးစားမႈကို ဆု ခ်သည္ ့ အေနျဖင့္
အေျပးဆရာက ဗယ္ လီ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၿပိဳင္သည့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ သံုးမိုင္
တာေဝးသမား အျဖစ္ ေ႐ြးသည္။
ဒင္နီသည္ ထိ ု ညတြင္ သူ႔အေဖကို ေျပာျပ၏။ ဒင္နီက သူ ႐ႈံးႏိုင္သည္ဟု
ေျပာသည့္တိုင္ ေဒါက္ တာ ေရာ့ဆီက ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ တုိက္တြန္းသည္ ။
ထိ ု စေနေန႔ ညေနတြင္ ဒင္နီသည္ သူ ႔ ကေလးဘဝတြင္ အေပ်ာ္ဆံုး သံုးမိနစ္ကို
ေတြ႔ၾကံဳလိုက္ရ၏။
တာ အထြက္ တြက္ သူတို႔တစ္ေတြ တန္းစီၿပီး တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ တာလႊ တ္ မည္ ့
အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနစဥ္ ဒင္နီသည္ ေရွ႕ဆံုးတန္းတြင္ ထုိင္ေနေသာ အေဖႏွင့္ အေမကို
ျမင္ရသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 17h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“လူ ေလး၊ အားကု န္ ေျပးလိုက္စမ္း၊ ေရာ့ဆီမ်ဳိး အေၾကာင္ းကိ ု သိေအာင္
ျပလိုက္စမ္း ”ဟု အေဖက အားပါတရ ေျပာသည္။
ထိုစကားမ်ားေၾကာင့္ ဒင္နီ အားတက္ သြားသည္ ။ မွန္မွန္ ေျပးဖို႔ သတိ ေပး
ေနသည့္ အေျပးဆရာ၏ စကားမ်ားကိုပင္ ေကာင္းေကာင္း မၾကားလိ ု က္ ။ အခ်က္ေပး
ေသနတ္ ေဖာက္လိုက္သည္ႏွင့္ ဒင္နီသည္ ေရွ႕ဆံုးမွ ထြက္ လာကာ တစ္အုပ္လံုးကို
ေနာက္တြင္ အျပတ္ အသတ္ ခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။
သူ ႔ သားသည္ အေျပး ခ်န္ပီယံဟု သူ႔အေဖ ထင္ေနသည္။
အေျပးဆရာကမူ တာထြက္ တြင္ သည္ ေလာက္ ျပတ္ေအာင္ ေျပးရမလားဟု
စိတ္ဆိုးသည္။
တစ္ ပတ္ ေျပးၿပီး၍ အေဖတို႔ စင္ရွိရာသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။
သူ ႔ တစ္ သက္ တြင္ တစ္ခါမွ် မျမင္ရသည့္ အရာကိ ု သူျမင္ရ၏။ အေဖ၏ ဂုဏ္ယူ
ဝင္ ့ ႂကြားေသာ အၿပံဳးျဖစ္သည္။
“ေဟ့ ဒင္နီ၊ ၁၇စကၠန္႔ပဲ ရွ ိ ေသးတယ္ ကြ၊ သိ ပ္ ျမန္ေနတယ္၊ ျမန္လြန္းေနတယ္ ”ဟု
ဆရာက ေအာ္သည္။
“ေျပးကြ၊ ေျပး”ဟု အေဖက ေအာ္ ၏။
အေဖႏွင့္အေမတို႔ အားေပးေနသျဖင့္ ဒင္နီသည္ ေနာက္ ကိ ု က္ ေလးရာတြင္ လည္ း
ေရွ႕က ေျပးေန၏။
တာ တစ္ဝက္ က်ဳိ းသည္ ့ အခ်ိ န္ အထိ အေရွ႕က ေျပးေနဆဲ။ သို႔ရာတြင္
အဆုတ္မ်ားမွာ ေပါက္ ကြဲေတာ့ မတက္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ေနာက္ တစ္ ေကြ႕သိ ု ႔ အေရာက္တြင္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 18h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေအာက္စီဂ်င္ မရေတာ့။ အားကစားသမားတု ိ ႔ ေျပာေလ့ရွိသည့္ အေမာဆို႔ျခင္း
မ်ဳိးျဖင့္ လဲက် ေသသြားေတာ့မည္ဟုပင္ ထင္ သည္ ။
ေနာက္က လူ သည္ သူ ႔ ေဘးမွ ျဖတ္ ကာ သူ႔ကို ေက်ာ္ တက္ သြား၏။ “ေဟ့ ဒင္နီ၊
ေျပးစမ္းပါ၊ ဇြဲ မရွိဘူးလား”ဟု ေအာ္ေနေသာ အေဖ့ အသံ ကိ ု ၾကားေနရသည္။
သူ ပန္းဝင္ သြားသည္ ့ အခါတြင္ လက္ ခု ပ္ တီ းၾက၏။ ႐ႈံးေသာ္လည္း
ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေျပးႏုိင္သည့္ အ႐ႈံးသမား တစ္ ေယာက္ ကိ ု အားေပးႏွစ္သိမ့္သည့္
လက္ ခု ပ္ သံ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
အားကု န္ မူးေဝလ်က္ရွိရာမွ စင္ျမင့္ဆီသို႔ သူ လွမ္းၾကည့္လိုက္၏။ အေမက
အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ၿပံ ဳးလ်က္ ။ အေဖ့ကိုမူ မျမင္ရေတာ့။ အိပ္မက္ဆိုးႀကီး တစ္ခုကို
မက္ေနရသည္ႏွင့္ အတူ တူ ။
အေျပးဆရာကမူ ေက်နပ္သည္။
“မင္းေလာက္ ဇြဲေကာင္ းတဲ့ ေကာင္မ်ဳိး ငါ တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး၊ ငါးမိနစ္
ဆယ့္ငါးစကၠန္႔ႏွင့္ ရခဲ့သားပဲ၊ အလားအလာ ရွ ိ ပါတယ္ ”
“ေျပးလမ္းေပၚမွာေတာ့ အလားအလာ မရွိေတာ့ဘူး ဆရာ၊ ကၽြန္ ေတာ္
ရပ္ေတာ့မယ္ ”
သူ စိတ္ပ်က္သည္။ သူ ႀကိ ဳးစားသမွ ်သည္ အရာမထင္။ ပို၍ပင္ ဆိ ု းလာ
ေသးသည္ ။ သူ ႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ေနရာသည္ သူ႔အစ္ကိုကို ဂုဏ္ျပဳ၍ အမည္ေပး ထားသည္ ့
ဖရင့္ ေရာ့ဆီ အားကစားကြင္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 19h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီသည္ ရွက္ရွက္ျဖင့္ သူ႔ဘဝေဟာင္ းကိ ု ျပန္ေရာက္လာ၏။ စႏၵရား
ခလု တ္ မ်ားသည္ သူ႔အဖို႔ စိ တ္ ပ်က္ အားငယ္ျခင္း ဟူသမွ်တို႔မွ ထြက္ ေပါက္ ။
တျခားဘာကိ ု မွ် စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘဲ စႏၵရားကို ေန႔ေရာ ညပါ က်င့္သည္။
အသက္ ေျခာက္ႏွစ္သား ကတည္ းက သူ စႏၵရား သင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ဆံပင္ျဖဴျဖဴႏွင့္ စႏၵရား ဆရာမႀကီ းက ဒင္နီသည္ သင္႐ိုးကုန္ၿပီ၊ သူ ဘာမွ ် မသင္ႏိုင္ေတာ့ဟု
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာသည္။ သူ ႔ သားကိ ု ဆန္အိန္ဂ်ယ္လို ေကာလိ ပ္တြင္ ဂီ တဆရာ
လုပ္ေနသည့္ ဗီယင္နာမွ စႏၵရားဆရာ ဂူစတပ္ လင္ေဒါ ထံသို႔ ပို႔ပါဟု အၾကံ ေပးသည္ ။
ဆရာႀကီ းက ဒင္နီ၏ လက္ သံ ကိ ု နားေထာင္ၿပီး သေဘာက်သြားကာ
သူ႔တပည့္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္၏။
“ဆရာႀကီ းက ေျပာတယ္ ၊ ကေလးက အ႐ြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ ေတာ္ တယ္ တဲ့ ၊
ဒီပညာႏွင့္ အသက္ေမြးရင္ေတာင္ ျဖစ္ တယ္ တဲ့ ” ဟု အေမက အေဖ့ကို ေျပာျပသည္။
“ဟု တ္ လား ” ဟု အေဖက တစ္ခြန္းတည္း ေျပာသည္။ ထိုမွအပ မည္သည့္
ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမွ် မေပး။
စႏၵရား ဆရာႀကီ းေဒါက္ တာ လင္ ေဒါသည္ စည္ းကမ္ းႀကီ းသူ ျဖစ္သည့္တိုင္
ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔သည္။ သူ႔အဖို႔ ဒင္နီသည္ စံျပ တပည့္တစ္ဦး။ ပါရမီ ရွိ႐ုံမွ်မက ႀကိ ဳးစားလည္ း
ႀကိ ဳးစားသည္ ။ ဆရာႀကီ းက ဇာနီ၏ တီးလံုးကို တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီ
က်င့္ရန္ေျပာေသာ္လည္း ဒင္နီသည္ သံုးေလးနာရီ က်င့္သည္။
“ကၽြန္ ေတာ့ ္ လက္ တိ ု းတက္ လာရဲ႕လား ဆရာႀကီ း ” ဟု ဒင္နီက မရဲတရဲေမးသည္။
“တု ိ းတက္ တာေပါ့ ကြ ဒီ ေလာက္ လည္ း မႀကိဳးစားပါႏွင့္၊ အသက္ ငယ္ငယ္ေလးပဲ
ရွ ိ ေသးတာ၊ အျပင္ကေလး ဘာေလးထြက္ ၿပီ း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလည္း ေနပါဦး ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 20h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သို႔ရာတြင္ ဒင္နီတြင္ အခ်ိန္မရွိ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း
သူ နားမလည္ ။ ျမန္ျမန္ ေတာ္ခ်င္သည္။ ေက်ာင္ းတက္ သည္ ့ အခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္မွ လြဲလွ ်င္
စႏၵရားခံုတြင္ အခ်ိန္ကုန္သည္။
အေဖသည္ သူ ႔ သား၏ အေပါင္းအသင္း မဆံ့ပံုကို သတိမျပဳမိဘဲေနသည္
မဟု တ္ ။ ထိ ု အခါတြင္ သူစိတ္ဆိုးသည္။
“ေဟ့ အေမႀကီး၊ မင္းသား ဒီ လိ ု ေနတာဟာ မေကာင္ းဘူ းကြ၊ ဒီထဲမွာ အခ်ိန္
ကု န္ လြန္ းတယ္ ၊ ဒိျပင္ ေနရာေတြမွာ ည့ံတုိင္း ဒီေနရာမွာ ေတာ္ေအာင္ လု ပ္ ေနသလား
မသိ ဘူ း။ သူ႔အ႐ြယ္မွာ ပိုးတာ ပန္းတာတုိ႔ ဘာတိ ု ႔ ရွိဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့၊ အႀကီ းေကာင္
ဖရင့္ဆိုရင္ ဒီအ႐ြယ္မွာ ေကာင္မေလးေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနၿပီ ”
သူ႔လို အေဖက ေမြးသည့္ သားမ်ဳိ းသည္ အႏုပညာကို ထိုမွ်လိုက္စားေနလွ်င္
ေယာက္ ်ား မပီသရာ ေရာက္ေတာ့မည္ဟု ေတြးမိတုိင္း စိတ္ဆင္းရဲရသည္ ။
အေမကမူ သားအဖႏွ စ္ ေယာက္ ကိ ု ထိ ု ႔ ထက္ ရင္းႏွီးလာေစခ်င္သည္။ သို႔
ရင္းႏွီးလာလွ်င္ အေဖ၏ အထင္ ေသးစိ တ္ သည္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ယူ ဆသည္ ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ညစာ စားၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေမသည္ သားအဖ
ႏွစ္ေယာက္တည္း ထားပစ္ခဲ့ကာ ေရွာင္ေပးသည္။ သူတို႔ သားအဖ စကား
ေျပာၾကပေစေပါ့။
ဒင္နီႏွင့္ စကားေျပာရသည္ကို သူ သေဘာမက်။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဖ
စိတ္တိုေနသည္။
“ေက်ာင္းမွာ အဆင္ေျပရဲ႕လား ”
“ေျပတာလည္ း ေျပပါတယ္၊ မေျပတာလည္း ရွ ိ ပါတယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 21h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီသည္လည္း သူ႔အေဖကဲ့သို႔ပင္ ကသိ ကေအာက္ ျဖစ္ေနသည္။ အေဖသည္
ထိတ္လန္႔ေနသည့္ စစ္သား တစ္ ေယာက္ လိ ု မိုင္းေတြ ျမႇဳပ္ထားသည့္ ကြင္ းကိ ု
တက္နင္းမိမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။
“ဘာေတြ အဆင္မေျပတာလဲ ”
“ဘေက်ာင္ းက သူ ငယ္ ခ်င္ းေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လုိ႔
ထင္ေနၾကတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဂီ တသမား ဆိ ု တာ ကၽြန္ေတာ့္လိုခ်ည္းပါပဲ ”
“ကၽြန္ေတာ့္လိုဆိုတာ ဘယ္ လိ ု လဲကြ ”
ေဒါက္ တာ ေရာ့ဆီ ေခၽြးျပန္စ ျပဳလာသည္ ။
“ေၾသာ္ … ဂီတထဲမွာပဲ နစ္ ျမႇဳပ္ေနၾကတာေပါ့၊ ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း ဒီအတိုင္းပါပဲ၊
ဂီ တဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ ျဖစ္ခ်င္တယ္ အေဖ”
ေဒါက္ တာ ေရာ့ဆီက မည္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္ မသိ ။ တိ တ္ ဆိ တ္ ေနသည္ ။
“ေအး၊ မင္းဟာ ငါ့ သားဆိ ု တာ သတိ ထားပါ ”
အေဖက တစ္ခြန္းသာ ေျပာသည္။ သူ ႔ သားကိ ု ခ်စ္ေၾကာင္းကို
ေျပာင္ေျပာင္မေျပာဘဲ သြယ္ဝိုက္ ေျပာသည့္စကား။
“ဟု တ္ ကဲ့ ကၽြန္ ေတာ္ စႏၵရား သြားက်င့္လုိက္ဦးမယ္ ”
ဒင္နီထြက္သြားသည့္အခါ၌ ေဒါက္ တာေရာ့ ဆီ သည္ အရက္ တစ္ ခြက္ ကိ ု ငွဲ႔သည္။
အင္ း ေတာ္ ေသးတာေပါ့ ေလဟု သူ ေတြးသည္ ။ အျခားအရာမ်ားကိ ု ဝါသနာပါမည့္ အတူ တူ
ဂီ တကိ ု ဝါသနာပါသည္ က ပိုေကာင္းသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 22h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဒင္နီ သည္ ေက်ာင္းက
တီ းဝိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ ကိ ု ယ္ ေတာ္ စႏၵရားတီးျပ၏။ ဆရာႀကီ း၏ လမ္းၫႊန္းခ်က္ျဖင့္ ဗရမ္း၏
ခက္ ခဲလွ ေသာ ဒုတိယ စႏၵရား ကြန္ရွာတိုကို တီ းျပသည္ ။ ႐ု ံ ထဲတြင္ သူ ႔ မိ ဘေတြ အပါအဝင္
ပရိ သတ္ ေတြ အျပည့္။
မ်က္ႏွာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာျဖင့္ စင္ေပၚသို႔ တက္ လာသည္ ့ အခါတြင္ စူးေနေသာ
မီးေမာင္းမွ အေရာင္ကို ျမင္ရသည္။ မ်က္မွန္ တပ္ ထားေသာ သူ ႔ မ်က္ လံ ု းမ်ားသည္
ဘာကိုမွ် မျမင္ရ။ စႏၵရားနားသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ သူ သည္ သြက္ ခ်ပါဒ လိုက္သူလို
ျဖစ္ေနသည္။
ဆရာႀကီ းက သူ႔အနားသို႔ ေလွ ်ာက္ လာကာ
“ဘာမွ မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ အဆင္ သင္ ့ လု ပ္ ထား ”
ဒင္နီ၏ အေၾကာက္ သည္ ခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္ သြား၏။
လက္ခုပ္သံမ်ားက မစဲႏိုင္။
ဦးၫြတ္၍ သူ ႔ ဆရာႀကီ းကိ ု လက္ ဆြဲႏႈ တ္ ဆက္ လိ ု က္ သည္ ့ အခါ ဆရာႀကီ း၏
မ်က္ လံ ု းတြင္ မ်က္ရည္ေတြ ဝဲေနသည္ ကိ ု ျမင္ရသည္။
ဆရာႀကီ းက သူ႔တပည့္ကို ေပြ႔ဖက္ ႏႈ တ္ ဆက္ ၏။
“ဒီေန႔ ညကေတာ့ ငါ့ သားအတြက္ အေဖ ဂု ဏ္ ယူ တယ္ ကြာ ”
မိ ဘ၏ အခ်စ္ကို မြတ္ သိ ပ္ ေတာင့္တခဲ့သည့္ သားတစ္ ေယာက္ အဖို႔
ထိ ု စကားမ်ားသည္ ပီတိႀကီးစြာ ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိ ု ညကမူ ဒင္နီသည္
ခံစားမႈ အသစ္တစ္ခုျဖင့္ ယစ္မူးေနသည္။ ထိုခံစားမႈသစ္သည္ ပရိ သတ္ ၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမူ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 23h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အထက္ တန္ းေက်ာင္ းသိ ု ႔ ေရာက္ ကတည္ းက ဒင္နီသည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သိ ု ႔
သြားခ်င္ေနသည္ ။ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ဆရာ ေကာ္ ရယ္ သြန္ပဆန္၏
အဆိုပညာကို သင္ရမည္။ အတီ းဆရာ ေဝၚလတာ ပစၥတန္၏ အတီ းပညာကိ ု သင္ရမည္။
ထိ ု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္သာလွ်င္ အထက္ တန္ းတြင္ သင္ခဲ့ရသည့္ သိပၸံ၊ သခၤ်ာႏွင့္
ျပည္သူ႔နီတိတို႔ကို သူ ေအာင့္အည္း သင္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေဖကမူ သူ ႔သားကိ ု ပရင့္စတန္ တကၠသိုလ္သို႔ ထားခ်င္ သည္ ။ ပရင့္စတန္မွ
ဖစ္ဇ္ဂ်ရယ္တို႔လို စာေရးဆရာ အေက်ာ္အေမာ္ေတြ ထြက္ သည္ ။ သား
အႀကီ းတု န္ းကလည္ း ပရင့္စတန္တြင္ မထားလိုက္ခဲ့ရ။
သို႔ရာတြင္ ဒင္နီက သူ ႔ စကားကိ ု နားမဝင္။ ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ အေဖသည္
လက္ေလွ်ာ့လိုက္၏။
“ဒီေကာင္ကို ေျပာလုိ႔ရမွာ မဟု တ္ ပါဘူ း။ သူ ႀကိ ဳက္ တဲ့ ေနရာမွာပဲ
ေနပေလ့ေစေတာ့ ”ဟု အေဖကေျပာသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အေဖ၏ သေဘာထားကိ ု ေျပာင္းလဲေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္
တစ္ခုေပၚလာ၏။ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ အယူ သီ းသည္ ့ အထက္ လႊ တ္ ေတာ္ အမတ္ မကၠ ာသီ းက
“ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ခိုလံႈရာ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ” ကိ ု မဲလာခဲ့ သည္ ။ အခ်ဳိ႕ေသာ
ပါေမာကၡ မ်ားက မကၠ ာသီ း၏ ေပၚလစီကို လက္ မခံ ၾက။
ေခါင္းမာသည့္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိ ေဒါက္ တာ မူ ေဆကလည္ း
ထိုပါေမာကၡမ်ားကို ထုတ္ပစ္ရန္ ျငင္းဆန္သည္။
“ဒီမွာ ငါ့ သား၊ မင္းအစ္ကို ဖရင့္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒရဲ႕ အႏၲရာယ္ ကိ ု တုိက္ရင္း
က်ဆံ ု းသြားခဲ့ ရတယ္ ၊ ဒီ ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု မင္း
ဘာေၾကာင္ ့ သြားရမွ ာလဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 24h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီက ဘာမွ မေျပာ။ ဂီ တသည္ ႏိုင္ငံေရး မဟု တ္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ ႔ အတြက္
ဘာမွ ် ေျပာစရာ မရွိ။
သားနဲ႔ အဖသည္ သေဘာထားကြဲသည္ ့ ၾကားတြင္ အေမသည္ ၾကားေန၏။
ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အခက္အခဲကို ဖြင့္၍ တုိင္ပင္ရမည့္သူ ဆို၍ ဆရာႀကီ းလင္ ေဒါ
တစ္ ေယာက္ သာ ရွိေတာ့သည္။
ဆရာႀကီ းသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္၏။ သို႔ရာတြင္ တစ္ ခ်က္ ေတာ့ ဝန္ခံသည္။
“ဆရာႀကီ းေတာ့ မကၠ ာသီ းဆိ ု တဲ့ လူ ကိ ု ေၾကာက္ တယ္ ကြာ၊ ဟစ္ တလာ
တက္ ခါစတု န္ းက ဂ်ာမန္မွာလည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပဲ ” ဟု ေျပာသည္။
ဆရာႀကီ းလင္ ေဒါသည္ စိတ္မေကာင္းဟန္ျဖင့္ စကားကိ ု ျဖတ္ ၏။ သူ ႔
မွတ္ဉာဏ္ ထဲတြင္ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ ခ်က္ မ်ားသည္ မေပ်ာက္ၾကေသး။ ထို႔ေနာက္
တိုးတိတ္စြာျဖင့္
“ဒီမွာ ငါ့တပည့္၊ တစ္တိုင္းျပည္လံုးဟာ ထိ တ္ လန္ ႔ ေနၾကတယ္ ၊ မကၠ ာသီ းဟာ
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု အမိန္႔ေပး ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ ေနတယ္ ၊ ဘယ္ သူ ႔ ကိ ု ထုတ္ပစ္ရမယ္၊
ဘယ္ ဝါ့ကို ထုတ္ပစ္ရမယ္လို႔ ေျပာေနတယ္၊ တကၠ သိ ု လ္ အဓိ ပတိ ဟာ သိ ပ္ သတၱ ိ
ေကာင္ းတယ္ ၊ ဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ဆရာႀကီ း ခ်ီ းက်ဴးပါတယ္ ကြာ”
“ဆရာႀကီ းက ဘယ္ လိ ု ခ်ီးက်ဴးမွာပါလဲ ”
“သူတို႔ ေက်ာင္ းကိ ု မင္းကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ပို႔လိုက္မွာေပါ့ ”
ဆရာႀကီ းက ထက္ ျမက္ သည္ ့ သူ တပည္ ့ အနားသို႔ ကပ္ ၍ ခပ္တုိးတိုး ေျပာသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 25h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေမလေက်ာင္းဖြင့္ရက္သို႔ ေရာက္ လာသည္ ။ တကၠ သိ ု လ္ မ်ားမွ မိမိတို႔
တကၠ သိ ု လ္ မ်ားကိ ု တက္ ရန္ ဖိ တ္ ေခၚၾကသည္ ။ ပရင့္စတန္၊ ဟားဗတ္ ၊ ေယးလ္ ၊ စတင္းဖို႔
တကၠ သိ ု လ္ ။ တကၠ သိ ု လ္ မ်ား အားလံ ု းကပင္ ဒင္နီကို လိုခ်င္ၾကသည္။
ေဒါက္ တာေရာ့ ဆီ သည္ ထိုစာမ်ားကို ၾကည့္၍ ေက်နပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူ ႔ သား
ေက်ာင္းအေ႐ြး မ်ားမည္ကိုမူ သူစိုးရိမ္သည္။
ထိ ု သီ တင္ းပတ္ အကု န္ တြင္ အေဖက အေရးႀကီ းသည္ ့ ေမးခြန္းကို ေမး၏။
မည္သည့္ တကၠသိုလ္သို႔ တက္မည္နည္း။
“ကၽြန္ ေတာ္ ဟားဗတ္ ကိ ု ပဲ သြားခ်င္ တယ္ ေဖေဖ”
တစ္ခန္းလံုး တိ တ္ ဆိ တ္ သြား၏။
ယခုအခ်ိန္အထိ ဒင္နီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မစြန္႔ေသး။ သူ တကယ္ သြားခ်င္
ေနတယ္ ဆိ ု လွ ်င္ အေဖသည္ အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ဟု သူေမွ်ာ္လင့္သည္။
သို႔ရာတြင္ အေဖသည္ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးလို မာေက်ာသည္ ။
“ဒီမွာ ငါ့ သား တုိ႔တိုင္းျပည္ဟာ လြတ္ လပ္ တဲ့ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္၊ ဘယ္
တကၠသိုလ္ကိုပဲ သြားခ်င္ သြားခ်င္ သြားႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့မွာလည္း လြတ္ လပ္စြာ
သေဘာကြဲလြဲခြင္ ့ ရွိတယ္၊ ဒီ ေတာ့ မင္ းဘာသာ မင္း လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ႀကိ ဳက္ သလိ ု
ဆံုးျဖတ္ပါ။ မင္းမွာ လြတ္ လပ္ စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွ ိ တယ္ ဆိ ု တာ မင္း ေျပာၿပီးၿပီ”
သူ႔အေဖ သေဘာက်ေအာင္ ဆိုလွ်င္ သူ ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို
စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည္။
ယခုမူ သူ သည္ အေဖ၏ အႀကိ ဳက္ ကိ ု မလု ပ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ ေနာင္တြင္လည္း
မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 26h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒါေတာ့ ေဖေဖ့သေဘာေပါ့ ”
သူ ႔ အသံ သည္ ကြဲအက္ ေနသည္ ။
ေနာက္ထပ္စကား တစ္ခြန္းမွ် မေျပာေတာ့ဘဲ အခန္းထဲမွ သူ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။
တံ ခါးထူ ထူ ႀကီ း ေနာက္မွ စားပြဲကိ ု လက္ သီ းျ ဖင့္ ထုေနေသာ အသံ ကိ ု ၾကားရ၏။
သို႔တိုင္ သူ ႔ စိ တ္ ထဲတြင္ မူ လြတ္ လပ္ ေနသည္ ။ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 27h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္

သူ သည္ ေ႐ႊမင္းသားေလး ျဖစ္သည္။ အရပ္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊
အသားျဖဴျဖဴႏွင့္ အက္ပိုလို ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္တုပံု။ မိန္းမေတြ သေဘာက်ၿပီ း
ေယာက်ာ္ းေတြ အားက်ေသာ သံလိုက္ဓါတ္မ်ဳိးရွိသည္။ အားကစား အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္
ထူးခၽြန္သည္။ ဆရာေတြကလည္ း သူ႔ကို ခ်စ္ ၾကသည္ ။ လူခ်စ္ လူခင္ မ်ား၍ မ်က္ႏွာ
ပြင့္လန္းသူ ျဖစ္သည့္တိုင္ စေကားေျပာ ခ်ဳိသာ၍ ႐ုိေသ က်ဳိးႏြံသည္။
ခ်ဳပ္၍ ေျပာရလွ်င္သူသည္ မိဘတုိင္း အားက်ေလာက္ သည္ ့ သားတစ္ ေယာက္
ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးတိုင္းက သေဘာက်ေသာ ခ်စ္သူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ သည္ အေမရိကန္တိုင္း ျဖစ္လိုေသာ စံျပ အေမရိကန္
လူမ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ လူတိုင္းကပင္ ထိုသို႔ သေဘာထားၾကသည္ ။ သုိ႔ရာတြင္
တင္ ့ တယ္ ေသာ ကိုယ္ဟန္ေျပျပစ္မႈ ေအာက္ တြင္ ခၽြတ္ ယြင္ းခ်က္ ႀကီ း တစ္ခုရွိသည္။ ထိ ု
ခၽြတ္ ယြင္ းခ်က္ ႀကီ းသည္ ဘိ ု းေဘး အစဥ္အဆက္မွ ပါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ သည္ ေရဝတီအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျခင္းေပတည္း။
သူ ႔ အေဖသည္ ထိုမ်ဳိး႐ိုးကိုဖံုးကြယ္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့ပါ၏။ ေရဝတီ
ျဖစ္ရျခင္းသည္ ရွက္စရာ ဟူ ေသာ ဘ႐ြတ္ ကလင္ ၿမိ ဳ႕က ကေလးဘဝတြင္ ရခဲ့သည့္
အမာ႐ြတ္ ႀကီ းကိ ု သူမေမ့။ ထိ ု အသိ သည္ သူ ႔ဝိ ညာဥ္ကို လိႈက္စားေနသည့္
အနာႀကီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လူမ်ဳိး စင္စစ္ျဖစ္ရလွ်င္ သူ႔အဖို႔ အစစ
အဆင္ေျပေပလိမ့္မည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 28h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထို႔ေၾကာင့္ သူ ႔ အေဖသည္ သူ႔ေနာက္ဆံုးအမည္ကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
သို႔ျဖင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးေပါက္တြင္ တရား႐ုံး တစ္႐ုံးသို႔ တက္ ၍ ဂ်က္ ေကာ့ ဂရန္းေဝါ
အမည္မွ ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ (အႀကီ း) ဟူ ေသာ အမည္သို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္။
ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ သူတို႔ၿမိဳ႕က ကလပ္ တြင္ က်င္ းပသည္ ့ ေႏြဦးေပါက္
ကပြဲတြင္ အသားျဖဴျဖဴ မ်က္ႏွာတြင္ မွဲ ႔ေျခာက္ေတြ ရွိသည့္ ခ်စ္စရာ မိန္းကေလးတစ္ဦး
ျဖစ္သူ ဘက္ ဆီ နယူမင္ႏွင့္ ေတြ႔ သည္ ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ ဝါသနာခ်င္းလည္း
တူ ၾကသည္ ။ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး ဇာတ္ ပြဲႀကိ ဳက္ သည္ ။ အက ဝါသနာ ပါသည္ ။ အားကစားကိ ု
စိ တ္ ဝင္စားသည္။ ေရဝတီ လူမ်ဳိးတို႔၏ ဘာသာေရး အယူသီးမႈတို႔ကိုလည္း ဥေပကၡာ
ျပဳႏိုင္ၾကသည္။
ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ထံုးစံအတိုင္း ဘာသာေရး
ထံုးတမ္စဥ္လာေတြႏွင့္ အညီ မဂၤလာေဆာင္ခိုင္းမည္ စိုးသျဖင့္ သူ တိ ု႔ႏွစ္ေယာက္
ထြက္ ေျပးၾကသည္ ။
သူတုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးက ေပ်ာ္စရာ။ ၁၉၃၃ခုႏွစ္တြင္ သားေယာက်ာ္ းကေလးကိ ု
ေမြးသည့္အခါ သူတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ပို၍ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္ းလာသည္ ။
သားကေလးကိ ု ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ ဂ်ဴနီယာ ဟု အမည္ေပးၾကသည္။
မီးခိုးတို႔ မႊန္ေနေသာ ေဆး႐ုံ ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ထိုင္ေစာင့္ရင္း သားေယာက္ ်ားေလး
ေမြးသည္ ဆိုသည့္ သတင္ းကိ ု ၾကားရသည္ ့ အခါ၌ အေဖသည္ သႏၵိ႒ာန္ တစ္ခုကို
ခ်လုိက္၏။ သူ ႔ သားသည္ ေရဝတီ မိဘမ်ားမွ ေမြးသည္ဆိုသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္
ဘယ္ ေတာ့ မွ မ်က္ႏွာမငယ္ေစရ။ မျဖစ္ေစရ။ သူ ႔ သားငယ္ သည္ အေမရိကန္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံသား တစ္ ေယာက္ျဖစ္ရမည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 29h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထိုအခ်ိန္က အေဖသည္ အမ်ဳိးသား ဆက္ သြယ္ ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္
ဒုတိယမန္ေနဂ်ာႀကီး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေလာင္း အိုင္းလင္းရွိ သံုးဧက
က်ယ္ ေသာ ျခံႀကီးမွ တုိက္အိမ္ႀကီးတြင္ ေနဆဲျဖစ္သည္။
ေနာက္သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ ညီမငယ္ ဂ်ဴလီ ကိ ု ေမြးသည္။ သူ႔အစ္ကိုကဲ့သို ႔ပင္
အေမ့ မ်က္လံုးျပာျပာႏွင့္ ေငြေရာင္ ဆံပင္တုိ႔ကို အေမြဆက္ ခံ သည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ဴလီတြင္မူ
မွဲ ႔ေျခာက္မ်ား ပါသည္ ။
သူတို႔ ကေလးဘဝသည္ ၾကည္ႏူးစရာပင္။ သူတို႔ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္
စလံ ု းသည္ အေဖ၏ စနစ္ဇယား အတုိင္းႀကီးျပင္း လူ လားေျမာက္ ခဲ့ ရသည္ ။ ေရကူး
သင္ ရသည္ ။ ျမင္းစီး သင္ ရသည္ ။ တင္းနစ္႐ိုက္ သင္ ရသည္ ။ ေဆာင္းတြင္းဆိုလွ်င္
ေရခဲေလွ်ာစီး သင္ ရသည္ ။
သားငယ္ ကိ ု တင္းနစ္ ကစားကြင္ းတြင္ ဘုရင္ျဖစ္ေအာင္ အေဖက
ႀကီ းၾကပ္ သင္ ေပးသည္ ။
ပထမ အနီးရွိ တင္းနစ္ကလပ္ တစ္ခုသို႔ ဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သား၏
အရည္ အေသြးကိ ု ျမင္သည့္အခါ အေဖသည္ စေနေန႔တိုင္း သူကိုယ္တိုင္ ေဖာရက္စ္ဟီးသို႔
ေခၚသြားကာ ဝင္ဗယ္ဒမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ တင္းနစ္ ခ်န္ပီယံ ရီကာဒို လိုးပက္ဇ္ထံ သြား၍
ေလ့က်င့္ေစသည္။ ပြဲတိုင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ထိုင္ၾကည့္ၿပီး အားေပးသည္။ ဘယ္ ႐ိ ု က္ ခ်က္
ဘယ္ လိ ု ေနသည္ စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္သည္။
အေဖႏွင့္အေမသည္ သူတို႔သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ကို ဘာသာတရားမဲ့ သူ မ်ား
ျဖစ္လာေစခ်င္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုင္ယိုဆက္ ၿမိ ဳ႕ကေလးတြင္ ထိုသို႔ေန၍ မျဖစ္။
ဘာသာတရား မဲ့ျခင္းသည္ ဒု တိ ယတန္ းစား ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ ရသည္ ထက္ ဆိုးေၾကာင္းကို
ေတြ႔ လာရသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 30h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထို႔ေၾကာင့္ အနီးရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ဝတ္အသင္းသို႔ ဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္
မွန္မွန္ဝတ္တက္ ျခင္ း မရွိ။ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ သူတို႔ မိ သားစု သည္ ဘုရးရွိးခိုးေက်ာင္းသို႔
မွန္မွန္ မသြား။ နာတာလူ း အားလပ္ ရက္ တြင္ ေရခဲေလွ်ာစီး ေရာက္ေနတတ္ၿပီး
အီစတာေန႔မ်ားတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ ေနတတ္ ၾကသည္ ။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔သည္
ဝတ္ အသင္ း ဝင္မ်ား အျဖစ္ေတာ့ ရွိေနၾကသည္။
သူတို႔၏ ေရဝတီမ်ဳိး႐ိုးကို ကေလးငယ္ မ်းအား ဖံုးဖိထားလွ်င္ ေနာင္တစ္ေန႔တြင္
သိမ္ငယ္စိတ္ ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔မ်ဳိး႐ိုးကို ဖြင့္ေျပာကာ မိမိတို႔သည္
ကမာၻေဟာင္းမွ ေန၍ အေမရိကန္ျပည္သို႔ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
အသိ ေပးထားၾကသည္ ။
ဂ်ဴလီ ကိ ု ေဘာ္ဒါသို႔ ပို ႔၍ ေက်ာင္ းထားေသာ္ လည္ း ေဂ်ဆန္ကိုမူ အိမ္မွာပင္ ေန၍
အက္ တဲေက်ာင္ းသိ ု ႔ တက္ ေစသည္ ။ ေဂ်ဆန္သည္ သူတို႔ၿမိဳကေလးကို သေဘာက်သည္ ။
ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ ခ်ိန္း၍ လည္ ရသည္ ကိ ု သေဘာက်သည္ ။ တင္းနစ္ၿပီးလွ်င္ သူ က
ႀကိ ဳက္ သည္ ့ အားကစားနည္းမွာ ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ ေလွ်ာက္လည္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
တင္းနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္သလို ထိုကိစၥတြင္လည္း ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္သည္ အတန္ းထဲတြင္ စာေတာ္ သူ တစ္ ေယာက္ မဟု တ္ ။ သို႔တိုင္ေအာင္
သူ႔အဆင့္သည္ တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ႏိုင္ေလာက္႐ုံေတာ့ ရွိသည္။ သူ ကေရာ သူ႔အေဖကပါ
အထက္ တန္ းေက်ာင္ း ေအာင္လွ်င္ ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ သိ ု ႔ သြားခ်င္ သည္ ။
ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ သိ ု ႔ သြားခ်င္ သည္ ့ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးေၾကာင့္လည္း
ပါသည္ ။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေၾကာင့္လည္း ပါသည္ ။ ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းထြက္ သည္ သံုးမ်ဳိးစပ္ မင္းစိုးရာဇာ ျဖစ္သည္။ လူ ႀကီ း လူ ေကာင္ း၊ သုခမိန္ႏွင့္
အားကစားသမားတိ ု ႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ေဂ်ဆန္ ကိ ုယ္တိုင္လည္း
ထိုသို႔ေသာ တကၠသိုလ္မ်ဳိးသို႔ သြားရန္ ေမြးလာသူႏွင့္တူသည္။သို႔တိုင္ေအာင္ ေမလ ၁၂
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 31h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ရက္ေန႔ မနက္တြင္ စာတိုက္မွ ေရာက္ လာေသာ စာအိတ္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ မသကၤာစရာ
ေကာင္းေနသည္။ စာအိတ္က ေပါ့ေပါ့ကေလး။ စာအိ တ္ ထဲတါင္ ပါသည္ ့ စာသည္ ခပ္တိုတို
စာတစ္ေစာင္ ျဖစ္မည္။ ေဆြးဖို ႔ ေတာ့ ေကာင္ းသည္ ။
ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ က သူ ႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ခ်လုိက္ေလၿပီ။
ေက်ာင္းတြင္ သူ ႔ ေလာက္ စာမေတာ္႐ုံမွ်မက သူ႔လိုပင္ မ်ဳိးျခားေသြးပါသည့္
တိုနီကို ေက်ာင္း ဝင္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္ အခါတြင္ သူတို႔ ဝမ္းနည္းမႈသည္ ေဒါသ အျဖစ္သို႔
ေျပာင္းသြားသည္။
ေဂ်ဆန္၏ အေဖသည္ တစ္ခါက ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းထြက္ျဖစ္ခဲ့သည့္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း သြားေတြ႔ သည္ ။
“ဆရာႀကီ း ခင္ဗ်ာ၊ တကၠ သိ ု လ္ က တိုနီ႔ကိုေတာ့ လက္ခံၿပီး ကၽြန္ ေတာ္ ့
သာကိ ု ေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပယ္ခ် လိ ု က္ တာလဲ၊ ဆရာႀကီ း ရွင္းျပေပးပါ”
ဆံပင္ေတြ ျဖဴေနသည့္ ဆရာႀကီ းက ေဆးတံကိုဖြာရင္း ရွင္းျပသည္။
“တိုနီတို႔ အေဖေတြ အဘိ ု းေတြက ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းထြက္ ေတြဗ်၊
သူတို႔မွာ အစဥ္ အလာ ရွိတယ္၊ အဲဒီ အခ်က္ က ေတာ္ ေတာ္ စကားေျပာတယ္ ၊ ေအးေလ
အစဥ္ အလာ အစြဲအလမ္ းက သိပ္ႀကီးတာကိုး ”
“ဒါေတာ့ ဟု တ္ ပါၿပီ ခင္ဗ်ာ၊ ဟု တ္ ပါၿပီ ဒါေပမဲ့ ေဂ်ဆန္လို လူ ႀကီ း
လူ ေကာင္ းတစ္ ေယာက္ အားကစား သမား တစ္ ေယာက္ ဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ”
“ေတာ္ပါေတာ့ ေဖေဖရယ္၊ မေျပာပါႏွင့္ေတာ့ ”ဟု ေဂ်ဆန္က တားသည္ ။
သို႔ရာတြင္ အေဖက မရပ္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 32h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီ ေတာ့ ဒီလို ကေလးမ်ဳိ းကိ ု ဆရာႀကီ းတု ိ ႔ ေက်ာင္းက ဘာျဖစ္လုိ႔ မလိ ု ခ်င္ သလဲ
ဆိ ု တာကိ ု ေတာ့ သိပါရေစ”
ဆရာႀကီ းသည္ ကု လားထု ိ င္ ေနာက္မွီကို မွီသည္။
“ဒီမွာ မစၥတာ ဂီးလ္ဗတ္၊ ကၽြန္ ေတာ္ က တကၠ သိ ု လ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ မွ ာ ဘာ
အာဏာမွ ရွိတာ မဟု တ္ ဘူ း။ ဘာမွ သိ ရတာ မဟု တ္ ဘူ း။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ ေတာ္ သိ တာ
တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ တကၠ သိ ု လ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ က လူ ႀကီ းေတြက အတန္းတိုင္းမွာ
အခ်ဳိ းအစား ညီညီ ဝင္ခြင့္ ေပးခ်င္တယ္ေလ”
“ခင္ဗ်ား၊ အခ်ဳိ းအစား ညီညီ ဟု တ္ လား ”
“ဟု တ္ တယ္ ၊ ဘယ္ ေဒသက ေက်ာင္ းသား ဘယ္ ေလာက္ လက္ ခံ မယ္ ဆိ ု တာရယ္ ၊
ဒီအထဲမွာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ႕ သားသမီ းေတြကိ ု ဦးစားေပးရမယ္ ဆိ ု တာရယ္ ၊
ၿပီးေတာ့ အထက္တန္းႏွင့္ ေအာက္ တန္ း ေက်ာင္းက လာတဲ့ ေက်ာင္ းသား ဦးေရကို
မွ်ေပးရမယ္ ဆိ ု တာရယ္ ၊ ၿပီးေတာ့ ဂီ တသမား၊ အားကစားသမား ဘယ္ ေလာက္ ပါရမယ္
ဆိ ု တာရယ္ ”
အေဖသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စကားကိ ု ရိပ္မိလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တတ္ႏိုင္သမွ် ဟန္ ေဆာင္ လ်က္ က
“ဆရာႀကီ း ခင္ဗ်ား၊ ရွင္း ရွင္းပဲ ေျပာပါ။ အဲဒီ အခ်က္ ေတြ အျပင္ ဘာသာေရး
ေနာက္ခံ ရာဇဝင္တို႔ ဘာတို႔လည္း ပါတယ္ မဟု တ္ လား ”
ဆရာႀကီ းက ေလေအးကေလးျဖင့္
“အင္ း ဆိ ု ပါေတာ့ ေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ဘယ္ ေ႐ႊ ႕
ဘယ္ မွ ်သာ လက္ ခံ ရမယ္ ဆု ိ တဲ့ သတ္ မွ တ္ ခ်က္ ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရဝတီ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 33h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေက်ာင္ းသား ဦးေရ ဘယ္ ေလာက္ လက္ ခံ ရမယ္ ဆိ ု တာကိ ု ေတာ့ ကန္ ႔ သတ္ ထားတယ္
ခင္ဗ်”
“ဒါက တရားဥပေဒႏွင့္မွ မညီ တာ ခင္ဗ်ာ”
“ဒီလိုေတာ့လည္း မဟု တ္ ပါဘူ း၊ ေရဝတီ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ လူဦးေရ
ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေလာက္ပဲ ရွိတာပဲ၊ အခ်ဳိ းအစား အတိုင္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
ေလးဆေတာင္ ပိုၿပီး လက္ ခံ ထားတာပါ ”
အေဖ မျငင္းေတာ့။ ဆရာႀကီ းသည္ သူ ႔ ေက်ာင္ းတြင္ ေရဝတီ ေက်ာင္ းသား ဦးေရ
ရာႏႈန္းမည္မွ် လက္ ခံ သည္ ကိ ု ေကာင္းေကာင္ းသိ သည္ ။
သူ႔အေဖထံမွ ေဒါသမုန္တိုင္းႀကီး တိုက္လာေတာ့မည္ကို ေဂ်ဆန္ သိ သည္ ။
ထုိမုန္တိုင္းႀကီးကို သူ ေရွာင္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္ကို မလိုခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း
မသြားခ်င္ပါဘူး အေဖရာ၊ သူတို႔ ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ က လက္ မခံ လည္ း မေန႐ုံေပါ့”
ေဂ်ဆန္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဘက္သို႔ လွည့္ကာ “ကၽြန္ေတာ့္ကို
ခြင့္လႊတ္ပါ ဆရာႀကီ း ” ဟု ေျပာ၏။
“ကိစၥမရွိပါဘူးကြာ၊ ဒီလုိ ခံစားရမယ္ ဆိ ု တာ ငါ နားလည္ ပါတယ္ ၊ တစ္ ဖက္ ကေန
ၾကည့္ေတာ့လည္း ေကာင္ းပါတယ္ ၊ တကယ္ ေတာ့ မင္း ေနာက္ထပ္ ေ႐ြးမယ့္ ေက်ာင္ းဟာ
အလြန္ ေကာင္ းတဲ့ ေက်ာင္းပါ၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဟာ တို႔တိုင္းျပည္မွာ
အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္လုိ႔ေတာင္ ယူ ဆၾကေသးတာပဲ ”

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 34h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သီယိုဒို လင္ းဗ႐ိ ု စ္

သူ သည္ အျပင္ ေက်ာင္ းသား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မိဘမ်ားမွာ ေငြေရးေၾကးေရ
အခက္အခဲေၾကာင့္ သားသမီ းမ်ားကိ ု ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ ပို႔၍ မထားႏိုင္ၾက။ ထို႔ေၾကာင့္
သူ တို႔သည္ ေန႔ေက်ာင္းသား အျဖစ္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္သို႔ လာ၍ တက္ ၾကရသည္ ။
ညေန ေက်ာင္းဆင္းသည္ႏွင့္ ဘတ္ စ္ ကားျဖင္ ့ ျဖစ္ေစ၊ ေျမေအာက္ရထားျဖင့္ ျဖစ္ေစ
အိမ္သို႔ ျပန္ၾကရသည္။
သူ သည္ ထိုသို႔ေသာ ေက်ာင္ းသားတစ္ ေယာက္ ။
ရယ္စရာေတာ့ ေကာင္ းသည္ ။ သီယိုဒို လင္းဗ႐ိုစ္သည္ တကၠ သိ ု လ္ ပရိ ဝုဏ္ထဲမွာ
ေမြးဖြားလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ႔အေဖ ဆိ ု ကေရးတီ သည္ ၁၉၃ဝခုႏွစ္မ်ား တစ္ ဝို က္ တြင္ ဂရိမွ
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ဝိုက္ဒင္းနား တကၠ သိ ု လ္ ပိဋကတ္တိုက္ႀကီး
ေျမာက္ ဘက္ ရွ ိ မက္ ဆာခ်ဴးဆက္ ရိ ပ္ သာ လမ္းမေပၚတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ မာရသြန္း
ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ ။
သူ႔အေဖ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံ ပိုင္ရွင္သည္ သူ႔အဆုိင္အေၾကာင္းကို အၿမဲႂကြားေလ့
ရွိသည္။ သူ႔ဆိုင္သည္ အဘိဓမၼာ ဆရာမ်ားသာမက ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ေဆးပညာႏွင့္
ေဘာဂေဗဒတို႔တြင္ ႏိ ု ဘယ္ ဆု ရသူမ်ား လာေရာက္ စုေဝးရာဟု သူ အၿမဲေျပာသည္။
ထိုမွ်မက သူ႔ဇနီးသည္ လုပ္သည့္ ေရွာက္ရည္စိမ္ သိ ု းကေလးသားကင္ သည္
အေကာင္ းဆံ ု းဟု ဆိ ု ၾကသည္ ။
သူ ႔ သားအႀကီ း သီယိုဒိုသည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဝင္ းထဲတြင္ ရွိသည့္ ကိန္းဗရစ္
အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ လက္ တင္ ေက်ာင္ းသိ ု ႔ တက္ ေနသူ ျဖစ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 35h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

လင္းဗ႐ိုစ္၏ မိ ဘမ်ားသည္ တကၠ သိ ု လ္ မွ ဆရာမ်ား၊ ပညာရွိမ်ားကို ေလးစာ
ၾကည္ညိဳရင္း ရွိသည့္ အေလ်ာက္ သူ တိ ု ႔ သားငယ္ သည္ လည္ း ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု
သြားခ်င္သည္မွာ သဘာဝက်သည္ ။
အသက္ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါတြင္ အရပ္ ျမင့္ျမင့္၊ အသား
ညိဳညိဳႏွင့္ သီယိုဒိုကို သူ႔အေဖက အခ်ိန္ျပည့္ စားပြဲထိုးအျဖစ္ တာဝန္ေပးလိုက္၏။ ဤတြင္
သီယိုဒိုသည္ တကၠ သိ ု လ္ မွ ပညာရွိ သုခမိန္မွားႏွင့္ ပို၍ နီးနီးကပ္ကပ္
ဆက္ ဆံ လာခဲ့ ရသည္ ။ သုခမိန္ေတြက သူ႔ကို အေရးတယူ ႏႈတ္ဆက္လွ်င္ပင္ သီယိုဒို ပီ တိ
ျဖစ္ေနေလၿပီ။
ဘာေၾကာင္ ့ သူ ထိုသို႔ ပီ တိ ျဖစ္ရသည္ကို သူ စဥ္းစားမရ။ စားစရာ
ပန္းကန္ျပာကေလး တစ္ခ်ပ္ကို ကိုင္လိုက္သည္က အစ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က
ဆရာမ်ား၏ ဟန္ပန္သည္ ဘာေၾကာင္ ့ စြဲမက္စရာ ေကာင္းေနရပါလိမ့္။
တစ္ညေနတြင္ အေျဖကို သူ ေတြ႔ ၏။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဆရာ၏ ဟန္ သည္
ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိသည့္ဟန္။ တကၠ ေဗဒ အေၾကာင္းေျပာေနစဥ္မွာ ျဖစ္ေစ၊ ဆရာသစ္
တစ္ ေယာက္ ၏ ဇနီး အေၾကာင္ းကိ ု ခ်ီးမြမ္း ေျပာေနၾကစဥ္မွာ ျဖစ္ေစ သူတို႔၏
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈသည္ ေရာင္ျခည္ တစ္ခုလို အနီးတစ္ဝိုက္ တြင္
ျဖာထြက္ ေနသည္ ဟု ထင္ ရသည္ ။
ဘာမွ ် မေရရာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ ေယာက္ ၏ သားျဖစ္ေသာ သီယိုဒိုသည္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္စည္းတတ္ေသာ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ဆရာတုိ႔၏ အရည္အခ်င္းကို
သေဘာက်သည္ ။ သူတို႔၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ကို အထင္ႀကီးသည္။သူတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး သူ ႔
ဘဝ ပန္းတိုင္ တစ္ခုကို သူ ရွာေတြ႔သည္။ သူ လည္ း သူတို႔လို ပညာတတ္ သုခမိန္
တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ရမည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းထြက္ တစ္ ေယာက္ မွ ် သာမက
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ပါေမာကၡ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ရမည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 36h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေဖကလည္ း သေဘာက်သည္ ။
ညစာ ထမင္းဝိုင္းတြင္ အေဖက သူ ႔ သားႀကီ း သီယိုဒို၏ အလားအလာတိ ု ႔ ကိ ု
ေျပာျပသည့္ အခါတြင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္သည့္ ဒပ္ဖနီႏွင့္ အယ္လက္ဇန္ဒါတို႔ကို
မ်က္ႏွာမေကာင္း။
“ဘာျဖစ္လို႔မ်ား အစ္ကို႔ကို ဒီ ေလာက္ အထင္ ႀကီ းေနရသလဲ မသိပါဘူးဗ်ာ”ဟု
ညီ ငယ္ အယ္ လက္ ဇန္ ဒါက မနာလို ဝန္တိုသံျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဒါကေတာ့ သူ က ေတာ္ တာကိ ု းကြ၊ ငါ့ သားသမီ းေတြထဲမွ ာ သီ ယု ိ ကမွ လင္းဗ႐ိုစ္
ျဖစ္မယ့္ေကာင္ကြ ” ဟု အေဖက ျပံဳး၍ ေျပာသည္။ အေဖသည္ “လင္းဗ႐ိုစ္” ဟူ ေသာ
စကားလံ ု း၏ ႏွစ္ခြ အဓိပၸါယ္ကို သံုးျပလုိက္ရသျဖင့္ ေက်နပ္ေနပံု ရသည္ ။ လင္းဗ႐ိုစ္သည္
သူတို႔ အမ်ဳိး၏ အမည္ျဖစ္ၿပီး ဂရိ ဘာသာစကားတြင္ “ေတာက္ ပေသာ ” သူ ေသာ
အဓိပၸါယ္လည္း ထြက္ သည္ ။
ပရက္စေကာ့ လမ္ းဘက္ သိ ု ႔ မ်က္ႏွာမူေနေသာ သီယိုဒို၏ အခန္းကေလးမွ
ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ကိ ု က္ ႏွစ္ရာခန္႔ အကြာတြင္ မီးေရာင္ေတြ ၿပိဳးျပက္ေနေသာ ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ဝင္းႀကီးကို ျမင္ရ၏။ ဘာမွ ် မေဝး။ တကယ္ ့ အနီ းကေလး။ တစ္ခါတေလ
စိတ္ပ်က္သည့္ အခါမ်ားတြင္ သီယိုဒိုသည္ ထိုမီးေရာင္မ်ားကို ေငးၾကည္ ့ ကာ
“ႀကိဳးစားလုိက္စမ္းပါကြာ၊ ဟားဗတ္ ဟာ ငါႏွင့္ နီးနီးကေလးပါ”ဟု သူ႔ကိုယ္သူ
အားေပးသည္။ သူ သည္ ဂရိ ဒ႑ာရီ ထဲတြင္ ပါသည္ ့ အိုေဒးဆီးယတ္စ္လို ေဖစိယ်
ကၽြန္းအနီး လိႈင္းတံပိုးထန္ေသာ ပင္ လယ္ ႀကီ းထဲတြင္ ကူ းခတ္ ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူ ၏
ရွည္လ်ားလွ ေသာ ဘဝတိ ု က္ ပြဲတြင္ သူ႔ပန္းတိုင္ကို ျမင္ေနရၿပီ။
ဒ႑ာရီ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ သီယိုဒိုသည္ ကၽြန္းကေလးေပၚတြင္ သူ႔ကို
ေစာင့္ေနသည့္ အပ်ဳိစင္ကို အိပ္မက္ မက္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္းေပၚက ေနာ္ ဆီ ကာ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 37h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

မင္းသမီးလို ေ႐ႊေရာင္ ဆံပင္ေတြႏွင့္ အပ်ဳိစင္ တစ္ဦး။ သီယိုဒို၏ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
အိပ္မက္ကို ရက္ ကလစ္ သမီ းပ်ဳိ မ်ားကလည္ း သေဘာက်ၾကသည္ ။
သို႔ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးတန္း အတြက္ ဟိုးမား၏ “အိုဒက္ေဆ”ကိ ု သူ ဖတ္ ၍
အခန္း ၆တြင္ ပါေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခေပၚတြင္ လာတင္ေနေသာ အမ်ဳိ းေကာင္ းသားကိ ု
ေနာ္ ဆီ ကာ မင္းသမီးက ခ်စ္ခင္ စံုမက္သြားခန္းကို ဖတ္ရသည့္အခါ တကၠ သီ လာ
ျမကၽြန္းသာသို႔ သူ ေရာက္ သြားလွ ်င္ လည္ း ထိုအတိုင္းပင္ ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ဟု သူ
ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။
သုိ႔ရာတြင္ သီယိုဒိုသည္ အဂၤလိပ္စာတြင္ ေအာင္မွတ္ေလာက္ကိုသာ ရခဲ့သည္။
အတန္ းထဲတြင္ အမွ တ္ အမ်ားႀကီ း မရသည့္တိုင္ အမွ တ္ ကေတာ့ အၿမဲတမ္းေကာင္းသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွ တ္ အားလံုးေပါင္းလွ်င္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု ေတာ့ ဝင္ခြင့္ရလိမ့္မည္ဟု
သူေမွ်ာ္လင့္သည္။
သီယိုဒိုသည္ အတန္ းထဲတြင္ အဆင္ ့ ၇ မွ ေအာင္သည္။ ပ်မ္းမွ် အမွ တ္ ထက္
သာ႐ု ံ ကေလးသာ ရွိသည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သည္ အလြန္ ထူးခၽြန္သူမ်ားကိုသာ
လက္ခံေလ့ရွိရာ ယခု သူ က ပ်မ္းမွ်ထက္ သာ႐ု ံ ကေလးသာ ရွိသည္။ အမွ န္ အားျဖင့္လည္း
သီယိုဒိုသည္ စားပြဲထုိးလုပ္ရင္း စာက်က္ ရသူ ျဖစ္သျဖင့္ စာအတြက္ ေကာင္းေကာင္း
အခ်ိန္မေပးႏိုင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သိပ္မထားရန္ အေဖ့ကို ေျပာရသည္။
သို႔ရာတြင္ အေဖ အားမေလွ ်ာ့ ။ သူ ႔ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံတြင္ လာၾကသည္ ့
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ ခံ ခ်က္ သည္ ထိ ေရာက္ လိမ့္မည္ဟု သူ ထင္ သည္ ။
ထိ လည္ း ထိေရာက္ပါ၏။ သီယိုဒိုကို ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က လက္ခံလိုက္သည္။
စတိုင္ပင္တို႔ ဘာတိ ု ႔ ေတာ့ မရ။ အိမ္မွပင္ ေက်ာင္းတက္ရမည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းေတာ္ သား ဘဝကိ ု စာသင္ခန္းထဲ ေလာက္ မွ ာသာ ေတြ႔ႏိုင္မည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 38h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္မူ သူ ႔ ေက်ာင္ းလခ ေဒၚလာ ေျခာက္ ရာအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံတြင္
စားပြဲထု ိ း အျဖစ္ ဆက္လုပ္ရဦးမည္။
သို႔ရာတြင္ သီယိုဒို စိတ္မပ်က္ပါ။ မိမိသည္ အိုလံပစ္ ေတာင္ေျခရင္းသို႔
ေရာက္ေနၿပီ မဟု တ္ ေလာ။ ေတာင္ထိပ္ ေရာက္ေအာင္ တက္ဖို႔သာ လိ ု ေတာ့ သည္
မဟု တ္ ေလာ။
သီယိုဒိုသည္ အေမရိကန္ အိပ္မက္ကို ယံုသူျဖစ္သည္။ အရာ တစ္ခုကို ကိုယ္က
လိုခ်င္ေတာင့္တၿပီး စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ႀကိ ဳးစား အားထု တ္ သည္ ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္ရမည္
ဆိုသည့္ အေမရိကန္တို႔၏ စိ တ္ ထားကိ ု သူ ယံုၾကည္သည္။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု သူေရာက္ခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ြိဳင္ၿမိဳ႕ႀကီးကို
သိမ္းႏိုင္ေအာင္ အားထု တ္ ေသာ အာခိလိ၏ အားထုတ္မႈမ်ဳိးျဖင့္ သူ ႀကိ ဳးစားသည္ ။
ထိ ု အာခိ လိ သည္ အေဖ၏ ဆိုင္တြင္ ညတိုင္း စားပြဲထိုးေန၍ မျဖစ္။ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 39h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့

အင္ဒ႐ူး အဲလီေယာ့တို႔ အမ်ဳိ းထဲတြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ အစဥ္ အလာသည္
၁၆၄၉ခုႏွစ္ ကတည္ းက ရွိခဲ့သည္။
အင္ဒ႐ူး၏ ကေလးဘဝက မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾက။
သူ႔အေဖႏွင့္ အေမသည္ အိမ္ေထာင္ ကြဲသြားၾကသည္ ့ တိ ု င္ သားတစ္ ေယာက္
အေနျဖင့္ လိုအပ္သမွ်တို႔ကို အျပည့္အစံု ဖန္တီးေပးၾကသည္။ သူ ႔ တြင္ အဂၤလိပ္
ကေလးထိ န္ း ရွိသည္။ ေမြးပြ ဝက္ ဝံ႐ုပ္ ကစားစရာေတြ ရွိသည္။ သူ မွတ္မိသည့္
အ႐ြယ္ ေလာက္ က စ၍ သူ႔ကို အေကာင္းဆံုး ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပုိ႔သည္။ ပိုက္ဆံ
အကု န္ အက် အမ်ားဆံ ု းေသာ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔အပ္သည္။ သူ ႔ ဘဝ
လံ ု ျခံ ဳေရးအတြက္ အေဖႏွင့္ အေမတို႔က ဘဏ္ တြင္ ေငြစုေပးထားသည္။
ခ်ဳပ္၍ေျပာရလွ်င္ အေဖႏွင့္ အေမသည္ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္မႈမွ အပ က်န္
လိုအပ္သမွ်ကို အကု န္ ျဖည့္စြမ္းေပးသည္။သူ႔မိဘႏွစ္ပါးသည္ သူ႔ကိုခ်စ္ၾကသည္ မွန္ ပါ၏။
ထိ ု အခ်က္ ကိ ု ေျပာစရာမလို။ မလိုသည့္ အတြက္ လည္ း သူ႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္းကို တစ္ခါမွ်
မေျပာၾက။ သူ တိ ု ႔ သားသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မွီခိုျခင္း မရွိဘဲ ကိုယ့္ထူးကိုယ့္ခၽြန္သမား
တစ္ ေယာက္ ဟု သေဘာထားေၾကာင္ းကိ ု သူတို႔သား အင္ဒ႐ူး သိ မည္ ဟု သာ
ယူဆထားလုိက္ၾကသည္။သို႔တိုင္ေအာင္ အင္ဒ႐ူးသည္ သူတို႔အမ်ဳိးထဲတြင္ ဟားဗတ္
တကၠသိုလ္ႏွင့္ မတန္ဆံုးသူမွာ သူ ျဖစ္ သည္ ဟု သူ႔ကိုယ္သူ ထင္ေနသည္။ “သူတို႔က
ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲလီေယာ့မ်ဳိးမို႔လို႔ ေက်ာင္းမွာ လက္ ခံ တာပါဗ်ာ” သူ က သူ႔ကိုယ္သူ
ႏွိမ့္ခ်သည့္ အေနျဖင့္ မၾကာခဏ ေနာက္ေျပာင္ေျပာတတ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 40h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ ႔ ဘိ ု းေလးမ်ားသည္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္တြင္ အရွိန္အဝါ ႀကီးခဲ့သူမ်ား
ျဖစ္ သည္ ့ အတြက္ အင္ဒ႐ူးသည္ သူ႔ကိုယ္သူ သိမ္ငယ္စိတ္က ဝင္ေနသည္။
အမွန္အားျဖင့္ အင္ဒ႐ူးသည္ ဉာဏ္ေကာင္းသည့္ လူ ငယ္ တစ္ ေယာက္ ။
စကားလည္ း နည္းသည္။ အလယ္ တန္ း ကတည္ းက သူ ေရးခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို
ၾကည့္လွ်င္ ထိုအခ်က္ကို သိႏိုင္သည္။ အင္ဒ႐ူးသည္ ေဘာလံ ု းကန္ ေကာင္ းသူ
တစ္ ေယာက္ ျ ဖစ္၏။ သူ သည္ ေတာင္ပံမွ ကစားသူျဖစ္ရာ သူ ၏ ေထာင့္ကန္ေဘာမ်ား
ေၾကာင့္ နာမည္ ရသြားသည္ ့ ေရွ႕တန္း အလယ္ လူ မ်ားလည္ း မနည္းေတာ့။
ထုိ႔အခ်က္သည္ သူ႔စ႐ိုက္ကို ေဖာ္ျပသည့္ အၫႊန္းျဖစ္၏။ သူ သည္ မိ တ္ ေဆြ
တစ္ ေယာက္ ကိ ု ကူညီလုိက္ရလွ်င္ ေပ်ာ္ေနတတ္သူ ျဖစ္ သည္ ။
ေဘာလံ ု းကြင္ း အျပင္တြင္လည္း အင္ဒ႐ူးသည္ သနား ၫႇ ာတာတတ္ သူ ျဖစ္၏။
စဥ္းစားဉာဏ္ ရွိသူ ျဖစ္၏။ ကိ ု ယ္ ခ်င္ းစာနာတတ္ သူ ျဖစ္၏။
သူ သည္ သူ႔အရည္အေသြးမ်ား အတြက္ ဘဝင္ျမင့္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း သူ ႔
အေပါင္းအသင္းမ်ားကမူ “အရမ္း သေဘာေကာင္ းတဲ့ ေကာင္ ”ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သည္ သူ႔လို ေက်ာင္ းသားကိ ု ရသည္ ့ အတြက္ ဂုဏ္ယူသည္။
သို႔ရာတြင္ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ (၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္း ) ၌ အျခားေသာ ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းထြက္မ်ားႏွင့္ မတူ တစ္မူကြဲျပားေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခုရွိသည္။
သူ သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီ းသူ မဟု တ္ ။
စက္ တင္ ဘာလ ၂ဝရက္ေန႔ မနက္ ငါး နာရီ သာသာတြင္ ဂေရးေဟာင္း
အေဝးေျပး ဘတ္ စ္ ကားႀကီ း တစ္ စီ းသည္ ေဘာ့စတြန္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ညစ္ပတ္ ေပေရေသာ
ကားဂိ တ္ တြင္ ထိုးရပ္လိုက္၏။ ေခၽြးသံေတြ စို႐ႊဲကာ ညစ္ပတ္ေနေသာ ဒင္နီသည္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 41h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အတူ ကားေပၚမွ ဆင္ းလာသည္ ။ သူ ႔ အဝတ္ အစားေတြက ေၾကမြလ်က္ ။
ဆံပင္နီနီက ဖ႐ို ဖရဲ။ သူ႔မ်က္မွန္မွာပင္လွ်င္ ဖုန္ေတြ ကပ္ လ်က္ ။
လြန္ခဲ့ေသာ သံုးရက္ခန္႔က အေနာက္ ဘက္ ကမ္းေျခမွ သူ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ သူ ႔
အိ တ္ ထဲတြင္ ေဒၚလာ ၆ဝ ပါလာရာ ယခု ၅၂ ေဒၚလာ က်န္ ေသးသည္ ။ အေမရိ ကတု ိ က္
တစ္ ဝန္းကို ျဖတ္လာခဲ့စဥ္ သူ သည္ တစ္လမ္းလံုး အငတ္ခံလာခဲ့သည္။
ေမာလည္း ေမာလွၿပီ။ သူ ႔ တြင္ ပါလာသည္ ့ တစ္ လံ ု းတည္ းေသာ
လက္ ဆြဲေသတၱ ာကိ ု ပင္ အႏိုင္ႏိုင္ ဆြဲရသည္ ။ ေသတၱ ာထဲတြင္ ဂီတမွတ္စုမ်ားႏွင့္ ရွပ္အကႌ်
တစ္ ထည္ ႏွစ္ထည္သာ ပါလာခဲ့ သည္ ။ သူ သည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဘက္ သိ ု ႔ သြားသည္ ့
ေျမေအာက္ ဘူတာ႐ုံဆီသို႔ သားေရေသတၱ ာႀကီ းကိ ု မႏိုင့္တႏိုင္ ဆြဲလာသည္ ။ ပထမ
တကၠ သိ ု လ္ ဝင္းထဲရွိ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား ေနရမည့္ ဟိ ုဝါသီ အေဆာင္ ၆ သို႔ သြားသည္ ။
မွတ္ပံုတင္ ကိစၥကို ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ လုပ္သည္။ အခ်ိန္ရွိတုန္း ၿမိ ဳ႕ထဲသြားၿပီ
ကယ္လီဖိုးနီးယား ဂီတ သမဂၢမွ ေျပာင္းခြင့္ ေပးလိုက္သည့္ လက္ မွ တ္ ကိ ု ေဘာ့စတြန္ ဂီတ
သမဂၢသို႔ သြားျပရဦးမည္။
“သိ ပ္ ေတာ့ ေမွ်ာ္ လင္ ့ ခ်က္ မထားႏွင့္ကြာ၊ တို႔ဆီမွာလည္း အလု ပ္ လက္ မဲ့ စႏၵရား
ဆရာေတြ သန္းခ်ီရွိေနတယ္၊ စႏၵရားတီးတဲ့ အလုပ္ကို ရႏိုင္မယ့္ ေနရာဆိုလို႔
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြမွာပဲ ရွိေတာ့တယ္၊ တုိ႔ သမဂၢ စရိတ္ေတြကိုေတာင္ ဘုရားရွိးခိုး
ေက်ာင္းေတြက ေထာက္ ေနတာ ”ဟု မွတ္ပံုတင္သည့္ စာေရးမႀကီ းက ေျပာလိုက္သည္။
စာေရးမႀကီးသည္ လက္ သည္ းနီ ေတြ ဆိ ု းထားသည္ ့ လက္ ျဖင္ ့ ႏုိ႔တစ္စာေတြ
ကပ္ ထားသည္ ့ ဘု တ္ ကိ ု လက္ၫႇိဳး ထုိးျပသည္။
“မင္း ဘယ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ႀကိ ဳက္ သလဲ ဆိ ု တာကိ ု သာ ေ႐ြးေပေတာ့ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 42h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထိုေန႔မတိုင္မီ တစ္ ရက္ မနက္ရွစ္နာရီ မထိုးမီ ကေလးတြင္
ေလာင္းအိုင္းလင္းနယ္ ဆိုင္ယိုးဆက္ ၿမိဳ႕ကေလးမွ အိမ္တြင္ ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ သည္
အိပ္ရာမွ ႏိုးလာ၏။
သူ႔အခန္းသည္ အျခား အခန္းမ်ားထက္ ပို၍ ေနေရာင္လင္းေနသည္ ထင္ရ၏။
အားကစားဆု ရခဲ့သည့္ ဒိုင္းမ်ား ေငြခြက္မ်ားေၾကာင့္လားေတာ့ မေျပာတတ္။
ေဂ်ဆန္သည္ မု တ္ ဆိ တ္ ရိတ္ၿပီးေနာက္ ကု တ္ အကႌ ်ကိ ု ထပ္ဝတ္ သည္ ။
ထိ ု႔ေနာက္ တင္းနစ္ ႐ိုက္တံမ်ား၊ သကၠ လက္ ေဘာလံုးေပ်ာ့ ႐ိုက္တံမ်ားႏွင့္အတူ သူ ႔
အဝတ္ အစား ေသတၱ ာကိ ု ဆြဲကာ အမိုး႐ုပ္၍ ရသည္ ့ ၁၉၅ဝခု မာက်ဴရီ ကားႀကီ းဆီ သိ ု ႔
ဆင္ းလာခဲ့ သည္ ။ သူကိုယ္တိုင္ ျပင္ ထားသည္ ့ မာက်ဴရီ ကားႀကီ းျဖင့ ္ စာတိုက္လမ္း
အတိုင္း ေမာင္းသြားခ်င္သည္။
အိမ္ေအာက္တြင္ သူ႔ကို ႏႈ တ္ ဆက္ ရန္ ေစာင့္ေနၾကသည့္ အိမ္သားမ်ားအားလံုးကို
ေတြ႔ရ၏။ အေဖ၊ အေမ၊ ဂ်ဴနီ၊ အိမ္ေဖာ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးႏွင့္ သူတုိ႔အိမ္တြင္ ဥယ်ာဥ္မွဴး
လုပ္ေနသည့္ သူ ႔ ေယာက္ ်ား မက္စ္ဝဲ။
အားလံုးက နမ္း႐ႈပ္ၾကသည္။ ေပြ႔ ဖက္ ၾကသည္ ။ အေဖက ဆံ ု းမစကား ခပ္တိုတို
ေျပာသည္။
“မင္းကို ကံ ေကာင္ းပါေစလုိ႔ အေဖ ဆု မေတာင္ းေတာ့ ဘူ း ငါ့ သား၊ မင္းက
ကံေကာင္းေနၿပီးသား ဆိ ု ေတာ့ မလိုေတာ့ပါဘူး၊ မင္းဟာ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ဖုိ႔ ေမြးလာတာ၊
တင္းနစ္ ကြင္းေပၚမွာသာ နံပါတ္တစ္ မဟု တ္ ဘူ း၊ အစစ အရာရာမွာ နံပါတ္တစ္ ”
အေဖ၏ ႏႈ တ္ ဆက္ စကားကိ ု ၾကားလု ိ က္ သည္ ့ အခါတြင္ သူ စိတ္ထိခိုက္
သြားသည္ ။ သို႔ရာတြင္ ထိခိုက္ဟန္ မျပ။ အိမ္သူ အိမ္သားေတြႏွင့္ ခြဲရသျဖင့္ နဂိုက
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 43h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနရသည့္ အထဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာ ေျပာလိ ု က္ ေသာ
အေဖ့စကားေၾကာင့္ သူပို၍ ထိခိုက္သည္။
သို႔တုိင္ေအာင္ ထိုေန႔က ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိဘမ်ားက ရာေပါင္း မ်ားစြာေသာ
သူတို႔သားမ်ားအား ထိုသို ႔ ႏႈ တ္ ဆက္ အားေပးစကား ေျပာၾကသည္ ကိ ု သာ သူ သိ လွ ်င္ သူ
ေက်နပ္မည္ မုခ်။
ေနာက္ ငါးနာရီ အၾကာတြင္ ေဂ်ဆန္သည္ သူေနရမည့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား
အေဆာင္ေရွ႕သို႔ ေရာက္ လာသည္ ။ သူ ႔ အခန္းက စထေရာ့စ္ ေအ ၃၂။ စုတ္ျပတ္ေနေသာ
စာ႐ြက္ ဝါကေလး တစ္ ႐ြက္ ကိ ု တံ ခါးတြင္ တိပ္ျဖင့္ ကပ္ ထားသည္ ကိ ု ေတြ ႔ရသည္။
“မိ တ္ ေဆြ အခန္းေဖာ္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ကၽြန္ ေတာ္ တစ္ေရး တစ္ေမာ
အိပ္တတ္သည္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ မဆူပါႏွင့္၊ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ” ဆိုသည့္ စာတန္ းကိ ု
ေတြ႔ ရသည္ ။
ေအာက္ တြင္ ဒီဒီဟု လက္ မွ တ္ ထု ိ းထားသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ အသံမၾကားေအာင္ ေသာ့ ကိ ု ဖြင့္ၿပီးေနာက္ သူ႔ပစၥည္းမ်ားကို
အခန္ းလြတ္ တစ္ခန္းသို႔ ေျခဖ်ားေထာက္၍ သယ္ လာခဲ့ သည္ ။ သူ ႔ ေသတၱ ာကိ ု
သံခုတင္ေပၚသို႔ တင္ၿပီးေနာက္ ျပတင္းေပါက္မွ အျပင္သို႔ လွမ္းၾကည့္သည္။
ေက်ာင္ းသားေတြ ဥဒဟိ ု သြားလာေနေသာ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဝင္ႀကီးကို
အတိုင္းသား ျမင္ရသည္။ အသံ ဗလံမ်ားကိုလည္း ၾကားရ၏။ ကိစၥမရွိ။ တကၠ သိ ု လ္
ပရိဝုဏ္ထဲကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ဖို႔ အခ်ိန္ရွိေသးသည္။ အေညာင္းေျပ တင္းနစ္ စစ္ပြဲ
ႏွစ္ပြဲေတာ့ ႐ိုက္ခ်ိန္ ရွိေသးသည္။ အကႌ ်ျဖဴ၊ ေဘာင္းဘီျဖဴ ဝတ္ ထားလ်က္ ေဂ်ဆန္သည္
ဝီ လဆန္ တင္းနစ္ ႐ိုက္တံႏွင့္ စေပါလ္ဒင္း ေဘာလံ ု း သံ ဘူ းကိ ု ေကာက္ကိုင္၍
ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 44h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကံအားေလွ်ာ္စြာပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ ေလာက္ က သူ႔ကို အႏိုင္ရေအာင္
႐ိုက္သြားခဲ့သည့္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မွ တင္းနစ္သမား တစ္ေယာက္ႏွင့္ သြားေတြ႔ သည္ ။
သူ ကလည္ း ေဂ်ဆန္ႏွင့္ ေတြ႕ရသျဖင့္ ဝမ္ းသာသည္ ။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ တစ္ပြဲ
ႏွစ္ပြဲေလာက္ ႐ိုက္ၾက၏။ ေဂ်ဆန္ လက္ တက္ ေနသည္ ကိ ု ခ်က္ခ်င္း သူ သိလိုက္သည္။
တင္းနစ္႐ိုက္ၿပီးသည္ ့ အခါတြင္ ေဂ်ဆန္သည္ သူ႔အေဆာင္သို႔ ျပန္လာခဲ့၏။
တံခါးေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ စာတစ္ေစာင္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ဒီဒီသည္ ညစာစား
ထြက္ သြားေၾကာင္ း၊ အျပန္တြင္ စာၾကည့္တုိက္သို႔ ဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁ဝနာရီ မထိုးခင္
အခန္းသို႔ ျပန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခန္းေဖာ္သည္ ည ၁ဝ နာရီေက်ာ္မွ ျပန္လာလွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆူဆူညံညံ မလုပ္ေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ ေရးထားသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ ေရမိုးခ်ဳိး အဝတ္ အစား လဲၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းရွိ ကင္တင္းသို႔
တစ္ခုခုစားရန္ ထြက္ လာသည္ ။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္ းသူ သစ္ မ်ားကိ ု
အကဲခတ္ရန္ ရက္ ကလစ္ ေဆာင္ သိ ု ႔ သြားၾကည္ ့ သည္ ။ ည ၁ဝနာရီခြဲမွ ျပန္ေရာက္သျဖင့္
သူ႔အခန္းေဖာ္ ေျပာသည့္အတိုင္း တိ တ္ ဆိ တ္ စြာပင္ အိပ္ရာသို႔ ဝင္ခဲ့သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ အိပ္ရာက ႏိုးသည့္အခါတြင္ စာတစ္ေစာင္ကို
ေတြ႔ရျပန္သည္။
“မွတ္ပံုတင္ရန္ ေက်ာင္း႐ုံးခန္းသို႔ သြားေနသည္ ၊ အေမလာလွ်င္ မေန႔ညက ညစာ
ေကာင္းေကာင္း စားရသည္ ဟု ေျပာလိ ု က္ ပါ၊ ေက်းဇူး” ဟု စာထဲတြင္ ပါသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ ေနာက္ဆံုးစာကို လံုးေျခလိုက္ၿပီးေနာက္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ တန္းစီရန္
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမသို႔ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ တန္းစီေနသည့္ ေက်ာင္ းသားေတြက
တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 45h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒီဒီဆိုသည့္ ေက်ာင္ းသားသည္ ႀကီ းႀကီ းက်ယ္ က်ယ္ ေတြ ေျပာေနေသာ္လည္း
ထိုေန႔က သူ သည္ ပထမဆံ ု း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရသူ မဟု တ္ ။ ခန္းေဆာင္ တံ ခါးမႀကီ း
ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ေရွ႕ဆံုးမွ ဝင္သြားသူမွာ သီယိုဒို လင္းဗ႐ိုစ္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ သံုးမိနစ္ ၾကာသည္ ့ အခါ၌ သီယိုဒိုသည္ ပရက္စေတာ့ လမ္းရွိ သူတို႔
ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံမွ ထြက္ လာခဲ့ ကာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ေရွးအက်ဆံ ု း တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္းတုိက္၏ သမုိင္းတြင္ ေနရာကေလး တစ္ေနရာကို ယူရန္ ေက်ာင္းသို႔
ေျပာင္းလာခဲ့သည္။
အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ ၏ ဖခင္သည္ သူ ႔ သားကိ ု သူတို႔ကားေဟာင္းႀကီးျဖင့္
ေက်ာင္းသို႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လိုက္ပို႔၏။ ကားထဲတြင္ တြိ ဒ္ဝတ္စံုေတြ၊ ရွ က္ တလင္ း
ကု တ္ အကႌ ်ေတြ၊ ဖိနပ္ျဖဴေတြ၊ သိုးေမြး အကႌ ်ေတြ၊ လည္ စည္ းေတြ ႏွစ္ဝက္ စာ
ရွပ္အကႌ်ေတြ အျပည္ ့ ထည္ ့ ထားသည္ ့ ေသတၱ ာႀကီ းေတြ ပါသည္ ။ တကၠ သိ ု လ္
ဝတ္စံုအျပည့္။
သားအဖ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ ထံုးစံအတိုင္း တစ္ ေယာက္ ႏွ င့ ္ တစ္ ေယာက္
စကားမ်ားမ်ား မေျပာၾက။ မက္ ဆာခ်ဴးဆက္ ခန္းေဆာင္ ဝင္းတံခါးဝနား အေရာက္တြင္
ကားကိ ု ရပ္လိုက္ ၏။ အင္ဒ႐ူးသည္ ေက်ာင္း ဝင္းထဲသို႔ ေျပးဝင္ လာခဲ့ ကာ ဂ်ီ ၃၁
အေဆာင္သို႔ လာခဲ့ သည္ ။ ထိ ု အေဆာင္ တြင္ ေရာက္ႏွင့္ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား
သူ ႔ ေသတၱ ာမ်ားကိ ု အသယ္ခိုင္းရမည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ပစၥည္းမ်ားကို
သယ္ေပးေနစဥ္ အင္ဒ႐ူးသည္ သူ႔အေဖႏွင့္ ရပ္၍ စကားေျပာသည္။ အေဖက သူ႔ကို
ႏႈတ္ဆက္ စကား အေနျဖင့္ ၾသဝါဒ ေပးသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 46h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ငါ့ သားကိ ု တကၠ သိ ု လ္ က အထုတ္မခံရေအာင္ ေနပါ။ တို႔ တိုင္းျပည္မွာ
ဒု တိ ယတန္ း ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီ း ရွိေပမယ့္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကေတာ့
တစ္ခုတည္း ရွ ိ တယ္ ”
အင္ဒ႐ူးသည္ တိ ု ေတာင္ းေသာ အေဖ့ ၾသဝါဒကိ ု လက္ ခံ သည္ ။ အေဖ့ကို လက္ ဆြဲ
ႏႈ တ္ ဆက္ ၿပီ းေနာက္ ေက်ာင္းေဆာင္ဆီသို႔ ေျပးလာခဲ့၏။ သူ႔အခန္းေဖာ္ ႏွစ္ေယာက္က
သူ႔ပစၥည္းမ်ားကို ကူ ညီ သယ္ ေပးၾကသည္ ။ သူ ႔ တြင္ ပါလာသည္ ့ အရက္ပုလင္းမ်ားကို
ေဖာက္ ေသာက္ ၾက၏။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္မွာ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ဥေရာပသို႔
ေလွ်ာက္လည္ၿပီး ျပန္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။
“ေဟ့ လူ ေတြ၊ ေနဦးေလဗ်ာ၊ က်ဳပ္မွာ မွတ္ပံုတင္ေတာင္ မလုပ္ရေသးဘူး ” ဟု
အင္ဒ႐ူးက ေအာ္သည္။
“အသာထားလိ ု က္ စမ္ းပါ၊ ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္ၾကည့္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊
လူ ေတြ တစ္ တန္ းႀကီ း က်န္ ေသးတယ္ ” ဟု ဒစ္ကီက ေျပာသည္။
“ေဟ့ လူ သစ္ ဆိ ု တာ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲကြဲ၊ ကိုယ္က ျမန္တိုင္း
အႏုိင္ရတာ မဟု တ္ ပါဘူ း ” ဟု မိုက္ကယ္က ဆိုသည္။
“ဟားဗတ္ မွ ာေတာ့ ျမန္ျမန္ ေျပးႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္ဗ်၊ ေတာ္ ေတာ္ ၾကာ ေနာက္ က်
က်န္ခဲ့မွာ”ဟု အင္ဒရူးက ေျပာသည္။
“ရပါတယ္ ၊ ျဖည္းျဖည္း လုပ္စမ္းပါ”
“မျဖစ္ဘူးဗ်ာ”
“ဒါျဖင့္လည္း ႂကြပါဗ်ာ၊ ႂကြေတာ္မူပါ၊ ျမန္ျမန္ ျပန္မလာရင္ေတာ့ ေမာင္ရင့္
အရက္ ေတြ ကုန္ၿပီသာ မွတ္လိုက္ေပေတာ့၊ က်န္ တဲ့ ပု လင္ းေတြကေကာ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 47h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒစ္ကီက ေမးသည္။
အင္ဒ႐ူးသည္ တကၠ သိ ု လ္ ႐ုံးဘက္ဆီသို႔ လာခဲ့ သည္ ။ လမ္ းတြင္
ေက်ာင္ းသားေတြ တန္ းစီ လ်က္ ခဏၾကာလွ ်င္ သူ လည္ း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဘြဲ႔ ႏွ င္ းသဘင္
အသု တ္ ထဲတြင္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္သြားေလၿပီ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ ေက်ာင္ းသားမ်ား သည္ ကိန္းဗရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္နားသို႔
ေရာက္ေနၾကေလၿပီ။ စာရင္းသြင္းၿပီးဖို႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ရလိမ့္မည္။
က်ယ္ ဝန္းေသာ ေက်ာင္းခန္းမႀကီးထဲက ေရာင္စံုမွန္ျပတင္းမ်ား ေအာက္တြင္မူ
အနာဂတ္ ကမာၻ ႔ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ မိုးတိုးမတ္တပ္ ရပ္ လ်က္ ။ ႏိ ု ဘယ္ ဆုရွင္မ်ား၊
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ အာမခံ ကုမၸဏီ
မန္ေနဂ်ာႀကီးမ်ား …။
ပထမဆံ ု း ႀကီ းမားလွ သည္ ့ မနီလာ စာအိတ္ႀကီး တစ္အိတ္ကို သြားယူ ရသည္ ။
ထိ ု စာအိ တ္ ႀကီ းထဲတြင္ ေက်ာင္းသို႔ ေငြသြင္းသည့္ ပံုစံ ေလးေစာင္၊ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပံုစံ
သံုးေစာင္ႏွင့္ (ဘာေၾကာင့္မွ န္မသိ ) က်န္းမာေရး ဌာနသို႔ ပို႔ရန္ ပံုစံ ေျခာက္ေစာင္ပါသည္။
ထိ ု ပံုစံမ်ားကို ျဖည့္၍ လက္မွတ္ထုိးရသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ စားပြဲခံု ကေလးမ်ားတြင္
ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ထိုင္၍ လက္ မွ တ္ ထိ ု းေနသူ ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္။
ေမးခြန္းပံုစံထဲတြင္ ကိ ု းကြယ္ သည္ ့ ဘာသာတရားႏွ င္ ့ ပတ္ သက္ ၍ ျဖည့္ ရမည့္
ကြက္ လပ္ တစ္ခုပါသည္။ မျဖည့္လိုကလည္း ေနႏိုင္သည္။
သူတို႔ ေလးဦ းသည္ ဘာသာတရား အလြန္ ကိုင္း႐ိႈင္းၾကသူမ်ား မဟုတ္သည့္တိုင္
အင္ဒ႐ူးႏွင့္ ဒင္နီတို႔က ဗရင္ဂ်ီ ဘာသာဝင္ ဆိုသည့္ ကြက္ လပ္ ေဘးတြင္ ျဖည့္လိုက္
ၾကသည္ ။ သီယိုဒိုက ဂရိေအာ္သိုေဒါ့ ဘာသာ ဟူ ေသာ ကြက္ လပ္ ကေလးေဘးတြင္
ျဖည့္သည္။ ေဂ်ဆန္က ဘာသာတရား မရွိ ဟူ ေသာ သေဘာမ်ဳိ း ေရးလိုက္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 48h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ အခါတြင္ အျခားေသာ ပံုစံမ်ားကိုလည္း
ျဖည့္ရေသးသည္။ ေက်ာင္းတြင္ လူ ငယ္ ဒီမိုကရက္ အသင္ း၊ လူ ငယ္ ရီပတ္ ဗလစ္ကင္
အသင္ း၊ လူ ငယ္ လစ္ဗရယ္ အသင္ း၊ လူ ငယ္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ အသင္ း၊ ေရကူး အသင္ း ၊
ေတာက္ တက္ အသင္ း၊ ေရျပင္ေလွ်ာစီး အသင္ း စသည့ ္ အသင္မ်ဳိးစံုတို႔၏ ပံုစံမ်ားကိုလည္း
ျဖည့္ရသည္။ ထို႔ျပင္တကၠသိုလ္ထဲတြင္ ထု တ္ သည္ ့ ေက်ာင္ းသား သတင္ းစာ
အသီ းသီ းကလည္ း သူတို႔ သတင္ းစာကိ ု လစဥ္ေၾကး ေပး၍ ဖတ္ရန္ ဆြယ္ ၾကသည္ ။
ယင္းတို႔မွာ မရန္းေရာင္၊ အက်ဳိ းေဆာင္ ၊ ကေလာင္ သြား စသည့္ သတင္းစာမ်ား ျဖစ္သည္။
အလြန္ ကပ္ေစးႏွဲ သူမ်ားႏွင့္ အလြန္ ဆင္ းရဲသူ မ်ားက လြဲလွ ်င္ ပါလာသမွ ် ပိုက္ဆံ
ကေလးသည္ ထိုေန႔တြင္ အေတာ္ ေခ်ာသြားေလၿပီ။
လင္းဗ႐ိုစ္မွာ ေန႔ေက်ာင္းသား ျဖစ္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ သူ ႔ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံတြင္ အလု ပ္
လု ပ္ ရသည္ ့ အတြက္ မည္သည့္ အသင္းကိုမွ် မဝင္ ဘဲ ေနႏိုင္သည္။
ဒင္နီက ဗရင္ဂ်ီ ကလပ္ သိ ု ႔ ဝင္ရန္ ပံုစံျဖည့္ၿပီ လက္မွတ္ထုိးလိုက္သည္။ ဗရင္ဂ်ီ
ကလပ္ က ေကာင္မေလးမ်ားသည္ ပိပိျပားျပား ရွိလိမ့္မည္ဟု သူ ထင္ သည္ ။ သုိ႔ဆိုလွ်င္
ေတြ႔ဖို႔လည္း လြယ္လိမ့္မည္။ သူ႔လို အေတြ႔ အႀကံ ဳ မရွိသည့္ အစိမ္း အ႐ိုင္းကေလးမ်ားသာ
ျဖစ္မည္။
အင္ဒ႐ူးကမူ ေတာေတြကိ ု ခု တ္ ထြင္ ရွင္းလင္း၍ ဝင္ သြားသည္ ့ ေတာတြင္ း
စြန္႔စားသူလို ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ အသင္ းအပင္ းေတြထဲကိ ု အကု န္ ေလွ်ာက္ဝင္သည္။
အထူ းသျဖင္ ့ မဲမဆြယ္ သည္ ့ အသင္ း သဟာယ ကလပ္ မ်ားသိ ု ႔ ဝင္သည္။
ေဂ်ဆန္က “မရန္းေရာင္” သတင္ းစာ တစ္ေစာင္ကို လစဥ္ေပးျဖင့္ ဝယ္ရန္
စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီေနာက္ အျခားေသာ အသင္းမ်ားသို႔ မဝင္ ေတာ့ ဘဲ အေဆာင္သို႔
ျပန္လာခဲ့သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 49h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

