You are on page 1of 14
2H HHH HHH HKH KH H HHH HH HH IH HHH HH HHH IH HHH HHH HHH HHH HH g ORDE DER VERDRAAGZAMEN i OPENBARE AVOND ¥ i : Het geheim van de tijd 2900000000000 OHHH HHH HHI HHH HHH HH HI HH HHH KH HHH HHH HHH HH HHH HHH HHI HII Dinsdag 27 mei 1986 HET GEHETM VAN DE TID Goede avond, vrienden. Wilt u er om denken, dat wij niet aluetend of onfeilbaar zijn, dus zelr nadenken. Het geheim van de tijd is, dat er geen tijd bestaat, maar dat de meeste mensen 28 aan da tijd gebonden zijn, dat ze veel te woinig tijd hebben. Tijd is een verschijnsel, het is niet in zichzelf een wezensei- genschap. Wanneer er een veld is, dat zich mst een behoorlijke snelheid door de ruimte verplaatet teruiji dit veld als kern een massa bezit dan ontetaat een verschuivingeverachijneel dat op deze masea ale tijd wordt geregistreerd. Dat is de eenvoudigste manier om het te zeggen. Tijd is ook niet, zoals de maeste mansen denken een rechte lijn, waar je altijd aan gebonden bent. Tijd is namelijk persoonlijk en wordt dan variabel. Dat geldt natuurlijk niet voor de klokketijd. Of wat dat betreft in mindere mate, maar dan toch voor zonnetijd. Dit zijn verschijneolen zo- als de wisseling van licht en duister, da indeling van de dag in vier- entuintig uren. Maar deze dingen zijn kunstmatig, wat je uel begri jpen moet. Uw persoonlijke tijd is een totaal andere. Laten we dan beginnen met het simpelste. Als u op kantoor zit of iets dergelijks, hebt u dan wel eens opgemerkt dat juist vdér u kunt gaan inpakken de klok veel tre- ger loopt? En dames, hebt u nooit gemerkt dat ale u gezellig zit te bab- belen er anderhalf uur voorbij is terwijl u denkt dat het pas tien minu- ten zijn! Persoonlijke tijd is dus iets andere. Near ue kunnen misschien de zaak ook nog anders bekijken. Wanneer je de ruimte ingaat met een per- manente verenelling, dan wordt de massa groter en wat is nu het eigen- aardige? Omdat deze masea kleiner ie dan de planeet aan uiens invloed je Je ontuorsteld hebt wordt de tijd voor jou trager. Het is een effect dat men naar aenleiding van Einstein en zijn opvolgere al berekend heeft. Temand kan bij voorbeeld van hieruit naar de hondster gaan, naar Sirius en terug en kan dan misschien nog net de begrafenis van zijn achter- kleinkinderen meemaken. Met andere woorden de persoonlijke tijd en ook de lichaametijd is veel trager geworden. Dat hangt dus samen met de ver- schillende ratio's tussen massa's, veldsterkte on beweging. Massa wordt oneindig eneller als je lichtsnelheid bereikt. Het is natuurlijk onzin, die massa blijft zichzelf gelijk. Maar ten aanzien van de massa, die zich normaal beweegt ontstaat wel verschuivings aspect. Daarom zal het geheel van alle baanpuntan bijna gelijktijdig zijn. En dan kun je je Voorstellen dat iemand met een enorme sneiheid van hier naar Sirius of ergens anders naar toegaat en daarbij een enorme snelheid zou halen, misechien iets overschrijden en wat zou het gevolg zijn? Hier ligt de aarde, daar ligt Sirius, je ziet ze allebei tegelijk. Nu zult u begrijpen dat dit gewoon de meer fisieke verschijnselen zijn. Maar we hebben ook nog een psychisch mechanieme en de psyche heeft weer haar eigen tijdsmodule, haar eigen besefsmogeli jkheid. Voor een denkend 2 wezen wordt de maximale tijd en de minimale tijd bepaald door reactie en de realsatie snelheid. Op het ogenblik dat u alles gelijk ziet, staat de tijd bijna stil. Dan is tijd niet meer leefbaar. Pas wanneer er indrukken komen, kan de tijd dus weer beleefd worden. Een aardig proefje wat men daarmee heeft genomen is iemand in een totaal donkere en totaal geluid- Gichte kamer brengen en hem daarin een uur leten. Die persoon had het idee dat hij vergeten was en er drie dagen in doargebracht had. 01 geen enkele indruk was, hij was alleen bezig met: ik kom er dadel. maar dat dadelijk kwam niet en steeds ale hij zich dit opnieuy realiseer- de, dacht hij dat er nu weer tijd verstreken was. Ale je gsest bent, zie je tijd natuurlijk anders dan een mens. Bij ons bestaat eigenlijk de hele wereld uit je gedachten. Op het ogenblik dat er in die gedachten niats meer verandert ontstaat een soort gelijkblijvendheid als bij die man in die geluiddichte kamer.Je weet uel dat alle dingen er zijn, maar ze ver- anderen niet. Je wacht op een verandering. We noemen dat wel vaek spleen omdat het voor sen ander een soort verestarring van de perscon is. Dit zi zijn overigens vaak dingen, die vooraf gaan aan een incarnatie uit zeg . Maar zomerlandsfeer en weer mee wil spelen. Je hebt eenvoudig geen meet- baarheid meer bij de hand, er zijn geen indrukken meer en daarom is er geen tijdebesef. Geli jktijdig blijf je één bepaalde verwachting herhalen en die herhaling wordt de enige steeds veranderende factor. Daardoor tel- len die mamenten nog en dat bepaalt je persconlijke tijd. U kunt dan be- grijpen dat de tijd enorm lang kan lijken of misachien enorm kort. De verandsringan buiten je hebben geen invloed. De eerste dagen, dat je in zo'n donkere kamer zit, werkt nog een soort herinnerings systeem, je gaat op een bepaalde tijd slapen en je wordt op een bepaalde tijd wakker en hebt op bepaalde ogenblikken eetlust. Het eigenaardige is dat na enige dagen zoiets gaat verschuiven. Wanneer we rekening houden alleen al met de ontrageling die al ontetaan was na één uur absoluut vrij zijn van elke invloed van buiten dan mosten ue aanne- men dat die verechuiving zo enorm kan worden ack voor een mens, dat van enig ritme dat met zon en maan te maken heeft dan ook geen sprake meer is tenzij de lichamelij’e processen die door wentelingen om de zon an vooral de omloop van de maan wel bepaald worden voor mensen. Nu gaan we eens ‘