က်ားသားမိ ု းႀကိ ဳး။ သူ႔ကို စာတစ္တန္ ေပတစ္တန္ျဖင့္ အၿမဲဆက္ သြယ္ ေနသည္ ့
ဒီဒီသည္ အိပ္ရာမွ ႏိုးေနဟန္ တူ သည္ ။ သူ႔အခန္းတံခါးက ဖြင့္လ်က္။ ႐ူပေဗဒ စာအုပ္
တစ္အုပ္ကို မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဖံုးရင္း အိပ္ရာေပၚတြင္ လွ ဲေနသည္ ။
ေဂ်ဆန္က စ၍ ေမး၏။ “ဒီ ဒီ ဆိ ု တာ ခင္ဗ်ားလား ”
ကၽြဲေကာ္ ကိ ု င္ းတပ္ မ်က္မွန္ထူထူႀကီးသည္ စာအုပ္ေအာက္မွ ေပၚလာသည္ ။
“ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းေဖာ္လား ” ဟု မရဲတရဲ သူ ေမးသည္ ။
“ဟု တ္ ပါတယ္ ၊ ကၽြန္ ေတာ္ က ေအ ၃၂ ကိ ု ရပါတယ္ ”
“ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းေဖာ္ေပါ့ ”
ဒီဒီက ဖတ္ေနသည့္ စာအုပ္ၾကားထဲသို႔ စာ႐ြက္ၫႇပ္သည့္ ကလစ္ ကေလးျဖင္ ့
ထုိးမွတ္လိုက္ၿပီး စာအုပ္ကို ေဘးသိ ု ႔ ခ်၏။ ထို႔ေနာက္ အိပ္ရာမွ ထၿပီ း ေအးစက္
ေစးထန္းေနသည့္ လက္ ျဖင္ ့ လက္ ဆြဲ ႏႈ တ္ ဆက္ သည္ ။
“ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေဒးဗစ္ ေဒးဗန္ဆန္ပါ ”
“ကၽြန္ ေတာ္ ့ နာမည္က ေဂ်ဆန္ ဂီးလ္ဗတ္ပါ ”
ဒီဒီသည္ သူ႔ကို သကၤာမကင္ းသလိ ု အကဲခတ္ေန၏။
“ခင္ဗ်ားက ေဆးလိ ပ္ မေသာက္ တတ္ ပါဘူ းေနာ္ ”
“မေသာက္ တတ္ ပါဘူ း၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 50h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဆးလိ ပ္ မေသာက္ တတ္ တဲ့ သူႏွင့္တြဲေပးပါလုိ႔ အေဆာင္မွဴးဆီကို
ေတာင္းထားလုိ႔ပါ၊ အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ က တစ္ ေယာက္ တည္ း ေနခ်င္တာ၊ ဒါေပမဲ့
ေက်ာင္ းသားသစ္ ကိ ု တစ္ ေယာက္ တည္ း တစ္ခန္း မေပးဘူးတဲ့ ”
“ခင္ဗ်ားက ဘယ္ ကလဲ ”
“နယူ းေယာက္ ကပါ၊ ဗ႐ႊန္႔ သိပၸံ အထက္ တန္ းေက်ာင္ းက ေအာင္တာပါ၊ ၿပီးေတာ့
ဝက္ စတင္ ေဟာက္ စ္ ကုမၸဏီက ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အျမင့္ဆံုး တန္ းဆု ရခဲ့ပါတယ္၊
ခင္ဗ်ားကေကာ”
“ကၽြန္ ေတာ္ က ေလာင္းအိုင္းလင္း ဆိုင္ယိုးဆက္ကပါ၊ တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ
ဆု ရဖူ းတယ္ ၊ ခင္ဗ်ားေကာ ဘာအားကစားကိ ု ဝါသနာ ပါသလဲ ”
“ဟင့္အင္း၊ ကၽြန္ ေတာ္ က ဘာမွ မကစားဘူ း၊ ဘာလု ပ္ မလဲဗ်ာ အခ်ိန္ကုန္ပါတယ္၊
ကၽြန္ ေတာ္ က ေဆးေက်ာင္ းကိ ု ေျဖရမွာ၊ ခင္ဗ်ားေကာ ဘယ္လိုင္းကို လုိက္ဖို႔
ေ႐ြးထားသလဲ ”
ေဂ်ဆန္သည္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ အခန္းေဖာ္ႏွင့္ လာက်သျဖင္ ့ ေတာ္ ေတာ္
စိ တ္ ပ်က္ သြားသည္ ။
“အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဘာမွ မစဥ္းစားရေသးဘူးဗ်၊ ေနာက္မွ
စဥ္းစားမယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခန္း ဧည့္ခန္းအတြက္ လိ ု တဲ့ ပရိေဘာဂကေလး ဘာေလး
သြားဝယ္ရင္ မေကာင္ းဘူ းလား ”
“ဘာလုပ္ဖို႔ လဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ခုတင္ တစ္လံုး၊ စာပြဲတစ္လံုး၊ ကု လားထု ိ င္
တစ္လံုးစီ ရွိေနတာပဲ၊ ဘာလိ ု ေသးလု ိ ႔ လဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 51h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဆိ ု ဖာေလး တစ္ လံ ု းေလာက္ ရွိရင္ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ၊ နားနားေနေန
ေနလို႔ရတာေပါ့။ စာက်က္ ရင္ လည္ း တံုးလံုး ပက္ လက္ လွ ဲက်လိ ု ႔ ရတာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့
ေရခဲဘူးကေလး တစ္ လံ ု းေလာက္ လည္ း ရွိရင္ ေကာင္းတာေပ့ါ၊ သီ တင္ းပတ္ အကု န္
ဧည့္သည္တို႔ ဘာတု ိ ႔ လာရင္ အေအးေလး ဘာေလး တုိက္ရတာေပ့ါ ”
“ဘယ္ က ဧည့္သည္လဲဗ်၊ ဘာလဲ ခင္ဗ်ားက အခန္းထဲမွာ ပါတီ ေတြ ဘာေတြ
လုပ္ဦးမလို႔လား ” ဟု ဒီဒီက အလန္ ႔ တၾကား ေမးသည္။
ေဂ်ဆန္ စိတ္တိုလာၿပီး “ေနစမ္းပါဦး၊ ခင္ဗ်ား အခန္းေဖာ္ အျဖစ္ ဘုန္းႀကီ း
တစ္ ပါးေလာက္ ထားဖို႔ မေတာင္ းဘူ းလား ”
“ဟင့္အင္း၊ မေတာင္းပါဘူး ”
“ေအး ေတာင္းရင္လည္း ဘယ္ ရမလဲ၊ ကဲ တစ္ပတ္ရစ္ ဆိုဖာ တစ္ လံ ု းေလာက္
က်ဳပ္ႏွင့္ စပ္ၿပီး ဝယ္ မလား၊ မဝယ္ ဘူ းလား ”
“ဘာျဖစ္လုိ႔ ဝယ္ရမွာလဲဗ်၊ မလိုမွ မလိ ု တာ”
“ေကာင္းၿပီ၊ ဒီလိုဆိုရင္ က်ဳပ္ပိုက္ဆံႏွင့္ က်ဳပ္ ဝယ္ မယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္
ဆိုဖာေပၚကိုေတာ့ အလကား ထုိင္မယ္ စိတ္မကူးနဲ႔ ”
ထိုေန႔ညေန တစ္ညေနလံုး အင္ဒ႐ူး၊ မိုက္ကယ္ႏွင့္ ဒစ္ကီတို႔သည္ တကၠ သိ ု လ္
အနီးရွိ ပရိေဘာဂဆိုင္မ်ားသို႔ ေလွ ်ာက္ ၾကည္ ့ ၾကသည္ ။ အေကာင္းဆံုး သားေရဆိုဖာ
ကေလးမ်ား၊ ကု လားထိ ု င္ စသည္တို႔ကို ဝယ္ ၾကသည္ ။ အခ်ိန္ သံုးနာရီႏွင့္ ၁၉၅ ေဒၚလာ
ကုန္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ သူတို႔ ဝယ္ လာသည္ ့ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ဂ်ီေဆာင္
ဝင္းတံခါးမႀကီး အဝသို႔ ေရာက္ လာၾက၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 52h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အင္ း ဒီ ဆိုဖာႀကီးေပၚမွာ ေကာင္မေခ်ာေခ်ာကေလး ဘယ္ ႏွ စ္ ေယာက္ မ်ား
က်ဆံ ု းၾကဦ းမလဲ မသိဘူးေနာ္၊ ၾကည့္စမ္းပါဦးဗ်ာ၊ ဆု ိ ဖာႀကီ းေတြက အိလုိ႔၊
ေကာင္မေလးေတြေတာ့ ဒီလို ဆိ ု ဖာႀကီ းေတြ ျမင္တာနဲ႔ မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္
ခုန္တက္ကုန္ၾကမွာပဲ ထင္ တယ္ ”
“ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ဆိ ု ဖာႀကီ းေတြကိ ု အခန္းထဲ မထားႏွင့္ေတာ့ဗ်ာ အေဆာင္ေရွ႕
ေလွကားရင္းမွာ ခ်ထားပါလား၊ ဒါမွ ရက္ ကလစ္ အေဆာင္က ေကာင္မေလးေတြ
လမ္ းေလွ ်ာက္ ထြက္ လာရင္ သူတုိ႔က ခုန္တက္ ၊ ခင္ဗ်ားက”
“ဘာလဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျမႇာက္မေပးႏွင့္ေနာ္၊ မလုပ္ရဲဘူး ေအာက္ေမ့ေနသလား၊
စကားမ်ားမေနႏွင့္၊ ဒါေတြကိ ု အေပၚထပ္ ေရာက္ေအာင္ တင္ၾကဦးစို႔၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္
အင္ဒ႐ူးက ဆိုဖာကို တင္ မယ္ ၊ ဟိ ု ကု လားထိ ု င္ ေတြကိ ု ခင္ဗ်ားတို႔ တင္ ၾက၊
ႏိုင္တယ္မဟုတ္လား ”
ဒစ္ကီက ေျပာသည္ ။
“ဒါေလာက္ ေတာ့ အေပ်ာ့ေပါ့ ”
မိုက္ကယ္က ႀကီ းမားသည္ ့ ကုလားထိုင္ႀကီးကို ေကာက္မၿပီး ေခါင္းေပၚတင္ကာ
အေပၚထပ္သို႔ သယ္ သြားသည္ ။
“ဒါမွ မိ ု က္ ကယ္ ကြ၊ ဟားဗတ္ က ထြက္ မယ္ ့ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကြ၊
ေက်ာင္းက ထြက္ ရင္ ဟားဗတ္ က ထြက္ တဲ့ ပထမဆံ ု း တာဇံ ျဖစ္မယ့္ ႐ုပ္ရွင္
မင္းသားေလာင္း ”
ဒစ္ကီက ေအာ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 53h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဟ့ လူ ေတြ ေနာက္ထပ္ သံ ု းထစ္ ေလာက္ ေရာက္ေအာင္ေတာ့
တင္ေပးဦးဗ်ာ”ဟု ဒင္နီက ေတာင္းပန္သည္။
“ခင္ဗ်ား အစတုန္းက ေျပာေတာ့ ေအာက္ေလွကားရင္း ေရာက္ရင္ ေတာ္ၿပီဆို၊
ေလွကားေပၚ တင္ေပးရမယ္လို႔ မေျပာဘူး၊ ထံုးစံဆိုရင္ စႏၵရားတို႔ ဘာတို႔ဆိုရင္
ဓာတ္ေလွကားႏွင့္ခ်ည္း တင္ တာဗ် ”
“လုပ္ပါဗ်ာ၊ တင္ေပးပါ၊ သံ ု းထစ္ ေလာက္ တင္ေပးလိုက္ရင္ ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းကို
ေရာက္ပါၿပီ ”
“ဒါျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆယ္ေပး ”ဟု အလု ပ္ သမားထဲမွ ခပ္ႀကီးႀကီး လူ က
ေတာင္ းသည္ ။
“ၾကည့္လည္း လုပ္ပါဗ်ာ၊ စႏၵရားႀကီး တစ္လံုးလံုးေတာင္ ေဒၚလာ သံ ု းဆယ္ ပဲ
ေပးရတာ”
“မသိ ဘူ းဗ်ာ ႏွ စ္ ဆယ္ မေပးရင္ေတာ့ တင္မေပးႏိုင္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားသေဘာပဲ၊
မတင္ခ်င္ရင္လည္း မိုး႐ြာထဲမွာပဲ တီးေပါ့”
“ေဒၚလာ ႏွ စ္ ဆယ္ ဆိ ု ေတာ့ မတတ္ႏိုင္လို႔ပါဗ်ာ”
“ခင္ဗ်ားတို႔ ဟားဗတ္ က လူ ေတြဟာ ေတာ္ ေတာ္ ကပ္ေစးႏွဲ တယ္ ”
အလု ပ္ သမား ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ စႏၵရားႀကီးကို ေလွကားရင္းတြင္ ခ်၍
ထြက္ သြားၾကသည္ ။ ဒင္နီသည္ ဘာလုပ္ရမည္ မသိ ဘဲ အေဆာင္ေရွ႕တြင္ စႏၵရားႀကီးႏွင့္
ငူငူႀကီး ထုိင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ အၾကံ တစ္ ခု ရလာ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 54h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီသည္ စႏၵရားႀကီးကို ေနသားတက် ျဖစ္ေအာင္ေနရာျပင္၏။ ထို႔ေနာက္
အဖံုးကို ဖြင့္သည္။ စႏၵရားကို စမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ “တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းက ေငြလမင္း ” ကိ ု
တီ းသည္ ။
ေႏြရာသီ ျဖစ္သျဖင့္ အခန္းတံခါးေတြ အားလံ ု းေလာက္ ဖြင့္ထားၾကရာ မၾကာမီ
သူ႔အနီးတြင္ ေက်ာင္ းသားေတြ ဝိုင္းအံုေနေလၿပီ။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကမူ
မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကၾကသည္ ။
သူ ႔ လက္ သံ ကလည္ း တကယ္ ေကာင္ းသည္ ။ သူတို႔ အသု တ္
ေက်ာင္ းသားသစ္ ထဲတြင္ စႏၵရားတီးေကာင္း တစ္ ေယာက္ ပါလာသျဖင့္ အံ ့ ၾသေနၾကသည္ ။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ ဒင္နီသည္ စႏၵရားကို ရပ္လိုက္၏။ ေက်ာင္ းသားေတြက ဝိုင္း၍
လက္ ခု ပ္ တီ းၾကသည္ ။ ေနာက္ထပ္ တီးရန္ ေတာင္ းဆိ ု ၾကသည္ ။ ဒင္နီက “ဓားလြယ္ က”
သီခ်င္းႏွင့္ “ေရပန္းထဲက ပိုက္ဆံျပား သံုးျပား” ကိ ု တီ းသည္ ။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ တကၠ သိ ု လ္ ရဲတစ္ဦး ေရာက္ လာသည္ ။ ဒင္နီ ေစာင့္ေနသည့္
အခြင့္ေကာင္းေပတည္း။
“ဒီမွာ သူ ငယ္ ၊ စႏၵရားကို ေက်ာင္းေဆာင္အျပင္မွာ မတီးပါႏွင့္၊ တီးခ်င္ရင္
အေဆာင္ ထဲ ယူ တီ းပါ ”ဟု ရဲက ေျပာသည္။
“ရဲက ဒီမွာ မတီးရဘူးလုိ႔ ေျပာေနၿပီ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ နားေထာင္ခ်င္ရင္
ကၽြန္ေတာ့္အခန္းကို ေ႐ႊ႕ေပးၾကပါလား၊ အခန္းေရာက္ရင္ ထပ္ တီ းျပမယ္ ”
အားလံုး ဝမ္းပန္းတသာျဖင့္ ေထာက္ ခံ ၾကသည္ ။ သူတို႔ထဲမွ အသန္ဆံုး
ေျခာက္ ေယာက္ ေလာက္ က စႏၵရားႀကီးကို အေပၚထပ္သို႔ မတင္ သြားၾက၏။
“ဆယ္ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွာ မတီးရဘူးေနာ္၊ စည္းကမ္း ထု တ္ ထားတယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 55h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“စိတ္ခ်ပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ညစာ စားခ်ိန္ေလာက္ အထိ ပဲ တီးမွာပါ ”
ဒင္နီက ေျပာလုိက္သည့္အခါတြင္ အားလံုးက ျငာသံေပးသည္။
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ မေနရဘဲ အထက္ တန္ းေက်ာင္ းသား ဘဝက
ေနခဲ့ရသည့္ အခန္းက်ဥ္း ကေလးထဲတြင္ သာ ဆက္ ေနရသည္ ့ သီယိုဒိုသည္ ထိ ု
တစ္ ညေနလံုး သမဝါယမ ဆိုင္သို႔ သြားကာ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကေလးမ်ားကို
ေလွ ်ာက္ ဝယ္ သည္ ။
ေက်ာင္းလြယ္အိတ္စိမ္း တစ္လံုးကို အလ်င္ ဝယ္ သည္ ။ ထိ ု လြယ္ အိ တ္ စိမ္းသည္
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းသားတုိင္း ကိုင္သည့္ လက္ သံ ု း။ ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြ
စာေရးကိရိယာေတြ ထည့္ႏိုင္သည္။ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသား ၏ အမွတ္တံဆိပ္ စတုဂံပံု
မရန္းေရာင္ တံခြန္ တစ္ခုလည္း ဝယ္ သည္ ။ တံခြန္ေပၚတြင္ “ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ၁၉၅၈
ခုႏွစ္ ဘြဲ႔ယူမည့္ အသု တ္ ” ဟု သကၠ လတ္ အျဖဴျဖင့္ ေရးထိ ု းထားသည္ ။ ထိုဂုဏ္ထူးေဆာင္
တံခြန္ကို အျခား ေက်ာင္ းသားမ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္ အခန္းနံရံတြင္ ခ်ိတ္ထားစဥ္
သီယိုဒိုမွာမူ သူ ႔ အိမ္ခန္း က်ဥ္ းက်ဥ္ းကေလးထဲက စားပြဲေပၚတြင္ စိုက္ထားသည္။
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားဟန္ ေပါက္ရန္အတြက္ လီးဗစ္ အင္ ပီးယားမွ
ထု တ္ သည္ ့ ေဆးတံ အေကာင္းစား တစ္ လက္ ကိ ု ဝယ္ခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္မူ
ေသာက္ တတ္ ေအာင္ က်င့္ရဦးမည္။
သူဝယ္ လာခဲ့ သည္ ့ တစ္ပတ္ရစ္ ဗီ႐ိုကေလးကို အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္
ၾကည့္ၿပီးေနာက္ မနက္ျဖန္တြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းေတာ္ သားႀကီ းဂိ ု က္
အျပည့္ဖမ္းႏိုင္ၿပီဟု ေက်နပ္ သြားသည္ ။
ထို႔ေနာက္တြင္မူ သူ ႔ အိပ္မက္သည္ ျပယ္ သြားေလၿပီ း။ ညေန ေစာင္းလာသည့္
အတြက္ မက္ ဆာခ်ဴးဆက္ လမ္ းက အေဖ့ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသို႔ အလုပ္ဆင္းရန္ စားပြဲထိ ု း
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 56h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အဝတ္ အစား ေဟာင္ းႀကီ းကိ ု ျပန္ ဝတ္ရျပန္သည္။ မာရသြန္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသို႔ ေရာက္လွ်င္
ဟားဗတ္ က ျခေသၤ့ႀကီးမ်ား အတြက္ သိ ု းသားပန္ းကန္ ေတြ ခ်ေပးရေတာ့မည္။
သည္ေန႔တြင္ တစ္ေန႔လံုး တန္းစီေနရသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ မနက္ပိုင္းကတည္းက
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမသို႔ သြားကာ မွတ္ပံုတင္အတြက္ တန္းစီရသည္။ ညေန
ေျခာက္နာရီထိုး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ညေနစာ စားရန္အတြက္ တန္းစီရျပန္သည္။ ႏွမ္းဖတ္
ေက်ာက္ ေလွ ကားႀကီ းေပၚတြင္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ ဆင္ ့ တန္းစီ ရပ္ေနၾကသူေတြ အျပည့္။
ေက်ာင္းသားသစ္တိုင္း အေပၚအကႌ်ႏွင့္ လည္စည္းတုိ႔ကို ဝတ္ ဆင္ ထားသည္ ။
အေပၚအကႌ်ႏွင့္ အေရာင္ အေသြးမွာ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္ လွ ်င္ တတ္ ႏိ ု င္ သေလာက္
ကြဲျပားသည္ ။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားသည္ ညစာ စားရာတြင္ ယဥ္ေက်းစြာ
ဝတ္ ဆင္ ထားရမည္ ဟု စည္းမ်ဥ္းတြင္ အတိ အလင္ း ဆိ ု ထားသည္ ။
သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေသာ လူ ႀကီ း လူ ေကာင္ းမ်ားအတြက္ စားစရာ ပန္းကန္ျပားမ်ား
မေပးသည္ကမူ အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္ းသည္ ။
ပန္းကန္ျပား အစား အညိဳေရာင္ ပလတ္ စတစ္ ပံုစံခြက္ကေလး တစ္ ခြက္
ေပးထားသည္ ။ ထိုပံုစံခြက္ထဲတြင္ စားစရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထည္ ့ ရန္ အတြက္
အကန္ ႔ ကေလးေတြ ခြဲထားသည္ ။ အလယ္ ေကာင္ တြင္ ႏြားႏို႔ထည့္ရန္ ကန္ ႔ ထားသည္ ့
အကန္ ႔ ကေလး တစ္ ကန္ ႔ သာလွ ်င္ ခြက္ႏွင့္ တူ သေယာင္ ရွိသည္။
စိတ္ကူူးဉာဏ္ ေကာင္းပါ၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ ေက်ာင္ းေတာ္ သား
၏ အစားအေသာက္ သည္ အလြန္ ညံ့ဖ်င္းသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိမူ ထု ိ
ပန္းကန္ျပားသည္ ဖုံးကြယ္ျခင္းငွာ မတတ္ႏုိ္င္။
ပထမဆု ံ း စားပြဲထုိးေပါက္မွ ဗ်ပ္ခတ္နဲ ထည့္ေပးလုိက္သည့္ ညဳိတုိတုိ
အျပားကေလးက ဘာပါလိမ့္။ အသားဟု စားပြဲထုိးမ်ားက ေျပာလုိ က္ သည္ ။ ဖိနပ္ခုံ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 57h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အတြင္ းက ခံသည့္ သားေရျပားႏွင့္ တူ သည္ ဟု အမ်ားက ေျပာၾကသည္ ။ အရသာကလည္ း
ထုိနည္းလည္းေကာင္းဟု အားလုံးက ေျပာၾကသည္ ။ ထု ိ အသားကု ိ ႀကိ ဳက္ သေလာက္
ရမည္ဟု ေျပာလုိက္ေသာ္လည္း မည္သူမွ် မလုိခ်င္း။ ဝါး၍ မရေသာ ထုိပစၥည္းကုိ မည္ သူ
လုိခ်င္မည္နည္း။
ေရခဲမုန္႔ကေလး ပါ၍ ေတာ္ ေတာ့ သည္ ။ ေရခဲမုန္႔ကမူ မ်ားလည္ း မ်ားသည္ ၊
ေကာင္ းလည္ း ေကာင္ းသည္ ။ ၁၈ ႏွစ္သား တစ္ ေယာက္ အဝစားႏုိင္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ အစားအေသာက္ ေကာင္း မေကာင္းကုိ ဂ႐ုမစုိက္ႏုိင္။ ညစာစားသည္ ့
ခန္းမထဲသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ေတာ္ ၿပီ ဟု သာ သေဘာထားၾကသည္ ။ ထုိမွ် ညံ့ဖ်င္းေသာ
အစားအေသာက္ ကု ိ စားရသည့္တုိင္ ဟားဗတ္ သု ိ ႔ ေရာက္လွ်င္ ေက်နပ္ၿပီ။ သူတုိ႔
အားလု ံ းေလာက္ သည္ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ ပထမ စြဲလာခဲ့ သူ ေတြခ်ည္ း။ သူတုိ႔
အသု တ္ ထဲတြင္ အထက္ တန္ း ေက်ာင္းတုန္းက အဘက္ ဘက္ တြင္ ဗုိလ္စြဲခဲ့သူ ၂၈၇
ေယာက္ ထက္ မနည္း ပါသည္ ။ တကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ဗုိလ္စြဲေအာင္ ႀကိ ဳးစားမည္ ဟု
အားခဲထားၾကသည္ ။
တကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ တစ္ ေယာက္ အေၾကာင္ းကု ိ
တစ္ ေယာက္ အလု ိ လိ ု သိ သြားၾကသည္ ။ အျပင္ဘက္ခန္း စားပြဲ တစ္ လု ံ းတြင္ ေရာဗတ္သည္
ေက်ာင္ းသား အသစ္မ်ား၏ ေဟာ္ ကီ သင္ းတြင္ ကပၸ တိ န္ ျဖစ္ေအာင္ မသိ မသာ
မဲစုေနသည္။ အျခား စားပြဲ တစ္လုံး တြင္မူ ေဘာလု ံ း အလံကုိင္ တစ္ သု ိက္ သည္
စစ္တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ သြား၍ သင္တန္းေပးရာတြင္ စားရသည့္ အစားေသာက္ မ်ား
အေၾကာင္ းကု ိ ေျပာေနၾက၏။ ေဘာလု ံ းရာသီ စသည္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္
သင္ တန္ း ေပးၾကရေတာ့မည္။ ထု ိ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေကြ်းသည္ ့ အစားအေသာက္မွာ
အမဲသား ခပ္ညိဳညိဳ ျဖစ္သည့္တုိင္ ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ မွ ာထက္ ေတာ့ မ်ားမ်ား
စားရသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 58h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

က်ယ္ ဝန္ းေသာ နံရံကပ္ သစ္သားခန္းဆီမ်ား ကာထားသည္ ့ ညစာစား
ခန္းမႀကီးသည္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အသံျဖင့္ အု တ္ အု တ္ က်က္ က်က္ ျဖစ္လ်က္႐ွိ၏။
သူတုိ႔ကုိ ၾကည့္လုိက္႐ုံျဖင့္ အထက္ တန္ း ေက်ာင္ းသားကု ိ ခြဲျခားသိႏုိင္သည္။ တကၠ သု ိ လ္
ေက်ာင္ းသားက ရွ က္ တလင္ း အေပၚအကႌ ်၊ တကၠ သု ိ လ္ လည္စည္းျဖင့္ အမ်ားစု ျဖစ္သည္။
ရယ္ သံ ၊ စကားေျပာသံ ကလည္ း က်ယ္ သည္ ။ အု ိ မာဟာမွ ႐ူပေဗဒ ပါရဂူေလာင္း။ မစ္ဇုိရီမွ
ကဗ်ာဆရာေလာင္း။ အတၱ လန္ တာမွ ဝတ္ လု ံ ႏုိင္ငံေရးသမားေလာင္း။
ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ သည္ အခန္းေဖာ္မ်ားကုိ ေ႐ြးေပးရာတြင္လည္း
ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ၿပီးမွ ေ႐ြးေပးသည္။ တကၠ သု ိ လ္ မွ ဉာဏ္ႀကီးရွင္တုိ႔သည္ အတြဲမ်ားကိ ု
တြဲေပးရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ အကုန္ခံ စဥ္းစားၾက၏။ မည္မွ် ပင္ပန္းေသာ အလုပ္ေပနည္း။
ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ေထာင့္တစ္ရာတုိ႔၏ အႀကိ ဳက္ ကိ ု တြက္ ခ်က္ စဥ္းစား။ မည္သူႏွင့္
မည္ သူ တြဲေပးလွ်င္ ေကာင္းမလဲ။ မည္သူႏွင့္ မည္ သူ တြဲေပးလွ်င္ အစာမေၾက
ဝမ္းေဖာဝမ္းေရာင္ ျဖစ္မလဲ။ တကၠ သု ိ လ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အာဏာပုိင္ထဲမွ တစ္ဦးဦးသည္
ထုိအေၾကာင္းမ်ားကုိ အကုန္သိရ၏။ သုိ႔မဟုတ္ အကု န္ သိ သည္ ဟု သူ ႔ ဘာသာသူ ထင္ ၏။
ေက်ာင္ းသားသစ္ အား ဘယ္လုိလူႏွင့္ တြဲခ်င္ းသလဲဟု ေမး၏။ ေဆးလိ ပ္
မေသာက္ တတ္ သူ လား။ အားကစားသမားလား။ အႏုပညာတုိ႔ ဘာတုိ႔မွာ စိတ္ဝင္စား
သလား။ တကၠ သု ိ လ္ ဝင္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကု ိ ယ္ ႀကိဳက္သူႏွင့္
တြဲခြင္ ့ ရတတ္ ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ဘယ္သူႏွင့္ တြဲရ တြဲရ အေၾကာင္ းမဟု တ္ ၊ ကိ ု ယ္
ဝါသနာပါရာ လုပ္ရလွ်င္ေတာ္ၿပီ ဆုိသည့္ လူ မ်ားလည္ း ရွိသည္။
ဥပမာ ဒင္နီ ဆုိပါေတာ့။ သူ႔အဖုိ႔ ဘယ္သူႏွင့္ တြဲရ တြဲရ အေၾကာင္ းမဟု တ္ ။ သူ ႔
ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဂီတ အခန္းေဆာင္ႏွင့္ နီးသည့္ အေဆာင္တစ္ေဆာင္သုိ႔ ပုိ႔ရန္သာ
ျဖစ္သည္း။ တျခား ဂီ တသမား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တြဲဖိ ု ႔ သူမေတာင္း။ ဂီ တသမား
ႏွစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ ေယာက္ မာနေတြ ခံေနၾကလိမ့္မည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 59h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ ၊ ဒင္နီသည္ ဟု ိ လ္ ဝါသီ ေဆာင္ တြင္ အနာဂတ္ ဗိ သု ကာ
ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္မည့္ ဝူ ဆုိသည့္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားႏွင့္ အတူေနရသည္။
ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ သခ်ၤာ ပညာရွင္ ျဖစ္လာမည့္ လွံတံပစ္သမား ဘာနီ ျဖစ္သည္။
သူတုိ႔ သု ံ းေယာက္ ေမာင္မယ္သစ္တြင္ မိတ္ဆုံပြဲတြင္ အတူ တူ ညစာစားေနစဥ္
သူတုိ႔ သု ံ းေယာက္ ကု ိ ဘာေၾကာင္ ့ မ်ား တြဲေပးလု ိ က္ သနည္ းဟု ဝူကစ၍
ေမးခြန္းထုတ္သည္။
“ကြ်န္ ေတာ္ ကေတာ့ အေခ်ာင္းေၾကာင့္ ထင္ တာပဲ ” ဟု ဘာနီ က ေျဖသည္။
“ဘာလဲခင္ဗ်ားက အတည္ ေျပာတာလား၊ညစ္ တီ း ညစ္ပတ္ ေျပာေနတာလား ”
ဝူက ေမးသည္။
“ခင္ဗ်ားၾကည့္ေလ၊ ဒင္နီက ဂီတ ဆရာႀကီးျဖစ္ခ်င္တဲ့သူ၊ ဂီတ ဆရာေတြ
လက္ ထဲမွ ာ ဘာပါတတ္ သလဲ၊ အခ်က္ ျပတဲ့ တုတ္ေခ်ာင္း ပါတတ္ တယ္ မဟု တ္ လား၊
ကၽြန္ ေတာ္ ့ အေခ်ာင္းကေတာ့ အႀကီးဆံုး၊ ကၽြန္ ေတာ္ က လွံတံပစ္တဲ့ေကာင္၊
မဟု တ္ ဘူ းလား ”
“ဒါျဖင့္ ကၽြန္ ေတာ္ ကေကာ ”
“ဗိ သု ကာေတြက ဘာႏွင့္ ပု ံ ဆြဲသလဲ၊ ခဲတံတုိ႔ ကေလာင္တံတုိ႔ႏွင့္
ဆြဲရတယ္ မဟု တ္ လား၊ သူ လည္ း အေခ်ာင္းကုိ သု ံ းရတာပဲ၊ ဒီ ေတာ့ အေခ်ာင္း
သုံးေခ်ာင္းေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သု ံ းေယာက္ ဘာျဖစ္လုိ႔ အတူ တူ လာ တြဲမိ တယ္ ဆု ိ တာ
ရွင္းၿပီ မဟု တ္ လား ”
ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ ေတာ္ ့ က်ေတာ့ အေခ်ာင္း ေသးေသးကု ိ ပဲ ေပးတာကု ိ း ဗ်” ဟု ဝူက
ေျပာသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 60h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သို႔ျဖင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဘြဲ႕ႏွ င္ သဘင္ တက္ မည္ ့ အသု တ္ ထဲတြင္ သူတုိ႔
သု ံ းေယာက္ သည္ ပထမဆု ံ း တြဲျဖစ္ သြားသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ အေပၚယံအားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ သူ႔ကိုယ္သူ ယု ံ ၾကည္ စိတ္ခ်ဟန္
ေပၚသည့္တုိင္ ထုိေန႔ည ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ထမင္းစားပြဲသုိ႔ တက္ ရသည္ ကိ ု မ႐ြံ႕မရဲ
ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ ေယာက္ ထဲ မသြားရဲသလိ ု လိ ု ျဖစ္ေနသျဖင့္ သူ႔အခန္းေဖာ္ ဒီဒီကို
အေဖာ္ၫႇိမည္ စိတ္ကူးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒီဒီမွာ သူ အဝတ္ အစား မလဲခင္ကတည္းကပင္
ျပန္ေရာက္ေနေလၿပီ။
“ကၽြန္ ေတာ္ က တတိ ယ ေရာက္ တာ၊ ေရခဲမုန္႔ ဆယ္ ့ တစ္ ခု ေတာင္ စားပစ္ခဲ့တယ္၊
ေကာင္ းလု ိ က္ တဲ့ ေရခဲမုန္႔ေတြ၊ အေမေတာ့ သိပ္ႀကိဳက္မွာပဲ ”
ထုိေၾကာင့္ ေဂ်ဆန္ တစ္ ေယာက္ တည္ း ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ စာၾကည့္တုိက္
ေလွ ကားႀကီ းေတြနား ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ မက္ ထ႐ု ိ က္ ပုိလီတန္ေက်ာင္း ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက
သူႏွင့္ တင္းနစ္ ႐ုိက္ဖူးသည့္ အသိ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ သည္ ။ အသိ က သူ ႕အား
တင္းနစ္တြင္ သူ ႕ကု ိ ႐ႈံးခဲ့သူ အျဖစ္ သူႏွင့္ ေနသည့္ အခန္းေဖာ္မ်ားကုိ မိ တ္ ဆက္ ေပးသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ ေပ်ာ္ သြားကာ သူတုိ႔ႏွင့္ အတူ လုိက္လာခဲ့သည္။ သူတုိ႔ ေျပာသည့္
စကားမ်ားက တင္းနစ္ အေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္
ညံ့ဖ်င္းသည့္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား အေၾကာင္း …။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 61h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း

ဟားဗတ္ ကု ိ ေရာက္ တဲ့ အထိမ္းမွတ္ အျဖစ္ ငါႏွင့္ အခန္းေဖာ္ကုိ အျပင္မွာ
ထြက္ ၿပီ း ညစာ စားၾကသည္ ။ ေဘာ့စတြန္ ၿမိ ဳ႕ထဲကိ ု မသြားဘဲ ယူ နီ ယန္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံမွာ
သြားစားၾကတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ စေကာ္ေလး ပန္းၿခံနားက ခၽြတ္ ပြဲကု ိ သြားၾကည္ ့ ၾကတယ္ ။
ဒီေနရာကေတာ့ အလြန္ သီ လ သိ ကၡ ာႀကီ းတဲ့ သဲကႏၲ ာရႀကီ းထဲက ညစ္ ပတ္ တဲ့
အုိေအစစ္ကေလး တစ္ခုပါပဲ။
ေဟာင္းဝပ္ ဇာတ္ခုံႀကီးက နည္ းတဲ့ ဇာတ္႐ုံႀကီး မဟု တ္ ဘူ း။ အရင္တုန္းကေတာ့
႐ုပ္ေသးေတြေလာက္ပဲ ျပခဲ့တာ။ အခုေတာ့ ခၽြတ္ ပြဲေတြ ျပေနၿပီ။ ဒီေန႔ညမွာ နာမည္ေက်ာ္
အခၽြတ္မင္းသမီးေလးကေတာ့ ဝတ္လစ္စလစ္မယ္ အာမာ တဲ့ ။
ကပြဲၿပီးေတာ့ ဇာတ္စင္ေနာက္ သြားၿပီ း အမ်ဳိးသမီးကုိ ရွန္ပိန္ ေသာက္ဖုိ႔
သြားဖိ တ္ ၾကတယ္ ။
ဇာတ္စင္ ေနာက္ေဖးမွာ တုိ႔လုိ လူ ေတြ အမ်ားႀကီ းပါလား။ ဘယ္ ရမလဲ။
တုိ႔ကလည္း ခပ္တည္တည္ပဲ ဇာတ္စင္ေနာက္ကုိ ဝင္သြားတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္
ဇာတ္စင္ေနာက္ အခန္း တံခါးနား ေရာက္ေတာ့ တုိ႔လည္း မဝင္ရဲဘဲ
ခပ္ရွိန္းရွိန္းျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီ တင္ ငါက “ေဟ့ ၊ အားလံုး ဝင္သြားၾကရေအာင္ ”လို႔
အေဖာ္ၫႇိတယ္။
တို႔အားလံုး တစ္ ေယာက္ မ်က္ ႏွ ာ တစ္ ေယာက္ လွမ္းၾကည့္ၿပီး အကဲခတ္
ေနၾကတယ္ ။ ဘယ္ သူ ကမွ ဘာမွ မေျပာၾကဘူး။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 62h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒီတုန္းမွာ တုိ႔စိတ္ထဲမွာ အသိ တစ္ ခု ဝင္ လာတယ္ ။ တုိ႔ဟာ
ေက်ာင္ းသားကေလးေတြ မဟု တ္ ေတာ့ ပါလား။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းေတာ္ သားႀကီ းေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ေက်ာင္ းေတာ္ သားႀကီ းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္
လုိက္ေအာင္ ေနရမွာပါကလား ဆိ ု တာ ဖ်တ္ခနဲ သတိ ရလာတယ္ ။
ေၾသာ္ ၊ သနားစရာ အာမာရယ္ ။ တုိ႔ႏွင့္ မေတြ႔လိုက္ရေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။
ေက်ာင္ းသား ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ကိုယ္လံုးတီးျဖင့္ တန္းစီ ရပ္ေနၾကသည္။
သူတုိ႔ ကိုယ္ခႏၶာကလည္း အ႐ြယ္ အစား အမ်ဳိးမ်ဳိး။ ခပ္ဝဝလည္း ပါသည္ ။ ခပ္ပိန္ပိန္လည္း
ပါသည္ ။ (ဒင္နီမွာ ခပ္ပိန္ပိန္။ ) အခ်ဳိ းအစားကလည္ း မစ္ကီးေမာက္စ္လို ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိး အစ
အဒိုနစ္ ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္လို အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး စံုသည္။ (ထိ ု ဆယ္ ႏွ စ္ ေယာက္ ထဲတြင္
ေဂ်ဆန္လည္း ပါသည္ ။) သူတို႔ေရွ႕တြင္ သံုးေပခန္႔ျမင့္သည့္ ခံုရွည္ တစ္လံုး ရွိသည္။
ခံုေနာက္တြင္ ေၾကာက္စရာ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ႀကီးရွိသည့္ အားကစား ဆရာ
ရပ္ေနသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ဗိုလ္ဂ်က္ဆန္ဟု မိ တ္ ဆက္ သည္ ။
“ဒီေန႔ မင္းတို႔ ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြ နာမည္ေက်ာ္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေျခလွမ္း လွမ္းနည္းကို စစ္ေဆးရမယ္၊ ေဟာဒီ ခံုေပၚကို တက္ လု ိ က္ ဆင္ းလိ ု က္
လုပ္ရမယ္၊ နားလည္ လား၊ ဒီေျခလွမ္း လွ မ္ းတဲ့ စစ္ေဆးနည္းကို စစ္အတြင္းက
တီ ထြင္ ခဲ့ တာ၊ တုိ႔ အေမရိကန္ စစ္သားေတြ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးတဲ့ အေနႏွင့္
တီ ထြင္ ခဲ့ တာ၊ ဒီလို က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခဲ့လို႔ တိ ု ႔ တစ္ ေတြဟာ ဟစ္ တလာကိ ု ႏိုင္ေအာင္
တိုက္ႏိုင္ခဲ့တာေပါ့၊ ဟု တ္ တယ္ မဟု တ္ လား ”
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားက ဇာတိမာန္ တက္ ႂကြဖြယ္ ေျဖၾကလိမ့္မည္ဟု
သူ ထင္ သည္ ။ သို႔ရာတြင္ တစ္ ေယာက္ ဆီ ကမွ ် အသံ မထြက္ ။ ဗိုလ္ဂ်က္ဆန္သည္
စိ တ္ တိ ု သြားဟန္ တူ ၏။ ေနာက္ထပ္ ဘာမွ ် မေမးေတာ့ဘဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
ေျပာျပေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 63h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေကာင္းၿပီ ငါက ဝီစီမႈတ္မယ္၊ ဝီ စီ မႈတ္လိုက္တာႏွင့္ ဒီခံုရွည္ေပၚမွာ တက္ လိ ု က္
ဆင္ းလိ ု က္ လုပ္ေနရမယ္။ ငါက ဓါတ္ျပား တစ္ျပား ဖြင့္ေပးထားမယ္။ ေဟာဒီ ႀကိမ္တုတ္ႏွင့္
စည္းလိုက္ေပးမယ္၊ မင္းတုိ႔က ဓါတ္ျပား မဆံုးမခ်င္ တက္ လိ ု က္ ဆင္ းလိ ု က္ လုပ္ေနရမယ္၊
ဆက္ တု ိ က္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ ၾကာမယ္ ၊ ငါ ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာေနာ္၊ ဒီ ေတာ့
ေျခတစ္လွမ္း တစ္ခ်က္ခိုးမယ္ မၾကံနဲ႔၊ ဒီလို ဆက္ တု ိ က္ လုပ္ႏိုင္ရင္ မင္းတို႔ ဒီႏွစ္အတြက္
ကာယေလ့ က်င့ ္ ခန္ း ေအာင္ၿပီ ”
သူ က ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြေပးေနစဥ္ ဒင္နီ စိတ္ညစ္ေနေလၿပီ။ ခြီ းတဲ့ မွ ပဲ။
ဒိျပင္ေကာင္ေတြက ငါ့ ထက္ အရပ္ရွည္တဲ့ ေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ၊ သူတို႔အဖို႔က ဘာအေရးလဲ၊
လွမ္းတက္လုိက္႐ုံပဲ၊ ငါ့အဖို႔ေတာ့ ဒီ ခံုရွည္က ဧဝရက္ ေတာင္ ေလာက္ ျမင့္ေနတာ၊
နည္းနည္းကေလးမွ မတရားဘူ းဟု သူ ႔ ဘာသာ သူေျပာေနသည္။
“ေကာင္းၿပီ ငါ အခ်က္ေပးလိုက္တာႏွင့္ စၿပီ းတက္ ၊ ၿပီးေတာ့ စည္းခ်က္အတိုင္း
တက္ လိ ု က္ ဆင္ းလိ ု က္ လုပ္၊ ကဲ စ”
သူတို႔အားလံုး ခံုရွည္ေပၚသို႔တက္သည္။
ဓါတ္ျပားက ဆူညံစြာ ျမည္ေနစဥ္ လူ ႀကီ းက စည္းတုတ္ျဖင့္ စည္းကို
မွန္မွန္လိုက္ေနသည္။ တက္ - ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး။ တက္ - ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး။
အခါ ႏွ စ္ ဆယ္ သံ ု းဆယ္ ေလာက္ လုပ္လိုက္မိသည့္အခါတြင္ ဒင္နီ
ေမာလာေလၿပီ။ လူ ႀကီ း၏ စည္ းခ်က္ သံ ေႏွးသြားပါေစဟု သူ ဆု ေတာင္ းသည္ ။ သို႔ရာတြင္
ဗိုလ္ဂ်က္ဆန္သည္ အလြန္မွန္သည့္ နရီတိုင္း ကိရိယာႀကီးႏွယ္။ မၾကာခင္
အခ်ိန္ျပည့္ပါေတာ့ဟု သူ ဆုေတာင္းျပန္သည္။
“မိနစ္ ဝက္ ရွိသြားၿပီး ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 64h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အမယ္ေလးဗ် အခုမွ မိနစ္ဝက္ တဲ့ ။ မၾကာခင္ သူ လဲက်ေတာ့ မည္ ဟု
ဒင္နီထင္သည္။ ပင္ပန္းလွေသာ ေနာက္ထပ္ စကၠ န္ ႔ သံ ု းဆယ္ အၾကာတြင္ ဗိုလ္ဂ်က္ဆန္က
“ဟုတ္ၿပီ၊ တစ္မိနစ္ ျပည့္သြားၿပီ ၊ ေလးမိနစ္ပဲ လိ ု ေတာ့ တယ္ ”
ဘယ္ ျဖစ္ မလဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ေနာက္ထပ္ ေလးမိနစ္ ခုန္ႏိုင္မွာလဲ၊ အသက္႐ႈလို႔
မရေတာ့ဘူး ထင္ တယ္ ဟု ဒင္နီ ေတြးသည္ ။ သို႔ရာတြင္ ရပ္၍ မျဖစ္။ ရပ္လိုက္လွ်င္
ငနဲႀကီ းထံ တြင္ တစ္ႏွစ္လံုးလံုး အားကစား သင္ တန္ းေတြ တက္ေနရေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အေျပး က်င့္ခဲ့စဥ္က အတိုင္း အားခဲကာ ေနာက္ထပ္ ေလးမိနစ္ တက္ လိ ု က္ ဆင္ းလိ ု က္
လုပ္သည္။
“ေဟ့ မုန္လာဥ ေကာင္၊ ဘာ ေျခလွမ္းေတြကို ခိုးေနတာလဲ၊ ငါ မျမင္ဘူး
မွတ္လုိ႔လား၊ မွန္မွန္လုပ္၊ ေနာက္ထပ္ တစ္မိနစ္ တိုး အလုပ္ခိုင္း လု ိ က္ ရမလား ”
ႏွိပ္စက္ ၫႇဥ္းပန္းေရး သင္ တန္ းဆရာႀကီ းက ဆိုသည္။
ေက်ာင္းသား ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္၏ ကိ ု ယ္ တြင္ ေခၽြးေတြ နစ္ေနၿပီ။
ေခၽြးစက္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုပင္ စဥ္ကုန္ၾကသည္။
“ႏွစ္မိနစ္ ျပည့္သြားၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ သံုးမိနစ္ပဲ က်န္ ေတာ့ တယ္ ”
ဒင္နီသည္ ေနာက္ထပ္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ထင္ လာသည္ ။ သူ ႔ ေျခေထာက္မ်ားကို
မ၍ မရမခ်င္ေတာ့ သူ ႔ စိ တ္ ထဲတြင္ လဲက်သြားေတာ့ မည္ ဟု ပင္ ထင္ သည္ ။ ရယ္စရာလည္း
ေကာင္း၍ ဘာမွ ်လည္ း မဆိုင္ေသာ တိရစၧာန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ဳိးေတြကို မလုပ္ခ်င္ေတာ့ၿပီ။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းေတာ္ ႀကီ းကိ ု မတက္ ရလွ ်င္ လည္ း ေနပါေစေတာ့။
ထုိစဥ္ သူ ႔ ေဘးမွ ခပ္တိုးတိုး ေျပာသံ ကိ ု ၾကားလိ ု က္ သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 65h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“သူငယ္ခ်င္း ျဖည္းျဖည္းသာလုပ္၊ အသက္ ကိ ု မွန္မွန္႐ႈ၊ ခင္ဗ်ား ေျခလွမ္း ခိုးခ်င္ခိုး၊
ကၽြန္ ေတာ္ ကြယ္ ေပးထားမယ္ ”
ဒင္နီသည္ ေမာေမာျဖင့္ သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္၏ သူ႔အနီးမွ ေက်ာင္ းသားက
ကိုယ္လံုး ကိုယ္ေပါက္ ေတာင့္ေတာင့္။ ဆံပင္ ေငြေရာင္ႏွင့္။ သူကိုယ္တိုင္ ေျခလွမ္း
မွန္မွန္ႏွင့္ အတက္ အဆင္ း လုပ္ေနသည့္ ၾကားကပင္ သူ႔ကို အားေပးေဖာ္ ရေသးသည္ ့
ကိုယ္လံုး ကိ ု ယ္ ေပါက္ လွ လွ အားကစား သမား။ ဒင္နီသည္ ေမာေမာျဖင့္ ေခါင္းကိုသာ
ညိတ္ျပလိုက္ႏိုင္သည္။ သူ ကြယ္ေပးသျဖင့္ တစ္ ခ်က္ တစ္ခ်က္ တြင္ ေျခလွမ္းကို
ခိုးလိုက္သည္။
“ေလးမိနစ္ ရွိသြားၿပီ၊ တစ္မိနစ္ပဲ က်န္ ေတာ့ တယ္ ၊ မင္းတို႔ ေကာင္းေကာင္း
လုပ္ႏိုင္တယ္၊ ဒါမွ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားကြ ”
ဒင္နီ၏ ေျခေထာက္မ်ားသည္ ႐ု တ္ တရက္ ေတာင္ ့ သြား၏။ ေနာက္ထပ္
တစ္လွမ္းမွပင္ မတက္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
“စိတ္မေလွ်ာ့ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း၊ ေနာက္ထပ္ စကၠန္႔ ၆ဝ ပဲ က်န္ ေတာ့ တယ္
လုပ္လုိက္စမ္း ”
ေစာေစာက ေက်ာင္ းသား အားေပးသည္။
သူ႔လက္ေမာင္း တစ္ ဖက္ ကိ ု လက္ တစ္ ဖက္ က လာထိ ကာ သူ႔ကို တြဲ၍
မတင္လိုက္သည္။ သူ ႔ ေျခေထာက္ မ်ားသည္ အနည္းငယ္ အေညာင္းေျပ သြားသည္ ။
ဒင္နီသည္ ေနာက္ထပ္ ဆက္ လု ပ္ သည္ ။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ လြတ္ ေျမာက္ သြားေလၿပီ ။ ေျခာက္အိပ္မက္သည္ ဆံ ု းသြားေလၿပီ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 66h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေကာင္းၿပီ၊ အားလံုး ခံုေပၚမွာ စီထုိင္ၾက၊ ညာဘက္ က လူ ရဲ႕ ပခံုးေပၚကို
လက္ တင္ ထား၊ မင္းတို႔ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို စစ္မယ္ ”
ထိုအခါက်မွပင္ သူတို႔တစ္ေတြ အသက္မွန္မွန္ ႐ႈႏိုင္ေတာ့သည္။
ဗိုလ္ဂ်က္ဆန္က သူတို႔၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းေၾကာင္ းကိ ု ေျပာလိုက္ၿပီးေနာက္
သူတို႔ အားလံုးကို ေရခ်ဳိးခိုင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္တံုးလံုးျဖင့္ပင္ ေအာက္
ေရကူ းကန္ ထဲသိ ု ႔ အဆင္းခိုင္သည္။
“အဲဒီ ထဲမွ ာ ကိ ု က္ ငါးဆယ္ မကူးႏိုင္ရင္ ဒီ တကၠ သိ ု လ္ ဘြဲ႔ ကိ ု မရဘူ းကြ ”ဟု
အားကစား ဆရာက ေျပာသည္။
ေရပန္းေအာက္တြင္ ေရခ်ဳိးေနၾကစဥ္ ဒင္နီက သူ႔ကို ကူညီခဲ့သည့္
ေက်ာင္ းသားအား ေျပာ၏။
“ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီခဲ့လုိ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ”
“ရပါတယ္ဗ်ာ အမွန္ကေတာ့ ဒီ ေလ့က်င့္ခန္းဟာ အလကား ေလ့က်င့္ခန္းပဲဗ်၊ ဒီ
ဘီ လူ းႀကီ း အမိန္႔ကို တစ္ႏွစ္လံုး ခံရဦးမယ့္ ေကာင္ ေတြကိ ု သနားပါတယ္ ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား
နာမည္က ဘယ္ သူ ”
“ဒင္နီ ေရာ့ ဆီ ပါ ” ဟု သူ က ဆပ္ျပာေတြ ေပေနေသာ လက္ ကိ ု ကမ္ းသည္ ။
“ကၽြန္ ေတာ္ ဂီးလ္ဗတ္ပါ၊ ေရကူးႏိုင္ပါ့ဦးမလား ”
“ကူးႏိုင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ ေတာ္ က ကယ္ လီ ဖိ ု းနီ းယားကပါ ”
“ဟု တ္ လား၊ ခင္ဗ်ားက အားကစားသမား မဟု တ္ ဘူ း ထင္ တယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 67h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ကၽြန္ ေတာ္ က စႏၵရားကိုပဲ ဝါသနာပါတယ္ ၊ ခင္ဗ်ား ေရွးသီခ်င္းႀကီးေတြကို
နားေထာင္ တတ္ သလား ”
“ဂၽြန္နီမာသီးယားေလာက္ေတာ့ နားေထာင္လုိ႔ရပါတယ္၊ ခင္ဗ်ား တီ းတာကိ ု
တစ္ ခါေလာက္ ေတာ့ လာနားေထာင္ဦးမယ္၊ တစ္ ရက္ ညစာ စားၿပီးခ်ိန္ ေလာက္ေပါ့ ”
“ရပါတယ္ ၊ လာခဲ့ပါ၊ မလာျဖစ္ရင္လည္း ကၽြန္ ေတာ္ ႐ုံပြဲ တီးရင္ ခင္ဗ်ားဖို႔
လက္ မွ တ္ ႏွစ္ေစာင္ ပို႔ေပးပါ့မယ္”
“ဟု တ္ လား ၊ ခင္ဗ်ားက ႐ုံပြဲေတာင္ ဝင္တီးႏိုင္ေနၿပီလား ”
“ဟု တ္ တယ္ ၊ တီးေနၿပီ”ဟု ဒင္နီက ႐ိုးေနသည့္ ဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။
ထို႔ေနာက္ သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ ေရကူးကန္ဆီသို႔ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကကာ
ကပ္ လ်က္ ကူ းလမ္ း ႏွစ္ခုတြင္ ကူ းေနၾကသည္ ။ ေဂ်ဆန္က ေပါ့ပါး သြက္ လက္ လ်က္
ဒင္နီကမူ ခပ္ျဖည္းျဖည္း။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဘြဲ႔ရေရးတြင္ ကိ ု ယ္ လက္ ၾကံ့ခိုင္ေရး
အမွ တ္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကိ ု က္ ငါးဆယ္ ကိ ု သူတို႔ ကူ းလာခဲ့ ၾကသည္ ။


ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 68h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - စက္ တင္ ဘာ ၂၂၊ ၁၉၅၄။

မေန႔က အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေျခလွမ္း စစ္ေဆးမႈ (ၾကံ့ခိုင္ေရး
စစ္ေဆးမႈ )ကိ ု လု ပ္ ရတယ္ ။ ငါက ေဘာလံ ု းသမား ျဖစ္ေတာ့ အလြယ္ တကူ ႏွ င့ ္
လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေဘးက ေက်ာင္းသားရဲ႕ လည္ပင္းက ေသြးေၾကာကိ ု
ကိုင္ၿပီး ေသြးခုန္ႏႈန္း စမ္းေတာ့မွ ျပႆနာ ေပၚေတာ့တာပဲ။ ဒါႏွင့္ ငနဲႀကီးက အဲဒီ
ေက်ာင္းသားရဲ႕ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို ကိုယ့္ကို ခ်အေရးခိုင္းေတာ့ ေခါင္းထဲ ေပၚလာတဲ့
ေသြးခုန္ႏႈန္းကို ခ်ေရးေပးလိုက္တယ္။
အေဆာင္ေရာက္ေတာ့ ကိုယ္တို႔ သံ ု းေယာက္ အဲဒီ ေလ့က်င့္ခန္း အေၾကာင္း
ေဆြးေႏြး ျဖစ္ ၾကတယ္ ။ ေတာ္ ေတာ္ ေအာက္ တန္ းက်တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းပဲ။ ေျခလွမ္း
စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ခင္ ကိုယ္တံုးလံုး ေနရတာဟာ ေတာ္ ေတာ္ သိ ကၡ ာက်တယ္ ။ လိုလည္း
မလိ ုအပ္ပါဘူး။ ဒါကိ ု တို႔ သံုးေယာက္စလံုး သေဘာတူ ၾကတယ္ ။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ၊ ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းတိုက္က ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရး ဖိုင္တြဲထဲမွာ ကိုယ္လံုး
တီးႀကီးႏွင့္ မတ္ တတ္ ရပ္ေနပံုဟာ ဘယ္ ေကာင္ းပါ့ မလဲ။ ဆိုပါေတာ့။ ကိုယ္တို႔အထဲက
တစ္ ေယာက္ ေယာက္ က တစ္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼ တႀကီ း ျဖစ္ လာတယ္ ဆိုပါေတာ့။
ကာယ ပညာဌာနက အဲဒီ ပံုႀကီးကို ဆြဲထု တ္ ၿပီ း ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆံုး လူမ်ဳိးရဲ႕
သမၼ တႀကီ းဟာ မိေမြးတိုင္း ဖေမြးတိုင္း ဒီလို ျမင္ရပါတယ္လို႔ ထု တ္ ျပလာရင္
ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။
မိ ု က္ ကယ္ ေျပာတာလည္ း ဟု တ္ တု တ္ တု တ္ ပဲ။ တို႔ ပံုေတြကို သူခိုးက ခိုးသြားၿပီး
ေရာင္းစာရင္း ဘယ္ ႏွ ယ္ ့ လု ပ္ မလဲတဲ့ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 69h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“သူခိုးက ဘယ္ သူ ႔ ကိ ု ေရာင္းမွာလဲကြ၊ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က ေက်ာင္ းသားသစ္
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ႕ ကိုယ္တံုးလံုးပံုေတြကိုေကာ ဘယ္ သူ က ဝယ္ မွ ာလဲ ” လုိ႔ ကိုယ္က
ေမးတယ္ ။
မိုက္ကယ္က စဥ္းစားေနတယ္။ ဟု တ္ သားပဲ။ ဘယ္ သူ ဝယ္ မလဲ ဆိ ု တာကိ ု
စဥ္းစားေနဟန္ တူပါရဲ ႕။ ဝယ္စေလ ေကာလိ ပ္ က ခပ္ထထ ေကာင္မေတြက ဝယ္ မလား
မသိ ဘူ း။ ဒီတုန္းမွာ ကိ ု ယ္ အၾကံ တစ္ ခု ရတယ္ ။ ကိုယ္တို႔ ေက်ာင္ းသားေတြကိ ု စစ္ သလိ ု
ရက္ ကလစ္ ေဆာင္ က ေက်ာင္ းသူ ေတြကိ ု လည္ း စစ္မွာပဲ။
ဒစ္ ကီ ကေတာ့ ရက္ ကလစ္ ေဆာင္ ေက်ာင္ းသူ ေတြလည္ း ဒီလိုပဲ
စစ္ေဆးခံရတယ္တဲ့။ ဒီလိုဆိုရင္ ရက္ ကလစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ က အားကစား႐ု ံ ထဲ ဝင္ၿပီး
သူတို႔ ဓါတ္ပံုေတြ ခိုးရရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔။ သိပ္ၾကည့္ေကာင္းမွာ ကေတာ့ ေသခ်ာတယ္ ။
ဒီလိုဆိုရင္ ကိ ု ယ္ ႀကိ ဳက္ တဲ့ ေက်ာင္းသူကိုလည္း ေ႐ြးႏိုင္ၿပီေပါ့။
သူတို႔အားလံုးက ကိုယ့္အၾကံကို သေဘာက်ၾကတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ရဲဘူးေလ။
လူစြမ္းေကာင္း တစ္ ေယာက္ ေလာက္ ရွာရမယ္လို႔ ဒစ္ကီက အဆိ ု တင္ တယ္ ။
သတိ ၱ ကေတာ့ ေကာင္းရလိမ့္မယ္ေနာ္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ စီးနင္း တုိက္ခိုက္မႈ
အတြက္ သတိ ၱ ေကာင္းရလိမ့္မယ္။
မဟု တ္ ဘူ းလား။
ၾကာသပေတးေန႔ ညေန ငါးနာရီတြင္ အခ်ိန္စာရင္း ကတ္ ျပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ ေစ်းကေလး ဘာေလး ဝယ္ဖို႔ အခ်ိန္ရသည္။ ကိ ု ယ္ ့ ဘာသာ ကိ ု ယ္ အခ်ိန္ဇယား
ဆြဲ၍ ရသည္ ။ အဓိ က ဘာသာရပ္ မ်ား အတြက္ သင္ တန္ းေတြ တက္ ရမည္ ။ ဘာသာတြဲမ်ား
အတြက္ သင္ တန္ းေတြ တက္ ရမည္ ။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သင္ တန္ းေတြ တက္ ရမည္ ။
ၾကံ့ခိုင္ေရး သင္ တန္ းေတြ တက္ ရမည္ ။ တကၠ သိ ု လ္ ဝိဇၨာတန္း တက္ မည္ ့ သူမ်ားႏွင့္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 70h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဆးေက်ာင္း တက္ မည္ ့ သူ မ်ား အတြက္ ဆိုလွ်င္ လြယ္ သည္ ့ ဘာသာတြဲမ်ားကိ ု ေ႐ြးဖို႔
လိုသည္။
သီယိုဒိုသည္ ေရွးေဟာင္း ဂႏၲဝင္ စာေပတြင္ အဓိ က ဘာသာရမည္ ဟု
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သူ ေ႐ြးထားသည္ ့ ဘာသာရပ္ မွ ာလဲ ႐ိုး႐ိုးသာ။ လက္ တင္ ဘာသာ ၂ ေအ
ႏွင့္ သဘာဝ သိပၸံပညာ ၄ တို႔ျဖစ္သည္။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ ဂရိ ဘာသာကိ ု ေ႐ြးလု ိ က္ သည္ ။ ဂရိ ဘာသာ အပိုင္း (က)တြင္
သူ ငယ္ ငယ္ ကတည္ းက သင္ခဲ့ရသည့္ ေရွးေဟာင္း ဂရိ ဘာသာ စကားလည္ း ပါသည္ ။
သင္ တန္ း ႏွစ္ႏွစ္ကုန္လွ်င္ ဟိုးမား၏ ကဗ်ာကိ ု ဂရိဘာသာႏွင့္ ဖတ္ႏိုင္ေတာ့မည္။ ယခု
ေလာေလာဆယ္ တြင္ မူ ဂရိကဗ်ာမ်ားကို ပါေမာကၡ ဂၽြန္ဖင္ေလထံတြင္ တက္ ရမည္ ။
ဒင္နီကမူ သူ ယူရမည့္ ဘာသာကိ ု လမ္းမွာ ကတည္ းက စဥ္းစားခဲ့ၿပီးသား။ ဂီတ
၅၁ ကိ ု ယူမည္။ ထိုဘာသာရပ္မွာ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိ ု
သင္ခန္းစာကိုမူ အဓိ က ဘာသာတြဲ ယူသူတိုင္း တက္ ရသည္ ။ သို႔ရာတြင္ က်န္ သည္ ့
သင္ခန္းစာမ်ားကမူ ေပ်ာ္စရာ။ ေဟဒင္မွ ေဟဒီမစ္ အထိ သံစံု တီ းဝိုင္းႀကီး၏ ေတးဂီတ
သမိုင္းကို ေလ့လာရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ာမန္ ဂီ တ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝက္ဂနာ
ေအာ္ပရာမ်ားတြင္ တီ းဝိုင္းကို ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့ က်င္ ့ သင္ယူရမည္။ ထို႔ေနာက္တြင္
အီတလီႏွင့္ ျပင္သစ္ ဂီ တကိ ု ေလ့လာရမည္။
ဒင္နီသည္ ေဝၚလတာ ပစၥတန္၏ ေတးသီခ်င္းမ်ား သင္တန္းကိုလည္း
တက္ ခ်င္ ေသးသည္ ။ ထိုသင္တန္းမွာ ဘြဲ႕ရသူ မ်ားသာ တက္ ရသည္ ့ သင္ တန္ း
ျဖစ္သည့္တိုင္ သူ႔ကိုမူ တက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဒင္နီ ထင္ သည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ ဆရာႀကီ းက “သူ ႔
အလားအလာ အတြက္ ” ဟု ဆိ ု ကာ သူ႔ကို ဝင္ခြင့္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 71h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မင္း စပ္တဲ့ သီ ခ်င္ းဟာ ေကာင္ းပါတယ္ ၊ ငါ ၾကည့္စရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ ဆရာ
လင္ ေဒါဆီ က ေထာက္ ခံ ခ်က္ ပါေနၿပီပဲ၊ လံ ု ေလာက္ ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ မင္းကို ငါအခု
လက္ခံလိုက္ရင္ လမ္ းမေလွ ်ာက္ တက္ ခင္ အေျပး သင္ သလိ ု ျဖစ္ေနမွာေပါ့၊ စိတ္ပ်က္စရာ
မလိ ု ပါဘူ းကြာ၊ စႏၵရားဆရာ နာမည္ႀကီး လီယိုနဒ္ ဘန္းစတိန္းေတာင္ မင္းလိုပဲ ဂီတမွာ
အေျခခံကေန စခဲ့ရေသးတာပဲ၊ မင္းလည္း သူ႔လိုေပါ့ ”
“ဟု တ္ ကဲ့ ဆရာႀကီ း ”
ဒင္နီက ဣေျႏၵမပ်က္ ေျပာသည္။ အမွန္ကေတာ့ ငါ့ စႏၵ ရားလက္ ဟာ
ကေလးလက္ ပဲ ရွိေသးတယ္လို႔ ေျပာလု ိ က္ တာပဲဟု ျပန္လာရင္း သူ ေတြးသည္ ။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဝင္ သင္တန္းသို႔ ေရာက္ လာသည္ ့
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားတြင္ သူ မ်ားထက္ သာသည္ ့ အခြင့္အေရး တစ္ခုရွိသည္။ မည္သည့္
ဘာသာကိ ု ယူ သင္ ့ မယူသင့္ကို ေရွ႕က တကၠသိုလ္သို႔ တန္းတက္ခြင့္ရသည့္
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားထံမွ ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္သည္။


ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 72h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - ေအာက္ တိ ု ဘာ၅၊၁၉၅၄

ငါႏွင့္ တစ္ႏွစ္တည္း တကၠ သိ ု လ္ ေရာက္ တဲ့ ေက်ာင္းသားေပါင္း
တစ္ ေထာင္ ေက်ာ္ ေလာက္ ကိ ု ျပန္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ အခါအခြင့္မ်ဳိး ဆိုလို႔ တို႔တစ္သက္မွာ
သိပ္မ်ားမ်ား မရွိဘူး။
တကၠသိုလ္မွာတုန္းကဆိုရင္ သံုးႀကိမ္ပဲ တစ္စုတစ္ေဝးတည္ း ေတြ႔ခြင့္ရတယ္။
တစ္ႀကိမ္က ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုပြဲ။ ေက်ာင္ းသား အားလံုး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္
ေလးေလးနက္ နက္ ။ ၿပီးေတာ့ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ မိတ္ဆံုပြဲ။ ေဟးလား ဝါးလား
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး။ ေနာက္ဆံုး အႀကိ မ္ ကေတာ့ ေလးႏွစ္ၿပီးလုိ႔ ဘြဲ႔ ရတဲ့ အခါ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္။
ဒီ သံုးႀကိမ္က လြဲရင္ ဟားဗတ္ ကိ ု ကိ ု ယ္ ့ ဘာသာ ကိ ု ယ္ တစ္ ေယာက္ တည္ း
သြားလည္ ခ်င္ လည္ ။ ဒါေပမဲ့ တို႔အသုတ္ တစ္စုတစ္ေဝး တည္ းေတာ့
ျပန္မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ ႕ကေတာ့ တို႔ ဘြဲ႔ ရတဲ့ ေငြရတုသဘင္ မိတ္ဆံုပြဲမွာ
ျပန္ေတြ႔ႏိုင္ေသးတယ္တဲ့။ ဒီ ပြဲဟာ အေရးႀကီးဆံုးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ပြဲက ၁၉၈၃ခုႏွစ္ ေရာက္မွ
လုပ္ရမွာ။ အေဝးႀကီ း လိ ု ေသးတယ္ ။
အဲဒီ ေငြရတုသဘင္က်ရင္ တိ ု ႔ တစ္ ေတြဟာ ညီအစ္ကို တစ္ ေတြလိ ု
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပန္ေတြ႔ၾကမွာတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ တို႔ တစ္ ေတြဟာ ႏိုအာရဲ႕ သေဘၤာထဲမွ ာ
ပါသြားတဲ့ တိ ရစၧ ာန္ ေတြလိ ု ပါကလား။ ျခေသၤ့ေတြေရာ၊ သိုးငယ္ေတြေရာ၊ ႂကြက္ ေတြေရာ
အစံ ု ပါကလား။ ငါတုိ႔ဟာ ေလးႏွစ္ခရီးကို ႐ြက္ လႊ င္ ့ ေနၾကတာပါကလား။ တို႔ ခရီးမွာ
ဘယ္ သူ ဘာျဖစ္မယ္ ဆိ ု တာ ဘယ္ မွ ာ ႀကိ ဳတင္ ေျပာႏိုင္ပါ့မလဲ။ သူ ကလည္ း
သူ႔ကုန္းပတ္ေပၚမွာ ေန။ ကိ ု ယ္ ကလည္ း ကိုယ့္အခန္းထဲ ေအာင္း။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 73h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒီေန႔ ညမွ ာေတာ့ တိ ု ႔ တစ္ ေတြဟာ ဆန္ းဒါး ခန္းမႀကီးထဲမွာ ၁၉၅၈ခု ဘြဲ႔ ႏွ င္ းသဘင္
တက္ မယ္ ့ ေက်ာင္ းသားေတြ အျဖစ္ စုေဝး ေနၾကတယ္ ။ ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြကိ ု
ၾကည္ ့ ရတာ တည္ၿငိမ္ ေလးနက္ ေနၾကတယ္ ။
အဲဒီတုန္းက တို႔ တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိ ျဖစ္တဲ့ ေဒါက္ တာ ပူ ေဆကိ ု
ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သူရဲေကာင္းလို႔ အသိ အမွ တ္ ျပဳခ်င္မွ ျပဳၾကေတာ့ မယ္ ။ ဒါေပမဲ့
အဲဒီေန႔ညက အဓိပတိက ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ရဲ႕ အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ “မိမိတို႔ မွန္သည္
ထင္ ရာကိ ု သင္ၾကားႏိုင္ေသာ” ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ ေျပာသြားတယ္ ။
စိတ္ထိခိုက္ရတယ္။
ဥပမာ အေနႏွင့္ ဒီ ရာစုႏွစ္ အစမွာ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိ လု ပ္ သြားတဲ့
ေဒါက္ တာ ေလာရင့္စ္ လိ ုဝဲ အေၾကာင္ းကိ ု ေျပာသြားတယ္ ။ ေဒါက္ တာ လိ ုဝဲဟာ ငါ့ အေဘး
ကြယ္ လြန္ ၿပီ းတဲ့ ေနာက္ အဓိပတိ ေနရာကို ဆက္ ခံ တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ တယ္ ။ ပထမ ကမာၻစစ္
အၿပီးမွာ တကၠ သိ ု လ္ က ဆရာေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ
ဘယ္ ကိ ု ယိမ္းခဲ့ဟန္ တူ တယ္ ။ အဲဒီတုန္းက တကၠ သိ ု လ္ က လက္ဝဲ ဆရာေတြကိ ု ထုတ္ပစ္ဖို႔
အဓိပတိ ေဒါက္ တာ လိ ုဝဲကိ ု အက်ပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတယ္။
အဓိပတိ ေဒါက္ တာ ပူေဆက ပါေမာကၡေတြရဲ႕ လြတ္ လပ္ စြာ ပညာ
သင္ၾကားခြင့္ကို ကာကြယ္ ခဲ့ တဲ့ ေဒါက္ တာ လိ ုဝဲ အေၾကာင္ းကိ ု ေျပာသြားတာဟာ
အေၾကာင္းမဲ့ မဟု တ္ ဘူ း။ သူ႔ကို လႊ တ္ ေတာ္ အမတ္ မကၠ ာသီ းက အက်ပ္ကိုင္ ေနတာကိ ု
ရည္႐ြယ္ ေျပာသြားျခင္း ျဖစ္ တယ္ ဆိ ု တာ င့ါလို ထံုထိုင္းတဲ့ ေကာင္ေတာင္ သိႏိုင္တယ္။
ဟု တ္ တယ္ ။ တို႔ တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိႀကီးကို ေထာက္ခံရမယ္။ အဓိ ပတိ ႀကီ းဟာ
ဒီနည္းအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ သတၱ ိ ကိ ု ျပသြားခဲ့ တယ္ ။ ဟဲ မင္းေဝး ေျပာတဲ့ “အက်ပ္ကိုင္မႈ
ေအာက္ က တည္ၿငိမ္ျခင္း ” ဆိ ု တာ ဒါမ်ဳိးပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တို႔ ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြက
ဆရာႀကီ းကိ ု မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ၾသဘာ ေပးေဖာ္ မရၾကဘူ း။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 74h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒါေပမဲ့ တို႔တစ္ေတြ အသက္ ႀကီ းလာလိ ု ႔ ေလာကႀကီ း အေၾကာင္ းကိ ု
သိ လာတဲ့ အခါမွ ာ အဲဒီ ညက ဆရာႀကီ းရဲ႕ သတိ ၱ ကိ ု အသိ အမွ တ္ မျပဳခဲ့တဲ့ အတြက္
တို႔တစ္ေတြ အရွက္ရေနၾကမွာပဲ ဆိ ု တာ ငါ့စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာက ေျပာေနတယ္။
“ဗ်ဳိ႕ ေဂ်ဆန္၊ ဘယ္ သြားမလိ ု ႔ လဲ ” ဟု ဒီဒီက ေမးသည္။
“ဘယ္ သြားရမွ ာလဲဗ်၊ မနက္စာ သြားစားမလို႔ေပါ့ ”
“ဘာလဲ၊ ခင္ဗ်ား ဒီေန႔ မနက္စာ စားမလုိ႔လား ”
“ဒါေပါ့ဗ်၊ ဒီေန႔ မနက္စာ မဟုတ္လုိ႔ ဘယ္ မနက္ စာ ျဖစ္ရဦးမွာလဲ ”
“ဒီေန႔ ယြန္းကပူးေန႔ေလ”
“ဟု တ္ လား ”
“ဟု တ္ တယ္ ေလ၊ ဘာလဲ ယြန္းကပူးေန႔ ဆိ ု တာ ခင္ဗ်ား နားမလည္ ဘူ းလား ”
“နားလည္ ပါတယ္ ဗ်ာ၊ ေရဝတီ ဥပုသ္ေန႔ မဟု တ္ လား ”
“ဒီလိုဆိုရင္ ဥပု သ္ ကေလး ဘာေလး ေစာင့္မွေပါ့၊ ခင္ဗ်ားက ေရဝတီ မဟု တ္ တဲ့
အတိုင္းပဲ ”
“အမွန္ ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ က ေရဝတီ မဟု တ္ ဘူ း ဒီ ဒီ ”
“ဒီလို မေျပာပါႏွင့္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္လို ေရဝတီပါပဲ”
“ေနစမ္းပါဦး၊ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာလု ိ ႔ ေရဝတီလို႔ ေျပာႏိုင္ရတာလဲ ”
ေဂ်ဆန္က ေနာက္႐ႊတ္႐ႊတ္ ေမး၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 75h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွာ ေရဝတီေတြဆိုရင္ တစ္ခန္းတည္း ထားတယ္ ေလဗ်ာ၊
ခင္ဗ်ားကိုလည္း ေရဝတီမို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထားတာေပါ့ ၊ ႏို႔မို႔ရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ အတူ တူ
ထားရမွ ာလဲ ”
“ဟု တ္ လား ” ဟု ေဂ်ဆန္က ေနာက္႐ႊတ္႐ႊတ္ လုပ္သည္။
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ခင္ဗ်ားဟာ ေရဝတီ ဘာသာဝင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္သလား ”
“ကၽြန္ ေတာ္ ့ အဘိ ု းကေတာ့ ေရဝတီပဲဗ်၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔က်ေတာ့
ခရစ္ယာန္ပဲ ”
“ဒါက အေၾကာင္း မဟု တ္ ပါဘူ းဗ်ာ၊ ဟစ္ တလာသာ ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကိုလည္း
ေရဝတီလို႔ သေဘာထားမွ ာပဲ ”
“ဒီမွာ ဒီဒီ၊ ဟစ္ တလာ ေသတာ ၾကာလွ ၿပီ ၊ ခင္ဗ်ားလည္း နာမည္ကိုပဲ ၾကားဖူ းတာ၊
ၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္ဟာ အေမရိကဗ်၊ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ကိ ု ယ္ ႀကိ ဳက္ တဲ့ ဘာသာကိ ု
လြတ္ လပ္ စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိတယ္။ ေရဝတီ တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ေျမး ျဖစ္ေပမယ့္ ဥပုသ္ေန႔မွာ
ကိ ု ယ္ ထမင္းစားခ်င္ရင္ စားႏိုင္တယ္ ”
သို႔ရာတြင္ ဒီဒီက လက္ မခံ ။
“ယန္ းေပါလ္ ဆာတ္ ရဲ႕ ေရဝတီ ဇာတိေသြးႏွင့္ ပတ္ သက္ တဲ့ ေဆာင္းပါးကို
ဖတ္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ား အခက္ အခဲကိ ု ခင္ဗ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပဲ ”
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာအခက္အခဲမွ မရွိဘူး ”
“ပတ္ ဝန္းက်င္ ေလာကႀကီ းက ကိုယ့္ကို ေရဝတီလို႔ သေဘာထားရင္ ကိုယ္လည္း
ေရဝတီ ပဲတဲ့ ၊ ဆာတ္ က ေရးဖူးတယ္၊ ခင္ဗ်ားဟာ ဆံပင္ ေငြေရာင္ ရွိခ်င္ ရွိမယ္၊
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 76h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဝက္ေပါင္ေျခာက္ကို စားခ်င္ စားမယ္၊ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသား ဝတ္စံုကို
ဝတ္ခ်င္ ဝတ္ မယ္ ၊ သိုးေမြးေဘာလံုး ႐ိုက္ခ်င္ ႐ိုက္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ လိ ု ပဲ ေနေန
ေရဝတီ ဟာ ေရဝတီ ပဲ၊ ေလာကႀကီ းကလည္ း ခင္ဗ်ားကို ေရဝတီလို႔ သေဘာထားမွ ာပဲ ”
“ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ၊ ဒါမ်ဳိးေတြကို ေလကုန္ခံၿပီး ေျပာေနတာ ဆိုလုိ႔ ခင္ဗ်ား
တစ္ ေယာက္ တည္ းပဲ ေတြ႔ ဖူ းေသးတယ္ ”
“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ား သေဘာေပါ့ေလ၊ ခင္ဗ်ား ႀကိ ဳက္ သလိ ု ယူဆႏိုင္ပါတယ္၊
ေနာက္က်မွ ေနာက္တရတာမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္၊ ခင္ဗ်ား ႀကိ ဳက္ သေလာက္ ဝဝႀကီ း
စားခဲ့ပါဗ်ာ၊ ရပါတယ္”
ဒီဒီက သေရာ္ေတာ္ေတာ္ ေျပာသည္။
“ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ၊ ဥပုသ္ေန႔မွာ ကၽြန္ ေတာ္ ့ အတြက္ လည္ း ဆု ကေလး ဘာေလး
ေတာင္းေပးပါေနာ္ ”
ဆရာႀကီ းသည္ စပ်စ္ေရာင္ မည္းနက္ေနေသာ ပင္လယ္ႀကီးႏွင့္ တူ သည္ ့
ေက်ာင္ းသား၏ ေခါင္းမ်ားကို ေငးၾကည့္ေနသည္။ သူ သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘီ လူ းႀကီ းမ်ား၊
မိန္းမဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ ႏွ စ္ ၾကာ ေတြ႔ဆံုးခဲ့သည့္ အိုဒက္ဆီးယတ္စ္ တစ္ ေယာက္
ျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ခန္းကို သင္ေနသည္။
ပါေမာကၡ ႀကီ းသည္ ဆင္ းဒါး ဇာတ္႐ုံ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ရပ္ေနသည္။ ပါေမာကၡ
ဖင္ေလ၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားေတြ က်ိတ္က်ိတ္တိုးေအာင္
လာ၍ တက္ေလ့ရွိသည္။
အဂၤါေန႔ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔ ၁ဝနာရီဆိုလွ်င္ ဆရာႀကီ းသည္ ဟိုးမား၏
လကၤာႀကီးမ်ားႏွင့္ မီလ္တန္၏ လကၤာႀကီ းမ်ားကိ ု သင္ေလ့ရွိ၏။ ထုိေန႔မ်ဳိးတြင္ ဆိုလွ်င္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 77h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသား စုစုေပါင္း ေလးပံုတစ္ပံုသည္ သူ ႔ ပို႔ခ်ခ်က္ သင္ တန္ းတြင္
ေရာက္ ေနတတ္ သည္ ။ ေဂ်ဆန္ႏွင့္ အင္ဒ႐ူးတို႔မွာ ေနာက္ပိုင္း စင္ျမင့္မွ
နားေထာင္ ၾကသည္ ။ ဒင္နီကား မၾကာခဏ ေနရာေျပာင္း၍ နားေထာင္၏။
သီယိုဒိုမွာမူ တခ်ဳိ႕ စကားလံ ု းမ်ား လြတ္ သြား မည္ စိုးသျဖင့္ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ
နားေထာင္သည္။ သူ သည္ လက္တင္ႏွင့္ ဂရိ ဘာသာတြင္ အဓိကယူရန္ ဟားဗတ္
တကၠသိုလ္သို႔ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ပါေမာကၡ ဖင္ေလ၏ ပို႔ခ်ခ်က္ကို နားေထာင္ရသည့္
အခါတြင္ ဂရိလူမ်ဳိး ျဖစ္ရသည္ကိုလည္း သူ ဂုဏ္ယူသည္။ ဂရိ ဂႏၲဝင္၏ ခမ္းနား
ႀကီးက်ယ္ပံုကိုလည္း သူ အံ့ၾသသည္။
“တပည့္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္စမ္း၊ တို႔ ဇာတ္ လိ ု က္ အိုအက္ဆီးယတ္စ္ဟာ အၿမဲတမ္း
ႏုပ်ဳိေနတဲ့ နတ္မိမယ္ ကေလးႏွင့္ အဆံ ု းအစ မရွိ ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ မေနဘူး။ အဲဒီ
ဘယ္ ေတာ့ မွ မအိုတဲ့ နတ္မိမယ္ႏွင့္ ျမကၽြန္ းသာကိ ု စြန္႔ၿပီး ဆင္းရဲႏံုခ်ာတဲ့ သူ ႔ ဇာတိ
ကၽြန္းကေလးႏွင့္ ဘယ္အေမႊးနံ႔သာေတြႏွင့္မွ ဖံုးအုပ္လို႔ မရေတာ့တဲ့ တျဖည္းျဖည္း
သက္လတ္ပိုင္း ေရာက္ေနတဲ့ သူ႔ဇနီးသည္ ဆီ ကိ ု ျပန္ လာခဲ့ တယ္ ၊ တပည့္တို႔ပဲ
စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ နတ္ဘံုလို သာယာတဲ့ ျမကၽြန္းသာမွာ ဘယ္ ေတာ့ မွ မအိုတဲ့ နတ္မိမယ္ႏွင့္
ကာလ အဆံ ု းအစ မရွိ ေနရမယ္ ဆိ ု တာ ဘယ္ ေလာက္ မက္ေမာဖို႔ ေကာင္ းတဲ့
အခြင့္အေရးႀကီးလဲ၊ ဒါေပမဲ့ အိုဒက္ဆီးယတ္စ္ ဘာလု ပ္ သလဲ၊ ဘယ္ လမ္ းကိ ု ေ႐ြးသလဲ ”
ပါေမာကၡ ဖင္ေလသည္ စင္ေပၚတြင္ ေခါက္တံု႔ ေခါက္ျပန္ ေလွ်ာက္ရင္း စာအုပ္ကို
မလွ န္ ဘဲ ဂရိ လကၤာႀကီ းကိ ု ႐ြတ္ ျပကာ တိုက္႐ိုက္ အဂၤလိပ္လို ျပန္ျပသြားသည္။
“ဒီ ေတာ့ အိုဒက္ဆီးယတ္စ္က ဘယ္ လိ ု ေျပာသလဲ ၊ အိ ု နတ္မိမယ္ သင္ ဆိ ု ေသာ
စကားသည္ မွန္ပါေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဇနီးသည္ ပင္နီေလာ့သည္ သင္ႏွင့္စာလွ်င္ ႐ုပ္ရည္
ရူ ပကာယတြင္ ဆင္ႏွင့္ ဆိ တ္ ေလာက္ ကြာျခားပါ၏၊ ပင္နီေလာ့သည္ တစ္ေန႔တြင္
ဇရာဒုဗၺလ အ႐ြယ္သို႔ ေရာက္ၿပီး သင္ ကား အၿမဲတမ္း ႏုပ်ဳိေနေသာ နတ္မိမယ္ ျဖစ္သည္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 78h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဆိုသည္မွာလည္း မွန္ပါ၏။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ကား အိမ္ကိုသာ လြမ္ း၍ ျပန္ရမည့္
ရက္ ကိ ု သာ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါ၏တဲ့ ”
ပါေမာကၡ ႀကီ းသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရာမွ ရပ္လိုက္တာ ေရွ႕စင္ျမင့္ အစြန္းနားသို႔
တိ ု းလာခဲ့ ကာ ေလသံ ကိ ု ႏွိမ့္လိုက္သည္။
“ေသေသခ်ာခ်ာ မွ တ္ ထား၊ ခုေျပာမယ့္ စကားက အိုဒက္ဆီး လကၤာႀကီ းရဲ႕
အသက္ ”
သူေျပာမည့္ စကားကိ ု မွ တ္ ရန္ အတြက္ ခဲတံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အသင္ ့
ျပင္ေနၾကသည္။
“အိုအက္ဆီးယတ္စ္ဟာ အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ေႏြးေထြးတဲ့
ျမကၽြန္ းသာကေန ေအးစိမ့္တဲ့ ေဆာင္းေလးေတြ တု ိ က္ ေနတဲ့ သူ႔ဇာတိကို ဘာျဖစ္လုိ႔
ျပန္ခ်င္သလဲ၊ မေသႏိုင္တဲ့ အမတ ရိပ္ၿမံဳကၽြန္းကို ဘာျဖစ္လို႔ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သလဲ၊
သိ ၾကရဲ႕လား၊ ဇာတိ ေသြးေၾကာင္ ့ ကြ၊ ဇာတိေသြးေၾကာင့္၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ မအိ ု မနာ
မေသ မေတာင့္မတ ေနရတဲ့ လူ ရဲ႕ ျပည့္စံုမႈထက္ လူ ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတည္း ဟူ ေသာ
ဂု ဏ္ က်က္ သေရက အေလးသာလု ိ ႔ ကြ ”
ေက်ာင္ းသားမ်ားသည္ တိ တ္ ဆိ တ္ ေနၾက၏။ ပါေမာကၡ ဖင္ေလက
အသက္ ႐ႈ သည္ ့ အခါတြင္မွ သူတို႔လည္း အသက္႐ႈဖို႔ သတိ ရသြားၾကသည္ ။
ထို႔ေနာက္ လက္ ခု ပ္ သံ ေတြ ေပၚလာသည္ ။ ခဏၾကာလွ ်င္ ေက်ာင္ းသားမ်ားသည္
ဆင္ းဒါး ဇာတ္႐ုံႀကီး၏ အသီ းသီ း ထြက္ေပါက္မ်ားမွ အျပင္သုိ႔ထြက္ေနၾကေလၿပီ။
သီယုိဒိုသည္ မ်က္ရည္ေတြ ဝဲေနသည္။ သူ လည္ း ဆရာႀကီ းကု ိ တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ႐ု တ္ တရက္ မေျပာရဲ။ ေျပာမည္ဟု ၾကည့္လုိက္သည့္အခါ၌ မု ိ းကာအက်ႌ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 79h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အညဳိေရာင္ႏွင့္ ဇီဒုိရာ ဦးထုပ္ကို ေဆာင္ းထားသည္ ့ သြက္ လက္ ဖ်က္ လတ္ ေသာ
ဆရာႀကီ းသည္ ဝင္းတံခါး ခုံျမင့္ျမင့္ႀကီး ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေနေလၿပီ။
သီဒုိသည္ မရဲတရဲျဖင့္ သူ႔ေနာက္သုိ႔ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ ထု ိ မွ ်ေလာက္
ႀကီ းက်ယ္ သည္ ့ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးသည္ မုိးေအာက္ ေျမျပင္တြင္ ယွဥ္၍ ရပ္လုိက္သည့္ အခါ၌
သာမန္ အရပ္အေမာင္းမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ျမင္ရသည့္ အခါ၌ သူ အံ့ၾသမိသည္။
“ဆရာႀကီ း ခင္ဗ်ာ၊ ဆရာႀကီ းရဲ႕ ပုိ႔ခ်ခ်က္ဟာ ကၽြန္ ေတာ္ ့ တစ္ သက္ မွ ာ
စိတ္ထိခုိက္ဆုံး ပုိ႔ခ်ခ်က္ပါ၊ ကၽြန္ ေတာ္ က ေက်ာင္းသားသစ္ပါ၊ ဂႏၲဝင္စာေပကို အဓိ က
ဘာသာအျဖစ္ႏွင့္ …”
သီယုိဒုိ စကား ထစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာႀကီ းသည္ သူ ႔ ေရွ႕တြင္ ထုိသုိ႔
မ႐ြံ႕မရဲ႕ ျဖစ္ေနသူတုိ႔ကို ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္မွာ ႐ုိးေနဟန္တူ၏။ သုိ႔ရာတြင္ သူ ႔ စကားေၾကာင္ ့
စိ တ္ ထဲတြင္ ေက်နပ္ သြားသည္ ။
“ေက်ာင္ းသားသစ္ က ဂႏၲဝင္စာေပကုိ အဓိ က ယူဖုိ႔ ဆု ံ းျဖတ္ သလား ကြ”
“ဟု တ္ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ”
“မင္းနာမည္က ဘယ္ သူ လဲ ”
“သီယုိဒုိ လင္းဗ႐ုိစ္ပါ ဆရာႀကီ း၊ ၅၈ ခုႏွစ္ ဘြဲ႕ ယူ မယ္ ့ အသု တ္ ပါ ”
“ဟု တ္ လား၊ သီယုိဒုိဆုိတာ ဂရိလုိ ဘု ရား၏ လက္ ေဆာင္ အဓိပၸါယ္ရတယ္၊
လင္းဗ႐ုိစ္ ဆု ိ တာကလည္ း တကယ္ ့ ဂရိ လကၤာႀကီ းေတြထဲက နာမည္ပဲ၊ ေတာက္ ပေသာ
အလင္းေရာင္လုိ႔ အနက္ ရတယ္ ၊ ဖီ သီ ယန္ လကၤာႀကီ းထဲကလု ိ ေပါ့ ၊ လူ ဟူ သမွ ်
ေဝေနယ်တုိ႔၊ ေတာက္ ပအလင္ း၊ အေမွာင္ခြင္းလိမ့္တဲ့၊ တစ္ေန႔က်ရင္ အဲလီ ေယာ့
ေဂဟာကု ိ လက္ ရည္ ေသာက္ လာခဲ့ ကြာ၊ စကားေျပာရတာေပါ့ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 80h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သီယုိဒိုက ေက်းဇူးတင္စကား မဆုိမီ ဆရာႀကီ းသည္ ဂရိလကၤာႀကီးတစ္ပုဒ္ကုိ
႐ြတ္ရင္း ေအာက္ တု ိ ဘာ ေလျပင္းထဲတြင္ ခပ္ သု တ္ သု တ္ ေလွ ်ာက္ သြားသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ ႐ႈိက္သံ တစ္ခုေၾကာင့္ အိပ္ရာမွ ႏုိးလာ၏။
စားပြဲတင္ နာရီကုိ လွမ္းၾကည့္သည္။ အခ်ိန္မွာ ည နာရီျပန္ ႏွစ္ခ်က္။
နားစြင့္ၾကည့္လုိက္သည့္ အခါတြင္ တစ္ဖတ္ခန္းမွ ႐ႈိက္သံကုိ သူ ၾကားရသည္ ။
ေဂ်ဆန္သည္ အိပ္ရာမွ ခု န္ ထကာ ဒီဒီ၏ အခန္းဆီသုိ႔လာခဲ့၏။ သူ႔အခန္းတံခါးကုိ
အသာ ေခါက္ သည္ ။
“ဒီ ဒီ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ၊ ေနမေကာင္းဘူးလား ”
“႐ႈိက္သံသည္ ရပ္ သြားကာ တိ တ္ ဆိ တ္ သြား၏။ ေဂ်ဆန္က တံ ခါးကု ိ
ထပ္ေခါက္ၿပီး ထပ္ေမးသည္။”
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ”
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ ကိ စၥ မရွိပါဘူး၊ မလာပါႏွင့္ ”
ပိ တ္ ထားေသာ တံခါေနာက္မွ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျဖသံ ၾကားရသည္ ။ သုိ႔ ရာတြင္
အသံ ကမူ လႈိက္လွဲစြာ ခံစားေနရသည့္ အသံ ။
“တံ ခါး ဖြင့္ေပးပါ၊ ဖြင့္မေပးရင္ ကၽြန္ ေတာ္ ခ်ဳိးဖ်က္ ဝင္လာမိလိမ့္မယ္ ”
ကုလားထုိင္တန္း ေ႐ႊသံ ၾကားရသည္ ။ ထုိ႔ေနာက္ တံ ခါးသည္ ခပ္ဟဟ
ပြင့္လာ၏။ ဒီဒီသည္ သူ႔ကို အလန္႔တၾကားျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။ စားပြဲတြင္ ထုိင္၍
စာက်က္ေနဟန္ တူ သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 81h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဘာကိ စၥ ရွိလုိ႔လဲ ”
“ခင္ဗ်ား အခန္းက ငုိသံၾကားလုိ႔၊ ခင္ဗ်ား တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္ေနသလားလုိ႔ပါ ”
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး ေျခာက္အိပ္မက္ မက္လုိ႔ပါ၊ ကၽြန္ ေတာ္
စာၾကည့္ဦးမယ္ဗ်ာ၊ ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ ”
သူ က တံ ခါးကိ ု ပိတ္သည္။ ေဂ်ဆန္မျပန္ေသး။
“ဒီမွာ ဒီဒီ၊ စာကုိခ်ည္းပဲ ကု န္ းက်က္ မေနႏွင့္၊ နည္းနည္းပါးပါး အိပ္ဦးမွေပါ့၊
မအိပ္ရင္ ဒု ကၡ ေရာက္သြားမွာေပါ့၊ တစ္ ည ဒီ ေလာက္ က်က္ ရင္ ေတာ္ၿပီေပါ့ ”
တံ ခါးသည္ ျပန္ပြင့္လာ၏။
“အိပ္လုိ႔ မရဘူးဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ၿပိ ဳင္ ဘက္ ေတြက ကု န္ းက်က္ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ
ကၽြန္ေတာ္အိပ္လုိ႔ မရဘူး၊ ဓာတုေဗဒ ၂ဝ က သတ္ မွ ာဗ်ာ”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိပ္လုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဗ်ာ၊ ေနစမ္းပါဦး၊ ခင္ဗ်ားအိပ္မက္က
ဘာေတြ မက္လုိ႔လဲ ”
“ခင္ဗ်ားကုိ ေျပာရင္ ယုံမွာ မဟု တ္ ပါဘူ းဗ်ာ”
“ေျပာပါ ယု ံ ပါတယ္ ”
ဒီဒီက အေျခာက္ တု ိ က္ ရယ္ သည္ ။
“ေတာ္ ေတာ္ ေတာ့ ရယ္စရာေကာင္းတယ္ဗ်၊ စာေမးပြဲခန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျဖဖုိ႔
သြားေတာ့ ေမးခြန္း စာ႐ြက္ေတြ ေဝေနတယ္ဗ်၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ေမးခြန္းေတြကို တစ္လုံးမွ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 82h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကၽြန္ ေတာ္ နာမလည္ဘူးဗ်ား၊ ရယ္စရာ မေကာင္ းဘူ းလား၊ ကဲ ခင္ဗ်ားလည္း
အိပ္ေတာ့၊ ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး ”
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ တြင္ ဒီဒီသည္ မေန႔ ညက အိပ္မက္အေၾကာင္းကုိ
တစ္ခြန္းမွ မေျပာ။ သုိ႔ရာတြင္ ေဂ်ဆန္ကမူ ထုိအေၾကာင္းကို အေဆာင္မွဴးအား ေျပာဖုိ႔
လု ိ သည္ ဟု ယူ ဆသည္ ။ အေဆာင္မွဴ ဒင္းနစ္မွာ ေဆးေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ လည္ း
ျဖစ္သည္။ သူ ေတြ႕ခဲ့ သည္ ့ အေၾကာင္ းကု ိ ေျပာလွ်င္ ဒင္းနစ္ နားလည္လိမ့္မည္ ထင္ သည္ ။
“ဒီမွာ ဒင္းနစ္၊ ခင္ဗ်ားကုိ အေရးႀကီ းတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ ”
“ေျပာပါ ရပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တုိင္ပင္ေဖာ္ ရလုိ႔ ဝမ္ းသာပါတယ္ ” ဟု
ေဆးပါရဂူေလာင္းက ေျပာသည္။
“တကယ္ ေျပာတာပါ၊ ဒီဒီဟာ ဘာသာရပ္ အားလုံးမွာ ေအ မရရင္
႐ူးသြားလိမ့္မယ္ ထင္ တယ္ ၊ သူ က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသု တ္ တစ္ခုလုံးမွာ ပထမ
ရခ်င္ေနတာ”
ဒင္းနစ္က ခ်က္စတာဖီး တစ္လိပ္ကုိ ဖြားေနလု ိ က္ ကာ ေလထဲတြင္
အကြင္ းေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ မီးခုိးမ်ားကုိ မႈတ္ထုတ္ေနသည္။
“ဒါကေတာ့ သူ ႔ ဘာသာသူ ထင္ တာကု ိ းဗ်၊ မျဖစ္ႏုိင္တာပဲ ”
“ဘာလု ိ ႔ မျဖစ္ႏုိင္ရမွာလဲ ”
“ခင္ဗ်ား အခန္းေဖာ္ ဒီဒီဟာ အထက္ တန္ းေက်ာင္ းမွ ာတု န္ းကလည္ း ပထမ
မရခဲ့ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သူ ႔ ေက်ာင္းက သူႏွင့္ လာတဲ့ အေကာင္ ေျခာက္ ေယာက္ ဟာလည္ း
အမွ တ္ ေကာင္ းတဲ့ ေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးကလည္း သူ႔ကုိ တင္းပြဳိင့္ဖုိက္ပဲ
ေပးထားတာ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 83h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဘာဗ် ”
“ဂရိေတြက လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားတာေနာ္၊ လူတုိင္း သိခြင့္ေပးတာ မဟုတ္ ဘူ း၊ ဟားဗတ္
တကၠသုိလ္မွာ ေက်ာင္းသားတုိင္း အတြက္ ေနာင္ သူတုိ႔ ရႏုိင္မယ့္ ဂရိေတြကုိ
ႀကိ ဳတြက္ ၿပီ းသား ”
“ႀကိ ဳတြက္ ၿပီ းသား၊ ဟု တ္ လား ”
ဒင္းနစ္က ေခါင္းညိတ္သည္။
“သူတုိ႔ တြက္ ထားတဲ့ အတုိင္းလည္း မွန္ေနတာပဲ ”
“ဒါျဖင့္ ဒီႏွစ္ အတန္ းတင္ စာေမးပြဲမွာ ကၽြန္ ေတာ္ ဘယ္ ဂရိတ္ႏွင့္ရမယ္
ဆု ိတာကု ိ ႀကိ ဳတင္ သိၿပီးသားေပါ့၊ ဟု တ္ လား ”
“ဒါတင္ မကဘူ း၊ ဘယ္ ဘြဲ႕ႏွ င္ ့ ေအာင္မယ္ ဆုိတာကုိပါ ႀကိ ဳသိ ၿပီ းသား”
“ဒီလုိဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာေစာစီးစီး ႀကိ ဳေျပာထားပါလားဗ်ာ၊
သိ ထားရင္ အရမ္းႀကိဳးစားမေနေတာ့ဘူးေပါ့ ”
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ခင္ဗ်ားကုိ ကၽြန္ ေတာ္ ယုံလုိ ႔ ေျပာတာေနာ္၊ အမွန္ကေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေျပာခြင့္ မရွိဘူး၊ ခု ေျပာတာက ခင္ဗ်ား အခန္းေဖာ္ကုိ စိတ္မပ်က္ေအာင္
အားေပးႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ ေတာ္ ေျပာတာ သူ ဟာ အုိင္စတုိင္း မဟု တ္ ဘူ း ဆု ိ တာကု ိ
ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္ေအာင္ ေျပာတာ”
ေဂ်ဆန္သည္ စိတ္တုိသြား၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 84h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒါေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ က စိ တ္ ကု ဆရာမွ မဟု တ္ တာပဲဗ်၊ သူ႔ကုိ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္
ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္မွာလဲ၊ သူ႔ကို ကူ ညီ ခ်င္ တယ္ ဆုိရင္လည္း ခု ကူညီလုိက္ေပါ့ ”
ဒင္းနစ္က စီ းကရက္ ကု ိ ထပ္ ဖြာသည္ ။
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ေျပာရတာေတာ့ နည္းနည္း ခြက်တယ္ ၊ ဒီ ဒီ ဆု ိ တဲ့ ေကာင္
ဟားဗတ္ ကိ ု ေရာက္ လာတာဟာ ဘာညံ ့ သလဲ ဆု ိ တာကု ိ သိေအာင္ ေရာက္ လာတာဗ်၊
သူ တင္ မဟု တ္ ပါဘူ း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ဟားဗတ္ မွ ာ ကု ိ ယ္
ဘာေတာ္ သလဲ ဆု ိ တာကု ိ လာမရွာႏွင့္၊ ကု ိ ယ္ ဘာညံ့သလဲဆုိတာကုိပဲရွာ၊ ဒီအတုိင္း
ႏွစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့ သူ ႔ ဘာသာ သူ ထင္ခ်င္ ထင္ေပ့ေစေပါ့၊ သူ ဟာ ထိပ္ဆုံး
မေရာက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆု ိ တာ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္လုိ႔ မွ သူ လက္ မခံ ဘူ း ဆုိရင္ေတာ့
ေက်ာင္းေဆး႐ုံကုိ သြားျပဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေစာေစာစီးစီး လာေျပာလု ိ ႔
ေက်းဇူ းတင္ တယ္ ၊ ေနာက္တစ္ခါ ဒီေကာင္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္တာ ျမင္ရင္
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေျပာပါ ”
“သူ ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ေၾကာင္ေနတာပဲ ”ဟု ေဂ်ဆန္က ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ ဟာ ဘယ္ ေလာက္ အထိ ေၾကာင္မွ
လက္ ခံ တယ္ ဆု ိ တာ ခင္ဗ်ားမသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးတဲ့ လူေၾကာင္ေတြႏွင့္စာရင္ ဒီ ဒီ
ေၾကာင္ တယ္ ဆု ိ တာ အကင္းပဲ ရွ ိ ေသးတယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 85h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ မွတ္တမ္း - ေအာက္ တိ ု ဘာ ၁၇၊ ၁၉၅၄။

ငါဟာ စာေတာ္ တဲ့ ေက်ာင္ းသားတစ္ ေယာက္ ဆု ိ တာ ကု ိ ယ္ ့ ဘာသာ
ကိ ု ယ္ သိ တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ စာေမးပြဲေတြမွာ စီ အဆင့္ရေပမယ့္ ငါ့အဖုိ႔
အေရးမႀကီးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ငါဟာ ေဘာသမားေကာင္ းတစ္ ေယာက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ေတာ့
ကု ိ ယ္ ့ ဘာသာ ကု ိ ယ္ ထင္ တယ္ ။ ခုေတာ့ အထင္ ကေလးေတာင္ ပ်က္ျပယ္သြားရျပန္ၿပီ။
ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြရဲ႕ ေဘာလု ံ း အသင္းမွာ ပါတဲ့ ေဘာလု ံ းသမား ေတြဟာ
ႏုိင္ငံတကာမွာ နာမည္ေက်ာ္ေနတဲ့ လူ ေတြခ်ည္ းပါကလား ငါ့မွာ ေဘာလု ံ းကေလး
တစ္ ခ်က္ ဝင္ကန္ဖုိ႔ေတာင္ အခြင့္အေရး မရေတာ့ပါကလား။
ဒါေပမဲ့ တကၠသုိလ္မွာ ပြဲမတုိးႏုိင္တဲ့ အတြက္ စိတ္ေျဖႏုိင္တာတစ္ခုေတာ့
ရွ ိ ပါေသးတယ္ ။ ငါရဲ႕ေရွ႕က ကစားသြားတဲ့ လူ ဟာ ႏွယ္ႏွယ္ရရထဲက မဟု တ္ ဘူ း
ဆု ိ တာကိ ု ေတြးလုိက္တုိင္း ငါ့စိတ္ သက္ သာရာ ရပါတယ္ ။
ေထာင္ ့ ကန္ ေဘာေတြကလည္ း ေကာင္ းလု ိ က္ တာ။ ေအးေလ၊ သူ က
ဘု ရားသခင္ ဆီ က တုိက္႐ုိက္ ဆင္ းသက္ လာခဲ့ သူ ျဖစ္လုိ႔ ဒီ ေလာက္ ေကာင္းေနတာလားမွ
မသိ တာ။
ဒါေပမဲ့ ငါလည္ း သူတုိ႔လုိ အလယ္ လူ အျဖစ္ ဝင္ကစားရရင္
အာဂါခန္ေလာက္ေတာ့ ကစားႏုိင္မွာပါ။ ပါေမာကၡ ဖင္ေလကေတာ့ အာဂါခန္ဟာ “အဘ
ဘုရားသခင္က တုိက္႐ုိက္ ဆင္ းသက္ လာတဲ့ အႏြယ္ ေတာ္ ” တဲ့ ။
ငါ့ကုိ ကြင္းျပင္ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူ ေတြဟာ သူ တစ္ ေယာက္ တည္ း
မဟု တ္ ပါဘူ း။ အလယ္ ေရွ႕ တန္ းလူ တစ္ေယာက္ဆုိရင္လည္း ပါသွ်န္း မင္းသား
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 86h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တစ္ပါးတဲ့ ။ ၿပီးေတာ့ ေတာင္အေမရိကတုိ႔၊ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔က လာတဲ့
ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြကလည္ း ေဘာသမား ေကာင္းေတြ။ သူတုိ႔အားလုံး ပါလာေတာ့
ငါဟာ ကြင္းေဘးမွာ ထုိင္ၾကည့္ရတဲ့ အျဖစ္ကုိ ေရာက္ေတာ့တာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ ငါက သုံးမိနစ္တည္း ကစားျပလုိက္ရလုိ႔ပါ၊ ေနာက္ထပ္
ဆယ္ မိ နစ္ ေလာက္ ကစားျပခြင့္ ရရင္ ငါလည္ း တကၠ သု ိ လ္ သင္ းထဲကု ိ ပါႏုိင္မွာပါ။
လူ သစ္ ေတြထဲမွ ာ အေကာင္းဆုံး ေဘာသမားကေတာ့ မက္ေဒၚနယ္ပဲ။
မက္ေဒၚနယ္က အိတ္ဇီတာေက်ာင္းက ေအာင္ လာတာ။ ေက်ာင္းေဘာလုံးသင္းမွာလည္း
အသင္းေခါင္းေဆာင္။ တေယာထု ိ း ေကာင္းၿပီး ညဆုိရင္ တေယာကေလး တစ္လက္ႏွင့္
အခ်ိန္ကုန္တာပဲ။ ခု သူ႔ကုိ တကၠ သု ိ လ္ ေက်ာင္းသူေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ရက္ ကလစ္ ေဆာင္
တီးဝုိင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ တီးဝုိင္း ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ အေ႐ြးခံရျပန္တယ္။ အင္ း ငါ့မွာ
သိမ္ငယ္စိတ္ကေလးႏွင့္ တကၠ သု ိ လ္ ေရာက္လာရတာပဲ ေကာင္ းပါတယ္ ေလ။
သိမ္ငယ္စိတ္ မဝင္ဘဲ တျခား ေဘာလု ံ းသမား လူ သစ္ ေတြလိ ု ေဆာင့္ႂကြားႂကြားႏွင့္သာ
ေရာက္ လာခဲ့ရင္ ဘဝင္ျမင့္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ဦးမွာ။
ေရဝတီ တရားေဟာ ဆရာက တရားပလႅင္ ေရွ႕တြင္ ရပ္၍ ေျပာ၏။ “ခု တု႔ိမ်ား
ေနာက္ဆုံး ဓမၼသီခ်င္း ဆုိၿပီးရင္ တပည့္တုိ႔ အားလုံး က်က္သေရခန္းထဲကုိဝင္ၿပီး စပ်စ္ခ်ဳိ၊
သစ္သီးႏွင့္ ပ်ားရည္မုန္႔တုိ႔ စားႏုိင္တယ္၊ ကဲ စာမ်က္ႏွာ တစ္ရာ့ႏွစ္ကုိ လွန္ၿပီး စၾကဝဠာ၏
အသွ ်င္ ဆု ိ တဲ့ ဓမၼ သီခ်င္းကုိ ႐ြတ္ ဆု ိ ပူေဇာ္ၾကရေအာင္။ ”
“ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီ းကု ိ ဖန္ဆင္းျခင္း မျပဳမီ…
စုိးမုိး အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူေသာ စၾကဝဠာ၏ အသွ ်င္ ….”
တရားေဟာ ဆရာ ဓမၼ သီခ်င္းကုိ ခ်ေပးၿပီးသည့္ေနာက္ သူတုိ႔သည္
ဝတ္ျပဳေဆာင္ အျပင္သုိ႔ ထြက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။ ဒင္နီမွာ ေအာ္ဂင္တီး၍ က်န္ရစ္ခဲ့၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 87h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သီခ်င္းဆုံးသည္ႏွင့္ ဒင္နီသည္ အေပၚ အက်ႌ ကု ိ ေကာက္ ယူ ကာ ေလွ ကားမွ
ေျပးဆင္းလာခဲ့သည္။
က်က္ သေရခန္ းထဲသိ ု ႔ အသာဝင္ လာကာ စားေသာက္ ဖြယ္ တု ိ ႔ တည္ခင္း
ထားေသာ စားပြဲနားသုိ႔ ကပ္ လာခဲ့ ၏။ စကၠ ဴ ပန္းကန္ျပား တစ္ခ်ပ္ထဲသုိ႔ ကိတ္မုန္႔မ်ားကုိ
ထည့္ေနစဥ္ တရားေဟာ ဆရာ၏ အသံ ကု ိ အေနာက္ ဘက္ ဆီ မွ ၾကားရသည္ ။
“ဒင္နီေရ၊ မင္း ခုလုိ လာကူ တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ ကြာ၊ မအားတဲ့
အထဲက လာကူ တဲ့ အတြက္ အတု ိ င္ းထက္ အလြန္ ဝမ္ းသာပါတယ္ ”
“ရပါတယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္အဖုိ႔ အပန္းမႀကီးပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္
ကိုယ္တုိင္ကလည္း စိတ္ဝင္စားပါတယ္ ။ ”
ဒင္နီသည္ ႐ုိး႐ုိးသားသား ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရဝတီတုိ႔၏ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္
အစားေသာက္ ကု ိ အလွ ်ံ ပယ္ ေကၽြးေလ့ရွိသည္။ ထုိပြဲေတာ္မ်ားသို႔လာလွ်င္ ေန႔လယ္စာ
ထြက္စားရန္ မလုိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရဝတီ ပြဲေတာ္မ်ား ကု ိ သူ သေဘာက်သည္ ။ သုိ႔ရာတြင္
ထုိအေၾကာင္းကုိမူ ထုတ္ေျပာျခင္း မျပဳ။
ယခု စေနေန႔သည္ သူ႔အဖုိ႔ အလြန္ အလုပ္မ်ားသည့္ ေန႔ျဖစ္သည္။ ထုိေန႔ တြင္
ကြင္စီရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမွ ဝတ္ တက္ လူ ငယ္ အဖြဲ႕ က ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပမည္။
ဒင္နီသည္ သူတုိ႔ တူ ရိ ယာ အဖြဲ႕ကေလး (ဒရမ္ းတီ းသူ တစ္ ေယာက္ ၊ ဂစ္ တာတီ သူ
တစ္ေယာက္ႏွင့္ စႏၵရားတီးသူ ) ကုိငွားရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိ ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ပ်င္းေတာ့
ခပ္ပ်င္းပ်င္းပင္။ သုိ႔ရာတြင္ ငွ ားခ ေဒၚလာ ၅ဝ ရမည္ ဆု ိ ေတာ့ တီ းေပ်ာ္ ပါတယ္ ။
ဘုရားရွိခုိးခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ ၾကားထဲတြင္ အခ်ိန္ပိုရသည္။
ထုိအခ်ိန္ပုိကေလးတြင္ ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေနရန္ အခ်ိန္မရ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 88h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

စေနေန႔တိုင္း လုပ္ေနက် တကၠ သု ိ လ္ ေဘာလု ံ းပြဲေတြ ရွိေနသျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္
ဆူညံေနၾကမည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒင္နီသည္ ဘတ္ စ္ ကား စီ းကာ ေဘာ့စတန္ျပည္သူ႔
စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ လာခဲ့ သည္ ။
သူထုိင္သည့္ စားပြဲအစြန္ တစ္ ဖက္ တြင္ ဆံပင္နက္နက္ ခပ္ဝဝ ေကာင္မေလး
တစ္ ေယာက္ ထုိင္ၿပီး မွတ္စု ကူ းေနသည္ ။ မွတ္စု စာအုပ္တြင္ ေဘာ့စတန္ တကၠ သု ိ လ္
ဟူ ေသာ စာတန္းမ်ား႐ုိက္ထား၏။ ဤတြင္ ဒင္နီသည္ စကားေျပာစရာ အေၾကာင္းရွာ၍
ရသြားသည္ ။
“ယူ က ေဘာ့စတန္ တကၠ သိ ု လ္ ကလား ”
“ဟု တ္ တယ္ ”
“တို႔က ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကပါ ”
“ထင္ သားပဲ ” ဟု သူ က စကားျပတ္ေအာင္ ေျပာလိုက္၏။
ဒင္နီသည္ သူထင္သည့္အတိုင္း ဆုတ္ခြာလာခဲ့ရၿပီး စင္ဒီမစ္ ၏ “ဂီတ ဗႏၶသာရ
က်မ္ း” ကိ ု ဆက္ ဖတ္ ေနသည္ ။
စာၾကည့္တုိက္ထဲမွ သူ ျပန္ ထြက္ လာသည္ ့ အခါတြင္မူ ေအးစိမ့္၍
ေမွာင္စပ်ဳိးေနေလၿပီ။ ေဘာ့စတန္ ပန္းၿခံ ကြက္ လပ္ ႀကီ းကိ ု ျဖတ္ လာသည္ ့ အခါ၌
ဒင္နီသည္ သူ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွ ျပႆနာကိ ု စဥ္းစားလာခဲ့၏။
အျခားမဟု တ္ ။ သူတို႔ ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ထမင္းေကၽြး၊ မေကၽြးဆိ ု သည္ ့
ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 89h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတို႔ကို သိပ္အားကိုးေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ စားသြားဦးမွဟု သူ
သေဘာရသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသို႔ သူ ျပန္မလာမီ ငါးေၾကာ္ တစ္ေကာင္ႏွင့္
မုန္႔ တစ္ ယွ က္ ကိ ု ဝင္စားခဲ့သည္။
သူတို႔ပြဲ တြင္ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးမွာ ဒရမ္တီးသည့္ ေကာင္ေလးႏွင့္
ဂီ တာတီ းသည္ ့ ေကာင္ေလးမွာ သူ႔လို ေကာလိ ပ္ ေက်ာင္ းသားကေလးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္စရာ အေကာင္းဆံုးမွာ သူ႔အဖို႔မွာ တစ္ခ်ိန္လံုး စႏၵရား တီေနရျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဆြယ္ တာ က်ပ္ က်ပ္ ကေလးေတြ ဝတ္ ထားသည္ ့ ကြင္စီ အထက္ တန္ း
ေက်ာင္ းသူ ကေလးမ်ားကိ ု ငမ္းခ်ိန္ပင္ မရလိုက္။ သူတို႔ကို ေန႔စဥ္ စႏၵရား တီးေပးရသည္ႏွင့္
အခ်ိန္ကုန္သြားရသည္။
ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔ကပြဲစည္း ဝိုင္းထဲမွ ထြက္ သြားသည္ ့ အခါတြင္ ဒင္နီသည္
လက္ တြင္ ပတ္ ထားသည္ ့ နာရီကို ၾကည့္လိုက္၏။ ဆယ္ ့ တစ္ နာရီ ခြဲေနေလၿပီ။ ေက်ာင္းသို႔
ျပန္လွ်င္ လမ္ းတြင္ တစ္နာရီေလာက္ ၾကာဦးမည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းက ကိုးနာရီ မထိုးမီ
ေက်ာင္း ဝင္ းထဲ ေရာက္ရမည္။
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အေပၚထပ္က ခံုတန္ေတြ ၾကားထဲတြင္ အိပ္မည္ဟု
စိ တ္ ကူ းေသးသည္ ။ မျဖစ္ေသး။ ေက်ာင္ းကိ ု ေတာ့ ေရာက္ေအာင္ျပန္မွ ျဖစ္မည္။
တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝုဏ္ထဲသို႔ သူ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ၌ ျပတင္းေပါက္ အားလံုး
မည္းေမွာင္ေနေလၿပီ။ သူတို႔ အေဆာင္နားသို႔ ေရာက္ လာသည္ ့ အခါတြင္ အေဆာင္ေရွ႕
ေက်ာက္ တံ ု း ေလွကားထစ္ေပၚတြင္ ငုတ္တုတ္ႀကီး ထိုင္ေနသည့္ သူ႔အခန္းေဖာ္ ဝူကိ ု
ေတြ႔ ရသည္ ။
“ေဟ့ ဒင္နီ”
“ေဟ့ေကာင္၊ မင္း ဘာလု ပ္ ေနတာလဲ၊ အျပင္မွာ ေအးပါဘိသႏွင့္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 90h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေခြသား ဘာနီေပါ့ကြာ၊ ဓားသိုင္း က်င့္ခ်င္တယ္တဲ့၊ ဒီ ေတာ့ သမာဓိ
ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ကစားႏိုင္ေအာင္ ငါ့ကို အျပင္ အထြက္ ခိ ု င္ းတယ္ ”
ဝူက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဒီအခ်ိန္ႀကီးမွာ ဓားသိုင္း က်င္ ့ သတဲ့ လားကြ၊ ဒီေကာင္ ေသာက္ ႐ူ း ”
“ငါ သိ ပါတယ္ ကြာ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေကာင့္ လက္ ထဲမွ ာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း ရွိေနေတာ့ ငါ
ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ ”
ေမာပန္းလာသမွ်သည္ သူ႔ကို ရဲေဆး တင္ ေပးလိ ု က္ သလား မသိ ။ ဒင္နီသည္
ထူ းထူ းျခားျခား သတိ ၱ ေကာင္ းလာကာ ထုိျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
“ေဟ့ေကာင္ ဝူ၊ လာကြာ၊ တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ဒီေကာင့္ကို သြားဆံ ု းမမွ ျဖစ္မယ္ ”
“ေအးကြာ မင္းရွိလို႔ ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ မင္း အရပ္က ေျခာက္ေပေလာက္ရွိရင္
ပိုေကာင္းမွာ”
“ေဟ့ေကာင္ ငါ့အရပ္က ေျခာက္ ေပေက်ာ္ တယ္ ကြ ”
သူတို႔ ကံ ေကာင္ းသည္ ။ ထိုအခ်ိန္၌ စိတ္႐ူးေပါက္ေနေသာ သူရဲေကာင္း
ဓားသမားႀကီ းသည္ ေမာပန္းသြားကာ အိပ္ေမာက်ေနေလၿပီ။ မၾကာမီ ဒင္နီလည္း
ေမာေမာျဖင့္ အိ ပ္ ေမာက်သြားသည္ ။
“အမယ္ ၊ ေရဝတီ ေကာင္ က ေဘာလံုး႐ိုက္ မဆိုးပါဘူး၊ သိ လား ”
ဒစ္ကီက ငယ္ ငယ္ ဘက္ တံ ကိုင္ႏိုင္သည့္ အ႐ြယ္ ေလာက္ တြင္ ပထမဆံ ု း
႐ိုက္ရသည့္ ေဘာလံ ု း ႐ိုက္ပြဲ အေၾကာင္ းကိ ု သူ ႔ အခန္းေဖာ္အား ေျပာျပေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 91h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီ ေတာ့ ဒီေကာင္က မင္းကို ႏိုင္သလား ”
“ၾကံ ႀကီ းစည္ ရာကြာ၊ ကိုယ့္ကိုေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ပါ့မလဲ၊ ႐ိုက္ခ်က္ကလည္း
တစ္ခ်က္မွ ေကာင္းေကာင္း မရဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ႐ိုက္ေတာ့ ႐ိ ု က္ တတ္ တယ္ ဆရာ၊ သိ ပ္
အထင္ ေသးလိ ု ႔ ေတာ့ မရဘူး။ ေရဝတီ တစ္ ေယာက္ အေနႏွင့္ မေျပာႏွင့္ သာမန္
လူ တစ္ ေယာက္ အေနႏွင့္ကို ေတာ္ ေတာ္ ႐ိ ု က္ တတ္ တဲ့ အထဲမွ ာ ပါတယ္ ”
“ေနပါဦးကြ၊ မင္းက ေရဝတီ ေတြကိ ု သာမန္ လူ စာရင္းထဲမွာေတာင္
မထည္ ့ ေတာ့ ဘူ းလား ” ဟု အင္ဒ႐ူးက ေမးသည္။
“ေဟ့ေကာင္ ကတ္ သီ း ကက္ သပ္ မေမးႏွင့္ကြာ၊ ငါေျပာတာက တစ္မ်ဳိး ေရဝတီ
ဆိ ု တဲ့ ေကာင္ ေတြဟာ အသားမည္ းတယ္ ၊ ဉာဏ္ ေကာင္ းတယ္ ၊ ရန္လိုခ်င္တယ္၊ ဒါေပမဲ့
ဒီေကာင္က ဒီလိုေကာင္ မဟု တ္ ဘူ း ”
“ငါ့အေဖကေတာ့ ေရဝတီ ေတြကိ ု အၿမဲေလးစားတယ္ ၊ ဆရာဝန္ ျပရင္ေတာင္
ေရဝတီ ဆရာဝန္ကိုပဲ သြားျပတယ္ ”
“ေနပါဦး၊ မင္းအဘိုႀကီးက ေရဝတီေတြႏွင့္ ဘယ္ ေလာက္ မ်ား
ေပါင္းသင္းဖူးသလဲ ”
“ဒါက တျခားပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့အေဖဟာ ေရဝတီ ေတြကိ ု အေပါင္းအသင္း မလုပ္ဘူး
ဆိုၿပီး ၾကဥ္ တာမ်ဳိ းေတာ့ မရွိဘူး၊ တို႔ ပတ္ ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္ းကေတာ့ ေရဝတီဆိုရင္
ၾကဥ္ခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ ”
“ဒါျဖင့္ မင္းတို႔ ရပ္ ကြက္ က ဆရာဝန္ ႀကီ းေတြ ေရဝတီ ပါတဲ့ ကလပ္ ထဲကိ ု
မဝင္ တာဟာ တမင္ မဝင္ တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မင္း ဆိုခ်င္တယ္ေပါ့ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 92h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဟု တ္ တယ္ ၊ ငါ့အေဖဟာ လူမ်ဳိးေရး အစြဲအလမ္ း ဆိုလို႔ လံုးဝ မရွိဘူး၊
ဗရင္ဂ်ီေတြႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ဒီအတိုင္းပဲ၊ ငါ့အေဖဟာ သူေတာ္ေကာင္းလုိ႔
ငါမေျပာခ်င္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေရဝတီတို႔ ဂ်ဴးတို႔ ဘာတု ိ ႔ စသျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ၿပီး မေခၚဖို႔ေတာ့ ငါ့ကို
အၿမဲ ဆံ ု းမတယ္ ”
“အမယ္ ေလး ငါတစ္ သက္ လံ ု း ေခၚလာတာ၊ ေနစမ္းပါဦး၊ မင္းက ခုမွ ဘာျဖစ္လုိ႔
ေရဝတီ ခ်စ္ၾကည္ေရး တရား ေဟာေနရတာလဲ ”
“ဒီမွာ သူငယ္ခ်င္း အထက္ တန္းေက်ာင္းတို႔ ဘယ္တို႔မွာတုန္းက
တို႔ေက်ာင္းေတြမွာ ေရဝတီ မရွိဘူး။ လူမည္းလည္း မရွိဘူး၊ ဒီ ေတာ့ သူတို႔အေၾကာင္းကို
ေျပာခ်င္သလို ေျပာ အေၾကာင္း မဟု တ္ ဘူ း၊ ဒါေပမဲ့ ဟားဗတ္ ေရာက္ လာေတာ့ လူ
အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွ ိ တယ္ ကြ၊ အေသြးအေရာင္လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္၊ ဒီ ေတာ့ တုိ႔ သူတို႔ႏွင့္ အတူ
ေနတတ္ေအာင္ ေနရမယ္ ”
သူ ႔ အခန္းေဖာ္မ်ားသည္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး လွည့္ၾကည့္ေနၾက၏။ ဒစ္ကီက
“ေဟ့ေကာင္၊ တုိ႔ကိုလာၿပီး တရားေတြ ေဟာမေနႏွင့္၊ တို႔က လူ တစ္ ေယာက္
ဝရင္ ဝတဲ့ အေၾကာင္း၊ ပိန္ရင္လည္း ပိန္တဲ့ အေၾကာင္ းေလာက္ ကိ ု ပဲ ေျပာတာ၊ တျခား
ဘာသေဘာႏွင့္မွ ေျပာတာ မဟု တ္ ဘူ း၊ တစ္ ေယာက္ ေယာက္ ကိ ု ဂ်ဴးတို႔ ဟက္ ဘီ တိ ု ႔
ေခၚရင္လည္း အတိ ု ေကာက္ ေခၚရတာ လြယ္ လိ ု ႔ ေခၚလိ ု က္ တာ၊ ႏွိမ္ခ်င္တဲ့ သေဘာႏွင့္
ေခၚတာမဟု တ္ ဘူ း၊ မႏွိမ္လို႔ေပါ့ကြ၊ တို႔ေက်ာင္း စေနေန႔ ေက်ာင္း ေဘာလံ ု းပြဲ အၿပီးမွာ
စားဝိုင္း ေသာက္ ဝိုင္း ကေလး တစ္ခု ခ်ိ န္ းထားတယ္ ၊ အဲဒီမွာ ေဂ်ဆန္ကိုေတာင္ ဖိတ္ၿပီးၿပီ၊
ဒီ ေတာ့ တုိ႔ကို လာၿပီ း တရားေတြ ေဟာမေနႏွင့္ ”
ဒစ္ ကီ သည္ သူ႔ကို ခပ္ေလွာင္ေလွာင္ ၾကည့္လုိက္ၿပီးေနာက္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 93h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီ ေတာ့ ဂ်ဴးေကာင္ေတြႏွင့္ ေရာရတာ မင္းအဖို႔ အေရးမႀကီးဘူးဆိုရင္ မင္းလည္း
လာခဲ့ေပါ့ ”
ႏိုဝင္ဘာလဆန္းပင္ ရွိေသး၏။ သို႔ရာတြင္ ညေန ေျခာက္နာရီ ထုိးသည္ႏွင့္
ေလသည္ ေအးစိမ့္ေနကာ မည္းေမွာင္စ ျပဳေနေလၿပီ။ ေဘာလံုး႐ိုက္ၿပီး အဝတ္ အစား
လဲေနစဥ္ လည္စည္း မတပ္ခဲ့မိသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ စိတ္တိုသြားသည္။ လည္စည္း
ျပန္တပ္ရဦးမည္။ သည္အတိုင္းသာ သြားလွ ်င္ ခန္းမအဝင္တြင္ ေစာင့္ေနသည့္ အိုင္းရစ္
ေက်ာင္ းသား ဆာဗီးရတ္စ္ ဆိုသည့္ ေကာင္က သူ မ်ား လည္ပင္းကို
ၾကည္ ့ တတ္ သည္ ့ ေကာင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ သူ႔ကို အထင္ ေသး ေနဦးေတာ့မည္။
ေဂ်ဆန္သည္ ေအးစိမ့္ကာ ႐ိ ု းတံ က်ဲက်ဲ သစ္ပင္ေတြ ေပါက္ေနေသာ တကၠ သိ ု လ္
ပရိဝု ဏ္ထဲသို႔ ျပန္ ဝင္လာခဲ့ၿပီး သူ ႔ အေဆာင္ အခန္းနံပါတ္ ေအ ၃၂ေရွ႕တြင္ ရပ္သည္။
ထို႔ေနာက္ အိ တ္ ထဲတြင္ ေသာ့ ကိ ု စမ္းရွာ၏။
တံ ခါးကိ ု တြန္းဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူ းျခားေနသည္ ကိ ု ေဂ်ဆန္
သတိ ျပဳမိ သည္ ။ အခန္း တစ္ခုလံုး မည္းေမွာင္လ်က္။ ဒီဒီ့ အခန္းကေလး ဘက္ သိ ု ႔
လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ သူ႔အခန္းတြင္ အလင္းေရာင္ မရွိ။ ေနထိုင္ မေကာင္းမ်ား
ျဖစ္ေနသလား မသိ ။ ေဂ်ဆန္က ေလသံအုပ္အုပ္ျဖင့္
“ေဟ့ ဒီဒီ၊ ေနမေကာင္းဘူးလား ”
ဘာမွ ် ေျဖသံ မၾကားရ။
ေဂ်ဆန္သည္ အေဆာင္ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္က ဒီဒီ့ အခန္းတခါးကို အသာ
ဖြင့္ၾကည့္လုိက္၏။ ပထမ မ်က္ ႏွ ာၾကက္ ကိ ု သူ ေမာ့ၾကည့္မိသည္။ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚတြင္
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေတြ ျပတ္ လ်က္ ။ ထို႔ေနာက္ ၾကမ္းျပင္ကို ငံု႔ၾကည့္လိုက္သည္။ ၾကမ္းျပင္
ေပၚတြင္ ဒီ ဒီ ပံ ု လ်က္ သား လဲက်လ်က္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 94h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဂ်ဆန္သည္ အႀကီ းအက်ယ္ လန္ ႔ သြားသည္ ။
ဒီ ဒီ ဆိ ု တဲ့ ေကာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ ေသသြားၿပီ ။ အနီးတြင္ ဒူ းေထာက္
ထိုက္လိုက္ၿပီး ဒီဒီကို ေပြ႔ထူလိုက္သည္။ သည္ းသံ သဲ့ သဲ့ လိ ု အသံမ်ဳိး ၾကားလိ ု က္ ရ၏။
ေဂ်ဆန္သည္ စိတ္ကို ထိ န္ းကာ ရဲကိ ု ေခၚရန္ စိတ္ကူးရသည္။ သို႔ရာတြင္
အခ်ိန္မီေတာ့မည္ မထင္။
ေဂ်ဆန္သည္ တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝုဏ္ အျပင္သို႔ ေျပးထြက္ လာခဲ့ ကာ တကၠ စီ
တစ္စီးကို ေခၚၿပီးေနာက္ ဒီဒီကို ေဆး႐ုံသို႔ တင္ လာခဲ့ သည္ ။
“ခဏေနရင္ ေကာင္းသြားမွာပါ၊ မင္းတုိ႔ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြမွာ
တပ္ ထားတဲ့ မီ းသီ းတပ္ တဲ့ အေပါက္ေတြက လူ တစ္ ကိ ု ယ္ အေလးခ်ိန္ကို မခံႏုိင္ပါဘူးကြ၊
ဘာျဖစ္လုိ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ ေသတယ္ လိ ု ႔ ထင္ သလဲ ”
တာဝန္ က် ဆရာဝန္က ေမးေလသည္။
“ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း မသိ ဘူ း ဆရာ”
ေဂ်ဆန္သည္ သူ ျမင္ရသည့္ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ အေၾကာက္ မေျပႏိုင္ေသး။
“ဒီေကာင္က စာေမးပြဲမွာ ဂရိတ္ေကာင္းေကာင္း ရခ်င္တယ္ ဆရာ၊ ဒီ တင္
နင္းကန္ ဖိ ႀကိ ဳးစားတာ”
အေဆာင္ေဆးမွဴး ဒင္းနစ္ လင္ဒန္က ေျပာသည္။
“သူ႔ကို ၾကည္ ့ ရတာ ထူ းထူ းျခားျခား မသကၤာစရာတိ ု ႔ ဘာတိ ု ႔ ေကာ မေတြ႔ ဘူ းလား ”
ေဂ်ဆန္က အေဆာင္မွဴးကို လွမ္းၾကည့္သည္။ အေဆာင္မွဴးက
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 95h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ထူ းထူ းျခားျခားေတာ့ မေတြ႔ရဘူး ဆရာ၊ ဒါေပမဲ့ ခက္ သားပဲ ဆရာ၊ ၾကက္ ဥေတြ
အမ်ားႀကီ းထဲမွ ာ ဘယ္ ၾကက္ ဥ ကြဲသလဲ မကြဲဘူ းလဲ ဆိ ု တာကိ ု အကဲခတ္ ရတာ
ခက္သလိုေပါ့၊ ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြ ေရာက္စ ဆိ ု ေတာ့ အကဲ ခတ္ ရတာ အခက္ သားပဲ ”
ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးမွ ဴးသည္ လူနာအေၾကာင္း ေျပာေနၾက၏။ ေဂ်ဆန္က
ဘာမွ်မေျပာ။ သူ ႔ ဖိနပ္ကို သူ စိုက္ၾကည့္ေနသည္။
ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ေဂ်ဆန္ႏွင့္ ေဆးမွ ဴးသည္ ေဆး႐ုံမွ
ျပန္ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ ထိ ု အခါက်မွ သူ ႔ တြင္ အေပၚအကႌ ်လည္ း မပါ၊ လက္ အိ တ္ လည္ း
မပါလာေၾကာင္း သူ သတိ ထားမိ သည္ ။ သူ ႔ တြင္ ထူ ထူ ထဲထဲ ဆို၍ ဘာမွ်မပါ။ ေစာေစာက
ေဇာေၾကာင့္ အေအးဒဏ္ ကိ ု သတိ မထားမိ ခဲ့ ။ ယခုမူ ခိုက္ခိုက္ တုန္ေနေလၿပီ။
“ငါႏွင့္ လုိက္ခဲ့ေလ” ဟု ေဆးမွဴးက ေခၚသည္။
“ေနပါေစ ဆရာ ရပါတယ္ ”
“ဘယ္ ျဖစ္ မလဲကြ၊ လမ္းေလွ်ာက္ရျပန္ရင္ အေအးမိလုိ႔ ေသသြားမွာေပါ့၊ လာ
ကားေပၚတက္ ”
လမ္ းတြင္ ေဆးမွဴးက ကားေမာင္းလာရင္း ေျပာသည္။
“ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဆု ိ တာ ဒါပဲကြ၊ မင္းအဖို႔ နစ္မလား၊ ကူ းမလား၊ ဒီႏွစ္လမ္းပဲ
ရွ ိ တယ္ ”
“ဟု တ္ တယ္ ဆရာ၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာတို႔က ကမ္းေစာင့္ အသက္ ကယ္ သမားေတြ
ျဖစ္ရမွာေပါ့ ဆရာ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 96h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေနာက္ လမး္ ဆံ ု မီးပြိဳင့္ တစ္ခု အေရာက္တြင္ ေဂ်ဆန္သည္ ဆရာ့ ကားေပၚမွ
ဆင္ းသည္ ။ စိတ္ဆုိးေနသျဖင့္ အျပင္ ဘက္ က အေအးဒဏ္ကိုပင္ သတိ မထားမိ ။
တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝုဏ္ထဲသို႔ သူ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ သည္ ။ အယ္ လဆီ ၏ ဆိုင္ေရွ႕သို႔
ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ ညစာ မစားရေသး။ သည္ ့ အတြက္ အမဲကင္ႏွစ္ပြဲ ဝင္စားသည္။
ထို႔ေနာက္ က႐ိုနင္၏ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံ ဘက္ သိ ု ႔ ထြက္ လာကာ သစ္ သား႐ု ံ ကေလးမ်ား
အထဲတြင္ ္ ေသာက္ ေနၾကေသာ ဝိုင္းမ်ားထဲတြင္ အသိ အကြ်မ္ း လုိက္ရွာသည္။
အသိ ေတြ ႕လွ ်င္ သည္ေန႔ည စိတ္ညစ္ညစ္ႏွင့္ မူးေအာင္ ေသာက္ပစ္ လုိက္မည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ သူ ႔ အခန္းတံခါးကို ခပ္ျပင္းျပင္း ေခါက္သံေၾကာင့္
ေဂ်ဆန္ အိပ္ရာမွ ႏိုးလာသည္။ နဂိုက ေခါင္းကိုက္ရသည့္ အထဲတြင္ တံ ခါး
ေခါက္သံေၾကာင့္ ပို၍ ေခါင္းကိုက္ရ၏။ ဒယီးဒယိုင္ျဖင့္ တံခါးဆီသို႔ ထလာခဲ့ သည္ ့
အခါတြင္မွ သူ႔ကိုယ္ေပၚတြင္ မေန႔ညက အဝတ္အစားအတိုင္း ရွိေနေၾကာင္းကို သူ
သတိ ျပဳမိ သည္ ။ သူ႔စိတ္သည္လည္း တြန႔္ေၾကေနသည္။ သူ ႔ အဝတ္အစားႏွင့္ သူ ႔စိ တ္ သည္
တစ္ ထပ္ တညး္ ျဖစ္ေန၏။ အခန္းတံခါးကို သူ ဖြင့္သည္။ ေခါင္းေပၚတြင္ ဦးထုပ္ ေဖ်ာ့
စိမ္းစိမ္းကေလးကို ေဆာင္ းထားသည္ ့ သက္လတ္ပိုင္း ခပ္ဝဝ မိန္းမႀကီး တစ္ ေယာက္
တံ ခါးဝတြင္ မားမားႀကီ း ရပ္ေနသည္။
“မင္း ငါ့ သားကိ ု ဘယ္ လိ ု လု ပ္ လု ိ က္ တာလဲဟင္ ”
“ေၾသာ္ … အေဒၚက ဒီဒီရဲ႕ အေမလား ခင္ဗ်ာ”
“ေတာ္ ပါေပတယ္ ကြယ္ ၊ ငါ အခု သူ ႕အဝတ္ အစားေတြကိ ု လာယူ တာ”
“အထဲကိ ု ဝင္ပါဦး အေဒၚ” ဟု ေဂ်ဆန္က ေခၚသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 97h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အျပင္မွာ ေအးလု ိ က္ တာ၊ ေသြးေတြေတာင္ ခဲမလား ေအာက္ေမ့ရတယ္ ”
အမ်ိဳးသမီးႀကီးက အခန္းထဲသို႔ ဝင္လာရင္း သိမ္းငွက္ မ်က္လံုးမ်ိဳးျဖင့္ အခန္းကို
အကဲခတ္ ၏။
“မင္းတို႔ အခန္းကိုၾကည့္ရတာလညး္ ဝက္ သိ ု က္ က်ေနတာပဲ၊ အခန္းကိုေကာ
ဘယ္ သူ ရွ င္ းသလဲ ”
“သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရင္း ေက်ာင္ းတက္ ေနတဲ့ ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ က
တစ္ပတ္တစ္ခါ လာၿပီ း ရွင္းပါတယ္၊ အဝတ္ ေတြကိ ု လညး္ သူ ပဲ ေလွ်ာ္ေပးပါတယ္ ”
“အင္ း ငါ့ သား ေနထုိင္မေကာင္းတာ ဘာမွ အံ့ၾသစရာ မရွိပါဘူး၊ ၾကည့္စမ္းပါဦး၊
အဝတ္ ညစ္ ေတြကလည္ း တစ္ခန္းလံုး ပြေနတာပဲ၊ ဘယ္ သူ ႔ အဝတ္ ညစ္ ေတြလဲ၊
အဝတ္ညစ္ေတြမွာ ေရာဂါပိုးေတြ ျပည့္ေနမွာေပါ့ ”
“ဒိီဒီရဲ႕ အဝတ္ ေတြပါ အေဒၚ”
“ၾကည့္စမ္းပါဦးကြယ္၊ ငါ့ သား အဝတ္ ေတြကိ ု ဒီလုိပဲ မင္း
ေလွ ်ာက္ ပစ္ ထားရသလား၊ မင္းတုိ႔ လူ ခ်မ္ းသာ သားေတြက ဒီလိုပဲလား ”
“ကြ်န္ ေတာ္ ပစ္ ထားတာ မဟု တ္ ပါဘူ း အေဒၚ၊ သူ ႔ ဘာသာသူ ပစ္ထားတာပါ၊
ထုိင္ပါဦး အေဒၚ၊ ပင္ပန္းလွေရာေပါ့ ”
“ပင္ပန္း႐ံု တင္ မဟု တ္ ဘူ းကြ၊ ေသခ်င္ေစာ္ နံေနၿပီ၊ ငါ့ အသက္အရြယ္ႀကီးႏွင့္
တစ္ညလံုး ရထားစီး လု ိ က္ လာရတာကိ ု ၾကည့္ေပေတာ့၊ ကဲပါကြယ္ မထိုင္ေတာ့ပါဘူး၊
ငါ့ သားကိ ု မင္း ဘယ္ လု ိ လု ပ္ လု ိ က္ တာလဲ၊ အဲဒါပဲ သိ ခ်င္ တယ္ ” ေဂ်ဆန္ သက္ ျပင္ း
ခ်လိုက္သည္။
“ဒီမွာ အေဒၚ၊ ေဆး႐ုံက အေဒၚ့ကို ဘာေတြမ်ား ေျပာလႊ တ္ လိ ု က္ သလဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 98h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“သိ ပ္ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ေနတယ္တဲ့၊ သူ႔ကို အထူ းကု ေဆး႐ုံကို ပို႔ရမယ္တဲ့၊
စိတ္ကုေဆး႐ုံတဲ့ ”
“စိတ္မေကာင္းပါဘူး အေဒၚ၊ ဒီမွာက ဖိ အားက သိ ပ္ ျပင္ းတယ္ အေဒၚ၊
ဖိအားဆိုတာ ဂရိတ္ရဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိ ဳးစားၾကရတာကိ ု ေျပာတာပါ ”
“ငါ့ သားက အၿမဲ ဂရိတ္ေကာင္းေကာင္း ရတယ္ ၊ စာက်က္ လု ိ က္ တာကလည္ း
ေန႔ေရာ ညေရာ က်က္ တာပဲ၊ အခု ေက်ာင္းမွာ မင္းတုိ႔ႏွင့္ လာေနေတာ့မွ
အားျပတ္ သြားသလိ ု ျဗဳန္းစားၾကီး ျဖစ္သြားရတာ၊ မင္းတို႔ ဘယ္ လိ ု မ်ား
လု ပ္ လု ိ က္ ၾကသလဲကြယ္ ”
“ဒီမွာ အေဒၚ၊ ကြ်န္ ေတာ္ ေျပာတာကိ ု ယံုပါ၊ အေဒၚ့ သားကိ ု ဘယ္ သူ ကမွ ဘာမွ
မလုပ္ရပါဘူး၊ သူ ႔ ဘာသာသူ အေတာ္ဆံုး ထိပ္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ဆိုၿပီး ႀကိဳးစားရင္း
ျဖစ္သြားတာပဲ ”
“ႀကိ ဳးစားေတာ့ ေကာ ဒီလို ဘာလိ ု ႔ ျဖစ္ရမွာလဲကြယ္၊ သူ႔ကို အေတာ္ဆံုး
ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ အေဒၚ ကိုယ္တိုင္ ေလ့ က်င့ ္ ေပးထားတ့ ဲဟာပါ ” ေဂ်ဆန္သည္
သူ႔အခန္းေဖာ္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း။ သို႔ရာတြင္ သူ ႔ အေမႀကီးက သူ႔ကို အျပစ္တင္
ေနေလၿပီ။ မဆီမဆိုင္ အျပစ္တင္ခံရသည္မ်ဳိးကို သူ မခံႏို င္။ အဘြားႀကီ းသည္ ဘာမေျပာ
ညာမေျပာျဖင့္ ဆိုဖာေပၚတြင္ ပစ္ထိုင္ခ် လိ ု က္ ကာ တအီအီငိုေန၏။
“ငါ ေသခ်င္ တယ္ ၊ တစ္ သက္ လံ ု း သူ႔ကို ပညာသင္ေပးခဲ့ရတာ၊ အနစ္နာခံၿပီး
သူ႔ကို လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးခဲ့ရတာ”
“ဒီမွာ အေဒၚ၊ ဒီဒီ ေဆး႐ံု တက္ မယ္ ဆိုရင္ အဝတ္ အစားေတြ လုိမွာပဲ၊ ဒီ ေတာ့
ကြ်န္ ေတာ္ ကူၿပီး ထုပ္ပိုးေပးလုိက္မယ္ ” အဘြားႀကီ းသည္ သူ ႔ ကိ ု အားကိုးရာမဲ့စြာ ၾကည့္၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 99h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ သူငယ္ ရယ္ ၊ အေဒၚ ေျပာမိ ဆိုမိတာကို စိတ္မရွိပါႏွင့္၊
အေဒၚ စိတ္ထိခိုက္လြန္းလို႔ ေျပာမိတာပါ၊ ညကလညး္ တစ္ညလံုး ရထားေပၚမွာ
အိပ္ေရးပ်က္လာတာ ” အဘြားႀကီ းသည္ လက္ကိုင္အိတ္ကို ဖြင့္ကာ အိ တ္ ထဲမွ
စိုစြတ္ေနေသာ လက္ကိုင္ပဝါကိ ု ထုတ္ၿပီး မ်က္ရည္သုတ္ေနသည္။
“ကဲ အေဒၚ၊ ခဏ နားပါဦး၊ ကြ်န္ ေတာ္ ေကာ္ဖီ ေဖ်ာ္လိုက္ဦးမယ္၊ ၿပီးေတာ့
အေဒၚ့ကို လိုက္ပို႔ေပးပါ့မယ္၊ သူ က ဘယ္ ေဆး႐ု ံ မွ ာလဲ ”
“မသိ ပါဘူ းကြယ္ ၊ မက္ ဆာခ်ဴး ဆက္ စိ တ္ ကု ေဆးရံု ဆိ ု လား ဘာလား ”
အဘြားႀကီ း ငိုရင္ တစ္လံုးခ်င္း ေျပာေနသည္။ ေဂ်ဆန္သည္ ေသတၱ ာ တစ္လံုးကို ဖြင့္ကာ
လိုမည္ထင္သည့္ အဝတ္ အစားမ်ားကိ ု ေသတၱ ာထဲသိ ု ႔ ထည့္ေပးေန၏။ ေဆး႐ံုးတြင္
အေပၚအကႌ်တို႔၊ လည္စည္းတို႔ လိုခ်င္မွ လိုမည္။
“သူ႔စာအုပ္ေတြေကာ ”
“ေလာေလာဆယ္ ဒီ စာအုပ္ ေတြကိ ု သူ ဖတ္ႏိုင္ဦးမွာ မဟု တ္ ေသးဘူ း အေဒၚ၊
ကြ်န္ ေတာ္ သိမ္းထားလိုက္မယ္၊ လိ ု ေတာ့ သြားပို႔ေပးတာေပါ့ ”
“ေမာင္မင္းႀကီးသား ေက်းဇူးႀကီးပါေပတယ္ေတာ္ ” ဟု ဆိ ု ကာ အဘြားႀကီ းသည္
ႏွပ္ၫႇစ္ေနသည္။ အဝတ္ အစားမ်ားကိ ု ေသတၱ ာထဲသိ ု ႔ ထည့္ၿပီးေနာက္ ဘာက်န္ လဲဟု
အခန္း ပတ္ ပတ္ လည္ ကိ ု လွမ္းၾကည့္သည္။ စားပြဲေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ပစၥည္း တစ္ခုကို
သြားေတြ႔ လု ိ က္ ၏။ သူ ထင္ သည္ ့ အတိုင္း ၿဂိဳလ္ေမႊသည့္ပစၥည္း ျဖစ္ေနသည္ကို
ေတြ႔ ရသည္ ။ ဟု တ္ သည္ ။ စားပြဲေပၚတြင္ ဒီဒီ၏ ဓာတုေဗဒ ၂ဝ စာအုပ္။ ဒီဒီသည္ သူ
ထင္ခဲ့သည့္ အတုိင္း ထိ ု ဘာသာရပ္ တြင္ အမွ တ္ ကေလး နညး္နညး္သာရခဲ့သည္။ ဂရိတ္
ဘီ အႏုတ္။ ေဂ်ဆန္ သည္ ဓာတုေဗဒ စာအုပ္ကို ေကာက္ ၿပီ း အိတ္ထဲသို႔
ထိုးထည့္လုိက္၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 100h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အေဒၚ၊ ဒီမွာ ေစာင့္ေနဦးေနာ္၊ ကြ်န္ ေတာ္ ကားသြားယူ ေခ်ဦ းမယ္ ”
“အေဒၚေၾကာင့္ အတန္ းေတြ ဘာေတြ ပ်က္ကုန္ၿပီ ထင္ ပါရဲ႕ကြယ္ ” ဟု
အဘြားႀကီ းက ေလခ်ဳိကေလးျဖင့္ ေျပာသည္။
“ရပါတယ္ အေဒၚ၊ ကြ်န္ ေတာ္ သူငယ္ ခ်င္ းအတြက္ လုပ္ေပးရမွာေပါ့၊ ဒီေကာင္က
သိ ပ္ သေဘာေကာင္ းတဲ့ ေကာင္ ” အဘြားႀကီ းသည္ ေဂ်ဆန္ကိုၾကည့္ေန၏။
“မိေကာင္း ဖခင္သား ပီ သပါေပတယ္ ကြယ္ ၊ ဒီလို သားမ်ဳိး အတြက္
ဂုဏ္ယူထိုက္ပါတယ္ ”
“ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ အေဒၚ”
ေဂ်ဆန္က သူ႔နားသို႔ ကပ္ ၍ တိုးတိုးေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ အျပင္သို႔
ေျပးထြက္ လာခဲ့ ၏။ သူ ႔ ရင္ထဲ ေလးလံ လ်က္ ။ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 101h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွ တ္ တမ္ း - ႏိ ုဝင္ ဘာ ၄၊ ၁၉၅၄။

အထက္ တန္ းေက်ာင္ းသား မဟု တ္ ေတာ့ ဘဲ အိမ္ႏွင့္ခြဲၿပီး ေနရတဲ့
အရသာကေတာ့ ကိ ု ယ္ မအိပ္ခ်င္ရင္ တစ္ညလံုး မအိပ္ဘဲ ေနလုိ႔ရတဲ့ အရသာပဲ။
တစ္ခါတေလမွာ အေရးႀကီးလုိ႔ တစ္ညလံုး မအိပ္ျဖစ္ဘူး။ မနက္ျဖန္ စာတမ္းတို႔ ဘာတိ ု ႔
တင္ရေတာ့မယ္ ဆိုရင္ တစ္ညလံုး အခ်ိန္ကုန္ေတာ့တာပဲ။
မိ ု က္ ကယ္ ဆိုတဲ့ေကာင္က ဒီလိုနည္းေတြေတာ့ တတ္ တယ္ ။ ည
ခုႏွစ္နာရီေလာက္ ကတည္ းက မွတ္စု စာ႐ြက္ေတြ တစ္ထပ္ႀကီးႏွင့္ လက္ ႏွ ိ ပ္ စက္ ကေလး
တစ္လံုးႏွင့္ တစ္ညလံုး ထိုင္ေတာ့တာပဲ။ ည သန္းေခါင္ ေလာက္ ဆိုရင္ စာတမ္း အၾကမ္ း
ေရးၿပီးသြားၿပီ။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ေတာ့ ဟိုျဖည့္ ဒီျဖည့္ ဟိ ု ဖ်က္ ဒီဖ်က္ႏွင့္
အခ်ိန္ကုန္တာပါပဲ။ တစ္ညလံုး ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ၿပီး တစ္ ခြက္ ေသာက္ ၿပီ း ေရးေတာ့တာပဲ။
မနက္လင္းေတာ့ မနက္စာစား။ ၾကက္ ဥ ဆယ္လံုးေလာက္ႏွင့္ ဝက္ေပါင္ ေျခာက္ေတြ
အတင္ းသြတ္ ။ (ဒီေကာင္က ေလွေလွာ္သင္း ေခါင္းေဆာင္ မဟု တ္ လား။ ) ၿပီးတာႏွင့္
စာတမ္ းကိ ု ေဘးခ်ၿပီး တစ္ေန႔လံုး အိပ္ေတာ့တာပဲ။ ညေနပိုင္းက်ေတာ့ ဘု တ္ ကလပ္ ကိ ု
ထြက္ သြားတယ္ ။
မေန႔ညတုန္းကေတာ့ အိပ္လည္း မအိပ္ျဖစ္ဘူး။ စာလည္ း မက်က္ ျဖစ္ ဘူ း။ ဘယ္
က်ယ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ လႊ တ္ ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္အ႐ႈံး ေၾကညာတဲ့ ညကိုး။ ႏိုင္ငံေရးကို
စိ တ္ ဝင္စားလွလို႔ေတာ့ မဟု တ္ ပါဘူ း။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္း လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ျဖစ္ေနတဲ့ညမွာ
ငါလည္ း ဘယ္အိပ္လုိ႔ရပါ့မလဲ။
ထံုးစံအတိုင္း တို႔ေက်ာင္းက ထု တ္ တဲ့ မရန္းေရာင္ သတင္ းစာက အမတ္ ေတြ
ျဖစ္ သြားတဲ့ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းထြက္ ေတြ အေၾကာင္ းကိ ု ေရးထားတယ္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 102h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အမတ္ ေတြထဲမွ ာ တို႔ တကၠ သိ ု လ္ က ထြက္ သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သံ ု းဆယ္ ့
ငါးေယာက္ ရွိတယ္။ အထက္ လႊ တ္ ေတာ္ အမတ္ ေတြထဲမွ ာ ေလးေယာက္ ပါတယ္ ။
အခုဆိုရင္ အထက္ လႊ တ္ ေတာ္ ထဲမွ ာေရာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေရာ တု ိ ႔ ေက်ာင္ းထြက္ ေတြ
ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ။ သိပ္မ်ားလုိ႔ ေခါင္း႐ႈပ္လာရင္ အထက္ လႊ တ္ ေတာ္ ခန္းမထဲမွာ
ကေနဒီႏွင့္ အတူ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေဘာလံ ု း အသင္ း သီ ခ်င္ းေတြကိ ု ဆိုႏိုင္ၿပီေပါ့။
ထမင္းစားခန္းထဲမွာ မနက္စာ စားရင္း မရန္းေရာင္ သတင္ းစာကိ ု ဖတ္ေနရင္း
အေတြး တစ္ခု ငါ့ ေခါင္းထဲကို ဝင္ လာတယ္ ။ ငါႏွင့္ စားပြဲခ်င္းကပ္မွာ ထမင္းစားေနတဲ့
ေကာင္ ဟာ တစ္ေန႔မွာ အထက္ လႊ တ္ ေတာ္ အမတ္ မျဖစ္ဘူးလို႔ ဘယ္ သူ ေျပာႏိုင္မွာလဲ။
သမၼ တ မျဖစ္ဘူးလို႔ေကာ ဘယ္ သူ ေျပာႏိုင္မွာလဲ။ သမၼ တ ႐ု စဘဲ့ ဟာ တကၠသိုလ္တုန္းက
မထင္မရွား ခပ္ကုပ္ကုပ္ပဲတဲ့။ အေဖက ေျပာဖူးတယ္။
ခု တို႔ ဒီႏွစ္ေရာက္တဲ့ ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြဟာလည္ း သူ လိ ု ကိုယ္လိုေတြပါပဲလို႔
ထင္ ရတယ္ ။ အရွ ားပါဆံုး အလွဆံုး လိပ္ျပာ တစ္ေကာင္ရဖုိ႔ အတြက္ အခ်ိန္
အေတာ္ ၾကာၾကာ ေ႐ြးယူရတာပဲ။ ဘယ္ မွ ာ ခ်က္ခ်င္း ေတြ႔ႏိုင္ပါ့မလဲ။
တစ္ခုေတာ့ ရွ ိ ပါတယ္ ေလ။ ငါကေတာ့ ငါ့ဘဝမွာ ဘယ္ ေတာ့ မွ ျဖစ္မယ့္ေကာင္
မဟု တ္ ပါဘူ း။ တစ္ သက္ လံ ု း ေပါက္ဖတ္ ဘဝႏွင့္ ေက်နပ္ရမယ့္ သူ ပါ။
“မရန္းေရာင္ ” သတင္းစာမွ ေကာက္ ႏု တ္ ခ်က္
တကၠ သိ ု လ္ သစ္ လြင္ ေဘာလံုး႐ိုက္သင္းကို
ဂီးလ္ဗတ္က ေခါင္းေဆာင္မည္။ ။ ယခုႏွစ္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သစ္လြင္မ်ား၏
ေဘာလံုး႐ိုက္သင္းကို စထေရာက္ ေက်ာင္းေဆာင္မွ ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဗတ္ ေခါင္းေဆာင္
မည္ ဟု သိ ရ၏။ ဂီ းလ္ ဗတ္ သည္ ေလာင္းအိုင္းလင္းနယ္ ဆိုင္ယိုးဆက္မွ ျဖစ္ၿပီး
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 103h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းမည့္ ေက်ာင္ းသား ျဖစ္၏။ ဂီ းလ္ ဗတ္ သည္ ေဟာ္ ကင္ း ေက်ာင္ းထြက္
ျဖစ္ၿပီး
အထက္ တန္ းေက်ာင္ းတြင္ ရွိစဥ္က ထိုေက်ာင္း ေဘာ႐ိုက္သင္းႏွင့္
တင္းနစ္အသင္းတုိ႔ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခု အခ်ိန္ အထိ တစ္ပြဲမွ မ႐ႈံးဖူးေသးဟု သိ ရ၏။
အေရွ႕ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား တြင္ ဂ်ဴနီယာတန္းမွ တင္းနစ္ ကစားခဲ့ရာ နံပါတ္ ခုႏွစ္
စြဲခဲ့ သူ လည္ း ျဖစ္၏။
“ေဟ့ ေဂ်ဆန္၊ မင္းကို ဆုေပးဖို႔ေတာင္ ေကာင္းေနၿပီ၊ မင္းသာ ျမန္ျမန္ စိတ္ကူး
မရရင္ ဒီ ဒီ ဆိ ု တဲ့ ေကာင္ ေသမွာ”
ဒီ ဒီ ႀကိ ဳးဆြဲခ် ေသရန္ၾကံစဥ္က သူ က ေရွးဦး သူနာျပဳ အတတ္ ျဖင္ ့
ကုသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ ေၾကာင္ း၊ စိ တ္ ကူ းရကာ ျမန္ျမန္ ေဆ႐ုံ ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
တစ္ေၾကာင္း မေသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေဆာင္မွဴးက ထိုအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ သူ႔ကို
ထု တ္ ေျပာတတ္ သည္ ။
“ခု မင္းႏွင့္ အခန္းေဖာ္သစ္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု ေတာ့ ငါ ေ႐ြးလိုက္ျပန္ၿပီကြ၊
အေဆာင္မွဴးေတြ အစည္ းအေဝးမွာ ငါ ေသေသခ်ာခ်ာ ေ႐ြးလာခဲ့တာပါ၊ မင္းလိုေကာင္ႏွင့္
ေနရရင္ ေနာက္ လူ သစ္ လည္ း စိတ္ခ်ရတာေပါ့ကြာ ”
“ဒါေတာ့ ဘယ္ တရားမလဲ ဆရာ၊ ေနာက္ တစ္ ေယာက္ က်ေတာ့ လည္ း ကၽြန္ ေတာ္
သူနာျပဳရဦးမွာလား၊ စိတ္မွန္တဲ့ လူ ကိ ု ဆရာတိ ု ႔ ရွာလို႔ မရေတာ့ ဘူ းလား ”
“ေဟ့ေကာင္ စကားမမ်ားႏွင့္၊ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွာ စိတ္မွန္တဲ့ လူဆိုလုိ႔
တစ္ ေယာက္ မွ ရွိတာ မဟု တ္ ဘူ း ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 104h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီလိုဆိုရင္လည္း လက္ခံရေတာေပါ့ ဆရာ၊ ေနစမ္းပါဦး သူ ကေကာ
ဘာျပႆနာ ရွိလုိ႔လဲ ”
“အင္ း၊ သူ ကေတာ့ ဒီဒီလို မဟု တ္ ဘူ းကြ၊ နည္းနည္း ၾကမ္ းခ်င္ တယ္ ”
“ဟာ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ရတယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ က လက္ေဝွ႔သင္တန္း
ဆင္ းထားေတာ့ အေတာ္ပဲ ”
ဆရာက ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ဆိုးသည္။
“ဒါေပမဲ့ သူ က လက္ ေဝွ ႔ မထိ ု းတတ္ ဘူ းကြ၊ ဓားသိုင္းပဲ ကစားတာ”
“သူ က ဘယ္ ကလဲဆရာ၊ အလယ္ ေခတ္ က လူ သားလား ”
“တကယ္ ေျပာတာကြ၊ ဒီေကာင္က ဓားသိုင္း ကစားရာမွ ာတာ့ ေဟာ့ေရွာ့၊
သူ႔အေၾကာင္းေတာင္ မရန္းေရာင္ထဲမွာ ပါၿပီးၿပီ၊ အထူ းသျဖင္ ့ ဒီေကာင္က ဓားလြတ္ ကိ ု
သိပ္ႏိုင္တယ္ ၊ သူ႔နာမည္က ဘာနီ အက္ ကာမင္ တဲ့ “
“ဟန္ က်တာေပါ့ ဆရာ၊ ဒီေကာင္ ဘယ္ သူ ႔ ကိ ု သတ္ၿပီးခဲ့ၿပီတဲ့လဲ ”
“အင္ း ဘယ္သူ႔ကိုမွေတာ့ မသတ္ ရေသးပါဘူ းကြာ၊ ဒီေကာင္က ဟိ ု လ္ ဝါသီ
ေဆာင္မွာ ေနတယ္ ၊ သူႏွင့္ အခန္းေဖာ္က ဝူ ဆိ ု တဲ့ တ႐ု တ္ ကေလး၊ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္
အျငင္းအခံု ျဖစ္တုိင္း ဘာနီ က ဓားႀကီ း ထု တ္ ထု တ္ လာၿပီ း ႀကိမ္းေနလုိ႔၊ တ႐ု တ္ ကေလးက
သိပ္ေၾကာက္ေနေတာ့ ေဆး႐ုံက သူ႔ကို အိပ္ေဆးေတြ ေပးေပးေနရတယ္၊ ဒီ ေတာ့ သူတုိ႔
ႏွစ္ေယာက္ကို အတူ တူ ထားလု ိ ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ”
“ဒီလိုဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အခန္းကို တ႐ု တ္ ကေလးကိ ု ေျပာင္းေပးလိုက္ပါလား
ဆရာ၊ တ႐ု တ္ ကေလး ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 105h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“သူေျပာင္းလုိ႔ေတာ့လည္း မျဖစ္ေသးဘူးကြ၊ သူ က တျခားအခန္းေဖာ္
တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျပလည္ေနတယ္၊ အဲဒီေကာင္က ဂီ တသမား၊ ဒီ ေတာ့ အဆင္မေျပတဲ့
တစ္ ေယာက္ ကိ ု ပဲ ခြဲထုတ္ရမွာ၊ ၿပီးေတာ့ မင္းႏွင့္ ေတြ႔ရင္ ဘာနီလိုေကာင္ကိုလည္း
သင္ခန္းစာေလး ဘာေလး ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ တယ္ ေလ”
“ဒီမွာ ဆရာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ဒီ ကိ ု လာတာ စာသင္ဖုိ႔လာတာ၊ အိုဗီႏြယ္ ရိပ္သာက
လူမိုက္ေတြကို သင္တန္းေပးဖို႔ လာတာ မဟု တ္ ဘူ း ”
“လု ပ္ ပါကြာ မင္း ဒီေကာင္ကို ေၾကာင္ ကေလး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္စမ္းပါ၊
ဒီလို လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ေက်ာင္းစာရင္းမွာလည္း နာမည္ေကာင္းထြက္မွာပါ ”
“ဆရာကေတာ့ ရက္ စက္ တယ္ ဗ်ာ”
ေဂ်ဆန္ သည္ မွ ်သာ ေျပာႏုိင္သည္။ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 106h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွ တ္ မ္ း - ဇန္ နဝါရီ ၁၆၊ ၁၉၅၅။

မေန႔က ႏွစ္ဝက္ ႀကိ ဳ ညစာစားပြဲ လု ပ္ တယ္ ။ ေဂ်ဆန္ႀကီး ေျပာတာကိ ု
နားေထာင္ၿပီး တို႔တစ္ေတြ ရယ္ လိ ု က္ ရတာ။ ေကာလိ ပ္ ေတြက ေခ်ာေပ့ လွေပ့ ဆိ ု တဲ့
ေကာင္မေလးေတြ ကိုခ်ည္း ေ႐ြးဖိ တ္ ၾကတယ္ ။ (နယူဝဲ ဆိ ု တဲ့ ေကာင္ ကေတာ့
ေကာင္ မေလးတစ္ ေယာက္ ကိ ု အေဆာင္ ျပန္ပို႔ရင္း သူ စြံခဲ့တယ္လို႔ ၾကားတယ္ ။ ဒါေပမယ့္
ဒီေကာင္ သက္ သက္ ႂကြားတာပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ သက္ ေသ မျပႏိုင္ရင္ တို႔က ဘယ္ ယံ ု မွ ာလဲ။ )
ေဂ်ဆန္ႀကီး လာရင္ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ရတယ္။ ဒီေကာင္ႀကီးက ႐ုပ္ကလည္း
ေျဖာင့္တယ္။ ဒီေကာင္လာၿပီ ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြဲကိုေတာင္ သူ ႔ ဘက္ ကိ ု ယိုင္ယိုင္သြားလို႔
မနည္း ထိ န္ းထားရတယ္ ။ သူ ေလရၿပီး သူ ႔ အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပေတာ့ တို႔တစ္ေတြ
ရယ္ လိ ု က္ ရတာ။ အူကို ႏွိပ္ေနရတယ္။ သူ႔မွာ အခန္းေဖာ္ အသစ္ တစ္ ေယာက္
ေရာက္ ေနတယ္ တဲ့ ။ (တျခား အခန္းေဖာ္ ဘာျဖစ္ သြား တယ္ ဆိ ု တာကိ ု ေတာ့ မေျပာျပဘူး။)
ခု ေနာက္ ေရာက္ လာတဲ့ အခန္းေဖာ္ အသစ္ က ခပ္႐ူး႐ူး၊ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္တဲ့။
အဲဒီ ညက သူ ကလည္ း အိပ္မယ္လုပ္ေရာ အခန္းေဖာ္သစ္က ဓါးႀကီ း ဆြဲထု တ္ ၿပီ း
ဧည့္ခန္းထဲမွာ အဲ႐ိုးဖလင္းလို ဓားႀကီ း တရမ္းရမ္းႏွင့္ လု ပ္ ေနသတဲ့ ။
တစ္ ပတ္ ေလာက္ လည္ း ၾကားေရာ ဧည့္ခန္ းထဲက ဆိ ု ဖာေတြကိ ု ဒီေကာင္က
ဓားႏွင့္ ေလွ ်ာက္ ခု တ္ ထားတာ တစ္လံုးမွ အေကာင္း မက်န္ ေတာ့ ဘူ းတဲ့ ။ ၿပီးေတာ့
အခန္းထဲမွာလည္း ေအာ္ဟစ္ ဆူ ညံ ေနသတဲ့ ။ ဆိုဖာႀကီးကို ဓါးႏွင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္လုိ႔
အႏိုင္ရတိုင္း သတ္ ကြ၊ သတ္ ၊ သတ္ လိ ု ႔ ေအာ္ သတဲ့ ။ ဆိုဖာႀကီးကိုေတာ့ အႏုိင္ရမွာေပါ့။
ဆိုဖာႀကီး က ဘာျပန္လုပ္ႏိုင္တာ မွတ္လုိ႔။ ေဂ်ဆန္ ႀကီ းလည္ း ဘာလုပ္ရမွန္း မသိလို႔
အသာပဲ ကုပ္ေနရသတဲ့။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 107h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

မေန႔ညကေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ စာရင္းရွင္းၾကသတဲ့။ ေဂ်ဆန္က
တင္းနစ္႐ိုက္တံ တစ္ေခ်ာင္း ကိုင္ၿပီး ဘာျဖစ္လုိ႔ ဆိ ု ဖာေတြကိ ု ဓါးႏွင့္
ေလွ ်ာက္ ခု တ္ ေနတာလဲလု ိ ႔ ေမးတယ္ ။ ဒီ ေတာ့ အခန္းေဖာ္သစ္က ဓားသိုင္း
ေလ့ က်င္ ့ ေနတာတဲ့ ။ ေယးလ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဓါးသိုင္း ကစားပြဲ အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း
လု ပ္ ေနတာတဲ့ ။
ေကာင္းၿပီ ဒီ ေလာက္ က်င့္ခ်င္ရင္လည္း သူႏွင့္ ၿပိဳင္က်င့္ရေအာင္၊ ဒါေပမဲ့
တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္ အေသခ်ရမယ္လို႔ ေဂ်ဆန္က ေျပာတယ္ ။ အခန္းေဖာ္က
ေဂ်ဆန္ သက္ သက္ ႂကြားေနတာလုိ႔ ထင္ သတဲ့ ။ ဒါေပမဲ့ ေဂ်ဆန္က က်န္ေနေသးတဲ့ ဆိုဖာ
အစု တ္ ေတြကိ ု တင္းနစ္ ႐ိုက္တံႏွင့္ အကု န္ ႐ိုက္ခ်ဳိး ဖ်က္ပစ္လုိက္ေတာ့ ဒီေကာင္
နည္းနည္း ျဖံ ဳသြားတယ္ တဲ့ ။ ၿပီးေတာ့မွ ေဂ်ဆန္က သူ႔ကို အႏိုင္ သတ္ႏိုင္ရင္ သတ္ ၊
မသတ္ႏိုင္ရင္ ဒီဆိုဖာေတြလို စုတ္ျပတ္သြားေအာင္ ေဆာ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္ ။
ဒီ တင္ အခန္းေဖာ္သစ္ဟာ အဲဒီေနာက္ ၿငိမ္သြး႐ုံတင္ မကဘူ း၊ ေနာက္
တစ္ေန႔က်ေတာ့ သူ ႔ ပိုက္ဆံႏွင့္ ဆိုဖာ အသစ္ ေတြ သြား ဝယ္ လာတယ္ ။
အဲဒီေနာက္ကစၿပီး ေဂ်ဆန္ရဲ႕ အခန္းမွာ ၿငိ မ္ သြားေတာ့ တယ္ ။ ၿငိမ္သြားတာမွ
ခၽြတ္ ခၽြတ္ သံ ေတာင္ မၾကားရဘူ း။ ငနဲက ေဂ်ဆန္ကိုလည္း စကားဟဟေတာင္
မေျပာရဲဘူ းတဲ့ ။
သူ႔ဘိုးေဘးမ်ားကဲ့သို႔ ဆိ ု ကေရးတီ း လင္းဗ႐ိုစ္သည္လည္း အလြန္ စည္းစနစ္
ႀကီ းသူ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေတြ ရွိသည့္တိုင္ သူ ႔ သား ျဖစ္သူ သီယိုကို စားပြဲထိ ု း အလုပ္မွ
ခြင့္ေပးျခင္း မရွိ။ သီ ယိ ု သည္ ခါတိုင္းလိုပင္ မာရသြန္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသို႔ အလု ပ္ ဆင္ းရသည္ ။
တကၠ သိ ု လ္ အဓိပတိ ေဒါက္ တာ ပူေဆက ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ မိန္႔ခြန္း
ေျပာၾကားသည္ ့ စက္ တင္ ဘာ တစ္ညေနခင္းကလည္း သီ ယိ ု သည္ အျခားေသာ
အတန္းသားမ်ားႏွင့္ အတူ အဓိပတိ မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ခြင့္ မရ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 108h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထို႔ေၾကာင့္ သစ္လြင္မ်ား၏ ညစာ စားပြဲကိ ု ေၾကညာသည္ ့ အခါတြင္ သီ ယိ ု သည္
ထိုညစာ စားပဲြသိ ု ႔ တက္ခြင့္ျပဳရန္ အေဖ့ကို ေျပာသည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းေတာ္ သား၏ ဘဝတြင္ ထိုညစာ စားပြဲသည္ တစ္ႀကိမ္သာရွိသည္ မဟု တ္ လာ။
သို႔ရာတြင္ အေဖက ခြင့္မျပဳ။
ဤတြင္ အေမက သူ ႔ ဘက္ က ေထာက္ ခံ သည္ ။
“ကေလးမွ ာ တစ္ေနကုန္ အလု ပ္ လု ပ္ ရတာ ပင္ပန္းလွပါၿပီရွင္၊ တစ္ခါတေလ
သူ လည္ း သြားခ်င္မွာေပါ့၊ သြားပါေစ”
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ အေဖက သေဘာတူ လိ ု က္ သည္ ။
ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔၌ သီ ယိ ု သည္ မွန္ေရွ႕၌ ရပ္၍ မုတ္ဆိတ္ရိတ္သည္။
ေဂ်ၾသဂက္စ္ ရွပ္အကႌ်ကို ဝတ္ သည္ ။ အေကာင္းဆံုး တြိ ဒ္ အေပၚအကႌ ်ကိ ု ဝတ္ သည္ ။
(တစ္ပတ္ရစ္ဆိုင္မွာ ဝယ္လာသည့္တိုင္ အသစ္ စက္ စက္ ႀကီ း ရွိေသးသည္ ။ ) သီ ယိ ု သည္
ဆင္ းဒါး ဇာတ္႐ုံသို႔ ထြက္ လာခဲ့ ၏။ အေပါက္ ဝတြင္ ေဒၚလာ ေပးလိုက္သည္ႏွင့္
ဇာတ္႐ုံထဲသို႔ ဝင္ခြင့္ ရ႐ုံမွ်မက အထဲတြင္ သီ ယာ ႀကိ ဳက္ သေလာက္ ေသာက္ႏိုင္ၿပီ။
ေပါေမာ စီ းကရက္ စသည္ ့ လက္ေဆာင္တုိ႔ကိုလည္း ရႏိုင္ၿပီ။
သီ ယိ ု သည္ တကယ္ ့ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားႀကီ း တစ္ ေယာက္
ျဖစ္သြားေလၿပီ။
ရွစ္နာရီခြဲသည္ႏွင့္ မိ တ္ ကပ္ ေတြကိ ု လိ မ္ းထားသည္ ့ အခမ္းအနားမွဴး
စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္ လာကာ ယခု ေပ်ာ္ပြဲ ႐ႊင္ပြဲ အခမ္းအနား စတင္ေၾကာင္း
ေၾကညာသည္ ။ လက္ခုပ္သံ၊ ဆဲသံ ၊ ေအာ္သံ၊ လက္ေခါက္မႈတ္သံတို႔ ေပၚလာ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 109h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ပထမ အစီအစဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီး ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား မွ ေက်ာင္ းသူ ကေလးမ်ား
ပါဝင္သည့္ ဝယ္စေလ မုဆိုးမ အဖြဲ႔ ဟု ေခၚေသာ ေတးသံရွင္ အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခန္း ျဖစ္ သတဲ့ ။
သူတုိ႔ သီခ်င္း စဆိုခါစ ရွိေသး ေအာက္မွ ပရိ သတ္ က “သီခ်င္း ဆိ ု တာ
နားမေထာင္ခ်င္ဘူး၊ ကိုယ္တံုးလံုး ခၽြတ္ျပပါ၊ ခၽြတ္ျပပါ” ဟူ ေသာ အသံ မ်ား ေပၚလာသည္ ။
အခမ္းအနားမွဴးက ေတးသံရွင္ အဖြဲ႔ ကိ ု ျမန္ျမန္ ျပန္ ဝင္ရန္ အၾကံေပးရသည္။
ေနာက္ တက္ လာေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အလားတူ ကံၾကမၼာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
အမွန္အားျဖင့္ ထိုစတိတ္႐ိႈးသည္ ညစာစားပြဲ မတိုင္မီ ေျဖေဖ်ာ္သည့္ ပြဲ ျဖစ္၏။
အဓိ က အစီအစဥ္မွာ ဘီ ယာ တိုက္ရန္ ျဖစ္၏။ သစ္လြင္မ်ား၏ ေပ်ာ္ ပြဲအတြက္ ဘီယာစည္
သံုးရာခန္႔သည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမစႀကၤ ံ တြင္ အသင္ ့ ေရာက္ေနၾကေလၿပီ။
သစ္ လြင္ ေက်ာင္ းသားမ်ားကိ ု မဟာဌာနမွဴး ဆရာ ေလးဦး၊ အေဆာင္မွဴးမ်ားႏွင့္
တကၠ သိ ု လ္ ရဲ ဆယ္ ေယာက္ တိ ု ႔ က ေစာင့္ၾကပ္ ေခၚလာခဲ့ ၾကသည္ ။ တကၠသိုလ္ရဲမ်ားမွာ
ေတာ္ ေတာ္ လ်င္ သည္ ့ ရဲမ်ား ျဖစ္၏။ သူတို႔ ကိုယ္ေပၚတြင္ မိုးကာ အကႌ ်ႀကီ းမ်ားကိ ု
ဝတ္ ထားၾကသည္ ။ လိုလည္း လိုသည္။
တကၠ သိ ု လ္ အခမ္းအနား ေပါင္းစံုကို က်င္းပခဲ့သည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမထဲတြင္
ဘီ ယာမ်ားသည္ ေျခခ်င္းဝတ္ ေရာက္ေအာင္ ေခ်ာင္းစီးလ်က္ ရွိၾက၏။ ရန္ပြဲေတြ ျဖစ္ၾက၏။
ဝင္ေရာက္ ဖ်န္ေျဖသည့္ အေဆာင္မွဴးမ်ားမွာ မည္သူ႔ လက္ ခ် က္မွန္း မသိ ၊ အထိုးခံၾကရ၏။
အခ်ဳိ႕လည္း ဘီ ယာေတြ အိုင္ထြန္းေနသည့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ လဲက်သြား၏။
သီ ယိ ု သည္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေနေသာ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္းေတာ္သားႀကီးတို႔ကို ၾကည့္၍ မယံုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထု ိ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းေတာ္ ႀကီ းသားတု ိ ႔ သည္ ကမာၻ ၏ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသည္မွာ ဟု တ္ မွ
ဟု တ္ ပါေလစ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 110h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထိုစဥ္ သူ႔ကို တစ္ ေယာက္ က လွမ္းဆြဲလုိက္၏။
“ေဟ့ သီယို၊ ကိုယ့္လူက ဘီ ယာေတာင္ မေသာက္ ေတာ့ ဘူ းလား ”
လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္တြင္ အထက္ တန္ းေက်ာင္ းတု န္ းက အတူ တူ
တက္ ခဲ့ ၾကေသာ အိုဘ႐ိုင္ယန္ကို ေတြ႔ ရသည္ ။
သူ က ဘာမွ ် ျပန္မေျပာရေသးမီ ေခါင္းကို ဖိ၍ ေလာင္ းလိ ု က္ ေသာ ေရမ်ားသည္
သူ ႔ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ စီ းက်လာ၏။ ဘီ ယာျဖင္ ့ ေရဖ်န္း မဂၤလာ ျပဳျခင္းေပတည္။ သူ ႔
အသစ္ စက္ စက္ အကႌ ်တြင္ ဘီ ယာေတြ ႐ႊဲ ေနေလၿပီ။ သီ ယိ ု သည္ စိတ္ဆိုးဆိုးျဖင့္
အိုဘ႐ိုင္ယန္၏ ေမးကို ပင့္၍ လက္ သီ းျဖင္ ့ တစ္ ခ်က္ သြင္းလုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္
အရွိန္လြန္သြားကာ မဟန္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေျခခ်င္း ဝတ္ ေလာက္ ရွိေနသည့္
ဘီယာအိုင္ႀကီးထဲသို႔ လဲက်သြားသည္ ။
သီ ယိ ု သည္းမခံႏိုင္။ သူ ထိုးလိုက္သည့္ အိုဘ႐ိုင္ယန္က မလဲဘဲ သူ ႔ အေပၚတြင္
မိုးကာ ဆက္ ထိ ု းရန္ ခပ္တိုးတိုး ေျပာေနသည္။ သီ ယိ ု သည္ ဘီယာအိုင္ထဲမွ လူ းလဲ
ထလာကာ စိတ္ပ်က္ပ်က္ျဖင့္ အိမ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ သည္ ။ ေနာက္သို႔ပင္ လွည့္၍ မၾကည့္မိ။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မိန္းကေလးေဆာင္ ျဖစ္သည့္ ရက္ ကလစ္ ေဆာင္ ေတးသံ စံ ု
တီ းဝိုင္ းသည္ ႏွစ္တိုင္း ျပဇာတ္ ကေလ့ရွိ၏။ ထိ ု ျပဇာတ္ တြင္ တကၠ သိ ု လ္ အဆိ ု အတီ း
ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ ရွိ၏။ ၿပိဳင္ပြဲကို ေဆာင္းရာသီတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲတြင္
အႏိုင္ရသူက ေႏြရာသီတြင္ က်င္ းပသည္ ့ ျပဇာတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ရသည္။
သို႔ရာတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ သူ မ်ားသည္ ျပဇာတ္ မတိုင္မီကပင္လွ်င္ အေစာႀကီး ႀကိ ဳတင္
စာရင္ းသြင္ းတတ္ ၾကသည္ ။ ၿပိဳင္ပြဲ ဥကၠ ဌ လိ ုဝင္စတိန္းသည္ အခ်ဳိ႕ကို စင္ျမင့္ေပၚ
ေရာက္ သည္ အထိ ၿပိဳင္ခြင့္ မေပးေတာ့ဘဲ ႀကိ ဳတင္ ပယ္ခ် တန္သူတုိ႔ကို ပယ္ခ်ခဲ့ရ၏။ သို႔
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 111h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္ စာရင္းေပးသူတုိင္းကို စင္ေပၚ တင္ေနရလွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္
ၿပီးႏိုင္ေတာ့မည္ မဟု တ္ ။
ထိုေန႔ညေနက သူ ႔ ထံ လာ၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ စာရင္းေပးသူမွာ ပိန္ပိန္ပါးပါး ဆံပင္နီနီ
မ်က္မွန္ကေလး တလက္ လက္ ျဖင္ ့ ေက်ာင္ းသားသစ္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ သည္ ။
လိ ုဝင္စတိန္းသည္ သူ႔ကို စိတ္ပ်က္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာသည့္တိုင္ ထိ ု ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကမူ
အေလွ်ာ့မေပး။
“တို႔ ေ႐ြးမယ့္ ေတးသံရွင္ေတြ၊ လက္ သံ ရွ င္ ေတြက ေက်ာင္းက ထြက္ သြားရင္
အသက္ေမြးမႈ ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ရမယ္ကြ၊ ခု မင္းကို ၾကည္ ့ ရတာက အထက္ တန္ း
ေက်ာင္းတုန္း က နည္းနည္းပါးပါး တီးဖူး႐ုံကေလး ေလာက္ ပဲ ရွိမယ္ ထင္ တယ္ ၊ ဒီ ေတာ့ ”
“ကၽြန္ ေတာ္ က ဂီတႏွင့္ အသက္ ေမြးတဲ့ သူ ပါ ” ဟု ဒင္နီက ေျပာသည္။
“ဟု တ္ ပါၿပီ ေလ၊ ဒီလုိဆိုရင္လည္း မင္း ဝင္ၿပိဳင္ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ သိ ပ္ ေတာ့
မလြယ္ ဘူ းေနာ္ ၊ ၿပိဳင္မယ့္သူေတြက တကယ္ ့ ဝါရင့္ေတြ ခ်ည္းပဲ”
“ကၽြန္ ေတာ္ သိ ပါတယ္ ကၽြန္ ေတာ္ အဆင္ ့ မမီဘူး ဆိုရင္ ကၽြန္ ေတာ္ ထိုက္ႏွင့္
ကၽြန္ေတာ္ေပါ့ ”
ဒင္နီက ေျပာသည္။
“ေကာင္းၿပီေလ၊ ၾကည္ ့ ၾကေသးတာေပါ့ ၊ ကဲ မင္း ေအာက္ ထပ္ ကိ ု ဆင္းၿပီး
တီးျပလွည့္ပါဦး၊ နားေထာင္ၾကည့္ ရေအာင္ ”
ေနာက္ တစ္ရီခန္႔ ၾကာ၍ အေပၚထပ္သို႔ ျပန္ တက္ လာသည္ ့ အခါတြင္
လိ ုဝင္စတိန္းသည္ အံ့အားသင့္ေနသည္။ လိ ု ဝင္စတိန္းသည္ ဒုတိယ ဥကၠ ႒ ျဖစ္သည့္
ဆူကီထံသို႔ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ကာ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 112h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဆူ ကီ ေရ၊ ဒီႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမ ရမယ့္ လက္ သံ ကိ ု ေတာ့ ကိ ု ယ္ နားေထာင္ခဲ့ၿပီ၊
တကယ္ ့ ပါရမီရွင္ပဲ ”
ထိုစဥ္ သူတို႔ အခန္းထဲသို႔ ဒင္နီ ေရာက္ လာသည္ ။
“အခ်ိန္ေပးၿပီး နားေထာင္ တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ ၊ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ႏိုင္တဲ့
အဆင္ ့ ေတာ့ ရွိမယ္လုိ႔ ထင္ ပါတယ္ ”
ဆူ ကီ က မတ္ တတ္ ထကာ
“ကၽြန္မက ရက္ ကလစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေတးဂီတ ၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယ ဥကၠ ႒ ဆူ ကီ ပါ ”
“ေၾသာ္ … ဟု တ္ လား၊ ေတြ႔ ရတာ ဝမ္ းသာပါတယ္ ”
မ်က္မွန္ေအာက္မွ စူးစိုက္ၾကည့္ေနသည့္ သူ ႔ မ်က္လံုးမ်ားကို ဆူ ကီ မျမင္တန္ရာ။
“ေက်ာင္ းသားသစ္ ထဲက ဝင္ၿပိဳင္တဲ့လူ ရွိေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့ ”
“ကၽြန္ ေတာ္ ႐ႈံးရင္လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး ေပါ့ေလ”
“ဘာျဖစ္လုိ႔ ႐ႈံးရမွာလဲ၊ သိပ္လည္း ႂကြားမေနပါႏွင့္ေနာ္ ”
ဆူ ကီ က ျပံဳးၿပီး ေျပာလုိက္သည္။
ေရွ ႕ဆက္ ၍ ဘာေျပာရမွန္း မသိ ၊ အတန္ ၾကာ တိ တ္ ဆိ တ္ ေနၾကသည္ ။
ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ဆူ ကီ အထင္ႀကီးေအာင္ ဒင္နီ ႀကိ ဳးစားသည္ ။
“ဆူ ကီ ေကာ ကၽြန္ ေတာ္ တီ းျပတာကိ ု နားေထာင္ပါဦးလား ”
“ေကာင္းသားပဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 113h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဆူ ကီ က စႏၵရားတီး ေလ့က်င့္သည့္ အခန္း တစ္ခန္းဆီသို႔ သူ ႔ လက္ ကိ ု ဆြဲ၍
ေခၚသြားသည္ ။
ဒင္နီသည္ ဘက္ ၏ သီခ်င္းခံ့ႀကီ း တစ္ပုဒ္ကို တီ းျပ၏။ ထို႔ေနာက္ ႐ုိမင္ေနာ့၏
စည္ းသု တ္ တစ္ပုဒ္ကို တီ းသည္ ။ သူ႔အနီးတြင္ မိန္းမပ်ဳိ တစ္ ေယာက္ ရွိေနသျဖင့္
ခါတိုင္းထက္ပင္ စႏၵရား တီးလုိ႔ ေကာင္းေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အာ႐ု ံ ပ်က္ သြားမည္ စိုးသျဖင့္
ဆူ ကီ ရွိေနသည္ကို တစ္ခ်က္မွ် ေမာ့မၾကည့္မိ။
သို႔တိုင္ေအာင္ သူ႔အနီးတြင္ ဆူ ကီ ရွိေနသည္ကို သူ ႔ အာ႐ုံက သိ ေနသည္ ။
မိန္းမပ်ဳိ တစ္ ယာက္ အနီးတြင္ ရွိေနျခင္းကို ဘာေၾကာင္ ့ မ်ား အလိုလို သိ ေနသည္ လဲ
မဆိုႏိုင္။
သီခ်င္း ဆံ ု းသြားသည္ ့ အခါတြင္ သူ ေမာ့ၾကည့္သည္။ ဆူ ကီ က စႏၵရား
ေဘးတြင္ရပ္ရင္း သူ႔ကို ငံု႔၍ ၾကည့္ေနသည္။ လည္ ဟိ ု က္ ဘေလာက္ စ္ အကႌ ်သည္
အလွ အပ စုစည္းရာကို ေဖာ္ျပေနသည္။
“ဘယ္ ့ ႏွ ယ္ လဲ၊ နားေထာင္လုိ႔ ေကာင္းရဲ႕လား ”
ဒင္နီသည္ အသက္ ကိ ု ပင္ ေကာင္းေကာင္း မ႐ႈႏိုင္။
ဆူ ကီ သည္ သူ႔အနီးသို႔ တိ ု းလာကာ သူ ႔ ပခံုးေပၚသို႔ လက္ တင္ ထား လိုက္ရင္း
“ကိ ု ယ္ တစ္ခု ေျပာမယ္ ဒင္နီ၊ ဒင္နီေလာက္ စိ တ္ဝင္ စားစရာ ေကာင္ းတဲ့
လူမ်ဳိးႏွင့္ ကိ ု ယ္ တစ္ခါမွ တစ္ခန္းတည္း မေနခဲ့ဖူးေသးဘူး၊ သိ လား ”
ဒင္နီက ေခၽြးသီ းကေလးေတြ စို႔ေနသည့္ ဆူ ကီ ၏ မ်က္ႏွာကို ေမာ့ၾကည့္လုိက္ရင္း
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 114h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဟု တ္ လား၊ ဒီလုိဆို ကိုယ္ႏွင့္ တစ္ ခါေလာက္ ေကာ္ ဖီ ေသာက္
လိ ု က္ ခဲ့ ပါလားဟင္ ”
ဆူ ကီ က ရယ္ သည္ ။
“ခုေကာ ကိုယ့္ကို မခ်စ္ခ်င္ဘူးလား ဟင္ ”
“ခု ဟုတ္ လား ”
ဆူ ကီ သည္ ဒင္နီ၏ ရွက္အကႌ် ၾကယ္ သီ းမ်ားကိ ု ျဖဳတ္ေပးေနသည္။
သူ႔စႏၵရားလက္သံကိုၾကားလွ်င္ မိန္းကေလးေတြ သေဘာက်ရလိ မ္ ့ မည္ ဟု ဒင္နီ
အၿမဲတမ္း တြက္ ခဲ့ သည္ ။ ယခု သူ႔တြက္ကိန္း မွန္ေနေလၿပီ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 115h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယ့ ာ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - မတ္ ၆၊ ၁၉၅၅။

အေမရိကန္မွာ ရွိတဲ့ တျခားေသာ တကၠသိုလ္ေတြႏွင့္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
(ေယးလ္ လည္ း ပါတာေပါ့ေလ။ ) တို႔ ကြာျခားခ်က္ ေတြကေတာ့ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေတြ
ဖြဲ႔ စည္ းတဲ့ စနစ္ပဲ။
၁၉၇ဝ ခုေလာက္မွာ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ တည္ရွိရာ ကိန္းဗရစ္ ႐ြာကေလးဟာ
သာမန္ ႐ြာကေလး တစ္႐ြာကေန ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ လာခဲ့ တယ္ ။ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းအိပ္
ေက်ာင္းစား ထားတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြေတာ့ ရွိေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းသားေတြဟာ ၿမိဳ႕ထဲမွာ အႏွံ႔အျပား ေနေနၾကတုန္းပဲ။ ဆင္ းရဲတဲ့ ေက်ာင္ းသား
ေတြကေတာ့ မက္ ဆာခ်ဴးဆက္ လမ္ းက အိမ္ကုပ္ကေလးေတြမွာ ေ႐ႊကမ္းေျခလို႔ ေခၚတဲ့
အရပ္မွာ အေကာင္းစား အိမ္ခန္းေတြကို ငွ ားေနၾကတယ္ ။ ဒီလို ကြဲျပား ေနၾကတာ ကေတာ့
အဲဒီတုန္းက လူ ေတြက အဆင့္အတန္း ခြဲျခားၾကလိ ု ႔ ျဖစ္ရတာပါ။
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားေတြ ၾကားထဲမွ ာ ဒီလို အဆင့္အတန္း ခြဲျခားၿပီး
ကိုယ့္အစုကေလးႏွင့္ ေနၾကတာဟာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ အဓိပတိ လိ ုဝဲ ယူ ဆတယ္ ။
ဒါေၾကာင့္ ေအာက္စဖို႔ တကၠသိုလ္တို႔လို ပံုစံ မ်ဳိးႏွင့္ ျပန္ဖြဲ႔စည္းၿပီး လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တက္ႏိုင္တဲ့
ေကာလိ ပ္ ေတြကိ ု ဖြင့္မယ္၊ အဲဒီ ေကာလိ ပ္ ေတြကိ ု စုစည္းၿပီး ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု
ျပန္လည္ တည္ေထာင္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
သူ ျပန္ၿပီး ဖြဲ႔ စည္ းတဲ့ တကၠသိုလ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေျပာရဦးမယ္။ ပထမ
ေက်ာင္ းသားသစ္ ေတြ ဖြင့္ထားေပးမယ္။ ဒီလို ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္တည္း ေရာက္ တဲ့
ေက်ာင္ းသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေနႏိုင္မယ္။ တစ္ ေယာက္ အေၾကာင္း
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 116h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တစ္ ေယာက္ ပိုသိလာမယ္။ ဒီလို တစ္ႏွစ္ေလာက္ အတူ ထားလိ ု က္ ရင္ ေနာင္
သံုးႏွစ္လံုးလံုး ေကာလိပ္ေတြမွာ ပိုၿပီး ရင္းႏွီးလာႏိုင္တယ္။
ဒီလို အတူ ထားလိ ုက္ျခင္းအားျဖင့္ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္ းသားေတြ အတြက္ လည္ း
ပညာေရး အရ တန္ဖိုး ရွိလာမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အယ္ လာဘားမားက စေကာ့လူမ်ဳိး
ေက်ာင္ းသားေတြ ဆိုရင္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္တည္းမွာပဲ ေဆး တကၠ သိ ု လ္
ဝင္ရမယ့္ ေဆး ေက်ာင္းသားေလာင္းေတြ၊ ေနာင္မွာ အဘိဓမၼာဆရာတုိ႔ စာေရးဆရာတုိ႔
ျဖစ္မယ္ ့ လူေတြႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေနလို႔ ရတယ္ ။ ဒီလို သိပၸံႏွင့္ ဝိဇၨာ ေက်ာင္ းသားေတြကိ ု
အေဆာင္ မခြဲျခားဘဲ ထားေမးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာသင္ ၾကားေပးသလိ ု ဘဝ
အေတြ႔ အၾကံ ဳေတြကိ ု လည္ း ႂကြယ္ ဝ လာေစႏိုင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ တကၠ သိ ု လ္ အႀကိ ဳသင္ တန္ း ေက်ာင္ းသားေတြက်ေတာ့ ဒီလို
မဟု တ္ ေတာ့ ဘူ းေလ။ တိ ု႔လို အႀကိ ဳသင္ တန္ း ေက်ာင္ းသားေတြ က်ေတာ့ ဒီလို စံုတာမ်ဳိး
မလိုခ်င္ဘူး။ တုိ႔ အႀကိ ဳသင္ တန္ း ေက်ာင္ းသားေတြဟာ ဘက္ တီ းရီ းယား ပိုးမႊားေတြႏွင့္
တူ တယ္ ။ တို႔က တို႔ႏွင့္ ကိ ု က္ တဲ့ ပတ္ ဝန္းက်င္မွာသာ ႀကီ းထြား မ်ားျပားလာႏိုင္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ငါရယ္၊ နယူ ဝဲရယ္ ၊ ဒစ္ ကီ ရယ္ ဆိုရင္ ေနာက္ သံုးႏွစ္လံုးလံုးမွာ အခန္းေဖာ္
အသစ္ မရွာေတာ့ဘဲ အေဖာ္ေဟာင္းေတြႏွင့္ပဲ ေနခဲ့ၾကတာေပါ့။
အစတု န္ းကေတာ့ တို႔အခန္းထဲမွာ ေဂ်ဆန္ လာေစခ်င္တယ္။ ဒီေကာင္က
သေဘာလည္ း ေကာင္ းတယ္ ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္လည္း ေနတတ္ တယ္ ။ ဒီ ေတာ့ သူ လာရင္
ေကာင္းမယ္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သူ က ေကာင္မေလးေတြ အသိ အကၽြမ္ းေပါေတာ့ တို႔ကိုလည္း
မွ်ေဝေပးႏုိင္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူ က အဓိ ကေတာ့ မဟု တ္ ပါဘူ း။
ေယးလ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဘာလံုး႐ိုက္ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးေတာ့ အျပန္ ဘတ္ စ္ ကားေပၚတြင္
ဒစ္ကီက ေဂ်ဆန္ကို တို႔အခန္းကို ေျပာင္းလာဖို႔ ေခၚတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သူ က
သိပ္မေျပာင္းခ်င္ဘူး။ အခန္းေဖာ္ေတြႏွင့္ တြဲေနရတာကိ ု စိတ္ကုန္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္မွာ ဆုိရင္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 117h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ တစ္ ေယာက္ ထဲပဲ ေနေတာ့မယ္လုိ႔ေတာင္ ေျပာေနသတဲ့။ အႀကိ ဳ ေက်ာင္ းသား ဆိ ု တာ
တစ္ ေယာက္ တည္ း မေနရ ဆိ ု တဲ့ စည္းကမ္းရွိေပမယ့္ သူ ႔ အေဆာင္မွဴးက သူ႔ကို
ေထာက္ခံေပးမယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့ တုိ႔ကိုလည္း ေနာက္မွာ အေဆာင္ မေျပာင္းဘဲ အဲဒီမွာပဲ
ဆက္ ေနဖုိ႔ တိ ု က္ တြန္ းတယ္ ။ သူ လည္ း မၾကာခဏ လာမယ္ တဲ့ ။
ဒီ ေတာ့ တုိ႔ ဘယ္ ေက်ာင္ းကိ ု ေလွ ်ာက္ မလဲ။ တုိ႔ တကၠ သိ ု လ္ ထဲမွ ာ ေက်ာင္းေဆာင္
ခုႏွစ္ခု ရွိေပမဲ့ တို႔ ဝင္ႏိုင္တာ ဆိုလုိ႔ သံုးခုပဲ ရွိတယ္။ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းေတြကလည္ း
ဒီမိုကေရစီ ရွိတယ္လုိ႔သာ ေျပာေပမယ့္ ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာ ကိ ု ယ္ ႀကိ ဳက္ တဲ့ လူကိုပဲ
ေ႐ြးခ်င္ၾကတာပဲ။
ေက်ာင္ းသား ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားက အဒမ္ေဆာင္ကို ေ႐ြးၾကတယ္ ။
အဒမ္ေဆာင္က ၁၇၅၅ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ ဒု တိ ယသမၼ တႀကီ း ျဖစ္တဲ့ ဂၽြန္ အဒမ္
ေနသြားတာကိ ု အစြဲျပဳၿပီး ေခၚတာ။ သူ က အစတုန္းက ေ႐ႊကမ္းေျခ ရပ္ ကြက္ ျဖစ္တဲ့
ေနရာမွ ေဆာက္ ထားတာ တစ္ေၾကာင္း။ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းက အဲဒီ အေဆာင္က
ထမင္ းခ်က္ ႀကီ းက နယူ းေယာ့ က နာမည္ႀကီး ဟိ ု တယ္ ႀကီ း တစ္ခုမွာ ထမင္းခ်က္
လုပ္လာခဲ့လုိ႔လည္း တစ္ေၾကာင္း အဒမ္ေဆာင္ကို ေ႐ြးၾကတာပဲ။ အမွန္က ဒီအခ်က္က
အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ သံုးႏွစ္လံုးလံုး မနက္စာ၊ ညေနစာ၊ ညစာ စားရဦးမွာ
ဆိုေတာ့ အေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း ေျပာႏုိင္တယ္။
ေနာက္ တစ္ ေဆာင္ ကေတာ့ လိ ုဝယ္ ေဆာင္ ။ အေဆာက္ အအံ ု ကေတာ့
ေကာင္ းပါတယ္ ။ ကလပ္ေတြႏွင့္လည္း နီးလုိ႔ သြားရလာရတာ လြယ္ တယ္ ။
အေဆာင္ မွ ဴးကလည္ း အဂၤလိပ္ ဆန္ သလား မေမးႏွင့္။ ဘုရင္မထက္ေတာင္ အဂၤလိပ္
ဆန္ဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ သိ ပ္ ဇယားမ်ားတဲ့ အေဆာင္။
ဟားဗတ္ က တကၠ သိ ု လ္ အႀကိ ဳ ေက်ာင္ းသားေတြ အႀကိ ဳက္ ဆံ ု းေနရာကေတာ့
အဲလီ ေယာ့ အေဆာင္ပဲ။ နယူဝဲႏွင့္ ဒစ္ကီတို႔ကေတာ့ အဲလီ ေယာ့ အေဆာင္ ကိ ု ဦးစားေပး
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 118h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေ႐ြးၾကတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ငါေတာ့ ငါ့အေဘးရဲ႕ အမည္ကို အစြဲျပဳၿပီး မွည့္ထားတဲ့
အုတ္တုိက္နီနီႀကီးမွာ သိပ္မေနခ်င္ဘူး။ အေဆာင္ ဝင္းထဲမွာ ငါ့အေဘးရဲ႕ ႐ုပ္ထုႀကီးေတာင္
ရွ ိ ေသးတယ္ ။
နယူဝဲႏွင့္ ဒစ္ ကီ ကေတာ့ တို႔သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိတဲ့အေဆာင္ကိုပဲ သြားခ်င္
ၾကတယ္ ။ ဒီလိုႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဘယ္ အေဆာင္ ေ႐ြးရမယ္လုိ႔ စဥ္းစားရ က်ပ္ေနတုန္းမွာ
ညပိုင္းက်ေတာ့ ဧည့္သည္ တစ္ ေယာက္ ေပါက္ လာတယ္ ။
တို႔ တစ္ ေတြ သိပ္မမူးေသးလုိ႔ တံ ခါးေခါက္ သံ ကိ ု ၾကားမိတာေပါ့။
နယူဝဲ က ညႀကီ း အခ်ိန္မေတာ္ ဘယ္သူပါလိမ့္လုိ႔ ဆိုၿပီး တံ ခါး သြားဖြင့္ေပးတယ္။
ဖြင့္လည္း ေပးလိုက္ေရာ “ဘုရားေရ” ဆိ ု တဲ့ နယူဝဲရဲ႕ အသံကိုပဲ ၾကားလိ ု က္ ရတယ္ ။
“ဘု ရား မဟု တ္ ပါဘူ းကြာ၊ ငါက ဘုရားရဲ႕ သာဝကပါ” ဆိ ု တဲ့ ဧည့္သည္ရဲ႕
အသံကိုလည္း တဆက္ တည္ း လိုလို ၾကားလိ ု က္ ရတယ္ ။
ဘယ္ သူ ထင္လုိ႔လဲ ပါေမာကၡ ဖင္ေလရယ္ ခင္ဗ်။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ပါေမာကၡ
ဖင္ေလရယ္။ တံ ခါးဝမွာ ရပ္ေနတယ္။
သူ က ညပိုင္း လမ္ းေလွ ်ာက္ ထြက္ ရင္ း ေရွ႕ႏွစ္မွာ တို႔တစ္ေတြ ဘယ္ အေဆာင္ ကိ ု
ဝင္ခြင့္ ေလွ ်ာက္ သလဲ ေမးၾကည့္ဦးမယ္ ဆိုၿပီး ဝင္ လာတာ။ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ကိ ု
ေလွ်ာက္ခ်င္ရင္လည္း ရတယ္ ဆိ ု တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာတယ္ ။
တုိ႔ကလည္း ေလွ်ာက္ရင္ေတာ့ အဲလီေယာ့ေဆာင္ကိုပဲ ေလွ ်ာက္ မယ္ ့ အေၾကာင္း
ေျပာျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါက ခပ္အင္အင္ ျဖစ္ေနတာကို သူ သတိျပဳမိပံု ရတယ္ ။ အင္ဒ႐ူး
အဲလီ ေယာ့ ။ အေဘး နာမည္ ကလည္ း အဲလီ ေယာ့ ။ ေနေတာ့လည္း အဲလီ ေယာ့ အေဆာင္။
ၿပီးေတာ့ စာသင္ ေတာ့ လည္ း အဲလီ ေယာ့ ဆု ရ ပါေမာကၡရဲ႕ ဂရိ ဘာသာ သင္ တန္ း။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 119h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အမွန္ကေတာ့ ငါ့ကို ဒီအေဆာင္ကိုပဲ ေလွ်ာက္ဖို႔ လာေျပာတာပါ။
ငါဟာ သမၼ ာက်မ္ းစာကိ ု အိႏၵိယ လူ နီ ေတြ အတြက္ ဘာသာ ျပန္ႏိုင္မယ္လုိ႔
မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ထူ းျခားတဲ့ လူ တစ္ ေယာက္ ေတာ့ ျဖစ္မယ္လို႔ သူ
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္တဲ့။
ငါလည္ း ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္ၿပီး ဝမ္ းသာရ မလိုလို ဝမ္းနည္းရ မလိုလို
ျဖစ္ေနတယ္။ ပါေမာကၡႀကီးကုိယ္တိုင္က ငါ့ကို ထူးျခားမယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ ဘယ္ မွ ာ
ဝမ္ းမသာဘဲ ရွိပါ့မလဲ။
ဆရာႀကီ းဟာ တုိ႔ အခန္းကို လာတာ ဟု တ္ မွ ဟု တ္ ရဲ႕လားဆိ ု တာ ေနာက္တစ္ေန႔
မနက္ အထိ ငါ့စိတ္ထဲမွာ သံ သယ ျဖစ္ေနတယ္။
ထားပါေတာ့ ေလ။ သူ လာတာ အိပ္မက္ မက္တယ္လို႔ပဲ ထားပါေတာ့ ။ တို႔
သံ ု းေယာက္ ကေတာ့ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ကိုပဲ ဝင္မယ္လို႔ ေ႐ြးလိ ု က္ ၾကတယ္ ။ မေန႔ညက
လာသူ ဟာ ပါေမာကၡ ဖင္ေလ ကိုယ္တိုင္ မဟု တ္ ဘဲ သရဲ တေစၧ့ ျဖစ္ေစေတာ့ သူ ႔
တေစၧ ဟာ ငါတုိ႔ကို ၫႇိဳ႕ယူ ဖမ္းစားႏုိင္စြမ္း ရွ ိ တယ္ ေလ။
မနက္လင္း၍ အခန္းေရွ႕ ေရာက္ေနေသာ “မရန္းေရာင္” သတင္ းစာကိ ု
ေကာက္လွန္လိုက္သည္ႏွင့္ ေဂ်ဆန္ ဂီ းလ္ ဘတ္ သည္ အားကစား စာမ်က္ႏွာကုိ
အရင္လွန္းတက္ သည္ ။ သူ ႔ အားကစား သတင္ းမ်ား ပါလိုပါျငား ၾကည့္ခ်င္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ေရွ႕ဆံုး စာမ်က္ႏွာကို လွ န္ ကာ တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝု ဏ္ ထဲက
သတင္ းမ်ားကိ ု ၾကည့္သည္။ အခ်ိန္ ရေသးလွ်င္ ေထာင့္နားတြင္ အတိုခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပတက္ေသာ ကမာၻ ႔ သတင္ းမ်ားကိ ု ၾကည့္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 120h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထို႔ေၾကာင့္ တကၠ သိ ု လ္ ၏ သမိုင္းတြင္ ဟားဗတ္ -ရက္ ကလစ္ ဂီတၿပိဳင္ပြဲတြင္
ေက်ာင္ းသားသစ္ တစ္ဦး ပထမဆု ရသြားသည္ ဆိ ုသည္ ့ သတင္ းကိ ု သူ သတိ
မထားလိုက္မိ။
၁၉၅၄ ခု၊ ဧၿပီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ဒင္ နီ ယယ္ ေရာ့ဆီ ဆိုသည့္ ေက်ာင္ းသားသစ္
တစ္ဦးက လီဇီ၏ အီ းဖလက္ ကြန္ရွာတိုကို တီးျပမည္ ဆိုသည့္ သတင္ းကိ ု သူ မေတြ႔လိုက္။
ေနာက္ သံ ု းရက္ အၾကာ သူ႔အခန္းတံခါး ေအာက္သို႔ ထိုးထားခဲ့သည့္ စာကေလး
တစ္ေစာင္ကို ေတြ႔ သည္ ့ အခါမွပင္ ထိုအေၾကာင္းကို ေဂ်ဆန္သိရသည္။
“ေဂ်ဆန္၊ က်န္းမာေရး စစ္တုန္းက ခင္ဗ်ားသာ မကူခဲ့ရင္ ခုလို ဆုရေအာင္
ကၽြန္ ေတာ္ စႏၵရား ေလ့က်င့္ႏိုင္ခဲ့မွာ မဟု တ္ ဘူ း၊ ကတိ အတိုင္း လက္ မွ တ္ ႏွစ္ေစာင္
ပို႔လိုက္တယ္၊ မိ တ္ ေဆြ တစ္ ေယာက္ ကိ ု လည္ း ေခၚခဲ့ပါ ” ဒင္နီ ဆိုသည့္ စာတိ ု ကေလးကိ ု
ေတြ႔ ရသည္ ။
ေဂ်ဆန္ ျပံဳးသည္။ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ေန႔တုန္းက ထိ ု အေတြ႔ အၾကံ ဳသည္
ေဝးလံေသာ အတိ တ္ တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ။ ထိုစဥ္က ဒင္နီ ေျပာသည့္ စကားမ်ားကိ ု သူ
အေလးအနက္ မထားခဲ့။ ယခုမူ သူ႔အဖို႔ အင္နီကို ဖိတ္ႏိုင္ၿပီ။ ရက္ ကလစ္
ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုးသူကို ေ႐ြးဖိတ္ႏိုင္ၿပီ။ ေဂ်ဆန္သည္ အင္နီကို
ဖိတ္ဖို႔ အခြင့္အေရးကို ရွာေနသည္။ ယခု ထိ ု အခြင့္အေရးကို ရၿပီ။
ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ည၌ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ရွိ ဂီတ ဝါသနာရွင္မ်ားသည္
ဆန္ းဒါးလ္ ဇာတ္ ႐ု ံ ႀကီ းထဲတြင္ စုေဝးေနၾကသည္ ။ သူတို႔သည္ နဂါးေငြ႔တန္း ထဲသိ ု ႔
ဝင္ ေရာက္ လာသည္ ့ ၾကယ္ တံ ခြန္ တစ္စင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။
သူတို႔ အထဲတြင္ စိတ္အလႈပ္ရွားဆံုးသူမွာ ဂီတ ပညာရွင္ ဒင္နီ ကိုယ္တိုင္
ျဖစ္သည္။ ဒင္နီသည္ ဇာတ္႐ုံ ေတာင္ပံ အေဆာင္ရွိ ထိုင္ခံုတန္ တစ္ ခု ၾကားတြင္ မတ္ တတ္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 121h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ရပ္ရင္း ခန္းမႀကီးထဲသို႔ တသြင္ သြင္ ဝင္လာေနၾကေသာ ပရိ သတ္ ကိ ု စိုးရိမ္တႀကီး
လွမ္းၾကည့္ေနသည္။ ပရိ သတ္ မ်ားထဲတြင္ သူတို႔ တကၠ သိ ု လ္ မွ ပါေမာကၡေတြ အျပင္
ၿမိဳ႕ေပၚမွ ဂီတ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားလည္း ပါၾကသည္ ။ သူ ႔ ဆရာ ပါေမာကၡ ဖင္ေလပင္
ပါလု ိ က္ ေသးသည္ ။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔ သီတင္းပတ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေလ့က်င့္ခဲ့စဥ္က ဒင္နီသည္ ထိ ု
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရမည့္ အခ်ိန္ကို ရင္ တထိ တ္ ထိ တ္ျဖင့္ ေစာင့္ခဲ့ရသည္။ ဒင္နီသည္ ဘဝင္
ျမင့္ခ်င္သလိုလိုပင္ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ လာသည္ ။
သို႔ရာတြင္ မေန႔ကညကမူ ထိုသို႔ မဟု တ္ ။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္ းေတာ္ ႀကီ းတြင္ သူ ဂီတ သရဖူ ေဆာင္းရေတာ့မည့္ အႀကိ ဳညတြင္ သူ
ေကာင္းေကာင္း အိပ္မေပ်ာ္။ အိ ပ္ ရာထက္ တြင္ တလူ းလူ း တလိမ့္လိမ့္ ျဖစ္ေနသည္ ။
တစ္ခုခုမ်ား ေျခေလွ်ာ္ လက္ ေလွ ်ာ္ ျဖစ္သြားမွျဖင့္ ဒု ကၡ ဟု သူ ေတြးပူေနသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ
စိတ္မခ်ႏိုင္ဘဲ သက္ ျပင္ းႀကီ းတခ်ခ် ျဖစ္ေနသည္။
ငါေတာ့ လူရယ္စရာ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ထင္ တယ္ ။ စႏၵရားဆီကို အသြားမူးေမ့
လဲက်သြားရင္ ေတာ့ ဒုကၡ။ ဒါမွ မဟု တ္ ခလု တ္ တိ ု က္ လဲရင္ လည္ း အခက္ ။ ပဏာမကိ ု
ျဗဳန္းစားႀကီး ေကာက္တီးလိုက္ရင္လည္း ျပႆနာ။ ေနာက္ က် တီးလိုက္ရင္လည္း
ရွက္စရာ။ သံ စဥ္ ေတြကိ ု ေမ့ေနရင္ေတာ့ အရွ က္ ကြဲေတာ့ မွ ာပဲဟု သူ ေတြးသည္ ။
စင္ေပၚမွာ ငါ ဒု ကၡ ျဖစ္ေနတာကို ၾကည့္ၿပီး ပရိ သတ္ ကေတာ့ တဟားဟား
ျဖစ္ေနၾကမွာပဲ။ ေက်ာင္ းသူ ေတြကသာ မကဘူ း၊ ဂီတမွာ ကၽြမ္ းက်င္ တဲ့ ပညာရွင္ေတြကပါ
င့ါကို ၾကည့္ၿပီး ရယ္ ၾကေတာ့ မွ ာ။ အရွ က္ တကြဲေတာ့ ျဖစ္ေတာ့မွာပဲ ထင္ပါရဲ႕။ ဒီၿပိဳင္ပြဲကို
ဘာျဖစ္လို႔မ်ား သြားဝင္မိပါလိမ့္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 122h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ ႔ နဖူးကို စမ္းၾကည့္၏။ နဖူးက ပူၿပီး ေခၽြေတြ စို႔ေနသည္။ ဖ်ားမ်ား ဖ်ားသလား
မသိ ဘူ း။ ဖ်ားတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ငါ့ၿပိဳင္ပြဲကို ေ႐ႊ႕ေပး မယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ဘု ရား သိ ၾကား မလို႔
ကၽြန္ ေတာ္ ဖ်ားပါေစ။ တု ပ္ ေကြး ျဖစ္ပါေစ။ ဒါ မွမဟုတ္လည္း ေရာဂါႀကီးႀကီး တစ္ခု
ျဖစ္ပါေစ။
ေနာက္တစ္ေန႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ ေနထုိင္ေကာင္းေနသျဖင့္ သူ
စိ တ္ ပ်က္ သြား၏။ သို႔ျဖင့္ ဒင္နီသည္ ထိုေန႔ ညေန ဆန္ းဒါးလ္ ဇာတ္ ႐ု ံ ထဲတြင္ က်င္ းပသည္ ့
သူ႔အား ေခါင္းျဖတ္စက္ တင္ ပြဲႀကီ းကိ ု ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ မနည္း အားတင္ းယူ ရသည္ ။
ဒင္နီသည္ ဇာတ္စင္ေနာက္တြင္ ရပ္ေနသည္။ သည္ေနရာ မဟု တ္ ဘဲ တျခား
ေနရာကို ေရာက္ေနလွ်င္ အေကာင္ းသားဟု သူ ေတြးေနသည္။
တီ းဝိုင္း အခ်က္ျပဆရာ လိ ုဝင္စတိန္းက သူ အဆင္ သင္ ့ ျဖစ္မျဖစ္ ေမးရန္
ဇာတ္စင္ေနာက္သို႔ ဝင္ လာ၏။ အဆင္ သင္ ့ မျဖစ္ေသးဟု ေျပာလုိက္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္
သူ႔ရင္ထဲက တစ္စံုတစ္ရာက သူ႔ကို ေခါင္းအညိတ္ ခိုင္းေနသည္။
ဒင္နီသည္ သက္ ျပင္ းတစ္ ခ်က္ ကိ ု ႐ိႈက္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၾကမ္းျပင္ကို ငံု႔ၾကည့္ၿပီး
ဇာတ္စင္ေပၚသို႔ တက္ လာခဲ့ သည္ ။ စႏၵရားခံုတြင္ ဝင္မထိုင္မီ သူ႔ကို ၾသဘာေပးေနသည့္
ပရိ သတ္ ကိ ု ႏႈ တ္ ဆက္ သည္ ့ အေနျဖင့္ ေခါင္းကို ၫႊတ္ျပ၏။ ကံအားေလွ်ာ္စြာ မီးေမာင္းမ်ား
ထိ ု းထားသျဖင္ ့ သူ ႔ မ်က္ လံ ု းမ်ားသည္ ျပာေဝသြားကာ ပရိ သတ္ ကိ ု မျမင္ေတာ့။
ထိုစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အျဖစ္ တစ္ခု ျဖစ္ လာသည္ ။
စႏၵရား ခလု တ္ မ်ားကိ ု တို႔ထိလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ ၿပိ ဳက္ နက္ သူ ႔ အေၾကာက္ သည္
ခံစားမႈ အသစ္ တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းသြားသည္။ ထိုခံစားမႈမွာ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း ျဖစ္သည္။
သူ ႔ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ ဂီ တကိ ု ဖြဲ႔ရန္ ေသြးေတြ ဆူ ေဝလာသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 123h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီသည္ လိ ုဝင္စတိန္းကို ေခါင္းညိတ္၍ အခ်က္ျပလိုက္၏။
လိ ုဝင္စတိန္း၏ အခ်က္ ျပ လွ င္ တံ စလႈပ္လုိက္သည္ႏွင့္ ဒင္နီသည္ အိပ္ေမြ႔ခ်
ခံရသူလို ျဖစ္ သြားသည္ ။ သူ ႔ လက္ သံ သည္ အျပစ္ဟူသမွ် ကင္ းစင္ သည္ ဟု ထင္ေနသည္။
သူ ႔ တစ္ သက္ တြင္ သည္ မွ ်ေလာက္ တစ္ခါမွ် စႏၵရား တီ း၍ မေကာင္းစဖူး။
ခန္းမ ေထာင့္အသီးသီးမွ “ဗရာဗိုး” ဟူ ေသာ အသံ မ်ား ေပၚလာသည္ ။ ၾသဘာ
လက္ ခု ပ္ သံ ေတြက မစဲႏိုင္ေတာ့။
ဂီတ ၿပိဳင္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္ ဒင္နီကို လူ ေတြ ၾသဘာ ေပးၾကပံုမွာ တင္းနစ္
ခ်န္ပီယံ ရသြားသူ တစ္ ေယာက္ ကိ ု ၾသဘာေပးပံုႏွင့္ တူ သည္ ဟု ေဂ်ဆန္ထင္သည္။ သူ႔ကို
ပခံုးေပၚ ေျမႇာက္ခ်ီ၍ ဇာတ္႐ုံထဲကို လွည့္ပတ္ မျပ႐ုံ တစ္ မည္ သာ က်န္ ေတာ့ သည္ ။ ဂီတ
ပညာရွင္မ်ားက တန္းစီ၍ ရပ္ကာ ဒင္နီကို လက္ ဆြဲ ႏႈ တ္ ဆက္ ၾက၏။ ဒင္နီသည္ ေဂ်ဆန္ကို
လွမ္းျမင္လုိက္သည့္ အခါတြင္ လူ ၾကားထဲမွ ထြက္ လာကာ ဇာတ္စင္ အစြန္းသို႔ လာၿပီ း
သူ႔ကို ႏႈ တ္ ဆက္ သည္ ။
“သိ ပ္ ေကာင္ းတယ္ ဗ်ာ၊ ေပးလိ ု က္ တဲ့ လက္ မွ တ္ ေတြလည္ း ရတယ္ ။ ကၽြန္ ေတာ္ ့
အဆက္ႏွင့္လည္း မိတ္ဆက္ေပးရဦးမယ္၊ အင္နီ ရပ္ ဆယ္ တဲ့ ၊ ၅၇ ခုႏွစ္မွာ ဘြဲ႔ယူရမွာ”
“ဟုတ္ လား၊ ရက္ ကလစ္ ေက်ာင္းေဆာင္မွာေပါ့ ”
ဒင္နီက ျပံဳး၍ ႏႈ တ္ ဆက္ ၏။
“ဟု တ္ တယ္ ၊ ဒီေန႔ည ရွင့္ကို ခ်ီ းက်ဴးတဲ့ လူ ေတြထဲမွ ာ အင္နီက
တစ္သန္းေျမာက္ေပါ့ ”
အင္နီ႔ မ်က္ႏွာတြင္လည္း အျပံဳးေတြ ေဝလ်က္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 124h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေက်းဇူး”
ဒင္နီက စိတ္မေကာင္းသည့္ ေလသံျဖင့္ ဆက္ ၍
“သြားဦးမယ္ေနာ္၊ ပါေမာကၡေတြကို ႏႈတ္ဆက္ရဦးမယ္၊ ေနာက္မွ ထမင္းေလး
ဘာေလး လက္ ဆံ ု စားရင္း ေတြ႔ၾကဦးစို႔၊ ေတြ႔ ရတာ ဝမ္ းသာပါတယ္ အင္နီ ”
ဒင္နီသည္ လက္ ျပ ႏႈ တ္ ဆက္ ကာ လူအုပ္ထဲ ျပန္လာခဲ့သည္။
မေန႔ညက အင္နီ တစ္ ေယာက္ ေပ်ာ္ေနသျဖင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ညေနတြင္
ေဂ်ဆန္က သူႏွင့္ အတူ စေနေန႔တြင္ ေဘာပြဲသြားၾကည့္ရန္ အင္နီကို တယ္လီဖုန္ျဖင့္
လွမ္းဖိတ္သည္။
“ဝမ္းနည္းပါတယ္ ေဂ်ဆန္၊ ကိ ု ယ္ မလုိက္ႏိုင္ဘူး ထင္ တယ္ ၊ ကြန္ နယ္ တီ ကက္ ကိ ု
သြားမလိ ု ႔ ”
“ဘာလဲ အင္နီ၊ ေယးလ္ က ေက်ာင္ းသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ ခ်ိန္းထားလုိ႔လား ”
“ဟင့္အင္း၊ ဒင္နီက ဟားဗတ္ ေတးသံ စံ ု တီ းဝိုင္းႏွင့္ တီးမွာမို႔လို႔ သြား
နားေထာင္မလို႔ ”
ေဂ်ဆန္ကမူ တယ္လီဖုန္းကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ခ်လိုက္သည္။ ေဂ်ဆန္ေရ
မင္ းအတြက္ သင္ခန္းစာပဲဟု သူ႔ကိုယ္သူ ေျပာလုိက္သည္။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ ကိ ု ဘယ္ ေတာ့ မွ သြားၿပီ း
အကူ အညီ မေပးေလႏွင့္၊ ေဆးစစ္ခံတဲ့ ေနရာမွာေတာင္ သူ႔ကို သြားမကူေလႏွင့္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 125h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

၁၉၅၅ ခု ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔၌ ေဆာင္းေငြ႔သည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ပရိဝု ဏ္
ေလထဲတြင္ ႀကီးစုိးေန၏။ သို႔တိုင္ေအာင္ တကၠ သိ ု လ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးမွ စာရင္းမ်ားကို
ၾကည့္လွ်င္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ၃၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းမွ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ၇၁
ဒသမ ၆ ရာႏႈန္းတို႔ အဖို႔ေသာ္မူ ေနေရာင္သည္ ေတာက္ ပ ႐ႊန္းလင္းေနသည္ ဟု
ေျပာႏိုင္သည္။ ထိ ု အမ်ားစုသည္ သူတို႔ ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ အေဆာင္မ်ားကို
ရၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဂ်ီ ၂၁ အေဆာင္တြင္ ေရာက္ေနသည့္ သူတို႔ သံ ု းေယာက္ အဖို႔ကား အဆန္ း
မဟု တ္ ေတာ့ ။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ လေလာက္ က ပါေမာကၡ တစ္ဦး သူတုိ႔ဆီသို႔ ေရာက္လာၿပီး
ကတည္ းက သူတို႔ ေ႐ြးေသာ အေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိ ဳသိ ေနၾကေလၿပီ ။ သူတို႔
ရေသာ အခန္းမွာ ျမစ္ကို မ်က္ႏွာမူေနသည့္ အခန္း ျဖစ္သျဖင့္ ပို၍ ဝမ္ းသာၾကရသည္ ။
ဟားဗတ္ တြင္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အဖို႔ သည္ ေလာက္ ေနရာေကာင္းေကာင္း ရေလ့ မရွိ။
ထို႔ျပင္ တစ္ ေယာက္ ခန္ းကိ ု ရဖို႔ကလည္း အခြင့္အေရး အလြန္ နည္းသည္ ။
ေဂ်ဆန္မွာ တစ္ေယာက္ခန္း တစ္ခန္း ရသည္ ။ သူ႔အခန္းမွာ အဲလီ ေယာ့ ျမက္ခင္းျပင္ကို
မ်က္ႏွာမူထားၿပီး သူ ႔ သူငယ္ခ်င္း သံုးေယာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္သည္ အိမ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္ တယ္လီဖုန္း ေျပာရာတြင္ ထိုအေၾကာင္းကို
ထည့္ေျပာသည္။
“ေအး၊ ငါ့ သား အဲဒီအေဆာင္ကို ရတာ ေကာင္ းတယ္ ၊ မင္းရတဲ့ အဲလီ ေယာ့
အေဆာင္ ဟာ တကယ္ ေတာ္ တဲ့ ေက်ာင္းသားမွ ေနရတယ္ ဆိ ု တာ ဟားဗတ္ ကိ ု
မေရာက္ဖူးတဲ့ လူ ေတြေတာင္ သိ တယ္ ”
“ဒါေပမဲ့ ဒီအေဆာင္ကို ေရာက္ ေတာ့ လည္ း ေတာ္ တယ္ လု ိ ႔
ထင္ သြားၾကေတာ့ တာေပါ့ ေဖေဖရ” ဟု ေဂ်ဆန္က ေနာက္႐ႊတ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 126h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေအး၊ အဲလီ ေယာ့ အေဆာင္က ေက်ာင္ းသားကေတာ့ လူ ေတာ္ ေတြထဲက
လူ ေတာ္ ေပါ့ ကြာ၊ ေဖေဖေရာ ေမေမေရာ မင္ းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္၊ ေနစမ္းပါဦး၊
မင္းေကာ လက္ျပန္႐ိုက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လု ပ္ ရဲ႕လား ”
“လု ပ္ ပါတယ္ ေဖေဖ၊ လက္ ျပန္ ေကာင္းေကာင္း ႐ိုက္ႏိုင္ပါၿပီ ”
“ဒီမွာ၊ အေျမာက္ ဆိ ု တာ ပစ္အား ေကာင္းေပမယ့္ အသယ္ ရ ခက္ သတဲ့ ကြ၊
တင္းနစ္ အားကစား စာေစာင္ထဲမွာ ငါ ဖတ္ လု ိ က္ ရတယ္ ”
“ဟု တ္ ကဲ့ ၊ ကၽြန္ ေတာ္ နားလည္ ပါတယ္ ေဖေဖ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္လည္း
သိပ္မရွိပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ ့ တင္းနစ္ သင္ တန္ းကလည္ း သိ ပ္ ေကာင္ းပါတယ္ ”
“ေအး၊ ငါေျပာခ်င္တာက ကိုယ့္ ဝါသနာအရ တင္းနစ္ ကစားတာလည္ း
ကစားေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းစာကိုေတာ့ မထိခိုက္ေစႏွင့္၊ ေနာက္ တစ္ပတ္မွ ဆက္ ဦ းမယ္ ”
“ဟု တ္ ကဲ့ ေဖေဖ၊ ေမေမ့ကိုလည္း ႏႈတ္ဆက္ေပးပါ ”
ဒင္နီမွာ သူ႔လို မဟု တ္ ။ အႀကီ းအက်ယ္ ေဒါပြေနသည္။ သူ ပထမ ဦးစားေပး
ေ႐ြးသည့္ အေဆာင္မွာ အာဒမ္ ေက်ာင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဂီတ သမားေတြ
စာေပသမားေတြ ေနသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မို႔ ထိုေက်ာင္းေဆာင္ကို ေ႐ြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
ကိုယ္က စႏၵရား တီးျပလွ်င္လည္း နားေထာင္မည့္ ဝါသနာအိ ု းေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္။
အာဒမ္ ေက်ာင္းေဆာင္ကို ေသခ်ာေပါက္ ရမည္ ထင္ခဲ့သျဖင့္ ဒုတိယႏွင့္
တတိ ယ ဦးစားေပး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးသည့္အခါတြင္ ေတြ႔ရာ အမည္ကို
ေကာက္ေရးျ ခစ္ ေပးလိုက္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်က္ကေလးမွ်ပင္ မစဥ္းစား။ ေက်ာင္းေဆာင္
အမည္မ်ားကို အကၡ ရာ အစဥ္လိုက္ ေဖာ္ျပထားရာ ဒင္နီသည္ ဒုတိယႏွင့္ တတိ ယ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 127h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဦးစားေပး အေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးသည့္အခါတြင္ ဒန္းစတားႏွင့္ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ဟု
ေတြ႔ ရာကိ ု ေကာက္ ေရးေပးလိ ု က္ သည္ ။
ယခု သူ ရသည္ ့ အေဆာင္က တတိ ယဦ းစားေပး အေဆာင္ျဖစ္သည့္
အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ။
သူ႔ကို အဘယ္ ေၾကာင္ ့ သည္ အေဆာင္ တြင္ ေ႐ြး၍ ေပးရသနည္း။ သူ႔လို
ထင္ ရွ ားသူ တစ္ ေယာက္ ကိ ု အဘယ္ ေၾကာင္ ့ သည္အေဆာင္ကိုမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ေပးရသနည္း။
ဒင္နီ တစ္ ေယာက္ တစ္ခါက သည္ အေဆာင္ တြင္ ေနခဲ့ဖူးသည္ဟု အာဒမ္ေဆာင္သည္
မႂကြားႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
ထို႔ျပင္ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ က ခ်ာတိ တ္ ေတြခ်ည္ း။ သည္ လိ ု ခ်ာတိ တ္ ေတြခ်ည္ း
ေနသည့္ အေဆာင္မ်ဳိးတြင္ သံုးႏွစ္ သံုးမိုးလံုး သူ မေနခ်င္။
သူ ႔ နစ္နာခ်က္ကို ပါေမာကၡ ဖင္ေလဆီသို႔ သြား၍ ရင္ဖြင့္ရန္ သူ ဆံုးျဖတ္သည္။
ပါေမာကၡ ဖင္ေလသည္ သူ မေနခ်င္သည့္ အဲလီ ေယာ့ အေဆာင္မွဴး ျဖစ္သည့္တိုင္ သူ
ေလးစားရသည္ ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ကိုပင္ တိုင္တည္ရေတာ့မည္။
ပါေမာကၡ ဖင္ေလ၏ စကားကိ ု ၾကားရသည္ ့ အခါတြင္ သူ ပို၍ အံ ့ ၾသသြား၏။
“မင္းကို ငါ့အေဆာင္မွာ ထားခ်င္ တယ္ ဒင္နီ၊ ဒါေၾကာင့္ အာဒမ္ေဆာင္
ကအေဆာင္မွဴးႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ေဘာလံ ု းသမား ႏွစ္ေယာက္၊ ကဗ်ာဆရာ တစ္ေယာက္ႏွင့္
လဲယူ လိ ု က္ ရတာ၊ မင္းကို ငါ့အေဆာင္မွာ ေပးပါလို႔ ”
“ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ ဂုဏ္ယူရမွာေပါ့ ဆရာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ထင္ တာက”
ဒင္နီသည္ ဆရာ့ စကားကိ ု ၾကားလိ ု က္ ရသျဖင္ ့ ဝမ္ းသာသြားသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 128h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မင္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မယ္ ဆိ ု တာ ငါ နားလည္ ပါတယ္ ဒင္နီ၊ ဒါေပမဲ့
ငါ့အေဆာင္ဟာ အဘက္ ဘက္ က ထူးခၽြန္ခ်င္တယ္ေလ၊ အေဆာင္ ကိ ု ေကာ အရင္တုန္းက
ေရာက္ ဖူ းသလား ”
“မေရာက္ဖူးပါဘူး ဆရာ”
ခဏၾကာလွ ်င္ ပါေမာကၡ ဖင္ေလသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေမွ်ာ္စင္ေပၚသို႔
တက္ သည္ ့ ေၾကာင္လိမ္ ေလွ ကားေလး အတိုင္း သူ႔ကို အေပၚထပ္သို႔ ေခၚသြားသည္ ။
ဒင္နီမွာ ေမာေနေလၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ပါေမာကၡ ဖင္ေလကမူ ေပါ့ပါး သြက္ လက္ စြာျ ဖင့္ ေရွ႕မွ
တက္ သြားၿပီ း တံ ခါးကိ ု ဖြင့္လိုက္သည္။
ႀကီ းမားေသာ ျပတင္းေပါက္ ခံုးခံုးႀကီးမွ သူ ျမင္လုိက္ရေသာ ပထမဆံ ု း ႐ႈခင္းမွာ
ခ်ားလ္ ျမစ္ႀကီး၏ လွ ပသည္ ့ ႐ႈခင္းက်ယ္ႀကီး။ ထို႔ေနာက္ ျပတင္းေပါက္ အနီးတြင္
ခ်ထားသည္ ့ ႀကီ းမားေသာ တံုးလံုး စႏၵရားႀကီး တစ္လံုး။
“ဘယ္ ့ ႏွ ယ္ လဲေဟ့ ၊ အတိတ္တုန္းက ေတြးေခၚရွင္ႀကီးေတြဟာ အေဆာက္ အအံ ု
ျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြေပၚက ေနၿပီး ဉာဏ္ ကြန္ ႔ ျမဴးခဲ့ ၾကတာေတြ၊ မင္း သေဘာက်တဲ့ အီ တလီ
ေတြးေခၚ ပညာရွင္ ပီထေရာခ်္ေတာင္မွပဲ ဗင္တူး ေတာင္ထိပ္ ေပၚကို တက္ ၿပီ း
ဉာဏ္ဝင္စားရတာကြ၊ ဘယ္ ေလာက္ အဘိ ဓမၼ ာဆန္ တဲ့ အျပဳအမူ လဲ ”
“အံ ့ ၾသစရာပဲ ဆရာ”
“ဒီလို ေနရာမ်ဳိးကေနၿပီး ခမ္းနားတဲ့ ဆင္ဖိုနီ ေတးႀကီ း တစ္ပုဒ္ကို စပ္ႏိုင္တယ္ကြ၊
မဟု တ္ ဘူ းလား ”
“ဟု တ္ ပါတယ္ ဆရာ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 129h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒါေၾကာင့္မို႔ မင္းကို အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ကိ ု ေခၚယူခဲ့တာ၊ ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ဟာ ပါရမီရွင္ေတြကို လက္ ကမ္ း ႀကိ ဳတယ္ ကြ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေရာက္ေတာ့ အဲဒီ
ပါရမီကိ ု ရွင္သန္ေအာင္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္္ေပးတယ္၊ အဲဒါ မင္းမွတ္ထား ”
အသက္ ထင္ ရွ ား ရွိေနေသးသည့္တိုင္ ဒ႑ာရီ တစ္ပုဒ္လို ေက်ာ္ ၾကားေနသည္ ့
ပါေမာကၡ ဖင္ေလသည္ ဂီ တဆရာ ေပါက္စကို လက္ကမ္းေပးရင္း
“ေဆာင္းဦးေပါက္က်ရင္ ဒီ ေမွ်ာ္စင္ေပၚကို မင္း ေရာက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ငါ
ေမွ်ာ္လင့္တယ္ ဒင္နီ”
“ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ေခၚလာတဲ့ အတြက္
ေက်းဇူ းတင္ ပါတယ္ ”
ဒင္နီ ဝမ္းသာေနသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ေသာ္မူ ဧၿပီလ ၂၄ရက္ေန႔သည္ ဘာမွ ်
ထူးျခားျခင္း မရွိ။ အျခားေသာ ေန႔မ်ားႏွင့္ အတူ တူ ။
လင္းဗ႐ိုစ္ တစ္ေယာက္မွာမူ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရသည္ ့ ေက်ာင္ းသားထဲတြင္
တစ္ဦး အပါ အဝင္ ျဖစ္သည္။ လင္းဗ႐ိုစ္မွာ ေန႔ေက်ာင္းသား ျဖစ္သျဖင့္ အေဆာင္ ဝင္ခြင့္
မေလွ ်ာက္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကၠ သိ ု လ္ ဝင္းထဲမွ အေဆာင္ ကိ စၥ ေတြ အတြက္ ဘာမွ ်
စိတ္မညစ္ရ။
ခါတိုင္းလို အတန္ းတက္ ၊ ညေနခင္း ဆိုလွ်င္ လာေမာင့္ ပိဋကတ္တိုက္ထဲသို႔
သြား။ ငါးနာရီ ထိုးလွ်င္ မာရသြန္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသို႔ လာ။
သို႔တိုင္ သူ ႔ ထက္ ကံေကာင္းသူတို႔မွာ ေနာက္ သံုးႏွစ္လံုးလံုး ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းတု ိ က္ မ်ားတြင္ ေပ်ာ္လုိက္ ပါးလိုက္၊ အေဆာင္ အလိ ု က္ လုပ္သည့္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 130h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေပ်ာ္ပြဲမ်ားကို သြားလိ ု က္ ၊ ျမစ္ထဲတြင္ ခရီးထြက္လိုက္။ တကၠ သိ ု လ္
ေက်ာင္းေတာ္သားႀကီးတို႔၏ ဘဝကိ ု သူ အားမက်ဘဲ မေနႏိုင္။
ႏွ စ္ လယ္ စာေမးပြဲမ်ားတုန္းက ေအ မိုင္းနပ္စ္ႏွင့္ ဘီ သံ ု းဘာသာ ရခဲ့သျဖင့္
စေကာလားရွစ္ ပညာသင္ ဆု ရလိမ့္မည္ဟုေတာ့ သူ ယံုၾကည္သည္။ ပညာသင္ ဆု
ရလွ်င္မူ ဟားဗတ္ တြင္ ေကာင္းေကာင္း ေနႏိုင္ၿပီ။ သို႔ရာတြင္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ း ရန္ပံုေငြ
ေကာ္မတီမွ သူ႔အား ေနာက္ႏွစ္ အတြက္ စတိုင္ပင္ ေထာက္ ပံ ့ ေၾကး အျဖစ္ ေဒၚလာ ရွစ္ရာ
ေမးမည္ဟု ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္ းသာ အေၾကာင္ းၾကားသည္ ့ အခါတြင္ လင္းဗ႐ုိစ္
စိ တ္ ပ်က္ သြားသည္ ။
သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ သည္ ေလာက္ ရလွ်င္လည္း ေပ်ာ္စရာ။ သို႔ရာတြင္
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းလခမ်ားကို ေဒၚလာ ရွ စ္ရာ အထိ မၾကာမီက တိုးျမႇင့္လိုက္သျဖင့္
သူ ရသည္ ့ စတိုင္ပင္မွာ ေက်ာင္ းလခ ေပး႐ုံႏွင့္ ကုန္ေနၿပီ။
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ အႀကီ းအက်ယ္ စိ တ္ ဓာတ္ က်သြားသည္ ။ ဘယ္ မွ မေ႐ြ႕သည့္
ေျခနင္းခံုးေပၚတြင္ အားကု န္ ေျပးေနရသည့္ အေျပးသမား တစ္ ေယာက္ ႏွ ယ္ ။
သူ သည္ ယခုတိုင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီ းသား စစ္စစ္
မျဖစ္ေသး။ သို႔ရာတြင္ …။
ဆန္ းဒါးလ္ ဇာတ္႐ုံမွ ဒင္နီ၏ ေတးဂီ တပြဲသိ ု ႔ လာ၍ နားေထာင္ၾကသူမ်ားမွာ
တကၠ သိ ု လ္ မွ ပညာရွင္မ်ားသာမက အျခားသူ မ်ားလည္ း လာေရာက္ ၾကသည္ ။ ပါေမာကၡ
ပစ္စတန္၏ ဖိ တ္ ၾကားခ်က္ အရ ေဘာ္စတန္ ဆင္ဖိုနိ ေတးဂီတဝို င္း ေခါင္းေဆာင္ ခ်ားလ္စ္
မန္႔လည္း လာေရာက္ နားေထာင္သည္။ မန္႔က ဒင္နီ၏ လက္ သံ ကိ ု ခ်ီးမြမ္းကာ
ေႏြရာသီတြင္ က်င္းပမည့္ နာမည္ေက်ာ္ တင္ ဂယ္ဝု ဒ္ ဂီတ ပြဲေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာတစ္ေစာင္ကို သူ ႔ လက္ေရးျဖင့္ ေရးပို႔လိုက္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 131h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ပြဲေတာ္ ကေတာ့ သိ ပ္ ႀကီ းႀကီ းက်ယ္ က်ယ္ မဟု တ္ ဘူ း၊ ဒါေပမဲ့ ဂီတ
ပညာရွင္ေတြႏွင့္ ေတြ႔ ဆံ ု ရင္းႏွီးရတာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ တို႔တီးဝိုင္း အစမ္း
ေလ့က်င့္ပြဲေတြမွာလည္း မင္း လာတီးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္၊ မင္းက ဂီ တကိ ု
အသက္ ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္မယ့္လူ ဆိ ု ေတာ့ ဒီလို လာတီ းရင္ း အက်င္ ့ ရသြားတာေပါ့၊
ခ်ားလ္စ္ မန္႔ ” ဟု သူ ႔ စာတြင္ ပါရွိသည္။ သူ ႔ ဖိတ္စာေၾကာင္ ့ ဒင္နီတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္
အိမ္တြင္ေရး ျပႆနာလည္ း အလိုလို ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြား၏။ ေႏြရာသီ
ေက်ာင္းပိတ္၍ အိမ္ျပန္လာလွ်င္ အေဖက သူ ႔ သားအား အထင္ေသးေတာ့မည္
မဟုတ္ေၾကာင္းျဖင့္ အေမ့ထံမွ လာေသာ စာမ်ားထဲတြင္ မၾကာခဏ ပါတတ္ သည္ ။
ဒင္နီသည္ အေမႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္သည္။ သိ ု႔ရာတြင္ ဂီတ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ရွိသည့္
အတြက္ အေမႏွင့္ေရာ စည္ းကမ္ းႀကီ းေသာ အေဖႏွင့္ပါ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရေတာ့မည္
မဟု တ္ ။ မၾကာမီ ပထမႏွစ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ဆံုးသြား၏။
ေမလသိ ု ႔ ေရာက္လွ်င္ပင္ စာေမးပြဲ အတြက္ စာၾကည့္ခ်ိန္ ေပးလိုက္ေလၿပီ။
အမွန္အားျဖင့္ ထိ ု ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လံုး သင္ခဲ့ေသာ စာမ်ားကိ ု ျပန္၍
ေႏႊးရန္ ပိတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ လိ ု ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က
ေက်ာင္ းသားမ်ား အတြက္ ေသာ္ မူ တစ္ႏွစ္လံုး ပစ္ထားခဲ့သည့္ စာမ်ားကိ ု အခုမွ ျပန္ကူးရ၊
က်က္ ၾကရျခင္ း ျဖစ္သည္။
သည္ႏွစ္ အားကစား ရာသီ တြင္ ေယးလ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး
ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။ ထိ ု ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က ႐ႈံးခဲ့သည့္ ပြဲမ်ားလည္ း ရွိ၏။
သို႔ရာတြင္ ေဂ်ဆန္ ဦးစီးသည့္ တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ ေအာင္ပြဲရခဲ့သည္။
ေဂ်ဆန္သည္ စားပြဲတြင္ ထိုင္ကာ စာေတြကိ ု ကုန္းက်က္ေနရေလၿပီ။ လူမႈေရး
ကိ စၥ ေတြ အားလံုးကိုလည္း ေဘးခ်ိ တ္ ထားလိ ု က္ ရေလၿပီ ။ သီ တင္ းပတ္ ဆံုးသည့္
ေန႔မ်ားတြင္သာ အျပင္သို႔ ထြက္ ေတာ့ သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 132h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထိ ု အေတာအတြင္ းတြင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ရင္ျပင္ရွိ ဆိုင္မ်ားတြင္
စီးကရက္မ်ားႏွင့္ ႏိုးေဒါ့ စိတ္ေပါ့ေဆးမ်ား ေရာင္းေကာင္းၾကသည္။ လာေမာင့္ဆိုင္မွာ
အၿမဲတမ္းလိုလို လူ ေတြ စည္ေနသည္ ။ ေလေအးစက္မ်ားသည္ ရွပ္အကႌ်ေဟာင္းမွ
အနံ႔မ်ား၊ ေခၽြးနံ႕မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔စိတ္မ်ားကို ႏု တ္ ယူ မႈ တ္ ထု တ္
ေပးေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအရာမ်ားကို မည္သူကမွ် သတိ မျပဳမိ ၾက။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 133h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - ေအာက္ တိ ု ဘာ၊ ၁၊ ၁၉၅၅

လြန္ ခဲ့ တဲ့ ၾသဂု တ္ လတု န္ းက အိမ္ကို ျပန္ေရာက္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ မိေထြးအသစ္ႏွင့္
သူ ႔ ကေလးေတြကိ ု အိမ္မွာ ေတြ႔ ရတယ္ ။ ကိုယ္တို႔ သားအဖ ႏွ စ္ ေယာက္ ကေတာ့
ထံုးစံအတိုင္း ကန္ေဘးမွာ ထိုင္ၿပီး စကားေျပာခဲ့ရတယ္။ ကိ ု ယ္ သင္ တန္ းေတြကိ ု
ေကာင္းေကာင္း လိုက္ႏိုင္လုိ႔ အေဖက ခ်ီ းက်ဴးတယ္ ။ တကၠသိုလ္မွာ ေလးႏွစ္
ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ ေနႏိုင္ေတာ့မွာပဲ ဆိုၿပီး အေဖ ေက်နပ္ေနပံု ရတယ္ ။
အေဖက ပညာေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီ း ၾသဝါဒေတြ ေပးတယ္ ။ မပူမပင္
မေၾကာင့္မၾက ေနရတဲ့ မိသားစုက ေမြးလာတဲ့ အတြက္ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မလုပ္ဖို႔လည္း သတိ ေပးတယ္ ။ ေက်ာင္းလခႏွင့္ အေဆာင္ လခေတြကိ ု
သူ က ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးေပမယ့္ ကိ ု ယ္ သံုးဖို႔စရိတ္ကိုေတာ့ ကိ ု ယ္ ့ ဘာသာ
ကိုယ္ရွာရမယ္တဲ့။ ဒါမွ ေအာက္ သက္ ေက်မယ္ တဲ့ ။
ၿပီးေတာ့ ေျပာေသးတယ္ ။ ေဘာလံ ု းပြဲေတြကိ ု ဝင္ၿပိဳင္ခ်င္ရင္၊
ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ တြဲခ်င္ရင္ ဝင္ေငြ ရွိတဲ့ အလု ပ္ တစ္ခုကိုေတာ့ ဝင္လုပ္ရမယ္တဲ့။ ဒါမွ
အီမာဆန္ တို႔လို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အားကိ ု းတတ္ တဲ့ အက်င့္ရမယ္တဲ့။ ဒါကိ ု ကိ ု ယ္ ကလည္ း
သေဘာတူ လု ိ က္ ပါတယ္ ။
ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေတာ့ ေက်ာင္ းသား အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးေရး ဌာနကိ ု
ခ်က္ ခ်င္ းသြားတယ္ ။ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ အလု ပ္ ေတြေတာ့ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကု ိ ယ္ ့ ထက္
ေငြလိ ု တဲ့ စေကာလားရွစ္ ရတဲ့ ေက်ာင္ းသားေတြကိ ု ေပးလိုက္ၿပီတဲ့။ ဒီ ေတာ့
ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံုေတြမွာ ပန္းကန္ေဆးရတဲ့ အလုပ္တို႔၊ စားပြဲထိ ု း လိုက္လုပ္ရတဲ့
အလုပ္တို႔ကိုေတာ့ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 134h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

စိတ္ပ်က္ပ်က္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ဌာနက အျပန္ ေက်ာင္း ဝင္းထဲမွာ
ဆရာ ဖင္ေလးႏွင့္ ေတြ႔ တယ္ ။ ကိုယ္က အလုပ္ရွာဖို ႔ ေက်ာင္ းကိ ု ေစာေစာ
ျပန္လာတာကိုေျပာေတာ့ သူ က အေဖ ေျပာသလိုပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အားကိ ု းတဲ့
ယန္ကီတို႔ရဲ႕ အစဥ္ အလာ တန္ဖိုးေတြကို ထိန္းသိမ္းရမယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဘာမေျပာ
ညာမေျပာႏွင့္ အဲလီ ေယာ့ ေက်ာင္းေဆာင္ စာၾကည့္တိုက္ထဲကို ေခၚသြားတယ္ ။
စာၾကည့္တိုက္ထဲ ေရာက္ေတာ့ စာၾကည္ ့ တိုက္မွဴး ဒက္ ဗလင္ းဆီ ကိ ု သြားၿပီ း ကိုယ့္ကို
ေက်ာင္းေဆာင္ စာၾကည့္တုိက္မွာ လက္ ေထာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး ခန္႔ဖို႔ ေျပာေပးတယ္။
ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီအလုပ္ကို ရတာ ေကာင္ းပါတယ္ ။ တစ္ ပတ္ ကိ ု သံုးည အတြက္
လုပ္ခ ရတယ္ ။ တစ္နာရီကို ၇၅ ဆင္ ့ ရတယ္ ။ သိ ပ္ ေတာ့ အလု ပ္ မရွိလွပါဘူး။ ည ခုႏွစ္နာရီ
ကေနၿပီး သန္းေခါင္ အထိ စာအုပ္ထုတ္ ငွားၿပီး သူတို႔ စာဖက္ တာကိ ု
ထိုင္ေစာင့္ၾကည့္ေန႐ံုပါပဲ။
ဆရာဖင္ေလးက သူ ႔ တပည့္အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္း သိပံုရတယ္။
အလုပ္က သိ ပ္ မပင္ပန္းေတာ့ ကိ ု ယ္ ့ အတြက္ စာေလး ဘာေလး က်က္ ခ်ိ န္ ရတာေပါ့။
တစ္ ခါတေလေတာ့ လည္ း စာက်က္ လိ ု ႔ ေကာင္းေနတုန္း ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္
ေပါက္လာၿပီး စာအုပ္ လာငွားလို႔ စာအုပ္ ထရွ ာ ေပးရတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။
ဒါေပမဲ့ မေန႔ညကေတာ့ နည္းနည္း ထူ းျခားတယ္ ။ အေဆာင္စာၾကည့္တိုက္မွာ
ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ တယ္ ။
ကိ ု းနာရီ ေလာက္ က်ေတာ့ ကိ ု ယ္ လညး္ စာၾကည့္ေနရာက မ်က္စိ ေညာင္းလာ
တာႏွင့္ မ်က္ႏွာကို စာအုပ္က ခြာၿပီး စာထိုင္ၾကည့္ေနတဲ့ ေက်ာင္ းသားေတြကိ ု
လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္။ တစ္ခန္းလံုး ေက်ာင္း ဝတ္စံု ဝတ္ ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြႏွင့္
ျပည့္ေနတယ္။ ၾကယ္ သီ း ျဖဳတ္ ထားတဲ့ ရွပ္အကႌ်ေတြႏွင့္ ဇင္စ ဝတ္စံုေတြႏွင့္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 135h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒါေပမဲ့ ခပ္ေဝးေဝး အခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာမွာေတာ့ ခပ္ေတာင့္ေတာင့္
ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ကိုယ္ေပၚမွာ အရာ တစ္ခုကို ကိ ု ယ္ ျမင္လိုက္ရတယ္။ ကိုယ့္
အေပၚအကႌ်ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ပဲ။ ဟု တ္ ပါတယ္ ။ တစ္ခါက ကိ ု ယ္ ဝတ္ ခဲ့ တဲ့ အေပၚအကႌ်ုပါ။
သာမန္ ဆိုရင္ေတာ့ သိ ပ္ မကြဲပါဘူ း။ ဒါေပမဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အကႌ ်က
ဇင္စႏွင့္ ခ်ဳပ္ ထားတဲ့ အကႌ ်ကေလး။ ၾကယ္ သီ းက သားေရ ၾကယ္ သီ း ကေလးေတြႏွင့္။
ကိုယ့္ ေဆြမ်ိဳးေတြ လန္ဒန္ သြားတု န္ းက ဟားေရာ့ဒ္ရွပ္ဆိုင္ႀကီးက ဝယ္ လာခဲ့ တဲ့ အကႌ ်။
ဒီမွာ ဒါမ်ဳိး သိပ္မရွိဘူး။
ဒါကလညး္ ဒီ ေလာက္ အေၾကာင္း သိ ပ္ မဟု တ္ ေသးပါဘူ း။ မႏွစ္
ေႏြဦးေပါက္တုန္းက အဝတ္ ေဟာင္ း ေရာင္းဆိုင္ကုိ ေရာင္းလုိက္ၿပီးသားပဲ။ အဝတ္ ေဟာင္ း
ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ကလည္း ဟားဗတ္ မွ ာ အစဥ္ အဆက္ ရွိခဲ့တဲ့ ဆိုင္ႀကီး။ ေက်ာင္ းသားေတြ
ဘိုင္က်ၿပီး ဆိုရင္ ဒီလိုပဲ အဝတ္ အစား ကေလးေတြ၊ ပစၥ ည္ းကေလးေတြကိ ု
သြားေရာင္းေနက်။
ဒါေပမဲ့ ကိ ု ယ္ သိ သေလာက္ ေတာ့ ဒီ ပစၥည္းေဟာင္း၊ အဝတ္ ေဟာင္ းေတြကိ ု
ေက်ာင္ းသားေတြထဲက သိ ပ္ မဝယ္ ၾကပါဘူ း။ အျပင္က လူ ေတြသာ ဝယ္ ဝတ္ ေလ့
ရွ ိ ၾကတယ္ ။ ဒီ ေတာ့ စာၾကည့္တိုက္မွဴး တစ္ ေယာက္ အေနႏွင့္ ကိုယ့္အဖို႔ တာဝန္
ရွိလာေလၿပီ။ သူ ဟာ ေက်ာင္း သား ဟု တ္ မဟု တ္ စစ္ေဆးရေတာ့မယ္။
သူ က ၾကည့ ္ ေကာင္ းတယ္ ။ အသားးညိဳညိဳ ႐ုပ္ေခ်ာေခ်ာရယ္၊
ဝတ္ စားထားတာကလည္ း အက်ပဲ။ အခန္းထဲမွာ ေလွာင္အိုက္ေနေပမယ့္ အကႌ ်ကိ ု
ေသေသခ်ာခ်ာ ဝတ္ ထားတယ္ ။ ေကာ္ လာကိ ု ေတာင္ ဖြင့္မထားဘဲ ၾကယ္ သီ း
အျပည့္တပ္လို႔။ စာအုပ္ကို ဖက္ ေနတာကလညး္ သဲသဲမဲမဲ။ တစ္ခါ တစ္ခါ ေဘးမွာ
ခ်ထားတဲ့ အဘိဓာန္ကို ၾကည့္လုိက္၊ စာကိ ု ဖက္လိုက္ႏွင့္။ ေတာ္ ေတာ္ ကိ ု
စိ တ္ ဝင္စားေနတဲ့ပံုပဲ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 136h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထားပါေလ။ ဒါက အေၾကာင္း မဟု တ္ ပါဘူ း။ စာၾကည့္တိုက္ထဲမွာ လိုက္နာရမယ့္
စည္းကမ္းေတြႏွင့္ ဘာမွ မဆန္႔က်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူလုပ္ေနပံုက ေက်ာင္ းသား
တစ္ယာက္ႏွင့္ မတူ တာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါႏွင့္ ကိုယ္လည္း ထလာၿပီ း သူ႔ကို
အကဲခတ္ ၾကည္ ့ မယ္ ဆိုၿပီး စားပြဲကေန သူ႔အနားကို ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ တယ္ ။
ဆယ္ ့ တစ္ နာရီ ေလးဆယ္ ့ ငါးမိနစ္ ဆိ ုရင္ စာၾကည့္တိုက္ ပိ တ္ ေတာ့ မယ္ ဆိ ု တာ
သတိ ေပးတဲ့ အေနႏွင့္ မီးကို တစ္ ခ်က္ မွိတ္လိုက္တယ္။ ဒါက ထံုးစံ။ ဒါေပမဲ့
အဲဒီ ညကေတာ့ စာၾကည့္တိုက္ထဲမွာ လူ ေတာ္ ေတာ္ ရွင္းသြားၿပီ။ ရွင္းဆို ကိုယ့္အေပၚ
အကႌ ်ေဟာင္ းကိ ု ဝတ္ ထားတဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ပဲ က်န္ ေတာ့ တယ္ ။ ဒီ ေတာ့ ကိုယ့္အဖို႔
ဒီျပႆနာကိ ု ရွင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရး ရသြားတာေပါ့။
ကိ ု ယ္ ဟာ အမွတ္မထင္ သူ ႔ စားပြဲနားကို ကပ္ လာတယ္ ။ သူ ႔ စားပြဲက မီးတိုင္ကို
မ်က္ႏွာမူလို႔။ အနားေရာက္ေတာ့ ကိုယ္က စာၾကည့္တိုက္ ပိတ္ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္း
ေျပာတယ္ ။ သူ လည္ း ႐ု တ္ တရက္ ဆု ိ ေတာ့ လန္ ႔ သြားဟန္ တူ ရဲ႕။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ကို
သတိ မထားမိ လိ ု က္ တဲ့ အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္လို႔ ေတာင္းပန္တယ္။
စာၾကည့္တိုက္ စည္းကမ္းအရ ပိတ္မယ့္ အခ်ိန္က ဆယ့္ေလးမိနစ္ပဲ
လုိေတာ့တယ္လို႔ ေျပာေတာ့ သူ က မတ္တက္ရပ္ၿပီး သူ အဲလီ ေယာ့ ေက်ာင္းေဆာင္က
မဟု တ္ ဘူ း ဆိ ု တာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိ သလဲလိ ု ႔ ေမးတယ္ ။
ဒီ ေတာ့ ကိ ု ယ္ ကလညး္ အကႌ်ၾကည့္ရင္ သိ ပါတယ္လို႔ ေျဖလိ ု က္ တယ္ ။
သူ ရွက္အမ္းအမ္း ျဖစ္ သြားတယ္ ။ သူ က အကႌ ်ကိ ု ငံု႔ၾကည့္ေနတုန္းမွာ
ဒီ အကႌ ်ဟာ ကိုယ့္အကႌ် ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလိ ု က္ တယ္ ။ ကိ ု ယ္ ေျပာတာက ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း
ျဖစ္ သြားတယ္ လိ ု ႔ ထင္တာႏွင့္ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ေနာင္မွာ စာၾကည့္တိုက္ကို
လာသံုးႏိုင္ပါတယ္လို႔ေျပာလုိက္တယ္ ။သူ႔ကို ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ ေက်ာင္ းသား အျဖစ္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 137h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သေဘားထားတယ္ ဆိ ု တာကိ ု ျပလိ ု က္ တဲ့ သေဘာေပါ့ေလ။ ႏို႔ သူ လည္ းဟားဗတ္ ကပဲ
မဟု တ္ လား။
ဟု တ္ တယ္ ။သူ က တကၠသိုလ္မွာ တက္ ေနတဲ့ ေန႔ေက်ာင္းသား။ သူ ႔ နာမည္က
တက္ လင္းဗ႐ိုစ္တဲ့။
ေအာက္ တု ိ ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ တြင္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ
ကေလး တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အတိ အက် ေျပာရလွ်င္ ေရွးသီခ်င္းႀကီးမ်ားကုိ ကန္ ႔ ကြက္ သည္ ့
ဆႏၵျပပြဲကေလး ျဖစ္သည္။ ပုိ၍ တိ က်ေအာင္ ေျပာရဦးမည္ဆုိလွ်င္ ဒင္နီကို ဆန္ ႔ က်င္
ကန္ ႔ ကြက္ သည္ ့ ပြဲကေလး ျဖစ္သည္။ ထပ္ ၍ တိက်ရဦးမည္ ဆုိလွ်င္ သူ႔ကုိ ဆန္႔က်င့္ျခင္း
မဟု တ္ ဘဲ သူ ႔ စႏၵရားႀကီးကို ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ေက်ာင္ းသား ႏွစ္ေယာက္က အရက္စုံ ပါတီ ကေလးတစ္ ခု
လုပ္သည္။ ဒင္နီကလည္း စာေမးပြဲ အတြက္ စာက်က္စရာ မရွိလွ်င္၊ ေက်ာင္းစာလုပ္စရာ
မရွိလွ်င္ မိန္းခန္းမသုိ႔ သြား၍ စႏၵရားတီး က်င္ ့ တတ္ သည္ ။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ ခန္းမသုိ႔
သြားမက်င္ ့ ေတာ့ ဘဲ အခန္ းထဲတြ င္ မတ္တတ္စႏၵရား တစ္လုံးကုိ ထား၍ က်င့္သည္။
ထုိေန႔ ညေနက ဒင္နီသည္ စႏၵရားကို အသဲႀကီ း မဲႀကီ း က်င့္ေနသည္။ ထုိစဥ္
ခပ္ေထြေထြ ေက်ာင္ းသား ႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာက ဒင္နီ တီ းေနသည္ ့ ႐ႈိပင္
ေတးဂီ တသည္ သူတုိ႔ပြဲႏွင့္ လုိက္ေလွ်ာျခင္း မရွိဟု ဆု ိ ကာ ထုိသီခ်င္းကုိ ဆက္ ၍ မတီးရန္
လာေျပာၾကသည္ ။
ပထမတြင္ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ေျပာၾက၏။ ဒစ္ ကီ ဆုိသည့္ ေက်ာင္ းသားက
အရင္ ေရာက္လာၿပီး “အလကား သီ ခ်င္ းေတြကိ ု မတီးရန္” ဒင္နီကုိ လာေျပာသည္ ။
ဒင္နီက အေဆာင္ စည္းကမ္းအရ ညေနပုိင္းတြင္ စႏၵရား တီးခြင့္ရေၾကာင္း၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ သ႔ ူ တြင္ တီးခြင့္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ေျပာ၏။ ထု ိ အခါတြင္ ဒစ္ကီက ေက်ာင္းေဆာင္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 138h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

စည္းကမ္းေတြ ဘာေတြကု ိ သူနားမလည္ေၾကာင္း၊ သူ ႔ ဂီ တသံ သည္ သူတုိ႔ ဝုိင္းကုိ
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာသည္။ ဤတြင္ ဒင္နီက ေအးေအးေဆးေဆး
ျပန္သြားရန္ ေျပာသည္။
ဒစ္ကီလည္း ျပန္ ထြက္ သြားသည္ ။
ဒစ္ကီက သူ႔လုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္၍ သတင္းပုိ႔သည့္ အခါ၌
အမူးသမား တစ္ သု ိ က္ သည္ ကု ိ ယ္ ထိ လက္ ေရာက္ အေရးယူရန္ ဆု ံ းျဖတ္ ၾကသည္ ။
အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ တြင္ ရွိသည့္ ကုိယ္ခႏၶာ အၾကံ့ခုိင္ဆုံးႏွင့္ အရက္ အေသာက္ႏုိင္ဆုံး
သူရဲေကာင္း ေလးဦးတုိ႔သည္ ဒင္နီ၏ အခန္းသုိ႔ ျပတ္ သားစြာ ခ်ီ တက္ လာၾကသည္။
အခန္းေရွ႕ ေရာက္လွ်င္ တံ ခါးကိ ု ယဥ္ေက်းစြာ ေခါက္၏။ ဒင္နီက အသာ
ဟေပးလု ိ က္ သည္ ။ ကြန္မန္ဒုိ ေလးေယာက္ တု ိ ႔ သည္ စကား တစ္လုံးမွ် မေျပာဘဲ
အခန္းထဲသို႔ ဝင္လာၾကၿပီး စႏၵရားႀကီးကုိ ဝုိင္းထားလုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္
ျပတင္ းေပါက္ က်ယ္ ႀကီ း နားသုိ႔ ဆြဲလာကာ စႏၵရားကုိ ေအာက္သု႔ိ လႊ င့္ပစ္လုိက္ၾက၏။
ဒင္နီ၏ စႏၵရားသည္ သုံးထပ္မွ ေန၍ ေအာက္ ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ က်သြားသည္ ။
သမံတလင္းေပၚ အေရာက္တြင္ က်ဳိ းပဲ့ ကာ တစ္စစီ ျဖစ္ကုန္ၾက၏။ ေအာက္ တြင္ လူမရွိ၍
ေတာ္ပါေသး၏။
စႏၵရားကုိ လႊင့္ပစ္ခ်ၿပီးေနာက္ သူ ကု ိ ရန္မူေတာ့မည္ဟု ဒင္နီ စုိးရိမ္လုိက္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဒစ္ကီက “ခင္ဗ်ား ပူေပါင္း ကူညီလုိ႔ ေက်းဇူ းတင္ တယ္ ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္ ။
ထို႔ေနာက္ သူရဲေကာင္း ေလးေယာက္ တု ိ ႔ သည္ ျပန္ ထြက္ သြားၾက၏။
ခဏၾကာလွ ်င္ က်ဳိးပဲ့ေနေသာ စႏၵရားႀကီး အနီးတြင္ လူေတြဝုိင္းအုံေနေလၿပီ။
ဒင္နီသည္ ပထမဆု ံ း အနီးသုိ႔ ေရာက္ လာသည္ ။ သူ ႔ စိ တ္ ထဲတြင္ မိသားစုထဲမွ
တစ္ ေယာက္ ေယာက္ အသတ္ခံလုိက္ရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေန သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 139h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ၾကည့္စမ္းပါဦးဗ်ာ၊ ဘာမဟု တ္ တဲ့ သစ္ သား ေသတၱ ာႀကီ း တစ္လုံး အတြက္
ဒီ ေလာက္ ႐ူး႐ူးမူးမူး ျဖစ္ေနတဲ့ ေကာင္းမ်ဳိး ဆုိလုိ႔ တစ္ ေယာက္ မွ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး ” ဟု
ဒစ္ကီက ေျပာသည္။
ေနာက္မ်ားမၾကားမီ လက္ ေထာက္ အေဆာင္မွဴး ေဒါက္ တာ ေပါတားက သူတုိ႔
ေလးေယာက္ ကု ိ ေက်ာင္းထုတ္ပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပ်က္ စီ းသြားသည္ ့ စႏၵရားႏွင့္
ေက်ာင္းေဆာင္ ျပတင္းေပါက္ အတြက္ ေလ်ာ္ ေၾကး ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္
ေျပာေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒင္နီကုိ သြား၍ ေတာင္းပန္ရန္လည္း ဆရာက ေျပာလုိက္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဒင္နီမွာ ေဒါသ မေျပေသး။ ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ တြ င္ ေက်ာင္းႏွင့္
မတန္ေသာ အ႐ုိင္းအစုိင္း တိရစၧာန္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာေနသည္။ သူတုိ႔ကလည္း
ေဒါက္ တာ ေပါတား ရွိေနသျဖင့္ ေျပာသမွ်ကုိ ၿငိမ္ခံေနသည္။ သူတုိ႔ ထြက္ လာသည္ ့ အခါ
လူ ပါးဝသည္ ့ အီ တလီ ကျပားကု ိ ဆုံးမမည္ဟု ႀကိမ္းေမာင္း က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိေန႔ ညေန ညစာ စားခ်ိန္၌(ေစာေစာပုိင္းက တကၠ သု ိ လ္ ေဘာလု ံ း သင္းႏွင့္
သြား၍ ေလ့က်င့္ေနသည္ ) အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ သည္ ေထာင့္စားပြဲ တစ္ လု ံ းတြင္ ထု ိ င္ လ်က္
စိတ္မခ်မ္းသာေသာ မ်က္ႏွာ ျဖင့္ ထမင္းစားေန ေသာ ဒင္နီကုိလွမ္းျမင္လုိက္သည္။
အင္ဒ႐ူးသည္ သူ႔ဆီသုိ႔ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ကာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္တြင္ ဝင္ထုိင္လုိက္၏။
“ခင္ဗ်ား စႏၵရားႀကီးကိစၥ ၾကားရတာ စိတ္မေကာင္းဘူးဗ်ာ”
ဒင္နီက ေခါင္းကုိ ေမာ့ လု ိ က္ လ်က္
“အဲဒီေကာင္ေတြက ဘယ္ က ေကာင္ေတြလဲဗ် ”ဟု ေဒါသတႀကီ းျဖင္ ့ ေမး၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 140h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အမွန္ကုိေျပာရမလား၊ တကယ္ ေတာ့ ဆန္ကုန္ေျမေလးေတြခ်ည္းပါ၊ သူတုိ႔ မိဘ
အရွိန္ဝါေၾကာင့္ႏွင့္ ပုိက္ဆံေၾကာင့္ ဒီလုိ ေက်ာင္းမ်ဳိးကုိ ေရာက္ လာၾကတာ၊ ခင္ဗ်ားလုိ
လူမ်ဳိးကုိ ေတြ႕ေတာ့ ဒီေကာင္ေတြ သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ မလု ံ မလဲ ျဖစ္ေနတာေပါ့ ”
“ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လုိ႔ မလု ံ မလဲ ျဖစ္ရတာလဲ ”
“ေၾသာ္ …ခင္ဗ်ားက ဒီမွာ နာမည္ေက်ာ္ေနတာကုိးဗ်၊ ခင္ဗ်ားမွာ ပုိက္ဆံႏွင့္
ဝယ္လုိ႔မရတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနတာကုိး၊ ဒီ ေတာ့ ခင္ဗ်ားကုိ မနာလုိ တုိရွည္
ျဖစ္ၾကမွာေပါ့ ”
ဒင္နီသည္ အတန္ ၾကာ တိ တ္ ဆိ တ္ ေနသည္ ။ ထုိ႔ေနာက္ အင္ဒ႐ူးကုိ ၾကည္ ့ ကာ
“အင္ း ခင္ဗ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ သေဘာထား မွန္ပါတယ္ဗ်ာ”
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲတြင္ ပါသည္ ့ တ႐ြိဳင္ၿမိဳ႕က ဟယ္ လင္ မင္းသမီး
အေၾကာင္းကို မစဥ္းစားႏိုင္။ အီ လီ ယတ္ ကဗ်ာႀကီ း အခန္းသံုးတြင္ပါသည့္ ဟယ္ လင္
မင္းသမီး အေၾကာင္ းကိ ု ပါေမာကၡ ဝွစ္တမင္းက ပို႔ခ်သည့္ အခါ၌ လင္းဗ႐ုိစ္ စိတ္မဝင္စား။
ေလွေပါင္း တစ္သိန္းကို ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစခဲ့သည့္ (ဟယ္ လင္ ၏) မ်က္ ႏွ ာထက္
ပို၍ပင္ က်က္ သေရ ရွိသည့္ အရာကိ ု သူ စိ တ္ ဝင္စားေနသည္။
လင္းဗ႐ိုစ္ တစ္ ေယာက္ ထိ ု မိန္းကေလး၏ မ်က္ႏွာကို ေငးငိုင္ၾကည့္ေနခဲ့သည္မွာ
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိၿပီ။ လြန္ခဲ့သည့္ ေဆာင္းရာသီက သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္
ေရွးေဟာင္း ဂရိစာေပ သင္ တန္ းကိ ု အတူ တူ တက္ ခဲ့ ၾကသည္ ။ သူ႔ကို ပထမဆံ ု း စေတြ႔ပံုကို
လင္းဗ႐ိုစ္ ယခုတိုင္ မေမ့ႏိုင္ေသး။
ထိုေန႔ မနက္က ေနျခည္သည္ ဆီ းဗား စာသင္ခန္းမႀကီးထဲတြင္ ဝင္ းလဲ့
ေတာက္ပေနသည္။ ပယင္းေရာင္ သူ ႔ ဆံပင္မ်ားႏွင့္ ႏုနယ္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 141h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ႔႐ုပ္သြင္တုိ႔သည္ ေနေရာင္ထဲတြင္ ပို၍ပင္ ႐ႊန္းတင့္ေနသည္။ သူ႔ကို ၾကည့္ရသည္မွာ
ဆင္ စြယ္ ရင္ထုိးေပၚတြင္ ထု ထားသည္ ့ ပန္းပု႐ုပ္ တစ္႐ုပ္နယ္။ အဝတ္ အစားက ခပ္႐ိုး႐ိုး
ခပ္ယဥ္ယဥ္။ သို႔ရာတြင္ အထက္ တန္ း က်က် ျပင္ဆင္ ဝတ္ စားထားသည္ ။ ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ္
ဝတ္ စားထားသည္ ့ သူ႔ကို ျမင္ရသည့္ အခါ၌ ဟိုးေရစ္၏ ကဗ်ာႀကီ းထဲမွ ႐ုိးသားျခင္း
အဆင္ းတန္ ဆာကိ ု ဝတ္ ထားသည္ ့ နတ္ သမီ းကိ ု လင္းဗ႐ိုစ္ ေျပး၍ သတိ ရသည္ ။
သူႏွင့္ စေတြ႔သည္မွာ ဆယ့္သံုးလ ရွိၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ထိုေန႔ကို သူမေမ့။
သူ႔အမည္က ဆာရာ ဟယ္ ရီ ဆန္ တဲ့ ။ ထိုေန႔က သင္ တန္ းတြင္ ပါေမာကၡ စတီ းဝပ္က ဂရိ
ႀကိ ယာ တစ္ခုကို ဝါက် အဖြဲ႔ ခိုင္းျပ၏။ ထိ ု စကားလံ ု းကိ ု ဝါက် ဖြဲ႔ႏိုင္လွ်င္ ဖြဲ႔ျပပါ
ဆိုသည့္အခါ ဆာရာက ဖြဲ႔ ျပသည္ ။ ထိုစဥ္က ဆာရာသည္ ျပတင္းေပါက္ နားက ေနာက္ဆံုး
ခံုတန္းတြင္ ခပ္႐ို႕႐ို႕ကေလး ထိုင္ေနသည္။ လင္းဗ႐ိုစ္ကမူ အၿမဲတမ္းလိုလိုပင္ ေရွ႕ဆံုး
ခံုတန္း၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အလယ္ ခံုတန္းတြင္ ထိုင္ေလ့ရွိသည္။ သူ ဝါက် ဖြဲ႔ျပပံုက
မွန္သည့္တိုင္ အသံ က တိ ု းတိ တ္ ႏူးညံ့လြန္းသျဖင့္ ပါေမာကၡ စတီ းဝပ္က ေနာက္တစ္ခါ
ခပ္ က်ယ္ က်ယ္ အဆိ ု ခိုင္းယူရသည္။ ထိုစဥ္ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သူ႔ကို ပထမဆံ ု း အႀကိ မ္
ျမင္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္မွ စ၍ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သူ႔ကို ျမင္ႏိုင္ရန္ ပထမဆံ ု း အတန္ း
ညာအစြန္ဆံုး ခံုသို႔ ေျပာင္းထိုင္ေတာ့သည္။ အိမ္တြင္ “ရက္ ကလစ္ မွတ္တမ္း ”
မဂၢင္ဇင္းရွိရာ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ခြက္ ပု န္ းေသာက္ သူ တစ္ဦးလို ထိုမဂၢဇင္းကို တိ တ္ တဆိ တ္
ထုတ္ၿပီး ဆာရာ၏ ပံုကို စိုက္ၾကည့္ေနတတ္သည္။
မဂၢဇင္းထဲတြင္ ပါသည္ ့ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ အက်ဥ္းကိုလည္း သူ ေလ့ လာသည္ ။
ကြန္ နယ္ တီ ကတ္ ျပည္နယ္ ဂရင္းဝစ္ၿမိဳ႕ မစၥေပါတား၏ ေက်ာင္းတြင္ ေနခဲ့ဖူးသည္။
ထိုစဥ္က ကက္ ေဘာ့ ေက်ာင္းေဆာင္သူ။ သူ ႔ ထံ သြားေရာက္ လည္ ပတ္ ရဲသည္ ့ သတိၱမ်ဳိး
ရွိလာလွ်င္ လိုလိုမည္မည္ သေဘာျဖင့္ သူ႔အေၾကာင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် စံုစမ္းထားသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 142h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သို႔ရာတြင္ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သင္တန္းၿပီး၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ၾကသည့္တိုင္
စကားကိ ု ဟဟ ေျပာရဲသူ မဟု တ္ ။ သို႔ျဖင့္ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ဂရိ ႀကိ ယာပုဒ္ မ်ား၏
႐ႈပ္ေထြးပံုႏွင့္ ဆာရာ၏ မ်က္ႏွာ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔ပံုတို႔ ၾကားတြင္ ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ လုပ္ရင္း
စာသင္တန္း ကာလ ႏွစ္ခု ကုန္ဆံုးသြားခဲ့သည္။
တစ္ခါတြင္မူ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အခြင့္အေရး တစ္ခု ေပၚလာခဲ့သည္။ ဆာရာမွ ာ
ဆရာေမးသည့္ ေမးခြန္း တစ္ခုကို မေျဖႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
“ကၽြန္ မ ေကာင္းေကာင္း မေျဖတတ္ပါဘူး ဆရာ၊ ဟိုးမားရဲ႕ ပါဒေျခာက္ခု
ကဗ်ာကိ ု မဆိ ု တတ္ ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္ ”
“ေကာင္းၿပီ၊ ဒါျဖင့္ရင္နည္းနည္း က်က္လိုက္ဦးေနာ္၊ ကဲ လင္းဗ႐ိုစ္ မင္း
႐ြတ္ျပႏိုင္မလား ” ဟု ဆရာက ၾကင္နာစြာ ေျပာ၏။
ဤသို႔ျဖင့္ သူတို႔ ႏွစ္ဦး စတင္ သိ ကၽြမ္ းလာခဲ့ ၾကသည္ ။ ဂရိစာေပ သင္ တန္ း
ၿပီးသည့္ အခါတြင္ ဆာရာသည္ သူ ႔ အနားသို႔ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၏။
“ရွင္ ႐ြတ္ ျပေတာ့ လည္ း ေခ်ာလုိ႔ပါလား၊ ရွင္ ဒီလို ႐ြတ္ႏိုင္ေအာင္ က်က္ တဲ့
နည္းမ်ား မရွိဘူးလား ”
လင္းဗ႐ိုစ္က ေကာင္းေကာင္း မေျဖရဲ။
“ရွိပါတယ္၊ သိခ်င္ရင္ ကၽြန္ ေတာ္ ျပေပးပါ့မယ္ ”
“ေက်းဇူးပဲရွင္၊ ကၽြန္ မကိ ု ကူညီပါဦး”
“ဒီလုိဆိုရင္ ေကာ္ဖီ လိုက္ေသာက္လွည့္ပါဦးလားဟင္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 143h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေကာင္းသားပဲ ”
သူတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ စာသင္ခန္းမွ ထြက္ ၍ ေဘးခ်င္းယွဥ္ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သူ ႔ အားနည္းခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း သိ လာရ၏။ ဆာရာသည္
ဟိုးမားတို႔ ေခတ္က ေပၚလာေသာ အကၡ ရာ စာလံုး တစ္လံုးကို မသိ ေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္၏။
ထိ ု အကၡရာမွာ ဟိုးမားေခတ္က ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂရိ အကၡ ရာထဲမွ ျဖဳတ္ ထားခဲ့
ေသာ စာလံုးျဖစ္၏။
လင္းဗ႐ိုစ္က ထိ ု အကၡ ရာ၏ သမိုင္းကို ရွင္းျပသည္။
“ရွင္က ရွင္းေအာင္ ေျပာတတ္ တယ္ ေနာ္ ၊ တကယ္ ့ ဆရာေကာင္းပဲ ”
“ဒါေၾကာင့္ ဂရိလူမ်ဳိး ျဖစ္ေနသလားမွ မသိ တာ” ဟု လင္းဗ႐ိုစ္က သူ႔ထံုးစံုအတိုင္း
ရွက္႐ြံ႕႐ြံ႕ျဖင့္ ေျပာသည္။
ေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာ၌ ပါေမာကၡ ဝွစ္တမင္းသည္ ဆာရာကိ ု အမည္တပ္ ေခၚၿပီး
ဟိုးမားေခတ္က အကၡ ရာ တစ္လံုး အေၾကာင္း ေမးျပန္သည္။ ဆာရာက မဆိုင္းမတြ
ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ခံုတန္းတြင္ ထိုင္ေနသည့္ သူ ႔ ဆရာေလးကိ ု ၾကည့္ၿပီး
ျပံဳးေနသည္။
အတန္ း ျဖဳတ္လိုက္၍ အျပင္ ထြက္ လာသည္ ့ အခါတြင္ အတူ
ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကရင္ း ဆာရာက
“ေက်းဇူး အမ်ားႀကီ း တင္ တယ္ လင္းဗ႐ိုစ္၊ ႏို႔မို႔ရင္ ဆာရာ ေျဖႏိုင္မွာ မဟု တ္ ဘူ း ”
“လာ ဒီလိုဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ေကာ္ဖီ တစ္ ခြက္ ေသာက္ ၾကစိ ု ႔ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 144h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အိ ု သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ ”
သူ႔အျပံဳးေၾကာင္ ့ လင္းဗ႐ိုစ္ ဒူးေခြခ်င္သည္။
ထို႔ေနာက္မွ စ၍ သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ သင္တန္းၿပီးတိုင္း ဆံုျဖစ္ၾကသည္။
သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေတြ႔ဆံုပြဲ ကေလးသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ တစ္ခုလို ျဖစ္ လာသည္ ။
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး မနက္ ဝက္တက္ခ်ိန္ကို
ေမွ ်ာ္ သကဲ့ သို႔ သူတို႔ ထံ ု းစံ ကေလး က်င္းပခ်ိန္ကို အၿမဲ ေမွ်ာ္ေနတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္
သူတို႔ ေျပာသည့္ စကားမ်ားမွာ ထူ းထူ းေထြေထြ မဟု တ္ ။ ေတြ႔ရာ ၾကံ ဳရာကိ ု
ေျပာမိၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ သင္တန္းမ်ား အေၾကာင္း၊ အထူ းသျဖင္ ့
ဂရိ ဘာသာစကား အေၾကာင္း။ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သူတို႔ ဆက္ ဆံ ေရးကေလး တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု
ေျပာင္းသြားမည္ စိုးသျဖင့္ လည္ းေကာင္ း၊ ယခု လိ ု စိ တ္ ကူ းယဥ္ အသာကေလး
ေပ်ာက္သြားမည္ စိုးသျဖင့္ လည္ းေကာင္ း တျခား စကားမ်ားကိ ု မေျပာရဲ။
သို႔ရာတြင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ ပါေမာကၡ ဝွစ္တမင္း၏ သင္ တန္ းတြင္ တပူ းတြဲတြဲ
ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။ လင္းဗ႐ိုစ္မွာ ဂရိေသြး ပါသူ ျဖစ္သည့္ အတိုင္း ဂရိ ဘာသာ စကားတြင္
အားသန္ သည္ ။ သို႔ရာတြင္ ဆာရာက ဒုတိယ ဘာသာ ျဖစ္သည့္ ဂရိ အႏုစာေပတြင္
အားသန္ သည္ ။ ဆာရာသည္ မီးလ္မင္းပယ္ရီ၏ “ဟိုမား၏ လကၤာရ ရသ” ဆိုသည့္
က်မ္ းကိ ု ဂရိဘာသာျဖင့္ ဖတ္ဖူးေနေလၿပီ။ (ထု ိ စာအုပ္မွာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင္ ့ မရွိ။)
ဆာရာည္ ဟိုးမား၏ ေရးဟန္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ လင္းဗ႐ိုစ္ကို ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား
ရွင္းျပႏိုင္သည္။
သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးပင္ အပိုင္း က ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ပါေမာကၡ
ဟက္ ဗေလာ့ ပို႔ခ်သည့္ ဂရိ ပ်ဳိ႕ ကဗ်ာ သင္တန္းသို႔ တက္ ခြင္ ့ ရခဲ့ ၾကသည္ ။ ပ်ဳိ႕ ကဗ်ာကိ ု
သင္ ရသည္ ့ အခါတြင္ လင္းဗ႐ိုစ္၏ ခံစားမႈကို ပို၍ ေလးနက္ေအာင္ ႏိႈးဆြေပးသကဲ့သို႔
ရွိသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 145h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ ဆာဖို၏ ပ်ဳိ႕မ်ားကို သင္ ရသည္ ့ အခါတြင္
တစ္ ေယာက္ တစ္ လဲ ဖတ္ ျပၾကသည္ ။ ေကာ္ဖီဆိုင္ စားပြဲတြင္ ထိုင္ကာ ဘာသာ
ျပန္ျပသည္။ ထိ ု အခါတြင္ လင္းဗ႐ိုစ္၏ ခံစားမႈသည္ အရွိန္ ျမင့္လာေလၿပီ။
“မည္းေမွာင္သည့္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အလွဆံုး အရာသည္ ျမင္းစီးသူရဲတို႔
ျဖစ္သည္ ” ဟု တခ်ဳိ႕က ဆိ ု ၾကသည္ ။
“အလွဆံုး အရာသည္ ေလွ တပ္ ႀကီ း ျဖစ္သည္ ” ဟု လည္ း တခ်ဳိ႕က ဆိ ု ၾကသည္ ။
“သို႔ရာတြင္ ကိုယ့္ခ်စ္ သူ သည္ အလွဆံုး အရာျဖစ္သည္ ” ဟု ငါဆို၏။
သို႔ျဖင့္ ဆာဖို၏ ပ်ဳိ႕ အပိုဒ္ ၁၆ သို႔ ေရာက္ လာသည္ ။
“ေတာ္ ေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္တယ္ေနာ္၊ မိန္းမ တစ္ ေယာက္ သူ ႔ ခံစားခ်က္ကို
ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ သူ ႔ ခံစားခ်က္ဟာ ေယာက္ ်ားေတြမွ ာ ရွိတဲ့ အေရးတႀကီ း အရာေတြကိ ု
ေက်ာ္ လြန္ တဲ့ ခံစားခ်က္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္ ၊ အဲဒီ ေခတ္တုန္းက ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလို
ေျပာတာဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို တိ ု းတက္ တာေပါ့ ေနာ္ ”
ဆာရာက ေျပာသည္။
“ကိ ု ယ္ အံ ့ ၾသတာ တစ္ခုရွိတယ္၊ အဲဒီ အမ်ဳိ းသမီ းဟာ သူ ႔ ခံစားခ်က္ကို
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထု တ္ ေဖာ္ ေျပာရဲတဲ့ သတိ ၱ ပဲ၊ မိန္းမ ျဖစ္ျဖစ္ ေယာက္ ်ားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္
ခံစားမႈကို ထု တ္ ေဖာ္ ေျပာရဲတဲ့ သတိ ၱ ဟာ နည္ းတဲ့ သတိ ၱ မဟု တ္ ဘူ းေလ”
သူ႔ခံစားခ်က္ကို ထု တ္ ေဖာ္ ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆာရာ ရိပ္မိျခင္း ရွိ
မရွိ လင္းဗ႐ိုစ္က အကဲေခတ္ သည္ ။
“ေကာ္ဖီ ထပ္ ယူ ဦ းမလား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 146h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဆာရာက ေခါင္းညိတ္ၿပီး ထိုင္ရာမွ ထ၏။
“ဒီတစ္ခါေတာ့ ဆာရာက တိုက္မယ္ေလ”
ဆာရာက ေကာင္ တာဆီ သိ ု ႔ ေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ သူ႔ကို ေနာက္တစ္ေန႔ည
ထမင္းစား ဖိတ္ရေကာင္းမလားဟု လင္းဗ႐ိုစ္ စဥ္းစားေနသည္။ ထို႔ေနာက္
စိ တ္ ဓာတ္ က်သြားသည္ ။ မိမိသည္ ညေနပိုင္းတြင္ အေဖ၏ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံ၌
အလုပ္ဆင္းရဦးမည္ မဟု တ္ ေလာ။ ဆာရာတြင္ လည္ း ေယာက္ ်ားေလး မိ တ္ ေဆြေတြ
ဘာေတြ ရွိေနၿပီေလာ မဆိုႏိုင္။ သူ လိ ု မိန္းကေလးမ်ဳိး ဆိုလွ်င္ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနသည့္
အထဲမွ တစ္ ေယာက္ ကိ ု ေခါင္းေခါက္၍ပင္ ေ႐ြးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 147h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - ႏိ ုဝင္ ဘာ ၄၊ ၁၉၅၅။

ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မလာခင္ ကတည္ းက ကိ ု ယ္ ဟာ သီခ်င္း သံၿပိဳင္ဆိုတဲ့
အဖြဲ႔ က အဆိ ု ေတာ္ ေကာင္မေလး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔ စိတ္ကူးခဲ့ဖူးတယ္။
သူတို႔ ဘဝက ေပ်ာ္စရာ။ ၿပီးေတာ့ မိ န္ းကေလးတြ အေၾကာင္ းလည္ း ပိုသိရမယ္
မဟု တ္ လား။
ေဟစတင္း ပူဒင္း ကလပ္ က ဇာတ္ ျမဴးကေလးေတြကိ ု ကလာခဲ့ တာ ႏွစ္ေပါင္း
တစ္ ရာေက်ာ္ ေလာက္ ရွိေရာ့မယ္။ အားလံုး ေယာက္ ်ား ကေလးေတြ ခ်ည္းပဲ။ ျပဇာတ္ေရး
ဆရာေတြ ဆိုရင္လည္း ေကာလိပ္မွာ အေတာ္ဆံုး ဆိ ု တဲ့ လူေတြခ်ည္းပဲ။ (“မိုင္ဖဲယား
ေလဒီ ျပဇာတ္ ” ကိ ု ျပန္ေရးခဲ့တဲ့ ျပဇာတ္ဆရာ အာလန္ လန္းနား ဆိုရင္ အဲဒီ
တကၠ သိ ု လ္ က ထြက္ တာ မဟု တ္ လား။ )
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ တကၠ သိ ု လ္ က ဇာတ္ျမဴးေတြ နာမည္ ႀကီ းတာဟာ ျပဇာတ္ေရး
ဆရာေတြေၾကာင္ ့ ခ်ည္းလည္း မဟု တ္ ပါဘူ း။ ျပဇာတ္ထဲမွာ အဆိ ု ေတာ္ ေတြ မ်ားမ်ား
ထည့္ႏိုင္လို႔လည္း ပါတယ္ ။ ျပဇာတ္မွာ ဝင္ဆိုတဲ့ အဆိ ု ေတာ္ ယိမ္းမွာ
ယိ မ္ းသမေတြကလည္ း ႂကြက္ သား အၿပိဳင္းၿပိဳင္း ထေနတဲ့ ေကာလိ ပ္ ေက်ာင္ းသားေတြ။
အေမြးေတြ အၿပိဳင္အ႐ိုင္း ထေနတဲ့ ေျခသလံ ု းေတြ ေပါင္ေတြကို ေျမႇာက္ေျမႇာက္ၿပီး
ယိမ္းသမပံု လု ပ္ ၾကတာ သိပ္ရယ္စရာ ေကာင္းတာပဲ။
တကၠသိုလ္မွာ ကၿပီးတာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဖိ တ္ ၾကားတဲ့ ၿမိ ဳ႕ေတြကိ ု လုိက္ၿပီး
ကျပေလ့ ရွ ိ ၾကတယ္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 148h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကိ ု ယ္ ငယ္ငယ္တုန္းက အဲဒီလို တကၠ သိ ု လ္ က လာတဲ့ ဇာတ္ျမဴးတစ္ခုကို
အေဖက ေခၚသြားခဲ့ဖူးတယ္။ ေျခသံေတြ တဝုန္းဝုန္းႏွင့္ က လု ိ က္ ၾကတာ။ ဇာတ္႐ုံႀကီး
ၿပိ ဳက်သြားမလာေတာင္ ေအာက္ေမ့ရတယ္။
ယိမ္းထဲမွာ ပါခ်င္တာႏွင့္ ကိ ု ယ္ ေလွ ်ာက္ တယ္ ။ ပါခြင့္ရေအာင္ ေျခသလံ ု းေတြ
ေပါင္ေတြ ေတာင့္တင္းေအာင္ ဆိုၿပီး ကိုယ့္မွာ မ လု ိ က္ ရတဲ့ အေလးျပားေတြ။
အေလးျပားေတြကိ ု ထမ္းၿပီး ထိုင္ထ က်င္ ့ ရတာလည္ း အေမာ။
ၿပီးေတာ့ တစ္ ေယာက္ တစ္လွည့္စီ သီခ်င္းဆိုျပရတာလည္း မွတ္မိရဲ႕။ ဒါေပမဲ့
သီခ်င္းေတြ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ အဆိုေကာင္းေကာင္း ဒါေတြက အေရးမႀကီးဘူး။
ေဘာင္ းဘီ ကိ ု မ ျပခိုင္းလိုက္တာႏွင့္ ေျခသလံ ု း ေတာင့္ မေတာင့္ကို ၾကည့္ၿပီး
ေ႐ြးလိ ု က္ ေတာ့ တာပဲ။
ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္လုိ႔ ဇာတ္စင္ေပၚ တက္ဖို႔လည္း ေခၚလို က္ေရာ ကိုယ္လည္း
ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ စင္ေပၚတက္ၿပီး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ဘယ္သံနိမ့္နိမ့္ႏွင့္
ဆိ ု ျပရတယ္ ။ ေနာက္ ႏွစ္ရက္ၾကာမွ ေ႐ြး မေ႐ြး စာရင္း ထြက္ မယ္ ဆိ ု ေတာ့ ႏွစ္ရက္လံုး
လည္ပင္း တရွည္ရွည္ႏွင့္ ေစာင့္လိုက္ရတာ။
စာရင္းလည္း ထြက္ လာေရာ အံ့ၾသစရာ ႏွစ္ခု ေတြ႔ ရတယ္ ။
ကိ ုယ္ေရာ ဝွစ္ေရာ ဇာတ္ ထဲမွ ာပါတဲ့ ေလဒီ ေဂၚဒီဗာရဲ႕ သမီ း အျဖစ္ အေ႐ြး
မခံရဘူး။ မိုက္ အေ႐ြးခံရတယ္။ ကိ ု ယ္ ကေတ့ အဲဒီ မင္းသမီးကို ပိုးပန္းတဲ့ မာကာ႐ိုနီ
မင္းသား အျဖစ္ အေ႐ြးခံရတယ္။ ရွက္စရာ ေကာင္ းလု ိ က္ တာ။
“ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ငါက မင္းသမီးေတြႏွင့္ အတူ ေနရေတာ့မယ္ကြ ” လို႔ မိုက္က
ႂကြားတယ္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 149h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကိ ု ယ္ ကေတာ့ ကံ မေကာင္ းလိ ု က္ တာ။
ကိ ု ယ္ ဟာ မိန္းကေလး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ေတာင္ ေယာက်ာ္ း မပီ သတဲ့
သူ ပါကလား။
မာရသြန္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံက ခါတိုင္းလို ေသာၾကာေန႔ ည တစ္ ည။ စားပြဲတုိင္းတြင္
တေသာေသာ စကားေျပာေနၾကေသာ ဟားဗတ္ ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔
အတြဲမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္။ အျပင္ ဘက္ တြင္ ပရိ သတ္ ေတြ ေစာင့္ေနၾကသျဖင့္ ဆိုင္ရွင္
ဆိ ု ကေရးတီ းက ျမန္ျမန္ တည္ခင္းရန္ သူ ႔ စားပြဲ ထိုးမ်ားကို ေဆာ္ ၾသေနသည္ ။ ဆိုင္ ဝ
ေငြသိမ္းေကာင္တာ အနီးမွ ေက်ာင္ းသား တစ္ သိ ု က္ သည္ ဆူညံစြာ ျငင္းခံုလ်က္ ရွိၾက၏။
“လင္းဗ႐ိုစ္ေရ၊ ဟိုမွာ မင္း ညီမကို သြားကူ ခ်ည္ဦး” ဟု ဆိ ု ကေရးတီ းက သူ ႔ သားႀကီ းကိ ု
ဂရိလို လွမ္းေျပာသည္။
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သူတို႔ အနီးသို႔ ေရာက္ လာ၏။
“ဝမ္းနည္းပါတယ္ရွင္၊ ရွင္တုိ႔ နားၾကားလြဲလု ိ ႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္မတုိ႔ဆိုင္မွာ
သီ တင္ းပတ္ ကု န္ ရက္ေတြမွာ ေအာ္ ဒါ လက္ မခံ ပါဘူ း ”
ဒပ္ဖနီက ေက်ာင္ းသား တစ္ဦးကို ရွင္းျပေနသည္။
သို႔ရာတြင္ ခ်က္စတားဖီ ကု တ္ အကႌ ်ကိ ု ဝတ္ ထားသည္ ့ အရပ္ျမင့္ျမင့္
ေက်ာင္ းသားက ေခါင္းမာသည္။ ည ရွစ္နာရီတြင္ ညစာ စားရန္ စားပြဲတစ္လံုးကို အရံသင့္
ေအာ္ ဒါ ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ အျပင္ ဘက္ တြင္ တန္းစီ ေစာင့္မေနႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္
ေျပာ၏။ သူ႔အနား လင္းဗ႐ုိစ္ ေရာက္ လာသည္ ့ အခါတြင္ ဒပ္ဖနီ အားတက္ သြားသည္ ။
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ညီမေလး ” ဟု လင္းဗ႐ုိစ္က ေမးသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 150h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီ အစ္ကိုက စားပြဲ တစ္လံုးကို ေအာ္ ဒါ ေပးထားတယ္ လု ိ ႔ ေျပာေနတယ္၊
သီ တင္ းပတ္ ကု န္ ရက္ေတြမွာ ေအာ္ ဒါ လက္ မခံ ဘူ း ဆိ ု တာ ကိုကိုလည္း သိ သားပဲ ”
“ဟု တ္ သားပဲ ” ဟု ဆိ ု ကာ လင္းဗ႐ိုစ္က ေက်ာင္ းသားဘက္ သိ ု ႔ လွည့္လုိက္ၿပီး
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုင္က”
စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္ းသား အနီးတြင္ သူ႔ကို ျမင္လုိက္သည့္
အခါ၌ လင္းဗ႐ုိစ္ စကားကိ ု ဆံုးေအာင္ ဆက္မေျပာနုိင္။
“ေၾသာ္ လင္ းပါလား၊ ကိ ု ယ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ အာလန္ အမွတ္မွားေနလုိ႔ႏွင့္
တူ ပါတယ္ ” ဆာရာက သူ ႔ အေဖာ္ အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ဟန္ျဖင့္ ေျပာသည္။
“မမွားဘူး၊ ကိ ု ယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွ တ္ ထားတာပဲ ” ဟု ေျပာၿပီး အာလန္ က
လင္းဗ႐ိုစ္ဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လိုက္ကာ
“မေန႔ ညေနတုန္းက တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး မွ ာထားတာပဲ၊ ဒီက အမ်ဳိးသမီး
တစ္ ေယာက္ က ေအာ္ ဒါ လက္ ခံ တာပဲ၊ သူ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္း
မေျပာတတ္ ေပမယ္ ့ သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာထားတာပဲ ”
“အေမ ေျပာလု ိ က္ တာ ထင္ တယ္ ” ဟု ဒပ္ဖနီက ေျပာသည္။
“ဒီလိုဆိုရင္လည္း စာေရးၿပီး မွ တ္ ထားပါလား ” ဟု အာလန္ က ဆိုသည္။
လင္းဗ႐ိုစ္က လက္ ထဲတြင္ ေအာ္ ဒါ လက္ ခံ သည္ ့ စာရင္း စာအုပ္ႀကီးကို
ကိုင္ထားရင္း
“မွ တ္ ေတာ့ မွ တ္ ထားတာပဲ၊ ေနစမ္းပါဦး၊ ခင္ဗ်ားက အာလန္ ေဒဗင္ပို႔လား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 151h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဟု တ္ တယ္ ၊ ရွစ္နာရီမွာ စားဖို႔ ေအာ္ ဒါ မွ ာထားတယ္ မဟု တ္ လား ”
“ဟု တ္ ပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ည မဟု တ္ ဘူ းဗ်၊ မေန႔ညက ေအာ္ ဒါ စာရင္းမွာ
သြင္ းထားတယ္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ ည၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားေန႔ေတြပဲ လက္ ခံ တာ၊ ဒီမွာ
ဖတ္ ၾကည္ ့ ပါလား ”
လင္းဗ႐ိုစ္ စာရင္း စာအုပ္ႀကီးကို ထုိးျပသည္။
“က်ဳပ္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ဖတ္မလဲဗ်၊ ဂရိလို ေရးထားတာ”
“ဒါျဖင့္ ေဟာဒီ က ဆာရာကိ ု အဖတ္ခိုင္းၾကည့္ပါဦး ”
“ဒီမွာ ဝိတ္ တာ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဆိုင္က ကိ စၥ ေတြထဲမွ ာ က်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီးကို
ဆြဲမထည့္ပါႏွင့္ ”
“ဒီမွာ အာလန္ ၊ သူ က ကိုယ့္မိတ္ေဆြပါ၊ ကိုယ္တို႔က ဂရိ ဂႏၲဝင္ သင္တန္းမွာ
အတူ တူ တက္ ေနၾကတာ၊ သူ ေျပာတာ ဟု တ္ ပါတယ္ ၊ အာလန္ က မနက္ျဖန္ ညလုိ႔ ဆိ ု တာ
ေျပာဖို႔ ေမ့သြားလုိ႔ ျဖစ္မွာေပါ့ ” ဟု ဆိ ု ကာ ေရးထားသည္ ့ စာတန္ းကိ ု ေထာက္ ျပသည္ ။
“ဆာရာကလည္ း ဘယ္ လိ ု ျဖစ္ေနတာလဲ၊ ကိုယ့္ စကားထက္ စာမတတ္ တဲ့
မိန္းမႀကီး တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ စကားကိ ု ယံ ု သလား ”
လင္းဗ႐ိုစ္မွာ ေဒါသကိ ု မနည္း ခ်ဳပ္တည္းထားရ၏။
“ဒီမွာ မိ တ္ ေဆြ၊ က်ဳပ္ အေမလည္း ခင္ဗ်ား အေမေလာက္ေတာ့ စာတတ္ ပါတယ္ ၊
သူ က သူ ႔ တိုင္းရင္း ဘာသာ စကားႏွင့္ ေရးတာ တစ္ခုပါပဲ ”
အက်ယ္ က်ယ္ ျဖစ္လာမည္ စိုးသျဖင့္ ဆာရာက ၾကားဝင္ ဖ်န္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 152h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“လာပါ အာလန္ ရယ္ ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ တစ္ခုခုကို သြားၾကတာေပါ့ ၊ အစကတည္ းက
အဲဒီကိုပဲ သြားရေအာင္လုိ႔ ကိ ု ယ္ ေျပာသားပဲ ”
“ဘာဆိုင္လုိ႔ သြားရမွ ာလဲ ဆာရာ၊ ေနရာ မရတာက အေၾကာင္း မဟု တ္ ဘူ း၊ ဒါက
မူကိစၥ ”
“ဒီ မွ ာဗ်ာ၊ သိ ပ္ ေအာ္မေနပါႏွင့္၊ ခင္ဗ်ား လိ ု ခ်င္ တယ္ ဆိုရင္ ေနာက္စားပြဲ
တစ္လံုးကို ကၽြန္ ေတာ္ ျပင္ေပးပါ့မယ္၊ ခင္ဗ်ား ဆက္ ၿပီ း ႐ုတ္႐ုတ္ ႐ု တ္႐ု တ္ လုပ္ေနမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ ဆြဲထု တ္ ရလိ မ္ ့ မယ္ ”
“ဒီမွာ ကိုယ့္လူ၊ က်ဳပ္က ဥပေဒ တတိယႏွစ္ကိုိ တက္ ေနတဲ့ လူ ၊ က်ဳပ္
အရက္မူးေနတာ မဟုတ္ရင္ က်ဳပ္ ကိ ု ဆြဲထုတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး၊ ခင္ဗ်ား ဆြဲထု တ္ ရဲ
ထုတ္ၾကည့္ေပါ့ ”
“ဒီမွာ ကိုယ့္လူ၊ ခင္ဗ်ားဘာသာ ဟားဗတ္ ဥပေဒ သင္ တန္ းက ဥပေဒေတြ
ဘယ္ ေလာက္ တက္ေနေန ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံထဲမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနရင္ ဆြဲထု တ္ ခြင္ ့
ရွိတယ္လုိ႔ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းတု ိ က္ ဥပေဒေတြထဲမွာ ပါၿပီးသား၊ မူးမူး မမူးမူး
အေႏွာင့္အယွက္ ေပးရင္ ဆြဲထု တ္ ႏိ ု င္ တယ္ ”
အနီးတြင္ ဆာရာ ရွိေနသျဖင့္ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္၏ ရန္ပြဲသည္ ေနာက္ ဆု တ္ ၍
မရေတာ့ေၾကာင္း ကိ ု အာလန္ သိလိုက္၏။
“ခင္ဗ်ားသာ ဆြဲထု တ္ ရဲရင္ ထုတ္ၾကည့္ေပါ့ ”
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ တစ္စကၠန္႔မွ် မလႈ ပ္ မယွ က္ ရပ္ေနၾက၏။ တစ္ ေယာက္ ကိ ု
တစ္ ေယာက္ ခ်က္ ေကာင္ းကိ ု ေစာင့္ေနၾကပံု ရသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 153h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

လင္းဗ႐ိုစ္ ရန္ျဖစ္လွ်င္ သူတို႔ ဆိ ု င္ ကေလး ထိခိုက္ေတာ့မည္ကို သိလိုက္သျဖင့္
ဒပ္ဖနီက ၾကားဝင္၍ ေတာင္းပန္သည္။
“ကိုကို၊ လြန္မယ္ေနာ္ ” ဟု ခပ္တိုးတိုး သတိ ေပး၏။
“ကဲ အာလန္ အျပင္ကို ထြက္ မလား မထြက္ ဘူ းလား ”
အာလန္ သည္ လန္ ႔ သြား၏။ ထိ ု စကား ေျပာလုိက္သူမွာ အျခားသူ မဟု တ္ ။ ဆာရာ
ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
“ေနပါ၊ ကိ ု ယ္ ဒီမွာပဲ ထမင္းစားမယ္ ” ဟု အာလန္ က စိတ္ဆိုးဆိုးျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဒါျဖင့္ ရွင့္ဘာသာရွင္ တစ္ ေယာက္ တည္ း စားေနရစ္ ”
ဆာရာသည္ အျပင္သို႔ ထြက္ သြား၏။
ဒပ္ဖနီသည္ ဘု ရားသခင္ ကိ ု အႀကိမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ေက်းဇူ းတင္ သည္ ။
လင္းဗ႐ိုစ္က မီးဖိုထဲသို႔ ဝင္လာၿပီး နံရံကို လက္ သီ းျဖင္ ့ ေလွ်ာက္ထိုးေနသည္။
ခဏ အၾကာတြင္ သူ႔ဖခင္ ေရာက္ လာကာ
“ေဟ့ေကာင္ ဘာေတြ ေလွ ်ာက္ လု ပ္ ေနတာလဲ၊ မရွ က္ ဘူ းလားကြ၊ ဆိုင္မွာ လူ ေတြ
က်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာလု ပ္ ေနတာလဲ၊ ေဖာက္ သည္ ေတြ ပ်က္ကုန္လိမ့္မယ္၊ ဘာလဲ မင္း
ငါ့ကို စီးပြားပ်က္ေအာင္ လု ပ္ ေနတာလား ”
“ကၽြန္ ေတာ္ ေသခ်င္တယ္ဗ်၊ ကၽြန္ ေတာ္ ေသခ်င္ တယ္ ”
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ နံရံကို လက္ သီ းျဖင္ ့ ထိုးၿမဲထိုး၍ ေအာ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 154h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီမွာ ငါ့ သား၊ အေဖတို႔မွာ ဒီဆိုင္ကေလးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနရတာ၊
ဒီ ေတာ့ ဆိုင္ေရွ႕ထြက္ၿပီး စားပြဲ ဆယ့္ႏွစ္ကေန ႏွ စ္ ဆယ္ အထိ သြားၿပီ း စားပြဲထိုးေပးပါ”
ထိုစဥ္ ဒပ္ဖနီသည္ မီးဖိုဝမွ ေခါင္းျပဴလာၿပီး
“အျပင္မွာ ၾကာတယ္ ဆိ ု ၿပီ း ဆူေနၾကၿပီ၊ ကိုကိုက ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ”
“ဘာမွ ျဖစ္ ပါဘူ းဟယ္ ၊ သြား ေငြသိမ္းေကာင္တာမွာ ထိုင္ေနစမ္းပါ” ဟု အေဖက
လွမ္းေအာ္၏။
“မဟု တ္ ဘူ း ေဖေဖရဲ႕၊ ဟိုမွာ ေကာင္မေလး တစ္ ေယာက္ က ကိုကိုႏွင့္
စကားေျပာခ်င္လို႔တဲ့၊ ရန္မျဖစ္ေအာင္ ဝင္ဖ်န္တဲ့ ေကာင္မေလးရယ္ ”
“ဒုကၡပါပဲ ” ဟု ဆိ ု ကာ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ား သြားရန္
ေရခ်ဳိးခန္းဘက္ဆီသို႔ ထြက္ သြားသည္ ။
“ေဟ့ေကာင္ ဘယ္ သြားဦ းမလိ ု ႔ လဲကြ ”
“ဆံပင္ၿဖီးမလို႔ ” ဟု ဆိ ု ကာ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ေရခ်ဳိးခန္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္
ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားသည္ ။
ဆာရာသည္ ရွက္႐ြံ႕႐ြံ႕ျဖင့္ ဆိုင္ေထာင့္ တစ္ေနရာတြင္ ရပ္ေနသည္။ ကု တ္ အကႌ ်
ပါးပါးကေလး ဝတ္ ထားသျဖင္ ့ ခ်မ္းလို႔ ခိုက္ခိုက္တုန္ေနေလၿပီ။ လင္းဗ႐ိုစ္က သူ႔ဆီသို႔
ေလွ ်ာက္ လာၿပီ း “ဟိုင္း” ဟု လွမ္းႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ ထိုႏႈတ္ဆက္ပံုကို ေရခ်ဳိးခန္းထဲက
မွန္ေရွ႕တြင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။
“စိတ္မေကာင္း ျဖစ္လိုက္တာ လင္ းရယ္ ” ဟု ဆာရာက ေျပာ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 155h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ရပါတယ္ ၊ ကိ စၥ မရွိပါဘူး”
“မဟု တ္ ပါဘူ း၊ ဆာရာ ရွင္းျပပါဦးမယ္၊ ဒီ ငနဲက ေတာ္ ေတာ္ စိတ္ပ်က္ဖို႔
ေကာင္ းတယ္ ၊ ဆာရာႏွင့္ သိ စကတည္ းက ဒီအတိုင္းပဲ ”
“ဒါျဖင့္ ဒီလို ငနဲမ်ဳိးႏွင့္ ဘာျဖစ္လုိ႔ တြဲေနသလဲ ”
“ဘယ္ ကလာ တြဲရမွ ာလဲ၊ သူ႔အေမႏွင့္ ဆာရာ့ ေမေမက ခင္လုိ႔ လာလာေနတာ ”
“ဟု တ္ လား ”
“ေမေမ စိတ္မေကာင္းမွာစိုး လုိ႔ ဒီက ေအာင့္အည္းေနတာ၊ ဒါေပမဲ့
ၾကာေတာ့ လည္ း ဘယ္ သည္းခံႏုိင္ေတာ့မလဲ၊ ေတာ္ၿပီ၊ ေနာက္ ေမေမ
ဆက္ဆံခိုင္းရင္လည္း ဒီလို ငနဲမ်ဳိးႏွင့္ မဆက္ ဆံ ေတာ့ ဘူ း၊ ေတာ္ ေတာ္ မနာလို တတ္ တဲ့ လူ ၊
မဟု တ္ ဘူ းလား ”
“ဟု တ္ တယ္ ”
သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ ေနာက္ထပ္ ေျပာစရာ စကားမရွိဘဲ အတန္ ၾကာ
ၿငိမ္ေနၾကသည္ ။
“ေၾသာ္ ေဆာရီးပဲ လင္ း၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ အလုပ္ပ်က္ေနၿပီ ထင္ တယ္ ”
“အိုး သူ တိ ု ႔ ဘာသာ ငတ္လုိ႔ ဘာျဖစ္ေနေန၊ ကိ ု ယ္ ကေတာ့ ဆာရာႏွင့္
စကားေျပာေနရရင္ ေပ်ာ္ေနတာပဲ ”
ဘု ရား … ဘု ရား ….၊ သည္ စကားေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ပါးစပ္က လွစ္ခနဲ
ထြက္ သြားပါလိ မ္ ့ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 156h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဟု တ္ တယ္ ၊ ဆာရာလည္ း လင္းႏွင့္ စကားေျပာေနရရင္ ေပ်ာ္ တယ္ ”
ဆိုင္ခန္း ေနာက္ ဘက္ ဆီ မွ သူ႔အေဖ၏ ဂရိလို ေျပာသံ ေပၚလာသည္ ။
“ေဟ့ေကာင္၊ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ဦးကြ၊ ငါ ကေလာ္ တုတ္လိုက္ရင္ မေကာင္းဘဲ
ေနျပန္ေရာ့မယ္ ”
“လင္ း သြားလုပ္စရာ ရွိတာ သြားလုပ္ဦးေလ” ဟု ဆာရာက ခပ္တုိးတိုး
ေျပာသည္။
“ဒီလိုဆိုရင္ ေမးခြန္း တစ္ခုေတာ့ ေမးခ်င္တယ္ ”
“ေမးေလ”
“ခု အာလန္ ဘယ္ ေရာက္ သြားၿပီ လဲ ”
“အဝိစိကို ေရာက္ေနေရာေပါ့၊ မေရာက္ေသးရင္လည္း သူ႔ကို အဲဒီကိုပဲ
သြားေတာ့ လု ိ ႔ ေျပာလိ ု က္ မယ္ ”
“ဒီလိုဆို ဒီေန႔ည ဘယ္သူႏွင့္မွ မတြဲေတာ့ဘူးေပ့ါ ”
“ေဟ့ေကာင္ လင္းဗ႐ိုစ္၊ မလာေသးဘူ းလား၊ ငါ ေအာ္တုတ္မိလိမ့္မယ္ ”
လင္းဗ႐ိုစ္က သူ႔အေဖ၏ ေအာ္သံကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ
“ေနာက္ တစ္ ရီ ေလာက္ မေစာင့္ႏိုင္ဘူးလာ ဆာရာ၊ ဆာရာ့ ကိ ု
ထမင္ းလိ ု က္ ေကၽြးမယ္ ေလ”
“ေကာင္းသားပဲ ” ဟု ဆာရာက ခပ္တိုတို ေျဖသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 157h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေပၚတာ ပန္းၿခံ တစ္ဖက္ရွိ နယူးေတာင္းဂရီး ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသည္ အီ တလီ
အစားအေသာက္ ေကာင္ းသည္ ဟု နာမည္ ႀကီ းသည္ ။ ည ဆယ္ ့ တစ္ နာရီ အထု ိ းတြင္
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ဆာရာကိ ု ထိုေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသို႔ ေခၚသြား၏။ သူတို႔ႏွစ္ဦး ပထမဆံ ု း အတူ တူ
ညစာ စားဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ အေဖ၏ မာရသြန္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံတြင္ လုပ္စရာ
ရွိသမွ်ကို လ်င္ျမန္ သြက္ လက္ စြာ လုပ္ေပးခဲ့သည္။ သူ ႔ ႏွ လံ ု းသားသည္
အေတာင္ေပါက္ေနၿပီ မဟု တ္ ေလာ။
ျပတင္းေပါက္နားက စားပြဲတစ္လံုးကို လူ ႀကိ ဳက္ ၾက၏။ အနီေရာင္ နီယြန္
ဆိုင္းဘုတ္ တစ္ခုမွ မီးေရာင္နီနီသည္ သူတို႔ မ်က္ႏွာမ်ားေပၚသို႔ စည္းခ်က္မွန္မွန္
ျဖာက်ေနသည္။ မွိန္လိုက္ လင္းလုိက္ႏွင့္။ အိပ္မက္ တစ္ခုကို မက္ေနရ သလိုလို။
လင္းဗ႐ိုစ္၏ စိ တ္ ထဲတြင္ မူ တကယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု နည္းနည္းကေလးမွ် မထင္။
စားစရာမ်ားကို မွာထားစဥ္ သူတုိ႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ ဘီ ယာ စုပ္ေနၾကသည္။
“ဆာရာလိ ု မိန္းကေလး တစ္ ေယာက္ က ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလို မနာလိ ု တတ္ တဲ့
ငနဲမ်ဳိးကို တြဲသလဲ ဆိ ု တာ ကိ ု ယ္ စဥ္းစားလုိ႔ မရဘူး”
“အိမ္မွာ ထိ ု င္ ရတာထက္ စေနေန႔ည တစ္ ညကိ ု ေလ့ လာရတာ ပိ ု ေကာင္ းတယ္
မဟု တ္ လား ”
“အမယ္ ေလး ဆာရာရယ္ ၊ တြဲစရာလူ ေတြ ျပည့္လုိ႔ပါ၊ ေခါင္းေခါက္ ေ႐ြးလုိ႔ေတာင္
ရပါတယ္ ၊ တြဲခ်င္ တဲ့ လူ ေတြကိ ု ႀကိဳတင္စာရင္း ယူ ထားရင္ ေက်ာင္းသင္တန္း ေလးႏွစ္
ကု န္ သည္ အထိ ဆံုးမွာေတာင္ မဟု တ္ ဘူ း ”
“ဒါက ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က ပံုျပင္ေတြပါ လင္ းရယ္ ၊ တကယ္ ေတာ့ ရက္ ကလစ္
(မိန္းကေလးေဆာင္ ) ေဆာင္က ေက်ာင္ းသူ ေတြဟာ စေနေန႔ည ဆိုရင္ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 158h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ငု တ္ တု တ္ ထိုင္ေနၾကတာပါ၊ သူတို႔ကို အတြဲေတြႏွ င္ ့ လု ိ က္ သြားၿပီ ထင္ ေတာ့ ဘယ္ သူ မွ
လာၿပီ း မခ်ိန္းၾကေတာ့ဘူးေလ”
လင္းဗ႐ိုစ္ အံ့အားသင့္ေနသည္။
“ေစာေစာက မသိရပါလား ဆာရာရယ္ ၊ ကိုယ့္ကို ဘာျဖစ္လုိ႔ မေျပာတာလဲ ”
“ေျပာဖို႔ စိ တ္ ကူ းပါေသးတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ လင္ းက ဒီလို ေယာက္ ်ားေလးမ်ဳိ း
မဟု တ္ ဘူ း မဟု တ္ လား၊ ဂရိ ဘာသာက ႀကိ ယာပု ဒ္ ေတြ နာမ္ပုဒ္ေတြႏွင့္ပဲ
အခ်ိန္ကုန္ေနတာ”
“ဆာရာကိ ု စေတြ႔ ကတည္ းက ခ်ိန္းၿပီး ခုလို ေလွ်ာက္လည္ခ်င္ေနတာ ”
႐ု တ္ တရက္ ေတာက္ ပသြားေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ဆာရာက လင္းဗ႐ိုစ္ကို
တစ္ ခ်က္ လွမ္းၾကည့္သည္။
“အမယ္ ေလး ဒါျဖင့္ရင္လည္း ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီ ေလာက္ ေတာင္ အၾကာႀကီ း
ေစာင့္ေနရတာလဲ၊ ဆာရာက ေၾကာက္စရာ ေကာင္ းလိ ု တဲ့ လား ”
“ခုေတာ့ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး ”
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ခ်က္ ပလက္ ကားႀကီ းကိ ု ကက္ ေဘာ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕တြင္
ထုိးရပ္လိုက္ၿပီး တံ ခါးဝ အေရာက္ လုိက္ပို႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆာရာ၏ ပခံုး ႏွစ္ဖက္ကို
ကိုင္လုိက္ၿပီး သူ ႔ မ်က္လံုးကို တည့္တည့္ႀကီး စိုက္ၾကည့္သည္။
“ဒီ အခြင့္အေရးကို ရဖို႔ ေနပူႀကီးထဲမွာ ေစာင့္ခဲ့ရတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာၿပီ
ဆာရာ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 159h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ က ျပတ္ သားစြာ ေျပာသည္။
သူ သည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စိ တ္ ကူ းယဥ္ အိ ပ္ မက္ ထဲတြင္
သိုေလွာင္ခဲ့ရသည့္ ရမၼက္ျဖင့္ ဆာရာကိ ု အငမ္းမရ နမ္းေနသည္။
ဆာရာကလည္ း မေလ်ာ့ေသာ ထက္သန္မႈျဖင့္ တံု႔ျပန္၏။
အိမ္ျပန္သည့္ အခါတြင္ ေပ်ာ္လိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္။ ေပါ့ပါးလုိက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။
ေျမႀကီးကိုပင္ ေျခထိ သည္ မထင္။ ထိုစဥ္ သူ ႐ု တ္ တရက္ ရပ္လုိက္၏။ ခြီ းတဲ့ မွ ပဲ။
ကက္ ေဘာ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕မွာ ေမာ္ ေတာ္ ကားႀကီ းကိ ု ေမ့ထား ပစ္ခဲ့ပါပေကာ။
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ သု တ္ ေျခတင္ ေျပးလာကာ ကားကိ ု ျပန္ယူသည္။ သူ အူေၾကာင္ေၾကာင္
ျဖစ္ေနပံုကို ျပတင္းေပါက္တြင္ ရပ္ေနသည့္ ဆာရာ ျမင္သြားလွ်င္ ဒုကၡ။
သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ ဆာရာ၏ မ်က္ လံ ု းမ်ားသည္ ဘယ္ ကိ ုမွ် မေရာက္ၾက။
ဆာရာသည္ ခုတင္ေပၚတြင္ ငူငူႀကီး ထိုင္ရင္း ဟင္းလင္းျပင္ကို ေငးၾကည့္ေနသည္။
ဂရိ ၂ ဘီ ဘာသာရပ္ တြင္ ေနာက္ဆံုး သင္ရေသာ ကဗ်ာမ်ားမွာ အခ်စ္ ကဗ်ာ
ဆရာအျဖစ္ လူ သိ နည္းသည့္ ကဗ်ာဆရာ တစ္ ေယာက္ ၏ ကဗ်ာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထု ိ ကဗ်ာ
ဆရာကား အျခားမဟု တ္ ။ ပေလတိ ု ။
“ေတာ္ ေတာ္ ေတာ့ ထူ းဆန္ းတယ္ ကြ၊ ပေလတိ ု ဟာ ဒႆန ဆရာႀကီ း သူ ရဲ႕
သမၼ တ ႏိုင္ငံက်မ္းထဲက စံျပ သမၼ တ ႏိုင္ငံမွာ ကဗ်ာ ဆရာေတြကိ ု အဲဒီ တုိင္းျပည္မွာ
မေနရဘူးလုိ႔ ႏွ င္ ထု တ္ ထားတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ သူ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုး ကဗ်ာကိ ု
ေရးတဲ့ ကဗ်ာ ဆရာ ျဖစ္ေနတယ္ ”


ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 160h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m


အခ်စ္ဦးသည့္
ပြင့္ဖူးလွပ
ကိုယ့္ဘဝတြင္
ေငြၾကယ္စင္တည့္။
သင္၏မူရာ
ျပံဳးမ်က္ႏွာသည္
တာရာဘက္ သိ ု ႔
ေမွ်ာ္ေငးလ်က္။
သင့္အလွကို
႐ႊန္းျမအေရာင္
မ်က္လံုးတစ္ေထာင္ျဖင့္
ေမွ်ာ္ေယာင္ေငးရင္း
ေကာင္ းကင္ ႀကီ းသာ
ျဖစ္လုိပါ၏
အတန္ ၾကာလွ ်င္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမေဆာင္ဘက္ဆီမွ ေက်ာင္းဆင္း
ေခါင္းေလာင္း ထိ ု းသံ ေပၚလာသည္ ။ အတန္ းထဲမွ ႏွစ္ေယာက္ အတူ ထြက္ လမ္ းေလွ ်ာက္
လာခဲ့ၾကစဥ္ လင္းဗ႐ိုစ္က ေလသံ ကေလးျဖင္ ့ ေျပာသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 161h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ကိုယ္ေလ ေကာင္ းကင္ ႀကီ း ျဖစ္ခ်င္လုိက္တာ”
“မလုပ္ပါႏွင့္ ေမာင္ရယ္၊ ေမာင့္ကို ဆာရာ့ အနားမွ ာပဲ ရွိေစခ်င္ပါတယ္ ”
သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ လက္ ခ်င္ းတြဲကာ စားေသာက္ဆိုင္ဆီသို႔
ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကသည္။
“ဗ်ဳိ႕ အင္ဒ႐ူး၊ ဒီေန႔ည ခင္ဗ်ား အားသလား၊ ထမင္းစားၿပီး စာၾကည့္တုိက္
ပိတ္သြားရင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ငါးမိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ရမလား ”
လင္းဗ႐ိုစ္က မ႐ြံ႕မရဲျဖင့္ ေမးသည္။
“ရပါတယ္ ၊ ဘာလဲ၊ ကင္ တင္ းကိ ု သြားၿပီ း ခ်ိစ္ ဘာဂါေလး ဘာေလး
စားမလုိ႔လား ”
“အင္ း စားတာေပါ့၊ ေကာင္ းတာကေတာ့ ဒီ ထက္ ေအးေအးေဆးေဆး
လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ရွိတဲ့ ေနရာကို သြားရင္ ေကာင္းမယ္ ”
“ဒီလိုဆိုရင္လည္း အစားအေသာက္ ဝယ္ၿပီး ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းမွာ စားတာေပါ့ဗ် ”
“သိ ပ္ ေကာင္ းတယ္ ၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေသာက္စရာ ဆမ္ းသင္ း
စပယ္ရွယ္လည္း ရွ ိ ပါတယ္ ”
“ထူးဆန္းလွခ်ည့္လားဗ်၊ ဘာကိ စၥ ေတြမ်ား ရွိလို႔လဲ ”
ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ အလြန္ တြင္ အင္ဒ႐ူးသည္ ခ်ိစ္ ဘာဂါ ႏွစ္ခုကို
ယူ လာၿပီ း သူ႔အခန္းထဲက ေကာ္ဖီ စားပြဲတြင္ တင္ သည္ ။ လင္းဗ႐ိုစ္က လြယ္ အိ တ္ ထဲတြင္
ပါလာသည္ ့ ပုလင္းကို ထု တ္ ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 162h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ခင္ဗ်ား ရက္ ဆီ နာကိ ု ေသာက္ ဖူ းသလား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂရိေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသား
ယမကာေလ၊ ခင္ဗ်ားဖို႔ လက္ ေဆာင္ အျဖစ္ ယူ လာတာ”
“ဘာျဖစ္လို႔ က်ဳပ္ ကိ ု လက္ ေဆာင္ ေတြ ေပးေနရတာလဲ ”
လင္းဗ႐ိုစ္က ေခါင္းကို ငံု႔လိုက္ရင္း
“ခင္ဗ်ားကို လာဘ္ ထိ ု းတယ္ လိ ု ႔ ေတာ့ မထင္ပါႏွင့္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားဆီက အကူ အညီ
တစ္ခု လုိခ်င္လုိ႔ပါ၊ အကူ အညီ ကလည္ း သိ ပ္ အေရးႀကီ းတဲ့ အကူ အညီ ”
လင္းဗ႐ိုစ္ ရွက္အမ္းအမ္း ျဖစ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရင္း သူ႔ထံမွ
ပိုက္ဆံေခ်းမည္ဟု အင္ဒ႐ူး ထင္ေနသည္။ အင္ဒ႐ူးက အရက္ ကိ ု ငွဲ႔လိုက္၏။
“ခင္ဗ်ားကို ေျပာရတာ အားေတာ့ နာပါတယ္ဗ်ာ၊ ဘယ္ လိ ု ေျပာရ မလဲေတာ့
မသိ ဘူ း၊ ဒီအေၾကာင္းကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာပါဘူးလို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကတိေပးပါ ”
“ေပးပါတယ္ဗ်ာ၊ ေပးပါတယ္၊ ကဲ ဆိုစမ္းပါဦး၊ ဘာေျပာမွ ာလဲ၊ ခင္ဗ်ား
လုပ္ပံုႏွင့္ေတာ့ က်ဳပ္ လည္ း ႏွလံုးေရာဂါ ရေတာ့မယ္ ထင္ တယ္ ”
“ဒီမွာ အင္ဒ႐ူး၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ … ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခ်စ္သူ ရွိေနၿပီဗ်”
သူ စကား ဆက္မေျပာႏုိင္။
“ဟု တ္ လား၊ ကြန္ကရက္က်ဴေလးရွင္းဗ်ာ” ဟု အင္ဒ႐ူးက ေျပာသည္။ သူ လည္ း
ဘာဆက္ေျပာရမည္ မသိ ။
“ေက်းဇူးပဲဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့ ခက္ တာက ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္ဗ် ”
“ဘာ ျပႆနာလဲဗ်၊ ခင္ဗ်ား ေျပာတာ မ႐ႈပ္မရွင္းႏွင့္ ”`
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 163h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ခင္ဗ်ား ကၽြန္ ေတာ္ ့ စာရိတၱႏွင့္ ပတ္ သက္ လိ ု ႔ တစ္မ်ဳိးေတာ့ မထင္ ေစခ်င္ဘူးဗ်ာ၊
မထင္ပါဘူး ဆိ ု တာ ကတိ ေပးမလား ”
“ဘာလဲဗ်၊ ကၽြန္ ေတာ္ ကေကာ ဘယ္ ေလာက္ က်င့ ္ဝတ္ ေစာင့္ထိန္းတဲ့
ေကာင္မို႔လို႔လဲ၊ ဒါမ်ဳိးေတြ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မရွိပါဘူး”
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ စိတ္ေအးသြားဟန္ျဖင့္ အင္ဒ႐ူးကို ၾကည့္ေနၿပီးေနာက္ သူ ႔
ရင္ထဲတြင္ ရွိသည့္ စကားမ်ားကိ ု ဖြင့္ေျပာသည္။
“ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ား အခန္းကို တစ္ ပတ္ ကိ ု ႏွစ္ရက္ေလာက္ ညေနခင္းမွာ
ငွားႏိုင္မလား ”
“ေၾသာ္ လက္ စသတ္ ေတာ့ ဒါေၾကာင့္ကိုး၊ ဒီ အတြက္ မ်ား ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ
ျပတ္ မတတ္ စဥ္းစားေနရသလား၊ ဆိ ု ဘယ္ အခ်ိ န္ ယူ မလဲ ”
“အင္ း အေဆာင္ စည္းကမ္းအရ ဆိုရင္ေတာ့ မိ န္ းကေလးေတြကိ ု ကိုယ့္အခန္းမွာ
ညေန ေလးနာရီက စၿပီး ခုနစ္နာရီ အထိ လာခြင့္ေပးထားတယ္ဗ်၊ ခင္ဗ်ားႏွင့္ ခင္ဗ်ား
အေဖာ္ေတြ အတြက္ ညေနပိုင္း ဆိုရင္ အခန္းေပးလို႔ ျဖစ္မလား ”
“ရပါတယ္ဗ်၊ ဝစ္ဂယ္က ညေနပိုင္းမွာ ေလွ ေလွ ာ္ က်င့ ္ တယ္ ၊ ဗာစီတီကလပ္မွာ
ညစာ စားၿပီးမွ ျပန္ လာတယ္ ၊ နီေဝါကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ၊ ညေနပိုင္းဆိုရင္ တင္းနစ္
သြား႐ု ိ က္ ေနတယ္ ၊ က်ဳပ္ ကလည္ း ဓာတ္ခြဲခန္းကို သြားေနတယ္ ၊ ဒီ ေတာ့ ခင္ဗ်ား
သေဘာပဲ ”
လင္းဗ႐ိုစ္၏ မ်က္ ႏွ ာသည္ ဝင္းထိန္သြား၏။
“ေက်းဇူးပဲဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ေက်းဇူ းကိ ု ဘယ္ ေတာ့ မွ မေမ့ပါဘူး ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 164h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“တစ္ခါတေလ ရက္ ဆီ နာ အရက္ ကေလး တစ္ ခြက္ တစ္ ဖလား တိုက္ရင္
ေတာ္ပါၿပီ၊ တစ္ခုေတာ့ ေျပာလုိက္မယ္ေနာ္၊ ေကာင္မေလးရဲ႕ နာမည္ေတာ့ ေျပာရလိမ့္မယ္၊
ဧည့္သည္စာရင္း စာအုပ္ထဲမွာ စာရင္းသြင္းႏိုင္ေအာင္လုိ႔ ”
လင္းဗ႐ိုစ္ႏွင့္ ဆာရာ အမည္ အခ်စ္နတ္သမီးကေလးတို႔အား အင္ဒ႐ူး
အဲလီ ေယာ့ မိသားစု၏ ပ်ဴငွာ လိႈက္လွဲမႈကို ရေစသတည္ းဟု ႏွစ္ဦး သေဘာတူ
လု ိ က္ ၾက၏။ သူတို႔လာမည့္ အေၾကာင္ းကိ ု အင္ ဒ႐ူ းအား နာရီ အနည္းငယ္ ႀကိ ဳတင္
အေၾကာင္ းၾကားလွ ်င္ လံုေလာက္ ေလၿပီ ။
လင္းဗ႐ိုစ္ ေက်းဇူးတင္၍ မဆံုး။ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ တိမ္တိုက္ တစ္တုိက္လို
အခန္းထဲမွ ေပါ့ပါးစြာ လြင္ ့ သြား၏။
အင္ဒ႐ူးသည္ တစ္ ေယာက္ တည္ း က်န္ရစ္ခဲ့ရာမွ အခ်စ္ ဆိ ု တဲ့ အရာ ဘာလဲဟု
ကိုးလ္ေပါ့တား ဆိုသည့္ သီ ခ်င္ းထဲက စာသားကိ ု ႐ြတ္ေနသည္။
သူ လည္ း ဘာမွ ် မသိ ။
ေႏြဦးရာသီသည္ ေဂ်ဆန္၏ ရာသီ ျဖစ္၏။
သူ ပါဝင္ ကစားခဲ့ သည္ ့ ေယးလ္ တကၠ သိ ု လ္ ေဘာလံုး႐ိုက္ အသင္ းသည္
ႏုိင္ေအာင္ ကစားခဲ့ၿပီးၿပီ။ တစ္ေယာက္ခ်င္း တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဗိုလ္စြဲေနသည့္
ခ်န္ပီယံကိုလည္း အႏိုင္ ႐ိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ထိ ု ပြဲမ်ားတြင္ ပြဲတိုင္း လိုလို သူပင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။
တစ္ပြဲမွ် မ႐ႈံးခဲ့ေသး။
ထိ ု ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေဂ်ဆန္သည္ သူတို႔ သင္တန္းႏွစ္တြင္ အားလံုး ပထမဘြဲ႔
ရသည္ ့ ေက်ာင္ းသား ျဖစ္လာခဲ့ကာ “မရန္းေရာင္” သတင္ းစာ အႀကီ းစား ျဖစ္ေသာ
နယူးေယာ့တိုင္း သတင္ းစာႀကီ းတြင္ မ်က္ႏွာဖံုးမွ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရၿပီ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 165h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အေမရိကန္ တကၠသိုလ္တိုင္းတြင္ ဘီအမ္အိုစီ (ဘစ္မင္း အြန္ ကင္ း ပတ္စ္) ေခၚ
တကၠ သိ ု လ္ ပြဲတိုင္းေက်ာ္ တစ္ဦးေတာ့ ရွိတတ္သည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကမွ
ထိုဘြဲ႔ထူးမ်ဳိးကို လက္ မခံ ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က ဘြဲ႔မရေသးေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္မူ ရွိတ္စပီးယား ေျပာသလိ ု “ေလ့ လာသူ မ်ား၏ အေလ့ လာခံ
ပစၥည္း” သည္ ေဂ်ဆန္ ျဖစ္ေန၏။
ဒင္နီကမူ ဂီတ ဝါသနာ မပါသူေတြ စုေနသည့္ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ တြင္
မေနခ်င္သည့္တိုင္၊ ဆရာ ဖင္ေလ ေခၚလာသည္ ့ အတြက္ ေနရသည့္တိုင္ သူ႔ဂီတကို
မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္။ သူ သည္ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ကိ ု မုန္းသည္။ သူ႔ကို သည္ အေဆာင္
ေရာက္ေအာင္ ေခၚလာသည္ ့ ဆရာ ဖင္ေလကိုပင္ တစ္ခါ တစ္ခါ စိတ္ဆိုးမိသည္။
သူ က သူ ႔ အေဆာင္ သားေတြကိ ု အထင္ ေသးသလိ ု ေက်ာင္းေဆာင္သား
ေတြကလည္ း သူ႔ကို အထင္ ေသးၾကသည္ ။ ဒင္နီသည္ ထမင္းစားခန္းထဲတြင္ ညစာ
စားလွ်င္ အၿမဲလိုလို အေဖာ္ မရွိ။ တစ္ ေယာက္ တည္ း။ တစ္ခါတစ္ရံ အင္ဒ႐ူးႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္မူ
သူ႔စားပြဲသို႔ ေရာက္ လာကာ ညစာ အတူ တူ စားၿပီး အားေပးစကား ေျပာတတ္ ၏။
လင္းဗ႐ိုစ္မွာမူ ဆာရာႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း သံေယာဇဥ္ တြယ္ ေနၾကေလၿပီ ။
အခ်စ္သည္ စိတ္ကို အဆင့္ျမင့္သည့္ တစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနေစသည္ ဟူ ေသာ
ပေလတိုနစ္ အခ်စ္ သေဘာတရား၏ ခိုင္မာမႈကို သူတို႔ ယံုေနေလၿပီ။ လင္းဗ႐ိုစ္သည္
အတန္းတိုင္းလို လိ ု တြင္ ေအ အမွတ္ကို အၿမဲတမ္း ရ၏။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း တကၠ သိ ု လ္
ျပင္ပမွ သူစိမ္းတစ္ရံဆံ လူ တစ္ ေယာက္ ဟု မျမင္ေတာ့။ အဲလီေယာ့တို႔ အခန္းတြင္
ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ ညေနခင္းမ်ားကို ကုန္ဆံုးေနရသည့္ အတြက္ ဤသို႔ ထင္ေနသည္ေလာ
မဆိုႏိုင္။
အင္ဒ႐ူးမွာမူ ကစားကြင္းမ်ားတြင္ ေဘးမွ ထိုင္ကာ သူ ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္ မွ ်
တိ ု းတက္ လာသည္ ကိ ု ၾကည့္၍ တအံ ့ တၾသ ျဖစ္ေနတတ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 166h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ပြင့္ခ်ပ္ေတြ ပြင္ ့ အာလာၾကကာ ပန္းပြင့္ေတြ ေဝေနၾကၿပီ။ ပထမႏွစ္သည္ ထိုႏွစ္
သင္ တန္ းသားမ်ား အားလံ ု းအတြက္ ခမ္းနား ႀကီ းက်ယ္ သည္ ့ ႏိုးၾကားမႈႀကီး တစ္ခုႏွင့္
တူ သည္ ။
ထိုအခ်ိန္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိသည့္ အခ်ိန္။ အကန္ ႔ အသတ္ မရွိေသာ
အေကာင္းျမင္ ဝါဒ ႀကီးစိုးခ်ိန္။ သူတို႔သည္ ခရီးတစ္ဝက္ အစျပဳၿပီး ဟူ ေသာ အတတ္ ျဖင္ ့
အိမ္ျပန္ၾကခ်ိန္။
အမွန္ကမူ ခရီးတစ္ဝက္ မွ ်သာ ၿပီ းေသးသည္ ။
ဒင္နီ၏ တကၠ သိ ု လ္ ဒုတိယႏွစ္သည္ ပထမႏွစ္ထက္ပင္ ထူးျခားေနေသးသည္။
၁၉၅၅ ခုႏွစ္တုန္းက သူ အမ်ားဆံုး လုပ္ရသည့္ အလုပ္မွာ သူ ေျပာသလိ ု ေျပာရလွ်င္ “ဂီတ
ဆရာႀကီ း မန္႔၏ ဂီ တလွ င္ တံ ” ကိ ု ဖုန္းသုတ္ ေပးရ႐ုံမွ် ျဖစ္၏။ ဒုတိယႏွစ္ ျဖစ္ေသာ ၁၉၅၆
ခုႏွစ္တြင္မူ ဒင္နီ ကိုယ္တိုင္ ထိ ု ဂီတလွင္တံကို ကိုင္၍ ဂီတဝိုင္းကို ၫႊန္ၾကား
ျပသေနရေလၿပီ။
ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ဂီ တဆရာႀကီ း မန္႔သည္ စိတ္အား ထက္ သန္ သည္ ့ သူ႔တပည့္
ကယ္လီဖုိးနီးယန္း နယ္ သားကေလး ဒင္နီကို ကိုယ့္ ေျမးကေလး တစ္ ေယာက္ လိ ု
ခ်စ္သည္။ အခါအခြင့္ ၾကံဳတိုင္း ဒင္နီအား “တကယ္ ့ ” ဂီတတို႔ကို သင္ ၾကားေပးကာ
တီးမႈတ္သည့္ အခြင့္အေရးကို ေပးတတ္သျဖင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကပင္
အံ ့ ၾသေနၾကသည္ ။
ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻ ာေက်ာ္ ဂီ တဆရာႀကီ း အာတာ ႐ူဗင္စတိုင္းက “အင္ပိုင္ယာ
ကြန္ရွာတို ” ေတးသြားႀကီ းကိ ု လာတီ းသည္ ့ အခါတြင္ ဆရာႀကီ း မန္႔သည္ သူ ႔ တပည့္ခ်စ္
ဒင္နီကုိ လက္ ေထာက္ တီ းဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ပါ ဝင္ တီးမႈတ္ေစသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 167h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဂီတဝိုင္း နားခ်ိန္ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္၏။ ဂီတႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ မွတ္ဉာဏ္
ေကာင္ းသည္ ဟု နာမည္ႀကီးသည့္ ဂီ တဆရာႀကီ း အာတာ ႐ူဗင္စတိုင္းက ဂီတဝိုင္း
ေခါင္းေဆာင္သူမ်ား၏ ေရွ႕တည့္တည့္တြင္ သူ သိ ၿပီ းသား ဂီတ သေကၤတ စာအုပ္ကို
ဘာေၾကာင္ ့ ခ်ထားသနည္ းဟု ေနာက္ သလိ ု ေျပာင္သလိုျဖင့္ ေမးသည္။ ဆရာ မန္႔က
သေကၤတ စာအုပ္တြင္ စာ႐ြက္လွန္ေပးသည့္ သင္ တန္ းသားကိ ု မွတ္မိေစေအာင္
ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ သည္ ဟု ရယ္ က်ဲက်ဲႏွ င္ ့ ျပန္ေျပာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒင္နီသည္ တီ းဝိုင္း
ေခါင္းေဆာင္ ေရွ႕တြင္ စာအုပ္ လွန္ေပးသူ အျဖစ္ အေတြ႔ အၾကံ ဳမ်ား ရခဲ့သည္။ “ဒီ သူ ငယ္
အလားအလာ ရွ ိ တယ္ ” ဟု ဆရာႀကီ း ႐ူဗင္စတုိင္းက ေျပာသြားသည္ ။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအ႐ြယ္တုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ သေကၤတ စာ႐ြက္ လွ န္ တဲ့
သင္႐ိုးကပဲ စခဲ့ရတာ မဟု တ္ လား ” ဟု ႐ူဗင္စတုိင္းက ေျပာသည္။
ခဏအၾကာတြင္ ႐ူဗင္စတိုင္းသည္ သူ ႔ နားေနခန္းသို႔ ဒင္နီကို ေခၚကာ
ေစာေစာက တီ းသြားသည္ ့ ကြန္ရွာတိုႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ သူ နားလည္သေ႐ြ႕
အတီးခိုင္းၾကည့္သည္။
ဒင္နီက မရဲတရဲျဖင့္ တီ း၏ ။ သို႔ရာတြင္ တတိ ယပိ ု ဒ္ ကု ိ စည္းသုတ္ျဖင့္တီးျပသည့္
အခါတြင္ ဒင္နီ ေၾကာက္ရမွန္း မသိ ေတာ့ ။ လက္ေတြ႕ေနေလၿပီ။ သူ ႔ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္
စႏၵရား ခလုတ္မ်ားေပၚတြင္ ဝဲပ်ံေနၾကသည္။ ထု ိ မွ ်ေလာက္ နရီစည္းခ်က္ သြက္ သြက္ ျဖင္ ့
တီးႏုိင္သည္ကုိ ၾကည့္၍ သူကုိယ္သူပင္အ့ံၾသေနသည္။
တီးလုံးၿပီးသည့္ အခါ၌ ဒင္နီသည္ အသက္မ႐ႈႏုိင္သည္ဘဲ ေခၽြးသံ အ႐ႊဲ သားျဖင့္
ဆရာႀကီ း ႐ူဗင္စတုိင္းကုိ ေမာ္ၾကည့္၏။
႐ူဗင္စတုိင္းက ေခါင္းညိတ္ေနသည္။ သူ ႔ မ်က္ လု ံ းတြင္ ဒင္နီကုိ ခ်ီးမြမ္းသည့္
အၾကည့္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 168h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေအး ေကာင္ းတယ္ ၊ သိ ္ ပ္ ေကာင္ းတယ္ ”
“ကၽြန္ ေတာ္ တီ းတာ နည္းနည္းမ်ား အစုိးရိမ္ႀကီးေနသလား မသိဘူး၊ဒါေပမဲ့
စႏၵရားခလု တ္ ကု ိ ထိ လု ိ က္ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္ကုိ ကၽြန္ ေတာ္ ေတာင္ေပၚက
ေျပးဆင္ းလာသလု ိ ခံစားလုိက္ရတယ္၊ ဒီ တြင္ နရီက သု တ္ သြားေတာ့ တာပဲ ”
“အဲဒါ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ သိ လား၊ ငါကေတာ့ စႏၵရားႀကီးေတြကုိ တီးတဲ့ေနရာမွာ
သင့္႐ံုပဲ တီ းတတ္ တာပါကြာ၊ ဒါေပမဲ့ စႏၵရား လု ပ္ တဲ့ စတိန္းေဝးကုမၸဏီက လူ ေတြက ဒီ
စႏၵရား ခလု တ္ ေတြကု ိ တျခား ခလု တ္ ေတြထက္ ႐ွစ္ပုံ တစ္ပုံ ငယ္ ထားတယ္ ကြ၊
ၾကည္ ့ ပါလား ”
ဒင္နီသည္ အာတာ ႐ူဗင္စတုိင္း၏ ကုိယ္ပုိင္ စႏၵရားႀကီးကုိ ၾကည့္၍တအံ့တၾသ
ျဖစ္ေနသည္။ စႏၵရားႀကီးမ်ားကုိ တီ း၍ အားမရသည့္ သူကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ထု ိ
စႏၵရားႀကီးကုိ တီးလုိက္သည့္ အခါ၌ ခလု တ္ ဆယ္ ့သုံးခုကို အသာေလးျဖင့္ ေျပးလႊား
တီးႏုိင္ေနသည္။
“ငါ ေျပာမယ္၊ ငါ တီ းဝိုင္း အခ်က္ျပရင္ စာ႐ြက္လွန္ဖုိ႔ မလုိဘူး ဆု ိ တာ မင္းလည္း
အသိ ပဲ၊ ဒီ ေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ ငါအနား လာၿပီ း သေကၤတ စာ႐ြက္ လွန္ေနဦးမလဲ၊
မင္းကုိယ္တုိင္ စိတ္ရွိ လက္ ရွ ိ တီ းၾကည္ ့ ပါလား “
အာတာ ႐ူဗင္စတုိင္းက ၾကည္ျဖဴစြာ ခြင့္ေပးသည္။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လဟာျပင္ဇာတ္ခုံ တီ းဝုိင္း တစ္ခုတြင္ “ဖီကာ႐ုိ၏
လက္ ထပ္ မဂၤလာ ” ေတးသြားႀကီ းမွ မုိးဇက္၏ ပဏာမ တီးလုံးကုိ သူတုိ႔ တီ းၾကသည္ ။
တီးေနရင္း ဂီ တဆရာ မန္႔သည္ အနည္းငယ္ ပင္ပန္းလာဟန္ တူ ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 169h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မက္ ဆာခ်ဴးဆက္ ရာသီ ဥတု က တုိ႔ျပင္သစ္ေတြႏွင့္ သိပ္မကုိက္ဘူး ကြ၊ ၿငီးစီစီ
ျဖစ္ေနတယ္၊ အရိပ္ထဲမွာ ခဏေလာက္ နားလု ိ က္ ခ်င္ တယ္ ”
မန္႔သည္ ဒင္နီက္ို လက္ ယပ္ ေခၚလု ိ က္ ၏။
“တပည္ ့ ဒီကုိ လာစမ္း၊ ငါတပည့္ ဒီ ေတးသြားကု ိ ေကာင္းေကာင္းသိၿပီသား၊
ဂီ တဆရာေတြ ေရွ႕မွာ လွင္တံကုိ ကုိင္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း ျပႏုိင္ၿပီ၊ တစ္မိနစ္ေလာက္
ဝင္ၿပီး ျပေပးစမ္း၊ သူတုိ႔လည္း မင္း ျပတာကု ိ လုိက္ၾကမွာပဲ ” ဟု ဆုိသည္။ လက္ ထဲက
အခ်က္ ျပသည္ ့ လွင္တံကုိ လွမ္းေပးသည္။
သုိ႔ျဖင့္ မန္႔သည္ စင္ေပၚတြင္ သူ႔ကုိ ေဘာ့စတြန္ ဆင္ဖုိနီ တီ းဝုိင္းႀကီးျဖင့္
တစ္ ေယာက္ တည္ း ထားပစ္ခဲ့ၿပီး စင္ေပၚမွ ဆင္ းသြားသည္ ။
အမွန္က သူတို႔ တီ းဝိုင္ းႀကီ းထဲတြင္ လက္ ေထာက္ တီ းဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ
အမ်ားႀကီ း။ တီ းဝုိင္းဆရာ ပင္ပန္းလွ်င္ ဝင္ၿပီး အခ်က္ျပဖုိ႔ လက္ ေထာက္ ေတြ
တစ္ပုံတစ္ပင္။ ယခု တီ းဝုိင္းကုိ သူတုိ႔ကုိ တစ္ ေယာက္ မွ ် မလႊ ဲ။ လက္ ေထာက္ တီ းဝိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေႏြရာသီ ေနပူလယ္ေကာင္ႀကီးတြင္ ရပ္ေနရသလုိ မ်က္ႏွာေတြ
ထူ ပူ က်န္ရစ္ခ့ရသည္။
ထုိညက ဒင္နီ ေပ်ာ္လုိက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ တည္းခိုခန္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္
ဒင္နီသည္ ဆရာ လင္ေဒါထံသုိ႔ တယ္ လီ ဖု န္ းဆက္ သည္ ။
“ေအး ဝမ္ းသာတယ္ ၊ မင္းမိဘေတြလည္း ဝမ္းသာၾကမွာပဲ ” ဟု ဆရာလင္ေဒါက
ေျပာ၏။
“ဟု တ္ …ဟု တ္ ကဲ့ ဆရာ၊ ေမေမႏွင့္ ေတြ႔ရင္သာ ဒီအေၾကာင္းေျပာျပပါ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 170h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီမွာ ဒင္နီ၊ မင္းအေဖႏွင့္ မင္းတုိ႔ စိ တ္ ေကာက္ ေနတာ ၾကာလွၿပီလုိ႔ ငါ ထင္ တယ္ ၊
ဒီ ေတာ့ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ တာကု ိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး မင္းတုိ႔ သားအဖ
သင့္ျမတ္ဖုိ႔ ေကာင္းၿပီ ထင္ တယ္ ”
ဆရာ လင္ေဒါက ေလးနက္စြာ ေျပာ၏။
“ကၽြန္ေတာ့္ကုိ နားလည္ပါဆရာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ေအာက္ က်ဳိ ႕တာမ်ဳိးကုိ ….”
သ႔ ူ အသံ သည္ ဆုိ႔နစ္သြား၏။


ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 171h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွ တ္ တမ္ း - စက္ တင္ ဘာ ၂၉၊ ၁၉၅၆။

ဖိုမ ကိစၥ။
ကာယလု ပ္ အား အေၾကာင္ းကိ ု သိေအာင္ ဆိုၿပီး အေဖက ငါ့ကို တစ္ေႏြလံုး
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အလုပ္ခိုင္းတယ္။ ေခၽြးသံေတြ အ႐ႊဲသားႏွင့္ ေမာလိ ု က္ တဲ့
အလု ပ္။ အလု ပ္ လုပ္ရင္း ဖိုးမ ကိစၥအေၾကာင္းကို ငါ ေတြးေနမိတယ္။ ငါ့အခန္းေဖာ္ေတြ
ျဖစ္တဲ့ နီေဝါႏွင့္ ဝစ္ဂယ္တို႔ကေတာ့ ခုေလာက္ဆိုရင္ ဥေရာပ ကမ္းေျခေတြမွာ ဇိမ္ႏွင့္
အနားယူၾကလို႔ေပါ့။ ႐ြက္ ေလွ စီးၿပီး ၿငိမ့္လို႔ေပါ့။ ငါ့မွာသာ အုတ္ခဲပံုေတြႏွင့္ အလု ပ္
မ်ားေနရတာ။
ေနာက္တစ္ႏွ စ္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု ျပန္ လာေတာ့ လည္ း ဘယ္ ေတာ့ မွ
စာေမးပြဲ မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ငါဟာ အစြမ္းကုန္ ႀကိ ဳးစားခဲ့ တယ္ ။ ဟု တ္ တယ္ ။ ငါ ဆိုတဲ့ေကာင္က
ေနက္တစ္ခါ ထပ္ၿပီး ႀကိဳးစားဖို႔ သတိၱရွိတဲ့ ေကာင္မ်ဳိး မဟု တ္ ဘူ း။
ငါလည္ း လူပ်ဳိဘဝကိ ု ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မယ္။
မိုက္ကယ္ႏွင့္ ဒစ္တို႔က ၿမိ ဳ႕ထဲ က ျပန္လာရင္ သူတို႔ စြန္႔စားခန္းေတြကို
သြားရည္ က်ေလာက္ ေအာင္ ေျပာတတ္ ၾကတယ္ ။ သူတုိ႔ေတြ႔တဲ့ ဟာေတြကလည္ း
လူမ်ဳိးစံုပဲ။ အ႐ြယ္ ကလည္ း မ်ဳိးစံုပဲ။
ဒါေပမယ့္ ငါကလည္ း သူတို႔ကို ဘာမွ မေမးဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ တယ္လီဖုန္း
နံပါတ္ ေတာင္းဖို႔ ဆိ ု တာေတာ့ မေျပာႏွင့္ေတာ့။ ဒီအတိုင္း ဆိုရင္ ငါ့ကို ဝိုင္ရယ္စရာ
ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ထမင္းစားခန္းထဲက စားပြဲထိုးေတြကေတာင္ ငါ့ကို ဝိုင္းရယ္ၾကလိမ့္မယ္
ထင္ တယ္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 172h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒီ ေလာက္ ေတာင္ ရွိလွတာ စကိုေလ ပန္းျခံနားက နာမည္ ႀကီ းတဲ့ အရက္ဆိုင္ေတြ
တစ္ဝိုက္မွာ သြားၿပီ း က်က္ စားရမလားလု ိ ႔ ငါ စဥ္းစားေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါ
တစ္ ေယာက္ တည္ း မသြားရဲဘူ းေလ။ ၿပီးေတာ့ ဒီလို သြားရတာကိ ု က ေကာင္းေတာ့
မေကာင္းဘူး။
ဘယ္သူ႔ကိုမ်ား အကူ အညီ ေတာင္းရမလဲ။
အဆင္သင့္ပဲ။ စာၾကည့္တုိက္ သင္ တန္ းကိ ု စဆင္ းတဲ့ စေနေန႔ ညေနမွာ
ထမင္းစား၊ ျပန္လာေတာ့ ထမင္းစားခန္းမွာ လင္းဗ႐ိုစ္ႏွင့္ ေတြ႔ တယ္ ။
သည္တစ္ႀကိမ္တြင္မူ အေရးႀကီ းသည္ ့ စကားတစ္ခြန္း၊ ေျပာစရာ ရွိသည္ဆိုကာ
သူ ႔ အခန္းသို႔ လာေရာက္ ေခၚသူက အင္ဒ႐ူး။
လင္းဗ႐ိုစ္သည္ စဥ္းစား မရေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ အင္ ဒ႐ူ းသည္ ေလာက္
စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္ ကိ ု သူ တစ္ခါမွ် မျမင္စဖူး။
“ဘာမ်ား ဒီ ေလာက္ အေရးႀကီးေနတာလဲဗ် ”
“ဘယ္ လိ ု လဲ၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ေပ်ာ္ခဲ့ရဲ႕လား ”
“မဆုိးပါဘူး၊ ေပ်ာ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆာရာႏွင့္ေတာ့ သိပ္ေတြ႕လုိ႔
မရေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါေလာက္ပဲ ေတြ႕ရေတာ့ တယ္ ၊ ဆုိပါဦး၊ ဘာေတြ
ျပႆနာ ေပၚေနလုိ႔လဲ ”
အင္းဒ႐ူး ဘယ္ လု ိ ေျပာရမည္ မသိ ။ ငုိင္ေနသည္။
“ဒီမွာ လင္းဗ႐ုိစ္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ခင္ဗ်ား ထိန္းထားႏိုင္ပါ့မလား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 173h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဟ့ လူ ၊ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ ကု ိ ဘယ္ သူ လု ိ ႔ ထင္ေနလုိ႔လဲ၊ ခင္ဗ်ားႏွင့္ က်ဳပ္ ဟာ
အိမ္ငွားႏွင့္ အိမ္ရွင္ေလဗ်ာ”
အင္ဒ႐ူးက ေနာက္ထပ္ ဘီ ယာ တစ္လုံးကုိ ဖြင့္ၿပီး
တက်ဳိ က္ က်ဳိ က္ ေသာက္ ေနသည္ ။
“အင္ း ခင္ဗ်ားေတာ့ သိ မလား မသိ ဘူ း၊ ကၽြန္ ေတာ္ က
ရွစ္ႏွစ္သားေလာက္ကတည္းက ေဘာ္ဒါမွာ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား ေနလာခဲ့ရတာ၊
ဒီ ေတာ့ မိန္းကေလး ဆုိရင္ ေက်ာင္းက လက္ဖက္ရည္ပြဲေတြမွာ လာကတဲ့
မိန္းကေလးေတြေလာက္ပဲ ျမင္ဖူးတယ္၊ ေအးတိေအးစက္ႏွင့္ မထု ံ တတ္ ေသး
ေကာင္မေလးေတြ ”
“ဟုတ္ၿပီ၊ ခင္ဗ်ား ေျပာတဲ့ ေကာင္မေလးေတြကုိ ကၽြန္ ေတာ္ သိ ၿပီ”
“ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေက်ာင္းက ေယာက်္ ားကေလးႏွ င္ ့ မိန္းကေလး အတူ တြဲထားတဲ့
ေက်ာင္း မဟု တ္ လား ”
“ဒါေပါ့ဗ်၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ ေတြ႕ရင္
ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္မေနတာ”
“ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ား ငယ္ ငယ္ ေလး ကတည္ းက ေကာင္းမေလးေတြႏွင့္ တြဲဖူးမွာေပါ့ ”
“အင္ း၊ တြဲဖူ းတယ္ ထင္ တာပဲ ”
လင္းဗ႐ုိစ္က အင္ဒ႐ူး စုိးရိမ္တႀကီး ျဖစ္ေနပုံကုိ သတိ မထားမိသည့္ဟန္ျဖင့္
ေအးစက္စက္ ေျပာသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 174h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မွန္မွန္ ေျပာစမ္း၊ ခင္ဗ်ား မိန္းမႏွင့္ ပထမဆု ံ စေတြ႕ေတာ့ အသက္ ဘယ္ ေလာက္
ရွိၿပီလဲ ”
“ထုံးစံအတုိင္းပါပဲ၊ နည္းနည္းေတာင္ ေနာက္ က်ေသးတယ္ လု ိ ႔ ေျပာႏုိင္ေသးတယ္၊
အတိ အက် ေျပာရရင္ ဆယ္ ့ ေျခာက္ ႏွ စ္ သားေလာက္ ပဲ ရွိဦးမွာေပါ့ ”
“ပ႐ုိ (ေၾကးစား ) လား၊ အမက္ခ်ာ (အေပ်ာ္ ) လား”
“အ ပါဘိ အင္ဒ႐ူးရာ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပုိက္ဆံ အကုန္ခံရမွာလဲ၊ ဂလုိရီယာ ဆု ိ တဲ့
ပထမႏွစ္ ေက်ာင္ းသူ ကေလး၊ ဆတ္ စလူ းကေလး၊ ခင္ဗ်ားေကာ”
“ကၽြန္ ေတာ္ လား ”
“ဘယ္ အရြယ္ ေလာက္ မွ ာ စေတြ႕ဖူ းတာလဲ ”
“အင္ း ခင္ဗ်ား ၾကားရင္ လန္ ႔ သြားမလားေတာ့ မသိ ဘူ း” ဟု အင္ဒ႐ူးက
မသက္ မသာ ေျပာသည္။
“ဘာလဲ၊ ဆယ္ ႏွ စ္ သားေလာက္ ကတည္ းက ကေလးထိ န္ းတဲ့ နာနီႏွင့္
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာမလုိ႔လား ”
“သိပ္ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ၊ နီေဝါကေတာ့ အဲဒီအ႐ြယ္မွာ ကေလးထိ န္ းတဲ့ နာနီႏွင့္
ျဖစ္ သတဲ့ ၊ အင္ း ကၽြန္ ေတာ္ ကေတာ့ အိ ု ေျပာရတာ ေတာ္ ေတာ္ ေတာ့ ခြက်တယ္ ဗ်ာ၊
ကၽြန္ေတာ္ေလ ကၽြန္ ေတာ္ ခု ထိ တစ္ေယာက္ႏွင့္မွ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး ”
ေျပာမည့္သာ ေျပာလိုက္သည္။ ထိ ု စကားကိ ု ၾကားလွ ်င္ လင္းဗ႐ိုစ္က သူ႔ျဖစ္ပံုကို
ၾကည့္၍ အားရပါးရ ရယ္လိမ့္မည္ ထင္ သည္ ။ သို႔ရာတြင္ လင္းဗ႐ိုစ္ မရယ္။ အင္ဒ႐ူးကို
စိတ္မေကာင္းသည့္ ဟန္ျဖင့္ ၾကည္ ့ ကာ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 175h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဟ့ လူ ၊ ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္ေနၿပီလဲ၊ ျပႆနာ ေပၚေနလို႔လား ”
“ျပႆနာကေတာ့ မေပၚပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ မိန္းမႏွင့္ ေတြ႔ရမွာ ကၽြန္ ေတာ္
သိ ပ္ ေၾကာက္ ေနတယ္ ၊ ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ အမ်ားႀကီ း တြဲခဲ့ ဖူ းတယ္ ၊ ကၽြန္ ေတာ္ စရင္
စြံမွာလည္း ေသခ်ာတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ ေတာ္ မစရဲဘူး၊ ေၾကာက္ ေနတယ္ ၊ ၿပီးေတာ့ အဲ
ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ဘယ္ လိ ု စရမွန္းလည္း မသိ ဘူ း၊ သွ ်တၱ ရက်မ္ းေတြ ဘာေတြကိ ု လည္ း
ဖတ္ ၾကည္ ့ တာပဲ၊ စာေတြ ဖတ္ လြန္ းေတာ့ ဟု န္ သြားၿပီ ဘယ္ လိ ု စရမွန္းေတာင္
မသိ ေတာ့ ဘူ း၊ ကၽြန္ ေတာ္ ေျပာတာကိ ု ခင္ဗ်ား နားလည္ပါ့မလား မသိ ဘူ း”
လင္းဗ႐ိုစ္က အေတြ႕အၾကံ ဳ ရွိသည့္ လူႀကီးသူမဟန္ျဖင့္ အင္ဒ႐ူး၏ ပခံုးကို
ကိုင္သည္။
“ဒီမွာ ကိုယ့္လူ၊ ခင္ဗ်ားမွာ ေလ့က်င့္ခန္း လိ ု ေနတယ္ ၊ ေဘာလံ ု းသမားေတြ
ေျပာသလိ ု ေျပာရရင္ ကြင္းဖြင့္ေဘာကို စကန္ဖို႔ လိ ု တယ္ ”
“ဟု တ္ ေတာ့ ဟု တ္ တာေပါ့ ၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားကို ဒု ကၡ မေပးခ်င္ဘူး”
“အမယ္ ေလး၊ ဘာမွ အပန္းမႀကီးပါဘူး၊ ဒီမွာ အထက္ တန္ းေက်ာင္ းက
ေကာင္မေလးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ က ေမာင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ တြဲရရင္
ကေတာင္ လိ ု က္ ေသးတယ္ ၊ ခင္ဗ်ားတို႔လို အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ က ေမာင္မ်ဳိးႏွင့္ ဆိုရင္
မေျပာႏွင့္ေတာ့ ”
“ဒါမ်ဳိးေတြ က်ေတာ့ လြယ္ လြယ္ ႏွ င္ ့ ဘယ္ ရမလဲဗ်၊ သူတို႔ႏွင့္ စကားေျပာရဦးမယ္၊
ထမင္းစာေလး ဘာေလး ဖိတ္ရဦးမယ္၊ ႐ုပ္ရွင္ကေလး ဘာေလး ၾကည့္ရဦးမယ္”
အင္ဒ႐ူး၏ အသံ က စိတ္အား ထက္ သန္ ေနသည္ ့ အသံ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 176h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မလိုပါဘူးဗ်၊ ထမင္းစား ေခၚဖို ႔လည္း မလိုဘူး၊ ႐ုပ္ရွင္ ျပဖို႔လည္း မလိုဘူး၊
ခင္ဗ်ား အခန္းကို ဖိတ္လိုက္႐ုံပဲ၊ က်န္ တာေတြ အလိ ု အေလ်ာက္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊
စိတ္မပ်က္ႏွင့္၊ ခင္ဗ်ားဖို႔ ကၽြန္ ေတာ္ ေကာင္မေလး တစ္ ေယာက္ ျမင္ ထားတယ္ ၊
အပ်ံစားထဲက”
“ေဟ့ လူ ၊ သိ ပ္ အပ်ံစားထဲက ဆိုရင္ မျဖစ္ေသးဘူးဗ်၊ ကၽြန္ ေတာ္ က
ေအာက္ေျခက စၿပီး တျဖည္းျဖည္း တက္ သြားခ်င္ တာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ေျပာတာ ခင္ဗ်ား
သေဘာေပါက္ မလား မသိ ဘူ း”
လင္းဗ႐ိုစ္ ရယ္ သည္ ။
“ေၾသာ္ အင္ဒ႐ူး၊ အင္ဒ႐ူး၊ ဒီ ေလာက္ လည္ း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းၿပီး
သူ ေတာ္ ေကာင္ းႀကီ း လုပ္မေနစမ္းပါႏွင့္ဗ်ာ၊ ေလာကႀကီ းမွ ာ ေနရာတကာ ဒီ ေလာက္
ႀကိဳးစားဖို႔ မလိ ုပါဘူ း၊ ႐ႈပ္တယ္ဗ်ာ၊ မနက္ျဖန္ ဆယ့္ႏွစ္နာရီ ဆယ့္ငါးမိနစ္မွာ ဗရစ္ဟန္
စတိုး ေရွ႕ကို လာခဲ့ ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ေစာင့္ေနမယ္၊ အဲဒီ က အိုက္စကရင္ ေရာင္းတဲ့
ေကာင္မေလးက သိပ္နိပ္တာ၊ အသားျဖဴျဖဴ ငါးရံ႕ ကိ ု ယ္ ကေလး ”
လင္းဗ႐ိုစ္က ထုိင္ရာမွ ထၿပီးသမ္းေနသည္။
“ကဲ ေတာ္ ေတာ္ ေနာက္ က်သြားၿပီ း ၊ ကိုးနာရီမွာ ကၽြန္ ေတာ္ ဆုိင္ကို သြားရဦးမယ္ ”
အင္ဒ႐ူးသည္ အထိ တ္ တလန္ ႔ ျဖစ္၍ က်န္ရစ္ခဲ့၏။ သည္ ေလာက္
လြယ္လိမ့္မည္ဟု နည္းနည္းကေလးမွ် မထင္။ သူ ေမးခ်င္သည့္ ေမးခြန္းေတြက
သန္းေပါင္း မ်ားစြာ။
ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔ လယ္ ဗရစ္ဟန္ စတိုးဆိုင္ ေရွ႕သို႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါ၌
အင္ဒ႐ူးက လင္ းဗ႐ုိစ္ကို ခပ္လန္႔လန္႔ျဖင့္ ႏႈ တ္ ဆက္ ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 177h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေစာင့္လိုက္ရတာ ၾကာလွ ၿပီ ဗ်ာ”
“သိ ပ္ ေနာက္မက်ပါဘူးဗ်၊ အတန္ းက ဆယ့္တစ္နာရီမွ လႊ တ္ တာ၊
ဒီ ေလာက္ လည္ း မေလာႏွင့္၊ လာ သြားရေအာင္ ”
“ေနပါဦး၊ ကၽြန္ ေတာ္ က ဘာလု ပ္ ရမွ ာလဲ ”
လင္းဗ႐ိုစ္က ေလသံ ကေလးျဖင္ ့
“လာပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဆိုင္ထဲကိုသာ လုိက္လာခဲ့၊ ဟိ ု က်ေတာ့
အိုက္စကရင္ တစ္ ေယာက္ တစ္ခြက္စီ မွာမယ္၊ လူရွင္းရင္ ခင္ဗ်ားႏွင့္ ေလာရိန္းကို
မိ တ္ ဆက္ ေပးမယ္ ”
“ေလာရိန္း ဆိ ု တာ ဘယ္ သူ လဲ ”
“ခင္ဗ်ားကို ေကာင္ းကင္ ဘံ ု ပို႔ေပးမယ္ ႏုိင္ငံကူး လက္ မွ တ္ ေလ၊ ေကာင္မေလးက
သေဘာလည္ း ေကာင္ းတယ္ ၊ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းသားဆိုရင္ အထင္ လည္ း
ႀကီ းတယ္ ”
“ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ က ဘာေျပာရမွာလဲ ”
“ခင္ဗ်ားက ျပံဳးျပဗ်ာ၊ ၿပီးေတာ့ ညေနမွာ ထမင္းစား လိုက္ႏိုင္မလားလုိ႔ ေမး၊
ေလာရိ န္ းကလည္ း ေလာရိန္းဆိုေတာ့ လိုက္မယ္လို႔ ေျပာလိမ့္မယ္ ”
“ခင္ဗ်ားက ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီ ေလာက္ ေသခ်ာေပါက္ အာမခံေနရတာလဲ ”
“သူ ႔ တစ္ သက္ မွ ာ ဟင့္အင္းလို႔ တစ္ခါမွ မျငင္းခဲ့ဖူးလို႔ေပါ့ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 178h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေရခဲမုန္႔ဆိုင္ထဲက ေကာင္တာဆီိသို႔ သူတို႔ ေလွ ်ာက္ လာသည္ ့ အခါ ေလာရိန္း
ထြက္ လာသည္ ။ လင္းဗ႐ိုစ္ ေျပာသည့္ စကားက ေသြးထြက္ ေအာင္ မွန္သည္။
ေကာင္မေလးက တကယ္ ့ အပ်ံစား။ သူတို႔ တစ္ ေတြ အာလာပ သလႅ ာပ ေျပာေနၾကစဥ္
ေလာရိန္းက ေကာင္တာေပၚတြ င္ ကုန္းၿပီး စကား ေျပာေနသည္။ အင္ဒ႐ူးသည္ ေလ်ာ့ရိ
ေလ်ာ့ရဲ ဝတ္ ထားကာ ၾကယ္ သီ း တစ္လံုး ျဖဳတ္ ထားသည္ ့ သူ ႔ ရင္အံုကို ေငးၾကည့္ေန၏။
တကယ္ လား အိ ပ္ မက္ လားဟု အင္းဒ႐ူး ခြဲျခားမရခ်င္။ မေန႔ညက သွ ်တၱ ရ
က်မ္ းမ်ားကိ ု ႏွစ္ေခါက္ သံ ု းေခါက္ ေလာက္ ဖတ္ခဲ့ရလွ်င္ အေကာင္ းသား။
“ရွင္က ဘယ္ အေဆာင္မွာ ေနတာလဲ ”
“အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္မွာပါ ” ဟု အင္ဒ႐ူးက မဆိုင္းမတြ ေျဖသည္။ ထိုစဥ္
လင္းဗ႐ိုစ္က သူ ႔ နံ ၾကားကိ ု တံေတာင္ျဖင့္ တြက္ လိ ု က္ ၏။
“ညေန အားရင္ တို႔ႏွင့္ လိုက္ခဲ့ပါလား ”
“လို္က္တာေပါ့၊ တကၠ သိ ု လ္ ဝင္ းထဲက ေစ်းဆိုင္ေတြက ေလးနာရီမွ ပိ တ္ တယ္
မဟု တ္ လား၊ ဂိတ္က ေစာင့္ေနေလ၊ လာခဲ့မယ္၊ ကဲ ကၽြန္ မ ေစ်းဝယ္ ေတြ က်ေနလိ ု ႔
သြားလုိက္ဦးမယ္ေနာ္၊ ခြင့္လႊတ္ ”
“ဘယ္ ႏွ ယ္ ့ လဲ၊ အဆင္ ေျပတယ္ မဟု တ္ လား ” ဟု အျပင္ ေရာက္ လာသည္ ့
အခါတြင္ လင္းဗ႐ိုစ္က ေမး၏။
“အဆင္ေျပရဲ႕လား ” တဲ့ ။ ေျပသမွ သိပ္ေျပ။ ေျပလြန္းလို႔ လဲ၍ပင္
က်သြားခ်င္ သည္ ။
“ဒီမွာ လင္းဗ႐ိုစ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို သင္ တန္ းကေလး ဘာေလး၊ မေပးေတာ့ဘူးလား၊
ပထမ လႈပ္ရွားမႈကို ဘယ္ လိ ု စရမလဲ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့ဗ် ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 179h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ဝင္ းထဲတြင္ အတန္ းေတြ ဆင္းခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္ းသား
ေက်ာင္ းသူ ေတြ ဥဒဟိ ု သြားလာေနၾကသည္ ။ လင္းဗ႐ိုစ္သည္ ျမက္ခင္း အလယ္ တြင္
ရပ္လိုက္၏။
“ဒီမွာ ကိုယ့္လူ၊ အပိုေတြ သိ ပ္ ေျပာမေနႏွင့္၊ အမွ တ္ တမဲ့ ေျပာသလိုႏွင့္
တန္းေျပာလိုက္၊ ကိုယ္ႏွင့္ အတူ တူ မအိပ္ခ်င္ဘူးလားေပါ့ ”
“ခင္ဗ်ားဟာက ေပၚတင္ႀကီးဗ်ာ ”
“ဒီမွာ အင္ဒ႐ူး၊ သူ ဟာ ေဒါရစ္ ေဒး မဟု တ္ ဘူ း၊ သူ ကိုယ္တိုင္က ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသား ဆိုရင္ သေဘာက်ၿပီ းသား ”
“တကယ္ လားဗ် ”
“တကယ္ ေပါ့ ”
လင္ းဗ႐ိုစ္က အိတ္ထဲသို႔ ႏိႈက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာကို ထုတ္ေပးလိုက္သည္။
“ဒါက ဘာလဲဗ် ”
“ေဘးဆီ းရန္ ကာ ပစၥည္း၊ ကိုယ္က ဂရိလူမ်ဳိး ဆိ ု ေတာ့ ေမာင္ရင့္ကို ထ႐ုိဂ်င္
ျမင္းတစ္ေကာင္ ေပးတယ္လို႔ပဲ သေဘာထားလိ ု က္ ေပါ့ ”
လင္းဗ႐ိုစ္က ျပံဳး၍ ေျပာသည္။


ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 180h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - စက္ တင္ ဘာ ၃ဝ၊ ၁၉၅၆။

သိ ပ္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းတဲ့ေန႔။
ဒီေန႔ကို မေမ့ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ငါ့ကို ကူညီခဲ့တဲ့ လင္းဗ႐ိုစ္ ေက်းဇူ းကိ ု
မေမ့ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေလာရိန္းကိုလည္း ဘယ္ မွ ာ ေမ့ႏိုင္ ပါေတာ့မလဲ။
စက္ တင္ ဘာလထဲတြင္ ဒင္နီ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူ ႔ ေလာက
အျမင္သည္ ေျပာင္းသြားၿပီ။ သူ႔ကိုယ္သူ ျမင္သည့္ အျမင္သည္လည္း ေျပာင္းသြားၿပီ။
ကမာၻ ေက်ာ္ စႏၵရား ဆရာႀကီ း အာတာ ႐ူဗင္စတိုင္းက သူ ႔ စႏၵရား လက္ သံ ကိ ု
ခ်ီ းက်ဴးသြားခဲ့ သည္ ။ တကယ္ ့ ဆင္ဖိုနီ တီ းဝိုင္းႀကီးကို သူေခါင္းေဆာင္၍ တီးခဲ့ၿပီးၿပီ။
တစ္မိနစ္မွ်သာ တီ းရသည္ ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။
သူ သည္ ျမာေပြသူ တစ္ ေယာက္ မဟုတ္သည့္တိုင္ မိန္းမႏွင့္ ခဏ တစ္ ျဖဳတ္
ေတြ႔လိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ (တိ တိ က်က် ေျပာရလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ) စိ တ္ဝင္စားစရာ အသစ္
တစ္ခုကို ေတြ႔ လာသည္ ။ ယင္းမွာ စႏၵရားခလုတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုမူ အခန္းထဲတြင္
စတိန္းေဝး စႏၵရားႀကီး တစ္လံုးရွိေနၿပီ ဆိုလွ်င္ ဗရစ္ဂ်စ္ ဘားေဒါ့ႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ကိုပင္
မေၾကာက္ ေတာ့ ။
ဆိ ု ေရး တီ စသည္ ့ ဘက္ေပါင္းစံု တကယ္ ့ ဂီ တသမား တစ္ ေယာက္
ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ ခု သာ လိုသည္။ ယင္းမွာ သီခ်င္းစပ္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာ
ေဝၚလတာသည္ ကတိ ေပးထားသည္ ့ အတိုင္း ဒင္နီကို သူ ႔ သီခ်င္းစပ္ သင္တန္းသို႔
ေခၚသြားသည္ ။ ဒင္နီကလည္ း သီ ခ်င္ းေတြကိ ု အားသြန္ခြန္စိုက္ ေရးသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 181h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေက်ာင္ းသားဘဝက သူ လြတ္ခ်င္လွၿပီ။ ေက်ာင္ းသား၏ အေဆာင္
အေယာင္ ေတြကိ ု သူ စြန္႔ပစ္ခ်င္လွၿပီ။ သူ႔ကို နာမည္ေက်ာ္ စႏၵရား ဆရာႀကီ း တစ္ဦး၏
တပည့္၊ အခ်စ္ေတာ္၊ လက္ စြဲ အျဖစ္ သိ ခဲ့ ၾကရာ ယခု ထိ ု အရာမ်ဳိးကို မလိုခ်င္ေတာ့ၿပီ။
သူ ႔ တြင္ ထိုသို႔ အေျမႇာင္ ဂုဏ္ထူး ဝိေသသေတြ မ်ားလွၿပီ။ ယခု သူ ကိ ု ယ္တိုင္ နာမည္ေက်ာ္
ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ေနၿပီ။
သီခ်င္းေရး သင္ တန္ းကိ ု တက္ ၾကည္ ့ လိ ု က္ ေတာ့ သူ ေတာ္ ေတာ္
စိ တ္ ပ်က္ သြားသည္ ။ သင္ တန္ းတြင္ သင္ၾကားေပးသည္မွာ ထူးထူးဆန္းဆန္းရယ္လို႔
ဘာမွမရွိ။ ေရွးက နာမည္ေက်ာ္ ဆရာႀကီ းမ်ား၏ ေတးသီ ခ်င္ းႀကီ းမ်ားကိ ု အတီ း က်င့္ၿပီး
သူ တိ ု ႔ ဟန္အတိုင္း ေတးသီခ်င္း စပ္ၾကည့္ခိုင္း႐ုံမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဒင္နီက စိ တ္ ပ်က္
လက္ ပ်က္ ျဖင္ ့ ထိုအေၾကာင္းကို သင္ တန္ း ပါေမာကၡ ေဝၚလာတာကိ ု ေျပာျပသည့္အခါတြင္
ပါေမာကၡက ထိုသို႔ အဘယ္ ေၾကာင္ ့ ေလ့က်င့္ခိုင္းရေၾကာင္းကို ရွင္းျပ၏။
“ေတးကဗ်ာ ျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပ အေရးအသားမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထင္ ရွ ားခဲ့ ၾကတဲ့
ဆရာႀကီ းေတြဟာ အစတု န္ းကေတာ့ သူ မ်ားေရးတာကိ ု အတုခိုး ေရးရာက အစျပဳခဲ့တာ
ခ်ည္ းပဲကြ၊ ဒီေတာ့မွ ဟန္ ဆိ ု တဲ့ သေဘာကိ ု ေပါက္ လာတတ္ တာ၊ အဲဒီလုိ ဟန္ရဲ႕
သေဘာကိ ု ေပါက္လာေတာ့မွ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ကို စတင္ တီ ထြင္ လာၾကရတာ၊ စိတ္ရွည္မွေပါ့
တပည့္ရ၊ မိုးဇက္ ငယ္ငယ္တုန္း က သူ ႔ သီ ခ်င္ းေတြကိ ု ဟုိင္းကို အတုခိုး ေရးခဲ့တာ၊
ဘီသိုဗင္လည္း အစတုန္းက မိုးဇက္ကို အတုခိုးၿပီး ေရးခဲ့တာပဲ၊ ဒီ ေလာက္ လည္ း
ေလာဘမႀကီးပါႏွင့္ တပည့္ရာ၊ မင္း အသိုက္အဝန္းေကာင္းႏွင့္ ေနရတာပါ ”
ဒင္နီသည္ ဆရာ၏ စကားမ်ားကိ ု ၾကား၍သာ ၾကားေနရသည္၊ နား ဝင္ျခင္း မရွိ။
ထိုႏွစ္က ေႏြရာသီ တြင္ သူ႔အဖို႔ ထူ းျခားသည္ ့ အျဖစ္ႏွင့္ ၾကံ ဳရသည္ ။ ဒင္နီသည္ ပါေမာကၡ
ေဝၚလတာ၏ စကားအတိုင္း သူ ႔ သင္ တန္ းကိ ု လိုက္ေနရေသာ္လည္း တစ္ ဖက္ တြင္ သူ ႔
ဂီတ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 182h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ၾကာၾကာ မရွာလိုက္ရ။ တစ္ညေန သူ ႔ အခန္းထဲရွိ စားပြဲတြင္ ထိုင္ၿပီး ေက်ာင္းမွ
ေပးလိုက္သည့္ စာစီစာကံုး တစ္ပုဒ္ ေရးေနစဥ္ တယ္လီဖုန္း ျမည္ သံ ၾကားလိ ု က္ ရသည္ ။
“ဒင္နီ ေရာ့ ဆီ လား ရွင္” ဟု မရဲတရဲ ေမးလိုက္သည့္ မိ န္ းကေလးသံ တစ္ သံ
ေပၚလာ၏။
“ဟု တ္ ပါတယ္ ”
“ကၽြန္ မ မာရီယာ ပါးစခ်ားပါ၊ ရက္ ကလစ္ မိန္းကေလး ေက်ာင္းေဆာင္ အက
အႏုပညာ အသင္ း ဥကၠ ႒ပါ၊ အဲဒါေလ ဟိ ု ဟိ ု သိ ပ္ ေတာ့ ႀကီ းႀကီ းက်ယ္ က်ယ္ မထင္ပါႏွင့္
ေနာ္၊ ကၽြန္မတုိ႔ အႏုပညာ အသင္ းက ဒီႏွစ္ ေႏြဦးေပါက္မွာ ကိုယ္ပိုင္ ဘဲေလး ကဇာတ္
တစ္ခု တင္မယ္လုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္၊ ကဇာတ္ သီ ခ်င္ းေတြကိ ု ေရးဖို႔ စဥ္းစားၾကေတာ့
ရွင့္နာမည္ကို ပထမဆံ ု း ေခါင္းထဲ ေပၚလာၾကတာပဲ၊ ကၽြန္ မ ေျပာတာ ရွင့္မွာ သိ ပ္
တာဝန္ ႀကီ းေနတယ္ ဆိုရင္ ေျပာပါရွင္၊ ကၽြန္ မ ဆက္ ၿပီ း နားမပူေတာ့ပါဘူး ”
“အိ ု အိ ု မႀကီ းပါဘူ း၊ အက သင္ေပးမယ့္လူက ဘယ္ သူ လဲ ”
မာရီ ယာက ခပ္ဆိုင္းဆုိင္းျဖင့္
“ဟု တ္ ဟု တ္ ကဲ့ ၊ ကၽြန္ မ ဆိုပါေတာ့၊ သိ ပ္ ေတာ့ မတတ္ ပါဘူ း၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မက
ဆရာမႀကီ း မာသာ ဂေရဟမ္ဆီမွာ သင္ တန္ း တက္ ခဲ့ ဖူ းတယ္ ေလ၊ ၿပီးေတာ့”
“ဟု တ္ လား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဘြဲ႔ မရေသးတဲ့ ေက်ာင္ းသား
ေက်ာင္းသူခ်ည္းပဲ၊ ဒီ ေတာ့ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ကိ ု ညစာစား လာခဲ့ ပါလား၊ ညစာစားရင္း
စကားေျပာၾကရေအာင္ ”
ဒင္နီက ေလာကြတ္ ေတြ ပိုသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 183h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေကာင္းတာေပါ့၊ ဒီလိုဆုိရင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀ ကီ း ႐ုံးခန္းနားမွာ ညေန
ငါးနာရီခြဲေလာက္မွာ ေစာင့္ေနမယ္ေလ”
“ငါးနာရီေလာက္ မလာႏိုင္ဘူးလား၊ ငါးနာရီေလာက္ ေရာက္ရင္ ထမင္း မစားခင္
ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းမွာ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေျပာခ်ိန္ ရတာေပါ့ ”
“ရွင့္ အခန္းမွာ”
မာရီ ယာ့ အသံ ဟာ စိုးရိမ္သံ ပါေနသလိုလို။
“ဟု တ္ တယ္ ေလ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းမွာ ဆိ ု ေတာ့ စႏၵရားတို႔ ဘာတို႔လည္း
အဆင္ သင္ ့ ရွိတယ္၊ ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းမွာ စကား မေျပာခ်င္ရင္လည္း ပိန္းေဆာင္ဘက္
သြားတာေပါ့ ၊ ဒါေပမဲ့ အနားတစ္ဝိုက္မွာ စႏၵရား ရွိေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့ ”
“ေၾသာ္ ဟုတ္ၿပီ၊ ဟုတ္ၿပီ၊ ဒီလိုဆိုရင္ ရွင့္ အခန္းက ပိုေကာင္းတာေပါ့၊ ဗုဒၶဟူး
ညေန ငါးနာရီမွာ ေတြ႔ မယ္ ေလ၊ ဝမ္းသာလုိက္တာရွင္၊ ေက်းဇူးပဲ ”
မာရီ ယာက တယ္လီဖုန္းကို ခ်သြား၏။ မာရီယာ တစ္ ေယာက္ သာ
စိတ္လႈပ္ရွားသည္ မဟု တ္ ။ သူ လည္ း ထို႔အတူ။
ႏိုဝင္ ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ညေန ငါးနာရီတိတိတြင္ ဒင္နီ၏
အခန္းတံခါးကို ေခါက္ သံ ေပၚလာသည္ ။
ဒင္နီက လည္စည္းကို ဆြဲဆန္ ႔ ကာ တစ္ ခ်က္ ႏွာေခါင္းနံ႔ ႐ွဴလိုက္သည္။
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ၿပီးေနာက္ လိ မ္ းေလ့ ရွိသည့္ အလွ ရည္ ေတြ ဗံုးေပါ လေအာ လိ မ္ းထားသျဖင္ ့
သူ ႔ အခန္း တစ္ခန္းလံုး အိုးလ္စပိုက္စ္ အလွရည္နံ႔ေတြ မႊန္ေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 184h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဝင္ခဲ့ပါ ” ဟု ေျပာကာ ျပတင္းေပါက္ဆီ ေျပး၍ တံ ခါးကိ ု မ ဖြင့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္
တံခါးမႀကီ းကိ ု ဖြင့္ေပး၏။
“ဟယ္ လိ ု ” ဟု မာရီ ယာက ႏႈ တ္ ဆက္ သည္ ။
သူ ႔ အရပ္က ျမင့္သျဖင့္ ႐ု တ္ တရက္ သူ ႔ မ်က္ႏွာကို ဒင္နီ ေကာင္းေကာင္း မျမင္ရ။
သို႔ရာတြင္ မ်က္ႏွာကို ေမာ့မၾကည့္မီ သူ ျမင္ေနရသည့္ ရပ္ဝန္းသည္ပင္လွ်င္ ေတာ္ ေတာ္
စိ တ္ ဝင္စားစရာ ေကာင္ေနၿပီ။
မာရီ ယာသည္ ရက္ ရက္ စက္ စက္ လွ သည္ ။ ဝိုင္းစက္၍ တဖ်ပ္ဖ်ပ္
ေတာက္ေနေသာ ေျမထဲပင္လယ္ေရာင္ မ်က္လံုးျပာျပာကို ရွည္လ်ား မည္းနက္ေသာ
ဆံပင္မ်ားက ေပါင္ခတ္ေပးထားသည္။ သည္ေန႔ည အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ တြင္ သူႏွင့္ အတူ
လာ၍ ညစာ စားမည္ ဆိုသည္မွာ မယံုႏိုင္စရာ မဟု တ္ ေတာ့ ။ လူတိုင္းကမူ ပါးစပ္
အေဟာင္းသားျဖင့္ ေငးၾကည့္ ၾကေပလိမ့္မည္။
“ရွင္ႏွင့္ စကားေျပာခြင့္ရလို႔ ဝမ္ းသာလု ိ က္ တာ” ဟု မာရီ ယာက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ
ေျပာသည္။
“ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း ဝမ္ းသာပါတယ္ ၊ ၿပီးေတာ့ မာရီယာရဲ႕ စိတ္ကူးကုိ ကၽြန္ ေတာ္
စိ တ္ ဝင္စားတယ္ေလ”
“ဒါေတာင္ ရွင့္ကို မာရီယာ ဘာမွ မေျပာရေသးဘူးေနာ္ ”
“ေၾသာ္ … ကၽြန္ ေတာ္ ေျပာတာက ကိုယ္ပိုင္ ဘဲေလး ကဇာတ္ တစ္ခု
ကမယ္ ဆိ ု တဲ့ စိတ္ကူးကို ေျပာတာပါ၊ ကု တ္ အကႌ ်ကိ ု ကၽြန္ ေတာ္ ခၽြတ္ေပးမယ္ေလ”
“ဟင့္အင္း၊ မခၽြတ္ ေတာ့ ဘူ း၊ နည္းနည္း ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ျဖစ္ေနလုိ႔ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 185h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

မာရီ ယာက ခပ္႐ြံ႕႐ြံ႕ ေျပာသည္။
ဒင္နီက ျပတင္းေပါက္ သြားပိ တ္ ၏။
“ေၾသာ္ ဟု တ္ သားပဲ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ကေတာ့ ေလေကာင္ေလသန္႔ ဝင္ တာကိ ု
သေဘာက်တာ၊ ေလေကာင္ းေလသန္ ႔ ကေလး ႐ွဴလိုက္ရရင္ ေခါင္းထဲမွာ ၾကည္ သြားတာပဲ ”
ဒင္နီက သူ႔ကို ကု လားထိ ု င္ တြင္ အထိုင္ခိုင္းသျဖင့္ မာရီယာ ဝင္ထိုင္သည္။ သူတုိ႔
ႏွစ္ေယာက္ ေျပာလိုက္သည့္ စကားေတြက ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း။ အဆက္ အစပ္
ရယ္ လု ိ ႔ မရွိလွ။ ေဆာင္းရာသီ ဒဏ္ေၾကာင့္ခ်ည္းေတာ့ မဟု တ္ ရာ။
မာရီ ယာကိ ု ၾကည့္ရသည္က ရွက္တတ္ပံုရသည္။ ထမင္းစားခန္းသို႔
ေရာက္လွ်င္ေတာ့ စကားလက္ ဆံ ု က်ေလမည္ လား မသိ ။
“ယမကာေလး ဘာေလး ေသာက္ မလား ”
“ဟင့္အင္း၊ မာရီယာ မေသာက္ ေတာ့ ဘူ း၊ အက သင္ တန္ းသူ ေတြအတြက္
ေသာက္ လု ိ ႔ မေကာင္းဘူးေလ”
“အိ ု အိ ု ကၽြန္ ေတာ္ က ရွယ္ရီကို ေျပာာတာပါ ”
ဟားဗတ္ တြင္ ဆို႐ိုးစကား တစ္ခုရွိသည္။ ဝီ စကီ သည္ လူ ကိ ု ႂကြေစသည္ ။
ရွယ္ရီက ႐ြေစသည္တဲ့။
“မာရီ ယာက ယမကာတိ ု ႔ ဘာတုိ႔ကို လံုးလံုး မႀကိ ဳက္ တာပါ ” ဟု
ေတာင္းပန္သံကေလးျဖင့္ ေျပာ၏။
“ဒီလိုဆို ကိ ု ကာကိ ု လာေရာ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 186h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ရပါတယ္ ”
မာရီယာ ဘဲေလးက ဇာတ္ တိ ု ကေလး တစ္ပုဒ္ တင္ခ်င္ေၾကာင္းျဖင့္ သူ ႔
စိတ္ကူးကို ေျပာျပသည္။ သူ ႔ စကားမ်ားကိ ု နားေထာင္ေနစဥ္ ဒင္နီသည္ မာရီ ယာကိ ု
႐ႊန္႐ႊန္စားစားႀကီး စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ မာရီယာကမူ ရွက္ေနသျဖင့္
သတိ မထားမိ ။
မာရီ ယာက သူ ႔ စိတ္ကူးကို နာရီ ဝက္ ေလာက္ ေျပာျပ၏။
မာရီ ယာ၏ ဘဲေလး ျပဇာတ္ တိ ု ကေလး နာမည္ကို “အာေကဒီ ယာ” ဟု
အမည္ေပးထားသည္။ မာရီ ယာသည္ သီအိုကရစ္တပ္၏ ျပဇာတ္မ်ား၊ ဗာဂ်ီ းယား
ျပဇာတ္မ်ားႏွင့္ ေရာဗတ္ ဂေရစ္၏ ဂရိ ဒ႑ာရီ မ်ားကိ ု ဖတ္ခဲ့ၿပီး ထိ ု အထဲမွ ဇာတ္ လမ္ း
အခ်ဳိ႕ကို ယူ ထားသည္ ။ ဘဲေလးတြင္ အဓိကပါ ဝင္ ကျပမည့္ သူမ်ားမွာ
သိုးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သုိးေက်ာင္ းသမ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး နတ္ သမီ းကေလးေတြကိ ု
လိုက္ဖမ္းေနၾကေသာ နတ္ ဆိ ု းကေလးမ်ားက ဝင္လိုက္ ထြက္ လိ ု က္ လုပ္ေနသည့္ဟန္ကို
ဇာတ္ခံု ေနာက္ခံတြင္ လည့္ထားမည္။
သူ႔ဇာတ္လမ္းက မဆိုး။ တီးလံုး ေကာင္းေကာင္း ျပကြင္း ေကာင္းေကာင္းႏွင့္
တင္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ မုခ်။
ေနာက္တစ္ေန႔ လက္ ဖက္ ရည္ ေသာက္ခ်ိန္၌ မေန႔ညက သူ တြဲခဲ့ သည္ ့
ေကာင္မေလး ဘယ္ ေလာက္ လွ ေၾကာင္ းကိ ု သူ႔အနား စားပြဲနားမွာ ျဖတ္ သြားသည္ ့
ေက်ာင္ းသားမ်ား ေျပာသြားၾကသည္ ။ ဘယ္ သူ ေတြမွ န္ းေတာ့ မသိ ။ ဒင္နီက
ေယာက္ ်ားေလးတိ ု ႔ ထံုးစံ ဂုဏ္ယူ ေက်နပ္စြာ ျပံဳးသည္။
ဟု တ္ သည္ ။ အဲလီ ေယာ့ ထမင္းစားခန္းထဲတြင္ မာရီ ယာလိ ု ေက်ာင္ းသူ ေခ်ာေခ်ာ
တစ္ ေယာက္ မွ ် မလာဖူးေသး။ တခ်ဳိ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက “ဒင္နီ၊ ေတာ္ ေတာ္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 187h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ခရီးေရာက္ေနၿပီလား ” ဟု ေနာက္ သလိ ု ေျပာင္သလိုျဖင့္ ေမးၾကသည္ ။ မာရီ ယာ၏
ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ေသာအားျဖင့္ ဒင္နီသည္ ထိုအေၾကာင္းကို စကား အစပ္မခံ။
သို႔ရာတြင္ မာရီ ယာကိ ု သူ ႔ အေဆာင္ ျပန္ပို႔ေသာအခါ၌ကား သူ ႔ တစ္ သက္ တြင္
မာရီ ယာကိ ု ဘယ္ ေတာ့ မွ နမ္းခြင့္ရေတာ့မည္ မဟု တ္ ဟု ဒင္နီ ထင္ လာသည္ ။ မာရီ ယာက
အရပ္ ျမင့္လြန္းသည္။ သူတို႔ လုပ္ငန္းအရ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မာရီ ယာသည္ သူ ႔ အခန္းသို႔
မၾကာခဏ ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည့္တိုင္ သူ႔အဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိ။ အလား အလာ မရွိ။
မာရီ ယာ၏ အရပ္က ငါးေပ ဆယ္ လက္ မ။ စႏိုးဝိႈ က္ သည္ လူ ပု ကေလး
ခုႏွစ္ေယာက္တို႔၏ ပေလးတိုးနစ္ စိ တ္ ကူ းယဥ္ အခ်စ္မိတ္ေဆြမွ်သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 188h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွတ္တမ္း - ႏိ ုဝင္ ဘာ ၁၂၊ ၁၉၅၆။

ေက်ာင္ းသားသစ္ ဆိ ု တာ ေအးစက္စက္ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း မထံုတက္ေသးႏွင့္လို႔
တခ်ဳိ႕ လူ ေတြက ထင္ မွ တ္ မွ ားၾကတယ္ ။ စိတ္လႈပ္ရွား လြယ္ ျခင္ း မရွိလုိ႔ ယူ ဆၾကတယ္ ။
သူတို႔မွာ ဆံပင္ဖြၿပီး ေခါင္းကုတ္ ရတာမ်ဳိး မရွိ၊ ေခၽြးျပန္တာမ်ဳိး မရွိလို႔လည္း
ထင္ တတ္ ၾကတယ္ ။ အမွန္ကေတာ့ ဒီလို မဟု တ္ ပါဘူ း။ ေက်ာင္ းသား သစ္ ေတြမွ ာလည္ း
မ်က္လံုးႏွင့္ပဲ၊ ေျခလက္အဂၤါႏွင့္ပဲ၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္ပဲ သူ႔ကို သြားၿပီ း အပ္ႏွင့္ ဆြရင္
ေသြးထြက္ မွ ာပဲ။ သူ႔ကို နာက်င္ေအာင္ လုပ္ရင္ ေအာ္မွာပဲ။ ေသြးႏွင့္ကိုယ္ သားႏွင့္ကိုယ္
မဟု တ္ လား။
ဒီ ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္၊ အခန္းေဖာ္လည္း ျဖစ္တဲ့ မု ိ က္ ကယ္
ဝစ္ ဂယ္ ဟာလည္ း ဒီအတိုင္းပဲေပါ့။ အရပ္ ျမင့္ျမင့္၊ ႐ုပ္ေခ်ာေခ်ာႏွင့္ ေလွေလွာ္သင္း
ကပၸ တိ န္ ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ ။
သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြက ခ်စ္ ၾကတဲ့
မိ ု က္ ကယ္ ရယ္ ေလ။ မၾကာခင္တုန္းက ဖဲယားဖီ းကိ ု အားလပ္ ရက္ ျပန္သြားေတာ့
အသည္ းကြဲ ျပန္ လာခဲ့ တယ္ ။ သူ႔ရည္းစားက အဆက္ ျဖတ္ လု ိ က္ ၿပီတဲ့။ သူ ႔ ထက္
အသက္ အမ်ားႀကီ း ႀကီ းတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ ထပ္ ေတာ့ မယ္ လိ ု ႔ ေျပာလု ိ က္
သတဲ့ ေလ။ အဲဒီလူက အသက္ သံ ု းဆယ္ နား ကပ္ေနၿပီတဲ့။
မု ိ က္ ကယ္ ဟာ သတင္ းေတြ အားလံုးကို ဥေပကၡာ ျပဳထားေလသလားေတာ့
မသိ ဘူ း။ အနည္းဆံုး ေက်ာင္ းကိ ု ျပန္ လာသည္ အထိ ေတာ့ ဥပကၡာ ျပဳပံုရတယ္။
တစ္ညေန ထမင္းစားခန္းမွာ တန္ းစီ ၾကေတာ့ သူ က စားပြဲထိ ု း တစ္ ေယာက္ ကိ ု လွမ္းၿပီ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 189h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“နာတာလူ း ပြဲေတာ္ အတြက္ ၾကက္ ဆင္ သတ္ စရာ ရွိရင္ ကၽြန္ ေတာ္ သတ္ ေပးမယ္ ” လို႔
လွမ္းေျပာလိုက္တယ္။
သူ က ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ ေျပာေတာ့ စားပြဲထု ိ းေတြကလည္ း
ေနာက္ေျပာင္ေနတာပဲ ထင္တာေပါ့။ မိ ု က္ ကယ္ ဟာ ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ ပါလာတဲ့
လြယ္ အိ တ္ ႀကီ းထဲက မီ းသတ္ သမားေတြ သံ ု းတဲ့ ပုဆိန္ႀကီးကို ထု တ္ ၿပီ းေတာ့
ထမင္းစားခန္းေအာက္မွာ လႊ တ္ ထားတဲ့ ၾကက္ ဆင္ ႀကီ း တစ္ ေကာင္ ကိ ု
လိ ု က္ သတ္ ေနတယ္ ။
ထမင္းစားခန္းထဲမွာ စားပြဲေတြ ဖ႐ိုဖရဲ၊ ပန္းကန္ျပားေတြ ကြဲလိ ု ကြဲ၊
ထမင္းစားခန္းထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ နည္းျပဆရာေတြ၊ ေက်ာင္ းသားေတြ၊
မိန္းကေလးေဆာင္က ဧည့္သည္ ေက်ာင္ းသူ ေတြ လန္႔ၿပီး ဟိုေျပး သည္ေျပး
ျဖစ္ ကု န္ ၾကတယ္ ။ ဒါႏွင့္ တကၠ သိ ု လ္ ရဲကိ ု လွမ္းေခၚရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိုက္ကယ္က
ေသာင္းက်န္းေနလုိ႔ ရဲႏွစ္ေယာက္လည္း အနားကိ ု မကပ္ ရဲၾကဘူ း။ ေနာက္ ဆံ ု းေတာ့ ဗလ
ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ နည္းျပဆရာ ေဝၚလ္ တာက ဝင္ထိန္းရတယ္။ ဆရာ ေဝၚလ္ တာဟာ
မိုက္ကယ့္ အနားကိ ု တျဖည္းျဖည္း ကပ္လာရင္း သူ ႔ လက္ ထဲက မီ းသတ္ ပုဆိန္ႀကီးကို
ေပးဖို႔ ေတာင္ းတယ္ ။
ဒီ ေတာ့ မိုက္ ကယ္ ဟာ သတိ ရသြားဟန္ ႏွ င္ ့ ပုဆိန္ႀကီး ကိုင္ၿပီး ရမ္းေနတာကို
ရပ္လုိက္တယ္။ သူ ႔ လက္ ထဲမွ ာ လူ ကိ ု ေသေစေလာက္ တဲ့ လက္ နက္ ႀကီ း တစ္ခု ရွိေနတယ္
ဆိုတာကိုလည္း သည္ ေတာ့ မွ သတိ ရသြားဟန္ တူ ရဲ႕။ ဘာေၾကာင္ ့ သူ ဒီလို လု ပ္ ေနတယ္
ဆိုတာကိုလည္း သိပံုမရဘူး။
ဆရာေဝၚလ္ တာက ပုဆိန္ႀကီးကို ထပ္ ေတာင္ းတယ္ ။ မိ ု က္ ကယ္ ကလည္ း
ယဥ္ ေက်းပါတယ္ ။ “ဟု တ္ ကဲ့ ဆရာ” ဆိုၿပီ ပုဆိန္ကို လွ မ္ းေပးတယ္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 190h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သည္အခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရး ဌာနက ဆရာဝန္ ႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာၿပီး
ဆရာဝန္ ႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေဆး႐ု ံ ေခၚသြားတယ္ ။ ဆရာေဝၚလ္ တာက သူ လည္ း
လိုက္မယ္ဆိုၿပီး ေဆး႐ုံကို လု ိ က္ သြားတယ္ ။
ေဆး႐ုံက ဧည့္သည္ လာခြင့္ေပးတာႏွင့္ ကိုယ္လည္း ေဆး႐ုံကို သြားၾကည္ ့ တယ္ ။
ကိုယ္တို႔ တကၠ သိ ု လ္ က ဟာက်ဴလီ လိ ု ႔ ေခၚၾကတဲ့ မိုက္ကယ္ကို ၾကည္ ့ ရတာ ေတာ္ ေတာ္
စိတ္မခ်မ္းသာစရာပဲ။ ငိုလိုက္ ရယ္လိုက္ႏွင့္ လု ပ္ ေနတယ္ ။ ဆရာဝန္ ေတြကေတာ့
ေကာင္းေကာင္း အနားယူဖို႔ လိုတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္ ။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ေတာ့ သူ
ဘယ္ ေတာ့ မွ ျပန္ေကာင္းမယ္ဆိုတာ မေျပာႏိုင္ဘူး ဆိ ု တဲ့ သေဘာပဲ။ မိုက္ကယ္ကို
ေဆး႐ုံတင္ၿပီး ဆက္ ရက္ အၾကာတြင္ အေဆာင္မွဴး ဆရာ ဖင္ေလက စကားေျပာရန္
ရွိသည္ ဆိ ု ကာ အင္ဒ႐ူးကို အေခၚခိုင္းလိုက္သည္။
“မိ ု က္ ကယ္ အတြက္ ဆရာ စိ တ္ မေကာင္ းဘူ းကြာ၊ သူ ဒီလို ျဖစ္ေနတယ္ ဆိ ု တာ
ဆရာ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ရိပ္မိဖုိ႔ ေကာင္းတာေပါ့၊ ခုေတာ့ လံုးလံုးကို မသိလုိက္ဘူး၊
တကယ္ ေတာ့ သူမရွိတာ တုိ႔ ေက်ာင္းေဆာင္မွာေရာ တို႔ႏွလံုးသားထဲမွာေရာ ဟာလာ
ဟင္ းလင္ း ျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့တယ္၊ တကယ္ ေတာ့ ေလွေလွာ္သင္းမွာ ဒီ ေကာင္ ဟာ တကယ္ ့
ေခါင္းေဆာင္၊ ဒီ ေတာ့ သူ႔ေနရာမွာ ငါ ေက်ာင္ းသားသစ္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု
အစားသြင္းရေတာ့မယ္၊ သူ႔နာမည္က ေဂ်ာ့ ကဲလားတဲ့ ”
ဆရာဖင္ေလက နိဂံုးခ်ဳပ္သည္။ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 191h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဂ်ာ့ ကဲလား - ဘူဒါပက္စ္၊ ေအာက္ တိ ု ဘာ၊ ၁၉၅၆။

ေဂ်ာ့ ကဲလား၏ ကေလးဘဝကိ ု ေၾကာက္ ဖြယ္ လူႀကီးႏွစ္ဦး ႀကီးစိုးခဲ့သည္။
တစ္ ေယာက္ မွ ာ စတာလင္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ ေယာက္ မွ ာ သူ႔အေဖ ျဖစ္၏။ ကြာျခားခ်က္မွာ
စတာလင္ က လူသန္းေပါင္း မ်ားစြာကိ ု ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပီး သူ႔အေဖက
သူ တစ္ ေယာက္ တည္ းကိ ု သာ ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟု တ္ သည္ ။ ေဂ်ာ့သည္ သူ ႔ အေဖကို “ေၾကာက္ ဖြယ္ အိုင္ဗန္ ဘုရင္ ” လို႔
ထင္ေနခဲ့သည္။ သူ ႔ အေဖသည္ ဟန္ေဂရီ အလု ပ္ သမား ပါတီ တြင္
ေခါင္းေဆာင္ငယ္ကေလး တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး သူ ႔ သားအား မာ့က္စ္လီနင္ က်မ္ းစာထြက္
စကားမ်ားကိ ု ႐ြတ္ ၍ ဆံုးမ သြန္ သင္ တတ္ သည္ ။
“အေဖဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ငါ့ကို တဆူ ဆူ လုပ္ေနရသလဲ မသိ ဘူ း၊ တကယ္ ေတာ့
ငါက သူ ႔ ထက္ ေတာင္ သေဘာတရားတိ ု ႔ ဘာတိ ု ႔ နားလည္ ေသးတယ္ ၊ ပါတီ ကိ ု ငါ
မဝင္ခ်င္ေပမဲ့ အေဖ့ေၾကာင့္ ငါ ဝင္ခဲ့ၿပီးၿပီ” ဟု သူ႔ညီမ မာရီ ကာကိ ု ထု တ္ ၍ ညည္းမိသည္။
မာရီ ကာက သူ႔ကို ေဖ်ာင္းဖ် ႏွစ္သိမ့္၏။ ေဂ်ာ့သည္ သူ႔စိတ္ကို သူ
ခ်ဳပ္တည္းသည့္တိုင္ အေဖက သူ႔အား ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္ကို မေက်နပ္ႏိုင္။
“ဘာျဖစ္လုိ႔ ဆူ ရမွ ာလဲ၊ အေဖက ကိုကို ဆံပင္ရွည္ ထားတာကိ ု နည္းနည္းမွ
ၾကည့္လို႔ မရတာ၊ တိုတို ထားပါလု ိ ႔ ေျပာေနတာ ၾကာလွ ၿပီ မဟု တ္ လား ”
“ဘာ၊ ငါက ေခါင္းတံုး ဆံေတာက္ႀကီးႏွင့္ ေနရမွာလား၊ ငါ့ သူ ငယ္ ခ်င္ းေတြလည္ း
အဲလ္ ဗ္ ပရက္စေလလို ဆံပင္ရွည္ ထားေနၾကတာပဲ မဟု တ္ လား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 192h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ၿပီးေတာ့ အေဖက ကိုကို႔ အေပါင္းအသင္းေတြကိုလည္း မႀကိ ဳက္ ဘူ း၊
အထူ းသျဖင္ ့ ဆီရယ္ႏွင့္ ေပါင္းတာကို မႀကိ ဳက္ ဘူ း ”
“ဘာျဖစ္လို႔ မႀကိ ဳက္ ရမွ ာလဲ၊ သူ လည္ း ပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ သားပဲ မဟု တ္ လား၊
အေကာင္ေတြရဲ႕ သားေတြေတာင္ ပါေသးတယ္ ၊ သူ တိ ု ႔ က်ေတာ့ သူတို႔ မိ ဘေတြက သိ ပ္
အလိုလိုက္တာပဲ၊ ငါ့အေဖလို မဟု တ္ ဘူ း ”
“အေဖက အိမ္မွာေနၿပီး စာတို႔ ဘာတိ ု ႔ က်က္ ေစခ်င္ တယ္ ၊ ခုေတာ့ ကိုကိုက
အိမ္မွာ ကပ္တယ္လို႔မွ မရွိတာ”
“ဒီမွာ မာရီ ကာ၊ ငါ ဆယ္ တန္ းမွ ာ ပထမ ရခဲ့တဲ့ေကာင္၊ ခုဆိုရင္လည္း ဆိ ု ဗီ ယက္
တရားဥပေဒကို ေလ့လာေနတဲ့ေကာင္ ”
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ေျပာေနစဥ္ သူတို႔အေဖ အစ္ဗန္ ကိုလိုဇာဒီ ဝင္ လာသည္ ။
သူ ႔ စကားကိ ု သူ ဆံုးေအာင္ မေျပာလုိက္ရ၊ အေဖက အဆံ ု းသတ္ ေပးသည္ ။
“မင္းက မင္းကိုမင္း ေတာ္လြန္းလို႔ တကၠ သိ ု လ္ ေရာက္ လာတယ္ ထင္ ေနသလား၊
ငါ့အရွိန္ ၾသဇာေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္ရတာကြ သိ ရဲ႕လား၊ ငါ့အရွိန္ အဝါသာ မရွိရင္ ဘယ္ ေလာက္
ေတာ္ေနေန တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု ဝင္ခြင့္မရဘူး၊ ခု ေလာက္ ဆိ ု ရင္ လမ္းမွာ တံျမက္စည္း
လွည္းေနရၿပီ၊ ဝန္ ႀကီ းသား ျဖစ္ တာကိ ု ေက်းဇူးတင္ ”
“ဝန္ႀကီး မဟု တ္ ေသးပါဘူ း အေဖရာ၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ရွ ိ ပါေသးတယ္ ၊ ၿပီးေတာ့
အေဖ့ရဲ႕ ဝန္ ႀကီ းဌာနကလည္ း စုေပါင္းလယ္ယာ ဝန္ႀကီးဌာနပါ” ဟု ေဂ်ာ့က
ဝင္ ေထာက္ သည္ ။
“ေနစမ္းပါဦး၊ မင္းက တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကို အထင္ ေသးေနလု ိ ႔ လား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 193h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အေဖတို႔ လုပ္ေနတာက လယ္ သမားေတြကိ ု သူတို႔ ထြန္ခ်င္တဲ့ လယ္ ကိ ု
မထြန္ရဘဲ ခြဲတမ္းႏွင့္ အတင္ း ထြန္ခိုင္းတာပဲ ”
“ေဟ့ ၊ တို႔က အတင္းအဓမၼ ”
“ဒီမွာ အေဖ၊ သားဟာ လူႏံု လူ အ မဟု တ္ ဘူ း ”
“ေအး ဟု တ္ တယ္ ၊ မင္းက လူႏံု လူ အေတာ့ မဟု တ္ ဘူ း၊ လူ ရမ္ းကား၊ လမ္ းသရဲ၊
မင္းေကာင္မေလး ဆိ ု တာကလည္ း ”
“အေဖ သူ႔ကို ဆြဲမထည့္ပါႏွင့္၊ သူ ေဆးစပ္ပညာကို ပါတီ က အသင္ ခိုင္းလို႔
သင္ရတာ”
“ေအး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မင္း သူႏွင့္ တြဲေနတာ ငါ့မွာ ထိခိုက္တယ္၊ ေက်ာင္ းလည္ း
မွန္မွန္ မတက္ ဘူ း၊ ၾကည့္လိုက္ရင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပဲ ထုိင္၊ အေနာက္တိုင္း ဂီ တကိ ု
နားေထာင္၊ ေကာင္မေလးက ဒါႏွင့္ပဲ အခ်ိန္ကုန္ ေနတာ”
အနီကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထုိင္ျခင္းသည္ အေဖ့အေတြက္ အေရးမႀကီး၊
အေဖ့ အတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ အနီကုိႏွင့္ အတူ သူ တပူ းတြဲတြဲ လုပ္ေနျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြ ေန႔ကတြင္ပင္လွ်င္ သူႏွင့္ အနီကိုတို႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ထုိင္ကာ
ကိ ု းေပၚတာ၏ သီခ်င္းမ်ားကို သံုးနာရီခန္႔ နားေထာင္ ခဲ့ ၾကေသးသည္ ။
ေဂ်ာ့သည္ အေဖႏွင့္ ရန္မျဖစ္ခ်င္။ ေအးေအးေဆးေဆးသာ ေဆြးေႏြးခ်င္သည္။
“ဒီမွာ အေဖ၊ အေဖတို႔ ပစၥည္းမဲ့ ဂီ တက သာတယ္ ဆိ ု ရင္ စတာလင္
ဘု န္ းေတာ္ ဘြဲ႔ ဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေကာင္းရတာလဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 194h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အေဖ၏ မ်က္ ႏွ ာသည္ နီ ရဲသြား၏။ အေဖက သမီးျဖစ္သူ မာရီကာ ဘက္ သိ ု ႔
လွည့္လိုက္သည္။
“ေတာ္ၿပီ၊ ဒီ လမ္းသရဲႏွင့္ ငါႏွင့္ စကားမေျပာတာဘဲ ေကာင္ းတယ္ ၊ ဒီ ေကာင္ ဟာ
မိ ဘကိ ု ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ေနတာ”
“ဒီလိုဆိုရင္လည္း အေဖ့နာမည္ ေျပာင္းလိုက္ေပါ့ဗ် ” ဟု ေဂ်ာ့က
ဘု ဆက္ ဆက္ ျဖင္ ့ ျပန္ေျပာသည္။
“ေကာင္ းပါတယ္ ေမာင္ရာ၊ ျမန္ျမန္ေျပာင္းေလ ေကာင္းေလပဲ ”
အေဖသည္ ေျခကိုေဆာင့္၍ ထြက္ သြားကာ အခန္း တံ ခါးကိ ု ဂ်ိမ္းခနဲ ျမည္ေအာင္
ပိတ္လိုက္သည္။
ေဂ်ာ့က ညီမဘက္သို႔ လွည့္လိုက္ကာ
“အဘိုႀကီး ႏွာကစ္သြားျပန္ၿပီ၊ ငါက ဘာလုပ္လို႔လဲ၊ သူ ႔ ဘာသာသူ ကစ္ တာ
မတတ္ႏိုင္ဘူး ”
မာရီ ကာက ပခံုး တြန္႔ျပ၏။ မာရီ ကာသည္ အေဖႏွင့္ ေမာင္ ၾကားထဲတြင္
ပုဏၰားတိုင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ တက်က္ က်က္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ။
အေမ ဆံုးၿပီးကတည္ းက သူတို႔ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္၏ ပဋိပကၡ ႀကီ းထြားလာခဲ့ သည္ ။
ထိုစဥ္က သူ႔အစ္ကို ေဂ်ာ့က ငါးႏွစ္။ သူ က ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ။
အေမ ဆံုးၿပီသည့္ ေနာက္တြင္ အေဖသည္ လည္ း မူေျပာင္းသြားသည္။
အေဖသည္ အေမ မရွိေတာ့သျဖင့္ အထီ းက်န္ ျဖစ္ကာ စိတ္တိုလာၿပီ ဆိုလွ်င္
သားအႀကီ းကိ ု သာ မဲေတာ့ သည္ ။ သူ ႀကီ းလာသည္ ့ အခါတြင္ မာရီ ကာသည္ အေဖႏွင့္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 195h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သား ၾကားထဲတြင္ ဖ်န္ေျဖေရးသမား အျဖစ္ ဝင္ရ၏။ အေဖ့ အတြက္ ဇနီးေနရာတြင္
ဝင္ရသည္။ ေမာင္အတြက္ အမိေနရာတြင္ ဝင္ရသည္။
“အေဖ့ကို နားလည္ပါ ကိုကိုရယ္၊ အေဖ ျဖတ္ သန္ းလာရတဲ့ ဘဝက
ၾကမ္ းတမ္ းတယ္ မဟု တ္ လား ”
“အိ ု သူ ႔ ဘာသာသူ ၾကမ္ းတမ္ းလာတာႏွ င္ ့ ငါ့ကို ဘာျဖစ္လုိ႔ မဲရတာလဲ၊ ငါလည္ း
နာလည္ဖို႔ ႀကိ ဳးစားပါတယ္ ၊ သူ႔မွာ သူ႔အလုပ္ႏွင့္ သူ ပိေနတာ၊ ဟု တ္ တယ္ မာရီ ယာ၊ ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံ ု းဟာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးေတြ ရွ ိ ၾကတယ္ ၊ သူတို႔ရဲ႕ လယ္ ယာ
စီမံကိန္းေတြ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ စီမံကိန္းေတြ မေအာင္ျမင္ေတာ့ သူ႔ကို အထက္ က
ႀကိမ္းတယ္ ၊ ဒီ ေတာ့ သူ ႔ ေဒါသေတြ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္ သူ ႔ ဘက္ လွ ည္ ့ လာသလဲ၊
ငါ့ဘက္ကိုပဲ လွည့္လာတာေပါ့၊ သူ စိတ္ဆိုးရင္ ပိတ္ကန္ရေအာင္ အိမ္မွာ ေခြးတစ္ေကာင္
ေမြးထားရမလို ျဖစ္ေနၿပီ “
ေဂ်ာ့သည္ တစ္ ဖက္ က သူ ႔ အေဖႏွင့္ မတည့္သည့္တိုင္ အျခား တစ္ဖက္တြင္မူ
သူ႔အေဖ စိ တ္ ပ်က္ လက္ ပ်က္ ျဖစ္ေနသည္ ကိ ု ကိုယ္ခ်င္းစာနာပံု ရသည္ ဟု မာရီ ယာက
ထင္ သည္ ။ အေဖသည္ ကာပိုစတာဗာတြင္ အလု ပ္ သင္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ သမားကေလး ဘဝမွ
တက္ လာခဲ့ သူ ျဖစ္၏။ သူ ႔ ဒုကၡမွာ အျခား မဟု တ္ ။ သူ႔လို သာမန္ လူ တစ္ ေယာက္ ထက္
အဆမ်ားစြာ ထက္ ျမက္ သည္ ့ သားတစ္ ေယာက္ ကိ ု ေမြးလာခဲ့မိျခင္း ျဖစ္သည္။
သည္ အခ်က္ ကိ ု အေဖေရာ သားပါ ရင္ထဲက သိ ေနၾကသည္ ။ ထိ ု
ေၾကာင္ ့ သာလွ ်င္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္ ခ်စ္၍ မရဘဲ
ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။
“သတင္ းထူ းတယ္ ဆရာ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 196h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အနီကုိသည္ ဥေပဒ သင္ တန္ း စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ ခု ၾကားတြင္ ေဂ်ာ့
ကဲလားကိ ု ဖမ္းမိေအာင္ ျပတိုက္ရိပ္သာ လမ္ းမႀကီ းကိ ု ခပ္ သု တ္သု တ္ ကူ းလာခဲ့ သည္ ။
“ဘာထူ းတာလဲ၊ ေဆးစစ္ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ မရွိဘူးလုိ႔ ဆရာဝန္က
ေျပာလိ ု က္ တယ္ မဟု တ္ လား ”
ေဂ်ာ့က ေျပာသည္။
“ဒီကိစၥ မဟု တ္ ပါဘူ း၊ ဒါက ေသာၾကာေန႔မွ သိရမွာ၊ အနီကို ေျပာတာ
နားေထာင္စမ္းပါဦး၊ ပိုလန္ ေက်ာင္ းသားေတြက ဂိုးမူကာကို ေထာက္ခဲ့တဲ့အေနႏွင့္
သပိ တ္ ေမွ ာက္ လုိက္ၿပီတဲ့၊ သူတို႔က ေထာက္ ခံ တဲ့ အေနႏွင့္ အနီကိုတို႔ တစ္ ေတြလည္ း
ဆႏၵျပပြဲ လုပ္မလို႔ ”
“မျဖစ္ႏိုင္တာ အနီကိုရယ္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုလိပ္အဖဲြဲ႕က မင္းတို႔ကို လုပ္ခြင့္ျပဳမတဲ့လား၊
မင္းတို႔ကို ကုတ္သြားမွာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ အျပင္ ဘက္ က ႐ုရွား မိ တ္ ေဆြေတြကလည္ း
အလည္ေရာက္လာမွာေပါ့ ”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဂ်ာ့လည္း လိ ု က္ ရမယ္ ကြာ၊ ကိုယ္တို႔ႏွင့္ အတူတူေပါ့၊
ဒါတြင္ မကဘူ း၊ ပိုစတာ တစ္ခုလည္း ကိုင္ရမယ္၊ အနီကို တစ္မနက္လံုး ဆြဲလာခဲ့ တာ၊
ဒီ ေတာ့ ေဂ်ာ့ ဘာကိ ု ဆံ ု းျဖတ္ မလဲ၊ ပိုလန္ ေက်ာင္ းသားေတြကိ ု ေထာက္ ခံ မလား၊
မေထာက္ ခံ ဘူ းလား ”
ေဂ်ာ့ ကဲလာ ျပံဳးသည္။ သူ႔ကို သည္ လိ ု ပိုစတာ တစ္ခုကို ကိုင္၍ ဆႏၵ ျပသည္ ကိ ု
ျမင္လွ်င္ အေဖသည္ သူ႔အေပၚတြင္ သေဘာထား တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလာကာ ၾကင္နာေကာင္း
ၾကင္နာလာလိမ့္မည္ဟု သူ ထင္ သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 197h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေကာင္ၿပီေလ၊ ကိုယ္က ဟိုပိုစတာကို ကိုင္မယ္ ” ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလားက ပိုစတာ
တစ္ခုကို လက္ၫႇဳိး ထုိးျပသည္။ “ဟန္ေဂရီျပည္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈသစ္
အလိုရွိသည္ ” ဆိုသည့္ ပိုစတာျဖစ္သည္။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ နမ္းၾက၏။
မတ္ လ ဆယ္ ့ ငါးရက္ ရင္ျပင္ႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ
ျဖစ္ေနသည္။ အလံ မ်ား ပိုစတာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ေက်ာင္ းသားမ်ားသည္ ရင္ျပင္ထဲရွိ ျမက္ခင္းမ်ား ေပၚတြင္ စု႐ုံးမိၾကသည္။ သူ တိ ု ႔ အထဲတြင္
စက္႐ုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠ သိ ု လ္ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါသည္ ။ အမ်ဳိးသား
ဇာတ္ သဘင္ အဖြဲ႔ မွ လူ ငယ္ အႏုပညာရွင္ တစ္ ေယာက္ သည္ ရင္ျပင္ အလယ္ ရွ ိ ဟန္ေဂရီ
ကဗ်ာဆရာႀကီ း ဆန္ေဒါပီတိုဖီ၏ ေက်ာက္႐ုပ္ႀကီးေပၚသို႔ တြယ္ တက္ လာခဲ့ ကာ စာဆိုႀကီး၏
“အမ်ဳိးသား ေမာ္ကြန္း ” ကဗ်ာႀကီ းကိ ု ႐ြတ္ သည္ ။ ထိ ု ကဗ်ာႀကီ းသည္ ၁၈၄၈ခု ဟန္ေဂရီ
ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေဖာက္ခြဲခဲ့သည့္ ကဗ်ာႀကီ း ျဖစ္သည္။
ထိ ု ကဗ်ာထဲတြင္ ပါသည္ ့ “လုပ္စရာ အလုပ္၊ ယခု လု ပ္ ၾက၊ ယခု မလု ပ္ က၊
ဘယ္ ခါမွ ် တည့္၊ လမ္ း မရွိ ” ဆိုသည့္ အပိုဒ္သို႔ ေရာက္ လွ ်င္ လူ ထု ႀကီ းက ပို၍
က်ယ္ ေလာင္ စြာ ႐ြတ္ ဆိ ု ၾကသည္ ။ လူအုပ္ႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္း မ်ားသည္ ထက္
မ်ားလာခဲ့ေလၿပီ။
အေရးႀကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္ႀကီး တစ္ခု ေပၚေပါက္ေနၿပီကို ေဂ်ာ့ ကဲလာ
ပထမဆံ ု းအႀကိ မ္ ခံစားမိသည္။ သူ သည္ လည္ း ထိ ု အထဲက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ ဆႏၵျပပြဲႀကီး အစျပဳသည္ ။ သစၥာပန္းနီနီေတြကို ကိုင္ၿပီး
ေႂကြးေၾကာ္ သံ မ်ားကိ ု ေအာ္ သူ မ်ားက ေရွ႕ဆံုးမွ ခ်ီ တက္ ၾကသည္ ။ ဆႏၵ ျပသူ မ်ားသည္
ဘူ ဒါပက္ စ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚသို႔ ေရာက္ လာၾကသည္ ။ သူတို႔ေၾကာင့္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 198h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ယာဥ္ အသြားအလာေတြ ပိတ္မိကုန္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆူ ပူ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ဆို၍
ဘာမွ်မရွိ ။ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ လာသူ မ်ားက ကားမ်ားကိ ု ရပ္၍ ေသာ့ပိတ္ပစ္ခဲ့ကာ
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ေရာက္လာသျဖင့္ လူအုပ္ႀကီးသည္ ႀကီ းသည္ ထက္ ႀကီ းလာသည္ ။
ျပတင္းေပါက္တိုင္း ဝရန္တာတိုင္းမွ လူ မ်ားက ရပ္၍ အားေပး ေထာက္ ခံ ၾကသည္ ။
လက္ မ်ားကိ ု ေျမႇ ာက္ ျပၾကသည္ ။
မ်က္လွည့္ျပလိုက္သည့္ႏွယ္ ဘူ ဒါပက္စ္ ၿမိ ဳ႕ႀကီ းသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အနီေရာင္၊
အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္တုိ႔ လႊမ္းေနေသာ ကြင္းျပင္ႀကီး ျဖစ္ သြားသည္ ။ ေဘးမွ
ၾကည့္ေနသူမ်ားက သံုးေရာင္ျခယ္ အလံ မ်ား၊ ဖဲႀကိ ဳးမ်ားကိ ု ေျမႇ ာက္ ျပၾကသည္ ။ တခ်ဳိ႕က
သံုးေရာင္ျခယ္ စကၠ ဴ အလံ မ်ား လု ပ္ ၾကသည္ ။ ေက်ာင္ းသားမ်ားသည္ ဂ်ဳိ းဆက္ဗိန္း
ပန္းျခံႀကီးထဲသို႔ ေကြ႕ ဝင္လုိက္ၾက၏။ ပန္းျခံ အလယ္ ေကာင္ တြင္ ရွိသည့္
ေက်ာက္႐ုပ္ႀကီးမွာလည္း သံုးေရာင္ျခယ္ ဟန္ေဂရီ အလံ ဖုံးအုပ္ထားသည္ကို
ေတြ႔ ၾကရသည္ ။ ေက်ာက္ ႐ု ပ္ ႀကီ းတြင္ ရွိသည့္ ဆိ ု ဗီ ယက္ တံဆိပ္ႀကီးကို ခြာပစ္
လု ိ က္ ၾကေလၿပီ ။
ေနဝင္ခါနီးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကပင္ လႊ တ္ ေတာ္ အေဆာက္ အအံ ု ေရွ႕သို႔
ခ်ီ တက္ ဆႏၵ ျု ပၾကသည္ ။ အခ်ဳိ႕က ဘူ ဒါပက္ စ္ ၿမိ ဳ႕လယ္ ေကာင္ တြင္ ရွိသည့္ စတာလင္ ၏
ေၾကး႐ုပ္ႀကီးကို သြား၍ ၿဖိဳရန္ ေျပာၾကသည္ ။
ေဂ်ာ့ ကဲလားႏွ င္ ့ အနီကုိတို႔သည္ လက္ ခ်င္ းတြဲကာ သူတို႔အား
သယ္ ေဆာင္ သြားသည္ ့ လူေရစီးေၾကာင္းႀကီးထဲမွ ေန၍ ၿမိ ဳ႕လယ္ ေကာင္ လႊ တ္ ေတာ္
အေဆာက္ အအံ ု ေရွ႕သို႔ ေမ်ာပါသြားၾကသည္ ။
“အစိုးရ ဘာလု ပ္ မယ္ ထင္ သလဲ ” ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလာက အနီကိုကို ေမးသည္။
“ႏုတ္ထြက္သြားရမွာေပါ့ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 199h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

လႊ တ္ ေတာ္ ေရွ ႕တြင္ စု႐ုံးမိေသာ လူအုပ္ႀကီးမွာ ေၾကာက္စရာ
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားသည္ ။ ေထာင္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလိမ့္မည္။ သန္းခ်ီ၍ပင္
ရွိလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ ေဂါသပံုစံျဖင္ ေဆာက္ လု ပ္ ထားသည္ ့ ႀကီ းက်ယ္ ေသာ အစိုးရ
အေဆာက္အအံုႀကီးကို ဝိုင္ းထားၾကသည္ ။ သူတုိ႔ အားလံုးက လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္က
႐ုရွားတုိ႔က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ အင္မရီနာဂ်္ အစိုးရကို ျပန္၍ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္
ေတာင္ းဆိ ု ၾကသည္ ။
အရာအားလံ ု းသည္ ညျဖစ္ လာကာ ေလသည္ ေအးစိမ့္စ ျပဳလာ၏။ သို႔ရာတြင္
လူ ထု သည္ သတင္းစာမ်ား၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ကာ မီ းတု တ္ အျဖစ္ လုပ္ၿပီး
ဆက္ လက္ ဆႏၵ ျပသည္ ။
ထိုစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခပ္ပိန္ပိန္ပါးပါး သဏၭ ာန္ တစ္ ခု သည္ လႊ တ္ ေတာ္
အေဆာက္ အအံ ု လသာေဆာင္ ဝရန္တာတြင္ ေပၚလာသည္ ။ ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္
လူ မ်ားဆီ မွ အု တ္ အု တ္ က်က္ က်က္ အသံ မ်ား ေပၚလာကာ ေနာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္
အသံ ႀကီ းသည္ တစ္ခဲနက္ အသံ ႀကီ း ျဖစ္ သြားသည္ ။ “အင္မရီနာဂ်္၊ အင္မရီနာဂ်္ ” ဟု
ေအာ္ ၾကသည္ ။ ျပဳတ္ က်သြားခဲ့ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ အင္မရီနာဂ်္သည္ လူ ထု ႀကီ းကိ ု
ၾကည့္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားေနသျဖင့္ စကားမေျပာႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနဟန္ တူ သည္ ။ သူ သည္
လက္ တစ္ ဖက္ ကိ ု ေျမႇာက္ျပၿပီး လူ ထု ႀကီ းအား ၿငိမ္ရန္ အခ်က္ျပေနသည္။
“စိတ္မွ မွန္ေသးရဲ႕လား မသိ ဘူ း၊ သူ လက္ျပေနပံုက စိတ္မႏွံ႔တဲ့ လူ
တစ္ ေယာက္ လု ိ ပဲ ” ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလားက အနီကိုကို လွမ္းေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ တစ္ခဏ အတြင္ းတြင္ အေျဖ ေပၚသြားသည္ ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း
နာဂ်္သည္ လူ ထု ႀကီ းကိ ု ေခါင္းေဆာင္ကာ အမ်ဳိးသား သီခ်င္းကို ဆိုေနပါပေကာ။
သည္ တစ္ ခ်က္ ကမူ ပါရမီ ပညာရွင္တုိ႔ကသာ တတ္ႏိုင္သည့္ အကြက္ တစ္ ကြက္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 200h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သီခ်င္းဆံုးသည္ႏွင့္ အင္မရီနာဂ်္သည္ ေပၚလာတု န္ းကလိ ု ႐ု တ္ တရက္
ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားသည္ ။ လူ ထု ႀကီ းသည္ အားတက္ ႐ႊင္လန္းစြာျဖင့္ လူ စု ခြဲလိုက္သည္။
ထိုေန႔ညတြင္ ဘာမွ ် အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္ မဟု တ္ ေၾကာင္ းကိ ု သူတို႔ ပကတိ ဥာဏ္ အရ
သူတို႔သိေနၾကသည္။ အနည္းဆံုး လႊ တ္ ေတာ္ အေဆာက္ အအံ ု ေရွ႕တြင္ေတာ့ ဘာမွ ်
ျဖစ္မည္ မဟု တ္ ။
ေဂ်ာ့ ကဲလားႏွ င္ ့ အနီကုိတုိ႔သည္ တကၠ သိ ု လ္ ဘက္ သိ ု ႔ ျပန္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။
လမ္ းတစ္ ဝက္ အေရာက္တြင္ ေသနတ္ သံ မ်ားကိ ု ၾကားရေလသည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားက
အနီကို၏ လက္ ကိ ု ဆြဲလိ ု က္ သည္ ။ သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ ျပတိုက္ရိပ္သာ လမ္းမဆီသို႔
ေျပးလာခဲ့ ၾကသည္ ။ အု တ္ ခဲေတြကိ ု မွ န္ ကူ ကြက္ က်ေအာင္ ေထာင္ စီ ထားသည္ ့ လမ္ းမႀကီ း
တစ္ ေလွ ်ာက္ တြင္ လူ ေတြ လူ ေတြ။ စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္။ ေဇာကပ္ လ်က္ ။ ထိ တ္ လန္ ႔
ေၾကာက္ ႐ြံ ႕လ်က္ ။
ျပတိုက္ပန္းၿခံထဲသို႔ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ေရာက္ သြားသည္ ့ အခါတြင္ ေလထဲတြင္
မ်က္ရည္ယိုဗံုးေငြ႔ ရွိေနေသးသည္။ အနီကိုက လက္ကိုင္ပဝါ တစ္ ထည္ ကိ ု ထုတ္ၿပီး
မ်က္ႏွာကို အုပ္သည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလား၏ မ်က္ႏွာမွာ ပူထူ၍ လာေလၿပီ ။ ေသြး႐ူးေသြးတန္း
ျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာင္ းသူ တစ္ ေယာက္ က လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပုလိပ္တို႔က အကာအကြယ္ မဲ့ေသာ
လူ မ်ားကိ ု အစုလုိက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ေနၾကေၾကာင္းျဖင့္ ေအာ္ေျပာသည္။
“ဒီေကာင္ေတြ အကုန္လံုးကို သတ္ ပစ္ မယ္ ” ဟု ေအာ္ငိုေနသည္။
“ဘယ္ ရမလဲကြာ၊ ကိုယ္ေတ့ာ ျမင္မွပဲ ယံ ု ေတာ့ မယ္ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက အနီကုိ၏ လက္ ကိ ု ဆြဲကာ ေရွ႕သို႔ ေျပးလာခဲ့သည္။
တစ္ ျပေလာက္ ေရာက္ခါနီးတြင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ျမင္လိုက္ရသည့္
ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ လန္႔ဖ်ပ္ကာ ရပ္ သြားၾကသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 201h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

လွ်ိဳ႕ဝွက္ပုလိပ္ အရာရွိ တစ္ ေယာက္ ၏ အေလာင္ းသည္ သူတို႔ အထက္
ဓာတ္ႀကိဳးေပၚတြင္ ေဇာတ္ထိုး ဆြဲလ်က္ ။
အနီကုိသည္ တု န္ သြား၏။
“အနီကုိတို႔ အက်ဥ္ းသားေတြကိ ု သတ္ ပစ္ခဲ့တာ ဒီေကာင္ေတြေပါ့ ”
အနီကိုက ခပ္တိုးတိုး ေျပာသည္။ ေနာက္ လမ္ းထိ ပ္ တစ္ခုသို႔ အေရာက္တြင္
အေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းကို ထပ္ေတြ႔ရျပန္သည္။
“အနီကို ကိုယ္တိုင္ တစ္ ခ်က္ ေလာက္ မ႐ိုက္လိုက္ရတာ နာလိ ု က္ တာ”
“လာလာ၊ ကိ ု ယ္ အိမ္ျပန္ပို႔မယ္ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ေျပာသည္။
“ဘယ္ လိ ု လဲ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီ း၊ အဖမ္း မခံရေသးပဲကိုး”
မနက္ ငါးနာရီ ထိုးလုၿပီ။ အေဖသည္ ေရဒီယို အနီးတြင္ ထိုင္ေနသည္။ သူ ႔
ၾကည့္ရသည္မွာ အင္ အား ကုန္ခန္းလ်က္။ ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ လ်က္ ။ ညီမငယ္ မာရီ ယာက
သူ ႔ ထံ ေျပးလာကာ သူ႔အစ္ကို ေဂ်ာ့ ကဲလားကိ ု ဆီ းႀကိ ဳသည္ ။
“ကိုကိုရယ္၊ ပူလိုက္ရတာ၊ သတင္ းေတြကလည္ း စံုလုိ႔၊ ကိုကိုမ်ား တစ္ခုခု
ျဖစ္ သလား ဆိုၿပီး တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ”
“ေကာလာဟလေတြကိ ု ယံုမေနစမ္းပါႏွင့္ သမီ းရယ္ ၊ အျဖစ္အပ်က္ အမွန္ကို
ေရဒီယိုက ေၾကညာသြားၿပီပဲ ”
အေဖက ေျပာသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 202h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေၾကာညာသြားၿပီ လား ေဖေဖ၊ ေရဒီယိုက ဘာတဲ့ လဲ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက အားတက္ သေရာ ေမးသည္။
“ဖက္ ဆစ္ ေနာက္ လိ ု က္ ေတြရဲ ႕ ထႂကြမႈ ကေလး တစ္ခု ျဖစ္ တယ္ တဲ့ ၊ ရဲတို႔က
ျပင္းထန္စြာ ႏွိမ္နင္းလိုက္တယ္တဲ့၊ ႏို႔ ေနစမ္းပါဦး၊ မင္းကေကာ တစ္ညလံုး
ဘယ္ ေပ်ာက္ ေနတာလဲ ”
ေဂ်ာ့က သူ႔အေဖႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကု လားထိ ု င္ တြင္ ဝင္ထိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္
ေရွ႕သို႔တိုးကာ ခပ္ျပံဳးျပံဳး ေျပာသည္။
“အင္မရီနာဂ်္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကို သြားနားေထာင္ေနတာ”
“မင္း ႐ူးေနလား၊ နာဂ်္ဟာ ဘာေကာင္မွ မဟု တ္ ေတာ့ ဘူ းကြ ”
“အေဖကသာ မဟု တ္ ဘူ း ေျပာတယ္ ၊ လႊ တ္ ေတာ္ ေရွ႕မွာ သူ ႔ မိန္႔ခြန္းကို
လာနားေထာင္ တဲ့ လူ ေတြ ေထာင္ေသာင္း ရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔ကို ေခါင္းေဆာင္
အျဖစ္ ျပန္တင္မလုိ႔ ”
“ေဟ့ ငါ့ေခါင္းမွာ ဆံပင္ ျပန္ေပါက္ခ်င္ ေပါက္မယ္၊ သူ႔ကို တင္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး၊
သူ႔ကို ေခါင္းေဆာင္ တင္ခ်င္တဲ့ အ႐ူးေတြထဲမွာ မင္းလည္း ပါသကိ ု း”
“ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ ေတာ္ တိ ု ႔ ကေတာ့ သူ မွ တကယ္ ့ ဆိုရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္လုိ႔
ယူ ဆတယ္ ေလ ေဖေဖ၊ ကဲ ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း အိပ္ခ်င္ၿပီ။ ႐ူးလည္း အိပ္ေတာ့
အိပ္ရေသးတာပဲ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက သူ ႔ အိပ္ခန္းဆီသို႔ သြားရင္း ေျပာသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 203h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေနာက္ သံုးနာရီ ၾကာသည္ ့ အခါတြင္ သူ႔ညီ မာရီ ကာက သူ႔ကို လႈပ္ႏိုးေနသည္။
“ကိုကို ထပါဦး၊ နာဂ်္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေ႐ြးလိုက္ၿပီ၊ ေရဒီယိုက ခုတင္
ေၾကညာသြားတယ္ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ပင္ပန္း ႏြယ္းနယ္ေနေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို အႏိုင္ႏိုင္ သယ္ ကာ
အိပ္ရာမွ အားယူ ထသည္ ။ သူ႔အေဖ မ်က္ႏွာကို သူ ၾကည့္ခ်င္သည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္
အကႌ ်ၾကယ္ သီ းကိ ု ပင္ ၿပီးေအာင္ မတပ္ႏိုင္ဘဲ ဧည့္ခန္းထဲသို႔ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။
အဘိုးႀကီးမွာ ေရဒီယို အနားတြင္ ဂေဟေဆာင္ ထားသည္ ့ ႏွ ယ္ မလႈ ပ္ မယွ က္ ထိုင္လ်က္။
သူ ႔ ေဘးပတ္ လည္ တြင္ စီ းကရက္ တိ ု ေတြ ျပည့္ေနေသာ ျပာခံခြက္မ်ားကို ေတြ႔ ရသည္ ။
မာရီ ကာက သူ႔ကို ႏို႔မပါသည့္ ေကာ္ဖီၾကမ္း တစ္ ခြက္ လွမ္းေပးစဥ္ ေဂ်ာ့
ကဲလားက “ဘယ္ ႏွ ယ္ ့ လဲ ေဖေဖ” ဟု ေမးသည္။
သူ ႔ အေဖသည္ သူ႔ကိုေမာ့ၾကည့္ကာ
“ငါက နာဂ်္ကို ဆန္ ႔ က်င္ တဲ့ စကားမ်ဳိ းကိ ု ဘယ္ တု န္ းက ေျပာဖူးလို႔လဲ၊
ငါ့အထင္ေတာ့ သူ ေမာ္စကိုရဲ႕ ေထာက္ ခံ ခ်က္ ကိ ု ရသြားတယ္ ထင္ တာပဲ၊ သူ က ဆိ ု ဗီ ယက္
တပ္ ေတြ ဝင္ပါလို႔ ေျပာေတာ့ ေမာ္စကိုကလည္း သေဘာက် သြားမွာေပါ့ ”
“ေဖေဖ လက္ ေတြ႔ မွ မက်ဘဲကိ ု း ” ဟု ေျပာကာ သူ႔ညီမ မာရီကာ ဘက္ သိ ု ႔
လွည့္လိုက္ၿပီး
“အနီကို တယ္ လီ ဖု န္ းဆက္ ရင္ တကၠ သိ ု လ္ ဘက္ ကိ ု ထြက္ သြားၿပီ လိ ု ႔ ေျပာလု ိ က္ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ အေပၚ အကႌ ် တစ္ ထည္ ကိ ု ပခံုးေပၚ ေကာက္တင္ၿပီးေနာက္
ေက်ာင္းသို႔ ခပ္ သု တ္ သု တ္ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 204h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေနာက္ျပန္၍ စဥ္းစားသည့္ အခါတြင္ မိမိသည္ ဘာေၾကာင္ ့ မ်ား ေနာက္ဆံုး
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း မျပဳခဲ့မိသနည္းဟု ေဂ်ာ့ ကဲလား ေတြးမိ သည္ ။ အေဖ့ကိုကား
ႏႈ တ္ ဆက္ ရန္ မလိ ု။ အေဖက သာေပါင္း ညာစား၊ သာရာစီ း။ အေဖ့ကို သူ စိတ္ဆိုးသည္။
သို႔ရာတြင္ သူခ်စ္သည့္ ညီမေလး မာရီ ကာကိ ု ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ဖို႔ ေကာင္ းသည္ ။
သို႔ရာတြင္ ႏႈတ္မဆက္ျဖစ္ခဲ့။
တကၠ သိ ု လ္ ႀကီ း တစ္ခုလံုးသည္ ေကာလာဟလ ေပါင္းစံုတို႔ ဗဟိုျပဳရာ
မုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ ေရဒီယိုမွ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခု လႊင့္သြားတိုင္း လူ မ်ားသည္
ေၾကာ္ျငာ ေမာင္းခတ္သူမ်ားလို ဟိုမွ သည္ မွ သြားလာေနၾကသည္ ။ သမၼ တ အိုက္ဆင္
ေဟာင္း ဝါးက “အေမရိကန္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ႏွ လံ ု းသားဟာ ဟန္ေဂရီ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ
ေရာက္ၿပီ ” ဟူ ေသာ စကားကိ ု ၾကားရသည္ ့ အခါတြင္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ေနေသာ
ေက်ာင္ းသားမ်ားသည္ လန္ းဆန္ းလာ ၾကသည္ ။ သူတို႔သည္ “ကမာၻ ႀကီ းက သူတုိ႔ကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ ” ဆိုသည့္ သီခ်င္းကို သံၿပိဳင္ ဆိ ု ၾကသည္ ။
အဂၤါေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်္က ဆိ ု ဗီ ယက္ စစ္တပ္မ်ား စတင္ ႐ုပ္သိမ္းေနၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္ ့ အခါတြင္ သူတို႔ ေပ်ာ္႐ႊင္မူသည္ အထြတ္အထိပ္သို႔
ေရာက္ေတာ့ သည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ လူ ေတြကိ ု တိုးတိုက္ကာ ထိ ု သတင္ းကိ ု ေျပာရန္
အနီကုိ၏ အေဆာင္သို႔ ေျပးလာခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ ဘာလ တစ္ရက္ေန႔ မနက္ေစာေစာတြင္ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ သူႏွင့္
ဥပေဒတန္း တက္ ဖက္ ဂီဇာက ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း လႈပ္ႏိုးသျဖင့္ အိပ္ရာမွ ႏိုးလာသည္။
“ေဟ့ေကာင္ နင္ ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 205h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ငါ ျဖစ္တာ မဟု တ္ ဘူ း၊ နင္ ျဖစ္ေနတာ၊ ငါ့မွာ ရွိသမွ် အဝတ္ အစားေတြ
အကုန္လံုး ထပ္ ဝတ္ ထားတယ္ ၊ ငါ ဝတ္ႏုိင္သမွ်ေတာ့ အကု န္ ဝတ္ တာပဲ၊ ငါ အခု
ဗီယင္နာကို သြားေတာ့ မလိ ု ႔ ”
“နင္ ႐ူးေနသလား၊ ႐ုရွားတပ္ေတြ ျပန္ဆုပ္ သြားၿပီ မဟု တ္ လား၊ ေစာေစာကတင္
ေရဒီယိုက ေၾကညာသြားတယ္ ”
“ၾကားပါတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလးမွာ ရွိတဲ့ ငါ့ညီ ဝမ္ းကြဲ တစ္ ေယာက္ က
ခုေလးတင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္ တယ္ ၊ ႐ုရွား တင္ ့ ကားေတြ နယ္စပ္မွာ ျပန္စုေနၾကတယ္တဲ့၊
ဟန္ေဂရီထဲကို ေနာက္တစ္ခါ ဝင္ဦးမလို႔တဲ့ ”
“နင့္သတင္းက ေသခ်ာရဲ႕လား ”
“ဘာလဲ၊ နင္က ေစာင့္ေနရစ္ခဲ့ၿပီး ေသခ်ာေအာင္ ၾကည့္ဦးမလုိ႔လား ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ခဏမွ် ေတြေန၏။ သို႔ရာတြင္ ခ်က္ခ်င္း ဆံ ု းျဖတ္ လိုက္သည္။
“ငါ အနီကိုႏွင့္ ခဏေတြ႔ခ်င္တယ္ ”
“ေတြ႔ ေတြ႔ ၊ ျမန္ျမန္လုပ္ေနာ္ ”
အနီကိုက သိ ပ္ လက္မခံခ်င္။
“႐ုရွား တင္ ့ ကားေတြ ျပန္ ဝင္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာလု ိ ႔ လား ”
ေဂ်ာ့ ကဲလား စိတ္မရွည္ခ်င္။
“ေသခ်ာလိ ု ႔ ေျပာတာေပါ့၊ ဒီမွာ ကိုယ္ေျပာမယ္၊ ကိုယ္တို႔ ဟန္ေဂရီေတြ
လြတ္ လပ္ ေရး ရသြားရင္ ခ်က္ ေတြ ပုိလန္ လူ မ်ဳိ းေတြကလည္ း ေနာက္က
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 206h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

လု ိ က္ လာၾကေတာ့ မွ ာ၊ ဒီလုိ ျဖစ္သြားရင္ ႐ုရွား အင္ပိုင္ယာႀကီး ဝုန္းခနဲ ၿပိ ဳကြဲသြားမွ ာ
မဟု တ္ လား ”
အနီကို၏ မ်က္ ႏွ ာသည္ ေဖ်ာ့ ေတာ့ သြားသည္ ။ သူ ဆံုးျဖတ္ရမည့္
ဆံ ု းျဖတ္ ခ်က္ ႀကီ းသည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မဟု တ္ ။ ေသေရး ရွင္ေရး ကိစၥကို
ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္။
“အေမ ရွ ိ ေသးတယ္ ၊ အေမ့ကို ဘယ္ လိ ု လု ပ္ ထားခဲ့လုိ႔ ျဖစ္မလဲ၊ အနီကို မရွိရင္
အေမ ဒုကၡေရာက္မွာေပါ့ ”
“ေနာက္ေတာ့ သူ ႔ ဘာသာသူ ျဖစ္သြားမွာေပါ့ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ခံစားခ်က္ မရွိသလို ေျပာသည္ ။ သူ သည္ အနီကို၏ ခါးကိ ု
ဖက္ ထားလိ ု က္ ၏။ အနီကိုက ႐ိႈက္ငိုေနသည္။
“အေမ့ကိုေတာ့ ေတြ႔ခဲ့ပါရေစဦး ”
“ေတြ႔ခ်င္ရင္ ျမန္ျမန္ေတြ႔ေလ”
သူတို႔သည္ ေျခက်င္ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားရယ္ အနီကိုရယ္။
သူတုိ႔ ကိ ု ယ္ ေပၚတြင္ ပါသည္ ့ အဝတ္အစားျဖင့္ပင္ လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂီဇာကမူ
သူ ႔ တြင္ ရွိသည့္ အဝတ္ အစားေတြကိ ု အကု န္ ထပ္ ဝတ္ လာသည္ ။ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႕စြန္သို႔
ေရာက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။ ၿမိဳ႕စြန္က တယ္လီဖုန္း႐ုံကေလး တစ္ခုကို ေတြ႔သည့္အခါ ေဂ်ာ့
ကဲလားက သူ႔ညီမ မာရီ ယာကိ ု စကားေျပာခ်င္ လာသည္ ။
“ဘယ္သူ႔မွာ အေႂကြပါသလဲ ”
အနီကိုက အေႂကြျပား တစ္ ျပားကိ ု သူ ႔ လက္ ထဲသိ ု ႔ ထည့္လိုက္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 207h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ကိုကို ဘယ္ ေရာက္ ေနသလဲဟင္ ၊ ေဖေဖ စိတ္ပူေနတယ္ ”
“ကိုကို႔မွာ အခ်ိန္ သိပ္မရွိဘူး၊ ဒီ ေတာ့ …” ထိုစဥ္ ဂီဇာ၏ ေခါင္းသည္ တယ္လီဖုန္း
႐ုံထဲသို႔ တိုးဝင္ လာသည္ ။
“နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ၿပီး တစ္ ဖက္ ကိ ု ေရာက္ သြားၾကတဲ့ လူ ေတြဆီ က ရတဲ့
အခ်က္ ျပ စကားဝွ က္ ေတြကိ ု ဗြီအိုေအက လႊင့္ေနတယ္လို႔ ေျပာလု ိ က္ ”
သူ က တုိးတိုးေျပာသည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလားက ေခါင္းညိတ္ျပ၏။
“ဒီမွာ ညီမေလး၊ ကိုကို႔ကို ေမးခြန္းေတြ သိ ပ္ မေမးေနႏွင့္၊ ဗြီအိုေအကို
နားေထာင္ၾကည့္၊ တကယ္ လု ိ ႔ အဲဒီ က”
ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ ခ်ိန္ဆေနသည္။
“အဲဒီ က ကားလ္မာ့ခ္စ္ ကြယ္ လြန္ သြားၿပီ လိ ု ႔ လႊင့္လို႔ရွိရင္ ကိုကို
ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ဆိ ု တဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ ”
“ကိုကို၊ ဘာေတြ ေျပာေနတာလဲ၊ ညီမေလး နားမလည္ ဘူ း၊ ကိုကို႔ အသံ ကလည္ း
အထိ တ္ တလန္ ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ အသံမ်ဳိး”
“ဟု တ္ တယ္ ၊ သူ ေသေအာင္ ဆုေတာင္းေပေတာ့ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလား တယ္လီဖုန္းကို ခ်ိတ္လိုက္သည္။ ေနာက္မေျပာေတာ့။
“ေဂ်ာ့ အေဖရဲ႕ ကိစၥကိုေတာ့ ဘယ္ လိ ု စဥ္းစားသလဲ၊ ေဂ်ာ့ ထြက္ ေျပးတယ္
ဆိ ု တာ သိရင္ သူ႔မွာ ျပႆနာ မရွိႏိုင္ဘူးလား ”
အနီကိုက ေမးသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 208h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီမွာ အနီကို၊ ကိုယ့္ အေဖက ရွစ္စစ္က လည္ လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား၊
ေဘးမရွိေအာင္ ဘယ္ လိ ု ေနရမယ္ ဆိ ု တာ သူ သိ တယ္ ၊ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ စိတ္ခ်”
သူ ႔ အေဖသည္ သူ ကေလး ဘဝတုန္းက သူ႔ကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး
လ်စ္ လ်ဴျပဳခဲ့ သည္ ။ ယခု သူ႔အလွည့္ က်ေတာ့ လည္ း သူ႔ကို ဘာငဲ့ ကြက္ စရာ
လု ိ ေသးသနည္ းဟု သူ ေတြးေနသည္။
သူတို႔သည္ တိ တ္ ဆိ တ္ စြာ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။ လမ္ းတြင္ ထရပ္ကားအိုႀကီး
တစ္ စီ းတေလကိ ု သာ ေတြ႔ ရသည္ ။ ကားႀကီ းမ်ားမွ ာ နယ္စပ္ဆီသို႔ သြားေနၾကသည္ ။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္ခန္႔ အထိ ကားၾကံ ဳ ေတြ႔သျဖင့္ စီးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
သူတို႔ ဘယ္ သြားၾကမည္ ၊ ဘာေၾကာင္ ့ သြားသည္ ဆိုသည္ကို ဒ႐ုိင္ဘာမ်ားကလည္း မေမး။
နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကေလးသို႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ သန္းေခါင္း ေရာက္ လု နီးေနၿပီ။
“ကဲ ဘယ္ လိ ု လု ပ္ မလဲ၊ အျပင္မွာ အိပ္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ သိ ပ္ ေအးတယ္ ၊
ဆာရင္ေတာ့ ကိုယ့္မွာ ပိုက္ဆံ နည္းနည္းပါတယ္ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ဂီဇာကို ေမးသည္။
“အနီကုိမွာေတာ့ သိပ္မပါဘူး၊ နည္းနည္းပဲ ပါတယ္ ”
ဂီဇာက ျပံဳးသည္။
“ဒါေတြ ကိုယ့္တာဝန္ ထားစမ္းပါ၊ ေနာက္ထပ္ တစ္နာရီေလာက္
ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသးလား ”
“ဟိုမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး တည္ းစရာရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေလွ်ာက္လုိ႔ ရပါတယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 209h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဂ်ာ့ ကဲလားက ေျပာသည္။ အနီကုိက ေခါင္းညိတ္၏။
“အင္နက္ဆီမွာ ကိုဗက္ရဲ႕ မိ ဘေတြ ရွိတယ္၊ ဒီကဆိုရင္
ဆယ္ ကီ လိ ု မီ တာေလာက္ ေဝးမွာေပါ့၊ သူ လည္ း ကိုယ္တို႔ႏွင့္ အတူ လုိက္လာဖုိ႔ပဲ၊ သူ ႔
မိ ဘေတြကလည္ း သူ႔ကို ေမွ်ာ္လွေရာ့မယ္ ”
အနီကိုက အေမာတကာေျပာသည္ ။
“ဟင္ လြန္ ခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ညတုန္းက ဆႏၵျပပြဲမွာ ေသနတ္မွန္လုိ႔ ေသသြားၿပီ ဆိ ု တာ
သူ႔အိမ္က မသိ ေသးဘူ းလား ”
“မသိ ေသးဘူ း၊ ေျပာလုိ႔ ဘယ္ ျဖစ္ မလဲ ”
ဂီဇာက ေျပာသည္။ ဂီဇာသည္ အင္ နက္ ဆီ သြားသည္ ့ လမ္းအတိုင္း ေရွ႕မွ
ထြက္ သြားသည္ ။
နာရီ ဝက္ခန္႔ ၾကာသည္ ့ အခါတြင္ သူတို႔သည္ မႈန္မႈန္ ျဖာေနသည့္
ကားလမ္းေပၚတြင္ သြားေနၾကသည္ ။ မနက္ အေစာႀကီး ကတည္ းက ထြက္ လာခဲ့ ၾကသျဖင္ ့
ပင္ပန္းကာ ေကာင္းေကာင္း မေျပာႏုိင္ေတာ့။
“မနက္ျဖန္ဆိုရင္ နယ္စပ္ကို ေက်ာ္လုိ႔ ေကာင္ းတဲ့ ေန႔ပဲ၊ ဥပုသ္ေန႔ မဟု တ္ လား၊
လမ္းမွာ လူ ေတြ မ်ားမွာပဲ၊ ဘု ရားကိ ု သြားၾကမယ္ မဟု တ္ လား ”
ကိုဗက္၏ မိသားစုသည္ သူတုိ႔သား၏ သူ ငယ္ ခ်င္ းေတြကိ ု ေတြ႔ရသျဖင့္
ဝမ္ းသာေနၾကသည္ ။ သူတို႔ႏွင့္ အတူ သူတုိ႔ သား ကိ ု ဗက္ ပါမလာသည္ကိုပင္ စိုးရိမ္
ပူပန္ျခင္း မျဖစ္ၾက။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 210h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ညစာမွာ သူတို႔ အိပ္မက္ထဲက ညစာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဘူ ဒါပက္ စ္ ၿမိ ဳ႕ေတာ္ ႀကီ းတြင္
အစစ အရာရာ ရွားပါးေနသည့္တိုင္ ေတာနယ္မ်ားတြင္ သည္ ေလာက္ အေျခအေန
မဆိ ု းေသး။ ကိ ု ဗက္ အေမက ၾကက္ သားႏွ င္ ့ ဟင္ းသီ း ဟင္ း႐ြက္ မ်ားကိ ု အလွ ်ံ ပယ္
ေကၽြးသည္ ။ ရွားရွားပါးပါး ကိ ု ေကးဝိုင္ တစ္လံုးပင္ ပါလိ ု က္ ေသးသည္ ။
ကိုဗက္၏ အေဖက
“အင္ း၊ ဦ းေလးလည္ း မင္းတို႔ကို အားက်တယ္ ကြာ၊ အ႐ြယ္ရွိေသးရင္
မင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ လိ ု က္ ခ်င္ ေသးတယ္ ၊ ႐ုရွားေတြကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ျပန္လာၾကဦးမွာပဲ၊
ငါႏွင့္ ေတြ႔ ခဲ့ တဲ့ လူတိုင္းက ႐ုရွား တင္ ့ ကားေတြကိ ု ျမင္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာေနၾကတယ္ တဲ့ ၊
အစာငတ္ေနတဲ့ ဝက္ဝံေတြလိ ု ေပါ့ ကြာ”
အနီကုိ အတြက္ အခန္း တစ္ခန္း သတ္ သတ္ ေပးသည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားႏွ င္ ့ ဂီဇာတုိ႔
ႏွစ္ဦးကမူ ဧည့္ခန္းထဲက မီးလင္းဖိုေဘးမွာပင္ ေကြးၾကရသည္ ။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ႏွင္းေတြ ထူ ထပ္ စြာ က်ေနသည္ ။ ဂီဇာက ေဂ်ာ့
ကဲလားႏွ င့ ္ အနီကိုတုိ႔ကို ၾကည့္သည္။
“ဒီ ရာသီဥတုမ်ဳိးႏွင့္ ဆိုရင္ေတာ့ မီးရထားႏွင့္ ဆိုပ႐ြန္ကို လိ ု က္ သြားတာက
ေကာင္းမယ္ ထင္ တယ္ ၊ အဲဒီ နားမွာ ဆိုရင္ ၾသစထရီ းယား နယ္စပ္ႏွင့္လည္း နီ းတယ္ ၊
အေစာင့္တုိ႔ ဘာတုိ႔လည္း သိပ္မရွိဘူး၊ ကံေကာင္းလုိ႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ရင္ေတာ့
ဒီေန႔ညပဲ နယ္စပ္ကို ကူးႏိုင္မွာပဲ ”
ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ ကိုဗက္၏ မိ ဘမ်ားကိ ု ႏႈ တ္ ဆက္ ၍ ခရီး
ထြက္ ခဲ့ ၾကသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 211h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ၿမိဳ႕႐ြာစြန္သို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ အသည္ းထိ တ္ စရာ ျမင္ကြင္းကို ပထမဆံ ု း
ျမင္ရသည္။ ႐ုရွား တင့္ကားမ်ားမွာ ေတာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနျခင္း မျပဳၾကေတာ့။
ေပတစ္ရာ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္ းတင္ း သြားလာေနသည္ ကိ ု
ျမင္ၾကရသည္။
“ဘယ္ ႏွ ယ့ ္ လဲ ” ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလားက ဂီဇာကို ေမးသည္။
“ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္လုိ႔ မျဖစ္ဘူးေလ၊ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ သြား ရမွာပဲ၊
ႏွင္းေတြ သိပ္က်ေနေတာ့ သူတုိ႔ တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေနမွာ မဟု တ္ ပါဘူ း ”
“မင္း ကိုယ္ခႏၶာက ေဖာင္းေဖာင္းႀကီး ျဖစ္ေနတယ္ကြ၊ ဒီပံုႀကီးႏွင့္ တင္ ့ ကားေတြ
ၾကားထဲ ျဖတ္သြားရင္ မရွာဘဲ ေနမတဲ့လား ”
ဂီဇာ၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ စိုးရိမ္သည့္ အရိပ္အေယာင္ ေပၚလာသည္ ။ သူ ႔ တြင္
ရွိသည့္ ပစၥည္း ေျခာက္ပံု ငါးပံုခန္႔ကို သူ သယ္လာခဲ့ၿပီးၿပီ။ သည္ ပစၥ ည္ းကေလးေတြကိ ု
သူမစြန္႔ရက္။
“ဒီလိုဆိုရင္ ႐ြာတစ္ဖက္က ေကြ႕ပတ္ၿပီး ဘူ တာကိ ု သြားမယ္ ကြာ ”
သို႔ျဖင့္ သူတို႔သည္ ေရွ႕လမ္းမေပၚတြင္ ငု တ္ တု တ္ ႀကီ းေတြ ရပ္ ထားသည္ ့ ႐ုရွား
တင္ ့ ကားတန္ းႀကီ း အနီးမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ လာခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္မွ ေန၍ ဘူ တာ႐ု ံ ဆီသို႔
ေကြ႔ ပတ္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။
သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ ႐ုရွား တင္ ့ ကား ႏွစ္စီး
ရပ္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ သူတုိ႔သည္ ႏွင္းေတာထဲတြင္ တစ္နာရီခန္႔ ဟိ ု ေလွ ်ာက္
သည္ ေလွ ်ာက္ လုပ္ေနၾကရသည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလားႏွ င္ ့ အနီကိုတို႔က ဂီဇာကို
စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ ဂီဇာက သူ႔အေပၚ ကု တ္ အကႌ ်ႀကီ းကိ ု ခၽြတ္ သည္ ။ သူ ႔
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 212h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ တု န္ ေနၾကသည္ ။ အေအးဒဏ္ သက္ သက္ ေၾကာင္ ့
တုန္ေနျခင္းေတာ့ မဟု တ္ ။
“ကဲ ဆို၊ ကိုယ္တုိ႔ အထဲက ဒီေကာင္ေတြႏွင့္ ဘယ္ သူ စကားေျပာမလဲ ”
“ကိ ု ယ္ ေျပာပါ့မယ္ကြာ၊ ကိုယ္တို႔လည္း ႐ု ရွ ားဘာသာ စကားကိ ု ေျခာက္ႏွစ္
သင္ခဲ့ၿပီးသားပဲ၊ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္၊ ကိုယ္တို႔ အေၾကာင္ းကိ ု ေျပာတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ ထပ္ တည္ း
ျဖစ္ဖို႔ လိ ု တယ္ ၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ ေယာက္ ကြဲေနၾကရင္ သကၤာမကင္ း ျဖစ္လိမ့္မယ္ ”
“ဟု တ္ တယ္ ၊ မင္း ႐ုရွား အသံ ထြက္ ေကာင္ းတယ္ ၊ ကိုယ္တို႔ ကိုယ္စား မင္းေျပာ၊
ၿပီးေတာ့ မင္းက အၿဖီးအျဖန္းမွာလည္း နံပါတ္တစ္ ”
“ေဟ့ေကာင္ ေတာ္စမ္း၊ ေကာင္းၿပီ၊ ငါက မင္းတို႔ရဲ႕ သံ တမန္ လု ပ္ မယ္ ”
ဂီဇာက ပြေရာင္းေရာင္းႀကီးေတြ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ သူ ႔ တြင္ ထပ္ ထားသည္ ့
အဝတ္ အစား အခ်ဳိ ႕ကိ ု ခၽြတ္ ကာ ႏွင္းေတာထဲတြင္ ျမႇဳပ္ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တင္ ့ ကားမ်ား
အနီးသို႔ ခပ္ တည္ တည္ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ သည္ ။
“ဘယ္ လဲ ”
စစ္သား တစ္ ေယာက္ က သူတို႔ကို ေမးသည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလားက ေရွ႕သို႔
ေလွ ်ာက္ လာကာ သူ႔ကို ႐ုရွား စကားျဖင့္ ေျဖသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္းသားေတြပါ၊ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း
တစ္ ေယာက္ ေနမေကာင္းလုိ႔ လာေမးတာ၊ ခု ဘူဒါပက္စ္ကို ျပန္မလို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔
မွတ္ပံုတင္ေတြကို စစ္ၾကည့္ပါ ”
စစ္သားက သူ႔အေဖာ္ႏွင့္ တီးတိုး တုိင္ပင္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ဆီသို႔ ျပန္ လာသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 213h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ရတယ္ ၊ ရတယ္ ၊ သြားေတာ့ ”
သူတို႔ သံုးဦးသည္ ႐ြာထဲကိ ု ျဖတ္ၿပီး ဘူ တာ႐ုံဆီသို႔ သု တ္ ေျခတင္ ၾကသည္ ။ သူတို႔
ႏွလံုးမ်ားက ခုန္လ်က္။
“နင့္ေမက လႊ ားတဲ့ ၊ ဒီမွာလည္း တင္ ့ ကားေတြ ပါလား”
ဂီဇာက ဘူတာ႐ုံဆီသို႔ လက္ၫႇိဳး ထိုးျပသည္။
“ခပ္တည္တည္ေပါ့ကြာ၊ ဒီေကာင္ေတြ ဘာမွ သိမွာ မဟု တ္ ပါဘူ း ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ေျပာသည္။
သူ ေျပာသည့္အတိုင္း မွန္သည္။ သူတို႔ကို မည္သူကမွ် ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးျခင္း
မျပဴ။ ပလက္ေဖာင္းသို႔ သူတို႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ ရထားမွာ လူ ေတြ ျပည့္က်ေနေလၿပီ။
ဘူ တာ႐ု ံ တစ္ခုလံုး ဆူဆူညံညံ။ ႐ု တ္ ႐ု တ္ သဲသဲ။
ရထားက ထြက္ေနၿပီ။ ဂီဇာက ေလွ ကားထစ္ မွ ေန၍ ရထားေပၚသို႔
အရင္ တက္ သည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားက အနီကိုကို ရထားေပၚသို႔ တင္ေပးၿပီး သူ က ေနာက္မွ
တက္ သည္ ။ ခဏၾကာလွ ်င္ ရထားသည္ ဘူတာ႐ုံထဲမွာ ထြက္ လာသည္ ။
ရထားတြဲထဲတြင္ ထိုင္ခံုလြတ္ဆို၍ တစ္ခုမွ် မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ စႀကၤ
ံ တြင္ ရပ္ၿပီး ျပတင္းေပါက္မွ အျပင္ဘက္သို႔ ၾကည့္လုိက္သည္။ သူတို႔ သံ ု းေယာက္ သည္
တစ္ ေယာက္ ၏ အေတြးမ်ားကိ ု တစ္ ေယာက္ သိ ေနၾကသည္ ။ တစ္နာရီခြဲခန္႔ ၾကာလွ ်င္
ဆိုပ႐ြန္သို႔ ေရာက္ေတာ့မည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ နယ္စပ္ကို ေက်ာ္လုိက္႐ုံသာ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 214h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတုိ႔ ျမင္ဖူး ေတြ႔ဖူးေနက် ဟန္ေဂရီ ေက်းလက္ ႐ႈခင္းတြင္ ေနာက္ထပ္
တိ ု းလာသည္ ့ ေၾကာက္စရာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႔ ရသည္ ။ ႐ုရွား တင္ ့ ကား တန္ းႀကီ းေတြ။
ရထားလမ္ းဘက္ ကိ ု ခ်ိန္ထားသည့္ အေျမာက္ ႀကီ းေတြ။
နာရီ ဝက္ခန္႔ ၾကာေအာင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ ေယာက္ စကားမေျပာမိၾက။
ခဏၾကာလွ ်င္ အထိ တ္ တလန္ ႔ ေျပာလိုက္သည့္ ဂီဇာ၏ အသံ ကိ ု ၾကားရသည္ ။
သူ႔အသံက သူ ႔ လည္ပင္းေပၚတြင္ ႀကိ ဳးကြင္ းႀကီ း ပတ္ လိ ု က္ သလိ ု လန္႔၍ ေအာ္လိုက္သည့္
အသံ ။
“ေဟ့ ေဂ်ာ့၊ ဒုကၡပဲ၊ ကိုယ္တို႔ လမ္းမွားလာၿပီ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ရထားလမ္ းေဘးတြင္ တန္းစီ ရပ္ေနၾကသည့္ ႐ုရွား
တင္ ့ ကားတန္ းႀကီ းမ်ားကိ ု ေက်ာ္ ၍ ၾကည့္လိုက္သည္။
“ရထားက ဆိုပ႐ြန္ကို သြားေနတာ မဟု တ္ ဘူ းကြ၊ ဘူဒါပက္စ္ကို ျပန္သြားေနတာ ”
ရထားသည္ ျဖဳန္းခနဲ ရပ္လိုက္သည္။ အနီကိုမွာ လဲက်ေတာ့ မလိ ု ယိုင္သြားသျဖင့္
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ဆီးဖမ္းလိုက္ရသည္။ သူ ကိုယ္တိုင္လည္း ရထား လက္ ကိ ု င္ သံ ကြင္ းကိ ု
ဖမ္းကိုင္လုိက္သျဖင့္သာ မလဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ မ်ားသည္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု
တစ္ ေယာက္ အထိတ္တလန္႔ျဖင့္ လွမ္းၾကည့္ၾကသည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ျပတင္းမွ ေန၍
အျပင္ဘက္မွ ႐ုရွား တင္ ့ ကား ႀကီ းမ်ားကိ ု ေငးၾကည့္ေနသည္။
“အနီကိုတို႔ ရထားကိ ု ေတာ့ ပစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္ ” ဟု အနီကိုက
တိ ု းတိ ု းကေလး ေျပာသည္။
“မေျပာတတ္ ဘူ း ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 215h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဂ်ာ့ ကဲလားက ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုက္သည္။
ရထားတြဲ တစ္ဖက္မွ အျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္ ထားသည္ ့ ရထား အမႈထမ္း
တစ္ ေယာက္ ေပၚလာသည္ ။ ပရိ သတ္ ေတြ အၾကားထဲသိ ု ႔ တိုးဝင္ လာသည္ ။
ခရီးသည္ေတြက ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကသည္ ။
ရထား အမႈထမ္းက လက္ႏွစ္ဖက္ကို ပါးစပ္နားတြင္ အုပ္၍ ေျပာသည္။
“ဘူ ဒါပက္ စ္ ၿမိ ဳ႕ထဲကိ ု ရထားဝင္လုိ႔ မရပါဘူး၊ ကၽြန္ ေတာ္ ထပ္ေျပာပါ့မယ္၊
ဘူ ဒါပက္ စ္ ၿမိ ဳ႕ထဲကိ ု ရထား ဝင္လုိ႔ မရပါဘူး ႐ုရွား တပ္ ေတြက ၿမိဳ႕ကို ဝိုင္ းထားတယ္ ၊
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရထား ဆိ ုပ႐ြန္ ဘက္ ကိ ု ေမာင္းပါမယ္ ”
သူတုိ႔ သံ ု းေယာက္ သည္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္ ၾကည့္ေနမိၾကသည္။
ဝမ္းသာလုိက္သည္မွာ အတိ ု င္ းထက္ အလြန္ ။ ခဏၾကာလွ ်င္ ရထားသည္ ႐ုရွားတပ္ေတြ
ဝိုင္ းထားသည္ ့ ဘူဒါပက္စ္ၿမိဳ႕မွ ေနာက္သို႔ ျပန္ေမာင္း လာခဲ့ သည္ ။
လမ္ းတစ္ ေလွ ်ာက္ လံ ု းတြင္ တင္ ့ ကားေတြ အျပည့္။ ဆိုပ႐ြန္ ဘူ တာ႐ု ံ ထဲတြင္ သူတို႔
ေျခခ်မိသည့္ အခါမွ အသက္ ကိ ု ျပင္းျပင္း ႐ႈႏိုင္ေတာ့သည္။ ယခု ထိ မူ ေခ်ာေမာေနၿပီ။
ညေန ေတာ္ ေတာ္ ေစာင္းေနေလၿပီ။
“နယ္စပ္ကို ဘယ္ လမ္ းက သြားမွ ာလဲ ” ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလားက ဂီဇာကို ေမးသည္။
“ငါလည္ း မသိ ဘူ း”
“ဒါျဖင့္ တုိ႔က ဘယ္ သြားရမွ ာလဲကြ၊ ႐ႈ ပ္ တယ္ ကြာ၊ ႐ုရွား စစ္ သားေတြကိ ု
သြားေမးေခ်”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 216h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒီမွာ သစ္ေတာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ရွိတယ္၊ ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ ကိ ု
သြားေမးၿပီး အဲဒီကို သြားရင္ေကာ”
အနီကိုက ေျပာသည္။
သုိ႔ရာတြင္ စကၠန္႔ပိုင္ကေလး အတြင္းမွာပင္ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ အဘြားႀကီ း
တစ္ ေယာက္ ကိ ု ေမးျမန္းၿပီး ျဖစ္သည္။
သူတို႔သည္ ခရီးဆက္ ထြက္ ခဲ့ ၾကသည္ ။
သစ္ ေတာ ေက်ာင္း ခန္းမႀကီးထဲသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ ဘယ္ ရီ ဦးထုပ္
ေဆာင္ းထားသည္ ့ လူ ငယ္ တစ္ ေယာက္ က သူတို႔ကို ေမးသည္။
“ရဲေဘာ္တို႔၊ ခဲယမ္မီးေက်ာက္ လိ ု သလား ”
သစ္ ေတာ ေက်ာင္ းထဲတြင္ ကား ေက်ာင္ းသားေတြ ျပည့္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕က
႐ုရွားမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ အတြက္ လက္ နက္ ေတြ တျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။
သူတို႔အား ေပါင္မုန္႔ တစ္လံုး၊ ကိုကိုး တစ္ခြက္ႏွင့္ ေသတၱ ာႀကီ းထဲမွ ာ က်ည္ ဆန္
တခ်ဳိ ႕ကိ ု ထု တ္ ေပးသည္ ။
“လက္ နက္ ကေရာဗ် ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ေပါက္မုန္႔ကို ဝါးရင္း ပလုတ္ပေလာင္း ေမးသည္။
“လာမယ္ ရဲေဘာ္၊ လာမယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 217h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတို႔ သံ ု းေယာက္ သည္ ေခ်ာင္ တစ္ေခ်ာင္တြင္ သြားကာ သူတို႔ ေရွ႕လုပ္မည့္
အစီအစဥ္ကို တုိင္ပင္ၾကသည္။ တစ္ခုေတာ့ ေသခ်ာသည္ သူတို႔ က်ဆံုးမည့္ ပုန္ကန္
ထႂကြမႈ တစ္ခုထဲသို႔ ပါဝင္ရန္ လာခဲ့ျခင္း မဟု တ္ ။
“ဒီ လူ ေတြ ႐ူးေနသလား မသိ ဘူ း။ ၾကည့္စမ္းပါဦး၊ က်ည္ ဆန္ ေတြက
တစ္ေတာင့္ႏွင့္ တစ္ေတာင့္ တူ တဲ့ က်ည္ ဆန္ ရယ္ လု ိ ႔ တစ္ေတာင့္မွ မရွိဘူး။ တစ္ေတာင့္
တစ္မ်ဳိးစီ ခ်ည္ းဘဲ၊ ဘာႏွင့္ သြားပစ္ မွ ာတဲ့ လဲ ”
ဂီဇာက သစ္ သီ း ပူပူမ်ားကို ကိ ု င္ ထားရသလိ ု က်ည္ ဆန္ မ်ားကိ ု လက္ တစ္ ဖက္ မွ
တစ္ဖက္သို႔ ေ႐ႊ႕ကိုင္ရင္း ေျပာသည္။
ထို႔ေနာက္ ဂီဇာသည္ လမ္းပန္းကို စံုစမ္းရန္ သူတုိ႔ အနားမွာ ထသြားသည္ ။
ေဂ်ာ့ ကဲလားႏွင့္ အနီကုိတို႔သည္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္
ၾကည္ ့ ေနၾကသည္ ။
“အနီကို ဘယ္ လိ ု ေနသလဲဟင္ ”
“ေၾကာက္ တယ္ ”
အနီကိုက တိုးတိုးေျပာၿပီး သူ ႔ လက္ ဖဝါးကိ ု ဆု ပ္ ထားသည္ ။
“မေၾကာက္ပါႏွင့္ကြယ္၊ ေနစမ္းပါဦး၊ အနီကို႔ အေမကိုေကာ ဘယ္ လိ ု
ေျပာခဲ့သလဲ ”
အနီကိုက ႏြမ္းနယ္စြာ ျပံဳးသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 218h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အစ္ ကိ ု ကေတာ့ ရယ္မွာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ၊ ဒီလုိေျပာမွ အေမက
ယံုမွားကိုး၊ အနီကိုႏွင့္ အစ္ကို လက္ ထပ္ ေတာ့ မယ္ လိ ု ႔ ေျပာခဲ့တယ္ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္စြာ ျပံဳးရင္း အနီကို႔ လက္ ကိ ု ဖ်စ္ၫႇစ္လိုက္သည္။
“ဒါလည္ း မမွားပါဘူးေလ၊ မဟု တ္ ဘူ းလား ”
“အစ္ကို တကယ္ ေျပာေနတာလား ဟင္ ”
“ဒီလို မဟုတ္ရင္ အနီကို႔ကို ဘာျဖစ္လုိ႔ ေခၚလာရမွာလဲ ”
သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္ မွီ၍ ထိုင္ေနၾကသည္။
စကား မေျပာမိၾက။ ပင္လည္း ပင္ပန္းလွၿပီ။
“ဘူဒါပက္စ္မွာ ဘယ္ လိ ု မ်ား ေနမလဲ မသိဘူးေနာ္ ”
အနီကုိက ေျပာသည္။
“ဒါေတြ ေတြးမေနပါႏွင့္ကြယ္ ”
အနီကို ေခါင္းညိတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔လို မဟု တ္ ။ အနီကိုသည္ ဘူ ဒါပက္ စ္
အေျခအေနကို မေတြးဘဲ မေနႏိုင္။
ဂီဇာ ျပန္ေရာက္လာသည္။
“ၾသစထရီ းယား နယ္စပ္က သိပ္မေဝးေတာ့ ဘူ း၊ နည္းနည္းပဲ လိ ု ေတာ့ တယ္ ၊ ဒီ
ေတာအု ပ္ ထဲက ျဖတ္သြားရင္ ညေန မိုးခ်ဳပ္ကို ေရာက္ သြားမယ္ ကြ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 219h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေဂ်ာ့ ကဲလားက အနီကိုကို လွမ္းၾကည့္သည္ ။ အနီကိုက ဘာမွ ် မေျပာ။
မတ္ တတ္ ထရပ္လိုက္သည္။
ႏွင္းေတြ ျပန္က်လာျပန္သည္။ ႏွင္းဖတ္ႀကီးေတြ အဖတ္လုိက္၊ အဖတ္လုိက္။
ခဏၾကာလွ ်င္ သူတုိ႔ သံုးေယာက္စလံုး စို႐ႊဲကာ ခိုက္ခိုက္ တု န္ လာၾကသည္ ။
ဖိနပ္ပါးကေလးေတြကို စီထားသျဖင့္ မစီးသည္ကပင္ ေတာ္ဦးမည္။
လမ္ းတြင္ သူတို႔ခ်ည္း မဟု တ္ ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ ျဖတ္
ေနၾကေသာ အစုမ်ားကို ေတြ႔ ရသည္ ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူတို႔သည္ ေခါင္းညိတ္
ႏႈ တ္ ဆက္ ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း ရသမွ် သတင္ းကေလးမ်ားကိ ု ဖလွ ယ္ ၾကသည္ ။
နယ္စပ္က သိ ပ္ မေဝးေတာ့ ဘူ းတဲ့ ။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ ေတြ မရွိဘူးတဲ့။ ႐ုရွား စစ္သားေတြ
မရွိ ဘူ းတဲ့ ။
ေတာအု ပ္ ထဲတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြ တူ းထားခဲ့ သည္ ့ ဘန္ ကာမ်ားကိ ု
ေတြ႔ ရသည္ ။ သို႔ရာတြင္ အေစာင့္မ်ား မရွိေတာ့။ ထြက္ ေျပးကု န္ ၾကၿပီ ။
ႏွင္းမ်ား၏ အေရာင္က ေၾကာက္စရာ။ ထိ တ္ စရာ။ အေဝးမွ ေခြးေဟာင္းသံ
သဲ့ သဲ့ ၾကားရသည္ ။ သူတုိ႔သည္ ရယ္ လိ ု က္ ၾက၏။
“အေစာင့္ေတြလား မသိ ဘူ း”
ဂီဇာက ေျပာသည္။
“ငါ ဘယ္ သိ မလဲကြ ”
ခဏၾကာလွ ်င္ ေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္ လူ တစ္ ေယာက္ ေပၚလာၿပီး သူတို႔ႏွင့္
မလွမ္းမကမ္းမွ ျဖတ္ သန္ းသည္ ။ အေစာင့္ မဟု တ္ ။ လယ္ သမား တစ္ ေယာက္ ျဖစ္သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 220h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ငါးမိနစ္ေလာက္ အၾကာတြင္ ေတာအုပ္ အျပင္သို႔ ေရာက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။
သူတို႔သည္ ေတာင္ ကု န္ းကေလး တစ္ခုေပၚသို႔ တက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။ နယ္စပ္ကို
လွမ္းျမင္ေနရေလၿပီ။ နယ္စပ္ ဂိ တ္ဝတြင္ ၾသစထရီ းယား စစ္သားမ်ားသည္ ကားမ်ားကိ ု
ရပ္တန္႔ကာ စစ္ေဆးေနၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကားမ်ားမွာ တစ္ ဖက္ နယ္စပ္ဂိတ္ကို
ေက်ာ္ ၍ ဝင္ သြားၾကၿပီ း အခ်ဳိ႕ကမူ ေဘးသိ ု ႔ ထုိး၍ ရပ္ေနၾက၏။
“ကဲ ေရာက္ၿပီကြ ” ဟု ဂီဇာက ေႂကြးေၾကာ္ သည္ ။
“ကိုယ္တို႔ လုပ္ရမွာက စစ္သားအေစာင့္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ပဲ က်န္ ေတာ့ တယ္ ၊
ဘယ္ သူ ႔ မ်ား ေတာင္းပန္ရပါ့မလဲ ”
ေနာက္ ေပၚလာေသာ အသံ ကမူ ထူ းဆန္ းသည္ ။
“ေဟ့ ရပ္၊ လက္ ေျမႇ ာက္ ထား ”
ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္သည့္ အခါတြင္ သူတို႔ကို စက္ေသနတ္ျဖင့္
ခ်ိန္ထားသည့္ နယ္ျခား အေစာင့္ ႏွစ္ေယာက္ ကိ ု ေတြ႔ ရသည္ ။
နယ္ျခားေစာင့္ ရဲေတြပါကလား။
“ဘာလဲ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ေပ်ာ္ပြဲစား သြားတာေတာ့ မဟု တ္ ဘူ း မဟု တ္ လား၊
ဘာရမလဲကြာ”
သူတို႔က ဘာမွ မေျဖၾက။ သူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ထံုက်ဥ္ေနၾကၿပီ။
ဒုတိယ အရာရွိတြင္ ႀကိ ဳးမဲ့ ေၾကးနန္းစက္ ပါသည္ ။ ထိုစက္ျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ကို လွမ္း
သတင္းပို႔ေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 221h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဘာမွ ် မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အတူ တူ ေဂ်ာ့ ကဲလားက ပရိ ယာယ္ သံုးသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဟန္ေဂရီ လူမ်ဳိးေတြပါဗ်ာ၊ ခဏေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို
႐ုရွားေတြက ဖမ္းေတာ့မွာမို႔လို႔ ထြက္ ေျပးလာတာပါ၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုလည္း ဖမ္းမွာပဲ၊ ဒီ ေတာ့”
“ပါးစပ္ ပိတ္လုိက္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ နယ္စပ္ကို တရားမဝင္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဖမ္ းတယ္ ”
ႀကိ ဳးမဲ့ ေၾကးနန္း ကိုင္သည့္ အရာရွိက ေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ စက္ ေသနတ္ ကိုင္ထားသည့္ အရာရွိ၏ မ်က္ လံ ု းမ်ားသည္ သူႏွင့္
ဆံုလိုက္မိသည္ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလား ထင္လုိက္မိသည္။ ထို႔ေနာက္ “ေျပးၾက” ဆိုသည့္
သေဘာျဖင့္ ေခါင္းကို တစ္ ခ်က္ ေစာင္းျပလိုက္သည္။ ေစာင္းျပသည္ဟု ထင္ သည္ ။
သူ က အခ်က္ေပးသည္ မေပးသည္မွာ အေၾကာင္ းမဟု တ္ ။ မိမိတို႔ အဖို႔မူသည္
အခ်ိန္သည္ ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရး ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လြတ္ လပ္ မႈ ကိ ု ရယူရန္
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ အလိုလို သိ လု ိ က္ ၾကသည္ ။
ေဂ်ာ့ ကဲလားက အနီကို၏ လက္ ကိ ု အသာတို႔လိုက္သည္။ အနီကိုကလည္း
နားလည္ သည္ ။ ခ်က္ခ်င္း ဆိ ု သလိ ု သူတို႔ သံ ု းေယာက္ တစ္ဟုန္ထိုး
ေျပးထြက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။ ဂီ ဇာကလည္ း သူ႔ကို မေျပာသည့္တိုင္ နားလည္ ထားသည္ ့ ႏွ ယ္
ဘယ္ ဘက္ သိ ု ႔ စြတ္ၿပီး ေျပးသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ယာက္က ညာဘက္ သိ ု ႔ ေျပးသည္။
သူတုိ႔ ေျပး၍ ေလးငါးလွ မ္ းေလာက္ အေရာက္ တြင္ ေနာက္မွ ေသနတ္ သံ ေတြ
ေပၚလာသည္ ။ ဟန္ေဂရီ အေစာင့္မ်ားသည္ သူတို႔ကို ဝတ္ ေက်တန္ းေက်
သေဘာမ်ဳိ းေလာက္ သာ ပစ္မည္ဟု ေဂ်ာ့ ကဲလား ထင္ သည္ ။ သို႔ရာတြင္ ထု ိ အခ်က္ မွန္
မမွန္ကို သူ မစဥ္းစားႏိုင္။ ေခါင္းကို ငံု႔ကာ စြတ္ ၍ စြတ္ ၍ စြတ္ ၍ ေျပးလာခဲ့သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 222h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဘယ္ ေလာက္ ၾကာေအာင္ ေျပးေနသည္ ကိ ု သူ မသိ ။ ဘယ္ ေလာက္ ေျပး ေျပး
သူ မေမာဘဲ ျဖစ္ေနသည္ကိုသာ သူ သိ သည္ ။ ဒူ းဆစ္ ေလာက္ ရွိသည့္ ေရခဲျပင္ထဲတြင္
သူ သည္ ဆက္ ၍ ေျပးေနသည္။ ေနာက္ ေသနတ္ သံ မ်ားကိ ု မၾကားရေတာ့။ ဘာသံ မွ ်လည္ း
မၾကားရေတာ့။ သူ သည္ ေမွ်ာ္မဆံုးႏိုင္ေသာ ႏွင္းခဲျပင္ႀကီးထဲတြင္ ေရာက္ေနသည္ကို
ေတြ႔ ရသည္ ။
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ေနာက္သို႔ လွည့္၍ အနီကိုကို ၾကည့္သည္။
ဘာမွ ် မရွိ။ ဘယ္ သူ မွ ် မရွိ။ သူႏွင့္ အတူ အနီကို ပါမလာေတာ့ေၾကာင္းကို သူ
တျဖည္းျဖည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ လာသည္ ။ သူ သည္ အနီကိုကိုပင္ မစဥ္းစားႏုိင္
ေတာ့ ဘဲ သူ ႔ အသက္ ေဘး အတြက္ ကိ ု သာ ၾကည့္ခဲ့မိပါပေကာ။
လမ္ းတြင္ လဲက် က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီလား။ ႏွ င္ းေတာႀကီ းထဲတြင္ မ်က္ စိ လည္
လမ္ းမွ ားသြားၿပီ လား။ သုိ႔မဟုတ္ က်ည္ ဆန္ ထိမွန္သြားၿပီလား။
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ သူ႔လာလမ္းအတိုင္း ျပန္လွည့္လာခဲ့သည္။ အနီကိုကို
ေအာ္ေခၚရမည္လားဟု စိတ္ကူးသည္။ ပါးစပ္ကို ဟ၏။ သို႔ရာတြင္ အသံ ထြက္ မလာ။
ရန္သူ ျမင္သြားမည္ကို သူ စိုးရိမ္သည္။ သည္အတိုင္းသာ သူ ဆက္ သြားေနလွ ်င္ သူ႔ကို
ျမင္ေတာ့မည္။ ယခုပင္လွ်င္ အနီကိုကို မိ သြားေလာက္ ၿပီ ။ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ ေသရမလားဟု
စိ တ္ ကူ းေသးသည္ ။
မျဖစ္။ အနီကိုသာ ဆိုလွ်င္ သူ႔ကို ဆက္သြားေစခ်င္လိမ့္မည္။ သူ ႔ အသက္ ေဘးမွ
လြတ္ ေအာင္ ေျပးခ်င္လိမ့္မည္။ သူ ခ်စ္ၿပီး သူ႔ကို ခ်စ္သည့္ အနီကို အေၾကာင္ းကိ ု
မစဥ္းစားမိေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေနာက္သို႔ ျပန္လွည့္လာ ခဲ့သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 223h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ခဏၾကာလွ ်င္ ညေနဆည္းစာ ေကာင္းကင္တြင္ မိုးသို႔ ထိ ု းတက္ ေနေသာ
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္ းကိ ု ျမင္လုိက္သည္။ ျမင္လိုက္သည္ဟု သူ
ထင္လိုက္သည္။ ဟု တ္ သည္ ။ ေမွ်ာ္စင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
သည္အရပ္တြင္ သူတို႔ ဟန္ေဂရီမွာလို ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြ မရွိ။
ၾသစထရီ းယား နယ္ ထဲသိ ု ႔ သူ ေရာက္သြားၿပီ။
သူ သည္ မိုးကုပ္ စက္ဝိုင္းဆီသို႔ လာခဲ့ သည္ ။
နာရီ ဝက္ခန္႔ အၾကာတြင္ မူ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ၾသစထရီ းယား ၿမိ ဳ႕ကေလး တစ္ၿမိဳ႕
ျဖစ္သည့္ ႏူကာခ်င္ ၿမိ ဳ႕ကေလးထဲသိ ု ႔ ဒယီးဒယိုင္ျဖင့္ ေရာက္ လာခဲ့ သည္ ။
ၿမိ ဳ႕ကေလးထဲတြင္ သူတို႔ ထံုးစံ ပြဲေတာ္ တစ္ခု က်င္းပေနသည္။ သူ႔ကို ျမင္သည္ႏွင့္ သူ
ဘယ္ သူ ဘယ္ ဝါ ဆိုသည္ကို သိလိုက္ၾကၿပီ။ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သူ ဘာဆိ ု သည္ ကိ ု
သိလိုက္ၾကၿပီ။ ခပ္ ဝဝ အသားနီနီႏွင့္ လူ တစ္ ေယာက္ က ေမးသည္။
“မင္းက ဟန္ေဂရီ လူ မ်ဳိ းလား”
ထိ တ္ လန္႔ တုန္လႈပ္ေနသည့္တိုင္ သူ ေမးသည့္ စကားေလာက္ ကိ ု ေတာ့
သူ နားလည္ သည္ ။ သူတို႔ ေျပာေနသည္က ဂ်ာမန္စကား။ သည္ ေလာက္ ဆိ ု လွ ်င္ စိတ္ခ်ရၿပီ။
လူႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို လာတြဲကာ ခံုရွည္တစ္လံုးေပၚတြင္ အထိုင္ခိုင္းသည္။
ထို႔ေနာက္ ရွန္ပိန္ တစ္ပုလင္းကို လာေပးသည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ တက်ဳိ က္ က်ဳိ က္
ျမည္ေအာင္ ဆက္ တု ိ က္ ေမာ့ခ်လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႐ိႈက္ႀကီးတငင္ ငိုေနသည္။
အသက္ ရွ င္ လ်က္ က်န္ရစ္ေသာ္လည္း သူ လိပ္ျပာမလံု။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 224h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူ ထိုင္ေနသည့္ ခံုႏွင့္ ေပငါးဆယ္ အကြာတြင္ ၾသစထရီ းယား ရဲကားကေလး
တစ္စီး ထိုးရပ္လိုက္သည္။ အရပ္ျမင့္ျမင့္၊ ပိန္ပိန္ပါးပါး၊ မ်က္ ႏွ ာထား တင္းတင္းႏွင့္ ရဲအရာရွိ
တစ္ ေယာက္ ဆင္ းလာသည္ ။
“လာ လိုက္ခဲ့ ” ဟု ဂ်ာမန္လို ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ကားေပၚသိ ု ႔ တက္ ရန္
လက္ ကိ ု ေဝွ႔ယမ္းျပသည္။
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ႐ႈံးနိမ့္သူ တစ္ ေယာက္ ၏ သက္ ျပင္ းကိ ု ခ်ကာ ထိုင္ရာမွ ထပီ
သူ႔ေနာက္ကို လိုက္လာခဲ့သည္။ ကားထဲ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ ေႏြးသြား သည္ ။ သို႔ရာတြင္
သူ ႔ သံ သယသည္ ခိုင္လံုသြားေလၿပီ။ ကားထဲတြင္ သူ႔လို အဖမ္းခံရသည့္ ဟန္ေဂရီ လူမ်ဳိး
ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ခန္႔ ေရာက္ေနသည္။
“ႀကိ ဳဆိ ု ပါတယ္ ” ဟု ေနာက္တန္းတြင္ ထိုင္ေနသည့္ နားပန္းဆံ ထူ ထူ အရပ္ပုပု
လူ တစ္ ေယာက္ က ေျပာသည္။
“ဘယ္ လိ ု ျဖစ္တာလဲဗ် ”ဟု သူ စိုးရိမ္တႀကီး ေမးသည္။
“ၾသစထရီ းယား ရဲေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္ပို႔မလို႔ ထင္ တယ္ ”
“ဘယ္ ကလာ ျပန္ပို႔ရမွာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ ခ်ီကာဂိုကို သြားမလိ ု ႔ ”
“ဘယ္ လိ ု လု ပ္ သိ သလဲ ”
“ဘာျဖစ္လုိ႔ မသိရမွာလဲ၊ ဒီတုိင္းျပည္မွာ လူတုိင္း ႀကိ ဳက္ တဲ့ ေနရာ
သြားႏိ ု င္ တယ္ ေလ၊ ခင္ဗ်ားေကာ ဒါေၾကာင့္ ထြက္ လာခဲ့ တာ မဟု တ္ လား ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက အတန္ ၾကာ စဥ္းစားေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 225h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဟု တ္ တယ္ ထင္ တာပဲ၊ ေနစမ္းပါဦး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒီကားႏွင့္
ဘယ္ ေခၚသြားမွ ာလဲ ”
“ခုလို လြတ္ လာတဲ့ လူ ေတြကိ ု လုိက္ရွာၿပီး တစ္ေနရာရာကို ပို႔မွာေပါ့၊
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဂ်ာမန္ မိ တ္ ေဆြေတြ ရွိပါတယ္၊ ရဲအရာရွိကို လုိက္ပို႔ဖို႔ ေျပာၿပီးၿပီ ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ စိတ္ေအး လက္ ေအး သက္ျပင္းခ်ခ်င္သည္။ သို႔ရာတြင္
မခ်ရဲေသး။ ေလာကတြင္ မထင္ဘဲႏွင့္ ျဖစ္ တတ္ သည္ ။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲႏွင့္လည္း ဝက္ အူ
တင္ းသြားတတ္ သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိ ကိ ု မလႊ တ္ ရဲေသး။
ည အေမွာင္ထဲသို႔ ကားေမာင္းလာစဥ္ ဒု ကၡ သည္ မ်ားသည္ ငိုက္မ်ဥ္း၍
လိ ု က္ ပါလာၾကသည္ ။ သို႔ရာတြင္ ေဂ်ာ့ ကဲလားမွ ာ အိပ္မေပ်ာ္။ ကားမွန္ ျပတင္းမွ ေန၍
ၿမိဳ႕အမည္ ႐ြာအမည္မ်ားကို ဖတ္လုိက္လာခဲ့သည္။ လြတ္ လပ္ ေရးသိ ု ႔ သြားရာ လမ္းမွ
ေသြးဖည္ျခင္း ရွိ မရွိကို သူ ေသခ်ာခ်င္သည္။
လင္ းအားႀကီ း အခ်ိန္တြင္ အိုင္ဆယ္စတပ္ ၿမိ ဳ႕ကေလးသိ ု ႔ ေရာက္ ၾကသည္ ။
ေမာ္ ေတာ္ ကားသည္ ဘူ တာ႐ု ံ ေရွ႕တြင္ ထိုးရပ္လိုက္သည္။ ဘူ တာ႐ု ံ ထဲတြင္ ဟန္ေဂရီ
ဒု ကၡ သည္ ေတြ ျပည့္ႏွက္လ်က္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဘယ္ပို႔မလဲဗ် ”
ေဂ်ာ့ ကဲလားက စံုစမ္းရန္ ထြက္ သြားရာမွ ျပန္လာေသာ မီကီကို ေမးသည္။
“ရထားေတြ တြဲထိ ု းေနတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို စစ္အတြင္းက ႐ုရွားတပ္ေတြ
စခန္းခ်သြားတဲ့ စခန္း တစ္ခုကို ပို႔မလုိ႔ ”
“သိပ္မနိပ္ဘူး ထင္ တယ္ ဗ် ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 226h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“သိ ပ္ ေတာ့ မနိပ္ဘူး၊ ႐ုရွားႏွင့္ ပတ္သက္ေနရင္ ေကာင္ းကိ ု မေကာင္းဘူး၊ ကိ စၥ
မရွိဘူးေလ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ကေတာ့ လိမ့္ေတာ့မယ္ ”
“ဘာကိ ု ဆိ ု လိ ု တာလဲဗ် ”
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဗီယင္နာကို အရင္ပို႔ဦးမွာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ကေတာ့ မလိုက္ေတာ့ဘူး ၊
ဒီ ကပဲ ကိ ု ယ္ ့ ဘာသာ ကိ ု ယ္ သြားေတာ့ မယ္ ၊ ခင္ဗ်ားေကာ လု ိ က္ မလား ”
“လိုက္ခ်င္တယ္၊ ခင္ဗ်ားမွာ ေျမပံု ရွ ိ သလား ”
မီကီက သူ႔ေခါင္းကို လက္ၫႇိဳးျဖင့္ ထုိးျပသည္။
“ဒီမွာ ရွ ိ တယ္ ေလ၊ ကၽြန္ ေတာ္ အားလံုးမွတ္မိတယ္၊ ခု ေလာေလာဆယ္
ေျမာက္ ဘက္ ကိ ု သြား၊ အရိပ္အျခည္ၾကည့္၊ ခင္ဗ်ားႏွင့္ ကၽြန္ ေတာ္ တျခားစီ သြားမယ္ ၊
အေပါက္ ဝကိ ု ခပ္ တည္ တည္ သာ သြား၊ အေစာင့္တို႔ ဘာတု ိ ႔ လစ္တာႏွင့္ အျပင္ကို အသာ
လစ္ ထြက္ ၊ အဲဒီမွာ လမ္ းမႀကီ း ေတြ႔လိမ့္မယ္၊ လမ္းမႀကီးအတိုင္း ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၊
ညာဘက္ မွ ာ ပထမဆံ ု း ေတြ႔ တဲ့ ဘီယာဆိုင္မွာ ဆံ ု မယ္ ”
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ခြဲလာခဲ့ ၾကသည္ ။ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္
စခန္းအစြန္သို႔ ခပ္ သု တ္ သု တ္ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ သည္ ။ ထို႔ေနာက္ ေလကေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္
အေစာင့္မ်ား အနီးမွ ျဖတ္ ကာ ေျမာက္စူးစူးဆီသို႔ လာခဲ့ သည္ ။
ပထမဆံ ု း ေတြ႔ ရသည္ ့ ဘီယာဆိုင္မွာ စခန္းႏွင့္ ကိုက္ေျခာက္ရာခန္႔သာ
ေဝးသည္ ။ မီကီမွာ သူ ႔ ထက္ အရင္ ေရာက္ေနၿပီ။ မီ ကီ သည္ ေမွးမွိန္ေနေသာ
ဆိုင္းဘုတ္တိုင္ တစ္ခုကို မွီ၍ ခပ္ တည္ တည္ ရပ္ေနသည္။ ဆိုင္းဘုတ္မွာ “ဗီယင္နာ
ဘီ ယာ” ဟု ေရးထားသည္ ။
ထို႔ေနာက္ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ဆက္ ေလွ ်ာက္ လာခဲ့ ၾကသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 227h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မင္းက အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္ ရဲ႕လား ” ဟု မီကီက ေမးသည္။
“တစ္လံုးမွ မေျပာတတ္ဘူးဗ် ”
“အင္ း ဟုတ္မွာေပါ့ေလ၊ မင္းတို႔က ဘာသာ အားလံုး ႐ုရွား ဘာသာႏွ င္ ့
သင္ခြင့္ရတဲ့ အခြင့္ထူးခံ ပါတီ အရာရွိေတြရဲ႕ သားသမီ းေတြ မဟု တ္ လား ”
“ဒါေပမဲ့ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ စာအုပ္ တစ္ အု ပ္ ေလာက္ ရရင္ ကၽြန္ ေတာ္ ခ်က္ခ်င္း
သင္မွာေပါ့ ”
“မင္း လိုခ်င္တဲ့ စာအုပ္က မင္းႏွင့္ အတူ ပါလာတယ္ ေလ၊ ငါက အေမရိကန္
စကားကိ ု ေကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္ တယ္ ၊ ဗီယင္နာ အသြားမွ ာ လမ္ း တစ္ေလွ်ာက္လံုး
မင္းကို သင္ေပးသြားမယ္ ”
“ဟာ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ၊ ကဲ သင္ ဆိ ု ခု သင္ဗ်ာ”
“ေကာင္းၿပီ လုိက္ဆို၊ ကၽြန္ ေတာ္ သည္ ေအးစက္ေသာ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္
ျဖစ္ပါသည္၊ သင္ သည္ ေအးစက္ေသာ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္၊ သူ သည္
ေအးစက္ေသာ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္၊ သူ မသည္ …”
“ေနစမ္းပါဦးဗ်ာ၊ အဓိပၸါယ္က ဘာတဲ့ လဲ ”
“ေအးစက္ေသာ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ ဆိ ု တာ လူ ေကာင္ း တစ္ ေယာက္ ပါလု ိ ႔
ေျပာတာကြ၊ သူ မ်ားကိ ု ခ်ီးေျမႇာက္တဲ့ စကား၊ စိတ္ခ်ပါကြ၊ ငါက ေန႔စဥ္
သတင္ းစာေတြထဲက ေနာက္ဆံုးေပၚ စကားေတြကိ ု အၿမဲ မွ တ္ သားထားတာပါ၊ ကဲ
ေမးခြန္းေတြ သိ ပ္ မေမးႏွင့္ကြာ၊ သင္မွာျဖင့္ သင္ ”
ဗီယင္နာသို႔ အေရာက္တြင္ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ လမ္ းခြဲၾကသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 228h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ကဲ ကံေကာင္းပါေစကြာ၊ ပညာ ဆက္သင္ခ်င္ရင္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု
တက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိ ဳးစားကြ ”
“ခင္ဗ်ား ေက်းဇူ းကိ ု ကၽြန္ ေတာ္ ့ တစ္ သက္ မေမ့ပါဘူးဗ်ာ”
အတန္ ၾကာသည္ ့ အခါ သူ ႔အိ တ္ ထဲတြင္ စာအိ တ္ တစ္ အိ တ္ ေရာက္ေနသည္ကို
ေဂ်ာ့ ကဲလား ေတြ႔ ရသည္ ။ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည့္ အခါ မီကီ၏ အေမရိကန္ျပည္ လိပ္စာႏွင့္
သူ ႔ အတြက္ ႏွစ္ဆယ့္ငါး ေဒၚလာတန္ ေငြစကၠဴ တစ္ ႐ြက္ ။
အေမရိကန္ ၾကက္ေျခနီ အသင္ းသည္ ေဂ်ာ့ ကဲလား၏ ပညာေရး ေနာက္ခံကို
ေက်နပ္ သြားသည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔ကို ေလယာဥ္ လက္ မွ တ္ တစ္ခုေပးမည့္ အစား ၿမိဳ႕ထဲရွိ
ဒု ကၡ သည္ စခန္း တစ္ခုသို႔ ေခၚသြားသျဖင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသည္။
ေဂ်ာ့ ကဲလားက မ်က္ ႏွ ာထား ခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ အသင္ း တံ ဆိ ပ္ တပ္ ထားၿပီ း
သူ ႔ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ “အဲလဗတ္ ရက္ဒင္း” ဟူ ေသာ နာမည္ တံဆိပ္ျပား တပ္ ထားသည္ ့
အရာရွိ တစ္ ေယာက္ ကိ ု ေမးသည္။
“ခြင့္ျပဳပါ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကိ ု တက္ လု ိ ႔ မရဘူ းလား”
“ရပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တကၠ သိ ု လ္ ေတြ အမ်ားႀကီ း ရွိပါတယ္၊
ေနာက္ေတာ့ ဆိုင္ရာက စီစဥ္ ေပးပါလိမ့္မယ္ ”
“ကၽြန္ ေတာ္ ့ အေနႏွင့္ေတာ့ နာတာလူ း မတိုင္ခင္ အေမရိကန္ျပည္ကို
ေရာက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ၊ အဲဒါ တတ္ႏိုင္ရင္ ”
“ခင္ဗ်ားက ေတာ္ ေတာ္ ပညာသင္ခ်င္တာကိုး၊ ေကာင္းၿပီေလ၊ ခင္ဗ်ား နာမည္ကို
ေပးပါ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ဆိုင္ရာကို သတင္ း ပို႔ေပးပါ့မယ္”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 229h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဂ်ာ့ ကဲလား ”
“ဟုတ္ၿပီ၊ ခင္ဗ်ားကို ကတိ ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မေပးႏုိင္ေသးဘူးဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့
မနက္ျဖန္ မနက္ တစ္ေခါက္ လာၾကည္ ့ ပါ ”
“ေကာင္းပါၿပီ ”
“ဒိျပင္ လိ ု တာ ရွိရင္လည္း ေျပာပါ ”
“တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္ ခင္ဗ်ာ၊ ဗြီအိုေအကေနၿပီး သတင္ း တစ္ခုေတာ့
ပို႔ခ်င္တယ္ ”
“ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ဘူးဗ်၊ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ရာကို ကၽြန္ ေတာ္
အေၾကာင္းၾကားေပးမယ္ေလ”
အရာရွိက သူ ႔ အိ တ္ ထဲက ေဘာပင္ကို ထု တ္ ၍ ေဂ်ာ့ ကဲလား ေျပာသည္ ့
သတင္ းကိ ု မွတ္ရန္ ျပင္သည္။
“မ်ားမ်ား မဟု တ္ ပါဘူ း တစ္ေၾကာင္းတည္းပါ၊ ကားလ္မာ့ခ္စ္ ကြယ္လြန္ၿပီလို႔
လႊင့္ေပးပါ”
“ဒါပဲလား ”
“ဟု တ္ ကဲ့ ၊ ဒါပါပဲ ”
“ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လူ ေတြ နားလည္ပါ့မလား ”
“နားလည္ ပါတယ္ ၊ ဒီ သတင္ းကိ ု ၾကားရင္ အ့ံအားသင့္သြားမယ့္ လူ ေတြ ရွိပါတယ္။
ေကာင္းၿပီေလ၊ မနက္ျဖန္ မနက္ ေစာေစာမွာ ကၽြန္ ေတာ္ လာခဲ့ပါ့မယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 230h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ ခုႏွစ္နာရီခြဲတြင္ သူ ေရာက္ သြားသည္ ့ အခါ ၾကက္ေျခနီ
အရာရွိ အဲလဗတ္ သည္ အႀကီ းအက်ယ္ အံ့အားသင့္ တုန္လႈပ္ေနသည္။
“ဘုရားစူးပါေစရဲ႕ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ဟန္ေဂရီမွာ ေမြးခဲ့မိရင္ ေကာင္းမွာ”
အဲလဗတ္ က ေၾကးနန္း စာ႐ြက္ တစ္ ႐ြက္ ကိ ု ေထာင္ျပသည္။
“ဘာျဖစ္လို႔လဲ ”
“ဒီ ေလာက္ ကံေကာင္းပံုမ်ဳိးကေတာ့ဗ်ာ ယံုႏိုင္စရာေတာင္ မရွိဘူး၊ နားေထာင္
ကၽြန္ ေတာ္ ဖတ္ျပမယ္၊ ဗီယင္နာရွိ အေမရိကန္ ၾကက္ေျခနီ သူနာျပဳ တပ္ ဖြဲ႔
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသို႔၊ ဟန္ေဂရီ တတၠသိုလ္မွ ထြက္ လာခဲ့ ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ထဲမွ
အရည္အခ်င္း ရွိသည့္ ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ကို ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မွ
ေထာက္ ပံ ့ ေၾကး ေပးလိုသည္၊ အလားအလာ ရွိသူမ်ား၊ အေသးစိ တ္ အေၾကာင္းအရာကို
ေပးပို႔ေပးပါ၊ အေသးစိ တ္ အခ်က္ အလက္ မ်ား ပါဝင္ပါရန္၊ ဘရီဇင္းစကီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ပါေမာကၡတဲ့ ”
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မွ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အတြင္ း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္
ေရာက္ လာသည္ ။ ဒု ကၡ သည္ ေက်ာင္ းသားငယ္ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ သူတို႔ လိုခ်င္ေနေသာ
လူငယ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ က်န္ ကိစၥမ်ားမွာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း လုပ္ရန္သာ
ရွိသည္။
ေနာက္ ရွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ ဘတ္ စ္ ကား တစ္စီးျဖင့္ ျမဴးနစ္
ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ လာခဲ့ သည္ ။ ေနာက္ ႏွစ္ဆယ့္ ေျခာက္နာရီ အၾကာတြင္ နယူးေယာ့ရွိ
နယူ အတ္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ လာခဲ့ သည္ ။ ခရီးရွည္ႀကီးကို လာခဲ့သည့္တုိင္ ပင္ပန္းျခင္း
မရွိ။ သူ ႔ တြင္ တစ္လမ္းလံုး အေဖာ္ျဖင့္ အခ်ိန္ ကု န္ လာသည္ ။ ထိုအေဖာ္မွာ “ရက္ သံ ု းဆယ္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 231h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အတြင္ း ေဝါဟာရ ႂကြယ္ ဝ လိ ု ပါသလား ” ဆိုသည့္ အေမရိကန္ စကားေျပာ
စာအုပ္ျဖစ္သည္။
ေလဆိ ပ္ တြင္ အေကာက္ အရာရွိမ်ားကလည္း ဝတ္ ေက်တန္ းေက် မွ ်သာ။
သည္အတိုင္းပဲ ျဖစ္မည္။ ေဂ်ာ့ ကဲလားတြင္ ပါသည္ ့ အရာမွာ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္သာ ျဖစ္ၿပီး
သတင္ းစာ သံုးေစာင္ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔ မွ ေပးလိုက္သည့္ ေအာက္ခံ ေဘာင္ းဘီ
ႏွစ္ထည္ သံ ု းထည္ ေလာက္ သာ ျဖစ္သည္။ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာင္တာမွ
ထြက္ လာသည္ ့ အခါတြင္ အသားျဖဴ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ ႐ိုးႀကီး ေဂါင္ဂင္၊ ဆံပင္တိုတိုႏွင့္
လူ တစ္ ေယာက္ သူ႔ကို လက္ ဆြဲ ႏႈ တ္ ဆက္ သည္ ။
“ေဂ်ာ့ ကဲလား လား ”
သူ က ေခါင္းညိတ္ျပသည္။
“ပါေမာကၡ ဘရီဇင္းစကီးပါ၊ အေမရိကန္ကို လာတဲ့ အတြက္ ႀကိ ဳဆိ ု ပါတယ္ ၊
ဒီ ေတာ့ မင္းကို နယူ းေယာ့ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ကလပ္ မွ ာ တည္းဖို႔ စီ စဥ္ ထားတယ္ ”
ေန႔လယ္စာ စားၿပီး ဆရာဖင္ေလ၏ ႐ုံးခန္းထဲတြင္ ေဂ်ာ့ ကဲလားကိ ု အင္ဒ႐ူး
ပထမဆံ ု း ေတြ႔ဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါေမာကၡ ဘရီဇင္းစကီးသည္ ျပည္ေျပး တစ္ ေယာက္
ျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ ကဲလားကိ ု ေတာင္ပိုင္း ဘူ တာ႐ုံႀကီးတြင္ ေတြ႔လာခဲ့သျဖင့္ ဟားဗတ္
တကၠသိုလ္သို႔ ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ပါေမာကၡက အင္ဒ႐ူးကို ေဒၚလာ ႏွစ္ရာ
ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီး ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္း ဝင္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္အျပခိုင္းသည္။
လိုအပ္သည့္ အဝတ္ အစားမ်ားကိ ု ဝယ္ေပးဖို႔ ခိုင္းလိုက္၏။ ေဂ်ာ့တြင္ ညဝတ္
အကႌ်ကေလးမွ်ပင္ ပါမလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ စံုေစ့ေအာင္ ဝယ္ ရသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 232h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဟ့ အင္ဒ႐ူး၊ ဆရာ့မွာ ပိုက္ဆံ သိပ္ရွိတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ၾကည့္လည္း
ဝယ္ေပး”
ေက်ာင္ းတိ ု က္ ပရိဝွဏ္ထဲသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ေဂ်ာ့က ေၾကာ္ျငာ သင္ပုန္းမ်ားတြင္
ကပ္ ထားသည္ ့ ေၾကာ္ျငာ စာ႐ြက္မ်ားကို အသံ ထြက္ ဖတ္ သည္ ။
“ဒီမွာ အင္ဒ႐ူး၊ ကၽြန္ ေတာ္ အသံ ထြက္ တာ မွန္ရဲ႕လားဟင္ ” ဟု ေဂ်ာ့က စိတ္အား
ထက္ သန္ စြာ ေမး၏။ေဂ်ာ့က ေတြ႔ သမွ ် ေၾကာ္ ျငာမ်ားကိ ု အကုန္ဖတ္သည္။ “စီ းကရက္
အေကာင္းဆံုး ေသာက္ လိ ု လွ ်င္ လတ္ ကီ စထ႐ိုက္ကို ေသာက္ ပါ ” ဆိုသည့္ ေၾကာ္ ျငာက
အစ ပန္းျခံလမ္းသို႔ သြားလွ ်င္ ရွစ္မိနစ္ ဆိုသည့္ လမ္းၫႊန္ ဆိုင္းဘုတ္ အဆံုး ဖတ္ သည္ ။
ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ဖတ္ၿပီး ဝါက်ေတြကိ ု ပါးစပ္က ေလွ်ာက္ဖြဲ႔သည္။ အေမရိကန္
လူ မ်ဳိ းေတြ ေျပာသမွ် ဟု တ္ တာေရာ မဟု တ္ တာေရာ အကု န္ နားေထာင္ၿပီး သူ
နားမလည္ သည္ ့ စကားလံ ု းေတြကိ ု အဓိပၸါယ္ ေမးသည္။
“ေတာ္ပါေတာ့ ေဂ်ာ့ရာ၊ ေတာ္ ေတာ္ ၾကာ ကၽြန္ေတာ္ပါ ေျခ ႏွစ္ေခ်ာင္းတပ္
အဘိဓာန္ႀကီး ျဖစ္ေနပါ့မယ္ ” ဟု ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ အင္ဒ႐ူးက ေတာင္းပန္ယူရ၏။
ေဂ်ာ့သည္ သူ မသိ သည္ ကိ ု ေျပာသည့္ အင္ ဒ႐ူ းအား ေက်းဇူ းတင္ သည္ ။ မွန္၏။
သို႔ရာတြင္ “ခင္ဗ်ား ၾကည္ ့ ရတာ ေအးစက္စက္ေၾကာင္ႏွင့္ သိ ပ္ တူ တာပဲဗ်ာ” ဆိုသည့္
စကားမ်ဳိ းကိ ု မၾကာခဏ ေျပာတတ္ သည္ ။
ေဂ်ာ့သည္ သည္ လိ ု ဗန္းစကားမ်ဳိးေတြကို ဘယ္ ကမ်ား ရခဲ့ေလသနည္းဟု
အင္ဒ႐ူး စဥ္းစားမိေသးသည္။ သည္ ဗန္းစကားသည္ အေမရိကန္ ဗန္းစကား မဟု တ္ ။
ဟန္ေဂရီယန္ ဗန္းစကားကို တုိက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ထင္ သည္ ။
တကၠ သိ ု လ္ စတိုးဆိုင္ထဲသို႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါ၌ ေဂ်ာ့သည္ ဆန္ တာကေလာ့ စ္ ၏
ပစၥည္းခန္းထဲသို႔ ေရာက္ သည္ ့ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူ ေနသည္ ။ သည္ ေလာက္
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 233h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အမ်ဳိ းအစား မ်ားျပားလွ သည္ ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သူ ႔ တစ္ သက္ တြင္ တစ္ခါမွ် မျမင္ဖူးေသး။
သူ ႔ စိ တ္ ထဲတြင္ အအံ့ၾသဆံုးမွာ ဆိ ု င္ ထဲတြင္ အေရာင္အေသြးေတြ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္
ေတာက္ပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုး မြဲေျခာက္ေျခာက္ေတြခ်ည္းပဲဗ်၊
ဒီ မွ ာေတာ့ ေသာက္ က်ဳိ းနည္ း စံုလိုက္တဲ့ အေရာင္ေတြဗ်ာ၊ ၿပိဳးျပက္ေနတာပဲ ”
ေဂ်ာ့၏ မ်က္ လံ ု းမ်ားသည္ ပစၥည္းေတြကို ၾကည္ ့ ကာ က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္
ျဖစ္ေနသည္။ ေတြ႔ သမွ ် ပစၥည္းေတြကိုလည္း လိုခ်င္ေနပံုရသည္။ အလြန္ လည္း
ေခ်းထူ သည္ ။ ေအာက္ခံ ေဘာင္းဘီတိုမ်ား ေရာင္းသည့္ အထပ္သို႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္
ေဂ်ာ့က ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မွ ေက်ာင္ းသားသည္ ေအာက္ခံ ေဘာင္းဘီတိုမ်ားကို
ဝတ္ သေလာ၊ ေဂ်ာ္ကီေတြ ဝတ္ တတ္ သည္ ့ ေဘာင္းဘီတိုမ်ားကို ဝတ္ တတ္ သေလာဟု
စံုစမ္းေနေခ်ေသး၏။ အစစ အရာရာ အေမရိကန္ ဖက္ရွင္ကို လိ ုက္ခ်င္သည့္
မဟု တ္ ေလာ။
ေျခအိတ္ႏွင့္ လည္စည္းတို႔ ေရာင္းသည့္ ဌာနကိ ု ေရာက္ ေတာ့ လည္ း
ေ႐ြးေနလိုက္သည္မွာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မၿပီးေတာ့။ တစ္ခန္း ဝင္လိုက္၊ တစ္ခန္း
ထြက္လုိက္ျဖင့္ ၿပီးပဲ မၿပီးႏိုင္။
မွတ္စု စာအုပ္တုိ႔၊ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္တို႔ ဝယ္ သည္ ့ ကိစၥက်မွပင္
ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ၿပီ းသြားေတာ့ သည္ ။ ေဂ်ာ့သည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ တံဆိပ္ပါသမွ်
စာအုပ္စာတမ္း စာေရးကိရိယာ မွန္သမွ်ကို ဝယ္ သည္ ။ ထိ ု အထဲတြင္ ကမာၻလွည့္
ခရီးသည္မ်ား အမွ တ္ တရ ဝယ္ ရန္ ထားသည္ ့ ေဘာပင္ေတာင္ ပါလိ ု က္ ေသးသည္ ။
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားသည္ စာအုပ္ေတြကို အစိမ္းေရာင္ အိတ္ျဖင့္
ထည္ ့ တတ္ သည္ ဟု အင္ဒ႐ူးက ရွင္းျပသည့္ အခါတြင္ ေဂ်ာ့က ဆင္ ေျခတက္ ၏။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 234h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဘာျဖစ္လုိ႔ အစိမ္းေရာင္ သံ ု းထာလဲဗ်၊ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ရဲ႕ အေရာင္က ဝိုင္
အရက္ေရာင္လိုလို ခရမ္းေရာင္လိုလို အေရာင္ မဟု တ္ ဘူ းလား ”
“ဟု တ္ တယ္ ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ….” ဟု အင္ဒ႐ူးက စကားလံ ု းကိ ု စဥ္းစားေနသည္။
“ဒါျဖင့္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို အစိမ္းေရာင္ အိတ္ႀကီးကို အဝယ္ခိုင္းတာလဲ ”
“ဒီမွာ ကိုယ့္လူ၊ ဒါေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း မသိ ဘူ း၊
ဟိ ု ေခတ္ ေတြတု န္ းကတည္ းက ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားဟာ လြယ္အိတ္စိမ္းကို
သံုးခဲ့တာပဲ၊ ခုလည္း ဒါကိုပဲ သံ ု းတာပဲ ”
“ေၾသာ္ ဒီလိုလား ”
“ေက်ာင္ းသား မေျပာႏွင့္၊ အဓိပတိ ေဒါက္ တာ ပူေဆ ကိုယ္တိုင္ေတာင္
လြမ္အိတ္စိမ္ကုိ သံုးေနတာပဲ ” ဟု အင္ဒ႐ူးက ေျပာသည္။
ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ေတြ ေရာင္းသည့္ ဌာနတြင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကပ္ ကမာၻ
တစ္ ခု ေလာက္ ၾကာသြားၾကသည္ ။ ရထားႏွင့္အတူ လာခဲ့စဥ္ ပါေမာကၡ ဘရီဇင္းစကီးက
႐ု ရွ ားဘာသာကိ ု ေကာင္းစြာ တက္ ကၽြမ္ းသူ မ်ား ယူသင့္သည့္ ဘာသာရပ္ မ်ား အေၾကာင္း
ရွင္းျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေဂ်ာ့သည္ အတန္ းတြင္ သင္ရမည့္ ျပ႒ာန္း စာအုပ္မ်ားကို သာမက အဂၤလိပ္
သဒၵ ါ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အဘိဓာန္ မ်ားကိုလည္း ဝယ္ လာခဲ့ ေသးသည္ ။ အဂၤလိပ္ ဘာသာ
စကားကိ ု ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္မည္ ဆိုသည့္ သူ ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသမွ်
စာအုပ္ေတြလည္း ပါသည္ ။
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ စာအုပ္ေတြ အဲလီေယာ့ေဆာင္သို႔ သယ္ ၿပီ း ျပန္လာစဥ္
ေက်ာင္းေဆာင္ အဝင္ ဝသို႔ အေရာက္၌ ေဂ်ာ့က မူမမွန္သည့္ ေလသံ ကေလးျဖင္ ့
“ဒီမွာ အင္ဒ႐ူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ ရွိတယ္ေနာ္၊ ဟု တ္ ရဲ႕လား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 235h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ထိုစဥ္က ေက်ာင္းေဆာင္ေရွ႕ရွိ ဒတ္ စတာ လမ္ းမႀကီးေပၚတြင္ လမ္ းသြား
လမ္ းလာ ဆို၍ တစ္ ေယာက္ မွ ် မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဒ႐ူးက ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အေျဖေပး၏။
“ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္
အမွန္အတိုင္း ေျပာလုိ႔ ရၿပီေပါ့”
အင္ဒ႐ူးက သူ ႔ စကားေၾကာင္ ့ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ သြားသည္ ။
“ခင္ဗ်ား ဘာကိ ု ဆိုလိုခ်င္ တာလဲ၊ ကၽြန္ ေတာ္ နားမလည္ ဘူ း ”
“ကၽြန္ေတာ့္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ေျပာႏုိင္ပါတယ္ဗ်ာ၊ စိတ္ခ်ပါ၊ ကၽြန္ ေတာ္
ဘယ္ လိ ု မွ မေပါက္ၾကားေစရပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားက စိပုင္လားဟင္ ”
သူ ႔ ေလသံ က ပို၍ တိ ု းသြားသည္ ။
“ဘာဗ် ”
“သည္းခံပါဗ်ာ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ဟာ မသိ နားမလည္ တဲ့ ကေလးေလး
တစ္ ေယာက္ ေတာ့ မဟု တ္ ပါဘူ း၊ ဒါေပမဲ့ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ အစိုးရက စပိုင္ေတြ
ထားတယ္ လိ ု ႔ ေျပာလုိ႔ပါ ”
ထိုအခါက်မွပင္ အင္ဒ႐ူး သူ႔ေမးခြန္းကို နားလည္ ေတာ့ သည္ ။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာေတာ့ မရွိပါဘူး ”
သို႔ရာတြင္ အင္ဒ႐ူးသည္ ကက္ ဖကာ၏ ဝတၳ ဳထဲက ဇာတ္ လိ ု က္ တစ္ ေယာက္ လိ ု
မလံ ု မလဲ ျဖစ္ေနသည္။
“ေနစမ္းပါဦး၊ ကၽြန္ ေတာ္ ကေကာ စပိုင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ တူေနလုိ႔လား ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 236h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“မတူ ပါဘူ း၊ မတူလုိ႔ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ ေတာ္ သံ သယ ရွိေနတာေပါ့၊ ခင္ဗ်ား
ဘယ္သူ႔ကိုမွ သတင္းမပို႔ပါႏွင့္ေနာ္ ”
“ေဟ့ ေလူ က်ဳပ္က ဘယ္ သူ ႔ ဆီ ကိ ု သြား သတင္းပို႔ရမွာလဲ၊ က်ဳပ္က ဟားဗတ္
တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသား ”
“ခင္ဗ်ား နာမည္ အစစ္ကေတာ့ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ ဟု တ္ ရဲ႕လား ”
“ဟု တ္ တယ္ ေလဗ်ာ၊ အဲဒါ ဘာမ်ား ထူးဆန္းေနလို႔လဲ ”
“ဒီလိုေလဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်ေပးတဲ့ အေဆာင္ နာမည္ ကလည္ း
အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ တဲ့ ၊ ခင္ဗ်ား နာမည္ ကလည္ း အဲလီ ေယာ့ တဲ့ ၊ ဒီ ေတာ့ တုိက္ဆုိင္
မေနဘူးလား ”
အင္ဒ႐ူးက ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ အေဆာက္ အအံ ု မ်ားသည္
ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါက ထင္ရွားေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားမ်ား၏ အမည္ကို
အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပရသည္။ သူ ႔
မိ သားစု သည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ တြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ မိသားစု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
ေျပာျပသည္။ ထိ ု အခါက်မွ ေဂ်ာ့သည္ ေက်နပ္သြားပံုရ၏။
“ဒီလိုဆို ခင္ဗ်ားက အထက္ တန္ းစား မင္းစိုးရာဇာမ်ဳိးထဲကေပါ့ ”
“အင္ း ဆိ ု ပါေတာ့ ”
အင္ဒ႐ူးက ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္ မသိ ။ ထိ ု အေျဖကို
ၾကားသည္ ့ အခါတြင္ ေဂ်ာ့သည္ ေပ်ာ္သြားပံု ရသည္ ။
ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေၾကာက္စရာ ျမင္ကြင္း။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 237h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ အေဆာင္မွ နာရီျပန္ တစ္ခ်က္ခြဲတြင္ ထြက္ လာခဲ့ ၾက၏။
ျပန္ေရာက္သည့္ အခါ၌ ငါးနာရီ ထိုးခါနီးေနၿပီ။
သူတုိ႔ ရထားသည္ အခန္းစံုက ဧည့္ခန္းထဲသို႔ ပထမဆံ ု း ဝင္လာသူမွာ အင္ဒ႐ူး
ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ ။ အိပ္ခန္းဘက္ဆီသို႔ သူ လွည့္ၾကည့္မိလုိက္သည္။
ဤတြင္ ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္၍ အလန္ ႔ တၾကား ျဖစ္ သြားသည္ ။
တစ္ေန႔လံုး ေဂ်ာ့ကို ေစ်းလိ ု က္ ဝယ္ေပး ေနရသျဖင့္ ထိုကိစၥကို ေမ့ သြားသည္ ။
ထို႔ေၾကာင့္ စကၠန္႔ ဝက္ခန္႔ ၾကက္ ေသေသ၍ ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ အင္ဒ႐ူးသည္ ေဂ်ာ့ အား
ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ထိုင္နရစ္ခဲ့ရန္ ေျပာၿပီး အိပ္ခန္းဆီသို႔ ဒေရာေသာပါး ေျပးလာကာ တံ ခါးကိ ု
ေဆာင့္ပိတ္လုိက္သည္။
သူ ျပန္လွည့္လာသည့္ အခါ၌ ေဂ်ာ့သည္ သူ႔ကို မ်က္လံုးျပဴး၍ ၾကည့္ေန၏။
ေစာေစာက သံ သယ ျဖစ္ေနရသည့္ အထဲတြင္ အင္ဒ႐ူး လုပ္ပံုေၾကာင့္ သူ လန္ ႔ လာသည္ ။
“ဘာျဖစ္ လု ိ ႔ လဲဟင္ ”
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ ေတာ္ ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက အင္ း …
အခန္းကို သံ ု းထားလို႔ပါ ”
အင္ဒ႐ူးက အိပ္ခန္းေပါက္ ဝတြင္ ရပ္ၿပီး စႏၵရီႀကီး တစ္ ေယာက္ လိ ု
ေစာင့္ေနသည္။ အခန္းထဲမွ တရွပ္ရွပ္ ေျပးလႊား ေနသံမ်ားကို ၾကားရသည္ ။
“ကၽြန္ ေတာ္ မယံုဘူးဗ်ာ၊ ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ား အထက္ က လူႀကီးေတြႏွင့္
စကားေျပာခ်င္တယ္ ”
ေဂ်ာ့၏ အသံ က တုန္ေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 238h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေနပါဦးဗ်၊ ကၽြန္ ေတာ္ ရွင္းျပပါ့မယ္
ေဂ်ာ့က အသစ္ စက္ စက္ ဝယ္ ပတ္ လာသည္ ့ တုိင္းမက္ လက္ ပတ္ နာရီ ကိ ု
ၾကည့္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ တစ္ ေယာက္ ၏ အသံမ်ဳိးျဖင့္
“ေကာင္းၿပီ၊ ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ားကို ငါးမိနစ္ အခ်ိန္ေပးမယ္၊ ၿပီးရင္ ပါေမာကၡ
ဘရီဇင္းစကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာင္းေပးဖို႔ ဖု န္ းဆက္ မယ္ ”
ေဂ်ာ့က ကု လားတိုင္ေပၚတြင္ ဝင္ထိုင္ၿပီး လက္ က လက္ ပတ္ နာရီ ကိ ု
ငံု႔ၾကည့္ေန၏။
အင္ဒ႐ူး ဘာက စ၍ ေျပာရမည္ မသိ ။
“ဒီမွာ ေဂ်ာ့၊ ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ”
အင္ဒ႐ူးသည္ စကားလံ ု း ရွာမေတြ႔ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ သူ ႔ အမူ အရာကလည္ း
ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ေနပံု။
“နားမလည္ ဘူ းဗ်ာ၊ ခု ေလးမိနစ္ႏွင့္ ႏွ စ္ ဆယ္ စကၠန္႔ ရွိၿပီ၊ အခ်ိန္ေစ့ရင္ ဆရာ့ ကိ ု
သြားေျပာရမွာပဲ ”
ထုိစဥ္ ေဂ်ာ့၏ မ်က္ ႏွ ာသည္ ႐ု တ္ ရက္ ဝင္ းထိ န္ သြားကာ ထိုင္ရာမွ ထလုိက္ၿပီး
“ႏႈ တ္ ဆက္ ပါတယ္ ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က ေဂ်ာ့ပါ၊ ဒီက နာမည္ကေကာ” ဟု ေျပာ၏။
အင္ဒ႐ူး ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကည့္သည္ ။ အခန္းထဲမွ ထြက္ လာေသာ ဆာရာကိ ု
ျမင္ရ၏။ သူ႔မ်က္ႏွာက နီ ရဲလ်က္ ။
“ကၽြန္ မ နာမည္က ဆာရာပါ၊ ဟားဗတ္ ကိ ု ေရာက္ လာလိ ု ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္ရွင္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 239h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဆာရာက တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိ ဳးစား၍ ျပံဳးရင္း ေျပာ၏။
ေဂ်ာ့က လက္ ကိ ု ကမ္းေပးလိုက္သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ လက္ ဆြဲ
ႏႈ တ္ ဆက္ ၾကသည္ ။ အခန္းထဲမွ သီယိုဒို ထြက္ လာကာ သူ႔ကိုယ္သူ မိ တ္ ဆက္ သည္ ။
ေဂ်ာ့မွာ နတ္ေရကန္ထဲ ဆင္းလုိက္သည့္ႏွယ္ လံုးဝ ေျပာင္းလဲ သြားေလၿပီ ။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး တစ္ ေဆာင္ တည္ း ေနရတယ္ေပါ့ ဟု တ္ လား ” ဟု
ဝမ္ းသာအားရ ေမးသည္။
“အင္ း အဲ တစ္ေဆာင္တည္းရယ္လုိ႔ေတာ့ မဟု တ္ ပါဘူ း၊ သီယုိဒိုႏွင့္ ဆာရာတုိ႔က
ဟိုဒင္း … ဟိုဒင္း…. ခ်ိန္ေတြ႔ဖို႔ ေနရာ မရွိဘူး မဟု တ္ လား ”
“ရပါတယ္ဗ်ာ၊ ရပါတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟန္ေဂရီမွာလည္း ေနရာျပႆနာ
အမ်ားႀကီ း ရွိတာေပါ့ ”
သီယိုဒိုက ေတာင္းပန္သည့္ ေလသံ ကေလးျဖင္ ့
“ေဆာရီးပဲဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက ႀကိ ဳတင္ သတိ ေလး ဘာေလး မေပးဘဲ ျဖဳန္းဆို
ေရာက္ လာေတာ့ အခန္းထဲမွာ ႐ႈပ္ပြေနတာပဲ၊ ရွင္းခ်ိန္ေတာင္ မရခဲ့ဘူး ”
“ရပါတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္အျပစ္ပါ၊ သူ ရထား ဘယ္ အခ်ိ န္ ဆိ ု က္ မယ္ ဆိ ု တာ
သိ ကတည္ းက ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ႀကိဳၿပီး အေၾကာင္း ၾကားသင္ ့ တာေပါ့ ၊ ကၽြန္ ေတာ္
ေမ့ သြားတယ္ ”
“ေအးေလ ဘယ္ တတ္ ႏု ိ င္ မလဲ၊ အခ်ိန္ေတာင္ ေတာ္ ေတာ္ ေနာက္ က် သြားၿပီ ၊
ဆာရာ့ ကိ ု အေဆာင္ကို ျပန္ပို႔ရဦးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္ လည္ း အလု ပ္ ဆင္းရဦးမယ္၊
ေက်းဇူးပဲ အင္ဒ႐ူးေရ၊ အားလံုး အိုေကပဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 240h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဆာရာက အင္ဒ႐ူး ပါးကိ ု နမ္း၍ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထြက္ မည္ အျပဳတြင္ အင္ဒ႐ူးက
“ဆာရာေရ၊ အရင္က အတိုင္းပဲေနာ္၊ အရင္တုန္းကလိုပဲ ကိုယ့္အခန္းမွာ လာၿပီ း
လာၿပီ း … အဲ… လည္ႏိုင္တယ္ေနာ္ ”
ဆာရာက သမင္လည္ျပန္ လွည့္ၾကည့္ရင္း
“ၾကည္ ့ ၾကေသးတာေပါ့ ၊ ဒါေပမဲ့ ရွင့္မွာ အလု ပ္ ေတြလည္ း မ်ားတယ္ မဟု တ္ လား ”
နာတာလူ း ပြဲေတာ္ အားလပ္ရက္မ်ား အတြင္ းတြင္ ဖြင့္ထားသည့္ ထမင္းစားခန္း
ဆို၍ အဲလီေယာ့ေဆာင္မွ ထမင္းစားခန္း တစ္ ခု သာ ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္
ထမင္းစားခန္းတြင္ အေဆာင္ တစ္ေဆာင္တည္းမွ ေက်ာင္ းသားမ်ား သာမက တကၠ သိ ု လ္
ပရိဝုဏ္ထဲရွိ အေဆာင္တုိင္းမွ ေက်ာင္ းသားမ်ား အားလံုးပင္ သည္ထမင္းစားခန္းလာ၍
ထမင္ းစားၾကသည္ ။ အခ်ဳိ႕မွာ ဂုဏ္ထူးတန္ တက္ ေနေသာ ေက်ာင္ းသားႀကီ းမ်ား ျဖစ္၏။
အခ်ဳိ ႕ကလည္ း ရပ္ေဝးမွ ေက်ာင္ းသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ခရီးစရိတ္ မတတ္ ႏိ ုင္၍ အိမ္သို႔
မျပန္ၾကေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕မွာလည္း အဲလီ ေယာ့ အေဆာင္မွ ေက်ာင္ းသားမ်ား ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အိမ္မျပန္ေတာ့ဘဲ က်န္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။
ထိ ု အထဲတြင္ ဒင္နီလည္း ပါသည္ ။ ေက်ာင္းစာေတြ ကုန္႐ုန္း က်က္ ေနရသည္ ့
အျဖစ္မွ လြတ္ ေျမာက္ ၿပီ း “ေအးရိပ္သာ” သီခ်င္းကို အခ်ိန္ျပည့္ စပ္ေနႏိုင္သျဖင့္ သူ
ဝမ္ းသာသည္ ။ တကၠ သိ ု လ္ နယ္ေျမက တိ တ္ ဆိ တ္ ၿငိ မ္ သက္ လ်က္ ။ သူ ႔ ဂီတ အာ႐ုံကို
ဖ်က္ဆီးမည့္ ဆူဆူညံညံ အသံဆို၍ ဘာမွ ် မၾကားရ။ သူ ႔ ခ်စ္သူ မာရီယာ
အထင္ႀကီးေစရန္ အတြက္ သူ ႔ သီခ်င္းကို ႏွစ္မကုန္မီ အၿပီ း စပ္မည္ ဟု ေျပာထားခဲ့သည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 241h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဒင္နီသည္ နံနက္ အ႐ုဏ္တက္မွ ညသန္းေခါင္သန္းလြဲ တိုင္ေအာင္
တကုပ္ကုပ္ျဖင့္ သီခ်င္းစပ္သည္။ ဂီတ စ်ာန္ဝင္ စဥ္းစားစဥ္ ေတးတစ္ပုဒ္မွ် မစပ္ဖူးေသးဟု
သူ ထင္ သည္ ။
ယခု လိ ု ဂီ တတြင္ စ်ာန္ဝင္စားေနမိသည့္ အတြက္ သူ႔အဖို႔ ေကာင္ းကြက္
တစ္ ကြက္ လည္ း ရွိေသးသည္။ အေမက သူ႔ကို နာတာလူ း ပြဲေတာ္ အားလပ္ ရက္ တြင္
အိမ္သို႔ ျပန္လာၿပီး အေဖႏွင့္ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ေနရန္ မၾကာခဏ စာေရးဖူးသည္။
အေဖႏွင့္ မေတြ႔ေအာင္ ေရွာင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု ရသြားၿပီ။
ဒင္နီသည္ နာတာလူ းပြဲေတာ္ တစ္ခ်ိန္လံုး အခန္းေအာင္ ေနခဲ့သည္။ စိတ္ေရာ
ကိုယ္ပါ အခန္းထဲတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထား၏။ သူ စပ္ေနသည့္ သီခ်င္းေၾကာင့္ အျခားေသာ
ခံစားခ်က္မ်ားသည္လည္း အလိုလို ေပ်ာက္ ကြယ္ ေနၾကသည္ ။ နာတာလူ း ပြဲေတာ္ တြင္
မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနရန္၊ အထူ းသျဖင္ ့ အေမ့ဆီသို႔ ျပန္ရန္ ဆိုသည့္ အာ႐ုံတို႔
မရွိေတာ့။ သူ ႔ စိ တ္ ထဲတြင္ မာရီ ယာကိ ု လြမ္ းသည္ ့ စိ တ္ သာ ရွိေတာ့သည္။ ထိ ု အလြမ္ းကမူ
ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ အလြမ္ း၊ စြဲမက္စရာ ေကာင္းေသာ အလြမ္ း၊ ဘယ္ခံစားခ်က္ႏွင့္မွ
တုႏိႈင္းမရေသာ အလြမ္ း။
ဟု တ္ တယ္ ။ ငါ့ အလြမ္ းေတြ ငါ့ ေဝဒနာေတြကိ ု ဂီတ သေကၤတေတြ ေပၚမွာ
ခ်ေရးရမယ္။ အလြမ္ းဟာ အႏုပညာကို ႏု ိ းၾကားေစတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါမွေတာ့
အလြမ္ းဟာ အႏုပညာ ရွင္သန္ႏိုးၾကားေစ႐ုံႏွင့္ မလံ ု ေလာက္ ေတာ့ ဘူ း။ အလြမ္ းဟာ
ေနာက္ထပ္ အလြမ္ းကိ ု ရွင္သန္႔ ႏုိးၾကာေစရမည္ဟု ဒင္နီ ေတြးေနသည္။
နာတာလူ း ပြဲေတာ္ အားလပ္ ရက္ တြင္ ေဂ်ာ့ ကဲလားသည္ လည္ း ေက်ာင္းတြင္
က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ အင္ဒ႐ူးက ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ သူႏွင့္ အတူ သူ႔အိမ္သို႔ လိုက္ေနရန္
ေခၚေသာ္လည္း ေဂ်ာ့ မလုိက္။ အခန္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး သူ ႔ အဂၤလိပ္စာကို ပို၍
ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 242h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

နာတာလူ းပြဲေတာ္ အႀကိဳေန႔တြင္ အေဆာင္က ၾကက္ ဆင္ ကင္ စသည္ ့
ထူ းထူ းျခားျခား စားေသာက္ဖြယ္တုိ႔ကို ေကၽြးသည္ ။ ေဂ်ာ့ကမူ သတိမျပဳမိ။ ေလးေထာင့္
စားပြဲရွည္ႀကီး တစ္လံုးထိ ပ္ တြင္ ထိုင္ရင္း အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရ စာအုပ္ႀကီး တစ္အုပ္ကို
သဲသဲမဲမဲ ဖတ္ေနသည္။ တစ္ဖက္ထိပ္တြင္မူ ဒင္နီသည္ သူ ယေန႔ စပ္ခဲ့သည့္
ေတးသြားတိ ု ႔ ကိ ု ျပန္ၾကည့္ေနသည္။
သူတို႔ ႏွ စ္ ေယာက္ သည္ တစ္ ေယာက္ ကိ ု တစ္ ေယာက္ သတိ မထားမိ ၾက။ ကိုယ့္
အေတြးႏွင့္ ကိ ု ယ္ အထီ းက်န္ ျဖစ္ေနၾကသည္။
သန္ းေခါင္ေလာက္ အေရာက္တြင္ ဒင္နီ၏ မသိ စိ တ္ တြင္ ပုန္းခိုေနသည့္
ကေလးစိ တ္ သည္ ျပန္ေပၚလာ၏။ ဒင္နီသည္ သူ ေရးထားသည္ ့ သေကၤတ စာအုပ္ကို
ေဘးသိ ု ႔ ခ်ၿပီး နာတာလူ း ပြဲေတာ္ ဓမၼေတးမ်ားကို စႏၵရားျဖင့္ တို႔ေနသည္။
ျပတင္းေပါက္ကို ဟထားသျဖင္ ့ သူ ႔ ေတးသံ သည္ ေမွာင္မိုက္ေသာ တကၠ သိ ု လ္
နယ္ ေျမထဲသိ ု ႔ ပ်ံ ႕လြင္ ့ လာေသာ စာကိ ု သဲသဲမဲမဲ ဖတ္ေနသည့္ ေဂ်ာ့၏ နားသို႔
ေရာက္ လာ၏။
ေဂ်ာ့သည္ ကု လားထိ ု င္ ေနာက္ ကိ ု မွီလုိက္ၿပီး မ်က္လံုးမ်ားကို
မွိတ္ထားလိုက္သည္။ ဟန္ေဂရီမွာ ရွိစဥ္ ကတည္ းကပင္ ေဂ်ာ့သည္ “တိ တ္ ဆိ တ္ ည”
ဓမၼေတးမွ ေတးသြားကိ ု သေဘာက်ခဲ့ သည္ ။ ယခု မိုင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးသည္ ့
ဟာဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ နယ္ေျမက ေရခဲေလေတြင္လည္း ေဂ်ာ့သည္ ထိ ု ေတးသံ ကိ ု
နားစြင့္ေနမိ၏။
တစ္ခဏ အတြင္ းတြင္ သူ မ်ဳိသိပ္ထားခဲ့ရသည့္ အရာမ်ားကိ ု ခ်က္ခ်င္း
သတိ ရလာသည္ ။

ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 243h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ ဒ႐ူ း အဲလီ ေယာ့ ၏ ေန႔ စဥ္ မွ တ္ တမ္ း - ဇန္ နဝါရီ ၁၈၊ ၁၉၅၇။

ဒီေဂ်ာ့ ကဲလားဆိ ု တဲ့ ငနဲဟာ ေတာ္ ေတာ္ ခက္ တဲ့ ငနဲပဲ။ ဒါ ဟာလည္ း
ျပည္ေျပးေတြရဲ႕ သဘာဝထင္ပါရဲ႕။ သူတို႔လည္းပဲ အေမရိန္ေတြ အေမရိကတိုက္ကို
ေရာက္လာတာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ အႀကီ းအက်ယ္ ထားလာတာမ်ဳိ းပဲလိ ု ႔
ယူ ဆရမလိ ု ျဖစ္ေနၿပီ။
ငါ ဆိုလိုတာက ဒီလုိေလ။ တစ္ခါတုန္းက လင္းဗ႐ုိစ္ဟာလည္း ေမွ်ာ္မွ န္းခ်က္
ႀကီးမားခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ ဟာ ဒီ အေမရိကန္ ေျမေပၚမွာ ေမြးခဲ့တာပဲ။ သူ ႔ အေဖကေတာ့
ဟု တ္ တာေပါ့ ။ သူတို႔ မ်ဳိ းဆက္ ကေတာ့ သေဘၤာေပၚ တက္ လိ ု က္ လာၿပီ း အေမရိကကို
ေရာက္ လာခဲ့ ၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ေဂ်ာ့ ဆိ ု တဲ့ ဟန္ေဂရီေကာင္ကေတာ့ အေမရိကတုိက္ကို
ေရာက္ လာတာ ဘာၾကာေသးလု ိ ႔ တံ ု း။ ႏွစ္လေလာက္ ပဲ ရွ ိ ေသးတာ။ ဒါႏွင့္ေတာင္ ဒီ ေလာက္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီ းေနရသလား။ ဒီ ေကာင္ သာ မီးရထား ေခါင္းတြဲ ဆိုရင္ ဒီ ေလာက္ မီးျပင္း
ထိုးေပးေနရင္ ဒီေခါင္းတြဲဟာ ေပါက္ကြဲေတာ့မွာပဲ။
ငါက အအိပ္ႀကီးလို႔ အိပ္ရာက ႏိုးေတာ့ ရွစ္နာရီ ထုိးေနၿပီ။ ဒီေကာင္က မနက္စာ
စားၿပီးလို႔ စာကိ ု သဲသဲမဲမဲ က်က္ေနၿပီ။ တစ္ ခါတေလမွ ာလည္ း မနက္စာ စားဖို႔
ထမင္းစားခန္းထဲကို အေစာဆံုး ေရာက္ တဲ့ သူ ဟာ သူပဲလုိ႔ ဂုဏ္ယူၿပီ ေျပာတတ္ တယ္ ။
နီေဝါႏွင့္ေတာ့ ကြာပါ့ ။ နီေဝါကေတာ့ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွာ ေနခဲ့တဲ့ ကာလမွ ာ
မနက္စာကို မမီဖူးဘူးတဲ့။
ေဂ်ာ့ဟာ ငါ့ဆီက ေငြ ငါးဆယ္ေခ်းၿပီ သင္တန္းမွာ ယူသြားဖို႔ ခရီးေဆာင္
ရီ ေကာ္ ဒါကေလး တစ္လံုး ဝယ္ တယ္ ။ (စေကာလားရွစ္ေတြ ထုတ္ရရင္ ခ်က္ခ်င္း
ျပန္ဆပ္ပါ့မယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ။ )
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 244h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

သင္ တန္ းကိ ု ရီ ေကာ္ ဒါကေလး ယူၿပီး အသံ ဖမ္ းတယ္ ။ ညေန က်ေတာ့ အဲဒီ
ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို ျပန္ဖြင့္တာကလည္း ခက္ တဲ့ ပို႔ခ်ခ်က္ တစ္ ခု တေလတင္ မကဘူ း၊ ပို႔ခ်ခ်က္
အားလံုးကို အလြတ္ ရသည္ အထိ ျပန္ဖြင့္ၿပီး နားေထာင္ တာ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့
႐ုရွားလိုခ်ည္းပဲ။ သူ ႔ အတြက္ ေတာ့ ဟန္က်ေနမွာေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ ငါ့အဖို႔ေတာ့
ကရင္မလင္ထဲ ေရာက္ သလား ထင္ ရတယ္ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဂ်ာ့ဟာ ခုတေလာမွာ
ေတာ္ ေတာ္ ေလးကိ ု ႀကိ ဳးစားတယ္ ။ အခန္းမွာ သူ ႔ တစ္ ေယာက္ တည္ း က်န္ရစ္ခဲ့တာ သူ႔အဖို႔
ဟန္က်ေနတာေပ့ါ။
သီယိုႏွင့္ ဆာရာတိ ု ႔ ကိ စၥ အတြက္ လည္ း သူႏွင့္ ငါ နည္းနည္းေလး ျပႆနာ
ျဖစ္ရတယ္။ တို႔အခန္းကို သံ ု းတဲ့ ကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္ လု ိ ႔ ေဂ်ာ့က နားလည္မႈေတာ့ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ခက္ တာက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က ငါ့ အိပ္ခန္းကို သံုးေနတုန္းမွာ သူ က အျပင္ဘက္
ဧည့္ခန္းမွာ စာက်က္ လုိ႔ ျဖစ္ရင္ ေတာ္ပါၿပီလုိ႔ ေျပာေနတယ္။
ဒီ ေတာ့ ကိုယ္က သူ အျပင္ခန္းမွာ ရွိေနရင္ သူတို႔ အေနခက္မယ့္ အေၾကာင္ းကိ ု
သြယ္ ကာ ဝိုက္ကာႏွင့္ ရွင္းျပရတယ္။ ဒီေတာ့မွ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက သူတုိ႔ လာတဲ့ ေန႔ ေတြ
ဆိုရင္ ေလးနာရီကေန ေျခာက္နာရီခြဲအထိ ေက်ာင္းေဆာင္ စာၾကည့္ခန္းထဲကို သြားၿပီ း
စာက်က္ ေတာ့ တယ္ ။ ဒီေတာ့မွ သီယိုတို႔ႏွစ္ေယာက္ လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္
ေနရေတာ့တာေပါ့။
ေနာက္ျပႆနာ တစ္ခုလည္း ရွ ိ ေသးတယ္ ။ ကိုယ္က သူ ဘယ္ အခ်ိ န္
အိပ္ရာဝင္ တယ္ ဆိ ု တာ မသိ ဘူ း။ အမွန္ကေတာ့ အိပ္ရာထဲကိုသာ ဝင္ သြားတယ္ ။
တကယ္ အိပ္ေပ်ာ္ဟန္ မတူ ဘူ း။ ဒါကိ ု သံ သယ ျဖစ္ေနတာ ၾကာၿပီ။ တစ္ေန႔ညကေတာ့
အေျခအေနမွန္ကို ကိ ု ယ္ သိ လု ိ က္ ရတယ္ ။
ျဖစ္ပံုက ဒီလိုေလ။ အဲဒီ ညက ကိ ု ယ္ ကလည္ း နည္းနည္း အရွိန္မ်ားလာေတာ့
ေစာေစာ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ နာရီျပန္ တစ္ ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ေလာက္မွာ ရင္ေတြ ပူၿပီး
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 245h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တစ္ ေရးႏိ ု းလာတယ္ ။ ဒါႏွင့္ အေပါ့အပါးသြား၊ ေရေသာက္ၿပီး ျပန္အိပ္ မယ္ အလုပ္မွာ
ေရခ်ဳိးခန္းဘက္ ဆီ က ထူ းထူ းဆန္ းဆန္ း အသံ ေတြ ၾကားရတယ္ ။ အသံ ကေတာ့ အစ
ျပဳသည္ ၊ အစျပဳခဲ့သည္၊ အစျပဳၿပီး၊ ကိုက္သည္၊ ကိုက္ခဲ့သည္၊ ကိုက္ၿပီးၿပီ၊ သီခ်င္း ဆိုသည္၊
သီခ်င္း ဆိုခဲ့သည္၊ သီခ်င္း ဆိုၿပီးၿပီ ဆိ ု တဲ့ ႀကိ ယာေတြကိ ု က်က္ ေနတဲ့ အသံ ။
ဒါႏွင့္ ကိုယ္က ေဂ်ာ့ကို လွမ္းေခၚလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက
မထူ းဘူ း။ ေရခ်ဳိးခန္းကေလးထဲမွာ ႀကိ ယာေတြကိ ု က်က္ ၿမဲက်က္ ေနတယ္ ။
ကိုယ္က ေရခ်ဳိးခန္း ကန္႔လန္႔ကာကို ဆြဲဖြင့္လိုက္တယ္။ ေဂ်ာ္ကီ
ေဘာင္ းဘီ တိ ု ကေလး ဝတ္ၿပီး ကိုယ္တံုးလံုးႏွင့္ ရပ္လုိ႔။ လက္ ထဲမွ ာ သဒၵ ါ စာအုပ္
တစ္အုပ္ကို ကိုင္ၿပီး က်က္ ေနတယ္ ။ ႀကိ ယာေတြ စကားလံ ု းေတြကိ ု တစ္လံုးၿပီး တစ္လံုး
ေအာ္က်က္တုန္းပဲ။ ငါ့ကို သတိ ထားမိ ဟန္ မတူ ဘူ း။
ဒီ ေတာ့ ကိုယ္က ဒီ ေလာက္ သာ ႀကိဳးစားေနရင္ ေသသြားလိ မ္ ့ မယ္
လုိ႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီ ေတာ့ သူ က ဘာေျပာတယ္ ထင္ သလဲ။ ေသသည္ ၊ ေသခဲ့ သည္ ၊
ေသခဲ့ၿပီးၿပီတဲ့။ ကိ ု ယ္ ေျပာတဲ့ အထဲက ႀကိ ယာ စကားလံ ု းကိ ု လုိက္မွတ္ေနျပန္တယ္။
ကိုယ္က ေရဘံုဘိုင္က ေရေအးေအး တစ္ ခြက္ ကိ ု ခပ္လာၿပီး သူ႔ေခါင္းေပၚကို
ေလာင္ းလိ ု က္ တယ္ ။ ဒီေတာ့မွ တုန္သြားၿပီး ကိုယ့္ကို ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္ႏွင့္
ၾကည္ ့ ေနတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ ကိ ု ယ္ ကိ ု င္ ထားတဲ့ ကန္႔လန္႔ကာကို ဆြဲယူ ၿပီ ဆြဲပိ တ္ ၊
သူ ႔ ႀကိ ယာေတြကိ ု က်က္ၿမဲ က်က္ ေနလရဲ႕။
“ျပသည္ ၊ ျပခဲ့သည္၊ ျပခဲ့ၿပီးၿပီ၊ စကား ေျပာသည္၊ စကား ေျပာခဲ့သည္၊ စကား
ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ”
အလကား ေသာက္ ႐ူ း။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ဒီေကာင္ ၾကာၾကာခံ မွ ာ မဟု တ္ ဘူ း။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 246h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ကိုယ္လည္း အခန္းျပန္လာၿပီး တံ ခါးကိ ု ေဆာင့္ပိတ္လိုက္တယ္။ အိပ္ရာေပၚကို
ဒယီးဒယိုင္ႏွင့္ တက္ ၿပီ း အိပ္ပစ္လိုက္တယ္။
ေဂ်ာ့ ေျပာတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ အိပ္သည္၊ အိပ္ခဲ့သည္၊ အိပ္ခဲ့ၿပီးၿပီေပါ့။
“ေဖေဖလား၊ သားပါ၊ ေဂ်ဆန္ပါ၊ သတင္ း တစ္ခု ေျပာစရာ ရွိလုိ႔”
“မင္းေျပာတာ ဘာမွ ေကာင္းေကာင္း မၾကားရဘူ း၊ မင္း အနားမွာ အသံ ေတြ
ဆူ ေနတာ၊ ခု ဘယ္ ကေန ေျပာေနတာလဲ ”
“ဆူ ညံ ေနတယ္ ဆိ ု တာ ဟု တ္ တယ္ ေဖေဖ၊ ကၽြန္ ေတာ္ ့ အခန္းထဲမွာ
ေဘာလံုးေပ်ာ့ ႐ိုက္တဲ့ အသင္ း တစ္သင္းလံုး ေရာက္ေနတယ္၊ သားကိ ု တကၠ သိ ု လ္
အသင္းရဲ႕ ကပၸ တိ န္ အျဖစ္ ေ႐ြးလိ ု က္ ၾကတယ္ ေလ”
“ေအး ဝမ္ းသာတယ္ သား၊ မင္းေမေမကို ခ်က္ခ်င္း ေျပာျပရဦးမယ္၊
ဒီအတိုင္းဆိုရင္ တကၠ သိ ု လ္ တင္းနစ္သင္းရဲ႕ ကပၸ တိ န္ အျဖစ္လည္း သား
အေ႐ြးခံရဦးမွာပဲ ”
ေဂ်ာဆန္သည္ တယ္လီဖုန္းကို ခ်လိုက္၏ ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ ။ ရင္ထဲတြင္
အလိုလို လိႈက္၍ ဝမ္းနည္းလာသည္။ သူ ႔ အေဖေျပာသည့္ ေနာက္ဆံုး စကားမ်ားေၾကာင့္
စိ တ္ ထဲတြင္ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ သြားသည္ ။ စင္စစ္ အေဖ့ထံသို႔ ဖုန္းဆက္ျခင္းမွာ သူ ႔
ေအာင္ျမင္မႈကို သိေစလို၍ ျဖစ္သည္ ။ အေမသည္ သူ သား အတြက္ ဝမ္းေျမာက္သည္
အမွန္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုခု ရဦးမည္ဟု နိမိတ္ျပ စကားကိ ု
ေျပာေနျပန္ၿပီ။ သည္အတိုင္း ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ယူ ၍
ဆံုးႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ။
“ဗ်ဳိ႕ ကပၸတိန္၊ မမူ းေသးဘူ းလား ” ဟု နီေဝါက ခပ္ေထြေထြ အသံျဖင့္ ေမးသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 247h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“အဘိုႀကီးႏွင့္ စကားေျပာရမွာ ဆိ ု ေတာ့ မူးသံေပါက္ေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး ေလဗ်ာ၊
ကိုယ္က ဘယ္ ေလာက္ ေသာက္ ေသာက္ အေၾကာင္ းမဟု တ္ ဘူ း၊ ဒါေပမဲ့ အဘိုႀကီးႏွင့္
စကားေျပာတုန္းမွာေတာ့ ဘယ္ ျဖစ္ မလဲ ”
သူ ႔ အေပါင္းအသင္းမ်ားက သူ ႔ စကားကိ ု ေထာက္ ခံ ၾကသည္ ။ သူ ႔ အခန္းက်ဥ္း
ကေလးထဲတြ င္ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဒါဇင္ေလာက္ ရွိသည္။ ထိ ု အထဲတြင္ အားကစားႏွင့္
ဘာမွ ် မပတ္ သက္ သည္ ့ သီယိုဒိုႏွင့္ ဆာရာတို႔လည္း ရွိေနၾကသည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္
အားကစားသမားမ်ားကိ ု ျမင္ဖူးေအာင္ဟု ဆိ ု ကာ အင္ဒ႐ူးက သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို
ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မူလတုန္းက နီေဝါသည္ ဤ ပြဲကေလးကိ ု ႐ု တ္ တရက္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထား၏။
သို႔ရာတြင္ ေဂ်ာ့က သူတို႔ အခန္းထဲတြင္ ပြဲလုပ္ခြင့္ မေပးႏိူင္။ စာက်က္ ပ်က္ သည္ ဟု
ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဂ်ဆန္၏ အခန္ းကေလးထဲတြင္ ေျပာင္း၍ လုပ္ရျခင္း
ျဖစ္၏။
ေဂ်ဆန္က အရက္ တစ္ ခြက္ ကိ ု ငွဲ႔လိုက္ရင္း
“ဟိုငနဲေကာ ဘယ္ လိ ု လဲ၊ ခုေလာက္ဆိုရင္ ၿဗိတိသွ် စြယ္စံုက်မ္းႀကီး
တစ္အုပ္လံုးေလာက္မ်ား အလြတ္ ရေနၿပီလား မသိ ဘူ း ”
“မရိႏွင့္ ကိုယ့္လူ၊ ငနဲက ေက်ာင္းက စာေတြလည္ း အကု န္ က်က္ တယ္ ၊
နယူေယာ့တိုင္း သတင္ းစာ ဆိုရင္လည္း ေကာ္ လံ တစ္ လက္ မေတာင္ မက်န္ ဘူ း၊
အကု န္ ဖက္ တာ၊ ဟင္းခ်က္နည္းေတြကုိေရာ၊ အိမ္ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ေၾကာ္ ျငာေတြလည္ း
မခ်န္ဘူး၊ သူ မသိ တဲ့ စကားလံ ု း အသစ္ပါလာရင္လည္း ေရးမွတ္ၿပီး ထားလိ ု က္ ေသးတယ္ ”
နီေဝါက
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 248h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဒါတင္ ဘယ္ ကမလဲ၊ တနဂၤေႏြ အထူ းထု တ္ ဆိုရင္လည္း အကု န္ ဖတ္ တာပဲ၊
တနဂၤေႏြ အထူ းထု တ္ ဆု ိ တာ သိတဲ့အတိုင္း စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာက္ ရွည္တာ”
“ဒီလိုဆို ခင္ဗ်ား က ဒီငနဲမ်ဳိးကို အားက်ေနတယ္ ဆိ ု ပါေတာ့ ” ဟု ေဂ်ဆန္က
ေမးသည္။
“အားက်ခ်င္တာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ႏွင့္ ေနမယ့္ အခန္းေဖာ္ မရွိမွာေတာ့
ေၾကာက္ တယ္ ဗ် ”
ထိုစဥ္ ေဘာလံုးေပ်ာ့ အသင္ းသားမ်ားက ဖန္ခြက္ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းတိုက္ကာ
တိတ္တိတ္ေနရန္္္္္္္္္္္္္္္္္ ခပ္မူးမူးျဖင့္ ေအာ္ ၾကသည္ ။ သူတို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္
အသင္းေခါင္းေဆာင္သစ္ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရဦးမည္။ သူတို႔ အထဲက စကား
အမ်ားဆံုးမွာ အင္ဒါဆင္။ အင္ဒါဆင္မွာ တစ္ခါက အသင္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု
တတိယေနရာေတြင္ ေရာက္ေနသည္။
အင္ဒါဆင္ ဖန္ခြက္ကို ေျမႇာက္လိုက္ၿပီးေနာက္ အသင္ းေခါင္းေဆာင္ကို
ခ်ီ းက်ဴးစကား ေျပာသည္။
“ငါတို႔၏ ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ အသင္ း ေခါင္းေဆာင္သစ္လည္းျဖစ္၊ ဆူ ညံ
ရမ္ းကားသူ လည္ း ျဖစ္၊ တုႏိႈင္း မရေသာ ေလဖင္ေခါင္းက်ယ္သူလည္း ျဖစ္သည့္ ေဂ်ဆန္
အတြက္ သူ ၏ အိပ္ရာထဲမွာ ေဘာင္ းဘီ မ်ားသည္ မၾကာခဏ ကြ်တ္ က်သကဲ့ သိ ု ႔ သူ ၏
တင္းနစ္ကြင္းထဲမွ ေဘာလံ ု း ႐ိုက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း မၾကာခဏ လြတ္ က်ေစသတည္ း ”
ည ခုႏွစ္နာရီ ထိုးသည့္အခါတြင္ သူတို႔ပြဲက လူ စု သည္ ကြဲစျပဳသည္ ။ သူတို႔
အဖြဲ႔ သည္ မူလ အစီအစဥ္ အတိုင္း တကၠ သိ ု လ္ နယ္ေျမထဲတြင္ ရွိသည့္ ကလပ္
ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံသို႔ လာခဲ့ ၾက၏။ ၾကာသပေတးည ဆိုလွ်င္ အမဲသားကင္ ေကာင္းေကာင္း
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 249h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ရသည္ ။ တစ္ပြဲလွ ်င္ ႏွစ္ေဒၚလာ မတ္ တင္ း ေပးရေသာ အေကာင္းဆံုး
အစားအေသာက္ေပတည္။
ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံု အသြားတြင္ သူတို႔တစ္သိုက္ ေအာ္ဟစ္ သီ းဆိ ု လာၾကသည္ ့
သီခ်င္းသံမ်ားေၾကာင့္ တစ္လမ္းလံုး ဆူ ေနသည္ ။
ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံု ေလွ ကား တစ္ ေလွ ်ာက္ တက္ လာသည္ ့ အခါမွ ပင္ သူတို႔တစ္ေတြ
ၿငိမ္သြားသည္။ နီေဝါက ဤ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံုတြင္ စားပြဲရွည္ႀကီး တစ္လံုး သီ းသန္ ႔ မွ ာထားၿပီ း
ျဖစ္သည္။
ထံုးစံအတိုင္း အသင္းေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ အေရြးခံရသူ ေဂ်ဆန္ကို စားပြဲထိပ္မွာ
ထိုင္ေစသည္။ သူတို႔တစ္ေတြ ဆူ သံ စကားေျပာသံႏွင့္ တကၠ သု ိ လ္ ေဘာလံုးေပ်ာ့
အသင္ း၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္အား ၾသဘာေပးသံ ေတြေၾကာင့ ္ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ံုသို႔
ေရာက္ေနသည့္ အတြဲေတြက သူတို႔ကုိ လွမ္းၾကည့္ၾကသည္။
ည ၁ဝ နာရီခြဲတြင္မူ ေဂ်ဆန္၊ အင္ဒ႐ူးႏွင့္ နီေဝါတို႔သည္ က်န္ လူ မ်ားကိ ု
ႏႈ တ္ ဆက္ ကာ အဲလီ ေယာ့ ေဆာင္ ဘက္ သိ ု ႔ ျပန္လာခဲ့ၾက၏။ လမ္ းတြင္ ေဂ်ဆန္က တစ္စံု
တစ္ခုကို အမွ တ္ ရကာ
“ေဟ့ ကိုယ္တို႔ပြဲမွာ အင္ဒါဆင္ တစ္ ေယာက္ မျမင္ပါလား၊ တမင္းေရွာင္တာလား၊
ကိစၥတစ္ခု ရွိလို႔လားေတာ့ မသိ ဘူ း”
နီေဝါက ခပ္ေပါ့ေပါ့ျဖင့္
“မလာေတာ့ ဘာျဖစ္ သလဲဗ်၊ ၿပီးေတာ့ သူ က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကလပ္ ဝင္မွ
မဟု တ္ တာ”
“ဟင္ သူ က ဘာျဖစ္လို႔ မဝင္ တာလဲ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 250h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အင္ဒါဆင္လို အားကစားသမား တစ္ ေယာက္ သူတို႔ ကလပ္ ဝင္ မဟု တ္ သျဖင့ ္
ေဂ်ဆန္ အံ့ၾသေနသည္။ အားကစား သမားတိုင္းလိုလို သူတို႔ ေပ်ာ္ပြဲစား ကလပ္ ကေလးကိ ု
ဝင္ ၾကသည္ မဟု တ္ ေလာ။
“ဘယ္ ဝင္လို႔ ရမလဲ၊ သူ က လူမည္းေလးဗ်”
နီေဝါက ေျဖသည္။
“လူ မည္ းေကာ ဘာျဖစ္ သလဲ ”
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပ်ာ္ပြဲစား ကလပ္ က ဆိုေပမယ့္
ဒီ ေလာက္ ထိ ေအာင္ ေတာ့ စည္းကမ္း မေလ်ာ့ရဲေသးဘူးဗ်၊ အခုလို စည္းေလး
ကမ္ းေလးေတာ့ လု ပ္ ထားမွ ”
သည္ လိ ု ညမ်ိဳးတြင္ အေပါင္းအသင္းေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
စားစားေသာက္ေသာက္ႏွင့္ ေဂ်ဆန္ ေနခ်င္သည္။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ မွ
ေက်ာင္ းသားမ်ားသည္ အားလံုး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ၾကပါ၏။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ကား
အျခားသူ မ်ားထက္ ပို၍ တန္းတူညီမွ် ရွ ိ ၾကသည္ တကား။
ပါေမာကၡ ဆင္ မ်ဴယယ္ အဲလီ ေယာ့ ေမာရစ္ဆန္သည္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
ဆရာမ်ားထဲတြင္ ထင္ ရွ ားသူ တစ္ဦး ျဖစ္၏။ စာေပမ်ားကိုလည္း အေရးႏိုင္ဆံုး ျဖစ္သည္။
သူ ၏ အေမရိကန္ ေရတပ္ သမိုင္းက်မ္း အတြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္
သမိုင္းက်မ္းမ်ားသည္လည္း ထင္ရွား၏။ ထို႔ျပင္ သူ ႔ အလယ္ နာမည္ ကလည္ း ၅၈ခုႏွစ္
ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ သင္တန္းမွ အင္ဒ႐ူး အဲလီေယာ့ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္ စပ္ သည္ ဟု
ထင္ ရသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 251h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ယခု အခ်ိန္၌ အင္ဒ႐ူး အဲလီ ေယာ့ တစ္ ေယာက္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္သို႔
ေရာက္သည္မွာ သံုးႏွစ္ သံုးမိုး ရွိေနၿပီ။ ထိ ု သံုးႏွစ္ အတြင္ း၌ သူ သည္ ပ်ားတစ္ေကာင္
ပန္းပြင့္ တစ္ပြင့္မွ တစ္ပြင့္သို႔ ကူ းသလိ ု အဓိ က ဘာသာရပ္ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ မၾကာခဏ
ေျပာင္းခဲ့သည္။ ပထမႏွစ္ အဂၤလိပ္စာ၊ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ ေဘာကေဗဒကိ ု လည္ း ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ယူ ခဲ့ ေသးသည္ ။ ယခုမူ သူ ႔
ဆရာက သူ႔ကုိ ရာဇသံ ေပးေနေလၿပီ။ အဓိ က ဘာသာရပ္ တစ္ခုခုကို ေရြးရမည္။
ေရြးၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ေျပာင္းခြင့္ မရေတာ့တဲ့။ ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု ္ လ္ ေရာက္ၿပီးမွေတာ့
ဘြဲ႕တစ္ခုခုကို ရမွ ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဒ႐ူးသည္ ပါေမာကၡမ်ားထံ
အၾကံ ဉာဏ္ေတာင္းရသည္။
အင္ဒ႐ူးသည္ ပါေမာကၡ ေမာရစ္ဆန္ထံ စာတစ္ေစာင္ ေရးသည္။ တစ္ခန္းလံုး
ေျမပံုေတြ ခ်ိ တ္ ထားသည္ ့ သူ႔အခန္းသို႔ လာေရာက္ရန္ အေၾကာင္ းၾကားစားကိ ု ရသည္ ့
အခါ၌ အင္ဒ႐ူး ဝမ္ းလည္ းသာသည္ ။ ေက်နပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ပါေမာကၡ ေမာရစ္ဆန္က လက္ ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ရင္း
“ေတြ႔ ရတာ ဝမ္ းသာသကြာ၊ မင္းကုိ ေတြ႔ ေတာ့ ဂြ်န္ အဲလီ ေယာ့ ရဲ႕
ေဆြစဥ္ မ်ိ ဳးဆက္ ဟာ ဟားဗတ္ မွ ာ ယခု တိ ုင္ သက္ ဝင္ လႈပ္ရွားေနတယ္ ဆိ ု တာကိ ု
ကိုယ္တိုင္ ကိ ု ယ္ က် ျမင္ရတာေပါ့၊ မင္းအေဖႏွင့္ ဆိ ု တာလည္ း ဟားဗတ္ မွ ာ သူ ဘြဲ႔မရခင္
ကတည္ ္ းက သိ ခဲ့ ၾကတာပဲ၊ အေမရိကန္ ကိုလိုနီေခတ္ သမိုင္းကို ေရးေတာ့ေတာင္ သူ႔ဆီက
အကူ အညီ ယူ ခဲ့ ရေသးတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ မင္းအေဖက စာေပဘက္ ကိ ု မလု ိ က္ ဘဲ
ဘဏ္လုပ္ငန္း ေနာက္ ကု ိ ေကာက္ ေကာက္ ပါေအာင္ လု ိ က္ သြားတာကိ ု းကြ ”
“ဟု တ္ ပါတယ္ ဆရာႀကီ း၊ ေဖေဖက ပိုက္ဆံကို ေတာ္ေတာ္ခံုမင္ပါတယ္ ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 252h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေအးေလ၊ ပိုက္ဆံ ခံုမင္တာလညး္ အျပစ္ မရွိပါဘူး၊ ရွိတဲ့ ပိုက္ဆံေတြႏွင့္
ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့လို႔ တိ ု ႔ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာ ေကာလိ ပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ
ေဆာက္ ၿပီ း လွဴခဲ့ၿပီး မဟု တ္ လား၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါတို႔ အမ်ိဳးထဲက ဆင္ မ်ဴယယ္
အဲလီ ေယာ့ ေတာင္ ၁၈၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက ပထမဆံ ု း ဂရိ ဘာသာ ပါေမာကၡ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့၊ ကဲ
ဆိုစမ္းပါဦး၊ ခု မင္း ဘယ္ ဘာသာကိ ု အဓိ က ယူ ေနသလဲ ”
“ကြ်န္ ေတာ္ က အခုမွ ေအာက္တန္းမွာ ရွိေသးေတာ့ အဓိ္က ဘာသာ
ဘာယူ ရမလဲ ဆိ ု တာ ခု ထိ မဆံ ု းျဖတ္ ရေသးဘူ း ဆရာႀကီ း ”
“ေက်ာင္းက ထြက္ ရင္ ဘာလု ပ္ မယ္ စိ တ္ ကူ းသလဲ ”
“ေက်ာင္းက ထြက္ ထြက္ ခ်င္ းေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း စစ္ ထဲကိ ု ဝင္ရဦးမွာေပါ့
ဆရာႀကီ း ”
“မင္းတို႔ မ်ိဳး႐ိုးက ေရတပ္မေတာ္ထဲမွာ အစဥ္မဆက္ အမႈ ထပ္ ခဲ့ ၾကတာပဲကြ ”
“ဟု တ္ ပါတယ္ ဆရာႀကီ း” ဟု အင္ဒ႐ူးက ေျဖသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔
မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ တစ္ ေလွ ်ာက္ ေရတပ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သျဖင့္ သူ႔အလွည့္တြင္
ၾကည္ းတပ္ တြင္ အမႈထမ္းခ်င္ေၾကာင္းကိုမူ သူ ဖြင့္မေျပာမိ။
“အင္ း တပ္ က ထြပ္ၿပီးေတာ့ေကာ”
“ေဖေဖကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္လို႔
ထင္ပါတယ္ ”
“အင္ း၊ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ မင္း အလုပ္အကိုင္က ေကာင္ းပါတယ္ ၊ ဒီ ေတာ့ မင္းအဖို႔
အဓိ ကဘာသာ တစ္ခုကိုေတာ့ ေရြးရလိမ့္မယ္၊ မင္းေရြးတဲ့ ဘာသာဟာ မင္းရဲ႕ ႀကီ းပြား
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 253h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တိ ု းတက္ ေရး အတြက္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ရေပလိမ့္မယ္၊ ေနစမ္းပါဦး၊ မင္းတို႔
မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ရဲ႕ သမိုင္းကိုေကာ မင္းသိရဲ႕လား ”
“ေဖေဖကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ အေၾကာင္ းကိ ု မေမ့ဖို႔ မၾကာခဏ
သတိ ေပးပါတယ္ ဆရာႀကီ း၊ ကြ်န္ ေတာ္ ငယ္ ငယ္ ကေလးတည္ းက ဒီအေၾကာင္းကို
မၾကာခဏ ေျပာတက္ ပါတယ္ ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ေျပာတာက
လိ ု သည္ ထက္ ေတာင္ ပိုေနေသးတယ္လို႔ ထင္ ပါတယ္ ဆရာႀကီ း၊ ကြ်န္ ေတာ္
ငယ္ငယ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မ်ိဳး႐ိုးထဲက ဂြ်န္ အဲလီ ေယာ့ ဟာ အိႏၵိယ လူ နီ ေတြဆီ
သြားၿပီ း သာသနာျပဳတဲ့ အေၾကာင္း၊ ေနာက္ကြ်န္ေတာ္ အေဘး ခ်ားလ္စ္ အဲလီ ေယာ့ ဟာ
ဟားဗတ္ တကၠသုိလ္မွာ အဓိပတိ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္
အပင္က အ႐ြတ္ ေတြ ဖံုးေနတာႏွင့္ ကြ်န္ ေတာ္ မြန္းက်ပ္ၿပီး အသက္ ဘယ္ လိ ု ရႈရမွန္းေတာင္
မသိေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္ ဆရာႀကီ း ”
ပါေမာကၡ ေမာရစ္ဆန္က
“မင္းက ေက်ာ္ၿပီး ေျပာသြားတာကိ ု းကြ၊ အေမရိကန္ လြတ္ လပ္ ေရး စစ္ပြဲေတြကို
ထည္ ့ မေျပာေတာ့ဘူးလား၊ အဲဒီတုန္းက မင္းတို႔ ဘိ ု ္ းေဘးေတြ ဘယ္ ေရာက္ ေနသလဲ၊
ဘာလု ပ္ ေနခဲ့ ၾကသလဲ ”
“အဲဒီတုန္းကေတာ့ ဘန္ ကာ ေတာင္ကုန္း ကင္းစခန္းမွာ ျမင္းစီး ေသနတ္ ေတြ
ကိုင္ၿပီး လြတ္ လပ္ ေရး တိ ု က္ ပြဲေတြထဲမွ ာ ပါေနၾကမွာပဲ ဆရာ” ပါေမာကၡ ေမာရစ္ဆန္
ကျပံ ဳးသည္ ။
“ေအး ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ မင္ းမသိ ေသးတာကိ ု ေျပာျပရဦးမွာေပါ့၊ အဲ့ ဒီ ၁၈
ရာစုႏွစ္တုန္းက မင္းတို႔ ဘိ ု းေဘးေတြဟာ ေတာ္ ေတာ္ ထင္ ရွ ားတဲ့ မွ တ္ တမ္ းဆရာေတြကြ၊
အေမရိကန္ လြတ္ လပ္ ေရး စစ္ပြဲ ကာလတု န္ းက သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာေတြ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 254h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ျမင္ခဲ့တယ္ ဆိ ု တာေတြကိ ု အေသးစိ တ္ မွ တ္ သားထားခဲ့ တဲ့ မွ တ္ တမ္ းေတြ တစ္ပံုႀကီး
ရွိတယ္၊ အဲဒီ ေတာ့ မင္းတို႔ အဲလီ ေယာ့ မ်ိ ဳးထဲက ေက်ာင္ းသား တစ္ ေယာက္ အဖို႔
အေကာင္ းဆံ ု းကေတာ့ အဲ့ ဒီ ေခတ္ တု န္းက ဟားဗတ္ တကၠ သိ ု လ္ ေက်ာင္ းသားေတြ
ဘာေတြ လု ပ္ ခဲ့ သလဲဆိ ု တာကိ ု ေလ့ လာတာဟာ အေကာင္းဆံုးပဲလုိ႔ ထင္ တယ္ ၊ ဒီလို
ေလ့လာႏိုင္ရင္ အထက္ တန္ း တက္ခြင့္ရဖို႔ အတြက္ အေကာင္းဆံုး စစ္တမ္း တစ္ေစာင့္
ျဖစ္မွာပဲ ”
တစ္ခ်က္ကိုမူ သူ ဝန္ခံရမည္။
“ကြ်န္ ေတာ္ ့ အမွ တ္ ေတြက ဂုဏ္ထူးတန္းကို တက္ ဖိ ု႔ ေလာက္ အထိ
အဆင့္မရပါဘူး ဆရာႀကီ း၊ ဒီ ေတာ့ ကြ်န္ ေတာ့ ္ အဖို႔ စာတမ္း တင္ခြင့္ရမယ္ မထင္ပါဘူး ”
သမိုင္းဆရာႀကီး ပါေမာကၡ ေမာရစ္ဆန္ ၿပံဳးသည္။
“ဒီလိုဆိုရင္ မင္း စစ္မွန္တဲ့ ပညာေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ရႏိုင္ၿပီေပါ့ကြာ၊ ဒီ ေတာ့
မင္းကို ငါ့အတန္းမွာ တက္ရေအာင္ ငါ စီစဥ္ ေပးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ငါႏွင့္ အတူ လိုက္ၿပီး
အဲလီ ေယာ့ မ်ိဳး႐ိုးေတြ ေရးမွတ္ခဲ့တဲ့ မွ တ္ တမ္ းေတြကိ ု သု ေတသန လု ပ္ ၾကတာေပါ့ ၊
သု ေတသန အတြက္ ေတာ့ အမွ တ္ ေတြ ဘာေတြ ဒီ ေလာက္ ေကာင္းဖို႔ မလုိပါဘူး၊ ဒီ
မွ တ္ တမ္ းေတြကိ ု ဖက္ရင္ လံ ု ေလာက္ ပါၿပီ ”
အင္ဒ႐ူးသည္ အသက္ကိုမွ် မွန္ေအာင္ မရႈနိုင္ဘဲ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖင့္
ဆရာႀကီ း ႐ံုးခန္းမွ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ ယခုတိုင္း ဆိုလွ်င္ သူ သည္ တကၠ သိ ု လ္ မွ
ဘြဲ႔ လက္ မွ တ္ တစ္ခုကိုမွ်မက တကယ္ ့ ပညာေရးကိုပါ ရေပေတာ့မည္။
ဒင္နီ စိတ္ရႈပ္ေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 255h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အာေကဒီ ယာ ဘဲေလ ျပဇာတ္ တိုက္သည့္ ကိ စၥ ျမန္ျမန္
ၿပီးေစခ်င္သည္။ ထိ ု ဘဲေလး ျပဇာတ္ ကၿ ပီးလွ်င္ ရပ္လိုက္ရေတာ့မည္။ထိုအခါတြင္
သူ လည္ း မာရီ ယာကိ ု ေတြ႔ရေတာ့မည္ မဟု တ္ ။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း ျပဇာတ္တိုက္၍ မၿပီးေစခ်င္ေသးဘဲ တစ္ သတ္ လံ ု း
ျပဇာတ္တိုက္ေနခ်င္သည္။ ေဖေဖာ္ ဝါရီႏွင့္ မတ္ လထဲတြင္ သူ သည္ တစ္ ပတ္ လွ ်င္
ေျခာက္ရက္လံုးလံုး မာရီယာ ဘဲေလးကသည္ ကိ ု စႏၵရား ဝင္တီး ေပးေနရသည္။
မာရီ ယာက ကေခ်သည္ မ်ားကိ ု ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း သင္ေပးသည္။ လႈပ္ရွားမႈ
သင္ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ ႔ စႏၵရား အနားသို႔ လာမွ ီ ကာ အၾကံ ဉာဏ္
ေတာင္ းတက္ သည္ ။
မာရီယာ ဝတ္ ထားသည္ ့ ကိ ု ယ္ က်ပ္ အကႌ်ႏွင့္ ေဘာင္ းဘီ ကိ ု သူ စိတ္ညစ္သည္။
အမွန္ကေတာ့ သူ႔ကို ဒုကၡေပးေနသည့္ အရာက ဘဲေလး ကေခ်သည္ တိ ု ႔ ဝတ္ သည္ ့
ကိ ု ယ္ က်ပ္ အကႌ ် မဟု တ္ ။ အဖု အထစ္ အမို႔အေမာက္ အခ်ိဳင့္အဝွမ္းတို႔ႏွင့္ ၿပီးသည့္
မာရီယာ ကိုယ္ခႏၶာ ျဖစ္သည္။
စိတ္အညစ္ရဆံုး အခ်ိန္မွာ သင္ တန္ းကိ ု ခဏနားၿပီး အျပင္ ထြက္ ၍
အစားအေသာက္ စားၾကသည္ ့ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ုဳိးတြင္ မာရီယာ က
လိႈက္လိႈက္လဲွလွဲ၊ ၾကင္ၾကင္နာနာ၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာ
သည္ ကလညး္ မဆံုးႏိုင္ေတာ့။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ထု ိ ညေနခင္မ်ားသည္ သမီးရည္းစား
ခ်ိန္ထြက္သည့္ ညေနခင္မ်ားႏွင့္ တူ ေနသည္ ။ အမွန္ကမူ ထိ ု ညေနခင္းမ်ားသည္
သမီးရညး္စား တို႔၏ ညေနခင္း မဟု တ္ ေၾကာင္ း ဒင္နီ ေကာင္းေကာင္း သိ သည္ ။
တစ္ခါတြင္ မာရီ ယာသည္ အာရွ တု ပ္ ေကြး မိသျဖင့္ ဒင္နီက ပန္းစည္း
တစ္စည္းကို ယူၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ လူမမာ သြားေမးသည္ ။ သူ ႔ ခု တင္ ေဘးတြ ထိုင္းၿပီး သူ႔ကို
အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ရယ္စရာ ပုံတိုပတ္စေတြကို ေျပာသည္။ မာရီ ယာက
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 256h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

ဟက္ ဟက္ ပက္ ပက္ ရယ္ သည္ ။ ျပန္ခါနီး ႏႈ တ္ ဆက္ သည္ ့ အခါတြင္ မာရီ ယာက
“လာေမးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူ းတင္ တယ္ ဒင္နီ၊ နင္က အေဖၚရပါတယ္ေနာ္ ” ဟု ေျပာသည္။
ဟု တ္ သည္ ။ အေဖာ္တဲ့။ ဘာအေဖာ္ လဲ။ ဟု တ္ ေတာ့ လည္ း အဟု တ္ သား။ အေဖာ္
အျပင္ ဘာျဖစ္ရဦးမွ ာလဲ။ မာရီ ယာက လွ သည္ ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မူ ရွိသည္။
အရပ္ျမင့္သည္။ သူ က ထု ိ အရည္အခ်င္း ေတြ ဘာမွ ် မရွိ။
အဆိုးဆံုးမွာ ဇာတ္တိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ သူႏွင့္ ေတြ႔စရာ အေၾကာင္း
မရွိေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရွာလို႔လညး္ ရေတာ့မည္ မထင္။
ေနာက္ ဆံ ု းတြင္ ျပဇာတ္ စကသည္ ့ ညသို႔ ေရာက္ လာသည္ ။ ဟားဗတ္
တကၠသိုလ္ရွိ အႏုပညာ ဝါသနာရွင္ ဆုိသူတို႔သည္ မာရီ ယာ၏ အကႏွင့္ ဒင္နီ၏ ဂီတ ကိ ု
နားဆင္ ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ဂီတ ကိ ု အကဲျဖတ္ရန္ အတြက္ ရက္ကလစ္ဇာတ္႐ံုသို႔ လာေရာက္
အားေပးၾကသည္ ။
ဒင္နီမွာ သူ ႔ တီ းဝိုင္းကို ႀကိ ဳးစား၍ ေခါင္းေဆာင္တီးေနသျဖင့္ ပရိ သတ္ အထားကိ ု
ေကာင္းေကာင္း သတိမျပဳႏို င္။ တစ္ေနရာသို႔ အေရာက္တြင္ ၾသဘာ လက္ ခု ပ္ သံ
တေျဖာင္းေျဖာင္းကို ၾကားရသည္ ။ အက ကိ ု ၾသဘာေပး တာလား အတီ းကိ ု ၾသဘာ
ေပးတာလားေတာ့ မေျပာတက္။
ျပဇာတ္ သူ ျပဇာတ္ သား အမ်ားစုက အရက္ျပင္းကို ေသာက္ ေလ့ မရွိၾက။
ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ အား ဂုဏ္ျပဳပြဲကေလးကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ျပဇာတ္တိုက္သည့္
အခန္ းကေလးထဲတြင္ ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္း က်င္ းပၾကသည္ ။ ကူ းအိ တ္ ေဖ်ာ္ရည္စံု တိုက္သည္။
အခ်ဳိ႕က ဘီ ယာ နညး္နည္းပါးပါး ေသာက္ ၾကသည္ ။
တကၠ သု ိ လ္ နယ္ ေျမက ဇာတ္လမ္းပြဲမ်ား၏ ပြဲဦ းထြက္ ညမ်ားသည္ ဘေရာ့ေဝး
ကဇာတ္ ပြဲဦ းထြက္ ညမ်ား ႏွင့္ တူ သည္ ့ အခ်က္ တစ္ ခ်က္ ရွိသည္။ ဇာတ္ အဖြဲ႕သူ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 257h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ တန္းစီး၍ ထုိင္ကာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ နာေထာင္ ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ခုပဲ ျခားနားသည္ ။ ယင္းမွာ တကၠ သု ိ လ္ က ျပဇာတ္မ်ားသည္ “မရန္းေရာင္ ”
သတင္ းစာ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေစာင့္၍ နားေထာင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၁နာရီေလာက္ တြင္ မနက္ျဖန္ ထြက္ မည္ “ရာဇဝတ္မႈ ” ဟူ ေသာ ျပဇာတ္
အတြက္ ဆြန္ ယာ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ယူ လာသည္ ့ လူ တစ္ ေယာက္ ေရာက္ လာသည္ ။
မာရီ ယာ၏ ကဟန္ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ “ခြန္အားရွိသည္၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္း ရွိသည္၊ တီ ထြင္ မူ
ပါသည္ ” ဟု ေဝဖန္ခ်က္တြင္ ဆုိသည္။ ဒင္နီ၏ ဂီတႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍
“ႀကိ ဳးစားထားေသာ္ လည္ း လု ိ ေသးသည္ ၊ အတုခိုးျခင္းသည္ အ႐ိုးသားဆုံး ေျမႇာက္ပင့္ျခင္း
တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ သည္ ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း စတာဗင္စကီႏွင့္ ေကာ့ပလင္းတုိ႔ကမူ ဒင္နီ
ေရာ့ ဆီ အား မူပုိင္ခြင့္အတြက္ အခေၾကးေငြ ေတာင္းလိမ့္မည္ ထင္ သည္ ” ဟု
ခပ္ႏွိမ္ႏွိမ္ကေလး ေရးထားသည္ ။
ဇာတ္ပြဲ မန္ေနဂ်ာသည္ ထုိေဝဖန္ခ်က္ကုိ ခပ္ က်ယ္ က်ယ္ ဖတ္ျပ၏။ ဖတ္ရင္း
အသံ ေတြ တုန္ေနသည္။ ဒင္နီသည္ ေထာင္းခနဲ ျဖစ္သြား၏။ “မရန္ေရာင္း ” သတင္းစာမွ
ေဝဖန္ခ်က္ ေရးသူ သည္ သူ ႕ကု ိ ခုတုံးလုပ္၍ နာမည္ႀကီးေအာင္ လုပ္ေနဟန္ တူ သည္ ။
ထု ိ သူ သည္ မည္သူနည္း။ တစ္ ဖက္ သား ထိခုိက္မည္ကုိ မစဥ္းစားေတာ့ၿပီေလာ။
ဒင္နီသည္ ရွက္ရွက္ျဖင့္ အခန္း အျပင္ဘက္သုိ႔ ထြက္ ရန္ ရပ္လုိက္သည္။ ထုိစဥ္
သူ႔ပခုံးေပၚသုိ႔ လက္ တစ္ ဖက္ ေရာက္ လာသည္ ။ လွည့္ၾကည့္လုိက္သည့္ အခါတြင္
မာရီ ယာ။
“ဒင္နီ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 258h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ဂ႐ုမစုိက္ပါဘူး ” ဟု ဒင္နီက ေျပာသည္။ မာရီ ယာ၏ မ်က္ႏွာကုိ
လွည့္မၾကည့္ႏုိင္။ ဇာတ္ခုံေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သူ ႔ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း
အမွတ္မရေတာ့။ ဒင္နီသည္ အျပင္သုိ႔ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။
ေလွ ကားသု ိ ႔ ေရာက္ သည့ ္ အခါတြင္ ေအာက္သုိ႔ ခပ္ျမန္ျမန္ ဆင္ းလာခဲ့ သည္ ။
သည္ေနရာမွ အျမန္ဆုံး ထြက္ သြားခ်င္ ၿပီ ။ သူ႔ကို သနားသလု ိ ၾကည္ ့ ေနၾကေသာ
အၾကည့္မ်ားမွ ေဝးရာသုိ႔ ေရာက္ခ်င္လွၿပီ။
ေအာက္ဆုံးထစ္သုိ႔ ေရာက္ သည္ ့ အခါတြင္ တယ္လီဖုန္း႐ုံးကို လွမ္းျမင္လုိ္က္
ရသည္ ။ ဇာတ္ပြဲၿပီးလွ်င္ သူ ႕ကု ိ ဖုန္းဆက္ရန္ မွ ာထားေသာ ေဒါက္ တာ လင္ ေဒါကု ိ
သတိ ရသည္ ။
သည္ ေကာင္ မ လူပါးဝလုိ႔ဟု သူ ေတြးသည္ ။ သည္ေကာင္မ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ
သူ ႕ဆရာအား မည္သုိ႔ ေျပာရမည္နည္း။ သူ အရွက္ကြဲရၿပီ။ လူ ပု ံ လယ္ တြင္ အရွက္ကြဲရၿပီ။
အထက္ တန္ း ေက်ာင္းတုန္းက ေျပးလမ္းေပၚတြင္ သူမ်ားေနာက္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းျဖင့္
က်န္ရစ္ခဲ့စဥ္တုန္းကလုိ လူ ပု ံ လယ္ တြင္ အရွက္ကြဲခဲ့ရၿပီ။
ဒင္နီသည္ မွန္တံခါးကုိ တြန္းဖြင့္လုိက္ကာ ေအးစိမ့္ေနေသာ မတ္ လ၏
ညအေမွာင္ထုထဲသို႔ ထြက္ လာခဲ့ သည္ ။ မ်က္ႏွာကုိ ေလေအးႀကီ းတစ္ ခ်က္
ပင့္တုိက္လုိ က္ သည္ ကု ိ သတိ မထားမိ ။ သည္အျဖစ္ကေလးေၾကာင့္ ဆရာက သူ႔ကုိ
အထင္ ေသးေတာ့ မည္ ဟု ေတြး၍ သူ စိတ္ဆင္းရဲေနသည္။
သူ သည္ ဆရာ လင္ေဒါင္၏ ေနာက္ဆုံး တပည္ ့ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္း
သိ သည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတာ္ဆုံး တပည္ ့ ျဖစ္ခ်င္သည္။ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားခ်င္သည္။
သူ ဆက္မသြားႏုိင္။ ေက်ာက္ တု ံ း ေလွကားထစ္မ်ားေပၚတြင္ ထုိင္ၿပီး ေခါင္းကုိ
လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ဖြေနသည္။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 259h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

“ေဟ့ ဒင္နီ၊ ဒီမွာလာၿပီး ဘာလု ပ္ ေနတာလဲ၊ ေတာ္ ေတာ္ ၾကာ
အေအးမိေနလိမ့္မယ္ ”
မာရီ ယာက အထက္ ဆု ံ း ေလွ ကားထစ္ တံခါးအေပါက္နားတြင္ ရပ္ေနသည္။
“သြားပါ၊ ကိုယ္လုိ ဒု တိ ယတန္ းစားကု ိ အေပါင္းအသင္း လုပ္မေနႏွင့္ “
မာရီ ယာက သူ ႕စကားကု ိ နားမေထာင္။ ေအာက္သုိ႔ ဆင္ းလာကာ သူ႔ေအာက္က
ေလွ ကားထစ္ တြင္ ဝင္ထုိ္င္သည္။
“ဆြန္ ယာ့ ေဝဖန္ခ်က္ကုိ ဂ႐ုစုိက္မေနပါႏွင့္ဟာ၊ နင္ တီ းတာ ေကာင္ းပါတယ္ ”
“မနက္ျဖန္ဆုိရင္ သတင္ းစာေတြထဲ ပါၿပီး အားလုံး ဖတ္ၾကရေတာ့မွာ၊
အဲလဒါးေဆာင္ က ေကာင္ ေတြကေတာ့ ဒီေဝဖန္ခ်က္ကုိ ဖတ္ၿပီး ဟားေနၾကမွာပဲ ”
“ဂ႐ုစုိက္ မေနစမ္းပါႏွင့္ဟာ၊ သူ ႔ ေဝဖန္ခ်က္ကုိ ဘယ္ ေက်ာင္ းသားကမွ
ဂ႐ုစုိက္ဖတ္ေနၾကမွာ မဟု တ္ ပါဘူ း၊ ဒီမွာ ဒင္နီ ကု ိ ယ္ ေျပာမယ္၊ သူ ႔ ေဝဖန္ခ်က္ေၾကာင့္ နင္
နာသလု ိ ငါလည္ း နာတယ္ ။ ”
“နင္က ဘာနာစရာ ရွိလုိ႔လဲ၊ နင့္ကုိ အေကာင္း ေရးထားတာပဲ ”
“နင့္ကုိ ခ်စ္ေတာ့ နာတာေပါ့ ”
“နင္ကမ်ား ငါ့ကုိ ခ်စ္လုိ႔ ရေသးလု ိ ႔ လား၊ နင့္အရပ္က အရွည္ႀကီး ”
အဓိပၸာယ္ မရွိေသာ သူ႔အေျဖေၾကာင့္ မာရီယာ မရယ္ ဘဲ မေနႏုိင္။
ခဏၾကာလွ ်င္ ဒင္နီလည္း ရယ္ သည္ ။ ဒင္နီသည္ ေရွ႕သို႔ တု ိ းလာကာ မာရီ ယာကု ိ
သူ ႔ ရင္ခြင္ထဲသုိ႔ ဆြဲသြင္ းလု ိ က္ သည္ ။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ နမ္ းၾကသည္ ။
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 260h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

အတန္ ၾကာလွ ်င္ မာရီ ယာက ေမာ့၍ ၾကည့္လုိက္ကာ
“ကဲအခု နင့္အလွည့္ေလ”
“ဘာအလွ ည္ ့ လဲ ”
“ငါေျပာတာက ဟု ိ … ဟု ိ ငါ့ ဘက္ ကခ်ည္ း ခ်စ္ရတာ၊ နင့္ဘက္ကေရာ”
“ခ်စ္တာေပါ့ ” တင္းက်ပ္စြာ ဖတ္ ထားၾကသျဖင္ ့ ေအးစိမ့္ေသာ ေလကု ိ သူတုိ႔
သတိ မထားမိ ။
ဟားဗတ္ တကၠ သု ိ လ္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္ းပိ တ္ ရက္ သည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အဖုိ႔
အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ရွိသည္။
ေက်ာင္ းသားႀကီ းမ်ားက ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္လွ်င္ တင္ရမည့္ စာတမ္ းမ်ားအတြက္
အခန္းေအာင္း၍ စာက်က္ ၾကသည္ ။ ေၾကးရတတ္ သားသမီ းမ်ားကမူ တကၠ သု ိ လ္
သီ တင္ းပတ္ ဟူ ေသာ အားလပ္ ရက္ တြင္ စာၾကည့္ရန္ ဘာမ်ဴဒါကၽြန္ းသု ိ ႔ ေလယာဥ္ ျ ဖင့္
ထြက္ သြားၾကသည္ ။ ဘာမ်ဴဒါ ကၽြန္ းတြင္ သူတုိ႔ အစီစဥ္မွာ ေနဆာလႈံျခင္း၊ ႐ြက္တုိက္ျခင္း၊
ေရျပင္ေလွ်ာစီးျခင္း၊ ကယ္ လစ္ ဆု ိ အက ကျခင္းႏွင့္ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္
ေရာက္ လာသည္ ့ ေကာင္မေလးမ်ားကုိ ပုိးပန္းရန္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီသည္ တကၠသုိလ္သုိ႔
အမည္ခံ႐ုံမွ်သာ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ လာမည့ ္ အားကစား သမားတုိ႔က လာမည္ ့
ေဆာင္းရာသီ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား အတြက္ ႀကိ ဳတင္ ေလ့က်င့္ရန္ လုိသည္။
ေျပးခုန္ပစ္ အသင္ းသည္ ေပြတုိရီကို ကၽြန္းသုိ႔ ခရီ းထြက္ သည္ ။ ကၽြန္ းက အမည္
ဆန္ းသေလာက္ အျမင္လည္း ဆန္ းသည္ ။ ဘာမ်ဴဒါ ပင္ လယ္ ကမ္းေျခမွာကုိ မဟု တ္ ။
အလည္ လာသူ မ်ားသည္ မနက္ ငါးနာရီတြင္ အိပ္ရာမွ ထၿပီ း ေလ့က်င့္ခ်ိန္ အထိ
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 261h
t
t
p
:
/
/
m
m
t
e
a
s
h
o
p
.
c
o
m

တစ္ေနကုန္ အိပ္ၾကသည္။ ညပို္င္းတြင္ ေပြတုိရီကန္ ကၽြန္းသူကေလးမ်ားႏွင့္ “ၾကည္” ရန္
အခ်ိန္လည္း မရ။ ဆႏၵလည္းမရွိ။
တင္းနစ္။ ေဂါက္ သီ း၊ ေဘ့စ္ေဘာ အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ပုိင္း ျပည္နယ္
မ်ားသုိ႔လွည့္ကာ ေဒသခံ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ၾကသည္။ သူတုိ႔ အဖြဲ႕ေတြကမူ
ေျပးခုန္ပစ္ အဖြဲ႕သားေတြေလာက္ ၿခိဳ႕ျခံျခင္း မရွိ။ ညတုိင္း အပ်င္းေျဖဖုိ႔ အတြက္ ရွိသည္။
ညစာ စားၿပီးသည္ႏွင့္ လွ ပသည္ ့ တကၠ သု ိ လ္ နယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ လမ္ းသလားၾကသည္ ။
ခ်စ္စရာ ေတာင္ပုိင္း တကၠ သု ိ လ္ ေက်ာင္းသူမ်ား သေဘာက်တတ္ ေသာ ဟားဗတ္
ဟူ ေသာ စာလုံး ထု ိ းထားသည္ ့ ဆြယ္ တာတု ိ ႔ ကု ိ ဝတ္ လ်က္ ။
ကာ႐ုိးလုိင္းနား တကၠသုိလ္ႏွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ အႏုိင္ကစားၿပီးေနာက္ ေဂ်ဆန္ႏွင့္
သူ ႔ ကစားေဖာ္မ်ားသည္ ခ်ာပယ္ ဟီ းလ္ မွ အမ်ဳိးသမီး ပရိ သတ္ ကိ ု “ရစ္” ဖုိ႔ အျပင္ ထြက္ ရန္
ျပင္ေနၾကသည္။ ေရခ်ဳိးေနစဥ္ သူတုိ႔ နည္းျပ ျဖစ္သည့္ ေအာ္လီဗီယာက သူတုိ႔ကို
အျပဳသေဘာ ေဆာင္ သည္ ့ ေဝဖန္ခ်က္ တစ္ခု ေပးသည္။ ေဂ်ဆန္မွာ တင္းနစ္ပြဲတြင္
အႏုိင္ကစားခဲ့ေသာ္လည္း ကြင္ းထဲတြင္ ခပ္ေလးေလး ျဖစ္ေနသည္။
“ဘာျဖစ္လုိ႔ဆုိ ကၽြန္ ေတာ္ နည္းနည္း ပင္ပန္းေနတယ္၊ ခင္ဗ်ားကသာ ေပ်ာ္ပြဲစား
သေဘာမ်ဳိ းလု ိ ႔ ေျပာတာ၊ ခုေတာ့ ေလ့က်င့္ရတာေရာ၊ ခရီးသြား ရတာေရာ၊
ကစားရတာေရာ သိ ပ္ မသက္ သာပါလားဗ် ”
“လာစမ္းပါဦးကြ၊ ကစားၿပီး အပန္းကေလး ဘာေလး ေျဖမွေပါ့၊ ဒီကုိ လာတာ
အေပ်ာ္ လာတာကြ၊ အားလပ္ ရက္ လာတာ၊ ဒါကုိလည္း မေမ့ပါႏွင့္ဦး”
“ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ ေတာ္ အႏုိင္ ႐ုိက္ခဲ့တာေနာ္ ”
“ဟင့္အင္းကြယ္၊ ဟင့္အင္း ”
ျမသန္ းတင္ ့
လြမ္ းေမာခဲ့ ရေသာ တကၠ သိ ု လ္ ေႏြညမ်ား


Typing - ေရဘဝဲ 262h
t
t
p
: